Page 1


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

http://mmteashop.com

လူထုစိနဝ ္ င္း

မွ Ebook အျဖစ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီသည္။ Typing - ေမ

2


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မာတိကာ ၁။ လူေကာင္းကိသ ု ာ ေရြးခ်ယ္ပါ ၂။ အသိနဲ႔ ခံစားမႈကုိ ဘယ္အရာက ျပ႒ာန္းတာလဲ

http://mmteashop.com

၃။ က်က္သေရရွတ ိ ဲ့ လူမိုက္ေတြ ၄။ ယဥ္ေက်းမႈခၽြတျ္ ခံဳက်ျခင္း ေရစီးေၾကာင္းႀကီး ၅။ ႏွစင ္ ါးဆယ္စစ္တမ္း ၆။ မွနတ ္ ာေရးလို႔ လူမုန္းမ်ားတယ္ဆိုတာ ၇။ ျပည္သူ႔ဘက္ကရပ္မွ ျပည္သ ့ ူ႔ေခတ္ကို ေရာက္မာွ ပါ ၈။ ႏိင ု င ္ ေ ံ ရးဝတၳဳမ်ားရဲ႕ ၾသဇာအရွန ိ အ ္ ဝါ ၉။ ဂ်ာနယ္ေတြရဲ႕ ယေန႔အေျခအေန ၁ဝ။ ေၾကာက္ေမြးပါ ဇာဂနာနဲ႔ ဆြဲႏတ ု ္ ၁၁။ အလိမအ ္ ညာေၾကာ္ျငာေတြမာွ ၾကံရာပါမျဖစ္ေစနဲ႔ ၁၂။ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ႐ိုက်ိဳးမႈ ၁၃။ ေတာင္ထ ့ ား ၁၄။ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္တာ စာမဖတ္လို႔

Typing - ေမ

3


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

၁၅။ အတုယဖ ူ ြယ္ ပံသ ့ ကူအလွဴ ၁၆။ အစိးု ရက မိဘလား ျပည္သူက မိဘလား

http://mmteashop.com

၁၇။ ခ်စ္စရာ ေရွးရိးု စဥ္လာ ျမန္မာ့ဓေလ့စရိက ု ္ ၁၈။ အ႐ႈံးကို အႏိင ု ျ္ ဖစ္ေအာင္ေျပာင္းလို႔ ရပါတယ္ ၁၉။ တားၾက ဆီးၾက ကာကြယၾ္ က ၂ဝ။ စတုတၳမ႑ိဳင္ကိုယ္တိုင္ တည့္မတ္ဖို႔လိုတယ္ ၂၁။ လူေ ႔ လာကႀကီး ပစၥႏ ရ ၱ စ္အရပ္ မျဖစ္ေစဖိ႔ု

Typing - ေမ

4


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လူေကာင္းကိသ ု ာ ေရြးခ်ယ္ပါ လူေတာ္ ျမန္မာစကား

လူေကာင္းဆိတ ု ဲ့

ျဖစ္တယ္။

စကားဟာ

ဒါေပမယ့္လို႔

အင္မတန္

အသံးု မ်ားတဲ့

အသံးု မ်ားသေလာက္

ေတြ႔ဖို႔ခက္တဲ့

http://mmteashop.com

ရွားပါးလူ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္တယ္။

အက်ိဳးစီးပြားကိအ ု ေျခခံ ေလာကႀကီးမွာ

လူေတာ္ေတြ

မ်ားပါတယ္။

လူေကာင္းေတြလည္း

ရွိပါတယ္။ ေတာ္လည္း ေတာ္ ေကာင္းလည္း ေကာင္းတဲ့ လူေတာ္ လူေကာင္း ကေတာ့ ရွားတယ္။ တခ်ိဳ႕က သိပေ ္ တာ္ သိပခ ္ ၽြန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတထ ္ ား မေကာင္းဘူး။ စိတထ ္ ား ယုတ္ညံ့သူ သိပ္ေတာ္ သိပခ ္ ၽြနေ ္ လ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေလပဲ။ ဉာဏ္နီ ဉာဏ္နက္ေတြ ေကာက္က်စ္ စဥ္းလဲမေ ႈ တြ အလြနမ ္ ်ားၿပီး တဖက္သားကို

ေနာက္ေက်ာ

ဓားနဲ႔

ထိုးဖို႔

အတြကေ ္ လာက္ပဲ

ေခ်ာင္းေန

တတ္တယ္။ ဘယ္သူ ေသေသ ငေတမာၿပီးေရာ ဆိတ ု ဲ့ စိတ္သေဘာလည္း ရွတ ိ တ္တယ္။ ဒီလူစားမ်ိဳးက မိတေ ္ ဆြ ဆိတ ု ာလည္း ထားေလ့ မရွိဘူး။ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြကတ ္ ဲ့ အေပါင္း အေဖာ္ ဆိုတာမ်ိဳးပဲ ရွိတယ္။ အက်ိဳးရွေ ိ နတုနး္ ေပါင္းမယ္။ အက်ိဳးမရွေ ိ တာ့ဘးူ ဆိတ ု ာနဲ႔ ခြာပစ္လိုက္မယ္ပဲ။ ဘယ္လုိ ကိစၥမ်ိဳးမဆို သူတုိ႔က အက်ိဳးစီးပြား အေပၚမွာပဲ အေျခခံၿပီး စဥ္းစားတယ္။ ေပါင္းသင္းတယ္။ အလုပ္ လုပတ ္ ယ္။

Typing - ေမ

5


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အျပစ္မရွသ ိ ေ ူ တြမထိခက ုိ ေ ္ စခ်င္ သိပေ ္ တာ္ ဇာတ္ခေ ုံ ပၚမွာ

သိပခ ္ ၽြန္ၿပီး

လက္ညိႇဳးထိးု ျပစရာေတြ

ေထာက္ျပလိုက္႐ံု

ဒါမွမဟုတ္

တစ္ေထာင္ေလာက္ http://mmteashop.com

စိတဓ ္ ာတ္

ယုတ္ည့ံသေ ူ တြ

ျမန္မာ့သမိုင္း

အမ်ားႀကီးရွပ ိ ါတယ္။

ဓာတ္ပုံတစ္ပုံ

နာမည္တခု

ေရးျပေနတာထက္

ရြတ္ျပလိုက္႐ံုနဲ႔တင္

ပိုၿပီး

ကြငး္ ခနဲ

စာလံးု ေပါင္း

ကြကခ ္ နဲ

ျဖစ္သြား

ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာအျပစ္မွ မရွတ ိ ဲ့ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ား စိတ္ထိခိုက္စရာ ျဖစ္ေစတာေၾကာင့္

မေရးလိပ ု ါဘူး။

အပင္ပန္းခံၿပီး

စာလံးု ေပါင္း

တစ္ေထာင္

ေလာက္နဲ႔ သြယက ္ ာ ဝိုက္ကာ ေရးရတာကိသ ု ာ သည္းခံခြင့္လႊတ္ ေစခ်င္ပါတယ္။

သူေတာ္စင္လပ ို ုဂၢိဳလ္ တခ်ိဳ႕ ပုဂဳိၢ လ္မ်ားက်ေတာ့ စိတထ ္ ား သေဘာထား အင္မတန္ ျဖဴစင္ ျမင္ျ့ မတ္တယ္။ သူေတာ္စင္လို႔ ေခၚရေလာက္ေအာင္ကုိ ေကာင္းတဲ့သူ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ သိပခ ္ ၽြန္ သိပထ ္ က္တဲ့ သူမ်ိဳးေတာ့ မဟုတဘ ္ းူ ။ ဒီပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးက လုပင ္ န္း တစ္ခုကို ထိပ္ဆံုး ေရာက္ေအာင္ လုပေ ္ ဆာင္ႏင ုိ ္စြမး္ မရွဘ ိ းူ ။ သာမာန္ ရြကၾ္ ကမ္း ေရက်ိဳ အဆင္ေ ့ လာက္သာ လုပ္ႏုိငတ ္ ယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတခ ္ ်ရတာက ဘယ္သက ူ မ ုိ ွ ဒုကၡ

မေပးဘူး။ ဝန္တုိ မစၧရိယစိတ္မ်ိဳးလည္း မရွဘ ိ းူ ။ သူ႔ေခါင္းေပၚ နင္းၿပီး

တက္ခ်င္သူ ကိေ ု တာင္ မလိမ ု န ု း္ ထားစိတ္ မထားတတ္ဘးူ ။

Typing - ေမ

6


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဆရာတင္ထက ုိ ္ ၾကည္ညဳိ ထိုက္သူ စိတသ ္ ေဘာထား ႀကီးရင့္ ျမင္ျ့ မတ္သူ ျဖစ္တဲ့ အဲ့ဒီပုဂၢိဳမ်ိဳးဟာ ေငြေၾကး စည္းစိမ္ ဥစၥာ ရာထူးအာဏာ ေႁခြရသ ံ င္းပင္း ေက်ာ္ေစာထင္ရာွ းျခင္း ဆိုတာမ်ိဳး ေတြကလ ုိ ည္း

တပ္မက္ျခင္း

မရွဘ ိ းူ ။

သူ႔အလုပ္

သူတ ႔ ာဝန္

ေက်ပြနေ ္ အာင္

http://mmteashop.com

လုပ္ဖို႔ဆတ ုိ ဲ့ စိတတ ္ ခုပဲ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးဟာ နာမည္မေက်ာ္ဘးူ ။ ထိပ္ဆံုး ေရာက္ေလ့ မရွဘ ိ းူ ။ ဒါေပမယ့္ အင္မတန္ ေလးစားၾကည္ညဳိ ထိက ု သ ္ ူ ဆရာတင္ထက ုိ သ ္ ူ တစ္သက္တာ အနီးကပ္ေပါင္းသင္းထိက ု သ ္ ူ ျဖစ္တယ္။

တစ္ေယာက္ပဲ ေတြဖ ႔ းူ တယ္ ျမန္မာ့သမိင ု း္

ဇာတ္ခေ ုံ ပၚမွာ

ဒီလို

ပုဂဳိၢ လ္မ်ိဳးေတြလည္း

အမ်ားႀကီး

ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္ပယ္ျဖစ္တဲ့ စာနယ္ဇင္း ေလာကမွာလည္း အမ်ားႀကီး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ဆံုးမ သြနသ ္ င္မေ ႈ တြ ေရးခဲတ ့ ဲ့ စာေတြကုိ ၾကားနာ ဖတ္႐ႈ မွတသ ္ ားၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူျဖစ္လာရတာပါ။ ကၽြနေ ္ တာ္တို႔ရဲ႕ ေက်းဇူးရွငႀ္ ကီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာနယ္ဇင္းသမား သက္တမ္း ေတာင္ ငါးဆယ္ ရွခ ိ ဲပ ့ ါၿပီ။ ဒီသက္တမ္း အတြငး္ မွာ ကၽြနေ ္ တာ္တို႔ ေခတ္ၿပိဳင္ လုပေ ္ ဖာ္ ကိုင္ဖက္ ေတြထဲမာွ ေတာ္လည္း ေတာ္ၿပီး ေကာင္းလည္း ေကာင္းတဲ့ လူဆိုလို႔ေတာ့ တစ္ေယာက္ပဲ ေတြ႔ခဲဖ ့ းူ ပါတယ္။

Typing - ေမ

7


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

တစ္သက္မာွ တစ္ေယာက္သာ ေတြ႔ တခ်ိဳ႕

ကံေကာင္းသူမ်ား

သံးု ေလးဦး

ေတြေ ႔ ကာင္း

ေတြႏ ႔ ုိငပ ္ ါတယ္။

တစ္သက္လးုံ ေနလိ႔ုမွ လူေတာ္ လူေကာင္း ဆိုႏိုငေ ္ လာက္သူ တစ္ဥးီ မွ မေတြ႔ ခဲရ ့ သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ကၽြနေ ္ တာ္တို႔ တစ္သက္မာွ ေတာ့ အတတ္ပညာ

http://mmteashop.com

အရေရာ စိတေ ္ န သေဘာထား ဆိင ု ရ ္ ာပါ ၾကည္ညဳိ ေလးစားႏိုငသ ္ ူ ေတာ္လည္း ေတာ္ ေကာင္းလည္း ေကာင္းသူဆိုလို႔ တစ္ဥးီ တည္းပဲ ေတြခ ႔ ဲဖ ့ းူ ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ပုဂၢိဳလ္က သူ႔ကို ခ်ီးပင့္ ေျမႇာက္စား လုပ္တာမ်ိဳး မႏွစၿ္ ခိဳက္တာေၾကာင့္ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါ ဆိတ ု ာကို သူ သက္ရွိထင္ရွား ရွေ ိ နစဥ္မာွ ေတာ့ ထုတမ ္ ေျပာခ်င္ေသး ပါဘူး။ ကိုယ္က အရင္ ေသခဲရ ့ င္လည္း မေျပာႏိင ု ္ ေတာ့ဘးူ ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကိစမ ၥ ရွပ ိ ါဘူး။ လူတစ္ေယာက္ ရဲ႕ သမိုင္းဆိုတာ သူမ်ားက ေရးေပးတာ မဟုတပ ္ ါဘူး။ သူ႔ဟာသူ ေရးတာပါ။

လူေတာ္ေတြမ်ား လူေကာင္းရွား ေတာ္လည္းေတာ္ ေကာင္းလည္းေကာင္းတဲ့ လူေတာ္လေ ူ ကာင္း ဆိတ ု ာ အင္မတန္

ရွားပါတယ္။

ထြကႏ ္ ုိင္တာပါ။

တစ္ေခတ္မာွ

အထူးသျဖင့္

တစ္ေယာက္ေတာင္

ေၾကာင္ျဖဴတာ

မည္းတာက

ထြကခ ္ ်င္မွ

အေရးမႀကီးဘူး

ႂကြက္မိဖသ ို႔ ာ လိရ ု င္းပဲ ဆိတ ု ဲ့ ဘယ္နည္းနဲ႔ ရရ ပိုက္ဆံရဖို႔က အဓိကဆိတ ု ဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ လူေတာ္ေတြသာ အထြကမ ္ ်ားလာၿပီး လူေကာင္းက ရွားသထက္ ရွားလာတယ္။ ရွားတာက ကမၻာတစ္ခုလံုး မွာကို ရွားတာ။ ဒါေၾကာင့္ ေတာ္လည္း ေတာ္

ေကာင္းလည္း

Typing - ေမ

ေကာင္းတဲ့

လူေတာ္လေ ူ ကာင္း

ဆိတ ု ာ

မ်ိဳးသုဥး္

8


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ကြယေ ္ ပ်ာက္မယ့္ အႏၲရာယ္ ရင္ဆင ုိ ္ ေနရတဲ့ အရာ (endangered species) လို႔ေတာင္ ေျပာရလိမမ ့္ ယ္ ထင္မတ ိ ယ္။

မတတ္တာ သင္လရ ို႔ တယ္

http://mmteashop.com

လူေတာ္ လူေကာင္း ရွားေတာ့ အလုပတ ္ စ္ခု လုပတ ္ ဲအ ့ ခါမွာ ဘယ္လုိ လူကုိ ေရြးခ်ယ္ သင္သ ့ လဲ။ လူေတာ္ကုိ ေရြးရမွာလား လူေကာင္းကို ေရြးရမွာ လားလိ႔ု ေမးတတ္ၾကတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္ရာ စာနယ္ဇင္း နယ္ပယ္က လာေမး ၾကသူတိုင္း ကိေ ု တာ့ လူေကာင္း ရေအာင္ ရွာပါလို႔ခ်ည္း အၾကံေပးပါတယ္။ မေတာ္တာ

မတတ္တာက

သင္ေပးလို႔ရတယ္။

လူေကာင္း

ျဖစ္ေအာင္က

သင္ေပးလို႔ မရပါဘူး။ စိတဓ ္ ာတ္ ေအာက္တန္းက်တဲ့ လူေတာ္ တစ္ေယာက္ ေၾကာင့္

ဂ်ာနယ္

သိပ္ေတာ္လြန္း

တစ္ေစာင္လးုံ ထက္လြနး္ တဲ့

ပ်က္စးီ သြားႏိုင္တယ္။ လူျဖစ္ရင္

အဲ့ဒီ

တိင ု း္ ျပည္ေတာင္

လူေတာ္က ပ်က္ေအာင္

လုပ္ႏင ုိ ္တယ္။

သူလလ ုိ ူ ရွတ ိ ယ္ တစ္ခါက ေမးခြနး္ တစ္ခု ေမးခံရဖူးတယ္။ မူလတန္း ပညာေလာက္သာ တတ္တဲ့ သူေတာ္ေကာင္း ရြာဦးဘုရား ေဂါပကလူႀကီးကို ျဖဴစင္လြနး္ လို႔ ဆိုၿပီး ႏိင ု ္ငံ တစ္ခုရဲ႕ သမၼတ ခန္႔လို႔ ျဖစ္သလား ဆိုတဲ့ေမးခြနး္ ျဖစ္တယ္။ ဒါက တမင္သက္သက္ ကန္႔လန္႔တက ုိ တ ္ ဲ့ ေမးခြနး္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူေတာ္ေကာင္း မွနရ ္ င္ ရာထူး အာဏာေတြ မက္သူ မဟုတတ ္ ာေၾကာင့္ ခန္႔လည္း မလုပပ ္ ါဘူး လို႔ပဲ

Typing - ေမ

9


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေျဖလိက ု တ ္ ယ္။ ဒါေတာင္ ေသခ်ာရဲ႕လားလို႔ ထပ္ေမးေသးတယ္။ ရွညရ ္ ည ွ ေ ္ ဝးေဝး ေျပာမေန

ေတာ့ဘးူ ။

ဆရာေမာင္ဝသ ံ

ေရးတဲ့

ရွာမွရာွ းတဲ့

ႏိင ု ္ငေ ံ ရးသမား

ေဆာင္းပါး ဖတ္ဖးူ တယ္ မဟုတလ ္ ား။ အမတ္တစ္ေနရာ ရဖို႔အတြက္ လူသတ္ဖို႔ ဝန္မေလး

သူေတြ

ရွိသလို

သခင္ဝတင္လုိ

ႏိင ု ္ငေ ံ ရးသမားေကာင္း

မ်ိဳးဟာ

အမတ္ဆတ ုိ ာ မေျပာနဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြ သမၼတေတြေတာင္ လုပခ ္ ်င္တာ မဟုတဘ ္ းူ လို႔

http://mmteashop.com

ဆက္ေျပာလိက ု ရ ္ တယ္။

ဘုရားဆင္းတု ခိုးေရာင္းမယ့္သူမ်ိဳး သခင္ဝတင္လုိ

လူမ်ိဳး

ရွားပါတယ္။

ဒါေပမယ့္

ရွိတယ္။

ရွာရင္

ေတြ႔ႏိုင္တယ္။ ေစာေစာက ဘုရားေဂါပက ခန္႔တဲ့ ကိစပ ၥ ဲ ေျပာဦးမယ္။ ရြာသူ ရြာသားေတြက ကိုယ့္ရြာသားခ်င္း ဆိေ ု တာ့ ဘယ္သူ လူေကာင္း ဘယ္သူ လူဆိုး ဆိတ ု ာ သိတယ္။ ရြာဘုရား ေဂါပက လုပတ ္ ာက ေရႊတိဂံုဘုရား ေဂါပကလို ႏိင ု ္ငျံ ခားက သမၼတေတြ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကုိ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံ ေနရတာမွ မဟုတတ ္ ာ။ အလွဴရေငြ သံးု ေငြ စာရင္းေလးေလာက္ မွတသ ္ ားတတ္ရင္ ျဖစ္တာပဲ။ ၿမိဳ႕က အထက္တန္းေတြ ဘာေတြ ေအာင္လာတဲ့ အရက္သမား ဖဲသမား သူႀကီးသားကို ဘုရားေဂါပက

ခန္႔လို႔ကေတာ့

ဘုရား

ေသခ်ာတယ္။

ရြာသားေတြက

ဘယ္သူ

ဆင္းတုေတာ္ေတာင္ လူေကာင္းလဲ

ခိးု ေရာင္းပစ္မာွ

ဆိတ ု ာ

သိပါတယ္။

တန္ရာတန္ရာ ေရြးထားၾကတာ ျဖစ္တယ္။

Typing - ေမ

10


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေၾကာက္ေနပါၿပီ လူေတာ္ လူေကာင္းဆိတ ု ာ ရွားတယ္။ ဒါေပမယ့္ လံုးဝ မရွတ ိ ာေတာ့ မဟုတဘ ္ းူ ။ စိတရ ္ ည ွ ္ လက္ရည ွ ္ ရွာရင္ ေတြႏ ႔ င ုိ ္တယ္။ ရွာမေတြေ ႔ သးခင္ အခ်ိနမ ္ ာွ ေတာ့ ေတာ္သူနဲ႔ ေကာင္းသူ ဘယ္သ႔ူ ေရြးရမလဲ ဆိုတဲ့ကိစၥမ်ိဳး ၾကံဳေတြ႔လာရင္

http://mmteashop.com

သခင္ဝတင္လုိ

လူေကာင္းကို

ေရြးဖို႔ပဲ

အၾကံေပးခ်င္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ကေတာ့

သိပေ ္ တာ္၊ သိပထ ္ က္၊ သိပခ ္ ၽြနတ ္ ဲ့ သူမ်ိဳးကိုမွ သေဘာက်ခ်င္ က်လိမ့္မယ္။ ကၽြနေ ္ တာ္ကေတာ့ လူ႔သမိုင္း ဇာတ္ခေ ုံ ပၚမွာ သိပေ ္ တာ္ သိပထ ္ က္တဲ့ ဆိတ ု ဲ့ မသူေတာ္ေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ထြကလ ္ ာၿပီး ဇာတ္ခုႀံ ကီး တစ္ခုလံုး ကၽြမ္းထိုး

ေမွာက္ချုံ ဖစ္ေအာင္

လုပၾ္ ကတာေတြ

ေတြ႔ရျမင္ရပါ

မ်ားလြနး္ လို႔

ေၾကာက္ေနပါၿပီ။ လူေကာင္းေတြကပ ုိ ဲ ေတြ႔ခ်င္ ပါေတာ့တယ္။

အသိနဲ႔ ခံစားမႈကုိ ဘယ္အရာကျပ႒ာန္းတာလဲ လက္ပြနး္ တတီးနဲ႔ သိပ္ၿပီးရင္းႏွးီ တဲ့ တပည္မ ့ တစ္ေယာက္ တစ္ရက္မာွ ေရာက္လာၿပီး ရန္ေထာင္ပါတယ္။ ဘတ္စက ္ ား သမားေတြ သိပ္ၿပီး ရိင ု း္ စိင ု း္ တဲ့ အေၾကာင္း စာေတြေရးၾက၊ ကာတြနး္ ေတြဆြဲၾက လုပေ ္ နၾကတာမ်ားနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ကိုယ့္ဘက္က ခံရတာေတြခ်ည္းဘဲ ဘတ္စက ္ ားသမားမ်ား ဘက္က ေျပာစရာ ရွိတာေတြ ကိုလည္း ေျပာခိင ု း္ ၿပီး နားေထာင္ၾကည့္ဖို႔ လိုတဲ့အေၾကာင္း “သူမ်ား ဖိနပ္ကုိ စြပၿ္ ပီး စဥ္းစားပါဆိတ ု ဲ့” ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စာေရးခဲတ ့ ာကို မေက်နပ္လို႔ ပါတဲ။့

Typing - ေမ

11


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဘတ္စက ္ ားစီးမ်ားရဲ႕ ဒုကၡ သူရန္ေထာင္တဲ့ စကားေတြထဲမာွ ဘတ္စက ္ ား မစီးဖူးဘဲနဲ႔ ဘတ္စက ္ ား စီးေနရသူ ေတြရဲ႕ ဒုကက ၡ ုိ မသိႏင ုိ ္ဘးူ ဆိတ ု ဲ့ စကားတခြနး္ ပါပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ေန႔စဥ္နဲအ ႔ မွ် ၾကံဳေတြေ ႔ နရတဲ့ ဘတ္စက ္ ားစီးသူမ်ားရဲ႕ အေစာ္ကား ခံရမႈမ်ိဳးစံက ု ုိ

http://mmteashop.com

အက်ယ္တဝင့္ ရွငး္ ျပပါတယ္။ စပယ္ယာေတြက ႐ိင ု း္ ႐ိုငး္ ပ်ပ် ေစာ္ကားတယ္ ဆိတ ု ာေတြကေတာ့

ၾကားဖူးေပါင္းမ်ားလို႔

မဆန္းေတာ့ပါဘူး။

ဆန္းတာတခုပဲ

ေျပာျပပါမယ္။ သတင္းစာ ဆရာႀကီး ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ဥးီ ခ်စ္ေမာင္က ခါးပိက ု ႏ ္ ႈိက္ ေနတာကို သိသိႀကီးနဲ႔ ခါးပိက ု ႏ ္ ႈိက္ ရွက္သြားမွာစိုးလို႔ ဘာမွမေျပာဘဲ ၿငိမၿ္ ငိမ္ ကေလး အႏိႈက္ခံလိုက္တဲ့ အေၾကာင္းကို စာေရးဆရာေတြက စာဖြဲၾ႔ ကတယ္။ ဦးခ်စ္ေမာင္လလ ုိ ူ ရွားတဲ့ အေၾကာင္း အမႊမး္ တင္ၾကတယ္။

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ေတြ အမ်ားႀကီး ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္ေခတ္က သူလလ ုိ ူမ်ိဳး ရွားေပမယ့္ ဒီေခတ္မွာ ေတာ့ သူလိုလူမ်ိဳးေတြ ေပါမ်ားလွပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းေတြေတာ့ ဘယ္သက ူ မွ ေရးေဖာ္ မရၾကဘူး လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ကားထဲမာွ လူေတြ ႁပြတသ ္ ပ ိ ္ ညပ္ေနတဲၾ့ ကားက ခါးပိက ု ႏ ္ ႈိကက ္ ကိုယ့္အတ ိ ္ ခြဲေနတာကို သိလည္း သိသိနဲ႔ ၿငိမေ ္ န လိက ု ရ ္ တယ္။ ဘလိတဓ ္ ားနဲ႔ ပါးကို ျခစ္သြားမွာ စိုးလို႔ မေျပာရဲဘးူ ။ အဲဒ ့ ါထက္ ပိုဆိုးတာ ရွေ ိ သးတယ္။ ငါးေသတၱာထဲက ငါးေတြလုိ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ထပ္ညႇပ္ ေနရခ်ိနမ ္ ာွ ကိုယ့္ေဘးမွာ ကပ္ေနတဲ့ ေကာင္ေလးနဲ႔ ေကာင္မေလး

Typing - ေမ

စံုတြဲက

ေဘးလူေတြကုိ

ရွတ ိ ယ္ေတာင္

သေဘာမထားဘဲ

12


http://mmteashop.com တစ္ေယာက္ခါး

တစ္ေယာက္

ဖက္ရင္းက

လူထုစိန္ဝင္း ပါးခ်င္း

အပ္ေနၾကတာ

ေတြကုိ

ေအာင္အ ့ ည္း သည္းခံ ေနရတာပါပဲတဲ။့

နားသယ္ကုိ တူနဲ႔ ႏွကသ ္ လို

http://mmteashop.com

အဲ့ဒီလို အခ်ိနမ ္ ာွ မ်က္စရ ိ က ွ ္လို႔ ေရွာင္ထြကခ ္ ်င္လို႔လည္း ထြက္လို႔မရတဲ့ မိနး္ မ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဒုကၡကို ဆရာစဥ္းစားေတာင္ ၾကည္ဖ ့ းူ မွာ မဟုတပ ္ ါဘူးလို႔ သူက စကားကို နိဂးုံ ခ်ဳပ္ လိက ု ပ ္ ါတယ္။ သူေျပာတာေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဘတ္စက ္ ား မစီးဖူးဘဲနဲ႔ ဘတ္စက ္ ား စီးသူေတြရဲ႕ ဒုကၡကို မသိႏင ုိ ္ပါဘူး ဆိတ ု ဲ့ စကားတစ္ခြနး္ က ေခါင္းထဲမာွ ပဲတ ့ င္ထပ္ၿပီး စြဲက်န္ရစ္တယ္။ တကယ့္ အမွနတ ္ ရားကို သူက တည့္တည့္ႀကီး ေျပာထည့္လိုက္တာကိုး။

သူ႔စကားက

နားသယ္ကုိ တူနဲ႔ ႏွကသ ္ လို ဒိင ု း္ ခနဲ ဒိင ု း္ ခနဲ ေဆာင့္ဝင္သြားတယ္။ အခံရ ခက္ေပမယ့္ ဘာမွျပန္ မေခ်ပႏိင ု ္ဘးူ ။ အမွနတ ္ ရားဆိတ ု ာ ခါးသီးလွပါတယ္။

ကိယ ု မ ္ ခံရေတာ့ ခြင့္လႊတႏ ္ င ုိ တ ္ ယ္ ဒုကၡိတ ဘဝနဲ႔ အိမထ ္ ဲက အိမျ္ ပင္ မထြက္ႏင ုိ ္တဲ့ အခ်ိန္ ကတည္းက ဘတ္စက ္ ား မစီးခဲဖ ့ းူ တာ ဆိေ ု တာ့ကာ ဘာလိလ ု ုန ိ ဲ႔ ႏွစေ ္ ပါင္း သံဆ ု ယ္တတ ိ ိ ရွခ ိ ဲ့ၿပီ။ ဘယ္ကမွာလဲ ေထာင္ထဲ၊ ကၽြနး္ ထဲ ေနခဲတ ့ ဲ့ ကာလေတြနဲ႔ပါ ဆိရ ု င္ ေလးဆယ့္ သံးု ႏွစ္ ေတာင္ ရွိၿပီေပါ့။ အဲ့ဒီ မတိင ု ခ ္ င္ကလည္း အိမ္နဲ႔ အလုပက ္ တစ္ေနရာ တည္း ျဖစ္ေနေတာ့ ဘတ္စက ္ ားစီးဖို႔ မလိုဘးူ ။ ဒါေၾကာင့္ ဘတ္စက ္ ား အေၾကာင္း ဘာမွ မသိဘးူ ဆိတ ု ဲ့ တပည္မ ့ ရဲ႕ စကားက မွနပ ္ ါတယ္။ ဒုကၡ မခံဖးူ သူ ကေတာ့

Typing - ေမ

13


http://mmteashop.com လြယလ ္ ြယက ္ က ူ ူ

ခြင့္လႊတ္ႏင ုိ ္မာွ ေပါ့။

ကိုယ္ခံရတာမွ

လူထုစိန္ဝင္း မဟုတဘ ္ ဲကးုိ ။

ခံရသူ

ကေတာ့ဘယ္ေမ့ႏင ုိ ္မာွ လဲ။

နာဇီမဆ ု းုိ မ်ား

http://mmteashop.com

ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးသြားေတာ့ နာဇီအေသခံ စခန္းေတြကေန အသက္ ရွင္လွ်က္ ျပန္လြတလ ္ ာသူေတြ ရွိတယ္။ အဲ့ဒီထဲက တခ်ဳိ႕က အဖမ္း မခံရဘဲ လြတေ ္ ျမာက္သြားတဲ့ နာဇီ စစ္တရားခံေတြကုိ မရမက လိုက္လံရွာေဖြၿပီး စစ္ခံု႐ံုး တင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲၾ့ ကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ “အိက ု ခ ္ မန္း” လို ထိပ္သီး လူသတ္သမား စစ္ရာဇဝတ္ ေကာင္ေတြကုိ ဖမ္းဆီး အျပစ္ေပးႏိင ု ္ခဲ့ ၾကတယ္။ စစ္ႀကီးၿပီးတာ ႏွစေ ္ ပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္တဲအ ့ ထိ နာဇီမဆ ု းုိ ေတြဟာ ေသြးေအး မသြားခဲဘ ့ းူ ။ နာဇီအုိႀကီးေတြကုိ လိုက္လံရွာေဖြ ေဖာ္ထတ ု ေ ္ နၾကဆဲ ျဖစ္တယ္။ မိသားစု တစ္ခုလံုး ဘိးု ဘြားမိဘေတြကအစ သားငယ္၊ သမီးငယ္ေတြပါ မက်န္ရစ္ေအာင္ အသတ္ခခ ံ ဲ့ ၾကရသူေတြဟာ ဘယ္လလ ုိ ပ ု ္ၿပီး ေသြးေအးသြားႏိင ု ္ မွာလဲ။

မခံရသူ သေဘာထား ႀကီးႏိင ု ္ ဒီလူေတြကို သြားၿပီး နာဇီေတြကုိ မမုနး္ ပါနဲ၊႔ ရန္သူလို သေဘာ မထားပါနဲ႔ လို႔ ေျပာရင္ ရက္စက္ရာ မက်ဘူးလား။ သူ႔ ေသြးသား ရင္းခ်ာေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ ဇြတအ ္ တင္း ဆြဲေခၚသြားတာကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႔ခဲရ ့ ၿပီး သူကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ ေသလုေသခင္ အျဖစ္က သီသက ီ ေလး လြတခ ္ ဲရ ့ တာ။

Typing - ေမ

14


http://mmteashop.com သူလုိ

မခံစားခဲရ ့ သူ

အဖို႔ေတာ့

လူထုစိန္ဝင္း

သေဘာထားႀကီး

ခြင့္လႊတ္ရတာ

လြယမ ္ ာွ

ျဖစ္ေပမယ့္ ခံရသူ အဖို႔ေတာ့ လြယမ ္ ာွ မဟုတဘ ္ းူ ။ အဲ့ဒီေတာ့ သူ အမုနး္ ႀကီးၿပီး အၿငိဳး မေျပႏိင ု ္တာကို အျပစ္မတင္သင္ေ ့ ပဘူး ။

http://mmteashop.com

အသိကုိ ဘာက ျပ႒ာန္းသလဲ ေက်ာင္းသူေဟာင္း က်န္ရစ္တယ္။

လူ႔

ဘယ္အရာက

ျပ႒ာန္း

ျပန္သြားေပမယ့္

ဒီအေၾကာင္း

အေတြးမျပတ္ဘဲ

အသိညဏ္တို႔၊ ခံစားမႈတို႔၊ ယံုၾကည္မႈတို႔ သလဲ

ဆိတ ု ဲ့

အေၾကာင္းကို

ဆိတ ု ာေတြကုိ

စဥ္းစားေနမိတယ္။

ေမြးရာပါဗီဇတို႔၊ ပါရမီတို႔က ျပ႒ာန္း လိက ု တ ္ ာလား၊ မိးု ေပၚက က်လာတာလား။ ဘတ္စက ္ ား မစီးဖူးဘဲ ဘတ္စက ္ ားစီး သူေတြရဲ႕ ဒုကၡကို မသိႏင ုိ ္ဘးူ ဆိတ ု ဲ့ တပည္မ ့ ရဲ႕ စကားဟာ မွနေ ္ သာစကားပဲ။ ဒီဒုကၡကို မခံဖးူ တဲ့ သူက သေဘာထား ႀကီးႏိင ု ္၊ အလြယတ ္ ကူ ခြင့္လႊတ္ႏင ုိ ္မာွ ျဖစ္ေပမယ့္ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် တစ္ေန႔ကုိ ႏွစႀ္ ကိမ္နဲ႔ ႏွစေ ္ ပါင္းမ်ားစြာ အဲ့ဒီ ဒုကၡေတြကို ခံလာခဲရ ့ သူ အဖို႔ေတာ့ အလြယတ ္ ကူ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ဖို႔ ဆိတ ု ာ မလြယလ ္ ပ ွ ါဘူး။ ဒါကို အျမင္ က်ဥ္းတယ္၊ တစ္ဖတ္သတ္ ၾကည္တ ့ ယ္၊ ေမတၱာစိတ္ ေခါင္းပါးတယ္လို႔ အျပစ္ေျပာရင္ ေျပာတဲသ ့ ူ လြနတ ္ ာပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္။

ၿမိဳ႕သားက ေႁမြကခ ုိ ်စ္ေပမယ့္ တကယ္ေတာ အရာအားလံးု ကို

Typing - ေမ

့လူ႔အသိညဏ္တို႔၊

အဲ့ဒီလုိ

က်င္လည္ေနတဲ့

ခံစားမႈတို႔၊ ဘဝနဲ႔

ယံုၾကည္မႈတို႔

ပတ္ဝန္းက်င္က

ဆိတ ု ဲ့ ျပ႒ာန္း

15


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေပးလိက ု တ ္ ာပဲ။ ဘယ္ တန္ခးုိ ရွငက ္ မွ ဖန္ဆင္း ေပးလိက ု တ ္ ာ မဟုတၾ္ ကပါဘူး။ နီယြနမ ္ းီ ေရာင္ ေအာက္က ကြနက ္ ရစ္ လမ္းမႀကီးေတြ ေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးသားက ေႁမြကုိ မေၾကာက္ဘးူ ။ ရန္သူလို သေဘာ မထားဘူး၊ အလွေမြး ေႁမြေလးေတြ ကိေ ု တာင္ ဝယ္ၿပီး အိမမ ္ ာွ ေမြးခ်င္ ေမြးထားဦးမယ္။ ဒါေပမယ့္ ေတာက

လယ္ကြငး္ ေတြထဲ

http://mmteashop.com

လယ္သမားေတ ေတြ႔တာနဲ႔

ကေတာ့

႐ိုက္သတ္မွာပဲ။

အခ်ိနမ ္ ေတာ္၊ ေႁမြဟာ သူက

အခ်ိနေ ္ တာ္

ေၾကာက္စရာ ဦးေအာင္

အလုပလ ္ ပ ု ေ ္ နရတဲ့

အေကာင္းဆံးု

႐ိုကမ ္ ထားရင္

ရန္သပ ူ ဲ။

ေႁမြက

သူ႔ကုိ

တစ္ခ်ိနခ ္ ်ိနမ ္ ာွ အေသကိုက္မွာ မဟုတလ ္ ား။

ေတာသားက ေႁမြေၾကာက္တယ္ ၿမိဳ႕သား ေႁမြခ်စ္တာ အျပစ္ မေျပာပါဘူး။ သူက ေႁမြကက ုိ ္ မခံရဖူးသလို သူ႔ေဆြမ်ိဳး ေတြထဲမာွ လည္း ေႁမြကက ုိ ္လို႔ ေသတာ တစ္ေယာက္မွ မရွတ ိ ာပဲ။ ေတာက

လယ္သမား

ေႁမြကုိ

ရြေ ံ ၾကာက္ႀကီး

ျဖစ္ၿပီး

အႀကီးဆံုး

ရန္သူလို႔

သေဘာထားတာ၊ ေတြ႔တာနဲ႔ ဦးေအာင္ သတ္တာကိလ ု ည္း ၿမိဳ႕သားက အျပစ္ မတင္ဘဲ ေနတတ္ဖို႔ လိပ ု ါတယ္။ အသိနဲ႔ ခံစားမႈဆတ ုိ ာ လက္ေတြ႔ ဘဝက ျပ႒ာန္း ေပးလိက ု တ ္ ာပါ။ ေဂဟစနစ္ ထိနး္ သိမး္ ေရး သမားေတြက ေႁမြေတြဟာ ႂကြကေ ္ တြ ႏွမ ိ ႏ ္ ွငး္

ေပးေနတာ

ျဖစ္လို႔

လယ္သမားရဲ႕

မိတေ ္ ဆြပါလို႔

ေျပာေနေပမယ့္

လက္ေတြ႔ အားျဖင္ေ ့ တာ့ လယ္သမားက သူ႔ဘဝေပး အသိနဲ႔ ေႁမြကုိ ရန္သအ ူ ျဖစ္ပဲ သေဘာထား ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Typing - ေမ

16


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အိမ္ျပန္ေရာက္တိုင္း မွနေ ္ ျပးၾကည္ရ ့ ဘတ္(စ္)ကား ဒုကၡမခံဖူးတဲ့ ဆရာျဖစ္သက ူ ဘတ္(စ္)ကား ဆရာေတြကုိ နားလည္ေပးဖို႔၊ စာနာစိတ္နဲ႔ သည္းခံဖို႔ စာေတြေရးၿပီး လူႀကီးလူေကာင္း ပီသျပ ေနေပမယ္၊့ ေန႔စဥ္နဲ႔ အမွ် ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လူမွ ဟုတေ ္ သးရဲ႕လားလို႔ အိမျ္ ပန္

http://mmteashop.com

ေရာက္တိုင္း မွနေ ္ ျပးၾကည့္ ရတဲအ ့ ထိ အေစာ္ကား ခံေနရတဲ့ တပည္မ ့ ကေတာ့ လူႀကီးလူေကာင္း မဆန္ႏင ုိ ္ဘးူ ဆရာေရလို႔ ဘြငး္ ဘြငး္ ရွငး္ ရွငး္ ပဲ ေျပာလိက ု တ ္ ယ္။ အဲ့ဒါ သူ႔ကိုအျပစ္တင္လို႔ ရမလား။ ေႁမြကုိ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံးု ရန္သူ အျဖစ္ သေဘာထားတဲ့ ေတာက လယ္သမားကိေ ု ရာ အျပစ္တင္လို႔ ရမလား။ အသိကုိ ဘဝက ဖန္တးီ ေပးတာပဲေလ။

က်က္သေရရွတ ိ ဲ့ လူမိုက္ေတြ ကိုယ္တိုင္ အသက္ ၇ဝ တန္း

လူႀကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာတဲအ ့ ခါမွာ

သတိထားမိတာ တစ္ခက ု လူႀကီး ႏွစမ ္ ်ိဳးႏွစစ ္ ား ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္တယ္။ တစ္မ်ိဳးက အသက္ႀကီးလာတာနဲ႔ အမွ် တစ္ေန႔တျခား ပိုပိုၿပီး ယဥ္ေက်းလိမာၼ လာတဲ့ လူႀကီး ျဖစ္တယ္။

Typing - ေမ

17


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အေတြအ ႔ ၾကံဳက သင္ခန္းစာယူတတ္ ေနာက္တစ္မ်ိဳးကေတာ့

အသက္ႀကီးေလ

တစ္ေန႔တျခား

ပိုပိုၿပီး

မိက ု လ ္ ာတဲ့ ႀကီးမိုက္ လူႀကီး ျဖစ္တယ္။ ပထမ အမ်ိဳးအစား လူႀကီးက အေတြ႔ အၾကံဳ ေတြထဲက သင္ခန္းစာ ထုတယ ္ တ ူ တ္တဲ့ အတြက္ အျမင္မေတာ္တင ုိ း္

http://mmteashop.com

ဝင္မေျပာေတာ့ဘးူ ။ သေဘာမက်တိင ု း္ ဝင္မပါေတာ့ဘးူ ။ သတၱဝါတစ္ခု ကံတစ္ခပ ု ဲ လို႔ သေဘာထားၿပီး ဥပကၡာတရား လက္ကင ုိ ္ ထားတတ္တယ္။ ေရငုႏ ံ ုတပ ္ တ ိ ္ ခပ္မဆိတ္

ေနတတ္တယ္။

စိတ္ထဲမွာ

ယားက်ိယားက်ိ

ျဖစ္လာရင္ေတာင္

ဝင္ၿပီးမေျပာမိ၊ မဆိမ ု ေ ိ အာင္၊ ကိုယ္တိုင္ ဝင္မပါမိေအာင္ ပုတးီ စိတ္လို႔ ျဖစ္ေစ၊ တရားသေဘာ

ဆင္ျခင္

ႏွလံုးသြင္းလို႔

ျဖစ္ေစ

ကံသံုးပါးကို

ခၽြနး္ အုပ္ၿပီး

ထိနး္ ခ်ဳပ္ထားတတ္တယ္။

ကံသံုးပါးလံုး မထိနး္ ခ်ဳပ္တတ္ ဒုတိယ အမ်ိဳးအစားကေတာ့ အပုတေ ္ တြ

ဘယ္ေလာက္ပဲ

ခံခဲရ ့

ေလာကဓံရဲ႕ အထုအေထာင္း၊ ခံခဲရ ့

သင္ခန္းစာ

အ႐ိုက္

ထုတမ ္ ယူတတ္ဘးူ ။

ေနာင္တလည္း မရဘူး။ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ သံးု ပါးစလံးု ကို ခၽြနး္ အုပ္ မထားႏိင ု ္ဘးူ ။ အျမင္မေတာ္တာ ေတြ႔ရင္ ဝင္ေျပာလိုက္တယ္။ မသင့္ေတာ္ဘူး ထင္ရင္ ဝင္စြတ္လိုကတ ္ ယ္။ မတရားဘူးထင္ရင္ ဝင္တားလိက ု တ ္ ယ္။ လူတကာရဲ႕ အပူကုိ ကိုယ္အပူလုပ္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေလာင္ၿမိဳက္ေနေစတယ္။ ကိုယ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းနဲ႔ ဘဝ၏ ၿငိမး္ ခ်မ္းျခင္း ဆိတ ု ာကို ဘယ္ေတာ့မွ

Typing - ေမ

18


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မခံစားရပါဘူး။ ဒီလိုလူမ်ိဳးကိုမွ လူမိုက္ မေခၚရင္ ဘယ္သ႔ူကုိ လူမိုကေ ္ ခၚရေတာ့ မွာလဲ။

လူလမ ိ ာၼ ေတြကမ်ား

http://mmteashop.com

ဝမ္းသာရမွာလား၊ ဝမ္းနည္းရမွာလား ဆိတ ု ာ ေသေသခ်ာခ်ာ ေရေရ ရာရာေတာ့

မေျပာတတ္ဘးူ ။

လူ႔ေလာကႀကီး

တစ္ခုလံုးမွာ

လူလမ ိ ာၼ ေတြက

လူမက ုိ ေ ္ တြထက္ ပိမ ု ်ားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္း ႏိင ု ္ငံတိုင္းမွာ ဥေပကၡာ တရား လက္ကင ုိ ထ ္ ားသူေတြ မ်ားၾကတယ္။ အျမင္မေတာ္တာ ေတြ႔လည္း ငါနဲ႔ ဘာဆိင ု တ ္ ာမွတ္လို႔ ဆိုၿပီး မ်က္ႏာွ လႊဲ ေနလိက ု ၾ္ ကတယ္။ မေတာ္မတရား တာေတြ ျမင္ေနရလည္း ကိယ ု မ ့္ ထိသေရြ႕ေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ ၾကားကေန အမုနး္ ခံရမွာလဲ ဆိုၿပီး

ခပ္ကင္းကင္း

ေနလိက ု တ ္ ယ္။

ကိုယ့္ကို

လက္ေတြ႔

ထိလာေတာ့မွ

နာရေကာင္းမွနး္ သိၿပီး ေအာ္ၾက ဟစ္ၾက ေလေတာ့တယ္။

အခါေႏွာင္းခဲၿ့ ပီ မႏွစက ္ အေမရိကန္ႏင ုိ ္ငံ အႏ႔ံွအျပား ၿမိဳ႕ႀကီးေပါင္း ေလးငါးဆယ္မာွ လူေတြ သိနး္ ခ်ီပါဝင္တဲ့ စစ္ဆန္႔က်င္ေ ့ ရး ဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္ခဲတ ့ ာကို မွတမ ္ ၾိ ကမွာပါ။ အဲ့ဒါ ကိုယ့္ထိမွ နာရေကာင္းမွနး္ သိၾကတဲ့ အထင္ရာွ းဆံးု သာဓက ျဖစ္တယ္။ အီရတ္နဲ႔

အာဖဂန္စစ္ပြဲမာွ

ကိယ ု သ ့္ ားေတြ၊

ကိယ ု ခ ့္ င္ပြနး္ ေတြ

အသက္ဆးုံ ႐ံႈး

သြားၾကရတဲ့ မိဘေတြနဲ႔ ဇနီးသည္ေတြက ဦးေဆာင္ဆင္ႏဲႊရာက လူေတြ သိနး္ ခ်ီၿပီး

Typing - ေမ

19


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ပါဝင္ဆင္ႏဲႊ လာၾကတာ ျဖစ္တယ္။ အလာေကာင္းေပမယ့္ အခါေႏွာင္းခဲ့ၿပီလို႔ ေျပာရေတာ့မာွ ပါ။ ေသၿပီးသူေတြ ျပန္မရွင္ႏင ုိ ္ ေတာ့ပါဘူး။

ဘဝေပး အသိ

http://mmteashop.com

အစကတည္းက တားဆီးကန္႔ကြက္ ခဲၾ့ ကမယ္ဆရ ုိ င္ လူေတြ သိန္းနဲ႔ခ်ီၿပီး ေသခဲၾ့ ကမွာ

မဟုတပ ္ ါဘူး။

လူ႔အခြငအ ့္ ေရးတို႔

ဆိတ ု ဲ့

ထိထေ ိ ရာက္ေရာက္

အစကေတာ့

အၾကမ္းဖက္သမား

စကားေတြကုိ

မတားခဲၾ့ ကဘူး

နားေယာင္ၿပီး

မဟုတလ ္ ား။

ႏွမ ိ ႏ ္ ွငး္ ေရးတို႔၊ စစ္ပြဲႀကီးေတြကုိ

ေက်ာင္းတက္ေနဆဲ

ကိယ ု သ ့္ ားေတြ စစ္မႈထမ္း ဆင္ေ ့ ခၚခံရၿပီး ႏိင ု ္ငရ ံ ပ္ျခားမွာ ေသသြားၾကရေတာ့မွ စစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ရ ေကာင္းမွနး္ သေဘာေပါက္သြား ၾကရတာကိးု ။ ဘဝေပးအသိ တစ္ခပ ု ါပဲ။

အဖိးု တန္

အသိျဖစ္ေပမယ့္

ေပးလိက ု ရ ္ တဲ့

တန္ဖးုိ က

ႀကီးလြနး္

လွပါတယ္။

ဆင္ျခင္တုံသိ အသိဆတ ုိ ာ လက္ေတြ႔ဘဝက ေပၚထြကလ ္ ာတာ မွနေ ္ ပမယ့္ အခုလုိ တန္ဖိုးႀကီးႀကီး ေပးလိက ု ရ ္ တာ မ်ိဳးေတာ့ မျဖစ္သင္ဘ ့ းူ ။ ေရွ႕ေနာက္ ေျမာ္ျမင္ စဥ္းစားတဲ့ ဆင္ျခင္တုံ တရားနဲ႔လည္း အတန္အသင့္ သိႏင ုိ ္ပါတယ္။ ဘဝေပး အသိေလာက္

ေလးနက္ခင ုိ ္မာမႈ

မရွေ ိ ပမယ့္

ဘဝေပး

အသိက

တန္ဖိုးႀကီး

လြနး္ ပါတယ္။ ဆင္ျခင္တံုသိနဲ႔ သိႏင ုိ ္တာမ်ိဳး ဆိရ ု င္ ဘဝမေပးဘဲ ရယူသင္ပ ့ ါတယ္။ အီရတ္နဲ႔ အာဖဂန္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ရင္ ဘာေတြ ျဖစ္လာႏိင ု ္တယ္ ဆိတ ု ာ

