Page 1

Kýraç: Marka þehir olacaðýz DÝCLE Üniversitesi’nde 2012-2013 eðitim-öðretim yýlý mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuþan Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Diyarbakýrlý gençlerin hayallerini gerçekleþtirecek kapasiteye sahip olduðunu ve kentin geleceðini birlikte inþa edip bu kadim þehri birkaç yýl içinde marka þehri haline getireceklerini vurguladý. HABER 11

5 HAZÝRAN 2013 ÇARÞAMBA FÝYATI: 25 KRÞ.

Hükümetten “Taksim” özrü

08

Dosya karara baðlanmak üzere incelemeye alýndý

Y

ARGITAYIN, 1996 yýlýnda Diyarbakýr E Tipi Cezaevi'nde çýkan olaylarda 10 tutuklunun yaþamýný yitirdiði olaylarla ilgili yargýlanan 62 sanýk hakkýndaki mahkumiyet kararýný ‘eksik soruþturma’ gerekçesiyle bozduðu davanýn görülmesine devam edildi. Mahkeme, karara baðlamak üzere dosyayý incelemeye aldý. GÜNDEM 04

www.diyarbakiryenigun.com

Þeyhanlýoðlu : Olaylar farklý boyut kazandý

10

Çim Hokeyciler Türkiye üçüncüsü oldu

22

… Parklarýna isimleri verilsin Diyarbakýr’da belediyelerin çeþitli tarihlerde yaptýðý parklara verdiði ancak valilik, kaymakamlýklar ve mahkemelerin onaylamadýðý Kürtçe isimlerin önündeki engellerin “Çözüm Süreci” ile birlikte kaldýrýlmasý bekleniyor “Henüz bir geliþme yok” KONUYA iliþkin Yenigün'e konuþan Kayapýnar Ýlçe Belediyesi Baþkanvekili Mahmut Dað, park isimleri ile ilgili henüz olumlu bir geliþmenin olmadýðýna dikkat çekerek, “Süreçle birlikte biz henüz konuyla ilgili bir giriþimde bulunmadýk. Ancak bu isimlerin önündeki engellerin eskiden beri olmamasý gerektiðini düþünüyoruz. Biz parklarýmýza Kürtçe isimler vermeye devam edeceðiz. Bunlar 'Çözüm Süreci' içerisinde ufak-tefek konular ve isimlerin artýk kabul edilmesini bekliyoruz” dedi.

Diyarbakýr’dan Ankara’ya TOMA takviyesi “ÇÖZÜM Süreci” ile birlikte yaklaþýk 4-5 aydýr sokaklarýnda toplumsal olaylarýn yaþanmadýðý Diyarbakýr'dan Ankara'ya Gezi Parký için yapýlan eylemler nedeniyle çok sayýda takviye polis ve zýrhlý araç gönderild. 12’de

“Asimlasyon bitirilmeli” KÜRDÝ-DER Genel Baþkaný Sebahattin Gültekin, “Çözümden bahsedilirken bunlara da artýk son verilmeli. Asimilasyon tamamen bitirilmeli ve Kürtlerin halk olmaktan doðan tüm haklarý verilmeli. Artýk bu gibi konularýn konuþulmasýna bile gerek kalmamalý” diye konuþtu. Halim Yavuz (36) isimli yurttaþ ise, parklara verilecek isimlerin kimseye zararýnýn olmadýðý gibi, ülkeyi bölmeyeceðini de belirterek, “Artýk günümüz dünyasýnda bu tarz engellemeler çok saçma” dedi.

Mehmet Piþkin’in haberi 12’de C

M

Y

K

‘Aile toplumun temelidir’ DÝYARBAKIR’da Gülnihal Derneði’nin yürüttüðü ve Dernekler Dairesi Baþkanlýðý’nýn finanse ettiði “Aile ve Evlilik Okulu” projesine katýlan kadýnlara sertifikalarý verildi. Sertifika töreninde konuþan Vali Yardýmcýsý Cemal Hüsnü Kansýz, “Aile toplumun temelidir. Bizi ayakta tutan saðlam aile yapýsýdýr” dedi. 13’te

ayrýntý

3’te

Ýktidarý anlamak Mesut FÝÐANÇÝÇEK

Diyarbakýr’da silahlý kavga: 2 yaralý

03


2

SAÐLIK

5 Haziran 2013 Çarþamba

Ayda 55 bin hastaya bakýlýyor Bölgede diþ saðlýðý konusunda yapýlan bilinçlendirme çalýþmalarý her geçen gün artarken, Diyarbakýr Aðýz ve Diþ Hastalýklarý Hastanesi'nde ayda 55 bin kiþinin muayene olduðu, 8 bin kiþinin ise protez yaptýrdýðý belirtildi HAKAN POLAT

DÝYARBAKIR - Aðýz ve diþ saðlýðý konusunda kamu kurumlarýnýn ve saðlýk sendikalarýnýn yaptýðý bilinçlendirme çalýþmalarý diþ saðlýnýn önemini ortaya çýkardý. Bölge hastanesi konumundaki Diyarbakýr Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastalýklarý Hastanesi'ne; günde 2 bin kiþi muayene için baþvuruyor. Hastanedeki yoðunluk nedeniyle Pazartesi ve Salý günleri olmak üzere haftanýn iki günü 17:00-19:00 saatleri arasýnda mesai dýþý poliklinik hizmeti verilirken, Baðlar Diþ Polikliniði ise 24 saat acil hizmeti veriyor. 1 Milyon 600 bin nüfuslu Diyarbakýr'da ortalama ayda 55 bin kiþi muayene, 15 bin kiþi dolgu ve 8 bin kiþi ise Diyarbakýr Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastalýklarý Hastanesi'nde hijyenik ve kaliteli dolgu yaptýrýyor.

Hasta memnuniyeti ön planda tutuluyor...

Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezini gezip verilen saðlýk hizmetleri konusunda bilgi alan Diyarbakýr Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu, hasta memnuniyetinin ön planda tutulmasýný istedi. Servis, poliklinik ve birimleri tek tek dolaþan Kurtoðlu, diþ hekimlerinin kullandýklarý týbbi cihaz ve protezlerin hijyen ve kalitesini dikkatle inceledi. Kurtoðlu ayrýca polikliniklerde çalýþan doktorlara ve tedaviye gelen hastalara bir sorunlarýnýn olup olmadýðýný özellikle sordu. Hastalar tedavi ve hizmetler ile ilgili memnuniyetlerini dile getirirken hekimler ise hastanedeki çalýþma ortamý ve hekimlere saðlanan týbbi donanýmdan ötürü Kurtoðlu'na teþekkür ettiler.

Saðlýk satandartlarý geliþmiþ ülkelerle ayný

Hastane yöneticileri ve saðlýk çalýþanlarýný özverili çalýþmalarýndan ötürü kutlayan Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu Diyarbakýr Aðýz ve Diþ Hastanesi'nin geliþmiþ ülkelerin saðlýk standartlarýnda hizmet verdiðini ifade etti. Diyarbakýr'da ayda 55 bin vatandaþýn aðýz ve diþ saðlýðý kontrolünden geçtiðini vurgulayan Kurtoðlu þöyle konuþtu: "Geçmiþte sadece çürük diþ sahibi hastalar bize baþvuruyordu. Ancak vatandaþlarýn yaþam kalitesinin yükselmesi üzerine artýk doðuþtan düzgün diþ sahibi olamayan vatandaþlar da diþlerini yaptýrýyorlar. Ýnsanlarýn hem saðlýk için hem de mutlu gülmek için diþlerini düzeltmeleri bizi sevindiriyor. Uygulanan tedavilerin uzun vadede so-

nuç vermesi ve hastalarýmýzýn saðlýklarýna kavuþmalarýnýn yaný sýra kullanýlan malzemenin kalitesi ve hijyen açýsýndan hastalarýmýzýn memnuniyeti de büyük önem arz etmektir. Misyon ve vizyonumuz hasta memnuniyetidir."

Diyarbakýr Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Baþhekimi Dr. Hamza Koca, ise dolgu tedavilerinin 5 gün, diþ protez iþlemlerininse ölçü alma iþlemiyle birlikte 15 gün içerisinde tamamlandýðýný bildirdi.

seviyesi adet rýn kullanýmý da prolaktin Polaktin de deðiþiklik ile üsü döng düzeyini artýrýr. Ayrýca Adet döneilir. ereb göst memeye masaj uygulanen sonrahem veya e mind arý, tü- masý, dar iç çamaþýrl hormondur. Pro- timetrenin altýndaki an gýlan prolaktin aki kand a sýnd EK egNÇÝÇ aðýr , MUHARREM FÝÐA roadenom", 1 memede piercing laktin hormonu halk ara- mörler "mik bakýlmalýdýr. n üstündeki zersizler, uykusuzluk ve seviyesine sýnda "süt hormonu" ola- santimetreni ekliðinde; "makroade- stres nedeniyle de prolak- Prolaktin yüks rak da bilinir. Ýþlevi, me- tümörlerin ise ý doktor ndýrýldý- tin yüksekliði oluþabilir" ilaç kullaným me dokusunun geliþimine nom" olarak adla kontrolünde düzenlenme, "Ýyi diye konuþtu. katkýda bulunmak ve do- ðýný söyledi. Ilgýn li, düzenli uyku ve stresve ge- 'Zamanda kan ðum sonrasý süt üretimini huylu tümörlerdir ten uzak yaþam sürülmeli, gerek tahlili yapýlmalý' teþvik etmektir. Ayrýca lo- nellikle ameliyata meme ucu uyarýmýný azalvi Meme ucunun sýkýlma- tacak iç çamaþýrlarý tercih husalýk döneminde FSH kalmadan ilaçla teda fiz sý ya da kendiliðinden meve GnRH hormonlarýný edilebilir. Tanýsý, hipo edilmeli. lur. meden süt gelmesi, meüretimini engelleyerek, MR ile rahatlýkla konu Hipotiroidi hastalarýnine mede aðrý ve büyüme, da öncelikle tiroid hormon yumurta geliþimini durdu- Hipofiz bezi göz sinir rur. Bebeðini düzenli ve yakýn bulunur. Tümör var- adet düzensizliði, görme seviyeleri kontrol altýna sýk emziren annelerin, ge- lýðýnda bu sinire basý ger- problemi, baþ aðrýsý, cin- alýnmalýdýr. Prolaktinin be kalmama ve adet gör- çekleþebilir. Bunun sonu- sel istek azlýðý, gebe kala- normal seviyelere indirilDÝYARBAKIR - Yaþam meme nedeni de budur. cu görme alaný kaybý ve mama gibi belirtiler oldu- mesi için ilaç tedavileri þekli ve birçok hastalýkla Lohusalýk dönemi dýþýnda baþ aðrýsý olabilir. Hasta ðunu belirten Op. Dr. Ay- uygulanmalýdýr. iliþkili olan prolaktin yükkanda yüksek prolaktin mutlaka göz doktoruna dýn Ilgýn, vücuttaki proGebe kalamayan hastasekliðinin, kan tahlili ile varsa yine FSH, GnRH baþvurmalýdýr. Hipofiz tü- laktinin hormon yüksekli- larda prolaktin yüksekliði belirlenebileceðini ifade üretimi möründe cerrahi tedavi; ðine iþaret edebileceðini hormonlarýnýn lýk araþtýrmaeden Op. Dr. Aydýn Ilgýn, yu- prolaktin seviyesi ilaçla bildirdi. Ilgýn, "Taný, kan- varsa, kýsýr lece Böy ýr. ýlan bask bu a gerekli olan tüm hormon seviyesindeki durur, ge- kontrol altýna alýnamýyor- da prolaktin seviyesine sýnd imi geliþ ta mur it tesp er yapýlmalýdýr. Çünyüksekliðin nedeni ve adet dü- sa, basý bulgularý mevcut- bakýlarak konulabilir. Pro- testl a mam kala be aya hast kýsýrlýk sadece prolakedildikten sonra oluþur. Gebe sa ve tümör büyükse yapý- laktin tanýsý için kan alým kü i izlið zens asý lanm uygu yüksekliðine baðlý oluygun tedavi nu yaþayan ka- lýr. Tiroid bezinin az çalýþ- zamaný önemlidir. Prolak- tin soru a kalm Op. etti. kayd gerektiðini mayabilir. Erkeklerde de arda, prolaktin hor- týðý yani hipotiroidi duru- tin hormonun kandaki sedýnl kala gebe , Ilgýn ýn Dr. Ayd prolaktin seviyeleri kýsýrseviyesi kontrol edil- munda, TRH hormonun viyesinde gün içinde dalmon li önem en nun soru a mam lýða neden olabilir. Ýlaçdir" dedi. iyle prolaktin hor- galanmalar olur. Sabah sameli etkis da olan biri n inde nler nede ildiði larla tedavisi mümkündür. mon salýnýmý artar. Poli- atlerine fazla üret prolaktin yani süt hormo- 'Göz doktoruna alýn- Erkeklerde bu sorun; kistik over hastalýðýnda da için bu saatlerde kan m sayýsý, cinnu yüksekliðinin, taný ve baþvurulmalý' i- malýdýr. Kan alýnacaðý azalmýþ sper düzeyinin prolaktin yüksekliði olab k, iktidarsýztedavisi hakkýnda bilgi sizli Prolaktin istek lar, aðrý günden bir önceki gece sel klüðü gibi verdi. Ilgýn, "Prolaktin yükselmesinin en önemli lir. Antidepresan büyü e mem lýk, ilaçlarý, cinsel iliþki ve meme ucu ya çýkar" beynin altýnda bulunan ve nedeninin hipofiz bezi tü- kesiciler, tansiyon orta le tiler belir ýmýn olmamasý, uykubüyüklüðünde mörü olduðunu belirten bulantý ilaçlarý, doðum uyar ndý. bezelye kulla i lerin ifade a- suz kalýnmamasý gerekir. olan hipofiz bezinden sal- Op. Dr. Aydýn Ilgýn, 1 san- kontrol haplarý gibi ilaçl

Süt hormonu yüksekliði gebeliðe engel


MESUT FÝÐANÇÝÇEK AYRINTI

Gezi Parký eylemleri ve ardýndan çýkan olaylarýn altýnda yatan sebebi almamakta güçlük çekenlere ithaf yazýlar yazýldý. Ülkenin etkin kalemleri, olaylarý kendi penceresinden yorumladý: Baþbakan'ý suçlayan da oldu, sebebi dýþ mihraklara baðlayanlar da oldu… Aklýmýn erdiði, dilimin döndüðü kadar ben de paylaþmak istedim… Olaylarý anlamanýn ilk basamaðý iktidarý anlamaktan geçiyor bence…

Ýktidarý anlamak

3

GÜNCEL

5 Haziran 2013 Çarþamba

Statükoya karþý duruþun simgesi sayýlan bir parti algýsýyla ortaya çýkan hükümetin icraatlarý ve söylemi; kendine oy vermeyen diðer yüzde 50 tarafýndan kendi statükosunu yaratma çabasýna denk düþen politikalar olarak mý algýlandý? Olaylarý, ülkedeki her þeye -ister inanç, ister kimlik, ister herhangi basit bir yerel kararda olsun- birkaç kiþinin karar verdiði bir düzene artýk itaat etmemenin/karþý durmanýn

ana sebebine baðlayabilir miyiz? Yoksa Baþbakan'ýn ülkenin genelini ilgilendiren kararlardaki tepkilere sert çýkýþlarý, "tekçi zihniyeti dayatma" çabalarý olarak mý okundu? Hapishanelerdeki açlýk grevleri sýrasýnda tutuklularýn taleplerine yönelik söylem tarzýna tepkileri hatýrlayalým isterseniz… Ya da Meclis'te cem evi ile ilgili gelen talebe, "Bizim ibadet yerimiz camidir" demek Aleviler tarafýndan nasýl algýlandý ya da bizimle ayný inançtan olmayanlarý incitti mi diye merak eden var mý? Uludere'de 34 yurttaþýn hayatýný kaybetmesi, Suriye'deki tarafgirlik ve Reyhanlý patlamasý sonrasý hükümet açýklamalarý kimleri tatmin etti dersiniz? … Taksim'de meydana gelen ve toplumsal bir harekete evirilen olaylar tek bir siyasi gruba mal edilemeyecek kadar renkli ve çeþitliydi.

Yani toplumun kendisi; hiçbir ideoloji ve siyasi partiyi esas almadan kendini ifade etmeyi amaçlýyordu. Çünkü toplum, iktidar karþýsýnda aciz kalan CHP ve MHP'ye ve ana akým medyaya da mesajýný veriyordu ayný zamanda. … Cumhurbaþkaný Gül'ün açýklamalarý ve görüþmeleri, MHP lideri Bahçeli'nin "Alevlenen yangýný ya hep birlikte önleyeceklerini ya da birlikte yanacaklarýný" söylemesi de olayýn ciddiyetini gözler önüne seriyordu. Tüm bu yaþananlar, Türkiye'de siyasi hesaplarýn ve oyun planlarýnýn tekrar gözden geçirilmesini saðlayacak. Ve þimdi merak edilen bu hareketin dýþ mihraklý mý deðil mi tartýþmalarýný bir kenara býrakarak, bu hareketin nasýl bir demokratik deðiþime evirilebileceðini tartýþmaktýr. Hükümetin ve muhalefetin yapmasý gereken yaþananlarý gayrýmeþru göstermek yerine, bu hareketin doðru okunmasýný saðlayacak iktidar anlayýþýný yeniden ele almaktýr.

Silahlý kavga: 2 yaralý Baðlar Gürsel Caddesi'ndeki bir barda çalýþanlar ile kimlikleri henüz belirlenemeyen kiþiler arasýnda çýkan tartýþma, kavgaya dönüþtü. Silahlarýn kullanýldýðý kavgada, 2 kiþi yaralandý

Diyarbakýr’da kaza, 2 yaralý DÝYARBAKIR'ýn Yeniþehir Ýlçesi Ofis semtinde bulunan alt geçitten çýkan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaldýrýma çarptý. Meydana gelen tek taraflý trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde plakasýz olduðu belirtilen bir motosiklet sürücüsü Koþuyolu Cddesi'nden Ofis semtine gitmek için alt geçitten geçerken

Silvan’da okulun güvenlik kameralarý çalýndý DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde, bir ilkokulun 10 adet güvenlik kamerasý çalýndý. Edinilen bilgiye göre, olay Baðlar Mahallesi'nde bulunan Atatürk Ýlkokulu'nda meydana geldi. Önce anasýnýfýnda bulunan 3 adet güvenlik kamerasýný çalan hýrsýz veya hýrsýzlar, ertesi gün okulun çevresinde bulunan 7 güvenlik kamerasýný çalarak kayýplara karýþtý. Çevredeki diðer güvenlik kamera kayýtlarýnýn incelenmek üzere Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldüðü öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. (ÝHA)

DÝYARBAKIR - Baðlar ilçesinde meydana gelen silahlý kavgada 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Gürsel Caddesi'ndeki bir barda çalýþanlar ile kimlikleri henüz belirlenemeyen kiþiler arasýnda çýkan tartýþma, kavgaya dönüþtü. Silahlarýn kullanýldýðý kavgada yaralanan 2 kiþi Diyarbakýr'daki hastanelerde tedavi altýna alýndý. Öte yandan kavgaya karýþanlara ait olduðu iddia edilen bir otomobilin camlarýnýn kýrýldýðý, park halindeki araçlara da mermi isabet ettiði görüldü. Geniþ güvenlik önleminin alýndýðý olayla ilgili soruþturma sürüyor.

direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldýrýma çarptý. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasýnda oturan arkadaþý yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan 112 acil servis ambulansý ile Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza sonrasý polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaparken, plakasýz motosiklete ise el konuldu. (ÝHA)


4

GÜNDEM

5 Haziran 2013 Çarþamba

Dosya incelemeye alýndý Yargýtayýn, 1996 yýlýnda Diyarbakýr E Tipi Cezaevi’nde çýkan olaylarda 10 tutuklunun yaþamýný yitirdiði olaylarla ilgili yargýlanan 62 sanýk hakkýndaki mahkumiyet kararýný “Eksik soruþturma” gerekçesiyle bozduðu davanýn görülmesine devam edildi. Mahkeme, karara baðlamak üzere dosyayý incelemeye aldý DÝYARBAKIR - Yargýtay 1. Ceza Dairesi'nin, Diyarbakýr E Tipi Cezaevi'nde 10 tutuklunun öldüðü olaylarla ilgili yargýlanan 62 sanýk hakkýndaki mahkumiyet kararýný "eksik soruþturma" gerekçesiyle bozduðu davanýn görülmesine devam edildi. Diyarbakýr 3. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya, tutuksuz 62 sanýk katýlmazken, avukatlarý hazýr bulundu. Cumhuriyet savcýsý, önceki celsede verdiði mütalaasýný tekrar ettiðini ve "eksik soruþturma" gerekçesiyle Yargýtay tarafýndan bozulan dava için hazýrladýðý ek iddianamede,

tutuksuz yargýlanan sanýklarýn cezalandýrýlmasý talebi yönünde görüþ bildirdi.

