Page 1

70 ton esrar, imha edildi Eðitim þehitleri anýldý Boþanmak istedikleri için katledildiler DÝYARBAKIR'da uyuþturucu madde imal ve ticareti yapan þahýslara yönelik gerçekleþtirilen operasyonlarda bir yýlda ele geçirilen 70 ton esrar, çöp sahasýnda imha edildi. GÜNCEL 03

4 OCAK 2014 CUMARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Temizöz için 5 kez müebbet istendi 14’te

‘Kararýn sürece katkýsý olacak’ DÝYARBAKIR Baro Baþkaný Tahir Elçi, tutuklu olan BDP Milletvekilleri Gülser Yýldýrým ve Ýbrahim Ayhan'ýn tahliyelerine karar verilmesinin sevindirici olduðunu belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin 83. maddesinin deðiþmesi gerektiðini söyledi. Haber 08

DÝYARBAKIR'da, 3 Ocak 2008 tarihinde bir dershanenin önünde meydan gelen patlamada hayatýný kaybeden 7 kiþi düzenlenen törenle anýldý. 5’te

www.diyarbakiryenigun.com

Kadim Topraklara Dönüþ Platformu oluþturuldu 12’de

“Yöneticiler haddini aþtý” OKULLARDA yaþanan sürgünlere iliþkin basýn açýklamasý yapan Eðitim-Sen Diyarbakýr Ýl Yürütme Kurulu Üyesi Hikmet Korkmaz, hükümetten güç alan birçok kurum yöneticisinin haddini aþtýðýný savunarak, yöneticilere bu tavýrlarýndan vazgeçmelerini önerdiklerini belirtti. 6’da C

M

Y

K

Hastane odasýnda zayýflama konseri 10’da

Ozgürlüðümüzün BiR ANLAMI YOK

‘Gecikmiþ ama önemli bir karar’

Lokman Aydoðan’ýn haberi

Fotolar: DÝHA

BDP Eþ Genel Baþkaný ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Gültan Kýþanak, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekilleriyle ilgili aldýðý kararýn, gecikmiþ ama önemli bir karar olduðunu vurguladý. Haber 09

KADIN Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu 2013 yýlýnda 237 kadýnýn öldürüldüðünü açýkladý. Katillerin 44'ünü kadýnlarýn eþleri oluþturuyor ve en çok öldürme nedeni kadýnýn boþanmak istemesi. En fazla cinayetin iþlendiði iller ise Ýstanbul, Ýzmir, Diyarbakýr, Antalya ve Antep oldu. Kadýn ve Yaþam 11

“Sevindirici bir durum”

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Galip Ensarioðlu, BDP’li iki vekilin tahliye edilmesinin sevindirici bir durum olduðunu söyledi. 9’da

Ayha ve Yýldýrým özgürlüklerine kavuþtu... DÝYARBAKIR 5. Aðýr Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararý üzerine BDP milletvekilleri Gülser Yýldýrým ve Ýbrahim Ayhan'ýn tahliyesine karar verdi. Kararýn ardýndan gözler Diyarbakýr D Tipi Kapalý Cezaevi ile Mardin E Tipi Kapalý Cezaevi'ne çevrildi. Karar üzerine çok sayýda yurttaþ cezaevlerinin önüne akýn ederek, tutuklu vekillerin çýkmasýný bekledi. Akþam saatlerinde cezaevinden çýkan vekiller, özgürlüklerine kavuþtu.

TAHLÝYELERÝNÝN ardýndan ilk demecini veren Gülser Yýldýrým, buruk bir sevinç yaþadýðýný belirterek, “Ýçerde bu kadar hasta tutuklu ve arkadaþlarým varken benim çýkmam beni pek mutlu edemedi” dedi. Zindanlarda tutulmalarýnýn temel nedeninin Kürt sorununa yaklaþýmdaki inkar, imha ve ret siyasetinin olduðunu belirten Ýbrahim Ayhan ise, “Zindanlarýn kapýsý açýlmadýðý sürece, bizim özgürlüðümüze kavuþmamýzýn hiçbir anlamý yoktur” diye konuþtu. 8-9’da


2

SAÐLIK YAÞAM

4 Ocak 2014 Cumartesi

Kýþ günlerinin Misbah ERATÝLLA https://twitter.com/MEratilla

Sevgi Kanat Olmuþ

4 yýldýr amatör futbol takýmýnda top koþturuyorum. Futbolu çok seviyorum. Yýlýn 12 ayý kýþ, yaz demeden haftanýn 3 gün antrenmanlara isteyerek severek gidiyorum. Tüm antrenmanlara babam da gelir. Býkmadan usanmadan türbinde oturur yorucu antrenmandan sonra birlikte eve döneriz.4 yýl boyunca tüm antrenmana katýldým hiç birini kaçýrmama raðmen hiçbir maçta forma þansý bulamadým. Ama futbolu sevdiðimde dert etmedim. Bu gün üzgünüm ve yastayým. Hocamýn yanýna yaklaþýp bu gün antrenmana katýlmayacaðýmý söyleyip izin istedim. Hocan tamam ama '' neden? ''dedi. Baþýmý öne eðerek biraz bekledim yutkundum, babam bu sabah öldü. Dedim. Taziyemiz olacak bir süreliðine antrenmanlara katýlamayacaðým, izin istiyorum. Dedim. Tabi tabi baþýný salladý. Baþýn sað olsun yapacaðýmýz bir þeyler varsa hazýrýz dedi. Teþekkür ederek ayrýldým. Bir süre antrenmanlara katýlmamýþtým. Taziyemizin devam ettiði zamanda takýmýmýzýn lig maçlarý baþlamýþtý. Ligin son maçýna yetiþtim. O gün formamý giydim, kramponlarýmý ayaðýma geçirdim. Ýlk yarý bitmiþti ve takým 2-0 maðluptu. Hocanýn yanýna gittim. Hocam bu maçta oynamak istiyorum. Dedim. Hoca þaþýrmýþ ve beni kýrmak istemez nazik tavýrla bu maçta olmaz dedi. Hocam 4 yýldýr hiç aksatmadan antrenmanlara katýldým maçlarda oynatýn demedim ama bu gün oynamak istiyorum. Dedim. Kararlý ve emin adýmlarla yan hakemin bayrak tuttuðu yön doðru gittim. Hoca donup kalmýþtý. Ellerini yana açarak çaresiz bir þekilde istemeye istemeye oyuna girmeme izin verdi. Oyucu deðiþimi yapýldý. Ýçim içime sýðmýyor. Yüzlerce þiþe enerji içmiþ gibi sahaya adýmý attým. Dakika 55 Havada uçuyordum kendimi kale önünde buldum. Topa sað ayak içiyle vurarak ilk golü attým. Durum 2-1 oldu. Mutluydum, istekliydim kendimi iyi hissediyordum dakika 69 saðdan yapýlan ortaya mükemmel kafa vuruþuyla durum 2-2, Oyunda gözler üzerimdeydi tüm seyirciler tempo tutup beni alkýþlýyorlardý. Dakika 88 topu önüme aldým kanatlandým rüzgârla yarýþýyordum ceza sahasýna soldan girdim iki oyuncuyu çalýmladým sað ayaðýmýn dýþýyla kalecinin saðýndan top filelerle buluþturdum. Skor 3-2 olmuþtu. Yer gök inliyordu. Hakem bitiþ düdüðünü çalar çalmaz türbindeki seyirciler çim sahaya boþaldý. Omuzlardaydým bir kahraman gibi dakikalarca tur attýrdýlar. Gayet sakindim. Taraftarýmýz kendilerinden geçmiþlerdi. Bir müddet sonra durum sakinleþti. Herkes daðýlmýþtý. Bir kenara çekilerek çimlere oturdum. Hocam yanýma geldi elini omzuma attý babacan bir sesle evladým seni tanýyamamýþým, kutlarým. Dedi. Hocaya döndüm hocam 4 yýldýr hiçbir gün aksatmadan antrenmana geldim canla baþla çalýþtým. Babamda tüm antrenmanlara erinmeden sýkýlmadan geldi. Sürekli türbinde idi bilmem hatýrladýnýz mý? Hoca biraz durdu baþýný sallayarak tabi, o siyah gözlük takan deðil mi dedi. Evet, o dedim. Hocam, babam doðuþtan görme özürlüydü, kördü, ama idi. Beni mutlu etmek için maçlara yaðmur çamur demeden gelirdi. Hiçbir zamanda futbol oynadýðýmý görmedi. Ama bu gün babam beni görüyor ruhu gelip beni izlediðini hissediyordum. Bu günkü maçý baban için oynadým. o sevgi ve þefkat deryasýna kendimi göstermek için oynadým. Hocam sevgi insana kanat takýp uçurabiliyor. Çünkü o bu gün beni görüyordu hocam. Dedim.

vazgeçilmezi: Vicks Kas aðrýlarýndan, mantarlarý yok etmeye kadar birçok faydasý olan Vicks, soðuk kýþ günlerinde de hapþýrýk, öksürük, ses kýsýklýðý, boðaz ve brong mukozasýnda hafif akýntý, nezle ile birlikte soðuk algýnlýðýna iyi geliyor Rahat uyumanýzý saðlar

DÝYARBAKIR - Ýçinde bulunan kafur ve mentol sayesinde sürülen noktalarda ki kýlcal damarlarý geniþleterek toksin attýran ve aðrýlarý azaltan VÝcks'in faydalarý saymakla bitmiyor. Ökaliptol, terebentin, mentol sayesinde solunum yollarýný düzenleyen, akciðerlerde salgýyý arttýran Vicks'i sadece solunum yollarý için kullanýyorsanýz yanýlýyorsunuz. Ýþte, Vicks'in bilinmeyen faydalarý ; Gece yatarken ayak tabanlarýnýza Vicks sürün, ovalayarak yedirin ve temiz çoraplarýnýzý giyin. Öksürüðünüz varsa hemen kesildiðini fark edeceksiniz. Özellikle gece oluþan öksürükleri bu uygulama hemen durdurur.Uzun yürüyüþler ve spor sonrasý

oluþan kas aðrýlarýnda Vicks aðrýyý giderir ve rahatlatýr. Bu nedenle aðrýyan kaslarýnýzýn üzerine merhemi yedirerek sürmek çok etkilidir.

Mantarlarý yok eder Ayak týrnaklarýnýzda týrnak mantarý varsa, Vicks'i kullanýn. Týrnaklara yaklaþýk 2 hafta kadar Vicks sürdüðünüzde zamanla rengi koyulaþacak ve mantarlar ölecektir. Normal ve saðlýklý týrnaklar çýkmaya baþlayacaktýr. Darbe sonucu veya düþme ile oluþan morarmalar da ve þiþmeler de kullanýlan Vicks, bölgeyi rahatlatýr. Morluklar oluþmaz, þiþmeler iner. Baþ aðrýsýnda alnýnýza süreceðiniz bir miktar Vicks, basýncý azaltarak aðrýyý hafifletir.

Obez sayýsý 4 kat arttý DÝYARBAKIR - Dünyada geliþmekte olan ülkelerde aþýrý kilolu ve obez kiþilerin sayýsýnýn 1980 yýlýndan bu yana yaklaþýk 4 kat artarak, neredeyse bir milyara ulaþtýðý bildirildi. BBC'nin haberine göre, Ýngiltere'deki düþünce kuruluþu Denizaþýrý Kalkýnma Enstitüsü'nün (ODI) yayýmladýðý raporda, dünyada her üç kiþiden birinin aþýrý kilolu olduðu ve hükümetlerin insanlarý saðlýklý beslenmeye teþvik etmesi gerektiði belirtildi. Raporda, kalp krizi, felç ve diyabette büyük artýþ öngörülürken, dünya çapýnda aþýrý kilolu ve obez olarak tanýmlanan, vücut kitle endeksi 25'ten fazla olan yetiþkinlerin oranýnýn

Uyku probleminiz varsa, ýlýk su içine atýlan Vicks'i odanýzda býrakýn. Vicks'in buharý odayý doldurduktan sonra çok rahat uyuduðunuzu fark edeceksiniz. Enfeksiyon kapmayý önlemek için yaralandýðýnýzda Vicks kullanabilirsiniz. Evinizde kedi besliyorsanýz, kediler týrmalamayý severler. Kedinizin en çok týrmaladýðý alana bir parça Vicks kullanýn. Kokusu kedinizin o noktaya gitmesini engelleyecektir.

Soðuk algýnlýðý Bir kene tarafýndan ýsýrýldýðýnýzý fark ederseniz hemen oraya Vicks sürün. Güçlü olan kokusu kenenin hemen kendini býrakmasýný saðlayacaktýr. Sivrisinekler tarafýndan çok ýsýrýlýyorsanýz açýkta kalan yerlerinize bir miktar Vicks sürün. Sivrisinekler sizi ýsýrmayacaktýr. Ayrýca sivrisinek ýsýrýðýna sürülen Vicks, kaþýntýyý keser. Gripseniz ve kendinizi kötü hissediyor ve hýrýltýlý öksürüðünüz varsa, göðsünüze ve sýrtýnýza Vicks sürün. Birer gazete kaðýdý ile üstünü kapatýn ve kýyafetlerinizi giyin. Göðsünüz yumuþayacak ve öksürük ortadan kalkacaktýr.

Þehmus ORHAN

1980'den 2008'e kadar yüzde 23'ten yüzde 34'e yükseldiði açýklandý. Aþýrý kilolu ve obez yetiþkin sayýsýnýn, özellikle Mýsýr ve Meksika gibi gelirleri yükselen, geliþmekte olan ülkelerde gözlendiðine deðinilen raporda, insanlarýn yeme alýþkanlýklarýnýn deðiþmesinin kilo alýmýndaki önemli faktörlerden biri olduðuna dikkati çekildi. Raporda, insanlarýn tahýl ve hububattan uzaklaþtýðý, yaðlý, bol þekerli ve hayvansal gýdalara yöneldiði belirtildi. Rapora göre, geliþmekte olan ülkelerde 1980 yýlýnda vücut kitle endeksi 25'in üzerinde yaklaþýk 250 milyon kiþi varken, bu sayý 2008'de 904 milyona çýktý. Geliþmiþ ülkelerdeki obez ve aþýrý kilolu yetiþkin sayýsýnýn da 557 milyon olduðu ifade edildi.


