Page 1

Duhok’la dostluk maçý

Öðrenciler: Cemaat duvar örmeye çalýþýyor

DÝYARBAKIR Sur Belediyesi ve Duhok Belediyesi'nin ortaklaþa düzenlediði Duhok Tanýtým Günleri etkinlikleri kapsamýnda Þilbe Spor Tesisleri'nde Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile Duhokspor futbol takýmlarý dostluk maçý yaptý. Büyükþehir Belediyespor sahadan 5-0 galip ayrýldý. 4’te

DÜ öðrencileri, Ziya Gökalp Öðrenci Yurdu'nda kadýnlarýn ve erkeklerin kaldýðý bloklar arasýnda duvar örülmek istenmesini yürüyüþ ile protesto etti. Öðrenci Zeynep Kaþ, "Avrupa'nýn 20. yüzyýlda yýktýðý Berlin Duvarý'ný cemaatçi zihniyet yurda bu modern çaðda örmeye çalýþýyor" dedi . Haberi sayfa 6’da

www.diyarbakiryenigun.com

28 NÝSAN 2013 PAZAR FÝYATI: 25 KRÞ.

Erdoðan: MHP biliyor, CHP’ye anlatsýn

08

Kýlýçdaroðlu: Baþbakan senin aklýn yetmez

09

Diyarbakýr’dan dünyaya ihracat 18

HAYALiNE KAVUSTU ÝHD: 220 haftadýr devlet adým atmadý DÝYARBAKIR ve Batman'da, ÝHD ve kayýp yakýnlarýnýn her hafta "Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn" sloganýyla düzenlediði oturma eylemlerinin 220'ncisi dün yapýldý. Eylemlerde, devletin halen somut adým atmadýðýna dikkat çekildi. Haberi 10’da

Polise ateþ eden saldýrgan yakalandý

Ýþçi Filmleri Festivali 2 Mayýs’ta baþlýyor DÝYARBAKIR 3. Uluslararasý Ýþçi Filmleri Festivali'nin programý açýklandý. 2-9 Mayýs tarihleri arasýnda Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve Diyarbakýr'da eþ zamanlý baþlayacak olan festival kapsamýnda 15 farklý ülkeden toplam 54 film izleyici ile buluþacak. Haberi 5’te

Ýþ makinesi operatörlüðü yapan 25 yaþýndaki Mustafa Çakmak, uzun zamandýr hayalini kurduðu tek kiþilik otomatik vitesli bir araç yaptý. Çakmak, “Araba birçok kiþinin ilgisini çekiyor, hatta benim yaptýðýma inanmýyorlar” dedi

Önce maketini yaptý

3 bin TL harcadý

DÝYARBAKIR'da yaþayan ve iþ makinesi operatörlüðü yapan Mustafa Çakmak, çocukluðundan beri kurduðu hayalini gerçekleþtirdi. 6 ay önce karton üzerinde maket olarak yaptýðý arabayý gerçeðe dönüþtürmeye karar veren Çakmak, önce tasarladýðý araç için sanayi sitesinden bir motor alarak, iþe baþladý. Daha sonra diðer parçalarý toplayan Çakmak, evinin bodrumunda yapmaya baþladýðý aracýný kýsa bir süre önce tamamlamayý baþardý.

ÝLK bakýþta yarýþ arabasýna benzeyen 3 tekerlekli aracýna 3 bin TL harcadýðýný belirten Çakmak, yaptýðý giriþimler sonucunda TSE belgesi olmadýðý için trafiðe çýkamayacaðýný öðrendi. Çocukluðundan beri arabalara ilgi duyduðunu belirten Çakmak, "Çevredekiler aracý benim yaptýðýma inanmýyorlar. Hayalim bir araba fabrikasýnda çalýþarak yeni arabalar yapmak. Aracýn fonksiyonlarý deðiþtirirsek engelliler de kullanabilir" dedi. Haberi 11’de

DÝYARBAKIR'da Sento Caddesi'ne açýlan bir sokakta polis ekibine silahlý saldýrý düzenleyen zanlý, emniyet güçlerinin operasyonuyla Peyas Mahallesi'nde yakalandý. 13’te

2. Amed Tiyatro Festivali baþladý

2. Amed Tiyatro Festivali, açýlýþ oyunu, Kürtçe Metin Yarýþmasý ödül töreni verilen resepsiyonla baþladý. 10’da


2

SAÐLIK

Sadece sporcularý vurmuyor Her yaþta görülen ve farklý nedenlerle ortaya çýkan menisküs yýrtýklarý aðrý, þiþlik ve takýlma gibi þikayetler yapabiliyor. Sorun genel kanýnýn aksine sadece sporcularý deðil, herkesi tehdit ediyor

yazý dizisi

Yýrtýk parçanýn çýkarýlmasý: Menisküs yýrtýk parçasý, tamir edilemeyebilecek gibiyse menisküsün % 20-25 kadarýnýn çýkartýlmasý iyi bir çözüm oluyor ve genellikle 10 -

28 Nisan 2013 Pazar

20 yýl boyunca sorun yaratmýyor. Cerrahinin baþarýyla yapýlmasý, fazla menisküs dokusunun çýkarýlmamasý, eðer hasta çok kilolu deðilse ve kýkýrdaklarýnda da bir hasar yoksa genellikle uzun yýllar þikayeti olmuyor. Dizin içinden orijinal menisküs dokusunun çýkarýlmasý tabii ki iyi deðil. Ama kabul edeceðimiz ve edemeyeceðimiz sýnýrlar var. Menisküs yýrtýklarýnýn dikilmesi: Menisküs dokusu düzgün ve uygun

yýrtýksa ideali menisküsü dikmektir. Diktiðimiz zaman menisküsün yýrtýk parçasýný çýkarmamýþ ve dizde býrakmýþ oluyoruz. Menisküsü tamir ettiðimiz zaman kaynama þansý maalesef yüzde 100 deðil. Menisküs yýrtýklarýný diktiðimizde baþarý þansýmýz yaklaþýk yüzde 90. Yüzde 10 ihtimalle kaynamayabiliyor ve maalesef tekrar ameliyat yapýlmasý gerekebiliyor. Menisküs implantlarý: Dünyada ortopedik cerra-

hinin yeni uygulamalarýndan biri. Menisküsten yüzde 3040'tan fazla menisküs dokusu çýkarýldýysa o zaman yerine poliuretandan yapýlmýþ suni menisküs dokusu konabiliyor. Bu suni menisküs dokusu oraya konduðu zaman birçok multipatent hücreyi içine alýyor ve menisküse benzer fibroz bir doku oluþturuyor. Bu materyal 5 yýl süresince vücut tarafýndan yavaþ yavaþ yok ediliyor. Devamý yarýn.

Kýrsalýn çocuklarý daha saðlýklý TÜÝK'in saðlýk araþtýrmasý çarpýcý sonuçlar ortaya koydu. Kýrsalda yaþayan çocuklar, 8 ayrý hastalýk türünde de kentteki akranlarýna göre daha saðlýklý çýktý

TÜRKÝYE Ýstatistik Kurumunun (TÜÝK) saðlýk araþtýrmasý çarpýcý sonuçlar ortaya koydu. TÜÝK'in 2012 yýlý Türkiye Saðlýk Araþtýrmasý

sonuçlarýndan derlediði bilgilere göre, araþtýrma için kentsel yerlerde 8 bin 928, kýrsal yerlerde 3 bin 232 hanede yüz yüze görüþme yapýldý. Göz,

Saðlýða yüzde 100 zam yatlandýrma Komisyonu tarafýndan belirlenen ücretlerin yüzde 90 fazlasýna kadar hastalardan ilave ücret alabiliyor. Tasarýyla ise, bu rakam iki katýna kadar çýkabiliyor. Bu da özel hastanelerin ANKARA - Servetle- ücretlerinde yüzde rini Türkiye'ye getiren- 100'lük artýþýn yolda ollerden sýnýrlý vergi alýn- duðu anlamýna geliyor. masýný öngören torba kanundan, saðlýða zam çýk- Bir kattan iki kata çýkýyor Torba kanunda, saðlýk tý. Tasarýnýn yasalaþmaahast özel a etlerinin fiyatlandýsonr hizm an sýnd neye gitmek daha da pa- rýlmasýna iliþkin düzenlemeler de yer alýyor. Buhalý olacak. Þu anda özel hastane- na göre artýk, saðlýk hizler Saðlýk Hizmetleri Fi- metlerini fiyatlandýrma

aðýz ve diþ, cilt, iþitme, ruh saðlýðý gibi 8 ayrý hastalýk ve saðlýk sorununun ele alýndýðý araþtýrma, tüm kategorilerde kýrsal yerlerde yaþayan komisyonuna özel sektörden de katýlým olacak. Özel hastaneler ile ünihastanelerini versite ma ve SosÇalýþ temsilen Bakanlýðý enlik Güv yal birer üye atayacak. Ancak çoðunluðun kamuda olacaðý komisyonda kararlar oy çokluðu ile alýnacak ve Resmi Gazete'de yayýmlanacak. Tasarýda özel hastanelerin alabileceði fark ücretleri yeniden düzenleniyor. Bu maddeye göre, özel hastanelere zam yapýlmasý yakýn. Þu anda, vakýf üniversiteleri ve özel hastaneler; Saðlýk Hizmetleri Fiyatlandýrma Komisyonu'nca belir-

çocuklarýn, kenttekilere göre daha saðlýklý olduklarýný ortaya koydu. Kentte yaþayan çocuklarýn (7-14 yaþ) yüzde 27'si aðýz ve diþ saðlýðý sorunu yaþýyor. Bu oran kýrsal yerlerdeki çocuklarda yüzde 20'ye düþüyor. Göz ile ilgili sorun yaþayan çocuklarýn oraný kýrsal yerlerde yüzde 8,8 olurken, kentte yaþayan çocuklarda yüzde 13'e çýkýyor. Ayný þekilde mikroplu hastalýklar, cilt hastalýklarý, beslenme ile ilgili hastalýklar, iþitme sorunlarý, ruh saðlýðý sorunlarý ve kas iskelet sistemi hastalýklarý kentli çocuklarda, kýrsal yerlerdeki akranlarýna göre daha fazla görülüyor. lenen fiyatlarýn bir katýna kadar ilave ücret alabiliyor. Bir katýna kadar alýnacak ilave ücretin tavanýný ise bakanlar kurulu belirliyor. Bakanlar kurulu bu yetki çerçevesinde daha önce yüzde 70 olan fark ücretini, yüzde 90'a çýkardý ve kriterleri karþýlayan özel hastaneler yüzde 90 fark ücreti almaya baþladý. Torba kanunda yapýlacak deðiþiklik ise, bu maddede "bir kat" ifadesinin "iki kat" olarak düzenlenmesini öngörüyor. Bu durumda, bakanlar kurulu özel hastanelerin yüzde 200 fark ücreti almasýna karar verebilecek.

‘Göbekbaðý hemen kesilmemeli’ UZMANLAR, göbek baðýnýn birkaç dakika daha baðlý tutulmasýnýn bebeðe yeterince kan aktarýlmasýný saðladýðýný açýkladý. Ýngiltere'de saðlýk ve bakým ile ilgili çalýþan kuruluþ NICE, konuyla ilgili gelecek yýl yeni bir yönerge yayýmlamaya hazýrlanýyor. Göbek baðýnýn kesilmesiyle ilgili Ýngiltere'deki mevcut yönergeler 2007 yýlýnda yayýmlanmýþtý. Ancak uzmanlar bir süredir, bu yönergenin doðru olup olmadýðýný tartýþýyor. Göbek delikleri erken kesilen bebeklerin altý ay boyunca düþük demir seviyesine sahip olduklarý belirtiliyor. Düþük demir düzeylerinin de beyin geliþimini etkilediði vurgulanýyor. Bulgularýn ardýndan, Ýngiltere'deki bazý hastanelerin bu uygulamaya son verdiði bildirildi. Yeni yönergede, göbek baðýnýn, kalp atýþlarý normal hale geldikten sonra, yani iki ila beþ dakikanýn ardýndan kesilmesi tavsiye edilecek. Ýngiltere Kraliyet Kadýn Doðum Uzmanlarý ve Jinekologlarý Koleji sözcüsü, "Göbek baðýnýn gereken süreden daha önce kesilmesini tavsiye etmiyoruz" dedi.


3

GÜNCEL

28 Nisan 2013 Pazar

iki gün kurtarýlmayý bekledi! Þanlýurfa'da önceki gün yaklaþýk 30 metrelik kuyuya düþtüðü belirlenen 13 yaþýndaki çocuk, itfaiye ekiplerinin çalýþmasýyla kurtarýldý

ÞANLIURFA'nýn Devteþti Mahallesi'nde bahçelik alanda içinde su bulunmayan atýl durumdaki su kuyusundan çocuk sesi duyan vatandaþlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ýtfaiye ekipleri, yaklaþýk 30 metre derinli-

Minibüs fýrýna girdi

ðindeki dar kuyudan çocuðu kurtarmak için çalýþma baþlattý. Oksijen tüpü takan bir itfaiye eri, sarkýtýlan ip ve merdiven yardýmýyla kuyuya indi. Yaklaþýk yarým saatlik bir çalýþmanýn ardýndan çocuk, kuyudan iple yukarý çekildi.

Ýsminin Abdullah Mat olduðu öðrenilen çocuk, iki gün önce düþtüðü kuyudan kimseye sesini duyuramadýðýný söyledi. Saðlýk ekiplerince ilk müdahalesi yapýlan Abdullah, hastaneye kaldýrýldý. Ýtfaiye Çavuþu Ýsmet

Karacizmeli, ihbarý alýr almaz olay yerine geldiklerini, çocuðu kuyudan hayatta çýkartabildikleri için mutlu olduklarýný söyledi. Öte yandan, ailesinin Abdullah için polise kayýp baþvurusunda bulunduðu öðrenildi.

Van’da yarým ton inci kefali ele geçirildi

Urfa’da kavga: 8 yaralý

Kaçak avlanan balýkçý, av yasaðý dinlemedi. Van'da avlanmasý yasak olan yarým ton inci kefali balýðý ele geçirildi

ÞANLIURFA'nýn Viranþehir ilçesinde iki grup arasýnda çýkan kavgada 8 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Þýrnak Mahallesi'nde iki grup arasýnda alacak verecek meselesinden çýkan tartýþma, kýsa sürede býçak, taþ ve sopalarýn kullanýldýðý kavgaya dönüþtü. Kavgada yaralanan Celal Alataþ (55), Sadullah Karakaþ (45), Ali Kara (25), Seyithan (27), Haydar (39) ve Nazir Erbekler (43) ile Reþat (31) ve Mahmut Ulumaskan (36) ambulanslarla Viranþehir Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Durumu aðýr olan Ali Kara ile Mahmut Ulumaskan, müdahalenin ardýndan il merkezindeki hastanelere sevk edildi. Polis, olay yerinde ve hastanede geniþ güvenlik önlemi aldý.

VAN'ýn Erciþ Ýlçesi'nde Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan çalýþmada, kaçak olarak avlanan yarým ton inci kefali ele geçirilirken, olayla ilgili bir kiþi gözaltýna alýndý. Van Gölü'nde yaþayan ve üreme dönemlerinde tatlý su aðýzlarýna göç ederek yumurtalarýný buralara býrakan inci kefali balýðýnýn korunmasý için 15 Nisan- 15 Temmuz tarihlerinde avlanma yasaðý uygulanýyor. Bu dönemde, 3 yaþýndan büyük yaklaþýk 2 milyar balýk, tatlý sulara göç ederken, kaçak avlanan balýkçýlarýn da hedefi oluyor. Erciþ Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, bu balýðýn avlanmamasý için çalýþmalarýný ara-

lýksýz sürdürüyor. Bu çalýþmalar neticesinde, kaçak avlandýðýný tespit ettiði F.K'yi, 500 kilogram inci kefali ile yakaladý. Polis, gözaltýna aldýðý F.K'ye ait 3 seyyar el arabasý, 1 leðen, 1 terazi ve 500 kilogram balýða el koydu. Polis, seyyar arabalarý Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Bahçesi'ne kadar iterek götürmek zorunda kaldý. Ele geçirilen av malzemelerinin Erciþ Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yetkililerine teslim edildiði, balýklarýn ise polis gözetiminde imha edileceði bildirildi. Öte yandan, F.K'ye ilgili yasa gereðince cezai iþlem uygulanacaðý öðrenildi.

Kazara kendini vuran genç öldü

Adýyaman’da kaza: 2 polis yaralandý

ADIYAMAN'ýn Gölbaþý Ýlçesi'ne baðlý Belören beldesinde ikamet eden Hüseyin Ceviz (17), evlerinin bahçesinde bulunan otlarý týrpan ile kestiði sýrada, otlarýn arasýnda yýlan olduðunu görünce, evden aldýðý tüfekle yýlaný öldürmek istedi. Ayaðýnýn o esnada çukura girmesiyle emniyeti açýk olan tüfeðin namlusu, Ceviz'in çenesinin altýndan ateþ alarak patladý. Olay yerinde hayatýný kaybeden gencin cesedi, Malatya Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN'da Altýnþehir istikametinden þehir merkezi istikametine gelmekte olan yunus ekibinde görevli polis memuru Soner Armaðan idaresindeki motosiklet, Karayollarý Kavþaðý'na yakýn sü-

rücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attý. Kazada sürücü Soner Armaðan ile motosiklette bulunan polis memuru Ali Altýnsöz yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen ambulanslarla Adýyaman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hastanelerde tedavi altýna alýnan yaralý polislerin saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi.

DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçesi'nde el freni çekilmeyen bir minibüs, baþka bir aracýn çarpmasý sonucu hareket ederek fýrýna girdi. Edinilen bilgiye göre Azizoðlu Caddesi'ne el freni çekilmeden park edilen 16 EN 204 plakalý minibüs, baþka bir aracýn çarpmasý sonucu hareket etmeye baþladý. Minibüs ekmek fýrýnýna çarparak durabildi. Minibüsün fýrýna girmesi nedeniyle çalýþanlar büyük panik yaþadý. Polis olay yerinde inceleme yaparken, fýrýn sahibinin þikayetçi olmamasý sonucu herhangi bir iþlem yapýlmadý. (ÝHA)

Bulanýk yakýnlarýnda trafik kazasý: 4 yaralý MUÞ'un Bulanýk ilçesine baðlý Rüstemgedik beldesine Karakale (Qelereþ) beldesinden gelen yolcu minibüsü Bulanýk-Malazgirt karayolunun 8'inci kilometresinde kaza yaptý. Rüstemgedik beldesi yol ayrýmýnda aþýrý hýz nedeniyle virajý alamayarak yan yatan Þahin Sayýlgan yönetimindeki 49 DA 316 plakalý araçta bulunan yolculardan 4'ü çeþitli yerlerinden hafif þekilde yaralandý. Olay yerine çaðrýlan ambulanslarla kazada yaralananlar Bulanýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldiði görüldü. Kazada yaralanan yurttaþlarýn durumunun iyi olduðu belirtilirken, olayla ilgili inceleme baþlatýldý.


4

GÜNDEM

28 Nisan 2013 Pazar

DU 3 yýldýr yabancý öðrenci kabul ediyor Türkçe öðrendikleri TÖMER þubelerinin batý illerinde bulunmasý nedeniyle genellikle batýdaki üniversiteleri tercih eden yabancý öðrenciler, artýk DÜ'de de okuyor. DÜ Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Hoþoðlu, "Farklý coðrafya ve kültürlerden gelen 18 yabancý öðrencimiz bulunmaktadýr" dedi DÝYARBAKIR - Genellikle batý illerinde bulunan üniversiteleri tercih eden yabancý uyruklu öðrenciler, 3 yýldýr Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) de okuyor. Üniversitede 18 yabancý öðrenci öðrenim görüyor. Dicle Üniversitesi (DÜ) Týp Fakültesi Enfek-

siyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Baþkaný Salih Hoþoðlu, üniversitenin son 3 yýldýr yabancý uyruklu öðrenci aldýðýný belirterek, "Farklý coðrafya ve kültürlerden gelen 18 yabancý öðrencimiz bulunmaktadýr" dedi. Öðrencilerin barýnma problemlerinin olmadýðýný ifade eden Prof. Dr. Hoþoðlu, "Yabancý öðrenciler Türkiye'nin farklý yerlerinde, TÖMER'de Türkçe hazýrlýk eðitimi görüyorlar. Üniversitemizi tercih eden öðrencilerimiz için bizler de bu konuda takviye programlar düzenliyoruz. Mevcut öðrencilerimiz, sisteme adaptasyon

saðladýlar ve þu anda baþarýlý bir þekilde devam ediyorlar" dedi. Hoþoðlu, Türkiye'nin dünyaya açýlmasýyla ve Türkiye'deki üniversite sayýsýndaki artýþ nedeniyle, kendilerinin de yabancý öðrenci almaya baþladýklarýný kaydederek, bunun bir hükümet politikasý olduðunu bildirdi. Üniversitelerine gelecekte daha fazla yabancý öðrenci almak istediklerini belirten Hoþoðlu, bu öðrencilere kapýlarýný açtýklarýný, gelenlere yardým etmeye hazýr olduklarýný vurguladý.

“Diyarbakýr halký misafirperver”

Romanya uyruklu Týp

Kürtçe Teknik Terimler Sözlüðü tanýtýmý yapýldý D Ý YA R B A K I R - M i marlar Odasý Diyarbakýr Þubesi Kürtçe Teknik Çalýþmalar Komisyonu, çýkardýklarý Kürtçe Teknik Terimler Sözlüðü'nün tanýtýmýna iliþkin Diyarbakýr Evi'nde basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya TZP Kurdî öðretmenleri ve çok sayýda komisyon üyesi katýldý. Sözlük çalýþmalarýna iliþkin bilgi veren Kürtçe Teknik Çalýþmalar Ko-

misyonu Ýl Koordinasyonu Sekteri Necati Pirinççioðlu, bu çalýþmanýn oda ve TZP Kurdî ortaklýðýnda yapýldýðýný söyledi. Pirinççioðlu, Kürtçe, Türkçe, Ýngilizce Teknik Terimler sözlüðü çalýþmasýnýn 2. fasikülünün tamamlandýðýný ve bu çalýþmayý, 11 Mayýs'ta kamuoyuna sunacaklarýný belirtti. Ýlk çalýþmalarýný geçen yýlýn sonlarýnda tamamladýklarýný aktaran

Pirinççioðlu, 360 civarýnda Kürtçe teknik terim olduðunu 2'inci çalýþmalarýnda ise, toplam 2 binin üzerinde kelime bulduklarýný dile getirdi. Pirinççioðlu ardýndan konuþma yapan Kürtçe Teknik Çalýþmalar Komisyonu Baþkaný ve TZPKurdi öðretmeni Hasan Güneyli, yapýlan çalýþmanýn önemli bir çalýþma olduðunu vurguladý.

Fakültesi öðrencisi Anrada Larisa Pacs, Erasmus programýyla geldiðini söyleyerek, üniversitedeki eðitim düzeyinin çok iyi olduðunu ve Diyarbakýr halkýnýn misafirperver olduðunu anlattý. Azerbaycan uyruklu Kameran Yýldýrýmlý, ilk baþlarda derslerinde zorlandýðýný ama kültür açýsýnda benzerlikler olduðu için Türkiye'ye çabuk alýþabildiðini ifade etti. Yýldýrýmý, "Öðrenci arkadaþlarýmýn yarýmýyla da Türkçeyi daha iyi öðrendik. Eðitim açýsýnda Türkiye daha ön planda olduðu için burayý tercih ettim" ifadelerini kullandý. Baþbakanlýk Yurtdýþý

Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý'ndan kazandýðý bursla Diyarbakýr'a gelen Afganistanlý Mazih Ahadi, Týp Fakültesi'nde okuduðunu ve Diyarbakýr'ýn þehir olarak çok güzel olduðunu dile getirdi. Ahadi, "Türkiye'yi çok seviyorum. Afganistan'ýn 30 yýldýr süren savaþ yüzünden eðitim düzeyinin Türkiye-ye oranla çok geride olduðundan eðitim için Türkiye'yi tercih ettim" diye konuþtu. Öðrenciler, Diyarbakýr'da bulunmaktan ve Dicle Üniversitesi'nde okumaktan memnuniyet duyduklarýný ve herkesi buraya beklediklerini söylediler.


