Page 1

Vazgeçilmez besin kaynaðý: Süt DÜNYA Süt Günü, Diyarbakýr Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nce düzenlenen etkinlikle kutlandý. Burada konuþan Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, baðýþýklýk sistemini güçlendiren vazgeçilmez besin kaynaðýnýn süt ve süt ürünleri olduðu söyledi. Saðlýk 02

23 MAYIS 2014 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

DÜ’den ilginç rapor:

Ruh saðlýðý bozulmadý Güncel 03

Ýslam Tarihçileri Diyarbakýr’da buluþuyor

D

ÝYARBAKIR Valiliði, Diyarbakýr Ýlim Yayma Cemiyeti Þubesi ve Ýslam Tarihçileri Derneði tarafýndan bugün "Ýslam Tarihinin Ýlk Asrýnda Diyarbakýr ve Çevresi Sempozyumu" düzenlenecek. Cahit Sýtký Tarancý Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde düzenlenecek olan sempozyuma Türkiye'nin birçok üniversitesinden 120 akademisyen ve araþtýrmacý katýlacak. Haber 14

www.diyarbakiryenigun.com

Kadýn belediye baþkanlarý Diyarbakýr'da buluþuyor 06

‘Uyuþturucu politik bir sorundur’ 11’de

Bölgede kan baðýþlarý yetersiz 5’te

Bölge geri býrakýlýyor STÖ’ler: Süreçten

KAYGILIYIZ

DÝYARBAKIR'da faaliyet gösteren kimi meslek odalarý ve sivil toplum örgütleri, siyasal sürece iliþkin kaygýlarýný düzenledikleri basýn toplantýsý ile dile getirdi. STÖ'ler, son günlerde kaygý verici geliþmelerin yaþandýðýný söyledi. 08

Koruculuk süreci

BALTALAR

DÝYARBAKIR'ýn Eðil ilçesinin giriþ ve çýkýþýna yapýlan iki kulübeye korucularýn yerleþtirileceði belirtildi. Ýlçede yaþayan yurttaþlar, “Barýþ sürecini baltalamak için karakol ve korucu kulübelerine aðýrlýk veriliyor” dedi. Haber 09 5’te

Ýsra ve Miraç mucizesi Nezir OBUT

C

M

Y

K

Diyarbakýr son sýralara geriledi

Özerklik ekonomiyi canlandýrýr

TÝCARET ve Sanayi Odasý Baþkaný Ahmet Sayar, Cumhuriyetin ilk yýlarýnda 1930-1950 yýllarý arasýnda sanayi istihdamýnda Diyarbakýr'ýn, Ýstanbul ve Bursa'dan sonra geldiðini, yeraltý ve yer üstü kaynaklarý bakýmýndan bölgenin zengin alanlara sahip olduðunun altýný çizdi. Sayar, ancak devletin "güvenlikçi" politikalarý nedeniyle Diyarbakýr'ýn Türkiye'deki il sýralamasýnda son sýralara gerilediðini ifade etti.

GERÝYE dönüp bakýldýðýnda bölgede bilinçli bir geri býrakýlma politikasýnýn uygulandýðýný gördüklerini belirten Sayar, Bölgede yaþanan 30-40 yýllýk çatýþmalý ortamda bir trilyondan fazla bir bütçenin savaþa ayrýldýðýný söyledi. DTSO Baþkaný Sayar, demokratik özerklik modeliyle yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ile ekonominin ancak canlanabileceðini de vurguladý. 12-13


2

SAÐLIK

Vazgeçilmez besin kaynaðý: Süt

23 Mayýs 2014 Cuma sayan haftanýn, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca "Süt Haftasý" olarak ilan edildiði belirterek, bu nedenle süt haftasý kapsamýnda süt ve süt ürünlerine yönelik bilgilendirme etkinliklerinin yapýldýðý kaydetti. Saðlýklý nesillerin yetiþtirilmesi için süt üretim ve tüketimini artýrmak, her yaþ grubundaki bireye süt içme alýþkanlýðýný kazandýrmak, süt ve süt ürünlerinin besin deðeri konusunda kamuoyunu bilgilendirilmesi amacýyla düzenlenen bu tür programlarýn topluma yarar saðladýðý belirtilen Atalar, sütün baþta çocuklar olmak üzere 7'den 70'e herkes için gerekli olduðu vurguladý.

Süt, Ayran ve Dondurma ikramý

Dünya Süt Günü, Diyarbakýr Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nce düzenlenen etkinlikle kutlandý. Burada konuþan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, baðýþýklýk sistemini güçlendiren vazgeçilmez besin kaynaðýnýn süt ve süt ürünleri olduðu söyledi Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR - 21 Mayýs Dünya Süt Günü, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü koordinasyonunda Yeniþehir Ýlçesi Mehmetçik Ýlkokulunda düzenlenen programla kutlandý. Düzenlenen programa Vali Yardýmcýsý Mehmet Demir, Yeniþehir Kaymakamý

Ahmet KAYA DÝYARBAKIR - Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Osman Ayataç çocuklarda baþ aðrýsý ve nedenleri hakkýnda bilgiler verdi. Baþ aðrýsýnýn insanlýk tarihi kadar eski bir tarihe sahip olduðunu belirten Ayataç, "Baþaðrýsý, eriþkinlerde olduðu gibi çocuklarda da aðrýya yol açan durumlar içerisinde en sýk görülenidir. Küçük yaþtaki çocuklarýn bile baþaðrýsýndan yakýndýklarý bilinmektedir" dedi. Ayataç, baþ aðrýsýnýn oluþ mekanizmasýnýn tam olarak bilinmediðini, ancak merkezi aðrý sisteminde bir bozukluk olduðu düþünüldüðünü söyledi.

‘Pek çok aþamadan geçer’ Ayataç, "Baþ aðrýsýna sebep olan hastalýða göre (örneðin beyin tümöründe kafa içi basýncý artmasý aðrýya neden olur veya bazen de aðrý oluþmaz) belirti verir ve tanýmlanýr. Aðrý, aðrý olarak ifade edilmeden ve duyulmadan önce pek çok aþamadan geçer, önce bir uyaran (fiziksel, kimyasal, ýsý ile ilgili) vücudun belirli bölgesindeki algýlayýcý (reseptör) sinir uçlarýný uyarýr, bu elektrik sinyali çeþitli ve karmaþýk mekanizmalardan geçer ve beynimizin çeþitli böl-

Mustafa Demirelli, Diyarbakýr Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Defterdar Hasan Koca, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Metin Direk, Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Dr. Ýnci Sobi Yavaþ, ilgili kurumlarýn çalýþanlarý ve öðrenciler katýldý.

Bilgilendirme etkinlikleri yapýlýyor

Burada konuþan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Uluslararasý Sütçülük Federasyonu'nun 1956 yýlýnda aldýðý bir karar gereðince 21 Mayýs'ýn, Federasyona üye tüm ülkelerde "Dünya Süt Günü" olarak kutlandýðý bu çerçevede, 21 Mayýs Dünya Süt Günü'nün içinde bulunduðu 21-27 Mayýs tarihlerini kap-

Büyüme ve geliþmeyi saðlayan, beynin geliþmesine destek olan, göz, deri ve diþ saðlýðýný koruyan, hücreleri onaran ve enerji veren, kemikleri sertleþtiren ve baðýþýklýk sistemini güçlendiren vazgeçilmez besin kaynaðýnýn süt ve süt ürünleri olduðu kaydeden Atalar, Avrupa ülkelerine göre süt ve süt ürünleri tüketiminin ülkemizde daha az olduðu, bu nedenle Türkiye'de süt tüketimini ve süt içme alýþkanlýðýný artýrmak için Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Saðlýk Bakanlýðý iþbirliðinde 2012 yýlýnda "Okul Sütü Programý" uygulamaya konulduðu ve bu kapsamda anaokulu ve ilkokul öðrencilerine haftada 3 gün süt daðýtýldýðý söyledi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, konuþmasýnýn ardýndan programa katýlan öðrenci ve katýlýmcýlara süt, ayran ve dondurma ikram etti.

‘En çok aðrý kesici satýlýyor’ Baþaðrýsý sorunun eriþkinlerde olduðu gibi çocuklarda da aðrýya yol açan durumlar içerisinde en sýk görülenlerin baþýnda geldiðini belirten Çocuk Saðlýðý Uzmaný Dr. Osman Ayataç, yapýlan istatistiklere göre, eczanelerden satýn alýnan ilaçlarýn baþýnda aðrý kesicilerin geldiðini söyledi gelerine ulaþýr burada idrak edilir. (aðrý þeklinde duyulur) Her çocukta aðrý eþiði ve aðrý toleransý vardýr. Aðrý eþiði bir kiþinin aðrý hissini duyduðu en hafif uyaran þiddetini, aðrý toleransý ise bir kiþinin tahammül edebileceði en çok aðrý derecesini ifade eder, ayrýca psiþik faktörlerle aðrý arasýnda yakýn iliþki vardýr. Çocukluk dönemi baþ aðrýlarý, ifade ediliþindeki güçlüklerden dolayý belirlenmesi zordur. Çocuklar genellikle iki yaþýndan sonra baþ aðrýlarýný söylerler, daha küçük bir çocuk parmaklarýný ve ellerini sýkarak aðrýlarýný ifade etmeye çalýþýr, Yenidoðan bebekler ve yenidoðan yoðun bakýmdaki ciddi solunum ve diðer hastalýklarý olan bebekler aðrý duymakta ve bu nedenle uygun aðrý gidericiler kullanýlmaktadýr" diye konuþtu. Yapýlan istatistiklere göre, eczanelerden satýn alýnan ilaçlarýn baþýnda

aðrý kesicilerin geldiðini belirten Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Osman Ayataç, "Çevre ve atmosferin ileri derecede kirlendiði, radyasyon ve nükleer tehlikenin büyük boyutlara ulaþtýðý, genetiði deðiþtirilmiþ besinlerin bolca tüketildiði, katký maddeli içeceklerin sýk kullanýldýðý, düzenli beslenmenin göz ardý edildiði, fast-food (hýzlý ve ayakta beslenme) beslenmenin tüm toplumda yaygýnlaþtýðý, hormonal ve genetik mutasyon (deðiþim), endokrin sistemi bozan maddeler, aþýrý stres, gerginlik ve yaygýn depresyon, yaygýn deterjan kullanýmý, az hareketli (statik) bir yaþam tarzý, çaðdaþ teknolojinin getirdiklerinin yanýnda götürdükleri bir toplumda tüm dünyada ve her yaþ gurubunda baþ aðrýlarýnýn oraný hýzla artmaktadýr" þeklinde konuþtu. Çocuklarda yaklaþýk yedi sekiz yaþ civarýnda %40 oranýnda baþ

aðrýsý olduðu ve bunlarýn %2 sinin gerçek migren olduðunu vurgulayan Ayataç, "15 yaþ civarýnda çocuklarda baþ aðrýsý %70 civarýnda, migren oraný ise %5 in üzerinde bulunmuþtur. Baþ aðrýlarý ani (Akut), kronik (süre gelen) ilerleyici ve ilerleyici olmayan, tekrar eden veya etmeyen, zonklayýcý özellikli, uyku ile geçen veya geçmeyen, aðrý kesiciler ile azalan, geçen veya geçmeyen özelliklerine göre ve belirli bölgelere yayýlýp yayýlmadýðýna göre deðerlendirilir. Çocuklarda baþ aðrýsý önemli bir uyarýdýr, beraberinde sistemik bir hastalýk, kusma, baþ dönmesi, ateþlenme, karýn aðrýsý, sistemik tansiyon ile iliþkisi, ense sertliði, vücutta döküntü, burun kanamasý ile olmasý önemini daha da arttýrýr" dedi.


3

GÜNCEL

23 Mayýs 2014 Cuma

Ruh saðlýðý bozulmamýþ! yüzünden eþimle boþanma durumuna geldim" dedi. Duruþmada sanýk avukatý, B.Ý.'nin zeka geriliði bulunduðunun tespitli olduðunu belirterek, "Kendisine tecavüz edildiðini beyan etmesine raðmen doktor raporunda bakire olduðu tespit edilmiþtir. Müvekkilimin suçu iþlediðine dair dosyada herhangi bir somut delil bulunmamaktadýr. Maðdurenin beyanlarý arasýnda çeliþkiler vardýr" diye konuþtu.

Beden ve ruh saðlýðý bozulmadý raporu

FOTO: ARÞÝV

Silvan’da zihinsel engelli 22 yaþýndaki B.Ý.’yi kaçýrarak tecavüz ettiði iddia edilen 23 yaþýndaki T.G.’nin 32 yýl hapis cezasý istemiyle yargýlanmasýna baþlandý. Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi’nden alýnan heyet raporunda maðdurun olay nedeniyle beden ve ruh saðlýðýnýn etkilendiði, ancak bozulmadýðý belirtildi DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçesi'nde zihinsel engelli 22 yaþýndaki B.Ý.'yi kaçýrarak tecavüz ettiði iddia edilen 23 yaþýndaki T.G.'nin 32 yýl hapis cezasý istemiyle yargýlanmasýna baþlandý. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca hazýrlanan iddianameye göre; Silvan Ýlçesi'nde ailesiyle birlikte yaþayan zihinsel engelli B.Ý., geçen yýl þüpheli T.G. tarafýndan kaçýrýldý. Ýddianamede, genç kýzý kaçýrarak ilçedeki bir bahçeye götüren þüphelinin, burada B.Ý.'ye tecavüz ettiði belirtildi. DHA'nýn haberi-

ne göre, Ailenin þikayeti üzerine yakalanan T.G. tutuklanýrken, maðdur B.Ý. ise koruma altýna alýndý. Savcý, genç kýzýn direnmesine raðmen saldýrganýn, "Benimle birlikte olmazsan seni döverim" dediðini vurguladý.

Savcý: Kendini savunamaz

Maðdurun doktor raporuna göre bedensel ve ruhsal açýdan kendisini savunamayacak düzeyde olduðunu vurgulayan Savcý, bedensel muayenede fiili livata bulgularýnýn da tespit edildiðini ifade etti. Þüphelinin eyleminin 'Kendini savunama-

Kepçe operatörü Silvan’da topraða verildi Bitlis’in Hizan ilçesi yakýnlarýnda önceki gün freni boþalan bir kepçe aracýnýn uçuruma yuvarlanmasý sonucu yaþanan kazada hayatýný kaybeden kepçe operatörü Ali Gezer, Diyarbakýr Silvan’da topraða verildi

FOTO:ARÞÝV

yacak kiþiye karþý nitelikli cinsel saldýrý' ve 'Cinsel amaçlý kiþiyi hürriyetinden yoksun kýlma' suçunu oluþturduðunu belirten Savcý, T.G.'nin 32 yýla kadar hapisle cezalandýrýlmasýný talep etti.

‘Maðduru tanýmýyorum’

T.G.'nin yargýlanmasýna 3'üncü Aðýr Ceza Mahkemesi'nde baþlandý. Duruþmada sanýk T.G. ifadesinde, "Suçlamayý kabul etmiyorum. Olay günü evdeydim. Eþim, babam ve annem de evdeydi. Maðduru tanýmýyorum, görmedim ve kim olduðunu bilmiyorum. Bu olay

DÝYARBAKIR - Bitlis'in Hizan ilçesi yakýnlarýnda Karayollarý Ýl Müdürlüðü'ne ait baðlý bir kepçe aracý, önceki gün akþam saatlerinde freni boþalmasý nedeniyle uçuruma yuvarlandý. Meydana gelen kazada kepçe operatörü Ali Gezer yaþamýný yitirirken, yanýnda bulunan Hakan Selim ise aðýr yaralandý. Kazada yaralanmasý sonrasý kaldýrýldýðý Bitlis Devlet Hastanesi'nde Hakan Selim'in tedavisi sürerken, hayatýný kaybeden kepçe operatörü Ali Gezer'ib cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Diyarbakýr Silvan'a getirildi. Gezer, ilçeye baðlý Aþaðý Weysika (Weysîkaya Jêrîn) köyünde topraða verildi. (DÝHA)

Duruþmada kamera ve sosyal hizmet uzmaný eþliðinde ifadesi alýnan maðdur B.Ý., iddialarýný tekrar ederek, T.G.'nin kendisine tecavüz ettiðini söyledi. Olaydan sonra karakolda kendisine teþhis yaptýrýldýðýný belirten B.Ý., "Polisler þahsý gösterdiklerinde o olduðunu söyledim" dedi. Duruþmada sosyal hizmet uzmaný ise maðdurun kendisini ifade edebilecek durumda olmadýðýný belirtti. Daha sonra esas hakkýndaki görüþünü açýklayan Cumhuriyet Savcýsý, Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi'nden alýnan heyet raporunda maðdurun olay nedeniyle beden ve ruh saðlýðýnýn etkilendiði ancak bozulmadýðýnýn bildirildiðini belirtti. Sanýðýn üzerine atýlý suçu iþlediðini belirten savcý, bu nedenle cezalandýrýlmasýný talep etti. Mahkeme sanýðýn tutukluluk halinin devamýna karar vererek duruþmayý erteledi.

Ta r l a d a çalýþan çifti yýldýrým çarptý DÝYARBAKIR'ýn Dicle ilçesinde yýldýrým isabet eden iki kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Dicle'nin Gelincik köyünde 1 yýllýk evli Ünal Kardaþ ile eþi Zeynep Kardaþ, tarlada çalýþýrken aniden bastýran yaðmurdan korunmak için bir aðaç dibine sýðýndý. Bir süre sonra çakan yýldýrým çiftçin üzerine düþtü. Yýldýrým çarpan çift yaralandý. Vücutlarýnda aðýr yanýklar oluþan çift, yakýnlarý tarafýndan Dicle Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yapýlan ilk tedavinin ardýndan yaralýlardan Ünal Kardaþ, Diyarbakýr Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne, eþi Zeynep Kardaþ ise Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi yanýk merkezine sevk edildi. (ÝHA)


4

HABER

23 Mayýs 2014 Cuma

Diyarbakýr’da ilginç bildiri

Diyarbakýr’da bazý esnaflarýn dükkanlarýna bir grup tarafýndan “Biz Medine Sözleþmesi’ne göre, yani insanca yaþamak istiyoruz” baþlýðý taþýyan bildiriler daðýtýldý. Bildiriyi baþlýðý nedeniyle Diyarbakýr’da geçtiðimiz günlerde yapýlan Demokratik Ýslam Kongresi ile ilgili zanneden esnaflar, içeriðinde yer alan “þeriat istiyoruz” ifadeleri ile karþýlaþtý DÝYARBAKIR'da Baðlar ilçesinde bazý esnaflarýn dükkanlarýna önceki gün ilginç bir bildiri daðýtýldý. Emek Caddesi'nde bulanan esnafla-

rý dolaþan bazý kiþiler, "Biz Medine Sözleþmesi'ne göre, yani insanca yaþamak istiyoruz" baþlýðý taþýyan bir bildiri daðýttý. Kendilerini "batýlýlar"

gibi yönetenlere serzeniþte bulunulan bildiride "Ýslam þeriatý" isteði yer aldý. Bildiriyi daðýtan grubun kendilerini yine söz konusu bildiride "Biz dünyadaki görevimizin ancak Allah'a kulluk olduðuna inanan ve bu kulluðun olmazsa olmazlarýndan hüküm konusunda mutlak hakimi Allah olarak bilen, teþri mastarýný kur-an ve sünnet olarak belirten Ýslam dinin mensuplarý, sizlerin taktýðý isime göre de radikal dincileriz" diye tanýtmalarý dikkat çekti. Dükkanýna genç bir çocuk tarafýndan bildirinin býrakýldýðýný, kendisiyle birlikte tüm esnaflara daðýtýldýðýný ifade eden Nevzat Erkek adlý esnaf, bildirinin baþlýðýnda yer alan "Biz Medine sözleþmesinde göre, yani insanca yaþamak istiyoruz" yazýsýný ilk okuduðunda, Diyarbakýr'da gerçekleþen Demokratik Ýslam Kongresi ile baðlantýlý bir bildiri sandýðýný ancak devamýnda hiçte öyle olmadýðýný anladýðýný söyledi. Okuduðu bildiriden tedirginlik duyduðunu belirten Erkek, halkýn bu gibi þeylere inanmamasý konusunda uyarýda bulundu. (DÝHA)

Kulp Belediyesi ilk halk toplantýsý yapýldý DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçe Belediye Eþbaþkanlarý Metin Dinar ve Sadiye Süer Baran baþkanlýðýnda ilçenin sorunlarýna iliþkin halkýn görüþ, öneri ve çözüm önerilerinin görüþüldüðü halk toplantýsý yapýldý. Kulp Belediye Eþbaþkanlarý Metin Dinar ve Sadiye Süer Baran ilk halk toplantýsýný Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirdi. Belediye meclis üyeleri ile birlikte vatandaþlarla bir araya gelen eþbaþkanlar ilk toplantýda sorun ve talepleri dinledi. Belediyenin gelir giderleri, ilçe merkezinde baþýboþ býrakýlan hayvanlarýn durumu, devam eden proje ve çalýþmalar, imar, sosyal yardýmlar ve çevre konularýnda vatandaþlarýn talep ve önerilerini dinleyen Kulp Belediye Eþbaþkanlarý Metin Dinar ve Sadiye Süer Baran yapacaklarý çalýþmalar hakkýnda bilgilendirmelerde bulundu. Belediye eþbaþkanlarýnýn bilgilendirmelerinin ardýndan söz alarak mahalleleri ile ilgili sýkýntýlarýný dile getiren vatandaþlar, bu tür toplantýlarýn çok verimli olduðunu söyledi. (ÝHA)

Eðitim Sen DÜ’deki toplantýda yok Eðitim Sen Dicle Üniversitesi Temsilciliði, DÜ Rektörlüðü tarafýndan yapýlacak olan yetkili sendikalarý belirleme toplantýsýna katýlmayacaklarýný açýkladý. Açýklamada, tarafsýz olmasý gereken rektörlüðün þaibe altýnda olduðu ve bu nedenle toplantýya meþru olmadýðýndan dolayý katýlmayacaklarýný açýkladý DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörlüðü'nün, yetkili sendikalarý belirlemek için yaptýðý katýlým çaðrýsýna Eðitim Sen Dicle Üniversitesi Temsilciliði tepki göstererek katýlmayacaklarýný belirtti. Konuya iliþkin Eðitim Sen Dicle Üniversitesi Temsilciliði tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, son dönemde ortaya çýkan iddialardan sonra rektörlüðün þaibe altýnda olduðu ve þaibe altýndaki DÜ Rektörlüðü'nün yetkiye iliþkin sendikalar ile yapacaðý toplantýnýn da meþru olmadýðý belirtilerek, toplantýya katýlmayacaklarýný duyurdu.

‘Tarafsýz olmasý gereken rektörlük tam aksini yapýyor’ Yetki sürecinde ve öncesinde DÜ Rektörlüðü'nün ve yönetimin bizzat hükümete yakýnlýðý ile bilinen sendikalara taraftarlýk yaptýðý kaydedilen açýklamada þu ifadelere yer verildi: "4 bin 688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Yasasý'na göre kurulmuþ çalýþanlarýn örgütlü gücü sendikamýz hiçbir þekilde muhatap alýnmak istenmemiþ, oluþturmak istediðimiz kamuoyu baskýsý yandaþ sendikaya akýl almaz taviz ve olanaklar yaratýlarak kýrýlmak istenmiþtir. 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Yasasý'na göre tarafsýz olmasý gereken iþveren (rektörlük) yasanýn tam aksine tarafsýz olmak bir yana üniversitenin genel sekreteri bizzat yandaþ sendikanýn örgütleme çalýþmalarýna katýlmýþ, üyelerimiz üzerinde istifa etmeleri yönünde yoðun baský uygulamýþtýr." Açýklamada, rektörlüðün yetkilerini kötüye kullandýðý, cemaat temelinde kadrolaþmaya giriþtiði, iþ ve iþlemlerde bazý cemaat kesimlerin lehine davrandýðý, yolsuzluklarý olduðu ve özellikle kente yönelik karþýtlýk politikasý yürütüldüðü ifadelerine yer verildi. (DÝHA)


Önümüzdeki 25 Mayýs Pazar gününü Pazartesi gününe baðlayan gece Ýsra ve Miraç mucizesinin yýldönümü olup Miraç kandilidir.

