Page 1

Provincie Arrondissement Gemeente Dossiernr.

Limburg Maaseik Kinrooi 08331/12

Maart 2011

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Definitieve vaststelling

Opdrachtgever:

Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi

afdeling ruimtelijke planning Vestiging Hasselt Herckenrodesingel 101 3500 Hasselt tel: 011/26.08.70 fax: 011/26.08.80 email: infra@libost-groep.com

Vestiging Vlaams Brabant Domeinstraat 11A 3010 Kessel-Lo tel: 016/89.34.40 fax: 016/89.57.83 email: vlaamsbrabant@libost-groep.com


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Revisie A B C D E F

Opmerking Aanzet schetsontwerp Voorontwerp Structureel overleg Voorontwerp plenaire vergadering Voorlopige aanvaarding Definitieve vaststelling Naam

Handtekening

datum

Opgemaakt

l.ar./stbk. Lut Gijsenbergs

Ruimtelijke planner

Lowie Steenwegen Elisabeth Laute

Geverifieerd

l.ar./stbk. Lut Gijsenbergs

Maart 2011

l.ar. /stbk. Peter Govaerts

Maart 2011

Maart 2011

projectleider Vrijgegeven afdelingshoofd

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 2/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Inhoudsopgave TOELICHTINGSNOTA ..............................................................................................................................................................................................................................................9 1 Inleiding..............................................................................................................................................................................................................................................................9 1.1 Aanleiding tot de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) .............................................................................................................................................9 1.2 In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.............................................................................................................................................................................12 1.2.1 Richtinggevende bepalingen ................................................................................................................................................................................................................. 12 1.2.2 Bindende bepalingen ............................................................................................................................................................................................................................ 14 1.3 Relevante studies .......................................................................................................................................................................................................................................15 1.3.1 Structuurvisie Ophoven-Kessenich........................................................................................................................................................................................................ 15 2 Bestaande juridische toestand........................................................................................................................................................................................................................... 16 3 Planologisch kader ........................................................................................................................................................................................................................................... 61 3.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen- RSV...................................................................................................................................................................................................61 3.2 Provinciaal ruimtelijk structuurplan - PRS.....................................................................................................................................................................................................61 4 Bestaande feitelijke toestand............................................................................................................................................................................................................................. 63 4.1 Bestaande ruimtelijke structuur van het plangebied en zijn omgeving ...........................................................................................................................................................63 4.1.1 Kessenich: deelgebied 1 ....................................................................................................................................................................................................................... 63 4.1.2 Kessenich: deelgebied 2 ....................................................................................................................................................................................................................... 68 4.1.3 Molenbeersel: deelgebied 3 .................................................................................................................................................................................................................. 70 4.1.4 Molenbeersel: deelgebied 4 .................................................................................................................................................................................................................. 75 4.1.5 Kinrooi: deelgebied 5 ............................................................................................................................................................................................................................ 79 4.1.6 Ophoven: deelgebied 6 ......................................................................................................................................................................................................................... 81 5 Woonbehoefte .................................................................................................................................................................................................................................................. 84 5.1 Voor de periode tot 2007 (zie GRS) .............................................................................................................................................................................................................84 5.2 Planperiode tot 2011 en 2016 conform de woonbehoeftestudie dd. juli 2001. ................................................................................................................................................84 5.2.1 Demografie........................................................................................................................................................................................................................................... 84 5.2.2 Bestaande woning aanbod.................................................................................................................................................................................................................... 87 5.2.3 Bevolkingsprognose ............................................................................................................................................................................................................................. 90 5.2.4 Beschikbare bouwmogelijkheden .......................................................................................................................................................................................................... 90 5.2.5 Confrontatie tussen vraag en aanbod .................................................................................................................................................................................................... 94 5.2.6 Prioriteiten voor aansnijden van woonuitbreidingsgebieden .................................................................................................................................................................... 95 5.2.7 Nederlandse inwijking ......................................................................................................................................................................................................................... 100 5.2.8 Conclusie met betrekking tot dit RUP .................................................................................................................................................................................................. 101 6 Sociaal objectief ............................................................................................................................................................................................................................................. 102 6.1 Sociaal woonaanbod.................................................................................................................................................................................................................................103 6.2 Bescheiden woonaanbod ..........................................................................................................................................................................................................................103 6.3 Motivatie voor afwijking percentages sociaal woonaanbod en bescheiden woonaanbod..............................................................................................................................103 6.3.1 De ruimtelijke karakteristiek van het geordende woongebied Kessenich en Molenbeersel. .................................................................................................................... 104 6.3.2 De sociale contextfactoren .................................................................................................................................................................................................................. 105 6.3.3 Bestaande en geplande bescheiden en sociaal woonaanbod voor Kinrooi ............................................................................................................................................ 105 7 Visie voor de verschillende deelgebieden ........................................................................................................................................................................................................ 109 7.1 Deelgebied 1 Kessenich............................................................................................................................................................................................................................109 7.1.1 Behoefte vanuit het GRS .................................................................................................................................................................................................................... 109

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 3/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

7.1.2 Uitgangspunten .................................................................................................................................................................................................................................. 109 7.1.3 Concepten.......................................................................................................................................................................................................................................... 112 7.1.4 Voorbeeld van een mogelijke inrichting Referentiebeelden .......................................................................................................................................................... 113 7.1.5 Grafisch plan deelplan 1 ..................................................................................................................................................................................................................... 115 7.2 Deelgebied 2 Kessenich............................................................................................................................................................................................................................116 7.2.1 Grafisch plan deelplan 2 ..................................................................................................................................................................................................................... 117 7.3 Deelgebied 3 Molenbeersel .......................................................................................................................................................................................................................118 7.3.1 Behoefte vanuit het GRS .................................................................................................................................................................................................................... 118 7.3.2 Uitgangspunten .................................................................................................................................................................................................................................. 119 7.3.3 Concepten.......................................................................................................................................................................................................................................... 120 7.3.4 Structuurschets................................................................................................................................................................................................................................... 121 7.3.5 Voorbeeld van een mogelijke inrichting................................................................................................................................................................................................ 121 7.3.6 Gewenste ruimtelijke invulling ............................................................................................................................................................................................................. 122 7.3.7 Grafisch plan deelplan 3 ..................................................................................................................................................................................................................... 124 7.4 Deelgebied 4 Molenbeersel .......................................................................................................................................................................................................................125 7.4.1 Behoefte vanuit het GRS .................................................................................................................................................................................................................... 125 7.4.2 Uitgangspunten .................................................................................................................................................................................................................................. 125 7.4.3 Concepten.......................................................................................................................................................................................................................................... 127 7.4.4 Voorbeeld van mogelijke inrichting ...................................................................................................................................................................................................... 129 7.4.5 Referentiebeelden .............................................................................................................................................................................................................................. 130 7.4.6 Grafisch plan deelplan 4 ..................................................................................................................................................................................................................... 133 7.5 Deelgebied 5 Kinrooi.................................................................................................................................................................................................................................134 7.5.1 Grafisch plan deelplan 5 ..................................................................................................................................................................................................................... 135 7.6 Deelgebied 6: Ophoven.............................................................................................................................................................................................................................136 7.6.1 Behoefte vanuit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan ................................................................................................................................................................... 136 7.6.2 Uitgangspunten en concepten ............................................................................................................................................................................................................. 136 7.6.3 Voorbeeld van een mogelijke inrichting................................................................................................................................................................................................ 137 7.6.4 Grafisch plan deelplan 6 ..................................................................................................................................................................................................................... 138 8 Watertoets...................................................................................................................................................................................................................................................... 139 8.1 Decreet IWB .............................................................................................................................................................................................................................................139 8.2 Waterparagraaf.........................................................................................................................................................................................................................................140 8.3 Watertoetskaarten.....................................................................................................................................................................................................................................142 8.3.1 Kessenich deelgebied 1 en 2 .............................................................................................................................................................................................................. 142 8.3.2 Molenbeersel deelgebied 3 en 4.......................................................................................................................................................................................................... 145 8.3.3 Kinrooi deelgebied 5 ........................................................................................................................................................................................................................... 148 8.3.4 Ophoven deelgebied 6 ........................................................................................................................................................................................................................ 151 9 Ruimtelijke veiligheidsrapportage .................................................................................................................................................................................................................... 154 10 M.E.R. plicht ................................................................................................................................................................................................................................................. 156 10.1 Plan M.E.R. screening...............................................................................................................................................................................................................................156 10.2 Vorm en procedure ...................................................................................................................................................................................................................................157 10.2.1 Inhoud screeningsnota...................................................................................................................................................................................................................... 157 10.3 Mogelijke effecten per deelgebied .............................................................................................................................................................................................................157 10.3.1 Deelplan 1 Kessenich agrarisch gebied ............................................................................................................................................................................................. 157

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 4/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

10.3.2 Deelplan 2 Kessenich woonuitbreidingsgebied.................................................................................................................................................................................. 162 10.3.3 Deelplan 3 Molenbeersel woonuitbreidingsgebied.............................................................................................................................................................................. 163 10.3.4 Deelplan 4 Molenbeersel agrarisch gebied ....................................................................................................................................................................................... 166 10.3.5 Deelgebied 5 Kinrooi woonuitbreidingsgebied ................................................................................................................................................................................... 168 10.3.6 Deelplan 6 Ophoven woonuitbreidingsgebied ................................................................................................................................................................................... 170 10.4 Samenvatting adviezen screeningsnota .....................................................................................................................................................................................................173 10.5 Besluit mer plicht.......................................................................................................................................................................................................................................174 11 Planbaten/planschade ................................................................................................................................................................................................................................... 175 12 Gebruikerscompensatie door bestemmingswijziging....................................................................................................................................................................................... 184 13 Ruimtebalans................................................................................................................................................................................................................................................ 191 14 Lijst met op te heffen voorschriften binnen de grenzen van het RUP ............................................................................................................................................................... 195 15 Verantwoording opmaak onteigeningsplan ..................................................................................................................................................................................................... 196 15.1 Algemeen .................................................................................................................................................................................................................................................196 15.2 Algemeen belang ......................................................................................................................................................................................................................................197 15.3 Onteigeningsnoodzaak..............................................................................................................................................................................................................................198 15.4 Hoogdringend karakter..............................................................................................................................................................................................................................198 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN....................................................................................................................................................................................................... 199 1 Algemene bepalingen ..................................................................................................................................................................................................................................... 199 Artikel 1. Wijze van meten .................................................................................................................................................................................................................................. 199 Artikel 2. Gehanteerde begrippen ....................................................................................................................................................................................................................... 199 Artikel 3. Algemene voorschriften ....................................................................................................................................................................................................................... 201 Artikel 4. Bepalingen in verband met de bestemmingen....................................................................................................................................................................................... 201 Artikel 5. Overgangsbepaling voor behoorlijk vergunde gebouwen....................................................................................................................................................................... 201 Artikel 6. Bepalingen voor alle gebouwen in het plangebied................................................................................................................................................................................. 201 Artikel 7. Onbebouwde gronden.......................................................................................................................................................................................................................... 201 Artikel 8. Bepalingen in verband met de architectuur ........................................................................................................................................................................................... 201 Artikel 9. Bepalingen voor het behoud van waardevolle bomen en kleine landschapselementen ........................................................................................................................... 202 Artikel 10. Bepalingen archeologisch onderzoek in relictzones............................................................................................................................................................................. 202 Artikel 11. Watertoets......................................................................................................................................................................................................................................... 202 Artikel 12. Bepalingen in verband met beplanting ................................................................................................................................................................................................ 202 Artikel 13. Inrichting groenzones......................................................................................................................................................................................................................... 203 2 Specifieke bepalingen voor de verschillende bestemmingszones ..................................................................................................................................................................... 204 Artikel 14. Zone voor landelijk wonen.................................................................................................................................................................................................................. 205 Artikel 15. Zone voor tuinen................................................................................................................................................................................................................................ 213 Artikel 16. Zone voor gemeenschapsvoorzieningen............................................................................................................................................................................................. 214 Artikel 17. Zone voor bouwvrij agrarisch gebied ................................................................................................................................................................................................. 217 Artikel 18. Zone voor dagrecreatie ...................................................................................................................................................................................................................... 218 Artikel 19. Zone voor bebouwing en halfverharde parkeerplaatsen (overdruk) ...................................................................................................................................................... 221 Artikel 20. Parkgebied met cultuurhistorische waarde.......................................................................................................................................................................................... 223 Artikel 21. Buffer ................................................................................................................................................................................................................................................ 226 Artikel 22. Ecologisch waardevol agrarisch gebied .............................................................................................................................................................................................. 228 Artikel 23. Te behouden en versterken waardevolle lineaire beplanting (indicatieve aanduiding) .......................................................................................................................... 230 Artikel 24. Ontsluiting (indicatieve aanduiding) .................................................................................................................................................................................................... 231

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 5/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

Artikel 25. Artikel 26. Artikel 27.

definitieve vaststelling

Traject voor trage wegen (indicatieve aanduiding)............................................................................................................................................................................... 232 Bouwvrije zone (overdruk).................................................................................................................................................................................................................. 233 Zone voor lokale weg ......................................................................................................................................................................................................................... 234

Figuur 1 Ontwikkeling nederzettingen gemeentelijk ruimtelijk structuurplan................................................................................................................................................................ 13 Figuur 2 Gewenste ruimtelijke structuur GRS ........................................................................................................................................................................................................... 14 Figuur 3: Verdeling sociale huurwoningen in Vlaanderen ........................................................................................................................................................................................ 103 Figuur 4: Beslissingsschema ruimtelijke veiligheidsrapportage ................................................................................................................................................................................ 155 Figuur 5 Planbaten schade gebruikerscompensatie ................................................................................................................................................................................................ 184 Kaart 1.1. Bestaande juridische toestand deelgebied 1: Gewestplan Maasland , K.B. 01-09-1980 . ........................................................................................................................... 18 Kaart 1.2 Bestaande juridische toestand deelgebied 1: Kadasterplan ....................................................................................................................................................................... 18 Kaart1.3. Bestaande juridische toestand deelgebied 1: Overige bepalingen............................................................................................................................................................... 18 Kaart 1.4. Bestaande juridische toestand deelgebied 1: Landschapsatlas.................................................................................................................................................................. 18 Kaart 1.5. Bestaande juridische toestand deelgebied 1:Topografische kaart ............................................................................................................................................................. 18 Kaart 1.6. Bestaande juridische toestand deelgebied 1:Orthofoto ............................................................................................................................................................................. 18 Kaart 2.1 Bestaande juridische toestand deelgebied 2: Gewestplan Maasland , K.B. 01-09-1980............................................................................................................................... 18 Kaart 2.2: Bestaande juridische toestand deelgebied 2: Kadasterplan ....................................................................................................................................................................... 18 Kaart 2.3: Bestaande juridische toestand deelgebied 2: Overige bepalingen.............................................................................................................................................................. 18 Kaart 2.4: Bestaande juridische toestand deelgebied 2: Landschapsatlas.................................................................................................................................................................. 18 Kaart 2.5: Bestaande juridische toestand deelgebied 2:Topografische kaa ................................................................................................................................................................ 18 Kaart 2.6: Bestaande juridische toestand deelgebied 2:Orthofoto .............................................................................................................................................................................. 18 Kaart 2.7.Bestaande juridische toestand deelgebied 2:Herbevestigd agrarisch gebied ............................................................................................................................................... 18 Kaart 3.1: Bestaande juridische toestand deelgebied 3: Gewestplan Maasland , K.B. 01-09-1980 .............................................................................................................................. 18 Kaart 3.2: Bestaande juridische toestand deelgebied 3: Kadasterplan15 ................................................................................................................................................................... 18 Kaart 3.3: Bestaande juridische toestand deelgebied 3: Overige bepalingen.............................................................................................................................................................. 18 Kaart 3.4: Bestaande juridische toestand deelgebied 3: Landschapsatlas ................................................................................................................................................................. 18 Kaart 3.5: Bestaande juridische toestand deelgebied 3:Topografische kaart ............................................................................................................................................................. 18 Kaart 3.6: Bestaande juridische toestand deelgebied 3:Orthofoto .............................................................................................................................................................................. 18 Kaart 3.7: Bestaande juridische toestand deelgebied 3:Herbevestigd agrarisch gebied ............................................................................................................................................. 18 Kaart 4.1: Bestaande juridische toestand deelgebied 4: Gewestplan Maasland , K.B. 01-09-1980 .............................................................................................................................. 18 Kaart 4.2: Bestaande juridische toestand deelgebied 4: Kadasterplan ...................................................................................................................................................................... 18 Kaart 4.3: Bestaande juridische toestand deelgebied 4: Overige bepalingen ............................................................................................................................................................. 18 Kaart 4.4: Bestaande juridische toestand deelgebied 4: Landschapsatlas ................................................................................................................................................................. 18 Kaart 4.5: Bestaande juridische toestand deelgebied 4:Topografische kaart ............................................................................................................................................................. 18 Kaart 4.6: Bestaande juridische toestand deelgebied 4:Orthofot ................................................................................................................................................................................ 18 Kaart 4.7: Bestaande juridische toestand deelgebied 4:Herbevestigd agrarisch gebied ............................................................................................................................................. 18 Kaart 5.1: Bestaande juridische toestand deelgebied 5: Gewestplan Maasland , K.B. 01-09-19.................................................................................................................................. 18 Kaart 5.2: Bestaande juridische toestand deelgebied 5: Kadasterplan ...................................................................................................................................................................... 18 Kaart 5.3: Bestaande juridische toestand deelgebied 5: Overige bepalingen ............................................................................................................................................................. 18 Kaart 5.4: Bestaande juridische toestand deelgebied 5: Landschapsatlas ................................................................................................................................................................. 18 Kaart 5.5: Bestaande juridische toestand deelgebied 5:Topografische kaart ............................................................................................................................................................. 18 Kaart 5.6: Bestaande juridische toestand deelgebied 5:Orthofoto ............................................................................................................................................................................. 18

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 6/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Kaart 5.7: Bestaande juridische toestand deelgebied 5:Herbevestigd agrarisch gebied ............................................................................................................................................. 18 Kaart 6.1: Bestaande juridische toestand deelgebied 6: Gewestplan Maasland , K.B. 01-09-1980 .............................................................................................................................. 18 Kaart 6.2: Bestaande juridische toestand deelgebied 6: Kadasterplan ...................................................................................................................................................................... 18 Kaart 6.3: Bestaande juridische toestand deelgebied 6: Overige bepalingen ............................................................................................................................................................. 18 Kaart 6.4: Bestaande juridische toestand deelgebied 6: Landschapsatlas.................................................................................................................................................................. 18 Kaart 6.5: Bestaande juridische toestand deelgebied 6:Topografische kaart ............................................................................................................................................................. 18 Kaart 6.6: Bestaande juridische toestand deelgebied 6:Orthofoto ............................................................................................................................................................................. 18 Kaart 6.7: Bestaande juridische toestand deelgebied 6:Herbevestigd agrarisch gebied ............................................................................................................................................. 18

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 7/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “woonbeleid Kinrooi” Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad om gevoegd te worden in de beraadslaging in zitting van 8 november 2010 De secretaris,

De burgemeester,

Marijke Clerx

Hubert Brouns

Het college van burgemeester en schepenen van Kinrooi bevestigt dat onderhavig plan ter inzage van het publiek op het gemeentehuis van Kinrooi werd neergelegd van 29 november 2010 tot en met 27 januari 2011 De secretaris,

De burgemeester,

Marijke Clerx

Hubert Brouns

Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad om gevoegd te worden in de beraadslaging in zitting van 4 april 2011 De secretaris,

De burgemeester,

Marijke Clerx

Hubert Brouns

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 8/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Kaart 01. Situering van de deelgebieden binnen de gemeente Kinrooi

TOELICHTINGSNOTA 1 1.1

Kaart 0.2. Orthofoto van de deelgebieden binnen de gemeente Kinrooi

INLEIDING AANLEIDING TOT DE OPMAAK VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN (RUP)

De gemeente Kinrooi wenst met de opmaak van het RUP woonbeleid een aantal bestemmingen volgens het gewestplan te herzien in de verschillende deelkernen. Voor een aantal van deze gebieden wenst de gemeente de bestaande situatie te behouden, zoals de recreatieterreinen van de voetbal te Molenbeersel en anderzijds wenst de gemeente met een omruiloperatie een aantal woonuitbreidingsgebieden te ruilen met landbouwgebieden om op deze wijze een optimale ontwikkeling van de verschillende nederzettingen na te streven. Het betreft de volgende gebieden: Kessenich:  Deelgebied 1: het ingesloten landbouwgebied gesitueerd ten westen van de historische kern van Kessenich: omzetten naar woongebied.  Deelgebied 2: het woonuitbreidingsgebied dat ten westen gelegen is van de noord zuid gewestweg omzetten naar landbouwgebied (m.u.v. percelen langs de weg). Molenbeersel:  Deelgebied 3: het woonuitbreidingsgebied dat gelegen is in het binnengebied met de Keyersmolen de voetbalvelden van KVV Hoger Op Molenbeersel, de tafeltennis en chirolokalen bestendigen naar een zone voor recreatie.  Deelgebied 4:het omzetten van het landbouwgebied ten noorden van de kern naar woongebied. Kinrooi  Deelgebied 5: het binnengebied dat gelegen is tussen de Hagendoornstraat in het westen ,de Bettestraat in het noorden en de Brenjerstraat in het zuiden waarbij het woonuitbreidingsgebied wordt geschrapt en omgezet wordt naar landbouwgebied. Ophoven  Deelgebied 6: het binnengebied dat gelegen is tussen de Donkstraat in het noorden , de Stegerstraat in het westen, de Merenhofstraat in het oosten en de Leustraat in het zuiden, de Pekstraat dwarst het deelgebied. Het gebied is bestemd als woonuitbreidingsgebied dat zal worden geschrapt en worden omgezet naar landbouwgebied.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 9/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 10/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 11/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

1.2 1.2.1

definitieve vaststelling

woningen aangeduid dat als woongebied zal ingevuld worden. Hiervoor zal een RUP opgemaakt worden. De resterende ruimte wordt aangeduid als reservegebied. In dit RUP zal het totaal bestemd worden als woongebied.

IN UITVOERING VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN Richtinggevende bepalingen

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Kinrooi is definitief goedgekeurd op 08.11.2007 door de Bestendige Deputatie. In de richtinggevende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt gesteld dat in het hoofddorp Kinrooi-centrum en de woonkernen Molenbeersel, Ophoven, Geistingen en Kessenich kernen van het buitengebied waar de doelstelling van het gedeconcentreerd bundelen op het kleinste schaalniveau moet worden gerealiseerd. Die kernen dragen de ruimtelijke ontwikkelingen van het buitengebied inzake wonen, voorzieningen en bedrijvigheid op lokale schaal. Bij het principe van gedeconcentreerde bundeling worden bijkomende woningen bij voorkeur gesitueerd in het hoofddorp. De site van het gemeentehuis blijft hierbij een centrale pool voor de fusiegemeente waar de belangrijkste diensten van de gemeente geconcentreerd blijven.

Deelgebied 2 In Kessenich wordt zone 1 niet aangesneden (sluit aan bij het open landbouwgebied) en wordt geschrapt. Dit zal omgezet worden naar agrarisch gebied via een RUP. Hierbij blijven de percelen gelegen langs de uitgeruste weg wel geselecteerd als woonuitbreidingsgebied. In dit RUP wordt de zone langs de uitgeruste weg bestemd als landelijk woongebied en het achterliggende gebied als bouwvrij agrarisch gebied.

De kernen behouden hun landelijk karakter en worden op een kwalitatieve manier verder afgewerkt. Onderzoek naar randafwerking van de verschillende kernen in relatie tot landschap – natuur – agrarische structuur is noodzakelijk. Kleine bouwprojecten in deze kernen zijn nog steeds mogelijk met aandacht voor specifieke woontypes, met name aangepaste woningen voor ouderen en betaalbare woonmogelijkheden. De huidige functies die in de kernen aanwezig zijn, blijven behouden. Er zal door de overheid een actief beleid gevoerd worden om de verkrotting en leegstand tegen te gaan (o.a. leegstandheffing). De ontwikkeling van de nederzettingsstructuur is gebaseerd op de volgende elementen:  versterken van de woonkernen, bundelen van wonen, garanderen leefbaarheid;  karakteristieke dorpen in buitengebied;  randafwerking van de kernen;  gebiedsgerichte opmaak voor zonevreemde woningen aangepast aan de landschappelijke structuur;  ontwikkeling van poorten aan grensovergangen met Nederland;  site gemeentehuis als locatie voor gemeentelijke diensten.

Deelgebied 4 Een eerste zone B1 (Bijkomende zone 1) situeert zich in de hoek van Schurenbeemdstraat en de N762. Deze open ruimte (agrarisch gebied) sluit aan op de bestaande woonkern en is voor ¾ omgeven door woongebied (woongebied met landelijk karakter). De zone kan rechtstreeks ontsloten worden via de Weertersteenweg. Het gebied heeft een voldoende grote oppervlakte (> 5 ha). Huidig grondgebruik is weiland, bos, vijver, … Nieuwe weginfrastructuur is noodzakelijk. De gemeente opteert om de zone B1 aan te duiden als nieuwe locatie voor 23 bijkomende woningen, omwille van volgende redenen:  situering: alle gebieden zijn ongeveer op dezelfde afstand van het centrum gelegen;  voldoende capaciteit voor eventueel op langere termijn;  vrij snelle ontsluiting naar lokale weg I (gewestweg) is mogelijk. Voor deze zone zal een RUP opgemaakt worden.

Kessenich Deelgebied 1 Zone A (met een potentie van 70 woningen) is een gebied, momenteel op het gewestplan aangeduid als landbouwgebied, waar de landbouw op termijn geen kans meer heeft om te slagen. Aangezien zone 1 (woonuitbreidingsgebied) niet geschikt is voor woonuitbreiding (aantasting van de open ruimte) is een omwisseling van deze twee zones in feite optimaal. Hier wordt dus een ruiloperatie voorgesteld. Zone A is goed ontsluitbaar, gelegen vlakbij het dorpscentrum en reeds volledig omgeven door woongebied met landelijk karakter. In dit binnengebied wordt een zone van 10

Molenbeersel Deelgebied 3 In Molenbeersel is de woondruk het grootst. De gemeente opteert om hier ± 23 woonmogelijkheden te realiseren in deze planperiode. Hiervoor wordt een ruiloperatie voorzien met zone 1 (ingevuld met recreatie).

Kinrooi Deelgebied 5 In Kinrooi-centrum wordt zone 2 niet aangesneden (moeilijke ontsluiting, beperkte oppervlakte) en wordt geschrapt. Ophoven Deelgebied 6 Zone 3 wordt geschrapt (gelegen in beekvallei, risico op overstroming en respect voor de beekvallei in de kern), ter compensatie van een nieuw aan te snijden woongebied.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 12/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Figuur 1 Ontwikkeling nederzettingen gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 13/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

1.2.2

definitieve vaststelling

Bindende bepalingen

De bindende bepaling 12.02 selecties op lokaal niveau. De gemeente selecteert bijkomend volgende kernen. Deze kernen zijn afgebakend door de gemeente. Binnen deze grens zijn ontwikkelingen mogelijk.    

Molenbeersel: woonkern; Ophoven: woonkern; Geistingen: woonkern; Kessenich: woonkern.

De gemeente wenst de volgende woonuitbreidingsgebieden te schrappen voor verdere woonontwikkelingen:    

zone 1 in Kessenich (m.u.v. percelen langs de weg) (deelgebied 2); zone 1 in Molenbeersel (ruiloperatie met nieuw woongebied B1) (deelgebied 3). zone 2 in Kinrooi-centrum (deelgebied 5); zone 3 in Ophoven (deelgebied 6);

De gemeente wenst woonontwikkelingen:  

volgend gebied om

te ruilen voor

eventueel

latere

zone A (wordt woongebied in dit planningsproces met zone 1 (wordt agrarische zone) in Kessenich; zone 1 (wordt recreatiegebied) met zone B1 (wordt woongebied in dit planningsproces) in Molenbeersel.

Figuur 2 Gewenste ruimtelijke structuur GRS

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 14/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

-

1.3 1.3.1

RELEVANTE STUDIES -

Structuurvisie Ophoven-Kessenich1

Medio 1999 is door Buro Landschapsplanning, Stedenbouw en Techniek nv een structuurvisie opgemaakt voor de deelkernen Ophoven-Geistingen en Kessenich. Het plangebied Ophoven-Kessenich betreft een deel van de kernen van deze deelkernen, nl. alles ten oosten van de N78, het oostelijk deel van de fusiegemeente Kinrooi. Het gebied wordt begrensd door de N78 (westelijke plangrens), gemeente Thorn (noordelijke plangrens en eveneens landgrens), de Maas/gemeente Maasbracht/Stevensweert (oostelijke plangrens en eveneens landsgrens) en de gemeentegrens met Maaseik (zuidelijke plangrens). In deze structuurvisie is onderzoek gedaan naar de verschillende deelruimten zoals de woonkernen, de open ruimte en het grindplassengebied. Onderstaand worden de belangrijkste elementen weergegeven.

-

Een heroriëntatie van het investeringsklimaat van de landbouw: er moet meer geopteerd worden voor een gemengde en grondgebonden landbouw i.p.v. intensieve veeteelt. Vrijwaren van de open ruimte (landbouwgebieden) tussen de verschillende dorpen en tegengaan van versnippering van deze ruimte. Herstellen van de typische landschapskenmerken na de ontgrinding en in de landbouwstructuur. Vrijwaren van de Witbeekvallei en herstel van groenstructuren langsheen de beek. Behouden en versterken van het toeristisch product van uit de volgende vier invalshoeken: waterrecreatie, natuurbeleving en ecotoerisme, grensoverschrijdend karakter en de cultuurhistorische dorpjes.

Visie en rol van het gebied In het studiegebied komen drie belangrijke deelruimten naar voor: - een woonzone met landelijk karakter en lokale voorzieningen; - een recreatiegebied op euregionaal niveau; - open ruimte tussen de verschillende deelkernen in de vorm van een landbouwstructuur en bepaalde natuurontwikkelingsgebieden. De rol van het gebied kan beknopt als volgt omschreven worden: - het wonen met landelijk karakter moet gerespecteerd blijven; - alle mogelijke kansen moeten aangegrepen worden om het recreatieve netwerk zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Hoofdlijnen Voor verschillende sectoren die een rol spelen in het plangebied zijn doelstellingen opgemaakt. Deze doelstellingen krijgen een ruimtelijke vertaling in de structuurvisie voor het hele gebied. Onderstaand zijn de belangrijkste hoofdlijnen gebundeld weergegeven: - Het ontwikkelen van deelkernen met eigen herkenbare identiteit. - Een aangepast woonbeleid. - Het verhogen van de belevingskwaliteit van de openbare ruimte. - Het verbeteren van de verkeersveiligheid en -leefbaarheid, rekening houdende met de nefaste gevolgen van het toeristisch verkeer voor het woonmilieu.

1

uit GRS Kinrooi pg 49

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 15/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Type

2

In of grenzend aan het projectgebied  deelgebied 6 woonuitbreidingsgebied waterrijk gebied

BESTAANDE JURIDISCHE TOESTAND

In dit hoofdstuk wordt de planningscontext betreffende de relevante juridische documenten en de ruimtelijke en sectorale beleidsdocumenten voor het plangebied beschreven. Deze vormen de (al dan niet juridische) randvoorwaarden voor de ruimtelijke ontwikkeling van het plangebied.

Type Gewestplan

In of grenzend aan het projectgebied Gewestplan20 Limburgs Maasland goedgekeurd bij KB 01/09/1980. Voor het plangebied is het gewestplan Limburgs Maasland goedgekeurd bij K.B. 01-09-1980, van toepassing.

Aanwezig.beschermde dorps- of stadsgezichten

landschappen,

in de onmiddellijke omgeving van Molenbeeersel Beschermd landschappen, stadsgezichten

deelgebied 3. monumenten,  dorpsgezicht omgeving Keyersmolen goedkeuring dorpsof 30.05.1994  beschermd monument de Keyersmolen besluit dd 07.12.1959

Vogelrichtlijngebied

Kessenich:  deelgebied 1: landbouwgebied en landelijke woonzone  deelgebied 2: woonuitbreidingsgebied

Kessenich: Deelgebied 1  In de nabijheid van vogelrichtlijngebied (uiterwaarden)

Molenbeersel: deelgebied 3: woonzone, het woonuitbreidingsgebied met groengebied met culturele, historische en/of esthetische waarde van het gebied (omgeving beschermde molen)  deelgebied 4: landbouwgebied en landelijke woonzone

Molenbeersel:  deelgebied 3 het woonuitbreidingsgebied met groengebied (omgeving beschermde molen) is in de nabijheid gelegen van het vogelrichtlijngebied Kinrooi Deelgebied 5 is in de nabijheid gelegen van het vogelrichtlijngebied

Kinrooi  deelgebied 5 woonuitbreidingsgebied

RUP BPA Atlas van woonuitbreidingsgebieden

monumenten,

7201806:

Ophoven: Deelgebied 6 is in de nabijheid gelegen van het vogelrichtlijngebied

Ophoven  deelgebied 6 woonuitbreidingsgebied Geen. Geen. de Kessenich:  deelgebied 1: woonuitbreidingsgebied 7201814: niet inbreidingsgericht Molenbeersel:  deelgebied 3: het woonuitbreidingsgebied 72018-12: verder te onderzoeken Kinrooi  Deelgebied 5: woonuitbreidingsgebied 72018-15: verder te onderzoeken + goedgekeurde niet vervallen verkaveling , deel reeds bebouwd Ophoven

Habitatrichtlijngebied

De plangebieden maken habitatrichtlijngebied.

Gebieden van het VEN/IVON

De plangebieden maken geen deel uit van het VEN of IVON.

Natuurreservaten

De plangebieden natuurreservaat.

zijn

geen

niet

deel

uit

van

geselecteerd

een

als

Herbevestigd agrarisch gebied Kessenich:  deelgebied 1: landbouwgebied: niet in HAG  deelgebied 2 woonuitbreidingsgebied niet in HAG Molenbeersel:

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 16/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Type

definitieve vaststelling

In of grenzend aan het projectgebied  deelgebied 3: het woonuitbreidingsgebied met molen : niet gelegen in HAG 

Type

deelgebied 4 landbouwgebied B 1 volledig gelegen in HAG

Teunestraat o N767 ref dd.10/10/2005

Kinrooi  deelgebied 5: woonuitbreidingsgebied 72018-15:niet gelegen in HAG

7085v05/0001-v02

Scheurestraat o VN313 ref.ROHM 7085V146 dd 08/12/1975 o V414 ref ROHM 7119V26 dd301.07.1980 o VN2 ref ROHM 119v1 dd.31.12.1962

Niet van toepassing. Molenbeersel:  deelgebied 4: landbouwgebied B 1 in de omgeving de van onbevaarbare waterloop 3 categorie Brandbeek

Atlas der buurtwegen

ROHM

met

Truyenstraat o N392 ref.ROHM 7085V79/7 dd.24.02.1979 o VN 624 ref ROHM 7085v93/12 dd.28/12/1993 o VN392

Ophoven  deelgebied 6 woonuitbreidingsgebied 3 niet gelegen in HAG Beschermingszone waterwingebied Atlas der waterlopen

In of grenzend aan het projectgebied Molenbeersel:  deelgebied 3: het woonuitbreidingsgebied groengebied (omgeving beschermde molen)

Ophoven zone 3; de  deelgebied 6: 2 categorie onbevaarbare beek de Witbeek, een niet geklasseerde onbevaarbare beek Deelgebied 1: Nr 71 e nr 73 Deelgebied 4: buurtweg 190

deelgebied 4 Molenbeersel:geen

Deelgebied 5 Kinrooi: o N362 ref ROHM 7085/v/77/15 dd 13.12.1977 o N432 ref ROHM 7085v81/3 dd.14.04.1981

Ophoven  deelgebied 6 woonuitbreidingsgebied Hagensdoornstraat: o V322 ref ROHM 7085v157 dd.28.04.1976

Voorkooprecht Er geldt geen recht van voorkoop voor de gronden in de plangebieden. Voor de aanliggende natuurreservaten geldt een recht van voorkoop voor de VLM, zoals het Stamprooierbroek gelegen ten noorden van het deelgebied 4 landbouwgebied in Molenbeersel

Milieuvergunningen

Verkavelingsvergunningen Kessenich:  deelgebied 1 Veldstraat: o V N648 ref ROHM 7085V95-4 dd.08.11.1995 Meierstraat o VN402 ref ROHM 7085V79/18 dd.08.01.1980

Kessenich:  deelgebied 1 woonuitbreidingsgebied: Veldstraat: o perceel 120g en 211g veebedrijf varkensbedrijf

en

Meierstraat o perceel 738s: garage o perceel 739l veebedrijf Planologisch attest

Geen

 deelgebied 2: Venlosesteenweg o N495 ref ROHM 7085V86-2 dd.20.05.1986 Hoogveldstraat o VN793 ref ROHM 84v11 dd.12/01/1965

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 17/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Kaart 1.1. Bestaande juridische toestand deelgebied 1: Gewestplan Maasland , K.B. 01-09-1980 1.

Kaart 4.1: Bestaande juridische toestand deelgebied 4: Gewestplan Maasland , K.B. 01-09-198023 Kaart 4.2: Bestaande juridische toestand deelgebied 4: Kadasterplan 24

Kaart 1.2 Bestaande juridische toestand deelgebied 1: Kadasterplan 2

Kaart 4.3: Bestaande juridische toestand deelgebied 4: Overige bepalingen 25

Kaart1.3. Bestaande juridische toestand deelgebied 1: Overige bepalingen3

Kaart 4.4: Bestaande juridische toestand deelgebied 4: Landschapsatlas 26

Kaart 1.4. Bestaande juridische toestand deelgebied 1: Landschapsatlas4

Kaart 4.5: Bestaande juridische toestand deelgebied 4:Topografische kaart 27

Kaart 1.5. Bestaande juridische toestand deelgebied 1:Topografische kaart5

Kaart 4.6: Bestaande juridische toestand deelgebied 4:Orthofoto 28

Kaart 1.6. Bestaande juridische toestand deelgebied 1:Orthofoto6 Kaart 1.7. Bestaande juridische toestand deelgebied 1:Herbevestigd agrarisch gebied

Kaart 4.7: Bestaande juridische toestand deelgebied 4:Herbevestigd agrarisch gebied 29 Kaart 5.1: Bestaande juridische toestand deelgebied 5: Gewestplan Maasland , K.B. 01-09-198030

Kaart 2.1 Bestaande juridische toestand deelgebied 2: Gewestplan Maasland , K.B. 01-09-19807

Kaart 5.2: Bestaande juridische toestand deelgebied 5: Kadasterplan 31 Kaart 5.3: Bestaande juridische toestand deelgebied 5: Overige bepalingen 32

Kaart 2.2: Bestaande juridische toestand deelgebied 2: Kadasterplan8

Kaart 5.4: Bestaande juridische toestand deelgebied 5: Landschapsatlas 33

Kaart 2.3: Bestaande juridische toestand deelgebied 2: Overige bepalingen9

Kaart 5.5: Bestaande juridische toestand deelgebied 5:Topografische kaart 34

Kaart 2.4: Bestaande juridische toestand deelgebied 2: Landschapsatlas10

Kaart 5.6: Bestaande juridische toestand deelgebied 5:Orthofoto 35

Kaart 2.5: Bestaande juridische toestand deelgebied 2:Topografische kaart11 Kaart 2.6: Bestaande juridische toestand deelgebied 2:Orthofoto12

Kaart 5.7: Bestaande juridische toestand deelgebied 5:Herbevestigd agrarisch gebied 36

Kaart 2.7.Bestaande juridische toestand deelgebied 2:Herbevestigd agrarisch gebied13

Kaart 6.1: Bestaande juridische toestand deelgebied 6: Gewestplan Maasland , K.B. 01-09-198037

Kaart 3.1: Bestaande juridische toestand deelgebied 3: Gewestplan Maasland , K.B. 01-09-198014

Kaart 6.2: Bestaande juridische toestand deelgebied 6: Kadasterplan 38 Kaart 6.3: Bestaande juridische toestand deelgebied 6: Overige bepalingen 39

Kaart 3.2: Bestaande juridische toestand deelgebied 3: Kadasterplan1516

Kaart 6.4: Bestaande juridische toestand deelgebied 6: Landschapsatlas 40

Kaart 3.3: Bestaande juridische toestand deelgebied 3: Overige bepalingen17

Kaart 6.5: Bestaande juridische toestand deelgebied 6:Topografische kaart 41

Kaart 3.4: Bestaande juridische toestand deelgebied 3: Landschapsatlas 18

Kaart 6.6: Bestaande juridische toestand deelgebied 6:Orthofoto 42

Kaart 3.5: Bestaande juridische toestand deelgebied 3:Topografische kaart 19

Kaart 6.7: Bestaande juridische toestand deelgebied 6:Herbevestigd agrarisch gebied 43

Kaart 3.6: Bestaande juridische toestand deelgebied 3:Orthofoto2021 Kaart 3.7: Bestaande juridische toestand deelgebied 3:Herbevestigd agrarisch gebied 22

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 18/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 19/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 20/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 21/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 22/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 23/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 24/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 25/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 26/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 27/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 28/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 29/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 30/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 31/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 32/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 33/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 34/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 35/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 36/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 37/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 38/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 39/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 40/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 41/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 42/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 43/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 44/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 45/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 46/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 47/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 48/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 49/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 50/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 51/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 52/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 53/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 54/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 55/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 56/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 57/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 58/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 59/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 60/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

3

definitieve vaststelling

PLANOLOGISCH KADER

Plan

Relevante beleidselementen

3.1

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN- RSV

Kinrooi is gelegen in het buitengebied volgens het RSV. Kinrooi maakt deel uit van de deelruimte ‘Open Maasland’ binnen de hoofdruimte ‘Maasland’.

3.2

PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN - PRS

Goedgekeurd MB 12.02.2003. Nederzettingsstructuur Kinrooi wordt geselecteerd als structuurondersteunend hoofddorp. De kernen Molenbeersel , Kessenich, Geistingen en Ophoven worden geselecteerd als woonkernen. In het richtinggevende deel wordt gesteld dat Kinrooi deel is van de deelruimte het open Maasland en de vlakte van Bocholt. Dit is het noordelijk deel van de Maasvallei, met uitzondering van de vlakte van Bocholt. In deze deelruimte primeert het buitengebiedbeleid. Open ruimte functies landbouw, natuur en toerisme en recreatie worden ondersteund. De open ruimte wordt maximaal gevrijwaard. Bebouwing wordt beperkt tot de bestaande kernen. Die worden hoogstens verdicht. Ontwikkelingen langs infrastructuren (in het bijzonder de N78) worden tegengegaan. Verdere verspreide verstedelijking van het buitengebied en versnippering van de open ruimte moeten worden omgebogen naar een kerngericht beleid dat de eigenheid en de leefbaarheid van het buitengebied moet garanderen. Bijkomende woningen moeten zoveel mogelijk in de kernen (inbreiding) of direct aansluitend bij de kernen worden gerealiseerd. Het onderscheid tussen stedelijk gebied en buitengebied moet worden gehandhaafd of versterkt. Voor alle gemeenten in het buitengebied wordt de invulling van de woonbehoefte voor de natuurlijke bevolkingsaangroei gewaarborgd. De berekening van het aantal bijkomende woningen geldt voor de totaliteit van de gemeente. Spreiding over meerdere delen van de gemeente leidt niet tot een cumulatie van aantallen. Beleid inzake de plaats van bijkomende woningen Bij de beoordeling van de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en de daarin opgenomen woningprogrammatie gelden de volgende principes: – De provincie gaat ervan uit dat de gemeenten van het buitengebied hun natuurlijke aangroei kunnen realiseren in de woongebieden van de plannen van aanleg (met inbegrip van de woongebieden met landelijk karakter) en in de reeds goedgekeurde en niet-vervallen verkavelingen. – Vanuit het principe van de gedeconcentreerde bundeling worden de bijkomende woningen bij voorkeur gesitueerd in de hoofddorpen van de gewone gemeenten van het buitengebied en in de structuurondersteunende hoofddorpen van de structuurondersteunende gemeenten. – Woonuitbreidingsgebieden kunnen worden benut binnen het principe van de natuurlijke aangroei.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 61/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

Plan

definitieve vaststelling

Relevante beleidselementen – Indien de gemeente het beter acht bepaalde delen van woongebieden niet te ontwikkelen, zal worden afgewogen of het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden of van ruimtelijk verantwoorde gebieden met een niet-woonbestemming kan worden toegestaan. Het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden is in principe mogelijk in ruil voor het reserveren van een evenwaardige oppervlakte in binnengebieden die momenteel een woonbestemming hebben. Het aansnijden van gebieden met een niet-woonbestemming is in principe mogelijk in ruil voor het schrappen van een evenwaardige oppervlakte in binnengebieden met een woonbestemming of in woonuitbreidingsgebieden. De wil van gemeenten om slecht gelegen binnengebieden of woonuitbreidingsgebieden te schrappen als woongebied, werkt dus positief in deze afweging. Ook het reserveren van binnengebieden met een woonbestemming in de woonkernen ten voordele van het aansnijden van woonuitbreidingsgebied in het hoofddorp wordt gunstig beoordeeld. De ruiloperaties mogen de totale woonbalans niet vergroten. De gemaakte reserveringen kunnen vanaf 2007 opnieuw worden beoordeeld.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 62/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

4

definitieve vaststelling

BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND

4.1

BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR VAN HET PLANGEBIED EN ZIJN OMGEVING

4.1.1

Kessenich: deelgebied 1

4.1.1.1

Ruimtelijke situering

Het plangebied is gesitueerd ten westen van de dorpskern van Kessenich. Het plangebied is op loopafstand hiervan gesitueerd tussen de sporthal en de kerk.. De omgeving wordt gekenmerkt door haar uitgesproken landelijk en kleinschalig karakter, gevormd door de omgeving van het Maasdorp Kessenich.

