Page 1

Mladinske vsebinske mreže 2009 − 2012.


Uvod Vsebinske mladinske mreže predstavljajo celovit pristop h krepitvi mladinskega nevladnega sektorja v Sloveniji in projektno odgovarja na izzive, ki jih je Evropska unija opredelila v razvojnih prioritetah za obdobje 2009-2013: "Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja". Projekti Mladinski delavec, Aktivendržavljan.si, ZaVedno mladi, Mladi odpiramo prostor, Mreža MGS: razvoj potencialov mladinskih organizacij za medgeneracijsko sožitje in sodelovanje, Omrežen.si, Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih, in Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, so skupek partnerjev in aktivnosti, ki bodo v treh letih izpeljali številna usposabljanja, konference, delavnice, akcije ... V tej brošuri vam vse vsebinske mladinske mreže predstavljamo naše projekte – vsak je na kratko opisan, posebej pa izpostavljamo dodano vrednost, ki jo mreže prinašajo v mladinski sektor in pomen mrež za mlade. Poleg vsake predstavitve so tudi kontaktni podatki mrež. Spodbujamo vse, da jih uporabite, se z mrežami povežete in sodelujete, saj smo mnenja, da nam lahko močno koristijo.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinikovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja.«


MLADINSKI DELAVEC Razvoj modelov neformalnega in formalnega izobraževanja za mladinskega delavce za vkljuËevanje v programe organizacij Glavna ideja projekta Mladinski delavec je priprava programov izobraževanja za formalne in neformalne oblike izobraževanja za mladinsko delo. Glavni cilj projekta je priprava programa izbirnega predmeta v srednješolskem izobraževanju različnih usmeritev, izdelava programa za visokošolsko izobraževanje ter razviti model neformalnega izobraževanja za poklicni profil mladinski delavec ob upoštevanju ustreznih tujih in domačih izkušenj mladinskih organizacij, ki imajo razvite sisteme notranjega izobraževanja.

Opis dodane vrednosti za mladinski sektor • izdelava izobraževalnih programov; • identificiranje ključnih kompetenc mladinskega dela; • premislek o oblikovanju nacionalnih standardov mladinskega dela; • izdelava zasnutka sistema kvalifikacijskih stopenj za poklicni profil mladinski delavec; • s pripravo strokovnih podlag projekta tematizacija novega znanja; • ciljno usmerjeno raziskovalno in razvojno delo; • izdelava modelnega organa za podeljevanje certifikacijskih listin kot zasnutek bodočega nacionalnega certifikacijskega centra za potrebe mladinskega dela; • promocija celotnega polja mladinskega dela.

Opis dodane vrednosti za mlade V okviru projekta bodo mladi imeli: • možnost sodelovanja pri oblikovanju programov izobraževanja v fazi priprav programov; • možnost uporabe formalnih in neformalnih oblik izobraževanja za mladinsko delo, ko bodo le-te izoblikovane; • dodatna možnost medsebojnega na konkretni problem usmerjenega komuniciranja z uporabo projektne spletne strani www.mladinski-delavec.si; • dodatne možnosti neformalnega izobraževanja z uporabo digitalne knjižnice projekta.

Kontaktni podatki Vodja konzorcija: IRDO – INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI Preradovičeva ulica 26 2000 Maribor

M: 031 344 883 F: 02 429 71 04 www.mladinski-delavec.si

Kontaktni osebi: Andrej Fištravec @: andrej.fistravec@zrss.si Matej Cepin @: matej.cepin@skavt.net