'Görevi gereði karýþtý'

Müdahil avukatý Mesut Beþtaþ, hazýrlanan mütalaaya karþý önceki beyanlarýný tekrar ettiðini belirterek, "Sanýklar Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 450. Maddesi kapsamýnda suç iþlemiþler. Bu nedenle cezalandýrýlmasýný talep ediyoruz" dedi. Müdafi avukatlarýndan Hakký Kurtuluþ ise önceki celselerde verdiði yazýlý savunmalarýný tekrar ettiðini anlatarak "Cezaevinde isyaný bastýrmak için mevcut olay meydana gelmiþtir.

Bismil Ýhsaniye Camisi’nde icazet töreni yapýldý DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde, Arapça ve Ýslami ilimler eðitimini baþarýyla tamamlayan 7 medrese öðrencisine icazetleri verildi. Geniþ katýlýmýn olduðu icazet törenine Bismil Müftüsü Hanifi Ballý, Silvan Ýlçe Müftüsü Hasan Çelebi, Ýhsaniye Camisi imamý Vezir Aslan ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan programda cami imamý ve müezzini ile müftü birer konuþma yaptý. Bismil Ýlçe Müftüsü Hanifi Ballý, Mevlana Halit Baðdadi'nin divanýndaki ilk kýtasýný okuduktan sonra öðrencilere hayatlarýnda baþarýlar diledi. Ýcazet programý bazý alimlerin konuþmalarýnýn ardýndan okunan icazet duasý ve icazet takdimi ile sona erdi. (ÝHA)

FOTO: ARÞÝV

TCK 765 sayýlý Madde'deki bütün þartlar oluþmuþtur. Müvekkillim isyandan vazgeçmeleri için kendilerini ikaz etmiþtir. Olay neticesinde de yaralanmýþtýr. Müvekkilim olayda silah kullanma hakký olmasýna raðmen kullanmamýþtýr. Yasa

dýþý bir yaptýrým uygulanmamýþtýr. Müvekkilim görevi gereði bu hadiseye karýþmýþtýr" ifadelerini kullandý. Mahkeme heyeti, karar verilmek üzere dosyanýn incelenmeye alýnmasýna karar vererek duruþmayý erteledi. Yargýtay 1. Ceza Dairesi,

Diyarbakýr E Tipi Cezaevi'nde 1996 yýlýnda çýkan olaylarda 10 tutuklunun ölümü, 24 tutuklunun yaralanmasýyla ilgili olarak 62 güvenlik görevlisine verilen 5'er yýllýk mahkumiyet kararýný, "eksik soruþturma" gerekçesiyle bozmuþtu.

Silvan’da ilaçlama çalýþmalarý

Silvan Belediyesi, sýcaklarla birlikte ilçe merkezinde artan sivrisinek, karasinek, kene ve benzeri haþerelerle mücadele için ilaçlama çalýþmasý baþlattý

DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçe Belediyesi tarafýndan haþerelere karþý ilaçlama çalýþmasý baþlatýldý. Haþerelere karþý fiziksel ve kimyasal ilaçlama çalýþmalarý baþlatan Silvan Belediyesi Temizlik ve Çevre Hizmetler Müdürlüðü bataklýk alan-

larda kimyasal ilaçlama yaparken, bazý bataklýk yerleri ise toprak ile kapatarak haþerelere karþý büyük bir mücadele veriyor. Silvan Belediyesi Temizlik ve Çevre Hizmetleri Müdürü Ýbrahim Yalçýn, "Silvan Ýlçemizde çevre ve halk saðlýðýný

koruma çalýþmalarý kapsamýnda belediyemiz Temizlik ve Çevre Hizmetleri Müdürlüðü olarak kimyasal ve fiziksel çalýþmalara baþladýk. Çalýþmalar kapsamýnda 15 Mart 2013 tarihinden itibaren sivrisinek, karasinek, kene gibi haþerelerle

mücadele etmek için larva sit çalýþmalarýmýz tamamlanmýþtýr. Ayrýca bu haþerelerle uçkun mücadelesi 15 Mayýs 2013 tarihinde baþlamýþ ve soðuk sistemle ilaçlama yapýlmaktadýr. Ayrýca her akþam ilçe merkezinde araç ile ilaçlama çalýþmalarýmýz aralýksýz devam ediyor. Ýlaçlama çalýþmalarýmýz 30 Ekim 2013 tarihine kadar devam edecektir" dedi. Yaptýðý açýklama da ilaçlama çalýþmalarý dýþýnda ilçe merkezinde bulunan tüm mezarlýk alanlarda yabancý ot mücadelesi verdiklerini belirten Yalçýn, "Mezarlýk alanlarda bulunan tüm otlarý kesiyoruz. Mezarlýk alanlarý yabancý otlardan temizledikten sonra, mezarlýk alanlarýnýn içine su hatlarý çekip, var olan aðaçlarýn diplerini kireçleyip, ýþýklandýrma çalýþmalarýmýzý artýracaðýz" diye konuþtu. (ÝHA)


5

GÜNDEM

5 Haziran 2013 Çarþamba

Diyarbakýr’a Mehmed Uzun Parký TARIK OTHAN

DÝYARBAKIR - Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde temeli atýlacak olan, Mehmed Uzun Parký'ný denetleyerek, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. 20 bin metre kare alan üzerinde yapýlacak olan park hakkýnda konuþan Kurbanoðlu, "Bugünün anlamýna denk düþecek, Mehmed Uzun Parký'nýn temelini atmayý düþünüyoruz. Yerel yönetimlerimizin doðaya verdiði önem doðrultusunda ekolojik bir anlayýþa sahiptir. Þehitlik Ýlçe otogarý bitiþiðinde bulunan araziyi parka dönüþtürerek, Kürt edebiyatçýsý ve yazarý Mehmed Uzun'u yaþatmýþ olacaðýz. Temelini atacaðýmýz Mehmed Uzun Parký, kadýn ve çocuklar düþünülerek yapýlmasýný planlamaktayýz. 20 dönüm arazi üzerine yapýlacak parkýn, diðer yapmýþ olduðumuz parklar gibi herhangi bir ti-

Yeniþehir Belediyesi tarafýndan yapýlacak olan Mehmed Uzun Parký’nýn temel atma töreni BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ’ýn katýlýmýyla bugün gerçekleþtirilecek

cari amaç için kullandýrmayacaðýz. Bu parkýmýzý üç ay gibi kýsa bir süre içerisinde bitirip, halkýmýzýn hizmetine sunmuþ olacaðýz.

Þehir merkezinin yeþille bütünleþmesi için arka bahçe çalýþmalarýmýzda devam etmektedir" dedi. Yapýlacak olan park içe-

risinde, Kürt edebiyatçýsý Mehmed Uzun'un "Sîya Evînê" adlý kitabýndan bir dörtlüðün bulunduðu abidenin yapýlacaðý belirtildi.

Öðrenciler piknikte stres attý teren Bismil Okuma Salonu tarafýndan Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde faaliyet gös olsun' ve 'Destekleniyorum, öðreniyoSODES kapsamýnda 'Güzel yarýnlar bizim 275 öðrenci piknikte bir araya geldi. rum, baþarýyorum' projeleri kapsamýnda 'daki SBS öncesinde stres attý. Gönüllerince eðlenen öðrenciler, 8 Haziran

rý Der- rum' projesi kapsamýnDÝYARBAKIR - Kal- Genç Ýþadamla öncülü- da ise 9, 10, 11 ve 12. sýkýnma Bakanlýðý tara- neði (BÝGÝAD) el nýf öðrencilerine YGS fýndan finanse edilen ðünde yürütülen 'Güz ücretsiz kurslarýnda Sosyal Destek Progra- Yarýnlar Bizim Olsun' liyor. veri ders ak olar mý(SODES) kapsamýna projesi kapsamýnda 6, SBS da amýn kaps e Diyarbakýr'da birçok 7, 8. sýnýflara SBS, Milli Proj yain min eðiti çocuk hayata tutunma Eðitim Müdürlüðü'nün ve YGS sosre ncile fýrsatý yakalýyor. Proje 'Destekleniyorum, Öð- nýnda öðre Bismil reniyorum, Baþarýyo- yal yönlerini geliþtirekapsamýnda

cek programlar da hayata geçiriliyor. 8 Haziran'da SBS sýnavýna girecek olan Bismil Okuma Salonu öðrencileri, sýna öncesi stres atmak için Yeniþehir Piknik Alaný'nda keyfi dakikalar geçirdi. Çeþitli yarýþmalarýn düzenlendiði piknikte öðrencilere çeþitli hediyeler verildi. Piknikte ayrýca öðrenci ve velilere yemek ikram edildi. Pikniðe katýlan öðrenciler, çok mutlu olduklarýný, yaklaþan sýnav öncesinde stres atma fýrsatý yakaladýklarýný dile getirdi. oldukça Etkinlikten klarýný oldu memnun er ise ailel ifade eden öðen nley pikniði düze etkkür retmenlere teþe ti.

Temel atma töreni BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, STK yöneticileri ve halkýn katýlýmýyla bugün gerçekleþtirilecek.

Kamu emekçileri grevde DÝYARBAKIR - KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu, ülke genelinde aldýklarý bir günlük uyarý grevi eylemine iliþkin Baðlar Fatih Lisesi önünde basýn açýklamasý yaptý. "Amed'den Gezi Parký direniþine selam" pankartýnýn açýldýðý açýklamada sýk sýk, "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganý atýldý. Açýklamada konuþan Eðitim Sen Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Kaçmaz, Türkiye'de son bir hafta içerisinde yaþanan geliþmelerin, eþitliðe ve özgürlüðe hasret býrakýlmýþ kesimleri umutlandýrdýðýný belirterek, direniþ kararlýlýðý ile yürüyerek ülkesine ve geleceðine sahip çýkan herkesi selamladýklarýný ve yaþamlarýný yitirenlerin ailelerine baþsaðlýðý dilediklerini ifade etti. Gezi Parký direniþinin emek ve demokrasi düþmanlýðýný tüm çýplaklýðý ile gözler önüne serdiðini vurgulayan Kaçmaz, olaylarýn halkýn yükselen tepkisinin bir ifadesi olduðunu söyledi. Tüm zulüm ve kayýplara raðmen AKP iktidarýnýn milyonlarýn direniþini anlamak istemediðini belirten Kaçan, "AKP iktidarý ve iflah olmaz yandaþlarý, 10 yýlý aþkýn bir süredir katmerleþerek artan talan ve sömürü düzeninin ülkemizde yarattýðý tahribatý, halkta, emekçilerde biriktirdiði öfkeyi görmezden gelmektedir" dedi.


6

GÜNDEM

Biber gazý ilk kez ‘silah’ olarak tanýmlandý Yeni Silah Kanun Tasarýsý’nda sona gelindi. Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonu'nun taslaðýna göre, biber gazý ilk kez “silah” olarak tanýmlandý. Silah taþýma yaþý ise 25'e çýkarýldý DÝYARBAKIR - Silah taþýma ruhsatý almak için yaþ sýnýrý 25'e yükseliyor. Ýlk kez bir "silah" olarak tanýmlanan biber gazý içinse herhangi bir sýnýrlama yok. Meclis Ýçiþleri Komisyonu, Silah Kanun Tasarýsý Taslaðý'ný tamamlamak üzere. Komisyon, toplumsal olaylarda kullanýmý tartýþýlan "biber gazýnýn" tanýmýný yaparak ilk

kez yasaya soktu. Beþinci silah kategorisine alýnan biber gazý, "doðal biber bitkisinin iþlenmesiyle elde edilen, canlýlar üzerinde geçici olarak, sersemletici, þuursuz veya savunmasýz hâle getirici, göz yaþartýcý ve tahriþ edici etki yapan madde" þeklinde tanýmlandý. Ancak kullanýmýna yönelik herhangi bir sýnýrla-

5 Haziran 2013 Çarþamba

ma getirilmedi. Sokaktaki vatandaþýn korunma maksatlý biber gazý alabilmesi için yaþ sýnýrý ise 18 olarak belirlendi. Alt komisyon, silah taþýma yaþýnýysa bir kez daha yükselterek 25 olarak belirledi. Av tüfeði taþýma yaþýysa 18'de kaldý. Taslaða göre, özel kiþilere ait þirket, alýþveriþ merkezi ve iþyerlerine silahla girilemeyecek.

Polise tank ithal edebilecek

Tasarýda, polisin tank almasýnýn önünü açacak, "Milli Savunma Bakanlýðý, MÝT, TSK, emniyet ve jandarma görevlerini yerine getirmek amacýyla ''her türlü silah, mühimmat, teçhizat, araç ve malzemeyi ithal eder" ifadelerine de yer verildi

Hükümete çözüm çaðrýsý DTK Emek ve Yoksulluk Çalýþma Grubu'nun yaptýðý açýklamada AKP hükümetini halkýn ve emekçilerin sesine kulak vermeye, demokratik çözüm, onurlu bir barýþ, eþit ve özgür bir yaþam için, zaman geçirmeden ve oyalamadan gerekli adýmlarý atmaya çaðrýldý sim Gezi Parký'nda baþlayan olaylar AKP'nin ranta ve sömürüye dayalý, ekoloji ve emekçi karþýtý politikalarýný bir kez daha göstermiþ ve bu politikalara karþý çýkanlara nasýl bir þiddetterör uygulandýðýný gözler önüne sermiþtir."

Greve destek

DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Emek ve Yoksulluk Çalýþma Grubu, Ýstanbul Gezi Parký'nýn yýkýmýna karþý günlerdir devam eden direniþ ve KESK'in ülke genelinde gerçekleþtireceði greve iliþkin yazýlý açýklama yaptý. "Bu ülkede yaþayan milyonlarca iþçi ve emekçi, Kürt sorununun demokratik, barýþçýl çözümü konusunda baþlayan süreçle birlikte ekonomiksosyal yaþamýn ve çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesini beklerken AKP hükümeti, emek ve emekçi karþýtý politikalarýnda ýsrar etmekte-

dir" denilen açýklamada, milyonlarca iþsiz, kayýt dýþý, sigortasýz ve sendikasýz, çalýþtýrýlmak zorunda býrakýlan emekçilerin sorunlarýný çözmesi gereken AKP hükümetinin bunlarý yapmadýðý gibi kamuda çalýþan emekçilerin kazanýlmýþ haklarýný gasp etmeyi hedeflediði kaydedildi.

'Paran kadar hizmet'

AKP hükümeti tarafýndan 15 Mayýs'ta Meclis'e getirilen "torba yasa" ile emekçilerin iþ güvencesinin ortadan kaldýrýlmasý ve kamu hizmetlerinin ticarileþmesi yönünde yeni adýmlarýn atýldýðýnýn al-

tý çizilen açýklamada, þöyle devam edildi: "Getirilmek istenen yeni düzen, kamu emekçilerine kölece çalýþma ve yaþam koþullarýný dayatmakla kalmamakta, ayný zamanda halk için 'paran kadar hizmet' anlayýþýný getirmektedir. AKP'nin bu emek düþmaný politikalarýna karþý daha önce 5 Haziran'da 1 günlük uyarý grevi kararý alan KESK, Taksim Gezi Parký'nda yapýlan zorbalýða karþý bütün Türkiye'ye yayýlan gezi parký protestolarýný desteklemek için bu uyarý grevini 4 Haziran'da baþlatma kararý almýþtýr. Tak-

DTK Emek, Göç ve Yoksulluk Çalýþma Grubu olarak KESK'in öncülüðünde gerçekleþtirilecek olan grevi desteklediklerinin aktarýldýðý açýklamada, AKP hükümetini halkýn ve emekçilerin sesine kulak vermeye, demokratik çözüm, onurlu bir barýþ, eþit ve özgür bir yaþam için, zaman geçirmeden ve oyalamadan gerekli adýmlarý atmaya çaðrýldý. Açýklamada, "Bütün emekçileri bugünden baþlayarak 5 Haziran'da devam edecek olan, hizmet üretmeyerek insanca ve onurlu yaþam için, kazanýlmýþ haklarý korumak, güvenli iþ, herkese iyi bir gelecek ve demokratik Türkiye için yapýlan bu uyarý grevine katýlmaya çaðýrýyoruz" denildi. (DÝHA)

Kulp HEM’de yýlsonu sergisi açýldý DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde, Hal Eðitim Müdürlüðü kursiyerleri tarafýndan yýl sonu sergisi düzenlendi. Halk Eðitim Merkezi binasýnda yapýlan sergiye Kaymakam Mehmet Maraþlý, Garnizon Komutaný Binbaþý Orhan Yurdakul, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hamdüsena Tel, daire amirleri ve birçok vatandaþ katýldý. Kaymakam Maraþlý ve eþi, kursiyerlerin yaptýklarý el becerilerin çoðunu satýn aldý. Kursiyerlerle tek tek ilgilenen Kaymakam Maraþlý, kursiyerlerin yaptýklarý el becerilerini çok beðendiklerini belirtti. Halk Eðitim Merkezi Azamet Çelik, bir yýl içinde iki bin den fazla kiþinin bu kurslardan faydalandýðýný söyledi. (ÝHA)


Kadýnlar uzun yaþýyor, daha çok hasta oluyor Ýstatistiklere göre Türkiye'de kadýnlarda ortalama yaþam süresi 74, erkeklerde ise 70. Ancak kadýnlar erkeklerden daha çok hasta oluyor. Hastalýk yükünün aðýrlýðýnda üreme sistemi sorunlarý baþý çekiyor DÝYARBAKIR - Uzmanlar, Türkiye'de kadýnlarýn ortalama yaþam süresinin 74, erkeklerin 70 olduðunu belirterek, kadýnlarýn üreme saðlýðý sorunlarýný erkeklerden çok daha fazla yaþadýklarýný söyledi. Bu sorunlarýn 15-49 yaþ aralýðýnda arttýðýný belirten uzmanlar, bu tabloda, kadýna verilen saðlýk hizmetinin yetersizliði kadar, kadýnlarýn bilinç seviyesinin de etkili olduðunu vurguladý.

'Yeterli bilinç yok'

Uzmanlar, "Türkiye, kadýna saðlýk hizmeti sunulmasý konusunda birçok ülkenin gerisinde. Kadýnlarýn da özellikle gebelik konusunda farkýndalýklarý yetersiz. Bu da eðitim eksikliðinden kaynaklanýyor. Kadýnlarda; gebelikte kilo alýmý, taramalarýn zamanýnda yapýlmasý, kullanýlan ilaçlar, tansiyon ve þeker takibi gibi hem kendisinin hem de bebeðinin ölümünü önleyecek konularda yeterli bilinç yok" dedi Dünyada gebeliklerin yaklaþýk beþte birinin düþükle sonuçlandýðýný belirten uzmanlar, gebelik döneminde yaþanabilecek sorunlara parmak bastý. Gebeliklerin yaklaþýk % 20'sinde kanama ile karþýlaþýldýðýný ifade eden Uzmanlar, erken gebelikteki yoðun kanamalarýn mutlaka incelenmesi gerektiðini söyledi. Kanamalý gebeliklerin % 12'sinin düþükle sonuçlandýðýný dile getiren Uzmanlar, "Kromozomal anormallikler, ileri anne yaþý, düþük hikayesi, enfeksiyonlar, ilaçlar, çevresel etkenler, kronik hastalýklar, baðýþýklýk

7

KADIN-Y YAÞAM

5 Haziran 2013 Çarþamba

sistemi bozukluklarý, rahim ve rahim aðzýnýn yapýsal anormallikleri düþüklere neden olan önemli risk faktörlerdir" diye konuþtu.

'Nakil týpta önemli bir dönüm'

Gebeliðin son aylarýnda ortaya çýkabilen yalancý doðum aðrýlarýný anlatan uzmanlar, "Bu kasýlmalar düzensiz ve hafif þiddette olmasýyla ve dinlenmekle geçmesiyle gerçek doðum sancýlarýndan ayrýlýr. Eðer bu tür kasýlmalar sýk ve þiddetli geliyorsa ve geçmiyorsa mutlaka doktora baþvurmalý, gerçek doðum sancýlarý veya erken doðum eylemi belirtisi olabilir" uyarýsýnda bulundu. Nakil rahimle gebelik saðlanmasýnýn önemli bir baþarý olduðunu vurgulayan uzmanlar, naklin týpta önemli bir dönüm noktasý olduðunu belirterek "Bunu yapan Türk doktorlarýyla gurur duyuyorum" diye konuþtu.