4.1.1.2

Bestaande ruimtelijke structuur Kessenich deelgebied 1

Dit deelgebied is gesitueerd ten westen van de historische kern van Kessenich, het oudste dorp van Kinrooi en in het oosten door het ‘nieuwe Kessenich’ opgebouwd uit een verzameling van verkavelingen en wegen bebouwd met open en halfopen bebouwing. Het gebied is oost west georiënteerd en is hoger gelegen ten opzichte van de omgeving van de Meierstraat. De westelijke grens wordt gevormd door de site van de grootschalige bebouwing (fanfarezaal, school , sporthal en parking). De kwaliteit van de architectuur van de sporthal is laag. Deze van de schoolgebouwen is sterker ingepast in de morfologie van het dorp. Het landbouwgebied is ruim 2 meter hoger gelegen als de omgeving.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 63/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Het gebied wordt omsloten door woonlinten, waarbij de bebouwing van de Meierstraat ingeschoven is in het aanwezige talud, de bebouwing aan de zijde van de historische dorpskern is aaneengesloten van aard met ‘getskes’,kleine smalle doorgangen voor voetgangers. De bebouwing van de in het noorden gelegen Veldstraat is open van structuur en bestaat gedeeltelijk uit nieuwbouw. Ter hoogte van de Toekomststraat is het plangebied toegankelijk via de Veldstraat. Doorheen het gebied loopt een, in het groen gelegen (omzoomd met eiken), wandelweg parallel aan de Meierstraat. Deze wandelweg verbindt de dorpskern met de sporthal/school. De wandelweg is gelegen op het niveau van de achtertuinen van de woningen langsheen de Meierstraat en wordt veelvuldig gebruikt door de inwoners (voetgangers en fietsers) van de historische kern om naar de school, sporthal en fanfarezaal te gaan. De sporthal is geclusterd met de fanfarezaal en de lagere school. Een parking ten behoeve van deze gebouwen is gelegen op het einde van de toegangsweg van de sporthal. Een sterke relatie tussen de Meierstraat en de site van de school met sporthal is niet aanwezig en kan beschouwd worden als een knelpunt. Het plangebied wordt gebruikt als akkergebied, tuinen en landbouwbedrijf (twee stallen met paardenwei in het noord-oosten van het gebied). De site van de sporthal wordt ontsloten via een zijweg van de Meierstraat. De Meierstraat verbreedt hier tot een groen pleintje dat beplant is met hoogstammig groen (platanen). Het plangebied is ongeveer 270 meter x 160 meter. Tegenover de Bruldijk, een zijstraat van de Meierstraat bevindt zich aan de zijde van het plangebied een imposante markante boerderij. Op de kaart van de atlas der buurtwegen is deze hoeve ingetekend. Er zijn geen biologisch waardevolle elementen aanwezig in het plangebied volgens de biologische waarderingskaart. Wel zijn landschappelijk waardevol de bestaande hagenstructuur in oost westrichting en de veedrinkpoel die ten noorden van deze hagenstructuur gelegen. Deze route is tevens buurtweg nr.71. De buurtweg nr73 is niet meer zichtbaar op het terrein.

4.1.1.3

Knelpunten en potenties

Knelpunten  Sterk hoogteverschil (Maasterras) tussen Veldstraat en Meierstraat;  Ongestructureerde cluster van gemeenschapsvoorzieningen (sporthal, fanafarezaal,…);  Het plangebied kent een gefragmenteerde eigendomsstructuur. Potenties  De ligging in de directe nabijheid loopafstand van het dorpscentrum;  De zichtrelaties met de kerk en bouwkundig erfgoed Meierstraat;  Vlak terrein vanaf de Veldstraat;  Gebruik van voetgangersdoorsteken tussen de sporthal en de dorpskern;  Een kwalitatieve invulling van het openbaar domein kan nieuwe initiatieven stimuleren;  Het plangebied kan voor verschillende functies (wonen en gemeenschapsvoorzieningen ) en door verschillende doelgroepen gebruikt worden.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 64/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Kaart 44 bestaande toestand deelgebied 1

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 65/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

4.1.1.4

definitieve vaststelling

Fotoreportage Kessenich deelgebied 1

Omgeving sporthal fanfarezaal en school met parking. Steil talud langs de wegzijde

Zicht op achtertuinen Veldstraat Zicht vanuit buurtweg nar het plangebied

Zicht op markante boerderij met hoogstamboomgaard. De rand van het historische Kessenich

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 66/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Wandelroute op de steilrand. Markante boerderij

Zicht op kerktoren via het bestaande pad.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 67/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

4.1.2

definitieve vaststelling

Kessenich: deelgebied 2

4.1.2.1

Ruimtelijke situering

Het plangebied is gelegen op ruim 1.5 km. van het dorpscentrum van Kessenich in het westen van Kinrooi en grenzend aan het open landbouwgebied dat gesitueerd is tussen Kessenich en Kinrooi.

4.1.2.2

Bestaande ruimtelijke structuur Kessenich deelgebied 2

Dit deelgebied, woonuitbreidingsgebied op het gewestplan, heeft een rechthoekige vorm en is gelegen aan de landbouwzijde van Kessenich. Het plangebied is opgedeeld in enkele grote percelen. In het noorden en het oosten wordt het plangebied omsloten door woonlinten (vrijstaande woningen met tuin) van de Venlosesteenweg (N78) en de Hoogveldstraat. De percelen worden gebruikt als landbouwperceel en sluiten aan bij het landbouwgebied in het zuiden. Het landschap is open van aard omwille van de gebruikte teelten in het landbouwgebruik. Er zijn geen biologisch waardevolle elementen aanwezig in het plangebied volgens de biologische waarderingskaart.

luchtfoto

4.1.2.3

uittreksel atlas der buurtwegen

Knelpunten en potenties

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 68/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Knelpunten  Bestemming gewestplan woonuitbreidingsgebied achterliggend gebied (meerdiepte 50 meter). Potenties  De ligging aansluitend bij landbouwgebied.  Mogelijkheid woonlint Hoogveldstraat af te bouwen aan de straatzijde.

4.1.2.4

Fotoreportage Kessenich deelgebied 2

Zicht op akker vanaf Hoogveldstraat

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 69/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

4.1.3

definitieve vaststelling

Molenbeersel: deelgebied 3

4.1.3.1

Ruimtelijke situering

Dit deelgebied is gelegen ten oosten van de kern van Molenbeersel op een afstand van 300 meter van de kerk van Molenbeersel. Het plangebied is feitelijk in het centrum van Molenbeersel gesitueerd.

4.1.3.2

Bestaande ruimtelijke structuur Molenbeersel deelgebied 3

Het deelgebied is gelegen aan de overzijde van de Scheurestraat die op zij beurt grenst aan de school met de dries. Het plangebied is een ingesloten gebied door de Smeetsstraat in het zuiden, de Truyenstraat in het noorden, de Zagerijstraat in het oosten en de Scheurenstraat in het westen. De vermelde straten zijn allen woonstraten, met in hoofdzaak open en halfopen bebouwing van 1 tot 2 bouwlagen hoog. Ter hoogte van de Zagerijstraat bevindt zich een insteek die vervolgens verkaveld is voor een 10-tal kavels in open bebouwing. Er is geen doorsteek naar het plangebied voorzien via deze insteek verkavelingweg. Het plangebied wordt gebruikt voor voetbalaccommodatie (3 velden in totaal) met tribune en kantine, accommodatie voor de chiro en de tafeltennisvereniging, parking zowel voor auto’s als voor fietsers en de omgeving van de Keyersmolen, een beschemde windmolen. De molen is een beeldbepalend markant gebouw en is zichtbaar vanuit de ruime omgeving. omwille van zijn hoogte (wieken) Ruim 1/3 van het plangebied is landbouwgebied (maïsakker). Een kwekerij ten behoeve van de bloemenwinkel Moonen in de Scheurenstraat grenst aan de molen en ontsiert de omgeving van de molen met zijn opslag en serres (plastieken overkappingen). Het binnengebied is toegankelijk via een insteekweg van de Truyenstraat – ontsluiting parking voetbalterreinen, chiro en tafeltennisgebouw en via een insteekweg naar de Keyersmolen via de Smeetstraat.

uittreksel atlas der buurtwegen

De voetbalterreinen worden door middel van een sterke groenstructuur gebufferd. De goed onderhouden groenstructuur bestaat uit inheems groen zoals eiken, hazelaar en berk. Enkel het zuidelijkste groenscherm bestaat uit dennen. Korte verbindingen voor de voetgangers zijn reeds voorzien aan de oostzijde met het Joostenhofpad, een voetgangersrelatie in noord zuid richting dwars over het plangebied en een verbinding voetbalvelden met het centrum (verlengde van de Kleine Scheurenstraat). Er zijn geen buurtwegen gelegen in het deelgebied.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 70/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

4.1.3.3

definitieve vaststelling

Knelpunten en potenties

Knelpunten  kwekerij van de bloemenhandel Moonen, de opslag in de directe omgeving van de Keyersmolen  vrij diep gelegen alleenstaande woning in de Smeetstraat  ontbreken relatie verkaveling Zagerijstraat Potenties  Het plangebied sluit nauw aan bij het centrum van Molenbeersel en is goed ontsloten;  Voldoende parkeermogelijkheden (auto en fiets) aanwezig;  Beeldbepalende Keyersmolen is een sterke troef in het lokaal toeristisch aanbod;  Sterke groenbuffering voetbalvelden;  Aanwezigheid Joostenpad (noord zuid lv as);  Er zijn geen waardevolle elementen aanwezig volgens de biologische waarderingskaart.

luchtfoto

bestaande ruimtelijke structuur

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 71/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Kaart 45 bestaande toestand Molenbeersel deelgebied 3

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 72/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

4.1.3.4

definitieve vaststelling

Fotoreportage Molenbeersel deelgebied 3

Omgeving Keyersmolen met opslag van kwekerij

gekasseide parking bij molen

Woningen Smeetsstraat ter hoogte van de toegang Keyersmolen

Omgeving gebouwen Chirolokalen en tafeltennis Molenbeersel

verbinding Truyenstraat Smeetsstraat

Joostenhofpad

halfverharde parking bij voetbalterreinen met fietsenstalling achter de woonlint Truyenstraat

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 73/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Voorzijde site chirolokalen en tafeltennislokaal

3 voetbalvelden met tribune omringd door een sterke groenstructuur

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 74/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

4.1.4

definitieve vaststelling

Molenbeersel: deelgebied 4

4.1.4.1

Ruimtelijke situering Het plangebied is gesitueerd in het open landbouwgebied ten noorden van de kern van Molenbeersel en ten zuiden van het natuurgebied Brandven.

4.1.4.2

Bestaande ruimtelijke structuur Molenbeersel deelgebied 4

De grenzen worden gevormd door de Weerterstenweg (gewestweg) in het westen, de Schurenbeelmdstraat in het zuiden en de Hogerstraat (buurtweg nr. 188) in het oosten. De noordelijke grens wordt bepaald door de perceelsgrens van de woningen Weertersteenweg verkaveling VN 54. Het gebied is voorzien van een groot aantal afwateringskanaaltjes die de percelen structureren. Het huidige gebruik is landbouw (weilanden en maïsakkers). De Hogerstraat is een woonlint met vrijstaande bebouwing van 1,5 tot 2 bouwlagen hoge woningen. Langs de gewestweg bevinden zich een drietal woningen in het landbouwgebied en dus zonevreemd. Voor de twee zuidelijkste woningen is er een verkaveling. Dit is een clustertje van zonevreemde woningen. Van belang voor het plangebied is de ligging ten zuiden van het natuurgebied Brandven. Dit gebiedje is een nat bebost gebied waar de Brandbeek doorheen vloeit. Het natuurgebied is op de biologische waarderingskaart aangeduid als zeer waardevol. Het natuurgebied is tevens aangeduid als habitatrichtlijngebied van de Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden. In het zuiden bevinden zich graslanden met poelen en kleine landschapselementen (elzen houtkanten ), eutroof moerasbos, waterplassen met rietvegetatie en veedrinkpoelen. Markant en in de directe omgeving van het plangebied gelegen, is het park Villa Pax. Deze is gelegen tegenover de Schurenbeemdstraat. Een insteek vanaf deze weg zorgt voor de ontsluiting van de in het plangebied gelegen boerderij bestaande uit een grote loods en twee kleinere loodsen. Het plangebied is omringd door woningen waarvan de tuinen aansluiten op het plangebied. Een drietal insteken ontsluiten het binnengebied, waarvan twee langs de Hogerstraat en één langs de Schurenbeemdstraat. De opgaande groenelementen bestaan in hoofdzaak uit haagstructuren, populierenrijen, houtkanten bestaande uit eiken en een poel met opgaand groen. Het terrein kent een klein hoogteverschil. De poel en zijn directe omgeving in het zuid-oosten zijn biologisch waardevol. Een groene verbinding tussen Brandven en de biologische waardevolle Hogerstraat met zijn houtkanten , poelen en KLE is evident. Het landbouwgebruik voor het plangebied is in hoofdzaak maïsakker en in beperkte mate weiland.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 75/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

4.1.4.3

definitieve vaststelling

Knelpunten en potenties

Knelpunten  Nabijheid natuurgebied  HAG gebied  Moeilijke ontsluiting via Weertersteenweg  Zonevreemde woningencluster  Loods landbouwbedrijf in plangebied Potenties  Het plangebied sluit nauw aan bij het centrum van Molenbeersel  Brandven , villa Pax vormt een aantrekkelijke landschappelijke omgeving  Een kwalitatieve invulling van het openbaar domein en van het plangebied met woningbouw kan nieuwe initiatieven stimuleren en een ‘poort’ vanuit Nederland worden;  De nieuwe omgeving kan voor verschillende functies (evenementen) en door verschillende doelgroepen gebruikt worden;  Er zijn geen waardevolle elementen aanwezig volgens de biologische waarderingskaart.

luchtfoto ‘(live search map)

uittreksel atlas der buurtwegen

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 76/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

Kaart 46 bestaande deelgebied 4

toestand

definitieve vaststelling

Molenbeersel

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 77/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

4.1.4.4

definitieve vaststelling

Fotoreportage Molenbeersel deelgebied 4

Woningen langs de Schurenbeemdstraat

Loods in het plangebied. Waardevolle KLE in de omgeving van het gebied , poelen , kapel

Waardevolle groenelementen langs de toegang Hogerstraat

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 78/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

4.1.5

definitieve vaststelling

Kinrooi: deelgebied 5

4.1.5.1

Ruimtelijke situering

Het plangebied is gelegen ten zuiden van de hoofdkern van Kinrooi, op en afstand van bijna 1.5 km van de kern.

4.1.5.2

Bestaande ruimtelijke structuur Kinrooi deelgebied 5

Het is een binnengebied dat omsloten is door de woningen gelegen langs de gewestweg Neeroetersesteenweg in het oosten en de Hagendorenstraat in het westen. Het binnengebied bestaat uit 2 grote percelen met als gebruik landbouw en een aaneenschakeling van 3 kleinere percelen in gebruik als tuin. De achtertuinen van de woningen van de Hagendorenstraat en de gewestweg begrenzen het plangebied. Er zijn geen waardevolle elementen aanwezig volgens de biologische waarderingskaart. Het puntrelict O.L.Vr. kapel van Hagendoren situeert zich op de splitsing Schansstraat Hagendoornstraat. Ten zuiden van het plangebied bevindt zich een vrij open landbouwgebied met enkele vrijstaande boerderijen. De kern Hagendoren bevindt zich ten zuiden van deze open ruimte landbouwcorridor met de Brenjerstraat en de Hagendorenstraat. Aansluiting met dit landbouwgebied is een optie.

4.1.5.3

Knelpunten en potenties

Knelpunten  Versnipperde eigendomsstructuur  Landbouwgebied Ingesloten door woonlinten Potenties  Mogelijke aansluiting bij het open landbouwgebied met KLE gelegen tussen Kinrooi en Neeroeteren.

luchtfoto ‘(live search map)

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 79/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

4.1.5.4

definitieve vaststelling

Fotoreportage Kinrooi deelgebied 5

Neeroetersesteenweg gewestweg

Paddock in het plangebied

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 80/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

4.1.6

definitieve vaststelling

Ophoven: deelgebied 6

4.1.6.1

Ruimtelijke situering

Het plangebied is gelegen ten westen van de landelijke kern van Ophoven.

4.1.6.2

Bestaande ruimtelijke structuur Ophoven deelgebied 6

Het is een binnengebied begrensd door de woningen met tuinen van:  Donkstraat in het noorden;  Leusstraat in het zuiden;  Merenhofstraat in het oosten;  Steggerstraat in het westen. Het gebied heeft een rechthoekige langwerpige vorm. De Witbeek loopt dwars door het gebied en vormt de noordelijke grens. De oevers zijn begroeid met beekbegeleidend groen, bestaande uit populieren in het grasland langs de Witbeek. De Witbeek grenst aan de achtertuinen van de woningen langsheen de Donkstraat. Een insteekweg vanaf de Leusstraat, het Pekstraatje, dringt in het plangebied en ontsluit een vijftal vrijstaande woningen. Deze woningen zijn onderdeel van een goedgekeurde verkaveling. De percelen langs de beek worden gebruikt als weiland. In het oosten is het bodemgebruik gedeeltelijk akker. De biologiosche waardering duidt het gebied aan als een complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen. Het beekdal is lager gelegen ten opzichte van de straten Leutstraat en Donkstraat. Het bodemgebruik is nog overwegend grasland en weiland. Het behoud hiervan is waardevol. Het landschap is kleinschalig van aard. Het gebied kan beschouwd worden als een overstromingsgebied. Dit geldt ook voor het weiland gelegen langs de Donkstraat. Het binnengebied is toegankelijk via deze niet bebouwde percelen langs de straat. Het open houden van deze percelen is essentieel voor de toegankelijkheid van het binnengebied. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een kapel, een waardevol relict in de omgeving. luchtfoto ‘(live search map) biologische waarderingskaart

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 81/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

4.1.6.3

definitieve vaststelling

Knelpunten en potenties

Knelpunten  Effectief overstromingsgevoelige gronden, natte gronden;  Ligging in woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan;  Ligging zonevreemde woning Pekstraatje;  Diepe tuinen Leustraat gelegen in huidig landbouwgebied. Potenties  Aanwezigheid beekbegeleidend groen langs de Witbeek;  Sterke troef naar herbestemming naar landbouwgebied met behoud van KLE;  Mogelijke ontsluiting binnengebied voor voetgangers;  Biologisch waardevol gebied.

Kaart 47 bestaande toestand Ophoven deelgebied 6

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 82/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

4.1.6.4

definitieve vaststelling

Fotoreportage Ophoven deelgebied 6

graslanden

bebouwing loodsen

tuinen Donkstraat grenzen aan de Witbeek

populierengroepen

populierengroepen als beekbegeleidend groen

tuinen Donkstraat grenzen aan de beek

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 83/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

5 5.1

definitieve vaststelling

WOONBEHOEFTE VOOR DE PERIODE TOT 2007 (ZIE GRS)

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Kinrooi werd er voor het planningsproces tot 2007, ongeveer 72 bijkomende wooneenheden toegekend. Dit werd in het GRS als volgt gemotiveerd: Aantal bijkomende woningen In het buitengebied moedigt de provincie het ontwikkelen van grote aantallen bijkomende woningen niet aan. Zuinig ruimtegebruik is een uitgangspunt. Het afstemmen van de groei van het buitengebied op het ritme van de eigen woningbehoeften blijft als principe gelden. De provincie waarborgt in elk geval de invulling van de woonbehoefte voor de natuurlijke bevolkingsaangroei. In bepaalde gevallen kan zij grotere aantallen bijkomende woningen aanvaarden dan wat noodzakelijk is voor de natuurlijke groei. Zoals duidelijk blijkt uit de woonbehoeftenstudie Kinrooi staat onder grote Nederlandse woondruk. De gemeente Kinrooi kan echter geen gebruik maken van de eerste afwijkingsmogelijkheid van scenario 2 (voor gemeenten die onder sterke buitenlandse woondruk staan), aangezien zij niet door de provincie is geselecteerd. De gemeente Kinrooi wil echter vragen of zij bij herziening van het provinciaal structuurplan niet mee kan opgenomen worden in deze lijst. Een tweede afwijkingsmogelijkheid heeft betrekking op het voeren van een woningbeleid voor specifieke doelgroepen. Elke buitengebiedgemeente kan dan gebruik maken van de reserve. Voor de gemeente Kinrooi betekent dit dat zij sociale kavels op de markt kan brengen die aan de lokale bevolking kan aangeboden worden, zodoende de woondruk kan opgevangen worden. De gemeente wil hierbij een instrumentarium hanteren waardoor de lokale bevolking d.m.v. een puntensysteem voorrang krijgt op een externe vraag. De gemeente kan in dit planningsproces ± 72 bijkomende wooneenheden voorzien buiten de vastgelegde woongebieden. Hiervoor zijn door de gemeente drie gebieden aangeduid. Deze locaties passen binnen de gewenste ruimtelijke structuur. De keuze van de gemeente Kinrooi is de volgende:  een eerste zone is Luite Heide in het hoofddorp Kinrooi-centrum (39 woningen): zone in het hoofddorp, hiervoor zijn reeds een aantal stappen ondernomen in samenspraak met huisvestingsmaatschappij Landwaarts;  een tweede zone wordt afgebakend in Molenbeersel (23 woningen), aangezien er buiten een beperkt binnengebied geen ruimte is voor bijkomende woningen;  een derde zone situeert zich in Kessenich (10 woningen), aangezien de woondruk in Kessenich en Molenbeersel zeer groot is. Indien nieuwe gebieden ontwikkeld worden, zal de gemeente haar beleid van het toekennen van bouwgronden/woningen onder bepaalde voorwaarden voortzetten (tegengaan van de woningdruk vanuit Nederland). Bij aansnijding van nieuwe woonuitbreidingsgebieden wordt een bebouwingsdichtheid van gemiddeld minimaal 15 woningen per ha aangenomen (gemeente in het buitengebied). Er zal op termijn door de gemeente eveneens een instrumentarium opgemaakt te worden, waarbij gronden langs uitgeruste wegen in de bestaande dorpsstructuren sneller op de markt kunnen gebracht worden. Lintbebouwing moet hierbij zoveel mogelijk tegengegaan worden. Voor de verschillende kernen zijn een aantal selecties gebeurd waar in dit planningsproces of op langere termijn bijkomende woonmogelijkheden kunnen aangesneden worden.” De opname van het deelgebied in Molenbeersel in het RUP Woonbeleid is de uitwerking van de voorgaande bepalingen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Voor het deelgebied in Kessenich werden in het GRS 10 bijkomende wooneenheden voorzien voor de planperiode tot 2007, maar voor de volgende planperiode is er in Kessenich bijkomende nood aan wooneenheden zoals blijkt uit onderstaande motivatie. Planperiode tot 2011 en 2016 conform de woonbehoeftestudie dd. juli 2001.

5.2 5.2.1

PLANPERIODE TOT 2011 EN 2016 CONFORM DE WOONBEHOEFTESTUDIE DD. JULI 2001. Demografie

Uit de cijferkorf demografie opgemaakt door de provincie Limburg, kunnen de volgende gegevens halen met betrekking tot de demografie.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 84/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 85/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Bij de realisatie van de toekomstige woonprojecten dient er rekening gehouden te worden met de demografische gegevens. De tendens is immers dat de bevolking sterk zal vergrijzen zodat er steeds meer nood zal zijn aangepaste woningen voor ouderen. Kleinere grondgebonden woningen in de kernen en/of appartementen. Ook moet er voldoende aandacht zijn voor

woningen

voor

alleenstaande.

Voor

de

toch

wel

aanzienlijke

groep

jonge

gezinnen

kan

er

best

gezorgd

worden

voor

betaalbare

bouwkavels.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 86/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

5.2.2

definitieve vaststelling

Bestaande woning aanbod

Uit de cijferkorf wonen van de provincie Limburg kunnen we de volgende gegevens halen met betrekking tot het bestaande woningaanbod.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 87/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 88/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Uit de gegevens van het vergunningenregister blijkt dat er in de planperiode van 2001 tot 2007 bouwvergunnigen werden afgeleverd voor de volgende aantallen woongelegenheden:

Jaar

Kinrooi 2001 met verkaveling

4

Kessenich 8

Ophoven 10

1

zonder verkaveling

2

1

4

4

BPA

0

0

0

0

4

3

4

5

2002 met verkaveling zonder verkaveling

3

1

2

2

BPA

0

0

0

3

25

7

8

7

0

1

0

2

0

1

0

2

13

3

0

4

2003 met verkaveling zonder verkaveling BPA 2004 met verkaveling zonder verkaveling

0

3

0

1

BPA

0

0

0

0

2005 met verkaveling

13

10

9

5

zonder verkaveling

3

5

1

0

BPA

0

0

0

1

11

12

4

4

2

4

1

3

2006 met verkaveling zonder verkaveling BPA Totaal verkaveling totaal buiten verkaveling

Molenbeersel

0

0

0

0

70

43

35

26

10

16

8

18

80

59

43

44

Het gaat hierbij voornamelijk over halfopen of open bebouwingen. Het aantal appartementen bleef beperkt tot 7 gebouwd door particulieren en 8 gebouwd door Ons Dak. Ons Dak realiseerde nog een aantal woningen in gesloten bebouwing: 27.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 89/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

5.2.3

definitieve vaststelling

Bevolkingsprognose

Uit de voorontwerp van de actualisatie van het ruimtelijke structuurplan Limburg kunnen we de volgende prognose halen, de verdeling per deelkern werd gemaakt aan de hand van de procentuele verdeling van de bevolking per deelkern. Aantal gezinnen gesloten prognose: Bevolking

2007

2012

2017

Kinrooi

1267

1340

1407

Molenbeersel

1366

1445

1516

Kessenich

710

751

788

Ophoven

1124

1188

1247

TOTAAL

4467

4724

4958

De behoefte aan bijkomende woongelegenheden kan dus als volgt weergegeven worden: 2007

2012

2017

1267

1340

1407

73

67

1445

1516

79

71

751

788

41

37

1188

1247

Kinrooi 1366 Molenbeersel 710 Kessenich 1124 Ophoven TOTAAL EXTRA

5.2.4

totaal

140

150

78

64

59

123

257

234

491

Beschikbare bouwmogelijkheden

5.2.4.1

Categorie 1: percelen in woonzones en in landelijke woonzones langs volledig uitgeruste wegen

Uit de woonbehoeftestudie van 2001 bleek dat er op 1/01/2001 nog 372 bouwmogelijk hebben lagen in de woonzones en landelijke woonzones langs uitgeruste weg. Tussen 2001 en 2007 werden er 95 vergunnigen afgeleverd voor de bebouwing van deze percelen. Er blijven dus nog 277 bouwmogelijkheden over.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 90/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Aangenomen kan worden dat van deze kavels er de komende 10 jaar slechts 30 % van deze kavels op markt zullen komen. Redenen hiervoor zijn van verschillende aard: speculatie, bouwgrond voor kinderen, investering naar de toekomst toe, … Zonder maatregelen door lokale of hogere overheid komen hierdoor de komende 10 jaar slechts ongeveer 83 bouwpercelen op de markt.

geslotenof open halfopen bebouwing bebouwing

totaal

op de markt binnen 10 jaar

Kinrooi

77

4

81

24

Molenbeersel

49

17

66

20

Ophoven Geistingen

53

13

66

20

Kessenich Totaal

5.2.4.2

57

7

64

19

236

41

277

83

Categorie 2: percelen in woonzones en in landelijke woonzones langs onvolledig uitgeruste wegen

In de gemeente Kinrooi zijn bijna geen onvolledig uitgeruste wegen aanwezig, waarlangs bouwpercelen vrij liggen. Aangenomen kan worden dat er voor de volledige fusiegemeente ongeveer 20 bouwpercelen vrij liggen. Ruimtelijk gezien liggen deze wegen meestal niet in de kernen, maar vlakbij landbouwgebieden of andere niet-woongebieden. Het lijkt dus niet logisch dat deze ingevuld worden met woningen. Eveneens geldt hier het probleem dat slechts 30 % van deze kavels op tien jaar zullen vrijkomen, wat neerkomt op 6 potentiële bouwgronden. Dit is verwaarloosbaar.

5.2.4.3

Categorie 3: percelen in goedgekeurde verkavelingen gelegen in woongebieden, in woonuitbreidingsgebieden en in andere gebieden

Het aantal vrijliggende bouwgronden in goedgekeurde verkavelingen, zowel gelegen in woongebieden als woonuitbreidingsgebieden en andere gebieden is per deelkern weergegeven in volgende tabel. Op 1/1/2001 waren dit nog 265 percelen, tussen 2001 en 2007 werden 174 bouwvergunnigen afgeleverd voor percelen in goedgekeurde verkavelingen. Er resten dus nog 91 percelen. Tellen we hierbij de nieuwe percelen die gerealiseerd werd met aanleg van nieuwe wegen, namelijk 49 (39 Kinrooi, 10 Molenbeersel) Dan komen we op 140 percelen. Per deelgemeente verdeelt als volgt:

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 91/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

aantal 40 52 45 3 140

Kinrooi Molenbeersel Ophoven - Geistingen Kessenich Totaal

Tabel 37: percelen in goedgekeurde verkavelingen gelegen in woongebieden, in woonuitbreidingsgebieden en in andere gebieden

5.2.4.4

Categorie 4: de nog niet bouwrijp gemaakte gronden (binnengebieden) in woongebieden

Mogelijkheid tot bebouwing na overleg met de omliggende eigenaars bedraagt 170 bouwpercelen, ofwel 11,6 %.

5.2.4.5

open bebouwing

gesloten- of halfopen bebouwing

48

2

Kinrooi

Molenbeersel 41 + 25 Ophoven 21 Kessenich 20 Totaal 155 Tabel 38: de nog niet bouwrijp gemaakte gronden (binnengebieden) in woongebieden

5.2.4.6

3 3 7 15

Categorie 5: woonuitbreidingsgebieden buiten goedgekeurde verkavelingen

Bij de berekening van het aantal potentiële bouwmogelijkheden in de woonuitbreidingsgebieden is rekening gehouden met de woondichtheden opgelegd door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal Structuurplan Limburg, nl. een woondichtheid van 15 woningen per hectare in de gemeenten van het buitengebied. In onderstaande tabel wordt per deelkern aangegeven hoeveel bouwmogelijkheden er nog aanwezig zijn. Dit is evenwel een bruto-cijfer dat enkel richtinggevend is. In totaliteit gezien betekent dit 770 mogelijke bouwpercelen of 48,4 % van de totale bouwvoorraad. De nummers verwijzen naar de bijhorende kaarten.

KINROOI 1 2 3 4

potentieel aantal woningen 82 18 0 82

locatie hoek van Breeërsteenweg en Weertersteenweg Tussen Hagendorenstraat en Neeroetersesteenweg BPA sportzone tussen Molenweg en Breeërsteenweg

opmerkingen

Wordt met dit RUP geschrapt ingevuld

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 92/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

5

39

definitieve vaststelling

Vrijgegeven akoord

Simpelstraat – Hilvenstraat

6 57 Tussen Breeërsteenweg en Esserstraat 7 Hoogveld TOTAAL 278 Tabel 39: potentiële bouwplaatsen in woonuitbreidingsgebieden - Kinrooi

MOLENBEERSEL

potentieel aantal woningen

1

0

2 0 Oud Kevelaer Tabel 40: potentiële bouwplaatsen in woonuitbreidingsgebieden - Molenbeersel potentieel locatie aantal woningen 1 165 tussen Dikke Linde en Venlosesteenweg 2 42 Het Leu 3 0 ten zuiden van Donkstraat 4 40 ten noorden van Merrenhofstraat TOTAAL 247 Tabel 41: potentiële bouwplaatsen in woonuitbreidingsgebieden - Ophoven

opmerkingen locatie sportvelden, bebouwbaar volledig bebouwd

OPHOVEN

GEISTINGEN

potentieel aantal woningen

1

12

ten zuiden van Letterveld

2

60

tussen Drietak en Letterveld

KESSENICH

potentieel aantal woningen

1

0

ten zuiden van Hoogveldstraat

2 TOTAAL

0 0

Sweversveld

niet

opmerkingen

reeds ½ ingevuld Wordt met dit RUP geschrapt Is opgenomen in een BPA.

locatie

3 0 aansluitend op Draaiweg TOTAAL 72 Tabel 42: potentiële bouwplaatsen in woonuitbreidingsgebieden - Geistingen

principieel

reeds ingevuld

locatie tussen Smeetsstraat en Truyenstraat

via

opmerkingen reeds ¾ bebouwd (totaal 3,4 ha) aansluitend op de open ruimte reeds volledig bebouwd

locatie

opmerkingen Wordt met dit RUP geschrapt behalve het gedeelte gelegen aan de uitgeruste weg volledig bebouwd

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 93/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Tabel 43: potentiële bouwplaatsen in woonuitbreidingsgebieden - Kessenich

5.2.5

Confrontatie tussen vraag en aanbod

277 percelen langs uitgeruste wegen zijn momenteel voorradig. Zoals reeds eerder vermeld komt hier van slechts een deel op korte termijn op de markt, omwille van volgende reden. Het merendeel van deze percelen is in privé-bezit. De meeste van deze eigenaars zien deze gronden als een “perceeltje voor de dorst” of een bouwgrond voor één van de kinderen of het wordt momenteel gebruikt als tuin of er wordt gespeculeerd. Hierdoor zal deze bouwgrond niet onmiddellijk en waarschijnlijk ook niet op middellange termijn op de markt gebracht worden. Algemeen kan hiervoor aangenomen worden dat hiervan slechts 30 % de komende 10 jaar op de markt zullen komen. Voor de gemeente komt dit neer op 83 kavels die op korte termijn kunnen vrijkomen. Samen met de 140 bouwmogelijkheden in goedgekeurde verkavelingen, krijgen we een totaal van 223 bouwmogelijkheden. Een vergelijking tussen de theoretische voorraad van woningen en de bijkomende behoefte geeft dan volgende cijfergegevens voor de verschillende kernen:

Bouwmogelijkheden

behoefte tot 2012

benodigde wooneenheden tot 2012

Bijkomende behoefte tot 2017

benodigde totaal totale wooneenheden benodigde tot 2017 behoefte wooneenheden

Kinrooi

64

73

9

67

67

140

76

Molenbeersel

72

79

7

71

71

150

78

Kessenich

22

41

19

37

37

78

56

Ophoven

65

64

0

59

58

123

58

223

257

25

234

233

491

268

Totaal

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 94/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

5.2.6

definitieve vaststelling

Prioriteiten voor aansnijden van woonuitbreidingsgebieden

5.2.6.1

Kinrooi

1 2 3 4

potentieel aantal woningen 82 18 0 82

5 6 7 TOTAAL

KINROOI

locatie

opmerkingen

hoek van Breeërsteenweg en Weertersteenweg Tussen Hagendorenstraat en Neeroetersesteenweg BPA sportzone tussen Molenweg en Breeërsteenweg

Wordt met dit RUP geschrapt ingevuld

39

Simpelstraat – Hilvenstraat

Vrijgegeven akoord

57

Tussen Breeërsteenweg en Esserstraat Hoogveld

via

principieel

reeds ingevuld

278

De behoefte voor de periode 2012-2017 voor de deelgemeente Kinrooi kan ingevuld worden door in eerste instantie gebied 1 aan te snijden, het is gelegen dicht bij de kern van Kinrooi dicht bij alle voorzieningen (supermarkten, scholen, bib,…). De volgende prioriteit ligt bij gebied 6, dat kan worden ingevuld na de herlokatie van containerpark en technische dienst.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 95/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

5.2.6.2

definitieve vaststelling

Molenbeersel

MOLENBEERSEL

potentieel aantal woningen

1

0

tussen Smeetsstraat en Truyenstraat

2

0

Oud Kevelaer

locatie

opmerkingen locatie sportvelden, bebouwbaar volledig bebouwd

niet

Voor Molenbeersel zijn er geen woonuitbreidingsgebieden meer beschikbaar , de behoefte zal moeten gerealiseerd worden met het RUP woonbeleid.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 96/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

5.2.6.3

OPHOVEN 1 2 3 4 TOTAAL

definitieve vaststelling

Ophoven potentieel aantal woningen 165 42 0 40 247

locatie tussen Dikke Linde en Venlosesteenweg Het Leu ten zuiden van Donkstraat ten noorden van Merrenhofstraat

opmerkingen

reeds ½ ingevuld Wordt met dit RUP geschrapt Is opgenomen in een BPA.

Voor Ophoven kan de bijkomende behoefte voor de periode 2012-2017 gerealiseerd worden door de ontwikkeling van gebied 2, dit is een afwerking van het reeds voor de helft ingevuld gebied.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 97/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

5.2.6.4

definitieve vaststelling

Geistingen

GEISTINGEN

potentieel aantal woningen

1

12

ten zuiden van Letterveld

2

60

tussen Drietak en Letterveld

3 TOTAAL

0 72

aansluitend op Draaiweg

locatie

opmerkingen reeds ¾ bebouwd (totaal 3,4 ha) aansluitend op de open ruimte reeds volledig bebouwd

Voor Geistingen wordt voorgesteld om het gebied 1 af te werken na 2012, het gaat hier om een reeds ingevuld gebied met uitzondering van deze 12 bouwmogelijkheden.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 98/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

5.2.6.5

definitieve vaststelling

Kessenich

KESSENICH

potentieel aantal woningen

1

0

ten zuiden van Hoogveldstraat

2 TOTAAL

0 0

Sweversveld

locatie

opmerkingen Wordt met dit RUP geschrapt behalve het gedeelte gelegen aan de uitgeruste weg volledig bebouwd

Ook voor Kessenich zijn er na de schrapping van gebied 1 geen woonuitbreidingsgebieden meer beschikbaar. De Bijkomende woonbehoefte zal dus voorzien worden via de opmaak van het RUP woonbeleid.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 99/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Bij de realisatie van de toekomstige woonprojecten dient er rekening gehouden te worden met de demografische gegevens. De tendens is immers dat de bevolking sterk zal vergrijzen zodat er steeds meer nood zal zijn aangepaste woningen voor ouderen. Kleinere grondgebonden woningen in de kernen en/of appartementen. Ook moet er voldoende aandacht zijn voor woningen voor alleenstaande. Voor de toch wel aanzienlijke groep jonge gezinnen kan er best gezorgd worden voor betaalbare bouwkavels.

5.2.7

Nederlandse inwijking

Jaar 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Totale bevolking 10.847 10.936 11.084 11.183 11.263 11.397 11.540 11.632 11.673 11.751 11.842 11.893 11.911 11.923 11.995 11.975 12.098 12.120 12.149 12.214

Belgen 10.093 10.215 10.279 10.328 10.314 10.399 10.409 10.452 10.442 10.474 10.447 10.449 10.383 10.292 10.253 10.202 10.193 10.156 10.075 10.097

% Belgen 93,05% 93,41% 92,74% 92,35% 91,57% 91,24% 90,20% 89,86% 89,45% 89,13% 88,22% 87,86% 87,17% 86,32% 85,48% 85,19% 84,25% 83,80% 82,93% 82,76%

% Nederlanders Nederlanders 596 634 699 747 833 895 1.011 1.057 1.114 1.143 1.245 1.316 1.402 1.506 1.614 1.632 1.729 1.797 1.885 1.902

5,49% 5,80% 6,31% 6,68% 7,40% 7,85% 8,76% 9,09% 9,54% 9,73% 10,51% 11,07% 11,77% 12,63% 13,46% 13,63% 14,29% 14,83% 15,52% 15,57%

Verhouding Nederlandse inwijking t.o.v. natuurlijke aangroei Periode

Inwijking Nederland

Natuurlijke groei

verschil

verhouding

1990-1991

38

122

84

0

1991-1992

65

64

-1

1

1992-1993

48

49

1

1

1993-1994

86

-14

-100

-6

1995-1996

62

85

23

1

1996-1997

116

10

-106

12

1998-1999

46

43

-3

1

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 100/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

1999-2000

57

-10

-67

2000-2001

29

32

3

-6 1

2001-2002

102

-27

-129

-4

2002-2003

71

2

-69

36

2003-2004

86

-66

-152

-1

2004-2005

104

-91

-195

-1

2005-2006

108

-39

-147

-3

2006-2007

18

-51

-69

0

2007-2008

97

-9

-106

-11

2008-2009

17

22

5

1

Per deelgemeente is deze inwijking als volgt:

Inwijking Nederlanders per deelgemeente 2009 Inwoners Belgen

Nederlanders

totaal

% Belgen

% Nederlanders

Kinrooi

3109

393

3547

87,65%

11,08%

Kessenich

1499

356

1895

79,10%

18,79%

Ophoven-Geistingen

2611

397

3053

85,52%

13,00%

Molenbeersel

2878

756

3719

77,39%

20,33%

Totaal

10097

1902

12214

82,67%

15,57%

5.2.8

Conclusie met betrekking tot dit RUP

Aan de hand van bovenstaande cijfers wenst de gemeente voor het deelgebied Kessenich de zone nu reeds volledig als woongebied aan te duiden. De woonbehoeftenstudie geeft aan dat voor de deelgemeente Kessenich de nood aan bijkomende wooneenheden voor de periode tot 2012, 19 eenheden bedraagt, samen met de 10 eenheden die in het structuurplan bijkomend werden toegekend voor Kessenich geeft dit 29 wooneenheden. Voor de periode van 2012 tot 2017 geeft de woonbehoeftenstudie nog eens een bijkomende nood van 37 wooneenheden aan. Om te vermijden dat er volgend jaar een nieuw planningsinitiatief dient genomen te worden, stellen we voor om het hele gebied nu reeds aan te duiden als woongebied, we zullen immers pas ten vroegste in 2012 kunnen starten met de effectieve realisatie het woonproject. Ook voor het deelgebied Molenbeersel blijkt uit de bovenstaande cijfers dat voor de periode 2007-2017 er nog een nood is aan 78 bijkomende wooneenheden. Om te vermijden dat er volgend jaar een nieuw planningsinitiatief gestart moet worden om deze bijkomende nood in te vullen vraagt het gemeentebestuur om nu reeds in de zone van Molenbeersel een extra oppervlakte te voorzien om na 2012 te ontwikkelen.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 101/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

6

definitieve vaststelling

SOCIAAL OBJECTIEF

Op 18 maart 2009 werd het decreet grond- en pandenbeleid goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet voorziet in tal van maatregelen van invloed op de grond- en pandenmarkt. Eén van die maatregelen voorziet in een sociaal objectief per gemeente. Het bindend sociaal objectief is een gemeentelijke omschrijving van het sociaal woonaanbod dat ten minste moet worden verwezenlijkt tegen 31 december 2020. Dit bindend sociaal objectief is samengesteld uit 3 delen: een objectief voor sociale huurwoningen, een objectief voor sociale koopwoningen en een objectief voor sociale kavels. Het sociaal objectief bestaat uit sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. De drie categorieën samen vormen het sociaal objectief. Het aantal sociale koopwoningen en kavels kent geen eenduidige berekening per gemeente. Hierbij geldt een provinciaal objectief. In samenspraak met de gemeente zal de deputatie een verdelingschema opstellen. Het decreet voorziet in een berekening van het aantal sociale huurwoningen per gemeente. Deze berekening voorziet in drie stappen: 1. gemeentelijk objectief na de decretale verdeling op provinciaal niveau, 2. de beperking van het sociaal huurobjectief tot een aanbod sociale huurwoningen van 9% en 3. de inhaalbeweging. Dit totale richtcijfer per gemeente kent een aantal uitstel- en afwijkingsmogelijkheden, waarvan de gemeente gebruik kan maken. Tabel 1: Sociaal objectief gemeente Kinrooi Huishoudens op 01 januari 2008 Sociaal huuraanbod volgens de nulmeting Aandeel sociaal huuraanbod volgens de nulmeting Stap 1: De provinciale verdeling voor Limburg Stap 2: De beperking van het sociaal huuraanbod tot een aanbod sociale woningen van 9% (richtcijfer voor 2020, behoudens afwijkingen voor 2025) Stap 3: Bijkomende inhaalbeweging behoudens afwijkingen (richtcijfer voor 2025)

4.520 302 6,68 % 77 77 0

Deze tabel duidt aan de gemeente Kinrooi in een periode van tien jaar (voor 2020) 77 huurwoningen moet realiseren. Bijkomend moeten ook koopwoningen en kavels gerealiseerd worden. Het aantal sociale koopwoningen en kavels kent in tegenstelling tot het aantal sociale huurwoningen geen eenduidige berekening per gemeente. Het decreet voorziet enkel in een provinciale doelstelling. Dit provinciale cijfer zal door de deputatie verder verdeeld worden onder de verschillende gemeenten. Hierbij gelden drie principes. De gemeente voorziet in een gemeentelijk advies aan de deputatie omtrent het aantal sociale koopwoningen en kavels dat ze als doelstelling wil realiseren. Dit gemeentelijk doel wordt geformuleerd na een lokaal woonoverleg en houdt rekening met de sociale woonbehoefte, de ruimtelijke structuur en de lokale contextfactoren. De provincie stelt een verdelingschema van zijn provinciale doelstelling op. Hierbij wordt rekening gehouden met enerzijds het gemeentelijk advies en anderzijds de provinciale doelstellingen inzake bijkomende woningen in stedelijk gebied versus het buitengebied. De provinciale doelstellingen volgens het decreet voor de provincie Limburg duiden aan dat er 3.150 sociale koopwoningen en 150 sociale kavels gerealiseerd moeten worden. Voor zowel de sociale koopwoningen als de sociale kavels wordt een minimaal aandeel te realiseren sociale koopwoningen en sociale kavels voorbehouden aan sociale huisvestingsmaatschappijen en gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Dit minimaal aandeel bedraagt 17.000 koopwoningen en 1000 kavels, zoals bepaald in het decreet.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 102/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

6.1

definitieve vaststelling

SOCIAAL WOONAANBOD

De gemeenten zijn verplicht om plannen en reglementen af te stemmen op dit bindend sociaal objectief en normen vast te leggen in vergunningen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Enkel uitzonderlijke toestanden kunnen leiden tot een beperken van deze verplichting. Om het sociaal objectief te halen moeten overheden ten minste 25% van de beschikbare 2 gronden aanwenden voor de het sociaal woningaanbod. In verkavelingen en bouwprojecten (verkavelingen met minimum 10 loten en groepswoningbouw van minstens 10 woongelegenheden) op gronden die eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen moet het sociaal woonaanbod ten minste 20% en ten hoogste 25% bedragen. Het sociaal woonaanbod (sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en /of sociale kavels) bij particuliere initiatieven in verkavelingen en bouwprojecten bedraagt 3 minimum 10% en maximum 20%. Voor particulieren bestaan er drie mogelijke uitvoeringswijzen voor de realisatie van het sociaal objectief: In natura bouwen en overdragen aan een sociale woonorganisatie; Verkoop van de gronden aan een sociale woonorganisatie; Verhuur voor ten minste 27 jaar aan een sociaal verhuurkantoor; Combinaties van deze drie mogelijkheden Figuur 3: Verdeling sociale huurwoningen in Vlaanderen De realisatie van sociale woningen biedt het voordeel tot het in aanmerking komen van subsidies voor het aanlegen van de infrastructuur. Bij verkoop van de gronden wordt de prijs geraamd door de ontvanger of het comité van aankoop. Het is een raming van de venale waarde zonder rekening te houden met de gevolgen van de sociale last.

