Page 1

ISSUE 15 : August / September 2012


E-MAGAZINE

PHUKET

VDO

002


E-MAGAZINE

PHUKET

CONTENT

004


E-MAGAZINE

PHUKET

WE LOVE

006


Ads. Crowne Plaza Phuket


E-MAGAZINE

PHUKET

EXPLORE

012

สุข สดชื่น บนผืนป่า “ลิตเติ้ล อะเมซอน”

พูดถึง “อะเมซอน” หลายคนคงนึกถึง

ผืนป่าดงดิบกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยต้นไม้ บิ๊กเบิ้ม เถาวัลย์ ลำ�ธารหว้ ยละหารและ สิงสาราสัตวม์ ากมายในอเมริกาใต้ แตไ่ ม่ ต้องเสียค่าเรือบินแพงๆ ไปถึงที่นั่นหรอก นะ พบกันครั้งนี้ พวกเราจะขอพาคุณๆ ไป เยือน “ลิตเติ้ล อะเมซอน” ที่ อ. ตะกัว่ ป่า จ.พังงา

To most people, the word ‘Amazon’

means the vast, thick forest of South America overgrown with large, age-old trees with vines hanging from weaving branches. Streams of clear, cool water serve as the centerpoint where wild animals gather to drink and bathe. But there’s really no need to travel so far to experience such wonder as we plan to show you the “Little Amazon” that exists right here in Amphur Tagua Pa of Phang-Nga Province.


E-MAGAZINE

PHUKET

EXPLORE

014

ถึงแม้จะเป็นผืนป่าเล็กๆ เมื่อเทียบกับอะเมซอนที่รู้จักกันในหนังสือเรียนวิชา

ภูมิศาสตร์ แตข่ อคอนเฟริ์มวา่ ที่นี่ก็แผร่ ัศมีแหง่ ความสุขและความงดงามแบบ เขียวขจีสีไมต่ กและสดชื้น..สดชื่น..มาใหผ้ คู้ นไดส้ ัมผัสไมแ่ พก้ ัน

Although it is only a tiny forest compared to the original version we always read about in text books, it is no less beautiful or refreshing.


ตื่นแตเ่ ช้าตรู่ พวกเราแตง่ กายทะมัดทะแมง แคข่ ับรถมาจากภูเก็ตเพียงชั่วไมก่ ี่ อึดใจ ก็ถึงทา่ เรือชุมชนคลองสังเนห์ ซึ่งอยูห่ า่ งจากปากทางแยกถนนขา้ งสภอ. เมืองตะกั่วป่าราว 1 กม.

At the break of dawn, we got dressed in our casual outfit and drove

cheerfully from Phuket to Klong Sangnay Pier located about a kilometer from Tagua Pa Police Station intersection.

E-MAGAZINE

016

PHUKET

EXPLORE


E-MAGAZINE

PHUKET

EXPLORE

018

พวกเรานัง่ เรือทอ้ งแบนลอ่ งไปตามสายน้ำ� สองฝัง่ คลองเต็มไปดว้ ยตน้ ตีนเป็ด

ต้นจากและต้นไทรอายุนับร้อยปี ที่มีรากย้อยห้อยลงมาเปรียบเสมือนเป็นผืนผ้าม่าน ในป่ากว้าง นึกออกแล้ว...ที่ผู้ใหญพ่ ูดถึง ”มา่ นไทรย้อย” หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เอง

Boarding the flat-bottomed boat, we gingerly admired the

natural flora that grow along the banks like Banyan and Devil trees; some having been around for over a hundred years. These trees produce tiny little root strands that intertwine among themselves forming a delicate layer of natural curtains.


E-MAGAZINE

PHUKET

EXPLORE

020

ผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์และรกครึ้มถูกแต่งแต้มให้มีสีสรรพ์และมีชีวิตชีวามาก

ขึ้นด้วยเสียงนกหลากหลายสายพันธุ์ ทำ�ให้พวกเราพากันเพลิดเพลินกับความ งดงามตามธรรมชาติแบบนี้มากๆ

The atmosphere of the peaceful forest comes alive with sounds of

birds chirping as they fly from branch to branch. We just sat still, taking in this wonderful moment that surrounds us.


E-MAGAZINE

PHUKET

EXPLORE

022

ชา่ งเป็นความสุขที่ดื่มด่ำ�ไดไ้ มร่ เู้ บื่อจริงๆ ขอขอบคุณธรรมชาติที่สรา้ งสรรคส์ งิ่ ที่ ไม่ธรรมดามาให้พวกเราได้เห็นกันอย่าง..จะจะ..บนโลกใบนี้

We realized that this is the kind of happiness that’s free for all to

experience. We felt thankful for the loveliness that Mother Nature has bestowed upon this planet we live in.


E-MAGAZINE

PHUKET

EXPLORE

024

บรรดานักดูนกไม่ควรพลาดสถานที่แห่งนี้อย่างแรง ไฮไลท์ของทริปนี้สำ�หรับ

พวกเราคือ นกเงือก นกตัวใหญ่ หน้าตาโบร้าณ โบราณ ที่เป็นสัญญลักษณ์แหง่ ความรักเดียวใจเดียวนั่นละ่ อาศัยอยูใ่ นป่าแหง่ นี้ไมน่ อ้ ยเลย

Bird-watchers will absolutely enjoy this forest as one of the

highlights of the trip includes Hornbill spotting. The Little Amazon is home to quite a few of this ancient specie, which also happens to be the symbol of fidelity.


E-MAGAZINE

026

PHUKET

EXPLORE

ใช่วา่ ที่นี่จะมีแตส่ ัตว์ตระกูลนกเสียเมื่อไหร่

สัตวต์ า่ งๆ อีกมากมายที่พวกเราไดเ้ ห็นใน วันนั้น มีทั้ง งูเหลือม งูปลอ้ งทอง และงูเขียว นอนรอให้พวกเราชี้ ชมกันอยู่บนกิ่งไม้ เป็นที่ นา่ ตื่นตาตื่นใจจริงๆ

Apart from various bird species, we

also caught a glimpse of creepycrawlies on tree branches like the pythons, mangrove snakes and whip snakes.


หรือจะเป็นสัตวน์ ้ำ�แบบกุง้ หอย ปู ปลา ก็มีมาใหเ้ ห็นแบบตัวเป็นๆ อีกเพียบ

สรุปแล้ว..สถานที่แห่งนี้แสดงให้เราได้เห็นถึงความอุดมของระบบนิเวศน์ ทั้งป่า ไม้ พืชพรรณตา่ งๆ อีกทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญต่ า่ งอาศัยอยูร่ ว่ มกันอยา่ งมีความสุข รักใครก่ ันดีไมม่ ีเบื่อหนา้ กันงา่ ยๆ

In the clear water below, a myriad of fishes and crustaceans thrive.

Among these, we saw shrimps, crabs, shells and tiny fishes which indicate a rich eco system of the area. As a whole, plants and animals are able to live together in harmony within this small piece of paradise.

E-MAGAZINE

028

PHUKET

EXPLORE


E-MAGAZINE

PHUKET

EXPLORE

030

ความสุขนั้นกระจัดกระจายตัวอยูแ่ ทบทุกอณูในพื้นที่แหง่ นี้ใหพ้ วกเราไดส้ ัมผัส ทั้งความสงบในจิตใจ ความผอ่ นคลาย ความสดชื่น และความรื่นรมย์ เป็นความ สุขแบบดับเบิ้ลที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงๆ ใครๆ ก็เที่ยวกันได้

Every little corner of this forest is overwhelmed with a sense of

peace and bliss. We felt so relaxed and refreshed just being here, and realized that this kind of joy hardly costs anything at all.


จาย ่ คา่ เรือ 800 บาท สำ�หรับ 2 คน ลอ่ งเรือชมธรรมชาติระยะทาง 2-3 กิโลเมตรในเวลา 1 ชั่วโมงเศษ ถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่คุ้มสุดคุ้ม

For a small fee of 800 baht for 2 persons, we get to enjoy 2-3 km. of

scenic boat ride - a real bargain if you ask me. The relaxing journey takes about an hour and we loved every moment of it.

E-MAGAZINE

032

PHUKET

EXPLORE


ยิ่งถา้ ใครมากับคนรูใ้ จแลว้ ละ่ กอ้ ทริปนี้จะยิ่งเพิ่มความหอมหวานใหก้ ับความ

รักของคุณทั้งสองคนได้เป็นอย่างดีเชียวแหละ เพราะเรือที่มีไว้บริการ จำ�กัดที่นั่ง ให้ได้แค่ 2 คนเทา่ นั้น รับรองความเป็นสว่ นตั๊ว..สว่ นตัว

We want to recommend this activity for couples, in particular,

because the trip is romantic, private and very scenic. Besides, the boat is designed for only two passengers.

E-MAGAZINE

034

PHUKET

EXPLORE


มีคนบอกวา่ การลอ่ งเรือมาชมทัศนียภาพที่ “ลิตเติ้ล อะเมซอน” นั้น สรา้ งความ

ประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนได้ไม่น้อยกว่าป่าอะเมซอนในอเมริกาใต้เลย พวกเรา เห็นดว้ ยอยา่ งแรง

Want to recommend this activity for couples, in particular,

because the trip is romantic, private and very scenic. Besides, the boat is designed for only two passengers.