Siirt’te iki ayrý kadýn intiharý iddiasý Siirt’te intihar teþebbüsünde bulunduklarý iddia edilen N.Y. (20) ile S.G. (29) isimli kadýnlardan N.Y. yaþamýný yitirdi

FOTO: ARÞÝV

'Beklenti arttý'

Yaþlandýkça kadýnlarýn jinekologlardan beklentilerinin arttýðýný belirten uzmanlar, ilerleyen yaþlardaki en önemli sorunlardan birinin pelvik taban kaslarýnda oluþan sarkmadan kaynaklanan idrar kaçýrma sorunu olduðunu söyledi. Bu durumun kadýnýn hem yaþam kalitesini hem de cinsel hayatýný olumsuz etkilediðini vurgulayan uzmanlar, ayrýca Alzheimer ve MS baþlangýcýnda da idrar kaçýrmanýn olabileceðinin altýný çizdi. Kadýnlarýn genellikle bu sorunlarý dile getirmekten kaçýndýðýný anlatan Uzmanlar, "Jinekologlarýn bu konuda daha duyarlý olmasý, þikayetleri sorgulayýp taný koymasý gerekir" dedi. Uzmanlar, sorunun ameliyatla çözüme kavuþturulduðunu, baþarý oranýnýn ise %90'dan daha fazla olduðunu sözlerine ekledi.

SÝÝRT'in Çal Mahallesi'nde oturan N.Y. (20) isimli kadýnýn, önceki gece geç saatlerde uzun namlulu silahý göðsüne dayayarak bir el ateþ ettiði iddia edildi. Silah sesi ile uyanan N.Y'nin yakýnlarý olay yerine ambulans çaðýrdý. Gelen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan genç kadýn, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Öte yandan, Siirt'in Alagül Mahallesi'nde oturan S.G. (29) isimli kadýnýn ise ilaç alarak intihara teþebbüs ettiði öne sürüldü. Aldýðý ilaçlarýn etkisiyle baygýnlýk geçiren kadýn, yakýnlarý tarafýndan Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Müþahede altýnda tutulan kadýnýn hayati tehlikesinin olmadýðý belirtildi. Her iki olay hakkýnda da soruþturma açýldýðý bildirildi. (DÝHA)

yazý dizisi SÝBEL ÖZBUDUN

Popüler kültüre eleþtirel akýþlar Kýsa bir tarihçe[6] Bu dönüþüm, tekelci devlet kapitalizmi ya da Fordizm'den yeni bir sermaye rejimine geçiþe eþlik etmektedir: farklýlýk, çoðulluk, eklektisizm, popülizme deðer katan ve yeni enformasyon/ tüketim toplumunda tüketiciliði yoðunlaþtýran transnasyonal ve küresel sermaye çaðý… Postmodern kültürel incelemelerin "yeni revizyonizm"i, kültürel incelemeleri siyasal iktisat ve eleþtirel toplumsal teoriden kopartacaktýr. Yerel hazlar, tüketim ve melez kimliklerin inþasý adýna iktisat, tarih ve siyasetten vazgeçme eðilimi yaygýn olarak göze çarpar. Bu kültürel popülizm, postmodern kuramýn Marksizm ve onun sözde indirgemeciliðinden, baþat tahakküm ve kurtuluþ anlatýlarýndan, tarihsel nedensellikten vazgeçiþine eþlik etmektedir. *** Özetlemek gerekirse, "popüler kültür eleþtirisi" olarak baþlayan eleþtirel duruþ, postmodernizm tarafýndan temellük edilerek "kof bir söylem alaný"na dönüþtürülmüþtür. Günümüzde gerek günlük basýn, gerekse hem akademik, hem de popüler kullanýma yönelik yayýnlarda "popüler kültür" konusunda yazýlýp çizilenlerin, söylenenlerin artýk neredeyse tümüyle bezdirici "sözcük oyunlarý"na ya da "belagat yarýþlarý"na dönüþmüþ olmasýnýn nedeni de budur. Þu hâlde günümüzde "popüler kültür" denilen alaný da kapsamasý gereken mücadele, kültürü kapitalizmin "post-"lar dahil tüm versiyonlarýnýn (post-fordist, post-endüstriyel, postmodern…) temellük ve tahakkümünden kurtararak yeniden emekçilerin, ezilenlerin saflarýna mal etme savaþýmýdýr. Ancak böyle bir mücadele sayesindedir ki yaratýcý insan faaliyeti olarak kültür, insaný her türlü yabancýlaþmadan kurtularak insanî benliðine kavuþma bilinç ve iradesiyle donatma yetisini yeniden kazanacaktýr. NOTLAR [1] Newroz, Yýl:7, No:233, 2 Mayýs 2013… [2] Clive Barnes. YARARLANILAN KAYNAKLAR Douglas Kellner, "The Frankfurt School", Cultural Theory, Tim Edwards (der.), Sage Publications, 2007. Chris Rojek, "Stuart Hall and the Birmingham School", Cultural Theory, Tim Edwards (der.), Sage Publications, 2007. John Scott, "Cultural Analysis in Marxist Humanism", Cultural Theory, Tim Edwards (der.) Sage Publications, 2007. Graeme Turner, British Cultural Studies, An Introduction, Routledge. SON.


8

POLÝTÝKA

5 Haziran 2013 Çarþamba

Hükümetten ‘Taksim’ özrü Cumhurbaþkaný Gül’le görüþtükten sonra açýklama yapan Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, polisin Gezi Parký’nda yapýlan haklý eylemlere gazla müdahale etmesinin olaylarý çýðýrýndan çýkardýðýný söyledi. Arýnç, çevre duyarlýlýðý nedeniyle þiddet gören vatandaþlardan da özür diledi tin kontrolü altýndadýr. Haklý tepkilerini gösteren vatandaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Gözaltýnda olan çok fazla kiþi yok. Alýnanlar 1 saat sonra serbest býrakýlýyor. Hiçbir vatandaþýmýzýn gözaltýnda fazla kalmasýný istemiyoruz.

'Gaz çýðrýndan çýkardý'

ANKARA - Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ile Çankaya Köþkü'nde görüþtü. Çankaya Köþkü'nde saat 10.30'da baþlayan ve 45 dakika süren görüþme sonrasý Arýnç, yaptýklarý görüþme ile ilgili Baþbakanlýk binasýnda basýn toplantýsý düzenledi.

'Talimatlarýný aldýk'

Arýnç, "Türkiye'nin son günlerde yaþadýðý olaylarý, bunlarýn sebepleri ve bu konuda yapabileceðimiz konularý kendileri bize söylediler. Baþbakan vekili sýfatýyla bendenizi davet ettiler. Faydalý, verimli bir görüþme oldu. Talimatlarýný aldýk, düþüncelerimizi paylaþtýk. Devlette nezaket dili vardýr. Talimat almak emirlerini almak kullanýlan bir lisandýr. Bunlarý baþka maksatlarla düþünmemek gerekir. Cumhurbaþkaný devletimizin baþý en yüce makam. Bu önemli bir görevdir. Bir cumhurbaþkaný üstlendiði görev itibarýyla bütün kurumlara talimatlar verebilir. Talimat kelimesinden saygýdan baþka bir anlam çýkartmayýn lütfen" dedi. 'Polis 5 gündür hassas' "Bu görüþmeye olaðanüstülük yüklememek gerekir. Görevim baþbakan vekilliðidir, görevimi biliyorum. Hepimizin, toplumun ortak arzusu sokaklara huzur ve güvenin, en

önemlisi de saðduyunun hakim olmasýdýr. Þiddet içeren gösteriler azalmaya baþladý" diyen Bülent Arýnç þunlarý söyledi; "Polisimiz tarafýndan gösterilerin ilk zamanlarýnda ortaya konan aþýrý tedbir, haklý olarak tepki toplamýþtýr. Bununla ilgili incelemeler de idari yoldan baþlatýlmýþtýr. Ancak son 5 gündür polis, büyük bir fedakarlýk içinde, vakar ve saðduyu içinde bu milletin bir evladý olarak, milletin kendi evlatlarýna karþý son derece hassas bir konumdadýr.

'inatlaþma yok'

Ýllegal örgütlerin kýþkýrtmalarýna karþý polis üzerine düþeni yapýyor. Bu Cumhuriyeti hep birlikte kurduk. Türkiye'nin zenginliði farklýlýklarý hoþgörü ile tutmasýdýr. Farklýlýklarýn hepsine saygý duyduk, toplumun bütün kesimlerine eþit mesafede durduk. Bize oy vermeyen vatandaþlarýmýzý her zaman anlamaya çalýþtýk. Toplumla inatlaþacak bir anlayýþýn içinde olmadýk, olmayacaðýz. Bize oy vermek zorunda deðil ama bize oy vermeyenlerin de talebini dinleriz. Her vatandaþýmýzýn özgürlüðü bizim teminatýmýz altýndadýr. Bütün taleplere açýðýz, yeter ki þiddet bir ifade diline dönmesin. Çevre duyarlýlýðý ile baþlayan tepkiler artýk farklý bir hal aldý. Masum

tepkiler illegal gruplar tarafýndan kullanýlmaktadýr. Türkiye'nin itibarýna zarar vermektedir. Þu ana kadar 244 polis, 60'ýn üzerinde gösterici yaralandý. Maalesef istenmeyen bir olay oldu, Hatay'da Abdullah Cömert isimli vatandaþýmýz hayatýný kaybetti. Üzgünüz. Ateþli silahla ölmedi, belki baþýna sert bir cisim ölümüne sebebiyet vermiþ olabilir. Ölümüne yol açan olayýn fail veya faillerin bulunmasýný arzu ediyoruz. Ailesine tekrar baþsaðlýðý diliyorum. Çevreci duyarlýlýðýný istismar edenler özellikle Ankara'da aðýr hasar verdi. Bu olaylardan turizmin de yara aldýðýný söylemek istiyorum. Dýþ basýnýn abartýlý yayýnlarý itibara zarar verdi.

Sabýr ve saðduyu istedi

Biz kendimizi hesaba çekeriz, çekiyoruz. Biz herkesin hükümetiyiz, bu gösterileri doðru okumak için hassasiyet içindeyiz. MHP ve BDP'ye tutumlarý nedeniyle teþekkür ediyoruz. CHP Genel Baþkaný'nýn cümlelerine teþekkür ederiz. Yaþanan pek çok olayda CHP'li vekillerin, teþkilatlarýnýn etkisi var. Olaylarý hiçbir þekilde tasvip etmediði, olaylarýn yatýþmasý olumlu bir dil kullanmasýný bekliyoruz. Gösterileri sabýrla izleyen vatandaþlarýmýzdan daha fazla sabýr, saðduyu bekliyoruz. Her þey devle-

Yayalaþtýrma çalýþmasýna kimsenin tepkisi olmadý. Burada AVM yapýlacaðý bilgisini edinen, aðaçlarýn yerlerinin deðiþtirilmesiyle vatanseverliðin gereði olarak eylem yapýldý. Eylemler, meþrudur, haklýdýr, doðrudur. Emniyet güçlerimizin gaz kullanmaya baþlamasý olaylarý çýðýrýndan çýkarmýþtýr. Yargýda dava açan dernek ve yöneticileri ile görüþeceðim. Olaylara baþladýðýnda net bakabilsek çevre duyarlýlýðýný olduðunu görebilirdik. Olaylara doðru perspektifle bakmamýz gerekirdi. Elbette soruþturma baþlatabiliriz. Bu olaylarda deðil, baþka olaylarda da yanlýþ yapmýþ olabiliriz. Üslup þüpheli önemlidir. Bir insanýn ne olduðunu üslubuna bakarak anlayabiliriz. Doðru olan demokrasi içerisinde yöneten insanlarýn çok daha yapýcý olmasý gerekir. 76 milyona karþý herkese karþý kucaklayýcý üslup içinde olmalýyýz. Bu, çevre duyarlýlýðý olmaktan çýktý. Polisler bu ülkenin yabancýsý deðil, güvenlik güçlerimiz. Bunlar aðýr bir görev yapýyor. Aþýrý þiddet de kullanabiliyor. Fiili saldýrý anýnda kalkanlarýný kullanýyor, su sýkýyorlar. Polislerimize aðýr hakaretler yapýlmakta, ölmeleri istenmektedir. Polislerimiz, 5 gündür uyumamaktadýr, lütfen onlara karþý da anlayýþlý olalým. Meþru müdafaa olmadýkça gaz kullanmayýn talimatý verilmiþtir.

'Þiddet, þiddete yol açar'

Gezi Parký'nda çevre duyarlýlýðý olanlara þiddeti asla tasvip etmiyorum.

Oradaki gösteriler kanunsuz da olabilir. Aðaçlar kesilmemesin istiyorlar. Gaz sýkmayýp, konuyu anlatacak bir adam lazým. Yasadýþý yollarla demokratik taleplerde bulunulamaz. Þiddetin dilini kullanýrsanýz, kimse sizin talebinize bakmaz. Þiddetle bir yere varamazsýnýz. Þiddet, þiddete yol açar. Devletin gücü karþýsýnda ezilirsiniz. Terk edilmiþ, itilmiþ, kakýlmýþ duygusunu yaþadým.

Özür diledi

O ilk olayda, çevre duyarlýlýðýyla hareket edenlere karþý yapýlan aþýrý þiddet gösterisi yanlýþtýr, haksýzdýr. O yurttaþlarýmdan özür diliyorum. Bunu rahatlýkla söyleyebilirim ama sokaklarda tahribat yapanlar, sokaklarda insanlarýn özgürlüklerine engel olmaya çalýþanlara bir özür borcumuz olduðunu düþünmüyorum. Türkiye'de olan olaylarýn onlarcasý kendi ülkelerinde oluyor. Kendi ülkelerinde nasýl tepki gösteriyorlarsa biz de onlardan onu bekliyoruz. Biz sokaktakilerle baþ ederiz. Bazý merkezlerden olaylarýn yönlendirdiðini biliyoruz. Hepsini kapatmak, eriþini engellemek mümkün ama yapmadýk. Yalan ve yanlýþ haberlerle kirlilik yaþanýyor.

Polislere soruþturma

Polisle ilgili idari ve yargý açýsýndan soruþturmalar yapýlýyor. Olaylar bitiðinde saðlýklý bir inceleme yapýlýr, sonucu açýklanýr. Gezi Parký'nda mahkeme kararýnda gösterilen hususlara dikkat edeceðiz. Önce mahkeme kararýný irdeleyelim net fikir ortaya koyalým; taraflarla görüþelim. Yayalaþtýrma Projesi için çalýþmalar vardýr. Gezi Parký'yla ilgili kesin bir karar yoktur. Büyükþehir Belediyesi'nin referandum yapmasýný bile desteklerim. Portakal gazý, sarin gazý iddialarý ajitasyondur."


9

POLÝTÝKA

5 Haziran 2013 Çarþamba

‘Fitili Baþbakan ateþledi!’

Son bir haftadýr Türkiye'nin isyanda olduðunu belirten BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, bunun sebebinin iç ve dýþ mihraklar deðil, Türkiye'nin yüzde 50'sini tatmin etme uðruna geriye kalan yüzde 50'yi yok sayan anlayýþýn sonucu olduðunu ve isyanýn fitilini açýklamalarýyla bizzat Baþbakan'ýn ateþlediðini belirtti

tiren Abdullah Cömert'in ailesine de baþsaðlýðý dileyen ve yaralanan herkese geçmiþ olsun diyen Demirtaþ, bu olaylarýn nasýl baþladýðýný hatýrlamanýn önemli olduðunu belirtti.

'Kývýlcýmý yakan Baþbakan'dýr'

ANKARA - BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. 1990'lý yýllarda katledilen Kürt iþverenler Savaþ Buldan, Hacý Karay ve Adnan Yýldýrým'ý katlediliþlerinin 19'uncu yýlýnda andýklarýný ifade eden Demirtaþ, geçen hafta Adýyaman ve Balýkkesir baþta olmak üzere hayatýný kaybeden mevsimlik iþçilerin ailelerine de baþsaðlýðý diledi. Taksim Gezi Parký merkezli baþlayan ve bir haftadýr süren olaylarda Antakya'da yaþamýný yi-

Demirtaþ ilk olarak Taksim'de Gezi Parký'nda hükümetin kendi bildiði þekilde bir AVM yapma kararýna karþý küçük bir çevreci grubun oturma eylemi yaptýðýný ve duyarlýlýk ortaya koyduklarýný söyledi. Demirtaþ, o sýrada Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder'in kendini sorumluluðu gereði iþ makinelerinin önüne attýðýný belirterek, bu süre içinde en ufak bir þiddet eyleminin ortaya konulmadýðýný ifade etti. Ta ki Baþbakan Gezi Parký'nda olanlara iliþkin talimat verilinceye kadar böyle olduðunu söyleyen Demirtaþ, "O

saatten beri Türkiye isyan günlerini yaþýyor. Hani diyorlar ya iç ve dýþ mihraklar karýþtýrmýþtýr. Bütün bu ülkenin karýþmasýna neden olan kývýlcýmý yakan Baþbakan'dýr. Baþbakan 'biz ne olursa olsun orada AVM yapacaðýz' dedikten sonra isyanýn fitilini ateþlemiþtir. Gezi Parký direniþi olduðunda bizim dediklerimiz dikkate alýnmadý. Milletvekilimize verilen cevaplarýn tamamý kibirli olmuþtur. Bütün bunlara raðmen arkadaþlarýmýz orada ýsrarla durmuþlardýr. Sanki Yavuz Sultan Selim'in askerleri gibi þiddete baþvurmuþlardýr. Ýnsanlýðýn deðerlerine hakaret edilmiþtir. Bu kadar aþýrý orantýsýz þiddet görüntüleri aslýnda herkesin ayný hakarete maruz kalmasýna neden olmuþtur. Her yerde zaten günlük yaþamýma karýþýlýyor. Yýllardýr yapýlan hakaretler halk öfkesinin

‘Türkiye kritik bir eþikte’

P Genel Baþkaný Devlet Partisinin grup toplantýsýnda konuþan MH olaylarýn diðerlerinden farkBahçeli, Taksim Gezi Parký merkezli geliþen söyledi. Türkiye'nin kritik bir lý olduðunu ve farklý okunmasý gerektiðini Bahçeli, alevlenen yangýný ya eþikte, tarihi bir virajda olduðunu belirten yanacaklarýný vurguladý hep birlikte önleyeceklerini yada birlikte

Bahçeli, mesajlarýn doðru okunmasý gerektiðini dile getirdi. Meselenin gerisinde birikmiþ bir öfke olduðunu ifade eden Bahçeli, "Þiddet tablosunu onaylamadýðýmýz gibi telin ediyoruz. Polise emir verenler hakkýnda gerekli iþlemlerin yapýlmasýný bekliyoruz" dedi.

ANKARA - Partisinin grup toplantýsýnda konuþan MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Türkiye'nin gerilim dolu bir döneme girdiðine iþaret ederek Taksim Gezi Parký merkezli geliþen olaylar ile Türkiye'nin bir þiddet ve zulüm ortamýna girdiðini ve kutuplaþmanýn art-

'Sen kimi tehdit ediyorsun?'

týðýný iddia etti. BaþbaOlaylarla hiçbir alakakan'ýn yanan ateþe benzin ný ifade döktüðünü belirten Bah- larýnýn olmadýðý AKP'nin çeli, çeli, yaþananlarýn alarm eden Bah sandýk n yeri verici olduðunu ve Baþba- devrileceði bir ktan soka kan'ýn her alanda birliði olduðunu ve nsavu ý aðýn sabote ettiðini söyledi. þey çýkmayac olsa olur "Ne Taksim'de baþlayan ve ül- du. Bahçeli, demokranek seçe tek sun lan yayý kenin geneline . Gaz altýnolaylarýn diðerlerinden sidir, sandýktýr da gaza gelmefarklý olduðunu belirten da kalýnsa

dýþa vurulmasýnýn bir vesilesi olmasýdýr" þeklinde konuþtu.

böyle anlarsýnýz. Halkýn öfkesi anketlerle anlaþýlmaz" dedi.

