Земеделие плюс

Page 13

Балансираното торене на земеделските култури Доц. д-р В. Кутев – Ръководител на Бюрото за трансфер на технологични решения при ИПАРЗ „Н. Пушкаров” Проф. Т. Митова, ИПАРЗ „Н. Пушкаров”

ПЛЮС

ЗЕМЕДЕЛИЕ брой 2/ 2013

Използването на минерални торове за подобрява- гите са с различна дължина. Добавянето на вода не баланса на хранителните елементи азот, фосфор в такава бъчва не може да вдигне нивото й пои калий в България е недостатъчно. Това се дължи високо от това на най-късата дъга. Така е и при основно на цената им. Балансът не може да се по- растенията, добавянето на големи количества от добри и поради отказа от използване на органични един елемент, не води до безкрайното увеличаване на добивите. Стига се до ограничението създавано торове. от елемента в недостиг. За развитието си, растенията се В България, най-силен ограничинуждаят от хранителни елементи. тел за добивите е влагата на почПревръщането на хранителните вата. Когато проблема с влагата е елементи в продаваема растениерешен, следва решаване на следвъдна продукция трябва да бъде ващия проблем – азота. След това възможно най-ефективно. Ако расидват, фосфора, калия, почвената тенията получават по-малко храникиселинност, микроелементите и телни елементи от необходимите, т.н. Този ред не е задължителен, растежа и продуктивността им са всичко зависи от свойствата на ограничени. В резултат те използват дадена почва. За това е неповече ресурси от почвата и плообходимо познаване на химичните дородието намалява. Когато раси физичните свойства на почвите с тенията получават повече хранителкоито работим. Това може да стане ни елементи от необходимото те само след професионално пробосе развиват прекомерно и са повземане и анализи с използване на силно податливи на болести, не- Рис. Бъчвата на Либих (Интернет) методи калибрирани за България. приятели и въздействието на лоши На базата на тези резултати и добива, който смяметеорологични условия. Освен това, тези елементи се губят в околната среда като амоняк, загуби на таме да получим се изготвя план за торене на азот от денитрификация, измиване на нитрати, за- отглежданите култури. В този план влизат, торовите губи на фосфор и калий от ерозия и т.н. Така се норми, вида на необходимите торове и времето за създават проблеми за околната среда - киселинни внасянето им. Това зависи от почвените характерисдъждове, парникови газове, еутрофикация на по- тики и културата. Използването на торове съдържащи и трите освърхностни водоеми и т.н. От екологичен и икономически интерес, трябва новни хранителни елемента (NPK) позволява с едно да се ограничат колкото е възможно повече загу- минаване на техниката те да се внесат. Това може бите на хранителни вещества. Използването на то- да стане при пролетните култури. При есенниците ровете трябва да бъде базирано на предварителни се внася само 1/3 от азота през есента. При изпочвени проучвания. Те ще позволят да се опреде- ползване на NPK торове може да се внесат фосфолят подходящите торове и нужните количества за ра, калия и една трета от азота. През пролетта, при подхранването, трябва да се внесе останалата част дадената почва и отглежданата култура. При използване на азотни торове, без внасяне на от азота под формата на амониева селитра. Може фосфорни и калиеви, храненето на растенията е да бъде използван и карбамид, но само на почви небалансирано. Те получават повече азот и недос- с неутрално и кисело рН. Особено внимание трябва да има при подбора татъчно фосфор и калий. Растенията не могат да изграждат телата си при недостиг на някой от хра- на торовете. Не трябва да се насочваме към найнителните елементи. Развитието им спира на нивото евтиното. По-добре е покупката им да става след осигурено от елемента с най-ниското съдържание. консултация със специалисти по торене. Освен това Това е, така наречения, Закон на Либих. Открит е трябва да се залага на проверени производители и от великия немски химик Юстус фон Либих през доставчици, които държат на името си. По данни от Аграрния доклад на МЗХ за 2012 г., 19ти век. Действието на този закон се представя най-лесно с бъчвата на Либих. При тази бъчва дъ- през 2011 година за контрола на торовете за съот-

11


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.