Page 1

Nadaèní fond ZELENÝ POKLAD

Výroèní zpráva


Nadaèní fond Zelený poklad vznikl v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad a jeho zøizovatelem je mìsto Plzeò. Úèelem nadaèního fondu je podpora ochrany a tvorby životního prostøedí ve mìstì Plzni a blízkém okolí. V roce 2002 obdržel Nadaèní fond dotaci od mìsta 1 milión Kè a ve tøech grantových uzávìrkách podporoval aktivity v následujících oblastech: • úprava zanedbaných ploch ve mìstì • ochrana volnì žijících rostlin ve mìstì • revitalizace drobných vodních tokù • péèe o pøírodu jako téma ekologické výchovy • zlepšení stavu zelenì a krajiny v Plzni Nadaèní fond obdržel celkem 23 žádostí o pøíspìvek, nichž 19 bylo kladnì vyøízeno: ÈÍSLO SMLOUVY: 01/02 OBDAROVANÝ: O.S. SVOBODA ZVÍØAT PROJEKT: PÉÈE O MÌSTSKOU ZELEÒ A VODNÍ TOKY JAKO TÉMA EKOVÝCHOVNÝCH HODIN ÈÁSTKA: 91 300,- KÈ V rámci tohoto projektu bude realizováno více než 150 ekovýchovných hodin, které se budou zamìøovat pøedevším na MŠ a 1.stupeò základních škol. Témata ekovýchovných hodin budou následující: • Odpadky mohou ubližovat i zabíjet • Jak se žije ježkùm? • Stromy Plzeòska • Koèky ve mìstì? Projekt se realizuje v prùbìhu roku 2002 až do roku 2003. ÈÍSLO SMLOUVY: 02/02 OBDAROVANÝ: 28. ZŠ, RODINNÁ 39 PROJEKT: ZELENÁ ŠKOLA ÈÁSTKA: 100 000,- KÈ V rámci tohoto projektu je podporována realizace parku v okolí školy, na jehož plánování a údržbì se budou podílet žáci základní školy a èlenové školního ekologického klubu. Dokonèení projektu se pøedpokládá v èervenci 2003.


ÈÍSLO SMLOUVY: 03/02 OBDAROVANÝ: 24. MŠ, SCHWARZOVA 4, PLZEÒ PROJEKT: ZASAÏ SI SVÙJ KEØ, SVÙJ STROM ÈÁSTKA: 100 000,- KÈ V rámci tohoto projektu se bude realizovat úprava zahrady mateøské školy s aktivním zapojením dìtí a jejich rodièù. V rámci ekologické pøedškolní výchovy budou v takto upravené zahradì realizovány ekovýchovné aktivity. Z odùvodnìní projektu: "..V rámci pøedškolní výchovy vedeme dìti ke vztahu k pøírodì, jak se k ní chovat, jak se starat o živou i neživou pøírodu. Bohužel v loòském roce byly dìti svìdky kácení nádherných velkých stromù, u kterých jsme pozorovali hnízdìní ptákù na pozemku tìsnì sousedícím s naší MŠ. Na vykáceném pozemku vyrùstá pøed oèima dìtí velká cihlová stavba garáží a skladù FÚ. Tìžko potom dìtem vysvìtlujeme zásady ochrany pøírody, když je obklopují takové pøíklady." Projekt byl dokonèen v listopadu 2002.

ÈÍSLO SMLOUVY: 04/02 OBDAROVANÝ: O.S. AMETYST PROJEKT: KOMPLEXNÍ PROGRAM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY V OBLASTI PÉÈE O ZELEÒ V PLZNI ÈÁSTKA: 75 000,- KÈ Cílem projektu je realizace komplexního programu ekologické výchovy v oblasti péèe o zeleò ve mìstì Plzni. Prostøednictvím hodin ekologické výchovy, pøednášek, semináøù, exkurzí a publikací budovat pozitivní vztah obèanù Plznì k mìstské zeleni. V rámci projektu budou zpracovány: • Dva výukové programy ekologické výchovy • Semináø pro uèitele "Zeleò ve mìstì jako téma ekologické výchovy" • Výstava zamìøená na pøedstavení významných lokalit v Plzni a nejbližším okolí doplnìná radami, jak peèovat o zeleò • Exkurze zamìøená na mìstskou zeleò Projekt bude dokonèen v èervenci 2003.


ÈÍSLO SMLOUVY: 05/02 OBDAROVANÝ: STØEDISKO VOLNÉHO ÈASU A MLÁDEŽE PROJEKT: ŽIVÝ SVÌT ÈÁSTKA: 25 000,-KÈ Projekt "Živý svìt" je cyklus ekologických výukových programù nad rámec bìžných školních osnov. Jednotlivé èásti projektu jsou napøíklad: • Ochrana pøírody • Pøíroda ve mìstì • Energie a jak ji ušetøíme • Mùj domov • Kam s ním (tøídìný odpad) • Ekohrátky • Moje životní prostøedí Akce probíhají ve støedisku volního èasu a mládeže, nabídky využívají okolní mateøské školky, základní školy a školní družiny.

ÈÍSLO SMLOUVY: 06/02 OBDAROVANÝ: O.S. AMETYST PROJEKT: OHROŽENÉ VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY V PLZNI (MONITORING NEPOVOLENÝCH SKLÁDEK NA ÚZEMÍ MÌSTA PLZNÌ) ÈÁSTKA: 25 000,-KÈ Náplní projektu je zmapování stavu významných krajinných prvkù na území mìsta Plznì, lokalizace nepovolených skládek a aktivní kampaò podporující ochranu VKP. Za úèasti dobrovolníkù budou skládky menšího rozsahu odklizeny.

ÈÍSLO SMLOUVY: 07/02 OBDAROVANÝ: JUNÁK - SVAZ SKAUTÙ A SKAUTEK ÈR PROJEKT: ÚKLID OKOLÍ KLUBOVEN ÈÁSTKA: 20 000,- KÈ V rámci projektu bude uklizen úsek øeky Úhlavy od Hradištì po pìší lávku, bude provedeno: • Likvidace èerné skládky • Vyèištìní bøehù øeky (naplavený odpad po povodních) • Vyèištìní øeky • Vyèištìní bøehù od navátého a naházeného odpadu • Odstranìní plevelnatých køovin ze stránì nad øekou


ÈÍSLO SMLOUVY: 08/02 OBDAROVANÝ: EKODÙM PROJEKT: HARMONIE, EKOLOGIE A EKONOMIKA BYDLENÍ ÈÁSTKA 72 900,Cílem projektu je informovat širokou veøejnost o souèasných trendech v bydlení, které kladou dùraz na ochranu životního prostøedí, nízkou spotøebu energie na poøízení, na provoz a likvidaci budov, zdravé mikroprostøedí v domech, estetickou hodnotu bydlení, harmonizaci vnitøního prostoru. V rámci projektu se budou realizovat pøednášky a výstavy, které pøiblíží souèasné trendy a možnosti ve využití postupù a technologií v plzeòské aglomeraci šetrných k životnímu prostøedí, které mají vysokou zdravotní, ekonomickou a sociální hodnotu. ÈÍSLO SMLOUVY: 09/02 OBDAROVANÝ: ÈESKÁ VÌDECKOTECHNICKÁ VODOHOSPODÁØSKÁ SPOLEÈNOST PROJEKT: ODBORNÉ PØEDNÁŠKY PRO VEØEJNOST ÈÁSTKA: 28 000,-KÈ Cílem projektu je vzdìlání široké laické veøejnosti v Plzni v nejzákladnìjších otázkách týkajících se vodního hospodáøství. V souèasnosti se totiž ukazuje, že zásadním èlánkem schopným ovlivnit jakost vody v tocích a nádržích je vzdìlaná laická veøejnost. V rámci projektu budou uspoøádány dvì vzdìlávací akce s následujícími tématy: • Pitná voda a Plzeò • Plzeòské odpadní vody ÈÍSLO SMLOUVY: 10/02 OBDAROVANÝ: GEOVISION S.R.O. PROJEKT: PARK MÚSS PLZEÒ ÈÁSTKA: 50 000,-KÈ Projekt umožní provedení komplexního dendrologického prùzkumu aktuálního stavu, což bude podkladem pro celkový projekt rekonstrukce a revitalizace parku. Cílem je zaèít obnovovat park Horní Lochotín, který bude sloužit nejen jako odpoèinková zóna uprostøed mìsta, ale stane se souèástí terapeutického programu na zlepšení životních podmínek dùchodcù vèetnì vozíèkáøù. ÈÍSLO SMLOUVY: 11/02 OBDAROVANÝ: 13. ZŠ PROJEKT: ZLEPŠENÍ STAVU ZELENÌ A KRAJINA V PLZNI JAKO FORMA EKOLOGICKÉ VÝCHOVY NA ŠKOLÁCH - OZDRAVÌNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY ÈÁSTKA: 80 000,- KÈ V rámci projektu probìhne revitalizace školní zahrady, probíhající èinnosti na úpravì zahrady budou podporovat školní ekovýchovnou èinnost. Projekt bude dokonèen do podzimu 2003.


ÈÍSLO SMLOUVY: 12/02 OBDAROVANÝ: 25. MŠ PROJEKT:BAREVNÁ ZAHRÁDKA PRO PØEDŠKOLÁKY ÈÁSTKA: 50 000,-KÈ Cílem projektu je vytvoøení nové zahrady mateøské školky, probíhající èinnosti na úpravì zahrady budou využívány v ekovýchovné èinnosti mateøské školky. Dokonèení projektu je naplánováno na èerven 2003.

ÈÍSLO SMLOUVY: 13 /02 OBDAROVANÝ: 6.MŠ PROJEKT: ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ (POKRAÈOVÁNÍ PROJEKTU "ZELENÁ OÁZA RADOSTI") ÈÁSTKA: 50 000,- KÈ Projekt podporuje rozšiøování ekovýchovné zahrady mateøské školky a údržbu této zahrady. Tento projekt je systematicky podporován nadaèním fondem Zelený poklad od roku 1999.

ÈÍSLO SMLOUVY: 14/02 OBDAROVANÝ: 2.MŠ PROJEKT: TØÍDÌNÍ ODPADU VE TØÍDÁCH A OSTATNÍCH PROSTORÁCH ŠKOLY ÈÁSTKA: 5 000,-KÈ Projekt podpoøí zavedení systém tøídìného odpadu na celé škole. Žáci budou nejen vzdìláváni, že je tøeba tøídit odpad, ale budou k tomu i prakticky vedeni.

ÈÍSLO SMLOUVY: 15/02 OBDAROVANÝ: ZÁPADOÈESKÁ POBOÈKA ÈESKÉ SPOLEÈNOSTI ORNITOLOGICKÉ PØI ZÁPADOÈESKÉM MUZEU V PLZNI PROJEKT: ORNITOLOGICKÉ AKCE PRO VEØEJNOST ÈÁSTKA: 18 000,- KÈ V rámci projektu se uskuteèní akce pro veøejnost: • Vítání ptaèího zpìvu • Podzimní festival ptactva Bude vydána jednoduchá skládaèka informující o problematice volnì žijícího ptactva (zpùsoby zhotovení ptaèích budek a krmítek, možnosti zimního pøikrmování atd.)


