DOBRONOVINY 3/2021

Page 1

3/2021

mimoriadne vydanie

Nepredajné

#dobrovolnictvonasspaja

PRÍHOVOR ŽUPANKY MILÉ DOBROVOĽNÍČKY A DOBROVOĽNÍCI, posledný rok nám ukázal, že nezištná pomoc nie je samozrejmosť, ale výsada. Mali sme možnosť vidieť, ako dobrovoľní�k zužitkováva svoje vedomosti, poskytuje pomoc, ale aj zí�skava jedinečnú skúsenosť. V našom kraji sa nachádzajú dlhodobo

fungujúce organizácie či jednotlivci, ktorí� pomáhajú v rôznych oblastiach nielen svojim blí�zkym, ale aj spoločnosti, prí�rode či znevýhodneným osobám. Viac ako polovica ľudí� do 30 rokov zažila na vlastnej koži, že dobrovoľní�ctvo nie je iba o slovách, ale aj skutkoch a zapája sa do rôznych dobrovoľní�ckych činností�. Skutky, ktoré konáte sú jedinečné a zaslúžia si obdiv a úctu. Preto sme sa rozhodli, že najbližší�ch 12 mesiacov bude Ž� ilinský samosprávny kraj v znamení� rozvoja nezištnej pomoci a to ako ROK DOBROVOĽNÍ�CTVA. S úctou, Erika Jurinová predsední�čka Ž� SK

ROK DOBROVOĽNÍCTVA V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI DRAHÍ� DOBROVOĽNÍ� CI A PRIAZNIVCI DOBROVOĽNÍ� CTVA. DOBRONOVINY VYDÁ� VAME UŽ� ROK A ZA TEN Č� AS SI ZÍ�SKALI PRIAZNOVCOV NIELEN Z RADOV DOBROVOĽNÍ�KOV, ALE AJ Š� IROKEJ VEREJNOSTI. PRETO SME RADI, Ž� E VÁ� M V NAJBLIŽ� Š� Í�CH MIMORIADNYCH V Y DA N I A C H P R E D S TAV Í� M E R O K DOBROVOĽNÍ�CTVA Ž� SK.

Situácia, ktorá vládne posledné mesiace nám stále dokazuje, že dobrovoľní�ctvo je potrebné stále rozví�jať. Avšak pomoc a podpora v rôznych formách je potrebná nielen v čase pandémie. Aj preto sme začali pracovať s myšlienkou prezentovania dobrovoľní�ctva širokej verejnosti, školám či organizáciám. Počas najbližší�ch mesiacov chceme dať prí�ležitosť všetkým vyskúšať si na vlastnej koži, čo znamená byť dobrovoľní�k a prepojiť činnosti organizácií�, ktorí� sa venujú dobrovoľní�ctvu. V tomto čí� s le DOBRO noví� n sa dozviete, ktoré organizácie v Ž� ilinskom samosprávnom kraji sa rozhodli zapojiť do ROKA DOBROVOĽNÍ�CTVA. Takisto sa dozviete, v akých oblastiach sa dá venovať

dobrovoľní�ctvu, akým projektom sa venujú jednotlivé organizácie i to, čo sa počas najbližší�ch mesiacov udeje. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo začať ROK DOBROVOĽNÍ�CTVA a spolu vytvorí�me stabilnú sieť dobrovoľní�ckych prí�ležitostí�,

činností� a organizácií� v Ž� ilinskom samosprávnom kraji. Ak chcete zí�skavať najnovšie informácie o dobrovoľní�ctve, pridať sa do rôznych aktiví�t alebo zapojiť aj vašu organizáciu prihláste sa na www.rokdobrovolnictva.sk .


SEKCIA PRE MLÁDEŽ ŽSK SEKCIA PRE MLÁDEŽ ŽSK VZNIKLA ZAČIATKOM ROKA 2020 S CIEĽOM ZDÔRAZNIŤ ZÁUJEM ŽUPY NAČÚVAŤ MLADÝM ĽUĎOM AJ NA SAMOSPRÁVNEJ ÚROVNI KRAJA.

Rozvíja spoluprácu s mládežníckymi organizáciami v aktivitách a projektoch, ktoré prinášajú osobný, profesijný a morálny rozvoj mladých ľudí v kraji. Podporuje neformálne vzdelávanie a záujem o dobrovoľníctvo vo formálnom vzdelávaní na školách, obciach, ako aj v oblastiach s nedostatkom príležitostí pre rozvoj mladých ľudí. Hlavnou úlohou sekcie pre mládež ŽSK na najbližšie obdobie je vytvoriť koncepciu rozvoja práce s mládežou v Žilinskom samosprávnom kraji na obdobie 20212028. Sekcia pre mládež ŽSK chce vytvoriť

RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA JE 20 ROKOV STREŠNOU ORGANIZÁCIOU DETSKÝCH A MLÁDEŽNICKÝCH ORGANIZÁCIÍ, PARLAMENTOV A RÁD MLADÝCH, ŽIACKYCH ŠKOLSKÝCH RÁD MLADÝCH A ZÁUJMOVÝCH NEFORMÁLNYCH SKUPÍN V ŽILINSKOM KRAJI.

V súčasnosti ju tvorí 60 členských zoskupení, ktorých jadro tvoria dobrovoľníci zo Žilinského kraja. Venuje sa obhajobe záujmov mladých ľudí vo všetkých

2

dokument, ktorý bude zrozumiteľný mladým ľuďom. Na základe dokumentu sa budú v celom kraji rozvíjať konkrétne programy a aktivity pre mladých ľudí, ktoré budú obsiahnuté v akčných plánoch na každý rok a budú vychádzať z definovaných potrieb mladých ľudí.

Sekciu pre mládež tvorí koordinátor práce s mládežou Marcel Rypák, ktorý ma niekoľkoročné skúsenosti s tvorbou vzdelávacích programov, projektovým manažmentom, lektorskou činnosťou a koučovaním. Ďalšou členkou sekcie je projektová manažérka pre prácu s mládežou Helena Macušová, ktorá má skúsenosti s rôznymi formami vzdelávania, tvorbou a realizovaním programov v oblasti umenia a kultúry, ale aj vytváraním marketingovej stratégieV Sekcii pre mládež pracuje aj

oblastiach života, formou poskytovania servisu, neformálneho vzdelávania, poradenstva, advokácie, preventívnym aktivitám, participácií mladých ľudí na živote obcí, miest, škôl a regiónu.

