Page 1

7 ton bozuk i zeytin imha edesilid

‘Mavi Liste’ye destek çaðrýsý DÝYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerine "Mavi Liste" ile giren Demokratik Ýþverenler Giriþimi üyeleri, Erganili iþverenlerin desteðini aldý. Ergani Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn ise, "Mavi Liste"ye destek çaðrýsý yaptý. HABER 10

iy BAÐLAR Beled ðü ekiplü ür üd M Zabýta m tarihi leri, son kullaný ytini geçmiþ 7 ton ze EM 06 imha etti. GÜND

31 MAYIS 2013 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

‘Kýrmýzý çizgilerle konuþulmamalý’ 09

www.diyarbakiryenigun.com

Türkiye’de 22 bin 500 kiþi organ bekliyor

11

‘Rambo’ya 20 yýl hapis cezasý verildi BÝSMÝL’de gözaltýna alýndýktan sonra copla tecavüze uðrayan ve yaþamýný yitiren Abdulkadir Kurt'un ölümüne iliþkin açýlan davada, “Rambo” lakaplý Asteðmen Salih Üner, 20 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Kurt ailesinin avukatý Mehmet Bozkurt, “Kararý temyize götüreceðiz. Mahkemenin kararýný doðru bulmuyoruz. Sanýk Rahþan affýndan yararlanabilir” dedi. 3’te

‘Kara Perþembe’de tahliye talebi

14

‘EViMiZDE SIKILMAYIZ’ Geçtiðimiz haftalarda Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Valiler Kararnamesi ile Diyarbakýr'a atanan Mustafa Cahit Kýraç, görevine baþladý. Kýraç, “Bu coðrafyanýn çocuðuyum, annem kardeþlerim herkes bu bölgelerde, kendi evimizden biz sýkýlmayýz” dedi

Sürece katkým olursa... SON Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valiliði'nden Diyarbakýr Valiliði'ne atanan Mustafa Cahit Kýraç, kentte geldi. Valilik Þeref Defteri'ni imzaladýktan sonra makamýnda basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Kýraç, bölgenin son 30 yýldýr kan kaybýnýn olduðunu belirterek, “Çok deðerli bir süreç baþladý barýþ süreci. Bu süreci de hep beraber insani deðerleri önde tutarak akan kanýn durmasýna hep beraber katkýmýz olursa bundan mutluluk duyacaðýz” dedi.

‘Bu coðrafyanýn çocuðuyum’ “BÝZ bin yýldýr bu ülkede kardeþlik içerisinde yaþýyoruz. Ve bu ülkenin tapusu Çanakkale'dedir” diyen Kýraç, “Orada, doðudan batýdan kuzeyden güneyden herkes yan yana burayý vatan yapmak için yatýyorlar orada. Bu barýþ sürecinin inþallah tekrar o eski görkemli günlerimizdeki gibi yaþadýðýmýz ortamlara doðru ilerlemesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceðiz. Ben bu coðrafyanýn çocuðuyum. Annem kardeþlerim herkes bu bölgelerde. Kendi evimizden biz sýkýlmayýz” dedi. 13’te

ayrýntý

3’te

Ticaret Odasýnda seçim heyecaný Mesut FÝÐANÇÝÇEK C

M

Y

K

‘Google’nin ayýbý’ GOOGLE'nin, sözlük programýnda Kürtçe'nin de yer almasý için baþlatýlan imza kampanyasý için çaðrýda bulunan Kurdî-Der Genel Baþkaný Gültekin, dünya dilleri arasýndaki kullaným sýrasýnda 32’nci sýrada bulunan Kürtçe'nin arama motorunda yer almamasýnýn Google'nin ayýbý olduðunu vurguladý. 12

Baydemir, Barzani ile görüþtü DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Federe Kürdistan Bölgesel Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani ve Kültür ve Gençlik Bakaný Kawa Mahmoud'u makamýnda ziyaret etti. 4’te


2

SAÐLIK

31 Mayýs 2013 Cuma

Yaþlýlar ‘Yük olmaktan’ korkuyor

Türkiye'nin yaþama bakýþý" çalýþmasýnýn sonuçlarýna göre, yaþlýlar, çocuklarýnýn geleceðini garanti altýna almak istedikleri belirtilerek, "Yaþlýlar, 60 yaþýndan sonra özgürlüklerine daha düþkün oluyor. Yük olmaktan korkuyor ve kendi ayaklarý üzerinde durmak istiyor" denildi

Alkolün saðlýðýnýz üzerindeki 7 etkisi... Alkol almanýn bazý olumlu ve olumsuz etkileri var. Kaliforniya Üniversitesi, San Diego Týp Fakültesi'nden Dr. Robert Gish ölçülü alkol alýmýnýn bazý faydalarý olduðunu ancak tavsiye edilen seviyenin üzerine çýkýldýðý takdirde, bu olumlu etkilerin derhal yerini zarara býrakacaðýný belirtti.

Kalp krizi Düþük dozda alkol kan basýncýný azaltýr, ancak aþýrý alkol alýmý ters etki yaratabilir. Alkol arterlerdeki yaðýn temizlenmesini kolaylaþtýrarak kandaki pýhtýlaþmayý azaltýr. Bu etkiler kalp krizi riskini azaltýr.

Felç riskini azaltýr

Ayný nedenlerle, uygun miktarda alkol alýmý felç riskini de azaltýr. Ýskemik inme olarak bilinen en yaygýn felç türü, beyne kan götüren damarýn "týkanmasý" sonucu yaþanýr. Alkol, kanýn beyne ulaþmasýný kolaylaþtýrýr ve böylelikle felç olasýlýðýný azaltýr.

Uyku kalitesini etkiler

Alkol alýmýnýn uyku kalitenizi nasýl etkilediðini bilmeniz çok önemlidir, Daha çabuk uykuya dalarsýnýz, ancak daha iyi

uyumazsýnýz. Çünkü alkol, REM uykusuna geçmenizi engeller. Uyku sorunu olanlara ana problemin belirlenmesi için iki hafta süreyle kafeinden ve alkolden uzak durmasý tavsiye ediliyor.

Ýdrar söktürücüdür

Alkol vücuttaki sývýnýn daha hýzlý dýþarý atýlmasýný saðlar. Ölçülü alkol alýmýnda bu etkinin zararý yoktur. Ancak, vücudun susuz kalmamasýna özen gösterilmesi gerekiyor. Alkol alýmý genellikle iliþkilerde olumsuz bir etki yaratýrken, alkolün davranýþlarda yol açtýðý deðiþikliðin beraberinde olumlu ve olumsuz sonuçlar getirebileceði unutulmamalý.

Ýlaçlarla etkileþim Düþük miktarlarda olsa bile, alkol tüketimi tehlikeli sonuçlar doðurabilecek þekilde ilaçlarla etkileþime girer. Alkol karaciðer tarafýndan emilir ve diðer bileþiklere göre öncelikli olarak iþlenir. Bu da, ayný þekilde karaciðer tarafýndan iþlenen diðer ilaçlarýn emiliminin yavaþlayacaðý ve ilaçlarýn etkisinin daha güçlü hissedileceði anlamýna gelir.

Pfizer tarafýndan Türkiye'de saðlýklý ve mutlu yaþlanmayý konu alan, bu bilinci geliþtirmeyi hedefleyen "Sen çok yaþa" projesinin tanýtýmý toplantýsýnda, yaþlýlýk, saðlýklý yaþlanma, yaþlýlýk atlasý ve yaþlanmaya bakýþ açýsý konularýný içeren "Türkiye'nin yaþama bakýþ açýsý" araþtýrmasýnýn sonuçlarý da paylaþýldý. Pfizer Türkiye Kurumsal Ýliþkiler Direktörü Elif Aral, "Sen çok yaþa" projesi ile insanlarýn daha iyi ve saðlýklý yaþamak için nele-

re ihtiyaç duyduklarýný anlamayý amaçladýklarýný söyledi. aral, bir araþtýrma grubu ile gerçekleþtirdikleri "Türkiye'nin yaþama bakýþý" çalýþmasýnýn sonuçlarýyla ilgili þunlarý kaydetti: "Türkiye'nin deðiþik yerlerinde, 30-60 yaþ arasý bin 80 kiþi ile görüþüldü. Araþtýrmaya göre, yaþlýlar, çocuklarýnýn geleceðini garanti altýna almak istiyor. Yaþlýlýk hayatý, çocuk ve torunlara odaklanmýþ durumda. Hasta olmak, korkular arasýnda ilk sýrada geliyor. Türk insanýnýn gözünde yaþlýlýk 65 yaþýnda baþlýyor. Her 3 kiþiden 1'i saðlýklý yaþamýn zenginlikten daha önemli olduðunu söylüyor. Halkýmýzýn yüzde 70'i kendini olduðu yaþta, 5 kiþiden 1'i de olduðundan genç hissediyor. Her 2 kiþiden 1'i yaþlandýðýnda hayatýnda bir deðiþiklik olmayacaðýný düþünüyor. Bu konuda erkekler kadýnlardan daha endiþeli. Türk halký ölüme yaklaþmayý yaþlýlýk korkularý arasýnda en sonlara koyuyor. 'Elden, ayaktan düþmek', günlük

iþlerde baþkalarýna muhtaç olmak ve hasta olmak, kaygýlarda ilk sýralarda geliyor. Türk halkýnýn yüzde 20'si yaþlandýðýnda çocuklarýnýn iyi bir hayat kurduðunu görmek, yüzde 17'si stresten uzak yaþamak, yüzde 17'si saygý duyulan biri olmayý istiyor."

Kardeþlere geri dönüþ oluyor Projede yer alan Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ýsmail Tufan da Türkiye'de insanlarýn 60 yaþýndan sonra aile bireylerine daha yakýnlaþtýðýný aktararak, "Kardeþlere geri dönüþ oluyor. Özellikle dullar kardeþlerine daha çok yakýnlaþýyor. Yaþlýlar, bu yaþtan sonra özgürlüklerine daha düþkün oluyor. Yük olmaktan korkuyor ve kendi ayaklarý üzerinde durmak istiyor. Yaþam süresi artýyor. Türkiye'de þu anda 50 yaþýnda olanlarýn yüzde 20'sinin 100 yaþýný görmesini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandý.

Aðrý kesici yerine kiraz yiyin Uzmanlar kirazýn birçok hastalýða faydalý olduðunu; hatta aspirinden güçlü aðrý kesici özelliðinin bulunduðunu belirtiyor. Beyin saðlýðý için büyük önem taþýyan kirazýn bir çok faydasýnýn olduðunu açýklayan uzmanlar, kirazýn Alzheimer gibi hastalýklara yakalanma ihtimalini azalttýðýný belirtti. Uzmanlar, "Kiraz yapýsýndaki besin lifi sayesinde kabýzlýðý önler, ishali keser ve sindirim sorunlarýna çözüm olur. Hastalýklara karþý vücudun direncini artýrýr. Damar sertliðine, romatizma, gut hastalýðý ve dizanteriye iyi gelir. Çok iyi bir aðrý kesici ve ateþ düþürücü olan bu meyve sinirleri kuvvetlendirir" ifadelerini kullandýlar.

Antioksidan özelliyke kansere karþý koruma saðlayan kirazýn ayný zamanda kalp ve damar saðlýðýna karþý da insanlarý koruduðunu söyleyen uzmanlar "Kiraz kolesterolü ve kan þekerini düþürür. Kaný temizler ve sivilce gibi cilt sorunlarýný önler, yaþlanma belirtilerini geciktirir. Ýdrar söktürücü özelliðiyle kiraz; vücudu zehirli maddelerden temizler. Böbreklerin taþ ve kum yapmasýný önlediði gibi safra kesesi taþýnýn dökülmesini saðlar. Vücuttaki fazla suyu atarak, zayýflamaya da yardýmcý olur" dediler.


MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Ticaret Odasýnda seçim heyecaný

AYRINTI

3

GÜNCEL

31 Mayýs 2013 Cuma

Diyarbakýr Ticaret Odasý (DTSO)'nun sitesinde oda ile ilgili bilgilere göz attýðýnýzda Odanýn "Diyarbakýr Ticaret Meclisi" adý altýnda 1883 yýlýnda kurulmuþ olduðunu ve ilk yönetim kurulunun Baþkan Hacý Mehmed Efendi, Üyeler; Mehmed Efendi, Hacý Hasan Aða, Kirekos Efendi, Osib Efendi, Hacý Ahmed Efendi, Tomas Efendi, Ýstepan Efendi ve Karapet Efendi'den oluþtuðunu görürsünüz. Yani Ticaret Meclisi'nin üyelerinin çoðu gayrimüslimlerden oluþmuþ durumdadýr. Þimdi olmadýðý kadar kozmopolit ve demokratik bir kent ve ticaret potansiyeli bakýmýndan da ilk üç içinde yer alan önemli bir merkez konumundadýr. Tabi Türkiye'nin kuruluþu ve suni Müslüman Türk etnisitesi yaratmaya dayalý inkar politikalarýnýn toplumsal ve siyasal sonuçlarý bu renkli yapýyý ortadan akldýrdýðý gibi; ekonomik alanda da etkilerini günümüze kadar sürdürmüþtür. Bu politikalar sonucu deðiþen Türkiye'de renkler her alanda olduðu gibi ticari ve ekonomik alanda da griye doðru bir ton almaya baþlamýþtýr. Kentin ekonomik ve ticari kimliði de dayatýlan/yaratýlan siyasi kimlikle paralellik arz etmiþtir. Kentin ticari kimliðine hakim olan yeni renk de genel olarak devletin iktidarý ile barýþýk bir þekilde ilerlemiþtir. Arýzalar olmamýþ mýdýr?

Olmuþtur… Devlet aklýnýn yetmediði yerlerde yoldan çýkanlarý da bazen "Listeler elimizde" bazen de "Ya taraf olursunuz, ya bertaraf" sözleriyle yola getirmeye çalýþmýþtýr devlet… … Neyse gelelim seçimlere… DTSO seçimleri hiç olmadýðý kadar çekiþmeli geçecek. Geçtiðimiz yýllardan çok farklý bir hava var. Seçimlerde üç ayrý liste yarýþýyor. Mavi, Beyaz ve Sarý liste… Seçim çalýþmalarýnda "Çözüm sürecinin" ruhuna uygun vurgular ön plana çýkýyor. BDP Diyarbakýr Ýl Eþbaþkaný Zübeyde Zümrüt, "BDP siyasi bir irade ise taraf olmak zorundadýr. 1 Haziran'da yapýlacak olan seçimde direk tarafýz. Eðer bu toplumsal sorunsa, BDP bu toplumsal sorunun tarafýdýr" dedi. BDP, oda seçimlerinde taraf olduðunu açýklarken, BDP Diyarbakýr milletvekili Altan Tan da, "Ortadoðu'nun yeniden þekillendiði süreçte yeni ekonomik perspektif ortaya koymak gerekir" dedi. Tan, Türkiye'deki iþverenleri eleþtirerek, bir yandan Ortadoðu'da Kürtlerin kimlik ve haklarý üzerinden birçok olumsuz politikalar izlenirken, diðer yandan birçok ekonomik anlaþma ve ticaretin Kürt bölgelerinde yapýldýðýný hatýrlattý. Yani BDP çözüm sürecinin tüm alanlarýnda varlýðýný ortaya koyaca-

ðýný açýkça dile getirdi ve seçimin en güçlü adayý… Tabi iþin içine BDP girince, seçimin rengi de deðiþmiþ… Bu seçimlerde (en azýndan yakýn tarihe kadar ben görmedim) kadýnlarýn temsiliyeti de artmýþ durumda. Mavi listede baþkan olarak belirlenmiþ bir isim zikredilmiyor. Seçilecek olan yönetim adaylarý, baþkan ya da eþbaþkanlarý belirleyecek ve eminim eþbaþkanlardan biri de kadýn olacak… Diðer listelerde ise olasý baþkanlar þimdiden belli… Beyaz listede M. Siraç Ensarioðlu, Sarý listede ise Mehmet Kaya kendi listelerini oluþturarak çalýþmalarýný sürdürüyor. Seçimlerde kim kimdir detaylarýna da girmeye gerek yok. Zaten listelerde yer alanlarýn amaçlarý ve siyasi görüþleri belli… Grup çalýþmalarý kadar bireysel/çýkar iliþkileri de odanýn rengini belirleyecek. Sonucun önemli olduðu bir seçim ve olasý korku da herhangi bir gerginliðin yaþanmasý… Her þeyden evvel kavgasýz gürültüsüz bir seçim olmasý herkesin en büyük arzusu… Kazanacak olanýn demokrasiye hizmet etmesi dileðiyle…

‘RAMBO’YA 20 YIL HAPiS! FOTO: ARÞÝV

Bismil'de 1992 yýlýnda gözaltýna alýndýktan sonra copla tecavüze uðrayan ve bu nedenle yaþamýný yitiren Abdulkadir Kurt'un ölümüne iliþkin açýlan davada, ‘Rambo’ lakaplý Asteðmen Salih Üner, 20 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Kurt ailesinin avukatý Mehmet Bozkurt, “Kararý temyize götüreceðiz. Mahkemenin kararýný doðru bulmuyoruz. Sanýk Rahþan affýndan yararlanabilir” dedi

DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesine baðlý Aðýllý köyünde 19 Nisan 1992 tarihinde gözaltýna alýnarak Bismil Komando Bölük Komutanlýðý'na götürülen ve copla tecavüz edildikten sonra yaþamýný yitiren Abdülkadir Kurt (36) adlý köylünün iþkence ile öldürülmesi olayýna iliþkin 15 asker hakkýnda açýlan ve Yargýtay'dan dönen davanýn 3'üncü duruþmasý, Diyarbakýr 3. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bir önceki duruþmada "Rambo" lakaplý dönemin asteðmeni Salih Üner hakkýnda CMK 94. maddesi gereðince yakalanmasý ve tanýklarýn duruþmaya zorla getiril-

mesi kararý verilmiþti. Duruþmada, Kurt'un oðlu Mustafa Kurt ve avukatý Mehmet Bozkurt ile sanýk Salih Üner'in avukatý Ali Can hazýr bulunurken, Üner duruþmaya bulunduðu cezaevinden video konferans yoluyla katýldý.

Savcý aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet istedi

Savcý okuduðu mütalaada Üner'in iþlediði suçun sabit olduðunu belirterek, Yargýtay tarafýndan bozulan "aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet cezasýnýn" tekrar verilmesini istedi. Savcý mütalaasý ardýndan mahkeme heyeti, duruþmaya ara verdi. Verilen aranýn

ardýndan müdafi avukat Bozkurt, iddia makamýnýn suçun tespiti yönündeki kararýna katýldýklarýný fakat sanýða istinat edilen suçun basit bir adam öldürme olmadýðýný, "canavarca hisle yapýlan iþkence sonucu adam öldürme" olduðunu belirterek, Kurt'un otopsi raporunu mahkeme heyetine okudu. Bozkurt, "Sanýk suçu iþkence amaçlý deðil, öldürme amaçlý iþlemiþtir" dedi. Bozkurt, Üner'in canavarca hisle hareket ederek adam öldürdüðünü belirterek, aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet cezasý talebini yineledi. Bozkurt'un ardýndan savunma yapan sanýk avukatý, müvekkili Üner'in gönderdiði askerlik fotoðraflarýný mahkeme heyetine sunarak, tanýklarýn anlattýðý þüphelinin müvekkili Üner olmadýðýný ve fotoðraflarýn tanýklar tarafýndan tespit edilmesini istedi. Sanýk avukatý Can, tanýk Hasan Demir'in copla tecavüz eden kiþinin Üner olduðuna iliþkin beyanlarýný reddettiklerini belirte-

rek, "Müvekkilim böyle bir suç iþlemiþ olsaydý kaçardý, 21 yýldýr kaçma gereði bile duymamýþtýr" dedi. Avukat Can, müvekkilinin o dönem komando olduðunu ve komandolarýn görevi gereði kimseyi gözaltýna alamadýðýný, adli olaylara karýþamadýðýný belirterek, Bismil Ýlçe Jandarma Karakolu'ndan olaya iliþkin gözaltý kayýtlarý için yazý yazýlmasýný talep etti. Ýddia makamý sanýk müdafi Can'ýn talebinin, dosyanýn zaman aþýmýna uðrama riskini göz önünde bulundurularak, reddine karar verdi. Duruþma sonunda verilen kararda sanýk Üner'in TCK'nin 452/1 sayýlý kanunu gereðince "iþkence nedeni ile kasti aþan adam öldürme" gerekçesiyle 20 yýl hapsine karar verdi. Kurt ailesinin avukatý Mehmet Bozkurt, "Kararý temyize götüreceðiz. Mahkemenin kararýný doðru bulmuyoruz. Sanýk Rahþan affýndan yararlanabilir" dedi. (DÝHA)


4

GÜNDEM

31 Mayýs 2013 Cuma

Baydemir, Barzani ile görüþtü Federe Kürdistan Bölgesi'ndeki temaslarýný sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Federe Kürdistan Bölgesel Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani ve Kültür ve Gençlik Bakaný Kawa Mahmoud'u makamýnda ziyaret etti DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Federe Kürdistan Bölgesel Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'yi ziyaret etti. Ziyarette Kürtlerin birliði, ulusal konferans, Mahmur kampýnýn durumu, Ortadoðu'da barýþ gibi konular gündeme geldi. Baydemir, beraberinde BDP Federe Kürdistan Bölgesel Yönetimi Erbil temsilcileri Cemal Coþkun ve Mehmet Ali Aydýn ile birlikte Selahattin kentine geçerek Federe Kürdistan Bölgesel Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani ile görüþtü. Sýcak bir ordamda gerçekleþen görüþmede Baydemir, beraberindeki Coþkun ve Aydýn'ýn tanýtýrken, Türkiye'de legal siyaset yaptýðýný ve fikir özgürlüðü konusundaki sýkýntýlardan dolayý Erbil'e yerleþmek durumunda kaldýðýný belirtti.

‘Sözümü yerine getirdim’

Kendisi hakkýnda da 3 buçuk yýl boyunca Türkiye dýþýna çýkýþ yasaðý konulduðunu anýmsatan Baydemir, yasaðýn kalkmasýyla birlikte kendisini daha önce telefonla arayan Mahmurlu bir anneye verdiði sözü yerine getirerek Mahmur Kam-

baþsaðlýðý diledi. Osman Baydemir daha sonra yeni yayýna baþlayan Rudaw Televizyonu'nun bir programýna konuk oldu.

Kültür Bakan’ýna ziyaret

pý'ný ziyaret ettiðini söyledi. Kampta Irak hükümetinin sorumluluðunun gereðini yerine getirmediðini ifade eden Baydemir, Mahmur'da görevli öðretmenlere Irak hükümetinin maaþlarý vermediðini anlattý. Barzani'ye Kürdistan'daki gezi ve gözlemleri hakkýnda bilgilerini paylaþan Baydemir, Hero Talabani'yi ziyaret ettiðini ve Cumhurbaþkaný Celal Talabani'ye geçmiþ olsun dileðinde bulunduðunu söyledi. Daha sonra Barzan'da Melle Mustafa Barzani'nin mezarý ile Enfal katliamýnda yaþamýný yitirenlerin anýtsal mezarlarýný ziyaret ettiðini anlatan Baydemir;

BDP köylerde barýþ sürecini anlattý DÝYARBAKIR- Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakýr'ýn Ergani ilçe örgütü, Selman köyünde barýþ sürecini anlattý. Merkeze baðlý Selman köy meydanýnda, köyün ileri gelenleriyle bir araya gelen heyet son dönemde yaþanan siyasi geliþmeleri aktararak, vatandaþlarýn sürece iliþkin görüþ ve önerilerini aldý. Burada kýsa bir konuþma yapan BDP Ýl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Kýnýk, 30 yýllýk mücadelede Kürt halkýnýn yaþadýklarýný anlatarak yaþananlarýn asla unutulmayacaðýný söyledi. Ardýndan söz alan BDP Ergani Ýlçe Eþbaþkaný Cavidan Yaman, uygulanan her tür-

lü politikalara raðmen asla boyun eðmediklerini ifade ederek, "Kürtlere her türlü baský, iþkence, asimilasyon politikalarý uygulandý. Çok þey kaybettik özgürlüðümüz için. Çok þey de kazandýk. Biz özgürlük savaþýyla bu güne geldik. Bize yapýlan her türlü baskýya raðmen asla gerilemedik, sürekli ilerledik. Bu süreç gerillalar sayesinde oldu. Baþbakan, silahlarý býrakýn diyor. Bizim isteklerimizin tümünü yaparsan býrakýlýr. Biz bu 30 yýllýk mücadelenin karþýlýðýný alacaðýz" diye konuþtu. Soru cevap þeklinde geçen sohbetin ardýndan köy halkýna Büyükþehir yasa tasarýsý anlatýldý. (ÝHA)

Kuzey, Güney, Doðu, Batý ayrýmý olmaksýzýn Þeyh Said'den Seyit Rýza'ya, Gazi Muhammed'den Melle Mustafa Barzani'ye, Mazlum Doðan'dan Sakine Cansýz'a kadar özgürlük davasýnda tüm yaþamýný yitirenlerin anýsý önünde saygý ile eðildiðini söyledi. "Bugün Kürtler özgürlüðe doðru yürüyorsa ödenen bedeller sayesindedir" diyen Baydemir, Kürdistan seyehatinin kendisine büyük moral ve çalýþma azmi verdiðini ifade etti.

Rudaw’a konuk oldu

Kürdistan bölgesinde Öcalan'ýn özgürlüðü konusunda yürütülen imza kam-

panyasýnýn Türkiye'deki Kürtler arasýnda büyük bir heyecan yarattýðýný ifade eden Baydemir, Kürtlerin birliði konusundaki konferansýn öneminin altýný çizdi. "Kürtler arasýnda birlik ve beraberlik onurlu barýþ ve özgürlüðün altyapýsýný oluþturuyor" diyen Baydemir, bu kapsamda Kuzey ile Güney'in yakýnlaþmasýna vesile olacak kültürel iþbirliði, gençler arasýndaki spor müsabakalarý, festival buluþmalarýnýn önemine dikkat çekti. Baydemir, 40 dakika süren görüþmede, kendisi ve BDP Eþ Genel Baþkanlarý adýna Mesut Barzani'nin bir süre önce vefat eden ablasý için de

Öte yandan Baydemir, Irak Kürdistan Federe Bölgesi'nin baþkenti Erbil'de Kültür ve Gençlik Bakaný Kawa Mahmoud'u ziyaret etti. Bakanýn makamýnda gerçekleþen görüþmede ikili pek çok proje yapýlacaðý yönünde görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Baydemir, festivallerde, kültürel etkinliklerde ve sportif karþýlaþmalarda ortaklýklar yapýlabileceðini belirtti. Bakan Kawa Mahmoud da Türkiye'de yaþayan Kürtlerin geliþkin bir kültürel yapýsý olduðunu belirterek, kadýn erkek eþitilði konusunda oldukça ileri düzeyde olduðunu, kadýnlarýn pek çok çalýþmada aktif olduðunu gördüklerini söyledi. Baydemir, Bakan Mahmoud'a Ayþe Þan ve Aram Tigran kitap ve CD'si ile bir tablo armaðan etti. Bakan Kawa Mahmoud ise Baydemir'e, Federe Kürdistan Bölgesel Yönetimi'de yaþayan dinlerin anlatýldýðý bir kitap hediye etti. (HABER MERKEZÝ)

‘Kenan Evren ismi kaldýrýlsýn’ Ergani'de Kenan Evren Ýlkokulu'nun isminin deðiþtirilmesi için imza kampanyasý baþlatýldý. Ýstasyon Mahalle Muhtarý Mustafa Güzel öncülüðünde baþlatýlan imza kampanyasýna destek veren mahalle sakinleri, hazýrlanan dilekçelere imza attý DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde bulunan Ýstasyon Mahallesi sakinleri, mahallede bulunan Kenan Evren Ýlkokulu'nun isminin deðiþtirilmesi için imza kampanyasý baþlatarak Kaymakamlýða baþvuruda bulundu. Ýstasyon Mahalle Muhtarý Mustafa Güzel öncülüðünde baþlatýlan imza kampanyasýnda mahalle sakinleri Kenan Evren isminin kaldýrýlmasý için hazýrlanan dilekçelere imza atarak katýlýrken, Eðitimciler Birliði Sendikasý (Eðitim Bir-Sen) ilçe temsilciliði de baþlatýlan imza kampanyasýna destek verdi.

'Okulun ismi barýþ olsun'

Kampanyayý baþlatan Mahalle Muhtarý Mustafa Güzel,

rimize düþen görevi yaparak imza kampanyasý baþlattýk. Okulumuzun isminin 'Barýþ' olarak deðiþtirilmesini istiyoruz. Bu baðlamda topladýðýmýz imzalarý Ýlçe Kaymakamlýðýmýza sunduk, gereðinin yapýlmasýný istiyoruz" dedi. 1980 askeri darbesinin mimarý Kenan Evren'in isminin kaldýrýlmasý için imza kampanyasý baþlattýklarýný söyledi. Güzel, "Tarihimizin en kara dönemlerini yaþatan Kenen Evren'in isminin okullardan ve ismi verilen tüm yerlerden kaldýrýlmasýný istiyoruz. Bizler, Ýstasyon Mahallesi sakinleri olarak, mahallemizde bulunan ilköðretim okuluna verilen Kenan Evren isminin kaldýrýlmasý için üze-

Eðitim Bir-Sen'den destek

Kenan Evren Ýsminin kaldýrýlmasý için baþlatýlan imza kampanyasýna destek veren Eðitim Bir-Sen Ýlçe Temsilcisi Cihan Çuçi ise, "Demokrasiyi rafa kaldýrarak iþlemez hale getiren, halkýmýzýn iradesini hiçe sayanlarýn isimleri okul, cadde ve sokaklardan kaldýrýlmalý, darbecilerin isimleri milletimizin hafýzasýndan silinmelidir" diye konuþtu. (ÝHA)


5

GÜNDEM

31 Mayýs 2013 Cuma

Ofis ve Daðkapý’ya referandum sandýðý “

KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu, Devlet Memurlarý Kanunu’nda yapýlacak yeni düzenlemeleri protesto etmek amacýyla, Ofis ve Daðkapý Meydaný'nda referandum sandýðý kurdu

performansa göre ücretlendirmeye, kadrolaþtýrmaya, rotasyona, esnek çalýþmaya, iþ güvencelerinin ortadan kaldýrýlmasýna karþý olduklarýný belirtti.

'Ücret adaletsizliði kaldýrýlmalý'

DÝYARBAKIR - KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu, Devlet Memurlarý Kanunu'nda yapýlacak yeni düzenlemeleri protesto et-

mek amacýyla, AZC Plaza önünde referandum sandýðý kurdu. Eylemde BES Diyarbakýr Þube Baþkaný Mehmet Karaaslan açýkla-

ma yaptý. 657 sayýlý DMK'da yapýlacak deðiþikliðe iliþkin konuþan Karaaslan, kamuda CEO'lara, hükümet memurluðuna,

Özgür ve Temiz Yaþama Yolculuk Platformu’ndan duyarlýlýk yürüyüþü DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde, uyuþturucu ve madde baðýmlýlýðý hakkýnda halký bilinçlendirmek amacýyla oluþturulan Özgür ve Temiz Yaþama Yolculuk Platformu, duyarlýlýk yürüyüþü gerçekleþtirdi.

Yürüyüþe, Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Ergani Ýlçe Örgütü, Ergani Belediyesi, EðitimSen, SES Ergani Temsilciliði, Ergani Spor Kulübü, Esnaf Sanatkarlar Odasý'nýn yaný sýra çok sayýda vatandaþ katýldý.

Milli Egemenlik Caddesi'nden baþlayarak Atatürk Anýtý'na kadar yürüyen kalabalýk, sloganlarla ilçede baþ gösteren madde baðýmlýlýðý, fuhuþ, bahis, hýrsýzlýk, kumar ve her türlü yozlaþtýrýlmaya karþý, vatandaþ-

Karaaslan emekçilerin taleplerini þu þekilde sýraladý: "Yoksulluk sýnýrý rakamý en alt vergi diliminden vergilenmelidir. Her türlü ek ödeme emekli aylýðýna esas kazanca dahil edilmelidir. Maliye Bakanlýðý'nda istihdam belirsizliði ortadan kaldýrýlmalýdýr. Ayný iþi yapanlar arasýndaki ücret adaletsizliði ortadan kaldýrýlmalý ve eþit iþe eþit ücret verilmelidir. Performansa göre ücret verilmesiyle ilgili hazýrlýklar yapýlmakta, bu yaklaþýmdan vazgeçilmelidir. 4/B, 4/C gibi istihdam biçimlerinde vazgeçi-

larý duyarlý olmaya çaðýrdý. Katýlýmcýlar adýna basýn açýklamasýný okuyan SES Ergani Temsilcisi Deniz Akdað, "Son dönemde ilçemizde birçok hýrsýzlýk olayý yaþanýyor. Ýlçemizde bazý iþ yerlerinde ve evlerde ahlaki deðerlerimiz hiçleþtirilerek kadýn bedeni sermayeleþtirilmektedir. Bahisle mücadele için halkýmýzýn desteðiyle bu iþten nemalanan herkesi teþhir edeceðimizi ve bu iþin üzerine gideceðimizi bildirmek isteriz. Birçok insanýmýz, yurtdýþý kaynaklý bahis þirketleri tarafýndan kaçak bahis ve devlet eliyle resmi bahis belasýnýn pençesine düþürülmüþtür. Ayrýca ilçemizde sayýlarý her geçen gün artan internet kafelerde amaç dýþý kullaným ve çocuklarýmýzýn ruh saðlýðýný bozacak sitelere eriþimin engellenmesini istiyoruz" dedi. Yapýlan açýklamanýn ardýndan grup, zýlgýt ve alkýþlar eþliðinde daðýldý. (ÝHA)

rilerek, taþeron çalýþanlarýný da kapsayacak þekilde herkes iþ güvencesine kazandýrýlacak þekilde düzenlenmelidir. 2013 yýlý itibariyle kaldýrýlan fazla mesai ücretlerinden kaynaklanan ücret kayýplarý karþýlanmalýdýr. Kamuda esnek, kuralsýz ve güvencesiz çalýþma biçimlerine son verilmeli, güvenceli istihdam saðlanmalýdýr."

Büyük ilgi çekti

Ofis ve Daðkapý'da yeni düzenlemeleri protesto etmek amacýyla, sandýk kurduklarýný belirten Karaaslan, KESK'in 5 Haziran'da yapacaðý greve, tüm çalýþanlarýn duyarlýlýk göstermesini gerektiðini ifade etti. Açýklamanýn ardýndan referanduma geçildi. Halkýn büyük ilgisini çeken referandum akþam saatlerine kadar devam etti. (DÝHA)

Karpuzun fiyatý düþtü, satýþý arttý FOTO: ARÞÝV

DÝYARBAKIR'da önceki günlerde kilosu 3 ila 4 lira arasýnda satýlan karpuzun fiyatýnýn düþmesi, satýþlarý arttýrdý. Tezgahta yerini ilk aldýðý sýralarda kilosu yaklaþýk 4 liradan satýlan karpuzun fiyatýnýn 1 liraya düþmesi satýþlarýný da arttýrdý. Ýlk zamanlar fiyatýnýn fazla yüksek olmasýndan dolayý alamadýklarýný aktaran vatandaþlar, fiyatýnýn düþmesi ile daha çok karpuz aldýklarýný ifade etti. Karpuzun fiyatýnýn hala çok yüksek olduðunu kaydeden vatandaþlar, yerli karpuzun çýkmasý ile fiyatýnýn daha da düþeceðini kaydetti. (ÝHA)


6

GÜNDEM

31 Mayýs 2013 Cuma

7 TON BOZUK ZEYTiN iMHA EDiLDi Bir ihbarý deðerlendiren Baðlar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü Gýda Kontrol ekipleri depolarda yapmýþ olduðu incelemelerde son kullaným tarihi geçmiþ 7 ton zeytin tespit ederek imha etti HAKAN POLAT

‘Amacýmýz daha iyi hizmet etmek’ RAMAZAN KARATAÞ

DÝYARBAKIR Ýli Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile "Diyarbakýr Kamu Hastanelerinin Ýyileþtirilmesi" konulu toplantý için kahvaltýda buluþtu. Kurtoðlu tarafýndan düzenlenen toplantýya Saðlýk Emekçileri Sendikasý, Saðlýk- Sen, Kamu Sen, Tabipler Odasý, Eczacýlar Odasý, Diþ Hekimleri Odasý, Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi, Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi, Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi ve Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yöneticileri, baþkanlarý ve temsilcileri katýldý.

'Komisyon kurcaðýz'

Toplantýda konuþan Doç. Dr. Muhammet

Kurtoðlu amaçlarýnýn halka daha iyi hizmet verebilmek olduðunu kaydetti. Saðlýk hizmetlerinin iyileþtirilmesi için bir komisyon kuracaklarýný belirten Kurtoðlu, "Diyarbakýr'da bulunan hastanelerin iyileþtirilmesi için bir komisyon oluþturmayý düþünüyoruz. Diyarbakýr'ýn bölgenin saðlýk üssü olma yolunda ilerleyebilmesi, yaptýðýmýz hizmetlerin kalitesinin arttýrýlmasý konusunda sendika ve odalarýn yaný sýra kamu hastanelerine ve bu hastanelerin sorunlarýna hakim birer temsilcinin katýlýmýyla oluþacak komisyon bu yolda bizlere kolaylýk saðlayacaktýr. Sorunlarýn kökenine inilmedikçe kalýcý bir çözüm söz konusu olamaz. Bizlere bu yolda katký saðlayan ve saðlayacak olan sendikalar ve odalara, kamu hastaneleri yöneticilerine, baþhekim ve temsilcilerine ayrýca

katýlýmlarý için teþekkür ediyorum" dedi.

Saðlýkta þiddete dikkat çekildi

Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yemek salonunda yapýlan toplantýda katýlýmcýlar tek tek konuþma yaptý. Otuza yakýn yönetici ve temsilcinin katýlýmý ile gerçekleþen toplantýda saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddete de dikkat çekildi. Sendika ve oda temsilcileri bu konuda caydýrýcý yaptýrýmlarýn uygulanmasý amacýyla Saðlýk Bakanlýðý'na talepte bulunulmasý gerektiðinin altýný çizdi. Toplantýnýn sonunda oluþturulacak komisyon için her kurumdan birer temsilci olmak üzere komisyonun üyeleri seçilerek toplantý periyodu belirlendi. Komisyon önümüzdeki günlerde kamu hastanelerinin sorunlarýna çözüm bulmak amacýyla toplanacaðý bildirildi.

DÝYARBAKIR - Baðlar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, son kullaným tarihi geçmiþ 7 ton zeytini imha etti. Bir ihbarý deðerlendiren Baðlar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü Gýda Kontrol ekipleri tarafýndan depoda yapýlan incelemede kullaným tarihleri geçmiþ yaklaþýk 7 ton zeytin bulunduðu tespit edildi. Yapýlan incelemede zeytinlerin bir firma tarafýndan depoya býrakýldýðý ve bozuk olduðu belirlendi.

Ýhbar üzerine gidildi

Zabýta ekipleri, çöp kamyonlarýna yükledikleri bozuk ürünleri çöplüðe götürerek imha etti. Baðlar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü Gýda Kontrol ekibinden kimyager Veysi Çelebi, belediyelerinin sýnýrlarý içerisinde bir fir-

Su borcu faizlerine af DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde vatandaþlarýn su borcu faizleri affedildi. Silvan Belediye meclisi mayýs ayý olaðan toplantýsýnda su affýný gündemine aldý. Faiz affý üyelerin çoðunluðunun onayý ile kabul edildi. Meclis üyeleri vatandaþlarýn geçmiþ borçlarýnýn katlanmasý nedeniyle ödemede zorluk çektiklerini ve vatan-

maya ait iþ yerine ihbar üzerine geldiklerini belirterek, yaptýklarý inceleme sonucunda tarihi geçmiþ ürünlere el koyduklarýný söyledi.

'Çalýþmalarýmýz devam edecek'

Zeytinleri, belediyeye ait araçlarla imha etmek üzere alana götürdüklerini kaydeden Çelebi, "Özellikle bu son süreçte hem iþ yeri sahiplerinin hem de halkýmýzýn ihbarlarý neticesinde ve belediye olarak yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda bu tür sorunlarla sýk sýk karþýlaþýyoruz. Bu konuda yurttaþlarýmýzýn bize yardýmcý olmasýný istiyoruz. En son yurttaþýmýzýn yaptýðý ihbar birçok esnafýmýza örnek teþkil edeceðine inanýyoruz. Bu örnek bir davranýþtýr. Diðer esnaflarýmýzdan da bu tür örnek yaklaþýmlar bekliyoruz. Çalýþmalarýmýz devam edecek" dedi.

daþýn maðduriyetinin giderilmesini istediklerini belirtti. Toplantýda geçmiþ yýl ve aylarda biriken su borcu olan vatandaþlarýn yasa gereði faizlerin alýnmayarak mevcut borçlarýnýn tahsil edileceði belirtildi. 10 Mayýs 2013 tarih ve 2013/36 sayýlý belediye meclis kararýna istinaden birikmiþ su borçlarý olan belirli bir süre içen gecikme faizleri tahsil edilmeyeceði Silvan belediyesi internet sitesi ve belediye hoparlörlerinde ilan etti. (ÝHA)


7

KADIN-Y YAÞAM

31 Mayýs 2013 Cuma

Pembe odaya baþvuru yok Cezaevlerindeki 50 bin evli hükümlü ve tutuklunun yararlanmasý için 31 Mart'ta baþlanan "pembe oda" uygulamasýnýn üzerinden 1 ay geçmesine raðmen Diyarbakýr'daki cezaevlerinden hiç baþvuru olmadý. Yetkililer, “Mahkumlar utandýklarý için birçok ilde benzer bir durum yaþanýyor” dedi DÝYARBAKIR - Adalet Bakanlýðý cezaevindeki hükümlü ve tutuklularýn eþleriyle özel görüþmelerine olanak saðlayan ve kamuoyunda 'pembe odalar' olarak da bilinen uygulamayý 31 Mart'ta baþlattý. 328 kapalý infaz kurumunda yatan 130 bin tutuklu ve hükümlüden evli olan 50 bin kiþinin yararlanmasý için hemen her cezaevinde görüþme odalarý inþa edildi.

Hazýrlýklar çerçevesinde Diyarbakýr E ve D Tipi cezaevlerinde 8 görüþme odasý hazýrlanmasýna raðmen tek baþvuru bile gelmeyince, cezaevi yönetimi devreye girdi. Tutuklu ve hükümlüler bilgilendirildi. Bilgilendirmeye raðmen yasanýn çýktýðý günden bu yana uygulamadan yararlanmak için mahkûmlarýn baþvurmadýðý belirlendi. Cezaevi yöneticileri, mahkûmlarýn utandýðýný, bu nedenle baþvurmadýklarýný

belirtiyor. Yetkililer, "Cezaevinde kalan mahkûmlar bir yandan baþvurmak istiyor, ancak utanýyor ve baþvurmuyor. Mahkûmlarýn çoðu bu yasayý sadece 'iliþki odasý' olarak görüyor. Halbuki bir tek bu boyutu yok, çocuklarýyla da kalabilirler ancak yanlýþ algý nedeniyle bu durum aþýlmýyor. Zaten bu yasa herkesi kapsamýyor, cezaevinde örnek olan ve disiplin suçu olmayan kiþilere uygulanýyor" diye konuþtu.

Kadýn delegeler Diyarbakýr yolunda

Diyarbakýr’da düzenlenecek olan 1'inci Ortadoðu Kadýn Konferansý'na katýlmak üzere Irak ve Federe Kürdistan Bölgesi'ndeki delegeler, Erbil'den yola çýktý

DÝYARBAKIR - 31 Mayýs-2 Haziran günlerinde Diyarbakýr'da düzenlenecek olan 1'inci Ortadoðu Kadýn Konferansý'na katýlmak üzere Irak ve Federe Kürdistan Bölgesi'nden delegeler, Erbil'den yola çýk-

SÝBEL ÖZBUDUN

Popüler kültüre eleþtirel akýþlar - Kýsa bir tarihçe[3]

Diyarbakýr'dan hiç baþvuru yapýlmadý...

Habertürk Diyarbakýr muhabirlerinden Ýlyas Akengin'in haberine göre, aradan geçen 1 aylýk sürede, uygulama için Tunceli'de sadece 3, Bitlis'te 1, Elazýð'da 1, Van'da 3 baþvuru olduðu öðrenildi. Adalet Bakanlýðý, bu konuda cezaevi yöneticilerinin bilgi vermesine yasak getirdi. Ancak buna raðmen, baþta Diyarbakýr olmak üzere Mardin, Siirt, Midyat, Batman, Bingöl'de hiç baþvuru yapýlmadýðý anlaþýldý.

yazý dizisi

tý. Çok sayýda sivil toplum kuruluþu ve siyasi parti temsilcisinin yaný sýra aydýn ve sanatçýlarýn da aralarýnda yer aldýðý toplam 35 kiþilik delegasyonda, bölgede yaþayan farklý etnik ve inanç gruplarýndan

kadýn temsilcileri de yer aldý. Ýlki yapýlacak Ortadoðu Kadýn Konferansý'ndan büyük bir umut ve beklentilerinin olduðunu dile getiren kadýn delegeler, konferansýn Ortadoðu'da kadýna yönelik olarak yaþanan ayrýmcýlýða ve þiddete karþý çözüm için önemli kararlara ulaþacaðýna inandýklarýný belirtti. Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) tarafýndan organize edilen konferansa katýlacak olan delegeler, siyasetin ve kadýn sorunlarýnýn en çok tartýþýldýðý merkez olarak belirttikleri Diyarbakýr'da, böylesi bir konferansýn gerçekleþmesinin tarihi bir öneme sahip olduðunun altýný çizdi. (DÝHA)

Onlara göre modern kapitalizmde kültürel nesneler kamunun kendiliðinden arzularýnýn karþýlýðý deðil, kültür sanayinin piyasaya sunduklarýdýr. Edilgin kitleler tükettikleri kültürün üreticileri deðildir. Kültürel metalarýn farklýlaþmasý, tüketicilerin sýnýflandýrýlýp etiketlenmesi çevresinde örgütlenir; müþterilerin kültürel "mallarý" tüketmesi ise piyasa araþtýrmalarý ve reklamlarla güvence altýna alýnýr. Bu rasyonelleþme süreçleri, kültürel bir tektipleþmeye yol açmaktadýr. Kültürel metalar estetik kaygýlardan çok standartlaþtýrýcý, ticarî bir mantýðýn yönetimi altýndadýr. Kültür sanayinin ürünleri, paketleme ve satýþý güvence altýna alacak standart formüllere göre üretilir: pembe diziler, þarkýlar, filmler, "eðlence" nesneleridir ve kitle kültürü anlamlarýný otomobiller, sigaralar, yiyecekler gibi diðer nesnelerle bütünleþtiren bir reklam sistemi içerisine gömülüdür. Horkheimer ve Adorno'ya göre bunun göstergelerinden biri, gerçek yaþamla kültürel temsiller arasýndaki sýnýrlarýn laðvolmasýdýr: film yapýmcýsýnýn hedefi, izleyicide filmin gerçek yaþamýnýn bir uzantýsý olduðu izlenimini yaratmasýdýr. Dolayýsýyla, kültürel ürünlerin insanlarý mutlu etme savý, sahte hazlarla sýnýrlýdýr. Adorno için standartlaþmýþ, kitle üretimi kültürü kaçýnýlmaz olarak otantikdýþý, ikinci sýnýf ve gerçek sanatsal deðerden yoksundur. Kitle kültürü yalnýzca yabancýlaþmýþ gereksinimlere hi-

tap edebilir. Popüler kültür alanýnda ya da kültür endüstrisinin tümünde gerçek sanatsal dýþavurum tahrip edilmiþken bireyler artan ölçüde baský ve yabancýlaþmaya maruz kalýr. Baský ideolojik tahakküm olarak kültürel bir biçim almaktadýr. Bu, onlarýn arzularýný manipüle edip kapitalizmi ayakta tutmaya yönelik sahte gereksinimlere kanalize ederken, özerk özneler olarak hareket etme yetilerini ortadan kaldýrýr. Kültür böylelikle metalarýn tüketimini teþvik ve standartlaþmýþ kitlesel bilinç üretme aracý olarak kapitalizmin yeniden üretiminde merkezî bir rol üstlenecektir. Bu kültürel akýmlar alternatif bakýþ açýlarýný olanaksýzlaþtýrarak toplumsal yetkeyi güçlendirmektedir. Potansiyel muhalefet dolayýmsýz arzularýn tüketime baðlanmasý aracýlýðýyla etkisizleþtirilip depolitize edilir. Görülebileceði üzere, bugün adýna "popüler kültür" dediðimiz görüngünün ilk kapsamlý eleþtirisi, Frankfurt Okulu yazarlarýndan gelmiþti. Ancak bu okulun "popüler" kültürü tüketen kitleleri sadece edilgin alýcýlar, popüler kültürü de sadece kapitalist sistemin sürdürüm aracý olarak gören indirgemeciliðine yönelik -yine Marksist cenahtan- eleþtiriler gecikmeyecekti. Örneðin, Alman edebiyat eleþtirmeni, kültür tarihçisi, estetik kuramcýsý Walter Benjamin fotoðraf, film ve radyo gibi yeni teknolojilerin ilerici bir rol oynayabileceðini öne sürüyordu.


8

POLÝTÝKA

31 Mayýs 2013 Cuma

‘iHLAL TAMAMEN YOK DiYEMEM’

Adalet Bakaný Ergin, "Cezaevlerinde sorunlar, hak ihlalleri 'tamamen yoktur' diyemem. Bunlarýn olduðu yerde de kesinlikle tolerans göstermiyoruz" dedi ra karþý sýfýr toleransla gayret sarfettiklerini söyledi. Geçmiþten bu yana varsa bir sorun, bu sorunu kilimin altýna süpürme gibi bir yaklaþýmlarý olmadýðýný ve olmayacaðýný ifade eden Ergin, "Sorunlarla yüzleþiyoruz ve her geçen gün ceza infaz kurumlarýmýzý daha iyi noktaya taþýyoruz. Ceza infaz rejiminde de insani iyileþtirmeler yapýyoruz" diye konuþtu.

'Olaylar inceleniyor'

ANKARA - Adalet Bakaný Sadullah Ergin, TÜSÝAD Yüksek Ýstiþare Konseyi Toplantýsýnýn ardýndan düzenlenen yemeðe onur konuðu olarak katýldý. Ergin, yemekten ayrýlýrken

gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bakan Sadullah Ergin, Þakran ve Antalya cezaevlerinde çocuklara yönelik iddialarýn sorulmasý üzerine, cezaevlerindeki iddiala-

Þakran cezaevi ile ilgili iddialarýn çok fazla mesnedi varmýþ gibi gözükmediðini dile getiren Sadullah Ergin, olaylarý tek tek incelediklerini bildirdi. Ergin, "Ýddialarý tek tek sorduk, iddialarýn tek tek karþýlýðýný basýnla paylaþtýk. Buna

Nazmiye Demirel son yolculuðuna uðurlandý ANKARA - 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'in eþi Nazmiye Demirel, Isparta'da topraða verildi. Nazmiye Demirel için Süleyman Demirel Külliyesi içindeki Þehriban Hatun Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Süleyman Demirel, Demirel'in kardeþi Hacý Ali Demirel, manevi kýzý Halide Demirel, Cumhurbaþkaný Vekili Cemil Çiçek, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Baþkaný Mustafa Kamalak, eski CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, Hüsamettin Cindoruk, Esat Kýratlýoðlu, Mehmet Aðar, Mustafa Sarýgül, iþ adamlarýAli Þen ve Rahmi Koç ile çok sayýda milletvekili ve eski bakanlar katýldý. Eski Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Nuri Yýlmaz'ýn öðle namazýný müteakiben kýldýrdýðý cenaze namazýnýn ardýndan omuzlara alýnan Nazmiye Demirel'in cenazesi, Ýslamköy Aile Mazarlýðý'na götürüldü. Süleyman Demirel ise mezarlýða otomobille gitti. Nazmiye Demirel'in tabutunun üzerine kýrmýzý tülbent konulduðu görüldü. Demirel, mezarlýkta sandalyeye oturdu. Nazmiye Demirel'in cenazesi, burada defnedildi. Korumalarýnýn, eþinin mezarýndan alarak bir mendile koyduðu topraðý, Demirel de mezara attý. Bu arada cenaze törenine Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Erdoðan çelenk gönderdi. Öte yandan cenaze töreni sýrasýnda yaþanan izdiham nedeniyle zaman zaman korumalar ile basýn mensuplarý arasýnda arbede yaþandý. Cenaze namazý öncesinde hýrsýzlýk yaptýðý iddiasýyla bir kiþi de jandarma ekiplerince gözaltýna alýndý.

raðmen incelememizi derinlemesine yapýyoruz" dedi. Antalya cezaeviyle ilgili iddialar çýktýðýnda ayný gün iki kontrolör müfettiþi olay yerine gönderdiklerini anlatan Ergin, müfettiþlerin çalýþmalarýnýn sonucunu birkaç gün içinde kamuoyu ile paylaþacaklarý bilgisini verdi. Cezaevlerinin her ülkede ihtiyaç olduðunu, onlarýn insani koþullarda bulunmasýnýn önemli olduðunun altýný çizen Ergin, bu konuda titiz olduklarýný, önümüzdeki süreçte bu tür þikayetlerin daha aza indiðinin görüleceðine dikkati çekti.

'Tüm iddialarýn üzerine gidiyoruz'

"Bakanlýk olarak tüm id-

dialarýn üzerine gidiyoruz, iddialarýn kaynaðýna iniyoruz. Sadece bürokratlarýn verdiði bilgilerle yetinmiyoruz, Ankara'dan kendi müþavirlerimi, danýþmanlarýmý gönderiyorum oradaki çalýþan kiþilerin saðlamasýný yaptýrýyoruz, ondan sonra kamuoyunu bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Onun için önümüzdeki süreçte Türkiye'deki cezaevleri gerçeði hepimizin daha fazla memnun olacaðý bir noktaya doðru yol alýyor. 'Sorunlar, hak ihlalleri yok mudur' derseniz, "tamamen yoktur" diyemem. Zaman zaman belli cezaevlerimizde olabiliyor, ama bunlarýn olduðu yerde de kesinlikle tolerans göstermiyoruz. Yapýlmasý gereken idari, adli soruþturmalar yapýlýyor, verilmesi gereken cezalar varsa veriliyor."

Ahmet Türk: ABD daha yakýn davrandý

ABD'ye yaptýklarý ziyareti deðerlendiren DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk, geçmiþe oranla daha fazla ilgi gördüklerini söyledi

ANKARA - Demokratik Topluk Kongresi (DTK) Eþ Baþkaný ve Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, Washington ziyaretinde bu kez Amerikalý yetkililerden daha yakýn bir ilgi gördüklerini söyledi. Geçen hafta Washington'da temaslarda bulunan Ahmet Türk, Amerikalý yetkililere, Kürtler'in barýþ süreciyle ilgili görüþlerini aktardýklarýný söyledi.

Ahmet Türk, "Bizi bu kez çok daha detaylý ve yakýn bir ilgiyle dinlediler. Kürtler tatmin olmadan Ortadoðu'ya demokrasinin gelmeyeceði artýk fark edildi" dedi. Ahmet Türk ayrýca, Kürt sorununun artýk yalnýzca Türkiye'yle sýnýrlý olmadýðýný vurguladý. Türk, "Türkiye'deki barýþ süreci sekteye uðrarsa, o huzursuzluk Suriye'ye, Irak'a, Ýran'a" dedi.


zeteDiyarbakýr'da ga gecilerle bir araya aný len BDP Eþ Baþk , günGültan Kýþanak deme iliþkin rde deðerlendirmele k, bu bulundu. Kýþana tiksüreçte demokra yapýleþme, yeniden l lanma, toplumsa konsensüs oluþturma, ak gireformlar yapm þurbi konularý konu ý çizken, artýk kýrmýz hsetgilerden çok ba ine memek gerektið dikkat çekti DÝYARBAKIR - Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak, Sümer Park'ta Diyarbakýr'da görev yapan gazeteciler ile bir araya gelerek gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Ýmralý'da Abdullah Öcalan ile görüþme için þu an Adalet Bakanlýðý'na bir baþvurunun yapýlmadýðýný anlatan Kýþanak, Öcalan ile görüþmelerin normalleþmesi gerektiðini ifade etti. Kýþanak, "Öcalan ile görüþmede çok özel çok spesifik bir mesaj vermesini beklemek yerine bu süreci ilerlenmesi konusunda yapýlmasý gereken bir çalýþma olarak bakmak gerekiyor. Devletin ilgili heyetleri de Öcalan ile temaslarýný sürdürüyor. Çünkü sorun sadece silahlý unsurlarýnýn sýnýr dýþýna çekilmesi deðildir. Sorun, barýþýn kalýcý bir þekilde tesis edilmesidir. Bunu önemli bir çalýþma olduðunu ve herkes farkýnda idrakinde olarak sürece yaklaþmalý. Silahlý unsurlarýnýn sýnýr dýþýna çekilmesi, çok büyük bir güven arttýrýcýlýðý oluþturdu. Türkiye'de kalýcý barýþý, demokratikleþmeyi çözümü konuþmak için çok büyük fýrsatlar yaratmýþtýr ve buna bir ilk adým olarak bakmak gerekir. Bundan sonraki süreci nasýl ilerleteceðiz ve neler yapmamýz gerekenleri tartýþmamýz gerekiyor" dedi.

'Görüþme normalleþmeli'

Kýþanak, "Bu süreçte doðal olarak Öcalan ile temaslar olacaktýr. Hatta bundan sonra, sadece partimizin heyetleri deðil, baþka heyetlerin gitmesi daha doðru olandýr. Gazeteciler, akil insanlar heyeti, kurulan çözüm süreci komisyonu üyeleri, düzenlediðimiz barýþ konferansýnýn ardýnda oluþan heyet ve barýþa çözümü kafa yoran herkesin Öcalan ile görüþmeyi gidebilmeli. Bu kesimlerin

9

POLTÝKA

31 Mayýs 2013 Cuma

‘Kýrmýzý çizgilerle konuþulmamalý’ Öcalan ile görüþmesiyle sürecin daha saðlýklý bir þekilde ilerlemesini saðlar. Bu yüzden Ýmralý'ya gidiþi normalleþtiren bir yaklaþýmý ele almak lazým. BDP olarak, Ýmralý ile görüþme konusunda partimizden kim görüþmeye gidecek diye bir tartýþma yapmýyoruz. Ýsimler boyutu çok da üzerinden durulmasý gereken bir konu deðildir. Önemli olan bu görüþmelerin yapýlmasýdýr. Gerekli gördüðümüzde bir heyet Ýmralý'ya gidecek ama isim konusunda partimizin herhangi bir gündemi yoktur. Þu an Adalet Bakanlýðý'ndan Ýmralý'ya gitmek için baþvuran bir heyetimiz yok" diye konuþtu.

“Yanlýþta ýsrar etmek fayda getirmez”

Bu süreçte demokratikleþme, yeniden yapýlanma, toplumsal konsensüs oluþturma, reformlar yapmak gibi konularý konuþurken, artýk kýrmýzý çizgilerden artýk çok bahsetmemek gerektiðine dikkat çeken BDP Eþ Baþkaný Kýþanak, "Bu sadece bize deðil, diðer partiler için de geçerli bir durumdur. Kýrmýzý çizgilerle yola çýkarsanýz, ne ortaklaþabilirsiniz, ne reformlarý yapabilirsiniz. BDP olarak, kýrmýzý çizgilerle çok konuþmuyoruz. Türkiye artýk mevcut seçim barajýyla bir seçime gitmemeli. Bunun hiçbir meþruiyeti kalmamýþtýr. Yüzde 10'luk seçim barajýnda ýsrar etmek, siyaseti kilitleme anlamýna gelir. Hiçbir meþruiyeti kalmayan, çeþitli siyasal alanda bulunan herkesin yanlýþ bulduðu bir yanlýþta ýsrar etmek, kimseye fayda getirmez. Bunun artýk zamaný geldi ve geçiyor" dedi.

'Uygun model tartýþýlmalý'

"Önümüzde seçim takvimleri var" diyen Kýþanak þöyle konuþtu; "Seçim barajý konusunu, tartýþma konusu yapmadan en hýzlý þekilde gündeme alýp deðiþtirmek gerekiyor. Terörle Mücadele Yasasý'nýn kaldýrýlmasý yönünde çalýþmalarýn baþlatýlmasý gerekiyor. Bunlar artýk Türkiye'nin gündeminde herkesin ortaklaþtýðý konulardýr. AKP, CHP ve BDP'nin çok rahatlýkla söylediði Avrupa Birliði'nin yerel yönetimler için özerlik þartýyla ilgili çekincelerin kaldýrýlmasý konusu var. Türkiye buna zaten imza atmýþ. Yerel yönetimlere yetki vermek, özerliði

sunmak demokrasinin vazgeçilmez kriteridir. Spekülatif tartýþmalarý yapmak yerine Türkiye için uygun modeli tartýþmak gerekiyor. Bu yönetim, federasyon, eyalet sistemi, özerlik gibi çok çeþitli formüller tartýþýlabilinir fakat biz henüz bu formülleri konuþma noktasýna gelmemiþiz. Biz ilkesel olarak barajýn olmamasý gerektiðini düþünüyoruz. Herhangi bir oranda sýnýrlanabilinecek bir durum deðildir. Hiçbir þekilde barajýn olmamasý gerekiyor. Çeþitli gerekçelerle baraja ihtiyacýmýz var deniliyorsa, demokrasiyi zorlamayacak bir orana indirilmeli. Bu oran yüzde 3 veya en fazla yüzde 5 olabilir."

