DOBRONOVINY 4/2021

Page 1

MIMORIADNE VYDANIE

Nepredajné

4/2021

Dobrovoľníctvo v školách Rozhovor s koordinátorkou dobrovoľníctva Týždeň dobrovoľníctva


ORGANIZÁCIE, KTORÉ SA PRIDALI DO ROKA DOBROVOĽNÍCTVA DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR KORŇA DOBROVOĽNÝ� HASIČ� SKÝ� ZBOR KORŇ� A BOL ZALOŽ� ENÝ� V ROKU 1954 A AŽ� DODNES V Ň� OM ZDRUŽ� UJEME DOBROVOĽNÍ� KOV, KTORÍ� BEZ NÁ� ROKU NA ODMENU POMÁ� HAJÚ� V ZNENÍ� HESLA: BOHU CŤ� OU, NÁ� RODU PRÁ� COU, BLÍ� Ž�NEMU POMOCOU.

V našich dobrovoľní�ckych radoch nájdete aj zdravotní�kov, profi hasičov, policajtov, vojakov, starostku, bývalých starostov, tesárov, murárov či podnikateľov. No nemôžem zabudnúť ani na čestných členov, deti a mládež – ktorej sa tiež intenzí�vne venujeme. Priemerný počet za

TRUC SPHÉRIQUE TRUC SPHÉ� RIQUE JE MIMOVLÁ� DNA ORGANIZÁ� CIA, KTORÁ� FUNGUJE OD ROKU 1998. OD SVOJHO VZNIKU SA PRIMÁ� RNE ZAMERIAVA NA SÚ� Č� ASNÉ� UMENIE A KULTÚ� RU V Ž� ILINE.

Naša organizácia prevádzkuje dve kultúrne zariadenia. V budove stále fungujúcej železničnej stanice Ž� ilina-Záriečie a v neologickej synagóge v centre Ž� iliny. Š� iroká verejnosť nás pozná ako kultúrny uzol Stanica Ž� ilina-Záriečie. Za posledných 17 rokov realizujeme všetky druhy kultúrnych podujatí� (koncerty, divadelné a tanečné predstavenia, premietanie filmov, festivaly,

2

rok je 90 zásahov. Veľmi radi priví�tame ďalší�ch aktí�vnych členov a deti. V tomto ťažkom období� sa nám počet zásahov zdvojnásobil. Ď�alej aktí�vne spolupracujeme s obcou Korňa, štátnymi orgánmi na úseku krí�zového riadenia, so samosprávami, Ž� ilinským samosprávnym krajom, Kysuckou nemocnicou a ďalší�mi dobrovoľní�ckymi organizáciami v SR a EU.

Naše činnosti: Záchranné a hasiace práce, pomoc pri živelných pohromách v obci Korňa, na vyžiadanie aj pre iné obce. Transport pacientov z ťažko dostupných miest. Poskytovanie prvej pomoci v rámci FIRST RESPONDENT. Záchranné práce a služby pomocou lezeckej techniky. Vykonávanie protipožiarnej asistenčnej hliadky. Brigádnická činnosť na oprave a úprave techniky a zbrojnice. Organizovanie workshopy pre deti i dospelých, komunitné projekty či diskusie).

Mladých ľudí� sme začí�nali hosťovať vďaka Európskej dobrovoľní�ckej službe, od roku 2019 Európsky zbor solidarity. Od roku 2001 sme cez Erasmus+ hosťovali viac ako 60 dobrovoľní�kov a vďaka rovnakému programu vysielame aj mnoho mladých Slovákov do zahraničia.

Hlavným cieľom našich dobrovoľní�ckych projektov je poskytovanie praktických skúseností� na umeleckej a kultúrnej scéne. To znamená, že dobrovoľní�ci sú zapojení� a zúčastňujú sa na všetkých procesoch, ktoré prebiehajú v každodennom živote nezávislého kultúrneho centra.

hasičských súťaží� v obci. Vykonávanie preventí�vnych protipožiarnych kontrol v obci. Výchova a práca z mládežou, preventí�vnovýchovná činnosť. Hasičské krúžky pre deti a mládež. Spoluorganizovanie osláv v obci. Dezinfekcia a likvidácia následkov pandémie COVID-19. Výpomoc polí�cii pri rizikových zápasoch, vyhľadávaní� nezvestných osôb a tylové zabezpečenie. Spolupráca s Kysuckou nemocnicou pri dezinfekcii, testovaní� a tylové zabezpečenie mobilnej očkovacej jednotky. Pomoc pri celoplošných testovaniach antigénovými testami - celoplošný skrí�ning SR. Spolupráca so zložkami IZS. Spolupráca s organizáciami na úseku ochrany pred požiarmi. Spolupráca s organizáciami na úseku záchrany a ochrany zdravia. hasicikorna.sk hasicikorna@gmail.com

Na oslavu 20. výročia dobrovoľní� k ov v našej organizácii sme začali v júni podcast s názvom „coupe talk“. Každá epizóda bude konverzáciou medzi starými dobrovoľní�kom a niekým z našej organizácie. Dozviete sa, ako sa spätne pozerajú na svoj čas strávený v našej organizácii a kam smerovali ich cesty po ukončení� dobrovoľní�ckeho roka. http://archiv.stanica.sk/kontakty/ info@stanica.sk


ÚSMEV AKO DAR SPOLOČ� NOSŤ� Ú� SMEV AKO DAR JE NAJSTARŠ� OU A NAJVÄ� Č� Š�OU MIMOVLÁ� DNOU ORGANIZÁ� CIOU PÔ� SOBIACOU V OBLASTI NÁ� HRADNEJ STAROSTLIVOSTI A POMOCU OHROZENÝ� M RODINÁ� M NA SLOVENSKU.

Podporuje deti a mladých v centrách pre deti a rodiny (CDR - bývalé detské domovy), pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách, buduje centrá na pomoc rodinám v núdzi a dostupné sociálne nájomné bývanie, vzdeláva záujemcov o náhradné rodičovstvo a sprevádza náhradné rodiny, sieťuje a vzdeláva odborní�kov, profesionálov i dobrovoľní�kov. V Ž� ilinskom kraji sa v súčasnosti nachádza regionálna pobočka na ul. Madačova 3 v Ružomberku, v rámci ktorej sa rozví�ja dobrovoľní�ctvo prostrední�ctvom

Anjelského programu a svoju činnosť tu rozví�ja aj Komunitné centrum.

Anjelský program je zameraný predovšetkým na prácu s deťmi a mládežou v Centrách pre deti a rodiny, v náhradných rodinách, ale tiež na spoluprácu s deťmi z biologických rodí�n. Realizuje sa formou

ruzomberok@usmev.sk ptak@usmev.sk

SLOVENSKÝ SKAUTING, 10. ZBOR TRSTENÁ SLOVENSKÝ� SKAUTING, 10. ZBOR TRSTENÁ� JE NIŽ� Š� IA ORGANIZAČ� NÁ� ZLOŽ� KA DOBROVOĽNÍ�CKEJ ORGANIZÁ� CIE, KTORÁ� SA ZAMERIAVA NA PRÁ� CU S DEŤ� MI I MLADÝ� MI A VĎ�AKA PREPRACOVANÉ� MU SYSTÉ� MU PONÚ� KA KOMPLEXNÝ� ROZVOJ JEDNOTLIVCA.

pravidelných stretnutí� dobrovoľní�kov s deťmi, tzv. anjelských návštev. Stretnutia prebiehajú buď priamo v centrách pre deti a rodiny alebo mimo nich – na ví�kendových pobytoch a v táboroch. Komunitné centrum poskytuje širokú škálu odborných činností� a aktiví�t, ktoré sú prí�stupné pre celú obec/ komunitu. Pomáha zvyšovať zručnosti ľudí� na miestnej úrovni, podporuje a rozví�ja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov, aktivizuje ich a posilňuje sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu napätí� v komunite. Svojou činnosťou sa snaží� prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Ak máte záujem s nami spolupracovať alebo sa stať dobrovoľní�kom, kontaktujte nás na e-mail:

Na svoje si prí�du aj duchom mladí�. Neexistuje horná hranica, ktorá by zabraňovala ľuďom pridať sa k nám. Aktuálne máme okolo 100 členov z Trstenej a okolia. Gro našej činnosti sa sústreďuje priamo na našich členov, ktorým sa na pravidelných týždenných stretnutia venujú vyškolení� dobrovoľní�ci. Máme mnoho

rôznych aktiví�t, akcií� a výletov. Letný stanový tábor je samozrejme každoročným bonbónikom. Veľmi sa teší�me večerom pre mladých, ktoré sme začali robiť už dávnejšie a radi by sme v nich aj naďalej, pokiaľ to bude možné, pokračovali. Je to čas plný prijatia, zábavy a spoločného času. Tieto aktivity sú samozrejme otvorené širokej verejnosti.

Okrem toho sa naše baby pustili do vytvárania vlastného skautského podcastu a hlavne, čí�m budeme teraz žiť, je vytváranie miesta pre mladých - klubovne, ktorú treba prerobiť, zariadiť a vdýchnuť jej život. Máme nádej, že to bude priestor kreatí�vny, kde sa budú, tak povediac plniť sny. Sny našich skautov, ale aj mladých z blí�zkeho či širokého okolia. http://desiatka.sk/ info@desiatka.sk

ORAVSKÁ KNIŽNICA ANTONA HABOVŠTIAKA V DOLNOM KUBÍNE ORAVSKÁ KNIŽNICA ANTONA HABOVŠTIAKA V DOLNOM KUBÍNE JE REGIONÁLNA, KULTÚRNA A VZDELÁVACIA INŠTITÚCIA. Buduje a uchováva knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, a zabezpečuje všeobecný prístup občanov k informáciám uspokojuje informačné, vzdelávacie a kultúrne potreby používateľov sprístupňovaním vlastného knižničného fondu, ako aj

zabezpečením prístupu k vonkajším informačným zdrojom prostredníctvom n ov ýc h in formač nýc h tec hn ológií a zabezpečuje a realizuje kultúrno-výchovnú činnosť súvisiacu s poslaním knižnice.

OKAH plní funkciu verejnej mestskej knižnice a má strategický význam svojim regionálnym dosahom ale aj presahom mimo Slovenska. Pri OKAH funguje čitateľský a literárny klub

a klub spoločenských hier. Má vlastné občianske združenie. Spolupracuje na projektoch cezhraničnej spolupráce s Poľskom a Českou republikou.

Okrem týchto základných činností OKAH vytvára a buduje bezpečný priestor na komunitné stretávanie sa rôznych skupín a občanova aby sa knižnica postupne stala multifunkčným a multikultúrnym centrom Dolného Kubína a regiónu. 3


Svoju činnosť stavia na tradíciách, ale zároveň reflektuje všetky výzvy modernej doby, kde svoje miesto nachádzajú rôzne vekové kategórie návštevníkov, s rôznymi záujmami, rôznym sociálnym statusom, alebo so zdravotným znevýhodnením. Preto sa v poslednom období snaží aktivizovať vo svojom regióne dobrovoľníkov, mládež a priateľov knižnice vytváraním nových a inovatívnych projektov naprieč celým spektrom záujmov ako je sociálna angažovanosť, divadlo, výtvarné umenie, hudba, technika a šport.

Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne obsahom svojej činnosti, spoluprácou s kultúrnymi, výchovno - vzdelávacími, verejnými a spoločenskými inštitúciami, ako aj

formovala ich informačnú gramotnosť pri využívaní rôznych informačných zdrojov a na strane druhej podporovala záujem o čítanie, prehlbovala poznanie kultúrneho dedičstva, motivovala ich k vlastnej tvorivosti. OKAH chce vytvárať vhodné podmienky a podporovať zapájanie dobrovoľníkov do služieb knižnice, v súlade so stratégiou slovenského knihovníctva.

občianskymi a záujmovými združeniami pôsobí vo svojom prostredí ako kultúrne, výchovné, informačné a komunitné centrum s rozsiahlym používateľským zázemím. Zabezpečuje slobodný prístup k informáciám a poznatkom šírených na všetkých druhoch nosičov, svojou činnosťou vytvára podmienky pre rovnoprávne uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a informačných potrieb a záujmov všetkých používateľov, podporuje celoživotné vzdelávanie a svojimi kultúrno-spoločenskými a výchovnými aktivitami sa osobitne zameriava na vekovú kategóriu detí a mládeže, aby na jednej strane

DOMKA ZDRUŽENIE SALEZIÁNSKEJ MLÁDEŽE V LISKOVEJ DOMKA – ZDRUĚNIE SALEZIÁNSKEJ MLÁDEŽE JE OBČIANSKE ZDRUŽENIE S CELOSLOVENSKOU POSOBNOSŤOU. S POČTOM VIAC AKO 8 000 ČLENOV, PREDOVŠTEKÝM DETÍ A MLADÝCH VO VEKU OD 6 - 30 ROKOV, PATRÍME K NAJVÄČŠÍM MLÁDEŽNICKÝM ORGANIZÁCIÁM NA SLOVENSKU.

U nás v Liskovej bola DOMKA založená 31. januára 1997 na sviatok zakladateľa Saleziánskej rehoľnej kongregácie a nášho patróna sv. Jána Bosca. DOMKA vznikla na podnet dvoch obetavých ľudí - manželov, saleziánskych spolupracovníkov - RNDr. Jaroslava a Ľudmily Timkovcov. DOMKA v Liskovej po svojom vzniku patrila do strediska Ružomberok, ale 15. júna 1999 sa osamostatnila. O fungovanie DOMKY sa starajú predseda a členovia strediskovej rady. Deťom a mladým sa venujú animátori. Aktuálna členská základňa pozostáva zo 121 členov. Stretávania detí a mladých funguje

4

formou „stretiek“, kde sa stretávajú rovesníci a spolu s animátorom rozoberajú rôzne témy, hrajú sa hry a zažívajú kopec zábavy. Týmito aktivitami sa snažíme duchaplne vyplniť ich voľný čas.

V stredisku máme od marca 2004 mládežnícku ružencová ružu a od decembra 2012 aj detskú ružencovú ružu. V rokoch 2010-2012 sme namiesto „stretiek“ mali celoročnú strediskovú hru ÚSVIT.

Okrem pravidelných aktivít ročne uskutočníme aj cca. 20 ďalších podujatí, ktoré spadajú do troch oblastí. V duchovno-vzdelávacej oblasti k najkrajším akciám patria oslavy liturgických sviatkov, školenia animátorov, Cesta svetla, koledovanie s deťmi - Dobrá novina, besedy o misiách, Jasličková pobožnosť, či zapojenie sa detí a mládeže do deviatnika Svätá Rodina hľadá nocľah. V kultúrno-spoločenskej oblasti je to letný tábor, tancovačky, výročná konferencia, Bodka za prázdninami, víkendové pobyty, tvorivé dielne,

http://www.oravskakniznica.sk/ orknizdk@vuczilina.sk filmové večery, rôzne posedenia, brigády pri skrášľovaní obce, kostola, kaplniek a krížovej cesty. Zo športovej oblasti je to zimná olympiáda, hokejbalový turnaj, cyklistický deň, miništrantský futbalový turnaj, turistické výlety, športový deň, Šarkaniáda, kalčetové turnaje, či pravidelné akcie v telocvični v zimnom období.

U väčšiny ľudí má DOMKA veľmi dobré meno. Sme jedinou organizáciou v našej obci, ktorá sa pravidelne venuje deťom a mládeži. Veľmi dobre spolupracujemesmiestnymkňazomivedenímobce, ktorí nás stále podporujú pri našich podujatiach, za čo im aj touto formou srdečne ďakujeme. Sme si vedomí svojho poslania medzi mládežou, veď aj napriek tomu, že sa nám za 23 rokov podarilo uskutočniť značný kus práce na tomto poli, je potrebné pokračovať v začatom diele a vychovávať nových nasledovníkov, ktorí nás raz nahradia, lebo detí a mládeže bez správnych hodnôt a zmyslu života je v dnešnej dobe stále viac a viac. http://domkaliskova.sk/index1.php liskova@domka.sk


SLANICKÝ OSTROV DIVADLA FESTIVAL SLANICKÝ OSTROV DIVADLA REALIZUJE OBČIANSKE ZDRUŽENIE KULT.1629 A ĽUDIA OKOLO NEHO, KTORÍ SA VENUJÚ UMENIU A JEHO ROZVOJU NIELEN NA ORAVE.

Po rokoch svojich skúseností sa v roku 2020 spojili a prišli s konceptom prvého uceleného multižánrového divadelného festivalu, ktorý prináša do regiónu hornej Oravy rôzne formy umenia s cieľom podporovať rozmanité kultúry, empatiu, emocionálne a morálne hodnoty. Okrem divadelného programu môžu účastníci festivalu absolvovať tematické výstavy, prednášky, diskusie, workshopy.

V roku 2020 sa uskutočnil prvý ročník festivalu, ktorý bol venovaný téme holokaustu. V rámci programu prebehli večerné filmové projekcie

(Nech je svetlo, Ostrým nožom); Príbehy 20.storočia – výstava v exteriéri pripravená v spolupráci s neziskovou organizáciou Post Bellum, verejná diskusia na tému s hosťujúcimi odborníkmi v danej oblasti spojená s komorným koncertom zboru Technik a divadelné predstavenia realizované na Slanickom ostrove (Tiso – divadlo Aréna), či v exteriéri okolia Námestova (Judenrein – DNO).

Tohtoročný festivalový program sa bude niesť v duchu témy ON. ON – počiatok a hýbateľ, ON – (spolu)tvorca života, ON – vodca, ON – pevná ruka, ON – slaboch, ON – zraniteľný. Mužský princíp, ktorý dominuje v ľudskej spoločnosti od nepamäti. Je prítomný v rôznych podobách a neustále sa mení. Tento živý fenomén púta pozornosť aj v súčasnej dobe.

pri prvom ročníku festivalu sme si uvedomili, koľko veľa šikovných rúk potrebujeme, aby sme dokázali festival pripraviť bez väčších problémov. Šikovné ruky, najmä tie mužské, budeme potrebovať pri technickej príprave jednotlivých častí programu, ale nezaobídeme sa ani bez dievčat, ktoré by nám mohli pomôcť pri práci s účastníkmi festivalu, či samotnými hosťami. A odmenou bude aj samotný kultúrny zážitok priamo „na pľaci“. Tešíme sa na vás! https://www.slanicafestival.sk/ info@slanicafestival.sk

A akú formu dobrovoľníctva ponúkame? Príprava nášho divadelného festivalu je náročná, avšak najviac práce pohltí samotná realizácia. Práve

ČO SA DEJE POČAS ROKA DOBROVOĽNÍCTVA? MLADÍ VLCI ROZBEHLI DOBROVOĽNÍCTVO NAPLNO S UVOĽNENÍM PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ A PRÍCHODOM PEKNÉHO POČASIA MLADÍ HOKEJISTI MSHKM ŽILINA ZINTENZÍVNILI DOBRVOĽNÍCKE AKTIVITY, DO KTORÝCH SA POČAS VIACERÝCH PROJEKTOV ZAPOJILI AJ TRÉNERI A RODIČIA MLÁDEŽNICKÉHO KLUBU.

Štvorica juniorov MsHKM - Jozef Myšiak, Filip Mrázik, Samuel Greguss a Marián Pažítka - dokázala, že ich srdcia bijú nielen pre hokej, ale vedia aj nezištne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Svoje svaly naplno využili pri sťahovaní pani, ktorá sama vychováva päť detí. „Chalani si poriadne zamakali, ale bolo vidno, že sú športovci. Najskôr nábytok sťahovali do dodávky a potom ho bez výťahu vykladali na druhé

poschodie. Boli veľmi zlatí a sľúbili, že mi ešte niektorý víkend pomôžu. Ešte raz im veľmi pekne ďakujem, ako aj konateľovi MsHKM Žilina Milanovi Ladiverovi, ktorý celú túto brigádu zorganizoval,“ ďakuje Lea Kollárová. „Doba je zlá a treba si pomáhať. Som rád, že sme s chalanmi spravili dobrý skutok, ktorý urobil radosť sťahovanej rodine aj nám. Teší ma, keď môžeme pomáhať a naviac tým robíme dobré meno hokejistom aj nášmu klubu,“ reagoval obranca Jozef Myšiak.

Naši mladí hokejisti zo športových tried na ZŠ V. Javorku na Hlinách 5 spolu so svojimi trénermi „vyčistili“ priestory školského dvora a športového areálu školy, ktorý vo veľkej miere využívajú aj v rámci

tréningového procesu letnej prípravy. Náplňou práce bolo pozbierať odpadky, upraviť pieskové doskočisko a pozbierať kamene, ktoré prekážali pri kosení areálu. „Chalani sa svojej úlohy zhostili veľmi zodpovedne. Ukázali, že vedia držať v rukách nielen hokejky, ale aj rýľ, krompáč, či rúčky fúrika. Niektorým to šlo lepšie, ale snažili sa všetci. Okrem skrášlenia priestoru, v ktorom sa každodenne pohybujeme, sme si užili aj veľa srandy,“ doplnil informácie tréner kadetov Martin Petný. Svojich starších spoluhráčov napodobnili aj najmladšie hokejové talenty, ktoré spolu s trénermi a rodičmi upratali školský areál ZŠ sv. Gorazda na sídlisku Vlčince. Dobrovoľnícke aktivity MsHKM v uplynulých dňoch „skompletizovali“ juniori Róbert Letko a Samuel Greguss, ktorí pokosili futbalové ihrisko TJ Hviezda Zádubnie.

5


AJ ODBORNÉ ŠKOLY SA MÔŽU ZAPOJIŤ DO DOBROVOĽNÍCTVA ZDRUŽENIE PRIATEĽOV HRIČOVSKÉHO HRADU ZAPÁJA DO ZÁCHRANY HRADU HRIČOV MNOŽSTVO DOBROVOĽNÍKOV ZO ŠIROKEJ VEREJNOSTI UŽ 11 ROKOV.

Počas tohto obdobia bola vytvorená úzka spolupráca so skautmi – 25. Zbor Vodopád a dobrovoľníkmi z iných občianskych združení venujúcich sa záchrane hradov. Vďaka projektu Naše Mesto organizovaným Nadáciou Pontis sa zapájajú do prác na hrade aj dobrovoľníci z rôznych firiem. Počas rokov 2014 a 2015 vďaka dobrým vzťahom s Katedrou muzeológie UKF v Nitre, študenti odboru Muzeológie odpracovali svoju odbornú prax na hrade. Študenti boli aktívne zapojení do

archeologického výskumu. Zoznámili sa s prácou odborníkov v teréne, napríklad: archeológa, metodika na torzálnu architektúru, statika a pracovníkov Krajského pamiatkového úradu Žilina.

Taktiež boli aktívne zapojení do konzervačných prác na hrade a vyskúšali si metódu škárovania historického muriva, prípravu historickej vápennej malty a samotné hasenie vápna. Spolupráca však v ďalších rokoch neprebiehala, nakoľko nebola zo strany združenia možnosť a ani financie na ubytovanie študentov v blízkom okolí. V roku 2021 vznikla spolupráca Združenia priateľov Hričovského hradu so Sekciou pre mládež ŽSK a bolo naplánovaných viacero spoločných

Z POHĽADU DOBROVOĽNÍKA PIETRO JE MLADÝ CHALAN Z TALIANSKEJ DEDINY CASTELNUOVO DON BOSCO, Z KTOREJ POCHÁDZAL AJ ZNÁMY DON BOSCO. Má 19 rokov, minulý rok skončil strednú školu a po maturite sa rozhodol venovať svoj čas dobrovoľníctvu v rámci Európskeho zboru solidarity, a tak je od marca 2021 v Trstenej na Orave, kde pomáha ako dobrovoľník v organizácií V.I.A.C.

6

Pietro pomáhal pri maľovaní muralu, ktorý slúži ako poďakovanie dobrovoľníkom a pracovníkom v prvých líniách v boji s pandémiou. Prečítajte si krátky rozhovor s ním o jeho pohľade na dobrovoľníctvo či grafity.

Čo ty a dobrovoľníctvo, Pietro? Ako vnímaš dobrovoľníctvo a akú máš s dobrovoľníctvom skúsenosť doma, v Taliansku?

Vždy som považoval dobrovoľníctvo za príležitosť zdieľať s ostatnými to najlepšie zo seba. A rád dobrovoľníčim pri deťoch, pretože ony ti stonásobne vrátia tú lásku, ktorú si im dal ty. V Taliansku som bol animátorom v saleziánskom oratóriu v mojej

brigád. Počas rokov sme zistili, že veľa dnes vyučených murárov nemalo nikdy možnosť pracovať s kameňom a vápennou maltou, čo sa potvrdilo aj na hrade Hričov. V minulých rokoch boli zamestnaní na hrade ľudia z úradu práce a ukázalo sa, že vyučení murári neovládali techniku preväzovania kameňa, riadkovania muriva a prácu s vápennou maltou.

Spoločne sme dospeli k nápadu osloviť stredné odborné školy s odbormi: murár, stolár, kováč a pod. a poskytnúť školám možnosť zapojiť študentov do získavanie praxe v odbore dobrovoľníckymi činnosťami na hrade Hričov. Spolupráca so strednou školou a občianskym združením by preto mohla obohatiť prax a skúsenosti budúcich absolventov a vytvoriť tak vzťah a pochopenie mladých ľudí k naším pamiatkam. Študenti stolárstva by mohli vytvoriť prvky do oddychovej zóny pre návštevníkov hradu. Ak všetko pôjde ako má, možno už v dohľadnej dobe zapojíme študentov do prác na hrade. dedine, s tímom priateľov sme pripravovali program pre deti. Takže tímová práca bola základom všetkých našich aktivít.

Boli zapojení do pomoci v boji proti covidu dobrovoľníci aj u vás v Taliansku? S čím napríklad pomáhali?

Samozrejme, mnoho ľudí začalo spontánne pomáhať. Niekto začal nakupovať pre starých ľudí, aby mohli ostať doma v bezpečí, ale tiež bolo mnoho takých, ktorí pomáhali už aj pred pandémiou, napríklad dobrovoľníci z Červeného kríža alebo charity. Ich služba počas pandémie začala byť iba viditeľnejšia.

Pomáhal si pri maľovaní muralu. Ako je to s grafitmi v oblasti, kde žiješ v Taliansku? Je bežné, že sú budovy pomaľované? Stretol si sa už s využitím grafitov pre prospešné účely?

V mojej dedine ani nie. Ale vo vedľajších dedinách a vo veľkých mestách je celkom bežné, že niektoré steny veľkých budov alebo múry sú pomaľované grafitami. A áno, využitie grafitov pre prospešné účely sa mi páči. Stretol som sa s tým už napríklad vo svetovom projekte „Beyond Walls“ od Saypeho alebo v projekte od Ciba, talianskeho pouličného umelca, ktorý pokrýva rasistické texty grafitmi o jedle.


GYMNÁZIUM HLINSKÁ A DOBROVOĽNÍCTVO GYMNÁZIUM HLINSKÁ JE ŠKOLOU, O KTOREJ JE V POSLEDNOM ČASE NAOZAJ VEĽA POČUŤ. VYZNAČUJE SA, OKREM INÉHO, AJ KOMPLEXNOU PARTICIPÁCIOU V DOBROVOĽNÍCKEJ SFÉRE.

Členovia jej komunity sa často zúčastňujú na dobrovoľníckych akciách alebo ich sami organizujú. Pravidelne navštevovanou je Inter NOS, na ktorom sa gymnázium zúčastňuje s takmer každoročnou pravidelnosťou. Škola, samozrejme vytvára priestor na dobrovoľníctvo aj pre samotných študentov. Tí majú možnosť zapojiť sa do rôznych rozvojových programov a projektov. Už

druhý rok má škola úspešných účastníkov DofE programu, ktorý týmto rokom na škole určite nekončí. Za spomenutie stojí taktiež aktuálne ukončený projekt Show Your Talent, ktorého výsledky sa tešia veľkému úspechu aj napriek jeho obťažnejšej realizácii, ktorá skoro celá prebehla online formou. Napriek korona kríze sa študenti aktívne zapájali do environmentálneho projektu Roots and Shoots a niektorí z nich sa stali ambasádormi životného prostredia.

Študenti si tiež s pomocou školy vytvorili a založili vlastné funkčné kluby, ktoré si aj samostatne vedú. Skúsenejší žiaci v určitej oblasti tak ponúkajú možnosť vzdelávať a informovať sa pre inak zameraných spolužiakov. Chvályhodné je, že kluby si našli cestu, ako fungovať aj online počas obdobia, kedy sa stredoškolská výučba konala dištančne. Tradíciou sa tiež stal už zabehnutý adaptačný týždeň pre prvákov. Organizujú ho sami študenti, ktorí vo forme „Prefektov“ počas celého prvého školského týždňa sprevádzajú žiakov prvého

DOBROVOĽNÍCTVO NA ŠKOLÁCH “AKTIVITY A VZŤAHY BUDOVANÉ V KOMUNITE PRODUKUJÚ NOVÉ VEDOMOSTI, MAJÚ VPLYV NA OSOBNÝ ROZVOJ A MOTIVUJÚ K ĎALŠIEMU UČENIU SA,” (REGINA, FERRERA, 2017). Service learning je inovatívna vyučovacia a učebná stratégia, ktorá má pozitívny vplyv na motiváciu učenia sa žiakov a študentov a využitie ich poznatkov v praxi, a zároveň aj dobrý dopad pre komunitu. Ide o spôsob vzdelávania, ktoré prepája klasické vyučovanie a poznatky získané v škole na dobrovoľnícke riešenia konkrétnych problémov komunity.

Modely dobrovoľníctva, s ktorými sa stretávame v školskom prostredí V školskom prostredí môžeme identifikovať niekoľko modelov výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Modely sa líšia tým, akým podielom je do organizovania či koordinovania dobrovoľníckych aktivít

žiakov a žiačok zapojená škola a jej učitelia a učiteľky a do akej miery je dobrovoľníctvo prepojené s výchovným a vzdelávacím procesom školy. Bežne sa stretávame s dobrovoľníctvom realizovaným na individuálnej báze, kedy sa mladí ľudia zapájajú do dobrovoľníckej činnosti rôznymi cestami. Zapájajú sa do jednorazových, ale aj pravidelných dobrovoľníckych aktivít. V tomto prípade nie je škola do týchto aktivít priamo zapojená a takéto dobrovoľníctvo sa priamo nespája s procesom vzdelávania mladých v školskom prostredí. Druhým modelom je oslovovanie žiakov a žiačok a ich následné zapájanie do dobrovoľníckej činnosti pre konkrétne organizácie, v spolupráci so zástupcami školy. Ide napríklad o zapojenie mladých ľudí do pomoci pri verejných zbierkach a pod. Iný model predstavujú pedagógovia či externí pracovníci na školách, ktorí propagujú dobrovoľníctvo medzi svojimi žiakmi a študentmi, rozvíjajú vlastné dobrovoľnícke programy a projekty, v ktorých sa žiaci a študenti angažujú. Service learning je jednou z prepracovaných stratégií implementovania najvyššej formy výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu. Žiaci spolupracujú priamo s komunitou na riešení jej konkrétnych potrieb. Spektrum problémov, ktoré žiaci takto riešia, je pestré

ročníka priestormi školy, jej systémom a prostredníctvom rôznych aktivít im pomáhajú lepšie sa spoznať, vytvoriť a utužiť kolektívneho ducha jednotlivých tried.

Naše gymnázium má aj aktívnu Žiacku školskú radu, ktorá k dobrovoľníctvu prispieva organizáciou drobných akcií, ako je Valentínska pošta, Oldies párty či pohostenie pre študentov pri príležitosti medzinárodného dňa čaju. Škola sa tiež bežne zúčastňuje rôznych zbierok UNICEFu či Bielej pastelky. Vďaka tomuto všetkému, ale aj ďalším obdivuhodným aktivitám a činnostiam, gymnázium spomedzi škôl z celého Žilinského kraja získalo za rok 2020 ocenenie Srdce na dlani v kategórii Škola priateľská k dobrovoľníctvu.

ako spoločnosť sama. To dáva priestor na rozvoj rôznych druhov mäkkých zručností a využitie teórie konkrétnych školských predmetov v praxi. V súčasnosti je service learning definovaný prostredníctvom štyroch kľúčových charakteristík. Service learningové aktivity reagujú na autentické potreby komunity a sú realizované s komunitou, nie pre komunitu; študenti a študentky sú angažovaní do plánovania, prípravy aj hodnotenia samotnej service learningovej aktivity, sú lídrami a líderkami; service learning je začlenený do akademického kurikula, t. j. sú explicitne definované vyučovacie a učebné ciele, ktoré sú prepojené s cieľmi služby; súčasťou aplikácie je priebežná a záverečná reflexia skúsenosti. Prínosy service learningu vzdelávania pre študentov

v procese

Využívanie metódy service learning má pre študentov niekoľko výhod. Skúsenosť s konkrétnym projektom, ktorý odpovedá na potreby komunity môže žiakom pomôcť v lepšom uplatnení sa v živote - rozvíjajú si konkurencieschopnosť a objavujú svoje skryté talenty. Aktivity v rámci service learningu sú tiež nástrojom n a z í s k ava n i e a ro z vo j z r u č n o s t í a schopností popri formálnom vzdelávaní. A v neposlednom rade ide o konkrétne formovanie ohľaduplnosti a solidarity. 7


Aké sú skúsenosti škôl, ktoré už využili metódu service learning? “Zaznamenali sme významné zvýšenie sebavedomia žiakov, ktorí sú menej úspešní vo vyučovacom procese,” hovorí pedagogička zo Súkromná SOŠ Bukovecká v Košiciach. “Študenti sa všeobecne zlepšovali v komunikácii s neznámymi ľuďmi, rozvíjali zodpovednosť za svoju prácu, trénovali svoju trpezlivosť a schopnosť prijímať spätnú väzbu. Stávali sa empatickejšími voči komunite seniorov, s ktorými vzájomne búrali navzájom vnímané stereotypy,” hodnotilo zmeny u žiakov po realizácií service learningového projektu na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave. “Žiaci sú tvorivejší, zodpovednejší. Získali lepšiu schopnosť komunikovať a prezentovať svoje názory a výsledky svojej práce pred verejnosťou, hovorí pedagogička ZŠ s MŠ Komenského v Poprade. Príklad z praxe, ako sa to dá:

Žiaci Základnej školy v Zemianskej Olči (okres Komárno) sa často pri dochádzaní do školy zdržiavali na miestnej železničnej stanici, ktorej priestory už dávno prestali slúžiť svojmu účelu.

8

Práve u žiakov vznikla myšlienka revitalizovať zničené priestory miestnej stanice v rámci zapojenia sa do komunitnovzdelávacieho programu Roots & Shoots. V spolupráci s vedením Železníc SR, starostov obcí aj miestnych obyvateľov sa im podarilo verejné priestory zmeniť na nepoznanie. V rámci prác žiaci a žiačky vymaľovali čakáreň, ručne namaľovali na steny prírodné motívy, obrúsili a pretreli lavičky v čakárni, umiestnili a namaľovali stoličky, stôl a knihovničku, ktorú dostali darom od ľudí z obce. Do čakárne pravidelne prispievajú knihami a časopismi, ktoré sa živo obmieňajú.

Ako to fungovalo v rámci školského vyučovania?

Zapojenie sa do projektu bolo dobrovoľné tak pre pedagógov, ako aj pre žiakov. Prvý rok Staničkári pracovali

formou blokového vyučovania priamo počas vyučovacieho času, nasledujúce roky sa práca presunula na popoludňajšiu krúžkovú činnosť krúžku Staničkári. Pri rozdelení sa do piatich pracovných skupín využili pri vytváraní rozpočtu či meraní záhradky poznatky z matematiky, kvalitná znalosť slovenského jazyka im pomohla pri písaní žiadostí starostovi obce, vedeniu ŽSR, písomnej tvorbe projektového zámeru aj príhovore pri obhajobe či záverečnej slávnosti. Výtvarnú výchovu naplno využili pri grafických návrhoch podoby záhradky či skrášľovaní čakárne, rovnako ale pracovali s poznatkami z techniky, biológie, informatiky, občianskej náuky, geografie či dokonca dejepisu alebo etickej výchovy. Podrobnú metodiku pre pedagógov s názvom CESTY K DOBROVOĽNÍCTVU spracovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Táto metodika výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu je dostupná online na stiahnutie na stránke www.dobrovolnickecentra. sk v časti “na stiahnutie”. Prípadne môžete priamo kontaktovať nás v Žilinskom dobrovoľníckom centre na dobrovolnictvo@ ozviac.sk. Michaela Ondríková, Žilinské dobrovoľnícke centrum

Zdroj fotografií: www.angazovanaskola.sk


NA SLOVO S KOORDINÁTORKOV DOBROVOĽNÍCTVA NA STREDNEJ ŠKOLE STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSTVA A SLUŽIEB NA VIDIEKU V ŽILINE MÁ VO SVOJICH RADOCH ZASTÚPENÚ POZORUHODNÚ PRACOVNÚ POZÍCIU. JE ŇOU POZÍCIA KOORDINÁTORA DOBROVOĽNÍCKYCH ČINNOSTÍ NA ŠKOLE, KTORÝ ZASTREŠUJE AKTIVITY SÚVISIACE S DOBROVOĽNÍCTVOM. Koordinátorkou šírenia dobra a rozvoja dobrovoľníctva na spomínanej strednej škole je Ing. Eleonóra Boocová, s ktorou sme v rozhovore hľadali odpovede na rôzne otázky. Rozprávali sme sa o náplni práce, o jej pridanej hodnote, o samotnom rozvoji dobrovoľníctva medzi študentami a ich pocitoch. Pýtali sme sa aj na jej zdroj energie, na konkrétne aktivity, na zázemie či budúcnosť a tiež na dobrovoľníctvo ako také i mnoho ďalšieho.

a hodnotí ich aktivity a dosiahnuté výsledky. Pripravuje administratívne a legislatívne dokumenty k práci s dobrovoľníkmi. Ako škola máme dlhodobé pozitívne vzťahy s rôznymi občianskymi združeniami, ktoré nás oslovujú k pomoci a aktivitám, prihlasujeme sa na výzvy pomoci, ktoré sú vyhlásené v médiách. Motiváciou pre žiakov/žiačky je potreba sebarealizácie, potreba uznania, potreba spolupatričnosti, potreba bezpečia, základné fyziologické potreby.

Teší ma, keď vidím, ako chcú mladí ľudia pomáhať v rôznych životných situáciách, v ekologických oblastiach, majú potreby, ktoré chcú rozvíjať v oblastiach spoločenského života.

Prečo ste sa rozhodli obsadiť pozíciu koordinátora pre dobrovoľníctvo na školách? A Kto by mal podporovať dobrovoľníctvo na škole?

Túto pozíciu mi ponúkol riaditeľ našej školy p. Ing. Ľubomír Schvarc v septembri 2018. Pocit z tejto ponuky bol pre mňa v prvom momente prekvapivý. Po naštudovaní významu dobrovoľníctva z internetových zdrojov, som ponuku a výzvu na koordinátorku dobrovoľníctva prijala. Podpora na dobrovoľnícke aktivity od vedenia školy je na vysokej úrovni, čo môžem povedať aj o pedagogickom zbore.

Ste koordinátorkou dobrovoľníctva na školách. Ako by ste ľuďom bližšie predstavili svoju prácu? „Ako pridanú hodnotu, ktorá má symbolický význam a nemeria sa peniazmi.“ Moja práca je spojená s dobrovoľníctvom, ktoré je podľa definície uvedomelá aktivita alebo práca vykonávaná na základe slobodnej vôle v prospech iných ľudí alebo spoločnosti či životného prostredia mimo členov rodiny a domácnosti dobrovoľníka/dobrovoľníčky. Koordinátor dobrovoľníctva je osoba zodpovedná za riadenie všetkých aspektov súvisiacich so zapájaním dobrovoľníkov do života organizácie, navrhuje strategické prístupy k zapájaniu dobrovoľníkov do organizácie, dohliada na dobrovoľníkov, zabezpečuje kvalitu procesov riadenia dobrovoľníkov, dobrovoľníkov vedie a stará sa o ich vzťahy s internými zamestnancami organizácie. Cieľom koordinátora je plánovanie dobrovoľníckych programov, uskutočňuje nábor, výber a prípravu dobrovoľníkov. Sprevádza ich, motivuje ich k činnosti

Čo na Vašej práci máte najradšej?

V čom je podľa Vás rozvoj a podpora dobrovoľníctva (nielen) na školách dôležitý? Prínos, ktorý vyplýva z dobrovoľníckych činností žiakov má viacero smerov. Vie pomôcť organizácii – otvára ju svetu, ponúka nové možnosti, názory, mladého ducha, zároveň aj talenty a nadšenie. Pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je prínosom pocit prospešnosti z vykonanej práce, získanie spoločenského ocenenia, tiež poskytnutie priestoru pre sebarealizáciu, zažívanie pocitu užitočnosti a potrebnosti. Vďaka dobrovoľníctvu žiaci získavajú nové skúsenosti, nové kontakty, zručnosti a osobnostne rastú.

Čo je Vaším hnacím motorom? Nikto nikdy nevieme do akej životnej situácie sa môžeme dostať, či to je z hľadiska zdravotného, rodinného, spoločenského. Dobrovoľníctvo prináša zmysluplnosť, je rozvojové a poučné, a preto vidím vo svojej práci význam.

Aké sú Vaše doterajšie skúsenosti v praxi?

V rámci formálneho dobrovoľníctva, kedy sú dobrovoľnícke aktivity manažované prostredníctvom rôznych organizácií, sme sa ako škola so žiakmi a žiačkami zúčastnili aktivít na rôznych podujatiach – Biela pastelka, Liga proti rakovine, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?, Bubnovanie – aby deti bolo dobre počuť, Liga za duševné zdravie, Bačovské pastorále, Bytčiansky zámocký deň, Červený kríž – Dom sv. Lazara, Úsmev ako dar, Vianočná finančná zbierka v meste Žilina pre deti v detských domovoch, náhradných rodinách a rodinách v kríze, Vyčarované radostné Vianoce deťom v núdzi – vianočná zbierka hračiek pre deti v núdzi, ktorú vyhlásil ŽSK, zber šatstva do charity pre ľudí v núdzi, zber plastových vrchnákov pre Táničku, Úsmev ako dar, prihlásili sme sa ako škola do akcie „Týždeň dobrovoľníctva“,... Z týchto skúseností môžem hrdo povedať, že žiaci si z akcií odnášajú nové pohľady, zážitky a mnohokrát aj vzácne pocity. Napríklad po odovzdávaní vianočných darčekov v jednom domove sociálnych služieb sa žiaci/ žiačky vrátili s hlbokou stopou v srdci. 9


A keď prejdeme k neformálnemu vzdelávaniu sme ako škola poskytli finančnú pomoc pracovníkov školy pre našu žiačku v čase pandémie Covid 19, prispeli sme zbierkou krmiva a vecí pre žilinský útulok pre psov, pomáhame s poľnohospodárskymi prácami na farme „Gazdovstvo u Matúškov“,..... a mnohé iné činnosti zaraďujeme medzi naše aktivity.

A čo plánujete v budúcnosti?

Súčasná pandemická situácia nám obmedzila vykonávať aktivity v rámci dobrovoľníctva (ale nezaspali sme ani v tejto dobe – vykonávali sa rôzne nákupy pre dôchodcov, chorých ľudí,...). V budúcnosti by sme chceli nadviazať na horeuvedené aktivity, poprípade sa zapojiť do servis learningu - je to spôsob vzdelávania (sa), v rámci ktorého je teoretická príprava prepojená so získavaním praktických skúseností. Pridanou hodnotou service learningu je, že okrem vlastného rozvoja umožňuje pomôcť iným v ich prirodzenom prostredí prostredníctvom vytvorenej aktivity. Service learningovou aktivitou sa reaguje na potreby vzdelávania (školy), praxe (organizácie) a sebarozvoja (študentov a študentiek). Som presvedčená, že toto je jedna z vecí, čo žiakom vie veľa dať.

Čo by ste odkázali učiteľom alebo pracovníkom v školách, ktorí by sa chceli stať koordinátormi? Aby sa nebáli zapojiť do rôznych aktivít v rámci dobrovoľníctva. Máme schopných mladých ľudí na školách, ktorí chcú pomáhať v rôznych oblastiach života, len je potrebné mladých ľudí si vypočuť, motivovať ich, aby sa zúčastňovali spolurozhodovania s dospelými, aby sa prijímali spoločné rozhodnutia, aby sme akceptovali návrhy mladých ľudí, 10

prezentovali ich iniciatívy, konzultovali s nimi po rôznych stránkach.

Ako ich môžeme povzbudiť do začleňovania systematického dobrovoľníctva do škôl?

Mladí ľudia si musia uvedomiť, že dobrovoľníctvo je dobrovoľná činnosť bez nároku na finančnú odmenu, nie je nástrojom zisku druhej osoby, vykonáva sa v prospech iných ľudí, spoločnosti alebo prostredia. Našou úlohou ako koordinátorov je systematicky ukazovať žiakom, že dobrovoľníctvo je zmysluplná činnosť. Boli ste aj vy sama počas štúdia dobrovoľníčkou? V čase, keď som študovala na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre sme tento pojem ešte nepoznali, ale sme sa zúčastňovali rôznych bezplatných aktivít, kde sme pomáhali, a to hlavne v poľnohospodárskej činnosti.

ich potreby a záujmy a pretavovať ich do legislatívnej či celospoločenskej praxe.

Platforma sa drží hodnôt ako profesionalita, etickosť, odbornosť, zodpovednosť a pozitívne smerovanie s víziou dosiahnutia optimálnych legislatívnych, finančných a inštitucionálnych podmienok, ktoré umožňujú kontinuálny rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vznikla v auguste 2011 ako výsledok aktivít Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych sieťovacích aktivít dobrovoľníckych centier, ktoré na Slovensku existujú už od roku 2009.

Čo pre Vás znamená dobrovoľníctvo?

„Pomáhajme (si) navzájom.“ Pomoc je dôležitá a nikto z nás nevie, kedy ju bude potrebovať. A ten pocit vďaky, keď niekomu pomôžeme je rovnako krásny, ako keď niekto pomôže nám. Preto si pomáhajme. Aký odkaz by sprostredkovať?

ste

chceli

ľuďom

„Dobrovoľník nemá vždy čas - má srdce.“ A presne táto veta hovorí sama za seba. Musíme si uvedomiť, čo dobrovoľníctvo je, aké má výhody. Úlohou dobrovoľníctva je podpora dobra, zlepšovanie ľudského života (a to nie len smerom von, ale aj osobnostne v prípade človeka, ktorý je v roli dobrovoľníka). Byť dobrovoľníkom je nezištná činnosť, ktorá síce neprináša finančný zisk, ale poskytuje možnosti rozvoja zručností, socializácie, zábavy, otvára dvere do budúcnosti a obohacuje srdcia. A ako má škola postupovať pri zriaďovaní koordinátora dobrovoľníctva a kto jej vie pomôcť?

Na školách sú rôzni koordinátori a medzi nich patrí aj koordinátor dobrovoľníctva. Občianske združenie „Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií“ je strešnou organizáciou, ktorej poslaním je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku s cieľom byť hlasom dobrovoľníckych centier a organizácií, ktoré rozvíjajú dobrovoľníctvo, obhajovať

Hlavným cieľom Platformy je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva. Platforma združuje dobrovoľnícke centrá a dobrovoľnícke organizácie na Slovensku. Prezidentkou, trénerkou je doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. V tomto občianskom združení je možnosť prihlásiť sa na rôzne vzdelávania, tréningy ohľadom dobrovoľníctva. Doporučujem sa prihlásiť na školenia, pracujú tu vynikajúci ľudia, ktorí majú veľmi cenné teoretické a praktické skúsenosti z oblasti dobrovoľníckych aktivít.

Študenti o dobrovoľníctvo záujem naozaj majú. Treba ich počúvať s porozumením, byť im oporou a sprievodcom, čo akurátne potvrdzuje úloha človeka na pozícii koordinátora dobrovoľníckych aktivít. Rozhovor je plný inšpirácie, zaujímavých myšlienok i faktov, ktoré hovoria sami za seba. No na záver si povedzme, že z rozhovoru doslova cítiť, že dobrovoľníctvo si pozornosť zaslúži. Ak aj Vy chcete mať svojho koordinátora dobrovoľníctva na Vašej škole, dajte nám o tom vedieť. My v Sekcii pre mládež ŽSK mu radi poskytneme podporu, účasť na školeniach o dobrovoľníctve a privítame ho v sieti koordinátorov!


AKO STRÁVIŤ VOĽNÉ DNI A PRITOM UŠETRIŤ V ŽILINSKOM KRAJI? POČULI STE O TOM, ŽE AKO DOBROVOĽNÍK MOŽETE POŽIADAŤ O DOBROPOUKÁŽKU DO KULTÚRNYCH INŠTITÚCIÍ V ŽILINSKOM KRAJI? VYUŽITE PRÍLEŽITOSŤ NAVŠTÍVIŤ ZAUJÍMAVÉ MIESTA V NAŠICH REGIÓNOCH.

Rok dobrovoľníctva v Žilinskom samosprávnom kraji sa začal rôznymi aktivita, do ktorých sa môžu zapojiť jednotlivci, skupiny i školy. Okrem dobrovoľníckych činností sa snažíme podporovať aj odmeňovanie dobrovoľníkov, ktorí sa venujú pravidelne a dlhodobo dobrovoľníctvu. Jedným zo spôsobov ako chceme spríjemniť voľný čas dobrovoľníkom sú DOBROPOUKÁŽKY do kultúrnych inštitúcií. Tie môže použiť dobrovoľník pri vstupe do konkrétnych kultúrnych zariadení v jednotlivých regiónoch Žilinského kraja. Patrí sem Múzeum kysuckej dediny Vychylovka, Múzeum liptovskej dediny Pribylina, Oravský hrad, Hrad Strečno a Turčianska galéria v Martine. Každý ústrižok na DOBROPOUKÁŽKE má hodnotu 5 eur. Celkovo môžete ušetriť až 25 eur. Zľavu zo vstupného môžete uplatniť nielen vy – dobrovoľníci, ale aj vaši priatelia a členovia rodiny, s ktorými idete na výlet. Chcete vedieť kto a ako môže získať Dobropoukážky? Pozrite sa nižšie na podmienky a požiadajte o svoju DOBRPOUKÁŽKU do kultúrnych inštitúcií.

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA MINULÝ ROK SA DO TÝŽDŇA DOBROVOĽNÍCTVA V ŽILINSKOM KRAJI ZAPOJILO VIAC AKO 300 DOBROVOĽNÍKOV.