3

GÜNCEL

4 Ocak 2014 Cumartesi

70 ton esrar, imha edildi Diyarbakýr'da uyuþturucu madde imal ve ticareti yapan þahýslara yönelik gerçekleþtirilen operasyonlarda bir yýlda ele geçirilen 70 ton esrar, çöp sahasýnda imha edildi. Kamyonlarla Diyarbakýr Þanlýurfa yolunda bulunan çöp alanýna götürülerek lastiklerin üzerine yerleþtirilen esrar dolu çuvallar yaklaþýk 1 kilometre uzunluða ulaþýrken, tankerlerle dökülen benzin mazot karýþýmý yanýcý madde ile esrarýn imhasý saðlandý. Ýmha iþleminde, piyasa deðeri 140 milyon lira olan esrarýn imhasý 13 bin liraya mal oldu

DÝYARBAKIR - Huzur ve güvenliðin saðlanmasýnýn ardýndan Diyarbakýr'da uyuþturucu madde imal ve ticareti yapan þahýslara yönelik gerçekleþtirilen operasyonlarda bir yýlda ele geçirilen 70 ton esrar çöp sahasýnda imha edildi. Ýnsanlýk suçu olarak addedilen uyuþturucu ile mücadeleyi kararlýlýkla sürdüren Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ve Ýl Jandarma Komutanlýðý ekiplerince geçen yýl çok sayýda operasyon gerçekleþtirildi. Çözüm süreciyle saðlanan huzur ve güven ortamý sayesinde uyuþturucu madde imal ve ticareti yapan þahýslara yönelik operasyonlar, özellikle kýrsal alanda yoðunlaþtýrýldý. Operasyonlarda tonlarla ifade edilen esrar ve binlerce kök Hint keneviri ele geçirildi. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn baþlattýðý narko-terör soruþturmasý kapsamýnda, Ýl Jandarma Komutanlýðý ve ÝI Emniyet Müdürlüðü narko-

1 ton esrar ele geçirildi

tik ekiplerince hava destekli operasyonlar gerçekleþtirildi. Hint keneviri ekili alanlar ÝHA (Ýnsansýz hava araçlarý) ve uydudan elde edilen görüntüler sayesinde kolaylýkla tespit edilirken, ele geçirilen Hint keneviri güvenlik güçlerince tarlada anýnda imha edildi. Tarlada kenevir halindeyken tespit edilemeyen uyuþturucu madde ise köylere düzenlenen operasyonlarda kubar veya toz esrar olarak iþlenmiþ olarak bulundu.

Türkiye'nin en büyük imhasý

Tarlada tespit edilen Hint kenevirleri anýnda, ele geçirilen tonlarca kubar ve toz esrar ise aþama aþama yakýlarak imha edildi. Diyarbakýr'da son olarak gerçekleþtirilen uyuþturucunun imhasý ise 70 ton ile Türkiye'nin en yüksek miktardaki uyuþturucu imhasý oldu. Son bir yýlda Diyarbakýr'da uyuþturucu madde imal ve ticareti yapan þahýslara yönelik gerçekleþti-

rilen operasyonlarda ele geçirilen 40 tonu toz toplam 70 ton esrarýn, miktarýn yüksek olmasý nedeniyle çöp sahasýnda imhasý saðlandý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Þube Müdürlüðü'nden kamyonlara yüklenen 70 ton esrar, Diyarbakýr Þanlýurfa yolunda bulunan çöp alanýna götürüldü.

Piyasa deðeri 140 milyon lira

Ýmha için lastiklerin üzerine yerleþtirilen esrar çuvallarýnýn uzunluðu yaklaþýk 1 kilometreye ulaþtý. 70 ton esrar tankerle dökülen benzin mazot karýþýmý yanýcý madde ile imha edildi. Piyasa deðeri 140 milyon lira olan esrarýn imha edilme iþlemi için tankerler ve kepçeler kullanýldý. 12 saati aþan imha iþleminde polis ekiplerinin yaný sýra çok sayýda kiþi görev aldý. Ýl Emniyet Müdürlüðü Narkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Hakan Cem Çetin, 2013 yýlýnýn þubeleri açýsýndan çok önemli bir yýl

DÝYARBAKIR'da yapýlan hava destekli operasyonda, 1 ton esrar ele geçirildi. Diyarbakýr Valiliði'nden yapýlan açýklamada, Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý'nca Lice ilçesi Kutlu köyü Kerpiçören mezrasýnda, 21 Aðustos 2013 tarihinde meydana gelen ateþli silahla öldürme olayý þüphelilerinin yakalanmasý maksadýyla 2 Ocak 2014 günü operasyon yapýldýðý belirtildi. Açýklamada, operasyonda, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Timleri ile güvenlik çemberi oluþturu-

olduðunu, Narkotik Suçlarla Þube Müdürlüðü olarak rekor bir yýlý geride býraktýklarýný söyledi. Hem Ýl Emniyet Müdürlüðü hem de Ýl Jandarma Komutanlýðý olarak uyuþturucu ile mücadele noktasýnda özellikle kýrsal alanda çok önemli bir savaþ verildiðini vurgulayan Çetin, bu kapsamda tonlarca uyuþturucu maddenin ele geçirildiðini hatýrlattý.

Çöp sahasýnda imha yapýldý

Hint kenevirlerinin tarlalarda yani olay mahallinde imha edildiðini, esrarýn ise imhasýnýn aþamayla gerçekleþtirildiðini kaydeden Çetin, þöyle konuþtu: "Ele geçirilen uyuþturucu için fezleke hazýrlandýktan sonra mahkemelerden imha kararý alýnýyor. Bu karar alýndýktan sonra 2313 sayýlý Uyuþturucu Maddelerin Muhakemesi Hakkýndaki Kanuna uygun þekilde çýkarýlmýþ bir yönetmelik var. Bu yönetmelik doðrultusunda oluþturulan komisyonlarca uyuþturucular imha ediliyor. Bu komisyonlara vali yardýmcýsý baþkanlýk ediyor. Ýl Emniyet Müdürlüðü, Ýl Jandarma Komu-

larak, KOM Þube Müdürlüðü ve adli kolluk ekipleri tarafýndan arama faaliyeti icra edildiði belirtilerek þöyle denildi: "Operasyona, Jandarma Bölge Komutanlýðý'nca genel maksat helikopterleri, taarruz helikopterleri, insansýz hava araçlarý ve zýrhlý araçlar ile destek saðlanmýþtýr. Gerçekleþtirilen operasyon neticesinde, yaklaþýk 1 ton toz esrar, hakkýnda 4 ayrý yakalama emri bulunan 1 þüpheli yakalanmýþ ve þüphelinin üzerinde 1 ruhsatsýz av tüfeði ile 1 býçak ele geçirilmiþtir."

tanlýðý, Ýl Saðlýk ve Ýl Çevre Müdürlükleri ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan bir temsilci komisyonda yer alýyor. Komisyonun belirlediði yerlerde uyuþturucu madde imha ediliyor. Türkiye'de rekor miktarda ele geçirilen yaklaþýk 70 ton uyuþturucunun imhasý da rekor þekilde oldu. Ýmha iþlemini miktarýn çok yüksek olmasý nedeniyle Diyarbakýr'ýn çöplerinin atýldýðý çöp sahasýnda yaptýk."

1 kilometre uzunluðunda esrar dolu çuvallar

Çetin, imha için eski lastik ile benzin ve mazot karýþýmý yanýcý maddenin kullanýldýðýný, 1 kilometre uzunluðundaki esrar dolu çuvallarýn lastiklerin üzerine serildiðini anlattý. Miktarýn yüksek olmasýnýn imha sürecinin de uzamasýna neden olduðunu, 70 ton esrarýn imhasýnýn 12 saati aþkýn süre devam ettiðini vurgulayan Çetin, "Arkadaþlarýmýz imha için saatlerce çaba sarf etti. Uyuþturucunun bölgeye taþýnmasý, kullanýlan yakýt ile 13 bin liraya mal olan masrafla 40 tonu toz olmak üzere 70 ton esrar yakýldý" dedi. (AA)

Diyarbakýr Valiliði'nden yapýlan açýklamada, Diyarbakýr merkezinde 5 adreste eþzamanlý yapýlan aramalar neticesinde, Kerpiçören Mahallesi'ndeki adam öldürme olayý ile ilgili haklarýnda yakalama kararý bulunan 2 þüpheli yakalanýrken þüphelilerin üzerinde 1 adet 7,65 milimetre çapýnda tabanca, 30 tabanca fiþeði ele geçirildiði belirtilerek "Halkýmýzýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasý için yürütülen çalýþmalara kararlýlýkla devam edilecektir" denildi. (ÝHA)


4

GÜNDEM

4 Ocak 2014 Cumartesi

‘Raporlar dikkate alýnmalý’ Hasta tutuklu Halil Güneþ'in avukatý Ýmran Gökdere, kendisi ile 2 gün önce görüþtüðünü ve durumunun her görüþmede daha kötüye gittiðini ifade ederek, Adli Týp Kurumu'nun Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi doktorlarýnýn Güneþ için verdiði "cezaevinde kalamaz" raporunu dikkate almasý gerektiðini belirtti

DÝYARBAKIR D Tipi Kapalý Cezaevi'nde 21 yýldýr tutulan hasta tutuklu Halil Güneþ (46), Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi doktor heyetinin vermiþ olduðu "cezaevinde kalamaz" raporuna raðmen cezaevinde tutuluyor. Heyetin vermiþ olduðu rapor ardýndan Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Yaklaþýk 2 haftadýr Adli Týp Kurumu'na gönderilen rapora iliþkin þu ana kadar her hangi bir geliþme olmadý. Son olarak Güneþ'in durumunun daha ciddi bir hal aldýðý ve burnundan, aðzýndan ve idrar yollarýndan kan aktýðý ve 20 gün içerisinde 7 kilo verdiði belirtilmiþti. 2 gün önce Güneþ'i cezaevinde ziyaret eden Av. Ýmran Gökdere, her görüþ-

mede Güneþ'in durumunun daha kötüleþtiðini ifade etti.

‘Durumun ciddiyetini çocuklar anlar’ 2 gün önce hasta tutuklu Halil Güneþ'i ziyaret eden Ýmran Gökdere, Güneþ ile görüþme esnasýnda en fazla 20 dakika oturabildiklerini, ardýndan Güneþ'in durumunun kötü olmasýndan kaynaklý revire gitmek için görüþmeyi yarýda býraktýklarýný ifade etti. Avukat ve müvekkilleri arasýnda yapýlan görüþmelerin yarýda kesilmesinin az rastlanýr bir durum olduðunu belirten Gökdere, "Bu durum mevcut olan saðlýk sorunlarýnýn ciddi boyuta gelmiþ olduðunu gösteriyor. 7 yaþýndaki bir çocuk bile durumun ne kadar kötü olduðunu anlayabilir. Sürekli öksürme,

kan kusma durumu, kilo verme durumu var. Daha önce de sol göðüs kafesinden ameliyat oldu. Ameliyat olmasýnýn hemen ardýndan cezaevine gönderilmesi hastalýðýnýn bu kadar ilerlemesinin en baþlýca faktördür. Çünkü cezaevlerinin koþullarý çok kötü durumdadýr. Hastanelerde hasta tutsak koðuþu bile bulunmuyor" dedi.

‘Rapor Halil’in tahliye edilmesine yeter’ Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin Güneþ için vermiþ olduðu "Cezaevinde kalamaz" raporunun Güneþ'in tahliye edilmesi için yeterli olduðunu belirten Gökdere, "Ancak bu rapor Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Halil ölümle pençeleþiyor. Bir hukukçu olarak yaþama hakkýnýn kiþinin elinden alýnmasýný kabul etmiyoruz. ATK'ye giden raporlarýn sonucunda, büyük ihtimalle Halil Güneþ'i görmek isteyecektir. Ama bizce ATK'nin, yerel heyetlerin

vermiþ olduðu kararlarý kabul etmesi gerekir ve Halil'i tahliye etmesi gerekir. Sevk sýrasýnda Halil'in yaþayacaðý olumsuzluklar saðlýðý konusunda daha ciddi sorunlara neden olacaktýr" ifadesinde bulundu.

‘Adli Týp Kurumu politik kararlar veriyor’ 2013 yýlýnda cezaevlerinde yaþanan hak ihlallerinin en üst seviyeye çýktýðýný belirten Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi Cezaevi Komisyonu üyesi Av. Muhterem Süren, cezaevlerinde izolasyon, tecrit, iþkence ve sevk gibi yaþanabilecek olan hak ihlallerinin tümünün yaþandýðýný ifade etti. Süren, 2013'te cezaevlerinde devam eden bir diðer sorunun ise hasta tutsaklarýn durumunda her hangi bir deðiþikliðinin olmamasý olduðunu aktararak, "Hasta tutsaklar hala cezaevinde ölmeye devam ediyor. Ya da Adli Týp Kurumu kapýsýnda beklemeye devam ediyor. Adli Týp Kurumu hala objektif olmayan

EMO: Kýlýf bulmayýn görevinizi yapýn Elektrik Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi, elektrik kesintilerine tepki göstererek, baþta Enerji Bakaný baþta olmak üzere yetkili kurumlarý baþarýsýzlýklarýna kýlýf bulma yerine görevlerini yapmaya çaðýrdý

DÝYARBAKIR - Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO) Diyarbakýr Þubesi, elektrik kesintilerine iliþkin þube binasýnda basýn toplantýsý gerçekleþtirdi. EMO Þube Baþkaný Ýdris Ekmen, Diyarbakýr baþta olmak üzere bölgenin tamamýnda uzun süredir devam eden elektrik kesintilerine dikkat çekerek, hasta yurttaþ ve öðrencilerin maruz kaldýðý maðduriyeti dile getirdi. Ayný zamanda sanayi ve üretim tesislerinin de elektrik kesintileri nedeniyle iþ yapamaz hale geldiðini kaydeden Ekmen, "Sanayi ve üretim tesislerinin iþlemez hale gelirken, esnaf ise iþ yapamaz duruma geldi. Bu durum bölgeye

ekonomik anlamda da ciddi zararlar vermektedir. Bölgemiz enerji üretimi anlamýnda oldukça zengin ve verimli bir bölge olmasýna raðmen elektrik tüketimi konusunda en fazla problemin yaþandýðý bölge olma özelliðine sahiptir. Bugün yaþanan problemlerin ana kaynaðý, enerji talebini karþýlayacak düzeyde bir alt yapý tesisi edilememiþ olmasý, mevcut daðýtým ve iletim þebekesinin ihtiyacý karþýlayamamasý, teçhizatýn eski ve ekonomik ömrünü tamamlamýþ olmasý kaliteli malzeme kullanýlmamasý olarak sýralanabilir. Elektrik sektöründeki bütün kurumlarýn el birliðiyle içine düþtüðü yetersizliðin faturasýný halkýmýz ödemektedir" diye belirtti.

'Yetkililer halktan özür dilemeli' Elektrik enerjisinin halka sunumunda hiçbir mazeretin kabul edilemeyeceðini dile getiren Ekmen, þunlarý aktardý: "Enerjiye alýnýp satýlan bir mal gözüyle bakan ve tamamen kârýna

kararlar vermekte, politik kararlar vermekte, politik raporlar düzenlemekte. Özellikler hasta tutsaklarýn siyasi kimlikleri farklý olunca Adli Týp Kurumu'nun kararlarý da deðiþiyor. Hasta tutsaklar için içerisinde Adalet Bakanlýðý'nýn da bulunduðu birçok kurum ile görüþtük" dedi.

‘Hükümet hasta tutsaklar için de yasa çýkarabilir’ Hükümetin hasta tutsaklar için istediði dakika yasal düzenleme yaparak hepsini tahliye edebileceðini dile getiren Süren, "Hükümet en son operasyonlarda olduðu gibi istediði zaman bir gecede yeni kararlar çýkarabiliyor. Ama konu hasta tutsaklar olunca bu yapýlmýyor. Her defasýnda bürokratik engellerin olduðunu belirtiyorlar. Kimse bizden hukuksal düzenlemelerden bahsetmesin. Bir gecede nasýl yolsuzluklarla ilgili yasa deðiþtiriyorsanýz hasta tutsaklar içinde bunu yapabilirsiniz" ifadesinde bulundu. (DÝHA)

odaklanmýþ olan þirket tarafýndan yapýlan açýklamalar kaçak elektrik kullanýmý bahanesiyle halkýn cezalandýrýldýðý izlenimini doðurmaktadýr. Yeterli yatýrým olmadýðý ve yüksek düzeyde kaçak kullanýldýðý gerekçesiyle enerji kesintilerinin gerçekleþtiðini ifade etmek, en basitinden iþini yapamamaktýr. Ayrýca kaçak elektrik bahsi üzerinden halk arasýnda ayrýmcýlýk yapan açýklamalarý þiddetle kýnýyoruz. Açýklamalara yansýyan dürüst vatandaþ ve namuslu vatandaþ tanýmlarý oldukça sýkýntýlý bir yaklaþýmýn yansýmasýdýr. Bu açýklamalarý yapanlara buradan çaðrýda bulunuyoruz. Bu halktan derhal özür dilemenizi bekliyoruz. Aksi taktirde hakkýnýzda suç duyurusunda bulunacaðýz.' Baþta Enerji Bakaný baþta olmak üzere yetkili kurumlarýn baþarýsýzlýklarýna kýlýf bulma yerine görevlerini yapmaya çaðýran Ekmen, "Halkýmýzýn kaliteli ve kesintisiz enerji almasý için gerekli altyapý çalýþmalarýný en hýzlý þekilde tamamlamaya çaðýrýyoruz. Halkýmýzý karanlýða mahkum edenlerin her zaman karþýsýnda yer alacaðýz" dedi. (DÝHA)


GÜNDEM

4 Ocak 2014 Cumartesi

Eðitim þehitleri anýldý

Diyarbakýr'da, 3 Ocak 2008 tarihinde bir dershanenin önünde meydan gelen patlamada hayatýný kaybeden 7 kiþi düzenlenen törenle anýldý. Dün sabah saatlerinde olay yerine karanfil býrakýlýrken, daha sonra düzenlenen programda evladýný kaybeden anneler gözyaþlarýný tutamadý DÝYARBAKIR'da 6 yýl önce bir dershanenin önüne yerleþtirilen bomba yüklü aracýn patlatýlmasý sonucu hayatýný kaybeden 6'sý öðrenci 7 kiþi, iki ayrý törenle anýldý. Patlamada dershane öðrencileri Eren Þahin, Rýdvan Süer, Ferhat Mutlu, Engin Taþkýn, Salih Ekinci, Melek Ýpek ve Diyarbakýr Adliyesi'nde çalýþan Cengiz Kaya hayatýný kaybederken, 30'u asker 67 kiþi de yaralanmýþtý. Patlamanýn yaþandýðý bölgeye vatandaþlar tarafýndan karanfiller býrakýlýrken, bir dizi anma programý gerçekleþtirildi. Programda olay slayt eþliðinde gösterilirken, öðrenciler tarafýndan þiirler okundu.

Anneler gözyaþlarýný tutamadý Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan patlamada yaralý olarak kurtulan Vedat Bora bir konuþma yaptý. Bora, olayý her gün tekrar yaþadýðýný ifade ederek, nefretle kýnadýðýný söyledi.

Daha sonra patlamada hayatýný kaybeden Rýdvan Süer'in babasý Þemsettin Süer oðluna hitaben yazdýðý þiiri okudu. Baba Süer, þiiri okuduðu sýrada etkinliðe katýlanlar gözyaþlarýný tutamadý. Törende bir konuþma yapan AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat ise evladýnýn acýsýný halen yaþadýðýný kaydederek þunlarý söyledi: "3 Ocak'ta patlatýlan bu bombayla yalnýz evlatlarýmýzý kaybetmedik. Ailelerimizin ve bizlerin hayatý deðiþti. Benim siyasete giriþ sebebim evladýmýn kaybýdýr. Bugün daðlarda son 30 yýlda 22 bin gencimiz ziyan oldu. 8 bin asker, polis ve güvenlik görevlimizle 5 bin 557 sivil þehidimiz var. Ben açýkçasý 40 binden fazla canýn bir istatistik olarak kalmasýný istemedim. Bir kiþinin ölmesi trajedi, bir milyon kiþinin ölmesi istatistiktir. Bizim 40 bin canýmýz ziyan olmuþtur. Bunlar istatistik olarak kalmamalýydý. Bu trajedileri dile getirmek ve çözüm bulabilmek için siyasete girdim."

Dicle’de ücretsiz deneme sýnavý yapýldý

‘Tarih milletin hatýra defteridir’ Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç da tarihin milletin hatýra defteri olduðunu dile getirerek sözlerini þöyle sürdürdü: "Zaman zaman o hatýra defterini açarak, sayfalara bakarak, çýkarmamýz gereken dersleri çýkarmak gerekir. Geçmiþte yaptýklarýmýzla gurur duymak, yapýlan yanlýþlarý telafi etmek ve gelecekte bize ýþýk tutmak için davranmak gerekir. Bugün yapýlan acýlarýmýzý tazelemek için deðil de geçmiþte yaþadýðýmýz sýkýntýlarý, yaþadýðýmýz dertleri, ülkemizin içinde bulunduðu sýkýntýlarý görüp bundan sonraki dönemde bunlarý çekmemek içindir." Etkinliðe Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ayþegül Jale Saraç, kamu kurum ve kuruluþ müdürleri, STK'lar ve çok sayýda katýlýmcý katýldý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR'ýn Dicle ilçesinde öðrencilerin tecrübe kazanmasý için ücretsiz deneme sýnavý yapýldý. Dicle Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen ücretsiz deneme sýnavýnda öðrencilerin hem bilgilerini ölçmesi hem de tecrübe kazanmasý amaçlandý. Tüm okullarda düzenlenen ücretsiz deneme sýnavýyla maddi durumu iyi olmayan çok sayýda öðrenci kendini test etme imkaný buldu. Deneme sýnavlarýnýn önümüzdeki dönemlerde de devam edeceði belirtildi. (ÝHA)

5 Yasaða yargý freni Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin basýn mensuplarýnýn emniyet binalarýna giriþlerine dair getirilen yasaðýn kaldýrýlmasý baþvurusunu deðerlendiren Ýstanbul 4. Ýdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararý verdi TÜRKÝYE Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan yayýmlanan ve basýn mensuplarýnýn emniyet müdürlüklerine giriþini yeniden düzenleyen genelgeye iliþkin idare mahkemesine açýlan davada, yürütmenin durdurulmasýna karar verildiðini bildirdi. TGC'den yapýlan yazýlý açýklamada, gazetecilerin emniyet müdürlüklerine girmesinin yasaklanmasý ve basýn odalarýnýn boþaltýlmasý kararýnýn iptali için Ýstanbul 4. Ýdare Mahkemesi'nde açýlan davada, 31 Aralýk 2013'te kararýn açýklandýðý belirtildi. Açýklamada, yürütmenin durdurulmasýna karar veren mahkemenin, Emniyet Genel Müdürlüðü'nden basýna getirilen yasaðýn sebebi ile mevzuattaki dayanaðýný sorarak 7 gün içinde belgelerin tamamlanmasýný istediði aktarýldý. Kararda, Emniyet Genel Müdürlüðü'nün basýna getirdiði yasaðýn, basýn, haberleþme ve seyahat hürriyeti üzerindeki olumsuz etkilerine iþaret edildiði belirtilen açýklamada, Ýstanbul 4. Ýdare Mahkemesi'nin verdiði kararýn içeriðinde "Dava konusu iþlemin, uygulandýðý sürece, ilgililerinin basýn, haberleþme ve seyahat hürriyeti üzerinde, uygulandýðý dönem bakýmýndan, etkisi tükenecek tahdit ve etki doðurduðu gözetildiðinde, davalý idarenin savunmasý ve ara kararlarýn cevabý alýndýktan ya da kanuni savunma ve ara kararlarýna cevap verme süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar dava konusu iþlemin yürütülmesinin durdurulmasýna 2577 sayýlý Kanun'un 27'inci maddesinin ilgili hükümlerine göre oy birliðiyle karar verildi" ifadelerinin yer aldýðý kaydedildi. (AA)


6

HABER

4 Ocak 2014 Cumartesi

‘Kurum yöneticileri haddini aþtý’ Eðitim-Sen Diyarbakýr Þubesi'nce, okullarda yaþanan sürgünlere iliþkin basýn açýklamasý yapýldý. Açýklamada konuþan Eðitim-Sen Ýl Yürütme Kurulu Üyesi Hikmet Korkmaz, hükümetten güç alan birçok kurum yöneticisinin haddini aþtýðýný savunarak, AKP ve cemaate aþýrý güven duyarak, haksýzlýk ve hukuksuzluk içerisinde olan yöneticilere bu tavýrlarýndan vazgeçmelerini önerdiklerini belirtti

Mehmet PÝÞKÝN DÝYARBAKIR - Eðitim, Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Diyarbakýr Þubesi'nce, "sürgünler" iliþkin basýn açýklamasý yapýldý. Þube binasýnda yapýlan açýklamayý okuyan EðitimSen Ýl Yürütme Kurulu Üyesi Hikmet Korkmaz, sendikanýn kurulduðundan bu yana haksýzlýða ve hukuksuzluða karþý mücadele ettiklerini belirterek, emekçilerin hakkýný, demokrasi ve barýþý kararlý bir þekilde savunduklarýný ifade etti. Bu kararlýlýklarýndan dolayý da gelmiþ geçmiþ bütün iktidarlarýn ve özellikle de AK Parti hükümeti ile cemaatlerin hedefi konumuna geldiklerini kaydeden Korkmaz, çok sayýda üyelerinin sürgün edildiðini, cezaevlerine hapsedildiðini ve görevden atýldýðýný vurguladý.

“Karar geri alýnmalý” Son aldýklarý duyumlara göre yine bir sürgün durumu ile karþý karþýya olduklarýný dile getiren Korkmaz, "Çýnar'ýn Ortaþar Ortaokulu Müdür Yardýmcýsý ve ayný zamanda sendikamýzýn Çýnar baþ temsilcisi olan Ýbrahim Çiçek adlý arkadaþýmýz uydurma gerekçelerle, müdür yardýmcýlýðý görevinden alýndýðý gibi Ergani'nin Kesentaþ Ortaokuluna sürgün de edilmiþtir. Bu büyük bir hukuksuzluktur. Sayýn valiye bu hukuksuzluðun giderilmesi için siz deðer-

li basýn emekçileri aracýlýyla çaðrý yapýyoruz. Bu kararýn geri alýnmasýný istiyoruz" dedi. Çiçek'e karþý BÝMER üzerinden açýlan soruþturmanýn gerekçesinde okulda öðretmenlere ve öðrencilere siyasi baský yaptýðý yönündeyken, öðretmen ve öðrencilerin ifadesine baþvurulmadýðýný, dönemin kaymakamý ve ilçe milli eðitim yetkililerinin sübjektif beyanlarý üzerinden ceza verildiðini vurgulayan Korkmaz, "Þimdi buradan bu þahýslara sormak istiyoruz. Sizler hangi somut bilgilere dayanarak arkadaþýmýzýn PKK'nin faaliyetleri içinde olduðunu ve BDP belediye baþkan adaylarýnýn tespitinde etkili olduðunu söyleyebiliyorsunuz. Sizler, nasýl oluyor da, genel merkezimizin aldýðý karar doðrultusunda 23 Mayýs 2012 tarihinde yaptýðýmýz eylemi KCK eylemi olarak ifadelerinizde belirtebiliyorsunuz. Bunun hesabýný mahkemeler karþýsýnda verebilecek misiniz? Yüzümüze karþý dost görünen bu þahýslardan bu sorularýn cevabýný bekliyoruz" diye konuþtu.

