Annual Catalogue Minopta 2023

Page 1

1 www.minopta.gr Club.Minopta.gr ANNUAL CATALOGUE 2023 ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Περιεχόµενα Σχισµοειδείς Λυχνίες – Ψηφιακή Απεικόνιση – Accessories 06-15 Εξεταστικές Μονάδες ........................................................................................................................................... 16-23 ∆ιαθλασίµετ ρα-Κερατόµετ ρα 24-25 ∆ιαθλασικά Σετ 26-27 Νon Mydriatic Kάµερες Βυθού ........................................................................................................................ 28-29 Το πογραφίες Κερατοειδούς .............................................................................................................................. 3 0-33 Συστήµατα OCT-OCT Α γγειογραφίας 34-37

Lasers Yag-SLT-Green 38-39

Laser Micropulse Green-Yellow-Diode .................................................................................................... 40-41 Φορητός Εξοπλισµός 42-45 Ενδοθηλιόµετ ρο-Ηλεκτ ροφυσιολογία 46 Υ πέρηχοι-Βιοµετ ρία ....................................................................................................................................................... 47 Το νόµετ ρ α Αέρος ............................................................................................................................................................. 48 Φορητό Cross Linking 49 Χειρουργικά Μικροσκόπια. 50-51 ∆ιεγχειριτικό OCT Leica ..................................................................................................................................... 52-53 Mηχανήµατα Χειρουργείου 54-55 Κλίβανοι Αποστείρωσης 56-57 Χειρουργικά Εργαλεία - Α ναλώσιµα. .......................................................................................................... 58-59

Club Minopta .............................................................................................................................................................. 60-61 Ειδικό πρόγραµµα δόσεων για Νέα Ιατ ρεία 62 Αποκλειστικές Α ντιπροσωπίες 63

2 www.minopta.gr Club.Minopta.gr Minopta 02
3
Club.Minopta.gr
a
no pt
03 Minopta Οπτική διαχρονική αξία Η εταιρεία Επικοι ο νωνούµµε µααζί ζ σας α µε ψηφι φ ακή, , µορορφφή ή καταλλόγου ο τα τε τ λεευτ υ αία χρρόόνιαα! Χά Χ ρη ρ στη χρήση η της τεχνολογίαςς, η παρροουσσίααση των προοϊό ϊ νττων και α υπη π ρεσιών ώ µας α , είνα ν ι µππρο ρ στ σ ά στ σ α µάτια σας µε µ ένα κλιικ! Η αµ α εσότητα, η συνεχ ε ής αλλληλεπίδραση, η ε ενηµµέρωωση, η η ολλισττικ ι ή επικκοι ο νω ν νία α είναναι µεερριικοί από τους στόχους ς µαςς, για τη νέέα εποχή ή που υ ή ήδη έχει ε ξεκ ε ινήσσεει! Το Τ club.miinnopta.gr r που ου έχουυµµε δηµιουουργργήσει, εί ε νααι ι το τ αποτέλεσµµα α αυ α τήής ς τη τ ς φι φ λοσοοφίας ς και προβάλε λ ι όλες τις δραστηριότ ό ητες ς της ετααιρείίας µας Weebi b naars, livve showroom, m πρωωτοοποπορι ρ ακά ca c se studiess, είναι ι κάποιες από ό τι τις εννόττητ η ες που θα α δείτε σττο Cllub b Minopta t µέσα α από ό τι τις ς οπ ο οίες ς φιλοδδοξ ο ούµε να α αννοοίξο ξ υµε ε νέους ς δρόµ ό ους επ επικ ι οιινω ν νίας ς µε ε εσ ε άς Εύ Ε χο χ µα µ ι να α έχουµε ε όλοι µια Χρονι ν ά µε ε υγγείαα, αφθο θ ν νία α κααι π ποολλλές ευκαιρίίες για α εξξέλλιξη η και ι δηµιουργία ! Αδαµαναντία Μηνά ∆ιευθύύνωων ν Σύ Σ µβουλος
www.minopta.gr
Minopt
Mi
Minopta
∆υναµική ∆υ εξωστρέφεια - εξωσ ωριµότητα ωρ ωρι ε τιις Συνε Σ ασία α µε νεεργ ρ α ς ες δυ δ ρυφφαίε ο κορ ορ και εταιρε κ εττα Leeiica είε ί ς ι O v vueptov ov ∆ρασ ρ ριοποίησοπποίηση αστηρ ασ σ στον δια ωσ κό κ κ και κ γνω ν ια χε ουργικό µέέα α µ γικουργχειρουρ Ίδρυ πό ρυση ό Ιωάνννη Μηνά ά Ι ά 1966 2000 2010 νί ρ αθ 2020 2023 Minopta Επιτυχηµένη συνεχή δραστηριότητα στο χώρο της Υγείας www.minopta.gr club.minopta.gr Service minopta e-shop minopta
ww.minopta.gr Club.Minopta.gr
5 ww.minopta.gr Λόγοι για να είµαστε εµείς ο συνεργάτης σας Συµµεριζόµαστε, και εσείς και εµείς, ότι η υπηρεσία της Υγείας, δεν επιδέχεται συµβιβασµούς Με τη συνεργασία µας, διατηρείτε το κύρος σας, αφού είµαστε αφοσιωµένοι σε λύσεις ποιότητας και στην 360ο εξυπηρέτηση σας. ∆ιασφαλίζετε την επιχειρηµατική ηθική που σας χαρακτηρίζει, χάρη στις αξίες µας: διαφάνεια, προσφορά στην υγεία, ποιότητα ζωής, αγάπη για το περιβάλλον. Επενδύουµε σε µακροχρόνιες αποκλειστικές αντιπροσωπεύσεις µε καταξιωµένους οίκους. ∆ίνουµε λύσεις σε όλα τα πιθανά ζητήµατά σας µέσω του έµπειρου τεχνικού τµήµατος µας. ∆ιαθέτουµε µία αξιόπιστη οµάδα, άριστα καταρτισµένων στην επιστήµη και την τεχνολογία, σύµβουλων και συνεργατών. Επιτυγχάνουµε πλήρη γεωγραφική κάλυψη, χάρη στην εγκατάσταση υψηλής ποιότητας ιατρικών µηχανηµάτων, σε νοσοκοµεία και ιδιώτες. Επικοινωνούµε άµεσα µαζί σας µε όλα τα σύγχρονα ψηφιακά και µη µέσα.
Minopt M i no p t a Minopta

Σχισµοειδείς Λυχνίες

6 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 06
7 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 07 Minopta Elite/SL9900 KSL-H-DR MW50D CSO Polaris

Με 3x, 5x ή ZOOM µεγεθύνσεις. Επιτυχηµένος σχεδιασµός, στιβαρά και ελαφριά µεταλλικά µέρη, εξαιρετικά οπτικά συστήµατα. Με ενσωµατωµένο κίτρινο φίλτρο και ψηφιακό απεικονιστικό.

Πλεονέκτηµα ο ενσωµατωµένος ψυχρός φωτισµός στο βραχίονα της σχισµοειδούς.