Typing - ေမ

20


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဆင္ျခင္တံုသိနဲ႔ အလြယတ ္ ကူ သိႏင ုိ ္တယ္။ ဗီယက္နမ္စစ္က

အေကာင္းဆံးု

သက္ေသ မဟုတဘ ္ းူ လား။

ဉာဏ္ရရ ိွ င္ ေတာင္ပမ ႔ုိ န ွ း္ သိတယ္

http://mmteashop.com

“ဖြတထ ္ ြကမ ္ ွ ေတာင္ပ႔ုိမန ွ း္ သိတယ္”ဆိတ ု ဲ့ စကားက ဆင္ျခင္တတ ုံ ရား ကင္းမဲတ ့ ဲ့ လူမိုက္ေတြကုိ ရည္ရြယတ ္ ဲ့ စကားျဖစ္တယ္။ အသိဉာဏ္ရွိသူ မွနရ ္ င္ ေတာင္ပ႔ုိႀကီးကို ျမင္ရင္ ေတာင္ပ႔ုိမန ွ း္ သိတယ္။ ဖြတ္ႀကီး ထြကျ္ ပစရာ မလိုဘူး။ ဘုရားက ဘုရား၊ ေတာင္ပို႔က ေတာင္ပ႔ုိ သိသာပါတယ္။ မွားစရာ ဘာအေၾကာင္းမွ မရွပ ိ ါဘူး။ အေရးႀကီးတာက ဘယ္ေနရာ ဘယ္ကိစၥ ျဖစ္ျဖစ္ ဆင္ျခင္တုံ တရားနဲ႔ အသိဉာဏ္ကို အသံးု ခ်တတ္ဖို႔သာ ျဖစ္တယ္။

လူလမ ိ ာၼ ေတြ မ်ားလြနး္ ရင္ မေကာင္းဘူး မဆိင ု ရ ္ င္ ဝင္မေျပာဘူး၊ ဝင္မစြတဘ ္ းူ ၊ ဝင္မပါဘူးလို႔ ေနရင္းနဲ႔ ကိုယ့္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ဆိင ု လ ္ ာတဲ့ အခါက်ေတာ့ အမ်ားႀကီး ေနာက္က်သြားလို႔ ေနာင္တရခဲ့ ရင္လည္း ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အဲဒ ့ ါေၾကာင့္ ေလာကႀကီးမွာ လူလိမၼာ ေတြ

သိပမ ္ ်ားလြနး္

ႀကီးစိုးႏိင ု ္ပါတယ္။ အမုနး္ ခံၿပီး

ေနရင္လည္း

မေကာင္းတာ၊

ေျပာဖို႔လပ ုိ ါတယ္။

မေကာင္းပါဘူး။

မမွနတ ္ ာ၊

ေလာကႀကီး

မသူေတာ္ေတြ

မတရားတာေတြကုိ လွေစခ်င္သူ

မွနသ ္ မၽွ

ေတြ႔ရင္ ေျပာကို

ေျပာရပါမယ္။

Typing - ေမ

21


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အနာခံဖခ ို႔ ်ည္းပဲ စာနယ္ဇင္းသမား ဆိတ ု ာ မွနတ ္ ာေျပာရရင္ မိုက္လို႔ လုပေ ္ နၾကသူေတြ မ်ားတယ္။ လူလိမၼာ နည္းတယ္၊

ျမန္မာႏိင ု ္ငမ ံ ာွ ခ်မ္းသာတဲ့ သတင္းသမား

ဘယ္ေခတ္ကမွ မရွပ ိ ါဘူး။ အမ်ားအားျဖင့္ ရရစားစား ပါပဲ။ အဂၤလိပန ္ ယ္ခ်ဲ႕

http://mmteashop.com

ေခတ္မာွ လူမိုက္ငွားၿပီး ဓားထိးု ခံရလို႔ ေသခဲရ ့ တဲ့ ဆရာသင္လုိ အယ္ဒီတာမ်ိဳး ရွိသလို အသေရပ်က္မႈနဲ႔ တရားစြဲခရ ံ သူ၊ အစိးု ရကို အၾကည္ညဳိ ပ်က္ေစမႈနဲ႔ တရားစြဲ ခံရသူေတြ ရွိပါတယ္။ လြတလ ္ ပ္ေရး ရၿပီးတဲ့ ေနာက္ပုိငး္ ေခတ္ေတြမာွ လည္း ေထာင္က်သူ၊ ကၽြနး္ ေရာက္သ၊ူ နရသိနစ ္ ေ ံ တြ မနည္းလွပါဘူး။ အသာစံဖို႔ အေၾကာင္း လံုးလံုးမရွိပဲ အနာခံဖို႔ခ်ည္း ေနရမွာကို သိသိႀကီးနဲ႔ လုပေ ္ နၾကသူေတြ ျဖစ္လို႔ မိုက္လို႔လပ ု တ ္ ဲ့ လူမိုက္ေတြလို႔ ေျပာတာပါ။

ႏိင ု င ္ ံ က်က္သေရတိးု ေစဖို႔ ဒီလို လူမက ုိ ေ ္ တြဟာ လူမက ုိ ျ္ ဖစ္ေပမယ့္ က်က္သေရရွတ ိ ဲ့ လူမိုက္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ တိင ု း္ ျပည္ႏင ုိ ္ငံကို က်က္သေရ ရွေ ိ အာင္ အနာခံ၊ အမုနး္ ခံၿပီး လုပ္ေန ၾကသူေတြ

ျဖစ္တယ္။

သတိတရား

ရၿပီး

အျမင္မေတာ္တာ၊

ျပဳျပင္ႏင ုိ ္ၾကေအာင္

အၾကား ေထာက္ျပ

မေလ်ာ္တာ

မွန္သမၽွကို

ေနၾကတာ

ျဖစ္တယ္။

ေရွးအခါက ဆိရ ု င္ ရွငဘ ္ ရ ု င္မ်ားဟာ တိင ု း္ ျပည္ရဲ႕ အေျခအေနမွန၊္ ႏိင ု ္ငသ ံ ူ ႏိင ု ္ငသ ံ ားေတြရဲ႕

ဘဝအမွနက ္ ုိ

သိရဖို႔

အတြက္

စြန႔စ ္ ြန႔စ ္ ားစားနဲ႔

႐ုပဖ ္ ်က္ၿပီး

စနည္းနာ ထြကၾ္ ကရတယ္။ အခုေခတ္ေတာ့ သတင္းမီဒယ ီ ာမ်ားရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ တိင ု း္ ျပည္

တစ္ျပည္လံုးရဲ႕

Typing - ေမ

အေျခအေနမွနေ ္ တြကုိ

ထိင ု ရ ္ ာမထ

သိႏင ုိ ္ၾကတဲ့

22


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အတြက္ လုပ္သင့္ လုပထ ္ က ုိ တ ္ ာေတြကုိ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း လုပ္ႏင ုိ ္လာခဲတ ့ ယ္။ သတင္း မီဒယ ီ ာေတြဟာ တိုင္းျပည္လက္႐ံုး ျဖစ္တယ္။ အင္မတန္ အားကိးု ရပါတယ္။

http://mmteashop.com

ေရကင္းသံေလးနဲ႔ ခ်ီတက္ေစ ကိုယ္တိုင္က အသက္ ၇ဝ ေရာက္တဲအ ့ ထိ မိုက္လက္စ မဆံးု ေသးဘဲ အျမင္မေတာ္တာ ေတြ႔တိုင္း ဝင္ဝင္ေျပာမိ ေရးမိ ျဖစ္ေနေသးတယ္။ ေမတၱာထား ၾကသူ အေပါင္းက ေစတနာ အရင္းခံနဲ႔ သတိေပးၾကေပမယ့္ ေအးေအးလူလူ မေနႏိင ု ္ဘးူ ။ အဲဒ ့ ါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ေခတ္ အယ္ဒတ ီ ာမ်ားက ဆိုင္းသံ ဗံသ ု ၾံ ကားရင္ မေနႏိင ု ္ဘးူ ။ စိတ္ထဲမွာ ႐ိုးတိးု ရြတ ျဖစ္ၿပီး ေျခလႈပ္ လက္လႈပက ္ ေလး ဝင္လပ ု ခ ္ ်င္ ေသးတယ္ ဆိတ ု ာကို သေဘာေပါက္ နားလည္ႏင ုိ ္တယ္။ ကိုယ္က ဒုကၡိတ ျဖစ္ေနလို႔ ေျခလႈပ္ လက္လႈပ္ မလုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ ေမးထိးု ကေလးနဲေ ႔ တာ့ အားေပး ႏိင ု ္ပါေသးတယ္။ အဲဒ ့ ါေၾကာင့္ “ရြာစား စိန္ဝံသေရ...၊ မတိမး္ မေစာင္းရေအာင္ (မဟုတေ ္ သးပါဘူး) ေရကင္းသံေလးနဲ႔ ခ်ီတက္ၾကေစဗ်ား”

ယဥ္ေက်းမႈခၽြတျ္ ခံဳက်ျခင္း ေရစီးေၾကာင္းႀကီး ေစ်းႀကီး တစ္ေစ်းမွာ အမ်ိဳးသမီး အဝတ္အစား အသံးု အေဆာင္ မ်ိဳးစံု ေရာင္းခ်တဲ့ ေက်ာင္းသူေဟာင္း တစ္ေယာက္၊ တနဂၤေႏြ တစ္ရက္ ေရာက္လာၿပီး ေခတ္

မိနး္ ကေလးမ်ား

ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ

တစ္ေန႔တျခား

လြနက ္ ဲလာပံု

အေၾကာင္းမ်ားကို ေရးပါဦးလို႔ ဆိပ ု ါတယ္။

Typing - ေမ

23


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အေမေတြကုိ ေထာင္းခ်င္တယ္ အမ်ိဳးသမီးသံးု

ပစၥညး္ ေတြခ်ည္း

သီးသန္႔ေရာင္းတာ

ဆိေ ု တာ့

ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယေ ္ လးေတြက အစ ေလးဆယ္ေက်ာ္၊ ငါးဆယ္ေက်ာ္ေတြ အထိ အရြယမ ္ ်ိဳးစံု အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ ေန႔စဥ္ထေ ိ တြ႔ ဆက္ဆေ ံ နရသူ ျဖစ္တာေၾကာင့္

http://mmteashop.com

အျမင္မေတာ္တာ မ်ိဳးေတြကုိ သူမ်ားေတြထက္ ပိုၿပီး ျမင္ေတြေ ႔ နရလို႔ ေျပာရတာပါ လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။ “ဆရာ့ကုိ ေျပာမေကာင္းတာေတြ တစ္ပုံႀကီးပါပဲ။ ကၽြနမ ္ ကေတာ့ အေမေတြကုိ ဖိေထာင္းခ်င္ေတာ့တယ္ ဆရာရယ္” လို႔လည္း ေဒါမနသ စိတေ ္ တြ ပြငအ ့္ န္ ထြကလ ္ ာပါတယ္။

မသင္ေ ့ တာ္တာ ေျပာမိလို႔္ “ကန္ေတာ့ေနာ္၊ ကန္ေတာ့” လို႔ သူ စကားခံၿပီး ေျပာတာေတြထဲက ႏွစခ ္ ေ ု လာက္ပဲ နမူနာ ထုတျ္ ပပါမယ္။ တစ္ခက ု ေတာ့ ၁၂ႏွစ္ အရြယ၊္ ၁၃ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးေတြ ဘရာစီယာ လာဝယ္ၾကတဲ့ အခါမွာ သူက ဘရာစီယာ မဝယ္သင့္ေသးဘူး၊ ခ်ပ္ခ်ပ္ရပ္ရပ္ရိွတဲ့ ေခြ်းခံလ၊ုိ ရွငမ ္ းီ လို အက်ႌမ်ိဳးသာ ဝတ္သင့္ ေသးတယ္လို႔ ေျပာမိတဲ့ အေၾကာင္း၊ အဲဒ ့ အ ီ ခါမွာ ကေလးေတြက မ်က္ေစာင္းခဲၿပီး ေဆာင့္ႀကီး ေအာင့္ႀကီးနဲ႔ ထြကသ ္ ြားၾကတဲ့ အေၾကာင္း ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့ သူ႔ဆိုင္ လာေနက် ေမာ္ဒယ္ဂဲလေ ္ တြနဲ႔ တျခား အပ်ိဳမေတြ အေၾကာင္းပါ။

Typing - ေမ

24


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အရွက္ဆိုတာ နားမလည္တာလား ခုေခတ္ အပ်ိဳအရြယ္ မိနး္ ကေလးေတြက ကမၻာေက်ာ္ တင္းနစ္မယ္ေတြ ဝတ္ၾကတဲ့ တိုနန္႔နန္႔ စကတ္တေ ုိ လးေတြ ဝတ္ၾကပါတယ္တဲ။့ ၿပီးေတာ့ စကတ္ ေအာက္က ေပါင္လည္ေလာက္ထိ ေရာက္တဲ့ ေဘာင္းဘီ က်ပ္က်ပ္ကုိ ဝတ္ဆင္

http://mmteashop.com

ၾကတယ္။ အဲ့ဒီေဘာင္းဘီကို ပါးပါးလွပလ ္ ပ ွ ္ ကေလးေတြမွ ေရြးဝတ္ၾကသတဲ။့ “အရွက္ဆိုတာ သူတို႔ လံုးလံုး နားမလည္ ေတာ့တာလား၊ နားလည္ပါလ်က္နဲ႔ ဂ႐ုမစိက ု တ ္ ာလား မေျပာတတ္ေတာ့ပါဘူး” လို႔လည္း ညည္းေျပာ ေျပာလိက ု ္ ပါေသးတယ္။

ၿပီးေတာ့

ဒီကိစၥေတြ

ေရးျဖစ္ေအာင္ေရးပါ

ဆရာရယ္လို႔လည္း

တိက ု တ ္ ြနး္ သြားပါတယ္။

ရင္ရာွ းနဲပ ႔ ဲ ေနေတာ့တယ္ သူလုိ မိနး္ ကေလး တစ္ေယာက္ေတာင္ နားမလည္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးကို အသက္ ၇ဝ တန္း ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္တဲ့ လူအိုႀကီး တစ္ေယာက္က ဘယ္လလ ုိ ပ ု ္ၿပီး နားလည္မာွ လဲ။ စာေစာင္ေတြထဲမာွ ျမင္ရ၊ ေတြ႔ရတဲ့ ဝတ္စားဆင္ယင္ ပံုေတြကို ၾကည့္ၿပီး ဟီရၾိ သတပၸတရား ေခါင္းပါး လာၾကတဲ့ အေၾကာင္းမ်ားကို ေရးခဲဖ ့ းူ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ “ေဟာရင္းသာ ပ်ံေတာ္မရ ူ လိမမ ့္ ယ္” ဆိတ ု ဲ့ စကား အတိင ု း္ ပါပဲ။ ေပၚတာ၊

ပါးတာေတြ၊

ေဖာ္တာ၊

ခၽြတတ ္ ာေတြ

ေရးရင္း

ေရးရင္းနဲ႔

အခုဆုိ

မိနး္ ကေလးေတြ အေပၚပိင ု း္ တစ္ခုလံုး ဗလာက်င္းၿပီး ရင္ရာွ းနဲ႔ပဲ ေနၾကေတာ့ တယ္ေလ။

Typing - ေမ

25


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေရစီးေၾကာင္းႀကီး တပည္မ ့ ေျပာသလို အေမေတြကုိ ဖိေထာင္းလည္း ေထာင္းေထာင္း ရွမ ိ ာွ ပဲ။

ေကာင္းသြားဖို႔ေတာ့

မျမင္ဘးူ ။

ဘာေၾကာင္လ ့ ဲ

ဆိေ ု တာ့

အခုလုိ

ဟီရၾိ သတပၸ တရား ေခါင္းပါးကုနၾ္ ကရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ

http://mmteashop.com

ယဥ္ေက်းမႈ ခၽြတျ္ ခံဳက်ျခင္း ေရစီးေၾကာင္းႀကီးရဲ႕ ႐ိုက္ခတ္မႈ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ ကမၻာ့ အေနာက္ျခမ္းမွာ စတင္ သေႏၶတည္ခဲတ ့ ဲ့ ေငြသာအဓိက စီးပြားေရး စနစ္ဆးုိ ႀကီးက လူသားမ်ား တန္ဖးုိ ထားခဲၾ့ ကတဲ့ စံႏႈနး္ မွန္သမွ်ကို အေျခခံက စၿပီး ႐ိုက္ခ်ိဳး ဖ်က္စးီ ပစ္လိုက္တဲ့ အတြက္ လူ႔ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးဟာ “ေငြသာလွ်င္ ကိးု ကြယရ ္ ာလို႔” သေဘာထားတဲ့ အဆင့္ထိ ေရာက္ေအာင္ ယုတေ ္ လ်ာ့ က်ဆင္းသြားခဲၾ့ ကတယ္။

ဇနပုဒ္ စိတဓ ္ ာတ္တလ ဲ့ ား ေရွးက လူ႔တန္ဖိုးလို႔ သတ္မတ ွ ခ ္ ဲၾ့ ကတဲ့ အသိဉာဏ္ ပညာ ျမင္မ ့ ားျခင္း စိတသ ္ ေဘာထား ႀကီးရင္ျ့ ခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြနျ္ ခင္း၊ ဟီရၾိ သတပၸ တရား ေစာင္ထ ့ န ိ း္ ျခင္း၊ ေမတၱာ၊ ေစတနာ ျဖဴစင္ သန္႔ရင ွ း္ ျခင္း၊ က႐ုဏာ ႀကီးမား ျခင္း၊ ကိယ ု ခ ္ ်င္းစာ တရား လက္ကိုင္ထားျခင္း ဆိတ ု ဲ့ အရာေတြ အားလံးု ဟာ ခုေခတ္မာွ ႏုံအျခင္း၊ မိက ု မ ္ ဲျခင္း၊ ေခတ္ေနာက္ျပန္ ဆြဲျခင္းလို႔ ႐ႈျမင္ ၾကေတာ့တယ္။ ဒီေခတ္က

ဘာမဆို

ကမာၻနဲ႔ခ်ီ

စဥ္းစားရတဲ့

“ကမာၻျပဳမႈေခတ္”

ျဖစ္ေနၿပီ။

က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အျမင္၊ ဇနပုဒ္ စိတဓ ္ ာတ္နဲ႔ အေနာက္ရယ္ အေရွ႕ရယ္ ခြဲျခားေနလို႔ မျဖစ္ေတာ့ဘးူ ။

ႏိင ု ္ငတ ံ ကာ

ဆိုတဲ့စိတ္

ေမြးျမဴၾကရမယ္လို႔

က်ယ္က်ယ္

ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆို ေနၾကတယ္။

Typing - ေမ

26


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ယဥ္ေက်းမႈပ်က္ေတြ တခ်ိဳက်ေတာ့လည္း ေခါင္းေမြးစုတဖ ္ ြားနဲ႔၊ မုတဆ ္ တ ိ က ္ ်င္စြယ္ ထူလပ်စ္နဲ၊႔ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ

ဖြာလန္ၾကဲ

ဝတ္ၾကတာ

မ်ိဳးေတြနဲ႔၊

အေဖာ္

အခၽြတေ ္ တြနဲ႔

စင္ေပၚတက္ လူလးုံ ျပတာ မ်ိဳးေတြ၊ ရည္းစား တစ္ေထာင္ လင္ေကာင္တစ္ေယာက္

http://mmteashop.com

အျဖစ္မ်ိဳးေတြကုိ လက္ညိႇဳး ထိုးျပၿပီး အေနာက္တင ုိ း္ ယဥ္ေက်းမႈေတြပဲ ဆိုၿပီး သိမ္းက်ံဳး

႐ႈတခ ္ ်

အေနာက္တင ုိ း္ ဘက္ေပါင္းစံု

ပစ္လက ုိ ၾ္ ကတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈ ယိုယြင္းၿပီး

ဒါလည္း

မဟုတပ ္ ါဘူး။ ခၽြတျ္ ခံဳက်သြားတဲ့

မမွနပ ္ ါဘူး။

ေငြသာ

ပဓာန

အေနာက္

ဒါမ်ိဳးေတြဟာ စနစ္ဆးုိ ေၾကာင့္

လူ႔အဖြဲ႔

အစည္းရဲ႕

“ယဥ္ေက်းမႈပ်က္” ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကေလးနဲအ ႔ ပ်ိဳ ဆိုတာမ်ိဳး ေရွးေခတ္ ေရွးအခါသမယ လူေတြ ဒီေလာက္ “ေငြ႐းူ ” မ႐ူး ၾကေသးခင္ အခ်ိနက ္ အေနာက္တင ုိ း္ သူေတြလည္း ဂါဝန္ရည ွ ္ႀကီးေတြ ေျခမ်က္စိ ဖံးု ေအာင္ ဝတ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ေက်ာ

အတြငး္ ခံ တစ္ျပင္လံုး

ကိယ ု က ္ ်ပ္ ေဘာကန္

အက်ႌ(ေကာ့ဆက္)

ဖိနပ္ႀကိဳးေတြလုိ

ႀကိဳး

ဆိုရင္လည္း အထပ္ထပ္နဲ႔

ငွကေ ္ ပ်ာထုပ္ ထုပသ ္ လို တင္းက်ပ္ေနေအာင္ စည္းထား ၾကရတာပါ။ အေနအထိင ု ္ ေလာ္လည္မိလို႔ မဖံးု ႏိင ု ္၊ မဖိႏုိင္ အျဖစ္မ်ိဳး ၾကံဳလာရင္ေတာ့ အရွက္ကို အသက္နဲ႔ လဲသြားၾကရ ပါတယ္။ အခုေခတ္လုိ (single Mother) ကေလးနဲ႔ အပ်ဳိ ဆိုတာမ်ိဳး ဘယ္ရွိမွာလဲ။

Typing - ေမ

27


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အတိုးတက္ဆံုး အပ်က္စီးဆံုး ေရွးက အရွက္ဆိုတာ ထိနး္ သိမး္ ရမွနး္ သိၾကသလို ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ ဆိတ ု ာလည္း ခုေခတ္ေလာက္ေတာ့ ေၾကာက္စရာ မေကာင္းေသးပါဘူး။ စစ္ျဖစ္လို႔ တိက ု ၾ္ က၊

ခိုက္ၾက၊

ေသၾက၊

ေၾကၾက

ဆိုတာမ်ိဳးက

လြဲၿပီး

အခုေခတ္လုိ

http://mmteashop.com

စာသင္ေက်ာင္းထဲ ဝင္ၿပီး ကေလးေတြကုိ ပစ္သတ္တာမ်ိဳး၊ စားေသာက္ဆင ုိ ထ ္ ဲ၊ ဟိတ ု ယ္ထဲ ဝင္ၿပီး အေသခံ ဗံးု ခြဲ တိုက္ခိုက္တာ မ်ိဳးေတြ မရွပ ိ ါဘူး။ မၾကားဖူး၊ မျမင္ဖးူ ပါဘူး။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး ၿပီးဆံးု သြားၿပီး ေနာက္ပင ုိ း္ ေခတ္ဟာ နည္းပညာေတြ အထြနး္ ကားဆံးု ၊ အတိုးတက္ဆံုး ေခတ္ႀကီး ျဖစ္သလို လူသားမ်ား ရဲ႕

စိတဓ ္ ာတ္နဲ႔

ယဥ္ေက်းမႈေတြ

အပ်က္စးီ ဆံးု

ေခတ္လို႔လည္း

သတ္မတ ွ ္

ႏိင ု ္လိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

ကလင္တန္ရဲ႕ ျဖစ္ရပ္ စိတဓ ္ ာတ္ ခၽြတၿ္ ခံဳက် ပ်က္စးီ မႈ ဘယ္ေလာက္ထိ ႀကီးမား ဆိုးဝါးေနသလဲ ဆိတ ု ဲ့ အခ်က္ကုိ အခ်က္ ႏွစခ ္ ်က္နဲ႔ မီးေမာင္း ထိုးျပလိုက္ပါမယ္။ ပထမတစ္ခ်က္ ကေတာ့ သမၼတ ကလင္တန္နဲ႔ ေမာ္နက ီ ာလူဝင္စကီး အျဖစ္အပ်က္ပါ။ သမၼတ ရင္မ ့ ာႀကီး တစ္ေယာက္က အိမျ္ ဖဴေတာ္မာွ လုပအ ္ ားလာေပးေနတဲ့ သမီးအရြယ္ ေက်ာင္းသူေလးကို မဖြယမ ္ ရာ ျပဳခဲပ ့ ါတယ္။ ဒီကိစၥ ဖံးု မႏိင ု ္၊ ဖိမရနဲ႔ တိင ု း္ ေက်ာ္ ျပည္ေက်ာ္ ကမာၻေက်ာ္ ျဖစ္ၿပီး ျငင္းကြယ္လို႔ မရတဲ့ အခါက်ေတာ့ (ျငင္းေတာ့ ျငင္းပါေသးတယ္) ကလင္တန္က “ေဆာရီးပါ” လို႔ေျပာၿပီး သမၼတ ကုလားထိုင္မွာ မ်က္ႏာွ ေျပာင္ေျပာင္နဲ႔ အထိင ု ္ မပ်က္ပါပဲ။ လင္ကြနး္ တို႔ ေခတ္ကသာ ဆိရ ု င္ေတာ့

Typing - ေမ

28


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဒီကိစမ ၥ ်ိဳးဟာ ကိုယ့္နားထင္ ကိယ ု ္ ေသနတ္နဲ႔ ေတ့ၿပီး ေမာင္းျဖဳတ္ ပစ္လိုက္ရမယ့္ ကိစအ ၥ ျဖစ္ သေဘာထား ၾကမွာပါ။

ရွစ္ လ စံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

http://mmteashop.com

ေနာက္ကစ ိ ၥ တစ္ခက ု ေတာ့ မၾကာမီက ရာထူးက ႏုတထ ္ ြကသ ္ ြားတဲ့ ဂ်ပန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟာတိယ ု ာမ ရဲ႕ အျဖစ္ပါ။ ရာထူးမွာ ရွစလ ္ ခြဲသာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ရေသးၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာ မဲ႐းႈံ လို႔လည္း မဟုတ၊္ အက်င္ပ ့ ်က္ ျခစားမႈ ႀကီးေတြ ေပၚထြက္ လာလို႔လည္း မဟုတဘ ္ ဲနဲ႔ ႐ုတတ ္ ရက္ ႏုတထ ္ ြက္ သြားခဲပ ့ ါတယ္။ လူထု ဆႏၵစစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈ ေတြမာွ သူ႔ကုိ ေထာက္ခံမႈ ဒလေဟာ က်ဆင္းသြားတဲ့ အတြက္ ႏုတထ ္ ြက္ သြားခဲတ ့ ာပါ။ ႏုတထ ္ ြက္ မိန႔္ခြနး္ ေျပာၾကားရာမွာ အိုကီနာဝါ ကၽြနး္ ေပၚက အေမရိကန္ ေရတပ္ စခန္းႀကီးကို ပိတသ ္ မ ိ း္ ပစ္မယ္ လို႔ မဲဆြယ္ ကာလမွာ ကတိေပးခဲတ ့ ဲ့ အတိုင္း မေဆာင္ရြက္ ႏိင ု ္ခဲတ ့ ဲအ ့ တြက္ မဲဆႏၵရင ွ မ ္ ်ားကို ေတာင္းပန္ပါတယ္ လို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့ ပါတယ္။

ခ်ီးက်ဴးေလးစားတယ္ သူ တည္တည္

ႏုတထ ္ ြကတ ္ ာကို ၿငိမၿ္ ငိမ္နဲ႔

လက္ခံ

ဂ်ပန္

တစ္ႏင ုိ ္ငံလံုးက

ၾကပါတယ္။

ေအးေအး

ႏုတထ ္ ြကတ ္ ာကို

ေဆးေဆး

အျပစ္တင္သူ

မရွိသလို ခ်ီးက်ဴးသူလည္း မရွပ ိ ါဘူး။ ႏိင ု ္ငေ ံ ရးနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ဂ်ပန္ လူမ်ိဳးမ်ားကပဲ စိတ္ဝင္စားမႈ

မရွတ ိ ာလား၊

ပတ္သက္ၿပီး

အေလးအနက္

Typing - ေမ

အရွက္တို႔

ဂုဏ္သိကၡာတို႔၊

သေဘာမထား

ၾကတာလား

တာဝန္ယူမႈတို႔နဲ႔ ဆိတ ု ာေတာ့

29


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မေတြးတတ္ပါဘူး။ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ မစၥတာ ဟာတိယ ု ာမကို ခ်ီးက်ဴးေလးစား သြားပါတယ္။

တြယက ္ ပ္ေနႏိုင္ေသးတယ္

http://mmteashop.com

မစၥတာ ဟာတိယ ု ာမကို လူႀကိဳက္မ်ားမႈ က်ဆင္းသြားတာ မွန္တယ္။ အိုကီနာဝါကိစၥနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး သူ႔ကုိ မဲဆႏၵရင ွ ေ ္ တြ မေက်နပ္ ျဖစ္ၾကတာလည္း မွန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဘီဆစ္လုိ လူေတြ သိနး္ ခ်ီ လမ္းေပၚ ထြကၿ္ ပီး

ရာထူးက

လႊတ္ေတာ္မွာ သူ႔ပါတီတြငး္

ဆင္းေပးဖို႔

အယံအ ု ၾကည္ ပုနက ္ န္

မရွိ

ဆန္႔က်င့္မႈ

ေတာင္းဆို

ခံရတာမ်ိဳး

အဆိုတင္သြင္း မ်ိဳးလည္း

မျဖစ္ေသးဘူး။

တာလည္း

မရွေ ိ သးဘူး။

ႀကီးႀကီးမားမား

မရွေ ိ သးဘူး။

သူ႔ရာထူးကို ဆက္လက္ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး တြယက ္ ပ္ ေနမယ္ဆရ ုိ င္ လ အေတာ္ ၾကာေအာင္ ေနလို႔ ရႏိုင္ေသးတဲ့ အေျခအေနမွာ ရွိပါတယ္။

ထမင္းထုပသ ္ ာ သိးု မယ္ ဒါေပမယ့္ မစၥတာ ဟာတိယ ု ာမက ကမာၻေက်ာ္တဲ့ ဂ်ပန္တို႔ရဲ႕ အရွက္နဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို အသက္နဲ႔လဲ ကာကြယတ ္ ဲ့ အစဥ္အလာကို ထိနး္ တဲ့ အေနနဲ႔ သူ႔ သေဘာနဲ႔ သူ ရာထူးက ႏုတထ ္ ြက္ သြားခဲပ ့ ါတယ္။ ဒါကို ဂ်ပန္လမ ူ ်ိဳး အမ်ားစုက မသိက်ိဳးကၽြန္ ျပဳေနခဲ့ ၾကပါတယ္။ ဒီေခတ္ ကမာၻႀကီး တစ္ခုလံုးမွာ ဒီလို တာဝန္ ယူစိတ္ရွိၿပီး ဂုဏ္သက ိ ာၡ ကို ေလးစားတန္ဖးုိ ထားသူမ်ိဳး အင္မတန္မွ ကို ေတြ႔ရခဲ လွပါတယ္။ မစၥတာ ဟာတုယ ိ ာမ အေၾကာင္း ဘာမွ သိပမ ္ သိပါဘူး။ သူ႔ေပၚလစီ

Typing - ေမ

30


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မူဝါဒ ေတြကလ ုိ ည္း သိပမ ္ သိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တာဝန္ယူမႈ စိတဓ ္ ာတ္နဲ႔ အရွက္နဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာကို

တန္ဖးုိ ထားတဲ့

စိ္တ္ဓာတ္ကိုေတာ့

အထူး

ေလးစားပါတယ္။

ဒီေခတ္မွာ အရွက္တို႔၊ ဂုဏ္သိကၡာ တို႔ကုိ တန္ဖးုိ ထားသူ ဆိတ ု ာ ကမာၻပတ္ၿပီး လိက ု ရ ္ ာွ ရင္ေတာင္ ထမင္းထုပသ ္ ာ သိုးမယ္၊ ေတြ႔လိမမ ့္ ယ္ မထင္ရေတာ့ဘးူ

http://mmteashop.com

မဟုတလ ္ ား။

နွစင ္ ါးဆယ္စစ္တမ္း မၾကာမီ

ရက္ပင ုိ း္ က

အသက္

၇ဝ

ျပည္ပ ့ ါတယ္။

စာနယ္ဇင္းသမား

သက္လည္း ၅ဝ ရွခ ိ ဲၿ့ ပီလို႔ ဆိုရေတာ့မယ္။ အသက္ ၇ဝ ျပည္သ ့ ြားတဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိယ ု ္ ျပန္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅ဝ ကလိပ ု ဲ စာအုပပ ္ ေ ုံ တြ ၾကားက စားပြဲမာွ တကုပက ္ ပ ု န ္ ဲ႔ ထိုင္ၿပီး စာေရးေနဆဲ ျဖစ္တာကို ေတြရ ႔ တယ္။

လက္ဝဲစာေရးဆရာတဲ့ ေဘးပတ္ပတ္လည္

ျမင္ကြငး္

အားလံးု

လိုလိုဟာ

ေရွးကနဲ႔

ဘာမွ

သိပမ ္ ထူးျခားဘူး။ ေရေႏြးၾကမ္း ဖန္ခြကန ္ ဲ႔ ေရေႏြးၾကမ္း ဓာတ္ဘးူ ေဘးမွာခ်ထား တာလည္း တစ္ပစ ုံ ံ တည္းပဲ။ စားပြဲမာွ ထိင ု ေ ္ နတဲ့ လူကလြဲရင္ ဘာမွ မေျပာင္းလဲ ခဲသ ့ လို ထင္ရတယ္။ လူကေတာ့ ဘာဆို ဘာမွကုိ မဆိုင္ေတာ့ဘူး။ ေျဖာင္ေ ့ ျဖာင့္ ႀကီး ဆန္႔က်င့္တဲ့ ဘက္ထိ ေရာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ ေရွးက ဖ်တ္လတ္ သြကလ ္ က္တဲ့

လူငယ္ေနရာမွာ

ဘီးတပ္

ကုလားထိုင္နဲ႔

ေ႐ြ႕လ်ား

ေနရၿပီး

ေအာက္စဂ ီ ်င္ စက္ သြားေလရာ ပါတဲ့ အိုႀကီးအိုမ ဒုကၡိတႀကီး တစ္ေယာက္

Typing - ေမ

31


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေရာက္ရိွ ေနေတာ့တယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ ဆန္က ႔ ်င္ဘက္ကုိ ေျပာင္းသြားသလဲ ဆိရ ု င္ ေရွးက ညာလက္နဲ႔ စာေရးရာက အခု ဘယ္လက္နဲ႔ စာေရးတဲ့ ထိေတာင္ ေျပာင္းလဲ သြားခဲတ ့ ယ္။ ရင္းႏွးီ သူေတြက အသက္ႀကီးမွ လက္ဝဲ စာေရးဆရာ ျဖစ္သြားတယ္ ဆိုၿပီး ေနာက္ၾက ေျပာင္ၾကတယ္။

http://mmteashop.com

လူေတြက စာေရးဆရာေခၚၾကတာ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ေတာ့

သတင္းသမား

လို႔သာ

သေဘာထား

ေပမယ့္

အခုေတာ့လည္း တစ္လကို ေဆာင္းပါး ပုဒ္ေရ ၇ဝ ေက်ာ္ေလာက္ လစဥ္ ေရးျဖစ္ ေနတာဆိေ ု တာ့ စာေရးဆရာလို႔ လူေတြက ေခၚေဝၚ သတ္မတ ွ ္ ေနၾကတယ္။ အေခၚအေဝၚက စာေရးဆရာ

အေရးႀကီးတာ

ေခၚလည္း

အေခၚခံ

မဟုတဘ ္ းူ ၊

သေဘာထား

လိုကတ ္ ာပါပဲ။

တာေၾကာင့္

စာေရးဆရာ

ျဖစ္ျဖစ္၊

သတင္းဆရာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကဗ်ာဆရာ ျဖစ္ျဖစ္ သူ ဘာေတြ ေရးတာလဲ ဆိတ ု ာကသာ အေရးႀကီးတာ မဟုတလ ္ ား။ တခ်ိဳ႕ဆို ဂ်ာနယ္အလုပက ္ ုိ တစ္သက္လးုံ လုပ္ၿပီး စာေတြ

အမ်ားႀကီး

ေရးေနေပမယ့္

ဂ်ာနယ္လစ္

အေခၚခံထက ုိ တ ္ ဲ့

အဆင့္

ေရာက္မလာ ခဲပ ့ ါဘူး။ အရည္မရ အဖတ္မရ ေပါက္ပန္းေစ်း အင္တာဗ်ဴးေတြနဲ႔ စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာေတြ ေရးေနၾကသူ ေတြကုိ စာဖတ္ ပရိသတ္က ဂ်ာနယ္လစ္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မသတ္မတ ွ ပ ္ ါဘူး။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ ဂ်ာနယ္လစ္၊ ဂ်ာနယ္လစ္လို႔ ကုနး္ ေအာ္ေနလည္း လူေတာ သူေတာေတာ့ မတိးု ႏိင ု ပ ္ ါဘူး။

Typing - ေမ

32


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ယံခ ု ်င္ေယာင္ မေဆာင္ဖးူ ခဲ့ အသက္ ၇ဝ ထိ တစ္ေန႔ကုိ ႏွစ္ပုဒ္ႏႈန္း၊ တခ်ိဳ႕ရက္ေတြ သံုးပုဒ္ႏႈန္း စာေတြ ေရးေနႏိင ု ေ ္ တာ့

ကိုယ့္ဟာကိုယ္

ေက်နပ္

ေနသလားလို႔

ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္

လိက ု ေ ္ တာ့ ေက်နပ္မက ႈ နည္းနည္းေလး။ ဆယ္ ရာႏႈနး္ ေလာက္ ရွိၿပီး မေက်နပ္

http://mmteashop.com

မႈက မ်ားမ်ား။ ကိးု ဆယ္ ရာႏႈနး္ ေလာက္ ရွိလိမ့္မယ္ လို႔ မွနး္ ဆမိတယ္။ ေက်နပ္မႈ ဆယ္ ရာႏႈနး္ ထဲမာွ ပါတာကေတာ့ ႏွစေ ္ ပါင္း ၅ဝ ေလာက္ ပေရာ္ဖက္ရင ွ န ္ ယ္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ စာေတြ ေရးလာခဲရ ့ ာမွ လူငယ္ လူ႐ြယေ ္ တြ အတြက္ အဆိပ္ အေတာက္ ျဖစ္ေစမယ့္ စာမ်ိဳး တစ္ပုဒ္ တေလမွ မေရးခဲဖ ့ းူ ေၾကာင္း ကိယ ု ဟ ္ ာကိယ ု ္ ယံၾု ကည္ စိတခ ္ ်တာ၊ နာမည္ႀကီးဖိန ႔ု ဲ႔ ပိုက္ဆံရဖို႔ အတြကသ ္ တ္သတ္ ဘယ္ေခတ္ ဘယ္အခါကမွ

မေရးခဲဖ ့ းူ တာ၊

မယံၾု ကည္တာကို

ယံခ ု ်င္ေယာင္

ေဆာင္ၿပီး

ေနရေကာင္း ရေအာင္ ဘယ္တန ု း္ ကမွ မလုပဖ ္ းူ တာ၊ မမွနတ ္ ာကို မမွနမ ္ န ွ း္ သိသန ိ ဲ႔ မ်က္ႏာွ သာေပး ခံရဖိအ ႔ု တြက္ အမွန္လို႔ မေရးခဲဖ ့ းူ တာ စတဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။

ေတာ္ပဒ ီ ပ ုိ စ္ ငါးဖမ္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မေက်နပ္တဲ့ ကိးု ဆယ္ ရာႏႈနး္ ထဲမာွ ထိပ္ဆံုးက ပါတာ ကေတာ့ ေရကန္ ေသးေသးေလး ထဲမာွ ေတာ္ပီဒိုႀကီး ေဖာက္ခြဲၿပီး ငါးဖမ္းသလို အခ်ိနျ္ ဖဳန္း ေနရတဲ့ ကိစေ ၥ တြ ျဖစ္တယ္။ ခဏခဏ ေရးေနတဲ့ လူငယ္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေတြ ဆိုပါစို႔။ လူငယ္ေတြ ခိုလိုညည္းတဲ့ အေၾကာင္း၊ အားမာန္ မရွတ ိ ဲ့ အေၾကာင္း၊

သင္တန္းတကာ

လည္တက္၊

ေအာင္လက္မတ ွ ေ ္ တြ

စုတာ

ေလာက္သာ အေလးထားၿပီး ဘာတစ္ခမ ု ွ လုပစ ္ ား ကိုင္စား ေလာက္ေအာင္

Typing - ေမ

33


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဟုတတ ္ ိ ပတ္တိ မတတ္တဲ့ အေၾကာင္း၊ ေနရာတကာ အားကိးု ရွာ လြနး္ တဲ့ အေၾကာင္း

စတဲ့

အားနည္းခ်က္ေတြကုိ

ေဇာင္းေပး

ေရးတာမ်ိဳးေတြသာ

မ်ားခဲတ ့ ယ္။ မွားသလား ဆိေ ု တာ့ မမွားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အျပည္အ ့ ဝ မွနတ ္ ယ္ လို႔ေတာ့ မဆိုႏိုင္ဘူး။ ဟိေ ု ယာင္ေယာင္ ဒီေယာင္ေယာင္နဲ႔ သူမ်ား ေယာင္တိုင္း လိက ု ေ ္ ယာင္တဲ့ လူငယ္ေတြ ရွိသလို၊ မေယာင္တဲ့ လူငယ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး

http://mmteashop.com

ရွိတယ္။

မ်က္စမ ိ ျမင္ေပမယ့္ မဟာဘြယ ဲ႔ ူ တခ်ိဳ႕

လူငယ္ေတြဆုိ

လက္ႏစ ွ ဖ ္ က္

မပါတာေတာင္

ေျခေထာက္နဲ႔

စာေရးၿပီး ဆယ္တန္း ေအာင္ေအာင္ ေျဖတယ္။ ဘြဲရ ႔ ေအာင္ လုပတ ္ ယ္။ တခ်ိဳ႕က မ်က္စိ မျမင္ေပမယ့္ မဟာဘြဲ႔ ရေအာင္ ယူႏိုင္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ဘယ္သ႔ူမွ အားမကိးု ဘဲ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးၿပီး ကိုယ့္လမ္း ကိယ ု ေ ္ ဖာက္ ရဲရဲေလွ်ာက္တယ္။ အဲ့ဒီလို လူငယ္ေတြ အေၾကာင္း မ်ားမ်ားေရးသင့္ ပါလ်က္နဲ႔ မေရးႏိုငခ ္ ဲဘ ့ းူ ။ ဒါ့အျပင္ ေမာ္ဒယ္ မိနး္ ကေလးတခိ်ဳ႕ ဝတ္စား ဆင္ယင္ပုံ မဖြယမ ္ ရာ ျဖစ္တာနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရး နယ္ပယ္က လူငယ္တခ်ိဳ႕ ဟီရၾီ သတပၸ တရား ေလ်ာ့ရေ ိ လ်ာ့ရဲ ျဖစ္လာတာ ေတြကုိ မီးေမာင္းထိးု ျပၿပီး မၾကာခဏ ေရးခဲတ ့ ယ္။ ကိရ ု းီ ယားကား ေတြကုိ လက္ညိႇဳးထိုးၿပီး အျပစ္ပခ ုံ ် တာေတြလည္း ေရးခဲတ ့ ယ္။

Typing - ေမ

34


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

သစ္ကိုင္းခုတ္တဲ့ သူလုိ စာနယ္ဇင္းေတြ အေၾကာင္း ေရးေတာ့လည္း ကံစမ္းမဲ ႏိႈကတ ္ ာ၊ ဖိတစ ္ ာ လိုက္ဖိတ္ ေပးတာ၊ မင္းသမီး

မီးေနခန္း

ေစာင္ေ ့ ပးတာ

စတဲ့ ကိစမ ၥ ်ိဳးေတြ

ေလာက္ကသ ုိ ာ ေရးႀကီးခြငက ့္ ်ယ္ လုပ္ၿပီး ေဝဖန္ ေနခဲတ ့ ာကိပ ု ဲ တာဝန္ ေက်လွၿပီ

http://mmteashop.com

ထင္ေနခဲတ ့ ယ္။

စတုတမ ၳ ႑ိဳင္

ၾကံခ ့ င ုိ ေ ္ ရးလို႔

ေအာက္ေမ့

ေနခဲတ ့ ယ္။

တကယ္ေတာ့ ဒီအေၾကာင္း ေတြနဲ႔ ဒီလူေတြကို အခ်ိနက ္ န ု ္ ခံၿပီး ေရးစရာလား။ စတုတမ ၳ ႑ိဳင္နဲ႔ ဒီလစ ူ ားေတြ ဘာဆိင ု ္လို႔လဲ။ သက္သက္မဲ့ အခ်ိနက ္ န ု ္ ခံေနတာပဲ မဟုတဘ ္ းူ လား။ ဘာနဲ႔ တူေနသလဲ ဆိေ ု တာ့ ႏွငး္ ဆီပင္ေတြ ေလာင္းရိပမ ္ ိလို႔ ဆိုၿပီး အေပၚက မိးု ေနတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးက အကိင ု း္ အခက္ေတြ တက္တက္ၿပီး ခုတေ ္ နတဲ့ လူလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ အကိုင္း အခက္ေတြ ခုတ္ခ်လိုက္၊ ေတာ္ၾကာ ျပန္ထြက္ လာလိက ု ၊္ ျပန္ တက္ခုတ္လိုက္၊ ျပန္ ထြကလ ္ ာလိက ု ္ နဲ႔ အႀကိမႀ္ ကိမ္ အထပ္ထပ္ သံသရာ လည္ေနၿပီး ေနာက္ဆးုံ က်ေတာ့ ႏွငး္ ဆီပင္ေတြ အပြင့္ မပြငႏ ့္ င ုိ ္တာပဲ အဖတ္တင္ ေနေတာ့တယ္။

အျမစ္ရေ ိွ နရင္ ကိုင္းထြက္မွာပဲ ပန္းေတြ ပြငေ ့္ စခ်င္ရင္ ေလာင္းရိပက ္ ုိ လံုးဝ ဖယ္ရာွ းပစ္ရမွာ မဟုတလ ္ ား။ အကိင ု း္ ေတြ လိုက္ခုတ္ ေန႐ံန ု ဲ႔ ဘယ္ရမွာလဲ။ သစ္ပင္ဆိုတာ အျမစ္ရေ ိွ န သေ႐ြ႕ အကိင ု း္ အခက္

အ႐ြကေ ္ တြ

ထြကလ ္ ာမွာပဲ။

ေဖ်ာ္ေျဖေရး

ေလာကသားေတြ

လွ်ပ္ေပၚ ေလာ္လည္တာတို႔၊ ကိးု ရီးယားကားတိ႔ု ဆိတ ု ာေတြက တကယ္ေတာ့ အကိင ု း္ အခက္ ေတြပဲ။ ဘယ္ေလာက္ ခုတ္ခုတ္ အခ်ိနတ ္ န္ေတာ့ ျပန္ထြကလ ္ ာ

Typing - ေမ

35


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မွာပဲ။ ႏိင ု င ္ ျံ ခား ဇာတ္လမ္းတြဲေတြ စၿပီး ေခတ္စားတုနး္ က တ႐ုတ္ သိင ု း္ ကားေတြ ျဖစ္တယ္။ ကိုရီးယား ကားေတြ မဟုတေ ္ သးဘူး။ သိုင္းကား ေတြကုိ ဝိင ု း္ ၿပီး ေဝဖန္ၾက၊ ေရးသားၾကေတာ့မွ ကိုရီးယား ကားေတြ အစား ဝင္လာတာ။ ကိုရီးယား ကားေတြလည္း ဝိင ု း္ ေျပာလြနး္ ရင္ ေပ်ာက္သြားဦးမွာပါ။ အဲ့ဒီ ေနရာကို ယိုးဒယား

http://mmteashop.com

သရဲကားေတြနဲ႔ မေလးရွား စုနး္ ကားေတြ ဝင္ၿပီး ယူခ်င္ယူၾကဦး မွာပါပဲ။

ေကာင္းရင္ ႀကိဳက္တာ လူ႔ သဘာဝ ၾကည္ေ ့ ကာင္းရင္ ၾကည္ခ ့ ်င္တယ္။ ေကာင္းရင္ႀကိဳက္တယ္။ ဒါ လူ႔သဘာဝ ပဲ။ ကိရ ု းီ ယားကား စြဲတဲ့ လူေတြကုိ အျပစ္မတင္နဲ။႔ ကိရ ု းီ ယားကားေတြ ကိုလည္း လက္ညိႇဳးထိုး တရားခံ မလုပန ္ ဲ။႔ ပရိသတ္ စြဲေစ ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ျမန္မာ႐ုပရ ္ င ွ ္ ဇာတ္ကားေတြ

ေပးႏိင ု ရ ္ င္

ဘယ္သက ူ

ကိရ ု းီ ယားကား

ၾကည့္မွာလဲ။

အ႐ုပ္

ၾကည့္လိုက္ စာဖတ္လက ုိ ္ နဲ႔ မ်က္စေ ိ တာင္ ေညာင္းေသးတယ္။ ျပႆနာက လူႀကိဳက္ေလာက္ စြဲေလာက္တဲ့ ျမန္မာ႐ုပရ ္ င ွ ္ ဇာတ္ကားေတြ မေပး ႏိင ု တ ္ ာပဲ။ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလဲ ဆိတ ု ဲ့ အေျဖကိသ ု ာ ဝိင ု း္ ဝန္း ရွာသင္ၾ့ ကတယ္။

အက်ိဳးအေၾကာင္း အဆိုးအေကာင္း သတင္း သမားတို႔၊ ဂ်ာနယ္လစ္တို႔ ဆိတ ု ာ ႏိင ု င ္ ေ ံ ရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမေ ႈ ရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အႏုပညာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေရး စတဲ့ အေရး ကိစၥ မွန္သမွ်ကို ရွာေဖြေရးသား ဆန္းစစ္ ေဝဖန္ ပိင ု း္ ျခား သံးု သပ္တဲ့ အလုပေ ္ တြကုိ အၿမဲမျပတ္ လုပေ ္ နရသူေတြ ျဖစ္တယ္။ အက်ိဳးနဲ႔ အေၾကာင္း၊ အဆိုးနဲ႔ အေကာင္းကို ဆက္စပ္

