Page 1

Památník romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu

stav projektu k 25.3.2013

zpracoval: Zdeněk Chmel


Přehled historie tábora Tábor v Hodoníně u Kunštátu, ač v době svého vzniku určitě zamýšlený jako provizorium, je němým svědkem tragických událostí druhé světové války a období krátce po ní, kdy se v něm v neuvěřitelně rychlém sledu a prakticky bez přerušení provozu vyskytly nejrůznější skupiny obyvatel, a to převážně nedobrovolně, na základě rozhodnutí o jejich vyčlenění z tehdejší společnosti a v mnoha případech s tragickými důsledky v podobě jejich úmrtí přímo v táboře, deportace do některého z nacistických vyhlazovacích táborů za války či odsunu z území Československa po válce, případně věznění nepohodlných osob nastupujícím komunistickým režimem po roce 1948. Je do značné míry paradoxní, že po opuštění tábora posledním vězněm se z něj stává v roce 1951 nejprve výcvikové a částečně již i rekreační a po roce 1952 čistě rekreační středisko, včetně místa pořádání letních dětských táborů, jehož provoz byl ukončen až v roce 2009.

Tragický rozměr jednotlivých etap historie tábora není jistě stejný. Bezpochyby nejtragičtějším obdobím byly roky 1942-1943, v době existence tzv. „cikánského tábora“, kdy se v něm v průběhu zhruba 1,5 roku vystřídalo téměř 1400 osob romského původu, z nichž v táboře zemřelo 207 osob a zbývající byly v několika transportech odeslány do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, v obou skupinách včetně žen a dětí. Drtivá většina z nich se již nikdy nevrátila. Podobně tragickou, i když z poněkud jiných důvodů, byla internace mnoha set Němců neschopných okamžitého odsunu (s věkovým průměrem téměř 70 let) v roce 1946, z nichž přímo v táboře zemřelo 79 osob. Uvěznění důstojníků předúnorové československé armády na sklonku roku 1949 a v roce 1950 a internace části z nich v hodonínském táboře stejně jako podrobnosti věznění osob v táboře v roce 1944, kdy byl pobočkou tábora Heidelberg v Mladkově u Boskovic, jsou dosud probádány velmi málo.


fotografie z roku 1940-43


současný stav


varianta 1


expozicebarák vězňů

cesta k hromadnému hrobu

provozní zázemí

expozicenovostravba

expozicebarák dozorců

parking


Koncept pieta + prázdno minimální zásah do areálu respektování jeho prostorové mřížky pietní plocha volná, ohraničena průchozím plotem (jen vertikály) mimo pietní plochu 3 samostatné objekty - propojené, návštěvník stoupá vzhůru 2 nové shedové objekty respektuje představu přání zadavatele náklady

Slabé stránky provoz - špatná obsluha nových objektů v lesním svahu - nejasný hlavní vstup - řešen do původního baráku dozorců ??? - hlavní brána - původní - přestává fungovat - pohyb invalidů v rámci expozic slabší emoční působení na návštěvníka jistá bezkoncepčnost invence


varianta 2


zastavenípohled na celý areál expozicebarák vězňů

symbolické obnovení baráků

cesta k hromadnému hrobu provozní zázemí expozicenovostravba

expozicebarák dozorců

parking

hlavní vstup


symbolické obnovení nedochovaných vězeňských baráků


Koncept plot - vyloučení ze společnosti - dům je integrován do jedné strany plotu - svojí hmotou odkazuje na bariéru, která oddělovala internované od (nemocné) společnosti - dnes však volně průchozí velkorysou hlavní branou - nachází se v něm expozice i zázemí - bezproblémový i bezbariérový provoz - přirozené napojení na původní barák dozorců cesta - transport - schodiště je součástí druhé strany plotu - upomíná na to, že tábor byl jen přestupní stanicí romů na cestě do Osvětimi, kde byli zabiti - na konci cesty je pohled z výšky zpět na areál - návštěvník si plně uvědomí jeho zrůdnost pietní plocha - prostorová reinkarnace nedochovaných baráků - měla by symbolicky připomenout prostorové působení hlídaného areálu za ostnatým drátem - z pohledu vězňů (vyloučených) - interiér nedochovaných baráků zůstává exteriérem, je ale zahuštěn, vertikály symbolicky odkazují na stovky vězňů, které se tísnili uvnitř (domy by měli obsahovat příběhy uvězněných z jednotlivých etap tábora)

Slabé stránky přehuštění areálu pravděpodobně vyšší náklady schématičnost


varianta 3


kaple

expozicebarák vězňů

symbolické vynechání baráků

historická lípa

cesta k hromadnému hrobu

expozicebarák dozorců novostravba expozice+zázemí

parking


Koncept symbolické vyjádření vězňů vztyčením vertkál na pietní ploše - nedochované objekty vyjádřeny vynecháním rastru - vynechání rastru kolem stávajícího baráku vězňů a lípy novostavba - věž - novostavba vztyčená při severovýchodním okraji pietní plochy - uspořádání provozu do 3 poschodí - malý záběr plochy - vertikála tvoří jasný kontrast k celkovému horizontálnímu charakteru tábora a přiznává odlišné poslání a dobu - vertikála doplňuje svah na jeho úpatí - náklady na výstavbu přiměřené - bezproblémová obshluha z komunikace i bezbariérovost (výtah) - zázemí a byt správce v nejvyšším patře - oddělení od pietní plochy malý kontemplativní objekt -kaple- v jihovýchodní části areálu

Slabé stránky přehuštění areálu údržba pietní plochy dominantní vertikála novostavby


varianta 2 development


Perspektivy


Perspektivy


“a tar-like bituminous paint on a hessian-like cloth membrane”

Řešení fasády

Inspirace: Peter Zumthor, Serpentine pavilion 2011, Londýn


Původní baráky byly dřevostavby natírané vyjetým olejem. Nový dům - plot - bude koncipován podobně, dřevostavba s vertikálním dřevěným obložením, tmavé barvy však bude docíleno použitím daleko ekologičtějším a přirozenějším postupem - opálených dřevěných prken.

Řešení fasády, varianta II

Inspirace: A1 Architects - Černý čajový dům


kaple - kontemplativnĂ­ objekt


“Stampfbeton”

Materialita kaple

Inspirace: Mierta & Kurt Lazzarini Architekten, bytový dům, Samedan

Památník romského holocaustu v Hodoníně - vývoj projektu  

3 rozpracované koncepty řešení areálu finální projekt na: http://zdenekchmel.blogspot.cz/2013/06/pamatnik-romskeho-holocaustu-v-hodonine.htm...