8 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 08
Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή Απεικόνιση Minopta
Elite/SL9900 Background Illumination
9 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 09
Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή Απεικόνιση Minopta
Ψηφιακό Σύστηµα Απεικόνισης New Phoenix
Νέα ψηφιακή έγχρωµη κάµερα 5 Mpxel, υψηλής ανάλυσης για την καταγραφή και των µικρότερων λεπτοµερειών! Ενσωµατωµένη στο σώµα της λυχνίας. Μοντέλο 2022. Εύκολο και φιλικό προς το χρήστη, λογισµικό διαχείρισης και επεξεργασίας ασθενών. Εύχρηστο µε δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων και βίντεο.

KSL-H-DR

Με εµπειρία 100 χρόνων στην κατασκευή φακών. Η Keeler σας προσφέρει µία εξαιρετική Σχισµοειδή, µε LED φωτισµό και τρεις ή πέντε µεγεθύνσεις. Ενσωµατωµένο background illumination, µε ή χωρίς απεικονιστικό. Όλα τα εξαρτήµατα της κατασκευάζονται από την Keeler!

10 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 08
Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή Απεικόνιση Minopta

Tο ψηφιακό σύστηµα καταγραφής της Keeler είναι εξειδικευµένο για ιατρική απεικόνιση µε ειδική κάµερα υψηλής ανάλυσης..

όπως Ευκρίνεια, Αντίθεση / Φωτεινότητα κα.

11 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 09 Ψηφιακό Σύστηµα Απεικόνισης Λογισµικό Keeler Kapture Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή Απεικόνιση Minopta To λογισµικό KAPTURE επιτρέπει την καταγραφή εικόνων και βίντεο. Οι λειτουργίες επεξεργασίας περιλαµβάνουν: Ισορροπία χρώµατος, περικοπή,
διαίρεση RGB,
µεγέθυνση,
ρύθµιση παραµέτρων

Ιαπωνική τεχνολογία, LED φωτισµός, µεγεθύνσεις εώς 50x. Το οπτικό της σύστηµα, προσφέρει 22% υψηλότερη διαπερατότητα. Iδανική για την παρατήρηση του βυθού µε εύρος σχισµής έως 16mm! Οπτικό σύστηµα Nikon.

12 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 12 Κάµερα
Ψηφιακό Σύστηµα Απεικόνισης Σχισµοειδείς Λυχνίες - Ψηφιακή Απεικόνιση Minopta
υψηλής ανάλυσης 5Mpixel µε CMOS αισθητήρα, για φωτογραφίες και βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Κοµψός σχεδιασµός που εσωκλείει πλήρως όλα τα καλώδια.
MW50D

PSL ONE / CLASSIC

H PSL One είναι µια άριστα κατασκευασµένη φορητή σχισµοειδής λυχνία µε µία µεγέθυνση 10x. H PSL Classic προσφέρει την ίδια κοµψή σχεδίαση, αλλά µε δύο µεγεθύνσεις 10x & 16x. Ιδανική για κατ’οίκον εξέταση.

13 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 13
Φορητές Σχισµοειδείς Λυχνίες Minopta
Nέο µοντέλο 2023. Η πιο ελαφριά σχισµοειδής , διαθέτει 2 µεγεθύνσεις , λευκό & µπλε φωτισµό µε µήκος δέσµης έως 12mm & background illuminatiοn. SL-19

Τύπου Goldmann κρεµαστό ή επικαθήµενο µε µετρήσεις υψηλής ακρίβειας. Ψηφιακό ή αναλογικό. Συνοδεύονται από πρίσµατα µιας χρήσεως, ιδανικά για την προστασία των ασθενών σας.

Tilting Tube & Yellow Filter & XL Breath Shield

Προσοφθάλµια µε γωνία κλίσης 15ο για άνετη παρατήρηση και για κάθε ύψος γιατρού. Προστατέψτε εσάς και τους ασθενείς σας µε την ΧLarge ασπίδα αναπνοής. Ταιριάζει σε διαµέτρους < 70 mm.

14 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 12
Τονόµετρα Επιπεδώσεως Σχισµοειδής Λυχνίες – Αccessories Minopta

Σχισµοειδής Λυχνίες – Αccessories

CSO Polaris

Το Polaris βοηθά στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της σταθερότητας και της ποιότητας του δακρυϊκού φιλµ, µε πολύ απλό τρόπο, µέσω του µη επεµβατικού χρόνου διάσπασης. Ενσωµατώνεται πολύ εύκολα στη σχισµοειδή λυχνία CSO και στο λογισµικό Phoenix ώστε τα δεδοµένα του ασθενούς να µπορούν να καταγραφούν και να ανακληθούν ανά πάσα στιγµή. Ο φωτισµός LED, παρέχει τον ιδανικό φωτισµό για την παρατήρηση του δακρυϊκού φιλµ και αποτελείται από τρία διαφορετικά τµήµατα, τα οποία βρίσκονται στο σύστηµα φωτισµού. ∆εν χρειάζεται ξεχωριστή τροφοδοσία.

15
Club.Minopta.gr 13
www.minopta.gr
Minopta

Εξεταστικές Μονάδες

16 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 06
17 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 07 ETOILE II OILE Fusion Future Deluxe 2-3 Vintage Minopta

ETOILE II

No1 σε πωλήσεις µονάδα!

3 οργάνων, διαχρονική ξεχωρίζει για την ευχρηστία και την εµφάνισή της. ∆ιαθέτει κλείδωµα έδρας σε όλες τις θέσεις, ηλεκτρική ανύψωση έδρας και συρτάρι για δοκιµαστικά κρύσταλλα. ∆ιατίθεται σε ξεχωριστή βάση από την πολυθρόνα. Κατασκευασµένη από ανθεκτικά υλικά όπως ξύλο οξιάς και αλουµίνιο.

18 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 14 Στιβαρή µονάδα 2 ή 3 οργάνων µε ηλεκτρική µετακίνηση του κάθε οργάνου. Η µονάδα είναι εξοπλισµένη µε ένα συρτάρι για την αποθήκευση του τονοµέτρου και ένα φως οροφής, µε 3 σποτ LED. ∆ιαθέτει δύο νέας γενιάς πάνελ αφής, µε οπίσθιο φωτισµό για όλες τις κύριες εντολές. Οι µονάδες
Μονάδες – Εργονοµία στο
Minopta
FUTURE µπορούν να παραγγελθούν µε ειδικά υλικά όπως (γυαλί, ξύλο, Corian κ.λ.π.) Future Deluxe 2-3 Εξεταστικές
χώρο σας
19 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 15
που διαθέτει, ο οποίος µπορεί να ρυθµίσει οποιαδήποτε τάση εξόδου. Η κίνηση των εδρών είναι χειροκίνητη και ανεβοκατεβαίνει ηλεκτρικά Η µονάδα είναι επίσης εξοπλισµένη µε συρτάρι για δοκιµαστικούς φακούς και δύο επιπλέον συρτάρια αποθήκευσης. Εξεταστικές Μονάδες – Εργονοµία στο χώρο σας Minopta Fusion
Μονάδα δύο οργάνων µε καλαίσθητο σχεδιασµό και άριστο φινίρισµα. ∆ιαθέτει φωτιζόµενο πάνελ µε οθόνη αφής και ηλεκτρική ανύψωση έδρας (optional). Κατάλληλη και για µικρούς χώρους. Vintage Εξεταστική µονάδα 4 οργάνων. Μπορεί να τοποθετηθεί κάθε συσκευή, χάρη στον επεξεργαστή
20 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 16
Logic Minopta Εξεταστικές Μονάδες – Εργονοµία στο χώρο σας
Μονάδα δύο οργάνων µε ηλεκτρική ανύψωση έδρας και 3 συρτάρια. Συνδέεται µε οποιαδήποτε Frastema πολυθρόνα. Μονάδα δύο οργάνων, µε ενιαία βάση πολυθρόνας. ∆ιαθέτει συρτάρι για δοκιµαστικούς φακούς και ηλεκτρική ανύψωση έδρας (optional). New Line

Μονάδα σύγχρονη και οικονοµική, 2 οργάνων µε ηλεκτρική ανύψωση πολυθρόνας. ∆ιαθέτει ψηφιακό πάνελ & φωτισµό Led. Ιδανική για µικρούς χώρους (1,50Χ1,50 m). ∆ιατίθεται σε µεγάλη ποικιλία χρωµάτων.

