Page 1

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad 021 500 542 021 300 101 office@zipsoft.rs www.zipsoft.rs 01.10.2013 Novi Sad NAPOMENE UZ IZVEŠTAJE JASPER IZVEŠTAJNOG SISTEMA verzija 4.5.0.1 Uputstvo za upotrebu izveštaja “Usluge lekara sa izborom tipa, razloga posete i podataka o plaćanju” 1 Kratko uputstvo za korišćenje izveštaja koji se nalaze u Karton / Periodični izveštaji / Usluge lekara (korisnika) sa izborom tipa, razloga posete i podataka o plaćanju – sortirano po uslugama odnosno sortirano po lekaru (korisniku).

slika 1: položaj izveštaja u meniju 1

Isti je postupak rada i za izveštaje Usluga korisnika, s tim da je onda u pitanju korisnik koji je uneo uslugu. U slučajevima gde sestre unose usluge za lekare izveštaji se neće poklapati.

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


Unos parametara

Unos datuma i izbor službe, izbor službe filtrira lekare u drugom koraku

Izbor lekara, ukoliko želite da odaberete više od jednog držite pritisnuto Ctrl taster prilikom klika na ime lekara 2

* Ukoliko se ne odabere lekar podrazumevaju se svi lekari iz te službe **Ukoliko

se parametar ne odabere podrazumevaju se svi tipovi poseta

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


Tip posete, vrši se obeležavanjem željenih tipova 3

Vrsta kontakta4

1Pošto

nije obeležen ni jedna vrsta kontakta podrazumeva se sve vrste kontakta

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


Izbor tipa plaćanja i unos šifre usluga, usluge se odvajaju ZAREZOM, na slici se vidi da su unete šifre 1000017 i 12000475

Izbor atributa, na slici je obeležena podrazumevana vrednost (00) 6

1Ukoliko

se ne odabere tip plaćanja u izveštaj ulaze sve, takođe ako se ne unese šifra usluge biće prikazane sve

1Ukoliko

se ne odabere biće prikazani svi atributi

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


Prikaz rezultata Na slici 2 je prikazan izveštaj koji prikazuje parametre koji su uneti za vrstu kontakta, tip plaćanja, tip posete (na slici obeleženo sa 1), datum i služba (2). Takođe su prikazani samo lekari koji su odabrani. U samom izveštaju po lekaru su prikazane željene usluge (3) sa atributom (4), broj usluga, i količinom (5). Količina nije obavezno jednaka broju usluga jer se prilikom usluge može odabrati količina usluge koja nije jedan.

slika 2: prikaz rezultata prema parametrima iz uputstva

Zaključak Iz ovog seta izveštaja moguće je napraviti bilo kakvu periodičnu analizu po pruženim uslugama, bez obzira da li vam treba samo za jednog lekara, grupu lekara ili službu, kao i da li vam je potrebno da filtrirate po usluzi, tipu posete, tipu plaćanja, vrste kontakta ili atributu.

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


Uputstvo za upotrebu izveštaja “Kvartalni izvešta / Patronaža”, “Posete ženama” i „Posete odojčadi i deci” Potrebno je za «Tip posete» odabrati ispravno jednu od sledećih vrednosti :  'Patronažna poseta odojčetu' za kolone 6 do 13 u «Posete odojčadi i deci»  'Patronažna poseta trudnici' za kolonu 2  'Patronažna poseta malom detetu (1.-4. god.)' za kolone 14 do 18 u «Posete odojčadi i deci»  'Patronažna poseta trudnici sa rizičnom trudnoćom' za kolonu 2  'Patronažna poseta novorođenčetu i porodilji' za kolonu 3 Ograničenja i napomene izveštaja:  Kolona 4 se u ovoj verziji ne dobija.  Kolona 5 je zbir svih poseta ženama koje nisu imale «Tip posete» u gornjim vrednostima  Kolone 7 do 12 u «Posete odojčadi i deci» vezane su još za uslugu 100041 i atribut usluge 25  Kolone 15 do 18 nemaju ograničenje na prvu posetu, pošto takav atribut ne postoji u šifarniku tako da su kolone 14 i 15 iste, to važi i za kolone izvedene iz kolone 15. Prema domaćinstvima Potrebno je u «Razlog i vrsta kontakta» u poseti izabrati jednu od sledećih vrednosti: 'Kardiovaskularno' 'Mišićna distrofija' 'Šećerna bolest' 'Društvena bolest' 'Ostalo' 'Maligna neoplazma' 'Socijalna prilika' 'Higijenska prilika - škola' 'Tuberkuloza' 'Endemska nefropatija' 'Higijenska prilika' 'Alkoholizam' kako bi se u izveštaju poseta rasporedila u predviđene kolone. Kako bi patronaža imala ove «razloge i vrste kontakta» potrebno je učitati najnovije Interne šifarnike i nakon toga u eKAdministrator-u u podešavanjima za grupu Polivalentna patronaža definišete šifarnike za novi medicinski događaj. Pokazatelji kvaliteta u PZZ – patronažna služba doma zdravlja - obrazac 1 Da bi izveštaj vraćao ispravno podatke neophodno je da se ispravno unosi tip posete kao i atribut usluge. Tipove koje izveštaj uzima u obzir su:  "Patronažna poseta osobama preko 65 god."  "Patronažna poseta novorođenčetu i porodilji"  "Patronažna poseta odojčetu" Ispravan atribut uz uslugu 1000033 da bi se smatrala prvom posetom je 00.

