Page 1

TOKÝ konutlarýnda gecikme protestosu

DEAH ‘susuz’ kaldý

D

ÝYARBAKIR’ýn yaný sýra bölge illerine de hizmet veren Diyarbakýr Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi susuz kaldý. Günde ortalama 10 bine yakýn poliklinik hizmetinin verildiði hastanede yaþanan susuzluk, hasta ve hasta yakýnlarý çileden çýkardý. Haber 08

DÝYARBAKIR-Elazýð yolu üzerinde 2011'de yapýmýna baþlanan ve teslim tarihlerinin üzerinden bir yýl geçmesine raðmen bitirilmeyen TOKÝ konutlarýnýn hak sahipleri, TOKÝ konutlarýnda basýn açýklamasý yaparak oturma eylemi yaptý. Oturma eylemi sýrasýnda eylemcilerle TOKÝ yetkilileri arasýnda sözlü tartýþma yaþandý. Haber 09

www.diyarbakiryenigun.com

20 HAZÝRAN 2014 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

“Çözüm ve Özgürlük” mitingi yapýldý Haber 07

Ýmam Taþçýer: Kürtler birlik olmalý Politika 06

Hakan Akbal: TIR’lar tamamen durur Haber 14

‘Kalekoldan farký yok’ Yapýlaþma yeþili yok ediyor...

Eþbaþkanlara katýlmayýn çaðrý...

DÝYARBAKIR’ýn simgesi konumunda olan Nehri, Hevsel Bahçeleri, Ongözlü Köprü ve Kýrklar Daðý'na yönelik kýyým devam ediyor. Büyükþehir Belediyesi öncülüðünde yapýmýna devam edilen Dicle Vadi projesi 1. etap çalýþmasýnýn tamamlanmasý ile Kentin hem besin kaynaðý hem de akciðeri olan Hevsel Bahçesi'nin Fiskaya bölümünde inþa edilen kafe, yeþil alaný büyük oranda tahrip ederek, þehrin doðal dokusunu da bozuyor.

FÝSKAYA Þelalesi altýnda bulunan yapýnýn restorana dönüþtürülmesine karþý çýkan Mezopotamya Ekoloji Hareketi, yapýnýn Lice, Meskan ve Farqin'de yapýlmak istenen kalekol, HES'ler ve güvenlik barajlarýndan farký olmadýðýný vurguladý. Hareket, “Bu mekanýn açýlýþýna tüm eþ baþkanlarýn davet edildiðini biliyoruz. Açýlýþa davet edilen eþ baþkanlarýn ve tüm kapitalist moderniteye karþý duran duyarlý kesimlerin katýlmamasý gerektiðini belirtiyoruz” dedi. Haber 10

C

M

Y

K

5’te

34 yýl sonra darbeciler deðil ben kazandým! (1) Mim Yavuz BÝNBAY

4’te

Mü'minin Niyeti Amelinden Hayýrlýdýr Nezir OBUT


2

SAÐLIK

20 Haziran 2014 Cuma

‘Nedeni tam olarak bilinmiyor’ ile baþlar. Kas zafiyeti genelde kol ve bacaklardan baþlar ve yavaþ yavaþ diðer kas gruplarýna yayýlýr. Konuþma, yutma, çiðneme ve nefes alma kaslarý iþ göremez hale gelir. Kol ve bacaklar kaslarý incelir ve zamanla kullanamaz. Kontrol edilemeyen aðlama ve gülmeler olabilir. Kaslardaki iþ görememenin derecesi ve hastalýðýn ilerleyiþi hastadan hastaya deðiþir. Solunum kaslarýnýn giderek daha fazla etkilenmesi ve buna baðlý solunum güçlüðü hastalýkta gelinen son aþamadýr. Bu dönemde hastanýn hýzlý ve yakýn týbbi desteðe ihtiyacý vardýr."

Taný ve tedavisi

“21 Haziran Dünya ALS Günü” nedeniyle yazýlý bir açýklama yapan Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürü, Dr. Fatih Mehmet Aslan, ALS’nin ilerleyici bir sinir sistemi hastalýðý olduðunu söyledi. Hastalýðýn sebebinin tam olarak bilinmediðini belirten Dr. Aslan, “Tüm vakalarýn yaklaþýk yüzde 10’unun genetik geçiþli olduðu saptanmýþtýr” dedi DÝYARBAKIR Halk Saðlýðý Müdürü, Dr. Fatih Mehmet Aslan, "21 Haziran Dünya ALS Günü" nedeniyle yazýlý bir açýklama yaptý. Amyotrofik Lateral Skleroz'un (ALS) ilerleyici bir sinir sistemi hastalýðý olduðunu belirten Aslan, "Hastalýk omurilik ve beyin sapýndaki motor nöronlarýn yani sinir hücrelerinin kaybýndan kaynaklanmaktadýr. Bunun sonucunda kaslarda kuvvet kaybý, erime ve incelme görülür. Hastalýk motor nöronlarý etkisiz hale getirerek sinir sistemini felç etmekte ancak beynin zihinsel ve

entelektüel faaliyetlerini genellikle etkilememektedir" dedi. Hastalýðýn sebebinin tam olarak bilinmediðini belirten Dr. Aslan, "Tüm vakalarýn yaklaþýk %10'unun genetik geçiþli olduðu saptanmýþtýr. Ayrýca; tarým ilaçlarý ve aðýr metaller gibi çevresel toksinler, travma, viral enfeksiyonlar, otoimmünite, vitamin eksikliði, hormonal bozukluklar gibi çeþitli faktörlerden þüphelenilmektedir" diye konuþtu.

Hastalýðýn belirtileri Dr. Aslan hastalýðýn belirtilerini ise þekilde anlattý; "Hastalýk kas güçsüzlüðü

Kýzýlay’dan kan baðýþý kampanyasý

ALS'nin Taný Yöntemleri ve Tedavisi ile ilgili bilgi veren Dr. Aslan, "Hastalýk pek çok kas ve sinir hastalýðý ile karýþabildiði için teþhis uzun zaman alabilir. Teþhiste MR, EMG gibi görüntüleme yöntemlerinden, kas örneði ve kan tetkiklerinden yararlanýlýr. ALS'nin henüz kesin tedavisi yoktur. Yeni ilaçlar üzerinde çalýþmalar sürdürülmektedir. Ýlaç dýþýnda hastanýn mümkün olduðunca rahat ettirilip, normal yaþantýsýný devam ettirecek tedbirlerin alýnmasý önemlidir. Hastalar genellikle soluk alma kaslarýnýn etkilenmesi ile soluk almakta zorluk ve nefes alamama, ayrýca yutma kaslarýnýn etkilenmesi ile beslenememe ve susuz kalma gibi nedenlerle yaþamlarýný yitirirler. Eðer hastalarda bu kaslar etkilenmez ise daha uzun süre yaþarlar" þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR - Türk Kýzýlay'ý Diyarbakýr Kan Merkezi'nce Silvan ilçesinde kan baðýþý kampanyasý düzenlendi. Hükümet konaðý önünde Tük Kýzýlay'ý Diyarbakýr Kan Toplama Merkezi'ne ait mobil kan baðýþý toplama TIR'ý iki gün boyunca Silvanlý vatandaþlardan kan baðýþý kabul etti. Türk Kýzýlay'ýn Diyarbakýr Kan Toplama Merkezi mobil kan baðýþý ekibinde görevli doktor Deniz Akelma, 'Kan acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr' sloganýyla Silvan ilçesinde düzenlenen kan baðýþý kampanyasýnda vatandaþlarýn yoðun ilgisinin olduðunu söyledi. Dr. Akelma, "2 günlük kan baðýþý kampanyamýz sürecinde 90 ünitenin üzerinde kan toplandý. Silvan'daki vatandaþlarýmýzýn göstermiþ olduðu ilgiden dolayý Türk Kýzýlay'ý adýna teþekkür ediyoruz. Bölgenin kan ihtiyacýný karþýlamak amacýyla, 3 aylýk periyotlarla kan baðýþý TIR'ýyla bölgedeki il ve ilçeleri dolaþarak "Kan acil deðil, sürekli ihtiyaçtýr" sloganýyla kan baðýþý kampanyamýz devam edecektir" dedi. Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay da vatandaþlarla birlikte, Hükümet Konaðý bahçesindeki merkezde kan baðýþýnda bulundu. (ÝHA)

Sýcak hava kalp krizini tetikliyor Sýcak havanýn etkisini göstermesiyle birlikte kalp hastalarýna uyarýlarda bulunan Kardiyoloji Uzmaný Dr. Cegerðun Polat, sýcak havanýn kalp krizini tetiklediðini söyledi DÝYARBAKIR'daki özel Hastanede görevli Kardiyoloji Uzmaný Dr. Cegerðun Polat, yaz aylarýnda kalp hastalarýnýn dikkat etmesi gerekenler hakkýnda bilgi verdi. Kalp ve damar hastalýklarýnýn, kronik hastalýklar içerisinde yaþamý tehdit eden en önemli saðlýk sorunu olduðunu belirten Uzm. Dr. Polat, Dünya Saðlýk Örgütü'nün verilerine göre dünyada her yýl ortalama 18 milyon, Türkiye'de ise 200 bin kiþinin, kalp hastalýklarý nedeniyle hayatýný kaybettiðini söyledi. Uzm. Dr. Polat, "Bu sayý, her geçen yýl artýþ göstermektedir. Kalp hastalýklarýnýn ve kalp krizlerinin oluþumunda; baþta sigara olmak üzere düzensiz beslenme, stres ve daha birçok neden etkili rol oynamaktadýr. Kalp krizinin en önemli risk faktörlerinden biri yaz aylarýnda sýcak ve nemli havadýr. Hava sýcaklarý ani kan basýncý düþüþü ya da yükselmesi nedeni olabilir. Kalp ve damar hastalarýnda, ileri yaþtakilerde bu ani deðiþimler kalp krizi ile sonuçlanabilir. Güneþ ýþýnlarý ile uzun süreli temas buna zemin hazýrlar. Bu nedenle özellikle kalp ve damar hastalarýnýn sýcaklardan korunmasý, güneþ ýþýnlarýna direkt maruz kalmamasý çok önemlidir. Bu hastalar, güneþin dik geldiði 11.00-16.00 saatleri arasýnda dýþarýya çýkmamalý, dýþarý çýkmak durumunda olanlar serin yerlerde bulunmalý ya da þemsiye kullanarak gölge olan alanlarda yürümelidir. Vücudun sývý dengesinin korunabilmesi için aþýrý terlemeyle kaybedilen sývýnýn tekrar kazanýlmasý çok önemlidir. Özellikle yaz aylarýnda suyun günde 2,5-3 litre tüketilmesi önerilmektedir. Ayrýca tansiyon ve kalp hastalarý mutlaka kardiyoloji uzmaný kontrolünde gerekli tetkik ve takiplerini yaptýrmalarý gerekir" dedi. (ÝHA)


3

GÜNCEL

20 Haziran 2014 Cuma

Husumetli aileler barýþtýrýldý Edip YÜKSELEN DÝYARBAKIR Merkez Yeniþehir Eþbaþkanlarý Selim Kurbanoðlu ve Ülkü Baytaþ, ilçede yapýlan çalýþmalarý denetledi. Burada konuþan Baytaþ, "Þehitlik Ben û Sen Mahallesindeyiz. Üst yapý çalýþmalarýmýz burada devam etmektedir. Þilbe ve Þehitlik Mahallelerine toplamda 50 bin metrekare parke taþý döþüyoruz. 10 bin metrekaresini bu gördüðünüz sokaklarýmýza döþeyerek þehitlik etabýný bitirmiþ olacaðýz. Sokaklarýn çok dar olmasýndan dolayý araçlar buralara giremiyor. Arkadaþlarýmýzda kum,çimento ve parke taþlarýný el arabalarýyla ve sýrtlarýnda taþýmak zorunda kalýyor. Çalýþmalardan dolayý emeði geçen arkadaþlarýmýza teþekkür ediyoruz. Halkýn menfaatleri doðrultusunda yapýlan çalýþmalarýmýz devam edecektir. Belediye hizmetlerini yurttaþlarýmýzýn ayaðýna götürüyoruz. Ben û Sen gecekondulaþmanýn yoðun olduðu mahallelerimizden bir tanesidir. Bu çalýþmamýzla yurttaþlarýmýzý yazýn tozlu, kýþýnda çamurlu yolardan kurtarmýþ olacaðýz. " dedi. Mahalle sakinlerinden Deniz Kayran ise "35 yýl-

Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçesi'nde 5 ay önce 2 kiþinin kavga etmesiyle aralarýnda husumet baþlayan Athan ve Dündar ailesi, BDP Yeniþehir Ýlçe Örgütü ve Yeniþehir Belediye Eþ Baþkalarýnýn araya girmesiyle barýþtýrýldý dýr bu mahallede oturuyorum. Belediye Eþbaþkanlarýmýz sokaklarýmýzýn tümünü yaparak, yazýn tozdan, kýþ aylarýnda da çamurdan geçemediðimiz sokaklarýmýzý yaptý. Yaptýklarý hizmetlerden dolayý belediyemize teþekkür ediyoruz" diye konuþtu.

