Page 1

bakýr Ýmsak : 03:23 Diyar tar Öðlen : 12:33 f için i Ýkindi : 16:22 vakti

Akþam : 19:47 Yatsý : 21:21

Yusuf sûresi 19’da

Çocuklar seyyar havuzlarda serinliyor

KORKUTTU

SICAKLIÐIN 45 dereceye ulaþtýðý kentte çocuklar için seyyar havuzlar kuruldu. Daha önce Boðulma tehlikesi altýnda serinlemeye çalýþan çocuklar artýk güvenle yüzmenin tadýný çýkarýyor. 11’de

21 TEMMUZ 2013 PAZAR FÝYATI: 25 KRÞ.

Erkekler bugün tecavüze karþý yürüyecek

Lice’de deprem

06

DÝYARBAKIR'ýn Lice Ýlçesi'nde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen 3,9 büyüklüðündeki deprem paniðe neden oldu. Sahura depremle uyanan yurttaþlar, korku dolu anlar yaþadý. 3’te

www.diyarbakiryenigun.com

Bilici: Vahþetin sorumlusu devlet

12

Büyükþehir kampa girecek

22

‘BU NASIL BiR AKIL’ Urfa Yolu üzerinde yapýmý geçen hafta tamamlanan üst geçitten geçebilmeniz için elektrik tellerinin altýndan eðilerek geçmeniz gerekiyor. Köprüden eðilerek geçen yurttaþlar, “Bu nasýl bir akýl” diyor Eðilerek geçiyorlar… DÝYARBAKIR’ýn merkezinde Urfa Yolu üzerinde Yenihal Kavþaðý'na yapýlan üst geçitte dikkat çeken bir ayrýntý yer alýyor. Yapýmý geçen hafta tamamlanan üst geçitten geçebilmeniz için elektrik tellerinin altýndan eðilerek geçmeniz gerekiyor. Köprüden eðilerek geçen yurttaþlar tedirginlik yaþarken, “Bu nasýl bir akýl. Arabalara karþý geçtiðimiz üst geçitten, elektrik çarparak öleceðiz” diye belirtiyor. Yurttaþlar, bir an önce bu “akýlsýzlýðýn” düzeltilmesini istiyor. (DÝHA)

‘7 aydýr bölgede kan akmýyor’ “ÇÖZÜM Süreci”ne iliþkin deðerlendirmelerde bulunan AKP Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, "Barýþ sürecinde 7 aydýr bu bölgede kan akmýyor, insanlar umutlu, biz de bu riski alýrken birçok hazýrlýk içerisindeyiz" diyerek, PKK'nin süreci bozmasý hatta silah býrakmamasý durumunda bile sürece devam edeceklerini söyledi. 12-13’te C

M

Y

K

Su þebekeleri yok EÐÝL'e baðlý 30 haneli Babalar köyü sakinleri, köylerinde su þebekesi olmamasý nedeniyle 13 senedir su ihtiyacýný yeraltý kaynaðýndan kendi imkanlarý ile kurduklarý sondaj yöntemiyle saðlamaya çalýþýyor. HABER 10

“Sürecin ruhuna aykýrý” ROJAVA Halkýyla Dayanýþma Platformu, Türkiye'nin Rojava'ya yönelik tutumunun baþlatýlan barýþ sürecinin ruhuna aykýrý olduðunu belirtti. 4’te


2

SAÐLIK

21 Temmuz 2013 Pazar

Kan verip ‘can verenler’ çoðaldý Türk Kýzýlayý bölge kan merkezlerince yýlýn ilk 6 ayýnda, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 100 bin ünite artýþla ülke genelinde 794 bin 404 baðýþçýdan 861 bin 394 ünite kan toplandý

ÝZMÝR - Türk Kýzýlayý verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde 15 merkezde kurulu Türk Kýzýlayý bölge kan merkezleri, 2013 Ocak-Haziran döneminde, 794 bin 404 kiþiden 861 bin 394 ünite kan ba-

ðýþý temin etti. 2012'nin ilk 6 ayýnda toplanan ünite sayýsý 759 bin 141 olarak gerçekleþmiþti. Ýzmir, Aydýn, Denizli, Manisa, Uþak ve Muðla illerinin baðlý olduðu Ege Ege Bölge Kan Merkezi (BKM), 155 bin 531

ünite kan temini ile bölgeler arasýnda ilk sýrada yer alýrken, bünyesinde Ýstanbul, Edirne, Kýrklareli ve Tekirdað illerini barýndýran Kuzey Marmara BKM 104 bin 658 ünite kan toplayarak ikinci, Adana, Ýskenderun ve Mersin illerinin baðlý olduðu Orta Akdeniz BKM ise 81 bin 552 ünite kan baðýþý ile üçüncü sýrada yer aldý.

‘Ege BKM 2005’den bu yana ilk sýrada’

Ege BKM Müdürü Gökay Gök, insanlarýn, kan baðýþýna bir gün kan ürününe ihtiyaç duyabileceði gerçeði ile yaklaþmasý gerektiðini vurgula-

yarak "Hepimiz bir gün hasta ya da hasta yakýný olacaðýz. Hepimizin bir gün bu kan stokuna ihtiyacý olacak. Anne babamýz için, yarýn kendimiz için zamana karþý yarýþýlan ihtiyaç anýnda kan aramak istemiyorsak, stokta kanýn olmasý büyük bir güvencedir. Kanýn hazýr olmasý bizim için büyük bir güvencedir. Terör, afet, adli olaylar, ameliyat anýnda olabilecek terslikleri her an yaþayabiliriz. Herkesi, gönüllü düzenli bilinçli kan baðýþçýsý olmaya davet ediyorum. Kan acil deðil sürekli ihtiyaçtýr" diye konuþtu.

Tansiyon hastalarýna sýcak uyarýsý

Sýcak havalarýn en çok yüksek tansiyona sahip hastalarý etkilediðini belirten uzmanlar, “Güneþin direkt etkilerinden kendilerini korumak için baþ bölgelerini koruyacak þapka ya da bandana ile dolaþýn” dedi

DÝYARBAKIR - Uzmanlar, Ramazan ayýnýn yaz aylarýna denk gelmesiyle birlikte uyarýlarda bulundu. Tansiyon hastalarýnýn özellikle sýcak havalarda dikkat etmesi konusunda uyaran Uzmanlar, "Doktoru tarafýndan oruç tutmalarýna izin verilen hipertansiyon hastalarý sahur ve iftarda aþýrý yemek yememeye

dikkat etmelidir. Çünkü, yüksek tansiyonu olanlarda kalp damar sorunlarý genellikle yemekten sonra görülür. Sahur ve iftar öðünleri sebze aðýrlýklý gýdalardan oluþmalýdýr. Ayrýca, hipertansiyon hastalarýnýn uzak durmasý gereken tuz sofrada ve yemekler piþirilirken kullanýlmamalýdýr. Tansiyon hastalarý sade-

ce tuz deðil, konserve, piþmiþ tahýllar, salamura ürünler, yaðlý peynir, et suyu tabletleri ve salçadan uzak durmalýdýrlar" dedi Sýcak havalarýn özellikle tansiyon hastalarýnda beyin kanamasý riskini artýrdýðýný belirten Uzmanlar "Güneþin direkt etkilerinden kendilerini korumak için baþ bölgelerini koruyacak þapka ya da bandana ile dolaþýn. Sabah 10.00 ile öðleden sonra 14.00 arasýnda güneþ altýnda kalmamalý. Aç kalmamaya dikkat edip saðlýklý ve düzenli beslenmeye özen göstermeli. Gün içerisinde artan su ihtiyacýný gidermeli. Ýlaçlarýný düzenli olarak almalý. Tansiyon kontrollerini daha sýk yaptýrmalý." þeklinde kaydetti. Bilnçsiz ilaç tüketimine de dikkat çeken Erkan, "Doktor gözetimi dýþýnda bilinçsizce kullanýlan tansiyon düþürücü ilaçlar kalp krizleri veya böbrek yetmezlikleri gibi tehlikeli sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle hekim tavsiyesi olmadýkça ilaç kullanýlmamasýnda yarar var" diye konuþtu.

yazý dizisi Yaza saðlýk katan 10 meyve -2 Günde üç porsiyon tüketmenin önemini vurgulayan uzmanlar, meyvelerin zayýflama yaþlanma etkilerini geciktirme, baðýþýklýk sistemini kuvvetlendirme ve cildi gençleþtirme gibi pek çok yararý olduðunu belirtiyor. Ancak kilo kontrolü için meyveyi de kararýnda yemek gerekiyor

2- 4 adet taze kayýsý zayýflamaya destek oluyor Yararlarý: Yaz aylarýnýn en vazgeçilmez meyvelerinden biri de kayýsý. Ýçerdiði lif miktarý kayýsýnýn diyetlerde olmazsa olmaz meyveler arasýnda yer almasýný saðlýyor. Yüksek karotenoid içeriðiyle kayýsý adeta bir gençlik iksiri görevi taþýyor. Baðýþýklýk sistemini destekliyor, cildi koruyor. Ayrýca içeriðinde en güçlü antioksidanlardan biri olan likopen bulunduruyor. Likopen de damarlarda yað birikmesini önlüyor. Miktarý: Günde 4 adet taze kayýsý tüketmek vücut için yeterli. 3- Yaban mersini cildi gençleþtiriyor Yararlarý: Son zamanlarda bilim dünyasýný heyecanlandýran besinlerden biri yaban mersini. Beyni genç tutmaya yardýmcý bazý maddeler içeriyor ve antosiyaninden zengin. Yaban mersini ayrýca kan dolaþýmýný hýzlandýran ve yaþlanmaya karþý koruyan güçlü bir antioksidan içeriyor. Antosiyanin, C vitaminin etkisini arttýrarak kolajeni destekleyip cildi güzelleþtiriyor. Önemli bir pektinin kaynaðý olan yabanmersini bu özelliði sayesinde kolesterol oranýný düþürüyor. Miktarý: Günde 2- 3 yemek kaþýðý yaban mersini tüketebilirsiniz. 4- Böðürtlen enfeksiyonlarla savaþýyor Yararlarý: Muhteþem bir C vitamini kaynaðý olan böðürtlen ayrýca E vitamini de içeriyor. Cildin erken yaþlanmasýna ve kalp hastalýklarýna sebep olan serbest radikallerin etkisini yok etmeye yardým ediyor. Böðürtlen vücut enfeksiyonlarýyla savaþan aspirinin içinde bulunan aktif madde salisilatýn doðal kaynaðýdýr. Miktarý: Günde yarým bardak böðürtlen yiyerek kendinize bu faydalarý saðlayabilirsiniz.


3

GÜNCEL

21 Temmuz 2013 Pazar

Lice’de deprem korkuttu Lice’de önceki gün gece saatlerinde meydana gelen 3,9 büyüklüðündeki deprem paniðe neden oldu. Sahura depremle uyanan yurttaþlar, korku dolu anlar yaþadý DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesinde 3,9 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Lice ilçesinin Üçdamlar köyü olan 3.9 þiddetindeki deprem, dün gece saat 02.17'de, yerin 5 kilometre derinliðinde gerçekleþti. Deprem, çevre ilçelerde hissedilmesi üzerine, sahura depremle uyanan yurttaþlar arasýnda kýsa süre bir paniðe neden oldu.

Yangýn çýkan ev kullanýlmaz hale geldi Siirt’te bir apartmanýn 4’üncü katýnda çýkan yangýn paniðe neden oldu. Ýtfaiye ekipleri tarafýndan güçlükle söndürülen yangýnda, ev kullanýlamaz hale geldi

SÝÝRT'te Bahçelievler Mahallesi 1401. Sokak'ta Servet Yoltay'a ait evde çýkan yangýn paniðe neden oldu. Apartmanýn dördüncü katýnda çýkan yangýna müdahale itfaiye ekip-

leri, önce evin elektrik baðlantýsýný kesti. Trafik ekipleri yolu da keserken, 112 Acil Servis ekipleri de olasý bir yaralanma olasýlýðý durumunda hazýr bulundu. Ekiplerin, yangýný diðer

Bingöl’de 3 kiþinin alýkonulduðu iddiasý

Genç ilçesinde demiryolu inþaatý þantiyesinde çalýþan 1 müteahhit ile 2 iþçinin, silahlý kiþiler tarafýndan alýkonulduðu iddia edildi

dairelere sýçramadan söndürmeyi baþarmasýna raðmen, ev kullanýlamaz hale geldi. Yangýn sonucu yayýlan dumandan hafif derecede etkilenen bazý yurttaþlara, saðlýk ekipleri müdahale etti. Olaya iliþkin bilgi veren itfaiye yetkilileri, yangýnýn elektrik kontaðýndan çýktýðýný tahmin ettiklerini belirtti. Yangýnýn ev sahiplerinin evde olmadýðý bir sýrada çýkmasý nedeniyle komþular tarafýndan fark edildikten sonra ancak itfaiyeye haber verildiðini belirten itfaiye görevlileri, ancak yangýný çok fazla büyümeden kontrol altýna almayý baþardýklarýný kaydetti. Görevliler, diðer dairelere sýçramadan söndürülen yangýnýn çýktýðý evde maddi hasar meydana geldiðini belirtti. (DÝHA)

BÝNGÖL'ün Genç ilçesi Suveren mevkisinde dün akþam saatlerinde içinde Bingöl-Muþ arasýndaki demiryolu þantiyesinde çalýþan 1 müteahhit ile 2 iþçinin bulunduðu özel bir araç, silahlý kiþilerce durduruldu. Ýftar yapmak için ilçe merkezine giden müteahhit ile 2 iþçiyi önce bindikleri araçtan indiren kiþiler, ardýndan aracý ateþe verdi. Aracý ateþe veren grubun, sonrasýnda müteahhit ve 2 iþçiyi alýkoyarak, ormanlýk doðru alana çekildiði bildirildi. Olayýn duyulmasý üzerine bölgede hava destekli operasyon baþlatýldýðý belirtildi. (DÝHA)

Çermik’te trafik kazasý: 1 ölü, 1 yaralý DÝYARBAKIR'ýn Ergani Çermik ilçeleri karayolunda meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti, 1 kiþi yaralandý. Çermik'ten Ergani istikametinde gitmekte olan Mahir Arslanca yönetimindeki 63 ZD 788 plakalý araç þarampole yuvarlandý. Otomobil sürücüsü Mahir Arslanca (31) olay yerinde hayatýný kaybederken, otomobil içerisinde bulunan Hasibe Demirkol (18) yaralandý. Ergani devlet hastanesinde ilk müdahalesi yapýlan Demirkol Diyarbakýr Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

Serinlemek için havuza giren iki çocuk boðuldu... ÞIRNAK'ýn Þehri Nuh Mahallesi'ne baðlý Mýþül mevkisinde serinlemek için havuza giren Nuran Atak (6) ve Hatice Batmaz (7) adlý çocuklar boðularak, yaþamýný yitirdi. Çevredeki yurttaþlarýn havuz baþýnda cansýz bedenlerini fark ettiði çocuklarýn ailelerine haber verilmesiyle olay yerine gelen aileler, çocuklarýnýn cansýz bedeniyle karþýlaþtý. Olayýn polise haber verilmesinin ardýndan havuzun bulunduðu alana gelen polis ve saðlýk ekipleri, çocuklarýn cenazelerini Þýrnak Devlet Hastanesi'ne kaldýrdý. (DÝHA)

Ýslahiye’de trenler çarpýþtý: 1 yaralý GAZÝANTEP - Ýslahiye ilçesinde iki trenin çarpýþmasý sonucu bir kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Ýslahiye'den Nurdaðý yönüne giden yük treni, Karaburçlu köyü yakýnlarýnda yol bakým çalýþmasý yapan trenle çarpýþtý. Çarpýþmanýn etkisiyle birçok vagon raydan çýktý. Kazada, bakým çalýþmasý yapan trendeki iþçi Mustafa Çelik yaralandý. Nurdaðý Devlet Hastanesine kaldýrýlan iþçinin saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Kaza nedeniyle ulaþýma kapanan demiryolundaki çalýþmalar sürüyor.


4

GÜNDEM

21 Temmuz 2013 Pazar

SURECiN RUHUNA AYKIRI Serêkaniyê'deki çatýþmalar iliþkin açýklama yapan Rojava Halkýyla Dayanýþma Platformu, Rojava’daki siyasi aktörlerin özerk bir Kürdistan hedeflediklerini defalarca dile getirdiðini belirterek, Türkiye’nin Rojava’ya yönelik tutumunun baþlatýlan barýþ sürecinin ruhuna aykýrý olduðunu belirtti DÝYARBAKIR - Rojava Halkýyla Dayanýþma Platformu, Rojava'da son günlerde yaþanan geliþmelere iliþkin Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'nda bulunan Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya platform üyesi DTK, BDP, KADEP, DDKD, Dicle Fýrat Diyalog Grubu, Azadi Ýnisiyatifi temsilcileri katýldý. Platform adýna açýklama yapan Azadi Ýnsiyatifi kurucu üyesi Sýdký Zilan, Suriye'de Baas rejimi ile silahlý muhalefet arasýndaki savaþta taraf olmayan Rojava halkýnýn hem rejim hem de muhalefetin saldýrýsýna uðradýðýný dile getirdi. Serêkaniyê'de son günlerde yaþanan çatýþmalara deðinen Zilan, Serêkaniyê örneðinde görüldüðü gibi, yabancý ve çoðu El Kaide'ye baðlý savaþçý unsurlarýn halkýn can ve mal emniyetini ihlal ettiðini kaydetti. Rojava halkýnýn örgütlü yapýlarýnýn ve baþta da Destaya Bilind'ýn kararý ile kendi topraðýný, þehir ve kasabalarýný savunduðunu kaydeden Zilan, "Rojava'daki bu durumu 'Kürdistan devleti kuruluyor', PKK ve PYD üzerinden Türkiye kamuoyunu

tahrik etmek suretiyle saptýrmaya çalýþan Türkiye devleti yetkilileri ve Türkiye medyasý büyük bir yanlýþýn içindedir" diye konuþtu.

‘Hedef özerk bir Kürdistan’

Rojava'daki siyasi aktörlerin Suriye'nin bütünlüðü içerisinde özerk bir Kürdistan hedeflediklerinin dünya kamuoyuna defalarca izah edildiðini dile getiren Zilan, "Türkiye devleti, iþgali altýnda tuttuðu Kürdistan'ýn büyük parçasý nedeniyle; Kürtlerin ve Kürdistan halkýnýn herhangi bir parçadaki kazanýmýný kendi aleyhine bir geliþme olarak görmektedir. Ayný telaþý yýllarca Güney Kürdistan Federal yönetimi için de gösterildiðini gördük. Türkiye'nin telaþý siyasi sýnýrlarý içersindeki Kuzey Kürdistan halkýnýn adil olmayan bir þekilde ve temel insani, siyasi haklardan yoksun yaþamasýndan kaynaklanmaktadýr" dedi.

