Page 1

Bu bir iþkence

‘X ve W’ yasaðý sürüyor

TÜRÜDÜR

BÝSMÝL’de yeni doðmuþ bir çocuða verilen “Cigerxwîn” ismi, “x ve w” harfleri nedeniyle Nüfus Müdürlüðü'ne takýldý. Çocuðuna baþka isim vermesi yönünde telkinde bulunmasý üzerine duruma tepki gösteren baba çocuðuna nüfus cüzdaný çýkarmadan evine döndü. Ayný Nüfus Müdürlüðü'nün bir süre öncede çocuklarýna Warjin ismini koymak isteyen aileye izin vermediði ortaya çýktý. 5’te

www.diyarbakiryenigun.com

5 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA FÝYATI: 25 KRÞ.

ÝHD Diyarbakýr Þubesi, kentte yaþanan elektrik kesintilerine dikkat çekmek amacýyla bugün bir basýn açýklamasý yapacak. Yaklaþýk 30 yýl önce oluþturulan Diyarbakýr ÝHD Þubesi'nin ilk kez elektrik kesintisiyle ilgili açýklama yapacaðýný belirten Þube Baþkaný Raci Bilici, "Elektrik kesintisi, yaþam hakkýný ihlal ediyor. Kesinti insanlara eziyet veren, yaþamýný sýkýntýya sokan bir iþkence türüdür" dedi. 6’da

‘Sorunlarý çözeceðiz’ ‘Altyapýya aðýrlýk verilecek’

“Amed misyonu olan bir þehirdir”

BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, seçim çalýþmalarý kapsamýnda gazetemizi ziyaret etti. Kentteki projeleri hakkýnda önemli açýklamalarda bulunan Kýþanak, ulaþým sorunundan, alt yapýya kadar kentin birçok sorunu çözecek projelerinin hazýr olduðunu belirterek, “Ulaþým sorununu iki yýl içinde çözeceðiz. Belediye’ye devrolan köylerin alt yapý sorunlarý önceliðimiz olacak” dedi.

AMED’in farklý anlamlarda misyonu olan bir þehir olduðunu dile getiren Anlý ise, “Yurttaþýn verdiði oylar sadece bir þahsýn seçileceði anlamýna gelmiyor. Bunun çok ötesinde anlamlar ifade ettiðini biliyoruz. Bu açýdan seçimlere bir de bu sorumlulukla yaklaþýyoruz. Bu seçim hem Kürtler arasýndaki ulusal birliðin saðlamasý açýsýndan hem de Kürtlerin statülerinin belirlenmesi açýsýndan çok önemli sonuçlar doðuracak” diye konuþtu.

Anlý: Mahkeme skandal bir karar verdi

Kýþanak: Hukuk sistemi toptan katledildi

Nurullah ERGÜN’ün haberi 8-9’da

Emniyette ‘atama depremi’ sürüyor... 3’te

Eskiþehir’den Lice'ye…

D

Diyarbakýr Valiliði ‘silah’ý istedi

Mesut FÝÐANÇÝÇEK

4’te

Tarihi deðiþtiremeyiz, korumak elimizde… Bedirhan ATEÞ

Diyarbakýr'da kadýnlar haklarýný öðreniyor 11’de C

M

Y

K

Böðürcü: Halka hizmet için geldik

ÝYARBAKIR’da 25 Ocak'ta 9 þube müdürünün yerlerinin deðiþtirilmesinden ardýndan bütün 'yardýmcý müdürler' görevden alýndý. Konuya iliþkin yazýlý açýklama yapan Diyarbakýr Valiliði, görev deðiþiminin verimliliði artýrma acýyla yapýldýðýný bildirdi. 4’te

DÝYARBAKIR’da 28 Mart 2006’da meydana gelen olaylarýnda polis kurþunuyla yaþamýný yitiren 17 yaþýndaki Mahsun Mýzrak'ýn ölümüne iliþkin görülen davanýn duruþmasýnda Diyarbakýr Valiliði'nin, adli emanette bulunan Mýzrak'ýn ölümünde kullanýlan silahlarý “ihtiyaç” ve “periyodik bakýmlarýnýn” yapýlmasý amacýyla istediði ortaya çýktý. 3’TE

Lice Davasýnýn görüleceði mahkeme belli oldu 3’te

Halime Sanlý: Toplumsal çözüme ihtiyaç var 10’da

GEÇTÝÐÝMÝZ günlerde Ýçiþleri Bakanlýðý kararýyla Aksaray ilinden Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðüne atanan Dr. Halis Böðürcü, hakka ve halka hizmet sloganý ile kollarý sývadýklarýný ve bu doðrultuda Diyarbakýr halkýna hizmet etmek için burada olduklarýný belirterek, kentte yaþayan herkesin emniyet müdürü olduklarýný vurguladý. HABER 07

Diyarbakýrspor AÞ’de Arsinspor alarmý verildi 14’te


2

SAÐLIK-Y YAÞAM

5 Þubat 2014 Çarþamba

Urkütücü kanser raporu BM raporuna göre, 20 yýl sonra dünya genelindeki yýllýk kansere yakalanma sayýsý iki kat artarak 22 milyona çýkacak DÝYARBAKIR - BM Dünya Saðlýk Örgütü'nün (WHO) raporuna göre, dünya genelinde kansere yakalanma sayýsýnýn gelecek 20 yýlda yaklaþýk iki kat artarak yýllýk 22 milyona, kanser nedeniyle ölüm sayýsýnýn da yýllýk 13 milyona ulaþmasý öngörülüyor. WHO'nun kanser konusunda uzman birimi Uluslararasý Kanser Araþtýrmalarý Ajansý'nýn (IARC) 40'tan fazla ülkeden 250 bilim adamýnýn önderliðinde hazýrladýðý "Dünya Kanser Raporu 2014" açýklandý. Rapora göre, yýllýk kansere yakalanma vakalarý ve

Ailesel öykü önemli Kolon kanseri hakkýnda bilgi veren Memorial Dicle Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Ýbrahim Taçyýldýz, kolon kanserinin en önemli nedenleri arasýnda, yaþ, ailesel öykü, polipler, ailede jinekolojik kanser hikayesi, beslenme þekilleri, genetik yatkýnlýðýn geldiðini belirterek, yavaþ ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen kolon kanserinin özellikle 50 yaþ üzeri kiþileri etkilediðini söyledi DÝYARBAKIR - Memorial Dicle Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Ýbrahim Taçyýldýz, kolon kanserinin tedavisi hakkýnda bilgi verdi. Kolon kanserinin en önemli nedenleri arasýnda, yaþ, ailesel öykü, polipler, ailede jinekolojik kanser hikayesi, beslenme þekilleri, genetik yatkýnlýðýn geldiðini belirten Prof. Dr. Taçyýldýz, yavaþ ilerleyen ve erken dönemde belirti vermeyen kolon kanserinin özellikle 50 yaþ üzeri kiþileri etkilediðini söyledi. Kolon kanserinin yaygýn görülmesinin yaný sýra düzenli tarama programlarý ile te-

davisinin mümkün olduðunu dile getiren Prof. Dr. Taçyýldýz, "50 yaþýndan sonraki herkesin her yýl kolonoskopi yaptýrmasý, kolon kanserinin erken dönemde saptanmasýnda ve kansere neden olan poliplerin yakalanarak kansere dönüþmeden alýnmasýnda etkili rol oynamaktadýr. Kolon kanserinin öncelikli tedavisi ameliyattýr. Hastalarý tedirgin eden ve iyileþme sürelerini uzatan açýk cerrahinin yerini, artýk giderek yaygýnlaþan laparoskopik yani kapalý teknikler almýþtýr. Ýlk olarak safra kesesi, apandisit ve fýtýk ameliyatlarýnda kullanýlan laparoskopik yöntemler; günümüzde mide, dalak, kalýn baðýrsak gibi organlardaki tümöral oluþumlarýn cerrahisinin de baþarýlý bir þekilde yapýlmasýný saðlýyor. Kapalý ameliyatlar hastanýn vücudunda ameliyat izine neden olmadýðý için herhangi bir estetik kaygýya da yol açmýyor" dedi.

“Ameliyat kesisi düðme büyüklüðünde” Laparoskopik kolon ameliyatlarýnda karýnda açýlan düðme büyüklüðündeki kesilerden

kanser nedeniyle ölüm oranlarýnda önemli bir artýþ eðilimi göze çarpýyor. Raporda kanser vakalarýnýn artýþ eðiliminin çözümü içinse önleyici çalýþmalara hýz verilmesi ve etkin önlemlerin uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. Raporda 2012'de tahmini olarak dünya genelinde 14 milyon olan yeni kanser vakasýnýn gelecek 20 yýl içinde neredeyse iki katý olan 22 milyona ulaþmasý bekleniyor. Kanser nedeniyle gerçekleþen ölümlerde de benzer bir artýþýn beklendiði raporda, 2012'de 8,2 milyon ölüm oranýnýn da

ucunda kamera olan cihazlar ile girilerek kalýn baðýrsak dýþarý çýkarýldýðýný ifade eden Prof. Dr. Taçyýldýz, "Dýþarý çýkarýlan kalýn baðýrsaða cerrahi giriþim yapýlýr. Tabi karýn bölgesine girmeden önce karbondioksit gazý ile o bölge hafifçe þiþirilir ve böylelikle aletler daha kolay çalýþýr. Daha sonra kalýn baðýrsak yerine konulur. Laparoskopi, açýk cerrahiye göre hastalarýn daha çabuk iyileþmesine olanak saðlamakta ve ameliyat sonrasý hastanede kalýþ süresinin kýsalmasýyla hastalar; iþ, özel ve sosyal hayatýna daha çabuk adapte olabilmektedir. Laparoskopik yöntemler en ileri cerrahi teknik olmasýnýn yaný sýra hastaya olabildiðince konfor saðlayarak ameliyat sonrasý taburculuk süresini 4-5 güne indirmektedir. Ayrýca bu yöntem psikolojik olarak da hastalarýn rahatlamasýna yardýmcý olmaktadýr. Çünkü açýk cerrahideki o büyük kesiler yerine küçük kesilerle iþlem yapýlýr. Derin ameliyat izleri ve ameliyat psikolojisi hastanýn üzerinden kalkar. Tabi bu iþlem için uygun hastanýn seçimi de önemlidir. Laparoskopik ameliyatlar sonrasý hastalarýn bazý durumlarda direk olarak doktorlarýyla iletiþime geçmesi gerekir. Özellikle; dýþkýdan aþýrý miktarda kan gelmesi, karýnda þiþkinlik, ilaçlarla geçmeyen aðrýlar, üþüme, titreme, inatçý öksürük, nefes darlýðý gibi durumlarda mutlaka doktora danýþmalýdýr" diye konuþtu. (ÝHA)

20 yýl içinde yýllýk 13 milyona çýkacaðý öngörülüyor. Rapora göre, 2012 yýlýnda en fazla akciðer, göðüs ve kalýn baðýrsak kanseri tanýlarý konuldu. Kanserden ölüm oranlarýnda da birinci sýrayý akciðer kanseri alýyor. Kanser tedavilerinin gittikçe yükselen maliyeti nedeniyle tedavi masraflarýnýn ekonomiler üzerinde büyük yük oluþturmasýný ve yoksul ülkelerdeki hastalarýn taný ve tedavi imkanlarýna ulaþýmýný olumsuz etkiliyor. Raporda, 2010 yýlýnda kanserin dünya genelindeki maliyeti 1.16 trilyon dolar olarak tespit ediliyor. (AA)

Þekerde kalp krizi riski DÝYARBAKIR - ABD'de binlerce kiþinin þeker tüketimine iliþkin verilerinin ve kalp-damar sorunlarýna baðlý ölüm oranlarýnýn incelendiði araþtýrmada, þeker tüketimi ve kalp hastalýðý riski arasýnda belirgin bir iliþki bulunduðu saptandý. BBC'nin haberine göre çalýþmada, günlük kalori tüketimlerinin % 25'i þekerden oluþan kiþilerin kalp rahatsýzlýðýndan ölme riskinin, daha az þeker tüketenlere oranla üç kattan fazla olduðuna dikkat çekildi. Araþtýrmada, günde 1 kutu þekerli gazlý içecek tüketenlerin kalp-damar hastalýðýndan ölme riskinin daha yüksek olduðuna iþaret edildi. Þeker tüketimi, kalp rahatsýzlýklarýný tetiklemesinin yaný sýra kilo alýmýna da yol açýyor. ABD ve Ýngiltere gibi ülkeler, þeker tüketiminin fazla olduðu bölgeler olarak biliniyor. Bilim insanlarý, %22,5'ten fazla þeker içeren gýdalarý çok þekerli, %5 veya daha az þeker içeren gýdalarý ise az þekerli kabul ediyor. Ýngiliz Kalp Vakfý'ndan Prof. Dr. Naveed Sattar, aþýrý þeker tüketenlerin saðlýk problemi yaþamalarýnýn farklý sebepleri olabileceðini belirterek, "Elbette þeker kendi baþýna zararlý bir þey deðil ve vücudun enerji ihtiyacýný karþýlamak için önemli. Ancak aþýrý þeker tüketimi kilo alýmýna yol açabilir ki bu da kalp krizi riskini artýrabilir" uyarýsýnda bulundu. Çalýþma, Amerikan Týp Birliði Dergisi'nde (JAMA) yayýnlandý. (AA)


5 Þubat 2014 Çarþamba

MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Eskiþehir’den Lice’ye…

bilgi@diyarbakiryenigun.com

3

HABER - GÜNCEL Lice'nin 1993 yýlýnda yakýlmasý ile ilgili davanýn "Güvenlik" gerekçesiyle Eskiþehir'e nakledilmesi diðer davalar gibi manidardý. Týpký Ali Ýsmail Korkmaz davasýnýn Kayseri'ye, Bulanýk davasýnýn Samsun'a, Metin Göktepe davasýnýn Afyon'a, Gazi davasýnýn Trabzon'a alýnmasý gibi. Aslýnda Lice katliamýn tanýk ve maðdurlarýnýn þu ifadeleri her þeyi anlatmayayetiyor: "Devlet sanýklarýn güvenliðini düþünüyor. Peki, Eskiþehir'e gittiðimizde bizim güvenliðimiz ne olacak?" Ahmet Türk'ün Bulanýk davasýna katýlmak için gittiði Samsun'da yaþadýklarý diðer tüm davalar için bir mesaj deðil mi? Yoksa, Afyon'da, Kayseri'de, Eskiþehir'de, Trabzon'da sanýklarý nasýl koruyacaðýnýn hesabýný yapanlarýn "Neredeyse öldürülen, maðdur edilen insanlarý yok saymasý nasýl izah edilir? Peki, kimi kimden korumak için "Güvenlik" gerekçesiyle mahkemeler,

maðdurlarý bir kez daha maðdur etmek adýna bu kararlarý alýyor. Zaman aþýmdan kurtarýlarak olumlu bir havaya sokulmaya çalýþýlan davanýn Eskiþehir'e alýnmasý o devlet mantýðýnýn dýþa vurumu deðil mi? Son bir ayda yargý hakkýndaki sert söylemlerde bulunan Baþbakan'ýn "Ali Ýsmail'in davasý" ile ilgili sorulara, "Yargý süreci yorum yok" demesinin anlamý ne? Devlete zeval gelmesin diye halkýn vergileriyle maaþlarýný alan polislerin "öteki"yi öldürmesinin, ya da aylarca komada yatmasýna sebebp olacak þekilde öldüresiye dövmesinin altýnda yatan rahatlýk "ceza alma ihtimalinin olmamasý" deðil mi? O polis/ler biliyor ki "yaptýðýný yanýna býrakacak" aðababalarý her þeyi ayarlayacak. Týpký Lice'de, Yeþilyurt'ta, Gazi'de ve Bulanýk'ta yaptýklarý gibi su akýp yataðýný bulacak… O yüzdendir ki Lice maðdurlarýndan Sait Çakýr, "Babamýn ve amcamýn öldürüldüðünü ve ayaklarýný

panzerlerin arkasýna baðlayarak ilçeye kadar sürüklendiðini söylediler. Ben bu devletin samimiyetine hiçbir zaman inanmadým. Ýnanmayacaðým. Davadan zaten beklentim yoktu, böylece ortaya çýkmýþ oldu" diyor. Ýleri demokrasi, hukukun üstünlüðü laflarýna o yüzdendir ki kimse inanmýyor. O yüzdendir ki, Kayseri Valiliði'nin "Duruþma nedeniyle görevlendirilen emniyet personeli tahrik edici davranýþlara kapýlmadan azami özen ve sabýrla görevlerini ifa etmiþlerdir" diyor. Bir yandan da Lice davasý için Eskiþehir'e gidecek olanlar da, "Bize ayný sabýr gösterilmeyebilir" anlamý çýkarabiliyor. O yüzdendir ki davanýn Eskiþehir'e taþýnmasý, maðdurlarý ekonomik ve psikolojik baský altýna alarak býktýrmayý, diðer yandan da sistemin yýlmaz savaþçýlarýný "cezasýzlýk" kültürüyle ödüllendirmekten baþka bir anlama gelmiyor. Herkes biliyor ki korunmak istenen sanýklar deðil; onlarýn üzerinden sistemin kendisidir

Valilik ‘silah’ý istedi Diyarbakýr'da 28 Mart 2006 olaylarýnda polis kurþunuyla yaþamýný yitiren 17 yaþýndaki Mahsun Mýzrak'ýn ölümüne iliþkin görülen davanýn duruþmasýnda Diyarbakýr Valiliði'nin, adli emanette bulunan Mýzrak'ýn ölümünde kullanýlan silahlarý "ihtiyaç" ve "periyodik bakýmlarýnýn" yapýlmasý amacýyla istemesi dikkat çekti

DÝYARBAKIR - 28 Mart 2006 tarihinde çýkan olaylarda polis kurþunuyla yaþamýný yitiren 17 yaþýndaki Mahsun Mýzrak'ýn ölümüyle ilgili olarak 3 polis hakkýnda açýlan davanýn 20'inci duruþmasý Diyarbakýr 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz yargýlanan polisler H.A., N.Ö. ve B.Ö.'nün katýlmadýðý duruþmada, Mýzrak'ýn annesi Besime ve babasý Hasan Mýzrak'ýn yaný sýra sanýk ve müþteki avukatlarý hazýr bulundu. Duruþma öncesi Diyarbakýr Valiliði'nin, Mýzrak'ýn ölümünde kullanýlan silahlarýn bulunduðu adli emanetten, silahlarý "ihtiyaç ve periyodik bakýmlarýnýn yapýlmasý" amacýyla istediði ortaya çýktý. Duruþma müþteki avukatlarýn söz almasý ile baþladý Valiliðin talebine iliþkin söz alan müþteki avukatlardan Barýþ Yavuz, valiliðin silahlarý istemesi talebini reddedilmesi isterken, sanýklarýn tutuksuz olduðundan kaynaklý duruþmalara gelmediðini belirtti. Ardýndan mütalaasýný mahkeme heyetine sunan iddia makamý, dosyada eksik hususlarýn bulunduðunu ve bu hususlarýn giderilmesi, sanýklarýn tutuklanmasýný gerektirecek delillerin elde edilemediðinden kaynaklý tutuksuz yargýlanmalarýný talep etti. Ardýndan duruþmaya kýsa bir ara veren mahkeme heyeti, Diyarbakýr'ýn Valiliði'nin adli emanetteki silahlarý istemesi talebi reddederken, duruþmayý 13 Mayýs'a erteledi. (DÝHA)

Lice Davasý 1. Aðýr Ceza Mahkemesi’nde görülecek DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesinde 1993 tarihinde meydana gelen olayda dönemin Jandarma Bölge Komutaný ile 16 kiþinin öldürülmesi olayýyla ilgili dava Eskiþehir 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Lice ilçesinde 22 Ekim 1993 günü çýkan olayda, Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Bahtiyar Aydýn ile 16 kiþinin ölümüyle ilgili Diyarbakýr 8. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen dava güvenlik sebebiyle Eskiþehir'e nakledilmiþti. Dava dosyasý 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne ulaþtý. Mahkeme heyetinin dava dosyasýný inceledikten sonra duruþma tarihi vereceði öðrenildi. (ÝHA)


4

GÜNDEM

Bedirhan ATEÞ

Tarihi deðiþtiremeyiz, korumak elimizde…

ateþ@diyarbakiryenigun.com

“Tarihî eserler, insanlýðýn hem ortak hazinesi, hem beyni, hem de bilinçaltýdýr...” *** Hoþgörünün, çok kültürlülüðün temsili bir þehir son yýllarda "Abdest alýnmadan girilemeyecek" bir þehir algýsýna mahkum edilmeye çalýþýlýyor. Kilise ile Caminin yan yana olduðu bir kent, bu mantýkla paralel uygulamalarýn aðýrlýk kazandýðý bir dizi olgu ile deðiþtirilmeye çalýþýlýyor. Ulu Cami meydanýnda eski Belediye binasýnýn hemen yanýnda 2007 yýlýnda yapýlan kazýda ortaya çýkarýlan ve Koruma Kurulu tarafýndan 1'inci derecede tescilli alan ilan edilen 1600 yýllýk Roma mimarisine ait kilise müþtemilatýnýn bulunduðu alan, önce korunmadýðý için tahrip ve talan ediliyor. Sonra Sultan Sasa türbesi denilerek Vakýflar Bölge Müdürlüðünce üzerine türbe ve mescit yapýlmaya baþlanýyor. Sormak gerekiyor: Bu alanda ýsrarla kilisenin yerine Sultan Sasa türbesinde ýsrar etmek neden?

Diyarbakýr'ýn Ýslam komutanlarý tarafýndan Hz. Ömer döneminde yani 639 yýlýnda alýnmasý demek 475 yýllýk bir tarihi ifade ediyor ve önemlidir… Türbenin bu bölgeden 1925 yýlýnda taþýnarak Yeniþehir semtinde bulunan ve bugün imara açýldýðý için üstüne konutlar yapýlan Rýzvanaða mezarlýðýna taþýndýðý iddiasý kuvvetle ihtimalken neden bu karar alýnýyor? Söz konusu, 1600 yýllýk tarihi kilise kalýntýlarý Roma dönemini anýmsattýðý için mi bu karar alýnýyor? Öyleyse en baþta surlarý yýkmamýz gerekmez mi? Surlar için kabul edilen tarih þöyledir: Ýlk defa MÖ.3.000-4.000 yýllarýnda Huriler tarafýndan bugünkü Ýçkale'nin olduðu yerde yapýlmýþtýr. Bu surlardan günümüze yok denilecek kadar az kalýntý gelebilmiþtir. Bugünkü surlar MS.346 yýlýnda Ýmparator II.Constantinius tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. …

Emniyette ‘atama depremi’ sürüyor

Diyarbakýr'da 25 Ocak’ta 9 þube müdürünün yerlerinin deðiþtirilmesinden ardýndan bütün ‘yardýmcý müdürle’ görevden alýndý. Konuya iliþkin yazýlý açýklama yapan Diyarbakýr Valiliði, görev deðiþiminin verimliliði artýrma acýyla yapýldýðýný bildirdi

DÝYARBAKIR Emniyet Müdürlüðü'nde 25 Ocak'ta 9 þube müdürünün yerinin deðiþtirilmesinden ardýndan ikinci kez görevden almalar yaþandý. En fazla görevden almanýn yalandýðý Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik, Terörle Mücadele ve Asayiþ Þube müdürlüklerinde görevden alýnan isimler, 'pasif' görevlere atandý. Yerlerine ise polis okulunda derslere giren müdürler getirildi.

Valilikten açýklama

Görev deðiþimiyle ilgili yazýlý açýklama yapan Diyarbakýr Valiliði, deðiþikliðin valililik onayýyla yapýldýðýný belirtti. Görev deðiþiminin verimliliði artýrma acýyla yapýldýðý ifade edilen yazýlý açýklamada, "Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðümüz kadrosuna atanarak göreve baþlayan iki Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýmýz nedeniyle Valilik makamýnýn 31 Ocak 2014 tarihli olurlarý ile Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýlarýmýz arasýnda yeni görev daðýlýmý yapýlmýþtýr. Ayrýca çeþitli þube müdürlükleri bünyesinde bulunan þube müdürü veya þube müdür yardýmcýsý statüsündeki yedi personelimiz asayiþ hizmetlerinde etkinlik ve verimliliði daha da arttýrmak amacýyla yine Valilik makamýnýn 3 Þubat 2014 tarihli olurlarý ile baþta merkez ilçe emniyet müdürlükleri olmak üzere çeþitli þubelerde görevlendirilmiþtir. Yapýlan atamalar rutin olup, bu atamalarla asayiþ hizmetlerinde etkinliðin arttýrýlmasý amaçlanmýþtýr" denildi. Öte yandan, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nde bir süre önce 9 þube müdürünün görev yeri deðiþtirilmiþti. (DÝHA-ÝHA)

5 Þubat 2014 Çarþamba

Bu mantýk ile hareket etmek, çok kültürlülüðü, dinler arasý diyalogu reddetmektir ve kentin zaten yýpranan imajýna zarar veren bir bakýþ açýsýdýr. Ýnsanlýk tarihinin ortak hafýzasýnýn en büyük eserlerinden biri olan surlar, kiliseler ve Camilerin yer aldýðý bir kentte, bu tür uygulamalar, farklý inançlara ve kültürlere de hakaret anlamýna geliyor. Böylesine akýldýþý bir uygulamayý; baþka ülkelerden örneklemelerle çürütmeye savunmak yerine, kendi demokratik, özgür insani modelimizi yaratma çabasýna dönüþtürmek daha mantýklý deðil mi? Bu tarzda yaklaþýmý kentteki belediyeler, Surp Gragos Kilisesi'nin onarýmýnda hem maddi hem de manevi olarak gösterdiler. Yerelden baþlayan bu hoþgörü, ortak tarih bilinci yaratma çabasýna katký sunacaktýr. Aksi uygulamalar, hem sürecin ruhuna, hem de insanlýða karþý iþlenen suçlar olarak tarihe geçecektir.