‘Barýþ için aðýr bedeller ödedik’

Eþbaþkanlar, denetlemenin ardýndan Þehitlik Mahallesi Özgür

Yurttaþ Derneðine geçti. 5 ay önce 2 kiþinin kavga etmesiyle aralarýnda husumet bulunan Athan ve Dündar ailesi, BDP Yeniþehir Ýlçe Örgütü ve Yeniþehir Belediye Eþ Baþkalarýnýn araya girmesiyle barýþtýrýldý. Burada kýsa bir konuþma yapan BDP Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Hüseyin Oðuzsoy "Halkýmýzýn ve ailelerimizin arasýnda kavga husumet olmamasý çok önemlidir. Ailelerimizin de bu konuda gayret gös-

tereceðine inanýyoruz. Kürtlerin tercihini her zaman barýþtan yana ortaya koymuþtur. Biz Kürtler barýþýn önemini en iyi bilen halkýz. Çünkü bizler barýþ için aðýr bedeller ödedik" dedi. Konuþmanýn ardýndan Athan ve Dündar aile bireyleri tokalaþarak, husumete son verdiklerini açýkladý. Daha sonra hazýrlanan barýþ tatlýlarýyla aileler ve davetliler bir araya geldi.

5 yýlda 19 bin 639 can aldý Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý verilerine göre, Türkiye'de son 5 yýlda meydana gelen trafik kazalarýnda 19 bin 639 kiþi hayatýný kaybetti DÝYARBAKIR - Türkiye'de son 5 yýlda meydana gelen trafik kazalarýnda 19 bin 639 kiþi hayatýný kaybetti. Emniyet Genel Müdürlüðü Trafik Hizmetleri Baþkanlýðý verilerine göre, Türkiye'de son beþ yýlda trafik kaza sayýsý yüzde 14,62 oranýnda artarak 2013 yýlýnda bir milyon 207 bin 354'e ulaþtý. Meydana gelen kazalarda yaralý sayýsý son beþ yýlda yüzde 36,47 oranýnda

artarak 274 bin 829'e ulaþtý. Trafik kazalarda ölenlerin sayýsý ise son beþ yýlda yüzde 14,78 oranýnda azalarak 3 bin 685'e geriledi. Türkiye'de 2009 yýlýnda bir milyon 53 bin 346, 2010 yýlýnda bir milyon 104 bin 388, 2011 yýlýnda bir milyon 228 bin 928, 2012 yýlýnda bir milyon 296 bin 634 ve 2013 yýlýnda bir milyon 207 bin 354 trafik kazasý meydana geldi. Trafik kazalarýnda 2009 yý-

lýnda 4 bin 324, 2010 yýlýnda 4 bin 45, 2011 yýlýnda 3 bin 835, 2012 yýlýnda 3 bin 750 ve 2013 yýlýnda 3 bin 685 kiþi hayatýný kaybetti. Bu rakamlara göre son 5 yýlda toplam 19 bin 639 kiþi hayatýný kaybetti. Meydana gelen kazalarda 2009 yýlýnda 201 bin 380, 2010 yýlýnda 211 bin 496, 2011 yýlýnda 238 bin 74, 2012 yýlýnda 268 bin 79 ve 2013 yýlýnda 274 bin 829 kiþi ise yaralandý. (ÝHA)

Silvan’da kahveye saldýrý: 1 yaralý Silvan’da bir kahveye maskeli kiþiler tarafýndan düzenlenen saldýrýda bir kiþi yaralandý DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. Ýsmail Beþikçi Caddesi üzerinde bulunan bir kahveye maskeli kiþiler tarafýndan önceki gece silahlý saldýrý düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, kahveye gelen maskeli kiþiler, önce pompalý silahla havaya ateþ etti, daha sonra kahveye doðru havai fiþek attý. Yurttaþlarýn daðýlmasýnýn ardýndan kahvede iþçi olarak çalýþan M.A. adlý kiþiyi darp eden kiþiler, bir süre sonra olay yerinden uzaklaþtý. Kafasýna aldýðý darbelerle yaralanan M.A. Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. (DÝHA)


4

HABER

Nezir OBUT

Mü’minin Niyeti Amelinden Hayýrlýdýr

Obut_n@hotmail.com

Niyet, lügatte kastetmek, bir þeye meyletmek, yönelmek gibi anlamlara gelmektedir. Onun içindir ki niyetlerin ameller üzerinde çok önemli bir etkisi söz konusu olmaktadýr. Kur'an-ý Kerim'de De ki: ''Ýçinizdekileri gizleseniz de belli etseniz de Allah onu bilir. Göklerde ve yerde ne varsa onlarý da bilir ve Allah her þeye gücü yetendir!" (Al-i Ýmran 29) buyrulmuþtur. Hz. Ömer (r.a.) tarafýndan nakledilen bir Hadis-i Þerifte Resûlullah (s.a.s.): "Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiði þey vardýr. Öyleyse kimin hicreti Allah'a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de elde edeceði bir dünyalýða ise, onun hicreti de o hicret ettiði þeyedir." buyurmuþtur. Buhâri Bir iþ ve amele götüren niyet insaný kurtarabilir. Niyet, bir kast, yöneliþ, meyil, teveccüh, bir azim ve þuur demektir. Niyet sâyesinde insan, nereye yöneldiðini, ne istediðini bilir ve yine onun sayesinde bir bulma ve elde etme þuuruna ulaþýr. Ýnsanýn, bütün fiillerinin esasý niyet olduðu gibi, eðilimlerine göre, "benim" deyip sahip çýkacaðý iþlerin vesilesi de yine niyettir. Kainatta ve insan nefsinde her þey, hem baþlangýç itibariyle, hem de devam itibariyle niyete baðlýdýr. Ona dayandýrmadan ne bir þeye varlýk kazandýrabilmek, ne de daha sonra onu devam ettirebilmek mümkün deðildir. Her þey, ilk olarak zihinde bir tasarý olarak belirir. Ýkinci olarak bir yöneliþle plânlaþtýrýlýr. Üçüncü olarak da azim ve kararlýlýkla tahakkuk ettirilir. Ýlk tasarý ve plân olmadan, herhangi bir iþe baþlamak neticesiz olacaðý gibi, irâde ve azim görmeyen

her tasarý ve plân da neticesiz kalmaya mahkûmdur. Bütün ameller niyetlere göredir. Ýnsan hicret etmek istediðinde niyeti, sadece Allah ve Rasûlü olursa, bunun karþýlýðý olarak Allah ve Resûlü'nü bulur. Namazda, Oruçta, zekatta, tüm ibadet ve taatta da ameller niyetlere göredir. Amelin, amel olmasý niyete baðlýdýr; niyetsiz hac, amaçsýz, aldatan bir seyahat; namaz, kültür, fizik hareketi; oruç da bir diyet ve perhiz hükmündedir. Bu ibadetlerin, Müslüman'ý Allah rýzasýna ulaþtýrmasý ancak niyetin güzelliði ile mümkün olmaktadýr. Ebedî cennet, ebedî kulluk niyeti, ebedî cehennem de ebedî inkâr ve ebedî küfür kastýnýn kaçýnýlmaz bir sonucudur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.): 'Mü'minin niyeti, amelinden hayýrlýdýr' buyurmaktadýr. Zira insan, ne kadar gayret ederse etsin, niyetindeki ameli yakalayamaz. Onun içindir ki niyetin önemi büyüktür. Niyet, amelin özüdür, ruhudur; niyetsiz ameller ölü sayýlýr. Niyet, iyiliði kötülüðe, kötülüðü de iyiliðe çeviren nurlu ve sýrlý bir iksir gibidir. Amellerin niyetlere göre oluþuna birçok misal verilebilir. Týpký bir kuyunun kenarýna insanlarýn yararý için kazýk çakan adamla, bu kazýktan dolayý ayaðý takýlýp düþen kiþinin, baþkalarýnýn da zarar görmemesi düþüncesiyle kazýk'ý sökmesinin hikayesi gibi. Adamýn biri çölde yolculuk yaparken bir su kaynaðýnýn yanýna varýr ve dinlenmek için atýndan iner. Atýnýn kaçmamasý için yere bir kazýk çakar ve atýný oraya baðlar. Tekrar yola devam edeceði zaman "Benden sonra gelen bir baþka yolcunun da iþine yarar." düþüncesiyle kazýðý sök-

20 Haziran 2014 Cuma

meden orada býrakýr. Daha sonra bir baþka yolcu ayný yerde konaklar. Su kaynaðýna yöneldiðinde ayaðý kazýða takýlýr ve düþer. O da "Benden sonra baþka insanlarýn caný yanmasýn." diye kazýðý söküp atar. Adamlardan biri iyi niyetle kuyu yanýna kazýk çakmýþ, diðer bir kiþide yine iyi niyetle baþkalarýnýn düþmemesi için söküp kaldýrmýþtýr. Sonucunda ortada yapýlan hiçbir þey yoktur. Ama iyi niyetlerinden ve amellerinden dolayý her ikisi de sevaba nail olmuþlardýr. Çünkü ameller niyetlere göredir. Bir iþten maksat ne ise hüküm ona göre verilir. Ýyi niyetle yapýlan iþlerden sevap alýnýr. Ama iyi niyetle kötü amel yapmaya yöneliþ doðru olmadýðý gibi meþru da deðildir. Hem niyet iyi olacaktýr. Hem de ameller meþru olacaktýr. Niyet, bir iþi Allah rýzasý için yapmayý kalbten geçirmektir. Yani niyet kalbin amelidir. Kalb, Ýmanýn merkezidir. Ýmanýn merkezindeki amel, diðer amellerden daha üstündür. Yapacaðýmýz ibadetlere ve iþlere dilimizle de niyet etmemiz gerekmektedir. Ancak dil bir þeye niyet ederken kalp bu düþünceye katýlmazsa, niyet makbul olmaz. Önemli olan kalbi niyettir. Yapýlan iþler niyetlere göre deðer kazanýr. Ýþlerimizde her zaman, Allah (c.c.)'ýn Rýzasýný kazanmak düþüncesi ile dop dolu olmalýyýz. Niyetlerimizin güzel oluþu amellerinde güzel olacaðýnýn iþaretidir. Niyetlerimiz ve amellerimizin güzellikleri sebebi ile kurtuluþa erenlerden olmamýzý Yüce Mevla'dan niyaz eder, sýhhat ve afiyetler dilerim. Haftaya görüþmek dileðiyle selam ve dua ile Allah'a emanet olunuz…

‘Ornek bir süreç’ Ýsviçre Büyükelçi Müsteþarý Didier Chassot, beraberindeki heyetle AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ý makamýnda ziyaret etti. Burada konuþan Chassot, çözüm sürecini yakýndan takip ettiklerini belirterek, böylesi bir sürecin dünyanýn çeþitli ülkelerine örnek olabilecek bir geliþme olduðunu vurguladý

DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaçý makamýnda ziyaret eden Ýsviçre Büyükelçi Müsteþarý Didier, bölgede yaþanan son geliþmeler ve çözüm süreciyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Büyükelçi Müsteþarý Chassot, çözüm sürecini yakýnan takip ettiklerini ifade ederek, böylesi bir sürecin dünyanýn çeþitli ül-

kelerine örnek olabilecek bir geliþme olduðunu dile getirdi. Yaklaþýk bir yýldýr Türkiye'de görev yaptýðýný aktaran Büyükelçi Müsteþarý Chassot, AK Parti iktidarýnýn yaptýðý reformlarýn önemine vurgu yaparak, þunlarý söyledi: "Türkiye'deki çözüm süreci dünyanýn çeþitli yerlerinde yaþanan çatýþmalý ortamlara örnek olabilecek bir süreçtir. Özellikle AK Parti ile Türkiye bu gün itibari ile ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal ve diðer alanlarda hem bölgeye hem de tüm dünyaya örnek ve söz sahibi bir ülke konumuna gelmiþtir. Buradaki barýþ, kardeþlik, ortamý tüm dünyayý olumlu yönde etkiledi.

Bu anlamda AK Parti hükümetlerinin yapmýþ olduklarý reformlarý takdire þayan olarak görüyoruz. AK Parti'nin ülkeye ve bölgeye en önemli kazanýmý çözüm sürecidir."