Tí počas Týždňa dobrovoľníctva pomáhali rôznym organizáciám. A tento rok sa môžete stať aj vy dobrovoľníkom, ktorý sa zapojí do Týždňa dobrovoľníctva. Od 16. do 22. septembra sa uskutočnia rôzne zaujímavé aktivity, kreatívne činnosti

a príjemné stretnutia. Stačí si len vybrať z ponuky aktivít, ktoré sú vám blízke alebo vás oslovili a môžete sa stať dobrovoľníkom. Viac informácií a prihlasovanie prebieha práve teraz cez: www.tyzdendobrovolnictva.sk. 11


ROK DOBROVOĽNÍCTVA 2021 – KALENDÁRIUM JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

DOBROnoviny Dobrovoľnícke raňajky 4 (8.7.2021) Podcast – Dobrovoľníctvo nás spája Zahraničné dobrovoľníctvo v parku (22.7.2021) Letný tábor Domka Lisková ENGLISH CONVERSATION CLUB (každá streda 13:00-15:00) Zaži jeden deň v Cooworkingu

. . . . .

SpM ŽSK OZ VIAC SpM ŽSK SpM ŽSK DOMKA LISKOVÁ MladiInfo a Knižnica DK MladiInfo

. . . . . . . .

SČK Knižnica DK ZPHH SpM Kult.1629 Skauting Trstená SpM OZ VIAC ŽDC SYTEV

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vytváranie miesta pre mladých – klubovňa . . . . . . . . . . Dobrovoľnícke raňajky 5 (8.8.2021) Škárovanie historického muriva na Hrade Hričov (7.8.2021) . . . . . . . . . . Interkultúrny deň pred Galériou DK (14.8.2021) . . . . . Podcast – Dobrovoľníctvo nás spája Školenie prvej pomoci pre koordinátorov dobrovoľníctva (24.8.2021)

Dobrovoľnícka kvapka krvi (29.9.2021) Stretnutia s psychológmi Odstraňovanie náletovej vegetácie (4.9.2021) INFODAY (21.9.2021) Slanický ostrov divadla (4. – 12.9.2021) Festival pohybu – OPTIMA FORMA (11.-12.9.2021) Podcast – Dobrovoľníctvo nás spája Dobrovoľnícke raňajky 6 (16.9.2021) Týždeň dobrovoľníctva (16.-22.9.2021) Spropagujme dobrovoľníctvo

CHCETE SA ZAPOJIŤ DO NIEKTOREJ Z AKTIVÍT? Obráťte sa na konkrétnu organizáciu, ktorá organizuje podujatie alebo sledujte náš

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skauting Trstená OZ VIAC ZPHH Knižnica DK SpM SČK

Sekcia pre mládež ŽSK.

ORGANIZÁTORI

PARTNERI

OSTAŇTE S NAMI V KONTAKTE

@zilinskykraj

@sekciapremladezzsk

REDAKCIA DOBRONOVÍN: Helena Macušová, Marcel Rypák, Michaela Ondrí�ková

#dobrovolnictvonasspaja

@dczilina


5 0 TI POV PRE Š KO LU AKO OSLÁVIŤ TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA Milí priatelia dobrovoľníctva, vedeli ste o tom, že aj vy sa môžete zapojiť do dobrovoľníctva na vašej škole? Pripravili sme pre vás 5 oblastí, v ktorých sa môžete angažovať so svojimi žiakmi a študentami.

SLUŽBA PRE ŠKOLU 1. SKRÁŠLITE OKOLIE SVOJEJ ŠKOLY. Niekedy stačí pár zmien, aby sa aj vaša škola stala krajšia aj po vizuálnej stránke. Môžete napísať zaujímavé myšlienky na schody alebo chodník do vašej školy či ozdobiť nádoby na smeti. 2. VYTVORTE SPOLOČNÝ PROJEKT. Niektorí žiaci a študenti majú veľmi dobré nápady, ktoré často nevedia zrealizovať. Skúste ich vypočuť a dajte im príležitosť, aby si vyskúšali vytvoriť spoločný projekt. Tie najkrajšie projekty vzniknú keď sa spoja rôzne ročníky. 3. NAPÍŠTE 5 VECÍ, KTORÉ SA VÁM PÁČIA VO VAŠEJ ŠKOLE. Je na vašej škole len pár desiatok žiakov alebo ste veľká škola so stovkami študentov? Každý z nich môže napísať čo sa mu páči na škole a zdieľať s vami alebo na vašom webe. 4. SPRAVTE SPOLOČNÚ VÝSTAVU. Počas školského roka je veľa príležitostí, aby vznikli spoločné výstavy. Tie môžu byť spojené s vašou obcou, sviatkami či školou. 5. VYTVORTE MIESTO NA VÝMENU KNÍH. Je množstvo kníh, ktoré ste už prečítali a chceli by ste tieto príbehy zdieľať ďalej? Môžete vytvoriť „knižné búdky“ alebo nechať spoločnú policu, kde si môžete vymieňať knihy.

6. POMÔŽTE ŽIAKOM Z NIŽŠÍCH ROČNÍKOV. Pamätáte na svoje začiatky na škole? Niekedy ste mali strach z učiteľov alebo ste nevedeli nájsť triedu, kde sa mala začať hodina. Skúste venovať pár septembrových dní žiakom, ktorí práve prišli do vašej školy. Môžete ukázať svojim žiakom, že zodpovednosť nie je podmienená iba vekom. 7. NAPÍŠTE LIST RIADITEĽOVI /RIADITEĽKE. Ukážte žiakom a študentom, že ich názor zaujíma nielen učiteľov alebo odborných pracovníkov, ale aj vedenie školy. Takéto listy vedia ukázať spätnú väzbu na vašej školy. 8. VYTVORTE PODUJATIE, KDE SA BUDE PREZENTOVAŤ VAŠA ŠKOLA. Chcete, aby bola vaša škola mala príjemnú klímu aj v komunite? Ukážte verejnosti, čo všetko robíte alebo čo by ste mohli ponúknuť vašej obci, napríklad vo forme service learningu. 9. NATOČTE VIDEO, KTORÉ SA BUDE ZDIEĽAŤ NA VAŠOM WEBE. Videá, ktoré vytvoria vaši žiaci a študenti budú autentickým a originálnym materiálom. Pri ich výrobe uvidia, aký je proces tvorby kvalitného obsahu náročný. 10. SPRAVTE TEMATICKÉ TRIEDNICKÉ HODINY ALEBO CELÝ DEŇ. Neviete ako začleniť prierezové témy do vášho predmetu alebo sú témy, ktoré by ste chceli, aby ste si v škole zažili? Tak si vytvorte tematické dni, kde sa jednotlivé triedy predstavia a dozvedia niečo nové.


PROJEKTY PRE OKOLIE A PRÍRODU 1. DO ŠKOLY CHOĎTE PEŠO ALEBO ZDIEĽANÝM PROSTRIEDKOM. Niekedy je ťažké stihnúť autobus či vlak, ale ak sa občas prejdete alebo pôjdete do školy spoločným prostriedkom dozviete sa o sebe nové veci. 2. POČAS PRECHÁDZOK ZODVIHNITE ODPADKY A VYHOĎTE ICH DO SPRÁVNEJ NÁDOBY. Nemusíte zbierať vrecia odpadu nárazovo. Stačí keď to budete robiť pravidelne, a samozrejme nebude odpadky odhadzovať na zem ani vy. 3. ZAČNITE PESTOVAŤ RASTLINY. Na okennom parapete, v školskej záhradke alebo doma. Aj týmto spôsobom sa dozviete niečo z botaniky a pomôžete prírode. 4. NENECHÁVAJTE ZBYTOČNE ROZSVIETENÉ SVETLÁ. Občas sa to stane každému, že zabudne vypnúť svetlo. Ak sa vám to stáva pravidelne skúste si zabezpečiť svetlá s automatickým vypínačom. 5. NOSTE SI VLASTNÚ FĽAŠU NA VODU ALEBO VLASTNÝ POHÁR. Aj vaša nádoba na vodu sa môže stať štýlovým doplnkom, vďaku ktorému znížite spotrebu plastových fliaš. 6. ZARAĎTE DO SVOJHO JEDÁLNIČKA ZDRAVÉ DNI. Ak obmedzíte príjem živočíšnych produktov, znížite percento skleníkových plynov. 7. MOBIL, TABLET, POČÍTAŤ A ĎALŠIU ELEKTRONIKU VYTIAHNEM Z ELEKTRICKEJ ZÁSTRČKY PO ICH NABITÍ. Okrem toho, že zvýšite životnosť elektroniky, tak môžete ušetriť a pomôcť svojmu okoliu.

