Page 1

Liceli eylemcilerden çaðrý

A

KP'nin savaþ konseptine karþý demokratik taleplerini haykýrmaya devam edeceklerini söyleyen Liceliler, Kürt kurumlarý ve tüm seçilmiþleri eylem alanýna davet etti. Öte yandan KURDÝDER Baþkaný Gültekin, Lice ve Meskan'da direniþte olan halka yönelik saldýrýlarýn kabul edilemez olduðunu ifade etti. 8-9’da

Kýrklardaðý’ndaki yapýlaþmaya tepki 8 HAZÝRAN 2014 PAZAR FÝYATI: 25 KRÞ.

Kuraklýk ve don hububatý vurdu 12

www.diyarbakiryenigun.com

Singapur ve Malezya’ya çalýþma ziyareti Ekonomi 13

KIRKLAR DAÐI'ndaki yapýlaþmaya karþý BDP Gençlik Meclisi öncülüðünde bir araya gelen gençler, yapýlaþmalara tepki göstermek ve doða katliamýný protesto etmek amacýyla süresiz oturma eylemi baþlattý Haber 06

Ýpek böcekleri koza olamadan telef oldu 14

Narin’den anlamlý ziyaret ÇOCUKLARININ PKK tarafýndan daða kaçýrýldýðý iddiasýyla oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Sur Belediye Baþkaný Seyit Narin, annelerin barýþ umuduna ortak olmak için buraya geldiðini ifade ederek, "Çocuklarýn daða gitme koþullarýný ortadan kaldýrmamýz gerekiyor" dedi 4’te

Silvan’da intihar eden zanlý öldü

SÝLVAN’da önceki gün yargýlandýðý tecavüz davasýnda hakkýnda tutuklanma kararý verilmesinin ardýndan adliye binasýnýn 3’üncü katýndan atlayarak intihar eden Mehmet Eleftoz adlý kiþi kaldýrýldýðý hastanede yaþamýný yitirdi. Eleftoz, köyde defnedilmesinin istenmemesi üzerine Diyarbakýr'da defnedildi 3’te

Bilici: Devlet failleri koruyor BUGÜNE kadar faillerden hesap sorulmamasýnýn devletin failleri koruduðu anlamýna geldiðini ifade eden ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Bilici, faili meçhullerin zaman aþýmýna uðratýlmasýnýn siyasi iktidar eliyle gerçekleþtirildiðini kaydetti 7’de C

M

Y

K

‘AKP somut bir adým atmýyor’ Çatýþmacý dilin deðiþmesi lazým

Adým atýlmamsý güvensizlik yarattý

HÜKÜMET tarafýndan düzenlenen “Yeni Türkiye'nin Açýlan Kilidi: Çözüm Süreci” çalýþtayýna katýlan isimler, süreçte gelinen son aþamayý deðerlendirirken, bir yýlý aþkýn süredir devam eden diyalog sürecinde hükümetin þu ana kadar somut adým atmamasýný eleþtirdi. Diyalog sürecinin baþarýya ulaþýlmasý için öncelikle mevcut çatýþmacý dilin deðiþmesi gerektiðini söylerlerken, bir an önce de somut adýmlarýn atýlmasýnýn da elzem olduðunu ifade ettiler.

GAZETECÝ Mete Çubukçu, Öcalan ile Atalay'ýn y açýklamalarýnýn birbiriyle örtüþtüðünü, bunun da sürecin yeni bir döneme doðru evrileceði yönünde bir görüþ oluþtuðunu aktardý. Ýki yýldýr süren diyalog sürecinde hükümetin herhangi bir adým atmadýðýný belirten gazeteci Faruk Balýkçý da süreç içerisinde herhangi bir adým atýlmamasý güvensizliðe neden olduðunu vurguladý. ODTÜ Sosyoloji Bölümü öðretim üyesi Mesut Yeðen ise þu anki çabalarýn bu týkanýklýðý aþma olarak deðerlendirdiðini söyledi. 5’te

Yeðin: Hükümet yaþanan tepkilere karþý duyarsýz kalýyor 5’te


2

SAÐLIK

Evlilik kararýnýz piþmanlýðýnýz olmasýn

Yaþama iliþkin önemli kararlardan biri olan evlilikte, evleniyorum ama doðru mu yapýyorum? Acaba nikâh masasýna oturacaðým kiþi doðru kiþi mi? Baþka birini tercih etsem hayatým daha iyi mi olur acaba? Bu sorular nikâh masasý yolculuðunda zihninizi meþgul ediyor mu? Ýliþkilerde yaþanan kararsýzlýklarýn ruh saðlýðýna direkt etki ettiðine dikkat çeken uzmanlar önemli uyarýlarda bulunuyor mazlardandýr.

Peki, herkes için bu duygularýn kaynaklarý ayný mýdýr? DÝYARBAKIR - Birine baðlanma isteðimiz ve baðlýlýktan anladýklarýmýz geçmiþ deneyimlerimizi tekrarlama isteði ya da tekrarlanmasýný önlemek üzerine kuruludur diyen Üsküdar Üniversitesi NPÝstanbul Hastanesi Uzman Psikologu Nazende Ceren Öksüz, iliþkilerde yaþanan kararsýzlýklarýn ruh saðlýðýmýzý etkilediðini vurguluyor.

Evlenelim gerisini akýþa býrakalým anlayýþý yanlýþ! Nazende Ceren Öksüz evlilik öncesi kararsýzlýkla ilgili þöyle konuþuyor: "Þüphesiz ki evlilik insanýn yaþamýyla ilgili verdiði en büyük kararlardan biridir. Evliliðe adým atan bir çift, yeni bir düzen ve daha önemlisi bir aile yapýlanmasýna ilk adýmý atmýþ demektir. Hiç kimsenin boþanmak üzere evlenmez. Her ne kadar boþanmalar artsa ve git gide normalize edilse de "biz evlenelim, sonrasýný akýþýna býrakalým" gibi bir yaklaþýmla kiþiler hayatlarýný kökten deðiþtirme kararý almazlar. Evlilik kararýný hayatýmýza sevgi, heyecan, huzur, mutlu bir gelecek umudu katacaðýný kiþilerle alýrýz. Bu kavramlar yaþamdaki doyum için olmazsa ol-

Bir kiþinin heyecan verici bulduðu bir iliþki bir baþkasý için monoton olabilir. Bir çiftin "çok mutluyuz" dediði evlilik dýþarýdan bakan bir kiþi için kâbus gibi görünebilir. Tek doðru hiçbirþeyde yoktur.

Peki, mutlu evlilik için insanlar neleri referans almalýdýr? Her zaman söylediðimiz gibi iç dinamiklerimize bakmak lazým. Geçmiþ deneyimlerimize, iliþki kurma biçimimize, kendimize duyduðumuz güven ve saygýya bakmak lazým. Geçmiþ deneyimlerimiz derken çok geçmiþe, yaþamýmýzýn ilk yýllarýna dayanan bir süreçten bahsediyorum.

Evlilikte bir baþkasýna baðlý, kendi baþýmýza özgür olmayý bilmeliyiz Evlilik baðý kurulurken kiþi bir baþkasýna baðlý ama kendi baþýna özgür kalabilmeyi öðrenirse, ileride uzun soluklu, huzurlu ve dengeli bir evlilik hayatý yaþama olasýlýðý yüksektir. Bu kiþiler, eþleriyle kolayca yakýnlýk kurabilirken terk edilmekle ilgili gereðinden fazla kaygý duymazlar. Ýliþkileri uzun sürelidir, kendilerine ve diðer insanlara güve-

nebilirler. Eþleriyle yaþadýklarý sorunlarda karþý tarafla empati kurabilir, affedici olabilirler. Kaygýlý ve kararsýz bir baðlanma stiline sahip bireylerse, eþlerine fazlasýyla yakýn durma eðilimi gösterirken ayný oranda terk edilme kaygýsý yaþarlar. Eþlerini abartýlý boyutta kýskanýrlar. Bu nedenle sürekli partnerlerini kontrolk etmeye çalýþýrlar. Derin, þiddetli, fakat kýsa süreli iliþkiler kurarlar. Ayrýlýklarý travmatik algýlayabilirler. Kendilik saygýlarý deðiþkendir. Evlilikten beklentileri de deðiþken ve belirsiz olabilir.

Kafanýz sýklýkla karýþýyorsa bir uzmana baþvurun Kiþiler baðlanma isteðinden ve baðlýlýktan anladýðý geçmiþi yaþama isteði ya da tamamen geçmiþi silme isteði ile iliþkilerini zora sokabilmektedirler. Oysaki insan kendi davranýþlarýnýn sorumluluðunu alacak iradeye sahiptir. Geçmiþimiz bizi etkilese de onlarýn esiri deðiliz. Eðer yaþadýðýnýz romantik iliþki ya da evliliðinizde bir þeylerin yolunda gitmediðini düþünüyorsanýz ve kafanýz sýklýkla karýþýyorsa psikolojik yardým almanýz uygun olacaktýr. Bir çift terapistine baþvurarak yaþamýnýzý kendiniz ve partneriniz için daha güzel hale getirebilirsiniz. (Haber Merkezi)

8 Haziran 2014 Pazar

Sýnavlar öncesinde ailelere de büyük görevler düþüyor DÝYARBAKIR - Kiþisel Geliþim Uzmaný ve Yaþam Koçu Süleyman Akay, yaklaþan sýnavlar öncesinde öðrencilere ve ailelerine düþen görevleri paylaþtý. Kiþisel Geliþim Uzmaný ve Yaþam Koçu Süleyman Akay, yaklaþan sýnavlar öncesinde öðrencilerin ve ailelerinin streslerini yenmeleri ve baþarýlý olmalarýný saðlayacak önerileri paylaþtý. Akay'a göre hedefini iyi belirleyen, baþarýsýzlýða odaklanmayan, dikkatini daðýtan noktalarý tespit eden, önyargýlarýndan kurtulan ve sýnavla ilgisi olmayan düþüncelerden uzak duran öðrenciler, bir adým öne çýkarak daha baþarýlý oluyor. Ailelere de büyük görevler düþtüðünü vurgulayan Akay'a göre anne babalar, kaygýlarýnýn çocuða geçtiðini unutmamalý, rahat ve güvenli bir aile ortamý saðlayarak, çocuða her durumda yanýnda olunduðu mesajýný sunmalýdýrlar. Akay'a göre sýnav öncesinde öðrenciler; dikkati daðýtan noktalarý tespit etmeli, baþarýsýzlýða deðil baþarýya odaklanmalý, gerçekçi hedefler belirlemeli, bireysel özelliklerine baðlý ders çalýþma teknikleri geliþtirilmeli ve sýnavla ilgisi olmayan düþüncelerden uzak durmalýdýr. Aileler ise sýnav öncesinde rahat ve güvenli bir ortam saðlanmalý, çocuða her durumda yanýnda olunduðu mesajýný vermeli, öðrencinin arkadaþlarý veya çevresindeki baþarýlý örneklerle karþýlaþtýrma yapmamalý, anne-baba kaygýsýnýn çocuða geçtiðini unutulmamalý, kendi tercihleri ile çocuðun tercihleri ve seçimleri arasýnda denge kurulmalýdýr. Akay'a göre aileler, sýnav kaygýnýn yoðun olduðu dönemlerde bir uzmandan mutlaka yardým almalýdýr. (Haber Merkezi)


8 Haziran 2014 Pazar

3

GÜNCEL

Adliye’den atlayan zanlý öldü Silvan’da önceki gün yargýlandýðý tecavüz davasý kapsamýnda hakkýnda tutuklanma kararý verilmesinin ardýndan adliye binasýnýn 3’üncü katýndan atlamasý üzerine yaralanan Mehmet Eleftoz, kaldýrýldýðý hastanede yaþamýný yitirdi

Çatak’ta asker geri çekildi BDP Van Ýl Örgütü tarafýndan kalekol ve baraj yapýmýný protesto etmek amacýyla Çatak'ta Þeytan Deresine kurulan çadýra önceki gece saatlerinde yapýlan operasyonun ardýndan askerler geri çekildi. Kalekol ve baraj yapýmýný protesto etmek amacýyla 3 Haziran'da kurulan çadýra 'Yol kontrolü olacak' gerekçesiyle gece saat 04.00 sýralarýnda askerler tarafýndan operasyon düzenlendi. Atýlan gazdan dolayý çadýrda nöbet tutan Barýþ Anneleri Meclisi üyeleri olumsuz etkilendi. Operasyon esnasýnda herhangi bir gözaltý olayý yaþanmazken asker ve polisler çadýrýn bulunduðu alaný kuþatarak alana giriþ ve çýkýþlarý yasakladý. Bu arada, olayýn duyulmasý üzerine BDP Van Ýl Baþkaný Musa Ýtah, Büyükþehir Belediye ve Ýlçe Eþ Baþkanlarý olay yerine ulaþtý. Alanda 500'e yakýn kitle toplanýrken, yerel saatle 13.00 sýralarýnda askerler geri çekilmek zorunda kaldý. Panzerler de çekildi. Alana giriþler daha sonra yeniden açýldý.