Peak Edge

Μονάδα δύο οργάνων, µε ηλεκτρική ανύψωση έδρας. Μοναδικό χαρακτηριστικό η τροχήλατη πολυθρόνα όπου µπορεί να αποµακρύνεται µε µεγάλη ευκολία για να τοποθετηθεί αναπηρικό αµαξίδιο.

21
Club.Minopta.gr 17
www.minopta.gr
Minopta Εξεταστικές Μονάδες – Εργονοµία στο χώρο σας

Οι πολυθρόνες CSO έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από επιλεγµένα άριστης ποιότητας υλικά. Μπορούν να κατασκευαστούν µε διάφορα είδη υφασµάτων και χρωµάτων, και µπορούν να εξοπλιστούν µε αξεσουάρ και χαρακτηριστικά όπως: υποπόδιο, κίνηση ανύψωσης, πρόσθια κίνηση, ανακλινόµενη πλάτη και ρυθµιζόµενο προσκέφαλο.

22 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 18 Minopta
Πολυθρόνες Εξεταστικές Μονάδες –
στο χώρο σας
Εργονοµία
23 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 19 Σύγχρονα Τραπέζια µε µοντέρνο σχεδιασµό και µεγάλη ποικιλία εδρών, για ένα, δύο ή και τρία µηχανήµατα. ∆ιαθέτουν και ειδική θέση για All in One Hλεκτρονικό Υπολογιστή. Συρταριέρες Η CSO σχεδιάζει και κατασκευάζει ειδικές συρταριέρες για να ολοκληρώσετε τη σύνθεση του ιατρείου σας! Σε διάφορα σχέδια και χρώµατα για να ταιριάξουν σε κάθε χώρο. ∆ιαθέτουν και ειδικό συρτάρι για δοκιµαστικά κρύσταλλα. Minopta Τραπέζια Ηλεκτρικής Ανύψωσης CSO Εξεταστικές Μονάδες – Εργονοµία στο χώρο σας

∆ιαθλασίµετρο-Κερατόµετρο µε µελέτη προσαρµογής.

∆ιαθέτει αυτόµατο πρόγραµµα µέτρησης παιδιών“Quick”.

Συνδέεται ασύρµατα µε το φορόπτερο.

Πέντε πλεονεκτήµατα για αξιόπιστη µέτρηση:

• Υψηλή ταχύτητα µέτρησης

• Ειδικός στόχος προσήλωσης µε αλλαγή φωτεινότητας

• Γρήγορο πρόγραµµα για παιδιά και ειδικές οµάδες

• Αυτόµατη µέτρηση και αναγνώριση του σχήµατος της κόρης

• ACV Value: ∆είκτης αξιοπιστίας κατά τη διάρκεια της µέτρησης

24 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 22
Minopta
∆ιαθλασίµετρα – Κερατόµετρα
K2,
2K Φορητό ∆ιαθλασίµετρο, ιδανικό για όλες τις ηλικίες, από την επιτυχηµένη σειρά Retinomax. ∆υνατότητα επιλογής ανάµεσα σε 2 µοντέλα µε ανακλινόµενο προσοφθάλµιο ή ανακλινόµενη οθόνη. ∆ιαθέτει : • Focus Assist: Χρωµατική καθοδήγηση σωστής εστίασης. • New Child Mode: Με µελωδίες & εναλλασσόµενα χρώµατα • Ακόµη πιο µεγάλη διάρκεια ζωής της µπαταρίας στα 220’ συνεχούς λειτουργίας • Sph: -20D to +23D, Cyl: 0 to ±12D Retinomax KPus 5/Retinomax K+Screeen
Speedy
Acomoref

Φορητό διαθλασίµετρο QuickSee από την Plenoptika USA, µε κατοχυρωµένο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας! Το υψηλότερης ακρίβειας φορητό διαθλασίµετρο στον κόσµο! Η διόφθαλµη εξέταση και η wavefront αµπεροµετρία προσφέρουν κλινικά αξιόπιστη διάθλαση σε οποιοδήποτε χώρο! Πρόκειται για µία ελαφριά συσκευή που τοποθετείται στο πρόσωπο του εξεταζόµενου και πραγµατοποιεί την µέτρηση σε 10”. ∆ιαθέτει touch screen οθόνη, αυτονοµία µπαταρίας έως 8 ώρες, και µπορεί να συνδεθεί ασύρµατα µε εκτυπωτή µε την τεχνολογία Bluetooth .

25
Club.Minopta.gr 23
∆ιαθλασίµετρα – Κερατόµετρα Minopta QuickSee
www.minopta.gr

∆ιαθλαστικό

Σύγχρονη ψηφιακή εξέταση διάθλασης. Το ηλεκτρονικό φορόπτερο VRX πλεονεκτεί αφού είναι το λεπτότερο µε συµπαγή σχεδιασµό, µε απίστευτα γρήγορα αλλαγή των φακών και πρισµάτων και αθόρυβη λειτουργία. ∆ιαθέτει εργονοµικό πάνελ χειρισµού και οθόνη αφής.

Νέο µοντέλο ∆ιαθλασίµετροΚερατόµετρο, συνδυάζει τεχνολογία και απλότητα. ∆ιαθέτει µεγάλη κλίµακα µέτρησης σφαιρώµατος -30D+22D και αλλαγή φωτεινότητας του στόχου προσήλωσης, ανάλογα µε το µέγεθος της κόρης.

26 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 26
Phoroptor VRX Digital Refraction System
OptoChek Plus
Set Minopta Οθόνες Οπτοτύπων Οθόνη οπτοτύπων all-in-one,
και απλή στη χρήση. LCD 24. Έχει σχεδιαστεί µοναδικά για να καλύπτει όλες τις ανάγκες στις εξετάσεις οξύτητας, µε µια µεγάλη ποικιλία οπτοτύπων και άλλων ειδικών τεστ. Συνδέεται ασύρµατα µε το Phoroptor® VRX και SightCheck™ Digital Phoroptor®.
κοµψή

∆ιαθλαστικό Set

To αυτόµατο διαθλασίµετρο-κερατόµετρο VX90, προσφέρει γρήγορες και ακριβείς µετρήσεις. ∆ιαθέτει εργονοµικό σχεδιασµό και υψηλής τεχνολογίας, µε τη λειτουργία αυτόµατης οµίχλωσης (auto fogging), σε όλες τις συνθήκες.