Nezir OBUT

Ýsra ve Miraç mucizesi

Obut_n@hotmail.com

5

GÜNDEM

23 Mayýs 2014 Cuma

Ýsra, "gece yürüyüþü" demektir. Peygamberimiz Hz Muhammed'in (s.a.v.) Mescid-i Haram'dan Kudüs'deki Mescid-i Aksa'ya geceleyin götürülmesi olayýna denir. Bu husus, Kur'an'da Ýsra Sûresinin ilk ayetinde mealen þöyle beyan buyrulmuþtur: "Kendisine ayetlerimizden bir kýsmýný gösterelim diye kulunu (Muhammed'i) bir gece Mescid-i Haram'dan, çevresini bereketlendirdiðimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ýn þaný yücedir. Hiç þüphesiz O hakkýyla iþitendir, hakkýyla görendir." MÝRAC YÜKSELMEK DEMEKTÝR… Miraç ise "yukarý yükselmek, yükselme aracý" anlamlarýna gelmektedir. Dini literatürde ise Miraç, Peygamberimizin Mescid-i Aksa'dan göklere yükseltilmesi ve Allah'ýn sonsuz kudretinin eserlerini müþahede etmesidir. Ýsrâ ve Mirac mucizesi, hicretten yaklaþýk bir buçuk yýl önce Recep Ayýnýn 27. gecesinde gerçekleþmiþtir. O yýl Peygamberimizin hanýmý Hz. Hatice (r.a.) ve amcasý Ebu Talib'in vefat ettikleri hüzün yýlýdýr. Yi-

ne ayný yýl Efendimizi Taif'liler taþlamýþ, müþriklerin Müslümanlara baskýlarý artmýþ ve bazý Müslümanlar da Habeþistan'a hicret etmiþlerdir. Ýþte bu zorluklarýn ardýndan Allah (c.c.), sevgili Habibinin rütbesini miraçla yükseltmiþ, böylece O'nu teselli etmiþtir. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz Ýsra ve Mirac hâdisesinde olaðan üstü haller temaþa etmiþ, Cennet ve Cehennem kendisine gösterilmiþtir. Cenab-ý Allah bu manalara iþareten miraç gecesinde Peygamberimizi kastederek "And olsun ki Rabbinin varlýðýnýn büyük delillerini gördü."(Necm-18) buyurur. Ýsrâ ve Miraç, herhangi bir beþerin yapabileceði bir olay deðil, bir mucizedir. Dolayýsýyla Miracý Allah'ýn sonsuz gücüyle deðerlendirmeli ve Hz. Ebu Bekir Sýddýk (r.a.) efendimizin dediði gibi "O söylediyse doðrudur." diyerek tasdik etmeliyiz. Miraç'tan sevgili Peygamberimiz, biz mü'minlere hediyeler getirmiþtir. Allah'a eþ ve ortak koþmayanlarýn cennetle müjdelenmesi, beþ vakit namazýn farz kýlýnmasý, Bakara Suresinin son iki ayeti kerimeleri. Bu mübarek geceyi kaza ve nafile namaz kýlarak, Kur'an'ý Kerim okuyarak, tövbe ve zikirler ederek geçirelim, birbirimize hayýr dua edelim. Mirâc mucizesi Rabbimizin, Pey-

gamber efendimizi huzuruna alarak onu taltif etmesi olduðu gibi toplumumuzun ihtiyaç duyduðu, toplum olarak inkiþafýn olmasý için gerekli olan unsurlarýn yer aldýðý Ýsra suresinin 22.ayetinden baþlayan 29.ayetlerine kadar olan ayetlerde evrensel mesaj taþýyan 12 esasta bu gece nazil olmuþtur. 1-Allahtan baþkasýna kulluk etmeyin, 2-Ana babaya iyi davranýn, 3-Akrabaya, yoksula, yolda kalmýþa hakkýný verin, 4-Cimri ve israfçý olmayýn, 5-Evladýnýzý yoksulluk korkusu ile öldürmeyin, 6-Fuhuþ ve zinaya yaklaþmayýn, 7-Cana kýymayýn, 8-Yetimin malýna doðru olmayan bir surette yaklaþmayýn, 9-Ahdi yerine getirin, 10-Ölçü ve tartýda dürüst olun, 11-Hakkýnda bilgi sahibi olmadýðýnýz þeyin ardýna düþmeyin, 12-Yeryüzünde gurur ve kibirle yürümeyin. Bu vesileyle kandilinizi kutlar, Miraç kandilinin bütün Müslüman âlemine hayýrlar getirmesini Allah Teâla'dan niyaz ederim. Haftaya görüþmek dileðiyle selam ve dua ile Allah'a emanet olunuz…

‘Kan baðýþlarý yetersiz’

K

ýzýlay Kan Merkezi tarafýndan ‘Kan acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr’ adý altýnda baþlatýlan kampanya devam ediyor. Kýzýlay Kan Merkezi’nde görevli doktor Adnan Küçüker, bölgede kan baðýþýnýn çok az sayýda yapýldýðýný belirterek, yapýlan kan baðýþlarýnýn bölgedeki ihtiyacý gidermediðini söyledi DÝYARBAKIR - Güneydoðu Anadolu Bölgesi'ndeki hastalara kan takviyesi yapmak üzere Diyarbakýr'ýn Sur ilçesi

Ulu Camii önünde kurulan kan baðýþ konteynýrý ile 'Kan acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr' adý altýnda baþlatýlan kan

kampanyasý devam ediyor. Yaklaþýk altý ay önce kan konteynýrýnýn kurulduðunu belirten Kýzýlay Kan Merkezi'nde görevli doktor Adnan Küçüker, vatandaþýn sokakta gezinirken konteynýrý fark edip kan baðýþýnda bulunabilmelerini saðladýklarýný ifade etti.

‘Çok ciddi problemler doðuyor’

Hastanelerin merkezlere uzak düþmesi nedeniyle konteynýr kurduklarýný dile getiren Küçüker, "Bu güne kadar çok sayýda kiþi gelip de bize kan baðýþýnda bulunmadý ama bundan sonra daha fazla kiþinin gelip bize kan baðýþýnda bulunmasý temennisinde bulunuyorum. Vatandaþýn kan baðýþýnda bulunabilmesi için öncelikle formu doldurmalarý gerekir. Formda bulunan tüm sorularýn tek tek okunup yanýtlanmasý gerekir. Ýnsanlarýmýz bazen acelecilikten bazen de belki zaman yetersizliðinden kaynaklý olduðunu düþünüyorum. Sorularý okumadan iþaretliyorlar. Bunun sonucunda çok ciddi problemler doðuyor'' dedi.

Kan takviyesi yapýlýyor Bölgede kan baðýþýnda çok az sayýda yapýldýðýný anlatan Küçüker, yapýlan kan baðýþlarýnýn bölgedeki ihtiyacý gidermediðini ve bu yüzden bölge dýþýndan kan takviyesi yaptýklarýný aktardý. (ÝHA)


6

HABER

23 Mayýs 2014 Cuma

Kadýn belediye baþkanlarý Diyarbakýr’da buluþuyor Kadýn belediye baþkanlarý, 23-25 Mayýs tarihlerinde Diyarbakýr’da gerçekleþtirilecek “3. Türkiye Kadýn Belediye Baþkanlarý Buluþmasý”nda bir araya gelecek

Askerler BDP bayraðýný direkten indirdi DÝYARBAKIR Silvan'da karakol ve kalekollara karþý baþlatýlan çadýr eylemi 14'üncü gününde devam ederken, dün sabah saatlerinde çadýra bir kilometre uzaklýkta bulunan caddeye zýrhlý araçlarla gelen askerler, direðe asýlý bulunan BDP bayraðýný indirdi. Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesi kýrsalýndaki Boþat Tepesi'nde, 14 gündür karakol ve kalekollara karþý baþlatýlan çadýr eylemi devam ediyor. Dün sabah saatlerinde zýrhlý araçlarla çadýrlarýn bulunduðu alana bir kilometre uzaklýkta bulunan yolda devriye gezen askerler, elektrik direðine asýlan BDP bayraðýný indirdi. Bayraðý direkten indiren askerler olay yerinden uzaklaþtý. (DÝHA)

DÝYARBAKIR - Eski CHP Seyrek Belediye Baþkaný Nurgül Uçar öncülüðünde 2 dönemdir düzenlenen Türkiye Kadýn Belediye Baþkanlarý Buluþmasý'nýn 3.'sü Diyarbakýr'da gerçekleþecek. 23-25 Mayýs tarihleri arasýndaki buluþmaya, 41 BDP'li Belediye Eþ Baþkaný, CHP, AKP, MHP gibi diðer siyasi partilerden de 30 kadýn belediye baþkaný olmak üzere toplam da 71 kadýn belediye baþkaný katýlacak. Buluþma Diyarbakýr Sümerpark Resepsiyon Salonu'nda yapýlacak. Ýlk günü deneyimlerin aktarýlmasý ile geçecek olan buluþma, ikinci gününde "Toplumsal barýþýn inþasýnda siyasetteki kadýnýn rolü", "Yerel yönetimlerin rolü", "Yerel yönetimlerde eþ baþkanlýk sistemi", "Kadýn ve doða buluþmasýnda yerel yönetim anlayýþý" baþlýklarý üzerine sunumlar yapýlacak. Üçüncü gününde ise, kadýn belediye baþkanlarý Midyat ve Hasankeyf'i gezecek. (DÝHA)

‘Çözüm gayretimiz devam edecek’ Kürt Demokratlar Platformu Diyarbakýr Ýl temsilcisi Baran Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ý ziyaret etti. Ziyarette KDP Ýl Temsilcisi Baran Yüksel, AK Parti'nin baþarýsýnýn tüm Ortadoðu'da örnek bir baþarý olarak görüldüðünü söyledi. Altaç ise, birikmiþ sorunlarý demokrasi çerçevesinde çözme gayretlerinin devam edeceðini dile getirdi DÝYARBAKIR - Çeþitli Kürt çevrelerinin oluþturduðu Kürt Demokratlar Platformu (KDP) Diyarbakýr Yönetim Kurulu üyeleri AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ý ziyaret etti. Ziyarette kangrenleþmiþ yarayý tedavi ettiklerini anlatan AK Parti Ýl Baþkaný Altaç, sorunlarýn diyalog yoluyla çözülmesi gerektiðini ifade etti.

‘Ölümleri ortadan kaldýrdý’ Bölge halkýnýn bir çok zulmü yaþadýðýný dile getiren Altaç, "90 yýldan beri bunun 13 yýlýný çýkarýrsak 80 yýl bu coðrafyada insanlar zulümler gördü, evlerinden, barklarýndan oldular, insanlar öldü. Maddi, manevi zarar gördüler fakat biz diyoruz. 80 yýl önce nüksetmiþ sorunlarýn devam etmemesi için 13 yýldýr AK Parti hükümeti, kendilerini ülkenin sahibi sananlarla hem de derin devlete karþý demokrasi çerçevesinde mücadele etti. Çözüm sürecinin bu coðrafyada ölümleri ortadan kaldýrdý. Bugün herkes çözümden, kardeþlikten yana. Çözüm sürecinin baþlamasý ile birlikte Türkiye'de yaþayan bütün etnik ve inanç gruplarý olumlu yönden etkilendi. Bu anlamda ülkemizde yak-

laþýk 13 aydýr kan ve dökülmeyen gözyaþlarý bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Bu süreci baþlatmamýzýn temel amacý, ülkemizde ve bölgemizde kardeþliðin, huzurun, ekonominin, siyasal istikrarýn tesisini saðlamaktýr. Çözüm süreci, Türkiye'nin acýlarýnýn sona ermesi ile birlikte, ülkede birlik ve beraberliðin, kardeþliðin yeniden inþasý anlamýný tesis etmiþtir" dedi.

‘Mukaddes miras olacaktýr’ Altaç, "Siyasi konjonktür her geçen gün kendini yeniliyor, bizlerinde bu konjonktüre uymamýz gerekir. Bugün itibari ile artýk birikmiþ sorunlarý demokrasi çerçevesinde çözme zamaný gelmiþtir. Bu günden sonra üstümüzde çok aðýr bir yük var, Kürt, Türk, Alevi, Sünni hepimiz biz istiyoruz ki bu coðrafyada ayakta kalalým. Huzur, güven ve kardeþlik ortamý saðlansýn. Tüm etnik guruplar, dini guruplarla birlikte ülkemizi ve bölgemizi kalkýndýralým. Bizde bu bölgede bir birimizi ne kadar seversek o kadar huzurumuz ve güvenimiz çoðalýr. Bir birimizi sevmeye mecburuz, düþüncemiz, siyasi fikri-

miz ne olursa olsun temel hedefimiz birbirimizi sevmek olacaktýr. Biz huzurumuz ve ekonomimiz ile ön plana çýkmalýyýz. Türkiye'de çözüm süreci baþarýya ulaþýrsa Suriye'de, Kuzey Irak'ta, Ýran'da ve hatta tüm Ortadoðu'ya barýþ, huzur gelecektir ve dünyanýn bir çok yerinde kangrenleþmiþ sorunlarýn çözümü için de güzel bir örnek olacaktýr ve bizden sonraki nesillere de býrakacaðýmýz en büyük ve en mukaddes miras olacaktýr" diye konuþtu. Kürt Demokratlar Platformu Diyarbakýr Ýl Temsilcisi Baran Yüksel ise, bir arada olmaktan duyduklarý mutluluðu dile getirerek, "Buradan bulunmaktan ziyadesiyle memnunuz. AK Parti'nin baþarýsý bugün tüm Ortadoðu'da örnek bir baþarý olmuþtur. Bu sadece ekonomide, siyasal yaþamda deðil, uygulamýþ olduðu kardeþlik politikalarýnda da örnek olmuþtur. Sizinde belirttiðiniz gibi bu ülkede anlaþýldý ki kardeþlik projeleri gerekiyor. Bu anlamda bizde AK Parti'nin baþlattýðý çözüm sürecini caný gönülden destekliyoruz" ifadelerini kullandý. (ÝHA)


7

POLÝTÝKA

23 Mayýs 2014 Cuma

‘Kürtler oy vermek zorunda deðil’

ettiðinde, helalleþmek olanaklý hale geliyor" dedi.

“Kürtler’in Türkiye’de yaþama talebi var”

biri olmasýný beklediðini kaydetti. Diyarbakýr eski Büyükþehir Belediye Baþkaný Baydemir, þunlarý söyledi: "Benim inancým o ki, birinci turda bitmeyecektir bu iþ. Mutlaka ikinci tura kalacaktýr. Ýkinci turda, bana göre adaylara bakacaktýr Kürt siyaseti… Bunlarýn hiçbiri Kürtler'in derdine derman olmayacaksa, eðer demokrasi derdine derman olmayacaksa, barýþ derdine derman olmayacaksa hiçbirisine oy vermek zorunda deðildir diye düþünüyorum"

“Geçmiþimizle yüzleþmemiz gerekiyor”

Yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimi hakkýnda konuþan Baydemir, seçimlerin mutlaka ikinci tura kalacaðýný ifade ederek, “Ýkinci turda, bana göre adaylara bakacaktýr Kürt siyaseti. Bunlarýn hiçbiri Kürtler’in derdine derman olmayacaksa, eðer demokrasi derdine derman olmayacaksa, barýþ derdine derman olmayacaksa hiçbirisine oy vermek zorunda deðildir diye düþünüyorum” dedi DÝYARBAKIR eski Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, New York, New Jersey, Washington ve San Francisco'yu kapsayan ABD gezisi sýrasýnda Amerika'nýn Sesi'nin sorularýný yanýtladý. Kendisini Kürtler ya da partisi adýna konuþmaya yetkili görmemekle birlikte, cumhurbaþkaný

adaylarýnýn Kürt sorununa yaklaþýmlarýnýn Kürt seçmenler tarafýndan göz önünde bulundurulacaðýna inandýðýný söyledi. Baydemir, BDP ile HDP iki turlu yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde ortak "iddialý" bir aday çýkarmasýný ve bu adayýn yarýþýn en önemli aktörlerinden

Seçilmiþler karar aldý, Kaymakam reddetti Ergani Kaymakamlýðý, belediye meclisinin Ziya Gökalp Caddesi isminin ilçenin ilk belediye baþkaný olan Þevki Bey olarak deðiþtirilmesi yönünde aldýðý kararý onaylamadý. Bunun üzerine belediye yönetimi, idari mahkemeye dava açtý

Diyarbakýr Belediye Baþkanlýðý döneminde 2012'de Surp Grigos Ermeni Kilisesi'ni restore ettiren Osman Baydemir, geçen yüzyýlda Diyarbakýr'dan ABD'ye göç eden Ermeniler toplumunun üyeleriyle New Jersey'de bir araya geldi. Kilisenin restorasyonunun önyargýlarýn kýrýlmasýna katký sunacaðýný söyleyen Baydemir, "Yeniyi inþa edebilmemiz için, aydýnlýk bir geleceði inþa edebilmemiz için, geçmiþte yaþanan bütün travmalarla yüzleþmemiz gerekiyor. Bu travmalardan bir tanesi de, açýkçasý söylüyorum, Ermeniler'in yaþamýþ olduðu büyük acýlardýr" diye konuþtu. "1914'te yapýlanlardan dolayý 2014 yýlýnýn neslini suçlayamayýz" diyen Baydemir, "Bugünkü nesil o dönemin vicdansýzlýðýný mahkum

DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde Belediye Meclisi, 9 Mayýs'ta aldýðý kararla ilçedeki Ziya Gökalp Caddesi isminin Ergani'nin ilk belediye baþkaný olan Þevki Bey olarak deðiþtirdi. Belediye Meclisi ardýndan da aldýðý bu kararý Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz'a gönderdi. Kaymakam Yýlmaz ise "Ýlgili yazýnýz ekinde gönderilen meclis kararlarýndan; 9 Mayýs 2014 tarih ve 25'No'lu meclis kararýnýz, 5 bin 393 Sayýlý Belediyeler Kanunu'nun 81. maddesi gereðince Adres ve Numara Yönetmenliði'nin 24. maddesi uyarýnca uygun görülmemiþtir" gerekçesini sunarak kararý onaylamadý. Kaymakamlýk tarafýndan verilen karara tepki gösteren Ergani Belediyesi Eþ Baþkaný Ramazan Kartalmýþ, Þevki Bey'in, Ergani'nin ilk belediye baþkaný olduðunu söyleyerek, özellikle yerellerde tanýnan, bilinen, önemsenen kiþilerin; yer, cadde, sokak isimleri-

30 Mart yerel seçimlerinde BDP adýna Þanlýurfa Büyükþehir Belediye Baþkaný adayý olarak giren Osman Baydemir, AKP adayýnýn ardýndan ikinci gelerek seçimi kaybetmiþti. Amerika ziyareti boyunca ifade etmeye çalýþtýðý konulardan birinin Türkiye'de demokrasinin "bir yaþam biçimi haline dönüþmesi" gereði olduðunu belirten Baydemir, "Barýþýn gerçek manada kalýcýlaþmasý ve saðlamlaþmasý, Kürt sorununun çözümüne baðlýdýr" diye konuþtu. Hükümetle yürütülen barýþ sürecinin geldiði aþama konusunda umutlu olduðunu söyleyen Baydemir, "bu umudun büyütülmesi" gerektiðini vurguladý. "Bir buçuk yýldýr asker, polis, gerilla yaþamýný yitirmiyor" diye konuþan Baydemir, Kürtler'in yalnýzca kendileri için deðil, Türkiye ve Ortadoðu 'nun demokrasisi için çaba sarf eden unsurlar olduðunu savundu.

Özgürlük ve barýþ eþ taleplerdir

Diyarbakýr eski Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir barýþ sürecinde gelinen aþamayý kalýcýlaþtýrmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devreye girmesi ve Türkiye'deki tüm etnik ve dini farklýlýklarýn anayasal güvence altýna alýnmasý gerektiðini söyledi. Baydemir þu ifadelere yer verdi: "Evet, Kürtler'in özgürlük talebi, statü talebi var. Ama Kürtler'in Türkiye'de yaþayan bütün halklarla birlikte yaþama talebi var. Özgürlük talebiyle, barýþ talebiyle birlikte yaþam talebi eþ taleplerdir, bunlar birbirinden farklý talepler deðildir." (Haber Merkezi)

ne verilmesini istediklerini dile getirdi. Türkiye için anlam ifade eden, fakat Ergani ile somut ilgisi olmayan ne kadar isim varsa hepsinin isimlerinin Ergani'de cadde ve mahallelere verildiðine dikkat çeken Kartaltaþ, Ergani'de mahalle ve caddelere verilen isimlerden Adnan Menderes Mahallesi, Feyzi Çakmak Mahallesi, Namýk Kemal Mahallesi, Fatih Mahallesi ile Ziya Gökalp Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi gibi birçok ismin yerelle ilgisinin olmadýðýný söyledi. Mülki amirlerin yetkilerini keyfi kullandýðýný ve hiçbir hukuki izahata kavuþturmadan genel-geçer maddelerle geçiþtirdiklerini belirten Kartalmýþ, "Mülki amiri ret kararýný açýklarken hukuki alt yapýsýný ortaya koymak zorundadýr. Biz kaymakamýn bu kararýnýn hukuka aykýrý olduðunu düþünüyoruz. Hukukçularýmýz ile beraber idari mahkeme de dava açtýk" dedi. (DÝHA)


8 ‘Kara Perþembe’de

KDP’YE TEPKÝ

HABER

23 Mayýs 2014 Cuma

‘Süreçten kaygýlýyýz’

Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý tarafýndan her hafta düzenlenen “Kara Perþembe”nin 216’ýncý haftasýnda, KDP’nin Kürt kurumlarýna yapmýþ olduðu baskýnlara tepki gösterildi Lokman AYDOÐAN DÝYARBAKIR - Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý cezaevinde tutuklu bulunun eski Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý "Kara Perþembe' eyleminin 216'incisini gerçekleþtirdiler. Eylemde KDP'nin Kürt kurumlarýna yapmýþ olduðu baskýnlar protesto edildi. Belediye hizmet binasý önünde yapýlan eyleme BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Kayapýnar Belediye Eþ Baþkanlarý Mehmet Ali Aydýn, Fatma Arþimet Barýþ Anneleri, belediye meclis üyeleri ve çalýþanlar katýldý.

‘Cezaevinde rehin tutuluyorlar’ Eylemde açýklama yapan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, "KCK adý altýnda yapýlan operasyonlar sonucu beþ yýldýr arkadaþlarýmýz cezaevlerinde rehin olarak tutuluyor. Halkýn yüzde seksen oyuyla seçilen Hatip Dicle ve eski belediye baþkaný Zülküf Karatekin aralarýnda bulunduðu arkadaþlarýmýzýn biran önce serbest býrakýlmasý istiyoruz. Daha doðrusu tutuklularýn serbest býrakýlmasý devam eden sürece büyük bir katký sunacaktýr" dedi.

‘KCK operasyonlarýn devamýdýr’ Zümrüt, "Devlet bu operasyonlarla Kürt halkýnýn mücadelesini engellemek istese de baþarýlý olamadý. Güney'de Kürt kurumlarýna yönelik baskýlar 14 Nisan'da yapýlan KCK operasyonlarýn devamýdýr. Buradan KDP yönetimine sesleniyoruz. Buna alet olmayýn. Kürtlerin özgürlüðü ortak mücadeleyle sonuca ulaþacaktýr" diye konuþtu. Eylem beþ dakikalýk oturma eylemiyle sone erdi.

Diyarbakýr’da faaliyet gösteren kimi meslek odalarý ve sivil toplum örgütleri, siyasal sürece iliþkin kaygýlarýný düzenledikleri basýn toplantýsý ile dile getirdi. Son günlerde toplumun diyalog sürecine olan inanç ve güvenini sarsan ve kaygýlandýran geliþmelerin yaþandýðýný vurgulayan Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, hükümetin Kürt sorunun çözümü yönünde bir hazýrlýk içinde olduðuna dair somut iþaretlerin henüz ortaya çýkmadýðýn belirterek, bu süreçte hýzlanan karakol inþaatlarýný gereksiz gördüklerini kaydetti DÝYARBAKIR'da aralarýnda Diyarbakýr Barosu ve Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý gibi meslek odalarý ve sivil toplum kuruluþlarý, gerçekleþtirdikleri basýn toplantýsýyla sürece iliþkin kaygý ve endiþelerini dile getirdi. Diyarbakýr Barosu Adli Yardým Bürosu'nda düzenlenen toplantýya, Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, ÝHD Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Raci Bilici, Doðu-Güneydoðu Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (DONGÜSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Þah Ýsmail Bedirhanoðlu, Diyarbakýr Tabip Odasý Baþkaný Cengiz Günay, Diyarbakýr Sanayi ve Ticaret Odasý (DTSO), Diyarbakýr Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði ve MAZLUMDER Diyarbakýr Þubesi yöneticileri katýldý. Hazýrlanan ortak basýn metnini Diyarbakýr Baro Baþkaný Av. Tahir Elçi okudu.

‘Geliþmeleri endiþeyle izlemekteyiz’ Elçi, Kürt sorununun demokratik ve barýþçýl yollarla çözümünde daha fazla çaba ve sorumluluk gerektiren bir süreçten geçildiðini belirterek, "Bu

sürecin somut ve birbirini takip eden pozitif geliþmelerle sürdürülmesi beklenirken, son zamanlarda toplumun sürece olan inanç ve güvenini sarsan, toplumu kaygýlandýran geliþmeleri endiþeyle izlemekteyiz" dedi. Kürt halkýnýn temel beklentilerine iliþkin konularda somut geliþmeler yaþanmadýðýný söyleyen Elçi, "Sürecin temel felsefesi olan 'silahlarýn devreden çýkmasý ve siyasetin öne çýkmasýný' saðlamaya yönelik, silahlý güçlerin demokratik siyaset alanýna dönüþüne imkân sunacak yasalhukuki bir zemin oluþturacak düzenlemeler de yapýlmamýþtýr. Hükümetin bu yönde bir hazýrlýk içinde olduðuna dair somut iþaretler de henüz ortaya çýkmamýþtýr" ifadelerini kullandý.