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde, yeðeni olan N.E'ye (14) tecavüz ettiði gerekçesiyle dün yargýlandýðý dava duruþmasýnda mahkemenin hakkýnda tutuklanma kararý vermesi üzerine adliye binasýnýn 3'üncü katýndan atlayarak kaçmaya çalýþýrken yaralanan Mehmet Eleftoz (34) hayatýný kaybetti. Dün öð-

len saatlerinde çýkarýldýðý Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanmasýna karar verilmesinin ardýndan tutuklama iþlemlerinin yapýldýðý sýrada kaçmak üzere pencereden atlayan Eleftoz, iki ayaðýný kýrarak aðýr yaralanmýþtý. Olay sonrasý Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan ve burada yapýlan ilk müdahalenin ardýn-

dan Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlan Eleftoz, ayný gece geç saatlerde hayatýný kaybetti. Alýnan bilgilere göre, Eleftoz'un cenazesinin N.E'nin ailesi ve köylüler tarafýndan köyde defnedilmesinin istenmemesi üzerine Diyarbakýr'da defnedildi. (DÝHA)

Silvan’da 3’ü çocuk 5 kiþi gözaltýna alýndý Damdan düþtü hayatýný kaybetti DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde 5 yaþýndaki bir çocuk damdan düþerek hayatýný kaybetti. Alýnan bilgilere göre, Dorukardý köyündeki evin damýnda oyun oynadýðý sýrada dengesini kaybederek yere düþen Mazlum Tayar (5), kafasýný taþa çarptý. Aðýr yaralanan çocuk, Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Tayar'ýn beyin kanamasý geçirdiði ve yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlmadýðý öðrenildi. Ailesi tarafýndan hastaneden alýnan Tayar'ýn cenazesi köy mezarlýðýnda defnedildi. (ÝHA)

FOTO:ARÞÝV

DÝYARBAKIR - Silvan'da önceki akþam gençlerle polisler arasýnda çýkan çatýþmalarýn ardýndan 3'ü çocuk 5 kiþi gözaltýna alýndý. Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde, önceki akþam Lice direniþine destek vermek ve karakol inþaatlarýný protesto etmek için

gençlerle polisler arasýndan yaþanan çatýþmalarýn ardýndan aralarýnda çocuklarýn da bulunduðu 5 kiþinin gözaltýna alýndýðý öðrenildi. Alýnan bilgilere göre, çatýþmalarýn sona ermesinin ardýndan R.C. (16), S.S. (16) ve M.P. (15) isimli çocuklar ile Hanifi Katkat

ve Serdar Çeliktemel isimli gençler gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnanlardan Hanifi Katkat'ýn engelli olduðu, Serdar Çeliktemel'in ise astým hastasý olduðu öðrenilirken gözaltýna alýnanlarýn öðleden bugün savcýlýða çýkartýlmasý bekleniyor. ( DÝHA )


4

HABER

8 Haziran 2014 Pazar

Narin’den ailelere anlamlý ziyaret Çocuklarýnýn PKK tarafýndan daða kaçýrýldýðý iddiasýyla oturma eylemi yapan aileleri ziyaret eden Sur Belediye Baþkaný Seyit Narin, annelerin barýþ umuduna ortak olmak için buraya geldiðini ifade ederek, "Çocuklarýn daða gitme koþullarýný ortadan kaldýrmamýz gerekiyor" dedi DÝYARBAKIR - BDP Sur Belediye Baþkaný Seyit Narin, çocuklarýnýn PKK tarafýndan daða kaçýrýldýðý iddiasýyla oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Narin, oðlunu bir süre önce daðda kaybettiðini ifade ederek, "Ben bu annelerin barýþ umuduna ortak olmak için buraya geldim. Çocuklarýn daða gitme koþullarýný ortadan kaldýrmamýz gerekiyor" dedi. Ailelerin çeþitli tarihlerde PKK tarafýndan kaçýrýlan çocuklarý için Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi önünde baþlattýklarý oturma devam ediyor. Aileleri bugün ziyaret eden BDP'li Sur Belediye Baþkaný Seyit Narin, kendisinin de evlat acýsýný yaþadýðýný belirterek, hiç kimsenin bu acýyý yaþamamasýný diledi. Çözüm sürecinde yaþanan rahat ortamýn deðerini bilemediklerinden dolayý sorunlar yaþandýðýný belirten Narin, eve dönüþler için yasal sürecin baþlatýlmasý gerektiðini söyledi. Narin, "BDP'nin barýþ sürecini týkatabileceði bir durumu bizler kabul etmeyiz. Herkesten önce bu anneler kabul etmez. BDP'nin barýþ istememe gibi bir tutumu asla olamaz. BDP siyasi bir partidir. BDP'den önce Abdullah Öcalan'ýn belirlemiþ olduðu bir irade vardýr. BDP'nin amacý Öcalan'ýn baþlattýðý barýþ sürecini sahiplenmektir. Eve dönüþler için yasal sü-

recin baþlatýlmasý lazým. 1,5 yýldýr hepimiz çok rahatýz. Ama üzülerek belirtmek istiyorum ki hiçbirimiz bu rahatlýðýn deðerini bilemedik" dedi.

“Ben o acýyý yaþadým, bu anneler yaþamasýn” Annelerin acýlarýna ortak olmak için burada olduklarýný dile getiren Narin, çocuklarýn geri gelmelerinin muhatabýnýn hükümet ve KCK olduðunu söyledi. Narin, "Her iki tarafa da çaðrýmýz, gelip bu anneleri dinlesinler. Ben evladýmý kaybettim. Hiç kimseye bir kinim, nefre-

tim yok. Ben bu annelerin barýþ umuduna ortak olmak için buraya geldim. Buraya gelmek için kimseden bir izin almadým, almamda. Bu annelerin sesine kulak verelim. Bu annelerin barýþ taleplerini siyasi malzeme yapmayalým. Bir annenin çocuðu onun geleceðidir. 50 bin geleceðimizi toprak altýna gömdük. Bir ülke geleceðini inþa ediyorsa, gençliðiyle inþa eder. Bizim çektiðimiz acýyý bir baþkasý çekmesin. Bu ülke yeterince acý çekti. Gençlerimiz bu ülkenin geleceðidir. Hiçbiri cahil deðildir, hepsi bizden daha aydýndýr. Hepsi eðitimli in-

sanlardýr. Genel Merkezimiz üzerine düþeni yapýyor. Ama bu durum daha önce kaçýrýlan asker, öðretmenlerin, sivilleri hangi yöntemlerle getirilmiþse onlar da bu yöntemle getirilir. Bu durumlar, basýn açýklamalarýyla, davul zurna çalarak olmuyor. Hiçbir anne baba, çocuðunun onlardan izin almadan gitmesini istemez. Hiçbir çocuk da annesinden babasýndan izin alarak da gitmemiþ. Bu çocuklarý BDP daða götürmüþ bir algý var. Bu kesinlikle yanlýþtýr. Benim eþim BDP yöneticisi, ben de BDP'li belediye baþkanýydým, benim çocuðum daða gitti. Çocuðum hiçbirimizden izin almadan gitti. Benim çocuðum da daða çýktýðýnda sizin çocuklarýnýzýn yaþýndaydý. Bir ay önce çeteler tarafýndan katledildi. Çocuklarýn daða gitme koþullarýný ortadan kaldýrmamýz gerekiyor. Bu çözüm sürecinde çocuklar daða çýkýyorsa bunu sorgulamamýz gerekiyor. Biz bu süreçte barýþ sürecini geliþtirseydik, bugün binlerce gencimiz aramýzda olacaktý. Önceliðimiz daðda olan hepsinin geri dönüþünü saðlamamýz lazým. Oðlunu daðda kaybetmiþ bir baba olarak, barýþ için bu ailelerin yanýnda duruyorum. Ben o acýyý yaþadým, bu anneler yaþamasýn. Acý üzerinde siyaset yapýlmaz, birbirimizi affedelim" þeklinde konuþtu. (ÝHA)

Virajý alamayan otomobil takla attý: 3 yaralý ÞANLIURFA'nýn Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Kaza, Siverek-Gürakar karayolu 33 kilometresi Gülpýnar köyü mevkiinde meydana geldi. Alýnan bilgilere göre gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasýnda, Siverek istikametine gelmekte olan Bekir G. hâkimiyetindeki 63 ET 797 plakalý otomobil, virajý alamayarak taklalar atýp þarampole devrildi. Araç içinde bulunan sürücü Bekir G.,Celal G. ve ismi öðrenilmeyen bir kiþi yaralandý. Yaralýlar sivil araçlarla Siverek devlet hastanesine kaldýrýldý. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldý. Araç çekici yardýmý ile kaldýrýldý. Siverek Devlet hastanesine kaldýrýlan yaralýlarýn saðlýk durumlarý hakkýnda bilgi alýnamazken, kazayla ilgili soruþturmanýn baþlatýldýðý öðrenildi. (ÝHA)

Cizre’de Hüda-Par Ýlçe Baþkanlýðý’na bombalý saldýrý ÞIRNAK - Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Þýrnak'ýn Cizre Ýlçe Baþkanlýðý'na dün gece kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan el yapýmý patlayýcý madde atýldý. Edinilen bilgilere göre, Cizre'de gece saat 02.30 sularýnda Kale Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan Hüda-Par ve Mustazaflar Cemiyeti'nin bulunduðu binaya, iddiaya göre yoldan geçen ve plakasý belirlenemeyen bir araçtan el yapýmý patlayýcý madde atýldý. Bomba büyük bir gürültüyle patlarken, mahalle sakinleri panik yaþadý. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine bomba imha uzmanlarý sevk edildi. Güvenlik görevlileri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. (ÝHA)


5

HABER

8 Haziran 2014 Pazar

AKP çözümü dillendiriyor, somut adým atmýyor Diyarbakýr’da AKP’nin “çözüm çalýþtayý”na katýlan akademisyen ve gazeteciler, AKP’nin çözümü sadece dillendirdiðini ancak buna karþýn herhangi bir somut adým atmamasýný eleþtirdi reç içerisinde herhangi bir adým atýlmamasý güvensizliðe neden olduðunu vurgularken, tarihi sorunun müzakere kanalý ile güven ve samimiyet üzerine kurulmasý gerektiðini vurguladý. Balýkçý, sürecin sadece PKK tarafýndan ilan edilen tek taraflý ateþkesle devam ettiðini, buna karþýn hükümetin adým atmadýðý gibi kullandýðý dilinde barýþtan yana bir dil olmadýðýný belirtti.

