Et bærekraftig samarbeid

Page 1

YOU BRANDS er en norskeid bedrift og en av Nordens ledende innen produksjon, design, salg, innkjøp og distribusjon av tekstiler og gaver for profil- og arbeidstøymarkedet.

Vi har bærekraftsmålene på agendaen og et aktivt fokus på hvilke av disse bærekraftsmålene vi direkte og indirekte kan påvirke, effektiviser og gjennomføre, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Bli med på reisen mot en grønnere bransje og vår daglige innsats for å nå våre bærekraftsmål.

VERDIKJEDE OG SAMARBEID

Illustrasjonen viser en kort oppsummering av de involverte i vår verdikjede, fra ide, design, materiellsøk og produksjon, til hvordan vi distribuerer våre varer. Vi ser styrken i vår mulighet til positiv innvirkning i alle ledd som videre øker merverdien for våre produkter, interessenter og samarbeidspartnere.

SLUTTKUNDE

DISTRIBUTØR / FORHANDLER

SOSIALE NETTVERK

FELLESSKAP

SAMFUNN MARKED

SAMARBEIDSPARTNERE

ANSATTE

DESIGN PRODUKSJON LOGISTIKK

LEVERANDØR / FABRIKK

YOU BRANDS – HVEM ER VI?

En totalleverandør med mangfold og lidenskap

Historien går tilbake til 1989, den gang mye av produksjonen foregikk i Portugal. Her ble det blant annet produsert sko, keramikk og tepper. Den virkelige introduksjonen til tekstiler og kjerneproduktet t-skjorter oppsto som en ren tilfeldighet. Via et tips om en kontainer med 40.000 stk. t-skjorter i Kina, ble denne kontaineren importert via Bangladesh til Langbrygga i Porsgrunn. Like etter kom en ny kontainer fra Italia med 165.000 t-skjorter. T-skjortene var i 4 farger; sort, hvit, kongeblå og rød, og alt ble solgt ut til den nette pris av kr. 9,90 pr. stk. Dette ble starten på tekstileventyret slik vi kjenner det i dag.

Nysgjerrighet og tilfeldighet

Ved siden av kompetansen har nysgjerrighet, mot og tilfeldigheter bidratt til et solid fundament for god vekst. Søken etter noe nytt resulterte i å dekke stor etterspørsel på en spesifikk produktgruppe, og la samtidig føring for ekspandering av sortimentet.

I flere år produserte Handelskompaniet tekstiler for kjente kjeder som Dressmann og Adelsten, keramikk til BIG og interiør til Bohus.

Diversifisering og agenturer

De fleste som kjenner vår bransje vet den primært er delt i to hovedsegmenter, arbeidstøy og profil/reklame/events. Krav, etterspørsel og tilbakemelding fra begge bransjene gjør det enklere å kunne tilpasse våre kolleksjoner og spesifikke produkter.

I tillegg til våre egne produksjoner har våre agenturer bidratt til å sikre produkter som komplimenterer våre egne. Som et ledd i en diversifiseringsstrategi og risikoanalyser gir dette oss mer trygghet og flere ben å stå på.

YES | ORIGINAL | UNITE

Vår misjon og verdier

YES ORIGINAL UNITE

Å VÆRE EN JA-BEDRIFT BRANSJENS ORIGINALE

For å nå våre mål anser vi det viktig med åpenhet, tillit og fleksibilitet for å kunne være en best mulig samarbeidspartner. Dette innebærer også kompetanseutvikling og kvalitetssikring i alle ledd, det være seg dyktige medarbeidere og bruk av effektive digitale løsninger, både internt og eksternt.

Hver dag skal vi levere varer, tjenester, opplevelser og service i den beste kvaliteten, og vi har brennende ønsker om å kunne gjennomføre dette ved å være bransjens JA-bedrift.

Vi må tilbake til 1989 hvor den originale Classic t-skjorten fikk sin introduksjon.

