Page 1

Özgürlüðü Hisset... Yeþilpedal Bisiklet Derneði iç yayýnýdýr.

Sayfa

EKÝM - KASIM - ARALIK 2013 SAYI: 1

Gündoðdu Köyü Turu

Kazýklý Köyü Turu 10 KASIM Atamýzý Anma Ve Saygý Duruþu Turu Bursa Ýl Jandarma Komutanlýðý Tanýtým Ve Eðitim Turu BAG Bisiklet Turu ve AFAD Özel Sunumu

Hasköy Turu Bisiklet Püf Noktalarý - Konu Bisiklet Seçimi

Saðlýklý Yaþam

Yeþil Pedaldan Simalar Yalçýn ATAYLAR


Özgürlüðü Hisset... 2011 Yýlýndan itibaren Yeþil bisiklet derneði olarak Dernekler Müdürlüðü'ne kayýtlý, resmi olarak “Yeþil Pedal Bisiklet Derneði” adý altýnda alternatif bir ulaþým aracý olan bisikletin kullanýmý yaygýnlaþtýrmak, sosyal bir ortamda sporu eðlenceye dönüþtürmek ve saðlýklý bireyler yetiþmesine katkýda bulunmak, bisiklet kullanýcýlarýnýn karþýlaþtýðý sorunlarý resmi kuruluþlar ile iþbirliði yaparak çözüm üretmek amacýyla kurulmuþtur.

Yeþil Pedal Bisiklet Derneði

groups/yesilpedal/

@yesilpedaldrnk

www.yesilpedal.org


Sayfa

8 - 9 -10 AGUSTOS 2014 groups/bursabisikletfestivali/

www.bursabisikletfestivali.com

YEÞÝL SAYFA -3-4-


Sayfa

Ýçindekiler Editörlerden

Sayfa 5

Gündoðdu Köyü Turu

Sayfa 6-7

Kazýklý Köyü Turu

Sayfa 8-9

Bursa Ýl Jandarma Komutanlýðý Tanýtým Ve Eðitim Turu

Sayfa 10-11

10 KASIM Atamýzý Anma Ve Saygý Duruþu Turu

Sayfa 12-13

Hasköy Turu

Sayfa 14 -15

BAG Bisiklet Turu ve AFAD Özel Sunumu

Sayfa 16-17

Yeþil Pedaldan Simalar

Sayfa 18-19

Yeþil Pedal Haberler

Sayfa 20-21

Saðlýklý Yaþam

Sayfa 22 -23

Bisiklet Püf Noktalarý - Konu Bisiklet Seçimi

Sayfa 24-26

Has Köy Turu

1

YEÞÝL SAYFA -4-


Sayfa

Sayfa KASIM 2013 SAYI: 1

Editörlerden ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ YEÞÝL PEDAL BÝSÝKLET DERNEÐÝ Editörler TÜRKER ÜSTÜN BÜÞRA YAZLA TUGAY KARAGÖZ Fotograflar Hüsnü SERBEST Özðür KIRCAALÝÇOBANI Ertan GÜLER Grafik Tasarým Türker ÜSTÜN Yazý Ýþleri - Düzenleme Kazým SARAÇOÐLU Türker ÜSTÜN Uzmanlar Faruk ATEÞ Araþtýrma Tuðay KARAGÖZ Büþra YAZLA Katkýda Bulunanlar Mehmet Kazancý

Merhaba Yeþil Pedal Bisiklet Derneði Dostlarý; Derneðimizin faaliyetlerine her geçen gün birini eklemekteyiz. Amacýmýz sadece tur yapmak olmayýp, bisiklet camiasýna renk ve yenilik hareket getirmektir. Ben ve arkadaþlarým böyle bir oluþum için ilk adýmý atmýþ olduk. YEÞÝL SAYFA” e-dergi yaptýðýmýz etkinlikler, yaptýðýmýz çalýþmalardan bilgiler, dernek üyelerimizden dostlarýmýzý daha yakýnda tanýma þansý verme, bisiklet hakkýnda bilgileri ve saðlýk konularý, güncel konular olacaktýr. Dergimiz tamamen amatör ruhla yapýlmýþtýr. ilerleyen sayýlarda sizlerin desteði ile daha iyi yerlere geleceðimizi düþünüyoruz. Bisikletle Çanakkale grubundan “Mehmet KAZANCI” Bey’e katkýlarýndan dolyý teþekkür ederiz. Dergi çalýþmasýnda katkýda bulunmak isteyen arkadaþlar Türker Üstün Ýle irtibata geçebilirler.

Faruk Saraçoðlu MYO

Kaynaklar Faruk Saraçoðlu MYO www.fitnesscenterbursa.com

YEÞÝL SAYFA -5-


Sayfa

Gündoðdu Turu

GÜNDOÐDU KÖYÜ Köyün geçmiþi bundan 3.500 ila 4.000 yýl öncesine dayanmaktadýr. Bursa ilinin bilinen en eski yerleþim yerlerindendir. En son 1922 yýlýnda köyü Rumlar boþaltmýþ ve yerine 1924 mübadelesinde Yunanistan'ýn Ýskeçe ilinin Kurular köyünden, muhacirler ve Vodina Pomaklarý yerleþtirilmiþtir. 1924 mübedelesi ile Gündoðdu'dan Yunanistan'a gönderilen Rumlar ise Vodina'nýn (Edessa) Kapiyani (Eksaplatonas) köyüne yerleþtirilmiþlerdir. Köyde 2000 yýlýnda beri her yýl Temmuz ayýnda panayýr düzenlenmektedir. Panayýrýn Gündoðdu köyünde yapýlmasýnýn nedeni; köyün Batý Trakyalý hemþehrilerin köyü olmasý, bunun yanýnda köyün piknik alanýnýn da bu tür etkinlikler için çok ideal bir yer olmasý en büyük etkendir. Ayrýca köylünün olayý benimsemeleri ve köylerinde böyle bir etkinliðin yapýlmasýndan mutluluk duyduklarýný ifade etmeleri etkili olmaktadýr. Gündoðdu Köyü, Bursa Osmangazi ilçesine baðlý, þehir merkezine 18 km uzaklýðý olan, 600 hane ve 2.000 üzerinde nüfusa sahip Bursa'ya hakim tepe üzerine kurulmuþ, Gemlik körfezi ve Bursa'yý gören bir köydür. Rakýmý 400 metre civarýndadýr.

Merhaba arkadaþlar... Turumuz her zaman olduðu gibi sekiz otuzda hareket ederek yola koyuluyoruz. Ýnceden hýzlanarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarýna geçiyoruz. Gözler yine üzerimizde kimileri ne yaptýðýmýzý anlamaya kimileri hayranlýkla bakýyorlar. Þehir trafiðinde fazla kalmadan Hamitler mahallesine ve mezarlýk arkasýnda tarým arazileri içinden geçiyoruz. Þehirden uzaklaþmak sessizlik hepimize iyi geliyor. Ýlerledikçe artýk bizleri Gündoðdu rampasý bekliyor. Bursa da bisikletçiler tarafýndan en sýk kullanýlan Tur güzergâhlarýndan Gündoðdu köyüdür. Tüm arkadaþlarýmýz ile temposu iyi olanlar önden giderek köyde yerimizi ayarlýyorlar. Köyde Caminin çay bahçesinde Yine köyde fýrýndan aldýðýmýz börekleri ve getirdiklerimizi görüyoruz. Keyifli kahvaltý ardýndan sohbetler bitmez deyip yeniden yola koyuluyoruz. Bu sefer dönüþümü farklý rotadan yapýp, Yalova yolundan Eceabat köy yoluna giriyoruz. Yolumuzda ilk katýlan arkadaþlar ile birlikte kýsa bir mola veriyoruz. Terimizi soðutmadan yola koyulup, turumuzun baþladýðý esentepe parkýnda turumuzu sað saðlým bitiriyoruz.

