Page 1

SPOD KOSTOLNEJVEZE v

2.č í s l o,apr í l2019,CZ ECAV Badí n

časopi sbadí nskych EVANJELI KOV

Bi bl i ckézamysl eni e

Rozhovor sEl enouDonoval ovou

Veľ konočnáanket a

Zoži vot azbor u

Veľ kánoc Sl obodníodhr i echu Zachr áneníodvečnejsmr t i

Det skýkomi ks


SPOD KOSTOLNEJVEZE v

Čas opi sbadí ns ky c he v anj e l i kov Čí s l o2 I . r oč ní k Apr í l 2019

Śéf r edakt or : Roma nDov a l a dov a l a . r oma n@g ma i l . c om t e l . : 0905/757672 Redakč nár ada: Vi e r kaKa dl e c ov á J á nPe t r ovi č Mi r kaS ur koš ov á Ev kaS ur koš ov á AnnaS l i a c ka

Pr í s pevky: Čl e novi aapr i a t e l i a c i r ke vné hoz bor u

Gr ai c kés pr ac ovani e: Luc i aDov a l ov á Fot ogr ai e: a r c hí vCZECAVBa dí n

„Takj enapí s ané , ž eKr i s t usmus e lt r pi e ťat r e t i e hodňa v s t aťzmŕ t v y c haž es amus íkáz aťvJ e home ne pokáni enaodpus t e ni ehr i e c hovv š e t ký m nár odom. . . “ . L24, 4647

i edi e l ol ás k yaot v or e nos t i v oč i Ní ms t v or e né mu, Bož

al edohr i e c hupadl é muč l o v e k us anapl ni l ovJ e ž i š o v i Kr i s t o v i . Kr e s ť ans k áVe ľ k ánocnámpr i pomí naJ e hout r pe ni eas mr ť , al ez ár o v e ňs l áv i mei J e ž i š o v oz mŕ t v y c hv s t ani e . Vt omt oz l o ž i t oms v e t epot r e buj e mev š e t c i , my , s v e t , s pol oč nos ť , náde j odBoha, moc , k t or ánáspr e s ahuj e . Pr i j mi mej u, vpok or es aj e j poddaj me av z dáv aj meBohuc hv ál uz av e ľ k év e c i , k t or éuč i ni l pr enás . Po ž e hnanúVe ľ k únoc , r ados ťv i e r yapok oj Vámpr aj ú Tv or c o v i aS podk os t ol ne j v e ž e

Aut orf ot og r ai í -obá l kaas t r . 2, 3: Luc i aDov a l ov á Aut orr e pr odukc i í : Mi l a nHr i c

s t r . 7-C. Pi s s a r r o, Thef a r ma tOs ny s t r . 8-Re mbr a ndtv a nRi j n, Abr a há m aI z á k s t r . 9-J á nHá l a

Vydáva: Ci r ke vnýz bor Ev a nj e l i c ke j c i r kvi a . v . , Kr č mé r y ho7, Ba dí n www. c z e c a v ba di n. s k

Čl á nkyvč a s opi s ene pr e š l i odbor nouj a z y kov ou kor e kc i ou. Vaš epr í s pe v k y , nápady apr i pomi e nk y doďal š i e hoč í s l ač as opi s u pos i e l aj t epr os í m namai l . adr e s u: do v al a. r oman@gmai l . c om


Ke ďs ai nakne dá. . . Mi r k aS ur k oš o v á

4


Veľ konoč nýkví z J ánPe t r o v i č

5


Roz hovorspanipr es byt er kouEl enouDonoval ovou

J รกnPe t r o v i ฤ

6


VNÁ EO K ĽC Ľ KOE ÁNV

7


Anke t aoVe ľ ke jnoc i

Vi e r k aKadl e c o v á

8


V e ľ k án o c Bo ž e j l á s k y

9


Z OŽ I V OT AZ BORU Ekumeni ckést ret nut i e

Športakresťan

10


Konvent y

Naš az bor o v ádo z or k y ňaVi e r k aKadl e c o v á

Pôs t neveč i er ne

11


KARNEVAL

Čopí še kr oni ka. . .

12


Post opáchapošt ol aPavl a. . . .aspoňkrôči k-Thessal oni ki /Sol ún

AnnaS l i ac k a

13


STRATENÁOVEČKA Luc i aDo v al o v á

14


Oveč kas anaš l a J ánPe t r o v i č

15


Profile for Časopisy pre cirkevný zbor a školu

Spod kostolnej veže, č. 2, apríl 2019  

Časopis badínskych evanjelikov Vydáva CZ ECAV Badín

Spod kostolnej veže, č. 2, apríl 2019  

Časopis badínskych evanjelikov Vydáva CZ ECAV Badín

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded