Povoj

Page 1

1

1. POVOJ interno glasilo Zdravstvenega doma ÄŒrnomelj

marec 2017


2

VSEBINA 3-9

Nagovori in poročila

10 - 26

Predstavitve služb in ambulant

27 - 29

Zaposleni

30 - 32

Dogodki

33 - 35

Družabno

1. POVOJ Zdravstveni dom Črnomelj je marca 2017 izdal prvo številko internega glasila Prispevke je zbrala in oblikovala Ana Starešinič Fotografije: zaposleni Zdravstvenega doma Črnomelj; stocksnap.io Naslovnica: Freepik.com (Designed by new7ducks / Freepik) Tisk: Tiskarna Kapušin Naklada: 300 izvodov Marec 2017

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj


Eva Čem as

3

Spoštovani! Zdravstveni dom, kot izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti, mora odgovarjati na zdravstvene potrebe skupnosti. Poleg zagotavljanja osnovnega zdravstvenega varstva, mora zdravstveni dom delovati kot preventivni center za promocijo zdravja in se aktivno vključevati v snovanje politike zdravega življenja in lastne skrbi za zdravje v širšem družbenem prostoru. V Zdravstvenem domu Črnomelj želimo vsem prebivalkam in prebivalcem občin Črnomelj in Semič ter drugim uporabnikom zagotoviti najvišjo mogočo kakovost zdravstvenega in zobozdravstvenega varstva na primarni ravni, seveda v okviru danih materialnih danosti. Intenzivno izvajamo promocijo zdravja in preventivne programe usmerjene v ohranitev in krepitev zdravja. Zdravstveni dom postaja središče, kjer želimo s prebivalci ozavestiti razmišljanje, da je zdrav življenjski slog podlaga za dobro počutje in zdravje vseh starostnih skupin prebivalcev - od otrok do starostnikov. Pri svojem delu vsi zaposleni sledimo viziji našega zavoda – »Zaposleni smo v zdravstvenem domu zaradi uporabnikov. Če bo temu tako, nam bodo uporabniki zaupali in verjeli, da smo naredili vse za njihovo zdravje.«. Sledenje viziji nam omogoča doseganje zastavljenih ciljev, izpolnjevanje poslanstva v skladu z vrednotami in ustvarjanje zaupanja med zaposlenimi in uporabniki naših storitev, s tem pa tudi ugled Zdravstvenega doma Črnomelj in dela vseh zaposlenih v širši skupnosti. S spoštljivo medsebojno komunikacijo in zaupanjem bomo lahko opravljali naše osnovno poslanstvo – skrbeti za zdravje vseh nas. Da bi se dobro počutili v Zdravstvenem domu Črnomelj! Eva Čemas Direktorica ZD Črnomelj Jožica Fortun Tomažič Strokovna vodja ZD Črnomelj

M ar ec 2 017


4

D a n i ca Mi l kovi č

Na svojo delovno pot sem zakorakala leta 1992, kot pripravnica Zdravstvenega doma Črnomelj in Internega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto. Po končanem pripravništvu sem se zaposlila v ZD Črnomelj. Bil je čas sprememb - uvod v svet računalništva, zato sem prve tri mesece moje zaposlitve delala v računovodstvu. Nato pa v takratni splošni ambulanti, kar je zahtevalo triizmensko delo in dežurstvo med vikendi. Prvo leto so bili »vsi prazniki moji«, a vendar sem v svojem delu uživala. Sodelavke in sodelavci so bili pripravljeni vedno priskočiti na pomoč. Bilo smo kot idealna družina, polni razumevanja. Ker sem bila skoraj osem let najmlajša med medicinskimi sestrami v naši ustanovi, se je pogosto zgodilo, da sem bila »deklica za vse«. Tako sem delala v ZP Semič, ambulanti DSO, šolski ter otroški ambulanti. Po enajstih leti sem zapustila ZD in sprejela ponudbo koncesionarke ter osem let opravljala delo patronažne medicinske sestre. Zaradi želje po znanju, sem se vpisala na visoko zdravstveno šolo in šolanje leta 2011 uspešno končala. Tako sem pridobila naziv diplomirana medicinska sestra. Prvega aprila sem se ponovno zaposlila v ZD Črnomelj v otroški ambulanti in nato kot patronažna medicinska sestra za področje Vinice. Delo v patronažnem varstvu je nekaj posebnega. Medicinska sestra, ki dela na tem področju z dušo in srcem, lahko veliko doprinese. Lepa beseda, ob pravem času in na pravi način osrečuje paciente in medicinsko sestro samo. V 24 letih službovanja opažam veliko sprememb: glede dela, odnosa do dela in do sodelavcev. Postajamo nezaupljivi, nestrpni, nepopustljivi, nerazumevajoči drug do drugega in premalo samokritični. Na razpis glavne medicinske sestre sem se prijavila z namenom, da doprinesem vsaj kanček dobre volje v naš kolektiv, saj sem po naravi vesela oseba, ki podpira odkritost in poštenost. Tako sem z vašo podporo, sodelavke in sodelavci, 16.11.2016 sprejela delovno mesto glavne medicinske sestre, pomočnice direktorice za zdravstveno nego. Želim si dobrega, poštenega in iskrenega sodelovanja z vsemi zaposlenimi. Pripravljena sem prisluhniti in upoštevati mnenja vseh. Nihče ne more spremeniti svet, tako tudi jaz ne morem spreminjati sodelavke in sodelavce. Želela bi si, da se vsak zamisli pri sebi in doprinese v kolektiv tisto, kar bi pričakoval od drugih, da doprinesejo njemu. Zavedam se, da je zdravstvena nega širok pojem in delamo na različnih področjih. Vsako področje je zahtevno in terja veliko strokovnega znanja, strpnosti in razumevanja, zato spoštujmo in negujmo svoje delo in delo sodelavk in sodelavcev. Veselim se sodelovanja z vami. Danica Milkovič Pomočnica direktorice za zdravstveno nego

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj


Eva Čem as

5

POROČILO O DELU V LETU 2016 Tudi v letu 2016 smo bili priča vsakodnevni medijski izpostavljenosti zdravstva in problemov v zdravstvu, katerih cilj je po mojem mnenju predvsem razvrednotiti sistem javnega zdravstva. Dejstvo je, da se slovensko zdravstvo zadnja leta sooča z drastičnim zmanjševanjem sredstev za izvajanje zdravstvene dejavnosti, kar povzroča številne težave, vendar v slovenskem zdravstvu ni vse slabo in prizadevati si moramo, da dobre stvari ohranimo. Spremembe pa so potrebne. Najprej na področju vodenja, kjer je potrebno dati vodstvu večjo avtonomijo pri vodenju in pa instrumente vodenja, predvsem na kadrovskem področju, kjer se soočamo z nemočjo, ko pride do situacije, da je potrebno zaposliti zdravnika, ki pa jih na trgu ni – posledica neustreznega vodenja razpisovanja specializacij s strani ZZS in MZ. Spremembe so vsekakor potrebne tudi na področju standardov in posledično plačila teh standardov. Na koncu oziroma prav bi bilo

reči na začetku, pa je potrebno prevetriti in posodobiti mrežo javne zdravstvene dejavnosti. Na primarnem nivoju se srečujemo predvsem z veliko obremenjenostjo zdravnikov, ki poleg redne ambulante delajo tudi v urgentni ambulanti in zagotavljajo 24 urno neprekinjeno nujno medicinsko pomoč. Zaradi tega bi bilo potrebno normativ števila opredeljenih zavarovanih oseb na zdravnika zmanjšati, kar bi posledično pomenilo več zdravnikov v sistemu in seveda tudi njihovo manjšo obremenjenost. Končni cilj teh prizadevanj je seveda bolnik, kateremu se bo zdravnik lažje posvetil in mu namenil več časa. Tu pa se pojavi dodatna težava, tudi če nam odobrijo več zdravnikov v sistemu, leteh trenutno ni. Po zadnjih podatkih kaže, da manjka okrog 300 zdravnikov specialistov družinske medicine. Dokler ta problem ne bo rešen, nam tudi vsa zmanjšanja normativov ne bodo pomagala. Na potezi so odločevalci na nivoju države.

V Zdravstvenem domu Črnomelj smo v letu 2016 dobro in uspešno delali. Z medsebojnim sodelovanjem in zaupanjem smo ustvarili pozitiven poslovni rezultat. Svoje delovanje smo prilagajali dejanskim možnostim. Trudili smo se na vseh nivojih poslovati tako, da bi bil učinek vloženih sredstev in našega delovanja čim večji. Finančni kazalniki gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja so iz leta v leto boljši. Zavod je finančno konsolidiran, pridobiva nove programe in zagotavlja stabilnost zdravstvene oskrbe.

Načrtovani obseg dela smo izpolnili. To je osnovni predpogoj, ki vodi k pozitivnemu poslovanju zavoda, saj plačilo s strani ZZZS dobimo ob izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Na številnih področjih dela smo obveznosti tudi presegli. Na osnovi teh podatkov smo tudi predlagali širitve programov. Leto v Izkazu prihodkov in odhodkov – določeni uporabniki zaključujemo s 90.978€ presežkov prihodkov nad odhodki. V Izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka beležimo presežek v višini 75.163€. Uspešni smo bili tudi pri pridobivanju širitev programov. S Splošnim dogovorom 2016 smo pridobili širitev 0,20 tima fizioterapije in novo referenčno ambulanto. Z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru 2016 pa smo pridobili dodatne programe, kar je izredno velik uspeh za ZD Črnomelj in na kar smo lahko upravičeno ponosni. Dobili smo nov program zobozdravstva za odrasle in nov program ambulantne fizioterapije. S tem bomo našim uporabnikom povečali dostop do teh storitev in zmanjšali čakalne dobe. Nenazadnje pa to pomeni tudi nova delovna mesta.

Od 1.6.2016 izvajamo biokemične preiskave za ZD Metlika. S tem smo pridobili novi vir prihodka za zavod, istočasno pa s tem dosežemo bolj racionalno rabo reagentov, kar pomeni dodatne prihranke. Z laboratorijem ZD Metlika smo se računalniško povezali in tam zdravniki dobijo izvide isti dan, kar je dodana vrednost tako za njih, kot za paciente, ki obiskujejo ZD Metlika. Zdravstveni dom Črnomelj je bil v letu 2016 kot konzorcijski partner uspešen pri prijavi na Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije »Razvoj kadrov v športu 2016-2022 – sklop D – kineziolog specialist vadbe v zdravstvu. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer v okviru Evropskega socialnega sklada. Začetek projekta je bil 1.9.2016. Poslovodeči konzorcijski partner projekta je Olimpijski komite Slovenije. V okviru projekta ima Zdravstveni dom Črnomelj sklenjeno pogodbo o sodelovanju z kineziologom Darjanom Spudićem. Sredstva za financiranje kineziologa so zagotovljena z razpisom.

M ar ec 2 017


6

V letu 2016 smo izvedli za 286.290,00€ investicij, kar je za 50.000,00€ več kot je planirano in 108.000,00€ več kot v letu 2015.

V skladu z načrtom investicij smo: - uredili nove prostore za psihološke ambulante. Investicijo v vrednosti 13.000€ je v celoti kril Zdravstveni dom Črnomelj; - v celoti opremili Zdravstveno postajo Vinica z novo pohištveno opremo, ambulante smo prebelili in v njih na novo uredili električno inštalacijo. Investicijo, ki je vredna 21.800€ je pokril Zdravstveni dom Črnomelj; - s pomočjo Občine Semič v Zdravstveni postaji Semič na novo uredili zobozdravstveno ambulanto. Investicijo je v višini 15.000,00€ sofinancirala občina Semič, preostanek 3.000,00€ pa je pokril zdravstveni dom. V skladu z načrtom nabav so bila nabavljena naslednja osnovna sredstva: - EKG aparat z vozičkom za ZP Semič v vrednosti 5.648,00€, - EKG aparat z vozičkom za ZP Vinica v vrednosti 5.648,00€, - avtomobil za patronažo v vrednosti 10.563,79€, - avtomobil za splošne potrebe v vrednosti 15.500,00€, - prenosni EKG defibrilator za urgenco ZD Črnomelj v vrednosti 19.495,00€, - dva sistema USB spirometrija v vrednosti 2.260,00€, - dva aparata za širjenje kanalov za potrebe zobozdravstva v vrednosti 2.280,00€, - laser za fizioterapijo v vrednosti 13.263,00€. Zaradi potreb ambulant in služb pa so bila izven načrta nabavljena naslednja osnovna sredstva: - Sonopuls –aparat za UZ terapijo na fizioterapiji v vrednosti 1.817,00€, - stol za odvzemanje krvi za laboratorij Črnomelj v vrednosti 2.074,00€, - hladilna omara in hladilno-zamrzovalna omara za laboratorij v vrednosti 15.287,00€, - solarni bojler za ogrevanje sanitarne vode v ZD Črnomelj v vrednosti 7.329,31€, - hematološki analizator v vrednosti 66.608,34€,

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj

- aparate za pripravo in razbarvanje krvnih razmazov v vrednosti 2.035,00€, - merilnik gleženjskega indeksa v vrednosti 1.062,50€, - dve pregledni svetilki za ZP Vinica v vrednosti 4.017,00€, - sedem računalnikov, tiskalnike in čitalnike v vrednosti 8.468,50€, - kartotečne omare v vrednosti 3.966,00€. Nabavili smo nove terminale in program za registracijo delovnega časa, ki je povezan z računovodskim programom za obračun plač. Za zdravstvene postaje smo postavili virtualni strežnik zaradi boljšega on-line delovanja v vrednosti 2.034,19€. V letu 2016 je bil objavljen javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarnem nivoju, ki je bil ciljno usmerjen na nabavo mobilnih radijskih postaj za potrebe služb NMP. Občina Črnomelj se je na našo pobudo prijavila na razpis. Nabavili smo 8 mobilnih in 6 ročnih radijskih postaj. Investicija v vrednosti 10.834,82€ je bila v celoti pokrita s stani razpisa. Montažo v višini 1.179,00€ pa je plačal Zdravstveni dom. Stremeli smo k povečanju zadovoljstva tako zaposlenih kot uporabnikov. Zadovoljni zaposleni so predpogoj za dobro in uspešno delo, ki se posledično kaže tudi v zadovoljstvu uporabnikov. Ankete so pokazale, da smo bili uspešni, saj se je zadovoljstvo zaposlenih povečalo, zadovoljstvo uporabnikov pa ostalo na nivoju lanskega leta. V zavodu smo nadaljevali z aktivnostmi na področju povezovanja z lokalnim okoljem. Sprejeli smo zavedanje, da smo del lokalne skupnosti in da moramo v okviru svojih zmožnosti znanje, ki ga imamo, deliti z okoljem. Zahvaliti se moramo za dobro sodelovanje občini Črnomelj in občini Semič. V zavodu smo zadovoljni, da smo s skupnimi močmi vseh zaposlenih uspešno zaključili poslovno leto in prebivalcem, za katere skrbimo, nudili vso potrebno zdravstveno oskrbo. Zahvaljujem se vsem sodelavcem za uspešno delo in konstruktivno sodelovanje, s katerim smo dosegli zadane cilje.


7

M ar ec 2 017


8

E v a Č emas

FINANČNI NAČRT IN PROGRAM DELA ZA LETO 2017 Letni program dela je usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizij in poslanstva ter ohranitev in nadaljnji razvoj javnega zavoda ZD Črnomelj ter zagotavljanje zdravstvenega varstva na strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča kar največjo možno korist posamezniku in skupnosti.

Cilji: 1. Boljša dostopnost do zdravstvenih storitev. 2. Izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah. 3. Boljše obvladovanje določenih bolezni. 4. Skrajševanje čakalne dobe. 5. Izboljšanje kazalnikov kakovosti. 6. Notranje kontrole in notranje revidiranje. 7. Informatizacije: - 100% realizacija programa, ohranitev dejavnosti zavoda, širitev programov, prizadevanje za pridobitev novih programov, kadrovska pokritost, samoplačniške storitve. - Klinične poti, širitev preventivnih programov, CKZ. - Širitev referenčnih ambulant, širitev preventivnih programov, CKZ, redno strokovno izobraževanje. - Posodabljanje e-naročanja, delo na projektu e-zdravje, kakovostna informacijska tehnologija, visoka razpoložljivost internetne povezave, čim manjši izpadi. - Sistem upravljanja varovanja informacij, sistem kakovosti, ohranjanje zadovoljstva uporabnikov, merjenje klime, anketiranje, priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda, pregledi dela po letnem planu, interna strokovna izobraževanja, poročanja udeležencev izobraževanje, komunikacije in veščine vodenja, intranet, komunikacija z javnostmi – dan odprtih vrat, tiskovni konferenci, zbornik o zgodovini zdravstva, interni časopis. - Notranje revidiranje, zunanji finančni nadzori ZZZS, notranji strokovni nadzori v skladu s pravilnikom, posodabljanje registra tveganj, posodabljanje načrta integritete. - Izvajanje in uvajanje projekta e-zdravje (e-naročanje), intranet.