‘Karakol yapýmlarý gereksiz bir uygulamadýr’ Elçi, bu süreçte bölgede karakol ve kalekol yapýmýna hýz verilmesini anlaþýlmaz bulduklarýný da kaydetti. Elçi, sorunun diyalog ve müzakere yoluyla çözülme fýrsatý olmasýna raðmen toplumu geren ve son günlerde çatýþmalara zemin oluþturan ka-

rakol yapýmýný gereksiz bir uygulama olarak gördüklerini belirtti. Hükümeti bu dönemde bir yararý bulunmayan ve çözüm çabalarýna zarar veren daha fazla karakol yapýmýna son vermeye çaðýran Elçi, geçtiðimiz günlerde Lice'ye baðlý Kýyý köyünde kimliði belirsiz kiþilerce yaþanan silahlý saldýrýnýn da kendilerini endiþelendirdiðini söyledi.

‘KDP’nin baskýnlarý kabul edilemez’ Sözlerinin devamýnda Elçi, KDP tarafýndan kimi kurumlara yönelik gerçekleþen baskýnlarýn ve baskýnlarýn ardýndan bu kurumlarýn kapatýlmasýnýn kabul edilemez olduðunu da kaydetti. Yine Maxmur Kampý'na yönelik engellemeleri de þaþkýnlýkla izlediklerini ifade eden Elçi, "Kürt siyasal kurumlarý, gerek Güney Kürdistan'da, gerek Rojava Kürdistan'ýnda ve gerekse Kürdistan'ýn her bölgesinde birbirlerine tahammül etmeli, birbirlerinin siyasal rekabet, örgütlenme ve ifade özgürlüðü hakkýna saygý duymalýdýr" dedi. (DÝHA)

Reklam ve ilanlarýnýz için bizi arayýn 0532 622 55 33


9

HABER

23 Mayýs 2014 Cuma

‘Koruculuk süreci baltalar’ nu hatýrlatan Yokuþ, devletin bölgedeki birçok yere karakol ve kalekol yapmasý bölge halklarýný ciddi anlamda kaygýlandýrdýðýný söyledi. Ýlçede yapýlan korucu kulübelerin ne anlama geldiðini iyi bildiklerini dile getiren Yokuþ, "Eðer bir yerde yeni korucu kulübeleri yapýlýyorsa oraya yeni korucularýn da atanacaðý anlamýna gelir" dedi. Yokuþ, Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesine baðlý birçok köyde insanlarýn zorla koruculaþtýrýlmak istendiðine dikkat çekerek, "Koruculuk sistemini geliþtirerek Kürt halkýnda ciddi anlamda bir güvensizlik yaratacaklarýna Öcalan ile yapýlan mevcut diyalogu müzakereye çevirirlerse çok daha anlamlý olurdu" diye konuþtu.

‘Biz bu devletten hiç bir þey anlayamadýk’

Gaybi Aksel

Nebi Polat

Hacý Þimþek

Bölgede karakol ve kalekollarýn inþasýyla birlikte birçok merkezde yeni korucular alýnarak, koruculuk sistemi yeniden canlandýrýlmak istenirken, Diyarbakýr’ýn Eðil ilçesinin giriþ ve çýkýþýna yapýlan iki kulübeye korucularýn yerleþtirileceði belirtildi. Kaygýlarýný dile getiren yurttaþlar, “Barýþ sürecini baltalamak için karakol ve korucu kulübelerine aðýrlýk veriliyor” dedi DÝYARBAKIR - Baþlatýlan diyalog sürecinin üzerinden 1 yýlý aþkýn bir süre geçmesine raðmen bölgede bir yandan karakol ve kalekollar inþa ediliyor bir yandan da korucularýn sayýsý artýrýlýyor. Karakol ve kalekol yapýmlarý sürerken, Diyarbakýr'ýn Eðil ilçesinin giriþ ve çýkýþýna da iki ayrý kulübe yapýldý. Kulübelerin yapýmýnýn 3 ay önce tamamlandýðý belirtilirken, korucularýn kulübelerde 24 saat boyunca nöbet tutacaðý ve ilçenin giriþ ve çýkýþýndan sorumlu olacaklarý belirtildi.

72 STÖ’den annelere destek ziyareti DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesinde 23 Nisan günü düzenlenen piknikte PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddia edilen çocuklarýnýn geri gelmesi için 4 gün önce Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapan ailelere destekler sürüyor. ÝHA'nýn haberine göre, aile-

Ýlçeye baðlý köylerde benzer þekilde toplam 18 korucu kulübesi bulunurken, Eðil'de toplam korucu sayýsýnýn 500'ün üzerinde olduðu kaydediliyor. Varlýðý tartýþma konusu olan koruculuk sisteminin bölgede geniþletilmesi yurttaþlarý kaygýlandýrýrken, Eðil Belediyesi Eþ Baþkaný Mahmut Yokuþ, devletin yüzyýllardýr Kürt politikasýný baský ve sindirme algýsý üzerinde oluþturduðunu belirterek, koruculuk sisteminin Kürt halkýný birbirine karþý kýþkýrtarak, kaleyi içten fethet-

lerle yaptýklarý görüþmenin ardýndan 72 Sivil Toplum Örgütü temsilcisi adýna Memur-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Yunus Memiþ açýklamalarda bulundu. PKK'nin çocuklarý kaçýrmasýyla çözüm sürecini sabote etmeyi amaçladýðýný ileri süren Memiþ, çocuklarýn kaçýrýlmasýnýn kabul edilemez bir durum olduðunu kaydetti. Memiþ, "Annelerimizin baþlatmýþ olduðu eyleme destek amaçlý, onlarýn gözyaþlarýnýn dinmesi ve çocuklarýnýn geri gelmesi için ziyaretimizi yaptýk. Bölgemizde yýllarca kan aktý, gözyaþlarý çoðaldý. Ama çözüm süre-

me arayýþý içerisine girenlerin yürürlüðe koyduðu bir politika olduðunu söyledi. Yokuþ, "Geçmiþte de bunun sayýsýz örnekleri ile karþýlaþmak mümkündür. Fakat günümüz 21. yüzyýlda PKK hareketi ile uyanýþa geçen Kürt halký artýk hiçbir þekilde kandýrýlamayacaktýr" dedi.

Koruculuk sistemi halký kaygýlandýrýyor Öcalan'ýn 2013 Newrozu'nda kamuoyuna deklere ettiði "demokratik çözüm" manifestosu-

ciyle kan ve gözyaþý azaldý. Fakat birilerinin halen samimi olmadýðý ve çözüm sürecini bu þekilde sekteye uðratma adý altýnda deðiþik faaliyetler yaptýðýný görüyoruz. Þu anda resmi olmayan rakamlara göre, 3 binin üzerinde gencin daða götürüldüðü biliniyor. Bu gençlerin bazýlarý da Suriye'de savaþmak için gönderildi. Biz çocuklarýmýzýn tek silahýnýn kalem olduðuna inanýyoruz. PKK'nýn bu çocuklarýmýzý alýp daða götürmesi kabul edilir bir davranýþ deðildir. Bunun adý da çözüm süreci deðildir. Bu da hükümetin baþlatmýþ olduðu çözüm sü-

Eðil'de yapýlan korucu kulübelerine tepki gösteren yurttaþlar ise diyalog sürecinin yaþandýðý böylesi bir dönemde koruculuk sisteminin yersiz ve anlamsýz olduðunu söyledi. Yurttaþlardan Hacý Þimþek, "Bizler sözde bir çözümü istemiyoruz. Özde yaþanmasý gerekir bu süreç. Fakat görüyoruz ki koruculuk sistemi bitirileceðine aksine korucu alýmlarýna devam ediliyor. Biz bu devletten hiç bir þey anlayamadýk" dedi. Gaybi Aksel isimli yurttaþ ise ilçedeki bütün yurttaþlarýn gerçek anlamda yaþanýlacak bir ortam istediklerine dikkat çekerek, "Bir taraftan çözüm süreci devam ederken diðer taraftan yeni korucular alýnýyor. Bu çeliþkiyi ifade eder" þeklinde konuþtu. Koruculuk sistemini bozgunculuða benzeten Nebi Polat da "Barýþ sürecini baltalamak için karakol ve korucu kulübelerine aðýrlýk veriliyor" diye konuþtu. (DÝHA)

recine darbe vurmaktýr" dedi.

Yasin okuyup dua ediyorlar Ailelerin bekleyiþleri sürerken, anneler Yasin okuyarak, çocuklarýnýn geri gelmesi için dua ediyor. Sürekli gözyaþý döken anneler, kendilerini ziyaret eden STK temsilcilerinden yardým istedi. Memur-Sen Þube Baþkaný Yunus Memiþ, önümüzdeki günlerde Baþbakan Erdoðan ile bir görüþme yapacaklarýný ve bu durumu kendilerine anlatacaklarýný ailelere iletti. Memiþ, ailelerin yapacaklarý her türlü eyleme destek olacaðýný söyledi.


10

HABER

23 Mayýs 2014 Cuma

‘Amed bizim þehrimiz’ Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Baðlar Belediyesi, Baðlar’da kaldýrýmlarýn iþgaline karþý ortak kampanya baþlattý. Kýþanak, esnaflara “Eþyalar içerde de olsa satýlýr, kaldýrýmlar bu þekil daha güzel olur. Amed bizim þehrimiz ona layýk olalým” dedi. Eþbaþkanlar eþyalarýn iþyerlerine taþýnmasýnda esnaflara yardýmcý oldu

tuttuðunu belirterek kaldýrýmlara býrakýlan eþyalarýn içeri alýnmasý gerektiðini söyledi. Kýþanak, esnaflara "Eþyalar içerde de olsa satýlýr, kaldýrýmlar bu þekil daha güzel olur. Amed bizim þehrimiz ona layýk olalým" dedi.

Sakarya Caddesi’ne ýþýklandýrma

Edip YÜKSELEN DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Gültan Kýþanak, Baðlar Belediyesi Eþbaþkanlarý Eþref Güler, Birsen Kaya, Büyükþehir Belediyesi Meclis üyeleri ve Baðlar Belediyesi Meclis üyeleri, Büyükþehir Belediyesi Çevre Koru-

Öðrenciler ölen madencileri andý

ma ve Kontrol Daire Baþkaný Þahin Elkaan, Zabýta Daire Baþkaný Baran Ýpekyüz ile ilgili birim sorumlularýyla beraber Baðlar Sakarya Caddesi'nde temizlik ve kaldýrým iþgalleri ile ilgili esnaflara ziyarette bulunup kaldýrým iþgalleri konusunda görüþ alýþveriþinde bulundu.

‘Eþyalar içerde de olsa satýlýr’ Baðlar Belediyesi'nin düzenlemiþ olduðu temizlik ve kaldýrým iþgaline, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Gültan Kýþanak da destek verdi. Kýþanak, esnaflara dýþarý býrakýlan eþyalarýn güneþ altýnda kalarak yýprandýðýný, toz

Baðlar Belediye Eþbaþkaný Birsen Kaya ise, "Belediyenin belirlediði sýnýra kadar bir iki örnek eþya býrakýn, onun dýþýnda kaldýrýmlarý iþgal etmeyiniz" diye konuþtu. Kaya, alýþveriþlerin daha güzel olmasý ve hýrsýzlýk olaylarýnýn azalmasý için kaldýrýmlarýn iþgal edilmemesi gerektiðini ifade etti. Kaya, Sakarya Caddesi'ne ýþýklandýrma yapýlacaðýný ve çiçek ekileceðini söyledi. Eþbaþkanlar, esnaflara karanfil daðýtarak kaldýrýmlara býrakýlan eþyalarý yardým ederek içeri taþýdýlar.

