Page 1

XII. évfolyam 6. szám 2011. június Kistérségi havilap

Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

A reneszánsz varázsa

Új logisztikai központ Nagypáliban Mosolygós nap, mosolygós vállalkozás – e szellemben és a Himnusz ünnepélyességével kezdõdött a Waberer's Zrt. új logisztikai központjának felavatása Nagypáliban május 30-án. A napsütéses délutánon Köcse Tibor polgármester ünnepi beszédében frappáns

szófordulattal utalt rá, hogy még a nap is szebben süt a lógójában is napsugarat hordozó cég avatási ünnepségén. Megemlítette, hogy a falu a jelentõs napenergia-felhasználás révén „Napkorona-bajnok” település, s szimbolikus (Folytatás a 2. oldalon)

M E G O L D E N T MINDENT MEGOLDUNK FOGÁSZAT!

Az egyedülálló egervári várkastély. Az elsõ ismert említés 1288ban történt a mai várkastély elõdjérõl, amely egy mocsárvár volt. Mátyás király 1476-ban várépítési engedélyt adott Egerváry László földesúrnak, a munkálatok 1490-ig tartottak. Mai jellegzetes alakját pedig 1569-ben nyerte el az épület, amikor Nádasdy Kristóf alapjaiból újjáépíttette a várat egységes koncepció jegyében, reneszánsz stílusban. A Széchenyi család 1712-13ban korabarokk stílusban részben átalakíttatta a várkastélyt.

Napjainkban az egervári várkastély Kelet-Közép-Európa egyik legépebben megmaradt reneszánsz várkastélya, Magyarország mûemlékállománya közül itt jelenik meg a legtisztábban a szabályos négy olaszbástyás, négyszög alakú, olasz (Folytatás a 2. oldalon)

Teljes körû szájsebészeti, fogászati és fogtechnikai szolgáltatás EGY HELYEN saját fogtechnikai laboratóriummal! • Implantátumok szájsebészeti mûtétek • Röntgendiagnosztika • Fogászati kezelések • Fogpótlások a fogtechnikus közvetlen közremûködésével • Újdonságok - Zirconium Rövid határidõ, magas minõség, megfizethetõ ár!

Cím: Zalaegerszeg, Csendes u.34. Bejelentkezés: 06 70398 1569


2

Észak-Nyugat Zala

Új logisztikai központ Nagypáliban

A Waberer's International Zrt. elnök-vezérigazgatója köszönetet mond az önkormányzatnak és a közremûködõknek.

(Folytatás az 1. oldalról) értelemben is fontos a napsütés, amely a Waberer's idetelepülésével, s az ugyancsak itt mûködõ Cargo Logistic Kft. révén tovább erõsödik, hiszen mind a bevételek növekedése, mind az új munkahelyek megteremtése növeli a település esélyeit. Köcse Tibor köszöntötte a vendégeket, így Vigh László országgyûlési képviselõt, Wáberer Györgyöt, a Waberer's International Zrt. elnök-vezérigazgatóját, tulajdonosát, az engedélyezésben résztvevõ hatóságok kép-

viselõit, Kovács Attila tervezõt, akinek a munkájával létrejött az esztétikus és célszerû épület. Fatér Géza díszpolgárt – aki már sokat tett a település érdekében – szintén üdvözölhette, csakúgy, mint Kulcsár Bélát, a kivitelezõ Vasi Aszfalt Kft. ügyvezetõjét, Ihász László felelõs mûszaki vezetõt, a környékbeli polgármestereket, az önkormányzat képviselõit és dolgozóit, jeles közéleti személyiségeket. Az ünnepségen az Egervári László Általános Iskola és Nap-

A reneszánsz varázsa (Folytatás az 1. oldalról) eredetre viszszanyúló reneszánsz elrendezés. A várkastélyban kerül kialakításra hazánk egyetlen, a reneszánsz várkastélyokban zajló életmódot feldolgozó és bemutató élményturisztikai látogatóközpontja, amelynek megvalósítására Egervár Község Önkormányzata az NYDOP-2.1.1/D09-2009-0014 számú pályázatával 2010-ben 491 327 173.- Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert, a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A fejlesztés eredményeként elkészül az interaktív elemekkel, modern technológiával, látogatóbarát kiállításokkal, okostelefonos és audioguide-os vezetéssel rendelkezõ látogatóközpont, amelyben helyet kap majd reneszánsz teremberendezés rekonstrukciója kipróbálható bútormásolatokkal, reneszánsz játszóház és korabeli tárgymásolatokból tapintható tárlat létesül, valamint elkészül a történelmi Magyarország valamennyi késõ reneszánsz várkastélyát bemutató, makettekkel és

többérintõs képernyõvel kialakított kiállítása. Lesz ajándékbolt, kávézó, valamint reneszánsz süteményeket kínáló cukrászda is, és természetesen korszerû technikai eszközökkel tovább mûködik a hosszú múltra visszatekintõ nyári színház a várkastély udvarán. A pályázat megvalósítása jelenleg a tervek szerint halad elõre. Befejezõdtek a régészeti kutatások – ennek során pontos megállapítást nyert az 1288ban említett mocsárvár eddig ismeretlen helye –, emellett a mûvészettörténeti falkutatások is sok új eredményt hoztak, különösen az épület végvári korszakából, sok – késõbb befalazott – lõrés került elõ, ahol a szakállas puskák használati módját kiválóan be lehet majd mutatni. Elkészültek a beruházás kiviteli tervei is valamennyi, a projekt megvalósításához szükséges szakági tervvel együtt. Ezt követte a tervellenõrzés folyamata. A következõ munkafázis a generál-kivitelezési közbeszerzés kiírása lesz, a várkastély felújítása várhatóan 2012 õszén fejezõdik be. dr. Virág Zsolt

2011. június

köziotthonos Óvoda gyermekkara és az ötödik osztályos Landor Liliána énekelt, Tóth Brigitta és Szujker Adrienn pedig versekkel színesítette a programot. – Remélem, hogy Nagypáli életét ez a mosolygós nap a továbbiakban is meghatározza – jelentette ki beszédében Nagypáli elsõ embere, majd történeti áttekintést adott a logisztikai központ létrejöttérõl. Tavaly augusztusban vetõdött fel a központ létrehozásának ötlete, amikor Csiszár Károly képviselõn keresztül létrejött a kapcsolat az önkormányzat és Wáberer György között. A tervezés, engedélyezés folyamatával, majd a november 25-i „elsõ kapavágással” kezdõdött az a munka, amelynek révén április elsejével már költözhettek az épületbe a dolgozók. Az építés egy letermelt erdõ helyszínén valósult meg, az ezzel együtt járó tetemes járulékos földmunkával. Az építést télen, az idõjárás viszontagságai mellett hibátlanul vitték véghez a kivitelezõk. – Minden településnek vannak elképzelései… Nagypáli a sajátjait több mint tíz évvel ezelõtt fogalmazta meg. A gazdasági programunknak egyik legfontosabb eleme a vállalkozásokkal való kapcsolattartás. A velük való együttmûködés eredményei sorban megmutatkoznak. Természetesen sok minden más is megvalósításra vár, így például bõvülni fog a faluház, jelenleg a lakótelepen egy játszótér és szabadidõpark megépítése folyik, megújul a falu környezete… Természetesen mindehhez meg kellett teremteni a forrásokat. Ebben eredményre vezetett az a pályázati gyakorlat, amelybe az elmúlt években „beleizmosodtunk”, hiszen tudjuk, hogy a sült galamb nem repül magától. Eredményeink közt említhetem, hogy Nagypáliban megvalósult az ország 134. Tourinform irodája. Lényegesen nõtt a lakosság száma, fiatalodik a település… A turizmus, a megújuló energiák és a közösségi gyarapodás területén is példát mutat Nagypáli számos településnek. Sõt, a szudáni testvértelepülési kapcsolat létrehozásával a külkapcsolatok

