Page 1

Again

ad

Until

ad

until

ad

until March

ad mars

Human

a-dam

Ground

a-dada-mah

Eminent

a-deer

red

adom

Sir

adon

Lord

a-don

Lord

a-dodo-nai

nose

af

nobody

af exad

never

af paam

peach

afarsek

gray

afor

green peas

afuna

pears

agaseem

tomatoes

agvaneeyot

Love (V)

a-hav

Love

a-haha-vah

‫עַד‬ ‫עַד‬ ‫עַד‬ ‫עַד ַמרְס‬ ‫ דָם‬ ‫ֳא ָדמָה‬ ‫ּדִיר‬ ‫ דֹם‬ ‫ דֹון‬ ‫ דֹון‬ ‫אֲדֹונָי‬ ‫ף‬ ‫ף ֶאחָד‬ ‫ף ַּפעַם‬ ‫ֲא ַפ ְרסֵק‬ ‫ פֹר‬ ‫אֲפּונָה‬ ‫ָּגסִים‬ ‫ַעְג ָבנִּיֹות‬ ‫אהב‬ ‫ ֳהבָח‬


‫ ח‬ ‫חַר‬ ‫ ֳחרִית‬ ‫חֲרֹון‬ ‫אחז‬ ‫חֵר‬ ‫ חֹור‬ ‫ חֹות‬ ‫ֳא ֻחּזָה‬

Brother

ahh

After

a-hhar

End

a-hhahha-reet

Last

a-hhahha-ron

Take hold (V)

a-hhaz

Other

a-hheyr

Back

a-hhor

Sister

a-hhot

Holdings

a-hhuhhu-zah

heel

akev

Eat (V)

a-khal

buttocks

akuz

Upon

al

‫עַּכּוז‬ ‫עַל‬

on You're welcome, not at all.

al

‫עַל‬

Oath

a-lah

Go up (V)

a-lah

Hidden (V)

a-lam

Widow

alal-mama-nah

two thousand

alpayeem

Chief

a-luph

People

am

Stand (V)

a-mad

al lo davar me‫׳‬uma

‫ָעקֵב‬ ‫אכל‬

.‫עַל לֹא ָדבָר מְאּומָה‬ ‫ לָה‬ ‫עלה‬ ‫עלם‬ ‫ ְל ָמנָה‬ ‫  ְל ַּפיִם‬2,000 ‫ּלּוף‬ ‫עַם‬ ‫עמד‬


Bondwoman

a-mah

Labor

a-mal

Be firm (V)

a-man

Say (V)

a-mar

Be strong (V)

a-mats

So be it

a-meyn

Forearm

amam-mah

Pillar Please show me the word sentence in the book.

a-mud

Please write it down.

ana ktov zot

Please come in.

ana, heekanes hikansee pneema

Answer (V)

a-nah

Afflict (V)

a-nah

Cloud

a-nan

pineapple

ananas

we

anaxnu

I

anee

I

a-nee

Affliction

a-nee

Affliction

a-nee

I'm on a diet.

anee be‫׳‬dee‫׳‬eta

I'll have the same.

anee ekax oto hadavar

ana har'eh lee ba'sefer et hameela hamishpat

‫ מָה‬ ‫ָעמָל‬ ‫אמן‬ ‫אמר‬ ‫אמץ‬ ‫ מֵן‬ ‫ּמָה‬ ‫עַּמּוד‬ ‫ ּנָא ַה ְראֵה לִי ַּב ֵּספֶר‬ .‫אֶת ַה ִּמּלָה ַה ִּמ ְׁשּפָט‬ .‫ ּנָא ּכְתֹב זֹאת‬ .‫ ִה ָּכנֵס ְּפנִי ָמה‬,‫ ּנָא‬ ‫ענה‬ ‫ענה‬ ‫ֲענָן‬ ‫ֲאנָנָס‬ ‫ֲאנַחְנּו‬ ‫ֲאנִי‬ ‫ֲאנִי‬ ‫ֳענִי‬ ‫ָענִי‬ .‫ֲאנִי ְּבדִי ֶאטָה‬ .‫ֲאנִי ֶאּקַח אֹותֹו ָדבָר‬


I'll have... I don't understand a word.

anee ekax...

anee klal lo meiveen

I recommend a... restaurant.

anee mamleetz al misada...

I wish you...

anee m'axel m'axelet le‫׳‬xa lax...

I speak Hebrew.

anee m'daber eevreet

I understand a little. I would like a room with...

anee meiveen meiveena me'at anee me'unyan be‫׳‬xeder eem...

I would like to buyit...

anee me'unyan liknot

I'm hungry.

anee ra‫׳‬ev re'eiva

I'm just looking.

anee rak mistakel

I'm happy to see you.

anee samei‫׳‬ax leerotxa

I'm thirsty.

anee tzameh tz'mei‫׳‬a

I'm a vegetarian.

anee tzimxonee

I

a-nono-khee

Nose

aph

Powder

a-phar

Conceive (V)

a-rah

Prolong (V)

a-rak

Arrange (V)

a-rakh

Spit upon (V)

a-rar

Ambush (V)

a-rav

...‫ֲאנִי ֶאּקַח‬ .‫א ֵמבִין‬6 ‫ֲאנִי ְּכלָל‬ ‫ֲאנִי ַמ ְמלִיץ עַל‬ ...‫ִמ ְס ָעדָה‬ ...‫ֲאנִי מְחֵל ְל ָך ָל ְך‬ .‫ֲאנִי ְמ ַדּבֵר ִע ְב ִרית‬ .‫ֲאנִי ֵמבִין ְמבִינָה ְמעַט‬ ...‫ֲאנִי ְמ ֻענְיָן ְּב ֶח ֶדר עִם‬ ..‫ֲאנִי ְמ ֻענְיָן ִלקְנֹות‬ .‫ֲאנִי ָרעֵב ְר ֵעבָה‬ .‫ֲאנִי רַק ִמ ְס ַּתּכֵל‬ .‫ נִי שָֹ ֵמ ַח ִלרְאֹו ְת ָך‬ .‫ֲאנִי ָצמֵא ְצמֵ ה‬ .‫ֲאנִי ִצמְחֹונִי‬ ‫ נֹכִי‬ ‫ף‬ ‫ָעפָר‬ ‫הרה‬ ‫ארך‬ ‫ערך‬ ‫ארר‬ ‫ארב‬


Desert

a-rara-vah

four

arba

Four

arar-ba

four hundred

arba me‫׳‬ot

four thousand

arba‫׳‬at alafeem

forty

arba‫׳‬eem

fou rteen

arba‫׳‬esrei

Forty

arar-baba-eem

Lion

a-ree

Uncircumcised

a-reyl

Purple

arar-gaga-man

Citadel

arar-mon

Box

a-ron

Please set the table for two.

arox na et hashulxan lishnayeem

artichoke

arteeshok

breakfast

aruxat boker

dinner (supper)

aruxat erev

lunch

aruxat tzohorayeem

Do (V)

a-sah

Gather (V)

a-saph

Tie up (V)

a-sar

Ten

a-sar

‫ֲע ָרבָה‬ ‫  ְרּבַע‬4 ‫ ְרּבַע‬ ‫  ְרּבַע מֵאֹות‬400 ‫  ְר ַּבעַת ֲא ָלפִים‬4,000 ‫  ְר ָּבעִים‬40 ‫עֶשְֹרֵה‬-‫  ְר ַּבע‬14 ‫ ְר ָּבעִים‬ ‫רִי‬ ‫ָערֵל‬ ‫ ְרָּגמָן‬ ‫רְמֹון‬ ‫אֲרֹון‬ ‫ַּׁש ְלחָן‬ ֻ ‫עֲרֹ ְך נָא אֶת ה‬ .‫ִׁשנַיִם‬ ְ‫ל‬ ‫ ְרטִיׁשֹוק‬ ‫אֲרּוחַת ּבֹקֶר‬ ‫אֲרּוחַת ֶערֶב‬ ‫אֲרּוחַת ָצ ֳה ַריִם‬ ‫עׂשה‬ ‫אסף‬ ‫אסר‬ ‫ָׂשר‬ ָ‫ע‬


tenth

aseer‫׳‬ee

Tenth

a-seesee-ree

ten thousand

aseret alafeem

Guilt (V)

a-sham

Guilt

a-sham

Oppress (V)

a-shaq

Happy

a-sheyr

Which

a-sheyr

Grove

a-sheyshey-rah

asparagus

asparagus

it's forbidden.

asur

you (sing.) Do you understand me?

ata at

you (pl.)

atem aten

SheShe-donkey

a-ton

Stop (V)

a-tsar

Numerous

a-tsum

Male goat

a-tud

Father

av

Thick cloud

av

Perish (V)

a-vad

Consent (V)

a-vah

ata meiveen otee?

‫עֲשִֹירִי‬ ‫ֲׂשי ִרי‬ ִ‫ע‬ ‫ עֲשֶֹרֶת‬10,000 ‫ֲא ָלפִים‬ ‫אׁשם‬ ‫ ׁשם‬ ָ ‫עׁשק‬ ‫ֶׁשר‬ ֶ‫א‬ ‫ ׁשר‬ ֶ ‫ֲׁשרָה‬ ֵ‫א‬ ‫ ְס ָּפרָגֹוס‬ ‫ סּור‬ ‫ּתָה  ְּת‬ ?‫ּתָה ֵמבִין אֹותִי‬ ‫ּתֶם ּתֶן‬ ‫ תֹון‬ ‫עצר‬ ‫עָצּום‬ ‫עַּתּוד‬ ‫ ב‬ ‫עָב‬ ‫אבד‬ ‫אבה‬


I would like to have the VAT returned.

avakesh zeekui lamass

but

aval

Mourn (V)

a-val

Serve (V)

a-var

Cross over (V)

a-var

watermelon

avatee‫׳‬ax

Vanity

a-ven

Service

a-vovo-dah dah

avocado

avokado

Iniquity

a-won

after May

axarei mai

after midnight

axarei xatzot

eleven eleven o'clock at night

Axat‫׳‬esrei

now

axshav

percent

axuz

Be hostile (V)

a-yav

Buck

a-yeel

eye

Ayeen

Without

a-yeen

Eye

a-yeen

so then

az

axat‫׳‬esrei balaila

‫ֲא ַבּקֵׁש זִּכּוי ַל ַּמס‬ ‫מע"מ‬ ‫ֲאבָל‬ ‫אבל‬ ‫עבד‬ ‫עבר‬ ‫ֲא ַבּטִי ַח‬ ‫ וֶן‬ ‫עֲבֹדָה‬ ‫אֲבֹוקָדֹו‬ ‫עָֹון‬ ‫ ֲחרֵי מַאי‬ ‫ ֲחרֵי חֲצֹות‬ ‫עֶשְֹרֵה‬-‫ חַת‬11 ‫עֶשְֹרֵה ַּב ַּליְלָה‬-‫חַת‬ ‫ְׁשו‬ ָ ‫ַעכ‬ ‫ חּוז‬ ‫איב‬ ‫יִל‬ ‫ַעיִן‬ ‫יִן‬ ‫ַעיִן‬ ‫ ז‬


Give an ear (V)

a-zan

Help (V)

a-zar

Leave (V)

a-zav

Master

baba-al

Burn (V)

baba-ar

Separated

bad

Separate (V) Act treacherously treacherously (V)

baba-dal

Stir (V)

baba-hal

Examine (V)

baba-hhan

Choose (V)

baba-hhar

Youth

baba-hhur

Weep (V)

baba-khah

Swallow (V)

baba-la

Mix (V)

baba-lal

Platform

baba-mah

Build (V)

baba-nah

banana

banana

Cleave (V)

baba-qa

Cattle

baba-qar

Search out (V)

baba-qash

Fatten (V)

baba-ra

Hailstones

baba-rad

baba-gad

‫אזן‬ ‫עזר‬ ‫עזב‬ ‫ַּבעַל‬ ‫בער‬ ‫ּבַד‬ ‫בדל‬ ‫בגד‬ ‫בהל‬ ‫בחן‬ ‫בחר‬ ‫ּבָחּור‬ ‫בכה‬ ‫בלע‬ ‫בלל‬ ‫ָּבמָה‬ ‫בנה‬ ‫ָּבנָנָה‬ ‫בקע‬ ‫ָּבקָר‬ ‫בקש‬ ‫ברא‬ ‫ָּברָד‬


Flee away (V)

baba-rahh

Kneel (V)

baba-rakh

Hi Welcome!

barux haba!

Thank God!

barux hashem!

Iron

barbar-zel

Flesh

baba-sar

Boil (V)

baba-shal

Daughter

bat

Cling (V)

baba-tahh

I came for...

batee...

Fence in (V)

baba-tsar

onion

batzal

House

baba-yit

Disdain (V)

baba-zah

Plunder (V)

baba-zaz

in What floor is the room on?

be-

in the middle of July

be‫׳‬emtza yulee

soon

be‫׳‬karov

during June

be‫׳‬meshex yunee

in November

be‫׳‬november

in nine more hours

be‫׳‬od tesha sha‫׳‬ot

be‫׳‬eizo koma haxeder?

‫ברח‬ ‫ברך‬ !‫ּבָרּו ְך ַהּבָא‬ !‫ַּׁשם‬ ֵ ‫ּבָרּו ְך ה‬ ‫ַּב ְרזֶל‬ ‫ָׂשר‬ ָ ‫ּב‬ ‫בׁשל‬ ‫ּבַת‬ ‫בטח‬ ...‫ּבָאתִי‬ ‫בצר‬ ‫ָּבצָל‬ ‫ַּביִת‬ ‫בזה‬ ‫בזז‬ -‫ְּב‬ ?‫ְּבאֵיזֹו קֹומָה ַה ֶחדֶר‬ ‫ְּב ֶא ְמצַע יּולִי‬ ‫ְּבקָרֹוב‬ ‫ֶׁש ְך יּונִי‬ ֶ ‫ְּבמ‬ ‫ּבְנֹו ֶב ְמּבֶר‬ ‫ֵׁשע ָׁשעֹות‬ ַ ‫ּבְעֹוד ּת‬


Hearty appetite!

be‫׳‬tei‫׳‬avon!

of course

be‫׳‬vadai

Please

be‫׳‬vakasha

Please fill out the form.

be‫׳‬vakasha le‫׳‬maleh et haprateem shebadaf

Except

beelbeel-tee

Understand (V)

been

Understanding

beebee-nah

Well

bebe-eyr

Garment

bebe-ged

Beast

bebe-heyhey-mah

pub

beit beera

Weeping

bebe-khee

Firstborn

bebe-khor

Present

bebe-rara-khah

Wood bar

bebe-reeree-ahh

Covenant

bebe-reet

knee

berex

coffee house

bet kafeh

Safely

bebe-tahh

stomach

beten

Womb

bebe-ten

Virgin

bebe-tutu-lah

!‫ְּבתֵ בֹון‬ ‫ְּבוַּדַאי‬ ‫ָׁשה‬ ָ ‫ְּב ַבּק‬ ‫ָׁשה ְל ַמ ֵּלא אֶת‬ ָ ‫ְּב ַבּק‬ .‫ַה ְּפ ָרטִים ֶׁש ַּבּדַף‬ ‫ִּב ְלּתִי‬ ‫בין‬ ‫ּבִינָה‬ ‫ְּבאֵר‬ ‫ֶּבגֶד‬ ‫ְּב ֵהמָה‬ ‫ּבֵית ּבִירָה‬ ‫ְּבכִי‬ ‫ּבְכֹור‬ ‫ְּב ָרכָה‬ ‫ְּברִי ַח‬ ‫ְּברִית‬ ‫ֶּב ֶר ְך‬ ‫ּבֵית ָקפֶה‬ ‫ֶּבטַח‬ ‫ֶּבטֶן‬ ‫ֶּבטֶן‬ ‫ּבְתּולָה‬


Between

beyn

Son

beyn

inside outside

bifneem baxutz

I would like to return this.

birtzonee le‫׳‬haxzeer et zeh

I would like a table for six.

birtzoni le‫׳‬hazmeen makom le‫׳‬sheesha anasheem

Come (V)

bo

thumb

bohen

Good morning!

boker tov!

Morning

bobo-qer

Cistern

bor

Sweet spice

bobo-sem

Shame

bobo-shet

broccoli

brokolee

Ashamed (V)

bush bush

Discernment

dada-at

Please speak more slowly.

daber be‫׳‬vakasha yoter le‫׳‬at

Cereal

dada-gan

Sufficient

dai

Weak Weak

dal

Blood

dam

Silence (V)

dada-mah

‫ּבֵין‬ ‫ּבֵן‬ ‫ִּב ְפנִים ּבַחּוץ‬ ‫ִּברְצֹונִי ְל ַה ֲחזִיר אֶת‬ .‫זֶה‬ ‫ִּברְצֹונִי ְל ַהזְמִין מָקֹום‬ .‫ָׁשים‬ ִ ‫ ֲאנ‬6 ‫ְל‬ ‫בוא‬ ‫ּבֹהֶן‬ !‫ּבֹקֶר טֹוב‬ ‫ּבֹקֶר‬ ‫ּבֹור‬ ‫ּבֹׂשם‬ ֶ ‫ּבֹשת‬ ֶ ‫ּבְרֹוקֹולִי‬ ‫בוש‬ ‫ַּדעַת‬ ‫ָׁשה יֹותֵר‬ ָ ‫ַּדּבֵר ְּב ַבּק‬ .‫לְט‬ ‫ָּדגָן‬ ‫ּדַי‬ ‫ּדַל‬ ‫ּדָם‬ ‫דמה‬


Be silent

dada-mam

Step upon (V)

dada-rakh

Seek (V)

dada-rash

Adhere (V)

dada-vaq

Speak (V)

dada-var

Word

dada-var

Door

dede-let

Road

dede-rek

December

detzember

Honey

dede-vash

Epidemic

dede-ver

pumpkin

d'la‫׳‬at

Beloved

dod

Generation

dor

Send regards to...

dreeshat shalom le‫׳‬...

cherry

duvdevan

Footing

e-den

Island

ee

impossible

ee efshar

If

eem

With

eem

with without

eem be‫׳‬lee

Speech

eemeem-rah

‫ָּדמַם‬ ‫דרך‬ ‫דרׁש‬ ‫דבק‬ ‫דבר‬ ‫ָּדבָר‬ ‫ֶּדלֶת‬ ‫ֶּד ֶר ְך‬ ‫ֶּד ֶצ ְמּבֶר‬ ‫ְּדבַׁש‬ ‫ֶּדבֶר‬ ‫ְּד ַלעַת‬ ‫ּדֹוד‬ ‫ּדֹור‬ ...‫ִיׁשת ָׁשלֹום ְל‬ ַ ‫ְּדר‬ ‫ֻּד ְב ְּדבָן‬ ‫ֶאדֶן‬ ‫אִי‬ ‫ְׁשר‬ ָ ‫אִי ֶאפ‬ ‫אִם‬ ‫עִם‬ ‫עִם ְּבלִי‬ ‫ִא ְמרָה‬


City

eer

OneOne-tenth

eeee-sasa-ron

Man

eesh

Woman

eeee-shah

Fire offering

eeee-sheh

possible

efshar

Can I order now please?

efshar le‫׳‬kabel sheirut, be‫׳‬vakasha?

Can I see the room?

efshar lir‫׳‬ot et haxeder?

Can I rent a safe?

efshar liskor kasefet?

Unit

e-hhad

Where can I pay?

eifo uxal le‫׳‬shalem?

Where can I find it?

eifo uxal limtzo?

Where?

eifo?

I don't have

ein lee

How was your trip?

eix avra ne'see‫׳‬atxa?

How is business?

eix ha‫׳‬asakeem?

How do you say...?

eix omreem...?

What is it called?

eix ze nikra?

How?

eix?

Which?

eize eizo?

‫עִיר‬ ‫ִׂשרֹון‬ ָ‫ע‬ ‫אִיׁש‬ ‫ִּׁשה‬ ָ‫א‬ ‫ִּׁשה‬ ֶ‫א‬ ‫ְׁשר‬ ָ ‫ֶאפ‬ ,‫ְׁשר ְל ַקּבֵל ֵׁשרּות‬ ָ ‫ֶאפ‬ ?‫ְּב ַב ָּק ָׁשה‬ ‫ְׁשר ִלרְאֹות ֶאת‬ ָ ‫ֶאפ‬ ?‫ַה ֶחדֶר‬ ‫ְׁשר לִשְֹּכֹר‬ ָ ‫ֶאפ‬ ?‫ַּכ ֶּספֶת‬ ‫ֶאחָד‬ ?‫ְׁש ֵּלם‬ ַ ‫אֵיפֹה אּוכַל ל‬ ?‫אֵיפֹה אּוכַל ִלמְצֹא‬ ?‫אֵיפֹה‬ ‫אֵין לִי‬ ?‫אֵי ָך ָע ְברָה נְסִי ָע ְת ָך‬ ?‫אֵי ְך ָה ֲע ָסקִים‬ ?...‫אֵי ְך אֹו ְמרִים‬ ?‫אֵי ְך זֶה נִ ְקרָא‬ ?‫אֵי ְך‬ ?‫אֵיזֶה אֵיזֹו‬


to

el

one thousand

elef

nineteen eighty eight

elef te'sha me‫׳‬ot shmo'neem ush'moneh

Thousand

e-leph

Power

e-lolo-ah

Powers

e-lolo-heem

Upper

elel-yon

Truth

e-met

Firmness

e-mumu-nah

Person

e-nosh

End

e-phes

Land

e-rets

Evening

e-rev

Good evening!

erev tov!

Cedar

e-rez

Nakedness

erer-wah

ten

eser

Ten

e-ser

grapefruit

eshkoleet

twenty

esreem

Twenty

eses-reem

twenty-eight

esreem ush'moneh

‫אֶל‬ ‫ ֶאלֶף‬1000 ‫ְׁשע ֵמאֹות‬ ַ ‫ ֶאלֶף ּת‬1988 ‫ּוׁשמֹונֶה‬ ְ ‫ְׁשמֹונִים‬ ‫ֶאלֶף‬ ‫אֱלֹו ַּה‬ ‫אֱלֹהִים‬ ‫ֶעלְיֹון‬ ‫ֱאמֶת‬ ‫אֱמּונָה‬ ‫אֱנֹוׁש‬ ‫ֶאפֶס‬ ‫ֶארֶץ‬ ‫ֶערֶב‬ .‫ֶערֶב טֹוב‬ ‫ֶארֶז‬ ‫ֶע ְרוָה‬ ‫ עֶשֶֹר‬10 ‫ֶׂשר‬ ֶ‫ע‬ ‫ֶׁשּכֹולִית‬ ְ‫א‬ ‫ עֶשְֹרִים‬20 ‫ֶׂשרִים‬ ְ‫ע‬ ‫ּוׁשמֹונֶה‬ ְ ‫ עֶשְֹרִים‬28


twenty-two

esreem ush'tayeem

twenty-six

esreem vashesh

twenty-seven

esreem vasheva

twenty-nine

esreem vatesha

twenty-four

esreem ve'arba

twenty-one

esreem ve'axat

twenty-three

esreem ve'shalosh

twenty-five

esreem ve'xamesh

What I saw in the window.

et ma shera‫׳‬eetee be‫׳‬xalon hara‫׳‬ava

For what is written on this paper.

et ma sherashum lee badaf

yesterday

etmol

Finger

etsets-ba

Bone

e-tsem

finger

Etzba

bone

etzem

Servant

e-ved

Stone

e-ven

Wrath

evev-rah

Needy

evev-yon

one

exad (axat)

Witness

eyd

‫ּוׁש ַּתיִם‬ ְ ‫ עֶשְֹרִים‬22 ‫ָׁשׁש‬ ֵ ‫ עֶשְֹרִים ו‬26 ‫ָׁש ַבע‬ ֶ ‫ עֶשְֹרִים ו‬27 ‫ֵׁשע‬ ַ ‫ עֶשְֹרִים וָת‬29 ‫ עֶשְֹרִים וְ ְר ַּבע‬24 ‫ עֶשְֹרִים וְחַת‬21 ‫ְׁשלֹׁש‬ ָ ‫ עֶשְֹרִים ו‬23 ‫ עֶשְֹרִים וְ ָחמֵׁש‬25 ‫אֶת מַה ֶּׁש ָראִיתִי ְּבחַּלֹון‬ .‫ָה ַר ֲאוָה‬ ‫אֶת מַה ֶּׁשרָׁשּום לִי‬ .‫ַּבּדַף‬ ‫ֶאתְמֹול‬ ‫ֶא ְצּבַע‬ ‫ֶעצֶם‬ ‫ֶא ְצּבַע‬ ‫ֶעצֶם‬ ‫ֶעבֶד‬ ‫ֶאבֶן‬ ‫ֶע ְברָה‬ ‫ֶאבְיֹון‬ (‫ ֶאחָד )חַת‬1 ‫עֵד‬


Company

eyey-dah

Drove

eyey-der

Testimony

eyey-dut

Bullock

eyey-gel

Mighty one

eyl

To

eyl

Mother Mother

eym

Valley

eyey-meq

Statement

eyey-mer

Eyphah

eyey-phah

Ephod

eyey-phod

Arrangement

eyey-rek

Herb

eyey-sev

Fire

eysh

Appointed time

eyt

Tree

eyts

Counsel

eyey-tsah

Beside

eyey-tsel

Other side

eyey-ver

SheShe-goat

eyz

Redeem (V)

gaga-al

Magnify (V)

gaga-dal

Magnificent

gaga-dol

‫ֵעדָה‬ ‫ֵעדֶר‬ ‫עֵדּות‬ ‫ֵעגֶל‬ ‫אֵל‬ ‫אֵל‬ ‫אֵם‬ ‫ֵעמֶק‬ ‫ֵאמֶר‬ ‫אֵיפָה‬ ‫אֵפֹוד‬ ‫ֵע ֶר ְך‬ ‫ֵׂשב‬ ֶ‫ע‬ ‫אֵׁש‬ ‫עֵת‬ ‫עֵץ‬ ‫ֵעצָה‬ ‫ֵאצֶל‬ ‫ֵעבֶר‬ ‫עֵז‬ ‫גאל‬ ‫גדל‬ ‫ּגָדֹול‬


Valley

gaee

Roof

gag

Mound

gal

Uncover (V)

gaga-lah

Also

gam

also

gam

Yield (V)

gaga-mal

Camel

gaga-mal

Garden

gan

Steal (V)

gaga-nav

Majesty

gaga-on

Cast out (V)

gaga-rash

throat

garon

back

gav

Lift high (V)

gaga-vah

High

gaga-vovo-ah

Pluck away (V)

gaga-zal

Miss

ge‫׳‬veret

Band

gege-dud

Courageous

geegee-bor

Dance around (V)

geel

Idol

geegee-lul

Knoll

geevgeev-ah

‫ַּגיְא‬ ‫ּגָג‬ ‫ּגַל‬ ‫גלה‬ ‫ּגַם‬ ‫ּגַם‬ ‫גמל‬ ‫ָּגמָל‬ ‫ּגָן‬ ‫גנב‬ ‫ּגָאֹון‬ ‫גרׁש‬ ‫ּגָרֹון‬ ‫ּגַב‬ ‫גבה‬ ‫ּגָבֹו ַה‬ ‫גזל‬ (‫ְּג ֶברֶת )לֹא נְׂשּו ה‬ ‫ּגְדּוד‬ ‫ּגִּבֹור‬ ‫גיל‬ ‫ּגִּלּוּל‬ ‫ִּג ְבעָה‬


Grapevine

gege-phen

Stranger

ger

Rain shower

gege-shem

Warrior

gege-ver

Mrs.

ge'veret

Bravery

gege-vovo-rah

Border

ge-vul

carrot

gezer

Rising

gogo-lah

Lot

gogo-ral

Floor

gogo-ren

Nation

goy

Sojourn (V)

gur

the

ha-

Am I saying it correctly?

ha‫׳‬eem anee me'vateh zot naxon?