8. DARČEKY, KTORÉ DOKÁŽETE VYROBIŤ NEMUSÍTE KUPOVAŤ. Nemusíte vyrezať stôl alebo kupovať keramiku. Ak chcete spojiť psychohygienu a niekoho potešiť skúste vyrobiť vlastný album na fotografie. 9. SVOJU DESIATU MÔŽETE BALIŤ DO ZNOVU POUŽÍVATEĽNÉHO MATERIÁLU. Už ste počuli o látkových obaloch na desiatu? Môžete si ich sami ušiť, ale dajú sa aj kúpiť. Zaujímavé sú aj obaly na potraviny z včelím voskom. 10. ZARAĎTE DO SVOJHO DENNÉHO REŽIMU ČAS NA PRÍRODU. Skúste si vyhradiť čas na čítanie, navštívte workshopy alebo sa rozprávajte o tom, čo všetko sa dá robiť pre to, aby sme pomohli prírode. Možno zistíte, že vás baví pestovanie, začnete sa starať o zvieratá alebo si vytvoríte vlastný včelín.

ROZVOJ PROFESIONÁLNYCH ZRUČNOSTÍ 1. UROBTE MARKETINGOVÝ PROJEKT PRE VAŠU ŠKOLU/KOMUNITU/KLUB. Rozvoj mäkkých zručností je dôležitý nielen pre skupinu, ale aj jednotlivcov. Najlepšie zistíte či by vás táto práca napĺňala, ak si vyskúšate vlastný projekt. 2. NAPLÁNUJTE SI TÝŽDENNÝ ROZPOČET A ROZDEĽTE HO NA TRI ČASTI. Koľko potrebujem na vlastné potreby/koľko si odložím do pokladničky na horšie časy/koľko darujem ľuďom v núdzi. 3. UROBTE SI INDIVIDUÁLNE ALEBO SKUPINOVÉ PREZENTÁCIE V TRIEDE. Kam by ste chceli ísť, akú sú vaše obľúbené miesta.


4. V ČOM SI DOBRÝ/DOBRÁ? Pripravte krátky workshop spolužiakom a nauč ich niečo nové.

svojim

5. POZVITE NA PREDNÁŠKU NIEKOHO Z FIRMY/PRAXE. Chcete vedieť viac o niektorých témach, v ktorých nie ste doma? Skúste osloviť odborníka, ktorý vám porozpráva na vašu obľúbenú tému alebo o veciach, ktoré by ste potrebovali vedieť. 6. ČÍM CHCEM BYŤ A PREČO. Diskutujte aké povolania budú o niekoľko rokov vo vašej triede a prečo ste sa rozhodli práve pre to konkrétne.

2. POMÔŽTE SKRÁŠLIŤ OKOLIE. Každá komunita má svoje potreby. Môžete pomôcť parku/školy/alebo iného miesta vo vašom okolí. 3. UPEČTE COOKIES ALEBO KOLÁČIKY. Podeľte sa s policajtami, hasičmi a lekármi vo vašom okolí. 4. VYTVORTE ŠTEDRÝ BALÍČEK PRE SENIOROV. Nemusíte obdarovať konkrétneho seniora. Stačí sa nakontaktovať na CSS vo vašom okolí, s ponukou tejto pomoci.

7. NÁJDITE PARTNEROV PRE VAŠU ŠKOLU. Firmy, komunity, organizácie často spolupracujú so školami. Požiadajte od nich konkrétnu službu pre vašu školu.

5. UROBTE PRIESKUM. Opýtajte sa ľudí ako sa im žije vo vašom meste či obci - čo sa im páči najviac a čo by chceli zlepšiť.

8. VYRIEŠTE 1 PROBLÉM VO VAŠOM OKOLÍ. Skúste nájsť riešenie na problém, tak aby ste zlepšili život ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

6. POMÔŽTE SVOJIM SUSEDOM. Stačí pomoc s nákupom alebo polievanie kvetov. Mať dobré vzťahy so susedmi je dôležité v každej komunite.

9. ČO SÚ PREDPOKLADY PRE PRÁCU? Aké profesionálne zručnosti potrebujú vaši rodičia či blízki pri ich práci, a ktoré z nich by ste chceli ovládať? Opýtajte sa ich, čo všetko potrebujú vedieť, aby mohli vykonávať svoju prácu. 10. HĽADAJTE DOBROVOĽNÍCKE PONUKY. Nájdite vo vašom okolí, kde sa dá pomôcť ako dobrovoľník a pomôžte nájsť týchto dobrovoľníkov (pracujte ako tím - oslovte vašich spolužiakov, vytvorte plagát a harmonogram, zverejnite fotky na soc. sieťach školy)

PODPORA LOKÁLNYCH KOMUNÍT 1. POMOC SENIOROM. Dohodnite si pomoc seniorom vo vašej obci, strávte s nimi aspoň hodinu.

7. VENUJTE ČAS ČISTENIU. Vyčistite okolie rieky, parkov, zastávok alebo iných miest vo vašom okolí. 8. ZORGANIZUJ ZBIERKU: oblečenie, náradie, hračky. Pomôcť môžete ľuďom bez domova, sociálne či zdravotne znevýhodneným osobám, ale aj zvieratám. 9. SKRÁŠLITE OBĽÚBENÉ MIESTO VO VAŠOM OKOLÍ. Fantázií sa medze nekladú. Môžete vytvoriť nové veci, ale aj pomôcť s obnovou existujúcich. 10. USPORIADAJTE BAZÁR. Môžete spraviť bazár kníh, darčekových predmetov a domácich potrieb. Výťažok venujte charite.


PROJEKTY PRE NEZISKOVKY 1. KOĽKÍ MEDZI VAŠIMI ŠTUDENTMI SA UŽ AKTÍVNE ZAPÁJAJÚ DO DOBROVOĽNÍCTVA? Urobte výstavu fotiek vašich študentov z ich dobrovoľníckej činnosti, napíšte pod fotky krátko o tom, akým aktivitám nezištne venujú svoj čas a komu pomáhajú. 2. ZISTITE KONKRÉTNU POTREBU: Opýtajte sa neziskových organizácií vo vašom okolí, s čím by potrebovali pomoc, na aké pozície by potrebovali dobrovoľníkov, dokonca môžete nadviazať aj dlhodobejšiu spoluprácu. 3. JE VO VAŠOM MESTE / OKOLÍ ORGANIZÁCIA, HOCI AJ MALÁ, KTORÁ SI ZASLÚŽI VIAC POZORNOSTI? Vytvorte s vašimi študentami plán, ako viac zviditeľniť neziskovú organizáciu a ich dopad vo vašom meste a okolí. 4. PRINESTE “SVET” DO VAŠEJ ŠKOLY. Je mnoho organizácií, ktoré pomáhajú v zahraničí, v krajinách tretieho sveta a svoje pobočky majú aj na Slovensku. Zorganizujte online podujatie, či pozvite fyzicky zástupcu tejto organizácie. Ako škola či trieda, si môžete napríklad “adoptovať” na diaľku šikovného študenta z krajiny, v ktorej nemá také možnosti na štúdium ako my alebo zorganizovať zbierku školských pomôcok. 5. ZORGANIZUJTE FINANČNÚ ZBIERKU PRE PODPORU NIEKTOREJ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE - napr. napečte koláčiky a predávajte za symbolickú cenu, vytvorte pohľadnice, zorganizujte benefičný koncert alebo porozmýšľajte nad iným kreatívnym spôsobom, ako podporiť aj malé neziskové organizácie vo vašom okolí.

6. POMÔŽTE PRAKTICKY. Pomôžte upraviť okolie, umyť okná či vymaľovať staré časti budovy neziskovej organizácie či združenia. 7. UROBTE SPOLU SO ŠTUDENTMI REŠERŠ. Vytvorte zoznam organizácií a združení vo vašom okolí - čomu sa venujú, komu pomáhajú. Vytvorte info-stenu vo vašej škole, prípadne na inom verejnom mieste o dobrých veciach, ktoré sa dejú u vás. 8. POZVITE ZÁSTUPCOV ORGANIZÁCIÍ K VÁM. Vytvorte info deň so zástupcami organizácií, ktorých činnosť je zameraná na rôzne oblasti. 9. PRIPRAVTE POĎAKOVANIE ĽUĎOM VO VAŠOM OKOLÍ, KTORÍ POMÁHAJÚ DRUHÝM. Povedzte o nich na verejnosti, napíšte článok, urobte výstavu fotiek, koláž vo vašej škole. Pripravte prekvapenie pracovníkom v neziskovej organizácií - napíšte im listy, upečte dezert, prineste kvety… 10. VYHĽADAJTE ORGANIZÁCIE VO VAŠOM OKOLÍ, KTORÉ SA PRIAMO VENUJÚ ĽUĎOM (napr. seniorom, deťom, chorým, …). Usporiadajte s vašimi študentami program pre túto skupinu ľudí a podporte tým prácu konkrétnej organizácie.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.