Typing - ေမ

36


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ၿပီး ေထာက္ျပ လမ္းမွန္ လုပေ ္ ပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ အခုေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ က အကိုင္း အခက္ေတြ ကိုပဲ တက္တက္ ခ်ိဳင္ျပေနခဲတ ့ ာ မဟုတလ ္ ား။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မေက်နပ္တာ၊ အားမရတာက ကိးု ဆယ္ ရာႏႈနး္ လို႔ ေျပာခဲတ ့ ာ ေပါ့။ အတင္းအဖ်င္း ေရးသူေတြနဲ႔ လွ်ပ္ေပၚ ေလာ္လည္တဲ့ ေမာ္ဒယ္ေလးေတြ ကိုခ်ည္း ဖိေရး ေနတာနဲပ ႔ ဲ အခ်ိနေ ္ တြ အလကား ျဖဳန္းပစ္ ေနခဲတ ့ ယ္။ “ႏွျံ ပည္စတ ု ္

http://mmteashop.com

အေျမာက္နဲခ ႔ ်ိန္” ဆိတ ု ဲ့ စကား ထက္ေတာင္ ပိုဆိုးၿပီး ေရကန္ငယ္ထဲက ငါးကို ေတာ္ပီဒိုႀကီး ပစ္ေဖာက္ၿပီး ဖမ္းသလို ျဖစ္ေနသလား လို႔ေတာင္ ထင္ေနမိပါတယ္။

မွနတ ္ ာေရးလို႔ လူမုန္းမ်ားတယ္ဆိုတာ အလုပ္တစ္ခုကို ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ အေျပာင္းအလဲ မရွိ ႏွစေ ္ ပါင္းမ်ားစြာ လုပလ ္ ာတဲ့ အခါမွာ လူတုိင္း ၿငီးေငြ႔ လာတတ္တာ ဓမၼတာ ျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ တစ္ေန႔လံုး စားပြဲခက ုံ မထတမ္း အလုပ္ လုပၾ္ ကသူ မ်ားဟာ ပိုၿပီး ၿငီးေငြ႔ တတ္တယ္။

စိတေ ္ တာင္ ပ်က္မတ ိ ယ္ ဆယ္စႏ ု စ ွ ေ ္ ပါင္း မ်ားစြာက စာေတြ အဆက္မျပတ္ ေရးေနသူ တစ္ဥးီ ျဖစ္ေတာ့ တခ်ိဳ႕ လူငယ္ေတြက တစ္ခါတစ္ရံ ၿငီးေငြသ ႔ လုိ မျဖစ္ဘးူ လားလို႔ ေမးတတ္ ၾကတယ္။ လူပဲ မျဖစ္ဘဲ ဘယ္ေနမွာလဲ။ ၿငီးေငြ႐ ႔ သ ံု ာမက တစ္ခါတစ္ခါ စိတေ ္ တာင္ ပ်က္မတ ိ ယ္။ ကိုယ့္ရင္ထဲ ေျပာခ်င္၊ ေရးခ်င္တာေတြနဲ႔ ကိယ ု သ ္ ေ ိ နတာ ေတြကုိ

စာဖတ္ပရိသတ္ဆီ

Typing - ေမ

ေရာက္ေအာင္

ပိတ ႔ု တ္ေရးတတ္တဲအ ့ တတ္ပညာ

37


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အားနည္းမႈေၾကာင့္ စာဖတ္သူ မ်ားဆီ အေရာက္ ပို႔ႏိုင္စြမ္း မရွတ ိ ဲ့ အခါမ်ိဳး ေတြမာွ စာေရးခ်င္စတ ိ ္ မရွေ ိ တာ့ ေလာက္ေအာင္ကုိ စိတပ ္ ်က္ လက္ပ်က္ ျဖစ္ရပါတယ္။

တာဝန္ေက်ခ်င္တယ္

http://mmteashop.com

ဘာပဲလပ ု လ ္ ပ ု ္ တာဝန္ေက်ေအာင္ လုပခ ္ ်င္တဲ့ စ႐ုက ိ ေ ္ ၾကာင့္ ဂ်ာနယ္ေတြ မွာ စၿပီး ေရးလိက ု ္ ကတည္းက အပတ္စဥ္ မပ်က္ကြက္ ရေအာင္ အစြမး္ ကုန္ ႀကိဳးစားၿပီး ေရးခဲတ ့ ယ္။ အိပရ ္ ာက မထႏိင ု ေ ္ အာင္ ေနမေကာင္း ျဖစ္တဲ့ အခါမ်ိဳးနဲ႔ ေဆး႐ုံ တက္ရတဲ့ အခါမ်ိဳးေတြက လြဲရင္ မပ်က္ကြက္ ရေအာင္ အထူး ဂ႐ုစက ုိ ္ ခဲတ ့ ယ္။ ဟိအ ု ရင္က ေႏြရာသီ ေရာက္တဲ့ အခါတိင ု း္ ျပင္ဥးီ လြငက ္ ုိ အပူေရွာင္ဖုိ႔ ႏွစလ ္ ၊

သံုးလ

သြားေနစဥ္

မွာေတာင္

ေရးေနက်ေတြ

မပ်က္ကြကရ ္ ေအာင္

တစ္ပတ္ ႏွစႀ္ ကိမ္ အျမန္ေခ်ာနဲ႔ စာမူေတြစၿု ပီး ရန္ကုန္အိမ္ကို ပိေ ႔ု ပးခဲတ ့ ယ္။

တာဝန္တစ္ခလ ု ုိ သေဘာထား စာေတြ မပ်က္မကြက္ ေရးေနတာ သတင္းသမား တစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္ ေက်ခ်င္တာ

သက္သက္ပါပဲ။

နာမည္ႀကီးခ်င္လို႔၊

ပိုကဆ ္ ရ ံ ခ်င္လို႔

လံုးလံုး

မဟုတပ ္ ါဘူး။ ရတဲစ ့ ာမူခ အားလံးု လိုလိုဟာ ေန႔စဥ္ ဝယ္ဖတ္ေနရတဲ့ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းဖိးု

ေတြနဲ႔

ကုနသ ္ ေလာက္

ပါပဲ။

ကိုယ့္ဘက္က

တာဝန္ေက်ေအာင္

ဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကိဳးစားႀကိဳးစား လုပသ ္ ေလာက္ အရာမေရာက္တဲ့ အခါေတြ က်ေတာ့ စိတပ ္ ်က္ မိတာေပါ့။ ေႏြကာလမ်ား ျပင္ဥးီ လြင္ၿမိဳ႕မွာ အတူေနၾကစဥ္ ေဒၚေဒၚ လူထေ ု ဒၚအမာ ေရွ႕မွာ စာေရးခ်င္ စိတေ ္ တာင္ မရွတ ိ ဲ့ အေၾကာင္း တစ္ခါ

Typing - ေမ

38


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

တေလ ညည္းတြား မိပါတယ္။ အဲဒအ ီ ခါ ေဒၚေဒၚက “စာေရးတာဟာ တာဝန္ တစ္ခပ ု ဲလုိ႔ သေဘာထားၿပီး မပ်က္မကြက္ ေရးကို ေရးေနရမယ္လို႔” ဆံးု မပါတယ္။

ဆရာႀကီး ေ႐ႊဥေဒါင္းရဲ႕ အက်င့္

http://mmteashop.com

ေဒၚေဒၚက သူကိုယ္တိုင္လည္း အသက္ ၉ဝ ေက်ာ္ ေရာက္ေနတာေတာင္ တာဝန္

တစ္ခုလို

သေဘာထားၿပီး

စာေရးတာပါ။

ေဒၚေဒၚသာ

မဟုတဘ ္ းူ ၊

ကိုယ့္နား ပတ္ဝန္းက်င္က ပုဂၢိဳလ္ႀကီး ေတြလည္း စာေရးတာကို တာဝန္တစ္ခလ ု ုိ သေဘာထားၿပီး ေန႔စဥ္ မပ်က္မကြက္ လုပၾ္ ကပါတယ္။ ဆရာႀကီး ေ႐ႊဥေဒါင္းဆိရ ု င္ မနက္ေလးနာရီ ထိုးတာနဲ႔ အိပရ ္ ာက ထၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ပါတယ္။ လမ္းေလွ်ာက္ က ျပန္ေရာက္ေတာ့ မနက္ ေစာေစာစားၿပီး ေခတၱ အနားယူတယ္။ ၇ နာရီထိုး တာနဲ႔ စာေရး စားပြဲထင ုိ ၿ္ ပီး ၁ဝ နာရီထိ စာေရးတယ္။ ၁ဝ နာရီမာွ ထမင္း စားပါတယ္။ ေန႔ခင္းမွာ တေရးတေမာ အိပပ ္ ါတယ္။ ၂ နာရီေလာက္မာွ အိပရ ္ ာက ထၿပီး အိဗ ု ာတင္းလို၊ မိုင္လိုလို တစ္ခခ ု ု ေသာက္ၿပီး စာေရး စားပြဲထင ုိ ္ ညေန ေလးနာရီ ထိ စာေရးပါတယ္။

ဆရာႀကီး အနားယူပုံ ေလးနာရီ ထမင္းဝိင ု း္ မွာ

ေဒါင္ခနဲ

ဝင္ထိုင္ပါတယ္။

ထိးု တာနဲ႔

စာေရးရပ္ၿပီး

ထမင္းစားၿပီးရင္

အသင္ျ့ ပင္

အိမေ ္ ရွ႕ထြကၿ္ ပီး

ထားတဲ့ ပက္လက္

ကုလားထိင ု ္ တစ္လံုး၊ ေရေႏြးၾကမ္း ဓာတ္ဘးူ တစ္ဘးူ ၊ လက္ဖက္ တစ္အပ ု န ္ ဲ႔ အပန္းေျဖရင္း ရန္ကန ု က ္ ေရာက္လာတဲ့ သတင္းစာေတြ ဖတ္ပါတယ္။ ဧည္သ ့ ည္

Typing - ေမ

39


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေတြနဲ႔ စကား ေျပာပါတယ္။ ဧည္သ ့ ည္ မရွရ ိ င္ေတာ့ ငါးနာရီ ေလာက္ဆုိ ဟမ္းမား စက္ဘးီ အစိမး္ ေရာင္ ကေလး စီးၿပီး လူထုတိုက္ကို သြားပါတယ္။ ေရာက္တာနဲ႔ ေဒၚေဒၚမာ့ အခန္းထဲ ဝင္ၿပီး စကားစျမည္ ေျပာပါတယ္။ ဆရာႀကီး ေရာက္ၿပီလို႔ သိတာနဲ႔ ဦးေလးလွက သူ႔အခန္းက ကူးလာၿပီး ေဒၚေဒၚ့အခန္းထဲ ေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီလို အခ်ိနမ ္ ာွ ဦးေလးနဲ႔ ေဒၚေဒၚက ဆရာႀကီး သိသင့္ သိထက ုိ တ ္ ဲ့ တိင ု း္ ေရး

http://mmteashop.com

ျပည္ေရး၊

ကမာၻ႔

အေရးေတြကုိ

ေျပာျပေလ့

ရွိပါတယ္။

စကားေျပာ

ဝရင္

ဆရာႀကီးက ျပန္သြားၿပီး အိမေ ္ ရာက္တာနဲ႔ ေရဒီယိုဖြင့္ သတင္းေတြ နားေထာင္ ပါတယ္။ ည ၉ နာရီ ဆိရ ု င္ေတာ့ ဆရာႀကီး အိပရ ္ ာဝင္ခ်ိနပ ္ ါ။

ဦးေလးလွ အလုပ္လုပ္ပံု ဦးေလး လူထဥ ု းီ လွ ကေတာ့ ဆရာႀကီး ေ႐ႊဥေဒါင္း ထက္ေရာ ေဒၚဒၚမာ ထက္ပါ

အလုပအ ္ မ်ားႀကီး

ေသာင္းေျပာင္း

ေထြလာ

ပိုလုပ္သူ

ျဖစ္ပါတယ္။

ေရးခ်င္ရာရာ

အတြက္

သတင္းစာ ေန႔စဥ္

ေခါင္းႀကီးနဲ႔

စာႏွစပ ္ ဒ ု ္

ေရးၿပီး

သတင္းစာ စာေဖာင္တင ုိ း္ တစ္ခမ ု က်န္ ေနာက္ဆံုး ဖိုင္နယ္ပ႐ုဖ္ကို မပ်က္မကြက္ ဖတ္ပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ ၿမိဳ႕ကိစၥ၊ ႐ြာကိစၥ မွနသ ္ မွ် မလစ္ဟင္း ေစရေအာင္လည္း သိပ္ ဂ႐ုစိုက္ပါတယ္။ လာသမွ် ဧည့္တိုင္းကိုလည္း ဧည္ဝ ့ တ္ ေက်ပါတယ္။ ဧည္ရ ့ င ွ း္ ၿပီ ဆိတ ု ာနဲ႔ တစ္ခခ ု ု ေရးေန ေတာ့တာပါပဲ။ ညဘက္ဆရ ုိ င္ စာေတြ တစ္ေဖာင္ၿပီး တစ္ေဖာင္ ႐ိုက္တာ ေစာင္ၾ့ ကည္ရ ့ င္း တစ္ညလံုး စာေရး ေနပါတယ္။ မနက္ ၃ နာရီေလာက္ သတင္းစာ တစ္ေစာင္လးုံ ႐ိုက္ၿပီးတာကို ဖတ္ၾကည္ၿ့ ပီးမွ အိမေ ္ ပၚ တက္အပ ိ ေ ္ တာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Typing - ေမ

40


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဘယ္သက ူ မွ ႐ိက ု ္ခိုင္းတာမဟုတ္ ေဒၚေဒၚ ဆံးု မခဲတ ့ ဲ့ “စာေရးတာကို တာဝန္ တစ္ခုလို သေဘာထားရမယ္” ဆိတ ု ဲစ ့ ကား၊

ဒီေန႔ထိ

နားထဲမာွ

ၾကားေယာင္

ေနေသးတယ္။

စာေရးရမွာ

ပ်င္းေနတဲ့ အခါေတြမာွ ဒီစကားကို ျပန္ေတြးၿပီး ပ်င္းတာ ေဖ်ာက္ပစ္ရတယ္။

http://mmteashop.com

ဘယ္သက ူ မွ ႐ိုက္ၿပီး ခိုင္းလို႔ မဟုတဘ ္ ဲ ကိယ ု သ ့္ ေဘာနဲ႔ ကိယ ု ္ ဒီအလုပ္ကို လုပခ ္ ဲတ ့ ာပဲ၊ စိတပ ္ ်က္ေနလည္း ဘယ္သက ူ မွ လာသနားမွာ မဟုတဘ ္ းူ ။ ဒီေတာ့ စိတမ ္ ပ်က္နဲ၊႔

ညည္းမေနနဲ႔

လို႔

ကိုယ့္ဟာကိုယ္

အားတင္းၿပီး

လုပ္ႏိုင္သမွ်

လုပေ ္ နရမွာပဲ။ အရာ ေရာက္တာလည္းရွ၊ိ အရာ မေရာက္တာလည္း ရွမ ိ ာွ ေပါ့။ ေကာင္းတာလည္း ရွိ၊ မေကာင္းတာလည္း ရွမ ိ ာွ ေပါ့။ ခ်ီးမြမး္ တာ ရွိသလို၊ ကဲ့ရဲ႕တာ လည္း ရွမ ိ ာွ ေပါ့။ ရလဒ္ကို ၾကည့္ၿပီး စိတအ ္ တက္ အက် ျဖစ္တဲ့ အ႐ြယက ္ ုိ လြနေ ္ ျမာက္ခဲတ ့ ာ ၾကာၿပီပဲ။ အခုအခ်ိနမ ္ ာွ အေရးႀကီးဆံးု က ကိုယ့္အလုပ္ကို ကိယ ု ္ တာဝန္ ေက်ဖို႔သာ ျဖစ္တယ္။

ဝန္ေဆာင္မလ ႈ ပ ု င ္ န္း သတင္းသမားရဲ႕ တာဝန္ ဆိတ ု ာကလည္း သတင္းေတြ စုေဆာင္းရွာေဖြ ေရးသား ေပး႐ံသ ု ာ မဟုတဘ ္ းူ ။ အဲဒီ သတင္းေတြရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းတရားနဲ႔ အဲဒီ သတင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာစရာ ရွိတဲ့ အက်ိဳးတရား ေတြကလ ုိ ည္း ပိင ု း္ ျခား ေဝဖန္ သံးု သပ္ တင္ျပေပးရ ေသးတယ္။ စာဖတ္ပရိသတ္ ဆိတ ု ာက သတင္းေတြ ရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္း

ရာဇဝင္ေတြ

ျပန္ရာွ ေဖြၿပီး

ေလ့လာဖို႔

အခ်ိနေ ္ ပးႏိင ု တ ္ ာ

မဟုတဘ ္ းူ ။ အဲဒအ ီ တြက္ သတင္းစာေတြက သူတို႔ အဆင္သင့္ ဖတ္ႏင ုိ ေ ္ အာင္

Typing - ေမ

41


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ရွာေဖြ စုေဆာင္း ေပးရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သတင္းစာ ဆိတ ု ာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပင ္ န္း တစ္ခု ျဖစ္တယ္လို႔ ေရွး အစဥ္အဆက္ သတင္းစာ ဆရာႀကီးမ်ားက ေျပာခဲတ ့ ာ ျဖစ္တယ္။

http://mmteashop.com

မွနတ ္ ာေျပာလို႔ မုနး္ တာမဟုတ္ လုပရ ္ င္း ကိုင္ရင္း မွားတဲ့ အခါေတြလည္း ရွမ ိ ာွ ပဲ။ မွားလို႔ ေနာက္တြန႔္ သြားလို႔ေတာ့ ဘယ္ျဖစ္မာွ လဲ။ အမွားကို သင္ခန္းစာ ယူၿပီး ေနာက္ မမွားေအာင္ ဆင္ျခင္ သြား႐ံပ ု ဲေပါ့။ အေရးႀကီးဆံးု က ေစတနာ မွန္ဖို႔သာ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္က်ိဳး အတြက္ လုပတ ္ ာ မဟုတဘ ္ ဲ အမ်ားအတြက္ လုပရ ္ င္း မွားတာမ်ိဳးကို လူေတြက ခြင့္လႊတ္တယ္။ အမ်ားအက်ိဳး လုပ္သလိုလိုနဲ႔ ကိုယ့္ အတြကခ ္ ်ည္း လုပေ ္ နတာမ်ိဳး ဆိရ ု င္ေတာ့ ဘယ္သက ူ မွ ခြင့္လႊတ္မွာ မဟုတတ ္ ာ ေသခ်ာတယ္။ မွနတ ္ ာေျပာ၊ မွနတ ္ ာေရး၊ မွနတ ္ ာလုပ္လို႔ လူမုန္း မ်ားတယ္ဆတ ုိ ာ မဟုတပ ္ ါဘူး။ ကိုယ္က်ိဳး အတြက္ လုပ္မွန္း သိလို႔ လူမုန္း မ်ားတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

မႀကိဳက္ေပမယ့္ ခ်စ္တသ ဲ့ ူ ထင္ရာွ းတဲ့ သာဓက တစ္ခုကို ျပပါမယ္။ ဆရာ ဒဂုနတ ္ ာရာ ၾကံဳတိုင္း ေျပာေန၊ ေရးေနတဲ့ “ မုနး္ သူမရွိ ခ်စ္သူသာရွိ၊ ရန္သူ မရွိ မိတေ ္ ဆြသာရွိ ” ဆိတ ု ဲ့ အယူအဆကို လူအေတာ္မ်ားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ပိုင္းက သေဘာမက် ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဆရာ ဒဂုန္တာရာကို ဘယ္သမ ူ ွ မမုနး္ ဘူး။ လူႀကီးေရာ လူငယ္ပါ ခ်စ္ၾကတယ္။

Typing - ေမ

ကၽြနေ ္ တာ္

ကိုယ္တိုင္လည္း

မႀကိဳက္ေပမယ့္

ခ်စ္ပါတယ္။

42


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဘာေၾကာင္လ ့ ဲ ဆိေ ု တာ့ ဆရာ့ေစတနာကို လူတိုင္းက ႁခြငး္ ခ်က္မရွိ ယံၾု ကည္ စိတခ ္ ်လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာ ဒဂုနတ ္ ာရာဟာ ေက်ာင္းေဆာင္ကုိ ကိုယ္ပိုင္စႏၵရား ယူလာၿပီး တီးတဲ့ တစ္ဥးီ တည္းေသာ တကၠသလ ုိ ္ ေက်ာင္းသားပါ။ ျမန္မာျပည္မာွ ဒီလိုလုပ္တာ သူတစ္ေယာက္ပဲ ရွိလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။

http://mmteashop.com

ဘယ္ေခတ္မာွ မွ အိမ္မရွိသူ သခင္ေအာင္ဆန္း၊ သခင္ဗဟိနး္ တို႔နဲ႔ ေက်ာင္းေနဖက္ေတြ ျဖစ္သလို ဖဆပလေခတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ တကြ ဝန္ႀကီး၊ ဝန္ကေလး အားလံးု နဲ႔ လည္း မိတေ ္ ဆြ ရင္းခ်ာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္ေခတ္ ဘယ္အခါမွ ဆရာဟာ သူ႔ ကိုယ္က်ိဳး အတြက္ ဘာတစ္ခမ ု ွ မလုပခ ္ ဲဖ ့ းူ ပါဘူး။ ျပည္ေတာ္သာ ေခတ္မာွ ႏိင ု င ္ ေ ံ ရး သမားေတြ မဆိထ ု ားနဲ႔ စာေရးဆရာ ေတြေတာင္ ေနစရာ တိုက္ခန္း တစ္ခန္း ေလာက္ေတာ့ ရၾက ယူၾကေပမယ့္ ဆရာကေတာ့ ဒီေန႔အထိ ရန္ကုနမ ္ ာွ သူပိုင္ အိမတ ္ စ္လးုံ မွ မရွခ ိ ဲပ ့ ါဘူး။ ဂ်ပန္ေခတ္မာွ ဗိလ ု ခ ္ ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကိုယ္တိုင္က ေခၚၿပီး ရာထူး ေပးတာေတာင္ ဗိလ ု ခ ္ ်ဳပ္ မသိေအာင္ နယ္ျပန္ေျပးသြားတဲ့ လူမ်ိဳးပါ။

ျပည္သန ူ ဲ႔ တစ္သားတည္း ဆရာက ႏိင ု င ္ ေ ံ ရးသမား မဟုတဘ ္ းူ လို႔ ဘယ္လပ ုိ ဲ ေျပာေန ေျပာေန၊ ဘယ္ေခတ္မာွ မဆို ျပည္သေ ူ တြနဲ႔ တစ္သားတည္း ရွေ ိ အာင္ ေနခဲသ ့ ူ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို လူမ်ိဳးမို႔ လူေတြက ဒီေန႔ထိ ဆရာ့ကုိ ေမတၱာမပ်က္ ခ်စ္လ်က္ ခင္လ်က္ ရွေ ိ နၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ဆရာေျပာတဲ့ စကားမ်ိဳး တျခားလူ ေျပာၾကည္ပ ့ ါလား

Typing - ေမ

43


http://mmteashop.com တစ္ခါတည္း

ေျမာင္းထဲ

ေရာက္သြားမွာေပါ့။

လူထုစိန္ဝင္း ဆရာ့မို႔သာ

လူေတြက

အခ်စ္

မပ်က္တာ။ ဆရာ့ ေမြးေန႔တင ုိ း္ နယ္ေပါင္းစံက ု စာေပသမားေတြ ေအာင္ပန္းကို တစုတေဝး ေရာက္ေနၾကတာ ၾကည္ေ ့ ပါ့။ ကၽြနေ ္ တာ္လည္း ဆရာ့ အယူအဆကို မႀကိဳက္ေပမယ့္ ဆရာ့ကုိ ခ်စ္တယ္။ ၾကည္ညဳိ ေလးစားတယ္။ အဲဒါ ေစတနာမွန္

http://mmteashop.com

လို႔ပါ။

ျပည္သူ႔ဘက္က ရပ္မွ ျပည္သူ႔ေခတ္ကို ေရာက္မာွ ပါ က်င့္ဝတ္ပိုင္း ဆိုငရ ္ ာမ်ားကို ဦးစားေပး ေရးလြနး္ တာနဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီး ေစာဒက တက္သတ ူ ခ်ိဳ႕ ေတြဖ ႔ းူ တယ္။ ေခတ္ေတြ ေျပာင္းတာနဲ႔ အတူ က်င္ဝ ့ တ္ စံႏန ႈ း္ ေတြလည္း လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲမွ ေခတ္နဲ႔ လိက ု ေ ္ လ်ာညီေထြ ျဖစ္ေတာ့မာွ ေပါ့လို႔ ေျပာသူလည္း ရွိတယ္။

တရားေဟာ ဆရာလိပ ု ဲ ေနရာတိင ု း္ မွာ ဆရာႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မိႈငး္ ရဲ႕ စာရိတၱ စံႏန ႈ း္ နဲ႔ လိုက္တိုင္း

ေနလို႔ေတာ့

ဘယ္ျဖစ္မာွ လဲလို႔

ေျပာသူရွိသလို၊

လူတိုင္းကို

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္ စိတထ ္ ားမ်ိဳး ထားဖိခ ႔ု ်ည္း ေျပာေနရင္ စာနယ္ဇင္း အလုပ္ လုပမ ္ ည့္ သူေတာင္ ရွိမွာ မဟုတေ ္ တာ့ဘးူ လို႔ ေျပာသူလည္း ရွိတယ္။ ပညာတတ္ အေမရိကန္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ “ခင္ဗ်ားက တရားေဟာဆရာ တစ္ေယာက္လုိ သီလျဖဴစင္ဖို႔ခ်ည္း ေဟာေနတဲသ ့ ူ တစ္ေယာက္ (Moralist) ျဖစ္ေနၿပီ”

လို႔

Typing - ေမ

ေကာက္ခ်က္

ခ်သြားဖူးတယ္။

သူကိုယ္တိုင္က

အေမရိကန္

44


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

တကၠသလ ုိ ္ တစ္ခမ ု ာွ သတင္းစာပညာ သင္ၾကားပိခ ႔ု ်တဲ့ ပါေမာကၡတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔ႏန ႈ း္ စံေတြ ထိန္းဖိ႔ု

http://mmteashop.com

ဒီေခတ္ႀကီးမွာက ဘယ္နယ္ပယ္ကုိ ၾကည့္လိုက္ၾကည့္လိုက္ က်င္ဝ ့ တ္ ေဖာက္ဖ်က္ ျမင္ေတြ႔

က်ဴးလြနမ ္ ေ ႈ တြ

ေနရတဲအ ့ တြက္

အလြနအ ္ မင္း

လူအျဖစ္

ဆိးု ဝါးခ်င္တင ုိ း္

သတ္မတ ွ ခ ္ ်က္

ရည္႐ြယၿ္ ပီး

ေရးေနရတာ

ဆိးု ဝါးေနတာကို

ႏႈနး္ စံေတြကုိ

ထိနး္ ႏိင ု ္

ျဖစ္တယ္။

မိတေ ္ ဆြ

သေလာက္

ထိနး္ ၾကေစဖိ႔ု

အေမရိကန္

ေက်ာင္းဆရာ ေျပာသလို “သီလသမား” ေတာ့ မဟုတပ ္ ါဘူး။

သမၼတေရဂင္ကုိ စာသင္ေက်ာင္းေတြမာွ ဓမၼက်မ္းစာေတြ ျပန္လည္သင္ၾကားဖိ႔ု ေဆာ္ၾသခဲတ ့ ာေၾကာင့္

လူေတြက

Moralist

သီလသမားလို႔

ကင္ပြနး္ တပ္

ခဲၾ့ ကတယ္။ ဘာမွမဆိင ု ပ ္ ါဘူး။ ေရဂင္ဟာ ကြနဂ ္ ရက္ လႊတေ ္ တာ္ကုိ လိမ္ခဲ့၊ အေမရိကန္ျပည္သူ ေတြကုိ ညာခဲတ ့ ဲ့ “အီရန္ဂတ ိ ္” အ႐ႈပေ ္ တာ္ပေ ုံ ၾကာင့္ ရာထူးက ျဖဳတ္ခ်ခံရလုဆဲ ျဖစ္ခဲတ ့ ဲ့ လူလိမ္ႀကီး တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားစရာ ဘာတစ္ခမ ု ွ မရွပ ိ ါဘူး။

လူႀကီးလူေကာင္းမဟုတ္ ေရဂင္လုိ သီလသမား အမည္ခမ ံ ်ိဳးကို မေလးစားသလို အရက္ေသစာ ေရွာင္ၾကဥ္ေရးတိ၊႔ု တိရစာၦနအ ္ သား မစားေရးတိ႔ု၊ လႈံ႔ေဆာ္ ေဟာၾကားေနသူတင ုိ း္ ကိုလည္း လူႀကီးလူေကာင္းလို႔ သေဘာမထားပါဘူး။ ဘယ္နယ္ပယ္မာွ ပဲ ျဖစ္ျဖစ္

Typing - ေမ

45


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ က်င္ဝ ့ တ္မ်ားကို လိုက္နာ ေစာင္ထ ့ န ိ း္ သူမ်ားကိသ ု ာ လူေကာင္းလို႔ သေဘာထားပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတ ရာထူးကို လက္ခံဖို႔အတြက္ က်င္ဝ ့ တ္နဲ႔ စည္းကမ္း သတ္မွတခ ္ ်က္ေတြကုိ လိုက္နာေစာင့္ထိန္း ပါမယ္လို႔ က်မ္းသစၥာကို က်ိန္ဆိုရပါတယ္။ ဒီက်မ္းသစၥာကုိ ခ်ိဳးေဖာက္တာနဲ႔ တစ္ၿပိဳက္နက္ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ က်မ္းစူးသြားပါၿပီ။ သမၼတျဖစ္ဖ႔ုိ မထိုက္တန္ေတာ့ပါဘူး။ ေရဂင္တ၊႔ုိ ကလင္တန္တ႔ုိ

http://mmteashop.com

ဟာ အဲဒီလို သမၼတမ်ိဳးေတြပါ။

ဝိနည္းနဲ႔ ညီမွ ရဟန္း ဒီေခတ္ ဒီအခါႀကီးမွာ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္း စံ၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ ဦးခ်စ္ေမာင္ စံ ဆိတ ု ဲ့ စံႏန ႈ း္ မ်ိဳးေတြနဲ႔ ေနရာတကာ လိုက္တိုင္းတာလို႔ မျဖစ္ဘးူ ဆိတ ု ာ လက္ခံ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔နယ္ပယ္အလိက ု ္ သတ္မတ ွ ထ ္ ားတဲ့ အနိမ့္ဆံုး က်င္ဝ ့ တ္ စံႏန ႈ း္ ေတြကေ ုိ တာ့ ပစ္ပယ္လို႔ မရပါဘူး။ ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါး အျဖစ္ သတ္မတ ွ ္ ခံရဖိ႔ု အတြက္ သတ္မတ ွ ထ ္ ားတဲ့ ဝိနည္းေတာ္ေတြနဲ႔ ညီဖို႔ လိပ ု ါတယ္။ ခ်မ္းလြနး္ ေအးလြနး္ တဲ့ ေဒသေရာက္ေနတဲ့ အတြက္ အေအးဒဏ္ ကာကြယဖ ္ ႔ုိ ဆိုၿပီး ဝီစကီေသာက္လို႔ မရပါဘူး။ ဒါဆိုရင္ ဗုဒၶဘာသာ ရဟန္းေတာ္ လို႔ မေခၚႏိင ု ္ ေတာ့ပါဘူး။

ဆရာဝန္ေကာင္းဆိတ ု ာ ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ အဖိမ ႔ု ာွ ေတာ့ အရက္ေသာက္ခ်င္ေသာက္၊ မိနး္ မ ႏွစေ ္ ယာက္ သံးု ေယာက္ ယူခ်င္ယူ၊ ဆရာဝန္ က်င္ဝ ့ တ္နဲအ ႔ ညီ လူနာေတြ အေပၚ

Typing - ေမ

46


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေမတၱာ၊ ေစတနာ၊ က႐ုဏာနဲ႔ ျပဳစုေစာင္ေ ့ ရွာက္ေနသမွ် ကာလပတ္လးုံ သူဟာ ဆရာဝန္ေကာင္း တစ္ေယာက္ပါပဲ။ အရက္ေသာက္လို႔ လူေကာင္း မဟုတဘ ္ းူ လို႔ မဆိုႏိုင္သလို၊ မိနး္ မႏွစေ ္ ယာက္ သံးု ေယာက္ ယူထားလို႔လည္း အဲဒီ မိနး္ မေတြဟာ သူလ ႔ န ူ ာေတြ မဟုတဘ ္ းူ ၊ သူ႔တပည့္ ေက်ာင္းသူေလးေတြ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ သူ႔ကို လူယတ ု မ ္ ာလို႔ မေခၚႏိင ု ပ ္ ါဘူး။ ဆရာဝန္ က်င့္ဝတ္ကို လိုက္နာ ေစာင္ထ ့ န ိ း္ ေနသမွ်

http://mmteashop.com

ကာလပတ္လးုံ သူဟာ ဆရာဝန္ေကာင္း တစ္ေယာက္ပါပဲ။

ဆရာဝန္ေကာင္းျဖစ္ဖပ ႔ုိ ဲ လိတ ု ယ္ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ကုိ ဆရာဝန္ေကာင္းျဖစ္ဖပ ႔ုိ ဲ လူေတြက လိခ ု ်င္တာပါ။ သူ အရက္ေသာက္တာ၊ မိနး္ မမ်ားမ်ား ယူတာေတြကုိ လူနာေတြက စိတမ ္ ဝင္စား ပါဘူး။ လူနာေတြ အေပၚမွာ ဆရာ က်င္ဝ ့ တ္နဲ႔ အညီ ျပဳမူဆက္ဆရ ံ င္ ေက်နပ္ ပါတယ္။ Moralists ေတြကသာ ငါးပါးသီလၿမဲတဲ့ ဆရာဝန္ျဖစ္ဖ႔ုိ ေတာင္းဆိၾု ကမွာ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း အရက္ မေသာက္ပါဘူး။ အိမေ ္ ထာင္လည္း တစ္ခါပဲ ျပဳဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားသူ တစ္ေယာက္ကုိ အရက္ေသာက္႐၊ုံ မိနး္ မ ႏွစေ ္ ယာက္ ယူ႐ံုနဲ႔ ေတာ့ မေကာင္းတဲ့ လူလို႔ မသတ္မတ ွ ပ ္ ါဘူး။ သူ႔ အလုပမ ္ ာွ သူ တာဝန္ေက်ပြနၿ္ ပီး လူေ ႔ လာကမွာလည္း လူႀကီး လူေကာင္း တစ္ေယာက္လုိ ျပဳမူ ေနထိင ု ရ ္ င္ ဘာမွ ေျပာစရာမရွပ ိ ါဘူး။

Typing - ေမ

47


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

စီးပြားေရး အဓိကေခတ္ ခက္တာက ေခတ္ႀကီး တစ္ခုလံုးက စီးပြားေရး အဓိက ျဖစ္ေနေလေတာ့ လူေတြ အားလံုးလိုလိုဟာလည္း ပိုက္ဆံရဖို႔ကိုသာ ဦးစားေပး လုပေ ္ ဆာင္ေနၾက ရတယ္။ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ဖ၊႔ုိ လူႀကီး လူေကာင္း ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ထားေတာ့၊

http://mmteashop.com

သာမန္ က်င္ဝ ့ တ္ ေစာင္ထ ့ န ိ း္ သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ဖေ ႔ုိ တာင္ သိပအ ္ ေလးမထား ၾကေတာ့ဘးူ ။ အဲဒါေၾကာင့္ က်င္ဝ ့ တ္ က်င္ဝ ့ တ္နဲ႔ ခဏခဏ ေအာ္ေပးေနရတာပါ။ Moralists ေတြလုိ သိပ္အျမင့္ႀကီး မေတာင္းဆိပ ု ါဘူး။ ဆရာဝန္က ဆရာဝန္ ပီသဖို႔၊ ေက်ာင္းဆရာ က ေက်ာင္းဆရာ ပီသဖို႔၊ ဝန္ထမ္းက ဝန္ထမ္း ပီသဖို႔၊ စစ္သားက

စစ္သား

ပီသဖို႔၊

စာနယ္ဇင္းသမားက

စာနယ္ဇင္းသမား

ပီသဖို႔

ဆိတ ု ာေလာက္ပဲ လိခ ု ်င္တာပါ။

စံ ႏွစမ ္ ်ိဳး ႏွစစ ္ ား မိတေ ္ ဆြ အေမရိကန္ သတင္းစာပညာ ပါေမာကၡကလည္း က်င္ဝ ့ တ္ အေျခခံ

ေလာက္ေတာ့

ထိနး္ သိမး္ မႈ

ရွရ ိ မွာေပါ့လို႔

လက္ခတ ံ ယ္။

ဒါေပမယ့္္

စံသတ္မတ ွ ခ ္ ်က္ က်ေတာ့ သူနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ ဘယ္လမ ုိ ွ မတူေတာ့ဘးူ ။ ဥပမာဒိုင္ယာနာ မင္းသမီးကိစၥ ဆိုပါေတာ့။ ကိုယ့္အျမင္က မင္းသမီးေလး သူအ ႔ ေဖာ္နဲ႔ ႏိက ု က ္ လပ္ သြားတာ၊ ျမင္းပြဲသြားတာ၊ ကၽြနး္ ကေလး တစ္ကၽြနး္ ေပၚ အပန္းေျဖခရီး ထြကတ ္ ာမ်ိဳး ေတြကုိ ေနာက္က တေကာက္ေကာက္လုိက၊္ ဓာတ္ပုံ ခိုး႐ိုက္ၿပီး လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ထတ ု ္ ေရးသားတာမ်ိဳးက သတင္းသမား လုပရ ္ ပ္ မဟုတဘ ္ းူ ။ အဝါေရာင္ စာနယ္ဇင္းသမား လုပရ ္ ပ္၊ သည္းေျခခိက ု ္ စာနယ္ဇင္း( Sensational

Typing - ေမ

48


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

paper) လုပရ ္ ပ္ လို႔ ျမင္တယ္။ အေမရိကန္ ပါေမာကၡက ဒါဟာ Sensational မဟုတဘ ္ းူ ။ Human interest story(လူထစ ု တ ိ ဝ ္ င္စားတဲ့ သတင္း) ျဖစ္လို႔ ေရးသား ေဖာ္ျပ သင္တ ့ ယ္လို႔ ျမင္တယ္။

http://mmteashop.com

ဘက္လက ုိ တ ္ ာ လူသ ႔ ဘာဝ ေနာက္ၿပီး သူ ေက်ာင္းမွာ စာသင္ေတာ့ သတင္းစာဆိတ ု ာ ဘယ္ေတာ့မွ ဘက္မလိက ု ရ ္ ဘူး။ သမာသမတ္ ရွရ ိ မယ္လို႔ သင္ၿမဲျဖစ္တယ္။ နယူးေယာက္တင ုိ း္ မ္ တို႔၊ ဝါရွင္တန္ပိုစ့္တို႔ ဘက္မလိက ု ဘ ္ းူ လား။ တိုင္းမ္တို႔၊ နယူးစ္ဝခ ိ တ ္ ေ ႔ုိ ရာ သမာ သမတ္ ရွၾိ ကသလားလို႔ ေမးလိက ု ေ ္ တာ့ သူ ဘာမွ မေျပာေတာ့ဘးူ ။ ဘယ္ေျပာႏိင ု ္ မွာလဲ၊ ဘက္မလိက ု တ ္ ဲ့ သတင္းစာဆိတ ု ာ ရွမ ိ ွ မရွတ ိ ာ။ ေလာကသား တိုင္းဟာ သူ႔ပင္ကို အခံ ယံုၾကည္မႈက ေပၚထြကလ ္ ာတဲ့ အသိနဲ႔ ေလာကကို ႐ႈျမင္သးုံ သပ္ၿမဲ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဘက္လက ုိ တ ္ ယ္ ဆိတ ု ာ လူသ ႔ ဘာဝပဲ။ ဘက္မလိက ု ဘ ္ းူ ဆိတ ု ာ ရွိကို မရွိႏိုင္တဲ့ အရာ ျဖစ္တယ္။

ျပည့္သူ႔ဘက္သားဆိုတာ လမ္းသြားရင္း ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ လူႀကီးတစ္ေယာက္က မညႇာမတာ ထိးု ႀကိတ္ ႐ိုက္ႏွက္ေနတာကို ေတြပ ႔ ါလ်က္နဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္သလို မ်က္ႏွာလႊဲ ေရွာင္ကြငး္ သြားတဲ့ စိတဓ ္ ာတ္မ်ိဳးကို မဆိင ု ရ ္ ာ ဝင္မ႐ႈပတ ္ တ္တဲ့ စိတ္လို႔ ခ်ီးက်ဴး ရမွာလား။ တကယ္လို႔ အ႐ိက ု ခ ္ ရ ံ တဲ့ ကေလး ေသဆံးု သြားရင္ ေရွာင္သြားတဲ့ လူဟာ လူသတ္မက ႈ ုိ မတားဆီးတဲ့ အတြက္ အားေပးသူ အျဖစ္ ပူးတြဲတရားခံလို႔

Typing - ေမ

49


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မသတ္မတ ွ ္ သင္ဘ ့ းူ လား။ အမွားနဲ႔ အမွန၊္

ဓမၼနဲ႔ အဓမၼၾကားမွာ ႏွာေစးေနတဲ့

သူဟာ တာဝန္မဲသ ့ ူ ျဖစ္တယ္။ လူတ ႔ ာဝန္ ပ်က္ကြကပ ္ ါတယ္။ ျပည္သဘ ႔ူ က္သား ဆိတ ု ာ ျပည္သဘ ႔ူ က္ က အၿမဲရပ္တည္ ေပးရမွာပါ။ ဒါမွ ျပည္သူ႔ေခတ္ကို ေရာက္ႏင ုိ မ ္ ာွ ျဖစ္ပါတယ္။

http://mmteashop.com

ႏိင ု င ္ ေ ံ ရး ဝတၳဳမ်ားရဲ႕ ၾသဇာအရွန ိ အ ္ ဝါ “သတင္းစာဆရာဆိတ ု ာ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ေခတ္ရဲ႕ မွတတ ္ မ္းေတြကုိ ေရးသားတဲ့ ေန႔စဥ္မတ ွ တ ္ မ္း ေရးသူေတြ ျဖစ္တယ္”

နာမည္ႀကီး အဂၤလပ ိ ္ သတင္းစာဆရာ

တစ္ဥးီ ျဖစ္တဲ႔ “ဖရန္စစ္ဝလ ီ ်ံ” ေျပာခဲတ ့ ဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာသတင္းစာ ဆရာႀကီး လူထဥ ု းီ ေလးလွကလည္း “သတင္းစာမ်ားသည္ သမိုင္းကို ေျပာေနၾက သည္” လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

မင္းဒဏ္သင့္ အလုပ္ သတင္းစာဆရာတိ၊႔ု စာေရးဆရာတိ႔ု ဆိုတာ သူေ ႔ ခတ္ သူအ ႔ ခါရဲ႕ သမိုင္း ေၾကာင္းကို မတိမး္ မေစာင္းရေအာင္ မွနက ္ န္တက ိ ်စြာ မွတတ ္ မ္းတင္တဲ့ တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကရသူမ်ား ျဖစ္တယ္။ ဥေရာပမွာ သတင္းစာ ေပၚဦးစ ေခတ္အခါက ဆိရ ု င္ ဒီတာဝန္ကို ေက်ပြနစ ္ ြာ ထမ္းေဆာင္ရင္းနဲ႔ သတင္းစာဆရာ၊ စာေရး ဆရာႀကီးေတြ ျဖစ္တဲ့ ဒင္နီယယ္ဒီဖိုးတို႔၊ အီမိုင္းလ္ဇိုလာတို႔ တစ္ေတြ မင္းျပစ္ မင္းဒဏ္

သင္ခ ့ ဲၾ့ ကရတယ္။

Typing - ေမ

အခု

ႏွစဆ ္ ယ္တ ့ စ္ရာစု

ေရာက္တဲအ ့ ထိလည္း

50


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

သတင္းစာ အလုပ္ဆိုတာ သက္စြနဆ ႔္ ဖ ံ ်ားလုပရ ္ တဲ့ အလုပမ ္ ်ိဳးအျဖစ္ ရွေ ိ နေသး တယ္။ ကမာၻေပၚမွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး

အသတ္ခရ ံ တဲ့

သတင္းစာဆရာ ဦးေရဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ငါးဆယ္ေအာက္ ေရာက္တယ္ မရွခ ိ ဲဘ ့ းူ ။ တခ်ိဳ႕ႏွစမ ္ ်ားဆိရ ု င္ ရာဂဏန္း အထိေတာင္ ရွိတာကို ေတြရ ႔ တယ္။ ဒါက စစ္ေျမျပင္ မွာ ေသရတဲ့ သူေတြရဲ႕စာရင္း မပါေသးပါဘူး။ ဒီလို သက္စြန္႔ဆံဖ်ား လုပၾ္ ကရ

http://mmteashop.com

ေပမယ္လ ့ ည္း သတင္းသမားေတြက ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္တြနသ ႔္ ြားတယ္ မရွခ ိ ဲ့ ပါဘူး။

ေရွ႕တန္းက ပါခဲတ ့ ာခ်ည္းပဲ ျမန္မာသတင္းစာဆရာ၊

စာေရးဆရာေတြလည္း

“ဘိးု ဝဇီရ”

တို႔ေခတ္

ကစၿပီး ဒီေခတ္အထိ ေနာက္က် က်န္မေနရစ္ပါဘူး။ တာဝန္ေက်ခဲၾ့ ကတယ္။ “ျမန္မာႏိင ု င ္ ံရဲ႕ သမိင ု း္ စဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ သတင္းစာဆရာ၊ သတင္းေထာက္ ေခါင္းေဆာင္မႈ မပါခဲတ ့ ဲေ ့ ခတ္ ဆိုလို႔ တစ္ေခတ္မွ မရွပ ိ ါဘူး။ အၿမဲ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေပးေနတာပဲ ဆိတ ု ာ ရဲရဲႀကီး ေျပာခ်င္ပါတယ္” လို႔ေတာင္ ဆရာႀကီးထြနး္ (ေန႔စဥ္ ဦးထြနး္ ေဖ) က ေျပာခဲဖ ့ းူ ပါတယ္။ မွနလ ္ ည္း မွနပ ္ ါတယ္။ ႏွစေ ္ ပါင္းရာေက်ာ္ နယ္ခ်ဲ႕

ဆန္က ႔ ်င္ေရး

အခ်ဳပ္တန္း

ဆရာေဖလို

တိုက္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္မွာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြ

ဆီးဘန္နီ

ေရွ႕တန္းက

ဆရာေတာ္လ၊ုိ

ပါခဲ့သလို၊

ဖက္ဆစ္

ေတာ္လန ွ ေ ္ ရး နဲ႔ တိင ု း္ ျပည္ လြတလ ္ ပ္ေရး တိက ု ပ ္ ြဲစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး မွာလည္း သတင္းစာ ဆရာေတြ၊ စာေရးဆရာေတြ သက္စြနႀ႔္ ကိဳးပမ္း ေရွ႕ဆံးု တန္းက ပါခဲ့ ၾကတာပါပဲ။

Typing - ေမ

51


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ရန္သေ ူ တာ္ နံပါတ္တစ္ နယ္ခဲ်႕ေခတ္

တစ္ေခတ္လံုး

ျမန္မာစာေပနယ္

တစ္ခုလံုးရဲ႕

“မီး႐ွဴး

တန္ေဆာင္” သဖြယ္ ေရွ႕က မားမားမတ္မတ္ရပ္ၿပီး ဦးေဆာင္မေ ႈ ပးခဲတ ့ ဲ့ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းကို နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလပ ိ အ ္ စိးု ရက “ရန္သေ ူ တာ္ နံပါတ္တစ္”

http://mmteashop.com

အျဖစ္ စာရင္းသြငး္ မွတတ ္ မ္းအတင္ ခံခဲရ ့ ပါတယ္။ ဆရာႀကီးကလည္း တိင ု း္ ျပည္ လြတလ ္ ပ္ေရးနဲ႔

နယ္ခ်ဲ႕

ဆန္က ႔ ်င္ေ ့ ရးဆို

ဘယ္ေတာ့မွ

ေနာက္ခ်န္ေနခဲတ ့ ာ

မဟုတဘ ္ းူ ။ အၿမဲတမ္း ေရွ႕ဆံးု ကထြကတ ္ ာ။ “ေဝးခရီးေပမယ့္ အေရးႀကီးလွ်င္ျဖင္ေ ့ သြးနီးရာပါစၿမဲေပမိ႔ု ဆရာလဲကြာပထမအရင္ကနဦးဆီက ျမန္မာ့တစ္ခြငမ ္ ာွ သမၼတရွငဘ ္ ရ ု င္မလူးခင္ပ (ထ)ဆင္ထူးကိုတျမည္ျမည္သင္ခဲ့သမို႔ (ထီ)မထင္ေက်ာင္းေတာ္သားေတြရဲ႕ အမည္အစဥ္ေခါင္းေပၚဖ်ားတြငမ ္ ွ မင္း႐ိ႕ု ဆရာကို စာရင္းတိက ႔ု ာထားလိက ု ၾ္ ကေပေတာ့ …” ယူနဗ ီ ာစီတီ

သပိတ္

ေလးခ်ိဳးႀကီးမွာ

စပ္ထားခဲတ ့ ဲအ ့ တိင ု း္

ဆရာႀကီး

ဘဝ

တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျပည္သေ ူ တြနဲ႔ တစ္သားတည္း ရွိခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။

Typing - ေမ

52


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မ်ိဳးေစ့မန ွ လ ္ ို႔ အပင္သန္ ဆရာႀကီး

မ်ိဳးေစ့ခ်ေပးခဲတ ့ ဲ့

ျမန္မာစာေပေလာကဟာ

လြတလ ္ ပ္ေရး

တိက ု ပ ္ ြဲစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ခဲၾ့ ကသလို လြတလ ္ ပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ပင ုိ း္ မွာလည္း နယ္ခ်ဲ႕ဆန္က ႔ ်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသား လြတေ ္ ျမာက္ေရးနဲ႔ ကမာ႔ၻ

http://mmteashop.com

ျငိမး္ ခ်မ္းေရး

လႈပရ ္ ာွ းမႈေတြမာွ

ေတာ္လန ွ ေ ္ ရး၊

ဗီယက္နမ္

ေရွ႕တန္းက

လြတေ ္ ျမာက္ေရး

ဦးေဆာင္ခဲၾ့ ကတယ္။ တိုက္ပြဲ၊

က်ဴးဘား

လက္တင္အေမရိကနဲ႔

အာဖရိက ကိုလိုနီ ထမ္းပိးု ေအာက္က ႐ုနး္ ထြကေ ္ ရး တိုက္ပြဲမွန္သမွ် ေထာက္ခံ အားေပး ခဲၾ့ ကတယ္။ မ်ိဳးေစ့မန ွ ္လို႔ အပင္သန္တယ္ ေျပာရလိမမ ့္ ယ္။

လက္ဝဲဝါဒ ၾသဇာလႊမး္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕နဲ႔ ဖက္ဆစ္ စနစ္ေအာက္က ႐ုနး္ ထြကခ ္ ဲၾ့ ကရတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္း မွာ