Dicle’de anaokulu bitme aþamasýnda DÝYARBAKIR'ýn Dicle ilçesinde geçtiðimiz yýl yapýmýna baþlanan 8 derslikli anaokulu inþaatý bitme aþamasýna geldi. Dicle Ýlçe Kaymakamý Remzi Kattaþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hýdýr Çakýn, müteahhit firma yetkilisi ile anaokulu inþaatýnda incelemelerde bulundu. Çalýþmalarý yerinde inceleyen Kaymakam Kattaþ, yapýmý tamamlanmak üzere olan anaokulunun 2013-2014 eðitim-öðretim yýlý 2. yarýyýlda açýlmasýna yönelik çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini söyledi. Kaymakam Kattaþ, "Eðitim, en önemli önceliðimizdir. Eðitim sistemi içindeki ilk basamak okul öncesi dönemdir. Bu baðlamda, çocuklarýn ev ve aile ortamýnda kazandýklarý, var olan geliþim potansiyellerini içinde bulunduklarý durumdan daha üst düzeyde bir noktaya taþýmayý amaçlayan nitelikli okul öncesi eðitim kurumlarýna olan ihtiyacýn Dicle merkezinde bu okulumuzla gerçekleþtirilmekteyiz" dedi. (ÝHA)


5

GÜNDEM

5 Þubat 2014 Çarþamba

‘X ve W’ yasaðý sürüyor DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde yeni doðmuþ erkek çocuðuna "Cigerxwin" ismini vermek isteyen Tayip Karagöz adlý yurttaþ, nüfus cüzdaný almak için gittiði Bismil Ýlçe Nüfus Müdürlüðü'nde çocuðunun isimde "X, W" harflerinin bulunmasý gerekçesiyle reddedildi. Çocuðuna Cigerxwin ismini vermek istediðini söylediði görevlinin kendisine 'X,W,Q harflerinin bulunmadýðý hangi ismi istiyorsan yazabiliriz, yalnýz bu harflerin bulunduðu isimleri veremiyoruz' dediðini aktaran baba Karagöz, buna tepki olarak çocuðuna baþka bir isimde nüfus cüzdaný çýkarmadan evine döndü. Çocuðuna nüfus cüzdaný çýkaramayan baba Karagöz, karþýlaþtýðý hukuksuzluða tepki gösterdi.

Warjin de yasak! Kürt sorununun çözümünün tartýþýldýðý bir dönem içerisinde bulunulmasýna raðmen Kürtçe isimlerin hala yasak olmasýna tepki gösteren Karagöz, bunu da þu sözlerle ortaya koydu: "Çözüm sürecin baþlatýldýðý böylesi bir sü-

sedebiliriz. Hangi çözüm sürecinden bahsedebiliriz. Kürtlerin karþýsýna çýkýp 'sizin haklarýnýzý, kimliðinizi, dilinizi tanýyacaðým' diyor. Ama halen de isimlerin yasak olduðu bir ülkede yaþýyoruz." Ayný Nüfus Müdürlüðü'nde iki ay önce de ailesi tarafýndan "Warjin" ismi koyulan bir çocuða isminde "W" harfi bulunmasýndan dolayý yine nüfus cüzdaný verilmediði öðrenildi.

Hani X Q W harflerin k önü açýlacaktý?

Bismil'de yeni doðmuþ bir çocuða verilen "Cigerxwîn" ismi, "x ve w" harfleri nedeniyle Nüfus Müdürlüðü'ne takýldý. Çocuðuna baþka isim vermesi yönünde telkinde bulunmasý üzerine duruma tepki gösteren baba çocuðuna nüfus cüzdaný çýkarmadan evine döndü. Ayný Nüfus Müdürlüðü'nün bir süre öncede çocuklarýna Warjin ismini koymak isteyen aileye izin vermediði ortaya çýktý reçte ve açýlýmlardan hak, adalet, eþitlikten söz eden AKP hükümetine çaðrýda bulunmak istiyorum,

ben bir Kürt baba olarak kendi evladýma istediðim ismi veremiyorsam, hangi hak ve adaletten bah-

‘Ýddia doðru deðildir’ "Kilise kalýntýsýna mescit inþa edildiði" haberlerine iliþkin açýklama yapan Diyarbakýr Valiliði, "Halifeler dönemi ilk yapýsýnýn Sa'sa Camisi olduðu kaynaklarda belirtilmekte olup günümüze ulaþan bir kilise varlýðýndan bahsedilmemektedir. Bu nedenle eski bir kilise kalýntýsýna mescit inþa edildiði iddiasý doðru deðildir" dedi

,DÝYARBAKIR Valiliði, "kilise kalýntýsýna mescit inþa edildiði" iddiasýnýn doðru olmadýðýný bildirdi. Valilik, bazý gazetelerde "Kilise kalýntýsýna mescit" baþlýðýyla yer verilen haber üzerine yaptýðý açýklamada, mülkiyeti Diyarbakýr'da kurulu Mazbut Sultan Sasa Vakfýna ait kent merkezindeki Camikebir mahallesi Gazi caddesindeki tapuda 5 pafta 446 ada, 5 numaralý parselde kayýtlý arsanýn vasfýndan dolayý tescilli taþýnmaz mazbut vakýf olduðu, bu nedenle Vakýflar Genel Müdürlüðünce yönetildiði belirtildi. "Diyarbakýr Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Bölge Kurulunun 4 Mayýs 2007 tarih ve 1066 sayýyla aldýðý kararla alandaki demontal yapýlarýn kaldýrýlmasýný ve kazý yapýlmasýný istediði, ilgili kurulun 20 Eylül 2007 tarih ve 1215 sayýlý kararla Vakýflar Bölge Müdürlüðü ve Diyarbakýr Müze Müdürlüðü ile yapýlacak olan koordinasyonla Müze Müdürlüðü uzmanlarý

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ekim 2013 tarihinde bizzat açýkladýðý "Demokratikleþme Paketi" ile birlikte Türk Ceza Kanunu'nda, belirli harflerin kullanýlmasýndan dolayý var olan cezalarý kaldýracaklarýný ifade etmiþti. Aradan geçen zamana raðmen kapsamlý bir anayasal deðiþikliðe ihtiyaç duyulmadan giderilebilinecek olmasýna raðmen konunun sürümcemede býrakýlmasý çocuklarýna Kürtçe isim vermek isteyen ailelerin önünü kapatmaya devam ediyor. (DÝHA)

denetiminde taþýnmazýn deðiþik yerlerinde sondaj açýlmasýna ve sondajda elde edilecek veriye göre kazý çalýþmalarýnýn devamýna karar verileceðine iliþkin karar almýþtýr" ifadesine yer verilen açýklamada þu bilgilere yer verildi: "14 Aralýk 2007 tarih ve 1366 sayýlý kararla Koruma Kurulu taþýnmazý 1. derece yapý olarak tescillemiþtir. Ortaya çýkan kalýntýlar neticesinde, Koruma Kurulu 1. derece tescilli yapý olarak belirlediði taþýnmazýn ayný kararla konservasyon projesinin hazýrlanmasýný istedi. Vakýf kütüklerinde, ilk Ýslam Valisi Sultan Sasa'ya izafe edilmiþ olan bir cami ve türbeden bahsedilmekte, türbenin yerinin de 1926 yýlýna kadar 5 numaralý parselde bulunduðu daha sonra da bulunduðu yerden taþýndýðý bilinmektedir. Yapýnýn hayrat olmasý sebebiyle de yapýlacak imalatlarýn eski fonksiyonuna ve deðerine uygun olmasý restorasyon ilkelerinin gereði olduðundan cami ve türbesinin modern malzemeyle yeniden inþasýna karar verilmiþtir. Yapým tarihi ve kurucusu belli deðilse de halifeler dönemi ilk yapýsýnýn Sa'sa

Camisi olduðu kaynaklarda belirtilmekte olup günümüze ulaþan bir kilise varlýðýndan bahsedilmemektedir. Bu nedenle eski bir kilise kalýntýsýna mescit inþa edildiði iddiasý doðru deðildir." Açýklamada, 268,31 metrekare alandaki taþýnmazýn röleve-restitüsyonrestorasyon projeleriyle eski eser dokusuna zarar vermeyecek ve yapý kalýntýlarýnýn görülebileceði þekilde çelik ve cam sistemle yeni proje yapýmý, statik hesaplarý, arkeolojik rölevesi, harita iþlemleri, elektrik ve sýhhi tesisat iþlerinin çözümü ve fonksiyon kazandýrýlmasýyla ilgili projelendirme iþlerinin tamamlandýðý vurgulanarak, mevcut parsel üzerinde Sultan Sasa Türbesi ve Mescidinin yeniden inþasý için 17 Temmuz 2012 tarihinde 628 sayýlý Koruma Kurulu Kararý alýndýðý bildirildi. Yapým ihalesine çýkýldýktan sonra 31 Ocak 2013'de sözleþmenin imzalandýðý, 7 Þubat 2013'te ise yer teslimi yapýlarak iþe baþlandýðý ifade edilen açýklamada, türbe ve mescidin yapým sürecinin devam ettiði kaydedildi. (AA)


6

HABER

5 Þubat 2014 Çarþamba

‘Bu bir iþkence türüdür’ ÝHD Diyarbakýr Þubesi, kentte yaþanan elektrik kesintilerine dikkat çekmek amacýyla bugün bir basýn açýklamasý yapacak. Yaklaþýk 30 yýl önce oluþturulan Diyarbakýr ÝHD Þubesi'nin ilk kez elektrik kesintisiyle ilgili açýklama yapacaðýný belirten Þube Baþkaný Raci Bilici, "Elektrik kesintisi, yaþam hakkýný ihlal ediyor. Kesinti insanlara eziyet veren, yaþamýný sýkýntýya sokan bir iþkence türüdür" dedi DÝYARBAKIR - Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD), Diyarbakýr'da elektrik kesintilerine dikkat çekmek amacýyla basýn açýklamasý yapacak. Þube Baþkaný Raci Bilici yaptýðý açýklamada, Diyarbakýr'da son zamanlarda artýþ gösteren elektrik kesintilerinin, yurttaþlarýn enerji haklarýný kullanmalarýna yönelik yarattýðý ihlallere dikkat çekmek amacýyla, yarýn (bugün) Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ.'de (DEDAÞ) basýn açýklamasý düzenleyeceklerini söyledi. Diyarbakýr'ýn kenar mahalleleri baþta olmak üzere ilçe, belde, köye ve mezralarda günlük elektrik kesintisinin bazen 10 saate ulaþtýðýný kaydeden Bilici, bu kesintiler nedeniyle vatandaþlarýn büyük maðduriyet yaþadýðýný söyledi. Bir sü-

re önce Doðu Anadolu Bölgesi'ndeki bir yerleþim biriminde 3 saat süren elektrik kesintisi nedeniyle oksijen tüpüne baðlý bir has yaþamýný yitirdirdiðini ifade eden Bilici, kesintilerin sürmesi halinde baþka hastalarýnda yaþamýný yitirebileceðini dile getirdi.

‘Kesintiyle ilgili bize yoðun þikayet var’ Baþkan Bilici, DEDAÞ'ýn özelleþtirilmesinden sonra elektrik kesintilerinin çok daha arttýðýný vurgulayarak, þöyle konuþtu: "Kesintiyle ilgili bize yoðun þikayet var. Esnaf iþ yapamadan günü geçirirken, vatandaþlar jeneratör satýn almak zorunda kalýyor. Elektrik kesintisi, yaþam hakkýný ihlal ediyor. Kesinti insanlara eziyet veren, yaþamýný sýkýntýya so-

kan bir iþkence türüdür. Kesinti sýrasýnda asansörde kalan çocuðun korkudan psikolojisi bozuluyor. Elektrik olmadýðý için su akmýyor, traþ olamayan çalýþan iþverenden geç kaldýðý için azar iþitiyor."