5

GÜNDEM

28 Nisan 2013 Pazar

iþçi Filmleri Festivali 2 Mayýs’ta baþlýyor Diyarbakýr 3. Uluslararasý Ýþçi Filmleri Festivali'nin programý açýklandý. 2-9 Mayýs tarihleri arasýnda Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve Diyarbakýr'da eþ zamanlý baþlayacak olan festival kapsamýnda 15 farklý ülkeden toplam 54 film izleyici ile buluþacak

Diyarbakýr en çok Elif Þafak okudu Diyarbakýrlýlar, Ýl Halk Kütüphanesi'nden 2012 yýlý Mart ayý ile 2013 yýlý Nisan ayý arasýnda en çok Elif Þafak'ýn kitaplarýný aldý

Mayýs günü saat 18.00'de Urfa Kapý'dan Sümerpark Sosyal Yaþam Merkezi Amfi Tiyatro'ya kadar yapýlacak olan yürüyüþle baþlayacak. Ýstanbul, Ankara, Ýzmir ve Diyarbakýr'da eþ zamanlý baþlayacak olan festival kapsamýnda 15 farklý ülkeden 21'i uluslararasý, 33'ü de Türkiye'den olmak üzere toplam 54 film izleyici ile buluþacak.

“Ýzleyicilerle buluþacak”

DÝYARBAKIR'da bu yýl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararasý Ýþçi Filmleri Festivali programý açýklandý. "Sýnýrda yaþamak, umuda sarýlmaktýr" þiarýyla gerçekleþecek olan festivalin programý Diyarbakýr Evi'nde yapýlan basýn toplantýsýyla açýklandý. Sur Belediyesi, TMMOB Diyarbakýr Ýl Koordinasyonu, KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu, DÝSK/Dev-Saðlýk Ýþ Diyarbakýr Þubesi ve DÝSK/Genel-Ýþ tarafýndan ortaklaþa düzenlenen film festivali 2

Toplantýda konuþan Diyarbakýr Ýþçi Filmleri Festivali Atölyesi'nden Deniz Durak, festivalle Türkiye ve dünyanýn dört bir yanýndan emekçilerin yaþamlarýný ve mücadele deneyimlerini izleyicilerle buluþturmayý ve iþçi filmi üretimini özendirmeyi amaçladýklarýný belirtti. Festivalin içeriðine iliþkin bilgilendirmede bulunan Durak, "Festivalin deðiþmez illüstrasyonu Karagöz ve Þarlo bu yýl, 'Sýnýrda yaþamak' temasýyla mitolojide tanrýlar tarafýndan cezalandýrýlan ve bu cezaya

direnen ilk insan Sisyphus'a (Sisifos) gönderme yapýyor. Ortadoðu'daki savaþýn en önemli aktörlerinden olan Kürtlerin, açlýk ve yoksulluðun sýnýrlarýnda umudu ve emeði ile ayakta kalmaya çalýþanlarýn öykülerini beyaz perdeye taþýyor" dedi. Gösterimlerin tamamýnýn ücretsiz olacaðý festival kapsamýnda, "Ýstanbul Hayali", "Klimanjaro'nun Karlarý", "Dengê Bavê Min", "Umut Otobüsü", "Geriye Kalan", "Tehlikeli Yol", "Ýsyan", "Tepenin Ardý", "Çin Ýþçilerinin Hayali", "Geriye Kalan", "Dengê Deri", "Arka Bahçe" gibi birçok uzun ve kýsa metrajlý kurmaca, belgesel film gösterimi yapýlacak. Festival kapsamýnda 5 Mayýs'ta "Barýþ süreci ve emek hareketinin barýþ sürecindeki rolü" konulu panelde DTK Daimi Meclis üyesi Seydi Fýrat ve KESK Genel Baþkaný Lami Özgen'in konuþmacý olarak katýlacaðý bir panel düzenlenecek. (DÝHA)

DÝYARBAKIR Ýl Halk Kütüphanesi istatistiklerine göre Diyarbakýrlýlar geçen bir yýllýk zaman zarfýnda en çok Elif Þafak'ý okudu. Oldukça ilginç sonuçlarýn yer aldýðý verilerde ilk yirmi yazar statüsünde sadece üç yerli yazarýn bulunmasý dikkat çekti. Elif Þafak'ýn Aþk, Araf ve Ýskender kitaplarýnýn yanýnda Mehmet Uzun'un Kader Kuyusu isimli kitabý ile Ahmet Ümit'in Sis ve Gece kitaplarý ilk yirmiye giren kitaplar arasýnda yerini aldý. Diyarbakýr Ýlk Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Özbek, kütüpha-

nelerinin Türkiye'de en çok üyesi olan kütüphane olduðunu belirterek, üye sayýlarýnýn yaklaþýk 15 bine yakýn olduðunu söyledi. Türkiye'deki büyük illerin kütüphanelerinin üye sayýsýnýn 6 bini geçmediðini aktaran Özbek, Diyarbakýrlýlarýn okumaya aþýk insanlar olduðunu ifade etti. Kütüphanelerini mesai saatleri içerisinde hiç boþ kalmadýðýný dile getiren Özbek, ayrýca Türkiye'de sadece kendi kütüphanelerinde "Engelsiz Kütüphanenin" bulunduðunu ve tüm engelli, bireylere hizmet verdiðini ifade etti.