‘Hükümet somut adým atmada kararsýz’

Faruk Balýkçý

Mesut Yeðin

Mete Çubukçu

DÝYARBAKIR'da AKP tarafýndan düzenlenen "Yeni Türkiye'nin Açýlan Kilidi: Çözüm Süreci" adýyla yapýlan çalýþtayýna katýlan isimler, diyalog sürecinde gelinen son aþamayý deðerlendirirken, bir yýlý aþkýn süredir devam eden diyalog sürecinde hükümetin þu ana kadar somut adým atmamasýný eleþtirdi. Gazeteciler, diyalog sürecinin baþarýya ulaþýlmasý için öncelikle mevcut çatýþmacý dilin deðiþmesi gerektiðini söylerlerken, bir an önce de somut adýmlarýn atýlmasýnýn da elzem olduðunu ifade ettiler. Çalýþtayý gazeteci olarak takip eden NTV Haber koordinatörü Mete Çubukçu, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile Beþir Atalay'ýn son yaptýðý açýkla-

malarýn birbiriyle örtüþtüðünü, bunun da sürecin yeni bir döneme doðru evrileceði yönünde bir görüþ oluþtuðunu aktardý. Diyalog sürecinin yeniden bir ivme kazansa da taraflarýn bunun içeriðini doldurmalarý gerektiðine dikkat çeken Çubukçu, atýlacak somut adýmlarla toplumun sürece olan güveni daha da arttýracaðýný kaydetti.

Bu nedenle her iki tarafýnda söylemlerini barýþa endekslemelidir. Özellikle güvenlikçi politikalarýn alt yapýsýný oluþturan terör, terör meselesi algýsý, düþüncesi ve zihniyetinden artýk kopmak gerekiyor. Bunun bir terör meselesi olmadýðýný baþka bir mesele olduðunu biliyor" dedi. Kalekol inþaatlarýnýn diyalog sürecine olan inandýrýcýlýðý da azalttýðýný vurgulayan Çubukçu, sürecin inandýrýcýlýðý için bu inþaatlarýn durdurulmasý gerektiðine vurgu yaptý.

Yüksekova’da 6 çocuk annesi tutuklandý

‘Kalekol yapýmlarý sürecin inandýrýcýlýðýný azaltýyor’ Süreç içerisinde kullanýlan dili de eleþtiren Çubukçu, "Hükümet yada Kürt siyasi hareketi kullandýklarý dile dikkat etmelidir. Hükümet farklý bir dil kullanýyor, Baþbakan ise farklý bir dil kullanýyor. Bu da insanlarýn kafasý karýþtýrýyor.

‘Adým atýlmamasý güvensizliðe neden oluyor’ Ýki yýldýr süren diyalog sürecinde hükümetin herhangi bir adým atmadýðýný belirten gazeteci Faruk Balýkçý da sü-

FOTO:ARÞÝV

Diyalog sürecinin bir yýlý aþkýn süredir devam ettiðini ancak halen somut bir adýmýn atýlmadýðýndan dolayý týkandýðýný belirten ODTÜ Sosyoloji Bölümü öðretim üyesi Mesut Yeðen ise þu anki çabalarýn bu týkanýklýðý aþma olarak deðerlendirdiðini söyledi. Yeðen, Ýmralý'ya giden devlet yetkilileri ile PKK lideri Öcalan arasýndaki görüþmelerin son yapýlan açýklamaya göre belli bir olgunluða eriþtiðini ancak hükümetin halen hangi adýmlarý atacaðý konusunda kendi arasýnda mutabakat saðlamadýðýný dile getirdi. Diyalog süreci devam ederken kalekol inþaatlarýnýn devam etmesini sürecin ruhuna ve anlamýna ters olduðuna dikkat çeken Yeðen, Kürt halkýnýn kalekollara karþý verdiði tepkinin yaklaþýk bir yýldýr devam ettiðini ancak hükümetin bu tepkilere duyarsýz kaldýðýný belirtti. (DÝHA)

HAKKARÝ - Yüksekova'da polis tarafýndan düzenlenen ev baskýnýnda gözaltýna alýnan 6 çocuk annesi Seher Karagöz tutuklanarak, bebeði ile birlikte Hakkari Kapalý Cezaevi'ne götürüldü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeþildere Mahallesi'nde, 4 Haziran günü polis ve özel harekat polisleri tarafýndan düzenlenen ev baskýnlarýnda gözaltýna alýnan 5 kadýn, Hakkari Adliyesi'ne çýkarýldý. Savcýlýk 4 kadýný serbest býrakýrken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 6 çocuk annesi Seher Karagöz "Örgüte yardým yataklýk ve örgüte eleman kazandýrmak" iddialarý ile tutuklanarak, 6 aylýk bebeðiyle birlikte Hakkari Kapalý Cezaevi'ne götürüldü. Karagöz'ün eþi M. Zeki Karagöz'ün de 6 ay önce hakkýnda kesinleþmiþ 12 yýl 6 aylýk ceza nedeniyle cezaevine bulunduðu öðrenildi. (DÝHA)


6

HABER

8 Haziran 2014 Pazar

Gençlerden Kýrklardaðý’ndaki

YAPILASMAYA TEPKi

Kamuoyunda büyük tepki çeken Kýrklar Daðý’ndaki yapýlaþmaya karþý BDP Gençlik Meclisi öncülüðünde bir araya gelen gençler, yapýlaþmalara tepki göstermek ve doða katliamýný protesto etmek için ‘Kýrklar Daðý’nýn düzü gençler çarpsýn sizi’ sloganýyla yürüyüþ düzenledi. Yürüyüþün ardýndan Kýrklar Daðý’na ulaþan gençler burada süresiz oturma eylemi baþlattý DÝYARBAKIR - BDP Gençlik Meclisi öncülüðünde Kýrklar Daðý'ndaki yapýlaþmayý protesto etmek amacýyla yürüyüþ düzenlendi. Keçi Burcu'ndan baþlayan ve yüzlerce kiþinin katýldýðý yürüyüþte Kýrklar Meclisi, Barýþ Anneleri Meclisi, BDP Amed Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Liseli Devrimci Gençlik Meclisi de hazýr bulundu. Kýrklar Daðý'na doðru yapýlan yürüyüþte "Lice ruhu ile Kýrklar Daðý'na yürüyoruz" pankartý taþýnýrken, sýk sýk "Bijî berxwedana Lice", "Bijî Serok Apo", "Selam selam Ýmralý'ya bin selam", "Amed isyandýr Lice'ye bin selam", "PKK halktýr halk burada", "Direne direne kazanacaðýz" ve "Kýrklar Daðý'nýn düzü gençler çarpsýn sizi" sloganlarý atýldý. Yürüyüþ boyunca çevik kuvvet ekiplerinin yoðun tedbirleri dikkat çekti. Yürüyüþün ardýndan Kýrklar Daðý'nda gerçekleþen basýn açýklamasýnda ilk ola-

Çermikli iþ adamlarý buluþtu

rak BDP Gençlik Meclisi üyesi Ruken Kýrmýzýgül konuþarak, devlet tarafýndan yapýlan doða katliamlarý için toplandýklarýný belirtti. Kýrmýzýgül, Kýrklar Daðý'ndan ayrýlmayacaklarýný ifade ederken, tüm Kürt halkýný ve gençleri Kýrklar Daðý'na davet etti. Ardýndan konuþan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, BDP Gençlik Meclisi tarafýndan baþlatýlan eylemi önemsediklerini dile getirdi. Lice ve Kýrklar Daðý eylemselliklerini bir bütün olarak ele aldýklarýný kaydeden Zümrüt, yýllardýr devletin hem toplumu hem de doðayý katlettiðini söyledi. Doða katliamlarýna karþý halkýn daha duyarlý olmasý gerektiðinin altýný çizen Zümrüt, "Bu süreçte en temel görevlerden biri de doðaya sahip çýkmaktýr. Lice'de, Mesken'de doða katliamý yaþanýyor. Bizler sadece Kýrklar Daðý için burada deðiliz katledilen tüm doðamýza sahip çýkmak için buradayýz" þeklinde konuþ-

DÝYARBAKIR Çermik Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan baþlatýlan 'Çermikli iþ adamlarý buluþuyor' projesi kapsamýnda Türkiye genelindeki Çermikli iþ adamlarý bir araya geldi. Çermik Kaymakamý Mimar Sinan Batmaz, dünyadaki bütün Çermikli iþ adamlarýný Çermik'te buluþturmak için proje hazýrladýklarýný söyledi. kaymakam Batmaz, "Ülkemizde ve yurtdýþýnda bir çok farklý sektörde iþ sahibi

tu. Lice'de iki haftayý aþkýn bir süredir devam eden direniþe dikkat çeken Zümrüt, "Bütün Amed ve Kürdistan Lice direniþine kulak vermeli. Lice'de ormanlar katlediliyor" dedi. Lice direniþinin adýnýn çözüm ve müzakere sürecinin yasallaþmasý, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'a özgürlük ve Kürt halkýnýn direniþi olduðuna vurgu yapan Zümrüt, Lice'deki halk direniþinin baþka taraflara çekilmemesi gerektiðini ifade etti. 7'den 70'e herkesin gündeminin Lice ve doðasý olmasý gerektiðini kaydeden Zümrüt, demokratik eylemler yükselmediði sürece katliamlarýn devam edeceðinin altýný çizdi. Son olarak konuþan BDP Yeniþehir Ýlçe Eþ Baþkaný Hüseyin Oðuzsoy, doðanýn ayaklar altýna alýndýðýný ve katledildiðini söyledi. Oðuzsoy, Mesken'de, Lice'de, Bingöl'de, Silvan'da, Kýrklar Daðý'nda yaþanan doða katliamlarýna karþý direniþlerinin devam edeceðini söyledi. Konuþmalarýn ardýndan "Dîsa dîsa serhildan Serokê me Öcalan", "Bijî Berxwedana Lice" sloganlarý atýlýrken þarkýlar eþliðinde çekilen halaylar ile birlikte süresiz oturma eylemine baþlandý. Oturma eylemindeki gençler alkýþlar eþliðinde þarkýlar söyledi. (Haber Merkezi)

olan Çermikli iþ adamlarýmýzýn olduðunu tespit ettik. Bu iþ adamlarýndan bir kýsmý çok küçük yaþta Çermik'ten ayrýldýklarýný ve ilçeyi tanýmadýklarýný ilettiler. Bu projeyle dünyanýn neresinde olursa olsun tespit ettiðimiz iþ adamlarýný ilçeye davet ettik. Bu davete icabet eden iþ adamlarýmýzý Çermik'te buluþturduk. Projeyle Çermikli iþ adamlarýný birbirleriyle tanýþtýrmayý hedefliyoruz" dedi. (ÝHA)

Makine-ekipman hibe baþvurularý devam ediyor DÝYARBAKIR'ýn Çermik ilçesinde 2014 yýlý Makine Ekipman Hibe Desteði'nden yararlanmak isteyen çiftçilerin 9 Haziran, bireysel sulama makine ve ekipman alýmlarýndan yararlanmak isteyen çiftçilerin de 14 Temmuz'a kadar müdürlüðü baþvuru yapmasý gerektiði bildirildi.Çermik Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada 2014 Yýlý Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý çerçevesinde Makine ve Ekipman Alýmlarýnýn Desteklenmesi Programý kapsamýnda 41 adet makine ve ekipmana yüzde 50 hibe desteði verileceði duyuruldu. Çermik Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Yusuf Güden, baþvuracak kiþilerin Çiftçi Kayýt Sistemi'ne kayýtlý olmalarý gerektiðini belirtti. Güden, "41 tarýmsal makineye destek verilecek. Çiftçiler ile tarýmsal amaçlý kooperatifler, birlikler ve bunlarýn üst birliklerinin baþvurusu kabul edilecek. Çiftçiler 50 bin lira, kooperatif ve birlikler adýna baþvuranlar ise 100 bin liralýk desteklemeden faydalanabilecek. 41 tarýmsal makine için hibeye esas mal alým tutarýnýn yüzde 50'sinin Bakanlýkça hibe olarak verilecek. Hibe için baþvuru süresi 9 Haziran 2014 tarihinde mesai bitiminde sona erecek. Baþvurularýn bu tarihe kadar Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne bizzat yapýlmasý gerekiyor" dedi. (ÝHA)