'Halkýn öfkesi anketlerle anlaþýlmaz'

'Yüzde 50'yi yok sayan anlayýþýn sonucudur'

Demirtaþ, "Bir aðaçtan þaheser yaratmak sadece marangozlarýn deðil devrimcilerinde iþiymiþ. Hükümetin ortaya çýkan bu yangýna körükle gitme tutumu meseleyi anlamaktan uzak olduðunu ve yedi gündür devam eden isyana neden oldu" dedi. Halktan özür dileyerek oradaki topluluktan özür dileyerek bu mesele konuþuluyor olsaydý bugün baþka þeylerin konuþulabileceðini belirten Demirtaþ, öfkeyi hiçbir anketin veremeyeceðini söyledi. Halkýn duraðan bir yapý olarak düþünüldüðünü ve anket ile anlaþýlabileceðinin zannedildiðini belirten Demirtaþ, "Halkla iç içe deðilseniz iþte halkýn öfkesini

Bütün bu uygulamalarýn Türkiye'nin yüzde 50'sini tatmin etme uðruna geriye kalan yüzde 50'yi yok sayan bir anlayýþla Türkiye'nin yönetilemeyeceðini belirten Demirtaþ, "Türkiye'nin sadece yüzde 50'sini temsil ettiniz. Þimdi Türkiye'nin yarýsýndan çok daha fazlasý size karþý tepki içindedir. Alevilere yönelik hakaretlerin, Kürtlere yapýlan uygulamalarýn, medyaya yapýlan yasaklarýn yarattýðý tahribatlarýn, özelleþtirmelerle halkýn adýný yabancý sermayeye peþkeþ çeken, bir Baþbakan'ýn kibrinin bulaþtýðý bir durum yaþanýyor. Bu öfke hükümet tarafýndan okunmamýþtýr" diye konuþtu. (DÝHA)

lerimizin itirazlarýyla gün yüzüne çýkan gerilimle ilgili þunu söylemek istiyorum; ne kadar görmezden gelsek de Alevi Sünni olarak ikiye ayrýlma Osmanlý-Safevi rekabetinde baþlamýþtýr. Her tarihi hadiseyi dönemin þartlarýnda ele almak lazýmdýr. 5 asýr evvel yaþanan bizim için Yavuz Sultan Selim Han kutsal emanetlerle dönen Sina Çölü'nden dualarla geçen büyük bir deðerimizdir. Bizim için Þah Ýsmail de Yavuz kadar deðerlidir. 500 yýl önce dökülen kan Türk'ün Türkmen'in kanýdýr. Ne Yavuz'dan ne Ýsmail'den geçeriz. Anadolu'daki bitmek bilmeyen dedikodunun fayda getirmeyeceðini bilir ve inanýrýz. Alevi inancýna mensup i' eler 'Tuzaða düþmem terem kardeþlerim Ýstanbul'da yapýlan ye- muh 'nin tuzaðýna düþmeni köprünün isminin Ya- AKP ve Þah Ýsmail'in hakvuz Sultan Selim Köprüsü meli m ettikleri kadar olduðunun Cumhurbaþka- kýný tesli da hakkýný tesný Abdullah Gül tarafýn- Yavuz'un lidirler" diye kodan açýklandýðýný hatýrla- lim etme tan Bahçeli, "Alevi kardeþ- nuþtu.

mektir. Baþbakan 3-5 çapulcu diyerek küçümsevazgeçmelidir" mekten dedi. Bahçeli, "Erdoðan bir basýn mensubuyla polemiðe girerek evde zorla tuttuðumuz yüzde 50 var demesi sorumsuzluktur. Sen kimsin ve kimi tehdit ediyorsun? Sen de Taksim'deki itirazlarý bir kaþýk suda boðmak istiyorsun. Bindirilmiþ kýtalarýný nerede konuþlandýrdýn. Son çare olarak Tunus'un devrik lideri Binali gibi ülkeden kaçtýðýn gün Türkiye'nin de iç savaþa sürüklenmesini mi saðlacaksýn?" dedi. Türkiye'nin kritik bir eþikte, tarihi bir virajda olduðunu belirten Bahçeli, alevlenen yangýný ya hep birlikte önleyeceklerini yada birlikte yanacaklarýný belirtti.


10

HABER

5 Haziran 2013 Çarþamba

‘Olaylar farklý boyut kazandý’ Taksim Gezi Parký'ndaki olaylara iliþkin açýklamalarda bulunan DÜ Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Þeyhanlýoðlu, ilk baþta masumane olarak baþlayan gösterilere polisin müdahalede bulunmasýnýn ardýndan geçen süre içerisinde olaylarýn farklý boyut kazandýðýný vurguladý

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Þeyhanlýoðlu, Taksim Gezi Parký'ndaki olaylarý protesto için yapýlan gösterilere iliþkin, "Olaylar, bu süreci ilk baþlatanlarýn kontrölünden çýkýp, marjinal sol gruplarýn kontrolü altýna girdi" dedi. Þeyhanlýoðlu yaptýðý açýklamada, belediyenin trafiði yer altýna alma çalýþmalarý kapsamýnda Taksim Gezi Parký'nda 13 aðacýn yerinin deðiþtirilmesinin normal bir çalýþma olduðunu, her belediyenin bu tür faaliyetlerde bulunduðunu söyledi. Ýlk baþta masumane olarak baþlayan gösterilere polisin müdahalede bulunduðunu bildiren Þeyhanlýoðlu, ardýndan geçen süre içerisinde olaylarýn farklý boyut kazandýðýný kaydetti.

'97 ile benzer durum'

Benzer durumun 1997 yýlýnda 28 Þubat sürecinde gerçekleþtirilen "Aydýnlýk için 1 dakika karanlýk" eyleminde de görüldüðünü ifade eden Þeyhanlýoðlu, o dönem Susurluk kazasýndan sonra karanlýk iliþkilerin aydýnlanmasý istemiyle ortaya çýkan hareketin bir süre sonra Erbakan'ý iktidardan düþürme sürecine dönüþtüðünü hatýrlattý. "Bu, masumane aðaç kesmeye gösterilen bir tepki deðildir" diyen Þeyhanlýoðlu, þöyle konuþtu: "Bu, batý dünyasý tarafýndan destekleniyor. Dünyanýn her ülkesinde iktidarlar alkol düzenlemesiyle ilgili kararlar alýyor. Rusya'da ve

ABD'de bunlarý görebilirsiniz. 18 yaþýndan küçüklere alkol satamazsýnýz, açýk yerlerde içemezsiniz. Ama bunu AK Parti iktadarý yapýnca 'þeriat getiriliyor' deniyor. Basit bir ahlaki düzenlemeye 'laiklik elden gidiyor, Türkiye batýnýn limanýndan ayrýlýyor ve Türkiye tekrar Osmanlý mý oluyor?' gibi birtakým tepkilerin olduðunu görüyoruz. Þu anda CHP'nin, marjinal sol gruplar ile bu süreci desteklediðini görüyoruz. Bu normal masumane aðaç kesmeye gösterilen bir tepki deðildir. Olaylar, bu süreci ilk baþlatanlarýn kontrolünden çýkýp marjinal sol gruplarýn kontrolü altýna girdi. Bugüne kadar 2 milyondan fazla aðaç dikilmiþ, kesilen yok gibi bu açýdan anlamlýdýr."

'Organize þekilde yürütülüyor'

Türkiye'nin ne zaman kendi ayaklarý üzerinde dik dur-

Eðitim-Sen’den Gezi Parký protestosu DÝYARBAKIR - Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Diyarbakýr Þubesi, Taksim Gezi Parký'nda yaþanan olaylarý protesto etti. Yeniþehir ilçesinde bulunan bir okulun önünde toplanan grup burada basýn açýklamasý düzenledi. Eðitim-Sen Diyarbakýr Þubesi adýna konuþan Hikmet Korkmaz, Türkiye'de son bir haftadýr yaþananlarýn, çok uzun süredir gecenin karanlýðýnýn hakim olduðu

bir ülkede eþitliðe, özgürlüðe, demokrasiye hasret býrakýlan tüm kesimlerin umutlarýný yeniden filizlendirdiðini söyledi. Silmeye, unutturmaya çalýþanlara inat, topraklarda süren toplumsal mücadelelerin tarihine yeni sayfalarýn ekleniþine tanýklýk etiklerini kaydeden Korkmaz, "Gezi parký direniþi halký kul olarak gören, marjinal, çapulcu olarak nitelendirecek kadar pervasýzlaþanlarýn gaz bombalarýnýn dumaný, sisi

ile perdelemeye çalýþtýðý emek ve demokrasi düþmanlýðýný tüm çýplaklýðýyla ortaya sermiþtir. Sokak sokak, mahalle mahalle tüm ülkeye yayýlan direniþ sadece Gezi Parký'ný deðil, bütün bir ülkeyi sermayenin talanýna açan, yýllardýr emek ve demokrasi düþmanlýðýnýn bayraktarlýðýný yapanlara karþý halkýn yükselen tepkisinin ifadesidir. Tüm acýlara, kayýplara raðmen zulme karþý kenetlenen milyonlarýn mücadelesini hala anlamak istemeyen AKP iktidarý ve iflah olmaz yandaþlarý on yýlý aþkýn bir süredir katmerleþerek artan yaðma ve sömürü

maya baþlasa yabancýlarýn, yurt içindeki bazý kesimleri harekete geçirdiðini vurgulayan Þeyhanlýoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Terörist bir eylem olarak görülecek, polise ve belediye aracýna saldýrýyý batý basýný görmüyor, 'Polisin sert müdahalesi' diyor. Oysa ABD'de polise yan bile baksanýz baþýnýza neler neler gelir. Orada polise 2 taþ bile atamazsýnýz, size kurþun sýkma hakkýna bile sahiptir. Belediye araçlarýný tahriplerini izlerken içlerinde son derece kin ve nefret biriktiðini görüyorum. Metroda engelli asansörün düðmesini kýran bir insanýn zihniyetini sorgulamak lazým. Bu bir tepki deðil, birikmiþ kin ve öfkedir. Türkiye'nin kendi doðal akýþýna kavuþma sürecine tepki olarak organize þekilde yürütülüyor. CHP, bunlarý destekliyor, Kemal Kýlýçdaroðlu'nun orada bulun-

düzeninin ülkemizde yarattýðý tahribatý, halkta, emekçilerde biriktirdiði öfkeyi görmezden gelmektedir" dedi. Gezi Parký direniþiyle ülkenin dört bir tarafýna yayýlan eþitlik, özgürlük ve demokrasi talebine kulaklarýný týkayanlarýn, halkýn canýna kast edecek kadar gözünü karartanlarýn ortaya çýkardýðý vahþet tablosunun yeni bir deðerlendirme yapmalarýný gösterdiðini aktaran korkmaz, "Bugün ülkenin bütün þehirlerine yayýlan halk öfkesi ve direniþi, yýllardýr mahkum edildiðimiz neoliberal yaðma ve talan düzenine karþý açýlmýþ bir mücadele bay-

masý bunu gösteriyor. CHP bunlarý harekete geçirip iktara gelmeye çalýþýyor. Bu politikanýn 21'nci yüzyýlda baþarýlý olma þansý yoktur. MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin, çözüm sürecinde kaybetmiþ olduðu basiretini tekrar geri aldýðýný görüyoruz. Süreci '3-5 aðaç olayý deðil, bu farklý bir þey' diyerek yorumladý."

'Sosyal medyada yalan yükleme var'

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Þeyhanlýoðlu, bu süreçte sosyal medyanýn yoðun olarak kullanýldýðýný anýmsatarak, "Sosyal medya, anlýk olarak herkesin bilgi verdiði bir alandýr. Ama yalan yüklemeler var. Sosyal medyada Ýtalyan polisin köpeðe sýktýðý biber gazýný Türk polisi sýktý gibi gösterildi. Gösterilerde hayatýný kaybedenlerin olduðu yer aldý. Ancak daha sonra bunlarýn doðru olmadýðý görüldü" dedi.

raðýdýr. Yaþamýný ve geleceðini savunan tüm halk kesimleri gibi, kamu emekçileri de iþine, geleceðine ve yaþam alanlarýna sahip çýkmaya kararlýdýr. EðitimSen Diyarbakýr emekçileri olarak Gezi Parký direniþini selamlýyoruz" diye konuþtu. (ÝHA)


HABER

5 Haziran 2013 Çarþamba

11

‘MARKA SEHiR OLACAGIZ’

Dicle Üniversitesi 2012-2013 eðitim-öðretim yýlý mezuniyet töreninde gençlere hitap eden Ýl Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Diyarbakýrlý gençlerin hayallerini gerçekleþtirecek kapasiteye sahip olduðunu ve kentin geleceðini birlikte inþa edip bu kadim þehri birkaç yýl içinde marka þehri haline getireceklerini söyledi SERVET TURSUN

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi 2012-2013 eðitim-öðretim yýlý mezuniyet töreni düzenlendi. DÜ Kongre Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine, Diyarbakýr Valisi Mustafa

Cahit Kýraç, DÜ Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, öðretim üyeleri, öðrenciler ve aileleri katýldý. Müzik dinletisiyle baþlayan tören, çeþitli etkinlerle devam etti. Coþkulu bir þekilde düzenlenen mezuniyet törenine katýlan öðrencile-

rin aileleri çocuklarýný yalnýz býrakmadý. Halk oyunu ekibini sergilediði folklor gösterisi büyük ilgi topladý.

'Hak ettiði yeri almýþtýr'

Mezuniyet törenini açýlýþ konuþmasýný yapan DÜ Rektörü Prof. Dr. Jale Saraç, 2012-2013 yýlý eðitimöðretim yýlýnda üniversitede düzenlenen çalýþmalarý anlattý. Saraç, "Bugün hep birlikte 5 bin 200 öðrencimiz mezun etmenin heyecan ve mutluluðunu yaþýyoruz. Dicle Üniversitesi olarak 35'nci mezuniyetimizi paylaþýyoruz sizlerle. Bir eðitim ve öðretim yýlýný daha geride býraktýk. Üniversitemiz geliþen kurumsal yapýsý, güçlenen eðitim kadrosu, artan öðrenci sa-

Ahmed Arif, þiirleriyle anýldý DÝYARBAKIRLI þair Ahmed Arif, ölümünün 22. yýlýnda kendi adýyla kurulan edebiyat müze kütüphanesinde düzenlenen etkinlikle anýldý. 'Ahmed Arif'in Asi ve Mahzun Þiiri' isimli kitabýn yazarý Hayri K. Yetik tarafýndan Ahmed Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi'nin bahçesinde 1-3 Haziran 2013 arasýndaki ölüm yýl dönümü etkinliklerine Prof. Nazan Aksoy, Alman yazar Gerhard Falkner, yazarlar Birgül Oðuz,

Murat Özyaþar, Lal Laleþ, Sami Hezil, Veysi Erdoðan, Þeyhmus Diken, Hicri Ýzgören, Tülay Akkoyunlu, Abdulkadir Nur Gördük, gazeteci þair Faruk Mungan, öðretmenler, öðrenciler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Etkinliðe katýlanlar, Ahmed Arif'in ölümünün üzerinden bu kadar çok zaman geçmesine raðmen hala unutulmamýþ olmasýnýn, hatýrlanabiliyor olmasýnýn büyük bir mutluluk olduðunu dile getirdi. (ÝHA)

yýsý, ulusal ve uluslar arasý alandaki bilimsel, kültürel ve sanatsal baþarýlarýyla ülkemizin saygýn kuruluþlarý içinde hak ettiði yeri almýþtýr" dedi.

'Bölgede cazip bir üniversite'

Saraç'ýn ardýndan konuþan Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraçlý ise, 33 medeniyete ev sahipliði yapmýþ olan bu kadim þehirde yaþamaktan memnun olduðunu söyledi. DÜ'nün Türkiye'de önemli bir bilim yuvasý olduðunu dile getiren Vali Kýraç, teknolojinin önemini de öðrencilerle paylaþarak, þunlarý söyledi; "Günümüz dünyasý baþ döndürücü hýzda teknoloji

ve siyasal alanda geliþmektedir. Geliþmekte olan milletler bu deðiþimi hissetmekte ve bu hýza ayak uydurmaya çalýþmaktadýr. Ülkemizdeki Eðitim, saðlýk ve ekonomideki geliþmeler ileride yetenekli gençlerimizin yetiþmesi için gerekli altyapýyý oluþturmaktadýr. Þüphesiz bu geliþmelerin ortaya çýkmasýný saðlayan güzide üniversitelerimizdir. Genç ve dinamik insan kaynaklarýmýzý çaðýn bilgisiyle yetiþtirmeliyiz. Dicle Üniversitemiz sahip olduðu yaklaþýk 27 bin 500 öðrencisiyle, bin 835 akademik personeliyle Diyarbakýr için önemli bir katký saðlamaktadýr. Dicle üniversitesinin Diyarbakýr için sanayi, kültür-sanat ve günlük yaþama katký sunduðu için üniversiteye þükranlarýmý sunuyorum. Üniversitemiz kendisini ulusal ve uluslararasý alanda kanýtlamýþ olduðu için bölgede cazip bir üniversite haline gelmiþtir."

'Bilgiyle cahil olunmaz'

Üniversite çaðýnýn en iyi þekilde deðerlendirilmesi gerektiðini belirten Vali Kýraç, "Unutmayýnýz ki hiç kimse cehaletle aziz, bilgiyle cahil olmaz. Bu salona baktýðým zaman Diyarbakýrlý gençlerin hayallerini gerçekleþtirecek kapasiteye sahip olduðunu gözlerinizden okuyabiliyorum" dedi. Bu topraklarda yetiþmiþ biri olarak yýllar sonra evine hizmet için geri döndüðünü dile getiren Ýl Valisi Kýraç, "Diyarbakýr'ýn geleceðini birlikte inþa edip bu kadim þehri birkaç yýl içinde marka þehri haline getireceðiz" diye konuþtu.


12

HABER

5 Haziran 2013 Çarþamba

Diyarbakýr’dan Ankara’ya takviye Gezi Parký için Ankara'da yapýlan eylemler nedeniyle kente Diyarbakýr'dan çok sayýda takviye polis ve zýrhlý araç gönderildiði öðrenildi

DÝYARBAKIR - Taksim Gezi Parký'nda baþlayan olaylar tüm yurtta sürüyor. Olaylarýn þiddetini arttýrdýðý Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'e çevre il ve ilçelerin yaný sýra Güneydoðu'dan da çok sayýda polis ve Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarý

(TOMA) gönderildiði öðrenildi. Özellikle "Çözüm Süreci" ile birlikte yaklaþýk 4-5 aydýr sokaklarýnda toplumsal olaylarýn yaþanmadýðý Diyarbakýr'dan Ankara'ya çok sayýda çevik kuvvet ekibi ve TOMA'nýn gönderildiði belirtildi.

…PARKLARINA iSiMLERi VERiLSiN Diyarbakýr'da "Çözüm Süreci" ile birlikte, ilçe belediyelerince yapýlan parklara verilen Kürtçe isimlerin onaylanmasý bekleniyor. Yurttaþlar, isimlerin onaylanmamasý nedeniyle parklarýn önüne konulan "… Parký" tabelalarýný "Türkiye'nin ayýbý" olarak görüyor. Kayapýnar Belediyesi Baþkanvekili Mahmut Dað, “Biz parklarýmýza Kürtçe isimler vermeye devam edeceðiz. 'Çözüm Süreci' çerçevesinde bu parklarýmýzýn isimlerinin önündeki engellerin kaldýrýlmasýný bekliyoruz” dedi milasyon tamamen bitirilmeli ve Kürtlerin halk olmaktan doðan tüm haklarý verilmeli. Artýk bu gibi konularýn konuþulmasýna bile gerek kalmamalý" dedi.

“Kürtçe isim vermeye devam edeceðiz”

MEHMET PÝÞKÝN

DÝYARBAKIR'da belediyelerin çeþitli tarihlerde yaptýðý parklara verdiði ancak valilik, kaymakamlýklar ve mahkemelerin onaylamadýðý Kürtçe isimlerin önündeki engellerin "Çözüm Süreci" ile birlikte kaldýrýlmasý bekleniyor. Ýsimlerin onaylanmamasý nedeniyle belediyelerce parklarýn giriþlerine býrakýlan ve üzerlerinde, "… Parký" ile "Bu parka falanca isim verilmiþ olup, Diyarbakýr Valiliði'nin kararýyla bu parkýn ismi red edilmiþtir" yazan tabelalarýn Türkiye'nin ayýbý olduðunu belirten yurttaþlar, süreçle birlikte parklarýn gerçek isimlerine kavuþmasýný beklediklerini kaydetti.

"Ýsimler ülkeyi bölmez"

Halim Yavuz (36), parklara verilecek isimlerin kimseye zararýnýn olmadýðý gibi, ülkeyi bölmeyeceðini de belirterek, "Artýk günümüz dünyasýnda bu tarz engellemeler çok saçma. Belediyelerce yapýlan parklara Türkçe isimler de veriliyor. Buna kimsenin bir þey dedi-

ði yok. Ancak Kürtçe isimlerin onaylanmamasý televizyonlarýn Kürtçe yayýn yaptýðý, Kürtçe gazetelerin yayýmlandýðý ve baþbakanýnýn bölge illerine geldiðinde Kürtçe selamlama yaptýðý Türkiye'de ayýp olarak nitelendirilebilecek bir durumdur" dedi. Süreçle birlikte birçok olumlu geliþmenin yaþandýðýný vurgulayan Muhammed Batur (53) isimli yurttaþ, "Bu kadar olumlu geliþmeler yaþanýrken, parklarýn isimsiz kalmasý hoþ karþýlanacak bir durum deðil. Süreçle birlikte bu isimlerin önündeki engellerin de kaldýrýlacaðýna inanýyoruz" diye konuþtu.

"Halk olmaktan doðan haktýr"

Parklara Kürtçe isimler verilmesinin ve Kürtlerin çocuklarýna kendi dillerinde isim vermesinin Kürtlerin halk olmaktan doðan hakkýnýn olduðunu vurgulayan Kürt Dili Araþtýrma ve Geliþtirme Derneði (KürdiDer) Genel Baþkaný Sebahattin Gültekin ise, "Çözümden bahsedilirken bunlara da artýk son verilmeli. Asi-

Konuya iliþkin Yenigün'e konuþan Kayapýnar Ýlçe Belediyesi Baþkanvekili Mahmut Dað ise park isimleri ile ilgili henüz olumlu bir geliþmenin olmadýðýna dikkat çekerek, þunlarý kaydetti: "Süreçle birlikte biz henüz konuyla ilgili bir giriþimde bulunmadýk. Ancak bu isimlerin önündeki engellerin eskiden beri olmamasý gerektiðini düþünüyoruz. Biz parklarýmýza Kürtçe isimler vermeye devam edeceðiz. Bunlar 'Çözüm Süreci' içerisinde ufak-tefek konular ve isimlerin artýk kabul edilmesini bekliyoruz."