Sevgi Taþý’nýn çekimleri sürüyor DÝYARBAKIR - Sevgi Taþý filminin çekimleri Diyarbakýr'da devam ediyor. Özel bir hastanede çekimleri sürdürülen filmin oyuncusu Ece Pirim, "Çe-

kim için gittiðimiz her yerde bizi çok iyi karþýladýlar. Universial Hastanesi yönetimi ve çalýþanlarý da öyle. Burada ki misafirperverlikten ve ilgiden çok memnunuz" dedi.


6

GÜNDEM

28 Nisan 2013 Pazar

“Cemaat duvar örmeye çalýþýyor” DÜ öðrencileri, Ziya Gökalp Öðrenci Yurdu'nda kadýnlarýn ve erkeklerin kaldýðý bloklar arasýnda duvar örülmek istenmesini yürüyüþ ile protesto etti. Öðrenci Zeynep Kaþ, “Avrupa’nýn 20. yüzyýlda yýktýðý Berlin Duvarý’ný cemaatçi zihniyet yurda bu modern çaðda örmeye çalýþýyor” dedi

DÝYARBAKIR Dicle Üniversitesi öðrencileri, üniversite yerleþkesinde bulunan Ziya Gökalp Öðrenci Yurdu'nda kadýnlarýn ve erkeklerin kaldýðý bloklar arasýnda duvar örülmek istenmesini yürüyüþ ile protesto etti.

Ziya Gökalp Eðitim Fakültesi önünde toplanan yüzlerce öðrenci, Ziya Gökalp Öðrenci Yurdu önüne kadar yürüyüþ gerçekleþtirerek basýn açýklamasý yaptý. Yürüyüþte, "Þeriat duvarý istemiyoruz" ve "Cemaat elini yurdumuzdan çek" slo-

ganlarý atýldý. Basýn açýklamasýný okuyan Zeynep Kaþ, kadýn ve erkek öðrenciler olarak bugüne kadar beraber ayný ortamda ayný deðerleri paylaþtýklarýný belirterek, "Bu gerici zihniyetlerin ayrýmcý sistemlerine karþý her zaman direniþçi

Kore gazisinden sürece destek Kore Savaþý'nda gazi olan Mahmut Öztaþ Dönderen, barýþ sürecine destek verdiðini belirterek, "Gerekirse Türklerle omuz omuza verip vataný kurtarmak için savaþýrým" dedi

DÝYARBAKIR-Yaklaþýk 4 yýldýr görme kaybý yaþayan Kore Gazisi Mahmut Öztaþ Dönderen, tedavi edilerek görme yetisine tekrar kavuþtu. Ameliyatýn ardýndan hastane odasýna resmi üniformasý ve madalyalarý ile gelen 81 yaþýndaki gazi Dönderen, barýþ sürecini deðerlendirdi. 4 yýl sonra katarak rahatsýzlýðý olan sað gözüyle ilk defa görmeye baþladýðýný belirten gazi Dönderen, Kore'ye vatan için gittiðini ifade ederek, "Kürt olarak orada Türklerle beraber vatanýmýz için savaþtým. Dedelerimiz, babalarýmýz ayný bize öðüt verirdi. Bir Kürt olarak bizim vatanýmýza sahip çýkmamýz gerektiðini dedelerimiz babalarýmýz bize anlatýrdý. Biz büyüklerimizden bunu aldýk. Ayný yolda devam ediyoruz. Biz tabii ki memleketimize sahip çýkacaðýz. Baþbakanýmýzdan barýþ istiyoruz. Biz kardeþiz, yabancý

içimizde olmamasý lazým. Biz hükümetimize güvenerek Kore'ye gittik. Yine beni gönderseler giderim vataným için, memleketimiz için. Ben de giderim, çoluk çocuðumu da teþvik ederim. Türk-Kürt hepsi kardeþtir, aralarýnda hiçbir þey yoktur. Burada hükümete bir görev düþüyor. Ýki kardeþin arasýný düzeltmek için hükümet adým atmalýdýr" dedi. Kore gazisini tedavi edip dört yýl sonra tekrar görmesini saðlayan Özel Baðlar Hastanesi'nde görevli göz hastalýklarý uzmaný Lokman Balyen ise, "Kore Gazimiz hastanemize muayene olmaya geldi. Muayene sonunda sað gözünde katarakt tespit ettik. Görme keskinliði de ýþýk düzeyindeydi. Hastamýzý ameliyata aldýk ve bugün hastamýzýn göz saðlýðý ve görme keskinliði gayet iyi duruma geldi" diye konuþtu. (ÝHA)

bir ruhla mücadele edeceðiz" dedi. Kadýn ve erkek öðrenci yurt bloklarýnýn ayrýlarak arasýna duvar örülmek istenmesine "Berlin Duvarý" benzetmesi yapan Kaþ, þunlarý kaydetti: "21. yüzyýlda çaðdaþ ve modern yaþamda insanlarýn birbirleriyle sevgi baðýyla baðlanmasý gerekirken gerici, ayrýmcý ve faþist zihniyetlerin geleceðin kurucusu olan gençlerin fikir alýþveriþini engellemek amacýyla yeni bir Berlin Duvarý örmeye çalýþýyor. Avrupa'nýn 20. yüzyýlda yýktýðý Berlin Duvarý'ný cemaatçi zihniyet Türkiye'de ve bu yurtta bu modern çaðda örmeye çalýþýyor." Yurdun bloklarý arasýna duvar örülmesine izin vermeyeceklerine de dikkat çeken Kaþ, "Yurtsever, devrimci, demokrat gençlik olarak böylesi gerici, ayrýmcý ve faþist zihniyetlere karþý mücadelemizden asla vazgeçmeyeceðimizi kamuoyuna duyuruyor, herkesi mücadeleye çaðýrýyoruz" diye konuþtu.

