Spod kostolnej veže, č. 2, apríl 2019

Page 1

SPOD KOSTOLNEJVEZE v

2.č í s l o,apr í l2019,CZ ECAV Badí n

časopi sbadí nskych EVANJELI KOV

Bi bl i ckézamysl eni e

Rozhovor sEl enouDonoval ovou

Veľ konočnáanket a

Zoži vot azbor u

Veľ kánoc Sl obodníodhr i echu Zachr áneníodvečnejsmr t i

Det skýkomi ks


SPOD KOSTOLNEJVEZE v

Čas opi sbadí ns ky c he v anj e l i kov Čí s l o2 I . r oč ní k Apr í l 2019

Śéf r edakt or : Roma nDov a l a dov a l a . r oma n@g ma i l . c om t e l . : 0905/757672 Redakč nár ada: Vi e r kaKa dl e c ov á J á nPe t r ovi č Mi r kaS ur koš ov á Ev kaS ur koš ov á AnnaS l i a c ka

Pr í s pevky: Čl e novi aapr i a t e l i a c i r ke vné hoz bor u

Gr ai c kés pr ac ovani e: Luc i aDov a l ov á Fot ogr ai e: a r c hí vCZECAVBa dí n

„Takj enapí s ané , ž eKr i s t usmus e lt r pi e ťat r e t i e hodňa v s t aťzmŕ t v y c haž es amus íkáz aťvJ e home ne pokáni enaodpus t e ni ehr i e c hovv š e t ký m nár odom. . . “ . L24, 4647

i edi e l ol ás k yaot v or e nos t i v oč i Ní ms t v or e né mu, Bož

al edohr i e c hupadl é muč l o v e k us anapl ni l ovJ e ž i š o v i Kr i s t o v i . Kr e s ť ans k áVe ľ k ánocnámpr i pomí naJ e hout r pe ni eas mr ť , al ez ár o v e ňs l áv i mei J e ž i š o v oz mŕ t v y c hv s t ani e . Vt omt oz l o ž i t oms v e t epot r e buj e mev š e t c i , my , s v e t , s pol oč nos ť , náde j odBoha, moc , k t or ánáspr e s ahuj e . Pr i j mi mej u, vpok or es aj e j poddaj me av z dáv aj meBohuc hv ál uz av e ľ k év e c i , k t or éuč i ni l pr enás . Po ž e hnanúVe ľ k únoc , r ados ťv i e r yapok oj Vámpr aj ú Tv or c o v i aS podk os t ol ne j v e ž e

Aut orf ot og r ai í -obá l kaas t r . 2, 3: Luc i aDov a l ov á Aut orr e pr odukc i í : Mi l a nHr i c

s t r . 7-C. Pi s s a r r o, Thef a r ma tOs ny s t r . 8-Re mbr a ndtv a nRi j n, Abr a há m aI z á k s t r . 9-J á nHá l a

Vydáva: Ci r ke vnýz bor Ev a nj e l i c ke j c i r kvi a . v . , Kr č mé r y ho7, Ba dí n www. c z e c a v ba di n. s k

Čl á nkyvč a s opi s ene pr e š l i odbor nouj a z y kov ou kor e kc i ou. Vaš epr í s pe v k y , nápady apr i pomi e nk y doďal š i e hoč í s l ač as opi s u pos i e l aj t epr os í m namai l . adr e s u: do v al a. r oman@gmai l . c omKe ďs ai nakne dá. . . Mi r k aS ur k oš o v á

4


Veľ konoč nýkví z J ánPe t r o v i č

5


Roz hovorspanipr es byt er kouEl enouDonoval ovou

J รกnPe t r o v i ฤ

6


VNÁ EO K ĽC Ľ KOE ÁNV

7


Anke t aoVe ľ ke jnoc i

Vi e r k aKadl e c o v á

8


V e ľ k án o c Bo ž e j l á s k y

9


Z OŽ I V OT AZ BORU Ekumeni ckést ret nut i e

Športakresťan

10


Konvent y

Naš az bor o v ádo z or k y ňaVi e r k aKadl e c o v á

Pôs t neveč i er ne

11


KARNEVAL

Čopí še kr oni ka. . .

12


Post opáchapošt ol aPavl a. . . .aspoňkrôči k-Thessal oni ki /Sol ún

AnnaS l i ac k a

13


STRATENÁOVEČKA Luc i aDo v al o v á

14


Oveč kas anaš l a J ánPe t r o v i č

15Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.