‘Kaçak kullaným kesintiye bahane olamaz’ Kaçak elektrik kullanýmýn bahane edilerek kesinti yapýldýðýný savunan Bilici, "Kaçak kullaným kesintiye bahane olamaz. Kaçak kullanýma sevk eden nedenler ortadan kaldýrýlmalý. Ailelerin ödeme gücü olmadýðý için kaçak kullaným yoluna baþvuruyor. Ýstanbul ve Ankara'da enerji tüketim miktarý Diyarbakýr'dan kaç kat fazla ancak kesinti yok" dedi. Bilici, yaklaþýk

30 yýl önce oluþturulan Diyarbakýr ÝHD Þubesi'nin ilk kez elektrik kesintisiyle ilgili açýklama yapacaðýný sözlerine ekledi. (AA)

Kurtalan “KCK”de iki tahliye

FOTO: ARÞÝV

Dicle Haber Ajansý Muhabiri Abdullah Çetin'in de aralarýnda bulunduðu 8'i tutuklu 27 kiþinin yargýlandýðý Kurtalan "KCK" davasýnda 2 kiþi tahliye edildi DÝYARBAKIR - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 16 Aralýk 2011'de "KCK" operasyonunda aralarýnda DÝHA muhabiri Abdullah Çetin'in de bulunduðu 8'i tutuklu 27 kiþi hakkýnda açýlan davanýn 10'uncu duruþmasý Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruþmada tutuklu sanýklar ile avukatlar ve yakýnlarý

hazýr bulundu. Esas hakkýnda ki görüþlerine baþvurulan iddia makamý tüm sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamýna karar verilmesini talep etti. Tutuklu siyasetçiler, dava kapsamýnda Özel Yetkili Mahkemeler'le (ÖYM) ile ilgili tutumlarýndan dolayý savunma yapmayacaklarýný belirtti. Tutuklu Berivan Yasak, son dö-

nemlerde devletin en üst mercilerinde yüksek sesle dillendirilen "Devlet içinde devlet" ve "Çift baþlý hukuk sistemi"ne atýfta bulunarak, gizli tanýk, telefon tapesi ve fiziki-teknik takipler sonucu elde edilen delliler ile suçlandýklarýný söyledi. Yasak, buna karþýn anadilde savunma yapmalarýnýn önünün yýllardýr kapatýldýðýna iþaret ederek, ne kendilerinin, nede baðlý olduklarý partinin Türkiye'yi bölmek gibi bir derdinin olmadýðýný ifade etti. Yasak, buna raðmen yýllardýr Kürt halkýnýn ya katledildiðini ya da uzun yýllar cezaevlerinde tutulmaya mahkum edildiðini belirterek, "Türkiye'de yanlýþ giden bir þeyler var. Ve herkes bunun farkýnda. Artýk sizlerin vicdanýna sýðýnýyoruz" dedi. Sanýklarýn ardýndan söz alan avukatlardan avukat Þehmus Miroðlu da ÖYM'lerin Kürtler için kurulduðunu söyledi. Türkiye'de var olan tüm ÖYM'lerin kapýsýnýn önünde sadece Kürtlerin bulunduðuna dikkat çeken Miroðlu, "Ýnþallah emekli olduktan sonra, muhtemelen avukat olacaksýnýz. Size de ÖYM gibi mahkemelerde avukatlýk nasip olsun" diyerek tepki gösterdi. Verilen kýsa aranýn ardýndan tutuklu sanýklardan Berivan Yasak ve Umut Oral'ýn tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diðer sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamýna karar vererek duruþmayý 15 Nisan'a erteledi. (DÝHA)

Sur kaymakamý Ergün Polis okulunu ziyaret etti DÝYARBAKIR'ýn Sur Ýlçe Kaymakamý Aydýn Ergün, sürekli olarak ziyaret edip ilgilendiði Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü bünyesinde bulunan Sevgi Çocuk Evi ve Fýrat Çocuk Evlerindeki çocuklarla beraber Ali Gaffar Okan Polis Meslek Yüksek Okulu'nu ziyarete gitti. Polis Meslek Yüksek Okulunda Halý saha da futbol maçý yapan Kaymakam Ergün ve öðrenciler öðle yemeðini polis okulu öðrencileri ile birlikte yedi. Polis memurlarýnýn müzik etkinliðini dinleyen Kaymakam Ergün çocuklarla sýcak diyaloglar kurarak sorunlarýný dinledi. (Haber merkezi)


HABER

5 Þubat 2014 Çarþamba

7

‘Hizmet için geldik’ Geçtiðimiz günlerde Ýçiþleri Bakanlýðý kararýyla Aksaray ilinden Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðüne atanan Dr. Halis Böðürcü, hakka ve halka hizmet sloganý ile kollarý sývadýklarýný ve bu doðrultuda Diyarbakýr halkýna hizmet etmek için burada olduklarýný belirterek, kentte yaþayan herkesin emniyet müdürü olduklarýný vurguladý

DÝYARBAKIR - Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) Diyarbakýr Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcýoðlu, son emniyet müdürleri kararnamesiyle Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü görevine atanan Dr. Halis Böðürcü'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Geçtiðimiz günlerde Ýçiþleri Bakanlýðý kararýyla Aksaray ilinden Diyarbakýr Emni-

yet Müdürlüðüne atanan Dr. Halis Böðürcü makamýnda ziyaretleri kabul etmeye baþladý. ÝHA Diyarbakýr Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcýoðlu Böðürcü'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

‘Hizmet etmek için buradayýz’ Diyarbakýr'ýn yeni Emniyet Müdürü Dr. Halis Böðürcü, hakka ve halka hizmet

sloganý ile kollarý sývadýklarýný ve bu doðrultuda Diyarbakýr halkýna hizmet etmek için burada olduklarýný söyledi. Hizmet anlayýþlarýný halka hizmeti hakka hizmet olarak deðerlendirdiklerini ifade eden Böðürücü, Diyarbakýr'da yaþayan herkesin emniyet müdürü olduklarýný söyledi. Böðürücü, "Görev yaptýðým her yerde halka hizmeti, hakka hizmet olarak gördüm. Diyarbakýr'da da bunu uygulayacaðýz. Halkýmýzýn güvenliðini saðlamak için yoðun bir gayret göstereceðiz. Biz herkesin emniyet müdürüyüz. Bize elini uzatana iki elimizle karþýlýk veririz. Kapýmýz ve gönlümüz Diyarbakýr halkýna sonuna kadar açýktýr. Bu halka layýk olduðu hizmeti vermeye geldik. Hiç bir ayrým yapmadan bu kentte yaþayan herkese eþit mesafede en iyi hizmeti sunacaðýz" dedi.

‘Yeterli-dengeli beslenme ve hareketli yaþam’

FOTO: ARÞÝV

Diyarbakýr Valiliði Halk Saðlýðý Müdürlüðünce "Yeterlidengeli beslenme ve hareketli yaþam kurulu" toplantýsýnda alýnan kararlar açýklandý DÝYARBAKIR Vali Yardýmcýsý Ahmet Günaydýn, baþkanlýðýnda oluþturulan kurul tarafýndan, yeterli-dengeli beslenme ve hareketli yaþam için alýnan kararlar açýklandý. Bu kapsamda, Diyarbakýr Büyükþehir

Belediyesi'nce belediyelerle iþbirliði yapýlarak ilde yürüyüþ alanlarýnýn artýrýlmasý için görüþmeler yapýlacaðý ifade edilen açýklamada þunlar kaydedildi: "Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðünde çalýþan

antrenörlere, sporcu beslenmesi konusunda eðitim verilecek. Saðlýklý beslenme ve obezite ile mücadele konusunda kamu spotlarýnýn yerel kanallarda gösterilmesi için Saðlýk Bakanlýðýnýn görüþü alýnacak. Yeniþehir Halk Merkezinde, saðlýklý yaþam için bina giydirilmesi yapýlacaktýr. Tuza dikkat konusu ile ilgili okullarda resim, kompozisyon ve slogan yarýþmasý düzenlenecek. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile iþbirliði halinde kamu kurumlarýnýn mutfaklarýnda besin hazýrlama ve tuz konusunda eðitim yapýlacak. Aile Destek Merkezlerinde kursiyerlere yeterli dengeli beslenme eðitimi verilecek. Saðlýklý yaþam konusunda Dicle Üniversitesi'nde farkýndalýk yaratmak için yemekhane ve kantinlerde afiþler asýlacak. Belediyeler tarafýndan okullarda spor aletleri temin edilecek. Fýrýncýlar ve kasaplara besin hijyeni konusunda eðitimler verilecek." (AA)

Baþsavcý Çetin’den Vali Kýraç’a veda ziyareti DÝYARBAKIR Cumhuriyet Baþsavcýlýðý görevini sürdürürken Uþak Cumhuriyet Baþsavcý Vekilliði'ne atanan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlker Çetin, Vali Mustafa Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti. Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) kararnamesi ile Uþak Cumhuriyet Baþsavcý Vekilliði'ne atanan Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlker Çetin'i makamýnda kabul eden Vali Kýraç, Diyarbakýr'da yapmýþ olduðu hizmetlerden dolayý Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlker Çetin'e teþekkür ederek, yeni görev yerinde baþarýlar diledi. Daha sonra Vali Kýraç ziyaret anýsýna Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýlker Çetin'e hediye takdim etti. (ÝHA)

Ak Parti Baðlar’da seçim çalýþmalarý sürüyor DÝYARBAKIR - Adalet ve Kalkýnma Parti (AK Parti) Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Baþkaný Erdal Erdal ile Baðlar Belediye Baþkan adayý Alaattin Parlak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ilçeye baðlý köyleri ziyaret etti. Erdal ile Parlak, Baðlar'a baðlý Batý Karakoç, Kara Musa, Özdemir, Zoxe köylerini gezerek seçim çalýþmalarýnda bulundu. Köylerde vatandaþlarla bir araya gelen Erdal ile Parlak, köylülerin sýkýntýlarýný not aldý. Burada çalýþmalarý hakkýnda vatandaþlara bilgi veren Erdal ile Parlak, seçimleri kazanmalarý durumunda köylülerin sorunlarýna çözüm bulacaklarýný dile getirdi. Vatandaþlar ise ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, seçimlerde Parlak'a baþarýlar diledi. (ÝHA)


8

HABER

5 Þubat 2014 Çarþamba

‘Kentin sorunlarýný bitireceðiz’ Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, kentteki kangrenleþen sorunlar hakkýnda önemli açýklamalarda bulundu. Kýþanak, ulaþým sorunundan, alt yapýya kadar birçok sorunu çözeceklerini ifade ederek, “Köylerde aðýrlýðýmýzý altyapý hizmetlerine, merkezde ise kangrenleþen sorunlara ve sosyal hizmetlere vereceðiz” dedi Nurullah ERGÜN DÝYARBAKIR - "Öz yönetimle özgür kimliðe" sloganýyla 30 Mart Yerel seçimlerine hazýrlanan BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, gazetemizi ziyaret etti. Burada gündeme iliþkin açýklamalarda bulunan Eþ Baþkan adaylarý, halka hizmet etmeye aday olduklarýný söyledi. Ýlk olarak konuþan BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Fýrat Anlý, ulaþýma dönük kentin ciddi bir problemi olduðunu belirterek, "Kentin büyümesinden maalesef kamu kurumlarýnýn kenti çepe çevre sarmasýndan kaynaklý. Þehir nefes alamýyor. Onun için trafiðe yönelik ciddi bir çalýþmamýz ve projelerimiz var. Hafif raylý sistem bunun en önemli adýmý. Bununla beraber bisiklet yollarý ve yaylaþtýrma gibi projelerimiz var" dedi. 15 yýldýr yerelde halka hizmet vermeye çalýþtýklarýný ifade eden Anlý, "Dönem dönem belki yapamadýklarýmýz eksikliklerimiz olabilir. Ama totalden baktýðýnýzda çok ciddi bir baþarý var. Önceki dönemleri de biliyoruz. Bu þehrin evveliyatýný da biliyoruz. Kimsenin bize belediyecilik konusunda örnek verebileceði bir dönem göremiyorum. Keþke olsaydý bizde deseydik. Kim taþ üstüne taþ koymuþsa yine Allah razý olsun diyoruz" diye konuþtu.

“Amed misyonu olan bir þehirdir” Yaþanan süreçte yerel seçimlerin önemine vurgu yapan Anlý, yeni bir dönemin kapýlarýný araladýklarýný vurgulayarak, þunlarý söyledi: "Bu konuda da Amed misyonu olan bir þehirdir. Milyonlarca in-

sanýn yürüðünde apayrý duygular yaratan bir þehirdir. Biz de bunun sorumluðu ile hareket ediyoruz. Siyasal temsiliyetin önemli olduðunu düþünüyoruz. Yurttaþýn verdiði oyun sadece bir þahsýn seçileceði anlamýna gelmiyor. Bunun çok ötesinde anlamlar ifade ettiðini biliyoruz. Bu açýdan bu sorumlulukla yaklaþýyoruz. Kuzey, Güney, Doðu, Batý, Avrupa dünyadaki herkesin þuanda gözü Amed'in üzerinde. Biz de bunun bilinciyle bunun sorumluðu ile yaklaþýyoruz. Bu seçim hem Kürtler arasýndaki ulusal birliðin saðlamasý açýsýndan hem de Kürtlerin statülerinin belirlenmesi açýsýndan çok önemlidir. Hem kadýnlarýn bu coðrafyada yýllarca yürütmüþ olduðu mücadelenin hakkýný almasý konusunda çok önemlidir. Hem de kendi iç demokratikleþmemizi saðlamamýz açýsýndan çok önemlidir. Tüm toplumsal farklý kesimler Ýslamcýsý, Þexi, Melesi, Seydasý, farklý etnik unsurlar, Ermeni'si, Süryani'si Ezidi'si ile bu seçimde yan yana gelmeyi baþarýyoruz. Bu da Diyarbakýr ruhudur Amed ruhudur. Onun için bu seçim bizim için bir seçim olmanýn ötesinde anlamlar ifade ediyor. Onun içinde Eþ Genel baþkanýmýzý da Ankara'dan Diyarbakýr'a bu amaçla getirdik ve beraber inþallah Halkýmýza hizmet etmeye çalýþacaðýz."