လက္ဝဲအယူဝါဒေတြ

အင္မတန္

ၾသဇာလႊမး္ မိးု ခဲတ ့ ယ္။

အထူးသျဖင့္

ပညာတတ္ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြ အေပၚမွာ ပိုၿပီး ၾသဇာႀကီးခဲတ ့ ယ္။ အဲဒီလို လက္ဝဲ အယူဝါဒဘက္ တိမး္ ညြတၾ္ ကတဲ့ ျမန္မာလူငယ္ အမ်ားစုဟာ ဘယ္လက္ဝဲ ပါတီေတြကမွ စည္း႐ံးု ခဲၾ့ ကတာ မဟုတသ ္ လိ၊ု ဘယ္လုိ လက္ဝဲဝါဒ က်မ္းေတြမွ ဖတ္ဖးူ ခဲၾ့ ကလို႔ လည္း မဟုတပ ္ ါဘူး။ စာေရးဆရာႀကီးေတြ ျဖစ္တဲ့ သိနး္ ေဖျမင္၊့ ဒဂုနတ ္ ာရာ၊ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္၊ လင္းယုနန ္ ၊ီ သခင္ျမသန္း၊ ေအာင္လင္းတိ႔ု တစ္ေတြရဲ႕

စာေတြကုိ

စြဲလန္းအားက်ၿပီး

လက္ဝဲသမား

ေပါက္စေလးေတြ

ျဖစ္လာခဲၾ့ ကတာပါ။

Typing - ေမ

53


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဇာတ္လိုက္ကို အားက်တဲအ ့ ႐ြယ္ ကိုယေ ္ တြေ ႔ ျပာရရင္ ေကာလိပေ ္ က်ာင္းေရာက္မွ ကားလ္မတ္တို႔၊ အိနဂ ္ ်ယ္ တို႔၊ လီနင္၊ စတာလင္နဲ႔ ေမာ္စီတုန္းတို႔ကို ၾကားဖူးခဲတ ့ ာပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမတိုင္မီ အလယ္တန္း ေက်ာင္းသား ဘဝကတည္းက လက္ဝဲ အယူအဆ တခ်ိဳ႕ကို

http://mmteashop.com

ႏွစသ ္ က္ သေဘာက် ေနပါၿပီ။ လင္းယုနန ္ ီရဲ႕ ဇာတ္လက ုိ ္ ေမာင္ေစာလြငက ္ ုိ အားက်ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္တဲအ ့ ခါ ေက်ာက္ခဲကုိ ကန္ရင္း ေလွ်ာက္တတ္သလိ၊ု ဓာတ္တိုင္ကို

ခဲနဲ႔

ေပါက္တဲ့

ထူးထူးျခားျခား

စ႐ိုက္ေတြကို

အတုခိုးခဲ့တယ္။

ေမာင္ေစာလြငက ္ ုိ ဇာတ္လက ုိ အ ္ ျဖစ္ ထားၿပီး ေရးတဲ့ ျမင္၊့ မမျမင္၊့ ခ်စ္မမ၊ ခ်စ္မမျမင္၊့ ခ်စ္ေသာမမ၊ ခ်စ္မမ ဆိတ ု ဲ့ စာအုပတ ္ ြဲေတြကုိ အိပယ ္ ာေဘးထားၿပီး စကားလံးု ေတြ အလြတရ ္ လုနးီ ပါး ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ခဲတ ့ ယ္။

စာေရးဆရာေတြ ဂု႐ုႀကီး ျဖစ္ခဲ့ အဲဒေ ီ နာက္ေတာ့

ဆရာဦးသိနး္ ေဖျမင့္ရဲ႕

အေရွ႕ကေနဝန္းနဲ႔

သပိတေ ္ မွာက္ ေက်ာင္းသား ဝတၳဳရွညႀ္ ကီးေတြရဲ႕ ၾသဇာ အလြနႀ္ ကီးခဲတ ့ ယ္။ မႀကိဳက္တဲ့ လူငယ္ ေက်ာင္းသား မရွသ ိ ေလာက္ ျဖစ္တယ္။ ကိုတင္ထြန္း၊ မျမင္ဥ ့ းီ နဲ႔ မျမမွီတို႔ကို စြဲခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆရာဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ရဲ႕ ကိုဘုန္းႏိုင္၊ ကိုတင္ဦး၊ ေအာင္လင္းရဲ႕ ေဗဒါ၊ ဒဂုနတ ္ ာရာရဲ႕ ေမနဲ႔ ၿမိဳင္၊ သခင္ျမသန္းရဲ႕ မမိးု ေစြ စတဲ့ စတဲ့ ဇာတ္ေကာင္ ေတြကုိ စြဲလမ္းခဲၾ့ ကရတယ္။ ဝတၳဳဇာတ္ေကာင္ ေတြဟာ လူငယ္တိုင္းရဲ႕ စံျပပုဂဳိၢ လ္ (Role Model) ေတြ ျဖစ္လာခဲ့သလို၊ စာေရးဆရာေတြ ကိုလည္း “ဂု႐ုႀကီး” ေတြအျဖစ္ ကိးု ကြယဆ ္ ည္းကပ္ ခဲၾ့ ကတယ္။

Typing - ေမ

54


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လတ္တေလာ အေျခအေန အခု လတ္တေလာ အေျခအေနကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ရာစုႏစ ွ ္ တစ္ဝက္ ေလာက္ မၾကားရတဲ့ ႏိင ု င ္ ေ ံ ရးစကားေတြနဲ႔ ဒီမက ုိ ေရစီအသံေတြ ျပန္ၾကားလာရ၊ ျပန္ဖတ္လာရေပမယ့္ အေရွ႕ကေနဝန္းလိ၊ု သပိတေ ္ မွာက္ ေက်ာင္းသား လို၊ သူပန ု ္

http://mmteashop.com

ႀကီးလို၊

ျပည္ေတာ္သာ

ခင္ခင္ဥးီ လိ၊ု

မမျမင္လ ့ ၊ုိ

မမိးု ေစြလုိ

ဝတၳဳႀကီးေတြနဲ႔

ဇာတ္ေကာင္ေတြ ထြကေ ္ ပၚလာတာ မ်ိဳးေတာ့ မေတြရ ႔ ေသးဘူး။ ဝတၳဳေကာင္းေတြ မထြက္ ၾကသလိ၊ု အားက်အတုယူ ေလာက္တဲ့ စာေရးဆရာ ဆိတ ု ာလည္း မရွေ ိ တာ့ ပါဘူး။

စာေရးဆရာရဲ႕ တာဝန္ လူငယ္ဆတ ုိ ာ စိတက ္ းူ ယဥ္တတ္၊ အိပမ ္ က္ေတြ မက္တတ္တဲ့ သဘာဝ ရွိတယ္။ ဝတၳဳဇာတ္လမ္းနဲ႔ ႐ုပ႐ ္ င ွ ေ ္ တြၾကည္ၿ့ ပီး အားက် အတုယတ ူ တ္တယ္။ ဇာတ္ေကာင္ေတြ

ၾကည့္ၿပီး

စိတက ္ းူ ယဥ္

တတ္တယ္။

စာေရးဆရာေတြကုိ

စံျပဳပုဂဳိၢ လ္ႀကီးေတြ အျဖစ္ ေလးစားၾကည္ညဳိ ေလ့ ရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေခတ္က ၾကည္ညဳိ ေလာက္တဲ့

စာေရးဆရာေတြ

အမ်ားႀကီး

ရွိခဲ့တယ္။

အမ်ားႀကီးမွ

တကယ္ကုိ အမ်ားႀကီး ျဖစ္တယ္။ မရွိဘူးဆို အစိတသ ္ းုံ ဆယ္ေတာ့ အသာေလး ရွိတယ္။ အခုေခတ္မာွ (ေျပာရမွာ စိတမ ္ ေကာင္းဘူး၊ ရွက္လည္း ရွကမ ္ တ ိ ယ္) သိနး္ ေဖျမင့္

လို၊

ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္လို၊

ျမသန္းတင့္လို၊

လင္းယုန္နီလို

စာေရးဆရာမ်ိဳး တစ္ေယာက္ မွ မရွပ ိ ါဘူး။ ေခတ္တစ္ေခတ္ကုိ စနစ္တစ္ခက ု ုိ ျပဳျပင္ေတာ့မယ္ ဆိရ ု င္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ လုပ္ဖို႔အတြက္ ႏိင ု င ္ ေ ံ ရး ဝတၳဳႀကီးေတြ

Typing - ေမ

55


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မရွမ ိ ျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီ လိုအပ္ခ်က္ကို စာေရးဆရာေတြက ျဖည္ဆ ့ ည္းေပး ဖို႔ တာဝန္ရွိတဲ့ အေၾကာင္း ႏႈးိ ေဆာ္လက ုိ ပ ္ ါရေစဗ်ာ။

ဂ်ာနယ္ေတြရဲ႕ ယေန႔အေျခအေန

http://mmteashop.com

လြတလ ္ ပ္တဲ့ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔

ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္ေတြ

စာနယ္ဇင္းမ်ား တစ္ေစာင္ၿပီး

ဖြံ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးၿဖိဳး

ျဖစ္လာေစခ်င္သူ

တစ္ေစာင္

တိးု လာတာဟာ

ေက်နပ္စရာ ျဖစ္တယ္။ သတင္းစာသမား တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲအ ့ တြက္ သတင္း ဂ်ာနယ္ေတြ မ်ားလာတာကို အထူးဝမ္းသာမိတယ္။

အားလံုး အတူတပ ူ ဲ အျခားသူမ်ားရဲ႕အျမင္ကုိ သိခ်င္တဲအ ့ တြက၊္ ဂ်ာနယ္သမား မဟုတသ ္ မ ူ ်ား ကို ေမးျမန္းၾကည္ျ့ ဖစ္တယ္။

အေတာ္မ်ားမ်ားက စိတႀ္ ကိဳက္ သတင္းဂ်ာနယ္

တစ္ေစာင္ ပဲ ပံမ ု န ွ ္ဝယ္ဖတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ တစ္ပတ္ သံးု ေလးေစာင္ ဝယ္ဖတ္တယ္လို႔ ဆိတ ု ယ္။ ဘာဂ်ာနယ္ေတြဖတ္လဲ ေမးလိက ု ္ ေတာ့ ေဘာလံးု ဂ်ာနယ္၊ မႈခင္းဂ်ာနယ္၊ က်န္းမာေရးဂ်ာနယ္နဲ႔ သတင္းဂ်ာနယ္လို႔ ေျဖသူမ်ားတယ္။

ေဘာလံးု ဂ်ာနယ္ကေတာ့

ဖတ္သအ ူ မ်ားဆံးု

ထင္ရပါတယ္။

သတင္းဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္ ဖတ္႐န ုံ ဲ႔ လံေ ု လာက္တယ္ ထင္သလားလို႔ ဆက္ၿပီး ေမးေတာ့ လံေ ု လာက္တာေပါ့။ အားလံးု က အတူတပ ူ ါပဲလို႔ ေျဖၾကတယ္။

Typing - ေမ

56


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

သတင္းေတြလည္း တူ ခန္မ ႔ န ွ း္ ေျခအရ စုစေ ု ပါင္း ဂ်ာနယ္ ၁၅ဝ ေလာက္ထြကေ ္ နၿပီး သတင္း ဂ်ာနယ္က အေစာင္၅ဝ နီးပါးရွတ ိ ယ္လို႔ သိရတယ္။ အဲဒီ သတင္းဂ်ာနယ္ အေစာင္ ငါးဆယ္ထဲမာွ သိသသ ိ ာသာ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ဂ်ာနယ္ မရွေ ိ တာ့ဘးူ လား လို႔

http://mmteashop.com

ထပ္ေမး ၾကည့္မပ ိ ါတယ္။ တူတာမွ အားလံးု တစ္ပစ ုံ ံတည္းပဲ၊ ဂ်ာနယ္တင ုိ း္ မွာ ဆန္၊ စပါး၊ ပဲ နဲ႔ င႐ုတ္သးီ ၊ ၾကက္သြနသ ္ တင္း၊ ငါး၊ ငါးရွဥန ့္ ဲ႔ ကဏန္းသတင္း၊ ေ႐ႊ နဲ႔ ကားသတင္း၊ အိမခ ္ န္း တိက ု ခ ္ န္းသတင္း၊ ေစ်းပြဲေတာ္သတင္း၊ ပန္းခ်ီျပပြဲနဲ႔ စာအုပ္ ေရာင္းပြဲ သတင္းေတြခ်ည္းပဲ။ ကုနေ ္ စ်းႏႈနး္ ေဖာ္ျပရာမွာလည္း အားလံးု အတူတ။ူ ကုနပ ္ စၥညး္ သစ္ ေၾကာ္ျငာမွာလည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာ၊ အမ္ပသ ီ ရီး၊ ကြနပ ္ ်ဴတာ၊ လက္ကိုင္ဖုန္း စတဲ့ လူနည္းစုနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ပစၥညး္ ေတြပဲ ေဖာ္ျပၾကတယ္။

ဂ်ာနယ္ေတြ လူရည္မလည္ေသး ေနာက္ၿပီး ကိရ ု းီ ယားမင္းသား၊ မင္းသမီးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပတာေတြလည္း တူတယ္။ ျပည္တြငး္ က ေပါ့ပသ ္ တင္းေတြလည္း တူတယ္။ အခု ႏိင ု င ္ ေ ံ ရးသတင္း ေဆာင္းပါးေတြ ေဖာ္ျပရာမွာေတာင္ တစ္ပံုစံတည္း ထြကေ ္ နၾကတယ္။ ဒါေတြကုိ ၾကည့္ၿပီး ဂ်ာနယ္သမားေတြ လူရည္ မလည္ၾကေသးတာ သိပသ ္ သ ိ ာတယ္။ သူမ်ား ႏိင ု င ္ ေ ံ တြမာွ ဆိရ ု င္ ပါတီေတြက သူတို႔ ပါတီအေၾကာင္း လူေတြသေ ိ အာင္ မီဒီယာ ေတြကုိ ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီး ေပးၿပီး ေၾကာ္ျငာ ထည္ၾ့ ကတယ္။ ဒီမွာေတာ့ ဂ်ာနယ္ ေတြက အပင္ပန္းခံ သြားေမးၿပီး ေၾကာ္ျငာထည္ေ ့ ပး ေနၾကတယ္။ ဆံထံုးလည္း ထံုး၊ ဆီ လည္းစိက ု ္ ဆိသ ု လို ျဖစ္ေနတယ္။ ပါတီေတြအေၾကာင္း ေဖာ္ျပပံု ေတြက

Typing - ေမ

57


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အားလံးု အတူတူ တစ္ပံုစံတည္း ျဖစ္ေနေတာ့ ႏွစေ ္ စာင္ ဝယ္ဖတ္လည္း ပိုက္ဆံ ပိုကုန္႐ံုပဲ ရွိတယ္။ ဘာမွ မထူးဘူးလို႔ အားလံးု ေျဖၾကတယ္။

ခါေတာ္မီ ယိမ္း

http://mmteashop.com

ပါတီစေ ုံ ခတ္၊ ဗဟုဝါဒေခတ္ ဆိေ ု တာ့ အေရာင္အေသြးေတြ စံုစံုလင္လင္နဲ႔ စိစ ု ျုိ ပည္ျပည္ ျဖစ္မေနဘူးလားလို႔ တီးေခါက္ၾကည္ေ ့ တာ့လည္း သူတအ ႔ုိ ေျဖေတြက အားရဖြယ္ မရွိလွဘူး။ ပါတီအားလံးု ကလည္း ဒီမိုကေရစီ၊ ဂ်ာနယ္အားလံးု ကလည္း ဒီမိုကေရစီ၊ အားလံးု မညီမညာနဲ႔ ဒီမက ုိ ေရစီ ယိမ္း ကေနၾကသလိပ ု ါပဲ။ ဂ်ာနယ္ ေတြ မ်ားေတာ့ မတူကြဲျပား ျခားနားတဲ့ သတင္းေတြ၊ ေဆာင္းပါးေတြ ဖတ္ရမယ္ ထင္ခဲ့တာ။ တကယ္ ဖတ္ၾကည္ေ ့ တာ့ အားလံးု ေလသံတစ္သတ ံ ည္း ထြကေ ္ န တာပဲ ေတြေ ႔ နရတယ္။ ကိုယ့္မူ၊ ကိုယရ ့္ ပ္တည္ခ်က္နဲ႔ ေရးသားတဲ့ ဂ်ာနယ္ရယ္လို႔ မရွပ ိ ါဘူး။ ခါေတာ္မီ ယိမ္း ဝင္က ေနၾကတဲ့ သေဘာမ်ိဳးထက္ ပိုထူးတာ မေတြရ ႔ ပါဘူး လို႔ ဆိတ ု ဲ့ အေျဖမ်ိဳးခ်ည္း ေပးၾကတယ္။

အေလးမထားရင္ မျဖစ္ ဂ်ာနယ္ေပါင္း ၁၅ဝ ေက်ာ္ ထြကရ ္ ေ ိွ နတာကို ဝမ္းသာအားရ ျဖစ္ေနသူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒီလိုအေျဖေတြ ၾကားရတာ စိတမ ္ ေကာင္းျဖစ္မတ ိ ယ္။ ရပ္ထဲ ႐ြာထဲ က ႐ိးု ႐ိးု စာဖတ္ပရိသတ္မ်ားရဲ႕ အေျဖျဖစ္ေတာ့ ေစာဒက လည္း မတက္ႏင ုိ ္ ဘူး။ စာနယ္ဇင္း ေလာကသားေတြက ေျပာတာဆိရ ု င္တာ့ အျမင္မၾကည္လင္တာ ေတြ ရွိလို႔ ေျပာတာေနမွာပါလို႔ ထင္စရာရွေ ိ သးတယ္။ သူလုိ ငါလို စာဖတ္သမ ူ ်ားရဲ႕

Typing - ေမ

58


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ထင္ျမင္ယဆ ူ ခ်က္ဆေ ုိ တာ့ အေလးမထားဘဲ ေနလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားသံးု သပ္ ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း ပြငေ ့္ သာပန္းတိင ု း္ ေမႊးမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

http://mmteashop.com

မႈခင္းကလြဲရင္ မေရးတတ္ ဂ်ာနယ္ေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ လွန္ေလွာၾကည့္လိုက္ေတာ့လည္း သူတို႔ ေျပာတာမမွားဘူးဆိတ ု ာ ေတြရ ႔ တယ္။ ႀကိဳက္တဲဂ ့ ်ာနယ္ ဆြဲၾကည့္လိုက္၊ ငါးနဲင ႔ ါးရွဥ့္ အေၾကာင္းမပါတဲ့ ဂ်ာနယ္ မရွိသလို၊ တိက ု ခ ္ န္းေစ်း ကားေစ်းမပါတဲ့ ဂ်ာနယ္ မရွဘ ိ းူ ။ ေစ်းႏႈနး္ သတင္း မဟုတေ ္ တာင္၊ အားလံးု ေလာက္ နီးနီးကလည္း ဌာန ဆိုင္ရာက ေပး သတင္းမ်ိဳးေတြ ခ်ည္းပဲ။ ရပ္ထဲ႐ြာထဲက လူေတြနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ သတင္းမ်ိဳး ဆိရ ု င္ မႈခင္းသတင္းကလြဲၿပီး ေရးရေကာင္းမွနး္ မသိၾကသလို ျဖစ္ေန တာ ေတြရ ႔ တယ္။ လူဆတ ုိ ာ လူေတြရဲ႕အေၾကာင္း ပိသ ု ခ ိ ်င္၊ ဖတ္ခ်င္တယ္။ ဒါ… သဘာဝပဲ။ လူဆတ ုိ ာေတာင္ အလက္စကာျပည္နယ္က လူေတြအေၾကာင္းထက္ လႈင ိ သ ္ ာယာက လူေတြအေၾကာင္း ပိသ ု ခ ိ ်င္ ဖတ္ခ်င္တယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳး ျဖစ္ေန တာကိးု ။

ေတာင္ျပဳန္းပြဲေတာ္ အေၾကာင္း အခု

လတ္တေလာၿပီးစီးသြားတဲ့

ေတာင္ျပဳန္းပြဲသတင္း

ဆိုပါေတာ့။

မႏၲေလးသား ျဖစ္ေတာ့ ေတာင္ျပဳန္းပြဲကုိ စိတဝ ္ င္စားတာေၾကာင့္ ဂ်ာနယ္ထဲက သတင္းေတြ ေစာင္ဖ ့ တ္ပါတယ္။ ေတာင္ျပဳန္းပြဲ မတိင ု ခ ္ င္ကတည္းက ေတာင္ျပဳန္း

Typing - ေမ

59


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

သြားသူေတြ မ်ားလို႔ ရထားလက္မတ ွ ္ အဝယ္ရခက္တဲ့ သတင္းေတြ ေရးေန ၾကတယ္။ ပြဲေတာ္ရက္ ေရာက္ေတာ့လည္း မႏၲေလးက အထူးရထား ေျပးဆြဲေပးတဲ့ အေၾကာင္း

သတင္းေတြ

ေရးၾကသလိ၊ု

ရန္ကန ု က ္

ဘုရားဖူး

ယာဥ္ေတြရဲ႕

လက္မတ ွ ခ ္ ေစ်းႏႈနး္ ေတြလည္း ေဖာ္ျပေပးၾကတာေတြ ဖတ္ရတယ္။

http://mmteashop.com

ခ်ိဳးေရေတာ္ သံုးတဲ့အေၾကာင္း သိခ်င္တာက ထိနခ ္ တ ု ပ ္ ြဲအေၾကာင္း၊ ယုန္ထိုးပြဲအေၾကာင္း၊ ခ်ိဳးေရေတာ္ သံးု တဲ့ အေၾကာင္းေတြနဲ႔ အဲဒေ ီ န႔ေတြမာွ လူဘယ္ေလာက္ စည္ကားတဲအ ့ ေၾကာင္း၊ ဘယ္ဇာတ္အဖ႔ြဲေတြ လာေရာက္ ကျပၾကၿပီး ႐ံဝ ု င္ခ နဲ႔ ဖ်ာေစ်းႏႈနး္ ဘယ္ေလာက္ ရွိတဲ့ အေၾကာင္း၊ ဘယ္သူ႔ဇာတ္႐ံု ပြငသ ့္ ြားတဲအ ့ ေၾကာင္း၊ ဘယ္ျပဇာတ္နဲ႔ ဘယ္ ေအာ္ပရာေတြ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ အေၾကာင္း၊ ဘယ္ဇာတ္က ဘယ္ေနာက္ပိုင္း ဇာတ္ထပ ု ္ က သြားတဲအ ့ ေၾကာင္း စတာေတြျဖစ္တယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ဘယ္သမ ူ ွ မေရးၾကဘူး။ ဆိင ု ခ ္ န္းေတြ ဒီႏွစ္ ဘယ္ေစ်းဝယ္ရေၾကာင္း၊ နတ္ကေတာ္ေတြ ဒီႏွစ္ လာရက်ိဳး မနပ္ ဆိတ ု ဲ့ အေၾကာင္းေတြလည္း ဘယ္ဂ်ာနယ္မာွ မွ မေတြရ ႔ ဘူး။

႐ိးု ရာေစ်းပြဲေတာ္ေတြ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြဟာ

သတင္းမ်ိဳးစံု

ရႏိင ု တ ္ ဲေ ့ နရာမ်ား

ျဖစ္တယ္။

ဘုရားပြဲေတြဟာ ျမန္မာႏိင ု င ္ ံရဲ႕ ႐ိးု ရာေစ်းပြဲေတာ္ေတြ ျဖစ္တယ္။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က ေဒသထြက္ ကုနစ ္ ည္ေတြ ဖလွယၾ္ ကတဲ့ ေနရာမ်ား ျဖစ္တယ္။ အညာအေၾက ေစ်းသည္ ေပါင္းစံု စုေဝးေရာက္ရိွ ၾကတယ္။ အဲဒီသူေတြဆီက

Typing - ေမ

60


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

တစ္ႏင ုိ င ္ ံလုံးရဲ႕ သတင္း မ်ိဳးစံု သိႏိုင္တယ္။ လူမေ ူ ရး၊ စီးပြားေရး သတင္းစံု ရႏိုင္တယ္။ အဲဒီလို သတင္းမ်ိဳးေတြကုိ ဂ်ာနယ္ေတြက ေရးရေကာင္းမွနး္ မသိ ၾကဘူး။ သတင္းေထာက္ ေတြကုိ အလိက ု ခ ္ င ုိ း္ ရမွနး္ လည္း မသိၾကဘူး။

http://mmteashop.com

ဇာတ္သဘင္မ်ားရဲ႕ အေျခအေန ဇာတ္ပြဲေတြအေၾကာင္း ေရးၾကဖတ္ၾကရမွ ဇာတ္သဘင္ေတြ႔ရဲ႕ ပကတိ အေျခအေနမွနက ္ ုိ သိၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ တေလာက ဂ်ာနယ္တခ်ိဳ႕မွာ ျမန္မာ့ ဇာတ္သဘင္ ကမာၻကုိ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေခတ္နဲအ ႔ ညီ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ၾကဖို႔ လိုေၾကာင္းဆိုတဲ့ သတင္းကို ဖတ္လက ုိ ရ ္ တယ္။ ဒီေန႔ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ရဲ႕ အေျခအေနဟာ ႏိုင္ငံတကာကို ထိုးေဖာက္ဖို႔ထက္ ျပည္တြငး္ မွာ အေျခခိင ု ခ ္ င ုိ ္ ရပ္တည္ဖို႔က ပိုၿပီး အေရးႀကီးေနတဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ ေ႐ႊမန္းတင္ေမာင္၊ စိနေ ္ အာင္မင္း၊

ကက္နက္စိန္ဆိုတဲ့

ဇာတ္အဖြဲႀ႔ ကီးေတြလုိ

ေတာေရာၿမိဳ႕ပါ

ႀကိတ္ႀကိတ္တိုး ေနရတဲ့ အဖြဲႀ႔ ကီးမ်ိဳး အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ရွေ ိ သးရဲ႕လားဆိတ ု ာ ေသေသခ်ာခ်ာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔ လိပ ု ါတယ္။

ဇာတ္သဘင္ရဲ႕ ဝိညာဥ္ ၾကားရသေလာက္ေတာ့

အခု

က်န္ရေ ိွ နေသးတဲ့

ဇာတ္အဖြဲေ ႔ တြဟာ

ေနာက္ပင ုိ း္ ဇာတ္ထတ ု ႀ္ ကီးေတြေတာင္ မကၾကေတာ့ဘဲ စတိတ္႐ိွုး၊ ေအာ္ပရာနဲ႔ ျပဇာတ္ေတြပဲ ကေနၾကေတာ့တယ္လို႔ သိရတယ္။ ႐ိးု ရာ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္ရဲ႕ အသက္ဝည ိ ာဥ္ဟာ ေအာ္ပရာလည္း မဟုတဘ ္ းူ ။ ျပဇာတ္လည္း မဟုတဘ ္ းူ ။

Typing - ေမ

61


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ႏွစပ ္ ါးခြငန ္ ဲ႔ ေနာက္ပင ုိ း္ ဇာတ္ထပ ု ္ႀကီးေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစပ ္ ါးခြငက ္ ုိ မကတတ္ တဲ့ မင္းသားငယ္ေလးေတြ ႐ုပျ္ ပစားတဲခ ့ ြင္ အျဖစ္သာ သေဘာထားၿပီး ေနာက္ပင ုိ း္ ဇာတ္ထပ ု ႀ္ ကီးေတြ မကေတာ့ဘးူ ဆိရ ု င္ေတာ့ ျမန္မာ့ဇာတ္သဘင္လို႔ မေခၚသင့္ ေတာ့ပါဘူး။

http://mmteashop.com

ငါးပြကရ ္ ာ ငါးစာခ် ျမန္မာ့႐းုိ ရာ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြဟာ သာမန္ ေပ်ာ္ပြဲ႐င ႊ ပ ္ ြဲမ်ိဳး မဟုတပ ္ ါဘူး။ အဲဒါထက္ အမ်ားႀကီးပိၿု ပီး အဓိပၸာယ္ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂ်ာနယ္ သမားေတြ သတိျပဳသင္တ ့ ယ္။ လူေတြၾကားမွာ သတင္းေတြ ေရးမကုနႏ ္ င ုိ ေ ္ အာင္ ေပါမ်ားလွပါတယ္။ ငါးပြကရ ္ ာလိက ု ၿ္ ပီး ငါးစာခ်သလိ၊ု သူမ်ားေပါ့ပဆ ္ ရ ုိ င္ အားလံးု ဝိင ု း္ ၿပီး ေပါ့ပ္လိုက္ၾက၊ သူမ်ားက ဒီမိုကေရစီဆိုရင္ အားလံးု ဒီမက ုိ ေရစီ လိုက္ၾကနဲ႔၊ ဒီမက ုိ ေရစီ ယိမ္း ကေန႐ံန ု ဲေ ႔ တာ့ စာဖတ္ပရိသတ္ကုိ ဆြဲေဆာင္ႏင ုိ မ ္ ာွ မဟုတဘ ္ းူ လို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္။ လူဥးီ ေရ သန္း ၅ဝ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီဆိုတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံမွာ ေစာင္ေရ ၁သိန္း ေရာင္းရတဲဂ ့ ်ာနယ္ တစ္ေစာင္မွ မရွေ ိ သးတာကိၾု ကည္ရ ့ င္ စာဖတ္ ပရိသတ္ရဲ႕ စိတဝ ္ င္းစားမႈ ဘယ္ေလာက္ရတ ိွ ယ္ ဆိတ ု ာ သိႏိုင္ေလာက္ၿပီလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ ပါေတာ့တယ္။

ေၾကာက္ေမႊးပါ ဇာဂနာနဲ႔ ဆြဲႏွဳတ္ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္မာွ ႏိင ု ဂ ္ ်ီးရီးယားႏိင ု င ္ သ ံ ား ႏွစေ ္ ယာက္က ျမစ္ႀကီးနား မွာ

ကုနသ ္ ည္တစ္ေယာက္ကုိ

Typing - ေမ

လိမ္လည္လွည့္ျဖားၿပီး

ျမန္မာေငြ

က်ပ္သိန္း

62


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

တစ္ရာေက်ာ္ လိမလ ္ ည္ ရယူခဲတ ့ ဲအ ့ တြက္ တရား႐ံးု က ေထာင္ဒဏ္ ႏွစႏ ္ စ ွ ္ ျပစ္ဒဏ္စရ ီ င္ လိက ု တ ္ ယ္ ဆိတ ု ဲသ ့ တင္း ဖတ္လက ုိ ရ ္ တယ္။

ေဒၚလာ ၂ သိန္း လွဴမယ္တဲ့

http://mmteashop.com

လူလိမ္ႏွစ္ေယာက္က

အရင္ဆးုံ

မိဘမဲ့

ေက်ာင္းအုပဆ ္ ရာႀကီး

တစ္ေယာက္နဲ႔ ေတြၿ႔ ပီး သူတို႔ဟာ ေ႐ႊကန ု သ ္ ည္ေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေ႐ႊဝယ္ဖ႔ုိ လာေၾကာင္း၊ မိဘမဲေ ့ က်ာင္းကို ေဒၚလာေငြ ၂ သိန္း လွဴမယ့္ အေၾကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္

သူတို႔မွာ

ျမန္မာေငြ

သံုးဖို႔လိုေနလို႔

ကူညေ ီ စလိေ ု ၾကာင္း

ေျပာတယ္။ ေက်ာင္းအုပႀ္ ကီးက ယံုၿပီး သူ႔မိတ္ေဆြ ေ႐ႊ လုပင ္ န္းရွင္ တစ္ေယာက္နဲ႔ ဆက္ေပးတယ္။ လုပင ္ န္းရွငက ္ လည္း ယံုၿပီး ေငြသန ိ း္ တစ္ရာေက်ာ္ ထုတေ ္ ခ်း လိက ု တ ္ ယ္။ ျပန္ဆပ္မယ္ရ ့ က္ မလာလိ႔ု တည္းခိရ ု ာ ဟိတ ု ယ္ သြားေမးေတာ့ ျပန္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရတယ္။ ရဲတိုင္၊ ရန္ကန ု မ ္ ာွ ဖမ္းမိ၊ ႐ံးု တင္ စစ္ေဆးၿပီး ျပစ္မထ ႈ င္ရာွ းလို႔ ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္လိုက္တာ ျဖစ္တယ္။

ႏိုင္ငံျခားသားမို႔ ယံတ ု ာ အလိမခ ္ ရ ံ တဲ့ လုပင ္ န္းရွငက ္ ေက်ာင္းအုပႀ္ ကီးကို ယံုလို႔ ေခ်းလိက ု တ ္ ာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာတယ္။ ေက်ာင္းအုပႀ္ ကီးကလည္း ႏိင ု င ္ ျံ ခားသားျဖစ္လ႔ုိ ယံုလိုက္မိ တဲ့ အေၾကာင္း ေျပာတယ္လ႔ုိ ဂ်ာနယ္က ေရးထားတယ္။ ဒီသတင္းကို ဖတ္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕က ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အယံုလြယ္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္တာလို႔ ေကာက္ခ်က္ ခ်ၾကတယ္။ ကိုယ္တိုင္ကေတာ့ အဲဒီလို မထင္ဘးူ ။ ျမန္မာေတြဟာ လြယလ ္ ြယန ္ ဲ႔

Typing - ေမ

63


http://mmteashop.com ယံတ ု တ္သေ ူ တြ

မဟုတပ ္ ါဘူး။

လူထုစိန္ဝင္း

ဘာေၾကာင္လ ့ ဲ

ဆိေ ု တာ့

လူမ်ိဳး

တစ္မ်ိဳးလံုး

ကြ်န္သေပါက္ ဘဝ ေရာက္တဲအ ့ ထိကုိ လွလႀွ ကီး အလိမခ ္ ခ ံ ဲရ ့ ဖူးလိ႔ု ျဖစ္တယ္။ မႏၲေလးကို သိမ္းဖို႔ အဂၤလပ ိ တ ္ ပ္ေတြ ခ်ီတက္လာေတာ့ ေညာင္ရမ္း မင္းသားကို နန္းတင္ေပးမလိလ ု န ုိ ဲ႔

မင္းညီမင္းသား

အဝတ္အစားနဲ႔

လူတစ္ေယာက္ကုိ

http://mmteashop.com

သေဘၤာဦးမွာ တင္ၿပီး ေခၚလာခဲတ ့ ယ္ေလ။

အဂၤလပ ိ ္ လိမ္ နဲ႔ ဂ်ပန္ လိမ္ သီေပါဘုရင္နဲ႔

မိသားစုကုိ

ေခၚသြားေတာ့လည္း

ရန္ကုန္ကို

ေခတၱ

ေခၚသြားတာ လိုလို၊ အိႏၵိယက ဘုရင္ခန ံ ဲ႔ ေတြဆ ႔ ေ ုံ ဆြးေႏြးၿပီး ျပန္ပို႔မွာ လိုလိုနဲ႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး လွညစ ့္ ားၿပီး ေခၚေဆာင္သြားခဲတ ့ ယ္။ ေနာင္က်ေတာ့လည္း ဒိုမီနီယံ အဆင့္ အုပခ ္ ်ဳပ္ေရးတိ၊႔ု ဟုမၼ႐ူးတို႔၊ စကၠဴျဖဴ စီမံကိန္းတို႔ စတဲ့ လိမလ ္ ည္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ ျပၿပီး စိးု မိးု ထားခဲတ ့ ယ္။ ဒုတိယ ကမာၻစစ္ႀကီး အၿပီး ဘယ္လမ ုိ ွ မတတ္သာ ေတာ့မွ လြတလ ္ ပ္ေရး ေပးခဲတ ့ ာ ျဖစ္တယ္။ အဂၤလပ ိ ္ရဲ႕ အလိမတ ္ င္ မဟုတေ ္ သးဘူး။ ဂ်ပန္ေတြရဲ႕ အလိမ္ကိုလည္း ေက်ာေကာ့ေနေအာင္ ခံခဲရ ့ ဖူး ေသးတယ္။ ေမာ္လၿမိဳင္ သိမး္ ၿပီးရင္ ျမန္မာ့လြတလ ္ ပ္ေရး ေၾကညာေပးမွာ လိုလို၊ ရန္ကန ု ္ ေရာက္ရင္ ေၾကညာေပးမွာ လိုလိုနဲ႔ အယံသ ု ြငး္ တာ ခံခဲရ ့ တယ္။ ေနာက္ဆံုး လက္နက္စြဲကင ုိ ္ ေတာ္လွန္ၿပီး ေမာင္းထုတခ ္ ရ ံ တာ မဟုတလ ္ ား။

Typing - ေမ

64


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေသဖူးလို႔ ပ်ဥ္ဖးုိ နားလည္ အလိမေ ္ တြ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၾကံဳေတြ႔ ခံစားဖူးတာေၾကာင့္ ျမန္မာေတြဟာ ဘာကိမ ု ွ လြယလ ္ ြယန ္ ဲ႔ မယံုေတာ့ပါဘူး။ လိမတ ္ ဲသ ့ ူရဲ႕ ပါးစပ္က စကားမဆံးု ခင္ ကတည္းက လိမ္ေနၿပီဆိုတာကို သိေနတဲအ ့ ထိ ပါးေန နပ္ေနပါၿပီ။ ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္

http://mmteashop.com

ေတြရဲ႕ လက္သည္းခံြခြာ၊ ေရေႏြးပူေလာင္း ႏွပ ိ စ ္ က္နည္း ေပါင္းစံက ု ုိ ရင္းႏွးီ ခဲၿ့ ပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ယံခ ု ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနေကာင္း ေနလိမမ ့္ ယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ လြယလ ္ ြယန ္ ဲ႔ မယံတ ု ာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ တစ္ခါေသဖူး ပ်ဥ္ဖးုိ နားလည္ဆတ ုိ ဲ့ စကားအတိင ု း္ လူလိမ္ကို လူလိမ္မွန္း ေကာင္းေကာင္း သိေနၾကပါတယ္။

လူညြန္႔တံုး လုပပ ္ စ္တာ ဒါဆို ေမးခ်င္စရာ

ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္လာတယ္။

ႏိင ု ဂ ္ ်ီရးီ ယား

လူမ်ိဳးေတြရဲ႕

အဓိကကေတာ့

ႏွစေ ္ ပါင္း

အလိမ္ခံရတာလဲလို႔ ရာေက်ာ္ေအာင္

ကြ်န္ဘဝမွာ ေနခဲရ ့ တဲအ ့ တြက္ ႏိင ု င ္ ျံ ခားမွနသ ္ မွ်ကို အထင္ႀကီးတဲ့ “အငံု႔စိတ္”၊ ဒါမွမဟုတ္ သိမ္ငယ္စိတ္ေၾကာင့္လို႔ ထင္တယ္။ သူ႔ကြ်န္ဘဝမွာ မ်က္ႏာွ ျဖဴမွနသ ္ မွ် သခင္ႀကီး ေခၚ၊ ဂ်ပန္ေတြတ ႔ င ုိ း္ မာစတာ ေခၚခဲရ ့ တဲ့ အက်ိဴးဆက္လို႔ ယူဆတယ္။ သခင္ႀကီးတို႔ ဗိုလ္ႀကီးတို႔ ေခၚခိင ု း္ တာေတြဟာ ခပ္ေပါ့ေပါ့ မဟုတဘ ္ းူ ။ နာမ္ႏမ ိွ ၿ္ ပီး လူညြနတ ႔္ းုံ ေအာင္ လုပ္ပစ္လိုက္တာ။ ဘယ္ေလာက္ စြမး္ သလဲဆရ ုိ င္ လြတလ ္ ပ္တဲ့ ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ေမြးဖြားလာခဲၾ့ ကတဲ့ ဒီေခတ္ လူငယ္ေတြအထိ မ်က္ႏာွ ျဖဴေတြကုိ ဘိေ ု တြ၊ ဘိုမေတြလို႔ ေခၚေနၾကေသးတယ္ေလ။ အခုေတာ့ လူျဖဴကိုသာမက

Typing - ေမ

65


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လူမည္း ကိုပါ အထင္ႀကီး စိတေ ္ တြ ဝင္ေနတယ္ဆတ ုိ ာ သိရလို႔ ဝမ္းနည္း စိတမ ္ ေကာင္း ျဖစ္ရတယ္။

အိတစ ္ ပတ္ႀကီးေတြ

http://mmteashop.com

ေက်ာင္းဆရာ လုပေ ္ နတုနး္ က ဂ်ပန္ထးီ ၊ ဂ်ပန္မေတြ ေက်ာင္းလာတက္ တာ ကို ျပန္ေတြးမိတယ္။ အရင္ အစိးု ရ လက္ထက္တန ု း္ က စီမက ံ န ိ း္ လုပင ္ န္း ေတြမာွ ႏိင ု င ္ ျံ ခား ကုမၸဏီမ်ိဳးစံုက “အိတ္စပတ္”(expert) လိေ ႔ု ခၚၾကတဲ့ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွငေ ္ တြ လာေရာက္ အလုပလ ္ ပ ု ၾ္ ကတယ္။ ဝင္ဒါမီယာတို႔၊ ေ႐ႊေတာင္ၾကား တို႔လို ရပ္ကြကႀ္ ကီးေတြမာွ ၿခံဝင္းက်ယ္ႀကီးေတြနဲ႔ အိမေ ္ တြမာွ ထားေပးရတယ္။ ဒ႐ိုင္ဘာနဲ႔၊

မာလီနဲ၊႔

ထမင္းခ်က္၊

ကေလးထိနး္ နဲ႔

ဇိမက ္ ်က်

ေနၾကတယ္။

ေက်ာင္းသား ဂ်ပန္တစ္ေယာက္က ရန္ကန ု က ္ တံတား ေဆာက္လပ ု ေ ္ ရး စီမံကိန္း တစ္ခမ ု ာွ လုပပ ္ ါတယ္။ လင္ေရာ မယားေရာ ေက်ာင္းလာတက္ၾကတယ္။ လင္က စေန၊ တနဂၤေႏြမတ ွ က္ေပမယ့္ မိနး္ မကေတာ့ တစ္ပတ္ ၇ ရက္ ေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ လာတက္တယ္။ အခိင ု း္ အေစေတြ တစ္ပႀုံ ကီးနဲ႔ ေနရေတာ့ ဘာမွလပ ု စ ္ ရာ မရွဘ ိ ဲ အားေနတာကိးု ။

ၿပီးေတာ့

သူတုိ႔ႏိုင္ငံမွာလို

ေစ်းႀကီးႀကီးေပး

တက္ရတာ

မဟုတဘ ္ းူ ။ ေစ်းေပါေပါနဲ႔ တက္လ႔ုိ ရတာေၾကာင္လ ့ ည္း ျဖစ္ပါလိမမ ့္ ယ္။

တိုက်ိဳမေရာက္ဖူးတဲ့ ဂ်ပန္ ေက်ာင္းတက္လာတာ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေတာ့ ရင္းရင္းႏွးီ ႏွးီ ျဖစ္လာ ၾကတယ္။ ဂ်ပန္ေတြက ျမန္မာေတြလပ ုိ ဲ ဆရာဆိရ ု င္ သိပ္ၿပီး ႐ိေ ု သ ေလးစား

Typing - ေမ

66


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ၾကတာ။ ရင္းႏွးီ ကြ်မ္းဝင္ေတာ့ ဘာမဆို ေျပာေလ့ရတ ိွ ယ္။ “အိတစ ္ ပတ္” ဆိုၿပီး ျမန္မာျပည္မာွ

ဟိတႀ္ ကီးဟန္ႀကီးနဲ႔

လာလုပတ ္ ဲ့

အဲဒအ ီ င္ဂ်င္နယ ီ ာက

တိုက်ိဳ

ကိေ ု တာင္ မေရာက္ဖးူ ဘူးတဲ။့ တိုက်ိဳနဲ႔ အေဝးႀကီးက ၿမိဳ႕ငယ္ေလး တစ္ခမ ု ာွ ေနၿပီး ျမန္မာျပည္က ဂ်ီတီအိုင္လိုမ်ိဳးေက်ာင္းက ေအာင္လာခဲတ ့ ာ ျဖစ္တယ္။ အလုပ္ ထဲမာွ သူ႔ကို မ်က္ႏာွ ခ်ိဳ ေသြးေနရတဲ့ ျမန္မာအင္ဂ်င္နယ ီ ာက စက္မႈတကၠသိုလ္က

http://mmteashop.com

ဘီအးီ ဘြဲ႔ ရၿပီး လုပသ ္ က္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္လို႔ E.E ဆိတ ု ဲ့ ရာထူးအဆင္က ့ ုိ ေရာက္ ေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ဂ်ပန္အတ ိ စ ္ ပတ္နဲ႔ အဆင္တ ့ ူ ဂ်ီတီအိုင္ဆင္း အင္ဂ်င္နယ ီ ာ ဆိရ ု င္ အရာရွအ ိ ဆင့္ မဟုတတ ္ ဲ့ SAE ဆိတ ု ဲ့ အဆင္ေ ့ လာက္နဲသ ႔ ာ လုပေ ္ နရတာ ျဖစ္တယ္။

ရွကစ ္ ရာ ရင္နာစရာ ဂ်ပန္အတ ိ စ ္ ပတ္ ေနရထိင ု ရ ္ ပံမ ု ်ိဳးရတဲ့ အခြငအ ့္ ေရးမ်ိဳး သူထ ႔ က္ အသက္ ေရာ ပညာပါ ႀကီးျမင္တ ့ ဲ့ E.E အဆင့္ အင္ဂ်င္နယ ီ ာေတာင္ မခံစားရပါဘူး။ ဝမ္းနည္းစရာ အရမ္း

မဟုတဘ ္ းူ လား။

မ်က္ႏာွ ခ်ိဳ

ႏိင ု င ္ ျံ ခားသား

ေသြးေနရတာ

ဆိတ ု ာနဲ႔

အရမ္းအထင္ႀကီးၿပီး

ရွကစ ္ ရာလည္းေကာင္း၊

ရင္နာစရာလည္း

ေကာင္းတယ္။ အဲဒီ ဂ်ပန္ေမာင္ႏက ံွ ႐ိုးတယ္။ ဟိတႀ္ ကီးဟန္ႀကီး မလုပတ ္ တ္ဘးူ ။ သူတို႔တစ္သက္မွာ ခုလို ၿခံနဲ႔ ဝင္းနဲ႔ အေႁခြအရံေတြနဲ႔ ေနရတာ ဒါပထမဆံုး အႀကိမပ ္ ါ လို႔ ေျပာၾကတယ္။ သူတို႔ဆီမွာ အိမခ ္ န္း က်ဥ္းက်ဥ္းကေလးနဲ႔ ေနၿပီး လင္ေရာ မယားပါ တစ္ေနကုန္ တစ္ေနခန္း ေျပးလႊား အလုပ္ လုပေ ္ နရတာပါတဲ့။ အဂၤလပ ိ စ ္ ာ သင္တန္းေတြ ဘာေတြတက္ဖ႔ုိ စိတက ္ းူ ထဲေတာင္ မထည့္ႏိုင္ပါဘူးတဲ့။

Typing - ေမ

67


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

စီမံကိန္းၿပီးလို႔ သူတို႔ ျပန္ၾကရေတာ့ မျပန္ခ်င္ၾကဘူး။ မ်က္ရည္ မဆည္ႏင ုိ ေ ္ အာင္ ငိေ ု တာင္ ငိုၾကရွာတယ္။

ႏွစ္ ၆၀ ၾကာသည္႔တိုင္

http://mmteashop.com

ႏိင ု င ္ ျံ ခားသား ဆိတ ု ာနဲ႔ ျဖဴျဖဴ၊ ဝါဝါ၊ မည္းမည္း မ်က္စိမွိတ္ၿပီး အထင္ႀကီး ပစ္လက ုိ တ ္ ာဟာ သူက ႔ ၽြနဘ ္ ဝက အျမစ္တြယခ ္ ဲတ ့ ဲ့ အငံု႔စိတ္၊ သိမင ္ ယ္ စိတ္က သားစဥ္ေျမးဆက္ ကူးစက္လာခဲ့တာလို႔ပဲ ထင္တယ္။ တိင ု း္ ျပည္ လြတလ ္ ပ္ခဲတ ့ ာ ႏွစေ ္ ပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တဲအ ့ ထိ ႂကြငး္ က်န္ေနေသးတယ္ ဆိေ ု တာ့ ေတာ္ေတာ္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေရွးလူႀကီးေတြက “ေၾကာက္ေမြးပါ ဇာဂနာနဲဆ ႔ ြဲႏႈတ္” လို႔ ေျပာခဲတ ့ ာေနမွာ။ အျမစ္ပါ မက်န္ေအာင္ ဆြဲမႏႈတႏ ္ င ုိ ရ ္ င္ ေတာ့ မလြယဘ ္ းူ ။

အလိမအ ္ ညာ ေၾကာ္ျငာေတြမာွ ၾကံရာပါ မျဖစ္ေစနဲ႔ တစ္ခါမွ မျမင္ဖးူ တဲ့ မ်က္ႏာွ စိမး္ ေလးငါးေယာက္ ဝင္လာတဲအ ့ တြက္ ထိင ု စ ္ ရာေပးၿပီး ပဋိသႏၶာရ စကားမ်ား ေျပာၾကားႏႈတဆ ္ က္ လိက ု ပ ္ ါတယ္။ အားလံးု ၾကည္ရ ့ တာ နယ္ကလာၾကတာနဲ႔ တူတယ္။ သူတို႔ထဲက တစ္ေယာက္က ႏႈတဆ ္ က္ စကားေျပာၿပီး သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ မိတဆ ္ က္ပါတယ္။

Typing - ေမ

68


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေအးဂ်င္လ ့ မ ိ ္ သူတို႔အားလံုး

ဘုတလင္နယ္

ကပါ။

ေရာက္လာတဲ့

အေၾကာင္းက

အၾကံဉာဏ္ ေတာင္းခ်င္လို႔တဲ့။ သူတို႔ထဲက လူငယ္တစ္ေယာက္ကုိ လက္ညႇိဳးထိုး ျပၿပီး

သူ႔ကိစၥကို

ဘာလုပရ ္ င္ျဖစ္မလဲ

အၾကံေတာင္းခ်င္တာလိ႔ု

ေျပာပါတယ္။

http://mmteashop.com

လိုတုိရွင္း ေျပာရရင္ေတာ့ အဲဒီ လူငယ္ေလးကို မေလးရွား လႊတ္ဖို႔ လယ္ကြက္ ကေလး ေရာင္းၿပီး မိဘေတြက ေပးလိက ု တ ္ ယ္။ လူငယ္ေလးက ရန္ကန ု က ္ ေအဂ်င္စီ တစ္ခဆ ု ီ လာၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ အပ္လိုက္တယ္။ သူတို႔ေတာင္းတဲ့ ပိုက္ဆံ လည္း ေပးလိက ု တ ္ ယ္။ ပတ္စ္ပို႔ေတာ့ လက္ထဲ ေရာက္လာပါရဲ႕။ ဒါေပမယ့္ အခု တစ္ႏစ ွ ေ ္ က်ာ္တဲအ ့ ထိ မသြားရေသးဘူး။ ေမးေတာ့လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပၿပီး

ခဏေစာင္ပ ့ ါဦး၊

ခဏေစာင္ပ ့ ါဦးနဲ႔

ေန႔ေ႐ႊ႕လေ႐ႊ႕၊

ေ႐ႊ႕ဆိင ု း္ ေနခဲတ ့ ယ္။

မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့လို႔ ပိက ု ဆ ္ ျံ ပန္ေပးပါ ဆိုေတာ့လည္း မေပးဘူး။ သူ႔လို ေစာင္ခ ့ င ုိ း္ ထားတဲ့ လူေတြ မနည္းဘူး။ တခ်ိဳ႕ဆို ႏွစႏ ္ စ ွ ေ ္ လာက္ ၾကာတဲအ ့ ထိ မသြားရေသး ဘူး။ သြားရမယ္လည္း

မထင္ေတာ့ပါဘူး။

လိမ္တာ ထင္ရာွ းေနပါၿပီ။

သူတုိ႔

အလိမ္ခရ ံ သလို ေနာက္ထပ္ နယ္ကလူေတြ အလိမမ ္ ခံရ ေစခ်င္လ႔ုိ လာတိင ု ပ ္ င္ တာပါ လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။

မ်က္ႏာွ ပူရတယ္ ေအးဂ်င္န ့ ဲ႔

ဘယ္ပံုဘယ္နည္း

ဆက္သြယမ ္ တ ိ ာလဲလ႔ုိ

ေမးလိက ု ေ ္ တာ့

ဂ်ာနယ္ေတြထဲက ေၾကာ္ျငာၾကည္ၿ့ ပီး လိက ု လ ္ ာတာလိ႔ု သိရတယ္။ ႐ုတတ ္ ရက္ မ်က္ႏွာပူသလို ခံစားလိုက္ရတယ္။ မေလးရွားသြားဖိ၊႔ု ဂ်ပန္သြားဖို႔ဆိုၿပီး အလိမခ ္ ံ

Typing - ေမ

69


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လိက ု ရ ္ သူ သံးု ေလးဦးထက္မနည္း ေရာက္လာဖူးတယ္။ ခမ်ာမ်ားလည္း ရန္ကန ု မ ္ ာွ မကၽြမး္ က်င္ေတာ့ အားကိးု တႀကီးနဲ႔ ေရာက္လာ အကူအညီ ေတာင္းရွာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာနယ္ဇင္းသမား လုပရ ္ တာ ေရွ႕ေန လုပ္ရသလိုပဲ။ အမႈေပါင္းစံ၊ု ကိစမ ၥ ်ိဳးစံု ၾကံဳေတြရ ႔ တယ္။ လာသမၽွ လူတိုင္းရဲ႕ အပူကုိ မွ်ေဝခံစားၿပီး ၾကားဖူးနားဝ ရွသ ိ ေလာက္ ရွငး္ ျပစရာရွတ ိ ာ ရွငး္ ျပ၊ ဆက္ၿပီး လမ္းညႊနစ ္ ရာ ရွိတာ လမ္းညႊန္

http://mmteashop.com

လုပရ ္ ပါတယ္။

အတိင ု ပ ္ င္ခံ လုပင ္ န္း အလုပက ္ စ ိ န ၥ ဲ႔ ေရာက္လာသူက သိပမ ္ မ်ားဘူး။ ႏွစေ ္ ပါင္း ႏွစဆ ္ ယ္ေက်ာ္ ေက်ာင္းဆရာ လုပခ ္ ဲဖ ့ းူ ေတာ့ ေက်ာင္းကိစၥ အလိမ္ခံရလို႔ လာတိင ု ပ ္ င္ သူေတြက ေတာ့ သိပျ္ ပတ္တယ္ မရွိလွဘူး။ လစဥ္လိုလို ႏွစဥ ္ းီ သံးု ဦးေတာ့ ေရာက္လာေလ့ ရွိတယ္။ ရင္းႏွးီ သူမ်ားက အပင္ပန္းခံ စာေရးေနတာက ဘာမွမရဘူး။ အတိင ု ပ ္ င္ခံ လုပင ္ န္းလုပၿ္ ပီး တစ္နာရီ ဘယ္ေလာက္ဆုိ သတ္မတ ွ ္ ေတာင္းယူရင္ သူေဌး ျဖစ္တာ

ၾကာလွၿပီေတာင္

ဟုတတ ္ ယ္။

ေနာက္ၾက

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔

ေျပာင္ၾကတယ္။

လာၿပီး

တိင ု ပ ္ င္တာ၊

ဟုတေ ္ တာ့လည္း အၾကံေတာင္းတာ၊

ရင္ဖြငတ ့္ ာ၊ တိင ု တ ္ န္းေတြက ေန႔စဥ္ ျပတ္လွတယ္မရွိဘူး။ ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ဂ်ာနယ္သမား

လူငယ္ေတြဆတ ုိ ာ

တစ္ေန႔ကုိ

ႏွစဥ ္ းီ ၊

သံးု ဦးေတာ့

အၿမဲ

ေရာက္ေနၾကတာ။

Typing - ေမ

70


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ကံ့ကူလက္လွည့္ သင္ေပးၾက တခ်ိဳ႕လူငယ္ေတြက

သိခ်င္တာေမးဖိ႔ု

ေရာက္လာၾကတယ္။

တခ်ိဳ႕က

သူတို႔ ဂ်ာနယ္မာွ ပါတဲ့ သတင္းတို႔၊ ဓာတ္ပံုတို႔ကုိ စာနယ္ဇင္းက်င္ဝ ့ တ္နဲ႔ ညီ၊ မညီ ဆန္းစစ္ခ်င္လ႔ုိ လာၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ရင္ဖြငခ ့္ ်င္တာ၊ တိုင္တည္ခ်င္တာ

http://mmteashop.com

ေတြ ရွိလို႔ လာၾကတယ္။ ဘာအေၾကာင္းမ်ိဳးနဲပ ႔ ဲ လာလာ လူငယ္ေလးေတြကုိ ကိယ ု ခ ္ ်င္းစာ စိတန ္ ဲ႔ အၿမဲ ကူညပ ီ ါတယ္။ သူတခ ႔ုိ မ်ာမ်ားမွာ အတတ္လည္းသင္၊ ပဲျ့ ပင္ညန ႊ ျ္ ပ၊ ဆို ဆံးု မမယ့္ လူႀကီးသူမ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းမ်ားရဲ႕ ကံ့ကူလက္လွည့္

သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ိဳးကို

မခံၾကရရွာဘူးေလ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔

တုနး္ ကေတာ့ ဆရာႀကီး ေ႐ႊဥေဒါင္းလိ၊ု ဦးေလး လူထုဦးလွနဲ႔ ေဒၚေဒၚလူထု အေမမာလို လူႀကီးသူမေတြက စာတစ္လးုံ ၊ စကားတစ္ခြနး္ ကစၿပီး ဒီလိုမသံုးရဘူး၊ ဒီလမ ုိ ေရးရဘူး၊ ဒီအသံုးမ်ိဳးက ႐ုနရ ႔္ င္းၾကမ္းတမ္းတယ္။ ဒီအသံုးမ်ိဳးက မဂၤလာ မရွဘ ိ းူ ၊

ဒါက

ဖ႐ုႆဝါစာ

ျဖစ္တယ္။

ဒါက သမၹပလ ၸ ာႅ ပစကား

ျဖစ္တယ္။

အသိမအ ္ ဖ်င္းေတြပဲ။ ေပထက္အကၡရာ မတင္သင့္ဘူး စသျဖင့္ စသျဖင့္ ေန႔တိုင္း သြနသ ္ င္ဆးုံ မတာ

ခံၾကရတယ္။

ပါးစပ္နဲ႔

သင္႐ံုသာ

မဟုတေ ္ သးဘူး။

ကိုယ္တိုင္လည္း လူငယ္ေတြရဲ႕ မ်က္စထ ိ ဲမာွ စံျပပုဂဳိၢ လ္(Role Model ) ျဖစ္ေအာင္ က်င့္ၾကံ ေနထိင ု ၾ္ ကတယ္။

ပခံးု ငွားတဲ့ အလုပ္ အခုေခတ္ လူငယ္ေတြမာွ ဒီလို (Role Model) အျဖစ္ အားက် အတုယူ ရမယ့္ ဆရာေကာင္း သမားေကာင္း မရွရ ိ ာွ ၾကဘူး။ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးၿပီး ကိုယ့္ဒူး

Typing - ေမ

71


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ကုိယ္ခၽြန္ ၾကရတာ။ ဒါေၾကာင့္ လာသမွ် လူငယ္ေတြကုိ လက္ခံၿပီး သူတို႔ ရင္ဖြငသ ့္ မွ်

စိတ္ရွည္လက္ရွည္

နားေထာင္ေပးပါတယ္။

အမွီလိုခ်င္သူတိုင္း

အတြကလ ္ ည္း မတြန႔္တဘ ုိ ဲ ပခံးု ငွားေပးပါတယ္။ ဟိးု အရင္က ႀကိဳက္ခဲတ ့ ဲ့ Put your head on my shoulder ဆိတ ု ဲ့ သီခ်င္းထဲကအတိင ု း္ ဆိုပါေတာ့။

http://mmteashop.com

မစားရ ဝခမန္း ေၾကာ္ျငာေတြ လူငယ္ေတြနဲ႔

နီးစပ္ေတာ့

ႏိင ု င ္ ျံ ခား

ေက်ာင္းသြားတက္ဖ႔ုိ

ကိစန ၥ ဲ႔

အလိမခ ္ ရ ံ တာ မ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီး ၾကံဳခဲဖ ့ းူ တယ္။ အလိမခ ္ ံရသူ အားလံးု ေလာက္ နီးပါးက ဂ်ာနယ္ေတြထဲမာွ ပါတဲ့ မစားရ ဝခမန္း ေၾကာ္ျငာေတြဖတ္ၿပီး ေအးဂ်င္ေ ့ တြ ဆီ သြားၾကတာလိ႔ု ေျပာၾကတာခ်ည္းပဲ။ ဟုတေ ္ တာ့လည္း ဟုတတ ္ ယ္။ ဂ်ာနယ္ ေတြမာွ ပါတဲ့ ေက်ာင္းေၾကာ္ျငာေတြနဲ႔ စေကာလားရွစ္ ေပးမယ္ဆတ ုိ ဲ့ ေၾကာ္ျငာ ေတြဟာ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ သေရ(သြားရည္) ယိုစရာေတြ ခ်ည္းပါပဲ။ ခုေလွ်ာက္၊ ခု

အင္တာဗ်ဴးၿပီး

နက္ျဖန္ခါပဲ

အေမရိကတိ၊႔ု

အဂၤလန္တို႔၊

ၾသစေၾတးလ်နဲ႔

စင္ကာပူတို႔ သြားရေတာ့မယ့္ ပံပ ု ဲ။ အဲဒီႏိုင္ငံက ေက်ာင္းေတြ ဝင္ခြငရ ့္ ဖိအ ႔ု တြက္ TOFEL အမွတ္ ဘယ္ေလာက္ရမွ၊ IELTS အမွတ္ ဘယ္ေလာက္ရမွ ဆိုတာမ်ိဳး ေတြနဲ႔

TOFEL

ေျဖခြငရ ့္ ဖို႔

ေလွ်ာက္လႊာတင္ၿပီး

ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္

ေစာင္ရ ့ မယ္ ဆိတ ု ာမ်ိဳးေတြ ထည္ေ ့ ၾကာ္ျငာေလ့ မရွၾိ ကဘူး။

“ပလံ”ု ခနဲ ျဖစ္သြား စေကာလားရွစ္

ဆိတ ု ာကလည္း

ရွငး္ ရွငး္ လင္းလင္း

ေၾကညာတာ

မဟုတဘ ္ းူ ။ ေဒၚလာ ၃၀၀၀ ေပးမယ္။ ေဒၚလာ ၅၀၀၀ ေပးမယ္ ဆိုတာေလာက္ပဲ

Typing - ေမ

72


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ထည္ေ ့ ရးတယ္။ ေက်ာင္းလခက တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းက ႏွစေ ္ သာင္းခြဲ ေလာက္ထိ ရွိတာ၊ ေနစရိတ္ စားစရိတက ္ လည္း ေက်ာင္းလခနဲ႔ မတိမး္ မယိမး္ ေလာက္ ကုနက ္ ်တာဆိတ ု ဲ့ အခ်က္ေတြကေ ုိ တာ့ ထည္မ ့ ေျပာၾကဘူး။ ေနာက္ၿပီး အေရးႀကီးဆံးု ျဖစ္တဲ့ သံ႐ံုးက ဗီဇာရဖိ႔ု ကိစၥလည္း ထည္မ ့ ေျပာၾကဘူး။ ဒီတစ္ႏွစ္ ေလာက္အတြငး္ မွာ သံ႐းုံ အားလံုး လိုလိုက ေက်ာင္းသားဗီဇာ စည္းကမ္းေတြ

http://mmteashop.com

ေတာ္ေတာ္ေလး တင္းက်ပ္ပစ္လိုက္တယ္။ လြယလ ္ ြယန ္ ဲ႔ မရေတာ့ဘးူ ။ မၾကာမီ ေလးကတင္ ဗီဇာႏွစခ ္ ါ အပယ္ခရ ံ လိ႔ု ဘာဆက္လပ ု ရ ္ မလဲလ႔ုိ ေက်ာင္းသားေဟာင္း တစ္ေယာက္က လာတိင ု ပ ္ င္သြားတယ္။ ဗီဇာတစ္ခါဝင္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ဆိုေတာ့ ႏွစ္ခါဝင္လိုက္တာ ပိုက္ဆံ ၅ သိနး္ ေလာက္ “ပလံု” ခနဲ ျဖစ္သြားေတာ့တာေပါ့။ ဗီဇာမရမွေတာ့ ဟိမ ု ာွ သြငး္ ထားတဲ့ ေက်ာင္းလခ ျပန္ထတ ု ္ ရဖို႔ကလည္း အေတာ္ ေခါင္း႐ႈပရ ္ ဦးမွာ။

ေက်ာ္ေအာင္ညာတဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြ ဒီၾကားထဲမွာ ေအးဂ်င္လ ့ မ ိ န ္ ဲ႔ ေတြၿ႔ ပီ ဆိရ ု င္ေတာ့ ကုန္လိုက္မယ့္ ျဖစ္ျခင္း။ တကယ့္

အစစ္အမွန္

သိၾကတယ္။

ေအးဂ်င္ေ ့ တြ

အစစ္အမွန္

ရွေ ိ နတာကို

ေအးဂ်င္ေ ့ တြက

ရန္ကန ု က ္

မလုပခ ္ င္မာွ

လူငယ္ေတြပဲ ေသေသခ်ာခ်ာ

အေသးစိတ္ ရွငး္ ျပၾကပါတယ္။ ဟိုႏိုင္ငံေတြက ေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသလ ုိ ေ ္ တြက တရားဝင္ ခန္ထ ႔ ားၿပီး ေကာ္မရွင္ ခံစားခြင့္ ေပးၾကတာေၾကာင့္ ဒီဘက္ေက်ာင္းသား ဆီက ပြဲစားခ ဝန္ေဆာင္ေၾကး မယူၾကပါဘူး။ ဒီလို အစစ္အမွနေ ္ တြ ရွိတာကို နယ္က လူငယ္ေတြ၊ မိဘေတြ ဘယ္သၾိ ကမွာလဲ။ သူတက ႔ုိ ေတာ့ ဂ်ာနယ္ေတြထဲမာွ ပါတဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြ ဖတ္ၿပီး ဆက္သြယၾ္ ကရတာပဲ။ ဒီမွာတင္ ေက်ာ္ေအာင္ညာတဲ့

Typing - ေမ

73


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေအးဂ်င္လ ့ မ ိ ေ ္ တြနဲ႔ ေတြၿ႔ ပီး သိနး္ ေပါင္းမ်ားစြာ အလိမခ ္ ရ ံ ေတာ့တာ ျဖစ္တယ္။

ဂ်ာနယ္ေတြ တာဝန္မကင္း အဲဒီလို

အလိမအ ္ ညာ

ခံရတာေတြ

ေန႔စဥ္လိုလို

ၾကားသိ

ေတြျ႔ မင္

http://mmteashop.com

ေနရေတာ့ စိတ္ထဲမွာ မသိးု မသန္႔ ျဖစ္မတ ိ ယ္။ ဘာေၾကာင္လ ့ ဲဆေ ုိ တာ့ အလုပက ္ စ ိ ၥ အလိမ္ ခံရတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေက်ာင္းသားကိစၥ အလိမခ ္ ရ ံ တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေတာ္ မ်ားမ်ားက

ဂ်ာနယ္ေတြ

ထဲမာွ ပါတဲ့

ေၾကာ္ျငာေတြနဲ႔

သတင္းေတြ

ဖတ္ၿပီး

ဆက္သြယၾ္ ကရာက အလိမခ ္ ၾံ ကရတာ ျဖစ္ေနလိပ ႔ု ါ။ ပြဲစားလိမ၊္ ေအးဂ်င္လ ့ မ ိ ္ ေတြရဲ႕ ခုတံုးလုပ္တာကို ဂ်ာနယ္ေတြ ခံေနရေလသလား လို႔လည္း ေတြးမိတယ္။ ဒါတင္မက ေၾကာ္ျငာလိမ္ ေတြကုိ စီစစ္ၿပီးမွ ထည္ေ ့ ပးဖိ႔ု ဂ်ာနယ္ေတြမာွ တာဝန္ ရွေ ိ ၾကာင္း မသိၾကေလေရာ့သလား လို႔လည္း စဥ္းစားမိတယ္။ သိလို႔ပဲ ထည့္ထည့္၊ မသိဘဲနဲပ ႔ ဲ ထည့္ထည့္ စာဖတ္ပရိသတ္ေတြ ေၾကာ္ျငာလိမ္ ေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္ နစ္နာၾကရတဲ့ အတြက္ ဂ်ာနယ္ေတြမာွ လည္း တာဝန္ မကင္းတာကေတာ့ အမွနပ ္ ဲ။ ဂ်ာနယ္ေတြ ဒီကိစၥ အေလးအနက္ စဥ္းစားသင္ၾ့ ကတယ္။

မမွနတ ္ ာ၊ လိမတ ္ ာ မထည့္ရ စာနယ္ဇင္းေတြရဲ႕

တစ္ခတ ု ည္းေသာ

တာဝန္ဟာ

စာဖတ္ပရိသတ္၊

ျပည္သူလူထုႀကီးကို သတင္းမွန၊္ အျဖစ္မန ွ ၊္ အခ်က္အလက္မန ွ ္ ဆိတ ု ဲ့ “အမွန္” ေတြေပးဖိ႔ု ျဖစ္တယ္။ (Truth, Walking but the truth) ဆိတ ု ဲ့ စကားအတိင ု း္ ပါပဲ။ ဘာအေၾကာင္းနဲမ ႔ ွ မမွနတ ္ ာ၊ လိမတ ္ ာကို မထည္ရ ့ ပါဘူး၊ မေရးရဘူး။ အလိမ၊္

Typing - ေမ

74


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အညာေတြကုိ ေရးတာ၊ ထည္သ ့ ြငး္ တာဟာ စာနယ္ဇင္းသမားအတြက္ အႀကီးမား ဆံုး ျပစ္မႀႈ ကီး ျဖစ္တယ္။ သတင္းစာ ဂ်ာနယ္ထဲမာွ ထည့္သြင္းပံုႏွိပ္ ေဖာ္ျပသမွ် အရာတိင ု း္ အတြက္ အယ္ဒီတာမွာ လံုးဝ တာဝန္ရပ ိွ ါတယ္။ သတင္းေတြကုိ ခိုင္လံုမႈ ရွိ မရွိ စစ္ေဆး အတည္ျပဳခ်က္ ရယူသလိ၊ု ေဆာင္းပါးေတြနဲ႔ ေၾကာ္ျငာ ေတြကလ ုိ ည္း တာဝန္ယရ ူ ပါမယ္။ ေၾကာ္ျငာဟာ ေၾကာ္ျငာရွငန ္ ဲသ ႔ ာ ဆိုင္တယ္လို႔

http://mmteashop.com

သေဘာထားလိ႔ု မရပါဘူး။ စာေစာင္ထဲမာွ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပတဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခဟ ု ာ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြနး္ လိ႔ု အေရးယူခရ ံ ရင္ ေရးသူနဲအ ႔ တူ အယ္ဒီတာနဲ႔ ပံုႏွိပ္သူေရာ ထုတေ ္ ဝသူပါ ပူးတြဲ အေရးယူခရ ံ တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကံရာပါျဖစ္ စာနယ္ဇင္းသမားဟာ မွန္တာကိုပဲ ေရးရတယ္။ ကိုယ္တိုင္က မမွနတ ္ ာကို လုပ္ၾကံဖန္တးီ ၿပီး မေရးရသလို သူတစ္ပါးက လိမ္ညာတာကိုလည္း မထည္ရ ့ ပါဘူး။ ေၾကာ္ျငာလိမေ ္ တြေၾကာင့္ စာနယ္ဇင္း

ေတြလည္း

စာဖတ္သမ ူ ်ားမွာ ေၾကာ္ျငာလိမသ ္ မားနဲ႔

ထိခက ုိ န ္ စ္နာရတယ္ အတူ

ဆိရ ု င္

ပူးတြဲတာဝန္ရပ ိွ ါတယ္။

မွန္တာကိုသာ ေရးပါ့မယ္လို႔ အတိအလင္း ပဋိညာဥ္ ျပဳထားတဲ့ စာနယ္ဇင္း သမားက ပိုၿပီး တာဝန္ရတ ိွ ယ္ လို႔ေတာင္ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို စဥ္းစား ၾကေစခ်င္တယ္။ လိမ္းမွန္းမသိလို႔ ထည္တ ့ ာပါ ဆိုလို႔လည္း အျပစ္မလြတပ ္ ါဘူး။ လိမေ ္ နတာကို သိသႀိ ကီးနဲ႔ ထည့္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေၾကာ္ျငာတဲ့ လူလမ ိ ေ ္ တြနဲ႔ ၾကံရာပါျဖစ္တယ္ လို႔ေတာင္ ေျပာရင္ မွားတယ္ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ စာနယ္ဇင္းသမား ဆိတ ု ာ ဘယ္ေတာ့မွ လိမတ ္ ာညာတာကို အားေပးအားေျမႇာက္ မလုပရ ္ ပါဘူး။ အဲဒီလိုလုပ္ရင္ အႀကီးမားဆံးု ေသာ စာနယ္ဇင္း အာပတ္သင့္မႈႀကီး ျဖစ္တယ္လို႔ပဲ

Typing - ေမ

75


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေျပာလိက ု ္ ခ်င္ပါတယ္။

ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ႐ိုက်ိဳးမႈ အၿမဲလာေနက် လူငယ္ဂ်ာနယ္သမား တစ္ေယာက္က မိနး္ ကေလးငယ္ ႏွစ္ေယာက္ကုိ ေခၚၿပီး ေရာက္လာတယ္။ သူတို႔တိုက္က သတင္းေထာက္မေလး

http://mmteashop.com

ေတြ ျဖစ္ေၾကာင္း မိတဆ ္ က္ေပးၿပီးေတာ့ “ဆရာ့ဆက ီ ုိ လာခ်င္ေနတာ ၾကာၿပီ၊ မလာရဲလ႔ုိ ဆိတ ု ာနဲ႔ ေခၚခဲတ ့ ာ” လို႔ ေျပာပါတယ္။

မလာရဲလ႔ုိ မေန႔ကလည္း

ရင္းႏွးီ တဲ့

ကဗ်ာဆရာ

တစ္ေယာက္က

သူ႔မိတ္ေဆြ

ကဗ်ာဆရာကို ေခၚလာၿပီး မိတဆ ္ က္ေပးတယ္။ သူကလည္း “ေတြခ ႔ ်င္တာၾကာၿပီ၊ မလာရဲလ႔ုိ” ဆုတ ိ ဲစ ့ ကားပဲ ေျပာတယ္။ ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ ဒီစကားၾကားရေတာ့ ဒီအေၾကာင္း ေရးမွ ျဖစ္ေတာ့မာွ ပဲလိ႔ု ေအာက္ေမ့လိုက္တယ္။ ဘာေၾကာင္လ ့ ဲ ဆိေ ု တာ့ လူခ်င္း မေတြဖ ႔ းူ ေသးတဲ့ စာေပနယ္က စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာေလး ေတြ ေရာက္လာတဲ့ အခါပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဂ်ာနယ္သမားေလးေတြ ေရာက္လာတဲ့ အခါ ျဖစ္ျဖစ္ “ေတြခ ႔ ်င္ေနတာၾကာၿပီ၊ ဒီနားလည္း အၿမဲလိုလို ေရာက္တယ္။ မလာရဲလ႔ုိ တက္မလာခဲတ ့ ာ” ဆိတ ု ဲစ ့ ကား အေတာ္မ်ားမ်ားက ေျပာၾကတယ္။ တစ္ေခါက္ ေရာက္ၿပီး သြားေတာ့လည္း အၿမဲလိုလို သူတို႔ ေရာက္ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ေျပာခ်င္တဲ့ စကားေတြ ပြငပ ့္ ြငလ ့္ င္းလင္း ေျပာၾကတယ္။ ကိယ ု ေ ္ ရးတဲ့ စာေတြထဲက သူတို႔ မႀကိဳက္တာ၊ သေဘာမတူတာေတြလည္း ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာၾကတာပဲ။ လူငယ္ ေတြက ဟန္မေဆာင္ဘးူ ၊ ပြငလ ့္ င္းတယ္။ မ်က္ႏာွ လိအ ု ားရ မလုပဘ ္ းူ ။ ႀကိဳက္ရင္

Typing - ေမ

76


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ႀကိဳက္တယ္၊ မႀကိဳက္ရင္ မႀကိဳက္ဘးူ ေျပာတယ္။ ႏွစသ ္ က္စရာ ေကာင္းတယ္။

တံခါးေတြ ဖြငထ ့္ ားတယ္ ဒီလို

လူငယ္ေတြက

မလာရဲလ႔ုိ

ဆိတ ု ာ

ေတာ္ေတာ္အၾ့ံ သစရာ

http://mmteashop.com

ေကာင္းတယ္။ ကိယ ု က ္ ပဲ လူငယ္ေတြအေပၚမွာ “ကိနး္ ႀကီးခန္းႀကီး” ႏိုင္တဲ့သေဘာ ဆက္ဆတ ံ ာ မ်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေနသလားဆိၿု ပီး ဆန္းစစ္ ၾကည့္မတ ိ ယ္။ ေန႔စဥ္ အိမ္ကို ဝင္ထြက္ သြားလာ ေနၾကသူေတြထဲမာွ လူႀကီးပိုင္း စာေရးဆရာ၊ ဆရာမေတြ၊ အယ္ဒတ ီ ာေတြက ေတာ္ေတာ္ကုိ နည္းၿပီး လူငယ္နဲ႔ လူလတ္ပိုင္းေတြက အမ်ားစု ျဖစ္တယ္။ လူႀကီးပိင ု း္ နဲ႔ ရင္းႏွးီ တာထက္ လူငယ္ပင ုိ း္ နဲ႔ ရင္းႏွးီ တာ ပိမ ု ်ားတယ္။ လူငယ္ေတြကုိ အၿမဲ ႀကိဳဆိတ ု ယ္။ အိမတ ္ ခ ံ ါးကို မိးု လင္းက မိးု ခ်ဳပ္ ဖြငထ ့္ ားတယ္။ အဆီးအတားမရွိ ဝင္လို႔ရတယ္။ ေအာ္ေခၚစရာ မလိုဘူး။ ေခါင္းေလာင္းတီးစရာ မလုိဘူး။

“ကြ်န္ေတာ့္အမ ိ မ ္ ာွ

တံခါးေတြ

အၿမဲဖြငထ ့္ ားတယ္”

ေခါင္းစဥ္နဲ႔

စာတစ္ပဒ ု ေ ္ တာင္ ေရးဖူးတယ္။

ကီးမကိုက္လို႔ စကားအျဖစ္ေျပာတာ မဟုတဘ ္ းူ ။ တကယ္ဖြငထ ့္ ားတာ။ အိမတ ္ ခ ံ ါးတင္ မဟုတဘ ္ းူ ။ ျပဴတင္းေပါက္ေတြ အကုန္လံုးကိုလည္း ေႏြမးုိ ေဆာင္း ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ဖြငထ ့္ ားတာပါ။

အလံပ ု တ ိ ထ ္ ားတာကို

ဘယ္လမ ုိ ွ

သည္းမခံႏင ုိ ဘ ္ းူ ။

ဟာလာ

ဟင္းလင္း ပြငလ ့္ င္းေနမွ ႀကိဳက္တယ္။ ျပတင္းေပါက္က ေလကေလး တျဖဴးျဖဴး ဝင္လာမွ ေနသာတယ္။ ဒီလို တံခါးမရွိ ဓားမရွိ ဝင္လာလို႔ရတဲ့ ေနရာကိေ ု တာင္

Typing - ေမ

77


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လူငယ္ေတြက “မလာရဲလို႔” ဆိတ ု ာကေတာ့ သိပသ ္ ဘာဝ မက်ဘူး။ ဘာေၾကာင့္ လဲ ဆိတ ု ာ မစဥ္းစားပဲ မေနႏိင ု ဘ ္ းူ ။ လူခ်င္း ေတြဖ ႔ းူ ၿပီးမွ စကား ေျပာရတာ “ဇီဝါမဝင္လ႔ုိ” (ေခတ္စကားနဲဆ ႔ ုိ ကီးမကိုက္လို႔) မလာေတာ့ဘးူ ဆိရ ု င္ နားလည္ ႏိုင္တယ္။ တစ္ခါမွ မေတြဖ ႔ းူ ေသးဘဲနဲ႔ (ေတြလ ႔ ည္း ေတြခ ႔ ်င္ပါလ်က္နဲ႔) “မလာရဲလုိ႔”

http://mmteashop.com

ဆိတ ု ာကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကုိ သဘာဝမက်တာ နားလည္ဖ႔ုိ ခက္တယ္။

ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့စိတ္ ကေလးဘဝ ကတည္းက လြတလ ္ ြတလ ္ ပ္လပ္ စဥ္းစားၿပီး အေမးအျမန္း ထူတာ၊ စပ္စတ ု ာမ်ိဳး လုပခ ္ ြငမ ့္ ရခဲတ ့ ဲ့ ကေလးဟာ ႀကီးလာတဲ့ အခါမွာလည္း အမွအ ီ ခို ကင္းကင္းနဲ႔ လြတလ ္ ြတလ ္ ပ္လပ္ ကိုယေ ့္ ျခေထာက္ေပၚ ကိယ ု ္ရပ္ႏိုင္ဖို႔ မလြယပ ္ ါဘူး။ ငယ္စဥ္က လူႀကီးမိဘရဲ႕ လမ္းညႊနမ ္ က ႈ ုိ ခံယူခဲ့ရသလို ႀကီးလာတဲ့ အထိလည္း လူႀကီးမိဘရဲ႕ လမ္းညႊနမ ္ က ႈ ပ ုိ ဲ ေမွ်ာ္လင္ေ ့ နေလ့ ရွိတယ္။ သူတို႔ဟာ မွခ ီ အ ုိ ားထား ရမယ္သ ့ ူ အၿမဲလအ ုိ ပ္ေနတယ္။ ကိယ ု အ ့္ စြမး္ အစနဲ႔ ကိယ ု ္ ဘာမွမလုပ္ တတ္ဘးူ ။ ဒီလို တျခားလူ အေပၚ မွီခို အားကိးု လြနး္ တဲစ ့ တ ိ ္ သိပ္ၿပီး လြနက ္ ဲေနရင္ စိတဟ ္ ာ ပံမ ု န ွ ္ မဟုတေ ္ တာ့ဘးူ ။ ေရာဂါတစ္မ်ိဳး စြဲကပ္ေနၿပီလ႔ုိ ေျပာရလိမမ ့္ ယ္။ ဒီစိတ္မ်ိဳးကို Dependency Syndrone လို႔ေခၚတယ္။

သံသယစိတေ ္ ၾကာင့္ အဲဒီစိတ္မ်ိဳး စြဲကပ္ေနသူဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈ အားနည္းေလ့ ရွိတယ္။ “ငါမလုပတ ္ တ္ဘးူ ထင္တယ္၊ ငါလုပ္လို႔ မျဖစ္ဘးူ ထင္တယ္” ဆိတ ု ဲ့

Typing - ေမ

78


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

သံသယ စိတေ ္ တြ အၿမဲလမ ႊ း္ မိးု ေနတတ္တယ္။ သိမ္ငယ္စိတ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အငံ႔ု စိတ္ဆိုတာ

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္

ျဖစ္တယ္။

သိမင ္ ယ္စတ ိ အ ္ ခံ

ေၾကာက္စတ ိ ္

ကလည္း

ေၾကာက္စရာ

ေတြမ ႔ ွ

http://mmteashop.com

သိမ္ငယ္စိတ္

အားနည္းရာက

အားႀကီးလြနး္ လာတဲ့

အလိအ ု ေလ်ာက္

ေၾကာက္တာ

ေၾကာင့္

ေၾကာက္ေနတာ။

ယံုၾကည္မႈ

တစ္ဖက္သားကို

အခါမွာ

မရဲတဲစ ့ တ ိ ၊္

အားႀကီးလာခဲတ ့ ာ

မဟုတဘ ္ းူ ။

ျဖစ္ေပၚလာတဲ့

ေပၚထြကလ ္ ာတာ

ေၾကာက္စရာ

ေၾကာက္စတ ိ က ္

ေၾကာက္လ႔ုိ

ျဖစ္တယ္။

မဟုတဘ ္ းူ ။

မရွလ ိ ည္း အလိုလိုကို

အထင္ႀကီးလို႔

မဟုတဘ ္ းူ ။ ကိုယ့္ဟာ ကိယ ု ္ သိမ္ငယ္စိတ္ ျဖစ္ေနတာ။

စီနယ ီ ာနဲ႔ ဂ်ဴနီယာ ဒီလို သိမ္ငယ္စိတ္၊ ေၾကာက္စတ ိ မ ္ ်ိဳးဟာ မေကာင္းပါဘူး။ ဘယ္ေတာ့မွ လူေတာ မတိးု ေတာ့ဘးူ ။ လူႀကီးမိဘေတြ အေနနဲ႔ ကေလးေတြကုိ သဘာဝအတိင ု း္ ႀကီးျပင္းလာခြင့္ ေပးၾကပါ။ ကေလးသဘာဝ အတိုင္း ဆာရင္ငပ ုိ ါေစ၊ လိုခ်င္တာ ရွရ ိ င္ ပူဆာပါေစ၊ သိခ်င္တာကို ေမးျမန္း စူးစမ္းပါေစ၊ ယဥ္ေက်းေအာင္ သင္ပါ။ ႐ိက ု ်ိဳးေအာင္ မလုပပ ္ ါနဲ။႔ ႐ိက ု ်ိဳးအားလြနး္ ႀကီးရင္ အငံု႔စိတ္၊ သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ ေပၚလာေလ့ရၿိွ ပီး မလုပ္ရဲလို႔၊ မလာရဲလို႔၊ မေျပာရဲလ႔ုိ ဆိုတဲ့စိတ္ေတြ ေနာက္က ကပ္ပါလာတယ္။ အခုတေလာ လူငယ္ေတြၾကားမွာ “စီနယ ီ ာနဲ႔ ဂ်ဴနီယာ” ဆိတ ု ဲ့ စကား အေျပာမ်ားလာတာ ၾကားရတယ္။ ကိရ ု းီ ယားကားေတြက ကူးစက္လာတာ ေသခ်ာတယ္။ ကိရ ု းီ ယားေတြ ေခတ္မစားခင္က ျမန္မာေတြၾကားမွာ စီနယ ီ ာနဲ႔ ဂ်ဴနီယာဆိုတဲ့ အသံးု အႏႈနး္ သတ္မတ ွ ခ ္ ်က္ လံးု ဝမရွပ ိ ါဘူး။ ကိရ ု းီ ယားကားေတြ ေရာက္လာမွ ဒီစကားသံးု ၾကတာပါ။

Typing - ေမ

79


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ကြနျ္ ဖဴးရွပဝ ္ ါဒ ကြနျ္ ဖဴးရွပ္ ၾသဇာလႊမး္ မိးု တဲ့ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိရ ု းီ ယားစတဲ့ ႏိင ု င ္ ေ ံ တြမာွ ႀကီးသူမွန္သမွ်

႐ိေ ု သၾက

ဆိုတဲ့ဝါဒကို

သားစဥ္ေျမးဆက္

လက္ဆင္က ့ မ္းခဲ့

ၾကတယ္။ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုထဲ ေရာက္ေနတဲအ ့ ထိ ကြနျ္ ဖဴးရွပ္ ၾသဝါဒေတြက

http://mmteashop.com

ဆင္းသက္လာတဲ့ ေၾကာက္ရတဲ့

ေယာက္်ားႀကီးစိးု တဲဝ ့ ါဒ

ဗ်ဴ႐ိက ု ေရစီဝါဒနဲ႔

(Paternalism)

တစ္ေသြးတစ္သတ ံ စ္မန ိ ႔္

နဲ႔

အဆင္ဆ ့ င့္

ေအာ္တက ုိ ေရစီ

(autocracy) ဝါဒတို႔ ၾသဇာ လႊမး္ မိးု ေနဆဲျဖစ္တာ ေတြ႔ႏိုင္တယ္။ အဲဒၾီ သဇာက ဆင္းသက္လာတဲ့ ႀကီးသူမွန္သမွ် ႐ိေ ု သၾကဆိတ ု ဲ့ အဆံးု အမက ေအာက္လေ ူ တြကုိ ေခါင္းမေထာင္ ႏိင ု ေ ္ အာင္ ဖိထား ႏွိမ္ထား ေစတယ္။

ပ်က္စးီ ေအာင္ မလုပန ္ ဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ

ထြနး္ ကားတဲ့

ျမန္မာႏိင ု င ္ မ ံ ာွ

ဇာတ္မ်ိဳးႏြယခ ္ ြဲျခားမႈ

အတန္းအစား ခြဲျခားမႈဆတ ုိ ာ လံးု ဝမရွခ ိ ဲဘ ့ းူ ။ လူသားအားလံးု ဟာ အတူတူပဲလို႔ သေဘာထား ခဲၾ့ ကတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္ အဆင္ျ့ မင္တ ့ ဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္တယ္။ ဒီယဥ္ေက်းမႈကို

ပ်က္စးီ ေအာင္

စီနယ ီ ာ၊

အယူအဆေတြ

ဆြဲမသြငး္ ၾကပါနဲ။႔

ဂ်ဴနီယာဆိုတဲ့

ယဥ္ေက်းတာ

အဆင္အ ့ တန္းခြဲတဲ့

ေကာင္းေပမယ့္

သိပ္ၿပီး

႐ိက ု ်ိဳးလြနး္ တာေတာ့ မေကာင္းပါဘူး။

Typing - ေမ

80


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေတာင္ထ ့ ား အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ တ႐ုတ္ စတဲႏ ့ င ုိ င ္ ေ ံ တြမာွ ေရလႊမး္ မိးု မႈေၾကာင့္ လူေန အိမေ ္ ျခေတြ သိနး္ ခ်ီပ်က္စးီ ၾကၿပီး အေသအေပ်ာက္ေတြလည္း မနည္းဘူး ဆိတ ု ဲ့ သတင္းေတြ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ၾကားေနရတယ္။ သတင္းစာေတြက ေရးၾကသလို

http://mmteashop.com

႐ုပ္သံမီဒီယာေတြကလည္း ထုတ္လႊင့္ေနၾကတယ္။

ေသျခင္းနဲ႔ လက္တစ္လးုံ ျခား ေရဒုကၡ သတင္းေတြ ႐ုပ္သံမွာ ၾကည္ရ ့ တာ အေတာ္ ေသြးပ်က္စရာ ေကာင္းတယ္။ ေနအိမေ ္ တြဟာ ေရစီးနဲ႔ ဒလေဟာေမ်ာပါၿပီး ခ်က္ခ်င္း မ်က္စထ ိ ဲက ေပ်ာက္ကြယသ ္ ြားတယ္။ သစ္ပင္ႀကီးေတြလည္း အျမစ္ကကၽြတထ ္ ြကၿ္ ပီး ေရစီးထဲ ပါသြားတယ္။ ေမာ္ေတာ္ကားေတြ ဆိတ ု ာ ကေလးကစားတဲ့ အ႐ုပက ္ ေလးေတြလုိ တလိမ့္ေခါက္ေကြး ပါသြားတယ္။ လူေတြ၊ ကၽြဲႏြားေတြနဲ႔ တိရစာၦနေ ္ တြဆတ ုိ ာလည္း ငွကေ ္ ပ်ာတံးု ေတြ က်ေနတာပဲ။ ျမင္ကြငး္ တစ္ခက ု ေတာ့ အသည္း တထိတထ ္ တ ိ ္ ရင္တဖိဖ ု န ုိ ဲ႔ ၾကည္ရ ့ င္းၾကည္ရ ့ င္း အသက္႐ွဴဖို႔ေတာင္ တစ္ခ်က္ တစ္ခ်က္ ေမ့သြား သလို ထင္ရတယ္။ တမင္တကာ လုပ္ၿပီး႐ိုက္တဲ့ ႐ုပရ ္ င ွ က ္ ားထဲက ျမင္ကြငး္ ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပိၿု ပီးသည္းထိတရ ္ င္ဖုိ ျဖစ္ရတယ္။ ေသျခင္းနဲ႔ လက္တစ္လးုံ ျခား ေလးအလို အေနအထားမ်ိဳးမွာ ေရာက္ရေ ိွ နတဲ့ လူသားတစ္ဥးီ ရဲ႕ အသက္ မေသ ေရး အတြက္ ႐ုနး္ ကန္ လွဴပ္ရွားမႈကို မ်က္ဝါး ထင္ထင္ၾကည့္ၿပီး ကိုယ္ပါ ေမာဟိက ု ္ သြားခဲရ ့ တယ္။

Typing - ေမ

81


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မ်က္စထ ိ ဲက ေဖ်ာက္မရ လူဆတ ုိ ာ တစ္ေန႔မာွ ေသၾကရမယ္ ဆိတ ု ာကို လူတိုင္း သိေနၾကေပမယ့္ ေသရမွာေတာ့ ဘယ္သမ ူ ဆို ေၾကာက္ၾကတာပဲ။ ေသျခင္းတရားကို တကယ္ လက္ေတြ႔ ရင္ဆင ုိ ၾ္ ကရတဲ့ အခါမွာ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေတာ့ ျငင္းဆန္လ႔ုိ ရသမွ်

http://mmteashop.com

ျငင္းဆန္ၾကတယ္။

အေၾကာက္အကန္

႐ုနး္ ရင္းကန္ရင္း

ခုခက ံ ာကြယၾ္ ကတာ

ေတြရ ႔ တယ္။ မ်က္စိတစ္မွိတ္ အခ်ိနက ္ ေလး အတြငး္ ေတြ႔ျမင္လိုက္ရတဲ့ ျမင္ကြငး္ ကေလးက

တစ္ခဏတာေလးသာ

မရေအာင္ကုိ

စြဲက်န္ရစ္တယ္။

ျဖစ္ေပမယ့္

႐ြာထဲကုိ

စိတ္မ်က္စိထဲက

ေရေတြ

တဝုနး္ ဝုနး္

ေဖ်ာက္လို႔ တဒိုင္းဒိုင္းနဲ႔

ဒလေဟာ စီးဝင္ လာတဲအ ့ တြက္ အိမေ ္ တြ၊ သစ္ပင္ေတြ၊ တိရစာၦနေ ္ တြ တစ္ခၿု ပီး တစ္ခု ေမ်ာပါသြားေနတဲ့ အခ်ိနမ ္ ာွ လူတစ္ေယာက္က ကန္႔လန္႔ျဖတ္ လဲက်ေနတဲ့ သစ္ပင္ႀကီး တစ္ပင္က အကိုင္းတစ္ကိုင္းကို ဆြဲၿပီး တြဲလြဲႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။ ဒလေဟာ စီးဆင္းလာတဲ့ ေရလံးု ႀကီးေတြက သူ႔ခႏၶာကိုယ္ကို ေရစီးေၾကာင္းထဲ အတင္းတြနး္ ပိ႔ု ေနတာေၾကာင့္ သူ႔တစ္ကိုယ္လံုး ေရစီးတဲဘ ့ က္ကုိ တန္းတန္း ႀကီးႀကီး ျဖစ္ေနတယ္။ သူ႔လက္ႏွစ္ဖက္က သစ္ကိုင္းႀကီးကို ဇြတအ ္ တင္း ဆုပ္ကိုင္ ထားတယ္။ ေရလံုးႀကီးတစ္လံုး ဝင္ေဆာင့္လိုက္တဲ့ အခါတိင ု း္ သူ႔ခႏၶာ ကိုယ္ႀကီး ေျမာက္တက္သြားတာ ေတြရ ႔ ၿပီး ေရလံးု ႀကီးနဲ႔ ဖံးု သြားတယ္။ ပါသြားေရာ ေပါ့လို႔ ထင္လက ုိ တ ္ ဲ့

အခ်ိနမ ္ ာွ

ေရစီးအရွန ိ မ ္ ာွ

တန္းလန္းႀကီး

ျဖစ္ေနတဲ့

သူ႔ကို

ျပန္ေတြရ ႔ တယ္။

Typing - ေမ

82


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မလႊတတ ္ မ္း ဆုပထ ္ ားဆဲ သူ ေမ်ာပါမသြားေသးဘူး။ သစ္ကိုင္းကို လက္ႏစ ွ ဖ ္ က္နဲ႔ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲႀကီး ဆုပ္ကိုင္ ထားႏိင ု ေ ္ သးတယ္။ ေရလံးု ႀကီး ႏွစ္ႀကိမ္၊ သံးု ႀကိမေ ္ လာက္ ဝင္ေဆာင့္ လိုက္တိုင္း ျမင္ကြငး္ က သူ ေပ်ာက္ေပ်ာက္သြားတယ္။ ေရလံးု ႀကီး လြနသ ္ ြားတာနဲ႔

http://mmteashop.com

သူ ျပန္ေပၚလာတယ္။ သူ မေသေသးဘူး။ ခႏၶာကိုယ္ တစ္ခုလံုး ေရစီးေၾကာင္းမွာ တန္းလန္းႀကီး ျဖစ္ေနေပမယ့္ လက္ႏွစ္ဖက္က သစ္ကိုင္းကို မလႊတတ ္ မ္း ဆုပ္ကိုင္ ထားႏိင ု ဆ ္ ဲ ျဖစ္တယ္။ ျမင္လိုက္ရတဲ့ ျမင္ကြငး္ ကေလးက ဖ်တ္ခနဲ တစ္ခဏတာ ေလးပဲ။ မ်က္ေတာင္ တစ္ခ်က္ ခတ္စာေလာက္ အခ်ိနက ္ ေလးပါပဲ။ ကင္မရာက တျခားျမင္ကြငး္ ေတြဘက္ ေရာက္သြားလို႔၊ အဲဒီလူရဲ႕ ကံၾကမၼာ အဆံးု သတ္ကုိ မသိလိုက္ရဘူး။ ေယာက္်ားလား မိနး္ မလားဆိတ ု ာေတာင္ မသဲကြဲလက ုိ ္ပါဘူး။ သစ္ကိုင္းကို မလႊတတ ္ မ္း ဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ သေ႐ြ႕ေတာ့ သူ မေသႏိင ု ဘ ္ းူ ။ ကယ္ဆယ္ေရးသမားေတြ အျမန္ ေရာက္လာၾကပါေစလိပ ႔ု ဲ ဆုေတာင္းေပးလိက ု ္ ရတယ္။

အ႐ႈးံ မေပး အညံမ ့ ခံ ေသမင္းနဲ႔ လက္တစ္လးုံ ျခား အလို ေရာက္ေနတဲ့ တိင ု ေ ္ အာင္ အသက္ရင ွ ္ ရပ္တည္ေရး အတြက္ အ႐ႈးံ မေပး အညံမ ့ ခံဘဲ ႐ုနး္ ကန္လပ ႈ ရ ္ ာွ းသူရဲ႕ ပံုရိပ္ဟာ မ်က္စထ ိ ဲကကို ေဖ်ာက္ပစ္လ႔ုိ မရေအာင္ စြဲထင္ေနတယ္။ အသည္းတုန္ အူတန ု န ္ ဲ႔ ရင္တဖ်တ္ဖ်တ္ ခုနရ ္ လြနး္ လိ႔ု ေဖ်ာက္ပစ္ခ်င္ေပမယ့္ ေပ်ာက္မသြားဘူး။ မ်က္စိ ထဲမာွ ထင္ထင္ရာွ းရွား ျမင္ေတြေ ႔ နရတယ္။ မေသခ်င္တဲ့ လူ႔ဇြဲ၊ လူအ ႔ ားမာန္

Typing - ေမ

83


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ကိုလည္း အံ့ၾသမဆံုး ျဖစ္မတ ိ ယ္။ တစ္ခ်ိနတ ္ ည္းမွာ “အသိ” တစ္ခုကိုလည္း ရလိက ု တ ္ ယ္။ လႈိင္းလံုးႀကီးေတြ ဘယ္ေလာက္႐ိုက္႐ိုက္၊ ေရစီးေတြ ဘယ္ေလာက္ ၾကမ္းၾကမ္း၊ ဆုပက ္ င ုိ ထ ္ ားစရာ ခိင ု ၿ္ မဲတဲ့ အရာတစ္ခု ရွေ ိ နရင္ ေရစီးေၾကာင္းမွာ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ်ာပါမသြားႏိင ု ဘ ္ းူ ဆိတ ု ဲအ ့ သိ ျဖစ္တယ္။

http://mmteashop.com

လူ႔ေလာကမွာလည္း အလားတူ ေအာက္ေျခ အခိင ု အ ္ မာ မရွတ ိ ဲ့ ေနအိမ၊္ တဲပတ ု ေ ္ တြနဲ႔ အျမစ္မသန္တဲ့ သစ္ပင္ေတြ၊ အမွအ ီ တြယ္ မရွတ ိ ဲ့ လူသူ တိရစာၦန္ ကြ်ဲႏြားေတြ ေရစီးနဲ႔ ဒလေဟာ ေမ်ာပါ ေပ်ာက္ကြယသ ္ ြားေပမယ့္ အေျခအျမစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာရွိတဲ့ သစ္ပင္ေတြနဲ႔ အေျခခံ အုတျ္ မစ္ေကာင္းတဲ့ အေဆာက္အဦ ေတြကေတာ့ ေရက်သြားတဲအ ့ ခ်ိနမ ္ ာွ မားမားမတ္မတ္ က်န္ရစ္တာကို ေတြရ ႔ တယ္။ လူေ ႔ လာကမွာလည္း အလားတူပါပဲ။ အေျခအျမစ္ ခိင ု ခ ္ င ုိ မ ္ ာမာ မရွသ ိ ူ မွနသ ္ မွ်၊ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း တိက ု စ ္ ားခံရတဲ့ အခါတိင ု း္ အလြယတ ္ ကူ ေမ်ာပါသြားၿပီး ဘဝဆံးု ရင္ဆးုံ ၊ ဘဝ မဆံးု ရင္လည္း ေရေမ်ာ ကမ္းတင္ ျဖစ္သြားၾကတာပါပဲ။