'PKK neden deðil sonuçtur'

Çözüm süreciyle birlikte ülkede oluþan son geliþmeleri de gazetecilerle paylaþan Kýþanak þu þekilde devam etti; "Çok uzun süredir elinde silah bulunduranlar dahi herkesin silahlý devrin sona erdiðini söylüyor. Bu konuda farklý bir yaklaþým yok. Sorun silahý tamamen devreden çýkarabilecek, bir demokratikleþme programýný açýða çýkarabilecek miyiz yoksa soyut bir þekilde örgüt silah býraksýn teranelerine devam mý edeceðiz? Ne yazýk ki Türkiye kamuoyunda bu tür uçuk þeyler alýcý buluyor. Yani giderken silahlarýný býrakýp gitsen gibi söylemler oldu. Böylesine komik bir þey olabilir mi? Çatýþmalar canýmýzý yakýyor. Her gün ölümler oluyor, bunun yarattýðý acýnýn travmasý çok derin. Ama bunu çözmek çok daha kolay. Asýl zorlandýðýmýz kýsým, demokratikleþme durumudur. Biz

ne yazýk ki, eþitlik ve özgürlük konusunda herkes kendine göre bir yöntem belirlemiþ. PKK bir neden deðildir, bir sonuçtur. Nedeni tekçi devlet, özgürlüklerin olmamasý gibi zihniyetidir. Bu nedenleri konuþmamýz gerekiyor. Ýþin zor olan kýsmýna geldik. Ýkinci aþamanýn daha zor olacaðýnýn farkýndayým. Çünkü sorunun kaynaðý burada. Kimse burada bir þey almýyor ve vermiyor. Evrensel hukuk normu, insan haklarý kriterleri, demokrasinin zorunluluklarý vardýr. Bütün bunlarý gözeterek yapýlamasý gerekenleri yapalým. Bu bir al ver konusunda öte bir þeydi. Türkiye artýk karar vermelidir. Demokratik bir ülke mi olacaktýr, yoksa bu kargaþaya kaosa devam mý edecek. Buna karar vermesi gerek ve kamuoyunun da destek vermesi gerekiyor. Kimse artýk gerekçeler ortaya dökmesin."

'Kimse kimseyi bahane etmesin'

Kýþanak, "CHP, demokrasiye destek vereceðini belirtiyor ama AKP'nin otoriter bir rejim getirmesinden korktuðunu gerekçe gösteriyor. AKP, CHP ve MHP'yi bahane ediyor. Kimse kimseyi bahane göstermesin. Halk, artýk kimin demokrasinin yanýnda olduðunu kimin karþý olduðunu çok iyi bir þekilde görüyor. Halkýmýz bunun gereðini de önümüzdeki seçimlerde yapacaktýr. Siyasi partilerin birbirine bahane göstererek, demokrasiye yazýk ediyorlar. Herkes kendinden sorumludur. AKP reform yapacaksa yapsýn. CHP ve MHP'yi bahane göstermesin" dedi.


10

HABER

31 Mayýs 2013 Cuma

‘Mavi Liste’ye destek çaðrýsý Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerine "Mavi Liste" ile giren Demokratik Ýþverenler Giriþimi üyeleri, Erganili iþverenlerin desteðini aldý. Ergani Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn ise, "Mavi Liste"ye destek çaðrýsý yaptý DÝYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerine "Mavi Liste" ile giren Demokratik Ýþverenler Giriþimi üyeleri, Erganili iþverenler ile yemekte bir araya geldi. Kadir Baba Restaurant'ta düzenlenen yemeðe "Mavi Liste" adaylarýnýn yaný sýra, çeþitli sektörlerden 200'ü aþkýn iþveren katýldý. Yemekte "Mavi Liste" adaylarý adýna açýklama yapan Mefahir Altýndað, 7 aydýr yoðun bir

çalýþma yürüttüklerini ve Erganili iþverenlerden büyük destek aldýklarýný belirterek, "Listemizi, buradaki arkadaþlarýmýzýn taleplerini de dikkate alarak oluþturduk ve Ergani hak ettiði yeri bulsun diye mümkün olduðu kadar gayret gösterdik" dedi.

'Ticaret Odasý'ný menfaatlerden çýkarmalýyýz'

Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý seçimleri için yola çýkarken, herkesi ayný

çatý altýnda toplamayý hedeflediklerini ifade eden Altýndað, "Bizim meseleye bakýþ açýmýz farklýdýr, bizim duruþumuz farklýdýr, çünkü biz Diyarbakýr ilçe ve köyleri ile ticaret yapan herkesin bir arada olmasý gerektiðine inandýk. Ticaret Odasý'ný artýk þahýs, grup menfaatlerinden çýkarmamýz gerektiðine inanýyoruz" diye belirtti. Bir oluþum etrafýnda bir araya gelmenin en doðru seçim

olduðunu vurgulayan Altýndað, "Kimi arkadaþlarýmýz bizi destekledi; ancak maalesef bazý arkadaþlarýmýz yanýmýzda yer almadý" dedi. Ergani'nin mevcut potansiyeli ile bir ticaret odasýný hak ettiðini belirten Altýndað, bunun Demokratik Ýþverenler Giriþimi'nin önemli hedeflerinden biri olduðunu sözlerine ekledi.

Yalçýn'dan destek çaðrýsý

Ardýndan söz alan Erga-

Ergani’de 5 yeni okul yapýlýyor

Ergani'de 5 yeni okulun yapýmýna baþlandý. Ýnþaatýnda incelemede bulunan Kaymakam Erdinç Yýlmaz, yeni yapýlacak okullar ile dersliklerdeki yoðunluklarýn asgariye indirileceðini vurguladý

DÝYARBAKIR - Ergani Kaymakamlýðýnca 2012 yýlý yatýrým programýna alýnan 30 okuldan 5'inin yapýmýna baþladý. Kaymakam Erdinç Yýlmaz, okul inþaatýnda incelemede bulundu. Ýlçenin öðrenci sayýsýnýn fazla olmasýndan dolayý sýnýf mevcutlarýnýn kalabalýk olduðunu kaydeden Yýlmaz, yeni yapýlacak okullar ile dersliklerdeki yoðunluklarýn asgariye indirileceðini söyledi. Kurumlarýn en

önemlileri arasýnda okullarýn geldiðini ifade eden Yýlmaz, "Her medeniyetin temel çýkýþ noktasýnýn okullar olduðunu düþünüyoruz. Bireyin bilim ýþýðýnda eðitim alabilmeleri ancak ideal mekânlarýn varlýðý ile mümkün olabilir" diye konuþtu. Ýlçede 212 derslikli 30 okul yapýlacaðýný, bunlardan 5'inin yapýmýna baþlandýðýný dile getiren Yýlmaz, eðitime yönelik çalýþmalarýnýn sürdüðünü kaydetti.

ni Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn, "Mavi Liste"ye destek çaðrýsý yaparken, "Deðerlerimize ve taleplerimize sahip çýkmak için herkesi sandýða gitmeye çaðýrýyorum. Hepimizin ortak bir amacý var, seçim günü biz seçilmiþler baþta olmak üzere, geleceðimize, oylarýmýza sahip çýkmak adýna hepimiz Mavi Liste'deki arkadaþlarýmýzý seçtirmek için orada olacaðýz" dedi. (DÝHA)

Tandýr ekmeði fýrýnlarda DÝYARBAKIR'da köy yerlerinde kurulan tandýrlarda yapýlan tandýr ekmeði, þehir merkezinde bir fýrýnda yapýlmaya baþlandý. Özellikle köyden gelip þehir merkezine yerleþen insanlar tarafýndan büyük raðbet gören tandýr ekmeðinin somun ve pide ekmekten daha fazla satýldýðý belirtildi. Ekmeði yapan fýrýn ustasý kendisinin de köyden geldiðini ve tandýr ekmeðini özlediðini aktararak ancak Diyarbakýr'da bu ekmeði bulamadýðýndan fýrýnda tandýr ekmeði yapmaya baþladýðýný söyledi. Ekmeði alan vatandaþlar þehir merkezine tandýr kuramadýklarýný dile getirerek, tandýr ekmeðini özlediklerini ve diðer ekmek çeþitlerinden daha saðlýklý olduðu için tercih ettiklerini ifade etti. Fýrýnda tandýr ekmeðinin yanýnda diðer ekmek çeþitlerini de piþirdiklerini ifade eden fýrýn ustasý, tandýr ekmeðine raðbetin diðer ekmeklere olan raðbete oranla daha fazla olduðunu kaydetti. (ÝHA)


11

HABER

31 Mayýs 2013 Cuma

Türkiye’de 22 bin 500 kiþi

ORGAN BEKLiYOR

Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Kapuaðasý, Türkiye’de 22 bin 500 organ bekleyen hasta olduðunu belirterek, 55 bin kiþininde diyaliz hastasý olduðunu söyledi DÝYARBAKIR - Türkiye'de 22 bin 500 hastanýn yaþama tutunmak için organ nakli beklediði belirtildi. Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Arif Kapuaðasý, yaptýðý açýklamada, organ naklinde Türkiye'nin altyapý açýsýndan Avrupa ve dünya ülkeleri içinde en iyi durumda olan ülkelerden biri olduðunu söyledi. Yeterli altyapý, organ daðýtýmýyla ilgili oluþturduklarý çok iyi bir sistem ve yetiþmiþ personelin bulunduðunu belirten Kapuaðasý, buna karþýlýk baðýþta sýkýntý yaþadýklarýný kaydetti. Kapuaðasý, organ baðýþýnda çoðu nakillerin canlýdan gerçekleþtiðini dikkati çekerek, þunlarý söyledi:

'Tek umutlarý organ nakli'

"Kiþiler, ölmüþ yakýnlarýnýn organlarýný baðýþlamadýðý için bu organlar maalesef topraða veriliyor. Þu an-

da 22 bin 500 organ bekleyen hasta var. 55 bin de diyaliz hastasý, bunlarýn çoðu da organ nakli için potansiyel hasta. Geçici olarak diyalizde idame tedavisi görüyorlar ama tek umutlarý organ nakli. Baðýþlanacak bir organa bakýyorlar. Yýllardýr organ bekleyen insanlarýmýz var. Baðýþý artýrabilirsek ki bununla ilgili Türkiye'nin her yerinde bilinçlendirme çalýþmalarýmýzý devam ettiriyoruz." Arif Kapuaðasý, bir yakýnýn ölümünü kabul edip organlarýný baðýþlamanýn kolay olmadýðýný ancak baðýþ sonucunda 5-6 kiþiye hayat verildiði düþüncesinin baðýþýn rahatlýkla kabullenilmesini saðladýðýný kaydetti.

'Böbrekte yýllýk sað kalým oranýmýz 97'

Organ bekleyenlere merhem olabilmek için yoðun bir þekilde çalýþmalarýný sürdürdüklerini belirten

Baðlar’da ödül töreni DÝYARBAKIR'ýn Baðlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü, yýl boyunca düzenledikleri sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerde dereceye giren

Kapuaðasý, þöyle konuþtu: "Dünyaya baktýðýmýzda ilk zamanlar bu tür sorunlar yaþanmýþ. Bu iþi çok ileri düzeyde yapan ülkelerde de bunu gördük. Onlarda da 15-20 yýl gibi bir sürede ancak duyarlýlýk oluþmuþ. Biz de yolun baþýndayýz ama nakil tecrübesi olarak biz onlardan geri deðiliz, daha iyiyiz. Þu anda Türkiye'de yapýlan nakiller, sað kalým, kalite olarak dünyadaki nakilleri en iyi yapan ülkelerle ayný seviyede. Böbrekte yýllýk sað kalým oranýmýz 97. Bu Amerika ile eþit. Karaciðer'de 80'ler civarýnda. Gayet iyi durumdayýz. Yani altyapý olarak her þeyimiz var fakat organ baðýþýnda vatandaþýmýzýn kendisinin organa ihtiyacý olmadan önce daha duyarlý davranmasýný istiyoruz." Türkiye'nin kadavra baðýþýnda çok kötü durumda olduðuna dikkati çeken Kapuaðasý, sözlerini þöyle sür-

öðrenciler için ödül töreni düzenledi. Törene Baðlar Kaymakamý Dursun Balaban, Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Abdurrahman Sevgili, il milli eðitim müdür yardýmcýlarý, okul müdürleri, öðrenciler ve veliler katýldý. Yapýlan açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Abdurrahman Sevgili, Baðlar, Belediye Baþkaný Yüksel Baran'a plaket vererek katký-

dürdü: "Milyon nüfus baþýna Avrupa ülkelerinde bu oran 20-25'lerde. Türkiye'de oran 2.7 idi. Þimdi çalýþmalarýmýzla 5'in üzerine çýktý. Ýspanya'da milyon nüfus baþýna 34, bizde hala 5'lerde. Þu anda yaptýðýmýz kadavra nakillerinin 5 katýný yapabilecek bir potansiyele sahibiz. Kendi organlarýmýzý canlýyken akrabalarýmýza baðýþlýyoruz ama ölümüzün organlarýný insanlarýmýza baðýþlamýyoruz. Canlý nakilde dünya birincisiyiz. Bizim sýkýntýmýz kadavra nakilde. Türkiye'de geçen yýl 4 binin üzerinde solid organ (kalp, karaciðer, böbrek ince barsak, pankreas) nakli, 2 bin 500 kemik iliði nakli, 2 bin 300'ün üzerinde kornea nakli yapýldý. Dünya rakamlarýna baktýðýmýz zaman oran çok yüksek. Çok iyi durumdayýz ancak bir tek sorunumuz baðýþ. Onu da hep beraber inþallah aþacaðýz."

larýndan dolayý teþekkür etti. Plaket töreninin ardýndan satranç, kitap okuma yarýþmasý, bahar þenlikleri, bilgi, þiir ve spor dallarýnda dereceye giren bin öðrenciye kupa ve madalyalarý davetliler tarafýndan verildi. Törenin yapýldýðý düðün salonunu ücretsiz veren iþ yeri sahibine Ýlçe Milli Eðitim Müdür tarafýndan plaket verilirken, 30 öðrenciye de bisiklet hediye edildi. (ÝHA)

'Yýlda bin 700 kiþi organ beklerken ölüyor'

Kapuaðasý, dini açýdan organ baðýþýnda bir sýkýntý olmadýðýný, bu konuda yetkililerin net açýklamalarda bulunduklarýný belirterek, "Tamamen ölmüþ bir insandan bahsediyoruz. Ve bu ölmüþ insanýn hayata katacaðý 5-6 insandan bahsediyoruz. Çünkü kalp, karaciðer nakli yapmadýðýnýz insan ölüyor. Organ nakli için beklerken yýlda bin 700 kiþi maalesef ölüyor. Bunu düþünmek lazým" dedi. Kurduklarý sistemde, organlarýn kesinlikle en adil þekilde ihtiyacý olana daðýtýldýðýný bildiren Kapuaðasý, bundan kimsenin endiþesinin olmamasý gerektiðini sözlerine ekledi.

Almanca Yollarda Otobüsü öðrencilerle buluþtu

D

ÝYARBAKIR - Türkiye Goethe Enstitüleri tarafýndan hazýrlanan ve Milli Eðitim Bakanlýðý, Robert Bosch Stiftung'un ortak projesi olan 'Almanca Yollarda' otobüsü 22-28 Mayýs tarihlerinde Diyarbakýr'da özel bir kolejin öðrencileri ile buluþtu. Ýlk iki Türkiye turunda 28 bin kilometre kateden Almanca otobüsü 65 þehirde 240'ý aþkýn okul ve üniversiteyi ziyaret ediyor. Almanca otobüsü yolculuðuna Ýzmir'den baþlayarak Antalya üzerinden devam edip 22-28 Mayýs tarihlerinde Diyarbakýr'da öðrencilerle buluþtu. Diyarbakýr'da özel bir kolejin öðrencilerini ziyaret eden Almanca Yollar'da ekibi öðrencilere gün boyunca birbirinden farklý etkinlikler düzenledi. Otobüs ekibinin hazýrladýðý pek çok oyun ve yarýþmalar ile öðrenciler ve eðitimciler oldukça keyifli zamanlar geçirdi. (ÝHA)


12

HABER

31 Mayýs 2013 Cuma

imza kampanyasý büyüyor

Arama motoru Google'nin, sözlük programýnda Kürtçe'nin de yer almasý için baþlatýlan imza kampanyasý büyüdü. Mayýs ayý baþýnda baþlatýlan kampanyada katýlýmcýlarýn sayýsý 37 bin 409'a ulaþtý. Kürdi-Der Genel Baþkaný Sebahattin Gültekin, katýlýmcý sayýsýnýn milyonlarý aþmasý için çaðrýda bulunarak, dünya dilleri arasýndaki kullaným sýrasýnda 32'nci sýrada bulunan Kürtçe'nin arama motorunda yer almamasýnýn Google'nin ayýbý olduðunu belirtti

Mehmet PÝÞKÝN

DÝYARBAKIR-Ýnternet üzerinden imza kampanyalarýnýn düzenlenebildiði "Ýmza.la" sitesinde, arama motoru Google'nin sözlük programýnda, Kürtçe'ye de yer verilmesi için Mayýs ayý baþýnda baþlatýlan imza kampanyasý büyüdü. Kampanyaya katýlýmcý sayýsý yaklaþýk bir ay içerisinde 37 bin 409'a ulaþtý.

"Kürtçe 32'nci sýrada"

Kürt Dili Araþtýrma ve Geliþtirme Derneði (KürdiDer) Genel Baþkaný Sabahattin Gültekin, rakamýn yaklaþýk 40 bine ulaþmasýnýn sevindirici ancak yeter-

siz olduðunu belirterek, milyonlarý aþmasý için katýlým çaðrýsýnda bulundu. Google sözlük programýnda þimdiye kadar Kürtçe'nin olmamasýnýn aykýrý bir durum olduðunu ifade eden Gültekin, "Kürtçe dünya dilleri arasýndaki kullaným sýrasýnda 32'nci sýrada yer alýyor. 40 milyon insanýn kullandýðý bir dildir Kürtçe. Ancak Kürtçe'den daha az kullanýlan diller bile Google'de yer alýyor. Bu doðru deðil. Bunun için imza kampanyasýna bütün Kürtlerin ve demokrat olan diðer halklarýn da destek vermesi gerekiyor" dedi.

"Google'nin ayýbýdýr"

Kürtlerin yýllarca dillerinin kullanamadýðýný, dillerinin yasaklandýðýný ve alfabelerinin parçalandýðýný kaydeden Gültekin, sözlerini þöyle sürdürdü: "Kürtler yýllarca asimilasyona uðradýlar. Ancak dünya artýk deðiþti. Bütün halklarýn kendi dillerini konuþtuðu gibi Kürtlerin de konuþmasý en tabii haklarýdýr. Ýnsan haklarýndan bahsediliyor ancak Kürt dili ve

kültürü söz konusu olunca bütün dünya farklý bir yaklaþým sergiliyor. Bunlar doðru deðil. Kürtçe her yerde hak ettiði deðeri görmelidir. Eðer Google 32'nci sýrada bulunan Kürtçeye yer vermiyorsa bu kendisinin ayýbýdýr."

Ýmza kampanyasý

"Ýmza.la" adlý internet sitesi üzerinde, "40 milyon insanýn kullandýðý Kürtçe dilinin Google sözlük programýnda yer almasý için imza kampanyasý" baþlýðýyla baþlatýlan kampanya da Kürtçe ve Türkçe þu ifadeler yer alýyor: "Çeþitli nedenlerle dün-

yanýn her yerine göç etmiþ ve yerleþmiþ, 40 milyon nüfusa sahip kadim Kürt halkýnýn dili olan Kürtçenin, Google Çeviri (Google Translation)'de yer almamasý büyük bir eksikliktir. Günümüzde Kürt halký gibi varlýðýný devam ettiren Katalanlarýn dili olan Katalancanýn bu programda yer almasý ama Kürtçenin yer almamasý bu halka yapýlan büyük bir haksýzlýktýr. Google Çeviri'ye Kürtçenin eklenmesi için baþlatmýþ olduðumuz bu kampanyaya katýlmanýzý ve bu kampanyamýzýn geniþ bir alana yayýlýp ses getirmesi için destek vermenizi bekleriz."