YEÞÝL SAYFA -6-


Sayfa Gündoðdu Turu

Gündoðdu Köyü Turu 27.10.2013 Pazar Toplam Uzunluk (KM) : 35-40 Km (gidiþ– geliþ) Toplam süre : 5 saat Yol durumu : % 80 km düz asfalt % 20 Hafif rampalý Rota : Esentepe Parký, Fsm bulvarý, Huzur Cd. Hamitler mezarlýðý Yolu - Dereçavuþ köyü - Gündoðdu köyü Yalova Yolu - Eceabat Köyü - Yunuseli Köyü - Ýzmir yolu - Ýhsaniye Yolu Cad. - Esentepe Parký

Fotoðraflar: Özgür KIRCAALÝÇOBANI YEÞÝL SAYFA -7-


Sayfa

Kazýklý Köyü Turu KAZIKLI KÖYÜ Osmanlý kültüründen etkileri hala görülmektedir. Ayrýca eðitim seviyesi de yýl geçtikçe artmaktadýr.Gelenek ve göreneklerine baðlý bir köydür. Herseyýyle dogaya bakan dýbýnde daglarý ýceren dogayla basbasadýr. Bursa iline 17 km, Gürsu ilçesine 5 km uzakliktadýr. Yeni Ankara çevre Yolu'na çýkýþý bulunmaktadýr.

Her pazar olduðu gibi dostlarla birlikte Esentepe parkýnda toplanmaya baþlýyoruz.. Güneþli günlerin son günleri de pazar günü yollara düþüyoruz. Yolumuz düz ve biraz uzun. Esentepe parkýndan kalkarak, Kazýklý köyüne doðru yola koyuluyoruz. Þehrin stresli yaþamýndan uzaklaþarak Bursa'nýn meyve bahçelerinin içinden geçerek keyifli bir yolculuk yapýyoruz. Sonbaharýn gelmesiyle yapraklar dökülüyor, ama doða her haliyle bizlere güzelliðini sergiliyor. Kazýklý Köyümüze vardýðýmýzda masalarý birleþtirip tanýþma konuþmasý yapýyoruz. Keyifli olduðu kadar güzel bir gün geçiriyoruz. Sohbet muhabbet çaylarýmýzý yudumlarken vakit geçiyor ve dönüþ yolu baþlýyor. Keyifli bir pazar geçirerek pazar günü turunu daha bitiriyoruz. Haftaya önemli bir etkinlik için Cumartesi ve pazar günü nü beklemeye baþlýyoruz.

YEÞÝL SAYFA -8-


Sayfa

Kazýklý Köyü Turu 03.11.2013 Pazar Toplam Uzunluk (KM) : 50-60 Km (gidiþ– geliþ) Toplam süre : 5 saat Yol durumu : % 95 km düz asfalt % 5 Hafif rampalý Rota : Esentepe Parký, Fsm bulvarý, Huzur Cd. Hamitler mezarlýðý Yolu - Dereçavuþ köyü - Çevreyolu Yanýndan Yalova Yolu - Demirtaþ Organize Sanayii Yolu - Agaköy Köyü - Kazýklý Köyü

Fotoðrafla r: Hüsnü S ERBEST YEÞÝL SAYFA -9-


Sayfa

BAG BÝSÝKLETLÝ AFET GÖNÜLLÜLERÝ

BÝSÝKLETLÝ AFET GÖNÜLLÜLERÝ BURSA ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI TANITIM VE EÐÝTÝM TURU BURSA’da jandarma ekipleri, Türkiye’de ilk defa doðal afetlerde arama kurtarma çalýþmalarýna destek vermek için bisikletseverleri kullanacak. Yeþil Pedal Bisiklet Derneði üyeleri, muhtemel bir afet durumunda ulaþým ve iletiþim altyapýsýnýn zarar gördüðü bölgelerde kan taþýyýp haberleþmeyi saðlayarak kurye görevi yapacak.

Bursa Valiliði, AFAD Ýl Müdürlüðü, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlýðý, Büyükþehir Belediyesi ile Yeþil Pedal Bisiklet Derneði iþbirliðiyle 'Bisikletli Afet Gönüllüleri Projesi' kapsamýnda bisiklet tutkunlarýna Ýl Jandarma Komutanlýðý’nda doðal afet eðitimi verildi. Jandarma Bölge Komutaný Tümgeneral Seyfullah Saldýk ile Ýl Jandarma Komutaný Albay Vedat Çolak tarafýndan karþýlanan bisiklet tutkunlarý, Sikorsky tipi askeri helikopterin teknik özelliklerini yakýndan görme imkaný buldu. Kendilerine ise pilotlarýn, doðal bir afet anýnda helikoptere yaklaþým biçimi ve hasta taþýnýp alýnmasý anlatýldý. Bisiklet tutkunlarý daha sonra Uludað Jandarma Arama Kurtarma birliklerinden GPS, harita kullanýmý ve Arazide yön bulma tekniklerini öðrenip, Jandarma Arama Kurtarma Köpeklerinin afetlerde nasýl çalýþtýklarý konularýnda bilgi aldý. Yeþil Pedal Bisiklet Derneði Kurucu Baþkaný Yalçýn Ataylar, "Bisikletler her yere gidebildiði için muhtemelen bir Afet anýnda arkadaþlarýmýzla gönüllü olarak yollarýn çöktüðü ve iletiþimin kesildiði noktalara rahatlýkla ulaþabiliriz. Bundan sonra temel ilk yardým, deprem bilinci, temel itfaiye konusunda eðitimler alacaðýz. Bisikletçi, enkazdan yaralý kurtarmayacak, enkazda görev almayacak. Esas önemli olan lojistik destek bisikletçiler telsiz iletiþimi sayesinde baþta kan taþýyýp iletiþimin koptuðu noktalarda ise haberleþmeyi saðlayacak" dedi.

YEÞÝL SAYFA -10-


Sayfa

Aksungur Köyü ve Jandarma AFET Eðitim Turu 09.11.2013 Cumartesi Toplam Uzunluk (KM) : 45 Km (gidiþ– geliþ) Toplam süre : 4 saat Yol durumu : % 95 km düz asfalt % 5 Hafif rampalý Rota : Esentepe Parký - Fsm bulvarý - Mudanya Yolu - Bademli Kavþaðý - Nilüfer Köy Aksungur köyü mola ve kahvaltý - Çevre Yolu Yanýndan Jandarma il Komutanlýðý (Etkinlik)Yeniceabat Köyü - Çeltik Köyü - Eski Havaalaný yolu - Ýzmir Bulvarý - Ýhsaniye Yolu Cad. Esentepe Parký( Bitiþ)

Fotoðraflar:

