__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SPOD KOSTOLNEJVEZE v

1.č í s l o,dec ember2018,CZ ECAV Badí n

časopi sbadí nskych EVANJELI KOV

Bi bl i ckézamysl eni a

Rozhovor st et oukost ol ní čkou

Vi anočnáanket a

Zoži vot azbor u

Det skýkomi ks


SPOD KOSTOLNEJVEZE v

Čas opi sbadí ns ky c he v anj e l i kov Čí s l o1 I . r oč ní k De c e mbe r2018

Śéf r edakt or : Roma nDov a l a dov a l a . r oma n@g ma i l . c om t e l . : 0905/757672 Redakč nár ada: J á nPe t r ovi č Vi e r kaKa dl e c ov á Mi r kaS ur koš ov á

Pr í s pevky: Čl e novi aapr i a t e l i a c i r ke vné hoz bor u

Gr ai c kés pr ac ovani e: Luc i aDov a l ov á Fot ogr ai e: a r c hí vCZECAVBa dí n

Aut orma ľ bynaobá l ke av ovi a noč nom pr i a ní : Kr i s t í naDov a l ov á

Bohs i naš i e l c e s t uknám, ľ udom, k t or ý c hs t v or i l ak t or í s aMuvhr i e c huv z di al i l i . Boht akmi l o v al s v e t , ž es v oj hoj e dnor ode né hoS y nadal . . . Vt omt oobdobí s i t ot oBo ž i ek r ás neav z ác nek onani e , t út oBo ž i uc e s t uknámpr i pomí name . Te š í mes azpo ž e hnani a, k t or énámpr i náš a. Pok oj , r ados ť , mi l os ť . Uč í nás . Po v z dbudz uj enás . Zac hr aňuj enás . Mi l í č i t at e l i a, br at i aas e s t r y , pr i at e l i a, ľ udi ahľ adaj úc i , nac hádz aj úc i č i náj de ní , pr aj e meVámmi l os t i pl néVi anoc e av š e t k odobr évno v omr ok u2019. Tv or c o v i aS podk os t ol ne j v e ž e

Vydáva: Ci r ke vnýz bor Ev a nj e l i c ke j c i r kvi a . v . , Kr č mé r y ho7, Ba dí n www. e c a v ba di n. s k

Čl á nkyvč a s opi s ene pr e š l i odbor nouj a z y kov ou kor e kc i ou. Vaš epr í s pe v k y , nápady apr i pomi e nk y doďal š i e hoč í s l ač as opi s u pos i e l aj t epr os í m namai l . adr e s u: do v al a. r oman@gmai l . c om


DOAKÉHOS VETA? RomanDo v al a

4


v

ROZHOVORSTETOUKOSTOLNÍ CKOU

Vi e r k aKadl e c o v á

Te t ak os t ol ní č k aMár i aKul hány o v á

f ot oc hr ámu: J ar os l av Mor av č í k

5


ANKETA oVI ANOCI ACH

J ánPe t r o v i č

1. Ta kj as at e š í m naka ž déVi a noc eapr emňas úka ž dé Vi a noc ej e di ne č né a ne z a budnut e ľ né .Naka ž dés ir a da z a s pomí na m. . . Ne má m konkr é t nel e nne j a kéj e dnyš pe c i á l ne . 2. As is t a r ír odi č i a ,kt or íná mc hý ba j úaur č i t ebyná spot e š i l amož nos ťbyťe š t er a zsni miae š t eot ovi a cvt ot o kr á s nevi a noč néobdobi e .

6


NECH POČUŤ TI CHO Mar c e l Pál e š

Ot e ci devús t r e t y s v oj mus t r at e né mu ( már not r at né mu)s y no v i . Bohk r áč avús t r e t y hr i e š ne muľ uds t v u. Obj í manásapr i j í manás , z bl údi l ý c hhr i e š ni k o v , k t or í poc hopi l i , ž ebe zNe ho s aužďal e j ne dá. Vpl nos t i l ás k y , l e boj edobr ýOt e c . Aj ot oms úVi anoc e .

Re i nt e r pr e t ác i adi e l a Re mbr andt av anRi j n “ Náv r at már not r at né hos y na” aut or : Mi l anHr i c

7


Tvoj eamoj e VI ANOCE

Mi r k aS ur k oš o v á

8


Vi a noč nýkví z Ž e ná s má do s ť a l e r á d

9


ZOŽI VOTAZBORU Zbor ovýdeň

Pr í mer i e zCompi eg ne z az v oni l o ajunás

ADVENTNÝKONCERT speváckehozboru

HRON

10


Več erdet ísMEDOVNÍ KMI

Več ersMODROTLAČOU

Tur i s t i c k ýv ý l e tnaBabi uhor u

AnnaS l i ac k a

11


J รกnPe t r o v i ฤ

12


Pr e č oc hodí menabe s i e dk u. . .

Dani e l aKo z o v á

OLEJdoLAMPY

r d-

13


14


15


Profile for Časopisy pre cirkevný zbor a školu

Spod kostolnej veže, 1. číslo, december 2018  

Časopis badínskych evanjelikov Vydáva CZ ECAV Badín

Spod kostolnej veže, 1. číslo, december 2018  

Časopis badínskych evanjelikov Vydáva CZ ECAV Badín

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded