Vinga Lahjakortti 2021

Page 1

VINGA LAHJAKORTTI

Markkinoiden monipuolisin lahjakortti

S Y K S Y TA LV I 2 0 21 // F I N N I S H E DI T I ON


Helppo antaa, miellyttävä saada Lahjakortit ovat sekä antajalle että saajalle mieluisia ja vaivattomia: lahjanantajan on helppo toimittaa kortti saajalle kirjekuoressa tai sähköisenä

versiona.

Lahjansaaja

puolestaan

saa

valita

itselleen

parhaiten soveltuvan lahjan laajasta ja monipuolisesta valikoimasta. Ympäristönäkökulmankin

kannalta

on

hyvä,

että

lahjansaaja

saa

nimenomaan tuotteen, jonka haluaa itse mielellään pitää. Lahjanantaja

voi

valita

kortin

kannen

kolmesta

erilaisesta

kansivaihtoehdosta. Yli 50 kortin tilauksissa voimme personoida sekä kortit että kirjautumissivun halutulla tervehdyksellä ja logolla. Lahjavalikoima on hyvin kattava: tuotteita on valittavana yli 30 laatubrändiltä!

Astrid WilsonErikoislahjakortti Vinga Home - markkinoiden joustavin lahjakor t ti K o r t i n a r v o n p ä ä t t ä ä l a hj a n a nt a j a , mu t t a l a hj a n s a a j a v o i h a l u t e s s a a n k o r o t t a a summaa oma l la ra ha l la. Saaja voi ti lata

• •

K o r t i n h a l t ij a l l a o n p ä ä s y k o k o l a hj a k o r t t i v a l i k o i m a n l i s ä k s i V i n g a n n o i n 15 0 0 k ä y t t ö e s i n e e n v a l i k o i m a a n !

u s e i t a l a hj o j a , e i k ä k o r t i n a r v o a t a r v i t s e k äy t tää kerra l la.

L a hj a n a nt a j a m ä ä r i t t ä ä l a hj a k o r t i n a r v o n

K o r t i n h a l t i j a v o i v a l i t a u s e i t a l a hj o j a j a l i s ä t ä m y ö s t i l i l l e omaa ra haa

HINTA: ALKAEN 19.90 € ALV 0%

K o r t i n h a l t i j a v o i y h d i s t ä ä u s e i t a s a a m i a a n l a hj a k o r t t e j a a n

Rahti: 9.90 € / kortti

Kor t i n ha lt ija n ei ta r v itse k äy t tää koko su m maa

samanaikaisesti

Va l i t t a v a n a f y y s i n e n t a i d i g i t a a l i n e n l a hj a k o r t t i

Ma hdol l isuus kor t i n- ja k ir jaut u missiv u n omaa n desig ni i n

T U T U S T U KO R T T I E N L A H J AVA L I KO I M I I NMassiivinen valikoima L a hj a n a nt a j a n a v a l i t s e t l a hj a n a r v o n . L a hj a n s a a j a n a v a l i t s e t s i nu l l e m i e l u i s i m m a n t u o t t e e n hy v i n l a a j a s t a va l i koi masta . Ma hdol l isuutesi on l isää mä l lä itse t i l i n a r v o a l a a j e nt a a e n n e s t ä ä n j o l a a j a a l a hj a v a l i k o i m a a j o p a n o i n 15 0 0 t u o t t e e s e e n o s o i t t e e s s a v i n g a h o m e . c o m .

Erikoistarjoukset kortinhaltijalle Kor t i n ha lt ija saa pääsy n myös Vi nga n a l e n nu s t u o t t e i s i i n j a e r i k o i s t a r j o u k s i i n osoit teessa v i nga home.com. P y ydä v t e s t i t u n nu k s e t l i i k e l a hj a k u m p p a n i l t a s i .Lahjakortti Nobel Ar vostu k sen osoit ta minen ei vä lt tä mät tä tarkoita s u u r t a i n v e s t o i nt i a . P i e n i s ij o i t u s h e n k i l ö k u nt a a n j a asia k ka isiin ka nnat taa a ina. Kuva n va k iokuosit saa sä h köisinä ta i f y ysisinä kor t teina. Lisä k si va lit tava na s e l k e ä v a l k o k a nt i n e n v e r s i o i l m a n t e r v e h d y s t e k s t e j ä . P y y d ä t e s t i t u n nu k s e t l i i k e l a hj a k u m p p a n i l t a s i , n i i n pääset tutustu maa n kor t in tuoteva li koimaa n. Kor t in j a k i r j a u t u m i s s i v u n r ä ä t ä l ö i nt i o n t a r v i t t a e s s a m y ö s ma hdol lista.

H I N TA A LV 0 % : 19.9 0 € R A H T I 9.9 0 € / k o r t t i R A H T I O N I L M A S TO KO M P E N S O I T U T U T U S T U KO R T T I E N L A H J AVA L I KO I M I I N

Esimerkkejä valikoimasta & tuotteista - T U T U S T U KO R T T I E N L A H J AVA L I KO I M I I N V I N G A L A H J A KO R T T I . F I -S I V U L L A (P y yd ä t e s t i t u n nu k s e t l i i k e l a hj a k u mp p a n i l t a s i)

ELEKTRONIIK K A

OTSALAMPPU LED

LANGALLISET KUULOKKEET

KODINTEKSTIILIT JA SISUSTUS

OBIORI VEGAANI KYNTTILÄ

JOSEI VAASI

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN


K E I T T IÖ & TA R JOI LU

L AU K U T & M AT K A I LU

VESILASI 52CM, 2 KPL

LALILLO KEITTIÖVÄLINEET

BALTIMORE TOILET-LAUKKU

ROSENDAHL

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

KORU T & A S US T E E T

SOLMU SORMUS GR INDA STOCKHOLM

RPET SORTINO KYLMÄLAUKKU VINGA SWEDEN

U R H E I LU & VA PA A-A I K A

RFID-SUOJATTU KORTINPIDIKE

MILES TERMOSPULLO

R-PET SPORTTIPYYHE

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

K ESTÄVÄ VAIHTOEHTO

SALAATTIKULHO KIERRÄTETYSTÄ LASISTA

LEAN LASIVESIPULLO VINGA SWEDEN


Lahjakortti Classic K l a s s i n e n v a l i nt a , j o l l a s a a t v a s t a a n o t t a j a n t yt y v ä i s e k s i . Va l i k o i m a s s a o n s u u r i m ä ä r ä t u o t t e i t a tu nnetui lta brä ndei ltä useissa eri tuoter yhmissä. Kuva n va k iokuosit saa sä h köisinä ta i f y ysisinä k o r t t e i n a . L i s ä k s i v a l i t t a v a n a s e l k e ä v a l k o k a nt i n e n v e r s i o i l m a n t e r v e h d y s t e k s t e j ä . P y y d ä t e s t i t u n nu k s e t l i i k e l a hj a k u m p p a n i l t a s i , n i i n p ä ä s e t t u t u s t u m a a n kor t in tuoteva li koimaa n. Kor t in ja k irjautu missiv u n r ä ä t ä l ö i nt i o n t a r v i t t a e s s a m y ö s m a h d o l l i s t a .

H i n t a A l v 0 % : 2 9.9 0 € R A H T I 9.9 0 € / KO R T T I R A H T I O N I L M A S TO KO M P E N S O I T U T U T U S T U KO R T T I E N L A H J AVA L I KO I M I I N

Esimerkkejä valikoimasta & tuotteista - T U T U S T U KO R T T I E N L A H J AVA L I KO I M I I N V I N G A L A H J A KO R T T I . F I -S I V U L L A (P y yd ä t e s t i t u n nu k s e t l i i k e l a hj a k u mp p a n i l t a s i)

ELEKTRONIIK K A

KAIUTTIMET

CARRIE LANGATON KAIUTIN RÖRÖ

KODINTEKSTIILIT JA SISUSTUS

OAMI KYNTTILÄLYHTY

ITALIALAISET RUUKUT

VINGA SWEDEN

BERGS POTTER


K E I T T IÖ & TA R JOI LU

L AU K U T & M AT K A I LU

NOMIMONO KULHOSETTI, 2 OSAA

HUDSON JÄLKIRUOKAKULHO, 6 OSAA

BALTIMORE ORGANISER

BALTIMORE TOTELAUKKU

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

U R H E I LU & VA PA A-A I K A

KORU T & A S US T E E T

GRINDA CABEL RANNEKORU

GRINDA KNOT RANNEKORU

RETKEILYPANNU

MILES RUOKATERMOS

GR INDA STOCKHOLM

GR INDA STOCKHOLM

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

K ESTÄVÄ VAIHTOEHTO

MONTGOMERY PUSSILAKANASETTI, 2 OSAA

BILTON PEITTO KIERRÄTETTYÄ MATERIAALIA

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN


Lahjakortti Regal T ä m ä k o r t t i o n s i nu l l e , j o k a h a l u a t s a a j a n v o i v a n v a l i t a l a hj a n p o i k k e u k s e l l i s e n s u u r e s t a v a l i k o i m a s t a . Va r m a v a l i nt a m y ö s l i i k e l a hj a k a a p p i i n y l l ä t y s v i e r a i d e n mu i s t a m i s e k s i . K u v a n v a k i o k u o s i t s a a s ä h k ö i s i n ä ta i f y ysisinä kor t teina. Lisä k si va lit tava na sel keä v a l k o k a nt i n e n v e r s i o i l m a n t e r v e h d y s t e k s t e j ä . P y y d ä t e s t i t u n nu k s e t l i i k e l a hj a k u m p p a n i l t a s i , n i i n p ä ä s e t tutustu maa n kor t in tuoteva li koimaa n. Kor t in ja k i r j a u t u m i s s i v u n r ä ä t ä l ö i nt i o n t a r v i t t a e s s a m y ö s ma hdol lista.

H I N TA A LV 0 % : 4 5 .9 0 € R A H T I 9.9 0 € / KO R T T I R A H T I O N I L M A S TO KO M P E N S O I T U T U T U S T U KO R T T I E N L A H J AVA L I KO I M I I N

Esimerkkejä valikoimasta & tuotteista - T U T U S T U KO R T T I E N L A H J AVA L I KO I M I I N V I N G A L A H J A KO R T T I . F I -S I V U L L A (P y yd ä t e s t i t u n nu k s e t l i i k e l a hj a k u mp p a n i l t a s i)

ELEKTRONIIK K A

KODINTEKSTIILIT JA SISUSTUS

ACTIONKAMERA

KIHARRIN

OAMI KYNTTILÄLYHTY

KORISTEKOIRAT

RÖRÖ

R EMINGTON

VINGA SWEDEN

K AJ BOJESEN


K E I T T IÖ & TA R JOI LU

L AU K U T & M AT K A I LU

BOUSSAC KEVYT VALURAUTAPANNU

BUSCOT LEIKKUULAUTA

BALTIMORE VIIKONLOPPULAUKKU

BALTIMORE REPPU

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

U R H E I LU & VA PA A-A I K A

KORU T & A S US T E E T

GRINDA HERITAGE 32 MM

CHAIN DROP KORVAKORUT

MILES TERMOS JA LOUNASBOXI

RPET SORTINO KYLMÄREPPU

GR INDA STOCKHOLM

LILY & ROSE

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

K ESTÄVÄ VAIHTOEHTO

JOUTSENMERKATTU PUSSILAKANASETTI KAHDELLE

JUOMA-ASTIA KIERRÄTETYSTÄ LASISTA

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN


Lahjakortti Extra T ä m ä e k s k l u s i i v i n e n v a i ht o e ht o , j o s t a l a hj a n s a a j a t u l e e v a r m a s t i t y y t y v ä i s e k s i . Va l i t t a v a n a s u u r i m ä ä r ä k o r k e laatuisia tuot teita. Kuva n va k iokuosit saa sä h köisinä ta i f y y s i s i n ä k o r t t e i n a . L i s ä k s i v a l i t t a v a n a s e l k e ä v a l k o k a nt i n e n v e r s i o i l m a n t e r v e h d y s t e k s t e j ä . P y y d ä t e s t i t u n nu k s e t l i i k e l a hj a k u m p p a n i l t a s i , n i i n p ä ä s e t t u t u s t u m a a n k o r t i n t u o t e v a l i k o i m a a n . K o r t i n j a k i r j a u t u m i s s i v u n r ä ä t ä l ö i nt i on ta r v it taessa myös ma hdol lista.

H I N TA A LV 0 % : 6 3 .9 0 € R A H T I 9.9 0 € / KO R T T I R A H T I O N I L M A S TO KO M P E N S O I T U T U T U S T U KO R T T I E N L A H J AVA L I KO I M I I N

Esimerkkejä valikoimasta & tuotteista - T U T U S T U KO R T T I E N L A H J AVA L I KO I M I I N V I N G A L A H J A KO R T T I . F I -S I V U L L A (P y yd ä t e s t i t u n nu k s e t l i i k e l a hj a k u mp p a n i l t a s i)

ELEKTRONIIK K A

KODINTEKSTIILIT JA SISUSTUS

KREPPIRAUTA

BLUETOOTH KUULOKKEET

JULISTE AMSTERDAM

MORRIS RPET PEITTO

R EMINGTON

RÖRÖ

ASTR ID WILSON

VINGA SWEDEN


K E I T T IÖ & TA R JOI LU

L AU K U T & M AT K A I LU

BLOOM KULHO

YORK LASISETTI

BRENDON LAUKKU

BALTIMORE REPPU

GEORG JENSEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

U R H E I LU & VA PA A-A I K A

KORU T & A S US T E E T

ANAIS RANNEKE

HOPEA KORVAKORUT

PLEESE HUIVI

OMNI LEGGINSSIT

GR INDA STOCKHOLM

GR INDA STOCKHOLM

DESIGNHOUSE STOCKHOLM

CLN

K ESTÄVÄ VAIHTOEHTO

LOUIS RPET AAMUTAKKI

BELAGGIO KÄSIPYYHESETTI, 4 OSAA

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN


Lahjakortti Imperial A r v o k k a i n l a hj a k o r t t i m m e . Ta r k k a a n v a l i t t u t u o t kokona isuus, josta voit va l ita korkea laat u isia t uot teita. Kuva n va k iokuosit saa sä h köisinä ta i f y ysisinä k o r t t e i n a . L i s ä k s i v a l i t t a v a n a s e l k e ä v a l k o k a nt i n e n v e r s i o i l m a n t e r v e h d y s t e k s t e j ä . P y y d ä t e s t i t u n nu k s e t l i i k e l a hj a k u m p p a n i l t a s i , n i i n p ä ä s e t t u t u s t u m a a n kor t in tuoteva li koimaa n. Kor t in ja k irjautu missiv u n r ä ä t ä l ö i nt i o n t a r v i t t a e s s a m y ö s m a h d o l l i s t a .

H I N TA A LV 0 % : 9 9.9 0 € R A H T I 9.9 0 € / KO R T T I R A H T I O N I L M A S TO KO M P E N S O I T U T U T U S T U KO R T T I E N L A H J AVA L I KO I M I I N

Esimerkkejä valikoimasta & tuotteista - T U T U S T U KO R T T I E N L A H J AVA L I KO I M I I N V I N G A L A H J A KO R T T I . F I -S I V U L L A (P y yd ä t e s t i t u n nu k s e t l i i k e l a hj a k u mp p a n i l t a s i)


K E I T T IÖ & TA R JOI LU

MONTE VALURAUTAPATA

STELTON KANNU

BARON KASTIKEKATTILA

HATTASAN DAMASCUS SANTOKUVEITSI

VINGA SWEDEN

STELTON

VINGA SWEDEN

VINGA SWEDEN

KORU T & A S US T E E T

ELEKTRONIIK K A

KORVAKORUT

KORVAKORUT

LANGATTOMAT KUULOKKEET

TEHOSEKOITIN

LILY & ROSE

GR INDA STOCKHOLM

SACKit

RUSSEL HOBBS

KODINTEKSTIILIT JA SISUSTUS

PRIMLAND HOTEL SATIN PUSSILAKANASETTI KAHDELLE

APINA MINI

VINGA SWEDEN

K AJ BOYESEN

U R H E I LU & VA PA A-A I K A

MONTE RAW GRILLI TRIPOD VINGA SWEDEN

SLOANE RPET VIIKONLOPPULAUKKU VINGA SWEDEN


Lisäarvoa Lahjakorttiin

Oma design korttiin ja lunastussivulle Voimme personoida kortin sekä lunastussivun logollasi ja tervehdykselläsi varustettuina. Toimita meille materiaali, niin saat pian leiskan hyväksyttäväksesi. OMA DESIGN KORTTIIN 50.00€ (vähintään 50 kpl). LUNASTUSSIVUN TERVEHDYS 50.00€ (vähintään 50 kpl).


Lahjakortti kännykkään Voimme lähettää lahjakortin suoraan lahjansaajan kännykkään. Tarvitsemme vain excel-listan, jossa on vastaanottajien nimet sekä matkapuhelinnumerot.

Lahjakortti sähköpostilla Jos sinulla ei ole vastaanottajien matkapuhelinumeroita tai pidät parempana viestiä sähköpostitse, niin voimme lähettää lahjakortin kätevästi sähköpostitse. Tarvitsemme vain excel-listan, jossa on vastaanottajien sähköpostiosoitteet.

Perinteinen analoginen lahjakortti Tyylikäs tapa on antaa lahjansaajalle hyvälaatuiselle kartongille painettu kortti. Toimitamme personoidutkin kortit ripeästi. Kortteja olisi hyvä pitää varalla yllättävien vieraiden tai vaikka reklamaatiotapausten hoitamiseksi.v

Vinga Lahjakortti

Vinga Home Lahjakortti VS

Ulkomuoto & Design Valittavana fyysinen tai digitaalinen lahjakortti

Valittavana fyysinen tai digitaalinen lahjakortti

Mahdollisuus kortin- ja kirjautumissivun omaan designiin

Mahdollisuus kortin- ja kirjautumissivun omaan designiin

Valikoima Arvoltaan viisi eri lahjakorttia

Lahjanantaja määrittää lahjakortin arvon

Kullakin lahjakorttiarvolla oma valikoima, n. 150 tuotetta per valikoima

Kortinhaltijalla on pääsy koko valikoimaan: valittavana n. 1500 käyttöesinettä!

Joustava lahja Saaja voi valita vain yhden lahjan

Kortinhaltija voi valita useita lahjoja ja lisätä myös tilille omaa rahaa Kortinhaltija voi yhdistää useita saamiaan lahjakorttejaan Kortinhaltijan ei tarvitse käyttää koko summaa samanaikaisesti


Knowing is growing Viime vuosien aikana olemme saaneet paljon aikaan työssämme

kohti

kestävää

kehitystä

vastuullisuutta.

Vingan tavoitteena on omalta osaltaan toimia niin, että nykyisille ja tuleville sukupolville tur vataan hy vät elämisen mahdollisuudet. Pyrimme vaikuttamaan tuotteidemme koko elinkaaren aikaisiin

ympäristövaikutuksiin

suunnitteluvaiheessa.

Haluamme

jo tehdä

tuotteiden tuotteistamme

haluttuja ja elinkaareltaan pitkäikäisiä. Pyrimme

toimimaan

mahdollisen

vastuullisesti

koko

ar voketjussamme raaka-aineiden hankinnasta oikeanlaisten tuotteiden

valmistukseen

ja

niiden

toimitukseen

asiak kaillemme. Emme tark kaan voi tietää miten kysyntä ja tuotteillemme ja palveluillemme kohdistuvat vaatimukset muuttuvat tulevaisuudessa. Tiedämme vain, että työ kestävämmän liiketoimintamallin puolesta ei voi odottaa. Vinga kuuluu useaan globaalin ja paikalliseen järjestöön, joiden avulla saamme

informaatiota

vastuullisesta tuotannosta.

ympäristökysymyksistä

sekä

MIA MARECEK CSR OCH HÅLLBARHETwww.yrityslahjakortti.com VINGA LAHJAKORTTI V INGA LA HJAKORT TI.FI


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.