Bransjens originale Classic t-skjorte ble et fundament, som videre har skapt solid vekst og ekspansjon i våre kolleksjoner og dagens markedsposisjon.

Det er ingen hemmelighet at en t-skjorte med labelen YOU finnes i de aller fleste nasjonale garderober.

VI VIL LYKKES BEST I FELLESSKAP

Sterke relasjoner og tett samarbeid er en suksessfaktor hos oss. Vi er fullstendig avhengig av et godt samarbeid internt for å være en velfungerende leverandør. På lik linje lever vi av våre relasjoner til alle våre forhandlere, fabrikker, agenturer og logistikkpartnere.

Vår kjernevirksomhet

Med over 30 års erfaring i bransjen føler vi oss trygge på at vi klarer å levere en komplett tjeneste av design, produksjon og distribusjon. Dette er hjertet i vår virksomhet og et strategisk valg som forplikter oss til enhver tid å levere den beste kvaliteten.

I tillegg styrker vi vår servicegrad med digitale verktøy for økt responstid, effektivisering av kommunikasjon, salgsverktøy og tilpasning helt ut til sluttkunde. Gode relasjoner til produksjon tillater oss å tilby våre kunder en nærmest ubegrenset produkttilpasning på spesialproduksjon.

Kunder og sluttkunder vil alltid være start- og sluttpunktet av vår virksomhet. Det er gjennom tilbakemelding fra kunder, produktdesign og våre erfaringer vi danner grunnlaget for innovasjon gjennom eksperimentering med nye produktgrupper og løsninger. Våre produksjonssteder og et effektivt distribusjonsnettverk bidrar til en trygg og forutsigbar levering i de aller fleste tilfeller.

Kretsløpet i våre aktiviteter innebærer en kontinuerlig flyt og bevegelse fra en fase til en annen, der alle parter er flettet i hverandre. Dette beskriver oss som en virksomhet i kontinuerlig utvikling, ikke bare ved produktkvalitet og kundeservice, men også på et generisk nivå.

ØTKREV

SLUTTKUNDE UTVIKLING DESIGN JSKUDORPNO RUTNEGA/ NOJSATNEMUKOD KKITSIGOL
M A R K E T I NG
ELATIGID
Y KUNDE / DISTRIBUTØR PRODUKT RØDNAREVEL TKI
1 UTRYDDE FATTIGDOM 17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE 5 LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE 8 ANSTENDIG ARBEIDOG ØKONOMISK VEKST 13 STOPPE KLIMAENDRINGENE 12 ANSVARLIG FORBRUKOG
PRODUKSJON

FOR EN BÆREKRAFTIG BRANSJE

FNs bærekraftsmål

FNs mål for bærekraftig utvikling er De Forente Nasjoners felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. De består av 17 hovedmål og 169 delmål. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Av de 17 bærekraftsmålene har vi satt fokus på 6 av målene. Disse inspirerer vår innsats videre i vår egen bærekraftsplan.

Mål 1: Utrydde fattigdom

Dette målet henger tett sammen med bærekraftsmål 8 “Anstendig arbeid og Økonomisk vekst”. Vår virksomhet og produksjoner bidrar til å skape en rekke arbeidsplasser gjennom hele verdikjeden, både lokalt, nasjonalt og globalt. Ved å skape arbeidsplasser bidrar vi til sosiale og økonomiske vekstmuligheter flere steder i verden.

Vårt bidrag til å minimere fattigdom er å få flere mennesker ut i trygg jobb med en anstendig lønn under rettmessige vilkår.

Våre produksjoner gir oss også muligheter til å donere overskuddsvarer, utgåtte produkter og prøvekolleksjoner til frivillige organisasjoner vi i en årrekker har hatt et tett samarbeid med. Her mottar vi årlig dokumentasjon på hvem og hvor våre bidrag går til.

Vårt mål er å fortsette med vårt bidrag til at arbeidsplasser blir skapt, og at vi på denne måten bidrar til å redusere fattigdom.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. Å leve et fritt liv uten vold og diskriminering er en grunnleggende menneskerettighet og er avgjørende for utvikling av menneskene og for samfunnet. Det er bevist mange ganger at politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling på alle plan. Likestilling og kvinners rettigheter er et gjennomgående tema i bærekraftsmålene, og det er helt essensielt for å kunne nå alle FNs bærekraftsmål innen 2030.

Fra Handelskompaniet AS startet i 1989, har selskapet gjennom hele sin vekst opprettholdt en betydelig kjønnsbalanse. Av totalt 27 ansatte er 12 kvinner og 15 menn. Dette utgjør 44,44% kvinner og 55,56% menn. På administrasjonssiden er det 19 ansatte, hvor 12 er kvinner og 7 er menn. Dette utgjør hele 63,16% kvinner og 36,84% menn.

Vi har ingen makt i ansettelsesprosessene på våre produksjonssteder, og det eneste vi kan gjøre er å påvirke gjennom ledelsen vi er i dialog med, og støtte oss til organisasjoner som jobber tettere på de lokale arbeidsmiljøene.

Vårt mål er å fortsette med å påvirke fabrikker vi produserer på, til å praktisere likestilling mellom kjønnene.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030.

Vårt samarbeid med Amfori BSCI styrker vår posisjon på produksjonssteder der avstanden utfordrer oss til tett nok oppfølging. Selv om vi har hatt rutiner på fysisk inspeksjon av produksjonssteder, så forsøker vi å redusere bruken av fly. Et tett samarbeid med Amfori BSCI, gir oss mer kontroll over arbeidsmiljøet til de ansatte.

Vårt mål er å fortsette med å påvirke fabrikker vi produserer på, til å gir de ansatte til enhver tid gode anstendige arbeidsvilkår.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist.

Handelskompaniet AS har en ansvarlig drift lokalt. Vårt hovedkontor drives på fornybar energi, kildesortering fra hvert enkelt kontor til varelager. Reisende ansatte benytter enten tog eller el-bil. I dag kjører 70% av de ansatte el-bil. På sommerhalvåret benytter flere ansatte sykkel til jobb.

Innen 2025 vil alle våre firmabiler være lagt om til elektrisk drift.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

De aller fleste av våre lokale og nasjonale tiltak er rammet inn i lovverk som gjør det enklere å både holde og dokumentere skånsomme karbonavtrykk.

Vi ser at utfordringen i hovedsak ligger på våre produksjonssteder. Først og fremst fordi det er vanskelig for oss å kunne få verifisert nøyaktige utslipp og dermed kunne måle og tallfeste vår reelle reduksjon. Vi er kjent med at det er mulig å lage estimat basert på gjennomsnitt, men dette vil for oss ikke gi oss valid informasjon.

Det vi derimot kan gjøre noe med er å fortsette arbeidet mot lange livssykluser på våre produkter. At vi retter fokus mot kvaliteten i hele verdikjeden, fra råvare til forbruker, og hva som skjer når forbruker ikke lenger bruker våre produkter. Vi har god dokumentasjon på at arbeidstøy vi produserer tåler lang bruk og hard vask, og vi er dermed ingen produsent av “fast fashion”.

Vårt mål og mening med kommende sertifiseringer er å kunne dokumentere LCA livsløpsanalyse av våre produkter. Ved å videreføre kjeden og levere sporbare produkter som kan dokumentere et produktsystem “fra vugge til grav” eller “fra vugge til vugge”.

I løpet av 2024 har vi som mål å bli sertifisert innen Bluesign, GOTS, Textile Exchanges; GRS og OCS.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

For at vi skal lykkes med å nå våre bærekraftsmål er vi helt avhengig av god hjelp via nye og sterke partnerskap. Vi vet at vi allerede har et godt grunnlag for et tettere samarbeid på tvers av hele verdikjeden, fra produksjon, logistikk, våre leverandører, kunder og samarbeidspartnere i bransjen. Likevel ser vi at et enda sterkere felles fokus vil kunne systematisere disse samarbeidene på en mer effektiv måte fram mot våre felles mål.

Vi skal jobbe videre med å være mer åpne og transparente, samt kunne dokumentere vårt arbeid på reisen mot en mer bærekraftig produksjon.

Et bevisst valg med de forutsetningene vi har

I løpet av våre driftsår har den kontinuerlige dialogen med alle aktører i forsyningskjeden gjort oss mer oppmerksomme på miljøpåvirkningen i vår bransje. Vi har blitt mer bevisst på hvordan vi kan bidra lokalt, nasjonalt og internasjonalt med å redusere vårt miljøavtrykk, og hvordan vi kan integrere en bærekraftsplan i vår daglige drift.

I denne prosessen er det viktig å analysere hvilke interne og eksterne forutsetninger og faktorer vi må definere.

MYNDIGHETER

SAMFUNNET

PRODUKSJON

VALUTAKURS

RÅVARER

FRAKT/ LOGISTIKK

STRØM

INTERNE VALG / MULIGHETER:

LEDELSEN

ØKONOMI

KONKURRANSEMIDLENE

AVFALLSHÅNDTERING/ SORTERING

TESTBYRÅER/ GODKJENNINGER

MARKEDET

VANNFORBRUK

KONKURRENTER

EMBALLASJE

LEVERANDØRER

Samarbeid

Bærekraft er en systemutfordring på en global skala som ingen bedrift kan møte alene, og samarbeid mellom alle interessenter er en forutsetning for at en bedrift skal lykkes.

Bærekraftsmål nr. 17 er derfor et av de alle viktigste områdene for at vi skal kunne lykkes på øvrige plan. Samarbeid for å nå målene og styrking av midler til implementering og fornyelse av det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling.

UN Global Compact (FN)

Vi har vært medlem av UN Global Compact siden 2010, et felles initiativ mellom selskaper fra hele verden, FN-byråer og grupper som representerer arbeids- og sivilsamfunnets interesser (se også avsnitt 2.1). Målet med initiativet er å involvere næringslivet i en ny form for samarbeid gjennom overholdelse av ti universelle prinsipper knyttet til menneskerettigheter, arbeidsmiljø, samfunnsansvar og bekjempelse av korrupsjon (COP). UN Global Compact har som mål å lage prinsippene som en integrert del av bedriftens strategi og fremme partnerskap i tråd med FNs bærekraftige utviklingsmål.

Mer info om UN Global Compact, se www.unglobalcompact.org

Les vår UN GLOBAL COMPACT.

Amfori BSCI

I juli 2014 ble vi medlem av BSCI (Business Social Compliance Initiative). BSCI er en internasjonal organisasjon som skal sikre arbeidsmiljø og rettigheter i en global leverandørkjede, og kan betraktes som en felles arbeidsstandard. Med vårt BSCI medlemskap ønsker vi å fremme YOU BRANDS sosiale ansvar gjennom et intensivt samarbeid med alle våre leverandører. BSCI sørger for en felles «Code of Conduct», og et utviklingsorientert system for å oppnå best mulig arbeidsforhold i hele forsyningskjeden. Vår «Code of Conduct» beskriver hvilke krav og forventninger vi stiller til våre produsenter og samarbeidspartnere, internt og eksternt. Sammen jobber vi mot et felles mål om å utvikle arbeidsforholdene, beskytte humane rettigheter og bidra til å redusere forurensning av miljøet.

Mer info om BSCI, se www.bsci-intl.org

Øko-Tex Standard 100 er et internasjonalt sertifiseringssystem for tekstiler, som stiller krav til blant annet kjemikalieinnhold, innhold av tungmetaller og andre skadelige stoffer i tekstilproduksjon.

Alle har rett til trygge produkter, fri for skadelige kjemikalier og miljøgifter. Våre kunder skal alltid kunne føle seg sikre på at våre produkter er trygge og sikre. Derfor har vi satt som krav at alle våre tekstiler skal være godkjent etter OEKO-TEX® Standard 100. Standarden gir også garanti for at produktene er i overensstemmelse med gjeldende krav i REACH-forskriften vedlegg XVII.

All metervare som blir benyttet i vår tekstilproduksjon skal være godkjent ifølge Øko-Tex Standard 100. Vi utfører jevnlige stikkprøver som sendes til SGS for testing av ulovlig innhold.

Øko-Tex
Foto: Ida C. Kvisgaard & Børre Østensen

EFFEKTIV OG GJENNOMSIKTIG STYRING

You Brands er et aksjeselskap registrert som Handelskompaniet AS. I 2013 reprofilerte vi oss under navnet

You Brands, en synergi av merkevaren YOU. De viktigste forretningsobjektene er produksjon og videresalg av lettere arbeidstøy, profiltekstiler, sportsklær, reiseeffekter og reklamegaver med tilbehør.

Organisasjonsmodellen er basert på det tradisjonelle administrasjon- og regnskapskontrollsystemet.

Styret består av 3 medlemmer, daglig leder og revisor, som alle innehar sin spesifikke kompetanse.

Strømlinjeformet

Som en mellomstor bedrift er det korte kommandolinjer og effektiv deling av informasjon som gir raske beslutningsprosesser og hurtig navigering mot ulike delmål. Dette anses som en styrke i en bransje hvor man må kunne reagere raskt og utføre endringer i takt med både konkurransesituasjoner og generelle endringer i markedet.

En valgt ledergruppe bidrar til effektiv formidling av informasjon og konkrete beslutninger som skal gjennomføres for hele organisasjonen.

Bærekraftsutvalget

I 2019 ble det opprettet et bærekrafts team for å håndtere miljø og bærekraftige tiltak. Teamet definerer bærekraftstrategien og leder gjennomføringen. Målene er å integrere bærekraftinitiativer i selskapets aktiviteter, avdekke interne og eksterne bærekraftspørsmål, og følge aktiviteter knyttet til relevante data om miljømessige og sosiale spørsmål. Bærekraftsutvalget består for tiden av representanter fra innkjøp, grafisk avdeling og marketing.

En merverdi å dele

Et selskap er aldri kun ett selskap. Det er først og fremst en gruppe mennesker og et eget samfunn.

De økonomiske resultatene vil derfor ha en verdi som er mer enn ren økonomi. For at et selskap skal kunne skape merverdi må det genereres overskudd som deles med interessenter og samfunnet, som igjen kan generere ytterligere vekst som kommer alle til gode.

Den sosiale verdien av resultatregnskapet fremgår tydelig av beregningen av merverdi. Det er summen av de økonomiske fordelene som mottas av alle interessenter, og de målbare resultatene fra You Brands til aksjonærer, sivilsamfunn, ansatte, det offentlige og andre interessenter.

Hvor mye merverdi har vi generert?

• I løpet av et år (2019) genererte You Brands 15,1 millioner til samfunnet.

• Dette tilsvarer: 19 barnehageplasser, 44 tilskudd til drift av fotballbaner, 6 lærere og 4 hjertetransplantasjoner.

• Gjennom tjenester fra underleverandører skaper You Brands indirekte 33 arbeidsplasser hos andre bedrifter.

• Gjennom lønn til de ansatte bidrar You Brands med 16,2 millioner i kjøpekraft lokalt.

Kilde: DNB

Markeder og kunder

Ved å tilby en produktbredde fra basic og klassiske bestselgere til spennende og internasjonalt kjente merkevarer, har vi sammen med en betydelig lagerkapasitet, god logistikk og et erfarent salgsapparat sikret oss en posisjon i en fortsatt voksende bransje. Noen av våre konkurransefortrinn er et bredt kundenettverk og tillit som er bygget over tid.

Våre varer selges til profesjonelle forhandlere som opererer i hele Norden. Varene blir hovedsakelig bearbeidet med logo før de ender opp hos sluttbruker. Våre forhandlere bidrar gjennom organisering av handel, messer og arrangementer, og formidling av alle markeds- og kommunikasjonsverktøy som er tilgjengelig.

ARBEIDSTØY PROFIL/ REKLAME FESTIVAL/ KONSERT SPORT/ IDRETT FIRMAGAVER

Etikk og integritet – et samfunnsansvar

Code of Conduct

Eierstyring og ledelse implementeres av et sett med verdier, regler og prosedyrer. Et grunnleggende element er etiske regler som uttrykker forpliktelser og ansvar som gjenspeiler vårt selskap og vi som jobber i det. Vår “Code of Conduct” tar sikte på å være ”identitetskortet” til vår bedriftsetikk. Dette dokumentet inneholder prinsipper for samfunnsansvar og de grunnleggende verdiene som skal være tilgjengelig for våre ansatte og våre samarbeidspartnere. I tillegg til å oppsummere og presentere våre prinsipper og verdier, gir også de etiske kodene retningslinjer for daglig intern praksis.

Eksterne omgivelser som myndighetene, produksjonsfabrikker, leverandører, kunder og samarbeidspartnere, har et ekstra fokus med tanke på beskyttelse av enkeltindividet. Vi er forpliktet til å lede våre egne ansatte gjennom kriterier for vekst, profesjonalitet og tilgjengelighet for arbeid og kompetanse. Vi skal unngå alle former for diskriminering basert på kjønn, rase, språk, religion, politiske meninger, personlige og sosiale vilkår, i samsvar med Arbeidsmiljøloven. Når etikk gjenspeiler individuell handling, endres begrepet individuelt ansvar og bevissthet til et sosialt samfunnsansvar.

Vårt samfunnsansvar forplikter oss til å jobbe mot et felles mål om å utvikle arbeidsforholdene, beskytte humane rettigheter og bidra til å redusere forurensning av miljøet.

Datahåndtering og virksomhet

You Brands er forpliktet til å sikre beskyttelse av kundedata og alle interessenter i tråd med GDPR, en del av personopplysningsloven. Våre informasjonsopplysninger som knytter våre samarbeidspartnere som enkeltpersoner blir ivaretatt på en trygg og sikker måte.

Når det gjelder sikker datahåndtering, utføres det egne IT-rutiner på servere, PCer og mobile enheter. Det gjennomføres jevnlige sikkerhetsoppdateringer og PC antivirusprogram, samt kontinuerlige programvareoppdateringer.

INNOVASJON OG MANGFOLD BLIR PRODUKTER

Når bransjens kunder og forbrukere bevisstgjør sine beslutninger og stiller høyere krav, må vi naturligvis tilpasse både oss selv og produktutviklingen i mer innovative former. Dette skjerper våre sanser og gir oss mer lyst og mot til å levere enda bedre.

Vårt bruk og kast samfunn er en stor belastning for miljøet. Begrepet «slow fashion» handler blant annet om å kjøpe mindre, mer gjenbruk og produkter med lang levetid. Alle tekstiler i vårt sortiment er laget av høy kvalitet med lang levetid. Vi anser hele vårt tekstilsortiment for å være «slow fashion». Våre tekstiler påvirkes i liten grad av sesongtrender og motebildet generelt. De er laget i den hensikt at de skal dekke mange behov og ha lang levetid.

Med økt fokus på å leve, jobbe og produsere på en mer bærekraftig måte, lanserer vi nye linjer som gjenspeiler vårt pågående arbeid som leverandør. En gave til alle våre samarbeidspartnere som verdsetter budskapet om en mer bærekraftig arbeidspraksis.

Siden 1989 og fram til nå, har vårt sortiment vært et levende utviklingsbevis på hvilken bredde vi dekker, hvilke behov vi oppfyller og ikke minst gjenstand for både mangfold, bærekraft og innovasjon.

YOU® is not fast fashion

Digitale tjenester - verktøy og løsninger

Innovasjon for oss betyr ikke bare å holde fokus på produkter og materialer. De siste årene har vi gjort merkbare endringer innen de digitale løsningene. Vi har hatt en betydelig reduksjon av trykket markedsmateriell, og fra 2021 distribuerer vi for første gang vår hovedkatalog kun i digital form. Digitaliseringen hjelper oss ikke bare med å jobbe mer effektivt og raskere med vår kunder, men det bidrar også til å redusere vår innvirkning på miljøressurser. Vi tilrettelegger for at våre kunder har en digital plattform med tilgang til digitale verktøy på en effektiv og brukervennlig måte.

Den digitale verktøykassen via vår hjemmeside gir blant annet full speiling til vårt CRM-system, historikk, digitale kataloger og markedsmateriell. Vi jobber videre med å optimalisere og forbedre aspekter som informasjonsutveksling, grafiske tjenester og andre tilpasningsprosjekter.

Digitalisert kundeforhold

• Covid-19 har tvunget oss over på flere

digitale plattformer

• Digitale møter/presentasjoner

• Resultert i mindre fysiske reiser

• Oppdaget nye rutiner som fremmer

både effektivitet og økt bærekraftig salgs

arbeid

Produktsikkerhet

Vi ser det som helt avgjørende at våre produkter er trygge for både miljø og forbruker. Vi har egne ansatte som daglig jobber med produktsikkerhet og som sørger for at våre produkter tilfredsstiller regelverk og lovgivning. Vi utfører tester via uavhengige testbyråer for å forsikre oss om at den til enhver tids gjeldende regler overholdes. Vi gjør jevnlige inspeksjoner hos de fabrikker vi benytter. Gjennom våre rutiner for kontroll og vår kunnskap om produktsikkerhet, sikrer vi god kommunikasjon med våre leverandører, miljøet skånes på best mulig måte og forbruker mottar trygge produkter.

MENNESKER, AMBASSADØRER FOR VÅRE VERDIER

Verdien av menneskelige ressurser baseres på verdien av menneskelig vekst. Siden vi opererer i et differensiert marked, må vi starte med menneskene som jobber for oss og sammen med oss. Vi beskytter likestilling og mangfold blant kollegaer og sikrer alle en trygg og positiv arbeidsplass med muligheter for profesjonell vekst.

Hos oss er de ansatte hovedpersoner i en bærekraftstrategi. De er aktivt involvert i selskapets initiativer, og med sin kunnskap er de ambassadører som gir en positiv innvirkning på miljøet og samfunnet. Fra selskapet startet i 1989 har You Brands gjennom hele sin vekst opprettholdt en betydelig kjønnsbalanse.

Av totalt 27 ansatte er 12 kvinner og 15 menn. Dette utgjør 44,44% kvinner og 55,56% menn. På administrasjonssiden er det 19 ansatte, hvor 12 er kvinner og 7 er menn. Dette utgjør hele 63,16% kvinner og 36,84% menn. Gjennomsnittsalderen på alle de ansatte er 42,85 år, og 2 av disse er under 30 år. Dette viser et relativt stort spenn i alder og erfaring.

55,56% 44,44%
TOTALT ANTALL ANSATTE: 27 STK.
36,84% 63,16%
MENN KVINNER
ADMINISTRASJON: 19 STK.

Lav turn-over er tegn på trivsel

Det er et godt tegn at de ansatte blir hos oss over lenger tid. At majoriteten har vært ansatt mellom 11-15 år og 4 ansatte har vært med siden oppstart bekrefter trivsel og trygghet.