E-MAGAZINE

036

PHUKET

EXPLORE


การันตีไดว้ า่ ป่าโบราณอายุอานาม 300 ปีแหง่ นี้ไดใ้ จพวกเราไปเกินรอ้ ย ไดย้ ิน

แบบนี้แลว้ พวกคุณอยา่ ไดร้ อชา้ หาเวลามาพิสูจนด์ ว้ ยตนเองสักครั้ง แลว้ จะรูว้ า่ “ลิตเติ้ล อะเมซอน” นั้น ช่างมีมนต์ขลังจริงๆ

It’s guaranteed that a trip to this 300 year old forest is absolutely

worth while. So if you happen to be looking for a short eco trip to take, make a note to check this place out. There’s just something about the Little Amazon that will absolutely take your breath away.

E-MAGAZINE

038

PHUKET

EXPLORE


The Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach offers the newest international hotel brand to the tranquil northwest coast of Phuket, embracing the pristine and scenic Mai Khao Beach. The hotel’s unique Thai hospitality caters for all types of travelers, from couples on a peachful romantic getaway to families seeking the perfect holiday. Located just 15 minutes by highway from Phuket International Airport, the location is very convenient for the busy executive looking for a corporate or weekend trip. The resort’s 246 rooms each feature the latest in hospitality technology such as LCD flat-screen TV connected to DVD players and I-pod docking stations. The property also offers free wireless Internet in each room and thoughout the resort.


E-MAGAZINE

PHUKET

ECO TRAVEL

044

ตีตั๋วเที่ยวไปกับสายฝน ที่ชุมชนเกาะนาคาใหญ่ สายฝนปรอยๆ อากาศเย็นชุม่ ฉ่ำ�ถา้ เพี่อนๆ อยากเที่ยวเกาะ เลน่ น้ำ�ทะเล

ตกปลา พายเรือ พักผอ่ น นอน ชิลๆ ทานอาหารสดๆ จากทะเล หรือจะแสวงหา กิจกรรมแปลกใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และงบประมาณไมบานปลาย “เกาะ ่ นาคาใหญ”่ สามารถตอบโจทยน์ ักทอ่ งเที่ยวอยา่ งเราๆ ทา่ นๆ ได้

Light drizzling rain that brings pleasant, cool weather can

sometimes be refreshingly nice for a trip to the islands. It’s actually enjoyable to go for a swim, do some fishing, kayaking, relaxing and enjoy scrumptious seafood in this atmosphere. On Naka Yai Island, you will be able to do all of the above and more.


วันนีเ้ ราเลือกที่จะเที่ยวในวันที่ฟา้ ฉ่ำ�ฝน เพราะที่นี่สามารถเดินทางมาไดท้ ุกฤดู

เนื่องจากมีเกาะใหญน่ อ้ ยรายลอ้ ม จึงไมม่ ีคลื่นลมแรงมาปะทะ รับรองนัง่ เรือ ปลอดภัย แน่นอน พวกเราเลือกท่องเที่ยวหัวใจใหม่ .. เที่ยวในรูปแบบเชิงอนุรักษ์และพักโฮมสเตย์ กับชุมชนบนเกาะนาคาใหญ่

On this rainy day, we shall take a trip to this island as it is accessible year

round. We were told that the large and small islands that surround Naka Yai provide great shelter from the storm, so boats need not worry about irregular waves or strong wind. Once there, we took an eco-approach and chose to reside in a home-stay accommodation in Naka Yai Community.

E-MAGAZINE

046

PHUKET

ECO TRAVEL


E-MAGAZINE

PHUKET

ECO TRAVEL

048

เกาะนาคาใหญ่ อยูท่ ิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ต ซึ่งอยูใ่ นเขต

ตำ�บลป่าคลอก อำ�เภอถลาง ใชเ้ วลาเดินทางจากทา่ เรืออา่ วปอเพียง 10 นาที เท่านัน้ เอง

Naka Yai Island, located at the northeast of Phuket, lies within the

district of Tambol Pa Klog, Amphur Klang and takes only ten minutes to reach by boat from Ao Por Pier.


E-MAGAZINE

PHUKET

ECO TRAVEL

050

คุณมงคล ปราบทุกข์ หรือ บังหนาบ ผูน้ ำ�กลุม่ บา้ นพักโฮมสเตยข์ องชุมชน มารอ

รับเราที่ทา่ เรืออา่ วปอ ระหวา่ งนัง่ เรือ บังหนาบไดอ้ ธิบายโปรแกรม การทอ่ งเที่ยวให้เราฟังอย่างเป็นกันเอง นั่งเรือเพลินๆ ไม่กี่อึดใจก็ถึงเกาะนาคาใหญ่

The leader of the home-stay community, Mr. Mongkol Prabtuk or

Bang Nab came to greet us at Ao Por Pier and kindly informed us of the interesting plans he had for us during the short ride to the island.


ทา่ เทียบเรือที่ทอดยาว ลมพัดเย็นๆ สวยทุกมุมมอง เป็นที่ตกปลา และพักผอ่ น

หย่อนใจของชาวชุมชน บังหนาบพาเราเข้าที่พัก ซึ่งจัดเตรียมไว้อย่างเรียบง่าย สะอาดสะอา้ น เจา้ บา้ นทุกทา่ น ใหก้ ารตอ้ นรับอยา่ งอบอุน่ เป็นกันเอง อัธยาศัย ดีเลิศ

As the boat approaches, we could see people relaxing and fishing

on the long pier of Naka Yai. Bang Nab guided us to our rooms that are clean and simple, and the host of each house came to welcome us into their home.

E-MAGAZINE

052

PHUKET

ECO TRAVEL


ที่ปลูกกินเอง เจา้ บา้ นไดอ้ ธิบายวิถีชีวิตลูกทะเลซึ่งเราทา่ นอาจไมเ่ คยไดส้ ัมผัส กันมาก่อน เช่น แหจับปลากับกุ้งนั้นต่างกันอย่างไร จะจับกุ้งต้องจับตอนกลาง วัน จับปลาหมึกตอ้ งจับตอนกลางคืน

We started the program with a walking tour around the community where we noticed vegetable gardens which the villagers grow for their own consumption. The guide explained to us about the fisherman’s way of life, like the difference between nets used for catching fish and shrimps, and that shrimps are caught during the day while squids are caught at night.

E-MAGAZINE

054

เราเริ่มตน้ โปรแกรมดว้ ยการเดินดูวิถีชีวิตพอเพียงของคนในชุมชน ชมสวนครัว

PHUKET

ECO TRAVEL


E-MAGAZINE

PHUKET

ECO TRAVEL

056

ทีน่ า่ สนุกก็คือใหพ้ วกเราลุยน้ำ�ไปดูการเลี้ยงปลาในขอ้ งแบบภูมิปัญญา

ชาวบา้ น แถมยังใหพ้ วกเราไดล้ องสัมผัสปลิงทะเลตัวเป็นๆ เป็นที่ตื่นเตน้ ของบรรดาสาวๆ กันยกใหญ่

The fun part was when we treaded through the water to

study their fish farming method and pet live sea urchins that are soft and slimy.


E-MAGAZINE

PHUKET

ECO TRAVEL

058

แปลกแตจ่ ริง การเที่ยวครัง้ นี้ เป็นการตีตัว๋ ทอ่ งเที่ยวไปพรอ้ มกับสายฝนที่โปรยปราย

ซึ่งไม่ได้เป็นอุปสรรคแม้แต่น้อย แต่กลับทำ�ให้เราได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติในอีก หลายมุมมอง ... ก็โลกของเรามี 360 องศาใชม่ ๊ยั ?

Strange but true, but our trip in the rain was not a problem in any way.

Instead, we got to see nature from a different angle; after all, the world has all of 360 degrees doesn’t it?


จากนัน้ เราก็นัง่ เรือไปดูกระชังปลาในทะเล ดูลอบจับปู และแวะตกปลากลางทะเล ..

โอแ้ ม่เจ้า!! จริงอยางที ่ ่บังหนาบว่า “ถ้าหย่อนเบ็ดลงไปแล้วไม่ได้ปลา .. ให้ตัดคอเลย” เจา้ ปลานอ้ ยใหญต่ ิดเบ็ดขึ้นมาเป็นพวงพุม่ ทุกครั้งที่เราหยอ่ นเบ็ดลงไป

Afterwards, our gang took a boat to look at deep-sea fish and crab

pods, and tried our skills at fishing. It was exactly like how Bang Nab described, “If you don’t catch any fish, I’d give you my head”. We got a whole bunch of fish every time we pulled up the fishing line.

E-MAGAZINE

060

PHUKET

ECO TRAVEL


พระเอกของงานนี้ก็คือปลาเก๋าที่ได้จากลอบที่

หยอ่ นไว้ และทั้งหมดที่ไดม้ าบังหนาบสง่ ตอ่ ใหแ้ ม่ ครัวหัวป่าแปรสภาพทำ�เป็นอาหารสำ�หรับเย็นนี้ ....นี่แหละที่เรียกวา่ “สดจากทะเล” อยา่ งแทจ้ ริง

The main catch of the day is the fat

garoupa that unfortunately swam into our trap. Later, Bang Nab happily handed everything to the chef and told us to get ready for some truly fresh seafood dishes for dinner.