Jednou dôležitou oblasťou jej činnosti je aj podpora a rozvoj dobrovoľníctva, ktoré je zamerané hlavne na aktivity mladých ľudí v školách a obciach. Posledné tri roky sa venovala téme motivácie k dobrovoľníctvu v medzinárodnom projekte MAYDAI. Na základe výstupov z prieskumu, čo motivuje mladých ľudí k dobrovoľníctvu vypracovala kompetenčný profil mladého dobrovoľníka a metodiku vzdelávania zameranú na dobrovoľnícku motiváciu.

stážistka Ivana Froľová, ktorá je podporou marketingu a prípravy niektorých projektov. Už po takmer roku práce na získavaní podkladov do pripravovanej Koncepcie rozvoja mládeže sa ukázala dôležitá téma dobrovoľníctvo, ako dobre rozvinutá oblasť neformálneho rozvoja mladých ľudí. Vďaka podpore predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej sa podarilo spustiť výnimočný projekt s názvom Rok dobrovoľníctva v ŽSK. Tento projekt už z časti nadbieha výstupom koncepcie. Vďaka ochote viac ako pätnástich organizácii, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi alebo rozvíjajú dobrovoľníctvo sa nám podarilo vytvoriť spoločný program, ktorý ma zacieľ ešte viac posilniť povedomie o dobrovoľníctve v našom kraji i mimo neho. Program vám budeme prezentovať v Dobronovinách počas celého roka 2021 až do jeho skončenia jar 2022. Tešíme sa na vašu aktívnu účasť.

https://www.facebook.com/sekciapremladezzsk https://www.instagram.com/sekciapremladez_zsk/

Pre túto organizáciu je dôležité, aby mladí ľudia pochopili podstatu slová dobrovoľník. Ide o dve slová : dobro- voľne. Každá aktivita, ktorú realizujú by mala šíriť dobro. K jej šíreniu je potrebné, aby sa rozhodli „voľne“ , bez nátlaku, slobodne. Aby sa mladí ľudia také dobrovoľníctvo žili, je potrebné ich sprevádzať. Nech užitočnosť, ktorú zažívajú pri dobrovoľníckych aktivitách im bola motiváciu v konaní širokého dobra pre komunitu, kde študujú či žijú. A o to sa snaží aj tím z Rady mládeže Žilinského kraja s mottom „ ...aby hlas mladých bolo počuť.“

https://www.rmzk.sk/ rmzk@rmzk.sk


ŽILINSKÉ DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM OD ČOHO ZÁVISÍ SPRÁVANIE ČI MOTIVÁCIA DOBROVOĽNÍKOV? ALEBO AKO KONKRÉTNE MÔŽEME VIESŤ ŽIAKOV A ŠTUDENTOV POČAS VYUČOVANIA K TOMU, ABY SA STALI DOBRÝMI ĽUĎMI? AJ TOTO SÚ TÉMY, KTORÝM SA VENUJÚ V ŽILINSKOM DOBROVOĽNÍCKOM CENTRE.

zložkou V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže so sídlom v Trstenej. Od februára hosťujeme cez Európsky zbor solidarity dvoch zahraničných dobrovoľníkov - Victoriena, ktorý s nami rád zdieľa jeho kulinárske praktiky napríklad aj o tom, ako sa “zbierajú” slimáky, a čím ich treba správne dochutiť. Pietra, ktorý nám hovorí o živote na dedine, kde sa narodil v našich končinách obľúbený svätec Don Bosco.

Ako dobrovoľnícke centrum s krajskou pôsobnosťou sme servisnou organizáciou pre dobrovoľníkov a dobrovoľnícke centrá v rámci nášho kraja. Vedieme databázu

dobrovoľníkov, dobrovoľníckych organizácií a ponúk pre dobrovoľníkov, organizujeme a sprostredkúvame vzdelávania alebo informujeme o trendoch a benefitoch v dobrovoľníctve a ďalšie činnosti. Žilinské dobrovoľnícke centrum je organizačnou

KNL NA ÚZEMÍ LIPTOVA FUNGUJE UŽ 17 ROKOV KOMUNITNÁ NADÁCIA LIPTOV, KTORÁ SPÁJA ĽUDÍ PRE DOBRÉ VECI.

Komunitná nadácia Liptov je tu pre ľudí, ktorí majú nápad, ochotu a energiu vykonať niečo dobré pre našu spoločnosť. Efektívne spracuje nadačný majetok a nepretržite oslovuje nových partnerov, s ktorými

spoločne umožňuje vytvárať nástroje na podporu komunitných a verejne prospešných projektov na Liptove. Snažíme sa reflektovať

Možností, ako zažiť tú silnú skúsenosť z pomoci druhému je niekoľko, aj priamo pre študentov škôl v rámci školského vyučovania. Naviac sú ešte posilnené o fakt, že sa pri tejto činnosti naučia niečo z hodín matematiky, slovenčiny či ďalších predmetov. Service learning je overená metóda, ktorú predstavujeme školám či konkrétnym učiteľom ako príležitosť pre spojenie formálneho vzdelávania a služby pre komunitu, v ktorej sa nachádzajú. Spôsob, akým sa pracuje s dobrovoľníkmi, veľmi ovplyvní to, či sa dobrovoľníci pri

na najpálčivejšie problémy v regióne a za pomoci partnerov a dobrovoľníkov hľadať aj ich efektívne riešenia. Heslo nadácie, „Spájame sa pre dobré veci a Dávame Dobro Druhým“ Každoročne svojimi aktivitami ako Barlatón či Týždeň dobrovoľníctva oslovujeme množstvo zaujímavých ľudí,

ktorí sa stanú súčasťou nadačnej rodiny a spoločne robíme Liptov lepším miestom na Zemi. Dávame priestor aj novým projektom, akým je aj „Podeľ sa a pomôž“. Ide o projekt s hlbokou myšlienkou pomáhať tým, ktorí

ďalšej príležitosti opäť do organizácie vrátia, alebo či budú motivovaní pomáhať dlhodobo. Udeľovanie štandardov kvality práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami je proces, počas ktorého so zástupcami organizácie preberáme ich postupy a spôsoby práce a na základe sebahodnotenia a externého hodnotenia im udeľujeme určitú známku kvality. Zámer našej služby môžeme v skratke zhrnúť do podpory dobrovoľníctva, avšak na konci sa vždy snažíme vidieť konkrétneho človeka, pretože veríme, že dobrovoľníctvo je v prvom rade o ľudskosti. V najbližšom čase chceme mapovať inkluzívne dobrovoľníctvo a tiež pripraviť metodiku pre školy, vďaka ktorej budú môcť učitelia v rámci vyučovacích hodín hovoriť o téme dobrovoľníctva. Tak nech je tento ROK DOBROVOĽNÍCTVA iba štartovacou čiarou pre “lepšie časy”.

https://www.dobrovolnictvoza.sk/ dobrovolnictvo@ozviac.sk

našu pomoc potrebujú. Pre tých, ktorí v spoločnosti LIDL nakupujú, je darovanie malej časti svojho nákupu s trvanlivými potravinami drobnosť a maličkosť, ktorú nepocítia. Pre tých, ktorým nákup venujeme, je to obrovskom pomocou v ich každodennom živote. Od septembra 2020 do februára 2021 sme spoločne len v rámci nášho regiónu pomohli viac ako 200 rodinám. Každý náš projekt je založený na silnej a transparentnej spolupráci s partnermi a dôvere verejnosti.

www.knl.sk knl@knl.sk

3


KERIC OBČIANSKE ZDRUŽENIE, KTORÉ PRACUJE S DEŤMI A MLÁDEŽOU VO VEKU 7 – 30 ROKOV, ALE I DOSPELÝMI Z REGIÓNU K YS U C E P O N Ú K A RÔZ N E A K T I V I T Y S MEDZINÁRODNOU DIMENZIOU. SNAŽÍME SA O SPOJENIE NÁŠHO REGIÓNU S EURÓPOU A POSTUPNE S CELÝM SVETOM

KERIC sa postupne vyvíjal a do jeho portfólia pribúdali ďalšie možnosti, ako rozvíjať svoju osobnosť nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj zahraničných dobrovoľníkov. Desiatky mladých ľudí využívajú možnosť vycestovať a zažiť jedinečné zážitky v krajinách celého sveta. K nám do Čadce zasa zavítajú každý rok dobrovoľníci,

eRko HNUTIE KRESŤANSKÝCH SPOLOČENSTIEV DETÍ PATRÍ MEDZI NAJVAČŠIE DETSKÉ ORGANIZÁCIE S POSOBNOSŤOU NA CELOM SLOVENSKU, ALE HLAVNE V ŽILINSKOM KRAJI, KDE ZDRUŽUJE TAKMER 2 000 ČLENOV, Z TOHO 617 DOBROVOĽNÍKOV.

Už 30 rokov píšu dobrovoľníci eRka príbehy malých detských spoločenstiev, ktoré menia ľudí a ktoré menia svet. Všetko to začalo a stále začína v spoločenstve: od malého prejavu pozornosti a detského úsmevu na stretku až po medzinárodnú rozvojovú spoluprácu s projektmi v Afrike. V lete 2020 sme po prvom lockdowne mohli uskutočniť letné aktivity, na ktoré sa deti veľmi tešili. Približne 300 animátorov pripravilo 24 letných podujatí pre viac ako 1 000 detí. V septembri sme obnovili pravidelné stretká s deťmi v duchu novej ročnej témy: „Stvorení pre MY“, avšak od októbra sme ich prerušili kvôli zhoršujúcej sa pandémii. Tiež sme

4

ktorí sprostredkúvajú svoju kultúru, zvyky a učia jazyky prostredníctvom zábavných aktivít. Dlhodobo spolupracujeme so školami na Kysuciach. Počas celého školského roka raz do týždňa dobrovoľníci navštevujú školy a pomáhajú žiakov a študentov motivovať a vzdelávať, najmä na hodinách cudzích jazykov.

Okrem toho pre lokálnu mládež usporadúvame workshopy na pútavé témy, víkendovky, webináre s hosťom, kreatívne dielne pre školské kluby. Mladých ľuďom ponúkame možnosť sa zapojiť do dobrovoľníckych aktivít. Každý rok otvárame jazykové kurzy pre rôzne vekové kategórie, ktoré vedú naši zahraniční dobrovoľníci spolu so slovenskými lektormi. Na týchto hodinách prostredníctvom interaktívnych aktivít prekonáte obavy z komunikácie, zlepšíte si slovnú zásobu,

gramatiku a spoznáte kultúru krajín našich dobrovoľníkov. Každé leto organizujeme tábory pre deti od 7 do 16 rokov, kde je medzinárodný tím vedúcich, tvoria sa intenzívne zážitky, plno atraktívnych činností, radosti a príjemná nálada. Všetko, čo robíme, nás baví. Neustále sa učíme a prispôsobujeme sa novým podmienkam. Snažíme sa dopĺňať to, čo v spoločnosti chýba, má zmysel a pomáha ľu ďo m u s k u t o č n i ť i c h p r e d s t a v y a napĺňať ich potreby. Vytvárame priestor pre mladých, aby sa mohli vyjadriť a realizovať. Kreatívne a otvorene diskutujeme aj o témach, o ktorých sa veľa nehovorí. Každá prekážka nás posúva ďalej a tak spoločne rastieme.

https://www.keric.sk keric@keric.sk

oslávili 30 rokov našej oficiálnej organizácie a oslavy pokračujú v rôznej intenzite počas celého roka. Dobrovoľníkov eRka nezlomili roky v ilegalite počas komunizmu (neoficiálne od roku 1973) a veríme, že ani pandémii sa to nepodarí.

dobrovoľníci však hľadajú spôsoby, ako sprevádzať deti aj v počas lockdownu alebo zatvorených stretkární. eRkári však objavujú možnosti online stretávania. Pripravujeme tiež rôzne stopovačky, putovanie kroniky či spoločenských hier po rodinách, detské krížové cesty atď. Napríklad taký online karneval vie byť tiež veľmi zábavný, hlavne pre nezainteresovaného pozorovateľa, ktorý sleduje účastníka pred nejakým monitorom. Na mesiac máj pripravujeme kampaň MINIdigi, ktorou chceme naučiť deti a mladých nachádzať správnu mieru vo využívaní médií v digitálnej dobe. Na leto pripravujú naši dobrovoľníci tábory a výlety pre deti, ktoré budú vyvrcholením celoročnej činnosti s deťmi. Možno sa pýtate, aká činnosť, keď pandémia obmedzuje osobné stretnutia aj v organizáciách. Naši

https://erko.sk/ erko@erko.sk


ORS ORAVSKÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (ORAVA RESCUE SYSTEM) JE DOBROVOĽNÉ ZDRUŽENIE, KTORÉ SVOJU ČINNOSŤ VYKONÁVA BEZPLATNE BEZ NÁROKU NA ODMENU.

Združenie bolo založené v roku 2008. Hlavnou činnosťou dobrovoľného združenia je vyhľadávanie nezvestných ľudí v horskom teréne a na vodnej hladine. Združenie

má vyše 80 členov. Pri pátracích akciách členovia strávili tisícky hodín v teréne, ale s dobrým pocitom, že môžu pomôcť rodinám, ktorým sa stratil niekto blízky. Oravský záchranný systém spolupracuje s dobrovoľnými záchranárskymi zložkami, psovodmi, dobrovoľnými hasičskými zbormi a zo štátnych zložiek je to polícia a HaZZ.

V spolupráci s týmito zložkami sa podarilo zachrániť vyše 50 ľudí, vyše 40 ľudí bolo dohľadaných mŕtvych a 7 ľudí je nezvestných.

U3V UNIZA UNIVERZITA TRETIEHO VEKU ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE OSLAVUJE V AKADEMICKOM 2020/2021 25. VÝROČIE ZALOŽENIA. ZA TOTO OBDOBIE PREŠLO JEJ BRÁNAMI UŽ 5884 ABSOLVENTOV VO VEKU OD 45 ROKOV. ČINNOSŤ U3V UNIZA NEZASTAVILA ANI PANDÉMIA. VÝUČBA POKRAČUJE DIŠTANČNE.

Hlavnou činnosťou Univerzity tretieho veku pri Ústave celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline (U3V UNIZA) je záujmové vzdelávanie starších učiacich sa. Veľký priestor U3V UNIZA vytvára aj dobrovoľníctvu vo vzdelávaní. Ponúka múdrosť a skúsenosť dobrovoľníkov (vybraných študentov U3V UNIZA) mladým. Vyškolení dobrovoľníci často prekračujú prah svojej univerzity a smerujú do základných či stredných škôl v Žiline. Tu sa stretávajú na medzigeneračných

workshopoch s deťmi a mládežou. S radosťou a nezištne odovzdávajú svoje vedomosti a najmä životné skúsenosti pri riešení spoločných úloh a projektov. Popri zábavnej edukácii sa tak budujú medzigeneračné vzťahy, búrajú umelé bariéry a vzniká úctivý a priateľský medzigeneračný dialóg.

Od roku 2020 Oravský záchranný systém rozšíril svoju činnosť o bezplatnú dezinfekciu priestorov na Orave, Liptove a Kysuciach. Dezinfikuje nemocnice, polikliniky, domovy soc. služieb, materské a základné školy, stredné školy, kostoly, úrady práce, soc. poisťovne, knižnice, múzeá a odberové miesta. http://www.oravars.sk/ nacelnik@oravars.sk

Ak chcete prispieť v rámci ROKA DOBROVOĽNÍCTVA článkom a prezentovať svoju organizáciu a činnosť v novom vydaní časopisu Schody č. 22,tematické zameranie tohto vydania bude: Priateľ mi podal ruku, môžete tak urobiť do 31.05.2021 na u3uniza.sk. Už teraz sa tešíme na Vaše príbehy o skutočnom priateľstve a ľudskej spolupatričnosti, ktorú ste zažili pri dobrovoľnícke činnosti. http://www.ucv.uniza.sk/ucv/ ucv@uniza.sk

Spoločne sme sa už stretli na mnohých workshopoch, napríklad: Starší človek – fakty a mýty, Vážime si to, čo máme?, Doba sa mení, bontón zostáva, Krajina a jej hodnoty, či Zábavné experimenty. U3V UNIZA nezabúda ani na predškolákov. V dvoch materských škôlkach v Žiline seniori čítajú deťom rozprávky (pred pandémiou a veríme, že aj po pandémií). Seniori sa seniorom (ale aj celej škále generácií) prihovárajú vo svojom časopise s názvom: Schody (Snaha, Chuť, Odvaha, Dôvtip, Yes!). Časopis je tvorený výlučne dobrovoľníckou prácou redakčnej rady, prispievateľov, ilustrátorov, fotografov či grafika z radov študentov U3V UNIZA.

5


SYTEV MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA, SÍDLIACA V KYSUCKOM NOVOM MESTE PRACUJE NA LOKÁLNEJ, REGIONÁLNEJ, NÁRODNEJ A MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI.

Hlavným zameraním je každodenná práca s deťmi a mládežou na lokálnej úrovni v regióne Kysúc cez Kysucko-Novo-Mestský mládežnícky parlament, YC|Mládežnícku klubovňu, Kysucké dobrovoľnícke centrum, Informačné centrum mladých, Európsky informačný bod pre mladých Eurodesk, Otvorené centrum DofE a koordináciu rozvojového programu Show your talent v Žilinskom kraji.

Aj keď bol rok 2020 pre nás ťažký kvôli pandémii, dokázali sme sa s tým popasovať.

DIECÉZNA CHARITA ŽILINA DIECÉZNA CHARITA ŽILINA (DCHZA) P O DÁVA P O M O C N Ú RU KU ĽU Ď O M V NÚDZI PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH SLUŽIEB A PROJEKTOV.