Özgür KIRCA ALÝÇOBANI YEÞÝL SAYFA -11-


Sayfa

ATAMIZA SAYGI TURU Bursalý Bisikletliler olarak; Atatürk Haftasý (10-16 Kasým) Yurdumuzun düþmanlardan kurtaran, cumhuriyeti kuran ulu önder Atatürk'ü her yýl 10 Kasým'da saygýyla anmak için Sabah erkenden yola çýktýk. ATATÜRK anýtý önünde bisikletli dostlar ve Atamýza saygýsýný ve özlemini duyan herkes ordaydý. Saatler 09.05 kulaklarý çýnlatan bir ses ile saygý duruþunda bulunduk. Ardýndan Milli Marþýmýzý bir aðýzdan söyledik. Atamýz bedenen aramýzdan ayrýlalý yýllar geçse de onu sevenler olarak onu yaþarken hiç görmesek bile yaptýklarý ile ülkemize çizdiði yolda yürümeye ve bu cizgiyi devam ettirmeye devam edeceðiz. Atamýzýn Kýsaca Yaþam Hikayesi Atatürk, 1881 yýlýnda Selanik’te doðdu. Babasý Ali Rýza Bey, annesi Zübeyde Haným’dýr. Önce mahalle mektebine daha sonra çaðdaþ eðitim veren Þemsi Efendi Ýlkokuluna, askeri liseyi ve askeri ortaokula, askeri liseye ve Ýstanbul Harp Akademisinden kurmay yüzbaþý olarak mezun oldu. Osmanlý Ordusu’na katýldý. Balkan Savaþý’na gönderildi, oradan Çanakkale Anafartalar Grup Komutanlýðýna getirildi. Osmanlý Devleti, Mondros Antlaþmasý’yla iþgal edilince yurdu düþmanlardan kurtarmak için 19 Mayýs 1919’da Samsun’a çýktý. Amasya, Sivas, Erzurum kongrelerinden sonra halk ile birlikte Kurtuluþ Savaþý’ný baþlattý.23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisini açtý.”Egemenlik ulusundur.”ilkesiyle padiþaha ve dünyaya Türk milletinin baðýmsýzlýk fikrini duyurdu. 1.Ýnönü,2.Ýnönü, Sakarya ve Dumlupýnar savaþlarýndan sonra düþman yurttan kovdu.29 Ekim 1923’te cumhuriyeti kurdu, ilk cumhurbaþkaný seçildi. Türk milelinin çaðdaþlaþmasý için peþ peþe inkýlâplar yaptý. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve çaðdaþ Türkiye’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasým 1938’de saat: 09.05’te Ýstanbul Dolmabahçe Sarayý’nda aramýzdan ayrýldý. Naþý geçici olarak Ankara’da Etnografya Müzesine kondu, daha sonra 10 Kasým 1953’te Anýtkabir’e nakledildi. Ancak, bizlere býraktýðý ilkeler ve yaptýðý devrimler ile manevi olarak Türk milletinin kalbinde sonsuza deðin yaþayacaktýr. Sonuç Olarak: Atatürk’ü Anma Haftasý dolayýsýyla düzenlenen etkinliklerin asýl amacý Atatürk’ü daha iyi anlamak ve anlatabilmektir. Atatürk, çalýþkanlýðý, zekasý ve fedakarlýklarýyla milletimize önder olmuþtur. Her Türk vatandaþý onu çok iyi tanýmalý, ilkelerini benimsemeli, kurduðu cumhuriyeti korumalý ve yaþatmalýdýr. Atatürk’ün kiþiliði ve özellikleri bütün dünya milletleri tarafýndan takdir edilmektedir. Biz Türk milleti olarak onu unutmayacak, devrimlerine ve ilkelerine baðlý kalacaðýz. Atatürk’ün eseri Türkiye Cumhuriyeti’ni baðýmsýz olarak sonsuza dek yaþatacaðýz.

YEÞÝL SAYFA -12-


Sayfa

LÝÇOBANI

A Özgür KIRCA Fotoðraflar:

YEÞÝL SAYFA -13-


Sayfa

Has Köy Turu HASKÖY TURU Sezon kpanmadan önceki son turlarýmýzddan biri için yeniden yolara koyulduk. Yolumuz Bursanýn bisiletçilerin en fazla kullandýðý Has Köy rotalardan biridir. Sezon kapanmadan önceki son turlarýmýzdan biri için yeniden yolara koyulduk. Yolumuz Bursanýn Bisikletçilerin en fazla kullandýðý Has Köy rotalardan biridir. Havalarýn soðumasý ile birlikte Kýþ koþullarýnda pedallamak isteyen dostlar ile yola koyuluyoruz. Yolumuz Mudanya yolu üzerinden emek yað fabrikasý arkasýndan ilerden yolu uzatarak yola devam ediyoruz. Yollar havalarýn yaðýþ olmadýðý için biraz tozlu araçlar hýzlý geçince yoz bulutu içinde kalýyoruz. Ýlk mola yerimiz Has Köyde getirdiklerimiz ile köy kahvesinde kahvaltýmýzý yapýyoruz. Sohbet muhabbet uzar deyip yola koyuluyoruz. Görükle ye kadar geldikten sonra rotamýzý çevre yolu yanýndan Doðanköy, Minareli, Çavuþköyü ve organize Sanayi rotasýný ters rüzgara karþý pedalladýðmýz yolumuz biraz uzasa da Güzel bir gün geçirmenin duygusu ile evlerimizin yolunu tutuyoruz...

YEÞÝL SAYFA -14-


Sayfa

Fotoðraflar: HasKöyü Turu 17.11.2013 Pazar Toplam Uzunluk (KM) : 53 Km (gidiþ– geliþ) Toplam süre : 4,5 saat Yol durumu : % 65 km düz asfalt % 45 Hafif rampalý Rota : Esentepe Parký - Fsm bulvarý - Mudanya Yolu - Bademli Yolu - HAS köy mola ve kahvaltý Balabancýk Köyü - Görükle Konutlarý -Çevre Yolu - Yolçatý Köyü - Doðan Köyü - Organize Sanayii Mudanya Yolu - Esentepe Parký( Bitiþ)

Elif Yýldýzalp Ser Hüsnü Serbe best st

YEÞÝL SAYFA -15-


Sayfa

BAG Bisiklet Turu ve AFAD Özel Sunumu

Dünya'da ilk olma özelliði taþýyan "Bisikletli Afet Gönüllüleri Projesi " kapsamýnda yapýlacak Bisiklet turuna tüm bisikletçi dostlarýmýzi aileleriyle birlikte bu özel organizasyona katýlmak için sabah toplanma parkýmýz olan Esentepe Parkýnda Bisikletli dostlar ile toparlanýyoruz. Turumuza AFAD il müdürü Sayýn Ýbrahim Tarý Bey, de katýlýyoyorlar. Turun amacý Deprem bilincini vermek ve Projenin ne kdar büyük bir sorumluluk olduðunu anlatmak.Turumuz keyifli bir Bursamýzýn ova köylerinden baþlayarak Yeniceabat Köyünde kahvaltý ardýndan Afad Merkezine yolculuðumuza Burda mola veriyoruz. Bizlere burda AFAD il müdürü Sayýn Ýbrahim Tarý Bey ve ekibi; * AFAD ve çalýþmalarý hakkýnda genel bilgilendirme * BAG proje kapsamý ve gönüllülük esaslarý hakkýnda bilgilendirme * Temel Afet Bilinci * DASK zorunlu deprem sigortasý hakkýnda bilgilendirme Konularda bizlere yararlý bir çok bilgiyi anlatmamýþtýr. Depremde önemli alýnacak tedbirler hakkýnda soru ceavp olarak katýlýmcýlarla etkili bir sunum izlemiþ olduk. Tur sonunda tüm katýlýmcýlarla birlikte AFAD Bursa Müdürlüðünüaçtýðý Alýþveriþ merkezindeki standý ziyaret ettik. Burdan toplanma yerimize giderek tutumuzu ve etkinliðimizin sonuna gelmiþ olduk.