6.2

BESCHEIDEN WOONAANBOD

Bijkomend op het sociaal objectief moet ook een aanbod aan bescheiden woningen gecreëerd worden. In verkavelingen en bouwprojecten (verkavelingen met minimum 10 loten en groepswoningbouw van minstens 10 woongelegenheden) op gronden die eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen moet het dit woonaanbod ten minste 40% bedragen. Het aanbod bij particuliere initiatieven in verkavelingen en bouwprojecten bedraagt minimum 20%. Deze percentages mogen 4 verminderd worden met het aantal gerealiseerde sociaal woonaanbod. Het betreft kavels met een oppervlakte van ten hoogste 500m², woonhuizen met een maximum bouwvolume 5 van 550m³ en overige woongelegenheden met een bouwvolume van maximum 240m³.

6.3

MOTIVATIE VOOR AFWIJKING PERCENTAGES SOCIAAL WOONAANBOD EN BESCHEIDEN WOONAANBOD

2

Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid, ART. 4.1.7 Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid, ART. 4.1.8 Definitie: Elk bebouwd onroerend goed waarin zich één of meerdere woningen bevinden. Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid, ART. 2.1 5 Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid, ART. 2.1 3 4

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 103/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

6.3.1

definitieve vaststelling

De ruimtelijke karakteristiek van het geordende woongebied Kessenich en Molenbeersel.

De gemeente Kinrooi stelt dat omwille van de specifieke ligging van de deelgmeentes Kessenich en Molenbeersel het niet wenselijk is het sociaal objectief aldaar te maximaliseren. Het zwaartepunt voor de realisatie van het sociaal objectief dient zich in Kinrooi te situeren in de zone voor wonen conform de bestemming van het gewestplan en in de directe nabijheid van de voorzieningen zoals ondermeer een goed openbaar vervoersaanbod. Kessenich Kessenich daarentegen is een decentraal gelegen kern in het buitengebied met een beperkt voorzieningenaanbod en een zeer beperkt aanbod van openbaar vervoer. Het openbaar vervoersaanbod bestaat uit een belbus en één lijn 15 die Kessenich ontsluit Deze lijn 15 gaat van Molenbeersel via Kinrooi naar Maaseik en rijdt slechts beperkt met een lage frequentie van één in de ochtend één ‘s middag (enkel op woensdag) en één in de vroege avond. Het openbaar vervoer is vooral gericht op de schooluren. Daarbij is de bestemming van het gewestplan over de volledige kern woongebied met landelijk karakter. Dit uit zich in de aanwezige open en halfopen bebouwing met uitzonderring in de omgeving van de kerk in de Kerkstraat en de verkaveling Sweversveld (sociale woningbouw) gesitueerd tussen de N78 en het plangebied bestaande uit gesloten bebouwing van maximaal 5 aaneengesloten woningen. Het plangebied bevindt zich tussen de sporthal en de kern van Kessenich. Beperkte aaneengesloten bebouwing aan de zijde van de kerk is wenselijk met open of halfopen bebouwing aan de zijde van de sporthal passend in de karakteristiek van Kessenich. Dit betekent de mogelijke uitvoering van het bescheiden woonaanbod op deze kleinere percelen. Molenbeersel Molenbeersel is eveneens een decentraal gelegen kern in het buitengebied. De geconcentreerde densere bebouwing van Molenbeersel situeert zich in de omgeving van de Oude Kerkstraat, een 500 meter ten zuiden van het plangebied in de kern van Molenbeersel (in de omgeving van de voorzieningen zoals de school, bibliotheek , …). Het plangebied wordt in het oosten begrensd door landelijk wonen en in het noorden door natuur-en landbouwgebied. Dit betekent dat het landelijk wonen in de vorm van open en halfopen bebouwing ruimtelijk gewenst is in het plangebied. Aan de zijde van de Weertersteenweg , tevens invalsroute, is een densere bebouwing mogelijk . De gemeente Kinrooi wenst daarbij zijn seniorenvoorzieningen te concentreren in de directe omgeving van Villa Pax langs de Weertersteenweg waarin reeds de dienst voor senioren, een rusthuis en serviceflats gesitueerd zijn. Vila Pax is gesitueerd in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen volgens het gewestpan. Molenbeersel heeft een beperkt aanbod openbaar vervoer met 3 buslijnen 11, 14 b en 15. De buslijnen volgen de N762 naar Kinrooi centrum.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 104/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

6.3.2

definitieve vaststelling

De sociale contextfactoren

Kessenich is een landelijke deelkern met reeds 62 sociale woningen gebouwd (Swerelsveld I en II, De Borg aan de kerk en in de oude rijkswachtkazerne Venlosesteenweg) op een inwoneraantal van 1900. Bijkomende sociale woningen zal de ruimtelijke en sociale draagkracht van het gebied overschrijden.

6.3.3

Bestaande en geplande bescheiden en sociaal woonaanbod voor Kinrooi

Sociaal Woningpatrimonium Kinrooi 31/12/2010 Kinrooi koop Woningen

Kinrooi Molenbeersel Ophoven Kessenich

appartementen

135 84 58 53

21 8 48 5

huur

Totaal 368

Woningen

Appartementen

100 68 48 50

21 8 0 9

156 92 58 62

HUURWONINGEN Minimaal te realiseren huurwoningen tot 2020 volgens decreet: Huurprovincie x (woningen Kinrooi/ woningen provincie)= 77 huurwoningen Huurwoningen nulmeting (31/12/2007): 302 Huurwoningen momenteel (31/12/2009): 304 Tot 2020 nog 77-2= 75 te realiseren Reeds gepland: Slichtenhof: 19 Ophoven Vanesser: 40 Nog te voorzien tot 2020: 77-19-40=16 huurwoningen KOOPWONINGEN Voorstel provincie: 40 koopwoningen 0 kavels

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 105/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Reeds geplande projecten of projecten in uitvoering: Luite Heide: 21 woningen Kinrooi Centrum Kerk: 42 appartementen Meytersveld: 90 waarvan ong. 60% koopwoningen = 54 Conlusie: Landwaarts voorziet reeds 117 woningen ten opzichte van 40 woningen die de provincie voorziet in Kinrooi. CONCLUSIE Uit bovenstaande cijfers blijkt dat het bindend sociaal objectief reeds bijna bereikt is met de projecten die momenteel in uitwerking zijn. Het lijkt dan ook weinig zinvol om een percentage van 40% sociale woonaanbod in te schrijven in de voorschriften. Het gemeentebestuur opteert daarom om in het RUP het minimum percentage aan sociale woningen in te schrijven in de voorschriften. Vanaf het ogenblik dat het bindend sociaal objectief voor Kinrooi gerealiseerd is wenst het gemeentebestuur de sociale last op 0% te brengen en enkel een bescheiden woonaanbod op te leggen. Bij de realisatie van de RUPS beogen we immers de doelgroep die net niet meer de doelgroep van de sociale huisvestingsmaatschappijen is, maar die toch moeite heeft om de prijzen van de vrije markt te betalen (de sociale middengroep). Deze groep dreigt immers uit de boot te vallen. De gemeente zal dan ook de realisatie van de woonprojecten op zich nemen, om zo betaalbare bouwplaatsen te kunnen aanbieden aan de voornoemde doelgroep. Op basis van ons toewijzigingsreglement voor gemeentelijke bouwplaatsen zal er dan ook zoveel mogelijk getracht worden deze doelgroep te bereiken. In de gemeenteraadsbesluit van 1 oktober 2001 werden de verkoopsvoorwaarden en toewijzingsnormen bij verkoop van sociale bouwplaatsen in gemeentelijke verkavelingen vastgelegd. Artikel 1.- Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden en lasten wordt de verkoop van sociale bouwplaatsen in gemeentelijke verkavelingen geregeld. Artikel 2.- De verkoop geschiedt onderhands tegen een vooraf vastgestelde prijs die minimaal de officiële schattingsprijs is. Zo er meerdere kandidaten zijn voor éénzelfde kavel, wordt het perceel toegewezen aan de kandidaat met het hoogste aantal punten. Ingeval van meerdere kandidaten voor eenzelfde perceel met hetzelfde aantal punten, wordt het perceel toegewezen aan de kandidaat-koper die het langst woont en verblijft of woonde en verbleef in Kinrooi. Ingeval van gezamelijke aankoop door gehuwden of samenwonenden, wordt enkel rekening gehouden met de hoogste puntenscore behaald door hem/haar aangeduid door de kandidaat-kopers. Deze verblijfsperiode in Kinrooi moet niet onafgebroken zijn. Voor de vaststelling van deze periode wordt gerekend in dagen, aan de hand van de gegevens uit het bevolkingsregister. Ingeval van hetzelfde aantal punten en hetzelfde aantal jaren en dagen aanwezigheid in Kinrooi, wordt een sociale correctie toegepast op basis van het inkomen, en heeft diegene met het laagste netto-belastbaar inkomen voorrang op de anderen. De punten worden toegekend als volgt: § 1. één punt voor de kandidaat-koper(s) van wie de wooneenheid in eigendom of enig bouwperceel in eigendom werd onteigend of waarvan de onteigening in het vooruitzicht is gesteld door een goedgekeurd onteigeningsplan; § 2. één punt voor de kandidaat-koper(s) van wie op het ogenblik van de inschrijving de woning getroffen werd door een besluit van onbewoonbaarheid; § 3. twee punten per kind aan de eerste twee inwonende kinderen en vervolgens één punt vanaf het derde kind, als kind wordt ook beschouwd het ongeboren kind zodra voor dit ongeboren kind volgens de wettelijke bepalingen kraamgeld aangevraagd kan worden door de moeder-kandidaat-koper; § 4. twee punten per inwonende gehandicapte persoon die op het ogenblik van de inschrijving een invaliditeit van minstens 66% heeft; § 5. twee punten per inwonende ouder van minstens 65 jaar op het ogenblik van de toewijzing. Uit het attest van het bevolkingsregister moet blijken dat de kandidaat-koper gezinshoofd is en dat de ouder(s) gedurende minstens één jaar inwonend is (zijn). Bovendien dient een verklaring te worden bijgevoegd dat de ouder samen met de aanvrager naar de nieuwe woning zal verhuizen. § 6. twee punten voor de kandidaat-koper(s) met een op het ogenblik van de inschrijving inwonende oorlogsinvalide; § 7. vijf punten voor kandidaat-koper(s) uit de eigen gemeente. Op het ogenblik van de inschrijving dient de kandidaat-koper(s) ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Kinrooi. Dit puntenaantal is niet cumuleerbaar met het puntenaantal voorzien in § 8;

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 106/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

§ 8. vijf punten voor kandidaten die terugkeren naar Kinrooi en die op het ogenblik van de inschrijving in een andere gemeente ingeschreven zijn. Dit puntenaantal is niet cumuleerbaar met het puntenaantal voorzien in § 7; § 9. volgend puntenaantal naar gelang het netto-belastbaar inkomen van het laatste gekende inkomstenjaar, samengevoegd met dat van de persoon met wie hij/zij op de datum van de inschrijving wettelijk of gedurende een periode van 12 maanden wettelijk of feitelijk samenwoont. Gezamenlijk inkomen voor gehuwden en samenwonenden: - minder dan 1.562.000 Bef. = 3 punten - tussen 1.562.000 Bef. en 2.000.000 Bef. = 2 punten - meer dan 2.000.000 Bef. = 1 punt Alleenstaande: - minder dan 1.041.000 Bef. = 3 punten - tussen 1.041.000 Bef. en 1.300.000 Bef. = 2 punten - meer dan 1.300.000 Bef. = 1 punt Artikel 3.- De verkoop gebeurt onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarde. § 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7.

§ 8. § 9.

De kandidaat-koper(s) dient(dienen) minstens vijf jaar in België te wonen. De kandidaat-koper(s) dient(dienen) meerderjarig te zijn op het ogenblik van zijn/haar/hun kandidaatstelling. De kandidaat-koper(s) mag(mogen) geen eigenaar zijn van een woning of andere bouwplaats, uitgezonderd in geval van een geplande onteigening van de enige eigen woning/bouwperceel. De kandidaat-koper(s) dient(dienen) het bewijs te leveren van zijn/haar/hun aan de personenbelasting onderworpen inkomen van het laatst gekende inkomstenjaar, samengevoegd met dat van de persoon met wie hij op datum van de inschrijving wettelijk of gedurende een periode van tenminste 12 maanden feitelijk samenwoont. De kandidaat-koper(s) dient(dienen) een verklaring op erewoord te onderschrijven waarin gesteld wordt dat hij/zij en desgevallend de persoon met wie hij/zij op datum van de inschrijving wettelijke of gedurende een periode van ten minste 12 maanden feitelijk samenwoont, voldoet aan de voorwaarden betreffende het onroerend bezit zoals vermeld in art. 3 § 3. De koper(s) of zijn rechtsopvolger(s) is(zijn) gehouden door de bouwverplichting. De bouwwerken dienen binnen een termijn van drie jaar na de aankoop begonnen te zijn en de woning dient bewoond te zijn door de eigenaar binnen een termijn van zes jaar na de dag van het verlijden van de authentieke akte. Indien slechts één van de personen die deel uitmaken van de contacterende partij die in de authentieke akte de “koper wordt genoemd, deze verbintenis naleeft, is aan deze verplichting voldaan. De koper(s) verbindt(verbinden) zich ertoe het perceel, voorwerp van onderhavig besluit, behoudens uitzondering gemaakt in onderhavige paragraaf, niet te vervreemden gedurende een periode van 20 jaar te rekenen vanaf de dag der verlijden van de authentieke akte. Gehele of gedeeltelijke vervreemding van de bouwgrond al of niet bebouwd, is niet toegelaten gedurende deze periode. Eventueel kan de gemeenteraad toestemmen in een afwijking op deze voorwaarde. Bij vervreemding van een onbebouwd perceel heeft de gemeente daarenboven een recht van wederinkoop. In geval van bebouwing of begin van bebouwing heeft de gemeente recht van voorkoop in alle omstandigheden tijdens deze periode van 20 jaar. De koper(s) verbindt(verbinden) zich ertoe de verkoper onmiddellijk en vooraf op de hoogte te brengen van elk voornemen tot vervreemding, overdracht van een zakelijk recht of niet-persoonlijke bewoning van het verkochte perceel. Bij door de gemeenteraad toegestane vervreemding van een bebouwd perceel heeft de gemeente recht op een schadevergoeding volgens de volgende berekening: - het eerste jaar na de aankoop, een bedrag gelijk aan 95% van de aankoopprijs, het tweede jaar een bedrag gelijk aan 90% van de aankoopprijs, het derde jaar een bedrag gelijk aan 85% van de aankoopprijs, het vierde jaar een bedrag gelijk aan 80% van de aankoopprijs, het vijfde jaar een bedrag gelijk aan 75% van de aankoopprijs, het zesde jaar een bedrag gelijk aan 70% van de aankoopprijs, het zevende jaar een bedrag gelijk aan 65% van de aankoopprijs, het achtste jaar een bedrag gelijk aan 60% van de aankoopprijs, het negende jaar een bedrag gelijk aan 55% van de aankoopprijs, het tiende jaar een bedrag gelijk aan 50% van de aankoopprijs, het elfde jaar een bedrag gelijk aan 45% van de aankoopprijs, het twaalfde jaar een bedrag gelijk aan 40% van de aankoopprijs, het dertiende jaar een bedrag gelijk aan 35% van de aankoopprijs, het veertiende jaar een bedrag gelijk aan 30% van de aankoopprijs, het vijftiende jaar een bedrag gelijk aan 25% van de aankoopprijs, het zestiende jaar een bedrag gelijk aan 20% van de aankoopprijs, het zeventiende jaar een bedrag gelijk aan 15% van de aankoopprijs, het achttiende jaar een bedrag gelijk aan 10% van de aankoopprijs, het negentiende jaar een bedrag gelijk aan 5% van de aankoopprijs. Op het aangekochte perceel en in de woning mag geen horeca worden uitgeoefend, geen ambachtelijk bedrijf of handel worden bedreven of reclameborden worden aangebracht. Vrije beroepen worden geduld. Bij gebreke aan naleving der opgelegde voorwaarden kan de gemeente haar recht van voorkoop of wederinkoop uitoefenen en is(zijn) de koper(s) of zijn/haar/hun rechtsopvolger(s) verplicht als boete aan de gemeente te betalen en onverminderd alle andere schadevergoedingen en rechten van de gemeente: een som gelijk aan vijf procent van de aankoopprijs indien binnen de gestelde termijn niet begonnen is met de bebouwing; een som gelijk aan vijf procent van de aankoopprijs indien de gebouwen niet bewoond zijn binnen de gestelde termijn; - een som gelijk aan vijf procent van de aankoopprijs zal eisbaar worden voor elk jaar vertraging hetzij van het aanvatten van de bouwwerken, hetzij van de bebouwing; - een som gelijk aan honderd procent van de aankoopprijs bij iedere vervreemding van een al of niet bebouwd perceel zonder toestemming van de gemeente binnen de eerste 20 jaar te rekenen vanaf de dag der verlijden van de notariële akte. Bij vervreemding van een onbebouwd perceel heeft de gemeente daarenboven een recht van wederinkoop naast de in deze paragraaf bedongen schadevergoeding. Bij vervreemding van een bebouwd (bebouwing al dan niet voltooid) perceel heeft de gemeente recht van voorkoop, naast de in deze paragraaf bedongen schadevergoeding.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 107/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

- een som van 3000 Bef, gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer vanaf datum verkoop per dag overtreding, indien op het perceel of in de op te richten woning horeca wordt uitgeoefend, een ambachtelijk bedrijf of handel wordt bedreven of reclameborden worden aangebracht, bedrag opeisbaar gesteld vanaf aangetekende ingebrekestelling tot stopzetting/verwijdering. Artikel 4.- De toewijzing is nietig wanneer op het ogenblik van het verlijden van de notariĂŤle akte het puntenaantal lager is dan het behaalde puntenaantal op het ogenblik van de toewijzing. Artikel 5.- Onderhavige voorwaarden dienen naargelang het geval in extenso in de authentieke akte opgenomen te worden. Deze voorwaarden zullen ook van toepassingen zijn op de rechtsopvolgers van de kopers. Artikel 6.- In toepassing van art.28 van het decreet van 28-04-1993 zal binnen een termijn van 20 dagen, van dit besluit een beknopte beschrijving met de daarin geregelde aangelegenheid op de daartoe bestemde lijst voor algemeen administratief toezicht aan de Provinciegouverneur verstuurd worden en door middel van een aanplakbrief gedurende 10 dagen bekendgemaakt worden aan het publiek.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 108/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7 7.1 7.1.1

definitieve vaststelling

VISIE VOOR DE VERSCHILLENDE DEELGEBIEDEN DEELGEBIED 1 KESSENICH

7.1.2

Uitgangspunten

Behoefte vanuit het GRS

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan stelt dat de zone A een potentie van 70 woningen bezit.. In dit binnengebied wordt een zone van 10 woningen aangeduid dat als woongebied zal ingevuld worden. De resterende ruimte wordt aangeduid als reservegebied. Dit betekent dat in het plangebied 10 woningen op korte termijn en een reservegebied van 60 woningen op lange termijn voorzien worden. In dit RUP wordt de volledige zone als woongebied bestemd. en niet als woonreservegebied.

7.1.2.1

Relaties versterken

De relaties tussen het historische centrum en het recentere Kessenich moeten versterkt worden. Een goede inrichting van het plangebied kan hiertoe bijdragen. Een netwerk van trage wegen voor voetgangers en fietsers verbinden de twee delen en dit hoofdzakelijk in oost westrichting. Groenstructuren zijn mede het bindend element. De inrichting van het openbaar domein voor de sporthal en de fanfarezaal wordt aantrekkelijker gemaakt en ingericht als een publieke ontmoetings- en verblijfsruimte. Een goede inrichting kan tevens de relatie versterken tussen het noordelijk en het zuidelijk deel. Zichtlijnen naar de kerktoren en naar de boerderij met de nabijgelegen vallei van de Witbeek worden vastgelegd. Het beeld op deze valleien is immers vaak verborgen door de lintbebouwing. In het plangebied wordt de lineaire structuur tussen de boerderij en het valleigebied verder doorgetrokken.

7.1.2.2

Kwaliteitsvolle woonomgeving creëren

Nieuwe initiatieven moeten bijdragen tot het creëren van een kwaliteitsvolle woonomgeving. Kessenich is een dorp in het buitengebied met een beperkte omvang en met een grote herkenbaarheid van het historische Kessenich, palend aan de Maasvallei. Het plangebied bevindt zich tussen het nieuwe en het historische Kessenich. Hierdoor biedt het dorp een interessante woonomgeving aan. Het bouwproject moet bijdragen in het versterken van de historische identiteit van Kessenich en een nieuwe hoogwaardige woonomgeving creëren voor omwonende en nieuwe inwoners. Belangrijke elementen in dergelijke omgeving is het gebruik van een

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 109/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

veilige en aangename gemeenschappelijke ruimte welke als speel- en ontmoetingszone fungeert, de herkenbaarheid van de woningen en de aanwezigheid van private tuinen of ruime kwaliteitsvolle buitenruimten.

7.1.2.3

Een ruimtelijk wervend project realiseren

Het projectgebied biedt voldoende mogelijkheden om een wervend en vernieuwd stedenbouwkundig project te realiseren. Het ruimtelijk concept biedt ruimte voor verschillende invullingen welke geconcretiseerd kunnen worden in samenwerking met geïnteresseerde partijen. Rekening houdend met een sociaal objectief van 40 % is de huisvestingsmaatschappij één van deze partijen.

7.1.2.4

Centrum versterken

Nieuwe ontwikkelingen moeten kernversterkend werken. Zij kunnen bijdragen om het draagvlak voor voorzieningen te verhogen maar mogen geen hypotheek leggen op gewenste ontwikkelingen. Het handelslint is in Kessenich erg beperkt omwille van de schaal en de omvang van de voorzieningen. Het is wenselijk dat de concentratie van handel en diensten herkenbaar blijft en behouden blijft in het dorpshart. Een uitbreiding van dit aanbod naar de omgeving van het plangebied is daarom planologisch niet wenselijk. De verzameling van de gebouwen van de sporthal, de fanfarezaal en school wordt als een schakel van openbare dienstverlening geconcipieerd. Er wordt een voldoende aantal parkeerplaatsen voorzien.

7.1.2.5

7.1.2.6

Eén centrale ontsluitingsweg

Het plangebied is rondomrond omringd door bebouwing. Enkel ter hoogte van de Veldstraat is een nog onbebouwd perceel gelegen dat gebruikt kan worden als toegang voor de nieuwe woonwijk. Er wordt gekozen voor één duidelijke ontsluitingsweg die tegelijkertijd een zichtas vormt met de lager gelegen markant boerderij. Hierdoor wordt het plangebied verankerd in zijn omgeving.

Reliëf is bepalend voor de stratenopbouw

Het bestaande reliëf is bepalend voor de opbouw van het woongebied. Dit betekent dat de straten evenwijdig gelegen zijn met de vallei van de Witbeek. De huidige gemeenschapsvoorzieningen (sporthal, fanfarezaal en school) liggen lager dan het omringende het woongebied dat gelegen is op het hogere deel. Deze grens bestaat uit een talud en is begroeid.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 110/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

7.1.2.7

definitieve vaststelling

Korrelgrootte

De korrelgrootte van het centrum van Kessenich, van de eerder landelijke verkavelingen ten noorden van het plangebied en deze van de zone met de gemeenschapsvoorzieningen wordt gecontinueerd. Zo wordt de gesloten bebouwing aan de zijde van de kern voortgezet in de toepassing van eerder gesloten bebouwing aan de kernzijde. In het westen is halfopen en open bebouwing gewenst. De kroonlijsthoogte blijft beperkt tot 7 meter.

kleinschalige uitsprongen

Max. 13,00 m

max. 1,00 m

max. 0,50 m Max. 7,00 m

Max. 4,00 m

Max. 12,00 m Max. 20,00 m

M

woonzone type bebouwing

Max. 10,50 m

kleinschalige uitsprongen

max. 65%

max. 0,50 m

Max. 3,50 m

Max. 12,00 m Max. 17,00 m

Min 10,00 m

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 111/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.1.3

definitieve vaststelling

Concepten

De publieke ruimte verbeteren - netwerk van trage wegen beperkte toegang voor gemotoriseerd verkeer

Zichtlijnen kerktoren en boerderij

Grondgebonden woningen realiseren met gebruiksvriendelijke tuinen

De ruimte voor de school fanfarezaal en sporthal wordt opnieuw één van de pleinen voor ontmoeten en verblijven. De hoofdtoegang van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen gebeurt langs het Molenwegske. Het parkeren wordt op twee plekken georganiseerd. Parkeren is mogelijk aan de staatzijde en blijft behouden in het achtergebied. De huidige auto ontsluiting naar de sporthal wordt afgesloten. De overige publieke ruimte bestaat uit het netwerk van trage wegen of getskes (voetgangers en fietserontsluiting) doorheen het volledige gebied en de ontsluitingsas voor het woongebied. Een beperkte en gecontroleerde autotoegang wordt langs de Veldstraat voorzien.

De relatie tussen het historische dorpscentrum en de zone gemeenschapsvoorzieningen wordt versterkt door het creëren van een visuele en functionele verbinding. Tussen het historische centrum en de zone voor gemeenschapsvoorzieningen wordt een directe visuele verbinding gecreëerd. De verbinding wordt opgevat als een volwaardige groene publieke ruimte die zowel door omwonenden als recreanten gebruikt wordt.. Het betreft de reeds bestaande wandelas die gelegen is op het talud.

Om het landelijke en kleinschalige karakter van het dorpscentrum zoveel mogelijk te bewaren worden de nieuwe woningen zoveel mogelijk opgevat als eengezinswoning met tuin. Er wordt gestreefd naar een individuele herkenbaarheid van elke woning. De zone ten oosten van de ontsluitingsweg is dense van aard met gesloten bebouwing De tuinen worden zoveel mogelijk zuid- en/of west georiënteerd en zijn maximaal bereikbaar vanuit het openbaar domein. Hierdoor worden zowel het comfort als ook het fietsgebruik (duurzame mobiliteit) aangemoedigd. De zone ten westen van de ontsluitingsas heeft een lagere dichtheid en bestaat uit open en halfopen bebouwing.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 112/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.1.4

definitieve vaststelling

Voorbeeld van een mogelijke inrichting

Referentiebeelden

Deze schets is louter suggestief. Projectfiche

Aantal woningen: gesloten woningbouw: ca. 25 woningen halfopen woningbouw: ca. 24 woningen open woningbouw: ca. 8woningen Totaal aantal woningen: 57 ( 10 woningen per hectare excl verharding) Ruimte voor handel - diensten – horeca: geen Ruimte voor parkeerplaatsen: ca. 30 parkeerplaatsen gegroepeerd/ overige op eigen erf

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 113/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

densere aaneengesloten bebouwing aan de dorpzijde- inrichting woonstraten met groenelementen

vrijstaande grondgebonden woningen in het westelijk deel

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 114/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.1.5

definitieve vaststelling

Grafisch plan deelplan 1

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 115/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.2

definitieve vaststelling

DEELGEBIED 2 KESSENICH

Dit deelgebied wordt niet ontwikkeld als woongebied en wordt herbestemd als agrarisch gebied. Een agrarisch gebied dat bouwvrij blijft. Het huidige gebruik wordt bestendigd. De zone langsheen de uitgeruste weg wordt woongebied met dezelfde diepte als deze van de woonlinten in de omgeving. Er is ruimte voor maximaal 6 vrijstaande woningen. De voorbouwlijn volgt deze van de woningen in de Hoogveldstraat. Er dient een erfdienstbaarheid naar het achtergelegen landbouwgebied voorzien te worden zodat het achterliggende gebied toegankelijk blijft. De tuinen van de woningen gelegen langs de Venlosesteenweg worden als zodanig bestemd.

Mogelijk inrichtingsvoorstel

naar een bouwvrij agrarisch gebied

Projectfiche Aantal woningen: open woningbouw: ca. 7woningen Ruimte voor handel - diensten – horeca: geen Ruimte voor parkeerplaatsen: op eigen erf

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 116/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.2.1

definitieve vaststelling

Grafisch plan deelplan 2

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 117/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.3 7.3.1

definitieve vaststelling

DEELGEBIED 3 MOLENBEERSEL Behoefte vanuit het GRS

De kernen Kinrooi-centrum en Molenbeersel situeren zich in de Vlakte van Bocholt. Alle kernen worden doorkruist door één of meerdere gewestwegen. Het merendeel van de woningen in de gemeente Kinrooi bevindt zich in deze woonkernen, waarbij gesloten, half-open en open bebouwing voorkomt. In het hart van de dorpskernen bevindt zich de gesloten bebouwing, langsheen andere dorpsstraten en in de verschillende woonwijken situeert zich vooral half-open en open bebouwing. In de open landbouwgebieden situeren zich een relatief groot aantal woningen, geïsoleerde vrijstaande bebouwing of gegroepeerd in grotere clusters en verschillende landbouwbedrijven. In de gemeente zijn een aantal sportinfrastructuren zonevreemd. Hiervoor zal een RUP zonevreemde sportinfrastructuren opgemaakt worden. Het RUP wordt opgemaakt in samenspraak met de betrokken actoren. Hierbij zullen volgende principes gehanteerd worden:     

regionale recreatie-infrastructuur is enkel mogelijk in het grindplassengebied; sportinfrastructuren moeten tot een minimum herleidt worden in de landbouwdeelruimten en deelruimte de Vlakte van Bocholt; bijkomende lokale recreatieve voorzieningen zijn enkel mogelijk in recreatiegebied of in de kernen; zonevreemde sportinfrastructuren kunnen in principe niet in kwetsbare gebieden., de infrastructuur mag geen versnippering van de open ruimte met zich mee brengen.

Er zal een afweging gebeuren van de verschillende zonevreemde infrastructuren op basis van de juridische, planologische criteria (zonevreemdheid, aard, vergunningstoestand) en ruimtelijke criteria (impact op de omgeving, hinder, draagkracht, locatie en inpasbaarheid). Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan stelt dat de chiro gesitueerd in de kern geen knelpunt vormt voor de omgeving.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 118/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.3.2

definitieve vaststelling

Het voorzien van lichtarmaturen is wenselijk op de hoofdassen (bijvoorbeeld deze van de molen). Het pad langs de molen kan eveneens onderdeel worden van het fietsroutenetwerk.

Uitgangspunten

7.3.2.1

Ruimte voor de molen

De Keyersmolen is een beeldbepalend monument en zichtbaar vanaf een ruime afstand. Zijn omgeving is echter verwaarloosd en bezit een lage landschappelijke inpassing. De oorzaak is enerzijds de aanwezigheid van de plantenkwekerij tot op een zeer korte afstand van de molen (plastieken tunnels, opslag, …). Het verplaatsen van deze activiteit op een ruime afstand van de molen is wenselijk. In aansluiting op de bloemenwinkel is het ruimtelijk beter aanvaardbaar de kwekerij te situeren achter de tuinen van de woningen van de Scheurenstraat. Uitgangspunt is het voorzien van een ‘leegte’ omheen de molen. Anderzijds is de toegangsweg tot de molen onduidelijk en onvoldoende leesbaar. Het verduidelijken van de toegang door herinrichting van de gazonvlaktes en het herbekijken van de groenstructuur tegenover de molen zal de leesbaarheid van de molensite vergroten. De gazonvlakte die gelegen is tussen de woningen van de Smeetsstraat en aansluit bij de Keyersmolen kan als ‘overloop’parking functioneren voor de Keyersmolen.

7.3.2.2

Behoud voetbalvelden

7.3.2.5

Duurzaamheid implementeren

Duurzame stedenbouw biedt de mogelijkheid om de toekomstvisie te verwezenlijken met bijzondere aandacht voor milieu en ecologie. Duurzame stedenbouw besteedt zowel op het niveau van de wijkontwikkeling als op het niveau van de individuele woning aandacht aan een zuinig energiegebruik, een lange leeftijd van materialen en een makkelijk en haalbaar beheer van de omgeving en de panden. Duurzame stedenbouw biedt alternatieven voor het autoverkeer door het voorzien van een hoogwaardige infrastructuur voor langzaam verkeer, verweeft het gebruik ten behoeve van de sociaal maatschappelijke samenstelling en een blijvend vernieuwingsen investeringsproces. De gewenste ruimtelijke ontwikkeling wordt gericht op:  de uitbreiding van de chirolokalen wordt opgetrokken met duurzame bouwmaterialen en met een voldoende isolatie en wordt voorzien van een groendak ;  de groenbuffer naar de woningen toe wordt beheerd met oog op het bekomen van een grotere soortenvariëteit..

De site bestaat uit 3 voetbalvelden, een tribune en een parkeerplaats met fietsenstalling. De parking is uitgevoerd in een waterdoorlatende halfverharding. De sterke groenstructuur structureert de voetbalruimte op een ruimtelijk goede manier. Het behoud hiervan is van belang. De gemeente opteert ervoor om de voetbalvelden te behouden en te bestendigen op dezelfde locatie. Een uitbreiding van de groenbuffer ten opzichte van de achterliggende tuinen is wenselijk.

7.3.2.3

Uitbreiding chiro en tafeltennis

De chirolokalen hebben nood aan uitbreiding. De uitbreiding is mogelijk aan de zuidzijde van de bestaande gebouwen. Op deze wijze ontstaat er een groene speelruimte tussen de tafeltennisclub en de chirolokalen.

7.3.2.4

Relatie versterken met de kern van Molenbeersel

Het plangebied is een binnengebied dat tot op heden voldoende toegankelijk is. Het behoud van dit netwerk aan trage wegen versterkt de relatie met de omgeving en het centrum van Molenbeersel. Het betreft de volgende relaties:  de dwarsrelatie tussen de Truyenstraat en de Smeetsstraat;  het Joostenpad naar de voetbalterreinen;  vanuit het centrum via de school naar de chirolokalen .

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 119/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.3.3

definitieve vaststelling

Concepten

7.3.3.1

De publieke ruimte verbeteren - netwerk van trage wegen met beperkte toegang voor gemotoriseerd verkeer Het binnengebied is toegankelijk voor het gemotoriseerd verkeer via de Truyenstraat en de Veldstraat. De auto ontsluiting eindigt in twee parkings. Een eerste ter hoogte van de chirolokalen en een tweede ter hoogte van de molen. Een beperkte en gecontroleerde autotoegang wordt langs de Smeetsstraat voorzien ter ontsluiting van de molen. Doorheen het plangebied worden de bestaande routes voor voetgangers en fietsers behouden en verruimd. Er ontstaat een sterk oost west en noord zuid netwerk.

Gebouwen

7.3.3.2

7.3.3.3

Buffering

De sterke inheemse groenbuffering dient behouden te blijven en kan worden uitgebreid naar de randen van het plangebied. Hierdoor wordt een buffering ten opzichte van de aanpalende woningen voorzien.

7.3.3.4 Intensief ruimtegebruik Gebouwen,parkeerterrein en speelterrein worden zoveel mogelijk geclusterd met oog op een maximaal behouden van de buffer en de groene ruimten. De uitbreiding van tafeltennis/chiro sluit het best aan op de bestaande gebouwen.

Zichtlijnen molen

De relatie tussen het centrum van Molenbeersel en de zone voor recreatie wordt versterkt door het creëren van een visuele verbinding. Het zicht op de molen wordt zoveel mogelijk gevrijwaard van hoge beplanting en hoge bebouwing. De opslag rondom de molen afkomstig van de kwekerij dient geherlokaliseerd te worden

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 120/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.3.4

definitieve vaststelling

Structuurschets

De structuurschets bundelt de conceptelementen. Belangrijke aanduidingen zijn:       

7.3.5

behoud en herstellen van de bufferstrook; behoud voetbalterreinen en voorzien van een duiveltjesveld; voldoende parkeercapaciteit realiseren; binnengebied vrijwaren van parkeerbewegingen; ontmoetings- en belevingsruimte creëren ter hoogte van de jeugdlokalen; herlokalisatie kwekerij (op termijn) realiseren traag netwerk in relatie met de kern Molenbeersel.

Voorbeeld van een mogelijke inrichting

Bebouwde ruimte ▪ Tribune met kantine (ca. 400m²): ▪ Jeugdlokalen ▪ Tafeltennislokalen ▪ Molen Onbebouwde ruimte ▪ 3 voetbalvelden 100 x 50 meter (met zijstroken) ▪ Ruimte voor speeltuigen en speelveld tbv jeugd(chiro) ▪ Ruimte voor parkeerplaatsen: groene parkeerplaatsen Benodigde ruimte 30 m²per parkeerplaats ▪ Ruimte voor kwekerij( m²)

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 121/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.3.6

definitieve vaststelling

7.3.6.3

Gewenste ruimtelijke invulling

7.3.6.1

Gewenste inrichting van de uitbreiding chirolokalen

Gewenste inrichting van de buffer

De uitbreiding van de chirolokalen dient in de directe omgeving van de huidige lokalen gesitueerd te worden. Het lokaal moet voldoende groot zijn om berging in open lucht te vermijden. Om een complete integratie te bewerkstelligen met de Keyersmolen dient de nieuwbouw zich op een maximale afstand ten opzichte van de molen te worden gesitueerd en dient de nieuwbouw landschappelijk geïntegreerd te worden in de site door bijvoorbeeld het

De buffer wordt opgebouwd als één herkenbaar geheel. De buffer heeft als hoofdfunctie het scheiden van woonwijk en recreatiezone. Belangrijke aandachtspunten zijn het beperken van de visuele relatie tussen de woningen en het lokaal recreatieterrein. Dit houdt in dat delen van de buffer samengesteld worden als een dicht groenscherm. Dit scherm is opgebouwd uit verschillende lagen (kruiden, heester, bomen) en mét bladhoudende planten.

7.3.6.2

Gewenste inrichting van de sportterreinen en open ruimten

De sportterreinen worden opnieuw gekaderd door hoog opgaande beplanting welke als ruimtelijk kader functioneert. Deze beplanting wordt verbonden met het reeds aanwezige groenscherm omheen de voetbalvelden. De verblijfsruimte omheen de chiro en tafeltennislokalen wordt afgeschermd met een haagstructuur. Hagen scheiden tevens de verschillende kleine terreinen (speelterrein, zithoek,…). De verblijfsruimte functioneert als een ontmoetingsruimte voor de wijk met veel ruimte voor verblijven, ontmoeten en spelen. De inrichting van de verblijfsruimte moeten zowel functioneel én aantrekkelijk zijn voor recreant en omwonenden. De indeling kan gediversifieerd worden door:  het gebruik maken van zichtlijnen en assen;  de aard en de schakering van de verharding.;  het aanbrengen van beplanting (aard, aantal, oppervlakte, beheer);  het beperkt toelaten van het autogebruik (ruimte, parkeermogelijkheden);  het aanbrengen van een aantal constructies (speelpleintje, fietsstalling, tafel, bank).

gebruik van een groendak.

7.3.6.4

Gewenste inrichting van het parkeerterrein

Het parkeerterrein is gesitueerd aan de noord- en zuidzijde van de site. De parkeerruimte wordt ingericht als overgangszone naar de woningen. Op het parkeerterrein kan ruimte voorzien worden het afvoeren en infiltreren van hemelwater (wadi’s: water afvoer door infiltratie). Er worden voldoende hoogstammige bomen geplant om de relatie tot de buffer te accentueren. Er zal 30 m² per parkeerplaats gerekend worden (= groene parkeerplaats). Het parkeerterrein moet aangelegd worden in duurzame materialen. De bedieningsweg wordt uitgevoerd in vaste materialen om uitspoeling te vermijden. De parkeervakken worden uitgevoerd in waterdoorlaatbare materialen. De bomen, eventuele grachten en beplantingstroken structuren het parkeerterreinen.

De aanleg moet bijdragen in het verhogen van de beeldwaarde en het stimuleren van activiteiten en verblijven. Het gebruik van verschillende materialen, het aanbrengen van schakeringen en het integreren van beplantingen kan daartoe bijdragen. De omgeving van de molen dient een open karakter te krijgen door:  het vermijden van bebouwing of opslag in de directe omgeving van de molen  het gebruik van een landschapselement rondom de molen. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld de toepassing van een grasland (schapenwei)  de openheid via landschapsherstel bewerkstelligen.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 122/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

7.3.6.5

definitieve vaststelling

Referentiebeelden

haagstructuur is bepalend

toepassing waterdoorlatende materialen

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 123/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.3.7

definitieve vaststelling

Grafisch plan deelplan 3

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 124/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.4

definitieve vaststelling

DEELGEBIED 4 MOLENBEERSEL 7.4.1

Behoefte vanuit het GRS

Een eerste zone B1 (bijkomende zone 1) situeert zich in de hoek van Schurenbeemdstraat en de N762. Deze open ruimte (agrarisch gebied) sluit aan op de bestaande woonkern en is voor driekwart omgeven door woongebied (woongebied met landelijk karakter). De zone kan rechtstreeks ontsloten worden via de Weertersteenweg, doch dit is niet wenselijk gezien de aard van deze steenweg. Het gebied heeft een voldoende grote oppervlakte (ca 4 ha). Huidig grondgebruik is weiland, bos, vijver, … Nieuwe weginfrastructuur is noodzakelijk. De gemeente opteert om de zone B1 aan te duiden als nieuwe locatie voor in een eerste fase 23 bijkomende woningen en in een latere fase 18 woningen omwille van volgende redenen:  situering: alle gebieden zijn ongeveer op dezelfde afstand van het centrum gelegen;  voldoende capaciteit voorzien voor eventueel op langere termijn; 

vrij snelle ontsluiting via buurtweg 190 in het verlengde van de Scheurestraat.

Bijkomend ligt het plangebied in de omgeving van een belangrijke natuurstructuur, Den Brand. De randzones van deze gebieden zijn aangeduid als open ruimte met hoge ecologische kwaliteit. Toenemende intensivering van de landbouwgebieden in de natuurgebieden (huidig landbouwgebruik in natuurgebieden) moet worden tegengegaan.

7.4.2

Uitgangspunten

7.4.2.1

Kwaliteitsvolle woonomgeving creëren

Nieuwe initiatieven moeten bijdragen tot het creëren van een kwaliteitsvolle woonomgeving. Molenbeersel is een dorp in het buitengebied Het plangebied bevindt zich ten noorden van de kern van Molenbeersel en is gesitueerd tussen het natuurgebied Brandven en de noordelijke bebouwingsrand van Molenbeersel. Deze bebouwingsrand bestaat uit open en halfopen bebouwing . Aan de overzijde van de gewestweg bevindt zich Villa Pax:, een beeldbepalend parkgebied met bebouwing. Het bouwproject moet bijdragen in het versterken van de aanwezige morfologie. Voor het plangebied zijn dit :  de herkenbaarheid langsheen de gewestweg conform het beeld van park Villa Pax  verlinting van de Weertersteenweg vermijden  de natuurverbindingen ten oosten van het plangebied Belangrijke elementen in dergelijke omgeving is het gebruik van een veilige en aangename gemeenschappelijke ruimte welke als speel- en ontmoetingszone fungeert, de herkenbaarheid van de woningen en de aanwezigheid van private tuinen of ruime kwaliteitsvolle buitenruimten.

7.4.2.2

Relaties versterken

De relaties tussen het plangebied en het achterliggende groengebied moeten versterkt worden. Een goede inrichting van het plangebied kan hiertoe bijdragen. De typische waterstructuur met grachten dient in het woongebied gecontinueerd te worden. Dit is mogelijk door het gebruik van wadi’s en grachtenstructuur in de publieke ruimte te integreren. Een netwerk van trage wegen voor voetgangers en fietsers verbinden de twee delen ,met name het woongebied en het achterliggende groengebied. Groenstructuren zijn mede het bindend element. De inrichting van het openbaar domein wordt aantrekkelijker gemaakt en

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 125/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

ingericht als ontmoetings- en verblijfsruimte. Anderzijds dient de relatie met de kern van Molenbeersel via de Schurenbeemdstraat verstevigd te worden door de ontsluiting van de site te voorzien in het verlengde van de Scheurestraat.

KINROOI

Scheure straat

7.4.2.3

Natuurverwevingsgebied

Het plangebied is rondomrond omringd door natuurverwevingsgebied, tevens herbevestigd agrarisch gebied. Milderende maatregelen dienen te worden opgenomen. Dit grootschalige landbouwgebied aanwezig met een regelmatig tot een onregelmatig kavelpatroon rond Molenbeersel is een sterk verschraald landschap dat om herstelling vraagt.

7.4.2.4

Ontsluiting voor fietsers via de Weertersteenweg

De zone kan rechtstreeks ontsloten worden via de Weertersteenweg voor fietsers. De ontsluitingen worden minimaal gehouden . Maximaal 2 dwars op de gewestweg georiënteerde ontsluitingen worden ingericht als (verblijfs)woonstraten.

7.4.2.5

Een ruimtelijk wervend ‘ecologisch’ project realiseren

Het projectgebied is gelokaliseerd langs de gewestweg naar Nederland-Weert. De ambitie is om een wervend stedenbouwkundig project te realiseren. Het ruimtelijk concept biedt ruimte voor verschillende invullingen welke geconcretiseerd kunnen worden in samenwerking met geïnteresseerde partijen. Ecologisch bouwen is de optie gezien de ligging nabij het natuurgebied. Stedenbouwkundig dienen de ‘koppen’ langsheen de gewestweg het ruimtelijk het beeld van de villa Pax na te bootsen. Op deze wijze wordt het straatbeeld van de gewestweg uniform en herkenbaar.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 126/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.4.3

definitieve vaststelling

Concepten

7.4.3.1

Voldoende afstand tot de waardevolle gebieden

Randvoorwaarde bij de ontwikkeling van het woongebied is de bebouwing te situeren op een afstand van minstens 20 meter t.o.v. van de zone voor natuurverweving. De woningbouw dient te worden gesitueerd op een voldoende afstand van de groengebieden. Enkel op deze wijze is het mogelijk het negatieve effect o de natuurgebieden te minimaliseren. Andere milderende maatregelen zijn: - het realiseren van een natuurverbinding (zone voor natuurverweving) tussen het natuurgebied Brandven en het complex van graslanden met poelen en kleine landschapselementen (elzen houtkanten ), eutroof moerasbos, waterplassen met rietvegetatie en veedrinkpoelen in het zuiden.; - KLE (kleine landschapselementen met een grachtenstructuur) in het woongebied versterken; - het voorzien van een niet te bebouwen strook te bestemmen als landschapsbuffer tussen het woongebied en het natuurverwevingsgebied; - gebruik van waterdoorlatende verharding; - het systeem van de open grachten behouden in het publiek domein; - ecologisch bouwen is verplicht (groendak, zongericht bouwen, compact bouwen met aaneengesloten bebouwing, ..).

7.4.3.2

Grondgebonden woningen realiseren met gebruiksvriendelijke tuinen versus natuurverwevingsgebied Om het landelijke en kleinschalige karakter zoveel mogelijk te bewaren worden de nieuwe woningen zoveel mogelijk opgevat als eengezinswoning met tuin. Er wordt gestreefd naar een individuele herkenbaarheid van elke woning. De tuinen worden zoveel mogelijk zuid- en/of west georiënteerd en zijn maximaal bereikbaar vanuit het openbaar domein. Hierdoor worden zowel het comfort als ook het fietsgebruik (duurzame mobiliteit) aangemoedigd. De bebouwing langs de Weertersteenweg kan bestaan uit ‘kopse’ bebouwing refererend naar de bebouwing zoals deze van villa Pax. De bebouwing kan ecologisch van aard te zijn .Dit is mogelijk via aaneengesloten bebouwing-compact bouwen. De oriëntatie van de woningen is gericht naar het natuurgebied. Dit betekent dat de achtertuinen gericht zijn op het zuiden en naar een centraal groen plein waarop geparkeerd kan worden. In het plangebied worden grondgebonden ééngezinswoningen met private tuinen voorzien. De woningen moeten een parkeerplaats op eigen erf voorzien ofwel een inpandige garage. Door variatie en ritme in bouwhoogte, materiaalgebruik en architecturale accenten zijn diverse woontypes mogelijk (met dakhelling , plat dak,…). Ondergrondse constructies zijn niet toelaatbaar.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 127/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.4.3.3

definitieve vaststelling

De publieke ruimte verbeteren - netwerk van trage wegen en beperkte toegang voor gemotoriseerd verkeer De nieuwe ontwikkeling verbindt de aanleg, het gebruik en het functioneren van de publieke buitenruimte met de ontwikkeling van nieuwe woningbouw. Auto’s worden beperkt. toegelaten. De dwars op de Weertersteenweg gelegen woonstraten worden ingericht als een woonerf en op de hoek met de gewestweg ingericht als fietsverbinding. Een beperkte en gecontroleerde autotoegang wordt langs de Schurenbeemdstraat voorzien. De publieke ruimten worden vorm gegeven met oog op het creëren van een hoge beeld- en belevingswaarde. Aangepast straatmeubilair zet aan tot verpozen en kuieren. Het verhard plein wordt ingericht als centrale ontmoetingsplaats en kwalitatieve verblijfsruimte. Deze plek wordt centraal voorgesteld in het woongebied. Parkeren is hier mogelijk, bij voorkeur in gebundelde vorm. De overige publieke ruimte bestaat uit het netwerk van trage wegen (voetgangers en fietserontsluiting) doorheen het volledige gebied en de ontsluitingsas voor het woongebied.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 128/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

7.4.4

definitieve vaststelling

Voorbeeld van mogelijke inrichting

Deze schets is louter suggestief.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 129/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.4.5

definitieve vaststelling

Referentiebeelden

wonen aan de Brandbeek

relatie met natuurgebied

ecologisch bouwen

parkeren op eigen erf

gesloten compacte bebouwing aan het groen

‘verblijfs’woonstraten

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 130/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

ecologisch bouwen

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 131/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 132/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.4.6

definitieve vaststelling

Grafisch plan deelplan 4

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 133/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

7.5

definitieve vaststelling

DEELGEBIED 5 KINROOI

In het centrale landbouwgebied zijn landbouw en wonen de voornaamste actoren. Algemeen wordt voor deze open ruimte gestreefd naar het behoud en de versterking van de open ruimtestructuren. Een verdere versnippering van de open ruimte wordt tegengegaan. Het wonen is nadrukkelijk aanwezig in deze ruimte door het groot aandeel zonevreemde woningen. Toch is deze niet de hoofdruimte gebruiker van deze ruimte. Landbouw blijft prioritair. Het binnengebied wordt ingericht als bouwvrij landbouwgebied. Enkel daar waar de tuinen reeds aanwezig zijn zal de bestemming woongebied in de hoedanigheid van tuinen behouden blijven. De tuinen worden beperkt tot de 50 meter diepte vanaf de rooilijn.

naar tuinen

naar landbouw

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 134/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.5.1

definitieve vaststelling

Grafisch plan deelplan 5

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 135/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

7.6.2 7.6

7.6.2.1

DEELGEBIED 6: O PHOVEN

7.6.1

Behoefte vanuit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

7.6.1.1

Ontwikkelingsperspectief landbouwgebieden

In de verschillende landbouwgebieden zijn maatregelen mogelijk t.b.v. natuurherstel. Dit is gericht op de kleine landschapselementen en zonder de landbouw in gevaar te brengen. Het optimaal functioneren van de landbouw in de landbouwgebieden blijft prioritair. Dit moet steeds in onderling overleg met de landbouw op vrijwillige basis gebeuren. Agrarische gebieden met inbreng van nieuwe landschapselementen (zuidwest Kinrooi), landbouw als open ruimte behoeder, beheerslandbouw, gecombineerd met recreatief medegebruik (alluviale vlakte), ontwikkelen van dragers in het landschap met behoud van het differentiatie in het landschap en verbetering van de waterkwaliteit (centraal landbouwgebied) en inrichting van agrarisch gebied met aanleg van groenstructuren en ontwikkeling van vennen met moerassen (landbouwgebied Molenbeersel) zijn de mogelijkheden.

7.6.1.2

Ecologische verbindingen in de beekvalleien

De beekstructuren in Kinrooi zijn belangrijke ecologische verbindingen tussen de verschillende natuurgebieden in de gemeente. Herstel en verdere ontwikkeling van deze beekvalleien is prioritair: Aabeek, Itterbeek, Witbeek, Lossing. De Aabeek en de Itterbeek spelen een rol op provinciaal niveau. Door herinrichtingsmaatregelen van de beek en de oevers kan ook ruimte gecreëerd worden voor water- en oevervegetaties in en langs de beken. Dynamische processen en structuurkenmerken kunnen ontwikkeld worden en een functie vervullen in de natte ecologische infrastructuur. Door inrichtingsmaatregelen kan een gradiënt in overstromingsfrequentie worden gecreëerd. Een gradiënt komt tot uiting in variatie van water- en oevervegetaties, struiken en bomen. Eventueel kunnen beekbegeleidende bosjes aangeplant worden. Vooral in de deelgebieden waar de huidige natuurwaarden gering zijn, kunnen inrichtingsmaatregelen langs de Lossing de natuurwaarden en diversiteit verhogen. Buiten de natuurgebieden moet bij de genomen inrichtingsmaatregelen er steeds rekening gehouden worden met de omliggende percelen (woningen, landbouw). Een toenemende vernatting is niet gewenst. Het binnengebied wordt ingericht als gecontroleerd overstromingsgebied .waarbij een netwerk van trage wegen over en langs de beek het gebied toegankelijk maakt.

Uitgangspunten en concepten Relaties versterken

De relaties tussen het plangebied en het achterliggende groengebied moet versterkt worden. Een goede doorwaadbaarheid van het gebied kan hiertoe bijdragen. Aangezien dat het plangebied rondomrond bijna volledig is volgebouwd is het van belang op die percelen waar er nog geen bebouwing is een doorgang te voorzien wordt naar het binnengebied. Op deze wijze is het mogelijk een verbinding tot stand te brengen met ondermeer de kapelsite in het oosten. Er kan een trage weg voorzien worden langs de beek en één dwars op de beek.

7.6.2.2

Ruimtelijke afbouw achtertuinen met KLE

De tuinen van de woningen van de Donkstraat en Leutstraat worden afgeschermd met kleinschalige landschapselementen (KLE) zoals haagstructuren bestaande uit meidoorn , sleedoorn, veldesdoorn, ... Op deze wijze wordt het landschappelijk waardevol groengebied visueel gebufferd ten opzichte van de vaak strak ingerichte tuinen.

7.6.2.3

Ruimte voor water

Watersystemen vormen een volwaardig onderdeel van de fysische ruimte en dit zowel in landelijke als in stedelijke omgeving. Watersystemen worden gewaardeerd omwille van hun landschapsecologisch, cultuurhistorisch en esthetisch belang. In het buitengebied wordt de veerkracht van watersystemen zoveel mogelijk hersteld. Dit betekent dat waar mogelijk aan oppervlaktewater opnieuw de ruimte gegund wordt om te overstromen en te meanderen volgens een zo natuurlijk mogelijk patroon. Natuurlijke kwel- en infiltratiegebieden kunnen hun functie op een behoorlijke manier vervullen. Inrichtingsmaatregelen kunnen zijn

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 136/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

het bewaren van afgesneden meanders; oude (afgesneden) meanders opnieuw in verbinding stellen met de beek of rivier (van zodra de waterkwaliteit dit toelaat); het hermeanderen van rechtgetrokken beken of rivieren om de sedimentafvoer te vertragen; de inrichting van (brede) bufferstroken langs beken of rivieren om te vermijden dat sediment rechtstreeks in de waterloop terechtkomt; bufferstroken dwars over de helling aanleggen: een lange helling wordt zo onderbroken waardoor de afvoer van regenwater en sediment vertraagd wordt; behoud en heraanleg van kleine landschapselementen (hagen, houtkanten,…) in valleigebieden om afspoeling in toom te houden; het behoud van het microreliëf om lange hellingen te onderbreken; het afgraven van opgehoogde terreinen langs de beek of rivier tot het maaiveld (of dieper) om een zompige bodem te creëren; een verbod om (historische) graslanden te scheuren om erosie tegen te gaan; omvorming tot graslanden; 6 verbod op drainage “waterzieke” gronden.

    

    

7.6.2.4

7.6.3

Voorbeeld van een mogelijke inrichting

Beekvalleiherstel

Een RUP laat ook toe om in dit bindend plan concrete beheersmaatregelen (kleine landschapselementen, bufferstroken, omvorming tot graslanden, natuurvriendelijk beheer van perceelsranden en oevers,…) op te nemen. Concrete uitvoering kan ondersteund worden door beheersovereenkomsten en subsidieregelingen met de grondgebruikers.

6

Uit gemeentelijke handleiding integraal waterbeheer Bond Beter Leefmilieu.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 137/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

7.6.4

definitieve vaststelling

Grafisch plan deelplan 6

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 138/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

8 8.1

definitieve vaststelling

WATERTOETS DECREET IWB

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (decreet IWB) legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. De watertoets geeft uitvoering aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de opmaak van plannen, programma’s en vergunningen, waarin wordt gesteld dat er bij eender welk nieuw initiatief geen schadelijk effect mag ontstaan of dat dit schadelijk effect zoveel mogelijk wordt beperkt en indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd. Overeenkomstig het Decreet Integraal Waterbeleid dienen de beslissende overheden te onderzoeken of de betrokken activiteit een schadelijk effect op het watersysteem kan doen ontstaan dat vermijdbaar is. De watertoets kan m.a.w. omschreven worden als het proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de mogelijke schadelijke effecten van plannen, programma’s of vergunningsbesluiten op het watersysteem. Doel is preventief te werk te gaan door reeds in een vroeg stadium het watersysteem mee te nemen in de afweging. Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen". Elk nieuw initiatief waarvoor er een vergunning nodig is (een stedenbouwkundige, een milieuvergunning of een andere) en elk plan of programma, moet vóór de goedkeuring aan de watertoets onderworpen worden. Alleen wanneer er in geen geval schadelijke effecten voor water te verwachten zijn, zoals bij een jachtvergunning, dan zegt het gezond verstand dat de watertoets zonder voorwerp is. Toont de watertoets aan dat het initiatief significante schade kan veroorzaken, dan moet men op zoek naar alternatieven of compenserende maatregelen. De beslissende overheid legt in de eerste plaats voorwaarden op om de schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. Als dat niet kan, zal de beslissende overheid de maatregelen richten op herstellen van de schade. Voor schade in de categorie "infiltratie van hemelwater" of "ruimte voor water", bestaat een noodoplossing: waar herstel onmogelijk is, kan compensatie eventueel nog een oplossing bieden. Is er - in uitzonderlijke gevallen - geen aanvaardbaar alternatief of remedie mogelijk, dan zit er niets anders op dan de vergunning of de goedkeuring voor het plan of programma te weigeren.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 139/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

8.2

definitieve vaststelling

WATERPARAGRAAF

Voor het plangebied werd het watertoetsinstrument op www.watertoets.be doorlopen. Dit instrument stelt ons in staat te onderzoeken of een project de watertoets doorstaat, dan wel of er zich mogelijk schadelijke effecten kunnen voordoen en een advies van de waterbeheerders aangewezen is. Het watertoetsinstrument werd gekoppeld aan het watertoets geoloket voor het raadplegen van de overeenkomstige watertoetskaarten. De uitvoering van deze watertoets gebeurde op basis van de (project)gegevens zoals deze tot op heden beschikbaar zijn. De verschillende watertoetskaarten zijn ter informatie weergegeven in de volgende paragraaf. Hieronder worden de belangrijkste vaststellingen en conclusies voor het plangebied weergegeven. Richtlijn gewijzigd overstromingsregime De deelgebieden zijn niet gelegen is in een overstromingsgevoelig gebied m.u.v. deelgbied 6 dat volledig in overstromingsgevoelig gebied gelegen is . Een positieve uitspraak over de vergunningsaanvraag is mogelijk indien de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater wordt nageleefd. Binnen de voorschriften wordt bepaald dat het hemelwater op het perceel opgevangen dient te worden. Onder deze voorwaarden is het ontwerp verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid. Gewijzigde afstromingshoeveelheid De plannen voor de deelgebieden zijn divers. Voor de deelgebieden 2 (Kessenich), deelgebied 3 (Molenbeersel), deelgebied 5 (Kinrooi) en deelgebied 6 (Ophoven) bestendigt het RUP in feite de bestaande toestand. De ontwikkeling van de deelgebieden 1 (Kessenich) en deelgebied 4 (Molenbeersel) brengen méér verharde of bebouwde oppervlakte met zich mee dan momenteel reeds het geval is. . Bij een verkavelingsaanvraag met aanleg van wegenis moet er advies gevraagd worden aan de bevoegde adviesinstantie, in dit geval de VMM. Indien de oppervlakte van de totale toename van de horizontale dakoppervlakte van de gebouwen en de verharding van het project kleiner is dan 1 ha is een positieve uitspraak mogelijk als voldaan wordt aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Indien de oppervlakte groter is dan 1 ha moet er advies gevraagd worden aan de bevoegde adviesinstantie, in dit geval de VMM. Gezien de “gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater” van toepassing is, waarbij getracht wordt om geen bijkomend afvoerdebiet te laten ontstaan door het omzetten van onverharde oppervlakte in verharde ondoordringbare oppervlakten door middel van het voorzien van de nodige ruimte voor waterinfiltratie en/of waterberging, kan gesteld worden dat de afstromingshoeveelheid slechts beperkt zal wijzigen. Gewijzigde grondwaterstromingspatroon Alle deelgebieden zijn matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2). Dat wil zeggen dat er bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moet nagegaan worden wat de dimensies van de ondergrondse constructies zijn. Indien deze dieper dan 5.00 m gelegen zijn en een horizontale lengte van meer dan 100 m hebben, dient advies ingewonnen te worden. Gewijzigde infiltratie naar het grondwater De deelgebieden zijn aangeduid is als infiltratiegevoelig muv deelgebied 4 dat slechts voor een deel infiltratiegevoelig is: Indien er in de toekomst gebouwen, ondergrondse constructies en/of verhardingen worden voorzien waarbij de totale toename van deze constructies meer is dan 1ha, dan dient er advies gevraagd te worden aan de adviesinstantie; Wanneer de totale toename meer dan 0,1ha en minder dan 1ha bedraagt en het project aanleiding geeft tot een vermindering van infiltratie in de bodem is het eveneens vereist dat men advies vraagt aan de adviesinstantie. Als het project echter geen aanleiding geeft tot een vermindering van infiltratie in de bodem is een positieve uitspraak mogelijk gezien in de voorschriften wordt opgenomen dat de “gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater” van toepassing is bij een aanvraag;

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 140/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Wanneer de totale toename minder dan 0,1ha bedraagt, is een positieve uitspraak mogelijk gezien in de voorschriften wordt opgenomen dat de “gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater” van toepassing is bij een aanvraag. Conclusie ▪ gezien voor een aantal gebieden een grote toename van de bebouwde oppervlakte; ▪ gezien de ligging in een matig gevoelig gebied wat betreft grondwaterstromingsgevoeligheid; ▪ gezien een grote toename van de oppervlakte gebouwen en verhardingen voor de deelgebieden 1 en 4 ; ▪ gezien de richtlijnen van de “gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater” in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen zijn; kan gesteld worden dat bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning het advies van de bevoegde instanties dient aangevraagd te worden.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 141/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

8.3 8.3.1

definitieve vaststelling

WATERTOETSKAARTEN Kessenich deelgebied 1 en 2

Erosiegevoelige gebieden Deelgebied 1 Een smalle strip, het in het zuiden gelegen wandelpad en de helling langsheen de Meierstraat is aangeduid als erosiegevoelig. Deelgebied 2 Geen aanduiding erosiegevoelig gebied.

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Deelgebied 1 Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming. Deelgebied 2 Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 142/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Hellingskaart Deelgebied 1 Het plangebied kent een hellingsgraad van 05-5 meters met de sterke taluds >10 langs de Meiersstraat thv de parking sporthal en het in het zuiden gelegen wandelpad 5-10 meter. Deelgebied 2 Het plangebied kent een hellingsgraad van 05-5 meters

Infiltratiegevoelige gebieden Deelgebied 1 Het plangebied is infiltratiegevoelig. Deelgebied 2 Het plangebied is infiltratiegevoelig.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 143/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Overstromingsgevoelige gebieden Deelgebied 1 Het plangebied is niet overstromingsgevoelig. Deelgebied 2 Het plangebied is niet overstromingsgevoelig.

Winterbedkaart Deelgebied 1 Het plangebied is niet gelegen in een winterbedding. Deelgebied 2 Het plangebied is niet gelegen in een winterbedding

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 144/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

8.3.2

definitieve vaststelling

Molenbeersel deelgebied 3 en 4

Erosiegevoelige gebieden Deelgebied 3 Erosiegevoelig is de omgeving van de Keyersmolen. In het landbouwgebied ten noorden van de Schurenbeemdstraat bevinden zich twee zeer smalle stroken, aangeduid als erosiegevoelig. Deelgebied 4 Niet erosiegevoelig.

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Deelgebied 3 Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming Deelgebied 4 Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming

.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 145/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Hellingskaart Deelgbied 3 Het volledige plangebied kent een hellingsgraad tussen 0,5-5 %. De helling rondom de Keyersrmolen is groter dan 10% en varieert gedeeltelijk tussen de 5-10 %. Deelgebied 4 Het volledige plangebied kent een hellingsgraad tussen 0,5-5 %. Het noordelijke deel van het landbouwgebied B1 kent een hellingsgraad van 0,5%.

Infiltratiegevoelige gebieden Deelgebied 3 Het plangebied is infiltratiegevoelig. Deelgebied 4 Het plangebied is infiltratiegevoelig met uitzondering van het noordelijkste deel van het landbouwgebied B1..

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 146/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Overstromingsgevoelige gebieden Deelgebied 3 Het plangebied is niet overstromingsgevoelig. Deelgebied 4 Het plangebied is niet overstromingsgevoelig.

Winterbedkaart Deelgebied 3 Het plangebied is niet gelegen in en winterbeddng. Deelgebied 4 Het plangebied is niet gelegen in en winterbeddng.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 147/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

8.3.3

definitieve vaststelling

Kinrooi deelgebied 5 Erosiegevoelige gebieden In het plangebied zijn geen erosiegevoelige zones.

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming

.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 148/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Hellingskaart Het volledige plangebied kent een hellingsgraad tussen 0,5-5 % en is vrij vlak .

Infiltratiegevoelige gebieden Het plangebied is infiltratiegevoelig...

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 149/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Overstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is niet overstromingsgevoelig.

Winterbedkaart Het plangebied is niet gelegen in een winterbedding.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 150/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

8.3.4

definitieve vaststelling

Ophoven deelgebied 6 Erosiegevoelige gebieden Ten noorden en de zuiden van de waterloop is er een smalle strook erosiegevoelig.

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming waarbij er twee zeer gevoelig voor grondwaterstromingszones bevinden.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 151/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Hellingskaart Ten noorden en de zuiden van de waterloop is de hellingsgraad in een smalle strook 5-10 %. Het overige plangebied varieert tussen de 0,5-5 %.

Infiltratiegevoelige gebieden Het plangebied is infiltratiegevoelig.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 152/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Overstromingsgevoelige gebieden Het plangebied is hoofdzakelijk gelegen in effectief overstromingsgebied .

Winterbedkaart Het plangebied is niet gelegen in een winterbedding.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 153/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

9

definitieve vaststelling

RUIMTELIJKE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE

Op 29 juni werd het besluit houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage van kracht (BS 19/06/2007). Dit besluit legt in de vorm van een schema de criteria vast die de dienst Veiligheidsrapportering hanteert om te beslissen of bij een gemeentelijk, een provinciaal of een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) al dan niet een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt. Tegelijkertijd traden ook de bepalingen in het decreet Ruimtelijke Ordening met betrekking tot de procedure voor adviesvraag voor het opstellen van een ruimtelijk veiligheidsrapport bij een ruimtelijk uitvoeringsplan, in werking. Concreet betekent dit dat alle voorontwerpen van ruimtelijke plannen sindsdien ter advies aan de dienst Veiligheidsrapportering dienen voorgelegd te worden, en dit ten laatste 21 dagen voor de plenaire vergadering. Wanneer een ruimtelijk uitvoeringsplan een bestemmingswijziging beoogt, ziet de ruimtelijke veiligheidsrapportage erop toe dat door de nieuwe bestemming de preventie of de beperking van de gevolgen van zware ongevallen niet in het gedrang komt. Het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) onderzoekt, wanneer nodig, de risico’s. In het decreet Ruimtelijke Ordening werden bepalingen ingevoegd die de ruimtelijke planner verplicht om rekening te houden met de aspecten van risico’s van zware ongevallen van Seveso inrichtingen. Het Besluit RVR-criteria bevat de criteria om te beslissen of bij een ruimtelijk uitvoeringsplan effectief een ruimtelijk veiligheidsrapport vereist is. Om erop toe te zien dat bij ruimtelijke ontwikkelingen het risico van zware ongevallen niet vergroot of de gevolgen van zware ongevallen niet ernstiger kunnen worden, definieerde de Vlaamse overheid zogenaamde aandachtsgebieden. Dit zijn gebieden die bij het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen bijzondere aandacht vragen:  ofwel vanwege de aanwezigheid van grote groepen van personen: woongebieden, druk bezochte gebouwen, belangrijke transportassen,…. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de gevolgen van een zwaar ongeval ernstiger kunnen maken door een hoger aantal menselijke slachtoffers;  ofwel vanwege hun milieu- en/of natuurwaarde: waardevolle of bijzonder kwetsbare natuurgebieden,…. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de milieuschade mogelijk verhogen;  ofwel vanwege de intrinsieke mogelijkheid om zware ongevallen te veroorzaken: externe gevarenbronnen. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de kans op een zwaar ongeval, en aldus ook het risico van een zwaar ongeval, vergroten.

De Vlaamse overheid ontwikkelde een procedure die de wisselwerking tussen bestaande en/of geplande Seveso-inrichtingen enerzijds en bestaande en/of geplande aandachtsgebieden anderzijds moet bestuderen teneinde mogelijke onverenigbaarheden reeds tijdens de planningsfase op te sporen en er op gepaste wijze op te reageren. Het moet voorkomen dat in de toekomst aandachtsgebieden te dicht bij Seveso-inrichtingen ingeplant worden (maar ook omgekeerd) waardoor mens of milieu aan te hoge risico's van zware ongevallen zouden blootgesteld worden. De ruimtelijke veiligheidsrapportage verbindt aldus het beleid ruimtelijke ordening met het industriële veiligheidsbeleid inzake risico's van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. In het ruimtelijke planningsproces moet rekening gehouden worden met de resultaten van het ruimtelijk veiligheidsrapport. Hierbij is het mogelijk dat (ontwerpen van) ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten bijgestuurd of aangepast worden.

Er moet geen RVR opgemaakt worden aangezien: ▪ ▪

op het grondgebied van de gemeente Kinrooi geen Seveso-inrichtingen gevestigd zijn; het RUP niet voorziet dat Seveso-inrichtingen zich in het plangebied kunnen vestigen.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 154/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Figuur 4: Beslissingsschema ruimtelijke veiligheidsrapportage

nee Stap 1

Stap 2: Aandachtsgebied in RUP

nee

Stap 1: Seveso-inrichting aanwezig of mogelijk in RUP

ja Stap 2

nee Stap 3 Stap 4: Seveso-inrichting op minder dan 2 km van het aandachtsgebied

nee

Stap 3: aandachtsgebied op minder dan 2 km van de Seveso-inrichting

Stap 4

ja ja

nee

Stap 5

Stap 5: Risico’s gekend bij de dienst RVR

ja Geen RVR nodig

RVR nodig

Geen RVR of RVR of voorschriften

Geen RVR nodig

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 155/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

10 M.E.R. PLICHT 10.1 PLAN M.E.R. SCREENING Sinds 1 december 2007 is het nieuw plan-MER-decreet (BS 20/06/2007) in voege. Deze nieuwe regelgeving bepaalt dat elk ruimtelijk uitvoeringsplan binnen het toepassingsgebied van het plan-MER-decreet valt. 7 MER  RUP’s die het kader vormen voor project-MERplichtige activiteiten, zoals bepaald in bijlage Screening I en II van het BVR van 10/12/2004 of waarbij een Passende Beoordeling van toepassing is, zijn van rechtswege MER-plichtig.8  Indien dit niet het is geval voor het voorliggende plan dan betekent dit dat de screeningsplicht hoe dan ook van toepassing is.  Concreet houdt dit in dat er moet nagegaan worden of er ten gevolge van het plan Bijlage I ja neen BVR aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn. Indien er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, komt het plan in aanmerking voor een ontheffing van de plan-mer-plicht. Om deze ontheffing te bekomen, dient er een dossier (ontheffingsdossier) opgesteld te worden waarin gemotiveerd wordt dat de vraag om ontheffing van de plan-MER-plicht Bijlage II ja neen Plan-MER BVR gegrond is. Dit dossier moet – conform de nieuwe regelgeving – ter advies verzonden te worden naar een aantal overheidsinstanties. Deze hebben 30 dagen de tijd om hun advies uit te brengen. Naderhand wordt het ontheffingsdossier samen met de adviezen verzonden naar de Dienst MER. Deze dienst heeft 30 dagen de tijd om te beslissen of een ontheffing van de plan-MER-plicht wordt toegekend of niet. Wordt deze ontheffing niet toegekend, moet alsnog een plan-MER opgesteld worden.  De noodzaak tot het opmaken van een plan-MER of het toekennen van een ontheffing neen neen ja ja Passende Passende wordt vooral bepaald door de Dienst MER en het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze beoordeling beoordeling beslissing kan enigszins in de positieve zin gestuurd worden door bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan te streven om de milieueffecten te minimaliseren. Dit vergt een zeer goede integratie van milieuaspecten in de opmaak van het RUP

geen MER

Plan-MER

Plan-MER/ontheffing

7

Een op te maken RUP valt steeds onder de screeningsplicht. Wanneer hierbij een vermoeden ontstaat dat het plan valt onder één of meer categorieën van bijlage II van BVR van 10/12/2004, dan wil dit zeggen dat de MER plicht van toepassing is, maar dat een ontheffing kan ingediend worden. Volgens de nieuwe regelgeving is echter niet alleen een plan-MER nodig voor RUP’s die aanzienlijke milieueffecten veroorzaken, maar is er ook, zoals hierboven reeds gesteld, een plan-MER nodig voor alle plannen (conform de definitie van het decreet) die een zogenaamde passende beoordeling vergen. Dit betekent met andere woorden dat er voor elk plan (conform de definitie van het decreet) dat mogelijk een betekenisvolle aantasting van vogel- of habitatrichtlijngebied kan veroorzaken, een plan-MER dient opgesteld te worden. 8

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 156/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

10.2 VORM EN PROCEDURE Het ontheffingsdossier, voor zover een gevolg van de screening en het advies van betrokken instanties, bestaat uit volgende onderdelen:  Ruimtelijke situering, administratieve voorgeschiedenis, juridische en beleidsmatige randvoorwaarden: 

Dit zijn standaardonderdelen uit een MER die in een ontheffingsdossier best in dezelfde mate worden uitgewerkt, gezien ze het plan kaderen. De juridische en beleidsmatige randvoorwaarden vormen een toetsingskader voor de afweging van de milieueffecten.

 Beschrijving van het plan (inclusief de verantwoording van het plan en eventuele onderzochte alternatieven): 

De beschrijving van het plan dient voldoende gedetailleerd te zijn zodat ze een degelijke evaluatie van de mogelijke milieueffecten toelaat. De verantwoording van het plan en de bespreking van eventuele verworpen alternatieven is eveneens van belang.

 Beschrijving per discipline van de referentiesituatie, de mogelijke milieueffecten en eventuele milderende maatregelen: 

Dit onderdeel vormt de kern van het ontheffingsdossier, aangezien hieruit dient te blijken of er al dan niet significante milieueffecten te verwachten zijn. Indien bij de opmaak van het ontheffingsdossier zou blijken dat er significante negatieve milieueffecten te verwachten zijn, kunnen milderende maatregelen geformuleerd worden. Deze moeten dan wel in het project geïntegreerd worden en effectief worden uitgevoerd opdat ze in aanmerking worden genomen door de dienst MER bij de behandeling van de vraag tot ontheffing.

10.2.1 Inhoud screeningsnota De nota beschrijft het plangebied en de geplande ontwikkeling. Voor elke discipline wordt er een beschrijving gegeven van de bestaande toestand en de verwachte milieueffecten. De nota is opgenomen in bijlage. Hieronder worden enkel de conclusies aangeduid.

10.3 MOGELIJKE EFFECTEN PER DEELGEBIED In dit hoofdstuk wordt het profiel en de ontwikkelingsperspectieven per activiteit meer gedetailleerd besproken en gekoppeld aan de aandachtspunten op vlak van mogelijke milieueffecten.

10.3.1 Deelplan 1 Kessenich agrarisch gebied Ligging Adres

Kessenich Veldstraat e.o.

Gewestplan

Agrarisch gebied

Bestaande toestand Toekomstige toestand

Sporthal, parking , tuinen en landbouwgebied Wonen (10 woningen op korte termijn/totaal van 60 woningen op lange termijn) . gemeenschapsvoorzieningen (sporthal, fanfarezaal school, parking, groenassen,tuinen)

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 157/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

10.3.1.1 Bespreking specifieke milieu-effecten Fauna en flora Er is geen bosgebied aanwezig. De gebiedsdelen zijn op de BWK niet aangeduid als biologisch waardevol. Terreinbezoek wijst uit dat er een belangrijk KLE element gelegen is ten zuiden van de site. .In het RUP zal aangegeven worden dat deze KLE as behouden blijft en versterkt wordt. De ontsluitingsas is gelegen in het noord zuid gerichte lineaire park. In de voorschriften wordt omschreven dat het groen bestaat uit hoogstammige bomen en gazon. Bestaande hoogstammen en KLE dienen maximaal bewaard te blijven. Ten zuiden van de site wordt een dense groenbuffer van10 meter minimale breedte voorgesteld. De buffer bevindt zich op de bestaande buurtweg geflankeerd met een inheemse haag. Deze as kan beschouwd worden als een beperkte eco corridor omwille van het behoud van de inheemse haag. In noord zuid richting wordt een nieuw groenstructuur voorzien via het lineair park (bestemmingszone). In deze as zijn open water (wadi’s) mogelijk. Water Ligging Erosiegevoelige gebieden

Opmerkingen Een smalle strip, het in het zuiden gelegen wandelpad en de helling langsheen de Meierstraat is aangeduid als erosiegevoelig

In het RUP zal aangegeven worden dat deze strip als een te behouden en versterken lineaire beplanting bestemd wordt met de bestemming buffer (breedte 10 meter) VMM adviesverlening is verplicht

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden

Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming

Hellingkaart

Het plangebied kent een hellingsgraad van 05-5 meters met de sterke taluds >10 langs de Meiersstraat thv de parking sporthal en het in het zuiden gelegen wandelpad 5-10 meter. Het plangebied is infiltratiegevoelig.

het RUP zal aangegeven worden dat deze strip als een te behouden en versterken lineaire beplanting bestemd wordt en bestemming buffer (10 meter breed).

Overstromingsgevoelige gebieden

Het plangebied overstromingsgevoelig

niet

Geen significante effecten

Winterbedkaart

Het plangebied is niet gelegen in een winterbedding

Geen significante effecten

Infiltratiegevoelige gebieden

is

Geen significante effecten

Aangezien er in het ruimtelijk uitvoeringsplan rekening gehouden wordt met de erosiegevoelige gebieden op de helling in het zuiden van het plangebied en deze zone ingeschreven wordt als een buffer van minimaal 10 meter breed met een trage weg erdoor wordt het probleem van waterafvoer ondervangen. Voor de overige bestemmingen wordt ingeschreven

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 158/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

dat de verhardingen waterdoorlatend van aard dienen te zijn en worden er minimale begroeningspercentages (5% in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen tot minimaal 45 % in de zone voor groepswoningbouw ) opgelegd per zone. Er kan afgeleid worden dat het plan met de ingeschreven minimale % van begroening en de maximale % verhardingen geen impact heeft op de discipline water. Besluit: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Gezien het plangebied niet gekarteerd is als NOG; Gezien het plangebied niet gekarteerd is als ROG; Gezien de ligging in een matig gevoelig gebied voor wat betreft grondwaterstromingsgevoeligheid Gezien het plangebied gekarteerd is als infiltratiegevoelig gebied; Gezien de richtlijnen van de “gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater” gevolgd worden; Gezien de infiltratie van het hemelwater zoveel mogelijk ter plaatste wordt gerealiseerd;

kan, in alle redelijkheid, geoordeeld worden dat er geen schadelijke effecten ten aanzien van verlies van waterbergend vermogen wordt veroorzaakt door de geplande ontwikkelingen in het gebied. Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie Het plangebied is gelegen in de relictzone ‘Vijverbroek’. Dit landschap is bijzonder door zijn reliëfvorming. In het Vijverbroek komt een zeldzaam voorbeeld van een gaaf bewaarde verlande Maasmeander voor. Toch is de ligging in de relictzone niet van toepassing op het deelgebied. Het plangebied is eerder een gebied grenzend aan deze meander, gezien het plangebied volledig omringd is door woonstraten en grenst aan de bebouwde dorpskern van Kessenich. Het landschappelijk belang van Vijverbroek is hierdoor verwaarloosbaar. Toch wordt de landschappelijke opbouw behouden en versterkt. Het bestaande reliëf (steilrand Witbeekvallei) wordt behouden en voorzien van een brede groenstrook van 10 meter (estemming buffer). De bestaande groenstructuur die bestaat uit een inheemse haag, in oost westrichting, langs de buurtweg wordt behouden en versterkt. Enerzijds wordt het landschap zelfs tot in het plangebied getrokken tussen de Veldstraat en de zichtlijn naar de lager boerderij gelegen langs de Meierstraat. Een tweede sterke noord zuid as wordt bestemd als lineair park. Ook hier wordt een landschappelijke verankering mogelijk door het verplicht toepassen van hoogstammen en gazon. Heesters zijn niet toegelaten. Doordat het plangebied omgeven wordt door een dense groenbuffer in het zuiden en de aanwezigheid van de woonstraten (tuinen) rondomrond veroorzaakt het RUP geen visuele hinder voor de omliggende woonomgeving. Integendeel, het RUP voorziet in een stedenbouwkundige aansluiting op de bestaande kern van Kessenich in korrelgrootte en densiteit, waarbij densere bebouwing aan de dorpskern mogelijk is en minder dense bebouwing aan de westzijde. Inzake parkeerdruk dient in het RUP te worden opgelegd dat het parkeren gegroepeerd moet worden. Doordat het plangebied voorziet in de afbouw van een bestaande woonstraat, de Hoogveldstraat gekoppeld met het open houden van het achtergebied veroorzaakt het RUP geen visuele hinder voor de woonomgeving. Binnen het plangebied is geen onroerend erfgoed noch bouwkundig erfgoed. aanwezig. In de voorschriften wordt een bepaling ingeschreven dat bij grootschalige werken met een ingreep in de bodem archeologisch onderzoek dient te gebeuren. Voor werken die groter zijn dan 500 m² en die dieper gaan dan 1 meter dient steeds voorafgaand overleg gepleegd met archeologen van de afdeling Monumenten, Landschappen en Archeologie. Besluit: Er worden geen significante effecten verwacht voor de discipline “landschap bouwkundig erfgoed en archeologie”. Bodem De meest gevoelige bodems zijn diegenen met drainageklassen f, g of i. Voor dit plangebied (drainageklasse a/d) is dit niet van toepassing. Mens Aangezien deze ontwikkeling enkel gericht is op het behoud en versterken van de dorpskern Kessenich met daaraan gekoppeld het behoud van de gemeenschapsvoorzieningen (sportzalen fanfare, school), worden er geen significante effecten verwacht op vlak van gezondheid en veiligheid van de mens.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 159/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Het plangebied grenst aan een woonconcentratie maar aangezien een landschappelijke inpassing door middel van een groenbuffer in het zuiden is voorzien, is de visuele impact en dus privacyhinder beperkt tot de woningen gelegen langs de Meierstraat. De ontwikkeling van het projectgebied leidt tot bijkomende verkeersstromen. 9 De verwachte verkeerstromen kunnen afgeleid worden van het ‘Onderzoek Verplaatsingsgedrag’ (1999-2000). Op basis van het geraamde aantal wooneenheden (ca. 50 tal), de 10 11 gemiddelde gezinsgrootte (2, 70) en het Vlaams gemiddelde van het aantal verplaatsingen per persoon per dag 2,76 kan het aantal verplaatsingen als volgt geraamd worden: Voor de toedeling aan het wegennet moet men een idee hebben van waar die verplaatsingen naar toe gaan of waar zij vandaan komen. Omdat het over een woonuitbreidingsgebied gaat, zullen veel verplaatsingen lokaal zijn.  Het totaal aantal verplaatsingen naar en van de woningen per etmaal: (50 x 2,70 x 2,76) = 372,6 Dit cijfer geldt bij de volledige realisatie van het projectgebied. Het aantal woningen kan verminderen en vervangen worden door andere functies. Voor de verdere berekeningen wordt dit cijfer echter behouden. 12  De modal split van die verplaatsingen wordt berekend op basis van algemeen onderzoek naar het verplaatsinggedrag. Bijna 50% van alle verplaatsingen leidt tot een bijkomende automobiliteit. 13

Tabel 2: Keuze vervoerswijze verdeling Vlaanderen – alle verplaatsingen

Uur 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

9

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2000-2001) Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische informatie Bron: Onderzoek Verplaatsinggedrag Vlaanderen (2000-2001) 12 Idem 13 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2000-2001) 10 11

Werkdag % 0.33 0.30 0.17 0.06 0.27 1.06 1.46 6.35 10.89 4.77 5.55 4.77 6.99 5.97 5.70 8.47 8.92 8.07 6.54 4.74 3.44 2.03 2.09 1.06

Weekenddag % 0.39 0.70 0.48 0.30 0.27 0.65 0.52 1.37 4.13 6.86 8.35 7.92 6.53 7.33 9.47 7.47 7.89 7.56 7.18 5.15 3.68 2.32 2.19 1.29

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 160/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

14

Tabel 3: Verdeling van de verplaatsingen over een etmaal

Aan de hand beide tabellen kan worden afgeleid dat 44% van alle verplaatsingen leidt tot bijkomend autoverkeer en dat 11 % van alle woonst-gebonden verplaatsingen zich concentreren in een ochtendpiekuur en 9% tijdens het avondspitsuur. Het voorgaande impliceert 186 autoverplaatsingen per dag waarvan 20 tijdens een ochtendpiek (met 6% 15 aankomsten en 94% vertrekkers) en 16 tijdens een avondpiek (met 72 % aankomsten en 18% vertrekkers). . Het aandeel aan bijkomend autoverkeer is vrij gering. Deze bijkomende verkeersstroom is erg beperkt en leidt daardoor niet tot verkeersproblemen. Gelet op het profiel van de Veldstraat (2x1) is ook de impact op de verkeersleefbaarheid erg beperkt. Door het beperken van de doorstroming kan de verkeersveiligheid verder verhoogd worden. De mogelijkheden die gegenereerd worden door functiewijziging leiden niet tot significante wijzigingen in de verkeersproductie. Het plan zal niet leiden tot een significante verhoging van het autoverkeer in de onmiddellijke omgeving. Het RUP zal slechts een beperkt verkeersgenererend vermogen hebben. Er zijn geen Seveso-inrichtingen mogelijk in het plangebied, noch aanwezig binnen een straal van 2km. Voor het aspect externe veiligheid zijn er geen effecten te verwachten. Andere disciplines 14 15

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2000-2001) Bron: Mobiliteitsacademie. Opstellen van MOBERS, studiedag 14 december 2006

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 161/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Het RUP gaat gepaard met een ontwikkeling van het gebied waardoor het energieverbruik van het gebied zal toenemen. Het gaat hier over het creëren van extra woongelegenheden (verhoging van het aantal bouwlagen) en de mogelijkheid om extra parkeerplaatsen te voorzien in het binnengebied. Deze activiteiten gaan gepaard met een energieverbruik dat niet buitensporig te noemen is ten opzichte van de huidige situatie. Het RUP zal minder impact hebben op het wijzigen van het verbruik van grondstoffen. Doch zal dit wel toenemen. In het plangebied van het RUP kunnen geen activiteiten ontwikkeld worden die geluidshinder of –overlast met zich meebrengen. Bijkomend verkeer ten gevolge van nieuwe functie zal geen merkbare gevolgen met zich meebrengen. Gezien het hier gaat om deels een bevestiging van de bestaande toestand (gemeenschapsvoorzieningen en het bieden van uitbreidingsmogelijken aan de kern van Kessenich, zullen de effecten van de bijkomende verlichting niet van die aard zijn dat er problemen zullen ontstaan. In de voorschriften wordt vermeld dat het licht neerwaarts dient te zijn. Besluit: Gezien de doelstellingen van het RUP en de aard van de voorziene activiteiten zijn er geen effecten te verwachten in de disciplines landschap, geluid en trillingen, mensmobiliteit, mens-landbouw, mens-gezondheid, energie- en grondstoffenvoorraad, stoffelijke goederen, licht, lucht of klimaat.