Pokazatelji kvaliteta u specijalističko-konsultativnim službama (obrazac 1, 2a, 2b) Izveštaj traži da se koristi sistem zakazivanja, kao i ispravno usklađen tip poseta da bi se dobili ispravni sledeći podaci (i iz njih izvedeni):  Ukupan broj prvih pregleda (mora se odabrati ispravan tip posete)  Broj pacijenata koji su imali zakazan prvi pregled. (razlog zakazivanja mora biti "Poseta", za ponovni pregledi bira se razlog "Kontrola")

Sentinel nadzor nad oboljenjima ARI Kod izveštaja parametar godina (poslednji parametar) predstavlja godinu za koju se određuje starost pacijenta. To povlači ako su potrebni istorijski podaci potrebno je postaviti na odgovarajuću godinu Broj pacijenata u vremenskom periodu po službi Izveštaj broji pacijente po službama za period, ne posete. Ukoliko je neko u izabranom periodu bio kod lekara iz iste službe više puta on se vodi samo jednom.

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


Uputstvo za upotrebu izveštaja IP-2*

Kolona 1: Broj prvih pregleda dece (1100064) sa dijagnozom J00-J06 Uzima u obzir sve dijagnoze po usluzi 1100064 koje su J00 do J06 uključujući pod klasifikaciju (primer kako J06 tako i J06.6).

Kolona 2: Broj prvih pregleda dece (1100064) sa dijagnozom J00-J06 i sa propisanom antibiotskom terapijom (AB) bilo kog oblika. Potrebno je u «Dodatnim informacijama u terapiji» obeležiti da je «Bitna terapija» kako bi bilo obeleženo za izveštaj da je u pitanju antibiotska terapija.

Kolona 3: Broj kurativnih pregleda sa propisanom AB terapijom (sve dijagnoze). Usluge 1100064; 1100072; 1100080 Potrebno je u «Dodatnim informacijama u terapiji» obeležiti da je «Bitna terapija» kako bi bilo obeleženo za izveštaj da je u pitanju antibiotska terapija. Kolona 4: Broj kurativnih pregleda sa propisanom ampuliranom AB terapijom (sve dijagnoze).Usluge 1100064; 1100072; 1100080 Potrebno je u «Dodatnim informacijama u terapiji» obeležiti da je «Bitna terapija» kako bi bilo obeleženo za izveštaj da je u pitanju antibiotska terapija, takođe je potrebno da je u «Tip» terapije odabrano «Nalog» ili «Nalog po nalogu specijaliste». Kolona 5: Broj predgojazne i gojazne dece dijagnostifikovane pri sistematskim i kontrolnim pregledima. Uz sam sistematski neophodno je dodati i dijagnozu E66.