terén is elindult az új gazdasági lehetõségek felé. Wáberer György elnök-vezérigazgató köszönetet mondott a gyerekek kedves mûsoráért. Beszédében visszaemlékezett egy korábbi németországi, az önkormányzatok és vállalkozások közti együttmûködéshez fûzõdõ tapasztalatára. Ott, akkor fél év alatt elkészült egy új üzemcsarnok… – Kicsit elkeseredtem, mivel nálunk hat hónap alatt az engedélyezés sem történik meg... Annál nagyobb öröm számomra és jó érzéssel tölt e mai nap, amelyen a polgármester úrral folytatott együttmûködésünk eredményeit ünnepelhetjük – fogalmazta meg. Kijelentette, hogy ez az együttmûködés már a csírája annak, hogy kedvezõ irányba változzanak a dolgok. Nagypáli hozzáállása, hogy nem csak az adókat kell befizetni, hanem mindkét félnek kedvezõ ez az együttmûködés, amely példaértékû lehet számos település elõtt. – Köszönjük az önkormányzatnak, s a településnek hogy befogadott minket, törekszünk arra, hogy ne zavarjuk a lakosság nyugalmát, végülis a település határán kívüli megoldás a legoptimálisabb mindenki számára – mondta Wáberer György, az új központ dolgozóinak is jókívánságait kifejezve. A köszöntõk végeztével a gõsfai Rozmaring Táncegyüttes adott rövid, színvonalas mûsort. A jeles eseményt követõen megkérdeztük Fatér Gézát, Nagypáli jelenlevõ díszpolgárát: mit jelent számára ez az avatóünnepség? – Örömömre szolgál, hogy ilyen fontos létesítmények valósulhatnak meg Nagypáliban! Eddig mintegy kétmillió forintot ajánlottam fel a település számára különbözõ célokra, amelyek részint már teljesültek, s például a kápolna felújítása még ezután következik, amelyre már letétbe helyeztem a szükséges összeget. Engem, mint a falu szülöttjét, itt mindig megbecsültek, annál inkább öröm számomra látni, hogy a polgármester sikeres törekvései révén egyre fejlettebbé válik Nagypáli. Farsang Lajos

Vörös tojótyúkok házhoz szállítással eladók: 550 Ft/db. Zalaboldogfán 50 Ft kedvezmény.

További információ: 06-30/8510452


3

Észak-Nyugat Zala

2011. június

Befejezéshez közel Fejlesztések Zalaszentivánon Hamarosan több, párhuzamosan zajló fejlesztés is befejezõdik Zalaszentivánon. A legnagyobb munkát és befektetést igénylõ Cseperedõ Bölcsõdét a kivitelezõ cég már várhatóan július 30-án átadja, hogy szeptember elsejével a környék csöppségeinek második otthonává válhasson. A belsõ munkáknál jelenleg a gépészeti szerelvényezés, villanyszerelés, festés, burkolás zajlik, viszont a kinti parkosítás, térkövezés, parkolók és a kerítés építése hamarosan közbeszerzési eljárás ke-

retében lesz megpályáztatva. A leendõ intézmény dolgozói elõzetes felmérések alapján javarészt a településrõl és vonzáskörzetébõl kerülhetnek ki, az álláshelyekre a következõ hetekben jelenik meg a kiírás. – A beiratkozást már a majdani bölcsõdevezetõ fogja meghirdetni, s a törvény szerint 24 gyermeket vehetünk fel. Ettõl a kiírástól húsz százalékkal lehet eltérni, de mi szeretnénk, ha a városi intézményekhez hasonlóan akár kétszer 15 fõs csoportjaink len-

„Ballag már a vén diák…” Június 17-én ismét virágba öltözött az Egervári László Általános Iskola, és utoljára csengettek be a 2010/2011-es tanévben. Major Andrea és Szermjagin Marianna osztályfõnökök vezetésével utoljára vonultak végig a folyosókon a 8. osztályosok, az ilyenkor szokásos énekeket dalolva. A tornateremben összegyûlt rokonok és ismerõsök teljesen megtöltötték a csarnokot, akik elõtt egymás után adták elõ a verseiket és énekeiket a diákok. A mûsort két táncprodukció zárta, melyben angol és bécsi keringõt adtak elõ a végzõsök, majd Szijártó József, Egervár polgármestere intézett néhány szót a ballagókhoz. Õt Kenessey Tibor igazgató követte, aki átadta a könyvjutalmakat az arra érdemes tanulóknak. Ezt követõen

Varga Istvánné, az Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriumának elnöke lépett a mikrofonhoz, hogy átadja a Pro Scoola díjat az évfolyam legjobb tanulóinak, Borbély Noéminek és Both Nikolettnek. A mûsor végén a hozzátartozók vastapssal búcsúztatták a 8. osztályosokat, akik ezt követõen még utoljára visszatértek egykori osztálytermükbe. Június 22-én ismét benépesedett az iskola tornaterme. Ekkor került sor ugyanis a tanévzáróra, ahol minden diák megkapta a bizonyítványát, valamint Kenessey Tibor igazgató könyvjutalmakat adott át valamennyi osztály legjobb tanulóinak, majd lezárta a tanévet, amivel hivatalosan is kezdetét vette a nyári szünet. gy.g.

Fõként helyieket és környékbelieket foglalkoztatnának az épülõ bölcsõdében. nének – bizakodott Dormán Miklós polgármester. A Civilek Házánál a terasz járólapozása, valamint a külsõ és belsõ hõszigetelési munkák befejezõdtek és az épületet lassan belakják. A plébániaházban és konferenciateremben jelenleg a festés és a burkolás zajlik. Az Integrált Közösségi Ház, vagyis a régi iskolaépület munkálatai rövidesen befejezõdnek, július 10-én a kivitelezõ átadja a létesítményt, majd elkezdõdhet az eszközbeszerzés. A település vezetõi folyamatosan törik a fejüket, hogy tovább fejlesszék, a falut. A tavaly átadott kerékpárút olykor már maximális kihasználtsággal mûködik. Napelemes világítórendszert szeretnének kiépíteni mellé 40 kandeláber kihelyezésével. A környezetvédelmi irányvonal, s a megújuló energiák felhasználása az iskolában is érvényesülhet, ahol a csapadékvizet szeretnék újrahasznosítani. Az úgynevezett

szürkevíz felhasználására a Belügyminisztériumhoz nyújtottak be pályázatot, s a kedvezõ elbírálásnak köszönhetõen a mellékhelyiségek öblítését oldják majd meg. Az iskolához kapcsolódó örömteli hír, hogy fenntartó települések régi vágya, a tornaszoba bõvítése is nyertes pályázatnak köszönhetõen valósulhat meg. Mindez a könyvtár és az aula tornahelyiséggel való egybenyitásával oldódik meg, mellyel megszûnik a rendezvények során tapasztalt zsúfoltság, és a gyerekek is nagyobb térben mozoghatnak. A településen bíznak még az iskola, valamint a körjegyzõség-óvoda hõszigetelését, nyílászáróit felújító, s napelemek, faaprítékos kazánok létesítését érintõ beadvány sikerességében is. A lakosságot szeretettel várják az augusztus 6-án tartandó, a kistérség ifjúsági és kulturális találkozóját is befogadó falunapra. Pataki Balázs

Búcsú Gyûrûsön Június 19-én került megrendezésre a gyûrûsi búcsú. Sajnos az idõjárás nem túlzottan kedvezett a szabadtéri programoknak, mivel egész délelõtt esett. De ez sem szegte kedvét a lelkes lakosoknak. Déli 12 órakor megérkezett az alapanyag a pincepörkölthöz, melyet Rácz József fõszakács irányításával és segítségével készítettünk el. Közel 100 adag étel készült és fogyott el. Délután megérkezett Kiss Tamás és csapata Zalaszentivánról, akik a felújított kultúrházban báli zenével szórakoztatták a kicsiket és a nagyokat. Valószínûleg ezért még a nap is kisütött, a gyerekek tudták használni az új játszóteret.