“Yöneticiler haddi aþtý” Korkmaz, bir cemaat koalisyonu olan hükümetten güç alan birçok kurum yöneticisinin de haddini aþmýþ durumda olduðunu savunarak, þunlarý kaydetti: "Yeniþehir'de Zübeyde Haným Anaokulu müdiresi uygulamasý buna önemli bir örnek olmuþtur. Bilindiði gibi üniversite öðrenci-

leri branþlarýyla ilgili olarak okullarda staj yaparlar. Stajyerler okul öðretmenlerine adaletli bir biçimde daðýtýlýrlar. Zübeyde Haným Anaokuluna gönderilen ve üyemizin sorumluluðuna verilen öðrenciler, okul müdiresi tarafýndan kendisinden alýnmýþ baþka öðretmenlere verilmiþtir. Okul müdiresi ile yaptýðýmýz görüþmede, müdire haným haddini aþarak aynen þunlarý söylemiþtir; 'Sizin üyeniz kim oluyor, siz hangi hak ve yetkiyle beni arýyorsunuz?' Konu tarafýmýzdan ilçe milli eðitim müdürüne iletilmiþse de ilçe milli eðitim müdürünün kayýtsýz kalmasý nedeniyle bu açýklamayý yapma gereði hasýl olmuþtur. Hukuki yollara baþvuracaðýmýzýn da bilinmesini istiyoruz. Yine Yeniþehir'de Ayten Elyasa Erdoðan Eðitim Uygulama Okulu Müdür Yardýmcýsý ve Yürütme Kurulu üyemiz Nihat Kýratlý hakkýnda uyduruk bir ihbar gerekçe gösterilerek görev yerini zaman zaman terk ettiði iddiasýyla inceleme baþlatýlmýþtýr. Yine Dicle Üniversitesi Yapý ve Teknik ileri baþkanlýðýnda çalýþan üyemiz Halim Bardakçý hakkýnda görevini yapmama gerekçesiyle soruþturma açýlmýþ bulunmaktadýr." Korkmaz, AKP ve cemaate aþýrý güven duyarak, haksýzlýk ve hukuksuzluk içerisinde olan yöneticilere bu tavýrlarýndan vazgeçmelerini önerdiklerini de sözlerine ekledi.

Diyarbakýrlý öðrencilere destek DÝYARBAKIR - Beykoz Belediye Baþkaný Yücel Çelikbilek, "Biz biriz ve beraberiz, diriyiz, güçlüyüz. Beraber oldukça inþallah daha da güçlü olacaðýz. Bu bölgede de artýk insanlarýmýzýn barýþa susadýklarýný görüyoruz" dedi. Çeþitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde AK Parti Beykoz Ýlçe Baþkaný Adem Sefer, AK Parti Beykoz Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Gülþen, AK Parti Beykoz Gençlik Kollarý Baþkaný Fatih Saðlam, Beykoz Belediyesi CHP ve AK Partili Meclis üyelerinden oluþan yaklaþýk 50 kiþilik bir heyet ile Diyarbakýr'a gelen Çelikbilek, Karabaþ Mahallesindeki bir evde verilen kahvaltýya katýldý. Sur Kaymakamý Aydýn Ergün, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Yýlmaz'ýn da katýldýðý kahvaltý sonrasý Þehit Hava Pilot Oðuz Yenen Ýlköðretim Okulunu ziyaret eden heyet, öðrenciler tarafýndan çiçeklerle karþýlandý. Sýnýflarý tek tek dolaþarak, öðrencilere çeþitli hediyeler veren Çelikbilek, okul çýkýþýnda yaptýðý açýklamada, amaçlarýnýn bölgedeki çocuklar ile Ýstanbul'daki çocuklarý kardeþ yapabilmek ve aralarýnda köprü kurabilmek olduðunu söyledi. Çocuklarýn ihtiyaçlarýný karþýlamak adýna bazý hediyeler getirdiklerini ve bu tür çalýþmalarýnýn Anadolu'nun her bir yanýna düzenlediklerini belirten Çelikbilek, "Bu tür etkinlikleri devam ettireceðiz. Batýsýyla, doðusuyla, kuzeyiyle, güneyiyle bu evlatlarýmýz bu ülkenin kardeþ evlatlarýdýr. Onlarý bir ve beraber olmalarýný istiyoruz" diye konuþtu. Diyarbakýr'da karþýlaþtýklarý misafirperverlikten çok memnun kaldýklarýný dile getiren Çelikbilek, þöyle devam etti: "Bugün belediyemizin ve Ýstanbul'daki gençlerimizin hazýrladýklarý 10 bin kitaplýk bir kütüphaneyi de Diyarbakýr'daki çocuklarýmýza armaðan ediyoruz. Biz biriz ve beraberiz, diriyiz, güçlüyüz. Beraber oldukça daha da güçlü olacaðýz inþallah. Bütün bunlar þunu gösteriyor. Bu bölgede de artýk insanlarýmýzýn barýþa susadýklarýný görüyoruz. Sokaklarda gürültü ve patýrtýnýn olmamasý da ayrýca bir güzellik katýyor. Çünkü þehrin geliþimi o þehre sahip olmakla oluyor. Kavgalý bir yerde þehre sahip çýkamazsýnýz. Çocuklar, aileler ve büyükler inþallah bu deðeri anlayacaklardýr. Bölge inþallah zenginleþecektir." Sur Kaymakamý Ergün ise 2007-2012 yýllarý arasýnda Beykoz Kaymakamý olarak görev yaptýðýný ve 2012 yýlýnda atamasýnýn Sur ilçesine yapýldýðýný ifade etti. (AA)


7

HABER

4 Ocak 2014 Cumartesi

‘Jin Jiyan Amed’ BDP'nin Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak, yerel seçimlere büyük bir kadýn iddiasýyla girdiklerini belirterek, "Jin Jiyan Amed dedik. Belediye baþkanlýðý sürecince de birlikte mücadele yürütelim, birlikte baþaralým" dedi

DÝYARBAKIR - BDP'nin Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak, kentte bulunan sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, yerel yöneticiler ve kadýn kurumlarý çalýþanlarýyla Ekin Ceren Parký'nda bir araya geldi. Toplantýda BDP Kadýn Meclisi adýna konuþan Nazile Tursun, Büyükþehir belediyesinin seçim startýný verdiklerini dile getirerek, "9 Ocak'ta Paris'te katledilen 3 Kürt kadýn siyasetçinin failleri henüz ortada yok. Katliamýn arkasýndaki ortaya çýkmadý. Bizler onlarýn mücadelesini yürüteceðimizin sözünü vererek bugün burada seçim startýný veriyoruz" dedi.

‘Yeni bir sürece giriyoruz’ Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Gültan Kýþanak ise, yerel se-

çimlere büyük bir kadýn iddiasýyla girdiklerini belirterek, "Eþ baþkanlýk sistemi kadýn eþitlik ve özgürlük mücadelesiyle, yeni bir perspektifle yeni bir sürece giriyoruz" diye konuþtu. Yerel yönetimlerde kadýn farkýndalýðý yaratmak adýna politikalar uyguladýklarýný dile getiren Kýþanak, "Þimdide eþ baþkanlýk sistemine geçildi ve bugün burada bu sistemin neler kazandýracaðýný ve ne gibi sorumluluklar yüklediðini tartýþacaðýz" diye belirtti. Diyarbakýr gibi tarihi ve siyasi misyonu aðýr bir kentin yerel yönetiminde sorumluluk almanýn ciddiyetinin farkýnda olduklarýný belirten Kýþanak, þöyle devam etti: "Uzun zamandýr siyasetle uðraþýyorum, ancak belediye baþkanlýðý baþka bir misyondur. Gereklerini

“Biz Diyarbakýr’ýn hizmetkarýyýz”

AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Diyarbakýr'ýn hizmete, barýþa, huzura ve deðiþime susadýðýný belirterek, "Bu büyük deðiþim 30 Mart'ta bizleri bekliyor" dedi

yerine getirmek gerekiyor. Bunu da sizlerin desteðiyle baþaracaðýz."

‘Hep birlikte baþaracaðýz’ Diyarbakýr'da kadýn mücadelesinin sýfýrdan baþlanarak yaratýldýðýný ve kadýn örgütlenmesine ön ayak olunduðuna ve bu nedenle ilk toplantýyý kadýnlarla gerçekleþtirdiklerine dikkat çeken Kýþanak, "Kadýnlarýn beklenti öneri ve isteklerini tartýþmak için buradayýz. Ýddialý bir sözle baþladýk, 'Jin Jiyan Amed' dedik. Bunu birlikte baþaracaðýz" diye konuþtu."Belediye baþkanlýðý sürecince de birlikte mücadele yürütelim, birlikte baþaralým" diyen Kýþanak, tüm Diyarbakýr'da mücadele yürüten kadýnlara baþarýlar diledi.Toplantý yapýlan açýklamalardan sonra basýna kapalý olarak devam etti. (DÝHA)

Ergani’de kömür daðýtýmý baþladý DÝYARBAKIR'ýn Ergani Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) tarafýndan gelir düzeyi düþük vatandaþlara yönelik kýþlýk kömür yardýmý daðýtýmýna baþlanýldý. Ergani SYDV Müdürü Fýrat Çelebi, bir haftadan bu yana köylerde yapýlan kömür yardýmý daðýtýmýn tamamlanmasýnýn ardýndan ilçe merkezindeki mahallelerde de daðýtýma baþladýklarýný söyledi. Çelebi, geçen yýl ilçe merkezinde daðýtýlan 8 bin ton kýþlýk kömür miktarýnýn bu yýl, 11 bin tona çýkarýldýðýný belirterek "Yaklaþýk 1 haftadan bu yana merkeze baðlý köylerimizde daðýtýmýna baþladýðýmýz kömür yardýmlarýmýzý tamamlayarak ilçe merkezine geçtik. Toplam 11 bin ton kýþlýk kömür yardýmý daðýtýmýmýzý araçlarla vatandaþlarýmýzýn kapýsýna kadar ulaþtýrarak yaklaþýk 15 gün içerisinde tamamlamayý hedefliyoruz" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

ýl amageleceklerini söyledi. Altaç, "As anmak cýmýz, milletimizin gönlünü kaz ir. 2014 ve Diyarbakýr'a hizmet etmekt yýlýnda yapýlacak yerel seçimleri akýr'ýn önemsiyoruz. Bu seçim Diyarb asisiokr dem ne, mü üþü deðiþim ve dön sek ece ver yön na ne, insan haklarý elinde çimler olacaktýr. Diyarbakýr gen hizan ýnd açýs er yel mevcut tüm beledi r'a aký arb Diy zu, mete talip olduðumu arbahizmet etmek istediðimizi ve Diy zu mu uðu old p kýrlýlarýn oylarýna tali ti Par AK uz. yor her yerde deklare edi yeak ýlac yap olarak 2014 Mart ayýnda zi hürel seçimleri kazanarak, merke a paralarl kümetimizin yaptýðý yatýrým bübir ri lel olarak çalýþýp, hizmetle ireget r'a tünlük içerisinde Diyarbaký el yer e ceðiz. Ülkemizin birçok kentind hizin iktidarýn sahibi olan AK Parti'n þý vamet üreten belediyecilik anlayý bilinitandaþlarýmýz tarafýndan çok iyi ler denuþtu. yor. Bizim için önemli olan isim r her ðil, hizmet üretmektir. Diyarbaký ‘Ýyi kadrolarla geliyoruz’ ediþeye layýktýr. Diyarbakýr'ý AK bel a Altaç, Diyarbakýr'ýn yerelde dah z" þeklinde korin ta- yecilik ile tanýþtýracaðý iyi hizmet alabilmesi için bu þeh nuþtu. (ÝHA) rla rihini, kültürünü iyi bilen kadrola

aDÝYARBAKIR - AK Parti Diyarb nyýlý 4 kýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, 201 esi deda yapýlacak yerel seçimler önc aç, "Haðerlendirmelerde bulundu. Alt yalleriyalimiz hep Diyarbakýr'dýr. Ha i mamizin þehri, bizim için dünyev aarb Diy Biz si. erli kamlarýn en deð hizr aký arb Diy kýr'ýn hizmetkarýyýz. susamete, barýþa, huzura, deðiþime bizrt'ta Ma mýþ. Bu büyük deðiþim 30 Diikte leri bekliyor. AK Parti ile birl eðiz. yarbakýr'ýn kaderini deðiþtirec in Diyarbakýr'ýn kaderi hiç kimsen ir. Biz elinde deðil, halkýmýzýn elinded sýndan bölgemizin ve ilimizin kalkýnma huzuve hý refa r'ýn aký yanayýz. Diyarb ði ece ver ti'ye Par ru halkýmýzýn AK übüy r utla um r destekle geleceðe dai ilive iz gem yecektir. AK Parti'nin böl ýz ve miz için ne ifade ettiðini halkým e kodiy bizler bunu çok iyi biliyoruz"


8

HABER

4 Ocak 2014 Cumartesi

Ayhan ve Yýldýr Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararý üzerine BDP milletvekilleri Gülser Yýldýrým ve Ýbrahim Ayhan'ýn tahliyesine karar verdi. Ýþlemleri tamamlanan Ayhan ve Yýldýrým, dün akþam saatlerinde tutulduklarý cezaevlerinden çýktý. Vekiller cezaevleri önünde kitlesel bir þekilde karþýlandý

Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR - Anayasa Mahkemesi'nin "KCK" davasýndan tutuklu bulunan BDP milletvekilleri Gülser Yýldýrým ve Ýbrahim Ayhan'ýn baþvurusuna "seçme ve seçilme haklarýnýn ihlal edildiði" þeklindeki kararý üzerine vekillerin avukatlarý, Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne tahliye baþvurusunda bulundu. Mahkeme heyeti, tahliye talebine iliþkin mütalaanýn hazýrlanmasý için dosyayý mahkemenin savcýsýna gönderdi. Mahkemenin Savcýsý da, iki tutuklu vekil için tahliye talebinde bulundu. Savcýnýn mütalaasýný deðerlendiren mahkeme heyeti, Anayasa Mahkemesi'nin kararýný göz önünde bulundurarak BDP milletvekilleri Ýbrahim Ayhan ve Gülser Yýldýrým'ýn tahliyesine karar verdi.

‘Buruk bir sevinç yaþýyorum’ Kararýn ardýndan ilk olarak Gülser Yýldýrým, iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan, tutulduðu Mardin E Tipi Kapalý Cezaevi'nden çýktý.

Yýldýrým çok satýda yurttaþýn yaný sýra BDP'nin il, ilçe ve belde yöneticileri yaný sýra seçilmiþler ve sivil toplum örgütü temsilcileri tarafýndan kitlesel bir þekilde karþýlandý. Yakýnlarý ve yurttaþlar ile kucaklaþan Yýldýrým tahliyesinin ardýndan ilk demecini verdi. Sözlerine buruk bir sevinç yaþadýðýný ifade ederek baþlayan Yýldýrým "Ýçerde bu kadar hasta tutuklu ve arkadaþlarým varken benim çýkmam beni pek mutlu edemedi. Ayný zaman da bir halkýn iradesi olarak bu þekilde tahliye ediliyor olmam bende pek sevinç etkisi yaratmadý. Bu kadar tutuklunun cezaevinde kalmamasý gerekiyordu" dedi.