Visionix VX65

Το VX65 είναι ένα φορόπτερο σχεδιασµένο για εύκολο και γρήγορο χειρισµό. Υπάρχει δυνατότητα χειρισµού του µε Tablet ή σταθερό του µε Tablet ή χειριστήριο.

Visionix VX36

Νέας γενιάς φακόµετρο , διαθέτει αυτόµατο εντοπισµό πολυεστιακών, καθώς και µετρήσεις φακών επαφής, διακορικής, απορρόφησης µπλε φωτός και UV.

θέτει σµό σεις πλε

27
Club.Minopta.gr 27
www.minopta.gr
Visionix VX90
Minopta

Non mydriatic Κάµερες Βυθού

Cobra HD

Επιτυχηµένο µοντέλο Non Mydriatic, ψηφιακή κάµερα βυθού µε υψηλής ανάλυσης CDD camera και εύρος πεδίου 60ο.

∆ιαθέτει πολλαπλή επιλογή φίλτρων, αλλά και αυτόµατη λειτουργία Mosaic.

Πλήρως αυτόµατη Non Mydriatic Fundus camera µε 3D tracking σύστηµα.

Είναι εύχρηστη, µε µεγάλη οθόνη αφής και λειτουργία αυτόµατου Montage εικόνων.

28 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 20
NFC-700
Minopta
29 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 21 M-700 Επιτυχηµένο Περίµετρο ανοιχτού θόλου, εξέτασης 80ο . Με ενσωµατωµένη κάµερα, διαθέτει Νευρολογικά τεστ & ∆ιπλωπίας έως 160ο. Αξιόπιστο, Εύκολο, Γρήγορο! Non mydriatic Κάµερες Βυθού Minopta

Αρχή Λειτουργίας Η ανάλυση (χαρτογράφηση) της καµπυλότητας της επιφάνειας του κερατοειδούς αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην ιατρική πράξη και µας δίνει στοιχεία που αφορούν τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά χαρακτηριστικά της καµπυλότητας του κερατοειδή. Η τεχνολογία Placido Disk αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους τρόπους αυτής της εξέτασης, καθώς βασίζεται στις ανακλαστικές ιδιότητες της πρόσθιας κερατοειδικής επιφάνειας. Από το µέγεθος αυτής της κερατοειδικής ανάκλασης υπολογίζεται η καµπυλότητα του κερατοειδή. Κάθε φωτεινή ακτίνα που ανακλάται από τον κερατοειδή, συναντά την κάµερα λήψης σε ένα συγκεκριµένο σηµείο, η θέση του οποίου καθορίζει την ακτίνα καµπυλότητας H τοπογραφία αποτελεί ένα σπουδαίο διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια των οφθαλµιάτρων. Η εξέταση της τοπογραφίας είναι απαραίτητη για µια σειρά οφθαλµολογικών παραµέτρων, όπως: Κερατόκωνος - Στον κερατόκωνο, οι έγχρωµοι τοπογραφικοί χάρτες ορίζουν τη θέση, το µέγεθος και την καµπυλότητα του κώνου. ∆ιαθλαστική Χειρουργική - Στη διαθλαστική χειρουργική η τοπογραφία του κερατοειδούς αποτελεί πρωταρχικής σηµασίας εξέταση κατά την οποία αξιολογείται προεγχειρητικά και µετεγχειρητικά ο ασθενής Εφαρµογή φακών επαφής- Για την αντιµετώπιση οφθαλµολογικών παθήσεων

30 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 26 Αφιέρωµα
Minopta
διαθλαστικού σφάλµατος,
και προχωρηµένου κερατόκωνου όπου επιβάλλεται η εφαρµογή φακών επαφής, η τοπογραφία του κερατοειδούς είναι επιβεβληµένη. Τοπογραφία Κερατοειδούς σε συνδυασµό µε µελέτη ξηροφθαλµίας Πολλές Εναλλακτικές Λύσεις και σε προσιτές τιµές!
στον κερατοειδή
όπως διόρθωση υπολοιπόµενου
ανώµαλου αστιγµατισµού

Sirius+

Nέο µοντέλο 2021! Συνδυάζει την τοπογραφία δίσκου Placido, µε την τοµογραφία Sheimpflug του πρόσθιου τµήµατος. Το SIRIUS, παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την παχυµετρία, την µορφολογία, την καµπυλότητα και τη διοπτρική ισχύ και των δύο επιφανειών του κερατοειδούς, σε διάµετρο 12mm. Όλες οι µετρήσεις του προσθίου θαλάµου υπολογίζονται χρησιµοποιώντας 100 τοµές του κερατοειδούς.

31
Club.Minopta.gr 27 Τοπογραφίες Κερατοειδούς Minopta
www.minopta.gr
Summary •
Summary •
Calculation •
Προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα:
Τοπογραφικούς χάρτες για όλο τον πρόσθιο θάλαµο. (Sagittal, Tangential, Elevation, Corneal Thickness, Refractive Power, Gaussian, Keratoscopy Maps anterior & posterior)
Glaucoma
Keratoconus
Pupilography
IOL
Μελέτη Dry Eye µε λειτουργίες, ΝΙΒUT, Tear film Analysis, Meibomian Glands
Φωτογραφία & Βίντεο
Έλεγχος της ποιότητας δακρύου

Νέο µοντέλο 2021! Ένα διαγνωστικό πολυεργαλείο! Η Τοπογραφία κερατοειδούς Antares διαθέτει ειδικό λογισµικό, σχεδιασµένο για να βοηθήσει στην ανίχνευση και ανάλυση της ξηροφθαλµίας. Το συγκεκριµένο σύστηµα παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την καµπυλότητα, την γεωµετρία και τη διαθλαστική ισχύ του κερατοειδούς. Παρέχει επίσης, πολλές παραµέτρους που βοηθούν στη διάγνωση και την παρακολούθηση της επιφάνειας του κερατοειδούς. Προσφέρει:

• Tοπογραφικούς χάρτες για όλο τον πρόσθιο θάλαµο.

• Keratoconus Summary

• Pupilography

• Λειτουργία white disk. Τωρα µπορείτε να ελέγχετε την ποιότητα των δακρύων για µια ολοκληρωµένη εξέταση προσθίου θαλάµου!

• Μελέτη Dry Eye µε λειτουργίες, ΝΙΒUT, Tear film Analysis, Meibomian Glands

• Contact Lens Report • Videokeratoscope

32 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 28
Antares+ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ Τοπογραφίες Κερατοειδούς - ∆ιάγνωση ξηροφθαλµίας Minopta

Συνδυασµός OCT προσθίου (εύρους 16 mm)

και τοπογραφίας Placido.

Προσφέρει:

• Ανάλυση για όλο τον πρόσθιο θάλαµο

• Πρόσθια και οπίσθια τοπογραφία κερατοειδούς

και τοµογραφία.

• Παχυµετρία Κερατοειδούς –Επιθηλίου & Stroma

• Γονιοσκόπηση

• Έλεγχος Γλαυκώµατος

• Έλεγχος Κερατόκωνου

• Προεγχειρητικός Έλεγχος Καταρράκτη

• Προηγµένη IOL Βιοµετρία

• Μελέτη Dry Eye µε λειτουργίες , όπως NIBUT, Tear Film Analysis, Meibomian Glands

• Pupilography

33
Club.Minopta.gr 29
www.minopta.gr
MS39 AS OCT ATLAS OF ANTERIOR SEGMENT OCT
Τοπογραφία Κερατοειδούς - OCT Προσθίου Minopta

Συστήµατα

OCT- OCT Αγγειογραφίας

iVue 80 iFusion 80

Tο εδραιωµένο OCT iVue, αναβαθµίστηκε και διαθέτει νέες βελτιωµένες λειτουργίες. Είναι 3 φορές πιο γρήγορο (80.000/sec), διαθέτει En Face OCT 12x9mm και ακτινωτές σαρώσεις προσθίου και οπισθίου ηµιµορίου.