YAÞAM/HABER

8 Haziran 2014 Pazar

7

“Devlet failleri koruyor”

“Babamýn katillerini unutmadým”

B

ugüne kadar faillerden hesap sorulmamasýnýn devletin failleri koruduðu anlamýna geldiðini ifade eden ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, faili meçhullerin zaman aþýmýna uðratýlmasýnýn siyasi iktidar eliyle gerçekleþtirildiðini kaydetti DÝYARBAKIR'da ÝHD öncülüðünde "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" sloganýyla 278'inci haftada bir araya gelen kayýp yakýnlarý, kayýplarýnýn akýbetini sorarak, faillerin yargýlanmasý taleplerini yineledi. Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde gerçekleþen eyleme, ÝHD yöneticileri ve kayýp yakýnlarýna Barýþ Anne-

leri Meclisi üyeleri, MEYA-DER, KESK Þubeler Platformu temsilcileri, MAZLUM-DER Tüm BelSen temsilcilerinin yaný sýra çok sayýda yurttaþta destek verdi. Kayýplara ait fotoðraflarýn da taþýndýðý eylemde kýsa bir konuþma yapan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, devletin faili meçhul bir þekilde kaybettirilen-

‘Dosyalar kendi kaderine terk edildi’ HAKKARÝ'nin Yüksekova ilçesinde ÝHD Yüksekova Temsilciliði ve kayýp yakýnlarý "faili meçhul" cinayetlere kurban gidenlerin akýbetini sormak ve faillerin yargýlanmasý talebiyle Sanat Sokaðý'nda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya BDP Yüksekova Ýlçe Örgütü, Hakkari Baro Baþkaný Muhittin Güngör ile çok sayýda yurttaþ katýldý. Kayýplarýn fotoðraflarýnýn taþýndýðý eylemde konuþan 17 Ocak 1996 yýlýnda infaz edilen Abdullah Canan'ýn oðlu ÝHD üyesi Tayyip Canan, babasýnýn katilinin Mehmet Emin Yurdakul olduðunu söyleyerek, "Babamýn katillerini unutmadýðýmýz gibi, 1994 yýlýnda Sakarya'da iþkence ile katledilen Savaþ Buldan, Hacý Karay ve Adnan Yýldýrým'ý da burada anýyoruz. Ülkede infazlar, iþkence, kötü muamele, yüz kýzartýcý binlerce dosyalar zaman aþýmýna uðratýldý. Katillerde dýþarýda geziyor. Bizler faili meçhul suçlarýn insanlýða yapýlan suçlar olarak adlandýrýyor ve sorumlularýn yargý önüne çýkýncaya kadar alanlarda olacaðýz" dedi. DÝHA)

B

atman'da kayýp yakýnlarý tarafýndan düzenlenen eylemde konuþan ÝHD Batman Þube Baþkaný Mehmet Baðatýr, faili meçhul dosyalarý üzerinden faillerin açýða çýkartýlamamasý ve dosyalarýn zaman aþýmýna býrakýlarak, kendi kaderline terk edilmesi devlete siyasal ve hukuki sorumluluk çýkardýðýný söyledi

lerin mezarlarýnýn nerede olduðunu bildiðini, ancak kayýp yakýnlarýndan gizlediðini belirtti. Bugüne kadar faillerden hesap sorulmamasýnýn devletin failleri koruduðu anlamýna geldiðini ifade eden Bilici, faili meçhullerin zaman aþýmýna uðratýlmasýnýn siyasi iktidar eliyle gerçekleþtirildiðini kaydetti. Bilici, ülkeye onurlu bir barýþ gelmeden ve failler yargýlanmadýkça eylemlerini sonlandýrmayacaklarýnýn söyledi. Eylemde bu hafta 28 Þubat 1994 tarihinde Siirt'te faili meçhul bir þekilde kaybettirilen Mehmet Ýnan'ýn kaybediliþ öyküsü anlatýldý. Ýnan'ýn öyküsü, ÝHD Þube Sekreteri Abdulselam Ýnceören tarafýndan okundu. Ýnceören, Ýnan'ýn kaybettirilmeden önce 3 kez gözaltýna alýndýðý ancak serbest býrakýldýðýný aktararak, Þubat ayý sonunda tekrardan gözaltýna alýndýktan sonra ise Ýnan'dan hiçbir haber alýnamadýðýný söyledi. Ýnan'dan haber alamayan babasý Ali Ýnan'ýn bir gün sonra Siirt Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ve Tugay Komutanlýðý'na baþvuruda bulunduðunu söyleyen Ýnceören, ancak ailenin þu an kadar herhangi sonuç alamadýðýný söyledi. Ýnan'ýn kayýp öyküsünün anlatýlmasýnýn ardýndan kayýp yakýnlarýný 5 dakikalýk oturma eylemi yaptý. (DÝHA) nin insanlarýn yaþamýný koruma ve geliþtirtmesi olduðunu ifade eden Baðatýr, insanlarýn kaybedilerek yaþam hakkýnýn ihlal edilmesinin devletin yurttaþlarýna karþý anayasal görevini yerine getirmediðinin göstergesi olduðunu belirtti. Baðatýr, kaybettirilen ve yaþam hakký ihlali ile sonuçlanan olaylarda açýk olan soruþturma dosyalarý üzerinden faillerin açýða çýkartýlamamasý ve dosyalarýn zaman aþýmýna býrakýlarak, kendi kaderline terk edilmesi devlete siyasal ve hukuki sorumluluk çýkardýðýný söyledi. Cezaevlerinde bulunan aðýr hasta tutsaklarýn durumu ve cezaevlerinde son günlerde gündeme gelen hak ihlallerine dikkat çeken Baðatýr, tutuklularýn bir an önce serbest kalmasý çaðrýsýnda bulundu.

‘Oðlumun kemiklerini istiyorum’

BATMAN'da da ÝHD Batman Þubesi ve kayýp yakýnlarý tarafýndan da "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" eylemi 278'inci haftasýnda Gülistan Caddesi Ýnsan Haklarý Anýtý önünde yapýldý. Kayýp yakýnlarýna KURDÎ-DER, MEYADER, Barýþ Anneleri Meclisi üyeleri ve sivil toplum örgütü temsil-

cileri de destek verdi. Burada konuþan ÝHD Batman Þube Baþkaný Mehmet Baðatýr, kaybettirilen insanlarýn yakýnlarý için adaletin yerini bulmasý için dosyalarýnýn zaman aþýmýna uðramadan etkin ve geniþletilmiþ bir soruþturma yapýlmasý gerektiðini söyledi. Devletin temel anayasal görevlerinden biri-

Baðatýr'ýn ardýndan 20 yýl önce faili meçhul bir þekilde kaybettirilen Özgür Ülke gazetesi daðýtýmcýsý Ýsmail Aðaya'nýn annesi Müfide Aðaya, "Benim oðlum devlet tarafýndan katledildi. Oðlumu devletten istiyorum. Ben yaþadýkça oðlumun kemiklerini devletten isteyeceðim. Artýk barýþ istiyoruz" dedi. Açýklamadan sonra beþ dakikalýk oturma eylemi yapýldý. DÝHA)


8

GÜNDEM

8 Haziran 2014 Pazar

Liceli direniþçilerde

Abdulkadir Ekinci

Zekiye Yýlmaz

AKP’nin savaþ konseptine karþý demokratik taleplerini haykýrmaya devam edeceklerini söyleyen Liceliler, baþta Kürt kurumlarý olmak üzere tüm seçilmiþleri eylem alanýna davet etti DÝYARBAKIR - Lice'de, yurttaþlarýn bölgenin genelinde yapýlan karakol ve kalekollar ile birlikte Abdullah Öcalan'ýn baþlattýðý diyalog sürecinin bir an önce müzakerelere evrilmesi için sürdürdükleri direniþ, 14'üncü gününü geride býraktý. Askerin þiddetli müdahalesine raðmen direniþinden taviz vermeyen yurttaþlar, AKP'nin savaþ konseptine karþý demokratik taleplerini haykýrmaya devam edeceklerini söyledi. Baþta Kürt seçilmiþler olmak üzere kurumlardan da direniþlerine destek görmediklerini ifade eden yurttaþlar, "Bütün Kürt kurumlarýný buraya davet ediyoruz. Burada birbirimize destek olup dayanýþma içerisinde olmamýz gerekiyor" diyerek herkesi Lice'ye çaðýrdý.

ya davet eden Zekiye Yýlmaz isimli yurttaþ "Burada birbirimize destek olup, topraklarýmýzý askerlerin elinden kurtaralým" dedi. Yýlmaz, Gezi Parký'nda kesilen aðaçlarýn büyük bir direniþi açýða çýkardýðýný fakat Lice'de askerlerce kesilen yüzlerce aðaca sessiz kalýndýðýný eleþtirdi. "Nerede bir zulüm varsa orasý bizim direniþ evimizdir" diyen Yýlmaz, her gün askerlerin gazlý ve silahlý olarak müdahalesiyle karþýlaþtýklarýný ifade etti. Kürtlerin batý illerinde yaþayan Türk halkýna ve onun doðasýna karþý zarar vermediðini kaydeden Yýlmaz, "Askerlerin ne iþleri var bu topraklarda. Burasý bizim vatanýmýzdýr" þeklinde tepki gösterdi.

‘Nerede bir zulüm varsa orasý direniþ evimizdir’

Baþta Kürt kurumlarý olmak üzere seçilmiþlerin direniþte olan yurttaþlara yönelik askerlerin müdahalesini görmeðini ifade eden Abdul-

Bütün Kürt kurum ve kuruluþlarýný direniþ bölgesinde dayanýþma-

‘AKP bir savaþ hazýrlýðý içerisinde’

‘Artýk buraya gelsinler’

kadir Ekinci ise, "Bürokratlarýmýz buraya gelip kýsaca göründükten sonra geri gidiyor. Kürdistan'ýn bütün yükü köylü halkýnýn üzerinde mi? Artýk buraya gelsinler eyleme destek versinler" diye çaðrýda bulundu.

sonra da yanlarýna olmaya devam edeceðiz. Baþkan Apo özgürleþmedikçe bizler eylemlerimizi her alanda sürdüreceðiz" dedi. Kürt halkýna da seslenen Zengin, herkesi devletin þiddetine karþý canlý kalkan olmaya davet etti.

‘Eylemlerimizi her alanda sürdüreceðiz’

‘Artýk Kürt halkýnýn sabrý kalmadý’

AKP'nin uzun süreden beridir ciddi anlamda savaþ hazýrlýðý yaptýðýna dikkat çeken Delal Zengin, canlý kalkan olmak için eylem alanýna geldiðini söyledi. Karakol ve barajlarýn yapýlmasýna izin vermeyeceklerini belirten Zengin, "Bizler gerillamýz baþta olmak üzere cezaevlerinde bulunan çocuklarýmýzýn her zaman yanýnda olduk. Bundan

AKP'nin diyalog sürecinin baþladýðý günden bu yana hiçbir adým atmadýðýný eleþtiren Servet Erdoðan, diyalog sürecinde ciddi adýmlarýn atýlmasý beklenirken güvenlik önlemleri adý altýnda karakollara aðýrlýk verildiðini kaydetti. "Artýk Kürt halkýnýn sabrý kalmadý" diyen Erdoðan, AKP'nin derin hesaplar peþinde olduðuna dikkat çekti. (DÝHA)

DÝYARBAKIR'da bulunan KURDÝ-DER Genel Merkezi, Lice'de karakol ve kalekol inþaatlarýna karþý direniþte olan yurttaþlara yönelik polis müdahalesini kýnadý. Kayapýnar'da bulunan dernek binasý önünde gerçekleþen açýklamaya EðitimSen Þube temcileri, Yapý Yol-Sen, Azadiya Welat Gazetesi çalýþanlarý ve Ahmedê Xanî Akademisi yöneticileri de destek verdi. Açýklamayý yapan KURDÝ-DER Baþkaný Sabahattin Gültekin, Kürt halkýnýn doksan yýldýr devletin imha ve inkar politikalarýna karþý direndiðini belirtti.