Yasaklý isimler

Diyarbakýr'da isimleri onaylanmayan 20 park bulunuyor. 19'u Kayapýnar, 1'i ise Yeniþehir sýnýrlarý içerisinde bulunan parklarýn isimleri þöyle: "Zembilroþ, Laleþ, Nefel, 33 Kurþun, Daraþin, Bezar, Ciwan, Sosin, Jiyanan Azad, Aþiti, Yek Gulan, Beybun, Þilan, Roþna, Roni, Rojbin, Rojda, Berfin, Roþan ve Merwani"

Ýki isim onay bekliyor

Öte yandan, Baðlar Ýlçe Belediyesi'nin de Mart ve Nisan aylarýnda baþvurularýný yaptýðý Jiyan Kadýn Semt Pazarý ve Gulan Parký isimleri için, kaymakamlýktan cevap beklendiði öðrenildi.

Büyükþehir’de iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi verildi RAMAZAN KARATAÞ

DÝYARBAKIR - Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Eðitim ve Araþtýrma Merkezi (ÇASGEM) tarafýndan yürütülen "Mahalli Ýdare Çalýþanlarýna Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim ve Uygulama Projesi" kapsamýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nde eðitim semineri verildi. Teknik çalýþmalar yürütmek üzere Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesine ziyarette bulunan Ýþ Güvenliði Uzmaný Mustafa Özesen, Eðitim Uzman Yardýmcýlarý Derya Koçak, Burak Dayan, Ekrem Çakmak, Büyükþehir Belediyesi'nin Daire Baþkanlýklarýna baðlý olarak yürüttüðü faaliyetler hakkýnda Genel Sekreter Yardýmcýsý Þahin Elkaan'dan bilgi aldý.

Yanlýþ ve doðru uygulamalar irdelenecek

Ziyaret kapsamýnda, Belediye ve DÝSKÝ'nin çalýþma alanlarýna baðlý olarak çalýþma sahalarý analiz edilecek ve yürütülen faaliyetler hakkýnda bilgi toplanacak. Toplanýlan bilgiler iþ saðlýðý

ve güvenliði açýsýndan uygun çalýþma ortamýnýn analizinde deðerlendirilecek. Bu proje kapsamýnda ÇASGEM, Mahalli Ýdareler, Üniversiteler, Sendikalar ve Bakanlýðýn ilgili birimlerinin katýlýmýyla mahalli idarelerin faaliyet alanlarý dikkate alýnarak iþ saðlýðý ve güvenliði alanýnda karþýlaþýlan problemler, çözüm yollarý, alýnmasý gereken önlemler, yanlýþ ve doðru uygulamalar irdelenecek. Proje, belirlenecek mahalli idareler, üniversiteler ve sendikalar ile yapýlan analiz ve çalýþtay, 9 ilde mahalli idarelerde uygulanacak saha çalýþmalarý ile yurtdýþý gözlemi sonucunda eðitim modüllerinin hazýrlanmasýný, ilgili taraflara daðýtýlmak üzere iþ saðlýðý ve güvenliði kitapçýðýnýn hazýrlanmasýný ve akademisyenler ile yapýlacak olan saha çalýþmalarý, anket ve mülakat çalýþmalarý doðrultusunda risk deðerlendirme rehberinin hazýrlanmasýný içermektedir.


13

HABER

5 Haziran 2013 Çarþamba

‘Aile toplumun temelidir’ Diyarbakýr'da Gülnihal Derneði'nin yürüttüðü ve Dernekler Dairesi Baþkanlýðý'nýn finanse ettiði 'Aile ve Evlilik Okulu' projesine katýlan kadýnlara sertifikalarý verildi. Sertifika töreninde konuþan Vali Yardýmcýsý Cemal Hüsnü Kansýz, “Aile toplumun temelidir. Bizi ayakta tutan saðlam aile yapýsýdýr” dedi

DÝYARBAKIR'da 'Aile ve Evlilik Okulu' projesine katýlan kadýnlara sertifikalarý verildi. Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü'ne baðlý olan Melik Ahmet Toplum merkezinde düzenlenen törene Vali Yardýmcýsý Cemal Hüsnü Kansýz, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýlarý Rifai Yýldýrým ile Cengiz Ýzol, dernek üyeleri, kursiyerler ve çok sayýda davetli katýldý.

'Farklý yorumlar getirmeliyiz'

Törende bir konuþma yapan Vali Yardýmcýsý Cemal Hüsnü Kansýz, Gülnihal Derneði'nin yüreðini ortaya koyarak çok güzel çalýþmalar yaptýðýný belirterek, "Özellikle çalýþmalarýný aile ve eðitim üzerinde yoðunlaþtýrmasý takdire deðerdir. Aile toplumun temelidir. Bizi ayakta tutan saðlam aile yapýsýdýr. Peygamber efendimiz (sav) 'Cennet anneleri ayaðý altýndadýr'

demiþtir. Fedakarlýðýn çoðu siz annelere düþmektedir. Ýnþallah mükafatýný alacaksýnýz. Geleneklere dayalý bilmeden yapýlan, yanlýþ olan çalýþmalarý Gülnihal Derneði daha makul, mantýklý, bilimsel açýdan deðerlendirip, bunlarý projelere dönüþtürerek halkýmýza sunuyor. Her gün yeni bir baþlangýçtýr. Farklý açýlardan düþünüp, farklý yorumlar getirmeliyiz. Bu anlamda Gülnihal Derneði farklý bir pencere açarak, aile yapýsýnýn temelinin saðlam atýlmasýna katkýda bulunmuþtur." diye konuþtu.

'Bu bir baþlangýç'

Gülnihal Derneði Baþkaný Mihriban Eza ise sürdürdükleri projenin bir baþlangýç olduðunu belirtti. Eza, ailenin daha saðlam temeller üzerinde kurulmasý için ellerinden geleni yapacaklarýný kaydetti.

Esnafa “Temizlik” ziyareti

Eðitime kadýndan baþlanmasý gerektiðini dile getiren Eza, Diyarbakýr'a bayanlarýnýn, gençlerinin daha sosyal, daha eðitimli olabilmelerine katký saðlamak için, farklý projelere de imza atacaklarýný dile getirdi. Diyarbakýr Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý Rifai Yýldýrým ise toplum merkezi olarak önemli çalýþmalar yaptýklarýný söyledi. Melik Ahmet Toplum Merkezi Müdür Vekili Eta Pektaþ da Gülnihal Derneði yöneticilerine teþekkür etti. Merkezdeki çalýþmalarýna deðinen Pektaþ, sivil toplum kuruluþlarýyla paralel çalýþtýklarýný tek baþýna kamunun ihtiyaçlarý karþýlayamayacaklarýný söyledi. Kadýnlara 'aile içi iletiþim' eðitimi veren Zeycan Oruç Bozkurt da eðitim verirken kursa katýlan evli kadýnlardan çok þey öðrendiðini dile getirdi.

panyasý için hazýrlanan broþürleri daðýtan Baydemir, Diyarbakýr'da turizm potansiyelini arttýrmak için destekte bulunmalarýný istedi. Esnaflarla ve yoldan geçen yurttaþlarla sohbet eden Baydemir, Büyükþehir Belediyesi'ne ait çok amaçlý kaldýrým süpürme aracýný da kullanarak Gazi Cadde'sinde kaldýrým temizliði yaptý.

Çocuklara tatlý ikramý

ÖMER ERGÜN

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi tarafýndan, kent genelinde temizlik konusunda farkýndalýk yaratmanýn hedeflendiði "Sokaklarýmýza Çöp Atanlarý Uzaklarda Aramayýn - Diyarbakýr sokaklarýný bu kentte ya-

þayan bizler kirletiyoruz!" ana sloganýyla baþlatýlan temizlik kampanyasý çalýþmalarý devam ediyor. Kampanya kapsamýnda Gazi Caddesi esnafýna ziyaret gerçekleþtirildi.

Broþürler daðýtýldý Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Bayde-

mir, Genel Sekreter Fahrettin Çaðdaþ, Ýdari iþler Genel Sekreter Yardýmcýsý Þahin Elkaan ve Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý bünyesindeki çalýþanlarýn da katýlýmý ile Gazi Caddesi esnafýný ziyaret ederek temizlik kampanyasý hakkýnda bilgi verdi. Esnaf ziyareti sýrasýnda temizlik kam-

Gazi Caddesi esnafýna, yoldan geçen yurttaþlara, trafikte bekleyen araçlara ve okuldan gelen öðrencilere broþür ve þapka daðýtýp temizlik kampanyasý için desteklerini isteyen Baydemir, yurttaþlarýn yoðun ilgisiyle karþýlaþtý. Yurttaþlardan da temizlik kampanyasýna destekte bulunmalarýný rica ederek hatýra fotoðrafý çektiren Baydemir, çocuklara da tatlý ikramýnda bulunarak onlara eþlik etti.

Kadýn heyetinden Baydemir’e ziyaret DÝYARBAKIR - 23 ülkeden 200 üzerinde kadýn delegenin katýlým gösterdiði 1.Ortadoðu Kadýn Konferansý için Diyarbakýr'a gelen kadýn örgütü temsilcilerinden oluþan 15 kiþilik bir heyet Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'e ziyarette bulundu. Baydemir, Diyarbakýr BDP Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt'ün de katýlýmý ile konuklarýný güllerle karþýladý. PYD Eþ Baþkaný Asya Abdullah, "Kadýn Konferansý için geldik, tüm kadýnlarýn ortak mücadelesi ayný zamanda Kürt halkýnýn mücadelesidir" dedi. Konuklarýný aðýrlamaktan ve yapýlan çalýþmalardan büyük bir memnuniyet duyduðunu ifade eden Osman Baydemir ise, "Umarým bu konferansýnýz tüm Ortadoðu kadýnlarýnýn birliðini saðlar" diye konuþtu. Ortadoðu'da kadýnýn özgür olmadýðýný, dolayýsýyla toplumlarýn da özgür olmadýðýný belirten Baydemir, "kadýn özgürleþmedikçe toplumda özgürleþmez. Kadýn yaþamýn her alanýnda eþit ve özgür bir birey olarak varlýðýný göstermedikçe, haklarýný almadýkça o toplumda deðiþim ve dönüþümden bahsetmek abes olur. Bu topraklar, Mezopotamya ve Kürdistan insanlýðýn beþiðidir, toplumlarýn var olduðu topraklardýr. Ama kadýn, bin yýlý aþkýndýr buralarda köleleþtirilmiþ dolayýsýyla bu toplumda sömürge bir hale gelmiþtir. En önemli sebebi, kadýnýn köleliðidir" dedi. Batýya bakýldýðýnda, bizlerden ilerde olmadýklarýný ama oradaki toplumun kadýn -erkek arasýndaki eþitsizliði ortadan kaldýrdýðýný belirten Baydemir, "bu ekonomik kalkýnmayla birlikte toplumu ileriye taþýdý" þeklinde konuþtu.


14

BÖLGE

5 Haziran 2013 Çarþamba

Patlayýcýlar tehlike saçýyor Bulanýk’a modern hayvan pazarý

Yüksekova’ya 35 kilometre uzaklýkta meydana gelen patlama sonucu hayatýný kaybeden 14 yaþýndaki Muðdat Uður Çavmak’ýn ailesi ile Bostancýk köyü sakinleri, köy etrafýnda bulunan patlayýcýlarýn büyük tehlike saçtýðýný ve bu yüzden tedirgin olduklarýný vurguladýlar HAKKARÝ'nin Yüksekova ilçesinde bir çocuðun hayatýný kaybettiði Bostancýk köyü yakýnlarýnda bulunan patlayýcýlar tehlike saçýyor. Ýlçeye yaklaþýk 35 kilometre uzaklýkta meydana gelen patlama sonucu hayatýný kaybeden 14 yaþýndaki Muðdat Uður Çavmak'ýn ailesi ile Bostancýk köyü sakinleri, köy etrafýnda bulunan patlayýcýlarýn büyük tehlike saçtýðýný ve bu yüzden tedirgin olduklarýný belirtti.

‘Bir aileye ateþ düþtü’

Köy sakini Murat Çakýr, geçen gün köyde yaþanan patlama sonucu çok büyük bir acýnýn yaþandýðýný söyleyerek, "Bir aileye ateþ düþtü, baþka hiçbir aileye ateþ düþmesin. Bizim köyün etrafýndaki patlayýcýlar büyük tehlike saçýyor. Bu patlayýcýlarýn temizlenmesi için gerekli bütün müracaatlarý yapacaðýz. Köy-

lüler artýk köylerine rahat bir þekilde dönebilsin. Geçen gün köylülerimizden bazýlarý ot toplamaya gittikleri sýrada bir patlayýcý buldu. Fark etmeselerdi baþka canlara da mal olabilirdi. Bu patlayýcýlar bir an önce temizlenmelidir' dedi.

‘Çalýþma baþlatýlmadý’

Yaþanan patlama sonucu hayatýný kaybeden Muðdat Uður Çavmak'ýn babasý M. Tahir Çavmak, patlamadan sonra köye aralarýnda askeri yetkililerin de bulunduðu bir heyetin geldiðini belirterek, "Ben özellikle askeri yetkililere, 'Bu çocuk benim deðil, sizin de olabilir' dedim. Kimse bu çocuðun hakkýný kaybetmeye çalýþmasýn. Ben davacýyým ve bu davanýn da takipçisi olacaðým. Mahkeme heyeti bize çocuðumuzun zehirlenme ihtimali olduðunu da söyledi. Ben de onlara çocuðun bede-

Batman’da havai fiþek yasaklandý

ninde þarapnel parçalarýnýn olduðunu ve ispatlarýn olduðunu söyledim. Ayrýca heyete köyün etrafýnda baþka patlayýcýlarýn olduðunu söyledim. Bizim arazilerimiz, geçim kaynaðýmýz o topraklardýr. Arazilerimizi iþletemeyecek miyiz? Yetkililer bize bu patlayýcýlarýn temizleneceðini söyledi fakat daha bir çalýþma baþlatmadýlar" diye konuþtu.

‘Yetkililer sessiz kalmasýn’

Çavmak'ýn annesi Halime Çavmak da yaþanan patlamadan sonra büyük bir acý çektiklerini kaydederek, "Bu yaþanan çok büyük bir acý. Benim deðil de baþkasýnýn çocuðu da olsa büyük bir acýdýr. Biz bir evladýmýzý yitirdik, baþka kimse yitirmesin. Yetkililer bu olaya sessiz kalmasýn. Köy yaþantýsýnda herkes çiftçilikle geçimini saðlýyor. Köylüler arazilerini iþletemezlerse ne yapabilirler? Geçim kaynaklarý ne olacak? Bu yüzden yetkililere sesleniyorum. Topraklarýmýzý patlayýcý maddelerden temizlesinler. Dünya malýnda da gözümüz yok. Tek isteðim, bu acýyý baþka kimse yaþamasýn" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

MUÞ - Ýlçede birçok alanda gerçekleþtirilen projeler kapsamýnda önemli deðiþime yol açan Bulanýk Belediyesi, yeni projeler hayata geçiriyor. Yaþanýlabilir bir Bulanýk için yoðun bir þekilde çalýþmalarýna devam eden belediye, Avrupa standartlarýna uygun modern bir hayvan pazar yerinin yapýmý için çalýþmalarýna baþladý. Belediye'nin hazýrladýðý projenin Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý (DAKA) tarafýndan kabul edilmesiyle birlikte yeni hayvan pazar yeri için çalýþmalar baþladý. Kültür Mahallesi, Örenkent yolu üzerinde ilçe merkezi dýþýnda 50 bin metre kare alana kurulacak olan tesisin yapýmý Bulanýk Belediyesi ve (DAKA) tarafýndan eþ finansman kaynaðýyla gerçekleþtirilecek. Önümüzdeki günlerde ihaleye verilecek olan hayvan pazarý yerinde alan temizliði ve tasfiyesi için yürütülen çalýþmalarý inceleyen Belediye Baþkaný Ziya Akkaya, Bulanýk'ta bulunan hayvan pazarýnýn ilçe merkezi ve karayolu bitiþiðinde olduðu için trafik akýþýný tehdit ettiðini, hem de ilçenin dokusunu önemli ölçüde bozduðunu söyledi. Bu nedenle Bulanýk'ta günümüz koþullarýna uygun yeni bin hayvan pazarýna ihtiyaç duyulduðunu ve hazýrlanan proje kapsamýnda modern bir hayvan pazarý için çalýþmalarýna baþladýklarýný ifade eden Akkaya, "Amacýmýz Bulanýk halkýna eziyetsiz, zahmetsiz hayvanlarýný güzel temiz bir ortamda satýþa sunmak için yeni modern bir hayvan azar yerini inþa etmek. Artýk eski hayvan pazar yeri günümüz koþullarýna cevap vermeyiþinden dolayý bu konuda hayvancýlýkla uðraþan vatandaþlarýmýzdan þikayet alýyorduk. Bölgede cazibe merkezi haline getirmek için baþlattýðýmýz projemizi hayata geçirmek için çalýþmalarýmýza baþladýk. 50 bin metre kare alana Avrupa standartlarýna uygun bir þekilde kurulacak olan pazar yerinde kahve, lokanta, idari bina, karantina, padoklar ve hayvan için kapalý alaný olan çevre düzenlenmesi etrafý kapýlý bir yapý olacak. Havalarýn soðuk geçtiði bölgemizde iklim þartlarý da göz önünde bulundurularak yapýlacak pazar yeri bölgemize uzun yýllar hizmet verecek" diye konuþtu. (ÝHA)

BATMAN Emniyet Müdürlüðü tarafýndan þehir merkezinde havai fiþek atýlmasý yasakladý. Yasaða uymayanlar hakkýnda Çevre Kanunu uyarýnca 180 TL ile 8 bin lira arasýnda para cezalarý uygulanacaðý açýklandý. Batman Asayiþ Þube Müdürü Selahattin Adýbelli yaptýðý açýklamada, "Her yaz döneminde artan düðünlerde gerek düðün salonlarýnda, gerek sokak arala-

rýnda havai fiþek kullanýmý nedeniyle vatandaþlarýn yoðun olarak yaþadýðý alanlarda gürültü olduðu yönünde bize gelen þikayetler üzerine 17 ekiple aralýksýz çalýþma sürdürüyoruz. Düðün salonu veya sokak aralarýnda yapýlan düðünlerde havai fiþek atýlmasý yönünde bize þikayet gelirse düðün sahiplerine 180 TL, düðün salonu sahiplerine ise 8 bin lira para cezasý kesilecek" dedi. (ÝHA)


15

BÖLGE

5 Haziran 2013 Çarþamba

‘Olaylarýn çýkmasý fitnedir’ Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Gezi Parký ile baþlayan ve Türkiye'nin birçok ilinde yaþanan protestolara iliþkin, “Olaylarýn çýkartýlmasý bir fitnedir. Olaylar tabii ki baþarýya ulaþamayacak, Türkiye güçlü bir ülkedir” dedi

BATMAN - Bir dizi ziyaret kapsamýnda memleketi Batman'a giden Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Batman Ticaret Sanayi Odasý (BATSO) baþkanlýðýnýn yeni yönetimini ziyaret etti. BATSO'nun yeni yönetim kuruluna hayýrlý olsun dileklerinde bulunan Bakan Þimþek, Gezi parký protestolarýný deðerlendirdi. Bakan Þimþek, Gezi Parký'nda baþlayan eylemin masum baþlayan bir gösteri olduðunu, ancak daha sonra kötü niyetlilerce büyütülüp gündeme getirildiðini söyledi.

“Ülke genelinde huzur ve barýþ var”

Hem demokrasisiyle hem de ekonomisiyle, son on yýlda hem ülkenin temel hak ve özgürlüklerini, demokratik standartlarýný iyileþtirdiklerini hem de insanlarýn milletin refahýný arttýrdýklarýný belirten Bakan Þimþek, Türkiye'yi daha çok büyütmek için demokratik standartlarýný daha

da iyileþtirebilmek için çalýþtýklarýný, çalýþmaya devam edeceklerini kaydetti. Ülke genelinde huzur ve barýþ ortamýnýn olduðunu ve bunu hazmedemeyen kesimler o masum protestoyu þimdi kendi amaçlarý doðrultusunda kullanma çabasý içerisine girdiklerini ifade eden Bakan Þimþek, "Biz insanlarýmýzýn hukuk içerisinde meþru hak taleplerini bu çerçevede gösterilerini, protestolarýný tabii ki saygýyla karþýlýyoruz. Ama bun un kamuya zarar verecek, siyasi istikrarsýzlýk, ekonomik istikrarsýzlýk doðuracak bir kaos ortamýný yaratacak bir denkte olmasýný tabii ki ülke ve millet olarak hiç kimsenin hiçbir ülkenin müsamaha etmesi söz konusu deðildir" diye konuþtu.