34 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 34
Πλήρες σύστηµα OCT προσθίου & οπισθίου & µε Non Mydriatic έγχρωµη κάµερα βυθού, 12MP. Minopta

Συστήµατα OCT- OCT Αγγειογραφίας

Solix

Αναµφισβήτητα το πιο διαδεδοµένο Κλινικά σύστηµα της διεθνούς αγοράς.

35
Club.Minopta.gr 35
www.minopta.gr
Essential
ΑngioVue QuickVue Report: Μία γρήγορη και γεµάτη πληροφορίες σελίδα η οποία δείχνει στην αγγειογραφία νεύρου και ωχράς, όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει ο οφθαλµίατρος µε µία µατιά. Αγγειογραφία
OCT & OCT
Minopta
Αξιόπιστο Widefield OCT προσθίου και οπισθίου ηµιµορίου. Πλήρως αναβαθµίσιµο σε OCT Angio. Με υψηλής ανάλυσης OCT, µεγάλου εύρους έως 16mm, Χάρτη Αµφιβληστροειδούς, Μέτρηση Γαγγλιακών κυττάρων, En Face απεικόνιση, παχυµετρία κερατοειδούς και επιθηλίου αλλά και πληθώρα άλλων λειτουργιών.
36 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 36 Nέο Fullrange OCT! Ανακαλύψτε την επόµενη γενιά OCT Aπεικόνισης από τον Κερατοειδή έως και τον Χοριοειδή! Ένας µακροχρόνιος ηγέτης µε συνεχείς καινοτοµίες στην τεχνολογία των OCTs, η Optovue παρουσιάζει το Solix µε νέες δυνατότητες και νέες εφαρµογές που δηµιουργούν απεριόριστες πρακτικές Συνεχίζει τις καινοτοµίες στην τεχνολογία της OCT Α, αφού προσφέρει την πιο υψηλή ανάλυση (600 Χ 600 Β Scans) σε ελάχιστο χρόνο & στο µεγαλύτερο εύρος λήψης. H νέα πλατφόρµα είναι σχεδιασµένη να δεχτεί και άλλες τεχνολογίες! Solix Συστήµατα OCT- OCT Αγγειογραφίας Minopta Scan Speed 120K A-Scan/Second FullRange Retina 16x6.25 Millimeters FullRange Anterior Chambe 18x6.25 Millimeters

Το νέο Solix επιτυγχάνει αγγειογραφία ωχράς και

δίσκου σε ακόµα πιο υψηλή

ανάλυση µε Ultra High

Density σαρώσεις σε

καταπληκτικές ταχύτητες στα

120.000 Α-Scans/ second

Γρήγορη και αξιόπιστη OCT Αγγειογραφία, χάρη στις τεχνολογίες αιχµής, διόρθωσης σακκαδικών κινήσεων και 3D PAR 2. Μοναδικό χαρακτηριστκό

Wide Field OCT Angio 12mm µε µία λήψη.

www.minopta.gr

Η Optovue, µε το Solix, ενσωµατώνει στο OCT, έγχρωµη κάµερα βυθού, προσφέροντας στο ήδη ευρύ πεδίο δυνατοτήτων της, ακόµη περισσότερες λειτουργίες. ∆ιαθέτει, ανέρυθρη και έγχρωµη απεικόνιση βυθού, φωτογραφία οφθαλµικής επιφάνειας και απεικόνιση µεϊβοµιανών αδένων.

Angioanalytics.

Καινοτοµική λειτουργία µε έγκριση FDA. Μετρήσεις πυκνότητας ροής σε όλες τις στιβάδες, περιφέρειας ενάγγειου ζώνης, εµβαδόν περιοχής ισχαιµίας και πολλές ακόµα σε περιοχή δίσκου και ωχράς.

37
Club.Minopta.gr 37
Συστήµατα OCT- OCT Αγγειογραφίας Minopta

Lasers YAG- SLT- Vitreolysis

MRQ

MRQ SLT

38 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 34 YAG/SLT το ιδανικότερο για τη θεραπεία του γλαυκώµατος, για ιριδοτοµές και καψουλοτοµές.
Minopta
η άριστη λύση για θεραπεία
χαµηλή ενέργεια και
Yag laser,
µε
υψηλή απόδοση.
39 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 35 Pattern Laser για φωτοπηξία αµ φιβληστροειδούς. ∆ιαθέτει πολλά διαφορετικά patterns µε πράσινη ή κίτρινη δέσµη laser για την επιλογή του πιο αποτελεσµατικού πρωτόκολλου θεραπείας.
Φορητό σύστηµα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα στο ιατρείο και στο χειρουργείο. Είναι θερµικό και µη laser , πράσινης δέσµης, συνεχούς µήκους κύµατος ή µικροπαλµικού
Minopta
Μerilas a532/Shortpulse532
Green Lasers
tt532/577

Laser Micropulse Green, Yellow, Diode

Ένα από τα πιο επιτυχηµένα Yellow Lasers της αγοράς µε µεγάλη βιβλιογραφία. Συνδυασµός Θερµικού και Micropulse Κίτρινου Laser στα 577 nm - Ιδανικό και για θεραπεία γύρω από την Ωχρά - Υψηλή απόδοση ακόµη και µέσω πυκνών στρωµάτων - ∆ιπλή θύρα για ταυτόχρονη σύνδεση εξαρτηµάτων LaserΕπαναλαµβανόµενες συνεδρίες Μicropulse Laser µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα στις παθήσεις της ωχράς

IQ532 Ένα από τα πιο επιτυχηµένα

40 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 36
Minopta
Green Lasers της αγοράς µε µεγάλη βιβλιογραφία. Είναι πολυχρηστικό µηχάνηµα αφού είναι Φορητό & εύκολα µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο χειρουργείο & στο ιατρείο. Είναι θερµικό & Micropulse Laser και έχει πολύ καλά αποτελέσµατα στις θεραπείες όλων των παθήσεων, τόσο του αµφιβληστροειδούς, όσο και του γλαυκώµατος. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µε single spot adaptor ή µε τον TX Cell, ως pattern Laser. IQ577

TXCell

Multispot Laser τεχνολογία σε µεγάλη ποικιλία Patterns.

∆ιαθέτει και µεγάλου εύρους pattern (Grid 7X7) και σε συνδυασµό µε το πράσινο laser IQ 532 ή το κίτρινο IQ 577 αναβαθµίζεται σε ένα πολύ γρήγορο θερµικό και micropulse laser για τη θεραπεία διαταραχών αµφιβληστροειδούς & γλαυκώµατος (MLT).

Cyclo G6

ύς)

αφού το µηχάνηµα δέχεται probes µε ενσωµατωµένο φωτισµό!