Nezastupiteľnú úlohu v službách charity majú dobrovoľníci! Už 10 rokov intenzívne budujeme sieť farských charít (FCH), v roku pandémie sa ich podarilo založiť 7, čo je rekordné číslo. V súčasnosti máme 30 aktívnych FCH. V každej farnosti sú

6

Workshopy a diskusie sme presunuli do online sveta. Za minulý rok sa nám podarilo zorganizovať 85 workshopov, na ktorých sa zúčastnilo 1 732 študentov a 30 online diskusií. V roku 2020 navštívilo ICM 100 klientov. Naši členovia sa zúčastnili na 10 vzdelávaniach, aby sme našu činnosť mohli stále skvalitňovať.

Našimi najväčšími projektmi v ostatných rokoch bolo napríklad Športové leto, počas ktorého sa na verejných športových podujatiach zúčastnilo viac ako 1 000 mladých ľudí a Letné kino, v rámci ktorého sa na 10 verejných premietaniach zúčastnilo priemerne 80 ľudí, pravidelné upratovanie nášho mesta a komunitný projekt Farebné sídliska, kde sme pomaľovali ihriská zábavnými hrami. Vytvorili sme Náučný chodník Dubie a na ďalšom pracujeme. Venujeme sa aj medzinárodnému vysielaniu mladých ľudí do zahraničia cez program

núdzni aj ľudia, ktorí sú povolaní do služby. Prostredníctvom dobrovoľníkov sme blízko aj ľuďom v odľahlých častiach diecézy. Materiálna pomoc a služba blízkosti vďaka spolupráci pri spoločných charitatívnych projektoch prináša dobro a lásku na nové miesta. Naši dobrovoľníci sa počas pandémie nezastavili, vynaliezavo pomáhajú vo svojom okolí. Keď sa spoja, pomoc je veľmi účinná. FCH Ladce a Ilava, mladé ženy a mamičky, ktoré sa chcú podieľať na činnosti charity, pomohli hospicovému oddeleniu nemocnice v Ilave. Dodali plachty, uteráky a plienky pre pacientov. Tiež nakúpili pre iné mamy, ktoré nemajú toľko šťastia, plienky, detskú stravu, drogériu, kozmetiku, respirátory aj rúška. Poskytli detské oblečenie, obliečky na periny aj bielizeň. Do rodín prichádzali aj fyzicky pomôcť. Služba FCH je veľmi potrebná, pomáha mnohým v náročných situáciách. Skutočne dávajú chlieb hladnému, živobytie chudobnému! DCHZA požičiava zdravotnícke pomôcky aj mimo svojho územia pôsobnosti. Máme šesť zariadení sociálnych služieb. V Žiline poskytujeme opatrovateľskú službu seniorom a zdravotne znevýhodneným

Erasmus+. V tomto roku sme vyslali dokopy za 5 rokov činnosti 914 mladých ľudí, hosťovali sme 2 zahraničných dobrovoľníkov z Estónska a pripravujeme sa na príchod nových dobrovoľníkov z Francúzska.

Na rok 2021 plánujeme opäť realizovať celomestské upratovanie nábrežia rieky Kysuca, pokračovať v rozširovaní náučných chodníkov v blízkom okolí Kysuckého Nového Mesta, ale taktiež v centre mesta, priniesť cez Letné kino aspoň niečo málo kultúry a cez Deň bublín aktivitu pre deti a mládež. https://sytev.sk/sk/ office@sytev.com

ľuďom, ďalej je to Dom charity sv. Kamila pre pobytovú starostlivosť o ženy aj mužov, potom Dom charity sv. Vincenta, kde sa venujeme ľuďom bez domova cez služby nocľahárne, nízkoprahového denného

centra a špecializovaného sociálneho poradenstva. Podobne aj v Martine a v Čadci v Dome charity sv. Krištofa a sv. Gianny. V Považskej Bystrici máme Centrum pre deti a rodiny sv. F. Neriho s 27 deťmi a mladými, niektoré sú v našich profesionálnych rodinách. http://www.charitaza.sk/ charitaza@gmail.com


MSHKM ŽILINA JE MOŽNÉ, ABY SA AJ MLADÉ ŠPORTOVÉ TALENTY Z MESTSKÉHO HOKEJOVÉHO KLUBU MLÁDEŽE ŽILINA VENOVALI DOBROVOĽNÍCKYM AKTIVITÁM?

MSHKM Žilina funguje viac ako 5 rokov v oblasti športu, kde sa snaží o rozvoj a podporu mládežníckeho hokeja nielen u chlapcov, ale aj dievčat. S našim partnermi - ZŠ V. Javorku v Žiline a SŠŠ na Rosinkách pracujeme s myšlienkou vytvorenia silného hokejového klubu. A to nielen v oblasti športu a podávania čo najlepšieho výkonu alebo dosahovania výborných výsledkov, ale aj v snahe o komplexný rozvoj človeka. Keďže v klube pracujeme s mládežou a aj

SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ, TEDA CELOSVETOVÁ ORGANIZÁCIA ČERVENÉHO KRÍŽA PôSOBIACA AKO NÁRODNÁ SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU, ČLENENÁ NA ÚZEMNÉ SPOLKY PRE BLIŽŠÍ DOSAH K REGIONÁLNYM POTREBÁM ĽUĎÍ.

Sme humanitárnou, sociálnou i zdravotníckou organizáciou, pracujúcou na predchádzaní utrpenia bez ohľadu na národnosť, rasu,

jazyk, pohlavie, náboženstvo, či politické presvedčenie a spoločenské postavenie a zmierňovať ho. Sme súčasťou hnutia

deťmi v predškolskom veku vieme, že pre celkový rozvoj osobnosti je dôležitá výchova človeka a získavanie sociálnych zručností. A o to sa snažíme nielen na ľade. V našej práci učíme a vedieme deti i mládež k spolupráci a zodpovednosti nielen pri športe. Preto sme sa rozhodli vytvoriť a zapojiť do rôznych dobrovoľníckych aktivít. Doteraz si naši zverenci vyskúšali dobrovoľníctvo v rámci pomoci samospráve či environmentalistiky, kde sme sa venovali čisteniu Lesoparku a Vodného diela v Žiline. V ROKU DOBROVOĽNÍCTVA by sme chceli, aby sa decká dozvedeli viac o dobrovoľníctve

v sociálnej oblasti. Máme niekoľko projektov, ktoré chceme zrealizovať v spolupráci s ďalšími organizáciami. Veríme, že situácia nám dovolí ich uskutočnenie naživo. Sme radi, že vznikla myšlienka ROKA DOBROVOĽNÍCTVA, pretože chceme, aby sa aj z našich zverencov stali tí najlepší hráči, a pritom ostali ľudskí, nápomocní a plnohodnotní členovia spoločnosti.

a členom medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Riadime sa základnými princípmi: ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota, univerzálnosť.

zabezpečovanie asistenčných služieb prvej pomoci na rôznych podujatiach (športových, kultúrnych a pod.), organizácia súťaží pre základné a stredné školy v prvej pomoci, organizácia súťaží pre Dobrovoľných záchranárov SČK, ale aj detské letné tábory.