Kiss Tamás

Este pedig hamisítatlan roma mulatós zenére táncoltak a jelenlevõk. – gyû –


4

Észak-Nyugat Zala

2011. június

Egy gyermek sem marad éhes Étkeztetési pályázatok Nemesapátiban

Nyáron se maradnak éhesen a gyerekek. A szünidõben sem maradnak éhesen a nemesapáti gyermekek, hiszen három szociális étkeztetéssel foglalkozó kiíráson is sikerrel szerepelt a település önkormányzata. A Gyermekétkeztetési Alapítvány idén is meghirdette a Mindenki

Ebédel programot, melyet a Raiffeisen Bank támogatott. A program célja, hogy ne csak a tanítási idõszakban, hanem a hétvégeken, az iskolai szünetekben is minden óvodás, általános iskolás rendszeresen táplálkozzon. Az Interneten

Falunap Vasboldogasszonyban 2011. július 16.-án

zajló szavazási verseny során a település a harmadik helyen végzett, így jogosulttá vált a Rendszeres Megtakarítási Program keretében az áprilisi kártyahasználatokból összegyûlt támogatás egy részére. A többségében tartós és gyorsfagyasztott élelmiszerekbõl álló adományokat fél évig kapja majd a település 22 gyermeke. – Az állam által kiírt Szociális Nyári Gyermekétkeztetésben 40 gyermekre nyertünk támogatást, ebben a programban az elõbbi támogatásból kimaradók vesznek részt 1 éves kortól akár 18 évesig. Gyermekenként 370 forint költhetõ hét közben élelmiszerre, melyet a Zalagasttól kapunk, és az iskolai étkezdébõl éthordókban vihetnek haza a gyerekek – ismertette a második nyertes pályázatot Gáspár Zoltánné polgármester. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Gyermekét-

keztetési alapítvány által koordinált kiírásán, az EU Élelmiszersegély Programján szintúgy indult Nemesapáti, s a kedvezõ elbírálásnak köszönhetõen 880 kg lisztet, 720 kg tarhonyát, 306 kg instant paradicsomos tésztát, valamint 571 kg kukorica konzervet oszthatnak szét a rászorulók közt. A szállítmány július 6-án érkezik meg a településre, s a rászorultság alapján járó támogatás szortírozás után a falugondnok segítségével jut majd el a háztartásokba. A települést érintõ hír még, hogy a tornaterem felújításra benyújtott pályázaton sajnos nem nyertek támogatást, s csúszik az iskolaudvar térkövezése is. Ugyanakkor a Közútkezelõ Kht. elkezdte a vízelvezetõk kiépítését, melyeket az önkormányzat szeretne a jövõben csinosítani, szépíteni. Pataki Balázs

Ismét lezártak egy évet

Program: 10 óra: gyermeknap (légvár, lovaglás, íjászat) 11 óra: fõzõverseny 15 óra 30 perc: kultúrális mûsor 18 óra: a sztárvendég Laci betyár 21 óra: Fáraó-bál Szeretettel várjuk vendégeinket!

HIRDETÉSÉT

feladhatja az Észak-Nyugat Zala havilapban. Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937; E-mail: zalataj@zelkanet.hu Május 31-én elballagtak az Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda nagycsoportosai, és ezzel az eseménnyel az óvodás „tanévnek” vége lett Egerváron. Az évzárón elõször a ballagó nagycsoportosok mutatták be a táncprodukciójukat. Ezután a kiscsoportosok, majd a középsõsök adtak elõ körjátékokat és énekeket, melyeket a közönség tapssal jutalmazott. A kisebbek után ismét a legnagyobbak adtak egy külön mû-

sort, aminek a végén megkapták a ballagási batyujukat, és az óvónõ kíséretében elballagtak, hogy aztán szeptembertõl az iskolapadban kezdjenek egy új korszakot életükben. Az eseményen egy kollégát is búcsúztattak, mivel Gyõri Józsefné nyugdíjba vonult. Az ünnepség végén a nagycsoportosok és szüleik virággal és ajándékokkal köszönték meg az elmúlt 3 év alatt végzett gondoskodó munkát és odaadást.


2011. június

5

Észak-Nyugat Zala

Megalakult a gazdakörök megyei szervezete Megalakult a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Zala megyei szervezete. A Kiscsehiben sorra került rendezvényen jelen volt Jakab István, az Országgyûlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, dr. Ángyán József, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára és Gyõrffy Balázs, a MAGOSZ alelnöke. A résztvevõket további illusztris vendégek is megtisztelték jelenlétükkel, többek közt Obrecán Ferenc, a MAGOSZ fõtitkára, Rigó Csaba Zala megyei kormánymegbízott, dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke, Pintér László országgyûlési képviselõ. – Nagy a baj! – mondta dr. Ángyán József. – Ám mi nem fogalmaztunk meg mást, mint azt, amit az emberek akarnak. S az országot járva azt látom, hogy akik érintettjei az elõttünk álló átalakulásnak, azok támogatják az elképzeléseinket. Ángyán József elemezte a nemrégiben a bulvársajtóban felreppentett „tortaszeletelõs” cikket, amely szerint, ha egyeseknek több jut, másoknak kevesebb… Ami természetszerûleg igaz is, csakhogy eddig egy törpe kisebbség hordta szét az állami támogatást, a vagyont, ráadásul temérdek kárt okozva. Nos, a következõkben a bulvármédia által jegyzett „családi babrálgatás”, valamint „demográfiai játszadozás” nyomán nem az eddigi 400 haszonélvezõ, hanem széles rétegek, családi

Dr. Ángyán József az összefogás erejével érvelt az összegyûlt gazdák elõtt. gazdálkodók jutnak megérdemelt forráshoz, amelyet õk valóban a termelésre, a magyar mezõgazdaság megújítására fordítanak. A határozott megfogalmazás szerint az elõzõ évek urai kirabolták, eladósították az országot, magántulajdonba vitték az állami vagyont. – Hazaárulás volt a külföldi érdekeket elõnyhöz juttatni a magyar gazdák rovására. Ha a tatárjárást és a török idõket leszámítjuk, alig találunk a történelemben olyan súlyos helyzetet, mint a mai – mondta Ángyán József, majd kijelentette, hogy az összes lehetséges törvényes eszközt meg kell ragadni, hogy az állam visszaszerezze az elsíbolni szándékozott földeket. A földön pedig minõségi élelmiszereket kell termelni,

nem pedig üzemanyagot, ami egyébként nem sokkal több mint puszta hókuszpókusz, hiszen a tengernyi befektetett fosszilis üzemanyagnál és energiánál alig jön vissza több az élelmezési haszonnövényekbõl elõállított üzemanyagok gyártása révén. Szemben a nagyüzemi monokultúrákat erõltetõk szemléletével, nekünk a sokszínû Kárpát-medence táji adottságait kell jól kamatoztatni. Meg kell õrizni a sokszínû génállományunkat, hiszen egyes értékes fajtáink már végveszélyben vannak. – Az elõzõ években a külföldi érdekeltségeknek, multiknak, bankoknak, felvásárlóknak juttatott támogatást vissza kell rendezni – jelentette ki Jakab István. – A termõföld tulajdonosa kizárólag a termelõ magyar gazda lehessen és a magyar állam. A multik haszna pedig, amit eddig kivittek az országból, maradjon a termelõnél. Van esélyünk, de csak szervezett gazdák együtt léphetnek fel a spekuláció ellen. Az értékesítésnek saját, nemzeti vállalkozásnak kell lennie.

A rendezvényen megalakult a Zala megyei gazdaszervezet. Elnöke Süle Katalin, a Peti Bükki Gazdakörbõl, titkára Néber Szilveszter. Az elnökség tagjai Zsédely Attila, Horváthné Sabjanics Marianna és Boros Attila, a számvizsgáló bizottság tagjai pedig Sabján Krisztián, Doma Csaba és Smodics János. Az alakuló ülést követõen villáminterjút kértünk Süle Katalin frissen megválasztott elnöktõl. – Milyen feladatokra készül? – Elsõként a gazdák összefogása a célunk, hiszen egységben az erõ, az érdekeinket közösen fogalmazzuk meg és képviseljük. – Jellemzõen melyik térséget képviselik az itt megjelent gazdák? – Zalaegerszeg környékén, Kiscsehi környezetében, valamint Lenti térségében él a kapcsolatrendszerünk a gazdakörökkel, s bízunk benne, a további gazdakörökkel is sikerül kiépítenünk a kapcsolatot és érvényesíteni a magyar gazdák együttes érdekeit.

Bérmálás, búcsú, Úrnapja

Elõször áldozhattak Június 12-én elsõáldozás volt Egerváron a római katolikus templomban. Az eseményen 21-en vehettek részt. A szentmise alatt a gyermekek

versekkel és énekekkel fejezték ki a hitüket, és felkészültségüket, majd életükben elõször áldoztak és magukhoz vették az ostyát.

Úrnapi szentmise Zalaszentivánon. Szentháromság vasárnapján negyvenöt hittanuló (a zalaszentiváni és a nemesapáti plébánia területérõl) részesült a bérmálás szentségében, melyet dr. Márfi Gyula veszprémi érsek szolgáltatott ki fõpapi szentmise keretében. Egy hét elteltével pedig a község- és a templom nyilvános búcsúnapját tartották, amely az idén egybeesett Úrnapjával. A községben élõ idõsebb emberek elmondták, még õk sem emlékeznek arra, hogy az elmúlt

idõkben valaha is egybeesett volna a búcsú és az Úrnapja. Az ünnepi szentmisét követõen úrnapi körmenetet tartottak, amikor is – õsi magyar szokásoknak megfelelõen – a községben épített négy sátoroltárhoz vitték, kísérték az Oltáriszentséget. A délelõtti ünnepség a Te Deummal, a pápai és a magyar Himnusz, valamint az õsi magyar Himnusz (Boldogaszszony anyánk...) eléneklésével ért véget. H.L.


6

Észak-Nyugat Zala

2011. június

Ötletes játékok, vidámság, élmények Gyermeknapot tartottak Kemendolláron

A gyerekek egyszerû, de mégis ötletes feladatokban versenyezhettek. Népes gyermeksereg részvételével tartották meg a falu fiataljainak gyermeknapi programját június 4-én Kemendolláron. A nagyjából félszáz gyermek többsége csapatokba verõdve különbözõ feladatokon vett részt, a legkisebbek pedig közös rajzolással, játékkal töltötték az idõt. Az idõjárás sajnos átírta a nap forgatókönyvét, hiszen elõzetesen túraverseny is szerepelt a programban. – A gyermekek számára ma kettõs ünnep van, egyrészt ez

a nap róluk szól, másrészt pedig az iskolai tanévnek is lassan vége. Szerencsére van mit Kemendolláron megnézni, így azt szerettük volna, hogy a gyerekek ezen a napon megismerkedjenek azokkal a helyekkel, amik szüleik, nagyszüleik életében is meghatározóak voltak. 1560-tól malom van a Zalán, de a régi vár romjai, a kápolna, a hegyi kutak, a Csutivölgy, az Almás, a Titkos-völgy egyaránt tartogatnak érdekességeket. Eredetileg egy hosszú, 8 kilométeres hegyi túrát ter-

veztünk, majd szabadon választhatóvá tettük a programot, végül az idõjárás miatt a túra elmaradt – összegzett Koronczi László polgármester. Szerencsére a fiatalok a napot így is a szabadban tölthették, hiszen a szervezõk rendkívül ötletes feladatokat találtak ki a faluház körül zajló versengésre. 4 csapat alakult, s tíz állomáshelyet érintve lehetett teljesíteni a feladatokat. Elsõként a helyi falutörténeti múzeum megtekintését „értékelõ” kérdéseket kaptak a gyerekek, mely alapján kiderült, ki mennyire nézett alaposan körbe. „Volt harmónika? Mi az a zséter? Milyen szerszám volt a sarokba? Cipész?” – záporoztak a kérdések egymáshoz a „Csokis Gatya” fantázianéven indult csapat tagjai között. Következõ feladatként a célbadobás, majd természetbúvár totó tette próbára az ifjakat. Az érmedobás látszólag egyszerû feladatnak tûnt, mégse landolt sok pénzérme a vízben úszkáló tálkában. A diótörõ feladat pedig kimondottan azt mutatta be, hogyan lehet egyszerû játékot otthon is megtalálható kellékekbõl összebarkácsolni. Kalapács, dió talán még mindenhol van, de hogy a törnivalót egy mûanyag csö-

vön kigurulva kelljen elsõre eltalálni, na az már tényleg feladat! Hasonlóan frappáns erõpróba volt a partvison elhelyezett ping-pong labdát szivaccsal eltalálni, vagy bekötött szemmel üvegek zárófedeleit, kupakjait kiválasztani és rátekerni. Feladatként szerepelt még a bekötött szemmel való fogócska, ahol a csengõvel felszerelkezett emberke volt a hunyó. A versengések végeztével mindenki gyõztesnek érezhette magát, hiszen holtversenyben zártak a csapatok az elsõ helyen. A verseny után a gyerekek birtokba vették a játszóteret, s kézmûves foglalkozáson, aszfaltrajzolással, gólyalábazással, kispályás focival, trambulinozással töltötték az idõt. Hogy a sok program során meg is éheztek, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a szülõk által sütött több mint 300 palacsinta percek alatt eltûnt. Aki éhes maradt, azok számára a Vöröskereszt tagjai, valamint a szülõk kedveskedtek fõtt étellel. Egy gyerek sem ment haza üres kézzel, hiszen mindenki kapott egy kis édességet útravalóul. Pataki Balázs A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Mindenkinek emlékezetes volt Gyermeknap, juniális Kispáliban Június 10-én tartották Kispáliban a település legifjabb lakosainak szervezett gyermeknapot, amelyre a településen szokás szerint minden korosztály megjelent. Délután focival kezdõdött a program, amely minden évben közös tábortûzzel zárul. – Nálunk hagyománnyá vált, hogy a gyermeknapot összekötjük a májusfa kitáncolással, a mai a tizenkettedik alkalom. A gyermekeket arcfestéssel, kulturális programokkal, ugrálóvárral és egy újfajta jármû kipróbálásával leptük meg. A programot önkormányzati pénzbõl és pályázatból finanszíroztuk, de helyi vállalkozók is támogattak bennünket, az ételhez valót pedig a vadásztársaság biztosította – ismertette Frankovics András polgármester.

A már említett új jármû nagyon népszerû volt a srácok körében, akik újra és újra beálltak a sorba, hogy kipróbálják a forradalmian új kétkerekû eszközt, a segwayt. „Ki jön most? Görkori, gördeszka, joystick vagy botkormány ismerõs? Használtad már valamelyiket? Dõlsz a kanyarral, dõlj elõre és ne menj a »mûcicinek«!” – hangzott az utasítás a bólyákat kerülgetõ gyermekek számára. S hogy egy kicsit a régmúltat is megcsodálhassák a gyerekek, arról a megyeszékhelyi veterán autósok gondoskodtak. Az ifjak Kispáli utcáin kocsikázva 850-es Fiat, egy Old Timernek minõsülõ Triumph, egy Ford Cortina Deluxe vagy egy ötven esztendõt is megélt

A gyerekeknek nem volt idejük unatkozni. Skoda Felicia üléseibõl integethettek. -pb-

A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.