‘Býrakýlmam bir lütuf deðil’ Halkýn iradesinin bu þekilde içerde çürümeye terk edilmesinin haksýzlýk olduðunu fakat hiçbir gücün halkýn iradesini kýramayacaðýný belirten Yýldýrým verilen kararýn bir an önce diðer arkadaþlarý içinde uygulanmasý gerektiðini ifade etti. Yýldýrým, "Benim býrakýlmam bana bir lütuf deðil, bu gasp edilmiþ ve geç verilmiþ bir haktýr. Ama ne yazýk ki kimse bunlarý görmezken demokrasi isteyen eþitlik isteyen bir halkýn iradesi bu þekilde alýkonulmak istenmektedir. Bu sadece Kürt halkýna karþý yapýlan bir komplodur. Kürt halkýna yapýlan bu komployu kýracaðýz. Kürt halký olarak baþýmýz her zaman dik ve onurludur" diye konuþtu.

‘Çözüm bekleyen bir Kürt sorunu var!’ Hukuk ve demokrasinin herkes için lazým olduðunu fakat demokrasinin bazý kiþilerin çýkarý doðrultusunda kullanýldýðýný söyleyen Yýldýrým, "Kulaklarý Kürt halkýnýn sesi için kapalýdýr. Evet ben bugün dýþarý býrakýldým ve buruk bir sevinç yaþamaktayým ama içerde o kadar anne, hasta, siyasetçi ve o kadar arkadaþýmý býrakmýþken bu mutlu olmamý gerektirmez. Ayný zaman da içerde ölümle pençeleþen o kadar tutuklu varken bu mümkün deðildir" diye konuþtu. Tahliye kararlarýnýn Kürt sorununun bitiþi anlamýna gelmediðini belirten Yýldýrým, "Evet bizler çýktýk ama hala çözülmesi beklenen

bir Kürt sorunu var. Ve bu sorun çözülmedikçe bu mücadelede bitmeyecektir" þeklinde konuþtu.

‘Bizim tahliyemizin bir anlamý yok’ Yýldýrým'ýn ardýndan BDP'li vekil Ýbrahim Ayhan'da tutuklu bulunduðu Diyarbakýr D Tipi Kapalý Cezaevi'nden çýktý. Ayhan'ý cezaevi önünde bekleyen çok sayýda kiþi karþýladý. Burada konuþan Ayhan, zindanlarda tutulmalarýnýn temel nedeninin Kürt sorununa yaklaþýmdaki inkar, imha ve ret siyasetinin olduðunu belirterek, "Her ne kadar sembolik olarak ben ve birkaç arkadaþýmýz serbest býrakýlmýþ olsak bile halen zindanlarda binlerce arkadaþýmýz tutsak bulunmaktadýr. Zindanlarýn kapýsý açýlmadýðý sürece, boþaltýlmadýðý sürece bizim tahliye olmamýz, özgürlüðümüze kavuþmamýzýn hiçbir anlamý yoktur" dedi.

‘Mücadeleme devam edeceðim’ Umutlarýnýn Türkiye'de Kürt sorununun demokratik ve barýþçýl bir þekilde çözümü ve bu çözüme hizmet edebilecek, bunun önünü açabilecek demokratik adýmlarýn atýlmasý olduðunu ifade eden Ayhan, "Özellikle Ýmralý eksenli, sayýn Abdullah Öcalan'ýn öncülüðünde gerçekleþtirilen çözüm ve barýþ sürecinin devlet tarafýndan ciddi bir þekilde ele alýnýp, gereklerinin acilen yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye'de son süreçte yaþanan tartýþmalar da göste-

riyor ki Kürt sorununun demokratik ve barýþçýl çözümüne yönelik ciddi bir direnç odaðý ve noktalarý bu çözümün önünde bir engel oluþturmaktadýr. Son günlerde tartýþma konusu olan yargýda ve poliste açýða çýkan paralel devlet olarak ifade edilen birtakým odaklarýn geçmiþten beri AK Parti hükümetiyle birlikte yürütmüþ olduðu siyasal ittifaktan dolayý baþta Kürt halký olmak üzere Türkiye'deki demokratik muhalefet üzerinde adeta terör estirmiþlerdir. Bizler bu estirilen terör neticesinde bugün mücadelemizi dört duvar arasýnda yürütmek durumunda kalmýþýz. Dört yýl önce cezaevine nasýl girmiþsem halkýmla beraber demokratik siyasal mücadeleyi verme noktasýnda hangi inanç ve kararlýlýk içerisindeysem þu an ayný inanç ve kararlýlýk içerisinde mücadelemi devam ettireceðim" diye konuþtu.

Ayný mahkeme daha önce reddetmiþti Ayný mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay hakkýndaki kararý üzerine milletvekilleri Ayhan ve Yýldýrým için avukatlarýn yaptýklarý tahliye taleplerini, mahkeme savcýsýnýn "milletvekilleri tahliye edilsin" talepli mütalaasýna raðmen "AYM'nin kararý emsal deðil, bireysel bir baþvuru kararýdýr" iddiasýyla reddetmiþti.


4 Ocak 2014 Cumartesi

9

HABER

rým tahliye oldu ‘Sevindirici bir durum’ AK Parti Diyarbakýr Milletvekili ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Galip Ensarioðlu, BDP'li iki vekilin tahliye edilmesinin sevindirici bir durum olduðunu ifade ederek, tahliyelerin gecikmiþ bir karar olduðunu söyledi

‘AYM kararý gecikmiþ bir karar’ BDP Eþ Genel Baþkaný ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Gültan Kýþanak, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekilleriyle ilgili aldýðý kararýn, gecikmiþ ama önemli bir karar olduðunu söyledi

DÝYARBAKIR - Ceren Kadýn Derneði'ni ziyaret eden Kýþanak, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekilleriyle ilgili aldýðý kararýn önemli olduðunu dile getirdi. Uzun tutukluluk süresinin temel bir hukuk sorunu olduðunu anlatan Kýþýnak, yasal düzenleme yapýlarak bu sorunun giderilmesi gerektiðini ifade etti. Kýþanak, "Anayasa Mahkemesi, Türkiye'de iç denetim mekanizmasýdýr. Bu kararý almasýna bu kadar gecikmesine fýrsat vermemeliydi. Daha önce de yargý kendi içerisinde adaleti kendi içerisinde temin edecek, yollarý yöntemleri bulup iþletmesi gerekirdi. Mustafa Balbay'ýn tahliyesinden sonra ortaya çýkan durum tam bir ayrýmcýlýk örneðidir. Özel bir devlet yaklaþýmý örneðiydi. Bu hiçbir þekilde kabul edilir bir durum deðildi. Bu yanlýþýn Anayasa Mahkemesi'nden dönmüþ olmasý, gecikmiþ ama önemli karardýr. Umuyorum kýsa zamanda diðer arkadaþlarýmýz için de, benzer kararlar hýzlý bir þekilde verilir. Milletvekilli arkadaþlarýmýzýn dýþýnda da, çok sayýda belediye baþkaný, belediye meclis üyeleri arkadaþýmýz tutuklu. Uzun tutukluluk Türkiye'nin temel bir hukuk sorunudur. Bu konuda yasal bir düzenleme yapýlarak, çözülmesi gerekiyor. Tutukluluk bir tedbir deðil, bir ceza yöntemi olarak uygulanýyor. Belediye baþkanlarýnýn 4,5 yýl boyunca tutuklu yargýlanmasýný gerektirecek herhangi bir neden söz konusu deðildi. Bu tamamýyla bir cezalandýrma yaklaþýmýdýr. Bu yaklaþýmýndan derhal vazgeçilmesi gerekiyor" diye konuþtu. (DÝHA)

DÝYARBAKIR - Anayasa Mahkemesi'nin 'KCK' tutuklusu iki vekil hakkýnda 'Tutukluluðun makul süreyi aþtýðý' ve 'Seçilme hakkýnýn ihlal edildiði' kararýný vermesinin ardýndan beklenen karar çýktý. Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi heyeti, Gülser Yýldýrým ve Ýbrahim Ayhan'ýn tahliyelerine karar verdi. BDP'li vekiller için çýkan tahliye kararýný ÝHA muhabirine deðerlendiren Ak Parti Diyarbakýr Milletvekili ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Galip Ensarioðlu, bunun gecikmiþ bir karar olduðunu söyledi. Ensarioðlu, "Milletvekili seçimine giren bir insan, seçimde de oyunu

aldýktan sonra yeri cezaevi deðil meclistir. Bu uzun tutukluluk sürelerinde, maalesef bazen yargý sürece uygun olmayan karlar alabiliyor. Balbay'ý tahliye eden yargý bunlarýn tahliye olmasýnda direndi. Geç de olsa alýnan bu karar sevindiricidir. Bu karar hukuka uygundur" dedi.

“Partiler bu duruma nokta koymalý” Galip Ensarioðlu, siyasi partilerin bir araya gelip bu duruma bir nokta koymasý gerektiðini söyledi. Ensarioðlu, "Artýk tutuklu bulunan hiçbir vekil olmamalý. Topu meclis baþkanýna atmak ondan sorumluluk istemek çok doðru deðildir. Sadece söylem

açýsýndan meclis baþkanýna yüklenmek doðru deðildir" diye konuþtu. (ÝHA)

‘Kararýn sürece katkýsý olacak’ Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, tutuklu olan BDP Milletvekilleri Gülser Yýldýrým ve Ýbrahim Ayhan'ýn tahliyelerine karar verilmesinin sevindirici olduðunu belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin 83. maddesinin deðiþmesi gerektiðini söyledi

DÝYARBAKIR - Anayasa Mahkemesi'nin, "KCK" tutuklusu 2 vekil hakkýnda 'Tutukluluðun makul süreyi aþtýðý' ve 'Seçilme hakkýnýn ihlal edildiði' kararýný vermesinin ardýndan, beklenen karar çýktý. Tutuklu vekillerin avukatlarýnýn baþvurusu üzerine toplanan, Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi heyeti, Gülser Yýldýrým ve Ýbrahim Ayhan'ýn tahliyelerine karar verdi. Tahliyelerle ilgili açýklamalarda bulunan Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, insani açýdan her 2 milletvekilinin maðduriyetlerinin giderilmesinin olumlu bir karar olduðunu söyledi. Elçi, "Anayasa Mahkemesi'nin özgürlükçü ve hukuku geliþtirici karar vermesi nedeniyle, hukuk adýna sevindirici bir durum ortaya çýkmýþtýr. Bu vekiller 300 güne kadar tutukluydu.

Yerel mahkemeler ve özel yetkili mahkemelerin uygulamalarý bakýmýndan geldiðimiz nokta üzüntü vericidir. Bu tahliyeler demokratik bir toplumda olaðan karþýlanmasý gereken bir durumdur. Anayasa Mahkemesi'nin kararý gerçekten umut vericidir. Kararý destekliyoruz. Her 2 milletvekilinin özgürlüðüne kavuþmasý, gerçekten çok onur vericidir. Asli görevlerini yerine getirmeleri bakýmýndan olumlu ve sevindirici bir durumdur" dedi. Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, MHP milletvekili Engin Alan ve BDP Milletvekili Sebahat Tuncel için artýk mahkemelerin yapabileceði bir görevin kalmadýðýný da söyledi. Elçi, "Alan ve Tuncel için görev Meclise düþüyor. Siyasi partilerin bir araya gelip, halkýn iradesine bir engelleme niteliðindeki 83. maddeyi deðiþtirmeleri gerekiyor. Bu tahliyeler çözüm sürecine katkýda bulunacaktýr" þeklinde konuþtu. (ÝHA)


10

HABER

4 Ocak 2014 Cumartesi

Hastane odasýnda zayýflama konseri

Kültür Bakanlýðý Diyarbakýr Devlet Klasik Türk Müziði Korosu'nda kanun sanatçýsý olan Mustafa Nebi Bükülmez, 240 kilo olarak gittiði hastanede 135 kilo vermesini, hastane odasýnda konser vererek kutladý

DÝYARBAKIR - Aþýrý kilo ve buna baðlý solunum sýkýntýsý þikayetiyle Dicle Üniversitesi Hastaneleri Endokrinoloji Metabolizma Hastalýklarý Kliniðinde tedavi altýna alýnan Mustafa Nebi Bükülmez (61), uygulanan kalori kontrolü ve yapýlan tedavilerle 135 kilo verdi. 43 yýllýk sanat yaþamýnda çok sayýda öðrenci yetiþtirdiði, aþýrý kilo nedeniyle iki yýldan bu yana çok sevdiði enstrümaný olan kanununu eline alamadýðýný belirten Bükülmez, hayati tehlikeyle geldiði hastanede uygulanan tedaviyle yaþama yeniden döndü. Verdiði kilolar sayesinde solunum sýkýntýsýndan kurtulan Bükülmez,

artýk rahat oturabildiðini anlattý. Kendisi için hastane odasýnda düzenlenen ve Kültür Bakanlýðý Diyarbakýr Devlet Klasik Türk Müziði sanatçýsý arkadaþlarýnýn def, ney ve keman çaldýðý mini konserde, Bükülmez de arkadaþlarýna eþlik ederek hayata dönüþünü kutladý.Mustafa Nebi Bükülmez ve arkadaþlarý, tedaviyi gerçekleþtiren doktor ve saðlýk personeline 'Aman Doktor' þarkýsýný seslendirerek teþekkür etti. Verilen mini konserde seslendirilen þarkýlara saðlýk çalýþanlarý eþlik etti.