AKTIVENDRŽAVLJAN.SI Razvijanje aktivnega državljanstva mladih Aktivno državljanstvo se tiče vseh, tudi mladih. Prav zato želimo s projektom aktivendržavljan.si mlade seznaniti z razsežnostjo aktivnega državljanstva in njihovo odgovornostjo, ki jo imajo kot državljani do družbe. Predvsem želimo spodbuditi interes mladih za dejavnejše vključevanje v družbeno dogajanje in k aktivnejšemu sooblikovanju družbe prihodnosti. Projekt aktivendržavljan.si je zasnovan na štirih ravneh, in obsega: • informacijsko in svetovalno dejavnost, ki mladim zagotavljala potrebne informacije, svetovanje, zagovorništvo in strokovno podporo pri njihovem aktivnejšemu vključevanju v družbo; • neformalno izobraževanje in usposabljanje, ki omogoča pridobitev različnih kompetenc za aktivno državljanstvo; • vključevanje in sodelovanje mladih v družbenih procesih zajema sodelovanje mladih v procesih odločanja, kampanjah, natečajih, oblikovanje predlogov za izboljšanje njihovega položaja, načrtovanje uresničevanja njihovih idej v lokalnem okolju, ipd.; • regionalna in nacionalna srečanja mladih, posveti, razprave za oblikovanje skupnih stališč do različnih družbenih tem.

Opis dodane vrednosti za mladinski sektor • uvajanje sodobnih/inovativnih pristopov spodbujanja mladih k aktivnemu razmišljanju in sodelovanju v mladinskih procesih na lokalnem in nacionalnem nivoju;

• krepitev kompetenc mladinskih delavcev in multiplikatorjev za delo z mladimi; • povezovanje formalnega in neformalnega sistema izobraževanja za udejanjanje aktivnega državljanstva mladih;

• vzpostavitev elektronskega sistema beleženja neformalno pridobljenega znanja (mladinska kartica Aktivendržavljan.si); • krepitev dialoga med mladimi in predstavniki lokalne/nacionalne ravni za izboljšanje položaja mladih v družbi.

Opis dodane vrednosti za mlade V okviru projekta bodo mladi: • spoznali razsežnosti aktivnega državljanstva; • spoznali temeljne človekove pravice in načine za njihovo uveljavljanje; • razvili spretnosti razpravljanja, argumentiranja in sklepanja kompromisov; • spoznali procese in strategije reševanja konfliktov; • spoznali strategije kritičnega mišljenja ter razvijali spretnosti za odgovoren in kritičen prispevek k javnem življenju; • razvili sposobnosti sprejemanja odločitev

na podlagi dejstev in informacij v konkretnih življenjskih situacijah; • izboljšali organizacijske spodobnosti in veščine; • aktivno izražali svoje zamisli, ideje in mnenja v okviru natečajev ustvarjalnosti in drugih oblik sodelovanja; • aktivno sodelovali pri nastajanju mladinskih politik in sprejemanju mladinskih zakonov; • oblikovali in udejanjali predloge za izboljšanje položaja mladih na lokalni oz. nacionalni ravni; • razvili druge kompetence za aktivno in odgovorno vlogo v življenju in družbi.

Kontaktni podatki Vodja konzorcija: Zavod PIP Gosposvetska c. 83 2000 Maribor

T: 02 234 32 46 F: 02 234 21 47 www.aktivendrzavljan.si

Kontaktna osebi: Brigita Horvat @: brigita.horvat@zavodpip.si Miha Šimon @: miha.simon@zavodpip.si


ZaVedno mladi Senzibiliziranje javnosti za teme mladih Projekt senzibiliziranja javnosti za teme mladih ali projekt ZaVedno mladi, kot smo ga poimenovali, s svojimi aktivnostmi dosega številne javnosti. Sestavljen je iz vrste aktivnosti, ki bodo skupaj pripomogle k večji prepoznavnosti mladih v družbi. Kljub temu, da se mladinske organizacije že dlje časa trudimo povečati vpliv mladih v družbi, je javnost še vedno precej slabo ozaveščena o dejanskem položaju mladih ter o družbeno koristnih aktivnostih mladih in mladinskih organizacij. Skozi aktivnosti projekta želimo osvestiti širšo javnost o mladinskih tematikah in problematikah, ter tako vplivati na pozitivno podobo mladih v javnosti.

Dodana vrednost za mladinski sektor • razvoj uporabnih modelov in orodij za načrtovanje in izvajanje komunikacije z najrazličnejšimi javnostmi organizacij; • izvajanje usposabljanj za mladinske delavce in dodajanje vsebine mladinskim programom; • ozaveščanje medijev o specifikah mladinskega sektorja; • ustvarjanje priložnosti za predstavitev mladinskih aktivnosti.