Územný spolok Žilina pokrýva okresy Žilina, Bytča, Martin, Turčianske Teplice, Považská Bystrica a Púchov. Do činností patrí nábor (kampane), výchova, workshopy a oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi. Taktiež vedieme akreditované vzdelávanie kurzov, vzdelávanie prvej pomoci či rekvalifikačné kurzy opatrovania dospelých a opatrovania detí. Slovenský Červený kríž sa venuje náboru, výchove a vzdelávaniu dobrovoľníkov v lektorstve, v poskytovaní prvej pomoci, v humanitárnej činnosti, ale aj vzdelávaniu dobrovoľníkov v programoch Tréner zážitkovej prvej pomoci, programe Dobrovoľný záchranár SČK, a v Psychosociálnej pomoci. Okrem vzdelávania je to aj organizovanie záchranných a humanitárnych prác prostredníctvom Humanitárnej jednotky SČK (ako člena integrovaného záchranného systému SR),

http://www.mshkmzilina.sk/ info@mshkmzilina.sk

Ako sa stať dobrovoľníkom? Ak ťa baví pomáhať druhým, prípadne prvá pomoc ti nie je cudzia a máš minimálne 17 rokov, stačí ak vyplníš formulár na našej web stránke a pripojíš k nemu svoj motivačný list - prečo by si chcel byť súčasťou Slovenského Červeného kríža. https://redcross.sk/zilina/ zilina@redcross.sk

7


ZDRUŽENIE PRIATEĽOV HRIČOVSKÉHO HRADU ZDRUŽENIE PRIATEĽOV HRIČOVSKÉHO HRADU UŽ VIAC AKO 10 ROKOV SPÁJA NADŠEDCOV HISTÓRIE, MANUÁLNEJ PRÁCE A TVORIVOSTI PRI VYKONÁVANÍ DOBROVOĽNÍCKEJ AKTIVITY NA HRADE HRIČOV.

Združenie vzniklo 7.7.2010 a tak už cez 10 rokov vykonávame naše dobrovoľnícke aktivity na hrade Hričov, nachádzajúcom sa v katastri obce Hričovské Podhradie. Venujeme sa citlivej konzervácii a obnove hradu Hričov pod dohľadom KPÚ Žilina a tiež zabezpečujeme realizáciu potrebných výskumov. Dlhodobým cieľom našej organizácie je kompletná konzervácia a archeologické preskúmanie hradu. Z dlhodobého hľadiska chceme, aby sa hrad Hričov stal bezpečným miestom pre turistov a výkladnou skriňou

zachránenej a autentickej histórie stredovekej architektúry ukrytej v lone chránenej prírody. Od roku 2018 sa okrem starostlivosti o hrad venujeme aj skúmaniu a rekonštrukcií priestorov v budove kultúrneho domu, niekdajšieho kaštieľa a mýtnice. V interiéry vykonávame rôzne pamiatkové výskumy a snažíme sa nevhodne prestavaný objekt preskúmať a postupne prinavrátiť späť do historickej podoby. V historicky obnovených priestoroch chceme v budúcnosti vyhotoviť výstavné priestory, kde sa budú konať rôzne podujatia, výstavy a prednášky, čo zvýši turistický potenciál celej obce.

Gro našej práce tvorí dobrovoľníctvo a každoročne zapájame do prác rôznych dobrovoľníkov ako skautov, žiakov ZŠ Dolný Hričov, firemných dobrovoľníkov. Radi privítame každého, komu nie je ľahostajný

NADÁCIA KRAJINA HARMÓNIE

verejnosť. Chceme, aby všetky naše aktivity viedli k harmónií medzi ľuďmi, tolerancii a úcte k životu.

AK CHCETE VEDIEŤ, AKO FUNGUJE CENTRUM PRE PODPORU ZAČLEŇOVANIA A ROZVOJA OBČANOV SO ZNEVÝHODNENÍM, OBRÁŤTE SA NA NADÁCIU KRAJINA HARMÓNIE.

Nadácia je miesto pre všetkých odvážnych, kde sa dobrovoľníci pripravujú na spoločný život. V organizácii pracujeme s ľuďmi s rôznymi druhmi znevýhodnení či už telesným, mentálnym, ale aj citovým. Naše

projekty a stretnutia sú tvorené nielen pre všetkých, ktorí pracujú a žijú so znevýhodnenými osobami, ale aj širokú 8

Od roku 1995 venujú naši dobrovoľníci čas v rôznych kluboch, kde diskutujú, varia, venujú sa športu a vytvárajú každodenné aktivity pre zmiešané skupiny. V Žiline sme už 25-krát realizovali festival Jašidielňa, kde sa stretávajú študenti, znevýhodnené osoby, majstri tvorivých dielní, aby sa navzájom inšpirovali. Inter Nos je festival zameraný na rozvoj komunity, pri ktorom sa snažíme doceniť našu rôznorodosť. V predvianočnom období je to Slávnosť svetiel. Tu sa stretávajú ľudia z nadácie, dobrovoľníci, umelci, novinári a priaznivci inklúzie. V nadácií sa snažíme o zvyšovanie sebadôvery ľudí so zdravotným znevýhodnením,

osud našich pamiatok a kto rád trávi čas v prekrásnej prírode. V letných mesiacoch budeme organizovať viacero brigád. Budeme realizovať údržbu a úpravu terénu náučného chodníka (brúsenie a lakovanie tabúľ, vytváranie stupňov v ťažkom teréne), vynášať piesok, kameň a ak všetko pôjde podľa plánu, radi zapojíme dobrovoľníkov aj do archeologického výskumu. Aktivity sú vhodné aj pre rodiny s deťmi a v rámci oddychu je možné spoločne si posedieť pri ohni a niečo chutné opiecť.