ANSETTELSESTID 2023

14 12 10 8 6 4 2 0 0-5 ÅR 6-10 ÅR 11-15 ÅR < 20 ÅR
ANTALL ANSATTE ANTALL ÅR

Vi tar vare på menneskelige ressurser

Tilrettelegging og fleksible arbeidstider, i den grad det er mulig, åpner for gjensidig tillit og skaper en vinn-vinn situasjon mellom de ansatte og selskapet.

Som en ytterligere form for oppmerksomhet har det i alle år blitt innvilget flere ekstra fridager i forbindelse med høytider, som er betalte fridager utenom lovbestemt ferieuttak. I sommersesongen reduseres åpningstidene, uten at dette har innvirkning på de ansattes lønns- og trekkgrunnlag.

En strømlinjeformet drift og korte kommandolinjer legger også føring for en åpen dialog mellom ansatte og ledelse. En initiativvennlig gest hvor nye forslag alltid tas imot for evaluering.

Helse og sikkerhet, en ressurs vi beskytter

Vi er etter HMS-forskriften forpliktet til å sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø og iverksette effektive tiltak for å forhindre potensielle ulykker, skader eller sykdommer. Til dette har vi utarbeidet spesifikke dokumenter for styring av HMS på arbeidsplassen, samt utnevnt en HMS-ansvarlig blant de ansatte.

Alle ansatte i You Brands skal motta tilstrekkelig opplæring, ikke bare i henhold til loven, men også for å forplikte seg til en sikkerhetskultur som fremmer ansvarlig oppførsel på arbeidsplassen.

Mangfold og like muligheter, en felles arv

Samfunnsansvar støtter oss i å beskytte rettigheter til de ansatte, inkludert vilkårene for ikke-diskriminering og like muligheter. Som vi allerede har sett er kjønnsfordelingen mellom kvinner og menn relativt balansert. Godtgjørelsespolitikken er basert på kriterier for rettferdighet, ansiennitet og meritokrati.

Som flere andre aktører i vår bransje, har You Brands kommersielle forbindelser med ulike land som krever spesiell oppmerksomhet rundt problemstillinger blant arbeidsrettigheter og kampen mot barnearbeid. Vi er hele tiden forpliktet til å involvere oss i samfunnsansvar som går utenfor våre egne landegrenser. Gjennom strategiske valg, tiltak, prosedyrer og retningslinjer, jobber vi kontinuerlig med å følge opp produksjonsfaser og leverandører. Både via fysiske inspeksjoner utført av våre egne ansatte og vårt medlemskap i Amfori BSCI.

SAMFUNNET OG OSS

You Brands har både direkte og indirekte en større rolle i samfunnet. Våre produkter brukes i utallige bransjer, både offentlige og private. Samtidig gir dette oss rollen som en støttende aktør som ikke alltid er like synlig. Ofte samarbeider vi med våre forhandlere for å støtte opp med spons og veldedighet til viktige formål. I tillegg til dette så går også noe støtte direkte ut til saker vi ønsker å sette på dagsorden.

Mental Helse Ungdom

(MHU 2021/2022)

Vi valgte å kjøre en skolegenserkampanje for skoleåret 2021/2022, hvor deler av omsetningen ble donert til Mental Helse Ungdom. Psykisk helse blant barn og ungdom er å anse som et samfunnsansvar, og vi er glade for at vi har kunnet bidratt i denne runden.

Frivillige organisasjoner

Siden 2007 har You Brands donert overskuddsvarer, utgåtte produkter og prøvekolleksjoner til frivillige organisasjoner. Varene blir hentet på vårt lager og fraktet direkte til Romania, Latvia og Litauen, hvor alt blir levert til de som virkelig trenger det. Til gjengjeld får vi årlige kollasjer og dokumentasjon på hvem som har mottatt hva, og dette setter vi stor pris på.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.