YEÞÝL SAYFA -16-


Sayfa

AFAD ARAMA KURTARMA MERKEZÝ Turu 24.11.2013 Pazar Toplam Uzunluk (KM) : 36 Km (gidiþ– geliþ) Etkinlik Toplam süre : 5 saat Yol durumu : % 99 km düz asfalt % 1 Hafif rampalý Rota : Esentepe Parký (Hareket), Hamitler,Dereçavuþ Köyü, Yunuseli, Çeltik,Yeniceabat,Armutköy,Demirtaþ,Eski Yalova Yolu,Yakýn Çevre yolu. AFAD Ýl Müdürlüðü -Dönüþ : Avrupa Konseyi Bulvarý ,Acemler Kavþaðý, Ýzmir yolu ,Esentepe Dinlenme Parký

YEÞÝL SAYFA -17-


Sayfa Dergimizin ilk Röportaj konuðu olarak Eski Milli Bisikletçi ve Yeþil pedal Bisiklet Derneði kurucu üyelerinden Yalçýn ATAYLAR Bey ile konuþtuk. Yalçýn Bey kendinizden kýsaca bahseder misiniz? Yalçýn ATAYLAR 1973 Bursa doðumluyum. 1990 lý yýllarda Milli düzeyde bisiklet sporu yapmýþ eski bir sporcuyum. 2 çocuk babasýyým. 18 yýllýk evliyim. Yeþilpedal maceranýz nasýl baþladý kýsaca anlatýr mýsýnýz? 2005 yýlýnda çalýþtýðým iþ yerinde asistanlýk görevine getirildim. Bu göreve geçince hafta sonlarý çalýþmayýnca benim gibi arkadaþlarla hafta sonlarý ne yapabiliriz. Arkadaþlar sen eski bisikletçisin bisiklet ile gezinmeye çýkalým deyip, sonra fabrikada bunu mail ortamýnda yaymaya çalýþtýk. Ýki üç kiþi gezerken on beþ kiþiye kadar gezen bir grup olduk. Yeþi pedal 4–5 kiþiden oluþan þehirlerarasý dolaþan bir gruptu. Bizim tanýþtýðýmýz dönemde aktif deðillerdi. Sonradan Farba Bisiklet grubu, Perþembe Akþamý Bisiklet Grubu, Bosch Bisiklet Grubu ve ve Yeþil Pedaldan oluþan arkadaþlarý bir araya getirerek “ YEÞÝLPEDAL GRUBU” kurulmuþ oldu. Daha sonra 2011 yýlýn Mart ayý gibi grubu dernekler ortamýna taþýnmýþtýr. Kurucu baþkan olarak ilk görevi ben aldým. Böylece diðer gruplardan yönetimde arkadaþlarla resmi olarak “YEÞÝLPEDAL BÝSÝKLET DERNEÐÝ” kurulmuþ oldu. Bisikletin sizin hayatýnýzdaki yeri nedir? Aslýnda bisiklet kariyerimin baþlangýcýnda var ama okuduðumuz okun mesleðimizin peþine düþtük. On beþ yýlýn bir kýsmý vardiyalý fabrikada çalýþma düzeninden dolayý bisiklete ara verdik. Profesyonel anlamda bu iþi milli takýma kadar yaptým. O yüzden bisikletin normal ulaþýmdan hariç Benim hayatýmda etki eden bir yeri var. En zevk aldýðým günleri baþarýlý günlerimi bisiklet sporu yaparken yaþadým. Bisiklet sporu sayesinde birçok þehir gezdim. Þuanda da derneðimizle ve Bisiklet satýþ iþi içindeyim. Severek yaptýðým bir iþim var. Bisiklet ayný zamanda benim için bir ulaþým aracý yakýn çevremde gidebileceðim her yere bisikletim ile gidiyorum. Aslýnda hepimizin yapmasý gereken bisikleti ülkemizde ulaþým aracý haline getirmek. Bisiklet sporuna sizi kim yönlendirdi. Nasýl baþladýnýz. Bisiklet sporuna Onaltý yaþýnda bir gün eve Mudanya yolundan Ýhsaniye içine otobüs ulaþým yoktu. Yaz tatiliydi sanýrým. Ýhsaniyeden Arkadaþým Hakan Er ile karþýlaþtým. Bisikleti ile bir yere gidiyordu. Nereye gidiyorsun diye sordum. Velodroma gidiyorum dedi. Ne yapacaksýn diye sorduðumda Bisiklet sporu yapýyorum dedi. Ýnanýn hayatýmda ilk defa bisikletin spor þekilde yapýldýðýný orda duymuþtum. Sabi yýl 1988 di sanýrým. Ýlgimi çekti. Hata balkan marka bisikleti vardý arkasýna çýktým velodroma kadar beraber gittik. Yaz okuluydu pist içinde onun gibi öðrencilerin dolaþmalarýný izledim. Sonra bizden büyük abilerin sende yapmak istermisin diye sordular. Geç olmadý mý diye sorduðumda yok geç sayýlmaz dediler. Bir gün düþünmek istediðimi söyledim. Bende ya hep ya hiç olduðu için bir gece düþündüm. Arkadaþým Hakan sayesinde bisiklet sporuna baþlamýþ olduk. Ondan sonra Nilli takým kamplarýna kadar giden bir kariyerimiz oldu. Bisiklet ile yaþadýðýnýz unutamadýðýnýz bir anýnýz var mý? Spor yaptýðým yýllarda Yalova Bisiklet yarýþý vardý. Hala unutamadýðým aslýnda Konya 4 kere yarýþtýðým anýlarda iyidir ama Yalova'daki en heyecanlý ve unutamadýðýmdýr. Yaklaþýk 35 40 km lik bir etaptý. Yarýþta Grubundan ayrýlarak Grubuma 4 dk fark atarak birinci olarak bitirdiðim yarýþtý. Ýnanýlmaz hediyeleri ve ikramlar verilmiþti. Halkýn ilgisi büyüktü kameralar vardý. 90 yýllara göre her yerde olmayan þeylerdi. Bu yüzden Yalova yarýþýný hiç unutamam. En büyük hayaliniz ve gerçekleþtirmek istediðiniz projeleriniz nelerdir? Kurmuþ olduðumuz derneði sosyal sivil toplum örgütü olarak kalýcý hale getirmek. Dernekle birlikte yapmak istediðim Uludað'da uluslar arasý yarýþlarýn yapýlabileceði Dawnhill ve arazi parkurlarý yapabilmek. Birde yine baþarabilir miyiz bilemiyorum. Bisikletler için velodrom yani pist bisikleti için salonu Bursa ya kazandýrmak. Bir lakabýnýz Var mý? Anlamý nedir? Normalde öyle devamlý takýlan bir lakap yok ama liseli yýllarýmda arkadaþlar bisikletçi olduðumu biliyorlardý. Yýllýðýma Bisikletor yazmýþlar. Terminatörden esinmiþler sanrým. Þuanda da yönetim kurulunda reis diyorlar. Herhalde en yaþlýlarý olduðum için sanýrým. Ama öyle sürekli herksin kullandýðý bir lakabým yok. Bisiklet sporu dýþýnda baþka spor ve ilgi alanlarýnýz var mýdýr? Varsa nedir? Bisikletin haricinde yüzmeyi severim. Birazda olsa Ata binmeyi severim. Birkaç sene yarý maraton koþusu ile uðraþtým. Caným istediðimde zelve koþarým. Aslýnda yapmak isteyip yapamadýðým tenis vardýr. Tenisi çok severim. Futbol maçý ile ayný anda yayýnda olsa tenis maçýný tercih ederim. Yapmaya esaretim ve þuana kadar fýrsatým olmadý.