10.3.2 Deelplan 2 Kessenich woonuitbreidingsgebied Ligging

Kessenich

Adres

Hoogveldstraat

Gewestplan Bestaande toestand

woonuitbreidingsgebied landbouwgebied

Toekomstige toestand

Wonen (7 woningen) langs de uitgeruste weg waarbij het achtergebied bouwvrij landbouwgebied blijft en de percelen van de woningen gelegen langs de Venlosesteenweg als tuin bestemd worden.

10.3.2.1 Bespreking specifieke milieu-effecten Fauna en flora Er is geen bosgebied aanwezig. De gebiedsdelen zijn op de BWK niet aangeduid als biologisch waardevol. Terreinbezoek wijst uit dat er geen belangrijke elementen gelegen zijn in het plangebied. Water Ligging Erosiegevoelige gebieden

Geen aanduiding gebied.

erosiegevoelig

Opmerkingen Geen significante effecten

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden

Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming

Vmm adviesverlening is verplicht

Hellingkaart

Het plangebied kent een hellingsgraad van 05-5 meters

Geen significante effecten

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 162/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Infiltratiegevoelige gebieden

Het plangebied is infiltratiegevoelig.

Geen significante effecten

Overstromingsgevoelige gebieden

Het plangebied overstromingsgevoelig

niet

Geen significante effecten

Winterbedkaart

Het plangebied is niet gelegen in een winterbedding

Geen significante effecten

is

Landschap bouwkundig erfgoed en archeologie Doordat het plangebied voorziet in de afbouw van een bestaande woonstraat, de Hoogveldstraat gekoppeld met het open houden van het achtergebied veroorzaakt het RUP geen visuele hinder voor de woonomgeving. Inzake parkeerdruk dient in het RUP te worden opgelegd dat er op eigen er geparkeerd dient te worden. Door het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied te bestemmen is een verstoring door de bouw van constructies niet mogelijk en sluit het gebied aan op het open landbouwgebied. Het plangebied is niet gelegen in een relictzone. Binnen het plangebied is geen onroerend erfgoed aanwezig. In het plangebied bevindt geen bouwkundig erfgoed. In de voorschriften wordt een bepaling ingeschreven dat bij grootschalige werken met een ingreep in de bodem archeologisch onderzoek dient te gebeuren. Voor werken die groter zijn dan 500 m² en die dieper gaan dan 1 meter dient steeds voorafgaand overleg gepleegd met archeologen van de afdeling Monumenten, Landschappen en Archeologie. Besluit: Er worden geen significante effecten verwacht voor de discipline “landschap bouwkundig erfgoed en archeologie”. Bodem De meest gevoelige bodems zijn diegenen met drainageklassen f, g of i. Voor dit plangebied (drainageklasse a/ b) is dit niet van toepassing . Mens Aangezien deze ontwikkeling enkel gericht is op het afbouwen van een woonstraat met daaraan gekoppeld het behoud van de open ruimte worden er geen significante effecten verwacht op vlak van gezondheid en veiligheid van de mens. De mogelijkheden die gegenereerd worden door functiewijziging (7 woningen) leiden niet tot significante wijzigingen in de verkeersproductie. Het RUP zal slechts een zeer beperkt verkeersgenererend vermogen hebben. Er zijn geen Seveso-inrichtingen mogelijk in het plangebied, noch aanwezig binnen een straal van 2km. Voor het aspect externe veiligheid zijn er geen effecten te verwachten. Andere disciplines Gezien de doelstellingen van het RUP en de aard van de voorziene activiteiten zijn er geen effecten te verwachten in de disciplines landschap, geluid en trillingen, mens-mobiliteit, mens-landbouw, mens-gezondheid, energie- en grondstoffenvoorraad, stoffelijke goederen, licht, lucht of klimaat.

10.3.3 Deelplan 3 Molenbeersel woonuitbreidingsgebied Ligging Adres

Molenbeersel Truyenstraat, Smeetsstraat, Scheurestraat

Gewestplan

woonutbreidingsgebied

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 163/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Bestaande toestand

recreatiegebied met situering beschermde Keijersmolen

Toekomstige toestand

Parkgebied met cultuurhistorische waarde, tuinen en recreatie (voetbalterreinen, groenschermen, tribune, parkeren bij molen en voetbal, toegangverlening, jeugdlokalen.)

10.3.3.1 Bespreking specifieke milieu-effecten Fauna en flora De gebiedsdelen zijn op de BWK niet aangeduid als biologisch waardevol. Terreinbezoek wijst uit dat de sterke haagstructuren van belang zijn. Om die reden worden in het RUP deze groenstructuren bestendigd en opgenomen als bestemming. Water Ligging Erosiegevoelige gebieden

Erosiegevoelig is de omgeving van de Keyersmolen. In het landbouwgebied ten noorden van de Schurenbeemdstraat bevinden zich twee zeer smalle stroken, aangeduid als erosiegevoelig

Opmerkingen Geen significante effecten

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden

Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming

Vmm adviesverlening is verplicht

Hellingkaart

Het volledige plangebied kent een hellingsgraad tussen 0,5-5 %. De helling rondom de Keyersrmolen is groter dan 10% en varieert gedeeltelijk tussen de 510 %.

Geen significante effecten

Infiltratiegevoelige gebieden

Het plangebied is infiltratiegevoelig.

Geen significante effecten

Overstromingsgevoelige gebieden

Het plangebied overstromingsgevoelig

niet

Geen significante effecten

Winterbedkaart

Het plangebied is niet gelegen in

Geen significante effecten

is

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 164/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

een winterbedding

Aangezien het plangebied gelegen is in de kern van Molenbeersel en er waterdoorlatende verharding verplicht is, er een beperkt aantal bijkomende gebouwen mogelijk zijn en het RUP niet aan mogelijk overstromingsgevoelig gebied of een gerangschikte waterloop grenst kan afgeleid worden dat het plan geen impact heeft op de discipline water. ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Gezien het plangebied niet gekarteerd is als NOG; Gezien het plangebied niet gekarteerd is als ROG; Gezien de ligging in een matig gevoelig gebied voor wat betreft grondwaterstromingsgevoeligheid Gezien het plangebied gekarteerd is als infiltratiegevoelig gebied; Gezien de richtlijnen van de “gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater” gevolgd worden; kan, in alle redelijkheid, geoordeeld worden dat er geen schadelijke effecten ten aanzien van verlies van waterbergend vermogen wordt veroorzaakt door de geplande ontwikkelingen in het gebied. Landschap Het plangebied is niet gelegen in een relictzone. Binnen het plangebied is onroerend erfgoed aanwezig, namelijk de beschermde Keyersmolen en de omgeving ervan als dorpsgezicht. Ten opzichte van het gewestplan wordt de bouwvrije zone rondom het puntrelict van de molen vergroot. De molen zelf mag beperkt uitbreiden met ene maximum van 20 %. De bestemming is gericht op het behoud van de erfgoedwaarde en de eenheid van de aanwezige gebouwen en constructies in relatie tot hun omgeving. Voor wat het landschap betreft blijft de bestaande haagstructuur behouden en wordt deze versterkt. Besluit: Er worden geen significante effecten verwacht voor de discipline “landschap bouwkundig erfgoed en archeologie.

Bodem De meest gevoelige bodems zijn diegenen met drainageklassen f, g of i. Voor dit plangebied (drainageklasse c voetbalvelden en drainageklasse b omgeving Keijersmolen) is dit niet van toepassing). Mens Het plangebied grenst aan een woonconcentratie van Molenbeersel. Aangezien er een landschappelijke inpassing door middel van een groenbuffer ten opzichte van de omliggende woonstraten is voorzien, is de visuele impact beperkt. De voetbal betreft (openlucht) activiteiten die van die aard zijn dat de hinder beperkt tot minimaal is. Bovendien vinden deze activiteiten niet permanent plaats (voornamelijk op woensdag en in het weekend). De mogelijkheden die gegenereerd worden door functiewijziging leiden niet tot significante wijzigingen in de verkeersproductie. In het plangebied wordt geen doorgaand verkeer toegelaten. Er worden twee parkings voorzien aan de rand van het plangebied. Het plangebied wordt wel voorzien van een trage wegennetwerk zodat de alle omringende woonstraten toegankelijk zijn vanuit het plangebied. Er zijn geen Seveso-inrichtingen mogelijk in het plangebied, noch aanwezig binnen een straal van 2km. Voor het aspect externe veiligheid zijn er geen effecten te verwachten. Gezien het hier gaat om deels een bevestiging van de bestaande toestand en het beperkt bieden van uitbreidingsmogelijkheden, zullen de effecten van de bijkomende verlichting niet van die aard zijn dat er problemen zullen ontstaan. In de voorschriften wordt vermeld dat het licht neerwaarts dient te zijn . Aangezien deze ontwikkeling enkel gericht is op het behoud van de bestaande toestand met daaraan gekoppeld het behoud van de open ruimte rondom de Keijersmolen worden er geen significante effecten verwacht op vlak van gezondheid en veiligheid van de mens. Andere disciplines Gezien het hier gaat om deels een bevestiging van de bestaande toestand en het beperkt bieden van uitbreidingsmogelijkheid, zullen de effecten van de bijkomende verlichting niet van die aard zijn dat er problemen zullen ontstaan. In de voorschriften wordt vermeld dat het licht neerwaarts dient te zijn. Gezien de doelstellingen van het RUP en de aard van de

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 165/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

voorziene activiteiten zijn er geen effecten te verwachten in de disciplines landschap, geluid en trillingen, mens-mobiliteit, mens-landbouw, mens-gezondheid, energie- en grondstoffenvoorraad, stoffelijke goederen, licht, lucht of klimaat.

10.3.4 Deelplan 4 Molenbeersel agrarisch gebied Ligging

Molenbeersel

Adres

Weertersteenweg, Schurenbeemdstraat

Gewestplan Bestaande toestand

Agrarisch gebied Maisakkers, weiland , 2 woonkorrels, tuinen

Toekomstige toestand

Duurzame groepswoningbouw en landelijk wonen langs de Weertersteenweg , natuuverwevingsgebied als overdruk over landbouwgebied, waterloop Brandbeek, tuinen van de woningen langs de Schurenbeemdstraat.

10.3.4.1 Bespreking specifieke milieu-effecten Fauna en flora Het natuurgebied Brandven vormt de noordelijke grens met het plangebied. Dit gebiedje is een nat bebost gebied waar de Brandbeek doorheen vloeit. Het natuurgebied is op de biologische waarderingskaart aangeduid als zeer waardevol. Het natuurgebied is tevens aangeduid als habitatrichtlijngebied van de Abeekvallei met aangrenzende moerasgebieden. In het zuiden bevinden zich graslanden met poelen en kleine landschapselementen (elzen houtkanten ), eutroof moerasbos, waterplassen met rietvegetatie en veedrinkpoelen. Het gebied is voorzien van een groot aantal afwateringskanaaltjes die de percelen structureren. Het huidige gebruik is landbouw (weilanden en maĂŻsakkers). De Hogerstraat is een woonlint met open bebouwing met open bebouwing van 1,5 tot 2 bouwlagen hoge woningen. Langs de gewestweg bevinden zich een drietal woningen in het landbouwgebied. Dit is een clustertje van zonevreemde woningen. Aangezien het grootste deel herbestemd wordt in functie van wonen is, is er een bijkomende impact op fauna en flora te verwachten. Ofwel wordt dit gebied niet ontwikkeld ofwel dienen er zware milderende maatregelen als randvoorwaarden opgenomen te worden in de stedenbouwkundige voorschriften. Aangezien de keuze voor woonontwikkeling reeds in het GRS genomen is wordt optie twee gekozen met name het voorzien van milderende maatregelen als randvoorwaarde bij de ontwikkeling van het woongebied. Milderende maatregelen zijn: - het realiseren van een natuurverbinding (zone voor natuurverweving) tussen het natuurgebied Brandven en het complex van graslanden met poelen en kleine landschapselementen (elzen houtkanten ), eutroof moerasbos, waterplassen met rietvegetatie en veedrinkpoelen in het zuiden. - de bebouwing situeren op een afstand van minstens 20 meter t.o.v. van de zone voor natuurverweving. - het voorzien van een niet te bebouwen strook te bestemmen als landschapsbuffer tussen het woongebied en het natuurverwevingsgebied - KLE in het woongebied versterken - gebruik van waterdoorlatende verharding - het systeem van de open grachten behouden in het publiek domein - ecologisch bouwen is verplicht (groendak, zongericht bouwen, compact bouwen met aaneengesloten bebouwing, ..) - hogere densiteit toepassen aan de gewestweg en een lagere in de omgeving van het natuurverwevingsgebied. - lagere densiteit toepassen grenzend aan de natuurverbindingszone Water

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 166/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Ligging Erosiegevoelige gebieden

Opmerkingen Geen significante effecten

Niet erosiegevoelig.

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden

Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming

Vmm adviesverlening is verplicht

Hellingkaart

Het volledige plangebied kent een hellingsgraad tussen 0,5-5 %. Het noordelijke deel van het landbouwgebied B1 kent een hellingsgraad van 0,5%.

Geen significante effecten

Infiltratiegevoelige gebieden

Het plangebied is infiltratiegevoelig met uitzondering van het noordelijkste deel van het landbouwgebied B1..

Geen significante effecten

Overstromingsgevoelige gebieden

Het plangebied overstromingsgevoelig

niet

Geen significante effecten

Winterbedkaart

Het plangebied is niet gelegen in een winterbedding

Geen significante effecten

is

Afhankelijk van het gebruik en de herinrichting zal de impact variëren. Indien de gebouwen op een manier worden heringericht dat er sanitaire constructies worden voorzien is het van belang dat het afvalwater wordt opgevangen. Gezien het geïsoleerd karakter van het gebied kan geopteerd worden voor individuele behandeling van afvalwater (IBA). Het regenwater van de dakoppervlakte dient afzonderlijk te worden gecapteerd. Een deel kan herbruikt worden voor de sanitaire voorzieningen. Het overtollige regenwater kan geïnfiltreerd of gebufferd worden. Indien de verharding wordt aangelegd moet dit deels gebeuren met waterdoorlatende verharding, afhankelijk van het gebruik. De verhardingen die enkel voor de zachte weggebruiker voorzien wordt, wordt bij voorkeer waterdoorlatend aangelegd. Aangezien het gebied matig gevoelig voor grondwaterstroming is naar grondwater toe, zal de nodige aandacht aan infiltratie moeten besteed worden. De Brandbeek is een onbevaarbare waterloop derde categorie en wordt behouden. De waterloop wordt als structurerend element aangeduid in het bestemmingsplan. In het plangebied wordt als milderende maatregel opgenomen dat de open grachtenstructuur van ondermeer de waterloop in de publieke ruimtes voorzien dienen te worden. Ondergrondse garages worden niet toegelaten. Omdat het plangebied geen deel uitmaakt van overstromingsgevoelig gebied en er rekening gehouden wordt met bovenstaande voorstellen kan de impact op de waterhuishouding als beperkt beschouwd worden. ▪

Gezien het plangebied niet gekarteerd is als NOG;

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 167/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

▪ ▪ ▪ ▪

Gezien het plangebied niet gekarteerd is als ROG; Gezien de ligging in een matig gevoelig gebied voor wat betreft grondwaterstromingsgevoeligheid Gezien het plangebied gedeeltelijk gekarteerd is als infiltratiegevoelig gebied; Gezien de richtlijnen van de “gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater” gevolgd worden; kan, in alle redelijkheid, geoordeeld worden dat er geen schadelijke effecten ten aanzien van verlies van waterbergend vermogen wordt veroorzaakt door de geplande ontwikkelingen in het gebied. Landschap Het plangebied is niet gelegen in een relictzone. Binnen het plangebied is geen onroerend erfgoed noch bouwkundig erfgoed aanwezig. Er zijn geen ankerplaatsen of relictzones aanwezig binnen het plangebied. In het plangebied geen. Ook voor deze discipline zal het plan geen impact teweeg brengen. Toch wordt in het plangebied als milderende maatregel opgenomen dat er bijkomende KLE in de publieke ruimtes voorzien dienen te worden . In de voorschriften wordt een bepaling ingeschreven dat bij grootschalige werken met een ingreep in de bodem archeologisch onderzoek dient te gebeuren. Voor werken die groter zijn dan 500 m² en die dieper gaan dan 1 meter dient steeds voorafgaand overleg gepleegd met archeologen van de afdeling Monumenten, Landschappen en Archeologie

Bodem De meest gevoelige bodems zijn diegenen met drainageklassen f, g of i. Voor dit plangebied (drainageklasse d t.h.v. Weerstersteenweg, drainageklasse e binnengebied ten oosten van de Weerstersteenweg en ten zuiden van Brandven) is dit niet van toepassing. Mens De mogelijkheden die gegenereerd worden door functiewijziging leiden niet tot significante wijzigingen in de verkeersproductie. De aansluiting gebeurt op de gewestweg. Het RUP zal slechts een beperkt verkeersgenererend vermogen hebben gezien het aantal bijkomende woningen slechts 23 woningen bedraagt. Er zijn geen Seveso-inrichtingen mogelijk in het plangebied, noch aanwezig binnen een straal van 2km. Voor het aspect externe veiligheid zijn er geen effecten te verwachten. Andere disciplines Gezien de doelstellingen van het RUP en de aard van de voorziene activiteiten zijn er geen effecten te verwachten in de disciplines landschap, geluid en trillingen, mens-mobiliteit, mens-landbouw, mens-gezondheid, energie.

10.3.5

Deelgebied 5 Kinrooi woonuitbreidingsgebied

Ligging Adres

Kinrooi Neeroetersesteenweg/Hagendoornstraat

Gewestplan

woonuitbreidingsgebied

Bestaande toestand Toekomstige toestand

Landbouw en tuinen Landbouw en tuinen

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 168/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

10.3.5.1 Bespreking specifieke milieu-effecten Fauna en flora De gebiedsdelen zijn op de BWK niet aangeduid als biologisch waardevol. In de onmiddellijke omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden, Er is geen interferentie met VEN of IVON. In het plangebied zijn er geen natuurgebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden of agrarische gebieden met ecologisch belang of waarde gelegen volgens het vigerende gewestplan. Besluit: Voor de discipline “Fauna en Flora” zijn er geen significante effecten te verwachten door de realisatie van dit RUP. Water Ligging Erosiegevoelige gebieden

In het plangebied zijn erosiegevoelige zones

geen

Opmerkingen Geen significante effecten

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden

Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming

Vmm adviesverlening is verplicht

Hellingkaart

Het volledige plangebied kent een hellingsgraad tussen 0,5-5 % en is vrij vlak Het plangebied is infiltratiegevoelig

Geen significante effecten

Overstromingsgevoelige gebieden

Het plangebied overstromingsgevoelig

niet

Geen significante effecten

Winterbedkaart

Het plangebied is niet gelegen in een winterbedding

Geen significante effecten

Infiltratiegevoelige gebieden

is

Geen significante effecten

Aangezien het plangebied voorziet in het behoud van het agrarisch gebied en de tuinen horende bij de woningen kan afgeleid worden dat het plan geen impact heeft op de discipline water. Landschap Het plangebied is gelegen in een relictzone vlakte van Bocholt.. Dit vlakke gebied met een hoogteligging van ca 35 meter is door een gebrekkige natuurlijke ontwatering van nature uit moerassig. Vroeger bestaande uit moerasbossen, natte heides en vennen zoals blijkt uit de Vandermaelenkaart.. Thans nog steeds vochtig gebied met enkele resten van vennen, doorsneden door de Bosbeek en de Itterbeek en vele kunstmatig gegraven afwateringskanalen. Wetenschappelijke waarde: Concentratie archeologische vondsten uit Steen- en Metaaltijden. Het plangebied grenst ten noorden van De Brand. Doel voor dit gebied is het behoud van de kleinschalige landbouw en bocage in het unieke kleinschalige landschap "De Brand" via beheersovereenkomsten en/of landinrichting. Dit gebied biedt enorme potenties voor landschapsbeheer in een uitgestrekt gebied.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 169/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Ook voor deze discipline zal het plan geen impact teweeg brengen aangezien het bestaande bodemgebruik behouden blijft. Daarbij wordt in de algemene voorschriften ingeschreven dat voor die plangebieden die gelegen zijn in relictzones en bij grootschalige werken met ingreep in de bodem, een archeologisch onderzoek dient te gebeuren. Dit geldt voor werken die groter zijn dan 500 m² en die dieper gaan dan 1 meter dient steeds voorafgaand overleg gepleegd met archeologen van de afdeling Monumenten, Landschappen en Archeologie. Bodem De meest gevoelige bodems zijn diegenen met drainageklassen f, g of i. Voor dit plangebied (drainageklasse d). is dit niet van toepassing Mens Aangezien deze ontwikkeling enkel gericht is op het behoud van de bestaande toestand met daaraan gekoppeld het behoud van de open ruimte rondom worden er geen significante effecten verwacht op vlak van gezondheid en veiligheid van de mens. Inzake parkeerdruk dient in het RUP te worden opgelegd dat er op eigen er geparkeerd dient te worden. Door het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch gebied te bestemmen is een verstoring door de bouw van constructies niet mogelijk en sluit het gebied aan op het open landbouwgebied. Er zijn geen Seveso-inrichtingen mogelijk in het plangebied, noch aanwezig binnen een straal van 2km. Voor het aspect externe veiligheid zijn er geen effecten te verwachten. Andere disciplines Gezien de doelstellingen van het RUP en de aard van de voorziene activiteiten zijn er geen effecten te verwachten in de disciplines landschap, geluid en trillingen, mens-mobiliteit, mens-landbouw, mens-gezondheid, energie- en grondstoffenvoorraad, stoffelijke goederen, licht, lucht of klimaat.

10.3.6 Deelplan 6 Ophoven woonuitbreidingsgebied Ligging

Ophoven

Adres Gewestplan

Donkstraat, Leutstraat, Stegerstraat Woonuitbreidingsgebied

Bestaande toestand

akkers, weiland, tuinen, populierenakker

Toekomstige toestand

Zone voor gecontroleerd overstromingsgebied met een overdruk van natuurverweving, tuinen, woning gelegen in de goedgekeurde verkaveling wordt bestemd als landelijk wonen.

10.3.6.1 Bespreking specifieke milieu-effecten De relaties tussen het plangebied en het achterliggende groengebied moeten versterkt worden. Een goede doorwaadbaarheid van het gebied kan hiertoe bijdragen. Aangezien dat het plangebied rondomrond bijna volledig is volgebouwd is het van belang op die percelen waar er nog geen bebouwing is een doorgang te voorzien wordt naar het binnengebied. Op deze wijze is het mogelijk een verbinding tot stand te brengen met de kapelsite O L Vr van Banneux.. Er wordt een trage weg voorzien langs de beek en één dwars op de beek. Deze bestaan bijvoorbeeld uit een houten brug en knuppelpad. De tuinen van de woningen van de Donkstraat en Leutstraat worden afgeschermd met kleinschalige landschapselementen (KLE) zoals haagstructuren bestaande uit meidoorn , sleedoorn, veldesdoorn, . Op deze wijze wordt het landschappelijk waardevol groengebied visueel gebufferd ten opzichte van de vaak strak ingerichte tuinen. Het binnengebied zelf wordt bestemd als natuurverwevingsgebied en als zone voor gecontroleerd overstromingsgebied

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 170/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Fauna en flora Aangezien het grootste deel herbestemd wordt in functie van gecontroleerd overstromingsgebied is er geen bijkomende impact op fauna en flora te verwachten. Integendeel, met de bestemming als natuurverweving en overstromingsgebied zal de flora en fauna beschermd worden. Water Ligging Erosiegevoelige gebieden

Opmerkingen Ten noorden en de zuiden van de waterloop Witbeek cat 2, is er een smalle strook erosiegevoelig.

In het RUP aanduiding als natuurverwevingsgebied (overdruk) en als bestemming zone voor gecontroleerd overstromingsgebied Vmm adviesverlening is verplicht

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden

Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming waarbij er twee zeer gevoelig voor grondwaterstromingszones bevinden.

Hellingkaart

Ten noorden en de zuiden van de waterloop is de hellingsgraad in een smalle strook 5-10 %. Het overige plangebied varieert tussen de 0,5-5 %. Het plangebied is infiltratiegevoelig

In het RUP aanduiding als natuurverwevingsgebied (overdruk) en als bestemming zone voor gecontroleerd overstromingsgebied

Overstromingsgevoelige gebieden

Het plangebied is hoofdzakelijk gelegen in effectief overstromingsgebied

Winterbedkaart

Het plangebied is niet gelegen in een winterbedding.

In het RUP aanduiding als natuurverwevingsgebied (overdruk) en als bestemming zone voor gecontroleerd overstromingsgebied Geen significante effecten

Infiltratiegevoelige gebieden

In het RUP aanduiding als natuurverwevingsgebied (overdruk) en als bestemming zone voor gecontroleerd overstromingsgebied

Omdat het RUP rekening houdt met de ligging in effectief overstromingsgebied en de bestemming natuurverwevingsgebied (overdruk) en als bestemming zone voor gecontroleerd overstromingsgebied kan de impact op de waterhuishouding als positief beschouwd worden. Landschap

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 171/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

Het plangebied is niet gelegen in een relictzone. Ook voor deze discipline zal het plan geen impact teweeg brengen. Het puntrelict Kapel van Banneux bevindt zich in het oosten van het plangebied. Een traject voor een trage weg verbindt dit puntrelict met de beekvallei van de Witbeek. Bodem De meest gevoelige bodems zijn diegenen met drainageklassen f, g of i. Voor dit plangebied is dit niet van toepassing (drainageklasse c ten noorden van de woningen met tuin van de Leustraat en drainage d ter hoogte van de Witbeek. Mens De mogelijkheden die gegenereerd worden door functiewijziging (naar natuurverweving) leidt tot een verbetering van de omgeving. Ook voor deze discipline zal het plan eerder een positief effect teweeg brengen. Er zijn geen Seveso-inrichtingen mogelijk in het plangebied, noch aanwezig binnen een straal van 2km. Voor het aspect externe veiligheid zijn er geen effecten te verwachten. Andere disciplines Gezien de doelstellingen van het RUP en de aard van de voorziene activiteiten zijn er geen effecten te verwachten in de disciplines landschap, geluid en trillingen, mens-mobiliteit, mens-landbouw, mens-gezondheid, energie.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 172/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

10.4 SAMENVATTING ADVIEZEN SCREENINGSNOTA Deze samenvatting bevat:  een lijst van de aangeschreven adviesinstanties;  een samenvatting van de ontvangen adviezen en ev. een voorstel tot verwerking van de ontvangen advies binnen het verdere planproces.

1. Geraadpleegde adviesinstanties De screening werd op bezorgd aan onderstaande instanties: -

2.

Agentschap R-O Vlaanderen, R-O Limburg, Ruimtelijke Ordening Limburg, VAC, Koningin Astridlaan 50 - bus 1, 3500 Hasselt Agentschap RO Vlaanderen -Onroerend erfgoed VAC, Koningin Astridlaan 50 - bus 1, 3500 Hasselt ANB Limburg VAC, Koningin Astridlaan 50 - bus 5, 3500 Hasselt Bloso Arendbergstraat 5, 1000 Brussel Provinciebestuur Limburg, Directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en natuur Sectie 3.2.2 Ruimtelijke Ordening – Planning en beleid Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Ontvangen adviezen ANB Limburg VAC, Koningin Astridlaan 50 - bus 5, 3500 Hasselt Bloso Arendbergstraat 5, 1000 Brussel Provinciebestuur Limburg, Directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en natuur Sectie 3.2.2 Ruimtelijke Ordening – Planning en beleid Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Agentschap RO-Vlaanderen, R-O Limburg Datum advies: 07/09/2009 De screening maakt voldoende inschatting van de milieueffecten voor de discipline ruimtelijke ordening. Wel wordt bijkomend aandacht gevraagd voor de ontwikkeling van zone 1 te Kessenich en zone 4 te Molenbeersel.

De volledige herbestemming van Kessenich naar woonzone is strijdig met het GRS en is derhalve niet aanvaardbaar. Het plangebied zone 4 te Molenbeersel dient meer aan te sluiten bij de aangrenzend woonlinten opdat een ruimere afstand ten opzichte van natuurgebied Brandven kan worden gehouden en de verlinting langs de Weertersteenweg wordt beperkt. Verwerking: Hieronder geven we aan op welke manier we de geformuleerde (ruimtelijke) opmerkingen zullen behandelen. Deze zullen echter ten gronde besproken worden tijdens een structureel vooroverleg. Er zal een woonbehoefte opgesteld worden waardoor het te verantwoorden is waarom Kessenich bebouwd kan worden. Deze nota wordt opgenomen in de toelichtingnota. Het plangebied zone 4 te Molenbeersel: de ontsluiting gebeurt niet meer via de Weertersteenweg maar via de Schurenbeemdstraat. Op het structureel overleg met de Provincie werd gesteld dat de conceptschets duidelijk was en aanvaard kan worden. Deze uitgangspunten worden verder verduidelijkt in de toelichtingnota. Het plangebied wordt verkleind. De woningen zullen indien de ontsluiting via de Schurenbeemdstraat voorzien worden beter aansluiten op de kern van Molenbeersel. Er wordt een buffer (juridisch vastleggen) ten opzichte van Brandven voorzien. De twee bestaande woningen langs de Weertersteenweg (meest noordelijke gelegen) worden uit het plangebied gehaald. Op deze wijze wordt de verlinting juridisch niet gecontinueerd. Agentschap RO-Vlaanderen, Onroerend erfgoed Datum advies: 07/09/2009 Uit oogpunt van de zorg voor het onroerend erfgoed zijn er gen bezwaren . Opmerking: inzake behoud archeologisch patrimonium: het archeologisch leesbaar niveau bevindt zich op 30 cm beneden het maaiveld i.p.v. de voorgeschreven 1 meter (pg 134) . Verwerking: Aanpassing voorschrift naar 30 cm i.p.v. de voorgeschreven 1 meter ANB Limburg Datum advies: 21 september 2009 Deelplan 1 Kesseneich . de voorgestelde milderende maatregelen zijn voldoende aangezien het gebied gelegen is in vogelrichtlijngebied. deelplan : geen negatieve effecten deelplan 3: geen negatieve effecten deelplan 4: indien de rand woongebied wordt er een negatieve impact verwacht. Indien de volgende voorwaarden ingeschreven worden, worden er geen bijkomende milieueffecten verwacht : Er dient een sterke buffer voorzien te worden tussen het woongebied en het habitatrichtlijngebied. strenge eisen opleggen naar duurzaam bouwen in de voorschriften geen bijkomende wegen aanleggen in het gebied de typische open waterstructuur van het gebied behouden open grachten.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 173/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

-

binnen de motivering extra aandacht naar waterhuishouding in de voorschriften expliciet opnemen dat het uitgraven kelders/ondergrondse garages niet is toegestaan

definitieve vaststelling

10.5 van

Verwerking: Er wordt een buffer (juridisch vastleggen) ten opzichte van Brandven voorzien. Op het structureel overleg met de Provincie werd gesteld dat de duurzaam aspecten net in het verordenend deel aangehaald mogen worden. Er zullen bijkomende wegen doorheen het gebied getrokken moeten worden. Er zal evenwel rekening gehouden moeten worden met de ontsluiting van het woongebied. Wel zal een open grachtenstructuur verplicht worden. Dit wordt opgenomen in de voorschriften. In de voorschriften zal worden opgenomen dat het uitgraven van kelders/ondergrondse garages niet is toegestaan.

BESLUIT MER PLICHT.

De screeningsnota werd opgemaakt en voor advies overgemaakt aan verschillende adviesverlenende instanties. Het dossier is a.d.v. de opmerkingen van deze instanties aangepast geworden. Vervolgens werd de sreeningsnota voor het PlanMER-besluit overgemaakt aan de Dienst Mer. De Dienst Mer heeft geconcludeerd dat het voorliggende plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is. Het PlanMER-besluit is opgenomen in de volgende afbeelding.

Bloso Datum advies: 10 september 2009 De bestemming van de percelen kwekerij naar recreatie wordt gunstig onthaald. Er kan onderzocht worden of het mogelijk is een loopparcours , fit o meter, petanqueveld te voorzien. Verwerking: de zone recreatie ter hoogte van de kwekerij wordt behouden . Provinciebestuur Limburg, Sectie 3.2.2 Ruimtelijke Ordening – Planning en beleid Datum advies: 14 september 2009 De planningscontext van RSV en PRSL dient te worden opgenomen in de toelichtingnota. Er dient gemotiveerd te worden dat er extra woningen voorzien mogen worden vanuit de minibehoefte voor de planperiode 2007-2019. De ruimtebalans inzake wonen moet in evenwicht blijven. Elementen m.b.t. duurzaamheid komen te weinig tot uiting in de screeningnota. Verwerking: De planningscontext van RSV en PRSL zal worden opgenomen in de toelichtingnota. Er zal een woonbehoefte opgesteld worden waardoor het te verantwoorden is waarom Kessenich bebouwd kan worden. Deze nota wordt opgenomen in de toelichtingnota. 3.

Ontbrekende adviezen.

Alle adviezen werden bezorgd.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 174/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

11 PLANBATEN/PLANSCHADE De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009, in werking getreden op 16 mei 2009, bepaalt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vanaf nu ook een register, al dan niet grafisch, van de planbaten en planschade moet bevatten. Planschade is een vergoeding die onder bepaalde voorwaarden kan worden geëist door de eigenaars van onroerende goederen wanneer hun percelen op basis van een inwerking getreden bestemmingsplan niet meer in aanmerking komen voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen, terwijl ze voor de inwerking treding van het bestemmingsplan daarvoor wel in aanmerking kwamen. De eis tot planschadevergoeding wordt gericht aan de initiatief nemende overheid. In enkele gevallen is er geen planschade vergoeding (meer) verschuldigd: 1. indien de vervaltermijn verstreken is; i.e. 5 jaar na de inwerkingtreding van het plan dat aanleiding gaf tot de schade; 2. wanneer de schade in aanmerking komt voor kapitaalschade, zoals bedoeld met de “bestemmingswijzigingscompensatie” (zie ook volgende paragraaf). 3. wanneer er een onteigeningsbeslissing is, dan wordt de vervaltermijn om een planschadevergoeding aan te vragen gedurende 5 jaar geschorst. Planbaten is een heffing die eigenaars van onroerende goederen verschuldigd zijn aan het Vlaams Gewest wanneer op basis van een in werking getreden bestemmingsplan, een perceel in aanmerking komt voor een vergunning of om te verkavelen, waarvoor het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat plan niet in aanmerking kwam. De eigenaar van een grond die meer waard wordt doordat de grond een andere bestemming krijgt met de inwerkingtreding van een bestemmingsplan, dient een belasting te betalen op de ontstane meerwaarde. De bestemmingswijzigingen die een heffing kunnen doen ontstaan worden in onderstaande samenvattende tabel weergegeven.

Eindbestemming Wonen

Bedrijven

Recreatie

Landbouw

Heffing

Heffing

heffing

heffing

Landbouw

Heffing

Heffing

heffing

/

Recreatie

Heffing

Heffing

/

/

Initiële bestemming

Bos of groen

16

16

Hiermee wordt de bestemmingszone bedoeld die onder de categorie van de gebiedsaanduiding “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” valt.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 175/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Openbaar nut

Heffing

Heffing

heffing

/

Bedrijven

Heffing

/

/

/

Ook de bestemmingswijziging van “bos”, “overig groen” of “reservaat en natuur” naar een “gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen” kan een belasting doen ontstaan.

Er zijn enkele uitzonderingen op de planbatenheffing. Er is geen planbatenheffing verschuldigd: 1. “wanneer een bestemmingswijziging niet voor gevolg heeft dat voortaan een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning verkregen kan worden die voor de inwerking van het ruimtelijk uitvoeringsplan of het bijzonder plan van aanleg niet verkregen kon worden. 2. “wanneer een bestemmingswijziging minder dan 25% van een perceel bestrijkt en/of een perceelsgedeelte van minder dan 200m² betreft”. Wanneer een perceel m.a.w. slechts gedeeltelijk wordt geraakt door een bestemmingswijziging is toch een planbatenheffing verschuldigd wanneer de wijziging voldoende substantieel i, wat betekent dat de wijziging én 25% of meer van het perceel bestrijkt én 200m² of meer betreft. 3. “wanneer voor het perceel een ruimtelijk uitvoeringsplan, dan wel een bijzonder plan van aanleg, in werking treedt om te voldoen aan een verplichting tot planschadevergoeding.” De nieuwe regeling behoudt het zgn. “recht op inkeer”. De overheid kan aan een verplichting tot planschadevergoeding voldoen door een plan vast te stellen dat het goed opnieuw de bestemming geeft die het had voor de inwerking treding van het bestaande plan. In dat geval is geen planbatenheffing verschuldigd. 4. “wanneer percelen waarop een zonevreemde, hoofdzakelijk vergunde en niet-verkrotte, woning of bedrijf gevestigd zijn, zone-eigen worden gemaakt”. Hetzelfde geldt voor het zone-eigen maken van gebouwen of terreinen voor sport-, recreatie- en jeugdactiviteiten. Het gaat hierbij vooral om kleinere sport- en recreatieterreinen met hun bijhorende gebouwen of terreinen en om gebouwen voor jeugdbewegingen en jongerenorganisaties die thans gelegen zijn in landelijke gebieden en daarmee gelijkgestelde gebieden of zones. 5. “wanneer een perceel, begrepen in een niet-vervallen verkaveling, bestemd voor woningbouw, een voor woningbouw geëigende bestemming krijgt ten gevolge van het plan”.

DEELPLAN 1

PLANBATEN perceelsnummer

oppervlakte

715B 726/02A 726B 726A 725B 713E2 713R 713F2 713D2 736H 712E

21a 17ca 21a 83ca 10a 83ca 11a 11ca 42a 65ca 40a 42ca 19a 78ca 25a 81ca 2a 81ca 41a 13ca 15a 20ca

bestaande bestemming

nieuwe bestemming

agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied

zone voor gemeenschapsvoorzieningen zone voor gemeenschapsvoorzieningen zone voor gemeenschapsvoorzieningen zone voor gemeenschapsvoorzieningen zone voor gemeenschapsvoorzieningen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 176/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

736M 712C 736L 711E 743C 711C 710A 743B 709A 743E 121G 708A 743F 743G 134B2 134D2 137/02A 136G 121G 713E2 140F 147C 145E 744L2 744H2 744K2 742F 739M 737E 737D 738S 738C2 738Y 738C2

22a 21ca 14a 79ca 19a 72ca 14a 74ca 28a 59ca 14a 65ca 11a 99ca 29a 02ca 11a 36ca 40a 70ca 2a 51ca 35a 09ca 12a 39ca 28a 49ca 14a 71ca 7a 43ca 18a 16ca 2a 51ca 2a 51ca 2a 49ca 8a 18ca 1a 99ca 2a 56ca 13a 84ca 6a 42ca 6a 74ca 18a 90ca 6a 96ca 6a 60ca 6a 32ca 2a 07ca 1a 82ca 2a 93ca 3a 97ca

definitieve vaststelling

agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied

zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor landelijk wonen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 177/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

738S 737D 737E 739M 741K 744K2 744H2 744L2 145E

4a 02ca 5a 66ca 3a 78ca 7a 17ca 3a 41ca 2a 72ca 2a 53ca 4a 90ca 2a 02ca

definitieve vaststelling

agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied

zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen

7ha 12a 31ca

PLANSCHADE perceelsnummer

oppervlakte

724V 735Y 735B2 735A2 735C2 734K 735W 735Z

14a 42ca 2a 46ca 5a 63ca 26a 54ca 2a 19ca 6a 80ca 6a 64ca 30a 66ca

bestaande bestemming

nieuwe bestemming

landelijk woongebied landelijk woongebied landelijk woongebied landelijk woongebied landelijk woongebied landelijk woongebied landelijk woongebied landelijk woongebied

zone voor gemeenschapsvoorzieningen zone voor gemeenschapsvoorzieningen zone voor gemeenschapsvoorzieningen zone voor gemeenschapsvoorzieningen zone voor gemeenschapsvoorzieningen zone voor gemeenschapsvoorzieningen zone voor gemeenschapsvoorzieningen zone voor gemeenschapsvoorzieningen

0ha 95a 34ca

GEBRUIKERSCOMPENSATIE perceelsnummer

oppervlakte

713R 736H 736M

2a 61ca 2a 64ca 2a 30ca

bestaande bestemming

nieuwe bestemming

agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied

buffer buffer buffer

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 178/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

736L 743C 743B 743E 743G

2a 41ca 3a 28ca 3a 18ca 4a 72ca 4a 79ca

definitieve vaststelling

agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied

buffer buffer buffer buffer buffer

0ha 25a 93ca

DEELPLAN 2

PLANSCHADE perceelsnummer

oppervlakte

bestaande bestemming

548D 548C 547B 546C 545E 561K 561F 562H 562K 563C 564L 564R 564P 564N 564M 521A 522B 522A 523A 524A

6a 64ca 7a 17ca 11a 07ca 13a 90ca 11a 54ca 1ha 45a 37ca 27a 42ca 7a 04ca 4a 97ca 5a 53ca 4a 87ca 4a 66ca 4a 41ca 3a 99ca 4a 91ca 13a 59ca 25a 52ca 26a 99ca 21a 39ca 21a 37ca

woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied

nieuwe bestemming bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 179/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

525A 564L 564M 564R 564P 564N

14a 20ca 2a 19ca 2a 53ca 2a 00ca 2a 03ca 2a 00ca

definitieve vaststelling

woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied

bouwvrij agrarisch gebied zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen

3ha 97a 30ca

DEELPLAN 3

PLANBATEN perceelsnummer

oppervlakte

323/02 324G2 324F2 324S2 324G3

13a 65ca 2a 26ca 3a 00ca 3a 44ca 5a 65ca

bestaande bestemming

nieuwe bestemming

parkgebied met cultuurhistorische waarde parkgebied met cultuurhistorische waarde parkgebied met cultuurhistorische waarde parkgebied met cultuurhistorische waarde parkgebied met cultuurhistorische waarde

zone voor dagrecreatie zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen

0ha 28a 00ca

PLANSCHADE perceelsnummer

oppervlakte

316P 288B 319E 316R 316P 316S 317G

4a 77ca 17a 58ca 44a 05ca 3a 37ca 27a 92ca 4a 92ca 40a 30ca

bestaande bestemming

nieuwe bestemming

woongebied woongebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied

zone voor dagrecreatie zone voor dagrecreatie zone voor dagrecreatie zone voor dagrecreatie zone voor dagrecreatie zone voor dagrecreatie zone voor dagrecreatie

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 180/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

317H 323M2 317/02 292F 292D 289C 288B 273K2 288B

58a 54ca 26a 20ca 3a 18ca 47a 32ca 4a 82ca 19a 32ca 3ha 26a 99ca 2a 09ca 31a 88ca

definitieve vaststelling

woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied

zone voor dagrecreatie zone voor dagrecreatie zone voor dagrecreatie zone voor dagrecreatie zone voor dagrecreatie zone voor dagrecreatie zone voor dagrecreatie zone voor dagrecreatie parkgebied met cultuurhistorische waarde

6ha 63a 25ca

DEELPLAN 4

PLANBATEN perceelsnummer

oppervlakte

1249A 1250A 1251 1252B 1243E 1243F 1243G 1243B 1248E 1248D 1247D 1246A 1244D 1244F 1245D 1245E

21a 02ca 23a 37ca 29a 37ca 8a 21ca 9a 12ca 7a 48ca 8a 38ca 23a 76ca 28a 25ca 27a 43ca 28a 08ca 58a 98ca 22a 62ca 18a 56ca 10a 09ca 10a 33ca

bestaande bestemming

nieuwe bestemming

agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied

zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen zone voor landelijk wonen

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 181/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

3ha 35a 05ca

GEBRUIKERSCOMPENSATIE perceelsnummer

oppervlakte

1249A 1250A 1251 1252B 1248E 1248D 1247D

3a 05ca 3a 50ca 3a 93ca 9a 36ca 3a 85ca 3a 43ca 3a 11ca

bestaande bestemming

nieuwe bestemming

agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied agrarisch gebied

buffer buffer buffer buffer buffer buffer buffer

0ha 30a 23ca

DEELPLAN 5

PLANSCHADE perceelsnummer

oppervlakte

244D 246B 241B 242B 240D 208W 211R 208V 208P 211L 211P

4a 16ca 3a 67ca 2a 84ca 7a 22ca 10a 54ca 44a 23ca 35a 90ca 2a 06ca 2a 16ca 2a 86ca 2a 40ca

bestaande bestemming

nieuwe bestemming

woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied

bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen zone voor tuinen

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 182/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi�

definitieve vaststelling

1ha 18a 04ca

DEELPLAN 6

PLANSCHADE perceelsnummer

oppervlakte

773G 745C 741D 742G 680K 738D 684F 738C 737H 733E 732C 726B 723A 699E 697D 695H 692L 692M 693D 690H 688E 688F

5a 68ca 4a 00ca 6a 55ca 26a 75ca 5a 27ca 5a 05ca 8a 08ca 29a 70ca 28a 83ca 30a 82ca 20a 94ca 30a 27ca 10a 14ca 2a 01ca 2a 59ca 2a 27ca 4a 42ca 3a 18ca 5a 65ca 7a 37ca 5a 94ca 5a 83ca

bestaande bestemming

nieuwe bestemming

woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied woonuitbreidingsgebied

bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied bouwvrij agrarisch gebied

2ha 51a 34ca

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 183/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

12 GEBRUIKERSCOMPENSATIE DOOR BESTEMMINGSWIJZIGING De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27 maart 2009, in werking getreden op 16 mei 2009, bepaalt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vanaf nu in voorkomend geval ook een register met de percelen die recht hebben op een gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut opgelegd door de Vlaamse overheid: Een bestemmingswijziging is een wijziging t.g.v. een ruimtelijk uitvoeringsplan dat een landbouwzone omzet naar een natuur- of boszone of een zone ‘overig groen’. Schade door ‘overdrukken’ kan zich voordoen wanneer op de bestemming van een gebied een overdruk ‘ecologisch belang’, ‘ecologische waarde’ ‘overstromingsgebied’, ‘reservaat’ of ‘valleigebied’ wordt gelegd. Gebruikers hebben recht op een compensatie voor de geleden schade die ontstaan is door een erfdienstbaarheid tot openbaar nut opgelegd door de Vlaamse overheid op een agrarisch gebied of op een landzone, wanneer die erfdienstbaarheid ‘meer gebruiksbeperkingen teweegbrengt dan redelijkerwijs in het algemeen belang en ter vrijwaring van de basismilieukwaliteit moet aanvaard worden’. De gebruikerscompensatie wordt uitbetaald door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kent de compensatie pas toe wanneer ze deze gebruiksbeperking heeft vastgesteld op basis van het advies van de bevoegde kapitaalschadecommissie. De Vlaamse Regering zal later nog de details over de berekening van de compensatie bepalen. De gebruikers dienen hun aanvraag voor een gebruikerscompensatie in bij de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De VLM brengt de gebruiker op de hoogte van haar ontwerpbeslissing. De aanvrager kan tegen deze ontwerpbeslissingen bezwaar aantekenen. Is er geen tijdig bezwaar ingediend, dan neemt de VLM onmiddellijk een definitieve beslissing. De Vlaamse Regering bepaalt later de concrete spelregels en termijnen voor de aanvraagprocedure, de bezwaarprocedure, de uitbetalingstermijnen, enz. De VLM kan de gebruikerscompensatie toekennen naar aanleiding van ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg of beschikkingen tot oplegging van een erfdienstbaarheid tot openbaar nut die vanaf 1 januari 2008 definitief zijn vastgesteld of aangenomen. Op volgende figuur wordt aangeduid welke percelen of delen van percelen getroffen worden door planbaten en planschade. Figuur 5 Planbaten schade gebruikerscompensatie

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 184/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 185/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 186/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 187/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 188/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 189/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 190/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

13 RUIMTEBALANS Deze bestemmingswijzigingen leiden tot volgende ruimtebalans:

Deelplan 1 BESTEMMING

GEWESTPLAN

agrarisch gebied landelijk woongebied

RUP

77209 13379

zone voor landelijk wonen zone voor gemeenschapsvoorzieningen buffer zone voor tuinen zone voor lokale weg

51290 21433 2803 14358 704

TOTAAL:

90588m²

90588m²

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 191/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Deelplan 2 BESTEMMING

GEWESTPLAN

landelijk woongebied woonuitbreidingsgebied

RUP

658 47015

zone voor landelijk wonen zone voor tuinen zone voor bouwvrij agrarisch gebied

7115 1406 39152

TOTAAL:

47673m²

47673m²

GEWESTPLAN

RUP

Deelplan 3 BESTEMMING woongebied woonuitbreidingsgebied parkgebied

2387 74756 9602

zone voor dagrecreatie parkgebied met cultuurhistorische waarde zone voor tuinen

64580 10302 11863

TOTAAL:

86745m²

86745m²

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 192/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Deelplan 4 BESTEMMING

GEWESTPLAN

agrarisch gebied landelijk woongebied

RUP

34758 3289

zone voor landelijk wonen buffer

34822 3225

TOTAAL:

38047m²

38047m²

GEWESTPLAN

RUP

Deelplan 5 BESTEMMING woonuitbreidingsgebied

12483

zone voor tuinen zone voor bouwvrij agrarisch gebied

1440 11043

TOTAAL:

12483m²

12483m²

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 193/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Deelplan 6 BESTEMMING

GEWESTPLAN

woonuitbreidingsgebied woongebied

RUP

30701 898

zone voor landelijk wonen zone voor bouwvrij agrarisch gebied ecologisch waardevol agrarisch gebied bouwvrije zone

5922 5537 20140 910

TOTAAL:

31599m²

31599m²

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 194/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

o o o

14 LIJST

MET OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET RUP

De voorschriften opgenomen in het Koninklijk Besluit van 28.12.1972 betreffende de inrichting van de ontwerp gewestplannen en gewestplannen voor het gewestplan Limburgs Maasland goedgekeurd bij K.B. 01-09-1980. ▪ Deelplan 1 agrarisch gebied en in woonuitbreidingsgebied. ▪ Deelplan 2 woonuitbreidingsgebied. ▪ Deelplan 3 woonzone, woonuitbreidingsgebied, groengebied met culturele, historische en/of esthetische waarde van het gebied.. ▪ Deelplan 4 agrarisch gebied en landelijke woonzone ▪ Deelplan 5 woonuitbreidingsgebied. ▪ Deelplan 6 woonuitbreidingsgebied.

VN313 ref.ROHM 7085V146 dd 08/12/1975 V414 ref ROHM 7119V26 dd301.07.1980 VN2 ref ROHM 119v1 dd.31.12.1962

Deelgebied 5 Kinrooi: o N362 ref ROHM 7085/v/77/15 dd 13.12.1977 o N432 ref ROHM 7085v81/3 dd.14.04.1981

Ophoven  deelgebied 6 Stegerstraat: o V322 ref ROHM 7085v157 dd.28.04.1976

worden volledig opgeheven en integraal vervangen door het van kracht geworden RUP “Woonbeleid Kinrooi”: Conform artikel 132 § 5 worden ondervermelde bestaande en goedgekeurde verkaveling qua voorschriften, voor die delen die binnen de grenzen van voorliggend RUP liggen, integraal opgeheven en vervangen door het van kracht geworden RUP “Woonbeleid Kinrooi”: Kessenich:  deelgebied 1 Veldstraat: o V N648 ref ROHM 7085V95-4 dd.08.11.1995 Meierstraat o VN402 ref ROHM 7085V79/18 dd.08.01.1980  deelgebied 2: Venlosesteenweg o N495 ref ROHM 7085V86-2 dd.20.05.1986 Hoogveldstraat o VN 57 ref ROHM 84v11 dd.12/01/1965 

deelgebied 3:

Truyenstraat o N392 ref.ROHM 7085V79/7 dd.24.02.1979 o VN 624 ref ROHM 7085v93/12 dd.28/12/1993 Scheurestraat

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 195/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

15 VERANTWOORDING OPMAAK ONTEIGENINGSPLAN 15.1

ALGEMEEN

Voor de realisatie van de bestemmingen vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt de wettelijke basis voor onteigeningen aangereikt door het artikel 2.4.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening17. Dergelijke onteigeningen worden gewoonlijk en bij voorkeur van bij de start van de procedure gekoppeld aan het bestemmingsplan. Zo wordt er over beide aspecten slechts één openbaar onderzoek gehouden en wordt veelal tegelijk in één ministerieel besluit desgevallend de goedkeuring gegeven van het bestemmingsplan en de machtiging tot onteigening om het plan te realiseren. De onteigening van de perceelsdelen zoals aangeduid op het onteigeningsplan gebeurt vanuit het algemeen belang. Afbakening woon – en dagrecreatiegebieden Er wordt enkel voor de deelplannen 1 (Kessenich) en deelplan 3 en 4 Molenbeersel een onteigeningsplan opgesteld. De perimeter van het ruimtelijk uitvoeringsplan en het bijhorende onteigeningsplan worden vanuit de optiek van de aanduiding van woongebieden en recreatiegebieden afgebakend. Kernverdichting, centrumversterking en wooninbreiding (of beperkte ruimtelijk verantwoorde uitbreiding) zijn de basisbeginselen voor de ruimtelijke uitwerking van het gedeconcentreerde bundelingsprincipe dat voortvloeit uit de structuurplanning op de verschillende niveaus. De realisatie van het plan kadert binnen de beleidsdoelstellingen op Vlaams, provinciaal en lokaal niveau. De invulling van het binnengebied van Kessenich en het gebied Molenbeersel draagt bij tot het gewenste ruimtelijk beleid op Vlaams niveau (Vlaanderen open en stedelijk). Algemeen nut: omvorming agrarische zone naar woongebied (deelgebied 1 en deelgebied 4) omvorming woonuitbreidingsgebied naar zone voor dagrecreatie (deelgebied 3). De basisdoelstelling van het opmaken van het uitvoeringsplan is de omvorming van de bestemming agrarische zone naar woongebied. Het eerste objectief van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan woonbeleid is er op gericht om de planologisch achterhaalde functie om te vormen naar een woongebied en dagrecreatiegebied om een optimale integratie binnen het bestaande woonweefsel te bekomen. Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een 17

bestemmingswijziging maar plaatsvinden door de goedkeuring van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Aan deze problematiek kan derhalve geen oplossing geboden worden door een privé-initiatief en dient de overheid het initiatief voor de opstelling van het plan te nemen. De zone voor dagrecreatie betreft publieke functies (chiro, voetbal, monument molen). Het gemeentebestuur heeft in eerste instantie een ruimtelijk beleid uitgestippeld om een oplossing te bieden voor het behoud van de voetbalvelden in Molenbeersel gekopppeld aan de uitbreidingsmogelijkheden voor de Chiro (jeugdlokalen). Gelet op de specifieke problematiek van de dagrecreatie was het dan ook snel duidelijk dat met het oog op de verbetering van de leefomstandigheden van de gemeenschap (algemeen nut) een overheidsinitiatief de enige oplossing kon bieden en dus gekoppeld aan onteigening. Deelplan 1 Kessenich en deelplan 4 Molenbeersel De onteigening van dit plan is vereist voor de realisatie van de bestemming namelijk woongebied en een deel zone voor gemeenschapsvoorzieningen in Kessenich. Daar de twee bestemmingszones samengesteld zijn uit verschillende percelen van verschillende eigenaars is het niet zeker dat deze eigenaars een overeenstemming bereiken en initiatief kunnen nemen. Om er voor te zorgen dat dit ontwikkelingsproces van het projectgebied niet zal stilvallen, vermits de gronden in handen van privé-eigenaars, wordt naast een ruimtelijk uitvoeringsplan ook een onteigeningsplan opgemaakt. Voor het deelgebied 1 Kessenich wordt er woningbouw voorzien met een netwerk van trage wegen en gemeenschapsvoorzieningen ter hoogte van de sporthal in Kessenich. Het doel van de onteigening is de woongebieden te laten ontwikkelen door de gemeente Kinrooi in samenwerking met huisvestingsmaatschappijen, de ontwikkeling van de gemeenschapsvoorzieningen en de langzaam verkeersverbindingen te garanderen. Omwille van het bebouwd karakter aan de randen zijn er weinig alternatieven voor de ontsluiting van het binnengebied. De nog onbebouwde percelen aan de Veldstraat doen dienst als ontsluiting en zijn mede opgenomen in het onteigeningsplan. Vooraleer er vergunningen verleend kunnen worden moeten er publieke wegen, paden en een park aangelegd worden. De onteigening is gericht om deze aanleg te verzekeren. De onteigening is noodzakelijk ten behoeve van het algemeen nut want noodzakelijk voor het realiseren van de gewenste woonontwikkeling. De invulling van het binnengebied en de schil rond Molenbeersel deelplan 4 draagt tevens bij aan de realisatie van het sociaal objectief dat in kader van het grond-en pandendecreet is opgelegd. De invulling draagt bij tot het verhogen van het aanbod inzake betaalbaar wonen zodat tegen 2020 het bindend sociaal objectief inzake sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels kan worden gehaald.

Vroeger het artikel 23 van het decreet betreffende de Ruimtelijke Ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 196/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

Voor het deelgebied 3 Molenbeersel wordt een sportpark voorzien en de bescherming van de omgeving van het beschermd monument de molen. Het belang hiervan is dat deze zones publiek van aard zijn waarin de gemeente Kinrooi sturend is voor de inrichting. De onteigening houdt de realisatie in van een netwerk van trage wegen en publieke recreatievoorzieningen, een sportpark voorzien en de bescherming van de omgeving van het beschermd monument de molen. Het belang hiervan is dat deze zones publiek van aard zijn waarin de gemeente Kinrooi sturend is voor de inrichting.

Realisatie van het woongebied Gezien de specifieke kenmerken van de woonmarkt in Kinrooi, met aantoonbare verdringingseffecten vanwege grensmigratie wordt bijkomend woongebied gerealiseerd. Bij de ontwikkeling van het woongebied is het van belang om de gronden zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Deze efficiëntie vertaalt zich in de realisatie van een minimale dichtheid van 15 woningen per ha. Het is van belang om deze minimale dichtheid te realiseren omdat anders de taakstelling van Kiinrooi als buitengebiedgemeente met een grensmigratie de woningvraag niet gerealiseerd kan worden (zie hoofdstuk 5 woonbehoefte). Aan de hand van de woonbehoeftestudie is het duidelijk dat de vraag om voor het deelgebied Kessenich de zone nu reeds volledig als woongebied aan te duiden, zeker te motiveren is. De woonbehoeftenstudie geeft immers aan de voor de deelgemeente Kessenich de nood aan bijkomende wooneenheden voor de periode tot 2012, 19 eenheden bedraagt. Samen met de 10 eenheden toegewezen in het ruimtelijk structuurplan voor de planperiode tot 2007 geeft dit 29 Voor de periode van 2012 tot 2017 geeft de woonbehoeftenstudie nog eens een bijkomende nood van 37 wooneenheden aan. Aangezien uit de werkelijke bevolkingsgegevens blijkt dat de cijfers in de woonbehoeftenstudie zeker niet overdreven zijn, dat het in de prognose opgenomen bevolkingscijfer nu reeds ruim overschreden is, lijkt het dan ook aangewezen om voor Kessenich in dit RUP Woonbeleid het hele gebied als woongebied te bestemmen. Om de planopzet te realiseren als een kwalitatief ruimtelijk geheel is de enige mogelijkheid een totaalvisie op te stellen voor de invulling van het binnengebied. De site wordt daarom in het bestemmingsplan als een zone voor landelijk wonen aangeduid waarbij een aantal randvoorwaarden worden vastgelegd in de stedenbouwkundige voorschriften. Het is met andere woorden noodzakelijk dat alle gronden gelijktijdig kunnen worden meegenomen in de ontwikkeling om een ruimtelijk kwalitatief ontwerp te bekomen. Om een volledige en kwalitatieve ontwikkeling van de projectzone te waarborgen, evenals het respecteren / controleren van een timing van uitvoering van dit project in

het kader van de stedelijke woonprogrammatie van Kinrooi, is een onteigening van de desbetreffende percelen door de gemeente noodzakelijk. Zonder onteigening kan de planbestemming voor deze gronden immers niet gerealiseerd worden gelet op de bestaande versnipperde eigendomsstructuur en de hoge kost voor de aanleg van de ontsluiting en nutsleidingen.

Doorgangen netwerk trage wegen Doorsteken voor fietsers en voetgangers naar het omliggende gebied verhogen de ruimtelijke kwaliteit van het projectgebied en worden ingeschakeld in een groter fietsen voetgangerstraject. Verder onderzoek van de verkeersimpact van de ontwikkeling zal uitwijzen of het aangewezen en/of noodzakelijk is om een tweede toegang voor autoverkeer te realiseren. Vanuit dit standpunt is het aangewezen om de doorsteken naar in het projectgebied ook in het onteigeningplan op te nemen.

15.2

ALGEMEEN BELANG

Deelplan 1 en 4. De percelen die opgenomen worden in het onteigeningsplan in, bevinden zich in agrarisch gebied en zijn in eigendom van particulieren. Via dit RUP worden ze omgezet naar een zone voor landelijk wonen en voor deelplan 4 gemeenschapsvoorzieningen. De omzetting en effectieve realisatie van het gebied is noodzakelijk ter uitvoering van de taakstelling van de gemeente Kinrooi om hier de kern van Kessenich te verdichten.. Uit onderzoek blijkt immers dat deze zone ruimtelijk de meest voor de hand liggende zone is nabij en aansluitend op het bestaande kern van Kessenich. Het is aan de overheid om ter zake actief sturend en vooruitziend op te treden door zelf ontwikkelingen te initiëren en/of uit te voeren. In casu kadert de omzetting en effectieve realisatie van het gebied via onteigening derhalve in het voeren van een actief sturend beleid. Het is ook juist daarom dat doelbewust slechts een deel van het gebied wordt omgezet naar zone voor landelijk wonen en gemeenschapsvoorzieningen en wordt opgenomen in het onteigeningsplan. De tuinen horende bij de woningen van de Meierstraat en Veldstraat worden niet onteigend. De gemeente Kinrooi heeft geen eigendommen in het projectgebied. Het onteigeningsplan blijft beperkt blijft tot de percelen die ze nog niet in eigendom heeft. Voormelde ontwikkeling kadert in het algemeen belang nu zij de gemeenschap ten goede komt door de realisatie van een voor het publiek makkelijk bereikbare zone met een gemeenschapsvoorziening (uitbreiding sportzone) en/of de realisatie van infrastructuur met woonzone die ten dienste van de burger staan. Een aantal percelen grenzend aan de Veldstraat worden in het onteigeningsplan opgenomen voor de noodzakelijke ontsluiting van het gebied via een insteekweg (toegang binnengebied).

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 197/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

De onteigening vindt derhalve plaats in het algemeen belang.

 

15.3

ONTEIGENINGSNOODZAAK

Gezien de specifieke kenmerken van de woonmarkt in Kinrooi, met aantoonbare verdringingseffecten vanwege grensmigratie is het aangewezen dat de gemeente Kinrooi de regiefunctie van het lokaal woonbeleid op zich te nemen voor de nieuw te ontwikkelen woonlocatie. Uit de cijfers van de woonbehoeftestudie opgenomen in de toelichtingsnota (Pagina’s aan geven) blijkt dat de aanzienlijke bevolkingsgroei die Kinrooi als buitengebiedgemeente doormaakte in de jaren 1990-2009 is terug te voeren op een positief migratiesaldo vanuit Nederland, terwijl het aantal Belgen grosso modo constant is gebleven. Uit het cijfermateriaal van een schriftelijke parlementaire vraag aan Vlaams minister Keulen over de bevolkingsevolutie in de Vlaamse grensgemeenten (vraag nr. 48, parlementair jaar 2008-2009). Tussen 1988 en 2007 groeide de totale bevolking van Kinrooi met 14,6%, deze van Maaseik met 15%, en deze van Bree met 9%. Het aantal Belgen groeide evenwel in Kinrooi slechts met 1,5%, terwijl Maaseik en Bree een toename kenden met respectievelijk 6,8 en 5,7%, hetgeen indirect wijst op verdringingseffecten waardoor woningzoekers uit Kinrooi zich gedwongen zien te verhuizen naar de buurgemeenten. Eenzelfde indirecte indicatie voor aanzienlijke verdringingseffecten valt af te leiden uit een schriftelijke parlementaire vraag aan minister Van Mechelen (vraag nr. 130, parlementair jaar 2008-2009) over de selectie van de gemeenten die onder de regeling “Wonen in eigen streek” van het decreet grond- en pandenbeleid vallen. Kernbegrip hierbij is de parameter “migratie-intensiteit”, waaronder de som van de gemeentelijke inen uitwijkingen wordt verstaan. Interne migratie verwijst naar gemeentegrensoverschrijdende in- en uitwijkingen binnen België; externe migratie verwijst naar in- en uitwijkingen van en naar het buitenland. Uit de rangschikking van de 308 Vlaamse gemeenten blijkt dat Kinrooi voor de referentieperiode 2003-2007 qua interne migratieintensiteit op de voorlaatste plaats prijkt (rang 307), hetgeen erop wijst dat verhuizingen tussen Kinrooi en andere Vlaamse gemeenten in hoofdzaak uitgaande verhuizingen zijn. Op het vlak van externe migratie-intensiteit daarentegen zit Kinrooi in het Vlaamse koppeloton (rang 19). Om deze tendens een halt toe te roepen is het aangwezen dat de gemeente Kinrooi zelf instaat voor de realisatie van de nieuwe woongebieden, zodat er voluit kan gezorgd worden voor “wonen in eigenstreek”.

15.4

Gelet op de versnipperde eigendomsstructuur van het gebied, welke een coherente en kwaliteitsvolle realisatie ervan verhindert; Gelet op de bestaande perceelsindeling welke hoegenaamd niet overeenstemt met een rationele, kwaliteitsvolle ruimtelijke invulling van het gebied volgens de concepten van de gewenste ontwikkeling (o.a. bebouwingsstructuur , de zichtassen,, ontsluitingsstructuur, etc.); Gelet op het feit dat de aanleg van openbare infrastructuur (wegenis, nutsvoorzieningen, landschappelijke inkleding, pleinen, groenelementen, …) bij uitstek een taak is van de overheid;

HOOGDRINGEND KARAKTER

Momenteel is het gebied deelgebied 1 en 4 agrarisch gebied. Het is zowel de huidige bestemming als de ontwikkelbaarheid gezien het groot aantal verschillende eigenaars, die de realisatie hypothekeert. De onmiddellijke inbezitstelling van de percelen die de noodzakelijk ontsluitingen naar de randen mogelijk maakt is dan ook essentieel voor de verwezenlijking van het sociaal objectief binnen de vooropgestelde planperiode. De uitwerking van dit RUP is hoofdzakelijk een doelstelling die opgenomen werd in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Hierin werden uitspraken gedaan voor de planperiode tot 2007, dit RUP is dus noodzakelijk om de nood aan bijkomende woongelegenheden te realiseren voor de natuurlijke bevolkingsaangroei van de gemeente Kinrooi. Uit hogervermelde cijfers met betrekking tot het verdringingseffect door de grensmigratie zagen we reeds dat de eigenbevolking gedwongen wordt om weg te trekken uit Kinrooi. Het is dan ook van groot belang dat de gemeente haar rol als regisseur van het lokale woonbeleid kan gaan spelen. Het realiseren van de nieuwe woongebieden op korte termijn is dan ook van groot belang om de verdere verdringing tegen te gaan. De onmiddellijke inbezitstelling van de gronden in de onteigeningsplannen van deelplan 1 en deelplan 4 is hiervoor noodzakelijk. Alleen op die manier kan de gemeente zorgen voor het “wonen in eigen streek”, het geen toch een van de doelstellingen is van het decreet grond- en pandenbeleid. Om te zorgen voor een voldoende verkeersveilige ontsluiting van de bestaande zone voor openbaar nut te Kessenich (deelplan 1 inname 1) is de onmiddellijke inbezitstelling van de inname 1 van deelplan 1 aangewezen.

De onteigening is gericht om de aanleg te verzekeren. De onteigening is noodzakelijk ten behoeve van het algemeen nut want noodzakelijk voor het realiseren van de gewenste ontwikkeling. Onteigeningsnoodzaak:

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 198/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

definitieve vaststelling

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1

ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.

Wijze van meten

een op het plan of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de maximumoppervlakte binnen de zonering aangeeft dat mag worden bebouwd ten aanzien van desbetreffende totale zoneringsoppervlakte. Verhardingen, opslag in open lucht, infiltratiebekkens worden niet beschouwd als bebouwing. Begroeningspercentage: een op het plan of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de minimale grootte van het deel van een terrein aangeeft dat onverhard en met vegetatie begroeid moet zijn. Wegenis is niet toegelaten. Kroonlijsthoogte: de hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het peil op de bouwlijn tot de bovenzijde van de goot of de kroonlijst. De dakhoogte wordt hierin niet meegerekend. De nokhoogte behelst tevens het dakvolume. Bruto-vloeroppervlakte of bvo: de som van aan de buitenzijde gemeten vloeroppervlakte van alle vloerniveaus van de binnenruimten van het gebouw; deze moet minimum 60 m² zijn. Diepte van de gebouwen: de diepte van de gebouwen wordt gemeten van de bouwlijn tot de verst verwijderde gevel van het gebouw. Deze afstanden worden loodrecht op de bouwlijn gemeten. Verhardingspercentage: een op plan of in de voorschriften aangegeven percentage, dat de maximale grootte van het deel van een terrein aangeeft dat verhard mag zijn.

Bebouwingspercentage:

Artikel 2. Architecturaal geheel:

Gehanteerde begrippen is een geheel van verschillende bouwvolumes en open ruimten die door hun omgeving, detaillering, materiaalgebruik en kleurschakering als één gebouwencomplex kunnen worden beschouwd en van op afstand ervaren worden als één geheel.

Bescheiden woonaanbod: het aanbod aan kavels en woningen, met uitsluiting van het sociaal woonaanbod, dat onverminderd artikel 4.2.2., &1, tweede lid, en artikel 4.2.4.&1, tweede lid, bestaat uit:  kavels met een oppervlakte van ten hoogste 500 m²  woonhuizen met een bouwvolume van ten hoogste 550m³  overige woongelegenheden met een bouwvolume van ten hoogste 240 m³ Bestemming: de bestemming duidt de functie aan die door het plan juridisch vastgelegd wordt. De hoofdbestemming moet steeds gerealiseerd worden en dit voor ten minste de helft van de bruto-vloeroppervlakte (Hoofdbestemming moet steeds minstens 50% van de bvo innemen); Ondergeschikte bestemmingen zijn steeds ondergeschikt aan de hoofdbestemming. Alle toegelaten ondergeschikte bestemmingen samen mogen niet meer dan 50% van de bvo innemen. Wanneer ondergeschikte functies niet verenigbaar zijn met de hoofdfunctie kunnen zij niet gerealiseerd worden. Bindend sociaal objectief Het bindend sociaal objectief is de gemeentelijke omschrijving van het sociaal woonaanbod dat binnen de tijdshorizon van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ten minste moet worden verwezenlijkt. (Artikel 4.1.2 DGPB). Bijgebouw: bijgebouwen zijn vrijstaande constructies die niet aan het hoofdgebouw gekoppeld zijn. Bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder. Bouwblok: een aanéénschakeling van gebouwen in een open, halfopen en/of gesloten typologie; een bouwblok wordt begrensd door openbaar domein (straten of natuurlijke scheidingen). Bouwlijn: locatie waar de voorgevel van het hoofdgebouw ingeplant wordt. Bvo: zie Bruto-vloeroppervlakte Contextualiteit: in het plan opgevat als stedenbouwkundige aanpak die wil dat bouwvormen en detailleringen aansluiten bij de bestaande elementen in de omgeving of er op een creatieve

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 199/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Definitieve vaststelling

wijze mee corresponderen. Deze contextualiteit heeft een eigen tijds- en ruimtedimensie. Gemeenschapsvoorzieningen:

Historische bouwstijl:

Hoofdbestemming: Hoofdgebouw:

Kangoeroewoning:

Kleinhandel

Nokhoogte:

Onderhoudswerken:

dit zijn dienstverleningen met een openbaar karakter: het betreft ondermeer alle vormen van onderwijs (van kleuter, lager tot hoger, van dag tot avondonderwijs, …), cultuur en erediensten (museum, cultureel centrum, tentoonstellingsen congresruimten, bibliotheek, ...), overheidsdiensten (politie, administratie, opslag, bescherming, ...), verzorging (polyklinieken, materniteiten, ziekenhuizen en bijbehorende diensten, bejaardentehuizen, bungalows voor bejaarden, …), voorzieningen (recreatieve- en sportinfrastructuur, nutsvoorzieningen, ...). is een bouwstijl of architectuur die door het gebruik van materiaal, ornamenten en architecturale accenten uitdrukkelijk aansluit bij een bouwstijl die in het verleden kenmerkend was binnen een bepaalde periode of die kenmerkend is voor een bepaald volk. zie bestemming het hoofdgebouw is het gebouw dat zowel morfologisch, naar ligging en gebruik als het belangrijkste gebouw kan worden aangeduid. Dit is het gebouw dat de hoofdbestemming herbergt en zich aan de bouwlijn bevindt. aan elkaar gekoppelde, zelfstandige woningen of wooneenheden met een inpandige verbinding voor ouderen of mensen met een handicap en hun familie waarbij de familie mantelzorg verleent vanuit de (grotere) hoofdwoning. Beiden kunnen tegelijkertijd genieten van wederzijdse hulp. Kleinhandel is een economische functie die verwijst naar kleinhandelsbedrijvigheid of kleinhandelsactiviteiten. Kleinhandelsbedrijvigheid wordt beschouwd als ‘het wederverkopen van goederen aan verbruikers en kleine gebruikers, zonder dat deze goederen behandelingen te doen ondergaan dan die dewelke in de handel gebruikelijk zijn’. de hoogte van de nok van het dak, gemeten vanaf het maaiveld waar het gebouw op ingeplant staat. Indien het gebouw met een plat dak gerealiseerd wordt, is de nokhoogte hetzelfde als de kroonlijsthoogte. onderhouds- of instandhoudingwerken zijn werken die het gebruik van het gebouw voor de toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten materialen of onderdelen.

de verwijzing naar pand en perceel is gekoppeld aan de toestand zoals aangeduid op het kadasterplan dat de basis vormt van het bestemmingsplan. De voorschriften zijn gekoppeld aan de op plan aangeduide percelen. Perceel: een aaneengesloten al dan niet bebouwd stuk grond. Op het plan zijn de percelen aangeduid zoals weergegeven op het kadasterplan. Perceelsgrens: een grens van het (bouw)perceel. De op plan aangeduide perceelsgrenzen zijn deze van het kadasterplan dat de basis vormt van het bestemmingsplan. De perceelsgrenzen kunnen door middel van herverkavelingen steeds aangepast worden. Het plan: het bestemmingsplan van het plangebied. Rooilijn: deze lijn vormt de grens tussen de openbare weg en de aanpalende eigendommen hetzij overeenkomstig de actuele bezitstoestand, hetzij overeenkomstig hetgeen door de administratieve overheid is voorgeschreven voor de toekomst. Sociaal woonaanbod het aanbod aan sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels dat voldoet aan beide hiernavolgende voorwaarden: a) zij zijn volledig onderhevig aan de reglementering aangaande het sociale huurstelsel of de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode; b) zij worden bestemd tot hoofdverblijfplaats,respectievelijk tot oprichting van een woning die tot hoofdverblijfplaats zal worden bestemd. Verantwoord groenbeheer: Het beheer van groenelementen van diverse aard op een dusdanige wijze dat deze elementen een maximale bijdrage kunnen leveren aan de ecologische waarde van het gebied waarin zij zich bevinden. Verbouwingen: wanneer een bestaande constructie wordt aangepast, uitgebreid of gewijzigd (met uitzondering van onderhoudswerken) met het doel een aangepast, beter of ander functioneel gebruik of zicht te realiseren, valt dit onder de term verbouwingen. Verharding: behandelingen waarbij de bodem aangepast wordt aan een niet natuurlijk gebruik (weg, pad, terras, parking) en de waterdoorlaatbaarheid sterk beperkt wordt. Veelvuldig gebruikte verhardingen zijn betonklinkers, kasseien, beton, steenslag, asfalt en dolomiet. Pand en perceel:

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 200/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Definitieve vaststelling

vernieuwbouw of wederopbouw betreft de heropbouw van constructies na afbraak (dezelfde planbasis en opbouw). systeem van open grachten waarnaar hemelwater geleid wordt en daar langzaam in de bodem kan infiltreren. Wadi is een letterwoord dat staat voor: waterafvoer door infiltratie.

Vernieuwbouw: Wadi:

Woningen / woongelegenheid /wooneenheid: woon- of verblijfplaatsen van een of meerdere personen. Deze kunnen gevat zijn in eengezinswoningen, meergezinswoningen, appartementen, studio’s, kamerwoningen. Een wooneenheid heeft een minimumoppervlakte van 60 m². Zone: een op plan aangegeven vlak met éénzelfde bestemming. Zoneringsoppervlakte: grafisch gemeten oppervlakte van één zone.

Artikel 3. Artikel 4.

Algemene voorschriften

Bepalingen in verband met de bestemmingen

Artikel 7.

Overgangsbepaling Wanneer een bestaande bestemming strijdig is met het plan kunnen enkel onderhouds- en instandhoudingwerken toegelaten worden.

Artikel 5.

Overgangsbepaling voor behoorlijk vergunde gebouwen

Aan de behoorlijk vergunde gebouwen die volledig of gedeeltelijk niet beantwoorden aan de voorschriften van het voorliggende RUP kunnen enkel beperkte verbouwingen, onderhouds- en instandhoudingwerken toegelaten worden, zover de bestaande bestemming niet gewijzigd wordt. Onder beperkte verbouwingswerken worden de werken zonder tussenkomst van een architect verstaan en/of een beperkte uitbreiding van het bestaande volume van maximum 10% van de bestaande bebouwde oppervlakte. Bestemmingswijzigingen dienen altijd (ook binnen de bestaande volumes) in overeenstemming te zijn met de bepalingen van dit RUP.

Artikel 6.

de gevelopbouw (hoogte, materiaalgebruik en geleding), de dakvorm en -helling (hoogte, dakvensters, hoek, materialen), de uitsprongen en het materiaalgebruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd moeten worden. Dit contextuele inpassen duidt niet op het kopiëren van een bestaande typologie. Spaanse villa’s en niet contextgebonden woningbouw is verboden. Het onderzoek van de geslaagdheid van de contextuele inpassing wordt onder meer gebaseerd op: o de stedenbouwkundige inpassing van het voorgestelde project, o de ruimtelijke draagkracht, o de relatie tussen de oude en de nieuwe architectuur en het bestaande weefsel (kopiërend of vernieuwend, losstaand of anticiperend). De gebouwen worden uitgevoerd in duurzame materialen en in kleuren aangepast aan de omgeving. Compact bouwen dient nagestreefd te worden. De verhouding tussen het gebruikoppervlak (vloeroppervlak) en het verliesoppervlak (gevels en daken) dient zo gunstig mogelijk te zijn; Een kwalitatieve architectuur dient nagestreefd te worden. Verbouwingen gebeuren met respect voor de bestaande architecturale verschijningsvorm.

Bepalingen voor alle gebouwen in het plangebied

Elke verbouwing of nieuwbouw in het plangebied moet op een contextuele wijze ingepast worden ten aanzien van zijn omgeving. Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte,

Onbebouwde gronden

Onbebouwde gronden kunnen enkel afgegraven of aangevuld worden in functie van vergunde werkzaamheden die kaderen in de aanleg van het woonuitbreidingsgebied. Bomen en heesters mogen enkel verwijderd worden ter voorbereiding van dergelijke vergunde werkzaamheden of in het kader van een verantwoord groenbeheer. Reclame inrichtingen mogen niet op onbebouwde gronden geplaatst worden.

Artikel 8.

Bepalingen in verband met de architectuur

De architectuur van alle nieuwbouw zal waardig en eenvoudig, eigentijds en kwalitatief zijn. Er mogen geen historische bouwstijlen gebruikt worden. Iedere constructie of groepsconstructie dient op architecturaal vlak in harmonie te zijn met de bebouwde en onbebouwde directe omgeving en dient tevens op zichzelf een harmonisch geheel te vormen door onder meer een gepast gebruik van de aard en de kleur der materialen, het op elkaar afstemmen van vormgeving, volume en detaillering. De waardevolle elementen in het landschap mogen niet verstoord worden. Alle van buitenaf zichtbaar blijvende gevels zullen uitgevoerd worden in materialen die esthetisch verantwoord kunnen worden en aangepast zijn aan het kader van het gebouw of de omgeving. Alle gevels moeten als volwaardige gevels beschouwd en gerealiseerd worden.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 201/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Definitieve vaststelling

De architectuur dient zoveel mogelijk te voldoen aan de principes van duurzame, milieuvriendelijke energie.

Artikel 9. Bepalingen voor het behoud van waardevolle bomen en kleine landschapselementen Bomen en kleine landschapselementen (hagen, houtkanten, houtwallen,…) die beeldbepalend of structuurondersteunend zijn voor de omgeving zijn, genieten een bescherming als waardevolle boom of landschapselement. In het kader van een vergunningsaanvraag wordt bepaald of deze behouden of versterkt moeten worden of gecompenseerd kunnen worden. Vergunningsplichtige handelingen (omgevingswerken, graafwerken) in de omgeving van deze bomen of landschapselementen mogen het verder leven van deze bomen of beplantingen niet bedreigen of de aanwezige beeldkwaliteit beperken

effecten omvatten mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen". De watertoets geeft uitvoering aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de vergunningverlening. Overeenkomstig het Decreet Integraal Waterbeleid dienen overheden bij het verlenen van een vergunning telkens te onderzoeken of de betrokken activiteit een schadelijk effect op het watersysteem kan doen ontstaan dat vermijdbaar is. Gedetailleerde regels aan de hand waarvan wordt vastgesteld of handelingen of activiteiten een schadelijk effect veroorzaken, zijn nog niet ontwikkeld. De uitvoering van deze watertoets gebeurde dan ook op basis van de bestaande voorschriften en codes van goede praktijk.

Artikel 12. Bepalingen in verband met beplanting Artikel 10.

Bepalingen archeologisch onderzoek in relictzones

Bij grootschalige werken, die gelegen zijn in relictzones, met ingreep in de bodem dient archeologisch onderzoek te gebeuren. Voor werken die groter zijn dan 500 m² en die dieper gaan dan 1 meter dient steeds voorafgaand overleg gepleegd met archeologen van de afdeling Monumenten, Landschappen en Archeologie. Indien vereist moeten vanaf de planvorming de nodige middelen voorzien worden voor een archeologisch vooronderzoek, conform het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 en 28 februari 2003 (BS 15.09.1993, 08.06.1999 en 24.03.2003) én conform het Europees verdrag inzake bescherming van het archeologisch erfgoed (Verdrag van La Valetta, 16.01.1992) dat door België werd ondertekend op 30.01.2002

Artikel 11.

Watertoets

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Hierin wordt gesteld dat er geen schadelijk effect mag ontstaan of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd. Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die

Onder inheemse of streekeigen struiken of bomen worden de volgende soorten verstaan: ▪

Spaanse Aak of Veldesdoorn

Haagbeuk

Klimop

Rode Kornoelje

Wilde Liguster

Eénstijlige Meidoorn

Grove den

Brem

Ratelpopulier of Esp

Beuk

Sleedoorn

Hulst

Zomereik

Wintereik

Sporkehout of Vuilboom

Schietwilg

Schietwilg

Bittere Wilg

Kraakwilg

Amandelwilg

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 202/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi” ▪

Katwilg

Gewone Vlier

Wilde Lijsterbes

Zwarte Els

Winter- of Kleinbladige Linde

Ruwe Berk

Zomer- of Grootbladige Linde

Hazelaar

Gewone Esdoorn

Boswilg

Artikel 13.

Definitieve vaststelling

Inrichting groenzones

Bij versterking van kleine landschapselementen en van opgaande bomenrijen en houtkanten moet gebruik gemaakt worden van standplaatsgeschikte bomen en struiken .

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 203/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

2

Definitieve vaststelling

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE BESTEMMINGSZONES

Dit deel beschrijft de stedenbouwkundige voorschriften voor de verschillende bestemmingszones. Elke zone heeft een herkenbare bladschikking, ingedeeld in drie kolommen. In de eerste kolom wordt een inhoudelijke toelichting gegeven. In kolom twee zijn de essentiële inhoudelijke aspecten opgenomen die belangrijk zijn om het beoogde te realiseren. Deze twee kolommen hebben een toelichtende en richtinggevende functie. In de derde kolom worden de stedenbouwkundige voorschriften en dus het juridische en bindend aspect opgenomen.

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Essentiële aspecten

Kolom 3: Juridische afdwingbaarheid

Kolom 2: Noodzakelijke randvoorwaarden die zeker gerealiseerd moeten worden

Kolom 1: Gewenste ruimtelijke invulling

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 204/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Definitieve vaststelling

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Essentiële aspecten

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften

Artikel 14. Zone voor landelijk wonen

Bestemming

Algemene bepalingen met betrekking tot de bestemming Het gebied sluit aan bij de woonlinten van Kinrooi en de nieuwe geplande woonontwikkelingen. De (binnen)gebieden worden verkeersluw gehouden. Daarom zijn enkel weinig verkeersgenererende functies die ondergeschikt zijn aan de woonfunctie d.w.z. minder dan 50% van de vloeroppervlakte innemen en een bruto oppervlakte van maximaal 100m² toegestaan. Wonen, openbare groene en verharde ruimten en aan wonen verwante activiteiten zijn evenwaardig of nevengeschikt. Indien de ruimtelijke context en de bouwkavel het toelaten kan om sociale redenen een zogenaamde zorgwoning of kangoeroewoning toegestaan worden conform art 4.2.4. en art.4.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.. Dit moet ondubbelzinnig blijken uit de opbouw van de woning.  Wonen: woningen en de bijhorende uitrusting zoals tuinen, tuinhuisjes, garages.  Kantoren en diensten: kantoren en ruimtes voor de uitoefening van een vrij beroep of dienstenfunctie zoals een beroepsfunctie van een architect, advocaat, dierenarts, kapsalon,…enz.  Openbare en private nuts-en gemeenschapsvoozieningen zoals crèches, electriciteitscabines, bushaltes, parkeerplaatsen, ..  Openbare groene ruimten: speelpleinen, graspartijen, bermen groenvoorzieningen  Openbare verharde ruimten: straten, pleinen,…

Algemene bepalingen bebouwing

met

betrekking

tot

inrichting

Wonen vormt de hoofdbestemming. Complementaire activiteiten kunnen als ondergeschikte Hoofdbestemming is bestemming toegelaten worden en wanneer deze geen afbreuk doen aan de bestemming en wonen en beperkte functioneel met de ontwikkeling verbonden kunnen worden. Het betreft onder meer nevenfuncties kleinschalige gemeenschapsvoorzieningen en diensten. De ondergeschikte bestemming is enkel toegestaan mits eerdere of gelijktijdige realisatie van de hoofdbestemming. De onbebouwde delen van het gebied zijn bestemd voor privé-tuinen, openbare groene ruimten en toegangverlening ter ondersteuning van de woonfunctie en de eventuele ondergeschikte bestemming. Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:  Kantoren welke geen deel zijn van behoorlijk vergunde woningen;  Horeca en kleinhandelszaken;  Industriële productie en verwerking van goederen;  Bedrijvigheid met betrekking tot de bewerking en verwerking van grondstoffen;  Bedrijvigheid met betrekking tot op- en overslag en fysieke distributie;  Afvalverwerking en recyclage;  Activiteiten met een hoge emissie (geluid, afvalwater, luchtverontreiniging, ….). Dit gebied is aangeduid als gebiedscategorie ‘wonen’.

en

Activiteiten in het woongebied moeten beoordeeld worden op hun verenigbaarheid met hun omgeving wat schaal en ruimtelijke impact betreft (dit geldt dus voor alle toegelaten activiteiten, ook het wonen). De te beschouwen omgeving is afhankelijk van de voorgestelde ingreep. De

Algemene bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing -

Landelijk wonen Verenigbaar met de omgeving 15 woningen /ha tenzij anders vermeld op grafisch plan

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming kunnen vergund worden voor zover aan elke van de volgende bepalingen wordt voldaan: 1. Vergunningen kunnen enkel afgeleverd worden wanneer:  De aanleg van de niet-bebouwde verharde en niet-verharde ruimte en de aanleg van de voetwegen en fietspaden opgenomen zijn in het plan en gelijktijdig aangelegd worden;

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 205/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften

beoordeling van de verenigbaarheid zal in de praktijk sterk verschillen. Voor werken met een beperkte ruimtelijke impact of een beperkte schaal zal de beoordeling beknopt blijven. Grote werken of werken met bijvoorbeeld een grote mobiliteitsimpact, waaronder ook de parkeerplaatsen, zullen uitgebreider moeten worden beoordeeld. Met inpassing in de omgeving wordt bedoeld de inplanting, het reliëf en de bodemgesteldheid, het bouwvolume en het uiterlijk, ….van het project of gebouw. De beoordeling gebeurt door de vergunningverlener. Het aanvraagdossier moet dus afhankelijk van de beoogde ingreep de nodige elementen bevatten om de beoordeling mogelijk te maken. Er wordt gestreefd naar 15 wooneenheden per ha. Dit moet bekeken worden in grotere gehelen. De aanleg van de (semi) publieke ruimten is een integraal deel van de woonontwikkeling. De niet-bebouwde delen van de bouwvlakken worden ingericht als tuinen of (semi) publieke buitenruimten en moeten gelijktijdig met de woongebouwen gerealiseerd worden. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan een aantal criteria welke bepalend zijn voor de stedenbouwkundige kwaliteit van de omgeving. Morfologische criteria hebben betrekking op het volume en de vormgeving van de gebouwen. Alle voor het publiek toegankelijke gebieden worden publieke ruimten genoemd. Het gebruik en de inrichting van de verschillende publieke ruimten varieert echter sterk. De publieke ruimten moeten zowel door bewoners als door bezoekers als veilig ervaren worden. Bij het ontwerp van gebouwen en de openbare ruimte wordt daarom aandacht besteed aan ongewenst gedrag, overlast, overtredingen en mogelijke ongevallen. Zo verhoogt een sterke visuele relatie tussen de activiteiten in de gebouwen de openbare ruimte de betrokkenheid en de sociale controle. Andere belangrijke aspecten zijn: de overzichtelijkheid van de publieke ruimte met zichtlijnen en oriëntatiepunten; de attractiviteit van de omgeving welke sterk bepaald wordt door vormgeving, materiaalgebruik en verlichting; controle en toezicht bepaald door de betrokkenheid; het algemeen onderhoud,…

 

 

-

Twee bouwlagen is regel

2.      

-

Schakering in gevels en bebouwing opleggen Individuele toegangen

De verhardingen worden bij voorkeur gekenmerkt door soberheid, duurzaamheid en onderhouds-vriendelijkheid. Beplantingen en water zijn onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte. Het is wenselijk om een variatie aan beplantingen toe te passen, dit zowel in bomen, heesters, bodembedekkers. De plantkeuze moet duurzaam zijn. In deze omgeving duidt dit op weinig onderhoud vragend, bestand tegen zwerfvuil en betreding, sociaal veilig en gebruiksvriendelijk. De aanplantingen accentueren het onderscheid tussen de verschillende soorten van publieke ruimten: verblijfsruimte, parkeerruimten, fiets- en wandelwegen,….

3.

Het project duidelijk uiting geeft aan het integreren van verschillende duurzaamheidsprincipes Minimale dichtheid is 15 woningen /ha Verschillende functies op een geslaagde wijze verweven worden. De schaal en ruimtelijke impact betreft verenigbaar zijn met de omgeving. Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan: - de relatie met de in de omgeving aanwezige functies; - de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers; - de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid; - de relatie met de in de omgeving van het woongebied vastgelegde bestemmingen; - de bestaande of gewenste woondichtheid; - de inpassing in de omgeving. Bepalingen voor de nieuwe woongebouwen Het aantal bouwlagen voor woongebouwen is beperkt tot twee bouwlagen. Bijkomend kunnen ook in het dakvolume leefruimten welke deel zijn van een woning op de lagere bouwlaag voorzien worden; Elke woning moet individueel herkenbaar zijn door het aanbrengen van schakeringen in de gevelwand; De wachtgevel van halfopen en gesloten bebouwing moet op de perceelsgrens ingeplant worden; Elke woning moet rechtstreeks van op het openbaar domein bereikbaar zijn met een individuele toegang; Elke woning moet beschikken over een grondgebonden buitenruimte van minimum 100m², minimaal 10 meter diep of een terras van minimum 16m². Louter functionele constructies verbonden aan de woningen, moeten aan het oog onttrokken worden. Het betreft liftkokers, antennes, luchtverversers, … Zonnepanelen voor het opwekken van energie zijn vrijgesteld van deze bepaling. Zichtbare zijgevels op dakniveau worden uitgevoerd in materialen gelijkwaardig aan deze van de gevels

Bepalingen voor complementaire activiteiten: Tenminste 51% van de vloeroppervlakte van het pand wordt gebruikt als woning; De bewoner treedt op als gebruiker van de complementaire activiteit; De woonruimten en de ruimten voor complementaire activiteiten zijn fysiek met elkaar verbonden.  De complementaire activiteiten zijn beperkt tot het gelijkvloers.   

4. Bepalingen voor de perceelsgrootte: Het samenvoegen of verkavelen van percelen met doel nieuwe woningen te bouwen kan toegestaan worden wanneer dit kadert in de volgende maatvoering :  De perceelsbreedte bij halfopen bebouwing moet gevat worden in een marge van minimum 10 meter en maximum 15 meter;  De perceelsbreedte bij open bebouwing moet gevat worden in een marge van minimum 15 meter en maximum 20 meter;

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 206/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Water blijft zoveel mogelijk zichtbaar. De wijze waarop dit gebeurt, is afhankelijk van de aard van de publieke ruimte. In de verblijfsruimte is een formele integratie (kanaaltjes…) meer wenselijk, in de niet-verharde omgeving kunnen wadi’s en grachten het water zoveel mogelijk bufferen en in de bodem laten infiltreren. Om geen bijkomend afvoerdebiet te laten ontstaan door het omzetten van onverharde oppervlakte in verharde ondoordringbare oppervlakten moet bij elke bouwproject de nodige ruimte voorzien worden voor waterinfiltratie of waterberging. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is van toepassing. Voor openbare wegenis, daken en andere verharde oppervlakten die niet onder de modaliteiten van de gewestelijke verordening vallen zijn volgende maatregelen verplicht: o Aanleg van gescheiden stelsel voor nieuwe infrastructuren; o Hergebruik van hemelwater, indien dit onmogelijk is wordt er in eerste instantie de maximale infiltratie van hemelwater vooral afkomstig van daken beoogd afhankelijk van de infiltratiecapaciteit van de grond en in tweede instantie de eventuele infiltratie of buffering van hemelwater afkomstig van andere verharde oppervlakten.

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften 5. Bepalingen voor tuinen Vrijstaande constructies in de tuinen kunnen enkel toegestaan worden wanneer elk van de volgende bepalingen nageleefd wordt:  Dit bijgebouw mag niet in gebruik genomen worden als permanente woonst;  Vrijstaande constructies in deze tuinen moeten tenminste op 1 meter van de achterperceelsgrens ingeplant worden;  Deze constructies moeten steeds op minimum 2 meter van de zijdelingse perceelsgrens gebouwd worden. Van deze bepaling kan afgeweken worden mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aanpalende buur;  De bebouwing in de tuinzone beperkt wordt tot 10% van de tuinoppervlakte  De bouwhoogte van deze constructies is beperkt tot maximum 3 meter (kroonlijsthoogte);  De plaatsing van een open car-port is enkel mogelijk bij open bebouwing en dient 6 meter achter de voorgevellijn én in de zijtuinstrook te worden gesitueerd. De constructie is open van aard en heeft geen zijwanden;  Afsluitingen kunnen enkel aangebracht worden wanneer elk van de volgende bepalingen nageleefd wordt:  deze bestaan uit draad- of hekwerk;  zijn niet hoger zijn dan 2.00 meter;  zijn deel van een bredere erfscheiding waar ook levende groenelementen deel van zijn. 6. Bepalingen voor de autostaanplaatsen  Het aantal autostaanplaatsen bedraagt minimum 1,10 en maximum 1,50 parkeerplaats per gerealiseerde woning.  Alle parkeerterreinen zijn kleinschalig en moeten kwalitatief ingericht worden met aandacht voor groenvoorzieningen. 7.

Bepalingen voor ondergeschikte infrastructuur en constructies eigen aan de bestemming In de gehele zone kunnen ondergeschikte infrastructuur en constructies eigen aan de bestemming opgericht worden (omheiningen, verlichtingspalen, verdeelkasten,…) wanneer voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden:  De infrastructuur of constructies bestaan uit duurzame materialen;  De infrastructuur of constructies worden op een kwaliteitsvolle wijze gerealiseerd.  Het aanbrengen van publiciteit en/of reclamepanelen kan niet toegestaan worden.

Bepalingen in kader van het grond-en pandendecreet Dit voorschrift is gericht op een differentiatie van woningtypologieën en op het creëren van een aanbod dat beantwoordt aan de behoeften van diverse maatschappelijke groepen. Het legt op om een bepaald percentage″ sociaal wonen″ te creëren. Onder andere vanuit het proportionaliteitsbeginsel worden daarbij projecten vanaf een bepaalde omvang beoogd. Het voorschrift is een vertaling van de principes die zijn opgenomen in artikel 4.1.12 en 4.1.13 van het decreet betreffende het grond- en pandenbeleid (DGPB). Om die reden moeten de gehanteerde begrippen gelezen worden in de zin

-

Toepassing grond- en 8. pandenbeleid

Bepalingen in kader van het grond-en pandendecreet

Bijkomend aan het sociaal woonaanbod moet een percentage van bescheiden woningen Sociaal woonaanbod gerealiseerd worden. Dit percentage bescheiden woonaanbod bedraagt minimum dertig ten hoogste twintig % procent. voor openbaar bestuur en ten hoogste tien % Afwijken van het sociaal objectief (percentages sociaal en bescheiden woonaanbod procent particulier kan enkel en alleen na het verkrijgen van een goedgekeurd bindend advies van Wonen

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 207/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

die het DGPB daaraan geeft. De gemeente Kinrooi wijkt af van de percentages voorzien in het grond-en pandendecreet. Hiervan kan afgeweken worden enkel en alleen na het verkrijgen van een goedgekeurd bindend advies van Wonen Vlaanderen.

Vlaanderen. 9. Fasering deelplan 1 Kessenich In fase 1 kunnen er 29 wooneenheden gerealiseerd worden, de ontwikkeling van fase 2 van dit woongebied kan starten ten vroegste na 2012. deelplan 4 Molenbeersel in fase 1 kunnen er 23 woonheden gerealiseerd worden, de ontwikkeling van faze 2 van dit woongebied kan starten ten vroegste na 2012.

Sociaal woonaanbod De gemeente Kinrooi vermindert de percentages naar respectievelijk a) hetzij ten minste twintig % voor gronden die in eigendom zijn van Vlaamse besturen of Vlaamse semipublieke rechtspersonen; b) hetzij ten minste tien % voor gronden die in eigendom zijn van overige natuurlijke of rechtspersonen Bescheiden woonaanbod Conform artikel 4.2.4, §2, van het decreet Grond- en Pandenbeleid moeten bestemmingsplannen die normen voor het sociaal woonaanbod vaststellen, eveneens normen voor het bescheiden woonaanbod vaststellen. Het percentage bescheiden woonaanbod is gelijk aan dertig procent, verminderd met het vastgestelde percentage sociaal woonaanbod. Artikel 4.2.6, §3, van het decreet Grond- en Pandenbeleid stelt dat bij de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening van het bescheiden gedeelte van een bouw- of verkavelingsproject dat onderworpen is aan een norm bescheiden woonaanbod, te allen tijde wordt uitgegaan van volgende woningdichtheden: _ ten minste 35 en ten hoogste 100 woningen per hectare, in stedelijke gebieden; _ ten minste 25 en ten hoogste 35 woningen per hectare, in het buitengebied. Omdat de realisatie van een bescheiden woonaanbod niet ten koste mag gaan van een kwalitatief openbaar domein, worden de woningdichtheden, vermeld in artikel 4.2.6, §3, van het decreet Grond- en Pandenbeleid, berekend zonder rekening te houden met de oppervlakte bestemd voor het openbaar domein.

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften

Bescheiden woonaanbod gelijk aan dertig procent

Bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit

Bepalingen met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit Elke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag met betrekking tot nieuwbouw moet verantwoord worden met een inrichtingsplan. Dit plan duidt aan hoe de nieuwbouw ruimtelijk geïntegreerd wordt en welke ruimtelijke en functionele relaties bestaan. Dit plan duidt tevens aan hoe het ontwerp ingepast wordt in de gewenste kwalitatieve inrichting van het gebied zoals opgenomen in de visie, randvoorwaarden, afwegingscriteria en de gehanteerde referentiebeelden uit de toelichtingsnota en hoe duurzaamheids- principes geïmplementeerd worden. Het inrichtingsplan hanteert schetsen en tekeningen om het voorkomen en de inrichting van de omgeving duidelijk weer te geven.

-opstellen inrichtingsplan als basis voor stedenbouwkundige vergunning Inrichtingsstudie als afwegingskader

Elk nieuwbouwproject in het plangebied moet op een contextuele wijze ingepast worden in het straatbeeld en zijn omgeving. Dit houdt in dat de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw (hoogte, materiaalgebruik en geleding), de dakvorm en -helling (hoogte, dakvensters, hoek, materialen), de uitsprongen en het materiaalgebruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd moeten worden. Dit contextuele inpassen duidt niet op het kopiëren van een bestaande typologie. 1. Opmaak inrichtingsstudie Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor de ontwikkeling van het plangebied van deelplan 1, deelplan 2 en deelplan 4 moeten vergezeld zijn van een samenhangende inrichtingsstudie die een voorstel bevat voor verdere ordening van het gebied op basis van

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 208/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Het inrichtingsplan fungeert als methodologisch instrument dat moet aantonen dat de doelstellingen van het ruimtelijk beleid gehaald worden door:  de ruimtelijke context aan te duiden waarin het project gerealiseerd wordt;  de doelstellingen en concepten van het initiatief aan te reiken;  het project naar gebruik en voorkomen te beschrijven;  de opbouw, functies, toegankelijkheid, geleding, relaties, materiaalkeuzen, en andere te verantwoorden;  de effecten en de kwaliteitsverhoging die ontstaan door de uitvoering van het project te beschrijven;  alle noodzakelijke elementen voor het afwegen en beoordelen van de aanvraag aan te reiken.

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften de vooropgestelde stedenbouwkundige principes. De inrichtingsstudie ondersteunt het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning voor nieuwbouw of verkavelingsvergunning en wordt als dusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van deze aanvragen. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften. Bij elke nieuwe vergunningsaanvraag kan het dossier hetzij een bestaande inrichtingsstudie bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie. Daarbij moet alleszins rekening worden gehouden met de reeds gerealiseerde elementen binnen het gebied. Het onderzoek van de geslaagdheid van een kwalitatieve woonontwikkeling en de contextuele inpassing wordt onder meer gebaseerd op:  de stedenbouwkundige inpassing van het project in de omgeving;  de geformuleerde stedenbouwkundige principes;  de relatie tussen de oude en de nieuwe architectuur en het bestaande weefsel (kopiërend of vernieuwend, losstaand of anticiperend).

Inrichtingstudies worden beoordeeld op:  De stedenbouwkundige inpassing van het project waarop de aanvraag betrekking heeft. Het betreft de inplanting van de gebouwen, groene ruimten, parkeervoorzieningen, bouwstijlen, bouwhoogten, gevelkenmerken, bouwmaterialen,…;  De contextuele inpassing in de morfologie van het straatbeeld. Het betreft onder meer de gevelhoogte, de gevelkenmerken, het aantal traveeën, de kroonlijsthoogte, de gebruikte bouwmaterialen, dakvorm en dakhelling, …;  De effecten van het project voor de omgeving. Deze afweging kan enkel gemaakt worden wanneer duidelijk beschreven wordt van welke functies in het project gepland zijn en hoe deze zich verhouden met bestaande functies;  De architecturale kwaliteit van het pand of project. Deze afweging kan enkel gemaakt worden wanneer de gevelopbouw en gebruikte gevelmaterialen duidelijk beschreven worden met nadruk op duurzaamheid en beheer;  De relatie tussen morfologie, architectuur en functie van het gebouw. Deze afweging kan enkel gemaakt worden wanneer gedetailleerd beschreven wordt welke functies in welke delen van het gebouw gepland zijn en wat de relatie is tussen deze functies onderling en tussen deze functies en het openbaar domein zijn;  De mate van waarin de stedenbouwkundige kwaliteit verhoogd wordt door het project. Deze afweging kan enkel gemaakt worden wanneer gedetailleerd beschreven wordt op welke wijze het project bestaande functies en relaties respecteert en de gewenste ontwikkeling versterkt Het inrichtingsplan besteedt op een gedetailleerde wijze aandacht aan de relatie tussen de gebouwen en de Dorpsstraat en de historische kern van Kessenich.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 209/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Specifieke bepalingen bebouwing bepalingen

met

betrekking

tot

Definitieve vaststelling

inrichting

en

Specifieke bepalingen met bepalingen

inrichting

en

bebouwing

Deelplan 1 Kessenich

Deelplan 1 Kessenich Zo wordt de gesloten bebouwing aan de zijde van de kern voortgezet in de toepassing van eerder gesloten bebouwing aan de kernzijde. In het westen is halfopen en open bebouwing gewenst. De kroonlijsthoogte blijft beperkt tot 7 meter. De bouwdiepte van de eerste bouwlaag is bij voorkeur maximaal 17,00 m, mits het garanderen van de noodzakelijke private buitenruimte en de tweede tweede bouwlaag is de maximale bouwdiepte bij voorkeur 12,00 m diepte inclusief terrassen, gemeten vanaf de voorbouwlijn. Andere nieuwe woonvormen blijven mogelijk die van deze bouwdiepten afwijken.

klein schalige uitsprongen

Ma x. 13,00 m

betrekking tot

max. 1,0 0 m

max. 0,50 m

Deelgebed 1 zone A De maximum toegelaten bouwhoogte, het maximum bebouwingspercentage, het maximum gesloten halfopen verhardingspercentage, het minimum bebouwingspercentage en het minimum bebouwing begroeningspercentage zijn aangeduid op plan. De maxima mogen niet overschreden Deelgebed 1 zone B halfopen en open worden. De minima moeten gerealiseerd worden. bebouwing Maximaal 2 bouwlagen met een hellend dak of 2 bouwlagen met een beperkte derde laag 2 bouwlagen (in geval van plat dak) zijn toegestaan. Met een beperkte derde bouwlaag wordt een volwaardige bouwlaag bedoeld die zowel ten aanzien van de voor-als achtergevel 2,00 m minder diep is. Het hoofdvolume moet worden opgericht binnen de hieronder beschreven enveloppe:  De dakrandhoogte bedraagt maximaal 7 m vanaf de voorbouwlijn bij hellend dak en 10.50 bij plat dak. Hierna is de bouwhoogte beperkt tot 4,00 m.  De vloeroppervlakte van de derde bouwlaag bedraagt maximaal 65% van de vloeroppervlakte van de tweede bouwlaag. Uitbouwen buiten de enveloppe zijn, indien ze kleinschalig zijn, in functie van architecturale accenten, uitsprongen , dakkapellen, vensters, dakterrassen en/of harmonieuze opbouw van het volume vergunbaar vanaf de tweede bouwlaag met een maximum van 0,50 m. (Half)ondergrondse parkings zijn toegestaan. Overbouwde toegangen naar achtergelegen zones zijn mogelijk indien zij niet breder zijn dan 3,00 m. en op voorwarde dat de voorgevel minstens 6,00 m bedraagt.

Max. 7,00 m Max. 4 ,00 m

Op het grafisch plan is de juiste ligging van de zichtlijn aangeduid. Op deze locatie dienen de zichtlijnen naar de hoeve en de kerk opengehouden worden.

Max. 12,00 m Max. 17,00 m

M

woonzone type bebouwing

Max. 10,50 m

kleinschalige uitsprongen

max. 65%

max. 0,50 m

Deelplan 4 Molenbeersel

Max. 3,50 m

Max. 12,00 m Max. 17,00 m

De maximum toegelaten bouwhoogte, het maximum bebouwingspercentage, het maximum verhardingspercentage, het minimum bebouwingspercentage en het minimum begroeningspercentage zijn aangeduid op plan. De maxima mogen niet overschreden worden. De minima moeten gerealiseerd worden.

Min 10,00 m

Maximaal 2 bouwlagen met een hellend dak of 2 bouwlagen met een beperkte derde laag

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 210/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Definitieve vaststelling

-

Deelplan 4 Molenbeersel Uitgangspunten

-

Inrichting van verkeersluwe en waar nodig verkeersvrije inrichting van straten en pleinen 30 km/uur zone

-

Voldoende en veilige rustpunten (pleinen, banken, enz.) en ruimte en voldoende en veilige speelruimte

-

Zongerichte oriëntatie van de kavels Gegroepeerde voorzieningen (parkings, autowasplaats,...)

voor

gemotoriseerd

Halfopen en open (in geval van plat dak) zijn toegestaan. Met een beperkte derde bouwlaag wordt een bebouwing volwaardige bouwlaag bedoeld binnen het gabarit van een helend dak 45° dakhelling. 2 bouwlagen Het hoofdvolume moet worden opgericht binnen de hieronder beschreven enveloppe: Geen ondergrondse  De dakrandhoogte bedraagt maximaal 6 m vanaf de voorbouwlijn. Hierna is de constructies bouwhoogte beperkt tot 3,50 m.  Uitbouwen buiten de enveloppe zijn, indien ze kleinschalig zijn, in functie van architecturale accenten, uitsprongen , dakkapellen, vensters, dakterrassen en/of harmonieuze opbouw van het volume vergunbaar vanaf de tweede bouwlaag met een maximum van 0,50 m. Ondergrondse constructies zijn niet toegestaan.

vervoer

Ecologisch bouwen is verplicht. Van belang zijn: Oriëntatie van de leefruimtes op het zuid-zuidwesten. Gebruik van bouwmateriaal dat bestaat uit (quasi) onuitputtelijke natuurlijke basisgrondstoffen, zonder of met zo weinig mogelijk chemische toevoegstoffen, zonder zware milieubelasting en zonder schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid. Meestal aanvaardbaar: minerale materialen. Natuurlijke grondstoffen zijn plantaardige, dierlijke en/of minerale grondstoffen. Synthetische (petrochemische) grondstoffen vallen hierbuiten. Gebruik van regenwater voor een aantal toepassingen (tuin, vloeren poetsen, toilet, was-machine...). Overtollig regenwater waar mogelijk laten insijpelen in de grond rondom de woning, afvoeren naar de gracht, een vijver enz. Er dient maximaal rekening gehouden te worden met het bestaande grachten-en poelensysteem

-

Voldoende groene ruimtes (evenwichtige verdeling tussen privé en openbaar groen) met streekeigen begroening, ecologisch groenbeheer indien mogelijk open water in de wijk) De bouwdiepte van de eerste bouwlaag is bij voorkeur maximaal 17,00 m, mits het garanderen van de noodzakelijke private buitenruimte en de tweede tweede bouwlaag is de maximale bouwdiepte bij voorkeur 12,00 m diepte inclusief terrassen, gemeten vanaf de voorbouwlijn. Andere nieuwe woonvormen blijven mogelijk die van deze bouwdiepten afwijken.

kleinschalige uitsprongen

max. 0.,50 m

max. 0,50 m Max. 6,00 m

Max. 3,00 m

Max. 12,00 m Max. 17,00 m

Min 10,00 m

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 211/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

kleinschalige uitsprongen Max. 10 m

Definitieve vaststelling

binnen gabarit dakhelling 45°

max. 0,50 m

Max. 3,50 m

Max. 12,00 m Max. 17,00 m

Bepalingen met betrekking tot het beheer

Min

10,00

Bij de keuze van materialen voor de aanleg van deze ruimte wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van een goed beheer en onderhoud. Belangrijke aandachtspunten zijn: een lange levensduur, een mooie uitstraling en een veilige omgeving. Een beheersbaar (semi) openbaar gebied is een van de voorwaarden voor een aantrekkelijk woongebied. Groenvoorzieningen langs het openbaar domein worden beheerd door één beheerder. De verlichting van de publieke ruimten wordt opgevat met oog op het beperken van het energiegebruik (duurzaamheidsprincipes) en de voorkomen van lichthinder.

Veilige ruimten aanleggen Inrichting richten op het beperken van het beheer Ruimte voor integraal waterbeheer Eén beheerder voor groenvoorzieningen langs het openbaar domein

Bepalingen met betrekking tot het beheer De ruimte moet ingericht en beheerd worden met oog op het creëren van een zo hoog mogelijke sociale veiligheid en een zo hoog mogelijke beeld-, belevings-, en verblijfskwaliteit. De inrichting en aanleg van de publieke verblijfsruimten en parkeerterreinen moeten gericht zijn op een beperkt onderhoud, een lange levensduur, een blijvende mooie uitstraling en een veilige omgeving. Deze ruimten moeten voorzien worden met beplantingen, watervoorzieningen en straatmeubilair. Al het water van daken moet opgevangen worden in hemelwaterputten welke verbonden worden met wadi’s of infiltratiebekkens. De groenvoorzieningen langs wegen en paden worden beheerd door één beheerder.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 212/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 15.

Zone voor tuinen

Bestemming

Bepalingen met betrekking tot bestemming -

bestemmen als tuinzone

Deze zone sluit aan bij de woonlinten van Kinrooi, Molenbeersel en de nieuwe geplande woonontwikkelingen. Het betreft vooral de tuinen van deze woningen gelegen langs de woonlinten.. Deze zone wordt dan ook bestemd als tuinzone.

Deze zone is bestemd voor het aanleggen en inrichten van private tuinen.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing

De kwaliteit van de tuin hangt af van het aandeel groen dat erin aanwezig is. Dit aandeel moet dus het grootste zijn binnen de totale zone om het typische groene karakter dat bij de woning hoort te waarborgen. Verder is het in deze zone toegelaten om een bijgebouw op te richten voor bijvoorbeeld berging van voertuigen, onderhoudsmateriaal, fietsen, tuingereedschap, … . Deze constructie moet dan wel beperkt worden in oppervlakte en bouwhoogte en er moet voor gezorgd worden dat de inplanting weinig tot geen last bezorgt aan de buren (inplanting op een zekere afstand van de perceelsgrenzen).

Dit gebied is aangeduid als gebiedscategorie ‘wonen’

Grotendeels groenelementen.

Minstens 80% van de oppervlakte van deze zone dient met groenelementen te worden ingericht.

1. Bepalingen voor tuinen Maximum één bijgebouw Vrijstaande constructies in de tuinen kunnen enkel toegestaan worden wanneer elk van de met beperkte volgende bepalingen nageleefd wordt: oppervlakte.  Dit bijgebouw mag niet in gebruik genomen worden als permanente woonst;  Een bijgebouw kan enkel gerealiseerd worden gelijktijdig met of na de realisatie van het hoofdgebouw  Vrijstaande constructies in deze tuinen moeten tenminste op 1 meter van de achterperceelgrens ingeplant worden;  de plaatsing van een open car-port is enkel mogelijk bij open bebouwing en dient 6 meter achter de voorgevellijn én in de zijtuinstrook te worden gesitueerd. De constructie is open van aard en heft geen zijwanden;  De bebouwing in de tuinzone beperkt wordt tot 10% van de tuinoppervlakte  De bouwhoogte van deze constructies is beperkt tot maximum 3 meter (kroonlijsthoogte);  Deze constructies moeten steeds op minimum 2 meter van de zijdelingse perceelsgrens gebouwd worden. Van deze bepaling kan afgeweken worden mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aanpalende buur;  Afsluitingen kunnen enkel aangebracht worden wanneer elk van de volgende bepalingen nageleefd wordt:  deze bestaan uit draad- of hekwerk;  zijn niet hoger zijn dan 2.00 meter;  zijn deel zijn van een bredere erfscheiding waar ook levende groenelementen deel van zijn.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 213/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften

Artikel 16. Zone voor gemeenschapsvoorzieningen

Bestemming

Algemene bepalingen met betrekking tot de bestemming Dit gebied is aangeduid voor de ontwikkeling van een gemeenschapvoorzieningencluster. Het gebied is bijzonder goed gesitueerd om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het centrum van Kessenich verder ondersteunen en te stimuleren. De gewenste ruimtelijke ontwikkeling beoogt het creëren van diverse functies zoals scholen met speelzones, diensten zoals een polyvalente (fanfare)zaal, sporthal en parkeren. De bestaande gemeenschapsvoorzieningen kunnen behouden blijven, verbouwd worden of wijzigen. De aanleg van nieuwe publieke ruimten en van waardevolle groenstructuren moet in het plan ogenomen worden. De ontsluiting van de cluster gebeurt via het Molenwegske en niet meer via de Meierstraat. Hier wordt enkel een LV verbinding voorzien. De gewenste ontwikkeling wordt gekenmerkt door: Een duidelijk ontsluiting van de cluster via het Molenwegske; de site vormt de schakel tussen de historische dorpskern van Kessenich en de nieuwe verkavelingen ten westen van de Meierstraat Omwille van de centrale ligging en de nood aan ruimte wordt gepleit voor een ontwikkeling met een compacte bouw en vrij hoge densiteit; Het verweven van andere functies: De zone sluit aan bij het nieuw te ontwikkelen woongebied van Kessenich.

-

-

-

Dit gebied is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen en woningen of wooneenheden die, gerelateerd zijn aan de gemeenschapsvoorziening. Gebied gemeenschaps- De onbebouwde delen van het gebied zijn bestemd voor toegangsverlening en kwaliteitsvolle en voor nieuwe gemeenschappelijke publieke ruimte ter ondersteuning van de gemeenschapsvoorzieningen. dorpskernontwikkelingen Verschillende activiteiten Volgende activiteiten zijn niet toegelaten: toelaten  Industriële productie en verwerking van goederen;  Bedrijvigheid met betrekking tot de bewerking en verwerking van grondstoffen; Storende activiteiten niet  Bedrijvigheid met betrekking tot op- en overslag en fysieke distributie; toelaten  Afvalverwerking en recyclage;  Activiteiten met een hoge emissie (geluid, afvalwater, luchtverontreiniging, ….). Dit gebied is aangeduid als gebiedscategorie ‘gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen’.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing Een goede inrichting van het gebied moet bijdragen tot de versterking van de relaties tussen het historische centrum en het recentere Kessenich. Een netwerk van trage wegen voor voetgangers en fietsers verbinden de twee delen en dit hoofdzakelijk in oost westrichting. Groenstructuren zijn mede het bindend element. De inrichting van het openbaar domein voor de sporthal en de fanfarezaal wordt aantrekkelijker gemaakt en ingericht als ontmoetings- en verblijfsruimte. Dit is mogelijk door de aanleg van de publieke ruimte met

-

Duurzaamheid implementeren Parkeerbehoefte opvangen

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming kunnen vergund worden voor zover aan elke van de volgende bepalingen wordt voldaan: -

-

De aanleg van de niet-bebouwde verharde en niet-verharde ruimte en de aanleg van de voetwegen en fietspaden opgenomen zijn in het plan en gelijktijdig aangelegd worden; Het project duidelijk uiting geeft aan de integreren van verschillende duurzaamheidsprincipes;

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 214/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

kleinschalig materiaal en de aankleding met groenelementen zoals een hoogstammige boom en parkmeubilair. Een goede inrichting kan tevens de relatie versterken tussen het noordelijk en het zuidelijk deel.

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften -

-

-

Bepalingen met betrekking tot het beheer

Bepalingen met betrekking tot het beheer De mogelijke inrichting wordt gericht op een lange levensduur, een mooie uitstraling en een veilige omgeving. Een beheersbaar (semi) openbaar gebied is een van de voorwaarden voor een aantrekkelijke omgeving. De verhardingen worden bij voorkeur gekenmerkt door soberheid, duurzaamheid en onderhouds-vriendelijkheid. Beplantingen en water zijn onderdeel van de inrichting van het gebied. Bij het ontwerp van gebouwen en de niet-bebouwde ruimte wordt tevens aandacht besteed aan ongewenst gedrag, overlast, overtredingen en mogelijke ongevallen. Zo verhoogt een sterke visuele relatie tussen de activiteiten in de gebouwen de openbare ruimte de betrokkenheid en de sociale controle. Andere belangrijke aspecten zijn: de overzichtelijkheid van de publieke ruimte met zichtlijnen en oriëntatiepunten; de attractiviteit van de omgeving welke bepaald wordt door vormgeving en, materiaalgebruik; controle en toezicht bepaald door de betrokkenheid; het algemeen onderhoud,…. De plantkeuze moet duurzaam zijn. In deze omgeving duidt dit op weinig onderhoud vragend, bestand tegen zwerfvuil en betreding, sociaal veilig en gebruiksvriendelijk. Om geen bijkomend afvoerdebiet te laten ontstaan door het omzetten van onverharde oppervlakte in verharde ondoordringbare oppervlakten moet bij elke bouwproject de nodige ruimte voorzien worden voor waterinfiltratie of waterberging. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is van toepassing. Voor openbare wegenis, daken en andere verharde oppervlakten die niet onder de modaliteiten van de gewestelijke verordening vallen zijn volgende maatregelen verplicht:  Aanleg van gescheiden stelsel voor nieuwe infrastructuren; Hergebruik van hemelwater, indien dit onmogelijk is wordt er in eerste instantie de maximale infiltratie van hemelwater vooral afkomstig van daken beoogd afhankelijk van de infiltratiecapaciteit van de grond en in tweede

De op plan aangeduide maximum bebouwingspercentages, maximum verhardingspercentages en maximum bouwhoogten niet overschreden worden en de minimum begroeningspercentages gerealiseerd worden; De parkeerbehoefte op het eigen terrein opgevangen wordt; de nieuwbouw en parkeervoorzieningen op een zodanige manier ingeplant dient te worden zodat ze geen hinder voor omwonenden opleveren. De afstand tot de perceelsgrens is minimaal gelijk aan de hoogte van de gebouwen Verschillende functies op een geslaagde wijze verweven worden. Het behoud van de erfgoedwaarde van het op het grafisch plan aangeduide bouwkundig erfgoed is met inbegrip van constructies in relatie tot hun omgeving, prioritair.

Inrichting richten op een De ruimte moet ingericht en beheerd wordt met oog op het creëren van een zo hoog hoge kwaliteit mogelijke beeld-, belevings-, en verblijfskwaliteit. Ruimte voor waterbeheer

De inrichting en aanleg van de publieke verblijfsruimten en functionele terreinen moet gericht integraal zijn op een beperkt onderhoud, een lange levensduur, een blijvende mooie uitstraling en een veilige omgeving.

Veilige ruimten aanleggen

Inrichting richten op het beperken van het beheer

Deze ruimten moeten voorzien worden met beplantingen, watervoorzieningen en straatmeubilair. Al het water van daken moet opgevangen worden in hemelwaterputten welke verbonden worden met wadi’s of infiltratiebekkens.

Ruimte voor integraal waterbeheer

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 215/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften

instantie de eventuele infiltratie of buffering van hemelwater afkomstig van andere verharde oppervlakten

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 216/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten Artikel 17.

Algemene bepalingen met betrekking tot de bestemming Bouwvrij agrarisch gebied is een gebied dat een belangrijke functie heeft voor de landbouw op zich en bijgevolg zoveel mogelijk bouwvrij moet behouden blijven. Natuurbehoud, landschapszorg en recreatief medegebruik zijn ondergeschikte functies in het agrarisch gebied. Ondergeschikt betekent ‘van betrekkelijk minder grote betekenis’.

Bestemming - Zuiver landbouwgebruik - Geen bebouwing constructies

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten, met uitzondering van het noch oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. Dit gebied is aangeduid als gebiedscategorie ‘landbouw’.

Bepalingen met betrekking tot inrichting

Bepalingen met betrekking tot inrichting De volgende constructies geplaatst voor beroepslandbouw zijn evenwel toegelaten. Ze worden niet als gebouwen en gelijkaardige constructies beschouwd: schuilhokken,plastictunnels, constructies voor oogstbescherming en constructies voor kleinschalige energieopwekking die tijdelijk geplaatst worden of gemakkelijk verplaatsbaar zijn (bv kleinschalige zonnepanelen om bv een waterpomp te laten werken in een weide of om stroom op te wekken voor schrikdraad) … Serres daarentegen behoren tot de niet toegelaten gebouwen en vergelijkbare constructies. Bebossing in agrarisch gebied is vergunningsplichtig op grond van artikel 35 van het Veldwetboek. Vergunningsaanvragen voor permanente bebossing moeten met de nodige omzichtigheid beoordeeld worden aangezien met dit ruimtelijk uitvoeringsplan het gebied bestemd wordt voor de landbouw. Dit geldt in mindere mate voor tijdelijke bebossing

Zone voor bouwvrij agrarisch gebied

-

-

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de bestemming zijn toegelaten. herstel van de natuur is toegelaten

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de bestemming zijn toegelaten. Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten: het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op het al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer; het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen; de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 217/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften

Artikel 18. Zone voor dagrecreatie

Bestemming

Algemene bepalingen met betrekking tot de bestemming Voorbeelden van recreatie zijn: een zwembad, voetbalveld voor niet- professioneel gebruik, speelruimten en voorzieningen voor activiteiten voor jeugdwerking, tennisvelden, plas voor waterrecreatie, manege, terreinen voor lawaaierige sporten, een voetbalstadion. .

behoud sportvelden en ruimte voor jeugdwerking

Het gebied is bestemd voor dagrecreatie. De bestemming is gericht op het behoud van de voetbalvelden met tribune en de speelzones in relatie tot de jeugdlokalen. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de bestemming, zijn toegelaten, onverminderd de bepalingen over de zone in overdruk voor bebouwing en halfverharde parkeerplaatsen. Volgende werken, handelingen en wijzigingen zijn eveneens toegelaten: de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden; het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande openbare wegen en nutsleidingen voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid. Dit gebied is aangeduid als gebiedscategorie ‘recreatie’.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing De terreinen in deze zone worden ingericht als sport- en spelterreinen voor recreatieve en sportieve doeleinden in open lucht. Aangezien de gebouwen niet overal in het gebied toegelaten zijn, wordt er een bepaling opgenomen (in overdruk) voor een zone waar gebouwen en parkeerplaatsen toegelaten zijn.

Inrichting sporten spelterreinen. Bebouwing enkel in daartoe aangeduide zones.

Verhardingen zijn alleen toegelaten als onderdeel van de uitrusting van een sport- of speelterrein of als paden. Op die manier wordt het hoofdzakelijk groene, landschappelijke karakter van de site gewaarborgd. Parkeerplaatsen kunnen enkel gerealiseerd worden binnen de daartoe aangeduide zones

Beperkte verhardingen. Geen parkeerplaatsen.

