Spod kostolnej veže, 1. číslo, december 2018

Page 1

SPOD KOSTOLNEJVEZE v

1.č í s l o,dec ember2018,CZ ECAV Badí n

časopi sbadí nskych EVANJELI KOV

Bi bl i ckézamysl eni a

Rozhovor st et oukost ol ní čkou

Vi anočnáanket a

Zoži vot azbor u

Det skýkomi ks


SPOD KOSTOLNEJVEZE v

Čas opi sbadí ns ky c he v anj e l i kov Čí s l o1 I . r oč ní k De c e mbe r2018

Śéf r edakt or : Roma nDov a l a dov a l a . r oma n@g ma i l . c om t e l . : 0905/757672 Redakč nár ada: J á nPe t r ovi č Vi e r kaKa dl e c ov á Mi r kaS ur koš ov á

Pr í s pevky: Čl e novi aapr i a t e l i a c i r ke vné hoz bor u

Gr ai c kés pr ac ovani e: Luc i aDov a l ov á Fot ogr ai e: a r c hí vCZECAVBa dí n

Aut orma ľ bynaobá l ke av ovi a noč nom pr i a ní : Kr i s t í naDov a l ov á

Bohs i naš i e l c e s t uknám, ľ udom, k t or ý c hs t v or i l ak t or í s aMuvhr i e c huv z di al i l i . Boht akmi l o v al s v e t , ž es v oj hoj e dnor ode né hoS y nadal . . . Vt omt oobdobí s i t ot oBo ž i ek r ás neav z ác nek onani e , t út oBo ž i uc e s t uknámpr i pomí name . Te š í mes azpo ž e hnani a, k t or énámpr i náš a. Pok oj , r ados ť , mi l os ť . Uč í nás . Po v z dbudz uj enás . Zac hr aňuj enás . Mi l í č i t at e l i a, br at i aas e s t r y , pr i at e l i a, ľ udi ahľ adaj úc i , nac hádz aj úc i č i náj de ní , pr aj e meVámmi l os t i pl néVi anoc e av š e t k odobr évno v omr ok u2019. Tv or c o v i aS podk os t ol ne j v e ž e

Vydáva: Ci r ke vnýz bor Ev a nj e l i c ke j c i r kvi a . v . , Kr č mé r y ho7, Ba dí n www. e c a v ba di n. s k

Čl á nkyvč a s opi s ene pr e š l i odbor nouj a z y kov ou kor e kc i ou. Vaš epr í s pe v k y , nápady apr i pomi e nk y doďal š i e hoč í s l ač as opi s u pos i e l aj t epr os í m namai l . adr e s u: do v al a. r oman@gmai l . c omDOAKÉHOS VETA? RomanDo v al a

4


v

ROZHOVORSTETOUKOSTOLNÍ CKOU

Vi e r k aKadl e c o v á

Te t ak os t ol ní č k aMár i aKul hány o v á

f ot oc hr ámu: J ar os l av Mor av č í k

5


ANKETA oVI ANOCI ACH

J ánPe t r o v i č

1. Ta kj as at e š í m naka ž déVi a noc eapr emňas úka ž dé Vi a noc ej e di ne č né a ne z a budnut e ľ né .Naka ž dés ir a da z a s pomí na m. . . Ne má m konkr é t nel e nne j a kéj e dnyš pe c i á l ne . 2. As is t a r ír odi č i a ,kt or íná mc hý ba j úaur č i t ebyná spot e š i l amož nos ťbyťe š t er a zsni miae š t eot ovi a cvt ot o kr á s nevi a noč néobdobi e .

6


NECH POČUŤ TI CHO Mar c e l Pál e š

Ot e ci devús t r e t y s v oj mus t r at e né mu ( már not r at né mu)s y no v i . Bohk r áč avús t r e t y hr i e š ne muľ uds t v u. Obj í manásapr i j í manás , z bl údi l ý c hhr i e š ni k o v , k t or í poc hopi l i , ž ebe zNe ho s aužďal e j ne dá. Vpl nos t i l ás k y , l e boj edobr ýOt e c . Aj ot oms úVi anoc e .

Re i nt e r pr e t ác i adi e l a Re mbr andt av anRi j n “ Náv r at már not r at né hos y na” aut or : Mi l anHr i c

7


Tvoj eamoj e VI ANOCE

Mi r k aS ur k oš o v á

8


Vi a noč nýkví z Ž e ná s má do s ť a l e r á d

9


ZOŽI VOTAZBORU Zbor ovýdeň

Pr í mer i e zCompi eg ne z az v oni l o ajunás

ADVENTNÝKONCERT speváckehozboru

HRON

10


Več erdet ísMEDOVNÍ KMI

Več ersMODROTLAČOU

Tur i s t i c k ýv ý l e tnaBabi uhor u

AnnaS l i ac k a

11


J รกnPe t r o v i ฤ

12


Pr e č oc hodí menabe s i e dk u. . .

Dani e l aKo z o v á

OLEJdoLAMPY

r d-

13


14


15