Észak-Nyugat Zala

2011. június

7

Nyugat-dunántúli REGIONÁLIS HÁLÓZATKOORDINÁCIÓS KÖZPONT

Új utakon a közoktatás fejlesztése A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megjelent „Területi együttmûködések, társulások, hálózati tanulás”címû TÁMOP-3.2.2/09/A/1 kódszámú pályázati felhívásra a Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete sikeres pályázatot nyújtott be. A projekt a „Hálózatos együttmûködés a minõségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban” címet viseli. A támogatási szerzõdés aláírására 2010. február 8án került sor. A támogatás összege 512.080.000 Ft. A projekt keretében a következõ tevékenységek valósultak meg: • Hálózatkoordinációs irodák nyíltak a három megyeszékhelyen, • Az irodákban dolgozók a régióban több mint 700 intézménnyel kerültek szakmai, fejlesztõ kapcsolatba. Tájékoztatókon, információs napokon, konferenciákon, workshopokon, mûhelymunkák alkalmával segítették az érdeklõdõ intézmények pedagógusait. • A hálózatkoordinációs munkatársak hatékonyan segítették az iskolák-óvodák saját szakmai fejlesztéseinek közzétételét. Az intézményi „jó gyakorlatok” száma folyamatosan növek-szik mindhárom megyében, számuk jelenleg meghaladja a 420-at. • Elkezdõdött a közoktatás-fejlesztést szolgáló referenciaintézmények elõminõsítése. Az elõminõsítést 89 oktatási intézmény kezdte meg. • Jelenleg is zajlik a szakmai szolgáltatók hálózatba szervezése, együttmûködési szándékát több mint 70 szolgáltató jelezte. • 16 kistérségi hálózati pont jött létre, és mûködik azzal a céllal, hogy az információk minél hatékonyabban jussanak el az egyes intézményekben dolgozó pedagógusokhoz. • Az irodák munkatársai segítséget nyújtottak fejlesztõ mûhelyek, hospitálások szervezésében és „jó gyakorlatok” átvételében: megvalósult a „hálózatos tanulási formák” átvételének koordinációja. • A TÁMOP „Szolgáltatói kosár” moduljainak, tartalmainak célszerû alkalmazását és a pályázati programok eredményes végrehajtását segítette az irodák munkája. • A hálózat rugalmas tovább-bõvítési lehetõsége biztosított: a létrejött szolgáltatási kapacitások a közoktatási intézmények fejlesztési igényeinek megfelelõen bõvíthetõk. A Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ katalizátora lehet az oktatásban megjelenõ fejlesztéseknek, támogatva a régióban dolgozó pedagógusokat abban, hogy az itt tanuló diákok minden iskolában magas színvonalú, korszerû oktatásban részesüljenek. A projekt 2011. június 8-9-én Hévízen tartotta záró konferenciáját. A Hévíz város Polgármesteri Hivatalában tartott rendezvényt dr. Rumi Kriszta, a Zala Megyei Kormányhivatal igazgatója nyitotta meg, majd a város polgármestere, Papp Gábor köszöntötte a megjelenteket. Videóbejátszás közvetítette Némethné Fülöp Terézia, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Osztályának fõosztályvezetõje üdvözletét. A köszöntõk után a régió közoktatási intézményeinek tanulói produkcióikkal üdvözölték a konferencián megjelent pedagógusokat és a fenntartók képviselõit. Az érdeklõdõk összefoglalót kaptak azokról a tevékenységekrõl, amelyeket a projekt munkatársai a 2010. februári kezdéstõl a jelen idõszakig elvégeztek, majd dr. Bagdy Emõke, a pszichológiatudomány kandidátusa elõadását hallhatták Hálózatos együttmûködés a minõségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban TÁMOP-3.2.2-09/A/1-2009-0001

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.

Telefon: (06) 92 501-252, (06) 92 501-253 Fax: 92/501-257 Web: zalai-oktatas.hu E-mail: info.tamop322@gmail.com

„Egészség, boldogság- Boldogulás a nevelésben és a nevelõi személyiségben” címmel. A program keretében szakmai elõadások hangzottak el az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Közoktatási Osztályának vezetõi részérõl. Elsõként Schanda Tamás osztályvezetõ mondta el tapasztalatait az Educatio Kft. és a TÁMOP 3.2.2. Régiós Hálózatkoordinációs Irodák kapcsolatáról. Kapcsáné Németi Júlia, az Inklúziós Iroda vezetõje az inkluzív nevelés legfontosabb alapfeltételeit elemezte. Gerse István, a Közoktatás-fejlesztési Iroda vezetõje beszélt az eltelt másfél évben kialakult közoktatási intézményekbõl álló hálózat önszervezõdõ, alulról építkezõ jellegérõl, a külsõ támogatás fontosságáról. Az egész napi munkát egy „jó gyakorlat” bemutatása zárta le, „Vetélkedõ IKT eszközökkel”. Szakács Sándor, a sokorópátkai iskola igazgatóhelyettese átdolgozva vetélkedõinek anyagát, a TÁMOP 3.2.2. projekt munkájából készített interaktív vetélkedõt a jelenlevõk nagy örömére. Szerepelt a kõszegi Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kötélugró csapata, a kópházi Nakovich Mihály Általános Iskola tamburazenekara, a gyömörei citera zenekar, a valamint a gyenesdiási iskola néptáncosai is. A konferencia második napján a referencia-intézmény jelölt iskolák szakmai bemutatói után elõminõsítõ oklevelek ünnepélyes átadása következett, majd a régióban lezajlott 54 fejlesztõ mûhely munkájából kaphattak ízelítõt a konferencia résztvevõi. A rendezvényen bemutatásra került a Nyugat-dunántúli Regionális Hálózatkoordinációs Központ által szerkesztett két kiadvány: Az oktatás jövõjéért, a jövõ oktatásáért!- Közoktatás-fejlesztési irányok a Nyugat-dunántúli régióban és a „Vagy találunk utat, vagy építünk egyet…”- referencia-intézmények a Nyugat-dunántúli régióban címû információs füzetek. A „Hálózatos együttmûködés a minõségi közoktatásért a Nyugat-dunántúli régióban” projekt 2011. július 2-án fejezi be tevékenységét. A hálózatkoordinációs irodák munkatársai megköszönik az intézmények, pedagógusok együttmûködését, s bíznak abban, hogy a hamarosan kiírásra kerülõ újabb pályázat keretében folytatódhat a megkezdett értékes szakmai munka.


8

Észak-Nyugat Zala

2011. június

Az élvonalban maradtak A jóval több mint tízéves múltra visszatekintõ nagykutasi nõi futballcsapat kezdetben kispályán játszott, ám egyre komolyabban vették a játékot, így hét évvel ezelõtt már az NB II gyepjeit szaggatták. Hét évvel ezelõtt felkerültek az NB I-be, ám a következõ szezont – a helyi sportvezetõk szerint egyes fõvárospárti sport-tisztségviselõk munkálkodásának következtében – már nem a felsõbb osztályban játszhattak. A nagykutasi lányok összekapták magukat és újra felkerültek. Az elmúlt szezonban pedig – amely bõven hozott számukra hideget is – újra megmérettek és nem találtattak könnyûnek… Ráadásul idén tavasszal úgy tûnt, hogy anyagilag végképp ellehetetlenül a helyzetük. Ekkor nyújtott segítõ kezet Nagypáli. Átvette a csapatot és megtöbbszörözte a korábban otthoni berkekben kapott támogatást. A lányok pedig összeszorított foggal küzdöttek és meglett az eredménye: a hetedik helyen végeztek, ami biztosíték rá, hogy ott a helyük az élvonalban. A rendhagyó történet idei felvonását és eredményét a

Zsalugátereket keresünk! Régi (legalább 80-100 éves), mûködõképes zsalugátereket keresünk! Érdeklõdni a méretek pontos megadásával: 92/596-936, hétköznap 8-15 óráig, illetve a zalataj@zelkanet.hu e-mail címen