ရွငသ ္ န္က်န္ရစ္သမ ူ ်ား မိးု ႀကီးေရလွ်ံ ဆိုတာမ်ိဳးက တစ္ႏစ ွ တ ္ ာ ကာလအတြငး္ မွာ အလြန္ဆံုး ၾကံဳေတြရ ႔ မွ ေလး ငါး ဆယ္ႀကိမေ ္ လာက္သာ ရွိႏိုင္တယ္။ လူေ ႔ လာက အတြငး္ က ေလထန္ေရႀကီးမႈ ဆိတ ု ာေတြကေတာ့ ေန႔စဥ္မျပတ္အခါမလပ္ ၾကံဳေတြေ ႔ နရတယ္။ ခိင ု မ ္ ာတဲ့ အေျခအျမစ္ မရွသ ိ ေ ူ တြ အမ်ားႀကီး မုန္တင ုိ း္ ေတြထဲ ေရစီးေတြထဲ ေမ်ာပါ

Typing - ေမ

84


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

သြားၾကတာ ေတြလည္း မေရမတြက္ ႏိင ု ေ ္ အာင္ ေတြခ ႔ ဲရ ့ တယ္။ ေရစီးေၾကာင္းက အေရွ႕ဘက္ကုိ ၾကတယ္။

ဦးတည္တဲအ ့ ခါ

ေရစီးေၾကာင္းက

လူေတြလည္း

အေနာက္ဘက္ဆီ

အေရွ႕ဘက္ဆီ

ေမ်ာပါသြား

စီးေတာ့လည္း

လူေတြဟာ

အေနာက္ဘက္ကုိ ေမ်ာပါသြားၾကတယ္။ ဆုပက ္ င ုိ ထ ္ ားစရာ တစ္ခုခုရွိတဲ့ သူမ်ား ကေတာ့

မုနတ ္ င ုိ း္ နဲ႔

ေရလႈင ိ း္ ေတြကုိ

ၾကံ့ၾကံ့ခံ

အန္တရ ု င္း

ရွငသ ္ န္က်န္ရစ္

http://mmteashop.com

ႏိုင္ၾကတာကို ေတြရ ႔ တယ္။

ေခတ္ေရစီးမွာ ေမ်ာပါ လူမန ွ ရ ္ င္ အေျခအျမစ္ခင ုိ မ ္ ာတဲ့ အကာအကြယ္ တစ္ခုရွိဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ လည္း အားကိးု အားထား ျပဳေလာက္တဲ့ ဆုပက ္ င ုိ ထ ္ ားစရာ အရာတစ္ခရ ု ဖ ိွ ုိ႔ အေရး တႀကီး လိုအပ္တာ အမွနပ ္ ဲ။ ဒါမွ အခ်ိနအ ္ ခါမေ႐ြး ဝင္ခ်င္ရာဘက္က ဝင္လာတတ္ တဲ့ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမွာ ေမ်ာပါၿပီး စံးု စံးု ျမဳပ္မသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ မုနတ ္ င ုိ း္ ေတြ၊ ေရလႈင ိ း္ ေတြ ဆိတ ု ာက အၿမဲ တိက ု ခ ္ တ္ ေမႊေႏွာက္ေနမွာ ျဖစ္တယ္။ အေျခအျမစ္ မရွတ ိ ာေတြ မွနသ ္ မွ် အားလံးု ကို ေရစီးေၾကာင္းထဲမာွ သယ္ေဆာင္သြားလိမမ ့္ ယ္။ ေရစီးေၾကာင္းထဲ ေမ်ာပါသြားသူ မွနသ ္ မွ် ဘယ္ေတာ့မွ ျပန္ေပၚလာတယ္ဆတ ုိ ာ မရွပ ိ ါဘူး။ စံးု စံးု ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားတာခ်ည္းပါပဲ။

ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအတြက္ ေရစီးေၾကာင္းမွာ ေမ်ာပါမသြားဘဲ ၾကံ့ၾကံ့ခံ အန္တရ ု င္း ရွငသ ္ န္က်န္ရစ္သူ ေတြသာ ေလာကကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ ႏိုင္ၾကတယ္။ ေရွးက ဘိးု ဘြားေတြ

Typing - ေမ

85


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မုနတ ္ င ုိ း္ နဲ႔ ေရလႈိုင္းဒဏ္ကို ၾကံ့ၾကံ့ခံ အန္တရ ု င္း ရပ္တည္ရင ွ သ ္ န္ ခဲ့ၾကလို႔ ဒီေန႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တည္ရေ ိွ နတာ ျဖစ္တယ္။ ေနာင္လာ ေနာက္သားေတြနဲ႔ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိင ု င ္ ႀံ ကီး

အတြက္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး

မုနတ ္ င ုိ း္ နဲ႔

ေရလႈင ိ း္ ဒဏ္ေတြကုိ

ၾကံ့ၾကံ့ခံ ေတာင္ထ ့ ားဖိေ ႔ု တာ့ အထူးလိအ ု ပ္ပါတယ္။

http://mmteashop.com

လွ်ပ္ေပၚ ေလာ္လတ ီ ာ စာမဖတ္လ႔ုိ ေဖ်ာ္ေျဖေရးနယ္ပယ္က

ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႔

မိနး္ ကေလးေတြရဲ႕

ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ အတင့္ရဲ လြနက ္ ဲၿပီး ႐ုန႔္ရင္းၾကမ္းတမ္းတဲ့ အဆင္ထ ့ ိ ေရာက္ေန တာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး မၾကာခဏ သတိေပး ေရးသားခဲဖ ့ းူ တယ္။ ဒီေခတ္ကို “ရင္လ်ား ယဥ္ေက်းမႈ” ေခတ္လို႔လည္း ကင္ပြနး္ တပ္ခဲတ ့ ယ္။

အံ့ၾသကုန္ႏိုင္ဖြယ္ မိနး္ ကေလးေတြ ေက်ာျပင္တစ္ျပင္လးုံ ေဖာ္၊ ရင္တစ္ဝက္ေလာက္ ေဖာ္ၿပီး ဝတ္တာက မိဘေမာင္ဖြားမ်ား အလယ္မာွ မတင္တ ့ ယ္ လြန္းလို႔သာ “ရင္လ်ား ယဥ္ေက်းမႈ” လို႔ ကင္ပြနး္ တပ္ ခဲေ ့ ပမယ့္ တကယ္ေတာ့ မတင္တ ့ ယ္တာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ေနရာတိင ု း္ လိုက္ေျပာဖို႔ မသင္တ ့ ာေၾကာင့္ မေျပာတာ မေရးတာ ျဖစ္တယ္။

ဗ်စ္ေတာက္

ဗ်စ္ေတာက္

ေျပာဖန္မ်ားရင္လည္း

မေကာင္းဘူး

မဟုတလ ္ ား။ တစ္ေန႔ညက ႐ုပျ္ မင္သၾံ ကား ၾကည္ေ ့ နရင္း တယ္လဖ ီ န ု း္ လာေတာ့ တီဗီကို အသံပိတ္ၿပီး ထားလိက ု တ ္ ယ္။ ႐ုပ္သံမီဒီယာတစ္ခုမွာ ဆံပင္ေနာက္တြဲထံုး နဲ႔ မိနး္ ကေလးတစ္ေယာက္ စကားေျပာေနတာ ေတြေ ႔ တာ့ ျမင္ဖးူ သလိုလုိ ရွပ ိ ါတယ္

Typing - ေမ

86


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လို႔ ဖုနး္ ေျပာရင္း ဂ႐ုစက ုိ ္ ၾကည္ေ ့ နမိတယ္။ ဖုနး္ ေျပာၿပီး တီဗီအသံကို ျပန္ဖြင့္ လိုက္ေတာ့မွ

ေနာက္တြဲထးုံ နဲ႔

မိနး္ ကေလးရဲ႕

ပါးစပ္က

ေယာက္်ားသံႀကီး

ထြကလ ္ ာတာ ၾကားရၿပီး အံ့ၾသကုန္ႏိုင္ဖြယ္ ျဖစ္သြားခဲရ ့ တယ္။

http://mmteashop.com

ေ႐ႊထပ ု တ ္ ဲ့ ျမပဝါ ဒီေခတ္

ဝတ္ၾကစားၾကတာက

အေတာ္ခက္တယ္။ ေဘာင္းဘီနဲ႔

ေယာက္်ားလား၊

မိနး္ ကေလးေတြက

ဆိေ ု တာ့

ဘိေ ု ကလို

အမွတတ ္ မဲၾ့ ကည္ရ ့ င္

မိနး္ မလား

ခြဲျခားဖိ႔ု

ဆံပင္တိုထားၿပီး

ေယာက္်ားေလး

ဂ်င္း

ထင္ရတယ္။

ေယာက္်ားေလးေတြ ကလည္း ဂ်င္းေဘာင္းဘီဝတ္ၿပီး ေက်ာလယ္ထေ ိ ရာက္တဲ့ ဆံပင္ရွည္ကို သားေရကြငး္ နဲ႔ စည္းၿပီး တန္းလန္းခ်ထား႐ံု မကေသးဘူး၊ နား မွာလည္း

နားကြငး္ နဲ႔

ဆိေ ု တာ့

အနားကပ္ၿပီး

ေသေသခ်ာခ်ာ

မၾကည္ရ ့ င္

မိနး္ ကေလးလိ႔ု ထင္မမ ိ ာွ ေသခ်ာတယ္။ ခုေခတ္ေျပာေနတဲ့ “ဂ်င္ဒါ (gender) ” ခြဲျခားမႈ မရွေ ိ ရးဆိတ ု ာ ဒါမ်ိဳးလားလို႔ ထင္လိုက္မိတယ္။ အေပၚယံ အဝတ္အစား ကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္ဓာတ္ကို အကဲခတ္လ႔ုိ မရဘူးလိ႔ု ေျပာတာက ဒီလို စတန္လ ႔ ပ ု ္ ဝတ္စား

ဆင္ယင္တာေတြကုိ

ေျပာတာမဟုတဘ ္ းူ ။

ဆင္းရဲလ႔ုိ

အဝတ္အစား

ႏြမး္ ပါးတိင ု း္ အထင္မေသးနဲ။႔ “အေနစုတေ ္ ပမယ့္ ေ႐ႊထပ ု တ ္ ဲျ့ မပဝါ” ဆိတ ု ာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္ ဆိတ ု ာကို ေျပာတာျဖစ္တယ္။ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီတာနဲ႔ ဘာမွမဆိင ု ပ ္ ါဘူး။

မရင့္က်က္လို႔ ဒီေခတ္

ဆံရွည္ကိုယ္ေတာ္ေတြနဲ႔

မုတဆ ္ တ ိ ္

ထူ

ဗရပ်စ္ေတြကုိ

ေတြ႔ရတိုင္း ေတာျပန္ သတင္းေထာက္ ေနာင္ေတာ္ႀကီး တစ္ေယာက္ ေျပာတဲ့

Typing - ေမ

87


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

စကားကို သြားၿပီး သတိရမိတယ္။ ကြနျ္ မဴနစ္ေတြ ေတာခိေ ု တာ့ သတင္းေထာက္ ေနာင္ေတာ္ႀကီးလည္း ဆယ္ေက်ာ္သက္ အ႐ြယန ္ ဲ႔ ေတာထဲပါသြားတယ္။ ေတာထဲ ေရာက္ေတာ့ တာဇံလုိ ဆံပင္ရည ွ ႀ္ ကီးေတြနဲ႔ ဗိုလ္ႀကီးေတြ၊ ဗိုလ္မွဴးေတြ အမ်ားႀကီး ေတြရ ႔ တယ္ တဲ။့ အဲဒီ ဗိုလ္ႀကီးေတြ၊ ဗိုလ္မွဴးေတြက ေတာထဲေရာက္ကတည္းက ဆံပင္တစ္ခါမွ မညႇပၾ္ ကဘူး။ ေတာ္လန ွ ေ ္ ရး ေအာင္ပြဲခၿံ ပီးမွ ဆံပင္ညႇပ္ၾကမယ္လို႔

http://mmteashop.com

အဓိဌာန္ျပဳ

ထားၾကတယ္ဆပ ုိ ဲ ။

တစ္ေယာက္

လက္နက္ခ်ၿပီး

ေနာင္ေတာ္ႀကီးက

ေနာက္ေတာ့ ၿမိဳ႕

အဲဒလ ီ ေ ူ တြပဲ

ျပန္ေျပးေတာ့တာပဲလ႔ုိ

တဟားဟားရယ္ရင္း

ေျပာျပပါတယ္။

တစ္ေယာက္ၿပီး သတင္းေထာက္

ဘာေၾကာင့္

ဒီလို

ျဖစ္ၾကတာလဲ လို႔ ေမးေတာ့ “မရင့္က်က္ၾကလို႔ေပါ့ကြာ၊ ေတာ္လန ွ ေ ္ ရးလုပတ ္ ယ္ ဆိတ ု ာ ကစားစရာမွတၿ္ ပီး ေရာက္လာၾကတဲ့ စိတက ္ းူ ယဥ္ ေတာ္လန ွ ေ ္ ရးသမား ေတြေပါ့” လို႔ ေျပာျပခဲပ ့ ါတယ္။

မျပည့္လို႔ ေဘာင္ဘင္ခတ္တာ သူေျပာတဲ့ “မရင့္က်က္လို႔” ဆိတ ု ဲစ ့ ကားကို ေတာ္ေတာ္ သေဘာက် သြားတယ္။ ပညာမျပည္ဝ ့ လိ႔ု အေတြးအေခၚ မရင္က ့ ်က္သဟ ူ ာ ေဘာင္ဘင္ခတ္ တတ္တယ္။ မီး႐ွဴးမီးပန္းေတြ လႊတတ ္ တ္တယ္။ စတန္႔ ထြငတ ္ တ္တယ္။ ပညာ ျပည့္ဝလို႔ အေတြးအေခၚ ရင္က ့ ်က္သေ ူ တြကေတာ့ ေအးေအးေနၿပီး တည္ၿငိမ္ တယ္။ စိတဓ ္ ာတ္ ေယာက္ယက္ခတ္ မေနသလို အေနအထိင ု ္ အေျပာအဆိလ ု ည္း လွ်ပ္ေပၚ ေလာလီမႈ မရွဘ ိ းူ ။ ဣေႁႏၵရတယ္။ မျပည္အ ့ းုိ မ်ားသာ ေဘာင္ဘင္ ခတ္တာ။ ျပည့္တဲ့အိုးက တည္တည္ၿငိမၿ္ ငိမ္ ရွိတယ္။ ေမ်ာက္လႊဲေက်ာ္ မလုပဘ ္ းူ ။

Typing - ေမ

88


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လူကုိ ဆင္ဆာလုပ္လို႔မရ ဒီေန႔ ဝတ္စားဆင္ယင္မမ ႈ ာွ စတန္အ ႔ မ်ိဳးမ်ိဳး ထြငၿ္ ပီး လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ လုပေ ္ နၾကတာဟာ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၾကည္ေ ့ တာ့ မရင့္က်က္ၾကေသးလို႔၊ မျပည္ဝ ့ ၾကေသးလိပ ႔ု ဲ။ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီတာေတြကုိ ဘယ္ေလာက္ပဲ ပညာေပးေပး၊

http://mmteashop.com

ဘယ္ေလာက္ပဲ ႐ႈတခ ္ ်႐ႈတခ ္ ်၊ ေဟာရင္းသာ ပ်ံေတာ္မသ ူ ြားမယ္ ျပဳျပင္သြားၾကမွာ မဟုတတ ္ ာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ လူတစ္ဥးီ ခ်င္းစီရဲ႕ ဝတ္စားဆင္ယင္မက ႈ ုိ လိုက္ၿပီး ကြပ္ညႇပ္လို႔လည္း ျဖစ္တာမဟုတဘ ္ းူ ။ စာအုပ္တို႔၊ ႐ုပ္ရွင္တို႔သာ ဆင္ဆာလုပ္လို႔ ရႏိင ု တ ္ ာ။ လူကုိ ဆင္ဆာလုပ္လို႔မွ မျဖစ္တာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လူတိုင္းလူတိုင္း ကိုယ့္ဘဝကို

ကိုယ့္စိတ္တိုင္းက်

ဖန္တီးေနထိုင္ခြင့္ကိုလည္း

အသိအမွတျ္ ပဳ

ေလးစားၾကရမွာ မဟုတလ ္ ား။

စာဖတ္ေလ ရင္က ့ ်က္ေလ လူ႔စိတ္ကို ဥပေဒနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရဘူး။ အတင္းအက်ပ္ ျပဳျပင္လ႔ုိ မျဖစ္ဘးူ ။

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕

စိတ္ကို

သူကုိယ္တိုင္

ျပဳျပင္မ၊ွ

သူကိုယ္တိုင္

ထိနး္ ခ်ဳပ္မွ ရတယ္။ သူကိုယ္တိုင္ ျပဳျပင္ခ်င္တဲစ ့ တ ိ ္ ရွမ ိ လာမခ်င္း ဘယ္ေလာက္ ပညာေပးေပး၊ ဘယ္ေလာက္ ဆံုးမဆံုးမ ဘယ္ေတာ့မွ ျပဳျပင္မာွ မဟုတဘ ္ းူ ။ သူကိုယ္တိုင္ ရင့္က်က္လာၿပီး သိလာမွ ျပဳျပင္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ သူ႔ကို ရင္က ့ ်က္ လာေအာင္ လုပေ ္ ပးဖို႔ပဲ လိတ ု ယ္။ ကိုယ္ပိုင္ အေတြအ ႔ ၾကံဳမ်ားအရ ေျပာရမယ္ ဆိရ ု င္ လူတစ္ေယာက္ကုိ အျမန္ဆးုံ ရင္က ့ ်က္လာေအာင္ လုပေ ္ ပးႏိင ု တ ္ ာက စာဖတ္ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ စာမ်ားမ်ားဖတ္ေလ ျမန္ျမန္ရင္က ့ ်က္ေလပဲ။

Typing - ေမ

89


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ပိတ္ပင္တားဆီး မလုပန ္ ဲ႔ လူငယ္ေတြကုိ စာဖတ္ဖ႔ုိ အားေပးပါ။ ဟိဟ ု ာ မဖတ္နဲ၊႔ ဒီဟာ မဖတ္နဲ႔ဆိုၿပီး ပိတပ ္ င္တားဆီး မလုပပ ္ ါနဲ။႔ သူအ ႔ သက္ သူအ ႔ ႐ြယန ္ ဲ႔ သူႀကိဳက္တာေ႐ြးၿပီးဖတ္ပါေစ။ စာဖတ္ရင္းနဲ႔ သူဟ ႔ ာသူ ေ႐ြးတတ္သြားပါလိမ ္ မ ့္ ယ္။ စိတခ ္ ်လက္ခ်သာ လႊတထ ္ ား

http://mmteashop.com

လိုက္ပါ။ သူပ ႔ တ္ဝန္းက်င္မာွ ဖတ္စရာစာအုပေ ္ တြ မ်ားမ်ားရွေ ိ နဖိသ ႔ု ာ ဂရုစက ုိ ပ ္ ါ။ စာဖတ္ရင္း ဖတ္ရင္းနဲ႔ သူစ ႔ ာဖတ္အဆင့္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ျမင္တ ့ က္သြားတာ သိသသ ိ ာသာ ေတြလ ႔ ာရပါလိမမ ့္ ယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္ကလည္း နတ္သမီး ပံျု ပင္ေတြ၊ တစ္ေထာင္တ ့ စ္ည ပံျု ပင္ေတြ၊ အန္ဒါဆင္ ပံျု ပင္ေတြက စႀကိဳက္ခဲဖ ့ တ္ခဲ့ တာ ျဖစ္တယ္။ ဆယ္ႏစ ွ ္ ပတ္ဝန္းက်င္ေလာက္ရေတာ့ လူစြမး္ ေကာင္းပံျု ပင္၊ ဝတၳဳ ေတြ ႀကိဳက္ခဲတ ့ ယ္။ အဲဒထ ီ က္ နည္းနည္းႀကီးလာေတာ့ စံေ ု ထာက္နဲ႔ စြနစ ႔္ ားခန္း ေတြ၊ သည္းထိတရ ္ င္ဖေ ုိ တြ ႀကိဳက္ခဲတ ့ ယ္။ လူပ်ိဳေပါက္ အ႐ြယေ ္ ရာက္လာေတာ့ အခ်စ္ ဝတၳဳေတြ အဖတ္မ်ားလာတယ္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ၊္ ၁၇ ႏွစေ ္ လာက္မာွ ႏိင ု င ္ ေ ံ ရးဝတၳဳ ေတြ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဖတ္လက ုိ တ ္ ာ အသက္အစိတ္ သံးု ဆယ္ေလာက္အထိ ဆိုပါေတာ့။

သူငယ္ျပန္တာလား ၃၀ ေလာက္ေရာက္ေတာ့ အႀကိဳက္ေျပာင္းသြားၿပီ။ ဝတၳဳေတြ သိပမ ္ ဖတ္ ခ်င္ေတာ့ဘးူ ။ အတၳဳပၸတၱိ စာအုပေ ္ တြ၊ အေတြးအေခၚနဲ႔ အဘိဓမၼာ စာအုပႀ္ ကီး ေတြဘက္ ပိုၿပီး အားသန္သြားတယ္။ အသက္ ငါးဆယ္ေက်ာ္၊ ေျခာက္ဆယ္ ေရာက္ခ်ိနမ ္ ာွ ျမန္မာလူမ်ိဳးအမ်ားစုက ဘာသာေရးစာေပ ဘက္ကုိ စိတည ္ ြတ္

Typing - ေမ

90


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

သြားၿပီး တျခားစာအုပေ ္ တြ မဖတ္ၾကေတာ့ဘးူ ။ ေလာကီေရးေတြပဲဆၿုိ ပီး ေက်ာခိင ု း္ ထားလိက ု ၾ္ ကတယ္။ ကိုယ္တိုင္က်ေတာ့ နည္းနည္းဆန္းတယ္။ သူငယ္ျပန္တာ လားေတာ့ မသိပါဘူး။ ငါးဆယ္ေက်ာ္၊ ေျခာက္ဆယ္ဝန္းက်င္က စၿပီး ဝတၳဳရွည္ႀကီး ေတြနဲ႔ ကဗ်ာေတြကုိ စိတ္က ညြတသ ္ ြားတယ္။ အတၳဳပၸတိၱေတြကို ဖတ္ဆဲ ႀကိဳက္ဆဲ ျဖစ္ေပမယ့္

ကိုယ္တိုင္ေရး

အတၳဳပၸတေ ၱိ တြက်ေတာ့

သိပမ ္ ဖတ္ခ်င္ေတာ့ဘးူ ။

http://mmteashop.com

ကိုယ့္အေၾကာင္း ကိယ ု ေ ္ ရးတဲ့ စာအုပ္တိုင္းလိုလိုဟာ “မင္းလိလ ု စ ူ ား အမ်ားႀကီး ေဟ့၊ ငါလိုလူစား ငါတစ္ေယာက္တည္းပဲ” ဆိတ ု ဲ့ ကိယ ု ရ ္ ည္ေသြးေတြကုိ သည္းမခံ ခ်င္ေတာ့ဘးူ ။

စာဖတ္ခင ုိ း္ ပါ စာဖတ္မ်ားတာနဲ႔ အမွ် လူဟာ ေဝဖန္ပင ုိ း္ ျခား ႏိင ု စ ္ ြမး္ လည္း တိးု တက္ လာပါတယ္။ ရင္က ့ ်က္လာပါတယ္။ ရင္က ့ ်က္သထက္ ရင္က ့ ်က္လာရင္ ျပည္ဝ ့ လာပါတယ္။ အဲဒအ ီ ခ်ိနေ ္ ရာက္ရင္ ေဘာင္ဘင္ မခတ္ေတာ့ဘးူ ။ စတန္မ ႔ ထြင္ ေတာ့ဘးူ ။ တည္ၿငိမသ ္ ြားၿပီ။ စတန္ထ ႔ ြငခ ္ ်င္တဲ၊့ ေပၚပင္လက ုိ ၿ္ ပီး လွ်ပ္ေပၚ ေလာ္လီခ်င္တဲ့ လူငယ္ေတြကုိ စာမ်ားမ်ား ဖတ္ေအာင္သာ တိုက္တြန္း အားေပးပါ။ စတန္ထ ႔ ြငတ ္ ာေတြ ေပ်ာက္သြားပါလိမမ ့္ ယ္။

အတုယဖ ူ ြယ္ ပံသ ့ ကူအလွဴ ရင္းႏွးီ တဲ့ မိတေ ္ ဆြ တစ္ေယာက္ဟာ အမ်ားနဲမ ႔ တူတဲ့ အလွဴအတန္းမ်ိဳးမွာ အင္မတန္

စိတအ ္ ားထက္သန္ပါတယ္။

Typing - ေမ

မိ႐းုိ ဖလာ

စီးပြားေရး

လုပင ္ န္းတစ္ခု

91


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လုပ္ကိုင္ၿပီး ျပည့္စံုႂကြယဝ ္ သူ ျဖစ္လို႔ ဘုရားတည္၊ ေက်ာင္းေဆာက္စတဲ့ ဘိးု ဘြား မိဘမ်ား လုပ္ခဲ့တဲ့ အလွဴႀကီး မ်ိဳးေတြလည္း လုပပ ္ ါတယ္။

စိတက ္ းူ ေပါက္ရာ ေလွ်ာက္သြား

http://mmteashop.com

ဒါေပမယ့္ ပံ့သကူအလွဴလို႔ စိတက ္ းူ ေပါက္ရာ

ထူးထူးျခားျခား ေခၚရမလား

စိတအ ္ ားထက္သန္တဲ့

မသိတဲ့

ေလွ်ာက္ေမာင္းသြားၿပီး၊

အလွဴမ်ိဳး

အလွဴမ်ိဳးကေတာ့

ျဖစ္တယ္။

ကားတစ္စးီ နဲ႔

ဝင္ခ်င္စတ ိ ေ ္ ပါက္တဲ့

ရြာတစ္ရြာကို

ဝင္တယ္၊ ကားေပၚပါသမွ် ပစၥညး္ ေတြကုိ အိမေ ္ ပါက္ေစ့ လိက ု လ ္ ံ ေဝငွလွဴဒါန္း တယ္။

တစ္ခါတစ္ေလ

ေလးျပည္ဝင္

ဆန္အတ ိ ေ ္ လးေတြနဲ႔

တစ္ပႆ ိ ာဝင္

ဆီပးုံ ေလးေတြ ေတာင္းေအ့စက ္ ားနဲ႔ အျပည္ပ ့ ါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ေယာက္်ား၊ မိနး္ မ၊ ကေလး၊ လူႀကီး အဝတ္ထပ ု ႀ္ ကီးေတြ စင္းလံးု ျပည္တ ့ င္ၿပီး လိက ု ေ ္ ဝတယ္။ အေဟာင္း

မဟုတဘ ္ းူ ။

အားလံးု

စက္႐ံုထုတ္

အသစ္ေတြ။

ေဆာင္းရာသီ

ေရာက္ခါနီးၿပီ ဆိရ ု င္ေတာ့ ေစာင္ေတြ လိုက္လွဴတယ္။ တစ္ႏွစ္ကို သံုး၊ ေလးႀကိမ္ ေလာက္၊

တစ္ခါတစ္ေလ

စိတက ္ းူ ေပါက္ရင္

ငါးႀကိမ၊္

ေျခာက္ႀကိမေ ္ လာက္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အႏွံ႔ကို ေလွ်ာက္သြားၿပီး လွဴတာ။

အိမေ ္ ပါက္ေစ့ကုိ လိက ု ေ ္ ဝတာ သူလဴွ တာကို ဘယ္သမ ႔ူ ွ အသိမေပးသလို ဘယ္သူ႔မွလည္း ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားတာမ်ိဳး မရွဘ ိ းူ ။ တစ္ခါတေလ သူနဲ႔ ကားေမာင္းသူ ႏွစေ ္ ယာက္ တည္း သြားတယ္။ အလုပ္လုပ္တဲ့ သူ႔ဇနီး တစ္ခါတစ္ေလ ပါတယ္။ ေက်ာင္းပိတ္

Typing - ေမ

92


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ရက္ေတြ ဆိရ ု င္ေတာ့ သူသ ႔ ားသမီးေတြ ကားတစ္စးီ သတ္သတ္နဲ႔ လိက ု တ ္ တ္ တယ္။ သူေ ႔ တာင္းေအ့စ္ ကားကေတာ့ သူနဲ႔ ပစၥညး္ ေတြခ်ည္းပဲ။ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း သြားတဲအ ့ ခါ ရွိသလို အညာေဒသဘက္ သြားတဲအ ့ ခါလည္း ရွိတယ္။ စိတက ္ းူ ရရင္ ရွမး္ ျပည္နယ္ဘက္အထိ တက္ခ်င္တက္သြားတယ္။ သူဝင္ခ်င္တဲ့ ရြာကို ဝင္ၿပီး ရြာလူႀကီးေတြကုိ အသိေပးၿပီးတာနဲ႔ တစ္အမ ိ ဝ ္ င္ တစ္အမ ိ ထ ္ ြက္

http://mmteashop.com

ကိုယ္တိုင္

လိက ု ေ ္ ဝတယ္။

ယူလာတဲပ ့ စၥညး္ က

မေလာက္မင

ျဖစ္ေနရင္

(ေဖာေဖာသီသီ ယူလာေလ့ရွိလို႔ ျဖစ္ခဲတယ္လို႔ ဆိပ ု ါတယ္) ေငြလွဴခဲ့ပါတယ္တဲ့။

ပကာသနမပါ အိမေ ္ ပါက္ေစ့ လိက ု ေ ္ ဝရင္း နာမက်န္းျဖစ္ၿပီး ေဆးဝါးကုသဖိ႔ု လိေ ု နတဲ့ လူနာေတြရ ႔ င္ ေဆးကုဖ႔ုိ ေဆးဖိးု ပါ လွဴပါတယ္။ ရြာစာသင္ေက်ာင္း အမိးု အကာမရွိ ျဖစ္ေနတာ ေတြရ ႔ င္လည္း ျပဳျပင္ဖ႔ုိ ေငြလဴွ ပါတယ္။ ဒီလိုသာလွဴတာ၊ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါ ပါ ဆိတ ု ာမ်ိဳးေတြ ေျပာေနတာ မဟုတဘ ္ းူ ။ တစ္ခါသြားၿပီးသားရြာကို ေနာက္တစ္ေခါက္ ထပ္သြားေလ့ မရွဘ ိ းူ ။ ပကာသန ဘာဆိဘ ု ာမွ မပါတဲ့ အလွဴမ်ိဳး ျဖစ္လို႔ သာဓုေခၚဖိ႔ု ေကာင္းပါတယ္။

စိတမ ္ ၾကည္လင္စရာ ေတြ႔ရလို႔ ဒီလို ထူးျခားတဲ့ အလွဴမ်ိဳး လွဴဖို႔ ဘယ္လုိ စိတ္ကူးေပါက္ခဲ့တာလဲလို႔ ေမးေတာ့ သူအ ႔ ေျဖက စိတဝ ္ င္စားစရာ ေကာင္းၿပီး ေတြးစရာေတြလည္း အမ်ားႀကီး ပါပါတယ္။

အစကေတာ့

Typing - ေမ

သူဟာ

သူမ်ားတကာေတြ

လွဴ႐ိုးလွဴစဥ္

အတိုင္း

93


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မူလတန္းေက်ာင္း ေဆာက္ လွဴတာ၊ စာၾကည့္တိုက္ေဆာင္ လွဴတာ၊ ေရတြငး္ ေရကန္ လွဴတာ စတဲ့ အလွဴမ်ိဳးေတြပဲ လုပပ ္ ါတယ္တဲ။့ အဲဒီလို လုပရ ္ င္းနဲ႔ စိတမ ္ ၾကည္လင္စရာေလး

ေတြ

ခဏခဏ

ေတြလ ႔ ာရတဲအ ့ တြက္

အခုလုိ

ေျပာင္းလုပ္ လိုက္တာလို႔ ေျပာတယ္။ “စိတမ ္ ၾကည္လင္စရာ ဆိတ ု ာ ဘယ္လုိ ဟာမ်ိဳး ေတြလဲ ရွငး္ ျပပါဦး၊ မွတရ ္ သားရ တာေပါ့” လို႔ ေျပာတဲအ ့ ခါ သူက

http://mmteashop.com

အေၾကာင္းႏွစခ ္ က ု ုိ ရွငး္ ျပပါတယ္။

စုဖြဲ႔ ေဆာင္႐ြကတ ္ ဲအ ့ ခါ ပထမအေၾကာင္းကေတာ့ မထူးဆန္းပါဘူး။ လူေ ႔ လာကမွာ ေတြရ ႔ ိွ ေတြစ ႔ ဥ္ ေတြပါ။ ရြာတစ္ရြာမွာ ေက်ာင္းေဆာက္၊ ေရတြငး္ ေရကန္တးူ စတဲအ ့ လုပေ ္ တြ လုပတ ္ ဲ့ အခါမွာ ရြာလူႀကီးေတြ စုဖြဲၿ႔ ပီး ေဆာင္ရြကၾ္ ကၿမဲ ျဖစ္တဲ့အတိုင္း စုေပါင္း ေခါင္းေဆာင္မန ႈ ဲ႔ လုပၾ္ ကရတယ္။ အဲဒအ ီ ခါ တစ္ေယာက္နဲတ ႔ စ္ေယာက္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ စကားမ်ားၾက၊ မတည္ၾ့ ကျဖစ္ၿပီး လုပင ္ န္း အၿပီးမသတ္ႏင ုိ ္ဘဲ ၾကန္ၾ႔ ကာ ေနတတ္တယ္။ အလွဴရွင္ဆီကိုလည္း တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး စကားေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာက္လာတဲအ ့ တြက္ စိတမ ္ ၾကည္မသာ ျဖစ္ရတယ္။ ကုသိုလ္လိုခ်င္လို႔ လွဴပါမွ စိတ္ဆိုး ေဒါသထြကၿ္ ပီး အကုသလ ုိ ္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ ရွငး္ ျပပါတယ္။

အလွဴကိသ ု ာ အားကိုးၿပီး လုပ္လို႔မရ ဒုတယ ိ အေၾကာင္းကေတာ့ စဥ္းစားစရာ၊ ေတြးစရာေတြ အမ်ားႀကီးရေစတဲ့ အေၾကာင္း

ျဖစ္တယ္။

Typing - ေမ

သူေျပာတာက

နီးစပ္ရာ

ေဒသတစ္ခု

ရြာတစ္ရြာကို

94


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

သတ္မွတ္ၿပီး လွဴတဲ့၊ တန္းတဲအ ့ ခါ ၾကာလာေတာ့ ရြာက လူတခ်ိဳ႕ဟာ ဘာကိစပ ၥ ဲ လုပစ ္ ရာ ရွိလာရွိလာ ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ မလုပခ ္ ်င္ၾကေတာ့ဘဲ အလွဴခံ ဖို႔ေလာက္သာ စဥ္းစားလာၾကတာ ေတြရ ႔ တဲ့ အတြကလ ္ ႔ုိ ဆိပ ု ါတယ္။ တစ္ခါက သူ ႏွစထ ္ ပ္မလ ူ တန္းေက်ာင္း ေဆာက္ၿပီး လွဴထားတဲရ ့ ြာက လူငယ္ေတြ ေရာက္လာၿပီး စာၾကည့္တိုက္ ေဆာက္လွဴပါလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ေမးၾကည္လ ့ က ုိ ေ ္ တာ့ ေလးပင္

http://mmteashop.com

သံးု ခန္း နံရံကပ္ တိက ု က ္ ေလးေဆာက္ၿပီး သြပမ ္ းုိ မယ္၊ မွနဗ ္ ႐ ီ ုိ ေလးလံးု ေလာက္နဲ႔ စာအုပေ ္ တြ ထိန္းသိမ္းမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ လစဥ္ စာအုပေ ္ တြ ျဖည့္တင္းဖို႔ဘယ္လို အစီအစဥ္ လုပထ ္ ားလဲလ႔ုိ စပ္စုလိုက္ေတာ့ ရန္ကန ု က ္ စာေရးဆရာေတြနဲ႔ စာအုပ္ တိက ု ေ ္ တြဆီ ဆက္သြယၿ္ ပီး အလွဴခံဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္တဲ။့ လူငယ္ေတြဆေ ုိ တာ့ ဘာမဆို ခပ္လြယလ ္ ြယ္ ေတြးလိက ု ၾ္ ကတာကိးု ။ အလွဴခံတာ တစ္ခုတည္း အားကိးု ၿပီး ေရရွညတ ္ ည္တေ ့ံ အာင္ လုပ္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ သူတို႔ မစဥ္းစားမိၾကဘူး။

ကိုယ့္အားနဲ႔ကိုယ္ ရပ္တည္ဖို႔ ဒါထက္ အလွဴခံရတဲ့

ပိအ ု ေရးႀကီးတာက

စာအုပေ ္ လာက္နဲေ ႔ တာ့

ေရရွညတ ္ ည္တေ ့ံ အာင္ ဘယ္စာၾကည့္တိုက္မွ

ထိန္းသိမ္းဖို႔ပါ။ ေရရွညမ ္ တည္တ့ံ

ႏိင ု ပ ္ ါဘူး။ အလွဴရွင္ကို အားမကိးု ဘဲ ကိုယ့္အားနဲ႔ကိုယ္ ရည္တည္ႏင ုိ တ ္ ဲ့ နည္းလမ္း မ်ိဳး ရွာရမွာမဟုတလ ္ ား။ အခုေတာ့ အလွဴခံတဲန ့ ည္းနဲ႔ ရပ္တည္မယ္လို႔ စဥ္းစားေန တာ ဘယ္ေကာင္းမွာလဲ။ လူငယ္ေတြ သင့္တင့္တဲ့ အလွဴေငြ ထည္ဝ ့ င္ ေပးလိက ု ္ ပါတယ္။

Typing - ေမ

95


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ထပ္ဆင့္ သာဓုေခၚ အဲဒအ ီ ခ်ိနက ္ စၿပီး

သူဟာ

အခုလိုပံ့သကူ

အလွဴမ်ိဳးေတြပဲ

လုပပ ္ ါ

ေတာ့တယ္။ ကိုယ္တတ္ႏိုင္သေလာက္၊ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္လုပ္တာဆိုေတာ့ ကိယ ု အ ့္ တြက္ ဝန္ထပ ု ဝ ္ န္ပးုိ လည္း မျဖစ္တာမိ႔ု သိပ္စိတ္ခ်မ္းသာတယ္လို႔ သူက

http://mmteashop.com

ေျပာပါတယ္။ ပကာသန မဖက္တဲ့ သူ႔အလွဴကို သာဓုေခၚမိသလို လူငယ္ေတြကုိ သူတစ္ပါးအေပၚ မွခ ီ အ ုိ ားထားမလုပဘ ္ ဲ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ရပ္တည္ေစခ်င္တဲ့ အတြက္ ပံသ ့ ကူ အလွဴမ်ိဳး ေျပာင္းလုပသ ္ ူ စိတ္ဓာတ္ကိုလည္း ထပ္ဆင့္ သာဓု ေခၚလိက ု ္ မိပါေတာ့ တယ္။

အစိးု ရက မိဘလား၊ ျပည္သူက မိဘလား လူငယ္ ဂ်ာနယ္သမား တစ္ေယာက္က စာေရးရင္း သံုးလိုက္တဲ့ စကားလံးု တစ္လးုံ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘဝင္မက်သလို ျဖစ္လာလို႔ စာေရးတာကို ရပ္ထားၿပီး လာေရာက္ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေပၚထြကလ ္ ာမယ့္ အစိးု ရ အေၾကာင္း ေရးရင္းနဲ႔ အစိးု ရဆိတ ု ာ တိင ု း္ သူျပည္သားမ်ားကို ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔ သနားၾကင္နာရမယ္လ႔ုိ ေရးလိက ု တ ္ ယ္။ ေရးလည္းၿပီးေရာ ဟုတမ ္ ဟ ွ တ ု ္ရဲ႕လားလိ႔ု စိတ္ထဲမွာ သံသယေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာနဲ႔ လာေဆြးေႏြးတာလိ႔ု ေျပာပါတယ္။

Typing - ေမ

96


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

တိုင္းသူျပည္သားရဲ႕ မိဘလား ဘာကို

ဘဝင္မက်

သံသယေတြ

ပြားတာလဲလ႔ုိ

ဆက္ေမးေတာ့

ရင္ဝယ္သား ကဲ့သို႔ ဆိတ ု ဲစ ့ ကားပါ။ အဲဒစ ီ ကားအရ အဓိပာၸ ယ္ ေကာက္လက ုိ မ ္ ယ္ ဆိရ ု င္ အစိးု ရက တိင ု း္ သူျပည္သားမ်ားရဲ႕ မိဘဆိတ ု ဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။

http://mmteashop.com

ဒီမက ုိ ေရစီေခတ္မာွ ေပးတာ

အစိးု ရဆိတ ု ာ

မဟုတလ ္ ား။

တိင ု း္ ျပည္ရဲ႕ ဘ႑ာေငြ

တာဝန္ကုိ

ဘ႑ာေငြထဲက ဆိတ ု ာလည္း

အခြနအ ္ တုတေ ္ တြ

တိင ု း္ သူျပည္သားမ်ားက အခ်ိနျ္ ပည့္

လစာရိကာၡ

ထမ္းေဆာင္ႏင ုိ ဖ ္ ႔ုိ

ေပးထားခဲတ ့ ယ္။

တိင ု း္ သူျပည္သားမ်ားဆီက

ျဖစ္တာေၾကာင္၊့

ေရြးခ်ယ္တာဝန္

တိုင္းသူျပည္သား

အတြက္

တိင ု း္ ျပည္ရဲ႕

ေကာက္ယရ ူ ရွထ ိ ားတဲ့ မ်ားကသာ

အစိးု ရရဲ႕

အလုပ္ရွင္လို႔ ဆိုရမွာ မဟုတဘ ္ းူ လား စတ့ဲ ေမးခြနး္ ေတြကုိ တသီတတန္းႀကီး ဆက္ေမး လိက ု ပ ္ ါတယ္။ ဒီတစ္ခါေျဖရမွာကေတာ့ ကိုယ့္အလွည့္ ျဖစ္သြားပါတယ္။

တရားလက္လြတမ ္ ျပဳေစဖိ႔ု သူ

ဘဝင္မက်ျဖစ္တာ

ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔

ျဖစ္သင္ပ ့ ါတယ္။

သနားၾကင္နာရမယ္

တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို

ဆိတ ု ဲစ ့ ကားက

ေရွးေခတ္ေရွးအခါ

ရွငဘ ္ ရ ု င္စနစ္ အုပခ ္ ်ဳပ္တဲေ ့ ခတ္က သံုးေလ့ရွိတဲ့စကား ျဖစ္တယ္။ သူေ ႔ ခတ္ သူ႔ အခါနဲဲေ ႔ တာ့ လိက ု ေ ္ လ်ာညီေထြ ရွတ ိ ာေပါ့။ အဲဒေ ီ ခတ္ကေတာ့ မင္းကို တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ားက အဆက္

ေရြးခ်ယ္ခန္အ ႔ ပ္တာ

အေမြဆက္ခၿံ ပီး

မဟုတပ ္ ါဘူး။

ျဖစ္လာၾကရတာပါ။

မင္းမ်ိဳးမင္းႏြယ္

သူေ ႔ ခတ္

အစဥ္

သူအ ႔ ခါအေလ်ာက္

ဘုရင္က အရွငသ ္ ခင္ သက္ဦးဆံပိုင္ျဖစ္ၿပီး တိင ု း္ သူျပည္သားမ်ားကို ေက်းေတာ္မ်ိဳး

Typing - ေမ

97


http://mmteashop.com ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး

အျဖစ္

သေဘာထား

လူထုစိန္ဝင္း

ခဲၾ့ ကတယ္။

အဲဒီလို

အေျခအေနမွာ

သက္ဦးဆံပိုင္ အရွငသ ္ ခင္ျဖစ္တဲ့ ဘုရင္က တရားလက္လြတ္ မျပဳေစဖိအ ႔ု တြက္ ဘုရင္ဆိုတာ

မိဘသဖြယ္

တိင ု း္ သူျပည္သားမ်ားကို

ရင္ဝယ္သား

ကဲ့သို႔

သေဘာထားၿပီး အုပခ ္ ်ဳပ္ရမယ္လ႔ုိ ပညာရွမ ိ ်ား ဆိခ ု ဲၾ့ ကတာ ျဖစ္တယ္။

http://mmteashop.com

ျပည္သူက အာဏာပိင ု ္ ေခတ္ေတြ စနစ္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းသြားခဲၿ့ ပီျဖစ္တဲ့ ဒီေခတ္မာွ ေတာ့ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္စနစ္

ဘုရင္စနစ္ဆတ ုိ ာ

ေတြဟာလည္း

ခ်ဳပ္ျငိမး္ သြားပါၿပီ။

သက္ဦးဆံပိုင္

ႂကြငး္ က်န္ေနေသးတဲ့

မဟုတေ ္ တာ့ပါဘူး။

အားလံးု ဟာ

တိင ု း္ သူျပည္သားမ်ားက ေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဖြဲစ ႔ ည္းအုပခ ္ ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ ေအာက္က ဘုရင္ေတြ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ျပည္သက ူ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ လႊတေ ္ တာ္ကုိ

နာခံရသူေတြ

ျဖစ္ေနပါၿပီ။

အဲဒါေၾကာင့္

ဒီမက ုိ ေရစီစနစ္ရဲ႕

လူအ ႔ ဖြဲအ ႔ စည္းမွာ မဲဆႏၵရင ွ ္ တိင ု း္ သူျပည္သားမ်ားက အာဏာ အပိုင္ဆံုးသူမ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ ဘုရင္တို႔၊ အစိုးရတို႔၊ လႊတ္ေတာ္တို႔ ဆိတ ု ဲ့ အရာအားလံးု ဟာ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ဦးထိပထ ္ ားၿပီး ျပည္သူလူထုက တာဝန္ေပး ေစခိင ု း္ တဲအ ့ တိင ု း္ လိုက္နာ ေဆာင္ရြကၾ္ ကရတယ္။

ျပည္သက ူ သာ မိဘ အဲဒါေၾကာင့္ ေရွးေခတ္ ေရွးအခါကတည္းက အစိးု ရနဲ႔ အစိးု ရ ဝန္ထမ္းမ်ား ကို ျပည္သဝ ႔ူ န္ထမ္း၊ ျပည္သအ ႔ူ ေစခံ (Public Servant) လို႔ ေခၚခဲၾ့ ကတယ္။

Typing - ေမ

98


http://mmteashop.com ျပည္သက ူ ေပးတဲ့

လစာရိကာၡ ကို

လူထုစိန္ဝင္း

စားေနၾကသူမ်ား

ျဖစ္လို႔

ဒီလိုေခၚတာဟာ

ေလ်ာ္ကန္ သင္ျ့ မတ္ပါတယ္။ ျပည္သဟ ူ ာ အရွငသ ္ ခင္၊ ျပည္သဟ ူ ာ အဓိကဆိတ ု ဲ့ ဒီမက ုိ ေရစီရဲ႕

အႏွစသ ္ ာရနဲလ ႔ ည္း

ကိုက္ညီတဲ့

အသံးု အႏႈနး္

ျဖစ္တယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ ဘဝင္မက်လိ႔ု လာေရာက္ေဆြးေႏြးတဲ့ လူငယ္ ဂ်ာနယ္သမားေလးကို ဒီမက ုိ ေရစီ ေခတ္မာွ အစိးု ရက မိဘမဟုတဘ ္ းူ ၊ တိုင္းသူျပည္သား မဲဆႏၵရင ွ မ ္ ်ား

http://mmteashop.com

ကသာ မိဘျဖစ္တယ္လို႔ အက်ယ္တဝင့္ ေဆြးေႏြး ရွင္းျပလိုက္ပါတယ္။

အသံုးအႏႈန္းမ်ား ဓေလ့ထးုံ စံနဲ႔

စကားလံးု

ေဝါဟာရ

အသံးု အႏႈနး္ မ်ားဟာ

ေခတ္ကုိ

ေက်ာ္လြနၿ္ ပီး တည္တေ ့ံ နေလ့ ရွၾိ ကတယ္။ ဘုရင္ကို မိဘေနရာ၊ သက္ဦးဆံပိုင္ အရွငသ ္ ခင္ ေနရာထားၿပီး ေျပာဆိခ ု ဲတ ့ ဲ့ အသံးု အႏႈနး္ မ်ားဟာ သမၼတေခတ္အထိ ဆက္ၿပီး သံးု စြဲေနၾကတယ္။ ဌာနဆိင ု ရ ္ ာ အဖြဲအ ႔ စည္းမ်ားကို အာဏာပိင ု ္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားလိ႔ု သံးု စြဲေနတာလည္း မသင္ေ ့ တာ္ဘးူ ။ ျပဳျပင္ဖေ ႔ုိ ကာင္းတာ ၾကာၿပီ။ “ပညတ္သြားရာ ဓာတ္သက္ပါ” ဆိတ ု ဲ့ စကားအတိင ု း္ အသံးု အႏႈနး္ ေဝါဟာရ ေၾကာင့္ လူေတြရဲ႕စိတဓ ္ ာတ္ေတြပါ ေျပာင္းသြားတတ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္မာွ အာဏာပိင ု တ ္ ာက ျပည္သေ ူ တြျဖစ္တယ္။ ဝန္ထမ္းေတြ မဟုတဘ ္ းူ ။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ မွာ ဒီလအ ုိ ေခၚအေဝၚ အသံးု အႏႈနး္ ေတြကစၿပီး ျပဳျပင္ ၾကရပါလိမမ ့္ ယ္။

႐ိုးတစ္လံုး ဓားတစ္စင္း အာဏာပိုင္ဆိုတဲ့ စကားလံးု ေၾကာင့္ ျပည္သဝ ႔ူ န္ထမ္း (Public Servant ) ေတြက သူတို႔ကိုယ္ သူတို႔ ႐ိုးတစ္လံုး ဓားတစ္စင္းနဲ႔ အာဏာပိင ု စ ္ းုိ တဲ့ အရွငသ ္ ခင္