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj


9

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov: - Načrtovani celotni prihodki za leto 2017 znašajo 3.767.250 € in bodo za 2,22 % višji od doseženih v letu 2016 (novi programi, samoplačniško zobozdravstvo, laboratorij). - Celotni načrtovani odhodki za leto 2017 znašajo 3.735.710 € in bodo za 3,93 % višji od doseženih v letu 2016. - Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2017 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 31.540 €. - Načrt je narejen na osnovi znižanih cen za zdravstvene storitve in upošteva večje stroške dela na račun novih zaposlitev, napredovanj, višjega regresa, večje porabe materiala v zobozdravstvu in laboratoriju. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka: - V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2017 načrtujemo presežek prihodkov na odhodki v višini 7.600 €. Načrtovani so večji prilivi s strani ZZZS in večji izdatki za plače v primerjavi s predhodnim letom.

Plan investicij: Za investicije bomo namenili 218.000 €. Večje načrtovane investicije so: - Ureditev nove zobne ambulante – 24.600 € + zobni stroj – 20.000 €. - Reševalno vozilo – 110.000 €. - Mikroskop za laboratorij – 5.000 €. - Endomet vacotron za fizioterapijo – 4.000 €. - Hladilnik za cepiva – 5.000 €. - Aspirator za urgenco – 1.300 €. - Namizna luč za ambulanto – 1.400 €. - Zamenjava vhodnih stranskih vrat v ZP Semič – sofinanciranje občine Semič – 5.000 €. - Računalniška oprema 7.000 €. - Standard kakovosti 3.800 €. Z izpolnjevanjem zastavljenih ciljev v programu dela in finančnem načrtu bomo ustvarili temelje za opravljanje našega osnovnega poslanstva, to je skrb za zdravje vseh nas.

Plan kadrov: - Število zaposlenih v letu 2017 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2016 predvidoma povečalo za 5 delavcev in doseglo 90 delavcev. - Razlogi za povečanje števila zaposlenih so v novo pridobljenih programih. - S specializacijo bo v letu 2017 nadaljevala zdravnica s področja družinske medicine in zdravnica s področja pediatrije. - Omogočali bomo opravljanje pripravništva dijakom, ki so končali izobraževanje s področja zdravstvenih poklicev.

M ar ec 2 017


10

E v a Č emas

ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ Ime: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ Sedež: Delavska pot 4, 8340 Črnomelj Matična številka: 5054605000 Davčna številka: 21020442 Šifra uporabnika: 27987 Številka UJP računa: 01217-6030279824 Telefon: 07 30 61 700 Spletna stran: www.zd-crnomelj.si Ustanovitelj: Občina Črnomelj Datum ustanovitve: 1996 Organi zavoda: Svet zavoda, Direktorica, Strokovna vodja, Strokovni svet Vodstvo zavoda: direktorica zavoda Eva Čemas, univ. dipl. ekon., Strokovna vodja zavoda: Jožica Fortun Tomažič, dr.med., spec. spl. med.

Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah in sicer: - Črnomelj – na dveh lokacijah (Delavska pot 4, Dom starejših občanov Črnomelj), - Semič – ZP Semič (Vajdova 9), - Vinica – ZP Vinica (Vinica 39a). Zdravstveni dom Črnomelj (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 18.700 prebivalcev Občine Črnomelj in Občine Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe. Omenjeno območje se razprostira na 487 km² površine, gostota poseljenosti je 38,3 prebivalcev na km² (nižje od regijskega povprečja, ki je 80,3 prebivalcev na km² in nižje od republiškega povprečja, ki je 98,5 prebivalcev na km²) in obsega 173 naselij. Najbolj oddaljen kraj našega terena je 30 km od matične ustanove. Oddaljenost zavoda od najbližje regionalne bolnišnice je 45 km. Zavod na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ZD Črnomelj (Ur. list. RS, št. 29/2012), opravlja naslednje dejavnosti:

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj

Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Opravljamo zdravstveno varstvo prebivalcev občin Črnomelj in Semič na primarni ravni v okviru mreže javne zdravstvene službe. Poleg nas skrbijo za zdravstveno varstvo prebivalcev naših občin zasebniki - koncesionarji. Delovanje zavoda temelji na načelu enakosti, ne glede na nacionalnost, vero, spol in drugačnost.

- osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v splošnih ambulantah, referenčnih ambulantah, antikoagulantni ambulanti, ambulanti v DSO, otroškem dispanzerju, šolskem dispanzerju, dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, fizioterapiji, dispanzerju za mentalno zdravje (psiholog), patronažni službi in laboratoriju; - zobozdravstveno dejavnost, ki se izvaja v zobozdravstvenih ambulantah za odrasle, zobozdravstvenih ambulantah za mladino in ambulanti za ortodontijo; - reševalno službo: nujni reševalni prevozi, sanitetni prevozi bolnikov (nenujni in onkološki); - izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči; - izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov za odraslo populacijo, programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino, programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino in programa šole za starše; - oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin. Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.


11

Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Črnomelj izhajajo iz zdravstvene zakonodaje, ki določa osnove za delovanje zdravstvenega sistema v Sloveniji, iz ustanovitvenega akta zavoda, poslanstva zavoda in vizije zavoda. Zavod ima v Strateškem načrtu ZD Črnomelj 2014 2018 zastavljene temeljne strateške usmeritve in cilje: - zagotoviti dostopnost čim širšega nabora zdravstvenih storitev vsem prebivalcem Občine Črnomelj in Občine Semič; razvoj in širitev vseh obstoječih dejavnosti in prizadevanje, v skladu s potrebami prebivalcev, za uveljavitev novih dejavnosti (pridobitev novih programov) v okviru finančnih zmožnosti; - kakovost: zagotoviti čim bolj kakovostno zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo v primeru bolezni in poškodb; dodatno izboljšati kakovost dela, zlasti pri odnosih s pacienti; pridobitev standarda kakovosti; - zagotavljati in podpirati strokovni, kadrovski in organizacijski razvoj zavoda. Tu velja posebni poudarek

na ustrezni kadrovski zasedbi delovnih mest; - stremeti je treba k čim boljšemu poslovnemu rezultatu in uresničevanju načrtovanega oziroma dogovorjenega programa zdravstvenih storitev in na področjih, kjer je to povečevanje deleža tržne dejavnosti; - pridobivanje finančnih sredstev iz državnih razpisov, razpisov EU in s strani ustanovitelja, kar bo izboljšalo delovanje zavoda; - ustvarjanje pogojev za izvajanje potrebnih investicij in nabavo potrebne opreme; - doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih; - sodelovanje z ustanoviteljico, Ministrstvom za zdravje in ZZZS; - sodelovanje s koncesionarji; - izvajati je potrebno revizije poslovanja in notranje strokovne nadzore; - aktivno sodelovanje zavoda z deležniki lokalnega okolja.

M ar ec 2 017


12

POSLANSTVO Poslanstvo ZD Črnomelj je opravljanje zdravstvenih storitev vsem uporabnikom na najvišji kakovostni ravni v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije, stalno zagotavljati nujno medicinsko pomoč v okviru rednega delovnega časa in dežurstva ter oskrbo uporabnikov s storitvami specialističnih ambulant. ZD je središče načrtovanja in izvajanja promocije zdravja in preventivnih programov, usmerjenih v ohranitev in krepitev zdravja. ZD vzdržuje, razvija in poglablja dobro sodelovanje z vsemi zdravstvenimi ustanovami in koncesionarji v dobrobit in zadovoljstvo uporabnikov. VREDNOTE KAKOVOST – spodbujanje aktivnosti in uvajanje sprememb, ki bodo prispevale k varnejši in visoko kakovostni zdravstveni obravnavi. UČINKOVITOST – iskanje novih sodobnih oblik dela na področju dvigovanja ravni kakovosti zdravstvenih storitev ob upoštevanju optimalnih stroškov pri izvajanju programov dela. USTVARJALNOST – motiviranje sodelavcev, da povedo svoje ideje kako izboljšati delo za povečanje zadovoljstva naših uporabnikov. ZAUPANJE – izvajanje kakovostnih zdravstvenih storitev in s tem upravičiti zaupanje uporabnikov. UPOŠTEVANJE ETIČNIH NORM – pri opravljanju zdravstvene dejavnosti je potrebno ravnati skladno s sprejetimi etičnimi normami. VIZIJA Zaposleni smo v zdravstvenem domu zaradi uporabnikov. Če bo temu tako, nam bodo uporabniki zaupali in verjeli, da smo naredili vse za njihovo zdravje.

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj

SVET ZAVODA Svet zavoda je organ upravljanja, ki ga sestavlja 7 članov. Mandatna doba članov sveta zavoda je štiri leta. Člani sveta zavoda ZD Črnomelj v mandatu 2015 – 2019: - Matjaž Rožman, predsednik (ZD Črnomelj), - Alenka Janžekovič Kavšek, podpredsednica (predstavnica Občine Črnomelj), - Peter Štefanič, član (predstavnik Občine Črnomelj), - Jasna Baltič, članica (predstavnica Občine Črnomelj), - Sonja Ličen Tesari, članica (predstavnica Občine Semič), - Jože Pezdirc, član (predstavnik ZZZS), - Aljaž Kren (ZD Črnomelj). VODSTVO ZAVODA Direktorica zavoda je Eva Čemas, univ.dipl.ekon. Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda, ki je odgovoren za zakonitost dela in poslovanja zavoda. Strokovna vodja zavoda je Jožica Fortun Tomažič, dr.med,.spec.spl.med. Strokovno delo medicinske stroke v zavodu vodi strokovni vodja, ki je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Odgovoren je za uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi ter za skladnost razvoja stroke s finančnimi možnostmi in cilji zavoda. Mandat strokovne vodje je vezan na mandat direktorice.


M ateja M ali

13

FIZIOTERAPIJA V ambulanti fizioterapije se ukvarjamo z rehabilitacijo bolnikov po poškodbah, operativnih posegih na lokomotornem aparatu ter bolnikov s kroničnimi degenerativnimi boleznimi hrbtenice in sklepov. Glavni cilj vseh naših obravnav je predvsem lajšanje bolečin in ohranjanje ter izboljševanje gibljivosti prizadetih sklepov.

Fizioterapevtke ZD Črnomelj v svoji “ambulanti”: - Mateja Mali - Marta Rade - Marta Judnič

Poudarek dajemo na vzpostavljanju, ohranjanju in izboljšanju psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti pacientov pri poklicnem delu kakor tudi pri dnevnih aktivnostih.

Od 1.1.2016 se je povečal tim za 0,20, kar znaša 3,26 tima na ambulanto. Letni plan je 1923 uteži, narejeno je bilo 2378,21 uteži, kar znaša 23,7 % nad letnim planom.

Ena od pomembnih nalog našega poslanstva je, da pacientom svetujemo in pokažemo kako naučene vaje pravilno izvajajo doma in na kakšen način sami doprinesejo k izboljšanju bolezenskega stanja.

Največ je bilo opravljenih srednjih fizioterapevtskih obravnav 891, velikih fizioterapevtskih obravnav je bilo 163, malih fizioterapevtskih obravnav pa 162.

V letu 2016 je bilo na fizioterapiji skupaj 1091 bolnikov, od tega 1243 obiskov: - zaradi bolezni - 899 obiskov, - poškodbe izven dela - 291 obiskov, - poškodbe pri delu - 29 obiskov, - poškodbe po 3. osebi - 24 obiskov.

M ar ec 2 017


14

A n t o ni j a B a l kove c

PATRONAŽNA SLUŽBA Patronažna zdravstvena služba ZD Črnomelj pokriva obe občini (Črnomelj in Semič), kar obsega 486,4 km2 terena in 18187 prebivalcev. V vsaki občini opravlja patronažno varstvo ena koncesionarka, v ZD Črnomelj pa nas je zaposlenih pet diplomiranih medicinskih sester.

Naše delo obsega preventivni in kurativni del. Iz tabele spodaj je razvidno, da opravimo veliko več kurativnih kot preventivnih obiskov. Kurativni obiski zajemajo predvsem kronične paciente in paciente, ki se zaradi kratke hospitalizacije hitro vrnejo v domačo nego. Preventivni obiski pa so največ namenjeni nosečnicam, otročnicam, novorojenčkom in dojenčkom.

Pohvalila bi dobro sodelovanje z ginekološko ambulanto v Črnomlju in porodnišnico Novo mesto, ki nas ažurno obveščajo, saj le tako lahko pravočasno opravimo obisk. Izpostaviti moram tudi zgledno sodelovanje z ambulantami družinske medicine v Črnomlju in Semiču, socialno službo, Rdečim križem in Karitasom. Z dobro socialno mrežo in sodelovanjem naredimo veliko za naše paciente, čeprav tega zmeraj ne beležimo oziroma nimamo kje ovrednotiti.

Število obiskov v letu 2016

Prvi obiski

Ponovni obiski

Skupaj

Št. preventivnih obiskov

404

426

830

Št. kurativnih obiskov

190 594

5721 6147

5911 6741

Skupaj

Delo pogosto zahteva improvizacijo

Leto 2016 je bilo za našo službo precej turbulentno. Sodelavka Danica je delo patronažne sestre zamenjala z vodenjem zdravstvene nege, njeno delo na Viniškem terenu pa je prevzela Katja Pezdirc. Zaradi nadomeščanja v urgenci in daljše bolniške odsotnosti je bila patronažna služba več kot pol leta v deficitu za eno delavko. Kljub temu smo se vse patronažne medicinske sestre trudile, da je bil plan dosežen.

Patronažne medicinske sestre Metka, Marica, Katja, Antonija in Zvonka z Danico in svojimi jeklenimi konjički

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj


M ar janca Doltar

15

LABORATORIJ V laboratoriju Zdravstvenega doma Črnomelj opravljamo laboratorijske storitve za potrebe ZD Črnomelj in za zunanje naročnike (ZD Metlika, zdravnike zasebnike) ter samoplačnike. Odvzeme biološkega materiala opravljamo v laboratoriju, enkrat tedensko tudi na Zdravstveni postaji Semič (torek) in Zdravstveni postaji Vinica (četrtek).

Del biološkega materiala se v naš laboratorij prinese s patronažno službo in kurirji iz doma starejših občanov. Za preiskave, ki jih ne izvajamo v našem laboratoriju odvzamemo biološki material in poskrbimo za pravilen transport biološkega materiala v ustrezne zunanje laboratorije. Laboratorij ima veljavno dovoljenje za delo Ministrstva za zdravje republike Slovenije. Kakovost opravljenih storitev zagotavljamo z vsakodnevnim izvajanjem zunanjih in notranjih kontrol kakovosti. V laboratoriju je zaposleno strokovno usposobljeno laboratorijsko osebje: - 2 laboratorijska tehnika, - 1 tehnik laboratorijske biomedicine,

Hematološki analizator

- 1 inženir farmacije – medicinska smer in - 1 univerzitetni diplomiran biokemik, specialist medicinske biokemije – vodja laboratorija. Laboratorij je opremljen z najsodobnejšo laboratorijsko opremo, ki omogoča natančne in hitre analize bioloških materialov. Vzpostavljen imamo laboratorijski informacijski sistem (LIS), ki je povezan z ambulantnim sistemom, kar omogoča elektronsko naročanje laboratorijskih preiskav in pošiljanje elektronskih izvidov v ambulante. V letu 2016 smo v laboratoriju opravili 11 % več preiskav kot v letu 2015. Prav tako smo posodobili velik del laboratorijske opreme in pričeli z izvajanjem dodatnih laboratorijskih

Koagulacijski analizator

preiskav TSH, T3, T4, PSA. Aprila smo zamenjali analizator za izvajanje biokemičnih analiz s sodobnejšim analizatorjem, ki ima dodatni LOCI modul, ki nam omogoča določanje TSH, T3, T4 in PSA. V septembru smo zamenjali koagulacijski analizator z novim avtomatskim selektivnim koagulacijskim analizatorjem na katerem določamo protrombinski čas (PČ) in INR. Novembra smo pričeli s testiranjem polavtomatskega barvalnika za barvanje krvnih razmazov in ga decembra uvedli v rutinsko rabo. Decembra smo pričeli s postopki za uvajanje novega hematološkega analizatorja v rutinsko uporabo, ki nam bo omogočal določevanje retikulocitnih parametrov.

Analizator za izvajanje biokemičnih analiz

M ar ec 2 017


16

J o ž i c a F ortun Tomaži č

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA Ambulanta skrbi za potrebe pacientov celotne Bele krajine in je delovala v obsegu 9 ur tedensko. Izvajali so jo zdravniki družinske medicine v obliki nadurnega dela in specializantka družinske medicine v rednem delovnem času ter stalna srednja medicinska sestra v ustreznem deležu delovnega časa.

Že drugo leto zapored je program nerealiziran, kar je odraz prevelikega načrta, saj opravimo vse po strokovnih pravilih potrebne preglede. Verjetno pa bo glede na trend števila obravnavanih bolnikov v naslednjih letih plan realiziran.

Realizacija načrta v antikoagulantni ambulanti

Št. pacientov

Št. pregledov

Doseganje plana

2014

609

6366

109,6 %

2015

688

7041

86,1 %

2016

744

7391

91,8 %

J u l i j a n a B e kta še vi ć

V antikoagulantni ambulanti vodimo bolnike po trombozah, infarktih, aortnih stenozah, vstavitvi umetnih srčnih zaklopk, atrijske fibrilacije in ostalih diagnoz, kjer je s strani internistov uvedena antikoagulantna terapija. Pacienti prihajajo na redne meritve gostote krvi in glede na rezultat zdravnica prilagaja shemo jemanja zdravil. Moje naloge, kot srednja medicinska sestra, so sprejem pacientov, izvedba merjenja INR-ja in dokumentiranje le-tega.

Aparat za merjenje INR-ja

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj


Polona Zupančič

17

AMBULANTA ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA V ambulanti za medicino dela, prometa in športa opravljamo naloge zdravstvenega varstva pri delu, predhodne preventivne in obdobne preventivne zdravstvene preglede delavcev, preventivne pregled kandidatov za voznike in voznike motornih vozil vseh kategorij in preglede kandidatov za posest in nošenje orožja.

Od 2. junija 2014 v naši ambulanti dela zdravnica Janja Kos Kržan, dr.med., specialistka medicine dela, prometa in športa. Prihaja ob ponedeljkih v popoldanskem času in opravi predvidene preglede. Za delavce, ki so opravili obdobni preventivni zdravstveni pregled je bilo podano mnenje o delazmožnosti in izvid z mnenjem, ki je bil poslan pregledani osebi in izbranemu osebnemu zdravniku. Strokovno smo sodelovali tudi pri pripravi 64 delovnih dokumentacij za predstavitev pri invalidski komisiji. Za izdelavo zdravstvene ocene delovnih mest oziroma njihovo revizijo smo porabili 155 ur. Konzultacije podjetij po telefonu ali konzultacije samih delavcev

v zvezi z delovnim mestom ali v zvezi zaključenim izvidom sem opravljala pogosto, vendar teh storitev nisem beležila. Te vrste storitev so pogoste in nepredvidene, večinoma med opravljanjem drugega tekočega dela. Delo v ambulanti medicine dela, prometa in športa poteka nemoteno. Trudim se, da se uporabnikom storitev prilagajam v smislu, da uskladim njihove želje in potrebe po pregledih s prostimi termini v naši ambulanti. Dela na področju medicine dela, prometa in športa je še vedno zelo veliko, zato je smiselno, da se še naprej vztrajno išče zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa za redno delo v ambulanti.

Zdravnica Janja Kos Kržan

V letu 2016 smo opravili 1607 preventivnih zdravstvenih pregledov:

407

predhodni preventivni zdravstveni pregled

665 374 10 156

obdobni preventivni zdravstveni pregled pregled za oceno vozniške sposobnosti pregled za nošenje in posest orožja kontrolni, ciljani in specialni preventivni zdravstveni pregled

Medicinska sestra Polona Zupančič

M ar ec 2 017


18

J o ž i c a F ortun Tomaži č

AMBULANTE DRUŽINSKE IN SPLOŠNE MEDICINE V ambulantah družinske in splošne medicine Zdravstvenega doma Črnomelj je v letu 2016 delalo 7 zdravnikov ter specializantka družinske medicine večidel leta. 19 ordinacijskih ur tedensko je namenjeno ambulanti v Domu starejših občanov, petino delovnega časa je sodelovala še zdravnica iz otroške ambulante. Vsi omenjeni zdravniki so ob rednem delu izvajali še nujno medicinsko pomoč v ambulanti in na terenu, za razliko od zdravnikov v večjih centrih, kjer je za ta namen posebna ekipa. Ta organizacija je tudi najpogostejši vzrok pritožbam pacientov. Zavarovalnica priznava sredstva za 5,98 tima družinske medicine in dodatno 0,53 tima za ambulanto Doma starejših občanov ter skupno 2,59 tima za otroško in šolsko ambulanto. Nefinanciran tim družinske medicine smo morali poravnati s prerazporeditvijo delovnega časa v dežurno službo. Z upokojitvijo zasebnega zdravnika konec leta 2016 je ZD pridobil njegov program, kar bo do nadaljnjega omogočilo normalni delovni čas. Pridobili smo še 3 referenčne ambulante in od leta 2017 še eno,

skupaj jih imamo sedaj pet. Za paciente je to velika pridobitev, saj je obravnava bolj poglobljena, pa tudi zaposlijo se dodatne diplomirane medicinske sestre. Razvoj medicine in demografska gibanja prinašajo zdravnikom na osnovnem nivoju vsako leto nove obremenitve, kar bi zahtevalo tudi kadrovske okrepitve. To je izraženo v stavkovnih zahtevah zdravniške stavke konec leta 2016, ko je v pogajanjih potrjena potreba po znižanju normativov za zdravnike, saj delo v danih časovnih pogojih ogroža varnost pacientov. Zdravnica Jožica Fortun Tomažič z medicinskima sestrama Matejo Starešinič in Saro Pavšer

Realizacija programa v splošnih/družinskih ambulantah

Indeks - DSO ambulanta

Plan - količniki

Realizacija

Indeks

2013

164.378

198.212

120,6

2014

164.928

202.678

122,9

2015

164.378

203.258

123,7

120,8

2016

164.378

200.968

122,3

110,9

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj


19

Zdravnica Matejka Nemanič Kostelec z Alenko Kuhar

Zdravnica Mirela Mićić Despotović z Jasmino Jaklič

Zdravnica Gabrijela Plut s Katjo Črnič in Miro Kobe Zdravnica Valerija Šimec s Katjo Črnič in Barbaro Klobučar

Zdravnik Matjaž Rožman z Mojco Konda

V amulanti zdravnice Ljiljane Špec vas sprejme Marija Žalec

M ar ec 2 017


20

Tanja Ravnjak Barbara Požun

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE Center za duševno zdravje v Beli krajini je sestavljen iz psihološke ambulante v ZD Črnomelj ter logopedske ambulante v ZD Metlika. Deluje od leta 2012. V psihološki ambulanti sem zaposlena psihologinja Tanja Ravnjak. V lanskem letu pa je psihološko dejavnost opravljala psihologinja Barbara Požun. Ambulanta nudi psihološko obravnavo otrokom, mladostnikom in odraslim. V letu 2016 je bilo v ambulanti obravnavanih približno enako število posameznikov s področij otroške, šolske in odrasle populacije. Duševne motnje s katerimi smo se v ambulanti najpogosteje srečevali so: razpoloženjske motnje, nevrotske, stresne in somatoformne motnje, hiperkinetične motnje, motnje vedenja in mešane motnje vedenja in čustvovanja. Tretjina obravnavanih oseb je prihajala tudi zaradi naslednjih težav: motenj duševnega razvoja, specifičnih razvojnih motenj pri šolskih veščinah, čustvenih motenj, za katere je značilno, da se začnejo v otroštvu, motenj socialnega funkcioniranja, za katere je značilno, da se

začnejo v otroštvu in adolescenci, motenj prehranjevanja, enureze neorganskega izvora, enkopreze neorganskega izvora, jecljanja, tikov ter drugih specifičnih vedenjskih in emocionalnih motenj z nastankom v otroštvu in adolescenci. Sodelovali smo z ZVC-jem Črnomelj: - vodenje psihoedukativne delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo, - sodelovanje pri vodenju psihoedukativne delavnice Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, - sodelovanje pri vodenju psihoedukativne delavnice Spoprijemanje s stresom,

Psihologinja vas pričaka v novih prostorih

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj

- predavanja v okviru Šole za bodoče starše. Pripravili in izvedli smo tri delavnice na teme: samopodoba, čustva in medosebni odnosi ter asertivnost v sodelovanju z Ozaro Črnomelj. Na medicini dela, prometa in športa smo izvajali predhodne in obdobne preglede za potrebe MDPŠ. Prav tako smo izvajali psihološka testiranja kandidatov za zaposlitev v ZD Črnomelj.


Matejka Nemanič Kostelec

21

NUJNA MEDICINSKA POMOČ V ZD Črnomelj je delo ekipe nujne medicinske pomoči organizirano 24 ur dnevno. V času dežurstva, to je ob sobotah, nedeljah, praznikih in ob delavnikih od 20.00 ure zvečer do 7.00 ure zjutraj, izvaja NMP dežurna ekipa v sestavi dežurni zdravnik, medicinski tehnik in voznik reševalnega vozila, ki je prav tako medicinski tehnik. Od februarja 2011 imamo organizirano tudi stalno 24-urno pripravljenost vse dni v tednu, tako za zdravnike kot za medicinske tehnike. Med rednim delovnim časom je za izvajanje NMP zadolžen zdravnik po razporedu, ki poleg rednega ambulantnega dela skrbi tudi za nemoteno izvajanje NMP. V delo NMP je bilo v letu 2016 v ZD Črnomelj redno vključenih 11 zdravnikov, 4 diplomirani zdravstveniki in 6 medicinskih tehnikov, od katerih jih je 6 tudi voznikov reševalnega vozila. V letu 2016 je služba NMP ZD Črnomelj opravila 229 intervencij (tako na terenu kot v ambulanti NMP), v katerih je oskrbela 240 bolnikov oziroma poškodovancev. Povprečni čas od prejetja klica do prihoda ekipe NMP na mesto dogodka je znašal 12,45 minute, povprečni čas od prejetja klica do

Delež intervencij glede na vrsto dogodka

prihoda ekipe NMP v bolnišnico pa 79,19 minute. Na interni oddelek je bilo prepeljanih 68 bolnikov, na kirurški oddelek 62 bolnikov, na otroški oddelek štirje otroci, na nevrološki oddelek 33 bolnikov, na ginekološki oddelek dve bolnici ter na KOPK Polje en bolnik. Za pet oskrbovancev je bil odrejen helikopterski prevoz v UKC v Ljubljani. Temeljni in dodatni postopki oživljanja so bili v letu 2016 izvajani pri 18-ih bolnikih, od tega trikrat uspešno.

V letu 2016 je urgenca bogatejša za 9 urgentnih torb

M ar ec 2 017


22

Alenka Schweiger Pavlakovič

OTROŠKA AMBULANTA V Zdravstvenem domu Črnomelj skrbita za zdravstveno varstvo 1185 predšolskih otrok dve zdravnici: specialistka pediatrije in zdravnica s končanim podiplomskim izobraževanjem iz varstva žensk, otrok in mladine. Slednja skrbi tudi za šolarje (290) in odraslo populacijo. V timu specialista pediatra sodelujeta še DMS in SMS. Večina otrok prihaja iz občine Črnomelj in Semič, nekaj tudi iz občine Metlika. Ambulanti opravljata preventivno in kurativno zdravstveno dejavnost. Program obeh dejavnosti je bil v letu 2016 v celoti realiziran oziroma presežen. Kurativna zdravstvena dejavnost obsega zdravljenje akutnih bolezni in poškodb ter zdravljenje in spremljanje kroničnih bolezni. Pomembna je preventivna zdravstvena dejavnost, ki zajema: - spremljanje rasti in razvoja otroka (sistematski pregledi ob 1.,3.,6.,9.,12., in 18. mesecu starosti ter v starosti 3 in 5 let); - svetovanje staršem o pomenu dojenja, zdravi prehrani in gibanju, rasti in razvoju otroka, o preprečevanju nesreč in poškodb, o pomenu cepljenja; - cepljenja: obvezna in dodatna. Od dodatnih cepljenj cepimo proti rotavirusni okužbi, pnevmokoku, klopnemu meningoencefalitisu in gripi. Zadnje leto se je vse več staršev odločilo cepiti svojega otroka proti pnevmokoku (otroci, rojeni v letu 2015 so v 54,11 % prejeli dve dozi cepiva). Precepljenost predšolskih otrok je visoka (več kot 95%). Razveseljiva je tudi visoka precepljenost Romskih otrok in njihov odziv na sistematske preglede - pri tem nam pomaga patronažna služba;

- ob sistematskem pregledu naredimo tudi Denverski razvojni presejalni test; - v preventivni dejavnosti izvajamo tudi namenske preglede otrok pred vstopom v vrtec in pred odhodom na zdraviliško zdravljenje ali zdravstveno kolonijo. Pri našem delu dobro sodelujemo s službo NMP, patronažnim varstvom, mentalno-higienskim dispanzerjem – psihologinjo in defektologinjo Zdravnica Alenka Schweiger Pavlakovič s Kristino Grahek ter laboratorijem. Otroci, ki so rizični v svojem razvoju (prezgodaj rojeni, prelahki, pretežki, dojenčki s prirojenimi anomalijami) ali otroke, ki odstopajo v normalnem motoričnem razvoju, napotimo v razvojno ambulanto v ZD Novo mesto, kjer so deležni zgodnje nevrološke obravnave. V primeru bolezni in zahtevnejše diagnostike jih pošiljamo na sekundarni nivo (SB Novo mesto) in terciarni nivo (Pediatrična klinika Ljubljana). V preteklem letu je pediatrinja imela predavanje za zaposlene Zdravnica Marija Plut s Heleno Črne o oskrbi in prepoznavi kritično in Sabino Princ bolnega in poškodovanega otroka. Organizirane so bile tudi praktične vaje. V bodoče želimo uvesti tudi šolo astme za starše in otroke.

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj


M ojca Tom c

23

ŠOLSKA AMBULANTA Zdravje se izgrajuje v najrazličnejših okoljih, kjer ljudje živijo, delajo in preživljajo prosti čas. In prav šola je ključno okolje za promocijo zdravja. Z vstopanjem šolarjev v šolski dispanzer ob preventivnih zdravstvenih pregledih razvijamo celostne, dolgoročne, usklajene in usmerjene programe promocije zdravja. V šolskem dispanzerju izvajamo zdravstveno varstvo šolarjev, dijakov in študentov v obliki preventivnih in kurativnih programov. Svoje delo opravljamo v šolski ambulanti ZD Črnomelj, na ZP Semič in ZP Vinica. S svojimi aktivnostmi se uporabnikom približamo tudi v šolah in na terenu, zavedajoč se pomena preventivnih dejavnosti.

svetovanje šolskim otrokom in mladini ter njihovim staršem. Obsega oceno telesnega razvoja in hranjenosti, aktivno iskanje motenj govora, vida in sluha, ugotavljanje telesnega in duševnega razvoja ter negativnih socialnih dejavnikov, odkrivanje nezdravih življenjskih navad, tveganega vedenja in zlorabe drog.

Trenutno skrbimo za 2485 opredeljenih pacientov. Sistematične preglede izvajamo pred vstopom v osnovno šolo, v 1., 3., 5., 8. razredu devetletke, v 1. in 3. letniku srednjih šol. Za učence OŠ s prilagojenim programom izvajamo sistematične preglede vsako leto.

V šolskem letu 2015/16 smo skrbeli za zdravje 1720 šolarjev – kolikor jih je obiskovalo vse naše osnovnošolske in srednješolske programe. Ob sistematičnih pregledih opravljamo tudi cepljenje po republiškem imunizacijskem programu. Pregledanost in precepljenost naših otrok je dobra. V zadnjih treh letih je prišlo do upadanja prostovoljnega cepljenja proti HPV, zato sem se odločila ponovno pripraviti predavanja za

Namen sistematičnih preventivnih pregledov je aktiven zdravstveni nadzor, zgodnje odkrivanje zdravstvene problematike in

starše deklic 6. razredov, v katerih se cepljenje izvaja in uspela dvigniti odstotek precepljenosti iz 52,3% na 80%. Zaradi dejstva, da je kakovostno starševstvo in družina, najpomembnejša socialna celica za razvoj otroka, sem v septembru pripravila predavanja za starše prvošolcev belokranjskih osnovnih šol z naslovom Zdravniška popotnica ob vstopu v OŠ, kjer sem se dotaknila vseh področij, pomembnih za zdrav razvoj otroka, patologije, ki jo opažam ob preventivnih in kurativnih pregledih šolarjev in opozorila na pasti sodobnega časa, ki prežijo na otrokov razvoj in so lahko usodne za razvoj in zdravstveno stanje otroka. Čutiti je bilo dober odziv pri starših in pedagoških delavcih.

Zdravnica Mojca Tomc z Marinko Nagode

M ar ec 2 017


24

Ta t j a na Greg o ri č

ZDRAVSTVENO-VZGOJNI CENTER Zdravstvena vzgoja je nepogrešljiv del promocije zdravja in je sestavni del učenja za življenje. Cilj zdravstvene vzgoje je, da ljudi naučimo zdravega načina življenja, pozitivnega odnosa do zdravja, predvsem pa zavedanja, da je zdravje velika vrednota v življenju. V ZVC sta zaposleni dve medicinski sestri, ki izvajata zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo po vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter CINDI delavnice za odraslo populacijo. V izvedbo teh delavnic se vključujejo še fizioterapevtke, psihologinja, referenčne medicinske sestre in kineziolog. V letu 2016 smo izvedli vse načrtovane zdravstveno-vzgojne delavnice in individualna svetovanja za odrasle ter ostala svetovanja po programu CINDI in strokovnih priporočilih NIJZ. Skozi celo leto smo v sodelovanju s patronažno medicinsko sestro izvajali Šolo za bodoče starše. V sodelovanju z vrtci, osnovnimi šolami, Srednjo šolo Črnomelj,

VDC Črnomelj in ZIK Črnomelj, smo za boljše zdravje otrok in mladostnikov izvajali zdravstveno in zobozdravstveno vzgojne vsebine po strokovnih priporočilih NIJZ. Učenci od prvega do petega razreda OŠ ter varovanci VDC-ja so sodelovali v tekmovanju za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani. V sodelovanju s KUD Zlata skledica smo v športni dvorani OŠ Mirana Jarca Črnomelj pripravili prireditev za zmagovalne razrede tekmovanja. Februarja smo s svetovanji in meritvami za občane obeležili Svetovni dan ledvic. V mesecu marcu smo s stojnico pred Mercator centrom Črnomelj občane spomnili na Svetovni dan ustnega zdravja. Septembra smo se na povabilo Občine Črnomelj s stojnico

predstavili ob evropskem tednu mobilnosti. Naš slogan je bil: Več gibanja – manj holesterola. Izvajali smo meritve holesterola ter svetovali in promovirali zdrav življenjski slog. Ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni, 14. novembra, smo na treh deloviščih občanom merili krvni sladkor in izvajali svetovanja: v ZD Črnomelj, na ZP Semič ter v trgovini Spar Črnomelj. V sodelovanju z društvom diabetikov smo isti dan v KC Semič izvedli predavanje z nasveti o diabetičnem stopalu. Na povabilo Policijske postaje Črnomelj smo izvedli predavanje o raku dojk in sodelovali ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami.

Promocija nove delavnice Nordijska hoja

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj


Dar jan Spudić

25

KINEZIOLOG Kineziologija je veda o gibanju človeškega telesa, ki povezuje znanja na področju mehanike telesa, mišično-skeletne anatomije in živčno-mišične fiziologije. Je akademska disciplina, ki vključuje proučevanje telesne dejavnosti ter kako le-ta vpliva na zdravje, družbo in kakovost življenja. Zdravstveni dom Črnomelj je bil kot konzorcijski partner uspešen pri prijavi na Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije »Razvoj kadrov v športu 2016 – 2022 – sklop D – kineziolog specialist vadbe v zdravstvu. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer v okviru Evropskega socialnega sklada. Začetek projekta je bil 1.9.2016. Delo kineziologa v ZD Črnomelj zajema sodelovanje v zdravstveno vzgojnih delavnicah in ostalih aktivnostih Zdravstveno vzgojnega centra Črnomelj, sodelovanje s fizioterapijo ZD Črnomelj in opravljanje aktivnosti v sklopu projekta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Razvoj kadrov v športu (september 2016-december 2018), katerega cilj je angažiranje kineziologa oziroma kinezioterapevta v zdravstvenem sistemu. Kineziološka obravnava v ZD Črnomelj v grobem zajema skupinske in individualne obravnave posameznikov s funkcijsko manjzmožnostjo. Ciljne skupine zajemajo starostniki, prekomerno težki, diabetiki, posamezniki s srčno-žilnimi obolenji, astmatiki, revmatiki, osebe z depresijo, z bolečinami v hrbtenici, s slabo držo, z obrabo sklepov, športniki, fizični delavci ali delavci s sedečim načinom dela, onkološki bolniki, osteoporotični bolniki in ostali. V

smislu preventive pa je bistvenega pomena tudi povezovanje z lokalno skupnostjo. Kineziološka obravnava zajema preverjanje pripravljenosti na vadbo z zdravstvenim vprašalnikom o pripravljenosti na vadbo, začetne in končne meritve fizičnih sposobnosti posameznika, telesne sestave, spirometrijo in zdravstvene kazalce, potrebne za evalvacijo izvedene vadbe. Spremljajo pa se tudi kazalci zdravja (krvna slika), ki se spreminjajo z vzpostavitvijo aktivnega življenjskega sloga – predvsem z usmerjeno, sistematično vadbo. Na podlagi rezultatov začetnih meritev in zdravstvenega stanja je pripravljen program vadbe (kinezioterapije), ki za posebne skupine poteka navadno 2-krat tedensko po 60 minut vsaj 3 mesece. Cilj je vadečega naučiti na vseživljenjsko terapijo – vzpostavitev zdravega življenjskega sloga z gibanjem, ki je zanj zaradi omejitev (bolezni ali okvar) varno in najbolj učinkovito. Zaradi lažjega prehoda bolnikov oziroma posameznikov, ki so potrebni kineziološke obravnave, je bil pred kratkim pripravljen program Vadbe na napotnico. Gre za sistem napotitve posameznikov s strani zdravnika in s posredovanjem referenčne medicinske sestre na kineziološko/kinezioterapevtsko obravnavo, ki ima zaradi vključitve zdravnika in medicinske sestre globlji pomen pri vključevanju

Vaja na delovnem mestu za pisarniške uslužbence

premalo telesno aktivnih, kroničnih bolnikov oziroma poškodovanih posameznikov v program vadbe kot terapevtskega sredstva za izboljšanje ali krepitev zdravja. Izvedba in uveljavitev tovrstnega sodelovanja v Zdravstvenem domu Črnomelj bi predstavljalo primer dobre prakse, ki bi se skozi pilotni projekt lahko prenesla tudi v delovanje ostalih zdravstvenih domov po Sloveniji. Kineziolog je bil do sedaj prepoznan kot dodana vrednost pri dosedanjem delu s ciljnimi skupinami posameznikov in je njegova vključenost v delovanje zdravstvenega doma vsekakor smiselna. Majhen korak naprej je bil nedavno narejen tudi pri vključevanju kineziologa v zdravstveni sistem na državni ravni.

M ar ec 2 017


26

A l j a Pl ut

ODDELEK ZOBOZDRAVSTVA V Zdravstvenem domu Črnomelj imamo pet zobozdravstvenih ambulant (dve otroški ambulanti, dve polivalentni ambulanti, ki skrbita tako za odrasle, kot za otroke in eno ambulanto za odrasle) ter ortodontsko ambulanto, kjer dela specialistka zobne in čeljustne ortopedije. Prizadevanja za pridobitev novega programa zobozdravstva za odrasle so konec leta 2016 obrodila sadove. Pridobili smo dodatni program in v letu 2017 bomo zaposlili zobozdravnika in uredili novo zobno ambulanto za odrasle in tako prebivalcem omogočili boljšo oskrbo z zobozdravstvenimi storitvami. V letu 2016 smo v zobozdravstvenih ambulantah pričeli z elektronskim naročanjem na preglede. Izkušnje z elektronskim naročanjem so kljub začetnim težavam dobre, vendar predstavljajo dodatno časovno obremenitev. Zaradi lažje organizacije dela zobozdravstvene službe smo imeli dva sestanka. Dogovorili smo se, da sprejem pacientov z bolečinami poteka prvo uro ordinacijskega časa izbranega zobozdravnika, razen v primeru poškodb, krvavitev in podobnega. Izdelava ortodontskega aparata

Zobozdravstvena ambulanta

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj


Zaposleni

27

JUBILANTI V LETU 2016 10 let - Peter Binder Desetletje nazaj, sem prvič kot zaposleni stopil v klinično okolje v prehospitalno enoto Zdravstvenega doma Novo mesto, kjer sem pridobil prve izkušnje v nujni medicinski pomoči. Nova priložnost zaposlitve se mi je pred petimi leti ponudila v Zdravstvenem domu Črnomelj. Tako sem nadaljeval z delom v urgentni službi ter pridobival dragocene izkušnje, katere pa je potrebno podkrepiti s permanentnim izobraževanjem. Kot reševalec se na terenu srečujem s pacienti, ki jih je v kočljiv položaj pahnila bolezen ali poškodba, zato poklic zahteva psihično in fizično pripravljenost v ekstremnih situacijah. Menim, da je v poklicu pomoči najdragocenejše plačilo zahvala pacienta ali svojcev za opravljeno delo. Izgorelost na delovnem mestu preganjam z aktivnim rekreativnim športom in se z veseljem udeležujem srečanj in zabav našega kolektiva. 30 let - Mojca Tomc Kako hitro je minilo teh 30 let; ko pomislim koliko osebnih zgodb in preizkušenj je šlo skozi naše misli, srca in duše... telo se je utrudilo, a duša in srce še vedno kličeta... lepo je... vredno je bilo... Verjamem v domišljijo, zaupanje, upanje in ideale, ki so v srcih vseh otrok. Verjamem v lepoto narave umetnosti in prijateljstva. Verjamem, da edino pravo zadovoljstvo doživimo, če ves čas notranje rastemo, če postajamo vedno bolj pravični, pošteni,velikodušni, preprosti, prijazni, dejavni... In vse to lahko dosežemo, če vsak dan opravimo svoje delo po svojih najboljših močeh.

Novorojenčki zaposlenih v letu 2016 in začetku 2017

Neža - hčerka Tanje Ravnjak

Ari - sin Blerte Gashi Zogaj

Mark - sin Albina Balkovca

Matija - sin Urške Šavli

Oskar - sin Aljaža Krena

M ar ec 2 017


28

Z a p o sl e n i

NOVI ZAPOSLENI

V LETU 2016 IN ZAČETKU 2017

Sem Zdravko Bahor. Po poklicu sem prometni tehnik. Od 1.3.2016 sem zaposlen kot vzdrževalec – hišnik. Delo je zelo pestro in zanimivo, zato ga z veseljem opravljam. Zelo lepo se razumem z ostalimi zaposlenimi, kar je tudi velika motivacija za vsakodnevne aktivnosti. Probleme poskušam reševati sproti, saj je le to ključ do normalnega obratovanja takega zavoda. Še moj moto: »Nemogoče uredim takoj, za čudeže je potrebno malo počakati«.

Sem Ljubica Štukelj. Po izobrazbi sem kriminalistka. Delovne izkušnje sem pridobivala na Ministrstvu za gospodarstvo ter Centru za socialno delo. Od junija 2016 sem zaposlena v ZD Črnomelj v sprejemni pisarni. Sem komunikativna, pozitivno usmerjena oseba in rada delam z ljudmi. S svojim delom želim prispevati k dobremu počutju v zdravstvenem domu in tako postati del tako cenjene ustanove. Ko nisem v službi, pa sem predana mama dveh otrok.

Sem Goce Georgiev. Rojen sem 29.7.1986 v Makedoniji. Šolal sem se na Medicinski univerzi v kraju Plovdiv v Bolgariji. V Sloveniji delam že peto leto. Dve leti sem bil zaposlen v zasebni ordinaciji Nasmeh, nato eno leto v zobni ambulanti podjetja Dentim. Delal sem še v zasebni ambulanti I- Med ter v Zdravstvenem domu Novo mesto. Od 1. maja 2016 dalje sem zaposlen v Zdravstvenem domu Črnomelj. Nove službe sem zelo vesel. K temu so pripomogli tudi sodelavci, s svojo prijaznostjo, dobrosrčnostjo in seveda tudi profesionalnim odnosom.

Sem Mira Kobe. Kot srednja medicinska sestra sem dobrih 20 let delala v zasebni ordinaciji splošne medicine, pred tem pa 2 leti in pol že v Zdravstvenem domu Črnomelj. Z letom 2017 sem se ponovno vrnila v zdravstveni dom, kjer sem svoje mesto našla v ambulanti zdravnice Plut Gabrijele na Zdravstveni postaji Semič.

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj


Zaposleni

29

Sem Sara Pavšer, diplomirana medicinska sestra. V Zdravstvenem domu Črnomelj sem zaposlena v referenčni ambulanti, kjer kot del tima izvajam preventivne preglede odrasle populacije. To je moja prva zaposlitev. Delo v referenčni ambulanti me zelo veseli, saj pri pogovorih s pacienti skupaj odkrivamo nove izzive in možnosti za zdravje.

Sem Sabina Princ, srednja medicinska sestra v pediatrično-otroški ambulanti. Do julija 2016 sem bila 23 let zaposlena na Pediatrični kliniki Ljubljana. Srčna želja po življenju v domačem kraju se mi je uresničila in v novem delovnem okolju mi je lepo.

Sem Ana Starešinič, diplomirana medicinska sestra, zaposlena v zdravstveno-vzgojnem centru, kjer izvajam zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo otrok ter CINDI delavnice za odrasle. Pred tem sem poučevala strokovne predmete in praktični pouk na srednji zdravstveni šoli. Delo z mladimi me veseli, saj je vsak dan v drugem razredu hkrati velik izziv in dogodivščina.

Sem Ines Vrtin. V septembru 2015 sem diplomirala na Stomatološki fakulteti v Zagrebu. Pripravništvo sem opravila v juniju 2016. S prvim septembrom sem se zaposlila v otroški ambulanti ZD Črnomelj, kjer nadomeščam zobozdravnico Uršo Šavli. V svojem delu uživam, saj je moje delo z otroci vsak dan pestro in zanimivo, hkrati sem zelo vesela, da so me sodelavci lepo sprejeli medse.

V letu 2016 in začetku 2017 so delovno mesto zapustili Nina Mržljak, Senade Ribnikar, Denis Džanković, Mojca Potočnik, Mirna Nemanič, Barbara Požun in Marija Požek. V pokoj je odšla Sonja Dražumerič.

M ar ec 2 017


30

D o g od ki 20 1 6

Zdravstveni dom Črnomelj se vključuje tudi v različne aktivnosti v lokalnem okolju in organizira različne dogodke namenje promociji zdravja in zdravega življenjskega sloga. V letu 2016 smo izvedli naslednje dogodke:

Svetovanje na stojnici ob svetovnem dnevu ustnega zdravja

FEBRUAR

Meritve krvnega tlaka in kontrola urina ob svetovnem dnevu ledvic

MAREC

Predavanje TPO za društvo upokojencev

Pregled dojk Društvo MENA

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj

Predavanje o samopodobi -

APRIL

Temeljni postopki oživljanja ob svetovnem dnevu zdravja

JUNIJ


Dogodki 2016

- Društvo Ozara

Predavanje o raku dojk Policijska postaja Črnomelj

31

Predavanje o diabetičnem stopalu v Kulturnem centru Semič

Razstava - Senzorij bolečine

SEPTEMBER

Prikaz reševanja v primeru nesreče in merjenje holesterola ob evropskem tednu mobilnosti

OKTOBER

NOVEMBER

Merjenje krvnega sladkorja ob svetovnem dnevu sladkorne bolezni

M ar ec 2 017


32

D o g o d ki 20 1 7

Tudi leto 2017 se je začelo delovno.

Dan odprtih vrat na Zdravstveni postaji Vinica: obiskovalcem smo predstavili prenovljene prostore, novo patronažno medicinsko sestro, referenčno ambulanto, ZVC in novo ginekološko ambulanto v ZD Črnomelj

FEBRUAR

Delavnica Temeljni postopki oživljanja in AED na Sinjem vrhu in v Dobličah

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj


Dr užabno

33

Delo v zdravstvu s sabo prinaša različne obremenitve, izzive in naporne delovnike, zato si je potrebno vzeti tudi čas zase in za svoje sodelavce ter se sprostiti in uživati v prostem času.

Športno društvo Adrenalin V zavodu imamo registrirano Športno društvo Adrenalin Črnomelj, ki zaposlenim nudi možnosti rekreacije in druženja na pohodih, piknikih, kegljanju in smučanju. Predsednica društva je bila do 1.1.2017 Danica Milkovič, nato je njeno vlogo prevzel Peter Binder. Na sončen dan, konec avgusta, smo se člani Športnega društva Adrenalin Črnomelj odpravili na Debelo peč. Nekje pri Pokljuki se je začela naša pešpot in nadaljevala mimo pašnikov do Blejske koče na Lipanci (1630m), kjer smo si vzeli čas za malico in počitek. Blejska koča se nahaja ob robu razgledne planine Lipanca. Od

Postanek pri Blejski koči na Lipanci

koče, ki je oprta preko celega leta, se nam odpre lep razgled na Pokljuške gozdove ter vrhove (Mrežce in Lipanski vrh), ki obdaja že omenjeno planino. Spočiti in s pozitivno energijo smo se odpravili proti vrhu. Pot je bila nekoliko bolj strma, vendar se je obrestovalo - osvojili smo dvatisočaka.

Debela peč – zmaga, veselje – prispeli smo na vrh

Debela peč je 2014 m visoka gora, ki se z ene strani strmo dviga nad dolino Krme, na drugo stran pa se zložno spušča proti prostranim Pokljuškim gozdovom. Z vrha se nam odpre lep razgled na najvišje vrhove Julijskih Alp, Karavank, ob lepem vremenu pa tudi KamniškoSavinjskih Alp. Danica Milkovič

Pogled na Triglav

M ar ec 2 017


34

Družabno

Predstavljamo vam foto utrinke z družabnih srečanj, pohodov, izletov in druženj v letu 2016 in začetku 2017.

Obisk maškar

Pohod na Smuk

Etno Selo Stanišići

Vadba na delovnem mestu

G l a s i l o Z d r avstven e g a d o ma Č rnom elj

Zaključek občnega zbora ŠD Adrenalin 2016


Dr užabno

Druženje ob kegljanju

35

Izlet na Brione

Začetek leta 2017 s pohodom na Mirno goro

Obisk Dedka mraza

Prednovoletno druženje

Smučarska ekipa

M ar ec 2 017


36

1. POVOJ

Gl asi l o Z dr avstvenega dom a ÄŒr nom elj


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.