Nagypáli Innovációs Ökocentrumban ünnepelték az önkormányzat és a csapat vezetõi, a sportolók és a támogatók június 25-én. Köcse Tibor polgármester köszönetet mondott Vincze Sándorné sportköri elnöknek, férjének, Vincze Sándor technikai munkatársnak, akik kezdettõl a csapat mozgatórugói, s természetszerûleg a lányoknak is elismerését tolmácsolta a helytállásukért. Elismerését fejezte ki Péter Zoltán edzõnek is, és üdvözölte Nahoczky Attilát, az MLSZ jelenlevõ képviselõjét, valamint Horváth Bélát, a Páter Fitt-Well tulajdonosát, mint támogatót. Vincze Sándorné elnök minden érintettnek kifejezte háláját, akik révén befejezhették a bajnokságot, elsõsorban Nagypáli önkormányzatának és Mazzag Géza vasboldogasszonyi polgármesternek, ugyanis ideiglenesen e település biztosítja a mérkõzésekhez a pályát. Az MLSZ-t képviselõ Nahoczky Attila hozzászólásában örömét fejezte ki a kialakult jó kapcsolat miatt és további sportsikereket kívánt a csapatnak. Horváth Béla arról biztosította a csapatot, hogy jó döntés volt részérõl, amikor felvállalta a támogatást, s biztatta a sportolókat, hogy maradjanak együtt, hiszen az elért eredményüknél akár maga-

Köcse Tibor polgármester köszönetet mond Péter Zoltán edzõnek. Mellettük bal oldalon Vincze Sándorné és Nahoczky Attila, jobbról Horváth Béla. sabb célokat is kitûzhetnek. Bánfai Sándor vezérszurkoló Vincze Sándorné elnök erõfeszítéseit méltatta, aki nélkül a csapat nem lehetne itt, s rámutatott Péter Zoltán edzõ érdemeire is, aki bebizonyította, hogy tud a nõkkel bánni. Az MLSZ képviselõjének címezve kijelentette, ez a csapat megérdemli, hogy odafönt is figyeljenek rá. A váltással kapcsolatban Vincze Sándorné lapunknak elmondta, hogy Nagypáli a korábbi támogatás többszörösérõl biztosította a végképp nehéz helyzetbe került nagykutasi csapatot. – Köszönettel elfogadtuk a segítõ kezet, és minden erõnkkel igyekszünk megszolgálni a bizalmat, ugyanakkor sosem felejtjük, hogy honnan indultunk és korábban kiknek mit

Intelligens iskolává váltak

Vadkörte-felvásárlás Kiváló minõségû vadkörtére várunk ajánlatot eladóktól idei felvásárlásra. Érdeklõdni: 92/596-936, hétköznap 8-15 óráig, illetve a zalataj@zelkanet.hu e-mailon.

köszönhetünk. Baumgartner József polgármestersége idején például biztosítva voltak a feltételek. Sajnáljuk, hogy két éve 30 ponttal nem maradhattunk bent az NB I-ben… Kovács István akkori MLSZ-es tisztségviselõ fõvárospárti állásfoglalása miatt vidéki csapatként nem volt ránk szükség. Tavaly bebizonyítottuk, hogy ott a helyünk, idén pedig azt, hogy ott is maradunk! Szerencsére az MLSZ-nél is vannak pártatlan pártfogói a kis számú vidéki csapatnak, mint például az idényzáró találkozónkon megjelent Nahoczky Attila. Nem okoztunk csalódást, s a jövõben is minden erõnkkel igyekszünk rászolgálni a bizalomra – mondta a nagykutasi-nagypáli sportvezetõ. Farsang Lajos

A tanárok is tanultak… Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastuktúra Operatív Program TIOP-1.1.1.07/01. kódszámú, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató in-

formatikai infrastruktúra fejlesztése” címû felhívás keretében sikeresen pályázott az Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda.

A projekt célja az úgynevezett „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsõsorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. A fejlesztés egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. Az elnyert közel 16 millió forintos támogatásból az egervári és a zalaszentiváni iskolában valósultak meg a fejlesztések. Összesen 9 tanterembe került digitális tábla és projektor, valamint 23 számítógépet is vásároltak. A pedagógusok mindkét intézményegységben oktatáson vettek részt, ahol megtanulhatták az új technikai eszközök alkalmazását, mivel a következõ tanévtõl már ezek segítségével oktatják majd a tananyagot a diákoknak.


9

Észak-Nyugat Zala

2011. június

A szakképzés fejlesztéséért Félidõben a TISZK - Csány SZKI pályázat megvalósulása Az Észak-zalai TISZK (Térségi Integrált Szakképzõ Központ) Szakképzés-szervezési Kiemelkedõen Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Programban kiírt, A TISZK rendszer fejlesztése, kiterjesztése címû pályázatra. A TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0009 számú projekt pontos címe: A TISZK rendszer fejlesztése az Észak-zalai TISZK keretei között mûködõ szakképzõ intézményben, a projektmegvalósító intézmény pedig a zalaegerszegi Csány László Közgazdasági Szakközépiskola. Az Észak-zalai TISZK 2005-ben jött létre a zalaegerszegi, a keszthelyi és a Zala Megyei Közgyûlés együttes döntésével, hét tagintézménnyel, amelyekhez késõbb újabb kettõ – Csány László Közgazdasági Szakközépiskola és a lenti Gönczi Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola – csatlakozott. A szervezet végleges formája 2009-ben alakult ki. A TISZK rendszer továbbfejlesztése keretében realizálódik a jelenlegi 228 millió forint értékû pályázat. A program a TISZK rendszer integrációját szolgálja és a megvalósító intézmény testületét, diákságát érinti, valamint a szülõk számára is szolgáltatást kínál, sõt, a felnõttképzés terén is továbblépési lehetõségek felé nyit utat. A program csupa olyan kérdésre ad adekvát választ, amely a mai magyar közoktatásban, szakképzésben rejlik. A projektrõl Tolvaj Márta vezetõ projektmenedzser, a TISZK ügyvezetõ igazgatója tájékoztatta lapunkat. A pályázat – amelyet 2012. január 31-ig kell megvalósítani – a félidejénél tart. A projektet lefedõ két közbeszerzés keretében megvalósuló fejlesztések, szolgáltatások közül az integrált elektronikus szoftver rendszer fejlesztése – TISZKINFORM – lezárult. Ez lehetõvé teszi tanári, tanulói, intézményi, támogatói adatbázisok intézményes, TISZK szintû elektronikus kezelését, e-tananyagok használatát, e-napló bevezetését, egyéni tanulási utak tervezését, pályakövetés, szakképzési fejlesztési támogatások elektronikus kezelését. A TISZKINFORM használatával jobban szervezhetõ a szakoktatói gárda, így az erõforrások nagyobb hatásfokú kihasználása jöhet létre. Az E-naplóhoz a tanárokon kívül a szülõk is hozzáférést kaphatnak, így nyomon követhetik a gyermekük osztályzatait, tanulmányi helyzetét. A program a késõbbi pályá-