“Diyarbakýr gözümüzün bebeðidir” Anlý'nýn ardýndan konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak ise, Diyarbakýr'ýn çok özel bir kent olduðunu belirterek, "Yerel yönetimlerde güçlü demokratik öz yönetimler

inþa etme konusunda siyasi bir perspektifimiz ve hedefimiz var" dedi. Diyarbakýr'ýn bu genel hedefle birlikte baþka bir misyonu olduðunu da söyleyen Kýþanak, "Diyarbakýr özgünlüðü olan bir kenttir. Onun için Diyarbakýr tüm Kürdistan'ýn ve bizler için bir sevdadýr. Diyarbakýr gözümüzün bebeðidir. Böyle bakmak zorundayýz ve böyle bakýyoruz. Onun için hem yerel yönetimlerde demokratik öz yönetim iddiamýz var, hem de Diyarbakýr'ýn hak ettiði tarihsel misyonunun bize yüklediði sorumluluklar var. Biz bunun farkýndayýz ve bunu yerine getirmek için elimizden gelenin fazlasýný yapma konusunda kararlýyýz" diye konuþtu.

“Kürtlere karþý bu ayrýmcýlýk uygulanýyor” AKP'nin kent konusundaki bakýþ açýsýný eleþtiren Kýþanak, daha sonra þunlarý söyledi: "AKP adayý samimiyle çýksýn þunu açýklasýn; Ulaþtýrma Bakanlýðý Türkiye'nin hangi þehrinde hangi ulaþým hizmetini doðrudan finanse etmiþ? Çok açýktýr Türkiye'nin batý illerinde Ýstanbul'da Ankara'da Karadeniz'de inanýlmaz derecede merkezi hükümetin bakanlýðýn bütçesinden yerel yönetimlerin yapmasý gereken hizmetler finanse edilip yapýlmýþtýr. Bu konuda biz çok iyi biliyoruz ki, otobanlar hafif raylý sistemler, Marmaray, Viyadükler ve köprüler hepsi Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn bütçesinden yapýlýyor. Kürtlere karþý bu ayrýmcýlýðýn sebebi nedir? Kürdistan'da AKP hükümeti döneminde Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn yaptýðý 5 tane hizmet saysýnlar. Diyarbakýr'ýn Silvan yolu bile 10 yýldýr bitmiyor. Böyle bir þey olur mu? 60 km'lik yol bir türlü bitmiyor. Onun için bu konuda yaptýklarý yapacaklarýnýn da göstergesidir. Zaten yaptýklarý da tam bir ayrýmcýlýk örneðidir. Yapacaklarý da bundan

sonra ayrýmcýlýk olacaktýr."

“Kentin ulaþým sorunu kalmayacak” Diyarbakýr'ýn en önemli sorunlarýnýn baþýnda gelen þehir içi ulaþým konusunda da birçok önemli proje geliþtirdiklerini belirten Kýþanak, "Bu konuda iddialýyýz. Bu kentin ulaþým sorunu kalmayacak. Biz bunu net olarak söylüyoruz. Önümüzdeki 2 yýl içerisinde öncelikli üzerinde çalýþacaðýmýz alan ulaþým olacaktýr. Þehir merkezinde biz önümüzdeki iki yýl içerisinde gözle görülür sonuçlarý olacak. Ulaþým hizmetinin kalitesini yükselten çalýþmalar yapacaðýz. Önümüzdeki dönemin öncelikleri var" þeklinde konuþtu.

“Köylerin alt yapýlarýna aðýrlýk vereceðiz” Yeni belediyeler yasasý nedeniyle tüm köylerin ve 17 ilçelerin altyapý hizmetlerinden imar çalýþmalarýna kadar Büyükþehir Belediyesi'nin sorumlu olduðunu ifade eden BDP Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak, sözlerini þöyle tamamladý; "Bu konuda alt yapý hizmeti anlamýnda biz aðýrlýðýmýzý köylerimize vereceðiz. Köylerimizin tamamýnda altyapý sorunlarýný önümüzdeki dönem kesinlikle çözmeye kararlýyýz. Bununla ilgili bir planlama yapacaðýz. 21'inci yüzyýlda temiz içme suyu olmayan bir köyün bulunmasý ayýptýr. Bu bize de yakýþmýyor. Kürtlerde bunu hak etmiyor. Biz mutlaka bir imkan bulacaðýz, imkan da yaratacaðýz ve önceliðimiz haline getireceðiz. Kent merkezindeki 4 ilçede de kentsel hizmetlerin kalitesini arttýracaðýz ve bunun baþýnda da ulaþým geliyor. Kentin yeþil alanlarýný çoðaltmak ve korumak geliyor. Yani kýrsalda aðýrlýðýmýzý altyapý hizmetlerine merkezde ise sosyal hizmetlere vereceðiz.”


Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Avukat Fýrat Anlý:

9

HABER

5 Þubat 2014 Çarþamba

‘Mahkeme skandal BiR KARAR VERDi’ ceðiz. O duruþma günü olmayacaktýr. O duruþma günü o salon olmayacaktýr. Biz bunun mücadelesini vereceðiz" dedi.

Avukatlara suç duyurusu

Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK Ana davasýnda iki arkadaþlarýnýn tahliye edilmesinin skandal olduðunu ifade eden Anlý, tüm tutuklularýn serbest býrakýlmasý gerektiðini söyledi Nurullah ERGÜN DÝYARBAKIR - BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan adayý Avukat Fýrat Anlý, KCK Ana davasýnda iki arkadaþlarýnýn tahliye edilmesinin skandal olduðunu söyledi. Gazetemizi ziyaretinde KCK davalarý ile ilgili önemli açýklamalarda bulunan Anlý, Özel yetkili mahkemeler, bütün bu çifte hukuk, çifte standart ikili yönetim anlayýþlarýnýn hep Kürt meselesinden kaynaklý olduðunu ifade ederek, "Cumhuriyetin kuruluþunda Ýslamcýlarda baský gördüler. Ciddi bir þekilde dýþlandýlar ama bu 80-90 yýllýk bütün tarih Kürtlerin mücadelesine karþý hazýrlanmýþ mekanizmalardýr. Bu son özel yetkili mahkemeler, Terörle Mücadele Kanunu'nun 10'uncuý maddesi meselesi de aslýnda hükümetin sýkýþmasý ile alakalý attýðý adýmlardýr. Kürt meselesinin çözümü için keþke bu adýmlar planlanýp atýlsaydý o zaman biz daha yüksek bir sesle destekleyip alkýþlasaydýk. Bütün bu eksikliklere raðmen yine de olumludur. Ben bir hukukçu olarak, özel yetkili mahkemeler bu çifte hukuk uygulamalarý terörle mücadele konunun ve onla baðlantýlý demokratikleþme önündeki en-

gellerin mevzuattan ayýklanmasý gerektiðini düþünüyorum" dedi.

“Yüzde 10 Kürtlerin temsili yetinin barajýdýr” Tüm bunlarýn içinde "Yüzde 10 seçim barajý neden konuþulmuyor?" diyen Anlý, daha sonra þunlarý söyledi: "Özel yetkili mahkeme diyoruz Terörle Mücadele Kanunu ve yüzde on barajý Kürt meselesinin barajýdýr. Kürtlerin temsiliyetinin barajýdýr. Bunun gibi yasalarda serpiþtirilmiþ onlarca baþka maddeler var. Mesela seçim kanunda var. Yerel yönetim kanunlarýnda ve birçok Ýl Özel Ýdaresi Kanuna kadar… Bunlar bence bir demokratikleþme paketi olarak ortaya konmalýdýr.

“Tüm tutsaklar serbest býrakýlsýn” Þu an cezaevindeki baþta hasta olmak üzere tüm siyasi tutsaklar derhal serbest býrakýlmalýdýr. Çünkü bu yargýlamalar baþýndan beri hukuksuzluktur. Baþýndan beri siyasaldýr ve baþýndan beri Kürt mücadelesini bastýrmaya ya da Kürt mücadelesini geriletmeye hatta tavsiyeye dönük operasyonlardýr. Ama baþarýsýz kaldý. Çünkü baþarýsýz olacaðýný hepimiz biliyorduk. Kürtlerin mücadelesinden

vazgeçmeyeceðini 10 binler deðil 100 binlerce Kürdü de içeri koysanýz Kürtlerin bütün milletvekillerini bütün belediye baþkanlarýný, parti yöneticilerini, avukatlarýný, doktorlarýný, öðrencilerini ve kadýnlarýný cezaevlerine koysanýz yine de bu sorunu çözemezdiniz. Umarým ki, bu çözüm sürecinde hükümetin belli bir süreden beridir, atmadýðý veya oyaladýðý adýmlarý atmasý için de cesaretlendirici olur. Durumun ciddiyetinin ve vahametinin farkýna varýr ve gerçekten Kürtlerle birlikte yeni kurulacak bir Türkiye'nin hem kendi gelecekleri için kayýp olacaðýný görürler hem de bu ülkede yaþayan tüm yurttaþlarýn geleceði için daha hayýrlý olacaðýný görürler. Onun için "KCK" ana davasýnda 2 kiþinin tahliye edilmesi bir skandaldýr. Bu yargýlamalar artýk tamamen ortadan kaldýrýlmalý ve cezaevinde artýk esarete dönüþen tüm arkadaþlarýmýz serbest býrakýlmalýdýr."

“14 Nisan tesadüf deðil” KCK Ana Davasý'nýn 14 Nisan'a ertelenmesinin manidar olduðunu da belirten Anlý, "Ben kendi avukatlýk geçmiþimden biliyorum kesinlikle bu tür politik yargýlamalar hepsi özel günlere verilir. Asla ve asla tesadüf deðildir. Ben defalarca 1 Mayýs'larda 12 Eylül'lerde yargýlandým. Bu ana davada sýradan bir yargýlama deðildir. Onun için 14 Nisan'a bilinçlik olarak getirildi ama 14 Nisan'dan önce bütün arkadaþlarýmýz serbest kalacaktýr. Bunun mücadelesini vere-

Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin avukatlar hakkýnda suç duyurusunda bulunmasýný da deðerlendiren Anlý, "Avukatlar onurlu bir sahiplenme içerisindedir. Ýlk günden beridir Diyarbakýr Barosu ve Bölgedeki avukatlarýn geçmiþ emeklerini ben burada özellikle minnetle ifade ediyorum. Çok deðerli bir çabadýr ama özellikle KCK yargýlamasýnda avukat arkadaþlarýmýz inanýlmaz bir dayanýþma gösterdiler. Hem demokrasiye, barýþa, kardeþliðe hem de özgürlüðe sahip çýktýlar. Hem Kürt meselesinde bir tavýr sahibi oldular hem de mesleklerinin onurunu da ayaklar altýna alýnmasýna izin vermediler. Avukatlarýn duruþu hukukun üstünlüðüne dört dörtlük bir sahiplenmedir. Onun için Amed Barosu bir kes daha rüþtünü ispat etti ve Amed'te hukukçular vardýr dedi" diye konuþtu.

“Hukuk sistemi toptan katledildi” Mahkeme'nin kararýyla ilgili BDP Eþ Genel Baþkaný ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkan adayý Gültan Kýþanak da çarpýcý açýklamalarda bulundu. Kýþanak, "Mahkeme heyeti sanki oradaki avukatlarda o salondaki onlarýn emrindeki görevlilermiþ gibi onlarý yönetmeye çalýþýyor. Konuþabilirsin konuþamazsýn. Sus, az söyle, bunu niye söyledin. O nedenle ben Avukat arkadaþlarýmýzýn meslek onurunu koruyan yani yargýda silahlarýn eþitliði ilkesinin gereðidir bu. Avukatlarda en az o mahkeme heyetiyle ayný hizada oturan savcý kadar hakim kadar normal hukuk normu içerisinde yetkiye sahiptir. Ayný düzeyde olmasý gerekmektedir. Ama ne yazýk ki, Türkiye'de hukuk sistemi toptan katledildiði için özellikle Kürtlere yönelikte tamamen özel yargýlama yöntemi var. Hukukçularýn bu konu karþýsýnda sergilediði tutum çok saygýn ve takdire þayandýr. Hem mesleki onurlarýný koruyan hem demokratik hukuk sistemine sahip çýkan hem de Kürt sorunun demokratik yöntemlerle çözümü konusunda tutum alan yaklaþýmlarý var. Bu nedenle arkadaþlarýmýza çalýþmalarý ve gayeleri nedeniyle teþekkür ediyoruz" dedi.


10

KADIN-Y YAÞAM

5 Þubat 2014 Çarþamba

‘Toplumsal çözüme ihtiyaç var’ Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesinde faaliyet yürüten kadýn konukevlerine 10 yýlda 45 bin 945 kadýnýn sýðýndýðý belirlendi. Türkiye'deki 125 konukevinden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesindeki 90 konukevinde geçen yýl 8 bin 51 kadýna hizmet verildi. Diyarbakýr Barosu Kadýn Haklarý Danýþma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Sanlý, “Kadýn konukevlerine sýðýnma konusundaki artýþý önlemek için toplumsal bir çözüme ihtiyaç var. Toplumun refah ve eðitim düzeyi belirli düzeye ulaþmadýðý taktirde bu tür evler hizmet vermeye devam edecek” dedi

DÝYARBAKIR - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesinde faaliyet yürüten kadýn konukevlerine 10 yýlda 45 bin 945 kadýnýn sýðýndýðý belirlendi Edinilen bilgiye göre, Türkiye'deki 125 kadýn konukevinden 90'ý Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýna, 32'si belediyelere ve 3'ü de sivil toplum kuruluþlarýna baðlý faaliyet yürütüyor. Fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik yönden þiddete uðrayan kadýnlarýn ihtiyaçlarýný karþýlamalarý amacýyla geçici bir süre kalabilecekleri yatýlý sosyal kuruluþlar olarak hizmet veren kadýn konukevlerine sýðýnma talebinde bulunan kadýnlara, ba-

rýnma baþta olmak üzere, güvenlik, danýþmanlýk ve yönlendirme hizmeti, psikolojik, hukuki, týbbi ve geçici maddi yardým, iþ bulma, kreþ, mesleki eðitim, çocuklar için burs ile sosyal, sanatsal ve sportif faaliyet desteði veriliyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesindeki 90 konukevinde geçen yýl 8 bin 51 kadýna bu yönde hizmet verildi. Son 10 yýlda ise 45 bin 945 kadýnýn konukevlerine sýðýndýðý ortaya çýktý.

‘Artýþýn nedeni þiddet ve ekonomik sorunlar’ Diyarbakýr Barosu Kadýn Haklarý Danýþma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü avukat Halime Sanlý, konukevlerine sýðýnan kadýn sayýsýnda artýþ olduðunu belirterek, bunun þiddetin yanýsýra ekonomik anlamda yaþanan sýkýntýlardan kaynaklandýðýný söyledi. Sanlý, kadýna yönelik þiddetin artmasý nedeniyle konukevlerine yapýlan baþvurunun da arttýðýna

dikkati çekerek, þöyle dedi: "Kadýn konukevlerine sýðýnan kadýn sayýsýnýn fazla oluþu toplumsal bir yaradýr. Gördüðü þiddet üzerine evini terk eden, evden atýlma veya ölüm tehlikesi altýnda olan kadýnlar sýðýnma evlerine yerleþmek zorunda kalýyor. Kadýn konukevlerine yerleþen kadýnlarý devlet korumak zorunda. Ancak ayný þekilde bu kadýnlarýn istihdam edilmesi de gerekiyor. Genelde Türkiye Ýþ Kurumu bu konuda çalýþmalar yürütülüyor. Bu çabalara raðmen konukevlerindeki tüm kadýnlarýn dört dörtlük bir iþe yerleþtirilmesi tam anlamýyla saðlanamýyor."

‘Toplumsal bir çözüme ihtiyaç var’ Konukevlerindeki kadýnlara yönelik rehabilitasyon ve eðitim konusunda bir takým çalýþmalar yapýldýðýný kaydeden Sanlý, þöyle konuþtu: "Diyarbakýr'da SODES kapsamýnda bu tür çalýþmalar ya-

pýlýyor. Baromuza da bu konuda talepler geliyor. Kadýnlara yönelik hukuki haklarýn neler olduðu konusunda bilgilendirme çalýþmalarý yapýlýyor. Çalýþmalarýmýz hak ve hukuk anlatýmlarýndan ziyade, kadýnlarýn doðrudan sorunlarý ele alýnarak yürütülüyor. Uzmanlar kadýnlara, yaþanan sorunlardan yola çýkarak sorunun hukuki anlamda üstesinden nasýl gelinebileceðini anlatýyor. Kadýn konukevlerine sýðýnma konusunda yaþanan artýþý önlemek için toplumsal bir çözüme ihtiyaç var. Toplumun refah ve eðitim düzeyi belirli bir düzeye ulaþmadýðý taktirde bu tür evler hizmet vermeye devam edecek." Sanlý, kadýn konukevlerine sýðýnmanýn yasal bir süresi olduðuna dikkati çekerek, baþvuruda bulunan kadýnlarýn belirli bir süre konukevinde tutulduðunu, mazeret veya farklý bir neden olmasý halinde sürenin uzatýlabildiðini sözlerine ekledi. (AA)

Roboskili ailelerden kadýn birimine ziyaret Alma, "Annelere armaðan ettiðiniz 34 Can Aný Defteri ile ziyaretinizi taçlandýrdýnýz" diye konuþtu.

Anneler Günü’nde Roboski'deyiz

Roboski`de yaþanan katliamda yakýnlarýný kaybeden aileler Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kadýn Birimini ziyaret etti. Kadýn Birimi hazýrladýklarý Mutfak adlý tiyatro oyununu Anneler Günü'nde Roboski'de oynamaya karar verdi DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Kadýn Birimi'nin 28 Eylül tarihinde Roboskili ailelere destek ziyaretinin ardýndan aileler iadeyi ziyarette bulundu. Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'e taziye ziyareti

için Diyarbakýr'a gelen aileler Kadýn Birimi Sorumlusu Müzeyyen Anýk'la görüþtü. Aileler adýna konuþan Hikmet Alma kadýn biriminin Roboski'ye yaptýðý ziyareti oldukça anlamlý bulduklarýný belirterek, kendilerine

teþekkür ettik. Kadýn biriminin getirmiþ olduðu boya malzemeleriyle boþ bir dükkaný boyamalarý ve getirdikleri kitaplarla 34 Can Kütüphanesi'nin ilk adýmýný oluþturduklarý için duyduklarý memnuniyeti dile getiren

Kadýn Birimi Koordinatörü Müzeyyen Anýk Aydýn da kadýn biriminin bu tarz çalýþmalarý sürdüreceðini belirterek, ilk aþamada götürdükleri bin kitap sayýsýný on bine çýkartmayý hedeflediklerini bildirdi. Kadýn Birimi tarafýndan 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü için hazýrladýklarý Mutfak adlý tiyatro oyunundan söz eden Aydýn, oyunu Diyarbakýr'ýn ardýndan Roboski'deki doðal ortamda oynamayý hayal ettiklerini aktardý. Bunun üzerine Hikmet Alma da ilk kez Roboski'de bir tiyatro oynanacaðý için heyecan duyacaklarýný ifade ederek, "Özellikle bu oyunun kadýn emeðiyle sahnelenmesi de oldukça memnuniyet verici olacaktýr" dedi. Oyunun Anneler Günü'ne denk gelecek þekilde ilk turnesini Roboski'de yapýlmasý kararýna varýldý. (Haber merkezi)


11

KADIN YAÞAM

5 Þubat 2014 Çarþamba

Kadýnlar haklarýný öðreniyor DÝYARBAKIR - Yeniþehir Belediyesi Kadýn Eðitim ve Psikolojik Danýþmanlýk Merkezi (EPÝDEM), kadýnlara, "Kadýnýn Ýnsan Haklarý Eðitimi Programý (KÝHEP)" kapsamýnda eðitim veriyor. 2 hafta önce baþlayan ve 4 ay sürecek olan eðitime okuma yazmasý olmayan, lise mezunu ve üniversiteli kadýnlar katýlýyor. Sabancý Vakfýnýn desteklediði KÝHEP eðitiminin sonunda kadýnlara katýlým belgesi verilecek. EPÝDEM KÝHEP yönlendiricisi Þimel Beðik, KÝHEP ile kadýnlarýn anayasal haklarýnýn bilincine vararak hukuki olarak haklarýný tanýmalarýný saðlamak olduðunu belirterek, "Bu eðitimler ile toplumsal cinsiyet rollerini de kýrmaya çalýþacaðýz" dedi.

haklarýmýzýn önüne geçemez’

‘Kadýnlar haklarýnýn farkýnda deðil’

Eðitimlerinde tüm kadýnlarýn yer aldýðýný dile getiren Beðik, "Barýþ Anneleri Meclisi'nden gelen kadýnlar var. Kadýn çalýþmalarýnda yer alan kadýnlar var. Üniversite okuyanlar, lise mezunlarý var. Hiç okul okumayanlar var. Þimdiye kadar hiç bir eðitime katýlmamýþ kadýnlar var. Katýlan kadýnlarýn muhakkak bu eðitimde yeni yeni fikirleri ortaya çýkýyor. Kadýnlar olarak birçok eksiklerimiz var. Bir araya geldiðimizde bunlarýn farkýna varýyoruz. Yaptýðýmýz tartýþmalar ile bu eksikliklerimizi ortadan kaldýrmaya çalýþýyoruz. Katýlan kadýnlarda en çok fark ettiðim þey özgüvenin ortaya çýkmasýdýr" dedi. Eðitimlerinin sürekli devam edeceðini belirten Beðik, 4 aylýk eðitim sonunda katýlýmcýlara katýlým belgesi verileceðini kaydetti. (DÝHA)

Verdikleri eðitim programý ile kadýnlara ulaþmaya çalýþtýklarýný belirten Beðik, þunlarý aktardý: "Birçok kadýn hakkýnýn olduðunu bildiði halde hiç bir hakkýný arayamýyor. Hiç bir hak iddia edemiyor. Çünkü toplumsal cinsiyet rollerinin kadýnlar üzerindeki etkisi çok fazla. Bundan dolayý eðitimler ile bu etkileri kýrmaya çalýþýyoruz." "Kadýnýn hukuki haklarý nelerdir?" sorusu üzerinden eðitimin iþlendiðini belirten Beðik, "Kadýnlar hukuki haklarýný aramak istediði zaman nerelere baþvurabilir? Nasýl yapabilir? Biz bunlarý tartýþýyoruz. Anayasal haklar ve medeni haklar var. Bunlarýn bilincine varmak gerekiyor. Bunun üzerinden gidiyoruz. Yine bunlarla birlikte kadýna karþý þiddet ve aile içi þid-

Kadýnýn haklarýnýn farkýnda olmamasýnýn toplumun ve devletin eril bir zihniyete sahip olmasýndan kaynaklandýðýný kaydeden Beðik, "Mahkemede haklarýmýzýn peþine düþtüðümüz zaman keyfi muamelelere maruz kalýyoruz. Ama bu þekilde olmadýðýný biliyoruz. Bundan sonra da kadýnlara bunlarý anlatacaðýz. Bu þekilde eðitimler vereceðiz ki haklarýný bu þekilde bileceklerdir. Ona göre geliþme saðlayacaklar ve haklarýný arayacaklardýr. Hiç kimse bizim haklarýmýzýn önüne geçemez. Ne toplumlar geçebilir ne de devlet geçebilir" dedi.

‘Katýlan kadýnlarda özgüven ortaya çýktý’

Diyarbakýr’da kadýnlara yasal haklarý konusunda eðitim verilirken, 4 ay süren eðitim sonunda kadýnlara belge verilecek det var. Kadýnýn doðurganlýk haklarý, ekonomik haklarý var. Biz 4 aylýk program boyunca bu konularý tartýþacaðýz. Ve bunlara karþý strateji geliþtirmeye çalýþacaðýz" dedi.

‘Haklarýmýzýn peþine düþeceðiz’ Birleþmiþ Milletler bünyesinde Kadýnlara Karþý Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesi'ne (CEDAW) imza atan 187 ülke olduðunu ve bu ülkeler arasýnda Türkiye'nin de bulunduðunu belirten Beðik, "Bu sözleþmede daha çok kadýn ve erkek eþitliði saðlayan bir sözleþme. Ancak buna im-

za attýðý halde sözleþmeye uymayan birçok ülke var. Yine kadýnlar bu haklardan hiç bir þekilde yararlanamýyor. Çoðu ülkelerde hala kadýn cinayetleri oluyor ve kadýn sünnetleri oluyor" diye konuþtu. Bunlara karþý kadýnlar olarak haklarýnýn olduðunu belirten Beðik, "Biz biliyoruz ki hem Türkiye'de hem de dünyada birçok haklarýmýz var. Onun için biz haklarýmýzýn peþine düþeceðiz. Bu eðitimlerle birçok kadýn beraberinde bir sürü kadýný uyandýrarak, eðitim sayesinde haklarýmýza kavuþacaðýz ve haklarýmýzý elde edeceðiz" diye belirtti.

‘Hiç kimse bizim

‘Hacire kolektif bir þekilde katledildi’ Yaþam Evi Kadýn Dayanýþma Derneði, Viranþehir'de Hacire Göv'ün öldürülmesini protesto ederek, kadýn katliamlarýnýn erkek egemenlikli zihniyet tarafýndan iþlenen kolektif cinayetler olduðunu belirtti ÞANLIURFA'nýn Viranþehir ilçesine baðlý Barut köyünde geçtiðimiz gün, 30 metre derinliðindeki kuyuda cesedi bulunan ve 8 buçuk aylýk hamile olduðu belirlenen 19 yaþýndaki Hacire Göv'ün, "Aile meclisi kararý ile" katledildiði ortaya çýkmýþtý. Göv'ün katil zanlýsý olarak gözaltýna alýnan anne Melfiye Göv'ün de aralarýnda bulunduðu 8'i Göv ailesinden 10 kiþinin savcýlýk tarafýndan ifadeleri alýndýktan sonra tutuklanma talebiyle Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edildi. Mahkemeye çýkarýlan 10 kiþiden Abdo ve Ýbrahim Erdemli, Ali, Salih ve Cuma Göv, "Tasarlayarak adam öldürmek" suçlamasýyla tutuklanýrken, diðer 5 kiþi ise

tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmýþtý.

‘Hacire kolektif katledildi’ Yaþam Evi Kadýn Dayanýþma Derneði, "Namus" adý altýnda öldürülen Hacire Göv cinayetine iliþkin dernek binasý önünde basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, BDP'li Urfa Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Leyla Akça, Karaköprü Belediyesi Eþ Baþkan adayý Gülay Koca, Berjîn Amara Kadýn Merkezi, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, BDP'li kadýnlar ve çok sayýda kadýn katýldý. Kadýnlar adýna açýklamayý yapan Yaþam Evi Kadýn Dayanýþma Derneði üyesi Hasret Bulut Doðan, "Namus" adý altýnda her gün iþlenen bu cinayetlerin binlerce yýlda þekillenen erkek egemenlikli zihniyetin kadýna verilen rol ve bu rollerin dýþýna çýkýldýðý durumlarda iþlenen kolektif cinayetler olduðunun altýný çizdi. Günümüzde böyle bir ola-

yýn Türkiye'de yaþanmasýnýn bir utanç olduðunu belirten Doðan, þunlarý aktardý: “Hiçbir dayanaðý olmayan ve sadece insanlarýn 'töre' adý altýnda gerçekleþtirdikleri bu cinayet 19 yaþýndaki genç bir hayatýn son bulmasýna ve onun karnýndaki taþýdýðý 8,5 aylýk canlý bebeðin hunharca yok sayýlmasýna sebebiyet vermiþtir. Kadýna söz hakký tanýnmadýðý gibi sosyal yaþamýn dýþýnda tutulduðu ve tüm dünyada yaþanan kadýn katliamlarýna bazý çevrelerce normal ve sýradan karþýlanmasýný kabul etmiyoruz. Kadýna karþý þiddet bir sistem sorunudur. Bütün sivil toplum kuruluþlarý olarak kadýna þiddete karþý duyarlýlýða davet ediyor ve 'töre', 'namus' cinayetlerini destekleyen zihniyeti kýnýyoruz." Açýklama, "Jin jiyan Azadi" ve "Kadýna uzanan eller kýrýlsýn” sloganlarý ile sona erdi. (DÝHA)


12 ÖSYM, 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapýlacak KPSS’de yabancý dil testinin yer almayacaðýný, yabancý dil testinin dahil edildiði KPSS puan türlerinin hesaplanmasýnda YDS’nin kullanýlacaðýný hatýrlattý

DÝYARBAKIR - ÖSYM, 5-6 Temmuz 2014'de yapýlacak Kamu Personel Seçme Sýnavý'nda (KPSS) yabancý dil testinin yer almayacaðýný, yabancý dil testinin dahil edildiði KPSS puan türlerinin hesaplanmasýnda, Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý'nýn (YDS) kullanýlacaðýný hatýrlattý ÖSYM'nin internet sitesinden yapýlan duyuruya göre, 4 Ocak 2013 tarihli ilgili yönetmelik uyarýnca, 2013 yýlýndan itibaren ÖSYM tarafýndan yýlda iki kez YDS yapýlýyor. Bu nedenle; 2013 yýlýndan itibaren ÖSYM tarafýndan yapýlan diðer yabancý dil seviye belirleme sýnavlarý yapýlmadý, KPSS ve diðer bazý sýnavlarýn testleri içinde yer alan yabancý dil testlerine de 2013 yýlýndan itibaren yer verilmedi. 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapýlacak 2014-KPSS Lisans Yabancý Dil Testi yer

Medya okuryazarlýðý dersi yenilendi

EÐÝTÝM

5 Þubat 2014 Çarþamba

KPSS’ye gireceklere

YDS UYARISI

almayacak. Yabancý dil testinin belirli aðýrlýklarla hesaplanarak oluþturulduðu KPSS puan türleri, YDS puaný ile aðýrlýklandýrýlarak hesaplanacak. Duyuruya göre, KPSS'de yabancý dil testinin (Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce dillerinde) aðýrlýklandýrýlarak hesaplandýðý puanlarý edinmek isteyen adaylarýn, 2014YDS Ýlkbahar Dönemi Sýnavýna girmeleri yararlarýna olacak. Almanca, Fransýzca ve Ýngilizce dillerinde bir

YDS puaný olmayan adaylarýn, 2014-KPSS Lisans Sýnavý yabancý dil testi sonucunun belirli aðýrlýklarla hesaplandýðýKPSS puan türleri hesaplanmayacak.

KPDS YDS oldu 2013 yýlýndan itibaren ÖSYM tarafýndan, yabancý dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, sadece Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS) yapýldýðýndan, ilgili mevzuatta Kamu Personeli Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavýna (KPDS) yapýlan atýflar Yabancý Dil Bilgisi

DÝYARBAKIR - Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), ortaokul ve imam hatip ortaokullarýnda seçmeli ders olarak okutulan medya okuryazarlýðý öðretim programýný yeniledi. Buna göre, derslerde, bir önceki programda olduðu gibi televizyon, internet, gazete gibi araç temelli yaklaþým yerine, beceri temelli yaklaþým esas alýnacak. Öðrenciler yeni programla, bilgisayarýndaki bir virüsü temizlemeden tanýk olduðu bir olay hakkýnda haber metni yazmaya, toplumsal duyarlýlýðý harekete geçirmek için medya araçlarýný kullanma tekniklerine kadar pek çok konuda beceri geliþtirecek. 2014-2015 öðretim yýlýndan itibaren uygulanacak medya okuryazarlýðý öðretim programýna göre, derslerde, kitap takibi yapýlmayacak, hýzlý

Seviye Tespit Sýnavýna (YDS) yapýlmýþ sayýlacak. Ýlgili mevzuat gereði, doçent adaylarý ile doktora ve sanatta yeterlik çalýþmasýna baþvuracak adaylarýn da yabancý dil koþulunun saðlanmasý için YDS'ye girmeleri gerekiyor. Týpta Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (TUS) sonuçlarý ve Diþ Hekimliðinde Uzmanlýk Eðitimi Giriþ Sýnavý (DUS) sonuçlarý ile tercih yapacak adaylarýn 2014-YDS Ýlkbahar Dönemi Sýnavýna girmeleri yararlarýna olacak.

deðiþen medya unsurlarý dikkate alýnarak ders kitaplarýna göre daha kýsa sürede ve hýzlý bir þekilde uyarlama yapmayý saðlayacak öðretim materyalleri kullanýlacak. Yenilenen ortaokul ve imam hatip ortaokulu medya okuryazarlýðý dersi öðretim programýna göre, medya okuryazarlýðý dersine yönelik toplumsal beklentiyi karþýlamak için RTÜK ve MEB yeni çalýþmalar yapýyor. Bu kapsamda medya kültürü edinmede öðrenciler, öðretmenler, medya çalýþanlarý ve diðer yetiþkinleri sürece katmak için RTÜK tarafýndan www.medyaokuryazarligi.org.tr adresi hizmete sunuldu.

Daha somut ve pratik beceriler geliþtirilecek MEB, medya okuryazarlýðý öðre-

Ýlgili kurumlar tarafýndan; öðretim üyesi dýþýndaki öðretim elemaný kadrolarýna naklen veya açýktan yapýlan her türlü atama için; yabancý dil okutmaný baþvurularý için; yurt dýþýnda bir yükseköðretim programýný bitirenlerin diploma denklik iþlemleri için; yüksek lisans programlarýna giriþ için YDS sonuçlarý kullanýlabileceðinden bu durumdaki adaylarýn da 2014-YDS Ýlkbahar Dönemi Sýnavýna katýlmalarý yararlarýna olacak. ÖSYM tarafýndan yapýlan KPSS, TUS, DUS gibi sýnav ve yerleþtirme iþlemleri ile ÜDS/KPDS sonuçlarýný kullanan diðer kamu ve özel kurum ve kuruluþlarýn sýnav veya yerleþtirme iþlemlerine katýlacak adaylarýn, yabancý dil yeterliliðinin belirlenmesi için 6 Nisan 2014 tarihinde yapýlacak 2014-YDS'ye katýlmalarý gerekiyor. YDS'ye baþvurular, 12 Þubat 2014'e kadar yapýlacak. Adaylar, 2014-YDS Ýlkbahar Dönemi Kýlavuzu ile Aday Baþvuru Formuna baþvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaþabilecekler. Kýlavuz daðýtýmý ve satýþý yapýlmayacak. (AA)

tim programýný çaðýn gereklerine uygun þekilde yeniledi. Gelecek yýldan itibaren seçmeli olarak okutulacak yenilenen medya okuryazarlýðý dersi öðretim programýnýn yapýsý, bir önceki programda olduðu gibi televizyon, internet, gazete gibi araç temelli yaklaþým yerine beceri temelli yaklaþýmý esas alacak. Bu kapsamda çocuklar bu derslerde, bilgiye eriþim, çözümleme, deðerlendirme ve üretim becerilerini geliþtirecekler. Yenilenen programla, medya iletilerine iliþkin farkýndalýk düzeyi yüksek, medyadaki olay, olgu ve içeriklere eleþtirel yaklaþabilen, ayný zamanda karar alýp medya süreçlerinde yer alabilen, sorumlu ve etik davranan bir medya okuryazar bireyi yetiþtirmek amaçlanýyor. (AA)


$ €

DOLAR: 2.2460 EURO: 3.0359 ALTIN: 90,598 ÝMKB: 62.510,19

ekonomi

13 5 Þubat 2014 Çarþamba

EV ALIMLARI ZORLASIYOR Merkez Bankasý’nýn faiz artýrýmýnýn ardýndan konut kredilerinde Aralýk ayýna göre 100 bin liralýk kredinin toplam geri ödemesi 18 bin lira, aylýk taksiti ise 160 lira arttý. Uzmanlar, bu artýþýn düþük gelirlilerin ev alýmýný zorlaþtýrdýðýný belirtti DÝYARBAKIR - Konutkredisi.com.tr'nin yaptýðý araþtýrmadan derlenen bilgiye göre, Aralýk ayýndan Ocak ayýna geçiþte zaten ortalama 12 baz puan yükselmiþ olan konut kredisi faiz oranlarý geçen hafta sadece bir hafta içinde 10 baz puan daha yükseldi. Bu yükseliþ 100 bin lira kredi için 10 yýl vadede ikinci bir 9 bin lira artýþ anlamýna geldi. Yani Aralýk ayýna göre 100 bin lira kredinin toplam maliyeti 18 bin liraya aylýk taksiti ise 160 lira yükselmiþ oldu.

Tüm bankalar oranlarýný bir kez daha yukarý çekti

27 Ocakla baþlayan kurun aþaðý çekilememesi durumu ve Merkez Bankasý'nýn faiz artýrýmýyla birlikte tüm bankalar oranlarýný bir kez daha yukarý çekti. Bazý bankalar tek bir hafta içerisinde iki üç kere güncelleme yaparken faiz oranlarý sadece bir haftada ortalama 10 baz puan birden yukarý çýktý. Yüzde 1,05 faiz oraný ise 100 bin lira kredide 1.470 lira aylýk taksit ve 178 bin lira toplam maliyet anlamýna geliyor. Özet olarak sadece bir

hafta içinde 100 bin lira kredinin 10 yýllýk vadede toplam maliyeti 9 bin lira birden arttý, Aralýk ayýna oranla artýþ ise 18 bin liraya çýktý. Bu seviyede kredi kullanacak bir ailenin aylýk olarak ödeyeceði taksit ise sadece Aralýk ayýndan bu yana 160 lira arttý.

Fazilerdeki artýþ ev alýmlarýný zorlaþtýrýyor’

Konutkredisi.com.tr kurucu ortaðý Onur Tekinturhan, müþteri özelinde hala yüzde 0,99 seviyesinde faiz oranýný koruyabildiklerini, ancak bankalar genelinde faiz oranlarýnýn yüzde 1,05 civarýna çýktýðýný belirtti. Faizlerdeki artýþlarýn düþük gelir seviyesindeki ailelerin krediyle ev satýn almasýný zorlaþtýracaðýný vurgulayan Tekinturhan, "Bankalarýn taksit-gelir oraný beklentisi hesaba katýldýðýnda aylýk taksitte 160 TL artýþ hane gelirinde daha yüksek bir beklenti oluþturuyor. Aralýk ayýnda 100 bin TL kredi kullanabilen ailenin þu anda yeni oranlarla ayný krediyi kullanabilmesi ve aylýk ödemeleri yapabilmesi için 350 TL daha yüksek gelir göstermesi gereki-

Bölge enflasyon oranlarý açýklandý

DÝYARBAKIR bölgesinde Ocak ayý enflasyon verileri açýklandý. Bölgede Ocak ayýnda enflasyon yüzde 2,58 artýþ oranýyla Türkiye ortalamasýnýn üzerinde çýktý. Ocak ayý zam þampiyonu dolmalýk biber olurken, en çok ucuzlayan ise kadýn ceketi oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, 2013 yýlý

ocak ayý tüketici ve üretici fiyat endekslerini açýkladý. Uras, Türkiye genelinde 2013 yýlý ocak ayýnda 2003 Temel Yýllý Tüketici Fiyatlarý Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 1,72, önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 1,72 ve on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 7,48 artýþ gerçekleþtiðini söyledi. Uras, "Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da ise bir önceki aya göre yüzde 2,58, bir önceki yýlýn aralýk ayýna göre yüzde 2,58 ve on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 8.08 artýþ gerçekleþti. Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn içerisinde yer aldýðý TRC2 bölgesinin en çok zamlanan ve en çok ucuzlayan ürünlerini açýkladý. Diyarbakýr

yor. Bu da daha düþük gelir seviyesindeki ailelerin krediyle ev satýn almasýný ciddi anlamda zorlaþtýrýyor" diye konuþtu. Son bir hafta içinde Konutkredisi.com.tr'ye en çok danýþýlan tüketici sorularýndan birinin "faizlerdeki artýþýn devam edip etmeyeceði" olduðunu belirten Tekinturhan, "Bankalar ilk tepki olarak kendilerini koruyacak þekilde yüksek faizlerde pozisyon aldýklarý için önümüzdeki hafta ayný boyutta yükseliþler beklenmemeli. Yine de kurdaki hareket ve Merkez Bankasý aksiyonlarý belirleyici olacak" dedi. (AA) ve Þanlýurfa'da geçen ay yüzde 69,57 oranýnda fiyat artýþýyla dolmalýk biber zam þampiyonu olurken, bu ürünü fiyatý yüzde 51,32 oranýyla patates, yüzde 10,13 oranýyla altýn mücevher, yüzde 7,47 oranýyla doðalgaz abonman ücreti ve yüzde 2,48 oranýyla artýþ gösteren mazot izledi. Geçen ay fiyatý düþen ürünlerin baþýnda ise kadýn ceketi geldi. Ocak ayýnda kadýn ceketinin fiyatý yüzde 29,69 oranýnda düþerken, bu ürünü yüzde -19,32'lik düþüþle portakal izledi. Ocak ayýnda fiyatý en çok düþen diðer ürünler arasýnda yüzde 10,64 ile erkek takým elbise, yüzde 8.50 ile yünlü erkek kabaný ve yüzde 5,95 ile çocuk pantolonu yer aldý" dedi. (ÝHA)

Engelli memur yerleþtirme sonuçlarý açýklandý DÝYARBAKIR - Özürlü Memur Seçme Sýnavý (ÖMSS) ile Engelli Memur Yerleþtirme sonuçlarý açýklandý. Sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesinden öðrenilebilecek. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2014ÖMSS ile Engelli Memur Yerleþtirme Tercih Kýlavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ortaöðretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarýna,engelli memur yerleþtirme iþlemleri tamamlandý. 2012 yýlýnda yapýlan ÖMSS sonuçlarýna göre yapýlan yerleþtirme sonuçlarý, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açýklandý. Sonuçlara göre, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn ortaöðretim kadrolarýna 426, önlisans kadrolarýna 384, lisans kadrolarýna 806 engelli memur yerleþtirme iþlemi yapýldý. Adaylar, yerleþtirme sonuçlarýný TC kimlik numaralarý ve þifreleri ile öðraenebilecek. Yerleþtirme iþlemine ait yerleþtirme sonuç belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecek. Yerleþtirilen adaylarýn, atamaya iliþkin ayrýntýlý bilgiyi yerleþtikleri kurumdan edinmeleri gerekiyor. (AA)


14

SPOR

3 KALEM ARAÇ KÝRALAMA HÝZMETÝ ALIMI ÝÞÝ (24 AYLIK) KAMU HASTENE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU 3 KALEM ARAÇ KÝRALAMA HÝZMETÝ ALIMI ÝÞÝ (24 AYLIK) hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý 1-Ýdarenin a)Adresi

:2014/11434 : Elazýð yolu 10.km üçkuyular mevki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi binasý 21070 Kayapýnar KAYAPINAR/DÝYARBAKIR : 4122580060 - 4122580052 : diyarbakir.satinalma@saglik.gov.tr

b) Telefon ve faks numarasý c) Elektronik posta adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 3 KALEM ARAÇ KÝRALAMA HÝZMETÝ ALIMI ÝÞÝ (24 AYLIK) Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Elazýð Yolu 10.km Üçkuyular Mevki TOKÝ karþýsý Kayapýnar/DÝYARBAKIR c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 01.04.2014, iþin bitiþ tarihi 31.03.2016 3-Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Elazýð Yolu Üzeri10. Km. ÜÇKUYULAR MEVKÝ KAYAPINAR/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 04.03.2014 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve isteniler belgeler ile yeterlilik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan yada ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yeterli olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1 Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesi'nde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6. Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir yada serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Kamu veya Özel sektörde her türlü araç kiralama iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: DAVEMI SAYFA 15’te

5 Þubat 2014 Çarþamba

Diyar AÞ’de Arsinspor alarmý Geçen hafta almýþ olduðu galibiyetle grubunda liderlik koltuðuna oturan Diyarbakýrspor A.Þ'de hafta sonu deplasmanda oynanacak Arsinspor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarý aralýksýz olarak devam ediyor

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3.Lig 3. Grup'ta lider Diyarbakýrspor A.Þ., deplasmanda oynayacaðý Arsinspor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Sarý kart cezalýsý olduðu için Ankara Þekerspor maçýnda forma giyemeyen Uður takýma dahil olurken, Ceyhun ve Baran'ýn sakatlýklarýnýn da geçtiði ifade edildi. Yeþil-kýrmýzýlý takým, Trabzon deplasmanýndan 3 puanla dönerek liderliðini devam ettirmek istiyor. Kulüp Baþkan Vekili Mehmethan Akan ve Sportif Direktör Vedat Tanrývredi, bundan sonra tüm maçlarýn zorlu geçeceðine dikkat çekerek, Arsinspor maçý öncesinde takýma uyarýlarda bulundu. Diyarbakýrspor Teknik Direktörü Hýdýr Akbaþ, þampiyonluk lafýnýn þimdiden dile getirilmesini istemediðini belirterek, "Her zaman için oynayacaðýmýz ilk maçý düþünmemiz gerekir. Þekerspor maçýnda gole kadar iyi oynadýk. Golden sonra daha iyi oynamamýz gerekirdi ancak oyuncular biraz psikolojik olarak skoru korumaya çalýþtý. Bu açýdan son dakikalarda iyi bir görüntü çýkmadý ortaya. Yine de kazandýðýmýz için mutluyuz. Þampiyonluk lafýný çok dile getirmek doðru deðil. Önümüzdeki maçlarý düþünmeliyiz. 14 maçýmýz var ve tek tek düþüneceðiz" dedi. (ÝHA)


SPOR

5 Þubat 2014 Çarþamba

Büyükþehir’de hedef 3 puan Averajla zirveyi paylaþan güçlü rakibiyle Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde zorlu puan savaþýna çýkacak olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapýldý DÝYARBAKIR - Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup ekiplerinden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, transferin son gününde iki genç futbolcuyu renklerine baðladý. Ýskenderun Demirçelikspor'dan 20 yaþýndaki Özgür Kaymaz'ý transfer ederken, Þanlýurfaspor'dan 19 yaþýndaki Muhammed Emin Balcý'yý da sezon sonuna kadar kiraladý. Ara transferde 9 futbolcu transfer eden Büyükþehir Belediyespor'un kadrosunda TFF kayýtlarýna göre 30 futbolcu yer alýyor.

Öte yandan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da gözler Ankaragücü maçýna çevrildi. Averajla zirveyi paylaþan güçlü rakibiyle Pazar günü Diyarbakýr'da zorlu puan savaþýna çýkacak olan Büyükþehir, maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Takýmda cezalý bulunmazken, sakatlýðýndan dolayý Altay karþýsýnda takýmdaki yerini alamayan Barýþ Ataþ'ýn Pazar günü forma giymesi bekleniyor.

‘3 puan hedefiyle oynayacaðýz’ Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, Altay maçýnýn ilk yarýsýnda yakaladýklarý net fýrsatlarý gole çeviremedikleri için 3 puana ulaþamadýklarýný söyledi. Ankaragücü karþýsýnda tek düþüncelerinin 3 puan olduðuna dikkat çeken Doðrul, "Ýlk yarýda 4 net pozisyonumuz vardý. Bunlardan birini atabilseydik sonuç çok farklý olurdu. Pozisyonlarý gole çeviremeyince ikinci yarýda oyundan düþtük. Ankaragücü bu ligin iddialý takýmlarýndan birisi olup bizim için de önemli maç olacak. Kazanmak için tüm gücümüzü ortaya koyacaðýz" dedi. (ÝHA)

7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DÝYARBAKIR ÝLÝ KAMU HASTANELERÝ BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERLÝÐÝ SATINALMA BÝRÝMÝ VE EKAP adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýnýn satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÝYARBAKIR ÝLÝ KAMU HASTANELER BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERLÝÐÝ SATINALMA BÝRÝMÝ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilecek tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN - 192/ www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

15

Okullar kros þampiyonasý heyecana sahne oldu DÝYARBAKIR'da yapýlan Okullararasý Küçükler ve Yýldýzlar Bölge Kros Þampiyonasý büyük heyecana sahne oldu. Seyrantepe Spor Tesisleri'ndeki kros parkurunda yapýlan yarýþlara 12 kentten 79 kulüp ve 346 sporcu katýldý. Atletizm Federasyonu Ýl Temsilcisi Azamettin Özaydoðdu, organizasyonun baþarýlý geçmesinin sevindirici olduðunu belirterek, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne, kulüplere, sporculara ve hakemlere teþekkür etti. Erkekler ve kýzlar kategorilerinde yapýlan yarýþlar nefes kesen mücadelelere sahne olurken, dereceye giren sporcu ve takýmlara kupa ve madalyalarýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Vekili Þahabettin Aydýn, Atletizm Federasyonu Ýl Temsilcisi Azamettin Özaydoðdu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Okul Sporlarý Þube Müdürü Akýn Erim, atletizm ulusal hakemlerinden Þükrü Onat, Dicle Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Öðretim Görevlisi Nihat Mýzrak ve Kayapýnar Belediyesi Atletizm Antrenörü Çetin Aslan verdi. Diyarbakýr ekipleri Kayapýnar Belediyespor ve Emniyetspor hem takým halinde hem de ferdi klasmanda elde ettikleri baþarýlarla dikkat çekti. (ÝHA)


Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Sayfa Editörü: Nurullah ERGÜN

www.diyarbakiryenigun.com

5 ÞUBAT 2014 ÇARÞAMBA Yýl: 7 - Sayý : 2185 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Minik bedenlerin hayatla mücadelesi arayýþýn ardýndan tek odalý bir eve GAZÝANTEP -Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliði ya- yerleþti. Türkmen aile bir süre belediye, valilik ve komþularýndan pan Suriye'nin birçok kenti, Esed güçlerinin saldýrýlarý sonucu adeta gelen yardýmla yaþamýný sürdürdü. Yaklaþýk 5 yýl önce iþ kazasý hayalet þehre döndü. Ýç savaþ bosonucu bir kolunu kaybeden yunca evleri bombalanan, Suriyeli baba, iþ bulaelektrik ve sularý kesiÜlkelerindeki iç mayýnca aile maddi len, insani ihtiyaçlarýsorunlar yaþamaya ný karþýlayamayan savaþtan kaçarak Suriyelilerden bazý- Gaziantep’te yerleþen 5 baþladý. Babalarýlarý hayatýný kaybe- kiþilik Suriyeli Türkmen nýn çalýþamamasý nedeniyle ailenin derken, bazýlarý da ailenin geçimini, 8 ve 10 geçimine katký saðçok sevdikleri vayaþlarýndaki iki kardeþ lamak isteyen 8 yatanlarýný býrakarak çalýþarak kazandýðý þýndaki Muhammed baþta Türkiye olmak parayla saðlýyor ile 10 yaþýndaki Beüzere komþu ülkelere þar, haftanýn 7 günü evsýðýndý. lerinin yanýnda bulunan Ülkelerini terk eden milyonlarca aileden biri olan 5 kiþilik maðaradaki kendirci ustasýnýn yanýnda çalýþmaya baþladý. Suriyeli Davut ailesi, Halep'ten kaçarak çocuklar, haftada kazandýklarý 140 Türkiye'ye sýðýndý. Her þeylerini lira ailenin temel ihtiyaçlarýný yaþadýklarý topraklarda býrakarak Gaziantep'e gelen aile, uzun süren karþýlýyor. (AA)

C

M

Y

K

Diyarbakır yenigün gazetesi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you