Gültekin, "Bilindiði gibi, devletin Kürt halký üzerinde doksan yýldýr yürüttüðü bu kirli savaþta gözyaþý ve akan kandan öte bir þey yok. Devlet artýk bu politikalarýndan vazgeçsin. Kürt halký ve ulusu 90 yýldýr bu politikalara direnerek ve bedel ödeyerek bugünlere geldi" dedi. Gültekin, bu anlayýþlarýnýn kýrýlmasý için PKK'nin mücadele verildiðini dile getirerek, Lice ve Meskan baþta olmak üzere karakol inþaatlarýna karþý direniþte olan yurttaþlara saldýrýlarýn kabul edilemez olduðunu ve AKP'nin bir savaþ olduðunu ifade etti. (DÝHA)


8 Haziran 2014 Pazar

GÜNDEM

9

en sessizliðe tepki Halk süreci deðerlendirip sorunlarýný tartýþtý Bismil Belediyesi ve BDP Bismil Ýlçe Örgütü yaþanan süreci deðerlendirmek ve 5 yýllýk stratejik planýný oluþturmak amacýyla halk toplantýsý düzenledi

Barýþ Anneleri Lice’ye gitti Batman Barýþ Anneleri Meclisi üyeleri, Lice direniþine destek vermek ve 2 günlük nöbet tutmak için Lice’ye gitti BATMAN Barýþ Anneleri Meclisi üyeleri, Lice direniþine destek vermek amacýyla Batman Belediye bahçesinde bir araya gelerek Lice'ye hareket etti. Anneler, yola çýkmadan önce kýsa bir açýklama yaptý. Açýklama yapan Meyaser Akdað, 'Çocuklarýmýz PKK tarafýndan kaçýrýldý' iddiasýyla oturma eylemi baþlatan ailelere dikkat çekerek, "Diyorlar çocuklarýmýz kaçýrýlmýþ. Biz de buradan soruyoruz; acaba bizim çocuklarýmýzý kim götürüyor ve öldürüyor. Baþbakan Erdoðan'a sesleniyoruz; o annelerin çocuklarý PKK kaçýrdý, bizim çocuklarýmýzý kim kaçýrdý? Biz de çocuklarýmýzý onlardan soruyoruz" diye tepki gösterdi.

Lice'de direnen halk üzerinde yürütülen kirli savaþa karþý destek amaçlý Lice'ye gideceklerini belirten Akdað, "Polislerin ve askerlerin o vahþice saldýrýlarýna karþý Lice'ye gidiyoruz. Gerekirse biz anneler orada canlý kalkan oluruz. Biz gidip orada 2 gün Lice halkýna destek vereceðiz. Biz artýk karakollar istemiyoruz kalýcý bir barýþ istiyoruz" diye konuþtu. Abdullah Öcalan'ýn özgürlüðünü de istediklerini ifade eden Akdað, Öcalan'ýn özgürlüðü için ne gerekirse yapacaklarýný ve ellerindeki bütün imkânlarý özgürlüðü için kullanacaklarýný söyledi. Açýklamadan sonra anneler araçlara binerek, Lice'ye hareket etti. (DÝHA)

DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde BDP Bismil Ýlçe Örgütü ve Bismil Belediyesi yaþanan süreci deðerlendirmek ve 5 yýllýk stratejik planý oluþturmak amacýyla halk toplantýsý düzenledi. Þentepe Mahallesi'nde düzenlenen halk toplantýsýna Bismil Belediye Eþ Baþkaný Cemile Eminoðlu, BDP Bismil Ýlçe Örgütü yöneticilerinin yaný sýra yüzlerce kiþi katýldý. Kadýn yurttaþlarýn yoðun katýlýmýnýn dikkat çektiði toplantýda yaþanan siyasi süreci deðerlendiren BDP yöneticisi Þirin Koçeroðlu, PKK Lideri Abdullah Öcalan tarafýndan baþlatýlan sürecinin AKP hükümetince týkanmak istendiðini belirtti. Öcalan tarafýndan baþlatýlan diyalog sürenin, AKP'nin karakol yapýmlarý ve benzeri uygulamalarla sabote edilmeye çalýþýldýðýný söyledi. Koçeroðlu, "Hükümet adým atmasý gereken yerde her gün karakol inþa ederek süreci sabote etmeye çalýþmaktadýr. Karakol inþaatlarýný durdurmak amacýyla Lice'de baþlatýlan direniþi selamlýyorum" dedi.

‘Kürtlerin de kendilerine göre çözüm planlarý var’ Hükümetin Kürt halkýna karþý yeni bir inkar ve imha sürecini baþlattýðýna dikkat çeken Koçeroðlu, " AKP hükümeti Kürt halkýn örgütlülük mücadelesini tasfiye etme arayýþlarýna girmiþtir. Diyarbakýr'da annelerin baþlattýðý oturma eylemi bu politikalarýn bir parçasýdýr. Kürtler eski Kürtler deðildir. Kürtler çözümsüz deðildir. AKP hükümeti 'B ve C'

planýndan bahsediyor. AKP'nin C ve B planý varsa Kürtlerin de kendine göre çözüm planlarý var" diye konuþtu.

‘Baþarýmýzýn temelinde halka hizmet etme sevgisi var’ Ardýndan söz alan Bismil Belediye Eþ Baþkaný Cemile Eminoðlu da, Bismil halkýna 30 Mart yerel seçimlerinde kendi iradesine sahip çýktýðý için teþekkür etti. Eminoðlu, seçim sürecinde belirtikleri gibi halký tüm karar mekanizmalara dâhil etmeyi amaçladýklarýný belirterek, "Biz ilçemizle ilgili alacaðýmýz tüm kararlarý halkýmýzla birlikte almayý amaçlýyoruz. Bu günkü toplantýmýzýn temel amacý halkýmýzýn sorunlarýný dinlemek ve hazýrlayacaðýmýz 5 yýllýk stratejik planýmýzý birlikte hazýrlamaktýr. Sizlerin talebi doðrultusunda mahallelimizin talepleri doðrultusunda iki kattan oluþan halkevinin inþasý tamamlanma aþamasýna gelmiþtir. Çok yakýnda sizlerle birlikte bu evin açýlýþýný gerçekleþtireceðiz. Ýlçemizde yüz yýldýr yapýlmayan hizmetlere imza attýk. Biz halkýmýza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Bizim hizmetimizdeki baþarýnýn sýrrý halkýmýza hizmet etmek sevgisi var. Ýnsanýn içinde hizmet etme sevgisi varsa yapýlmayacak hiçbir þey yoktur" dedi. Yurttaþlar da toplantýda hem siyasi sürece hem de belediyenin önümüzdeki dönem çalýþmalarýna dair öneri ve fikirlerini sundu. (DÝHA)


10

RÖPORTAJ

8 Haziran 2014 Pazar

Orta Anadolu Kürtlerinin varlýðý hep görmezlikten gelindi Ýç Anadolu Kürtleri, yaklaþýk 300 yýl önce, topraklarýndan bilinçli bir politika çerçevesinde, baþta Konya, Ankara, Kýrþehir, Aksaray ve Çankýrý illeri olmak üzere, Ýç Anadolu’nun bir çok yerine göç ettirildi ve mecburi iskâna tabi tutuldu. Yerlerinden edilen Kürtler, tahribatlara raðmen kendi kültürlerini ve dillerini yüzyýllara direnerek korumayý bildi

Röportaj: Adem Özgür Son günlerde Kürt basýnýnda Ýç Anadolu Kürtleri ile ilgili haberleri sýk görür olduk. Hal böyleyken Ýç Anadolu Kürtlerinin tarihini, kültürünü, dilini, sanatýný anlatan tek basýn-yayýn organý olan Bîrnebûn'u, derginin kurucularýndan, editörlerinden ve ayný zamanda yazarlarýndan biri olan Muzaffer Özgür'e sordum…

Muzaffer Özgür Kimdir? 1964 Konya /Kulu-Yeþilyurt köyü doðumlu. Ýlkokula baþladýðýnda o da, diðer çocuklar gibi anadili yasaklanmýþ ve Türkçe bilmeyen biriydi. Okulda her Kürt çocuðunun yaþadýðý asimilasyon politikalarýnýn kurbaný oldu. Türkçe öðrenerek ve asimile edilerek baþarýlý bir þekilde ilkokuldan mezun oldu. Ortaokulu Konya'da, liseyi de Kulu'da bitirdi. 1986 yýlýnda Anadolu Üniversitesi Maden Böl. Mezun oldu. A.Ö. Fak. Ýþ Ýdaresi Bölümüne 3 yýl dýþarýdan

devam etti. Öðrencilik yýllarýnda KUKM. tanýþtý. Ýstanbul'da yayýn yapan Vatan Güneþi dergisinin çalýþmalarýnda yer aldý, yazýlar yazdý. 1986-1987 öðretim yýlýnda öðretmenlik yaptý. Bu süreçte Devlet Güvenlik Mahkemesinde (DGM) ''Bölücülük'' yaptýðý suçlamasýyla gözaltýna alýndý ve yargýlandý. Bu yargýlanmayla birlikte görevden uzaklaþtýrýldý. 1995 yýlýnda Almanya'ya gitmek zorunda kalan Özgür, 11 yýl sürgün hayatý yaþadý. Kürtçe, Türkçe ve Almanca bilen Özgür, Bîrnebûn Dergisi'nin editörü ve ayný zamanda derginin kurucularýndan. Halen Bîrnebûn'da yazmaya devam ediyor.

Bîrnebûn'daki göreviniz nedir? Derginin çýkýþýndan bugüne kadar ki tüm çalýþmalarýnda yer aldým. Dergi iþlerinin organizasyonunu, daðýtým, pazarlama ve finans iþlerinin yanýnda yazý yazýyor ve derginin editörlüðünü de yapýyorum.

Böyle bir dergiyi çýkarma fikri nasýl ortaya çýktý? Dergi çýkarma konusunda þunlarý kýsaca anlatabilirim: Hem Türkiye'de, hem de yurtdýþýnda farklý alan ve tarihlerde dergi çýkarma konusu birbirinden ayrý olarak birkaç yýl tartýþýlmýþ, bunu bir araya geldiðimizde anlamýþtýk. Bir ihtiyaçtý bu. 1996 yýlýnda Orta Anadolu Kürtleri ile ilgili bir dergi çýkarmak amacýyla bir araya gelen farklý grup ve arkadaþlarýn bir çaðrý yaparak Almanya'nýn Duisburg kentinde yaptýklarý bir toplantýda alýnan kararlar sonucunda adým atma-

mýzla baþladý. Dergi çýkarma kararý alýnýp yayýn ilkeleri ve Redaksiyon Kurulu seçimi yapýldýktan sonra hazýrlýklara baþlandý. Burada þunu da belirteyim; Dergimizin isim babasý arkadaþýmýz Haci Erdoðan'dýr. Bîrnebûn Türkçe'de 'Unutulmadýlar' anlamýndadýr.