ÈÍSLO SMLOUVY: 16/02 OBDAROVANÝ: MÌSTSKÁ ORGANIZACE ÈESKÉHO RYBÁØSKÉHO SVAZU PLZEÒ 3 PROJEKT: ÚDRŽBA VODNÉ PLOCHY NÁDRŽE LOUŽE A JEJÍHO OKOLÍ PO ZANESENÍ POVODNÍ V SRPNU 2002 ÈÁSTKA: 48 000,- KÈ V rámci projektu bude vyèištìna nádrž od naplaveniny, vodní nádrž bude sloužit pùvodním úèelùm.

ÈÍSLO SMLOUVY: 17/02 OBDAROVANÝ: ÈESKÝ SVAZ OCHRÁNCÙ PØÍRODY ZO 26/02 PROJEKT: SOKOL ÈÁSTKA: 24 000,-KÈ NFZP v rámci tohoto projektu dlouhodobì podporuje zabezpeèení hnízdištì sokola stìhovavého na území mìsta Plznì s aktivní prezentací projektu veøejnosti.

ÈÍSLO SMLOUVY: 18/02 OBDAROVANÝ: DOBROVOLNÝ EKOLOGICKÝ SPOLEK OCHRANA PTACTVA PROJEKT: ØEKA BEROUNKA - VÝZNAMNÉ ZIMOVIŠTÌ ZIMNÍHO PTACTVA ÈÁSTKA: 58 000,- KÈ Projekt podporuje zøízení 20-ti informaèních tabulí osazených na obou stranách zábradlí lávky pro pìší øeku Berounku vedoucí z Doubravky na Bílou Horu. Veøejnost bude informována po zimovišti vodního ptactva, ale i o pøírodním parku horní Berounka atd.

ÈÍSLO SMLOUVY: 19/02 OBDAROVANÝ: DÌTI ZEMÌ - PLZEÒ PROJEKT: PROPAGACE TRVALE UDRŽITELNÉ DOPRAVY V PLZNI ÈÁSTKA: 98 000,- KÈ Projekt se zamìøuje na propagaci trvale udržitelné dopravy v Plzni, a to pøedevším realizací: • 3. roèníku akce Dny alternativní dopravy • vydáním informaèního letáèku informujícím o možnostech alternativní dopravy • uspoøádáním dvou semináøù zabývajícím se trvale udržitelnou dopravou


V ROCE 2002 BYLI ÈLENY SPRÁVNÍ RADY NADAÈNÍHO FONDU: RNDr. Milan Svoboda (pøedseda) Ing. Ladislav Volf (místopøedseda) RNDr. Jindøich Duras NA ÈINNOSTI SPRÁVNÍ RADY SE AKTIVNÌ PODÍLEJÍ: Ing. Jaroslav Bukovský Alois Mach Radmila Samcová MUDr. Oldøich Sojka Ivonna Doležalová HOSPODAØENÍ NADAÈNÍHO FONDU: Pøíjmy Kè Kè Kè Kè

Pøevod z roku 2001 Dar mìsta Plznì Úroky Pøíjmy celkem Výdaje Granty Administrace NFZP Vázané prostøedky Bankovní poplatky Výdaje celkem

Kè Kè Kè Kè Kè

èástka byla zaplacena za administraci NFZP za rok 2000 a 2001 prostøedky poskytnuté NF jsou žadatelùm uvolòovány ve 2-3 splátkách za podmínek specifikovaných v darovací smlouvì

NADAÈNÍ FOND DÌKUJE MÌSTU PLZNI ZA PODPORU. DÌKUJE TAKÉ VŠEM, KTEØÍ SE PODÍLEJÍ NA JEHO ÈINNOSTI, A V NEPOSLEDNÍ ØADÌ KAŽDÉMU, KDO USILUJE O ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VE MÌSTÌ PLZNI. NADAÈNÍ FOND ZELENÝ POKLAD, NÁMÌSTÍ REPUBLIKY 1, 300 00 PLZEÒ, BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB PLZEÒ, È.Ú.4821630227/0100 C/O CPKP, AMERICKÁ 29, PLZEÒ 301 38

Výroční zpráva Nadačního fondu Zelený poklad za rok 2002  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you