‘Kalýcý barýþ için tarihle yüzleþilmeli’ Kürt parti ve kurumlarý tarafýndan 29 Haziran 1925’te idam edilen Þeyh Said ve 46 arkadaþýný anmak amacýyla platform kuruldu. Konuya iliþkin yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Þeyh Said ailesinden platform üyesi Muhammet Doru Akar, yeni süreçte kalýcý bir barýþýn saðlanmasý için tarihle yüzleþilmesi gerektiðini söyledi DÝYARBAKIR'da Kürt siyasi parti ve kurumlarý tarafýndan, Þeyh Said ve Dava Arkadaþlarýný Anma Platformu kuruldu. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasý önünde yapýlan basýn açýklamasýyla platformun kuruluþu ilan edilirken, açýklamaya BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, KADEP Genel Baþkaný Lütfi Baksi, BDP'li yöneticiler ve Kürt kurum temsilcileri katýldý.

Anma etkinlikleri düzenlenecek

21-29 Haziran tarihleri arasýnda bir dizi anma etkinliklerinin düzenleneceðinin açýklandýðý açýklamada konuþan Þeyh Said ailesinden platform üyesi Muhammet Doru Akar, Kürt halkýnýn varlýðýnýn ve inan-

siyasi, insani, Ýslami, ahlaki ve milli olan mücadelesini sürdürmüþtür. Bizler bugün unutturulmak istenen bir tarihi, mezar yerleri bile saklanan Kürt liderlerini ve Kürt halkýnýn evlatlarýnýn þahadetlerini unutmadýðýmýzý göstermek için yola çýkmýþ bulunuyoruz" dedi.

'Failler ortaya çýkarýlmalý'

cýnýn inkar edilmesi karþýsýnda 13 Þubat 1925'te direniþ baþlatan Þeyh Said ve arkadaþlarýnýn Kürt halkýnýn tarihinde önemli bir yer edindiðini söyledi. Kürt halkýna karþý gerçekleþtirilen katliamlar zincirinin en önemli halkasý olan Piran Direniþi sonrasý Þeyh Said ve 46 arkadaþýnýn

29 Haziran 1925'te Diyarbakýr Daðkapý Meydaný'nda idam edildiðini anlatan Akar, "Mazlum Kürt halkýna karþý gerçekleþtirilenler bu dönemle sýnýrlý kalmamýþ; Geliyê Zilan, Dersim, Newala Kesaba, Lice'nin Çeme Alike ve Roboski'ye kadar devam ederek günümüze gelmiþtir. Ancak Kürt halký

Kürt sorununun çözümüne yönelik tartýþmalarýn yaþandýðý yeni süreçte kalýcý bir barýþýn saðlanmasý için tarihle yüzleþilmesi gerektiðine dikkat çeken Akar, "Þeyh Said'den Roboski'ye kadar devam eden tüm katliamlarýn ve faillerin ortaya çýkarýlmasý, toplu mezarlarýn açýklanmasý, Kürt halkýna ve insanlýða karþý tarihsel bir sorumluluktur" diye konuþtu. (DÝHA)


13

HABER

31 Mayýs 2013 Cuma

Son Valiler Kararnamesi ile Diyarbakýr Valiliði'ne atanan Mustafa Cahit Kýraç, görevine baþladý. Makamýnda açýklamalarda bulunan Kýraç,"Bu coðrafyanýn çocuðuyum, annem kardeþlerim herkes bu bölgelerde, kendi evimizden biz sýkýlmayýz" dedi

Kýraç görevine baþladý DÝYARBAKIR Geçtiðimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Valiler Kararnamesi ile Diyarbakýr'a atanan Vali Kýraç, kente geldi. Valilik bahçesinde uzun kuyruk oluþturan kamu kurum ve kuruluþ müdürleri ile tokalaþan Vali Mustafa Cahit Kýraç, daha sonra polis merasim mangasýný selamladý. Selamlamanýn ardýndan valilik makamý önündeki Valilik Þeref Defteri'ni imzalayan Vali Kýraç, daha sonra basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. 'Zorlu bir coðrafyada yaþýyoruz' Diyarbakýr Valiliði görevine bugün (dün) itibarý ile baþladýðýný belirten Vali Kýraç, bütün çalýþmalarýnýn ana kaynaðýný bilgi ve sevginin oluþturacaðýný söyledi. Bölgenin son 30 yýldýr 30 yýldýr kan kaybý olduðunu ifade eden Vali Kýraç, "Çok deðerli bir süreç baþladý barýþ süreci. Bu süreci de hep beraber insani deðerleri önde tutarak akan kanýn durmasýna hep beraber katkýmýz olursa bundan mutlu-

luk duyacaðýz. Bu alanda yapacaðýmýz çok iþlerin olduðunu da biliyorum. Zorlu bir coðrafyada yaþýyoruz. Ve bugün her zamankinden daha fazla toplumsal huzur ve barýþa ihtiyacýmýzýn olduðu da bir gerçektir. Kimliklerimizin ayrýþtýrýcý özelliklerini deðil bunlarýn tamamlayýcý ve belirleyici özelliðini esas alarak, birleþtirici, sorunlarýmýzla mücadele etmek zorunda olduðumuzu asla unutmamak gerekmektedir" dedi. 'Standartlarýmýzý yükseltmeliyiz' Diyarbakýr'ýn coðrafi konumu, sosyoekonomik durumu ve zengin kültürel yapýsý ile kendine has özellikleri olan bir baþat þehir olduðunu aktaran Vali Kýraç, "Diyarbakýr bugün sosyo ekonomik geliþmiþlik bakýmýndan arzu edilen potansiyeline uygun bir seviyede olmadýðýný söyleyebiliriz ama, bu potansiyeliyle mevcut konumunu en iyi seviyeye en kýsa sürede getireceðine olan inancýmý da belirtmek istiyorum. Saðlýk eðitim spor gibi alanlarda

hizmet standartlarýmýzý daha da yükseltmemiz gerekmektedir" diye konuþtu. 'Bu ülkenin tapusu Çanakkale'dedir' Daha sonra gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Vali Kýraç þöyle devam etti: "Biz bin yýldýr bu ülkede kardeþlik içerisinde yaþýyoruz. Ve bu ülkenin tapusu Çanakkale'dedir arkadaþlar. Orada, doðudan batýdan kuzeyden güneyden herkes yan yana burayý vatan yapmak için yatýyorlar orada. Bu barýþ sürecinin inþallah tekrar o eski görkemli günlerimizdeki gibi yaþadýðýmýz ortamlara doðru ilerlemesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceðiz. “Annem kardeþlerim hepsi bu çoðrafyada Benim en güzel yaz tatillerimi bu coðrafyada geçiriyorum. Bu coðrafyanýn çocuðuyum. Annem kardeþlerim herkes bu bölgelerde. Kendi evimizden biz sýkýlmayýz." (ÝHA)

Atama Yönetmeliði’ne tepki! DÝYARBAKIR - SES Diyarbakýr Þubesi üyeleri, 17 Mayýs'ta yayýnlanan Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'ne iliþkin Aile ve Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü önünde basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Basýn açýklamasýnda konuþan SES Diyarbakýr Þube yöneticisi Þiar Gültekin, Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nin hukuksuz bir içeriðe sahip olduðunu belirterek, "Çalýþanlarýn iliþkilerinin ve uygulanan sosyal hizmet politikalarýnýn, mesleki ilke ve deðerlerine aykýrý bu yönetmelikler sosyal hizmet emekçilerini deðersizleþtiren, görev karmaþasý yaratan, iþ barýþýný bozan maddeler içermektedir" dedi. Yönetmeliðin, sosyal hizmetler alaný çalýþanlarýnýn ilke ve deðerlerine, meslek onurlarýna saldýrý içerdiðini belirten Gültekin, hükümetin yönetmelikle ilgili bir diðer hedefinin ise bu alanda uygulanmaya çalýþýlan piyasacý ve bilimsellikten uzak politikalarýn hayata geçirilmesi önünde engel olarak düþündük-

leri unsurlarý etkisiz hale getirmek olduðunu söyledi. 17 Mayýs'ta yayýnlanan Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nin "sürgün yönetmeliði" olduðunu belirten Gültekin, yönetmeliðin hazýrlanmasýnda sendikalarýn, meslek örgütlerinin ve çalýþanlarýn görüþ ve önerilerinin alýnmadýðýna dikkat çekti. Yönetmeliðin içeriðine iliþkin bilgi veren Gültekin, çalýþanlarýn özne deðil, nesne olarak görüldüðünü kaydetti. Yönetmeliðin sürgünü dayattýðýný vurgulayan Gültekin, "Yönetmeliðin 7. maddesinde zorunlu çalýþma süreleri 1. bölgede 7 yýldan baþlayýp, 4. bölgede 3 yýl olarak öngörülmüþtür. 633 sayýlý KHK ile 2828 sayýlý kanunda ve 657 sayýlý kanunda bu þekilde uzun süreli, zorunlu çalýþma öngörülmemiþtir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bu kadar uzun çalýþma süresi belirleyerek devlet hizmet yükümlülük sürelerini bile geride býrakmýþtýr" diye konuþtu. (DÝHA)


14

BÖLGE

31 Mayýs 2013 Cuma

‘Kara Perþembe’de tahliye talebi “CHP ve MHP'yi kýnýyoruz”

Tutuklu siyasetçiler için gerçekleþtirilen “Kara Perþembe” eylemlerinde, Diyarbakýr'da süren “KCK” ana davasýnda kimsenin tahliye edilmemesine tepki gösterilerek, tutuklularýn serbest býrakýlmasý istendi

DÝYARBAKIR - Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý cezaevinde tutuklu bulunun Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin, baþkan yardýmcýsý Sabahattin Dinç ve siyasetçiler için yaptýklarý Kara Perþembe eyleminin 169'uncusunu gerçekleþtirdi. Belediye hizmet binasý önünde yapýlan eyleme Kayapýnar Belediye baþkan yardýmcýlarý Aynur Yýlmaz, Ýhsan Avcý, BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, ÝMO Genel Merkez Yöneticisi Tansel Önal, ÝMO Diyarbakýr Þube Baþkaný Turan Kapan, Tüm Bel-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Medeni Alpkaya, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, meclis üyeleri ve belediye çalýþanlarý katýldý.

“Hükümet gerekli, adýmlarý atmalý”

Eylemde konuþan ÝMO Diyarbakýr Þube Baþkaný Turan Kapan, "14 Nisan 2009'da birçok kentte KCK adý altýnda yapýlan operasyonlar sonucu aralarýnda eski þube baþkanýmýz ve belediye baþkaný Zülküf Karatekin, yine Hatip Dicle olmak üzeri yüzlerce kiþi tutuklandý. Bu arkadaþlarýmýz adliyeye çýkarýlýrken elleri kelepçeli görüntüleri, esir kamplarýna benzer görüntüler, bilinçli olarak basýna servis edildi. Bu görüntüler kamuoyunda ve toplumda büyük bir kýrýlma yarattý. Bu da yetmediði gibi mahkeme sürecinde özellikle anadilde savunma krizi yaþanmasýyla baský süreci devam etti.

Bu arkadaþlarýmýz haksýz bir þekilde dört yýldýr ifadeleri bile alýnmadan halen tutuklu bulunmaktalar. Kara Perþembe eylemi 169 haftadýr kesintisiz bir þekilde devam etmektedir. Buradan yargý mensuplarýna sesleniyoruz. Bu hafta son olsun. Arkadaþlarýmýzýn tek suçlarý haklý bir davanýn savunucularý olmalarýdýr. Seçilmiþlerin tek suçlarý ise demokratik, katýlýmcý, halkýn taleplerini karþýlayan doðru kentsel politikalar izlemeleriydi. 21 Mart tarihinde Sayýn Abdullah Öcalan'ýn mektubuyla baþlayan yeri süreçte hükümetin bu konuda gerekli adýmlarý atmasýna bekliyoruz" diye konuþtu. Açýklama 5 dakikalýk oturma eylemiyle sona erdi.

VÝRANÞEHÝR

Þanlýurfa'nýn Viranþehir ilçesinde Kara Perþembe eylemi Kýþla Mahallesi'nde bulunan belediye hizmet binasý önünde gerçekleþti. Açýklamaya Viranþehir Belediye Baþkan Vekili Mehmet Burun, BDP Ýlçe eþ baþkanlarý Halis Aktaþ ve Servet Kýlýç, Genel Ýþ Viranþehir Temsilciliði, Tüm Bel-Sen Þanlýurfa Þube Baþkaný Nurettin Çetin, BDP ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayýda yurttaþ katýldý. Eylemde konuþan Viranþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Suna Uluðtürken, arkadaþlarýnýn hiçbir suçunun olmadýðýný artýk tüm dünyanýn bildiðini dile getirdi.

Uluðtürken, "Sadece haklarý için demokratik mücadele vermiþ arkadaþlarýmýzýn derhal serbest býrakýlmasýný istiyoruz. Artýk yeni bir süreç baþlamýþtýr. Barýþ için gerilla, Sayýn Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsý üzerine sýnýrlarýn dýþýna çekiliyor. Bu çözüm sürecinde atýlmýþ en büyük adýmdýr. Buna karþýn AKP hükümeti hala hiçbir olumlu adým atmamýþtýr. AKP hükümetinden somut adýmlar atýlmasýný bekliyoruz. CHP ve MHP'nin çözüm süreci önünde engel olmasýný kýnýyoruz. Bugün bu iki parti yüzünden üniversitede gençlerimiz birbirlerine düþman kesilmiþ durumda. Her yerde yurtsever gençlerimize ýrkçý saldýrýlar yapýlmaktadýr. Hükümetin bu konuda adýmlar atmasýný bekliyoruz. Yine özellikle gençlerimize saldýran ýrkçý kesime polisin müdahale etmemesi saldýrýlara polisin göz yumduðu görüþünü kuvvetlendirmiþtir" dedi. Açýklama alkýþlarla son buldu.

DERÝK

Siyasetçilerin tutuklanmasýný protesto etmek amacýyla her hafta yapýlan Kara Perþembe eylemi Derik Belediyesi hizmet binasý önünde gerçekleþtirildi. Eyleme Derik Belediye Baþkan Vekili Doðan Özbahçeci, BDP Derik ilçe yöneticileri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile Belediye Ýþ ve Tüm BelSen'e üye çalýþanlar katýldý. Eylemde tutuklu Derik Belediye Baþkaný Çaðlar Demirel'in fotoðrafý ile "Ýrademiz onurumuzdur, onurumuz yaþam gerekçemizdir" pankartý açýldý. Eylemde Kürtçe açýklama yapan Derik Belediyesi Meclis üyesi Þeyhdavut Baydu, 40 yýldan bu yana Kürt halký tarafýndan yürütülen özgürlük mücadelesi sonucu, bölünme olmadan radikal deðiþimlerin yaþanabilineceðinin toplumun tüm kesimleri tarafýndan görüldüðünü belirterek, "Kürt halký son 40 yýllýk zaman dilimi içerisinde diriliþ devrimini yaratarak, varlýðýný tüm

dünyaya kabul ettirmiþtir. 'Demokratik Kurtuluþ ve Özgür Yaþam' hamlesi de, kendisini bu devrimsel geliþmelere dayandýrmaktadýr. Bu anlamýyla ülkenin 100 yýllýk katý ve tekçi anlayýþý yerine radikal bir demokratik geliþim yaratacak olan bu süreci herkes var gücüyle desteklemelidir" dedi. Açýklamadan sonra 5 dakikalýk oturma eylemine geçildi. ERCÝÞ Van'ýn Erciþ ilçesinde Kara Perþembe eylemi, Çelebibaðý Belediyesi hizmet binasý önünde gerçekleþtirildi. Eylemde üzerinde tutuklu Çelebibaðý Belediye Baþkaný Veysel Keser'in fotoðrafýnýn bulunduðu, "Ýrademe dokunma" pankartý açýldý. Eyleme, BDP Çelebibaðý Belde Baþkaný Perihan Saðlam, Erciþ Belediyesi meclis üyeleri ve Ýl Meclis üyeleri, KURDÎDER yöneticileri, TUHADDER Erciþ Temsilcisi Fevzi Can ve belediye çalýþanlarý katýldý. Özgürlük mücadelesinde yaþamýný yitirenlerin anýsýna bir dakikalýk saygý duruþunda bulunulmasýnýn ardýndan konuþan Van Ýl Meclis'inin BDP'li üyesi Ýdris Koç, devlet gücünü elinde bulunduran AKP'nin, barýþ sürecinde "siyasi soykýrým" operasyonlarý sonucu tutuklu bulunan Kürt siyasetçileri serbest býrakmayarak samimi olmadýðýný gösterdiðini ifade etti. Bu durumun Kürt halkýnda devletin ve hükümetin barýþ sürecinde samimi olmadýðýna yönelik bir takým þüpheler doðurduðuna dikkat çeken Koç, "Bir yandan savaþýn durdurulmasý için var gücü ile mücadele ediyorlar, diðer yandan ise sýnýrlardaki karakol sayýlarýný arttýrarak koruculuk sistemini yaygýnlaþtýrýyorlar. Yaþanan bu durum bizleri endiþelendiriyor. AKP hükümeti savaþa mý yatýrým yapýyor, yoksa barýþýn saðlanmasý için çaba mý gösteriyor" diye sordu. Koç, operasyonlarýn derhal durdurulmasý ve tutuklu belediye baþkanlarýnýn derhal serbest býrakýlmasý talebinde bulundu. (DÝHA)


15

BÖLGE

31 Mayýs 2013 Cuma

Ceylanpýnar ilçesi mobeseler ile donatýldý!

Reyhanlý’da gerçekleþtirilen bombalý saldýrýnýn ardýndan sýnýr ilçelerinde güvenlik had safhaya çýkarýldý. Suriyeli mültecilerin bulunduðu Ceylanpýnar’a çok sayýda mobese kamera yerleþtirildi

ÞANLIURFA - Hatay'ýn Reyhanlý ilçe merkezinde 11 Mayýs tarihinde 52 kiþinin ölümü ile sonuçlanan bombalý saldýrý sonrasý Rojava ile sýnýr olan Urfa'nýn Ceylanpýnar ilçesine de "güvenlik" gerekçesiyle mobese kamera sistemi kurulmaya baþlandý. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü tarafýndan 7 ayrý bölgede kurulan kamera sistemi ile gece görüþüne sahip yüksek çözünürlüklü 17 kamerayla ilçe 24 saat izlenecek. Sistem kapsamýnda, kameralarýn montesi yapýlýrken sistemin bugünden baþlaya-

JAPON HEYETTEN çözüm çadýrýna ziyaret

Japonya Büyükelçiliði aracýlýðýyla Þýrnak'a giden Japon heyeti, Balveren beldesinde barýþ nöbeti tutan kadýnlarý ziyaret etti ÞIRNAK - Japon Büyükelçiliði Baþkatibi Katsuyori Kawazu, Japon Askeri Ataþesi Taizo Fujita, Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý Türkiye Ofisi Baþkaný Akio Saito, Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý Türkiye Ofisi Proje Danýþmaný Miyuki Konnai'den oluþan heyet, Þýrnak Beledi-

ye Baþkan Vekili Temer Ýdin'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette konuþan Japon Askeri Ataþesi Taizo Fujita, Þýrnak'ta bulunmaktan memnuniyet duyduklarýný ifade ederek, kendilerini kabul ettikleri için teþekkür etti.