41 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 37 Laser Micropulse Green, Yellow, Diode Minopta Είναι το µοναδικό που µπορεί να κάνει Μicropulse Κυκλοφωτοπηξία και για αυτό είναι το πιο πετυχηµένο µοντέλο της αγοράς! Tα πλεονεκτήµατα της Micropulse Κυκλοφωτοπηξίας είναι µοναδικά, αφού: • η θεραπεία γίνεται χωρίς τοµή • δεν δηµιουργεί Φλεγµονές (γρήγορη ανάρρωση του ασθενούς) • είναι επαναλήψιµη µέθοδος • τα αποτελέσµατα είναι προβλέψιµα Η Iridex καινοτοµεί και στη κλασική κυκλοφωτοπηξία,

Αυτόµατη φορητή κάµερα βυθού. Νέο Μοντέλο 2022! Με αυτόµατη παρακολούθηση 3D και εστίαση, οι εικόνες του αµφιβληστροειδούς µπορούν να ληφθούν µε ένα µόνο πάτηµα. Το NFC-600 είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Ακόµα και οι ασθενείς µπορούν να βγάλουν τις δικές τους εξετάσεις µε µία µόνο κίνηση. ∆ιαθέτει υψηλή ανάλυση 12.000.000 pixels και συστήµατα τεχνητής νοηµοσύνης για πιο ακριβείς και χρήσιµες πληροφορίες, οι οποίες αυξάνουν τη διαγνωστική ακρίβεια και αποτελεσµατικότητα. Η κεφαλή και το σώµα είναι αποσπώµενα για καλύτερη φορητότητα.

42 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 42
Φορητός Εξοπλισµός Minopta DragonFly FC 161 NFC600 Φορητή Non Mydriatic κάµερα βυθού µε 4.3’ οθόνη αφής, πολύ εύκολη στη χρήση για γρήγορες λήψεις! Παρέχει εικόνες βυθού υψηλής ανάλυσης 12 Mega Pixel για πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα. ∆ιαθέτει 9 στόχους προσήλωσης µε συνολικό οπτικό πεδίο 85°, για την περιφερική εξέταση του αµφιβληστροειδούς, ενώ µε το οπτικό πεδίο 45°, µπορεί να ληφθεί µια κεντρική εικόνα του βυθού, καλύπτοντας τις ανάγκες της κάθε οφθαλµιάτρου!

Φορητό ∆ιαθλασίµετρο, ιδανικό για όλες τις ηλικίες, από την επιτυχηµένη σειρά Retinomax. ∆υνατότητα επιλογής ανάµεσα σε 2 µοντέλα µε ανακλινόµενο

προσοφθάλµιο ή ανακλινόµενη οθόνη. ∆ιαθέτει :

• Focus Assist: Χρωµατική καθοδήγηση σωστής εστίασης.

• New Child Mode: Με µελωδίες & εναλλασσόµενα χρώµατα

• Ακόµη πιο µεγάλη διάρκεια ζωής της µπαταρίας στα 220’ συνεχούς

λειτουργίας

• Πολύ ελαφρύ 960γρ.

• Sph: -20D to +23D, Cyl: 0 to ±12D

43
Club.Minopta.gr 43
www.minopta.gr
Avia & Accupen & Pachpen Τα πιο αξιόπιστα φορητά ψηφιακά τονόµετρα και παχύµετρα χειρός,
και ταχύτητα µέτρησης. Τα φορητά ψηφιακά τονόµετρα & παχύµετρα της Accutome, παρέχουν ευκολία στην χρήση και ακρίβεια στις µετρήσεις µε την εγγύηση ποιότητας της Keeler. Φορητός Εξοπλισµός Minopta
Retinomax K-Plus 5 Tonopen
µε ευκολία στην χρήση

SL-17/ PSL One, Classic

Σχισµοειδείς λυχνίες ιδανικές για φορητή χρήση, µε άριστο οπτικό σύστηµα και φωτισµό LED. Με δυνατότητα µία ή δύο µεγεθύνσεων 10x και 16x. Φωτισµός σχισµή ή spot και φίλτρα σας δίνουν όλες τις λειτουργίες που χρειάζεστε!

Tonocare Version 2

Νέο πλήρως φορητό και αξιόπιστο τονόµετρο αέρος, ακόµη ελαφρύτερο, ασύρµατο, µε βελτιωµένο µέγεθος και µεγαλύτερη ευχρηστία.

ς, ερο,

44 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 40
Minopta
Φορητός Εξοπλισµός

Tα άριστα οπτικά σε συνδυασµό µε τον φωτισµό LED προσφέρουν περισσότερες λεπτοµέρειες. Μπορείτε να βρείτε παθολογία του βυθού που δεν ήταν ορατή µε τον φωτισµό Xenon. Η εταιρεία Keeler, παγκόσµιος ηγέτης στην διοπτρική τεχνολογία, πρωτοπόρησε & µε το πρώτο ψηφιακό έµµεσο οφθαλµοσκόπιο!

Μικρό έµµεσο µε µεγάλα οφέλη! Έχει σχεδιαστεί ειδικά ως ένα συµπαγές, ελαφρύ και φορητό έµµεσο. Είναι ασύρµατο µε LED φωτισµό & µεγάλης διάρκειας µπαταρία λιθίου.

45
Club.Minopta.gr 41
Minopta
www.minopta.gr
Φορητός Εξοπλισµός
Εξεταστικοί Φακοί Αµερικάνικοι φακοί από την Ocular, µε πάνω από 50 χρόνια εµπειρίας. Καινοτοµία στους laser, χειρουργικούς και διαγνωστικούς φακούς. Υψηλής ποιότητας δοκιµαστικά κρύσταλλά σε κασετίνα ή βαλίτσα, διαφόρων µεγεθών. Vantage Plus Led Spectra iris

Perseus

γενιά στη µέτρηση των ενδοθηλιακών κυττάρων. Οι τιµές των κυττάρων, Pleomorphism, Polimegatism, καθώς και τα παχυµετρικά δεδοµένα υπολογίζονται αυτόµατα, ενώ επιπλέον µετρά και περιοχές στην περιφέρεια. ∆ιαθέτει ενσωµατωµένη µεγάλη οθόνη Touch Screen.

46 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 42 Ηλεκτροφυσιολογία απλή ή πολυεστιακή. Συνδυάζει ευκολία στην χρήση και προηγµένα χαρακτηριστικά για επιστηµονική εφαρµογή. Όλα τα πρωτόκολλα εξετάσεων είναι σύµφωνα µε την διεθνή εταιρεία Ηλεκτροφυσιολογίας (ISCEV). Retimax Eνδοθηλιόµετρο- Ηλεκτροφυσιολογία Minopta Η νέα

Φορητός υπέρηχος µεγάλης ακρίβειας και αποδοτικότητας. Μοναδικός συνδυασµός AB scan, UBM και παχυµετριας.

• A scan βιοµετρία στα 10MHz. Λειτουργεί άριστα µε σκληρούς καταρράκτες και σε ασθενείς µε δυσκολίες εστίασης

• b scan οπίσθιου µε δυνατότητα εναλλαγής των συχνοτήτων στα 12MHz και 15 MHz, κατάλληλο για όλα τα µεγέθη των µατιών! Μοναδικό πλεονέκτηµα.