Dodana vrednost za mlade • ozaveščanje medijev o mladih kot družbeni skupini; • usposabljanja in vrstniške delavnice za dvig mladim potrebnih kompetenc; • natečaji za prispevke mladih; • pilotne izvedbe delavnic mrežnih aktivnosti na konzorcijskih šolah.

Kontaktni podatki Vodja konzorcija: Mladinski svet Slovenije Erjavčeva 4 1000 Ljubljana

T: 01 425 60 55 F: 01 425 60 56 www.zavednomladi.si

Kontaktni osebi: Sara Drašković @: zavednomladi@mss.si Maja Albahari Vernik @: projekti@mss.si


Mladi odpiramo prostor Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik Projekt Mladi odpiramo prostor: »Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik« spodbuja vlogo mladih pri razvoju demokratične družbe, še posebej v lokalnem javnem življenju. Poslanstvo projekta, kot je tudi že razvidno iz njegovega imena, je vzpostaviti in razviti mladinske politike na ravni lokalnih skupnosti – tako na vertikalnem nivoju, kot tudi v področnih mladinskih politikah, kot so stanovanjski, zaposlitveni, izobraževalni ipd. ukrepi za mlade.

Opis dodane vrednosti za mladinski sektor • spletna stran o lokalnih mladinskih politikah predstavlja orodje za izvajanje ukrepov s področij mladinskih politik za lokalne skupnosti (občinske uprave in politike) ter mlade (mladinske organizacije, mladinske skupine in mlade posameznike). Na spletni strani bodo objavljene vsebine, ki bodo omogočale takojšen pristop k izvrševanju predlaganih ukrepov; • preučevanje in modeliranje na področnih lokalnih mladinskih politikah: projekt (1) identificira primere dobrih praks lokalnih skupnosti, ki imajo določene področne politike dobro razvite; (2) primere dobrih praks prenaša v druga okolja; (3) ta vzorec prenosa analizira in ga (4) predlaga kot enega možnih načinov ukrepanja v določeni področni politiki vsem lokalnim skupnostim. Obravnavane področne mladinske politike: zaposlovanje, stanovanja, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje in varovanje okolja, prostočasne dejavnosti; • izdelani in izvedeni izobraževalni moduli tako za mladinske organizacije kot tudi za lokalne skupnosti, ki bodo preko spletne strani in publikacij na voljo tudi po končanem projektu; • spodbujanje udeležbe mladih v nevladnih organizacijah in političnih aktivnostih: • projekt spodbuja in usposablja mlade za delo v mladinskih organizacijah in spodbuja udeležbo mladih (preko lokalnih mladinskih svetov) na lokalnih volitvah; • spodbujanje vpeljave struktur, ki omogočajo uresničitev področnih politik tako, da mladim omogočajo sodelovanje pri odločitvah in razpravah, ki se nanašajo nanje; • spodbujanje ustanavljanja in razvoja mladinskih svetov lokalnih skupnosti s konkretno pomočjo občinskim upravam in mladim (ter mladinskim organizacijam); • testno preverjanje možnosti dvodomnega mladinskega sveta lokalne skupnosti.

Opis dodane vrednosti za mlade • s projektom dosegamo temeljno doktrino, da se mladi ne le učijo o demokraciji in poslušajo o njej, temveč jim projekt daje možnost, da jo uporabljajo; • uporabna vrednost konkretnih rezultatov projekta v procesu oblikovanja politik in s tem izboljšanje položaja mladih v obdobju po zaključku projekta; • izboljšanje dostopnosti mladih do različnih programov in oblik vseživljenjskega učenja v okoljih, kjer mladi nimajo možnosti za udeležbo; projekt jim daje kompetence in jih spodbuja k aktivnemu udejstvovanju v različnih mladinskih strukturah in

s tem omogoča tudi manj aktivnim mladim, da se vključujejo v mladinske strukture; • dvigovanje kakovosti vzgojno izobraževalnega sistema s povečanjem pestrosti obstoječega predmeta državljanske vzgoje z vsebinami, ki so namenjene samo mladim. • preko usposabljanj se razvijajo kompetence, ki mladim omogočajo večjo udeležbo v družbenem življenju; • skozi projekt zagotavljamo informiranje mladih o zadevah, ki jih zadevajo.