E-MAGAZINE

062

PHUKET

ECO TRAVEL


E-MAGAZINE

PHUKET

ECO TRAVEL

064

ทีน่ ี่จะมีไฟฟ้าเฉพาะช่วงหกโมงเย็นถึงสี่ท่มุ สัญญาณ 3G และสัญญาณโทรศัพท์

ชัดเจน ไมข่ าดการติดตอ่ แถมอัพรูปลงเฟสบุค๊ หรืออินสตาแกรมไดส้ บายมาก ตบทา้ ย คืนนี้ดว้ ยการออกไปตกหมึกที่สรา้ งความประทับใจใหพ้ วกเราไม่รลู้ ืม

Here, electricity is on only from 6 to 10 pm but we were happy to know

that 3G and WIFI are also available. Visitors can upload pictures to their facebook or instagram account without a hitch. We ended the night with a squid catching trip which everyone enjoyed very much.


E-MAGAZINE

PHUKET

ECO TRAVEL

066

โปรแกรมนี้ 2 วัน 1 คืน รวมอาหาร 4 มื้อ คา่ เรือรับสง่ เรือทอ่ งเที่ยวรอบเกาะ

และกิจกรรมตา่ งๆ งบประมาณ 2,000 บาท ตอ่ ทา่ น โปรแกรมทอ่ งเที่ยวที่นี่ไม่ ไดก้ ำ�หนดตายตัว ขึ้นอยูก่ ับความสนใจของนักทอ่ งเที่ยว ถา้ เพื่อนๆ สนใจ ติดตอ่ ได้ที่คุณมงคล ปราบทุกข์ โทร.087-5762074 รับรองไม่ผิดหวัง

The trip is a 2-day/ 1-night package and includes 4 meals, boat

transfers, boat excursions around the islands and preset activities. The cost is only 2,000 THB per person and activities can be tailored to different requests. For more information, please contact Mr. Mongkol Prabtuk at Tel. 087 5762074.


E-MAGAZINE

PHUKET

LIFESTYLE & LEISURE

072

ออกกำ�ลังในสวนสวย ที่สวนหลวง ร.9 ภูเก็ต

หมู่นี้สุขภาพของพวกเราอยูใ่ นสภาพฟิต

& เฟริ์มกันทัว่ หนา้ เพราะมีเวลาไปออก กำ�ลังกาย กระโดด โลดเต้นแบบลัล..ล้า.. ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ตรงถนนเจา้ ฟ้า สวนสาธารณะที่ใหญท่ ี่สุดของภูเก็ต

Recently, my friends and I

noticed that our bodies have become more toned and our health stronger, thanks to the pact we made to go exercising in the lush King Rama 9 Memorial Park, Phuket’s largest public park located on Chao Fah Road.


E-MAGAZINE

PHUKET

LIFESTYLE & LEISURE

074

บริเวณแหง่ นี้เป็นเหมืองเกา่ ในอดีต ที่ถูกบุกเบิกพัฒนาขึ้นใหมใ่ หเ้ ป็นสวน

สาธารณะนับตั้งแตป่ ี พ.ศ. 2530 อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้ อยูห่ ัว รัชกาลที่ 9 มีเนื้อที่ประมาณ 350 ไร่

This neighborhood was a flourishing mining area in the past but

was eventually developed into a public park in 1987 to commemorate His Majesty King Bhumiphol’s 60th anniversary. Today, the park covers an area of 350 rais.


ตน้ ไมเ้ ขียวขจีที่มีสีสรรพข์ องดอกไมน้ านาพันธุแ์ ซมอยูน่ ั้น ฝังรกรากอยูใ่ นสวน

แหง่ นี้มานมนาน ไมใ้ บ ไมด้ อก และไมเ้ ลื้อย รวมตัวกันอยูห่ นาแนน่ สรา้ งรม่ เงา ความร่มเยน็ และความสดชื่นรื่นรมย์ในทุกโมงยาม

Plants and large trees found in abundance come in a variety of

species and some are filled with beautiful, budding flowers. The trees which are indigenous to the area provide cool shade to visitors throughout the long, hot sunny day.

E-MAGAZINE

076

PHUKET

LIFESTYLE & LEISURE


เชา้ สาย บา่ ย คำ�่ ตน้ ไมเ้ หลา่ นี้ทำ�หนา้ ที่ใหค้ วามสุขทางใจแกพ่ วกเรา โดย

เฉพาะชว่ งเช้าและช่วงเย็นยามแดดร่มลมตก ที่นี่จะคราคร่ำ�ไปด้วยผู้คนทุกเพศ ทุกวัย เสมือนเป็นจุดนัดพบระหวา่ งรุน่ เดก็ รุน่ เดอะและรุน่ หนุม่ -สาว

From dawn to dusk, the tree-lined park would be filled with people

of all ages. Children would run around while mothers watch from a far, and teenagers would meet to chit chat and exercise.

E-MAGAZINE

078

PHUKET

LIFESTYLE & LEISURE


ทีน่ ี่มีทงั้ สนามเด็กเลน่ และสนามกีฬาอีก

E-MAGAZINE

080

PHUKET

LIFESTYLE & LEISURE

หลายสนามไว้รองรับบรรดานักกีฬาสมัคร เลน่ ทั้งประเภทฟุตบอล วอลเลย่ ์บอล ตะกรอ้ แบดมินตัน เป็นตน้

Apart from the open space, there’s

also a kiddy playground and various courts for practicing sports like football, volleyball, badminton and foot-volleyball.


E-MAGAZINE

PHUKET

LIFESTYLE & LEISURE

082

สว่ นใครที่ชอบวิ่งเร็ว วิ่งชา้ เดินเร็ว เดินชา้ เดินเหยาะ เดินยา่ ง มาที่นี่ก็ยิ่งดีใหญ่ เดินไป

Those who enjoy power walking, jogging, or just enjoying the sceneries

ดูตน้ ไมไ้ ป การันตีไดว้ า่ แสนเพลิดเพลินใจจริงๆ

would also find the park very accommodating.

กระบองชีวจิตแบบชิล ชิล และอีกสารพัดท่าทางเดด็ ๆ ในเชิงกีฬามีให้คุณสัมผัสได้แบบ สนุกจังแถมกะตังคอ์ ยูค่ รบในสวนแหง่ นี้

your exercise, whether it is aerobics, Tai Chi or other forms of martial art. These activities are beneficial to the health and absolutely free for everyone.

อากาศบริสุทธิ์ พรอ้ มทา่ เตน้ ยักยา้ ยสา่ ยสะโพกอยา่ งแอโรบิค ทา่ รำ�ไทเ้ กก๊ หรือรำ�

The fresh, clean air within the park will cleanse the lungs while you enjoy


E-MAGAZINE

084

PHUKET

LIFESTYLE & LEISURE


ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องใส่ใจสุขภาพ การออกกำ�ลังกายนับว่าเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับ

ทุกๆ คน รับรองบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้ มอีกหลายอยา่ งในสวนสาธารณะแหง่ นี้ จะชว่ ยกระตุน้ ตอ่ มอยากออกกำ�ลังใหท้ ำ�งานไดด้ ีขึ้นกวา่ เดิม

Nowadays, more and more people are aware that looking good and feeling good come in one big package; and to achieve that, regular exercise is the only way to go. And inside King Rama 9 Memorial Park, the atmosphere is so welcoming that you can just exercise all day long.

E-MAGAZINE

086

PHUKET

LIFESTYLE & LEISURE


E-MAGAZINE

PHUKET

LIFESTYLE & LEISURE

088

ลองปลีกเวลาทุกๆ วันไปวิ่งๆ เดินๆ ท่ามกลางความร่มรื่นของสวนสวย รับรองว่า

คุณจะเป็นคนใหมท่ ี่ตัวเลขบนเครื่องชั่งน้ำ�หนักลดนอ้ ยถอยลง สุขภาพดีและ แถมยังไดเ้ พื่อนใหมท่ ั้งประเภทผูค้ นและตน้ ไมใ้ บหญา้ อีกเพียบ.... เชื่อเถอะ...

Try and set aside an hour a day to go strolling or jogging in this

lovely place. We promise that you will look and feel healthier than before and maybe even make new friends along the way.


E-MAGAZINE

PHUKET

INSIGHT

094

ชวนกันไปชม การแสดง วิจิตร มหัศจรรย์ ระดับโลก ที่สยามนิรมิต

เปิดตัวแลว้ ที่ภูเก็ต “สยามนิรมิต” โรงละครทันสมัย อันเป็นที่กลา่ วขวัญของบรรดานักทอ่ งเที่ยว

ชาวตา่ งชาติวา่ เป็นหนึ่งในการแสดงที่ดีที่สุดของโลก ทั้งอลังการและสวยงาม สมกับความใหญโ่ ต มโหฬารของโรงละครบิก๊ เบิ้มความจุ 1,740 ที่นั่ง

Having recently launched its Phuket branch, the world class Siam Niramitr is

recognized among tourists as being one of the best live shows in the world. Each performance features impressive stage settings, props and performers in fancy costumes in a theatre of 1,740 seats.