“Kilolu olmak çok kötü bir þey” Son 6-7 yýldýr hýzlý seyre-

Sunay Caddesi tamam Baðlar Ýlçe Belediyesi tarafýndan Sunay Caddesi'nde baþlatýlan apartman bakým ve çevre düzenlemesi projesi tamamlandý

den kilo artýþý ile 240 kiloya ulaþtýðýný, kilolarý nedeniyle yürüyemez ve nefes alamaz hale geldiðini belirten Mustafa Nebi Bükülmez, solunum sýkýntýsýyla geldiði hastanede doktorlarýn yakýn ilgisi sayesinde 11 ayda 135 kilo vererek 115 kiloya düþtüðünü belirtti. Bükülmez, kilo nedeniyle 43 yýllýk sanat yaþamýndan koptuðunu belirterek þunlarý söyledi: "Mesleðimi yapamaz hale geldim. Þimdi eskisinden daha iyiyim. Artýk rahat soluk alýp verebiliyor, kilo kontrolüyle oturabiliyorum. Kilolu olmak çok kötü bir þey. Çok sevdiðim mesleðimi býrakmak zorunda kaldým. Ýki yýldan beri kanun çalamaz hale geldim. Sayýsýz öðrenci yetiþtirdiðim sanatýmý icra edememek beni çok üzdü. Genç arkadaþlarým benim için sürpriz bir konser tertipledi, çok mutlu oldum. En büyük hayalim sokaklarda rahat bir þekilde yürümek, insanlarýn arasýna karýþmak ve en baþta mesleðime geri dönmek. 43 yýlýmý verdiðim sahne ve arkadaþlarýmdan kopmak istemiyorum."

Sanatçý arkadaþlarý onu unutmadý Kültür Bakanlýðý Diyarbakýr Devlet Klasik Türk Müziði Korosu sanatçýlarý da, Mustafa Bükülmez'in hem dostlarý hem de aðabey-

DÝYARBAKIR - Baðlar Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan, Kaynartepe Mahallesi'nde yazýn sonlarýna doðru baþlatýlan çalýþma tamamlandý. Sunay Caddesi'nin tamamýný yenileyen Baðlar Belediyesi, bu kapsamda 52 binayý giydirdi ve taþlarý eskimiþ yol, yaya kaldýrým çalýþmalarýný tamamlayarak halkýn hizmetine sundu. Yüksek duvarlara sahip Koþuyolu Parký'nýn duvarýný yýkan belediye ekipleri, yerine renkli çakýl taþlarý kullanarak parkýn gerçek yüzünü ortaya çýkardý. Parka hoþ bir görüntü kazandýran Baðlar Belediyesi, ayný zamanda su perdesi ve görsel ýþýklandýrma yaparak Sunay Caddesi'nin yeni görüntüsü ile Diyarbakýr'ýn en çok dikkat çeken caddelerinden biri haline getirdi.

leri olduðunu, bir an önce saðlýðýna kavuþarak aralarýna dönmesini beklediklerini bildirdi. Mustafa aðabeyi çok sevdiklerini anlatan sanatçýlar, "Bizim her þeyimiz. Yaþam enerjisiyle dolu bir insan. Onu iyi gördük. Doktorlarýna ve klinik personellerine teþekkür ederiz. Kendisi hem dost olarak hem de enstrümanýyla sahnelerden uzak kalmasý çok büyük bir kayýp. Tüm arkadaþlar onu yeniden motive etmek için bu mini konseri düzenledik." Dicle Üniversitesi Hastaneleri Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Alparslan Kemal Tuzcu da, Bükülmez'in saðlýk durumuyla ilgili önceleri umutsuz olduklarýný ifade ederek þunlarý söyledi: "Hastamýz yaþadýðý üzücü olaylardan sonra yeme alýþkanlýðý ve genetik faktörlere baðlý aþýrý kilo almýþ. Mustafa bey bize geldiðinde yaklaþýk 240 kilo kadardý. Zor nefes alan ve genel durumu oldukça kötüydü. Yaptýðýmýz yakýn takip, diyet ve ilaçlý tedavilerle 11 ayda her ay 10-11 kilo vererek yaklaþýk 135 kilo vererek 115 kiloya düþtü. Bu kilo kayýplarýyla gün geçtikçe daha iyiye gitmektedir. Tabiî ki kilo vermekle her þey düzelmiyor. Bazý durumlarda ortaya çýkýyor. Bazý tedavilerle akciðer probleminin düzelmesi ile beraber hastamýzýn ayaða kalkmasýný bekliyoruz." Prof.Dr. Tuzcu, toplumda giderek artan obeziteye de dikkat çekerek, "Lütfen tükettiðiniz kalori miktarýna dikkat edin. Yiyeceklerinizi üçte bir azaltýrsanýz hem kilo almaz hem de hastalanmazsýnýz" diye öneride bulundu. (ÝHA)

Maliyeti 1 milyon 200 bin lira Peyzaj ve cephe yenileme çalýþmalarý kapsamýnda 52 binanýn cephesini yalýtýmlarýyla birlikte bitirdiklerini dile getiren Baðlar Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü peyzaj sorumlusu Ferit Tutþi, kaldýrým çalýþmalarýný da bitirdiklerini söyledi. Aðaç ve çim çalýþmasý için havalarýn düzelmesini beklediklerini anlatan Tutþi, þunlarý söyledi: "Artýk daha saðlýklý kaldýrýmlar ve daha güzel görünüme sahip binalar çarpacak gözümüze. Bu çalýþmalarýmýz bize 1 milyon 200 bin liraya maloldu. Bu miktarýn içinde Koþuyolu duvarýnýn yýkýmý, peyzaj çalýþmalarý da yer alýyor. Bu çalýþmamýzla parkýn þehirle olan baðlantýsýný açmýþ olduk." (ÝHA)


4 Ocak 2014 Cumartesi

11

YAÞAM

Boþanmak istedikleri için katledildiler Kadýn Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu 2013 yýlýnda 237 kadýnýn öldürüldüðünü açýkladý. Katillerin 44'ünü kadýnlarýn eþleri oluþturuyor ve en çok öldürme nedeni kadýnýn boþanmak istemesi. En fazla cinayetin iþlendiði iller ise Ýstanbul, Ýzmir, Diyarbakýr, Antalya ve Antep oldu

DUYURU Kasaplar ve Besiciler Esnaf Odasýnýn Olaðan Genel Kurulu, 5362 sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý Kanunu'nun 43'üncü maddesine göre belirlenen gündem ile, odamýzýn Olaðan Genel Kurul Toplantýsýnýn 03/02/2014 tarihinde Pazartesi günü saat 09.00-17-00 da Baðcýlar Mahallesi Amid Caddesi No:7 adresinde bulunan Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði hizmet binasý 3.kat toplantý salonunda, çoðunluk saðlanmadýðý taktirde toplantý 09/02/2014 tarihinde Pazar günü, saat 09:00-17:00'da Baðcýlar Mahallesi Amid Caddesi No:7 adresinde bulunan Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði hizmet binasý 3.kat toplantý salonunda aþaðýdaki gündemi görüþmek üzere toplanacaktýr. Ýlan olunur.

DÝYARBAKIR - Kadýn Cinayetlerini Durduracaðýz Platformu; tarafýndan yayýnlanan açýklamaya göre geçtiðimiz yýl kadýn cinayetleri açýsýndan karanlýk bir yýl ol-

du. 237 kadýn "namus cinayeti" kisvesi altýnda katledilirken bunlardan 25'i koruma talebinde bulunmuþtu. 18 kadýn ise devletin korumasý altýndayken hayatýný kaybetti.

Film afiþinde ýrkçýlýk þüphesi Bir kölenin hikâyesinin anlatýldýðý "12 yýllýk esaret (12 Years a Slave)" filminin afiþlerinde siyahî baþrol oyuncusu Chiwetel Ejiofor'un fotoðrafý yerine, filmde kýsa rolleri olan Brad Pitt ve Michael Fassbender'in kullanýlmasý ýrkçýlýk tartýþmalarýna yol açtý

Kasaplar ve Besiciler Odasý Yönetim Kurulu

GÜNDEM: a) Açýlýþ ve Yoklama. b) Baþkanlýk Divanýnýn Teþekkülü. c) Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn Okunmasý. d) Baþkanlýk Divanýna Tutanaklarý Ýmzalama Yetkisi Verilmesi. e) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunmasý ve Müzakeresi. f) Denetim Kurulu Raporunun Okunmasý ve Müzakeresi. g) Bilanço ve Gelir Gider Hesaplarýnýn Okunmasý ve Müzakeresi. h) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Ayrý Ayrý Ýbrasý. i) Yeni Dönem Çalýþma Programý Ýle Bu Programýn Ýçinde Yer Alacak Olan Eðitim Teorik ve Pratik Kurs Programlarý ve Tahmini Bütçelerin Görüþülmesi, Kabulü veya Reddi. j) Aylýk Ücretlerin Huzur Haklarýnýn, Yolluk ve Konaklama Ücretlerinin Tespit Edilmesi. k) Yeni Seçilecek Yönetim Kurulunun Genel kuruldan Talep Ettiði Yetkiler Hususunda Talepnamenin Okunmasý Müzakere Edilmesi ve Oylamaya Sunulmasý. l) Dilek Ve Temenniler. m) Seçimler n) Kapanýþ. Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

DÝYARBAKIR - Yönetmenliðini Steve McQueen'in üstlendiði ve bir kölenin hikâyesinin anlatýldýðý "12 yýllýk esaret" filmi için hazýrlanan reklam afiþi ýrkçýlýk tartýþmalarýna yol açtý. Filmin afiþlerinde siyahi baþrol oyuncusu Chiwetel Ejiofor'un fotoðrafý yerine, filmde kýsa rolleri olan Brad Pitt ve Michael Fassbender'in fotoðraflarýnýn kullanýlmasý, siyahilere yönelik ýrkçýlýk olarak yorumlandý. 7 dalda Altýn Küre adayý olan filmin afiþlerinde Brad Pitt ve Michael Fassbinder'e filmin mesajýný daha geniþ bir kitleye ulaþtýrmak için yer verildiðini belirten BIM Distribuzione adlý Ýtalyan þirket, afiþleri artýk kullanmayacaklarýný "Uygunsuz materyaller geri çekilmiþtir" diyerek açýklama yapýp özür diledi. Solomon Northup'un otobiyografik eserinden uyarlanan 20 milyon dolar bütçeli film, 10 Ocak'ta Ýngiltere'de, 24 Ocak'ta da Türkiye'de gösterime giriyor. (DÝHA)

Platform tarafýndan yapýlan açýklamada, "2013 yýlýnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, kadýný aile içinde hapsedecek politikalara imza attýkça, kadýnlar hapsedildikleri aile içinde öldürüldü. Kadýnlarýn büyük bir kýsmý boþanmak veya ayrýlmak istediði için öldürüldü. 2013 yýlýnda en fazla kadýn cinayetlerinin yaþandýðý 5 il; Ýstanbul, Ýzmir, Diyarbakýr, Antalya ve Antep oldu.Rüþvet karþýlýðýnda zenginleri koruyan hükümet, bir kadýný dahi korumuyor. Kadýnlarýn yaþamda kalmasý, korunmasý için rüþvet mi verilmesi gerekiyordu?" denildi. Planformun kadýn cinayetleri ve nedenleri konusundaki bilançosu ise þöyle: "Kadýn Cinayetlerinin Nedenleri: Boþanma-ayrýlýk 30, Kýskançlýk 13, Kadýnýn kendi hayatýna iliþkin karar vermesi 26, Reddetme 6, Ekonomik 7, Bilinmeyen 15." Pltformun bilançosuna göre kadýnlarýn katilleri ise þöyle; "Eþ 44, eski eþ 7, baba 2." (DÝHA)

Sur Gençlik Merkezi hizmete açýldý DÝYARBAKIR'da Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünce kurulan Sur Gençlik Merkezi hizmete açýldý. Sur Gençlik Merkezinin bir katý Ýstanbul Beykoz Belediyesi ve AK Parti Beykoz Gençlik Kollarý Baþkanlýðýnýn katkýsý ile kütüphaneye dönüþtürüldü. Merkezin konferans salonunda düzenlenen törene Vali Mustafa Cahit Kýraç ile Beykoz Belediye Baþkaný Yücel Çelikbilek'in öncülüðünde Diyarbakýr'a gelen AK Parti Beykoz Ýlçe Baþkaný Adem Sefer, AK Parti Beykoz Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Gülþen, AK Parti Beykoz Gençlik Kollarý Baþkaný Fatih Saðlam, Beykoz Belediyesi CHP ve AK Partili Meclis üyelerinden oluþan yaklaþýk 50 kiþilik heyet katýldý. Vali Kýraç ve Belediye Baþkaný Çelikbilek, tören öncesinde merkezdeki sýnýflarý gezerek öðrencilere çeþitli hediyeler verdi. Törende konuþan Vali Kýraç, Türkiye'nin en büyük zenginliðinin insan kayaðý olduðunu ve Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinin nüfusuna göre çocuk sayýsýnýn yüksek olduðu bir ülke olduðunu söyledi. Beykoz Belediye Baþkaný Çelikbilek ise merkeze katký sunmaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizin gençliði önemli bir potansiyel. Gençlere el uzatmadan bu ülkeyi yönetmek çok zor. Öncelikle bu potansiyeli iyi deðerlendirmek lazým" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Sur Gençlik Merkezi ve merkez bünyesinde oluþturulan kütüphanenin açýlýþý yapýldý. (AA)


12

HABER

4 Ocak 2014 Cumartesi

Kadim Topraklara Dönüþ Platformu oluþturuldu

Demokratik Toplum Kongresi öncülüðünde 2-3 Kasým tarihleri arasýnda "Yaþam, ana topraklarda yaþamakla anlamýný bulacaktýr" sloganýyla gerçekleþtirilen "Zorla Yerinden Edilme ve Köye Geri Dönüþ Konferansý" kapsamýnda Kadim Topraklara Dönüþ ve Demokratik Ýnþa Platformu oluþturuldu

DÝYARBAKIR'da Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Sosyal Politikalar Komisyonu/Emek Göç ve Yoksulluk Çalýþma Grubu öncülüðünde 2-3 Kasým tarihleri arasýnda "Yaþam, ana topraklarda yaþamakla anlamýný bulacaktýr" sloganýyla gerçekleþtirilen "Zorla Yerinden Edilme ve Köye Geri Dönüþ Konferansý" kapsamýnda alýnan kararlar doðrultusunda komisyonlar oluþturularak çalýþmalar baþlatýldý. Kurulan Kadim Topraklara Dönüþ ve Demokratik Ýnþa Platformu, köye dönüþleri saðlama noktasýnda yapýlabilecek çalýþmalarý üç baþlýk altýnda topladý. DTK Daimi Meclis Üyesi Orhan Artuç, çalýþmalarý kýsa, orta ve uzun

vadede yapýlacaklar þeklinde ele aldýklarýný belirtti. Bölgede yýllardýr süren savaþtan dolayý göç sorununun ortaya çýktýðýna dikkat çeken Artuç, bu sorunun gün geçtikçe büyüdüðünü ifade etti. Yaptýklarý konferansta çok önemli kararlar aldýklarýna vurgu yapan Artuç, alýnan kararlarýn çoðunlukla köylerini terk edip metropollere gitmek zorunda kalan insanlar için neler yapýlabileceði yönünde olduðunu dile getirerek, "Yaptýðýmýz konferansýn açýða çýkarmýþ olduðu kararlarý köye dönüþleri gerçekleþtirme noktasýnda 3 baþlýk altýnda toplayabiliriz. Köye dönüþleri saðlamak için Kadim Topraklara Dönüþ ve Demokratik Ýnþa Platformu isminde bir kurul oluþturuldu. Bu doðrultuda toplantýlar yaptýk ve bir çalýþtay düzenledik" dedi.