• UBM στα 48MHz

AB Scan Plus

Aξιόπιστο, φορητό και γρήγορο σύστηµα υπερήχων

47
Club.Minopta.gr 43
www.minopta.gr
µε υψηλή ανάλυση.
σύστηµα,
οποιοδήποτε Laptop
και
να πωληθεί και µεµονωµένα ως A scan ή Β scan. Αναβαθµίζεται οποιαδήποτε στιγµή
σε υπέρηχο
θαλάµου
Υπέρηχοι – Βιοµετρία Minopta 4sight
Εύχρηστο
συνδέεται σε
ή Η/Υ
µπορεί
και
προσθίου
, UBM.

Toνόµετρα Αέρος

Ocular Response Analyzer G3

Το τονόµετρο αέρος Ocular Response Analyzer® G3, έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύµφωνα µε όλα τα διεθνή πρότυπα ποιότητας στην Αµερική.

Το Ocular Response Analyzer® (ORA), είναι η µόνη συσκευή, που µετρά την υστέρηση του κερατοειδούς (CH), έναν ανώτερο προγνωστικό παράγοντα της εξέλιξης του γλαυκώµατος! Η εξέταση διαρκεί δευτερόλεπτα και λειτουργεί χωρίς επαφή µε τον οφθαλµό. Επιπλέον παρέχει την ενδοφθάλµια πίεση αντιστάθµισης του κερατοειδούς (Corneal Compensated Intraocular Pressure –IOPcc), η µόνη σωστή ένδειξη της πραγµατικής πίεσης. Η πιο αξιόπιστη παρακολούθηση ασθενών µε γλαύκωµα.

TonoVue

Πλήρες αυτοµατοποιηµένη, τρισδιάστατη µέτρηση της IOP. ∆ιαθέτει φιλική προς το χρήστη οθόνη αφής και απαλή εκποµπή αέρα. ∆υνατότητα µέτρησης και πάχους κερατοειδούς.

48 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 44
Minopta

πάνω σε ειδική βάση. ∆ιαθέτει παλµική και συνεχή UV ακτινοβολία για τη θεραπεία του κερατοκωνου και της µολυσµατικης κερατιτιδας. • 8 πρωτόκολλα CXL • 2 πρωτόκολλα για κερατιτιδες • διαθλαστικό πρωτόκολλο για: PRK Xtra SMILE Xtra LASIK Xtra Τώρα και νέο εξατοµικευµένο πρωτόκολλο Sub400 για πολύ λεπτούς κερατοειδεις

49 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 45 Φορητό Cross Linking Minopta Φορητό Cross Linking Φορητή συσκευή cross linking πολύ µικρή σε µέγεθος για να µεταφέρεται εύκολα ακόµη και από ιατρείο σε ιατρείο! Το νέο καινοτοµικό προϊόν διασύνδεσης κολλαγόνου χρησιµοποιείται στο ιατρείο αφού συνδέεται σε κάθε σχισµοειδη λυχνία αλλά και στο χειρουργείο

Proveo 8

Η νέα πρόταση που επαναπροσδιορίζει την κορυφαία κατηγορία. Ξεπερνάει τα όρια της οπτικής, προσφέροντας 40% αυξηµένο βάθος πεδίου, χάρη στο επαναταστικό σύστηµα Fusion Optics. Νέος τετραπλός οµοαξονικός φωτισµός µε 2 Led για βέλτιστο

Red reflex.

Compact κατασκευή, όλα τα περιφερειακά είναι πλήρως ενσωµατωµένα στην εργονοµική βάση µικρών διαστάσεων. Ενσωµατωµένη σχισµοειδής λυχνία. Πλήρης έλεγχος του Biom 5c από τον ίδιο ασύρµατο

ποδοδιακόπτη και λειτουργία combined focus για σταθερή

απόσταση από τον ασθενή. Αναβαθµίζεται και δέχεται ενσωµατωµένα τεχνολογίες

αιχµής όπως, markerless καθοδήγηση για τοποθέτηση

τορικών ενδοφακών, διεγχειρητικό OCT και προβολή δεδοµένων στους προσοφθάλµιους.

50 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 46 Χειρουργικά Μικροσκόπια Minopta

Συνδυασµός φωτισµού Led και αλογόνουγια την επίτευξη εξαιρετικού red reflex Εργονοµική σχεδίαση & πλήρης επεκτασιµότητα. Περιστρεφόµενη συγχειρούργηση και ενσωµατωµένη full Hd Camera µε καταγραφικό. Προσαρµοζόµενος εξοπλισµός για επεµβάσεις οπίσθιου ηµιµορίου και συµβατότητα µε το ∆ιεγχειρητικό OCT Enfocus.

51
Club.Minopta.gr 47
M
Χειρουργικά Μικροσκόπια Minopta M822/M844 F40
www.minopta.gr
620 Οικονοµικό Μικροσκόπιο υψηλών δυνατοτήτων Συµβατό µε Biom Μηχανικά φρένα Οθόνη µε ρυθµίσεις προφίλ Περιστρεφόµενη συγχειρούργηση και full HD κάµερα µε καταγραφικό Αποχρωµατικά Οπτικά Ασύρµατος Ποδοδιακόπτης

∆ιεγχειρητικό

OCT Leica Enfocus

Προσθίου & Οπισθίου Ηµιµορίου Παραδίδεται είτε ενσωµατωµένο εξαρχής µε το µικροσκόπιο

Proveo 8, είτε ενσωµατώνεται πλήρως µελλοντικά, ως αναβάθµιση.

• Ανάλυση έως 4µm

• Βάθος έως 11mm

• 36.000 σαρώσεις το δευτερόλεπτο

• Πρωτοποριακός σχεδιασµός µε ανεξάρτητο beam path

για βέλτιστη ποιότητα εικόνας

• ∆υνατότητα ανεξάρτητης ρύθµισης της θέσης

και του βάθους σάρωσης.

• Λογισµικό µετρήσεων απόστασης µεταξύ σηµείων

• Αυτόµατη αναγνώριση σηµείου εστίασης

Η Εταιρεία Leica είναι πρωτοπόρος και σε άλλες ειδικότητες, όπως ΝΧ, ΩΡΛ, Πλαστικής & Γενικής Χειρουργικής

• ∆υνατότητα προβολής εικόνας και απευθείας στους προσοφθάλµιους

του χειρουργού.

• Αναβαθµίσιµο σε νέες λειτουργίες

52 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 48
Minopta
∆ιεγχειρητικό OCT Leica
53 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 49 ∆ιεγχειρητικό OCT Leica Minopta
54 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 50 Xειρουργικές Λούπες ∆ιαθέτουν άριστη ποιότητα οπτικών, µεγάλη ποικιλία µεγεθύνσεων & επιλογή προαιρετικού φωτισµού LED. ∆ιαχρονική αξία µε την εγγύηση της Keeler. Mηχανήµατα Χειρουργείου Minopta
Νέας γενιάς κρυοπηξία, ακρίβεια στην κατασκευή µε την εγγύηση του εργοστασίου
Ποικιλία πολλαπλών ή µιας χρήσεως κρυοδίων.
Cryomatic II
Keeler.