“Çözüm süreci büyük bir kazanýmdýr” Ýsviçre Büyükelçi Müsteþarý Didier Chassot ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayý teþekkürlerini ileten AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç da Türkiye'nin 30 yýllýk çatýþmalý süreci geride býraktýklarýný ifade ederek, ilk kez kan ve gözyaþýnýn akmadýðý bir dönemi yaþadýklarýný söyledi. Altaç, "AK Parti sayesinde devlet

ile vatandaþlar arsýnda ki diyalog artmaya baþladý. Bizim için çözüm sürecini çok önemli. Bu gün halkýmýz AK Parti'nin yaptýklarýný takdirle karþýlýyor. Ülkemiz de çözüm sürecinin baþlamasý ile karanlýk odaklarýn artýk argüman olarak kullanabilecekleri bir þey kalmamýþtýr, bundan sonra çözüm sürecinin getirisini Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde göreceðiz. Ayný þekilde bölge halký tercihini AK Parti'den yana kullanacaktýr. Bugün çocuðu daðda olan da askerde olan da Recep Tayyip Erdoðan'a dua ediyor. Çözüm süreci büyük bir kazanýmdýr. Özellikle bölgemiz için bu ülkede sivilleþme, demokratikleþme için vesayet kurumlarýnýn bitmesi, dýþlanmasý bu ülkenin bir daha savaþ ortamýna girmemesi için çözüm sürecini baþlattýk. Birileri insanlarý ideolojik söylemlerle kandýrýyor, çözüm süreci bizim olmazsa olmazýmýzdýr. Sürece yönelik provokatif giriþimlere asla izin vermeyeceðiz. Süreç halkýmýzýn teminatý altýndadýr, halkýmýz sürece sahip çýkýyor ve son dönemlerde yaþanan olaylarý kesinlikle tasvip etmiyor" þeklinde konuþtu. (ÝHA)


34 yýl sonra 18 Haziran 2014 tarihi Türkiye'deki yargý erkinin darbecileri mahkûm eden tarihi kararý tarihiyle yüzleþme sýnavý oldu.

34 yýl sonra darbeciler deðil ben kazandým! ( 1 )

Mim Yavuz Binbay

5

ANALÝZ

20 Haziran 2014 Cuma

Türkiye tarihi, darbeler ve olaðanüstü hallerin uygulamalarýnýn gölgesinde þaibeli bir tarih olmuþtur. Her olumlu geliþme bu þaibelerin gölgesinde kararýp kalmýþ, her dönemde toplumun dinamiklerini insanlýk suçu kapsamýna giren komplovari uygulamalarla yok ederek toplumu sindirerek ve kurumlarýný bu komplolarýnýn sonucu insanlýk suçu uygulamalarýnýn failleri konumuna sokarak iþlevsiz hale getirmiþlerdir. Kendilerini bu insanlýk suçunun failleri gören kurumlar iþlevsizleþmiþ ve suç ortaðý konumundaki kurumlar, Eflatun'un deyimiyle halktan koparak halktan korkar hale gelmiþ ve bu uygulamalarý sorgulayamaz hale gelmiþti. ... Peki, bu sorgulayamama onlarý bu suçtan kurtardý mý? Ölen failler bu suçlardan aklandýlar mý? Bu insanlýk suçlarýndan rant, mevki makam elde edenler aklanabildi mi? ... Gerek Türkiye'deki gerekse dünyadaki son geliþmeler bunun böyle olmadýðýný ve olmayacaðýný gösterdi. Dünyada, Yunanistan darbecilerini ve suç ortaklarýný yargýlayarak mahkûm etti, Yunanistan'ý ispanya, Portekiz, Arjantin ve son olarak Þili izledi. Pinochet denilen darbeciyi 93 yaþýnda cezaevine yolladý. Ölenleri gýyaplarýnda yargýlayarak mahkûm etti unvanlarýný geri aldý. Bu kararlarla insanlýk suçlarýnda Nurunberg hükmünde belirtildiði gibi insanlýða karþý iþlenen suçlarda zaman aþýmý ve yaþ sorunu engel olamaz. Her on yýlda darbe yapýlan Türkiye'de de ilk defa darbecilik suç sayýldý, failleri yargýlandý ve mahkûm oldu. Bu yargýlama bazýlarýnýn dediði gibi simgesel olmadý, hassasiyetler gözetilerek karar verildi. Bu kararýn toplum vicdanýnda yerini bulabilmesi için " ucu gittiði yere kadar gitmelidir ". Bu yapýlmadýðý takdirde toplumun vicdaný rahatlamayacaktýr ve dünyada darbecilerini yargýlayabilip yüzleþen toplumlardaki olumlu sonuçlar elde edilemeyecektir. Fransýzlar Cezayir olaylarýnda bu yolu denedi ama kurtulamadý kurtulamayacak! Darbelere boyun eðerek suça ortak olan kurumlar suçluluk psikolojisinden kurtularak kurumlarýna bulaþan bu insanlýk suçlarýndan kurtulmalýdýr. Bunu yapamadýklarý sürece bu suç alýnlarýnda bir lanet damgasý olarak kalacaktýr. Bu tarihi karar bir fýrsattýr kurumlar bu tarihi kararýn yanýnda kararlý bir biçimde yer alarak bu lanetin esare-

tinden kurtulmalýdýr. ... Cumhuriyet rejimi Ýttihatçýlarýn yaptýklarýyla yüzleþemedi 100 yýl geçmesine raðmen kurtulamadýlar 100 yýl daha geçse yüzleþmeden kurtulamayacaklar. 1926 Kürt isyaný, 1938 Dersim katliamý, tek þef dönemi, 1960 darbesi, 12 Mart 1971 darbesi ve 12 Eylül 1980 darbesi hepsinin üstü örtülmeye çalýþýlarak bu günlere gelindi. Toplumun tüm kesimlerine soruyorum, insanlýk suçu kapsamýndaki bu olaylardan hangisinin üstü örtülebildi? Hanginiz bu olaylardan dolayý vicdanen müsterihsiniz? Bu olaylarýn tümü insanlýða karþý, hepimize karþý iþlendi. Gelin hiçbirinin üstünü örtmeye çalýþmadan, sorumlularý kim olursa olsun hesap sorarak, ucu nereye ve kime varýyorsa yüzleþerek çözüm arayalým. Toplum olarak taraf olalým bir asýr daha bir 34 yýl daha bu lanetin, bu vicdan azabýnýn esiri olmayalým. ... RESMEN TARAF OLDUM; 12 Eylül darbecilerinin yargýlandýðý 4 nisan duruþmasýnda mahkemece resmen TARAF (müdahil) olmam kabul edildi. Sadece kendi adýma deðil, hayatta olmayan koðuþumuzun dedesi 75 kusur yaþýndaki Mehmet Baykan dedemiz, kuþaðýmdan insanlýk suçlarýna maruz kalan binlerce onurlu insan adýna müdahildim. Bu müdahilliði kuþaðýmýn bir onur mücadelesi görevi olarak addediyorum. ... Ben bu yargýlamaya medya gruplarýnýn popülist bir yaklaþýmla öne çýkardýðý bazýlarýnýn dediði gibi "Meselemiz 90 yaþýnda iki kiþinin ceza almasý deðil " veya " bu davadan anlamlý bir sonuç beklemiyorum " " duruþmayý 'Yargýlama tiyatrosu' olarak görüyorum " ve benzeri yorumlarýna katýlmadým-katýlmýyorum. Bu söylemler sahiplerinin hüsnü kuruntusuydu. Bunlar, 12 eylül referandumunda, savcýlýðýn ifade almasýnda ve davanýn kabulü safhalarýnda da halk arasýndaki söylemle fasulye falýna bakarcasýna ayný söylemleri tekrarladýlar. Doðmamýþ çocuða fistan biçmeye çalýþtýlar. Onlarýn ve onlar gibilerin aksine büyük çoðunluðun meselesi doksan deðil, 100 yaþýnda bile olsa cezaevine konmalarýdýr. Yüreði evlat acýsýyla yanan Berfo anamýz 104 yaþýndaydý, 104 yaþýnda olmasý onun acýsýný dindirdi mi? Bu þahýslar kimin adýna Darbecilere destek niteliði taþýyan bu söylemleri maðdur kisvesi altýnda söylüyorlar. Bu cesareti nereden alýyorlar? Biz bu davadan anlamlý sonuçlar bekledik ve ilk anlamlý sonucumuzu da aldýk. Türkiye tarihinde darbeciler ceza aldý. Mahkûm oldu. Bu tarihsel bir karardýr. Tüm yüreðimle destekliyorum.

Ne Berfo ana ne ben nede onurlu arkadaþlarýmýz tiyatrocu deðiliz. Biz inançlý ve ciddi bir tarafýz. Ciddiyetimiz ve bu inançlý mücadelemizle ciddi sonuçlar alacaðýmýza, Türkiye Demokrasi mücadelesinde bir dönüm noktasý yaratacaðýmýza inanýyoruz. Çünkü biz o zamanlarda inançlýydýk ve o inancýmýzý güçlendirerek koruduk bu günlere geldik. Darbecileri sanýk sandalyesine oturttuk. Darbecileri ve suç ortaklarýný hak ettikleri cezalara çarptýrýncaya, hak etmedikleri gasp ettikleri unvanlarýný, kirlettikleri makamlarý geri alýncaya, demir parmaklýklar arkasýna koyuncaya kadar mücadelemizde kararlýyýz. ... Bunun en güzel temsilcileri, Adliye önünde toplanarak, "12 Eylül'ü Unutmadýk, Affetmiyoruz" ve "Paþalar da Maþalar da Yargýlanacaklar" yazýlý pankartlar ile 12 Eylül darbesi döneminde, iþkence gören ve hayatýný kaybedenlerin fotoðraflarý taþýyan gruplar, "Darbecilerden hesap sorulsun" þeklinde slogan atanlardý. Bu onurlu yürekler teminatýmýzdýr. Onlar var oldukça darbeciler hak ettikleri cezalarý aldýlar. Ben ve eþim neden tarafýz; "…12 Eylül 1980'de eþimle birlikte gözaltýna alýndýk. Polis ve askerler bizi gözaltýna aldýklarýnda iki aylýk oðlum Mustafa ise evde yalnýz kaldý. Tüm itirazlarýmýza raðmen komþular yardýmcý olur diyerek bizi alýp götürdüler. Hâlâ o anýn kâbuslarýný görüyorum. Yalnýz kalan ve sürekli olarak aðlayan oðluma tüm çabalarýma raðmen ulaþamýyordum… Tutuklandýðýmda oðlum birkaç aylýktý, tahliye edildiðimde beþ yaþlarýndaydý. Ben evlat sevgisinden, o da baba sevgisi ve þefkatinden mahrum kalmýþtý. Askeri mahkemede yargýlandýðým duruþmalarda hâkime vermiþ olduðum yazýlý savunmamda aþaðýda deðindiðim konularla birlikte oðlumla ilgili yaþadýklarýmýzý belirtmiþ ve bir gün bunlarý ona izah etmek gerekeceðini açýklamýþtým. Evet! Birileri oðluma "babasýz geçirmek zorunda kaldýðý beþ yýlý" izah etmeliydi. Bu yaþananlarýn varsa makul, haklý ve hukuksal gerekçesi oðlum Mustafa Suphi Binbay'a anlatmasý gerekiyordu. 12 Eylül'de gözaltýna alýndýðýmda 38 gün gözaltýnda kaldým. Sürekli iþkencelere (falaka,elektrik, çýrýlçýplak soyarak su döküp kaba dayak, benimle gözaltýna alýnan eþime ve iki aylýk oðluma yönelik tehditler, aç býrakma, betonda çýplak yatma, uykusuz býrakma, kollarýmdan asma/Filistin askýsý…) maruz kaldým.


6

POLÝTÝKA

20 Haziran 2014 Cuma

‘Kürtler birlik olmalý’ K

ürt Ulusal Kongresi Kuzey Kürdistan Delegasyonu Ýmam Taþçýer, yaþanan son geliþmeler ve IÞID çetecilerinin saldýrýlarýyla birlikte kongrenin toplanmasýnýn aciliyet arz ettiðini belirterek, Kürtlerin bu saldýrýlara karþý birlik olup, topraklarýný korumasý gerektiðini dile getirdi. Taþçýer, kongre sekretaryasýna da Hazýrlýk Komitesi’nin tekrardan toplanmasý için harekete geçme çaðrýsý yaptý Kürtler birliklerini bir kongrede oluþturmalýdýr" diye konuþtu.

Hayri DEMÝR /DÝHA DÝYARBAKIR - IÞID'ýn Musul'a yönelik saldýrýlarýyla birkez daha aciliyetini hissettiren Kürt Ulusal Kongresi'nin toplanmasýna yönelik çaðrýlar devam ediyor. Geçtiðimiz günlerde Kürt Ulusal Kongresi Hazýrlýk Komitesi Delegasyonu adýna yapýlan açýklamanýn ardýndan bir kez daha gözlerin çevrildiði kongreye iliþkin DÝHA'ya deðerlendirmelerde bulunan Delegasyon üyesi ve DDKD Genel Baþkaný Ýmam Taþçýer, IÞID saldýrýsýnýn ardýndan Kürdistan'daki kazanýmlarýný tehlikeye koyduðu gibi Kürt Ulusal Birliði için de zemin hazýrladýðýna dikkat çekti.

‘Hazýrlýk Komitesi çalýþmalarýný sürdürüyor’ Geçtiðimiz yýl gerçekleþen hazýrlýk toplantýlarýný hatýrlatan Taþçýer, 3 aylýk bir çalýþma yürüttüklerini ancak uluslararasý güçlerin bunun gerçekleþmemesi için kimi engeller çýkardýðýný ve bundan dolayý kongrenin ertelenmek zorunda kalýndýðýný belirtti. Taþçýer, özellikle Ýran, Türkiye ve Irak'ýn kongreye alttan alta

‘Kongre sekretaryasý harekete geçmelidir’

engeller çýkardýðýný ifade ederek, ertelenen kongrenin 21 kiþilik Hazýrlýk Komitesi'nin halen çalýþmalarýný sürdürdüðünü aktardý.