“Japon halký olarak yanýnýzdayýz”

Japon heyeti, beledi-

yedeki ziyaretin ardýndan Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) öncülüðünde PKK'lilerin geri çekilme sürecini izlemek amacýyla Balveren (Gundikê Melê) beldesinde kurulan çözüm çadýrýnda nöbet tutan kadýnlarý ziyaret etti. Çadýrýn kurulma amacý hakkýnda bilgi edinmek için Barýþ Anne-

leri ile görüþen heyet adýna konuþan Japon Askeri Ataþesi Fujita, "Umarým daðlara çýkmýþ çocuklarýnýz bu barýþ süreciyle beraber evlerine ve ailelerine sað salim dönerler. Biz de Japon halký olarak bu mücadelenizi destekliyor. Japon halký olarak yanýnýzdayýz" dedi. Ardýndan heyet bölgedeki temaslarýný sürdürmek üzere Hakkari'ye doðru yola çýktý. (DÝHA)

rak faaliyete geçeceði belirtildi. Özellikle Reyhanlý olayýnýn ardýndan birçok güvenlik tedbirinin alýndýðý Ceylanpýnar'da, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü "ilçeye giren çýkanlarýn tespit edilmesi ve vatandaþlarýn güvenliði" iddiasý ile sistemin kurulduðunu açýklarken, Reyhanlý'da 52 kiþinin yaþamýný yitirdiði saldýrýlarda, ilçedeki 73 mobese kamerasýnýn tamamýnýn birkaç gün önce "sistem arýzasý" verdiði ve kayýt yapmadýðý öne sürülmüþtü. (DÝHA)

“Siirt Okuyor” projesi

S

ÝÝRT Valiliði'nce yürütülen Siirt Okuyor" Projesi kapsamýnda "Marifetname" adlý kitabý en iyi anlayan okura verilecek otomobil tanýtýldý. Vali Ahmet Aydýn baþkanlýðýnda Siirt Öðretmenevi'nde düzenlenen toplantýda proje kapsamýnda yürütülen çalýþmalar görüþüldü. Toplantýnýn ardýndan Ýbrahim Hakký Hazretleri'nin "Marifetname" adlý eserini okuyan ve en iyi anlayan okura verilecek otomobilin valilik önünde tanýtýmý yapýldý. Vali Aydýn, burada yaptýðý açýklamada, yarýþma nedeniyle 2 bin 600 kitabýn ücretsiz daðýtýldýðýný belirterek bin 549 kiþinin ise sýnava girmek için müracaatta bulunduðunu söyledi. Proje kapsamýnda bugüne kadar 1 milyon 800 bin kitabýn okunduðunu ifade eden Aydýn, þöyle dedi: "1 Haziran'da 8 okuldaki 78 salonda yapýlacak yazýlý sýnavda 'Marifetname' eserinden yöneltilen sorularý en doðru yanýtlayan 20 kiþi benim de bulunacaðým bir heyet tarafýndan 10 Haziran'da mülakata alýnacak. Yarýþmade birinci olan okura 32 bin lira deðerinde bir otomobil armaðan edilecek." Aydýn, proje ile kitap okuma alýþkanlýðýný kazandýrdýklarýný, yarýþma ile de Ýbrahim Hakký Hazretleri'nin yetiþtiði Aydýnlar ilçesinin tanýtýmýnýn yapýldýðýný belirtti. Otomobilin yarýþma gününe kadar valilik önünde teþhir edileceði belirtildi.

ZAYÝ Kayapýnar Nüfus Müdürlüðü'nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Roda Nur TÜMÜR


16

BÖLGE

31 Mayýs 2013 Cuma

FiLM GiBi iZLEDiLER Býçaklý intihar giriþimi, yüzlerce meraklý yurttaþ tarafýndan da film gibi izlendi. Meraklý yurttaþlara zaman zaman ev ve iþ yerlerinden tepsilerle çay servisi yapýlmasý da dikkat çekti

Êzidî köyünde keþif yapýlacak BATMAN'ýn Beþiri (Qubîn) ilçesine baðlý Kuþçukuru (Kelhok) köyünden 1992 tarihinde Almanya'ya göç eden 10'u aþkýn Êzidî ailesi, bölgedeki bir aþirete "emanet ettikleri" köylerinin kendilerine verilmesini istiyor. Tapulu arazilerine kavuþmak isteyen köy sakinlerinin Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açtýðý davanýn ikinci duruþmasýnda 31 Mayýs tarihinde araziler için keþif kararý verilmiþti.

'Bizim umutlarýmýz büyüktür'

ÞANLIURFA'da, iþsiz olan ve sevdiði kýzla evlenemeyince bunalýma girip önceki gün 6 katlý binanýn çatýsýna çýkarak intihar giriþiminde bulunan 19 yaþýndaki Mahmut S., dün de eline aldýðý býçakla kendisine zarar verdi

Meraklý gözlerle izlediler

Yüzlerce kiþinin gözleri önünde 1 saat boyunca yanýna kimseyi yaklaþtýrmayarak kendisine zarar veren Mahmut S., bir arkadaþý tarafýndan ikna edildi. Mahmut S.'nin intihar giriþimini yüzlerce kiþi de meraklý gözlerle izledi.

Olay Bahçelievler Mahallesi 2'nci sokakta meydana geldi. Önceki gün ayný mahalledeki 6 katlý binanýn çatýsýna çýkarak intihar giriþiminde bulunan ve itfaiye eri tarafýndan ikna edilen Mahmut S., bugün elinde býçak ile bir anda sokak ortasýnda gömleðini çýkarýp kendisine zarar vermeye baþladý.

Arkadaþý ikna etti

Engel olmak isteyenleri býçakla korkutarak uzaklaþtýran Mahmut S., iþsiz olduðunu ve sevdiði kýzla evlenemediðini bu nedenle intihar etmek istediðini söyledi. Sokakta yurttaþlarý tedirgin

eden olayýn ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayýda polis ve saðlýk ekibi sevk edildi. Polisleri de yanýna yaklaþtýrmayan Mahmut S., elindeki býçaðý karýn ve göðüs bölgesine vurarak kendisine zarar vermeyi de sürdürdü. 'Kendimi burada öldüreceðim' diye baðýran ve elindeki býçakla yanýna polisleri de yaklaþtýrmayan Mahmut S., 1 saat sonra yanýna gelen bir arkadaþý tarafýndan ikna edildi. Elindeki býçaðý býrakan Mahmut S., hazýr bekletilen ambulansla tedavisi yapýlmak üzere hastaneye götürüldü.

Eðitim Sen’den dayanýþma gecesi Eðitim Sen Kýzýltepe Temsilciliði'nin 11. Geleneksel Dayanýþma Gecesi etkinliði gerçekleþtirildi

MARDÝN - Eðitim Sen Kýzýltepe Temsilciliði tarafýndan her yýl eðitim ve öðretim döneminin sonunda gerçekleþtirilen ve geleneksel hale gelen yýlsonu dayanýþma gecelerinin 11'ncisi, Buhara Düðün Salonu bahçesinde yapýldý. Eðitim Sen Kýzýltepe Temsilciliði'nin düzenlediði dayanýþma gecesinde yapýlan bir dakikalýk saygý duruþunun ardýndan sinevizyon gösterisi, halk oyunlarýnýn yaný sýra erbane dinletisi yer aldý. Eðitim Sen Kýzýltepe Temsilciliði Örgütlenme Sekreteri Baran Ýlhan, gecede yaptýðý konuþmada, bir yýllýk sendika çalýþmalarý hakkýnda bilgi vererek, þunlarý söyledi: "Eðitim Sen olarak bir taraftan herkese eþit, parasýz ve anadilde eðitim hakký

mücadelelerini kararlýlýkla sürdürdüklerini diðer taraftan ise sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinin demokrasi ve barýþ mücadelesinin en önünde yer aldýk. Yeni anayasa hazýrlýklarý çatýþmasýz bir ortamda Kürt sorununu çözmeyi stratejik önemde göstererek, tekçi bir Türkiye yapýlanmasýna son vererek farklý renklerin cinslerin etnik yapýlarýn kabul edildiði bir Türkiye'yi arzuladýðýmýzý belirtmek istiyoruz. Bir sonraki eðitim öðretim yýlýnda daha güçlü bir Eðitim Sen daha güçlü muhalefet ve haklarýmýzýn gaspýna sebep olan tüm yasalara karþý daha kararlý mücadele edeceðiz." Yapýlan konuþmalarýnýn ardýndan davetliler müzik eþliðinde halay çekti. (DÝHA)

Almanya'nýn Emeric bölgesinde Klve kentine baðlý Weeze ilçesinde oturan Êzidîler, keþif ve bir sonraki duruþmayý takip etmek için bir heyet olarak Batman'a gitti. 1992 tarihinde tamamýyla birçok nedenden dolayý köylerini terk etmek zorunda kaldýklarýný belirten Kelhok köyü Êzidîlerinden Nedim Erkiþ, köydeki tapulu arazilerini senet, sözleþme ve ses kaydý alarak köyün ileri gelenlerine teslim ettiklerini söyledi. Köylerini tekrar almak için Almanya'dan dördüncü defadýr Batman'a geldiklerini hatýrlatan Erkiþ, "31 Mayýs Cuma günü bizim köyün keþfi yapýlacak. Çok geniþ bir keþif olacak. Keþfe hakim, bilir kiþi ve biz katýlacaðýz. Bizim umutlarýmýz büyüktür. Biz adalet, demokrasi ve hukuka güveniyoruz. Umut ediyoruz ki, hakimler ve savcýlar hukuki bir çerçevede karar verirler" dedi. Bütün Êzidî yurttaþlarýn gözünün keþif gününde olduðunu dile getiren Erkiþ, "Elbette biz en doðal olan hakkýmýzý istiyoruz. Ýþgal edilen evlerimizi ve arazilerimizi istiyoruz. Bir an önce köyümüzün boþaltýlmasýný istiyoruz. Bu münasebetle bütün demokratik güçler ve örgütlerin bizim bu haklý davamýzda bize destek vermelerini istiyoruz" diye konuþtu. Baþlatýlan sürece dikkat çeken Erkiþ, þunlarý ifade etti: "Biz bu barýþ sürecinde umuyoruz ki bizim davamýzda barýþçýl çözülür ve sonuçlanýr. Biz de bu sürecin bir parçasýyýz. Umut ediyoruz ki, bu süreç Êzidîler için de tam bir barýþ süreci olacaktýr." Karþý tarafýn aklýselim ile hareketlenmesi gerektiðini ifade eden Erkiþ, emanetlerini nasýl teslim etmiþsellerde geri almak istediklerini belirterek, topraklarýnda ve ülkelerinde özgür gelmelerini ile yaþabilmelerini istediðini söyledi. (DÝHA)


BÖLGE

31 Mayýs 2013 Cuma

17

Dolu yaðýþý ekinlere zarar verdi Þýrnak’ta arýcýlýk geliþiyor ÞIRNAK- Beytüþþebap ilçesinde arýcýlýðý geliþtirilmesi için Kaymakamlýk tarafýndan uygulamaya koyulan proje kapsamýnda 60 aileye 1 bin 200 arýlý kovan ve arýcýlýk malzemesi daðýtýldý. Þýrnak Arýcýlar Birlik Baþkaný Habip Aþan, yaptýðý açýklamada, GAP Bölge Kalkýnma Ýdaresi desteðiyle Kaymakamlýk tarafýndan hayata geçirilen projede, 60 aileye arýlý kovan ve arýcýlýk malzemesi daðýtýldýðý söyledi. Projenin maliyetinin 427 bin 500 lia olduðunu, yüzde 70'inin GAP Bölge Kalkýnma Ýdaresi tarafýndan hibe edildiðini kaydeden Aþan, projeden yaralanan vatandaþlarýn kendi yaylalarýnda iþ imkaný bulduklarý için mutlu olduklarýný bildirdi. Aþan, proje sayesinde ilçede arýcýlýðýn geliþeceðini kaydederek, projeyi hayata geçiren yetkililere teþekkür etti.

Muþ merkeze baðlý Kýzýlaðaç bölgesindeki Suvaran ve Güzeltepe köyünde aþýrý dolu yaðýþý ekili alanlara zarar verdi. Köyde çiftçilik yapan yurttaþlar, ekinlerin tamamen telef olduðunu ifade etti MUÞ merkeze baðlý Kýzýlaðaç bölgesinde bulunan Suvaran (Kasor) ve Güzeltepe (Ejmanuk) köyünde aþýrý dolu yaðmasý nedeniyle binlerce dönümlük arazi zarar gördü. Ekili alanlarýn büyük çoðunluðunun yonca ve buðday olduðunu ifade eden köylüler, yoncalarýn yere yapýþtýðýný ve iþ makineleriyle artýk biçilemeyeceðini ifade ederek, ancak

hayvanlarý yonca tarlalarýna sürebileceklerini ifade etti.

‘Alttan küflenmeye baþladý’

Yonca ve buðdayýn yaný sýra bahçelerin de zarar gördüðünü dile getiren Suvaran köyü çiftçilerden Aydýn Oktay, "Dolu yaðdý, doludan sonra tarlalardaki buðday ve yonca ekinleri büyük ölçüde zarar gördü. Yonca tarlalarý çok fazla zarar gördü. Yoncalar yere

Tütün ekerek geçimlerini saðlýyorlar

Kato Daðý'nýn Xelila bölgesinde bulunan tarlalarýnda yetiþtirdikleri tütün ile geçimlerini saðlayan yurttaþlar, tütün ekimine baþladý

Ebubekir Toktaþ

yapýþtý, iþ makinelerinin biçemeyeceði hale geldi. Zaten güneþte vurduktan sonra alttan küflenmeye baþladý. El ile de biçemiyoruz. Biçsek de bir iþe yaramýyor. Hayvanlarý yonca tarlalarýna salacaðýz artýk. Ektiðimiz bahçelerde de büyük çoðunlukta hasar meydana geldi. Meyve aðaçlarýnda meyveler kalmadý hepsi yere döküldü talan oldu. Bahçelerdeki domates, biber ve diðer sebze türleri de çok zarar gördü. Yapacak bir þey yok. Geçen sene kuraklýk vurdu bizi, bu sene de fazla yaðýþ vurdu" dedi. (DÝHA)

ÞANLIURFA - Ülkelerindeki olaylardan kaçarak Türkiye'ye sýðýnan ve Akçakale ilçesindeki Süleyman Þah Konaklama Tesislerine yerleþtirilen Suriyeliler'e göz taramasý yapýlýyor. Akçakale Devlet Hastanesinden görevli Dr. Emine Esra Asfuroðlu, haftada bir gün çadýr kent sahra hastanesinde, sýðýnmacýlarýn gözlerini muayene ediyor. Kamp Müdürü Halil Tekyýldýz, yaptýðý yazýlý açýklamada, yaklaþýk 30 bin Suriyelinin barýndýðý çadýr kentteki misafirlerin haftada bir gün göz kontrolünden geçtiðini belirtti. Ýleri derecede göz problemi olan Suriyelilerin Akçakale'ye sevk edildiðini ifade eden Tekyýldýz, hastalarýn daha ileri tetkik için Þanlýurfa'ya da gönderilebildiðini kaydetti.

ra kadar tütün ile uðraþýyoruz. Tütünü VAN - Bir bölümü Van'ýn Çatak (Þax) ektikten sonra çapalamasýný yaparak suilçesi sýnýrlarý içerisine giren ve ismi yar lamasýný yapýyoruz. Aðustos ayýna kada þanan çatýþmalarla duyulan Kato Daðý ay 3 tütünün yetiþmesi için uðraþýyoruz. eteklerinin Xelila bölgesinde tütün ekeiçerisinde yetiþiyor. Ýþimiz çok zor ve rek geçimlerini saðlayan yurttaþlar, yýlýn ye- zahmetli bir iþ. Aðustos ayýnda tütün bu mevsiminde bile, sürekli yaðýþýn oldu götü köye dan bura k yara topla al tiþtiðinde ðu Xelila'da tütün ekimine baþladý. Doð ve an dýkt ufala nü tütü de rüyoruz. Köy güzelliði ile kendisine hayran býrakan harmanladýktan sonra satýyoruz. Kilosuzorlu ve çetin Kato Daðý'na ulaþmak için elde - nu 35-45 TL'den satýyoruz. Buradan yollarý kat ederek Xelila bölgesinde bulu migeçi ýn ýmýz klar çocu ettiðimiz gelir ile nan arazilerine ulaþan yurttaþlar, burada mýz þtýðý uðra nca ni saðlýyoruz. 3 ay boyu hayvanlar ile sürdükleri tarlalarýnda tütütünden 100 ile 200 kilogram arasýnda tün ekimi yapýyor. tütün elde ediyoruz" diye belirtti.

“Ýþimiz çok zor ve zahmetli bir iþ”

Mehmet Hüseyin Acar

Çadýr kentte göz taramasý

Bir anda bastýran yaðmurdan korunmak için oturduðu kayanýn dibinde yaðmurun durmasýný bekleyen Ebubekir Toktaþ (28) isimli yurttaþ, piþirdiði çayýný yudumlayarak Kato Daðý'nýn manzarasýný izliyor. Ektikleri tütünün 3 ayda yetiþtiðini dile getiren Toktaþ, tek gelir kaynakla bu yýl Her edi. söyl rýnýn tütün olduðunu ý zamanlarda tütün ekmeye baþladýklarýn olailk için i belirten Toktaþ, tütün ekim rak tarlalarýný hayvanlar ile sürdüklerini ve bunun sabýr isteyen bir iþ olduðunu dile getirdi. Ýþlerinin çok zor ve zahmetli bir iþ olduðunu anlatan Toktaþ, "Sonbaha

“Ailemin geçimini saðlamak için”

Tarla sahiplerinden tütün ekenlere çift sürdüðünü dile getiren Mehmet Hüseyin Acar (46) isimli yurttaþ ise, bunun için Siirt'in Pervari ilçesinden geldiðini söyledi. Tarla sürmenin çok zahmetli ve zor bir iþ olduðunu kaydeden Acar, buna karþýlýk 120 TL ücret aldýðýný söyledi. Aiülesinin geçimini saðlamak için çift sürd var. ðum çocu "5 , Acar eden ðünü ifade Ben burada tütün ekimi için bölgede yaklaþýk bir ay kalýyorum. Bu sürede tütün eken tarla sahipleri için hayvanlar ile çift sürüyorum" dedi. (DÝHA)


18 31 Mayýs 2013 Cuma

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,861 EURO: 2,414 ALTIN: 84,211 BIST: 87.105,75

AKP ZENGiN iCiN CALISIYOR

Yüksek mevkide görev yapmýþ emekli memurlarýnýn maaþlarýný artýrmaya hazýrlanan hükümeti eleþtiren Emekli-Sen Genel Baþkaný Beysülen, emeklilerin yoksulluk sýnýrýnda yaþatýldýðýný belirterek, ‘AKP, zenginler için çalýþýyor’ dedi

Türkiye’de 48 ilde 299 AVM var ANKARA - Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý Derneði (GYODER) Baþkan Yardýmcýsý Özlem Gökçe, 2012'de tüketim harcamalarýndaki gerilemeye baðlý perakende sektöründeki büyümenin yavaþladýðýný ve AVM kiralama talebinin zayýfladýðýný söyledi. Hane halký gelir artýþý ve organize perakendenin geniþleme potansiyelinin orta vadede AVM talebini canlý tuttuðunu belirten Gökçe, ancak 2013 yýlýndan itibaren kiralamalarýn seçici olacaðýný ifade etti. Gökçe, Alýþveriþ Yatýrýmcýlarý Derneðinin katkýlarýyla hazýrlanan Türkiye AVM Potansiyel Raporu 2013-2015'e göre, Türkiye'de þu an 48 ilde 299 aktif AVM'nin bulunduðuna iþaret etti.

DÝYARBAKIR - Emekli maaþlarýný genel olarak düþük tutan hükümet, yeni yasayla birlikte sadece yüksek mevkide görev yapmýþ olanlarýn maaþlarýný artýrmaya hazýrlanýyor. Hükümet, yapacaðý artýþla 10 milyondan çok emekliden sadece 50 bine yakýnýnýn maaþlarýna artýþ yapacak. TBMM'de Devlet Memurlarý Kanunu kapsamýnda yapýlan deðiþiklikte, daire baþkanlýðý, genel müdürlük gibi görevlerden

emekli olanlarýn maaþlarýna 500-600 TL gibi zamlar uygulanacak. Ancak, sayýlarý 10 milyonu aþan emekliler düþük maaþlarda yaþamaya mecbur. DÝSK'e baðlý EmekliSen'in Genel Baþkaný Veli Beysülen, "AKP, sadece makam sahibi olanlarýn maaþlarýný düþünüyor" dedi. Beysülen, "Zaten zam alacak kiþilerin maaþlarý yeterli düzeyde. Hükümet herhalde bazý insanlarýn kanýnýn

Tüketici güven endeksi arttý TÜÝK verilerine göre, tüketici güven endeksi, mayýs ayýnda bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttý. Nisan ayýnda 75,6 olan endeks mayýsta 77,5 deðerine yükseldi ANKARA - Tüketici güven endeksi, mayýs ayýnda geçen aya göre yüzde 2,4 artarak 77,5 oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Merkez Bankasý iþbirliðiyle yürütülen anket sonuçlarýndan hesaplanan tüketici güven endeksini yayýmladý. Endeks, mayýs ayýnda geçen aya göre yüzde 2,4 arttý. Nisan ayýnda 75,6 olan endeks, 77,5 deðerine yükseldi. Gelecek 12 aylýk dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, mayýsta aylýk bazda yüzde 3,4 arta-

daha kýrmýzý olduðunu düþünüyor! Zenginlere vereceði zammýn kendi iþine yarayacaðýný düþünüyor. Ýktidara, 'fakir fukara edebiyatý' ile geldi ama üst düzeyde yaþayan kesimler için çalýþtý. Bunu yaparken de toplumun genelini, gündeme getirdiði çeþitli konularla uyutuyor." dedi. Söz konusu düzenlemenin bilinçli olarak "emeklilere müjde" gibi duyurulacaðýna dikkat çeken Beysülen, "Halbuki deðiþiklikte emekliler için olumlu bir þey yok" dedi. Emekli maaþlarýnýn, Türkiye'nin yaþam koþullarý gözetildiðinde açlýk ve yoksulluk sýnýrýnda seyrettiðini bildiren Beysülen, yoksulluk sýnýrýnýn 3 bin 400 TL'yi aþtýðýný hatýrlaarak, "Yoksulluk sýnýrý 3 bin 400 TL'yi aþtý ve emeklilerin maaþlarý bunun epey altýnda. Yani, emeklilerin yüzde 98'i yoksul durumda. AKP sadece genel müdür, milletvekili, müsteþar, general gibi mesleklerin maaþlarýna zam yapýyor."

yitirdiðini; evlerde bakýmlarýnýn da yapýlmadýðýný belirtti. Kent yapýlanmalarýnda dahi emeklilerin düþünülmediðini, kaldýrýmlarýn buna uygun düzenlenmediðini söyledi. Beysülen, "Emekliler, baþka þehirlerdeki çocuklarýyla, torunlarýyla görüþemiyor. Maþlarý elvermiyor. Zaten tatil haklarý hiç yok. Baþka ülkelerin emeklileri gelip buralarý gezerken; buradaki emekliler kendi ülkesini gezemiyor. Bir de eðer çocuklarý iþsizse -ki genç iþsiz sayýsý giderek artýyor- emekliler onlara da bakmak zorunda. 600 bin civarýnda emekli de ikinci iþ yaptýðý için sosyal güvenlik primi ödüyor. Bu da anayasaya, anayasanýn ikinci maddesine aykýrý." dedi. Beysülen, Baðkur ve SSK emeklilerinin 650-750 TL civarýnda, yani açlýk sýnýrý ücretinden de az düzeyde maaþ alabildiklerini bildirdi.