‘Türkiye'nin savaþ çaðrýsý mahkum edilmelidir’

Türkiye'nin Suriye'ye askeri müdahale talebi ve savaþ çaðrýsýnýn mahkum edilmesi gerektiðinin altýný çizen Zilan, þunlarý söyledi:

"Daha önce Afganistan ve Irak'ta örneklerini gördüðümüz dýþ müdahalelerin çözüm getirmediði, tersine çözümsüzlüðe hizmet ettiðini, Ortadoðu halklarý arasýnda dini, mezhebi, etnik ihtilaflarý körüklediðini söyleyebiliriz. Baas rejiminin alternatifi, mevcut haliyle bile tüm insani ve Ýslami deðerlerin ayaklar altýna alýndýðý savaþ deðildir. Karþýlýklý müzakere, diyalog ve çözüm süreciyle sorunlar halledilebilir. Rojava halký ne Baas rejimini ne de Ýslam dinini kendilerine kalkan yapan uluslararasý terör þebekelerinin yanýnda yer alýyor. Türkiye'nin bu terör þebekelerine yol verdiði, silah ve para ile desteklediði, lojistik saðladýðý sýr deðildir. Türkiye'nin bu tutumunu terk etmesini talep ediyoruz." Zilan ayrýca, Türkiye'nin bu tutumunun baþlamýþ olan çözüm sürecinin ruhuna aykýrý olduðunu da vurgulayarak, Türkiye ve diðer aktörleri, Rojava halkýnýn meþru temsilcileri ve baþta da Desteya Bilind ile diyalog ve iþbirliðine çaðýrdý. (DÝHA)

e açtýlar Baþkanlar iftarý taziye evind kaný Osman Baþ Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanlarý iftar Eþ Ýl r aký Baydemir ve BDP Diyarb eden annesi için yemeðini Hatip Dicle'nin vefat kurulan taziye yerinde yedi

ediye Baþkaný OsDÝYARBAKIR Büyükþehir Bel r Ýl Eþ Baþkanlarý man Baydemir, BDP Diyarbaký maz ile birlikte HaYýl in Em Zübeyde Zümrüt ve M. Dicle'nin taziyesinin tip Dicle'nin annesi Mübeccel ler Taziyeevi'ne gitti. kabul edildiði Batýkent Dicleli ndan sonra iftar yeTaziye evinde mellelerin dualarý eski Belediye Baþkaný meði verildi. Taziyede Ergani ediye Baþkaný AbdulNadir Bingöl ve Dicle eski Bel lah Akengin de hazýr bulundu. Baþkanlarý iftar Baydemir ve Diyarbakýr Ýl Eþ Hastanesi'nde tedavi yemeðinin ardýndan VeniVidi Baþkaný Cihan Singören Kýzýltepe eski Belediye iði trafik kazasýnda car'a ziyarette bulundu. Geçird umuyla ilgili bilgi alan yaralanan Sincar'ýn saðlýk dur daha sonra hastanenBaydemir ve Ýl Eþ Baþkanlarý den ayrýldý.


21 Temmuz 2013 Pazar

5

GÜNDEM

Atanmayý umut ediyorlar MAÜ Kürdoloji Bölümü'nde tezsiz yüksek lisans programýndan mezun olan 500 kiþi, Türkiye'nin ilk Kürtçe öðretmenleri olarak atanmayý umut ediyor. MAÜ Yaþayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yýldýrým, Eylül’de mezunlarýnýn maaþlý öðretmen olarak istihdam edileceðini belirterek, “Hiç bir seçmeli derste norm kadro olmadýðý için önümüzdeki yýldan itibaren, kadro için çözüm bulununcaya kadar bu yýl ücretli formül devreye girecek” dedi öðretmen adayýmýz Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerinin emrine verilecek. Milli Eðitim Müdürlükleri de bu öðretmen adaylarýmýzý daha önce tespit edilen okullarda seçmeli Kürtçe dersi öðretmeni olarak görevlendirecek" dedi.

Eylül’de maaþlý iþe baþlayacaklar

FOTO: ARÞÝV

MARDÝN Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Yaþayan Diller Enstitüsü Kürdoloji Bölümü'nde tezsiz yüksek lisans programýndan mezun olan 500 öðretmen adayý, atama bekliyor. MAÜ'de eðitimlerini tamamlayarak bu yýl mezun olan 500 öðretmen adayý, Türkiye'nin ilk Kürtçe öðretmenleri olarak atanmayý umut ediyor. Mezunlardan Fatma Çeliktepe, yaptýðý açýklamada, daha önce Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý bölümünden mezun olduðunu ardýndan Kürdoloji okumak için Mardin'e geldiðini söyledi. Bölüme alým için yapýlan ilanda atamalarýn yapýlacaðýnýn belirtildiðini, þimdi ise durumlarýnýn ne olacaðýnýn merak konusu olduðunu belirten Çeliktepe, en kýsa sürede düzenlemelerin yapýlmasý ve öðretmenlerin kadrolu olarak atanmasýný umut ettiklerini kaydetti. Çeliktepe, bir yýldýr eðitim aldýklarýný ifade ederek, "Fakat þu ana kadar beklediðimizi alamadýk. Ben 8 lira karþýlýðýnda gidip dersi verirsem bu bana yapýlabilecek en büyük onursuzluktur. Büyük bir hevesle anadilimi öðreneyim öðreteyim diye geldim. Beklentilerimizin bu kadar üst düzeyde tutulup sonra da o beklentilerin tamamýnýn elimizden alýnmasý doðal olarak psikolojik durumumuzda sýkýntý yarattý.

Bu yýl Kürtçe 5 ve 6. sýnýfta önümüzdeki yýllarda da 7 ve 8. sýnýflarda seçmeli dersler olarak seçilecek. Siz bu dersleri kadrosuz bir þekilde ilerletemezsiniz. En kýsa sürede yetkililerin bir düzenleme yapmasý gerekir. Talebe göre öðretmenlerin kadroya alýnmasý gerekir" dedi. Necibe Kýrmýzýgül ise çok zorlu bir süreçten geçtiklerini, eylülde atanmak için umutla beklediklerini belirterek "Biz çok çalýþtýk. Ekonomik olarak çok zorluk çektik. Ama çok þükür ki mezun olduk, çok mutluyuz. Umutla atanmayý bekliyoruz" diye konuþtu. Mezunlardan Sevim Aydýn 2013 Eylül ayýnda atanýp okullardaki seçmeli anadil derslerini vermek amacýyla MAÜ'de Zaza lehçesi üzerine master yapýp mezun olduðunu anlattý. Bu uðurda iþini býrakarak Mardin'e geldiðini belirten Aydýn "En verimli zamanýmýzda önümüze engeller konulmasýný deðil, ilgili mercilerin gerekli yasal düzenlemeleri yapýp bizlerin kendimize, dilimize yakýþtýðý anlamda çalýþmamýza olanak saðlanmalýdýr. Þimdi eylül ayýnda yüklendiðimiz yoðun bilgi ve birikimi, bizim gibi anadiline hasret duyan güneþ yüzlü çocuklara aktarmak için gün sayýyoruz. Bizlerin okurken aldýðý keyfi, yaþadýðý heyecaný o minik yüreklerin

de yaþamasýný istiyoruz" dedi.

Mezunlarýn listesi MEB'e gönderilecek

MAÜ Yaþayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Yýldýrým da Türkiye'de, Milli Eðitim Bakanlýðý'na (MEB) baðlý ortaokullarda Kürtçe seçmeli dersin kabul edildiðini anýmsatarak, 5. sýnýf Kürtçe ders kitabýný Zazaki ve Kurmanci lehçelerinde MAÜ Yaþayan Diller Enstitüsü olarak hazýrlayýp bakanlýða teslim ettiklerini bildirdi. Bu yýl 6. sýnýf ders kitabýný eylül ayýna yetiþtirmek üzere çalýþmalara baþlandýðýný belirten Yýldýrým, 7. ve 8. sýnýf ders kitaplarýný da gelecek eðitim yýllarýna yetiþtireceklerini kaydetti. Yýldýrým, hazýrlanan ders kitaplarý, öðretim elemaný kadrosunun nasýl olacaðýna dair MEB ile görüþmelerde bulunduklarýný ifade ederek, bir yýldan bu yana yüksek lisans eðitimi verdikleri 500 öðretmen adayýný da mezun ettiklerini söyledi. Mezunlarýn listesini MEB'e göndereceklerini belirten Yýldýrým, "MEB'le yaptýðýmýz görüþmelere göre, MEB bu yýl Kürtçe seçmeli dersi tercih eden iller ve o illerdeki okullarýn istatistiðini çýkaracak. Bu istatistikler belli olduktan sonra MAÜ'den mezun olan 500

Yýldýrým, bakanlýk yetkilileri ile yapýlan görüþmelerde görevlendirme formülü üzerinde iki seçeneðin öne çýktýðýný ifade ederek, þöyle konuþtu: "Bunlardan birincisi ders ücreti karþýlýðý. Bunun kabul edilemez olduðunu sayýn bakanýmýza arz ettik. Çünkü hem maddi olarak çok cüzi bir fiyat tutuyor. Hem de bu derse girecek olan öðretmenlerimizin talebini karþýlamýyor. Ýkinci bir seçenek ise öðretmen adaylarýmýzýn maaþlý olarak ücretli öðretmen statüsünde görevlendirilmeleri üzerinde duruldu. Sözlü olarak þu konu üzerinde anlaþýlmaya varýldý; eylülde mezunlarýmýz ücretli öðretmen olarak istihdam edilecekler. Hiç bir seçmeli derste norm kadro olmadýðý için önümüzdeki yýldan itibaren bir kadro çözümü bulununcaya kadar bu yýl aylýklý ücretli formülü devreye girecek. Muhtemelen mezun olan öðretmen adaylarýmýzýn isim listeleri istenecek. Bakanlýk kendi sitesinde olayý aydýnlatan ilanlar, duyurular yayýmlayacak. Biz de öðrencilerimize gerekli bilgileri vereceðiz."

Bu yýl 250 öðrenci alýnacak

Yýldýrým, Seçmeli Kürtçe Dersi Öðretmenliði için Tezsiz Yüksek Lisans programýna bu yýl 250 kiþinin alýnacaðýný, ihtiyaç duyulmasý durumunda bu sayýyý artýrabileceklerini söyledi. Baþvurularýn 22 Temmuz'da baþlayacaðýný ifade eden Yýldýrým "ilk etapta 500 öðrenciyi alnýmýzýn akýyla mezun ettik. Eylül'de 250 kiþi düþünüyoruz. Buradan mezun olanlarýn statüleri biraz daha netlik kazandýktan sonra sayýyý önümüzdeki þubatta ve daha sonraki süreçlerde artýrabilir ya da azaltabiliriz" dedi.


6

GÜNDEM

21 Temmuz 2013 Pazar

ERKEKLER BUGUN

tecavüze karþý yürüyecek Silvanlý kadýnlar iftar çadýrýnda DÝYARBAKIR Silvan Belediyesi tarafýndan açýlan iftar çadýrýnýn konuklarý kadýnlar oldu. Silvan Belediyesi tarafýndan açýlan ve Ramazan ayý boyunca iftar verilecek çadýrda kadýnlar iftar açtý. Kurulan iftar çadýrýna aralarýnda BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt'ün de bulunduðu çok sayýda Silvanlý kadýn, birlikte iftar açtý. Belediye Baþkaný Fadýl Erdede tarafýndan aðýrlanan kadýnlar, Silvanlýlarýn iftar çadýrlarýný ziyaret etmelerini istedi. (ÝHA)

Diyarbakýr'da bulunan sendika ve sivil toplum kuruluþlarýna üye erkekler, Siirt’te meydana gelen cinsel istismarý protesto etmek amacýyla bugün düzenleyecekleri yürüyüþe katýlým çaðrýsý yaptý

‘Çözüm sürecinde geri dönüþ yok’

DÝYARBAKIR'da faaliyet yürüten sendika ve STK'lar öncülüðünde, Siirt'te meydana gelen cinsel istismar olayýný protesto etmek amacýyla organize edilen yürüyüþ, bugün gerçekleþtirilecek. Sadece erkeklerin katýlacaðý yürüyüþe iliþkin organizasyonu yapan Örgütler, AZC Plaza önünde basýn açýklamasý yaptý. Kurumlar adýna KESK Dönem Sözcüsü Mehmet Karaaslan açýklama yaptý. 30 yýllýk savaþ sürecinde toplumsal çöküþün getirdiði uyuþturucu, fuhuþ, taciz ve tecavüzün arttýðýný belirten Karaaslan,,"Devletin çeþitli önlemler almamasý bu konuyu daha çok biz insanlarý teþvik edecek bir boyuta getirmiþtir. Bu çerçevede biz STK'lar olarak bu sorunun sadece kadýn sorunu olmadýðýný, aslýnda bir erkek sorunu olduðunu ve bu sorunun da ancak erkekler tarafýndan çözülebilecek bir durum olduðunu" ifade etti. Rojava'da yaþanan geliþmelere deðinen Karaaslan, "Türkiye hükümetinin yaptýðý açýklamalar, biz sivil toplum kuruluþlarýný rahatsýz etmektedir. Bu konuda hükümet ve temsilcilerinin sürece denk düþen açýklamalar ve Kürtlere bakýþ açýlarýnýn deðiþtirmelerini Rojava'daki geliþmelere saygýlý olmalarýný bekliyoruz " dedi. Basýn açýklamasýndan sonra, cadde üzerinde geçmekte olan yurttaþlara yarýn gerçekleþtirilecek yürüyüþe davet bildiri daðýtýldý. (DÝHA)

yoldan dönmeyeceðiz” dedi. Beyaz'ýn konuþmasýnýn ardýnda söz alan AKP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn AK Parti'yi kurarken Kürt sorununu çözeceðini hedeflediðini hatýrlatarak, bugün bunun gerçekleþtirdiklerini söyledi. Altaç, "Þu anda süreci biz yönetiyoruz diyen insanlar, bu güne kadar yüzlerce kez tek taraflý ateþkesler gibi 50 tane adým attýlar. Karþýlýðý olmadý, karþýlýk bulamadýlar. Recep Tayyip Erdoðan ve kadrosu iktidara gelmeden önce 2001 yýlýnda daha partiyi kurarken, bu sorunun teþhisini koymuþ ve bu anlamda yapacaklarý çalýþmalarý tüzüðe yerleþtirmiþlerdir. Adýna ne derseniz deyin, ister Kürt sorunu, ister terör sorunu deyin. Ne derseniz deyin bu insan haklarý, demokrasi ve özgürlükler sorunudur. AK Parti parti programýnda bu sorunu çözeceðiz belirtilmiþti. Bugün ise bu sorun çözülüyor" ifadelerini kullandý.

Diyarbakýr’ýn Eðil Ýlçesinde düzenlenen Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsýnda konuþan AKP Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, çözüm sürecinde geri dönüþün olmadýðýný söyledi

DÝYARBAKIR - AKP Diyarbakýr Eðil Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý düzenlendi. Eðil ilçesinde düzenlenen toplantýya, AKP Diyarbakýr Milletvekilleri Mine Lök Beyaz ve Cuma Ýçten, Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ve çok sayýda partili katýldý. Danýþma Meclisi toplantýsýnda söz alan AKP Diyarbakýr

Milletvekili Mine Lök Beyaz, çözüm sürecinde geri dönüþün olmadýðýný söyledi. Beyaz, “Eðil'de yatan peygamberler sahabeler yüzü suyu hürmetine biz bu iþi baþaracaðýz. Hep birlikte ve dualarla baþaracaðýz biz bu iþi. Artýk bunun geri dönüþü yok. Ne kadar uðraþsalar, ne kadar oyunlar yapsalar, biz bu


7

KADIN-Y YAÞAM

21 Temmuz 2013 Pazar

‘ZAFER BiZiM OLACAK’ AKP'nin Diyarbakýr ile Bursa Ýl Kadýn Kollarý üyeleri iftarda buluþtu. Ýftarda konuþan AKP Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Akþit, “Allah’ýn izniyle Bursa’da olduðu gibi Diyarbakýr'da da zafer bizim olacaktýr” dedi daha güzel günler yaþamasýný istiyoruz. Allah'ýn izniyle Bursa'da olduðu gibi Diyarbakýr'da da zafer bizim olacaktýr. Çözüm süreci bizim için çok önemli. Bir sene içinde 5'inci kez Diyarbakýr'a geliyorum bu süreçte. Allah birlik ve beraberliðimizi bozmasýn, çýktýðýmýz yolda mahcubiyet vermesin."

‘Vicdanýn kapýsý’

DÝYARBAKIR - AKP' nin Diyarbakýr ile Bursa Ýl Kadýn Kollarý üyeleri, Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Güldal Akþit'in de katýldýðý iftarda bir araya geldi. Akþit, tarihi Kervansaray'da verilen iftar sonrasý yaptýðý konuþmada, bir ramazan akþamýnda iki ilin teþkilat üyeleriyle birlikte olmaktan mutluluk duyduðunu bildirdi. Ýllerin, kardeþliklerini geliþtirip güzellikleri paylaþmasý ve çözüm sürecinde bir araya gelmesini istediklerini belirten Akþit, þöyle konuþtu:

DÝYARBAKIR, Hakkari, Mardin, Van ve Tunceli'den Bingöl'e giden kadýnlar, geçen ay Bingöl'de E.A. isimli çocuðun aralarýnda askerlerin de bulunduðu 8 kiþinin cinsel istismarýna maruz kalmasýna iliþkin BDP Bingöl Ýl Örgütü'nden Bingöl Adliyesi'ne yürüdü. Kadýnlar, sýk sýk "Jin jiyan azadî", "Tecavüzcü devlet hesap verecek" sloganlarý atarak, Türkçe ve Kürtçe, "Tecavüz insanlýk suçudur suça ortak olmayalým", "Tecavüz savaþ ve insanlýk suçudur geçit vermeyeceðiz" pankartlarý taþýdý.Kadýnlar adýna konuþan TMMOB üyesi Þilan Dalgýn, "Biz Kürdistanlý kadýnlar, binlerce yýl ahlaki politik mücadelemizi yükseltmek ve iðrendiðimiz tecavüzlere karþý ahlaki bir toplum yaratmak için Bingöl'deyiz. Ahlaken aþýnmýþ ve ah-

‘Kol kola yürümeliyiz’

"Ramazan, paylaþýmýn arttýðý bir ay. 'Kardeþime Ýftara Gidiyorum Projesi' kapsamýnda bütün illerimiz birbirine misafir oluyor. Bugün Bursa Diyarbakýr'a misafir ama çýkýnlarýyla birlikte gelmiþler. Biz de bu sofraya ortak olduk. Bu güzel birlik ve beraberliði görmek beni gerçekten mutlu etti. Çünkü biz teþkilat olarak kol kola yürümeliyiz. Önümüzdeki süreçte seçim var. Bu durum, birlik ve beraberliklerimizi daha da kuvvetlendirecektir. Diyarbakýr'ýn çok

AKP Diyarbakýr Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Serpil Bakýr da Diyarbakýr'ý, "mazlumlarýn, aþýklarýn ve vicdanýn kapýsý" olarak nitelendirdi. Bu kapýnýn, hangi diyardan ve kim olursa olsun herkese açýk, yüzlere kapanmayan bir kapý olduðunu vurgulayan Bakýr, "Bu kapýda, bir imparatorluða manevi baþkent olmuþ Bursa'dan uzanan kardeþ elini tuttuk. Bu program, Diyarbakýr ile Bursa'nýn sevinç ve üzüntüde bir olduðunu gösterdi" deðerlendirmesinde bulundu.

‘Dünü, bugünü ve yarýný bir’

AKP Bursa Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Nilüfer

Kadýnlar E.A. için yürüdü

laktan yoksun býrakýlmýþ bir toplum kültürünü doðal hukuk kurallarýný yitirmiþse öz savunmasýzdýr. Bingöl'de de görüldüðü gibi kadýnlarý savunacak devlet hukuku yoktur. Kadýnlar binlerce yýl doðal, özgür ve komünal yaþamý esas almýþ, bilimi varlýðýný toplumsal doðayý korumak için iþgalci ulus devlete karþý aman-

sýz bir mücadele yürütmüþtür" dedi. Kadýn bedeni üzerinde asimilasyon, soykýrým, inkar, imha ve kirli politikalarýn halen varlýðýný sürdürdüðünü ifade eden Dalgýn, "Devletin sistemi içerisinde kadýn tecavüz ve cinsel istismara razý gösterilmekte. Devlet, erkeði koruyan tutumundan vazgeçmemektedir. Kadýn

Kahveci ise en üst düzeyde muhabbet oluþturmak için Diyarbakýr'a geldiklerine dikkati çekti. Bu topraklardaki ortak yaþamýn bir anlamý olduðuna iþaret eden Kahveci, þöyle konuþtu: "Çocukluk hasretim Diyarbakýr Ovasý ile hizmet ettiðim þehir Bursa Ovasý, ince ellerin sakladýðý kalbe benzer. Büyük bir restorasyondan geçen ülkem ve coðrafyamýzýn bu süreçten yüz akýyla çýkmak gibi bir gayretin sebebidir bu iftar. Tarihleri birbirinden asla uzak kalmamýþ iki þehrin gönüllerini buluþturmak gibi tarihi bir sorumluluðun neticesidir bu iftar. Bu iftar, dünü, bugünü yarýný bir olan, Allah'ýn ayetleri sayýlan dilleri konuþmuþ insanlarýmýzýn ayrýlýk zahmetinden uzaklaþýp bir olma sevdasýný yeniden inþa etmektir. Bu topraklarda bin yýldýr bir yaþýyor olmamýzýn anlamý vardýr elbette. Bize buralarý emanet býrakan ulularýn bayraðýný bizden sonrakilere býrakacak bir irade kurmaktýr misyonumuz."

bedeni üzerine iþlenen suçlar devlet kaynaklýdýr. Hukuk sistemi, cinsiyet özgürlükçü bir politika oluþturmamýþtýr. Biz kadýnlar her zaman yürütülen bu kirli savaþta, her türlü cinsel istismar, taciz ve tecavüzün karþýsýnda olduk. Bu coðrafyanýn kültürü haline getirilmek istenen tecavüz kültürüne hiçbir zaman boyun eðmedik, eðmeyeceðiz. Bu konuda devletin üzerine düþeni derhal yerine getirmesini istiyoruz" diye konuþtu. Kürt kadýnlarý olarak, kadýna yönelik her türden þiddet uygulayanlarý, sömürgecileri, tecavüzcüleri teþhir etmeye devam edeceklerini vurgulayan Dalgýn, özgür bir toplumu inþa etmek adýna, kadýna ve Kürtlere yönelik her türlü þiddet politikalarýna karþý tüm kesimleri ortak tutum almaya çaðýrdý. (DÝHA)

‘Tecavüzcünün sýrtý sývazlanýyor’ ANKARA - Kadýna yönelik artan taciz, tecavüz ve cinayet olaylarýna iliþkin yargýlanan sanýklarýn eril hukuk kurallarýyla neredeyse ödüllendirilmesi, konunun toplumsal bir sorun haline dönüþmesine yol açtý. Kadýna yönelik þiddet ve cinsel istismar vakalarýný iþleyenler arasýnda doktor, asker, öðretmen ve diðer birçok kesimden bireylerin olmasý, durumun vahametini daha da arttýrýyor. Tacizci ve tecavüzcülerin yargý tarafýndan cezalandýrýlmamasýna dönük tepkilerini hemen her platformda yansýtmaya çabalayan Kadýn Cinayetleri Durduracaðýz Platformu Ankara Temsilcisi Elif Aydýn, sadece kadýn cinayetleri ile ilgili deðil, kadýn tecavüzlerine iliþkin de mücadele yürüttüklerini dile getirdi. Aydýn, kadýn tecavüzlerinin bir bakýma devlet eliyle desteklendiðinin altýný çizdi. Aydýn, "Çünkü, tecavüzlerin ceza yasasýnda hiç bir karþýlýðý yok. Tecavüz eden erkeði neredeyse oturtup, sýrtýný sývazlayacak bir pozisyon yaratýlýyor" diye belirtti. Yaþanan tecavüz olaylarýnýn kökenleri konusunda "cinsiyet rolleri"ne ve ona paralel iþleyen "kanunlara" dikkat çeken Aydýn, þu deðerlendirmeyi yaptý: "Bir erkeðin tecavüz etmesi garipsenmiyor, bu þekilde daha ileri gidiyor, öldürüyor. Tabi toplum artýk buna karþýlýk veriyor ama yasalar karþýlýk vermiyor. Hak ettiði cezayý almýyor. O yüzden tecavüz etmek çok normal bir þeymiþ gibi geliyor. Bu ayný zamanda hükümetin politikalarý ile ilgili bir durumdur. Ýþte 'kadýnýn rýzasý var' gibi. 13 yaþýndaki bir insanýn nasýl rýzasý olabilir. Kadýný tamamen kötü hissettirecek bir þekilde yaklaþýlýyor."


8

POLÝTÝKA

21 Temmuz 2013 Pazar

Alevi Örgütlerinden Baþbakan Erdoðan’a:

Aleviliði tanýmlama, taný! Bakanlýktan ‘kaldýrýlan bayrak’ yanýtý ANKARA - Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Topçu ve Füze Okulu Komutanlýðý eðitim alanýnda, açýk arazide bulunan metal pullu bayraðýn, 2012 yýlý Aðustos ayýnda metal ve ahþap kýsýmlarýnýn önemli ölçüde yýpranmýþ olmasý, ekonomik ve fiziki ömrünü tamamlamasý ve fýrtýnalý havalarda yeniden kopan parçalarýn nöbet tutan erlerin can güvenliði ile yoðun bir trafiðe sahip olan E90 karayolunda seyreden araçlarýn sürüþ güvenliði için tehlike arz etmesi nedeniyle kaldýrýldýðýný söyledi. MHP Balýkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut'un soru önergesini yanýtlayan Milli Savunma Bakaný, Türk Bayraðý Kanununun 7. maddesinin 'Türk Bayraðý yýrtýk, sökük, yamalý, delik, kirli, soluk, buruþuk veya layýk olduðu manevi deðeri zedeleyecek herhangi bir þekilde kullanýlamaz" hükmünü amir olduðunu belirtti. Ýsmet Yýlmaz, Topçu ve Füze Okulu Komutanlýðý eðitim alanýnda, açýk arazide bulunan metal pullu bayraðýn, 2012 yýlý Aðustos ayýnda, metal ve ahþap kýsýmlarýnýn önemli ölçüde yýpranmýþ olmasý, ekonomik ve fiziki ömrünü tamamlamasý ve fýrtýnalý havalarda yeniden kopan parçalarýn nöbet tutan erbaþ/erlerin can güvenliði ile yoðun bir trafiðe sahip olan E-90 karayolunda seyreden araçlarýn sürüþ güvenliði için tehlike arz etmesi nedeniyle kaldýrýldýðýný kaydetti. Milli Savunma Bakaný, Topçu ve Füze Okulu Komutanlýðý sorumluluk alanýnda, Polatlý'nýn birçok yerinden görülebilen, bayrak direðine çekili, dört adet Türk Bayraðýnýn her daim dalgalanmakta olduðunun da altýný çizdi

Baþbakan Recep 'ýn Alevilik üzerine sarf ettiði sözlere tepki gösteren Alevi örgütleri, Baþbakan'ýn görevinin Aleviliði tanýmlamak deðil tanýmak olduðunu belirtti

ADIYAMAN - Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Hacý Bektaþi Veli Anadolu Kültür Vakfý ve Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Baþbakan Erdoðan'ýn AKP Ankara Ýl Baþkanlýðý tarafýndan verilen iftar yemeðinde yaptýðý konuþmada kullandýðý "Eðer Alevilik Hz. Ali'yi sevmekse ben dört dörtlük Aleviyim" ifadelerine iliþkin açýklama yaptý. Pir Sultan Abdal Dernek binasýnda yapýlan toplantýya, BDP Adýyaman Ýl Örgütü ve

Eðitim Sen Adýyaman Þube üyeleri de destek verdi. Alevi kurumlarý adýna açýklama yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneði Adýyaman Þube Baþkaný Mahmut Yapýcý, bir Baþbakan'ýn görevinin Aleviliði tanýmlamak deðil, tanýmak olduðunu belirtti.

‘Aleviliði tanýmlayanlar destansý bedeller ödedi’

Aleviliðin, Alevi yol ulularýnýn, erenlerin, evliyalarýn, aþýklarýn, sadýklarýn, ermiþlerin, derviþlerin yaþamlarýyla ödedikleri destansý be-

dellerle tanýmlandýðýný ifade eden Yapýcý, "Þahý Merdan Ali, Muaviye düzenine karþý, Þah Hüseyni Kerbela Yezide karþý biat etmemekle Aleviliði tanýmladý. Alevilik Hacýbektaþ'ý, Yunus Emre'yi, Pir Sultan Abdal'ý, Þah Kalender Çelebi'yi, Pir Seyit Rýza'yý anlamak, yaþamak, sevmek ve bu deðerleri Þahý Merdan Ali ile buluþturmanýn yoludur. Sen cemevimize 'Ucube' diyeceksin, her fýrsatta bize hakaret edeceksin, köprüye katilimiz 'Yavuzun' adýný vereceksin, insanlýða karþý iþlenen suç olan Madýmak Katliamý Davasý 'zaman aþýmý' kararýna 'Bu karar Türkiye'ye hayýrlý uðurlu olsun!' diyeceksin, sonra da 'Dört dörtlük Aleviyim' diyeceksin. 'Dört dörtlük Alevi deðil ama sen dörtte birlik bir Muaviye taklidisin! Ýslam'ý tanýmlamak da senin görevin deðildir. Senin görevin hukuk, demokrasi, insan hak ve özgürlük çerçevesinde Türkiye'de yaþayan tüm etnik ve

inançsal gruplarýn haklarýný tanýmaktýr" diye konuþtu.

‘Sahte açýlýmlarý býrak hakikate gel’

Türkiye ve dünya kamuoyunun Baþbakan'ý artýk tanýmasý gerektiðini ifade eden Yapýcý, "Biz bugüne kadar senin dediklerine siyaset biliminin verileri ile cevap vermeye çalýþtýk; ama görülüyor ki siyaset arenasýnda bilimin, bilim dilinin bir kýymeti harbiyesi kalmamýþ! Bu nedenle hakikati açýk ve net ilan etmek gerekir" dedi. Baþbakan'a "Sahte açýlýmlarý býrak hakikate gel" diyen Yapýcý, "Sen Gezi eylemlerinde hak arayanlara 'Çapulcu', Lice'de karakol yerine barýþ isteyenlere 'terörist' diyerek gaz bombasý, tazyikli su, polis kurþunu ile sefer ediyorsun. Haklý, meþru ve demokratik olduðu asla tartýþma götürmeyen Gezi eylemlerinde polis kurþunu ile katledilen canlarýn hesabýný ver" diye belirtti. (DÝHA)

‘Mazlumlarýn sesi, zalimlerin kabusu oluyor’

ÝSTANBUL - Avrupa Birliði (AB) Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Sultangazi Belediyesi tarafýndan düzenlenen sahur programýna katýldý. Baðýþ, Mýsýr, Suriye, Arakan, Gazze gibi Ýslam coðrafyasýndaki bölgelerde Müslümanlarýn tam olarak ramazanýn hazzýný yaþayamadýðýný belirterek, "Oralardaki kardeþlerimizi de dualarýmýzda eksik etmeyelim"

dedi. Türkiye'nin 2023 ve 2071 hedeflerine doðru ilerlediðini anlatan Baðýþ, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Allah'ýn izniyle Türkiye, her geçen gün büyüyor. Türkiye büyüdükçe mazlumlarýn sesi, zalimlerin kabusu oluyor. Avrupa'da iþsizlik yüzde 15'i aþmýþken Türkiye'de iþsizlik oraný düþüyor. Kim oluyor ki o Türkler, herkes borç alýrken onlar borç verir oldular? Kim oluyor o Türkler, üçüncü havalimanýný ve köprüyü, kanal projesini yapýyor? dediler. Kardeþi kardeþe düþürmek için düðmeye bastýlar ancak Ankara'da, Erzurum'da, Kayseri'de ve birçok ilde meydanlarda toplanan vatandaþlarýmýz bu iþe 'yok' dedi.

Arýnç’tan oðluna yönelik iddialara yanýt ANKARA - Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Twitter'da yaptýðý açýklamada, MHP Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan'ýn TBMM'ye sunduðu soru önergesinde yer alan iddianýn, "külliyen yalan olduðunu" belirtti. Varlýðý kesinlikle yalan olan ve daha önce hiçbir yerde sözü geçmeyen konuyu, iddia olarak Meclisin gündemine getirmenin hangi ah-

laki deðerle baðdaþtýðýný kamuoyunun takdirine býraktýðýný kaydeden Arýnç, "Bu vesileyle bir kere daha hatýrlatmak istiyorum ki benim de oðlumun da maaþý dýþýnda herhangi bir geliri bulunmamaktadýr. Bundan sonra bu tür iddialarý gündeme getirmek isteyenlere duyururum" ifadesine yer verdi.


9

POLÝTÝKA

21 Temmuz 2013 Pazar

‘iC SAVASA DAVETTTiR’ Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn, “tencere tava çalanlarý çekinmeden sizler yargýya taþýyacaksýnýz” sözünü, “Ýç savaþa davet” olarak nitelendiren CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, “Uzun zamandýr yaptýðý bu tür konuþmalarla, bir tür zihin kirleticisi olduðunu da iyice kanýtlamýþtýr” dedi

Baþbakan Erdoðan için "Uzun zamandýr yaptýðý bu tür konuþmalarla, bir tür zihin kirleticisi olduðunu da iyice kanýtlamýþtýr" diyen Ýnce, "Ayrýca yandaþ medya üzerinden her eve sokulan bu konuþmalarý artýk bir tür gürültü kirliliði haline gelmiþtir. Kendisine gürültü çýkarmaktan ceza verilmelidir" þeklinde konuþtu. Kendi yurttaþlarýný, biri anayasal protesto hakkýný kendisine karþý kullanýyor diye birbirine karþý konumlandýrmak, Ortadoðu da örneklerine rastlanýlan eli kanlý dik-

tatörlerin siyaset anlayýþý olduðunu kaydeden Ýnce, "Belli ki Tayyip Erdoðan Ortadoðu diktatörlerinden, emirlerinden, sultanlarýndan öðrenmeye devam ediyor" iddiasýnda bulundu. Ýnce, þöyle dedi: "Komþuyu komþuya düþürme, fitne çýkarmak peþinde olan Tayyip Erdoðan'ýn yolsuzluklar, kayýt dýþý ekonomi konusunda söylediklerinin ise bir gerçekliði yoktur. Kendisine hiç deðilse Ramazan'da, iftar sofrasýnda konuþtuðunu hatýrlatmak isterim. Yalan ve yanlýþlarla, demogojilerle ördüðün siyaseti bir yere kadar taþýrsýn. Gerçek eninde sonunda galip gelecektir. Bu ülkede faiz lobisi varsa onun en has adamý Tayyip Erdoðan'dýr. Geçmiþte vergi kaçýranlar, Tayyip Erdoðan iktidarýnda özel koruma altýndadýr. Barýþ süreci denilen sürecin ise nedense PKK tehditleriyle yürüdüðü görülüyor. Baþbakan halka açýklamalý. Kaç aþamalý ise bu süreç, hangi aþamalarda neler yapýlacaðýný herkes bilmelidir."

nýna yakýþmayacaðýný dile getiren Bakan Kýlýç, tesisin ileri bir tarihte milli takýmýn sembolik bir maçý sonrasý Baþbakan Erdoðan tarafýndan açýlmasýný istedi. Bakan Kýlýç, "Salonun bu sýkýþýk zamanda açýlmasýna gönlüm razý olmadý. Vakit sýkýþýk. Ýftarla teravih arasýnda bu salonu açmak mimarýndan mühendisine, müteahhidinden Spor Bakanlýðý Tesisler Dairesi'ne varýncaya kadar, emek veren bütün arkadaþlarýmýza haksýzlýk olur." dedi. Salonun, Türkiye'nin en yeni salonu olduðunu ifade eden Kýlýç, 5 bin 130 sandalyeli salonun, Türkiye'nin en modern ve görkemli salonlarýndan biri olduðunu aktardý.

Dikkatleri özerine çeken bu salonun açýlýþýný 10 dakikaya sýkýþtýrmak istemediðini ifade eden Kýlýç, salonun ileriki bir tarihte Baþbakan Erdoðan tarafýndan açýlmasýný planladýklarýný belirtti. Daha Sonra AK Parti hükümetinin hizmetlerine deðinen Kýlýç, bölgede spor gençliði yetiþtirmek istediðinin altýný çizdi. Bir çok alanda Türkiye'yi temsil eden sporcunun Güneydoðu'dan çýktýðýný vurgulayan Kýlýç, onun için bölgeyi gençlik ve spor bölgesi yapma gayretinde olduklarýný sözlerine ekledi. Bakan Kýlýç, konuþmasýnýn ardýndan, Güneydoðu Yaz Spor Oyunlarý'nda baþarýlý olan sporculara madalyalarýný taktý.

CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, "tencere tava çalanlarý çekinmeden sizler yargýya taþýyacaksýnýz" sözünü, "Ýç savaþa davet" olarak niteleyerek, "Kendisi, halkýna düþman, kinin ve nefretinin esiri olmuþ bir kiþilik olarak ortalýkta gezinmektedir. Kendisine gürültü çýkarmaktan ceza verilmelidir" dedi.

“Kin ve nefret saçmaktadýr”

Ýnce, yaptýðý yazýlý açýklamada Baþbakan'ýn Kastamonu'da yaptýðý konuþmayý eleþtirerek, "Bu ülkenin en önemli sorunlarýndan biri bizzat Baþbakan'ýn kendisidir. Kendisi, halkýna düþman, kinin ve nefretinin esiri olmuþ bir kiþilik olarak ortalýkta gezinmektedir. Mübarek Ramazan ayýnda, birliðe, dayanýþmaya ve ortak akýla çaðrý yapmasý gerekirken, kamu imkânlarýyla beslenmiþlerin katkýlarýyla hazýrlanan sofralarda arzý endam etmekte, kin ve nefret saçmaktadýr" dedi.

‘Aklý, tutulmuþ’

Baþbakan'ýn, Gezi Par-

ký eylemlerine destek amacýyla tencere tava çalarak protestolara katýlanlarýn, komþularý tarafýndan yargýya verilmesi çaðrýsýnda bulunduðunu belirten Ýnce, þöyle dedi: "Görülüyor ki aklý, tutulmuþ, kin ve nefretle zincirlenmiþ olduðundan söylediðinin nelere yol açacaðýný, ne tür sonuçlar doðuracaðýný anlamaktan uzaktýr. Ayný apartmaný ömürleri boyunca paylaþacak insanlarý birbirine düþman edecek olan bu sözler, inancým tamdýr ki halkýmýz tarafýndan ciddiye alýnmayacaktýr. Bu çaðrý 'yüzde 50 yi zor tutuyorum' söyleminin, zihniyetinin daha inceltilmiþ bir versiyonudur ve iç sa-

‘Açýlýþý Baþbakan yapmalý’

ÞANLIURFA - Spor ve Gençlik Bakaný Suat Kýlýç, bir takým temaslarda bulunmak ve açýlýþlara katýlmak üzere geldiði Þanlýurfa'da, AKP'nin düzenlediði iftar yemeðine katýldý. Yemekten sonra programda Gap Arena stadý'nýn arkasýnda yapýlan 5 bin kiþilik spor salo-

nunun açýlýþý vardý. Açýlýþ için tüm hazýrlýklar yapýldý, Bakan Kýlýç açýlýþ alanýna geldi. Fakat beklediðinden büyük ve güzel yapýldýðýný gördüðü tesisin açýlýþýný erteleme kararý aldý. Ýftar-teravih arasý kýsa bir sürede ve sönük bir þekilde devasa tesisi açmanýn tesisin þa-

vaþa davettir."

“Kendisine ceza verilmelidir”

Ýçiþleri Bakanlýðý’nda atama fýrtýnasý MÜLKÝ Ýdare Amirleri Atama, Deðerlendirme ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði ve diðer mevzuat hükümleri uyarýnca Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan her yýl hazýrlanarak çýkartýlan rutin atama kararnamesi Cumhurbaþkaný Sayýn Abdullah Gül tarafýndan onaylandý. Ýçiþleri Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði'nden yapýlan açýklamaya göre söz konusu Müþterek Kararname ile bulunduklarý yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereðince kararname kapsamýna alýnan 568 Mülki Ýdare Amirinin görev yerleri, liyakat ve kýdemleri dikkate alýnarak deðiþtirildi, bunlardan 65 Kaymakam Adayý eðitimlerini tamamlayarak Kaymakamlýk görevine atandý. Buna göre; Bakanlýk Merkezinde görevli 24 Mülki Ýdare Amirinin görev yerleri deðiþtirilirken, 14 Kaymakam ve 8 Vali Yardýmcýsý Bakanlýk Merkezinde deðiþik görevlere getirildi. Merkezde görev yapan 2 Mülki Ýdare Amiri Kaymakamlýða, 4 Mülki Ýdare Amiri Vali Yardýmcýlýðýna, 83 Vali Yardýmcýsý naklen yer deðiþtirirken, 43 Vali Yardýmcýsý Kaymakamlýða, 1 Vali Yardýmcýsý Ýl Hukuk Ýþleri Müdürlüðüne, 263 Kaymakam naklen yer deðiþtirirken, 62 Kaymakam Vali Yardýmcýlýðýna, 6 Kaymakam Ýl Hukuk Ýþleri Müdürlüðüne, 2 Ýl Hukuk Ýþleri Müdürü naklen yer deðiþtirirken, baþka göreve atanmak üzere 4 Mülki Ýdare Amiri görevlerinden alýndý. Kamu Ýhale Kurumunda Baþkanlýk Müþaviri olarak görev yapmakta olan 2 eski Mülki Ýdare Amiri Hukuk Müþavirliðine atandý.


10

HABER

21 Temmuz 2013 Pazar

SU SEBEKELERi YOK sondaj yöntemiyle saðlamaya çalýþýyor. Köylülerin oluþturduðu sondaj yöntemi, temel ihtiyaçlarý karþýlamada yetersiz kalýrken, köylüler hastalýk riski ile de karþý karþýya. Boru yardýmý ile yeraltýndan saðlanan suda köylüler her gün çamaþýr ve bulaþýklarýný yýkarken, suyun aktýðý alanda oluþan küçük su birikintisi birçok hastalýða davetiye çýkarýyor.

‘Çözüm için sonuç alamadýk’

Eðil'e baðlý 30 haneli Babalar köyü sakinleri, köylerinde su þebekesi olmamasý nedeniyle 13 senedir su ihtiyacýný yeraltý kaynaðýndan kendi imkanlarý ile kurduklarý sondaj yöntemiyle saðlamaya çalýþýyor. Köylüler hijyenik koþullardan yoksun þekilde su ihtiyaçlarýný gidermeye çalýþýrken, Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi yetkilileri ise köyde su þebekesinin baðlý olduðunu savundu DÝYARBAKIR - Altyapýsý oluþturulmayan birçok köyde yurttaþlar, su ihtiyacý gibi birçok yaþamsal ihtiyacýný karþýlamakta güçlük çekiyor. Köylerin ve

köylülerin ortak sitemi haline gelen Ýl Özel Ýdareleri köylerin altyapý sorunlarýný çözmekte yetersiz kalýyor. Diyarbakýr'ýn Eðil ilçesindeki 30 haneli Babalar

1 milyon 112 bin aday tercih yaptý

DÝYARBAKIR - Yükseköðretime sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarla Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) ve Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) sonuçlarýna göre üniversiteye yerleþmek isteyen adaylar, tercihlerini 8-18 Temmuz'da ÖSYM'ye ulaþtýrdý. ÖSYM'nin verilerine göre, tercih hakký bulunan 1 milyon 559 bin 466 adaydan 1 milyon 112 bin 451'i bu hakkýný kullandý. Adaylardan 446 bin 995'i ise hiçbir programý tercih etmedi. Üniversite için bu yýl açýköðretim fakülteleri de dahil 908 bin 232 kontenjan ayrýldý. Açýköðretim fakülteleri için ayrýlan 101 bin 226 kontenjaný 918 bin 811 aday tercih etti. ÖSYM, 1 milyon 112 bin 451 adaydan 16 milyon 556 bin 62 tercih aldý.

köyünde ikamet eden yurttaþlar, köylerinde su þebekesi olmamasý nedeniyle 13 senedir su ihtiyacýný yeraltý su kaynaðýndan kendi imkanlarý ile kurduklarý

Eðil'de birçok köyün yaþamsal sorunlarýnýn giderilmediðini kaydeden BDP Eðil Ýlçe Baþkaný Yaþar Aydýn, Babalar köyündeki su sorununa iliþkin defalarca Ýl Özel Ýdaresi'ne baþvuruda bulunduklarýný, fakat çözüm için sonuç alamadýklarýný belirtti. Aydýn, yeraltýndan sondaj yöntemi ile kurduklarý sistemin son dönemlerde sýkça arýzalanmasý nedeniyle normal þartlarda köy hanesine yetmeyen suyun daha da azaldýðýný kaydetti. Yeraltýndaki pompalarýn fanlarýnýn yýpranarak kýrýldýðýný söyleyen Aydýn, "Fanlarýn kýrýk olmasý nedeniyle çok az miktarda alabiliyoruz. Bu

Diyarbakýr’a bisiklet yolu þart DÝYARBAKIR - Trafik kazalarýna sebebiyet veren nedenlerden biri olan bisikletler için ayrý bir yol yapýlmasý gerektiðini ifade eden Diyarbakýrlý yurttaþlar, bazý þehirlerde bulunan 'Akýllý Bisiklet Sistemi'nin burada da olmasý gerektiðini söyledi. Diyarbakýr'da bisiklet yolunu yapmanýn zor olmadýðýný ifade eden bisiklet satýcýsý Vedat Iþýkay, "Türkiye'de düz ova üzerinde kurulu olan sayýlý illerden biriyiz. Ama bisikletten de en az faydalanan illerden biriyiz. Belediye bütçesini çok fazla zorlamadan bisiklet yollarý yapabilir. Çünkü yokuþ rampa yok, yollarýmýz düzdür. O yollarýn içerisine bisiklet yolu býrakýp çocuklarý, özellikle de gençleri her türlü kötülüklerden alýkoyabilmek için bisiklet yolu yapmasý gerekir" diye konuþtu.

‘Akýllý Bisiklet sistemi yapmalýdýr’

Konya Belediyesi'nin bisik-

let hizmetini anlatan Iþýkay, "Konya'da 'Akýllý Bisiklet' sistemi gördüm. Bizim kullandýðýmýz þehir içi otobüsler gibi her yerde bisiklet duraklarý vardý. Belirli yerlerde o kartý okutup bisikleti alabilir, iki-üç saat kullandýktan sonra götürüp tekrar yerine veya bisiklet duraðýna býrakýyorlardý. Tabi bisikletin çalýnma veya kaybolma ihtimali yok. O kart sayesinde bisikleti kimin aldýðý bellidir, bütün bilgiler mevcuttur. Bu hizmeti Diyarbakýr Belediyesi de yapabilir. Orasý yapabilmiþse burasý da yapabilir" dedi. Bisiklet sürmenin bazý hastalýklara iyi geldiðini dile getiren Iþýkay, "Hastalýklar için de faydalýdýr. Fizik tedavi doktorlarý devamlý hastalarý bize gönderiyorlar. Kireçlenmeye karþý en iyi þey yürüyüþ ve bisiklet. Bisiklet kullandýðýn zaman yalnýz ayak deðil insanýn bütün vücutlarý çalýþýyor. Kollar, ayaklar, vücudun bütün hücreleri çalýþýyor. Yetkililer-

da suyun su deposuna yeteri kadar ulaþýp, köyün suyu ihtiyacýný karþýlamasýna imkan yok. Her ne kadar kendi imkanlarýmýzla bazý sýkýntýlarý aþmaya çalýþýp yardým etmeye çalýþýyorsak da bazý sorunlar bizi aþmaktadýr. Bu Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi'ni baðlayan konulardýr" dedi. BDP olarak, sorunlarýn aþýlmasýnda çaba harcayacaklarýný belirten Aydýn, Ýl Özel Ýdaresi ve gerekli diðer mercilerce sorunun bir an önce giderilmesini istediklerini ifade etti. Yetkililer: Þebeke var Konuya iliþkin görüþtüðümüz Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi yetkilileri ise, Babalar köyünde su þebekesinin baðlý olduðunu savundu. Yetkililer, sýcaklarýn artmasýyla birlikte su kuyularýnda sularýn azalmýþ olabileceðini, bu nedenle þebekelerdeki suyun hanelere yetiþmeme ihtimalinin olduðunu ileri sürdü. Köylülerin maðduriyetiyle en kýsa zamanda ilgileneceklerini kaydeden yetkililer, köye teknik elemanlar göndereceklerini ve sorunu yerinde göreceklerini kaydetti. (DÝHA)

den beklentimiz, bisiklet yolunun yapýlmasýdýr ve Akýllý Bisiklet sistemine geçilmesini istiyoruz" þeklinde konuþtu.

‘Büyük bir kayýptýr'’

Bir baþka bisikletçi Engin Elhakan, "Ýlimizde bisiklet yolunun olmamasý büyük bir kayýptýr. Dolayýsýyla bisiklet kullanýmýnýn daha yaygýn hale getirilmesinde olumsuz bir durumdur. Uygar toplumlarda bisiklet yollarý mevcuttur. Ýnsanlar iþe gitmek ve spor için bisiklet kullanýrlar. Fakat ilimizde bisiklet yolunun bulunmamasý nedeniyle bisiklet çok kullanýlmamaktadýr. Biz bisikletin daha yaygýn hale gelmesi için elimizden geleni yapmaya hazýrýz" dedi. Türkiye'de araç kullanýmýnýn fazla olduðuna deðinen Elhakan, "Bisiklet kullanýcýlarý hem trafikten uzak hem de stresten uzak bir yaþam sürmektedir. Ayný zamanda her gün spor yaptýklarý için hem zihin hem de vücut olarak rahat yaþamaktadýrlar" ifadelerini kullandý.


11

HABER

21 Temmuz 2013 Pazar

Seyyar havuzlarda serinliyorlar Sýcaklýðýn 45 dereceye ulaþtýðý kentte çocuklar için seyyar havuzlar kuruldu. Daha önce nehirde ve su kanallarýnda boðulma tehlikesi altýnda serinlemeye çalýþan çocuklar artýk seyyar havuzlarda güvenle yüzmenin tadýný çýkarýyor. Göç ile gelen ailelerin yoðunlukla yaþadýðý Baðlar ilçesinde belediye tarafýndan okul bahçelerinde kurulan havuzlardan her gün bin çocuk yararlanýyor DÝYARBAKIR - Hava sýcaklýðýnýn 45 dereceye ulaþtýðý Diyarbakýr'da daha önce süs havuzlarýnda yaralanma pahasýna serinleyen kimi zaman da su kanalý ve göletlerde boðulma tehlikesi yaþayan çocuklar, belediyenin okullarda kurduðu seyyar havuzlarda güvenle yüzmenin tadýný çýkarýyor. Baðlar ilçesinde belediye tarafýndan bölgede bir olarak hayata geçirilen proje kapsamýnda 3 okulda kurulan havuzlardan tatile gitme imkaný bulamayan 6-13 yaþ arasý bin çocuk her gün istifade ediyor. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün onayý ile Yahya Kemal Ýlköðretim Okulu, Kazým Karabekir Ýlköðretim Okulu ve Ali Kuþçu Ýlköðretim Okulu'nda kurulan 300 metrekare geniþli-

ðinde 80 santimetre yüksekliðindeki seyyar havuzlara kendilerine verilen kartlarla güvenlik görevlileri ve yüzme hocalarý gözetiminde giren çocuklar, hem serinliyor hem de yüzme öðreniyor.

‘Yeteneði olan çocuklar deðerlendirilecek’

Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, yaptýðý açýklamada, Diyarbakýr'da yaz mevsiminin sýcak geçtiðini belirterek çocuklarýn serinleme imkaný bulamadýðýný söyledi. Merkez Baðlar ilçesinin Diyarbakýr'ýn göçle gelen ailelerin yaþadýðý, yoksulluðun ve iþsizliðin en yoðun olduðu ilçesi olduðunu ifade eden Baran, tatile gitme imkaný bulamayan çocuklarýn gördükleri süs havuzu, su göleti, su kanalý gibi her tür

suya girdiklerini belirtti. Baran, belediye olarak bu yýl yapýmýna baþladýklarý 2 yüzme havuzunun sonbaharda tamamlanacaðýný kaydederek, bu yaz açýðý kapatmak için Milli Eðitim Müdürlüðünce tahsis edilen 3 okul bahçesinde yüzme havuzu kurduklarýný ifade etti. Havuzlara yoðun ilgi olduðuna dikkati çeken Baran, "3 havuzdan günde bin çocuk faydalanýyor. Yaz boyunca isteyen tüm çocuklarý bu imkandan faydalandýrmak istiyoruz. Çocuklar 300 metrekare geniþliðinde 80 santimetre yüksekliðindeki havuzlarda 30-40 kiþilik gruplar halinde yüzme hocalarý gözetiminde hem eðleniyor hem de yüzme öðreniyorlar" dedi. Baran, bazý çocuklarýn yüzmede çok yetenekli olduðunun

tespit edildiðini, ileriki süreçte bu çocuklarýn yeteneklerini geliþtirmeyi planladýklarýný belirtti.

‘Ýlk kez havuza girenler var’

Baran, bölgede her yýl serinlemek isteyen çocuklarýn ölüm haberlerinin geldiðini, bunun önlenmesine yönelik hayata geçirdikleri seyyar yüzme havuzu projesinin diðer belediyelere de emsal olduðunu söyledi. Bu tür havuzlarýn sayýlarýnýn artýrýlmasý halinde üzücü olaylarla karþýlaþmayacaklarýný ümit ettiklerini vurgulayan Baran, þöyle dedi: "Yüzme bilmeyen çocuklar Dicle Nehri'ne dahi girmek istiyor ki yüzme bilmeyen çocuklarýn nehrin akýntýsý ile mücade-

Jandarmadan esnafa iftar yemeði

le etme þansý hiç yok. Erkek çocuklar bir þekilde serinleme imkaný bulsa da kýz çocuklarýnýn maalasef böyle bir þansý hiç olmuyordu. Bu çocuklar içerisinde ilk kez havuza girenler var. Yaz spor okulu ve kültürel kurslarýmýz olsa da yüzme farklý bir ihtiyaç. Bu nedenle önemli bir çalýþma olduðunu düþünüyoruz. Aileler de bu hizmetten son derece memnun. Çocuklarý burada hoþça vakit geçirirken anneleri de kendilerine vakit ayýrabiliyor. Diyarbakýr'daki diðer belediyelerin de bu uygulamayý baþlatacaðýný düþünüyoruz. Yapýmý süren havuzlarýmýzýn tamamlanmasý halinde bu seyyar 3 havuzu köyler veya ihtiyacý olan bölgelere göndermeyi planlýyoruz."

DÝYARBAKIR'ýn Kulp Ýlçe Jandarma Komutanlýðý, esnafla iftarda buluþtu. Kulp Ýlçe Jandarma Komutanlýðý bahçesinde düzenlenen iftar programýna, Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Orhan Yurdakul ile Kulp ilçesinde esnaflýk yapan vatandaþlar katýldý. Yoðun ilginin olduðu iftar yemeðine, sýcak bir sohbetin ardýnda iftar ezanýnýn okunmasýyla katýlýmcýlar iftarlarýný açtýlar. Yemeðe katýlan Esnaflar bu tür etkinliklerin sýk sýk yapýlmasý gerektiðini sivil ile asker arasýndaki sýcak diyaloglarýn bu tür etkinliklerle daha iyi pekiþtirdiðini dile getirerek memnuniyetlerini dile getirdiler. (ÝHA)


12

HABER

21 Temmuz 2013 Pazar

‘7 aydýr bölged Kamyon ile otomobil çarpýþtý: 3 yaralý DÝYARBAKIR'ýn Çýnar ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Mardin'den Diyarbakýr istikametine giden 33 AUK 82 plakalý otomobil ile benzinciden ana yola çýkan Özkan Açýkgöz yönetimindeki 21 VE 718 plakalý kamyon çarpýþtý. Otomobil içerisinde bulunan Abdulvahap Anþin, Cihad Sincar ve Seyithan Ablay adlý vatandaþlar yaralandý. Saðlýk ekipleri tarafýndan yapýlan ilk müdahalenin ardýndan yaralýlar Diyarbakýr'a gönderildi. Yaralýlarýn durumlarýnýn iyi olduðu ve kaza ile ilgili soruþturmanýn devam ettiði belirtildi.

Yanan araçtan geriye demir yýðýný kaldý DÝYARBAKIR'ýn Çýnar ilçesinde yanan 47 AT 703 plakalý araçtan geriye demir yýðýný kaldý. Çýnar ilçesi Göksu Barajý yakýnlarýnda yanan araç ihbarýný alan itfaiye ekipleri, aracý uzun uðraþlar sonucu söndürdü. Söndürme çalýþmalarýndan sonra araçta yapýlan incelemede araç içinin boþ olduðu belirtildi. Ýhbarda bulunan vatandaþlar aracýn yandýðýný, itfaiye ekiplerine ve polise haber verdiklerini, fakat çevrede herhangi bir yaralýnýn olmadýklarýný belirtiler. Aracýn kaza yaptýðý ve daha sonra yandýðý iddia edildi, fakat araç sürücüsüne ulaþýlamadý.

Ergani’de trafik kazasý: 2 kiþi yaralandý DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Bilal Demir yönetimindeki 23 LF 052 plakalý pikap, Diyarbakýr-Elazýð istikametine giderken 49 AY 058 plakalý kamyona çarptý. Kaza sonucunda pikap þoförü 1987 doðumlu Bilal Demir ve yanýndaki 1995 doðumlu Ahmet Adýyaman yaralandý. Yaralýlar Ergani Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Yaralýlarýn hayati tehlikesinin olmadýðý öðrenildi.