“Hayal kýrýklýðýna uðrayacaklar”

Türkiye ekonomisinin temellerini saðlam olduðunu aktaran Bakan Þimþek sözlerine

Suriye sýnýr kapýsý el deðiþtirdi

þöyle devam etti: "Bu istikrarsýzlýktan, kaostan medet umanlar, hayal kýrýklýðýna uðrayacaklardýr. Çünkü son on yýlda çok önemli yapýsal reformlar gerçekleþtirdik. Bu yapýsal reformlar Türkiye ekonomisini bu tür þoklara bu tür giriþimlere karþý çok dirençli hale getirdi. Türkiye son 60 yýlýn en büyük küresel krizini kalýcý bir tahribat yaþamadan baþarýyla geçti. Türkiye'nin genel olarak bilançosuna baktýðýmýz zaman çok saðlamdýr. Bu olaylar yaþanmadan önce huzur, barýþ ve siyasi istikrarýn projelerle Türkiye'nin geldiði noktayý göstermesi açýsýndan önemliydi. Aslýnda bu olaylarýn hemen ondan sonrada patlak vermiþ olmasý, sonradan büyük bir istismara dönüþtürmüþ olmasý ve hala bu istismarda ýsrarcý olmasý aslýnda manidardýr. Türkiye'nin bir yandan Kürt meselesini yönelik olarak demokrasi içerisinde temel hak ve özgürlükler içerisinde kalýcý bir çözüm bulma çabasýnda iken çözüm sürecini baþarýyla vurguluyorken, olaylarýn bu kadar çok çarpýtýlmasý milletimiz açýsýndan manidardýr, anlamlýdýr. Herkesin bu fitneyi görmesi gerekiyor bu büyük bir oyundur ama dediðim gibi milletimiz bunu aþacaktýr. Biz demokrasi içerisinde tabii ki bütün sorunlarýmýzý çözeceðiz bizden farklý düþünenlere karþý saygýmýz var. Onlarý da anlýyoruz. Onlarýnda sesini duyduk. Ama hiçbir ülke kaos ortamýna izin veremez." (ÝHA)

Suriye Tellebyat Sýnýr Kapýsý'nda uzun süredir yaþanan karýþýklýklarýn ardýndan sýnýr kapýsýnýn hakimiyeti, Grup El Faruk'un yerine Ahraruþ Þam grubunun eline geçti

Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cesedi bulundu ÞIRNAK'ýn Cizre ilçesinde arkadaþý ile serinlemek amacýyla Dicle Nehri'ne giren ve akýntýda kaybolan gencin cansýz bedeni, arama kurtarma ekibi tarafýndan bulundu. Cizre'de önceki gün öðlen saatlerinde arkadaþý Fatih Adýgüzel ile Dicle Nehri'ne serinlemek amacý ile giren Ýbrahim Aslan akýntýya kapýlarak suda kayboldu. Vatandaþlarýn yaptýðý arama çalýþmalarda sonuç vermeyince yetkililer tarafýndan su altý arama kurtarma ekipleri ilçeye çaðrýldý. Van Emniyet Müdürlüðü'nden Cizre'ye gelen Su Altý Arama Kurtarma ekiplerinin önceki gün öðle saatlerinden bu yana yapmýþ olduðu arama çalýþmalarý neticesinde nehirde kaybolan Ýbrahim Aslan'ýn cesedi kaybolduðu alanda bulundu. Kayýp gencin cenazesinin nehirden çýkarýlmasý ile birlikte Aslan'ýn ailesi ve yakýnlarý Kürtçe aðýtlar yaktý. Dicle Nehri'nden ölü olarak çýkarýlan Ýbrahim Aslan'nýn cenazesi otopsi için Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. (ÝHA)

Herekol Barýþ Festivali 8-9 Haziran'da SÝÝRT Belediyesi tarafýndan Pervari'nin Herekol Daðý eteklerinde bulunan Çemê Karê Yaylasý'nda 8-9 Haziran tarihlerinde "Herekol Doðasýnda Barýþ ile Buluþuyoruz" sloganýyla 1'inci Herekol Barýþ Festivali düzenlenecek. Dengbejler divaný, geleneksel oyunlar, demokratik çözüm sürecine iliþkin form ve paneller, film gösterimleri, tiyatro oyunlarý, konserlerin düzenleneceði ve siyasetçilerin konuþmacý olarak katýlacaðý festivalin tanýtýmý Siirt Belediyesi önünde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýyla yapýldý.

ÞANLIURFA - Akçakale'de, sýnýr kapýsý tampon bölgede geçen ay çýkan olaylarda bir polis þehit olmuþ ve sýnýr kapýsý giriþ ve çýkýþlara kapatýlmýþtý. Çarþamba günü açýlacaðý tahmin edilen sýnýr kapýsýnda, Akçakale Belediyesi görevlileri tarafýndan temizlik çalýþmalarýnýn yapýldýðý gözlemlendi. Tek taraflý geçiþlerin devam ettiði sýnýr kapýsýnda yolcular araçlarla bindirilerek Tellebyat'a geçiriliyor. Akçakale Sýnýr Kapýsý'nda tek taraflý geçiþler, geçtiðimiz hafta baþlamýþtý. Öte yandan, Tellebyat Sýnýr Kapýsý'nda uzun süredir yaþanan karýþýklýklarýn ardýndan sýnýr ka-

pýsýnýn hakimiyeti, Grup El Faruk'un yerine Ahraruþ Þam grubunun eline geçti. Ahraruþ Þam Grubu komutaný Emir Abu Muhammet, Çarþamba günü açýlýþý hazýrlanan sýnýr kapýsýyla ilgili þu açýklamalarda bu-

lundu: "Biz her þeyden önce din kardeþiyiz. Aramýzdaki bozgunculara asla fýrsat vermeyeceðiz. Bundan böyle kapýda her þey nizami ve düzenli bir þekilde olacaktýr. Her iki ülkenin insanlarý olarak birbirimize ihtiyacýmýz var. Biz bu gümrük kapýsýnýn düzenli olarak çalýþmasý için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceðiz." (ÝHA)


16

BÖLGE

ÝHALE ÝLANI DOÐUMEVÝ HASTANESÝ -DÝYARBAKIR KADIN SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU 13 KALEM MAKÝNE TEÇHÝZAT MALZEMESÝ 13 Kalem Makine Teçhizat Malzemesi alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/71008 1-Ýdarenin a) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI SANLIURFAYOLU 7.KM 21060 BAÐLAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122519125 - 4122512129 c) Elektronik Posta Adresi : ddhsatinalma@mynet.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi c) Teslim tarihi : Teknik þartnameye uygun olarak Muayene Komisyonu huzurunda Sözleþmenin imzalanmasýný takiben 15 takvim günü içinde defaten teslim edilecektir. Kargo ile gelen malzemeler kabul edilmeyecek olup tekrar iade edilecektir. Bu sözleþme hükümleri 31/12/2013 tarihine kadar geçerlidir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi C Blok 3.Kat Ýhale Salonu Þ.Urfa Yolu Caddesi Baðcýlar Mahallesi BAÐLAR/ DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 13.06.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi C Blok 3.Kat Ýhale Salonu Þ.Urfa Yolu Caddesi Baðcýlar Mahallesi BAÐLAR/ DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi C Blok 3.Kat Ýhale Salonu Þ.Urfa Yolu Caddesi Baðcýlar Mahallesi BAÐLAR/ DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerDAVEMI SAYFA 17’de

5 Haziran 2013 Çarþamba

Iðdýr’da silahlý kavgada 4 kiþi öldü IÐDIR'a baðlý Kerimbeyli köyünde aralarýnda husumet bulunan akraba iki aile arasýnda çýkan silahlý kavgada 4 kiþi yaþamýný yitirdi, 2 kiþi de yaralandý. Iðdýr'a baðlý Kerimbeyli köyünde yaþayan ve aralarýnda daha önceden husumet bulunduðu belirtilen akraba aileler arasýnda çýkan kavga, silahlý çatýþmaya dönüþtü. Amca çocuklarý olduðu belirtilen Öget ailesi fertleri arasýndaki kavgada Nurettin Öget, Sadýk Öget, Battal Öget ve Fesih Öget olay yerinde yaþamýný yitirdi. Serkan Öget ile Abdulmenaf Öget ise aðýr yaralandý. Yaralýlar Iðdýr Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, köydeki gerginliðin hala devam ettiði öðrenildi.

Malataya'da 4.3 büyüklüðünde deprem MALATYA'nýn Daren'de Ýlçesi'nde 4.3 þiddetinde meydana gelen depremde can ve mal kaybý yaþanmadý Malatya'nýn Darende ilçesinde 4.3 büyüklüðünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, bu sabah saat 07.12'de Malatya'nýn Darende ilçesinde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliðinin yerin 7.03 kilometre altýnda olduðu belirtildi.

Yüksekten düþen çocuk aðýr yaralandý SÝÝRT'in Eruh ilçesinde, evlerinin damýndan düþen küçük çocuk aðýr yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Dih Mahallesi'nde oturduðu evin ikinci katýndaki damýndan düþen M. Yakup Yýldýrým (2) aðýr yaralandý. Çevredekilerin yardýmýyla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak ilk tedavisi yapýlan küçük çocuk, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan küçük çocuk yoðun bakým ünitesinde tedavi altýnda tutulurken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

Öðrencilere uyuþturucu semineri ELAZIÐ'ýn Kovancýlar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, öðrencilere uyuþturucu semineri verdi. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün ortaklaþa çalýþmasýyla Kovancýlar Lisesi ve Kovancýlar Ýmam Hatip Lisesi'ndeki öðrencilere, madde baðýmlýlýðý ve uyuþturucu konulu seminer verildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Þube Müdürlüðü'nden alanýnda uzman bir personelin verdiði seminere çok sayýda öðrenci raðbet gösterdi. Öðrenciler, polislere teþekkür ederek, bu tür kötü alýþkanlýklardan uzak duracaklarýný belirtti. (ÝHA)


BÖLGE

5 Haziran 2013 Çarþamba

MGK Genel Sekreteri Türker Hakkari’de

Hakkari'nin eski Valisi olan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Muammer Türker ve beraberindeki komutanlar bölgedeki genel güvenlik durumunu görmek ve deðerlendirmek amacýyla Hakkari'de temaslarda bulundu HAKKARÝ'nin eski Valisi ve þimdi MGK Genel Sekreteri Muammer Türker, MGK Genel Sekreter Yardýmcýlarý Tümgeneral Þenol Alparslan, Meftun Dallý, Personel ve Ýdari Ýþler Daire Baþkaný Ýbrahim Aydoðdu, Araþtýrma ve Deðerlendirme Dairesi Baþkaný Abdullah Akkaya, Yüksekova Tümen Komutaný Tüm General Metin Temel, Uzman Tanzer Kutlay, Koruma Meriç Albayrak ve beraberindekiler Van'dan helikopterle Hakkari'ye geldiler. Dün öðle saatlerinde Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan Valilik önündeki alan, detektör köpekler eþliðinde tek tek arandý.

Karþýlama töreninin yapýlmadýðý Valilik önünde MGK Genel Sekreteri Muammer Türker, Hakkari Valisi Orhan Alimoðlu, Vali Yardýmcýsý Önder Bozkurt, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebubekir Ceylan ve beraberindekiler tarafýndan karþýlandý.

'Ayrýlýþým çok hýzlý olmuþtu' Valilik hatýra defterini imzalayan MGK Genel Sekreteri Türker, daha sonra makama geçti. Burada konuþan Hakkari Valisi Orhan Alimoðlu, Hakkari eski Valisi ve þimdi MGK Genel Sekreteri olan Muammer

Türker'in geliþinden dolayý son derece mutlu olduklarýný söyledi. MGK Genel Sekreteri Muammer Türker ise, Hakkari'den ayrýlýþýnýn çok hýzlý olduðunu belirtti. Türker, "Ben Hakkari'de görev yaparken ayrýlýþým çok hýzlý olmuþtu. Buradaki dostlarýmýzý ziyaret etmeye geldim. Ayrýca burayý görelim diye geldik. Güvenlik konularý ve ortam nasýl diye bakalým diye kendimizi bir fýrsat oluþturmuþ olduk. Ben bir yýldan sonra Hakkari'ye gelmiþ oldum. Hakkari'deki dostlarýmýzla Ankarada'da muhabbetimiz oluyordu. Buraya bölgedeki genel güvenlik durumunu görmeye ve deðerlendirmeye geldik. Çok özel bir sebep yok sohbet etmeye geldik. Ben burada sizin aracýlýðýnýzla il ve ilçelerdeki dostlarýmýza kardeþlerimize saygýlarýmý iletmek istiyorum" dedi. (ÝHA)

dir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN - 1171 / www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

17 YÖK Baþkaný Çetinsaya Muþ’ta MUÞ - Yüksek Öðretim Kurulu Baþkaný (YÖK) Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, bazý gezi ve temaslarda bulunmak üzere geldiði Muþ'ta gündemi deðerlendirerek, "Üniversiteler; tarih boyunca öncü fikirlerin, barýþçýl projelerin, demokratik bir biçimde yaþama kültürünün yeþerdiði ve savunulduðu mekanlar olarak ülkemizin bugün tecrübe ettiði gerilimlerinin týrmanmamasý için çaba sarf etmek, itidali ve istikrarý savunmak durumundadýr" dedi. Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Muþ Havaalaný'nda Muþ Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Ýnanç ve yardýmcýlarý tarafýndan karþýlandý. Burada kýsa süre dinlenen Prof. Dr. Çetinsaya ve beraberindekiler, Muþ Valisi Vedat Büyükersoy'u makamýnda ziyaret etti. Ziyaretin ardýndan heyet Muþ Alparslan Üniversitesi'ne geçti. Beþinci Senato toplantýsýna baþkanlýk eden Prof. Dr. Çetinsaya, ülkenin içinden geçtiði bu önemli süreçte çok hayýrlar gördüðünü söyledi. Ülkenin bu süreçte büyük hayýrlarla çýkacaðýný düþündüðünü ifade eden Prof. Dr. Çetinsaya, "Üniversitelerimiz bu süreçten en büyük payý alacaklardýr. Bizler 5 Nisan 2013'ten bu yana Türkiye'nin farklý bölgelerinde ziyaretler gerçekleþtiriyoruz. Özellikle Doðu ve Güneydoðu'da bulunan üniversitelerimize ayrý ayrý ziyaretler gerçekleþtirmeye gayret ediyoruz. Geçen haftalarda Siirt, Þýrnak, Diyarbakýr, ve Batman illerimizi ziyaret etmiþtik. Dün Bingöl'de toplandýk, bugün Muþ'ta, yarýn Bitlis'te, perþembe günü de Van'da genel kurul olarak toplanacaðýz. Daha sonra da seyahatlerimize devam edeceðiz" ded. Burada sadece rektörle senatör üyeleri ile toplantý yapmadýklarýný ifade eden Prof. Dr. Çetinsaya, "Öðrencilerimiz ile öðrenci temsilcileri, öðretim üyeleri, þehrin ileri gelenleri ile de toplantý yapýyoruz. Bu toplantýlar bizler için çok yararlý toplantýlar oluyor. Burada üniversitenin tüm sorunlarýný, yüksek öðretimin tüm sorunlarýný masaya yatýrýyoruz. Yüksek öðretimin temel meselelerini konuþuyoruz. Ayný zamanda çözüm sürecine üniversitelerimiz nasýl katký verir, bunu konuþuyoruz. Bunlarýn sonuçlarýný da ayrýca paylaþacaðýz. Bizler gerçekten ülkemizin içinden geçtiði bu önemli süreçte çok yararlar, hayýrlar görüyoruz. Ülkemizin bu süreçten büyük hayýrlarla çýkacaðýna inanýyoruz. Bu süreçten en büyük payý üniversitelerimiz alacaktýr" diye konuþtu.nedenle bizlere büyük iþ düþüyor. Bu konularda hassasiyetle bu konuya eðilen rektör arkadaþlarýmýza teþekkür ediyoruz" þeklinde sözlerini tamamladý.


18 5 Haziran2013 Çarþamba

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,868 EURO: 2,440 ALTIN: 84,156 BIST: 80.828,16

Rezervasyonlar iptal edildi Bakan Yýldýz’dan maçlarýn gündüz oynanmasýna destek Bakan Taner Yýldýz, 11. Uluslararasý Dil ve Kültür Festivali kapsamýnda Türkiye'ye gelen öðrencileri, Bakanlýktaki toplantý salonunda kabul etti. Burada gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Yýldýz, Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn maçlarýn gündüz oynanmasýna iliþkin formülünü deðerlendirdi. Bu formüle destek verdiklerini dile getiren Yýldýz, "Gençlik ve Spor Bakanlýðýmýzýn maçlarýn gündüz oynanmasýyla alakalý kurgusuna destek veriyoruz. Enerji verimliliði, enerji tasarrufu bizim öncelikli politikalarýmýz arasýnda yer alýyor" diye konuþtu.

Gezi parkýyla baþlayan protesto gösterilerinin tüm yurda yayýlmasýnýn ardýndan borsa ve turizm sektöründe kan kaybý yaþandýðý bildirildi. Sektördeki kayýp daha þimdiden yüzde 30-40'ý buldu. Gezi Parký'yla baþlayan kývýlcým, tüm Türkiye'ye yayýldý, sadece borsa deðil turizm sektörü de kan kaybetti.Özellikle Taksim bölgesindeki otellerde ardý ardý na rezervasyon iptalleri gelirken, daha þimdiden kayýp yüzde 30-40'ý buldu. Turizmciler 'Haziran ayýný kaybettik' derken, sadece Avrupalý deðil Ortadoðulu turistin de 'ürküp' rezervasyonlarýný iptal etmesi, sektörde paniðe neden oldu. Turistik Otelciler, Ýþletmeciler ve Yatýrýmcýlar Birliði (TUROB) Baþkaný Timur Bayýndýr, "2. günden itibaren Taksim ve civarý ile Kadýköy bölgesindeki oteller boþalmaya baþladý. Þimdiden iptaller yüzde 30'u buldu" dedi. Bayýndýr, "Ülkeler vatandaþlarýna gitmeyin çaðrýsý yapmýyor ama olaylarla ilgili uyarýda bulunuyor" dedi.

Zarar þimdiden büyük

Turizmciler olarak gidiþattan endiþeli olduklarýný belirten Bayýndýr, "Zaten biri hapþýrsa turizm sektörü nezle olur. Haziran ayýna iliþkin beklentilerimiz iyiydi, geçen yýlý geçer diye

Doðalgaz ve elektrik Avrupa’dan daha ucuz TÜRKÝYE, Avrupa ülkeleriyle kýyaslandýðýnda geçen yýlýn ikinci yarýsýnda doðalgazýn en ucuz fiyatla tüketime sunulduðu ikinci

ülke oldu. Avrupa Ýstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2012 yýlýnýn ikinci 6 aylýk döneminde Avrupa Birliði (AB) ülkelerinde konut tüketiminde kullanýlan her 100 kilovatsaat doðalgaz için vergi dahil fiyatlarýn ortalamasý 7,2 avro, 17 üyeli Avro Bölgesi'nde 7,9 avro. AB ülkeleri arasýnda konut tüketiminde kullanýlan her 100 kilovatsaat doðalgaz için ödenen tutarýn en düþük olduðu ülke 2,7

iktidarýn getirdiði yasaklar içinde alkol yasaðý toplumu rahatsýz ettiðini, halkýn % 50'sinin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý istemediðini duyurdu.

Turistler korkuyor

düþünüyorduk. Oysa daha þimdiden büyük bir zarar var. Herkesin sakin olup, yumuþak beyanatlar verip bu iþi yatýþtýrmasýný umuyorum"dedi. Ýptallerin yüzde 40'ý bulduðunu belirten Point Hotel Taksim Genel Müdürü Nuri Kalyoncu, Özellikle Ortadoðulu turistlerden daha çok iptal var" dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ýþler, "Biz televizyonu açtýðýmýzda ikoncanlarý görüyoruz ama yabancýlar CNN'i açtýðýnda Türkiye'de yaþananlarý görüyor. Haliyle iptaller geliyor. Özellikle Ýstanbul, Ýzmir ve Muðla etkilendi. Henüz Antalya'ya sirayet etmedi. Türkiye ge-

avro ile Romanya olurken, en pahalý doðalgaz 12,7 avro ile Ýsveç'te tüketildi. Türkiye ise 4,1 avroluk konut tüketiminde kullanýlan en ucuz doðalgaz fiyatýyla Romanya dýþýnda tüm AB ülkelerini geride býraktý. Söz konusu dönemde doðalgaz tüketimi için Hýrvatistan'da 4,7 avro, Slovakya'da 5,1 avro, Estonya'da 5,2 avro, Bulgaristan'da ise 5,6 avro ödendi.