5 haziranda grev var

AKP'nin, iktidarý boyunca emeklileri maðdur ettiðini kaydeden Beysülen, emeklilerin saðlýk haklarýný

Öte yandan emekçiler, TBMM'de görüþülen 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nda çalýþanlar aleyhine düzenlemeler yapýlmasýna, 5 haziranda greve giderek yanýt verecek. (HABER MERKEZÝ)

rak 104,7 oldu. Nisan ayýnda 87,4 olan gelecek 12 aylýk dönemde iþsiz sayýsý beklentisi endeksi, mayýs ayýnda yüzde 2,2 azalarak 85,4 deðerine düþtü. Bu azalýþ, iþsiz sayýsýnda artýþ bekleyenlerin oranýndaki artýþtan kaynaklandý. Hanenin gelecek 12 aylýk döneme iliþkin maddi durum beklentisi endeksi de geçen aya göre yüzde 3,6 arttý. Nisan ayýnda 91,1 olan endeks deðeri, mayýs ayýnda 94,4 oldu. Bu artýþ, gelecek 12 aylýk dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacaðýný bekleyenlerin oranýnýn yükselmesinden kaynaklandý. Gelecek 12 aylýk dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 11,1 artarak mayýs

ayýnda 25,3 deðerine yükseldi. Aylýk Tüketici Eðilim Anketi ile tüketicilerin kiþisel mali durumlarýna ve genel ekonomiye iliþkin mevcut dönem deðerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri ölçülerek yakýn gelecekte yapýlmasý planlanan harcamalarýna ve tasarruflarýna iliþkin eðilimleri saptanýyor. Anket sonuçlarýndan hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralýðýnda deðer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olmasý tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olmasý tüketici güveninde kötümser durumunu iþaret ediyor.

'Emekliler seyahat edemiyor'


19

HABER

31 Mayýs 2013 Cuma

Rusya roketleri gönderdi Lübnan gazetesi al Akhbar'a röportaj veren Esad, “Suriye, Rus uçaksavar füzelerinin ilk sevkýyatýný aldý. Geri kalan sevkýyat da yakýnda gelecek” dedi

SURÝYE Devlet Baþkaný Beþþar Esad, Rusya'dan sipariþ ettikleri uzun menzilli S-300 füzelerinin ilk partisinin kendilerine ulaþtýðýný, diðer S-300 füzelerinin de 'yakýnda' Suriye'de olacaðýný söyledi. Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad, Hizbullah'a yakýnlýðýyla bilinen Lübnan televizyonu El Manar'a bir mülakat verdi. Röportajda Esad, Rusya'ya sipariþini verdikleri uzun menzilli S-300 füzelerinin ilk partisinin ülkesine ulaþtýðýný, geri kalan

S-300 füzelerinin de "yakýnda" Suriye'ye ulaþacaðýný söyledi. Avrupa Birliði'nin Suriyeli muhaliflere yönelik silah ambargosunu fiilen kaldýrmasý kararýna tepki gösteren Rusya, Suriye yönetiminin daha önce sipariþ ettiði S-300 füze savunma sistemini, Suriye'ye gönderebileceklerini açýklamýþtý.

Ýsrail'den ilk tepki

Esad'ýn açýklamasý sonrasý uluslararasý haber ajansý Reuters'a açýklama yapan bir Ýsrailli yetkili,

konu hakkýnda bilgileri olmadýðýný ancak haberin doðruluðunu araþtýracaklarýný söyledi. Daha önceyse, El Cezire televizyonunun Ýngilizce servisi, Ýsrail Savunma Bakaný Moþe Yaalon'un, Rusya'nýn S-300 füzelerini Esad rejimine göndermesi halinde, söz konusu füzeleri hava saldýrýsýyla imha edecekleri tehdidini aktarmýþtý.

Netanyahu'dan 'konuþma yasaðý'

Ancak Ýsrail Baþbakaný Benyamin Netanya-

Ýngilizleri düþündüren görüntü Ýngiltere'de yayýnlanan Daily Mail gazetesinde yer alan haberde Cuma namazýný kýlan Müslümanlarýn sokaklara taþtýðý resim yayýnlandý. Haberde, "Hristiyanlýk geçmiþin Ýslamiyet'in ise geleceðin dini olduðunu gösteriyor" ifadesi kullanýldý 2011 yýlýnda yapýlan nüfus sayýmýnda kendini Hristiyan olarak tanýmlayanlarýn sayýsýnýn 33.2 milyon kiþi olsa da bunun gerçeði yansýtmadýðýný

söyleyen Daily Mail gazetesi, buna delil olarak Londra'nýn doðusundaki bir kilise ile camideki ibadet edenlerin fotoðraflarýný yayýnladý.

Gazetenin ilk fotoðrafýnda bin 230 kiþilik tarihi kilisede ibadete gelen Hristiyanlarýn sayýsý 12'yi geçmezken ikinci fotoðrafta, kiliseye yakýn bir semtteki camiye Cuma namazýný kýlan Müslümanlarýn sokaklara taþtýðý görülüyor. Daily Mail 'Bu fotoðraflar nüfus sayýmý sonuçlarýndan daha iyi bir hikaye anlatýyor. Fotoðraflar, Ýngiltere'de artýk þimdiki trendler, Hristiyanlýk geçmiþin Ýslamiyet'in ise geleceðin dini olduðunu gösteriyor' diye yazdý. Habere göre, 18. yüzyýlda inþaa edilen bin 230 kiþilik tarihi St George Kilisesi'ne pazar ayinine gelenlerin sayýsý 20'yi geçmiyor. Diðer yandan

hu'nun, Savunma Bakaný'nýn bu açýklamasýndan kýsa bir süre sonra, kabine üyelerine 'S-300 füzeleri konusunda konuþma yasaðý' getirdiði belirtildi. Rus yetkililer, Batý dünyasýnýn muhalefetine karþýlýk, S-300 füzelerinin iç savaþta kullanýlmasý mümkün olmayan bir hava savunma sistemi olduðunu ve satýþ anlaþmasýnýn 2010 yýlýnda yapýldýðýný belirterek Moskova'nýn bu silahlarý Suriye'ye gönderme konusunda kararlý olduðunu belirtiyordu.

AB'nin 'Ambargo' kararýna karþýlýk

Avrupa Birliði'nin, Suriye'ye silah ambargosunun süresini uzatmama ve dolayýsýyla Suriyeli muhaliflere silah ambargosunu kaldýrma kararý almasý Rusya'yý kýzdýrmýþ; Moskova, Suriye'ye vereceði S-300 füze savunma sisteminin bir dýþ müdahaleye karþý caydýrýcý ve 'istikrar faktörü' olacaðýný savunmuþtu.

Bangledeþlilere ait 100 kiþilik caminin ise Cuma namazlarýnda sayýsý 5 katýna çýkýyor.

Hristiyaným diyenlerin sayýsý azaldý Gazete ayrýca son 10 yýl içersinde Ýngiltere ve Galler'de kendini Hristiyan olarak tanýmlayanlarýn oranýnýn yüzde 71.1'den yüzde 59.3'e düþtüðünü ayný yýllar içersinde yine Ýngiltere ve Galler'de Müslüman nüfusun yüzde 4.8 artarak 2.7 milyon yükseldiðini aktardý. Daily Mail, gelecek 20 yýl içersinde Ýngiltere'de kiliseye gidenlerden çok aktif Müslüman olacak fikrinin bundan 50 yýl öncesine kadar akýllara asla gelmeyeceðini belirtirken haberi þöyle noktaladý: 'Bir kaç on yýl içinde St George Kilisesi yine inananlarla dolabilir ancak bu defa bunlar Hristiyan olmayacak'.

FT: ‘Türkiye giderek muhafazakarlaþýyor’ FÝNANCÝAL Times, Türkiye'de alkol satýþý ve reklamýna getirilen sýnýrlamalarý deðerlendirirken, "Türkiye'nin giderek muhafazakârlaþtýðýný" ve "Alkol ile ilgili yeni kurallarýn Türkiye siyaseti ve milyarlarca dolarlýk yatýrým üzerinde ciddi etkileri" olabileceðini yazdý. BBC Türkçe'nin haberine göre, Ýngiltere'de yayýmlanan Financial Times gazetesi, bugünkü bir haberinde Türkiye'de alkol satýþý ve reklamýna getirilen sýnýrlamalarý deðerlendirirken, Türkiye'nin giderek muhafazakârlaþtýðýný yazdý. Gazetenin Türkiye muhabiri Daniel Dombey, bir reklam ajansý yöneticisi olarak tanýttýðý Boran adlý bir kiþinin, Ýstanbul'da bir restoranda bira içtiði sýrada kendisine, "Þeriattan bahsetmiyoruz fakat Türkiye her geçen yýl daha da muhafazakâr hale geliyor" dediðini aktardý. Haberde, yasa ile birlikte alkol reklamlarýnýn yasaklanacaðý, ibadet ve eðitim yerlerine 100 metreden daha yakýn yerlerdeki iþletmelere alkol ruhsatý verilmeyeceði belirtildi. Gazete, hükümetin bu yasalarý halk saðlýðý için çýkardýðýný söylediðini ve alkol tüketimini azaltmaya yönelik çabalar nedeniyle Dünya Saðlýk Örgütü Baþkaný Margaret Chan'den övgü aldýðýný da aktardý.

El Salvador’da kürtaj yasaðýna tepki El Salvador'da mahkeme, aðýr hasta olan ve hamileliði hayati tehlike yaratan 22 yaþýndaki kadýna kürtaj izni vermedi. Üstelik doktorlar, hamilelik devam etse bile beyin hücreleri geliþmeyen bebeðin yaþayamayacaðý görüþünde. Kürtajýn yasak olduðu Orta Amerika ülkesi El Salvador'da mahkemenin aldýðý karar tartýþma yarattý. Ýnsan haklarý örgütleri, eylemler düzenleyerek "Beatriz"e kürtaj hakký verilmesini istiyor.


20

YURT HABER

31 Mayýs 2013 Cuma

Kara Kuvvetleri’nde “þark” depremi! Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'ndan 300 subay ve astsubayýn Mayýs ayýnda yapýlan “þark tayini” nedeniyle erken emeklilik dilekçesi vererek istifa ettiði iddia edildi

Lisanssýz elektrikte kafalar karýþtý EPDK, elektrik daðýtým þirketlerine gönderdiði yazýda, ikincil mevzuat çalýþmalarý tamamlanana kadar lisanssýz elektrik üretimine iliþkin iþlem tesis edilmemesi gerektiðini bildirdi Elektrik piyasasýnda yaþanan yoðun mevzuat deðiþikliði trafiði, karýþýklýðý da beraberinde getirdi. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK), 7 Mayýs'ta 21 enerji daðýtým þirketlerine lisanssýz elektrik üretimi konusunda bir yazý gönderdi. Elektrik Piyasasý Kanunu'na göre, lisans alma ve þirket kurma yükümlülüðünden muaf faaliyetlerin anýmsatýldýðý yazýda, "imdat gruplarý ve iletim ya da daðýtým sistemiyle baðlantý tesis etmeyen üretim tesisi", "kurulu gücü azami 1 megavatlýk yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý üretim tesisi", "belediyelerin katý atýk tesisleri ile arýtma tesisi çamurlarýnýn bertarafýnda kullanýlmak üzere kurulan elektrik üretim tesisi", "mikrokojenerasyon tesisleri ile bakanlýkça belirlenecek verimlilik deðerini saðlayan kojenerasyon tesislerinden Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulunca belirlenecek olan kategoride olanlarý", "ürettiði enerjinin tamamýný iletim veya daðýtým sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi ayný ölçüm noktasýnda olan, yenilenebilir enerji kaynaklarýna dayalý üretim tesisleri"nin lisansýz çalýþma yapabileceklerine iþaret edildi. Kanunda bu kiþilerin sisteme baðlanmasý, baþvuru ve denetiminin çýkarýlan yönetmelikle düzenleneceði hükmü bulunduðuna yer verilen yazýda, gerekli yönetmelik ve teblið deðiþiklerine yönelik çalýþmalarýn devam ettiði bildirildi. Yazýda, hukuki sonuç doðmasýna mahal vermemek amacýyla kurum tarafýndan ikincil mevzuat çalýþmalarý tamamlanana kadar lisansýz elektrik üretimine iliþkin iþlem tesis edilmemesi gerektiði kaydedildi.

TÜRK Silahlý Kuvvetleri'nde son dönemde gerçekleþen istifa ve ayrýlýklar tartýþmalara ve soru önergelerine yol açarken, geçen hafta Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'ndan 300 subay ve astsubay istifa etti; erken emeklilik dilekçesi verdi. Ýstifalarda Mayýs ayýnda yapýlan "þark tayininin" etkili olduðu öðrenildi.

Tayinleri öðrendiler

Mayýs ayýnda yeni görev yerleri belli olan ancak açýklanmayan bazý subay ve astsubaylar doðu ve güneydoðu illerinde görev alacaklarýný öðrenince erken emeklilik dilekçesi verdi. Bazý subay ve astsubaylar ise istifa etti. Önceki hafta cu-

ma günü açýklanmasý beklenen yeni görev yerleri bu nedenle pazartesiye sarktý. Ýstifalar ve emeklilik dilekçeleri nedeniyle görevlendirmeler yeniden yapýlarak yeni liste hazýrlandý.

8 yýlda 44 bin 945 kiþi Milli Savunma Bakaný

Ýsmet Yýlmaz, 1 Ocak 2005-7 Mart 2013 tarihleri arasýnda, TSK'dan kendi isteðiyle emekli olan ve istifa eden subay ve astsubay ile sözleþme yenilemeyen uzman erbaþ sayýsýnýn 44 bin 945 olduðunu açýkladý. Yazýlý soru önergesine cevap veren Bakan Yýl-

Tr a f i k t e uyuþturucu denetimi geliyor

TÜRKÝYE'nin en önemli sorunlarýndan trafik kazalarýnda, yýlda yaklaþýk 10 bin kiþi yaþamýný yitiriyor, 200 bin kiþi ise yaralanýyor. Trafik kazalarýna karþý bu yýl seferberlik ilan eden polis, aþýrý hýz, emniyet

kemeri ve alkolden sonra uyuþturucu madde etkisi altýnda araç kullananlarýn denetlenmesi için çalýþma baþlattý. Polis, uyuþturucu kullanýp direksiyon baþýna geçen sürücüleri de týpký alkolde olduðu gibi elekt-

Taciz iddiasý ortalýðý karýþtýrdý

ronik cihazlarla denetleyecek. Buna göre, trafik polisleri, gerek teknik cihazlar kullanýlarak gerekse saðlýk kuruluþlarýnda yaptýrýlan testler sonucu uyuþturucu madde kullandýðý tespit edilen sürücülere, 3 bin

ÝZMÝR'in Kahramanlar semtinde, 8 yaþýndaki kýz çocuðunun, market iþleten emekli öðretmen M.G.'nin kendisini taciz ettiðini söylemesi üzerine çoðunluðu Roman olan vatandaþlar tepki gösterdi. Linç edilmek istenen M.G. gözaltýna alýnýrken, mahalleli otomobilini ve evini ateþe verdi. Linç edilmek istenen M.G., marketin hemen yanýndaki evine sýðýnarak polis-

maz, "1 Ocak-2005-7 Mart 2013 tarihleri arasýnda TSK'dan kendi isteðiyle emekli olan veya istifa eden subay sayýsý 8 bin 349, astsubay sayýsý 23 bin 7 ve kendi isteðiyle sözleþme yenilemeyerek ayrýlan uzman erbaþ sayýsý da 13 bin 589'dur" bilgisini verdi. 600 lira ceza kesecek. Uyuþturucu kullanýp direksiyon baþýna geçen sürücülerin ehliyetine 5 yýl el konulacak. Cihazla ölçüm yapýlmasýný kabul etmeyen sürücüye kolluk kuvvetlerince 2 bin lira ceza verilecek. Bu sürücülerin belgeleri, 2 yýl süreyle geri alýnacak. Yaralanma veya ölümle sonuçlanan ya da trafik kolluðunun müdahale ettiði maddi hasarlý trafik kazalarýnda, sürücülerin uyuþturucu veya uyarýcý madde kullanýp kullanmadýðý trafik ekiplerince teknik cihaz kullanýlarak tespit edilecek.

ten yardým istedi. Evden polis tarafýndan çýkartýlan M.G., gözaltýna alýndý. Ailesi de baþka bir yere götürüldü. Olaya tepkileri dinmeyen vatandaþlar, gece yarýsý tekrar toplanarak bu kez M.G.'nin park halindeki otomobili ile evini ateþe verdi. Yangýn, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Polisin evin yanýndaki önlemleri devam ederken, soruþturmanýn sürdüðü bildirildi.


21

KÜLTÜR-S SANAT

31 Mayýs 2013 Cuma

Kürtler’in de bir Heidi’si var artýk. Dünya'nýn Siirt'ten Öte'de okuduðu Kürtçe edebiyatýn ilk çizgi çocuk kahramaný olan ve Kürtler'in Heidi'si olarak çaðrýlan ‘Guldexwîn’, kitap olarak Dîwan Yayýnlarý'’dan çýktý DÝYARBAKIR - Ekoloji ve çevre bilinci alanýndaki çalýþmalarýyla tanýnan edebiyatçý - yazar Ýbrahim Sediyani'nin yazdýðý ve geleceðin ressamlarý arasýnda gösterilen henüz 17 yaþýndaki lise son sýnýf öðrencisi Ziþan Özeke'nin çizdiði "Guldexwîn", bir yýlý aþkýn süredir Siirt'ten Öte adlý web sitesinde bölüm bölüm yayýnlanýyordu ve Kürtler arasýnda olaðanüstü bir ilgi görmüþtü. Çocuklara doða sevgisi, hayvan sevgisi ve çevre bilinci kazandýrma amaçlý kaleme alýnan "Guldexwîn", bir çocuk kitabý olarak Dîwan Yayýnlarý tarafýndan büyük boy, sayfalarý kalýn ve renkli olarak basýldý. Kitabýn editörlüðünü Muhammed Jiyan, mizanpajýný ise Rýdvan Halil yaptý. 63 sayfalýk büyük boy çocuk kitabýnýn tamamý resimli ve renkli. Ýsviçre'nin dünyaca ünlü çizgi film kahramaný cici kýz Heidi'ye bir kardeþ geldi: Kürt çocuklarýnýn yeni sevgilisi Guldexwîn. Hakkari'nin Þemdinli il-

çesinin þirin bir dað köyünde yaþayan cici kýz Guldexwîn'in yaramazlýklarý, halkýmýzýn neþe kaynaðý olacak, evlerimize sevinç ve mutluluk getirecek.

“Guldexwîn” ne demek?