Kadýnlar yola çýktý Diyarbakýr ve Batman'dan kadýnlar, "Örgütlü kadýn, demokratik kurtuluþ, özgür yaþam" sloganýyla gerçekleþtirilecek Kadýn Kurultayý'na katýlmak üzere Ankara'ya doðru yola çýktý

DÝYARBAKIR/BATMANBDP'nin bugün Ankara'da, "Örgütlü kadýn, demokratik kurtuluþ, özgür yaþam" sloganýyla düzenleyeceði Kadýn Kurultayý'na katýlmak üzere Diyarbakýr ve Batman'dan yüzlerce kadýn yola çýktý. BDP Diyarbakýr Ýl Binasý önünde bir araya gelen ve aralarýnda Barýþ Anneleri aktivistleri, DÖKH üyelerinin de bulunduðu yüzlerce kadýn, araçlara binerek Ankara'ya doðru yola çýktý. Batman'da ise belediye önünde bir araya gelen kadýnlar, 3 otobüsle "Jin jiyan azadî" ve "Bê Serok jiyan nabe" sloganlarý eþliðinde kurultayýn yolunu tuttu. (DÝHA)


28 Nisan 2013 Pazar

GÜNDEM

7

“Kýrmýzý Çatkýlý” kadýnlarýn tarihi

1975-1980 yýllarý arasýnda 15 bin üyesiyle Türkiye’nin her yerine yayýlan Ýlerici Kadýnlar Derneði’nin arþivi kitap oldu

Suriyeli Kadýn Derneði, Türkiye'yi örnek alýyor ÞANLIURFA-Suriye'de sivil toplum örgütlerinin yeni oluþtuðunu ve özellikle kadýnlarýn dernekleþmelerinin çok zor olduðunu belirten Suriyeli kadýnlar, dernek kuruluþu ve hizmet noktasýnda Þanlýurfa'daki kadýn derneklerinden yardým ve destek istediklerini söyledi. Akçakale Birlik Köprüsü Derneði öncülüðünde gerçekleþen ziyaret ve bilgi alýþveriþinin, ileriki günler de devam edeceði bildirildi. Ýlk ziyaretlerini AKP Þanlýurfa Kadýn Kollarý Baþkaný Aysel Göncü ile gerçekleþtiren Suriyeli Kadýnlar Dayanýþma Derneði üyeleri, daha sonra Þanlýurfa Suriye Ýnsani Yardým Platformu temsilcileri ve kadýn derneði baþkanlarýndan, Ýlk Öncüler Derneði Baþkaný Perihan Taylý, El Birliði Derneði Baþkaný Handan Karataþ ve diðer kadýn derneði temsilcileriyle bir araya geldi.Suriye'de çýkan iç karýþýklýktan en fazla kadýnlarýn ve çocuklarýn birinci derecede çok etkilendiðini vurgulayan Suriyeli kadýnlar, "Bu süreçte Türkiyeli kardeþlerimizin bizlere dernek kuruluþu ve hizmetleri konusunda yar-

dýmcý olmalarýný istiyoruz" dedi. Suriyeli Kadýnlar Dayanýþma Derneði Baþkaný Medine Muhammed Abdullah, þunlarý söyledi: "Öncelikle bizlere bu konuda öncülük eden ve bizleri Þanlýurfa'daki hemcinslerimizle bir araya getiren Akçakale Birlik Köprüsü Derneði Baþkan ve üyelerine teþekkür ederim. Onlarýn bizlere verdiði cesaret sayesinde bu giriþimlerde bulunduk. Þanlýurfa'daki görüþtüðümüz tüm kardeþlerimiz bizleri iyi karþýladýlar. Eksikliklerimizi bildirdik. Onlar da bu eksikliklerimizi en kýsa zamanda gidereceklerini ifade ettiler. Görüþmelerimiz çok olumlu ve sýcak bir ortamda gerçekleþti. Suriye'de dernekleþme yeni oluþuyor. Daha önceki yönetim zamanýnda dernekleþme neredeyse imkansýzdý. Özellikle kadýnlar dernekleþemezlerdi. Her þey Beþar'ýn denetimindeydi. Þimdi toplum dernekleþmeye ve yeniden kendini tanýmlamaya baþladý. Bizler de bu konuda yeniyiz. Bu anlamda Türkiye'deki kadýn derneklerle görüþmelerimiz ve bilgi alýþveriþi devam edecek. Türkiye'de gördüðüm kadarýyla kadýnlar kendilerini her platformda temsil ediyor ve her alanda güzel çalýþmalar yapmaktalar. Bizim temennimiz, bizler de en az Türkiye'deki hemcinslerimizin ulaþtýðý noktaya ulaþmak. Ýnþallah bu konuda baþarý saðlayacaðýmýza inanýyorum. Bizlere bu imkaný ve fýrsatý saðlayan Birlik Köprüsü Derneði üyelerine þükran borçluyuz." (ÝHA)

ÝSTANBUL - 1980 askeri darbesinin ilk kapanan derneði Ýlerici Kadýnlar Derneði'nin (ÝKD) arþivi kitap oldu. Kadýnlarý, kendilerinin ve toplumun kurtuluþu için mücadeleye çaðýran derneðin Türkiye çapýnda 33 þubesi ve 15 bin üyesi vardý. 1975-1980 yýllarý arasýnda faaliyet gösteren dernek, 1980 darbesi öncesinde kapanan ilk örgüt oldu. O dönem tüm örgütler arþivlerini yakýp imha ederken örgütün arþivleri üyelerinin evinde saklanarak günümüze kadar gelmeyi baþardý. Tarih Vakfý'na baðýþlanan arþivler Muazzez Pervan tarafýndan "Kýrmýzý Çatýklý Kadýnlarýn Tarihi" ismiyle kitaplaþtýrýldý. Kitabýn tanýtým toplantýsýnda bir araya gelen ÝKD'li kadýnlar eski günleri yad etti. Kadýnlar, o dönem eylemlere giden eþlerini engellemeye çalýþan erkekleri nasýl ikna ettiklerini anlatýrken bazýlarý fabrikalarda nasýl 8 Mart'a hazýrlandýklarýný anlattý. Bir kadýn araba lastiði parçasýyla peçetelere yaþasýn 8 Mart yazýp fabrikanýn tüm yemekhanesine daðýttýklarýný ve sonra o lastik parçasýnýn aleyhinde delil olarak kullanýldýðý hatýrlarken bir diðer kadýn, o dönem kazandýklarý örgütlenme bilincinin þimdi de kadýn mücadelesine rehber olduðunu aktardý. Dönemin ÝKD yönetim kurulu üyesi Þeyda Talu, sorularý yanýtladý.