YEÞÝL SAYFA -18-


Sayfa

YALÇIN ATAYLAR

YEÞÝL SAYFA -19-


Sayfa

HABERLER DÜNYADA BÝR ÝLK AFET BÝSÝKLETLÝ GÖNÜLLÜLERÝ ÝlYeþil Pedal Bisiklet Derneði ile AFAD arasýnda protokol imzalanmýþtýr. Dernek Baþkanýmýz Ertan GÜLER ile Ýl Afet ve Acil Durum Müdürümüz Ýbrahim TARI’nýn Ýl müdürlüðünde imzaladýðý protokol töreninde Ýl Müdürümüz Ýbrahim TAR ”her türlü gönüllülük faaliyetlerini desteklediklerini, bu iþbirliðinin Türkiye’de bir ilk olduðunu diðer illerde ki derneklere ve AFAD il müdürlüklerine yol gösterici olduðunu söylemiþtir”. “Hedeflerinin daha çok gönüllü daha çok STK ile iþbirliði” diye sözlerine devam eden Ýl Müdürümüz Ýbrahim TARI “dernek baþkaný Ertan GÜLER þahsýnda tüm dernek üyelerine teþekkür ederek” sözlerini tamamlamýþtýr. Dernek Baþkaný Ertan GÜLER ise iþbirliði için teþekkür etmiþ ve çalýþmalarýnýzýn yanýndayýz demiþtir.

'Pedallý kuvvetler' afette görev yapacak Bursa'da jandarma ekipleri Türkiye'de ilk defa doðal afetlerde arama kurtarma çalýþmalarýna destek için bisiklet severlerden yararlanacak Yeþil Pedal Bisiklet Derneði üyeleri, bir afet durumunda ulaþým ve iletiþimin zarar gördüðü bölgelerde kan taþýyýp, haberleþmeyi saðlayacak Bursa Valiliði, AFAD Ýl Müdürlüðü, Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanlýðý, Büyükþehir Belediyesi ile Yeþil Pedal Bisiklet Derneði iþ birliðiyle "Bisikletli Afet Gönüllüleri Projesi" kapsamýnda bisiklet tutkunlarýna Ýl Jandarma Komutanlýðý'nda doðal afet eðitimi verildi. Jandarma Bölge Komutaný Tümgeneral Seyfullah Saldýk ile Ýl Jandarma Komutaný Albay Vedat Çolak tarafýndan karþýlanan bisiklet tutkunlarý Ýmralý Adasý ile irtibatý saðlayan Skorsky tipi askeri helikopterin teknik özelliklerini yakýndan görme imkaný buldu. Helikopter pilotlarý doðal bir afet anýnda helikoptere yaklaþým biçimi, hasta taþýnýp alýnmasý gibi bilgiler verdiler. Bisiklet tutkunlarý daha sonra Uludað Jandarma Arama Kurtarma birliklerinden GPS, harita kullanýmý ve Arazide yön bulma tekniklerini öðrenip Jandarma Arama Kurtarma Köpeklerinin afetlerde nasýl çalýþtýklarý konularýnda bilgi aldýlar. Yeþil Pedal Bisiklet Derneði Kurucu Baþkaný Yalçýn Ataylar, "Bisikletler her yere gidebildiði için muhtemelen bir Afet anýnda arkadaþlarýmýzla gönüllü olarak yollarýn çöktüðü ve iletiþimin kesildiði noktalara rahatlýkla ulaþabiliriz. Bundan sonra temel ilk yardým, deprem bilinci, temel itfaiye konusunda eðitimler alacaðýz. Bisikletçi, enkazdan yaralý kurtarmayacak, enkazda görev almayacak. Esas önemli olan lojistik destek bisikletçiler telsiz iletiþimi sayesinde baþta kan taþýyýp iletiþimin koptuðu noktalarda ise haberleþmeyi saðlayacak" dedi. '2 Bursa Bisiklet Festivali Çalýþmlarý Devam ediyor

Bursa Bisiklet Festivalinin çalýþmlarý hýzla devam ediyor.Festival yönetimi Toplantýlar ve görüþmelere de devam etmektedir.1. Festivalden aldýðýmýz tcrübe ile Önümüzdeki Festivalde eksiklerimizi olabildðince azaltmaya ve sizlere daha güzel bir festival yaþatmak için var gücümüz ile çaba safrediyoruz. Sabretiðinize deðecek BURSA BÝSÝKLET FESTÝVALÝ için tarihleri þimdiden ayarlayýnýz.

YEÞÝL SAYFA -20-


Sayfa

HABERLER Yeþil Pedal Bisiklet Derneði olarak “Faruk Saraç Tasarým Meslek Yüksekokulu’na Konuk olduk.

Yeþilpedal Bisiklet Derneði olarak; Faruk Saraç Tasarým Meslek Yüksekokulu öðrencilerinine Bisikleti ve Bisiklet sporunu tanýttýk.

Yalçýn Atalay, erkek sporu olarak görülen bisiklet sporunun içinde bayanlarý da görmek istediklerini ve bisiklet sporunu tanýtmaya devam edeceðimizi söyledik ve düzenlediðimiturlarý öðrencilere anlattýk. Gölyazý’dan Gölyazý’ya, Bursa Yunanistan arasý yapýlan “ Medeniyetler Arasý Kardeþlik Yolculuðu”, “Geleneksel Kuruluþtan Kurtuluþa” Tophane-Mudanya Turu, El Classico adý verilen ramazan ayýna has “Ýftardan Sahura” turu, Týp bayramýnda Tabipler odasý ile yapýlan “Saðlýklý Yaþam Ýçin Bisiklet” turlarýndan öðrencilere bahseden Yalçýn Atalay, haftada 3 kez 30 dk düzenli, ölçülü ve kontrollü yapýlan bisiklet sporunun kalp hastalýðý, tansiyon hastalýðý , þeker hastalýðý ve obezite ile mücadelede çok önemli olduðunu belirttik. Yeþil Pedal Bisiklet Derneði baþkan yardýmcýsý Sedat Suat Yýlmaz, bisikletin bir ulaþým, spor ve hobi aracý olduðunu ve nasýl bir bisiklet seçmeleri gerektiði konusunu ayrýca bisiklet kullanýrken olmazsa olmazlarýn kask, eldiven ve gözlük olduðunu öðrencilerimizle paylaþtý. Dað, þehir ve yol bisikleti konusunda da bilgi veren Sedat Suat Yýlmaz bisikletin elbise gibi olduðunu kiþinin boyuna ve kilosuna göre alýnmasý gerektiðini vurgulandý. Faruk Saraç Tasarim Meslek Yüksekokulu öðretim görevlileri ve öðrencilerinin yoðun ilgi gösterdiði söyleþi sorularýn cevaplanmasýnýn ve sürüþ gösterisinin ardýndan Faruk Saraç Tasarým Meslek Yüksekokulu müdürü Sevim Çümen’in teþekkür belgesini takdim etmesiyle son buldu.

YEÞÝL SAYFA -21-


Sayfa EGZERSÝZ VE BESLENMENÝN 10 TEMEL ÝLKESÝ

Saðlýk ve Yaþam

1. Gün de en az 3 ana öðün tüketin Ana öðünlere ek olarak tüketilen ara öðünler enerji gereksinimini saðlamak için yararlý olmaktadýr. Böylece günde 3 ana, 2-3 ara öðün olmak üzere 5-6 öðün beslenmek performansýnýzý artýracaktýr. Sýk aralýklarla beslenmenin yararlarý; Gereðinden fazla yemeði önler, Olaðanüstü açlýk hissini daha iyi kontrol altýna alýnmasýný ve bunu bastýrmanýzý saðlar Acýkmayý önleyerek sonraki öðünde besin alýmýný azaltýr, Her öðün sonrasýnda besinlerin termojenik etkisiyle enerji harcamasý artýrýr. Aðzýnýza almýþ olduðunuz lokmalarý iyi çiðnemeyi alýþkanlýk haline getiriniz. Çünkü doyma refleksi midede deðil beyinde bulunmaktadýr. Ne kadar aðýr ve iyi çiðnerseniz almýþ olduðunuz gýdayý bir o kadar sindirmiþ olursunuz. Öðün sayýsýný arttýrdýðýnýz içinde mideniz belli aralýklarla iyi çalýþtýðýnda doyma refleksi daha erken ortaya çýkacak ve sizde fazla kilo almaktan kurtulacaksýnýz. 2. Her öðünde karbonhidratlardan zengin beslenin Tahýl grubu besinler, yaðsýz kek ve kurabiyeler, ekmek, pilav, makarna, meyve, patates gibi besinler önemli karbonhidrat kaynaklarýdýr ve her öðün yeteri kadar tüketilmesine dikkat edilmelidir. Aksi halde egzersiz sýrasýnda halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon bozukluðu ve buna baðlý sakatlýklar oluþabilir.