Η

χειρουργική καρέκλα-κρεβάτι έχει

αναπτυχθεί ειδικά για χειρουργική επέµβαση. Παρέχει µεγάλη άνεση για τον ασθενή και βελτιώνει την αποτελεσµατικότητά της επέµβασης. Κατάλληλη για χειρουργική οφθαλµολογία από την προεγχειρητική προετοιµασία µέχρι και την µετεγχειρητική φροντίδα. Hλεκτρικά ρυθµιζόµενο ύψος και ρυθµιζόµενη ανάκλιση πλάτης. ∆ιαθέτει σύστηµα κλειδώµατος τροχών. Το κινητό χειρουργικό κρεβάτι της AKRUS αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία µε κορυφαίους χειρουργούς

www.minopta.gr

55
Club.Minopta.gr 51
στους τοµείς της οφθαλµολογίας, του ENT και της χειρουργικής του προσώπου. Το κρεβάτι σχεδιάστηκε για να καλύψει όλες τις ειδικές ανάγκες των χειρουργών που εργάζονται στην περιοχή του κεφαλιού και του λαιµού. Προσφέρει πολλά εργονοµικά και λειτουργικά οφέλη για τους γιατρούς και τους ασθενείς. ∆ιατίθεται µεγάλη ποικιλία παρελκοµένων και πρόσθετων εξαρτηµάτων για να καλύψει κάθε σας ανάγκη! Mηχανήµατα Χειρουργείου Minopta

Η Plasmapp µε τους νέας γενιάς αυτόµατους κλίβανους αποστείρωσης πλάσµατος, κατάφερε να µειώσει τους χρόνους αποστείρωσης έως 10 φορές. Τα µοντέλα Sterlink και Sterlink Mini, έχουν χωρητικότητα 14 και 7 λίτρα Αντίστοιχα και ένας πλήρης κύκλος αποστείρωσης, επιτυγχάνεται

σε µόλις 7 λεπτά!. Για την αποστείρωση, χρησιµοποιείται υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2 ), το οποίο περιέχεται στο αναλώσιµο που θα χρησιµοποιηθεί. Οι κλίβανοι, είναι κατάλληλοι για αποστείρωση ευπαθών εργαλείων και οπτικών αλλά και όλων των υπόλοιπων εργαλείων

Η θερµοκρασία που αναπτύσσεται κατά την αποστείρωση, είναι αρκετά χαµηλή (περίπου 50ο C) και έτσι δεν φθείρονται τα οπτικά συστήµατα και τα εργαλεία, σε αντίθεση µε τους κλιβάνους ατµού. Η αποστείρωση, γίνεται στις ειδικά σχεδιασµένες θήκες (πρώτη παγκοσµίως τεχνολογία αποστείρωσης άµεσου ψεκασµού) ή απευθείας στο θάλαµο και το κόστος των αναλωσίµων είναι πολύ χαµηλό. ∆εν παράγεται νερό προς απόρριψη ή άλλα απορρίµµατα.

56 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 52 Κλίβανοι
Minopta
Αποστείρωσης
Kλίβανοι Αποστείρωσης
57 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 53 Κλίβανοι Αποστείρωσης Minopta
58 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 50 Χειρουργικά Εργαλεία – Αναλώσιµα Προσθίου & Οπισθίου Minopta Capsulorrhexis forceps – EVOline Coaxial forceps 23G Serrafili corneal
EVOline
units IOL removal 19G coaxial microscissors Phaco chopper - titanium handle - length 120 mm 23G Cannulae
aspiration
Conjunctival scissors Εταιρεία Janach από το 1932 µε έµπνευση και ποιοτικά υλικά, δηµιούργησε 53 κατηγορίες εργαλείων και αναλωσίµων οπισθίου & προσθίου για 16 ειδικότητες οφθαλµολογίας. Reverse speculum with 15mm closed blades, titanium Adjustable speculum, V-SHAPED blades Suturing disposable kit - 5 sterile units
angled forceps
Toric IOL disposable set - 5 sterile
I/A titanium handle -
thin-wall Capsulorrhexis forceps cross action
59 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 51 Χειρουργικά Εργαλεία – Αναλώσιµα Προσθίου & Οπισθίου Minopta OPHTHALMOLOGY • ENT • COSMETIC SURGERY • GENERAL SURGERY • SINGLE USE CUSTOM SETS Chalazion Set Intravitreoretinal Injection Set Standard Cataract Set Ophthalmic Suture Removal Set Forcep Bonn Forcep Suture Moorfields quantity Forcep Capsulorhexis Utrata Scissor Vannas Curved Speculum Leibinger –Angled Temporal Speculum Barraquer Straight Caliper and Rule Clamp Chalazion Small Η διεθνής πλέον εταιρεία Blink, ξεκίνησε από την Αγγλία και ειδικεύεται στην κατασκευή Χειρουργικών Εργαλείων µιας χρήσης, για 4 ειδικότητες της ιατρικής. ∆ιαθέτουν πλήρεις και οργανωµένους καταλόγους!
60 www.minopta.gr Club.Minopta.gr Η ιδέα να δηµιουργήσουµε το club.minopta.gr προέκυψε από την ανάγκη µας να σας ενηµερώνουµε για τις πωλήσεις µας, τις δράσεις µας, αλλά και να συγκεντρώνουµε όλες τις πληροφορίες σε µία οργανωµένη πλατφόρµα, που µόνο οφέλη προσφέρει και εξοικονόµηση χρόνου. Minopta Club + + + + + + + + + + Δική σας επιλ ογή, δική μας τιμή!
61 www.minopta.gr Club.Minopta.gr + + + + + + Καλωσορίσατε στο Club.minopta.gr που δηµιουργήθηκε ειδικά για εσάς! Χαρά µας να εγγραφείτε! Πιο αναλυτικά θα βρείτε: ∆ράσεις της εταιρείας σε ένα ιδιωτικό περιβάλλον. Νέα από ∆ιεθνή άρθρα, µέθοδοι, προιόντα, επιστηµονικές µελέτες. Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Webinars, έτοιµα να εκπαιδευτείτε. Νέα των συνεδρίων και τα συµπεράσµατα ανά ειδικότητα. Προϊόντα που θα προσφέρονται σε ειδικές τιµές.
62 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 50 Ειδικό Πρόγραµµα ∆όσεων για Νέα Ιατρεία Minopta Μπορούµε να σας υποστηρίξουµε στο νέο σας ξεκίνηµα!
63 www.minopta.gr Club.Minopta.gr 51 Αποκλειστικές Αντιπροσωπείες Minopta

Στοιχεία Επικοινωνίας Αγαμέμνονος 13, Χολαργός, 155 61 Τ: 210 65 40 165, F: 210 65 42 300 E: info@minopta.gr

Γενική Διεύθυνση: Αδαμαντία Μηνά Διευθύνων Σύμβουλος

E: a.mina@minopta.gr, M: 697 4398 991

Τμήμα Πωλήσεων: Υπεύθυνη: Μαρία Μόνου Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

E: m.monou@minopta.gr, M: 693 2235 600

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης: Υπεύθυνος: Γιώργος Λαμπρόπουλος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός E: service@minopta.gr, M: 693 7555 027 Υπεύθυνος Leica Παναγιώτης Βουλγαρούδης Ηλεκτρονικός Μηχανικός

E: p.voulgaroudis@minopta.gr, M: 697 7468 197 Υπεύθυνη Marketing και Επικοινωνίας: Ελένη Κωνσταντινοπούλου

E: e.konstantinopoulou@minopta.gr, M: 694 5279 423 www.minopta.gr

www.minopta.gr Club.Minopta.gr

64