‘Toprak reformu konferansý düzenlemeyi düþünüyoruz’ 5233 sayýlý Terör ve Terörle Mücadeleden Doðan Zararlarýn Karþýlanmasý Yasasý'nýn ismi, kapsamý ve içeriðinin demokratik bir perspektifle yeniden düzenlenmesi gerektiðini belirten Artuç þunlarý aktardý: "360

bin kiþi bu yasaya baþvuru yaptý. 173 bin kiþinin baþvurularý reddedildi. 153 bin kiþinin baþvurularý deðerlendirildi. Dolayýsý ile sorunlarý çözme konusunda bu yasanýn ihtiyaca cevap vermeyen bir yasa olduðu bu rakamlarla da ortaya çýkýyor. Aldýðýmýz bir diðer kararda bu yasanýn tekrardan revize edilmesi için bir komisyon oluþturmaktýr. Bu komisyonda ÝHD, Baro, Göç-Der ve BDP'den oluþacak üç kurum bu yasanýn tekrar gündeme gelmesi ve revize edilmesi için bir çalýþma baþlatacak. Yine Kadim Topraklara Dönüþ ve Demokratik Ýnþa Platformu kendi birimlerini oluþturacak. Her bölgede hatta mümkün olursa her ilde kendi yerel örgütlenmelerini oluþturacak ve komisyonlar aracýlýðý ile bu süreci izleyecek. Bir diðer çalýþma ise kadýn ve erkeðe eþit toprak mülkiyetinin yeniden düzenlenmesi konusunda bir çalýþma olacak. Kürdistan'da toprak reformunun yapýlmasý için bir toprak reformu konferansý düzenlemeyi düþünüyoruz." 'Göç maðdurlarý için tespit komisyonu oluþturuldu' Zorunlu göç maðdurlarýnýn gittikleri yerlerde yaþadýklarý ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik sorunlarýn tespit edilmesi ve sorunlarýn çözümü için maðdurlarýn katýlýmýyla komisyonlar oluþturulmasý þeklinde bir çalýþma baþlatacaklarýný da belirten Artuç, "Köyünü terk edip farklý yerlere göç eden insanlarýn köyleri ve topraklarý þu anda gerek devlet tarafýndan gerekse de korucular tarafýndan iþgal edilmiþ durumda. Bu yerlerin ve topraklarýn tekrar sahiplerine iadesi noktasýnda bir çalýþma baþlatarak boþaltýlan yerlerin tespit edilmesi gerekiyor. Bunlarýn tespiti noktasýnda bir komisyon oluþturuldu. Bu komisyon da çalýþmalarýna baþladý. Ve zaten bu güne kadar kamuoyunda bilinen 3 bin 500 köy boþaltýldý, 4 milyon in-

sanýn göç ettiði yönünde bazý bilgiler var. Aslýnda çok gerçekçi veriler deðil. Bunlarýn yeniden tespit edilmesi, yeniden düzenlenmesi ve yeniden karara baðlanmasý gerekiyor. Bunun için bir tespit çalýþmasý baþlatýlacak" diye ifade etti.

‘Mahmur Kampý ziyaret edilecek’ Yine kýsa vadede baþlatýlacak olan bir diðer çalýþmalarýnýn da güvenlik adý altýnda sýnýrlar da örülen duvarlarýn ve yapýlan HES'lerin durdurulmasý için sivil inisiyatifler oluþturmak olduðunu ifade eden Artuç, "Bu inisiyatifler sürekli eylemsellik içerisinde olacak. Kurumumuzun aldýðý bir diðer karar ise Mahmur Kampý'na ziyaret olacaktýr. Mahmur Kampý, Kürdistan'da yaþanan savaþýn yol açtýðý önemli sonuçlardan bir tanesidir. Dolayýsýyla kampýn ziyaret edilmesi kampta yaþayan halkýmýzýn sorunlarýnýn tespiti, onlarýn ülkeye dönüþlerinde ki arzu ve isteklerin çözümü ele alýnacak" dedi.

‘Koruculuðun kalkmasý için çalýþmalar baþlatýlacak’ Orta vadede yapacaklarý çalýþmalarýn 5 yýlda gerçekleþecek planlar olduðunu dile getiren Artuç, "Koruculuk sistemi çok önemli bir sorundur. Her dönem gündeme gelen gerçeklerden ciddi anlamda sorun olan ve her geçen gün daha da aðýrlaþan bir sorundur. Koruculuk sisteminin ortadan kaldýrýlmasý noktasýnda bir çalýþma baþlatýlacaktýr. Yine köylerde kooperatifçiliðin geliþtirilmesi daha çok komün yaþamý inþa etme ve kooperatifçilik anlayýþýný biraz daha ön plana çýkarma konusunda bir giriþim baþlatacaðýz. Bu çalýþmalarýmýz için oluþturulan platform içersinde bir sekretarya oluþturuldu. Bu sekretarya da Ticaret ve Sanayi Odasý, Göç-Der ile kadýnlardan oluþacak" dedi. (DÝHA)


$ €

DOLAR: 2.1680 EURO: 2.9599 ALTIN: 86,151 ÝMKB: 66.673,42

ekonomi

13 4 Ocak 2014 Cumartesi

‘3,6 milyon’ cepte kaldý DÝYARBAKIR - Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, enerji tüketimini azaltmayý hedefleyen Enerji Verimliliði Kanunu çerçevesinde merkezi ýsýtýlan binalara getirilen "ýsý paylaþým zorunluluðu" sisteminin enerji tasarrufuna etkilerini belirlemek üzere detaylý çalýþma yaptý. Ankara, Ýstanbul, Bursa, Eskiþehir ve Kocaeli'de yetkilendirilmiþ ölçüm þirketlerinin hizmet verdiði binalarda yapýlan çalýþmayla, sistemin enerji tasarrufuna etkileri ortaya konuldu. Bu illerdeki 361 binada bulunan toplam 11 bin konut dikkate alýnarak yapýlan kýyaslamada, ýsý pay ölçümü sonrasý ortalama yüzde 27,5 enerji tasarrufu saðlandýðý belirlendi. Buna göre, yaklaþýk 3,5 milyon metreküp daha az enerji tüketilerek, ulusal ekonomiye 3 milyon 650 bin lira katký saðlandý. Sistemle Bursa'daki bir evde yýlda ortalama 545, Eskiþehir'de 486, Kocaeli'nde 470, Ankara'da 357, Ýstanbul'da 323 lira tasarruf edildi. Çalýþmayla, ýsý kontrol ve ölçüm cihazlarý için yapýlan harcamanýn, elde edilen enerji tasarrufuyla 2 yýlda amorti edilebileceði ortaya çýktý. (AA)

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnca yapýlan araþtýrmaya göre, merkezi ýsýtmalý binalarda “herkesin yaktýðý kadar ödemesine” dayanan sistemle yüzde 27 tasarruf saðlandý.

Aralýk ayýnýn zam þampiyonu patlýcan oldu DÝYARBAKIR - Tüketici fiyatlarý bazýnda, Aralýk ayýnda fiyatý en çok artan ürün patlýcan oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nden alýnan verilere göre, geçen ay yüzde 34,41'lik fiyat artýþýyla patlýcan zam þampiyonu olurken, bu ürünü, fiyatý yüzde 26,60 oranýnda artýþ gösteren salatalýk ile yüzde 19.71 artýþ gösteren kuru fasulye izledi. Aralýk ayýnda fiyatý en çok artýþ gösteren diðer ürünler arasýnda, yüzde 12,97 ile patates, yüzde 12.14 ile LPG dolum ücreti, yüzde 9,35 ile tüpgaz, yüzde 7,25 ile pirinç yer aldý. TÜÝK verilerine göre, geçen ay fiyatý düþen ürünlerin baþýnda karnabahar geldi. Aralýk'ta karnabahar fiyatý yüzde -22.35 oranýnda düþerken, bu ürünü fiyatý yüzde -17.46 oranýnda azalan portakal ile yüzde -8,96 düþen ýspanak izledi. (ÝHA)

2013 yýlý temmuz-aralýk enflasyonunun yüzde 3.27 çýkmasý üzerine, geçen yýlýn temmuz ayýnda yüzde 3 zam alan memur, sözleþmeli ve emeklilerine yüzde 0.27 enflasyon farký ödenecek

Memur ve emekliye ek zam

DÝYARBAKIR - Devlet memurlarý, sözleþmeliler ve memur emeklileri 2013 yýlý temmuz-aralýk dönemi için yüzde 0.27 oranýnda enflasyon farký alacak. Böylece memur maaþýna Ocak 2014 itibariyle yapýlacak zam, enflasyon farkýnýn üzerine brüt 175, net 123,62 lira kadar olacak. Türkiye Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) açýkladýðý aralýk ayý tüketici fiyat artýþý sonrasýnda tem-

muz-aralýk dönemi enflasyonu yüzde 3.27 olarak gerçekleþti. Aralýk ayý tüketici fiyatlarý ise yüzde 0.46 arttý. Bu þekilde, geçen yýlýn ikinci yarýsýnda toplu sözleþme uyarýnca yüzde 3 zam alan devlet memurlarý, sözleþmeliler ve memur emeklileri, yüzde 0.27 oranýnda ek zamma hak kazandý.

Yapýlacak toplam zam ne kadar olacak?

Devlet memurlarý, sözleþmeliler ve memur emeklilerinin mevcut maaþ ve ücretlere 1 Ocak 2014'ten geçerli olmak üzere yüzde 0.27'lik enflasyon farký ilave edilecek. Buna da 2013'te imzalanan, 2014 ve 2015 yýllarýný kapsayan toplu sözleþme uyarýnca memur ve sözleþmeli personel maaþ ve ücretlerine yapýlacak brüt 175 lira, net ise 123,62 liralýk artýþ eklenecek. (AA)


14

HABER

4 Ocak 2014 Cumartesi

Temizöz için müebbet istendi Diyarbakýr'daki JÝTEM davasýnýn duruþmasýnda savcý, tutuklu sanýk Albay Cemal Temizöz'ün sorgu ekibi kurduðu ve talimatlarýyla çok sayýda cinayet iþlendiðini belirterek, Temizöz hakkýnda 5 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet ile 100 yýl, JÝTEM elemanlarý Adem Yakin hakkýnda 4 kez, Hýdýr Altuð hakkýnda 5 kez, Burhattin Kýyak hakkýnda 4 kez ve Abdulhakim Güven hakkýnda 3 kez müebbet hapis cezasý istedi DÝYARBAKIR - Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde 1993 ile 1995 yýllarý arasýnda 20 faili meçhul cinayetten sorumlu olduklarý gerekçesiyle haklarýnda dava açýlan ve aralarýnda emekli Albay Cemal Temizöz ve Cizre eski Belediye Baþkaný Kamil Atað'ýn da bulunduðu 8 kiþinin yargýlanmasýna devam edildi. Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davanýn 45. duruþmasýna, Balyoz davasýnda hüküm giyen tutuklu sanýk Kayseri eski Ýl Jandarma Komutaný emekli Albay Cemal Temizöz, SEGBÝS sistemi üzerinden katýlýrken, tutuklu sanýklar Burhanettin Kýyak, Adem Yakin, tutuksuz sanýk Kamil Atað ile maðdur ve sanýk avukatlarý duruþmada hazýr bulundu. Kimlik tespitinin ardýndan mahkeme heyeti, mütalaasýný sunmak için savcýya söz verdi. Savcý hazýrladýðý esas hakkýndaki mütalaasýnda, Emekli Albay Cemal Temizöz'ün sorgu ekibi kurduðu, bu ekibin gözaltýna aldýklarý kiþileri sorgulayarak öldürdüðünü belirterek, 1990-2000 yýllarý arasýnda Cizre'de tespit edilmiþ 48 faili meçhul cinayetin iþlendiðine dikkat çekti. Sorgu ekibinde bulunan kiþilerin diðer askerlerden farklý þekilde kaleþnikof tüfek taþýdýklarý ve adli iþlemler yaptýklarýný belirten savcý, birçok öldürme olayýnýn tutanaðýnda sanýklarýn kod isimle iþlem yaptýðýna dikkat çekerek, sanýklarýn kurumsal hiyerarþi yerine örgütsel hiyerarþiye baðlý olarak görev yaptýklarýný, uzman çavuþlarýn talimatlarý direk Temizöz'den aldýklarýný ifade etti. Sanýklar tarafýndan kurulan örgütün 1993 yýlýndan itibaren Cizre'de "terörle mücadele" amacýyla devlet tarafýndan saðlanan her türlü imkanlarý kullandýðý ve Temizöz'ün talimatýyla çok sayýda cinayet iþlendiðine dikkat çekti.

Savcýnýn Uykur cinayetine iliþkin yorumu Savcý, sanýk Temizöz'ün örgütün liderliðini yaptýðý, Adem Yakýn ile Hýdýr Altuð, Abdulhakim Güven ve Burhanettin Kýyak hakkýnda "örgüt kurma, yönetme ve örgüt üyeliði" açýsýndan suçlarýn zaman aþýmýna uðradýðýný belirterek, bu suçtan yargýlanmalarýnýn düþürülmesini talep etti. Savcý, Cizre eski Belediye baþka-

ný Kamil Atað ile oðullarý Temer ve Kukel Atað'ýn Cemal Temizöz'ün liderliðini yaptýðý örgütün üyesi olduklarýna dair delil bulunmadýðýndan bu suçtan sanýklarýn beraatýný istedi. Savcý, 1994 yýlýnda Cizre'de Temer ve Kukel Atað tarafýndan öldürülen Ramazan Uykur cinayetine iliþkin þunlara dikkat çekti. Olay sýrasýnda Ramazan Uykur'un, sanýklar Temer ve Kukel Atað tarafýndan öldürüldüðü, adam öldürme olayýnýn aniden geliþtiði, olayýn önceden tasarlanmadýðýný iddia eden savcý, bu suçtan dolayý zaman aþým süresinin 2009 yýlýnda dolduðunu, bu nedenle 3 sanýk hakkýndaki kasten öldürme

melerine iliþkin ise, sanýklar Adem Yakin ve Abdulhakim Güven hakkýnda 2003 yýlýnda yargýlama yapýldýðý ve beraat kararý verildiði belirtilerek, kararýn Yargýtay 1. Ceza Dairesince onandýðý ifade edildi. Savcý, 4 cinayete iliþkin davanýn reddine karar verilmesini istedi.