3. Egzersiz Sonrasý mutlaka karbonhidratlý besinler tüketin Egzersizden sonra kaslarda azalan glikojen depolarýnýn yenilenmesi hýzlý bir þekilde olmaktadýr. Bu nedenle egzersiz sonrasý ilk iki saat içinde kadýnlar en az 50 g, erkekler 70 g karbonhidrat içeren yiyecek ve/veya içecek tüketmelidir. Egzersiz sonrasý yiyecek bulmak güç ise, sporcular yanlarýnda 50 g karbonhidrat içeren kolay taþýnabilen yiyecek ve içecek bulundurmalýdýr . Örneðin sandviç-meyve suyu,

kek, bisküvi benzeri besinler çantanýzda kolaylýkla bulundurulabilir. Günde iki kez ve daha fazla antrenman yapýlýyorsa, bu durum daha da önemli hale geliyor, beslenmeye dikkat edilmez öðün atlanýrsa karbonhidrat depolarýnýn yenilenmesi zorlaþmakta ve performansý olumsuz etkilemektedir. 4. Antrenman sýklýðý ve yoðunluðunuz fazlaysa enerji ihtiyacýnýzýn büyük çoðunluðunu kompleks karbonhidratlardan karþýlayýn Yoðun egzersizler enerji ve besin öðeleri gereksinimini arttýrýr. Egzersiz yoðunluðu arttýkça karbonhidrattan saðlanan enerji oraný artýrýlmalýdýr. Enerjinin büyük çoðunluðu kepekli yiyecekler, tam tahýl ürünleri, kuru baklagiller, kepekli makarna, esmer pirinç, sebzeler gibi kompleks karbonhidratlardan saðlandýðý takdirde protein gereksinimi de bir ölçüde karþýlanabilmektedir.

YEÞÝL SAYFA -22-


Sayfa

5. Yeterli ve dengeli bir beslenme programý uygulanýyorsa ek olarak vitamin/mineral/sporcular için üretilen gýda tozlar kullanmaya gerek yoktur Yeterli beslendiginden emin olmayan kisiler, günde 1 adet multivitamin/mineral tableti kullanabilirler. Ancak performansý arttýrmak için "fazla kullanmak daha iyidir" yaklasimýnýn dogru olmadýgý unutulmamalýdýr. Hatta fazla kullaným, vitamin/mineral dengesini bozabilmekte ve saglýgý olumsuz yönde etkileyebilmektedir.6. Özellikle kadýn sporcular demir ve kalsiyum içeren besinlerin tüketimine ayrý bir önem vermelidir. Demir ve kalsiyum içeren besinlerin tüketimi düþük olan kadýn sporculara demir tableti kullanmalarý, tabletlerin demir emilimini artýran C vitamini içermesi, doktor kontrolü altýnda kullanmalarý, diyetleri ile demir ve kalsiyumun zengin kaynaklarý olan yiyecek ve içecekleri tüketmeleri önerilebilinir. 7. Besinlerle alýnan lif-posa miktarýna çok dikkat edilmelidir Bazý egzersizlerin örneðin koþu egzersizinin olumlu (ya da olumsuz) etkilerinden biri doðal laksatif (müshil) etkisidir. Posa içeriði yüksek bazý yiyecekler (kepekli tahýl ürünleri, kurubaklagiller, kabuklu sebze ve meyveler, kayýsý, incir vb) bu etkiyi artýrmaktadýr. Egzersiz yapanlar diyetlerinde bulunan hangi yiyeceðin bu tür etkisi olduðunu deneyimlerine göre tespit edebilmektedirler. Özellikle yarýþma, müsabaka sporlarý gibi alanlarla uðraþanlarda bu durum olumsuzluklara neden olabilir bunun için çok dikkatli olunmalýdýr. Örneðin müsabaka gününde veya bir önceki günde kurubaklagil gibi gaz yapabilecek besinler tüketilmemelidir. 8. Kilo vermesi gereken bireylerin zayýflamak için aceleci olmamasý gerekir Hýzlý kilo kaybýndan kaçýnmalý, haftada 1 kg olacak þekilde yavaþ kilo verme hedeflenmeli, diyette karbonhidrat deðil, yað sýnýrlandýrýlmalýdýr. Hýzlý kilo verilirse yað dokusu deðil, su ve kas dokusu kayba uðramaktadýr (kas aðýrlýðý yað aðýrlýðýndan fazla olduðu için elbiseler bol gelip kilo kaybedildiði hissedilse bile kilo verildiði zannedilmemelidir). 9. Sývý gereksinmesi zamanýnda karþýlanmalýdýr Özellikle yaz aylarýnda sývý tüketimi unutulmamalýdýr. Egzersiz ile oluþan su kaybýna baðlý olarak geliþen dehidrasyon sonucu performans azalacak en kötüsü de "sýcak bitkinliði" oluþacaktýr. Dehidrasyonun belirtileri; kan hacminin azalmasý, rektal ýsýnýn artmasý, nabzýn hýzlanmasý, bitkinlik, baþ dönmesi ve iþ gücü (iþ veriminin) azalmasýdýr. Vücut aðýrlýðýnýn dehidrasyonla %2'lik kaybý vücut ýsýsýný düzenleme yeteneðini olumsuz yönde etkilerken sportif performansý etkilemediði görülmektedir. Dehidrasyonla %3'lük kilo kaybý kasýn kasýlmaya dayanýklýlýk süresini azaltmaktadýr. Eðer sývý kaybý %6'yý aþarsa ciddi saðlýk sorunlarý oluþabilmektedir. Sývý kaybýnýn yan etkilerini (kuvvet, gücün azalmasý) düzeltmek için 4-5 saatlik bir rehidrasyon (vücut suyunun yerine konmasý) yeterli deðildir. Dehidrasyonu kontrol etmenin en kolay yolu, idrarý izlemektir. Saman sarýsý renginde ve sýk idrar yapma iyi bir göstergedir. Dehidrasyonu önlemek için, sýcak havada günde en az 10-15 su bardaðý su içilmelidir. 10. Egzersiz sýrasýnda da sývý ihtiyacýnýz vardýr. Bu nedenle sývý tüketimi spor yaparken de unutulmamalýdýr Bir koþu ya da yürüyüþ sýrasýnda ne kadar sývý kaybedildiði egzersiz öncesi ve sonrasý tartýlarak saptanmalýdýr. Pratik olarak; her ½ kg kayýp için, 2-3 su bardaðý su içilmelidir. Özellikle sýcak havada uzun süreli bir egzersiz yapýlacaksa; örneðin bir Avrasya maratonuna hazýrlanýrken müsabaka sýrasýnda sývý tüketimi için hazýrlýk antrenmanlarýnda pratik kazanýlmalý ve ayrýntýlý bir þekilde nasýl sývý tüketileceði saptanmalýdýr. Kiþi kanýnda da taþýyabileceði çanta ve el þiþesi bulundurmalý ya da bir arkadaþýnýn bisikletle kendisini izleyip su vermesini saðlamalý veya su içebileceði bir yere uðramalýdýr. Uzman Diyetisyen Elif Özkeleþ Kaynak: Prof. Dr. Gülgün Ersoy, Egzersiz ve Spor Yapanlar Ýçin Beslenme