Do you speak...? Does the price include...?

ha‫׳‬eem ata me'daber...?

Is there a...?

ha‫׳‬eem yeshkan...?

Could we have...?

ha‫׳‬nuxal le‫׳‬kabel...?

Can I help you?

ha‫׳‬uxal la‫׳‬azor le‫׳‬xalax?

Could I have...?

ha‫׳‬uxal le‫׳‬kabel...?

ha‫׳‬eem ham'xeer kolel...?

‫ֶּגפֶן‬ ‫ּגֵר‬ ‫ֶׁשם‬ ֶ ‫ּג‬ ‫ֶּגבֶר‬ ‫ְּג ֶברֶת‬ ‫ּגְבּורָה‬ ‫ּגְבּול‬ ‫ֶּגזֶר‬ ‫ּגֹולָה‬ ‫ּגֹורָל‬ ‫ּגֹרֶן‬ ‫ּגֹוי‬ ‫גור‬ -‫ַה‬ ‫ַהאִם ֲאנִי ְמ ַבּטֵא זֹאת‬ ?‫נָכֹון‬ ?...‫ַהאִם ּתָה ְמ ַד ֵּבר‬ ? ...‫ַהאִם ַה ְּמחִיר ּכֹולֵל‬ ? ...‫ַהאִם יֵׁש ּכָאן‬ ?...‫הֲנּוכַל ְל ַקּבֵל‬ ‫הַאּוכַל ַלעֲזֹר ְל ָך‬ ?‫ָל ְך‬ ?...‫הַאּוכַל ְל ַקּבֵל‬


Swell

haha-dar

everything The cash register is... there.

Hakol

Walk (V)

haha-lakh

Shine (V)

haha-lal

Roar (V)

haha-mah

My accent is probably strange.

hameevta shelee betax m'shuneh

Multitude The specialty of the house

hakupa nimtzeit...sham

haha-mon hamumxeeyut shel habayit

Can we have another... please?

hanuxal le‫׳‬kabel (od)... be‫׳‬vakasha?

Can we have another bed?

hanuxal le‫׳‬kabel meeta nosefet?

It was my pleasure.

haoneg hu lee

Hill

har

Kill (V)

haha-rag

Demolish (V)

haha-ras

The time is... Can I see the menu please?

hasha‫׳‬a...

hatafreet, be‫׳‬vakasha

Would you like us to order it for you?

hatirtzeh shenazmeen avurxa?

Could you help me please?

hatuxal hatuxlee la‫׳‬azor lee be‫׳‬vakasha?

‫ָהדָר‬ ‫הַּכֹל‬ .‫ ָׁשם‬...‫ַה ֻּקּפָה נִ ְמצֵאת‬ ‫הלך‬ ‫הלל‬ ‫המה‬ ‫ַה ִּמ ְבטָא ֶׁשּלִי ֶּבטַח‬ .‫ְׁשּנֶה‬ ֻ‫מ‬ ‫הָמֹון‬ .‫ַה ֻּמ ְמחִּיּות ֶׁשל ַה ַּביִת‬ ...(‫הֲנּוכַל ְל ַקּבֵל )עֹוד‬ ?‫ָׁשה‬ ָ ‫ְּב ַבּק‬ ‫הֲנּוכַל ְל ַקּבֵל ִמ ָּטה‬ ?‫נֹו ֶספֶת‬ .‫הָעֹנֶג הּוא לִי‬ ‫הַר‬ ‫הרג‬ ‫הרס‬ ...‫ַּׁשעָה‬ ָ‫ה‬ .‫ָׁשה‬ ָ ‫ ְּב ַבּק‬,‫ַה ַּת ְפרִיט‬ ‫ֲה ִת ְרצֶה ֶׁשּנַזְ ִמין‬ ?‫עֲבּו ְר ָך‬ ‫הֲתּוכַל ַלעֲזֹר לִי‬ ?‫ָׁשה‬ ָ ‫ְּב ַבּק‬


Could you show me...?

hatuxal hatuxlee le‫׳‬harot lee...?

Could you tell me...?

hatuxal hatuxlee lomar lee...?

Could you help me, please? Can you repeat that please?

hatuxal la‫׳‬azor lee, be‫׳‬vakasha?

hatuxal laxazor al kax?

?...‫הֲתּוכַל ְל ַהרְאֹות ִלי‬ ?...‫הֲתּוכַל לֹומַר לִי‬ ,‫הֲתּוכַל ַלעֲזֹר לִי‬ ?‫ָׁשה‬ ָ ‫ְּב ַבּק‬ ?‫הֲתּוכַל ַלחֲזֹר עַל ָּכ ְך‬ ,‫הֲתּוכַל לְּיֵת זֹאת‬ ?‫ָׁשה‬ ָ ‫ְּב ַבּק‬ ‫הֲתּוכַל ְל ַה ְמלִיץ ַעל‬ ?‫ִמ ְס ָעדָה טֹובָה‬ ‫הֲתּוכַל ְל ַהרְאֹות ִלי אֶת‬ ?‫ָׁשה‬ ָ ‫ ְּב ַבּק‬,‫זֶה‬ ‫הֲתּוכַל ְל ַת ְרּגֵם זֹאת‬ ?‫עֲבּורִי‬ ‫ַה ָּצעַת הַּיֹום‬ .‫ָהיָה נָעִים מְאֹד‬ ‫היה‬

Can you spell that please?

hatuxal le‫׳‬ayet zot, be‫׳‬vakasha

Can you recommend a good restaurant?

hatuxal le‫׳‬hamleetz al misada tova?

Could you show me this, please?

hatuxal le‫׳‬harot le eet zeh, be‫׳‬vakasha?

Can you translate it for me?

hatuxal le‫׳‬targem zot avuree?

Today's special

hatza‫׳‬at hayom

It was very nice.

haya na‫׳‬eem me‫׳‬od

Exist (V)

haha-yah

today

hayom

the next day

hayom haba

Today is...

hayom yom...

here Here is my confirmation.

heenei

Here is the receipt. I understood everything.

heenei hakabala

.‫ִהּנֵה ָהאִּׁשּור‬ ‫ִהּנֵה ַה ַּק ָּבלָה‬

heivantee hakol

.‫ֵה ַבנְּתִי הַּכֹל‬

heenei ha‫׳‬eeshur

‫הַּיֹום‬ ‫הַּיֹום ַהּבָא‬ ...‫הַּיֹום יֹום‬ ‫ִהּנֵה‬


Where is the men's women's restrooms?

heixan hasheruteem le‫׳‬nasheem le‫׳‬gvareem?

Where can I wash up?

heixan uxal lirxotz yadayeem?

they

hem hen

Vanity

hehe-vel

House

heyhey-khal

They(m)

heym

Saddle (V)

hhahha-bash

Terminate (V)

hhahha-dal

New

hhahha-dash

Feast

hhag

Gird up (V)

hhahha-gar

Life

hhai

Be wise (V)

hhahha-kham

Wise

hhahha-kham

Wisdom

hhakhhhakh-mah

Be sick (V)

hhahha-lah

Pierce (V)

hhahha-lal

Pierced

hhahha-lal

Visualize (V)

hhahha-lam

Pass over (V)

hhahha-laph

Apportion (V)

hhahha-laq

‫ַּׁשרּותִים‬ ֵ ‫הֵיכָן ה‬ ?‫ָׁשיםְּג ָברִים‬ ִ ‫ְלנ‬ ‫הֵיכָן אּוכַל ִלרְחֹץ‬ ?‫יַָדיִם‬ ‫הֵם הֵן‬ ‫ֶהבֶל‬ ‫הֵיכָל‬ ‫הֵם‬ ‫חבׁש‬ ‫חדל‬ ‫ָחדָׁש‬ ‫חַג‬ ‫חגר‬ ‫חַי‬ ‫חכם‬ ‫ָחכָם‬ ‫ָח ְכמָה‬ ‫חלה‬ ‫חלל‬ ‫ָחלָל‬ ‫חלם‬ ‫חלף‬ ‫חלק‬


Arm (V)

hhahha-lats

Dream

hhahha-lom

Window

hhahha-lon

Show pity (V)

hhahha-mal

Violence

hhahha-mas

Fifth

hhahha-meemee-shee

Fifty

hhahha-meemee-sheem

Five

hhahha-meysh

Donkey

hhahha-mor

Mortar

hhahha-mor

Camp (V)

hhahha-nah

Show beauty (V) (V)

hhahha-nan

Spear

hhahha-neet

Overturn (V)

hhahha-phak

Delight (V)

hhahha-phats

Examine (V)

hhahha-qar

Tremble (V)

hhahha-rad

Flare up (V)

hhahha-rah

Perforate

hhahha-ram

Betrothal (V)

hhahha-raph

Keep silent silent (V)

hhahha-rash

Dry up (V)

hhahha-rav

Wasteland

hharhhar-bah

‫חלץ‬ ‫חֲלֹום‬ ‫חַּלֹון‬ ‫חמל‬ ‫ָחמָס‬ ‫ִיׁשי‬ ִ ‫ֲחמ‬ ‫ִּׁשים‬ ִ ‫ֲחמ‬ ‫ָחמֵׁש‬ ‫חֲמֹור‬ ‫חֹמֶר‬ ‫חנה‬ ‫חנן‬ ‫ֲחנִית‬ ‫הפך‬ ‫חפץ‬ ‫חקר‬ ‫חרד‬ ‫חרה‬ ‫חרם‬ ‫חרף‬ ‫חרׁש‬ ‫חרב‬ ‫ָח ְרּבָה‬


Burning wrath

hhahha-ron

Refuge (V)

hhahha-sah

Keep back (V)

hhahha-sakh

Kind one

hhahha-seed

Think (V)

hhahha-shav

Err (V)

hhahha-ta

Fault

hhahha-ta

Error

hhahha-tata-a

Seal (V)

hhahha-tam

Be an inin-law (V)

hhahha-tan

Break (V)

hhahha-tat

Half

hhahha-tsee

Yard

hhahha-tser

Trumpet

hhahha-tsotstsots-rah

Withdraw (V)

hhahha-va

Wrap up

hhahha-val

Couple (V)

hhahha-var

Force

hhahha-yeel

Live (V)

hhayhhay-yah

Perceive (V)

hhahha-zah

Seize (V)

hhahha-zaq

Forceful

hhahha-zaq

Vision

hhahha-zon

‫חָרֹון‬ ‫חסה‬ ‫חׂשך‬ ‫ָחסִיד‬ ‫חׁשב‬ ‫חטא‬ ‫ֵחטְא‬ ‫ַחּטָ ה‬ ‫חתם‬ ‫חתן‬ ‫חתת‬ ‫ֲחצִי‬ ‫ָחצֵר‬ ‫חֲצֹו ְצרָה‬ ‫חבא‬ ‫ָחבַל‬ ‫חבר‬ ‫ַחיִל‬ ‫חיה‬ ‫חזה‬ ‫חזק‬ ‫ָחזָק‬ ‫חָזֹון‬


Chamber

hhehhe-der

Freely

hheehhee-nam

Wheat

hheehhee-tah

Fat

hhehhe-lev

Fat

hhehhe-lev

Parcel

hhelhhel-qah

Engraver

hhehhe-resh

Sword

hhehhe-rev

Disgrace

hherhher-pah

Kindness

hhehhe-sed

Region

hhehhe-vel

Portion

hheyhhey-leq

Fury

hheyhhey-mah

Beauty

hheyn

Delight

hheyhhey-phets

Bosom

hheyq

Perforated

hheyhhey-rem

Arrow

hheyts

New moon

hhohho-desh

Rampart

hhohho-mah

Darkness

hhohho-shekh

Twist (V)

hhul

Custom

hhuq

‫ֶחדֶר‬ ‫ִחּנָם‬ ‫ִחּטָה‬ ‫ֶחלֶב‬ ‫ָחלָב‬ ‫ֶח ְלקָה‬ ‫ָחרָׁש‬ ‫ֶחרֶב‬ ‫ֶח ְרּפָה‬ ‫ֶחסֶד‬ ‫ֶחבֶל‬ ‫ָח ָלק‬ ‫ֵחמָה‬ ‫חֵן‬ ‫ֵחפֶץ‬ ‫חֵיק‬ ‫ֵחרֶם‬ ‫חֵץ‬ ‫חֹדֶׁש‬ ‫חֹומָה‬ ‫חֹש ְך‬ ֶ ‫חול‬ ‫חֹק‬


Ritual

hhuqhhuq-qah

Outside

hhuts

Ah

hoi

He

hu

like

k-

Anger (V)

kaka-as

reception

kabala

Keep secret (V)

kaka-hhad

Finish (V)

kaka-lah

DaughterDaughter-inin-law

kaka-lah

Shame (V)

kaka-lam

How much is it? How much does it cost?

kama ze ole?

How long have you been here? How long will you be staying?

kama zeh oleh?

kama zman ata nimtza kan?

kama z'man tish'hu kan?

How many?

kama?

How much?

kama?

naturally

kamuvan

here

kan

self service

kan sheirut atzmee

Lower (V)

kaka-na

Wing

kaka-naph

‫ֻחּקָה‬ ‫חּוץ‬ ‫הֹוי‬ ‫הּוא‬ -‫ְּכ‬ ‫כעס‬ ‫ַק ָּבלָה‬ ‫כחד‬ ‫כלה‬ ‫ַּכּלָה‬ ‫כלם‬ ?‫ַּכּמָה זֶה עֹולֶה‬ ?‫ַּכּמָה זֶה עֹולֶה‬ ‫ַּכּמָה זְמַן ּתָה נִ ְמצָא‬ ?‫ּכָאן‬ ?‫ִׁשהּו ּכָאן‬ ְ ‫ַּכּמָה זְמַן ּת‬ ?‫ַּכּמָה‬ ?‫ַּכּמָה‬ ‫ּכַּמּובָן‬ ‫ּכָאן‬ ‫ּכָאן ֵׁשרּות ַע ְצמִי‬ ‫כנע‬ ‫ָּכנָף‬


‫ַּכּנִ ְראֶה‬ ‫ּכַף‬ ‫כפר‬ ‫ּכַּפֹרֶת‬ ‫כרע‬ ‫כרת‬

it seems that...

kanir‫׳‬eh

Palm

kaph

Cover (V)

kaka-phar

Lid

kaka-popo-ret

Stoop (V)

kaka-ra

Cut (V)

kaka-rat

ankle

karsul

Cover over (V)

kaka-sah

Topple (V)

kaka-shal

Write (V)

kaka-tav

shoulder

katef

Shoulder piece

kaka-teyph

orange

katom

Be heavy (V)

kaka-vad

Tread upon (V)

kaka-vas

liver

kaved

Heavy

kaka-veyd

Armament

kaka-vod

blue

kaxol

Lie

kaka-zav

Given that that

kee

Roundness

keekee-kar

‫ּכָחֹל‬ ‫ָּכזָב‬ ‫ּכִי‬ ‫ּכִיּכָר‬

kidney

keelya

‫ִּכ ְליָה‬

‫ַקרְסֹל‬ ‫כסה‬ ‫כׁשל‬ ‫כתב‬ ‫ָּכתֵף‬ ‫ָּכתֵף‬ ‫ּכָתֹם‬ ‫כבד‬ ‫כבס‬ ‫ָּכבֵד‬ ‫ָּכבֵד‬ ‫ּכָבֹוד‬


Kidney

keelkeel-yah

Harp

keekee-nor

Seat

keekee-sey

squash

keeshu‫׳‬eem

Item

keke-lee

Shame

keke-leelee-mah

Dog

keke-lev

Yes

ken

entrance

ke'neesa

entrance

ke'neesa

Cub

keke-pheer

Vineyard

keke-rem

Cherub

KeKe-ruv

Fool

keke-seel

silver

kesef

Silver

keke-seph

Tunic

keke-toto-net

Sheep

keke-ves

So

keyn

nothing

klum

My... hurts

ko‫׳‬ev ko‫׳‬evet lee ha...

Strength

koko-ahh

Priest

koko-heyn

‫ִּכ ְליָה‬ ‫ּכִּנֹור‬ ‫ִּכּסֵא‬ ‫קִּׁשּואִים‬ ‫ְּכלִי‬ ‫ְּכ ִלּמָה‬ ‫ֶּכלֶב‬ ‫ּכֵן‬ ‫ְּכנִיסָה‬ ‫ְּכנִיסָה‬ ‫ְּכפִיר‬ ‫ֶּכרֶם‬ ‫ְּכרּוב‬ ‫ְּכסִיל‬ ‫ֶּכסֶף‬ ‫ֶּכסֶף‬ ‫ּכְּתֹנֶת‬ ‫ֶּכבֶׂש‬ ‫ּכֵן‬ ‫ּכְלּום‬ ...‫ּכֹואֵב ּכֹו ֶאבֶת ִלי ַה‬ ‫ּכֹ ַח‬ ‫ּכֹהֵן‬


Star

koko-khav

coconut

kokus

All

kol

floor

koma

Offering

korkor-ban

Cup

kos

cabbage

kruv

cauliflower

kruveet

Sustain (V)

kul

Fix (V) (V)

kun

cash register

kupa

Fight (V)

lala-hham

Good night!

laila tov!

Capture Capture (V)

lala-kad

Why?

lama?

Learn (V)

lala-mad

Take (V)

lala-qahh

Pick up (V)

lala-qat

tongue

lashon

Tongue

lala-shon

white

lavan

White

lala-van

Clothe (V)

lala-vash

‫ּכֹוכָב‬ ‫קֹוקּוס‬ ‫ּכֹול‬ ‫קֹומָה‬ ‫קֹ ְרּבָן‬ ‫ּכֹוס‬ ‫ּכְרּוב‬ ‫ּכְרּובִית‬ ‫כול‬ ‫כון‬ ‫ֻקּפָה‬ ‫לחם‬ .‫ַליְלָה טֹוב‬ ‫לכד‬ ?‫ָלּמָה‬ ‫למד‬ ‫לקח‬ ‫לקט‬ ‫לָׁשֹון‬ ‫לָׁשֹון‬ ‫ָלבָן‬ ‫ָלבָן‬ ‫לבׁש‬


‫ַליִל‬

Night

lala-yeel

to

le-

Good-bye

le‫׳‬hitra‫׳‬ot

See you later.

le‫׳‬hitra‫׳‬ot axar kax

up down

le‫׳‬mala le‫׳‬mata

Cheers!

le‫׳‬xayeem!

lemon

leemon

Chamber

leeshleesh-kah

Bread

lele-hhem

Community

lele-om

jaw

leset

Alongside

lele-u-mat

heart

lev

Clothing

lele-vush

Heart

leyv

Mind

leyley-vav

before after

lifnei axarei

before September

lifnei september

eight minutes ago

lifnei shmoneh dakot

before midnight

lifnei xatzot

Not

lo

‫ִל ְפנֵי  ֲחרֵי‬ ‫ִל ְפנֵי ֶס ְּפ ֶט ְמּבֶר‬ ‫ִל ְפנֵי ְׁשמֹונֶה דַּקֹות‬ ‫ִל ְפנֵי חֲצֹות‬ ‫לֹוא‬

No

lo

‫לֹא‬

-‫ְל‬ ‫ְל ִה ְתרָאֹות‬ .‫ְל ִה ְתרָאֹות חַר ָּכ ְך‬ ‫ְל ַמ ְעלָה ְל ַמּטָה‬ !‫ְל ַחּיִים‬ ‫לִימֹון‬ ‫ִׁשּכָה‬ ְ‫ל‬ ‫ֶלחֶם‬ ‫לְאֹום‬ ‫ֶלסֶת‬ ‫ְל ֻעּמַת‬ ‫לֵב‬ ‫לְבּוׁש‬ ‫לֵב‬ ‫ֵלבָב‬


not before August

lo lifnei ogust

No thanks. I don't like it.

lo, toda. lo motzeh xen be‫׳‬einai

Slab

lulu-ahh

Stay the night (V)

lun

Mimic (V)

luts

from What do you suggest?

m-

What would you like to order please? What are you looking for?

ma ata mamleetz?

ma ata me'vakesh le‫׳‬hazmeen?

ma ata mexapes?

You don't say!

ma ata sax!

How far is it to...? What is the price per night?

ma hamerxak le‫׳‬...?

What time is it?

ma hasha‫׳‬a?

What is today's date?

ma hata‫׳‬areex hayom?

What did he say? What's the room number? What does this word mean?

ma hu amar?

What does... mean?

ma perush...?

What is your name?

ma sheemxa (masc.) sh'meix (fem.)?

How is the family?

ma sh'lom hamishpaxa?

ma ham'xeer le'laila?

ma mispar haxeder?

ma peirush hameela hazo?

‫לֹא ִל ְפנֵי אֹוגּוסְט‬ ‫ לֹא מֹוצֵא‬.‫ ּתֹודָה‬,‫לֹא‬ .‫חֵן ְּבעֵינַי‬ ‫לּו ַח‬ ‫לון‬ ‫לוץ‬ -‫ִמ‬ ?‫מָה ּתָה ַמ ְמלִיץ‬ ‫מָה ּתָה ְמ ַבּקֵׁש‬ ?‫ְל ַהזְמִין‬ ?‫מָה ּתָה ְמ ַחּפֵׂש‬ !‫מָה ּתָה סָח‬ ?...‫מָה ַה ֶּמ ְרחָק ְל‬ ?‫מָה ַה ְּמחִיר ְל ַליְָלה‬ ?‫ַּׁשעָה‬ ָ ‫מָה ה‬ ?‫מָה ַה ַּת ֲארִי ְך הַּיֹום‬ ?‫מַה הּוא מַר‬ ?‫מַה ִּמ ְסּפַר ַה ֶח ֶדר‬ ?‫מַה ּפֵרּוׁש ַה ִּמ ָּלה הַּזֹו‬ ?...‫מַה ּפֵרּוׁש‬ ?‫ָׁש ֵמ ְך‬ ְ ‫מַה ִּׁש ְמך‬ ?‫ִׁש ָּפחָה‬ ְ ‫מַה ְׁשלֹום ַהמ‬


How are you?

ma sh'lomxa sh'lomeix?

What do you mean?

ma zot omeret?

What?

ma?

elevator

Ma‫׳‬aleet

elevator

Ma‫׳‬aleet

Nourishment

mama-a-kal

Transgress (V)

mama-al

Transgression

mama-al

Upward

mama-al

Ascent

mama-a-lah

Works

mama-a-lal

Refuse (V)

mama-an

Dissolve (V)

mama-as

Work

mama-a-seh

Tenth part

mama-a-seyr seyr

Measure (V)

mama-dad

key Give me the key to room two eighteen please.

maftei‫׳‬ax

Shield

mama-geyn

What

mah

Hurry (V)

mama-har

Wipe away (V)

mama-hhah

mafteiax le‫׳‬xeder mataim shmoneh‫׳‬esreh, be‫׳‬vakasha

?‫ָׁשלֹו ֵמ ָך‬ ְ ‫מַה ְּׁשלֹו ְמך‬ ?‫מַה ּזֹאת אֹו ֶמרֶת‬ ?‫מַה‬ ‫ַמ ֲעלִית‬ ‫ַמ ֲעלִית‬ ‫ַמ ֲאכָל‬ ‫מעל‬ ‫ַמעַל‬ ‫ַמעַל‬ ‫ַמ ֲעלָה‬ ‫ַמ ֲעלָל‬ ‫מאן‬ ‫מאס‬ ‫ֲׂשה‬ ֶ ‫ַמע‬ ‫ֲׂשר‬ ֵ ‫ַמע‬ ‫מדד‬ ‫ַמ ְפ ֵּת ַח‬ ,218 ‫ַמ ְפ ֵּת ַח ְל ֶחדֶר‬ .‫ָׁשה‬ ָ ‫ְּב ַבּק‬ ‫ָמגֵן‬ ‫ּמָה‬ ‫מהר‬ ‫מחה‬


Portion

mama-hhalhhal-qah

Tomorrow

mama-hhar

Morrow Morrow

mama-hhahha-rat

Invention What date is your birthday?

mama-hhahha-shasha-vah

Crushed

mama-kah

Sell (V)

mama-khar khar

Fill (V)

mama-la

Reign (V)

mama-lakh

Messenger

malmal-akh

Slip away (V)

mama-lat

Full

mama-ley

Queen

malmal-kah

Kingdom

malmal-kut

hotel

malon

four star hotel

malon arba‫׳‬a koxaveem

Kingdom

mammam-lala-khah

Withhold (V)

mama-na

Reckon (V)

mama-nah

Stronghold Stronghold

mama-oz

Place

mama-qom

Bitter

mar

Bitter (V)

mama-rah

mahu yom huladt'xa?

‫ַמ ֲח ְלקָה‬ ‫ָמחָר‬ ‫ָמ ֳחרָת‬ ‫ֲׁשבָה‬ ָ ‫ַמח‬ ?‫מַהּו יֹום ֻה ַּל ְד ְּת ָך‬ ‫ַמּכָה‬ ‫מכר‬ ‫מלא‬ ‫מלך‬ ‫ַמלְ ְך‬ ‫מלט‬ ‫ָמלֵא‬ ‫ַמ ְלּכָה‬ ‫ַמלְכּות‬ ‫מָלֹון‬ ‫ ּכֹו ָכבִים‬4 ‫מְלֹון‬ ‫ַמ ְמ ָלכָה‬ ‫מנע‬ ‫מנה‬ ‫מָעֹוז‬ ‫מָקֹום‬ ‫מַר‬ ‫מרה‬


Appearance

marmar-eh

Heights

mama-rom

Cast image

mama-seysey-khah

Smear (V)

mama-shahh

Draw (V)

mama-shakh

Regulate (V)

mama-shal

Comparison

mama-shal

Smeared When do we eat here? When does it open close?

mama-sheeshee-ahh

When?

matai?

Precipitation

mama-tar

two hundred

matayeem

Waist

mama-ten

Find (V)

mama-tsa

Monument

mama-tseytsey-vah

Unleavened bread

matsmats-tsah

Branch

matmat-teh

Death

mama-wet

tomorrow

maxar

Water

mama-yeem

one hundred

me‫׳‬a

matai oxleem kan?

matai ze niftax nizgar?

‫ַמ ְראֶה‬ ‫מָרֹום‬ ‫ַמ ֵּסכָה‬ ‫מׁשח‬ ‫מׁשך‬ ‫מׁשל‬ ‫ָׁשל‬ ָ‫מ‬ ‫ָׁשי ַח‬ ִ‫מ‬ ?‫ָמתַי אֹו ְכלִים ּכָאן‬ ?‫ָמתַי זֶה נִ ְפּתָח נִ ְסּגָר‬ ?‫ָמתַי‬ ‫ָמטָר‬ ‫ מָא ַתיִם‬200 ‫ָמתֶן‬ ‫מצא‬ ‫ַמ ֵּצבָה‬ ‫ַמּצָה‬ ‫ַמּטֶה‬ ‫ָמוֶת‬ ‫ָמחָר‬ ‫ַמיִם‬ ‫ מֵ ה‬100


one hundred thousand

me‫׳‬a elef

above below

me‫׳‬al mitaxat

since April

me‫׳‬az apreel

from October

me‫׳‬oktober

Cave

meme-a-rah

Small amount

meme-at

Province

meme-deedee-nah

Who are you?

mee ata?

Who?

mee?

Measurement

meemee-dah

Wilderness Wilderness

meedmeed-bar

Cloak

meme-eel

Tower

meegmeeg-dal

Pasture

meegmeeg-rash

Word

meemee-lah

Battle

meelmeel-hhahha-mah

melon

meelon

one million

meelyon

Kind

meen

From

meen

Donation

meenmeen-hhah

Sanctuary

meeqmeeq-dash

Livestock

meeqmeeq-neh

‫ מֵ ה ֶאלֶף‬100,000 ‫ֵמעַל ִמ ַּתחַת‬ ‫מֵ ז  ְּפרִיל‬ ‫מֵאֹוקְטֹוּבֶר‬ ‫ְמ ָערָה‬ ‫ְמעָט‬ ‫ְמדִינָה‬ ?‫מִי ּתָה‬ ?‫מִי‬ ‫ִמּדָה‬ ‫ִמ ְדּבָר‬ ‫ְמעִיל‬ ‫ִמְגּדָל‬ ‫ִמְגרָׁש‬ ‫ִמּלָה‬ ‫ִמ ְל ָחמָה‬ ‫מֶלֹון‬ ‫ מִילְיֹון‬1,000,000 ‫מִין‬ ‫מִן‬ ‫ִמנְחָה‬ ‫ִמ ְקּדָׁש‬ ‫ִמ ְקנֶה‬


Deceit

meermeer-mah

Dwelling

meeshmeesh-kan

Laying place

meeshmeesh-kav

Charge

meeshmeesh-meme-ret

Double

meeshmeesh-neh

Family

meeshmeesh-papa-hhah

Decision

meeshmeesh-pat

Weight

meeshmeesh-qal

Banquet

meeshmeesh-teh

Number

meesmees-phar

Bed

meemee-tah

Directive

meetsmeets-wah

Fence

meevmeev-tsar

Altar

meezmeez-beybey-ahh

Melody

meezmeez-mor

Sunrise

meezmeez-rah

Sprinkling basin

meezmeez-raq

Campsite

meme-hhahha-neh

since then

mei‫׳‬az

cucumber

me'laf'fon

Salt

meme-lahh

Occupation

meme-lala-khah

King

meme-lekh

‫ִמ ְרמָה‬ ‫ִׁשּכָן‬ ְ‫מ‬ ‫ִׁשּכָב‬ ְ‫מ‬ ‫ִׁש ֶמרֶת‬ ְ‫מ‬ ‫ִׁשנֶה‬ ְ‫מ‬ ‫ִׁש ָּפחָה‬ ְ‫מ‬ ‫ִׁשּפָט‬ ְ‫מ‬ ‫ִמ ְׁשקָל‬ ‫ִׁשּתֶה‬ ְ‫מ‬ ‫ִמ ְסּפָר‬ ‫ִמּטָה‬ ‫ִמ ְצוָה‬ ‫ִמ ְבצָר‬ ‫ִמזְ ֵּב ַח‬ ‫ִמזְמֹור‬ ‫ִמזְרָח‬ ‫ִמזְרָק‬ ‫ַמ ֲחנֶה‬ ‫מֵ ז‬ ‫ְמ ָל ְפפֹון‬ ‫ֶּמלַח‬ ‫ְמלָאכָה‬ ‫ֶּמ ֶל ְך‬


Filling

meme-lo

apartment hotel

melon dirot

motel

melon draxeem

waiter waitress

meltzar meltzareet

waiter waitress!

meltzar meltzareet!

manager

me'nahel

chambermaid

me'nakaozeret

Lamp stand

meme-nono-rah

Many

meme-od

Chariot

mermer-kaka-vah

shopping center

merkaz ke'neeyot

telephone operator

merkazaneet - shel telefonim

Highway

meme-seesee-lah

excellent

me'tzuyaneem

Nothing

meme-u-mah

sale

me'xeera

Hundred

meymey-ah

Abdomen

meymey-ah

restaurant

misada

apricot I'm sorry.We're all out.

mishmesh

Appointed

momo-eyd

mitz‫׳‬ta‫׳‬er, azal hamlai

‫מְלֹא‬ ‫מְלֹון ּדִירֹות‬ ‫מְלֹון ְּד ָרכִים‬ ‫ֶמ ְלצַר ֶמ ְל ָצרִית‬ !‫ֶמ ְלצַר ֶמ ְל ָצרִית‬ ‫ְמנַהֵל‬ ‫ְמנַּקָהעֹוזֶרֶת‬ ‫מְנֹורָה‬ ‫מְאֹד‬ ‫ֶמ ְר ָּכבָה‬ ‫ֶמ ְרּכַז ְקנִּיֹות‬ ‫ ֶׁשל‬- ‫ֶמ ְר ְּכזָנִית‬ ‫ֶטלֶפֹונִים‬ ‫ְמ ִסּלָה‬ ‫ְמ ֻצּיָנִים‬ ‫מְאּומָה‬ ‫ְמכִירָה‬ ‫מֵ ה‬ ‫ֵמעָה‬ ‫ִמ ְס ָעדָה‬ ‫ִׁשמֵׁש‬ ְ‫מ‬ .‫ זַל ַה ְּמ ַלאי‬,‫ִמ ְצ ַטעֵר‬ ‫מֹועֵד‬


Wonder

momo-phet

Settling

momo-shav

Shake (V)

mot

Going out salesman saleswoman the day after tomorrow

momo-tsa

Circumcise (V)

mul

Forefront

mul

Bond

mumu-sar

Die (V)

mut

may allowed

mutar

Allow me to introduce Mr.Mrs...

na le‫׳‬hakeer et mar marat...

elevator boy

na‫׳‬ar ma‫׳‬aleet

moxer moxeret

moxrotayeem

It's very nice to meet you. Commit adultery (V)

nana-aph

Young man

nana-ar

Young woman

nana-a-rah

Toss (V)

nana-dad

Drive (V)

nana-dahh

Make a vow vow (V)

nana-dar

Willing

nana-deev

na‫׳‬eem m'od le‫׳‬hakeerxa le‫׳‬hakeerex

‫מֹופֶת‬ ‫מֹוׁשב‬ ָ ‫מוט‬ ‫מֹוצָא‬ ‫מֹוכֵר מֹו ֶכרֶת‬ ‫ָמ ֳח ָר ַתיִם‬ ‫מול‬ ‫מּול‬ ‫מּוסָר‬ ‫מות‬ ‫ֻמּתָר‬ ‫נָא ְל ַהּכִיר אֶת מַר‬ ...‫ָמרַת‬ ‫ ַמ ֲעלִית‬-‫נַעַר‬ ‫נָעִים מְאֹד ְל ַהּכִי ְר ָך‬ .‫ְל ַהּכִי ֵר ְך‬ ‫נאף‬ ‫נַעַר‬ ‫נַ ֲערָה‬ ‫נדד‬ ‫נדח‬ ‫נדר‬ ‫נָדִיב‬


Touch (V)

nana-ga

Be face to face (V)

nana-gad

Smite (V)

nana-gaph

Draw near (V) We will arrive at nine.

nana-gash

Noble

nana-geed

Drive (V)

nana-hag

River

nana-har

Guide (V)

nana-hhah

Inherit (V)

nana-hhal

Wadi

nana-hhal

Inheritance

nana-hhahha-lah

Comfort (V)

nana-hham hham

Serpent

nana-hhash

Hit (V)

nana-khah

Recognize (V)

nana-khar

Foreigner

nakhnakh-ree

Fall (V)

nana-phal

Acquit (V)

nana-qah

Avenge (V)

nana-qam

Innocent

nana-qee

Lift up (V)

nana-sa

Journey Journey (V)

nana-sa

nagee‫׳‬a be‫׳‬sha‫׳‬a teisha

‫נגע‬ ‫נגד‬ ‫נגף‬ ‫נגׁש‬ .9 ‫ְׁשעָה‬ ָ ‫נַּגִי ַע ּב‬ ‫נָגִיד‬ ‫נהג‬ ‫נָהָר‬ ‫נחה‬ ‫נחל‬ ‫נַחַל‬ ‫נַ ֲחלָה‬ ‫נחם‬ ‫נָחָׁש‬ ‫נכה‬ ‫נכר‬ ‫נָ ְכרִי‬ ‫נפל‬ ‫נקה‬ ‫נקם‬ ‫נָקִי‬ ‫נסא‬ ‫נסע‬


Test (V)

nana-sah

Overtake (V)

nana-saq

Captain

nana-see

Kiss (V)

nana-shaq

Plant (V)

nana-ta

Extend (V)

nana-tah

Give (V)

nana-tan

Draw (V)

nana-taq

Let alone (V)

nana-tash

Break down (V)

nana-tats

Continue (V)

nana-tsahh

Deliver (V)

nana-tsal

Preserve (V)

nana-tsar

Stand up (V)

nana-tsav

Young age

nana-ur

Prophecy (V)

nana-va

Stare (V)

nana-vat

Prophet

nana-vee

Abode

nana-weh

Vow

nene-der

Removal

neenee-dah

Sweet

neenee-hhohho-ahh

Plague

nene-ga

‫נסה‬ ‫נסג‬ ‫ָׂשיא‬ ִ‫נ‬ ‫נׁשק‬ ‫נטע‬ ‫נטה‬ ‫נתן‬ ‫נתק‬ ‫נטׁש‬ ‫נתץ‬ ‫נצח‬ ‫נצל‬ ‫נצר‬ ‫נצב‬ ‫נָעּור‬ ‫נבא‬ ‫נבט‬ ‫נָבִיא‬ ‫נָוֶה‬ ‫נֶדֶר‬ ‫נִּדָה‬ ‫נִחֹו ַח‬ ‫נֶגַע‬


South country

nene-gev

Bronze

nene-hhohho-shet

Being

nene-phesh

Pouring

nene-sek

Eminence

nene-tsahh

Utterance

nene-um

Pitcher

nene-vel

Carcass

nene-veyvey-lah

Foreign

neyney-khar

Lamp

neyr

I think there is a mistake.

nidmeh lee sheyesh kan ta‫׳‬ut

Stagger (V)

nunu-a

Rest (V)

nunu-ahh

Wave (V)

nuph

Flee (V)

nus

or

o

Yet again

od

not yet

od lo

Tent

o-hel

Foodstuff

o-khel

Yoke

ol

Rising

o-lah

‫נֶגֶב‬ ‫ְחׁשת‬ ֶ ‫נ‬ ‫נֶפֶׁש‬ ‫נֶ ֶס ְך‬ ‫נֶ ַצח‬ ‫נְאֻם‬ ‫נֶבֶל‬ ‫נְ ֵבלָה‬ ‫נֵכָר‬ ‫נֵר‬ ‫נִ ְדמֶה לִי ֶׁשּיֵׁש ָּכאן‬ .‫טָעּות‬ ‫נוע‬ ‫נוח‬ ‫נוף‬ ‫נוס‬ ‫אֹו‬ ‫עֹוד‬ ‫עֹוד לֹא‬ ‫אֹהֶל‬ ‫אֹכֶל‬ ‫עֹל‬ ‫עֹלָה‬


Distant time

o-lam

Flyer

oph

Wheel

o-phen

Light (V)

or

Light

or

Skin

or

Path

o-rahh

Length

o-rek

Neck

o-reph

Riches

o-ser

Sign

ot

them

otam otan

Storehouse

o-tsar

Boldness

oz

ear

Ozen

Ear

o-zen

once

pa‫׳‬am axat

twice

pa‫׳‬amayeem

Make (V)

papa-al

Moment

papa-am

Ransom (V)

papa-dah

Reach (V)

papa-ga

Awe

papa-hhad

‫עֹולָם‬ ‫עֹוף‬ ‫אֹופָן‬ ‫אור‬ ‫אֹור‬ ‫עֹור‬ ‫אֹרַח‬ ‫אֹ ֶר ְך‬ ‫עֹרֶף‬ ‫עֹשר‬ ֶ ‫אֹות‬ ‫אֹותָם אֹותָן‬ ‫אֹוצָר‬ ‫עֹז‬ ‫אֹזֶן‬ ‫אֹזֶן‬ ‫ַּפעַם חַת‬ ‫ַּפ ֲע ַמיִם‬ ‫פעל‬ ‫ַּפעַם‬ ‫פדה‬ ‫פגע‬ ‫ַּפחַד‬


Perform (V)

papa-la

Plead (V)

papa-lal

Turn (V)

papa-nah

face

Paneem

Face

papa-neem

Visit (V)

papa-qad

Bull

par

Reproduce (V)

papa-rah

Burst out (V)

papa-rahh

Break (V)

papa-rar

Spread out (V)

papa-rash

Horseman

papa-rash

Break out (V)

papa-rats

Revolt (V)

papa-sha

Peel off (V)

papa-shat

Spread wide (V)

papa-tah

Open (V)

papa-tahh

Concubine

peepee-lele-gesh

Corner Rooms must be vacated by twelve noon.

peenpeen-nah

mushrooms

peetreeyot

Mouth

peh

peenui haxeder ad sha‫׳‬a sh'taim‫׳‬esre ba'tzohora'yeem

‫פלא‬ ‫פלל‬ ‫פנה‬ ‫ָּפנִים‬ ‫ָּפנִים‬ ‫פקד‬ ‫ּפַר‬ ‫פרה‬ ‫פרח‬ ‫פרר‬ ‫פרׁש‬ ‫ָּפרָׁש‬ ‫פרץ‬ ‫פׁשע‬ ‫פׁשט‬ ‫פתה‬ ‫פתח‬ ‫ּפִי ֶלגֶׁש‬ ‫ִּפּנָה‬ ‫ּפִּנּוי ַה ֶחדֶר עַד ָׁשעָה‬ .‫ ַּב ָּצ ֳה ַריִם‬12 ‫ִּפ ְטרִּיֹות‬ ‫ּפֶה‬


mouth

peh

Governor

pepe-hhah

Escape

pepe-leyley-tah

Inner

pepe-neenee-mee

full board

pensyon maleh

Number

pepe-ququ-dah

Produce

pepe-ree

joint

perek

Passover

pepe-sahh

Sculpture

pepe-sel

Revolution

pepe-sha

Opening

pepe-tahh

parsley

petrozeelya

Edge

peypey-ah

pepper

pilpel

reception clerk

p'keed hakabala

Deed

popo-al

diner

pundak draxeem

Scatter abroad (V)

puts

Set apart (V)

qaqa-dash

East wind

qaqa-deem

Specialty

qaqa-dosh

Round up (V)

qaqa-hal

‫ּפֶה‬ ‫ֶּפחָה‬ ‫ְּפלֵיטָה‬ ‫ְּפנִימִי‬ ‫ֶּפנְסְיֹון ָמלֵא‬ ‫ְּפ ֻקּדָה‬ ‫ְּפרִי‬ ‫ֶּפרֶק‬ ‫ֶּפסַח‬ ‫ֶּפסֶל‬ ‫ֶׁשע‬ ַ ‫ּפ‬ ‫ֶּפתַח‬ ‫ֶּפטְרֹוזִי ְליָה‬ ‫ּפֵ ה‬ ‫ִּפ ְלּפֵל‬ ‫ְּפקִיד ַה ַּק ָּבלָה‬ ‫ּפֹעַל‬ ‫ּפונְדַק ְּד ָרכִים‬ ‫פוץ‬ ‫קדׁש‬ ‫ָק ִדים‬ ‫קָדֹוׁש‬ ‫קהל‬


Assembly

qaqa-hal

Belittle (V)

qaqa-lal

Be zealous (V)

qaqa-na

Purchase (V)

qaqa-nah

Stalk

qaqa-neh

Call out (V)

qaqa-ra

Tear (V)

qaqa-ra

Meet (V)

qaqa-rah

Come near (V)

qaqa-rav

Near

qaqa-rov

Be hard (V)

qaqa-shah

Tie (V)

qaqa-shar

Heed (V)

qaqa-shav

Hard

qaqa-sheh

Small

qaqa-tan

Burn incense (V)

qaqa-tar

Extremity

qaqa-tsah

Snap (V)

qaqa-tsaph

Sever (V)

qaqa-tsar

Harvest

qaqa-tseer

Far end

qaqa-tseh

Bury (V)

qaqa-var

Gather together (V)

qaqa-vats

‫ָקהָל‬ ‫קלל‬ ‫קנא‬ ‫קנה‬ ‫ָקנֶה‬ ‫קרא‬ ‫קרע‬ ‫קרה‬ ‫קרב‬ ‫קָרֹוב‬ ‫קׁשה‬ ‫קׁשר‬ ‫קׁשב‬ ‫ָׁשה‬ ֶ‫ק‬ ‫ָקטָן‬ ‫קטר‬ ‫ָקצָה‬ ‫קצף‬ ‫קצר‬ ‫ָקצִיר‬ ‫ָקצֶה‬ ‫קבר‬ ‫קבץ‬


Bound up (V)

qaqa-wah

East

qeqe-dem

Zealousy

qeenqeen-ah

City

qeerqeer-yah

Annoyance

qeqe-lala-lah

Horn

qeqe-ren

Board

qeqe-resh

Within

qeqe-rev

Bow

qeqe-shet

Incense

qeqe-toto-ret

Splinter

qeqe-tseph

Grave

qeqe-ver

Conclusion

qeyts

Separation

qoqo-desh

Voice

qol

Height

qoqo-mah

Rise (V)

qum

Dysfunctional

ra

Be dysfunctional (V)

rara-a

See (V)

rara-ah

Feed (V)

rara-ah

Quake (V)

rara-ash

Hunger

rara-av

‫קוה‬ ‫ֶקדֶם‬ ‫ִקנְ ה‬ ‫ִק ְריָה‬ ‫ְק ָללָה‬ ‫ֶקרֶן‬ ‫ֶקרֶׁש‬ ‫ֶקרֶב‬ ‫ֶׁשת‬ ֶ‫ק‬ ‫קְטֹרֶת‬ ‫ֶקצֶף‬ ‫ֶקבֶר‬ ‫קֵץ‬ ‫קֹדֶׁש‬ ‫קֹול‬ ‫קֹומָה‬ ‫קום‬ ‫רָע‬ ‫רעע‬ ‫ראה‬ ‫רעה‬ ‫רעׁש‬ ‫ָרעָב‬


Rule (V)

rara-dah

Pursue (V)

rara-daph

Shake (V) Have compassion (V)

rara-gaz

Be far (V)

rara-hhaq

Wash (V)

rara-hhats

Distance

rara-hhoq

only

rak

Only a small portion.

rak mana ke'tana

Just a minute!

rak rega

Ride (V) (V)

rara-khav

Shout aloud (V)

rara-nan

Heal (V)

rara-pha

Sink down (V)

rara-phah

Depart (V)

rara-sha

Lost

rara-sha

Accept (V)

rara-tsah

Murder (V)

rara-tshahh

Will

rara-tson

Abundant

rav

Increase (V)

rara-vah

Stretch out (V)

rara-vats

lungs

re‫׳‬ot

rara-hham

‫רדה‬ ‫רדף‬ ‫רגז‬ ‫רחם‬ ‫רחק‬ ‫רחץ‬ ‫רָחֹוק‬ ‫רַק‬ .‫רַק ָמנָה ְק ַטּנָה‬ !‫רַק ֶרגַע‬ ‫רכב‬ ‫רנן‬ ‫רפא‬ ‫רפה‬ ‫רׁשע‬ ‫ָׁשע‬ ָ‫ר‬ ‫רצה‬ ‫רצח‬ ‫רָצֹון‬ ‫רַב‬ ‫רבה‬ ‫רבץ‬ ‫רֵאֹות‬


‫רִמֹון‬ ‫ִרּנָה‬

Pomegranate

reeree-mon

Shouting

reeree-nah

first

reeshon

First

reeree-shon

Dispute (V)

reev

Dispute

reev

footleg

regel

Foot

rere-gel

Bowels

rere-hhem

Street

rere-hhov

Chariot

rere-khev

Goods

rere-khush

Lost

rere-sha

one quarter

reva

quarter half

reva xatzee

fourth

re'vee‫׳‬ee

Fourth

rere-veevee-ee

Companion

reyrey-a

Aroma

reyrey-ahh

Summit Summit

reyrey-sheet

Width

roro-hhav

Head

rosh

‫ֶרבַע‬ ‫ֶרבַע ֲחצִי‬ ‫ְרבִיעִי‬ ‫ְרבִיעִי‬ ‫ֵר ַע‬ ‫רֵי ַח‬ ‫ֵאׁשית‬ ִ ‫ר‬ ‫רֹחַב‬ ‫רֹאׁש‬

head

rosh

‫רֹאׁש‬

‫רִאׁשֹון‬ ‫רִאׁשֹון‬ ‫ריב‬ ‫רִיב‬ ‫ֶרגֶל‬ ‫ֶרגֶל‬ ‫ַרחַם‬ ‫רְחֹוב‬ ‫ֶרכֶב‬ ‫רְכּוׁש‬ ‫ֶׁשע‬ ַ‫ר‬


Abundance

rov

Shout (V)

ruru-a

Wind

ruru-ahh

Raise (V)

rum

Run (V)

ruts

bellboy

sabal

Field

sasa-deh

Goat

sasa-eer

Shut (V)

sasa-gar

purple

sagol

Laugh (V)

sasa-hhaq

Calculate (V)

sasa-khal

Wage

sasa-khar

Forgive (V)

sasa-lahh

Rejoice (V)

sasa-mahh

Support (V)

sasa-makh

Hate (V)

sasa-na

Tub

saph

Lament (V)

sasa-phad

Lip

sasa-phah

Count (V)

sasa-phar

Sack

saq

Noble

sar

‫רֹב‬ ‫רוע‬ ‫רּו ַח‬ ‫רום‬ ‫רוץ‬ ‫ַסּבָל‬ ‫ָׂשדֶה‬ ‫ָׂשעִיר‬ ‫סגר‬ ‫סָגֹל‬ ‫ׂשחק‬ ‫ׂשכל‬ ‫ָׂשכָר‬ ‫סלח‬ ‫ׂשמח‬ ‫סמך‬ ‫ׂשנא‬ ‫סַף‬ ‫ספד‬ ‫ָׂשפָה‬ ‫ספר‬ ‫ַׂשק‬ ‫ַׂשר‬


Cremate (V)

sasa-raph

Remnant

sasa-reed

Eunuch

sasa-rees

Opponent

sasa-tan

Hide (V)

sasa-tar

Be satisfied (V)

sasa-va

Go around (V)

sasa-vav

Around

sasa-veev

Set in place (V)

seem

Joy

seemseem-hhah

Apparel

seemseem-lah

Pot

seer

Lamb

seh

Cliff

sese-la

Selah

sese-lah

beet

selek

celery

seleree

Left hand

sese-mol

Barley

sese-o-rah

Hair

seysey-ar

Scroll

seysey-pher

Hiding

seysey-ter

lips

sfatayeem

‫ׂשרף‬ ‫ָׂשרִיד‬ ‫ָּסרִיס‬ ‫ָׂשטָן‬ ‫סתר‬ ‫ׂשבע‬ ‫סבב‬ ‫ָסבִיב‬ ‫סים‬ ‫ִׂש ְמחָה‬ ‫ִׂש ְמלָה‬ ‫סִיר‬ ‫ֶׂשה‬ ‫ֶסלַע‬ ‫ֶסלָה‬ ‫ֶסלֶק‬ ‫ֶס ֶלרִי‬ ‫ְׂשמֹואל‬ ‫ְׂשעֹרָה‬ ‫ֵׂשעָר‬ ‫ֵספֶר‬ ‫ֵסתֶר‬ ‫שְֹ ָפ ַתיִם‬


hour

sha‫׳‬a

Enquire (V)

shasha-al

Remain Remain (V)

shasha-ar

Gate

shasha-ar

Shabbat

shasha-bat

Spoil (V)

shasha-dad

Bend down (V)

shasha-hhah

Slay (V)

shasha-hhat

Damage (V)

shasha-hhat

Forget (V)

shasha-khahh

Depart early (V)

shasha-kham

Dwell (V)

shasha-khan

Lay down (V)

shasha-khav

Send (V)

shasha-lahh

Throw out (V)

shasha-lakh

Spoil

shasha-lal

Make restitution (V)

shasha-lam

Complete

shasha-leym

Hello

shalom

Completeness

shasha-lom

Hello. Do you have a table?

shalom, ha‫׳‬eem yesh makom panui?