Ýç Anadolu Kürtleri, Batý’daki birçok aydýn çevrelerce bilinmediði gibi, Kürt aydýnlarý tarafýndan da pek bilinmiyor ya da ilgi çekmiyor. Siz bu konuda ne düþünüyorsunuz? Bazý yabancý araþtýrmacý ve yazarlarýn dýþýnda; Orta Anadolu Kürt toplumu'nun varlýðý Türk yazar ve araþtýrmacýlar tarafýndan görmezlikten gelinmiþ, bunun yanýnda da Kürt yazar-çizerlerinin de ilgi alanýnda olmamýþtýr. Bölgenin konumunun; yedi ana Kürt yerleþim alanýndan biri olmasý, Türk yerleþim alanlarýnýn ortasýnda bir ada olan coðrafik konumu ilginç, ilginç olduðu kadar da gizemli bir yapýydý. Kürt siyasal ve kültürel kurumlarý içinde de onlarca kadro bu bölgeden olmasýna karþýlýk bölge ile ilgili elle tutulur bir araþtýrma, bilgilendirme ve açýklama olmamýþ maalesef. Orta Anadolu Kürtlerinin tarihi, sosyolojisi, coðrafyasý, etnolojisi, folklörü ve dili bugüne kadar incelenmemiþ, belge ve bilgilerin ortaya çýkarýlmasý, sözlü kaynaklarýn yazýlý hale getirilmesi en önemli görevlerimizden biri olmuþtur. Tüm bunlarý bir yayýn yolu ile bilince çýkarmak, unutulmaktan kurtarmak, böl-

ge insanýnýn ulusal kimliðine de katký saðlayacaktý.

Bîrnebûn, hiçbir siyasi parti veya kuruma baðlý bir dergi deðil. Bunun zorluklarýný yaþýyor musunuz? Birinci sayýyý çýkardýktan sonra yayýncýlýk sorunlarýný aþabilmenin zorluklarý ile karþý karþýya geldik. Bu sorunlarý aþmak ve projemize devamlýlýk kazandýrmak için Ýsveç'te bulunan ve hemþerimiz, yayýncý deðerli abimiz Ali Çiftçi ile iliþki kurarak onunla bu projemize devamlýlýk saðlamak için bir toplantý yaptýk ve bu toplantýdan sonra derginin sahipliðini APEC yayýnevine devrettik. Bu da bizi bu günlere getiren güç oldu. Bizim gibi toplumlarda okuma kültürü, basýn-yayýný takip edebilme olgusu saðlýklý olmadýðý için daha iþin baþýnda sorunlarla karþý karþýya da geldik. Dergiye müthiþ bir ilgi oldu, baðýmsýz ve tarafsýz olduðumuz için ilgi fazlaydý ama karþý duranlar da vardý. Kürt toplumunda baðýmsýz bir kurum oluþturabilmek kolay da deðildi. Bugüne kadar basýn-yayýn konularýnda hep siyasal kurumlar önayak olduklarý için iþimizin kolay olmadýðýný daha iþin baþýnda anlamýþtýk. Geri adým atmayacak ve tüm zorluklarý aþacak kadro yapýmýzýn olduðunu da biliyorduk. Kendimize de güvendik. Diðer yandan hepimiz amatördük, çalýþmalarýmýza da amatörce baþladýk. Fakat farklý Kürd kurumlarýnda, farklý çalýþmalarda yer al-


8 Haziran 2014 Pazar

RÖPORTAJ yaptýk. Yakýn tarih hakkýnda ciddi bir arþiv oluþtu sanýrým. Eksiklikler hep var oldu. Yayýn süresince eksikler tespit edimiþ ve 'Orta Anadolu Kürtleri' kavramýndan 'Anadolu Kürtleri' kavramýna bir dönüþüm saðlanmýþtýr. Bu da ele alýnmasý gereken alanlarýn coðrafik alanýný geniþletmiþtir. Ulaþabildiðimiz alanlar hakkýnda da çalýþmalarýmýz geliþerek devam etmiþtir.

Rohat Alakom, Mehmet Bayrak, Dr. Mýkaili gibi yazar ve araþtýr macýlarýn kitaplarýnda ve yazýlarýnda Bîrnebûn'un kaynak alýn dýðýný görmekteyiz. Bîrnebûn nasýl bir etki yarattý sizce?

mýþ birikimi olan arkadaþlar da vardý. Yayýncýlýk alanýnda ki tecrübelerinden de yararandýk. APEC Yayýnevi'nin dergiyi sahiplenmesiyle de yolumuz aydýnlandý. Daðýtým, satýþ ve abonelik konusunda baðýmsýz olduðumuz için Kürt kurumlarý mesafeli davrandýlar. Yardýmlarýný esirgediler desek yerinde olur. Hatta bazýlarý çalýþmalarýmýzý küçümsedi. Sonrasýnda ki yýllarda bu sorunlarý aþtýk. Belli bir okuyucu kitlemiz oluþtu. Orta Anadolu'dan olan insanlarýmýz kendi realitelerini, deðerlerini, tarih, kültür, sanat ve aþiret yapýlarýný Bîrnebûn'da görüp bize sahip çýktýlar ve hep beraber bugünlere kadar geldik.

Peki, neden bu dergi Türkiye’de deðil de Almanya'da çýkarýldý? O dönemde benim de çalýþmalarýnda yer aldýðým ve Ýstanbul'da yayýnlanan Roj Gazetesi ile iliþki kurarak yayýný Ýstanbul'da çýkarmak istedik. Bu konuda bazý çalýþmalar da yapýldý. Fakat hukuki ve o günün yayýn koþullarýný aþamadýðýmýz için Ýstanbul'dan vazgeçtik. Kararýmýz doðrultusunda Almanya'da çýkartmaya karar verdik ve ilk sayýsý 21 Mart 1997 tarihinde bir Newroz gecesinde, Almanya'nýn köln þehrinde satýþa sunuldu. Daha sonrasýnda da ülkeye taþýma çalýþmalarýnda baþarýlý olamadýk. Hepimiz yurtdýþýnda idik. Türkiye'de iliþkide olduðumuz arkadaþ ve dostlarýmýz vardý, fakat bölgede elini taþýn altýna sokacak kimse yok

gibiydi. Ayrýca Türkiye'deki basýnyayýn yasalarý da bugünkü gibi deðildi, koþullar aðýrdý.

Bîrnebûn'un yayýn politikasý nedir ve genellikle hangi konular üzerinde aðýrlýklý yayýn yapýyor? 'Orta Anadolu Kürtlerinin Politika, Sanat ve Kültür Dergisi' olarak üç aylýk periyotlar þeklinde bugüne kadar yayýnýna devam etti. Þu an 58. sayýsý çýkmýþ durumda. Çalýþmamýzda Kürt kurumlarý ile eþit mesafede olduk. Halkýmýzýn deðerlerinin korunmasýna dikkat ettik. Her kesimi görerek geniþ bir perspektif ile yayýncýlýk yapmaya gayret ettik. Tabiki bu iþleri yaparken olanaklarýmýz belirleyici oldu. Taraf olmadýk. Bölge insanýnýn yayýný olmaya gayret ederken, Kürdistanî deðerlerden de uzak durmadýk. Barýþýk, demokratik, çoðulcu ve katýlýmcý olduk hep. Çalýþmalarýmýzda; Anadolu Kürtleri'nin konuþtuðu Kürtçe konusunda sözlü kaynaklarý yazý diline geçirdik. Kurmancî, Þexbiznî ve Dimilî lehçeleri ile yüzlerce yazý yayýnladýk. Türküler, aðýtlar, deyiþler, atasözleri, destanlar, hikâyeler, þiirler, masallar, dörtlemeler, bilmece ve bulmacalar gibi ciddi bir arþiv oluþtu. Toplumsal yaþam alanýnda tarihsel mirasýn bilince çýkmasý için yazý ve araþtýrmalar yayýnladýk. Daha da önümüzde çok iþ var diye düþünüyorum. Bölge ile ilgili yabancý yazýlý kaynaklara ulaþarak çevirilerini

Ýki dilli olan dergimiz Orta Anadolu'da Kürtçe yazým konusunda ciddi bir kadronun oluþmasýna önayak olmuþtur. Bugün bölgede Kürtçe yazan insan sayýsý çok artmýþtýr. Bunun yanýnda da Kürt diline ciddi bir ilgi oluþtu. Bahsettiðin abilerimiz dergimize güç ve katký sundular ve bunun yanýnda da çalýþmalarýnda dergiden de yararlandýlar. Bu da çalýþmalara derinlik kattý. Tabiki bu etki alaný da sadece bu deðil. Dergimizle Orta Anadolu Kürtlerinin varlýðý her kesimce kabul gördü. Siyasal, sosyal ve kültürel çalýþmalarda bölge Kürtleri tanýndý. Kürd TV ve gazeteleri çalýþmalarýmýzdan yararlandý. Internette yazýlan onlarca yazýnýn kaynaðý Bîrnebûn Dergisi'dir. Geçen zaman içinde Bîrnebûn Dergisi, Orta Anadolu Kürtleri hakkýnda ansiklopedik bir kaynak yaratmýþ durumdadýr. Bazý akademik çalýþmalarda, kitap yazma ve araþtýrmalar yapma konusunda kaynak kabul edilmektedir. Geçen yýl Diyarbakýr Kitap Fuarý'na da katýldýnýz ve fuar boyunca derginizin tanýtýmýný yaptýnýz, konferanslar gerçekleþtirdiniz. Bu kitap fuarýna katýlma fikri nasýl ortaya çýktý ve fuarda derginize olan ilgiyi öðrenmek istiyorum… Dergimiz zaman zaman da okuyucularýmýz, dostlarýmýz ve kamuoyu ile buluþmak için Ýsveç, Dani-

11 marka, Ýsviçre, Almanya ve Türkiye'de seminerler ve kültür akþamlarý yapmýþtýr. Diyarbakýr'daki etkinliðimiz de bu amaçlý oldu. Tüyap Kitap Fuarý'na katýlma fikri, Ali Çiftçi arkadaþýmýzdan geldi. APEC Yayýnevi olarak katýlmak istiyordu. Bir toplantýda da ben ve Nuh Ateþ abimiz geleceðimizi ve burada bölgemiz konusunda da bir konferans yapabileceðimizi anlattýk ve hazýrlýklarýmýzý bitirdikten sonrada APEC Yayýnevi olarak fuara katýldýk. Çok iyi de oldu. APEC Yayýnevi yurtdýþýndan katýlan tek yayýnevi idi. Devletin gümrüklerde çýkardýklarý zorluklarý aþtýktan sonra kitaplarýmýz standýmýzda gecikmeli de olsa yer aldý. Özellikle kaliteli ve pedagojik olarak iyi hazýrlanmýþ çocuk kitaplarýmýza ilgi çoktu. Standýmýz ziyaretçi akýnýna uðruyor, insanlar bizi tanýmak için ziyaretimize geliyorlardý. Ýki konferansýmýzdan birisinin konusu Orta Anadolu Kürtleri üzerine idi. Kalabalýk oldu. Konferansýn dili Kürtçe-Kurmanci idi ve sümültan çeviri ile Türkçeye ve Kürtçe-Dimili' ye çevirisi yapýlýyordu. Panelde Orta Anadolu Kürtleri ile ilgili; Tarih, göç, dil, yerleþim yerleri ve nüfuslarý konularýnda bilgiler sunup dergimizin tanýtýmýný yaptýk. Döndüðümüzde geride dostlarýmýzý býrakýp üzülmüþtük.