Na svoje si u nás prídu milovníci histórie, prírody a turistiky. Tým znevýhodneným alebo lenivejším vieme ponúknuť trošku adrenalínovú jazdu na hrad starou Ladou Nivou. https://www.hradhricov.sk/ jozefmihalik@hradhricov.sk

podporu aktívnej participácie i odľahčenie rodičov a opatrovníkov. V roku 2003 bola založená nezisková organizácia Agentúra podporných služieb. Pravidelne sa zúčastňujeme a realizujeme projekty doma aj v zahraničí a sme partnermi v projektoch na podporu samostatného rozhodovania.

V rámci ROKU DOBROVOĽNÍCTVA chceme pokračovať na projektoch, ktoré realizujeme. Boli by sme radi, v prípade, ak to okolnosti dovolia, za organizovanie pravidelných výletov do okolia Žiliny – Veselá partia. Rovnako chceme udržiavať záhradu, ale aj zdieľať fotografie a videá o spoločnom živote bez ohľadu na znevýhodnenie. http://nkh.sk/ nkh@slovanet.sk


DOMKA

Letný prí�mestský tábor, počas ktorého pripravujeme týždenný program pre deti, ale zároveň sa dobrovoľní�ci v krásnej partii učia slúžiť deťom na rozličných úrovniach. Aj tento rok by sme chceli začiatkom júla zorganizovať tento tábor, kde môžu deti i dobrovoľní�ci zažiť krásnu atmosféru prijatia i rodiny.

ZDRUŽ� ENIE SALEZÍ� ANSKEJ MLÁ� DEŽ� E JE OBČ� IANSKE ZDRUŽ� ENIE, KTORÉ� V 29 STREDISKÁ� CH V CELEJ REPUBLIKE PONÚ� KA DEŤ� OM A MLADÝ� M ĽUĎ� OM A K T I V I T Y, P R Í� J E M N Ú� AT M O S F É� RU A MNOHO Ď�ALŠ� IEHO. Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Ž� ilina, známe aj pod názvom Saleziánske

NADÁCIA ŽSK NADÁCIA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA VZNIKLA V MÁJI 2018 ROZHODNUTÍM ZASTUPITEĽSTVA KRAJA A 25. JÚLA BOLA ZAPÍSANÁ DO REGISTRA NADÁCIA MINISTERSTVA VNÚTRA SR.

Vznikla s myšlienkou spojenia finančnej podpory s komplexným prístupom v oblasti odborného poradenstva a ďalšej možnej podpory žiadateľom. Zriadilo sa aj Rodinné centrum pomoci, kde sa podáva bezplatné základné sociálne poradenstvo a žiadateľom sa v prípade potreby pomáha skontaktovať s ďalšími odborníkmi – psychológom, právnikom či mediátorom.

Hneď na jeseň v októbri 2018 bola vypísaná výzva na podávanie žiadostí o finančnú pomoc a za dva roky činnosti sa podarilo finančnými prostriedkami v hodnote 85000 Eur pomôcť 180 žiadateľom. Pomoc sa dostala viacdetným rodinám, ale aj osamelým

oratórium, zastrešujú Saleziáni na Rajeckej ceste v Ž� iline. Našou prioritou je pomôcť nájsť mladým svoje miesto v živote - podávame im pomocnú ruku, aby našli svoju pravú hodnotu a rozví�jali všestranne svoje dary (vzťahy, duchovné hodnoty, zručnosti i vzdelanie). Tí� mladí�, ktorí� pochopia náš cieľ, zostávajú pôsobiť ako dobrovoľní�ci - animátori, ktorí� ďalej odovzdávajú deťom/mladým, čo dostali. Jedným z našich vonkajší�ch podujatí� je

ľuďom, ktorí zvlášť v roku pandémie pocítili prepad na hranicu chudoby. Strata

zamestnania, choroby, dlhy a exekúcie, osamelosť a vzťahové problémy, ba v niektorých prípadoch i tragické vyústenia privádzajú ľudí na hranicu existenčných možností a vtedy je potrebná sociálna intervencia, pomoc odborníkov a pokusy o zlepšenie životnej situácie. Práve v tomto komplexnom prístupe je zameranie a činnosť Nadácie a Rodinného centra pomoci odlišné od podobných organizácií. Vďaka odbornému a organizačnému zázemiu, ktoré poskytuje Žilinský samosprávny kraj , je možné ponúknuť viac než len finančnú jednorazovú pomoc v akútnych prípadoch. Nadácia pracuje aj na svojom pozitívnom obraze v očiach verejnosti, pomáha rodinám a jednotlivcom aj hmotnou a potravinovou pomocou a poradenstvom, otvára svoje priestory odborným spolupracujúcim organizáciám v kraji, neformálnym

https://www.domka.sk/ sekretariat@domka.sk

svojpomocným skupinám a podporuje dobrovoľníctvo (napr. tvorivé dielne s výrobou drobných darčekových predmetov, pomoc pri doučovaní detí, dovoz potravín a spotrebičov do rodín), ako konkrétny prejav pomoci.

Po otvorení života a oslabení pandémie sa v priestoroch Nadácie otvorí cukráreň s domácimi koláčikmi a kvalitnou kávou. Podporí sa tým neformálna atmosféra povzbudenia a prijatia pre návštevníkov a tiež pre každého, kto služby nadácie a Rodinného centra pomoci potrebuje. https://www.facebook.com/nadaciazsk/ nadacia@zilinskazupa.sk 9


MLADIINFO DOLNÝ KUBÍN V MLADIINFO DOLNÝ KUBÍN ORGANIZUJEME LOKÁLNE, NÁRODNÉ A MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY PRE MLADÝCH. Dve dobrovoľníčky Tatia a Tamari z Gruzínska si pripravili projekt ONLINE

NEMÝ OBSAH – RUKY JEDNÝM Z PROJEKTOV, KTORÉ REALIZUJE SEKCIA PRE MLÁDEŽ ŽSK POČAS ROKA DOBROVOĽNÍCTVA JE VIZUÁLNE POĎAKOVANIE PRACOVNÍKOM V PRVEJ LÍNII.