zatok adminisztratív hátterét is biztosítja mind a TISZK, mind a tagintézmények számára. A szolgáltatásokat illetõen a humán-erõforrás fejlesztés, tananyagfejlesztések, a kommunikációs stratégia, a felnõttképzésben való részvétel, a munkaerõ-piac szereplõivel felvett kapcsolatok emelhetõk ki. A tanulók tudásának, kompetenciájának mérése kiegészítõ információkkal szolgálhat az intézmény státuszának megerõsítéséhez a további fejlesztések meghatározásához. A pályázat frekventált területe a tanulóknak nyújtott szolgáltatások rendszere. A közösségi szolgáltatások segítenek a pályaválasztásban, az életpálya tervezésben, szükség szerint lehetõvé teszi mentortanári segítség nyújtását, megoldást adhat a tanulási, magatartási zavarok és családi gondok kezelésében. Személyre szóló tanácsadás valósulhat meg pszichológus, mentálhigiénikus közremûködésével, a rászorulóknak pedig december óta anonim online lelki segélyszolgálat áll rendelkezésére. A manapság problémás motiváció kezelésében is tennivalókat fogalmaz meg a projekt. A projekt lehetõséget ad annak objektív felmérésére, hogy a régió vállalkozásainak milyen szakértelemre van szüksége, s a képzési igények feltárása révén optimálisabbá tehetõ a képzés szakmai szerkezete. Tartalmazza az egyre nagyobb jelentõségû felnõttképzés terén az intézmény-akkreditációt és felnõttképzési programok kidolgozását. A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola projekt megvalósító tapasztalata több tekintetben is figyelemre méltó. Jól példázza egy kiemelkedõ presztízsû intézményben folyó pedagógiai munka korszerûsítésének sajátosságait, a megújulás igényét, a helyzetbe hozás értelmét, a tanulókat érintõ szolgáltatások szükségességét. A projekt felerõsíti az intézményre irányuló figyelmet, kiemelten hat belsõ- és külsõ kapcsolataira. A TISZK rendszer fejlesztését támogató projekt feladatok egyrészt már teljesültek, másrészt a Csány-t szolgáló fejlesztések, szolgáltatások az adaptálhatóság által hatnak a TISZK egészének mûködésére. A hátralévõ idõben folytatódnak a közösségi szolgáltatások, további elemzések, tanulmányok készülnek és megtörténik a fejlesztések, tapasztalatok integrálása, kommunikálása.

OrczyAlkatrészáruházZalaegerszegenis! Nagylengyel

A Zelka Zrt. alkatrész- és szervizüzletágát a SZABÓ FAMÍLIA KFT. vette át.

Õsi zalai zamatok

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

A NÉV VÁLTOZOTT, A PROFIL MARADT, A VÁLASZTÉK BÕVÜLT! Háztartási gép- hûtéstechnikai és híradástechnikai alkatrészek kereskedelme és szervize. Porzsákok és távirányítók széles választéka. ÚJDONSÁG: új-használt és felújított háztartási, híradástechnikai termékek állandóan változó készlettel.

Telefon: 92/380-037, 30/3358-311

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 9. Telefon: 92/312-657 Nyitva: H-P: 8.00 - 17.00, Szo-V: zárva

– Bér- és kereskedelmi fõzés – Palackozás – Kis- és nagykereskedelmi értékesítés – Igény szerint cefrebeszállítás

• Anno 1982 •

Hungarikum


10

2011. június

Észak-Nyugat Zala

Családi gyermeknap a zalaistvándi óvodásoknak Gyönyörû, napsütéses idõre ébredtünk június 18-án. 10 órakor gyülekeztünk az óvoda elõtt, hogy együtt felmenjük a Varga-család hegyi pincéjéhez. Segítségünkre voltak a falugondnokok, õk szállították a kellékeket (sátor, asztalok, padok, játékok), hogy mi felhõtlenül tudjunk szórakozni. Mire a csapat a hegyre ért, a bográcsban már rotyogott a finom aratógulyás, a kemencében pedig már sültek a kenyerek. A gyerekek pillanatok alatt megtalálták barátaikat, megkezdõdött a játék, szórakozás. A kenyerek közben megsültek, és kezdõdhetett a kemencés pizza sütése. Ahogy egyre jobb idõ lett, a felfújható medencék is elõkerültek, az üstben pedig a víz is felmelegedett már. Mielõtt azonban a gyerkõcök csobbantak volna, egy igazi meglepetés érkezett Tóth Laci bácsi személyében, aki hintóval jött a hegyre. Minden gyer-

meket megkocsikáztatott, a bátrabbak még a lovakra is felpattanhattak. Köszönet ezért Laci bácsinak és a gyönyörû lovaknak. A sok-sok futkosás, fürdés, játék úgy kivette a gyermekeink energiáját, hogy a kemencében újra kellett éleszteni a tüzet egy újabb adag pizza sütéshez. Közben kiürült a bogrács is, nagyon finom volt, köszönjük Bakos Laci bácsinak. A kenyérbõl még kóstoló sem maradt, köszönet érte Varga Sanyi bácsinak. A pizza is magáért beszélt, hiszen az utolsó morzsáig elfogyott, ezért Valcsi nénit illeti a köszönet, a finom hideg üdítõért pedig Varga Mariann nénit. És persze újra köszönjük a lehetõséget a Varga-családnak, hogy immáron negyedik éve biztosítják a helyet, hogy 66 ember szórakozhasson egy egész napon át… Tüskéné Sámson Ágnes

Hintózni is lehetett...

Gólyalesben a madarászok… Egy keddi kora reggelen bizonyára a fiókák is meglepettek voltak, amikor a daruskosárból érdeklõdõ szempárok figyelik õket, mivel elérkezett a nemrég született kisgólyák gyûrûzése. A fészekben négy „csemete” volt, de sajnos közülük egy nem élte túl az elmúlt idõszak szélsõséges idõjárását. Darázsi Zsolt, az MME (Magyar Madártani és Természetvédelmi egyesület) munkatársa elmondta, hogy míg az elmúlt évben a sok esõ, idén a hosszantartó szárazság majd a hirtelen jött esõ és lehûlés okozhatta a fióka elhullását. Az immáron kisebb nagyobb szünetekkel négy éve mûködõ gólyakamerát nagy érdeklõdéssel figyelik ország szerte. A fiókák fejlõdését és mindennapjait nagy érdeklõdés övezi, amit egy váratlan telefonhívás is megerõsített. Egy kedves szolnoki hölgy telefonon üzent a zalaistvándiaknak, és felhívta a polgármester asszony figyelmét az elpusztult madárra. Az akkor pár hetes fiókát a gyûrû-

zés alkalmával emelték ki a fészekbõl. A kora reggeli mûvelet sajnos nem sok embert vonzott, de az óvodások figyelemmel követték, és a bátrabbak meg is tekinthették testközelbõl a fészket. Reméljük, hogy a három egészséges fióka és a szülõk jövõre ismét visszatérnek, és még sok-sok gólyacsemetét nevelnek majd fel. Fekics Kinga

TOP-KER Kft. Vas- és fémhulladék átvétele a legmagasabb napi áron. Megkezdtük hulladék akkumulátorok, katalizátorok, és papír felvásárlását a legjobb árakon, a lakosságtól és közületektõl is. Közületek részére ingyenes konténer kihelyezés.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642 Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

www.zalatajkiado.hu


2011. június

11

Észak-Nyugat Zala

Bánhatja, aki nem vett részt rajta Kistérségi sportnap Alsónemesapátiban

Fõzni jó! Nem haraptak a halak… A magyar gazdaság csak nem talál magára. Egyre többen veszítik el az állásukat, annak ellenére, hogy mindent megtettek azért, hogy ez ne következzen be. Errõl jut eszembe István barátom. Zalában kezdett el dolgozni, majd felkerült Budapestre. Egy nagy magyar cégnél évrõl évre lépett elõre a ranglétrán. Lakást vásárolt, amit berendeztünk. A cégnél úgy dolgozott, mint a megszállott. A tulajdonos elégedett volt a munkájával, ezért egyre nagyobb feladatokat kapott. Míg egy reggel bement a céghez és a kollégái azzal fogadták, hogy új tulajdonos van, és nem tart igényt a munkájukra. Hát István barátom ezen úgy megdöbbent, hogy 2 évig csak horgászott és gondolkodott. Nem értette, hogy történhetett ez meg vele. Mit csinált rosszul? Két év után azért már mindenki elkezdett aggódni érte. Az unszolások hatására elment állásinterjúra. Nézik a szakmai önéletrajzát, és látják hogy nagyon jól képzett. De az utolsó két év üres. Megkérdezik tõle: mit csinált ez alatt a két év alatt? Horgásztam – válaszolta. Döbbenten néznek rá. Erre a válaszra nem számítottak. István magyarázatként hozzáteszi: – Nem haraptak a halak…. mxm lakberendezés: Miszori Imre