Katkýlarýndan dolayý FARUK ATEÞ Bey, e teþekkür ederiz. ULUDAÐ üNÝ. TIP FAK. HST. SPOR HEKÝMLÝÐÝ ANABÝLÝM DALI'da EGZERSÝZ UZMANI

YEÞÝL SAYFA -23-


Sayfa BÝSÝKLET SEÇÝMÝ Bisikleti nerede kullanmayý düþünüyorsunuz? Þehirde mi, doðada mý, uzun asfalt yollarda mý? Bisikleti ne amaçlý kullanmayý düþünüyorsunuz? Ulaþým aracý olarak, gezmek eðlenmek için..21 Vites, 24 Vites, 27 Vites Alüminyum, Karbon gibi sözcükleri duymuþ, kafanýz karýþmýþ ve çaresiz kalmýþ olabilirsiniz. Bisiklet alacaksýnýz ama hangisi? Ýlk karar vermeniz gereken hangi tür bisikletin size daha uygun olduðudur. Dað bisikleti, þehir bisikleti, yarýþ bisikleti (yol bisikleti) olarak üç ana grupta toplanan bisiklet türlerinden birini seçtikten sonra dikkat etmeniz gereken en önemli nokta bisiklet kadrosunun size uygunluðudur. Bunun ideal ölçüsü ise þudur: Ayaklarýnýz yerde, bisikletin üst borusu üzerinde durduðunuz zaman boruyla aranýzda dað bisikletinde en az 3-4 cm, yarýþ ve tur bisikletlerinde 2,5 cm boþluk olmasý gerekir. Kadro boyu, bisikletin diðer ölçüleri arasýnda en fazla önem taþýyandýr. Aþaðýdaki tablo genel olarak bacak boyu ile kadro boyu arasýndaki oraný belirler. Bu tablodaki deðerler genel olmasýnýn yanýnda, kiþinin tercihlerine göre de farklýlýk gösterebilir. Dað Bisikletleri; Dað bisikleti, doðayý, zarar vermeden keþfetmek için en uygun araçtýr. Tüm dað bisikletlerinin jantlarý 26 ve 29 inçtir. Þehir Bisikletleri: Genelde 28” jant ebadýna sahip olan þehir bisikletleri asfalt için çok uygun bisikletlerdir. Çamurluklu ve ön-arka bagajlý uzun yol için tasarlanmýþ bu bisikletlerde de ayný dað bisikletlerinde olduðu gibi boy seçenekleri vardýr. Tasarým olarak yarýþ bisikletlerine benzese de konfor olarak yarýþ bisikletlerinden çok farklýdýr. Yarýþ Bisikletleri : Teknolojinin en üst seviyesini barýndýran bu bisikletlerdeki temel unsur bisikletin hafif olmasýdýr. Aerodinamik olarak bütün bisiklet tamamen bir hýz makinesidir. Bisikletçi bisikletin üzerinde eðik konumda oturur. Buradaki amaç tamamen rüzgar direncini azaltmaktýr. Tekerlekler ayný þehir bisikletlerindeki gibi 28”jant ebadýna sahiptir. Fakat lastikleri daha incedir. Bu bisikletlerde de yine boy seçenekleri vardýr. Kullanýlan kadro malzemeleri de dað bisikletleri ile de benzerlik gösterir. Bu bisikletlerde yarýþ koþullarýnda izin verilen minimum aðýrlýk 6.8 kg dýr. Bu bisikletlerdeki modeller ise þöyledir: Yol bisikleti: Yol bisikleti denince ilk akýla gelen model ince ve 28” jant ebadýna sahip olan bisikletleridir. Aerodinamik unsurlar ön plandadýr. Bir çok farklý geometriye sahip olsa da temel amaç hýzdýr. Giriþ seviyesinden profesyonel kullanýcýlara hitap eden bir çok seçeneði mevcuttur. Zamana karþý yada Triatlon bisikletleri: Bu tarz bisikletlerin yapýþýþ amacý tamamen hýzdýr. Sürücü özel giysiler giyerek tamamen aerodinamik bir pozisyon içinde bisikleti sürer. Bütün bileþenleri hýz için özel araþtýrma laboratuarlarýnda test edilerek tasarlanmýþtýr. Bu bisikletlerde kullanýlan malzemeler yarýþ bisikletlerine benzer.