“Çözüm Süreci”ne iliþkin deðerlendirmelerde bulunan AKP Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, “Barýþ sürecinde 7 aydýr bu bölgede kan akmýyor, insanlar umutlu, biz de bu riski alýrken birçok hazýrlýk içerisindeyiz” diyerek PKK’nin süreci bozmasý hatta silah býrakmamasý durumunda bile sürece devam edeceklerini söyledi DÝYARBAKIR - AKP Baðlar ilçe binasýnda partililerle bir araya gelen Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, çözüm süreciyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Ensarioðlu, Kýralkýzý sulama kanalý ile birlikte Diyarbakýr'da 1 milyon hektarýn üzerinde arazinin sulanacaðýný ve bu yatýrýmýn 500 bin insana iþ saðlayacaðýný belirterek, "Bu proje Diyarbakýr'daki iþsizlik sorununu çözdüðü gibi bölgeden göç etmiþ hemþehrilerimizin geri dönmesini saðlayacak bir proje bu. Birileri de Lice'de ve Silvan'da insanlarý toplayýp bu barajlara karþý eylemler düzenliyorlar. Bu ilin zenginleþmesini, sorunlarýnýn çözülmesini istemiyorlar. Çünkü çözümsüzlükten besleniyorlar. Diyarbakýr'ýn kaderini deðiþtirecek böylesi bir hizmete karþý çýkabilme cehaletini gösteriyorlar" dedi.

“Hepsi boþa çýkacaktýr”

"Barýþ sürecinde 7 aydýr bu bölgede kan akmýyor, insanlar umutlu, biz de bu riski alýrken birçok hazýrlýk içerisindeyiz" diyen Ensarioðlu, "Bir taraftan yasal düzenlemeler, bir taraftan anayasal düzenlemeler, bir taraftan yönetim tarzýndaki birtakým düzenlemeler için hükümet çok ciddi çalýþmalar içinde. Ama bir taraftan da maalesef Ortadoðu'da bazý ülkeler gidip örgüte istediðiniz her türlü desteði para silah desteðini verelim Türkiye ile çatýþmaktan vazgeçmeyin diyorlar. Ortadoðu'daki bu karýþýklýklar içinde maalesef bazý Avrupalý ve bazý batýlý güçler de Türkiye'nin bu çýkýþýndan bu gücünden rahatsýz oldular korktular, onlar da maalesef bu barýþýn bozulabilmesi için çeþitli gayretler içindedir. Ama bu halk bu barýþa sahip çýktýktan sonra Allah'ýn izni ile bunlarýn hepsi boþa çýkacaktýr. Hepsi bunun altýnda kalacak" diye konuþtu.

“Bu sizin samimiyetsizliðinizdir”

BDP'nin son günlerde düzenlediði "Hükümet Adým At" mitinglerine de dikkat çeken Ensarioðlu, "Siyasetten birtakým suç-

lamalar yapýyorlar adým at diye, deðerli dostlar biz adým atýyoruz ama bize adým at diyenler yürüyüþler tertip ederken bizi eleþtirmek herkesin demokratik hakkýdýr ama bize adým at derken bomba atýlýrsa kimse bize adým attýramaz. Bize barýþ için adým at derken AK Parti Hani ilçe binasýna gece sahur vakti molotof atýlýrsa böyle barýþa adým attýrmak olmaz. Bu sizin samimiyetsizliðinizdir. Siz savaþýn argümanlarýný kullanarak bize barýþýn adýmýný attýramazsýnýz. Barýþýn yöntemleri farklýdýr, barýþýn yöntemi bu güne kadar on binlerce ilçe ve il binalarýmýza atýlan molotoflara raðmen biz siyasetin ve barýþýn yöntemi dýþýnda bir yöntem kullanmadýk ve bundan sonra da kullanmayacaðýz" dedi.

“Örgüt sürece sahip çýkmalý”

PKK'nin süreci bozmasý halinde bile süreçten hükümetin vazgeçmeyeceðini belirten Ensarioðlu, "Deðerli arkadaþlar kim barýþa sahip çýkýyor, kim demokrasiye sahip çýkýyor ortada. Çok net söylüyorum örgüt bu süreci bozsa da silahtan vazgeçmese de biz Kürt sorununun çözümü için Türkiye'nin demokrasisi için atmamýz gereken ne adým varsa aynen atacaðýz. Devlet hiçbir adým atmasa da örgüt bu sürece sahip çýkmalýdýr ve bundan sonra siyasetin yöntemi dýþýndan yöntem kullanmamalýdýr. Bizler de örgüt silah býrakmasa dahi Kürtlerin demokratik ve kültürel kimlik haklarýný yeni demokratikleþme süreci neyi gerektiriyorsa onu yapacaðýz" diye konuþtu.

“68 tane karakol kapatýldý”

Galip Ensarioðlu son zamanlarda "yeni karakol yapýlýyor, korucu alýnýyor" söylentilerinin tamamen gerçek dýþý olduðunu belirterek þöyle konuþtu: "Bu süreçte herkes bilsin ki karakollar yapýlýyor. Yeni korucu kadrolarý tahsis ediliyor ve bölgeye takviye asker sevk ediliyor söylentileri tamamen yalan propagandadan ibarettir. Bölgede Doðu ve Güneydoðu'da 68 tane karakol kapatýldý. Diyarbakýr'da

da 9 karakol kapatýldý. Bölgede yeni karakol yapýmý yok, yapýlanlar 2 yýl önce bölgede 2 karakol baskýnýnda 25 asker þehit edilince 2 yýl önce bu ihaleler yapýldý ve güçlendirilme çalýþmasý yapýlýyor. Yeni karakol yapýmý yok hatta þimdi de mevcut 30 karakolun kapanmasý gündemde bunu þuanda tartýþýyor hükümet. Bu propagandalara kimse inanmasýn. Koruculuk sistemi ile ilgili de çalýþmalarýmýz var. Eðer barýþ süreci doðru giderse tek bir korucumuz maðdur edilmeden ya devlet kurumlarýnda istihdam edilecek, eðer kaldýrýlmayacaksa da sosyal güvenlik haklarý saðlanacak ve bizim hükümetimiz döneminde hiç kimse maðdur edilmeyecek. Yeni kadro tahsisi yok, emekliliði de teþvik ediyoruz korucular arasýnda, bu propagandalar doðru deðildir. Bu barýþ süreci inþallah saðlýklý yürüyecek ve bu seçimlere barýþ, huzur içerisinde gireceðiz. Bu seçimde de herkesin seçimi AK Parti'den yana olacaktýr, bunu da herkes görecektir."


13

HABER

21 Temmuz 2013 Pazar

e kan akmýyor’ “Vahþetin sorumlusu devlet” ÝHD ve kayýp yakýnlarý, “Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn” sloganýyla düzenlediði oturma eyleminin 232’ncisi gerçekleþtirildi. Eylemde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, bölgede insanlarýn kaybedilip, toplu mezarlara gömülerek bir vahþet yaþatýldýðýna dikkat çekerek, bu vahþeti yaþatanlarýn sorumlusunun devlet olduðunun altýný çizdi DÝYARBAKIR - ÝHD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn her hafta "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" sloganýyla düzenlediði oturma eyleminin 232'ncisi Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde gerçekleþtirildi. Açýklamada, üzerinde kayýp fotoðraflarýnýn bulunduðu ve "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" ile "Onlar bir gece ansýzýn evlerinden alýndýlar ve bir daha geri gelmediler" yazýlý pankartlar açýldý. Açýklamaya çok sayýda yurttaþýn yaný sýra, ÝHD üye ve yöneticileri, MEYADER yöneticileri, KESK bileþenleri, Tüm Bel-Sen ile SES yöneticileri ve kayýp yakýnlarý katýldý.

“Arþivler açýlmalýdýr”

ntemi Tehlikeli serinlembireliktyö e kendilerini

la Diyarbakýr'da havalarýn ýsýnmasýy ek amacýyla kirli süz parklara atan çocuklarýn serinlem likelere davetiye çýkartýyor havuzlarýna girmeleri büyük teh

DÝYARBAKIR - Son günlerde aartan hava sýcaklýklarýndan dol Din ata ra yý kendilerini parkla k yarbakýrlý çocuklar serinleme unzor için kirli sularda yüzmek lu da kalýyor. Diyarbakýr Koþuyo nun parkýnda bulunan süs havuzu bakýmsýz ve kirli olmasý adeta hastalýklara davetiye çýkarýyor. larý Sýcaklýklardan bunalan ve yaþ ukçoc iþen deð 7 ile 12 arasýnda ular serinlemek için çareyi Koþ n una bul nde yolu Parký'nýn içerisi uhav Süs süs havuzunda arýyor. zunun içi pislikten geçilmezken çocuklarýn pisliðin içinde yüz yüa dükleri yüzüyor. Kirli sulard zen çocuklar hastalýklarla yüz yüze kalýyor.

Eylem öncesi konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, bölgede insanlarýn kaybedilip, toplu mezarlara gömülerek bir vahþet yaþatýldýðýna dikkat çekti. Bilici, bu vahþeti yaþatanlarýn sorumlusunun devlet olduðunun altýný çizerek "Bu vahþet devlet eli ve finansmaný ile kurulan illegal karanlýk yapýlar tarafýndan gerçekleþti. JÝTEM, Kontr-gerilla gibi organizasyonlarý devlet çok iyi biliyor. Ýsimleri devlet arþivlerinde kayýtlýdýr. Kayýplarýn bulunmasý için devlet bu arþivleri açmalýdýr" dedi.

“Sizleri affetmeyeceðiz”

Kayýplarýn bulunmasý ve faillerinin yargýlanmasý için yargýnýn gerekli sorumluluðu

yerine getirmediðini belirten Bilici, Kýzýltepe Savcýsý gibi irade ve cesaret gösterecek savcýlara ihtiyaç olduðuna dikkat çekti. Bilici, "Vicdanlý bir savcý JÝTEM ile ilgili bir vahþeti ortaya çýkararak, irade ve cesaret gösterdi. Tüm savcýlarýn yapmasý gereken budur. Yoksa adalet duygusu zedelenir ve biz konuda irade beyan etmekten hiç çekinmeyiz" dedi. Kayýplarýn bulunmasý ile ilgili devlete çaðrýda bulunan Bilici, "Kayýplarýmýz nerede ise bulun ve failleri kim ise açýða çýkartýn ve yargýlayýn. Yoksa sizleri affetmeyeceðiz" diye konuþtu.

“Hükümet adýmlarý atmalýdýr”

Gündemdeki geliþmelere deðinen Bilici, "Ýnsanlarýn ölmelerini, rehin gibi cezaevlerinde tutulmalarýný istemiyoruz. Savaþýn vahþi yüzüyle yaþamak istemiyoruz. Sürecin ilerletilmesi için hükümet adýmlarý atmalýdýr. Bu adýmlardan öncelikli olan da, bu sürecin mimarý ve baþlatýcýsý olan Sayýn Abdullah Öcalan'ýn tedavisinin yapýlmasý ve saðlýk ve yaþam koþullarýnýn düzeltilmesidir" dedi. Bilici'nin ardýndan ÝHD Kayýp ve Gözaltýnda Kaybedilenler Komisyonu üyesi Necibe Güneþ Perinçek tarafýndan, 1994 yýlýnda Þýrnak Silopi ilçesinden Cizre ilçesine gittikten sonra kendisinden bir daha haber alýnamayan Süleyman Þýk'ýn hikayesini anlattý. (DÝHA)


14

BÖLGE

21 Temmuz 2013 Pazar

DSi kanalý can alýyor! Bugüne kadar 6 çocuðun boðularak ölümüne yol açan DSÝ’ye ait Muradiye’deki sulama kanalý, ölüme davetiye çýkarýyor. Ýlgili mercilere yaptýklarý onlarca þikayete raðmen soruna çözüm üretileme mesine tepki gösteren yurttaþlar, kanalýn üzerinin yeni ölümler yaþanmadan VAN'ýn Muradiye ilçesinbir an önce de bulunan Devlet Su Ýþleri kapatýlmasýný istedi (DSÝ)'ye ait sulama kanalý,

ölüm adeta davetiye çýkarýyor. Bugüne kadar 6 çocuðun boðularak ölmesine, onlarca çocuðun ise ölümden dönmesine sebebiyet veren sulama kanalý, yurttaþlarýn defalarca kapatýlmasý için yaptýðý baþvurulara raðmen kapatýlmýyor.

dan yapýlmayan kanal temizliðini çiftçiler, kendi imkânlarýyla iþçi tutarak kanalý temizlemeye çalýþýyor. Yaþadýklarý bu maðduriyet nedeniyle mahalle sakinleri, sorunun bir an önce DSÝ ve Sulama Birliði tarafýndan çözülmesini, kanalýn üzerinin kapatýlmasýný istiyor.

‘Beton döküp kapatacaðýz’

Ýlçenin Yeniþehir ve Yavuz Selim Mahallesi arasýndan geçen sulama kanalý, yýllardan beridir bakýmsýzlýk nedeniyle terk edilmiþ durumda.

Ölüm saçýyor

Mahalle sakinleri için mikrop yuvasý haline gelen kanal, diðer taraftan çocuklar için ölüm saçýyor. Yurttaþlarýn attýðý soba külleri,

atýk çöpler nedeniyle hem görüntü, hem de insan saðlýðýný açýsýndan tehdit oluþturan kanal sorununa yapýlan onlarca baþvuruya raðmen yetkililerce çözüm üretilemiyor. Çiftçilerin mahsul ve meyve aðaçlarýnda kanaldan akan sular nedeniyle çeþitli çürümeler meydana geliyor. Sulama zamaný DSÝ tarafýn-

Söz konusu kanalýn bir an önce kapatýlmasýný isteyen yurttaþlardan biri de, kýsa bir süre önce kendi çocuðunu da kanalda boðularak kaybeden Faruk Yavrutürk. Yavrutürk, "Benim çocuðumdan sonra 5 çocuk daha bu kanalda boðuldu, o günde þikâyet etmiþtik, her çocuk boðulmasýnda þikayet ediyoruz. Yetkililerin duyarsýzlýðýna anlam veremiyoruz. Bizler bundan sonra madem DSÝ kanalýn üzerini kapatmýyor, bizde çocuklarýmýzýn saðlýðý ve ölmemesi için kanala beton döküp kapatacaðýz" dedi. (DÝHA)

Ceylanpýnar kaymakamý deðiþti

Sýnýra tank sevkiyatý sürüyor

YPG güçleri ile çeteci El-Nusra üyeleri arasýnda þiddetli çatýþmalara sahne olan Ceylanpýnar Kaymakamý Ýbrahim Çenet, Ýçiþleri Bakanlýðý kararnamesi ile görevinden alýndý. Çenet’in yerine Tokat Artova ilçesi Kaymakamý Musa Sarý getirildi

HAKKARÝ - Þemdinli ve Yüksekova'da son bir haftadan beri devam eden askeri hareketlilik, kesintisiz artarak devam ediyor. Yüksekova'dan gönderilen çok sayýda tank, Þemdinli 3. Dað Teknik Komando Taburu'na gönderildi. Önceki gün gece saatlerinde Þemdinli 3. Dað Teknik Komando Taburu'nda biriken çok sayýda tankýn Ýran sýnýrýnda bulunan Tekeli ve Federe Kürdistan sýnýrýnda bulunan Yeþilova, Qetine Tepesi, Bölek, Umurlu Karakolu, 1050 tepesinde yeni yapýlan kalekola, Beyyurdu Barajý'n güvenliði için kurulan ve seyyar birliðin bulunduðu Egül tepesine gönderildi. Yine Aktütün taburu ve taburun üst bölgesi olan Bayrak tepesine 'Fýr-

ÞANLIURFA - Son günlerde YPG güçleri ile El-Nusra üyeleri arasýnda þiddetli çatýþmalara sahne olan Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar Ýlçesi Kaymakamý Ýbrahim Çenet, görevinden alýndý. 2012 yýlýnda Kaymakam olarak ilçeye atanan Çenet, Ýçiþleri Bakanlýðý Resmi Gazete'de bugün yayýnlanan kararnamesi ile bu görevinden alýnarak, Bingöl Vali Yardýmcýlýðý'na atandý. Çenet'ten boþalan koltuða ise, Tokat Artova Ýlçesi Kaymakamý Musa Sarý oturdu.

Sýnýrýnda sessiz bekleyiþ

Öte yandan Ceylanpýnar ilçesi-

nin sýnýr komþusu, Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki çatýþmalý ortam yerini sessizliðe býraktý. Suriye'nin Rasulayn kentinde El - Nusra güçleri ile PYD güçleri arasýnda devam eden çatýþmalý ortam yerini sessizliðe býraktý. Yaþanan çatýþmalardan sonra PYD güçleri Rasalayn ilçesinin kontrolünü ele geçirdi. Rasulayn ilçesinde yaþanan çatýþmalý ortamýn yerini sessizliðe býrakmasýnýn ardýndan ilçe halký belediye parklarýna akýn ederek serinlemeye çalýþýyor. Çocuklarýn belediyeye ait süs havuzlarýnda serinlemeye çalýþmasý ilginç görüntüler oluþturuyor.

týna' adý verilen tanklarýn konuþlandýrýldýðý, tanklarýn yönlerini Federal Kürdistan Bölgesi'ne çevirdiði görüldü. Öte yandan son günlerde Yüksekova, Daðlýca ve Federe Kürdistan Bölgesi sýnýrýnda akþam saatlerinden sabaha kadar heron hareketliliði yaþanýyor. Heronlarýn akþamdan sabaha kadar yerleþim yerleri üzerinde keþif yaptýðý, keþif sýrasýnda çýkardýðý ses nedeniyle yurttaþlarýn rahatsýz olduklarý belirtildi. Yine 2 günden beri Yüksekova'da helikopter hareketliliði dikkat çekerken, helikopterlerin karakol ve sýnýr hattýna asker ve mühimmat sevkýyatý yaptýðý bildirildi. Bölgede heron ve helikopter hareketliliði devam ediyor. (DÝHA)


15

BÖLGE

21 Temmuz 2013 Pazar

Koc’a simdi de tazminat davasý Bingöl'de polis aracýnýn taranmasý olayýna karýþtýðý iddiasýyla 62 yýl hapis cezasý verilen lise öðrencisi Gülsüm Koç’a þimdi de SGK tazminat davasý açtý. SGK, açtýðý davada olayda yaralanan polis için baðlanan maaþýn Koç’tan tahsil edilmesini talep etti

BÝNGÖL merkezde 15 Mayýs 2011 tarihinde polis aracýnýn taranmasý olayýna karýþtýðý iddiasýyla tutuklanarak cezaevine konulan 18 yaþýndaki dershane öðrencisi Gülsüm Koç'a, "Devletin birliði ve ülke

bütünlüðünü bozmak" ve "Adam öldürmeye teþebbüs etmek" iddiasýyla 62 yýl hapis cezasý verilmiþti. Olaya karýþtýðýna dair herhangi bir somut kanýt bulunamamasýna raðmen, sadece gizli tanýk ifadesi

ile suçlanmasý üzerine ülke gündemine oturan Koç ile ilgili verilen hüküm kararýnýn ardýndan, haksýz bir cezalandýrma giriþimi de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geldi. SGK, olayda yaralanan polislerden olan Hasan Hüseyin Korkut'a baðlanan aylýðýn toplu olarak Gülsüm Koç'tan tahsil edilmesi talebiyle Bingöl 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne baþvurarak dava açtý. SGK Baþkanlýðý tarafýndan açýlan dava tutanaðýnda, 15 Mayýs 2011'de meydana gelen olayda polis memuru Hasan Hüseyin Korkut'un yaralanarak malul kaldýðý belirtiliyor.

Þimdilik 20 bin TL!