Typing - ေမ

99


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အျဖစ္ မွတယ ္ သ ူ ြားတတ္ၾကတယ္။ သူတို႔ကို လစာရိကာၡ ေပးထားတဲ့ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ားကို အာဏာပါဝါျပ မနည္းႀကီး

ေက်းေတာ္မ်ိဳး ဟိနး္ ၾက

ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးမ်ား

ေဟာက္ၾကတယ္။

လုပၾ္ ကရပါလိမ့္မယ္။

အျဖစ္

သေဘာထားၿပီး

ဒီစ႐ိုက္ေတြ

ပေပ်ာက္ေအာင္

အျမစ္တြယခ ္ ဲတ ့ ာ

ၾကာလွၿပီ။

မ်က္ႏာွ ျဖဴ

အရွငသ ္ ခင္ႀကီးမ်ား ေခတ္က သူတို႔ကို သခင္ေခၚၿပီး ဒူးတုပ္ ခစားေစခဲရ ့ ာက

http://mmteashop.com

စခဲတ ့ ဲ့ အက်င့္ ျဖစ္တယ္။ ဒီမက ုိ ေရစီစနစ္ အျမစ္တြယေ ္ နတဲ့

တည္ေဆာက္မယ္ဆရ ုိ င္

အေတြးအေခၚေဟာင္း၊

လူေတြရဲ႕ေခါင္းထဲမာွ

စိတဓ ္ ာတ္ေဟာင္းေတြကုိ

လံုးဝ

ရွငး္ လင္း ဖယ္ရာွ းပစ္ဖ႔ုိ လိပ ု ါတယ္။ ပညတ္သြားရာ ဓာတ္သက္ပါ မျဖစ္ရ ေလေအာင္ အေခၚအေဝၚ အသံးု အႏႈနး္ ေတြက အစ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ပစ္ရပါတယ္။ တိင ု း္ သူျပည္သားမ်ားကို

ရင္ဝယ္သား

ကဲ့သို႔

သနားၾကင္နာရမယ္

ဆိတ ု ဲ့

အေျပာအဆို အသံးု အႏႈနး္ မ်ိဳးကိုလည္း ေပ်ာက္ေအာင္ လုပရ ္ ပါမယ္။ အစိးု ရက မိဘ မဟုတ္ဘးူ ၊ ျပည္သက ူ သာ မိဘျဖစ္တယ္ဆတ ုိ ဲ့ စကားကို နားထဲ စြဲေအာင္ လုပေ ္ ပးဖိလ ႔ု ည္း အထူးလိအ ု ပ္ ပါတယ္။ ဒါမွ ဒီမက ုိ ေရစီနဲ႔ လိက ု ေ ္ လ်ာညီေထြ ျဖစ္မာွ ပါ။

ခ်စ္စရာ ေရွး႐ိးု စဥ္လာ ျမန္မာ့ဓေလ့စ႐ိက ု ္ ျပည္သေ ႔ူ ခတ္မာွ “အတုယဖ ူ ြယ္ ပံ့သကူအလွဴ” ဆိတ ု ဲ့ ေဆာင္းပါး ပါလာတဲ့ ေန႔က

ဖုန္းဆက္သူေတြ

ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။

မုဒတ ိ ာပြားမိတဲ့

အေၾကာင္း

ေျပာသူေတြ ခ်ည္းပါ။ တခ်ိဳ႕က အလွဴရွင္ကို သိခ်င္လို႔ ေမးၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က

Typing - ေမ

100


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လူငယ္ေတြကုိ သူတစ္ပါးအေပၚ မမွီခိုဘဲ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ ရပ္တည္ ေစခ်င္တဲ့ ေစတနာနဲ႔ ေျပာတဲ့ အလွဴရွင္ရဲ႕ သေဘာထားကို ေထာက္ခၿံ ပီး ဖုနး္ ဆက္ ၾကတာ ျဖစ္တယ္။

http://mmteashop.com

လႈံေဆာ္စာ မ်ားမ်ားေရးပါ တစ္ေယာက္ကေတာ့ သူတစ္ပါးအေပၚ အားကိုးမွီခိုတဲ့စိတ္ ပေပ်ာက္ေရး အတြက္

လႈေ ံ ဆာ္စာေတြ

တစ္ေယာက္တစ္လက္

မ်ားမ်ားေရးေပးပါ၊

အခုေခတ္မာွ

ဝိင ု း္ ဝန္းလုပေ ္ ဆာင္ၾကတဲ့

အစဥ္အလာ

ရပ္ေရးရြာမႈကုိ ျမန္မာ့ဓေလ့

စ႐ိက ု ေ ္ တြ ကြယေ ္ ပ်ာက္ၿပီး ထစ္ခနဲရိွ အလွဴရွင္ ရွာဖိခ ႔ု ်ည္းသာ ေတြးေနသူေတြ မ်ားသထက္ မ်ားလာေနပါတယ္လ႔ုိ ေျပာသြားပါတယ္။ အလွဴရွင္ သိခ်င္သမ ူ ်ား ကိေ ု တာ့

အလွဴရွင္ကိုယ္တိုင္က

မ႑ပ္တင ုိ တ ္ က္ျပခ်င္သူ

မဟုတတ ္ ာေၾကာင့္

မသိခ်င္ပါနဲလ ႔ ႔ုိ စိတမ ္ ေကာင္းစြာ ျငင္းလိုက္ရတယ္။ လႈေ ံ ဆာ္စာေတြ မ်ားမ်ား ေရးေပးပါ ဆိုသူမ်ားကိုေတာ့ မၾကာခဏ ေရးေနပါတယ္။ ေနာင္လည္း ေရးပါမယ္ လို႔

ကတိျပဳလိက ု တ ္ ယ္။

စာဖတ္ပရိသတ္

ျပည္သလ ူ ထ ူ ုရဲ႕

လိုအင္ဆႏၵကို

အတတ္ႏိုင္ဆံုး ျဖည္ဆ ့ ည္းေပးရမွာက စာေရးသူမ်ားရဲ႕ တာဝန္ မဟုတပ ္ ါလား။

ျမန္မာ့႐းုိ ရာ အစဥ္အလာ ဖုနး္ ဆက္တဲ့ စာဖတ္သက ူ ရပ္ေရးရြာမႈကုိ တစ္ေယာက္တစ္လက္ ဝိင ု း္ ဝန္း လုပေ ္ ဆာင္ၾကတဲ့

အစဥ္အလာ

ျမန္မာ့ဓေလ့စ႐ိက ု ေ ္ တြလ႔ုိ

ေျပာလိက ု ေ ္ တာ့မွ

“ဟုတေ ္ ပသားပဲ၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားဟာ အဖြဲအ ႔ စည္းစိတဓ ္ ာတ္နဲ႔ ဘံအ ု က်ိဳးစီးပြား

Typing - ေမ

101


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

စိတဓ ္ ာတ္ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ လူမ်ိဳးပါလား” လို႔ ျပန္ၿပီး သတိရလိက ု မ ္ တ ိ ယ္။ ေက်းလက္ေတာရြာ ေတြမာွ ဆိရ ု င္ ရပ္ေရးရြာေရးျဖစ္ျဖစ္၊ ပုဂၢလိက သာေရးနာေရး ျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာင္းႀကီးငယ္ တစ္ခခ ု ု ရွလ ိ ာခဲရ ့ င္ ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္က အစ တတ္အားသမွ် ဝင္ၿပီးတာဝန္ယၾူ က လုပေ ္ ဆာင္ၾကတယ္။ ေဝယ်ာဝစၥ မွနသ ္ မွ် လူႀကီးက လူႀကီးအေလ်ာက္၊ ကာလသားမ်ားက ကာလသားအေလ်ာက္ မိနး္ မ

http://mmteashop.com

ေတြက

မိနး္ မအုပစ ္ ု

အေလ်ာက္

တစ္ေယာက္တစ္လက္

ပါဝင္လပ ု ေ ္ ဆာင္

ၾကတယ္။

လံုးလံုး မေပ်ာက္ေသးပါ စာဖတ္သမ ူ တ ိ ေ ္ ဆြ

ပူပန္သလို

ေပ်ာက္ကြယသ ္ ြားတဲ့

အေျခအေနကို

လံုးလံုး လ်ားလ်ားႀကီး ေရာက္ေတာ့ မသြားေသးပါဘူး။ က်န္ေကာင္း က်န္ရာေလး ေတြ က်န္ေနပါေသးတယ္။ ေ႐ႊတဂ ိ ုံ တံျမက္လည ွ း္ အသင္း၊ ေရၾကည္ေတာ္ဝတ္ အသင္း၊ ေရာင္ေတာ္ဖြဲ႔ အသင္းစတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔မ်ိဳးေတြဟာ ကိယ ု ေ ့္ စတနာနဲ႔ ကိယ ု ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြကေ ္ နၾကတဲ့ အသင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သက ူ မွ မခိင ု း္ ပဲ လာလုပၾ္ ကတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ေနာက္ပင ုိ း္ ဆယ္စႏ ု စ ွ ္ သံးု ေလးခု အတြငး္ မွာမွ ေပၚေပါက္လာၾကတဲ့ ရန္ကန ု ္ၿမိဳ႕တြငး္ အရပ္တကာ၊ လမ္းတကာက ဥပုသေ ္ န႔ ဆြမး္ ေလာင္း အဖြဲေ ႔ တြ၊ တနဂၤေႏြ ဆြမး္ ေလာင္းအဖြဲ႔ ေတြဟာလည္း ဗုဒဘ ၶ ာသာဝင္ လူႀကီးလူငယ္မ်ားရဲ႕

ရပ္ေရးရြာေရး

စိတဓ ္ ာတ္ေၾကာင့္

ေပၚေပါက္လာတာေတြ

ျဖစ္တယ္။

Typing - ေမ

102


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဖိတထ ္ ားမွ စားရတာ မဟုတ္ မႏၲေလးမွာလည္း ဝတ္အသင္းေတြ

ေရွးအစဥ္အဆက္က

က်န္သင္သ ့ ေလာက္

ရွိခဲ့ၾကတဲ့

အ႐ုဏေ ္ တာ္

က်န္ေနပါေသးတယ္။

မလြနဆ ္ န္လဴွ

အသင္းႀကီးဆိရ ု င္ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာ ေနရာအႏွမ ႔ံ ာွ အသင္းခြဲေတြအမ်ားႀကီး

http://mmteashop.com

တိးု ပြားလာၿပီး

ေရွးကထက္ေတာင္

ထြနး္ ကားစည္ပင္

ေနပါေသးတယ္။

အခု

ေခတ္မာွ ႏိင ု င ္ ျံ ခားသားေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာေနၾကၿပီး ကမာၻအႏွ႔ံ သင္တန္းေတြ လိက ု ေ ္ ပးေနၾကတဲ့ လူအ ႔ ဖြဲအ ႔ စည္း စိတ္ဓာတ္တို႔၊ ရပ္ရြာ အေျချပဳ လူမေ ႈ ရးလုပင ္ န္းတိ႔ု

စတာမ်ိဳးေတြဟာ

ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ

မၾကားဖူးတာမ်ိဳး

မဟုတပ ္ ါဘူး။ ေရွးႏွစေ ္ ပါင္း မ်ားစြာကတည္းက က်င့္သံုး လာခဲၾ့ ကတဲ့ ျမန္မာတိ႔ုရဲ႕ ဓေလ့စ႐ိက ု ေ ္ တြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့လအ ႔ူ ဖြဲအ ႔ စည္းက တမင္တကာ ဖိတထ ္ ားမွ လက္ဖက္ရည္ တစ္ခြက၊္ ထမင္းတစ္နပ္ သြားၿပီး စားရ ေသာက္ရတဲ့ အဖြဲအ ႔ စည္း မ်ိဳး မဟုတပ ္ ါဘူး။ စားခ်ိန္ ေသာက္ခ်ိနန ္ ဲ႔ ၾကံဳႀကိဳက္ေနလို႔ ကေတာ့ မ်က္ႏာွ စိမး္ က်က္မေရြး အိမရ ္ င ွ က ္ ဇြတဝ ္ င္စားခိင ု း္ ေလ့ရတ ိွ ဲ့ လူအ ႔ ဖြဲအ ႔ စည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္မစားရင္ စိတေ ္ တာင္ဆးုိ တတ္ ၾကပါေသးတယ္။

ဖြတသ ္ ထက္ ညစ္ၾကရ သူတစ္ပါးကို မွခ ီ အ ုိ ားထားတဲ့ စိတဟ ္ ာ ျမန္မာ့စတ ိ ရ ္ င္း မဟုတပ ္ ါဘူး။ ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီး ၿပီးသြားတဲ့ ေနာက္ပင ုိ း္ က်မွ ေပၚထြကလ ္ ာတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး အမည္ခံ အဖြဲအ ႔ စည္း ေပါင္းစံုရဲ႕ လုပေ ္ ဆာင္မေ ႈ တြေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့

Typing - ေမ

စိတ္ဓာတ္ျဖစ္တယ္။

ျမန္မာတစ္ခတ ု ည္း

မဟုတပ ္ ါဘူး။

103


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

စစ္ဒဏ္ခခ ံ ဲၾ့ ကရတဲ့ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ ေပၚေပါက္ခဲတ ့ ာပါ။ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ တိင ု း္ ျပည္ ပ်က္ခဲရ ့ တဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို သူေဌးႏိင ု င ္ ေ ံ တြက ကူညေ ီ ထာက္ပေ ့ံ ငြတို႔၊ ေခ်းေငြတ႔ုိ ဆိတ ု ဲ့ နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး တပ္ၿပီး သူတို႔ ၾသဇာခံ ျဖစ္ေအာင္လပ ု တ ္ ယ္။ ေထာက္ပေ ့ံ ငြ ဆိတ ု ာကလည္း တကယ္ေတာ့ နာမည္ေကာင္းဟစ္တာပါ။ အဲဒေ ီ ငြနဲ႔ သူတို႔ႏိုင္ငံက ကုနပ ္ စၥညး္ ေတြ ျပန္ဝယ္ခင ုိ း္ တာျဖစ္တယ္။ ေရာင္းမစြတ ံ ဲ့ ပစၥညး္ ကို ျပင္ပေစ်းထက္

http://mmteashop.com

ႏွစဆ ္ ေလာက္ ေစ်းတင္ေရာင္းေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ အျမတ္ရပါတယ္။ ေထာက္ပ့ံ ခံရတဲ့ ႏိင ု င ္ က ံ ေတာ့ “ဖြတသ ္ ထက္ညစ္” ၿပီး ဆင္းရဲတြငး္ ထဲကကို မတက္ႏင ုိ ေ ္ တာ့ ပါဘူး။

ေငြထပ ု ႀ္ ကီးနဲ႔ ဖိသတ္ခံရ အာဖရိကတိုက္ႀကီးကို အမည္းေရာင္တက ုိ ႀ္ ကီးအျဖစ္က လြတေ ္ ျမာက္ေရး ဆိုၿပီး ကုလသမဂၢ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ ရွိရွိသမွ် အဖြဲအ ႔ စည္းေပါင္းစံက ု လုပခ ္ ဲ့ ၾကတာ စစ္ၿပီးစ ကတည္းက ျဖစ္တယ္။ အခုထက္ထိ ဆင္းရဲတြငး္ က မတက္ႏင ုိ ္ ေသးတာ ဘာေၾကာင္ပ ့ ါလဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာ ဆန္းစစ္ၾကည္ရ ့ င္

ေငြထပ ု ႀ္ ကီးနဲ႔

ဖိသတ္ခံရလို႔ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေတြ႔ႏိုင္တယ္။ ကူညေ ီ ထာက္ပေ ့ံ ငြနဲ႔ ေခ်းေငြေတြ မ်ားမ်ား ဝင္လာေလေလ အတိးု ဝန္ထုပ္ႀကီး ပိပ ု ေ ိ လေလ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတိုး ဝန္ထပ ု ္ ဝန္ပးုိ ႀကီးထက္ ပိုပိတာက သူတစ္ပါးကို မွီခိုလြန္းတဲ့ စိတဓ ္ ာတ္ေတြ အျမစ္ တြယသ ္ ြားေစတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီစိတ္ဓာတ္ကို Dependency Syndrone လို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပညာရွငေ ္ တြက ကင္ပြနး္ တပ္ခဲၾ့ ကတယ္။

Typing - ေမ

104


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေငြထပ ု ျ္ ပ ဇာတ္သင ြ း္ ခဲ့ ဒီစိတ္ဓာတ္ အျမစ္တြယသ ္ ြားၿပီဆရ ုိ င္ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးၿပီး ကိုယ့္ ေျခေထာက္ေပၚ ကိယ ု ္ ရပ္တည္လိုတဲ့ စိတဓ ္ ာတ္ လံုးဝ ခန္းေျခာက္သြားၿပီး ဘာမဆို ကူညီေထာက္ပံ့မႈကိုသာ ေမွ်ာ္ကးုိ ေနေလ့ရိွတယ္။ ခ်မ္းသာတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီး

http://mmteashop.com

ေတြကလည္း ေငြထုပ္ပိုက္ၿပီး သဘာဝ ေဘးဆိးု ကပ္ဆးုိ ၾကီးေတြနဲ႔ စစ္ပြဲႀကီးေတြ ကို ေစာင္ေ ့ မွ်ာ္ေနၾကတယ္။ အဲဒီလို အခ်ိနအ ္ ခါမ်ိဳးမွ သူတို႔ပစၥည္းေတြ အစြထ ံ တ ု ္ ရၿပီး သူတို႔လက္နက္စက္႐ံုႀကီးေတြ အလုပျ္ ဖစ္မာွ ကိးု ။ အဲဒါေၾကာင့္ Dependency Syndrone ျဖစ္ေအာင္ ခ်မ္းသာတဲႏ ့ င ုိ င ္ ႀံ ကီးေတြက တမင္တကာ ဖန္တးီ ေနၾကတာ လို႔ေတာင္ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီစိတ္ဟာ အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတယ္။ ရင္သ ့ းီ ႐ိင ု း္ ပ်တဲ့ စကားလံးု နဲ႔ ေျပာခြငျ့္ ပဳပါ။ အဲဒီစိတ္ကို “သူေတာင္းစားစိတ္” လို႔ ေခၚခ်င္ပါတယ္။ သူေဌးႏိင ု င ္ ေ ံ တြက ေငြထပ ု ျ္ ပၿပီး ဇာတ္သြငး္ ခဲ့တာပါ။

ေက်းလက္ေတြမာွ မေပ်ာက္ေသး ျမန္မာတိ႔ုရဲ႕ မ်ိဳး႐ိးု စဥ္လာဓေလ့စ႐ိက ု က ္ “အတၱာဟိ အတၱေနာ နေတၳာ” မိမိကိုယ္ မိမက ိ လြဲၿပီး အားကိးု စရာ မရွိဆိုတဲ့ ဆံးု မၾသဝါဒက ဆင္းသက္လာတဲ့ စ႐ိက ု ္ ျဖစ္တယ္။ ရပ္ေရးရြာမႈ ကိစၥမွန္သမွ် တစ္ေယာက္တစ္လက္ ဝိင ု း္ ဝန္း လုပေ ္ ဆာင္ ၾကတဲ့ အစဥ္အလာ ႀကီးမားတဲလ ့ မ ူ ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ဒီစိတ္ဓာတ္ဟာ ေက်းလက္ေဒသေတြမာွ မေပ်ာက္မပ်က္ ဆက္လက္ က်င္သ ့ းုံ ေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ ပံ့သကူအလွဴလုပ္တဲ့ မိတေ ္ ဆြေတြရဲ႕ ရည္႐ြယခ ္ ်က္ကလည္း ကယ္တင္ရွင္ေမွ်ာ္တဲ့ စိတဓ ္ ာတ္

ျမန္မာလူမ်ိ ဳးေတြၾကား

Typing - ေမ

အျမစ္တြယ္

မသြားေစဖိ႔ု

ျဖစ္တဲအ ့ တြက္

105


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အင္မတန္မက ွ ုိ ေလးစားထိက ု ပ ္ ါတယ္။ ႏိင ု င ္ ျံ ခားသားေတြ လာေပးတဲ့ သင္တန္း မ်ိဳးစံု ေလွ်ာက္တက္ၿပီး ႏိင ု င ္ ျံ ခားက စာအုပေ ္ တြမွ အထင္ႀကီးတဲ့ ၿမိဳ႕သားလူလည္ ေရေပၚဆီ “အီလစ္” ေတြကပ ုိ ဲ ေျပာစရာ ရွိပါတယ္။ ရပ္ရြာ အေျချပဳ ဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရးတိ႔ု အဖြဲအ ႔ စည္း

စိတ္ဓာတ္တို႔

ဆိတ ု ဲ့

လုပင ္ န္းေတြဟာ

ျမန္မာေတြ

မသိတာ

မဟုတဘ ္ းူ ။ ျမန္မာလူမ်ိဳးတိ႔ုရဲ႕ ေရွး႐ိးု စဥ္လာ ဓေလ့စ႐ိက ု ္ ျဖစ္တယ္ ဆိတ ု ဲ့

http://mmteashop.com

အေၾကာင္းပါ။

အ႐ံႈးကို အႏိင ု ျ္ ဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလိရ ႔ု ပါတယ္ သီတင္းကြ်တ္လျပည္ေ ့ န႔က

ေက်ာင္းသားေဟာင္း

သံးု ေယာက္

လာ

ကန္ေတာ့တယ္။ သူတို႔တစ္ေတြနဲ႔ မေတြရ ႔ တာေတာင္ ဆယ္စႏ ု စ ွ ္ တစ္ခမ ု ကေတာ့ ဘူး။ မႏၲေလးမွာ ေနတဲတ ့ စ္ေယာက္ ေရာက္လာလိ႔ု ဆံုၿပီး လာကန္ေတာ့ၾကတာ ျဖစ္တယ္။

တည္ျငိမ္တဲ့ အရြယ္ သံုးေယာက္စလံုးက အလတ္စား စက္မလ ႈ ပ ု င ္ န္းရွငေ ္ တြ ျဖစ္ၾကတယ္။ အသက္အရြယအ ္ ားျဖင္လ ့ ည္း လူလတ္ပိုင္းထဲ ေရာက္ေနၾကပါၿပီ။ အိမေ ္ ထာင္ေတြ သားေတြ သမီးေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ တည္ျငိမေ ္ နၾကၿပီလ႔ုိ ဆိုႏိုငပ ္ ါတယ္။ တကၠသလ ုိ ္ ေက်ာင္းသားဘဝနဲ႔ သင္တန္းလာတက္ ေနတုနး္ ကေတာ့ အေတာ္ဗ႐ုတက ္ ်တဲ့ လူငယ္ေတြေပါ့။ ဆယ္တန္းေျဖၿပီး စကတည္းက ဘြဲရ ႔ တဲအ ့ ထိ ငါးႏွစ၊္ ေျခာက္ႏစ ွ ္

Typing - ေမ

106


http://mmteashop.com တက္သြားၾကတာ

ဆိေ ု တာ့

သံးု ေယာက္စလံးု နဲ႔

လူထုစိန္ဝင္း လက္ပြနး္ တတီး

ရွိခဲ့တယ္။

သြားေလရာ အတူပါတဲသ ့ ေ ူ တြ ျဖစ္တယ္။ ေလးေခ်ာင္းေထာက္နဲ႔ လႈပရ ္ ာွ းေနရသူ အတြက္ အေကာင္းဆံးု အေဖာ္ေတြ ျဖစ္ခဲၾ့ ကပါတယ္။ အခုလုိ ျပန္ေတြရ ႔ တာ

http://mmteashop.com

ဝမ္းသာရတယ္။ သူတို႔လည္း ငယ္မျူ ပန္ၿပီး ေပ်ာ္ေနၾကတယ္။

ကြကလ ္ ပ္ျဖည္စ ့ ရာေတြ သူတို႔သံုးေယာက္နဲ႔ စကားေျပာေကာင္းေနဆဲမာွ ေနာက္ထပ္ႏစ ွ ေ ္ ယာက္ ေရာက္လာျပန္တယ္။

အခ်ိနအ ္ တိအက်

ခ်ိနး္ ထားေပမယ့္

ျမန္မာ့ထံုးစံအတိုင္း

ေနာက္က် ေနခဲၾ့ ကတယ္။ ကေလးကို က်ဴရွင္ဝင္ပို႔ေနရလို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ ကိယ ု ဆ ္ ီ ယူလာၾကတယ္။ ဆယ္ႏစ ွ ေ ္ က်ာ္ မေတြရ ႔ တဲ့ သူေတြဆေ ုိ တာ့ ကြကလ ္ ပ္ ျဖည္စ ့ ရာေတြ မနည္းဘူး။ စကားလက္ဆုံ ေျပာမကုနႏ ္ င ုိ ္ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ကိုယ့္ ကြကလ ္ ပ္ သူက ႔ ြကလ ္ ပ္ တစ္ခမ ု က်န္ ျဖည့္ေနၾကတာကိုက ေတာ္ေတာ္ၾကာတယ္။ ေနာက္ဆံုး “အခု ဘာေတြ လုပေ ္ နၾကသလဲ” လို႔ ေမးလိက ု ေ ္ တာ့ ေစာေစာက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ သူထ ႔ က္ငါဦးေအာင္ ေရပက္မဝင္ ေျပာဆို ဆူညံ ေနတဲ့ အသံအားလံးု မီးကို ေရနဲ႔ ၿငိမ္းလိုက္သလို ခ်က္ခ်င္း ၿငိမက ္ ် တိတဆ ္ တ ိ ္ သြားေတာ့တယ္။

တစ္ေယာက္ပဲ ဣေျႏၵရ “ကဲ၊ ေျပာပါဦး ဘာလုပေ ္ နလဲ” လိထ ႔ု ပ္ေမးရင္း တစ္ေယာက္ကုိ ေမးေငါ့

Typing - ေမ

107


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ျပလိက ု ေ ္ တာ့ “အခုေလာေလာဆယ္ စက္႐ုံ ခဏရပ္ထားတယ္” လို႔ အားမရွတ ိ ဲ့ ေလသံနဲ႔

ျပန္ေျဖတယ္။

ငါးေယာက္ထဲမာွ

တစ္ေယာက္ၿပီး

ဣေျႏၵမပ်က္

တစ္ေယာက္

လုပေ ္ နႏိင ု တ ္ ာ

ဆက္ေမးလိက ု ေ ္ တာ့

တစ္ေယာက္ပဲ

ရွိၿပီး

က်န္

ေလးေယာက္က အဆင္မေျပၾကဘူးလိ႔ု ေျဖၾကတယ္။ အားလံးု ကို ေမးၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းပဲ တစ္ေယာက္က စကားလမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းပစ္လက ုိ ၿ္ ပီး ႏိင ု င ္ ျံ ခား

http://mmteashop.com

ေရာက္ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ အေၾကာင္းကို ေမးတယ္။ ဆယ္ႏစ ွ ေ ္ က်ာ္ၾကာမွ ျပန္ေတြရ ႔ တဲ့ ဆရာျဖစ္သက ူ ုိ စိတမ ္ ေကာင္း ျဖစ္မသြားေစခ်င္တဲ့

ေစတနာကို

ရိပ္မိလိုက္တဲ့ အတြက္ အဆက္အသြယ္ ရွေ ိ နေသးတဲ့ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ အေၾကာင္းကို ေျပာျပလိက ု ပ ္ ါတယ္။

တစ္သက္လးုံ ေက်ာင္းသားလိျ႔ု မင္ ႏိင ု င ္ ျံ ခားက

လူေတြအေၾကာင္း

အခ်ိနအ ္ ေတာ္ၾကာ

ေျပာၿပီးတဲေ ့ နာက္

ေစာေစာက စကားကို အစျပန္ေကာက္ လိက ု တ ္ ယ္။ သူတို႔ဟာသူတို႔ ကေလး အေဖေတြ ျဖစ္ျဖစ္၊ လုပင ္ န္းရွငေ ္ လးေတြ ျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းဆရာ တစ္ေယာက္ရဲ႕ မ်က္စထ ိ ဲမာွ ေတာ့

သူတို႔ကို

တစ္သက္လးုံ

ေက်ာင္းသားအျဖစ္

ျမင္ေနတာ

ဓမၼတာပဲ။ ေက်ာင္းသား ဘဝတုနး္ က သူတို႔တစ္ေတြကို အားေပးစကားေတြေျပာခဲ၊့ က်ေနတဲ့ စိတဓ ္ ာတ္ေတြကုိ ျပန္ေကာက္တင္ေပးခဲ၊့ လုပ္ၿမဲျဖစ္တဲ့အတိုင္း အခုလုိ ျပန္ေတြၾ႔ ကတဲ့ အခါမွာလည္း ျပန္လပ ု ေ ္ ပးခ်င္တယ္။ လုပေ ္ ပးဖိ႔ု ဝတၱရားရွတ ိ ယ္ လို႔လည္း ခံယထ ူ ားၿမဲ ျဖစ္တယ္။

Typing - ေမ

108


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေသာကနဲ႔ ဖိစးီ မႈေတြ ေလ်ာ့ သူတို႔ စီးပြားေရးလုပင ္ န္းေတြ အေၾကာင္း ဘာမွနားမလည္ေပမယ့္ အခုလုိ ဦးဘယ္သူ ဘယ္ဝါတို႔၊ အမ္ဒီႀကီးတို႔၊ စီအီးအိုႀကီးတို႔၊ အေဖႀကီးတို႔ ျဖစ္ေနခ်ိနမ ္ ာွ ငယ္ဆရာက ငယ္ဘဝတုနး္ ကလို ဆံးု မစကား ေျပာတာေတြ၊ အားေပးစကား

http://mmteashop.com

ေျပာတာေတြ

ျပန္ၾကားရတဲအ ့ ခါ

သူတို႔ရင္ထဲက

ေသာကေတြနဲ႔

ဖိစးီ မႈေတြ

ေလ်ာ့က်သြားၿပီး တဒဂၤေလးျဖစ္ျဖစ္ ၾကည္ႏးူ မႈေလးကို ခံစားသြားၾက ရလိမမ ့္ ယ္ ဆိတ ု ာေတာ့ ယံၾု ကည္တယ္။ သူတို႔မေျပာနဲ႔၊ အသက္ ၇၀ တန္းေရာက္ေနတဲ့ ကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ

ေက်ာင္းေနဖက္

ငယ္သင ူ ယ္ခ်င္းေတြနဲ႔

ဆံုေတြ႔တဲ့အခါမွာ

တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ မင္းတစ္လးုံ ငါတစ္လးုံ နဲ႔ အားရပါးရႀကီး စကားေျပာရ တာကို ၿမိနရ ္ က ွ ေ ္ နမိေသးတာပဲ မဟုတလ ္ ား။

ေဟ့ေကာင္ ေခၚသံၾကားရင္ မႏၲေလး ဒါမွမဟုတ္

ဖားသားလဖုနး္ ေက်ာင္းက

ဖုနး္ ဆက္ၾကတဲအ ့ ခါမွာ

သူငယ္ခ်င္းေတြ

“ေဟ့ေကာင္

စိနဝ ္ င္း”

လာတဲအ ့ ခါ လို႔

ေခၚသံ

ၾကားလိက ု ရ ္ ရင္ ရင္ထဲမာွ ၾကည္ႏးူ ပီတေ ိ တြ တျဖန္းျဖန္းကို ထလာေတာ့တာပါ။ ဒီလိုေခၚသံမ်ိဳး မၾကားရေတာ့တာ ႏွစေ ္ ပါင္း ေလးငါးဆယ္ ရွေ ိ နၿပီ မဟုတလ ္ ား။ တစ္ေလာက

ေရၾကည္မာွ

လာေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ

အေျခက်ေနတဲ့

သူငယ္ခ်င္း

အိမမ ္ ာွ စုေဝးၾကတယ္။

ေဒါက္တာေစာညြန႔္

သူဟ ႔ ာသူ ေရၾကည္မာွ

ဆရာဝန္ႀကီးျဖစ္ျဖစ္၊ ဆရာႀကီးေခၚေခၚ သူ႔ကိုေတြ႔တာနဲ႔ “ေဟ့ ေမာင္ညဳိ ” လို႔ သူ႔ ငယ္နာမည္ကုိ

Typing - ေမ

အားရပါးရ

ပါးစပ္က

အလိုလို

ထြကသ ္ ြားတာပဲ။

ႏိင ု င ္ ျံ ခား

109


http://mmteashop.com ကုမၸဏီႀကီး

တစ္ခုရဲ႕

သိနး္ တန္ေရ”၊

အမ္ဒီႀကီး

ငယ္ငယ္တန ု း္ က

လူထုစိန္ဝင္း

ျဖစ္ေနသူ မ်က္ႏာွ မွာ

ဦးသိန္းတန္ကိုလည္း

“ေဟ့

ေက်ာက္ေပါက္မာေလးေတြ

သံးု ေလးခုေလာက္ မထင္မရွားရွေ ိ နတဲ့ လွျမင္က ့ ်ေတာ့ အားလံးု က “ျဖံဳး”တဲ။့

http://mmteashop.com

ဗိေႏၵာနဲ႔ ဆင္ႀကီး ကိေ ု လးကိေ ု တာ့

ဗိေႏၵာလို႔ေခၚၾကတယ္။

ႏွစတ ္ န္း

သံးု တန္းတုနး္ က

ဆရာမႀကီး ေဒၚလွရင္ ေခ်ာင္းဆိးု ေနတာကို ဒီေကာင္က ေဆးယူလာေပးလိ႔ု သူ႔ကို ဗိေႏၵာဆရာလိ႔ု ေလွာင္ေျပာင္ေခၚၾကတာ။ ေမာင္ေမာင္က်ေတာ့ သူက နားရြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို လႈပ္လႈပ္ျပတတ္လို႔ “ဆင္ႀကီး” လို႔ ေခၚတယ္။ ဟိတ ု န ု း္ ကေတာ့ ဗိေႏၵာတု႔ိ၊

ျဖံဳးတိေ ႔ု ခၚရင္

စိတ္ဆိုးၾကတာေပါ့။

အခုခ်ိနေ ္ ရာက္ေတာ့

ဒီလို

ေခၚလိက ု ရ ္ င္ သူတို႔မ်က္ႏွာေတြ ျပံဳးျပံဳးႀကီး ျဖစ္ၿပီး ၾကည္ႏးူ ေနၾကတယ္။ တစ္ခါက ေက်ာင္းသားေဟာင္း တစ္ေယာက္ဆက ီ ဖုန္နံပါတ္ရလို႔ ဆိုၿပီး ကမာၻေအးဘုရား လမ္းက

ေက်ာက္မ်က္ကမ ု ဏ ၸ တ ီ စ္ခုရဲ႕

အမ္ဒဥ ီ းီ လွျမင္ေ ့ ခၚ

ဦးေရႊမတ ိ က ္

ဖုနး္ ဆက္တယ္။ ဖုနး္ ထဲမာွ သူက ဦးစိနဝ ္ င္း၊ ဦးစိနဝ ္ င္းနဲ႔ ေျပာေနတဲအ ့ တြက္ “ကြ်န္ေတာ္က တစ္တန္းငယ္ပါတယ္၊ စိနဝ ္ င္းပဲေခၚပါ” လို႔ ေျပာလိက ု တ ္ ဲအ ့ ခါ Pyramid Drill ကစားတုနး္ အေပၚကျပဳတ္က်ၿပီး ေမ့သြားတဲ့ စိနဝ ္ င္းေလးလား” လို႔ သူက ျပန္ေမးလိက ု တ ္ ယ္။

Typing - ေမ

110


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ပီတေ ိ တြ တစ္ကိုယ္လံုးျပန္႔ သူ ျပန္ေမးသံ ၾကားလိက ု ္ ၾကားလိုက္ခ်င္း ရင္ထဲမာွ စိမခ ့္ နဲ ျဖစ္သြားၿပီး ပီတေ ိ တြ ခ်က္ခ်င္း တစ္ကိုယ္လံုး ပ်ံ႕ႏွသ ႔ံ ြားေအာင္ ၾကည္ႏူးလိုက္ရတယ္။ သူ အခုထိ

မေမ့ဘဲ

မွတမ ္ ေ ိ နပါေသးလား

ဆိုၿပီး

ဝမ္းသာလိက ု ရ ္ တာ။

http://mmteashop.com

ေက်ာင္းပြဲေတာ္ႀကီး တစ္ခမ ု ာွ “လူပေဒသာ ကစားကြက္” ဆိတ ု ဲ့ တစ္ေယာက္ အေပၚတစ္ေယာက္ ဆင့္တက္ၿပီး အလွျပကစားရတဲ့ ကစားကြကတ ္ စ္ခု ပါပါတယ္။ အဲဒါကို Pyramid Drill လို႔ ေခၚတာပါ။ အဲဒက ီ စားကြကမ ္ ာွ အငယ္ဆးုံ ျဖစ္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္က အၿမဲတမ္း အေပၚဆံးု က ေနရတယ္။ အဲဒေ ီ န႔ကေတာ့ ေအာက္က လူေတြ ဟန္ခ်က္ပ်က္ၿပီး လႈပ္သြားလို႔ အေပၚဆံးု ကေန ျပဳတ္က်သြားပါတယ္။ ေအာက္ေရာက္ေတာ့ သတိေမ့သြား ပါတယ္။ ဒါကို ကိုလွျမင့္က မွတမ ္ ေ ိ နတာပါ။ သူနဲက ႔

ေက်ာင္းဘတ္စက ္ က္ေဘာ

အသင္းမွာလည္း

အတူတူ

ကစားဖက္

ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔လည္း ၾကည္ႏးူ ေစခ်င္ အသက္ႀကီးလာတဲ့ အခါမွာ ငယ္ဘဝကို ျပန္စျမံဳ႕ျပန္ရတာ အင္မတန္ ၾကည္ႏးူ ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ေတြကုိ သူတို႔ ငယ္စဥ္ တုနး္ ကလို ျပန္ၿပီးေျပာလိက ု တ ္ ာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္လိုပဲ သူတို႔လည္း ၾကည္ႏးူ ေစခ်င္တယ္။

သူတို႔

အလုပအ ္ ကိင ု ္

အဆင္မေျပ

ျဖစ္ေနတာကိလ ု ည္း

စိတမ ္ ပ်က္ဘဲ ဆက္လုပ္ဖို႔ အားေပးရတယ္။ အဲဒအ ီ ခါ သူတို႔က “ဆက္လုပ္ႏိုင္တဲ့

Typing - ေမ

111


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အင္အား မရွိေတာ့ဘူး ဆရာရဲ႕” လို႔ ျပန္ေျပာၾကတယ္။ ဆက္လုပ္ႏိုင္စရာ လမ္း မရွိေတာ့ဘူး လို႔လည္း ညည္းျပတယ္။

လမ္းဆိတ ု ာ ရွာရင္ေတြတ ႔ ယ္

http://mmteashop.com

တကယ္ေတာ့ လမ္းကို သူတို႔ မရွာလို႔ပါ။ ရွာရင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာသူတို႔

တစ္ေယာက္ရဲ႕အလုပ္

လိတ ု ယ္။

လက္ထဲမာွ

က်န္လေ ူ တြလည္း

လည္ပတ္ဖို႔အတြက္

သိနး္ တစ္ရာေလာက္ပဲ

သူ႔လိုပဲတဲ့။

ဆယ္ရာခိင ု ႏ ္ န ႈ း္ ေလာက္

လစဥ္

သိနး္ ငါးရာ

အနည္းဆံးု

ရွိေတာ့တယ္လို႔

ေျပာတယ္။

သိနး္ ငါးရာေလာက္နဲ႔

ပံမ ု န ွ ္လည္ပတ္ေနရင္

အျမတ္ေငြရပါတယ္။

ေကာင္းၿပီ၊

အဲဒီလို

တစ္ဥးီ ခ်င္း ဆက္လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွေ ိ တာ့ဘးူ ဆိရ ု င္ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္းငါးေယာက္ တစ္ေယာက္ တစ္ရာစီ စုလိုက္ၾက။ ရတဲင ့ ါးရာနဲ႔ စက္႐တ ုံ စ္ခု လည္ႏိုင္လိမ့္မယ္။ ဆယ္ရာခိင ု ႏ ္ န ႈ း္ နဲရ ႔ တဲ့

သိနး္ ငါးဆယ္ကုိမသံးု ဘဲ

စုထား၊

ဆယ္လၾကာရင္

သိနး္ ငါးရာ ရမယ္။ အဲဒါနဲ႔ ေနာက္စက္႐တ ုံ စ္ခု ထပ္လည္ရင္ ေနာက္ထပ္ ငါးဆယ္ ရလာမယ္။ ႏွစခ ္ ေ ု ပါင္းရင္ တစ္လ သိနး္ တစ္ရာ ျဖစ္မယ္။ ငါးလစုရင္ ေနာက္ထပ္ ရပ္ထားတဲ့

စက္႐ံုလည္ႏိုင္မယ္။

က်န္တဲ႔

စက္႐က ုံ ်ေတာ့

သံးု လေလာက္နဲ႔

ျပန္ဖြင့္ႏိုင္လိမ့္မယ္။

စုေပါင္းအားနဲ႔ ရႏိင ု တ ္ ယ္ တစ္ေယာက္အားနဲ႔

မရႏိင ု ေ ္ ပမယ့္

အမ်ားရဲ႕စုေပါင္းအားနဲဆ ႔ ရ ုိ င္

မရႏိင ု စ ္ ရာ ဘာမွ မရွဘ ိ းူ ။ သူတို႔ သူငယ္ခ်င္းငါးေယာက္ စုေပါင္း ကုမဏ ၸ ေ ီ ထာင္ၿပီး

Typing - ေမ

112


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

စည္းကမ္းတက် ညီညည ီ ြတည ္ ြတ္ လုပရ ္ င္ တစ္ေန႔မာွ အင္မတန္ ႀကီးမားတဲ့ စီးပြားေရး လုပင ္ န္းစုႀကီး ျဖစ္လာႏိင ု တ ္ ယ္။ ဒီသေဘာတရားကို ေျပာျပေတာ့ သူတို႔ ဝမ္းသာ အားတက္ သြားၾကတယ္။ ဆက္တိုင္ပင္ၿပီး ဆက္ႀကိဳးစားၾကမယ္လ႔ုိ တက္တက္ ႂကြႂကြ ေျပာၿပီး ျပန္သြားၾကတယ္။ ေစာင္ၾ့ ကည္ရ ့ ဦးမွာပဲ။ စည္းနဲက ႔ မ္းနဲ႔ အလုပ္ကို အလုပန ္ ဲ႔ တူေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ မေအာင္ျမင္ႏင ုိ စ ္ ရာ မရွိဘူးလို႔

http://mmteashop.com

ယံတ ု ယ္။

အ႐ႈံးက အႏိင ု ေ ္ ျပာင္းႏိင ု ္ အေရးႀကီးတာက

အလုပ္ကို

အလုပန ္ ဲတ ႔ ေ ူ အာင္

လုပ္ဖို႔

ျဖစ္တယ္။

အလုပန ္ ဲ႔ လူမေ ႈ ရး၊ ပုဂဳိၢ လ္ေရးကို စနစ္တက် စည္းျခားထားရမယ္။ ဘာလုပလ ္ ပ ု ္ စည္းကမ္းစနစ္ကုိ ဦးစားေပး လုပ္ကိုင္ရမယ္။ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ငါးေယာက္ကုိ အဲဒအ ီ ေၾကာင္းေတြ ေသေသခ်ာခ်ာ ရွငး္ ျပခဲရ ့ တာက ႐ံးႈ နိမေ ့္ နတဲ့ အေျခအေန မွာေတာင္ စိတဓ ္ ာတ္က်မသြားဘဲ နည္းလမ္းေတြ ႀကိဳးစားရွာေဖြရင္ အ႐ံးႈ ကေန အႏိင ု အ ္ ျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားႏိင ု ေ ္ ၾကာင္း သိေစခ်င္လပ ႔ုိ ါ။ တစ္ေယာက္အားနဲ႔ ယူလို႔ မရႏိင ု ေ ္ ပမယ့္ အမ်ားအားနဲ႔ ယူရင္ ဘာမဆို ယူလို႔ ရႏိင ု ေ ္ ၾကာင္း သူတို႔ သိေစခ်င္ ပါတယ္။

တားၾက ဆီးၾက ကာကြယၾ္ က ကမာၻႀကီး

တစ္ခုလံုး

အုနး္ အုနး္

ကၽြကက ္ ၽြကန ္ ဲ႔

လက္ခပ ု သ ္ ေ ံ တြ

ေသာေသာညံခဲတ ့ ဲ့ ကမာၻဖ ႔ လား ေဘာလံးု ပြဲႀကီး ၿပီးဆံးု သြားပါၿပီ။ ထံုးစံအတိုင္း ေအာင္ပြဲခံ

ေပ်ာ္ရင ႊ ေ ္ က်နပ္သက ူ

Typing - ေမ

နည္းနည္း၊

မေက်နပ္သက ူ

မ်ားမ်ားနဲ႔

113


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

က်န္ရစ္ပါတယ္။ ေဘာလံးု ပြဲေတြ ၾကည္ေ ့ နတာေၾကာင့္ ေရးေနက် ဂ်ာနယ္မ်ား အတြက္

ေဆာင္းပါးေတြ

ေရးဖိ႔ု

ပ်က္ကြကခ ္ ဲေ ့ ပမယ့္

ထြကစ ္

ျပည္သေ ႔ူ ခတ္

အတြကေ ္ တာ့ မပ်က္မကြက္ ေရးလိက ု ရ ္ ပါတယ္။

http://mmteashop.com

ကမာၻအ ႔ ားကစား ေဘာလံးု ကစားတာကို ႏွစၿ္ ခိဳက္

ကမာၻေပၚမွာ

အားေပးက်တဲအ ့ တြက္

အခုဆရ ုိ င္

ရွိသမွ်

ႏိုင္ငံတိုင္း၊

လူမ်ိဳးတိုင္း

ကမာၻအ ႔ ားကစား

လို႔ေတာင္

ေခၚႏိင ု ပ ္ ါၿပီ။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ႏွစဆ ္ ယ္ေလာက္က စိတဝ ္ င္စားမႈ သိပ္မရွိခဲ့တဲ့ အေမရိကန္လ၊ုိ ဂ်ပန္လႏ ုိ င ုိ င ္ ံ ေတြေတာင္ အခုဆရ ုိ င္ သဲႀကီးမဲႀကီး ေဘာလံးု ကစားေနၾကၿပီ။ အဆင္အ ့ တန္း အားျဖင္လ ့ ည္း ကမာၻအ ႔ ဆင္ျ့ ပိဳင္ပြဲ ေနာက္ဆံုး အဆင္ထ ့ ေ ိ တာင္ တက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့အထိ တိးု တက္လာခဲ့ၾကတယ္။ ေဘာလံးု ကစားျခင္းကို စိတအ ္ ားထက္သန္မႈ ႀကီးႀကီးမားမား မရွိတာဆိုလို႔ ကမာၻတစ္ခုလံုး မွာ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရန ္ွ ဲ႔ သီရလ ိ ကၤာဆိတ ု ဲ့ ေတာင္အာရွေလးႏိင ု င ္ ံ ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ သူတို႔ေတြက ခုအခ်ိနထ ္ ိ ခရစ္ကက္နဲ႔ ေဟာ္ကေ ီ လာက္ ေဘာလံးု ကို

မစြဲမက္ၾကေသးပါဘူး။

ခရစ္ကက္နဲ႔

ေဟာ္ကက ီ စားနည္းမ်ား

ဆိရ ု င္ေတာ့ အိႏယ ိၵ နဲ႔ ပါကစၥတန္က ကမာၻ႔ထိပ္သီး စာရင္းဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။

အိပေ ္ ရးပ်က္ရတာ မတန္ ျမန္မာေတြကလည္း အဂၤလပ ိ ္ လက္ေအာက္မာွ ကတည္းက ေဘာလံးု ကစားခဲၾ့ ကတာ ျဖစ္ေလေတာ့ တစ္မ်ိဳးသားလံးု ေဘာလံးု ကို စြဲမက္ခဲၾ့ ကတယ္။

Typing - ေမ

114


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အခုဆရ ုိ င္ အမ်ိဳးသား အားကစားေတာင္ ျဖစ္လေ ႔ုိ နၿပီ။ ေဘာလံးု ေလာက္ ဘယ္ ကစားနည္းကိမ ု ွ စိတမ ္ ဝင္စားၾကဘူး။ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ငယ္စဥ္ ကေလးဘဝ ကတည္းက

ေဘာလံးု ကို

စြဲစြဲလမ္းလမ္း

ကစားခဲေ ့ လေတာ့

ၾကည့္လို႔ရသမွ်

ေဘာလံုးပြဲတိုင္းကို မလြတတ ္ မ္းၾကည္ခ ့ ဲတ ့ ယ္။ အခု ကမာၻဖ ႔ လားပြဲ ေတြကလ ုိ ည္း ၾကည္ပ ့ ါတယ္။

အစြဲအလမ္းႀကီးလို႔သာ

ၾကည္ရ ့ တာ

အိပေ ္ ရးပ်က္

ခံရတာ

http://mmteashop.com

မတန္ဘူးလို႔ ၾကည့္ၿပီးတိုင္း ေကာက္ခ်က္ခ်မိတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဗိုလ္လုပြဲ ေတာင္မွ ရင္ခန ု လ ္ ပ ႈ ရ ္ ာွ းျဖစ္စရာ မရွဘ ိ းူ ။ ႏွစသ ္ င္းစလံးု က ဂိုးသြင္းဖို႔ထက္ ဂိးု သြငး္ မခံရဖိ႔ု ကိသ ု ာ ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ခံစစ္ေသ ကစားေနၾကတာကိးု ။

ရင္မခုနရ ္ ေတာ့ဘးူ ကိုယ့္ဘက္ကို ေဘာလံးု ေရာက္မလာေစဖိ႔ု အေကာင္းဆံးု နည္းလမ္းဟာ တစ္ဖက္သင္းရဲ႕ ဧရိယာထဲမာွ အဆက္မျပတ္ တိက ု စ ္ စ္ဆင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ ဆိတ ု ဲ့

ေဘာလံးု အဘိဓမၼာကို

ကိုင္စြဲခဲ့ၾကတဲ့

ဘရာဇီးလိ၊ု

အာဂ်င္တးီ နားလိ၊ု

ပါရာေဂြး၊ ဥ႐ုေဂြးလိ၊ု ေတာင္အေမရိက အသင္းေတြေတာင္ ဒီဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခု အတြငး္ မွာ

စုျပံဳပိတ္ဆို႔ၿပီး

ခံစစ္

ေသ

ကစားနည္းဘက္ကုိ

ေျပာင္းသြားတာ

ေတြရ ႔ တယ္။ ဥေရာပ အသင္းေတြလည္း အလားတူပဲ။ ခံစစ္လံုဖို႔ပဲ ဦးစားေပး လာၾကတယ္။ အဲဒေ ီ တာ့ ေဘာလံးု ပြဲေတြဟာ ရင္ခန ု စ ္ ရာ မရွေ ိ တာ့ဘးူ ။ ပ်င္းစရာ ေကာင္းလာတယ္။ အိပေ ္ ရးပ်က္ခဖ ံ ႔ုိ မတန္ေတာ့ဘးူ ။