Gazeteci Yýlmaz kitapseverlerle buluþtu Diyarbakýr 5. Kitap Fuarý'na katýlan gazeteci Ýhsan Yýlmaz, kitapseverlerle buluþtu. 10 yýl boyunca kaleme aldýðý aþk yazýlarýnýn toplandýðý 'Sen Kal Ben Giderim' kitabýný fuarda hayranlarý için imzalayan Yýlmaz, yüreðimde aþkýn hüznünü taþýyarak bu kitabý yazdýðýný söyledi

DÝYARBAKIR - Manisa'nýn Soma ilçesindeki faciada yaþamýný yitiren 301 madenci, Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesindeki, Kulp Çok Programlý Lisesi öðretmen ve öðrencileri tarafýndan anýldý. Okul bahçesinde düzenlenen anma programýnda, þehit madenciler için 1 dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu. Siyah kýyafet giyen öðrenciler, mumlarla süsledikleri "301 Soma elele" yazýlan kömür parçacýklarýnýn etrafýnda toplanarak madencileri andý. Soma'daki olayýn acýsýný paylaþmak istediklerini belirten öðrenciler, okullarýnda yas ilan ettiklerini ifade ederek, Soma'ya destek için ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi. Okul Müdürü Mehmet Çemþi öncülüðünde hazýrlanan programda, duygu dolu anlar yaþandý. Mehmet Cemþi, "Somada maden faciasýnda kaybettiðimiz 301 þehidimizi Kulp Çok Programlý Lisesi olarak rahmetle anýyoruz, ailelerine ve yakýnlarýna baþ saðlýðý diliyoruz" dedi. Anma programý havaya býrakýlan güvercinlerle son buldu. (ÝHA)

DÝYARBAKIRLI gazeteci Ýhsan Yýlmaz, aþký anlattýðý kitapta, ayrýca sevgi, barýþ, kardeþlik ve çözüm sürecine de deðindi. Kitap çýkarmanýn çocukluk hayali olduðunu ifade eden Ýhsan Yýlmaz, "Yýllar önce bu kitabý basmak istedim, ama deðiþ sorunlardan dolayý erteledim. Çocukluk hayalim olan kitabý 2014 Mart ayýnda çýkardým. Çocukluktan kalan kalma merakýmýn ilk adýmý oldu" dedi. Geçmiþ yaþamýnda koskoca 10 yýl boyunca yaþadýðý duygu dolu aþký anlattýðýný ifade eden Yýlmaz, "Yýllar önce sevdiðim bir

kýzý anlattým. 10 yýl bir aþk yaþadýk. Sevgi o kadar basit hissedilen bir duygu deðildi. Ýki günde unutulacak bir duygu deðildir. Bunu yaþadýkça sevginin ne olduðu anlýyorsun. Bizzat yaþadýðým bir aþk hikayesiydi. 10 yýldan sonra sevgi, aþk darbe aldý. Darbe alan sevgide bitmeye mahkumdur. Bitmesi gereken bir aþktý. Ýçimdeki sevgi ateþini kimseyle paylaþacak durumda deðildim. Ben kitapla bunu dýþarýya yansýtabildim. Bu iliþkimi yýllar önce bitirip, kitap yazmaya baþladým. Sevgi bir annenin sütü kadar berrak olmalýdýr. Olumsuz

bir ortamdan sonra sevdiðim kýz kendisinin gitmesi gerektiðini söyleyince sen kal ben giderim diyerek noktaladýk. Ve bir gün öyle birisine aþýk oldum ki benim ruhumun yeniden filizlendiðini gördüm. Böylesi bir aþktan böyle bir kitap doðdu. Aþkýn kitabý olarak düþünüyordum. Sevgimi yüreðime gömdüm demeyeceðim, kirlenmiþ bir sevginin yüreðimde yeri yoktur" diye konuþtu. Hayranlarýyla samimi sohbetler gerçekleþtiren Yýlmaz, gerçek yaþam öykülerini anlattýðý kitabýný fuara katýlan hayranlarý için imzaladý. (ÝHA)


11

KADIN

23 Mayýs 2014 Cuma

‘Uyuþturucu politik bir sorundur’ Madde baðýmlýlýðý bölgenin en büyük sorunlarýndan biri haline gelirken, Yrd. Doç. Dr. Eda Erdener, emniyetin bu noktada ciddi bir politikasýnýn olup olmadýðýnýn sorgulanmasý gerektiðini ifade ederek, “Uyuþturucu sorunu bölgede psikolojik deðil, politik bir sorundur” dedi. Sosyal Hizmet Uzmaný Dilek Erol ise, devletin önleyici çalýþmalar yapmak yerine, madde baðýmlýlýðýna bir yandan ortak olabildiðini söyledi bep oldu. Bunlarý inceliyoruz ama asýl amacýmýz uyuþturucu ile nasýl mücadele edebiliriz? Bu noktada bir model oluþturmak gerekiyor. Böyle bir model için yerel yönetimlere önerimiz olacaktýr. Yerel yönetimlerin de birlikte çalýþacaðý, uzmanlar ile oluþturulacak bazý çalýþmalarýn öncülüðünü yapýyoruz" dedi.

‘En kolay geçim kaynaðý uyuþturucu’

Meltem OKTAY - DÝHA DÝYARBAKIR - Bölgede köylerin yakýlýp, yýkýlmasýndan sonra yurttaþlar zorunlu olarak kentlere göç ettirildi, kent nüfuslarý arttý, iþsizlik tavan yaptý. Bölgede asimilasyon politikalarý de kesintisiz sürdürülürken, gençler arasýnda uyuþturucu kullanýmý oraný da artýyor. Türkiye Uyuþturucu ve Uyuþturucu Baðýmlýlýðý Ýzleme Merkezi (TUBÝM)'in 2013 raporuna göre, Türkiye'de her üç çocuktan birinin madde baðýmlýsý, ilk kullaným yaþý 12'ye kadar düþtü ve madde kullanýmýnda Diyarbakýr'ýn ilk sýrada Urfa'nýn ise ikinci sýrada geliyor. Sadece Ýstanbul ile Diyarbakýr'da devlet tarafýndan kurulan Çocuk ve Ergen Madde Baðýmlýlýðý Kliniði (ÇEMATEM), 18 yaþ altýndaki madde baðýmlýlarýný 2 aylýk süreyle "ayakta" tedavi ederken, her 5 çocuktan ise ancak 1'i biri baðýmlýktan kurtarýlabiliniyor.

‘Tedavisiz mümkün deðil’ Çözüm süreciyle birlikte sosyal sorunlar karþýsýnda çalýþmalar baþlatan DÖKH bileþenleri de, madde baðýmlýlýðýna iliþkin çalýþtay düzenleyerek, "Neler

yapabiliriz" konusunda tartýþmalar yürüttü. Çalýþtaya katýlan Bingöl Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Eda Erdener, madde denildiðinde aslýnda her þeye baðýmlý olunabileceðini, bunlarýn kimyasal sentetik yada doðal olabileceðini ifade ederek, genelde madde baðýmlýlýðý denildiðinde kiþinin elinde olmayan, hem fiziksel hem de ruhsal olarak bir baðýmlýlýk yaratan ve toleransý sürekli artan, bir dozun yeterli olmamaya baþladýðý durumu tanýmladýðýný söyledi. Bu þekilde kiþinin sürekli dozu arttýrma ihtiyacý duyduðunu kaydeden Erdener, bir yerden sonra tedavisiz býrakmanýn mümkün olmadýðýný ifade etti.

‘Bunlar tesadüf deðil’ Bölgede özellikle son yýllarda madde baðýmlýlýðýnýn ciddi bir artýþ gösterdiðini, en çok kullanýlan maddenin esrar olduðunu kaydeden Erdener, bunlarýn tesadüf olmadýðýnýn altýný çizdi. 30 yýllýk çatýþmalý ortamýn yarattýðý sorunlardan birinin iþsizliðin önemli bir faktör olduðunu belirten Erdener, "Kültürel dokudaki büyük hasar uyuþturucu madde kullanýmýna se-

Diyarbakýr üzerinde yürütülen politikalarý biraz düþünmek gerektiðine dikkat çeken Erdener, Diyarbakýr'ýn bütün bölgenin göçünü alan bir yer olduðunu ifade etti. Ýnsanlarýn kentlere istihdam için ve okumak için geldiðini, gelen ailelerin siyasi faaliyetler ile birlikte genelde kriminalize olduðunu ve bu þekilde iþ bulamadýklarýný dile getirdi. Eðitim oranlarýnýn da buna paralel olarak oldukça düþük olduðuna dikkat çeken Erdener, "Böyle olunca ne oluyor. En kolay geçim kaynaðý uyuþturucu madde oluyor. Bölgenin belirli kesimlerinde bunlar konuþlanmýþ oluyorlar. Emniyetin bu noktada ciddi bir politikasýnýn olup, olmadýðýný da aslýnda sorgulamak gerekiyor" dedi.

‘En riskli bölgeler Sur ve Baðlar’ Uyuþturucu sorununun bölgede psikolojik deðil, politik bir sorun olduðunu ifade eden Erdener, madde baðýmlýlýðý ile mücadele için yurt dýþý örneklerine bakmak gerektiðini dile getirdi. Diyarbakýr'daki en riskli bölgelerin Sur ve Baðlar ilçesi olduðunu ifade eden Erdener, "Bu bölgelere giderek oralarda küçük birimler kurmak gerekiyor. Bu birimlerde madde ile ilgili bazý bilgilendirmeler yapýlmasý gerekiyor. Ýnsanlarýn gidebileceði, sosyal aktiviteler ile uðraþacak yerlerin olmasý gerekiyor. Kadýnýn, erkeðin ve çocuðun ayrý ayrý tedavi edileceði merkezlerin olmasý gerekiyor"

þeklinde ifade etti.

‘Madde baðýmlýlýðý had safhada’ Sosyal Hizmet Uzmaný Dilek Erol ise madde baðýmlýlýðý konusunda Diyarbakýr'ýn birinci sýrada olmasýndan kaynaklý, baðýmlýlýða yönelik hizmete ihtiyacýn olmasýnýn, madde baðýmlýlýðýnýn hat safhada olmasý anlamýna geldiðini belirtti. "Neler yapabiliriz?" üzerine tartýþmalar yürüttüklerini kaydeden Erol, yürüttükleri tartýþmalar ile kararlar alacaklarýný dile getirdi. Erol, "Madde baðýmlýlýðýnýn, uyuþturucu ticaretinin önlenmesinden tutalým, önleyici korucu çalýþmalarýndan tedavi çalýþmalarýna kadar bize düþen görevler nelerdir? Bu yönde kararlar alarak sözde kalmamasý, pratiðe geçirilmesine yönelik toplandýk ve kararlar alacaðýz" dedi.

‘Maddeye ulaþmak çok kol’ Madde baðýmlýlýðý konusunda bölgede devletin politikasýnýn gözler önünde olduðuna dikkat çeken Erol, "Devlet, önleyici çalýþmalar yapmak yerine, açýktýr ki madde baðýmlýlýðýna bir yandan ortak olabiliyor. Diyarbakýr'da maddeye ulaþmak çok kolay. Esrar dediðimiz madde neredeyse artýk evlerde, saksýda yetiþtirilir hale geldi. Buna ortak olan kurumsal merkezlerde var tabi ki" þeklinde konuþtu. Diyarbakýr'da çocuklarýn enerjilerini verebilecekleri faydalý aktivitelerin yapýlabileceði alanlarýn sýnýrlý kaldýðýný sözlerine ekleyen Erol þöyle devam etti; "Çocuk ve gençlik merkezlerinin açýlmasý ve çocuklarýn ilgilerinin spora yönlendirilmesi gerekiyor. Eðitimlerine devam etmeleri gerekiyor. Ayný zamanda okullarda hem çocuklara hem de ebeveynlere bilgilendirme tarzý eðitimlerin verilmesi gerekiyor. "

‘Güçlerimizi birleþtirmeliyiz’ Ýnsanlarýn yýllardýr süren savaþ ortamý içersinde büyüdüklerini belirten Erol, yürütülen kirli savaþ ile birlikte madde baðýmlýlýðý ve pek çok sosyal sorunun arka planda kaldýðýný ve arkalarýnda çýð gibi büyüdüðünü dile getirdi. Artýk bunlarý önlemeye yönelik çalýþmalarý hayata geçirmek gerektiðini dile getiren Erol, "Biz tüm sosyal sorunlarýn her açýdan ele almak istiyoruz. Bütün kurumlarý buna dahil edeceðiz. Bunun içinde, belediyeler, kadýn kurumlarý, ÇEMATEM, Sosyal Hizmetler Derneði, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý olmak üzere tüm kurumlarla ortaklaþarak, güçlerimizi birleþtirmeliyiz" dedi.