Memurun vazife malullüðünde bulunma iddiasý üzerine, 5'inci dereceden

vazife malullüðü sebebiyle 2 bin 433.29 TL aylýk baðlandýðýnýn belirtildiði tutanakta, "Dava konusu olay ile ilgili olarak Diyarbakýr 4. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde 2011/416 esas nolu dosya ile kamu davasý açýlmýþ ve davalý suçlu bulunarak cezalandýrýlmýþtýr. Verilen karara Yargýtay temyiz incelenmesine gönderilmiþ, ancak dosya Yargýtay'dan dönmemiþtir. 5510 sayýlý kanunun uzun vadeli sigorta kollarý bakýmýndan 3. kiþinin sorumluluðunun düzenlendiði 39. Maddesinde '3. Bir kiþinin kastý nedeniyle malul veya vazife malulu olan sigortalýya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu kanun uyarýnca baðlanacak aylýðýn baþladýðý tarihteki ilk peþin

Temizlenmeyen dere hastalýk saçýyor! Kurubaþ köyünden geçen sulama deresindeki kirlilikten ve kokudan dolayý hastalanmaktan korkan yurttaþlar, evlerinden dýþarý çýkamýyor

VAN'ýn Kurubaþ köyünden geçen sulama deresinin yataðý temizlenmediði için yurttaþlar bulaþýcý hastalýklarla karþý karþýya. DSÝ yetkililerine tepki gösteren yurttaþlar, temizlenmeyen derenin çocuklarýnýn hastalanmasýna yol açtýðýný dile getirdi. Dere yataðýnýn bir an önce temizlenerek ilaçlanmasýný isteyen yurttaþlar, yaþanabilecek her türlü olumsuzluðun sorumlusunun

DSÝ olacaðýný söyledi. Evi derenin yaný baþýnda bulunan Besna Arslan isimli yurttaþ, çocuklarýnýn "bulaþýcý hastalýk kapmasýnlar" diye dýþarý çýkarmadýðýný belirtti. Arslan, "Dere yataðý leþ gibi kokuyor. Özellikle Ramazan ayýnda yaz sýcaklarýndan kaynaklý kokular çekilmez bir hal aldý. Dere yataðý bir an önce temizlenmeli" dedi. Derenin kötü kokmasý ve hastalýk yaymasýndan dolayý

rahatsýz olduklarýný dile getiren köy sakinlerinden Fatma Arslan da derenin derhal temizlenmesi talebinde bulundu. Sinek ve kurbaða sesinden dolayý geceleri uyuyamadýklarýna belirten Arslan, "DSÝ'ye temizlenmesi için talepte bulunduk, ama herhangi bir þey yapmadýlar. Dereyi çok acil temizlemeleri lazým. Her yýl bu rezaleti yaþýyoruz" diye konuþtu. (DÝHA)

sermaye deðerinin yarýsý için kurumca zarara sebep olan 3. kiþilere rucu edilir' hükmü yer almaktadýr. Kurumumuzca sigortalý Hasan Hüseyin Korkut'a baðlanan aylýðýn peþin aylýðýn peþin deðerli sermaye gelirinin yarýsý olan miktardan þimdilik 20 bin TL'sinin tahsil edilmesi gerekmektedir. Dava dilekçemiz ekinde sunulan 3713 sayýlý kanuna göre peþin sermaye deðeri 523.576.79 TL olarak belirlenmiþtir Ancak kurumumuzun talep edeceði miktarýn belirlenmesi için gerekirse bilirkiþi incelemesi de yaptýrýlmalýdýr" ifadelerine yer verildi. Dava dilekçesinde ayrýca bu miktarýn onay tarihinden tahsil tarihine kadar faiz iþletileceði kaydedildi. (DÝHA)

Kurtalan’da proje döngüsü eðitimi SÝÝRT - Dicle kalkýnma Ajansý (DÝKA) ile Danýþmanlýk Eðitim ve Araþtýrma Hizmetleri, Siirt'in Kurtalan ilçesinde okul idarecileri ve öðretmenlerine proje döngüsü eðitimi verdi. Kurtalan Milli Eðitim Müdürü Ercan Metin'in giriþimleriyle ilçe Danýþmanlýk Eðitim ve Araþtýrma Hizmetleri uzmaný M. Tahir Dadak, toplamda otuz beþ eðitimciye beþ gün boyunca, proje yönetim döngüsü, proje analizleri, faaliyet ve maliyet planlamasý eðitimleri hakkýnda bilgi verdi. Eðitimin ilk günü kararlaþtýrýlan bir projenin uygulama basamaklarý ele alýnarak teoriden uygulamaya yönelik olarak hazýrlandý. Kurtalan Milli Eðitim Müdürü Ercan Metin, Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde þimdiye kadar çok az öðretmene verilmiþ bu eðitimin, Ýlçe Milli Eðitim olarak yaptýklarý giriþimler sonucunda idareci ve öðretmenlerine verilmesini saðladýklarýný kaydetti. Metin, "Çaðýmýz teknoloji, bilim çaðýdýr, bilgi ve projelerin hazýrlanýp paylaþýldýðý bir çaðdýr, bu amaçla öncelik eðitimcilerin proje geliþtirme konuþunda bilinçli olmasý gerekir. Verilen bu eðitimle projelerin fikirde kalmayarak hayata geçirilmesini umut ediyorum. Önümüzdeki süreçte, bu eðitimin meyvelerini toplayacaðýmýzý umut ediyoruz. Kaymakamýmýz Abdulhalim Can, verdiði desteklerin proje geliþtirmeye ciddi anlamda katký saðlamýþtýr. Kendisine teþekkürlerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandý. (ÝHA)


16

BÖLGE

21 Temmuz 2013 Pazar

Arkeolojik kazýya ‘AKUT’ desteði GAZÝANTEP - Nizip ilçesindeki Zeugma Antik Kenti kazý ve kurtarma çalýþmalarýnda Arama Kurtarma Derneði'nin (AKUT) desteðiyle su altý araþtýrmasý yapýlacak. Antik kentteki 2013 kazý ve kurtarma çalýþmalarýna baþlandý. Bu yýl ki faaliyet planýnda restorasyon, konservasyon, çevre düzenlemesinin yanýnda su altýndaki tarihi buluntular gün ýþýðýna çýkartýlacak. Kazý Baþkaný ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coðrafya Fakültesi Üyesi Prof. Dr. Kutalmýþ Görkay, yaptýðý açýklamada, Zeugma Arkeoloji Projesi kapsamýnda baþlayan kazý çalýþmalarýnýn eylül ayý ortalarýna kadar devam edeceðini belirtti. Çalýþmalarda güzel ve tarihi kalýntýlara rastlamayý temenni ettiklerini dile getiren Görkay, katkýlarýndan dolayý Kültür ve Turizm Bakanlýðýna teþekkür etti. Antik kentteki kazýlara 2007'de baþladýklarýný anýmsatan Görkay, þunlarý kaydetti: "Muzalar Evi'ndeki kazý çalýþmalarýna bu yýlda devam edeceðiz. Bunun dýþýnda Agora'da sondaj tarihlemeyi bilimsel problemlere yönelik çalýþma, Belkýs tepe tapýnaðýn da ise farklý bir çalýþmamýz olacaktýr. Bu-

Zeugma Antik Kenti’ndeki kazý ve kurtarma çalýþmalarýnda restorasyon, konservasyon, çevre düzenlemesinin yanýnda su altýndaki tarihi buluntular gün ýþýðýna çýkartýlacak. Kazý Baþkaný Doç. Dr. Görkay, “Restorasyon ve konservasyon çalýþmasý yaparak büyük bir kýsmý bitmesi planlanan çalýþmalardan sonra ziyaretçilere mimari dokuyu ve mozaikleri yerlerinde görmelerini saðlayacaðýz” dedi nun yanýnda bölgede AKUT'un desteðiyle su altý çalýþmalarý yapmayý planlýyoruz. Ayrýca Dionysos ve Danae evlerinde restorasyon ve konservasyon çalýþmasý yaparak büyük bir kýsmý bitmesi planlanan çalýþmalardan sonra ziyaretçilere mimari dokuyu ve mozaikleri yerlerinde görmelerini

kýlýcý bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlýðý adýna eski Van þehrinde yaptýklarý kazý çalýþmalarýnýn Ýstanbul Üniversitesi, Van Valiliði ve Aygaz Genel Müdürlüðü tarafýndan desteklendiðini ifade eden Maltepe Üniversitesi Öðretim Üyesi Banu Konyar, þuan çalýþtýklarý alanýn sosyal konumunu oradaki mimarinin ne olduðunu anlamalarýna yardým edecek buluntularla karþýlaþtýklarýný söyledi. Bu buluntulardan bir kýsmý þu anda karþýsýnda bulunduðunu ifade eden Konyar, "Hýristiyanlarýn ve Müslümanlarýn bir arada yaþadýðý, her zaman söylenen lunan eski Van þehri kazý edibir kavramdýr. Aslýnda bum deva çalýþmalarýný sonþý nu ispatlayan örneklerle Sava yor. Kurtuluþ e yerl de karþýlaþýyoruz. Çünkü liyle rasý Rus iþga inde þehr Van bir haç, bir ikona yada bir olan eski maçalýþ kazý benzeri üzerinde Meryem sürdürülen asim mer yýllýk olan küçük bir heykelcikle larýnda 150

150 yýllýk merasim kýlýcý gün yüzüne çýkarýldý

VAN - Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erkan Konyar, baþkanlýðýnda Van Kalesi'nin Güneyi'nde bu-

saðlayacaðýz." Görkay, 8'inci yýlýna girdikleri Zeugma kazýlarýnda ayrýca þimdiye kadar yaptýklarý çalýþmalarýn sonuçlarýný görmek amacýyla çeþitli sondaj ve deðerlendirme yapacaklarýný dile getirdi. Bu yýl ki bilimsel araþtýrmalara yabancý öðretim üyesi ve öðrencilerin yer almayacaðýný hatýrlatan Görkay, çalýþmalarý

uzman arkeolog, bilim adamý, teknik ekip ve iþçi kadrosundan oluþan 40 kiþilik bir ekiple yapmayý düþündüklerini anlattý.

Zeugma Antik Kenti

Zeugma Antik Kenti, M.Ö 300'de Büyük Ýskender tarafýndan ''Selevkia Euphrates'' adýyla kuruldu. Romalý komutan Pompeius, de karþýlaþtýk. Ama ayný yerden Müslümanlara ait sikkeler, mühür, üzerinde Ýbrahim yazan ve 19. yüz yýla tarihlenen bu mühür, ayný alandan çýkýyor. Dolayýsýyla anlýyoruz ki Müslümanlar ve Hýristiyanlar bir arada yaþýyorlardý" dedi.

Merasim kýlýcý kazý alanýnda bulundu

Buluntularýn içerisinde kendilerini çok heyecanlandýran bir merasim kýlýcýnýn olduðunu ifade eden Konyar, "Bu kýlýcý tüm olarak ortaya çýkardýk. Þu anda temizlik çalýþmalarý devam ediyor. Temizlendikten sonra üzerinde yazý olup olmadýðýna bakacaðýz. Ama bütün formuyla bir merasim kýlýcý olduðunu gösteriyor. Þu anda çalýþtýðýmýz alanýn bir ticaret merkezi, ayný zamanda kamu binalarýnýn da oldu bir

M.Ö 64'de kendine yaptýðý yardýmlar karþýlýðýnda kenti 1. Antiachos'a verdi. Kommagene Krallýðý'nýn 4 büyük þehrinden biri olan kent, M.Ö 31'den itibaren tamamýyla Roma Ýmparatorluðu'na baðlandý ve ''köprü'', ''geçit'' anlamýna gelen ''Zeugma'' adýný aldý. Roma döneminde büyük bir zenginlik ve ihtiþam yaþayan Zeugma, M.S 256'da Sasani Kralý 1. Þapur tarafýndan ele geçirilerek yakýlýp yýkýldý. GAP kapsamýnda inþa edilen Birecik Barajý'nda su tutulmaya baþlanmasýyla Türk ve yabancýlardan oluþan ekipler tarafýndan antik kentin sular altýnda kalacak bölümlerinde yoðun kurtarma kazýlarý yapýldý. Kurtarma kazýlarýnda gün ýþýðýna çýkarýlan ve her birinin bir þaheser olduðu ifade edilen mozaikler, duvar resimleri, Mars heykeli ve kil mühür baský koleksiyonu, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne taþýndý ve ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Açýk hava müzesine dönüþtürülmesi hedeflenen Zeugma Antik Kenti'nde, Bakanlar Kurulunun 2005'de aldýðý karar kapsamýnda, Doç. Dr. Kutalmýþ Görkay baþkanlýðýndaki kazý çalýþmalarý devam ediyor. alan olduðunu düþünüyoruz. Çünkü bu kýlýcý bulduðumuz yerde çok sayýda duvarlara saplanmýþ güllelerle de karþýlaþtýk. Bu da yine 20. yüz yýlýn ilk çeyreðinde yaþanan karþýlýklý çatýþmalar sýrasýnda bu binanýn sýkça saldýrýya uðradýðýný bize düþündürtüyor" dedi. Kazý çalýþmalarýnda mutfak malzemelerine çýkardýklarýný ifade eden Konyar, "Bunlarýn arasýnda çatal, kaþýk ve býçakla karþýlaþýyoruz. Bunun yanýnda yine açmaya çalýþtýðýmýz alanlarýn iþlevlerini bize gösteren bir derinden yapýlmýþ ayakkabý tabanlarý ile birlikte bir kunduracý fýrçasý ile karþýlaþtýk. Kemikten yapýlmýþ bir fýrça bu. Bu da çok sevindirici idi. Aslýnda tanýmlamamýza yardým eden unsurlardan bir tanesi" diye konuþtu.


17

BÖLGE

21 Temmuz 2013 Pazar

‘Giriþimleri destekliyoruz’ Saðlýk-Sen Siirt Þube Baþkaný Besim Eviz, Siirt Üniversitesi bünyesinde bir týp fakültesi kurulmasý yönündeki giriþimleri desteklediklerini söyledi

SÝÝRT - Saðlýk-Sen Siirt Þube Baþkaný Besim Eviz, Siirt Üniversitesi bünyesinde bir týp fakültesi kurulmasý yönündeki giriþimleri desteklediklerini söyledi. Eviz, yönetim kurulu üyesi Ömer Ebrem ile sendika binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda, Siirt'te bir týp fakültesi kurulmasý halinde bölgeye hitap edebileceðini belirtti. Birçok üniversitenin týp fakültesi kurma giriþiminde bulunduðunu ifade eden Eviz, Siirt'in bu iller arasýnda coðrafi olarak en avantajlý il olduðunu kaydetti. Eviz, herkesin bu konuda gereken çabayý harcamasýný isteyerek, þöyle dedi: "Sendika olarak rektörlüðümüzün bu konudaki giriþimlerine destek veriyoruz. Týp fakültesi bir üniversitenin lokomotifi konumundadýr. Týp fakültesi bulunan üniversiteler daha hýzlý geliþir ve daha çok tercih edilir. Bu nedenle Siirt Üniversitesi bünyesinde bir týp fakültesi kurulmasý yönündeki giriþimleri destekliyoruz. Ýlimize en yakýn týp fakültesi Diyarbakýr ve Van'da bulunuyor. Siirt'te kurulacak bir týp fakültesi Siirt'in yaný sýra Batman, Þýrnak ve hatta Muþ'a dahi hizmet verebilecek."

“Elveriþsiz þartlarda çalýþýyorlar” ÝHD Mardin Þubesi, özellikle yaz aylarýnda yaþanan elektrik dalgalanmasýna baðlý olarak hastanede bulunan saðlýk personeli ve hastalarýn merkezi soðutma sistemi çalýþmadýðýndan elveriþsiz þartlarda ve hijyenik olmayan koþullarda görev yaptýðýný söyledi MARDÝN - Elektrik kesintilerinin Kýzýltepe Devlet Hastanesi'ndeki saðlýk hizmetini aksattýðý iddia edildii. Ýnsan Haklarý Derneði Mardin Þubesi'nden yapýlan açýklamada, özellikle yaz aylarýnda yaþanan elektrik dalgalanmasýna baðlý olarak hastanede bulunan saðlýk personeli ve hastalarýn merkezi soðutma sistemi çalýþFOTO: ARÞÝV

madýðýndan elveriþsiz þartlarda ve hijyenik olmayan koþullarda görev yaptýðý kaydedilerek, elektrik kesintisi nedeniyle hastanede ameliyatlarýn yapýlmadýðý belirtildi. Açýklamada þöyle denildi: "Ýlgili makamlardan bir önce hem insan yaþamýný olumsuz etkileyen hem de kaliteli bir saðlýk hizmeti su-

nulmasýný engelleyen bu soruna çözüm bulunmasýný istiyoruz. Her yurttaþýn saðlýk ve yaþam hakký kamu makamlarýnýn güvencesi altýndadýr.Buna aykýrý davranýþ, kötü hizmet, idarenin sorumluluðunu ortaya çýkarýr. Kar amaçlý deðil insaný önceleyen bir hizmet anlayýþý bekliyoruz. ÝHD olarak konunun takipçisiyiz."

13 yaþýndaki seyyar kasap VAN - Babasý hayatta olmadýðý için ailesinin geçimini saðlamaya çalýþan 13 yaþýndaki Amed Arslan, kestiði koyunlarý seyyar barakasýnda satýyor. Bölgede uygulanan ekonomik politikalardan kaynaklý yaþanan geçim sýkýntýsý küçük yaþtaki çocuklarý çalýþmaya mecbur býrakýrken, çocuklar bunun yaný sýra eðitim hakkýndan da yoksun kalýyor. Van'ýn Kurubaþ köyünde oturan ve küçük yaþta babasýný kaybeden Amed Arslan (13), eðitimini yarýda býrakarak, ailesini geçindirmeye çalýþýyor. Hakkari yolu üzerinde yol kenarýna kurduðu çardakta kestiði koyunlarý yoldan geçenlere satan Amed, akþama kadar 4 ya da 5 koyun kestiðini ve sattýðýný belirtiyor. Marketlerde ve kasaplarda kilosu 24 TL'den satýlan eti 17 TL'ye sattýðýný söyleyen Amed, "Müþterilere istediði koyunu burada keserek, yemeklik haline getirip satýyoruz. Benim babam öldüðü için ben eðitimimi yarýda býrakarak, ailemin geçiminin saðlanmasýna yardýmcý oldum. Yorucu ve zahmetli bir iþ olmasýna raðmen bu iþi yapýyorum" diyor. (DÝHA)

“Kuyumcu esnafýnýn yüzü güldü” ÞANLIURFA Kuyumcular Odasý Baþkaný Ýbrahim Halil Demirkol, darphanenin piyasaya altýn vermesinin ardýndan kentte altýn piyasasýnýn canlandýðý belirtti. Demirkol, yaptýðý açýklamada, Darphanenin altýn vermesi ve kuyumcularýn talebindeki azalma nedeniyle Cumhuriyet altýný fiyatlarýnýn gerilediðini kaydetti. Darphane'de yaþanan grev nedeniyle altýnýn karaborsaya düþtüðünü hatýrlatan Demirkol, "Bu sýkýntýlar yüzünden çeyrek, yarým ve büyük altýn fiyatlarýnýn aþýrý yükselmiþti.Bir haftadan beri darphanenin piyasaya altýn vermeye baþlamasýyla kuyumcu esnafýnýn yüzü güldü. Biz Darphaneden daha fazla ürün vermesini istiyoruz" dedi. Kuyumcular da uzun bir sürenin ardýndan piyasaya altýn verilmesinin iþlerini açtýðýný, bir haftadýr altýnýn normal fiyatlarda alýnýp satýlmaya baþladýðýný ifade etti.