Kontaktni podatki Vodja konzorcija: Mladinski svet Ajdovščina Vipavska cesta 11 52720 Ajdovščina

M: 040 475 677 www.mladi-in-obcina.si

Vodja konzorcija: Mladinski svet Ajdovščina Vipavska cesta 11 52720 Ajdovščina


MREŽA MGS Razvoj potencialov mladinskih organizacij za medgeneracijsko sožitje in sodelovanje Mreža MGS - razvoj potencialov mladinskih organizacij za medgeneracijsko sožitje in sodelovanje Vizija projekta Mreža MGS je da bi v letu 2013 mladinske in druge organizacije v mreži MGS imele razvite potenciale za ustvarjanje medgeneracijskega sožitja in stičnih točk za sodelovanje. Znanje o poznavanju med generacijskih potreb, problemov in možnosti bo zbrano, verificirano in na voljo vsem. V smislu »učečega se okolja« bo to znanje uporabno, pretočno in priznano kot dodana vrednost pri razvoju družbe na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Opis dodane vrednosti za mladinski sektor • s projektom želimo oblikovati nove pristope pri razvijanju politik, ki morajo poudarjati medgeneracijsko solidarnost in sodelovanje, s čimer bomo prispevali k skladnejšemu družbenemu razvoju; • razviti želimo diskurz, ki bo temeljil na pozitivnih vrednotah in vidikih in ne na predsodkih ter bo usmerjen v izkoriščanje potenciala mladih in starejših; • prepoznati in nadgraditi obstoječe dobre prakse in prispevati k večji prepoznavnosti; • s projektom želimo prispevati k večjemu razvoju medgeneracijskega prostovoljstva, ki bo prispevalo k socialni povezanosti; • povezati organizacije, ki se prepoznavajo kot medgeneracijske, prepoznati njihove metode dela in jih ponuditi ostalim organizacijam;

• socialne in državljanske kompetence, ki jih bo razvijal projekt Mreža MGS bodo prispevale k trajnostnemu razvoju, ki vključuje medsebojno povezana okoljska, gospodarska in socialna vprašanja; • mladinskim organizacijam bo na voljo mreža primerov dobrih praks organizacij, ki se prepoznavajo kot medgeneracijske; • vzpostavitev socialnih partnerstev s šolskim sistemom, organi oblasti, lokalnimi udeleženci in drugimi; • vključitev strokovnjakov s področja MGSa in prenos njihovega znanja v mladinski sektor; • bilten Generacija, ki predstavlja aktualne teme in dogajanje v mladinskih organizacijah skozi oči medgeneracijskega sobivanja in sodelovanja;

Opis dodane vrednosti za mlade • zbrano in na voljo bo znanje metod dela z več generacijami v organizacijah; • mladim bomo ponudili izobraževanja in izpopolnjevanja z vidika dela z različnimi generacijami; • za mladinske vodje bomo pripravili kompetenčni model, ki bo opredeljeval znanje in veščine potrebno za ustrezno izvajanje mladinskih programov.

Mladi bodo v okviru projekta • sposobni prepoznati MGS kot dodano vrednost in obliko vseživljnjskega učenja; • spoznali in razumeli razsežnosti medgeneracijskega sobivanja in sodelovanja; • pridobili kompetence in znanja o komunikaciji, sodelovanju in delu z več generacijami; • pridobili izkušnje iz projektnega, timskega dela; • spoznali metode dela drugih organizacij; • lahko nadgradili že obstoječe programe v organizacijah z novimi metodami dela.