Hirdetésszervezõket

keresünk a megye minden részébõl! Érdeklõdni lehet: 92/596-936, 8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Lázasan készülõdtek Alsónemesapátiban június 4-ére, hiszen idén a település adott helyet a kistérségi sportnapnak. Tavaly sajnos kevesen tisztelték meg a Zalaszentivánon tartott programot, így a szervezõk bíztak benne, hogy idén, még az iskolaszezonban, nagyobb lesz az érdeklõdés. Mindezek ellenére sajnos a házigazdákon kívül csak Nagypáli, Alibánfa és Gõsfa képviseltette magát. Balaton Józsefné, Alsónemesapáti polgármestere ismertette a programot, ugyanakkor sajnálatát fejezte ki a mérsékelt érdeklõdés miatt, hiszen a szervezõgárda alaposan kitett magáért. Köcse Tibor, a társulás elnöke kiemelte a program fontosságát: – Aki nincs itt, irigykedjen, hogy lemaradt errõl a programról. Sajnos egyre kevesebben keresik a lehetõséget, hogy sportoljanak. A hetvenes években nekünk még felfújható labdát is nehéz volt találni… A mai fiatalokat elcsábítja a technikai újdonságokkal teletûzdelt világ, de a mi feladatunk, hogy visszacsábítsuk õket az egészséges élethez. Jó példát mutatnak az aktív sportoló focista lányok Nagypáliból, akik nem sajnálták az idõt és eljöttek az eseményre – foglalta össze Köcse Tibor. Kámán Ferenc, a Zala Megyei Közgyûlés sportért felelõs fõtanácsosa már-már hazajár a térség sportprogramjára, s kérte a jelenlévõket, hogy vigyék jó hírét a rendezvénynek máshová is. A nap Kámán Ferenc vezetésével játékos tornával kezdõdött. A szervezõk két pályával is készültek a focicsapatok mérkõzéseire, végül elég volt

Tüskéskörtét vásárolunk! Idei érésû tüskéskörtét keresünk napi piaci áron történõ felvásárlással. Elõzetes ajánlatokat hétköznapokon várunk a 92/596-936-os telefonon 8-15 óráig, a 92/596-937-es faxon, a zalataj@zelkanet.hu e-mailon.

Jelenet a Nagypáli-Kistérség nõi focimeccsrõl. egy is. A legnagyobb érdeklõdés talán a Nagypáli – Kistérség nõi labdarúgó-mérkõzést kísérte, ahol a technika csapott össze a lelkesedéssel. Az eredmény szinte mellékes is volt, hiszen mindenki jól szórakozott. A nõi mezõny végeredményét így nem is nehéz kitalálni, hiszen nem volt, aki megszorongassa a nagypáli lányokat. A férfiaknál a serdülõ korosztályos csapatok között az Alsónemesapáti I., Gõsfa, Alsónemesapáti II. sorrend alakult ki. Rönkhajításban a helyi Bicskei Jenõné, illetve Ambrus Balázs volt a legjobb, s sokakat vonzott a Toldi-díj jelentette megpróbáltatás is. A hölgyeknél vizespalackokkal megrakott karkosarakat kellett mellmagasságba tartani, a férfiaknál pedig petrencés, avagy Toldi-rúd magasba tartása volt a feladat. Mindez az apáti színekben versengõ Söjtöry Andreának, illetve Ambrus Balázsnak ment a legjobban. Látszólag egyszerû feladatnak tûnt a szivacslabdák kosárba

való dobása, végül mégse akadt olyan, aki hiba nélkül teljesítette a versenyszámot. A legjobbnak járó elismerést Péter Zoltán (Nagypáli) érdemelte ki. A mindenfajta versengés nélkül zajló kosárlabda, asztalitenisz, tollaslabda szintúgy népszerû idõtöltésnek bizonyult, s az éhes szájakat délelõtt zsíros kenyér, délután pedig babgulyás várta. A legfiatalabb versenyzõt Alibánfa nevezte, a legtöbb sportolót felvonultató Alsónemesapáti pedig egy évig megõrizheti a vándorserleget, amit a jövõre Nagypáliba „utazó” versenyen is szeretnének megtartani. A szervezõk ezúton köszönik az önkormányzat dolgozóinak munkáját, a Kertészház Vendéglõ támogatását, a sportegyesületnek a helyszínt, továbbá minden egyes segítõnek a hozzáállását. Pataki Balázs Az eseményrõl készült képek megtekinthetõk a www. zalatajkiado.hu képgalériájában.

Észak-Nyugat Zala Kistérségi havilap Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér Szerkesztõségi ügyfélszolgálat: 8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381. Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937 e-mail: zalataj@zelkanet.hu Kistérségi iroda: Nagypáli, Arany J. u. 26. • Tel.: 92/564-055 ISSN 2061-361X Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783


12

Észak-Nyugat Zala

2011. június

Felhívás! Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Zalaszentiván Község Önkormányzata az idén is megrendezi a már hagyományossá vált Kistérségi Ifjúsági és Kulturális Találkozót. A rendezvény idõpontja: 2011. augusztus 6. (szombat) A rendezvény kezdésének idõpontja 13,30 óra. A rendezvény helyszíne: Zalaszentiván-sportpályán 2 felállított 200 m sátorban A rendezvénnyel kapcsolatos tudnivalókról bõvebb tájékoztatást a jelentkezési lap visszaküldése után fogunk küldeni. Várjuk egyéni fellépõk és csoportok jelentkezését! Üdvözlettel: szervezõk

JELENTKEZÉSI LAP a 2011. évi Kistérségi Ifjúsági és Kulturális Találkozóra Zalaszentiván-Sportpálya, 2011 augusztus 6. (szombat) A csoport/egyéni fellépõ neve:..................................................... ...................................................................................................... Címe:............................................................................................ ...................................................................................................... Csoportvezetõ neve, telefonszáma:.............................................. ...................................................................................................... A csoport létszáma:...................................................................... Ifjúsági csoport

Tesco Áruház Zalaegerszeg Sport u.1. Tel.: +3620 955 5493

Felnõtt csoport

Elõadás címe:............................................................................... ...................................................................................................... Mûfaja:......................................................................................... Elõadás hossza:............................................................................ Technikai és egyéb igények:........................................................ ...................................................................................................... ......................................................................................................

Süldõk és malacok...

Dátum:................................................................

Minõségi húsfajta süldõk és malacok eladók!

................................................ csoportvezetõ aláírása

15-20 kg-os malac 700 Ft/kg 35-40 kg-os süldõ 550 Ft/kg

................................................. polgármester aláírása

VISSZAKÜLDENDÕ: 2011. július 20-ig a Kistérségi Iroda 8912. Nagypáli Arany J. u. 26. címére.

Érdeklõdni:06/30/478-6485

HIRDETÉSÉT feladhatja az Észak-Nyugat Zala havilapban. Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937; E-mail: zalataj@zelkanet.hu

TV- és Híradástechnikai híradástechnikai Szerviz

- TV javítás - TV javítás - DIGI - DIGI TVTV zalaegerszegi zalaegerszegi forgalmazója forgalmazója - Mindig - Mindig TVTV - 7-digitális 7 digitális csatorna csatorna havidíj havidíj nélkül! nélkül! - -Távirányítók Távirányítókforgalmazása forgalmazása - Digitális - Digitális mûholdas mûholdas televíziózás televíziózás

Zalaegerszeg, Ady u. 31. Tel.: 92/510-865, 30/318-9631 30/692-3599 E-mail: postmaster@elektroservice.t-online.hu

Észak-Nyugat Zala  

Észak-Nyugat Zala

Advertisement