12

EKONOMÝ

23 Mayýs 2014 Cuma

‘iþsizliðin nedeni sa Tahýl ve meyve üretimi azalacak TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, tahýl ve meyve üretiminin, bir önceki yýla göre azalacaðýnýn tahmin edildiðini açýkladý DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðünden alýnan verilere göre, Bitkisel Üretim 1. Tahmin sonuçlarýnda, tahýl ve meyve üretiminin, bir önceki yýla göre azalacaðý tahmin edildiði bildirildi. Üretim miktarlarý, 2014 yýlýnýn ilk tahmininde bir önceki yýla göre tahýl ürünlerinde yüzde 10,1 azalýþ, meyvelerde yüzde 4,5 azalýþ, sebzelerde yüzde 1,3 oranýnda artýþ gösterdi. Üretim miktarlarýnýn 2014 yýlýnda yaklaþýk olarak tahýl ürünlerinde 33,7 milyon ton, sebzelerde 28,8 milyon ton ve meyvelerde 17,4 milyon ton olarak gerçekleþeceði tahmin edildi. Tahýl üretiminin 2014 yýlýnda bir önceki yýla göre azalacaðý tahmin edildi. Tahýl ürünleri üretim miktarlarýnýn 2014 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 10,1 oranýnda azalarak yaklaþýk 33,7 milyon ton olacaðý tahmin edildi. Bir önceki yýla göre buðday üretiminin yüzde 10,4 oranýnda azalarak yaklaþýk 19,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 12,7 oranýnda azalarak 6,9 milyon ton, çeltik üretiminin yüzde 1,1 oranýnda azalarak 890 bin ton, dane mýsýr üretiminin yüzde 6,8 oranýnda azalarak 5,5 milyon ton olmasý öngörüldü. Baklagillerin önemli ürünlerinden nohutun yüzde 11,1 oranýnda azalarak 450 bin ton, kýrmýzý mercimeðin yüzde 1,3 oranýnda artarak 400 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 4,8 oranýnda artarak 4,1 milyon ton olacaðý tahmin edildi. Yaðlý tohumlardan ay-

çiçeði üretiminin yüzde 6,6 oranýnda artýþ göstererek 1,6 milyon ton olmasý öngörüldü. Tütün üretiminin yüzde 22,2 oranýnda azalarak 70 bin ton, kütlü pamuk üretiminin yüzde 4,4 oranýnda artarak yaklaþýk 2,4 milyon ton, þeker pancarý üretiminin yüzde 2,3 oranýnda artarak 16,9 milyon ton olarak gerçekleþeceði tahmin edildi. Sebze üretiminin 2014 yýlýnda bir önceki yýla göre artacaðý tahmin edildi. Sebze ürünleri üretim miktarýnýn 2014 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 1,3 oranýnda artarak yaklaþýk 28,8 milyon ton olacaðý tahmin edildi. Sebze ürünleri alt gruplarýnda üretim miktarlarý incelendiðinde, yumru ve kök sebzeler yüzde 3,7 oranýnda azalýrken, baþka yerde sýnýflandýrýlmamýþ diðer sebzelerde yüzde 2,7 oranýnda, meyvesi için yetiþtirilen sebzelerde ise yüzde 1,9 oranýnda artýþ olacaðý öngörüldü. Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 2,4, hýyarda yüzde 6,6 oranýnda artýþ olurken, sivri biberde yüzde 3,4, dolmalýk biberde yüzde 8,5, kuru soðanda yüzde 6,3 oranýnda azalýþ olacaðý tahmin edildi. Meyve üretiminin 2014 yýlýnda bir önceki yýla göre azalacaðý tahmin edildi. Meyve ürünlerinin üretim miktarýnýn 2014 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde 4,5 oranýnda azalarak 17,4 milyon ton olacaðý tahmin edildi. Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarýna bakýldýðýnda, bir önceki yýla göre elmada yüzde 18,4, þeftalide yüzde 4,5, kirazda yüzde 7,8, kayýsýda yüzde 55,1 oranýnda azalýþ, muzda yüzde 10,7, zeytinde yüzde 16,3 oranýnda artýþ olacaðý öngörüldü. Turunçgil meyvelerinden mandalinanýn yüzde 5,1 oranýnda artacaðý, sert kabuklu meyvelerden fýndýðýn yüzde 23,5, cevizin yüzde 12,4 oranýnda azalacaðý tahmin edildi. Üzüm üretiminde yüzde 4,0 ve incirde ise yüzde 1,0 oranýnda artýþ olacaðý öngörüldü. (Haber Merkezi)

Türkiye’de kaynaklarýn büyük bir bölümünün savaþa ayrýlmasýndan ötürü iþsizlik oranlarý her geçen gün artýyor. Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Ahmet Sayar, TÜÝK tarafýndan açýklanan iþsizlik oranlarýnýn gerçeðini yansýtmadýðýný belirterek, “Bölgede bilinçli bir geri býrakma politikasýnýn yürütüldüðünü görüyoruz” dedi. Sayar, özerklik modeliyle yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ile ekonominin ancak canlanabileceðini söyledi DÝYARBAKIR - Türkiye'de istihdam alanlarýnýn yetersizliði nedeniyle iþsizlik oraný her geçen gün artarken devlet ve hükümet tarafýndan bölgede yürütülen savaþ politikalarý nedeniyle kaynaklarýn büyük bir kýsmýnýn askeriye alanýna aktarýlmasý nedeniyle de ortaya çýkan oranlar hiçte þaþýrtýcý deðil. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 2013'te iþsizlik üzerine açýklanan oranlarýna göre, Türkiye'de iþsizlik oraný yüzde 9.7 olarak açýklanýrken bu oran Þubat 2014 tarihi itibarýyla yüzde 10.2 olarak açýklanarak iþsizlik sayýsýnýn da 2 milyon 825 bin olarak belirlendi. Diyarbakýr'da ise bu oran yüzde 7.3, yani 65 bin olarak karþýmýza çýkýyor. Diyarbakýr'daki iþsizliðe iliþkin DÝHA'ya konuþan Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Baþkaný Ahmet Sayar, bölgedeki iþsizlik oranlarýnýn resmi verilerden daha yüksek olduðunu belirterek, bölgede gerekli alt yapýnýn oluþturulmadýðý için oranlarýn da yüksek olduðunu kaydetti.

‘TÜÝK sadece ÝÞKUR’a dayandýrýyor’ Türkiye'deki iþsizlik oranýnýn yüzde 9 seviyelerinde olduðunu belirten Sayar, bölgedeki iþsizlik oranýnýn ise Türkiye ortalamasýnýn iki katý olduðunu kaydetti. Sayar, Di-

yarbakýr'da çalýþýlabilir nüfusun yüzde 60'ýný 15-64 yaþ arasý insanlarýn oluþturduðunu bundan yüzde 57'lik gibi bir oranýnýn ise 0-24 yaþ arasý gruplar olduðunu aktardý. ÝÞKUR'da görünen iþsiz sayýsýnýn ise 65 bin olarak göründüðünü belirten Sayar, bu oranlarýn gerçek rakamlarý yansýtmadýðýný söyledi. TÜÝK'in ÝÞKUR'a baþvuru yapan kiþilerin belli bir dönem iþe yerleþtirilenler üzerinden iþsizlik oranlarýnýn belirlediðini belirten Sayar, baþvuru yapmayanlarýn ise oranlara yansýmadýðýný, bu nedenle iþsizlik oranlarýnýn çok daha yüksek olduðunu söyledi. TÜÝK'in de araþtýrmasýný sadece ÝÞKUR'a dayandýrarak hazýrladýðýný ve ÝÞKUR'a yapýlmayan baþvurularýn kayýtlarda yer almadýðýný ifade eden Sayar, bu nedenle TÜÝK verilerinde çeliþkiler yaþandýðýný söyledi.

‘Geri býrakma politikasý yürütülüyor’ Cumhuriyetin ilk yýlarýnda 19301950 yýllarý arasýnda sanayi istihdamýnda Diyarbakýr'ýn, Ýstanbul ve Bursa'dan sonra geldiðini, yeraltý ve yer üstü kaynaklarý bakýmýndan bölgenin zengin alanlara sahip olduðunun altýný çizen Sayar, ancak devletin "güvenlikçi" politikalarý nedeniyle Diyarbakýr'ýn Türkiye'deki il sýralamasýnda son sýralara geriledi-


EKONOMÝ

23 Mayýs 2014 Cuma

13

avaþa ayrýlan bütçe’ Ergani’de ekmek ve çaya zam yapýldý

ðini ifade etti. Sayar, "Geriye dönüp baktýðýmýzda bölgede bilinçli bir geri býrakma politikasýnýn yürütüldüðünü görüyoruz. Bölgede yaþanan 30-40 yýllýk çatýþmalý ortamda bir trilyondan fazla bir bütçe savaþa ayrýldý" diye konuþtu.

‘Gerekli altyapý oluþturulmalý’ Abdullah Öcalan tarafýndan baþlatýlan diyalog süreci ile birlikte bölge ekonomisinin canlandýrýlmasýna yönelik 6. Bölge teþvik paketlerinin açýklandýðýný ancak bunun bölgedeki iþsizlik oranýna yansýmadýðýný kaydeden Sayar, hükümetin biran önce bölgeye yapýlmak istenen yatýrýmlarýn kolaylaþtýrýlmasý için gerekli alt yapýyý oluþturulmasýný istedi. Sayar, Doðu ile Batý bölgeleri arasýndaki farký kapatma noktasýnda hükümete büyük sorumluluklar düþtüðünü belirterek, hükümetin "diyalog süreci" ile duran çatýþmalý süreci fýrsat bularak daha önce bölgede devletin yapmadýðý yatýrýmlarý yapmasýný gerektiðine vurgu yaptý. Devletin 30-40 yýllýk çatýþmalý dönemde savaþa bir trilyondan fazla bütçe ayýrdýðýný da sözlerine ekleyen Sayar, savaþa ayrýlan bütçenin ekonomiye ayrýlmasý gerektiðini belirterek, bu yatýrýmlar gerçekleþirse bölgenin ekonomik olarak canlanacaðýný kaydetti. Sayar þunlarý aktar-

dý: "Eðer fabrika açmak istiyorsanýz alt yapýnýz olmalýdýr. Uluslararasý uçuþlara açýk bir hava alanýnýz olmalýdýr. Geliþmiþ bir demir yolunuz olmalýdýr. Bölgenin yapýsý buna avantajlý ama gerekli altyapý yapýlmadýðý için yatýrýmlar bekliyor." Sayar, hükümetin biran önce gerekli yatýrýmlarý yapmasýný da istedi.

‘Yerel yönetimler ekonomiyi canlandýrýr’ Bölgedeki ekonominin canlandý-

rýlmasý için DTSO olarak belli politikalar izlediklerini dile getiren Sayar, bu kapsamda Diyarbakýr'daki gençlerin meslek edinmesini saðlamak amacýyla Organize Sanayi Bölgesi'nde bin 500 kiþilik meslek okulu açtýklarýný, 2014 yýllýnýn sonunda ise aðýrlýkta kadýnlarýn olduðu 5 bin kiþinin istihdam edileceði tekstil kent projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Türkiye'deki merkezi yönetim anlayýþýndan kaynaklý yapýlacak yatýrýmlarýn geciktiðini vurgulayan Sayar, "Bir çok projemizi bürokratik hantallýk yüzünden geç hayata geçiriyoruz. Eðer bu bürokratik hantallýk olmazsa projelerimizi daha kýsa sürede hayata geçiririz" dedi. Sayar, Türkiye'nin yüz ölçümünün çok büyük olduðunu bu nedenle merkezi yönetim yerine özerklik dediðimiz yerel yönetimlerin güçlendirmesinin ekonomiyi canlandýracaðýna inandýðýný söyleyerek þöyle örneklendirdi: "Eðer bir köyde bir muhtara yetki verirseniz, o köydeki sorunlarý daha iyi çözer. Ancak muhtar her þeyi gelir merkeze sorar, ondan icazet alýrsa, sorunlarýn çözümü daha uzar." Sayar, kentteki yerel yönetimlerin güçlenmesi durumunda bölgede ekonomi ve kalkýnmanýn da büyüceðini, buna baðlý olarak iþsizliðinde azalacaðýný sözlerine ekledi. (DÝHA)

DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde ekmek ve çay fiyatlarý zamlandý. Ergani Esnaf Odasý Baþkaný Aða Karaoðlan, Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odasý tarafýndan alýnan kararla ilçede 350 gram olarak 1 TL'ye satýlan ekmeðin 450 gramdan 1,5 TL'ye satýlmasýna; kahvehanelerde 40 kuruþtan satýlan çayýn ise 50 kuruþtan satýlmasýna karar verildiðini söyledi. Ergani'de ekmek ve çaya yapýlan zamlara iliþkin açýklamalarda bulunan Esnaf Odasý Baþkaný Aða Karaoðlan, ekmekteki fiyat artýþýnýn gramaj artýþý ve yüksek maliyetten kaynaklandýðýný belirtti. Karaoðlan, "62 TL'ye yükselen un fiyatlarý ile personel ve diðer giderlerin eklenmesiyle zam kaçýnýlmaz olmuþtu. Vatandaþlarýmýzýn maðduriyet yaþamamalarý için yapýlan zamma paralel olarak gramajý da uygun nispette yükseltme kararý aldýk. Daha önce 350 gramdan 1 TL'ye satýlan ekmek, 450 gramdan 1,5 TL'ye satýlacak. Çay fiyatlarýnda da artan maliyet göz önünde bulundurularak, kahvehanelerde 40 kuruþtan satýlan çay ise 50 kuruþtan satýlacak" dedi. (ÝHA)


14

HABER

23 Mayýs 2014 Cuma

islam Tarihçileri Diyarbakýr’da buluþuyor düzenlenecek sempozyumda 'Peygamberler Tarihi Bakýmýndan Diyarbakýr', 'Sahabenin Cezire ve Diyarbakýr Bölgesine Yerleþmesi', 'Diyarbakýr Bölgesinin Müslümanlar Tarafýndan Fethi' gibi konularýn, konunun uzmanlarý akademisyenler tarafýndan ele alýnacak.