‘Temizöz talimat verdi’ Savcý, 1994 yýlýnda öldürülen Ramazan Elçi olayýna iliþkin sanýk Cemal Temizöz'ün olay tarihinde yurt dýþýnda olduðunu ve suçlamayý kabul etmediðini belirterek, "Cemal Temizöz'ün Ramazan Elçi'yi bizzat öldürdüðü iddia edilmemektedir. Yönettiði teþekkül üyeleri-

katýlan Burhattin Kýyak ve Abdulhakim Güven'in ise 1'er kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý ile cezalandýrýlmasýný istedi. 4 kiþiyi öldürdü Savcý, 1994 yýlýnda Þýrnak'ýn Cizre Ýlçesi Bozalan köyü Kiriþ mezrasýnda cesetleri gömülü halde bulunan Süleyman Gasyak, Abdulaziz Gasyak, Ömer Candoruk ve Yayha Akman'ýn Cemal Temizöz'ün talimatýyla, Hýdýr Altuð ve Burhanettin Kýyak tarafýndan vurularak öldürüldüðünü belirtti. Savcý, 4 cinayeti azmettirmek suçundan sanýk Temizöz'ü 1 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý ile cezalandýrýlmasýný istedi. Savcý, 4 cinayetle ilgili Hýdýr Altuð ve Burhanettin Kýyak'ýnda 1'er kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapisle cezalandýrýlmasýný istedi. Savcý, Ýbrahim Adak ve Mehmet Gürri Özer'in öldürülmesi eylemlerinden dolayý Temizöz'ün 1 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýna çarptýrýlmasýna karar verilmesini talep etti. Savcý, sanýklar Hýdýr Altuðu, Adem Yakin, Burhanettin Kýyak ve Abdulhakim Güven'nin de ayný olaydan dolay 1 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasýna çarptýrýlmalarýný istedi.

‘Yaralý bir þekilde hastaneden aldýlar’ davasýnýn düþürülmesini talep etti.

Uygun delil bulunmadý iddiasý Savcý, Abdurahman Akyol, Abdullah Elfeti ve Ýbrahim Daniþ, Ýhsan Arslan, Abdurrezak Binzet ve Beþir Bayar ile Ýzzet Padýr, Abdullah Özdemir, Abdulhamit Düdük ve kimliði belirlenemeyen yabancý uyruklu bir kiþinin öldürülmesi cinayetlerine iliþkin de, uygun delil bulunmadýðýndan Temizöz, Kamil Atað, Adem Yakin, Abdulhakim Güven, Hýdýr Altuð ve Burhanettin Kýyak'ýn beraatlarýna karar istedi. Mütalaada, Süleyman Gasyak, Abdulaziz Gasyak, Yayha Akmen ve Ömer Candoruk'un öldürül-

ne talimat vererek öldürmesini saðladýðý ve azmettirme yönünden cezalandýrýlmasý istenmiþtir. Sanýk Brüksel'e gitmeden önce verdiði talimat, daha sonra teþekkül üyelerince yerine getirildiði kabulüdür" ifadelerine yer verdi.

Ramazan Elçi cinayeti Savcý, Ramazan Elçi'nin Temizöz'ün talimatýyla "Tuna" kod adlý kiþi tarafýndan vurularak öldürüldüðünü, Abdulhakim Güven ve Burhatettin Kýyak'ýnda bu suça katýldýklarýný belirtti. Savcý, Temizöz'ün Ramazan Elçi'nin öldürülmesinden dolayý 1 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet ile eyleme

Savcý, Abdurahman Avþar ve kimliði tespit edilmeyen bir kadýnýn yaralý halde hastanede yatmalarýna raðmen sanýk Burhanettin Kýyak'ýn bu kiþileri hastaneden alarak gözaltýna aldýrdýðý, gözaltýndayken iþkenceye maruz kaldýðý, bu olayýn talimatýný sanýk Temizöz'ün verdiðini belirti. Savcý, 2 kiþinin öldürülmesi olayýna iliþkin Cemal Temizöz'ün 1 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet, Hýdýr Altuð, Adem Yakin, Burhanettin Kýyak ve Abdulhakim Güven'in de 1 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý ile cezalandýrýlmalarýný istedi. Savcý, 1994 yýlýnda öldürülen geçici köy korucusu Mustafa Aydýn cinayetinden dolayý sanýk Cemal Temizöz'ün 1 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet, Adem Yakin ve Hýdýr Altuð'unda 1'er kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapisle cezalandýrýlmalarýný talep etti. (DÝHA)


15

SPOR

4 Ocak 2014 Cumartesi

‘Hedefimiz þampiyonluk’ Devre arasý kamp çalýþmalarýna Antalya’da baþlayan Diyarbakýrspor’un yeni teknik direktörü Hýdýr Akbaþ futbolcularý ile yaptýðý toplantýda, Diyarbakýrspor’un hedefinin þampiyonluk olduðunu hatýrlatarak, “Sizler ilk yarýda aldýðýnýz sonuçlarla bunu ortaya koydunuz” dedi

Taraftar desteði bekliyorlar ÞANLIURFA - Garanti Bank Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'inde mücadele eden Þanlýurfa Ýl Özel Ýdaresi Engelliler Takýmý, Pazar günü Adana Engelliler Takýmý ile karþýlaþacak. Þanlýurfa Ýl Özel Ýdaresi Engelliler Basketbol Takýmý Kulüp Baþkaný Serdar Yýldýrým hedeflerinin maçý kazanmak olduðu belirterek, "Adan Engelliler Takýmý ile Pazar günü oynayacaðýmýz müsabakayý kazanmak istiyoruz. Son haftalarda aldýðýmýz galibiyet serilerini devam etmek için mutlaka kazanmamýz gereken bir maçtýr. 12 takýmlý deplasmanlý ligde ilimizi temsil etmekteyiz. Türkiye'nin her bölgesinde Þanlýurfa'nýn tanýtýmýný yapmak amacýndayýz. Zorluklarla karþýlaþsak dahi yinede içimizdeki Urfa sevdasý bu zorluklarýn üstesinde gelmeye yetiyor. Ligin ilk yarýsýnýn son dört haftasýna giriyoruz kalan maçlarýmýzý kazanarak ilk yarýyý üst sýralarda bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. Tüm Þanlýurfalý vatandaþlarý maça beklediklerini söyleyen Kulüp Baþkaný Yýldýrým, "Pazar günü Gap Arena Spor Salonu'nda oynayacaðýmýz Adana maçýna tüm Þanlýurfalýlarýn desteðini bekliyoruz. Sporsever Þanlýurfalý taraftarlarýmýzýn desteði ile ancak zor maçlarý alabiliriz. Pazar günü saat 12.00'da baþlayacak olan Basketbol maçýmýza tüm halkýmýzý davet ediyoruz" ifadelerini kullandý. (ÝHA)

Yeni Malatya kamp çalýþmalarýný sürdürüyor MALATYA - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor'da, devre arasý kamp çalýþmalarý sürüyor. Devre arasý kamp çalýþmalarýný Antalya Lara'da yapan Yeni Malatyaspor, sabah saatlerinde salonda kondisyon çalýþmasý yaptý. Yeni Malatyaspor, salondaki çalýþmanýn ardýndan sahada bir antrenman yaptý. Yaklaþýk 1,5 saat süren çalýþmalar esnasýnda futbolcularýn bir hayli istekli olduklarý öðrenildi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Mert Korkmaz'ýn, ligin ilk yarýsýnda oynanan maçlarýn görüntülerini izlemeye devam ettiði öðrenildi. Takýmdaki futbolcularla ilgili tam anlamýyla bilgi sahibi olmak isteyen Korkmaz'ýn çalýþmalar esnasýnda futbolcularla yakýndan ilgilendiði kaydedildi. Öte yandan, sarý-kýrmýzýlý takýmýn devre arasý kamp çalýþmalarý kapsamýnda 3 hazýrlýk karþýlaþmasý oynayacaðý ifade edildi. Hangi takýmlarla hazýrlýk karþýlaþmasý oynanacaðýnýn ise ilerleyen günlerde belli olacaðý bildirildi. (ÝHA)

FOTO:ARÞÝV DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor, devre arasý kampý çalýþmalarýna Antalya'da baþladý. Diyarbakýrspor, Lara bölgesindeki Titanic Otel'de baþlayan 10 günlük kampta ilk antrenmanýný yaptý. Çalýþmalara takým bulmasý istenen Samet Hasan Yýldýrým ve Ýbrahim Ýdis ile sakatlýðý devam eden Doðancan Kýlýç dýþýndaki tüm futbolcular katýldý. Yeni teknik direktör Hýdýr Akbaþ, ilk kez takýmýn baþýnda antrenmana çýkarken, futbolcularla da ayrýca toplantý yap-

tý. Akbaþ yaptýðý toplantýda, Diyarbakýrspor'un hedefinin þampiyonluk olduðunu hatýrlatarak, "Sizler ilk yarýda aldýðýnýz sonuçlarla bunu ortaya koydunuz. Ýkinci yarýda ligler daha zorlu geçer. Bunun için güçlü olmamýz lazým. Devre arasýný iyi deðerlendirmeliyiz. Þampiyonluk ekip ruhuyla gelir. Hep beraber inanýrsak þampiyon oluruz. Bu inancý sizlerde görüyorum" dedi.

Transfer çalýþmalarý sürüyor Kampa gelen Diyarbakýrspor Kulüp Baþkaný Feyzi Ýlhanlý ise, teknik heyet ve

Büyükþehir’de ‘Barýþ Ataþ’ sesleri Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup’ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Diyarbakýrspor’un eski futbolcularýndan Barýþ Ataþ’ý transfer etmek istiyor

Sportif Direktör Vedat Tanrýverdi ile görüþerek takýmýn durumu hakkýnda bilgi aldý. Ýlhanlý, takýmýn þampiyon olmasý için maddi olarak ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade ederken, transferler için de çalýþmalarýn sürdüðünü belirtti. Diyarbakýrspor, transferde Cemal Doðu'dan sonra, Ankara Þekerspor'un orta saha futbolcusu Özcan Polat ile de anlaþtý. 27 yaþýndaki futbolcu kamp çalýþmalarýna katýldý. Ayrýca, 1 savunma ve 2 forvet futbolcusu ile anlaþmanýn yakýn olduðu öðrenildi. (ÝHA)

DÝYARBAKIRLI olan ve Diyarbakýrspor'dan ayrýldýktan sonra Trabzonspor, Mersin Ýdmanyurdu, Adanaspor ve Fethiyespor'da forma giyen 27 yaþýndaki Barýþ'a teklif yapýldýðý, bu futbolcunun da PTT 1. Lig takýmlarýyla anlaþamamasý halinde Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'a gelme sözü verdiði belirtildi. Transferde Barýþ'ýn yaný sýra baþka futbolcularla da görüþtüklerini belirten Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, "Barýþ'a teklifimizi yaptýk ve cevap bekliyoruz. Kendisi de transfere sýcak bakýyor. Kulübümüzün ihtiyacý olan bir transfer olacak. Görüþtüðümüz baþka futbolcular da var. Birkaç gün içinde bunlar netlik kazanacak" dedi. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

Diyarbakýr’ýn

büyüleyen minaresi Diyarbakýr'ýn tarihi Sur ilçesinde bulunan Hacý Hamid Camii'nin minaresi, dýþ görünümü ile görenleri büyülüyor DÝYARBAKIR - Peygamberler ve Sahabeler kenti olarak tanýnan Diyarbakýr'da bulunan bazý tarihi yapýlar gün yüzüne çýkarýlýyor. Özelikle Sur bölgesinde bulunan tarihi yerler Vakýflar Bölge Müdürlüðü tarafýndan restore ediliyor. Sur ilçesi Mardin Kapý semtinde bulunan ve 1964 yýlýnda Hacý Hamid tarafýndan yapýlan tarihi Hacý Hamid Camii'nin minaresi bugünlerde ziyaretçi akýnýna uðruyor. Minarenin dýþ görünümü has Midyat taþýndan yapýlýrken, minareye yapýlan kabartmalar ise yerli ve yabancý turistlerin ilgisini çekiyor. (ÝHA)

C

M

Y

K

4 OCAK 2014 C U M A R TESÝ Yýl: 7 - Sayý : 2159 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Ev tamamen buz tuttu MUÞ'ta bir hafta önce Zafer Mahallesi'nde yalnýz yaþadýðý evinden oðlu Bilal Toplu'nun evine giden Ýclal Toplu, döndüðünde su borularýndan birinin soðuktan patladýðýný ve evin zemininin tamamen buz tuttuðunu gördü. Geceleri hava sýcaklýðýnýn sýfýrýn altýnda 24 dereceye kadar düþmesi nedeniyle patlayan borudan akan suyun kýsa sürede mutfak, banyo, tuvalet, salon ve oturma odasýna yayýlýp donduðu, evin tabanýnýn 5-10 santimetre kalýnlýðýnda buzla kaplandýðý öðrenildi. Kapýnýn arkasýnda oluþan buz tabakasý nedeniyle evine giremeyen Ýclal Toplu'nun çaðýrdýðý oðlu ve torunlarý, balkondaki pencereden girip kazma ve kürekle buzlarý kýrmaya baþladý. Ýki gün uðraþmalarýna raðmen her taraf buz tuttuðu için fazla yol alamayan Toplu'nun yakýnlarý, bu kez itfaiyeden yardým istedi. Ýtfaiye ekipleri, Ýclal Toplu'nun evindeki buzlarý 400 kilo aðýrlýðýnda olan ve mazotla çalýþan bir makineyle 5 saatte çözebildi. (ÝHA)

Diyarbakır yenigün gazetesi