In deze zone mogen geen gebouwen, constructies of parkeerplaatsen opgericht of gerealiseerd worden, behalve in de daartoe aangeduide zones volgens art 19 Zone voor bebouwing en halfverharde parkeerplaatsen (overdruk). Nieuwe gebouwen kunnen enkel vergund worden wanneer deze gevat worden in het op plan aangeduide bouwvlakken. De niet-bebouwde delen van het bouwvlak alsook de aangrenzende publieke ruimte en parkeerruimten moeten eveneens deel zijn van de vergunningsaanvraag en het bouwinitiatief. Vergunningen kunnen enkel afgeleverd worden wanneer de inrichting en aanleg van de belendende publieke verblijfsruimte en parkeerterreinen opgenomen is in het bouwplan. De hoogte van nieuwe gebouwen in de bouwvlakken moeten aan de zijde van de ontsluiting steeds gevat worden in een marge van 6 tot 9 meter. De publieke toegangen van gebouwen in de diverse bouwvlakken moeten voorzien worden

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 218/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

volgens artikel 10 Zone voor bebouwing en halfverharde parkeerplaatsen (overdruk). Indien de behoefte ertoe bestaat, moet het eveneens mogelijk blijven dat er verlichting kan worden voorzien zodat ook ’s avonds gebruik kan gemaakt worden van de infrastructuren. In de huidige situatie is het reeds zo dat de bestaande gebouwen bij elkaar gelegen zijn (tafeltennis en chirolokalen). In de nieuwe situatie wordt de bestaande chirolokalen uitgebreid met een vrijstaande bebouwing ten zuiden van de huidige locatie (in de richting van de Keyersmolen). De verschillende sport- en recreatie-infrastructuren worden zodanig aangelegd dat ze toch elk een afzonderlijke eenheid in het geheel vormen. Op die manier wordt voorkomen dat er conflicten ontstaan tussen bepaalde ruimtegebruiken. De scheiding tussen de verschillende activiteiten onderling dient te gebeuren door inheemse, streekeigen groenelementen zodat een integratie in de landschappelijke structuur bevorderd wordt en de inkleding van de voorzieningen bijdraagt tot een verhoogde beeldkwaliteit van de site. Er mag enkel gebruik gemaakt worden van groenelementen om de verschillende delen van elkaar te scheiden en om een scheiding te vormen tussen het woongebied en de sport- en spelterreinen; draadafsluitingen en dergelijke kunnen hiervoor niet toegelaten worden. Het betreft immers een gemeentelijk recreatiegebied dat toegankelijk én uitnodigend moet zijn voor haar bezoekers. Als het volledige terrein zou afgesloten worden met een draad of hekwerk, druist dat in tegen het principe van toegankelijkheid. Enkel waar het noodzakelijk is voor de effectieve sportinfrastructuur zoals de draadafsluiting van het wedstrijdveld van de voetbal, … is het mogelijk om een afsluiting te voorzien in andere materialen dan enkel groenaanplantingen. De afsluitingen dienen naar materiaalgebruik toe zoveel mogelijk een landschappelijk karakter te hebben. Indien het niet om een hoge afsluiting gaat, moet deze langs de buitenzijde wel een groen karakter hebben, dit wil zeggen dat er aan de buitenzijde ervan een haag of andere groenelementen geplaatst moeten worden. De bestaande waardevolle groenelementen die op de terreinen aanwezig zijn, moeten dus zoveel mogelijk behouden en versterkt worden om zo een betere landschappelijke integratie te verkrijgen. Nieuwe beplantingen zijn inheems en streekeigen zodat ze steeds passen binnen de omgeving van de recreatieterreinen. Aangezien een aantal van deze verenigingen gesponsord worden, is het niet ondenkbaar dat deze sponsors hun gegevens op reclamepanelen willen plaatsen rond de sportterreinen. Het is dan ook niet haalbaar om alle reclame te verbieden binnen deze zone. Wel kunnen er een aantal beperkingen opgelegd worden over de plaatsing van deze reclame. Uiteraard moet het mogelijk blijven om bijvoorbeeld langs het wedstrijdveld van de voetbal reclamepanelen te voorzien. Deze panelen zouden dan echter slechts tot op

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften aan de zijde van de publieke verblijfsruimte. De gevels gericht op de publieksgebonden verblijfsruimte moeten een sterke ruimtelijke relatie met deze ruimte aangaan. De gevels aan de zijde van de openbare weg moet opgevat worden als kwalitatieve wervende oppervlakte die de functies in de gebouwen beklemtoond. Een beperkt deel van deze gevelwand moet voorzien worden met ramen. Reclamepanelen aan de zijde voor de publieksgebonden verblijfsruimten zijn geïntegreerd in de gevelwand en worden beperkt tot één per functie. Het aanbrengen van publiciteit op daken en boven de kroonlijst en op daken is niet toegestaan.

Verlichting. Scheiding activiteiten groenstructuren.

van Louter functionele constructies moeten aan het oog onttrokken worden. Het betreft liftkokers, d.m.v. antennes, luchtverversers, … . Zonnepanelen voor het opwekken van energie zijn vrijgesteld van deze bepaling. Zichtbare zijgevels op dakniveau worden uitgevoerd in materialen gelijkwaardig aan deze van de gevels. Laad- en loskaaien moeten verborgen worden achter poorten welke op een architecturale wijze in de gevelwand geïntegreerd worden. Geen afsluitingen tussen verschillende delen - Alle parkeerterreinen moeten kwalitatief ingericht worden met aandacht voor enkel groenelementen. groenvoorzieningen en randinfrastructuur. De parkeerterreinen gericht op een weinig intensief gebruik moeten informeel aangelegd worden met relatief hoog aandeel van Geen afscheiding van onverharde groene gebieden en waterbuffering. deze zone met aangrenzende zones. In de gehele zone kunnen buiten de op plan aangeduide bouwvlakken ondergeschikte Afsluitingen enkel het infrastructuur en constructies eigen aan de bestemming opgericht worden (omheiningen, noodzakelijke voor de verlichtingspalen, schuilhokken, …) wanneer voldaan wordt aan elk van de volgende effectieve sporten voorwaarden: spelinfrastructuur.  De infrastructuur of constructies bestaan uit duurzame materialen;  De infrastructuur of constructies worden en op een kwaliteitsvolle wijze gerealiseerd.  Verhardingen zijn enkel toegelaten als onderdeel van de uitrusting van een sportof speelterrein of als paden.  Verlichtingsmasten zijn toegelaten. Zij hebben een maximum hoogte van 20.00 m. Verlichtingsarmaturen zullen naar kleur, vorm en dimensioneren afgestemd worden op de naastliggende functies. Er zal bij de straatverlichting gelet worden op een neerwaartse lichtverdeling. Losstaande reclamevoorzieningen en reclamevoorzieningen op constructies zijn niet toegelaten

Voor de indeling van de volledige zone, voor de scheiding van de verschillende delen van elkaar én voor het omheinen van het volledige gebied voor dagrecreatie mag enkel gebruik gemaakt worden van inheemse, streekeigen beplantingen. Het gebruik van andere materialen is enkel toegelaten in functie van de noodzakelijke afsluitingen die integraal deel uitmaken van de sport- en spelinfrastructuur zelf. Indien het gaat om lage draadafsluitingen van minder dan 1.50m, moet het beeld langs de buitenzijde van het terrein bepaald worden door een haag of ander streekeigen, inheemse beplanting. Losstaande reclamevoorzieningen en reclamevoorzieningen op constructies zijn niet toegelaten. Losstaande informatieborden en informatieborden op constructies zijn wel

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 219/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

een bepaalde hoogte van het maaiveld mogen komen zodat ze wel goed zichtbaar zijn aan het terrein zelf, maar niet het beeld van het omliggend landschap (omgeving Keyersmolen) verstoren. Verder moet het ook mogelijk zijn om de gebouwen zoals een kantine, de kleedkamers, de sporthal, … van reclamepanelen te voorzien, alsook de overdekte tribunes. Niet-overdekte tribunes en andere bouwkundige constructies zoals bijvoorbeeld een scorebord, mogen niet van reclame voorzien worden om te vermijden dat de reclame het beeld van het volledige recreatiegebied zou gaan bepalen.

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften toegelaten. Reclamevoorzieningen worden enkel toegelaten: rond de openluchtterreinen voor sport en recreatie tot op een maximum hoogte van 1.20 m boven het maaiveld; op een overdekte tribune onder de kroonlijst; op gebouwen onder de kroonlijst.

Geen buitenopslag

Binnen deze zone is het stapelen van materialen en afval in open lucht verboden.

Om de beeldkwaliteit te versterken, is het belangrijk dat er geen storende elementen binnen het gebied voor dagrecreatie voorkomen. Daarom moeten de verenigingen ervoor zorgen dat materialen en afval gestockeerd kunnen worden in overdekte en afgesloten constructies.

Bepalingen met betrekking tot het beheer

Bepalingen met betrekking tot het beheer De bestaande haagstructuren zijn landschappelijk waardevol en dienen maximaal behouden te blijven. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is het noodzakelijk dat deze beheerd worden door één beheerder

Een duurzaam beheer Behoud groenstructuur Eén beheerder

De groenelementen moeten onderhouden worden opeen wijze dat een duurzaam behoud verzekerd wordt. Het beheer van de niet-bebouwde en niet-verharde delen het plangebied moet opgesteld worden door de gebiedsbeheerder die verantwoordelijk is voor het gehele terrein.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 220/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 19.

Algemene bepalingen Binnen het gebied voor dagrecreatie is het niet de bedoeling dat er overal willekeurig bebouwing en verharde parkeerplaatsen kunnen opgericht worden. Op het grafisch plan worden enkele zones aangeduid waarbinnen het wel mogelijk is om gebouwen en/of halfverharde parkeerplaatsen aan te leggen. Met de aanduiding in overdruk wordt aangegeven waar gebouwen en halfverharde parkeerplaatsen toegelaten zijn. Deze bepaling wordt alleen opgenomen als het belangrijk is dat die gebouwen en verhardingen niet overal in het gebied toegelaten zijn.

Bestemming Bebouwing en parkeerplaatsen.

Bouwinitiatieven moeten gekenmerkt worden door een intensief ruimtegebruik. Nieuwe gebouwen zullen daarom zoveel mogelijk geclusterd worden aan of nabij de bestaande bebouwing. Harde infrastructuren worden bovendien ook zoveel mogelijk bij deze bebouwingsstructuren geclusterd. -

Deze zone is aangeduid voor het oprichten van gebouwen en verharde, waterdoorlatende parkeerplaatsen met een vloeroppervlakte van meer dan 25.00 m² in functie van de exploitatie van het gebied voor dagrecreatie.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing Elke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag met betrekking tot nieuwbouw moet verantwoord worden met een inrichtingsplan. Dit plan duidt aan hoe de nieuwbouw ruimtelijk geïntegreerd wordt en welke ruimtelijke en functionele relaties bestaan. Dit plan duidt tevens aan hoe het ontwerp ingepast wordt in de gewenste kwalitatieve inrichting van het gebied zoals opgenomen in de visie, randvoorwaarden, afwegingscriteria en de gehanteerde referentiebeelden uit de toelichtingsnota en hoe duurzaamheids- principes geïmplementeerd worden. Het inrichtingsplan hanteert schetsen en tekeningen om het voorkomen en de inrichting van de omgeving duidelijk weer te geven. Elke bebouwing zal geïntegreerd moeten worden in het landschap van haagstructuren en in de omgeving van de beschermde molen en woonlinten zodat de ruimtelijke impact van de bebouwing beperkt blijft.

Zone voor bebouwing en halfverharde parkeerplaatsen (overdruk)

opstellen inrichtingsplan

Inrichtingsstudie als afwegingskader

De ruimtelijke, landschapsecologische en milieuhygiënische impact van de gebouwen en constructies op de omgeving wordt geminimaliseerd. Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor de ontwikkeling van het plangebied moeten vergezeld zijn van een samenhangende inrichtingsstudie die een voorstel bevat voor ordening van het plangebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning. voor nieuwbouw en wordt als dusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van deze aanvragen. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften. Dit document duidt aan op welke wijze de zone ontwikkeld kan worden en hoe deze invulling kadert in de gewenste ontwikkeling in het gehele plangebied met oog op het de fasering, de ontsluiting, de gewenste bouwdichtheid en de architecturale kwaliteit.

clustering bebouwing en harde infrastructuren Landschappelijke integratie – beperkte ruimtelijke impact.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming kunnen vergund worden voor zover aan elke van de volgende bepalingen wordt voldaan:  Het project duidelijk uiting geeft aan het integreren van verschillende duurzaamheidsprincipes;

Maart 2011

pag. 221/234

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Hieronder volgt een opsomming van de verschillende bebouwbare zones met hun respectievelijke invulling en verdere een beschrijving van deze zones. 1. 2. 3.

Een eerste zone is deze waar de bestaande jeugdlokalen van de chiro reeds gevestigd zijn. De tafeltennisclub is hier eveneens gelegen; een tweede zone is de bestaande parkeerzone aansluitend bij de tuinen van de woningen van de Truyenstraat; een derde zone is deze van de voetbalvelden met kantine, de kleedkamers en de overdekte tribune voor de voetbal gelegen zijn.

3. Voetbal De gebouwen van de voetbal omvatten een overdekte tribune, kleedkamers, kantine, … . Het betreft hier voornamelijk de bestendiging van de bestaande bebouwing.

de materialen voor de parkeervoorzieningen dienen uitgevoerd te worden in een waterdoorlatend materiaal;  De op plan aangeduide maximum bebouwingspercentages, maximum verhardingspercentages en maximum bouwhoogten niet overschreden worden en de minimum begroeningspercentages gerealiseerd worden;  de gevels gericht op de publieksgebonden ruimten een sterke ruimtelijke relatie met deze ruimte aangaan;  louter functionele constructies verbonden aan de gebouwen worden aan het oog onttrokken (liftkokers, antennes, luchtverversers, …) Zonnepanelen voor het opwekken van energie zijn vrijgesteld van deze bepaling;  zichtbare zijgevels uitgevoerd moeten worden uitgevoerd in materialen gelijkwaardig aan deze van de bestaande gevels;  de ondergeschikte infrastructuur en constructies eigen aan de bestemming kunnen worden opgericht (omheiningen, verlichtingspalen, verdeelkasten,…) wanneer voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden. Deze infrastructuur of constructies moeten bestaan uit duurzame materialen en deze moeten op een kwaliteitsvolle wijze in het project voorzien worden;  de gegroepeerde parkeerterreinen moeten kwalitatief ingericht worden met aandacht voor groenvoorzieningen. 

halfverharde parking ter hoogte van de voetbalterreinen

1.Jeugdlokalen De lokalen van de jeugdverenigingen kunnen uiteraard ook voor andere recreatieve of sportactiviteiten gebruikt worden. Hun ligging, aansluitend aan het woongebied maakt dat zij qua vormgeving sterk kunnen aansluiten op de bebouwingstypologie in het woongebied. Dat wil zeggen dat zij met twee bouwlagen en een zadeldak kunnen bouwen waarbij de bouwhoogte ongeveer dezelfde is als deze van de aansluitende gebouwen 2. Parking Voor wat betreft de aanleg van parkings kan gesteld worden dat er een grote parking kan aangelegd worden die voorziet in de parkeerbehoefte van het volledige recreatiegebied bij normale activiteiten (dus geen wedstrijden). De parking wordt vorm gegeven als een groene parking met hoogstammig groen en uitgevoerd in een halfverharding of als een groene parking in grasraten.

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften

Maximum kroonlijsthoogte naargelang type sporten recreatieve activiteit. Dakvorm is vrij. Oppervlaktenorm gebouwen

Binnen het grafisch plan wordt geen onderscheid aangeduid tussen de verschillende zones, de voorschriften laten wel duidelijk blijken wat de maximum bouwhoogte is voor de verschillende (types van) bebouwing en wat de dakvorm is.

Bepalingen voor zone jeugdlokalen De omvang van de gebouwen noodzakelijk voor de directe beoefening van de sport- en spelactiviteiten wordt bepaald door de technische voorschriften hieromtrent. De dakvorm is plat. Buitenopslag is niet toegelaten. Bepalingen voor zone voor parking De zone wordt bestemd in functie van het creëren van een visuele buffering, geluidsafscherming en landschappelijke inpassing in combinatie met de aanleg van parkeerplaatsen en een fietsenstalling. Er zullen steeds een minimum aan hoogstambomen ingepast worden. Er zal steeds minstens één boom per 4 parkeervakken aangeplant worden. Bepalingen voor zone voor voetbal De kroonlijsthoogte is maximum 9.00 m voor een tribune en maximum 6.00 m voor de overige gebouwen. De dakvorm is plat. Buitenopslag is niet toegelaten.

Aangezien de oppervlakte van de gebouwen sterk afhankelijk is van de aard van de activiteit die erin gehuisvest zal worden en het hier bovenal een multifunctioneel recreatiegebied betreft, waarbij de verschillende gebouwen ook naargelang de behoefte moeten kunnen gebruikt worden, is het niet aangewezen om vaste oppervlakten op te leggen per gebouw. De oppervlakte van de gebouwen zal bij realisatie ervan moeten voldoen aan de geldende technische voorschriften en eventueel specifieke afmetingen van specifieke sportvoorzieningen.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 222/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften

Essentiële aspecten

Artikel 20. Parkgebied met cultuurhistorische waarde

Bestemming

Algemene bepalingen met betrekking tot de bestemming De windmolen, genaamd de Keyersmolen, is momenteel in gebruik als expositieruimte. Het complex omvat een witgeschilderde, bakstenen molen gebouwd op een talud. De molen is een zeer herkenbaar punt in het landschap en dient als zodanig behouden te blijven . De bestemming van het gewestplan wordt verder bestendigd en vergroot. Om het behoud te garanderen en geen leegstand of verval te kennen zijn diverse bestemming mogelijk gaande van wonen tot gemeenschapsvoorzieningen

-

Zone bestemmen in Deze zone omvat de bestaande en vergunde Keyersmolen en bijgebouwen. De bestemming functie van historische is gericht op het behoud van de erfgoedwaarde en de eenheid van de aanwezige gebouwen waarde in relatie tot zijn en constructies in relatie tot hun omgeving. omgeving.

In de gebouwen kunnen volgende bestemmingen toegelaten worden: -

wonen, private en openbare diensten, vrije beroepen, hotel, restaurant, brasserie, kunstateliers, expositieruimten en seminarieruimten, handel, gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen,

Deze bestemmingen mogen in geen geval de draagkracht van het cultuur-historisch waardevolle gebouw en zijn omgeving in het gedrang brengen. Dit gebied is aangeduid als gebiedscategorie ‘’groengebied”.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing In functie van het beschermd dorpsgezicht en het beschermd monument de Keyersmolen in relatie tot de ligging van de site in open gebied, is fundamentele uitbreiding van de bebouwingsstructuur niet wenselijk. Het beleid wordt hier specifiek gericht op het behoud en het in stand houden van het dorpsgezicht. Enkel beperkte uitbreidingen in functie van optimalisatie van de interne structuur, het verbeteren van de toegankelijkheid alsook verbetering van de cultuurhistorische waarde, zijn vergunbaar. De waardevolle elementen waaraan de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en constructies hun waarde te danken hebben, dienen behouden te blijven. Daarbij staan deze vormelijke elementen niet op zich, maar dient

-

Enkel in stand houden, verbouwen en herbouwen bestaande gebouwen en constructies een maximum volumewijziging van 20 %.

Opmaak

van

In het gebied zijn alle stedenbouwkundige werken, wijzigingen en handelingen verboden, ongeacht of er een stedenbouwkundige vergunning vereist is, met uitzondering van het in stand houden, het verbouwen en herbouwen van de bestaande gebouwen en constructies, waarbij een eventuele volumewijziging ten aanzien van het bestaand volume niet meer bedraagt dan 20%. Hierbij is het bestaand volume het opmetingsplan van de bestaande toestand dat ingediend wordt bij de inrichtingsnota die, bij de eerste vergunningsaanvraag na goedkeuring van dit RUP, informatief bij het vergunningendossier gevoegd wordt.

Voor elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning dient ter verduidelijking en informatief een inrichtingsnota bij het dossier te worden gevoegd, of kan een voorafgaandelijk worden gevoegd bij de aanvraag tot het bekomen van een

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 223/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening elk gebouw als onderdeel van één site (ensemblewaarde) bekeken te worden. Om een stedenbouwkundige vergunning te kunnen beoordelen in het algemeen en specifiek betreffende de historische context en de ruimtelijke en landschappelijke inpassing, dient informatief bij elke aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning deze waarde aangetoond te worden in een inrichtingsnota, waarin zowel de huidige toestand als de gewenste en/of noodzakelijke ingrepen en de effecten hiervan op het geheel worden geduid.

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten inrichtingsnota.

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundig attest. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning. en wordt als dusdanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van deze aanvragen. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het licht van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften. Dit document duidt aan op welke wijze de zone ontwikkeld kan worden en hoe deze invulling kadert in de gewenste ontwikkeling in het gehele plangebied met oog op het de fasering, de ontsluiting, de gewenste bouwdichtheid en de architecturale kwaliteit. Concreet moet de inrichtingsstudie, in aanvulling op de beschrijvende informatie voor het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning of een stedenbouwkundig attest klaarheid geven in: ▪ de opmeting van de bestaande toestand, met een analyse van de aanwezige bestemmingen en activiteiten, de verschijningsvorm, bouwkundige geschiedenis en inventaris (o.a. elementen die bijdragen tot de cultuurhistorische waarde), opmeting en inplanting van gebouwen, bouwvolumes met hoogte, diepte, materiaalgebruik, omgevende open ruimten en relaties; ▪ het geplande project, met een duidelijke voorstelling van de verschijningsvorm en een omschrijving en kwantificering van de bestemmingen; ▪ een onderzoek inzake behoud van de cultuurhistorisch waardevolle elementen en inzake de noodzakelijke ingrepen voor de draagkracht, stabiliteit, brandveiligheid en beveiliging van het gebouw; een onderzoek naar het effect van dergelijke ingrepen op de directe omgeving ven de gebouwen en een toelichting bij de mate van reversibiliteit van dergelijke ingrepen; ▪ de mate waarin de eenheid van het complex en zijn omgeving bewaard blijft; ▪ een evaluatie van de effecten die het project op de omgeving zal hebben, van de kwaliteitsverhoging die het project voor de omgeving zal meebrengen en van de ingrepen die voorzien worden om negatieve effecten op de omgeving te milderen; deze evaluaties hebben betrekking op de natuurlijke en functionele draagkracht van de plaats en van de omgeving (verkeersaantrekking, verschuiving van activiteiten, milieulasten,...); ▪ de harmonie met de omgeving qua volume, gevelcompositie en materiaalgebruik. De inrichtingsnota bestaat uit: ▪ inventaris en opmetingsplannen; ▪ een bouwhistorische nota; ▪ een cultuurhistorische waardering; ▪ een beschrijving van het geplande project; ▪ een verantwoordingsnota; ▪ parkeerstudie; ▪ omgevingsplan . Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming kunnen vergund worden voor zover aan elke van de volgende bepalingen wordt voldaan:

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 224/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

In functie van een kwaliteitsvolle en esthetische vormgeving moeten er beperkingen aan reclamevoorzieningen en publiciteit opgelegd worden. Gezien de speciale status van de molen als beschermd monument, is het niet gewenst dat hier reclame- en publiciteitsvoorzieningen op de gevels of de daken bevestigd worden of dat deze op de onbebouwde delen van het perceel ingeplant worden. Gezien de functies die toegelaten zijn in de molen (vrije beroepen, hotel, restaurant, brasserie, handel, kunstateliers, …) moet het wel mogelijk zijn dat deze functies een uithangbord mogen bevestigen aan de gevel of oprichten in de onbebouwde ruimte om hun aanwezigheid aan te geven. Een uithangbord beperkt zich meestal tot de naam van de zaak en de functie (bijvoorbeeld “Brasserie De Molen”) en is geen reclame voor een bepaald merk.

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften Het project duidelijk uiting geeft aan het integreren van verschillende duurzaamheidsprincipes en het behoud van de erfgoedwaarden; de materialen voor de parkeervoorzieningen dienen uitgevoerd te worden in een waterdoorlatend materiaal; De op plan aangeduide maximum bebouwingspercentages, maximum verhardingspercentages en de minimum begroeningspercentages gerealiseerd worden; de ondergeschikte infrastructuur en constructies eigen aan de bestemming kunnen worden opgericht (omheiningen, verlichtingspalen, verdeelkasten,…) wanneer voldaan wordt aan elk van de volgende voorwaarden. Deze infrastructuur of constructies moeten bestaan uit duurzame materialen en deze moeten op een kwaliteitsvolle wijze in het project voorzien worden; de gegroepeerde parkeerterreinen moeten kwalitatief ingericht worden met aandacht voor groenvoorzieningen; alle vormen van publiciteit zijn verboden; uithangborden zijn enkel toegelaten met een maximum oppervlakte van 0.25 m².

   

  

Bepalingen met betrekking tot het beheer

Bepalingen met betrekking tot het beheer

Het is wenselijk dat een voorkooprecht wordt ingesteld waardoor een - recht van voorkoop. overheid of een instelling van openbaar nut deze terreinen verwerven kan. In uitvoering van artikel 63 van het decreet wordt de volgorde voor de - een duurzaam beheer toepassing van het voorkooprecht vastgesteld als volgt: - één beheerder Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is het noodzakelijk dat deze beheerd worden door één beheerder

In uitvoering van artikel 2.4.1. in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt de volgorde voor de toepassing van het voorkooprecht vastgesteld als volgt 1. 2.

de gemeente Kinrooi, Vlaamse Overheid,.

De groenelementen moeten onderhouden worden opeen wijze dat een duurzaam behoud verzekerd wordt. Het beheer van de niet-bebouwde en niet-verharde delen het plangebied moet opgesteld worden door de gebiedsbeheerder die verantwoordelijk is voor het gehele terrein.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 225/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften

Artikel 21. Buffer Algemene bepalingen met betrekking tot de bestemming Deze zone is aangeduid om een fysieke scheiding te creëren op een landschappelijke manier tussen de woonzones en de aanliggende nietcomplementaire functies. De buffer heeft als doel een overgang te vormen tussen het bedrijventerrein en de aanpalende bestemmingen. Bosbouw en landschapsontwikkeling en waterbeheersing als ondergeschikte functies moeten mogelijk zijn voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreden wordt.

Bestemming Aanleg van een permanente buffer.

Dit gebied is bestemd voor de aanleg en het beheer van een permanente buffer. Bosbouw, landschapsontwikkeling, erosiebestrijdingsmaatregelen en waterbeheersing zijn mogelijk als ondergeschikte functies. Waterbeheersingswerken zijn enkel toegelaten in deelplan 4. Dit gebied is aangeduid als gebiedscategorie ‘’groengebied”.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing Een 10.00 m brede bufferzone wordt ingericht tussen het groepswoningbouwproject en het woongebied. De bufferzone deelplan 1 wordt ingericht met een dichte groenmassa die storende geluids- en visuele hinder ten aanzien van de omgeving tot een minimum reduceert. Een grachtensysteem kan tevens voorzien worden in de buffer. Om de schermfunctie ten volle te kunnen vervullen, moet de beplanting een dichte structuur hebben. De groenbuffer dient permanent te zijn en gelaagd.  Het herstel, de heraanleg of het verplaatsen van bestaande openbare wegenis en bestaande leidingen moet mogelijk zijn voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreden wordt. De buffer moet aangelegd te zijn alvorens men over zal gaan tot de verkoop van de loten. Naar beeldvorming toe is het belangrijk dat de buffer uiterlijk één geheel vormt. Daarom mogen er geen afscheidingen geplaatst worden op de verschillende perceelsdelen van de buffer.

De breedte van de buffer is af te lezen op het grafisch plan. Aanleg van een groene bufferzone bestemd als overgangsgebied tussen gebieden die door Breedte buffer 10.00 m hun bestemming niet te verenigen zijn. De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke inpassing en afstand. t.a.v. woongebied. De buffer bestaat voor 100% uit streekeigen, waardevolle en opgaande struiken en hoogstammige bomen met het oog op het bufferen van de woonactiviteiten opzichte van de Dichte structuur, aanliggende functies. De beplanting moet continu doorgetrokken over de volledige permanent en gelaagd. oppervlakte van het gebied. Geen bebouwing Binnen deze zone mogen geen nieuwe gebouwen opgericht worden en worden de bestaande gesloopt.. De beplantingen en open water dienen ten laatste één jaar na het toelaten. voltooien van de ruwbouw van de aanliggende Artikel 14 zone voor landelijk wonen aangelegd te zijn. Deelplan 4 De buffer voorzien in deelplan 4 dient uitgevoerd te worden met aandacht voor de waterbeheersing (open grachten). De buffer is gedeeltelijk open zodoende dat de woningen een zichtrelatie krijgen met het achterliggende natuurgebied

Bepalingen met betrekking tot het beheer

Bepalingen met betrekking tot het beheer

Om een uniform uitzicht te bekomen, wordt de groenbuffer gerealiseerd door - recht van voorkoop. de gemeente. Om ervoor te zorgen dat de buffer zijn functie in de gewenste vorm kan vervullen, wordt het beheer door de gemeente gedaan of uitbesteed - een duurzaam beheer aan een representatieve vereniging. Het beheer moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de principes - één beheerder van duurzaam en ecologisch beheer.

In uitvoering van artikel 2.4.1. in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt de volgorde voor de toepassing van het voorkooprecht vastgesteld als volgt 1. 2.

de gemeente Kinrooi, Vlaamse Overheid,.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 226/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften De groenelementen moeten onderhouden worden opeen wijze dat een duurzaam behoud verzekerd wordt. Het beheer van de niet-bebouwde en niet-verharde delen het plangebied moet opgesteld worden door de gebiedsbeheerder die verantwoordelijk is voor het gehele terrein.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 227/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften

Essentiële aspecten

Artikel 22. Ecologisch waardevol agrarisch gebied

Bestemming

Algemene bepalingen met betrekking tot de bestemming .Het gebied wordt tevens beschouwd als een natuurverwevingsgebied in de zin van het decreet Natuurbehoud en maakt in die zin deel uit van het Integraal Verwevend en Ondersteunend Netwerk (IVON). Verweving houdt in dat een duurzame instandhouding van de aanwezige natuurwaarden gegarandeerd wordt en dat elke functie behouden kan worden zonder andere functies te verdringen of door andere functies verdrongen te worden. Alle bepalingen van het decreet Natuurbehoud betreffende natuurverwevingsgebieden zijn van toepassing in dit gebied. Dat houdt o.a. in dat behoudens in de groengebieden en bosgebieden en de met een van deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen die van kracht zijn in de ruimtelijke ordening, naast de maatregelen in het decreet natuurbehoud vermeld in hoofdstuk IV, afdeling 4, hoofdstuk V, en hoofdstuk VI, er ten aanzien van de eigenaars en grondgebruikers slechts stimulerende maatregelen kunnen worden genomen en dit ter bevordering van: - een natuurgerichte bosbouw en ecologisch verantwoorde bebossing, in overeenstemming met de bepalingen van het Bosdecreet; - de bescherming en het beheer van de vegetatie van kleine landschapselementen, de fauna en de flora; - het behoud van een voor de natuur gunstige waterhuishouding, en het tegengaan van het risico van verdroging, en van aantasting van reliëf en bodem zonder dat dit disproportionele gevolgen heeft voor de overige functies; - het behoud of het herstel van voor de natuur gunstige structuurkenmerken van de waterlopen; - de totstandkoming van een verenigbaar recreatief medegebruik

landbouw Instandhouding natuurwaarden

In dit gebied zijn landbouw activiteiten evenwaardig aan de zorg en het beheer van het en landschap en natuurbehoud. De landschapswaarden kunnen zowel betrekking hebben op het historisch gegroeid landschap als op de nieuw te ontwikkelen delen van het landschap. Binnen dit gebied is recreatief medegebruik een ondergeschikte functie. Deze functie kan gerealiseerd worden voor zover de hoofdfuncties natuur en beveiliging van de vallei van de Witbeek tegen ongewenste overstromingen niet in gedrang worden gebracht. Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten, met uitzondering van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. De uitvoering is gekoppeld aan het behoud en het creëren van ecologische waarden, landschapswaarden en het beperkt toegankelijk maken van het gebied voor niet gemotoriseerd verkeer. Dit gebied is aangeduid als gebiedscategorie ‘landbouw.

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing

Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen –zijn

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 228/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening -

-

-

-

-

Het aanbrengen van infrastructuren voor het beheer van het gebied als natuurgebied en overstromingsgebied moet mogelijk zijn. Alle werken, handelingen, functiewijzigingen, inrichtingen en voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor het instandhouden, het beschermen het herstellen en het ontwikkelen van natuur en landschapswaarden moet mogelijk zijn; Kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk maken, natuureducatie en recreatief medegebruik moet mogelijk zijn voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreden wordt; De aanleg van onverharde of verharde waterdoorlatende paden voor niet gemotoriseerd recreatief verkeer (wandelen, fietsen, paardrijden, …) moet mogelijk zijn, voor zover de ruimtelijkecologische draagkracht van het gebied niet overschreden wordt; Het herstel, de heraanleg of het verplaatsen van bestaande openbare wegenis en bestaande leidingen moet mogelijk zijn voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet overschreden wordt zonder verkleining van de sectiedoorgang van de waterloop; Werken en handelingen in functie van het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden moet mogelijk zijn voor zover de hoofdfunctie natuur niet in het gedrang wordt gebracht;

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten -

-

-

-

In voorkomend geval is een vastgesteld natuurrichtplan –zoals bedoeld door het decreet Natuurbehoud- bepalend voor de inrichting en het beheer van het gebied. Voor werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen en functiewijzigingen die nodig zijn voor het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast worden de stroomgebiedbeheersplannen en bekkenbeheersplannen als afwegingselement gehanteerd bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen voor bovenvermelde werken, handelingen, voorzieningen en wijzigingen.

Geen bebouwing of verhardingen voor gemotoriseerd verkeer toelaten Enkel activiteiten voor de inrichting en het beheer van de natuur toelaten Maatregelen en activiteiten voor de inrichting om wateroverlast te voorkomen behoud en versterking van KLE’s

Opmaak natuurrichtplan

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften vergunbaar: werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu en van de landschapswaarden; werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die nodig zijn voor het beheersen van periodieke overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke overstromingsgebieden voor zover deze worden uitgevoerd volgens de technieken van natuurtechnische milieubouw en passen binnen een integraal waterbeheer; werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen in functie van de ontwikkeling van een gecontroleerd overstromingsgebied ter beveiliging van de Witbeekvallei tegen ongewenste overstromingen buiten het gebied; het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk maken van het overstromingsgebied voor publiek; het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op natuureducatie of recreatief medegebruik; het aanleggen, inrichten of uitrusten van paden voor recreatief verkeer. Paden moeten worden aangelegd in waterdoorlatende verharding en zijn een halfverharding; het herstellen of heraanleggen van bestaande openbare als private wegenis en nutsleidingen. Bestaande wegenis en nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dit noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid. De sectiedoorgang van de waterloop mag door deze ingrepen/maatregelen niet worden verkleind. De genoemde werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen en zijn slechts toegelaten voor zover de uitvoering ervan geen betekenisvolle aantasting kan veroorzaken van de natuurlijke kenmerken van het gebied of van de speciale beschermingszone te beschouwen gebieden zoals bedoeld in het decreet natuurbehoud. Binnen deze zone mogen geen afsluitingen geplaatst worden.

Bepalingen met betrekking tot het beheer

Beheer

De landschapselementen worden beheerd op basis van een daartoe - Een duurzaam beheer gericht op het lange termijn opgesteld natuurricht- en beheersplan. behoud - Behoud garanderen

De landschapselementen moeten onderhouden en beheerd worden op een wijze dat een duurzaam behoud verzekerd wordt.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 229/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften

Artikel 23. Te behouden en versterken waardevolle beplanting (indicatieve aanduiding)

Algemene bepalingen Deze markering duidt belangrijke en waardevolle kleine landschapselementen aan die behouden en versterkt moeten worden.

Bestemming Behoud garanderen

Deze grafische aanduiding stelt dat de op plan aangeduide lineaire landschapselementen behouden moeten worden. Dit gebied is aangeduid als gebiedscategorie ‘overig groen’.

Bepalingen met betrekking tot inrichting

Bepalingen met betrekking tot inrichting en bebouwing De lineaire landschapselementen beogen de interne structuur van het woongebied te structureren door middel van kleine landschapselementen (KLE). Deze KLE hebben een sterk natuurlijk karakter en worden samengesteld met streekeigen beplanting. Flankerende maatregelen ter bescherming van de lineaire kleine landschapselementen zijn verplicht. In functie van de realisatie van de onderliggende bestemming mag op ieder moment het lineaire kleine landschapselement geheel of gedeeltelijk gerooid worden onder voorwaarde dat een geheel of gedeeltelijke heraanplant in de directe omgeving gerealiseerd wordt en dit conform bovenvermelde inrichtingsvoorschriften. Om de kleine landschapselementen maximaal te beschermen voor het gemotoriseerd verkeer dienen volgende maatregelen getroffen te worden (niet limitatief): Plantvakken voldoende groot maken; Afpalen van plantvakken Parkeerverbod op niet verharde delen instellen;

lineaire

KLE’s zijn structurerend en bewerkstellingen landschappelijke inpassing Flankerende maatregelen ter bescherming van de kleine landschapselementen

Alle handelingen en werken die het behoud van deze waardevolle structuren niet hypothekeren zijn toegelaten. De grafische aanduiding is enkel indicatief en geeft enkel aan dat in de directe omgeving ( 10 meter) het ontwikkelen van lineaire kleine landschapselementen verplicht is, zonder deze vast te leggen en dit noch qua vormgeving, noch naar aantal, noch naar maatvoering toe. De aanplant van de lineaire landschapselementen zijn enkel toelaatbaar mits te voldoen aan volgende voorwaarden: - dienen het terrein te structureren in compartimenten; - dienen qua plantkeuze in overeenstemming te zijn met de lineaire landschapselementen van het aanliggende landschap.

- Een duurzaam beheer Beheer Deze landschapselementen worden beheerd op basis van een daartoe gericht op het lange termijn behoud opgesteld beplantings- en beheersplan. Deze landschapselementen moeten onderhouden en beheerd worden op een wijze dat een - Behoud garanderen duurzaam behoud verzekerd wordt.

Beheer

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 230/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ordening

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften

Artikel 24.

Algemene bepalingen met betrekking tot de bestemming Deze markering duidt de locatie van gewenste nieuwe wegeninfrastructuur aan. De ontsluiting wordt indicatief weergegeven omdat de correcte ligging nog niet bekend is.

Bestemming Indicatieve van ontsluiting

aanduiding Deze pijl duidt aan dat in de onmiddellijke omgeving een veilige wegverbinding ter ontsluiting wenselijke van het woongebied aangelegd, onderhouden en beheerd kan worden. Bij deze weg primeert de woonkwaliteit en ontsluiting van de aanwezige functies in het gebied Dit gebied is aangeduid als gebiedscategorie ‘lijninfrastructuur’.

Inrichting

Bepalingen met betrekking tot inrichting Bij aanleg van de straat zal de weg zodanig worden aangelegd of ingericht dat een menging van de verschillende verkeersvormen zoals rijdend, stilstaand, voetgangersverkeer, spelende kinderen, … mogelijk is op een veilige manier. De weg heeft met andere woorden een toeganggevende functie aan de aangelande percelen en geen doorstroomfunctie. Bij deze weg primeert de woonkwaliteit De keuze van materialen, de groenvoorzieningen en een eigen sfeerverlichting dienen bij te dragen aan bovenvermelde functies. De gelijkberechtiging van de verschillende verkeersvormen, gemotoriseerd en voetgangersverkeer, fietsers, spelende kinderen, stilstaand verkeer, … dient op een harmonische wijze verwerkt te worden.

Werken in functie van woonstraat Aanleg en inrichting volgens de principes van de weginrichting van zone 30

De precieze ligging van deze weg kan gewijzigd worden. De as van de op plan aangeduide pijlen kan tot maximum 20 meter verplaatst worden. In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van deze wegeninfrastructuur en aanhorigheden, mits -

Een infiltratie van het oppervlaktewater bewerkstelligd wordt; De ontsluiting uitgevoerd wordt in kleinschalig materiaal De ontsluiting verkeersveilig uitgevoerd wordt; De keuze van materialen, de groenvoorzieningen en een eigen sfeerverlichting dienen bij te dragen aan bovenvermelde functies.

Beheer

Bepalingen met betrekking tot het beheer De weg worden aangelegd en beheerd door één beheerder. De aanleg en het beheer van de bermen en de eventuele aanplanting van de bomen wordt bepaald op basis van een daartoe opgesteld beplantings- en beheersplan.

Ontsluiting (indicatieve aanduiding)

-

Eén beheerder

De inrichting en het beheer van de bermen van de lokale wegen moet gericht zijn op het creëren van een kwaliteitsvol en eenvormig ruimtelijk beeld en het stimuleren van een multifunctioneel gebruik van de openbare ruimte. De weg wordt beheerd door een openbaar bestuur.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 231/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften

Artikel 25. Traject voor (indicatieve aanduiding)

Algemene bepalingen met betrekking tot de bestemming Deze verbindingen zijn aangeduid voor de aanleg als veilige voet- en fietspaden. Daar waar het achterliggend landbouwgebied bereikbaar dient te blijven wordt een traject voor trage weg vastgelegd. Trage wegen ontsluiten de woningen

trage

wegen

Bestemming - Een netwerk van veilige en aangename verbindingen Deze verbinding duidt aan dat in de onmiddellijke omgeving van deze locatie een voet- en fietspad, landbouwweg aangelegd, onderhouden en beheerd moet worden. realiseren Dit gebied is aangeduid als gebiedscategorie ‘lijninfrastructuur’. - Traject voor trage wegen

- verbinding realiseren naar achterliggend landbouwgebied

Bepalingen met betrekking tot inrichting

Bepalingen met betrekking tot inrichting

De aanleg en inrichting wordt opgevat op een wijze dat het gebruik van de - Aanleg binnen een marge trage netwerken op lokaal als bovenlokaal niveau gestimuleerd wordt. toestaan Deze wegen worden ingericht met oog op een sterke perspectiefwerking. Verharding wordt uitgevoerd in materialen die aansluiten bij het materiaalgebruik en de functies in de omgeving. - Minimum breedte opleggen

Deze verbindingen mogen maximaal 10 meter uit de op het grafisch plan aangeduide as verplaatst worden. Deze verplaatsing mag nooit leiden tot een beperking van het aantal op het grafisch plan aangeduide verbindingen. De breedte van deze wegen met inbegrip van bermen en onverharde delen bedraagt minimum 3 meter.

- Realisatie garanderen

De verbindingen moeten voor of uiterlijk samen met de aanleg van de omliggende terreinen gerealiseerd worden.

- Autoverkeer uitsluiten

De verbinding wordt uitgevoerd op een wijze dat enkel niet-gemotoriseerd verkeer gebruik kan maken van deze infrastructuur met uitzondering van de verbinding voor landbouwvoertuigen. De verbindingen mogen gekruist worden door openbare wegen en erftoegangen.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 232/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context

Definitieve vaststelling

Essentiële aspecten

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften Artikel 26.

Bouwvrije zone (overdruk)

Algemene bepalingen met betrekking tot de bestemming De tuinen grenzend aan de woongebieden en recreatiegebieden zijn bouwvrij. - Bouwvrije tuinen In deze zone dienen de tuinentaluds vrij van constructies te zijn ten behoeve van de ruimtelijke inpassing en het open houden van zichten.

In deze zone geldt

een absoluut bouwverbod. Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen zijn volgende werken, handelingen, functiewijzigingen toelaatbaar:  Het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht op het al dan niet toegankelijk maken van het gebied voor educatief of recreatief medegebruik, waaronder het aanleggen , inrichten of uitrusten van paden voor niet gemotoriseerd verkeer. De paden dienen uitgevoerd te worden in een waterdoorlatend materiaal.;  het herstellen of heraanleggen van bestaande openbare wegenis en nutsleidingen. de instandhouding de ontwikkeling en het herstel van de natuur, et natuurlijk milieu en de landschap

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 233/234


Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Woonbeleid Kinrooi”

Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context

Definitieve vaststelling

Verordenend Stedenbouwkundige voorschriften

Essentiële aspecten

Artikel 27.

Zone voor lokale weg

Bestemming

Algemene bepalingen Dit gebied is aangeduid voor de aanleg en het onderhoud van openbare wegen voor de erfontsluiting van het woongebied. Doorgaand verkeer is niet toegelaten.

Deze zone is bestemd voor de aanleg, het beheer en de exploitatie van de lokale weg.

Lokale weg.

Bepalingen met betrekking tot inrichting

Bepalingen met betrekking tot inrichting De inrichting van wegenis moet gericht worden op de vooropgestelde wegencategorisering alsook inspelend op de omgevingskenmerken en omliggende functies. De breedte van het openbaar domein bedraagt ruim 12.00 meter. Hierdoor kunnen de nieuwe wegen worden aangelegd met een zachte berm en langsgrachten welke als wadi kunnen functioneren. Parallel met de rijbaan worden, in de zachte berm, hoogstammige bomen aangeplant. -

Inrichting volgens wegencategorisering lokale weg.

de De inrichting van de weg is afgestemd op de functie als lokale weg. De functie en het als gebruik van de weg moet herkenbaar zijn in de aanleg.

Alle handelingen, werken en constructies voor de aanleg en het functioneren van deze weginfrastructuur zijn toegelaten. Naast de aanleg van de weginfrastructuur, zijn ook nutsvoorzieningen en maatregelen met betrekking tot de ruimtelijke inpassing van de Nieuwe wegen aanleggen woonzone toegelaten. met open gracht. Bij de aanleg van nieuwe wegen moet de afwatering van de verharde oppervlakten van het openbaar domein geleid worden naar open grachten die in de niet-verharde berm langs de wegen aangelegd worden. Hoogstammige bomen in zachte berm Naast de rijweg moeten niet-verharde bermen aangelegd worden die beplant worden met inheemse, streekeigen hoogstammige bomen. Deze bermen kunnen in de lengte onderbroken worden voor de aanleg van parkeerplaatsen.

Libost-Groep NOT01G-8331-2011-04-08

Maart 2011

pag. 234/234

Toelichtingsnota RUP Woonbeleid  
Toelichtingsnota RUP Woonbeleid  

toelichtingsnota

Advertisement