Kontaktni podatki Vodja konzorcija: Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija Parmova 33 1000 Ljubljana

T: 01 300 08 20 F: 01 436 14 77 www.mgs-mreza.si

Kontaktni osebi: Ivo Štajdohar @: pisarna@zts.org Polona Rožman @: polona@scout.si


Omrežen.si & Omrežena.si Razvijanje socialnega kapitala mladih Omrežen.si & Omrežena.si je projekt, ki mladim omogoča razvoj socialnega kapitala. Za socialni kapital je pomemben celostni razvoj mladega človeka, razvijamo sistem zgodnjega načrtovanja in oblikovanja lastne učno-poklicne kariere. V projektu bo skupno sodelovalo več kot 300 mladih (tudi mladih z manj priložnostmi), ki z delom v manjših skupinah, medvrstniškim učenjem in povezovanjem s potencialnimi delodajalci razvijajo svoj socialni kapital. Za pomoč mladim pri tem usposabljamo sodelujoče mladinske delavce, pripraviljamo spletne aplikacije (internetno stran, elektronske učilnice, orodja za beleženje socialnega kapitala) ter se povezujemo z različnimi organizacijami po Sloveniji, ki lahko mladim pri razvoju socialnega kapitala kakorkoli pripomorejo.

Opis dodane vrednosti za mladinski sektor • razvoj znanja s področja socialnega kapitala in načrtovanja osebno poklicne orientacije v sodelujočih organizacijah; • mreženje: povezovanje organizacij z relevantnimi posamezniki in organizacijami, ki lahko mladim pripomorejo pri razvoju socialnega kapitala; • mreženje med organizacijami, povezanimi v konzorcij – prenos in povezovanje obstoječega znanja in izkušenj.

Opis dodane vrednosti za mlade • možnost razvoja socialnega kapitala; • možnost načrtovanja osebne karierne poti s poudarkom na socialnem kapitalu; • možnost povezovanja s pomembnimi deležniki; • možnost učenja skupaj – delo v vrstniških skupinah; • možnost vključevanja v skupna izobraževanja in delavnice na temo socialnega kapitala; • možnost večjega vključevanja v projekte vključenih konzorcijskih partnerjev.

Kontaktni podatki Vodja konzorcija: Društvo mladinski ceh Rakovniška ulica 6 1000 Ljubljana

T: 01 427 71 40 F: 01 427 30 40 www.omrezen.si

Kontaktna oseba: Alenka Blazinšek @: alenka@mladinski-ceh.si


PROJEKT SM RIS Mladinska mreža razvoja raziskovalne kulture mladih Raziskovalno delo mladih, poznavanje znanosti in tehnologije ter sprejemanje znanosti kot sestavnega dela prihodnosti je osnova za krepitev ustvarjalne in inovacijske sposobnosti mladih, kar pa je ključnega pomena za gospodarsko in socialno blaginjo ter zagotavljanje kakovostne prihodnosti naslednjih generacij. Skozi projekt Mladinska mreža razvoja raziskovalne kulture mladih SM RIS želimo povečati vlogo mladinskih organizacij pri uvajanju mladih v čim zgodnejše raziskovanje in jim približati raziskovalno dejavnost. Glavni cilj projekta je skozi eksperimentalno, znanstveno in umetniško izražanje opozoriti strokovno in širšo javnost na pomen aktivne vloge mladih za kvalitetnejšo prihodnost.

Opis dodane vrednosti projekta sm ris za mladinski sektor • dvig kakovosti vloge mladinskih organizacij pri uvajanju mladih v čim zgodnejše raziskovanje in pri promociji znanosti; • uvajanje novih, mladim prijaznih metod dela, ki jih lahko mladinske organizacije za razvoj lastnih vsebin hitro in lahko vključijo v svoje delovanje; • razvoj kompetenc mladinskih delavcev in multiplikatorjev za delo z mladimi na področju promocije znanosti in raziskovalnega dela; • pospeševanje sodelovanja mladinskih organizacij s šolami in drugimi strokovnimi organizacijami na polju raziskovalne dejavnosti mladih, • razvoj didaktičnih orodij, ki bodo mladinskim organizacijam v pomoč pri predstavitvi raziskovalne dejavnosti mladim in pri promociji znanosti; • vzpostavitev trajne mreže v katero je vključenih 22 konzorcijskih in 22 zunanjih partnerjev, ki so se združili za doseg cilja razvoja raziskovalne kulture mladih.