Derginin daðýtýmý, finansý hakkýnda biraz bilgi verir misiniz? Bîrnebûn Dergisi; arkadaþlarýn fedakârlýðý, satýþ gelirleri ile yayýnýna devam etmektedir. Ayrýca Almanya'daki Orta Anadolu Kürtleri Kültür ve Dil Derneði (kýsaca adý ZÝMAN) ve Ýsveç'teki Orta Anadolu Kürtleri Vakfý tarafýndan da finanse edilmektedir. Daðýtýmý posta ile yapýlmaktadýr. Almanya, Avusturya, Isviçre, Hollanda, Belçika, Fransa, Danimarka, Norveç, Ýsveç, Türkiye, ABD. ve Avusturalya'da okuyucularýmýz vardýr. Geliþen teknoloji sonucu Ýnternet ve Facebook üzerinden de takibi yapýlýyor.


12

TARIM-Y YAÞAM

8 Haziran 2014 Pazar

Kuraklýk ve don hububatý vurdu Kuraklýk, don, dolu ve ardýndan gelen yaðýþlardan dolayý buðdayda oluþan pas hastalýðý nedeniyle, buðday rekoltesinde yüzde 20 oranýnda düþüþ gerçekleþeceðini belirten TZD Genel Baþkaný Ýbrahim Yetkin, “Yapýlan tahminler geçen yýl 22 milyon ton olarak gerçekleþen buðday üretiminin 18 milyon ton civarýnda gerçekleþeceðinin göstermektedir” dedi TÜRKÝYE Ziraatçýlar Derneði (TZD) Genel Baþkaný Ýbrahim Yetkin, kurak dönemlerin ardýndan gelen yaðýþlarýn hububat ve bakliyat üzerindeki etkileri ve son rekolte tahminlerine iliþkin, TZD Genel Merkezi'nde basýn toplantýsý düzenledi. Yetkin, kuraklýk, don, dolu ve ardýndan gelen yaðýþlardan dolayý buðdaylarda oluþan mantarýmsý pas hastalýðý nedeniyle, buðday rekoltesinde yüzde 20 oranýnda bir düþüþ gerçekleþeceðini belirtti.

milyon ton olarak gerçekleþen buðday üretiminin 18 milyon ton civarýnda gerçekleþeceðinin göstermektedir. Bu rakam yaklaþýk olarak geçtiðimiz yýllarda ülkemizdeki buðday tüketimine yakýn bir rakamdý. Ancak bu yýl üründe kalite kaybý olacaðý düþünüldüðünde üretimin tüketimin altýnda kalacaðý söylenebilir" dedi.

Buðday üretimi 22 milyon tondan 18 milyon tona düþtü

Yekin, bir önceki yýlla kýyaslandýðýnda nohut üretimi yüzde 2,3 ile 506 bin tona, kýrmýzý mercimek yüzde 3,7 ile 395 bin tona, kuru fasulye yüzde 2,5 ile 195 bin tona düþtüðünü kaydederek, toplam bakliyat üretimi-

Geçtiðimiz aylardaki kuraklýk nedeniyle hububat bitkilerinde normal geliþimin saðlanamadýðýna iþaret eden Yetkin, "Yapýlan tahminler geçen yýl 22

Eskiden dünyadaki mercimeðin yüzde 47’sini üreten Türkiye, hububat ithal ediyor

nin ise yüzde 3,6 oranýnda azaldýðýný belirtti. Bakliyat ve hububat üretimindeki düþüþle birlikte bu ürünlerde ithalatýnýn artacaðýný söyleyen Yetkin, þunlarý kaydetti, "1990 yýlýnda ülkemiz dünya toplaman mercimek ihracatýnýn yüzde 47'sini gerçekleþtiriyordu. 2008 yýlýna geldiðimizde dünya mercimek ihracatýndaki payýmýz yüzde 5'e düþmüþtü. Buna karþýlýk o yýllarda mercimek ihraç ettiðimiz Kanada'nýn üretimi 1990 yýlýnda 213 bin ton iken 2009 yýlýna gelindiðinde 1 milyon 510 bin ton yükselmiþti. ABD ayný dönemde mercimek üretimini 41 bin tondan 2009 yýlýnda 265 bin tona çýkarmýþtý. Bu iki ülke o tarihten itibaren bize mercimek ihraç etmektedir."

Çiftçiye verilen destek son beþ yýldýr ayný oranda Hükümet tarafýndan çiftçiye verilen desteðin son beþ yýldýr neredeyse hep ayný olduðunu, bunun yanýnda girdi fiyatlarýný ise sürekli artýþ gösterdiðine dikkat çeken Yetkin, "Sektörün þu an en önemli sorunu girdi fiyatlarý ile üretici fiyatlarý arasýndaki farkýn üretici aleyhine giderek açýlmasý olduðu görüyoruz. Hem hububat hem bakliyat alanýndaki rakamlar üretecinin bu alandan giderek çekilmekte olduðunu gösteriyor. Bizim beklentimiz, üretimin gerçekten teþvik edilmesidir. Bunu içinde tarýma ayrýlan kaynaklarýn artýrýlmasý zorunludur" diye konuþtu. (DÝHA) ber ekerek, amelelik yaptýklarýný dile getirdi. Köylerinde PKK'ye olan katýlýmlar ve yaþanan þahadetler ile birlikte baskýya maruz kaldýklarýndan dolayý göç etmek zorunda kaldýklarýný söyleyen Kapan, "Tek isteðimiz bundan sonra topraklarýmýz üzerinde özgür bir þekilde yaþabilmek. Artýk bu savaþta daha fazla insanýmýz ölmesin ve köylerimiz yakýlmasýn. Devletin baskýsýndan çok çektik" diye konuþtu.

Zorlu yýllardan sonra köyüne geri döndü Mardin’in Artuklu ilçesine baðlý Eroðlu köyünde gördükleri baský sonucu yaþam alanlarýndan ayrýlmak zorunda 70 yaþýndaki Hediye Kapan ve ailesi, sürgünde geçirdikleri 8 yýlýn ardýndan bugün döndükleri köylerinde çiftçilik ve hayvancýlýk ile geçimlerini saðlýyor

MARDÝN -.90'lý yýllarda yürütülen politikalar nedeniyle gördükleri baský sonucu yaþadýklarý yerlerden göç eden yurttaþlar, yaþam alanlarýna dönmeye baþlarken, tek istekleri herkesin kendi köyünde kendi istediði gibi yaþayabilmesi. Mardin merkeze Artuklu ilçesine baðlý Eroðlu köyünden gördükleri baský sonucu göç etmek zorunda kalan Kapan ailesi de bunlardan sadece biri. Kapan ailesi, yaklaþýk 8 yýl Bursa'da sürgün hayatý yaþamalarýnýn

ardýndan 2012 yýlýnda köylerine geri döndü. Aile döndükleri köylerinde eskiden olduðu gibi hayvancýlýk yapýp, tarýmla uðraþarak geçimini saðlayamaya çalýþýyor. Besledikleri hayvanlara çobanlýk yapan 7 çocuk annesi Hediye Kapan (70) ise göçe zorlandýklarý günleri yeniden yaþamak istemedikleri belirterek, sürgün hayatý yaþadýklarý Bursa'da baraka bir evde yaþamak zorunda kaldýklarýný ve yaþamlarýný sürdürebilmek için ise domates ve bi-

Tek isteði herkesin istediði gibi yaþamasý Kendi topraklarlarýnda güzel bir gün yaþayabilmek için Kürdistan'da çok anne ve babanýn çocuklarýný yitirdiðini kaydeden Kapan, "Bundan sonra umut ediyoruz ki herkes köyünde istediði yaþar. Köylerimize artýk bahar gelsin. Kürdistan'ýn her karýþ topraðý çok güzel. Þu anda herkes ekinlerini büyük bir mutlulukla biçiyor" diye duygularýný ifade etti. (DÝHA)


$ €

DOLAR: 2,0760 EURO: 2,8329 ALTIN: 83,64 BÝST: 80.398

ekonomi

Singapur ve Malezya’ya çalýþma ziyareti Karacadað Kalkýnma Ajansý tarafýndan Singapur ve Malezya’ya çalýþma ziyareti Gerçekleþtirilecek. Þanlýurfa Valisi Ýzzettin Küçük ve Diyarbakýr Valisi M. Cahit Kýraç baþkanlýðýnda gerçekleþtirilecek ziyarete Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkaný Fýrat Anlý da katýlacak

DÝYARBAKIR - Karacadað Kalkýnma Ajansý, Güneydoðu Asya'nýn iki önemli ülkesi olan Singapur ve Malezya'ya çalýþma ziyaret gerçekleþtirecek. Ajans Yönetimi, kalkýnma ve bölgesel kalkýnma konusundaki iyi uygulamalarý yerinde inceleyecek, Karacadað Kalkýnma Ajansý sorumluluðundaki yatýrýmcýlar için ihracat olanaklarýný araþtýracak; ayrýca GAP Bölgesi, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'daki yatýrým olanaklarýnýn tanýtýlmasýna yönelik görüþmelerde bulunacak. Diyarbakýr Valisi M. Cahit Kýraç ve Þanlýurfa Valisi Ýzzettin Küçük baþkanlýðýnda gerçekleþtirilecek ziyarete, Ajans

SATILIK ARABA

SATILIK EV

SAHÝBÝNDEN SATILIK TEMÝZ ARABA

SAHÝBÝNDEN SATILIK EV

Fýat Albea 1.3 Multijet Full 2005 Model 130.000 KM. Dizel 2 Parçada Boya Var Deðiþeni Yok

120 m2 3+1 Ön cephe Alay Karþýsý Alipýnar Taziye Evi Bitiþiðinde Pýnar Apt. 4.Kat

Ýletiþim için

Müracaat

0507 471 84 14

0536 955 69 64

13 8 Haziran 2014 Pazar

Yönetim Kurulu üyesi olan Þanlýurfa Büyükþehir Belediye Baþkaný Celalettin Güvenç, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkaný Fýrat Anlý, Þanlýurfa Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný E. Sabri Ertekin, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ahmet Sayar, Þanlýurfa Ticaret Borsasý Baþkaný ve Kalkýnma Kurulu Baþkaný Mehmet Kaya, Ajans Genel Sekreteri Dr. Ýlhan Karakoyun ile Ajans personeli katýlýyor. Ziyaret kapsamýnda; Singapur'da Turizm Kurulu, Ekonomik Kalkýnma Kurulu, Kentsel Dönüþüm Kurumu, Bilim Parký ve Ýþ Federasyonu ziyaret edilerek yetkilileri ile görüþmeler yapýlacak. Malezya'da da Teknoloji Bölgesi, Yatýrým Geliþtirme Kurumu ve Dýþ Ticareti Geliþtirme Kurumu ziyaret edilerek yetkilileri ile görüþmeler yapýlacak. Ayrýca, Singapur ve Kuala Lumpur'daki Büyükelçilikler ile Ticaret Müþavirlikleri ziyaret edilecek. Program kapsamýnda ziyaret edilecek kurum ve kuruluþlarýn çalýþma þekilleri, faaliyetleri, tecrübeleri ile ilgili bilgi paylaþýmý ve incelemeler yapýlmasýnýn yanýnda, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da yürütülmekte olan faaliyetler ile potansiyel yatýrým olanaklarý ve iþbirliði yapýlabilecek alanlar, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'daki yatýrýmcýlar için ihracat olanaklarý konusunda bilgi toplanmasý öngörülüyor. Karacadað Kalkýnma Ajansý'ndan yapýlan açýklamada, "Ajans olarak dünyada kalkýnma alanýndaki iyi uygulamalarý yerinde inceleyerek bölgemizde yürüttüðümüz çalýþmalara katký saðlamak istiyoruz. Bu kapsamda Ajans olarak Singapur ve Malezya'ya yönelik çalýþma ziyaretimizde bu ülke ekonomilerinin geliþimine katký saðlayan kurum ve kuruluþlarýn yetkilileri ile görüþeceðiz. Bu ülkelerin bilim ve teknoloji, turizm ve kentsel dönüþüm konularýndaki çalýþmalarýný yerinde inceleyeceðiz ve tecrübe paylaþýmýnda bulunacaðýz. Ayrýca, GAP ile birlikte gýda baþta olmak üzere, geliþen sektörlerimiz için yeni yatýrýmcý ve ürünlerimiz için müþteri bulma yönünde görüþmeler yapacaðýz" denildi. (Haber Merkezi)