E-MAGAZINE

PHUKET

INSIGHT

096

กอ่ นชมการแสดง มีกิจกรรมและสินคา้ มากมายใหเ้ ลือกชมและชอ้ ป

พวกเราเพลิดเพลินเดินเที่ยวหมูบ่ า้ นชนบทไทย ดูวิถีชีวิตแบบชาวบา้ น นัง่ เรือพายที่ตลาดนำ�้ แบบโบราณ ชมการสาธิตงานหัตถกรรมพื้นบา้ นที่ จำ�ลองมาได้เก๋ไก๋ น่ารัก

Before the show begins, audiences can enjoy a stroll and

participate in activities and shopping in a rural Thai village setting within the compound. See the old way of life in the mock up floating market where villagers commute by paddle boat and see how handicrafts are made.


E-MAGAZINE

PHUKET

INSIGHT

098

สว่ นที่ลานชา้ งก็มีการแสดงกลาง

แจง้ แบบไทยๆ มีซมุ้ ปาเป้า ยิงปืน สาวน้อยตกน้ำ� ให้เราได้เล่นเกมส์ เป็นที่เฮฮาสนุกสนานเบิกบาน กอ่ น ที่จะไปอรอ่ ยกับอาหารบุฟเฟต์ นานาชาติที่ภัตตาคาร อิม่ แลว้ ก็เขา้ โรงละครกันเลย

At the elephant lawn, visitors

can enjoy traditional performances in the outdoor and have fun with games like dart throwing, target shooting, etc. before feasting their appetite on delicious international buffet dinner.


E-MAGAZINE

PHUKET

INSIGHT

100

เมื่อมา่ นเปิด ทั้งการแสดง ผสม

เทคนิคแสง สี เสียง ที่สุดมหัศจรรย์ สมจริงไมอ่ ิงนิยาย แบบแมน่ ำ�้ ไหล ผ่านกลางเวที เทวดาเหาะ ฟ้าผ่า ฝนตก ก็เป็นเหมือนมนต์สะกดให้ พวกเราประทับใจกับการแสดงแตล่ ะ ชุดอยา่ งสุดๆ เพราะทุกอยา่ งลว้ นดูยงิ่ ใหญ่อลังการ์ตระการตาไปเสียทั้งนั้น

As the stage curtains draw

open, audiences will be captivated with spectacular shows happening before their eyes. Light and sound systems blast while rivers flow right on stage and angels fly through roaring thunderous skies and rain showers. Every show is really orchestrated to perfection.


E-MAGAZINE

102

PHUKET

INSIGHT

เป็นการแสดงกวา่ หนึ่งชั่วโมงที่เรียกรอ้ งความสนใจจากผูค้ นไดด้ ีมาก เสียงปรบมือที่ดัง

กอ้ งเป็นระยะๆ การันตีความรูส้ ึกดีๆ ที่สง่ กลับมายังนักแสดงกวา่ 100 คน สรา้ งความภาค ภูมิใจใหแ้ กพ่ วกเราคนไทยที่เขา้ ไปนั่งปะปนอยูด่ ว้ ยเป็นอันมาก ขอสารภาพ


E-MAGAZINE

PHUKET

INSIGHT

104

The whole performance lasts over an hour and audiences are kept

spellbound throughout the entire time. The constant applause is a guarantee of viewer satisfaction which brings encouragement to the 100 plus cast and crew to do their best. Sitting among the audiences, we felt so proud to be a part of the Thai community.


E-MAGAZINE

PHUKET

INSIGHT

106

นอกจากนี้”สยามนิรมิต”ยังรับจัด

งานประชุม จัดเลี้ยงสัมมนาระดับชาติ หรือนานาชาติ แล้วจะรูว้ ่า ที่นี่เขาก็ มาแรงแซงโคง้ ในเรื่องสถานที่จัดงาน บรรยากาศแบบไทยๆ ที่งดงามอลังการ์ ไมแ่ พท้ ี่อื่นใดในโลก โทร.สอบถามไดท้ ี่ 076-335-000

Apart from world-class shows,

Siam Niramitr has facilities to organize small meetings up to large scale international seminars in a beautiful Thai setting. For more information, please call Tel. 076 335-000.


E-MAGAZINE

PHUKET

PHUKET & BEYOND

112

“เกาะกลาง” ที่กลางใจ ไม่เชื่อก็ตอ้ งเชื่อ เมืองเล็กๆ แต่

นา่ รักอยา่ งกระบี่ มีอะไรดีๆ แอบแฝงอยู่ มากมาย ดึงดูดใจใหผ้ มู้ าเยือนอยากจะ ย้อนกลับมาทุกคราที่มีโอกาส พวกเราก็ เป็นหนึ่งในบรรดาผูค้ นเหลา่ นั้น ไมเ่ คยลืม เมืองงดงามอยา่ งกระบี่ไมว่ า่ วันนี้ หรือวัน ไหนๆ ในทุกฤดูกาล

It’s hard to believe that a small

town like Krabi would have so many hidden gems still waiting to be discovered. We are among those visitors who never tire of coming back for more of the beauty and fascination this place has to offer.


วันนี้ มีโอกาสไดม้ าสัมผัสและชื่นชมกับวิถีชีวิตอันสุขสงบและเรียบงา่ ยของ

ชาวบ้านบน “เกาะกลาง” เกาะเล็กๆ ตรงปากน้ำ�กระบี่ที่มีธรรมชาติอันงดงามทั้ง ผืนนา ป่าโกงกาง ในออ้ มกอดสีฟ้าสดของน้ำ�ทะเล

Today, we got the opportunity to look into the simple and peaceful lives of Klang Island Community. This island, located at the mouth of Krabi River, is unspoiled in nature and has thick mangrove forest and rice fields that thrive among blue skies and aqua marine waters of the Andaman Sea.

E-MAGAZINE

114

PHUKET

PHUKET & BEYOND


จากตัวเมืองกระบี่ สามารถขา้ มเรือไปเที่ยวเกาะกลางได้ 2 ทา่ คือ ทา่ เรือสวนสาธารณะ

ธารา – ทา่ เล และทา่ เรือเจา้ ฟา้ - ทา่ หิน สว่ นบนเกาะแหง่ นี้ ก็มีมอรเ์ ตอรไ์ ซดพ์ ว่ งขา้ ง ไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว สนนราคาไม่แพง

From Krabi Town, it is possible to take boat rides from two different piers,

Tara-Tha Lay Park Pier and Chao Fah-Tha Hin Pier. Once you get to the island, there are plenty of inexpensive motorcycles with sidecar seats available for hire.

E-MAGAZINE

116

PHUKET

PHUKET & BEYOND


นอ้ ยยึดอาชีพชาวนา ปลูกขา้ วพันธุด์ ี ที่มีชื่อเสียงของที่นี่คือ “ขา้ วสังขห์ ยด” เกาะกลางยังมีการสาธิตผลิตเรือหัวโทงจำ�ลอง ซึ่งนับไดว้ า่ เป็นของที่ระลึกที่ ขึ้นชื่อ ที่ไม่ควรละเลย

Most of the local villagers are Muslims whose main occupation is

fishery. Some are rice farmers known for their special ‘Sang Yod’ rice. Also, visitors could stop by to see how they make miniature long-tail boats, a popular souvenir item of the island.

E-MAGAZINE

118

ชาวบา้ นสว่ นใหญน่ ับถือศาสนาอิสลาม เลี้ยงชีพดว้ ยการทำ�ประมง ผูค้ นไม่

PHUKET

PHUKET & BEYOND


หลายคนบนเกาะนี้ มีรายไดเ้ ป็นกอบเป็นกำ�จากการสานกระเป๋าพลาสติคจำ�หน่าย ซึ่งเป็นกิจการวิสาหกิจของชุมชน ราคาไม่แพง ดีไซน์เก๋ไก๋เป็นที่ถูกใจของสาวๆ

The women of the community, apart from being housewives and

mothers, are skillful at weaving plastic purses and bags. This craft is a way of creating extra income for the community, and the bags always make fine souvenirs for the lady visitors.

E-MAGAZINE

120

นอกจากทำ�หนา้ ที่แมบ่ า้ น ดูแลเรื่องอาหารการกินของผูค้ นในครอบครัวแลว้ ผูห้ ญิง

PHUKET

PHUKET & BEYOND


E-MAGAZINE

PHUKET

PHUKET & BEYOND

122

ส่วนผ้าปาเต๊ะของเกาะกลางก็มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวในการทำ�ลวดลาย เรื่องคุณภาพ และความสวยงามนั้นไมต่ อ้ งพูดถึง ผา่ น การตรวจสอบจนถึงขัน้ สง่ ออกไปขายยังตา่ ง ประเทศได้สบายๆ นี่ก็นับว่าเป็นของที่ระลึก อีกอยา่ งหนึ่งที่ควรคา่ แกก่ ารเป็นเจา้ ของ

The traditional ‘Pateh’ fabric of Klang

Island is another fine product with unique design. Their superior, export quality is guaranteed as these cloths have gone though thorough inspection.