Opis dodane vrednosti projekta sm ris za mlade • uvajanje mladih v raziskovalno delo, znanost in tehnologijo; • dvig raziskovalne kulture in raziskovalnih vrednot pri mladih preko vseh mladinskih okolij v povezavi z gospodarstvom in slovenskim šolskim sistemom; • skozi eksperimentalno, znanstveno in umetniško izražanje opozoriti strokovno in širšo javnost na pomen aktivne vloge mladih za kvalitetnejšo prihodnost in mladim tako zagotoviti večje možnosti za aktivno vključevanje v raziskovalno delo in splošno aktivno državljanstvo; • vzpodbujanje mladih k razmišljanju, samostojnosti, spoštovanju različnosti in združevanju v okviru raziskovalnih, znanstvenih in znanstveno-umetniških vsebin z novimi pedagoško-didaktičnimi pristopi; • oblikovanje trajnostno kreativnega okolja, ki bo mlade iz urbanih in podeželskih okolij vzpodbujalo k kreativnosti, zgodnji raziskovalni dejavnosti in ustvarjanju inovativnih rešitev v lastnem okolju ter krepitvi simbolnega interdisciplinarnega povezovanja različnih ved z znanostjo ter prispevek k razvoju ključnih kompetenc in trajnostnem razvoju na lokalni, regionalni, nacionalni in EU ravni.

Kontaktni podatki Vodja konzorcija: Evropski kulturni in tehnološki center Maribor Streliška cesta 150 2000 Maribor

T: 0059 080 285 F: 0059 080 289 www.sm-ris.eu

Kontaktni osebi: Dragica Marinič @: dragica.marinic@ektc.si Mišel Vugrinec @: misel.vugrinec@ektc.si


Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga Medkulturni dialog in razumevanje drugih kultur Projekt Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga je pisana mešanica vsebin in metod spoznavanja drugačnih kultur. Namen projekta je skozi aktivno participacijo mladih spodbujati učinkovit medkulturni dialog v družbi. Glede na to je glavni cilj projekta razvijanje različnih priložnosti za dostop do informacij o drugih kulturah ter za priznavanje medkulturnih zmožnosti mladih s pomočjo priložnostnega in neformalnega izobraževanja.

Opis dodane vrednosti za mladinski sektor • razvoj modela izobraževalnega programa za izvajanje aktivnosti medkulturnega dialoga za mladinske delavce; • kakovostno povezovanje in sodelovanje med organizacijami iz področja mladinskega dela; • vzpostavitev sodelovanja med mladinskim sektorjem in srednjimi ter osnovnimi šolami; • zviševanje vidnost in prepoznavnost aktivnosti mladinskega sektorja; • razvoj modela priznavanja kompetenc mladinskih delavcev za medkulturni dialog; • razvoj metodologije za spremljanje stopnje tolerantnosti mladih do drugačnih kultur.

Opis dodane vrednosti za mlade • razvoj modela izobraževanja »Urice medkulturnega dialoga« za usposabljanje mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga; • povečanje in formalno priznavanje kompetenc mladih za medkulturni dialog; • povečanje možnosti za aktivnosti mladih v prostem času; • povečanje možnosti za osebnostni razvoj mladih; • obogatitev formalnih šolskih programov z neformalnimi učnimi tehnikami in metodami.

Kontaktni podatki Vodja konzorcija: Mladinski center Dravinjske doline Žička cesta 4 A 3210 Slovenske Konjice T: 03 759 13 20 F: 03 759 13 21 www.mcdd.si Kontaktni osebi: Laura Krančan @: laura.krancan@mcdd.si Karmen Kukovič @: karmen.kukovic@mcdd.si


Predstavitvena brošura ESS mrež  

Predstavitvena brošura osmih mladinskih mrež.