*

I iz njega izvedenih izveštaja SP-2 i SP-4 ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


Kolona 6: Broj predgojazne i gojazne dece, pri sistematskom i/ili kontrolnim pregledu, kojima je dat savet o pravilnoj ishrani. Uz sam sistematski neophodno je dodati i dijagnozu E66. Takođe je u samom sistematskom potrebno u polje «PRIMEDBE» uneti «dat savet o ishrani» ne vodeći računa o velikim ili malim slovima. Napomena: Član 5. Pokazatelji kvaliteta koji se prate u oblasti zdravstvene delatnosti koju obavlja izabrani lekar – doktor medicine specijalista pedijatrije u službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine specificira da je potrebno obeležiti da je dat savet samo jednom u toku godine. Kolona 7: Broj dece u 15. godini (8. razred) sa kompletnom imunizacijom. Odabrati u «Kontakt» delu posete «Tip posete», treća stavka, jedan od tipova «Kontrolni pregledi školske dece (2.4.6.8. razred)» ili «Sistematski pregledi školske dece (1.3.5.7.razred)». Takođe je u samom sistematskom potrebno u polje «PRIMEDBE» uneti «kompletna imunizacija» ne vodeći računa o velikim ili malim slovima.

Uputstvo za upotrebu izveštaja “Kvartalni izveštaj\Ginekologija\ Posete (ginekologija)” Kolona 1: radi sistematskih pregleda Potrebno je za «Tip» terapije odabrati «Sistematski pregled žena od 15 i više godina» Kolona 2: radi kontrolnih pregleda Potrebno je za «Tip» terapije odabrati «Ostalo» Kolona 3: ukupno Potrebno je za «Tip» terapije odabrati «Prva poseta u ambulanti», «Ponovna poseta» Kolona 4-9 Potrebno je za «Tip» terapije odabrati «Prva poseta u ambulanti» i ispravan rođendan u koricama kartona. Kolona 10: ostalih medicinskih radnika Potrebno je za «Tip» terapije odabrati «Poseta kod ostalih medicinskih radnika u ambulanti» Kolona 11: trenutno vraća 0 U RFZO šifarnicima ne postoji predviđeno polje. Kolona 12-16 Ispravno popunjen osnov osiguranja, u kolonu 12 ubraja osnov 10 ("Zaposlena lica")i 13 ("Samostalna delatnost")

Uputstvo za upotrebu izveštaja “Kvartalni izveštaj\Ginekologija\ Trudnice” Opšte napomene Obrzac je vezan za službu 1005. Datum uključuje i dane izabranog intervala, kod godina se uzima polje rođendan iz korica kartona. U obzir se uzimaju samo posete kojima nije dat zahtev za brisanje (bez obzira da li je zahtev odobren ili nije). Kolona 1: ukupno Potrebno je za "Tip posete" odabrati 'Prvi pregled trudnice od drugog trimestra' ili 'Prvi pregled trudnice do 3. meseca trudnoće' Kolona 2: do trećeg meseca Potrebno je za "Tip posete" odabrati 'Prvi pregled trudnice do 3. meseca trudnoće' Kolona 3: Potrebno je za "Tip posete" odabrati 'Prvi pregled trudnice od drugog trimestra' ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


Kolona 4 Potrebno je za "Tip posete" odabrati jednu od sledećih vrednosti: 'Prvi pregled trudnice od drugog trimestra', 'Ostali pregledi trudnica', 'Prvi pregled trudnice do 3. meseca trudnoće' ili 'Ponovni pregled trudnice do 3. meseca trudnoće'. Kolona 5 Potrebno je za "Tip posete" odabrati 'Prvi pregled trudnice od drugog trimestra' ili 'Prvi pregled trudnice do 3. meseca trudnoće' Kolona 6-10 Potrebno je za "Tip posete" odabrati 'Prvi pregled trudnice od drugog trimestra' ili 'Prvi pregled trudnice do 3. meseca trudnoće' i ispravan rođendan u koricama kartona. Kolona 11-15 Ispravno popunjen osnov osiguranja, u kolonu 11 ubraja osnov 10 ("Zaposlena lica") i 13 ("Samostalna delatnost"), kao i da li je nosioče osiguranja ili nije. Kolona 16: Ostale posete Potrebno je za «Tip» posete odabrati 'Ostali pregledi trudnica' (do verzije 4.4.0.2. neispravna kolona).

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.

Napomene jasper izvestajni sistem 07 10 2013  
Napomene jasper izvestajni sistem 07 10 2013  
Advertisement