E-MAGAZINE

PHUKET

PHUKET & BEYOND

124

นับเป็นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีความสมบูรณแ์ บบในตัวเองอยา่ งมากมาย การเดินทาง

ก็แสนสะดวกและถูกสตางค์ ธรรมชาติอันงดงาม วิถีชีวิตและอัธยาศัยของผู้คนน่ารัก แถมไดช้ ็อปของที่ระลึกติดไมต้ ิดมือ ใครมีเวลานอ้ ยก็ไปเชา้ -เย็นกลับไดไ้ มว่ ากั ่ น ที่ทอ่ ง เที่ยวดี ดี แบบนี้ ไมไ่ ป ไมไ่ ดแ้ ลว้ .ว.ว.ว

All in all, the island is one interesting and self-contained place filled with all

kinds of attractive qualities. Getting there is easy and inexpensive, nature is still intact, the locals are so friendly and shopping is fun. Those with little time can easily make the trip in a day. So what are you waiting for? Let’s go!


E-MAGAZINE

PHUKET

STAY IN STYLE

128

วันสบายๆ ที่โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟแอนด์สปา รีสอร์ท

โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอลฟ์ แอนด์

สปา รีสอรท์ ตัง้ อยูอ่ ยา่ งโดดเดน่ สงา่ งาม ทามกลางสายลมที ่พัดพลิ้ว แลเห็นวิว ่ ทะเลใตโ้ คง้ ขอบฟ้า พรอ้ มพรั่งดว้ ยความ สะดวกสบายทุกโมงยามเพื่อการพักผอ่ น ที่สมบูรณแ์ บบ

With panoramic views of the

rolling ocean, Sofitel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort exudes the comfort and grandeur of a bygone era, the perfect place to unwind and melt into the pace of tropical life.


E-MAGAZINE

PHUKET

STAY IN STYLE

130

สนามกอล์ฟ 9 หลุม กับห้องพักอีก 276 ห้องที่ตกแต่งอย่างมีสไตล์และลงตัวด้วย ระเบียงหอ้ งที่กวา้ งขวางโลง่ สบาย โอบลอ้ มดว้ ยทิวทัศนท์ อ้ งทะเลอันสดใส และ สารพัดตน้ ไมน้ อ้ ยใหญน่ านาพันธุ์

The hotel features its own 9-hole golf course and opulent spa retreat sits

surrounded by verdant tropical flora overlooking the ocean. All 276 rooms are well-decorated with large balconies


E-MAGAZINE

PHUKET

STAY IN STYLE

132

ครบเครื่องเรื่องอาหาร ไมว่ า่ จะเป็น

อาหารนานาชาติที่หอ้ งอาหารมาหยา อาหารไทยรสเลิศจากสี่ภาคที่ห้องไวท์ โลตัส และอาหารอิตาเลี่ยนแบบพิซซา่ เสิรฟ์ รอ้ นๆ พรอ้ มไวนช์ ั้นดีจากทุกมุมโลก ก็มีบริการที่ Ristorante Venezia

Open for all-day dining, Maya

restaurant serving a wide variety of contemporary and international cuisine. Ristorante Venezia, gourmet Italian cuisine and pizzas with a large selection of wines. The hotel’ signature restaurant “White Lotus” showcasing exquisite traditional dishes from all over the kingdom.


E-MAGAZINE

PHUKET

STAY IN STYLE

134

หรือจะนั่งชมวิวแบบชิล ชิล ลิ้มรส

อาหารวา่ งและจิบเครื่องดื่มเบาๆ ในหอ้ งมะพรา้ ว อรอ่ ยแบบสดชื่นที่คาเฟ่ เวียนนา กับขนมอบอร่อยๆ พร้อมชา กาแฟและไอศกรีม เปลี่ยนบรรยากาศ ขณะวา่ ยน้ำ�ดว้ ยการรับประทานอาหาร เที่ยงแบบงา่ ยๆ สบายๆ ที่ Koh Poda ส่วนผู้ที่รักการอ่านหนังสือก็มีมุมดีๆ ในหอ้ ง เฮมิ่งเวยเ์ ตรียมไวใ้ หเ้ ชน่ กัน

Savour tantalizing cocktails and

aperitifs as the sun sets over the tranquil Bay at Maprao. Café Vienna offers a wide selection of coffees, teas,homemade pastries and ice creams. Lunch while relaxing at Koh Poda, swim-up pool bar. After dinner-cocktails with daily live music are at Explorer Bar. Enjoy a good book , cigars, premium whisky, cognac and French brandy at Hemingway Club.


E-MAGAZINE

PHUKET

STAY IN STYLE

136

นอกจากนี้ ยังจะไดพ้ บกับหอ้ งจัดเลี้ยง

ขนาดใหญ่ประดับโคมไฟระย้า ระยิบ ระยับพราวตา ไมว่ า่ จะเป็นงานเลี้ยงรูป แบบใด งานเลี้ยงรับรอง งานฉลองสมรส หรือ กาลา่ ดินเนอรส์ ุดหรู สามรถเนรมิต ให้สวยถูกใจแขกได้มากถึง 350 ท่าน

The Stylish Grand Hall with

imposing pillars and crystal chandeliers provides the perfect setting for glamourous cocktails events, wedding receptions and gala dinner for up to 350 guests


E-MAGAZINE

138

PHUKET

STAY IN STYLE

เสร็จสิ้นจากการออกกำ�ลังกายที่ศูนย์

สุขภาพ สระว่ายน้ำ� หรือสนามเทนนิส ที่ทางโรงแรมมีไวบ้ ริการแลว้ ชว่ ยให้ รา่ งกายผอ่ นคลาย หายเมื่อยและสบาย เนื้อสบายตัวมากยิ่งขึ้น ดว้ ยการนวดเพื่อ สุขภาพที่ Le Spa

The hotel also offers a wealth of

recreational facilities from fitness centre to a flood-lit tennis court as well as exploring the area’s many enchanting islands and kayaking. Variety of soothing massages and treatments are available at Sofitel’s Signature Le Spa


Millennium Resort Patong Phuket

Located within the trendy Jungceylon Shopping Centre, in the heart of Patong Beach, this five star hotel is the epitome of a true urban resort. It is set within the immediate vicinity of Patong Beach and the island’s concentration of shops, restaurants, entertainment and a host of exciting activities. The well-appointed guestrooms are divided into two wings, the Lakeside and Beachside where guests are offered a choice of Superior Rooms, Deluxe Rooms Grand Deluxe Rooms, Cabana Rooms, Family Suites, and Executive Suites. All 418 units exude a resort-like ambience which continues on into each of the wing’s dining outlets. Guests could take advantage of the Escentica Spa, ballroom, function rooms, two outdoor swimming pools and of course, the Jungceylon Shopping Center which features over 200 retail stores, Big C, Robinson Department Store, SFX Cineplex and SF Bowling.

Restaurants and bars

From poolside favorites to fine Mediterranean cuisine or Thai Specialty and a choice of bars and lounges,the Millennium Resort Patong’schoice of wining and dining make every stay complete.The Bistro offers buffet breakfast and Mediterranean specialties with optional alfresco dining on a garden terrace. Straits Dining serves breakfast with a Thai traditional style of cuisine offering various authentically prepared dishesfrom the main 4 regions of Thailand in the evenings. Other options include Lounge 98, the place to unwind after a long day to soothing music. Bar 8, a hip and trendy venue with a cool selection cocktails, and tasty bar snacks, and Café 8, the perfect place to meet and enjoy a quick bite.

Millennium Resort, Patong, Phuket

199, Rat-Uthit 200 Pee Road,Patong, Kathu, Phuket 83150 Tel : +66 76 601 999 Fax : +66 76 601 986 E-mail : reservations@millenniumpatong.com

www.millenniumpatong.com


Gourmet Food @

Chinatown Restaurant ครบเครื่องเรื่องอร่อยที่ไชน่าทาวน์ นอกจากบรรยากาศดีๆ ท่ามกลางความคลาสสิคของการตกแต่งร้านสไตล์ชิโน

โปรตุกีสแบบตึกรามบา้ นชอ่ งของภูเก็ตแลว้ รา้ นไชนา่ ทาวน์ ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ก็ชา่ งสรรหาอาหารจีนจานเด็ดมาปรนเปรอบรรดานักชิมทัง้ หลายไดด้ ี ไมแ่ พ้ บรรยากาศและความสวยงามของรา้ น

Enjoy Sino-Portuguese ambiance and décor of old Phuket right here

China Town Restaurant located within Central Festival Department Store on Phuket Island. The bistro serves different gourmet Chinese specialties that promise to please even the most discerning palates.

E-MAGAZINE

142

PHUKET

DINING OUT


E-MAGAZINE

PHUKET

DINING OUT

144

เพลิดเพลินกับรายการอาหารที่หลากหลาย เริ่มจาก

เมนูเรียกน้ำ�ยอ่ ยแบบ “หอยจอ้ ” ของที่นี่เคา้ แตกตา่ ง จากรา้ นอื่น ตรงปริมาณเนื้อปูสดที่คลุกเคลา้ กับเครื่อง ปรุงแลว้ นำ�ไปทอดใหเ้ หลืองทานกับน้ำ�จิ้มรสหวาน หอมกลิ่นบ๊วย แค่กัดคำ�แรกก็รู้สึกถึงความอร่อยคำ�โต ที่หาไมไ่ ดง้ า่ ยๆ จากที่อื่น

Among the variety of menu choices, we

will start with everyone’s favorite appetizer, the “Hoi Jor”. One pleasant difference we noticed is that China Town’s Hoi Jors are packed with much more crab meat than normally found elsewhere. At first bite, the taste of crispy, seasoned crab meat dipped in plum sauce really got our appetites going.