14

HABER

8 Haziran 2014 Pazar

Kulp’ta ipek böcekleri koza olamadan telef oldu

Türkiye’nin koza üretiminde önde gelen merkezlerinden Diyarbakýr’ýn Kulp ilçesindeki koza üreticileri zor durumda. Üreticiler, ipek böceklerinin koza vermeden telef olmasý nedeniyle zarara uðradý

DÝYARBAKIR - Kulp'ta geçimini koza üretimi yaparak saðlayan Melik Eren adlý vatandaþ, geçim kaynaðý olan ipek böceklerinin koza vermeden telef olmalarý nedeniyle büyük maddi zarar yaþadýklarýný, sorunun çözümlenmesini beklediklerini söyledi. Eren, "Her sene Nisan ayýnýn ilk haftasýna koza üretimi için hazýrlýk-

larýmýzý yaparak baþlýyoruz. Yaklaþýk 20 yýllýk bir ipek böceði üreticisiyim ve nasýl beslendiði ve yetiþtiriciliði yapýldýðýný gayet iyi biliyorum. Bu yýl don olayýnýn yaþanmasý sebebiyle geç baþladýk, ancak her sene olduðu gibi bu senede titiz bir þekilde bakýmlarýný ve beslenmesini saðlamak için uðraþtým. Çevre ýsýsý ile birlikte

nemin etkisi ipek böceklerini önemli oranda etkilemekte olduðunu da biliyorum bende buna göre ýsý ve nem ölçer cihazýný ipek böceklerin bulunduðu odaya koymuþtum ve sürekli takip ediyordum. Ýpek böcekleri ýþýða çok hassasiyet gösterirler, kuvvetli ýþýk ve karanlýktan hoþlanmazlar, loþ veya alaca karanlýðý tercih ederler. Dördüncü uyku döneminde bilinmeyen bir sebepten dolayý ipek böcekleri koza olamadan telef oldu. Benim emeðimin heba oldu. Ýpek böceklerin ýsýda ve nemde öldüðünü tahmin etmiyorum baþka nedenden dolayý telef olmuþlar. Maddi durumum iyi deðil fakir ve yardýma muhtaç biriyim tek geçim kaynaðým buydu ancak bu da elimde gidince büyük bir sýkýntý içerisine girdim. Zaten kiralamýþ olduðum koza yeri ve tutmuþ olduðum iþçilerin parasýný da üretimden sonra ödeyecektim. Ýpek böcekleri koza olamadan telef olmasýyla bu ödemeyi de yapamaz durumdayým maðdur durumdayým yetkililerden zararýmýn tepsinin yapýlmasý ve zararýmýn bir nebze de olsa karþýlanarak maddi desteðin saðlanmasýný talep ediyorum" dedi. (ÝHA)

En fazla baþvuru Mardin’den

D

icle Kalkýnma Ajansý’nýn 2014 yýlý mali destek programlarýna en fazla proje baþvurusunu 36 proje ile Mardin gerçekleþtirdi. Mardin’i sýrasýyla Batman ve Þýrnak takip ederken en az baþvuru ise 11 proje ile Siirt’ten yapýldý

SÝÝRT - Dicle Kalkýnma Ajansý (DÝKA) Genel Sekreteri Tabip Gülbay, 2014 mali destek programlarýna en fazla proje baþvurusunun 36 ile Mardin'in en az

ise 11 proje ile Siirt'ten yapýldýðýný söyledi. 2014 Mali Destek Programlarýna üç farklý program halinde 147 proje

baþvurusunun yapýldýðýný belirten Gülbay, birinci program olan "Sektörel Geliþme Mali Destek Programý" ile Mardin'den 36, Batman'dan 34, Þýrnak'tan 22 ve Siirt'ten 11 olmak üzere toplam 103 proje baþvurusu yapýldýðýný kaydetti. Gülbay, "Ýkinci Program olan Turizm, Kent ve Sanayi Altyapýsý Mali Destek Programý kapsamýnda ise Mardin'den 7, Batman'dan 6, Þýrnak'tan 13 ve Siirt'ten 10 olmak üzere toplam 36 proje baþvurusu yapýldý. Üçüncü Program olan Tarýmsal Üretimde Su Kaynaklarýnýn Etkili Kullanýmý Mali Destek Programý sadece Þýrnak ve Siirt illerine yönelik olup Þýrnak'tan 6 ve Siirt'ten 2 olmak üzere

toplam 8 proje baþvurusu yapýldý" dedi. Ajansýn faaliyet gösterdiði TRC-3 bölgesindeki 4 il arasýnda hem program anlamýnda, hem de genel toplamda en fazla proje baþvurusunun Mardin'den, en az ise Siirt'ten gerçekleþtirildiðine dikkat çeken Gülbay, projelerin baðýmsýz deðerlendiriciler tarafýndan ele alýndýðýný ifade etti. Gülbay, "2014 Yýlý Mali Destek Programlarý proje teklif çaðrýlarýnýn sona ermesinin ardýndan ajansýn proje sözleþme ve yönetim birimi uzmanlarý tarafýndan proje baþvurularýnýn ön incelemeleri gerçekleþtirilecek ve projelerde eksik bilgi belge olup olmadýðý kontrol edilecektir. Projelerin tamamý baðýmsýz deðerlendiriciler ve alanýnda en az yedi yýllýk tecrübeye sahip kamu kurum, kuruluþu ya da üniversite mensubu deðerlendirme komitesi üyeleri tarafýndan deðerlendirilerek baþarýlý projeler belirlenecektir" þeklinde konuþtu. (ÝHA)


15

SPOR

8 Haziran 2014 Pazar

Futbol dünyasý Sedat’a aðlýyor

DÝYARBAKIR - Tatil yaptýðý Alanya'da boðularak yaþamýný yitiren genç futbolcu Sedat Yüce, futbol camiasýna yasa boðdu. Geçen sezon Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Diyarbakýrspor ile beraber þampiyonluk mücadelesi veren ve lig sonunda 2. lige çýkan Keçiörengücü'nde kiralýk oynayan Ankaraspor'un genç futbolcusu Sedat Yüce'nin, tatil

için gittiði Alanya'da boðularak hayatýný kaybetmesi futbol camiasýný derinden sarstý. Diyarbakýrspor, yayýnladýðý baþsaðlýðý mesajý ile Keçiörengücü ve Ankaraspor camialarýnýn acýsýný paylaþtý. Yapýlan açýklamada, "Milli futbolcu Sedat Yüce'nin ani ölümünü üzüntü ile öðrenmiþ durumdayýz. Genç futbolcunun hayatýnýn baharýnda yaþamýný yitir-

Diyarbakýrspor ile beraber þampiyonluk mücadelesi veren ve lig sonunda 2. lige çýkan Keçiörengücü’nde kiralýk oynayan Ankaraspor’un genç futbolcusu Sedat Yüce’nin, tatil için gittiði Alanya’da boðularak hayatýný kaybetmesi futbol camiasýný derinden sarstý mesinden dolayý acýmýz büyük. Keçiörengücü ve Ankaraspor camialarýnýn acýsýný paylaþýyoruz. Acýnýz acýmýzdýr diyoruz. Türkiye futbolu

Kaptan Erhan: Play-off oynamamýz baþarýdýr

S

ezonu deðerlendiren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un kaptaný Erhan Eren, çok büyük bütçelere sahip köklü kulüpleri geride býrakmayý baþardýklarýný kaydetti DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un kaptaný Erhan Eren, 2. ligdeki ilk yýllarýnda Play-off oynamalarýnýn baþarý olduðunu söyledi. Ýyi bir sezon geçirmek için yola çýktýklarýný belirten Erhan Eren, 2. lige yeni çýkmanýn dezavantajýný yaþamalarýna raðmen çok büyük bütçelere sahip köklü kulüpleri geride býrakmayý baþardýklarýný kaydetti. Final havasýnda geçen maçlar oynadýklarý-

ný ifade eden Erhan, "Diyarbakýr potansiyeli yüksek bir il. Daha iyi yerlerde olmayý hak ediyor. Bunu baþaracaðýnýza, baþaracaðýmýza inanýyorum. Taraftarýmýzýn olmamasý bir eksiklikti. Maçlarýmýzý hep final havasýnda oynadýk iç sahadaki Tepecikspor maçýný unutamam. Play-off'ta ise kaybetmemize raðmen yöneticilerimiz bizleri tebrik ettiler. Böyle yöneticileri bulmak çok zor. Camianýn tamamýna teþekkür ediyorum" dedi. (ÝHA)

ve Yüce ailesinin baþý sað olsun. Diyarbakýr halký adýna taziyelerimizi bildirerek merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. (ÝHA)

Olgunlar Ligi revir ligine döndü

DÝYARBAKIR'da Yerel Günde m 21 Kent Spor Meclisi tarafýndan gelene ksel hale getirilen 'Olgunlar Futbol Ligi yaþanan sakatlýklardan dolayý adeta revir ligine döndü. 40 yaþýn üstündeki eski futbolcu ve spor adamlarýnýn oynadýðý ligde þu ana kadar çok sayýda ciddi sakatlýklar meydana geldi. Ayak ve kemik kýrýlmalarý, bað, tendon ve lif kopmalarý çok sayýda eski sporcunun ligi erken bitirmesini saðladý. Baðlar Vuralspor'un eski baþkaný Aydýn Vural, spor yor umcusu Yýlmaz Bay ve eski futbolcu Suat Elçi, ayak kýrýlmasý, bað ve tendon kopmasý gibi ned enlerle sezonu kapattý. Ciddi sakatlýk geçiren isimlerden olan eski futbolculardan Celal Kaz ancý'nýn ise lige devam edip etmeyeceði bilinm iyor. Sakatlanan bazý isimler ameliyat edilirken, bazýlarýnýn ise tedavisine devam ediliyor. (ÝH A)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

Hakkari “Yýldýzý”ný buldu HAKKARÝ - Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Gençlik Merkezi tarafýndan, halk müziði dalýnda ses yarýþmasý düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ses yarýþmasýna; Vali Yardýmcýlarý Cumhur Duran, Mustafa Temiz, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasý (HATSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Servet Taþ, kurum amirleri ve çok sayýda davetli katýldý. Jüri üyeliðini Hakkari Üniversite Müzik Eðitmeni Mansur Besi, Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Müzik Öðretmeni Ufuk Çetinsu, Sermaye Piyasasý Kurulu Ýlköðretim Okulu Müzik Öðretmeni Cansu Bayram, Fotoðraf Sanatçýsý ve Dernekler Ýl Müdiresi Sabahat Gazioðlu ve Hakkarili Halk Ozaný Mahmut Duman'nýn yaptýðý ses yarýþmasýna 3 erkek ve 7 kýz olmak üzere 10 kiþi katýldý. Yöresel kýyafetlerle yarýþmaya katýlan yarýþmacýlar, birbirinden güzel türküler seslendirerek yeteneklerini sergilediler. Yarýþma sonunda finale kalan Aslýhan Özatak birinci, Þehriban Duman ikinci ve Jiyan Ölmez ise üçüncü oldu. Yarýþma sonunda dereceye girenlere valilik ve HATSO tarafýndan tam, yarým ve çeyrek altýn verilirken, yarýþmaya katýlan tüm yarýþmacýlar ise valilik tarafýndan çeþitli hediyelerle ödüllendirildi. (ÝHA) C

M

Y

K

8 HAZÝRAN 2014 PAZAR Yýl: 8 - Sayý : 2306 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi 8 haziran 2014