Ýslam tarihi açýsýndan Diyarbakýr

Ýsmail’den 6 gündür haber alýnamýyor Diyarbakýr’dan üniversite eðitimi için Adýyaman’a giden 19 yaþýndaki Ýsmail Ayhan’dan 6 gündür haber alýnamýyor DÝYARBAKIR - Adýyaman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Makine Teknikerliði Bölümü ikinci sýnýf öðrencisi Diyarbakýrlý Ýsmail Ayhan'dan 6 gündür haber alýnamamasý aile fertlerini endiþelendirdi. En son Diyarbakýr'da yaþayan ailesini telefonla arayan Ayhan, "Bir arkadaþýmýn aðabeyinin düðününe katýlmak için Gaziantep'e geldim" dedikten sonra ailesi ile irtibatýný kesti. Diyarbakýr'da yaþayan ailesi Adýyaman'a giderek, Ayhan'ýn okulu, birlikte kaldýðý ev arkadaþlarý ile görüþüp, gidebileceði her yeri aradý, ancak bir sonuç alamadý. Gaziantep'te de araþtýrma yapan aile çocuklarýný bulamayýnca polise baþvurdu. Kayýp Ýsmail Ayhan'ýn ablasý Gülnaz Ayhan, kardeþinin ailesi baþta olmak üzere hiç kimseyle bir sorunu olmadýðýný belirtti. Ailece periþan olduklarýný belirten Gülnaz Ayhan, günlerdir kardeþinden haber alamadýklarýný söyledi. Ayhan, "Kardeþimi görenler bizi ya da polisi bilgilendirsin. Ailece periþan durumdayýz" dedi. (ÝHA)

Diyarbakýr’da bugün Türkiye’nin birçok üniversitelerden 120 akademisyen ve araþtýrmacýnýn katýlýmý ile “Ýslam Tarihinin Ýlk Asrýnda Diyarbakýr ve Çevresi Sempozyumu” düzenlenecek DÝYARBAKIR Valiliði, Diyarbakýr Ýlim Yayma Cemiyeti Þubesi ve Ýslam Tarihçileri Derneði tarafýndan bugün "Ýslam Tarihinin Ýlk

Asrýnda Diyarbakýr ve Çevresi Sempozyumu" düzenlenecek. Cahit Sýtký Tarancý Kültür Sanat Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde

Sempozyuma Türkiye'nin birçok üniversitelerden 120 akademisyen ve araþtýrmacý katýlým saðlayacak. Sempozyumun sonunda yapýlacak kapalý oturumda ise, Ýslam tarihçileri üniversitelerdeki Ýslam tarihi derslerini, Ýslam tarihinin öðrenimdeki yeri, Ýslam tarihi açýsýndan Diyarbakýr merkezli olmak üzere bölge hakkýnda gerekli araþtýrma, bilimsel çalýþma ve yayýn çalýþmalarý gibi bir çok konuda müzakere gerçekleþtireceklerdir. Sempozyumun ardýndan Cumartesi ve Pazar günü ise araþtýrmacýlar ile akademisyenler Diyarbakýr, Eðil ve Mardin'de saha çalýþmalarý yaparak, gözlemlerde bulunacak. (ÝHA)

Araç sayýsý giderek artýyor Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn yer aldýðý TRC2 bölgesinde Mart ayýnda araç sayýsý yüzde 3 oranýnda artarak 355 bin 47'e yükseldi. Diyarbakýr'da 2 bin 508, Þanlýurfa'da ise 4 bin 732 olmak üzere toplamda bölgede Mart ayýnda 7 bin 240 aracýn devri yapýldý DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn yer aldýðý TRC2 bölgesine ait Mart ayý motorlu kara taþýtlarý istatistiklerini açýkladý. Verilere göre, 2012 yýlý Mart ayýnda Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da araç sayýsý 344 bin 55 iken, 2013 yýlý Mart ayýnda yüzde3 oranýnda bir artýþ göstererek 355 bin 47'e ulaþtý. Diyarbakýr'da geçen yýlýn ayný döneminde 112 bin 331 olan araç sayýsý, yüzde 3 oranýnda artýþ göstere-

rek 115 bin 487'e, Þanlýurfa'da ise 231 bin 724 olan araç sayýsý, yüzde 3 oranýnda artarak 239 bin 560'a ulaþtý. Mart itibariyle Diyarbakýr'da 49 bin 467 otomobil, 6 bin 423 minibüs, bin 302 otobüs, 22 bin 164 kamyonet, 6 bin 850 kamyon, 8 bin 204 motosiklet, 20 bin 512 traktör ve 565 özel amaçlý araç bulunuyor. Þanlýurfa'da ise 89 bin 538 otomobil, 7 bin 782 minibüs, bin 263 otobüs, 26 bin 265 kamyonet, 15 bin 188 kamyon, 67 bin 189 motosiklet, 31 bin 867 traktör ve 468 özel amaçlý araç bu-

lunuyor. Diyarbakýr'da 2 bin 508, Þanlýurfa'da ise 4 bin 732 olmak üzere toplamda bölgede Mart ayýnda 7 bin 240 aracýn devri yapýldý. Diyarbakýr'da bin 405 otomobil, 140 minibüs, 20 otobüs, 539 kamyonet, 153 kamyon, 52 motosiklet, 197 traktör ve 2 özel amaçlý araç el deðiþtirdi. Þanlýurfa'da ise 2 bin 638 otomobil, 220 minibüs, 20 otobüs, 775 kamyonet, 419 kamyon, 352 motosiklet, 307 traktör ve bir özel amaçlý araç el deðiþtirdi. (ÝHA)


15

SPOR

23 Mayýs 2014 Cuma

Diyarbakýr’ýn Play-Off talihsizliði

Diyarbakýr takýmlarý bugüne kadar 4’ü final olmak üzere 9 kez katýldýklarý PlayOff’lardan üst liglere çýkma baþarýsý gösteremedi

DÝYARBAKIR takýmlarýnýn Play-Off sendromu geride kalan sezonda da devam etti. Geçmiþ yýllarda eski Diyarbakýrspor, 2'si final olmak üzere 5 Play-Off'tan Süper Lig'e çýkamazken, Büyükþehir Belediyespor da 1'i final olmak üzere katýldýðý 2 Play-Off'ta 2.Lig'e yükselememiþti. Geride

AZÝLNAME Diyarbakýr 6. Noterliðinden tasdikli 07/01/2014 tarih ve 441 yevmiye numaralý vekaletname ile sizleri vekil tayin etmiþtim. Þimdi ise gördüðüm lüzum üzerine sizleri bu günden itibaren bu vekâletteki tüm yetkilerden azlettim. 02/05/2014 tarihinden itibaren vekaletnameye dayanarak adýma az ettiðim yetkilerle ilgili olarak herhangi bir iþlem yapmamanýzý, vekaletnamedeki yetkiye dayanarak baþkasýna da benim adýma vekil tayin etmiþ iseniz vekil tayin ettiðiniz kiþi veya kiþilerinde vekillikten azletmenizin doðal göreviniz olduðunu, aksi takdirde doðacak tüm sorumluluðun tarafýnýza ait olacaðýný bildiririm. Bundan sonra doðacak tüm sorumluluklardan mesul olmadýðým 3. þahýslara duyurulur. VEYSÝ POÇAK Peyas Mah. 488 Sok. No: 2/31 Kayapýnar/Diyarbakýr

ZAYÝÝ Turem Eðitim Merkezinden almýþ olduðum Aþçýlýk Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ayhan ÞEKER Diyarbakýr Baðlar ilçesi Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðun nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mahsun ÇAKIR

kalan sezonda Büyükþehir Belediyespor, çeyrek finalde elenerek PTT 1. Lig hayallerine veda etti. Final kaybedenler kervanýna Diyarbakýrspor A.Þ. takýmý da katýldý. Daha önce 2011-2012 sezonunda BAL'dan 3.Lig'e çýkma final maçýnda Kahramanmaraþ Belediyespor'a kaybeden Diyarbakýrs-

por A.Þ, bu kez 2.Lig'e yükselme fýrsatýný finalde kaçýrdý. Bu arada Diyarbakýrspor A.Þ, son 3 sezonda 1 þampiyonluk ve 2 final heyecaný yaþarken, taraftarlar; Diyarbakýr'ýn Play-Off talihsizliðine dikkat çekerek yeni sezonda hedefin üst liglere doðrudan çýkmak olmasýný istedi. (ÝHA)

Yeni Malatyaspor’da genel kurul kararý

Spor Toto 2. Lig takýmlarýndan Yeni Malatyaspor’da yönetim olaðanüstü genel kurul kararý aldý MALATYA - Spor Toto 2. Lig'de 4 sezondur PTT 1. Lige çýkma mücadelesi veren ancak þu ana kadar baþarýlý olamayan Yeni Malatyaspor da, olaðanüstü genel kurul kararý alýndý. Sarý-kýrmýzýlý yönetim, 31 Mayýs'ta mali genel kurulunu 7 Haziran'da ise olaðanüstü genel kurulu-

nu yapacak. Yeni Malatyaspor kulübünden yapýlan açýklamada, "Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu'nun almýþ olduðu kararla olaðanüstü genel kurul yapýlacaktýr. Bilindiði üzere 20132014 futbol sezonunu noktalamýþ bulunmaktayýz. Büyük çabamýz ve uðraþlarýmýza

raðmen maalesef Malatyalý futbolseverlerin ve büyük taraftarýn beklediði þampiyonluða ulaþamadýk. Kulüp yönetimi olarak baþta taraftarlarýmýz olmak üzere, camiamýzýn ve medyamýzýn manevi desteklerine raðmen bu sezonda istenilen baþarýyý yakalayamadýk. Bu baðlamda Malatya futbolunda yeni oluþumlarýn önünü açabilmek maksadý ve ümidi ile 31 Mayýs'ta mali genel kurul, 7 Haziran'da ise olaðanüstü kongre yapma kararý aldýk. Gerçekleþtirilecek olaðanüstü genel kurulumuzun birlik ve beraberlik içerisinde, Malatya futboluna yeni heyecanlar ve yeni baþarýlar getirmesi ümidiyle kamu oyuna saygýyla duyurulur" denildi. Yeni Malatyaspor'un Mali Genel Kurulu 31 Mayýs saat 10.00'da Orduzu Pýnarbaþý Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapýlacak. Olaðanüstü genel kurul ise 7 Haziran saat 10.00'da Orduzu Pýnarbaþý Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleþtirilecek. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

r o y i n e l n e þ , r a l a l Yay

Kulp ilçesinde havalarýn ýsýnmasýyla hayvancýlýkla uðraþanlar, yaz boyunca konaklayacaklarý yaylalara göçe baþladý. Küçük ve büyükbaþ hayvanlarla çoðunlukla yaya yapýlan yayla göçünün bir hafta sürebileceði belirtildi

D

ÝYARBAKIR - Havalarýn ýsýnmasýyla beraber þenlenen Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde 6 ay süreyle yaylada konaklayacak yayla sakinleri, çoban ve sürüleri ile yola koyuldu. Kulp ilçesinde havalarýn ýsýnmasýyla hayvancýlýkla uðraþanlar, yaz boyunca konaklayacaklarý yaylalara göçe baþladý. Küçük ve büyükbaþ hayvanlarla çoðunlukla yaya yapýlan yayla göçünün bir hafta sürebileceði belirtildi. Kulp ilçesinde hayvancýlýkla uðraþanlar, hava þartlarýna baðlý olarak Ekim, Kasým aylarýna kadar konaklayacaklarý yaylalara göç ediyor. Bu yaylardan en fazla raðbet göreninin ise Þenyayla olduðu belirtildi. Besiciler, 70-80 kilometreyi bulan Þenyayla yolunda zaman zaman hayvanlarýyla uygun yerlerde konaklýyor, bir süre dinlendikten sonra tekrar yollarýna devam ediyor. Yaylaya çýkan köylülerdin Hasan Yalçýn "Yeþilliklerin ve çiçeklerinin açtýðý Þenyayla mevkisine gitmek için hazýrlýklarýmýzý Nisan yanýnda yapmaya baþlýyoruz ve Mayýs, Haziran aylarýnda yapýlan bu çileli yolculuðumuzu, havalarýn soðuduðu Ekim, Kasým aylarýnda otlarýn korumasýyla geri gelerek tamamlýyoruz" dedi. (ÝHA) C

M

Y

K

23 MAYIS 2014 CUMA Yýl: 8 - Sayý : 2290 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Diyarbakır yenigün gazetesi 23 mayıs 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you