E-MAGAZINE

PHUKET

DINING OUT

146

จานหลักจานแรกที่นำ�มาเสริ์ฟและสร้างความ

ประทับใจใหพ้ วกเราอยา่ งสุดๆ คือ “ผัดโหงวกว๊ ย” ที่ ถือไดว้ า่ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพอยา่ งหนึ่ง ประกอบ ดว้ ยเม็ดแปะกว๊ ย เกาลัด แหว้ เม็ดมะมว่ งหิมพานต์ และพุทราจีน แซมด้วยพริกหยวกเพื่อเพิ่มสีสรรพ์และ รสชาติ เสริ์ฟในกระทงที่สามารถรับประทานไดใ้ บเก๋ ที่ทำ�จากเผือกทอด

The first main dish that followed was ‘Phad

Ngou Guay’, a nutritious stir-fried mixed nut dish that we all loved. Among the healthy ingredients, you will find gingko seeds, Chinese chestnuts, water chestnuts, cashews, Chinese plums and paprika- all stir-fried and served in an edible crispy taro basket.


E-MAGAZINE

PHUKET

DINING OUT

148

ส่วนจานต่อไปคือ ไก่แช่เหล้า ที่รับประทานกับ

น้ำ�จิ้มรสแซบ่ ใสแ่ มงกะพรุน หรือน้ำ�จิ้มพริกสดกลิ่น หอมๆ ก็อรอ่ ยไดไ้ มแ่ พก้ ัน

Next, we have ‘Gai Chae Lao’ or chicken

marinated in wine. It is scrumptious taken with either a salty chili sauce and some jelly fish or just fresh chilies.


ถา้ ไมส่ ง่ั จานนี้ ก็ถือวา่ ยังมาไมถ่ ึงรา้ น “ไชนา่ ทาวน”์ “ปลาแซลมอนอบเตา้ ซี่” ที่เป็นจานโปรด

ของใครหลายคน ทัง้ นา่ รับประทานและแสนเอร็ดอรอ่ ย สว่ นผูท้ ี่ชื่นชอบกลิน่ หอมหวานของผลไม้ ขอแนะนำ� “ข้าวอบสับปะรด” ที่มีรสชาติกลมกล่อม และกรุ่นไปด้วยกลิ่นหอมของสับปะรด

The third dish, which is considered the signature of the restaurant, is ‘Pla Salmon

Ob Tao Si’ or salmon baked in salty black beans. The nutty aroma of the beans and the freshness of the salmon is purely a match made in heaven. For those who favor the sweet taste of fruits, we recommend ‘Khao Ob Sapparod’ or ‘Pineapple Fried Rice’ that is both fragrant and delicious.

E-MAGAZINE

150

PHUKET

DINING OUT


E-MAGAZINE

PHUKET

DINING OUT

152

บรรดาคนที่ชอบกินเสน้ ขอแนะนำ� “หมี่ผัด

เซี่ยงไฮ”้ ที่ผัดใสก่ ุง้ ตัวขนาดพอดีคำ�กับถั่วงอกอวบๆ กรุบกรอบ หรือจะเป็น “หมี่ตม้ ยำ�กุง้ ” ชามโต รสเด็ด สะระตี่ ทำ�ด้วยเส้นหมี่ฮ่องกงเหนียวนุ่มปรุงรสน้ำ� ตม้ ยำ�แบบเขม้ ขน้ พรอ้ มกุง้ ตัวโตๆ

Not to be missed for noodle lovers is the

yummy ‘Stir-fried Shanghai Noodles’ with plump shrimps and fresh bean sprouts. For a little spice and all things nice, we have ‘Mee Tom Yum Goong’ or Tom Yum Goong Noodles with large shrimps and Hong Kong style noodles.


E-MAGAZINE

PHUKET

DINING OUT

154

ปิดทา้ ยดว้ ยของหวานอรอ่ ยล้ำ� แบบ “กลว้ ยหอมทอด” ที่รับประทานคูก่ ับครีมสูตร

เด็ดที่มีใหร้ ับประทานเพียงที่นี่แหง่ เดียวเทา่ นั้น ถา้ เพื่อนๆ ตอ้ งการลิ้มรสอาหารจีนจานเด็ด พรอ้ มบรรยากาศดีๆ เราขอเชิญชวนไปที่ ร้าน “ไชน่าทาวน์” รับรองไม่ผิดหวัง โทร.076-307154

For dessert, ‘Deep Fried Bananas’ topped with fresh cream is

the perfect choice to end a perfect meal.

So if you’re looking for gourmet Chinese food in a beautiful,

Sino-Portuguese setting, head right over to China Town Restaurant. For reservations and enquiries, call Tel. 076 307154.


E-MAGAZINE

PHUKET

SHOP WE LOVE

158

ของฝากอร่อยล้ำ� ต้นตำ�รับ จากร้านคุณแม่จู้ คุณแมห่ งวดจู้ หรือ “แมจ่ ”ู้ สันติกุล หญิงชาวบา้ นอำ�เภอ

สะปำ� มีฝีไม้ลายมือในการทำ�อาหารพื้นเมืองปักษ์ใต้แบบ น้ำ�พริกกุง้ เสียบและไตปลาแหง้ ไดเ้ ฉียบขาดยิ่งนัก เมื่อครั้ง ยังมีชีวิตอยู่ “แมจ่ ”ู้ ตำ�น้ำ�พริกกุง้ เสียบหอ่ ใบตองขายมีชื่อ เสียงไปทัว่ เกาะภูเก็ต

Khun Mae Nguad Ju or “Mae Ju” Santhikul, a

local lady from Amphur Sapum, was an expert chef when it came to local Southern delicacies like Namprik Goong Siab (dried shrimp chili paste) and fish kidney paste. When she was still alive, Mae Ju’s chili pastes wrapped in banana leaves were such big hits across Phuket Island.


E-MAGAZINE

PHUKET

SHOP WE LOVE

160

มาถึงวันที่ไมม่ ี “แมจ่ ”ู้ แลว้ รุน่ ลูกยังคงรักษาสูตรเด็ดของแม่

เอาไว้ และสืบสานกิจการขายนำ�้ พริกกุง้ เสียบและนำ�้ พริกอื่นๆ อีกมากมายให้แก่หมู่นักท่องที่ยวที่มาเยือนภูเก็ตมาจนทุกวันนี้

Now that she has passed, her secret recipe is carried

on by her children who still manufacture and sell different types of chili paste to locals and tourists visiting Phuket until the present day.


E-MAGAZINE

PHUKET

SHOP WE LOVE

162

ไม่เพียงแต่จำ�หน่ายน้ำ�พริกกว่า 50 ชนิด

เทา่ นั้น ขนมเตา้ สอ้ กวา่ 10 รส สินคา้ อาหารแปรรูปอื่นๆ หัตถกรรมพื้นบา้ น และ เครื่องสำ�อางสมุนไพรไทย ตา่ งกพ็ ากันมี โอกาสอวดโฉมให้นักช้อปทั้งหลายยอม ควักกระเป๋าอยา่ งง่ายดายเมื่อมีโอกาสได้ แวะที่ “รา้ นคุณแมจ่ ู”้

Today, her empire has expanded

into manufacturing 50 different types of chili paste, 10 different flavors of Tor Sor, a variety of rocessed food, local handicrafts and herbal beauty products. Visitors of Phuket always make it a note to stop by Khun Mae Ju’s shop, as they’re likely to find just what they’re looking for.


E-MAGAZINE

PHUKET

SHOP WE LOVE

164

วา่ กันมา รา้ นนี้เป็นศูนยจ์ ำ�หน่ายสินคา้ ภูมิปัญญาไทยเจา้ แรกของภาคใต้ ตอ้ งการ

ซื้อของฝากประเภทอาหารการกินแบบน้ำ�พริกต่างๆ เครื่องแกง กะปิ เส้นบะหมี่แบบ โบราณ ที่นี่ก็มี

It is said that this shop was the very first to sell local products of this type.

And if you’re looking for quality foodstuff like chili paste, curry paste, shrimp paste or old style noodles, this is the place to be.


E-MAGAZINE

PHUKET

SHOP WE LOVE

166

ของวา่ งสำ�หรับขบเคี้ยวรสชาติดีๆ เชน่ ปลาหมึกอบกรอบ ปลาฉิ้งฉา้ งสามรส กุง้ กรอบตม้ ยำ� หรือจะเป็นขนมทอ้ งถิ่น ภูเก็ตแบบขนมพริก ขนมงาพอง ขนมบี้ผา้ งและสินคา้ พื้น บา้ นทัง้ ราคาถูกและแพง มาที่นี่ไดเ้ ลย รับรองไมม่ ีผิดหวัง

There are plenty of delectable and healthy

snacks as well. Among them, you will find crispy squid, 3-flavored crispy fish, dehydrated Tom Yum flavored shrimps, or local favorites like chili cookies, sesame bars, puffed rice cakes and a different variety of local products.