18 21 Temmuz 2013 Pazar

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,913 EURO: 2,51 ALTIN: 80,263 BIST: 75.873,99

“Nakit Cekim” oraný arttý Türkiye’de Ocak-Mayýs döneminde yerli kredi kartlarýndan nakit çekme tutarý 2008 yýlýnýn ayný dönemine göre yüzde 105 artarak, 15 milyar 191 milyon liraya ulaþtý

DÝYARBAKIR - Türkiye'de Ocak-mayýs döneminde yerli kredi kartlarýndan nakit çekme tutarý 2008 yýlýnýnýn ayný dönemine göre yüzde 105 artarak,

15 milyar 191 milyon liraya ulaþtý. Bankalararasý Kart Merkezinin (BKM) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2008 yýlýnda yerli kredi kartlarýndan 19

milyar 949 milyon lira, geçen yýl 31 milyar 270 milyon lira, bu yýlýn ilk 5 ayýnda ise 15 milyar 191 milyon lira çekildi. Bu arada, sivil toplum kuruluþlarýnýn genel baþkanlarýndan da kredi kartlarýnýn bilinçli kullanýmý konusunda vatandaþlara uyarýlar geliyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn deðerlendirmelerinin ardýndan bir kez daha

Organik hayvancýlýk desteðine 7 Ekim’de baþvurulacak

gündeme gelen kredi kartý kullanýmýna iliþkin, "Kredi kartý son derece tehlikeli olabiliyor. Ýnsanlarýn eline para geçmediði için harcamayý da neye göre yapacaðýný bilmiyor. Baþbakan 'kredi kartý kullanmayýn' deðil, 'ayaðýnýzý yorgana göre uzatýn' demek istedi" diye konuþtu. Esnaf ve Sanatkarlar Derneði (ESDER) Genel Baþkaný Mahmut Çelikus da konuya iliþkin, "Türk halký kredi kartý kullanýmýnda eðitimsiz ve bilinç-

siz yakalandý. Geleceðini ipotek altýna aldý" dedi. Tüketici Haklarý Derneði Baþkaný Turhan Çakar ise Türkiye'de halkýn büyük bir çoðunluðunun satýn alma gücünün düþük olduðuna dikkati çekerek, bu nedenle günlük ekmeðini bile kredi kartlarýyla alan olduðunu ifade etti. Çakar, "Kredi kartýný bilinçli kullanmasý için tüketicilerin bilincini artýracak program ve eðitimin yapýlmasý gerekiyor" diye konuþtu.

Sosyal yardým alan 33 bin kiþi iþe yerleþtirildi Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik bakanlýklarýnýn iþbirliðiyle sosyal yardým alan 33 bin 195 kiþi iþe yerleþtirildi

Destek almaya uygun görülen yetiþtiricilere anaç sýðýr ve manda baþýna 150, buzaðý baþýna 50, anaç koyun ve keçi baþýna 10, arýlý kovan baþýna da 5 lira ödeme yapýlacak ANKARA - Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý organik hayvancýlýðý destekleme kapsamýnda, destek almaya uygun görülen yetiþtiricilere anaç sýðýr ve manda baþýna 150, buzaðý baþýna 50, anaç koyun ve keçi baþýna 10, arýlý kovan baþýna da 5 lira ödeme yapýlacak. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn, çevre ve insan saðlýðýna zarar vermeyen organik hayvancýlýðýn geliþtirilmesi, doðal kaynaklarýn korunmasý, hayvan refahýnýn, gýda güvenliðinin ve sürdürülebilirliðin saðlanmasýna yönelik organik hayvancýlýk yapan yetiþtiricilerin desteklenmesine iliþkin usul ve esaslarý belirlemek amacýyla hazýrlandýðý "Organik Hayvancýlýk Destekleme Ödemesi Yapýlmasýna Dair

Teblið"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Hükümleri, 1 Ocak 2013'ten geçerli olmak üzere bugün yürürlüðe giren tebliðe göre, Organik Hayvancýlýk Destekleme Ödemesi (OHD) çalýþmalarý Bitkisel Üretim Genel Müdürlüðü (BÜGEM) ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiþ kuruluþlar tarafýndan yürütülecek.Yetkilendirilmiþ kuruluþlar, Organik Tarým Bilgi Sistemi'ne (OTBÝS) veri giriþlerini yapmak ve OHD'den yararlanmak üzere baþvuruda bulunan yetiþtiricilerin baþvuruya esas kontrolü yapýlmýþ ve yönetmelik hükümlerine göre yetiþtiriciliði yapýlan hayvan ve arýlý kovan için uygunluk belgesini düzenlemek ve bu tebliðin aský sürecinde belir-

tilen süre sonuna kadar yapacaklarý itirazlarý deðerlendirerek uygun düzeltmeleri yapmakla sorumlu olacaklar. "Organik anaç sýðýr, manda ve buzaðý yetiþtiriciliði desteklemeleri" ve "Organik hayvancýlýk anaç koyun ve keçi desteklemeleri"nden yararlanmak isteyen yetiþtiricilerin 7 Ekim 2013 tarihinden itibaren 22 Kasým 2013 günü mesai saati bitimine kadar OTBÝS'de kayýtlý olduklarý il/ilçe müdürlüklerine baþvurmalarý gerekecek. "Organik arýlý kovan desteklemesi"nden yararlanmak isteyen yetiþtiriciler ise 9 Eylül 2013 tarihinden itibaren 11 Ekim 2013 günü mesai saati bitimine kadar OTBÝS'de kayýtlý olduklarý il/ilçe müdürlüklerine baþvurabilecek.

ANKARA - Bakanlýklar arasýnda imzalanan protokol ve 1 Nisan 2010'da yapýlan Ekonomik Koordinasyon Kurulunda alýnan kararlar doðrultusunda, sosyal yardýma baþvuran çalýþabilir durumdaki vatandaþlarýn ÝÞKUR'a kaydý yapýlmaya baþlandý. Sosyal yardým almak için baþvuranlara iliþkin bilgilerin, ÝÞKUR'un sistemine girilmesinin ardýndan iþ ve meslek danýþmanlarý, baþvuru sahipleriyle iletiþime geçti. Ýþ ve meslek da-

nýþmanlarý, yardým baþvurusu yapanlarýn ÝÞKUR'un sunduðu meslek kurslarýndan yararlanma ve iþe yerleþtirme gibi hizmetlerden yararlanmasýný saðladý. Böylece ihtiyaç sahiplerinin istihdam piyasasýna katýlmalarý için gerekli çalýþmalar yürütüldü. Bu çalýþmalar sonucunda, 25-45 yaþ aralýðýnda sosyal yardým alan 33 bin 195 kiþi iþ sahibi oldu. Ýþe yerleþtirilenlerden 6 bin 529'u kadýn, 26 bin 666'sý ise erkek.


40 Hadis

19

RAMAZAN ÖZEL

21 Temmuz 2013 Pazar

Müslüman müslümanýn kardeþidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnýz býrakmaz. Kim, kardeþinin ihtiyacýný görürse Allah da onun ihtiyacýný görür. Kim bir müslümaný bir sýkýntýdan kurtarýrsa, Allah da o sebeple onu kýyamet gününün sýkýntýsýndan kurtarýr. Kim bir müslümaný örterse, Allah da onu kýyamet günü örter.

Kuran-ý Kerime’de Hz. Yusuf’un Hikayesi

52. "Bu onun þunu bilmesi içindir; ben yokluðunda ona ihanet etmedim. Zaten Allah hainlerin tuzaðýný baþarýya ulaþtýrmaz." 53. Ben nefsimi temize çýkarmam; çünkü nefis kötülüðü emreder durur. Rabbim esirgemiþ olursa o baþka. Benim Rabbim baðýþlayandýr, esirgeyendir. Devlette Önemli Bir Makama Getirilmesi 54. Kral dedi ki; "Onu bana getirin, kendi has adamým yapayým." Onunla konuþunca: "Bugün sen yanýmýzda makam sahibi güvenilir birisin." dedi. 55. O: "Beni bu topraðýn hazineleri üzerinde yetkili kýl, çünkü ben iyi korur, iyi bilirim" dedi. 56. Böylece Yusuf'a o toprakta bir makam verdik; nereyi isterse orada konaklardý. Biz kime dilersek rahmetimizi ona eriþtiririz. iyi davrananlarý karþýlýksýz býrakmayýz. 57. Bir de ahiretteki karþýlýk vardýr ki, inananlar ve Allah'a karþý gelmekten sakýnanlar için o daha iyidir.

Kardeþleri Ýle Karþýlaþma

58. Yusuf'un kardeþleri geldiler, yanýna girdiler. O onlarý tanýdý ama onlar onu tanýyamadýlar. 59. Onlarýn donanýmlarýný tamamlattýðý zaman þöyle dedi: "Baba bir kardeþinizi bana getirin. Baksanýza, ben ölçeði tam dolduru-

rum ve ben konuk kabul edenlerin de en iyisiyim." 60. "Eðer onunla birlikte gelmezseniz benden bir ölçek bile alamazsýnýz. (O zaman) Bana yaklaþmayýn." 61. Dediler ki: "Babasýndan isteyip getirmeye çalýþacaðýz. Ne olursa olsun bunu yapacaðýz." 62. (Yusuf) Genç adamlarýna dedi ki: "Sermayelerini yüklerinin içine koyun. Ailelerine varýnca, bakarsýnýz bunu anlarlar da belki tekrar gelirler."

Bünyamin’in Geliþi

63. Babalarýna döndüklerinde dediler ki: "Babamýz! O ölçek bize yasak edildi. Kardeþimizi bizimle gönder de ölçeye katýlalým. Biz nasýl olsa onu koruruz." 64. "Bunu size güvenmem, daha önce kardeþini güvenmem gibi ol maz mý? Ama en iyi koruyan Allah'týr ve o merhametlilerin en merhametlisidir." dedi. 65. Yüklerini açýnca sermayelerinin kendilerine iade edilmiþ olduðunu gördüler. "Ey babamýz! Daha ne isteriz ki?" dediler. Ýþte sermayemiz! Bize iade edilmiþ. Ailemize onunla yiyecek getiririz. Kardeþimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alýrýz. Bu ölçek azdýr." 66. (Babalarý) dedi ki: "Allah'a karþý kesin bir söz vermezseniz, onu sizinle gönderemem. Hepiniz kuþatýlmadýkça onu mutlaka bana getireceksiniz." Onlar kesin söz verince dedi ki: "Ne demiþsek Allah ona vekildir." 67. (Sonra) Dedi ki: "Oðullarým! Tek bir kapýdan girmeyin, ayrý ayrý kapýlardan girin. (Ama) Allah'tan olan hiç bir þeyi ben sizden savamam. Her türlü karar yalnýz Allah'a aittir. Ben ona güvenmiþidir. Güvenecek olan her kes de ona güvensin." Devamý yarýn

Diyarbakýr için iftar vakti Ýmsak Öðlen Ýkindi Akþam Yatsý

Nasihat... Burada esas yapýlmasý gereken Hz. Peygamberin "Din nasihattir" derken bu anlam gruplarýndan hangisini kastettiðini belirlemek konunun en önemli noktasýný teþkil etmektedir. Peygamber efendimizden rivayet edilen hadislerde "nasihat" kelimesi "samimiyet, içten ve gönülden baðlýlýk" manasýnda kullanýlmýþtýr. Bir hadis-i þerifinde Peygamberimiz: "Müslümanýn Müslüman üzerinde altý hakký vardýr: Selam verdiðinde selamýný almak, aksýrdýðýnda kendisine dua etmek, hastalandýðýnda ziyaret etmek, davet ettiðinde icabet etmek, öldüðünde cenazesine iþtirak etmek ve gýyabýnda ona karþý samimiyeti elden býrakmamak." Müslümanlarýn sadece birbirlerinin yüzlerine karþý deðil, birbirlerinin gýyabýnda da samimi olmalarý, evli eþler arasýnda da nasihat (içten ve gönülden baðlýlýk) özellikle aranmýþtýr.

: : : : :

03:23 12:33 16:22 19:47 21:21

karþýlýðý olarak 'ðýþþ' yani 'aldatmak' veya 'adavet' yani 'düþmanlýk' kelimesi kullanýlmýþtýr. Kurtubi'ye göre nasihatin zýddý ihanettir. Buna göre Allah'a Rasulüne, ve Kitabýna karþý nasihat (samimiyet) içinde olmayanlar ihanet içindedirler. Beyhaki'ye göre Müslümanlarýn birbirlerine karþý nasihat (samimiyet) içinde olmanýn üç alameti vardýr.

Bunlar: 1. Kalbin Müslümanlarýn elem ve kederlerinden dolayý hüzün duymasý 2. Müslümanlarýn acýlarýna katlanmak 3. Müslümanlarý faydalý olan her iþte bilgilendirmek. Ebu Abdillah Muhammed b. Nasr el-Mervezi, nasihat kelimesinin asýl anlamý kim olursa olsun kalben baðlanmaktýr. Nasihat farz ve nafile olmak üzere ikiye ayrýlýr. Farz olan nasihat Allah'ýn emirlerini yerine getirmek ve haram kýldýklarýndan kaçýnmak derecesinde baðlanmaktýr, demektedir. Devamý yarýn

Din Nasihattýr, Nasihat Samimiyettir!

'Nasihat' kelimesine; ihlas, samimiyet, içten ve gönülden baðlýlýk anlamýný verdiðimiz takdirde zýt anlamý, aldatmak, kandýrmak, ve iki yüzlü davranmak olur. Nitekim kaynaklarda da 'nasihat' kelimesinin

GÜNÜN YEMEÐÝ Xillorîk Malzemeler

1 kg köftelik kýyma 2 su bardaðý ince bulgur 2 adet yumurta 2 orta boy soðan Maydanoz, tuz,karabiber,pulbiber,kimyon 1 Yemek kaþýðý un 1 yemek kaþýðý tereyaðý 1 yemek kaþýðý salça

Köftelerin hazýrlanýþý:

Kýyma, yumurta, bulgur, 1 adet rendelenmiþ soðaný ve baharatlar 1 fincan su ile karýþtýrýlýp yoðurulur. Bulgur ile kýyma kývamýna geldiðinde misket þeklinde yuvarlanýr. Köftelerin daðýlmamasý için bir yemek kaþýðý un harca ilave edilir.

Yað ile soðan bir tencerede soðan pembeleþinceye kadar kavrulur. Salçasý ilave edilir. Su konur ve kaynatýlýr. Su kaynayýnca hazýrlanan köfteler suya atýlýr ve 20 dakika orta ateþte piþirilir.


20

YURT HABER

21 Temmuz 2013 Pazar

JiTEM’in Kýzýltepe ‘Býçak Timi’nin

icraatlarý… Kýzýltepe Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’nýn hazýrladýðý fezlekede, Kýzýltepe’de 1993 ile 1996 yýllarý arasýnda yaþanan faili meçhul cinayetlerin ve köy yakmalarýnýn, gizli tanýk beyanlarýndan JÝTEM’e baðlý “Býçak Timi”nin yaptýðýna yer verilerek, “Býçak Timi”nde yer alanlarýn halen Kýzýltepe’de köy korucularý ve sivil kiþilerden oluþtuðuna dikkat çekildi

SERKAN KURT/DÝHA

MARDÝN - Kýzýltepe Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn Kýzýltepe'de 1993 ile 1996 yýllarý arasýnda yaþanan faili meçhul cinayetler ve köy yakmalarý üzerine TMK 10. madde ile görevli Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcý Vekilliði'ne gönderdiði fezlekede, JÝTEM'e iliþkin toplanan birçok delil yer aldý. Fezlekede, iþlenen cinayetler, zorla köy boþatmalar ve iþkence olaylarýna iliþkin baþlatýlan soruþturma kapsamýnda söz konusu eylemlerin JÝTEM adlý oluþumun faaliyetleri çerçevesinde gerçekleþtirildiðine dair kuvvetli þüphe teþkil eden delillere ulaþtýðý belirtildi. Fezlekede, bir dönem bazý kurumlar ve kiþilerce bu yapýnýn hayal ürünü olduðuna dair beyanat verildiði, baþta Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen "Ergenekon terör örgütüne" iliþkin dava kapsamýnda verilen ifadeler ile ele geçiri-

len belgelerin yaný sýra bu davaya paralel ilerleyen benzer dava süreçlerinde de JÝTEM adlý oluþumun varlýðýný ortaya koyan delillere ulaþýldýðýna yer verildi. Fezlekede, tespit edilen cinayet, iþkence, kaybetme, alýkoyma ve zorla köy boþalttýrma gibi eylemlerin 19941995 yýllarý arasýnda gerçekleþtiðine yer verilerek, tanýk ve maðdurlarýn ifadeleri üzerine vakalarýn JÝTEM tarafýndan sistematik bir þekilde gerçekleþtirildiðine dair kuvvetli þüphenin olduðu kaydedildi. Kýzýltepe'de JÝTEM'in nasýl örgütlendiðini ve yaptýðý katliamlarý bir bir anlatan gizli tanýklarýn çarpýcý ifadeleri de fezlekede yer aldý. Gizli tanýk Oðuz'un "1994 yýlýndan 2010 yýlýna kadar geçici köy korucusu olarak görev yaptýðýný, 1994 yýlýndan önce de gayri resmi olarak 2 yýl süre ile çalýþtýðýný, bu iki yýllýk süre içerisinde haber elemaný olarak jandarmaya yardýmcý olduðunu"

yönündeki ifadeleri fezlekede yer alan ifadeler arasýnda. Bazýlarý tarafýndan inkar edilse de, ifadesinde JÝTEM adlý örgütün varlýðýna kesin olarak þahit olduðunu, hatta 1997-1999 yýllarý arasýnda JÝTEM'e katýldýðýný ve bu süre içerisinde JÝTEM kimliði ile görev yaptýðýný kaydeden Oðuz, o dönem Mardin Ýl Jandarma Komutanlýðý içerisinde JÝTEM'in binasý olduðunu, o dönem itibarýyla hatýrladýðý kadarýyla binanýn giriþinde silah müracaatý için bulunan bölümün yanýndan alt kata inildiðini ve JÝTEM'in burada faaliyet gösterdiðini aktardý. Oðuz, JÝTEM'in Kýzýltepe bünyesinde yürüttüðü faaliyetlere þahitlik ettiðini, bu kapsamda yapýlan öldürme vs. eylemleri bizzat görmediðini, ancak o dönem haksýz yere yüzlerce kiþinin gözaltýna alýndýðýný ve akýbetleri hakkýnda bir bilgiye ulaþýlamadýðýný da söyledi. JÝTEM'in Kýzýltepe bün-

yesinde faaliyet gösteren liderinin ise, o dönem Kýzýltepe Ýlçe Jandarma Komutaný olan Hasan Atilla Uður olduðunu, onun üstünde de Mardin Ýl Jandarma Komutaný Yardýmcýsý olan Yarbay Celal Kýsa'nýn bulunduðunu ifadelerinde dile getiren Oðuz, Uður tarafýndan "Býçak Timi" adýyla oluþturulan ve hatýrladýðý kadarýyla 11 kiþiden oluþan bir timin faaliyet gösterdiðini de belirtti.