YEÞÝL SAYFA -24-


Sayfa Fren sistemleri Bisiklet seçiminde en çok karar verilemeyen konulardan biridir. Bisikletlerde günümüzde kullanýlan 3 tip fren sistemi vardýr. VBrake, mekanik disk ve hidrolik disk.V-frenler þu anda kullanýlan en yaygýn sistemlerden biridir. Maliyeti en uygun olan sistemdir. Bu sitem kuru ortamda ve uygun pabuç kullanýmýnda etkinliði yüksektir. Bu sistemin tek dez avantajý yaðmurlu veya çamurlu ortamda kendisini gösterir. Jantlarýn ýslanmasý veya çamurun jant ve pabuç arasýna girmesiyle ýslanan jant yüzeyi frenleme performansý %10-20 civarýnda düþürür. Mekanik disk frenler; Mmaliyet açýsýndan uygun fren sistemlerinden biridir. Frenleme performansý kuru havalarda v-frenler ile aynýdýr. Islak hava koþullarýnda ise frenlemede kayýp olmamasý en artý özelliðidir. Hidrolik disk frenler Günümüz teknolojisinde kullanýlan en üst seviye frenleme performansý saðlayan sistemdir. Bütün iyi bisikletler bu sistemleri görmeniz mümkündür. Sistem hidrolik bir kolun basýlmasý ile çalýþýr. Bu sistemin mekanik disk frenden farký ise þudur: V-fren ve Mekanik disk frende , fren koluna verilen 1 birim kuvvet fren kaliperlerine 1 birim olarak iletilir. Yani kolu 1kg ile sýkan bisikletçi kaliperlere 1kg kuvvet iletir. Hidrolik te ise kola verilen 1 birim kuvvet fren kaliperlerine 3 birim olarak iletilir. Bu ise bu sistemin en büyük avantajýdýr. ise günümüz teknolojisinde kullanýlan en üst seviye frenleme performansý saðlayan sistemdir. Bütün iyi bisikletler bu sistemleri görmeniz mümkündür. Sistem hidrolik bir kolun basýlmasý ile çalýþýr. Bu sistemin mekanik disk frenden farký ise þudur: V-fren ve Mekanik disk frende , fren koluna verilen 1 birim kuvvet fren kaliperlerine 1 birim olarak iletilir. Yani kolu 1kg ile sýkan bisikletçi kaliperlere 1kg kuvvet iletir. Hidrolik te ise kola verilen 1 birim kuvvet fren kaliperlerine 3 birim olarak iletilir. Bu ise bu sistemin en büyük avantajýdýr. Bisiklet kadro Seçenekleri; Bisiklet kadrosu ise günümüzdeki en büyük teknoloji savaþýna sahne olmaktadýr. Genelde en yaygýn olarak kullanýlan malzeme alüminyumdur. Fiyat olarak uygun olmasýnýn yanýnda hafiflik gibi çok büyük bir avantajý vardýr. Çeþitli üretim teknikleri ile de saðlamlýðý artýrýlan bu malzeme günümüz standardýnda bütün bisikletlerde kullanýlmaktadýr. Karbon veya endüstrideki adýyla “siyah inci” günümüzdeki en gözde kadro yapým malzemelerinden biridir. Karbon aslýnda liflerden oluþur. Belli sýcaklýk deðerleri altýnda ýsýtýlan bu karbon lifleri gerilime karþý dayanýklýdýr. Uygulamasý ise genel olarak ince bir kat alüminyum üzerine epoksi denen yapýþtýrýcý ile yapýþtýrýlýp uygun basýnç oranlarýnda sýkýþtýrýlarak üretilmesidir. Bu üretim sonucu dayanýklýlýk konusunda inanýlmaz oranlara ulaþan malzeme veya kadrolar elde edilmektedir.. Karbonun tek dez avantajý ise liflerden oluþmasýndan dolayý liflerde meydana gelen herhangi bir zedelenme veya kopukluk ürünün kýrýlmasýna yol açabilmektedir. Amotisör( Maþa); Amortisör ise günümüz teknolojisinde yarýþa sahne olan diðer ürünlerden biridir. Amortisör mantýk olarak yerden gelen darbeleri emmesi amaçlanan malzemedir. Fakat kullanýlan yere göre deðiþiklik gösterir. Genel olarak yayla çalýþan amortisörler, daha üst modellerde yay yerini hava ve hidrolik sistemlere býrakmýþtýr. Bunlara ek olarak amortisörü sabit çatalmýþ gibi çalýþtýrma özellikleri, bu ürünlere katýlan artý deðerlerden biridir. “Lock Out” denen bu sistemin en büyük avantajý yokuþ çýkarken ayaða kalktýðýnýzda pedal çevirmek için harcanan kuvvetin bir kýsmý amortisör tarafýndan emilir. Buda amortisörün mesafesine göre harcadýðýnýz gücün yere aktarýlmamasýna sebep olur. Amortisörü kilitli konuma getirdiðinizde ise harcadýðýnýz güç kayýp olmadan yere iletilecektir. Dolayýsý ile yokuþ týrmanmanýz daha etkili bir þekilde gerçekleþecektir. Lastik Seçimi; Bu bisikletler genellikle kalýn diþlidir. En çok kullanýlan Lastik ölçüsü 26x1.95 tir. Ýstendiðinde daha ince, diþsiz, asfalt yollara uygun lastikle deðiþtirmek mümkündür. Lastiðin diþli olmasý arazide tutunma koþullarýný daha da artýrabilir. Her koþul için ayrý çeþit lastik olmasýna raðmen genel amaçlý lastik seçimleri de mümkündür. Örnek olarak, düz asfaltta gidecekseniz “slick” denen yüzeyi düz olan bir lastik seçimi daha uygun olur. Bu lastiðin tek dezavantajý ýslak ortamlarda diðer lastiklere göre daha fazla kaydýrmasýdýr. Arazi þartlarýna uygun olan lastik ise kalýn ve diþli olandýr. Genelde kalýn lastikler arazi için tercih sebebidir. Burada kaygan zeminde tutmasý amaçlanmýþtýr. Üçüncü bir seçenek ise “semi-slick” denen hem asfalta hem de arazi þartlarýna uygun lastik seçimidir. Bu tarz lastiklerin üzerinde, arazi lastiklerine göre daha az diþ vardýr ve su tahliye kanallarý bulunur. Slick lastikler ile sürtünme daha az olduðu için daha hýzlý gidersiniz. Arazi lastikleri asfaltta hýzlý gitmeniz mümkün deðildir. Çünkü sürtünme daha fazladýr.

YEÞÝL SAYFA -25-


Sayfa Bisikleti satýn almadan önce : Ýlk önce kendinize bir kaðýt kalem alýn ve kendiniz hakkýnda dürüst düþünün. 2 liste yapýn. Ýlk liste bisiklete binerken kullanacaðýnýz eþyalar olsun. Örneðin gece binerken fara ihtiyacýnýz olabilir veya km saati veya kilit gibi aksesuarlar bisikletin vazgeçilmez ihtiyacýdýr. Ýlk kez binecek bir kullanýcý mýsýnýz yoksa bisikletinizi daha üst model bir bisiklet ile deðiþtirecek bir kiþi misiniz ? Yoksa her gün binen, her gün antrenman yapan, yiyeceklerinize en üst seviyede dikkat eden, yarýþlarda gözünüze kestirdiðiniz kiþileri geçmek için var gücünüzle savaþan bir bisiklet savaþçýsý mýsýnýz? Siz bunlardan hangisisiniz ? Seçtiðiniz modellerin teknik detaylarýna bakýn. Aðýrlýk sizin için önemli ise tabiki daha üst donanýmlý bir model almanýz önemli. Eðer giriþ seviyesinde bir kullanýcý iseniz ve aðýrlýk sizin için önemli deðilse , benim için fonksiyonellik önemli diyorsanýz hemen hemen bütün vites ve fren donanýmlarý sizin için uygun olacaktýr. Kadro malzemelerine bakýn. Sizin için fiyat olarak hangisi daha önemli hafiflik mi yoksa hayat boyu kullanacaðýnýz bir bisiklet mi olacak. Unutmayýn ki teknolojiye verdiðiniz deðer, cebinizden eksi deðer olarak çýkacak , ama binerken de artý deðer olarak size geri dönecektir. Satýn aldýðýnýz bisikletçi size teknik olarak neler saðlayabiliyor? Bisikletinizin ayarlarý bozulduðunda götürebileceðiniz bir bisikletçi mi, yada beyaz eþya satýcýsý mý ? Her zaman bilene danýþýn. Mutlaka çevrenizde bir arkadaþýnýz bisiklete biniyordur. Kendi bisikletindeki eksiklikler size verdiði tecrübeler size, bindiðiniz zaman artý deðer olarak dönecektir. Bisikletleri karþýlaþtýrýn. Hangi marka, hangi donaným, hangi fiyat? Kýsacasý fiyat performans oraný. Siz, verdiðiniz paranýn karþýlýðýný ne kadar alýyorsunuz? Yoksa 50 gr için 200 dolar vermek sizin için her þeyden daha mý önemli? Aðýrlýk her zaman “her þey” demek deðildir. Belirleyici faktör saðlamlýk mý hafiflik mi ? Hangi bisikleti tercih edersiniz: hafif bir bisiklet olup 2 sene sonra kýrýlan bir bisiklet mi yoksa 7 sene sonra ayný ilk günmüþ gibi sizin güvenle pedala basmanýzý saðlayacak bir bisiklet mi? Kendinize bir sorun? Ben neden hafif bisiklet istiyorum. Yarýþa mý gireceðim, yoksa arkadaþlarým arasýnda egomu mu tatmin edeceðim ?

Maðazada : Aradýðýnýz modele bir bakýn. Satýcýya renk seçenekleri olup olmadýðýný sorun. Bisikletin üzerine oturun. Boyu size uygun mu ? Satýcýya tam olarak ne istediðiniz söyleyin . Size en iyi o yardýmcý olabilir. Seçtiðiniz bisikletle kýsa bir tur atýn. Bu tur size bisiklet hakkýnda tüm detaylarý vermeyecektir. Ama genel özellikleri , kullaným koþullarý, oturma pozisyonu , selenin rahatlýðý gibi faktörler hakkýnda genel bilgileri verecektir. Bisiklet satýn alýrken her zaman mantýklý olun. Unutmayýn ki bir bisiklet dükkanýnda çalýþmak zor bir iþtir. Burada çalýþanlar bu iþi gerçekten sevdikleri için yaparlar. Amaçlarý zengin olmak deðildir. Derleyen: TUGAY KARAGÖZ YEÞÝL SAYFA -26-


Özgürlüðü Hisset...

Yesilpedal dergi 1. sayı  
Yesilpedal dergi 1. sayı  

Yeşil Pedal Bisiklet Derneği

Advertisement