Ýsveç'te doðalgaz Türkiye'den 3 kat pahalý

Avrupa'da konutlarda doðalgazý en pahalýya kullanan ülkeler arasýnda 12,7 avro ile Ýsveç baþý çekerken, 10,8 avro ile Danimarka, 10,2 avro ile Yunanis-

neline vurursak yüzde 510'u buldu yaþanan iptaller" diye konuþtu. (Akþam)

Rezervasyonlar iptal ediliyor

Alman radyolar Türkiye'de tatilin güvenli olup olmadýðý yönünde anketler yayýnlýyor. Ýstanbul Taksim meydaný Gezi parkýnda yaþanan gösterilerin diðer kentlerde de yapýlmasý Türkiye'de tatilini geçiren turistleri tedirgin etti. Almanya'da en çok dinlenen radyo istasyonu 'Südwestrundfunk' SWR son iki gündür Türkiye'de Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve AKP iktidarýna karþý eylemleri 'Türk Baharý' olarak dinleyicilerine duyurdu. Radyo istasyonu SWR, Türkiye'de muhafazakar

tan, 9,7 avro ile Ýtalya, 9,1 avro ile Ýspanya, 8,5 avro ile Portekiz ve 8,4 avro ile Hollanda Türkiye'nin iki katýndan fazla doðalgaz ücreti ödeyen ülkeler olarak dikkati çekti. Almanya'da ise konutlarda 100 kilovatsaat doðalgazýn fiyatý 6,5 avro oldu.

Türkiye'de elektrik de Avrupa'dan ucuz

AB ülkelerinde, geçen yýlýn ikinci 6 aylýk döneminde konutlarda tüketilen her 100 kilovatsaat elektrik için ortalama 19,7 avro ödenirken, Türkiye'de ödenen tutar 14,7 avro oldu. Avrupa'nýn en geliþmiþ ekonomisi Almanya'da

Alman basýnýnda son beþ gündür ana haber ve gazetelerde manþete çýkan 'Gezi Parký' olaylarý Almanya ve Avrupa'da yaþayýp, Türkiye'de tatil yapmayý planlayanlarý da tedirgin etti. Ekranlara yansýtýlan þiddet hareketlerinin bir çok kentte sürdüðüne dair yayýnlanan haberler Türkiye'yi ziyaret edecek insanlarý korkuturken, Türkiye'de güvenliðe dair de ön yargýlarýn oluþmasýna neden oluyor. Almanya Baden Württemberg Eyaleti'nde yayýn yapan çok sayýda radyo istasyonu Türkiye tatilinin güvenli, olup olmadýðý yönünde anket çalýþmalarýna baþladý. Türkiye'de tatil yapmaya hazýrlanan bazý Almanlarýn ise þimdiden rezervasyonlarýný iptal etmeye baþladýðý öðrenildi.

elektrik fiyatlarý 26,8 avro ile Türkiye'nin neredeyse iki katýna yaklaþýrken, Danimarka 29,7 avro ile elektriði en pahalý kullanan ülke oldu. Güney Kýbrýs Rum kesiminde konutlarda kullanýlan elektrik fiyatlarý 29,1 avro, Ýtalya'da 23 avro, Ýrlanda'da 22,9 avro, Ýspanya'da 22,8 avro, Belçika'da 22,2 avro, Ýsveç'te 20,8 avro, Portekiz'de 20,6 avro ve Avusturya'da 20,2 avro ile AB ortalamasýnýn üzerinde kaldý. Elektriðin en ucuz tüketildiði Avrupa ülkeleri ise 8 avro ile Bosna Hersek ve 9,6 avro ile Bulgaristan oldu.


19

DÜNYA

5 Haziran 2013 Çarþamba

Geri çekilme Kürdistan Bölgesi için sorun deðil

Tunus'ta olaðanüstü hal 12. kez uzatýldý

Federe Kürdistan Bölgesi Baþkaný Barzani, PKK’lilerin geri çekilmesinin Kürdistan Bölgesi için bir sorun teþkil etmediðini söyledi ERBÝL - Federe Kürdistan Bölgesi Baþkaný Mesut Barzani, PKK’lilerin geri çekilmesinin Kürdistan Bölgesi için sorun oluþturabileceði yönündeki iddialarý reddederek, "Türkiye'de barýþýn gerçekleþmesi ardýndan gerillanýn evlerine geri dönmesini bekliyoruz" dedi. Rudaw'ýn Reuters ajansýna dayandýrdýðý haberine göre Erbil ile Baðdat arasýndaki tansiyonu deðerlendiren Barzani, Baðdat ile görüþ-

melerin yaklaþýk bir ay önce baþladýðýný belirterek, bunun sorunlarýn çözümü için "son þans" olduðunu söyledi. Barzani, "Eðer sorunlar çözülmezse, Kürtler de Baðdat ile olan iliþkilerine farklý bir deðerlendirme getirecek" dedi. Barzani, Kürdistan'da olasý baðýmsýzlýk ilaný konusunda, "Kürdistan'ýn baðýmsýzlýðý her Kürdün rüyasý ve umududur" derken, Kürt sorununda çözümü baðýmsýzlýktan önce geldiðine iþaret etti.

‘Türkiye’nin imajý için hiç iyi olmadý’ Türkiye'nin "Avrupa'daki imajý için hiç de iyi olmadýðýný" savunan bürokrat, alkol yasasýnýn da AB'de "alkol yasaðý ve Ýslami yönetimine dönüþ" olarak algýlandýðýný kaydetti. Avrupa Birliði'nden Ýstanbul Taksim'deki Gezi Parký olaylarýnýn Türkiye-AB iliþkilerini olumsuz etkileyebileceði uyarýsý yapýldý. Bir AB bürokratý, Türkiye'de yaþananlarýn ülkenin "Avrupa'daki imajý için hiç de iyi olmadýðýný" söyledi. ABHaber'e konuþan Türkiye dosyasýna hakim bir AB bürokratý, Gezi Parký'nda polis tarafýndan su fýþkýrtýlan kýrmýzý elbiseli kadýn fotoðrafý için "Bu fotoðrafý, Avrupa'da nasýl anlatacaksýnýz. Gezi olaylarýnýn yansýmasý bu þeklide. Algý bu þekilde. Orantýsýz güç kullanýmý konusunda bu fotoðraf çok þeyi anlatýyor. Zaten Türkiye'deki hiç bir siyasý parti ve bürokratýndan bu fotoðraf ile Türkiye'yle ilgili Avrupa'da verilen imajdan mutlu olduðunu sanmýyorum" dedi. Türkiye AB iliþkilerinin yeniden canlanma dönemine gireceði bir ortamda bu tür geliþmele-

AB bürokratý, Gezi Parký’nda gaz fýþkýrtýlan kýrmýzý elbiseli kadýn fotoðrafý için “Bu fotoðrafý, Avrupa'da nasýl anlatacaksýnýz. Gezi olaylarýnýn yansýmasý bu þeklide. Algý bu þekilde. Orantýsýz güç kullanýmý konusunda bu fotoðraf çok þeyi anlatýyor” dedi rin iliþkileri olumsuz etkileme potansiyeline sahip olduðunun altýný çizen AB bürokratý, "Gösteri ve ifade özgürlüðü AB'nin olmazsa olmaz kuralýdýr.Türkiye katýlýmcý aday ülke. Þartlar belli sonuçta Türkiye-AB iliþkileri kurumsal zeminde ilerliyor. Herkesin uymasý gereken þartlar belli" diye konuþtu.

THY'ye eleþtiriler

AB bürokratý, THY ile baþlayan daha sonra alkol yasaklarý ve son olarak Gezi Parký olaylarý ile Avrupa'da "eski Türkiye'ye mi dönüþ oluyor?" sorusunun sorulmasýna

yol açtýðýna dikkati çektikten sonra þunlarý da söyledi: "THY Avrupa'daki tüm TV kanallarýnda 'global havayolum' diye reklam veriyor. Daha sonra alkol ve ruj yasaðý getirtiyor. THY istediði karar alabilir. Buna kimse itiraz edemez. Ancak 'global havayoluyum' diyorsanýz. Global pazar þartlarýna uymalýsýnýz. Her görüþe her dini inanca eþit uzaklýkta durmak zorundasýnýz. Global pazar þartlarý bu þekilde." Türkiye'de son kabul edilen alkol yasasýnýn, AB'de "alkol yasaðý ve Ýs-

lami yönetimine dönüþ" olarak algýlandýðýnýn hatýrlatan AB bürokratý, "Türkiye AB iliþkileri iki taraf yüzünden istenilen düzeyde deðil. Ancak þunu söylememiz gerekiyor tüm bu geliþmeler (Gezi parký olaylarý…vs) iliþkileri olumsuz etkileyecek potansiyele sahip.Bunu görmemiz gerekiyor" uyarýsýnda bulundu. AB bürokratý, Gezi Parký olaylarýnýn Türkiye'nin "Avrupa'daki imajý için hiç de iyi olmadýðýna" iþaret "Sonuçta bu geliþmeler Türkiye için iyi olmadý" görüþünü ortaya koydu.

Tunus'ta olaðanüstü halin 4 Temmuz'a kadar uzatýlmasý kararý alýndý. Tunus'ta Cumhurbaþkanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Cumhurbaþkaný Munsif Merzuki'nin, Baþbakan Ali el-Urayyid, Meclis Baþkaný Mustafa bin Cafer ve ilgili yetkililerle yaptýðý istiþareler sonucu ülkede uygulanan olaðanüstü hal uygulamasýnýn 4 Temmuz'a kadar uzatýlmasý kararý alýndýðý ifade edildi. Merzuki, geçen ay askeri bir törende yaptýðý konuþmada, "askerin kýþlasýna dönmesi" gerektiðini belirterek, " Olaðanüstü hal, ordunun sýrtýna yük olmaya baþladý" deðerlendirmesinde bulunmuþtu. Tunus'ta "olaðanüstü hal" uygulamasý Aðustos 2011'de baþlamýþtý. Baþladýðý günden bu yana 12 kez uzatýlan "olaðanüstü hal" uygulamasý, mecburi oturuma tabi tutmak, sokaða çýkma yasaðý, gece gündüz sýký denetimler yapýlmasý, medya organlarýnýn, sinema ve tiyatrolarýn denetim altýnda tutulmasýný kapsýyor.

Assange için kritik görüþme EKVADOR ve Ýngiltere dýþiþleri bakanlarý, Assange'ýn durumunu görüþecek Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'un Dýþiþleri Bakaný Ricardo Patino, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ýn durumunu görüþmek üzere Ýngilliz meslektaþý ile bir araya geleceðini açýkladý. Sosyal paylaþým sitesi Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada 17 Haziran'da Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague ile bir görüþme yapmayý planladýðýný belirten Patino, "Umarým bir çözüm bulabiliriz" dedi. Assange, Ýngiliz Yüksek Mahkemesi'nin 2 kadýna tecavüzle suçlandýðý Ýsveç'e iade edilmesine karar vermesinin ardýndan 19 Haziran 2012'de Londra'daki Ekvador Büyükelçiliðine sýðýnmýþtý.


20

YURT HABER

Eyleme sivil saldýrý Afyonkarahisar'da, Gezi Parký eylemlerine destek için eylem yapan gruba, baþka bir grup saldýrdý. Çýkan olaylara polis biber gazýyla müdahale etti, saldýrgan grup olay yerinden kaçtý. Vatandaþlar balkonlarýndan polise tepki gösterdi.

AFYONKARAHÝSAR'da, Gezi Parký eylemlerine destek için eylem yapan gruba, baþka bir grup saldýrdý. Çýkan olaylara polis biber gazýyla müdahale ederken, saldýrgan grup olay yerinden kaçtý. Müdahalede bazý eylemciler biber gazýndan etkilenirken, vatandaþlar evlerinin balkonlarýndan polisin müdahalesine tepki gösterdi. Cadde üzerindeki özel bir kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin de destek verdiði eylem sýrasýnda alkollü olduðu iddia edilen 4 kiþinin kýz yurdunun olduðu bölgede slogan atarak eyleme destek vermesi üzerine olaylar çýktý. Slogan atan 4 kiþiye, kimlikleri henüz belirlenemeyen 7 kiþilik bir baþka grup saldýrdý. Taraflar

5 Haziran 2013 Çarþamba

arasýnda çýkan kavgaya caddenin karþýsýnda bekleyen polisin müdahalesi sert oldu. Biber gazlý müdahalenin ardýndan saldýrgan grup olay yerinden kaçtý. Polis bu sýrada eylemcilere biber gazýyla müdahale etmesi tepkilere neden oldu. Müdahale sonrasý uzun süre yerde yatan gençlere yardým için öðrenci yurdundan ve evlerden aþaðýya su þiþeleri atýldý. Polisin müdahalesine balkonlarýndan tepki gösteren vatandaþlar, uzun süre ellerindeki tencere ve tavalarý birbirine vurarak protestolarýný sürdürdü. Polisin biber gazýný direkt gözüne sýktýðýný iddia eden bir eylemci, güvenlik güçlerine küfür etti. Polis, eylemci gruptan 3 kiþiyi gözaltýna aldý.

Eylemlerin faturasý 70 milyon lira Baþbakan Vekili Arýnç, Ýstanbul’dabaþlayan olaylarda meydana gelen zararýn 70 milyon liranýn üzerinde olduðunu bildirdi.Arýnç, Taksim Gezi Parký'ndaki eylemlerle baþlayan olaylarda meydana gelen zararýn 70 milyon liranýn üzerinde olduðunu bildirdi.

Tabiat “rant”a kurban edilecek Belgrad Ormaný, Manyas Gölü ve tüm milli parklarý imara açacak tasarý bu hafta TBMM'de oylanacak Tasarýnýn bugün ve yarýn görüþülmesi bekleniyor. TEMA, TMMOB da dahil 113 sivil toplum kuruluþunun biraraya gelerek 'Tabiat Kanunu Ýzleme Giriþimi' adýyla baþlattýðý hareket, yasa tasarýsýnýn Meclis'te bu hafta oylanacak olmasýna 'Tarihi bir hata olur' yorumunu yapýyor. Söz konusu tasarýnýn Meclis Komisyonu'nda kabul edildiðini ve Genel Kurul'a gelerek yasalaþacaðýný geçtiðimiz günlerde duyurmuþtu. Tabiat Kanun Tasarýsý doðal alanlardaki korumayý kaldýrdýðý ve kýyýlar ile ormanlar baþta olmak üzere doðal alanlarý ve sit alanlarýný yatýrýmlara açtýðý için sert þekilde eleþtiriliyor. Tasarýnýn bu haliyle yasalaþmasý durumunda ormanlarýn, sulak alanlarýn ve kýyýlarýn 'üstün kamu yararý' gerekçesiyle kurban edileceði belirtiliyor.

3 yýldýr bekliyordu

Tasarýda yer alan düzenlemelerle, Belgrad Ormaný içine rezidans kurulmasý, Manyas Gölü Kuþ Cenneti'nin havaalanýna dönüþtürülmesi gibi, halen yasal olarak imkansýz görünen adýmlarýn atýlmasý mümkün olabilecek. 2010 yýlýndan bu yana Meclis'te bulunan ve doðal alanlarýn talanýna izin veren Tabiatý ve Biyolojik Çeþitliliði Koruma Kanunu Tasarýsý, Meclis'in kapan-

masýna 27 gün kala Genel Kurul gündemine alýndý. Bu hafta bazý vakýf üniversitelerinin kuruluþuyla ilgili görüþmelerin ardýndan Genel Kurul'da sözkonusu yasa tasarýsý görüþülecek.

Turizmi teþvik adý altýnda

Defalarca deðiþen ve her düzenlemesi büyük tartýþmalara neden olan tasarý, Çevre Komisyonu'nda kabul edildiði haliyle Genel Kurul'da oylanacak. Tasarý halen çeþitli yasalarla koruma altýna alýnmýþ olan kýyýlar ve ormanlar baþta olmak üzere sit alanlarý gibi "doðal alanlardaki" korumayý kaldýrýp, bu alanlarý yatýrýmlara açarken, koruma alanlarýyla ilgili kararlarda Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tek yetkili kýlýyor. Ayrýca Tasarý 'turizm teþvik' kapsamýnda kýyýlarda fabrika, santral kurulmasýna zemin hazýrlýyor. Tasarý'nýn 29. maddesinde, "Bu kanun kapsamýna giren alanlarda 2634 sayýlý Turizmi Teþvik Kanunu'na göre

Belgrad Ormaný, Manyas Gölü gibi Milli Parklarýn imara açýlmasýna olanak saðlayacak ve bu nedenle 113 sivil toplum örgütünün büyük tepki gösterdiði Tabiat Kanun Tasarýsý, tüm itirazlara raðmen Meclis Genel Kurulu gündemine alýndý. Tasarýda kadar doðal alanlarda kurulacak HES’leri engelleyen “milli park kalkaný” da kaldýrýlýyor kültür ve turizm koruma ve geliþim bölgesi ve turizm merkezi olarak ilan edilecek yerler için bakanlýðýn uygun görüþü alýnýr" deniliyor. Bununla zaten ülke yüzölçümünün ancak yüzde 4-5'ini kaplayan korunan alanlarýn "turizm teþvik" adý altýnda

yapýlaþmaya ve kullanýma açýlmasý mümkün olacak.

Eleþtirilere kulak týkandý

Tabiat Kanun Tasarýsý'na karþý bir araya gelen STKlarca oluþturulan "Tabiat Kanunu Ýzleme Giriþimi" defalarca uyarýda bulundu. Ancak 113 sivil toplum kuruluþunun endiþesi kanun hazýrlanýrken dikkate alýnmadý. Tasarýyla ilgili eleþtiriler sadece ülke içinden gelmiyor. Sivil toplum kuruluþlarýnýn eleþtirilerinin benzeri, AB tarafýndan da ifade edilmiþti. Avrupa Komisyonu'nun 9 Kasým 2010 tarihinde yayýnladýðý Türkiye Ýlerleme Raporu'nda söz konusu Tasarý, 'endiþe yaratan' bir düzenleme olarak yer almýþtý. Ancak tasarý ayný maddelerle Meclis Komisyonu'ndan geçmiþti. Tasarýda "Korunan alanda iþletme yetkisi, kýsmen, talepte bulunmalarý halinde il özel idarelerine, belediyelere, bu Kanunun amacýna uygun faaliyetler yürüten

vakýf ve derneklere ilgili bakanýn onayý ile devredilebilir veya geri alýnabilir" deniliyor. Valiliklere baðlý Ýl Özel Ýdaresi'ne yapýlan "yetki devirlerinin" onarýlmasý imkansýz tahribata yol açtýðý en son Bolu-Abant Tabiat Parký örneðinde yaþanmýþtý. Tasarý'nýn 20'nci Maddesi'nde, "Tabii durumuna uygun hale getirilemeyen alanlar buna en yakýn yaþama alanýna dönüþtürülür" ifadesi endiþe yaratýyor. "En yakýn yaþam alaný" ifadesiyle tasarýnýn nasýl bir bilimsel tarif yaptýðý ve tam anlamýyla ne kast ettiði belirsiz bulunuyor.

Milli park kalkaný artýk ol mayacak

Bugüne kadar doðal alanlarda kurulacak HES 'leri engelleyen 'milli park kalkaný' da kaldýrýlýyor. Tasarýda, "9.8.1983 tarihli ve 2873 sayýlý 'Milli Parklar Kanunu' yürürlükten kaldýrýlmýþtýr" ifadesi yer alýyor. Milli Parklar Kanunu'nun bu tasarý ile birlikte yürürlükten kaldýrýlmasý, HES'lere vize anlamýna geliyor. Tasarý'nýn 8. Maddesi'nde yer alan "üstün kamu yararý" ifadesi "muðlak ve suistimale açýk" bulunuyor. Halk saðlýðý ve milli güvenlik gibi kritik konularýn "üstün kamu yararý" gerekçesi olarak kabul edilebileceði ancak 8. Maddenin 4. bendinde "çevreye yarar" þeklinde son derece muðlak ve suistimale açýk bir ifade kullanýldýðý vurgulanýyor.


21

KÜLTÜR-S SANAT

5 Haziran 2013 Çarþamba

‘Hedefim kültürler arasý köprü kurmak’ 'Yýlýn Opera Solisti' ödülüne layýk görülen Mardinli soprano Pervin Çakar, Diyarbakýr'a gelerek tarihi mekanlarý gezdi. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Diyarbakýr ve Mardin'i kapsayan bir projesinin olduðunu belirten Çakar, “Kültürler arasý köprü kurma hedefim var. Bu proje gerçekleþirse klasik müziðin bu iki þehirde dalgalandýðý bir an olacak” ifadesini kullandý

DÝYARBAKIR - Uzun zamandýr Ýtalya'da yaþayan Mardinli soprano Pervin Çakar, 'Yýlýn Kadýn Opera Solisti' dalýnda Andante dergisinin verdiði Donizetti Klasik Müzik Ödülü'nü aldýktan sonra memleketine giderek ailesi ile özlem giderdi. Lisede bir kompozisyon yarýþmasýnda kazandýðý Maria Callas CD'sinden sonra opera ile tanýþan Çakar, hayatý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Çakar, Kürt sanatçý Þivan Perwer'in kendisi için bir idol olduðunu belirterek "Sevdiðim bir sanatçý. Þiwan Perwer ile bir çalýþma yapmak istiyorum. Kendisine de bu isteðimi ilettim. Yüz yüze görüþme fýrsatýmýz olmadý. Telefonda görüþüyoruz. Müzikle ilgili konuþtuk. Beni takdir ettiðini söyledi. O halk müziði yapýyor, ben opera yapýyorum. Yan yana bir çalýþma yapmak muhteþem bir þey olur" dedi.

'Hayallerimin peþinden gittim'

Diyarbakýr'a gelerek tarihi mekanlarý gezen Çakar, mutlaka bu müzik dalýnýn kendisini bulacaðýný ifade etti. Ýtalya'da dilini bile bilmediði bir ülkeye gittiðini aktaran Çakar, "Kendi kendime yaza-

rak, çizerek, notlar yapýþtýrarak dil öðrendim. Tiyatrolarda oyun oynayamadýðým para kazanmadýðým zamanlar da oldu. Garsonluk yapýyordum. O esnada da hayata dair þeyler öðreniyor insan. Tercümanlýk, turist rehberliði, tenis kulübü olmak üzere birçok iþte çalýþtým. Hayallerimin peþinden gittim. Kararlýlýk, azim ve þans beni bu noktaya getirdi" diye konuþtu.

'Karakterimiz müziðimize yansýdý'

Ýtalya'da dünya vatandaþý olduðunu dile getiren Çakar, "Kimliðimi söylüyorum ve Türkiye'den geldiðimi belirtiyorum. Bazen insanlar suçluyorlar sizi politika yüzünden. Güneydoðu'da doðan her kiþi politik doðarmýþ gibi bir algý var. Bir Pervin Çakar doðmuþsa sanatý için doðmuþtur. Politika yapmak için doðmamýþtýr. Benim mesleðim müzik yapmak ve geniþ bir kitleye ulaþtýrabilmek. Bu tür görüþlerden dolayý kendimi rahatsýz hissediyorum. Ben hiçbir zaman ötekileþtirilmedim. Öteki olmadým. Bunun bir þanssýzlýk olduðunu düþünmüþtüm neden böyle bir þeyle karþýma geliniyor ben þanssýz mýyým bu topraklarda

doðduðum için. Ama bence çok þanslýyým çünkü sonuçta Diyarbakýr, Mardin bana ve sanatýma çok þey kattý. Acýlarýmýz, sevinçlerimiz, duygusal yapýmýz, kiþiliðimiz, karakterimiz, müziðimize, sesimize yansýdý. Güneydoðu'nun iklimi, pek çok medeniyeti içinde barýndýrmasýndan dolayý oradan aldýðým kültürel zenginlikle sesimize, yüreðimize yansýdý. Pek çok kültürü barýndýrdýðý için kendimi bir dünya vatandaþý olarak görüyorum. Kürt olduðum için bir suçluluk duygusu yaþamýyorum. Þanslýyým hatta çok þanslýyým. Bu topraklarda doðmuþ olmak günah mý? Ben de ülkemi temsil ediyorum. Temsil etmek benim de hakkým. Kimliðime, özüme sahip çýkýyorum. Ve hedefim kendi müziðimi ve sesimi büyük kitlelere ulaþtýrabilmek. Amacým kendi halkýma ve ülkeme yararlý olabilmek" þeklinde konuþtu.

'Sanatýn olmadýðý yerde hükümette olmaz'

Devlet Tiyatrolarý ile Devlet Opera ve Balesi'nin kapatýlmasý öngörülen yasa taslaðý ile ilgili de konuþan Çakar, "Bunun Ýngiltere'de yapýlan sisteme göre uygulanacaðý belirtiliyor. Ýngiltere bir Avrupa ülkesi. Kim ülkesindeki tiyatrolarýn kapanmasýný ister. Ben Türkiye'de çalýþmýyorum. Konserler veriyorum, fakat böyle bir taslaðýn hükümetten geçmesi beni de üzer. Kültür ve sanatýn olmadýðý yerde devlette, hükümette olmaz bence. Bir ülkenin sanatsýz yaþamasý mümkün deðildir. Sonuçta sanat bir ülkenin can damarlarýdýr. Bunu iyi mi kötü mü olacaðýný belki ileride göreceðiz. Kapaný-

yor diyoruz. Devlet opera ve balelerine yeni bir tasarý ile þekillendiriliyor þuan konuþmak erken diye düþünüyorum ama taslaðýn içeriðini görmemiz gerekir. Ýçeriðini tam anlamýyla görmeden doðru bir yorumda bulunamayacaðým. Türkiye'de 6 ilde Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüðü var. Düþünün artýk diðer Avrupa ülkelerinde bu sayý yüzleri buluyor. Zaten Türkiye'de kýsýtlý sayýda opera ve bale yapan kurum var. Bunlarýn kapatýlmasýný düþünemiyorum bile. Devlet tiyatrolarýnýn kapatýlmasý ile oyuncular ne yapacak. Birçok soru var ve bende bunlara cevap arayan bir sanatçýyým. Kürtçe, Ermenice, Süryanice, Ýbranice, Türkçe olmak üzere bir çok dilde eserler seslendiriyorsunuz. Bu çok dillilik sizde ve dinleyicilerde nasýl bir duygu uyandýrýyor. Dünya halk þarkýlarý söylüyorum. Sanat halk içinden çýkmýþtýr, acý ve sevinci anlatýr. Ýtalya'da böyle bir konser yaptým. Yine insanlar etkilendi sözlerini bilmedikleri halde bana dediler ki ya biz sizin ne dediðinizi anlamadýk, fakat þarký söylerken mimik ve hareketlerinizden ses tonunuz-

dan o þarkýda ne demek istediðinizi hissettik. Belki de bazen dil o kadar önemli deðil. Müzik her þeyi anlatýyor. Müziðin evrenselliði budur" ifadelerini kullandý.

Çözüm süreci

Son dönemlerde baþlatýlan çözüm süreci ile ilgili de konuþan Çakar, "Ben barýþtan sevgiden aþktan yana biriyim neden böyle bir þey olmasýn. Yüzyýllar boyunca burada kardeþçe sevgi dolu yaþamýþýz. Neden böyle bir çözüm sürecine girilmesin. Neden insanlar kendi dilinde þarkýlar söylemesin, konuþmasýn, eðitim yapmasýn. Tam tersi olmasýna karþýyým. Böyle bir çözüm sürecine girmiþ olmamýz mükemmel bir þey. Anayasa ise herkesi ötekileþtirmeyen bir anayasa olmalý. Yaþadýðýmýz alanlarda sýnýrlarýn olmasý bile beni rahatsýz ediyor, Ýstediðim hereksin özgürce kültürün, dilini yaþamasý. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Diyarbakýr ve Mardin'i kapsayan bir projem var. Kültürler arasý köprü kurma hedefim var. Bu proje gerçekleþirse klasik müziðin bu iki þehirde dalgalandýðý bir an olacak" dedi. (ÝHA)

Bugün ne okusam? Kipin oðlu Tobyyi kurtarmak için büyük bir dolap çevirmesi gerek ve tehlikeli bir Las Vegas kumarhane patronunun güzel eþinin yaptýðý öneri de tam o zamana rastlýyor. Yazar: Matthew Klein Sayfa Sayýsý: 312 Baský Yýlý: 2009 Dili: Türkçe Yayýnevi: APRIL


22

SPOR

5 Haziran 2013 Çarþamba

Çim Hokeyciler Türk Petrolspor doðal çim sahaya kavuþuyor BATMAN - Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüðü, site içinde bulunan eski koruma bölüðünün alt yapýya verilmesinden sonra sýrasýyla kulüp binasý, sentetik çim saha ve basketbol sahalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan profesyonel takýmýn ihtiyaç duyduðu doðal çim saha çalýþmalarýna baþladý. Petrolspor'da alt yapý baþta olmak üzere tesisleþmenin tüm hýzýyla devam ettiðini belirten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) Batman Bölge Müdürü ve Petrolspor Kulüp Baþkaný Gökhan Akýn, "Çalýþma arkadaþlarým ile birlikte uzun süredir yapýmýna baþladýðýmýz alt yapý için kulüp binasý, sentetik çim saha ve basketbol sahalarý büyük bir oranda tamamlandý. Profesyonel takýmýn antrenman yapmak için büyük bir ihtiyaç duyduðu doðal çim saha ve tenis kortlarý çalýþmalarýna baþlandý. Amacýmýz geleceðin teminatý olan Batmanlý kardeþlerimizi bu tesislerde Profesyonel hocalar nezaretinde eðitip ülke sporuna kazandýrmaktýr" dedi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR NuriZekiye Has Ortaokulu Ankara'da 28 Mayýs 2 Haziran tarihleri arasýnda düzenlenen Yýldýzlar Açýk Alan Hokey Türkiye Þampiyonasýnda hem kýzlarda hem de erkelerde üçüncü oldu. Diyarbakýr Çim Hokeyi Ýl Temsilcisi ve milli takým antrenörü Veysi Koyun, takým sporlarýndan ilk kez bu kadar önemli bir baþarýya imza atýldýðýný belirterek, "Ankara'da yapýlan ve oldukça çekiþmeli geçen Yýldýzlar Açýk Alan Hokey Türkiye Þampiyonasý'nda Diyarbakýr'ý Nuri-Zekiye Has Ortaokulu temsil etti. Çeþitli bölgelerden onlarca takýmýn yer aldýðý müsabakalarda bu okulumuz hem erkeklerde hem de kýzlarda Türkiye üçüncüsü oldu. Bu baþarý takým sporlarýnda ilk oldu" dedi.

Kurumlar Arasý Masa Tenisi Türkiye Þampiyonasý MALATYA Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Masa Tenisi takýmý, 11'ncisi düzenlenecek olan Kuruluþlar Arasý Masa Tenisi Türkiye Þampiyonasý hazýrlýklarýný tamamladý. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) ile Ýstanbul Kuruluþlar Arasý Masa Tenisi Spor Derneði (ÝKMTSD) tarafýndan ortaklaþa organize edilen 11'nci Kuruluþlar Arasý Masa Tenisi Türkiye Þampiyonasý, 6-9 Haziran tarihleri arasýnda Marmaris'te yapýlacak. Süper Grupta yer alan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Masa Tenisi takýmý, þampiyonaya katýlmak üzere yarýn Marmaris'e gidecek. Konuyla ilgili açýklamada bulunan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Spor Þube Müdürü Ömer Daðdelen, "Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Masa Tenisi takýmýmýz, Kuruluþlar Arasý Masa Tenisi Türkiye Þampiyonasý'nda 2 yýldýr Malatya'yý Süper Grupta temsil ediyor. Bu bizim için gurur verici bir durum" dedi. Süper Grup'ta tek kamu takýmý olduklarýný kaydeden Daðdelen, "Süper Grupta birbirinden güçlü takýmlar yer alýyor. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Masa Tenisi takýmýmýz bu grupta tek kamu takýmý olarak mücadele ediyor. Ben takýmýmýza þampiyonada baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu. Daðdelen, Malatya Ýnönü Üniversitesi Masa Tenisi Takýmý'nýn ayný þampiyonada 1. Grup'ta mücadele edeceðini belirterek, sporculara baþarý dileðinde bulundu. (ÝHA)

Eskrimciler madalya'ya doymuyor ADIYAMAN - Türkiye Eskrim Federasyonu Baþkanlýðýnýn 2013 faaliyet programýnda yer alan ve 12 Haziran 2013 tarihleri arasýnda Hatay ve Afyon'da yapýlan "Minikler-Minikler Flöre-Kýlýç Eskrim Turnuvasýna" Adýyamanlý eskrimciler de katýldý. Türkiye Eskrim Federasyonu Baþkanlýðýnýn 2013 faaliyet programýnda yer alan ve 1-2 Haziran 2013 tarihleri arasýnda Hatay ilinde yapýlan süper minikler-minikler açýk Eskrim turnuvasýna Adýyaman damgasýný vurdu. 9 ilden toplam 130 sporcunun yarýþtýðý müsabakalarda Adýyaman 23 sporcu ile temsil edildi.

Eskrimcilerin madalyaya doymadýklarýný belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdür Seyit Ahmet Baðcý, "Flöre ve Kýlýç kategorilerindeki müsabakalarda ilimiz toplam 7 madalya alarak eskrimdeki baþarýlarýmýza bir yenisini daha ekledi. Bu baþarýlardan en anlamlýsý minik erkekler Flöre dalýnda oldu. Sporcularýmýzdan Umut Ekin Özer Birinci Yusufcan Ýnal Ýkinci Oðuzhan Gökdeniz Üçüncü Olarak kürsüye Adýyaman yazdýlar ve ödüllerini il temsilcimiz Ahmet Hakan Hayber den aldýlar. Ben tüm sporcularýmýzý baþarýlarýndan dolayý kutluyor antrenörlerimize de teþekkür ediyorum" dedi. (ÝHA)


23

SPOR

5 Haziran 2013 Çarþamba

kiye üçüncüsü oldu... Diyarbakýr Nuri-Zekiye Has Ortaokulu Ankara’da düzenlenen Yýldýzlar Açýk Alan Hokey Türkiye Þampiyonasýnda hem kýzlarda hem de erkelerde üçüncü oldu. Diyarbakýr Çim Hokeyi Ýl Temsilcisi ve milli takým antrenörü Veysi Koyun, takým sporlarýndan ilk kez bu kadar önemli bir baþarýya imza atýldýðýný söyledi

Siirt’te 13 bin 840 lisanslý sporcu var SÝÝRT - Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Hüsam Olgaç, Siirt'te 13 bin 840 lisanslý sporcu bulunduðunu belirtti. Olgaç, bu sporcularýn 2 bin 894'ünün kadýn, 10 bin 940'nýn ise erkek olduðunu söyledi. 39 branþta lisans sahibi olan sporculardan toplam 3 bin 770'nin aktif olarak spor yaptýðýný belirten Olgaç, þunlarý kaydetti: “En fazla lisanslý sporcu 2 bin 150 kiþi ile tekvando. Bunu, bin 394

sporcu ile judo, bin 324 sporcu ile yüzme, bin 175 sporcu ile satranç takip ediyor. Bisiklet, jimnastik, geliþmekte olan spor branþlarý ve wushu da 1'er lisanslý sporcumuz var. Bir yandan lisanslý sporcu sayýsýný arttýrýrken aktif olarak spor yapmalarýný da teþvik etmektir. Bunun için de okul içi spor çalýþmalarýna aðýrlýk veriyoruz. Gençlerimizi daha küçük yaþlardan itibaren spora yönlendiriyoruz".

Yeni Malatyaspor kongreye gidiyor MALATYA - Spor Toto 2. Lig takýmlarýndan Yeni Malatyaspor kongreye gidiyor. Yeni Malatyaspor'da tüzük gereði 3 senede bir yapýlmasý gereken seçimli kongre 15 Haziran Cumartesi günü 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapýlacak. Olaðan kongre öncesinde her sene yapýlmasý gerek olan mali

kongre 9 Haziran Pazar günü 10.00'da Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapýlacak. Mali kongrede gelir gider tablosu açýklandýktan sonra yönetim, 15 Haziran Cumartesi günü seçimli kongreye gidecek. Kulüp Baþkaný Ertan Mumcu'nun göreve devam etmesi beklenirken, konuyla ilgili net bir açýklama yapýlmadý. (ÝHA)

Atletico'dan Arda ve Burak açýklamasý!

Lice’de olimpik gün yürüyüþü DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince organize edilen Olimpik Gün Yürüyüþü düzenlendi. Lice Spor Salonu önünde Olimpik Gün Yürüyüþü için toplanan gençlere Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü

tarafýndan þapka ve tiþört daðýtýldý. Ardýndan aralarýnda Gençlik Hizmetleri Ve Spor Ýl Müdürlüðü Okul Sporlarý Koordinatörü Akýn Erim, antrenör, öðretmen ile çok sayýda öðrencinin de yer aldýðý grup, Lice Kaymakamlýðý binasýna kadar yürüdü.

bolcularýndan biri ve takýma faydalý olmaya devam edecek" dedi. Cerezo, Galatasaraylý Burak Yýlmaz ile ilgilendikleri iddiasýna iliþkin de, "Burak çok önemli bir futbolcu. Atletico Madrid Kulübü her zaman büyük futbolcularý takip etmiþ ve takdir etmiþtir ama onunla ilgili kararý teknik heyetimiz verecektir" diye konuþtu. Cerezo ayrýca, kendileri açýsýndan "çok iyi geçen bir sezonu geride býraktýklarýný" belirterek, gelecek sezon daha büyük baþarýlar yakalayabilecek bir takým istediklerini dile getirdi.

Kayseri Erciyesspor'dan 3 transfer!

Foto: Arþiv

FOTO: ARÞÝV

Lice ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince organize edilen Olimpik Gün Yürüyüþü düzenlendi

ÝSPANYA 1. Futbol Ligi ekiplerinden Atletico Madrid'in baþkaný Enrique Cerezo, milli futbolcu Arda Turan'ýn Atletico Madrid'de forma giymeye devam edeceðini söyledi. Real Madrid Kulübü Baþkaný Florentino Perez'in yeniden baþkan seçilmesiyle ilgili Santiago Bernabeu Stadý'nda düzenlenen törene katýlan Atletico Madrid Kulübü Baþkaný Cerezo, sorularýný yanýtladý. Transfer iddialarýnda ismi geçen Arda Turan'ýn geleceðinin Atletico'da olduðunu söyleyen Cerezo, "Arda, takýmýn en önemli fut-

GEÇTÝÐÝMÝZ sezonda PTT 1. Lig'i þampiyon tamamlayarak, Spor Toto Süper Lig'e yükselen mavi-siyahlýlarda transfer çalýþmalarý sürüyor. Kulüp Baþkaný Eren, Hacý Boydak Tesisleri'nde düzenlediði basýn toplantýsýnda, yönetim olarak Kayseri'yi Spor Toto Süper Lig'de en iyi þekilde temsil edecek bir takým kurma çalýþmasý içinde olduklarýný belirtti. Þimdiye kadar 3 futbolcuyla anlaþtýklarýný dile getiren Eren, þunlarý kaydetti: "Gençlerbirliði'nden Cem Can, Randall Azofeifa ve Torku Konyaspor'dan Murat Akýn ile anlaþma saðladýk. Yabancý bir kaleciy-

le de görüþmeler olumlu devam ediyor. Kulübüyle ilgili sýkýntýlar var o yüzden beklemedeyiz. Bütün transferler kafamýzda bitti, kýsa zamanda inþallah açýklayacaðýz. Hedefimiz taraftarýmýza yeni sezonda baþarýya emin adýmlarla koþacak bir takým seyrettirmek. Ýnþalah bunu da gerçekleþtireceðiz." Transfer çalýþmalarýnda kendilerini en fazla Türk futbolcularýn istediði yüksek ücretlerin zorladýðýný dile getiren Eren, bu sorunu aþmak amacýyla yabancý sýnýrlamasýnýn kalkmasý için Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliðine baþvuruda bulunacaklarýný da sözlerine ekledi.


www.diyarbakiryenigun.com

5 HAZÝRAN 2013 ÇARÞAMBA Yýl: 7 - Sayý : 1966 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Gözleri kamaþtýran kareler! AÐRI'nýn Göle ilçesinde Susuz Þelalesi'nin gürül gürül akan bembeyaz suyu, Aygýr Gölü'nün masmavi durgunluðu, Göle Ovasý'na serpeserilmiþ sapsarý çiçek-

ler ve bunlarýn ortasýnda yeni doðan kaz yavrularý ile onlarý koruyan anne kazlarýn oluþturduðu manzara objektiflerimize böyle yansýdý. (DÝHA)

Dünyanýn en uzun kedisi öldü 2010 yýlýnda 1.23 metrelik vücut uzunluðuyla Guinness Rekorlar Kitabý'na giren kedi Stewie, 8 yaþýnda hayatýný kaybetti. Stewie, son bir yýldýr kanserle savaþýyordu. Stewie’nin sahibi Robin Hendrickson ölüm haberini kedisinin Facebook hesabýndan paylaþtý. Hendrickson, "Stewie çok sosyal bir kediydi, insanlarla tanýþmayý çok severdi. Birçok kiþinin hayatýna girdi" dedi.Stewie'nin hayranlarý Facebook sayfasýndan üzüntülerini dile getirdi. Stewie 'en uzun kuyruk' rekorunun da sahibiydi.

C

M

Y

K

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 05 Haziran 2013  
Diyarbakir Yenigun Gazetesi 05 Haziran 2013  

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 05 Haziran 2013

Advertisement