ZO Magazine maart 2018

Page 39

E X P E RT I S E H ET BEST E A DV I ES

HET BESTE ADVIES VAN WIM WOUTERS & YASMIN VAN DE WERF

TEKST Paulien Coenaerts – FOTO Wim Kempenaers

De regel van 2 op 3 Wim Wouters zag u misschien in de laatste afleve-

antwoorden, dan was het een ‘go’. “Die regel van

ring van Durven falen op Canvas. Daarin vertelt hij

‘2 op 3’ gebruiken we nog altijd. Het zorgt voor

over zijn gamestudio GriN die in 2015 failliet ging.

een gezond evenwicht tussen werk waarmee je je

Hij en zijn vrouw Yasmin Van de Werf vormen sinds

boterham verdient en werk waaruit je voldoening

2016 het creatieve duo Poppins & Wayne. Van-

haalt. Opdrachten waarbij je alledrie de criteria

uit Wims deskundigheid als game-ontwerper en

kan afvinken, die zijn heel zeldzaam.”

Yasmins schrijftalent doen ze projecten waar-

“Het afgelopen jaar werkten we intensief aan

in verhalen en technologie samenkomen. Van

PeaceCraft, een smartphonegame die jongeren

games tot virtual reality, van 2D tot 3D. Yas-

wil sensibiliseren over de vluchtelingencrisis. We

min werkte een aantal jaren als creatieveling bij

konden er echt hart en ziel in kwijt én het illus-

Design is Dead. De oprichters van dat communi-

treert perfect waar Poppins & Wayne voor staat.

catiebureau, Jan en Hendrik Everaerts, hanteer-

Een score van twee op drie dus. Natuurlijk moet je

den 3 criteria om te beoordelen of een opdracht

ook ingaan op financieel interessantere opdrach-

interessant was; A) gaan we er met plezier aan

ten, maar die leuke portfolio-projecten houden je

werken? B) is het goed voor onze portfolio? C)

wel scherp en creatief. En gelukkig!”

verdienen we er iets aan? Als je twee keer ‘ja’ kon

www.poppinswayne.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.