‘Rojava kaybederse bütün Kürtler kaybeder’ Son bir kaç hafta içerisinde Rojava ve Federe Kürdistan Bölgesi'nde yaþanan geliþmelerin Kürt Ulusal Birliði'nin bir elzem olduðunu tekrardan gösterdiðini söyleyen Taþçýer, yaptýklarý çaðrýnýn kongrenin bir önce toplanmasý için yapýldýðýný dile getirerek, "Kürtler, eðer Rojava'da kaybederlerse Kuzey Kürdistan'da da bütün

dünyada da kaybederler. Güney Kürdistan'da kaybederlerse bütün dünyada da kaybedecektir. Bu yüzden Kürtler bir an önce kendi birliklerini oluþturmak, kongreyi toplamak ve kongrede Kürtler arasý diyalogu geliþtirmek mecburiyetindedir. IÞID'ýn saldýrýlarýnýn ardýnda YPG ve KCK'nin Güney Kürdistan'da peþmerge güçleriyle saldýrýlara karþý mücadele etmeye hazýr olduklarýný açýklamalarý, çok önemli bir geliþmedir. Bu açýklama bizi kongreye daha çok yakýnlaþtýrýyor. Bunu artýk resmileþtirmek ve dört parça Kürdistan ile diasporadaki

‘Kara Perþembe’ eyleminde 221’inci hafta

Taþçýer, Kürtler arasýnda yaþanan kimi sorun ve sýkýntýlarýn kongrede diyalog yoluyla çözülebilecek sorunlar olduðunu söyleyerek, Delegasyon olarak yaptýklarý çaðrýyý yeniledi. Kongre sekretaryasýný Hazýrlýk Komitesi'nin tekrardan toplanmasý için harekete geçmeye de çaðýran Taþçýer, "Kürtler de Arap ve Türkler gibi kendi topraklarýnda kendi kendini yönetmelidir. Kongrenin toplanmasý herhangi baþka bir milletin düþmanlýðýna dair kendi savunma ve diyaloglarýný geliþtirmeye dönüktür" dedi. Taþçýer, IÞID saldýrýlarýnýn Kürtler arasý diyalog ve ortaklaþma ihtiyacýný bir kez daha gösterdiðini ifade ederek, "Kürtler bir araya gelerek kendi birliklerini saðlamalýdýr. Çete örgütlere karþý Kürtler bir araya gelmelidir. Kürtler bu son saldýrýlarý da görerek bir araya gelip kendi topraklarýný korumalýdýr" ifadelerini kullandý.

DÝYARBAKIR'ýn Merkez Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý cezaevinde tutuklu bulunun eski Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin ve siyasetçiler için yaptýklarý "Kara Perþembe" eyleminin 221'incisini gerçekleþtirdiler. Belediye hizmet binasý önünde yapýlan eyleme Kayapýnar Belediye Eþ Baþkanlarý Mehmet Ali Aydýn, Fatma Arþimet, Dicle Kent Halk Meclisi üyeleri, KCK davasýndan tahliye olan Sabahattin Dinç, Celal Yoldaþ, Barýþ Anneleri, Tüm-Bel-Sen, Genel-Ýþ sendika yöneticileri, meclis üyeleri ve çalýþanlar katýldý. Eylemde açýklama yapan Kayapýnar Dicle Kent Halk Meclisi Sözcüsü Þerif Baþol, "Siyasi soykýrým operasyonlarý tek amacý Kürt hareketini bitirmekti. Ancak halkýn sahiplenmesi ve direniþi, ayný þekilde cezaevlerine konulan arkadaþlarýn iradeli direniþi tüm bu oyunlarý boþa çýkartmýþtýr. Rojava, Lice ve Mesken'de halkýmýzýn göstermiþ olduðu direniþi selamlýyoruz. Bu direniþlerle yaþamýný yitirenleri saygýyla anýyoruz" dedi. Açýklama beþ dakikalýk oturma eylemiyle son buldu. (Haber Merkezi)


“Çözüm ve Özgürlük” ý d l ý p a y i g n i t i m

D

iyarbakýr’da DÖKH tarafýndan organize edilen “Çözüm ve Özgürlük” mitingi çok sayýda kiþinin katýlýmý ile düzenlendi. Ýstasyon Meydaný’nda düzenlenen mitingde halka hitap eden BDP Diyarbakýr Ýl Eþbaþkaný Zübeyde Zümrüt, Kürt halký olarak AKP’yi beklemeyeceklerini belirterek, “Biz Önderimizi de özgürleþtireceðiz, mücadele de edeceðiz” dedi DÝYARBAKIR - Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) öcülüðünde baþlatýlan "Kadýnlar Önderliði ve Özgürlüðü Ýçin Eylemde" kampanyasý kapsamýnda Ýstasyon Meydaný'nda "Çözüm ve Özgürlük" mitingi düzenlendi. DÝHA'da yer alan

7

HABER

20 Haziran 2014 Cuma

habere göre, alana Baðlar, Ýlçe Otogarý ve Urfakapý olmak üzere 3 koldan kitlesel yürüyüþle giren yurttaþlar, alandaki yurttaþlar tarafýndan alkýþ slogan, zýlgýt ve sloganlarla karþýlandý.

Halaylar çekildi

Ýlçe Otogarý tarafýndan alana

‘KCK’ ana davasýnda 1 tahliye “KCK” ana davasýnda tutuktu olarak yargýlanan Ercan Akyol, 5 yýl tutuklu suresinin doldurduðu için tahliyesine karar verildi

yürüyüþle giren yurttaþlarýn elinde bulunan Öcalan'ýn posterleri polisler tarafýndan alana alýnmak istenmedi. Bunun üzerine tepki gösteren yurttaþlar posterleri ile alana giriþ yaptý. Alaný dolduran binlerce yurttaþ çalýnan müzikler eþliðinde halaylar çekerek gönüllerince eðlendi. Mitinge, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak ve HDP Eþ Genel Baþkan yardýmcýsý Sýrrý Süreyya Önder'in yaný sýra kentte faaliyet yürüten çok sayýda Sivil Toplum Örgütü katýldý.

‘Öcalan’ýn özgürlüðü için’

Mitingde tertip komitesi adýna konuþan BDP Diyarbakýr Ýl Eþbaþkaný Zübeyde Zümrüt, "Güneþin sýcaklýðýyla ve direniþ ruhuyla sizleri selamlýyorum" dedi. Uzun bir süredir Öcalan için, hem genel hem de kadýn hareketi olarak çalýþma yürüttüklerini belirten Zümrüt, mitingi de Öcalan'ýn özgürlüðü için gerçekleþtirdiklerini vurguladý.

“Kürtler bir Baþkana sahip”

Ýmza kampanyasýnýn yeterli olmadýðýný, bu sürecin bir hamle olduðunu dile getiren Zümrüt, tüm toplumun birlikte Öcalan'ýn özgürlüðü için çalýþmasý

gerektiðinin altýný çizerek, "Yýllardýr Kürtleri bölmek istediler. Fakat Önder Apo, çabalarýyla bütün Kürdistan halklarýný bir araya getirdi. Yýllardýr Kürtlerin dilini, kültürünü, kimliðini yok saydýlar. Bugün ise Kürtler bir Baþkana sahip" dedi. 2013 Newrozu'nda Öcalan'ýn biz çözüm süreci için manifesto yayýnladýðýný dile getiren Zümrüt, Abdullah Öcalan'ýn tek taraflý olarak süreci yürüttüðünü, AKP hükümeti ve devlet tarafýndan bir adým atýlmadýðýný savundu. Kürt halký olarak AKP'yi beklemeyeceklerini söyleyen Zümrüt, "Biz Önderimizi de özgürleþtireceðiz, mücadele de edeceðiz" diye konuþtu.

‘Ev ev dolaþacaðýz’

Çözüm süreci içerisinde ölümlerin olmadýðýný, fakat üç kiþinin yaþamýný yitirdiðini dile getiren Zümrüt, Diyarbakýr'ýn ilçelerinde süren direniþte halkýn, süreci kendilerinin çözüme götüreceðini söylediklerini kaydetti. Asker ve polislerin Lice direniþine saldýrýda bulunduðunu ifade eden Zümrüt, baskýlar karþýsýnda çözüm sürecinde taraf olduklarýný ve kendi sistemlerini, demokratik özerkliði kuracaklarýný dile getirdi. Bir mitingle çalýþmalarýnýn bitmeyeceðine dikkat çekerken, ev ev gezerek, Öcalan'ýn yaþamýný ve felsefesini anlatacaklarýný belirterek, "Mitinge geldiðiniz için, önderimizin özgürlüðünü istediðiniz için teþekkür ediyoruz" sözleriyle konuþmasýný bitirdi.

DÝYARBAKIR - "KCK" ana davasýndan tutuktu olarak yargýlanan Ercan Akyol, 5 yýl tutuklu suresinin doldurduðu için dün Diyarbakýr 2. Aðýr mahkemesi tarafýndan tahliyesi ne karar verildi. Ancak Van'da hakkýnda açýlan bir baþka dava nedeniyle Akyol, Diyarbakýr Adliyesine götürüldü. Akyol'un Diyarbakýr Adliyesi'nde savcýlýkta verdiði ifadeden sonra serbest býrakýldýðý öðrenildi. (DÝHA)

ZAYÝÝ

1981 model Newhaland 8040 marka Tipi: 5181660, Þase: 4502056, Motor: 21.16.11.022 nolu biçer döverime ait belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Abdullah ÇINAR


8

HABER

20 Haziran 2014 Cuma

DEAH “susuz” kaldý

D

iyarbakýr’ýn yaný sýra bölge illerine de hizmet veren Diyarbakýr Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi susuz kaldý. Günde ortalama 10 bine yakýn poliklinik hizmetinin verildiði hastanede yaþanan susuzluk, hasta ve hasta yakýnlarý çileden çýkardý

DÝYARBAKIR - Doðu ve Güneydoðu'nun en büyük hastanesi olan Diyarbakýr Gazi Yaþargil Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde suyu saðlayan hidroforlarýn bozulmasý nedeniyle su sýkýntýsý yaþanýyor. Hava sýcaklýðýnýn 45 dereceyi bulduðu kentin hastanesinde suyun olmamasý hasta ve hasta yakýnlarýný maðdur ediyor. Günde ortalama 10 bine yakýn poliklinik hizmetinin verildiði hastanede böyle bir sýkýntýnýn yaþanmasý, hasta ve hasta yakýnlarýný çileden çýkarýyor.

‘Hastane elden gidiyor’ Hastanede yatan birçok hatanýn sularýn akmamasýndan dolayý maðdur olduðunu ve evlerinden su getirmek zorunda kaldýklarýný ileri süren vatandaþlar, "Hastane elden gidiyor. Böyle hastanemi olur, tam 48 saattir hastane susuz. Bazen sýcak sularý da akmýyor hastanenin. Kimsenin umurunda deðil. Siyasiler uyuyor mu? Böyle rezalet olamaz. Gelip bir hastaneyi gezsinler, hastane tam anlamý ile rezalet içerisinde. Seçimden seçime gelip oy isterler, baþka yaptýklarý bir þey yok. Yazýklar olsun sahipsiz bir memleketimiz var" dedi. (Haber Merkezi)

Kulp’ta trafik kazasý: 3 yaralý DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda, biri aðýr üç kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Kulp-Muþ karayolunda bulunan Aðaçkorurur Mahallesi yakýnlarýndaki Haznalik Sokaðý mevkii yolu üzerinde meydana geldi. Ýddiaya göre, seyir halinde olan S.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metrelik uçuruma yuvarlandý. Kazada otomobilde bulunan 3 kiþi, olay yerine gelen 112 acil servis ambulanslarýyla Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yarlýlardan birinin durumunun ciddiyetini kuruduðu ve ambulans helikopterle Diyarbakýr'a sevk edildiði kaydedildi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝHA)

AB uzmanlarýndan Kýþanak’a ziyaret 2014 Türkiye ile vize serbestisi diyaloðu için Türkiye’ye gelen AB Temsilcileri ve uzmanlar konuya iliþkin görüþlerini almak üzere Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Gültan Kýþanak’ý ziyaret etti

DÝYARBAKIR - AB Temsilcileri Christos Makridis, Francesco Luciani ile Uzmanlar Mai Hion, Fernanda Villareal ve AB Delegasyonu Temsilcisi Didem Bulutlar Ulusoy'dan oluþan heyet "vize serbestisi diyaloðu" kapsamýnda Adalet Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýyla görüþtü. Heyet daha sonra Diyarbakýr'a gelerek Valilik ve Emniyet Müdürlüðü'nün ardýndan Büyükþehir Belediyesi ile temaslarýný sürdürdü. Konuklarýný Genel Sekreter Fahrettin Çaðdaþ ile bir-

likte karþýlayan Kýþanak, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. AB Temsilcileri Christos Makridis öncelikle AB'ye üye ülkelerinin uyguladýðý Shengen Vizesinin kaldýrýlmasýna iliþkin Türkiye'nin baþvuruda bulunduðunu ancak üye ülkelerin henüz bir yanýt vermediðini anýmsattý. Markidis, komisyonun üye devletlerle Türkiye arasýnda kolaylaþtýrýcý rol üstlendiklerini ve bunun için gerekli kurumlarla temasta bulunarak, bir yol haritasý çýkartmak istediklerini belirtti.

