Leon Keer | The Big Draw 2015

Page 1

DE WERELDBEFAAMDE

3D-chalk kunstenaar

LEON KEER 1-4 OKT. IN

ADMIRANT SHOPPING EINDHOVEN Kinderworkshop tekenen met een 3D printerpen! OP ZATERDAG & ZONDAG

ADMIRANT SHOPPING vormt tijdens festival The Big Draw Eindhoven 2015 het decor voor het 3D KRIJT artwork van de wereldbefaamde kunstenaar LEON KEER. Donderdag 1 oktober start hij bij de BLOB zijn 3D krijttekening! Watch “the making of” gedurende het festival. Ben jij erbij?


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.