Býçak Timi

"Býçak Timi" içerisinde askeri personel ile birlikte itirafçý ve korucularýn da faaliyet gösterdiðini aktaran Oðuz'un ifadelerinde þu bilgiler de yer aldý: "Birçok kiþi öldürüldükten sonra ya yol kenarlarýna atýlýyor ya da 'PKK mensubu olarak çatýþmalarda öldürüldü' diye lanse ediliyordu. JÝTEM yetkililerinin anlaþmalý olduðu kiþilere yüksek miktarlý paralar verildi. Para verilince gözaltýna alýnan kiþiler serbest


21

YURT HABER

21 Temmuz 2013 Pazar

dosyasý (2) býrakýlýyordu. Yani bu oluþumun 'terörle mücadele' etmekten çok kendi çýkarýna hizmet ettiði, ayný zamanda da birçok kiþiyi yargý makamlarýna çýkarmaksýzýn sorgulayýp infaz etti. Bölgede o zaman hâkim ve savcý gibi kamu görevlilerinin hiçbir hükmü yoktu. Her þey Jandarmadan soruluyordu. Kýzýltepe ilçesine baðlý Tuzluca köyünde 7 kiþinin katledilmesine iliþkin duyum þeklinde bilgim oldu. Bildiðim kadarýyla burada öldürülen 7 kiþinin PKK sempatizaný olduðu, ancak haklarýnda resmi bir soruþturma yapýlmaksýzýn örgüt mensubu kýyafetleriyle köye gelen JÝTEM elemanlarý tarafýndan alýnarak yargýlanmaksýzýn öldürüldü."

JÝTEM öldürdüðü yurttaþlarý ‘PKK’li diye gösterdi

Oðuz, ifadelerinin devamýnda þunlarý belirtti: "Kýzýltepe ilçesi Kurun köyünde bir kiþi evinden alýnýp infaz edildi. Bu infaz da JÝTEM tarafýndan yapýldý, burada öldürülen kiþi Hýdýr Öztürk'tür. PKK bir kiþiyi öldürecekse evinden alýp yakýn bir yerde genellikle köy içinde öldürüyordu. Kiþilerin evlerinden alýnýp cesetlerinin uzak yerlerde yol kenarlarýnda bulunmasý veya hiç bulunamamasý olaylarý JÝTEM'in iþiydi. Bu þekilde çalýþan örgütün JÝTEM olduðunu, JÝTEM'in öldürdüðü kiþileri ya 'PKK'li olarak çatýþmada öldürüldü' ya da 'PKK tarafýndan öldürüldü' þeklinde lanse ediyordu. JÝTEM yetkilileri, kendi emirlerindeki kiþileri PKK militaný kýlýðýnda köylere gönderip yardým istiyordu. Halkýnda kimi zaman isteyerek kimi zaman da korktuðu için yardým taleplerini karþýlýyordu. Bir gün sonra da asker yardým edenleri gözaltýna alýyordu. Yine bu kiþilerden para verenler serbest býrakýyordu. "

‘Býçak Timi’nde yer alan isimler

Oðuz, JÝTEM adlý örgütün içinde yer alan "Býçak Timi"nin Kýzýltepe ve çevre ilçelerde faili meçhul cinayetler iþleyenlerin emekli korucu Ýsmet Kandemir, itirafçý Kadir Yýldýz, kod adý Fatih olan Fahri, eski korucu Abdurrahman Kurða, eski korucu Mehmet Salih Kýlýçarslan,

Üsteðmen Ahmet, Astsubay Erdal Uður, Baþçavuþ Ergün-Ünal, MHP eski ilçe baþkaný Ramazan Çetin ve eski korucu Mehmet Emin Kurða olduðunu da kaydetti.

Polis olarak tanýyorlardý

Hazýrlanan fezlekede, Gizli tanýk Oðuz'un yaný sýra Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan Ergenekon'a yönelik yürütülen soruþturma kapsamýnda Ýstanbul Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü'nde 27 Ekim 2008 tarihinde ifadesi alýnan "Gizli tanýk Aydos"un ifadeleri de bulunuyor. Cem Ersever ile birlikte çalýþtýðýný belirten Aydos'un, savcýlýða verdiði ifadelerinde, "Aydos, 'Kýzýltepe'ye baðlý Gurs köyünde ayný aþiretin Yalçýnkayalar ve Gökçenler adlý iki kolu olduðunu, bu iki aile arasýnda bir çocuk kavgasý yüzünden husumet doðduðunu ve çýkan kavgada Ali Gökçen isimli þahsýn oðlunun býçaklanarak öldürüldüðünü, Gökçenler'in ise Hasan Atilla Uður'un ekibinde görevli olan Abdurrahman Kurða'dan destek aldýklarýný, Abdurrahman Kurða'nýn bir gece yanýna itirafçýlarý da alarak þehre geldiðini, Yalçýnkayalar'ýn evlerinin kapýsýný çalýp 'biz polisiz, bizimle geleceksiniz' diyerek evin çocuðunu aldýklarýný ve daha sonra öldürüp, Kýzýltepe çöplüðüne attýklarýný duyduðunu, Abdurrahman Kurða'nýn o gün köye döndüðünde üzerinde çok miktarda para olduðunu, duyduðu kadarýyla bu iþi 1991 yýlýnýn parasýyla 1 milyar karþýlýðýnda yaptýklarýný' beyan etmiþtir" denildi.

‘Cem Ersever Diyarbakýr JÝTEM sorumlusu’

Aydos, Cem Ersever'in kendisine "Jandarma Genel Komutanlýðý JÝTEM Ýstihbarat Görevlisi" yazýlý olan A-4 kâðýdýnýn 1/3'ü büyüklüðünde bir belge verdiðini, bu tarihten sonra 6 ayda bir yenilenen bu belgenin 2 kez daha Ersever'in kendisi tarafýndan ve Ersever öldürüldükten sonra da 1996 yýlýna kadar Jandarma Ýstihbarat Þube Müdürü olan Binbaþý Muhammet Demirel tarafýndan kendisine verildiðini belirtti. Aydos, Cem Ersever'le Kýzýltepe'de 47 FM isimli radyo binasýnda da görüþtüklerini, radyonun sahibi olan Arif

kod adlý Mehmet Emin'in itirafçý olduðunu, 1992 yýlýnda polisin PKK'ye karþý yaptýðý bir operasyon kapsamýnda bu þahsýn evini bastýðýný ve çýkan çatýþmada annesi ile babasýnýn öldüðünü kaydetti. Aydos, o dönem çok sayýda PKK sýðýnaðý tespit ettiklerini, bu sýðýnaklardan birinde çýkan çatýþmada üç PKK'linin sað olarak teslim aldýklarýný, bu þahýslarý Kýzýltepe'nin giriþinde bulunan ve Kürtçe adý Deimi olan köyün yanýna getirdiklerini, Yüzbaþý Hasan Atilla Uður'un onlarý sorguladýðýný ve üçünün de kafasýna sýktýðýný aktardý. Aydos, Cem Ersever'in Diyarbakýr JÝTEM Grup Komutaný olduðunu, JÝTEM'in Mardin sorumlusunun Fatih kod adlý bir teðmen olduðunu; ancak bölgedeki gerçek sorumlunun Cem Ersever olduðunu kaydetti.

Yemeklerine zehir katýp öldürdüler

Aydos, Kýzýltepe'de bir eve gelen 3 PKK'liye verilen yemekte ilaç atýlmasý üzerine, evden ayrýlan PKK'lilerin kýsa bir süre sonra halsiz düþtükten sonra yakalandýðýný kaydederek, Hasan Atilla Uður'un yüzüne tüküren Gözlüklü Þehmuz kod adlý PKK'linin kafasýna ateþ edilerek, öldürüldüðünü belirtti. Aydos, bunun gibi birçok olayýn Kýzýltepe'de yaþandýðýný kaydetti. Gizli tanýk Oðuz ve Aydos'un ifadelerinde, Kýzýltepe ilçesinde kaybettirilerek öldürülenlerin JÝTEM bünyesinde faaliyet yürüten "Býçak Timi" tarafýndan yapýldýðý belirtildi.

‘Býçak Timi’ birbirleriyle iletiþim halinde

Fezlekede, "Býçak Timi" mensuplarýna iliþkin yapýlan araþtýrmaya deðinilerek, "Býçak Timi"nde yer aldýðý belirtilen Abdurrahman Kurða ve Mehmet Emin Kurða'nýn görevi kötüye kullandýðý gerekçesiyle geçici köy koruculuðu ile iliþiðinin kesildiði ve Ýsmet Kandemir'in ise, halen gönüllü köy korucu olarak görev yaptýðý bilgisine yer verildi. Fezlekede "Býçak Timi"nde yer alanlarýn cep telefonlarý üzerinden birbirlerine ulaþtýklarý da belirtildi. Yarýn: Savcýlýðýn JÝTEM'in varlýðýnýn sabitlendiðine iliþkin kararý

“Þafak Operasyonu”nda 12 tutuklama gerçekleþti ANKARA Emniyet Müdürlüðü, Çinçin, Yenidoðan ve Hýdýrlýktepe'de düzenlenen "Þafak Operasyonu"nda gözaltýna alýnanlardan 12'sinin tutuklandýðý bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince 16 Temmuz'da "Þafak

Operasyonu" yapýldýðý hatýrlatýldý. Açýklamada, "68 kiþi gözaltýna alýnmýþ, haklarýnda iþlem yapýlmak üzere 34 kiþi serbest býrakýlmýþ, 2 kiþi savcýlýk 2 kiþi mahkeme tarafýndan haklarýnda iþlem yapýlmak üzere serbest býrakýlmýþ, 18 kiþi adli kontrol kaydýyla salýverilmiþ ve 12 kiþi tutuklanmýþtýr" yer aldý.

Fedakar hacý adayý sayýsý 3 bin 400 kiþi... ANKARA - Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ergün Yücel, Kabe çevresindeki geniþletme çalýþmalarý nedeniyle Suudi Arabistan'ýn, tüm ülkelerin kontenjanýndan yüzde 20, kendi hacý adaylarýndan da yüzde 50 indirim yapmayý kararlaþtýrdýðýný hatýrlattý.

Yeni bir kura çekilecek

Bu karar doðrultusunda Türkiye'den 14 bin 800 hacý adayýnýn kutsal topraklara gidemeyeceðini belirten Yücel, Bakanlýklararasý Hac ve Umre Kurulunun 14 bin 800 kiþiyi belirlemek üzere yeni bir kura çekilmesini kararlaþtýrdýðýný söyledi.

3 bin 400 gönüllü

Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez'in, bu

yeni durumu 74 bin hacý adayýna mektupla bildirdiðini ve gönüllü olarak gelecek yýla kalmak isteyenlerin baþvuruda bulunmalarýný istediðini anlatan Yücel, 15-19 Temmuz'da alýnan müracaatlarda, 3 bin 400 kiþinin kendi isteðiyle hac görevini bir sonraki yýla devrettiðini bildirdi. Yücel, hacca gidemeyecek 11 bin 400 hacý adayýnýn da 24 Temmuz Çarþamba saat 11.00'de Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnda kurayla belirleneceðini ifade ederek, "Gönüllü olarak haccýný önümüzdeki yýla erteleyenler ile kurada belirlenecek toplam 14 bin 800 hacý adayýmýz gelecek yýl kurasýz, ayný kategoride gitmeleri halinde de bu yýlýn ücretiyle hacca gidebilecekler" dedi.


22

SPOR

21 Temmuz 2013 Pazar

Büyükþehir k Sanica Boru Elazýsðpor iki futbolcuyla daha anlaþtý ELAZIÐ - Sanica Boru Elazýðspor, dýþ transferde futbolcular Ýbrahim Kaþ ve Mehmet Nas ile anlaþtý. Kulübün resmi internet sitesinden yapýlan açýklamada, transfer çalýþmalarýný sürdüren Sanica Boru Elazýðspor'un, Bursaspor'dan Ýbrahim Kaþ ve Sivasspor'dan Mehmet Nas'ý kadrosuna kattýðý belirtildi. Kaþ ve Nas'ýn, pazartesi günü Kulüp Baþkaný Selçuk Öztürk ile bir araya gelerek sözleþme imzalayacaklarý, ardýndan da Elazýð ekibinin Hollanda kampýna dahil olacaklarý yazýlý olarak açýklandý. Kariyerinde Beþiktaþ, Mersin Ýdmanyurdu ve Bursaspor'un aralarýnda bulunduðu bazý takýmlarýn formasýný giyen savunma oyuncusu Ýbrahim Kaþ, geçen sezon Orduspor'da kiralýk olarak top koþturmuþtu. Orta sahada oyuncusu Mehmet Nas ise Samsunspor, Gençlerbirliði, Manisaspor ve Sivasspor'da forma giymiþti. (ÝHA)

2013-2014 sezonu hazýrlýklarýný tüm hýzýyla sürdüren Büyükþehir Belediyespor, Hatayspor’da kiralýk olarak oynayan Mehmet Fuat Gölbaþý’yý renklerine baðladý. Sarý-kýrmýzýlý ekip, 29 Temmuz’da kampa girecek DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Ligi lider olarak tamamlayýp 2. Lig'e yükselen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Hatayspor'da kiralýk oynayan Mehmet Fuat Gölbaþý'yý transfer etti. 2013-2014 sezonu hazýrlýklarýný tüm hýzýyla sürdüren Büyükþehir Belediyespor, 29 Temmuz'da kampa girecek. Sarý-kýrmýzýlý ekip, kamp öncesi eksikliklerini de gidermeye devam ediyor. Transfer çalýþmalarýný sürdüren Büyükþehir Belediyespor, bonservisi Gaziantepspor'da olan ve geçen yýl Hatayspor'da kiralýk oynayan 22 yaþýndaki forvet oyuncusu Mehmet Fuat Gölbaþý'yý renklerine baðladý.


23

SPOR

21 Temmuz 2013 Pazar

ampa girecek Taekwondocular madalyalarla döndü

MALATYALI Taekwondocular, Yýldýzlar Türkiye Taekwondo Þampiyonasý'ndan baþarýlý döndü. Kayseri'de 2 ile 5 Temmuz 2013 tarihlerinde yapýlan Yýldýzlar Türkiye Taekwondo Þampiyonasý'nda Malatya Kurhan Spor Kulübü sporcusu Ali Karadoðan, Yýldýz Erkekler Kategorisi'nde 33 kiloda Türkiye þampiyonu oldu. Ali Karadoðan, 27 Aðustos 2013 tarihinde Romanya'da yapýlacak Yýldýzlar Avrupa Þampiyonasý için milli takým kampýna katýlýp ülkemizi temsil edecek. Ayrýca 2 ile 7 Temmuz 2013 tarihle-

Fenerbahçe’ye Azeri rakip Fenerbahçe, yeni sezon hazýrlýklarý kapsamýnda bugün deplasmanda Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Khazar Lankaran ile karþýlaþacak

Melo 3 yýl daha Galatasaray’da ÝSTANBUL - Sarý-kýrmýzýlý kulüp, bu transfer için Juventus Kulübü'ne 3 milyon 750 bin avro bonservis bedeli, Melo'ya da her sezon için 3 milyon 100 bin avro sabit ücret ve maç baþý 25 bin avro ödeyecek. Galatasaray Sportif Sýnai ve Ticari Yatýrýmlar AÞ'den Borsa Ýstanbul'a yapýlan ve Kamuyu Aydýnlatma Platformu'nda da yer alan açýklamada þöyle denildi:"Juventus profesyonel futbolcularýndan Felipe Melo de Carvalho ile 2013-2014 futbol sezonundan baþlamak üzere 3 futbol sezonu için anlaþmaya varýlmýþtýr. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 milyon 750 bin

Beþiktaþ Schalke 04 ile karþýlaþacak ÝSTANBUL - Sarý-lacivertli takýmýn, bir dönem Beþiktaþ'ý da çalýþtýran John Benjamin Toshack'ýn teknik direktörlüðünü yaptýðý Azerbaycan ekibi ile oynayacaðý karþýlaþma Lankaran Þehir Stadý'nda TSÝ bugün 19.00'da baþlayacak. Yeni sezon ha-

zýrlýklarýnýn ilk kampýný Düzce'deki Topuk Yaylasý Tesisleri'nde yapan ve PTT 1. Lig ekibi Boluspor ile dün oynadýðý ilk hazýrlýk maçýný 4-0 kazanan Fenerbahçe, Khazar Lankaran karþýlaþmasý için akþam saatlerinde Azerbaycan'a gidecek.

rinde Mardin'de yapýlan 8. Doðu ve Güneydoðu Yaz Spor Oyunlarý'nda Genç Erkekler Kategorisi'nde 48 kiloda Muhammed Talha Þengönül ile Genç Kýzlar Kategorisi'nde 52 kiloda Serpil Yabaþ ikinci olurken, 46 kiloda Merve Dere üçüncülülük derecesi ile döndü. Taekwondo dýþýnda spor dallarýnda da baþarý elde edildiðini söyleyen Kurhan Spor Kulübü yetkilileri, þu açýklamayý yaptý: "Konya/Akþehir'de 27-30 Haziran 2013 tarihinde yapýlan Halkoyunlarý Yýldýzlar Türkiye Þampiyonasý'nda geleneksel düzenlemesiz dalda halkoyunlarý ekibimiz Türkiye þampiyonu olmuþtur. Malatya ilk defa bir halkoyunlarý ekibi bu baþarýyý elde etmiþtir. Kurhan Spor Kulübü Basketbol Takýmý 2012-2013 basketbol ligi büyükler kategorisinde sezonu il birincisi olarak tamamlamýþtýr. Yine ayný þekilde voleybol takýmýmýz Valilik Teþvik Kupasý'nda büyükler kategorisinde voleybol ligini il birincisi olarak tamamlamýþtýr." (ÝHA)

avro bonservis bedeli ödenecektir. Futbolcuya ise, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarýnýn her biri için 3.100.000 avro sabit transfer ücreti ve 25.000 avro maç baþý ücreti ödenecektir."

ÝSTANBUL - Kamp çalýþmalarýný Avusturya'da sürdüren siyah-beyazlý takýmýn üçüncü hazýrlýk maçý olan Schalke 04 karþýlaþmasý, Villach Lind Stadý'nda TSÝ bugün 19.00'da baþlayacak. Beþiktaþ, ilk hazýrlýk maçýnda Almanya 2. Lig takýmlarýndan St. Pauli'ye 1-0, ikinci maçýnda da Ýngiliz Queens Park Rangers'a ayný skorla maðlup olmuþtu.


www.diyarbakiryenigun.com

21 TEMMUZ 2013 Pazar Yýl: 7 - Sayý : 2010 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

KAMPANYA ÞARTLARI: Kampanyadan yaralanabilecek aboneler, anaparayý peþin ödemek kaydýyla, gecikme bedeli ödemeyecektir. Kampanya 31 Temmuz 2013 tarihine kadar geçerli olacaktýr. Taksitlendirme talebinde bulunanlar bu kampanyadan yararlanamayacaktýr. Ancak 100.000 TL üzerindeki alacaklar için, risklerin ortadan kaldýrýlmasýný saðlayacak teminatlarýn alýnmasý, alacaklarýn en az %35'ýn peþin ödenmesi þartýyla yetkilendirilmiþ komisyon marifetiyle borçlar yeniden yapýlandýrýlabilir. Ancak bu yediden yapýlandýrýlma 31 Aralýk 2013 tarihini geçmeyecektir. C

M

Y

K

Diyarbakır Yenigün Gazete  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you