Hello. My name is...

shalom, shmee...

‫ָׁשעָה‬ ‫ׁשאל‬ ‫ׁשאר‬ ‫ַׁשעַר‬ ‫ַׁשּבָת‬ ‫ׁשדד‬ ‫ׁשחה‬ ‫ׁשחט‬ ‫ׁשחת‬ ‫ׁשכח‬ ‫ׁשכם‬ ‫ׁשכן‬ ‫ׁשכב‬ ‫ׁשלח‬ ‫ׁשלך‬ ‫ָׁשלָל‬ ‫ׁשלם‬ ‫ָׁשלֵם‬ ‫ָׁשלֹום‬ ‫ָׁשלֹום‬ ‫ ַהאִם יֵׁש מָקֹום‬,‫ָׁשלֹום‬ ?‫ּפָנּוי‬ ...‫ ְׁשמִי‬,‫ָׁשלֹום‬


three

shalosh

Three

shasha-losh

three times

shalosh pe'ameem

there

sham

Hear (V)

shasha-ma

Destroy (V)

shasha-mad

Desolate

shasha-mah

Desolate (V)

shasha-mam

Safeguard (V)

shasha-mar

I've heard a lot about him.

shamatee rabot odotav

Sky

shasha-mama-yeem

dill

shameer

Scarlet

shasha-nee

Year

shasha-neyh

Pour out (V)

shasha-phakh

Low (V)

shasha-phal

Decide (V)

shasha-phat

Drink (V)

shasha-qah

Tranquil (V)

shasha-qat

Minister (V)

shasha-rat

Gulp (V)

shasha-tah

Flush (V)

shasha-taph

‫ ָׁשלֹׁש‬3 ‫ָׁשלֹוׁש‬ ‫ָׁשלֹׁש ְּפ ָעמִים‬ ‫ָׁשם‬ ‫ׁשמע‬ ‫ׁשמד‬ ‫ַׁשּמָה‬ ‫ׁשמם‬ ‫ׁשמר‬ ‫ָׁש ַמ ְעּתִי רַּבֹות‬ .‫אֹודֹותָיו‬ ‫ָׁש ַמיִם‬ ‫ָׁשמִיר‬ ‫ָׁשנִי‬ ‫ָׁשנֵה‬ ‫ׁשפך‬ ‫ׁשפל‬ ‫ׁשפט‬ ‫ׁשקה‬ ‫ׁשקט‬ ‫ׁשרת‬ ‫ׁשתה‬ ‫ׁשטף‬


Swear (V)

shasha-va

Capture (V)

shasha-vah

Crack (V)

shasha-var

Cease (V)

shasha-vat

last week

shavu‫׳‬a she‫׳‬avar

Falseness

shasha-weh

black

shaxor

plum

shazeef

sixth the day before yesterday

shee‫׳‬shee

Maid

sheephsheeph-hhah

Filthiness

sheeshee-quts

Sing (V)

sheer

Song

sheer

Sixth

sheeshee-shee

sixty

sheesheem

Sixty

sheeshee-sheem

Set down (V)

sheet

Acacia

sheetsheet-tah

seventy

sheeveem

Seventy

sheevsheev-eem

Remnant

sheshe-eyey-reet

room service

sheirut xadareem

sheelshom

‫ׁשבע‬ ‫ׁשבה‬ ‫ׁשבר‬ ‫ׁשבת‬ ‫ָׁשבּו ַע ֶׁש ָעבַר‬ ‫ָׁשוְא‬ ‫ָׁשחֹר‬ ‫ָׁשזִיף‬ ‫ִׁש ִּׁשי‬ ‫ִׁשלְׁשֹום‬ ‫ִׁש ְפחָה‬ ‫ִׁשּקּוץ‬ ‫ׁשיר‬ ‫ִׁשיר‬ ‫יׁשי‬ ִ ‫ִׁש‬ ‫ ִׁש ִּׁשים‬60 ‫ִׁש ִׁשים‬ ‫ׁשית‬ ‫ִׁשּטָה‬ ‫ ִׁש ְבעִים‬70 ‫ִׁש ְב ִעים‬ ‫ְׁש ֵארִית‬ ‫ֵׁשרּות ֲח ָדרִים‬


mine

shelee

Third

sheshe-leelee-shee

Complete

sheshe-lem

Thirty

sheshe-lolo-sheem

yours

shelxa shelax

Desolate

sheshe-mama-mah

Eighth

she she-meemee-nee

Oil

sheshe-men

Sun

sheshe-mesh

eight

she'mone

Eighty

sheshe-momo-neem

Report

sheshe-mumu-ah

second

shenee

Underworld

sheshe-ol

Sheqel

sheshe-qel

FALSE

sheshe-qer

six

shesh

sixteen

shesh‫׳‬esrei

Two

sheshe-tata-yeem

seven

sheva

Seven

sheshe-vah

Captive

sheshe-vee

Seventh

sheshe-veevee-ee

‫ֶׁשּלִי‬ ‫ִיׁשי‬ ִ ‫ְׁשל‬ ‫ֶׁשלֶם‬ ‫לֹוׁשים‬ ִ ‫ְׁש‬ ‫ֶׁש ְּל ָך ֶׁש ָּל ְך‬ ‫ְׁש ָממָה‬ ‫ְׁשמִינִי‬ ‫ֶׁשמֶן‬ ‫ֶׁשמֶׁש‬ ‫ ְׁשמֹונֶה‬8 ‫ְׁשמֹנִים‬ ‫ְׁשמּועָה‬ ‫ֵׁשנִי‬ ‫ְׁשאֹול‬ ‫ֶׁשקֶל‬ ‫ֶׁשקֶר‬ ‫ ֵׁשׁש‬6 ‫עֶשְֹרֵה‬-‫ ֵׁשׁש‬16 ‫ְׁש ַּתיִם‬ ‫ ֶׁשבַע‬7 ‫ֶׁשבַע‬ ‫ְׁשבִי‬ ‫ְׁשבִיעִי‬


Shattering

sheshe-ver

Swearing

sheshe-vuvu-ah

Captivity

sheshe-vut

Title

sheym

Tooth

sheyn

Second

sheyshey-nee

Linen

sheysh

Six

sheysh sheysh

Staff

sheyshey-vet

one third

shleesh

third

shleeshee

three hundred

shlosh me‫׳‬ot

thirteen

shlosh‫׳‬esrei

thirty

shlosheem

three thousand

shloshet alafeem

My name is...

sh'mee...

eighth

Shmee‫׳‬nee

eight een

Shmone‫׳‬esrei

eighty

shmo'neem

two

sh'nayeem (sh'tayeem)

second minute

shneeya daka

Gatekeeper

shosho-eyr

Ram's horn

shosho-phar

‫ֶׁשבֶר‬ ‫ְׁשבּועָה‬ ‫ְׁשבּות‬ ‫ֵׁשם‬ ‫ֵׁשן‬ ‫ֵׁשנִי‬ ‫ֵׁשׁש‬ ‫ֵׁשׁש‬ ‫ֵׁשבֶט‬ ‫ְׁשלִיׁש‬ ‫ִיׁשי‬ ִ ‫ְׁשל‬ ‫ ְׁשלֹׁש מֵאֹות‬300 ‫עֶשְֹרֵה‬-‫ ְׁשלֹׁש‬13 ‫לֹׁשים‬ ִ ‫ ְׁש‬30 ‫לֹׁשת ֲא ָלפִים‬ ֶ ‫ ְׁש‬3,000 ...‫ְׁשמִי‬ ‫ְׁשמִינִי‬ ‫עֶשְֹרֵה‬-‫ ְׁשמֹונֶה‬18 ‫ ְׁשמֹונִים‬80 (‫ ְׁשנַיִם ) ְׁש ַּתיִם‬2 ‫ְׁשנִּיָה ַּדּקָה‬ ‫ׁשֹועֵר‬ ‫ׁשֹופָר‬


Ox

shor

Root

shosho-resh

muscle

shreer

twelve

shteim‫׳‬esrei

twelve seconds

shteim‫׳‬esrei shneeyot

beans

shu‫׳‬eet

market

shuk

Table

shulshul-hhan

garlic

shum

Turn back (V)

shuv

seventeen

shva‫׳‬esrei

seventh

shvee‫׳‬ee

Please sit down.

shvu be‫׳‬vakasha

Excuse me

s'leexa

Excuse me, do you work here? Excuse me, what time is it?

s'leexa, at ovedet kan?

sleexa, ma hasha‫׳‬a?

the end of February

sof febru‫׳‬ar

Flour

soso-let

Booth

susu-kah

Reeds

suph

Turn aside (V)

sur

Horse

sus

‫ׁשֹור‬ ‫ׁשֹרֶׁש‬ ‫ְׁשרִיר‬ ‫עֶשְֹרֵה‬-‫ ְׁשּתֵים‬12 ‫עֶשְֹרֵה ְׁשנִּיֹות‬-‫ְׁשּתֵים‬ ‫ְׁשעּועִית‬ ‫ׁשּוק‬ ‫ֻׁש ְלחָן‬ ‫ׁשּום‬ ‫ׁשוב‬ ‫עֶשְֹרֵה‬-‫ ְׁשבַע‬17 ‫ְׁשבִיעִי‬ .‫ָׁשה‬ ָ ‫ְׁשבּו ְּב ַבּק‬ ‫ְסלִיחָה‬ ‫  ְּת עֹו ֶבדֶת‬,‫ְסלִיחָה‬ ?‫ּכָאן‬ ?‫ַּׁשעָה‬ ָ ‫ מָה ה‬,‫ְסלִיחָה‬ ‫סֹוף ֶפּבְרּו ר‬ ‫סֹלֶת‬ ‫ֻסּכָה‬ ‫סּוף‬ ‫סור‬ ‫סּוס‬


Wander (V)

tata-ah

Signet ring

tata-baba-at

Be clean (V)

tata-har

Pure

tata-hor

Dew

tal

Hang (V)

tata-lah

Be unclean (V)

tata-ma

Be whole (V)

tata-mam

Submerge (V)

tata-man

date

tamar

Continually

tata-meed

Whole

tata-meem

Unclean Unclean

tata-mey

Children

taph

Seize hold (V)

tata-phas

potato

tapu‫׳‬ax adama

apple

tapu‫׳‬ax eitz

orange

tapuz

Thrust (V)

tata-qa

Midst

tata-wek

Slaughtering

tete-bahh

Decoration

teephteeph-a-rah

Waiting

teeqteeq-wah

‫תעה‬ ‫ַט ַּבעַת‬ ‫טהר‬ ‫טָהֹור‬ ‫טַל‬ ‫תלה‬ ‫טמא‬ ‫תמם‬ ‫טמן‬ ‫ָּתמָר‬ ‫ָּתמִיד‬ ‫ָּתמִים‬ ‫ָטמֵא‬ ‫טַף‬ ‫תפׂש‬ ‫ּתַּפּו ַח ֲא ָדמָה‬ ‫ּתַּפּו ַח עֶץ‬ ‫ּתַּפּוז‬ ‫תקע‬ ‫ָּתוֶ ְך‬ ‫ַטּבָח‬ ‫ִּתפְ רָה‬ ‫ִּת ְקוָה‬


corn

teeras

Fresh wine

teetee-rosh

Nine

teetee-sha

ninety

teesh'eem

Fig

tete-eyn

Adoration

tete-heehee-lah

Deep sea

tete-hom

Blue

tete-kheykhey-let

try the... department

te'naseh be‫׳‬maxleket ha...

Waving

tete-nunu-phah

Pleading

tete-pheephee-lah

spinach

tered

Shout

tete-ruru-ah

Offering

tete-ruru-mah

nine

tesha

Rescue

tete-shushu-ah

Production the beginning of January

tete-vuvu-ah

Vessel

teytey-vah

Earth

teytey-vel

Thanks

toda

Thanks a lot

toda raba

te'xeelat yanu‫׳‬ar

‫ּתִירָס‬ ‫ּתִירֹוׁש‬ ‫ֵׁשע‬ ַ ‫ּת‬ ‫ִׁשעִים‬ ְ ‫ ּת‬90 ‫ְּתאֵן‬ ‫ְּת ִהּלָה‬ ‫ּתְהֹום‬ ‫ְּת ֵכלֶת‬ ...‫ְּתנַּסֶה ְּב ַמ ְח ֶל ֶקת ַה‬ ‫ּתְנּופָה‬ ‫ְּת ִפּלָה‬ ‫ֶּתרֶד‬ ‫ּתְרּועָה‬ ‫ּתְרּומָה‬ ‫ֵׁשע‬ ַ ‫ ּת‬9 ‫ּתְׁשּועָה‬ ‫ּתְבּו ה‬ ‫ְּת ִחּלַת יָנּו ר‬ ‫ֵּתבָה‬ ‫ֵּתבֵל‬ ‫ּתֹודָה‬ ‫ּתֹודָה ַרּבָה‬


Thanks a lot.

toda raba

Thanks

toto-dah

Disgusting

toto-eyey-vah

Conviction

toto-kheykhey-hhah

Crimson

toto-la

Birthing

toltol-dah

Teaching

toto-rah

Do good (V)

tov

Functional Okay, thanks. And how are you?

tov

Cry out (V)

tsatsa-aq

Side

tsad

Be correct (V)

tsatsa-daq

Correct

tsatsa-deeq

Prosper (V)

tsatsa-lahh

Spring up (V)

tsatsa-mahh

Keep watch (V)

tsatsa-phah

Overlay (V)

tsatsa-phah

Conceal (V)

tsatsa-phan

North

tsatsa-phon

Narrow

tsar

Infection

tsatsa-rara-at

Trouble

tsatsa-rah

tov, toda, v'ata?