สินคา้ หลากหลายชนิด วางเรียงรายแยก

หมวดหมูเ่ ปน็ ระเบียบ งา่ ยตอ่ การเลือกซื้อ มีพนักงานสาวสวย หมวย น่ารัก คอยใหบ้ ริการรอตอ้ นรับ พื้นที่กก็ วา้ งขวาง พรอ้ มที่จอดรถสะดวกสบาย บนถนน เทพกระษัตรี กอ่ นถึงสนามบินภูเก็ต

Different goods are neatly

displayed and stacked according to type for shoppers’ convenience. Attentive sales ladies are there to assist customers and there is plenty of parking space should clients bring their own transportation. The shop is located on Thep Kasattri Road, very close to Phuket International Airport.

E-MAGAZINE

168

PHUKET

SHOP WE LOVE


E-MAGAZINE

170

PHUKET

SHOP WE LOVE

ดังนั้น คงไม่เกินความจริง ถ้าจะบอก

วา่ “รา้ นคุณแมจ่ ”ู้ อยูใ่ นรายชื่อของรา้ น จำ�หนา่ ยสินคา้ ที่ระลึกอันดับตน้ ๆ ของ ภูเก็ต ที่นักทอ่ งเที่ยวทุกทา่ นไมค่ วรพลาด ที่จะไปแวะชมและซื้อหาสินค้าด้วย ประการทั้งปวง...ขอบอก....

It would not be an overstatement

to say that Khun Mae Ju’s shop is among Phuket’s top souvenir stores today. So do stop by before catching a flight home and we promise that you will not go back empty handed.


E-MAGAZINE

PHUKET

CUISINE

174

“แคชชูวี” เพื่อสมองดีๆ มีพลังกระปรี้กระเปร่า

เคยไดย้ ินใชไ่ หมวา่ สมองดี มีพลัง ดว้ ยน้ำ�ผลมะมว่ งหิมพานต์

วันนี้ จะขอพาไปยัง “ศรีศุภลักษณ์ ออรค์ ิด” ที่ปัจจุบันเป็นหนึ่งเดียวใน เอเซีย สามารถผลิตน้ำ�ชนิดนี้ ออกจำ�หน่ายให้แก่ชาวไทยและชาวโลก ภายใตย้ ี่หอ้ “Cashewy”

Have you heard that cashew juice is the new food for the

brain? Today, we will take you to Sri Suppalak Orchid Farm, the only manufacturer in Asia which produces cashew juice. Under the brand Cashewy, their product is presently sold in local and international markets.


E-MAGAZINE

PHUKET

CUISINE

176

น้ำ�ผลมะมว่ งหิมพานต์ ถือเป็นน้ำ�สมุนไพรชั้นเยี่ยมอีกอยา่ งหนึ่ง ที่มีสรรพคุณในการป้องกันและรักษาโรคตา่ งๆ ไดด้ ียิ่งนัก เริม่ ตัง้ แตร่ ักษาโรคหวัด ลดการเจ็บคอ ลดอาการไอ ระคายเคือง ไป จนถึงเป็นการต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์และพยาธิทุกชนิด อีกทั้งยังให้ สารประกอบจำ�พวกฟีนอล ยับยั้ง “เอ็นไซม์ ไทโรซิเนส” อันเป็น สาเหตุของการเกิดฝ้า กระจุดดา่ งดำ�บนใบหนา้ ใครอยากหนา้ ขาวใส เป็นตอ้ งลองดื่มดูหนอ่ ยสิ

The juice of the cashew fruit has been proven to be

health-benefiting in many ways. It prevents and alleviates several ailments including the flu, sore throat, coughs, skin irritation and even has anti-parasitical properties. Moreover, the powerful juice is full of ‘phenol’ substances which inhibits ‘tyrosinase enzymes’, a cause of melasma or skin pigmentation.


E-MAGAZINE

PHUKET

CUISINE

178


E-MAGAZINE

PHUKET

CUISINE

180

แม้กระทั่งโรคร้ายแรงอย่างมะเร็ง

น้ำ�ชนิดนี้ยังออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ เติบโตของเซลลม์ ะเร็งเตา้ นมไดอ้ ีก ดว้ ย ไดด้ ื่มบอ่ ยๆ จะทำ�ใหส้ ดชื่น กระปรี้กระเปร่า ไม่อ่อนเพลีย และนอน หลับสบาย อีกทั้งยังบำ�รุงสมอง ใครที่ รูต้ ัววา่ ความคิดไมค่ อ่ ยแลน่ ก็ควรหาไป ไวล้ องดื่มสักสองสามโหล แลว้ มาคอย ติดตามดูผลกัน

Even fatal diseases like cancer are

not spared. The juice has shown to inhibit the growth of certain cancer cells such as breast cancer. Regular juice intake will also keep the body energetic, alleviate insomnia, and promote brain activity. To get your brain flowing with bright ideas, why not try a dozen or two and see the results for yourself.

พวกเรามีโอกาสไปเห็นการคัดสรร

วัตถุดิบแบบพิถีพิถัน กับกรรมวิธีการ ผลิตที่แสนสะอาดและถูกตอ้ งตามหลัก อนามัย ได้รับการรับรองจากสถาบันการ ศึกษาชั้นนำ� จึงไมแ่ ปลกใจเลยวา่ เพราะ เหตุใด “Cashewy” ที่ผลิตโดย ศรีศุภลักษณ์ ออรค์ ิด จึงเป็นหนึ่งใน สินค้าภูมิปํญญาไทยที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของ ภูเก็ต และเป็นที่รจู้ ักกันอยา่ งแพรห่ ลาย ในหมูค่ นรักสุขภาพ

We had the opportunity to visit

their factory and learn about the strict selection procedure. The manufacturing process is also hygienic and up to standard, thus earning them awards from several institutions as proof of quality. It comes as no surprise that Cashewy, a product of Sri Suppalak Orchid Farm, has now become a leading merchandise of Phuket and is widely consumed among the health conscious.


E-MAGAZINE

PHUKET

CUISINE

182

อีกทั้งยังมีรสชาติหอม อร่อย สามารถ

ดื่มไดท้ ั้งแบบรอ้ นเหมือนการจิบน้ำ�ชา หรือจะเป็นแบบเย็นใสน่ ้ำ�แข็ง ที่ดื่มแลว้ ชื่นใจกระดี๊ กระดา๊ ...ซาบซา่ สดชื่นทัง้ วัน นอกจากนี้ยังมีสูตรพิเศษมาบอกบรรดา Party Girl และ Party guy ทั้งหลายวา่ ใหน้ ำ�น้ำ�ผลมะมว่ งหิมพานต์ ไปผสมกับ วอ้ ดกา้ วิสกี้ บรัน่ ดี จิน หรือ ไวน์ เพียง อย่างใดอย่างหนึ่งในปริมาณ 1 ออนซ์ เขยา่ ใหเ้ ขา้ กัน อยา่ ลืมสะบัดเกลือลงไป สักหนอ่ ย แลว้ ก็สา่ ยสะโพกตามไปอีกสัก เล็กนอ้ ยแตพ่ องาม แคน่ ี้... ก็จะไดล้ ิ้มรส Cocktail แบบใหม่ที่รสชาติดี๊ ..ดี ..และมี ประโยชน์ตอ่ รา่ งกาย

The Cashewy drink is aromatic,

refreshing and can be taken hot (like tea) or ice cold. The drink will make you feel vigorous all day long. For a special recipe for party boys and girls, just add an ounce of Cashewy to vodka, whisky, brandy, gin or wine and mix thoroughly. You will discover a new breed of cocktails that is both delicious and good for the health.


Jan Helge Pedersen

E-MAGAZINE

184

PHUKET

PEOPLE

Nationality: Denmark

คุณ แหยน เฮลจ์ พีเดอร์สน ั อายุ 62 ปี ชาวเดนมาร์ก ผมมาเมืองไทยครัง้ แรกเมือ่ ประมาณ 17 ปี ทีแ่ ล้ว จากนัน้ ก็มาเทีย่ วเมืองไทยอยูเ่ รือ่ ยๆ ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ทีส่ องทีม่ าเทีย่ วภูเก็ต ชอบทีม่ ี ธรรมชาติทส่ี วยงาม ทริปนีผ้ มมาอยูภ่ เู ก็ต 11 วัน ได้ไปเทีย่ วชมธรรมชาติตามหาดต่างๆ ขึน้ ไปชมพระใหญ่ เขารัง และไปเทีย่ วเกาะ นาคา ชอบทีภ่ เู ก็ตมีอาหารทะเลสดๆ ถึงแม้ ครัง้ นีม้ าช่วงทีฝ่ นตกตลอดสัปดาห์ แต่กไ็ ม่มี ปัญหา เพราะภูเก็ตมีแหล่งช็อปปิง้ ให้เลือกซือ้ ของมากมาย ผมประทับใจมากๆ และจะ กลับมาเทีย่ วภูเก็ตอีกแน่นอน

“I came to Thailand for the first time about 17 years ago and since then, I’ve been coming on a regular basis. This is my second time in Phuket. I love this place because it has beautiful nature and sceneries. This time, I am staying 11 days and so far, I’ve been to many beaches, visited Big Buddha, Khao Rang and Naka Island. I also love the fresh seafood on the island. Although it is the rainy season right now, it’s not a problem for me because I also enjoy shopping around the island. I love Phuket and will definitely come back again soon.