Bu çerçevede Türkiye'de Terörle Mücadele Kanunu'nun ne þekilde uygulandýðýna iliþkin incelemede bulunduklarýný belirten Makridis, ayrýmcýlýkla mücadele konusunda Türkiye'de kökenlerine bakýlmaksýzýn herkesin baský ve ayrýmcýlýða uðramadan yaþayýp yaþamadýðýna iliþkin konularý incelediklerini söyledi. Kýþanak da son derece önemli bir konuda kolaylaþtýrýcý bir rol üstlendikleri için heyete teþekkür etti. (Haber Merkezi)


20 Haziran 2014 Cuma

HABER

TOKi konutlarýnda gecikme protestosu

D

iyarbakýr’da teslim tarihlerinin üzerinden bir yýl geçmesine raðmen bitirilmeyen TOKÝ konutlarýnýn hak sahipleri, yaþanan gecikmeyi ve verilen sözlerin yerine getirilmemesini istedi

DÝYARBAKIR-Elazýð yolu üzerinde 2011'de yapýmýna baþlanan ve teslim tarihlerinin üzerinden bir yýl geçmesine raðmen bitirilDÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi "Gelin Geleceðimizi Birlikte Planlayalým" sloganýyla yürüttüðü "Amed Stratejik Plan" toplantýlarý kapsamýnda muhtarlarla buluþmalar devam ediyor. Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Fýrat Anlý demokratik ve katýlýmcý yerel yönetim anlayýþýndan hareketle kent dinamikleriyle yaptýklarý forumlarýn ardýndan kentin tüm ilçelerindeki muhtar toplantýlarýný sürdürüyor. Anlý'nýn bugünkü duraðý da Yeniþehir ilçesi sýnýrlarýndaki muhtarlar oldu. Büyükþehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapýlan toplantýya; Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Fýrat Anlý, Yeniþehir Belediyesi Eþbaþkanlarý Selim Kurbanoðlu ve Ülkü Baytaþ, Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ ve ilgili daire baþkanlarý katýldý. Anlý, Büyükþehir Yasasýyla birlikte sýnýrlarýnýn geniþlediðini ve 17 ilçe ile birlikte hizmet alanlarýnýn büyüdüðünü söyledi. Yerel yönetimlerin en önemli ayaðý olan

meyen TOKÝ konutlarýnýn hak sahipleri, TOKÝ konutlarýnda basýn açýklamasý yaptý. Grup adýna açýklama yapan Halim Ekin, TOKÝ'nin

ve yüklenici Yeni Sarp Ýnþaat Firmasý'nýn kendilerini sürekli ucu açýk cevaplarla oyaladýklarýný belirterek, ''Konut sahiplerini her de-

Yeniþehir’in sorunlarý tartýþýldý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi’nin Yeniþehir ilçesi mahalle muhtarlarýyla yapýlan toplantýda; ilaçlamadan, kaçak yapýlanmaya, okul talebinden elektrik kesintilerine kadar birçok sorun masaya yatýrýldý. Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkaný Fýrat Anlý sorunlarýn en kýsa zamanda çözüleceðini söyledi

ve halka en yakýn kurumlar olan muhtarlýðýn önemine deðinen Anlý, "Sizler halkýn taleplerini, sorunlarýný en iyi bilenlersiniz. Sizlerle birlikte bu halk için en iyi hizmeti vermek için çabamýzý sürdüreceðiz" dedi. Amaçlarýnýn halkýn talep ve sorunlarýný öðrenmek ve bu doðrultuda kenti birlikte yönetmek

olduðunu söyleyen Anlý, muhtarlarý dinlemek istediklerini belirtti. Kooperatif Mahallesi Muhtarý Abdülkadir Aydýnlar Eski hal ve Buðday pazarýndaki sakatatçýlar çarþýsýnýn hijyenik koþullarda olmadýðýný belirterek, önlem alýnmasýný istedi. Kaldýrým iþgali sorununa da deðinen Aydýnlar, görme en-

9

fasýnda yalan yanlýþ bilgilerle oyaladýklarýndan firma yetkilerini ve TOKÝ 'yi kýnýyoruz'' dedi. Yetkililerden tatmin edici bir açýklama gelmezse önümüzdeki süreçte 5 günlük açlýk grevi eylemi baþlatacaklarýný belirten Ekin, "Bir ay içerisinde anahtarlarýmýzý teslim etmezlerse gerekirse kapýlarý kýrar gider içerde otururuz. Anahtarlarýmýzý zorlada olsa alýp yerlerimize yerleþeceðiz" dedi. Açýklamadan sonra 5 dakikalýk oturma eylemi gerçekleþtirildi. Oturma eylemi sýrasýnda eylemcilerle TOKÝ yetkilileri arasýnda sözlü tartýþma yaþandý. (DÝHA) gelli yurttaþlarýn kullandýðý alanlarýn bile ihlal edildiðini söyledi. Urfakapý'nýn giriþinde aðýr tonajlý araç geçtiðinde sürekli trafik sýkýntýsýnýn da yaþandýðýný ifade eden Aydýnlar, buna çözüm bulunmasýný istedi. Þehitlik Mahallesi Muhtarý Fahrettin Güler de Þehitlik Mahallesi'ndeki kesimhanelere deðinerek, kaçak yapýlanmanýn önüne geçilmesini istedi. Mezarlýklara yerleþen insanlar yüzünden mezarlýk ziyaretlerinin rahat yapýlamadýðýný belirten Güler, buna iliþkin tedbir alýnmasý gerektiðini ifade etti. Üçkuyular Mahalle Muhtarý Þükrü Demirel ise kanalizasyon probleminin çözülmesini istedi. Toplantýda ayrýca ilaçlamanýn etkin olmadýðý, okul için imar sorunlarýnýn çözülmesi ve elektrik kesintilerine iliþkin sorunlar iletildi. Muhtarlarýn ilettiði talepleri tek tek not alan baþkanlar, sorunlarýn en kýsa sürede çözümü için harekete geçeceklerini belirtti. (Haber Merkezi)


10

GÜNDEM

20 Haziran 2014 Cuma

Yapýlaþma yeþili yok ediyor

K

entin simgesi olan Dicle Nehri, Hevsel Bahçeleri, Ongözlü Köprü ve Kýrklar Daðý’na yönelik kýyým devam ediyor. Kentin hem besin kaynaðý hem de akciðeri olan Hevsel Bahçesi’nin Fiskaya bölümünde inþa edilen kafe, yeþil alaný büyük oranda tahrip ederek kentin doðal dokusunu da bozuyor

DÝYARBAKIR'ýn güney batýsýnda Dicle Vadisi içinde yer alan 700 hektarlýk Hevsel Bahçeleri, Diyarbakýr'ýn yeþil alanýyla hem akciðeri, hem besin kaynaðý, hem de simgesi konumunda. Dicle Nehri, Hevsel Bahçeleri, Ongözlü Köprü ve Kýrklar Daðý birbirlerini tamamlarken, UNESCO miras listesine girmesi planlanan 8 bin yýllýk Hevsel Bahçeleri'ne yönelik kýyým ise sürüyor. Büyükþehir Belediyesi öncülüðünde yapýmýna devam edilen Dicle Vadi projesi 1. etap çalýþmasýnýn tamamlanmasý ile Hevsel Bahçeleri'nin Fiskaya bölümünde yer alan yeþil alan yok edilerek beton yýðýný haline getirilecek.

Yeþil alan beton yýðýnýna çevrildi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan hayata geçirilen Dicle Vadisi Projesi'nin birinci etabý olarak bilinen "Fiskaya Þelalesi" projesi, 2011 yýlýnýn Mayýs ayýnda baþladý. Büyükþehir Belediyesi'nin Dicle Vadisi Projesi 1. Etap bünyesinde, kent terasý ve þelale ile aþaðý kýsýmda oluþturulan gölet, kafe, seyir amfisi, çevre düzenlemeleri hayata geçireceði daha önce açýklanmýþtý. Bu proje kapsamýnda 1095 m2'lik yeþil alan yok edilerek 2 katý ruhsatlý bir katý ise ruhsatsýz olan ve kafe olarak kullanýlacak bir iþ yeri inþa edildi. Kafe binasý 660 metrekare kapalý, 325 metreka-

re açýk alana sahip iken, iþ yerine ulaþým için 300 metrelik asfalt yol yapýldý. Ýþyerine çevreleyecek yüksek duvarlar inþa edilerek yeþil alan adeta bir beton yýðýnýna çevrildi.

Belediye açýklama yapmadý Konuya iliþkin Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi yetkilileri, resmi bir açýklamada bulunmazken, belediye yetkililerinden alýnan gayri resmi bilgilere göre, cafenin Dicle Vadisi Projesi kapsamýnda inþa edildiði, alanda aðaç kesiminin yapýlmadýðý, aksine yeþillendirme çalýþmasý yapýldýðý iddia edildi.

Kýyým Kýrklar Daðý ile baþladý Dicle Vadisi'ndeki ilk kýyým Kýrklar Daðý ile baþlatýlmýþtý. Hevsel Bahçeleri'nde yedi bin aðacýn kesilmesi ile baþlayan ikinci kýyýmda ise, Dicle Üniversitesi Rektörlüðü ve Orman Bakanlýðý'nýn ortaklýðýnda gerçekleþti. "Bataklýk yapýyor" gerekçesi Hevsel Bahçesi'nde yedi bin aðaç kesilirken, yurttaþlarýn günlerce süren tepkisinin ardýndan aðaç kýyýmý durdurulmuþtu. Kýyým'dan nasibini Dicle Nehri de aldý. Dicle vadisi içerisinde yer alan Dicle Nehri üzerinde 90 metre mesafe ile 3 Hidroelektrik santral (HES) inþasý ve kum ocaklarýnýn iþletilmesi nehrin debisini büyük oranda azaltýrken tarýmsal arazileri de olumsuz yönde etkiliyor. (DÝHA)

‘Lice’deki kalekoldan farký yok’ Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Dicle Vadisi’ndeki Fiskaya Þelalesi altýnda bulunan yapýnýn restorana dönüþtürülmesine karþý çýktý. Hareket, açýlýþý planlanan yapýnýn Lice, Meskan ve Farqin’de yapýlmak istenen kalekol, HES’ler ve güvenlik barajlarýndan farký olmadýðýný kaydetti DÝYARBAKIR'da Dicle Vadisi Projesi kapsamýnda yapýlan Fiskaya Þelalesi ve altýnda bulunan yapýnýn restorana dönüþtürülmesine Mezopotamya Ekoloji Hareketi tepki gösterdi. Ekoloji Hareketi yaptýðý yazýlý açýklamada, belediyelerin, yerel ve uluslararasý kapitalist sermayenin son yýllarda Hevsel Bahçeleri, sur içini soylulaþtýrma ve elitleþtirme çalýþmalarýna, kentsel dönüþüm planlarýnýn öncüsü olabilecek yapýlaþmaya öncülük edip, iþ makinalarýyla katký sunmasý ve ruhsatlandýrmasýný kýnadý.

‘Tarihsel bir hata’

detti: "Açýlýþý planlanan yapýnýn ve bu temelde yapýlacak tüm planlarýn, son dönemlerde ölümlerle gündemleþen Lice, Meskan ve Farqin'de yapýlmak istenen kalekol, HES'ler ve güvenlik barajlarýndan farký yoktur. Özgürlük mücadelesinin aðýr bedellerle yarattýðý deðerleri hiç kimsenin yerel ve küresel sermayenin hizmetine sunmaya hakký yoktur. Toplumun büyük tepkisini çeken Kýrklar Daðý konaklarý halen sýcaklýðýný korurken, ikinci Kýrklar Daðý vakasý olacak olan bu yapýnýn derhal durdurulmasý ve kesinlikle bu yanlýþtan dönülmesi gerekmektedir."