‫ּתֹודָה ַרּבָה‬ ‫ּתֹודָה‬ ‫ּתֹו ֵעבָה‬ ‫ּתֹו ֵכחָה‬ ‫ּתֹולָע‬ ‫ּתֹו ְלדָה‬ ‫ּתֹורָה‬ ‫טוב‬ ‫טֹוב‬ ?‫ וְּתָה‬.‫ ּתֹודָה‬,‫טֹוב‬ ‫צעק‬ ‫צַד‬ ‫צדק‬ ‫ַצּדִיק‬ ‫צלח‬ ‫צמח‬ ‫צפה‬ ‫צפה‬ ‫צפן‬ ‫צָפֹון‬ ‫צַר‬ ‫ָצ ַרעַת‬ ‫ָצרָה‬


Refine (V)

tsatsa-raph

Press in (V)

tsatsa-rar

Army

tsatsa-va

Direct (V)

tsatsa-wah

Back of the neck

tsatsa-war

Correctness

tsetse-dada-qah

Corrected

tsetse-deq

Bird

tseetsee-por

Gazelle buck

tsetse-vee

Shadow

tseyl

Rib

tseytsey-la

nineteen

tsha‫׳‬esrei

ninth

tshee‫׳‬ee

Flocks

tson

Smack (V)

tsur

Unclean

tumtum-ah

strawberry

tut sadeh

Functional

tuv

yellow

tzahov

neck

tzavar

fingernail

Tzeeporen

rib

tzela

Good afternoon!

tzohorayeem toveem!

‫צרף‬ ‫צרר‬ ‫ָצבָא‬ ‫צוה‬ ‫ַצּוָאר‬ ‫ְצ ָדקָה‬ ‫ֶצדֶק‬ ‫צִּפֹור‬ ‫ְצבִי‬ ‫צֵל‬ ‫ֵצלָע‬ ‫עֶשְֹרֵה‬-‫ְׁשע‬ ַ ‫ ּת‬19 ‫ְׁשיעִי‬ ִ ‫ּת‬ ‫צֹאן‬ ‫צור‬ ‫ֻטמְ ה‬ ‫ּתּות שָֹדֶה‬ ‫טּוב‬ ‫צָהֹב‬ ‫צַּואר‬ ‫צִּפֹרֶן‬ ‫ֵצלָע‬ !‫חַר ָצ ֳה ַריִם טֹו ִבים‬


Wrap around (V)

ud

maybe

ulai

Porch

u-lam

And who is this?

umee zezo?

Fly (V)

uph

Stir up (V)

ur

blueberries

uxmaneeyot

and

v-

pink

varod

window

xalon ra‫׳‬ava

fifth

Xameeshee

fifty

Xameesheem

five

xamesh

five hundred

xamesh me‫׳‬ot

fifte en

Xamesh‫׳‬esrei

five thousand

xameshet alafeem

store shop

xanut

lettuce

xasa

half

xatzee

half board

xatzee pensyon

eggplant

Xatzeel

chest

xaze

‫עוד‬ ‫אּולַי‬ ‫אּולָם‬ ?‫ּומִי זֶהזֹו‬ ‫עוף‬ ‫עור‬ ‫ֻא ְכ ָמנִּיֹות‬ -ְ‫ו‬ ‫וָרֹד‬ ‫חַּלֹון ַר ֲאוָה‬ ‫ִיׁשי‬ ִ ‫ֲחמ‬ ‫ִּׁשים‬ ִ ‫ ֲחמ‬50 ‫ ָחמֵׁש‬5 ‫ ֲחמֵׁש מֵאֹות‬500 ‫עֶשְֹרֵה‬-‫ ֲחמֵׁש‬15 ‫ֵׁשת ֲא ָל ִפים‬ ֶ ‫ ֲחמ‬5,000 ‫חֲנּות‬ ‫ַחּסָה‬ ‫ֲחצִי‬ ‫ֲחצִי ֶּפנְסְיֹון‬ ‫ָחצִיל‬ ‫ָחזֶה‬


horseradish

xazeret

room

xeder

single room

xeder le‫׳‬voded

double room

xeder zugee

month year

xodesh shana

brown

xum

Appoint (V)

yaya-ad

Forest

yaya-ar

Give advise

yaya-ats

Hand

yad

hand

yad

Know (V)

yaya-da

Throw the hand (V)

yaya-dah

Provide (V)

yaya-hav

Together

yaya-hhad

Stay (V)

yaya-hhal

Convict (V)

yaya-khahh

Be able (V)

yaya-khal khal

Bring forth (V)

yaya-lad

Go walk (V)

yaya-lakh

Howl (V)

yaya-lal

Sea

yam

Right hand

yaya-meen

‫ֲחזֶרֶת‬ ‫ֶחדֶר‬ ‫ֶחדֶר לְבֹודֵד‬ ‫ֶחדֶר זּוגִי‬ ‫חֹדֶׁש ָׁשנָה‬ ‫חּום‬ ‫יעד‬ ‫יָעַר‬ ‫יעץ‬ ‫יָד‬ ‫יָד‬ ‫ידע‬ ‫ידה‬ ‫יהב‬ ‫יַחַד‬ ‫יחל‬ ‫יכח‬ ‫יכל‬ ‫ילד‬ ‫ילך‬ ‫ילל‬ ‫יָם‬ ‫יָמִין‬


Deposit (V)

yaya-nahh

Suckle (V)

yaya-naq

Beautiful

yaya-pheh

Value

yaya-qar

Fear (V)

yaya-ra

Go down (V)

yaya-rad

Throw (V)

yaya-rah

Possess (V)

yaya-rash

thigh

yarex

Fearful

yaya-rey

Moon

yaya-reyrey-ahh

Midsection

yaya-reyrey-akh

Hollow

yaryar-khah

green

yarok

Found (V)

yaya-sad

Add (V)

yaya-saph

Add (V)

yaya-saph

Rescue (V)

yaya-sha

Be straight (V)

yaya-shar shar

Straight

yaya-shar

Settle (V)

yaya-shav

Reserve (V)

yaya-tar

Do well (V)

yaya-tav

‫ינח‬ ‫ינק‬ ‫יָפֶה‬ ‫יָקָר‬ ‫ירא‬ ‫ירד‬ ‫ירה‬ ‫ירש‬ ‫יָ ֵר ְך‬ ‫יָרֵא‬ ‫יָ ֵר ַח‬ ‫יָ ֵר ְך‬ ‫יַ ְרכָה‬ ‫יָרֹק‬ ‫יסד‬ ‫יסף‬ ‫יסף‬ ‫יׁשע‬ ‫יׁשר‬ ‫ָׁשר‬ ָ‫י‬ ‫יׁשב‬ ‫יתר‬ ‫יטב‬


Orphan

yaya-tom

Go out (V)

yaya-tsa

Pour down (V)

yaya-tsaq

Mold (V)

yaya-tsar

Light on fire (V)

yaya-tsat

Station (V)

yaya-tsav

Dry out (V)

yaya-vash

Wine

yaya-yeen

Fearfulness

yeeryeer-ah

Boy

yeye-led

Right

yeye-mama-nee

Stream

yeye-or

Tent curtain

yeye-reeree-ah

Is there anyone here who speaks...?

yesh kan meeshehu she'me'daber...?

Is there a garage?

yesh kan xaneeya le‫׳‬rexev?

We have We have reservations.

yesh lanu

Do you have a room?

yesh la'xem makom panui?

Do you have something...

yesh laxem ulai mashehu yoter...

Do you have...?

yesh laxem ulai...

I have

yesh lee

yesh lanu makom muzman

‫יָתֹום‬ ‫יצא‬ ‫יצק‬ ‫יצר‬ ‫יצת‬ ‫יצב‬ ‫יבׁש‬ ‫יַיִן‬ ‫יִרְ ה‬ ‫יֶלֶד‬ ‫יְ ָמנִי‬ ‫יְאֹור‬ ‫יְרִיעָה‬ ‫ִיׁשהּו‬ ֶ ‫יֵׁש ּכָאן מ‬ ?...‫ֶׁש ְּמ ַדּבֵר‬ ?‫יֵׁש ּכָאן ֲחנִּיָה ְל ֶרכֶב‬ ‫יֵׁש לָנּו‬ .‫יֵׁש לָנּו מָקֹום ֻמזְמָן‬ ?‫יֵׁש ָלכֶם מָקֹום ָּפנּוי‬ ‫ַּׁשהּו‬ ֶ ‫יֵׁש ָלכֶם אּולַי מ‬ ...‫יֹותֵר‬ ...‫יֵׁש ָלכֶם אּולַי‬ ‫יֵׁש לִי‬


I have a reservation.

yesh lee makom shamurmuzman

He has

yesh lo

Rescue

yeye-sha

Relief

yeye-shushu-ah

Remainder

yeye-ter

exit

ye'tzee‫׳‬a

exit

ye'tzee‫׳‬a

emergency exit

ye'tzee‫׳‬at xeirum

emergency exit

ye'tzee‫׳‬at xerum

There is

yeysh

Day

yom

day week

yom shavu‫׳‬a

a work day

yom avoda

a day off

yom pagraxofshee

Daytime

yoyo-mam

Dove

yoyo-nah

Trumpet

yoyo-veyl

Yell out (V)

zaza-aq

gold

zahav

Gold

zaza-hav

Remember (V)

zaza-khar

Male

zaza-khar

‫יֵׁש לִי מָקֹום‬ ‫ָׁשמּור ֻמזְמָן‬ ‫יֵׁש לֹו‬ ‫ֶׁשע‬ ַ‫י‬ ‫יְׁשּועָה‬ ‫יֶתֶר‬ ‫יְצִי ה‬ ‫יְצִי ה‬ ‫יְצִית חֵרּום‬ ‫יְצִית חֵרּום‬ ‫יֵׁש‬ ‫יֹום‬ ‫יֹום ָׁשבּו ַע‬ ‫יֹום עֲבֹודָה‬ ‫ְׁשי‬ ִ ‫יֹום ַּפְגרָה ָחפ‬ ‫יֹומָם‬ ‫יֹונָה‬ ‫יֹובֵל‬ ‫זעק‬ ‫זָהָב‬ ‫זָהָב‬ ‫זכר‬ ‫זָכָר‬


Pluck (V)

zaza-mar

Be a whore (V)

zaza-nah

Be old (V)

zaza-qen

Beard

zaza-qeyn

Sow (V)

zaza-ra

Disperse (V)

zaza-rah

Sprinkle (V)

zaza-raq

Sacrifice (V)

zaza-vahh

Olive

zaza-yeet

It's okay.

ze be‫׳‬seder

It's okay. I'll take the room.

ze be‫׳‬seder. ekax et haxeder

This is Mister...

ze‫׳‬ho mar...

Mischief

zeezee-mah

This

zeh

That isn't what I'm looking for.

zeh lo ma she‫׳‬anee me'xapes

I don't like it.

zeh lo motzeh xen be‫׳‬einai

I like it.

zeh motzeh xen be‫׳‬einai

Seed

zeze-ra

Arm

zeze-roro-a

Sacrifice

zeze-vahh

Is it a large portion?

zo mana g'dola?

‫זמר‬ ‫זנה‬ ‫זקן‬ ‫זָקֵן‬ ‫זרע‬ ‫זרה‬ ‫זרק‬ ‫זבח‬ ‫זַיִת‬ .‫זֶה ְּב ֵסדֶר‬ ‫ ֶאּקַח אֶת‬.‫זֶה ְּב ֵסדֶר‬ .‫ַה ֶחדֶר‬ ...‫זֶהּו מַר‬ ‫זִּמָה‬ ‫זֶה‬ ‫זֶה לֹא מַה ֶּׁש ֲאנִי‬ ‫ְמ ַחּפֵׂש‬ ‫זֶה לֹא מֹוצֵא חֵן‬ .‫ְּבעֵינַי‬ .‫זֶה מֹוצֵא חֵן ְּבעֵינַי‬ ‫זֶרַע‬ ‫זְרֹו ַע‬ ‫זֶבַח‬ ?‫זֹו ָמנָה גְדֹולָה‬


Is this restaurant kosher? This is an expensive restaurant.

zo misada k'sheira?

zo misada ye'kara

This

zot

Be strange (V)

zur

Issue (V)

zuv

?‫ְׁש ָרה‬ ֵ ‫זֹו ִמ ְס ָעדָה ּכ‬ .‫זֹו ִמ ְס ָעדָה יְ ָקרָה‬ ‫זֹאת‬ ‫זור‬ ‫זוב‬

Diccionario personal del hebreo  
Diccionario personal del hebreo  

Un poco de hebreo, compilado de varias fuentes

Advertisement