Typing - ေမ

115


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

စိတပ ္ ်က္စရာေတြ မ်ား ပ်င္းစရာေကာင္းတာထက္

စိတပ ္ ်က္စရာေတြ

မ်ားလြနး္ လာတာ

ျဖစ္တယ္။ ဖီဖာလို ကမာၻ႔ေဘာလံုး အဖြဲခ ႔ ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ ဥေရာပေဘာလံးု အဖြဲခ ႔ ်ဳပ္ႀကီးလို ဦးေဆာင္အဖြဲႀ႔ ကီးေတြ ကိုယ္တိုင္က အရာရာကို စီးပြားေရးမ်က္စန ိ ဲ႔ ၾကည္လ ့ ာ

http://mmteashop.com

ၾကတာ သိပစ ္ တ ိ ပ ္ ်က္စရာ ေကာင္းတယ္။ ႏိင ု င ္ ေ ံ တြက အဖြဲခ ႔ ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ေဘာလံးု အသင္းေတြကလည္း စပြနဆ ္ ာေၾကးနဲ႔ ႐ုပျ္ မင္သၾံ ကား ထုတ္လႊင့္ခြင့္ ေစ်းေကာင္း ရေရးကို

ဦးစားေပးလာၾကတာ

စိတပ ္ ်က္စရာ

ေကာင္းတယ္။

ေနာက္ဆံုး

ေဘာလံးု သမားေတြ ကိုယ္တိုင္က ေဘာလံးု ကစားတာကို ဝါသနာေၾကာင္လ ့ ပ ု ျ္ ခင္း မဟုတေ ္ တာ့ဘဲ စီးပြားေရးေၾကာင့္ လုပတ ္ ဲ့သေဘာနဲ႔ ကိယ ု ေ ္ စ်းေကာင္းရေအာင္ ပရိယာယ္ မာယာမ်ိဳးစံု သံးု ေနၾကတာေတြလည္း သိပ္စိတ္ပ်က္ဖို႕ ေကာင္းတယ္။

နင္းမယ္၊ ကန္မယ္၊ ထိးု မယ္ စီးပြားေရးလုပတ ္ ဲ့ ေနရာမွာ စီးပြားေရးဆန္တာကို အျပစ္မေျပာလိဘ ု းူ ။ စီးပြားေရး လုပတ ္ ယ္ဆတ ုိ ာ အျမတ္ရဖိ႔ု လုပၾ္ ကတာ သဘာဝပဲကးုိ ။ ဒါေပမယ့္ အားကစားလိ၊ု

ပညာေရးလိ၊ု

ဆန္လြနး္ တာေတာ့

က်န္းမာေရးလို

မတင္တ ့ ယ္ဘးူ ။

လုပင ္ န္းေတြမာွ ပါ

လူသားေတြရဲ႕

စိတဓ ္ ာတ္ေတြ

စီးပြားေရး ပ်က္စးီ

ကုနတ ္ ယ္။ အခု ပူပေ ူ ႏြးေႏြး ၿပီးသြားတဲ့ ေဘာလံးု ပြဲေတြကပ ုိ ဲ ၾကည့္။ အားကစား စိတ္ဓာတ္ဆိုတာ

ဘယ္မွာေတြ႔ရလို႔လဲ။

မႏိင ု ႏ ္ င ုိ ေ ္ အာင္

နင္းမယ္၊

ကန္မယ္၊

ထိုးမယ္၊ ႀကိတမ ္ ယ္၊ ေဆာင္မ ့ ယ္၊ ဆြဲမယ္၊ တြတမ ္ ယ္ ဆိတ ု ာေတြပဲ ေတြရ ႔ တယ္။

Typing - ေမ

116


http://mmteashop.com ေထာင္က ့ န္ေဘာ

လူထုစိန္ဝင္း

ကန္တဲအ ့ ခါမ်ားဆို

ျမင္မေကာင္း

႐ႈမေကာင္း

သိပ္အ႐ုပ္ဆိုးတယ္။

နည္းပညာနဲ႔ ကစားတာ

http://mmteashop.com

တစ္ဖက္လက ူ ုိ ကာတာ၊ တြနး္ တာေလာက္ မကေတာ့ဘးူ ။ တစ္ကိုယ္လံုး ကို လက္ႏစ ွ ဖ ္ က္နဲ႔ ဖက္ၿပီးေတာ့ကုိ မလႈပႏ ္ ုိငေ ္ အာင္ ခ်ဳပ္ထားတာ။ ႐ုပျ္ မင္သၾံ ကား မွာ

အနီးကပ္

ျမင္ေနရတာဆိေ ု တာ့

ေတာ္ေတာ္

အၾကည့္ရဆိုးတယ္။

အဲဒီ

ေဘာလံးု သမားေတြ ကိုယ္တိုင္ သူတို႔ မိသားစုေတြနဲ႔ ဝိုင္းထိုင္ၿပီး ၾကည္ၾ့ ကတဲ့ အခါမွာ သူတို႔လုပ္ရပ္အတြက္ မရွကၾ္ ကဘူးလား လို႔ ေမးၾကည္ခ ့ ်င္လက ုိ တ ္ ာ။ ေရွးက

ဘရာဇီးတို႔၊

အာဂ်င္တးီ နားတိ႔ု

နာမည္ႀကီးခဲတ ့ ာက

ပြဲေတြႏိုင္လို႔

ဆိတ ု ာထက္ ႏိုင္ႏိုင္႐ႈံး႐ံႈး ေဘာလံးု ပညာကို လွလပ ွ ပ ျပသြားႏိုင္ခဲ့ၾကလို႔ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔က ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္း မကစားတတ္ဘးူ ။ ကန္တင္ေျပးလည္း မကစားဘူး။ နည္းပညာနဲ၊႔ ကစားကြကန ္ ဲ႔ ၾကည္သ ့ ူရဲ႕ မ်က္စထ ိ ဲမာွ လွလက ုိ တ ္ ာ၊ လွလက ုိ ္တာနဲ႔ ျဖစ္က်န္ရစ္ေအာင္ ကစားၾကတာ။ ဒါကို လူေတြက စြဲမက္ၾကတာ။ ခ်စ္ၾကတာ။

မကၠစီကိုက ဘလန္ကုိ ဒီႏွစ္ မကၠစက ီ အ ုိ သင္းမွာ ျပန္ပါလာတဲ့ သက္ႀကီးကစားသမား ဘလန္ကုိ ရဲ႕ လြနခ ္ ဲတ ့ ဲေ ့ လးႏွစ္ ကမာၻဖ ႔ လားပြဲ ကစားဟန္တစ္ခက ု ုိ မ်က္စထ ိ ဲ စြဲေနတာေလး ျပန္ေျပာခ်င္တယ္။ မကၠစီကို

ေရွ႕တန္း

Typing - ေမ

ေဘာလံးု

ဝါသနာအိးု မ်ား

တိုက္စစ္မွဴးပါ။

သူ

မွတမ ္ ၾိ ကမွာပါ။

ေဘာလံးု

ဘလန္ကက ုိ

ကိုင္ထားတုန္း

ေရွ႕မွာ

117


http://mmteashop.com လူႏစ ွ ေ ္ ယာက္ ညႇပထ ္ ားၿပီး

ပိတ္ဆို႔ထားတယ္ဆိုရင္ လူႏစ ွ ေ ္ ယာက္ၾကားထဲ

လူထုစိန္ဝင္း သူက

ဖ်တ္ခနဲ

ေဘာလံးု ကို

ေျခေထာက္နဲ႔

ခုန္ဝင္လိုက္ပါတယ္။

ေရွ႕က

လူႏစ ွ ေ ္ ယာက္ ရွဲခနဲ ျဖစ္သြားၿပီး ေဘာလံးု က သူေ ႔ ျခေထာက္ထဲ ပါလာပါတယ္။ အဲဒအ ီ ခ်ိနမ ္ ာွ သူက ဂိးု ေရွ႕ကို ကန္တင္ေပးလိက ု ္ ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီပံုကို ဒီေန႔ထိ မ်က္စထ ိ ဲမာွ စြဲေနတုနး္ ပါပဲ။ အလားတူပဲ ဘရာဇီးက ႐ိုမာရီိယိုတို႔၊ အီတလီက

http://mmteashop.com

ေရာ္ဘတ္တိုဘက္ဂီယိုတို႔၊

အာဂ်င္တးီ နားက

မာရာဒိုနာတို႔ရဲ႕

ကစားဟန္

ေတြလည္း လူတင ုိ း္ စြဲေန ခဲရ ့ ပါတယ္။

ေဘာလံးု မရရင္ လူခ် ဒီႏစ ွ ပ ္ ြဲေတြမာွ

ဒီလို

စြဲေလာက္တဲ့

ကစားသမား

တစ္ေယာက္မက ွ ုိ

ေပၚထြကမ ္ လာ ခဲသ ့ လို ေကာင္းလွခ်ည္ရဲ႕လို႔ ခ်ီးမြမး္ ေလာက္တဲ့ အသင္းလည္း တစ္သင္းမွ မရွခ ိ ဲပ ့ ါဘူး။ ယဥ္ယဥ္ေလး လွလေ ွ လး ေဘာလံးု ကစားတဲ့ ဘရားဇီးလို အသင္းမ်ိဳးေတာင္ ခုေတာ့ လူခ်ကစားလို႔ အဝါကတ္ေတြ ပလူပ်ံခဲၿ့ ပီး အနီကတ္နဲ႔ အထုတခ ္ ရ ံ တာေတာင္ ရွိခဲ့တယ္။ ဗိလ ု လ ္ ပ ု ြဲေရာက္ ေဟာ္လန္အသင္းဆိလ ု ည္း အရင္က တစ္သင္းလံုး ဟန္ခ်က္ညည ီ န ီ ဲ႔ အားႀကိဳးမာန္တက္ ကစားတတ္ေပမယ့္ လူမခ်တတ္ဘးူ ။ အခုေတာ့ ေဘာလံးု ကို ႏိင ု ေ ္ အာင္မလုႏင ုိ ရ ္ င္ လူကုိ ခ်ပစ္လက ုိ ္ ေတာ့တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း အဝါကတ္ေတြ တစ္ေယာက္ၿပီး တစ္ေယာက္ထၿိ ပီး ေနာက္ဆးုံ မွာ တစ္ေယာက္ေလ်ာ့နဲ႔ ကစားသြားခဲရ ့ တယ္။

Typing - ေမ

118


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မႏိင ု ရ ္ င္ လူခ်ႏုိင္ဖို႔ အဓိက အားကစားသမား

စိတ္ဓာတ္တို႔၊

သန္ရ ႔ င ွ း္ မွ်တစြာ

ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းတို႔

ဆိတ ု ာေတြဟာ ဖီဖာရဲ႕ ေႂကြးေၾကာ္သံ အျဖစ္သာ ရွေ ိ နေတာ့တယ္။ လက္ေတြမ ႔ ာွ ေတာ့ မႏိုငရ ္ င္ လူခ်၊ ႏိုင္ဖို႔ အဓိကျဖစ္ေနတာ မျမင္ခ်င္ အဆံးု ပါပဲ။ အားကစား

http://mmteashop.com

ပြဲေတြမာွ ေတာင္ ဒီလိုျဖစ္ေနတာ ဆိေ ု တာ့ တျခား ေနရာေတြမာွ ဆို ေျပာမေန နဲေ ႔ တာ့ ၾသခ်ရမယ္လ႔ုိ ဆိရ ု ေလာက္တယ္။ ဒီအတိုင္းသာ ဆက္သြား ေနရင္ေတာ့ သိပမ ္ ၾကာခင္ ကာလအတြငး္ မွာ လူအခ်င္းခ်င္း မေသမခ်င္း ဓားခ်င္း ယွဥခ ္ တ ု ္ ခိင ု း္ တဲ့ ပြဲေတြနဲ႔ လူနဲ႔ တိရစာၦန္ တိုက္ခိုက္ၿပီး အရသာခံၾကည္ရ ့ င္း ေလာင္းေၾကး ထပ္တဲ့ ပြဲမ်ိဳးေတြ ျပန္လည္အသက္ဝင္ လႈပရ ္ ာွ းလာေလမလား ဆိတ ု ဲ႔ စိးု ရိမစ ္ တ ိ ေ ္ တြ ျဖစ္ေပၚလာမိပါတယ္။

လူေတြကုိ ၾကက္တက ုိ သ ္ လို ခိုင္း အခုေတာင္ တခ်ိဳ႕ႏိင ု င ္ ေ ံ တြမာွ လူနဲ႔ ႏြား႐ိင ု း္ တိုကတ ္ ာတိ႔ု လူအခ်င္းခ်င္း ၾကက္တက ုိ သ ္ လို ေရေလာင္းၿပီး ရက္ရက္စက္စက္ တိုက္ခိုင္းတာတို႔ကို အားကစား နာမည္တပ္ၿပီး

႐ံုသြင္း

စားေနၾကတယ္

မဟုတလ ္ ား။

ေျပာရမယ္ဆရ ုိ င္

ဒီေခတ္ေလာက္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မေ ႈ တြ တင္းက်မ္း ျပည္ႏ ့ က ွ ေ ္ နတဲ့ ေခတ္မ်ိဳး မရွိဘူး ထင္တာပဲ။ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာ ၾကည့္လိုက္ၾကည့္လိုက္ အၾကမ္းဖက္ ဒုစ႐ိုက္မႈ မ်ိဳးစံေ ု ၾကာင့္ လူတိုင္း ေယာက္ယက္ခတ္ ျဖစ္ေနၾကရတယ္။ ျငိမး္ ခ်မ္းမႈဆတ ုိ ာ ဘယ္သမ ူ ွ မခံစားၾကရဘူး။

Typing - ေမ

119


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

တားၾက ဆီးၾကပါ အားကစားစိတဓ ္ ာတ္တ၊႔ုိ

ဖဲပေလးဆိတ ု ဲ့

သန္ရ ႔ င ွ း္ မွ်တစြာ

ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့

စိတ္ဓာတ္တို႔ ဆိတ ု ာေတြ ပ်က္စးီ သြားတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ အားကစားပြဲေတြကုိ အားကစားပြဲလ႔ုိ

http://mmteashop.com

တိုက္ခိုက္

မေခၚထိက ု ေ ္ တာ့ပါဘူး။

ၾကတာေတြကုိ

လူအခ်င္းခ်င္း

႐ံသ ု ြငး္ ျပစားတဲ့

ထိုးၾက

ႀကိတၾ္ က

ဆက္ကပ္ပြဲလသ ႔ုိ ာ

ေခၚသင့္

ၾကေတာ့တယ္။ အဓိက ကေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ႔ ႏိုင္ရႏိုင္ရ ႏိုင္ဖို႔ အဓိကဆိတ ု ဲ့ စိတဓ ္ ာတ္ေတြ ေနရာတကာ လႊမး္ မိးု လာတာေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြကုိ တားဆီး ကာကြယမ ္ ႈ မျပဳပဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ထားၾကမယ္ဆရ ုိ င္ လူအ ႔ ဖြဲအ ႔ စည္းႀကီး တစ္ခုလံုးဟာ ပစၥႏၲရစ္ အရပ္ႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္သြားပါလိမမ ့္ ယ္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး တားၾက၊ ဆီးၾက၊ ကာကြယၾ္ ကပါ။

စတုတၳမ႑ိဳင္ကိုယ္တုိင္ တည့္မတ္ဖို႔လိုတယ္ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းတိက ု ေ ္ တြမာွ လူမၿမဲလို႔ ညည္းေနတဲအ ့ သံေတြ ေန႔စဥ္ လိုလို

ၾကားေနရတယ္။

ေတြလည္း

စံေ ု နတယ္။

ေၾကာ္ျငာသမားနဲ႔

မၿမဲတဲအ ့ ေၾကာင္း

တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး

အယ္ဒီတာကတစ္မ်ိဳး၊

မားကတ္တင္း

ေျပာၾကတာ

သတင္းေထာက္က

သမားကတစ္မ်ိဳး၊

ပိင ု ရ ္ င ွ သ ္ ေ ူ ဌးက

တစ္မ်ိဳး၊ တစ္မ်ိဳး

အမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုယ့္႐ႈေထာင့္က ကိယ ု ္ ေျပာၾကဆိၾု ကတယ္။

Typing - ေမ

120


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ပဋိပကၡ ၾကားရသမွ်

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ိဳးစံက ု ုိ

ျခံဳငံု

သံုးသပ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့

ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းရဲ႕ ေပၚလစီ မူဝါဒေရးရာေတြမာွ သေဘာကြဲလြဲၾကတယ္ ဆိုတာမ်ိဳး မရွသ ိ ေလာက္ နည္းတာကို ေတြရ ႔ တယ္။ အားလံုးလိုလိုက အခြငအ ့္ ေရးကိစန ၥ ဲ႔

http://mmteashop.com

အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈ (conflict of interests ) ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာမ်ိဳး ခ်ည္းပါပဲ။ အလုပရ ္ င ွ န ္ ဲ႔ အလုပသ ္ မားၾကား ျဖစ္ၾကရတယ္ ဆိတ ု ာမ်ိဳးကေတာ့ ကမာၻဥးီ အစကတည္းက ျဖစ္လာခဲၾ့ ကတဲ့ သဘာဝတရားမိ႔ု သိပထ ္ းူ ဆန္းတယ္ မဆိုႏိုင္ဘူး။ ထူးဆန္းတာက ပိင ု ရ ္ င ွ သ ္ ေ ူ ဌးနဲ႔ အလုပသ ္ မားၾကား ျဖစ္ရတဲ့ကိစၥမ်ိဳး ထက္

အလုပသ ္ မားခ်င္း

သတင္းေထာက္

ျဖစ္ရတဲ့

အခ်င္းခ်င္း

ကိစမ ၥ ်ိဳးက

ျဖစ္တာမ်ိဳးေတြ

ပိမ ု ်ားေနတာျဖစ္တယ္။

ရွိသလို

သတင္းေထာက္နဲ႔

အယ္ဒီတာ ျဖစ္တာမ်ိဳး ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။

ေခတ္ေပၚ ပဋိပကၡ ဒါတင္မက သတင္းေထာက္ေတြ၊ အယ္ဒတ ီ ာေတြနဲ႔ ေၾကာ္ျငာသမားေတြ၊ မားကက္တင္း သမားေတြၾကား ျဖစ္ၾကတဲ့ ပဋိပကၡေတြလည္း ရွေ ိ သးတယ္။ ေရွးက သတင္းစာတိက ု ေ ္ တြ၊ မရွပ ိ ါဘူး။

ဂ်ာနယ္

ေၾကာ္ျငာဌာန

အလုပသ ္ ဘာဝခ်င္း အခုေခတ္မသ ွ ာ ဂ်ာနယ္လစ္

Typing - ေမ

လို႔

တစ္ခပ ု ဲ

မတူလို႔

ဒီလို

မဂၢဇင္းတိက ု ေ ္ တြမာွ ရွိတယ္။

မားကက္တင္းဆိတ ု ာ

အယ္ဒတ ီ ာဌာနနဲ႔

ပတ္သတ္စရာအေၾကာင္း

ပဋိပကၡမ်ိ ဳးေတြ

အမည္ခထ ံ ားတဲ့

ၾကားဖူးရတာပါ။

ေပါ့ပသ ္ မား

ေၾကာ္ျငာဌာန ဘာမွမရွပ ိ ါဘူး။ တစ္ေန႔ကေတာ့

မိနး္ ကေလးတစ္ေယာက္

121


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ေရာက္လာၿပီး “ဆရာက လက္ေဆာင္ကုိ လက္ေရွာင္ဖို႔ အေၾကာင္းပဲ ခဏခဏ ေရးတယ္။ သတင္းေရးေပးလိ႔ု ရတဲ့ပိုက္ဆံကို ဘယ္သပ ူ င ုိ သ ္ လဲဆတ ုိ ဲ့ ကိစၥကို လည္း ေရးပါဦး။ ဒီကိစၥက ဘယ္တက ုိ ္ ေရာက္ေရာက္ ျပသနာ ျဖစ္ေနရတယ္” လို႔ ညည္းေျပာ ေျပာပါတယ္။

http://mmteashop.com

သတင္းေရး ခ တဲ့ သူက ေလာေလာလတ္လတ္ ဂ်ာနယ္တိုက္တစ္တိုက္က စကားမ်ားၿပီး ထြကလ ္ ာခဲသ ့ ူ ျဖစ္တယ္။ အရင္ကလည္း ႏွစ္တိုက္ သံုးတိုက္ သူ ေျပာင္းခဲဖ ့ းူ တယ္။ သတင္းေရးေပးလိ႔ု

ရတဲ့ပိုက္ဆံဆိုတဲ့

ထပ္ေမးရတယ္။ တိုက္က

သတင္းေထာက္က

စာမူခေပးတယ္။

သူ

သူစ ႔ ကားကို သတင္း

မရွငး္ လိ႔ု

ဒါမွမဟုတ္

ေရးတဲသ ့ တင္းအတြက္

ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္းပါးေရးလိ႔ု

ရတဲစ ့ ာမူခကို

သူပဲ

ပိင ု တ ္ ာေပါ့။ ဘာ မရွငး္ စရာရွသ ိ လဲ။ ဒီကိစၥက ျပသနာ ျဖစ္ရတယ္ ဆိတ ု ာကို နားမလည္လထ ႔ုိ ပ္ေမးရတာပါ။ “ကုမဏ ၸ တ ီ စ္ခုရဲ႕ ပ႐ိမ ု ရ ုိ င ွ း္ ပြဲ

ကၽြန္မကိုလႊတ္လို႔ သြားတက္တယ္။

ကုမၸဏီက

တက္သမွ် လူတိုင္းကို လက္ေဆာင္ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြနမ ္ ကို သတ္သတ္ေခၚ ေတြၿ႔ ပီး ဒီသတင္းကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေရးေပးပါ။ ဓာတ္ပံုလည္း ထည္ေ ့ ပးပါလိ႔ု ေျပာတယ္။ အဲဒအ ီ တြက္ သတင္းေရးေပးခ ဆိုၿပီး စာအိတန ္ ဲ႔ ထည့္ထားတဲ့ပိုက္ဆံ ေပးလိက ု တ ္ ယ္။ တိက ု ေ ္ ရာက္ေတာ့ အယ္ဒီတာက ရတဲလ ့ က္ေဆာင္နဲ႔ ပိုက္ဆံကို အယ္ဒတ ီ ာအဖြဲ႔ ခြဲေဝေပးမယ္

အပ္ရမယ္။ လို႔

ဒါက

ေျပာတယ္။

အားလံုးနဲ႔ဆိုင္လို႔

ကြ်န္မက

ေနာင္မွ

မေပးဘူးဆိေ ု တာ့

အညီအမွ် စကားမ်ားၿပီး

ထြကလ ္ ာခဲတ ့ ာပဲ” လို႔ မိနး္ ကေလးက ရွငး္ ျပပါတယ္။

Typing - ေမ

122


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ျဖစ္ေန မိနး္ ကေလးက သူ ရသင့္ရထိုက္လို႔ ရတဲ့ပိုက္ဆံကို သက္သက္မယ့္ ဝင္ၿပီး မိက ု ေ ္ ၾကးခြဲတာပဲလ႔ုိ ယူဆတာေၾကာင့္ စကားမ်ားတာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုယူေနၾကတာ က

ဒီေန႔

ဂ်ာနယ္၊

မဂၢဇင္းေလာကမွာ

လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္လို

ျဖစ္ေနေလေတာ့

http://mmteashop.com

မိနး္ ကေလးက သူ႔ရပိုင္ခြင့္လို႔ ထင္မတ ွ ္ ေနေတာ့တာေပါ့။ သူ႔ကို အျပစ္ေျပာ လို႔လည္း မျဖစ္ဘးူ ။ တခ်ိဳ႕တေလကလြဲရင္ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီလိုလုပ္ေနတာ ဒါမွမဟုတ္

ၾကာၿပီပဲ။

ေပါ့ပသ ္ တင္းသမား၊

မားကတ္တင္းသမားက

ဝါသနာရွင္

ဒါမွမဟုတ္

ေၾကာ္ျငာသမား၊

မိနး္ ကေလး

တစ္ေယာက္ရဲ႕

ဓာတ္ပံုကို မ်က္ႏွာဖံုး တင္ေပးမယ္ဆၿုိ ပီး ယူလာတယ္။ အဲဒအ ီ တြက္ ငါးသိနး္ ၊ ေျခာက္သန ိ း္

ေတာင္းခဲတ ့ ယ္။

တိက ု ေ ္ ရာက္ေတာ့

ပိင ု ရ ္ င ွ သ ္ ေ ူ ဌးကလည္း

ေဝစုယတ ူ ယ္။ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔ကလည္း ဓာတ္ပံုတို႔၊ စာမူတို႔ ထည္ေ ့ ရး၊ မထည္ေ ့ ရး ဆိတ ု ာက သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္လို႔ ခြဲေပးရမယ္လ႔ုိ ေဝစုေတာင္းတယ္။ တျခား ေၾကာ္ျငာသမား၊ မားကက္တင္း သမားေတြကလည္း ေတာင္းတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ခဏခဏ စကားေတြမ်ားၾက၊ ထြကၾ္ က၊ ထုတၾ္ ကေတြ ျဖစ္ၾကနဲ႔ သံသရာလည္ ေနၾကေတာ့တယ္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယပ ူ ဲ မေထာက္မညႇာ အမွနအ ္ တိင ု း္ ေျပာရမယ္ဆရ ုိ င္ ဒီကိစၥေတြ အားလံးု ဟာ မသမာမႈေတြ ျဖစ္တယ္။ စာနယ္ဇင္းသမားမွ မဟုတဘ ္ းူ ။ ဘယ္လုိ ဝန္ထမ္းမ်ိဳးမဆို လုပင ္ န္းခြငန ္ ဲ႔

Typing - ေမ

ပတ္သတ္တဲ့

ဘယ္လုိ

လက္ေဆာင္မ်ိဳးကိမ ု ွ

လက္မခံရပါဘူး။

123


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ကုမၸဏီဖြင့္ပြဲတို႔၊ ပ႐ိမ ု းုိ ရွငး္ ပြဲတ႔ုိ သြားတက္ၿပီး ေပးတဲလ ့ က္ေဆာင္ ယူတယ္ဆတ ုိ ာ ကို က လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ သတင္းေထာက္ဆတ ုိ ာ တိက ု ္ က ေပးတဲ့ စာမူခကလြဲၿပီး ဘယ္သဆ ူ က ီ သတင္းေရးခကိမ ု ွ လက္မခံရပါဘူး။ စီးပြားေရးသမားေတြက

ကံစမ္းမဲေပးတယ္

ဆိတ ု ာဟာ

စားသံးု သူေတြကုိ

မလိမတ ့္ စ္ပတ္နဲ႔ လိမည ္ ာျခင္း ျဖစ္တယ္။ စာနယ္ဇင္းသမားက သြားၿပီး ကံစမ္းမဲ

http://mmteashop.com

ႏႈက ိ ေ ္ ပးတယ္ ဆိတ ု ာဟာ လိမ္ညာမႈကို အားေပးရာ ေရာက္တယ္။ ၾကံရာပါ ျဖစ္သြားေစတယ္။

ေၾကာ္ျငာလိုလို သတင္းလိလ ု ုိ ေၾကာ္ျငာကို ေၾကာ္ျငာမွနး္ သိသာေအာင္ ထည္ရ ့ မယ္။ ေၾကာ္ျငာကို သတင္းလိုလို၊

ေဆာင္းပါးလိလ ု ုိ

လုပ္မထည့္ရဘူး

ဆိတ ု ာဟာ

ဘယ္ႏိုင္ငံက

စာနယ္ဇင္းသမား ျဖစ္ျဖစ္ လိက ု န ္ ာေစာင္ထ ့ န ိ း္ ရတဲ့ အေျခခံက်င္ဝ ့ တ္ ျဖစ္တယ္။ စစ္ေအးတိက ု ပ ္ ြဲေခတ္

ပုဂၢလိက

စာနယ္ဇင္းေတြ

ရွစ ိ ဥ္အခါက

ႏိင ု င ္ ျံ ခား

သံ႐းုံ ႀကီးေတြ ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဝါဒျဖန္ခ ႔ ်ီခ်က္ေတြနဲ႔ ဓာတ္ပံုေတြကုိ သတင္းလိုလို၊ ေဆာင္းပါးလိလ ု ုိ လုပ္ၿပီး သူတို႔ေထာက္ပံ့ ေပးကမ္းခ်င္တဲ့ သတင္းစာတိက ု ေ ္ တြကုိ ေပးတယ္။ ပါလာတဲအ ့ ခါမွာ ေၾကာ္ျငာခ ႏႈနး္ ထားအတိင ု း္ တြကၿ္ ပီး ရက္ရက္ ေရာေရာ ေပးတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြ သိပမ ္ ်ားလာတဲအ ့ ခါမွာ ျမန္မာႏိင ု င ္ ံ စာနယ္ဇင္း ေကာင္စက ီ

အဲဒစ ီ ာမ်က္ႏာွ ေတြ

အထက္မာွ

“ေၾကာ္ျငာ”

ဆိုတဲ့စာတန္း

ထင္ထင္ရာွ းရွား ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးရမယ္လ႔ုိ စည္းကမ္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ရတယ္။

Typing - ေမ

124


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ကိုယ္တိုင္ တည္မ ့ တ္ရတယ္ အခုေခတ္ေတာ့

အဲဒီလို

သံ႐းုံ ေၾကာ္ျငာေတြ

မေတြရ ႔ ဘူး။

ဒါေပမယ့္

စီးပြားေရး ေၾကာ္ျငာကို သတင္းေယာင္ေဆာင္ ထည္တ ့ ာမ်ိဳးေတြေတာ့ အမ်ားႀကီး ေတြရ ႔ တယ္။

ဖြငပ ့္ ြဲ၊

ပ႐ိမ ု းုိ ရွငး္ ပြဲ

ဆိတ ု ာမ်ိဳးေတြကုိ

သတင္းလိေ ု ရးေပးၿပီး

http://mmteashop.com

လုပင ္ န္းရွငဆ ္ က ီ သတင္းေရးခ ယူတာမ်ိဳး၊ စာအုပေ ္ ၾကာ္ျငာကို သတင္းအျဖစ္ ေရးေပးၿပီး ေၾကာ္ျငာခ ယူတာမ်ိဳးေတြေတာ့ ေတြေ ႔ နရေသးတယ္။ ဒါေတြဟာ မသမာမႈေတြပဲ ျဖစ္တယ္။ တိမး္ ေစာင္းမႈ မွန္သမွ်ကို တည္မ ့ တ္ေအာင္ လုပေ ္ ပး တယ္ဆတ ုိ ဲ ့

စာနယ္ဇင္းသမားဆိတ ု ာ

ကိုယ္တိုင္က

မသမာမႈေတြေရွာင္ၿပီး

တည့္မတ္ဖို႔ လိတ ု ယ္။ ဂ်ာနယ္ေလာကထဲ စတင္ဝင္ေရာက္လာစ လူငယ္ေလးေတြ ကို အလုပဝ ္ င္ဝင္ခ်င္း စာနယ္ဇင္းသမား က်င္ဝ ့ တ္မ်ားနဲ႔ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ (Dos and Don `ts) ေတြကုိ အရင္ဆးုံ သင္ၾကားေပးဖိ႔ု လိတ ု ယ္။ ဒါ့အျပင္ ကိုယ့္တိုက္ရဲ႕ သီးျခားက်င္ဝ ့ တ္ စည္းကမ္းေတြကလ ုိ ည္း ေျပာျပထားရမယ္။

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ စိတဓ ္ ာတ္ က်င္ဝ ့ တ္စည္းကမ္းေတြကုိ ဂ႐ုမစိက ု ၾ္ ကတာရယ္၊ ပညာသည္ (ပေရာ္ဖက္ ရွငန ္ ယ္) စိတ္ဓာတ္ကို နားမလည္ ၾကတာရယ္ေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း ျပသနာေတြ ျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းတာ၊ ထြကတ ္ ာေတြ မ်ားေနရတာ ျဖစ္တယ္။ အလုပ္ခြင္ဆိုတာ လူေပါင္းစံု စုေဝးလုပက ္ င ုိ ၾ္ ကတဲ့ ေနရာမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ စိတဓ ္ ာတ္နဲ႔ အေတြးအေခၚ ေတြ တစ္ဥးီ နဲတ ႔ စ္ဥးီ မတူႏိုင္ၾကဘူး။ မတူတာေတြကုိ ညိႇႏိႈင္းၿပီး အလုပျ္ ဖစ္ေအာင္ လုပႏ ္ င ုိ ျ္ ခင္းဟာ ပေရာ္ဖက္ရင ွ န ္ ယ္ စိတ္ရွိျခင္း ျဖစ္တယ္။ မတူတိုင္း စကားမ်ား

Typing - ေမ

125


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ရန္ျဖစ္ရတာ မဟုတဘ ္ းူ ။ အလုပျ္ ဖစ္ဖအ ႔ုိ တြက္ အျပန္အလွန္ အေလွ်ာ့အတင္း အေပးအယူ လုပၾ္ ကရတယ္။ အယ္ဒီတာနဲ႔ သတင္းေထာက္ဆတ ုိ ာ စာသင္ခန္းထဲ က လို ဆရာနဲတ ႔ ပည့္ မဟုတဘ ္ းူ ။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္သာ ျဖစ္တယ္။ ဒီစိတ္ဓာတ္ မ်ိဳး ထားႏိင ု မ ္ ွ လုပ္ရကိုင္ရတာ ေပ်ာ္စရာျဖစ္ၿပီး လုပင ္ န္းေအာင္ျမင္မာွ ျဖစ္တယ္။

http://mmteashop.com

လူေ ႔ လာကႀကီး ပစၥႏ ရ ၱ စ္အရပ္ မျဖစ္ေစဖိ႔ု သက္ရသ ိွ တၱဝါ

မွနသ ္ မွ်

အသက္ရင ွ ္

ရပ္တည္ေနႏိင ု ဖ ္ ႔ုိ

အတြက္

တစ္နည္းနည္းနဲ႔ အစာရွာေဖြ စားေသာက္ၾကရတယ္။ ရွာေဖြ စားေသာက္ၾကတဲ့ အခါမွာ

ဘာကိမ ု ွ

မစဥ္းစားဘဲ

ကိုယ္အသက္ရွင္

ရပ္တည္ေရး

အတြက္

တစ္ခတ ု ည္း ကိသ ု ာ ၾကည့္ၿပီး ႏိင ု ရ ္ ာစား လုပတ ္ ဲ့ သတၱဝါနဲ႔ ေထာက္ထားစာနာမႈနဲ႔ ဆင္ျခင္တံု တရားကို အေလးထားၿပီး စားသင္၊့ မစားသင့္ ခ်င္ခ ့ ်ိန္ စားေသာက္တဲ့ သတၱဝါ ဆိုၿပီး ႏွစမ ္ ်ိဳးႏွစစ ္ ား ရွိတယ္။

သတၱဝါႏွစမ ္ ်ိဳး ပထမအမ်ိဳးအစား

သတၱဝါကို

တိရစာၦန္လို႔

ေခၚၾကတယ္။

ဒုတိယ

အမ်ိဳးအစား သတၱဝါကိေ ု တာ့ လူလေ ႔ုိ ခၚတယ္။ တိရစာၦနန ္ ဲ႔ လူဆတ ုိ ာ သက္ရိွ သတၱဝါခ်င္း

တူညၾီ ကတယ္။

ျပန္ပ ႔ ြားျခင္း

အမႈတို႔ကို

ႏွစဥ ္ းီ စလံးု က

ျပဳၾကတယ္။

အိပျ္ ခင္း၊

ျခားနားခ်က္က

စားျခင္းနဲ႔

မ်ိဳးဆက္

တစ္ခတ ု ည္း

ရွိတယ္။

တိရစာၦနမ ္ ာွ ေထာက္ထား စာနာစိတ္ဆိုတာ မရွဘ ိ းူ ။ သူအ ႔ တြကပ ္ ဲ သူၾကည္တ ့ ယ္။

Typing - ေမ

126


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လူက စာနာေထာက္ထားတယ္။ အမ်ားအတြက္ ၾကည္တ ့ တ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ လူကုိ ယဥ္ေက်းတဲ့ သက္ရွိသတၱဝါလို႔ သတ္မတ ွ ခ ္ ဲတ ့ ာ ျဖစ္တယ္။

သမိင ု း္ ဦးဘံေ ု ျမေခတ္

http://mmteashop.com

သမိင ု း္ ဦးဘံေ ု ျမေခတ္

အခါက

လူသားမ်ားရဲ႕ဘဝဟာ

အင္မတန္

႐ိးု စင္းၾကတယ္။ လိုခ်င္တပ္မက္မ ရမၼကေ ္ တြ မ်ားမ်ားစားစား ႀကီးႀကီးမားမား မရွၾိ ကဘူး။ အလိအ ု ေလ်ာက္ ေျမကေပါက္တဲ့ သစ္သးီ ဝလံေတြကုိ ဆာတဲအ ့ ခ်ိနမ ္ ာွ ဆြတခ ္ းူ စားေသာက္႐ပ ုံ ဲ။ အသားစားခ်င္တဲအ ့ ခါ စုေပါင္းအမဲလက ုိ ၿ္ ပီး ရလာတဲ့ အသားကို အညီအမွ် ေဝခြဲစားေသာက္ၾကတယ္။ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈ

စနစ္

မေပၚေပါက္ေသးတဲအ ့ တြက္

တစ္ဥးီ အေပၚ

တစ္ဥးီ

လွညစ ့္ ားတာမ်ိဳး၊ ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲ တာမ်ိဳး မရွဘ ိ းူ ။ ႐ိးု သားျဖဴစင္ၾကတယ္။ အကုသလ ုိ ္ နည္းပါးတယ္။

ပစၥႏၲရစ္အ ္ ရပ္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔

ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ

စနစ္

ထြနး္ ကားလာတဲ့

အခါမွာ လူေတြဟာ ေလာဘစိတ္ ႀကီးမားသထက္ ႀကီးမားလာၾကတယ္။ ေငြရမယ္ ဆိရ ု င္ ဘာမဆို လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတမ ္ ်ိဳးေတြ ေပၚေပါက္လာၾကတယ္။ လူခ်င္း ဆက္ဆရ ံ ာမွာ

ေရွးကလို

ေမတၱာမွာ

အေျခမခံေတာ့ဘဲ

အက်ိဳးစီးပြားကိသ ု ာ

အေျခခံေတာ့တယ္။ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ထိပ္တိုက္ ဆန္က ႔ ်င္လာတဲ့ အခါဆိရ ု င္ တစ္ဥးီ နဲတ ႔ စ္ဥးီ

Typing - ေမ

လက္နက္စြဲကင ုိ ္

တိုက္ခိုက္

သတ္ျဖတ္တဲအ ့ ထိ

ၾကမ္းၾကဳတ္

127


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

လာၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ တျဖည္းျဖည္း လူေ ႔ လာကႀကီး တစ္ခုလံုးဟာ ေနခ်င္စရာ မေကာင္းေတာ့တဲ့ ပစၥႏၲရစ္ အရပ္ႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္သြားခဲၿ့ ပီး လူသားမ်ားဟာလည္း ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့

အ႐ိင ု း္ အစိင ု း္ မ်ား

ဘဝကို

ျပန္လည္ေရာက္ရိွ

သြားၾကတယ္။

http://mmteashop.com

ဟစ္တလာလို လူေတြ ခရီးသည္ေတြ

ရာေပါင္းမ်ားစြာ

စီးနင္းလိက ု ပ ္ ါလာတဲ့

ေလယဥ္ပ်ံႀကီး

ေတြကုိ ျခိမး္ ေျခာက အ ္ ပိင ု း္ စီးၿပီး လူေတြ ေထာင္ေသာင္းခ်ီရေ ိွ နတဲ့ အေဆာက္အဦ ႀကီးေတြကုိ ဝင္ေဆာင္ပ ့ စ္တဲ့ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မမ ႈ ်ိဳး၊ မိုက္မဲမႈမ်ိဳး ဘယ္ေခတ္မာွ ၾကားခဲ့ဖူးလို႔လဲ။ ေတာ့ဘးူ

လို႔

ဟစ္တလာလိလ ု မ ူ ်ိဳး ထင္ခဲၾ့ ကတာ

ေနာက္ထပ္

“ပါစင္ေအာင္”

လူ႔သမိုင္းမွာ

မေပၚေပါက္

ကိလ ု ြဲေတာ့တာပဲ။

ဟိုေခတ္က

ဟစ္တလာလို ယုတမ ္ ာရက္စက္သူ ဟစ္တလာ တစ္ေယာက္သာ ေပၚခဲေ ့ ပမယ့္ ခုေခတ္မာွ ဟစ္တလာလိလ ု ေ ူ တြ ေနရာတိင ု း္ မွာ နည္းတာမဟုတပ ္ ါဘူး။

လူတရ ိ စာၦန္ အေမရိကန္ေတြ ထြင္ခဲ့တဲ့ ဗန္းစကားတစ္ခက ု ုိ ေတာ္ေတာ္ သေဘာက် တယ္။ လူဆတ ုိ ဲ့ man နဲ႔ တိရစာၦန္ animal ဆိတ ု ဲ့ စကားႏွစခ ္ က ု ုိ ေပါင္းစပ္တထ ီ ြင္ လိက ု တ ္ ဲ့ “လူတရ ိ စာၦန္(manimal)” ဆိတ ု ဲ့ စကား ျဖစ္တယ္။ ေျခႏွစေ ္ ခ်ာင္းနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္ ေနတဲအ ့ တြက္ လူကေတာ့ လူပဲ။ ဒါေပမယ့္ အက်င့္စ႐ိုက္က အဟိတ္တိရစာၦန္လို

Typing - ေမ

ၾကမ္းၾကဳတ္

ရက္စက္တဲအ ့ တြက္

လူလို႔မေခၚႏိုင္ဘူး။

128


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

ဒါေၾကာင့္ လူတစ္ပိုင္း တိရစာၦနတ ္ စ္ပင ုိ း္ “လူတရ ိ စာၦန္” လို႔ သတ္မတ ွ လ ္ က ုိ တ ္ ာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို လူေတြ ေနရာတိင ု း္ မွာ အမ်ားႀကီးပဲ။ မူလတန္းေက်ာင္းေလး ထဲက ကေလးသူငယ္ေတြကုိ အေၾကာင္းမဲ့ သက္သက္ ေမာင္းျပန္ေသနတ္ႀကီးနဲ႔ ဝင္ပစ္သတ္တဲ့သူလည္း လူတရ ိ စာၦန္ ျဖစ္တယ္။ အာဖဂန္နစၥတန္က ၿမိဳ႕ေတြ၊ ရြာေတြေပၚမွာ

မေကာင္းသူထပ ိ ္

ေကာင္းသူထိပ္ဆိုၿပီး

ေမာင္းသူမဲေ ့ လယာဥ္နဲ႔

http://mmteashop.com

ဗံးု မိးု ေတြ ဒလေဟာ သြနခ ္ ်ခိင ု း္ သူေတြလည္း လူတရ ိ စာၦန္ ျဖစ္တယ္။

နမူနာ ထုတျ္ ပတာ လံေ ု လာက္တဲ့

အကာအကြယ္

ဘာတစ္ခမ ု ွ

မရွဘ ိ ဲနဲ႔

ေျမႀကီးထဲကုိ

တြငး္ နက္ႀကီးေတြ တူးခိင ု း္ ၿပီး ေက်ာက္မးီ ေသြး အရွာခိင ု း္ တဲ၊့ ေရႊအရွာခိင ု း္ တဲ့ စီးပြားေရးသမားေတြလည္း “လူတရ ိ စာၦန္” ျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ရာဂစိတ္ ေျဖေဖ်ာက္ဖ႔ုိ အတြက္

ကေလးသူငယ္ေတြကုိ

ပိက ု ဆ ္ ေ ံ ပးၿပီး

အသံးု ခ်တဲ့

သူေတြလည္း

“လူတရ ိ စာၦန္” ျဖစ္တယ္။ အသက္ေသတဲအ ့ ထိ ဆိးု ဆိးု ဝါးဝါး ျဖစ္သြားေစႏိင ု တ ္ ဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါး အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတလ ္ ပ ု ္ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားသူ ေတြလည္း “လူတရ ိ စာၦန္” ျဖစ္တယ္။ လူသတ္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္ရြယခ ္ ်က္ သက္သက္နဲ႔ အသံးု ျပဳတဲ့ လူသတ္လက္နက္ပစၥညး္ ကိရယ ိ ာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ထုတလ ္ ပ ု ေ ္ ရာင္းခ် သူေတြလည္း “လူတရ ိ စာၦန္” ျဖစ္တယ္။ နမူနာအျဖစ္ ထုတျ္ ပတာေတာင္မွ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနၿပီ ဆိေ ု တာ့ ေနရာတိင ု း္ မွာ “လူတရ ိ စာၦန္” ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္လို႔ ေျပာခဲတ ့ ာကို လက္ခံႏိုင္ၿပီ မဟုတလ ္ ား။

Typing - ေမ

129


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

တစ္ေထာင့္ တစ္ညမက လူေတြ အက်င္ပ ့ ်က္ၿပီး တိရစာၦနစ ္ တ ိ ္ ေပါက္ေနတာေတြကို ေျပာမယ္ ဆိရ ု င္ ေျပာလို႔ကုန္မွာ မဟုတပ ္ ါဘူး။ တစ္ေထာင္တ ့ စ္ည ပံျု ပင္ေတြ ထက္ေတာင္မွ မ်ားျပား ရွညလ ္ ်ားပါလိမမ ့္ ယ္။ လက္ေတြ႔ ၾကံဳရတာေလး တစ္ခပ ု ဲ နမူနာျပပါမယ္။

http://mmteashop.com

နယ္မာွ ေနတဲ့

မိတေ ္ ဆြ

တစ္ေယာက္

ေသေကာင္ေပါင္းလဲ

ျဖစ္ေနလို႔ဆိုၿပီး

မ်က္ႏာွ သိ တစ္ေယာက္က လာ သတင္းေပးတာေၾကာင့္ ရန္ကန ု မ ္ ာွ လက္လမ ွ း္ မီရာ

မိတေ ္ ဆြေတြ

တတ္ႏင ုိ သ ္ ေလာက္

စုေပါင္းၿပီး

ပိုက္ဆံစုၾကတယ္။

ေနမေကာင္းတဲ့ မိတေ ္ ဆြက လူခ်စ္လခ ူ င္ မ်ားတာေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္ေလး စို႔စို႔ပို႔ပို႔ ရပါတယ္။ စုေဆာင္းရသမွ်ကို သတင္းလာေပးတဲ့ မ်က္ႏာွ သိ အျပန္မာွ ေပးလိက ု ္ ၾကတယ္။ သံးု လေလာက္ၾကာေတာ့ အဲဒီမိတ္ေဆြ နည္းနည္း သက္သာလာတဲ့ အတြက္ ရန္ကန ု လ ္ ာၿပီး ေဆး႐ံတ ု က္ပါတယ္။

ျဖတ္စားလွ်ပ္စား စိတဓ ္ ာတ္ အဲဒမ ီ ာွ တင္ ေဒါသ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ၾကရပါေတာ့တယ္။ မိတေ ္ ဆြေတြ စုေဆာင္းေပးလိက ု တ ္ ဲ့ ေဆးကုသစရိတေ ္ တြ ရဲ႕ ေလးပံတ ု စ္ပေ ုံ လာက္ပဲ သူ႔လက္ထဲ ေရာက္တယ္ဆတ ုိ ာ

သိလိုက္ၾကရလို႔ပါပဲ။

ရက္စက္လက ုိ တ ္ ာ။

ေသေကာင္

ေပါင္းလဲ ျဖစ္သက ူ ပိုက္ဆံယူသြားသူနဲ႔ တစ္ၿမိဳ႕တည္းသား မိတေ ္ ဆြ ရင္းခ်ာေတြ ျဖစ္တာေတာင္

လုပ္ရက္လိုက္တာ။

တစ္ေန႔မာွ

မေပၚဘဲ

မေနဘူးဆိတ ု ာ

သိသႀိ ကီးနဲ႔ မ်က္ႏာွ ေျပာင္ တိုက္ရဲလိုက္တာလည္း မယံုႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ပါပဲ။ လုပ္စရာရွားလို႔၊ ဒီလို ဒုကေ ၡ ရာက္ေနသူ အေပၚကမွ ေခါင္းပံျု ဖတ္ စားရသလား။

Typing - ေမ

130


http://mmteashop.com

လူထုစိန္ဝင္း

မိတေ ္ ဆြအားလံးု ေဒါသျဖစ္ၾကသလို စိတမ ္ ေကာင္းလည္း ျဖစ္ၾကတယ္။ ပိုက္ဆံ လိမယ ္ သ ူ ြားတာ ခံရလို႔ စိတမ ္ ေကာင္းျဖစ္ရတာ မဟုတပ ္ ါဘူး။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ သိကြ်မ္းခင္မင္ေနသူေတြခ်င္းေတာင္ ဒီလို ျဖတ္စားလွပစ ္ ား လုပတ ္ ဲ့ စိတေ ္ တြ ေပၚေပါက္ေနတာကို ေတြးၿပီး စိတမ ္ ေကာင္း ျဖစ္ၾကတာပါ။

http://mmteashop.com

ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္း ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြကို

ခုတံုးလုပ္ၿပီး

ကိုယ္က်ိဳးရွာ

အျမတ္ထတ ု တ ္ ဲ့

စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးကို သာမန္ ေအာက္တန္းက်တဲ့ စိတဓ ္ ာတ္လို႔ ေျပာ႐ံန ု ဲ႔ မလံေ ု လာက္ ပါဘူး။

ဒီစိတ္ဓာတ္ဟာ

“လူတရ ိ စာၦန္”

တို႔ရဲ႕

အင္မတန္ လုပရ ္ ပ္

ယုတက ္ န္းတဲ့

ျဖစ္တယ္။

ဒီလို

စိတဓ ္ ာတ္

ျဖစ္တယ္။

ေမ်ာက္ျပဆန္ေတာင္းတဲ့

လုပရ ္ ပ္မ်ိဳးေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားရင္ အင္မတန္ အႏၲရာယ္ႀကီးပါတယ္။ ဝိင ု း္ ဝန္းတားဆီး ၾကဖို႔ လိပ ု ါတယ္။ လူတရ ိ စာၦနေ ္ တြ မ်ားသထက္ မ်ားလာရင္ လူ႔ေလာကႀကီး တစ္ခုလံုး ပစၥႏ ၱရစ္ အရပ္ႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္လို႔ သတိေပးလိက ု ပ ္ ါရေစ။

လူထုစိန္ဝင္း

Typing - ေမ

131

Lu tue Sein Win  

/mmteashop.com လူထုစိန ္ဝင္း Typing - ေမ Ebook အျဖစ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီသည္။ လူထုစိန္ဝင္း မွ ၉။ ဂ်ာနယ္ေတြရဲ႕ ယေန႔အေျခအေန ၁၄။ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္တာ စာ...