Dicle Üniversitesi'nin Hevsel Bahçeleri'nde yedi bin aðacý kesmesine daha önce karþý durduklarýný hatýrlatan Ekoloji Hareketi, Hevsel, Kýrklar Daðý ve son olarak Fiskaya'nýn doðasýný ve tarihsel dokusunun umursanmayarak rant için tahrip edildiðini vurguladý. Bu yapýlaþmanýn, UNESCO sürecini sonlandýracak ve devletin Dicle Vadisi'ne dönük planlarýný meþrulaþtýracaðý tarihsel bir hata olarak gören Ekoloji Hareketi açýklamasýnda þunlarý kay-

Fiskaya Þelalesi'nin alt kýsmýnda yapýlan kafenin bugün açýlýþý yapýlacak olmasýna iliþkin ise "Bu mekanýn açýlýþýna tüm eþ baþkanlarýn davet edildiðini biliyoruz. Açýlýþa davet edilen eþ baþkanlarýn ve tüm kapitalist moderniteye karþý duran duyarlý kesimlerin katýlmamasý gerektiðini belirtiyoruz. Katýlmalarý halinde Dicle Vadisi ve doðamýzýn talanýný meþrulaþtýrmýþ olacaklardýr" çaðrýsýnda bulunuldu. (DÝHA)

‘Açýlýþa katýlmayýn’


11

YAÞAM

20 Haziran 2014 Cuma

Çocuklar az okuyor

TÜÝK Diþyarbakýr Bölge Müdürlüðü’nün verilerine göre, Türkiye'de çocuklarýn az okuduðu, çok televizyon izlediði, internet ve cep telefonu kullandýðý tespit edildi

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðünden alýnan verilere göre, Türkiye'de 2013 yýlýnda "0-17 yaþ grubunda" 22.8 milyon, "5-17 yaþ grubunda" ise 16.6 milyon çocuk bulunuyor. Sýnýf öðretmenleri tarafýndan e-okul'a kaydedilen öðrencilerin okuduðu kitap sayýsý 2012/'13 öðretim yýlýnda Türkiye genelinde 1.86 milyon oldu. E-okul'a kayýtlý okunan kitap sayýsýnýn en yüksek olduðu il 317 bin kitap ile Antalya iken, en düþük olduðu il ise 98 kitap ile Tunceli oldu.

Bilgisayara baþlama yaþý sekiz... Çocuklarýn bilgisayar kullanmaya baþladýklarý ortalama yaþ 8, internet kullanmaya baþlama yaþý 9 ve cep telefonu kullanmaya baþlama yaþý ise 10'dur. Kendi kullanýmýna ait bilgisayarý olan çocuk oraný yüzde 24,4 iken

cep telefonu olan çocuk oraný yüzde 13,1 oldu. Türkiye'de 2012 yýlýnda 10 milyon 62 bin 32 çocuk halk kütüphanelerinden yararlandý. 431 bin 441 çocuk halk kütüphanelerine üye olurken, 3 milyon 465 bin 408 çocuk ise kütüphane materyalini bu

dönemde ödünç aldý.

Gazete okuyan çocuk Halk kütüphanesi çocuk kullanýcýsý en yüksek olan il 553 bin 705 ile Konya olurken, Konya'yý 315 bin 755 ile Manisa ve 297 bin 517 ile Çorum izledi. Basýlý ortamda

gazete okuyan çocuk oraný yüzde 16,6 iken, dergi okuyan çocuk oraný yüzde 15,8 oldu. Çocuklar gazetede en çok yüzde 40,9 ile TV, magazin ve eðlence, yüzde 38,2 ile spor ve yüzde 33,6 ile komedi ve mizah yazýlarýný okuyor. (Haber Merkezi)

Engelli kursiyerlere sertifikalarý verildi

KADEM’le sosyalleþiyorlar Sur Belediyesi Ziya Gökalp Kadýn Destek Merkezi kursiyerleri mezun oldu. Kurs Hocasý Þahibe Cennet, verdikleri kurslarýn amacýnýn kadýnlarý evden çýkarmak ve onlarý sosyalleþtirmek olduðunu söyledi DÝYARBAKIR - Sur Belediyesi Ziya Gökalp Kadýn Destek Merkezi'nde (KADEM) biçki dikiþ ve el sanatlarý kurslarýndan elli kursiyer sertifikalarýný alarak mezun oldu. Mezuniyet töreninde konuþan Kurs Hocasý Þahibe Cennet, verdikleri kurslarýn amacýnýn, kadýnlarý evden çýkarmak ve onlarý sosyalleþmesi yardýmda bulunmak olduðunu kaydetti.

‘Emekleri satýþa çýkýyor’ Bur kurslar sayesinde kadýnlarýn aile ekonomilerine katýda saðladýðýný dile getiren Cennet, "Bu kurslar aracýlýðýyla kadýnlarýmýz

sosyal bir að yaratarak hem evlerden çýkýyor hem de ev bütçelerine katkýda bulunuyorlar. Ayrýca kursiyerlerin yaptýklarý ürünler, Kêda Jînê dükkânýnda satýþa çýkarýlýyor. urttaþlarýmýzýn, dükkânýmýzý ziyaret ederek kadýnlarýmýza destek sunmalarýný bekliyoruz. Bu vesile ile kadýnlarýmýzýn, aile bütçesine yaptýklarý bu katý kendilerine olan öz güvenlerini artýracaktýr" dedi. Sertifikalarýný alan kursiyerler, hazýrladýklarý masalarda sohbetler edip eðlenerek eðitim dönemini kapattýlar. (Haber Merkezi)

DÝYARBAKIR - Kayapýnar Belediyesi Musa Anter Engelli Yaþam Merkezi'nde bölgede ilk kez açýlan engellilere yönelik telefon santral kursunu baþarýyla tamamlayanlara düzenlenen bir törenle sertifika verildi. Kursa katýlan 10 kursiyer üç aylýk eðitim sonucu kursu baþarýyla tamamladýlar. Kursiyerler için düzenlenen sertifika törenine Kayapýnar Belediyesi Eþ Baþkanlarý Mehmet Ali Aydýn, Fatma Arþimet, Baþkan Yardýmcýsý Nesrin Tavþan, meclis üyeleri, kursiyer ve aileleri katýldý. Törende konuya Eþ Baþkan Fatma Arþimet, " Hayattan küsmeyip azimle hayata tutunduklarý için öncelikle arkadaþlarý kutluyorum. Ýnsan istediði zaman yapamayacaðý ve aþamayacaðý hiçbir engel yoktur. Belediye olarak dezavantajlýlara yönelik çalýþmalarýmýz artarak devam edecektir. Daha çok kiþiyi ulaþmak için çabamýzý sürdüreceðiz" dedi. Engellilere yönelik duyarlýklarýnýn ve desteklerinin artarak devam edeceðini belirten Eþ Baþkan Mehmet Ali Aydýn ise, Burasý aslýnda verdiði hizmetlerle engelsiz merkezidir. Bu kursun organizasyonunda emeði geçen herkese teþekkür edi-

yorum. Santral kursu bölgede ilk kez verildi. Bu kursu baþarýyla tamamlayan 10 arkadaþýmýz iþ istihdamý saðlayacaktýr. Ýþçi alýmlarýnda bu sertifika arkadaþlarýmýza büyük bir kolaylýk saðlayacaktýr. Zaten önümüzdeki günlerde verilecek bu kursa 21 engelli arkadaþýmýzýn þimdiden baþvurmasý yapýlan iþin ne kadar önemli olduðunu göstermiþtir. Bu yönlü çalýþmalarýmýz önümüzdeki zamanda artarak devam edecektir. Duyarlýlýðýmýz ve desteðimizle her zaman arkadaþlarýmýzýn yanýnda olacaðýz" diye konuþtu. Etkinlik kursu bitirenlere eþ baþkanlar tarafýndan sertifikalarý verilmesiyle sone erdi. (Haber Merkezi)


12

HABER

20 Haziran 2014 Cuma

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik’ten bölge çiftçilerine:

DEDAÞ’LA ANLAÞIN elektrikler kesilir”

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Dicle Elektrik Daðýtým Bölgesi'nde, tarýmsal sulama nedeniyle elektrik borcu bulunan çiftçilerin ödeme yapmak istememesi nedeniyle yaþanan sorunun giderilmesi için harekete geçti. Bakan Çelik, borcu bulunan çiftçilerin, zaman geçirmeden DEDAÞ’a gitmelerini ve borçlarýný ödemek üzere anlaþma yapmalarýný istedi DÝYARBAKIR - Kýsa süre önce geçirdiði ameliyat sonrasý Þanlýurfa'dan yayýn yapan bir TV kanalýna telefon baðlantýsý ile katýlan Bakan Faruk Çelik, yöre çiftçisinin tarýmsal sulamadan doðan elektrik borçlarý konusuna deðindi. Son dönemde elektrikle ilgili sorunlarý takip ettiðini kaydeden Bakan Çelik, bu konunun önce Bakanlar Kurulu toplantýsý, ardýndan da Baþbakan ile yaptýðý görüþmede gündeme geldiðini söyledi.

“Hemen anlaþmalarýný yapsýnlar” Konuyla ilgili bölge milletvekilleri ve DEDAÞ yöneticilerinin katýlýmý ile önceki gün bir toplantý düzenlediklerini ve çözüm noktasýnda nihai bir noktaya geldiklerini açýklayan Çalýþma Bakaný Çelik, "Geldiðimiz noktayý paylaþmak istiyorum. Pompaj ile sulamada yapan bir çiftçi, 100 dönüm pamuk ektiðinde ve 300400 metreden su çektiðinde, kullandýðý elektrik parasý yaklaþýk 30 ila 40 bin lira arasýnda deðiþiyor. Yaptýðýmýz toplantýda, 100 dönümde pamuk eken bir çiftçimiz 30-40 bin lira deðil, 9 bin lira ödemesi konusunda mutabakat saðladýk. 2013 yýlýnda pamuk eken çiftçimizin bu 3'te bir, hatta 4'te bir elektrik parasý, 26 Haziran'da yatýrýlacak olan desteklemelerinden kesilecek. Mýsýra gelinde, yine 100 dönüm mýsýr eken çiftçimiz 7 bin lira elektrik para-

sý ödeyecek. Bu da yine mýsýr desteðinden kesilecek. 100 dönümde buðday eken çiftçimizden de 2 bin lira kesinti olacaðýný belirtmek istiyorum. 2013 yýlýnda ekilen mýsýr ve pamuk için kesintiler desteklemeler 26'sýnda yattýðý için, bu tarihten itibaren bu desteklerden alýnacak. Yalnýz anlaþmamýza göre, 2014 yýlýndaki buðday eken çiftçimizin 2 bin liralýk kesintisi, yine 2014 yýlý desteklerinden olacaðýný belirtmek istiyorum. Rakamsal olarak durum bu. Yani Yaklaþýk 3'te bir, hatta 3'te birden az diyebileceðimiz oranlarda çiftçimizin bir elektrik ödemesi olacak" dedi. Bakan Çelik, bütün çiftçilerin DEDAÞ ile zaman geçirmeden anlaþma yapmalarýný istedi. Bakan Çelik, "Bu bahsettiðim rakamlar çerçevesinde pamukta 9, mýsýrda 7 ve buðdayda 2 bin lira þeklinde hýzlý bir þekilde anlaþma yapmalarýný tavsiye ediyorum. Eðer elektrik sorunu yaþamak istemiyor isek, bu iþ kökünde çözülsün istiyor isek, çiftçi kardeþlerimiz gitsinler. Bu rakamlar çerçevesinde hemen anlaþmalarýný yapsýnlar. Ve desteklerden bu çerçevede elektrik borçlarýnýn kesilmesini saðlasýnlar" diye konuþtu.

“Tarýmda elektrikler kesilmeyecek” Sulamada elektriklerin kesinlikle kesilmeyeceðini vurgulayan Bakan Çelik, "Yalnýz elektrikler

kesilmeyecek derken, ilgili DEDAÞ firmasýnýn uyguladýðý kesintiler anlamýnda söylüyorum. Böyle bir þey kesinlikle olmayacak. Eðer biz elektrik kullanýmýný günün belli saatlerinde yüklenirsek, yani kuyulardan çektiðimiz suyu günün belli saatlerinde yoðunlaþtýrýrsak, sistemi zorlarýz ve korkarým ki sistemin zorlanmasýndan kaynaklanan, elde olmayan bazý kesintilerle karþý karþýya kalabiliriz. Bundan dolayý bütün çiftçi kardeþlerime söylüyorum 24 saate yayarak, yani gündüz sulama yapabilirsiniz, ama bir kýsmýný da gece yapacak þekilde yayarak yapabilirsek, bu anlamda sýkýntý yaratmamýþ oluruz. Aksi halde ayný saatlerde yýðýlma olursa bu sistemi zorlar ve bundan dolayý meydana gelecek kesintilerle karþý karþýya kalabiliriz. Yoksa sulamalarla ilgili kesinlikle elektrik kesintisi olmayacaðýný açýkça bir þekilde anlaþmamýzýn önemli bir maddesi olarak belirlemiþ bulunuyoruz. Yarýndan tezi yok çiftçi kardeþlerimiz bu anlaþmayý yaptýktan sonra sulama devam edecek inþallah, 24 saate yayarak devam edecek" þeklinde konuþtu.