"Guldexwîn", anavataný Hakkari, Zaðros Daðlarý olan bir çiçeðin ismi. Kürtçe'de "Kan aðlayan gül" demek. Duruþ ve þekil olarak, bildiðimiz güllere hiç benzemiyor. Çünkü dünyadaki tüm güller gülerler, fakat bu gül aðlýyor. Dünyadaki tüm güllerin yüzünde sevinç vardýr, fakat bu gülün yüzünde hüzün. Bu gülün özelliði; yukarýya deðil aþaðýya bakmasý, sürekli boynubükük durmasý. Bundan daha ilginci ise; eðik olan baþýnýn içinden su damlacýklarý oluþmasý, gözlerinden yaþlar akmasý, gözyaþý dökmesi, aðlamasý. Ýþte bu ibretâmiz özelliðinden dolayý, yüzyýllar boyunca bilim adamlarýndan çok edebiyâtçýlarýn, botanikçilerden çok þâirlerin ilgisini çekmiþ olan bir bitki.

Elif Þafak’ýn Kürtçe ilk kitabý seneye çýkacak Elif Þafak'ýn "Aþk" adlý romaný gelecek yýl Kürtçe olarak yayýmlanacak Doðan Kitap'ýn Murat Özyaþar'dan "Ayna Çarpmasý" (Bîr) adlý kitaplarla baþlattýðý Kürtçe serisi Elif Þafak'ýn "Aþk (Evîn)" kitabýyla devam ediyor. Elif Þafak, "Kendi ülkemde, benimle ayný pasaportu taþýyan vatandaþlarýmýzýn konuþtuðu ve beþikten itibaren öðrendiði bir dilde romanlarýmý bulamýyorum. Sadece ben deðil, Türk edebiyatýnda kaç romancý, þair, öykü/deneme ustasý Kürtçeye çevrilmiþ? Kendini en iyi Kürtçe ifade eden ve bu dilde hayal kuran, rüya gören Mardinli bir ev hanýmý herhangi bir kitabýmý okumak istese Kürtçesini bulamayacak. O kadar kanýksamýþýz ki bu durumu sormuyoruz bile, neden?" 750 binin üzerinde satýlan, 25 dilde yayýmlanan "Aþk" paralel bir kurguda ilerleyip tasavvufun derinliklerine dalarak "ilahi aþk"a kanatlarýný açan bir aþkýn öyküsünü anlatýyor.

Sadece Zaðros Deðlarý'nýn eteklerinde ve yaylalarýnda kendiliðinden yetiþen bu çiçek, daha çok, rakýmý 1400 m - 2500 m arasý yüksek yerlerde açýyor. Her sapýnda genellikle 6 çiçek birden açýyor; 3 ile 8 arasý çiçek ayný anda baþýný öne eðip topraða bakarak ve birlikte aðlayarak, gözyaþý dökerek büyüyor. Þekil olarak ne tam "gül"e ne de tam "lale"ye benziyor; ya da belki de ikisine birden benziyor. Bunun içindir ki kimi "gül", kimi de "lale" olarak görmüþtür bu çiçeði. "Guldexwîn", çiçeðin Kürtçe orijinal ismi ve "Kan aðlayan gül" demek. Çiçeðin Botanik'teki Latince bilimsel adý, "Fritillaria Kurdica". Yani, "Kürt Çiçeði". Ýngilizce adý ise "Tulip Crying" bu çiçeðin. Yani, "Aðlayan Lale". Ýranlýlar'ýn dilindeki ismi ise, "Kerbelâ". Türkçe'de ise çiçeðin "Ters Lale", "Þemdinli Lalesi" ve "Aðlayan Gelin" gibi isimleri var.

“Guldexwîn” neyi anlatýyor?

Öykü Þemdinli'nin Nehrî köyünde geçiyor.Guldexwîn, þirin mi þirin ama bir o kadar da yaramaz bir kýz çocuðu. 4 yaþýnda. Guldexwîn'in, bu küçük cici kýzýn aslýnda gerçek ismi Elif. Ama herkes onu Guldexwîn diye çaðýrýyor. Yanýnda kaldýðý yaþlý adam bir gün Þemdinli'den Van'a gidiyor ve orada bir ay kadar uzun bir süre kalýyor. Döndüðünde ise yanýnda bu küçük kýz, Elif var. Elif yeni geldiði bu ortamda, hiç tanýmadýðý insanlarýn arasýnda ilk baþta çok korkuyor ve utanýyor. Sürekli boynunu büküyor ve aðlýyor. Ýþte bu küçük kýzýn yeþil elbisesi üzerindeki sarý saçlarý ve hep boynunu büküp aðlamasý hali, köylüler tarafýndan týpký guldexwîn çiçeðine benzetiliyor. Bu yüzden köylüler ona "Guldexwîn" lakabýný takýyorlar ve artýk herkes öyle çaðýrýyor. Zamanla köylüler onun gerçek ismini bile unutuyorlar. Fakat daha sonra yeni evine, köye ve insanlarýna alýþan Guldexwîn, artýk bütün gün yaramazlýk yapan, oradan oraya koþan, etrafýna sevinç ve mutluluk daðýtan neþeli bir çocuk oluyor. Yani lakabýyla tam ters bir mizaca sahip oluyor. Guldexwîn'i büyüten

yaþlý adam ise, çok ama çok farklý bir insan. O her ne kadar köyde sade bir hayat yaþýyorsa da, ilim sahibi bir âlimdir. Adeta bir deryâdýr. Bilge bir adam; konuþtuðu her sözde, aðzýndan çýkan her cümlede bir hikmet, bir öðreti vardýr. Zamanýnda Hakkari ve Van'da medreseleri olan, medreselerde yüzlerce talebenin yanýnda ilim tahsil ettiði bir âlim, bir feylezoftur. Fakat O'nun faaliyetlerinden rahatsýz olan devlet, medreselerini kapattýrmýþ, bu âlimi zindanlara atmýþ, adam yýllarca zindanlarda yattýktan sonra devletin zûlümlerine daha fazla dayanamayarak köyüne dönüp sade bir hayat yaþamaya baþlamýþtýr. Bu yaþlý bilge, Guldexwîn'i o kadar seviyor ve ona o derece baðlýdýr ki, adamýn o yaþlýlýðýndaki tek yaþama sevinci bu küçük kýz olmuþtur. Medreseleri zorla kapattýrýlmýþ, fýkýh, kelam, tefsir, akaid, tarih ve felsefe alanýnda kaleme aldýðý onlarca eseri, yazdýðý kitaplarý toplatýlýp yakýlmýþ, öz çocuklarý gibi sevdiði ve üzerine titrediði yüzlerce talebesi kendisinden kopartýlmýþ bu yaþlý bilge, bir nevi inziva hayatýna çekildiði kendi köyünde, sadece bu sevimli cici kýz Guldexwîn ile teselli bulmaktadýr. Bu yaþlý adam, hayatta tutunduðu tüm dallar kopartýldýðý ve artýk hayata resmen küstüðü bir zamanda, esrarengiz ve nasýl olduðunu hiç kimsenin bilmediði bir þekilde hayatýna giren bu küçük se-

vimli kýz sayesinde, bu küçük kýzýn yaramazlýklarý ve yuvasýna kattýðý neþe sayesinde yeniden yaþama baðlanmýþtýr. Böyle yaþlý bir bilge, hayata tamamen küsmüþ bir âlim ve bu büyük insaný küçücük bir kýzýn yeniden hayata baðlamasý.

Çizgi filmi ve sinemasý da yapýlacak

Çocuklarýn yeni sevgilisi ve "Kürtler'in Heidi'si" olarak çaðrýlan Guldexwîn'in çizgi filminden sinemasýna ve tiyatrosuna kadar her þeyi yapýlacak. Henüz Dîwan Yayýnlarý tarafýndan kitap olarak yayýnlanmadan ve Siirt'ten Öte sitesinde bölüm bölüm yayýnlanýrken birkaç film þirketinden teklif alýnmýþtý. Çizgi film çalýþmalarý için kitabýn çýkmasýný bekleyen film þirketinin verdiði bilgiye göre, çizgi film çalýþmasýna hemen baþlanacak ve bir yýl içinde tamamlanacak. "Guldexwîn" gelecek yýldan itibaren televizyon ekranlarýndan çizgi film olarak gösterime girdikten sonra da bir çocuk oyuncu bulunup sinema filmi çekilecek. "Adýný Arayan Coðrafya" (2009, Özedönüþ Yayýnlarý) adlý araþtýrma kitabý ve "Gülistan" (2012, Ekin Yayýnlarý) adlý þiir kitabý bulunan gazeteci, yazar, þair ve doða aktivisti Ýbrahim Sediyani'nin, "Guldexwîn", üçüncü kitabý olarak sevenleriyle buluþuyor.


22

SPOR

31 Mayýs 2013 Cuma

PEDALLAR BARIS Barýþa Doðru Bisiklet Turu´ adý altýnda Ýstanbul istikametinden baþlatýlan bisiklet turu kapsamýnda Diyarbakýr'a gelen Bisiklet Kültürünü Geliþtirme Spor Kulübü Derneði ve Atilla Bisiklet Takýmý sporcularý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ni ziyaret etti

DÝYARBAKIR - "Sürece" destek vermek, farkýndalýk saðlamak, Diyarbakýrlý ve Mardinli kimsesiz çocuklara bisiklet daðýtýmý, Diyarbakýr ve Mardin'i kapsayan kültür turu yapmak amacýyla yola çýkan Bisiklet Kültürünü Geliþtirme Spor Kulübü Derneði ve Atilla Bisiklet Takýmý sporcularý "Ýstanbul-Diyarbakýr-Mardin Bisiklet Turu" kapsamýnda Diyarbakýr'a geldi. Geçilen yollarda kendilerine yönelik ilgi ve farkýndalýktan memnun olduklarýný belirten Atilla Bisiklet Takýmý kaptaný Atilla Atay, "Bu vesile ile halkýmýz ve devletimiz için olumlu bir geliþme olduðunu düþündüðümüz bu süreç için sivil toplum kuruluþlarýnýn, sanatçýlarýn, sporcular ve daha geniþ bir kitleye hitap eden kiþi ve kurumlarýn destek vermesi, bunu dillendirmesi gerektiðini düþünüyorum" dedi. Sürece kendisi ve takýmý adýna destek verdiðini aktaran Atay, "Bu organizasyon vesilesiyle, halkýmýza sporun saf ve temiz doðasýný, dünyanýn insanlýk için en faydalý araç olarak seçtiði bisikletin, özgürlük ve mutluluk sembolüyle birleþtirerek çok yönlü mesaj vermeye çalýþacaðýz" dedi.

Çiçeklerle karþýlandýlar

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ni ziyarette bulunan sporcularý çiçeklerle karþýlayan Büyükþehir Belediyesi Baþkan Danýþmaný Ýl-

han Diken, konuklarýnýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Barýþ için pedal çeviren siz deðerli dostlarýmýzýn katkýlarýyla, belki de þimdiye kadar hiç bisiklete binmemiþ çocuklarýmýz sizler sayesinde bisiklet sürecekler kentimizde" dedi. Çalýþmakta olan çocuklarýn, istismar edilen çocuklarýn, çoðunluðunun babalarýnýn cezaevlerinde olan ve umut içinde babalarýnýn özgürlüklerine kavuþmasýný bekleyen çocuklarýn durumuna deðinen Diken, "Tabi sadece bisiklet deðil, sizlerin sergilediði bu çabalar ve etkinlikler sonucunda bu çocuklar belki de yarýn babalarýna kavuþacaklar" þeklinde konuþtu. Demokrasi mücadelesi ne kadar yükselirse, amaca o kadar erken ulaþýlacaðýný aktaran Diken, "90 günü aþkýn bir süredir doðusuyla batýsýyla hiçbir eve cenaze gitmedi, anneler gözyaþý dökmüyor artýk, asýl sevindirici olan bence budur" dedi.

'1350'ye yakýn sporcumuz var'

Önemsedikleri spor dallarýnýn olduðunu belirten Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ ise "Kadýn basketbolu ve voleybolu, engelliler futbolu dahil olmak üzere 1350'ye yakýn sporcumuz var. Bu sporcularýmýz semtlerde kadýnlara, çocuklara yönelik aktiviteler yürütüyor. Bu süreçte en fazla maðdur olan sýkýntý yaþayan çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetler de yürütüyoruz. Semt spor salonlarýný oluþturmaya baþladýk. Bu yýl iki tanesini kentin en yoksul mahallesi konumunda olan Benusen ve Hasýrlý'da oluþturuyoruz" dedi. Büyükþehir bünyesinde geleceðe yönelik en önemli yatýrýmlardan bir tanesinin yoksul çocuklarýn barýnma ve diðer giderlerini karþýlayabilecek mekanlarý oluþturmak olduðunu belir-

ten Çaðdaþ, "Türkiye'de yapýlan atletizmden folklora kadar onlarca alanda faaliyetler yürütüyoruz. Ancak bisiklet bunun içinde yoktu. Sizin bu geliþiniz de buna vesile olur" dedi.

Mardin'e gittiler

Görüþmelerin ardýndan turun amacýna yönelik olarak 70 adet bisiklet Atilla Bisiklet Takýmý tarafýndan kimsesiz ve yoksul çocuklara verilmek üzere Sosyal Hizmetler Daire Baþkaný Semra Kýratlý'ya temsili teslim edildi. Sporcular geceyi Diyarbakýr'da geçirdikten sonra, 8 etaptan oluþan ve toplamda 1545 km.'lik turlarýnýn kalan kýsmýný Mardin'de tamamlamak üzere Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi önünden Mardin istikametine doðru tekrar yola çýktýlar.

Diyarbakýrlý futbolcu kýzl


31 Mayýs 2013 Cuma

23

SPOR

iCiN DONUYOR Kayapýnar finallere hazýrlanýyor Türkiye finallerine hazýrlanan Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor voleybol takýmý Antrenörü Ahmet Çelik, Bursa'da yapýlacak Türkiye finallerinde baþarýlý olmak istediklerini söyledi

SERVET TURSUN DÝYARBAKIR Kayapýnar Belediyespor voleybol takýmý Türkiye finallerine hazýrlanýyor. Küçük Erkekler Voleybol Türkiye Yarý Final müsabakalarýný þampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye finallerine katýlma hakkýný elde eden Kayapýnar Belediyespor, 18-20 Haziran tarihleri arasýnda Bursa'da yapýlacak Türkiye finallerinde mücadele edecek. Antrenör

Ahmet Çelik, Bursa'da yapýlacak Türkiye finallerinde baþarýlý olmak istediklerini belirtti. Finallerine katýlma hakkýný çok iyi deðerlendirdiklerini kaydeden Çelik, "Bu nedenle çok sýký hazýrlanýyoruz. Bize desteðini esir-

Öðrencilere malzeme desteði

lar Türkiye ikincisi oldu DÝYARBAKIR'da Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu kýz futbol takýmý Türkiye ikincisi oldu. Önce il daha sonrada Mardin'de bölge birincisi olan Diyarbakýrlý kýzlar, Karaman'da yapýlan Türkiye yarý final müsabakalarýnda tüm maçlarý kazanarak grubunu lider bitirdi. Diyarbakýr temsilcisi Kastamonu'da Türkiye birinciliði final grup maçlarýnda ise gol yemeden Ýstanbul, Malatya ve Kayseri takýmlarýný yendi. Yarý final maçýnda Eskiþehir Fahri Günay Ýlköðretim Okulunu 1-0 yenen Diyarbakýrlý kýzlar, Samsun Ayvacýk Mustafa Üstündað YÝBO takýmý ile final maçýnda karþýlaþtý. Golsüz biten maçta penaltýlarda rakibine birinciliði kaptýran Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu, Türkiye ikincisi oldu.

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde Beden Eðitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) sýnavlarýna hazýrlanan gençlere Köylere Hizmet Götürme Birliði (KHGB) 28 bin liralýk spor malzemesi daðýttý. Silvan Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan yürütülen "Silvan Kültür Merkezi" SODES projesi kapsamýnda üniversitenin Beden Eðitimi Spor Yüksek Okulu sýnavlarýna hazýrlanan gençlere 28 bin TL deðerinde spor malzemeleri Köylere Hizmet Götürme Birliði Müdürü Mahmut Karaaslan tarafýndan daðýtýldý. SODES projesi kapsamýnda asimetrik paralel, köprü aleti, denge tahtasý, slalom çubuðu, huni, sýçrama tahtasý, jimnastik minderi, sýrt lastikleri, 60'ar adet spor ayakkabýsý, þort, tiþört, capri alýnan spor malzemeleri öðrencilere verildi. BESYO kursuna hazýrlanan gençler kendilerine malzeme yardýmýnda bulunan Silvan Kaymakamý Yunus Sezer ile Köylere Hizmet Götürme Birliði Mahmut Kararaslan'a teþekkür ettiklerini söyledi. (ÝHA)

Halý saha turnuvasý baþladý DÝYARBAKIR - Ergani ilçesinde düzenlenen halý saha futbol turnuvasýnýn açýlýþý Kaymakam Erdinç Yýlmaz, tarafýndan yapýldý. Turnuvayý ilçede sosyal ve sportif aktiviteleri canlandýrmak amacýyla düzenlediklerini kaydeden Yýlmaz, halk ve kamu görevlileri arasýnda birlik ve beraberliði pekiþtirmek istediklerini söyledi. Sportif etkinliklerle kaynaþmanýn saðlandýðýný dile getiren Yýlmaz, "Temelde saðlýklý bir topluma olan özlemi spor yaparak ve yaptýrarak giderebiliriz diye düþündük. Bu amaçla böyle bir turnuvayý düzenledik. Katýlým oldukça iyi. Turnuvaya halkýmýzýn ilgisi ve desteði büyük. Katýlan tüm takýmlara teþekkür ediyorum" dedi. Turnuvaya 22 takým katýldý.

gemeyen Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað ve kulüp yönetimimize önemli bir baþarý armaðan etmek istiyoruz. Bu nedenle Bursa'daki þampiyonada Türkiye'nin en iyi ilk üç takýmý arasýna girmek istiyoruz" dedi.

‘Ýþitme Engelliler Futbol Turnuvasý’ finali yapýldý DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi'nin düzenlemiþ olduðu 3. Ýþitme Engelliler Futbol Turnuvasý'nýn finalinde dereceye girenlere kupalarý verildi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmerler Daire Baþkanlýðý'na baðlý Spor Müdürlüðü ve Engelli Müdürlüðü tarafýndan 26 Mayýs'ta baþlayan 3. Ýþitme Engelliler Futbol Turnuvasý final maçlarý ve kupa töreni ile sona erdi. Büyükþehir Belediyesi'ne ait Yeniköy Halý Sahasý'nda oynanan maçta birinciliði Burhanettin Yýldýz Endüstri Meslek Lisesi Þahinspor, ikinciliði Surkent Ýþitme Engelliler Ortaokulu Gezginlerspor ve üçüncülüðü ise Surkent Ýþitme Engelliler Ýlköðretim Okulu Uçuklarspor aldý. Birinciliði kazanan Þahinspor'a kupasýný Sosyal Hizmetler Daire Baþkaný Semra Kýratlý, ikinciliði kazanan Gezginlerspor'un kupasýný Engelliler Þube Müdürü Keziban Demir verdi. Üçüncülüðü kazanan Uçuklarspor'a ise Büyükþehir Belediyesi Spor Þefi Vahap Saçaklý tarafýndan kupa ve plaketleri verildi.


www.diyarbakiryenigun.com

3 1 M AY I S 2 0 1 3 CUMA Yýl: 7 - Sayý : 1961 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

KUPALARINI ALDILAR Diyarbakýr’da gerçekleþtirilen 1. Geleneksel Sokak Futbolu Turnuvasý'nda ilk üç dereceye giren takýmlara kupalarý törenle verildi. Turnuvada Fair-Play ödülünü ise Zirai Araþtýrma Spor Kulübü kazandý

C

M

Y

K

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

DÝYARBAKIR - Aile ve sosyal politikalar il müdürlüðüne baðlý Diyarbakýr çocuk ve gençlik merkezinde düzenlenen '1.Geleneksel sokak futbolu turnuvasý' final maçýnýn ardýndan törenle kupalar sahiplerine verildi. Kupa töreni Diyarbakýr Çocuk Ve Gençlik Merkezi Müdürlüðü spor tesislerinde gerçekleþti. Oldukça çekiþmeli geçen maçlar sonunda birincilik kupasýný Diyarbakýr Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüðünün takýmý Diyarbakýr ÇOGEM kazandý. Ýkincilik kupasýný 100. Yýl Ýlköðretim Okulu ve üçüncülük kupasýný ise Yeniköy spor aldý. Turnuva süresince Fair-play çerçevesi kapsamýnda göstermiþ olduklarý örnek davranýþlarla Zirai Araþtýrma Spor Kulübü ise Fair-play kupasýný almaya hak kazandý. Ödül töreni programa katýlan herkesin toplu hatýra fotoðrafý çektirmesiyle son buldu.

diyarbakir yenigun gazetesi 31 mayis 2013  
diyarbakir yenigun gazetesi 31 mayis 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 31 mayis 2013

Advertisement