Spolupatričnosť sa dá vyjadriť rôznymi spôsobmi. Slovom, vizuálom, pochvalou, podporou, darom, pozornosťou. Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho

10

LANGUAGE CONVERSATION CLUB. Ide o online club, ktorý sa koná každý piatok vždy s inou zaujímavou témou. Ako hostia boli napríklad mladí ľudia zo Škótska, Ameriky a Južnej Afriky, ktorí majú angličtinu ako materinský jazyk, takže je to dobrá príležitosť pre ľudí, ktorí by si chceli zlepšiť angličtinu a zaujímajú ich dobrovoľnícke programy. Je to vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých.

Niektoré z tém, o ktorých sme sa bavili boli napríklad: ženy a leadership, ako plynule rozprávať po anglicky, ako byť aktívny počas pandémie. Každý dostane priestor povedať svoj názor, vlastnú skúsenosť alebo sa nejako vyjadriť k danej téme.

kraja a jej Sekcia pre mládež sa rozhodla práve pre vyjadrenie viditeľné očami, no pochopiteľné srdcom. Pod hradom Strečno upravia betónové panely, na ktorých vytvoria dielo v štýle pouličného umenia. Na pomoc im prídu chalani zo Street Art Academy v Martine, ktorí už niekoľko diel v našom kraji majú „na svedomí“. Tentokrát bude témou vyjadrenie spolupatričnosti so zdravotníkmi v prvej línii čeliacim pandémii od jej začiatku. Okrem toho je však cieľom poukázať na spôsob, akým sa dajú podobné miesta

skrášliť estetickým a pre oko lahodiacim spôsobom. Sekcia pre mládež pomôže po materiálnej stránke a zároveň podporí výzvu o ďalšie realizácie takýchto projektov v rámci Roku dobrovoľníctva, ktorý bol odštartovaným 18. marca a jeho cieľom je rozvoj dobrovoľnej a komunitnej činnosti mládeže aj dospelých v kraji. Začne sa teda pod Strečnom, kde sa práce začnú ... Tešíme sa na výsledok a aj touto cesto vyjadrujeme vďaku i obdiv všetkým, ktorí v boji s pandémiou stoja na čele a stále vytrvalo svojou prácou pomáhajú.

https://mladiinfo.sk/ info@mladiinfo.sk


VĎAKA VO FORME POUKÁŽKY

sú Dobropoukážky s kreditom 20 eur vydávané pre dobrovoľníkov na území Žilinského kraja. Chcete vedieť kto a ako môže získať Dobropoukážku? Pozrite sa nižšie na podmienky a nezabudnite, že dobrovoľníkom môže byť každý z nás.

AKÝM SPÔSOBOM SA DÁ VYJADRIŤ VĎAKA TÝM, KTORÍ SA VENUJÚ N E ZI Š T N E J P O M O C I D L H O D O B O A SYSTEMATICKY? Rok dobrovoľníctva predstavuje jeden zo spôsobov, akým sa snažíme podporiť rozvoj komunitnej práce mládeže a dospelých v Žilinskom kraji. V rámci Roka dobrovoľníctva podporujeme aktivity, iniciujeme spoluprácu dobrovoľníckych organizácií či realizujeme vlastné dobrovoľnícke programy. Spolupráca so Žilinským dobrovoľníckym centrom a jednotlivými organizáciami, ktoré sa už rozhodli pripojiť do Roka dobrovoľníctva, nám umožňuje rozvíjať kooperáciu, získavať nové

pohľady a realizovať zaujímavé myšlienky. Jedným zo spôsob, akým sme chceli oceniť systematickú dobrovoľnícku činnosť bola myšlienka Dobropoukážok. SAD ŽILINA a ARRIVA Liorbus súhlasili s iniciatívou Žilinského samosprávneho kraja podporenia mobility dobrovoľníkov v kraji a od apríla 2021

ZAUJALA VÁS ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ PRIHLÁSENÝCH DO ROKA DOBROVOĽNÍCTVA? CHCETE ZÍSKAVAŤ NAJNOVŠIE I NFORMÁCIE O ROKU DOBROVOĽNÍCTVA? RADI BY STE SA ZAPOJILI DO DOBROVOĽNÍCKYCH AKTIVÍT? www.rokdobrovolnictva.sk

11


ROK DOBROVOĽNÍCTVA 2021 – KALENDÁRIUM APRÍL MÁJ

JÚN

DOBROKarty DOBROnoviny MAĽBA RUKY Vyčistime spolu kraj 2 (19.04. – 23.05.2021) Dobrovoľnícke raňajky 1 (21.04.2021) Barlatón (01.05.2021) Dobrovoľnícke raňajky 2 (06.05.2021) MINIdigi v čase (24.05 – 30.05. 2021) Príspevky do časopisu Schody (31.05.2021) Dezinfekcia priestorov Pošta seniorom

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Údržba areálu hradu Hričov (05.06.2021) . . . . . Dobrovoľnícke raňajky 3 (10.06.2021) . . . . . Údržba náučného chodníka hradu Hričov (12.06.2021) Coupe Talks . . . . . Lavička si hľadá priateľku . . . . . Rozvoj dobrovoľníctva v obecných radách mládeže . . . .

CHCETE SA ZAPOJIŤ DO NIEKTOREJ Z AKTIVÍT? Obráťte sa na konkrétnu organizáciu, ktorá organizuje podujatie alebo sledujte náš

SpM ŽSK SpM ŽSK SpM ŽSK SpM ŽSK OZ VIAC KNL OZ VIAC eRko U3V ORS SpM ŽSK ZPHH OZ VIAC ZPHH StanicaZA Keric RM ŽK

Sekcia pre mládež ŽSK.

ORGANIZÁTORI

PARTNERI

OSTAŇTE S NAMI V KONTAKTE

@sekciapremladezzsk

REDAKCIA DOBRONOVÍN: Helena Macušová, Marcel Rypák, Michaela Ondrí�ková

#dobrovolnictvonasspaja

@dczilina


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.