SPECIAL DISCOUNT & OFFER

BANGKOK AIRWAY

Bangkok Airways

PHUKET GREAT TIME

Phuketgreattime

การทอ่ งเทีย่ วแหง่ ประเทศไทย (สำ�นักงานภูเก็ต) รว่ มกับบางกอกแอรเ์ วย์ รถเชา่ และโรงแรมใน จังหวัดภูเก็ต พังงา จัดทำ�แพ็คเกจ ตัว๋ เครือ่ งบิน ไป-กลับ 3 วัน 2 คืน เอาใจนักทอ่ งเทีย่ วรุน่ ใหม่ พัก โรงแรมระดับ 5 ดาว อาทิเชน่ Dusit Thani, Renaissance Phuket Resort & Spa, Holliday Inn Maikhao , Centara, Novotel, Hilton มากกวา่ 60 แหง่ ราคาเริม่ ตน้ 7,300 บาท / ทา่ น จองกอ่ น เทีย่ วกอ่ น 076-376206, 089-5869167 หรือ

แพ็คเก็จทัวรภ์ เู ก็ต พังงา ราคาพิเศษ โดยการ ทองเที �นักงานภูเก็ต ่ ย่ วแหงประเทศไทยสำ ่ ราคาเริม่ ตน้ 2,600 บาทตอท ่ าน ่ สอบถามขอมู ล 076-376 206,089-589 ้ 9167,088-765 5240

Bangkok Airways

www.phuketgreattime.com

www.phuketgreattime.com

Tourism Authority of Thailand (Phuket office ) , Bangkok Airway, Budget and 5 star hotels in Phuket and Phanga such as Dusit Thani, Renaisaance Phuket & Spa, Holliday Inn Maikhao, Centara ready for tourist to join us 3 days 2 nights. More information please contact 076-376 206, 089-586 9167

www.phuketgreattime.com

Special Package by Tourism Authority of Thailand ( Phuket Office ) start THB 2,600 /Person More information : 076-376206,089-586 9167,088-765 5240

Laguna Phuket

Laguna Phuket

โปรโมชั่นห้องพักราคาพิเศษ ที่ลากูนา่ ฮอลิเดย์คลับ ภูเก็ต รีสอร์ท สอบถามขอมู ้ ล 076-271888 Minimum Night Stay Promotion from Laguna Holiday Club Phuket Resort More information : 076- 271888 www.lagunaphuket.com /promotions

HolidAy Inn PATONG Phuket

Stay Romantic

ช่วงเวลาของชีวิตที่ต้องสมบรูณ์แบบและ ลงตัว โรงแรมของราพรอ้ มสำ�หรับงาน แต่งงานของคุณทุกรูปแบบสอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติม : 076 - 603 699 The moment of lifetime should always be perfect. We ‘ll plan your wedding with you in mind. More information : 076 - 603 699 http://www.phuket.holiday-inn.com/

E-MAGAZINE

186

PHUKET

HOT DEALS

HOT DEALS


SPECIAL DISCOUNT & OFFER

HolidAy Inn Resort Phuket mai khao beach

Stay Romantic

ช่วงเวลาของชีวิตที่ต้องสมบรูณ์ แบบและลงตัว โรงแรมของราพรอ้ ม สำ�หรับงานแต่งงานของคุณทุกรูป แบบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 076 - 603 699 The moment of lifetime should always be perfect. We ‘ll plan your wedding with you in mind. More information : 076 - 603 699 http://www.holidayinnresortphuketmaikhaobeach.com/ promotions.html

Vijitt Resort

Honeymoon Escape Package (4 nights 5 days) Only THB 36,990 net for 2 persons More information : 076 - 363 600 http://www.vijittresort.com/ special-promotions.html

Special discount coupons at Phuket and Pang-Nga

คูปองส่วนลดทัว่ เกาะภูเก็ต พังงา ขอเชิญนักท่องเทีย่ ว รับคูปองส่วนลดทัว่ เกาะภูเก็ต และ พังงา ภาคธุรกิจเอกชน ร่วมจัดทำ�คูปองเพือ่ มอบให้กบั นักท่องเทีย่ วใช้เป็นส่วนลดราคา อาทิ ร้านอาหาร สปา ทัวร์เกาะพีพี , เกาะยาว, เกาะไข่, สยามนิรมิต,ไซม่อนคา บาเร่ และอืน่ ๆ รับคูปองส่วนลดได้ท่ี การท่องเทีย่ วแห่ง ประเทศไทย (ภูเก็ต) Special discount coupons at Phuket and Pang-Nga All tourists are invited to receive special discount coupons for more faboulous enjoyment whilst staying in Phuket and Pang-Nga. The private sectors in Phuket and Pang-Nga are pleased to offer the special discount coupons to the tourists for their dining, spa treatment, tour to P.P. Island/Koh Yao/Koh Khai, entertainment at Siam Niramit or Simon Cabaret and many more. Please contact TAT (Phuket branch)for these coupons.

TWINPALMS PHUKET

Phuket’s Most Exciting & Stylish Contemporary Resort Stay & Cruise 3 days 2 nights & Cruise

โรงแรมที่ล้ำ�และนำ�สมัย พบแพ็คเก็จ Stay & cruise 3 วัน 2 คืน พรอมล ้ องเรื ่ อ ยอรชสุ ด หรู ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 076-316 500 Phuket’s Most Exciting & Stylish Contemporary Resort Stay & Cruise 3 days 2 nights & Cruise 1 day Luxury Private Day Cruise More Information 076-316500 http://twinpalms-phuket.com/ splash-experience.html

E-MAGAZINE

188

PHUKET

HOT DEALS

HOT DEALS


ถนนสายวัฒนธรรม เมืองกะทู้ ครั้งที่ 4 4th Street Culture Kathu Phuket

4-6 สิงหาคม 2555 ชุมชนเมืองเก่ากะทู้ จ.ภูเก็ต August 4-6,2012 @ Kathu, Phuket

สองล้อทอดน่องท่องพังงา

2 Wheels Chill.. Phang Nga

12 สิงหาคม 2555 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา August 12, 2012

@ Takuapa Phang Nga

พาแม่ปล่อยเต่า ภูเก็ต ซีฟู๊ด เฟียสต้า 2012 & อันดามัน โฮเทลเลียร์ Phuket Seafood Fiesta 2012 & Andaman Hotelier

24-26 สิงหาคม 2555 ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต August 24-26,2012

Jungceylon Shopping Center, Patong, Phuket

Happy Family during Songkran Festival

11 สิงหาคม 2555 หาดท้ายเหมือง จ.พังงา August 11,2012

@ Hat Thaimuang Phang Nga


Phuket International MTB Jamboree 2012

15-16 กันยายน 2555 สวนภูวนาท เทศบาลตำ�บลวิชิต จ.ภูเก็ต August 4-6,2012 @ Sripuvanatr Park Phuket

การแข่งขันกระดานโต้คลื่นนานาชาติ Quicksilver Thailand Surf Competition 2012

12-15 กันยายน 2555 หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต September 12-15, 2012

@ Patong Beach, Phuket

เทศกาลงานพ้อต่อ

Por Tor Festival

มิวเซียมเฟสติวัล 2012

Museum Fastival 2012

21-23 กันยายน 2555 พิพิธภัณฑ์ไทยหัว และ ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต September 21-23, 2012 @ Thai Hua Museum etc

2-3 กันยายน 2555 ในตัวเมืองภูเก็ต September 2-3,2012 @ Phuket Town


รว่ มเป็นเพือ่ นกับ Phuket E-Magazine หน้า Fanpage www.facebook.com/phuketemagazine ลุน้ รับเสือ้ ยืด We Love Phuket E-Magazine จับรางวัลเพียง 1 ท่านเท่านัน ้ ่ ่ รายละเอียดเพิม ่ เติม>>> คลิก ๊ ทีนี Join PHUKET E-MAGAZINE fanpage www.facebook.com/ phuketemagazine T-shirt “We Love Phuket E-Magazine is ready for only one lucky winner For more information>>> Click Here


E-MAGAZINE

198

PHUKET

SPECIAL THANKS

Khun Mongkol Prabtuk Khun Benjamaporn Rukbumrung Khun Vanruidee Rangsinthurat Khun Supalak Sri Supalak Orchid Khun Jan Helge Pedersen Khun Nawakorn Jaiyen Khun Cherry The Naka Island Khun Chalermchart Little Amazon

For More information TOURISM AUTHORITY OF THAILAND Phuket Office

191 Thalang rd. Tumbon Talad Yai Amphur Muang Phuket 83000 Tel : +66 (0) 76 212 213, +66 (0) 76 211 036, +66 (0) 76 217 318 Fax : +66 (0) 76 213 582 Email : tatphuket@tat.or.th Website : tourismthailand.org/phuket

Phuket E-Magazine By Tourism Authority of Thailand Phuket Office

Publish online by sasaan Co.,Ltd.


Magazine Online By TAT Phuket

Phuket Thailand ,Phuket hotels & Attractions  

VIsit Phuket Thailand with the best guides form local infomation .Don't miss it, Hot deals and travel info and recommentation for Phuket hot...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you