Kim bu 15 bin kadýn, neden bir araya geldiler?

1975 yýlý, Birleþmiþ Milletler (BM) tarafýndan kadýnlar yýlý ilan edildi. Onun da etkisiyle sol marksist kadýnlarýn yürütücülüðünde ama çoðunlukta fabrikadaki iþçi kadýnlarla kuruldu. Aramýzda 300'ü TKP'li vardý en fazla. Niyetimiz diðer sol örgütlerle birlikte kurmaktý ama olmadý. Çünkü o dönem solda kadýn örgütüne ne gerek var, siz hareketi bölüyorsunuz yaklaþýmý vardý. Biz bölmediðimizi ve feminist olmadýðýmýzý sýk sýk tekrarlýyorduk.

Feminist deðil miydiniz?

O dönem kendimizi feminist olarak görmüyorduk. Feminizmi küçük burjuva hareketi olarak görüyorduk.

Sol örgütlenmeden farký neydi?

Kadýnlar evinin dýþýnda da bir

alanda varlýk gösteren, sorumluluk alan insanlar olmaya baþlamýþtý. Politik bir jargonla deðil daha farklý yollarla kadýnlarý sokaða çýkmaya, mitinge, eðitime gelmeye teþvik ediyorduk. Mahallelerde özel slaytlar yapardýk. Emekçi, okuma yazma bilmeyen kadýnlarýn bir konuyu en basit þekilde anlamasýný saðlamak için senaryolar yazardýk, fotoðraflarla evlerde perdelere yansýtýrdýk.

Sizin o dönem gündemleriniz neydi?

Kadýnlarýn çalýþmasýna engel olduðu için çocuk yapmalarýna iyi gözle bakmýyorduk. Ama çocuk varsa bu çocuðun iþ yerinde yuvaya verilmesi için kreþ hakký kampanyasý yaptýk. Mahallelerde sendikalarla birlikte yüz binlerce imza topladýk ve toplu þ sözleþmelerinde yazdýrmayý baþardýk. Bunun yanýnda doðum izinlerinin uzatýlýp birleþtirilmesi, kadýn iþçilere erken emeklilik hakký. Gündelikçi kadýnlarýn sigortalanmasý ve o zaman çok büyütmeye cesaret edemesek de kürtajýn ücretsiz ve devlet eliyle yapýlmasýný dinlendirmeyi baþarmýþtýk. Ana fikir emekçi kadýnlar etrafýndaydý. Öðrenci, öðretmenler de vardý ama üyelerin üçte biri sanayi iþçisi kadýnlardý. Politik kampanyalar da vardý. Ýþsizlik ve pahalýlýða karþý tencere ve tavalarla eylem yapýyorduk. Mahallelerde her çocuða bir þiþe süt kampanyasý yapardýk. 8 Mart'ýn ilk kez yýðýnsal olarak kutlamasýný baþlattýk, binlerce kiþilik mitingler oldu. Diyarbakýr'da ilk kadýn yürüyüþünü yaptýk. Çok sýký ve disiplinli militan bir örgütlenme vardý.

Neden ilk kapatýlan dernek bu oldu?

CHP'nin de rolü var. Çok CHP'li üyemiz vardý Rahþan Ecevit bizi rakip gördü ve ÝKD'den istifa edin dedi. Kapatýldýktan sonra da gazetemiz "Kadýnlarýn Sesi" üzerinden yarý illegal devam ettik çalýþmalara. Büyük toplantý yapacaksak birisi yalandan niþanlanýyordu, günler tertip ediliyordu, hamamlarda buluþuluyorduk.

O kadýnlar bugün ne yapýyor?

Bir sürü ÝKD'li þimdi feminist hareketinin farklý yapýlarýnda mücadele ediyor. (Kaynak: Bianet)


8

POLÝTÝKA

28 Nisan 2013 Pazar

“MHP biliyor, CHP’ye anlatsýn” BDP’den metropolitler için giriþim BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Suriye'de kaçýrýlan Halep ve Antakya Rum Ortodoks Metropoliti Pavlo Yazýcý ile Halep Süryani Ortodoks Metropoliti Yuhhana Ýbrahim'in bulunmasý için PYD Baþkaný Salih Muslim ile görüþtü ANKARA-BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Suriye'de kaçýrýlan Halep ve Antakya Rum Ortodoks Metropoliti Pavlo Yazýcý ile Halep Süryani Ortodoks Metropoliti Yuhhana Ýbrahim'in bulunmasý için Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD) Baþkaný Salih Muslim'le bir telefon görüþmesi yaptý. Demirtaþ, bu görüþmede iki metropolitin bulunmasý için Türkiye'deki Süryaniler adýna Muslim'den yardýmcý olmasýný istedi. PYD Baþkaný Muslim de, kaçýrma olayýnýn yaþandýðý günden bu yana teyakkuz halinde olduklarýný, metropolitlerin kaçýrýldýðý bölgede Özgür Suriye Ordusu'na baðlý güçler dýþýnda baþka bir gücün bulunmadýðýný hatýrlatýrken, olayý tüm yönleriyle takip ettiklerini; ancak kimlerin kaçýrdýðý konusunda henüz bir netliðin saðlanamadýðýný aktardý. Muslim, en kýsa zamanda sonuç almak için ellerinden gelen çabayý sarf edeceklerini söyledi. Demirtaþ ise, PYD'nin desteðinden dolayý Türkiye'deki Süryaniler adýna Müslim'e teþekkürlerini iletti. Ýki metropolitin durumuyla ilgili olarak geliþmeleri yakýndan takip eden Barýþ ve Demokrasi Partisi, ayrýca Dýþiþleri Bakanlýðý'yla da temas halini sürdürüyor.

“Çözüm Süreci”ne muhalefetin de dahil olmasý için kapýlarý sonuna kadar açtýklarýný belirten Baþbakan Erdoðan, “CHP Genel Baþkaný hiçbir þey bilmiyoruz bize anlatýlmýyor diyor. MHP Genel Baþkaný bu süreci bildiðini söylüyor. