Page 1


I.

Nagovor Uprave

II.

Povzetek pomembnejših postavk poslovanja 13

III.

Poslovno poročilo 17

1.

Zavarovalnica Tilia 18

1.1. 1.2.

2.

3.

7

Skupščina 20 Delniški kapital in delničarji 21

Pomembnejši dogodki 22

Pomembnejši dogodki po datumu poročanja 24 3.1. Januar 24

4.

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

5.

Zunanja revizija 29

6.

Mnenji pooblaščenih aktuarjev k letnemu poročilu 30

6.1.

6.2.

7.

Poročilo Nadzornega sveta 24 Sestava Nadzornega sveta 25 Revizijska komisija 26 Delovanje Nadzornega sveta 26 Ostale naloge Nadzornega sveta 28 Letno poročilo 2012 28 Zaključek 29

Mnenje pooblaščenega aktuarja premoženjskih zavarovanj k letnemu poročilu Zavarovalnice Tilia, d. d. 30 Mnenje pooblaščenega aktuarja življenjskih zavarovanj k letnemu poročilu Zavarovalnice Tilia, d. d. 31

Poslanstvo, vizija, vrednote 32 7.1. Poslanstvo 32 7.2. Vizija 34 7.3. Vrednote 37

8.

Strateške usmeritve 38

9.

Doseženi strateški in letni cilji v letu 2012 40

10. Načrti za poslovno leto 2013 41

11.

11.1. 11.2.

Poslovno okolje 43 Splošno gospodarsko okolje v Sloveniji 43 Zavarovalniški trg in tržni položaj Zavarovalnice Tilia v letu 2012 44


12. Poslovanje in finančni rezultat 46

12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7. 12.8.

13. Finančni položaj

13.1. 13.2. 13.3.

14. Upravljanje s tveganji

14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5. 14.6. 14.7. 14.8.

15. Notranja revizija

77

16. Razvojne aktivnosti

16.1. 16.2.

78 78 80

17.

17.1. 17.2.

18. Trajnostni razvoj

18.1. 18.2. 18.3. 18.4.

19.

Prihodki od premij Število zavarovanj Odhodki za škode Zavarovalno-tehnične rezervacije Obratovalni stroški Finančne naložbe Drugi prihodki Drugi odhodki s slabitvami poslovnih terjatev

Struktura sredstev in obveznosti Kapitalska ustreznost Upravljanje terjatev

Organizacijska struktura upravljanja s tveganji Proces upravljanja s tveganji Tveganje kapitalske neustreznosti Zavarovalna tveganja Tržna tveganja Likvidnostno tveganje Kreditno tveganje Operativno tveganje

Aktivnosti na področju razvoja Investicije

Trženje in tržna mreža Politika trženja Tržna mreža

48 52 53 55 56 58 66 66 67 67 68 68 69 69 70 71 72 72 73 74 74

82 84 88

90 Družbena odgovornost 92 Ravnanje z okoljem 96 Zaposleni in izobraževanje 97 Organizacijska shema 104

Kazalniki poslovanja 106


IV.

Računovodsko poročilo 121

1.

Mnenje pooblaščenega revizorja 122

2.

Računovodski izkazi 123

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2.5.

3.

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11.

Izkaz finančnega položaja na dan 31. 12. 2012 123 Izkaz poslovnega izida za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012 125 Izkaz vseobsegajočega donosa za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012 125 Izkaz sprememb lastniškega kapitala za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012 126 Izkaz denarnih tokov za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012 128

Pojasnila k računovodskim izkazom 129 Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev 129 Novi standardi in pojasnila, ki še niso stopili v veljavo 129 Dogodki po datumu izkaza finančnega položaja 130 Računovodske usmeritve in uporabljene metode vrednotenja postavk v računovodskih izkazih 130 Uporabljene računovodske ocene 139 Sprememba računovodske ocene in vpliva na računovodske izkaze 139 Upravljanje s tveganji 139 Razkritja in pojasnila k izkazu finančnega položaja 159 Razkritja in pojasnila k izkazu poslovnega izida 171 Razkritja in pojasnila k izkazu vseobsegajočega donosa 182 Razkritja in pojasnila k izkazu denarnega toka 182


V.

Priloga letnega poročila 185

1.

Poročanje po zahtevah Agencije za zavarovalni nadzor – Priloga 1

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

2.

2.1. 2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

3.

Izkaz kapitalske ustreznosti za premoženjska zavarovanja na dan 31. 12. 2012 208

4.

Izkaz kapitalske ustreznosti za življenjska zavarovanja na dan 31. 12. 2012 209

5.

Pojasnila k izkazu finančnega položaja 210

5.1. 5.2.

6.

6.1.

186 Izkaz finančnega položaja na dan 31. 12. 2012 186 Izkaz poslovnega izida za poslovno leto 2012 188 Izkaz vseobsegajočega donosa za poslovno leto 2012 189 Izkaz sprememb lastniškega kapitala za poslovno leto 2012 190

Poročanje po zahtevah Agencije za zavarovalni nadzor – Priloga 2

192 Izkaz finančnega položaja na dan 31. 12. 2012 192 Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012 196 Izkaz izida kritnega sklada življenjskih zavarovanj za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012 200 Izkaz izida kritnega sklada življenjskih zavarovanj 2 za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012 201 Izkaz izida kritnega sklada življenjskih zavarovanj, vezanih na enote investicijskih skladov, za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012 202 Prikaz sredstev in obveznosti kritnega sklada klasičnih življenjskih zavarovanj na dan 31. 12. 2012 203 Prikaz sredstev in obveznosti kritnega sklada klasičnih življenjskih zavarovanj 2 na dan 31. 12. 2012 204 Prikaz sredstev in obveznosti kritnega sklada življenjskih zavarovanj, vezanih na enote investicijskih skladov, na dan 31. 12. 2012 206

Finančne naložbe 210 Finančne obveznosti 210

Pojasnila k izkazu poslovnega izida 210 Osnove za razporejanje naložb 210


I.

nagovor uprave

I

nagovor uprave

letno poroÄ?ilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Mag. Tadej Avsec

Andrej Kavナ。ek

Jaka Dolenc

ト考an Uprave

predsednik Uprave

ト考an Uprave

8


Spoštovani poslovni partnerji in sodelavci, ko se ozremo nazaj, so naši uspehi in izkušnje spodbuda za prihodnost. Pravijo, da če spodbudi dodamo dobro voljo, lahko začutimo, da je pot tista, ki je v užitek. In resnično bo pot v letu 2013 s popotnico, ki nam jo je zapustilo prejšnje leto, prijetna, a hkrati izziv za prihodnost, za doseganje še višjih ciljev, še boljših poslovnih rezultatov.

Verjamemo, da z inovativnostjo, revolucionarnimi novostmi in ciljno usmerjeno strategijo stopamo korak bližje k uresničitvi zastavljene vizije – v desetih letih postati najboljša storitvena organizacija v Sloveniji.

Leto 2012 smo zaključili optimistično in tudi v prihodnje želimo nadaljevati s prepričanjem, da se s trdim delom in vztrajnostjo odpirajo nove poti, možnosti, priložnosti. Ustrezne in premišljene poteze ter pozitivni trendi potrjujejo pravilnost zastavljenih aktivnosti v preteklosti, kar dokazujejo tudi naši poslovni rezultati. Verjamemo, da z inovativnostjo, revolucionarnimi novostmi in ciljno usmerjeno strategijo stopamo korak bližje k uresničitvi zastavljene vizije – v desetih letih postati najboljša storitvena organizacija v Sloveniji.

V poslanstvu imamo zapisano, da s predanostjo in stalnim napredkom zagotavljamo varnost in kakovost življenja. Pozornost zato usmerjamo k zgodbam, ki so v skladu z našimi vrednotami, imajo pozitiven čustven naboj, izžarevajo moč in zmago ter temeljijo na sonaravnem bivanju, ekologiji in družini. Na vseh področjih delujemo v skladu z načeli družbene odgovornosti, saj se zavedamo, da lahko le tako izboljšujemo kakovost življenja. Zavedamo se, da lahko le z odličnim poznavanjem potreb in pričakovanj strank pripravimo odlično storitev, ki je predpogoj za zagotavljanje varnosti. Zato bomo v prihodnje posvetili veliko aktivnosti področju raziskav zadovoljstva strank, prepoznavnosti in učinkovitosti delovanja služb in na tej osnovi pripravljali pozitivna presenečenja in presegali pričakovanja. Zavarovalnica Tilia je v letu 2012 rasla bistveno hitreje kot zavarovalni trg in s tem tudi bistveno hitreje kot naša neposredna konkurenca. Smo razvojno, organizacijsko in z vidika stroke v tem trenutku ena izmed vodilnih zavarovalnic na slovenskem trgu, kar se kaže tudi v poslovnem izidu, ki je kljub krizi rekorden v naši zgodovini. Zastavljeno pot nameravamo v tem trendu nadaljevati. Prihodnost je v naših rokah in verjamemo, da boste z nami na tej uspešni poti.

Hvala

za zaupanje v 2012. 9

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Andrej Kavšek

predsednik Uprave

10


11

Jaka Dolenc

Mag. Tadej Avsec

član Uprave

član Uprave

letno poročilo

2012


II. POVZETEK POMEMBNEJŠIH POSTAVK POSLOVANJA

II

povzetek pomembnejših postavk poslovanja


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Kosmata premija Struktura kosmate premije Tržni delež Kosmate škode Kosmati stroški Čisti poslovni izid Bilančna vsota Kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije Donos na kapital (ROE) Čisti dobiček v čistih prihodkih od premij (ROR) Čisti dobiček v povprečnem stanju aktive (ROA) Število zaposlenih Kosmata premija na zaposlenega 14


Povzetek pomembnejših postavk poslovanja _tabela 01 2010

2011

2012

73.849.903

79.158.775

82.795.371

2,2 %

7,2 %

4,6 %

Porast/padec premoženjskih zavarovanj

2,9 %

8,2 %

5,7 %

Porast/padec življenjskih zavarovanj

-1,5 %

0,8 %

-2,9 %

Delež premoženjskih zavarovanj

86,2 %

87,0 %

87,9 %

Delež življenjskih zavarovanj

13,8 %

13,0 %

12,1 %

Porast/padec glede na predhodno obdobje

3,5 %

3,8 %

4,1 %

Delež premoženjskih zavarovanj

4,4 %

4,7 %

5,0 %

Delež življenjskih zavarovanj

1,6 %

1,6 %

1,7 %

42.837.537

44.251.826

44.573.729

4,7 %

3,3 %

0,7 %

22.262.135

22.865.181

23.706.316

3,5 %

2,7 %

3,7 %

1.499.326

2.323.378

3.542.403

1.162.835

2.479.957

4.030.017

336.491

-156.579

-487.614

136.065.837

148.154.233

158.521.290

7,4 %

8,9 %

7,0 %

111.216.120

115.124.643

124.837.874

7,1 %

3,5 %

8,4 %

Porast/padec glede na predhodno obdobje

Porast/padec glede na predhodno obdobje

Premoženjska zavarovanja Življenjska zavarovanja

Porast/padec glede na predhodno obdobje

Porast/padec glede na predhodno obdobje

Premoženjska zavarovanja

15

10,4 %

20,1 %

28,0 %

Življenjska zavarovanja

7,2 %

-3,4 %

-12,0 %

Skupaj

9,5 %

13,7 %

19,2 %

Premoženjska zavarovanja

2,7 %

5,0 %

7,4 %

Življenjska zavarovanja

3,3 %

-1,5 %

-4,9 %

Skupaj

2,8 %

3,9 %

5,5 %

Skupaj

1,1 %

1,6 %

2,3 %

letno poročilo

2012

387

382

372

-2,8 %

-1,3 %

-2,6 %

190.827

207.222

222.568


III. POSLOVNO POROČILO

III poslovno poročilo

letno poročilo

2012


1. ZAVAROVALNICA TILIA

Družba Sedež

Zavarovalnica Tilia, d. d. Seidlova cesta 5 8000 Novo mesto Slovenija

Telefon | centrala Telefon | tajništvo

(07) 39 17 200 (07) 39 17 201

Faks

(07) 39 17 310

El. naslov

info@zav-tilia.si

Spletna stran

www.zav-tilia.si

Matična številka

5063426

Davčna številka

40090043

Osnovni kapital

14.317.673 EUR

Organi upravljanja in nadzora

UPRAVA Andrej Kavšek (predsednik) mag. Tadej Avsec (član) Jaka Dolenc (član) NADZORNI SVET mag. Zvonko Ivanušič (predsednik) Jošt Dolničar (član) Jože Razpotnik (član – predstavnik delavcev)

Datum registracije

20. 12. 1990, Okrožno Sodišče Novo mesto

L astniška struktura

Pozavarovalnica Sava, d. d., Ljubljana 100 % (število delnic 595.371)

Pooblaščeni revizor

KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8a 1000 Ljubljana Slovenija


letno poroÄ?ilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

1.1.

Skupščina

Dne 10. 7. 2012 je potekala 32. seja skupščine delničarjev. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za leto 2011, z revizorjevim in aktuarskim mnenjem, s poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in sklepom o potrditvi letnega poročila ter z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2011 z mnenjem nadzornega sveta; sprejela je sklep o delitvi bilančnega dobička, in sicer se del dobička v višini 1.190.742,00 EUR (2,00 EUR bruto na delnico) uporabi za dividende, preostanek bilančnega dobička v višini 1.152.689,85 EUR pa ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih. Skupščina je podelila razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu, za revizijsko družbo za revidiranje letnega poročila družbe za leto 2012 imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, d. o. o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana, sprejela pa je tudi sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe, pri čemer bo glavni delničar, tj. Pozavarovalnica Sava, d. d., upravičencem za vsako delnico plačal denarno odpravnino v znesku 70,53 EUR. Tako je Pozavarovalnica Sava postala 100-odstotni lastnik Zavarovalnice Tilia. Dne 21. 12. 2012 je potekala 33. seja skupščine delničarjev. Skupščina je sprejela sklep, da se preostanek bilančnega dobička v višini 1.152.689,85 EUR, ki je po sklepu 32. seje skupščine delničarjev z dne 10.7. 2012, po uporabi bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2011 v višini 2.343.431,85 EUR za dividende v višini 1.190.742,00 EUR (2,00 EUR bruto na delnico), ostal nerazporejen kot preneseni dobiček, uporabi za dividende v znesku 1.012.130,70 EUR (1,70 EUR bruto na delnico), preostanek bilančnega dobička v višini 140.559,15 EUR pa ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Tako je Pozavarovalnica Sava postala 100-odstotni lastnik Zavarovalnice Tilia.

20


Čisti dobiček na delnico je v letu 2012 znašal 5,95 EUR

1.2.

Delniški kapital in delničarji

Na dan 31. 12. 2012 je osnovni kapital Zavarovalnice Tilia znašal 14.317.673 EUR. Razdeljen je na 595.371 kosovnih delnic, vrednost delnice je 24,05 EUR. Delnice so vpisane v register KDD, z njimi se ne trguje na borzi. Knjigovodska vrednost delnice je na dan 31. 12. 2011 znašala 33,28 EUR, knjigovodska vrednost delnice brez upoštevanja presežka iz prevrednotenja pa 31,57 EUR. Čisti dobiček na delnico je v letu 2012 znašal 5,95 EUR (v letu 2011 3,9 EUR).

Gibanje vrednosti delnice in dobička na delnico po letih _graf 01

5,95

Čisti dobiček na delnico

3,9 2,52

Knjigovodska vrednost brez upoštevanja presežka iz prevrednotenja

33,57 25,4

27,91

Knjigovodska vrednost 25,09

31.12.2010

21

letno poročilo

2012

28,2

31.12.2011

33,28

31.12.2012


2. POMEMBNEJŠI DOGODKI

FEBRUAR

Uprava družbe je 7. 2. 2012 sprejela Priročnik za krepitev okoljske odgovornosti (Zelena Tilia).

MAREC

Zaposleni Zavarovalnice Tilia so se 23. 3. 2012 udeležili vseslovenske akcije Očistimo Slovenijo 2012. 30. 3. 2012 je Zavarovalnica Tilia odprla nove poslovne prostore predstavništva v Mariboru, in sicer v Hotelu City Maribor.

APRIL

Nadzorni svet je 11. 4. 2012 podal pozitivno mnenje k Letnemu poročilu notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2011, podal soglasje k Letnemu načrtu dela notranje revizije za leto 2012 in k Srednjeročnemu načrtu dela Službe za notranjo revizijo za obdobje 2012 do 2015 ter preveril revidirano Letno poročilo Zavarovalnice Tilia, d. d., za leto 2011 in ga potrdil. 25. 4. 2012 je Zavarovalnica Tilia odprla nove poslovne prostore predstavništva v Ljubljani, in sicer v poslovni stavbi Rotonda na Dunajski cesti. Istega dne je na tiskovni konferenci predstavila popolno novost na slovenskem zavarovalniškem trgu na področju avtomobilskih zavarovanj, in sicer nov produkt MojAvtokm. Avtomobilsko zavarovanje MojAvtokm je prvo avtomobilsko zavarovanje po sistemu prevoženih kilometrov, torej zavarovanec plača samo toliko, koli-

kor se s svojim vozilom dejansko vozi. Pri tem načinu zavarovanja zavarovalnica potrebuje podatke o prevoženih kilometrih. Na Zavarovalnici Tilia so razvili mobilno aplikacijo iTilia za pametne telefone, ki jih poganjata operacijska sistema Android in iOS, ki bo omogočala različne funkcionalnosti. V končni fazi bo med drugim omogočala sklepanje in obnovo zavarovanj, prijavo škod, prijavo asistenčnega primera, izdelavo informativnih izračunov in seveda možnost pošiljanja podatkov o prevoženih kilometrih. iTilia je prva tovrstna aplikacija na slovenskem zavarovalnem trgu in predstavlja nadgradnjo že predstavljene e-Tilie, ki je namenjena uporabi na klasičnih računalnikih.

JUNIJ

Od 4. 6. 2012 dalje lahko Zavarovalnica Tilia neposredno opravlja zavarovalne posle v Avstriji, Italiji, Madžarski, Poljski, Nemčiji in Romuniji, in sicer v naslednjih zavarovalnih vrstah: 08 – zavarovanje požara in elementarnih nesreč, 09 – drugo škodno zavarovanje, 13 – splošno zavarovanje odgovornosti ter 16 – zavarovanje različnih finančnih izgub. Uprava družbe je 26. 6. 2012 potrdila Pravilnik o delovanju službe za notranjo revizijo. Pravilnik je bil v skladu z Zakonom o zavarovalništvu posredovan v soglasje nadzornemu svetu. Uprava družbe je 29. 6. 2012 sprejela sklep, da se s 1. 7. 2012 mag. Andrejo Čič razreši opravljanja nalog pooblaščene aktuarke za zavarovalno skupino življenjskih zavarovanj ter da

krepit preds pozitivno popoln se z istim dnem za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja za zavarovalno skupino življenjskih zavarovanj imenuje Roberta Srako.

JULIJ

4. 7. 2012 je uprava družbe sprejela spremembe oziroma dopolnitve veljavnega Pravilnika o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest. Bistvena sprememba je vzpostavitev nove službe uprave, Službe za oskrbo. Naloga nove službe bo centralizirati nabavni proces, s ciljem učinkovitega ter hkrati strateškega upravljanja z vsemi investicijami ter materialnimi stroški. 10. 7. 2012 je potekala 32. seja skupščine delničarjev. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za leto 2011, z revizorjevim in aktuarskim mnenjem, s poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in sklepom o potrditvi letnega poročila ter z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2011 z mnenjem nadzornega sveta; sprejela je sklep o delitvi bilančnega dobička, in sicer se del dobička v višini 1.190.742,00 EUR (2,00 EUR bruto na delnico) uporabi za dividende, preostanek bilančnega dobička v višini 1.152.689,85 EUR pa ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih. Skupščina je podelila razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu, za revizijsko družbo za revidiranje letnega poročila družbe za leto 2012 imenovala revizijsko družbo KPMG Slovenija, d. o. o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana, sprejela pa je tudi sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe, pri čemer bo glavni


tev dobiček novo sklep novost stavništvo prodaja o mnenje premije na potrditev prenova

2012

delničar, tj. Pozavarovalnica Sava, d. d., upravičencem za vsako delnico plačal denarno odpravnino v znesku 70,53 EUR. Tako je Pozavarovalnica Sava, d. d., postala 100-odstotni lastnik Zavarovalnice Tilia. 17. 7. 2012 so pričele veljati nove zavarovalno-tehnične podlage za zavarovanje avtomobilske asistence, MojAvto Asistenca. Štirje različni paketi omogočajo zavarovancem večjo izbiro in lažjo prilagodljivost pri kritjih in zavarovalnih premijah. Poleg novih kritij prenovljena avtomobilska asistenca nudi višja kritja pri obstoječih nevarnostih, ki so odvisna od izbranega paketa. Dodatno je bila v ponudbo asistenčnih zavarovanj vključena tudi asistenca za motorna kolesa.

AVGUST

Nadzorni svet se je 14. 8. 2012 seznanil s Poročilom o poslovanju Zavarovalnice Tilia, d. d., za obdobje 1–6/2012 ter s Polletnim poročilom Službe za notranjo revizijo o notranjem revidiranju za obdobje januar– junij 2012 ter podal soglasje k sklepu uprave o odpisu terjatev iz naslova neplačanih posojil v višini 170.845,85 EUR ter k Pravilniku o delovanju Službe za notranjo revizijo.

SEPTEMBER

Zavarovalnica Tilia, d. d., je 28. 9. 2012 v skladu z odredbo Agencije za zavarovalni nadzor z dne 29. 12. 2011 Agenciji za zavarovalni nadzor poročala o odpravi kršitev in izvedbi dodatnih ukrepov. letno poročilo

2012

17. 9. 2012 so začele veljati nove zavarovalno-tehnične podlage in način provizioniranja klasičnega življenjskega zavarovanja za primer smrti z določeno zavarovalno dobo. Z novimi zavarovalno-tehničnimi podlagami je postalo to zavarovanje konkurenčnejše, hkrati pa so se začele aktivnosti za povečanje prodaje predvsem ženskam, za katere se bodo premije za ta zavarovanja konec leta zaradi direktive o enakem obravnavanju spolov bistveno povišale. Zaključena je bila nadgradnja podatkovnega centra Zavarovalnice Tilia z namestitvijo novega pomnilniškega sistema. Podatkovni center s tem prevzema vlogo podatkovnega centra skupine Sava Re, v katerega se bodo postopoma prenašale storitve za druge zavarovalnice v skupini.

OKTOBER

Nadzorni svet se je 26. 10. 2012 na svoji 9. seji seznanil s Poročilom o poslovanju Zavarovalnice Tilia, d. d., za obdobje 1–9/2012.

DECEMBER

Nadzorni svet je 4. 12. 2012 podal soglasje upravi družbe k naložbam sredstev, ki presegajo 10 odstotkov osnovnega kapitala. Nadzorni svet je 20. 12. 2012 na svoji 10. seji podal soglasje upravi k določitvi Poslovne politike in Finančnega načrta za leto 2013. Prav tako je podal soglasje upravi k Strateškemu načrtu za obdobje 2013–2017. Nadzorni svet je soglašal še s predlaganim

projektom prenove poslovne stavbe na sedežu družbe ter se seznanil z odstopno izjavo člana revizijske komisije Marka Senožetnika. 21. 12. 2012 so začele veljati nove zavarovalno-tehnične podlage za življenjska zavarovanja, ki v skladu z zadnjo spremembo Zakona o zavarovalništvu zagotavljajo enako obravnavo obeh spolov pri izračunavanju premij in določanju obveznosti zavarovalnice.

21. 12. 2012 je potekala 33. seja skupščine delničarjev. Skupščina je sprejela sklep, da se preostanek bilančnega dobička v višini 1.152.689,85 EUR, ki je po sklepu 32. seje skupščine delničarjev Zavarovalnice Tilia, d. d., z dne 10. 7. 2012, po uporabi bilančnega dobička po stanju na dan 31. 12. 2011 v višini 2.343.431,85 EUR za dividende v višini 1.190.742,00 EUR (2,00 EUR bruto na delnico), ostal nerazporejen kot preneseni dobiček, uporabi za dividende v znesku 1.012.130,70 EUR (1,70 EUR bruto na delnico), preostanek bilančnega dobička v višini 140.559,15 EUR pa ostane nerazporejen kot preneseni dobiček in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih. 28. 12. 2012 je uprava družbe v skladu z odredbo Agencije za zavarovalni nadzor z dne 29. 12. 2011 sprejela Pravilnik o načrtu neprekinjenega poslovanja ter IT protokol načrta neprekinjenega poslovanja in se seznanila z zapisnikom o uspešno izvedeni požarni vaji z dne 8. 12. 2012.


Zavarovalnica Tilia, d. d.

3. POMEMBNEJŠI DOGODKI PO DATUMU POROČANJA 3.1.

Januar

Nadzorni svet je 31. 1. 2013 podal soglasje k Letnemu načrtu Službe za notranjo revizijo za leto 2013 ter za novo članico revizijske komisije imenoval Marijo Tomc Muc.

4. POROČILO NADZORNEGA SVETA Na podlagi določil 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 42/2006 in naslednji) in četrtega odstavka 165. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar, Ur. l. RS, št. 13/2000 in naslednji) Nadzorni svet podaja Poročilo o preveritvi Letnega poročila Zavarovalnice Tilia, d. d., za leto 2012 (v nadaljevanju: Poročilo) in Mnenje k Letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2012. Ugotovitve temeljijo na nadziranju poslovanja Zavarovalnice Tilia, d. d., v letu 2012, na preveritvi revidiranega Letnega poročila Zavarovalnice Tilia, d. d., za leto 2012, katerega sestavni del sta na podlagi 76. člena v zvezi s 159. členom Zakona o zavarovalništvu Poročili in Mnenji pooblaščenih aktuarjev za zavarovalno skupino premoženjskih in zavarovalno skupino življenjskih zavarovanj. Sestavni del Poročila je tudi Mnenje Nadzornega sveta glede opravljanja dela Službe notranje revizije v letu 2012.

24


4.1.

Sestava Nadzornega sveta

Nadzorni svet Zavarovalnice Tilia, d. d., je v letu 2012 deloval v naslednji sestavi:

25

letno poročilo

2012

mag. Zvonko Ivanušič (predsednik) Jošt Dolničar (podpredsednik) Jože Razpotnik (član – predstavnik delavcev).


Zavarovalnica Tilia, d. d.

4.2.

Revizijska komisija

Nadzorni svet ima oblikovano revizijsko komisijo, ki je v letu 2012 delovala v naslednji sestavi: Jošt Dolničar (predsednik), Jože Razpotnik (član) in Marko Senožetnik (član), ki je 20. 12. 2012 podal odstopno izjavo. Nadzorni svet je takoj pričel s postopkom imenovanja neodvisnega strokovnjaka kot nadomestnega člana v revizijsko komisijo in 31. 1. 2013 za članico revizijske komisije imenoval Marijo Tomc Muc. Člani revizijske komisije so se sestali na petih rednih in eni dopisni seji. Naloge in pristojnosti Revizijske komisije določajo Zakon o gospodarskih družbah, Poslovnik o delu Nadzornega sveta, Poslovnik o delu Revizijske komisije in sklepi Nadzornega sveta. Revizijska komisija je med drugim: ·· spremljala in obravnavala postopke računovodskega poročanja, delovanje notranjih kontrol, poročila in priporočila Službe za notranjo revizijo, sisteme za obvladovanje tveganj; ·· spremljala uresničevanje priporočil notranje revizije; ·· se seznanjala z odločbami regulatorjev oziroma nadzornih organov; ·· sodelovala pri določitvi pomembnejših področij revidiranja s strani Službe za notranjo revizijo, se seznanjala s predlogi za odpis terjatev iz naslova neplačanih posojil; ·· predlagala Nadzornemu svetu imenovanje revizijske družbe KPMG Slovenija, d. o. o., in ·· nudila strokovno podporo Nadzornemu svetu pri njegovem nadziranju poslovanja družbe in delovanju Uprave družbe.

4.3.

Delovanje Nadzornega sveta

Naloga Nadzornega sveta je nadzirati vodenje poslov zavarovalnice in opravljanje drugih nalog, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o zavarovalništvu, s Statutom in s Poslovnikom o delu Nadzornega sveta, ki ureja način in organizacijo dela Nadzornega sveta. Nadzorni svet je v letu 2012 spremljal in nadziral poslovanje Zavarovalnice Tilia, d. d., v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z veljavnimi predpisi in Statutom družbe. Skrbel je za dolgoročne interese družbe, za uresničevanje sprejete strategije ter družbeno odgovorno povečevanje ekonomske učinkovitosti družbe. Na vseh petih rednih sejah Nadzornega sveta in dveh dopisnih sejah so bili prisotni oziroma so sodelovali vsi člani Nadzornega sveta. Vsi sklepi k posameznim točkam dnevnega reda sej so bili sprejeti soglasno in v poslovnem letu 2012 tudi realizirani. Nadzorni svet se je v začetku leta 2012 seznanil s čistopisom Strateškega načrta Zavarovalnice Tilia, d. d., za obdobje od 2012 do 2016, s Polletnim in Letnim poročilom Službe za notranjo revizijo o notranjem revidiranju za leto 2011 ter v soglasju z Upravo družbe sprejel Letni načrt dela Službe za notranjo revizijo za leto 2012 in Srednjeročni načrt Službe za notranjo revizijo za obdobje od 2012 do 2015.


Nadzorni svet je ugotovil, da je druĹžba kljub zaostrenim gospodarskim razmeram dosegla dobre poslovne rezultate in

rekordni dobiÄ?ek ter ostala razvojno usmerjena.

letno poroÄ?ilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Poleg navedenega je Nadzorni svet v letu 2012 preveril revidirano Letno poročilo Zavarovalnice Tilia, d. d., za leto 2011 s priloženim mnenjem revizorja in aktuarja ter predlogom uprave za uporabo bilančnega dobička. Nadzorni svet je skupaj z Upravo družbe in po predlogu Revizijske komisije predlagal skupščinske sklepe, poleg tega pa v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah skupščini delničarjev za revidiranje Letnega poročila za leto 2012 predlagal revizijsko družbo KPMG Slovenija, d. o. o., iz Ljubljane. Nadalje je Nadzorni svet v mesecu maju 2012 po predlogu Revizijske komisije potrdil še sklic 32. skupščine delničarjev. Skupščina se je seznanila z Letnim poročilom za leto 2011 s priloženim mnenjem revizorja in aktuarja, s poročilom Nadzornega sveta k Letnemu poročilu in Sklepom o potrditvi Letnega poročila ter z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2011 z mnenjem Nadzornega sveta. Skupščina je obravnavala in odločala o bilančnem dobičku, podelitvi razrešnice Upravi družbe in Nadzornemu svetu ter bila obveščena o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2011. Na predlog glavnega delničarja Pozavarovalnice Sava je skupščina sprejela sklep, da se vse delnice družbe Zavarovalnice Tilia, d. d., prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine (izključitev manjšinskih delničarjev). V mesecu decembru 2012 je bila sklicana še 33. skupščina delničarjev, ki je odločala o uporabi preostanka bilančnega (prenesenega) dobička za leto 2011. Ob koncu poslovnega leta je Nadzorni svet podal še soglasje k Poslovni politiki in Finančnemu načrtu za leto 2013, se seznanil in soglašal s Strateškim načrtom družbe za obdobje od 2013 do 2017, soglašal z Letnim načrtom dela Službe za notranjo revizijo za leto 2013 in s Srednjeročnim načrtom Službe za notranjo revizijo za obdobje od 2013 do 2017 ter se seznanil in soglašal s projektom prenove poslovne stavbe na sedežu družbe. Na podlagi 31. člena Statuta je podal soglasje Upravi družbe k naložbam sredstev, ki presegajo 10 % osnovnega kapitala.

4.4.

Ostale naloge Nadzornega sveta

Za uresničitev temeljnih nalog je Nadzorni svet poleg vseh že opredeljenih nalog skupaj z Upravo družbe spremljal izvajanje poslovnega načrta, obravnaval mnenja Uprave družbe v primeru posameznih odstopanj, prek poročil Uprave družbe spremljal tekoče dogajanje v družbi, spremljal informacije o produktivnosti ter stanju na trgu in spremljal odnos javnosti do družbe. Nadzorni svet se je redno seznanjal s korespondenco AZN in podal soglasje k Pravilniku o delovanju službe za notranjo revizijo.

4.5.

Letno poročilo 2012

Nadzorni svet je 17. 4. 2013 obravnaval revidirano Letno poročilo Zavarovalnice Tilia, d. d., za leto 2012 skupaj z mnenjem revizorja in aktuarja ter predlogom Uprave družbe za uporabo bilančnega dobička ter ugotovil, da je bilo Letno poročilo izdelano v zakonitem roku in predloženo izbranemu revizorju. Revidiranje Letnega poročila Zavarovalnice Tilia, d. d., je opravila revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., ki je izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu Zavarovalnice Tilia, d. d., za leto 2012 in s katerim se je seznanil tudi Nadzorni svet.

28


Ob obravnavi Letnega poročila se je Nadzorni svet seznanil z mnenji pooblaščenih aktuarjev za premoženjska in dolgoročna zavarovanja, ki sta ugotovila, da sta višina premij in višina oblikovanih rezervacij na dan 31. 12. 2012 primerni in da zagotavljata trajno izpolnjevanje vseh obveznosti zavarovalnice. Na podlagi preveritve Letnega poročila, mnenja zunanjega revizorja in mnenja revizijske komisije Nadzorni svet ocenjuje, da Letno poročilo izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida. Na podlagi ugotovljenega Nadzorni svet potrjuje revidirano letno poročilo Zavarovalnice Tilia, d. d., za leto 2012.

4.6.

Zaključek

Nadzorni svet je ugotovil, da je družba kljub zaostrenim gospodarskim razmeram dosegla dobre poslovne rezultate in rekordni dobiček ter ostala razvojno usmerjena. Uprava družbe je Nadzorni svet korektno, sproti in temeljito obveščala o vseh pomembnejših dogodkih, vezanih na poslovanje družbe, zato Nadzorni svet ocenjuje, da je sodelovanje z Upravo družbe potekalo profesionalno in na ustrezni ravni, kar je omogočilo uspešen in učinkovit nadzor nad delom Uprave družbe. Glede na še vedno zaostrene pogoje poslovanja ter povečanje konkurence je Nadzorni svet s poslovanjem družbe zadovoljen, saj se je družba ustrezno prilagodila razmeram na trgu, se reorganizirala in strokovno okrepila. Uprava družbe Zavarovalnice Tilia, d. d., je uresničevala začrtano poslovno politiko, primerno obvladovala tveganja, krepila zaupanje zavarovancev, učinkovito izvajala zastavljene ukrepe, v nekaterih bolj kritičnih zavarovalnih vrstah pa izboljšala škodne količnike. Nadzorni svet bo tudi v prihodnje poleg tekočih nalog namenil posebno pozornost spremljanju izvajanja strateških nalog in nudil Upravi družbe ustrezno podporo. Mag. Zvonko Ivanušič, predsednik Nadzornega sveta

5. ZUNANJA REVIZIJA Revizijo računovodskih izkazov na Zavarovalnici Tilia, d. d., izvaja revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d. o. o., Železna cesta 8a, Ljubljana, ki revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 opravlja četrto leto zapored. Družba upošteva določila Zakona o zavarovalništvu o menjavi zunanjega revizorja na vsakih pet let.

29

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

6. MNENJI POOBLAŠČENIH AKTUARJEV K LETNEMU POROČILU 6.1.

Mnenje pooblaščenega aktuarja premoženjskih zavarovanj k letnemu poročilu Zavarovalnice Tilia, d. d.

Aktuarsko sem preveril stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij premoženjskih zavarovanj Zavarovalnice Tilia, d. d., na dan 31. 12. 2012. Aktuarsko preverjanje sem opravil v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in ustreznimi podzakonskimi akti, ki jih je bila zavarovalnica dolžna spoštovati na dan 31. 12. 2012. Za stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij je odgovorna uprava zavarovalnice. Moja naloga je bila preveriti, ali zavarovalnica vodi primerne evidence za namene vrednotenja obveznosti premoženjskih zavarovanj. Izraziti mnenje o zadostnosti teh rezervacij glede na bodoče obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb ali v povezavi z njimi, in preveriti zakonsko ustreznost naložb kritnega premoženja. Za nove vrste zavarovalnih pogodb, ki jih je zavarovalnica pričela sklepati med letom, potrditi, ali premije in prihodki iz teh pogodb zadoščajo za poplačilo vseh odhodkov, glede na razumna aktuarska pričakovanja, ob upoštevanju drugih finančnih virov zavarovalnice, ki so na voljo v ta namen. Moja naloga je bila tudi preveriti višino minimalnega kapitala zavarovalnice kakor tudi izpolnjevanje kapitalske ustreznosti zavarovalnice za premoženjska zavarovanja. Prepričan sem, da je moje aktuarsko preverjanje, opisano v poročilu pooblaščenega aktuarja, primerna podlaga za izdajo mnenja pooblaščenega aktuarja. Po mojem mnenju zavarovalnica na dan 31. 12. 2012 vodi zadostne evidence za namene vrednotenja obveznosti premoženjskih zavarovanj in oblikuje zavarovalno-tehnične rezervacije skladno z zakonodajo in v ustrezni višini. Vrednost kritnega premoženja presega zavarovalno-tehnične rezervacije premoženjskih zavarovanj, struktura kritnega premoženja pa je v skladu z ustreznimi predpisi. Razpoložljivi kapital za premoženjska zavarovanja je večji od izračunanega minimalnega kapitala zavarovanj, zato je zavarovalnica v skupini premoženjskih zavarovanj kapitalsko ustrezna. Na podlagi navedenega za našteto izražam pritrdilno mnenje. Mnenje je izdano v petih primerkih, od katerih prejmejo po en izvod Uprava zavarovalnice, Nadzorni svet zavarovalnice, Agencija za zavarovalni nadzor, Revizijska hiša in pooblaščeni aktuar. Ljubljana, 7. 2. 2013 Pooblaščeni aktuar Zavarovalnice Tilia, d. d. mag. Andrej Šalamun

30


6.2.

Mnenje pooblaščenega aktuarja življenjskih zavarovanj k letnemu poročilu Zavarovalnice Tilia, d. d.

Aktuarsko sem preveril stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij življenjskih zavarovanj Zavarovalnice Tilia, d. d., na dan 31. 12. 2012. Aktuarsko preverjanje sem opravil v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in ustreznimi podzakonskimi akti, ki jih je bila zavarovalnica dolžna spoštovati na dan 31. 12. 2012. Za stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij je odgovorna uprava zavarovalnice. Moja naloga je bila preveriti, ali zavarovalnica vodi primerne evidence za namene vrednotenja obveznosti življenjskih zavarovanj. Prav tako tudi izraziti mnenje o zadostnosti teh rezervacij glede na bodoče obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb ali v povezavi z njimi, in preveriti zakonsko ustreznost naložb kritnih skladov za življenjska zavarovanja. Za nove vrste zavarovalnih pogodb, ki jih je zavarovalnica pričela sklepati med letom, potrditi, ali premije in prihodki iz teh pogodb zadoščajo glede na razumna aktuarska pričakovanja in ob upoštevanju drugih finančnih virov zavarovalnice, ki so na voljo v ta namen, za poplačilo vseh obveznosti zavarovalnice iz teh pogodb. Moja naloga je bila tudi preveriti višino minimalnega kapitala zavarovalnice kakor tudi izpolnjevanje kapitalske ustreznosti zavarovalnice za življenjska zavarovanja. Prepričan sem, da je moje aktuarsko preverjanje, opisano v poročilu pooblaščenega aktuarja, primerna podlaga za izdajo mnenja pooblaščenega aktuarja. Po mojem mnenju zavarovalnica na dan 31. 12. 2012 vodi zadostne evidence za namene vrednotenja obveznosti življenjskih zavarovanj in oblikuje zavarovalno-tehnične rezervacije skladno z zakonodajo in v ustrezni višini. Vrednosti kritnih skladov življenjskih zavarovanj presegajo zavarovalno-tehnične rezervacije življenjskih zavarovanj, struktura kritnih skladov pa je v skladu z ustreznimi predpisi. Razpoložljivi kapital za življenjska zavarovanja je večji od izračunanega minimalnega kapitala zavarovanj, zato je zavarovalnica v skupini življenjskih zavarovanj kapitalsko ustrezna. Na podlagi navedenega za našteto izražam pritrdilno mnenje. Mnenje je izdano v petih primerkih, od katerih prejmejo po en izvod Uprava zavarovalnice, Nadzorni svet zavarovalnice, Agencija za zavarovalni nadzor, Revizijska hiša in pooblaščeni aktuar.

V Ljubljani, 15. 2. 2013 Pooblaščeni aktuar Zavarovalnice Tilia, d. d., za življenjska zavarovanja Robert Sraka

31

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

7. POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE 7.1.

Poslanstvo

S predanostjo in stalnim napredkom zagotavljamo varnost in kakovost 탑ivljenja.

32


Zavarovanci Na podlagi inovativnih in razumljivih produktov ter celovitih, prijaznih in kakovostnih storitev presegamo pričakovanja strank ter povečujemo zadovoljstvo in lojalnost zavarovancev.

Zaposleni

Ustvarjamo dinamično okolje, kjer so zaupanje, iskrenost, odgovornost in modrost vrednote, ki zagotavljajo uspešen razvoj zaposlenih in povečujejo njihovo lojalnost.

Lastniki

Z odgovornim upravljanjem zagotavljamo rast (maksimiziranje) vrednosti zavarovalnice.

Okolje Aktivno podpiramo razvoj družbenih okolij in spodbujamo sonaraven odnos do naravnega okolja.

33

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

7. POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE 7.2.

Vizija

Naša vizija v naslednjih 10 letih je postati najboljša storitvena organizacija v Sloveniji. 34


Samo najboljša storitev je zagotovilo za uspešno poslovanje našega podjetja. To je tista bistvena razlika, po kateri nas bodo prepoznali ljudje in nam bo zagotavljala njihovo večjo lojalnost ter pri njih zbujala pozitivne občutke, ki jih bodo delili s sorodniki, prijatelji in znanci. Paleta storitev, ki jih nudimo našim zavarovancem in ostalim potencialnim strankam, je zelo široka, vendar želimo primarno izboljšati storitve, povezane z zavarovalnimi produkti, ki morajo biti inovativni, pregledni, celostni … Vendar istočasno verjamemo, da je največ potenciala še vedno skritega v nas. Pravzaprav zaposleni s svojim pristopom, prijaznostjo, odgovornostjo in iskrenostjo damo pečat vsaki storitvi, ki jo nudimo; od običajnega telefonskega pogovora do kompleksne zavarovalne police.

S tem želimo postavljati nove in višje standarde storitvam v Sloveniji. 35

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

ZAUPANJE INOVATIVNOST MODROST ODGOVORNOST PREDANOST SODELOVANJE ISKRENOST PRIPADNOST PRIJAZNOST SONARAVNOST

36


7. POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE 7.3.

Vrednote

Za izpeljavo našega poslanstva in vizije pa so potrebne ustrezne vrednote, ki so naše vodilo za dosego zastavljenih ciljev.

Verjamemo, da je: prava mera zaupanja vase in v ljudi predpogoj za naš uspeh, večja inovativnost tista, ki nas dela drugačne, boljše in bolj dinamične od konkurence in ostalega poslovnega okolja, modrost človeška vrlina, ki je najbolj celovita in cenjena, zato jo bomo razvijali in iskali pri sodelavcu, sogovorniku in partnerju, odgovornost naša dolžnost, da si postavljamo visoke moralne in etične norme, ki jih v vsakdanjem življenju tudi uresničujemo, predanost naša trdna usmerjenost k zastavljenim ciljem in njihovi realizaciji, sodelovanje osnovni element oziroma proces, s katerim s skupnimi močmi ustvarjamo kompleksne in učinkovite rešitve za dosego skupnih standardov, iskrenost pozitivna usmerjenost posameznika, ki z odkritimi nameni in razmišljanjem pritegne ljudi okoli sebe, lojalnost oziroma pripadnost izraz naše visoke stopnje pripravljenosti za prilagajanje spremenjenim razmeram, s katerimi se srečujemo, prijaznost največkrat brezplačna drobna pozornost, ki je namenimo sodelavcem ali strankam, da jim polepšamo trenutek in povečujemo našo povezanost, sonaravnost tisti način bivanja, ki dolgoročno edini vodi k varnemu in kakovostnemu življenju, kar pa je naše poslanstvo.

37

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

8. STRATEŠKE USMERITVE Zavarovalnica Tilia ima drseči petletni strateški načrt. Usmeritve so povzete iz petletnega načrta 2013–2017.

Glavna usmeritev pri delovanju zavarovalnice je in bo zagotavljanje visoke stopnje varnosti in zadovoljstva naših zavarovancev, ob hkratnem ustvarjanju stabilnega in ustrezno visokega donosa na kapital, ki bo rezultat: ·· prepoznavnosti Zavarovalnice Tilia in njene odličnosti ter ekološke in tehnološko napredne usmerjenosti, ·· kontroliranega prevzema rizika in rasti zavarovalnice na celotnem območju Slovenije, ·· izboljšanja strukture portfelja po zavarovalnih vrstah in s tem izboljšanja zavarovalnotehničnih rezultatov, ·· večje delovne in stroškovne učinkovitosti. Na področju trženja bomo z razvojem inovativne komunikacije s strankami presegali njihova pričakovanja, povečevali preglednost poslovanja, preglednost poslovnih odnosov in tako tudi dvigovali raven njihove lojalnosti. Razširili bomo dostopnost in kompleksnost naših storitev prek partnerjev, s katerimi bomo strankam zagotavljali več storitev na enem mestu (banke, pošta, turistične agencije, trgovske verige …). Razvijali bomo segmentiran pristop k strankam, ki bo temeljil na prepoznavanju njihovih osebnostnih profilov in s tem povezanih potreb, ki jih bomo učinkovito uresničevali skozi prilagojene ponudbe in pristope. Z inovativnimi in prilagodljivimi pristopi bomo na področju škod zavarovancem – oškodovancem olajšali postopke pri uveljavljanju pravic iz zavarovalne pogodbe, krepili nove načine prijavljanja in reševanja škodnih primerov ter izboljšali učinkovitost in preglednost procesa reševanja škod. Vodilo je obojestransko zadovoljstvo. Produkte bomo nadgrajevali v smeri večje prijaznosti, preglednosti, prilagodljivosti in inovativnosti le-teh, s poudarjanjem edinstvenih prednosti za naše zavarovance ter z močno prisotno vlogo asistenčnih storitev in svetovalnih funkcij. Produkti bodo modulno sestavljeni in zaradi tega široko povezljivi tako po različnih policah kot zavarovalnih kritjih. Vstopili bomo na področje zdravstvenih zavarovanj. Z namenom spodbujati inovativnost bomo uvedli sistem zbiranja idej, ki bo sestavni del celovitega sistema spodbujanja in spremljave nenehnih izboljšav v zavarovalnici. Izbirali bomo najsodelavca ali sodelavce na področju prijaznosti, inovativnosti … Spodbujali bomo karierno napredovanje zaposlenih na odgovornejša delovna mesta ter jih stimulativno nagrajevali. Z uvedbo internega sistema izobraževanja bomo okrepili naša znanja in s tem našo podobo.

38


V skladu z našimi vrednotami nas zanimajo zgodbe, ki imajo pozitiven čustven naboj, izžarevajo moč in zmago, ki promovirajo sonaravno bivanje, ekologijo in družino. Zato bomo podpirali področja, povezana z ekologijo oziroma ekološka gibanja, šport in kulturo ter jih marketinško uporabili za našo promocijo, katere sporočilnost bomo povečevali z ustrezno mero hudomušnega oziroma šaljivega pridiha. Poznavanje potreb in pričakovanj naših strank je ključno za dobro storitev. Zato bomo posvetili veliko pozornosti področju raziskav zadovoljstva strank, prepoznavnosti in učinkovitosti delovanja naših služb in na tej osnovi pripravljali pozitivna presenečenja za stranke in se trudili preseči njihova pričakovanja. Nadaljevali bomo z nadgradnjo programskih rešitev z namenom avtomatizacije procesov in vgradnje čim več kontrolnih funkcij, ki bodo zmanjšale vlogo človeškega faktorja in s tem napak, ki lahko obremenjujejo interne procese in odnose z zavarovanci. Z namenom, da bi dosegli učinkovitejše delovne procese, jih bomo analizirali in postopno izboljševali z namenom, da bi dosegli večjo pretočnost, optimizacijo opravil, zmanjšanje papirnega poslovanja in večjo splošno stroškovno učinkovitost procesov.

39

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

9. DOSEŽENI STRATEŠKI IN LETNI CILJI V LETU 2012 čisti poslovni izid

donos na kapital

tržni delež

rast premije

3.542.403 EUR 19,2 % 4,1 % 4,6 % Glede na zastavljene cilje za leto 2012 je Zavarovalnica Tilia dosegla naslednje: ·· čisti poslovni izid je presegel načrtovano vrednost za 538.618 EUR in znaša 3.542.403 EUR. Višji od načrtovanega je tudi donos na kapital, ki znaša 19,2 odstotka; ·· kosmata premija je bila pod načrtovanimi vrednostmi, kar je posledica načrtnega omejevanja rasti neprofitnih zavarovalnih vrst in nedoseganja plana kosmate premije življenjskih zavarovanj. Prodaja življenjskih zavarovanj je tesno povezana z gibanjem kupne moči prebivalstva in stopnjo zaposlenosti, katerih gibanje v letu 2012 ni bilo ugodno. Rast kosmate premije je 4,6-odstotna, medtem ko celoten zavarovalni trg beleži 2,7-odstoten padec. Za 0,3-odstotne točke se je povečal tržni delež in znaša 4,1 odstotka; ·· kosmate škode so bile nižje od načrtovanih za 5,7 odstotka. Boljša od načrtovanega sta bila škodni in kombinirani količnik; ·· kosmati in čisti obratovalni stroški so bili nižji od načrtovanih, nižji je bil tudi dosežen stroškovni količnik; ·· v strukturi sredstev je porasel delež finančnih naložb.

40


10. NAČRTI ZA POSLOVNO LETO 2013 V letu 2013 se bo nadaljevala rast premije in rast tržnega deleža na celotnem območju Slovenije. Zbrane kosmate premije bo za 3,9 odstotka več kot v letu 2012. Premija premoženjskih zavarovanj bo višja za 4,5 odstotka, premija življenjskih zavarovanj pa bo ostala na ravni leta 2012. Prodajo bodo pospeševale skrbno načrtovane marketinško-prodajne akcije in nadgradnja ter integracija sodobnih komunikacijskih kanalov (e-Tilia, iTilia, spletna stran, interni spletni portal). V ospredju bo izboljšanje strukture portfelja po zavarovalnih vrstah in po kakovosti sprejetih rizikov v zavarovanje ter nadzor in izboljšanje zavarovalno-tehničnih rezultatov. To bo doseženo s pospešenim trženjem dobičkonosnih premoženjskih zavarovalnih vrst in življenjskih zavarovanj, z izboljšanjem kulture prevzema rizika, z aktivno spremljavo profitabilnosti portfelja in s prenovo in nadgradnjo obstoječih ter razvojem novih produktov. Izvedene bodo aktivnosti za pridobitev dovoljenja AZN za izvajanje zdravstvenih zavarovanj. Povečala se bo prepoznavnost zavarovalnice v zavesti zunanje in notranje javnosti z boljšo obveščenostjo javnosti o zavarovalnici, njenih rezultatih, in z učinkovitim sponzoriranjem ter pokroviteljstvom na državni in lokalni ravni. Na vseh področjih poslovanja bo povečana stroškovna učinkovitost. V prodajni mreži bo povečana prodajna učinkovitost prek doseganja normativov lastne prodajne mreže in s povečanjem prodaje prek zunanjih poslovnih partnerjev. Nadaljevali se bosta reorganizacija in racionalizacija internih postopkov ter zagotavljala racionalna poraba sredstev ter storitev.

41

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Ključni cilj na področju reševanja škod je kakovostnejši in učinkovitejši škodni servis na območju celotne Slovenije z vidika strank in s stroškovnega vidika. Ta bo dosežen s skrajšanjem odzivnega časa pri škodah, skrajšanjem časa likvidacije škodnega zahtevka, poenostavitvijo postopkov reševanja lažjih zahtevkov ter povečanjem učinkovitosti zaznavanja sumov in odkrivanja zavarovalniških prevar. V letu 2012 je načrtovan porast kosmatih škod za 7,4 odstotka.

S kontinuirano izterjavo mladih terjatev na vseh področjih izterjave in večjo učinkovitostjo prodajne mreže pri izterjavi neplačil bo zagotovljena učinkovita izterjava premij in regresov, zmanjšanje terjatev in izboljšanje strukture terjatev. V zavarovalnici bo konec leta 388 zaposlenih. Nadaljevala se bo nadgradnja obstoječega sistema nagrajevanja in uvedel sistem napredovanja zaposlenih. Na področju izobraževanja je cilj spodbujanje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, razvoj strategije uvajanja novih zaposlenih in nadgradnja e-izobraževanja. Za učinkovito poslovanje zavarovalnice je ključnega pomena zagotavljanje celovitega integralnega informacijskega sistema za podporo ključnim dejavnostim zavarovalnice ter varnosti in kakovosti podatkov. Zelo pomembno in prioritetno bo delo na področju učinkovitega tveganji in s tem zagotavljanje skladnosti s Solventnostjo II.

Z doseganjem zgoraj navedenih ciljev bo dosežen

nos na kapital.

upravljanja s

stabilen in ustrezno visok do-

42


11. POSLOVNO OKOLJE 11.1.

Splošno gospodarsko okolje v Sloveniji1

Po rasti v letu 2011 se je okrevanje gospodarske aktivnosti v prvem polletju 2012 prekinilo. BDP se je v drugem četrtletju na medletni ravni znižal za 3,2 odstotka, kar je bil eden večjih padcev v evrskem območju. Močno je upadla domača potrošnja: gospodinjstev, države in investicij v osnovna sredstva. Ob upadu domače potrošnje se je občutno poglobil medletni padec uvoza. Izvoz, do sedaj glavni dejavnik sicer šibkega gospodarskega okrevanja, je bil ob upočasnitvi gospodarske aktivnosti v glavnih trgovinskih partnericah po daljšem času medletno nižji. Občutno se je poslabšalo tudi razpoloženje potrošnikov, razmere na trgu dela pa so ostale zaostrene. Po dveh letih skromne gospodarske rasti se za leto 2012 pričakuje 2,5-odstoten padec bruto domačega proizvoda. K temu bo prispevala upočasnitev rasti tujega povpraševanja, obseg izvoza blaga in storitev pa bo predvsem zaradi rasti v letošnjem prvem četrtletju ostal na ravni preteklega leta (0,1 odstotka). Nadaljevalo se bo krčenje investicij (-9,0 odstotkov), poleg nadaljnjega upada gradbenih investicij bodo k temu v pogojih zaostrenih finančnih razmer, razdolževanja visoko zadolženih slovenskih podjetij in poslabšanih poslovnih pričakovanj prispevale tudi nižje poslovne investicije. Po skromnih rasteh od začetka krize pa je v letu 2012 prvič prišlo tudi do upada zasebne potrošnje (-3,0 odstotke). Ta se je občutneje zmanjšala že v drugem četrtletju leta 2012 in sledi padcu razpoložljivega dohodka zaradi nadaljnjih zaostrenih razmer na trgu dela in uveljavitve nujnih ukrepov omejevanja sredstev za plače v javnem sektorju in socialnih transferov.

Pomembnejši kazalci za Slovenijo _tabela 02 Realne stopnje rasti v %

2010

2011

Gospodarska rast - BDP

1,2

0,6

-2,5

35.416

35.639

35.700

BDP (v mio EUR) Standardizirana stopnja brezposelnosti po ILO, v %

7,3

8,1

8,3

-2,7

-1,3

-1,4

Plača na zaposlenega, bruto, realne st.rasti, v %

2,1

0,2

-2,4

Inflacija - letno povprečje

1,8

1,8

2,4

Število prebivalstva (mio)

2,0

2,0

2,0

BDP/prebivalca (v EUR)

17.708

17.820

17.850

Zavarovalna premija (v mio EUR)

2.094

2.092

2.036

Zavarovalna premija -premoženje (v mio EUR)

1.438

1.454

1.457

656

638

579

1.047

1.046

1.018

Zaposlenost, (delovno aktivno prebivalstvo), v %

Zavarovalna premija - življenje (v mio EUR) Premija/prebivalca (v EUR)

Povzetek ocene makroekonomskih kazalcev za Slovenijo 2012 SKEP-GZS, nov 2012-jesenska napoved. Jesenska napoved 2012 temelji na predpostavkah o poslabšanju gospodarskih razmer in zaostrenih pogojih na finančnih trgih evrskega območja ter nadaljevanju fiskalne konsolidacije v Sloveniji. Skladno s pričakovanji mednarodnih institucij pričakujemo postopno okrevanje gospodarske aktivnosti v mednarodnem okolju šele v drugi polovici prihodnjega leta.

1

43

2012

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Upadanje števila zaposlenih v letu 2012 se je nekoliko umirilo, vendar se bodo razmere na trgu dela v letu 2013 predvidoma vnovič izraziteje poslabšale. Ker prilagajanje trga dela nižji ravni aktivnosti letos v manjši meri poteka prek zaposlenosti, se je zaposlenost v letu 2012 zmanjšala za -1,4 odstotka manj kot v letu 2011. Slabe gospodarske razmere krojijo tudi skromno nominalno rast plač. Realno skupna povprečna bruto plača na zaposlenega upada. Višjo letošnjo inflacijo zaznamujejo predvsem cene energentov in hrane, osnovna inflacija pa ob šibki gospodarski aktivnosti ostaja nizka.

11.2.

Zavarovalniški trg in tržni položaj Zavarovalnice Tilia v letu 2012

Močna prizadetost slovenskega gospodarstva v finančni krizi, ki se je odražala tudi v letu 2012, se vse bolj kaže tudi v poslovanju zavarovalnic. Zavarovalnice in ena druga članica SZZ, ki so v letu 2012 delovale na slovenskem zavarovalnem trgu, so zbrale 2,036 milijarde evrov obračunane kosmate zavarovalne premije, to je za 2,7 odstotka manj kot leto prej. Rast premije premoženjskih zavarovanj je bila 0,2-odstotna, življenjska zavarovanja pa so zabeležila 2,7-odstotni upad. Delež premoženjskih zavarovanj v skupni premiji je 71,6-odstoten, preostanek pa predstavljajo življenjska zavarovanja. Med osnovne kazalce gospodarske moči zavarovalne dejavnosti sodi stopnja zavarovalne gostote. Med novimi članicami EU nam rezultati kažejo visoko stopnjo razvitosti zavarovanja. Imamo primerljivo število zavarovalnic glede na število prebivalcev v primerjavi z razvito Zahodno Evropo. V Sloveniji imamo možnost, da se zavarovalništvo širi po obsegu in tudi v smeri izboljševanja obstoječih storitev in zniževanja stroškov. Ponudba bo bolj prilagojena ciljnim skupinam in razvijale se bodo nove prodajne poti. Priložnost za zavarovalnice je tudi sodelovanje s strateškimi partnerji ter povezovanje z bankami, kar obeta nadaljnji razvoj bančnega zavarovalništva. Slovenija ima najnižjo stopnjo tujega lastništva (2 odstotka) med novimi članicami EU. Zaradi visoke zavarovalne gostote in penetracije ter majhnosti tržišča je manj zanimiva za tuje vlagatelje. Ločeni podatki za življenjska in premoženjska zavarovanja kažejo na neizkoriščene potenciale na področju življenjskih zavarovanj, posledično lahko pričakujemo intenzivnejše trženje tujih zavarovalnic na tem področju. Klasične zavarovalnice (18 zavarovalnic) so skupaj zbrale za 2,034 milijarde evrov zavarovalne premije. Štiri največje zavarovalnice (Zavarovalnica Triglav, Vzajemna, Adriatic Slovenica, Zavarovalnica Maribor) so v letu 2012 obvladovale 71,3 odstotka trga klasičnih zavarovalnic (v letu 2011 70,5 odstotka).

44


Na zavarovalnem trgu je Zavarovalnica Tilia v letu 2012 dosegla tržni delež v višini 4,1 odstotka, kar je za 0,3 odstotne točke več kot v letu 2011. Na trgu premoženjskih zavarovanj je dosežen tržni delež v višini 5,0 odstotkov, na trgu življenjskih zavarovanj pa 1,7-odstotni tržni delež. Med kompozitnimi zavarovalnicami Zavarovalnica Tilia dosega 5,6-odstotni tržni delež oziroma 0,3 odstotne točke več kot preteklo leto.

Tržni deleži Zavarovalnice Tilia v letih od 2010 do 2012 glede na obračunano kosmato zavarovalno premijo celotnega zavarovalnega trga

45

letno poročilo

2012

1,6 %

1,7 % 2012

1,6 % 2010

Premoženje

2011

5,0 % 2012

4,4 % 2010

4,7 %

4,1 % 2012

Skupaj

2011

3,8 % 2011

2010

3,5 %

_graf 02

Življenje


Zavarovalnica Tilia, d. d.

12. POSLOVANJE IN FINANČNI REZULTAT Poslovni izid _tabela 03 zneski v EUR 2010

2011

2012

11/10

12/11

ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ

53.198.070

59.516.235

64.544.168

111,9

108,4

Obračunana kosmata zavarovalna premija

104,6

73.849.903

79.158.775

82.795.371

107,2

Obračunana premija, oddana v sozavarovanje

-173.653

-974.707

-975.534

561,3

100,1

Obračunana premija, oddana v pozavarovanje

-16.656.844

-16.585.074

-16.996.733

99,6

102,5

-3.821.336

-2.082.759

-278.936

54,5

13,4

ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE

27.842.872

33.304.086

37.904.609

119,6

113,8

Obračunani kosmati zneski škod

42.837.276

44.246.736

44.501.525

103,3

100,6 72,2

Sprememba prenosnih premij

Obračunani deleži sozavarovateljev

-170.492

-306.642

-221.487

179,9

Obračunani deleži pozavarovateljev

-12.458.203

-9.455.139

-7.478.417

75,9

79,1

-2.894.265

-3.368.421

-2.844.455

116,4

84,4

528.556

2.187.552

3.947.443

413,9

180,5

ČISTI OBRATOVALNI STROŠKI

17.295.714

19.575.525

19.240.243

113,2

98,3

Stroški dela

11.335.348

11.493.167

11.255.469

101,4

97,9

Stroški pridobivanja zavarovanj

4.095.973

4.847.828

5.436.191

118,4

112,1

Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj

-1.242.564

375.377

69.630

-30,2

18,5

694.415

740.845

844.128

106,7

113,9

Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev Sprememba škodnih rezervacij

Amortizacija Drugi obratovalni stroški

6.136.398

5.783.340

6.170.527

94,2

106,7

Prihodki od pozavarovalnih provizij

-3.723.856

-3.665.032

-4.535.702

98,4

123,8

OSTALO

5.573.809

3.773.943

3.707.008

67,7

98,2

Sprememba drugih zav.-tehn. rezervacij

1.319.843

371.860

1.158.504

28,2

311,5

Sprememba zav.-tehn. rezervacij, kjer zavarovanci prevzemajo naložbeno tveganje

5.739.704

-23.713

3.469.439

-0,4

-14.631,0

Odhodki za bonuse in popuste

103.614

8.479

-22.156

8,2

-261,3

Drugi zavarovalni odhodki

748.831

685.284

713.001

91,5

104,0

Drugi zavarovalni prihodki

366.271

331.429

364.413

90,5

110,0

1.971.912

-3.063.462

1.247.367

-155,4

-40,7

ZAVAROVALNO-TEHNIČNI REZULTAT

2.485.675

2.862.681

3.692.308

115,2

129,0

Prihodki naložb zavarovalnice

2.400.427

2.609.688

3.099.145

108,7

118,8

Odhodki naložb zavarovalnice

335.284

630.991

697.167

188,2

110,5

2.065.143

1.978.697

2.401.978

95,8

121,4

492.751

677.165

634.223

137,4

93,7

2.677.114

2.198.523

2.278.114

82,1

103,6

REZULTAT OSTALIH POSTAVK

-2.184.363

-1.521.358

-1.643.891

69,6

108,1

POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO

2.366.455

3.320.020

4.450.395

140,3

134,0

-867.129

-996.642

-907.992

114,9

91,1

1.499.326

2.323.378

3.542.403

155,0

152,5

Rezultat naložb zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

REZULTAT IZ NALOŽBENJA Drugi prihodki Drugi odhodki s slabitvami poslovnih terjatev

Davek od dohodka z odloženimi davki

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

46


Zavarovalnica Tilia je poslovno leto 2012 zaključila z rekordnim dobičkov v višini 3.542.403 EUR. Glede na leto 2011 je višji za 52,5 odstotka. Dobiček je rezultat večje produktivnosti na zaposlenega, zniževanja stroškov, kakovostnejšega prevzema rizikov, kakovostne naložbene politike, pospešene izterjave zapadlih terjatev ter odličnih storitev vseh služb, kar je zagotovilo za uspešno poslovanje podjetja. Skupni dobiček je rezultat visokega dobička na področju premoženjskih zavarovanj v višini 4.030.017 EUR in izgube na področju življenjskih zavarovanj v višini 487.614 EUR. Negativen rezultat pri življenjskih zavarovanjih je posledica dejstva, da se je družba odločila za konzervativnejšo krivuljo obrestnih mer za diskontiranje denarnih tokov pri klasičnih življenjskih zavarovanjih v okviru testa ustreznosti obveznosti LAT. Pri klasičnih življenjskih zavarovanjih je test LAT pri uporabljeni krivulji obrestnih mer obveznic z boniteto AAA pokazal primanjkljaj v matematičnih rezervacijah v višini 609.641 EUR. V tej višini so bile oblikovane dodatne rezervacije na dan 31. 12. 2012, ki znižujejo rezultat življenjskih zavarovanj. Pri zavarovanjih, kjer zavarovanci prevzemajo naložbeno tveganje, je LAT test pokazal zadostnost matematičnih rezervacij. Poslovni izid za leto 2012 po odsekih _tabela 04 zneski v EUR

Premoženjska zavarovanja

Življenjska zavarovanja

SKUPAJ

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

54.596.372

9.947.796

64.544.168

Čisti odhodki za škode

32.418.775

5.485.835

37.904.610

Čisti obratovalni stroški

16.371.101

2.869.142

19.240.243

788.788

369.716

1.158.504

3.469.439

3.469.439

Sprememba drugih zav.-tehn. rezervacij Sprememba zav.-tehn. rezervacij, kjer zavarovanci prevzemajo naložbeno tveganje Odhodki za bonuse in popuste

-22.156

0

-22.156

Drugi zavarovalni odhodki

703.115

9.887

713.002

Drugi zavarovalni prihodki

364.413

0

364.413

0

1.247.367

1.247.367

Rezultat naložb zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje ZAVAROVALNO-TEHNIČNI REZULTAT

4.701.162

-1.008.856

3.692.306

Prihodki naložb zavarovalnice

2.417.662

681.484

3.099.146

Odhodki naložb zavarovalnice

562.686

134.481

697.167

1.854.976

547.003

2.401.979

625.861

8.362

634.223

Drugi odhodki s slabitvami poslovnih terjatev

2.275.850

2.263

2.278.113

REZULTAT OSTALIH POSTAVK

-1.649.989

6.099

-1.643.890

4.906.149

-455.754

4.450.395

-876.131

-31.860

-907.991

4.030.017

-487.614

3.542.403

REZULTAT IZ NALOŽBENJA Drugi prihodki

POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO Davek od dohodka z odloženimi davki ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA Kazalniki finančnega rezultata234567

_tabela 05 2011

2012

Kosmati merodajni rezultat2

60,5 %

61,5 %

Kosmati merodajni stroškovni količnik3

30,3 %

28,8 %

KOMBINIRANI KOSMATI MERODAJNI REZULTAT4

90,8 %

90,3 %

Čisti merodajni rezultat

63,1 %

65,2 %

Čisti merodajni stroškovni količnik6

33,0 %

30,0 %

KOMBINIRAN ČISTI MERODAJNI REZULTAT7

96,1 %

95,2 %

5

Je izračunan kot razmerje med kosmatimi merodajnimi škodami (kosmate škode-kosmati bilančni regresi+spremembe kosmatih ZTR) in kosmato merodajno premijo (kosmata premija-sprememba kosmate prenosne premije). Je izračunana kot razlika med kosmatimi stroški in spremembo kosmate razmejene pozavarovalne provizije. 4 Je vsota kosmatega merodajnega rezultata in kosmatega merodajnega stroškovnega količnika. 5 Je izračunan kot razmerje med čistimi merodajnimi škodami (čiste škode-čisti bilančni regresi+spremembe čistih ZTR) in čisto merodajno premijo (čista premija-sprememba čiste prenosne premije). 6 Je izračunan kot razlika med čistimi stroški (kosmati stroški-pozavarovalna provizija) in spremembo čiste razmejene pozavarovalne provizije. 7 Je vsota čistega merodajnega rezultata in čistega merodajnega stroškovnega količnika. 2

3

47

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

12.1.

Prihodki od premij

Zavarovalnica Tilia je v letu 2012 obračunala 82.795.371 EUR kosmatih premij8, kar je za 4,6 odstotka več kot v preteklem letu. Indeks rasti kosmate premije (104,6) je višji od povprečnega indeksa rasti na slovenskem zavarovalnem trgu (97,3). Na področju premoženjskih zavarovanj je bilo zbrane 72.817.888 EUR (indeks 105,7) kosmate premije, na področju življenjskih zavarovanj pa 9.977.483 EUR (indeks 97,1) kosmate premije.

Rast kosmate premije

4,6 %

-0,1 %

-2,7 %

7,2 %

2,2 %

1,0 %

_graf 03

2010

2011 Celotni slovenski zavarovalni trg

2012 Zavarovalnica Tilia

Tržni delež, ki ga je v letu 2012 dosegla zavarovalnica, je 4,1-odstoten (5,0-odstoten pri premoženjskih zavarovanjih in 1,7-odstoten pri življenjskih zavarovanjih) in je višji od 3,8-odstotnega tržnega deleža konec leta 2011. V strukturi zavarovalne premije predstavljajo premoženjska zavarovanja 87,9-odstoten in življenjska zavarovanja 12,1-odstoten delež.

Kosmata premija: obračunana kosmata zavarovalna premija in obračunana premija sprejetega sozavarovanja.

8

48


49

Avtomobili

letno poročilo

2012

Življenje

Nezgode

Premoženje

13,9 %

14,7 %

15,2 %

7,0 %

2010

2011

2012

2010

7,1 %

10,5 %

2012

2012

10,7 %

2011

Premoženje

6,6 %

11,3 %

2010

Skupaj

2011

12,1 %

13,8 %

2010

2012

55,1 %

2012

13,0 %

55,0 %

2011

2011

54,0 %

2010

-2.9 %

2012

0,8 %

2010 -1.5 %

2011

5.7 %

2012

2.9 %

2010 8.2 %

4.6 %

2012

2011

7.2 %

2.2 %

2011

2010

Rast kosmate premije Zavarovalnice Tilia _graf 04

Življenje

Struktura kosmate premije po zavarovalnih vrstah _graf 05

Ostalo


Zavarovalnica Tilia, d. d.

V skupini premoženjskih zavarovanj so najmočneje zastopana avtomobilska zavarovanja. Njihov delež v celotni zbrani premiji je 55,1-odstoten. Visoka rast je bila dosežena pri zavarovanju kopenskih motornih vozil (indeks 105,7) in pri zavarovanju odgovornosti pri uporabi vozil (indeks 104,0). Delež klasičnih ožjih premoženjskih zavarovanj v celotni premiji je 15,2-odstoten (indeks 107,5). Pri zavarovanju požara in elementarnih nesreč je bila dosežena 4,7-odstotna rast, pri drugem škodnem zavarovanju pa 11,1-odstotna rast. Naslednja po velikosti kosmate zavarovalne premije v skupini premoženjskih zavarovanj so nezgodna zavarovanja, katerih premija je v letu 2012 porasla za 3,4 odstotke. V strukturi celotne zbrane premije predstavljajo 10,5-odstoten delež, ki se iz leta v leto znižuje. Premija ostalih premoženjskih zavarovanj je višja za 13,2 odstotne točke. Porast je viden pri vseh zavarovalnih vrstah, razen pri kreditnih zavarovanjih (indeks 100,7). Kosmata premija življenjskih zavarovanj je nižja v primerjavi s preteklim letom za 2,9 odstotka. Padec premije je posledica nižje premije življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem (indeks 94,1). Premija klasičnih življenjskih zavarovanj je porasla za 7,2 odstotka. Življenjska zavarovanja z naložbenim tveganjem predstavljajo v skupni premiji 9,0-odstotni delež, v skupni premiji življenjskih zavarovanj pa 75,1-odstotni delež. Razlog za upad premije je manjše število sklenjenih polic ter večje število storniranih polic in odkupov. Zaradi prenosa večjih zavarovalnih tveganj, ki so presegla vnaprej določene meje lastnega kritja, na pozavarovatelje kosmate premije znižujejo obračunane pozavarovalne premije v skupni višini 16.996.733 EUR, skoraj v celoti na področju premoženjskih zavarovanj. Zavarovalnica je del prevzetih tveganj prenesla tudi na druge slovenske zavarovalnice, po drugi strani pa je od njih tudi prevzela del njihovih večjih tveganj. Premija oddanega sozavarovanja je v letu 2012 znašala 975.534 EUR (zavarovanje požara in elementarnih nesreč, drugo škodno zavarovanje, splošno zavarovanje odgovornosti in zavarovanje stroškov postopka), premija prejetega sozavarovanja pa je dosegla 251.787 EUR (zavarovanje požara in elementarnih nesreč, drugo škodno zavarovanje, splošno zavarovanje odgovornosti). Pri izračunu čistih prihodkov od zavarovalnih premij je treba upoštevati še spremembo čistih prenosnih premij, ki so se v opazovanem obdobju skupno povečale za 278.936 EUR. Čisti prihodki iz zavarovalnih premij tako znašajo 64.544.168 EUR, kar predstavlja porast v višini 8,4 odstotka glede na preteklo leto.

50


Kosmata premija _tabela 06 zneski v EUR, struktura v % Zavarovalna vrsta 1

Nezgodna zavarovanja

3

Zavar. kopenskih motor. vozil

5

Letalsko zavarovanje

6

Zavarovanje plovil

7

Zavarovanje prevoza blaga

%

2011

%

2012

%

Indeks 11/10

Indeks 12/11

8.374.176

11,3

8.447.220

10,7

8.732.487

10,5

100,9

103,4

18.136.298

24,6

21.315.504

26,9

22.520.888

27,2

117,5

105,7

9.350

0,0

10.974

0,0

11.724

0,0

117,4

106,8

33.611

0,0

38.255

0,0

35.438

0,0

113,8

92,6

396.689

0,5

396.685

0,5

491.636

0,6

100,0

123,9 104,7

8

Zavarov. požara in elem. nesreč

5.718.948

7,7

6.520.747

8,2

6.827.088

8,2

114,0

9

Drugo škodno zavarovanje

4.543.219

6,2

5.167.444

6,5

5.740.168

6,9

113,7

111,1

10

Zav. odgov. pri uporabi mot. vozil

21.725.273

29,4

22.207.395

28,1

23.087.323

27,9

102,2

104,0

11

Zavar. odg. pri uporabi zrakoplovov

12

Zavar. odgov. pri uporabi plovil

13 14 15

Kavcijsko zavarovanje

16

Zavarovanje razl. finančnih izgub

17 18

7.946

0,0

8.817

0,0

9.905

0,0

111,0

112,3

18.682

0,0

17.567

0,0

19.420

0,0

94,0

110,5

Splošno zavar. odgovornosti

2.553.672

3,5

3.094.361

3,9

3.406.644

4,1

121,2

110,1

Kreditno zavarovanje

1.070.999

1,5

407.604

0,5

410.642

0,5

38,1

100,7

39.943

0,1

31.312

0,0

42.200

0,1

78,4

134,8

166.501

0,2

183.377

0,2

207.019

0,3

110,1

112,9

Zavarovanje stroškov postopka

194.395

0,3

234.643

0,3

231.800

0,3

120,7

98,8

Zavarovanje pomoči

660.808

0,9

798.126

1,0

1.043.506

1,3

120,8

130,7

SKUPAJ-PREMOŽENJE

51

2010

63.650.510

86,2

68.880.031

87,0

72.817.888

87,9

108,2

105,7

19

Življenjska zavarovanja

2.102.791

2,8

2.319.532

2,9

2.486.224

3,0

110,3

107,2

21

Življenj. zavar. z naložb. tveganjem

8.096.602

11,0

7.959.212

10,1

7.491.259

9,0

98,3

94,1

SKUPAJ-ŽIVLJENJE

10.199.393

13,8

10.278.744

13,0

9.977.483

12,1

100,8

97,1

VSE SKUPAJ

73.849.903

100

79.158.775

100

82.795.371

100

107,2

104,6

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

12.2.

Število zavarovanj

Število zavarovanj po zavarovalnih vrstah na 31. 12. 2012 _tabela 07 zneski v EUR, struktura v % Zavarovalna vrsta 01

Nezgodna zavarovanja

03

Zavar. kopenskih motor. vozil

05

Letalsko zavarovanje

06

Zavarovanje plovil

07

Zavarovanje prevoza blaga

08

Zavarov. požara in elem. nesreč

2010

%

2011

%

2012

%

Indeks 11/10

101.395

27,1

130.932

29,4

145.620

28,8

129,1

Indeks 12/11 111,2

49.786

13,3

57.408

12,9

64.711

12,8

115,3

112,7

8

0,0

10

0,0

11

0,0

125,0

110,0

29

0,0

28

0,0

32

0,0

96,6

114,3

51

0,0

48

0,0

68

0,0

94,1

141,7

27.528

7,4

28.745

6,5

30.137

6,0

104,4

104,8 135,9

09

Drugo škodno zavarovanje

27.403

7,3

28.684

6,4

38.983

7,7

104,7

10

Zav. odgov. pri uporabi mot. vozil

96.939

25,9

110.003

24,7

123.800

24,5

113,5

112,5

11

Zavar. odg. pri uporabi zrakoplovov

29

0,0

33

0,0

35

0,0

113,8

106,1

60

0,0

65

0,0

53

0,0

108,3

81,5

3.649

1,0

5.383

1,2

7.771

1,5

147,5

144,4 135,6

12

Zavar. odgov. pri uporabi plovil

13

Splošno zavar. odgovornosti

14

Kreditno zavarovanje

174

0,0

160

0,0

217

0,0

92,0

15

Kavcijsko zavarovanje

99

0,0

112

0,0

82

0,0

113,1

73,2

16

Zavarovanje razl. finančnih izgub

117

0,0

195

0,0

429

0,1

166,7

220,0

17

Zavarovanje stroškov postopka

15.305

4,1

18.484

4,2

19.484

3,9

120,8

105,4

18

Zavarovanje pomoči

48.065

12,8

57.459

12,9

66.849

13,2

119,5

116,3

370.637

99,0

437.749

98,3

498.282

98,6

118,1

113,8

SKUPAJ-PREMOŽENJE 19

Življenjska zavarovanja

862

0,2

2.466

0,6

3.012

0,6

286,1

122,1

21

Življenj. zavar. z naložb. tveganjem

2.773

0,7

5.058

1,1

3.940

0,8

182,4

77,9

SKUPAJ-ŽIVLJENJE

3.635

1,0

7.524

1,7

6.952

1,4

207,0

92,4

374.272

100

445.273

100

505.234

100

119,0

113,5

VSE SKUPAJ

52


12.3.

Odhodki za škode

Največji odhodek zavarovalnice predstavljajo kosmate obračunane škode iz naslova zavarovanja in prejetega sozavarovanja. V letu 2012 je Zavarovalnica Tilia obračunala za 44.573.729 EUR kosmatih škod, kar je za 0,7 odstotka več kot v preteklem letu. Rast škod je bila za 3,9 odstotne točke nižja od rasti kosmate premije. Kosmate škode _tabela 08 zneski v EUR, struktura v % 2010

%

2011

%

2012

%

Indeks 11/10

01

Zavarovalna vrsta Nezgodna zavarovanja

3.396.251

7,9

3.248.938

7,3

2.990.497

6,7

95,7

92,0

03

Zavar. kopenskih motor. vozil

13.931.576

32,5

14.912.424

33,7

16.023.330

35,9

107,0

107,4

05

Letalsko zavarovanje

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

06

Zavarovanje plovil

21.590

0,1

22.575

0,1

25.544

0,1

104,6

113,2

07

Zavarovanje prevoza blaga

08

Zavarov. požara in elem. nesreč

09

Drugo škodno zavarovanje

10

Zav. odgov. pri uporabi mot. vozil

11

Zavar. odg. pri uporabi zrakoplovov

12

Zavar. odgov. pri uporabi plovil

13

Splošno zavar. odgovornosti

14

Kreditno zavarovanje

15

Kavcijsko zavarovanje

16

Zavarovanje razl. finančnih izgub

17

Zavarovanje stroškov postopka

18

Zavarovanje pomoči SKUPAJ-PREMOŽENJE

Indeks 12/11

264.482

0,6

249.080

0,6

35.190

0,1

94,2

14,1

2.227.503

5,2

2.084.560

4,7

1.661.006

3,7

93,6

79,7

3.373.761

7,9

3.590.520

8,1

3.446.161

7,7

106,4

96,0

12.984.764

30,3

11.952.085

27,0

11.377.737

25,5

92,0

95,2

0

0,0

2.984

0,0

0

0,0

0,0

0,0

8.628

0,0

19

0,0

3.418

0,0

0,2

17989,5

1.152.399

2,7

1.091.300

2,5

1.006.261

2,3

94,7

92,2

2.800.627

6,5

2.819.411

6,4

2.458.698

5,5

100,7

87,2

289.602

0,7

27.695

0,1

38.655

0,1

9,6

139,6

15.528

0,0

79.018

0,2

26.553

0,1

508,9

33,6

242

0,0

248

0,0

195

0,0

102,5

78,6

39

0,0

231

0,0

325

0,0

592,3

140,7

40.466.992

94,5

40.081.088

90,6

39.093.569

87,7

99,0

97,5

19

Življenjska zavarovanja

811.909

1,9

1.651.998

3,7

2.255.829

5,1

203,5

136,6

21

Življenj. zavar. z naložb. tveganjem

1.558.636

3,6

2.518.740

5,7

3.224.331

7,2

161,6

128,0

SKUPAJ-ŽIVLJENJE

2.370.545

5,5

4.170.738

9,4

5.480.160

12,3

175,9

131,4

42.837.537

100

44.251.826

100

44.573.729

100

103,3

100,7

VSE SKUPAJ

Kosmate škode premoženjskih zavarovanj znašajo 39.093.569 EUR in so za 2,5 odstotka nižje kot v preteklem letu. Njihov delež v skupnih škodah je 87,7-odstoten. Med pomembnejšimi zavarovalnimi vrstami beležimo porast samo pri zavarovanju kopenskih motornih vozil (indeks 107,4). Vzrok je obračun nekaj večjih škod (največja obračunana škoda v višini 68.000 EUR, štiri škode v vrednosti med 45.000 EUR in 60.000 EUR ter nekaj škod v vrednosti okoli 30.000 EUR) in obračun večjega števila škod, ki so predvsem posledica velikega porasta števila sklenjenih zavarovalnih polic.

53

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Dobre trende beležimo pri naslednjih zavarovalnih vrstah: ·· zavarovanje požara in elementarnih nesreč (indeks 79,7), ·· kreditno zavarovanje (indeks 87,2), ·· nezgodno zavarovanje (indeks 92,0), ·· zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (indeks 95,2), ·· drugo škodno zavarovanje (indeks 96,0). Kosmate škode življenjskih zavarovanj znašajo 5.480.160 EUR in so za 31,4 odstotka višje kot leto prej. Njihov delež v skupnih škodah je 12,3-odstoten. Škode iz naslova klasičnih življenjskih zavarovanj so višje (indeks 137) kot v preteklem letu, kosmate škode iz naslova življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem pa so višje za 22,0 odstotkov. Vzrok je večje število zahtevkov za odkup življenjskega zavarovanja po izteku obvezne dobe zavarovanja, večje število zahtevkov za izplačilo predujma ter večje število doživetij. Kosmate zneske škod znižujejo prihodki od uveljavljenih regresnih terjatev in obračunani deleži pozavarovateljev. Uveljavljene regresne terjatve v višini 2.844.455 EUR so nižje od lanskih (indeks 84,4), in sicer predvsem regresne terjatve iz naslova obveznega avtomobilskega zavarovanja (razlog je slaba poplačljivost zaradi vsesplošne neugodne gospodarske situacije) in kreditnih zavarovanj (znižanje števila zahtevkov iz naslova kreditnih regresov). Glavni delež uveljavljenih regresnih terjatev se nanaša na kreditno zavarovanje (68,0 odstotkov), zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (17,5 odstotka) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (14,5 odstotka). Obračunani deleži pozavarovateljev znižujejo kosmate škode v višini 7.478.417 EUR. Znesek je za 20,9 odstotka nižji kot v preteklem letu. Padec je posledica nižjih kosmatih škod in ekscedentnih škod iz naslova drugega škodnega zavarovanja. Največji delež zneska pozavarovanja odpade na zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (26,7 odstotka) in na zavarovanje kopenskih motornih vozil (37,1 odstotka). Na višino kosmatih škod vplivajo tudi deleži škod iz oddanega sozavarovanja v višini 293.690 EUR in sprememba kosmatih škodnih rezervacij ter škodnih rezervacij za sozavarovalni in pozavarovalni del v višini 3.947.443. Čisti odhodki za škode tako znašajo 37.904.609 EUR in so višji od preteklega leta za 13,8 odstotka.

54


12.4.

Zavarovalno-tehnične rezervacije

Zavarovalno-tehnične rezervacije _tabela 09 v EUR 31. 12. 2010 Premoženjska zavarovanja Kosmate prenosne premije

29.139.433

Kosmate matematične rezervacije

31. 12. 2011

Življenjska zavarovanja

Premoženjska zavarovanja

207.715

31.104.987

12.680.475

Kosmate škodne rezervacije

43.380.406

Druge kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije

65.033

2.057.931

ZTR v korist zav., ki prevz. naložbeno tveganje 74.577.770

Čiste prenosne premije

22.409.272

Čiste matematične rezervacije

44.212.751

29.920.959

Druge čiste zavarovalno-tehnične rezervacije

SKUPAJ ČISTE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE

77.948.103

511.984

24.471.548

31.426.092

93.500

107.094

32.007.542

93.482

3.324.403 27.034.945

37.176.540

83.882.153

532.466

24.818.686

208.063

40.955.720 464.256 13.543.532

35.949.303

213.735

2.643.691 23.253.663

58.356.158

283.586

49.131.658

1.877.068

36.576.929

Življenjska zavarovanja 13.543.707

13.173.815

23.277.376 54.261.843

235.616

23.673.371

36.579.586

1.931.612

ZTR v korist zav., ki prevz. naložbeno tveganje

Premoženjska zavarovanja

2.630.365

12.680.475

Čiste škodne rezevacije

Življenjska zavarovanja 13.174.053

23.626.363

SKUPAJ KOSMATE ZAVAROVALNOTEHNIČNE REZERVACIJE

31. 12. 2012

37.168.007

26.723.102 63.411.680

40.944.625

V letu 2012 so se kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije povečale za 8,4 odstotka. Višina kosmate prenosne premije znaša 31.901.265 EUR (skupaj s prejetim sozavarovanjem) in je porasla za 0,8 odstotne točke. Kosmata škodna rezervacija se je v letu 2012 povečala za 11,1 odstotka. Rast kosmatih matematičnih rezervacij v višini 13.543.707 EUR je znašala 2,8 odstotka. Zavarovalnica Tilia se je, v skladu z novo oblikovano politiko skupine, odločila, da bo pri izvedbi testa ustreznosti matematičnih rezervacij iz naslova klasičnih življenjskih zavarovanj za diskontiranje uporabila krivuljo obrestnih mer državnih obveznic euro območja z boniteto AAA. Omenjeni test je v skladu z obrestnimi merami, ki so sicer precej nižje od dejanskih donosov, ki jih trenutno družba ustvarja s finančnimi naložbami, pokazal prenizko oblikovane matematične rezervacije v višini 609.641,4 EUR. Za ta znesek je tako družba matematične rezervacije na 31. 12. 2012 povečala. Druge kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije so porasle za 33,8 odstotka. Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, na dan 31. 12. 2012 znašajo 26.723.102 EUR in so se povečale za 14,9 odstotka. Čiste zavarovalno-tehnične rezervacije so v letu 2012 porasle za 9,2 odstotka.

55

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

12.5.

Obratovalni stroški

Kosmati obratovalni stroški so v letu 2012 nastali v višini 23.706.316 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 3,7 odstotka. Glavni delež v strukturi stroškov predstavljajo stroški premoženjskih zavarovanj (87,6 odstotka), ki so dosegli 20.755.889 EUR (indeks 106,5). Obratovalni stroški življenjskih zavarovanj so znašali 2.950.426 EUR in so nižji od stroškov v preteklem letu za 12,7 odstotka. Obratovalni stroški _tabela 10 zneski v EUR, struktura v % Obratovalni materialni stroški Obratovalni stroški storitev Amortizacija Druge rezervacije

2010

%

2011

%

2012

%

11/10

696.223

3,1

539.964

2,4

529.328

2,2

77,6

98,0

8.844.384

39,7

9.072.470

39,7

10.122.977

42,7

102,6

111,6

694.415

3,1

740.845

3,2

844.128

3,6

106,7

113,9

-8.146

0,0

0,0

-3,8

0

Obratovalni stroški dela Drugi stroški

215.000

12/11

11.335.348

50,9

11.493.167

50,3

11.255.469

47,5

101,4

97,9

691.764

3,1

803.734

3,5

962.560

4,1

116,2

119,8

100

22.865.180

99

23.706.316

100,0

KOSMATI OBRATOVALNI STROŠKI

22.262.134

102,7

103,7

Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj

-1.242.564

375.377

69.630

-30,2

18,5

Prihodki od pozavarovalnih provizij

-3.723.856

-3.665.032

-4.535.702

98,4

123,8

ČISTI OBRATOVALNI STROŠKI

17.295.714

19.575.525

19.240.243

113,2

98,3

Največji delež v strukturi stroškov (47,5 odstotka) predstavljajo stroški dela, ki so dosegli 11.255.469 EUR in so za 2,1 odstotka nižji kot leto prej. Razlog je manjše število zaposlenih. Obratovalni stroški storitev v višini 10.122.977 EUR so višji za 11,6 odstotka in predstavljajo 42,7 odstotka skupne višine stroškov. Višji so predvsem zaradi višjih stroškov pridobivanja zavarovanj, najemnin, intelektualnih storitev in stroškov reklame, propagande in reprezentance. Najpomembnejšo kategorijo stroškov storitev predstavljajo stroški pridobivanja zavarovanj (22,9-odstoten delež v skupnih stroških), ki znašajo 5.436.191 EUR in so se v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta povečali za 12,1 odstotka. Razlog je visoka rast premije na prodajni poti zastopniških družb (indeks 119,1). Pomemben 4,4-odstoten delež predstavljajo stroški reklame, propagande in reprezentance v višini 1.036.679 EUR, ki so višji od stroškov v preteklem letu (indeks 109,9). Njihov delež v kosmati premiji je 1,3-odstoten. Delež stroškov najemnin v višini 749.214 EUR je 3,2-odstoten. Od preteklega leta so višji za 16,2 odstotka, in sicer zaradi novih najemnih ob preselitvi Predstavništva Ljubljana in finančnega oziroma operativnega najema vozil. Obratovalni materialni stroški znašajo 529.328 EUR in so nižji kot v preteklem letu (indeks 98,0). Znižanje je posledica nižjih stroškov pisarniškega materiala in obrazcev ter stroškov materiala za popravilo in vzdrževanje. Stroški amortizacije v višini 844.128 EUR so se povečali glede na preteklo leto za 13,9 odstotka. Višja je amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opreme za zavarovalno dejavnost. Drugi stroški (962.560 EUR), ki predstavljajo 4,1 odstotka skupnih stroškov, so se zvišali za 19,8 odstotka v primerjavi s preteklim letom. Porast je posledica višjih stroškov donacij in sponzorskih prispevkov.

56


Delež kosmatih obratovalnih stroškov v kosmati premiji je 28,6-odstoten in je nižji od 28,9-odstotnega deleža v letu 2011. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj zvišuje kosmate obratovalne stroške v višini 69.630 EUR. Kosmate obratovalne stroške znižujejo prihodki od pozavarovalnih provizij v višini 4.535.702 EUR (indeks 123,8). Visok porast je posledica obračuna profitne provizije po za pogodbeni leti 2009 in 2010. Čisti obratovalni stroški znašajo 19.240.243 EUR in so nižji od stroškov v letu 2011 za 1,7 odstotka.

Obratovalni stroški po funkcionalnih skupinah _graf 06

2010

2011

Režijski 30,5 % Cenilni

9,6 %

Zavarovalni 59,9 %

2012 Režijski 39,9 % Cenilni

7,1 %

Zavarovalni 53,0 %

57

letno poročilo

2012

Režijski 38,3 % Cenilni

8,2 %

Zavarovalni 53,5 %


Zavarovalnica Tilia, d. d.

12.6.

Finančne naložbe

12.6.1.

Prihodki in odhodki od naložb ter donos naložb

12.6.1.1. Prihodki od naložb Prihodki od naložb so na dan 31. 12. 2012 znašali 6.619.406 EUR in so za 30,3 odstotka višji kot v letu 2011. Najvišji porast finančnih prihodkov je na kritnem skladu z naložbenim tveganjem, ki se nanašajo na prevrednotenje naložb zavarovancev na tržno vrednost. Zaradi spremembe vrednosti enot premoženja posameznih vzajemnih skladov se evidentirajo prevrednotovalni finančni prihodki in odhodki. Vpliv na poslovni izid je nevtralen, saj prihodki povečujejo, odhodki pa zmanjšujejo matematične rezervacije. Iz navedenega razloga prihodke naložb zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, prikazujemo posebej in jih ne upoštevamo pri izračunu strukture prihodkov, s katero želimo prikazati finančne prihodke, ki vplivajo na poslovni izid. Finančni prihodki glede na vir _tabela 11 zneski v EUR, struktura v % Kritno premoženje Kritni sklad življenjskih zavarovanj Kritni sklad življenjskih zavarovanj 2

2010

%

2011

%

2012

%

11/10

12/11

1.750.302

28,8

1.907.589

37,6

2.400.007

36,3

109,0

125,8

596.541

9,8

636.033

12,5

641.967

9,7

106,6

100,9

2.273

0,0

1.381

1.205

Kritni sklad življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem

1,9

60,8

3.708.962

61,0

2.528.839

49,8

3.558.396

53,8

68,2

140,7

4.601

0,1

4.838

0,1

17.654

0,3

105,2

364,9

17.082

0,3

SKUPAJ

6.078.693

100,0

5.079.573

100,0

6.619.406

100,0

83,6

130,3

Prihodki od naložb zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

3.678.265

2.469.885

3.520.261

67,1

142,5

PRIHODKI BREZ PRIHODKOV OD NALOŽB ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

2.400.428

2.609.688

3.099.146

108,7

118,8

Lastni viri - premoženjska zavarovanja Lastni viri - življenjska zavarovanja

Prihodki od naložb, brez prihodkov naložb zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, so bili v letu 2012 za 18,8 odstotka večji kot v letu 2011. V strukturi prihodkov od naložb, brez prihodkov naložb zavarovancev, so 93,9 odstotka predstavljali prihodki od obresti v višini 2.909.207 EUR, ki so se glede na preteklo leto povečali predvsem zaradi višjega stanja naložb in večjega deleža naložb s fiksnim donosom. Ostali prihodki se nanašajo na prihodke iz naslova dobičkov pri odtujitvah naložb, prihodke od naložbenih nepremičnin in prihodke od upravljalskih provizij.

58


Finančni prihodki glede na vrsto (v EUR)

132.319

2.058.018

2.499.777

2.909.207

2010

2011

2012

41.410 2012

2012

53.299 2011

39.181

26.396 2010

2011

16.209 2012

Drugi prihodki

301.134

17.431 2011

Prihodki od najemnin

2010

14.880 2010

_graf 07

Dobički pri odtujitvah naložb

Prihodki od obresti

12.6.1.2. Odhodki od naložb Odhodki od naložb so v letu 2012 znašali 2.970.061 EUR in so bili za 51,8 odstotka nižji kot preteklo leto. Nanašajo se na: ·· prevrednotovalne finančne odhodke naložb zavarovancev na kritnem skladu z naložbenim tveganjem v višini 2.272.894 EUR, ·· odhodke iz naslova prodaje naložb v višini 555.682 EUR, od tega 421.388 EUR na kritnem premoženju, 129.460 EUR na kritnem skladu in 4.834 EUR na lastnih virih premoženjskih zavarovanj, ·· odhodek iz naslova amortizacije naložbenih nepremičnin v višini 4.727 EUR, ·· odhodke iz naslova obresti od posojila v višini 116.792 EUR, od tega 116.503 EUR na kritnem premoženju, 216 EUR na kritnem skladu ter 73 EUR na kritnem skladu 2 ·· ter druge finančne odhodke v višini 19.964 EUR.

Glede na to, da prevrednotovalni finančni odhodki naložb zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, ne vplivajo na poslovni izid, jih v nadaljevanju ne navajamo več.

59

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Finančni odhodki glede na vir _tabela 12 zneski v EUR, struktura v % Kritno premoženje Kritni sklad življenjskih zavarovanj

2010

%

2011

%

2012

%

11/10

12/11

242.257

11,9

613.495

10,0

557.073

18,8

253,2

90,8

88.904

4,4

13.315

0,2

134.408

4,5

15,0

1.009,4

Kritni sklad življenjskih zavarovanj 2

73

Kritni sklad življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem Lastni viri - premoženjska zavarovanja

1.706.353

83,6

5.533.347

89,8

2.272.894

76,5

324,3

41,1

4.123

0,2

4.182

0,1

5.613

0,2

101,4

134,2

Lastni viri - življenjska zavarovanja

0

SKUPAJ

2.041.637

301,9

48,2

Odhodki od naložb zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

1.706.353

100,0

6.164.339 5.533.347

100,0

2.272.894

2.970.061

100,0

324,3

41,1

ODHODKI BREZ ODHODKOV OD NALOŽB ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

335.284

630.992

697.167

188,2

110,5

12.6.1.3. Donos naložb Donos naložb, kot razlika med prihodki in odhodki od naložb, brez donosa naložb zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, je v letu 2012 znašal 2.401.979 EUR in je za 21,4 odstotka višji kot v preteklem letu. Donos in donosnost naložb (donos/povprečno stanje naložb) po virih sredstev sta prikazana v tabeli.

Donos in donosnost naložb po virih sredstev _tabela 13 zneski v EUR, struktura v % Donos naložb (v EUR) Kritno premoženje Kritni sklad življenjskih zavarovanj Kritni sklad življenjskih zavarovanj 2 Kritni sklad življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem Lastni viri - premoženjska zavarovanja Lastni viri - življenjska zavarovanja SKUPAJ Naložbe zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje NALOŽBE ZAVAROVALNICE BREZ NALOŽB ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

Donosnost naložb (v %)

2010

2011

2012

2010

2011

2012

1.508.045

1.294.094

1.842.935

3,8

2,6

3,0

507.637

622.718

507.560

3,7

4,2

3,6

1.205

2.273

1.308

0,5

1,5

1,0

2.002.609

-3.004.507

1.285.502

9,2

-12,3

4,9

478

657

12.041

0,3

0,2

12,6

17.082

4,8

4.037.056

-1.084.765

3.649.345

5,3

-1,2

3,6

1.971.911

-3.063.462

1.247.367

9,5

-13,2

4,8

2.065.145

1.978.697

2.401.979

3,8

3,0

3,2

60


Donosnost po vrstah naložb v letu 2012 _tabela 15 v% Kritno premoženje

Kritni sklad

Kritni sklad 2

Kritni sklad z naložbenim tveganjem

Lastni viri premoženjskih zavarovanj

Depoziti in potrdila o vlogah

3,5

3,2

1,6

3,3

0,0

SKUPAJ* 3,4

Državne obveznice

4,2

4,7

0,7

0,0

0,0

4,3

Poslovne obveznice

2,7

2,2

0,0

0,0

0,0

2,7

Delnice

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Vzajemni skladi

-6,0

-9,2

0,0

5,0

0,0

-6,4

Nepremičnine

3,3

0,0

0,0

0,0

12,6

5,8

Posojila

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ostale naložbe

0,0

0,0

0,0

2,9

0,0

0,0

SKUPAJ

3,0

3,6

1,0

4,9

12,6

3,6

SKUPAJ BREZ NALOŽB ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

3,0

3,6

1,0

0,1

12,6

3,2

* Skupaj brez naložb zavarovancev

12.6.2.

Naložbena politika in struktura finančnih naložb

Naložbe zavarovalnice so razdeljene na naložbe kritnega premoženja, kritnega sklada, kritnega sklada 2 in kritnega sklada z naložbenim tveganjem. Za vsako od navedenih področij vodimo različno naložbeno politiko, kar se odraža v strukturi naložb posameznega sklada. Finančne naložbe so bile v letu 2012 izkazane v višini 102.952.521 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 8,5 odstotka.

Finančne naložbe glede na vir _tabela 16 zneski v EUR, struktura v % 2010

2011

2012

11/10

12/11

Kritno premoženje

41.385.808

56.437.611

60.599.965

136,4

107,4

Kritni sklad življenjskih zavarovanj

14.664.652

14.193.438

14.566.429

96,8

102,6

445.000

88.765

168.143

19,9

189,4

Kritni sklad življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem

24.919.938

24.138.905

27.617.984

96,9

114,4

Kritni sklad življenjskih zavarovanj 2

61

NALOŽBE SKUPAJ

81.415.398

94.858.719

102.952.521

116,5

108,5

Naložbe življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

23.716.699

24.138.905

27.617.984

101,8

114,4

NALOŽBE BREZ NALOŽB ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

57.698.699

70.719.814

75.334.537

122,6

106,5

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

12.6.2.1. Kritno premoženje Kritno premoženje predstavljajo naložbe, namenjene kritju zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki jih je zavarovalnica oblikovala iz naslova premoženjskih zavarovanj. Na dan 31. 12. 2012 znašajo 60.599.965 EUR in so v primerjavi z letom 2011 večje za 7,4 odstotka. Naložbena politika je konzervativna, saj naložbe s fiksnim donosom predstavljajo kar 98,1 odstotka vseh naložb. Naložbe v obveznice znašajo 39.957.490 EUR in predstavljajo 65,9 odstotka naložb kritnega premoženja. Struktura obveznic je sledeča: 35,9 odstotka državnih obveznic, 4,1 odstotka poslovnih obveznic z jamstvom države, 3,5 odstotka kritih obveznic (t. i. covered bondov) in 22,5 odstotka ostalih poslovnih obveznic. Naložbe v depozite in posojila znašajo 19.489.881 EUR in predstavljajo 32,2 odstotka vseh naložb. Delež naložb v lastniške vrednostne papirje (v kapitalske naložbe, delnice, delniške in mešane vzajemne sklade) znaša 1.152.594 EUR (1,9 odstotka naložb). Pri izboru naložb smo upoštevali zakonske omejitve pri posameznih vrstah naložb ter načelo razpršenosti, ročnosti in valutne usklajenosti.

62


Struktura naložb kritnega premoženja _graf 08

2010 Državne obveznice 28,9 % Obvezniški vzajemni skladi

5,7 %

Ostali vzajemni skladi*

8,5 %

Poslovne obveznice 19,2 %

Depoziti in CD-ji 37,7 %

2011 Državne obveznice 37,0 % Ostali vzajemni skladi*

3,0 %

Poslovne obveznice 24,7 %

Depoziti in CD-ji 35,3 %

2012 Državne obveznice 35,9 % Ostali vzajemni skladi*

1,9 %

Poslovne obveznice 30,1 %

Depoziti in CD-ji 32,2 % *pod ostalimi vzajemnimi skladi so zajeti delniški vzajemni skladi ter kapitalska naložba

63

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Iz podatkov o strukturi naložb za zadnja tri leta so razvidne naslednje spremembe v strukturi naložb: ·· zmanjšanje depozitov in povečanje obveznic, ·· zmanjšanje naložb v vzajemne sklade, ·· uvrstitev kritih obveznic (t. i. covered bondov) v naložben portfelj, kot oblike obveznic z dodatnim zavarovanjem.

12.6.2.2. Kritni sklad življenjskih zavarovanj Kritni sklad življenjskih zavarovanj predstavljajo naložbe, namenjene kritju zavarovalno-tehničnih rezervacij, oblikovanih iz naslova življenjskih zavarovanj. Naložbe kritnega sklada so na dan 31. 12. 2012 znašale 14.566.429 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višje za 2,6 odstotka. Največ naložb kritnega sklada je v obveznicah, ki so konec leta 2012 znašale 11.070.156 EUR in predstavljale 76 odstotkov naložb kritnega sklada. Naložbe v depozite in potrdila o vlogah so znašale 3.496.273 EUR in so predstavljale 24 odstotkov naložb. Naložbe v mešani vzajemni sklad smo v letu 2012 prodali.

64


Struktura naložb kritnega sklada _graf 09

2010 Depoziti in CD-ji 22,2 % Obvezniški vzajemni skladi

3,4 %

Mešani vzajemni skladi

2,8 %

Poslovne obveznice 16,0 %

Državne obveznice 55,6 %

2011 Depoziti in CD-ji 20,3 % Mešani vzajemni skladi

2,6 %

Poslovne obveznice 19,5 %

Državne obveznice 57,6 %

2012 Depoziti in CD-ji 24,0 % Poslovne obveznice 21,0 %

Državne obveznice 55,0 %

65

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

12.6.2.3. Kritni sklad življenjskih zavarovanj 2 Kritni sklad življenjskih zavarovanj 2 je namenjen kritju obveznosti do zavarovancev iz naslova življenjskih zavarovanj za primer smrti, s kritjem nastanka hujše bolezni. Naložbe kritnega sklada 2 so 31. 12. 2012 znašale 168.143 EUR. Naložbe v obveznice znašajo 73.015 EUR in predstavljajo 43,4 odstotka naložb kritnega sklada 2. Naložbe v depozite znašajo 34.900 EUR, kar predstavlja 20,8 odstotka naložb. Naložbe v obvezniški vzajemni sklad predstavljajo 35,8 odstotka (60.228 EUR).

12.6.2.4. Kritni sklad življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem Naložbeno politiko kritnega sklada življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem definirajo zavarovanci, saj pokritost matematičnih rezervacij zagotavljamo z nalaganjem v vzajemne sklade po izboru zavarovancev. Stanje naložb kritnega sklada z naložbenim tveganjem se je v primerjavi z letom 2011 povečalo za 14,4 odstotka in je znašalo 27.617.984 EUR. Gre za sredstva zavarovancev, ki so v višini 26.776.984 EUR (97,0 odstotka) naložena v vzajemne sklade in depozit v višini 841.000 EUR (3,0 odstotki).

12.7.

Drugi prihodki

Drugi prihodki zajemajo v pretežnem delu prihodke od prodanih zelenih kart, zaračunane in plačane zamudne obresti, zaračunane stroške prekinitev polic strankam, povračila sodnih stroškov ter prihodke, ki izvirajo iz drugih naslovov. V letu 2012 je nastalo za 998.636 EUR takih prihodkov. Od primerljivega leta so nižji za 0,99 odstotka. Prihodki od prodanih zelenih kart zajemajo najvišji 26,0-odstotni delež v drugih prihodkih in so porasli za 7,9 odstotka. Drugi največji delež drugih prihodkov so zaračunane in plačane zamudne obresti pri poplačilu terjatev iz zavarovalnih premij in so padle za 16,8 odstotka. Porast prihodkov je bil zabeležen pri povračilih pravdnih stroškov v primerjavi s preteklim letom za 7,6 odstotka.

12.8.

Drugi odhodki s slabitvami poslovnih terjatev

V primerjavi s predhodnim poslovnim letom je v letu 2012 zabeležen porast drugih odhodkov za 3,6 odstotka. Ti so nastali v višini 2.278.114 EUR. Manjši porast odhodkov v primerljivem letu je predvsem posledica vrednostno manjšega porasta slabitev poslovnih terjatev do regresnih zavezancev, ki so v primerjavi s predhodnim letom nižje za 70.011 EUR, medtem ko so slabitve premoženjskih terjatev iz zavarovalnih poslov višje za 33.389 EUR. Večina slabitev je bila izvedena pri premoženjskih terjatvah iz naslova zavarovalnih premij ter regresnih terjatev. K ohranjanju odhodkov na ravni preteklega poslovnega leta, navkljub slabšemu gospodarskemu stanju, je prispevala učinkovita in pospešena predsodna in sodna izterjava vseh zapadlih in neplačanih terjatev.

66


13. FINANČNI POLOŽAJ 13.1.

Struktura sredstev in obveznosti9

Bilančna vsota Zavarovalnice Tilia je na dan 31. 12. 2012 znašala 158,5 mio EUR, kar je 7,0 odstotkov več kot konec leta 2011. Največji delež, to je 47,5 odstotka, v strukturi sredstev predstavljajo finančne naložbe. Njihova višina na dan 31. 12. 2012 znaša 75.334.537 EUR in je glede na predhodno leto porasla za 6,5 odstotka. Delež terjatev med sredstvi je 14,5-odstoten, njihova višina na dan 31. 12. 2012 znaša 22.986.686 EUR in se je glede na predhodno leto zvišala za 1,8 odstotka.

Struktura sredstev _tabela 17 zneski v EUR, struktura v % SREDSTVA Neopredmetena sredstva Opredmetena osnovna sredstva Nekratkoročna sredstva, namenjena za prodajo

2010

%

2011

%

2012

%

11/10

12/11

757.369

0,6

942.419

0,6

947.892

0,6

124,4

100,6

5.495.446

4,0

5.350.677

3,6

5.428.987

3,4

97,4

101,5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

Odložene terjatve za davek

162.395

0,1

490.169

0,3

74.462

0,0

301,8

15,2

Naložbene nepremičnine

366.868

0,3

367.999

0,2

348.391

0,2

100,3

94,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

Finančne naložbe

57.698.700

42,4

70.719.814

47,7

75.334.537

47,5

122,6

106,5

Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

23.716.699

17,4

24.138.905

16,3

27.617.984

17,4

101,8

114,4

Znesek ZTR prenesen pozavarovateljem

20.318.888

14,9

19.600.475

13,2

20.481.568

12,9

96,5

104,5

Terjatve

23.364.397

17,2

22.582.787

15,2

22.986.686

14,5

96,7

101,8

280.390

0,2

415.048

0,3

268.428

0,2

148,0

64,7

3.821.942

2,8

3.444.753

2,3

4.671.068

2,9

90,1

135,6

82.745

0,1

101.187

0,1

361.288

0,2

122,3

357,0

136.065.838

100

148.154.233

100

158.521.290

100

108,9

107,0

Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah

Druga sredstva Razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj Denar in denarni ustrezniki SKUPAJ

V strukturi obveznosti so imele konec leta 2012 zavarovalno-tehnične rezervacije največji delež. Na dan 31. 12. 2012 je ta strukturni delež znašal 61,7 odstotka, rezervacije pa so porasle za 6,9 odstotka. Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje na dan 31. 1. 2012, znašajo 27.034.945 EUR, kar predstavlja 17,1-odstotni delež v celotnih virih in 14,2-odstotno rast glede na preteklo leto. Kapital v višini 19.814.716 EUR predstavlja 12,5-odstotni delež v obveznostih in 16,3-odstotno rast glede na preteklo leto.

V izkazu finančnega položaja so medsebojne terjatve in obveznosti med kritnim premoženjem in kritnim skladom izločene, zaradi česar prihaja do razlike v višini bilančne vsote v primerjavi z izkazi, izdelanimi skladno s Sklepom AZN SKL 2009.

9

67

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Struktura obveznosti _tabela 18 zneski v EUR, struktura v % KAPITAL IN OBVEZNOSTI Kapital Podrejene obveznosti

2010

%

2011

%

2012

%

11/10

12/11

16.791.450

12,3

17.032.474

11,5

19.814.716

12,5

101,4

116,3

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

Zavarovalno-tehnične rezervacije

87.589.757

64,4

91.451.272

61,7

97.802.929

61,7

104,4

106,9

ZTR v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

23.626.363

17,4

23.673.371

16,0

27.034.945

17,1

100,2

114,2

377.297

0,3

386.615

0,3

414.376

0,3

102,5

107,2

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

47.763

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

Obveznosti iz finančnih pogodb

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

Druge finančne obveznosti

0

0,0

8.500.000

5,7

2.670.000

1,7

0,0

31,4

Druge rezervacije Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo Odložene obveznosti za davek

Obveznosti iz poslovanja

4.896.582

3,6

3.704.216

2,5

5.881.740

3,7

75,6

158,8

Ostale obveznosti

2.736.624

2,0

3.406.285

2,3

4.902.584

3,1

124,5

143,9

136.065.836

100

148.154.233

100

158.521.290

100

108,9

107,0

SKUPAJ

13.2.

Kapitalska ustreznost

Zavarovalnica Tilia je na dan 31. 12. 2012 beležila 2,1 mio EUR presežka razpoložljivega kapitala nad minimalnim kapitalom. Glede na stanje 31. 12. 2011 se je presežek nekoliko znižal. Presežek razpoložljivega kapitala nad zahtevanim minimalnim kapitalom pri premoženjskih zavarovanjih je za 328.772 EUR višji od presežka na zadnji dan preteklega poslovnega leta in znaša 1.586.483 EUR. Tudi pri življenjskih zavarovanjih je bil ugotovljen presežek razpoložljivega kapitala nad minimalnim za 509.583 EUR.

13.3.

Upravljanje terjatev

Neto stanje terjatev Zavarovalnice Tilia se je konec leta 2012 glede na leto prej znižalo, ker so se znižale terjatve do zavarovalcev za 2,4 odstotka, medtem ko je kosmata premija porasla za 4,6 odstotka. V zavarovalnici potekajo številne aktivnosti na področju izterjave. Izvajata jih prodajna mreža in Služba za izterjavo. Rezultati izvensodne in sodne izterjave so iz leta v leto boljši, izterjuje se vedno mlajše terjatve in izboljšuje se struktura terjatev.

68


14. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

14.1.

Organizacijska struktura upravljanja s tveganji

Zavarovalnica v tem trenutku ni organizirana na način, da bi imela organizacijsko enoto, ki bi se ukvarjala predvsem ali celo zgolj z upravljanjem s tveganji. Vzrok je predvsem v pomanjkanju in visoki ceni ustreznih kadrov. Vseeno v svoje poslovanje vse bolj uvaja sistematično upravljanje s tveganji, saj se zaveda, da bo bodoča zavarovalniška zakonodaja v okviru Solventnosti II določala zahtevani kapital glede na dejansko izpostavljenost glavnim tveganjem posamezne zavarovalnice. Zavarovalnica ima tako že od leta 2009 delavno skupino s člani iz različnih organizacijskih enot, ki kvartalno spremlja in finančno ovrednoti glavna tveganja družbe in vzdržuje katalog tveganj. Poleg tega so glavne naloge skupine sistematično širjenje kulture upravljanja s tveganji v celi družbi, integracija upravljanja s tveganji v poslovne procese družbe in razvoj ter širjenje metodologije za upravljanje s tveganji. Nadaljnje aktivnosti družbe bodo stremele k še bolj sistematičnemu in celovitemu pristopu redne spremljave in upravljanja s tveganji.

69

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

14.2.

Proces upravljanja s tveganji

Upravljanje s tveganji v svojem bistvu pomeni proces, s katerim družba stalno zagotavlja, da so njeni poslovni procesi usklajeni s strateškimi cilji, in to s pomočjo stalne spremljave svoje izpostavljenosti do različnih vrst tveganj. To družbi omogoča dobre in hitre odločitve pri iskanju novih poslovnih priložnosti in z njimi povezanimi tveganji. Uspešno obvladovanje tveganj družbi, vodstvu in zaposlenim zagotavlja stalno povečevanje ekonomske vrednosti in trajno uspešnost družbe v spreminjajočem se okolju. Obvladovanje tveganj pomeni nabor različnih metod in procesov prepoznave in popisa, merjenja ekonomskega učinka in verjetnosti nastanka, določitve prednostnih obravnav ter koordinirane uporabe sredstev in ljudi za zmanjšanje, spremljavo in obvladovanje različnih tveganj. Proces obvladovanja tveganj razdelimo v naslednje korake: določitev vsebine, popis tveganj, ovrednotenje tveganj in obvladovanje tveganj. Potem ko smo tveganja popisali in ovrednotili, pa lahko različne postopke za nadaljnjo upravljanje s tveganji razdelimo na:

14.2.1.

Odprava tveganja

Odprava tveganja pomeni izogniti se vsem aktivnostim, povezanim s tveganji, katerim se želimo izogniti oziroma jih odpraviti. Na ta način se sicer tveganju v celoti izognemo, vendar se hkrati odrečemo potencialnemu dobičku, povezanemu s temi aktivnostmi, zato ta postopek v praksi ni najbolj pogost. Primer tega tveganja v zavarovalništvu je npr. prenehanje sklepanja določenih vrst zavarovanj kot npr. zavarovanja kreditov ali zavarovanja posevkov in plodov.

14.2.2.

Zmanjšanje tveganja

Zmanjšanje tveganja vključuje aktivnosti, s katerimi zmanjšamo verjetnost ali finančno izgubo tveganja, ki bi ga radi zmanjšali. Npr. različne preventivne aktivnosti (mreže proti toči, izgradnja ograje proti kraji, inkrementen način izdelave programske opreme, uvedbe notranjih kontrol v postopke družbe, ozaveščanje zaposlenih o pomembnosti zmanjšanja določenih tveganj itd.). Je pa zmanjšanje tveganja pogosto povezano z določenimi stroški in treba je ugotoviti, ali pričakovano zmanjšanje tveganja odtehta te stroške, oziroma iskati kompromis v aktivnostih, da je razmerje med vloženimi sredstvi in zmanjšanim tveganjem optimalno.

14.2.3.

Prenos tveganja

Najbolj pogost primer prenosa tveganja je prenos aktivnosti, povezanih s tveganjem, na zunanjega izvajalca (npr. tveganje visokih stroškov bolniškega dopusta čistilk se zamenja s stroškom za najem čistilnega servisa).

14.2.4.

Sprejem tveganja

Sprejem tveganja pomeni, da smo pripravljeni sprejeti finančno izgubo tveganja, če do nje pride. Sprejem tveganja je primeren predvsem takrat, ko finančna izguba tveganja ne more resno ogroziti poslovanja družbe in hkrati dolgoročno ocenjujemo, da bi zmanjšanje ali odprava tega tveganja pomenila za organizacijo večji strošek kot pa sam sprejem tveganja. Primer tega so ustanovitve lastnih zavarovalnic (angl. captives) večjih sistemov oziroma lastna izravnava teh tveganj v sistemu (npr. odločitev, da v večjih družbah ne zavarujejo avtomobilskega

70


kaska). Določena tveganja je v vsakem primeru treba sprejeti, saj jih ni mogoče odpraviti (npr. tveganje nastanka vojnih ali terorističnih dogodkov). V okviru obvladovanja tveganj vse navedene faze niso nikoli zaključene, ampak se stalno ponavljajo oziroma jih je treba izvajati. Tako je ves čas treba bdeti nad tem, ali so se pojavila določena nova tveganja oziroma ali dosedanje ocene o finančnem učinku tveganj še držijo. Lahko se namreč spremeni samo poslovno okolje ali pa nastopijo nove okoliščine, ki vplivajo na drugačen učinek tveganja.

14.2.5.

Sistem notranjih kontrol in upravljanje tveganj

Notranje kontrole so postopki, ki jih izvajajo vodstvo in zaposleni ter dajejo razumno zagotovilo, da bodo cilji organizacije doseženi, in se jih izvaja na vseh ravneh z namenom obvladovanja tveganj. Zavarovalnica Tilia ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol pri vseh delovnih procesih. Kontrolni postopki obsegajo postopke in dejanja, ki zagotavljajo učinkovitost in uspešnost delovanja, zanesljivost računovodskega poročanja, skladnost z zakonodajo ter drugimi zunanjimi in notranjimi pravili. Skladno z Zakonom o zavarovalništvu je v Zavarovalnici Tilia organizirana Služba za notranjo revizijo (SNR), ki presoja primernost in učinkovitost vzpostavljenih notranjih kontrol ter njihovo zanesljivost pri uresničevanju strateških ciljev družbe in upravljanju tveganj. O izidih svojega dela SNR poroča upravi, revizijski komisiji in nadzornemu svetu družbe.

14.3.

Tveganje kapitalske neustreznosti

Razpoložljivi kapital in kapitalske zahteve zavarovalnica izračuna skladno z Zakonom o zavarovalništvu in na podlagi zakona izdanih zakonskih predpisov o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk pri izračunu razpoložljivega kapitala zavarovalnice ter kapitalske ustreznosti, o podrobnejših lastnostih in vrstah postavk, ki se upoštevajo pri izračunu razpoložljivega kapitala in kapitalske ustreznosti, o podrobnejših lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov in nelikvidnih sredstev ter o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnice. Dodatna pojasnila so podana v računovodskem delu poročila, tj. v poglavju 3.5.2. Tveganje kapitala in kapitalske neustreznosti.

71

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

14.4.

Zavarovalna tveganja

Dejavnost zavarovalništva je povezana z naslednjimi zavarovalnimi tveganji: ·· tveganje pri sprejemu rizikov v zavarovanje, ·· cenovno tveganje, ·· tveganje, da je produkt neustrezno načrtovan, ·· tveganje nastanka nepričakovanega obsega škod, ·· tveganje lastnih samopridržajev, ·· tveganje zavarovalno-tehničnih rezervacij, ·· tveganje pozavarovalnega programa.

Zavarovalnica poskuša z raznimi aktivnostmi zmanjševati tveganja in tako doseči visoko stabilnost poslovanja. Med ukrepi, ki jih izvaja, so predvsem dodatna izobraževanja, omejevanje pooblastil pri masovni produkciji z natančnimi navodili, redno spremljanje in analiziranje rezultatov ter produkcije posameznih zavarovalnih vrst in produktov, spremljanje tržišča, proučevanje ustreznosti pozavarovalne zaščite. Natančna opredelitev tveganj in izvajanje aktivnosti za njihovo zmanjšanje je navedeno v računovodskem delu poročila, in sicer v poglavju 3.5.3. Zavarovalna tveganja.

14.5.

Tržna tveganja

14.5.1.

Valutno tveganje

Naložbe kritnega premoženja in kritnih skladov so v celoti nominirane v evrih. Le na kritnem skladu z naložbenim tveganjem se pojavljajo naložbe v dolarjih, saj lahko zavarovanci izbirajo tudi dolarske vzajemne sklade, pri čemer pa prevzemajo tudi valutno tveganje. Struktura naložb je valutno povsem usklajena z obveznostmi, saj se tudi pri obveznostih pojavljajo druge valute (dolarji) le na kritnem skladu z naložbenim tveganjem. Delež dolarskih naložb znaša 2,9 odstotka, kolikor znaša tudi delež obveznosti. Vse druge obveznosti iz zavarovalnih pogodb so v evrih, tako da potrebe po ukrepih za zmanjšanje valutnega tveganja ni.

14.5.2.

Obrestno tveganje in ostala tržna tveganja

V naložbah zavarovalnice, brez naložb zavarovancev, ki sami prevzemajo naložbeno tveganje, predstavljajo obveznice več kot polovico (67,8 odstotka) vseh naložb. Iz navedenega izhaja, da je obrestno tveganje prisotno, saj sprememba obrestnih mer na trgu vpliva na tržno vrednost naložb. Prisotno je tudi tveganje spremembe obrestnih mer ob reinvestiranju, zato si zavarovalnica prizadeva uskladiti ročnost naložb z ročnostjo obveznosti do najvišje možne mere. Za zmanjševanje obrestnega tveganja v zavarovalnici nismo uporabili izvedenih finančnih instrumentov. Podrobnejša obrazložitev obrestnega tveganja z analizo občutljivosti je podana v računovodskem delu poročila, in sicer v poglavju 3.5.1. Finančna tveganja.

72


14.5.3.

Tveganje spremembe tržnih cen lastniških vrednostnih papirjev

Tveganje spremembe vrednosti lastniških vrednostnih papirjev se pojavlja pri delnicah ter delniških in mešanih vzajemnih skladih, saj nihanja cen lastniških vrednostnih papirjev vplivajo na izkazano vrednost portfelja. Zavarovalnica obvladuje to tveganje prek limitov dovoljene izpostavljenosti za to skupino vrednostnih papirjev in s čim večjo razpršenostjo po izdajateljih vrednostnih papirjev. Tveganje spremembe tržnih cen lastniških vrednostnih papirjev se je v letu 2012 v primerjavi s preteklim letom znižalo glede na to, da se je delež tovrstnih naložb v portfelju znižal iz 2,9 odstotka na 1,5 odstotka vseh naložb. V primeru 20,0-odstotnega padca cen lastniških vrednostnih papirjev bi se tržna vrednost naložb zavarovalnice znižala za 180.300 EUR, kar pomeni le 0,24-odstotno spremembo vrednosti portfelja.

14.5.4.

Tveganje koncentracije naložb

Tveganje koncentracije naložb zavarovalnica zmanjšuje z visoko stopnjo razpršenosti naložbenega portfelja, pri čemer dosledno upošteva Zakon o zavarovalništvu, podzakonske akte, ki se nanašajo na vrste, lastnosti in omejitve posameznih naložb, kakor tudi interni Pravilnik o nalaganju prostih finančnih sredstev. Državni vrednostni papirji predstavljajo 39,6 odstotka vseh naložb zavarovalnice. Ostale naložbe so razpršene med 30 izdajateljev, tako da izpostavljenost po izdajatelju ni višja od 4 odstotkov naložbenega portfelja. Višja izpostavljenost je le pri banki, kjer imamo odpoklicni depozit in skupna izpostavljenost predstavlja 6,6 odstotka celotnega portfelja. Glede na to, da je pri odločanju za posamezno naložbo tveganje koncentracije naložb pomembno merilo, zaradi katerega včasih dosegamo nižjo donosnost naložb, ocenjujemo, da to tveganje zadovoljivo obvladujemo. Dodatna pojasnila o geografski in panožni koncentraciji naložb so podana v računovodskem delu poročila, in sicer v poglavju 3.5.1. Finančna tveganja.

14.6.

Likvidnostno tveganje

Tveganja, ki so povezana z zagotavljanjem likvidnosti zavarovalnice, smo obvladovali z učinkovitim finančnim načrtovanjem, upravljanjem naložb in najetjem kreditne linije pri poslovni banki. Kratkoročno smo zagotavljali likvidnost z dnevnim, tedenskim, mesečnim in letnim načrtovanjem denarnih tokov. Za lažje zagotavljanje dnevne likvidnosti ima zavarovalnica s štirimi bankami sklenjeno depozitno pogodbo na odpoklic, tako da so vse obveznosti poravnane pravočasno. V letu 2012 smo sklenili pogodbo o kreditni liniji v višini 5,0 mio EUR, ki jo lahko koristimo v primeru povečanih likvidnostnih potreb. V skladu z Zakonom o zavarovalništvu in podzakonskimi akti tedensko izračunavamo predpisani količnik likvidnosti, ki se je v letu 2012 gibal precej nad najnižjo zakonsko zahtevano vrednostjo in nikoli ni bil manjši od ena. Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju v letih 2011 in 2012 ocenjujemo kot minimalno. To področje je bilo primerno urejeno že v preteklem letu, zato v letu 2012 ni bilo potrebe po dodatnih ukrepih za zmanjšanje tveganja likvidnosti. Analiza finančnih naložb in finančnih obveznosti po zapadlosti je prikazana v računovodskem delu poročila, in sicer v poglavju 3.5.1. Finančna tveganja.

73

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

14.7.

Kreditno tveganje

Zavarovalnica je izpostavljena kreditnemu tveganju na strani naložb kot tveganju neizpolnitve obveznosti izdajateljev vrednostnih papirjev. V skladu z določbami Zakona o zavarovalništvu, podzakonskimi akti in internimi predpisi zavarovalnica nalaga presežke v depozite prvovrstnih bank, v primeru dolžniških vrednostnih papirjev pa le v izdajatelje z visoko bonitetno oceno. Naložbe v obveznice, ki imajo bonitetno oceno razreda A, predstavljajo 46,6 odstotka naložb. Ostale naložbe so zelo razpršene, saj so sredstva naložena pri 30 različnih finančnih institucijah. Analiza portfelja po bonitetnih ocenah je prikazana v računovodskem delu poročila, in sicer v poglavju 3.5.1. Finančna tveganja.

14.8.

Operativno tveganje

14.8.1.

Prodajno tveganje

Prodaja zavarovalnih storitev prinaša s seboj tudi različno izpostavljenost tveganjem, med katerimi so najpogostejša: pomanjkanje strokovnega in prodajnega znanja prodajnikov, nezadostne prodajne aktivnosti prodajnikov, pomanjkanje potrebnih informacij za kakovostno sklepanje zavarovanj, neažurnost in slaba kakovost dela prodajnikov. Vsa prodajna tveganja lahko pomenijo nekakovostno sklenjena zavarovanja, nezadovoljstvo strank, nedoseganje načrtovanih ciljev, izgubo ugleda zavarovalnice in dodatne obremenitve podpornih služb, ki neposredno ali posredno vplivajo na poslovni rezultat zavarovalnice.

Za obvladovanje tovrstnih tveganj v zavarovalnici je pomemben dobro načrtovan in sistematičen proces izobraževanja in obveščanja, sistem nadzora ter sistem notranjih kontrol. Navedeno izvajajo vodje prodajnih poti in direktorji predstavništev ob pomoči in nadzoru Področja podpore prodaji, pri čemer je bistvenega pomena tudi ustrezna informacijska podpora. S stalnim izpopolnjevanjem vseh treh sistemov in informacijske podpore skrbimo za ustrezno obvladovanje navedenih tveganj. Dokaz uspešnega obvladovanja teh tveganj so ne nazadnje tudi poslovni rezultati v letu 2012, ki se izkazujejo v nadpovprečni rasti zavarovalne premije glede na zavarovalni trg in ugodnem škodnem rezultatu.

74


14.8.2.

Tveganje pri likvidaciji škod

Tveganje škod pomeni, da bo v nekem obdobju število škod večje, kot je bilo načrtovano, ali da bodo povprečne škode višje od škod, ki so bile pričakovane. To tveganje je lahko posledica napačne ocene rizika pri sklepanju zavarovanja in prevelike geografske koncentracije rizikov, kakor tudi pojava novih vrst škod, spremembe prakse sodišč, povečanja ozaveščenosti ljudi o pravicah, ki jih imajo iz zavarovalnih pogodb, sprememb makroekonomskih okoliščin, neustreznih človeških posegov v okolje in tudi neustrezne oziroma nezadostne pozavarovalne zaščite. To tveganje poskušamo nadzorovati s poglobljenim ocenjevanjem rizikov pri sprejemanju v zavarovanje, omejevanjem pooblastil za sklepanje zavarovanj, s kontrolo koncentracije rizikov pri produktih, ki so vezani na kritja naravnih nesreč in požarnih rizikov večjih kompleksov, z razvijanjem IT podpore, ki bo omogočila natančen pregled nad kumuli. Prav tako že od leta 2010 za določene zavarovalne (pod)vrste določamo vnaprejšnje skupne dovoljene limite sklenjenih zavarovanj (zavarovalnih vsot) proti naravnim nesrečam za posamezno geografsko območje. Velikega pomena pri zmanjševanju tega tveganja predstavlja tudi naša (vsakoletna) natančna analiza pozavarovalne zaščite, naše konzervativno določanje samopridržajev in dobra pozavarovalna zaščita znotraj samopridržajev. Zavarovalnica Tilia obvladuje tveganje z ustreznim pozavarovanjem prek Pozavarovalnice Sava, s katero imamo sklenjeno pozavarovalno pogodbo. Kritje je zagotovljeno v obliki proporcionalnih pozavarovalnih pogodb, kot sta kvotno in ekscedentno pozavarovanje, in z neproporcionalnimi – škodno presežkovnimi pozavarovalnimi pogodbami ter po potrebi še s posameznimi fakultativnimi pogodbami (proporcionalnimi in neproporcionalnimi). Od prevzetega zavarovalnega posla lahko v lastni izravnavi obdržimo le tolikšen delež, kot ustreza naši izračunani izravnalni zmogljivosti, ki smo jo določili s tablicami maksimalnega kritja (samopridržaji).

Rezultati za leto 2012 so pokazali, da so bili naši postopki priprave ocene za škodno dogajanje v letu 2012 pravilni, saj izplačane škode niso presegle načrtovanih škod. Iz zgoraj navedenih razlogov ocenjujemo, da je to dobra praksa, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje, in ocenjujemo, da se bo naša izpostavljenost tveganju škod v letu 2013 v primerjavi s predhodnim letom na določenih zavarovalnih (pod)vrstah znižala oziroma pri drugih ostala nespremenjena.

14.8.3.

K adrovsko tveganje

Fluktuacija10 predstavlja glavno operativno tveganje na področju upravljanja s človeškimi viri. V letu 2012 smo zaposlili 41 delavcev (v letu 2011 42), 51 delavcem je delovno razmerje prenehalo (v letu 2011 47). Stopnja fluktuacije11 je tako glede na leto 2011 višja za 1,45 odstotne točke.

Fluktuacija predstavlja gibanje zaposlenih. Odraža se v odhodih zaposlenih iz družbe, ki jih je praviloma potrebno nadomestiti, kar družbi povzroča stroške (morebitne odpravnine, stroški nadomeščanja dela, stroški kadrovanja za nadomestno zaposlitev). 11 Stopnjo fluktuacije izračunamo tako, da število delavcev, ki so v opazovanem obdobju odšli, pomnoženo s sto, delimo s seštevkom števila zaposlenih na začetku opazovanega obdobja ter števila novozaposlenih v opazovanem obdobju. 10

75

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Glavnino vseh zaposlitev (78 odstotkov) in prenehanj delovnih razmerij (80 odstotkov) predstavljajo zaposlitve in prenehanja delovnih razmerij zaposlenim znotraj prodajno-trženjskega dela. Odhodi so predvsem posledica aktivnosti, usmerjenih v izboljšanje stroškovne učinkovitosti in produktivnosti. Da bi zmanjšali izpostavljenost kadrovskim tveganjem za leto 2013, načrtujemo uvedbo letnih pogovorov ter uvedbo celovitega kadrovskega informacijskega sistema kot podporo aktivnostim za razvoj zaposlenih (kompetence in sposobnosti, zadovoljstvo in učinkovitost, napredovanje in karierne poti, ocenjevanje, izobraževanje ipd.). Izpostavljenost kadrovskemu tveganju v letu 2012 ocenjujemo za zmerno in primerljivo izpostavljenosti v letu 2011.

14.8.4.

Tveganje ugleda

Tveganja na področju ugleda obvladujemo s premišljenimi in dobro načrtovanimi sporočili javnostim ter s stalno skrbjo za izboljšanje storitev našim strankam. Velika pozornost, ki jo namenjamo komunikaciji z javnostmi, je pripomogla k utrditvi ugleda in zaupanja javnosti do zavarovalnice. Pri nastopanju do javnosti želimo poudariti naše vrednote in delovati v inovativnem duhu, saj verjamemo, da je inovativnost tista, ki nas naredi drugačne, boljše in bolj dinamične od konkurence in ostalega poslovnega okolja. Izjemno pomembna usmeritev in skupna vrednota je združena v naši družbeni odgovornosti, ki se odraža v podpiranju razvoja široke palete družbenih dejavnosti v okolju in sonaravnega, ekološkega bivanja. Hkrati smo prepričani, da je najboljša storitev zagotovilo za uspešno poslovanje podjetja, k čemur ves čas stremimo.

Ocenjujemo, da so našo organizacijo poslovni partnerji in širša javnost resnično sprejeli kot uglednega, zanesljivega, strokovnega in zaupanja vrednega poslovnega partnerja.

76


15. NOTRANJA REVIZIJA Delovanje službe notranje revizije (v nadaljevanju SNR) je potekalo v skladu z Zakonom o zavarovalništvu, Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeksom notranjerevizijskih načel, Kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev ter Listino o ustanovitvi in delovanju službe za notranjo revizijo na neodvisen in nepristranski način ter s potrebno poklicno skrbnostjo. Letni program dela Službe za notranjo revizijo za leto 2012 je uprava potrdila na svoji 231. seji 17. 1. 2012.

Notranja revizija je sestavni del sistema notranjega nadziranja družbe, ki zagotavlja neodvisno, redno in celovito pregledovanje in ocenjevanje ustreznosti upravljanja družbe, upravljanja tveganja in kontrolnih postopkov kot podlago za doseganje zastavljenih ciljev družbe. V letu 2012 je bilo načrtovanih 18 revizijskih pregledov, od katerih smo jih izvedli 14. Dve reviziji sta bili po sklepu uprave zaradi zasedenosti in odsotnosti revidirancev ter dokončevanja projekta prestavljeni v leto 2013. Kontrolni sistem je v zavarovalnici na splošno dober in vzpostavljene so učinkovite notranje kontrole. Na podlagi opravljenih pregledov ugotavljamo, da so še priložnosti za izboljšave. Vodstvo dobro obvladuje poslovanje, prav tako se odgovornosti in pooblastila v praksi izvajajo. Na področjih, kjer se pojavijo odstopanja, sledijo takojšnji ukrepi in neprestano izpopolnjevanje postopkov. Pri pregledu revidiranih področij so bile ugotovljena odstopanja, na katera je SNR opozorila ter podala priporočila in ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti. V okviru rednih pregledov je bila pozornost osredotočena tudi na verjetnost nastanka prevar ter izpostavljenost oziroma morebitno ranljivost na področju IT podpore poslovanju. Sistem notranjih kontrol na področjih, ki so bili predmet pregleda, je vzpostavljen in deluje tako, da preprečuje nastanek morebitnih prevar. SNR je izvedla tudi več neformalnih svetovalnih poslov, ki so se nanašali predvsem na preglede pravilnikov in navodil. Aktivno smo sodelovali v projektnih skupinah za obvladovanje tveganj in uvajanje Solvency II. Služba za notranjo revizijo je upravi družbe predložila revizijska poročila. Uprava se je z njimi seznanila, potrdila predlagana priporočila in sprejela ustrezne ukrepe za odpravo kršitev in nepravilnosti. SNR je v opazovanem obdobju podala 125 priporočil. Upoštevanje priporočil notranje revizije je eden od kriterijev merjenja uspešnosti dela SNR (cilj je uresničitev priporočil v višini 85 odstotkov). Uresničenih je bilo 95,7 odstotka vseh zapadlih priporočil, kar je za 15,7 odstotnih točk več kot lani v istem obdobju. SNR redno spremlja uresničevanje danih priporočil in o tem enkrat mesečno poroča upravi družbe. S posredovanjem priporočil in sprejemanjem ukrepov za odpravo nepravilnosti ter za izboljšanje ureditve notranjih kontrol so poslovodstvu zagotovljene informacije, ki so podlaga za prepoznavanje in ocenjevanje možnih tveganj v zavarovalnici.

77

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

16. RAZVOJNE AKTIVNOSTI 16.1.

Aktivnosti na področju razvoja

16.1.1.

R azvoj in prevzem rizika premoženjskih zavarovanj

·· Prenova in nadgradnja obstoječih zavarovalnih podlag ter razvoj novih podlag. V letu 2012 je bilo izvedenih kar nekaj novosti/sprememb, med katerimi so glavne predvsem naslednje: uveden je bil nov produkt za zavarovanje proti terorističnim dejanjem, ki je novost na slovenskem zavarovalnem trgu, poleg tega pa smo trgu ponudili prenovljen zavarovalni produkt za avtomobilsko zavarovanje po sistemu prevoženih kilometrov ter prenovljeno zavarovanje avtomobilske asistence. Prav tako smo v tem letu prevedli večino pomembnejših zavarovalnih pogojev v angleški jezik. ·· Poglobljeno vključevanje v procese prodaje. V okviru tega cilja si prizadevamo doseči izboljšanje strokovnega znanja zaposlenih v prodaji ter doseči povišanje zadovoljstva strank zaradi strokovnosti naših zaposlenih. Tako smo v letu 2012 organizirali strokovne delavnice na temo določanja PML-ov in prevzema rizikov v zavarovanje ter tradicionalni strokovni seminar za neživljenjska zavarovanja. ·· Zagotavljanje nadzora nad zavarovalno-tehničnim rezultatom. Redno spremljamo zavarovalno-tehnične rezultate po posameznih zavarovalnih vrstah in izvajamo ustrezne analize (sami ali v sodelovanju z aktuarsko službo), ki nam pomagajo odkriti vzroke za njihova gibanja. Te analize nam služijo za oceno ustreznosti naših zavarovalno-tehničnih podlag in pokažejo potrebe po morebitnih spremembah. Iz zgoraj navedenih razlogov tako poteka natančno preverjanje škodnega rezultata pri strankah na področju transportnih zavarovanj ter kavcijskih in kreditnih zavarovanj, ki sodijo med najbolj tvegana. Za kavcijska zavarovanja je bila z namenom dodatne seznanitve z značilnostmi in pastmi omenjenega zavarovanja izdana okrožnica, prav tako pa so bile postavljene tudi nove (strožje) smernice za sam sprejem v zavarovanje. ·· Spremljanje razmer na zavarovalnem trgu in zahtev zakonodaje ter prilagajanje tem spremembam oziroma zahtevam. Gre za stalno nalogo, s katero zagotavljamo usklajenost naših zavarovalnih podlag z zakonodajo ter potrebami trga in zagotavljanje konkurenčnosti naše ponudbe. Iz tega razloga je bil v letu 2012 izdan nov premijski sistem za zavarovanje poklicnih odgovornosti nepremičninskih posrednikov in geodetov zaradi spremembe minimalnih zakonsko zahtevanih zavarovalnih vsot. ·· Poglobljeno vključevanje v proces podpore zavarovalnih produktov v IT podpori. Še naprej se aktivno vključujemo tudi v prenovo informacijskega sistema, in sicer predvsem na področju vnosa produktov v sistem ter prenove in nadgradnje že obstoječih podpor. Tako je bila v letu 2012 izvedena podpora gradbenim zavarovanjem ter pripravljen nov izpis za avtomobilska zavarovanja.

78


16.1.2.

R azvoj in prevzem rizika osebnih zavarovanj

·· Zaključek migracije življenjskih zavarovanj v enoten sistem. Zaključili smo z migracijo polic iz starega sistema za vodenje polic v enotni sistem, tako da so sedaj vse police, tako za življenjska kot za premoženjska zavarovanja, v enem sistemu. ·· Prenova in nadgradnja obstoječih zavarovalnih podlag ter razvoj novih podlag. Leto 2012 je bilo v znamenju poenotenja premij za oba spola skladno z Direktivo Sveta 2004/113/ ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi. Tako smo v septembru pripravili riziko življenjsko zavarovanje z novejšimi tablicami in spremenjeno strukturo stroškov, s katerim smo opozorili na prihajajoče spremembe in ponudili možnost za sklenitev ugodnejšega zavarovanja. Z 21. 12. 2012 pa smo spremenili vse zavarovalno-tehnične podlage za vsa življenjska zavarovanja z uvedbo enotnih tablice smrtnosti in enotnih incidenčnih tablic za hujše bolezni. Pri nekaterih produktih smo spremenili tudi strukturo vkalkuliranih stroškov, pri drugih zavarovalne pogoje, tako da so skladni s spremembo zakonodaje. ·· Spremljanje razmer na zavarovalnem trgu in zahtev zakonodaje ter prilagajanje tem spremembam oziroma zahtevam. Gre za stalno nalogo, s katero zagotavljamo usklajenost naših zavarovalnih podlag z zakonodajo in potrebami trga ter zagotavljanje konkurenčnosti naše ponudbe.

79

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

16.2. Investicije

16.2.1.

Informacijska tehnologija

Na področju informacijske tehnologije je bilo v letu 2012 največ poudarka na centralizaciji in konsolidaciji IT sistema, prenosu podatkovnega centra iz Save Re v skupni podatkovni center skupine na Zavarovalnici Tilia ter realizaciji projekta neprekinjenega poslovanja, ki je bil uspešno realiziran v zastavljenem roku.

16.2.1.1. Centralizacija, strojna oprema, varnostna politika Na omenjenem področju so bile izvedene naslednje aktivnosti: ·· dokončanje načrta neprekinjenega poslovanja ter vzpostavitev sekundarnega podatkovnega centra in rezervne lokacije, vključno z izvedbo testiranja načrta, ·· prenova LAN omrežja v visoko dostopno omrežje, ·· centralizacija in konsolidacija IT sistema, združitev podatkovnih centrov Sava Re in Zavarovalnice Tilia, začete aktivnosti pri centralizaciji in konsolidaciji hčerinskih podjetij Save Re, ·· priprava centralnega domenskega okolja in skupnega Exchange poštnega sistema za celotno skupino Sava Re, ·· nadgradnja diskovnega sistema in vzpostavitev visoke razpoložljivosti SAN omrežja.

16.2.1.2. Internet, intranet, komunikacije Na omenjenem področju so bile izvedene naslednje aktivnosti: ·· nadgradnja poštnega strežnika Exchange na najnovejšo verzijo, ·· posodobitev zunanjega omrežja MPLS z zagotovljenimi SLA parametri, redundatnim ponudnikom interneta, vključenim vzdrževanjem in upravljanjem povezav ter možnostjo brezplačne IP telefonije znotraj celotne skupine.

16.2.1.3. Programska oprema Na omenjenem področju so bile izvedene naslednje aktivnosti: ·· omejevanje dostopov zunanjih partnerjev ter zagotovitev sledljivosti pri dostopih zunanjih partnerjev do naših strežnikov, ·· vzpostavitev sistema Redmine za potrebe Helpdeska in spremljanja aktivnosti zaposlenih ter projektnega dela, ·· krovna pogodba za Microsoft licence za celotno skupino Sava Re, ·· uvedba stroškovnega računovodstva v programu Navision, ·· oblikovanje skrbniške skupine za nadgradnje in razvoj programske opreme, ·· nadaljevanje aktivnosti v direktorskem informacijskem sistemu za področje premoženjskih in življenjskih zavarovanj, nadgradnja sistema za področje statistik in izdelava OLAP kock za potrebe trženja in zavarovalne tehnike, ·· uvedba iTilia aplikacije za tablice in pametne telefone za fizične osebe.

80


16.2.2.

Ostale investicije

Družba je sledila poslovnemu in finančnemu načrtu izvajanja naložb v materialno osnovo za delo za leto 2012. Zaradi nadaljnje napovedi slabega gospodarskega stanja in iz razloga racionalnejšega pristopa k izvajanju investicij vseh načrtovanih ciljev nismo realizirali, zato tudi nismo v celoti porabili načrtovanih sredstev za investicije. Pri financiranju realiziranih projektov smo nadaljevali z začrtano politiko iz preteklih let in še vedno intenzivno iskali možnosti medsebojnega kompenziranja obveznosti in terjatev, sicer so bile investicije financirane iz prostih sredstev iz oblikovane razpoložljive amortizacije. Navedena sredstva so bila porabljena za investicijska vlaganja v poslovne objekte za zavarovalno dejavnost, pisarniško opremo, biro opremo in za nakup dodatnih oziroma zamenjavo rabljenih službenih vozil, pri čemer smo se v okviru celostne prenove voznega parka odločali med nabavo vozil in finančnim oziroma operativnim najemom vozil, ki sta z vidika financiranja ugodnejši od nakupa. Skozi celotno leto so bile aktivnosti usmerjene k realizaciji del tekočega vzdrževanja, del aktivnosti pa je bil usmerjen tudi k realizaciji investicijskih projektov. Največji del sredstev je bil porabljen za ureditev poslovnih prostorov Predstavništva Ljubljana, ki smo ga preselili v nove, sodobne prostore v okviru objekta Rotonda. Dokončno smo uredili tudi poslovne prostore Predstavništva Maribor, kjer delujemo v poslovnem delu novega kompleksa Hotela City. Razširili ter preuredili smo tudi zastopniško pisarno v Šentjerneju ter preselili Poslovalnico Jesenice na novo, ustreznejšo lokacijo. Dodatno smo iz razloga izvajanja poslovnih procesov okrepili vozni park družbe, saj smo kupili 5 dodatnih vozil. Skozi vse leto 2012 smo izvajali aktivnosti za prenovo upravne stavbe v Novem mestu, ki je bila sicer načrtovana za leto 2012, vendar se je izvedba zaradi kompleksnosti projekta prestavila v leto 2013. Kljub temu smo v letu 2012 že pridobili gradbeno dovoljenje, v sodelovanju s projektantsko hišo Spina, d. o. o., smo dogovorili in zasnovali dokončno različico projekta za izvedbo. V letu 2012 smo prodali poslovno nepotrebno nepremičnino na Dvoržakovi ulici v Ljubljani.

81

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

17. TRŽENJE IN TRŽNA MREŽA

Zavarujemo vas pred vsem. Razen pred vami samimi.

82


Riziko

anje

LUNA TBWA │ Foto: Ciril Jazbec

življenjsko zavarov

o enakopravnem Evropska direktiva ov bo od obravnavanju spol podražila premije % 21. decembra za 50 rovanja za ženske. življenjskega zava si zagotovite Zavarujte se prej in o. nižjo premijo za vedn

2/7/13 3:14 PM

Vsa zavarovanja lahko upravljate prek spleta.

OGL_TILIA_AVTO_ASISTENCA_222x285+5mm.indd 1

jemo pred vsem. Že več kot 20 let vas zavarupred vami samimi. Razen

vanje Avtomobilsko zavaro *

!

že od 66 € naprej

*Navedena letna zavarovalna premija 66 € + 0,6 centa/km velja za zavarovanje avtomobilske odgovornosti z zakonsko zavarovalno vsoto, in sicer za zavarovanca, starega 25 let ali več, ki je v skladu z zavarovalnimi pogoji razvrščen v 1. do 4. premijski razred in sklene zavarovanje za vozilo, katerega moč ne presega 59 kW, ter v zavarovalnem letu ne prevozi več kot 1.000 km.

OGL_MOJAVTOKM_148x210.indd 1

83

letno poročilo

2012

5/11/12 12:21 PM


Zavarovalnica Tilia, d. d.

17.1.

Politika trženja

17.1.1.

Novi produkti in prenova obstoječih produktov

Maja 2012 smo pričeli s trženjem povsem novega produkta s področja avtomobilskih zavarovanj, ki je namenjen tistim, ki prevozijo malo. Poimenovali smo ga MojAvtokm. Na področju avtomobilskih zavarovanj smo pripravili še eno novost, in sicer smo julija pričeli s trženjem prenovljenih paketov avtomobilske asistence. Premoženjskega produkta MojDom nismo spreminjali, nadaljevali smo z njegovim trženjem in navzkrižno prodajo produktov MojeŽivljenje in MojOtrok. Jeseni smo se posvetili življenjskim zavarovanjem, pospešeno smo tržili prenovljeni Term Life produkt (zavarovanje za primer smrti). Zaradi bližajoče se spremembe v zvezi z izenačitvijo spolov pri obračunu premije smo prodajo pospeševali zlasti pri ženskah.

17.1.2.

Ustrezna struktura zavarovanj

Pri premoženjskih zavarovanjih zasledujemo cilj pospeševanja prodaje dobičkonosnih zavarovalnih vrst. V letu 2012 smo tako realizirali visoke stopnje rasti na premoženjskih zavarovanjih in uspeli povečati delež ožjih premoženjskih zavarovanj v skupni premiji za eno odstotno točko. Za dosego boljše strukture zavarovanj smo pospeševali tudi prodajo življenjskih zavarovanj.

84


17.1.3.

Regijska organiziranost

Z regijsko organiziranostjo svoje prodajne aktivnosti lažje prilagajamo konkretnemu okolju. V letu 2012 smo najbolj povečali prodajo na področju SV regije.

Struktura kosmate premije po regijah

Regija JZ

4,7 %

2012

7,1 %

2010

3,1 %

14,1 %

2012

2011

12,4 %

2011

3,0 % 10,2 %

2010

2010

33,7 %

2012

6,8 %

34,3 %

2011

Regija SV

2012

34,7 %

2010

17.1.4.

Regija SZ

7,3 %

40,7 %

2012

Regija JV

2011

42,9 %

2011

2010

45,0 %

_graf 10

Strokovne službe

Prodajna mreža

Prodajne poti, preko katerih v zavarovalnici izvajamo prodajo zavarovanj, so univerzalna zastopniška mreža, specialna zastopniška mreža, komercialna mreža, lastna sklepalna mesta, honorarni zastopniki, internetna prodaja, zavarovalnozastopniške družbe, posredniške družbe in zunanja sklepalna mesta. Najpomembnejše kategorije, ki jih spremljamo in z ustreznimi ukrepi izboljšujemo v okviru učinkovitosti delovanja posamezne prodajne poti, so obseg zbrane premije, škodni rezultat, stroškovna učinkovitost, poplačljivost terjatev in delež reklamacij.

85

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Struktura kosmate premije po prodajnih poteh se je v letu 2012 v primerjavi s predhodnim letom spremenila predvsem v smeri zmanjšanja deležev honorarne zastopniške mreže, lastnih univerzalnih zastopnikov, komercialne mreže in zunanjih sklepalnih mest ter povečanja deleža zastopniških družb. Pri ostalih prodajnih poteh je prišlo do manjših sprememb deležev. Največ premije so v letu 2012 ustvarili univerzalni zastopniki in zastopniške družbe.

Struktura kosmate premije po prodajnih poteh

25,3 % 29,9 % 34,4 %

37,0 % 35,0 % 31,5 %

23,6 % 21,4 % 21,6 %

5,7 % 5,6 % 4,9 %

3,2 % 3,6 % 3,9 %

3,7 % 3,1 % 2,7 %

0,4 % 0,3 % 0,9 %

1,1 % 1,1 % 0,1 %

_graf 11

Agencije

Univerzalni zastopniki

Komercialna mreža

Zunanja sklepalna mesta

Lastna sklepalna mesta

Honorarni zastopniki

Specialni zastopniki

Internet

2010

2011

2012

86


17.1.5.

Novi komunikacijski in prodajni kanali

V letu 2012 smo razvili mobilno aplikacijo iTilia ter nadaljevali z razvojem spletne aplikacije e-Tilia, ki strankam omogočata enostaven dostop do podatkov o sklenjenih zavarovanjih ter drugih koristnih informacij. Število uporabnikov se konstantno povečuje.

17.1.6.

Pospeševanje prodaje

V letu 2012 smo s prodajnimi akcijami za pospeševanje prodaje podprli prodajo novega produkta MojAvtokm, prenovljenih produktov avtomobilske asistence in Term life zavarovanja. Poleg tega smo s prodajnimi akcijami in nagradnimi igrami pospeševali prodajo zavarovanj MojDom in MojeŽivljenje.

87

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

17.2.

Tržna mreža

Zavarovalnica Tilia je združena v 37 poslovnih enotah po vsej Sloveniji, v katerih nudimo svojim zavarovancem učinkovito sklepanje in pomoč v primeru nepredvidenih dogodkov.

ŠKOFJA LOKA KRANJ TRŽIČ RADOVLJICA JESENICE NOVA GORICA KOPER IZOLA POSTOJNA AJDOVŠČINA LJUBLJANA IVANČNA GORICA DVOR RIBNICA KOČEVJE ČRNOMELJ SEMIČ METLIKA NOVO MESTO ŽUŽEMBERK MIRNA PEČ TREBNJE ŠENTJERNEJ KRŠKO BREŽICE KRMELJ SEVNICA ZAGORJE TRBOVLJE MOZIRJE SLOVENJ GRADEC VELENJE CELJE PTUJ MARIBOR MURSKA SOBOTA

88


89

letno poroÄ?ilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

18. TRAJNOSTNI RAZVOJ

Trajnostni razvoj je sestavni del poslovnih procesov Zavarovalnice Tilia. Načela trajnostnega razvoja v največji možni meri vgrajujemo v svoje poslovanje, v izdelke, storitve in vsebine. Z razumevanjem medsebojne soodvisnosti in prepletenosti postavljamo v ospredje ustvarjanje ravnotežja med gospodarstvom, pridobitno dejavnostjo in civilno družbo. Z vgrajevanjem načel trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v poslovanje ustvarjamo novo dodano vrednost in dodatno konkurenčno razliko v primerjavi s tržnimi konkurenti.

90


Spodbujanje k uporabniku usmerjenega poslovnega okolja, ki zaposlenim omogoča razvoj lastnih potencialov, je pri doseganju trajnostnih ciljev za nas ključno. Eden izmed pomembnejših dosežkov je tudi proces spreminjanja poslovne kulture. Njegov namen je sprememba organizacijske kulture v smeri krepitve zavedanja zaposlenih o pomenu zadovoljstva uporabnikov na vseh ravneh za prihodnjo rast in razvoj. Naše temeljno vodilo pri uresničevanju odgovornega odnosa do naravnega okolja je omogočiti sodelavcem, uporabnikom in drugim deležnikom zdrav način življenja. Okoljske cilje tesno povezujemo z rednim poslovanjem, izvajamo številne dejavnosti za zmanjševanje porabe energije in omejevanje emisij v okolje. Z ekonomskega vidika pa trajnostni razvoj izkazujemo s tem, da s svojo prisotnostjo in poslovanjem na slovenskem trgu prispevamo h gospodarski rasti in ustvarjamo tržno vrednost lokalnih gospodarstev v vseh regijah, in sicer na trinajstih predstavništvih. Omogočamo zaposlitev skoraj štiristo osebam po vsej Sloveniji.

91

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

18.1.

Družbena odgovornost

Tudi v letu 2012 smo na Zavarovalnici Tilia dajali velik pomen odgovornemu ravnanju do vseh naših déležnikov. Menimo, da nam je s primerno komunikacijo in z odgovornimi dejanji v zadnjih letih uspelo ustvariti veliko boljšo prepoznavnost, pridobiti zaupanje in povečati ugled naše zavarovalnice med različnimi javnostmi. Smo vseslovenska zavarovalnica, ki kot del večje Skupine Sava Re zagotavlja varnost tako zavarovancem kot ostalim déležniškim skupinam. Pri nastopanju do javnosti želimo poudariti naše vrednote in delovati v inovativnem duhu, saj verjamemo, da je inovativnost tista, ki nas naredi drugačne, boljše in bolj dinamične od konkurence in ostalega poslovnega okolja. Izjemno pomembna usmeritev in skupna vrednota je združena v naši družbeni odgovornosti, ki se odraža v podpiranju razvoja široke palete družbenih dejavnosti v okolju in sonaravnega, ekološkega bivanja. Hkrati smo prepričani, da je najboljša storitev zagotovilo za uspešno poslovanje podjetja, k čemur ves čas stremimo.

18.1.1.

Komuniciranje z zavarovanci

S premišljeno komunikacijo sledimo usmeritvi, da posebno pozornost namenjamo razvoju dolgoročnih poslovnih odnosov s svojimi strankami, pri pridobivanju novih pa želimo zagotoviti percepcijo, da je pri iskanju možnosti za zavarovanje Zavarovalnica Tilia obvezna alternativa. Tako smo našim sedanjim kot prihodnjim zavarovancem v letu 2012 namenili pozornost s tremi večjimi oglaševalskim akcijami, in sicer MojAvtokm, MojAvto Asistenca in Riziko življenjsko zavarovanje, ter nagradnimi akcijami, raznimi publikacijami in novicami. Maja smo izvedli oglaševalsko kampanjo za avtomobilsko zavarovanje MojAvtokm, ki je revolucionaren produkt in popolna novost na slovenskem tržišču. Oktobra smo izvedli oglaševalsko kampanjo za prenovljeno avtomobilsko asistenco, ki smo jo poimenovali MojAvto Asistenca. Reklamno kampanjo za Riziko življenjsko zavarovanje smo ravno tako izvedli oktobra. Pri tej kampanji smo izkoristili priložnost poenotenja premije za oba spola in ženskam ponudili bistveno cenejše zavarovanje pred podražitvijo. Pri vseh treh kampanjah je bil medijski splet zelo širok, saj smo želeli z njimi obveščati o naših prednostih zelo široko ciljno skupino. Na lokalnih področjih smo omenjeno predstavili tudi v obliki kontaktnih oddaj na televiziji in radiu ter v obliki tiskanih oglasov v lokalnih tiskanih medijih. O novostih smo naše obstoječe zavarovance in potencialne zavarovance obveščali tudi z neposredno pošto, e-novicami, telefonskimi klici, pripravljali smo razne publikacije in objave v medijih. Za stalno asistenco naših zavarovancev smo skrbeli prek elektronskega naslova modra.stevilka@zav-tilia.si in brezplačne telefonske številke 080 22 45, kjer smo odgovarjali na vsa njihova vprašanja. Vse informacije so našim zavarovancem na voljo tudi na naši spletni strani www.zav-tilia.si. Še vedno pa postavljamo na prvo mesto osebne odnose. Odgovornost do strank tako uresničujemo s konkretnim in profesionalnim odnosom naših prodajnikov, ki obvladujejo razvejano prodajno mrežo. Da bi zagotovili kakovostno in korektno sodelovanje, prodajnike stalno izobražujemo in usposabljamo. Za potrebe predstavitve naše zavarovalnice smo pripravljali publikacije, ki zavarovance oskrbijo tako s podatki o ponudbi kot z rezultati poslovanja – zgibanke, letaki, predstavitvena gradiva, javne objave, letno poročilo.

92


V letu 2012 so za naše najmlajše zavarovance pripravili zelo odmevno nagradno igro »Treniraj z Blažem Kavčičem«. Našim zavarovancem smo se predstavili tudi na dveh sejmih, in sicer Gregorjevo in Agra.

18.1.2.

Komuniciranje s poslovnimi partnerji

Odnos do poslovnih partnerjev na Zavarovalnici Tilia negujemo tako na strokovni kot družabni ravni. Termin poslovni partnerji v tem kontekstu uporabljamo predvsem za pogodbene zavarovalnozastopniške in posredniške družbe ter druga zunanja sklepalna mesta, kot so npr. tehnične baze, prodajalci vozil ipd. Ker se zavedamo, da je zvestoba poslovnih partnerjev zelo pomembna, saj se lahko le tako sodelovanje z leti stopnjuje, namenjamo v Zavarovalnici Tilia tudi tej prodajni poti veliko pozornosti. Poslovne partnerje redno obveščamo in seznanjamo z vsemi novostmi in spremembami na področju produktov, sklepanja in prenove informacijskega sistema. Nudimo jim promocijski material in strokovno podporo tako po telefonu kot osebno na terenu. Zanje redno izvajamo oziroma organiziramo tudi izobraževanja za čim bolj uspešno trženje naših produktov. V letu 2012 smo organizirali več družabno-poslovnih srečanj, ločeno za zastopniške, posredniške agencije in zunanja sklepalna mesta, ter tako poglobili poznanstva in okrepili poslovno sodelovanje. S cilji spodbujanja in pomoči pri hitrejšem razvoju, izboljšanju dela ter obsega poslovanja, povečanju prepoznavnosti zavarovalnozastopniških družb in Zavarovalnice Tilia ter seveda krepitvi odnosov in medsebojnega sodelovanja smo pri poslovnih partnerjih nadaljevali s predstavitvijo koncepta združenja Tilia Top Team, ki je elitno združenje najboljših in najbolj razvojno usmerjenih zavarovalnozastopniških družb Zavarovalnice Tilia. V ta namen smo priredili tri različne poslovne dogodke in uspešno izpeljali nagradne igre, pri katerih je bila najbolj odmevna »Wimbledon«. Ob dobrem zaključku leta smo pripravili sedaj že tradicionalno kulturno-družabno srečanje poslovnih partnerjev, ki je bilo tokrat izvedeno v prvih dneh januarja 2013. Kot vsako leto je bilo odlično obiskano in kulturno obarvano, kar ima pomemben vpliv na ohranjanje in poglabljanje vezi ter odnosov tako na formalni kot na neformalni ravni. Prav tako poslanstvo ima tudi ‚Tilia Trophy‘ golf turnir, ki smo ga za svoje poslovne partnerje že peto leto priredili na golf igrišču na Otočcu. Na kulturnem področju smo poslovne partnerje gostili na odmevni predstavi Medeja v sklopu Ljubljanskega festivala. Skozi vse leto smo torej negovali sedanja in pridobivali nova poslovna poznanstva.

18.1.3.

Komuniciranje z zaposlenimi

Za dobro obveščenost zaposlenih, ustvarjanje pozitivne organizacijske klime in s tem večje pripadnosti podjetju je potekalo sprotno obveščanje o novostih, akcijah in ugodnostih prek elektronske pošte in interne spletne strani Portal. Za vse zaposlene je bila na Brdu pri Kranju organizirana vsakoletna izobraževalna konferenca, tokrat s poudarkom na temo ekologije oziroma okoljevarstva. Seznanjeni smo bili tudi s poslovnimi rezultati in z novim revolucionarnim produktom MojAvtokm. Da bi v podjetju okrepili kreativnost in inovativnost zaposlenih, smo vnovič razpisali interni razpis z naslovom Top Ideja 2012. Gre za motiviranje vseh zaposlenih, da s svojimi idejami, ki jih lahko oddajo prek interne spletne strani, sodelujejo pri uvedbi novosti v podjetju in si tako

93

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

prislužijo različne denarne nagrade. Z zbiranjem idej želimo vzpodbuditi vse zaposlene k prostovoljnemu sodelovanju pri izboljšavah delovnih postopkov, produktov in delovnega okolja. Cilj so ideje za izboljšave na ravni celotnega podjetja, boljša komunikacija med zaposlenimi in izgradnja boljše organizacijske kulture, kar lahko pripomore tudi k večji uspešnosti podjetja. Spodbujanje inovativnosti v podjetju je namreč ključ za razvoj in rast. Poleg tega so skozi vse leto potekala še druga strokovna izobraževanja. Z izleti in športnimi aktivnostmi smo krepili tako zdravje kot tekmovalnega duha in v septembru organizirali Tiliado – veliko športno-družabno srečanje vseh zaposlenih. Ob koncu leta pa smo priredili prednovoletno srečanje vseh zaposlenih. Posebno pozornost posvečamo tudi vsakodnevnemu internemu komuniciranju, in sicer z ažurno objavo novic in načrtovanih ali izvedenih aktivnosti prek internega spletnega portala. V letu 2012 je bila z namenom pospeševanja prodaje in kot vzpodbuda k delu organizirana nagradna igra Tilia Top 2012, in sicer za zaposlene v trženju. Nagrajeni so bili z bogatimi nagradami, kar je sodelujoče motiviralo in jim dalo nov zagon za sklepanje zavarovanj in izboljševanje odnosov znotraj sektorja. Sicer pa za naše zaposlene skrbimo tudi na druge načine, saj so skozi vse leto potekali preventivni zdravniški pregledi, izobraževanja o varstvu pri delu, poskrbljeno pa je bilo tudi za pokojninsko zavarovanje.

18.1.4.

Komuniciranje z mediji

Na novinarskih konferencah smo seznanjali medije in s tem širšo javnost s poslovnimi rezultati, z razvojem novih produktov, večjimi škodnimi dogodki, vključevanjem v okolje in drugimi pomembnimi dogajanji v zavarovalnici. Ob nekoliko manj pomembnih dogodkih smo pripravljali sporočila za javnost, ki so javnost sproti seznanjala z našimi aktivnostmi in jih poučevala o pomembnosti kakovostnega zavarovanja. Vse leto smo odgovarjali na vprašanja in prošnje novinarjev ter spremljali objave v medijih.

18.1.5.

Komuniciranje z delničarji in finančnimi javnostmi

Z letnim poročilom, ki vsebuje vse pomembne podatke o poslovanju družbe v preteklem letu in je namenjeno tako finančnim kot drugim javnostim ter je objavljeno tudi na naši spletni strani, smo obveščali zainteresirano javnost z našimi poslovnimi rezultati. 10. julija 2012 smo izvedli 32. skupščino delničarjev, na kateri se je skupščina seznanila z Letnim poročilom za leto 2011.

18.1.6.

Komuniciranje z lokalno skupnostjo in širšim družbenim okoljem

Z namenom družbene odgovornosti in posledično povečanja prepoznavnosti smo po ustaljeni navadi tudi v letu 2012 s premišljenim in načrtovanim delovanjem podprli nekaj večjih, vseslovenskih dogodkov in organizacij, kot tudi manjša, lokalna društva in njihove dejavnosti. Poskrbeli smo za športne, kulturne, planinske in druge navdušence, seveda pa tudi v letu 2012 nismo pozabili na lokalne skupnosti naših poslovnih enot, saj smo kar nekaj sredstev namenili za njihove dobrodelne, humanitarne, preventivne in podobne dejavnosti. V letu 2012 smo podprli akcijo Očistimo Slovenijo 2012, in sicer smo bili prisotni kot glavni pokrovitelji akcije. S tem smo pomagali društvu Ekologi brez meja, ki si prizadeva, da bodo tudi naši zanamci živeli v zdravem in čistem okolju. Za sodelovanje se nismo odločili zaradi

94


komercialnega interesa, ampak zato, ker resnično verjamemo v te vrednote in ker želimo prispevati k bolj zdravemu in čistemu okolju. Zato z Ekologi brez meja sodelujemo tudi pri ostalih projektih. Ekološka naravnanost temelji na vrednotah zaupanja, sodelovanja, odgovornosti, iskrenosti, inovativnosti in lojalnosti. Prepričani smo, da je sonaraven način delovanja in bivanja tisto, kar dolgoročno vodi k varnemu in h kakovostnemu življenju, kar je tudi naše poslanstvo. Zavarovalnica Tilia se je odločila podpreti tudi ekipo tenisača Blaža Kavčiča, saj menimo, da je izredno pomembno, da vrhunskega športnika spremlja najboljša ekipa. Tako v prihodnosti pričakujemo skupno rast na vseh področjih. Vrednote Blaža Kavčiča so delavnost, iskrenost, poštenost, predanost, dobrosrčnost, prijaznost, vztrajnost ipd. – te ga tako z Zavarovalnico Tilia povezujejo v vseh pogledih. Omenjene vrednote smo skupaj z Blažem aktivno komunicirali do ciljnih skupin in širše javnosti z različnimi aktivnostmi. Nadaljevali smo tudi s sponzorstvom Hokejsko-drsalnega društva Tilia Olimpija, s katerim smo gradili boljšo prepoznavnost naše zavarovalnice v širšem slovenskem prostoru. Prav tako smo s sponzorstvom in ugodnostmi vnovič podprli Planinsko zvezo Slovenije, ki ozavešča o pomembnosti varnosti in s tem primerne opremljenosti v gorah ter tako pripomore k manjšemu številu nesreč. Poleg športa smo vnovič podprli veliko kulturno organizacijo Festival Ljubljana ter tako poskrbeli tudi za kulturne navdušence. Različne aktivnosti so bile usmerjene v eno naših ključnih prodajnih poti, to so zunanje zastopniške družbe za sklepanje zavarovanj. V sklopu omenjene prodajne poti deluje združenje Tilia Top Team, ki organizirano združuje in povezuje najboljše agencije ter jim omogoča, da lahko pridobijo vrsto bonitet, med drugimi tudi sodelovanje v eksluzivnih nagradnih igrah. V obdobju marec–maj 2012 smo razpisali posebno nagradno igro »VIP Wimbledon«, jo predstavili vsem v Tilia Top Teamu in potem najboljšim posameznikom iz treh agencij podelili ekskluzivni tridnevni izlet v London, ki je vključeval tudi neprecenljivo izkušnjo, to je ogled in VIP tretma na tradicionalnem teniškem turnirju Wimbledon 2012 ter srečanje z Blažem Kavčičem. Skupina Sava Re, v kateri je tudi Zavarovalnica Tilia, je odločila, da en dan v letu posvetimo prostovoljni oziroma dobrodelni dejavnosti. Gre za dan, namenjen izvedbi aktivnosti, v katerih se odražata vrednoti skrb za okolje in skrb za širšo družbeno skupnost, v kateri organizaciji delujeta. 23. marca 2012 smo s skupnimi močmi očistili Slovenijo na kar trinajstih lokacijah v sklopu akcije Očistimo Slovenijo 2012. Več kot 300 prostovoljcev Pozavarovalnice Sava in Zavarovalnice Tilia je dan posvetilo okoljevarstvu.

18.1.7.

Komuniciranje z dobavitelji in poslovnimi partnerji

Služba oskrba, ki se je zaradi načrtovane reorganizacije internih procesov oblikovala v četrtem kvartalu leta 2012, ima vlogo centraliziranega oskrbovanja celotne družbe. V svojem delovanju združuje področje investicij, nabave blaga in storitev ter rednega in investicijskega vzdrževanja. Z namenom, da svojo vlogo in delovanje opravimo optimalno in stroškovno upravičeno, to področje razumemo širše, upoštevamo povezovanje in vpetost družbe v različna lokalna okolja, prisluhnemo željam naših kupcev ter spremljamo aktualne trende gospodarstva in finančnih trgov. Poslovna funkcija oskrbe v družbi dobiva vedno pomembnejšo vlogo, saj konkurenca ne poteka več med podjetji, temveč med posameznimi oskrbnimi verigami. Z oskrbno verigo razumemo vse dejavnosti, ki omogočajo oskrbo oziroma pretok blaga in storitev do končnega uporabnika. Oskrbna veriga obsega nabavo blaga in storitev, obvladovanje informacijskih sistemov, upravljanje z zalogami, skladiščenje in druge dejavnosti. Nekatere od teh funkcij

95

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

želimo izvajati neposredno v Službi oskrbe, ostale pa skupno upravljamo na način projektnega vodenja v tesnem timskem sodelovanju z ostalimi službami. Vse večja konkurenca in nenehno zniževanje cen ob izboljšanem servisu za kupce povzročata vse večji pritisk na zniževanje stroškov v podjetju. Nenehne izboljšave na vseh ravneh poslovanja, večja učinkovitost in iskanje sinergijskih učinkov so bistveni dejavniki, ki jih želimo postopoma usmeriti v optimizacijo procesov. Z reorganizacijo ter vpeljevanjem pojma oskrba v naši družbi sledimo enemu cilju – poiskati pot optimalni, najcenejši oziroma najbolj dobičkonosni dostavi prodajnega proizvoda na pravo mesto ob dogovorjenem času. Zato moramo optimizirati tudi nabavo, transportne stroške oziroma stroške distribucije, stroške skladiščenja in vrsto stroškov nekakovosti. Spoštovati moramo obstoječe partnerske odnose ob upoštevanju dejstva, da oskrbna veriga deluje le kot celota. V letu 2012 smo tako s spremembami in razvojem izven tradicionalnih okvirjev poslovanja nabave začrtali osnovne smernice, ki jih bomo postopno in timsko v letu 2013 skozi izvedbene faze realizirali – spreminjali in razvijali na način, ki nam zagotavlja trdne in dolgoročne oskrbne verige.

18.2.

Ravnanje z okoljem

Za okolje skrbimo na Zavarovalnici Tilia na različne načine. Na eni strani gre za posredno skrb za širše okolje v smislu izobraževanja in ozaveščenosti, na drugi strani pa za neposredno skrb v smislu ločevanja odpadkov. Aktivno smo pristopili k cilju »biti družbeno in okoljsko odgovorno podjetje«. Za nas pomeni družbena in okoljska odgovornost celovito, načrtno in dolgoročno ravnanje, da bi dvignili kakovost vseh, ki so z nami neposredno ali posredno povezani. Tako smo podprli dva projekta v sodelovanju z društvom Ekologi brez meja, in sicer projekt Eko koncept (pranje plastičnih kozarcev na raznih prireditvah) in akcijo Očistimo Slovenijo 2012 (vseslovenska akcija vključitve prostovoljcev v namen organiziranega čiščenja odpadkov, kjer smo se odločili za sodelovanje v obliki generalnega pokrovitelja). Poleg omenjene podpore obema projektoma smo si zadali vrsto nalog in drugih aktivnosti v prid zastavljenemu cilju. Neposreden vpliv na okolje ima ločeno zbiranje odpadnega papirja na sedežu družbe v Novem mestu, za katerega poskrbi pogodbeno podjetje z odvozom in kasnejšo reciklažo. Ekološko ozaveščeno ravnamo tudi s praznimi tiskalnimi kartušami in tonerji. Pogodbeno podjetje te odpadke prevzame in ravna z njimi skladno z zakonodajo na tem področju. Ekološka naravnanost temelji na vrednotah zaupanja, sodelovanja, odgovornosti, iskrenosti, inovativnosti in lojalnosti. Prepričani smo, da je sonaraven način delovanja in bivanja tisto, kar dolgoročno vodi k varnemu in kakovostnemu življenju, kar pa je naše poslanstvo. V ta namen smo se trudili postati čim bolj zeleno ter družbeno in okoljsko odgovorno podjetje ter s tem prihraniti in hkrati pozitivno vplivati na okolico in javno podobo. Uvedli smo priročnik, ki nam pomaga učinkovito izvajati ukrepe in usmeritve v poslovanje, ki je v skladu s trajnostnim razvojem. Začeli smo z osnovami k bolj ekološki naravnanosti, kot so zmanjševanje odpadkov, varčevanje z energijo, dosledno ločevanje odpadkov … Projekta »Zelena Tilia« smo se lotili z lanskim letom in že izvedli prve ukrepe. Odstranili smo vse plastenke vode iz podjetja, v elektronski podpis smo dodali opozorilo o tiskanju, spodbujamo dvostransko tiskanje, naročili smo ekološke otoke, koše za ločeno zbiranje odpadkov, zbiralnike za baterije … Namestili smo tudi stojala za parkiranje koles, nalepke z opozorili

96


za varčevanje z energijo in podobno. Ravno tako so tudi vsi promocijski izdelki v skladu s trajnostnim razvojem in osredotočenostjo na čim manjše onesnaževanje okolja. Velik korak smo naredili s postavitvijo portala e-Tilia, ki omogoča sklepanje in obnovo polic ter prijavo škod na elektronski način, torej brez porabe odvečnega papirja. S tem smo naredili tudi prvi korak k našemu srednjeročnemu cilju, kar je brezpapirno poslovanje. Hkrati so naša prizadevanja usmerjena k okoljsko odgovornim zavarovalnim produktom, kot je MojAvtokm, ki spodbuja manj vožnje in posledično manj onesnaževanja. Skratka, Zelena Tilia je naš cilj, ekološka naravnanost je ena izmed naših vrednot, kar imamo tudi v prihodnosti namen dokazovati s konkretnimi aktivnostmi.

18.3.

Zaposleni in izobraževanje

18.3.1.

Z aposleni

18.3.1.1. Z aposlovanje in zaposlitvena politika Pri upravljanju človeških virov se zavedamo neprecenljivosti vsakega posameznika. Dobre rezultate lahko dosegamo le z zavzetimi in usposobljenimi ljudmi. Zato vlagamo v razvoj zaposlenih in sodelavce podpiramo pri pridobivanju znanj. Pri zaposlovanju spoštujemo zakonske norme in pravila, etični odnos do sočloveka in širšega družbenega okolja. Našo dejavnost na področju zaposlovanja so v letu 2012 zaznamovali sprejeti načrti, uresničevanje zastavljenih poslovnih ciljev in skrb za celostno obvladovanje stroškov. Izpeljali smo delno reorganizacijo in uspešno prilagodili število zaposlenih zahtevam prenove procesov in organizacije. Z namenom racionalizacije in zmanjševanja stroškov poslovanja ter povečanja mobilnosti zaposlenih so se nekateri zaposleni delno zaposlili v nadrejeni družbi. Zagotavljamo pošten in nediskriminatoren odnos v vseh pogledih. Nove delavce pridobivamo na podlagi javne objave prostih delovnih mest, pri izbiri kandidatov pa so odločilni dejavniki znanje, izobrazba, usposobljenost, predanost ter pripravljenost za delo. Zaposlitvena politika, s katero zaposlene premišljeno načrtujemo, izbiramo, izobražujemo in motiviramo, se odraža v kakovosti naše ponudbe in storitev ter v zavzetih in pripadnih zaposlenih. Njen cilj je prispevati k doseganju dobrih poslovnih rezultatov naše zavarovalnice.

97

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

18.3.1.2. Struktura zaposlenih Povprečna starost zaposlenih v letu 2012 znaša 40 let, pri ženskah 39 let in pri moških 42 let. Povprečna delovna doba znaša 17,5 leta. Delež žensk med zaposlenimi je 51-odstoten.

Število zaposlenih po organizacijskih enotah _tabela 19 31. 12. 2010

31. 12. 2011*

31. 12. 2012

število

%

število

%

število

%

Prodajno trženjski del

212

54,8

211

55,2

198

53,2

Zavarovalno tehnični del

106

27,4

104

27,2

101

27,2

Področje računovodstva in financ

30

7,8

15

3,9

18

4,8

Področje splošnih zadev

12

3,1

9

2,4

4

1,1

Področje informatike

12

3,1

12

3,1

12

3,2

Službe uprave

15

3,9

31

8,1

39

10,5

387

100,0

382

100,0

372

100,0

SKUPAJ

* V začetku leta 2011 je bila izvedena večja reorganizacija, posledica katere so večje razlike v stanju zaposlenih po organizacijskih enotah med leti 2010 in 2011. Primerjava števila zaposlenih in števila zaposlenih z upoštevanjem ekvivalenta polnega delovnega časa (FTE)* po organizacijskih enotah na 31. 12. 2012 _tabela 20 Število

%

FTE

%

Prodajno trženjski del

198

53,2

192,75

55,1

-5,25

Zavarovalno tehnični del

101

27,2

92,50

26,5

-8,50

18

4,8

12,63

3,6

-5,37

Področje računovodstva in financ Področje splošnih zadev

RAZLIKA

4

1,1

3,00

0,9

-1,00

Področje informatike

12

3,2

11,75

3,4

-0,25

Službe uprave

39

10,5

37,00

10,6

-2,00

372

100,0

349,63

100,0

-22,37

SKUPAJ

* FTE - ekvivalent polnega delovnega časa. V pregledu so upoštevane delne zaposlitve delavcev na Pozavarovalnici Sava, delne upokojitve, zaposlitve za skrajšan delovni čas, bolniške odsotnosti nad 90 dni in porodniške glede na število opravljenih delovnih ur zaposlenih v Zavarovalnici Tilia. Število zaposlenih _tabela 21 31. 12. 2010

31. 12. 2011

31. 12. 2012

število

%

število

%

število

%

Interni delavci

266

68,7

259

67,8

257

69,1

Univerzalni zastopniki

111

28,7

118

30,9

112

30,1

Specialni zastopniki

10

2,6

5

1,3

3

0,8

387

100,0

382

100,0

372

100,0

SKUPAJ Zaposleni glede na vrsto zaposlitve

_tabela 22 31. 12. 2010

31. 12. 2011

31. 12. 2012

število

%

število

%

število

%

38

9,8

42

11,0

46

12,4

Za nedoločen čas

349

90,2

340

89,0

326

87,6

SKUPAJ

387

100,0

382

100,0

372

100,0

Za določen čas

98


18.3.1.3. Izobrazbena struktura

Izobrazbena struktura _graf 12

2010 Poklicna, srednja 54,8 % Magisterij

2,1 %

Visoka 29,5 %

Višja 13,7 %

2011 Poklicna, srednja 53,4 % Magisterij

1,8 %

Visoka 29,6 %

Višja 15,2 %

2012 Poklicna, srednja 52,1 % Magisterij

2,2 %

Visoka 31,5 %

Višja 14,2 %

99

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

18.3.1.4. Fluktuacija V letu 2012 smo imeli ob koncu leta zaposlenih 372 delavcev, kar je 10 delavcev manj kot ob koncu leta 2011. Na novo smo zaposlili 41 sodelavcev, z 51 pa smo se razšli. Stopnja fluktuacije se je v letu 2012 glede na leto 2011 povišala za 1,45 odstotne točke. V pretežni meri so se nadaljevali trendi iz preteklih let. Najpogostejši vzroki za fluktuacijo so bili prenehanje delovnega razmerja na podlagi sporazuma, potek pogodb za določen čas in upokojevanje.

18.3.1.5. Absentizem Začasno odsotnost z dela zaradi bolezni ali nezgode merimo z deležem izgubljenih delovnih dni v letu. Pri tem ločimo (glede na zakonsko ureditev plačil) bolniške odsotnosti v breme delodajalca (boleznine do 30 dni) in bolniško odsotnost v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (boleznine nad 30 dni, nega, spremstvo in krvodajalstvo). V Zavarovalnici Tilia je stopnja absentizma v letu 2012 znašala 3,79 odstotka, kar je za 0,90 odstotne točke manj od stopnje za preteklo leto, pri čemer je stopnja absentizma v breme zavarovalnice znašala 1,81 odstotka (v letu 2011 je znašala 2,37 odstotka), stopnja absentizma v breme ZZZS pa je znašala 1,97 odstotka (v letu 2011 je znašala 2,32 odstotka).

18.3.1.6. Z adovoljstvo zaposlenih Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih imata neposredne in posredne vplive na uspešnost organizacije. Pomembno vlogo imata tako pri podpori strategije, vizije, politike in ciljev kot pri podpori izvajanja, načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadzorovanja. V tem kontekstu je odločilnega pomena, da je klima ustrezna. Raziskava o zadovoljstvu zaposlenih, ki smo jo izvedli konec leta 2012, je pokazala, da zaposlene v Zavarovalnici Tilia delo zelo veseli in pri njem uživajo, saj gre za dokaj raznoliko delo. Zaupanih nalog ne doživljajo kot zahtevnih, povsem jasno jim je, kaj se od njih pričakuje, uveljavitev lastnih sposobnosti pri delu vrednotijo relativno visoko, relativno visoko pa ocenjujejo tudi lastno zadovoljstvo z delom v celoti. Zaposleni so prepričani, da je zavarovalnica v letu 2012 zelo dobro poslovala in večina jih je ponosna, da so člani zavarovalnice. Podrobnejše analize raziskave bodo orodje za pripravo izboljšav oziroma sprememb znotraj organizacije. V prvi polovici leta bomo tako že začeli s projektom letnih razvojnih pogovorov, s posebnim poudarkom na ciljnem vodenju.

18.3.1.7. Nagrajevanje inovativnosti V letu 2012 je že drugo leto zapored potekal interni nagradni razpis Top ideja. Cilj razpisa je spodbujanje inovativnega, drugačnega razmišljanja zaposlenih in iskanje svežih idej, ki so za družbo koristne. To so ideje, ki imajo npr. vpliv na povečanje dohodka, povečanje produktivnosti dela, izboljšanje kakovosti produktov in storitev ipd. Prejete predloge ocenjuje imenovana komisija, ki pri ocenjevanju upošteva izvirnost, uporabnost in izvedljivost ter koristnost oziroma finančni učinek idej. Nagrade se zaposlenim z najboljšimi idejami podeli ob koncu leta.

18.3.1.8. Varnost in zdravje pri delu V Zavarovalnici Tilia želimo vsem zaposlenim s številnimi aktivnosti zagotoviti varno delo v zdravem delovnem okolju. V preteklem letu smo uresničevali program preventivnih zdravstvenih pregledov in na predhodne, obdobne in usmerjene zdravstvene preglede napotili 44 zaposlenih. Ocenjujemo, da

100


redno spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih ostaja ena najbolj učinkovitih metod za pravočasno preprečevanje določenih bolezni. Na področju varstva pri delu smo v letu 2012 izvajali teoretično usposabljanje s preizkusom znanja s področja varnosti in zdravja pri delu. Izvajalo se je prvo in periodično usposabljanje zaposlenih ter usposabljanje študentov. Usposabljanja se je udeležilo skupaj 110 zaposlenih. Tudi v letu 2012 smo sodelovali pri projektu Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine POZA, kar je kratica za Preprečevanje, obvladovanje in zmanjševanje absentizma v delovnih okoljih. V letu 2012 smo zabeležili tri prijave nesreče pri delu, kar predstavlja skupaj 160 izgubljenih delovnih ur.

18.3.1.9. Skrb za zaposlene zunaj delovnega časa Enkrat letno organiziramo veliko športno-družabno srečanje vseh zaposlenih, t. i. »Tiliado«. Zaposleni se lahko udeležijo poletnih in zimskih športnih iger finančnih organizacij (ŠIFO), ki jih delno financira tudi naša družba, v prvi polovici leta 2013 pa bomo ustanovili Kulturnošportno društvo Zavarovalnice Tilia, d. d., katerega glavna naloga bo ustvarjanje pogojev za kulturno-zabavno in športno življenje članov z organizacijo športne vadbe, kulturnih prireditev, izletov, razstav ter družabnih srečanj kolektiva oziroma članov društva. Skupaj z nadrejeno družbo že nekaj let zapored organiziramo in izvedemo tudi »Dan skupine Sava Re«, ki ima vsako leto posebno tematiko. V letu 2012 smo sodelovali pri akciji Očistimo Slovenijo. Zaposlene smo v preteklem letu tudi sicer vzpodbujali k udeleževanju v družbeno koristnih akcijah (zbiranje zamaškov v humanitarne namene ipd.). Za krepitev komunikacijskih vezi in vzpodbujanje dobre klime se zaposleni v prednovoletnem času družimo na prednovoletnem srečanju. Posebno skrb namenjamo tudi našim upokojencem in tudi za njih vsako leto organiziramo posebno srečanje.

18.3.1.10. Posebne ugodnosti Vse zaposlene za nedoločen čas vključujemo v dodatno pokojninsko varčevanje. Zaposlenim nudimo posebne ugodnosti pri sklepanju zavarovanj. Že nekaj let zapored pa je bila vsem zaposlenim ob koncu leta izplačana tudi božičnica. V posebnih primerih zaposlenim zaradi npr. zdravstvenih okoliščin pomagamo tudi s solidarnostno pomočjo.

18.3.2.

Izobraževanje

Izobraževanja so v letu 2012 potekala skladno z zastavljenimi cilji. Glavni cilj je zagotoviti, da bo izobraževanje z višanjem kompetentnosti zaposlenih pripomoglo k poslovnemu uspehu naše zavarovalnice. Interna izobraževanja so izvajali že izobraženi zaposleni, ki imajo teoretične in praktične izkušnje. Izobraževanja so potekala tako v notranji kot tudi v zunanji prodajni mreži. Na podlagi odziva slušateljev ter oceni njihovega pridobljenega znanja menimo, da je takšna strategija pravilna in uspešna. Z internimi izvajalci smo pokrili 85,7 odstotka (v letu 2011 52,6 odstotka) vseh izvedenih izobraževanj in usposabljanj, in sicer tako strokovnih kot tudi s področja prodaje. Vsaj enega izobraževanja se je v letu 2012 udeležilo 308 zaposlenih oziroma 82 odstotkov vseh zaposlenih (v letu 2011 87 odstotkov).

101

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Ob uvedbi novega produkta avtomobilskega zavarovanja MojAvtokm ter prenovljene avtomobilske asistence MojAvto Asistenca smo za celotni trženjsko-prodajni del izvedli izobraževanje. Za redno zaposlene tržnike in pogodbene partnerje, ki še niso opravili preizkusa znanj za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, smo maja izvedli usposabljanje za pripravo na preizkus znanj, ki se opravlja pri Slovenskem zavarovalnem združenju. Oktobra 2012 smo bili v okviru Javnega povabila za izvedbo projektov ‚‘Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih‘‘ izbrani za sofinanciranje projekta. Od Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije bomo tako za programe splošnih usposabljanj zaposlenih, starejših od 50 let, prejeli finančna sredstva v višini 29.400 EUR. V letu smo 2012 smo izvedli 8.831 andragoških ur internih izobraževanj, od tega na področju avtomobilskih zavarovanj 1.437 ur (16,27 odstotka), premoženjskih zavarovanj 2.167 ur (24,54 odstotka), življenjskih zavarovanj 1.734 (19,34 odstotka) ter ostalih vrst zavarovanj 3.493 (39,59 odstotka). V letu 2012 se je vsak zaposleni izobraževal v povprečju 28,9 ure (v letu 2011 26 ur). Neposredni stroški izobraževanja so znašali skupaj 62.642 EUR (v letu 2011 57.604 EUR) oziroma v povprečju na zaposlenega 168 EUR (v letu 2011 152 EUR). Ob upoštevanju posrednih stroškov izobraževanja (nočnine, prevozni stroški ipd.) je znašala povprečna investicija v izobraževanje na zaposlenega 206 EUR (v letu 2011 198 EUR). Podpirali smo tudi formalno izobraževanje zaposlenih. Delež neposrednih stroškov formalnega izobraževanja je v skupnih neposrednih stroških izobraževanja v letu 2012 predstavljal 3 odstotke (v letu 2011 3,7 odstotka), delež neposrednih stroškov funkcionalnega izobraževanja pa 97 odstotkov (v letu 2011 96,3 odstotka). Delež stroškov, namenjenih jezikovnim tečajem prek delavnic in seminarjev z zunanjimi izvajalci, je v letu 2012 skupaj znašal 25,5 odstotka (v letu 2011 15,3 odstotka) neposrednih stroškov izobraževanja. Za razpisne seminarje, konference in eksterna strokovna izpopolnjevanja doma in v tujini smo namenili skupaj 74,5 odstotka (v letu 2011 84,7 odstotka) neposrednih stroškov izobraževanja. Skupaj smo v letu 2012 izvedli 10.790 andragoških ur (v letu 2011 9.885 ur). Največji delež (59 odstotkov) predstavljajo interna strokovna usposabljanja. Usposabljanja s področja prodaje in ostalih »mehkih znanj«, ki smo jih izvajali interno ali s pomočjo zunanjih izvajalcev skupaj, predstavljajo 24-odstotni delež. Čas, ki so ga naši zaposleni vložili v razpisne seminarje in strokovna izpopolnjevanja pri zunanjih izvajalcih doma in v tujini, pa predstavlja 14,8 odstotka vseh izvedenih andragoških ur izobraževanj. Skupni stroški izobraževanja so v letu 2012 predstavljali 0,09 odstotka (v letu 2011 0,1 odstotka) v kosmati premiji in 0,32 odstotka (enako kot v letu 2011) v obratovalnih stroških. Splošni učinki izobraževanj so pri udeležencih dosegli, da čutijo in zaznajo izboljšanje svoje uspešnosti na področju ustvarjanja naprednih in učinkovitih odnosov s kupci, osebne rasti in ustvarjanja kakovostnih medsebojnih odnosov v delovnem okolju, pa tudi na področju trženja produktov in rasti produktivnosti. Usmerjeni učinki kažejo povečanje znanja na posameznem strokovnem področju. Udeleženci so postali svetovalci in poznavalci posameznega področja.

102


Struktura porabe sredstev za izobraževanje _graf 13

2012 R AZPISNI SEMINARJI

36,3 %

O STALO

2,4 %

PRIDOBITEV FORMALNE IZOBRAZBE

3,0 %

PREIZKUSI ZNANJA SZZ

5,7 %

JEZIKOVNI TEČAJI

25,5 %

STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA

27,1 %

Struktura izobraževanj glede na ure izobraževanj _graf 14

2012 Interna strokovna usposabljanja 59,0 % Ostalo

2,2 %

Razpisni seminarji in eksterna 14,8 % strokovna izpopolnjevanja

Prodajne in ostale mehke veščine 24,0 %

103

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

18.4.

Organizacijska shema

104


105

letno poroÄ?ilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

19. KAZALNIKI POSLOVANJA

12

1. Rast kosmate obračunane premije _tabela 23

ZAVAROVALNA VRSTA

1

Nezgodna zavarovanja

2

Zdravstveno zavarovanje

3

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

4

Zavarovanje tirnih vozil

5

Letalsko zavarovanje

6

Zavarovanje plovil

7

Zavarovanje prevoza blaga

8

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

9

Drugo škodno zavarovanje

10

Zavarovanje odgovnosti pri uporabi vozil

11

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

13

Splošno zavarovanje odgovornosti

14 15

Kosmata premija

Kosmata premija

Indeks rasti

Kosmata premija

Kosmata premija

Indeks rasti

2012

2011

2012

2011

2010

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

8.732.487

8.447.220

103,4

8.447.220

8.374.176

100,9

0

0

0,0

0

0

0,0

22.520.888

21.315.504

105,7

21.315.504

18.136.298

117,5

0

0

0,0

0

0

0,0

11.724

10.974

106,8

10.974

9.350

117,4

35.438

38.255

92,6

38.255

33.611

113,8

491.636

396.685

123,9

396.685

396.689

100,0

6.827.088

6.520.747

104,7

6.520.747

5.718.948

114,0

5.740.168

5.167.446

111,1

5.167.446

4.543.219

113,7

23.087.323

22.207.395

104,0

22.207.395

21.725.273

102,2 111,0

9.905

8.818

112,3

8.818

7.946

19.420

17.567

110,5

17.567

18.682

94,0

3.406.644

3.094.362

110,1

3.094.362

2.553.672

121,2

Kreditno zavarovanje

410.642

407.605

100,7

407.605

1.070.999

38,1

Kavcijsko zavarovanje

42.200

31.311

134,8

31.311

39.943

78,4

16

Zavarovanje različnih finančnih izgub

207.019

183.377

112,9

183.377

166.501

110,1

17

Zavarovanje stroškov postopka

231.800

234.643

98,8

234.643

194.395

120,7

18

Zavarovanje pomoči

1.043.506

798.125

130,7

798.125

660.808

120,8

72.817.888

68.880.032

105,7

68.880.032

63.650.510

108,2

19

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA Življenjsko zavarovanje

2.486.224

2.319.531

107,2

2.319.531

2.102.791

110,3

21

Življenjsko zav., vezano na enote investicijskih skladov

7.491.259

7.959.212

94,1

7.959.212

8.096.602

98,3

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

9.977.483

10.278.743

97,1

10.278.743

10.199.393

100,8

82.795.371

79.158.775

104,6

79.158.775

73.849.903

107,2

SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

Izračuni po navodilih Sklepa o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009, Priloga 3-Izračun kazalnikov.

12

106


2. Čista obračunana premija v % od kosmate obračunane premije _tabela 24

Zavarovalna vrsta

1

Nezgodna zavarovanja

2

Zdravstveno zavarovanje

3

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

4

Zavarovanje tirnih vozil

5

Letalsko zavarovanje

6

Zavarovanje plovil

7

Zavarovanje prevoza blaga

8 9

Kosmata premija

Delež čiste premije

Čista premija

Kosmata premija

Delež čiste premije

2012

2012

2012

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

7.165.635

8.732.487

82,1

6.919.228

8.447.220

81,9

0

0

0,0

0

0

0,0

17.887.295

22.520.888

79,4

16.684.167

21.315.504

78,3

0

0

0,0

0

0

0,0

9.605

11.724

81,9

7.336

10.974

66,8

26.482

35.438

74,7

28.607

38.255

74,8

386.038

491.636

78,5

295.665

396.685

74,5

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

3.667.877

6.827.088

53,7

3.080.944

6.520.747

47,2

Drugo škodno zavarovanje

3.903.887

5.740.168

68,0

3.444.632

5.167.446

66,7 80,5

10

Zavarovanje odgovnosti pri uporabi vozil

18.591.377

23.087.323

80,5

17.877.390

22.207.395

11

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

2.962

9.905

29,9

4.220

8.818

47,9

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

9.023

19.420

46,5

11.067

17.567

63,0

13

Splošno zavarovanje odgovornosti

2.201.690

3.406.644

64,6

2.081.878

3.094.362

67,3

14

Kreditno zavarovanje

338.780

410.642

82,5

336.273

407.605

82,5

15

Kavcijsko zavarovanje

34.819

42.200

82,5

25.832

31.311

82,5

16

Zavarovanje različnih finančnih izgub

70.865

207.019

34,2

75.220

183.377

41,0

17

Zavarovanje stroškov postopka

108.594

231.800

46,8

104.996

234.643

44,7

18

Zavarovanje pomoči

538.589

1.043.506

51,6

421.539

798.125

52,8

54.943.517

72.817.888

75,5

51.398.994

68.880.032

74,6

19

Življenjsko zavarovanje

2.431.342

2.486.224

97,8

2.272.163

2.319.531

98,0

21

Življenjsko zav., vezano na enote investicijskih skladov

7.448.244

7.491.259

99,4

7.927.838

7.959.212

99,6

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

9.879.586

9.977.483

99,0

10.200.001

10.278.743

99,2

64.823.103

82.795.371

78,3

61.598.995

79.158.775

77,8

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

107

Čista premija

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

3. Gibanje kosmatih obračunanih škod _tabela 25

Zavarovalna vrsta

Kosmate škode

Kosmate škode

Indeks spremembe

Kosmate škode

Kosmate škode

Indeks spremembe

2012

2011

2012

2011

2010

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

2.990.496

3.248.938

92,0

3.248.938

3.396.251

95,7

0

0

0,0

0

0

0,0

16.023.330

14.912.424

107,4

14.912.424

13.931.576

107,0

Zavarovanje tirnih vozil

0

0

0,0

0

0

0,0

Letalsko zavarovanje

0

0

0,0

0

0

0,0

Zavarovanje plovil

25.544

22.575

113,2

22.575

21.590

104,6

7

Zavarovanje prevoza blaga

35.190

249.080

14,1

249.080

264.482

94,2

8

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

1.628.334

2.082.079

78,2

2.082.079

2.227.488

93,5

9

Drugo škodno zavarovanje

3.417.521

3.588.159

95,2

3.588.159

3.373.761

106,4

11.377.737

11.952.085

95,2

11.952.085

12.984.764

92,0

0

2.984

0,0

2.984

0

0,0

3.418

19

18.229,3

19

8.628

0,2

1

Nezgodna zavarovanja

2

Zdravstveno zavarovanje

3

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

4 5 6

10

Zavarovanje odgovnosti pri uporabi vozil

11

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

13

Splošno zavarovanje odgovornosti

995.564

1.091.300

91,2

1.091.300

1.152.398

94,7

14

Kreditno zavarovanje

2.458.698

2.819.411

87,2

2.819.411

2.800.627

100,7

15

Kavcijsko zavarovanje

38.655

27.695

139,6

27.695

289.602

9,6

16

Zavarovanje različnih finančnih izgub

26.553

79.018

33,6

79.018

15.528

508,9

17

Zavarovanje stroškov postopka

18

Zavarovanje pomoči SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

0

0

0,0

0

0

0,0

325

231

140,7

231

39

592,3

39.021.365

40.075.998

97,4

40.075.998

40.466.734

99,0

19

Življenjsko zavarovanje

2.255.829

1.651.998

136,6

1.651.998

811.909

203,5

21

Življenjsko zav., vezano na enote investicijskih skladov

3.224.331

2.518.740

128,0

2.518.740

1.558.636

161,6

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

5.480.160

4.170.738

131,4

4.170.738

2.370.545

175,9

44.501.525

44.246.736

100,6

44.246.736

42.837.279

103,3

SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

108


4. Povprečna odškodnina _tabela 26

Zavarovalna vrsta

Število škod

Povprečna škoda

Kosmate škode

Število škod

Povprečna škoda

2012

2012

2012

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

2.990.496

5.697

524,9

3.248.938

5.772

562,9

0

0

0,0

0

0

0,0

16.023.330

28.004

572,2

14.912.424

23.828

625,8

Zavarovanje tirnih vozil

0

0

0,0

0

1

0,0

Letalsko zavarovanje

0

0

0,0

0

0

0,0

Zavarovanje plovil

25.544

12

2.128,7

22.575

4

5.643,8

Zavarovanje prevoza blaga

35.190

18

1.955,0

249.080

31

8.034,8 1.222,6

1

Nezgodna zavarovanja

2

Zdravstveno zavarovanje

3

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

4 5 6 7 8

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

1.628.334

2.052

793,5

2.082.079

1.703

9

Drugo škodno zavarovanje

3.417.521

10.950

312,1

3.588.159

11.092

323,5

10

Zavarovanje odgovnosti pri uporabi vozil

11.377.737

5.777

1.969,5

11.952.085

5.051

2.366,3

11

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

2.983,8

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

13

Splošno zavarovanje odgovornosti

14 15

0

1

0,0

2.984

1

3.418

1

3.418,0

19

1

18,8

995.564

657

1.515,3

1.091.300

689

1.583,9

Kreditno zavarovanje

2.458.698

692

3.553,0

2.819.411

650

4.337,6

Kavcijsko zavarovanje

38.655

7

5.522,1

27.695

2

13.847,5

16

Zavarovanje različnih finančnih izgub

26.553

35

758,7

79.018

30

2.633,9

17

Zavarovanje stroškov postopka

0

0

0,0

0

1

0,0

18

Zavarovanje pomoči

325

5

65,0

231

1

231,0

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

39.021.365

53.908

723,9

40.075.998

48.857

820,3

19

Življenjsko zavarovanje

2.255.829

1.030

2.190,1

1.651.998

647

2.553,3

21

Življenjsko zav., vezano na enote investicijskih skladov

3.224.331

1.943

1.659,5

2.518.740

1.491

1.689,3

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

5.480.160

2.973

1.843,3

4.170.738

2.138

1.950,8

44.501.525

56.881

782,4

44.246.736

50.995

867,7

SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

109

Kosmate škode

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

5. Škodni rezultat _tabela 27

Zavarovalna vrsta

Kosmate škode

Kosmata premija

Škodni rezultat

Kosmate škode

Kosmata premija

Škodni rezultat

2012

2012

2012

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

2.990.496

8.732.487

34,2

3.248.938

8.447.220

38,5

0

0

0,0

0

0

0,0

16.023.330

22.520.888

71,1

14.912.424

21.315.504

70,0

0

0

0,0

0

0

0,0

0

11.724

0,0

0

10.974

0,0

Zavarovanje plovil

25.544

35.438

72,1

22.575

38.255

59,0

7

Zavarovanje prevoza blaga

35.190

491.636

7,2

249.080

396.685

62,8

8

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

1.628.334

6.827.088

23,9

2.082.079

6.520.747

31,9

9

Drugo škodno zavarovanje

3.417.521

5.740.168

59,5

3.588.159

5.167.446

69,4

10

Zavarovanje odgovnosti pri uporabi vozil

11.377.737

23.087.323

49,3

11.952.085

22.207.395

53,8

11

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

0

9.905

0,0

2.984

8.818

33,8

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

3.418

19.420

17,6

19

17.567

0,1

13

Splošno zavarovanje odgovornosti

995.564

3.406.644

29,2

1.091.300

3.094.362

35,3

14

Kreditno zavarovanje

2.458.698

410.642

598,7

2.819.411

407.605

691,7

15

Kavcijsko zavarovanje

38.655

42.200

91,6

27.695

31.311

88,5

16

Zavarovanje različnih finančnih izgub

26.553

207.019

12,8

79.018

183.377

43,1

17

Zavarovanje stroškov postopka

0

231.800

0,0

0

234.643

0,0

18

Zavarovanje pomoči

325

1.043.506

0,0

231

798.125

0,0

39.021.365

72.817.888

53,6

40.075.998

68.880.032

58,2

19

Življenjsko zavarovanje

2.255.829

2.486.224

90,7

1.651.998

2.319.531

71,2

21

Življenjsko zav., vezano na enote investicijskih skladov

3.224.331

7.491.259

43,0

2.518.740

7.959.212

31,6

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

5.480.160

9.977.483

54,9

4.170.738

10.278.743

40,6

44.501.525

82.795.371

53,7

44.246.736

79.158.775

55,9

1

Nezgodna zavarovanja

2

Zdravstveno zavarovanje

3

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

4

Zavarovanje tirnih vozil

5

Letalsko zavarovanje

6

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

110


6. Stroški poslovanja v odstotkih od kosmate premije _tabela 28

Zavarovalna vrsta

Kosmata premija

%

Stroški poslovanja

Kosmata premija

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

2.449.132

8.732.487

28,0

2.329.084

8.447.220

27,6

0

0

0,0

0

0

0,0

5.406.145

22.520.888

24,0

4.954.441

21.315.504

23,2

0

0,0

3.393

0

0,0

11.724

64,8

1.827

10.974

16,6

1

Nezgodna zavarovanja

2

Zdravstveno zavarovanje

3

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

4

Zavarovanje tirnih vozil

1.300

5

Letalsko zavarovanje

7.603

6

Zavarovanje plovil

7

Zavarovanje prevoza blaga

15.805

35.438

44,6

6.127

38.255

16,0

164.229

491.636

33,4

63.704

396.685

16,1 38,0

8

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

2.472.956

6.827.088

36,2

2.479.272

6.520.747

9

Drugo škodno zavarovanje

2.436.885

5.740.168

42,5

2.051.670

5.167.446

39,7

10

Zavarovanje odgovnosti pri uporabi vozil

6.081.829

23.087.323

26,3

6.294.441

22.207.395

28,3

11

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

4.019

9.905

40,6

3.117

8.818

35,3

12.277

19.420

63,2

14.056

17.567

80,0 22,7

13

Splošno zavarovanje odgovornosti

1.110.140

3.406.644

32,6

701.611

3.094.362

14

Kreditno zavarovanje

222.622

410.642

54,2

252.107

407.605

61,9

15

Kavcijsko zavarovanje

24.475

42.200

58,0

15.377

31.311

49,1

16

Zavarovanje različnih finančnih izgub

97.970

207.019

47,3

39.034

183.377

21,3

17

Zavarovanje stroškov postopka

31.057

231.800

13,4

46.196

234.643

19,7

18

Zavarovanje pomoči

217.445

1.043.506

20,8

230.437

798.125

28,9

20.755.889

72.817.888

28,5

19.485.894

68.880.032

28,3

941.395

2.486.224

37,9

1.242.728

2.319.531

53,6

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA 19

Življenjsko zavarovanje

21

Življenjsko zav., vezano na enote investicijskih skladov

2.009.030

7.491.259

26,8

2.136.558

7.959.212

26,8

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

2.950.425

9.977.483

29,6

3.379.286

10.278.743

32,9

23.706.314

82.795.371

28,6

22.865.180

79.158.775

28,9

SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

111

Stroški poslovanja

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

7. Stroški pridobivanja zavarovanj v odstotkih od kosmate premije _tabela 29

Zavarovalna vrsta

Stroški pridobivanja zavarovanj

Kosmata premija

%

Stroški pridobivanja zavarovanj

Kosmata premija

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

470.492

8.732.487

5,4

345.718

8.447.220

4,1 0,0

1

Nezgodna zavarovanja

2

Zdravstveno zavarovanje

3

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

4

Zavarovanje tirnih vozil

5

Letalsko zavarovanje

6

Zavarovanje plovil

7

Zavarovanje prevoza blaga

8

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

9

Drugo škodno zavarovanje

10

Zavarovanje odgovnosti pri uporabi vozil

11

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

13

Splošno zavarovanje odgovornosti

14

Kreditno zavarovanje

242.977

15

Kavcijsko zavarovanje

16

Zavarovanje različnih finančnih izgub

17

Zavarovanje stroškov postopka

18

Zavarovanje pomoči SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

0

0

0,0

0

0

1.308.508

22.520.888

5,8

715.753

21.315.504

3,4

0

0

0,0

0

0

0,0

1.278

11.724

10,9

0

10.974

0,0

1.334

35.438

3,8

320

38.255

0,8

639

491.636

0,1

12.596

396.685

3,2

578.487

6.827.088

8,5

558.615

6.520.747

8,6 13,4

510.405

5.740.168

8,9

691.441

5.167.446

1.270.495

23.087.323

5,5

1.316.583

22.207.395

5,9

776

9.905

7,8

1.820

8.818

20,6

1.966

19.420

10,1

11.890

17.567

67,7

154.419

3.406.644

4,5

236.838

3.094.362

7,7

410.642

59,2

62.233

407.605

15,3

11.016

42.200

26,1

1.498

31.311

4,8

6.919

207.019

3,3

17.852

183.377

9,7

9.946

231.800

4,3

21.447

234.643

9,1

62.620

1.043.506

6,0

41.295

798.125

5,2

4.632.277

72.817.888

6,4

4.035.899

68.880.032

5,9

19

Življenjsko zavarovanje

160.560

2.486.224

6,5

281.465

2.319.531

12,1

21

Življenjsko zav., vezano na enote investicijskih skladov

643.354

7.491.259

8,6

530.464

7.959.212

6,7

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

803.914

9.977.483

8,1

811.929

10.278.743

7,9

5.436.191

82.795.371

6,6

4.847.828

79.158.775

6,1

SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

112


8. Učinki vseh naložb v odstotku od povprečnega stanja naložb _tabela 30

SKUPAJ VSE NALOŽBE

Donos naložb

Povprečno stanje naložb

%

Donos naložb

Povprečno stanje naložb

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

3.649.345

99.263.816

3,7

-1.084.764

88.501.492

-1,2

8.1. Učinki naložb kritnih skladov življenjskih zavarovanj v odstotku od povprečnega stanja naložb _tabela 31

NALOŽBE KRITNIH SKLADOV ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ

Donos naložb

Povprečno stanje naložb

%

Donos naložb

Povprečno stanje naložb

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

508.867

14.508.388

3,5

624.992

14.692.927

4,3

8.2. Učinki naložb kritnih skladov življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, v odstotku od povprečnega stanja naložb _tabela 32

NALOŽBE KRITNIH SKLADOV ŽIVLJENJSKIH ZAV., PRI KATERIH ZAVAROVANEC PREVZEMA NALOŽBENO TVEGANJE

Donos naložb

Povprečno stanje naložb

%

Donos naložb

Povprečno stanje naložb

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

1.285.502

25.878.445

5,0

-3.004.507

24.529.421

-12,2

8.5. Učinki naložb kritnega premoženja razen kritnih skladov v odstotku od povprečnega stanja naložb _tabela 33

NALOŽBE KRITNEGA PREMOŽENJA RAZEN KRITNIH SKLADOV

113

letno poročilo

2012

Donos naložb

Povprečno stanje naložb

%

Donos naložb

Povprečno stanje naložb

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

1.842.935

58.706.288

3,1

1.294.094

48.969.884

2,6


Zavarovalnica Tilia, d. d.

8.6. Učinki naložb, ki niso financirane iz ZTR, v odstotku od povprečnega stanja naložb _tabela 34

NALOŽBE, KI NISO FINANCIRANE IZ ZTR

Donos naložb

Povprečno stanje naložb

%

Donos naložb

Povprečno stanje naložb

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

12.041

170.695

7,1

657

309.260

0,2

9. Čiste škodne rezervacije v odstotkih od čistih prihodkov od premij _tabela 35

Zavarovalna vrsta

Čiste škodne rezervacije

Čisti prihodki od premij

%

Čiste škodne rezervacije

Čisti prihodki od premij

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

4.147.110

7.113.833

58,3

4.032.841

6.894.890

58,5

0

0

0,0

0

0

0,0

5.245.455

17.695.478

29,6

4.245.872

15.257.499

27,8

0

0

0,0

0

0

0,0

0

9.068

0,0

0

6.556

0,0

38.914

26.848

144,9

52.722

24.222

217,7

98.235

386.595

25,4

52.425

295.187

17,8

844.195

3.496.097

24,1

650.817

2.862.636

22,7

1

Nezgodna zavarovanja

2

Zdravstveno zavarovanje

3

Zavarovanje kopenskih motornih vozil

4

Zavarovanje tirnih vozil

5

Letalsko zavarovanje

6

Zavarovanje plovil

7

Zavarovanje prevoza blaga

8

Zavarovanje požara in elementarnih nesreč

9

Drugo škodno zavarovanje

1.483.629

3.738.888

39,7

968.599

3.379.215

28,7

10

Zavarovanje odgovnosti pri uporabi vozil

18.189.194

18.462.041

98,5

17.031.303

17.249.403

98,7

11

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

0

4.612

0,0

0

2.078

0,0

12

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

13

Splošno zavarovanje odgovornosti

14 15 16

Zavarovanje različnih finančnih izgub

1.957

17

Zavarovanje stroškov postopka

0

18

Zavarovanje pomoči

0

2.324

9.290

25,0

0

10.052

0,0

5.723.053

2.138.438

267,6

4.951.506

1.958.799

252,8

Kreditno zavarovanje

84.623

769.880

11,0

10.657

761.547

1,4

Kavcijsko zavarovanje

90.614

33.448

270,9

5.849

41.358

14,1

64.783

3,0

4.950

72.891

6,8

108.484

0,0

0

98.384

0,0

538.589

0,0

0

422.002

0,0

35.949.303

54.596.372

65,8

32.007.541

49.336.719

64,9

93.480

2.385.994

3,9

93.500

2.249.899

4,2

SKUPAJ PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA 19

Življenjsko zavarovanje

21

Življenjsko zav., vezano na enote investicijskih skladov

120.255

7.561.802

1,6

114.563

7.929.619

1,4

SKUPAJ ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

213.735

9.947.796

2,1

208.063

10.179.518

2,0

36.163.038

64.544.168

56,0

32.215.604

59.516.237

54,1

SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

114


10. Kosmati dobiček (izguba) tekočega obdobja v odstotkih od čiste premije _tabela 36 Kosmati dobiček/izguba

Čista premija

%

Kosmati dobiček/izguba

Čista premija

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011 6=4/5

1

2

3=1/2

4

5

1

Premoženjska zavarovanja

4.906.149

54.943.517

8,9

3.409.098

51.398.994

6,6

2

Življenjska zavarovanja

-455.754

9.879.586

-4,6

-89.078

10.200.001

-0,9

4.450.395

64.823.103

6,9

3.320.020

61.598.995

5,4

SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

11. Kosmati dobiček (izguba) tekočega obdobja v odstotkih od povprečnega stanja kapitala _tabela 37

Kosmati dobiček/izguba

Povprečno stanje kapitala

%

Kosmati dobiček/izguba

Povprečno stanje kapitala

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

1

Premoženjska zavarovanja

4.906.149

14.368.810

34,1

3.409.098

12.360.664

27,6

2

Življenjska zavarovanja

-455.754

4.054.785

-11,2

-89.078

4.551.298

-2,0

4.450.395

18.423.595

24,2

3.320.020

16.911.962

19,6

SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

12. Kosmati dobiček (izguba) tekočega obdobja v odstotkih od povprečnega stanja sredstev družbe _tabela 38 Kosmati dobiček/izguba

Povprečno stanje sredstev

%

Kosmati dobiček/izguba

Povprečno stanje sredstev

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011 6=4/5

1

2

3=1/2

4

5

1

Premoženjska zavarovanja

4.906.149

110.346.510

4,4

3.409.098

100.514.960

3,4

2

Življenjska zavarovanja

-455.754

43.991.252

-1,0

-89.078

41.595.076

-0,2

4.450.395

154.337.761

2,9

3.320.020

142.110.036

2,3

SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

13. Kosmati dobiček (izguba) tekočega obdobja na delnico _tabela 39 Število delnic

2012

2012

2012

Kosmati dobiček/izguba

Število delnic

2011

2011

2011 6=4/5

1

2

3=1/2

4

5

1

Premoženjska zavarovanja

4.906.149

393.000

12,5

3.409.098

393.000

8,7

2

Življenjska zavarovanja

-455.754

202.371

-2,3

-89.078

202.371

-0,4

4.450.395

595.371

7,5

3.320.020

595.371

5,6

SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

115

Kosmati dobiček/izguba

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

14. Čisti dobiček (izguba) tekočega obdobja v odstotkih od povprečnega stanja kapitala _tabela 40

1

Premoženjska zavarovanja

2

Življenjska zavarovanja

Čisti dobiček/ izguba

Povprečno stanje kapitala

%

Čisti dobiček/ izguba

Povprečno stanje kapitala

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011

SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

4.030.017

14.368.810

28,0

2.479.957

12.360.664

20,1

-487.614

4.054.785

-12,0

-156.579

4.551.298

-3,4

3.542.403

18.423.595

19,2

2.323.378

16.911.962

13,7

15. Razpoložljivi kapital v odstotkih od čiste premije _tabela 41

1

Premoženjska zavarovanja

2

Življenjska zavarovanja SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

Razpoložljivi kapital

Čista premija

%

Razpoložljivi kapital

Čista premija

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011 6=4/5

1

2

3=1/2

4

5

11.654.803

54.943.517

21,2

10.211.495

51.398.994

19,9

4.009.583

9.879.586

40,6

4.513.966

10.200.001

44,3

15.664.386

64.823.103

24,2

14.725.461

61.598.995

23,9

16. Razpoložljivi kapital v odstotkih od minimalnega kapitala _tabela 42

1

Premoženjska zavarovanja

2

Življenjska zavarovanja SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

Razpoložljivi kapital

Minimalni kapital

%

Razpoložljivi kapital

Minimalni kapital

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011 6=4/5

1

2

3=1/2

4

5

11.654.803

10.068.319

115,8

10.211.495

8.953.784

114,0

4.009.583

3.500.000

114,6

4.513.966

3.500.000

129,0

15.664.386

13.568.319

115,4

14.725.461

12.453.784

118,2

17. Razpoložljivi kapital v odstotkih od zavarovalno-tehničnih rezervacij _tabela 43

1

Premoženjska zavarovanja

2

Življenjska zavarovanja SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

Razpoložljivi kapital

Zavar. -tehnične rezervacije

%

Razpoložljivi kapital

Zavar. -tehnične rezervacije

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

11.654.803

83.882.154

13,9

10.211.495

77.948.103

13,1

4.009.583

40.955.720

9,8

4.513.966

37.176.540

12,1

15.664.386

124.837.874

12,5

14.725.461

115.124.643

12,8

116


18. Razpoložljivi kapital v odstotkih od terjatev iz pozavarovanja in zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki odpadejo na pozavarovatelje _tabela 44

1

Premoženjska zavarovanja

2

Življenjska zavarovanja SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

Razpoložljivi kapital

Terjatve iz pozav. in ZTR pozav.

2012

2012

%

Razpoložljivi kapital

Terjatve iz pozav. in ZTR pozav.

%

2012

2011

2011

2011 6=4/5

1

2

3=1/2

4

5

11.654.803

23.966.517

48,6

10.211.495

22.580.629

45,2

4.009.583

17.417

23.021,4

4.513.966

14.092

32.032,1

15.664.386

23.983.934

65,3

14.725.461

22.594.721

65,2

19. Čista premija glede na povprečno stanje kapitala in zavarovalno-tehničnih rezervacij (ZTR) _tabela 45

1

Premoženjska zavarovanja

2

Življenjska zavarovanja SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

Čista premija

Povprečno stanje kapitala in ZTR

%

2012

2012

2012

Čista premija

Povprečno stanje kapitala in ZTR

%

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

54.943.517

95.283.938

57,7

51.398.994

88.623.600

58,0

9.879.586

43.120.915

22,9

10.200.001

41.458.743

24,6

64.823.103

138.404.853

46,8

61.598.995

130.082.343

47,4

20. Čista premija glede na povprečno stanje kapitala _tabela 46

1

Premoženjska zavarovanja

2

Življenjska zavarovanja SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

Čista premija

Povprečno stanje kapitala

%

Čista premija

Povprečno stanje kapitala

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011 6=4/5

1

2

3=1/2

4

5

54.943.517

14.368.810

382,4

51.398.994

12.360.664

415,8

9.879.586

4.054.785

243,7

10.200.001

4.551.298

224,1

64.823.103

18.423.595

351,8

61.598.995

16.911.962

364,2

21. Povprečno stanje čistih ZTR glede na čiste prihodke od premij _tabela 47

117

Povprečno stanje čistih ZTR

Čisti prihodki od premij

%

Povprečno stanje čistih ZTR

Čisti prihodki od premij

2012

%

2012

2012

2011

2011

2011 6=4/5

1

2

3=1/2

4

5

1

Premoženjska zavarovanja

56.309.002

54.596.372

103,1

56.309.002

49.336.717

114,1

2

Življenjska zavarovanja

36.901.698

9.947.796

371,0

36.901.698

10.179.519

362,5

SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

93.210.700

64.544.168

144,4

93.210.700

59.516.236

156,6

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

22. Stanje kapitala glede na čisto prenosno premijo _tabela 48

1

Premoženjska zavarovanja

2

Življenjska zavarovanja SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

Kapital

Čista prenosna premija

%

Kapital

Čista prenosna premija

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011 6=4/5

1

2

3=1/2

4

5

15.855.726

24.818.685

63,9

12.881.894

24.471.548

52,6

3.958.990

464.256

852,8

4.150.580

532.466

779,5

19.814.716

25.282.941

78,4

17.032.474

25.004.014

68,1

23. Stanje kapitala glede na obveznosti do virov sredstev _tabela 49

1

Premoženjska zavarovanja

2

Življenjska zavarovanja SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

Kapital

Obveznosti do virov sredstev

%

Kapital

Obveznosti do virov sredstev

%

2012

2012

2012

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

15.855.726

113.595.615

14,0

12.881.894

107.097.404

12,0

3.958.990

45.925.675

8,6

4.150.580

42.056.829

9,9

19.814.716

159.521.290

12,4

17.032.474

149.154.233

11,4

24. Čiste ZTR glede na obveznosti do virov sredstev _tabela 50

1

Premoženjska zavarovanja

2

Življenjska zavarovanja SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

Čiste ZTR

Obveznosti do virov sredstev

%

Čiste ZTR

Obveznosti do virov sredstev

%

2012

2012

2012

2011

2011

2012 6=4/5

1

2

3=1/2

4

5

63.411.676

113.595.615

55,8

58.356.158

106.097.404

55,0

40.944.628

45.925.675

89,2

37.168.010

42.056.829

88,4

104.356.304

159.521.290

65,4

95.524.168

148.154.233

64,5

118


25. Čiste matematične rezervacije glede na čiste zavarovalno-tehnične rezervacije _tabela 51

SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

Čiste matematične rezervacije

%

Čiste matematične rezervacije

Čiste ZTR

2012

2012

Čiste ZTR

%

2012

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

40.266.633

104.356.304

38,6

36.427.585

95.524.168

38,1

26. Kosmata premija glede na število redno zaposlenih _tabela 52

SKUPAJ VSA ZAVAROVANJA

119

letno poročilo

2012

Kosmata premija

Število redno zaposlenih

Kosmata premija

Število redno zaposlenih

2012

2012

2012

2011

2011

2011

1

2

3=1/2

4

5

6=4/5

82.795.371

372

222.568,2

79.158.775

382

207.221,9


V točki 4 tega poročila so predstavljeni: izkaz finančnega položaja na dan 31. 12. 2012, izkaz poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega donosa za poslovno leto 2012, izkaz denarnih tokov za poslovno leto 2012 in izkaz sprememb lastniškega kapitala za poslovno leto 2012 Zavarovalnice Tilia, d. d., Novo mesto.

IV. RAČUNOVODSKO POROČILO

IV

računovodsko poročilo

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

1. MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA Poročilo neodvisnega revizorja Delničarjem družbe Zavarovalnica Tilia, d.d. Poročilo o računovodskih izkazih Revidirali smo priložene računovodske izkaze družbe Zavarovalnica Tilia, d.d., ki vključujejo izkaz finančnega položaja na dan 31. decembra 2012, izkaz poslovnega izida, izkaz vseobsegajočega donosa, izkaz sprememb lastniškega kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe.

Odgovornost poslovodstva za računovodske izkaze Poslovodstvo je odgovorno za pripravo in pošteno predstavitev teh računovodskih izkazov v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU in za tako notranje kontroliranje, kot je v skladu z odločitvijo poslovodstva potrebno, da omogoči pripravo računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembno napačne navedbe zaradi prevare ali napake.

Revizorjeva odgovornost Naša naloga je izraziti mnenje o teh računovodskih izkazih na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja. Ti standardi zahtevajo od nas izpolnjevanje etičnih zahtev ter načrtovanje in izvedbo revizije za pridobitev sprejemljivega zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembno napačne navedbe. Revizija vključuje izvajanje postopkov za pridobitev revizijskih dokazov o zneskih in razkritjih v računovodskih izkazih. Izbrani postopki so odvisni od revizorjeve presoje in vključujejo tudi ocenjevanje tveganj napačne navedbe v računovodskih izkazih zaradi prevare ali napake. Pri ocenjevanju teh tveganj prouči revizor notranje kontroliranje, povezano s pripravljanjem in poštenim predstavljanjem računovodskih izkazov družbe, da bi določil okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazil mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja družbe. Revizija vključuje tudi ovrednotenje ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev in utemeljenosti računovodskih ocen poslovodstva kot tudi ovrednotenje celotne predstavitve računovodskih izkazov. Verjamemo, da so pridobljeni revizijski dokazi zadostna in ustrezna podlaga za naše revizijsko mnenje.

Mnenje Po našem mnenju so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega položaja družbe Zavarovalnica Tilia, d.d. na dan 31. decembra 2012 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU.

Poročilo o zahtevah druge zakonodaje V skladu z zahtevo Zakona o gospodarskih družbah potrjujemo, da so informacije v poslovnem poročilu skladne s priloženimi računovodskimi izkazi. KPMG SLOVENIJA,

podjetje za revidiranje, d.o.o.

Katarina Sitar Šuštar, univ. dipl. ekon. pooblaščeni revizor partner Ljubljana, 15.3.2013

KPMG Slovenija, d.o.o. i 122


2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Računovodske izkaze za poslovno leto 2012, ki so predstavljeni v Letnem poročilu, je Uprava družbe potrdila 12. 3. 2013.

2.1.

Izkaz finančnega položaja na dan 31. 12. 2012 _tabela 53 Pojasnila

SREDSTVA

31. 12. 2012

31. 12. 2011

158.521.290

148.154.233

NEOPREDMETENA SREDSTVA

3.8.1.

947.892

942.419

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

3.8.2.

5.428.987

5.350.677

ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK

3.8.3.

74.462

490.169

NALOŽBENE NEPREMIČNINE

3.8.4.

348.391

367.999

FINANČNE NALOŽBE:

3.8.5.

75.334.537

70.719.814

22.496.717

19.201.424

posojila in depoziti v posesti do zapadlosti

3.922.577

4.952.179

razpoložljive za prodajo

48.915.243

46.566.212

27.617.984

24.138.905

SREDSTVA ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

3.8.5.

posojila in depoziti vrednotene po pošteni vrednosti

841.000

885.239

26.776.984

23.253.666

ZNESEK ZTR PRENESEN POZAVAROVATELJEM

3.8.6.

20.481.568

19.600.475

TERJATVE

3.8.7.

22.986.686

22.582.787

Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov

16.336.941

16.755.748

Terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja

3.502.366

2.994.246

Druge terjatve

3.147.379

2.832.793

DRUGA SREDSTVA

3.8.8.

268.427

415.048

RAZMEJENI STROŠKI PRIDOBIVANJA ZAVAROVANJ

3.8.9.

4.671.068

3.444.753

3.8.10.

361.288

101.187

DENAR IN DENARNI USTREZNIKI

nadaljevanje na naslednji strani

123

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

KAPITAL IN OBVEZNOSTI KAPITAL

3.8.11.

Osnovni kapital

158.521.290

148.154.233

19.814.716

17.032.474

14.317.673

14.317.673

Kapitalske rezerve

52

52

Rezerve iz dobička

3.343.126

1.984.636

-170.607

-1.613.319

Presežek iz prevrednotenja Zadržani čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega leta ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE

3.8.12.

Prenosne premije

140.559

121.888

2.183.913

2.221.544

97.802.929

91.451.272

31.709.679

31.340.603

Matematične rezervacije

13.543.707

13.174.053

Škodne rezervacije

49.225.140

44.306.251

3.324.403

2.630.365

Druge zavarovalno tehnične rezervacije ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

3.8.12.

27.034.945

23.673.371

DRUGE REZERVACIJE

3.8.13.

414.376

386.615

DRUGE FINANČNE OBVEZNOSTI

3.8.14.

2.670.000

8.500.000

OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

3.8.15.

5.881.740

3.704.217

Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov Obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja Obveznosti za odmerjeni davek OSTALE OBVEZNOSTI

3.8.16.

491.011

367.505

5.359.884

3.112.534

30.845

224.177

4.902.584

3.406.284

124


2.2.

Izkaz poslovnega izida za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012 _tabela 54

ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ

Pojasnila

1. 1. 31. 12. 2012

1. 1. 31. 12. 2011

3.9.1.

64.544.168

59.516.235

Obračunane kosmate zavarovalne premije

82.795.371

79.158.775

Obračunana premija oddana v pozavarovanje in sozavarovanje

-17.972.268

-17.559.781

-278.936

-2.082.759

6.619.406

5.079.573

Sprememba prenosnih premij PRIHODKI OD NALOŽB

3.9.2.

DRUGI ZAVAROVALNI PRIHODKI

3.9.3.

prihodki od provizij drugi zavarovalni prihodki

4.900.115

3.996.461

4.535.702

3.665.032

364.413

331.429

DRUGI PRIHODKI

3.9.4.

634.223

677.165

ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE

3.9.5.

37.904.610

33.304.086

Obračunani kosmati zneski škod

41.657.071

40.878.315

Obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev

-7.699.904

-9.761.781

3.947.443

2.187.552

Sprememba škodnih rezervacij SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ

3.8.13.

1.158.504

371.860

SPREMEMBA ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ, KI PREVZ. NAL. TVEG.

3.8.13.

3.469.439

-23.713

-22.156

8.479

23.775.946

23.240.558

ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE OBRATOVALNI STROŠKI

3.9.6.

stroški pridobivanja zavarovanj obratovalni stroški ODHODKI NALOŽB, OD TEGA

3.9.2.

drugi odhodki naložb

5.505.821

5.223.205

18.270.124

18.017.353

2.970.061

6.164.313

2.970.061

6.164.313

DRUGI ZAVAROVALNIH ODHODKI

3.9.3.

713.001

685.284

DRUGI ODHODKI

3.9.4.

2.278.114

2.198.522

4.450.394

3.320.020

POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO ODHODEK ZA DAVEK Z ODLOŽENIM DAVKOM

3.9.7.

-907.992

-996.642

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

3.9.8.

3.542.403

2.323.378

OSNOVNI ČISTI DOBIČEK NA DELNICO V LETU 2012 V EUR

3.9.8.

5,95

3,90

POPRAVLJENI ČISTI DOBIČEK NA DELNICO V LETU 2012 V EUR

3.9.8.

5,95

3,90

2.3.

Izkaz vseobsegajočega donosa za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012 _tabela 55 1. 1. 31. 12. 2012

1. 1. 31. 12. 2011

3.542.403

2.323.378

DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI

1.442.712

-1.784.668

Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo

1.808.591

-2.230.836

Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja

2.241.085

-1.801.851

Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid

-432.494

-428.985

Davek od drugega vseobsegajočega donosa

-365.879

446.167

VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI

4.985.115

538.710

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI

125

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

2.4.

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012

1.

ZAČETNO STANJE 1. 1. 2012

2.

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

3.

Vpis (ali vplačilo) novega kapitala

4.

Vračilo kapitala

5.

Čisti nakup / prodaja lastnih delnic

6.

Izplačilo (obračun) dividend / nagrad v obliki delnic

7.

Izplačilo (obračun) dividend

8.

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

9.

Poravnava izgube prejšnjih let

10.

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja in za katastrofalne škode

11.

Drugo

12.

KONČNO STANJE 31. 12. 2012 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

1.

ZAČETNO STANJE 1. 1. 2011

2.

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

3.

Vpis (ali vplačilo) novega kapitala

4.

Vračilo kapitala

5.

Čisti nakup / prodaja lastnih delnic

6.

Izplačilo (obračun) dividend / nagrad v obliki delnic

7.

Izplačilo (obračun) dividend

8.

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

9.

Poravnava izgube prejšnjih let

10.

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja in za katastrofalne škode

11.

Drugo

12.

KONČNO STANJE 31. 12. 2011 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

14.317.673

52

14.317.673

52

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

14.317.673

52

14.317.673

52

126


_tabela 56

zakonske in statutarne 1.431.767

Rezerve iz dobička za katastrof. za izravnavo škode kred. tveganj

druge rezerve iz dobička

552.869

Presežek iz prevrednotenja

Zadržani čisti poslovni izid

Čisti poslovni izid

SKUPAJ

-1.613.319

121.888

2.221.544

17.032.474

3.542.403

4.985.116

1.442.713

-2.202.873 1.239.500 118.990

1.431.767

-2.202.873 -1.239.500 -118.990

671.859

1.239.500

-170.606

2.221.544

-2.221.544

140.559

2.183.913

19.814.717

_tabela 57 Rezerve iz dobička zakonske in statutarne

za katastrof. škode

1.418.514

451.035

za izravnavo kred. tveganj

Presežek iz prevrednotenja

Zadržani čisti poslovni izid

171.349

432.825

-1.784.669

Čisti poslovni izid

SKUPAJ

0

16.791.449

2.323.378

538.709

-297.686 13.254 101.834

1.431.767

127

letno poročilo

2012

-297.686

-13.254

552.869

-101.834

-1.613.319

121.886

2.221.544

17.032.473


Zavarovalnica Tilia, d. d.

2.5.

Izkaz denarnih tokov za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012 _tabela 58 2012

2011

A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU a) Postavke izkaza poslovnega izida Obračunane čiste zavarovalne premije v obdobju Drugi poslovni prihodki in finančni prihodki iz poslovnih terjatev

11.880.988

11.612.552

64.823.104

61.598.994

998.636

985.691

Obračunani čisti zneski škod v obdboju

-33.957.167

-31.116.533

Čisti obratovalni stroški brez amortizacije in brez spremembe v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj

-18.362.593

-18.244.304

Drugi poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotovanje in brez povečanja rezervacij)

-713.001

-685.284

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

-907.992

-926.013

b) Spremembe čistih obratnih sredstev poslovnih postavk bilance stanja

721.663

133.322

Začetne manj končne terjatve iz neposrednih zavarovanj

418.807

-470.986

Začetne manj končne terjatve iz pozavarovanj

-508.120

1.719.148

Začetne manj končne druge terjatve iz zavarovalnih poslov

-314.586

-1.424.707

Začetne manj končne druge terjatve in sredstva Začetne manj končne odložene terjatve za davek Začetne manj končne zaloge Končni manj začetni dolgovi iz neposrednih zavarovanj Končni manj začetni dolgovi iz pozavarovanj Končni manj začetni drugi poslovni dolgovi Končne manj začetne ostale obveznosti Končne manj začetne odložene obveznosti za davek c) Prebitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri poslovanju (a + b)

-1.115.584

295.095

415.707

-327.775

22.869

-22.869

123.506

-322.092

2.247.350

-271.223

219.151

433.604

-787.437

572.890

0

-47.763

12.602.651

11.745.874

B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU a) Prejemki pri naložbenju

186.258.649

163.305.897

Prejemki od obresti, ki se nanašajo na naložbenje in na:

2.919.446

1.543.656

- naložbe, financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

2.919.446

1.543.656

Prejemki od dividend in deležev iz dobička drugih, ki se nanašajo na:

9.889

2.107

- naložbe, financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

9.889

2.107

0

2.074.850

183.329.314

159.685.284

Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz: - zavarovalno-tehničnih rezervacij Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb, financirah iz: - zavarovalno-tehničnih rezervacij b) Izdatki pri naložbenju

2.074.850 183.329.314

159.685.284

-190.669.296

-183.086.437

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

-352.412

-260.400

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev, financiranih iz:

-747.394

-575.604

- drugih virov

-747.394

-575.604

0

-3.429.345

Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb, financiranih iz: - zavarovalno-tehničnih rezervacij

-3.429.345

Izdatki za pridobitev kratkoročnih finančnih naložb, financiranih iz:

-189.569.490

-178.821.088

- zavarovalno-tehničnih rezervacij

-189.569.490

-178.821.088

-4.410.646

-19.780.540

10.670.000

15.000.000

10.670.000

15.000.000

-18.841.072

-6.946.892

-138.611

-135.953

-16.500.000

-6.500.000

c) Prebitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri naložbenju (a + b) C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU a) Prejemki pri financiranju Prejemki od dobljenih kratkoročnih posojil b) Izdatki pri financiranju Izdatki za dane obresti Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku c) Prebitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri financiranju (a + b) Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV IN NJIHOVIH USTREZNIKOV x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)

-2.202.461

-310.939

-8.171.072

8.053.108

122.119

101.186

20.933

18.442

101.186

82.745

+ y) Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov

128


Dodatna pojasnila v povezavi z izkazom denarnih tokov se nahajajo v poglavju 3.11 Razkritja in pojasnila k izkazu denarnega toka.

3. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 3.1.

Povzetek pomembnih računovodskih usmeritev

3.1.1.

Poročajoča družba

Zavarovalnica Tilia, d. d., Novo mesto je delniška družba s sedežem na Seidlovi 5, 8000 Novo mesto. Lastnica in obvladujoča družba Zavarovalnice Tilia, d. d., Novo mesto je Pozavarovalnica Sava, d. d., Ljubljana s sedežem na Dunajski 56, 1000 Ljubljana, ki ima v lasti 100,00 odstotkov delnic. Največja lastnica in obvladujoča družba Pozavarovalnice Sava, d. d., Ljubljana je Slovenska odškodninska družba, d. d., s sedežem na Mali ulici 5, 1000 Ljubljana, ki ima v lasti 25-odstotni delež Pozavarovalnice Sava, d. d. Konsolidirano letno poročilo Pozavarovalnice Sava, d. d., je objavljeno na www.sava-re.si.

3.1.2.

Postopek sprejetja letnega poročila

Letno poročilo sprejme uprava družbe, ki ga predloži v potrditev nadzornemu svetu družbe. Uprava družbe in nadzorni svet družbe odločata skladno z Zakonom o gospodarskih družah o uporabi čistega dobička poslovnega leta za oblikovanje rezerv iz dobička, kar je vključeno v izkaze tekočega leta. O razdelitvi bilančnega dobička določa skupščina družbe.

3.1.3.

Izjava o skladnosti

Računovodski izkazi so sestavljeni skladno z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), ki jih je sprejel Svet za mednarodne računovodske izkaze (IASB), ter pojasnili, ki jih sprejema Odbor za pojasnjevanje Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP), ki jih je sprejela EU. Pri pripravi računovodskih izkazov sta bila upoštevana tudi Zakon o gospodarskih družbah in Zakon o zavarovalništvu. Sheme računovodskih izkazov so v poglavju Računovodski izkazi pripravljene v skladu z MSRP. Objavljeni računovodski izkazi so sestavljeni za Zavarovalnico Tilia, d. d., in so posamični izkazi družbe. V poglavju 2 in Prilogi letnega poročila so dodane sheme računovodskih izkazov, ki jih zahteva sklep Agencije za zavarovalni nadzor SKL 2009.

129

letno poročilo

2012

3.1.4.

Podlaga za merjenje

Računovodski izkazi so izdelani na osnovi izvirne nabavne vrednosti, z izjemo vrednotenja finančnih sredstev, namenjenih trgovanju, in vrednotenja finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, ki so ovrednotena po poštenih vrednostih.

3.1.5.

Predstavitvena in funkcijska valuta

Postavke, prikazane v računovodskih izkazih zavarovalnice, so predstavljene v evrih, ki so funkcijska in predstavitvena valuta zavarovalnice. Vse računovodske informacije so predstavljene v EUR. Računovodski izkazi so predstavljeni v celih evrih, zaradi česar obstaja možnost, da prihaja do minimalnih odstopanj.

3.2.

Novi standardi in pojasnila, ki še niso stopili v veljavo

Pri pripravi računovodskih izkazov niso bili upoštevani novi standardi, sprejeti v EU, ki še niso v veljavi na dan 31. 12. 2012, in sicer: Dopolnitev k MSRP 7 Razkritja – Pobotanje finančnih sredstev in finančnih obveznosti. Predvideva se, da zadevne spremembe ne bodo pomembno vplivale na računovodske izkaze, saj podjetje ne izvaja pobotanja finančnih sredstev in finančnih obveznosti, kot tudi ni sklenilo nobene izvršljive pogodbe o pobotu. Dopolnitev je v veljavi za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013, ter medletna obdobja znotraj teh obračunskih obdobij. MSRP 10 Konsolidirani računovodski izkazi in MRS 27 (2011) Ločeni računovodski izkazi. Družba nima podrejenih družb in ne sestavlja konsolidiranih računovodskih izkazov. Standarda sta v veljavi za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014. MSRP 13 Merjenje poštene vrednosti. Družba predvideva, da standard ne bo pomembno vplival na računovodske izkaze, saj je uprava mnenja, da so metode in predpostavke, ki se trenutno uporabljajo pri merjenju poštene vrednosti, skladne z določili


Zavarovalnica Tilia, d. d.

MSRP 13. Standard velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2013, in se ga uporablja za naprej.

3.4.

Računovodske usmeritve in uporabljene metode vrednotenja postavk v računovodskih izkazih

Dopolnitev k MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov: Predstavitev postavk drugega vseobsegajočega donosa. Dopolnitev ne bo pomembno vplivala na računovodske izkaze, saj družba nima postavk drugega vseobsegajočega donosa, ki se ne bi razporedila v izkaz poslovnega izida. Dopolnitev velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. julija 2012, in se jo uporablja za nazaj.

3.4.1.

Neopredmetena sredstva

MRS 27 (2011) Ločeni računovodski izkazi. Družba predvideva, da MRS 27 (2011) ne bo pomembno vplival na računovodske izkaze, saj računovodske usmeritve ostanejo nespremenjene. Velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014. Dopolnitev k MRS 32 – Pobotanje finančnih sredstev in finančnih obveznosti. Družba predvideva, da dopolnitev ne bo pomembno vplivala na računovodske izkaze, saj ne izvaja pobotanja finančnih sredstev in finančnih obveznosti, in ne sklepa okvirnih dogovorov o pobotu. Dopolnitev velja za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2014, in se jih uporablja se za nazaj.

3.3.

Dogodki po datumu izkaza finančnega položaja

Dogodkov po datumu izkaza finančnega položaja, ki bi pomembno vplivali na računovodske izkaze zavarovalnice, pripravljene za leto, ki se je končalo 31. 12. 2012, ni.

Vsa neopredmetena dolgoročna sredstva so opredeljena kot sredstva s končno dobo koristnosti. Uporabljena metoda amortiziranja je enakomerno časovno amortiziranje. Stroški amortizacije so v izkazu poslovnega izida sestavni del obratovalnih stroškov. Amortizacijske stopnje znašajo za programsko opremo 20 odstotkov, za ostala neopredmetena dolgoročna sredstva pa od 10 do 33,3 odstotka. Družba za vrednotenje neopredmetnih sredstev uporablja model nabavne vrednosti. Redno letno se ugotavlja morebitne slabitve neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Zmanjšanje knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve se šteje kot prevrednotovalni poslovni odhodek neopredmetenega dolgoročnega sredstva. Razlike med čistimi prodajnimi vrednostmi in knjigovodskimi vrednostmi odtujenih neopredmetenih dolgoročnih sredstev se prenese med dobičke pri prodaji, če je čista prodajna vrednost višja od knjigovodske vrednosti, oziroma med izgube pri prodaji, če je knjigovodska vrednost višja od čiste prodajne vrednosti. Dobički oziroma izgube pri prodaji so evidentirani v okviru drugih prihodkov ali odhodkov poslovanja.

3.4.2.

Opredmetena osnovna sredstva

Družba za vrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev uporablja model nabavne vrednosti. V dejansko nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva so zajeti njegova nakupna cena in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njihovi usposobitvi za nameravano uporabo. Kasneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če povečujejo prihodnje koristi v primerjavi s prej ocenjenimi. Družba na datum izkaza finančnega položaja oceni, ali obstajajo znamenja slabitve opredmetenih osnovnih sredstev. V primeru, da ugotovi obstoj znamenj slabitve, se ugotovi nadomestljivo vrednost sredstva. Cenitve opravijo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti sredstev.

130


Zavarovalnica obračunava amortizacijo posamično po metodi enakomernega časovnega amortiziranja glede na ugotovljeno dobo koristnosti posameznega opredmetenega osnovnega sredstva. Stroški amortizacije so v izkazu poslovnega izida sestavni del obratovalnih stroškov. Za posamezne skupine osnovnih sredstev uporablja naslednje amortizacijske stopnje: ·· gradbeni objekti – 1,3 do 2 odstotka, ·· pisarniško pohištvo – 12,5 odstotka, ·· avtomobili – 12,5 odstotka, ·· računalniška oprema – 33 odstotkov.

3.4.3.

Naložbene nepremičnine

Naložbena nepremičnina je nepremičnina, posedovana, da bi prinašala najemnino in/ali povečevala vrednost dolgoročne naložbe. Družba meri naložbene nepremičnine po modelu nabavne vrednosti. Uporabljena metoda amortiziranja je enakomerno časovno amortiziranje. Določena doba koristnosti je 20 let. Družba na datum izkaza finančnega položaja oceni, ali obstajajo znamenja slabitve naložbenih nepremičnin. V primeru, da ugotovi obstoj znamenj slabitve, se ugotovi nadomestljiva vrednost sredstva. Cenitve opravijo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti sredstev.

3.4.4.

Sredstva pozavarovateljev in sozavarovateljev

V okviru sredstev pozavarovateljev in sozavarovateljev so izkazane pričakovane terjatve iz naslova pozavarovalnih in sozavarovalnih pogodb. Do slednjih je družba upravičena na osnovi sklenjenih sozavarovalnih in pozavarovalnih pogodb, s katerimi je določen delež zavarovalnega tveganja prenesla na sozavarovatelje in pozavarovatelje. Družba presoja posamično terjatev in se odloča o njeni slabitvi. Kriteriji za presojo so predvsem sprememba bonitetne ocene so/pozavarovatelja in njegove finančne stabilnosti.

3.4.5.

Finančne naložbe

Finančne naložbe so uvrščene v naslednje skupine: ·· finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, ·· finančne naložbe v posojila, ·· finančne naložbe v posesti do zapadlosti ali ·· za prodajo razpoložljiva sredstva. V zavarovalnici se vrednotenje vseh finančnih naložb iz vrednostnih papirjev opravi skladno z razvrstitvijo posamezne finančne naložbe enkrat mesečno.

131

letno poročilo

2012

Finančne naložbe, ki so razporejene med finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, in med za prodajo razpoložljiva sredstva zavarovalnica razporeja med kratkoročne finančne naložbe. Kot dolgoročna sredstva so izkazana tista, ki so razporejena v skupino posojila in terjatve oziroma v skupino v posesti do zapadlosti in je njihova ročnost daljša od enega leta. Med finančne naložbe posojila in terjatve so uvrščeni depoziti pri bankah in potrdila o vlogah. Zavarovalnica ima med njimi izkazana tudi sredstva pri bankah, vezana na odpoklic. Med finančne naložbe v posesti do zapadlosti so razvrščena potrdila o vlogah in dolžniški vrednostni papirji, ki jih zavarovalnica ne namerava odtujiti pred zapadlostjo. Pri obračunavanju običajnih nakupov in prodaj finančnih naložb družba upošteva datum trgovanja, in sicer: ·· za delnice, vzajemne sklade, obveznice in ostale finančne instrumente, s katerimi se trguje, je datum trgovanja datum obračuna nakupa ali prodaje, ·· za finančne naložbe, pridobljene ali odtujene na osnovi pogodb, je datum trgovanja datum pogodbe. Finančne naložbe se vodi po metodi FIFO. Ob začetnem pripoznanju se finančno naložbo izmeri po pošteni vrednosti. Začetni pripoznani vrednosti se pripiše še stroške posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali izdaje finančnega sredstva (razen pri sredstvu, ki je uvrščeno v skupino sredstev, izmerjenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, kjer so stroški posla takoj pripoznani kot stroški). Po začetnem pripoznanju se finančna sredstva in tudi izpeljane finančne inštrumente, ki so finančna sredstva, izmeri po pošteni vrednosti, brez odštetja stroškov posla, ki se utegnejo pojaviti ob prodaji ali drugačni odtujitvi, razen: ·· finančnih naložb v posojila, ki se jih izmeri po odplačni vrednosti po metodi efektivnih obresti, ·· finančnih naložb v kapitalske instrumente, za katere ni objavljena cena na delujočem trgu in katerih poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo izmeriti, ter v izpeljane finančne instrumente, ki so povezani s takimi finančnimi naložbami in jih je treba poravnati z njimi. V skupino finančnih naložb, izmerjenih prek poslovnega izida, so uvrščene finančne naložbe, povezane z življenjskimi zavarovanji, pri katerih zavarovanci prevzemajo naložbeno tveganje.


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Spremembo poštene vrednosti finančne naložbe v vrednostne papirje zavarovalnica izkaže, če je njihova dokazana poštena vrednost, ki je izražena z javno objavljeno ceno, drugačna od knjigovodske vrednosti. Sprememba poštene vrednosti se evidentira bodisi kot finančni prihodek bodisi kot finančni odhodek, ki pa nimajo vpliva na ugotovljen poslovni izid, glede na to, da prihodki in odhodki nevtralizirajo spremembo matematične rezervacije. Zavarovalnica vrednoti finančne naložbe, razpoložljive za prodajo, po pošteni vrednosti, ki je do odprave pripoznanja naložbe evidentirana prek presežka iz prevrednotenja. V primeru pripoznanih trajnih slabitev naložb se prevrednotenje opravi v breme tekočega poslovnega izida. Naložbe v gospodarske družbe, katerih vrednostni papirji ne kotirajo na trgu vrednostnih papirjev, vrednotimo po nabavni vrednosti. Znamenja slabitve pri teh naložbah se ugotavlja s primerjavo revidirane vrednosti deleža kapitala posamezne družbe, ki je izračunan glede na % udeležbe v osnovnem kapitalu, in knjigovodske vrednosti naložbe na presečni datum. Sprememba poštene vrednosti finančnega sredstva, ki je razporejeno med finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo, se pripozna neposredno v izkazu vseobsegajočega donosa kot presežek iz prevrednotenja v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo. Ob prodaji se prej pripoznani nabrani dobiček ali izguba pripozna v poslovnem izidu obdobja. Finančne naložbe v posojila in terjatve ter finančne naložbe v posesti do zapadlosti se meri po odplačni vrednosti. Naložbe, izmerjene po pošteni vrednosti, razvrščamo v tri nivoje. V prvi naložbeni nivo (Level 1) uvrščamo naložbe, ki kotirajo na delujočem trgu in so kotirane cene takoj in redno na voljo. Poštena vrednost teh naložb je enaka njihovi tržni vrednosti. V drugi naložbeni nivo (Level 2) spadajo naložbe, katerih poštena vrednost se ugotavlja na podlagi primerljivih tržnih podatkov. V tretji naložbeni nivo (Level 3) spadajo naložbe, za katere ne obstaja delujoči trg in je tržna cena težko ugotovljiva. Njihovo pošteno vrednost ugotavljamo na podlagi internih modelov. Če kaka dolgoročna finančna naložba izgublja vrednost zaradi neuspešnega poslovanja družbe, v kateri je naša družba kapitalsko udeležena, ali zaradi znižanja tržne cene naložbe in ni predvidevati vnovičnega povečanja vrednosti, družba evidentira odhodke zaradi slabitve. Če je bila pri finančni naložbi, ki jo je potrebno slabiti, v preteklosti evidentirana okrepitev – povečanje poštene vrednosti, je oslabitev najprej evidentirana v breme ustreznega presežka iz prevrednotenja. V primerih začasnega

padca vrednosti dolgoročne finančne naložbe je lahko v kapitalu oblikovan negativni presežek iz prevrednotenja. Trajno slabitev finančnih naložb družba izvede v breme tekočega poslovnega izida. Dolžniški vrednostni papirji se trajno slabijo le v primeru, da izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja ni poravnal obveznosti iz naslova kupona ali glavnice in v kratkem roku ni pričakovati poravnave obveznosti oziroma je bil začet postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave. Trajna slabitev kotirajočih lastniških vrednostnih papirjev se izvede, če padec tržne vrednosti pod nabavno vrednost naložbe traja več kot 12 mesecev ali pa gre za zmanjšanje vrednosti naložbe, ki preseže 40 odstotkov zmanjšanja nabavne vrednosti posamezne naložbe na dan priprave računovodskih izkazov.

3.4.6.

Terjatve

Začetno pripoznavanje terjatev družba izkaže na osnovi izstavljene police, računa ali druge verodostojne liste (kot je npr. potrjen pozavarovalni ali sozavarovalni obračun). V strukturi terjatev pretežni del predstavljajo terjatve do zavarovalcev, nastalih v normalnem toku poslovanja. V izkazu finančnega položaja so terjatve prikazane v neto vrednosti, kar pomeni, da so zmanjšane za oblikovane popravke vrednosti. Zavarovalnica v skladu s pravilnikom o vrednotenju terjatev opravi oblikovanje popravkov glede na pričakovano unovčljivost le-teh. Popravke vrednosti terjatev oblikuje na podlagi sprejete metodologije, z ustreznim upoštevanjem indikatorjev oslabitve in faktorjev povračila. Popravke vrednosti terjatev se izračunava mesečno in se jih pripozna v breme tekočega poslovnega izida. Metodologija upošteva poleg kriterija starosti terjatve tudi stopnjo v procesu izterjave terjatve, izkustvenega odstotka odpisanosti terjatev ter tudi stopnjo izterljivosti terjatev. Indikatorje se preverja na letni ravni. Regresne terjatve se pripozna med sredstvi v primeru, da je na osnovi vzpostavljenega regresnega zahtevka pridobila ustrezno pravno podlago (pravnomočna sodna izvršba, sklenjeni pisni sporazum z zavarovancem ali dolžnikom, pričetek odplačevanja dolga s strani zavarovalca ali dolžnika ali subrogacija pri kreditnih zavarovanjih). Družba tudi v primeru subrogacije pripozna regresno terjatev šele po preverbi dejanskega obstoja in fizične dosegljivosti dolžnika. Pripoznavanje glavnice v regresnih terjatvah zmanjšuje stroške izplačanih škod. Slabitev regresnih terjatev se izvede glede na datum zadnjega plačila regresne terjatve. Slabitev se izvede, če preteče od zadnjega plačila več kot 30 dni (10-odstotna slabitev). Ob zamudi več kot 90 dni se izvede 35-odstotna slabitev. V primerih, ko regresni zavezanec zamuja

132


za več kot 180 dni, se odstotek slabitve poveča na 65 odstotkov in ob zamudah nad 270 dni na 100 odstotkov. Družba nima zavarovanih poslovnih terjatev.

Družba členi kapital na skupino življenjskih zavarovanj in skupino premoženjskih zavarovanj skladno z zahtevami Zakona o zavarovalništvu tako, da izpolnjuje predpisane kapitalske zahteve za vsako osnovno skupino zavarovanj.

3.4.7.

3.4.11.

Denarna sredstva

Med denarna sredstva so skladno z MSRP uvrščeni gotovina, knjižni denar in denar na poti. Denarna sredstva se evidentira v izvirni vrednosti na podlagi verodostojnih listin.

3.4.8.

Druga sredstva

Druga sredstva sestavljajo usredstvene kratkoročne časovne razmejitve, in sicer kratkoročno odloženi stroški in kratkoročno nezaračunani prihodki. Kratkoročno odložene stroške sestavljajo vrednotnice in kratkoročno odloženi stroški vnaprej izplačanih nezasluženih provizij poslovnim partnerjem.

3.4.9.

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Kot posebna vrsta kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev so izkazani kratkoročno razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj. Predstavljajo tisti del stroškov pridobivanja zavarovanj, ki se nanašajo na prihodnje oziroma na naslednja poslovna leta. Za premoženjska zavarovanja se izračunavajo po zavarovalnih vrstah kot delež stroškov pridobivanja zavarovanj v prenosni premiji.

3.4.10.

K apital

Na dan sestavitve izkaza finančnega položaja celotni kapital družbe sestavljajo: ·· vpoklicani kapital, ·· kapitalske rezerve, ·· rezerve iz dobička, ·· preneseni čisti dobiček ali izguba iz prejšnjih let, ·· presežek iz prevrednotenja in ·· prehodno še nerazdeljeni čisti dobiček ali še neporavnana čista izguba poslovnega leta. Družba oblikuje zakonske rezerve iz dobička skladno z Zakonom o gospodarskih družbah iz dobička tekočega leta. Rezerve za izravnavo kreditnih tveganj ter rezerve za katastrofalne škode se oblikujejo skladno z Zakonom o zavarovalništvu, Sklepom o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij in internim pravilnikom o oblikovanju zavarovalno tehničnih rezervacij. Trenutno so oblikovane zgolj rezerve za katastrofalne škode.

133

Rezervacije za zaposlene

Na podlagi aktuarskih izračunov oblikuje zavarovalnica dolgoročne rezervacije za dolgoročne zaslužke zaposlencev na podlagi prihodnjih denarnih tokov z upoštevanjem pričakovane umrljivosti iz slovenskih tablic umrljivosti 2007, odhodov (fluktuacije), ki so predvideni v enaki meri, kot so bili v izračunu na dan 31. 12. 2011, saj v letu 2012 ni bilo bistvenih odstopanj, rasti obveznosti (predvidena rast plač 3,0 odstotka letno in predvidena rast jubilejnih nagrad 2,5 odstotka letno) in ustrezne netvegane obrestne mere za diskontiranje v višini 3,55 odstotka za vse obveznosti, kar ustreza zahtevani donosnosti evrskih državnih obveznic z enako povprečno ročnostjo na dan 30. 11. 2012.

letno poročilo

2012

3.4.12.

Obveznosti

Obveznosti, tako poslovne kot tudi finančne, se v začetku izkazujejo z dejanskimi zneski, ki izhajajo iz ustreznih zunanjih listin. Obveznosti iz zavarovalnih poslov so izkazane z zneski, ki izhajajo iz notranjih listin. Kasneje se povečujejo v skladu z listinami, zmanjšujejo pa se na enaki osnovi ali na osnovi odplačil. Obveznosti, za katere poteče zastaralni rok, se izbriše iz knjigovodske evidence. Predlog za izbris pripravi ustrezna služba, potrdi pa ga uprava družbe. Med finančne obveznosti družba uvršča najeta posojila, ki se vrednotijo po odplačni vrednosti. Med ostale obveznosti so uvrščene ugotovljene kratkoročne časovne razmejitve, ki zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške in kratkoročno odložene prihodke. Kratkoročno vnaprej vračunani stroški so oblikovani z namenom enakomerne obremenitve poslovnega izida, kljub temu da se stroški še niso pojavili. V okviru ostalih obveznosti se pojavljajo vnaprej vkalkulirani stroški provizij in davek od zavarovalnih poslov za osebna zavarovanja, pri katerih prihaja do razkoraka med obračunanim davkom ter obveznostjo do poplačila.

3.4.13.

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

V skladu s predpisi so prihodki iz zavarovalnih premij izkazani po fakturirani vrednosti (kosmate zavarovalne premije). Osnova za izstavljanje računov pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom so sklenjene zavarovalne police. Fizičnim osebam zavarovalnica računa praviloma ne izstavi, temveč prevzame njegovo vlogo sklenjena zavarovalna pogodba. Obračunana kosmata premija za premoženjska zavarovanja


Zavarovalnica Tilia, d. d.

vsebuje obračunano premijo iz vseh pogodb, obračunano v obračunskem letu, ne glede na to, ali se nanaša na celo leto ali pa zgolj na del obračunskega leta in je zmanjšana za spremembo prenosne premije v letu. Premije niso zmanjšane za provizije zastopnikom in posrednikom. Čiste prihodke od zavarovalnih premij predstavljajo kosmate zavarovalne premije, zmanjšane za obračunane pozavarovalne premije. Na višino izkazanih čistih prihodkov od zavarovalnih premij vplivajo tudi spremembe kosmatih prenosnih premij. V poslovno leto se všteva premija, ki se nanaša na obdobje kritja znotraj obdobja, za katerega se računa poslovni izid. Premije, oddane v pozavarovanje, in sprememba pozavarovalnih prenosnih premij se prikazujejo kot zmanjšanje oziroma povečanje zavarovalne premije.

3.4.14.

Čisti odhodki za škode

Med odhodki zavarovalnice največji del predstavljajo odhodki za izplačilo škod. Čiste odhodke za škode predstavljajo obračunani kosmati zneski škod, zmanjšani za prihodke od uveljavljenih regresnih terjatev in za obračunane deleže pozavarovateljev. Na višino izkazanih čistih odhodkov za škode vplivajo tudi spremembe škodnih rezervacij.

3.4.16.

3.4.18.

Odhodki od naložb in odhodki financiranja

Odhodke naložb sestavljajo odhodki zaradi spremenjene poštene vrednosti naložb, merjenih po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, slabitve naložb ter izgube pri odtujitvah naložb.

Odmerjeni davek se obračuna od obdavčljivega dobička za poslovno leto po davčni stopnji 18 odstotkov, pri čemer je izvedena prilagoditev davčne obveznosti v povezavi s preteklimi leti. Uporabljena davčna stopnja je uporabljena skladno s spremembami Zakona o davku na dohodek, ki za poslovno leto 2012 določa davčno stopnjo 18 odstotkov. Pri izkazovanju odloženega davka se uporablja metodo obveznosti po izkazu finančnega položaja, pri čemer se upošteva začasne razlike med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi za potrebe finančnega poročanja in vrednostmi za potrebe davčnega poročanja. Znesek odloženega davka temelji na pričakovanem povračilu oziroma poravnave knjigovodske vrednosti sredstev in obveznosti ob uporabi davčnih stopenj, veljavnih na datum izkaza finančnega položaja. Pri izračunu odloženih davkov je bil izveden preračun na novo davčno stopnjo 18 odstotkov. Uporabljena je enotna 18-odstotna stopnja. Finančne naložbe, katerih prevrednotenje je izkazano med kapitalom, so uvrščene med naložbe, ki so namenjene trgovanju in bodo predvidoma odtujene v okviru enega leta. Odloženi davki, ki so izkazani v izkazu poslovnega izida, ne predstavljajo pomembnega zneska, zaradi česar je bila pri izračunu uporabljena davčna stopnja 18 odstotkov. Odložena terjatev za davek se pripozna v višini verjetnega razpoložljivega prihodnjega obdavčljivega dobička, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. Odložena terjatev za davek se pripozna le v verjetni višini glede na možnosti uveljavljanja davčne terjatve, povezane s sredstvom.

3.4.19. Odhodke financiranja sestavljajo odhodki, povezani z najetimi posojili, in so sestavljeni iz obračunanih obresti.

3.4.17.

Odhodek za davek

Odhodek za davek poslovnega leta vključuje odmerjeni in odloženi davek. Davek iz dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v delu, ki je povezan s postavkami, izkazanimi neposredno v kapitalu. Tudi odloženi davek za te postavke se izkazuje med kapitalom.

Prihodki od naložb

Prihodke od naložb sestavljajo ustvarjene obresti, ustvarjeni dobički pri odtujitvah naložb, pozitivne spremembe poštene vrednosti finančnih naložb in drugi prihodki od naložb. Finančni prihodki so evidentirani samo, če ni dvoma glede njihove velikosti, zapadlosti in plačljivosti. Dividende zavarovalnica kot prihodek evidentira v trenutku potrditve višine dividende na skupščini. Efektivne obresti finančnih naložb, vrednotenih po odplačni vrednosti po metodi efektivne obrestne mere, ter finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo, se v trenutku obračuna pripoznajo kot prihodek od naložb.

3.4.15.

obdobju povečujejo oziroma zmanjšujejo poslovni izid iz rednega poslovanja družbe, tudi odhodke iz naslova slabitev terjatev.

Ostali prihodki in odhodki

Ostali prihodki in odhodki zajemajo poleg neobičajnih postavk in postavk iz preteklih obračunskih obdobij, ki v obračunskem

Preračun postavk, izraženih v tuji valuti

Za preračun postavk, ki se izvirno glasijo na tujo valuto v evre in so na dan izkaza finančnega položaja sestavina sredstev ali obveznosti do virov sredstev, je uporabljen srednji tečaj Banke Slovenije na dan 31. 12. 2012. Za preračun postavk, ki se izvirno glasijo na tujo valuto, v evre se med poslovnim letom uporabi srednji tečaj Banke Slovenije na dan nastanka poslovnega dogodka.

134


Preračuni finančnih sredstev, izraženih v tujih valutah, ki so denarne postavke (posojila in dolgovni instrumenti), se pripoznajo v poslovnem izidu. Preračun ostalih finančnih sredstev, izraženih v tujih valutah, se pripozna skladno z njihovo razvrstitvijo.

3.4.20. Klasifikacija produktov Zavarovalnica opravlja zavarovalne posle premoženjskih in življenjskih zavarovanj. V skladu z MSRP 4 je zavarovalna pogodba pogodba, skladno s katero ena stranka (zavarovatelj) prevzame pomembno zavarovalno tveganje od druge stranke (imetnika police), tako da se strinja, da bo imetniku police povrnila škodo, ki bi jo le-ta utrpel ob določenem negotovem prihodnjem dogodku (zavarovani dogodek). Družba je vse svoje produkte klasificirala kot zavarovalne. Kriterij prenosa zavarovalnega rizika je, da se v primeru škodnega dogodka v povprečju izplača vsaj 105 odstotkov zneska, ki bi se izplačal, če škodnega dogodka ne bi bilo.

3.4.20.1. Pogodbe z možnostjo diskrecijske udeležbe Zavarovalne pogodbe lahko vsebujejo možnost diskrecijske udeležbe. Možnost diskrecijske udeležbe je pogodbena pravica do dodatnih ugodnosti kot dopolnila k zajamčenim ugodnostim, in sicer: ·· takšnih, za katere je verjetno, da so pomemben delež v celotnih pogodbenih ugodnostih, ·· takšnih, za katere znesek ali časovni okvir določi zavarovatelj, ·· takšnih, ki pogodbeno temeljijo na: ·· uspešnosti določene skupine pogodb ali določene vrste pogodb, ·· iztrženih in/ali neiztrženih naložbenih donosov, povezanih z določeno skupino sredstev v lasti izdajatelja, ·· poslovnem izidu podjetja, kritnega sklada ali druge osebe, ki izda pogodbo. Pogodbe z možnostjo diskrecijske udeležbe so večinoma pogodbe klasičnih življenjskih zavarovanj, za katere se oblikuje matematično rezervacijo iz naslova varčevalne komponente (zavarovanje za doživetje, mešano življenjsko zavarovanje, časovno dogovorjeno življenjsko zavarovanje, rentna zavarovanja) – pripisani dobički. Višina pripisanega dobička tako znaša določen odstotek pozitivnega poslovnega izida klasičnih življenjskih zavarovanj. Pripisane dobičke še aktivnih pogodb se vodi kot obveznosti družbe znotraj matematične rezervacije in to ne glede na to, ali so bili dobički na posamezne police že

135

letno poročilo

2012

fizično pripisani ali ne. Dobičke se običajno pripiše na police v naslednjem koledarskem letu po sklepu skupščine.

3.4.21.

Obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb

Na osnovi Zakona o zavarovalništvu, Mednarodnih računovodskih standardov ter zavarovalnostatističnih in drugih predpisov se zaradi zagotavljanja izpolnjevanja obveznosti, ki izvirajo iz sklenjenih zavarovalnih pogodb, klasificiranih na podlagi MSRP 4, oblikuje zavarovalno-tehnične rezervacije. Pri tem se upošteva zavarovalno-tehnična načela in pravilnike družbe, ki urejajo obračunavanje tovrstnih rezervacij. Prenosne premije so večinoma oblikovane po metodi pro rata, škodne rezervacije na podlagi metod trikotnikov in pričakovanega škodnega rezultata. Ustreznost rezervacij se preverja s testom ustreznosti, potrdi pa jih tudi pooblaščeni aktuar družbe.

3.4.21.1. Rezervacija za prenosne premije Rezervacija za prenosne premije za premoženjska zavarovanja je določena po metodi pro rata temporis kot delež fakturirane premije, ki bo zaslužen v obdobju po datumu obračuna bilance. Izjema je prenosna premija za gradbena, montažna ter kreditna zavarovanja. V zavarovalni vrsti kreditnih zavarovanj zavarovalnica pri izračunu prenosne premije upošteva znižanje zavarovalnega kritja tako, da je odstotek kosmate prenosne premije ob koncu obračunskega obdobja glede na kosmato fakturirano premijo ob sklenitvi pogodbe enak odstotku preostalega zavarovalnega jamstva kredita ob koncu obračunskega obdobja, za kar uporablja določene aproksimacije. Pri gradbenih in montažnih zavarovanjih se predpostavlja, da zavarovalno kritje s trajanjem zavarovanja linearno narašča. Rezervacije za prenosne premije so izkazane v kosmatem znesku. Razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj ne zmanjšujejo kosmatih prenosnih premij, temveč so izkazani kot razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj sredstev družbe. Kot taki vplivajo na višino čistih obratovalnih stroškov. Razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj so podrobneje pojasnjeni v poglavju 3.4.9 Kratkoročne časovne razmejitve. Podobno velja tudi za razmejeno pozavarovalno provizijo, ki pa čiste obratovalne stroške povečuje.

3.4.21.2. Rezervacije za nepotekle rizike Oblikujemo jih pri vseh premoženjskih zavarovanjih, kjer pričakovana vrednost škod in z njimi povezanih stroškov (vključno s stroški pridobivanja in administrativnimi stroški), ki se nanašajo na še nepotekli del obdobja zavarovalnega kritja, na dan obračuna presega vrednost rezervacij za prenosne premije. Od leta 2012 dalje se dodatno v to rezervacijo vštevajo tudi obveznosti


Zavarovalnica Tilia, d. d.

iz naslova pričakovane obračunane premije iz naslova produkta Moj avto na km. Rezervacija se oblikuje na ravni posamezne zavarovalne vrste, upošteva se tudi pričakovane prihodke od naložb kritnega premoženja.

3.4.21.3. Škodne rezervacije Rezervacije predstavljajo ocenjene izdatke zavarovalnice pri reševanju škod, in sicer vključno z vsemi stroški, ki se nanašajo na obdobje od datuma škodnega dogodka do datuma obračuna škode. Višino obveznosti za še pričakovane škode predstavljajo škodne rezervacije za prijavljene in neprijavljene škode, ki so podrobneje predstavljene v poglavju 3.7.14 Predpostavke z največjim vplivom na pripoznana zavarovalna sredstva, obveznosti, prihodke in stroške.

3.4.21.4. Rezervacije za bonuse, popuste in storno Rezervacije za bonuse predstavljajo zgornjo mejo ocenjenih izdatkov zavarovalnice pri vračilu premije iz naslova pogodbe med zavarovalnico in zavarovalcem o vračilu dela premije v primeru ugodnega škodnega rezultata. Rezervacije za storno se oblikuje iz naslova vračila premije za prekinjene pogodbe, ki ni pokrito z ostalimi rezervacijami.

upravljavec, zato zavarovalnica ne oblikuje dodatnih rezervacij iz naslova tega jamstva. Vrednost premoženja na polici je izračunana kot seštevek vrednosti premoženja, vezanega na posamezni sklad, pri čemer je uporabljena vrednost enote premoženja posameznega sklada na bilančni datum. Ob koncu koledarskega leta zavarovalnica preveri ustreznost matematičnih rezervacij in v primeru, da bi se izkazalo, da niso dovolj visoke, bi se primanjkljaj beležilo kot dodatno obveznost v izkazu finančnega položaja preko poslovnega izida. Način preverjanja ustreznosti matematičnih rezervacij je opisan v poglavju 3.7.15 Test ustreznosti obveznosti. Dobiček, ki se ga pripiše zavarovancem, ostane trajno v njihovi lasti in se izkazuje v matematični rezervaciji.

3.4.21.5. Matematične rezervacije življenjskih zavarovanj Matematične rezervacije so izračunane v skladu z zavarovalno-tehničnimi podlagami, ki so v skladu s slovensko zakonodajo. Za večino klasičnih življenjskih zavarovanj je bila pri izračunu matematičnih rezervacij uporabljena neto Zillmerjeva metoda z enakimi parametri, kot so bili uporabljeni za izračun premije. Neto premija je bila zvišana za dodatek iz naslova stroškov pridobivanja zavarovanj. Ker formula za izračun matematične rezervacije temelji na predpostavki, da je vsa sklepalna provizija plačana ob sklenitvi zavarovanja, zavarovalnica pa dejansko provizijo razmejuje od dveh do petih let, je v matematični rezervaciji upoštevana tudi vsa neobračunana provizija. Izračunane negativne obveznosti iz naslova matematičnih rezervacij je zavarovalnica postavila na vrednost nič. Za rentna zavarovanja z dogovorjeno dobo vplačevanja je matematična rezervacija izračunana po prospektivni metodi s 4-odstotno obrestno mero in uporabo slovenskih rentnih tablic 2010 za izplačila po 78. letu starosti. Za rentna zavarovanja s takojšnjim izplačilom so uporabljene slovenske rente tablice 2010. Matematične rezervacije zavarovanj, kjer zavarovanci prevzemajo naložbeno tveganje, se določi kot vrednost premoženja vseh sklenjenih zavarovanj. To velja tudi za produkte z garancijo, saj jamstvo garancije višine točke v skladu s pogoji produkta nosi

136


Glavne predpostavke pri izračunu matematičnih rezervacij _tabela 59 Opis

Obrestna mera

Mortality tables

Klasično mešano življenjsko zavarovanje

3%

YU 52-54

Rentno zavarovanje z dogovorjeno dobo vplačevanjav - obročno plačilo

4%

slovenske rentne 2010

Rentno zavarovanje z dogovorjeno dobo vplačevanjav - enkratno plačilo

4%

slovenske rentne 2010

Življenjsko zavarovanje posojilojemalcev

4%

SLO 93-95 (moški)

3,8 % (do 3. 6. 2001)

SLO 93-95

3,25 % (od 1. 7. 2001 do 28. 2. 2005)

SLO 93-95

2,75 % (od 1. 3. 2005)

SLO 93-95

Življenjsko zavarovanje za primer smrti

Življenjsko zavarovanje za doživetje

Življenjsko zavarovanje s časovno dogovorjenim rokom izplačila

Rentna zavarovanja

2,75 % (od 1. 10. 2012)

SLO-2007

3,8 % (do 3. 6. 2001)

SLO 93-95

3,25 % (od 1. 7. 2001 do 28. 2. 2005)

SLO 93-95

2,75 % (od 1. 3. 2005)

SLO 93-95

3,8 % (do 3. 6. 2001)

SLO 93-95

3,25 % (od 1. 7. 2001 do 28. 2. 2005)

SLO 93-95

2,75 % (od 1. 3. 2005)

SLO 93-95

3,8 % (do 3. 6. 2001)

slovenske rentne 2010

3,25 % (od 1. 7. 2001 do 28. 2. 2005)

slovenske rentne 2010

2,75 % (od 1. 3. 2005)

slovenske rentne 2010

3,8 % (do 3. 6. 2001)

SLO 93-95 z dodanimi faktorji*

3,25 % (od 1. 7. 2001 do 28. 2. 2005)

SLO 93-95 z dodanimi faktorji*

2,75 % (od 1. 3. 2005)

SLO 93-95 z dodanimi faktorji*

Življenjsko zavarovanje s padajočo zavarovalno vsoto za primer smrti in hujše bolezni

2,75 %

SLO 93-95 z dodanimi faktorji*

Živ. zav. za primer doživetja in z oprostitvijo plačevanja premije v primeru nastanka hujše bolezni

2,75 %

SLO 93-95 z dodanimi faktorji**

Živ. zav. za primer smrti s kritjem nastanka hujše bolezni in z oprostitvijo plačevanja premije

2,75 %

SLO 93-95 z dodanimi faktorji**

Življenjsko zavarovanje za primer smrti in hujše bolezni

Naložbeno življenjsko zavarovanje Naložbeno življenjsko zavarovanje z dodatnim kritjem hujših bolezni Naložbeno življenjsko zavarovanje z dodatnim kritjem invalidnosti I. kategorije

SLO 93-95 SLO 93-95 z dodanimi faktorji* SLO 93-95 z dodanim DAV1998E (disability TPD)

* Tablice smrtnosti in hujših bolezni so oblikovame na osnovi slovenskih tablic smrtnosti 93-53, prišteti so faktorji za hujšo bolezen, faktorje je pripravila pozavarovalnica Münchener Rück. ** Tablice smrtnosti in hujših bolezni so oblikovane na osnovi slovenskih tablic smrtnosti 93-53, prišteti so faktorji za hujšo bolezen (nove faktorje je pripravila pozavarovalnica Münchner Rück zaradi novega seznama hujših bolezni).

3.4.22. Škode 3.4.22.1. Škode premoženjskih zavarovanj Zneski rešenih škod premoženjskih zavarovanj poleg odškodnine oziroma zavarovalnine vsebujejo še zunanje cenilne stroške, ki nastanejo pri reševanju škode. Škode, ki jih je družba regresirala ali utemeljeno pričakuje, da jih bo regresirala od tretjih oseb v obliki uveljavljenih regresov, zmanjšujejo odhodke za škode. Odhodke za škode tako predstavljajo zneski rešenih škod, povečani za spremembo škodne rezervacije in zmanjšani za spremembo uveljavljenih regresov.

Škodno rezervacijo, ki se jo določi na osnovi popisa in statističnih metod, se oblikuje kot zgornjo verjetno mejo vseh izdatkov, ki bi nastali pri likvidaciji vseh škod ter cenilnih stroškov. Pri tem se upošteva vse škode, ki so se že zgodile, ampak še niso rešene do datuma obračuna, ne glede na to, ali so že bile prijavljene ali ne. Škodno rezervacijo za že prijavljene, a še nerešene škode, se po potrebi ustrezno korigira navzgor na osnovi analize ustreznosti, kar pa na dan 31. 12. 2012 ni bilo potrebno. Škodno rezervo za prijavljene škode se določi na osnovi popisa škodnih spisov; pri tem se upošteva tudi morebitne spremembe postopka cenitev škode, inflacije, trendov v reševanju škod, zakonskih podlag ter pretekle izkušnje in trende. Pri zavarovalnih vrstah avtomobilske odgovornosti in splošne odgovornosti del izplačila škod predstavljajo rente. Rezervacija

137

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

zanje je oblikovana kot sedanja kapitalizirana vrednost pričakovanih izplačil v celotnem obdobju z uporabo 4,5-odstotne diskontne obrestne mere in SLO tablic smrtnosti 93–95. Ostale škodne rezervacije niso diskontirane.

denarnih tokov. Knjižene zavarovalno-tehnične rezervacije, zmanjšane za razmejene stroške pridobivanja, v bilanci na dan 31. 12. 2012 ne zadoščajo za pokritje teh denarnih tokov, zato je družba oblikovala dodatne rezervacije v višini razlike med obema vrednostima.

3.4.22.2. Škode življenjskih zavarovanj Škode življenjskih zavarovanj vsebujejo stroške vseh škod, ki nastanejo v obračunskem letu, vključno z izplačili doživetij.

Opis ter način izvedbe testa ustreznosti rezervacij za življenjska zavarovanja je naveden v poglavju 3.7.15 Test ustreznosti obveznosti v podpoglavju Življenjska zavarovanja.

3.4.23. Pozavarovanje Družba terjatve do pozavarovatelja oziroma zavarovalno-tehnične rezervacije, ki jih prevzema pozavarovatelj, slabi, če obstajajo objektivni dokazi o možnosti, da družba od pozavarovatelja ne bo prejela plačanih svojih terjatev v celoti. Zavarovalno-tehnične rezervacije, ki jih prevzema pozavarovatelj, se evidentira ločeno od komatih zavarovalno-tehničnih rezervacij in so sestavina sredstev zavarovalnice. Glavni namen pozavarovanja družbe je zmanjšati svojo izpostavljenost posameznim rizikom in hkrati povečati limite rizika, ki jih družba sprejema v prevzem. Pozavarovalna pogodba ne zmanjšuje obveznosti družbe do neposrednih zavarovancev, v kolikor ni to na polici posebej navedeno. Pozavarovalne premije in škode oziroma provizija so v izkazih družbe prikazani ločeno (na kosmati osnovi). Med pozavarovalne pogodbe družba uvršča zgolj pogodbe, pri katerih gre za dejanski prenos zavarovalnega rizika. Pozavarovalnih pogodb brez prenosa pomembnega zavarovalnega rizika pogodb finančnega pozavarovanja družba v svojem portfelju na dan 31. 12. 2012 ni imela.

3.4.24.

Preverjanje zavarovalnih obveznosti in povezanih sredstev s testom ustreznosti

Za obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb, se letno preverja, ali so ustrezno visoke, pri čemer se je upoštevalo sedanje ocene vseh prihodnjih denarnih tokov, ki iz zavarovalnih pogodb izvirajo. To pomeni, da bi obveznosti morale zadoščati za poplačilo denarnih tokov, določene na podlagi najboljše ocene vrednosti, na podlagi preteklih in pričakovanih bodočih denarnih tokov in diskontiranih po netvegani obrestni meri, katerih osnova so obveznice z ustrezno boniteto. Glede na metodologijo, ki jo je družba uporabljala v letu 2011, bi knjižene zavarovalno-tehnične rezervacije, zmanjšane za razmejene stroške pridobivanja, v bilanci na dan 31. 12. 2012 zadoščala za pokritje teh denarnih tokov. Vendar pa se je družba odločila za konzervativnejšo krivuljo obrestnih mer za diskontiranje

3.4.25. Merjenje obveznosti Obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb življenjskih zavarovanj, kjer zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, se vrednotijo po pošteni vrednosti. Transakcijski stroški obveznosti niso vključeni v začetno vrednost in postanejo strošek šele ob izvršitvi. Obveznosti se tako oblikujejo v višini sredstev oziroma obveznosti, glede na katere je vezana obveznost pogodbe. Obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb življenjskih zavarovanj, se praviloma oblikuje v skladu s parametri, določenimi ob določitvi premije produkta (vkalkulirani stroški, obrestna mera in tablice smrtnosti, invalidnosti in hujših bolezni) in so podrobneje pojasnjeni v poglavju 3.4.21 Obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb: Matematične rezervacije življenjskih zavarovanj. Obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb premoženjskih zavarovanj, se oblikuje v skladu z določili, pojasnjenimi v poglavju 3.4.21 Obveznosti iz naslova zavarovalnih pogodb. Stroški pridobivanja zavarovanj, ki se razmejujejo, zajemajo tisti del obratovalnih stroškov zavarovalnice, ki je neposredno povezan s sklepanjem zavarovanj. Na presečni datum se razmeji nastale stroški pridobivanja zavarovanj, ki se nanašajo na obračunano zavarovalno premijo za obdobje po presečnem datumu. Razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj so izkazani med postavkami sredstev. Sprememba stanja na presečni datum v primerjavi z začetkom leta bodisi povečuje bodisi zmanjšuje obratovalne stroške zavarovalnice.

138


3.5.

3.7.

Upravljanje s tveganji

Družba pri vrednotenju sredstev in obveznosti uporablja računovodske ocene pri:

3.7.1. 3.7.1.1.

Finančna tveganja Tveganje neusklajenosti naložb in obveznosti

·· neopredmetenih dolgoročnih sredstvih (več v poglavju 3.4.1), ·· opredmetenih osnovnih sredstvih (več v poglavju 3.4.2), ·· naložbenih nepremičninah (več v poglavju 3.4.3), ·· finančnih naložbah (več v poglavju 3.4.5), ·· terjatvah (več v poglavjih 3.4.6 in 3.7.1.3), ·· škodnih rezervacijah (več v poglavjih 3.4.22 in 3.7.14.1), ·· prenosnih premijah (več v poglavju 3.4.21.1), ·· rezervacijah za neiztekle rizike (več v poglavju 3.4.21.2), ·· matematične rezervacije (več v poglavju 3.7.15.1) in ·· drugih rezervacijah (več v poglavju 3.4.11).

Zavarovalnica je dolžna oblikovati zavarovalno-tehnične rezervacije, ki odražajo prihodnje obveznosti iz zavarovanj, ki smo jih sklenili, in morebitne izgube zaradi tveganj, izhajajočih iz zavarovalnih poslov, ki smo jih opravljali. Po Zakonu o zavarovalništvu oblikuje zavarovalnica za kritje obveznosti naložbe kritnega premoženja in kritnih skladov.

3.6.

Uporabljene računovodske ocene

Sprememba računovodske ocene in vpliva na računovodske izkaze

V poslovnem letu 2012 je bila v postopkih preverjanja ustreznosti evidentiranih obveznosti, ki izhajajo iz zavarovalnih pogodb, za diskontiranje bodočih denarnih tokov uporabljena pri klasičnih zavarovanjih krivulja donosnosti obveznic z boniteto AAA. V preteklih letih je bila za preverjanje ustreznosti oblikovanih matematičnih rezervacij uporabljena fiksna 3,5-odstotna letna obrestna mera. Ob preračunu za poslovno leto 2011 in enakih predpostavkah kot veljajo za poslovno leto 2012 ter upoštevanju krivulje obrestnih mer SR za obveznice AAA na dan 31. 12. 2011 je izračun pokazal, da bi morali na 31. 12. 2011 oblikovati dodatne rezervacije v višini 737.815,60 EUR.

Za kritje obveznosti iz tistih vrst zavarovanj, za katere so bile potrebne matematične rezervacije, imamo oblikovane kritne sklade, in sicer za klasična življenjska zavarovanja (kritni sklad), za življenjska zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje (kritni sklad z naložbenim tveganjem), in življenjska zavarovanja, ki so namenjena kritju obveznosti do zavarovancev za primer smrti, s kritjem nastanka hujše bolezni (kritni sklad 2). S premoženjem teh skladov smo upravljali ločeno od drugega premoženja. Stanje naložb po viru je prikazano v spodnji preglednici. _tabela 60 zneski v EUR 2012

2011

Kritno premoženje

60.599.965

56.437.611

Kritni sklad

14.566.429

14.193.438

Kritni sklad 2 Kritni sklad z naložbenim tveganjem SKUPAJ FINANČNE NALOŽBE

168.143

88.765

27.617.984

24.138.905

102.952.521

94.858.719

Usklajenost naložb in obveznosti smo preverjali trimesečno. V nadaljevanju so prikazani podatki o pokritosti bruto zavarovalno-tehničnih rezervacij in rezervacij za izravnavo katastrofalnih škod, ki so postavka kapitala, s kritnim premoženjem oziroma kritnimi skladi za leti 2012 in 2011.

139

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

_tabela 61 Leto 2012

zneski v EUR Kritni sklad z naložbenim tveganjem

Kritno premoženje

Kritni sklad

Kritni sklad 2

Dolžniški vrednostni papirji

39.957.490

11.070.156

73.015

Depoziti in potrdila o vlogah

19.479.228

3.496.273

34.900

841.000

23.851.401

Kapitalske naložbe v podjetja

251.093

Investicijski kuponi vzajemnih skladov

901.501

60.228

26.776.984

27.738.713

Posojila STANJE FINANČNIH NALOŽB Naložbene nepremičnine Kratkoročne terjatve iz naslova obresti Terjatve do zavarovalcev (pripoznane od 1. 10. do 31. 12. 2012) Denarna sredstva

Lastni viri

251.093

10.653 60.599.965

10.653 14.566.429

168.143

27.617.984

317.084 2.907

102.952.521 31.307

1.235

34

842

7.815.970

122.119

234.635

4.200

Pozavarovateljevi deleži ZTR

20.470.475

6.381

4.710

KRITNO PREMOŽENJE OZ. KRITNI SKLAD

89.328.519

14.808.680

177.087

27.619.160

Stanje bruto zavarovalno-tehničnih rezervacij

83.882.154

13.763.735

157.038

27.034.944

333

361.288 0 20.481.566 31.307

131.964.753

671.859

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij in rezerv

84.554.013

13.763.735

157.038

27.034.944

POKRITOST ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ V ODSTOTKIH

105,6

107,6

112,8

102,2

4.774.506

1.044.945

20.049

584.216

PRESEŽEK KRITEGA PREMOŽENJA OZ. SKLADOV

348.391 5.018

7.815.970

Terjatve do pozavarovateljev

Rezerve za izravnavo katastrofalnih škod

Skupaj 51.100.661

Na dan 31. 12. 2012 so naložbe kritnega premoženja za 5,6 odstotka presegale zavarovalno-tehnične rezervacije, na kritnem skladu za 7,6 odstotka, na kritnem skladu z naložbenim tveganjem za 2,2 odstotka ter na kritnem skladu 2 za 12,8 odstotka, pri čemer je znesek obveznosti kritnega sklada 2 nizek. Pri izračunu pokritosti v letu 2012 je bila pri izračunu pokritosti upoštevana nova metodologija pri postavki terjatve do pozava-

rovateljev, kjer se terjatve in obveznosti pobotajo. Obveznosti do pozavarovateljev so bile na 31. 12. 2012 višje od terjatev, zato jih v izračunu pokritosti ne upoštevamo. Sprememba je tudi pri izračunu terjatev do zavarovalcev, kjer so v letu 2011 upoštevane le terjatve, ki bodo zapadle v 30 dneh od presečnega datuma. V letu 2012 pa so med terjatve do zavarovalcev vključene terjatve, ki bodo pripoznane (knjižene) v 90 dneh pred datumom preseka.

140


_tabela 62 Leto 2011

zneski v EUR Kritno premoženje

Kritni sklad

Kritni sklad 2

Dolžniški vrednostni papirji

34.818.261

10.945.409

67.265

Depoziti in potrdila o vlogah

19.893.759

2.883.575

21.500

Kapitalske naložbe v podjetja

251.093

Investicijski kuponi vzajemnih skladov Posojila

1.457.819

Naložbene nepremičnine Kratkoročne terjatve iz naslova obresti Terjatve do zavarovalcev (dospelost do 30 dni) Denarna sredstva

56.437.611

885.239

23.684.073

23.253.666

25.075.940 16.679

14.193.438

88.765

24.138.905

57.915 6.870

1.469

91

11.991

959

2.806.022

1.422

1.018

Pozavarovateljevi deleži ZTR

19.591.944

3.461

5.070

10.332

4.176

101.187

44.636

44.636

3.121

2.811.583 19.600.475

81.918.163

14.211.781

95.903

24.192.739

Stanje bruto zavarovalno-tehničnih rezervacij

77.948.102

13.450.869

52.299

23.673.371

310.084

120.728.669

552.869

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij in rezerv

78.500.971

13.450.869

52.299

23.673.371

POKRITOST ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ V ODSTOTKIH

104,4

105,7

183,4

102,2

3.417.192

760.911

43.604

519.368

3.7.1.2. Likvidnostno tveganje Tveganja, ki so povezana z zagotavljanjem likvidnosti zavarovalnice, smo obvladovali z učinkovitim kratkoročnim in dolgoročnim upravljanjem denarnih sredstev. Kratkoročno smo zagotavljali likvidnost z dnevnim, tedenskim, mesečnim in letnim načrtovanjem denarnih tokov. Za lažje zagotavljanje dnevne likvidnosti ima zavarovalnica s štirimi bankami sklenjeno depozitno pogodbo na odpoklic, tako da so vse obveznosti pravočasno poravnane. V letu 2012 smo sklenili pogodbo o kreditni liniji v višini 5,0 mio EUR in jo lahko koristimo v primeru povečanja likvidnostnih potreb. V skladu z Zakonom o zavarovalništvu in podzakonskimi akti tedensko izračunavamo predpisani količnik likvidnosti, ki se je v letu 2012 gibal precej nad najnižjo zakonsko zahtevano vrednostjo in nikoli ni bil manjši od ena. Izpostavljenost likvidnostnemu tveganju v letih 2011 in 2012 ocenjujemo kot minimalno glede na to, da je denarni tok iz osnovne dejavnosti pozitiven. V naslednjih tabelah je analiza finančnih naložb in finančnih obveznosti po zapadlosti. Finančne naložbe in obveznosti so

2012

367.999

1.901

KRITNO PREMOŽENJE OZ. KRITNI SKLAD

PRESEŽEK KRITEGA PREMOŽENJA OZ. SKLADOV

94.858.719

2.933.739

Terjatve do pozavarovateljev

Rezerve za izravnavo katastrofalnih škod

0 310.084

2.933.739 84.061

Skupaj 45.830.935 251.093

364.455

Terjatev iz naslova prodaje naložb

letno poročilo

Lastni viri

16.679

STANJE FINANČNIH NALOŽB

141

Kritni sklad z naložbenim tveganjem

razvrščene v skupine glede na preostalo dobo do zapadlosti, računano od datuma izkaza finančnega položaja. Naložbe zavarovancev v vzajemne sklade so razvrščene po letih glede na datum zapadlosti obveznosti iz naslova matematične rezervacije, čeprav gre za naložbe, ki bi jih po naravi likvidnosti uvrstili v naložbe, ki zapadejo do 1 leta, saj je sredstva iz naslova prodaje v vzajemne sklade možno pridobiti v nekaj dneh. Ostale naložbe brez zapadlosti (vzajemni skladi kritnega premoženja in kritnega sklada 2 ter delnice) so vključene v naložbe, ki zapadejo do enega leta. Pri naložbah z zapadlostjo pa je razvrstitev pripravljena na osnovi datuma zapadanja posamezne naložbe.


Zavarovalnica Tilia, d. d.

_tabela 63 Leto 2012

SREDSTVA I FINANČNE NALOŽBE 1. Finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

zneski v EUR Knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2012

do 1 leta

od 1 do 5 let

102.952.521

35.540.065

39.461.064

27.951.392

26.776.983

615.532

7.697.625

18.463.826

524.338

3.398.240

nad 5 let

2. Finančne naložbe v posesti do zapadlosti

3.922.578

3. Finančne naložbe v posojila in terjatve

23.337.717

23.332.541

5.176

4. Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

48.915.243

11.591.992

31.233.925

6.089.326

II ZNESEK ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ, PRENESEN POZAVAROVATELJEM

20.481.568

13.563.002

4.800.585

2.117.981

III TERJATVE

22.986.686

22.796.218

0

0

1. Iz poslovanja

16.336.941

16.336.941

2. Do pozavarovateljev in sozavarovateljev

3.502.366

3.311.898

3. Ostalo

3.147.379

3.147.379

361.288

361.288

146.782.063

72.260.573

44.261.649

30.069.373

124.837.871

61.025.536

32.807.733

31.004.602

IV DENAR IN DENARNI EKVIVALENTI SKUPAJ OBVEZNOSTI Podrejene obveznosti Zavarovalno-tehnične rezervacije Druge rezervacije

414.376

414.376

Finančne obveznosti

2.670.000

2.670.000

Obveznosti iz poslovanja

5.850.895

5.850.895

Ostale obveznosti (brez časovnih razmejitev)

2.681.283

2.681.283

136.454.424

72.227.713

SKUPAJ

32.807.733

31.418.978 _tabela 64

Leto 2011

zneski v EUR Knjigovodska vrednost na dan 31. 12. 2011

do 1 leta

od 1 do 5 let

nad 5 let

I FINANČNE NALOŽBE

94.858.719

31.301.198

37.282.151

26.275.370

1. Finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

23.253.666

4.105

5.111.900

18.137.662

4.952.179

1.565.800

3. Finančne naložbe v posojila in terjatve

20.086.663

20.075.461

11.202

4. Za prodajo razpoložljiva finančna sredstva

46.566.212

9.655.833

32.159.050

4.751.329

II ZNESEK ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ, PRENESEN POZAVAROVATELJEM

19.600.475

12.104.761

5.467.305

2.028.409

III TERJATVE

22.582.787

22.582.802

0

0

1. Iz poslovanja

16.755.748

16.755.763

2. Do pozavarovateljev in sozavarovateljev

2.994.246

2.994.246

3. Ostalo

2.832.793

2.832.793

101.187

101.187

137.143.168

66.089.948

42.749.456

28.303.779

115.124.747

55.554.077

29.621.416

29.949.254

SREDSTVA

2. Finančne naložbe v posesti do zapadlosti

IV DENAR IN DENARNI EKVIVALENTI SKUPAJ

3.386.379

OBVEZNOSTI Podrejene obveznosti Zavarovalno-tehnične rezervacije Druge rezervacije Finančne obveznosti

386.615 8.522.272

386.615 8.522.272

Obveznosti iz poslovanja

3.480.039

3.480.039

Ostale obveznosti (brez časovnih razmejitev)

2.568.606

2.568.606

130.082.279

70.124.994

SKUPAJ

29.621.416

30.335.869

142


3.7.1.3. Kreditno tveganje Zavarovalnica je izpostavljena kreditnemu tveganju pri finančnih naložbah, terjatvah iz poslovanja in sredstvih iz pozavarovalnih pogodb. Zavarovalnica je tveganju izpostavljena v primeru lastnih naložb, ki sodijo v kritno premoženje, kritni sklad klasičnih življenjskih zavarovanj ali kritni sklad življenjskih zavarovanj 2. Pri naložbah kritnega sklada življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem, pri katerih zavarovanci prevzemajo naložbeno tveganje, zavarovalnica kreditnemu tveganju ni izpostavljena. Najpomembnejša postavka terjatev z vidika kreditnega tveganja so terjatve iz zavarovalnih poslov. Med njimi so največje terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov, regresne terjatve ter sredstva pozavarovateljev.

Zavarovalnica je izpostavljena kreditnemu tveganju na strani naložb in tveganju neizpolnitve obveznosti izdajateljev vrednostnih papirjev. Zavarovalnica nalaga svoja sredstva v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in podzakonskimi akti. Pri naložbenih odločitvah upošteva kriterij bonitete izdajatelja. Spodnja tabela prikazuje strukturo izdajateljev naložb za leti 2011 in 2012 glede na njihovo bonitetno oceno. V primeru izdajateljev, ki so ocenjeni samo s strani agencije Fitch ali Moody‘s, ne pa tudi s strani agencije S&P, smo upoštevali ekvivalentno oceno. V primeru, da ima izdajatelj več bonitetnih ocen, smo upoštevali ekvivalentno oceno S&P.

_tabela 65 zneski v EUR, struktura v % Bonitetna ocena po S&P

2011

NALOŽBE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVALCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

27.617.984

100,0

24.138.905

100

Brez bonitete

27.617.984

100,0

24.138.905

100,0

DRUGE FINNČNE NALOŽBE

75.334.537

100

70.719.815

100

razred A

35.069.983

46,6

32.223.989

45,6

razred B

15.185.225

20,2

16.879.249

23,9

razred C

1.428.357

1,9

23.650.971

31,4

21.616.577

30,6

Brez bonitete SKUPAJ FINANČNE NALOŽBE

Naložbe v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, predstavljajo investicijski kuponi vzajemnih skladov in so vsi brez bonitetne ocene. Kreditno tveganje, ki izhaja iz teh naložb, nosijo zavarovanci. Pri drugih finančnih naložbah predstavljajo naložbe z visoko boniteto (razred A) 46,6 odstotka vseh naložb. Med naložbami brez bonitete so v glavnem depoziti pri slovenskih bankah v tujem lastništvu. Pri tovrstnih naložbah skrbimo

143

2012

letno poročilo

2012

102.952.521

94.858.720

za visoko stopnjo razpršenosti, saj so sredstva razpršena med 30 finančnih institucij. Kreditno tveganje pri terjatvah izhaja iz zamud pri poplačilu terjatev, ki se v zavarovalnici pojavljalo na področju terjatev iz neposrednih zavarovalnih poslov ter regresnih terjatev. V izogib zamudam pri plačilih je uvedeno natančno spremljanje zavarovalcev in aktivna izterjava zapadlih in neplačanih terjatev. Vse zapadle terjatve so bile slabljene.


Zavarovalnica Tilia, d. d.

_tabela 66 zneski v EUR Terjatve na dan 31. 12. 2012

Nezapadle

Zapadle do 180 dni

Zapadle nad 180 dni

Skupaj

TERJATVE IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

10.334.278

3.666.733

2.335.930

16.336.941

Terjatve do zavarovalcev

10.333.966

3.666.733

2.335.930

16.336.629

Terjatve do zavarovalnih posrednikov

312

TERJATVE IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA

312

3.502.366

Terjatve za premijo iz sprejetega sozavarovanja

0

0

3.502.366

3.765

3.765

Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah

1.956.803

1.956.803

Druge terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja

1.541.798

1.541.798

DRUGE TERJATVE

1.514.533

1.623.812

1.038.176

1.623.812

0

Terjatve za predujme za neopredmetena sredstva

3.138.345 0

Regresne terjatve

2.661.988

Druge terjatve iz zavarovalnih poslov

66.783

Kratkoročne terjatve iz financiranja

27.508

27.508

382.066

382.066

Druge kratkoročne terjatve SKUPAJ

15.351.176

66.783

5.290.545

2.335.930

22.977.652 _tabela 67 zneski v EUR

Nezapadle

Zapadle do 180 dni

Zapadle nad 180 dni

Skupaj

TERJATVE IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV

10.480.383

3.718.643

2.556.722

16.755.748

Terjatve do zavarovalcev

10.460.349

3.718.643

2.556.722

16.735.714

Terjatve na dan 31. 12. 2011

Terjatve do zavarovalnih posrednikov

20.034

TERJATVE IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA

20.034

2.994.246

Terjatve za premijo iz sprejetega sozavarovanja Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah Druge terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja DRUGE TERJATVE

0

0

2.994.246

15.422

15.422

2.037.998

2.037.998

940.826

940.826

1.808.953

879.544

1.574.520

879.544

0

Terjatve za predujme za neopredmetena sredstva

2.688.497 0

Regresne terjatve

2.454.064

Druge terjatve iz zavarovalnih poslov

15.539

Kratkoročne terjatve iz financiranja

88.213

88.213

130.681

130.681

Druge kratkoročne terjatve SKUPAJ

15.283.582

Pozavarovalni posli družbe so v več kot 98 % vezani na Pozavarovalnico Sava. Zavarovanje nudenja pomoči osebam v težavah je rezultat sodelovanja z zavarovalnico Axa.

15.539

4.598.187

2.556.722

22.438.491

Dolgoročno bonitetno oceno kreditne sposobnosti in finančne moči Pozavarovalnice Sava sta v letu 2012 ocenjevali dve bonitetnih hiši: _tabela 68

Agencija

Ocena

Srednjeročna napoved

Datum ocene

Standard & Poor‘s

BBB+

Negativna

November 2012

A-

Stabilna

Oktober 2012

A. M. Best

Na podlagi dodeljenih ocen ocenjujemo, da je kreditno tveganje, ki izhaja iz področja pozavarovalnih poslov, minimalno.

144


3.7.1.4. Valutno tveganje _tabela 69 zneski v EUR 2012 Domača valuta

Tuje valute

2011 Skupaj Domača valuta

Tuje valute

Skupaj

Kritno premoženje

60.599.965

60.599.965

56.437.611

56.437.611

Krtini sklad

14.566.429

14.566.429

14.193.438

14.193.438

168.143

168.143

88.765

Kritni sklad 2 Kritni sklad z naložbenim tveganjem SKUPAJ

88.765

26.838.015

779.969

27.617.984

23.524.883

614.023

24.138.905

102.172.552

779.969

102.952.521

94.244.697

614.023

94.858.719 _tabela 70 struktura v %

2012 Domača valuta

2011 Tuje valute

Domača valuta

Kritno premoženje

100,0

100,0

Krtini sklad

100,0

100,0

Kritni sklad 2

100,0

Tuje valute

100,0

Kritni sklad z naložbenim tveganjem

97,2

2,8

97,5

2,5

SKUPAJ

99,2

0,8

99,4

0,6

Naložbe kritnega premoženja in kritnih skladov so v celoti nominirane v evrih. Le na kritnem skladu z naložbenim tveganjem se pojavljajo naložbe v dolarjih, saj lahko zavarovanci izbirajo tudi dolarske vzajemne sklade, pri čemer pa prevzemajo tudi valutno tveganje. Struktura naložb je valutno povsem usklajena z obveznostmi, saj se tudi pri obveznostih pojavljajo druge valute (dolarji) le na kritnem skladu z naložbenim tveganjem. Vse druge obveznosti

iz zavarovalnih pogodb so v evrih, tako da valutno tveganje ni prisotno.

3.7.1.5. Obrestno tveganje in ostala tržna tveganja Zavarovalnica je izpostavljena obrestnemu tveganju pri finančnih naložbah, ki se obrestujejo. Na strani obveznosti je tveganje spremembe obrestnih mer prisotno le na kritnih skladih klasičnih življenjskih zavarovanj (matematične rezervacije). _tabela 71 zneski v EUR, struktura v %

Finančne naložbe NALOŽBE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVALCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE Sredstva, ki se obrestujejo

27.617.984

2011 100,0

24.138.905

100,0

841.000

3,0

885.239

3,7

Sredstva, ki se ne obrestujejo

26.776.984

97,0

23.253.666

96,3

DRUGE FINANČNE NALOŽBE

100,0

75.334.537

100,0

70.719.814

Sredstva, ki se obrestujejo

74.111.062

98,4

68.629.768

97,0

Fiksna obrestna mera

72.677.251

96,5

67.175.686

95,0

Variabilna obrestna mera

1.433.812

1,9

1.454.082

2,1

Sredstva, ki se ne obrestujejo

1.223.475

1,6

2.090.046

3,0

SKUPAJ FINANČNE NALOŽBE

145

2012

letno poročilo

2012

102.952.521

94.858.719


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Pri naložbah v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, obrestno tveganje ni prisotno. V drugih finančnih naložbah predstavljajo naložbe, ki se obrestujejo, 98,4 odstotka vseh naložb. Njihov delež se je v letu 2012 povečal zaradi povečanja naložb s fiksnim donosom. Iz navedenega izhaja, da je obrestno tveganje precej prisotno, saj sprememba obrestnih mer na trgu vpliva na tržno vrednost naložb. Prisotno je tudi tveganje spremembe obrestnih mer ob reinvestiranju, zato si zavarovalnica prizadeva uskladiti ročnost naložb z ročnostjo obveznosti do najvišje možne mere. Občutljivost na spremembo obrestne mere lahko ocenimo tako, da krivuljo donosnosti za vse ročnosti premaknemo za eno ali dve odstotni točki navzgor ali navzdol in izračunamo, za koliko bi se spremenila vrednost naložb v obveznice. Učinek majhne spremembe lahko zelo dobro aproksimiramo že s poznavanjem prvega in drugega odvoda cene obveznice v odvisnosti od obrestne mere oziroma s poznavanjem ročnosti (duration). Povprečna ročnost portfelja obveznic na kritnem premoženju znaša 2,5 leta (31. 12. 2011: 3,2 leta). Občutljivostna analiza obveznic kritnega premoženja, pri kateri je bila upoštevana sprememba obrestne mere za dve odstotni točki, je pokazala, da bi se vrednost naložb v obveznice zaradi povečanja obrestnih mer zmanjšala za 1.839.587 EUR (31. 12. 2011: 2.000.817 EUR), kar pri osnovi 39.925.948 EUR (31. 12. 2011: 34.624.093 EUR) pomeni 4,6 odstotka (31. 12. 2011: 5,8 odstotka). V primeru, da bi se obrestna mera znižala za dve odstotni točki, pa bi se vrednost naložb v obveznice zaradi znižanja obrestnih mer povečala za 1.820.923 EUR (31. 12. 2011: 2.235.210 EUR), kar pri osnovi 39.925.948 EUR pomeni 4,6 odstotka (31. 12. 2011: 6,5 odstotka). Glede na to, da je 95,0 odstotkov vseh obveznic kritnega premoženja razporejenih v skupino sredstev razpoložljivih za prodajo, ima sprememba obrestnih mer vpliv le na tržno vrednost naložb in s tem na izkaz vseobsegajočega donosa, nima pa vpliva na poslovni izid. 5,0 odstotkov obveznic je razporejenih v skupino sredstev do zapadlosti, tako da nihanje cen obveznic na trgu nima vpliva na vrednost naložb. Povprečna ročnost portfelja obveznic na kritnem skladu življenjskih zavarovanj znaša 4,2 leta (31. 12. 2011: 4,1 leta). Občutljivostna analiza obveznic kritnega sklada, pri kateri je bila upoštevana sprememba obrestne mere za dve odstotni

točki, je pokazala, da bi se vrednost naložb v obveznice zaradi povečanja obrestnih mer zmanjšala za 809.769 EUR (31. 12. 2011: 769.676 EUR), kar pri osnovi 11.003.750 EUR (31. 12. 2011: 10.773.070 EUR) pomeni 7,4 odstotka (31. 12. 2011: 7,1 odstotka). V primeru, da bi se obrestna mera znižala za dve odstotni točki, pa bi se vrednost naložb v obveznice zaradi znižanja obrestnih mer povečala za 920.549 EUR (31. 12. 2011: 903.836 EUR), kar pri osnovi 11.003.750 EUR pomeni 8,4 odstotka (31. 12. 2011: 8,4 odstotka). Glede na to, da je 87,3 odstotka vseh obveznic kritnega sklada razporejenih v skupino sredstev razpoložljivih za prodajo, ima sprememba obrestnih mer vpliv le na tržno vrednost naložb in s tem na izkaz vseobsegajočega donosa, nima pa vpliva na poslovni izid. 12,7 odstotka vseh obveznic pa je razporejenih v skupino sredstev do zapadlosti, tako da nihanje cen obveznic na trgu nima vpliva na vrednost naložb. Na kritnem skladu je tudi na strani obveznosti (matematične rezervacije) prisotno tveganje spremembe obrestnih mer. V primeru, da bi pri izračunu sedanje vrednosti matematičnih rezervacij upoštevali za 2 odstotni točki višjo obrestno mero, bi se matematične rezervacije zmanjšale za 2.018.594 EUR, kar pri osnovi 12.803.951 EUR pomeni 15,8 odstotka. V drugem primeru, kjer bi pri rezervaciji upoštevali za 2 odstotni točki nižjo obrestno mero, bi se matematične rezervacije povečale za 3.209.300 EUR, kar pomeni 25,1 odstotka glede na dano matematično rezervacijo. Za zmanjševanje obrestnega tveganja v zavarovalnici nismo uporabili izvedenih finančnih instrumentov.

3.7.1.6. Tveganje spremembe tržnih cen lastniških vrednostnih papirjev

Tveganje spremembe vrednosti lastniških vrednostnih papirjev se pojavlja pri delnicah, delniških in mešanih vzajemnih skladih, saj nihanja cen lastniških vrednostnih papirjev vplivajo na izkazano vrednost portfelja in s tem na izkaz vseobsegajočega donosa. Glede na to, da so tovrstne naložbe razporejene v skupino, razpoložljivo za prodajo, ni vpliva na poslovni izid, razen v primeru pomembnih ali dolgotrajnih znižanj vrednosti pod nabavno vrednost, ko je naložbe potrebno slabiti. Zavarovalnica obvladuje to tveganje preko limitov dovoljene izpostavljenosti za to skupino vrednostnih papirjev in s čim večjo razpršenostjo po izdajateljih vrednostnih papirjev.

146


_tabela 72 zneski v EUR, struktura v % Vrsta naložbe

2012

%

2011

%

NALOŽBE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVALCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

27.617.984

100,0

24.138.905

100,0

Vzajemni skladi in obveznice

26.776.984

97,0

23.253.666

96,3

841.000

3,0

885.239

3,7

DRUGE FINANČNE NALOŽBE

75.334.537

100,0

70.719.814

100,0

Dolžniški vrednostni papirji

51.100.661

67,8

45.830.935

64,8

Depoziti, potrdila o vlogah, posojila

23.021.054

30,6

22.815.513

32,3

1.212.822

1,6

2.073.367

2,9

Kapitalske naložbe v podjetja

251.093

0,3

251.093

0,4

Delniški vzajemni skladi

901.501

1,2 1.822.274

2,6

60.228

0,1

Depoziti

Delnice in vzajemni skladi Delnice

Mešani vzajemni skladi Obvezniški vzajemni skladi SKUPAJ FINANČNE NALOŽBE

Tveganje spremembe vrednosti enot premoženja investicijskih kuponov vzajemnih skladov pri naložbah v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, nosijo zavarovanci, zato to tveganje ne povečuje tveganj, ki jim je na strani naložb izpostavljena zavarovalnica. Pri drugih finančnih naložbah se je tveganje spremembe tržnih cen lastniških vrednostnih papirjev v letu 2012 v primerjavi s preteklim letom znižalo, glede na to, da se je delež naložb v delniške in mešane vzajemne sklade znižal iz 2,9 odstotka na 1,5 odstotka. V primeru 20-odstotnega padca cen lastniških vrednostnih papirjev bi se tržna vrednost naložb zavarovalnice znižala za 180.300 EUR, kar pomeni le 0,24-odstotno spremembo vrednosti naložb zavarovalnice. Glede na to, da so vse tovrstne naložbe razporejene v skupino sredstev, razpoložljivih za prodajo, ima sprememba tržne cene vpliv le na tržno vrednost naložb in

102.952.521

94.858.719

s tem na vpliv na kapital in izkaz vseobsegajočega donosa, nima pa vpliva na poslovni izid.

3.7.1.7.

Tveganje koncentracije naložb

Tveganje koncentracije naložb je tveganje, da bi se zaradi prevelike koncentracije naložb na določenem geografskem področju ali ekonomskem sektorju ob neugodnih gibanjih hkrati zmanjšala vrednost naložb. Da bi se družba izognila preveliki koncentraciji v določen tip naložb, preveliki koncentraciji pri določenemu pogodbenemu partnerju oziroma sektorju, pa tudi ostalim možnim oblikam koncentracije, ima družba v skladu z Zakonom o zavarovalništvu, podzakonskimi akti in internim Pravilnikom o nalaganju prostih finančnih sredstev svoj naložbeni portfelj precej razpršen. Spodnja tabela prikazuje panožno razpršenost naložb Zavarovalnice Tilia, d. d.: _tabela 73 zneski v EUR, struktura v % 2012

NALOŽBE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVALCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE Banke in hranilnice

100,0

24.138.905

100,0

841.000

3,0

885.239

3,7

Vzajemni skladi

26.776.984

97,0

23.253.666

96,3

DRUGE FINANČNE NALOŽBE

75.334.537

100

70.719.814

100

Banke in hranilnice

36.458.468

48,4

33.161.731

46,9

Država in CB

41,2

29.828.323

39,6

29.120.930

Finančne institucije

2.917.853

3,9

3.300.389

4,7

Gospodarstvo

4.917.071

6,5

3.063.397

4,3

Družbe za upravljanje

961.729

1,3

1.822.274

2,6

Zavarovalnice

251.093

0,3

251.093

0,4

SKUPAJ FINANČNE NALOŽBE

147

27.617.984

2011

letno poročilo

2012

102.952.521

94.858.719


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Največjo panožno izpostavljenost ima družba v kategoriji banke in hranilnice (2012: 48,4 %, 2011: 46,9 %). Visoka izpostavljenost je povezana z visokim deležem depozitov.

Tveganje koncentracije zmanjšujemo z razpršenostjo naložb (30 izdajateljev), tako da noben izdajatelj ne predstavlja več kot 4,0 odstotkov celotnega portfelja. Višjo izpostavljenost imamo le do Republike Slovenije (31,7 %) in banke, pri kateri imamo odpoklicni depozit (6,6-odstotno izpostavljenost). _tabela 74 zneski v EUR, struktura v %

Vrsta naložbe

2012

%

2011

%

27.617.984

100,0

24.138.905

3,7

26.776.984

97,0

23.253.666

96,3

841.000

3,0

885.239

3,7

DRUGE FINANČNE NALOŽBE

75.334.537

100,0

70.719.815

100,0

Dolžniški vrednostni papirji

51.100.661

67,8

45.830.935

64,8

Depoziti in potrdila o vlogah

23.010.401

30,5

22.798.834

32,2

Kapitalske naložbe v podjetja

251.093

0,3

251.093

0,4

Investicijski kuponi vzajemnih skladov

961.729

1,3

1.822.274

2,6

10.653

0,0

16.679

0,0

NALOŽBE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVALCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE Dolžniški vrednostni papirji

0,0

Investicijski kuponi vzajemnih skladov Depoziti

Delnice

Posojila SKUPAJ FINANČNE NALOŽBE

V spodnji tabeli je prikazana največja vrednost skupnih naložb v posamično finančno organizacijo pri premoženjskih in življenj-

102.952.521

94.858.720

skih zavarovanjih, pri čemer niso upoštevane naložbe zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje. _tabela 75 2012

2011

Največja vrednost skupnih naložb v posamično finančno organizacijo pri premoženjskih zavarovanjih

4.782.229

3.414.000

Največja vrednost skupnih naložb v posamično finančno organizacijo pri življenjskih zavarovanjih

2.025.200

745.147

Izpostavljenost do posameznega izdajatelja se je v primerjavi z letom 2011 povečala tako pri premoženjskih kot tudi življenjskih zavarovanjih, vendar ni večja od 7,9 odstotka naložbenega portfelja pri nobenem izdajatelju. Na tveganje koncentracije naložb v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, zavarovalnica nima

vpliva, glede na to, da nalaga v investicijske kupone vzajemnih skladov v skladu z naložbenimi odločitvami zavarovancev. Iz navedenega razloga navajamo podatke o strukturi po vrstah naložb ločeno za tovrstne naložbe in druge finančne naložbe zavarovalnice. Podatki o geografski strukturi naložb so v spodnji preglednici. _tabela 76 zneski v EUR, struktura v % 2012

%

2011

%

NALOŽBE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVALCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

27.617.984

100,0

24.138.905

100,0

Slovenija

15.116.804

54,7

13.315.578

55,2

Druge države EU

12.501.180

45,3

10.823.327

44,8

DRUGE FINANČNE NALOŽBE

75.334.537

100,0

70.719.814

100,0

Slovenija

62.900.688

83,5

68.684.163

97,1

Druge države EU

12.433.849

16,5

2.035.652

2,9

FINANČNE NALOŽBE SKUPAJ

102.952.521

94.858.720

148


Iz podatkov v tabeli je razvidno, da so naložbe zavarovalnice, brez naložb zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, še vedno visoko koncentrirane v Sloveniji (31. 12. 2012: 83,5 %, 31. 12. 2011: 97,1 %), kljub temu da smo v letu 2012 povečevali delež naložb v druge države EU (31. 12. 2012: 16,5 %, 31. 12. 2011: 2,9 %).

iz dobička ne vsebujejo rezerv za lastne delnice in izravnalnih rezerv. Neopredmetena sredstva na dan ugotavljanja kapitalske ustreznosti zmanjšujejo temeljni kapital. Postavk dodatnega kapitala zavarovalnica nima.

Zavarovalnica v letih 2011 in 2012 ni imela finančnih naložb v države Portugalska, Italija, Irska, Grčija in Španija.

·· nenadnega velikega povečanja kosmatih zavarovalnih premij ali kosmatih odškodnin,

3.7.2.

·· nepredvidene velike strukturne spremembe realizirane premije po zavarovalnih vrstah,

Tveganja kapitala in kapitalske ustreznosti

Zavarovalnica mora v vsakem trenutku svojega poslovanja zagotavljati kapitalsko ustreznost. To zagotovi z ustrezno višino razpoložljivega kapitala, ki mora biti v vsakem trenutku poslovanja višji od zahtevanega minimalnega kapitala. Razpoložljivi kapital vključuje temeljni kapital, ki ga sestavljajo osnovni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička in preneseni čisti dobiček prejšnjih let ter neporavnana izguba poslovnega leta. Rezerve

Tveganja, ki lahko ob neugodnih gibanjih povzročijo primanjkljaj razpoložljivega kapitala, izhajajo iz:

·· spremembe v deležu lastne izravnave škod, ·· ugotovljene izgube v poslovnem letu ali ·· nalaganja sredstev v naložbe, ki predstavljajo kapital ali podrejeni dolg finančnih organizacij.

Kapitalska ustreznost na dan 31. 12. 2012 _tabela 77 31. 12. 2012 Premoženjska zavarovanja

Življenjska zavarovanja

Premoženjska zavarovanja

Življenjska zavarovanja

Temeljni kapital

11.654.803

4.009.583

10.211.495

4.513.966

Zajamčeni kapital

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

Izpolnjevanje zahteve iz 4. odst. 106. člena Zzavar

8.154.803

509.583

6.711.495

1.013.966

Razpoložljivi kapital

11.654.803

4.009.583

10.211.495

4.513.966

Zahtevani minimalni kapital

10.068.319

3.500.000

8.953.784

3.500.000

PRESEŽEK RAZPOLOŽLJIVEGA KAPITALA

1.586.484

509.583

1.257.711

1.013.966

Na dan 31. 12. 2012 je bila ugotovljena kapitalska ustreznost pri obeh osnovnih oblikah zavarovanj. Zavarovalnica je skozi celo leto nepretrgoma zagotavljala kapitalsko ustreznost. Razpoložljivi kapital premoženjskih zavarovanj presega zahtevani minimalni kapital za 1.586.484 EUR in je višji od presežka razpoložljivega kapitala na zadnji dan preteklega poslovnega leta za 26 %. Razlog za povečanje presežka razpoložljivega kapitala v primerjavi s preteklim poslovnim letom je razporeditev dela ustvarjenega čistega dobička v druge rezerve iz dobička ob sestavitvi letnega poročila. Tudi pri življenjskih zavarovanjih je bil ugotovljen presežek razpoložljivega kapitala nad minimalnim za 509.583 EUR in je za 50 odstotkov nižji od presežka razpoložljivega kapitala na dan 31. 12. 2011. Razlog za zmanjšanje presežka razpoložljivega kapitala je v realizirani izgubi poslovnega leta 2012. Pri obeh osnovnih skupinah zavarovanj kapitalska ustreznost presega zakonsko določeni zahtevani minimalni kapital.

149

31. 12. 2011

letno poročilo

2012

3.7.3.

Z avarovalna tveganja

Družba je izpostavljena številnim aktuarskim in prevzemnim tveganjem, ki izhajajo iz različnih premoženjskih in življenjskih produktov. Družba namreč trži tako različna življenjska zavarovanja za smrt, za doživetje, rentna zavarovanja in zavarovanja z naložbenim tveganjem kot tudi številna premoženjska zavarovanja (avtomobilska, odgovornostna, ožja premoženjska, nezgodna, transportna, kreditna …). Zavarovalno tveganje se nanaša na negotovost zavarovalnih dogodkov. Najbolj pomembni komponenti zavarovalnega tveganja sta riziko neustrezne premije, ki pomeni, da premija novo sklenjenih zavarovanj na ravni celotne družbe ne zadošča za poplačilo vseh škod in drugih stroškov, vezanih na posamezen produkt, ter riziko ustreznosti rezervacij, ki pomeni tveganje, da zavarovalno-tehnične rezervacije ne zadoščajo za pokrivanje vseh obveznosti, ki izvirajo iz zavarovalnih pogodb, bodisi zaradi


Zavarovalnica Tilia, d. d.

slabe aktuarske ocene bodisi zaradi statističnih fluktuacij samih rezervacij. Prevzemna tveganja premoženjskih zavarovanj zajemajo tudi tveganje katastrofalnih dogodkov, ki se pojavljajo redko, vendar so finančni učinki posledic previsoki, da bi jih lahko pokrili s sicer ustrezno visoko premijo in dotlej ustrezno visoko oblikovanimi rezervacijami. Prevzemna tveganja življenjskih zavarovanj pa so biometrična tveganja (previsoka oziroma prenizka umrljivost ter previsoka invalidnost) ter tveganje prekinitve zavarovanj, ki zajema prekinitve iz naslova odkupov, kapitalizacij in prekinitev zavarovanj zaradi neplačila. Družba svoja zavarovalna tveganja upravlja s pomočjo ustaljenih postopkov za prevzem rizikov, tj. procedur za pooblastila za sklepanje polic z višjimi zavarovalnimi vsotami oziroma individualnim prevzemom rizika za visoke izpostavljenosti limitov sklepanja, z ustrezno aktuarsko cenovno politiko pri postavljanju in spremljavi produkta ter ustreznim pozavarovanjem. Splošna strategija družbe je razširiti se v okviru celotne Republike Slovenije, tudi na nedomicilnih področjih, s čimer bi se dodatno zmanjšala volatilnost škodnih rezultatov. Večina zavarovalnih pogodb premoženjskih zavarovanj se obnavlja vsako leto, kar družbi zagotavlja spremembo pogojev in/ali cene zavarovanja ob obnovi zavarovalne pogodbe. Z namenom zmanjšanja izpostavljenosti škodam in zaščiti lastnega kapitala družba del rizikov, ki jih prevzema, pozavaruje. Pri tem gre za kombinacijo proporcionalnih in neproporcionalnih kritij. Deleži samopridržajev večinoma znašajo 100.000 EUR po riziku (sicer pa med 50.000 in 500.000 EUR). Družba svojo pozavarovalno zaščito skoraj v celoti išče pri Pozavarovalnici Sava, d. d., ki je edina lastnica družbe, pozavarovalnica pa je kapitalsko zelo visoko rangirana (bonitetna ocena na dan 31. 12. 2012 S&P BBB, AM Best A-) in tudi sama išče pozavarovatelje med kapitalsko močnimi in uveljavljenimi pozavarovalnicami. Tako družba v letu 2012 ni slabila sredstev iz naslova pozavarovateljeve udeležbe v zavarovalno-tehničnih rezervacijah. Pri ustreznosti rezervacij se preveri ustreznost vseh glavnih parametrov, ki vplivajo na višino same rezervacije oziroma jih upoštevajo vsi pričakovani denarni tokovi.

3.7.4.

Koncentracija zavarovalnega tveganja

Glavno tveganje predstavlja določen dogodek ali več dogodkov skupaj, katerih posledica bi bila visoko povečanje obveznosti iz

zavarovalnih pogodb. Pri tem lahko to povečanje obveznosti izvira iz zgolj ene same zavarovalne pogodbe ali več skupaj, možno pa je, da lahko pride do hkratnega povečanja obveznosti na več vrstah zavarovanj (primer: toča). Vsi riziki, ki jih prevzema družba, se nahajajo v Republiki Sloveniji, pri čemer je prevladujoče območje Dolenjske (družba je sicer prisotna na področju celotne države in ima tudi poslovalnice po vsej državi). V skladu s spremljavo rizikov družba ocenjuje, da izvira največja verjetnost pojava za družbo pomembnih škod iz naslova katastrofalnih dogodkov. Tako ima v primeru katastrofalnega dogodka družba sklenjeno posebno pozavarovalno zaščito s prioriteto 400.000 EUR s kritjem na številnih zavarovalnih vrstah. Dodatno pa družba spremlja izpostavljenost katastrofalnim dogodkom (potresa) po različnih regijah, nastavlja in spremlja višino PML-ov ter uporablja ustrezno obliko pozavarovanja s poudarkom na ekscedentnih in škodno presežkovnih pozavarovanjih, s čimer močno zmanjšuje višino zavarovalnega tveganja. Izpostavljenost pri posameznemu zavarovancu nikjer ne presega lastnih samopridržajev.

3.7.5.

Tveganja pri sprejemu rizikov v zavarovanje

To je tveganje, da zavarovalnici nastane finančna izguba zaradi napačne izbire rizikov oziroma odobritve sklenitve zavarovanja za napačne rizike. Lahko je posledica tako neustreznih kakor tudi neobstoječih navodil za prevzem rizikov v zavarovanje. Tveganje poskušamo čim bolj znižati z omejevanjem pooblastil za masovno sklepanje zavarovanj, z dodatnimi izobraževanji tako prevzemnikov rizika kakor tudi sektorja trženja, s pripravo čim bolj razumljivih, nedvoumnih in podrobnih navodil. Drugi razlog je lahko tudi pomanjkanje nadzora nad upoštevanjem določil zavarovalnih pogojev, premijskih sistemov, internih navodil in pooblastil, kar pa v veliki meri rešujemo z izboljševanjem informacijske podpore in vgrajevanjem dodatnih notranjih kontrol v informacijski sistem. Prav tako k zmanjšanju teh tveganj z rednimi in izrednimi revizijami prispeva tudi oddelek notranje revizije. Veliko tveganje pri sprejemu rizikov v zavarovanje predstavlja tudi napačno ocenjevanje PML-ov (ang. Probable maximum loss). V ta namen so bile v preteklih poslovnih letih pripravljene smernice za določanje največje verjetne škode, ki se sproti dopolnjujejo. Prav tako poskušamo to tveganje znižati s tem, da se ocene PML-ov vršijo timsko v sestavi treh oseb, to je sklepalca

150


zavarovanja, njegovega nadrejenega in strokovnega sodelavca za likvidacijo škod, po potrebi pa sodeluje tudi strokovna služba za razvoj in prevzem rizika premoženjskih zavarovanj. Iz zgoraj navedenih razlogov in glede na to, da smo v letu 2012 na to temo zopet izvajali izobraževanja, ocenjujemo, da so se v letu 2012 ta tveganja v primerjavi s predhodnim letom v večini znižala oziroma so ostala nespremenjena.

3.7.6.

Cenovno tveganje

Cenovno tveganje pomeni tveganje, da bo obračunana zavarovalna premija premajhna za obveznosti, ki bodo nastale s sklenitvijo zavarovalne pogodbe. To tveganje je odvisno od številnih dejavnikov, kot so npr. neustrezna ocena dogajanja na tržišču, slaba ocena škodnega dogajanja, uporaba neustreznih statističnih podatkov, zavestna določitev prenizke premije za posamezne zavarovalne vrste zaradi pričakovanih kompenzacijskih učinkov pri drugih zavarovalnih vrstah oziroma neustrezna ocena vpliva zunanjih makroekonomskih dejavnikov, ki se med trajanjem lahko bistveno spremenijo. Postopki za obvladovanje tega tveganja zajemajo predvsem pravilni prevzem rizikov v zavarovanje in redna kvartalna spremljava rezultatov posameznih zavarovalnih vrst, po potrebi pa tudi produktov in ustrezen odziv na rezultate. Tako smo v letu 2012 korigirali premije na številnih zavarovalnih vrstah.

Lahko je posledica napačne ocene rizika pri sklepanju, prevelike geografske koncentracije rizikov, pojava novih vrst škod, spremembe prakse sodišč, povečanja ozaveščenosti ljudi o pravicah, ki jih imajo iz zavarovalnih pogodb, sprememb makroekonomskih okoliščin, neustreznih človeških posegov v okolje in tudi neustrezne oziroma nezadostne pozavarovalne zaščite. Tveganje poskušamo nadzorovati s poglobljenim ocenjevanjem rizikov pri sprejemanju v zavarovanje, omejevanjem pooblastil za sklepanje zavarovanj, s kontrolo koncentracije rizikov pri produktih, ki so vezani na kritja naravnih nesreč, in požarnih rizikov večjih kompleksov, z razvijanjem IT podpore, ki bo omogočila natančen pregled nad kumuli. Velikega pomena pri zmanjševanju tega tveganja predstavlja tudi naša (vsakoletna) natančna analiza pozavarovalne zaščite, naše konzervativno določanje samopridržajev in dobra pozavarovalna zaščita znotraj samopridržajev. Zavarovalnica Tilia obvladuje tveganje z ustreznim pozavarovanjem. Kritje je zagotovljeno v obliki proporcionalnih pozavarovalnih pogodb, kot sta kvotno in ekscedentno pozavarovanje, in z neproporcionalnimi – škodno presežkovnimi pozavarovalnimi pogodbami ter po potrebi še s posameznimi fakultativnimi pogodbami (proporcionalnimi in neproporcionalnimi). Od prevzetega zavarovalnega posla lahko v lastni izravnavi obdržimo le tolikšen delež, kot ustreza naši izračunani izravnalni zmogljivosti, ki smo jo določili s tablicami maksimalnega kritja (samopridržaji).

Cenovno tveganje ocenjujemo kot zmerno, kar velja tako za leto 2012 kot tudi leto 2011.

3.7.9. 3.7.7.

Tveganje, da je produkt neustrezno načrtovan

To je tveganje, da se bo zavarovalnica po tem, ko bo na trgu ponudila nov ali prenovljeni produkt, soočila s tveganji, ki jih v času kreiranja produkta ni pričakovala in jih tudi ni upoštevala pri določanju cene produkta. Tovrstno tveganje poskušamo v Zavarovalnici Tilia omejevati tako, da pred sprostitvijo produkta v prodajo naredimo podrobne analize tržišča, spremljamo informacije iz okolja (mediji, konkurenca, stranke), zakonodajo in njene zahteve, opazujemo trend gibanja škod v preteklosti (celotnega zavarovalnega trga) in napovedi za prihodnost.

3.7.8.

Tveganje škod

Tveganje škod pomeni, da bo v nekem obdobju število škod večje, kot je bilo načrtovano, ali da bodo povprečne škode višje od škod, ki so bile pričakovane.

151

letno poročilo

2012

Tveganje samopridržaja

To je tveganje, da bi prišlo do velikih škod zaradi katastrof ali koncentriranega škodnega dogajanja. Lahko bi se uresničilo predvsem takrat, ko bi bile tablice maksimalnih samopridržajev previsoke, v primeru množičnih škod zaradi naravnih nevarnosti, ki jih krije temeljno ali dodatno požarno zavarovanje oziroma k požarnemu zavarovanju priključena zavarovanja, kot je zavarovanje obratovalnega zastoja ali potresno zavarovanje. Zavarovalnica Tilia tveganje samopridržaja obvladuje s premišljenim sprejemanjem rizikov v zavarovanje in z dobro pozavarovalno zaščito samopridržaja zaradi morebitnih katastrofalnih škod, z dobro določenimi maksimalnimi samopridržaji. Več o tem navajamo tudi v poglavju 3.7.12 Ocena ogroženosti zaradi zavarovalnih tveganj. Ocenjujemo, da je tveganje samopridržaja v letu 2012 nizko zaradi ustrezne pozavarovalne zaščite s kombinacijo škodno–presežkovnih in ekscedentnih kritij in v skladu z analizami ustrezno določenih samopridržajev po posameznih zavarovalnih vrstah.


Zavarovalnica Tilia, d. d.

V letu 2012 je sicer zavarovalnica imela 16,9 mio EUR pozavarovalne premije, 4,4 mio EUR pozavarovalne provizije, 7,9 mio EUR pozavarovalnih škod ter 0,4 mio EUR pozavarovalnih regresov. Pozavarovalni izid je tako znašal 5,0 mio EUR v korist pozavarovatelja.

3.7.10.

Tveganje zavarovalno-tehničnih rezervacij

Zavarovalnica mora v zvezi z vsemi zavarovalnimi posli oblikovati ustrezne zavarovalno-tehnične rezervacije. Namenjene so kritju prihodnjih obveznosti do zavarovancev in morebitnih izgub zaradi tveganj, ki izhajajo iz zavarovalnih poslov. Tveganje zavarovalno-tehničnih rezervacij je tveganje, da so manjše, kot bi morale biti. Ocenjuje se, da to tveganje sicer obstaja, in sicer predvsem pri škodnih rezervacijah in pri določenih zavarovalnih vrstah, vendar je majhno. To bi bilo verjetno predvsem v primeru, da bi se pojavile nove vrste škod, ki v zavarovalnih pogojih cedentov niso izključene in za katere škodnih rezervacij še ne oblikujemo, kar bi se lahko zgodilo predvsem pri odgovornostnih zavarovanjih. Po podobni logiki bi teoretično bile lahko prenizke rezervacije za neiztekle nevarnosti predvsem v primeru spremembe makroekonomskih dejavnikov pri dolgoročnih zavarovanjih (zavarovanju kreditov). Zavarovalnica Tilia tveganje zavarovalno-tehničnih rezervacij obvladuje z doslednim upoštevanjem zakona in podzakonskih

predpisov o zavarovalno-tehničnih rezervacijah in z uporabo priznanih aktuarskih metod pri oblikovanju zavarovalno-tehničnih rezervacij. Zavarovalnica Tilia škodnih rezervacij tudi ne diskontira in ne znižuje za pričakovane regrese. V zavarovalnici redno preverjamo ustreznost teh rezervacij in testi kažejo visoko verjetnost ustreznosti za pokritje obveznosti iz sklenjenih zavarovalnih pogodb. K prenosni premiji dodatno oblikujemo rezervacije za neiztekle nevarnosti v tistih zavarovalnih vrstah, kjer je seštevek škodnega in stroškovnega količnika večji od 100 odstotkov. Matematične rezervacije, kjer je le mogoče, oblikujemo v skladu s prospektivno metodo in pri večini produktov z obrestno mero, ki ne presega netvegane obrestne mere v skladu z določili MRS. Prav tako smo preverili zadostnost matematičnih rezervacij s testom ustreznosti rezervacij, ki je opisan v poglavju testa ustreznosti obveznosti življenjskih zavarovanj. Ker se je družba odločila za konzervativnejšo krivuljo obrestnih mer za diskontiranje denarnih tokov, knjižene zavarovalno-tehnične rezervacije, zmanjšane za razmejene stroške pridobivanja, v bilanci na dan 31. 12. 2012 ne zadoščajo za pokritje teh denarnih tokov, zato je družba oblikovala dodatne rezervacije v višini razlike med obema vrednostima. Ustreznost škodnih rezervacij prikazuje prikaz gibanja ocene stanja škodne rezervacije brez cenilnih stroškov po preteku posameznih let.

Gibanje ustreznosti škodne rezervacije premoženjskih zavarovanj _tabela 78 zneski v EUR 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Izvorno stanje škodne rezerve

36.772.767

40.597.564

41.656.853

41.194.014

42.117.910

46.559.232

Ocena po 1 letu

34.468.392

34.341.725

34.392.292

36.143.848

35.686.725

Ocena po 2 letih

30.760.374

33.225.327

33.744.924

34.544.578

Ocena po 3 letih

30.295.121

33.103.682

33.490.918

Ocena po 4 letih

30.084.148

33.562.715

Ocena po 5 letih

30.333.862

SKUPEN PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ

6.438.904

7.034.849

8.165.935

6.649.436

6.431.185

0

Opomba: Škodne rezervacije vsebujejo cenilne stroške. Vsako leto rezervacije aktuarsko preveri in potrdi tudi pooblaščeni aktuar družbe. Zaradi zgoraj navedenega to tveganje ocenjujemo kot nizko.

152


Stanje kosmatih zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan v letu _tabela 79 zneski v EUR 31. 12. 2012

31. 12. 2011

Prenosne premije

31.709.678

31.340.603

Škodne rezervacije

49.225.138

44.306.250

Rezervacije za bonuse, popuste in storno Rezervacije za neiztekle nevarnosti

468.526

495.742

2.855.879

2.134.623

Matematične rezervacije

13.543.706

13.174.053

Zavarovalne-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki sprejemajo naložbeno tveganje

27.034.944

23.673.371

124.837.871

115.124.641

SKUPAJ

Stanje zavarovalno-tehničnih rezervacij, prenesenih pozavarovateljem na zadnji dan v letu _tabela 80 zneski v EUR 31. 12. 2012

31. 12. 2011

Prenosne premije

6.618.323

6.641.733

Škodne rezervacije

13.182.356

12.205.209

Rezervacije za bonuse, popuste in storno

141.640

146.690

Rezervacije za neiztekle nevarnosti

539.073

606.607

175

238

0

0

20.481.567

19.600.476

Matematične rezervacije Zavarovalne-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki sprejemajo naložbeno tveganje SKUPAJ

Stanje čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij na zadnji dan v letu _tabela 81 zneski v EUR 31. 12. 2012

31. 12. 2011

Prenosne premije

25.091.355

24.698.870

Škodne rezervacije

36.042.782

32.101.041

Rezervacije za bonuse, popuste in storno Rezervacije za neiztekle nevarnosti

326.886

349.052

2.316.805

1.528.016

Matematične rezervacije

13.543.531

13.173.815

Zavarovalne-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki sprejemajo naložbeno tveganje

27.034.944

23.673.371

104.356.304

95.524.166

SKUPAJ

3.7.11.

Tveganje pozavarovalnega programa

Opredeljeno je kot tveganje, da zavarovalnica na določenem segmentu nima zadostne pozavarovalne zaščite glede na lastne kapacitete oziroma je njen pozavarovalni program neustrezen.

pri Pozavarovalnici Sava, ki ima dobro boniteto. Prav tako za urejanje tega področja skrbijo osebe z dolgoletnimi izkušnjami.

3.7.12.

Ocena ogroženosti zaradi zavarovalnih tveganj

Ocenjujemo, da ima Zavarovalnica Tilia ustrezen pozavarovalni program. Njegovo ustreznost sta med drugim potrdila pooblaščena aktuarja družbe, so pa višine maksimalnih lastnih deležev že po palčnih ocenah precej nizke glede na velikost zavarovalnice. Sicer je skoraj celotno pozavarovanje sklenjeno

153

letno poročilo

2012

Na oceno ogroženosti zaradi zavarovalnih tveganj vplivajo predvsem maksimalni samopridržaji zavarovalnice skupaj s pozavarovalnim programom, postopki sprejema rizikov v zavarovanje in oddajo le-tega v pozavarovanje, če je potrebno, ter ustreznost cene zavarovalnih produktov.


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Maksimalni samopridržaji za veliko večino premoženjskih zavarovanj znašajo 100.000 EUR, le pri zavarovanju požara in elementarnih nesreč, drugem škodnem zavarovanju, zavarovanju avtomobilske odgovornosti in splošnem zavarovanju odgovornosti so nekoliko višji, pri življenjskih zavarovanjih pa bistveno nižji. Tako čista škoda iz enega škodnega dogodka ne preseže 500.000 EUR, kar je naš največji maksimalni lastni delež na posamezni zavarovalni vrsti. To je torej zgornja meja čiste škode, ki jo lahko predvidimo ob razumnih aktuarskih pričakovanjih za en katastrofalen dogodek na vseh tipih zavarovalnih produktov skupaj. Čeprav je možnih tudi več katastrofalnih dogodkov v istem letu, je verjetnost tolikšnega števila katastrofalnih dogodkov, da bi bila samo zaradi njih ogrožena solventnost Zavarovalnice Tilia, manjša od 0,5 odstotka, kar je po projektu Solventnost II predvidena dopustna stopnja tveganja, da bi zavarovalnica postala nesolventna v enem letu. Če bi se zaradi večjih uresničenih zavarovalnih tveganj čisti kombinirani rezultat povečal za eno odstotno točko, bi se dobiček pred davki na letni ravni zmanjšal (oziroma bi se čista izguba povečala) za 0,7 milijona EUR. Z upoštevanjem ene (dodatne) maksimalne čiste škode v višini 500.000 EUR bi se kombinirani rezultat v letu 2012 poslabšal za 0,8 odstotka, kar je povsem sprejemljivo in kaže na precej nizke maksimalne samopridržaje.

varnosti, donosnosti, likvidnosti, ročnosti, raznovrstnosti in razpršitve naložb. Usklajenost naložb in obveznosti smo preverjali trimesečno. Na dan 31. 12. 2012 so naložbe kritnega premoženja za 5,6 odstotka presegale zavarovalno tehnične rezervacije, na kritnem skladu za 7,6 odstotka, na kritnem skladu 2 za 12,8 odstotka in na kritnem skladu z naložbenim tveganjem za 2,2 odstotka.

3.7.14.

Predpostavke z največjim vplivom na pripoznana zavarovalna sredstva, obveznosti, prihodke in stroške

3.7.14.1. Škodne rezervacije Škodne rezervacije se oblikujejo na dan obračuna kot pričakovana vrednost vseh nerešenih prijavljenih in neprijavljenih škod, ki so se že zgodile, povečane za cenilne stroške. Rezervacijo za prijavljene škode (RBNS) se oblikuje na osnovi popisa škodnih spisov in morebitne korekcije, ki bi jo pokazala analiza ustreznosti rezervacij za prijavljene rizike (run off analiza). Rezervacijo se med letom korigira glede na morebitne nove informacije.

Tveganje, da bi zavarovalna tveganja resno ogrozila finančno trdnost družbe, v letu 2012 ocenjujemo za zmerno.

Rezervacijo za škode, ki so se že zgodile, vendar še niso prijavljene (IBNR), se oblikuje na osnovi statističnih podatkov iz preteklih let. IBNR oblikujemo po metodi trikotnikov ter po metodi pričakovanega končnega škodnega rezultata po kohortah pogodb posameznih zavarovalnih vrst glede na datum škode, seveda v skladu z notranjimi pravilniki družbe.

3.7.13.

Finančna sredstva in obveznosti iz

Metode, ki jih družba uporablja že nekaj let, so:

zavarovalnih pogodb

·· uporaba ZSS standardov; zgolj kot zakonski minimum, ki ga predpisuje slovenska zakonodaja, ob dejanski uporabi drugih modernejših aktuarskih metod, kot so:

Zavarovalnica je dolžna oblikovati zavarovalno-tehnične rezervacije, ki odražajo prihodnje obveznosti iz zavarovanj, ki smo jih sklenili, in morebitne izgube zaradi tveganj, izhajajočih iz zavarovalnih poslov, ki smo jih opravljali. Po Zakonu o zavarovalništvu za kritje prihodnjih obveznosti oblikuje zavarovalnica naložbe kritnega premoženja in kritnih skladov. Za kritje obveznosti iz tistih vrst zavarovanj, za katere so bile potrebne matematične rezervacije, smo oblikovali kritne sklade. Kritni skladi so oblikovani za skupino življenjskih zavarovanj, in sicer kritni sklad in kritni sklad 2 za življenjska zavarovanja zavarovalne vrste 19 in kritni sklad za življenjska zavarovanja, vezana na enote investicijskih skladov, za življenjska zavarovanja zavarovalne vrste 21 (slednji je imenovan tudi kritni sklad naložbenih zavarovanj). S premoženjem teh skladov smo upravljali ločeno od drugega premoženja. Pri izbiri naložb kritnega premoženja in premoženja kritnih skladov smo upoštevali kriterije

·· metoda trikotnikov, ki glede na pretekli razvoj rešenih in prijavljenih škod ocenjuje nadaljnji razvoj škodnih izplačil za škode, ki so se že zgodile; ·· metoda pričakovanega škodnega rezultata, pri kateri za posamezen produkt oziroma zavarovalno vrsto predvidimo določen škodni rezultat; ·· metoda preverjanja ustreznosti rezervacij. Omenjene metode se v določenih primerih, v katerih lahko na podlagi objektivnih predpostavk sklepamo na drugačno dinamiko reševanja škod, kot je bila v preteklosti, po presoji aktuarja in v skladu z objektivnimi dejstvi korigira. Primeri takšnih objektivnih dejstev so:

154


·· spremembe ekonomskih, pravnih, političnih ali socialnih trendov, kar lahko vpliva na spremembo v inflaciji škod; ·· spremembe v zavarovalnem portfelju; ·· naključne fluktuacije kot npr. škodno zelo ugodno leto ali velike škode; ·· spremembe zavarovalnih pogojev, izključitev oziroma kritij. Škodne rezervacije za neprijavljene škode se sprva oceni v kosmatih vrednostih, nato pa se ločeno izračuna še pozavarovalni del teh rezervacij. Najbolj pomembne predpostavke pri izračunu rezervacij za premoženjska zavarovanja so: ·· pričakovani škodni rezultat Predstavlja končni delež vseh rešenih in še pričakovanih škod iz že sklenjenih polic glede na obračunano premijo teh polic. Pri tem so najbolj pomembne predpostavke za kohorte škod, ki so se zgodile v zadnjih treh letih, saj IBNR predstavlja velik delež vseh pričakovanih škod. ·· faktorji škodnega razvoja Za t. i. zavarovalne vrste z dolgim repom je višina rezervacij za neprijavljene rizike močno odvisna od izbire faktorjev škodnega razvoja, še sploh pa od izbire samega repa, ki predstavlja faktorje za leta, glede katerih družba še nima dejanskih škodnih izkušenj. Repi teh faktorjev so za zavarovalne vrste avtomobilske odgovornosti, splošne odgovornosti in nezgodnih zavarovanj ocenjeni ob uporabi aktuarske presoje. ·· diskontiranje Rezervacije premoženjskih zavarovanj niso diskontirane. Izjema so rente pri zavarovanju avtomobilske in splošne odgovornosti, opisane v naslednji točki. ·· rente Med prijavljenimi škodami zavarovanja avtomobilske in splošne odgovornosti so tudi škode, ki se jih izplačuje v obliki dosmrtnih rent ali rent do 26. leta starosti oziroma do zaključka šolanja. Družba je za te rente oblikovala rezervacije v višini neto sedanje vrednosti rente glede na pričakovano trajanje izplačil z diskontno obrestno mero 4,5 odstotka in SLO tablicami smrtnosti 93–95.

3.7.14.2. Matematične rezervacije Za večino življenjskih zavarovanj je bila pri izračunu matematičnih rezervacij uporabljena neto prospektivna metoda z enakimi parametri, kot so bili uporabljeni za izračun premije. Uporabljene predpostavke za izračun rezervacije so bile tako

155

letno poročilo

2012

določene ob sklenitvi police in se ne spreminjajo do izteka zavarovalne pogodbe. Vse police življenjskih zavarovanj so nominirane v evrih. Garantirana obrestna mera življenjskih zavarovanj znaša med 2,75 in 4 odstotki letno. Za izračun umrljivosti je družba v letu 2012 pri večini svojih produktov uporabljala SLO tablice 93–95. Za rentna zavarovanja z dogovorjeno dobo vplačevanja je matematična rezervacija izračunana po prospektivni metodi s 4-odstotno obrestno mero in uporabo slovenskih rentnih tablic iz leta 2010 za izplačila po 78. letu starosti. Za rentna zavarovanja s takojšnjim izplačilom so uporabljene slovenske rente tablice iz leta 2010. Matematične rezervacije zavarovanj, kjer zavarovanci prevzemajo naložbeno tveganje, se določi kot vrednost premoženja vseh sklenjenih zavarovanj. Vrednost premoženja na polici je izračunana kot seštevek vrednosti premoženja, vezanega na posamezen sklad, pri čemer je uporabljena vrednost enote premoženja posameznega sklada na dan 31. 12. 2012. To velja tudi za produkte, kjer zavarovanci prevzemajo naložbeno tveganje z garancijo, saj jamstvo garancije višine točke v skladu s pogoji produkta nosi upravljavec, zato zavarovalnica ne oblikuje dodatnih rezervacij iz naslova tega jamstva.

3.7.14.3. Udeležba pri dobičku Imetniki življenjskih polic za klasično mešano zavarovanje, za rentno zavarovanje, za doživetje in za časovno dogovorjeno življenjsko zavarovanje so upravičeni do deleža v dobičku kritnega sklada klasičnih življenjskih zavarovanj. Pripis se določi ob koncu vsakega leta in se fizično pripiše zavarovancem do zaključka prihodnjega poslovnega leta. V primeru doživetja je dobiček izplačan skupaj z zavarovalno vsoto za primer doživetja, v primeru smrti pa se že pripisane dobičke izplača skupaj z zavarovalno vsoto za smrt. Obveznost za pripisane dobičke je evidentirana v matematični rezervaciji.

3.7.15. Test ustreznosti obveznosti 3.7.15.1. Življenjska zavarovanja Za matematično rezervacijo življenjskih zavarovanj družba vsako leto izvede test ustreznosti višine obveznosti. Zavarovalnica je izvedla test ustreznosti rezervacij ločeno za naložbena zavarovanja, za klasična zavarovanja, ki se jih sklepa od leta 2000 dalje (brez rentnih zavarovanj), in za rentna zavarovanja. Pri testu naložbenih zavarovanj je upoštevan celoten portfelj. Pri klasičnih zavarovanjih (brez rentnih zavarovanj) je glede na matematično rezervacijo upoštevano 97,9 % portfelja. V testu niso upoštevana življenjska zavarovanja posojilojemalcev, življenjsko


Zavarovalnica Tilia, d. d.

zavarovanje s padajočo zavarovalno vsoto ter življenjsko zavarovanje Moje življenje. Za življenjska zavarovanja s padajočo zavarovalno vsoto in življenjsko zavarovanje Moje življenje pa se preveri ustreznost pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na rezervacijo; predvsem ustreznost obrestne mere produkta, ustreznost uporabljenih tablic smrtnosti in ustreznost vračunanih stroškov. Pri rentnih zavarovanjih so upoštevana vsa rentna zavarovanja, ki so odvisna od tablic umrljivosti. Pri testu ustreznosti rezervacij za klasična zavarovanja se tako skupaj upošteva riziko doživetja ter riziko smrti, kar pomeni, da bi se v primeru primanjkljaja za riziko smrti pokril z viškom na strani doživetij ter obratno, saj se rizika med seboj izključujeta. Test z uporabo denarnih tokov upošteva vse police, veljavne na bilančni datum. Program simulira denarne tokove, kot so premija, izplačila zaradi smrti, doživetij, odkupov, hujših bolezni, provizije, stroški do končnega izteka vseh polic. Pri policah, kjer je izbrana indeksacija, se le-to upošteva tudi za vse prihodnje indeksacije po pogojih. Diskontirana razlika med vplačili in izplačili predstavlja sedanjo pošteno vrednost rezervacij za življenjska zavarovanja. Pri diskontiranju je uporabljena 4-odstotna letna obrestna mera pri naložbenih zavarovanjih, pri klasičnih zavarovanjih pa krivulja donosnosti državnih obveznic držav članic EU z boniteto AAA. V prejšnjih letih je bila pri klasičnih zavarovanjih uporabljena fiksna 3,5-odstotna letna obrestna mera. Pri izračunu je vračunan delež umrljivosti, obolevnosti in prekinitev glede na lastne izkušnje in predvidevanja za daljše obdobje v prihodnje. Predpostavke pa se preverjajo letno glede na dejanske izkušnje. Pri naložbenih zavarovanjih je LAT test pokazal zadostnost matematičnih rezervacij. Pri klasičnih zavarovanjih pa je LAT test zaradi konzervativnejših predpostavk in nizkih (celo negativnih) obrestnih mer po krivulji donosnosti obveznic z boniteto AAA pokazal primanjkljaj v višini 609.641 EUR. V tej višini so bile oblikovane dodatne matematične rezervacije na dan 31. 12. 2012.

3.7.15.2. Umrljivost Družba vsako leto primerja predvideno umrljivost glede na uporabljane tablice umrljivosti produktov in sam portfelj ter dejansko umrljivost portfelja. V primeru povečane umrljivosti za 10 odstotkov bi se v primeru zavarovanj z naložbenim tveganjem sedanja vrednost pričakovanih dobičkov zmanjšala za 48.190 EUR in potrebe po dodatnem oblikovanju rezervacij ne bi bilo. Pri klasičnem življenjskem zavarovanju pa bi bilo treba v

primeru povečane umrljivosti za 10 odstotkov oblikovati dodatne rezervacije v višini 60.536 EUR.

3.7.15.3. Obrestna mera Obrestne mere, uporabljene v produktih za izračun matematične rezervacije, se je primerjalo s povprečno letno donosnostjo obveznic z ustrezno boniteto (državne RS ali podjetniške z AAA boniteto). V primeru 1-odstotnega povečanega donosa bi se pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem sedanja vrednost pričakovanih dobičkov zmanjšala za 284.669 EUR (manjši dobiček iz naslova zaslužene riziko premije), potrebe po dodatnem oblikovanju rezervacij pa še vedno ne bi bilo. Pri klasičnih življenjskih zavarovanjih so denarni tokovi (premije ter vsa izplačila) neodvisni od donosov, razlika bi bila samo pri diskontirani obrestni meri. V primeru dviga diskotnirane krivulje obrestnih mer za 1 odstotno točko bi se višina potrebnih rezervacij po testu LAT znižala za 678.9111 EUR, kar pomeni, da bi bile oblikovane matematične rezervacije zadostne in ne bi bilo treba oblikovati dodatnih rezervacij. Pri znižanju krivulje obrestnih mer za 1 odstotno točko, vendar ne pod 0, pa bi bilo treba oblikovati dodatne rezervacije v višini 794.816 EUR.

3.7.15.4. Stroški Primerja se tudi dejanske obratovalne stroške družbe glede na prihodke iz naslova stroškov vračunanih v produkt. Ker družba v prihodnosti ocenjuje povečanje realizacije na enoto zaposlenega, se bo delež fiksnih stroškov na enoto zavarovanj namreč zgolj zmanjšal. V primeru povečanih stroškov za 10 odstotkov bi se pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem sedanja vrednost pričakovanih dobičkov zmanjšala za 863.522 EUR. Potrebe po dodatnem oblikovanju rezervacij še vedno ne bi bilo, saj smo tudi pri LAT testu upoštevali 10 odstotkov višje stroške od realiziranih zaradi same varnosti. V primeru dviga stroškov za 10 odstotkov pri klasičnih zavarovanjih bi bilo treba oblikovati dodatne rezervacije v višini 263.718 EUR.

3.7.15.5. Premoženjska zavarovanja Zaradi načina oblikovanja rezervacij premoženjskih zavarovanj, kjer se morajo škodne rezervacije že same po sebi oblikovati v zadostni višini, rezervacije za neiztekle nevarnosti pa so namenjene pokritju še nezasluženih neprofitabilnih zavarovanj, dodaten test ustreznosti za te rezervacije ni potreben. V primeru povečanih stroškov v višini 10 odstotkov bi se čiste rezervacije za neiztekle nevarnosti, ki vsebinsko ustrezajo povečanju iz naslova neustreznosti rezervacij na podlagi LAT testa, povečale za 200 tisoč EUR, kosmate pa za 300 tisoč EUR. V primeru povečanih škod v višini 10 odstotkov bi se čiste rezer-

156


vacije za neiztekle nevarnosti, ki vsebinsko ustrezajo povečanju iz naslova neustreznosti rezervacij na podlagi LAT testa, povečale za 235 tisoč EUR, kosmate pa za 290 tisoč EUR.

3.7.16.

Občutljivost višine obveznosti glede na spremembe posameznih spremenljivk

Obveznosti oziroma rezervacije za življenjska zavarovanja so zelo odvisna od umrljivosti ter donosov naložb. Spodaj je prikazan vpliv spremembe le-teh.

3.7.16.1. Umrljivost Portfelj zavarovanj se loči posebej za klasična življenjska zavarovanja in naložbena. V spodnji tabeli so prikazane številke predvidenih smrti (glede na vračunano umrljivost) in dejanske smrti. Iz številk je razvidna nižja umrljivost glede na predvideno. V primeru, da bi se umrljivost povečala za dodatnih 10 odstotkov, bi pokritost pri naložbenih zavarovanjih še vedno obstajala, pri klasičnih življenjskih zavarovanjih pa bi bilo treba oblikovati dodatne rezervacije v višini 60.536 EUR. _tabela 82

Predvidene smrti glede na tablice umrljivosti v letih 2003 - 2012

Dejanske smrti v letih 2003 - 2012

Dejanske smrti v letih 2003 - 2012, povečane za 10 %

1199

344

378

SKUPAJ

3.7.16.2. Stroški V letu 2012 so celotni režijski in cenilni stroški življenjskih zavarovanj (brez stroškov pridobivanja) znašali 1.349.504 EUR. Sprememba teh stroškov za 10 odstotkov bi tako pomenila spremembo poslovnega izida za 134.950 EUR (pred pripisom dobička).

3.7.17.

Opis zavarovalnih pogodb, ki imajo materialni vpliv na višino, čas in negotovost prihodnjih

da do dneva, ki je določen v prejšnjem odstavku, ni vedela, da je zavarovalni primer nastopil, začne zastaranje teči od dneva, ko je za to zvedela. V vsakem primeru pa je terjatev zastarana v 5 letih, šteto od prvega dne po preteku koledarskega leta, v katerem je terjatev nastala. V nadaljevanju je opisanih nekaj posebnosti pomembnih zavarovalnih vrst.

denarnih tokov

3.7.17.1. Pogodbe premoženjskih zavarovanj

3.7.17.2. Avtomobilska zavarovanja

Družba prodaja večino zavarovalnih vrst premoženjskih zavarovanj z izjemo zdravstvenih zavarovanj. Glavni premoženjski produkti družbe so zavarovanje avtomobilske odgovornosti in kaska, nezgodno zavarovanje, zavarovanje splošne odgovornosti, zavarovanje požarnih nevarnosti, druga premoženjska zavarovanja in kreditna zavarovanja.

Avtomobilska zavarovanja sestavljata predvsem zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) in zavarovanje samega avtomobila (kasko). AO zavarovanje krije premoženjske in nepremoženjske zahtevke v EU in na celotnem področju v okviru zelene karte, kasko pa lastno premoženjsko škodo na avtomobilu, ki je navzgor omejena z zavarovalno vsoto, navedeno na zavarovalni pogodbi.

Večina zavarovalnih pogodb je sklenjenih za obdobje enega leta, permanentne zavarovalne pogodbe pa imajo določen odpovedni rok. Tako ima družba možnost relativno hitre korekcije prenizke premije glede na zavarovalna tveganja. Glavni izvor tveganja, tako same višine kot tudi časa prihodnjih izplačil, so zavarovalni dogodki – škode. Pri tem je višina izplačila navzgor omejena z zavarovalno vsoto, navedeno na zavarovalni pogodbi. Zelo pomemben vir negotovosti, povezan s premoženjskimi zavarovanji, so tudi zakonske omejitve glede same prijave škode. Tako po obligacijskem zakoniku Slovenije oziroma zavarovalnih pogojih  terjatve upravičenca iz pogodbe zastarajo v treh letih, šteto od prvega dne po preteku koledarskega leta, v katerem je terjatev nastala. Če zainteresirana oseba dokaže,

157

letno poročilo

2012

Premoženjsko škodo se običajno relativno hitro prijavi in reši, nepremoženjsko škodo pa je bistveno težje oceniti, prav tako traja precej časa, da poškodovanec okreva. Takšne škode so običajno prijavljene in tudi izplačane kasneje kot premoženjske, in sicer v enkratnem znesku ali v obliki rente. AO zavarovanje glede zavarovalnih vsot regulira država. Tako AO kot tudi kasko zavarovanje pri določitvi cene uporabljata sistem bonus/malus.

3.7.17.3. Premoženjska zavarovanja Sestavljena so iz industrijskih in civilnih rizikov. Pri premoženjskem zavarovanju industrijskih rizikov družba uporablja tehnike upravljanja z riziki, s katerimi le-te ustrezno ovrednoti in zavaruje; pogosto v sodelovanju s pozavarovatelji. Pri civilnih rizikih


Zavarovalnica Tilia, d. d.

gre predvsem za zavarovanje lastnih nepremičnin in premičnin. Škode se običajno prijavlja in rešuje brez večjih zamud.

3.7.17.4. Odgovornostna zavarovanja Družba ponuja široko paleto odgovornostnih zavarovanj: splošno civilno odgovornost, številne poklicne odgovornosti, proizvajalčeve odgovornosti in odgovornosti poslovodstva. Trend in tudi večina polic v portfelju je sklenjenih po principu »claims made« «, kar pomeni, da je krit zgolj škodni zahtevek po pogodbah, ki so veljavne v trenutku prijave škode (odgovornostnega zahtevka). Od nastanka škodnega dogodka do poplačila zahtevka lahko mine precej časa.

3.7.17.5. Nezgodna zavarovanja Največ nezgodnih zavarovanj je prodanih v okviru AO zavarovanj, nekaj pa tudi v okviru življenjskih zavarovanj. Precej zavarovanj je sklenjenih tudi v okviru skupinskih nezgodnih zavarovanj pri opravljanju rednega poklica in izven njega oziroma v okviru šolskih nezgodnih zavarovanj. Tudi pri teh zavarovanjih lahko zaradi daljšega obdobja okrevanja in subjektivne ocene višine škode mine precej časa do poplačila zahtevka.

Življenjsko zavarovanje za doživetje je oblika življenjskega zavarovanja, pri katerem zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto le v primeru, da zavarovanec preživi dogovorjeno dobo, v primeru smrti pa zavarovalnica ni dolžna izplačati ničesar. Zavarovalnica trži dve obliki zavarovanj, ki vključujeta oprostitev plačevanja premije v primeru nastanka hujše bolezni. Življenjsko zavarovanje za primer doživetja in z oprostitvijo plačevanja premije v primeru nastanka hujše bolezni je življenjsko zavarovanje, kjer zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto na koncu zavarovalne dobe samo v primeru, če zavarovana oseba preživi dogovorjeno dobo. V primeru nastanka ene izmed 20 hujših bolezni v času trajanja zavarovanja je zavarovalec oproščen plačevanju premije, zavarovalna vsota za primer doživetja pa se zmanjša glede na izbrani delež ob sklenitvi. Življenjsko zavarovanje za primer smrti s kritjem nastanka hujše bolezni in z oprostitvijo plačevanja premije pa krije primer smrti zavarovane osebe in nastanek ene izmed 20 hujših bolezni zavarovane osebe ter nastanek ene izmed 12 hujših bolezni otroka zavarovane osebe. Zavarovalnica ima v svojem portfelju še nekatera druga zavarovanja, med njimi življenjsko zavarovanje s časovno dogovorjenim rokom izplačila, življenjsko zavarovanje s padajočo zavarovalno vsoto ter rentno zavarovanje.

3.7.17.6.2 Naložbena življenjska zavarovanja 3.7.17.6. Pogodbe življenjskih zavarovanj Družba prodaja klasična in naložbena življenjska zavarovanja. Pri obeh vrstah imajo glede na višino, čas in negotovost prihodnjih denarnih tokov vpliv dejanska umrljivost oziroma incidenca v portfelju, stroški ter obrestne mere. Pri večini življenjskih zavarovanj je mogoče izbrati zavarovanje z enkratnim plačilom premije ali z obročnim plačevanjem, pri čemer je lahko slednje mesečno, četrtletno, polletno ali letno. V nadaljevanju je opisanih nekaj posebnosti pomembnejših produktov.

3.7.17.6.1 Klasična življenjska zavarovanja Zavarovalnica trži dve obliki zavarovanj za primer smrti – dosmrtno in z določeno zavarovalno dobo. Dosmrtno življenjsko zavarovanje za primer smrti je zavarovanje, pri katerem zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto ob smrti zavarovanca. Druga oblika zavarovanja za smrt je možnost, kjer je zavarovanec zavarovan za primer smrti le določeno zavarovalno dobo, in sicer od pet do štirideset let.

Pri teh zavarovanjih zavarovalec sam prevzame tveganje za izplačilo v primeru doživetja, zavarovalnica namreč jamči samo izplačilo v primeru smrti. To zavarovanje je lahko ali individualno ali vzajemno, premijo se lahko plačuje enkratno ali obročno. Posebnost med naložbenimi življenjskimi zavarovanji sta zavarovanje z dogovorjenim rokom izplačila Moj otrok in zavarovanje Vip-Garant. Z zavarovanjem Moj otrok se zavaruje eden ali oba roditelja otroka, ki bo ob poteku police star med 18 in 25 let, in sicer za primer smrti oziroma nastanek invalidnosti I. kategorije. Obveznost zavarovalnice v teh primerih je, da v enkratnem znesku v izbrane sklade vplača vse še nezapadle premije, premoženje pa se izplača ob poteku zavarovanja. Pri zavarovanju Vip-Garant pa gre za naložbeno življenjsko zavarovanje z garancijo, ki velja ob poteku (doživetju). Upravljavec skladov DWS Investments jamči, da ob poteku zavarovanja privarčevane točke na polici izplača po garantirani vrednosti.

158


3.7.18.

Z aposleni

Zavarovalnica je v letu 2012 zmanjšala število zaposlenih na zadnji dan poslovnega leta. Povprečno število zaposlenih v letu 2012 je za 12 zaposlenih nižje od povprečnega števila zaposle-

nih v preteklem letu. Izobrazbena struktura se je spremenila v korist univerzitetne izobrazbe, kar je posledica spremenjenih potreb zavarovalnice, ki se zrcali skozi politiko zaposlovanja, pa tudi intenzivnega formalnega izobraževanja zaposlenih. _tabela 83

Srednja izobrazba Višja izobrazba

2012

%

2011

%

194

53

204

53

53

14

58

15

117

31

113

30

8

2

7

2

SKUPAJ

372

100

382

100

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH

373

Univerzitena izobrazba Magisterij in doktorat

3.8.