“Uymayan olursa

Anlaþmaya uymayanlarýn elektriklerinin kesilebileceðine deðinen Bakan Çelik, "Ancak bu anlaþmaya uymayan olur ise yani ödeme sistemine girmeyen olursa, girip ödemeyen olursa o zaman elektriklerin kesileceðini belirtmek istiyorum. Yani bu konuda bir müsamahanýn olmayacaðýný ortaya konmuþ olan bu prensipler çerçevesinde sistemin mutlaka oturtulacaðýný özellikle belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Çelik, 2015 yýlý ile ilgili bir yasal düzenlemenin meclise geldiðini ve meclis tatil olamadan önce bunun çýkarýlacaðýný da ifade ederek, "Büyük ihtimalle belirlediðimiz pamuk için 9 lira, mýsýr için 7 lira ve buðday için 2 lirayý mümkün mertebe aþmayacak bir elektrik düzenlemesini de uygulamasýný da inþallah gelecek yýl yapmýþ olacaðýz. Böylece 2014'te baþka ödeme olmayacak. Bu yapýldýktan sonra 2015'i de bu þekilde planlamýþ bulunuyoruz. Ýnþallah 2016'larda da cazibe sulama alanlarýný geniþletmeye devam edeceðiz. Ve böylece vatandaþlarýmýza devletimizin uzattýðý bu el son derece önemli rahatlama saðlýyor. Çiftçilerimizin bunun kýymetini bileceði inancý içerisindeyim. Yarýndan tezi yok herkes gitsin, bu kayýtlý sisteme girelim, özel sektör de 3'te 1 4'te bir kesintilerimizin gerçekleþmesini saðlayalým ve bu ihtilafa da artýk son verelim" dedi.

“Bakanýn açýklamasý olumlu” Dicle Elektrik sözcüsü Mehmet Gökay Üstün, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in, çiftçilerin tarýmsal sulamaya ait elektrik borçlarýný ödemelerine dönük açýklamasýnýn olumlu olduðunu açýkladý. Üstün, düzenledikleri kampanya ile çiftçilerden 2013 yýlýnda tarýmsal sulama için kullandýklarý elektriðin yaklaþýk 4'te birini talep ettiklerini, 3 yýllýk olarak imzalanabilecek olan söz konusu kampanya ile Dicle Elektriðin, bölge çiftçisine Türkiye'nin en ucuz elektriðini saðlamýþ olduðunu kaydetti. Dicle Elektrik sözcüsü Üstün, anlaþma imzalamak üzere gelecek olan çiftçilere gerekli hizmeti sunmak üzere oluþturduklarý Tarýmsal Sulama Ýletiþim Merkezleri'nin bu konuda çalýþmalarýný sürdürmekte olduðunu da sözlerine ekledi. (ÝHA)


$ €

DOLAR: 2,1316 EURO: 2,9067 ALTIN: 87,81 BÝST: 79.180

ekonomi

Araç sayýsý 19 ý t þ a l k a y a n o y l i m

TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü’nün verilerine göre, Nisan ayýnda trafiðe kayýtlý araç sayýsý 18 milyon 215 bin 460 oldu. Taþýtlarýn yüzde 52’sini otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 15,1’ini motosiklet, yüzde 8,7sini traktör, yüzde 4,2’sini kamyon, yüzde 2,3’ünü minibüs, yüzde 1,2’sini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu

Muharrem FÝÐANÇÝÇEK DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðünden alýnan verilere göre, Nisan ayý sonu itibariyle araç sayýsý 18 milyon 215 bin 460'a ulaþtý. Taþýtlarýn yüzde 52'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15,1'ini motosiklet, yüzde 8,7'sini traktör, yüzde 4,2'sini ka-

SATILIK ARABA

SATILIK EV

SAHÝBÝNDEN SATILIK TEMÝZ ARABA

SAHÝBÝNDEN SATILIK EV

Fýat Albea 1.3 Multijet Full 2005 Model 130.000 KM. Dizel 2 Parçada Boya Var Deðiþeni Yok

120 m2 3+1 Ön cephe Alay Karþýsý Alipýnar Taziye Evi Bitiþiðinde Pýnar Apt. 4.Kat

Ýletiþim için

Müracaat

0507 471 84 14

0536 955 69 64

13 20 Haziran 2014 Cuma

myon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 1,2'sini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Nisan ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 77 bin 27 taþýt içinde otomobil yüzde 52,7 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla yüzde 22 ile motosiklet, yüzde 11,6 ile kamyonet, yüzde 6,6 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn yüzde 7,1'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Nisan ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Mart ayýna göre yüzde 19,7 arttý. Bu artýþ otomobilde yüzde 14,1, minibüste yüzde 10,1, otobüste yüzde 10,4, kamyonette yüzde 11,2, kamyonda yüzde 23,5, motosiklette yüzde 48,1, özel amaçlý taþýtlarda yüzde 8,9, traktörde yüzde 9 olarak gerçekleþti. Nisan ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda yüzde 22,5 azalýþ gerçekleþti. Bu azalýþ otomobilde yüzde 26,6, minibüste yüzde 8,4, otobüste yüzde 55,5, kamyonette yüzde 38,6, motosiklette yüzde 6, özel amaçlý taþýtlarda yüzde 33 oldu. Kamyonda yüzde 1,5, traktörde yüzde 6,6 artýþ oldu. Ocak-Nisan döneminde 317 bin 922 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý, 41 bin 909 adet taþýtýn ise trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 276 bin 13 adet arttý.

444 bin aracýn devri yapýldý Devri yapýlan toplam 444 bin 111 taþýt içinde otomobil yüzde 68,1 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla yüzde 16,6 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 3,5 ile kamyon takip etti. Nisan ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn yüzde 6,1'ini ise minibüs, otobüs, özel amaçlý taþýtlar ve traktör oluþturdu. Nisan ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 9 milyon 471 bin 83 adet otomobilin yüzde 41,4'ü LPG'li, yüzde 30,4'ü benzinli, yüzde 27,7'si dizel yakýtlý oluþturdu. Yakýt türü bilinmeyen otomobillerin oraný ise yüzde 0,5 oldu. Nisan ayýnda trafiðe kaydý yapýlan 40 588 adet otomobilin yüzde 17,3'ünün Volkswagen, yüzde 14,2'sinin Renault, yüzde 7,7'sinin Hyundai, yüzde 7'sinin Fiat, yüzde 6,6'sýnýn Opel, yüzde 5'inin Toyota, yüzde 4,8'inin BMW, yüzde 4,5'inin Dacia, yüzde 4,2'sinin Ford, yüzde 4'ünün MercedesBenz olduðu, yüzde 24,5'inin ise diðer markalardan oluþtuðu görüldü. Ocak-Nisan döneminde trafiðe kaydý yapýlan 185 bin 799 adet otomobilin yüzde 39,6'sý 1501-1600, yüzde 21,4'ü 1401-1500, yüzde 18,2'si 1300 ve altý, yüzde 14,3'ü 1301-1400, yüzde 4,7'si 1601-2000, yüzde 1,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oraný ise yüzde 0,2 oldu.


14

BÖLGE

20 Haziran 2014 Cuma

‘TIR’lar tamamen durur’ ‘Sular durulmayacak’

Yaz Kur’an kurslarýna davet DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde, okullarýn tatile girmesiyle birlikte Ýlçe Müftülüðü bünyesinde yaz Kur'an kurslarý açýldý. Ýlçe Müftüsü Mesut Örnek, ebeveynlere çaðrýda bulunarak, yaz Kur'an kurslarýnýn, çocuklarýn ve gençlerin hem tatil yapmalarýna hem de dini inanç ve ibadet esaslarýnýn yanýnda ahlaki prensipleri kavrayýp yaþamalarýna fýrsat veren kurslar olduðunu söyledi. Örnek, "23 Haziran tarihinde baþlayacak yaz Kur'an kurslarýmýz 22 Aðustos'a kadar sürecektir. 16 Haziran tarihinde baþlayacak kurs kayýtlarýmýz 23 Haziran'a kadar devam edecektir. Merkez ve tüm köy camilerimizin hepsinde görevli personelimizce 5 yaþ üstü tüm çocuklarýmýza velilerinin yazýlý izniyle dini eðitim verilecektir. Bilindiði üzere Ýslam dini güzel ahlak üzere kurulmuþtur. Peygamber Efendimiz (sav) bir hadisi þerifinde 'Ýslam güzel ahlaktýr' buyurmuþlardýr. Bu anlamda geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzý ve gençlerimizi dinimizin emir buyurduðu güzel ahlakla donatmak en büyük sorumluluðumuzdur. Bu nedenle bütün çocuklarýmýzý ve gençlerimizi kendilerine en yakýn cami veya Kur'an kursuna bekliyoruz. Anne ve babalarýn da bu konuda üzerlerine düþen sorumluluðu bizimle paylaþmalarýný talep ediyoruz. Bu vesileyle gerçekleþecek kurslar, çocuklarýmýzýn, Kur'an-ý Kerim'i okuma ile birlikte bazý sure ve ayetleri mealleriyle birlikte öðrenmelerine, dinimizin inanç, ibadet ve ahlak esaslarý ile peygamberimizin hayatýný genel manada öðrenmelerine, deðiþik sportif ve kültürel etkinliklerle kurslarda geçirdikleri zamanlarý neþeli ve kaliteli bir þekilde yaþamalarýna, güzel dostluk ve arkadaþlýklar edinmelerine imkan verecek þekilde gerçekleþecektir" dedi. (ÝHA)

"Olaylarýn zamana yayýlmasýný bekliyoruz. Irak'ta uzun sürecek bir istikrarsýzlýðýn kapýsý aralandý. Daha iþin baþýndayýz. Amerikan uçak gemilerinin Basra'ya yönelmesi, sorunun ciddiyetini gösteriyor. Sýnýrlar yeniden biçimlenmeden sular durulmayacak. Sykes-Picot sýnýrlarý tarihe karýþacak. Bunu þimdiden söylemek mümkün, ancak bunun yerine yeniden büyük devletlerin çýkarlarýna dayalý sýnýrlar oluþturulacak. Sykes-Picot tarihe karýþacak, ancak yeni sýnýrlar da Ortadoðu'da derin çeliþkiler býrakacak gibi görünüyor" diyen Akbal, bu çeliþkilerin içerisinde boðulmamak için Türkiye'nin yeni bir dýþ politika paradigmasý geliþtirmesi gerektiðini vurguladý.

‘Milyarlýk projeler durdu’

Irak’ta yaþana geliþmelere iliþkin deðerlendirmelerde bulunan GÜNGÝAD Baþkaný Hakan Akbal, yaþananlar nedeniyle Habur üzerinden yapýlan transferlerin aðýrlaþtýðýný, ancak sirkülasyonun azalmakla birlikte devam ettiðini söyledi. Akbal, geliþmelerin önü alýnamazsa Irak’a mal taþýyan TIR’larýn tamamen durma noktasýna geleceðini de vurguladý Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR- Güneydoðu Genç Ýþadamlarý Derneði (GÜNGÝAD) Baþkaný Hakan Akbal, Irak Þam Ýslam Devleti'nin (IÞÝD) Irak'ýn Musul kentini iþgal etmesinin ardýndan yaþanan olaylara iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Ortadoðu'da meydana gelen her bir olayýn, sýkýlan her bir merminin Türkiye ekonomisinde yansýmalar yaratacaðýný belirten GÜNGÝAD Baþkaný Hakan Akbal, sýcak çatýþma bölgelerinde, devam etmekte olan milyarlarca dolarlýk Türk yatýrýmlarýn akýbetinin ne olacaðýnýn belli olmadýðýný kaydetti.

‘TL deðer kaybý yaþayabilir’ Geçmiþte benzer olaylarýn Libya'da yaþandýðýný hatýrlatan Akbal, "Þirketleri iflas etme noktasýna getiren, çalýþanlarýn öncelikle can güvenliði, daha sonra da iþçi alacaklarýný soruna dönüþtüren süreçler, ayný þekilde Irak'ta da yaþanacak gibi görünüyor. Bunlar birlikte düþünüldüðünde, ülkemize yönelik döviz transferlerindeki azalma-

nýn önümüzdeki dönemlerde ekonomi üzerinde cari açýk baskýsýna yol açacaktýr. Halen 55 milyar dolar civarlarýnda seyreden cari açýðýn yeniden 60 milyar dolarlar seviyesine yükselmesinin, ilk etapta döviz üzerinde baský oluþturarak dövize talebi arttýracaðýný ve TL'nin deðer kaybýna yol açacaðýný tahmin ediyoruz" dedi. Amerikalýlarýn kendi ekonomilerini sorgularken karayollarýndaki TIR'lara baktýðýný ifade eden Akbal, "Amerikalýlar , 'TIR'lar yollardaysa ülkede ekonomi yolundadýr ve ekonomi yolundaysa her þey yolundadýr.' diyorlar. Biz de kendi durumumuzu bu þekilde deðerlendirirsek TIR'larýn frene bastýðýný görürüz. Çünkü Ortadoðu pazarýna Suriye ve Irak üzerinden ulaþýyorduk. Suriye'nin durumu malum, Irak'ýn geldiði nokta da ortadadýr" diye konuþtu. Habur üzerinden yapýlan transferlerin aðýrlaþtýðýný, ancak sirkülasyonun azalmakla birlikte devam ettiðini anlatan Hakan Akbal, geliþmelerin önü alýnamazsa Irak'a mal taþýyan TIR'larýn tamamen durma noktasýna geleceðini ifade etti.

Son yýllarda ihracatýn yönünün Orta doðuya çevrildiðini dile getiren Akbal; "Almanya'dan sonra en büyük ikinci ticari partnerimiz Irak'týr. Irak yapýlan ihracat 11 milyar dolar düzeyinde. Bu rakamýn 8 milyar dolarlýk kýsmý Kürdistan üzerinden gerçekleþiyor. Dolayýsýyla Kürdistan bölgesi çatýþmalarýn bir parçasý olmadýðý sürece dýþ ticaretimizde sarsýcý bir etki oluþmayacaktýr" þeklinde konuþtu. Türkiye'nin Irak ile dýþ ticaret hacminde nispi bir artýþ olmakla beraber, asýl sorunun bu ülkeye yönelik müteahhitlik hizmetlerinde yaþanacaðýna dikkat çeken GÜNGÝAD Baþkaný Hakan Akbal, Musul ve Necef gibi sýcak çatýþma bölgelerindeki Türk firmalarýn milyarlýk projelerinin olaylar nedeniyle durduðunu söyledi.

‘Ýran daha sahne almadý’ Yeni paradigmanýn merkezine Irak'ta nispeten daha güvenli bir ada konumunda olan Kürdistan bölgesinin yerleþtirilebileceðini söyleyen Akbal, "Kürdistan dýþýnda kalan bölgelerin, çok uzun yýllar boyunca mezhep çatýþmasý yaþayacaklarý bir süreç daha yeni baþlýyor. Yeni baþlayan bu süreçte Ýran'ýn henüz tam anlamýyla sahne almadýðýný unutmamak gerekiyor. Türkiye'nin Sünni siyaset ekseninde yürüttüðü dýþ politikasýnýn istenilen sonuçlara ulaþmamasý, bölgede Þii eksenli yeni bir politikanýn desteklenmesine yol açabilir. Amerika-Ýran yakýnlaþmasý da bunu teyit eder gibi" dedi. Akbal, Þii ekseni güçlenirse Türkiye'nin, Kürdistan petrolleriyle ilgili politikasýnýn da sonuçsuz kalacaðýný söyledi.


15

SPOR

20 Haziran 2014 Cuma

Futbol turnuvasý sona erdi Diyarbakýr’ýn Silvan ilçesinde düzenlenen kurumlar arasý futbol turnuvasý yapýlan final maçýyla sona erdi

Büyükþehir’de ‘eþbaþkanlýk’ sistemi Olaðanüstü Kongresini yapan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor eþbaþkanlýk sistemini uygulayarak, kulüp baþkanlýðýna Ýhsan Avcý ve Amina Demir’i oybirliðiyle seçti DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyespor'un yeni yönetimi belirlendi.Ýhsan Avcý ve Amina Demir baþkan olurken, Genel Sekreter Metin Arslanboða, Futbol Þube Sorumlusu Yýlmaz Demir, Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Semra Budak, Basýn Sözcüsü Sinem Çiçek, Muhasýp Abdulvahap Sacaklýdýr, Tesis Sorumlusu Abdullah Sevinç, Kurumsal Ýletiþim Sorumlusu Aziz Odabaþý, Salon Sporlarý Sorumlusu Bulut Ayana, Altyapý Sorumlusu Fuat Pekdoðan, AR-GE Sorumlusu Abdülkerim Ünver, Saðlýk Ýþleri Sorumlusu Mehmet Arslan ve üyeliðe Erkan Erenci Üye ile Yüksel Kaya seçildi.

‘Güçlü bir takým olacaðýz’

Mezopotamya Spor Festivali baþlýyor

Büyükþehir Belediyespor Kulübü Baþkaný Ýhsan Avcý kulübün yeni yönetimi olarak arkadaþlarýndan devraldýklarý bayraðý önümüzdeki dönem daha da yükselteceklerini belirterek, "Gerek sportif baþarýsý gerekse alt yapý açýsýndan Diyarbakýr kentini kimliðine kendi deðerlerine uygun temsil edebilecek, iddialarý güçlü, hedefleri güçlü bir takým olma oyununu oynayacaðýz" diye konuþtu. Futbol'da profesyonel takýmýn gidebildiði yere kadar götürebilecek bir baþarý hedeflediklerini ve bu konuda iddialý olduklarýný söyleyen Avcý, "Mevcut takýmýmýzý daha da güçlendirerek Kürdistan'ýn takýmý olma ruhunu ve misyonunu temsil edeceðiz" dedi.

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Spor Þube Müdürlüðü'nün düzenlediði, Mezopotamya Kulüpler Birliði'nin desteklediði "MîhrîcanaWerzîþêya Mezopotamyayê" (Mezopotamya Spor Festivali) baþlýyor. 23-28 Haziran 2014 tarihleri arasýnda yapýlmasý planlanan festivale toplam 1300 sporcu katýlacak. Rojava, Ef-

Kulüp olarak futbol dýþýndaki tüm branþlarda çok kapsamlý, planlý bir çalýþma yürüteceklerini belirten Avcý, "Önümüzdeki günlerde tesisimizin bitmesiyle beraber daha kapsamlý daha programlý çalýþmalarý tesis bünyesinde, alt yapýsý daha güçlü olan bir takým oluþturacaðýz" dedi.

‘Eril zihniyeti yýktýk’ Yapýlan Genel Kurul ile bir ilki gerçekleþtirerek, eril yaklaþýmý yýktýklarýný ve eþbaþkanlýk sistemini uyguladýklarýný söyleyen Avcý, bundan sonraki çalýþmalarý Amina Demir ile birlikte yürüteceklerini söyledi. Avcý, "Eþbaþkanlýk sistemini uygulayarak kadýnýn sporda da aktif yer alabileceði yeni bir bakýþ ve diðer takýmlar açýsýndan da modern bir ruh oluþturduk. Çok kapsamlý bir çalýþma yürüttükleri Genel Kurul'da görev daðýlýmýný yaptýklarýný, transfer komitemizi oluþturduklarýný anlatan Avcý, "Önümüzdeki dönem takýmýmýzý çalýþtýracak teknik direktör ve hoca arayýþýný sonuçlandýracaðýz. Ýç transferimizi bitirip yakýn zamanda da nokta dediðimiz hedefimizi iddiamýza uygun, yeni takviyeler ile güçlü kimlikli, kiþilikli ruhu olan tüm Kürdistanlýlarýn sahiplenebileceði bir takým yaratacaðýz" diye konuþtu. (Haber Merkezi)

rin, Cezire ve Kobane kantonundan da sporcularýn katýlacaðý festivalde; basketbol, voleybol, futbol, hentbol, teakwondo, karate, masa ve kort tenisi, görme engelli judo, tekerlekli sandalye basketbol ve atletizm branþlarýnda sporcular yarýþacak. Çeþitli konser ve panellerinde yer alacaðý festival etkinlikleri kentin dört bir yanýnda yapýlacak. Spor festivali 23 Haziran 2014'de

DÝYARBAKIR- Silvan Kaymakamlýðý tarafýnda düzenlenen turnuvanýn final maçý Müftülük ile Milli Eðitim Müdürlüðü arasýnda oynandý. Müftülük, Milli Eðitim Müdürlüðü'nü 3-2 maðlup ederek þampiyon oldu. Final maçýný Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay, Milli Eðitim Müdürü Seyithan Erboða, Ýlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi Baþkaný Muhittin Kan ve vatandaþlar izledi. turnuvada Müftülük takýmý þampiyon olurken, Milli Eðitim Müdürlüðü takýmý 2. Kepolu Ýlkokulu ise 3. oldu. Yaklaþýk iki ay süren turnuvanýn final maçýnýn ardýndan ilk 3'e giren takýmlara Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay, Milli Eðitim Müdürü Seyithan Erboða, Ýlçe Müftüsü Hüseyin Elçi ile Esnaf Kefalet Kooperatifi Baþkaný Muhittin Kan tarafýndan kupa ve madalyalarý verildi. Ödül töreninin ardýndan konuþan Silvan Kaymakamý Sönmezay, "Yaklaþýk iki ay süren futbol turnuvasýnýn farklý kurumlarda çalýþan arkadaþlarýmýzýn tanýþýp, kaynaþmasý ve centilmence mücadele ederek spor yapmalarý olduðunu ve turnuvaya katýlýp turnuvamýzda baþarýlý olan takýmlarý kutluyorum" diye konuþtu. Kaymakam Sönmezay, turnuvanýn dostluk ortamýnda son bulmasý memnuniyet verici gelecek sezon futbol turnuvasýný tekrar yapýlacaðýný söyledi. (ÝHA)

tüm sporcularýn ve organizasyonu destekleyen Mezopotamya Kulüpler Birliði bileþenlerinin de katýlýmýyla Daðkapý Meydaný'ndan Atatürk Þehir Stadyumu'na yapýlacak olan kortej yürüyüþüyle start alacak. Kürtler için büyük bir öneme sahip olan, günümüzde bölgenin farklý yörelerinde nadir olarak oynanan ve unutulmayla karþý karþýya kalan Birê oyunu spor festivalin ilk gününde Diyarbakýr Atatürk Þehir Stadyumunda yapýlacak müsabakayla yeniden canlandýrýlacak. Hakkari, Diyarbakýr ve Kýzýltepe Belediyesi Kadýn Futbol takýmlarý da festival etkinlikleri kapsamýnda sahada ter dökecek. Yurt içi ve yurt dýþýndan festivalle katýlacak olan 1300 sporcu Çýnar yolu üzerinde bulunan Diyarbakýr Yeniþehir Belediyesi Spor Tesisleri'ndeki çadýrlarda konaklayacak. Haber Merkezi


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

20 HAZÝRAN 2014 CUMA Yýl: 8 - Sayý : 2318 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Iç transferde 4 futbolcuyla anlaþýldý ele eden ücad Spor Toto 3. Lig’de m sferde 4 futDiyarbakýrspor, iç tran ar Karadubolcuyla anlaþtý. Serd Atilla Erel ve man, Mustafa Kuru, da kalmasýna Hasan Ýnci'nin takým karar verildi

DÝYARBAKIR - Dýþ transferde þu ana kadar 5 futbolcu ile anlaþan Diyarbakýrspor'da, iç transfer düðümü de çözülüyor. Ýç transferde Serdar Karaduman, Atilla Erel, Mustafa Kuru ve Hasan Ýnci'nin takýmda kalmasýna karar verilirken, 3. ligde uygulanan '24 yaþýn üstünde en fazla 6 futbolcu kadroda yer alýr' kuralýndan dolayý Rýdvan Sönmez'in durumunun belirsiz olduðu belirtildi. Sözleþmesi sona eren isimlerden sadece Gökhan Payal'ýn takýmda kalmasý için görüþmeler yapýlýrken, sözleþmesi devam eden diðer futbolcularýn takýmda tutulmayacaðý ifade edildi.

‘Geçen sezonki kadro korunamadý’

Diyarbakýrspor'dan yapýlan açýklamada, geçen sezonki kadronun bazý nedenlerden dolayý korunamadýðý ifade edilerek, "Geçen sezonki kadromuzda yer alan bazý futbolcularý 3. ligde uygulanan yaþ engeli nedeniyle kadroda tutamýyoruz. Sözleþmesi sona eren ve baþka takýmlardan gelen futbolcularýmýz var. Bunlarla da çeþitli nedenlerden dolayý anlaþma imkaný bulamadýk. Teknik heyetimizin talebi üzerine iç transferde sözleþmeleri devam eden Serdar Karaduman, Atilla Erel, Mustafa Kuru ve Hasan Ýnci'nin kalmasýna karar vermiþ durumdayýz. 3. ligde uygulanan '24 yaþýn üstünde en fazla 6 futbolcu kadroda yer alýr' kuralýndan dolayý Rýdvan Sönmez'in durumu belirsiz. Geçen sezon baþarýlý performans ortaya koyan Rýdvan Sönmez'i takýmda tutmayý amaçlýyoruz. Bu oyuncumuzun durumu birkaç güç içinde netlik kazanacak. Geçen sezon Sivasspor'dan kiraladýðýmýz ve baþarýlý performans ortaya koyan Gökhan Payal'ý yeni sezonda da kadromuzda görmek istiyoruz. Oyuncu ile yapýlan görüþmeler olumlu geçmekte olup, Gökhan da Diyarbakýrspor'da memnun olduðunu ve kalmak istediðini belirtmiþtir. Bonservis sorunu çözülmesi halinde bu futbolcumuzla da anlaþmayý planlýyoruz" denildi.

‘Seçmelere herkesi davet ediyoruz’

Dýþ transferde önemli futbolcularla anlaþma saðlandýðý vurgulanan açýklamanýn devamýnda, "Birçok oyuncu ile anlaþmak üzereyiz. Ayrýca 89-10 Temmuz tarihlerinde saat 16.30'da Seyrantepe Tesisleri'nde futbolcu seçmesi yapacaðýz. Bu seçmelerde teknik direktör Fethi Çokkeser, bölgedeki yetenekli futbolcularý izleyip karar verecektir. Genç futbolcu kardeþlerimizi bu seçmelere davet ediyoruz. Halkýn takýmý Diyarbakýrspor'un kapýlarý halkýn çocuklarýna sonuna kadar açýktýr" ifadeleri kullanýldý. (ÝHA) C

M

Y

K

Diyarbakır yenigün gazetesi 20 haziran 2014  
Diyarbakır yenigün gazetesi 20 haziran 2014  
Advertisement