Razkritja in pojasnila k izkazu finančnega položaja

3.8.1.

Neopredmetena sredstva

385

_tabela 84 zneski v EUR NABAVNA VREDNOST

STANJE NA DAN 1. 1.

2012

2011

1.559.056

1.204.792

Povečanja

384.501

398.457

Odtujitve

-165.718

-44.193

1.777.839

1.559.056

STANJE NA DAN 31. 12.

POPRAVEK VREDNOSTI 2012

2011

STANJE NA DAN 1. 1.

616.637

447.423

Amortizacija

235.793

183.478

Odtujitve

-22.483

-14.264

STANJE NA DAN 31. 12.

829.947

616.637

NEODPISANA VREDNOST 2012

2011

STANJE NA DAN 1. 1.

942.419

757.369

STANJE NA DAN 31. 12.

947.892

942.419

Med neopredmetena sredstva so uvrščene licence in programska oprema zavarovalnice.

159

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

3.8.2.

Opredmetena osnovna sredstva _tabela 85 zneski v EUR NABAVNA VREDNOST 2012

STANJE NA DAN 1. 1.

Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Skupaj

Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Skupaj

147.251

5.304.256

3.944.531

9.396.038

249.885

5.286.449

3.624.808

9.161.142

85.448

669.284

754.732

62.337

531.411

593.748

-285.082

-296.472

-102.634

-44.530

-211.688

-358.852

4.328.733

9.854.298

147.251

5.304.256

3.944.531

9.396.038

Povečanja Odtujitve

-11.390

STANJE NA DAN 31. 12.

2011

135.861

5.389.704

POPRAVEK VREDNOSTI 2012 Zemljišča STANJE NA DAN 1. 1. Amortizacija

Zgradbe

Oprema

Skupaj

1.667.384

2.377.980

79.335

551.484

Odtujitve STANJE NA DAN 31. 12.

2011

1.746.719

Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Skupaj

4.045.364

1.591.675

2.074.021

3.665.696

630.819

94.993

477.965

572.958

-250.872

-250.872

-19.284

-174.006

-193.290

2.678.592

4.425.311

1.667.384

2.377.980

4.045.364

NEODPISANA VREDNOST 2012

2011

Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Skupaj

Zemljišča

Zgradbe

Oprema

Skupaj

STANJE NA DAN 1. 1.

147.251

3.636.872

1.566.551

5.350.674

249.885

3.694.774

1.550.787

5.495.446

STANJE NA DAN 31. 12.

135.861

3.642.986

1.650.141

5.428.988

147.251

3.636.872

1.566.551

5.350.674

Opredmetena osnovna sredstva so se v primerjavi z zadnjim dnem preteklega poslovnega leta zmanjšala zaradi odtujitve poslovnega prostora za izvajanje zavarovalniške dejavnosti. V poslovnem letu je bila izločena in odpisana poškodovana oprema in oprema, za katero vzdrževanje in servisiranje ni več racionalno.

3.8.3.

Znesek terjatev za odložene davke na dan 31. 12. 2012 znaša 74.463 EUR in izvira iz odbitnih razlik pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb. Pri izračunu terjatev je bila uporabljena 18-odstotna davčna stopnja. Dodatna pojasnila glede zakonske spremembe davčne stopnje so v poglavju 3.4.18 Odhodek za davek. Zaradi nižje uporabljene davčne stopnje so terjatve nižje za 27.689 EUR.

Odložene terjatve za davek _tabela 86 zneski v EUR

STANJE NA DAN 31. 12. 2010

162.395

Črpanje

-70.629

Oblikovanje

446.167

Prenos iz obveznosti za odložene davke

-47.763

STANJE NA DAN 31. 12. 2011

490.170

Črpanje

-415.707

STANJE NA DAN 31. 12. 2012

Zavarovalnica ocenjuje, da se bo iz poslovanja posameznega leta v prihodnosti pojavil obdavčljivi dobiček v višini, v breme katerega bo zavarovalnica lahko uporabila celotni znesek odbitnih začasnih razlik oziroma bo omogočil koriščenje odbitnih začasnih razlik.

74.463

160


3.8.4.

Naložbene nepremičnine _tabela 87 zneski v EUR NABAVNA VREDNOST 2012

2011

Zemljišča

Zgradbe

Skupaj

Zemljišča

Zgradbe

Skupaj

STANJE NA DAN 1. 1.

83.353

475.802

559.155

83.353

469.974

553.327

Povečanja

11.390

11.390

5.828

5.828

Odtujitve

-26.271

-26.271

STANJE NA DAN 31. 12.

68.472

475.802

559.155

475.802

544.274

83.353

POPRAVEK VREDNOSTI 2012 Zemljišča STANJE NA DAN 1. 1.

2011

Zgradbe

Skupaj

191.156 4.727

195.883

Amortizacija

Zemljišča

Zgradbe

Skupaj

191.156

186.458

186.458

4.727

4.698

4.698

195.883

191.156

191.156

Odtujitve STANJE NA DAN 31. 12.

NEODPISANA VREDNOST 2012

2011

Zemljišča

Zgradbe

Skupaj

Zemljišča

Zgradbe

Skupaj

STANJE NA DAN 1. 1.

83.353

284.646

367.999

83.353

283.516

366.869

STANJE NA DAN 31. 12.

68.472

279.919

348.391

83.353

284.646

367.999

Naložbene nepremičnine zajemajo naložbe v zemljišča in zgradbe v skupini premoženjskih zavarovanj, financiranih iz lastnih virov in iz kritnega premoženja. Med naložbene nepremičnine so uvrščene stanovanjske enote, ki jih zavarovalnica daje v najem fizičnim osebam in so vrednotene po modelu nabavne vrednosti. V poslovnem letu 2012 so bili ustvarjeni prihodki iz naložbenih nepremičnin v višini 16 tisoč EUR. Neposredni

stroški vzdrževanja so nastali v višini 5 tisoč EUR. Knjigovodska vrednost bistveno ne odstopa od poštene vrednosti sredstev.

3.8.5.

Finančne naložbe

Stanje finančnih naložb na zadnji dan poslovnega leta po vrstah finančnih naložb je naslednje: _tabela 88 zneski v EUR 31. 12. 2012

Finančne naložbe, razpoložljive za prodajo

48.915.243

46.566.212

Posojila in terjatve

23.337.717

20.086.663

Finančne naložbe v posesti do zapadlosti

3.922.577

4.952.179

SKUPAJ

76.175.537

71.605.053

Naložbe zavarovancev, vrednotene po pošteni vrednosti preko izkaza poslovnega izida

26.776.984

23.253.666

102.952.521

94.858.719

FINANČNE NALOŽBE ZAVAROVALNICE

161

31. 12. 2011

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Struktura finančnih naložb je razvidna iz spodnje tabele. _tabela 89 zneski v EUR 31. 12. 2012

31. 12. 2011

PO POŠTENI VREDNOSTI SKOZI IPI

26.776.984

23.253.666

Naložbe zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

26.776.984

23.253.666

3.922.577

4.952.179

POSOJILA IN TERJATVE

23.337.717

20.086.663

Depoziti

23.327.064

20.069.984

10.653

16.679

RAZPOLOŽLJIVA ZA PRODAJO

48.915.243

46.566.212

Dolžniški vrednostni papirji

47.702.421

42.444.556

Potrdila o vlogah

0

2.048.289

Delnice in deleži

251.093

251.093

Investicijski kuponi v vzajemnih skladih

961.729

1.822.274

102.952.521

94.858.719

V POSESTI DO ZAPADLOSTI

Posojila

FINANČNE NALOŽBE ZAVAROVALNICE

Zavarovalnica spodaj izkazana sredstva in obveznosti prikazuje po pošteni vrednosti, razen finančnih naložb v posesti do zapadlosti in posojil, ki so vrednotena po odplačni vrednosti. _tabela 90 zneski v EUR 31. 12. 2012 FINANČNA SREDSTVA DRUŽBE

31. 12. 2011

KNJIGOVODSKA VREDNOST

POŠTENA VREDNOST

KNJIGOVODSKA VREDNOST

POŠTENA VREDNOST

Finančne naložbe po pošteni vrednosti preko poslovnega izida

26.776.984

26.776.984

23.253.666

23.253.666

Finančne naložbe, razpoložljive za prodajo

48.915.243

48.915.243

46.566.212

46.566.212

Finančne naložbe, v posesti do zapadlosti

3.922.577

3.824.631

4.952.179

4.585.672

Posojila in depoziti

23.337.717

23.337.717

20.086.663

20.086.663

Denarna sredstva

361.288

361.288

101.187

101.187

103.313.809

103.215.863

94.959.907

94.593.400

FINANČNE NALOŽBE ZAVAROVALNICE

Zavarovalnica naložbe v skupini finančnih naložb, razpoložljivih za prodajo, vrednoti po tržni ceni naložbe, objavljene na trgu kotacije, saj ima v portfelju le naložbe, ki kotirajo na delujočih trgih (skupina 1). Med finančnimi naložbami ni naložb, ki bi se jih vrednotilo s pomočjo modelov vrednotenja. Delnice v

Mojo naložbo, d. d., v vrednosti 251.093 EUR, ki ne kotirajo, se vrednoti po modelu nabavne vrednosti. Podrobnejši prikaz finančnih naložb za leti 2012 in 2011 po skupinah naložb je v spodnji tabeli.

162


163

letno poročilo

2012 1. skupina

Skupaj

1. skupina

2. skupina

3. skupina

23.253.666

23.253.666

NALOŽBE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVALCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

SKUPAJ

23.253.666

44.266.830

2.299.382

2.299.382

44.266.830

3. skupina

SKUPAJ

2. skupina

251.093

251.093

251.093

3. skupina

2.048.289

1. skupina

2. skupina

RAZPOLOŽLJIVO ZA PRODAJO

48.664.150

48.664.150

48.664.150

1. skupina

44.266.830

23.253.666

Skupaj

Skupaj

Vrednostni papirji, kupljeni za prodajo oz. s preostalo dospelostjo do enega leta

3. skupina

3. skupina

IZVEDENI INŠTRUMENTI

2. skupina

RAZPOLOŽLJIVO ZA PRODAJO

251.093

2. skupina

27.617.984

27.617.984

Skupaj

IZVEDENI INŠTRUMENTI

PO POŠTENI VREDNOSTI PREKO IPI

3. skupina

NEIZVEDENI

2. skupina

NEIZVEDENI

PO POŠTENI VREDNOSTI PREKO IPI

Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenjivim donosom in kuponi skladov

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

1. skupina

27.617.984

SKUPAJ

Leto 2011

27.617.984

1. skupina

NALOŽBE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVALCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

SKUPAJ

Finančne naložbe pozavarovalnic iz naslova pozavarovalnih pogodb pri cedentih

Vrednostni papirji, kupljeni za prodajo oz. s preostalo dospelostjo do enega leta

Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenjivim donosom in kuponi skladov

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

Leto 2012

46.566.212

46.566.212

46.315.119

251.093

Skupaj

zneski v EUR

48.915.243

48.915.243

48.664.150

251.093

Skupaj

zneski v EUR

_tabela 91


Zavarovalnica Tilia, d. d.

3.8.6.

Pozavarovalni delež v zavarovalno-tehničnih rezervacijah _tabela 92 zneski v EUR, deleži v % 2012

2011

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA Pozavarovalni delež v prenosni premiji

6.607.406

21,03 %

6.633.439

21,33 %

Pozavarovalni delež v RBNS

9.159.267

32,85 %

8.162.659

33,24 %

Pozavarovalni delež v IBNR

4.023.089

19,01 %

4.042.550

20,64 %

Pozavarovalni delež v rezervacijah za BPS

141.640

30,23 %

146.690

29,59 %

Pozavarovalni delež v rezervacijah za neiztekle nevarnosti

539.073

18,88 %

606.607

28,42 %

10.917

2,30 %

8.294

1,53 %

175

0,00 %

238

0,00 %

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA Pozavarovalni delež v prenosni premiji Pozavarovalni delež v matematični rezervaciji SKUPAJ

Deleži v odstotkih predstavljajo pozavarovalne deleže v posamezni (kosmati) rezervaciji.

3.8.7.

Terjatve _tabela 93 zneski v EUR 31. 12. 2012

31. 12. 2011

Čiste terjatve

Kosmate terjatve

Popravki vrednosti

Čiste terjatve

Kosmate terjatve

Popravki vrednosti

16.336.941

23.271.668

6.934.728

16.755.748

23.311.344

6.555.596

2.661.988

6.032.689

3.370.701

2.454.063

5.638.534

3.184.470

27.508

67.256

39.748

88.213

178.465

90.252

Terjatve iz pozavarovanja

3.311.898

3.311.898

2.811.583

2.811.583

Terjatve iz sozavarovanja

190.468

190.468

182.663

182.663

4.510

0

0

281.483

592.660

Zavarovalne premije Uveljavljeni regresi Terjatve iz financiranja

Dani predujmi Ostale terjatve Terjatve za odmerjeni davek Dolgoročne terjatve iz poslovanja SKUPAJ

448.849

660.697

312.448

0

0

9.034

9.034

0

9.034

9.034

22.986.685

33.548.219

10.657.625

22.582.787

32.724.283

311.178

0

10.141.496

Največji delež terjatev predstavljajo terjatve do zavarovalcev, V poglavju 3.7.1 Finančna tveganja je prikazana starostna struknastale v normalnem toku poslovanja. Izkazane so v nominal- tura terjatev. nih zneskih in temeljijo na sklenjenih policah ali izdanih računih. Terjatve iz pozavarovanja se nanašajo na terjatve do obvladujoče družbe.

164


3.8.8.

Druga sredstva _tabela 94 zneski v EUR 31. 12. 2012

Varščina za najemnino za poslovne prostore Drugi razmejeni stroški Razmejeni stroški sponzoriranja Terjatve iz naslova davkov

31. 12. 2011

17.119

20.183

154.483

304.722

0

0

930

943

Prehodno nezaračunani prihodki

61.996

19.411

Druge aktivne časovne razmejitve

29.658

46.920

4.242

22.869

268.427

415.048

Zaloga pisarniškega materiala in obrazcev SKUPAJ

3.8.9.

R azmejeni stroški pridobivanja zavarovanj _tabela 95 zneski v EUR

STANJE NA ZAČETKU LETA Oblikovanje

2012

2011

3.444.753

3.821.942

228.155

76.415

Črpanje

-557.647

-453.604

Prenos

1.555.807

STANJE NA DAN 31. 12. 2012

4.671.068

3.444.753

Razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj so kratkoročno razmejeni stroški sklepanja zavarovanj. Stroški postopoma prehajajo v stroške pridobivanja zavarovanj v letu 2012.

3.8.10.

Denarna sredstva

3.8.11.

K apital

_tabela 96

_tabela 97

zneski v EUR 2012

2011

3.137

2.867

Denarna sredstva na računih

358.150

98.319

SKUPAJ

361.288

101.187

Denarna sredstva v blagajni

zneski v EUR 31. 12. 2012

31. 12. 2011

VPOKLICANI KAPITAL

14.317.673

14.317.673

KAPITALSKE REZERVE

52

52

REZERVE IZ DOBIČKA

3.343.126

1.984.636

Zakonske in statutarne rezerve

1.431.767

1.431.767

671.859

552.869

1.239.500

552.869

PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA

-170.607

-1.613.319

Presežek iz prevrednotenja v zvezi s kratkoročnimi finančnimi naložbami

-170.607

-1.613.319

PRENESENI ČISTI POSLOVNI IZID

140.559

121.888

2.183.913

2.221.544

19.814.716

17.032.474

Rezerve za izravnavo katastrofalnih škod Druge rezerve iz dobička

ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA KAPITAL

165

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

_tabela 98

Pozavarovalnica Sava, d. d., ima na dan 31. 12. 2012 100,00-odstotni delež v lastništvu, kar je za 0,29 % višji delež kot na dan 31. 12. 2011. Delničarski del osnovnega kapitala sestavlja na dan 31. 12. 2012 595.371 kosovnih navadnih delnic, ki so bile izdane v naslednjih korakih: ·· 1.300 navadnih delnic prve izdaje (december 1990), ·· 546 navadnih delnic prve izdaje (1991), ·· -1.846 amortizacija delnic oziroma odtegnitev iz prometa (9. 11. 1998), ·· 150.000 navadnih delnic druge izdaje (1998), ·· 75.000 navadnih delnic tretje izdaje (1999), ·· 25.000 navadnih delnic četrte izdaje (1999), ·· 85.000 navadnih delnic pete izdaje (2002), ·· 50.000 navadnih delnic šeste izdaje (2002), ·· 85.000 navadnih delnic sedme izdaje (2005), ·· 11.500 navadnih delnic osme izdaje (2006), ·· 11.500 navadni delnic devete izdaje (2006), ·· 40.000 navadnih delnic desete izdaje (2007), ·· 62.371 navadnih delnic desete izdaje (2008). Vse delnice so glede pravic pri upravljanju med sabo izenačene. Delnice so izdane v nematerializirani obliki in so prosto prenosljive. V skladu z zakonodajo je bil v juniju 1999 izveden prenos evidence delničarjev v Klirinško depotno družbo. Zavarovalnica ni pogojno povečala osnovnega kapitala. V letu 2009 zavarovalnica ni posedovala trezorskih delnic. Zavarovalnica ima na podlagi 13.a člena Statuta odobreni kapital. Uprava družbe lahko brez sklepa skupščine največ pet let po vpisu spremembe statuta s pooblastilom za povečanje osnovnega kapitala poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic za vložke do polovice osnovnega kapitala, ki obstaja v času vpisa odobrenega kapitala v sodni register. V sodni register je bil dne 23. 7. 2009 vpisan odobreni kapital v višini 7 mio EUR. Terjatev iz naslova izdanih neplačanih delnic družba nima. Skladno z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o zavarovalništvu ter njegovimi podzakonskimi akti je družba v letu 2012 izkazala bilančni dobiček v naslednji višini.

zneski v EUR 31. 12. 2012

31. 12. 2011

3.542.403

2.323.378

140.559

121.888

POVEČANJE REZERV IZ DOBIČKA

1.358.490

101.834

Povečanje zakonskih rezerv po Zzavar

118.990

101.834

Povečanje drugih rezerv iz dobička po sklepu uprave

1.239.500

BILANČNI DOBIČEK (A+B+C-Č), KI GA RAZPOREDI SKUPŠČINA

2.324.472

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRENESENI DOBIČEK/IZGUBA ZMANJŠANJE REZERV IZ DOBIČKA

2.343.432

Shema prikaza bilančnega dobička je določena v Sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009.

3.8.12.

Z avarovalno-tehnične rezervacije _tabela 99 zneski v EUR

ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE

2012

2011

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

83.882.154

77.948.102

Prenosne premije

31.426.092

31.104.987

RBNS

27.971.689

24.625.302

IBNR

21.159.970

19.587.448

Ostale rezervacije

3.324.405

2.630.364

13.920.773

13.503.168

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA Prenosne premije Matematične rezervacije

283.586

235.616

13.543.706

13.174.053

RBNS

55.499

57.793

IBNR

37.981

35.707

0

0

SKUPAJ

97.802.927

91.451.270

ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVALCEV, KI SPREJEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

27.034.944

23.673.371

Matematične rezervacije

26.723.102

23.253.663

191.587

305.145

Ostale rezervacije

Prenosne premije RBNS

74.689

66.074

IBNR

45.566

48.489

124.837.871

115.124.641

SKUPAJ

V tabeli so navedene kosmate zavarovalno-tehnične rezervacije. Ostale rezervacije vključujejo rezervacije za bonuse, popuste in storno ter rezervacije za nepotekle rizike. Med življenjska zavarovanja uvrščamo zgolj klasična življenjska za-

166


varovanja (kritni sklad in kritni sklad 2). Zavarovalno-tehnične rezervacije življenjskih zavarovanj, kjer zavarovanci prevzemajo naložbeno tveganje, so prikazane kot posebna oblika življenjskih zavarovanj. Analiza gibanja rezervacij za prenosne premije _tabela 100 zneski v EUR 2012

2011

Kosmate

Pozavarovanje

Čiste

Kosmate

Pozavarovanje

Čiste

BILANCA STANJA NA DAN 1. 1.

31.104.987

6.633.439

24.471.548

29.139.433

6.730.161

22.409.272

Povečanje (oblikovanje)

29.327.796

*

*

31.073.127

*

*

Poraba (črpanje)

29.006.691

*

*

29.107.573

*

*

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12.

31.426.092

6.607.406

24.818.686

31.104.987

6.633.439

24.471.548

BILANCA STANJA NA DAN 1. 1.

235.616

8.294

227.321

207.715

2.657

205.058

Povečanje (oblikovanje)

283.586

*

*

235.616

*

*

Poraba (črpanje)

235.616

*

*

207.715

*

*

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12.

283.586

10.917

272.669

235.616

8.294

227.321

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12.

31.709.678

6.618.323

25.091.355

31.340.603

6.641.733

24.698.869

Premoženjska zavarovanja

Življenjska zavarovanja

* Družba nima evidenc o gibanju pozavarovalnih rezervacij. Med življenjska zavarovanja uvrščamo zgolj klasična življenjska zavarovanja.

Tabela prikazuje gibanje rezervacij za prenosne premije, ki kaže, da se v roku enega leta večina “stare” rezervacije porabi, saj je večina zavarovalnih pogodb sklenjenih za eno leto ali manj.

Analiza gibanja škodnih rezervacij (RBNS) _tabela 101 zneski v EUR 2012

2011

Kosmate

Pozavarovanje

Čiste

Kosmate

Pozavarovanje

Čiste

BILANCA STANJA NA DAN 1. 1.

24.625.302

8.162.659

16.462.644

26.410.306

9.457.546

16.952.760

Povečanje (oblikovanje)

20.301.665

*

*

18.663.725

*

*

Poraba (črpanje)

11.800.993

*

*

14.315.483

*

*

5.154.286

*

*

6.133.245

*

*

27.971.689

9.159.267

18.812.422

24.625.302

8.162.659

16.462.644

BILANCA STANJA NA DAN 1. 1.

57.793

0

57.793

39.866

0

39.866

Povečanje (oblikovanje)

89.522

*

*

78.393

*

*

Poraba (črpanje)

86.486

*

*

59.178

*

*

5.330

*

*

1.288

*

*

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12.

55.499

0

55.499

57.793

0

57.793

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12.

28.027.188

9.159.267

18.867.921

24.683.096

8.162.659

16.520.437

Premoženjska zavarovanja

Sprostitev BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. Življenjska zavarovanja

Sprostitev

* Družba nima evidenc o gibanju pozavarovalnih rezervacij.

167

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Med življenjska zavarovanja uvrščamo zgolj klasična življenjska zavarovanja (kritni sklad klasičnih življenjskih zavarovanj in kritni sklad klasičnih življenjskih zavarovanj 2). Analiza gibanja škodnih rezervacij (IBNR) _tabela 102 zneski v EUR 2012

2011

Kosmate

Pozavarovanje

Čiste

Kosmate

Pozavarovanje

Čiste

19.587.448

4.042.550

15.544.898

16.970.100

4.001.900

12.968.199

Povečanje

8.702.666

*

*

10.425.331

*

*

Prenos v škode ali RBNS

7.130.144

*

*

7.807.983

*

*

21.159.970

4.023.089

17.136.881

19.587.448

4.042.550

15.544.898

BILANCA STANJA NA DAN 1. 1.

35.707

0

35.707

25.167

0

25.167

Povečanje

15.863

*

*

20.840

*

*

Prenos v škode ali RBNS

13.589

*

*

10.300

*

*

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12.

37.981

0

37.981

35.707

0

35.707

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12.

21.197.950

4.023.089

17.174.862

19.623.155

4.042.550

15.580.605

Premoženjska zavarovanja BILANCA STANJA NA DAN 1. 1.

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. Življenjska zavarovanja

* Družba nima evidenc o gibanju pozavarovalnih rezervacij Rezervacije življenjskih zavarovanj _tabela 103 zneski v EUR 2012 Kosmate

Pozavarovanje

Čiste

BILANCA STANJA NA DAN 1. 1.

36.427.716

238

36.427.478

Povečanje na osnovi plačila premij in obrestovanja

8.658.440

0

8.658.440

Poraba (črpanje)

-4.819.348

-63

-4.819.285

40.266.808

175

40.266.633

BILANCA STANJA NA DAN 31. 12.

* Med te rezervacije se uvrščajo vse rezervacije življenjskih zavarovanj, kjer zavarovalci prevzemajo naložbeno tveganje, in matematične rezervacije klasičnih življenjskih zavarovanj.

168


Gibanje reševanja škod pri premoženjskih zavarovanjih glede na leto škode _tabela 104 zneski v EUR 2007

2008

2009

2010

2011

2012

17.777.269

22.338.937

25.141.522

26.540.096

26.427.925

27.762.769

1 leto pozneje

26.477.354

32.400.266

34.583.892

36.002.206

34.500.970

2 leti pozneje

28.391.848

34.361.810

36.016.237

37.155.348

3 leta pozneje

29.504.249

35.574.784

36.880.514

4 leta pozneje

29.872.941

35.931.259

5 let pozneje

30.194.305

DOSEDAJ IZPLAČANE ŠKODE

30.194.305

35.931.259

36.880.514

37.155.348

34.500.970

27.762.769

1.973.110

2.593.770

1.942.460

2.257.062

3.591.982

10.370.938

Kumulativni zneski odškodnin oz. zavarovalnin

RBNS IBNR Cenilni stroški OCENA VSEH ŠKOD, PRIZNANA V BILANCI

58.946

20.014

476.720

2.097.490

3.112.579

11.790.724

118.739

140.951

132.630

262.452

359.570

1.139.294

32.345.100

38.685.994

39.432.325

41.772.352

41.565.101

51.063.725

Prikaz zavarovalno-tehničnih rezervacij po letih zapadlosti _tabela 105 zneski v EUR 2012

Manj kot 1 leto

Med 10 in 15 leti

Med 15 in 20 leti

Več kot 20 let

Skupaj

Zavarovalno tehnične rezervacije

61.025.536

32.807.733

13.727.948

7.272.480

5.835.719

4.168.456

124.837.871

PP

30.476.594

1.367.771

45.379

11.521

0

0

31.901.265

RBNS & IBNR

24.924.167

17.256.424

3.981.129

2.026.947

895.314

261.413

49.345.393

Rezervacije življenjskih zavarovancev, zavarovanje tehničnih rezervacij v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje in rezervacije, ki izhajajo iz testa ustreznosti

2.300.370

14.183.538

9.701.441

5.234.012

4.940.404

3.907.043

40.266.808

OSTALE ZAVAROVALNOTEHNIČNE REZERVACIJE

3.324.405

0

0

0

0

0

3.324.405

Med 1 in 5 leti Med 5 in 10 leti

Med 10 in 15 leti

Med 15 in 20 leti

Več kot 20 let

Skupaj 115.124.747

2011

169

Med 1 in 5 leti Med 5 in 10 leti

Manj kot 1 leto

Zavarovalno-tehnične rezervacije

55.554.077

29.621.416

13.822.274

7.689.826

4.927.934

3.509.220

PP

29.696.259

1.887.558

46.526

15.404

0

0

31.645.748

RBNS & IBNR

21.384.591

16.336.791

3.864.498

2.025.200

595.968

213.765

44.420.813

Rezervacije življenjskih zavarovancev, zavarovanje tehničnih rezervacij v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje in rezervacije, ki izhajajo iz testa ustreznosti

1.842.756

11.397.068

9.911.249

5.649.222

4.331.966

3.295.456

36.427.716

OSTALE ZAVAROVALNOTEHNIČNE REZERVACIJE

2.630.364

0

0

0

0

0

2.630.364

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

3.8.13.

Druge rezervacije _tabela 106 zneski v EUR

Dolgoročne rezerevacije za zaslužke zaposlencev STANJE NA DAN 1. 1.

2012

2011

386.613

376.444

Oblikovanje

67.470

34.345

Črpanje

22.427

24.176

Sprostitev

17.282

STANJE NA DAN 31. 12.

414.374

386.613

0

852

Črpanje

0

852

STANJE NA DAN 31. 12.

0

0

414.374

386.613

Druge rezervacije STANJE NA DAN 1. 1. Oblikovanje

DRUGE REZERVACIJE SKUPAJ

3.8.15.

Med druge rezervacije so uvrščene rezervacije, ki ne sodijo v skupino zavarovalno-tehničnih rezervacij. Dolgoročne rezervacije za zaslužke zaposlencev so izračunane z aktuarskimi metodami. Med druge rezervacije so bile uvrščene brezplačne pridobitve opreme.

3.8.14.

Druge finančne obveznosti

Družba med drugimi finančnimi obveznostmi izkazuje prejeto posojilo. Družba ima odobren revolving kredit v višini 5.000.000 EUR pri SKB banki po obrestni meri 3M EURIBOR z 2-odstotno fiksno obrestno mero. Revolving kredit je zavarovan z bianco menicami in zapade v plačilo 24.6.2013. Na dan 31. 12. 2012 je družba črpala 2.670.000 EUR revolving kredita. Na kritnem premoženju smo koristili 2.000.000 EUR, na kritnem skladu 500.000 EUR in na kritnem skladu 2 170.000 EUR.

Obveznosti iz poslovanja _tabela 107 zneski v EUR

Odškodnine

31. 12. 2012

31. 12. 2011

446.343

312.369

Obveznosti do zavarovalnih posrednikov

16.555

7.816

Druge obveznosti do zavarovalcev

28.113

47.320

Pozavarovanje

5.347.748

3.097.857

Sozavarovanje

12.136

14.678

Odmerjeni davek

30.845

224.177

5.881.740

3.704.216

SKUPAJ

Družba na dan 31. 12. 2012 nima potencialnih obveznosti.

3.8.16.

Ostale obveznosti _tabela 108 zneski v EUR 31. 12. 2012

Zaposlenci Državne institucije Podjemne pogodbe Dobavitelji Obveznosti iz financiranja Druge kratkoročne obveznosti Vračunani stroški Druge časovne razmejitve SKUPAJ

31. 12. 2011

680.752

656.215

1.035.983

1.014.749

19.805

0

739.674

476.718

0

22.272

174.223

196.747

2.186.163

979.123

65.983

60.460

4.902.584

3.406.284

170


3.9.

Razkritja in pojasnila k izkazu poslovnega izida

3.9.1.

Čisti prihodki od zavarovalnih premij

V poslovnem letu 2012 so bile realizirane naslednje vrednosti, povezane s prihodki od zavarovalnih premij: _tabela 109 Leto 2012

zneski v EUR

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata zavarovalna premja

Zavarovalna premija iz sprejetega sozavarovanja

Zavarovalna premija za oddano sozavarovanje

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

72.566.101

251.787

Nezgodno zavarovanje Zavarovanje kopenskih motornih vozil

Pozavarovani del prenosne premije

Čista zavarovalna premja 54.596.373

-975.535

-16.898.835

-321.111

-26.034

8.732.487

-22.346

-1.544.505

-55.982

4.179

7.113.833

22.520.888

-23.562

-4.610.031

-228.613

36.806

17.695.488

Letalsko zavarovanje

11.724

-2.119

-261

-276

9.068

Zavarovanje plovil

35.438

-8.956

444

-78

26.848

Zavarovanje prevoza blaga Zavarovanje požara in elementarnih nesreč Drugo škodno zavarovanje

491.636

-105.598

675

-118

386.595

-2.830.206

-89.911

-81.868

3.472.252

-212.593

-1.623.689

-162.292

-2.707

3.738.887

-22.855

-4.473.090

-153.495

24.156

18.462.039

6.705.697

121.391

-352.851

5.693.675

46.493

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil

23.087.323

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

9.905

-6.943

301

1.349

4.612

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

19.420

-10.397

323

-57

9.289

Splošno zavarovanje odgovornosti

-995.232

-75.456

12.204

2.138.439

Kreditno zavarovanje

410.642

-71.862

599.141

-168.046

769.875

Kavcijsko zavarovanje

42.200

-7.381

1.640

-3.011

33.448

Zavarovanje različnih finančnih izgub

207.019

-127.754

-1.460

-4.622

64.782

568

-678

108.484

-481.072

-156.733

156.733

562.434

Zavarovanje stroškov postopka Zavarovanje pomoči

3.329.022

225.519

77.622

-209.721

-8.401 6.281

-123.206

1.043.506

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

9.977.483

-97.898

65.587

2.623

9.947.795

Življenjsko zavarovanje

2.486.224

-54.883

-47.971

2.623

2.385.993

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov

7.491.259

-43.015

113.558

-16.996.733

-255.524

SKUPAJ

171

Obračunane pozavarovalne premije

Sprememba kosmate prenosne premije

letno poročilo

82.543.584

2012

0

251.787

0

-975.535

7.561.802 -23.411

64.544.168


Zavarovalnica Tilia, d. d.

_tabela 110 Leto 2011

zneski v EUR

Zavarovalna vrsta oz. zavarovanja

Kosmata zavarovalna premja

Zavarovalna premija iz sprejetega sozavarovanja

Zavarovalna premija za oddano sozavarovanje

Obračunane pozavarovalne premije

Sprememba kosmate prenosne premije

Pozavarovani del prenosne premije

Čista zavarovalna premja

PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA

68.614.461

265.572

-974.708

-16.506.331

-1.965.554

-96.721

49.336.719

-1.500.266

64.611

-88.949

6.894.890

-4.608.702

-1.476.706

50.038

15.280.134 -19.485

Nezgodno zavarovanje Zavarovanje kopenskih motornih vozil

8.447.220

-27.726

21.315.504

Letalsko zavarovanje

10.974

-3.638

-866

86

Zavarovanje plovil

38.255

-9.648

-5.131

747

24.223

396.685

-101.020

-440

-38

295.187

-3.065.249

-331.634

113.326

2.874.886

Zavarovanje prevoza blaga Zavarovanje požara in elementarnih nesreč Drugo škodno zavarovanje

-26.041

6.398.969

104.137

-344.663

5.115.836

51.610

-192.247

-1.567.427

-169.832

104.415

3.342.355

-21.621

-4.308.384

-470.355

-157.632

17.249.402

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi vozil

22.207.394

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi zrakoplovov

8.818

-4.597

-447

-1.696

2.078

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi plovil

17.567

-6.500

-1.102

87

10.052

-814.793

-140.046

16.968

1.846.741

-71.331

608.016

-182.742

864.763

Splošno zavarovanje odgovornosti Kreditno zavarovanje Kavcijsko zavarovanje

3.008.788 407.605 31.311

Zavarovanje različnih finančnih izgub

183.377

Zavarovanje stroškov postopka

228.033

Zavarovanje pomoči

798.125

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

-224.176 103.215

6.610

26.791

-11.266

41.357

-4.392

2.063

72.890

-11.358

4.746

98.384

-339.726

-52.663

53.126

458.862

-129.647

-78.743

-26.118

5.637

10.179.519

2.319.531

-47.369

-27.900

5.637

2.249.899

Življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov

7.959.212

-31.374

1.782

-16.585.074

-1.991.672

78.893.204

0

-5.479 -99.571

Življenjsko zavarovanje

SKUPAJ

10.278.743

-8.587

265.572

0

-974.708

7.929.620 -91.084

59.516.238

172


Zavarovalnica Tilia, d. d.

3.9.2.

Prihodki in odhodki od naložb

V spodnji tabeli so prikazani prihodki, odhodki in donos naložb po skupinah MSRP:

Leto 2012 PRIHODKI NALOŽB Po pošteni vrednosti preko IPI Neizvedeni instrumenti V posesti do zapadlosti v plačilo

za trgovanje

razporejeni v to skupino*

Prihodki od dividend

Izvedeni instrumenti

9.890

Prihodki od zemljišč in zgradb Obrestni prihodki

210.801

8.889

Sprememba poštene vrednosti

75.566

Drugi finančni prihodki Dobički pri odtujitvah naložb SKUPAJ

3.425.916 210.801

3.520.261

ODHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI Po pošteni vrednosti preko IPI Neizvedeni instrumenti V posesti do zapadlosti v plačilo

za trgovanje

razporejeni v to skupino*

Izvedeni instrumenti

Amortizacija naložb sredstev Odhodki za obresti Drugi finančni odhodki

3.257

Slabitve finančnih sredstev in obveznosti Sprememba poštene vrednosti

88.680

Izgube pri odtujitvah naložb

2.180.957

SKUPAJ

2.272.894

NETO DONOS Po pošteni vrednosti preko IPI Neizvedeni instrumenti V posesti do zapadlosti v plačilo Prihodki od dividend

0

Prihodki/odhodki od zemljišč in zgradb

0

Obrestni prihodki/odhodki

210.801

Sprememba poštene vrednosti

za trgovanje

razporejeni v to skupino*

Izvedeni instrumenti

9.890 8.889 -13.114

Drugi finančni prihodki/odhodki

-3.257

Dobički/izgube pri odtujitvah naložb

1.244.959

NETO DONOS SKUPAJ

210.801

1.247.367

NETO DONOS BREZ NEIZTRŽENIH DOBIČKOV IN IZGUB ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

210.801

0

*Neiztrženi dobički in izgube zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

174


_tabela 111

zneski v EUR

Razpoložljivo za prodajo

Posojila in terjatve

Zgradbe in zemljišča

Finančne obveznosti

SKUPAJ 9.890

16.209 1.925.801

16.209

772.604

2.918.095 75.566

41.410

41.410

118.356 2.085.567

772.604

13.964

3.558.236

30.173

6.619.406 zneski v EUR

Razpoložljivo za prodajo

Posojila in terjatve

Zgradbe in zemljišča

Finančne obveznosti

SKUPAJ

116.793

116.793

4.728

4.728

19.964

23.221 0 88.680

550.848

2.731.805

570.812

4.728

116.793

2.965.227 zneski v EUR

Razpoložljivo za prodajo

Posojila in terjatve

Zgradbe in zemljišča

Finančne obveznosti

SKUPAJ 9.890

11.481 1.925.801

772.604

11.481 -116.793

2.801.302 -13.114

21.446

18.189

-432.492

175

letno poročilo

2012

13.964

826.431

1.514.755

772.604

25.445

-116.793

3.654.179

1.514.755

772.604

25.445

-116.793

2.406.812


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Leto 2011 PRIHODKI NALOŽB Po pošteni vrednosti preko IPI Neizvedeni instrumenti V posesti do zapadlosti v plačilo

za trgovanje

razporejeni v to skupino*

Prihodki od dividend

Izvedeni instrumenti

2.107

Prihodki od zemljišč in zgradb Obrestni prihodki

159.285

Sprememba poštene vrednosti

113.249

Drugi finančni prihodki Dobički pri odtujitvah naložb SKUPAJ

2.354.529 159.285

2.469.885

ODHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV IN OBVEZNOSTI Po pošteni vrednosti preko IPI Neizvedeni instrumenti V posesti do zapadlosti v plačilo

za trgovanje

razporejeni v to skupino*

Izvedeni instrumenti

Amortizacija naložb sredstev Odhodki za obresti Drugi finančni odhodki Slabitve finančnih sredstev in obveznosti Sprememba poštene vrednosti

92.025

Izgube pri odtujitvah naložb

5.441.321

SKUPAJ

5.533.346

NETO DONOS Po pošteni vrednosti preko IPI Neizvedeni instrumenti V posesti do zapadlosti v plačilo Prihodki od dividend

za trgovanje

razporejeni v to skupino*

Izvedeni instrumenti

2.107

Prihodki/odhodki od zemljišč in zgradb Obrestni prihodki/odhodki

159.285

Sprememba poštene vrednosti

21.224

Drugi finančni prihodki/odhodki Dobički/izgube pri odtujitvah naložb

-3.086.792

NETO DONOS SKUPAJ

159.285

-3.063.461

NETO DONOS BREZ NEIZTRŽENIH DOBIČKOV IN IZGUB ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

159.285

0

*Neiztrženi dobički in izgube zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje

176


_tabela 112

zneski v EUR

Razpoložljivo za prodajo

Posojila in terjatve

Zgradbe in zemljišča

Finančne obveznosti

SKUPAJ 2.107

17.431 1.728.386

17.431

612.107

2.499.778 113.249

53.299

53.299

39.181

2.393.710

1.820.866

612.107

17.431

5.079.574 zneski v EUR

Razpoložljivo za prodajo

Posojila in terjatve

Zgradbe in zemljišča

Finančne obveznosti

SKUPAJ

158.127

158.127

4.699

4.699 0 0 92.025

468.166

5.909.487

468.166

4.699

158.127

6.164.338 zneski v EUR

Razpoložljivo za prodajo

Posojila in terjatve

Zgradbe in zemljišča

Finančne obveznosti

SKUPAJ 2.107

12.732 1.728.386

612.107

12.732 -158.127

2.341.651 21.224

177

letno poročilo

2012

53.299

53.299

-428.985

-3.515.777

1.352.700

612.107

12.732

-158.127

-1.084.764

1.352.700

612.107

12.732

-158.127

1.978.697


Zavarovalnica Tilia, d. d.

Sprememba poštene vrednosti naložb, razporejenih v skupino finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti preko poslovnega izida, se nanaša na neiztržene dobičke in izgube zavarovancev življenjskih zavarovanj, ki prevzemajo naložbeno tveganje. Spremembo poštene vrednosti se evidentira kot finančni prihodek oziroma odhodek, ki pa nima vpliva na ugotovljen poslovni izid, saj se nevtralizira s spremembo matematične rezervacije.

V letu 2012 so zavarovanci, ki sklepajo življenjska zavarovanja, pri katerih prevzemajo naložbeno tveganje, realizirali 3.501.482 EUR neiztrženih dobičkov (2011: 2.467.778 EUR), 9.890 EUR dividend ter 8.889 EUR obresti in 2.269.637 EUR neiztrženih izgub (2011: 5.533.347 EUR). Ob izločitvi donosa, ki izvira iz naložb zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, je s preostalimi naložbami družba ustvarila donos v višini 2.406.812 EUR (2011: 1.978.696 EUR). _tabela 113 zneski v EUR Prihodki

finančne naložbe v posesti do zapadlosti HTM Posojila in terjatve L&R

3.9.3.

Drugi zavarovalni prihodki in odhodki

Drugi zavarovalni prihodki so bili v letu 2012 realizirani v višini 4.900.115 EUR (2011: 3.996.461 EUR). Ustvarjeni so bili z zaračunanimi provizijami iz pozavarovalnih in sozavarovalnih poslov v višini 4.535.702 EUR (2011: 3.665.032 EUR). Preostali zavarovalni prihodki v 364.413 EUR (2011: 331.429 EUR) so ustvarjeni z opravljanjem storitev drugih zavarovalnih poslov, kot so prihodki od zelenih kart, manipulativnih stroškov in uslužnostnih izplačil škod. Ostale zavarovalne odhodke, realizirane v višini 713.001 EUR (2011: 685.284 EUR), v glavnini sestavljajo prispevki Slovenskemu zavarovalnem združenju za kritje škod po nezavarovanih in neznanih vozilih, stroški požarne takse in stroški nadzornega organa.

3.9.4.

Drugi prihodki in drugi odhodki

Druge prihodke v letu 2012 sestavljajo prihodki od prodaje in izločitve osnovnih sredstev, povračil stroškov v pravdah in drugi prihodki. V poslovnem letu so nastali v višini 634.223 EUR (2011: 677.165). Druge odhodke v letu 2012 sestavljajo v pretežni višini popravki terjatev in izgube pri izločitvi osnovnih sredstev in drobnega inventarja. V poslovnem letu so nastali v višini 2.278.114 EUR (2011: 2.198.522). Največja rast je bila zabeležena pri slabitvah terjatev iz poslovanja.

2.115.740

3.9.5.

Donos 210.801

772.604

Finančne naložbe razpoložljive za prodajo AFS

Družba v letih 2011 in 2012 ni imela prihodkov od obresti za slabljene naložbe, saj ni zabeležila nobene slabitve tovrstnih naložb.

Odhodki

210.801

772.604 692.333

1.423.407

Čisti odhodki za škode _tabela 114 zneski v EUR

Premoženjska zavarovanja

2012

2011

Kosmati znesek

39.093.569

40.081.088

Pozavarovanje

7.772.107

9.766.871

PRIHODKI OD UVELJAVLJENIH REGRESNIH TERJATEV

2.844.455

3.368.421

PLAČANE ŠKODE

SPREMEMBA RBNS Kosmati znesek Pozavarovanje

3.346.386

-1.785.003

996.608

-1.294.887

1.572.522

2.617.348

-19.461

40.649

32.418.768

29.032.379

2012

2011

2.255.829

1.651.997

0

0

3.224.331

2.518.740

6.321

84.001

-649

16.969

5.485.832

4.271.707

37.904.600

33.304.086

SPREMEMBA IBNR Kosmati znesek Pozavarovanje ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE IZ PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ Življenjska zavarovanja PLAČANE ŠKODE Kosmati znesek Pozavarovanje PLAČANE ŠKODE V ZAVAROVANJIH V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE SPREMEMBA RBNS - ČISTA SPREMEMBA IBNR ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ SKUPAJ

178


3.9.6.

_tabela 115

Obratovalni stroški

zneski v EUR

V letu 2012 so nastali stroški, povezani s pooblaščeno revizijsko hišo, v višini 54.000 EUR in za ostale storitve 3.771 EUR. Največji delež v obratovalnih stroških predstavljajo obratovalni stroški dela, in sicer 49,5 odstotka kosmatih obratovalnih stroškov. V primerjavi s predhodnim letom so se zmanjšali za 4,5 odstotka.

2012

2011

STROŠKI PRIDOBIVANJA ZAVAROVANJ

5.505.821

5.223.205

Stroški storitev

5.505.821

5.223.205

18.270.124

18.017.352

DRUGI OBRATOVALNI STROŠKI Stroški storitev

5.641.199

5.243.375

11.255.469

11.493.167

Stroški amortizacije

844.128

740.845

Stroški materiala

529.328

539.964

23.775.946

23.240.558

Stroški dela

SKUPAJ OBRATOVALNI STROŠKI

_tabela 116 zneski v EUR

3.9.7.

2012

2011

STROŠKI DELA

11.255.469

11.493.167

Plače zaposlenih

8.843.999

9.020.778

Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

1.380.834

1.423.809

Drugi stroški dela

1.030.635

1.048.580

Davki _tabela 117 zneski v EUR, stopnje v % 2012

2011

858.164

926.013

49.827

70.629

SKUPAJ DAVEK OD DOBIČKA, PRIPOZNAN V IPI

907.991

996.642

Odloženi davek, pripoznan v kapitalu

365.879

403.329

4.450.394

3.320.020

18

20

801.071

664.004

172.710

306.468

-1.780

-421

ODMERJENI DAVEK OD DOBIČKA TEKOČEGA LETA Odloženi davek od dobička

Uskladitev davčne stopnje: DOBIČEK PRED DAVKOM Zakonska stopnja davka DAVEK OD DOBIČKA OB UPORABI ZAKONSKE STOPNJE Razlike: Odhodki, ki niso davčno priznani Prihodki, ki niso obdavčeni Prihodki, ki povečujejo davčno osnovo

89

Davčne olajšave

-113.926

-44.037

Sprememba začasnih razlik Razlika v odhodku (prihodku) iz odloženega davka zaradi spremembe davčnih stopenj Prihodek iz odloženega davka, ki izvira iz predhodno pripoznane terjatve za odloženi davek Odhodek za odloženi davek, ki izhaja iz odpisa predhodno pripoznane terjatve za odloženi davek

-41.845 49.827

112.474

907.991

996.643

Drugo SKUPAJ DAVEK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA

Efektivna davčna stopnja družbe v letu 2012 je 19,28 odstotka (2011: 30,02 odstotka).

179

letno poročilo

2012

Pri izračunu odmerjenega davka od dobička tekočega leta je bila uporabljena 18-odstotna stopnja.


Zavarovalnica Tilia, d. d.

3.9.8.

Čisti poslovni izid in dobiček na delnico

Čisti dobiček poslovnega leta

_tabela 118

družbe, zaposleni na podlagi pogodbe, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe in člani nadzornega sveta, znaša:

zneski v EUR

_tabela 119

31. 12. 2012

31. 12. 2011

zneski v EUR

3.542.403

2.323.378

595.371

595.371

5,95

3,90

Število delnic ČISTI DOBIČEK NA DELNICO

V izračun čistega dobička na delnico so upoštevane vse izdane delnice. Vse delnice, ki jih je družba izdala, so navadne delnice, zato je popravljeni čisti dobiček na delnico enak osnovnemu čistemu dobičku na delnico.

3.9.9. 3.9.9.1.

Posli s povezanimi osebami in družbami Prejemki uprave in nadzornega sveta

Del obratovalnih stroškov (v tabeli prikaz bruto izplačil), ki so jih za opravljanje funkcij v družbi prejeli člani uprave, drugi delavci

2012

2011

478.230

353.712

Zaposleni na podlagi pogodb, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe

1.536.687

1.331.867

SKUPAJ PREJEMKI

2.014.917

1.685.579

Člani Uprave Člani Nadzornega sveta družbe

Članom nadzornega sveta v letu 2012 niso bile izplačane sejnine niti povračila potnih stroškov. Na zadnji dan poslovnega leta družba do članov nadzornega sveta ne izkazuje terjatev in obveznosti. Prejemki članov uprave pa so bili v letu 2012 naslednji: _tabela 120 zneski v EUR

Plača

Nagrade

Regres

Božičnica

Materialni stroški

Andrej Kavšek

131.400

38.325

850

1.000

1.455

156

8.030

Tadej Avsec

118.260

34.493

850

1.000

1.313

156

7.362

Jaka Dolenc

118.260

34.493

850

1.000

1.274

156

7.911

Priimek in ime

Družba do članov uprave na zadnji dan poslovnega leta nima terjatev, izkazuje pa naslednje obveznosti: _tabela 121 zneski v EUR Priimek in ime

31. 12. 2012

Andrej Kavšek

10.950

Tadej Avsec

9.855

Jaka Dolenc

9.855

3.9.9.2. Posli z obvladujočo družbo Zavarovalnica Tilia, d. d., Novo mesto je odvisna družba Pozavarovalnice Sava, d. d., Ljubljana. Pozavarovalnica Sava, d. d., je lastnica 595.371 delnic Zavarovalnice Tilia, d. d., kar predstavlja 100,00-odstotni lastniški delež.

Bonitete zav. premije

Druge bonitete

družba zaračunala 21.651 EUR najemnine in sorazmernega dela obratovalnih stroškov, ki so v celoti izkazani v obratovalnih stroških zavarovalnice; ·· Pozavarovalnica Sava, d. d., in Zavarovalnica Tilia, d. d., sta podpisali posojilno pogodbo 30. 6. 2011 z ročnostjo 31 dni. Posojilna pogodba je bila podaljšana 20. 7. 2011 ter vnovič podaljšana 24. 10. 2011 z datumom zapadlosti 22. 6. 2012. Vrednost podpisane posojilne pogodbe je znašala 3.500.000 EUR in obrestno mero 3M EURIBOR + 1,8. Kratkoročno posojilo je Zavarovalnica Tilia vrnila 16. 5. 2012; ·· iz naslova posojilnih pogodb je bilo v letu 2012 obračunanih 39.355 EUR obresti;

Pravni posli med odvisno in obvladujočo družbo v poslovnem letu 2012 so naslednji:

·· z obvladujočo družbo so bili v letu 2012 sklenjeni zavarovalni posli (nezgodna, premoženjska in avtomobilska zavarovanja) v skupni višini 82.235 EUR, ki so izkazani v obračunani kosmati fakturirani premiji.

·· Zavarovalnica Tilia, d. d., je v poslovnem letu 2012 s Pozavarovalnico Sava, d. d., sklepala posle pozavarovanja na podlagi sklenjene pozavarovalne pogodbe za leto 2012;

V spodnji preglednici so prikazani finančni podatki o sklenjenih pozavarovalnih poslih:

·· v mesecu februarju 2011 je Zavarovalnica Tilia, d. d., sklenila s Pozavarovalnico Sava, d. d., najemno pogodbo za poslovne prostore na Dunajski cesti 56. V letu 2012 je obvladujoča

180


_tabela 122 zneski v EUR Premoženjska zavarovanja Pozavarovanje škod

Življenjska zavarovanja

Pozavarovanje premij

Pozavarovanje škod

Pozavarovanje premij

5.561

50.069

1.

ZAČETNO STANJE NA DAN 1. 1.

2.806.022

3.047.788

2.

Obračun I. tromesečje

1.832.568

6.078.980

3.

Obračun II. tromesečje

1.776.966

4.671.164

4.

Obračun III. tromesečje

1.912.313

2.886.032

5.

Obračun IV. Tromesečje

1.956.803

2.716.978

6.

SKUPAJ OBRAČUNI 2012

7.478.649

16.353.154

64.773 0

64.773

(2 + 3 + 4 + 5) Regresi 7.

Profitna provizija

8.

Zamudne obresti

9.

SKUPAJ TERJATEV ZAVAROVALNICE TILIA (1 + 6 + 7)

10.

SKUPAJ OBVEZNOST ZAVAROVALNICE TILIA (1 + 6 + 8)

4.370.049

6.326

14.654.721

19.400.942

Pozavarovalnica Sava

Zavarovalnica Tilia

931.939

3.741.147

11.887

114.842

Pozavarovalnica Sava

Zavarovalnica Tilia

19.400.942

Plačila v letu 2012

114.842

11.

Plačila

44.508

12.

Plačila s kompenzacijami

10.417.209

10.417.209

5.561

5.561

13.

SKUPAJ PLAČILA

11.349.148

14.158.356

5.561

50.069

14.

RAZLIKA TERJATEV (9 - 13)

3.305.572

15.

RAZLIKA OBVEZNOST (10 - 13)

6.326 5.242.586

64.773

Na dan 31. 12. 2012 ima zavarovalnica iz sklenjenih poslov do nadrejene družbe naslednje terjatve in obveznosti: _tabela 123 zneski v EUR Vrsta posla

Saldo terjatev na koncu obdobja

Saldo obveznosti na koncu obdobja

3.311.898

5.307.359

Pozavarovalni posli Zavarovalni posli Nezavarovalni posli

Zavarovalnica Tilia, d. d., Novo mesto v letu 2012 ni sklepala z obvladujočo družbo ali z njo povezano družbo, razen zgoraj navedenih, nobenih drugih poslov. Uprava Zavarovalnice Tilia, d. d., Novo mesto v imenu odvisne družbe s tem dokumentom izjavlja, da v poslih, sklenjenih z obvladujočo družbo Pozavarovalnico Sava, d. d., Ljubljana in z njo povezanimi družbami, ni prišlo do prikrajšanja odvisne družbe in ni bilo okoliščin, ki bi glede na ukrepe obvladujoče družbe privedle do slabših rezultatov poslovanja odvisne družbe. Terjatve in obveznosti družbe niso zavarovane.

181

letno poročilo

2012

1.662 2.396


Zavarovalnica Tilia, d. d.

3.9.9.3. Posli z drugimi družbami v skupini _tabela 124 zneski v EUR Vrednost posla v poslovnem Vrsta posla letu

Naziv povezane osebe

Saldo terjatev Saldo na koncu obveznosti na obdobja koncu obdobja

Sava OSIGURANJE, a. d. o., Skopje

nezavarovalni posli

162

Sava OSIGURANJE, a. d. o., Skopje

zavarovalni posli

11.023

Montenegro osiguranje A. D., Podgorica

zavarovalni posli

4.283

304

Velebit Osiguranje d. o. o., Zagreb

zavarovalni posli

-12.293

5.693

Velebit Osiguranje d. o. o., Zagreb

zavarovalni posli

66.625

8.774

Illyria sh.a. Priština

zavarovalni posli

-29.014

33.010

Terjatve in obveznosti družbe niso zavarovane.

3.9.9.4. Posli s pokojninsko družbo Zavarovalnica Tilia, d. d., Novo mesto je 5-odstotna lastnica pokojninske družbe Moja naložba.

10.193

v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Družba je v letu 2012 za vsakega zaposlenega vplačevala po 33,40 EUR mesečno. (2011: 33,40 EUR). Skupni znesek vplačil za leto 2012 znaša 153.540,75 EUR (2011: 145.855,38 EUR).

S pokojninsko družbo je zavarovalnica sklenila pogodbo o pristopu k pokojninskemu načrtu in tako vključila zaposlene

3.9.9.5. Posli z drugimi povezanimi osebami _tabela 125 zneski v EUR Relacija povezane osebe z družbo

Naziv povezane osebe Petrol, d. d.

19,5 % v lasti SOD

Vrednost posla v poslovnem Vrsta posla letu zavarovalne premije

23.188

obračunane škode

7.783 1.252.038

Zavarovalnica Triglav, d. d.

27,22 % v lasti SOD

obračunane škode

Casino Portorož, d. d.

31,84 % v lasti KAD

zavarovalne premije

41.427

zavarovalne premije

17.343

obračunane škode

69.089

Gorenje, d. d.

22,22 % v lasti KAD

Terme Čatež, d. d.

23,79 % v lasti KAD

Elan Inventa, d. o. o.

19,88 % v lasti KAD

Terjatve in obveznosti družbe niso zavarovane. Med druge povezane osebe družba glede na kapitalsko povezavo in lastništvo večinskega lastnika Pozavarovalnice Sava, d. d., uvršča pravne osebe v večinski lasti države.

3.10. Razkritja in pojasnila k izkazu vseobsegajočega donosa Družba v poslovnih letih 2012 in 2011 ni trajno slabila finančnih naložb, katerih prevrednotenje je izkazano v kapitalu, niti nima v svojem portelju trajno slabljenih finančnih naložb. Ravno tako

zavarovalne premije

9.941

zavarovalne premije

11.885

obračunane škode

204

Saldo terjatev na koncu obdobja

Saldo obveznosti na koncu obdobja

146 23.665 1.215

v teh letnih ni izvedla prenosa trajnih slabitev med finančne odhodke družbe.

3.11. Razkritja in pojasnila k izkazu denarnega toka Denarni tok poslovanja je v prikazanem izkazu denarnega toka prikazan po posredni metodi. V predstavljeni tabeli so navedeni zneski, ki v izkazu poslovnega izida ne predstavljajo denarnih tokov iz dejavnosti poslovanja.

182


_tabela 126 2012

2011

ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA

3.542.403

2.323.378

Poslovni dobiček pred obdavčitvijo

4.450.394

3.320.020

-907.992

-996.642

8.338.585

9.289.174

Davki iz dobička PRILAGODITVE Amortizacija

848.856

740.845

-3.145.697

-3.293.719

Prevrednotovalni poslovni odhodki

3.269.967

3.472.572

Zavarovalno tehnične rezervacije

8.380.248

4.695.571

Finančni prihodki brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev

-3.558.234

-2.393.709

Finančni odhodki brez finančnih odhodkov iz poslovnih terjatev

2.543.446

6.067.613

721.663

133.322

12.602.651

11.745.874

Prevrednotovalni poslovni prihodki

SPREMEMBA ČISTIH OBRATNIH SREDSTEV ČISTI DENARNI TOK IZ POSLOVANJA

183

letno poročilo

2012


V. PRILOGA LETNEGA POROČILA

13

V

priloga letnega poročila13 V skladu s Sklepom o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic– SKL 2009.

13

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

1. POROČANJE PO ZAHTEVAH AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI NADZOR – PRILOGA 1 Sklep o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic – SKL 2009 predpisuje objavo izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida, izkaza vseobsegajočega do-

1.1.

nosa, izkaza sprememb lastniškega kapitala in izkaza denarnih tokov v predpisani obliki v letnem poročilu družbe. V nadaljevanju so prikazani izkazi v skladu z zgoraj omenjenim sklepom.

Izkaz finančnega položaja na dan 31. 12. 2012 _tabela 127 31. 12. 2012

SREDSTVA Neopredmetena sredstva Opredmetena osnovna sredstva Nekratkoročna sredstva namenjena za prodajo Odložene terjatve za davek Naložbene nepremičnine Finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah Finančne naložbe: - posojila in depoziti - v posesti do zapadlosti - razpoložljive za prodajo - vrednotene po pošteni vrednosti Sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje - posojila in depoziti - vrednotene po pošteni vrednosti Znesek ZTR prenesen pozavarovateljem Sredstva iz finančnih pogodb Terjatve Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov Terjatve iz pozavarovanja in sozavarovanja Terjatve za odmerjeni davek Druge terjatve Druga sredstva Razmejeni stroški pridobivanja zavarovanj Denar in denarni ustrezniki

31. 12. 2011

Skupaj

Življenje

Premoženje

Skupaj

Življenje

Premoženje

159.521.290 947.892 5.428.987 0 74.462 348.391 0

45.925.675 107.186 1.495.738 0 34.635 0 0

113.595.615 840.706 3.933.249 0 39.828 348.391 0

149.154.233 942.419 5.350.677 0 490.169 367.999 0

42.056.829 90.418 1.718.638 0 121.052 0 0

107.097.404 852.001 3.632.038 0 369.117 367.999 0

75.334.537 22.496.717 3.922.577 48.915.243 0 27.617.984

14.734.572 3.006.836 1.925.979 9.801.757 0 27.617.984

60.599.965 19.489.881 1.996.598 39.113.486 0 0

70.719.814 19.201.424 4.952.179 46.566.212 0 24.138.905

14.282.203 2.380.850 1.920.667 9.980.686 0 24.138.905

56.437.611 16.820.574 3.031.512 36.585.525 0 0

841.000 26.776.984 20.481.568 0 23.986.686 16.336.941 3.502.366 0 4.147.379 268.427 4.671.068 361.288

841.000 26.776.984 11.091 0 1.494.802 221.022 6.326 0 1.267.454 930 189.568 239.168

0 0 20.470.477 0 22.491.884 16.115.919 3.496.040 0 2.879.925 267.497 4.481.500 122.119

885.239 23.253.666 19.600.475 0 23.582.787 16.755.748 2.994.246 0 3.832.793 415.048 3.444.753 101.187

885.239 23.253.666 8.531 0 1.303.239 200.783 5.561 0 1.096.895 1.600 375.117 17.126

0 0 19.591.944 0 22.279.548 16.554.965 2.988.685 0 2.735.898 413.449 3.069.636 84.061

186


31. 12. 2012

KAPITAL IN OBVEZNOSTI Kapital Osnovni kapital Kapitalske rezerve Rezerve iz dobička Presežek iz prevrednotenja Zadržani čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega leta Podrejene obveznosti Zavarovalno-tehnične rezervacije Prenosne premije Matematične rezervacije Škodne rezervacije Druge zavarovalne tehnične rezervacije Zavarovalno-tehnične rezervacije v korist življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje Druge rezervacije Obveznosti vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo Odložene obveznosti za davek Obveznosti iz finančnih pogodb Druge finančne obveznosti Obveznosti iz poslovanja Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov Obveznosti iz pozavarovanja in sozavarovanja Obveznosti za odmerjeni davek Ostale obveznosti

Skupaj

Življenje

Premoženje

Skupaj

Življenje

Premoženje

159.521.290 19.814.716 14.317.673 52 3.343.126 -170.607 140.559 2.183.913 0 97.802.929 31.709.679 13.543.707 49.225.140 3.324.403 27.034.945

45.925.675 3.958.990 5.367.502 52 336.491 -157.780 -1.099.661 -487.614 0 13.920.775 283.586 13.543.707 93.482 0 27.034.945

113.595.615 15.855.726 8.950.171 0 3.006.635 -12.827 1.240.220 2.671.527 0 83.882.154 31.426.093 0 49.131.658 3.324.403 0

149.154.233 17.032.474 14.317.673 52 1.984.636 -1.613.319 121.888 2.221.544 0 91.451.272 31.340.603 13.174.053 44.306.251 2.630.365 23.673.371

42.056.829 4.150.580 5.367.502 52 336.491 -453.804 -943.082 -156.579 0 13.503.169 235.616 13.174.053 93.500 0 23.673.371

107.097.404 12.881.894 8.950.171 0 1.648.145 -1.159.515 1.064.970 2.378.123 0 77.948.103 31.104.987 0 44.212.751 2.630.365 0

414.376 0

81.480 0

332.896 0

386.615 0

77.323 0

309.292 0

0 0 2.670.000 5.881.740 491.011 5.359.884 30.845 5.902.584

0 0 670.000 92.713 3.681 64.773 24.259 166.772

0 0 2.000.000 5.789.027 487.330 5.295.111 6.586 5.735.811

0 0 8.500.000 3.704.216 367.505 3.112.534 224.177 4.406.285

0 0 0 129.710 12.141 50.069 67.500 522.675

0 0 8.500.000 3.574.506 355.364 3.062.466 156.676 3.883.609

Opomba: V izkazu finančnega položaja so medsebojne terjatve in obveznosti med kritnim premoženjem in kritnim skladom izločene, zaradi česar prihaja od razlike v višini bilančne vsote

187

letno poročilo

2012

31. 12. 2011

v primerjavi z izkazi, izdelanimi skladno s Sklepom AZN SKL 2009, ki so prikazani v računovodskem poročilu v poglavju 2.1.


Zavarovalnica Tilia, d. d.

1.2.

Izkaz poslovnega izida za poslovno leto 2012 _tabela 128 1. 1. - 31. 12. 2012

I.

Skupaj

Premoženjska zavarovavanja

Skupaj

Življenjska zavarovanja

Premoženjska zavarovavanja

64.544.168

9.947.796

54.596.372

59.516.235

10.179.517

49.336.718

–– Obračunane kosmate zavarovalne premije

82.795.371

9.977.483

72.817.888

79.158.775

10.278.743

68.880.032

–– Obračunana premija oddana v pozavarovanje in sozavarovanje

-17.972.268

-97.897

-17.874.371

-17.559.781

-78.744

-17.481.038

ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ

–– Sprememba prenosnih premij II.

1. 1. - 31. 12. 2011

Življenjska zavarovanja

-278.936

68.210

-347.146

-2.082.759

-20.482

-2.062.277

PRIHODKI OD NALOŽB V POVEZANE DRUŽBE, od tega

0

0

0

0

0

0

–– dobiček iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obrač. z uporab. kap. metode

0

0

0

0

0

0

III.

PRIHODKI OD NALOŽB

6.619.406

4.201.745

2.417.662

5.079.573

3.167.146

1.912.428

IV.

DRUGI ZAVAROVALNI PRIHODKI, od tega

4.900.115

6.911

4.893.205

3.996.461

5.561

3.990.900

–– prihodki od provizij

3.659.471

4.535.702

6.911

4.528.791

3.665.032

5.561

–– drugi zavarovalni prihodki

364.413

0

364.413

331.429

0

331.429

V.

DRUGI PRIHODKI

634.223

8.362

625.861

677.165

17.647

659.517

VI.

ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE

37.904.610

5.485.835

32.418.775

33.304.086

4.271.707

29.032.379

–– Obračunani kosmati zneski škod

41.657.071

5.480.160

36.176.911

40.878.315

4.170.737

36.707.578

–– Obračunani deleži pozavarovateljev in sozavarovateljev

-7.699.904

0

-7.699.904

-9.761.781

0

-9.761.781

–– Sprememba škodnih rezervacij

3.947.443

5.675

3.941.768

2.187.552

100.970

2.086.582

VII.

SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNOTEHNIČNIH REZERVACIJ

1.158.504

369.716

788.788

371.860

434.884

-63.024

VIII.

SPREMEMBA ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ, KI PREVZ. NAL. TVEG.

3.469.439

3.469.439

0

-23.713

-23.713

0

IX.

SPREMEMBE OBVEZNOSTI IZ FINANČNIH POGODB

0

0

0

0

0

0

X.

ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE

XI.

OBRATOVALNI STROŠKI,od tega –– stroški pridobivanja zavarovanj

XIII.

0

-22.156

8.479

0

8.479

2.876.053

20.899.892

23.240.558

3.200.417

20.040.141

5.505.821

729.541

4.776.281

5.223.205

633.059

4.590.146

18.270.124

2.146.513

16.123.612

18.017.353

2.567.358

15.449.995

ODHODKI OD NALOŽB V POVEZANE DRUŽBE, od tega

0

0

0

0

0

0

–– izguba iz nal. v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obrač. z uporabo kap. metode

0

0

0

0

0

0

2.970.061

2.407.375

562.686

6.164.338

5.546.661

617.677

0

0

0

0

0

0

2.970.061

2.407.375

562.686

6.164.338

5.546.661

617.677

713.001

9.886

703.115

685.284

13.289

671.994

–– obratovalni stroški XII.

-22.156 23.775.946

ODHODKI NALOŽB, od tega –– oslabitve finančnih sredstev, ki niso merjena po pošteni vrednosti skozi pos. izid –– drugi odhodki naložb

XIV.

DRUGI ZAVAROVALNIH ODHODKI

XV.

DRUGI ODHODKI

2.278.114

2.263

2.275.850

2.198.522

15.704

2.182.819

XVI.

POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO

4.450.394

-455.754

4.906.149

3.320.020

-89.078

3.409.098

XVII.

ODHODEK ZA DAVEK Z ODLOŽENIM DAVKOM

-907.992

-31.860

-876.131

-996.642

-67.500

-929.142

XVIII.

ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

3.542.403

-487.614

4.030.017

2.323.378

-156.579

2.479.957

Osnovni čisti dobiček na delnico v EUR

5,95

3,90

Popravljeni čisti dobiček na delnico v EUR

5,95

3,90

188


1.3.

Izkaz vseobsegajočega donosa za poslovno leto 2012 _tabela 129 1. 1. - 31. 12. 2012

1. 1. - 31. 12. 2011

Skupaj

Premoženje

Življenje

Skupaj

Premoženje

Življenje

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI

3.542.403

4.030.017

-487.614

2.323.378

2.479.957

-156.579

DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

1.442.712

1.146.688

295.595

-1.784.668

-521.119

-1.263.549

4. Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo

1.808.591

1.433.751

374.411

-2.230.836

-806.072

-1.424.764

4.1 Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja

2.241.085

1.736.784

503.872

-1.801.851

-792.758

-1.009.093

-432.494

-303.033

-129.460

-428.985

-13.315

-415.671

9. Davek od drugega vseobsegajočega donosa

-365.879

-287.063

-78.816

446.167

284.953

161.214

VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (I+II)

4.985.115

5.176.705

-192.019

538.710

1.958.838

-1.420.128

1. Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku prevrednot. v zvezi z opredmet.osn. sredstvi 2. Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku prevrednot. v zvezi z neopredmet. osn. sredstvi 3. Aktuarski čisti dobički/izgube za pokojninske programe

4.2 Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid 5. Čisti dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi namenjenimi prodaji 5.1 Dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja 5.2 Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid 6. Čisti dobički/izgube, ki izvirajo iz varovanja denarnih tokov pred tveganjem 6.1 Dobički/izgube pripoznani v presežku iz prevrednotenja 6.2 Prenos dobičkov/izgub iz presežka iz prevrednotenja v poslovni izid 6.3 Prenos dobička/izgub iz presežka iz prevrednot. h knjigovodski vred. varovane postavke 7. Pripadajoči čisti dobički/izgube pripoznani v presežku iz prevrednotenja in zadržanem dobičku/ izgubi v zvezi z naložbami v kapital pridruženih in skupaj obvaldovanih družb obračunan z uporabo kapitalske metode 8. Drugi čisti dobički/izgube drugega vseobsegajočega donosa

189

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

1.4.

Izkaz sprememb lastniškega kapitala za poslovno leto 2012

1.

ZAČETNO STANJE 1. 1. 2012

2.

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

3.

Vpis (ali vplačilo) novega kapitala

4.

Vračilo kapitala

5.

Čisti nakup / prodaja lastnih delnic

6.

Izplačilo (obračun) dividend / nagrad v obliki delnic

7.

Izplačilo (obračun) dividend

8.

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

9.

Poravnava izgube prejšnjih let

10.

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja in za katastrofalne škode

11.

Drugo

12.

KONČNO STANJE 31. 12. 2012 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

1.

ZAČETNO STANJE 1. 1. 2011

2.

Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi

3.

Vpis (ali vplačilo) novega kapitala

4.

Vračilo kapitala

5.

Čisti nakup / prodaja lastnih delnic

6.

Izplačilo (obračun) dividend / nagrad v obliki delnic

7.

Izplačilo (obračun) dividend

8.

Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička

9.

Poravnava izgube prejšnjih let

10.

Oblikovanje in poraba rezerv za kreditna tveganja in za katastrofalne škode

11.

Drugo

12.

KONČNO STANJE 31. 12. 2011 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

14.317.673

52

14.317.673

52

Osnovni kapital

Kapitalske rezerve

14.317.673

52

14.317.673

52

190


_tabela 130

v EUR Rezerve iz dobička zakonske in statutarne 1.431.767

za katastrof. za izravnavo kred. škode tveganj 552.869

0

druge rezerve iz dobička

Presežek iz prevrednotenja

0

-1.613.319

Zadržani čisti poslovni izid Čisti poslovni izid 121.888

1.442.713

2.221.544

17.032.474

3.542.403

4.985.116

-2.202.873 1.239.500

-2.202.873 -1.239.500

118.990

1.431.767

SKUPAJ

-118.990

671.859

0

1.239.500

-170.606

2.221.544

-2.221.544

140.559

2.183.913

19.814.717 _tabela 131 v EUR

Rezerve iz dobička zakonske in statutarne

za katastrof. škode

1.418.514

451.035

za izravnavo kred.tveganj

Presežek iz prevrednotenja 171.349

Zadržani čisti poslovni izid Čisti poslovni izid 432.825

-1.784.669

0

16.791.449

2.323.378

538.709

-297.686 13.254

191

letno poročilo

2012

-297.686

-13.254 101.834

1.431.767

SKUPAJ

552.869

-101.834

-1.613.319

121.886

2.221.544

17.032.473


Zavarovalnica Tilia, d. d.

2. POROČANJE PO ZAHTEVAH AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI NADZOR – PRILOGA 2 2.1.

Izkaz finančnega položaja na dan 31. 12. 2012 _tabela 132 31. 12. 2012

31. 12. 2011

Postavke so po Sklepu o letnem poročilu zavarovalnic - Skl 2009 (Ur. l. RS, št. 47/2009)

Življenjska zavarovanja

Premoženjska zavarovanja

Vsa zavarovanja

Vsa zavarovanja

Indeks 31. 12. 2012/ 31. 12. 2011

SREDSTVA

45.925.675

113.595.615

159.521.290

149.154.233

106,95

107.186

870.364

977.550

989.339

98,81

107.186

840.706

947.892

942.419

100,58

29.658

29.658

46.920

63,21

16.241.401

83.701.941

99.943.342

94.472.410

105,79

1.495.738

2.631.499

4.127.237

4.152.121

99,40

1.495.738

2.283.108

3.778.846

3.784.122

99,86

135.862

135.862

147.251

92,27

2.050.992

3.546.730

3.618.727

98,01

96.254

96.254

18.144

530,50

348.391

348.391

367.999

94,67

A. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 1. Neopredmetena dolgoročna sredstva 2. Dobro ime 3. Dolgoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj 4. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve B. NALOŽBE V ZEMLJIŠČA IN ZGRADBE TER FINANČNE NALOŽBE I. ZEMLJIŠČA IN ZGRADBE a) Za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti 1. Zemljišča za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti 2. Zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti

1.495.738

3. Druga zemljišča in zgradbe za neposredno izvajanje zavarovalne dejavnosti b) Naložbe v nepremičnine, ki niso namenjene neposr. izvajanju zavarovalne dej. 1. Zemljišča

68.472

68.472

83.353

82,15

2. Zgradbe

279.918

279.918

284.645

98,34

14.734.572

60.599.965

75.334.537

70.719.814

106,53

1.925.979

2.258.344

4.184.323

4.178.375

100,14

251.093

251.093

251.093

100,00

1.996.598

3.398.240

3.386.379

100,35

II. FINANČNE NALOŽBE V PODJETJIH V SKUPINI IN V PRIDRUŽENIH PODJETJIH 1. Delnice in deleži v družbah v skupini 2. Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana drugim družbam v skupini 3. Delnice in deleži v pridruženih družbah 4. Dolžniški vrednostni papirji in posojila, dana pridruženim družbam 5. Druge finančne naložbe v družbah v skupini in v pridruženih družbah III. DRUGE FINANČNE NALOŽBE 1. Dolgoročne finančne naložbe 1.1. Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom in kuponi skladov 1.2. Dolžniški vrednostni papirji in drugi vredn. papirji s stalnim donosom

1.401.641

1.3. Deleži v investicijskih skladih 1.4. Hipotekarna posojila 1.5. Druga dana posojila 1.6. Depoziti pri bankah 2. Kratkoročne finančne naložbe

10.653 524.338

10.653

16.679

63,87

524.338

524.225

100,02

12.808.593

58.341.621

71.150.214

66.541.439

106,93

9.801.757

38.862.393

48.664.150

47.356.694

102,76

3.006.836

19.479.228

22.486.064

19.184.745

117,21

2.1. Delnice in deleži, kupljeni za prodajo 2.2. Vrednostni papirji, kupljeni za prodajo oz. s preostalo dospelostjo do enega leta 2.3. Dana kratkoročna posojila 2.4. Kratkoročni depoziti pri bankah 2.5. Ostale kratkoročne finančne naložbe IV. FINANČNE NALOŽBE POZAVAROVALNIC IZ NASLOVA POZAVAROVALNIH POG. PRI CEDENTIH

192


VI. ZNESEK ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ, PRENESENIH NA POZAVAROVALNICE IN V SOZAVAROVANJE (ČE ZAVAROVALNICA SKLEPA TUDI POSLE SOZAVAROVANJ, POSEBEJ PRIKAŽE ZNESEK, ODDAN V SOZAVAROVANJE KOT PODTOČKO V OKVIRU TOČK OD A) DO E) a) iz prenosnih premij b) iz matematičnih rezervacij

11.091

20.470.477

20.481.568

19.600.475

104,50

10.916

6.607.408

6.618.324

6.641.732

99,65

175

237

73,84

13.182.356

13.182.356

12.205.209

108,01

175

c) iz škodnih rezervacij d) iz rezervacij za bonuse in popuste

141.640

141.640

146.690

96,56

e) iz drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

539.073

539.073

606.607

88,87

27.617.984

24.138.905

114,41

C. NALOŽBE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVALCEV, KI PREVZ. NALOŽBENO TVEGANJE D. TERJATVE I. TERJATVE IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV 1. Terjatve do zavarovalcev 2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov

27.617.984 1.529.436

22.531.712

24.061.148

24.072.956

99,95

221.022

16.115.919

16.336.941

16.755.748

97,50

220.710

16.115.919

16.336.629

16.735.714

97,62

312

312

20.034

1,56

312

312

20.034

1,56

3.496.040

3.502.366

2.994.246

116,97

3.765

3.765

15.422

24,41 111,64

2.1. Terjatve do zavarovalnih posrednikov do povezanih podjetij 2.2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov do drugih 3. Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov II. TERJATVE IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA

6.326

1. Terjatve za premijo iz sprejetega sozavarovanja 2. Terjatve za premijo iz sprejetega pozavarovanja 3. Terjatve za deležev sozavarovateljev v škodah

186.703

186.703

167.241

4. Terjatve za deleže pozavarovateljev v škodah

1.956.803

1.956.803

2.037.998

96,02

6.326

1.348.770

1.355.095

773.585

175,17

1.302.088

2.919.753

4.221.841

4.322.962

97,66 110,49

5. Druge terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja III. DRUGE TERJATVE IN ODLOŽENE TERJATVE ZA DAVEK 1. Terjatve za predujme za neopredmetena sredstva 2. Druge kratkoročne terjatve iz zavarovalnih poslov 3. Kratkoročne terjatve iz financiranja 4. Druge kratkoročne terjatve

2.728.771

2.728.771

2.469.603

24.601

2.907

27.508

88.213

31,18

1.242.852

139.214

1.382.066

1.265.943

109,17

1.242.852

139.214

1.382.066

1.265.943

109,17

9.034

9.034

9.034

100,00

34.635

39.828

74.462

490.169

15,19

239.168

1.776.502

2.015.670

1.690.610

119,23

1.650.141

1.650.141

1.566.555

105,34

1.650.141

1.650.141

1.566.555

105,34

122.119

361.288

101.187

357,05

4.242

4.242

22.869

18,55

4.242

4.242

22.869

18,55

190.498

4.715.097

4.905.595

3.790.011

129,43

189.568

4.481.500

4.671.068

3.444.753

135,60

930

233.597

234.527

345.259

67,93

11.857.699

11.481.248

103,28

4.1. Druge kratkoročne terjatve do povezanih podjetij 4.2. Druge kratkoročne terjatve do drugih 5. Dolgoročne terjatve 6. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb 7. Odložene terjatve za davek IV. NEVPLAČANI VPOKLICANI KAPITAL E. RAZNA SREDSTVA I. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA, RAZEN ZEMLJIŠČ IN ZGRADB 1. Oprema 2. Druga opredmetena osnovna sredstva II. DENARNA SREDSTVA

239.168

III. ZALOGE IN DRUGA SREDSTVA 1. Zaloge 2. Druga sredstva F. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1. Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin 2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj 3. Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve G. NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE H. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

193

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

_tabela 133 OBVEZNOSTI

45.925.675

113.595.615

159.521.290

149.154.233

A. KAPITAL

3.958.990

15.855.726

19.814.716

17.032.474

116,33

5.367.502

8.950.171

14.317.673

14.317.673

100,00

I. VPOKLICANI KAPITAL

106,95

1. Osnovni kapital 2. Nevpoklicani kapital II. KAPITALSKE REZERVE III. REZERVE IZ DOBIČKA

52

0

52

52

100,00

336.491

3.006.635

3.343.126

1.984.636

168,45

336.491

1.095.276

1.431.767

1.431.767

100,00

552.869

121,52

1. Varnostna rezerva 2. Zakonske in statutarne rezerve 3. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 4. Lastne delnice in lastni poslovni deleži 5. Rezerve za izravnavo kreditnih tveganj 6. Rezerve za izravnavo katastrofalnih škod

671.859

671.859

1.239.500

1.239.500

-157.780

-12.827

-170.607

-1.613.319

10,57

-157.780

-12.827

-170.607

-1.613.319

10,57

-1.099.661

1.240.220

140.559

121.888

115,32

-487.614

2.671.527

2.183.913

2.221.544

98,31

13.920.775

83.882.154

97.802.929

91.451.272

106,95

283.586

31.426.093

7. Druge rezerve iz dobička IV. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA 1. Presežek iz prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi 2. Presežek iz prevrednotenja v zvezi z dolgoročnimi finančnimi naložbami 3. Presežek iz prevrednotenja v zvezi s kratkoročnimi finančnimi naložbami 4. Drugi presežki iz prevrednotenja V. ZADRŽANI ČISTI POSLOVNI IZID VI. ČISTI POSLOVNI IZID POSLOVNEGA LETA B. PODREJENE OBVEZNOSTI C. KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE IN ODLOŽENI PRIHODKI OD PREMIJ I. KOSMATE PRENOSNE PREMIJE II. KOSMATE MATEMATIČNE REZERVACIJE III. KOSMATE ŠKODNE REZERVACIJE

93.482

IV. KOSMATE REZERVACIJE ZA BONUSE IN POPUSTE V. DRUGE KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE D. ČISTE ZAV.-TEHNIČNE REZERV. V KORIST ŽIVLJ. ZAVAROVALCEV, KI PREVZ. NALOŽB. TVEGANJE E. DOLGOROČNE REZERVACIJE ZA DRUGE NEVARNOSTI IN STROŠKE 1. Dolgoročne rezervacije za pokojnine

31.709.679

31.340.603

101,18

13.543.707

13.174.053

102,81

49.131.658

49.225.140

44.306.251

111,10

468.526

468.526

495.742

94,51

2.855.877

2.855.877

2.134.623

133,79

27.034.945

23.673.371

114,20

13.543.707

27.034.945 81.480

332.896

414.376

386.615

107,18

81.480

332.896

414.376

386.615

107,18

908.243

11.293.934

12.202.178

15.570.917

78,37

3.681

487.330

491.011

367.505

133,61

3.457

442.886

446.343

312.369

142,89

224

16.331

16.555

7.816

211,82

224

16.331

16.555

7.816

211,82

28.113

28.113

47.320

59,41

64.773

5.295.111

5.359.884

3.112.534

172,20

12.136

12.136

14.678

82,68

64.773

5.282.975

5.347.748

3.097.857

172,63

2. Ostale rezervacije F. OBVEZN. ZA FINANČNE NALOŽBE POZAVAROVATELJEV IZ NASLOVA POZAVAROVALNIH POG. PRI CEDENTIH G. DRUGE OBVEZNOSTI I. OBVEZNOSTI IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV 1. Obveznosti do zavarovalcev 2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov 2.1. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov do pridruženih podjetij 2.2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov do drugih 3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov II. OBVEZNOSTI IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA 1. Obveznosti za sozavarovalne premije 2. Obveznosti za pozavarovalne premije 3. Obveznosti za deleže v zneskih škod iz sozavarovanja 4. Obveznosti za deleže v zneskih škod iz pozavarovanja 5. Druge obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja

194


III. POSOJILA, ZAVAROVANA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI S STALNIM DONOSOM IV. OBVEZNOSTI DO BANK

670.000

2.000.000

2.670.000

5.000.000

53,40

169.789

3.511.494

3.681.283

7.090.878

51,92

V. OBVEZNOSTI IZ FINANČNIH POGODB VI. OSTALE OBVEZNOSTI a) Ostale dolgoročne obveznosti 1. Dolgoročne obveznosti iz finančnega najema 2. Druge dolgoročne obveznosti 3. Odložene obveznosti za davek b) Ostale kratkoročne obveznosti

169.789

3.511.494

3.681.283

7.090.878

51,92

100.691

580.061

680.752

656.215

103,74

15.414

901.394

916.809

898.739

102,01

310

310

3.522.272

0,01

53.683

2.029.729

2.083.412

2.013.651

103,46

H. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

21.242

2.230.904

2.252.146

1.039.584

216,64

1. Vnaprej vračunani stroški in odhodki

21.242

2.164.921

2.186.163

979.123

223,28

65.983

65.983

60.460

109,13

11.857.699

11.481.248

103,28

1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 2. Druge kratkoročne obveznosti iz zavarovalnih poslov 3. Kratkoročne obveznosti iz financiranja 4. Druge kratkoročne obveznosti

2. Druge pasivne časovne razmejitve I. NEKRATKOROČNE OBVEZNOSTI, VEZANE NA NEKRATKOROČNA SREDSTVA V POSESTI ZA PRODAJO IN USTAVLJENO POSLOVANJE J. ZUNAJBILANČNA EVIDENCA

195

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

2.2.

Izkaz celotnega vseobsegajočega donosa za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012 _tabela 134

POSTAVKE Postavke so po Sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih zavarovalnic - Skl 2009 (Ur. l. RS, št. 47/2009) A. IZKAZ IZIDA PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ, RAZEN ZDR. ZAV.

1. 1. 31. 12. 2012

1. 1. 31. 12. 2011

Indeks 2012/2011

I.

54.596.372

49.336.718

110,66

72.566.102

68.614.461

105,76

2. Obračunana premija sprejetega sozavarovanja (+)

251.787

265.571

94,81

2. Obračunana premija oddanega sozavarovanja (-)

-975.534

-974.707

100,08

ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ 1. Obračunane kosmate zavarovalne premije

3. Obračunana pozavarovalna premija (-)

II.

-16.898.836

-16.506.330

102,38

5. Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)

-321.112

-1.965.554

16,34

6. Sprememba prenosnih premij za sozavarovalni in pozavarovalni del (+/-)

-26.034

-96.723

26,92

1.842.935

1.294.094

142,41

364.413

331.429

109,95 111,66

RAZPOREJENI DONOS NALOŽB, PRENESEN IZ IZKAZA ČISTEGA IZIDA ZAVAROV. (D. VIII)

III. DRUGI ČISTI ZAVAROVALNI PRIHODKI IV. ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE

32.418.775

29.032.379

1. Obračunani kosmati zneski škod

39.021.365

40.075.999

97,37

2. Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev (-)

-2.844.455

-3.368.421

84,44 72,23

3. Obračunani deleži sozavarovateljev (+/-)

-221.487

-306.642

4. Obračunani deleži pozavarovateljev (-)

-7.478.417

-9.455.139

79,09

5. Sprememba kosmatih škodnih rezervacij (+/-)

4.918.913

832.345

590,97

-977.145

1.254.237

-77,91

788.788

-63.024

-1.251,57

-22.156

8.479

-261,30

16.371.101

16.380.670

99,94

4.632.278

4.035.899

114,78

6. Sprememba škodnih rezervacij za sozavarovalni in pozavarovalni del (+/-) V.

SPREMEMBA DRUGIH ČISTIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ (+/-)

VI. ČISTI ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE VII. ČISTI OBRATOVALNI STROŠKI 1. Stroški pridobivanja zavarovanj 2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-) 3. Drugi obratovalni stroški 3.1. Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje

144.003

554.247

25,98

16.123.612

15.449.995

104,36 109,83

812.028

739.362

3.2. Stroški dela

9.982.351

9.825.912

101,59

3.2.1. plače zaposlenih

7.847.360

7.706.463

101,83

3.2.2. stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

1.224.805

1.215.684

100,75

3.2.3. drugi stroški dela

910.186

903.765

100,71

3.3. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti skupaj z dajatvami, ki brem.podjetje

55.806

55.012

101,44

5.273.427

4.829.709

109,19

-4.528.791

-3.659.471

123,76

3.4. Ostali obratovalni stroški 4. Prihodki od pozavaroval. provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz posam.pozav.pog.(-) VIII. DRUGI ČISTI ZAVAROVALNI ODHODKI

703.115

671.994

104,63

1. Odhodki za preventivno dejavnost

15.372

67.002

22,94

2. Prispevki za kritje škod po nezavarovanih in neznanih vozilih

96.094

118.539

81,07

591.649

486.454

121,63

6.544.097

4.931.743

132,69

3. Drugi ostali čisti zavarovalni odhodki IX. IZID IZ PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ, RAZEN ZDR. ZAV. (I + II + III - IV + V - VI - VII - VIII)

196


1. 1. 31. 12. 2012

1. 1. 31. 12. 2011

Indeks 2012/2011

9.947.796

10.179.517

97,72

9.977.483

10.278.743

97,07

4. Obračunane pozavarovalne premije (-)

-97.897

-78.744

124,32

5. Sprememba kosmatih prenosnih premij (+/-)

65.588

-26.119

-251,11

2.622

5.637

46,51

681.484

697.260

97,74

681.484

697.260

97,74

642.891

658.469

97,63

38.593

38.792

99,49

38.593

38.792

99,49

3.520.261

2.469.885

142,53

ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE

5.485.835

4.271.707

128,42

1. Obračunani kosmati zneski škod

5.480.160

4.170.737

131,40

5.675

100.970

5,62

3.839.155

411.171

933,71

3.839.155

411.171

933,71

3.839.093

411.102

933,85

62

69

89,86

89,81

B.

IZKAZ IZIDA IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ

I.

ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ 1. Obračunane kosmate zavarovalne premije 2. Obračunana premija sprejetega sozavarovanja (+) 3. Obračunana premija oddanega sozavarovanja (-)

6. Sprememba prenosnih premij za pozavarovalni del (+/-) II.

PRIHODKI OD NALOŽB 1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah 1.1. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v družbah v skupini 1.2. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v pridruženih družbah 1.3. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v drugih družbah 2. Prihodki od drugih naložb 2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb 2.2. Prihodki od obresti 2.3. Drugi prihodki naložb 2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 2.3.2. Drugi finančni prihodki 3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb 4. Dobički pri odtujitvah naložb

III. ČISTI NEIZTRŽENI DOBIČKI NALOŽB ŽIVLJ.ZAVAROVANCEV,KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEG. IV. DRUGI ČISTI PRIHODKI OD ZAVAROVANJA V.

2. Prihodki od uveljavljenih kosmatih regresnih terjatev (-) 3. Obračunani deleži pozavarovateljev (-) 4. Spremembe kosmatih škodnih rezervacij (+/-) 5. Spremembe škodnih rezervacij za pozavarovalni del (+/-) VI. SPREMEMBA OSTALIH ČISTIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ (+/-) 1. Sprememba matematičnih rezervacij 1.1. Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij 1.2. Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-) 2. Sprememba drugih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij 2.1. Sprememba kosmatih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij 2.2. Sprememba pozavarovalnega deleža (+/-) VII. ČISTI ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE VIII. ČISTI OBRATOVALNI STROŠKI

2.869.142

3.194.856

1. Stroški pridobivanja zavarovanj

803.914

811.929

99,01

2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)

-74.373

-178.870

41,58

2.146.513

2.567.358

83,61

32.100

1.484

2.163,61

3. Drugi obratovalni stroški 3.1. Amortizacija vrednosti sredstev, potrebnih za obratovanje 3.2. Stroški dela

1.273.118

1.667.255

76,36

3.2.1. plače zaposlenih

996.639

1.314.315

75,83

3.2.2. stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja

156.029

208.125

74,97

3.2.3. drugi stroški dela

120.450

144.815

83,17

14.977

30.881

48,50

826.317

867.737

95,23

-6.911

-5.561

124,28

3.3. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti skupaj z dajatvami, ki brem.podjetje 3.4. Ostali obratovalni stroški 4. Prihodki od pozavaroval. provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz posam.pozav.pog.(-)

197

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

IX. ODHODKI NALOŽB

134.481

13.315

1.010,03

129.460

13.315

972,33

2.272.894

5.533.347

41,08

9.886

13.289

74,39

9.886

13.289

74,39

-461.853

-91.022

507,41

1. 1. 31. 12. 2012

1. 1. 31. 12. 2011

Indeks 2012/2011

6.544.097

4.931.743

132,69

-461.853

-91.022

507,41

2.417.662

1.912.428

126,42

2.285.343

1.873.247

122,00

16.209

17.431

92,99

2.266.317

1.841.309

123,08

2.817

14.507

19,42

2.817

14.507

19,42

132.319

39.181

337,72

562.686

617.677

91,10

4.727

4.699

100,61

131.736

158.127

83,31

426.223

454.851

93,71

1.842.935

1.294.094

142,41

634.223

677.165

93,66

625.861

659.517

94,90

8.362

17.647

47,38

1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje 2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki

5.021

3. Prevrednotovalni finančni odhodki 4. Izgube pri odtujitvah naložb X. ČISTE NEIZTRŽLJIVE IZGUBE NALOŽB ŽIVLJ.ZAVAROVANCEV,KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEG. XI. DRUGI ČISTI ZAVAROVALNI ODHODKI 1. Odhodki za preventivno dejavnost 2. Drugi čisti zavarovalni odhodki XII. RAZPOREJENI DONOS NALOŽB, PRENESEN V IZRAČUN ČISTEGA IZIDA ZAVAROVALNICE (-) XIII. IZID IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ (I + II + III +/- IV - V +/- VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII)

D. IZRAČUN ČISTEGA IZIDA ZAVAROVALNICE I.

IZID IZ PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ, RAZEN ZDRAVSTVENIH ZAV. (A.IX)

II.

IZID IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ (B. XIII)

III. IZID IZ ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ (C. XIII) IV. PRIHODKI NALOŽB 1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah 1.1. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v družbah v skupini 1.2. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v pridruženih družbah 1.3. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v drugih družbah 2. Prihodki drugih naložb 2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb 2.2. Prihodki od obresti 2.3. Drugi prihodki naložb 2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 2.3.2. Drugi finančni prihodki 3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb 4. Dobički pri odtujitvah naložb V.

RAZPOREJEN DONOS NALOŽB, PRENESEN IZ IZKAZA IZIDA ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ (B. XII)

VI. RAZPOREJEN DONOS NALOŽB, PRENESEN IZ IZKAZA IZIDA ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ (C. X) VII. ODHODKI NALOŽB 1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje 2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki 3. Prevrednotovalni finančni odhodki 4. Izgube pri odtujitvah naložb VIII. RAZPOREJEN DONOS NALOŽB, PRENESEN V IZKAZ IZIDA IZ PREMOŽENJ. ZAV., RAZEN ZDRAV. Z. (A. II) IX. DRUGI PRIHODKI IZ ZAVAROVANJ 1. drugi prihodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj 2. drugi prihodki iz življenjskih zavarovanj 3. drugi prihodki iz zdravstvenih zavarovanj X. DRUGI ODHODKI IZ ZAVAROVANJ 1. Drugi odhodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj 2. Drugi odhodki iz življenjskih zavarovanj

2.278.114

2.198.522

103,62

2.275.850

2.182.819

104,26

2.263

15.704

14,41

3. Drugi odhodki iz zdravstvenih zavarovanj

198


XI. DRUGI PRIHODKI 1. drugi prihodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj 2. drugi prihodki iz življenjskih zavarovanj 3. drugi prihodkiiz zdravstvenih zavarovanj XII. DRUGI ODHODKI 1. Drugi odhodki iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj 2. Drugi odhodki iz življenjskih zavarovanj 3. Drugi odhodki iz zdravstvenih zavarovanj XIII. POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA PRED OBDAVČITVIJO (I+II+III+IV+V+VI-VIIVIII+IX-X+XI-XII)

4.450.394

3.320.020

134,05

1. Poslovni izid obračunskega obdobja iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj

4.906.149

3.409.098

143,91

2. Poslovni izid obračunskega obdobja iz življenjskih zavarovanj

-455.754

-89.078

511,63

XIV. DAVEK IZ DOBIČKA

858.164

926.013

92,67

XV. ODLOŽENI DAVKI

-49.828

-70.629

70,55

3.542.403

2.323.378

152,47

1. 1. 31. 12. 2012

1. 1. 31. 12. 2011

Indeks 2012/2011

3. Poslovni izid obračunskega obdobja iz zdravstvenih zavarovanj

XVI. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (XIII -XIV+XV)

E.

IZRAČUN VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA

I.

ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI

3.542.403

2.323.378

152,47

II.

DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

1.442.712

-1.784.669

-80,84

1.808.591

-2.230.836

-81,07

-365.879

446.167

-82,01

4.985.115

538.709

925,38

1. Čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku prevrednotenja v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi 2. Čisti dobički/izgube pripoznani v presežku prevrednotenja v zvezi z neopredmetenimi osnovnimi sredstvi 3. Aktuarski čisti dobički/izgube za pokojninske programe 4. Čisti dobički/izgube iz ponovne izmere finančnega sredstva, razpoložljivega za prodajo 5. Čisti dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi namenjenimi prodaji 6. Čisti dobički/izgube, ki izvirajo iz varovanja denarnih tokov pred tveganjem 7. Pripadajoči čisti dobički/izgube, pripoznani v presežku iz prevrednotenja in zadržanem dobičku/izgubi v zvezi z naložbami v kapital prid. in skupaj obvlad. družb, obrač. z uporabo kap. metode 8. Drugi čisti dobički/izgube drugega vseobsegajočega donosa 9. Davek od drugega vseobsegajočega donosa III. CELOTNI VSEOBSEGAJOČI DONOS (I+II)

199

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

2.3.

Izkaz izida kritnega sklada življenjskih zavarovanj za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012 _tabela 135 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

I. PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ 1. Obračunane zavarovalne premije 2. Sprememba prenosnih premij II. PRIHODKI NALOŽB

1.997.226 2.028.904 -31.677 641.967

1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah 1.1. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v družbah v skupini 1.2. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v pridruženih družbah 1.3. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v drugih družbah družbah 2. Prihodki drugih naložb

641.967

2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb 2.2. Prihodki od obresti 2.3. Drugi prihodki naložb

641.333 634

2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 2.3.2. Drugi finančni prihodki

634

3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb 4. Dobički pri odtujitvah naložb III. DRUGI PRIHODKI OD ZAVAROVANJA

1.224

IV. ODHODKI ZA ŠKODE

2.255.811

1. Obračunani zneski škod

2.255.829

2. Spremembe škodnih rezervacij (+/-) V. SPREMEMBA OSTALIH ZAVAROVALNO TEHNIČNIH REZERVACIJ (+/-) 1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-) 1.1. Sprememba matematičnih rezervacij brez upoštevanja udeležbe na dobičku (+/-)

-18 281.270 281.270 281.270

1.2. Sprememba matematičnih rezervacij iz naslova udeležbe na dobičku (+/-) 2. Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij VI. ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE VII. STROŠKI VRAČUNANI PO POLICAH

357.051

1. Začetni stroški 2. Inkaso,upravni, režisjki stroški 3. Zaključni stroški oziroma stroški izplačil

256.853 92.353 7.846

VII.A. ČISTI OBRATOVALNI STROŠKI 1. Stroški pridobivanja zavarovanj 2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-) 3. Drugi obratovalni stroški 3.1 Amortizacija vrednosti sredstev potrebnih za obratovanje 3.2 Stroški dela 3.2.1 Plače zaposlenih 3.2.1 Plače zaposlenih 3.2.3 Drugi stroški dela 3.3 Str. Storitev fizičnih oseb, ki ne oprav. dejav.(str. po pog. o delu, pog. o avtor. delu, v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 3.4 Ostali obratovalni stroški 4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz poz. Pog.(-) VIII. ODHODKI NALOŽB 1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje 2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki 3. Prevrednotovalni finančni odhodki 4. Izgube pri odtujitvah naložb IX. DRUGI ČISTI ZAVAROVALNI ODHODKI

509.725 32.432 470.909 8.453 270.893 214.122 31.599 25.172 8.128 191.563 -1.745 134.408 4.947 129.460 4.392

X. IZID IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ(I+II+III-IV+V-VI-VII-VIII-IX)

-392.514

X.A. IZID IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ(I+II+III-IV+V-VI-VII.A-VIII-IX)

-545.188

200


2.4.

Izkaz izida kritnega sklada življenjskih zavarovanj 2 za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012 _tabela 136 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

I. PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ 1. Obračunane zavarovalne premije 2. Sprememba prenosnih premij II. PRIHODKI NALOŽB 1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah 1.1. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v družbah v skupini 1.2. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v pridruženih družbah 1.3. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v drugih družbah družbah 2. Prihodki drugih naložb 2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb 2.2. Prihodki od obresti 2.3. Drugi prihodki naložb 2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 2.3.2. Drugi finančni prihodki 3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb 4. Dobički pri odtujitvah naložb III. DRUGI PRIHODKI OD ZAVAROVANJA

440.667 457.320 -16.654 1.381

1.381 1.381

123

IV. ODHODKI ZA ŠKODE 1. Obračunani zneski škod 2. Spremembe škodnih rezervacij (+/-) V. SPREMEMBA OSTALIH ZAVAROVALNO TEHNIČNIH REZERVACIJ (+/-) 1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-) 1.1. Sprememba matematičnih rezervacij brez upoštevanja udeležbe na dobičku (+/-) 1.2. Sprememba matematičnih rezervacij iz naslova udeležbe na dobičku (+/-) 2. Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

88.446 88.446 88.446

VI. ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE VII. STROŠKI VRAČUNANI PO POLICAH

319.709

1. Začetni stroški 2. Inkaso,upravni, režisjki stroški 3. Zaključni stroški oziroma stroški izplačil

296.576 23.133

VII.A. ČISTI OBRATOVALNI STROŠKI 1. Stroški pridobivanja zavarovanj 2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-) 3. Drugi obratovalni stroški 3.1 Amortizacija vrednosti sredstev potrebnih za obratovanje 3.2 Stroški dela 3.2.1 Plače zaposlenih 3.2.1 Plače zaposlenih 3.2.3 Drugi stroški dela 3.3 Str. Storitev fizičnih oseb, ki ne oprav. dejav.(str. po pog. o delu, pog. o avtor. delu, v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 3.4 Ostali obratovalni stroški 4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz poz. Pog.(-) VIII. ODHODKI NALOŽB 1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje 2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki 3. Prevrednotovalni finančni odhodki 4. Izgube pri odtujitvah naložb IX. DRUGI ČISTI ZAVAROVALNI ODHODKI

201

307.695 128.128 -149.632 330.082 2.326 254.726 197.813 31.441 25.473 28.283 44.746 -882 73 73

232

X. IZID IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ(I+II+III-IV+V-VI-VII-VIII-IX)

33.710

X.A. IZID IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ(I+II+III-IV+V-VI-VII.A-VIII-IX)

45.724

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

2.5.

Izkaz izida kritnega sklada življenjskih zavarovanj, vezanih na enote investicijskih skladov, za obdobje 1. 1. 2012–31. 12. 2012 _tabela 137 1. 1. 2012 - 31. 12. 2012

I. PRIHODKI OD ZAVAROVALNIH PREMIJ 1. Obračunane zavarovalne premije 2. Sprememba prenosnih premij II. PRIHODKI OD NALOŽB 1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah 1.1. Prihodki iz ddividend in drugih deležev v dobičku v družbah v skupini 1.2. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v pridruženih družbah 1.3. Prihodki iz dividend in drugih deležev v dobičku v drugih družbah družbah 2. Prihodki drugih naložb 2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb 2.2. Prihodki od obresti 2.3. Drugi prihodki naložb 2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 2.3.2. Drugi finančni prihodki 3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb 4. Dobički pri odtujitvah naložb III. DRUGI PRIHODKI OD ZAVAROVANJA IV. ODHODKI ZA ŠKODE 1. Obračunani zneski škod 2. Sprememba škodnih rezervacij V. SPREMEMBA OSTALIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ (+/-) 1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-) 1.1. Sprememba kosmatih matematičnih rezervacij brez upoštevanja udeležbe na dobičku (+/-) 1.2. Sprememba matematičnih rezervacij iz naslova udeležbe na dobičku(+/-) 2. Sprememba drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij

7.604.817 7.491.259 113.558 3.558.396

132.481 9.088 123.392 75.566 47.826 3.425.916 7.014 3.230.024 3.224.331 5.693 3.469.439 3.469.439

VI. ODHODKI ZA BONUSE IN POPUSTE VII. STROŠKI VRAČUNANI PO POLICAH

1.682.549

1. Začetni stroški 2. Inkaso, upravni, režijski stroški 3. Zaključni stroški oziroma stroški izplačil

1.118.647 462.683 101.219

VII.A. ČISTI OBRATOVALNI STROŠKI 1. Stroški pridobivanja zavarovanj 2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-) 3. Drugi obratovalni stroški 3.1 Amortizacija vrednosti sredstev potrebnih za obratovanje 3.2 Stroški dela 3.2.1 Plače zaposlenih 3.2.2 Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja 3.2.3 Drugi stroški dela 3.3 Str. Storitev fizičnih oseb, ki ne oprav. dejav.(str. po pog. o delu, pog. o avtor. delu, v zvezi z drugimi pravnimi razmerji), skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje 3.4 Ostali obratovalni stroški 4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz poz. Pog.(-) VIII. ODHODKI NALOŽB 1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje 2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki 3. Prevrednotovalni finančni odhodki 4. Izgube pri odtujitvah naložb IX. DRUGI ČISTI ZAVAROVALNI ODHODKI

2.080.006 643.354 75.259 1.365.677 21.322 747.498 584.704 92.989 69.805 5.105 591.751 -4.284 2.272.894 3.257 88.680 2.180.957 5.261

X. IZID IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ (I+II+III-IV+V-VI-VII-VIII-IX)

510.060

XA. IZID IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ (I+II+III-IV+V-VI-VII.A-VIII-IX)

112.604

202


2.6.

Prikaz sredstev in obveznosti kritnega sklada klasičnih življenjskih zavarovanj na dan 31. 12. 2012 _tabela 138 31. 12. 12

SREDSTVA

15.997.372

A. NALOŽBE V NEPREMIČNINE TER FINANČNE NALOŽBE

14.572.811

I. NALOŽBENE NEPREMIČNINE II. FINANČNE NALOŽBE V DRUŽBAH V SKUPINI IN V PRIDRUŽENIH DRUŽBAH 1. Naložbe v družbah v skupini 2. Naložbe v pridruženih družbah III. DRUGE FINANČNE NALOŽBE 1. Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom in kuponi v vzajemnih skaldih 2. Dolžniški vrednostni papirji s stalnim donosom 3. Deleži v investicijskih skladih 4,. Dana posojila z zastavno pravico 5. Druga dana posojila 6. Depoziti pri bankah IV. ZNESEK ZAVAR.-TEHNIČNIH REZERVACIJ PRENESEN POZAVAROVATELJEM - iz prenosnih premij - iz matematičnih rezervacij - iz škodnih rezervacij - iz rezervacij za bonuse in popuste - iz zavarovalno-tehničnih rezervcij v korist življenjskih zavarovancev, ki prevz. naložb. tveganje B. TERJATVE

11.070.156

3.496.273 6.382 6.207 175

1.188.996

I. TERJATVE IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV 1.Terjatve do zavarovalcev 2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov 3. Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov II. TERJATVE IZ POZAVAROVANJA

203

14.566.429

149.990 149.990

1.196

III. DRUGE TERJATVE

1.037.811

C. RAZNA SREDSTVA

234.635

1. Denarna sredstva 2. Druga sredstva

234.635

D. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

930

1.Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin 2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj 3. Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve

930

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

OBVEZNOSTI A. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA B. KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE I. Kosmate prenosne premije II. Kosmate matematične rezervacije III. Kosmate škodne rezervacije IV. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste

14.274.101 -157.906 13.763.738 223.534 13.446.722 93.482

C. KOSMATE ZAV.-TEHNIČNE REZERV. V KORIST ŽIVLJ. ZAVAROVANCEV, KI PREVZ. NALOŽB. TVEGANJE D. OBVEZN. ZA FINANČNE NALOŽBE POZAVAROVATELJEV IZ NASLOVA POZAVAROVALNIH POGODB PRI CEDENTIH E. DRUGE OBVEZNOSTI I. OBVEZNOSTI IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV 1. Obveznosti do zavarovalcev 2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov 3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov II. OBVEZNOSTI IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA III. DRUGE OBVEZNOSTI F. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

2.7.

647.499 3.681 3.457 224 13.295 630.523 20.771

Prikaz sredstev in obveznosti kritnega sklada klasičnih življenjskih zavarovanj 2 na dan 31. 12. 2012 _tabela 139 31. 12. 2012

SREDSTVA

605.527

A. NALOŽBE V NEPREMIČNINE TER FINANČNE NALOŽBE

172.852

I. NALOŽBENE NEPREMIČNINE II. FINANČNE NALOŽBE V DRUŽBAH V SKUPINI IN V PRIDRUŽENIH DRUŽBAH 1. Naložbe v družbah v skupini 2. Naložbe v pridruženih družbah III. DRUGE FINANČNE NALOŽBE 1. Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom in kuponi v vzajemnih skaldih 2. Dolžniški vrednostni papirji s stalnim donosom 3. Deleži v investicijskih skladih 4,. Dana posojila z zastavno pravico 5. Druga dana posojila 6. Depoziti pri bankah 7. Ostale finančne naložbe IV. ZNESEK ZAVAR.-TEHNIČNIH REZERVACIJ PRENESEN POZAVAROVATELJEM - iz prenosnih premij - iz matematičnih rezervacij - iz škodnih rezervacij - iz rezervacij za bonuse in popuste - iz zavarovalno-tehničnih rezervcij v korist življenjskih zavarovancev, ki prevz. naložb. tveganje

168.143 73.015 60.228

34.900 4.709 4.709

204


B. TERJATVE

302.169

I. TERJATVE IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV 1.Terjatve do zavarovalcev 2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov 3. Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov II. TERJATVE IZ POZAVAROVANJA

71.032 70.721 312 846

III. DRUGE TERJATVE

230.291

C. RAZNA SREDSTVA

4.200

1. Denarna sredstva 2. Druga sredstva

4.200

D. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

126.306

1.Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin 2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj 3. Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve

126.306

OBVEZNOSTI

347.894

A. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA B. KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE

126 157.037

I. KOSMATE PRENOSNE PREMIJE

60.052

II. KOSMATE MATEMATIČNE REZERVACIJE

96.985

III. KOSMATE ŠKODNE REZERVACIJE IV. KOSMATE REZERVACIJE ZA BONUSE IN POPUSTE C. KOSMATE ZAV.-TEHNIČNE REZERV. V KORIST ŽIVLJ. ZAVAROVANCEV, KI PREVZ. NALOŽB. TVEGANJE D. OBVEZN. ZA FINANČNE NALOŽBE POZAVAROVATELJEV IZ NASLOVA POZAVAROVALNIH POGODB PRI CEDENTIH E. DRUGE OBVEZNOSTI

190.260

I. OBVEZNOSTI IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV 1. Obveznosti do zavarovalcev 2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov 3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov II. OBVEZNOSTI IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA III. DRUGE OBVEZNOSTI F. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

205

letno poročilo

2012

8.463 181.797 471


Zavarovalnica Tilia, d. d.

2.8.

Prikaz sredstev in obveznosti kritnega sklada življenjskih zavarovanj, vezanih na enote investicijskih skladov, na dan 31. 12. 2012 _tabela 140 31. 12. 2012

SREDSTVA

27.719.851

A. NALOŽBE V NEPREMIČNINE TER FINANČNE NALOŽBE

27.617.984

I. NALOŽBENE NEPREMIČNINE II. FINANČNE NALOŽBE V DRUŽBAH V SKUPINI IN V PRIDRUŽENIH DRUŽBAH 1. Naložbe v družbah v skupini 2. Naložbe v pridruženih družbah III. DRUGE FINANČNE NALOŽBE 1. Delnice in drugi vrednostni papirji s spremenljivim donosom in kuponi v vzajemnih skladih 2. Dolžniški vrednostni papirji s stalnim donosom 3. Deleži v investicijskih skladih 4,. Dana posojila z zastavno pravico 5. Druga dana posojila 6. Depoziti pri bankah 7. Ostale finančne naložbe

27.617.984

26.776.984

841.000

IV. ZNESEK ZAVAR.-TEHNIČNIH REZERVACIJ PRENESEN POZAVAROVATELJEM - iz prenosnih premij - iz matematičnih rezervacij - iz škodnih rezervacij - iz rezervacij za bonuse in popuste - iz zavarovalno-tehničnih rezervcij v korist življenjskih zavarovancev, ki prevz. naložb. tveganje B. TERJATVE

38.271

I. TERJATVE IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV 1.Terjatve od zavarovalcev 2. Terjatve do zavarovalnih posrednikov 3. Druge terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov II. TERJATVE IZ POZAVAROVANJA

4.284

III. DRUGE TERJATVE

33.987

C. RAZNA SREDSTVA

333

1. Denarna sredstva 2. Druga sredstva

333

D. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

63.262

1.Prehodno nezaračunani prihodki od obresti in najemnin 2. Kratkoročno odloženi stroški pridobivanja zavarovanj 3. Druge kratkoročne aktivne časovne razmejitve

63.262

206


OBVEZNOSTI

27.105.429

A. PRESEŽEK IZ PREVREDNOTENJA B. KOSMATE ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE I. Kosmate prenosne premije II. Kosmate matematične rezervacije III. Kosmate škodne rezervacije IV. Kosmate rezervacije za bonuse in popuste C. KOSMATE ZAV.-TEHNIČNE REZERV. V KORIST ŽIVLJ. ZAVAROVAN., KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

27.034.945

D. OBVEZN. ZA FINANČNE NALOŽBE POZAVAROVATELJEV IZ NASLOVA POZAVAROVALNIH POGODB PRI CEDENTIH E. DRUGE OBVEZNOSTI

70.484

I. OBVEZNOSTI IZ NEPOSREDNIH ZAVAROVALNIH POSLOV 1. OBVEZNOSTI DO ZAVAROVALCEV 2. Obveznosti do zavarovalnih posrednikov 3. Druge obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov II. OBVEZNOSTI IZ SOZAVAROVANJA IN POZAVAROVANJA

43.015

III. DRUGE OBVEZNOSTI

27.469

F. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

207

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

3. IZKAZ KAPITALSKE USTREZNOSTI ZA PREMOŽENJSKA ZAVAROVANJA NA DAN 31. 12. 2012

_tabela 141

Izkaz kapitalske ustreznosti za premoženjska zavarovanja (KUS - P) na dan Računovodski izkazi so : revidirani, nerevidirani

31. 12. 2012 (v EUR) ZNESEK

TEMELJNI KAPITAL (106.ČLEN ZZAVAR)

TEKOČE LETO

PREDHODNO LETO

8.950.171

8.950.171

Vplačani osnovni kapital, razen na podlagi kumulativnih prednostnih delnic vplačanega osnovnega kapitala oziroma ustanovni kapital

1

Sredstva na računih članov družbe za vzajemno zavarovanje

2

Kapitalske rezerve, razen kapitalskih rezerv povezanih s kumulativnimi prednostnimi delnicami

3

Rezerve iz dobička, razen rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže

4

2.334.776

1.095.276

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let

5

1.240.220

1.064.970

Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno tehničnih rezervacij

6

Lastne delnice in lastni poslovni deleži

7

Neopredmetena dolgoročna sredstva

8

870.364

898.922

Prenesena čista izguba iz prejšnjih let

9

Neporavnana izguba obračunskega obdobja povečana za prihodke za odloženi davek iz neizrabljenih davčnih izgub

10

Razlika med nediskontiranimi in diskontiranimi škodnimi rezervacijami

11

Temeljni kapital ([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]-[7]-[8]-[9]-[10]-[11])

12

11.654.803

10.211.495

Zajamčeni kapital

13

3.500.000

3.500.000

Izpolnjevanje zahteve iz četrtega odst. 106.člena Zzavar ([12]-[13])

14

8.154.803

6.711.495

ZNESEK DODATNI KAPITAL ( 107.ČLEN ZZAVAR) Vplačani osnovni kapital na podlagi kumulativnih prednostnih delnic

15

Kapitalske rezerve povezane s kumulativnimi prednostnimi delnicami

16

Podrejeni dolžniški instrumenti

17

Polovica nevplačanega vpoklicanega kapitala oziroma ustanovnega kapitala (druga alinea 2.točke drugega odst.107.člena Zzavar)

18

Dodatni kapital {([15]+[16]+[17]+[20], vendar ne več kot 50 % glede na nižjega izmed temeljnega oziroma minimalnega kapitala)+[18]+[19]}

19

TEKOČE LETO

PREDHODNO LETO

0

0

ZNESEK RAZPOLOŽLJIVI KAPITAL IN IZKAZ KAPITALSKE USTREZNOSTI (108.ČLEN ZZAVAR) Skupaj temeljni in dodatni kapital ([12]+[21])

22

Udeležba po 1.točki prvega odst.108.člena Zzavar

23

Naložbe po 2.točki prvega odst.108.člena Zzavar

24

Nelikvidna sredstva ([26]+[27]+[28])

25

Naložbe v delnice borze in klirinško depotne družbe (3.točka prvega odst.108.člena ZZavar)

26

Terjatve iz naslova vplačil v jamstveni sklad pri klirinško depotni družbi (3.točka pvega odst.108.člena Zzavar)

27

Terjatve iz naslova vplačil v sklade, ki so namenjeni vzajemnemu jamstvu za izpolnitev obveznosti več oseb (3.točka prvega odst.108.člena Zzavar)

28

TEKOČE LETO

PREDHODNO LETO

11.654.803

10.211.495

Razpoložljivi kapital zavarovalnice ([20]-[21]-[22]-[23])

29

11.654.803

10.211.495

Zahtevani minimalni kapital

30

10.068.319

8.953.784

Presežek oziroma primanjkljaj razpoložljivega kapitala zavarovalnice ([27]-[28])

31

1.586.483

1.257.711

208


4. IZKAZ KAPITALSKE USTREZNOSTI ZA ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA NA DAN 31. 12. 2012

_tabela 142

Izkaz kapitalske ustreznosti za življenjska zavarovanja (KUS - Ž) na dan Računovodski izkazi so : revidirani, nerevidirani

31. 12. 2012 v EUR ZNESEK

TEMELJNI KAPITAL (106.ČLEN ZZAVAR)

TEKOČE LETO

PREDHODNO LETO

5.367.502

5.367.502

Vplačani osnovni kapital, razen na podlagi kumulativnih prednostnih delnic vplačanega osnovnega kapitala oziroma ustanovni kapital

1

Sredstva na računih članov družbe za vzajemno zavarovanje

2

Kapitalske rezerve, razen kapitalskih rezerv povezanih s kumulativnimi prednostnimi delnicami

3

52

52

Rezerve iz dobička, razen rezerv za lastne delnice in lastne poslovne deleže

4

336.491

336.491

Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let

5

Presežek iz prevrednotenja v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno tehničnih rezervacij

6

0

0

Lastne delnice in lastni poslovni deleži

7

Neopredmetena dolgoročna sredstva

8

107.186

90.418

Prenesena čista izguba iz prejšnjih let

9

1.099.661

943.082

Neporavnana izguba obračunskega obdobja povečana za prihodke za odloženi davek iz neizrabljenih davčnih izgub

10

487.615

156.579

Temeljni kapital ([1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]-[7]-[8]-[9]-[10])

11

4.009.583

4.513.966

Zajamčeni kapital

12

3.500.000

3.500.000

Izpolnjevanje zahteve iz 4. odst. 106.člena Zzavar ([11]-[12])

13

509.583

1.013.966

ZNESEK DODATNI KAPITAL ( 107.ČLEN ZZAVAR) Vplačani osnovni kapital na podlagi kumulativnih prednostnih delnic

TEKOČE LETO

PREDHODNO LETO

0

0

14

Kapitalske rezerve povezane s kumulativnimi prednostnimi delnicami

15

Podrejeni dolžniški instrumenti

16

Vrednost matematične rezervacije (prva alinea 2.točke drugega odst.107.člena Zzavar)

17

Polovica nevplačanega vpoklicanega kapitala oziroma ustanovnega kapitala (druga alinea 2.točke drugega odst.107.člena Zzavar)

18

Dodatni kapital {([14]+[15]+[16]+[17]+[18], vendar ne več kot 50 % glede na nižjega izmed temeljnega oziroma minimalnega kapitala)}

19

ZNESEK RAZPOLOŽLJIVI KAPITAL IN IZKAZ KAPITALSKE USTREZNOSTI (108.ČLEN ZZAVAR)

209

Skupaj temeljni in dodatni kapital ([11]+[19])

20

Udeležba po 1.točki prvega odst.108.člena Zzavar

21

Naložbe po 2.točki prvega odst.108.člena Zzavar

22

Nelikvidna sredstva ([24]+[25]+[26])

23

Naložbe v delnice borze in klirinško depotne družbe (3.točka prvega odst.108.člena ZZavar)

24

Terjatve iz naslova vplačil v jamstveni sklad pri klirinško depotni družbi (3.točka 1. odst.108.člena Zzavar)

25

Terjatve iz naslova vplačil v sklade, ki so namenjeni vzajemnemu jamstvu za izpolnitev obveznosti več oseb (3.točka 1. odst.108.člena Zzavar)

26

TEKOČE LETO

PREDHODNO LETO

4.009.583

4.513.966

Razpoložljivi kapital zavarovalnice ([20]-[21]-[22]-[23])

27

4.009.583

4.513.966

Zahtevani minimalni kapital

28

3.500.000

3.500.000

Presežek oziroma primanjkljaj razpoložljivega kapitala zavarovalnice ([27]-[28])

29

509.583

1.013.966

letno poročilo

2012


Zavarovalnica Tilia, d. d.

5. POJASNILA K IZKAZU FINANČNEGA POLOŽAJA 5.1.

Finančne naložbe

Med finančnimi naložbami zavarovalnica nima podrejenih obveznic.

5.2.

Finančne obveznosti

Družba je revolving posojilo pri SKB banki zavarovala z menicami.

6. POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA 6.1.

Osnove za razporejanje naložb

Iz izkaza izida poslovanja življenjskih zavarovanj se določene donose naložb prenaša v izid rednega delovanja. Osnove za te prenose so naložbe, ki so zajete v življenjskih zavarovanjih in so financirane iz lastnih virov (iz kapitala življenjskih zavarovanj). Razporejenega donosa naložb, prenesenega v izkaz izida iz rednega delovanja, v letu 2012 ni. Iz izkaza izida rednega delovanja se v izid premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, razporeja donos naložb, prenaša realiziran donos iz naložb kritnega premoženja, ki je bil v letu 2012 ustvarjen v višini 12.041 EUR.

210


Smo ekološko ozaveščeni – Letnega poročila 2012 nismo tiskali.


Zavarovalnica Tilia, d. d., Letno poročilo 2012  
Zavarovalnica Tilia, d. d., Letno poročilo 2012  
Advertisement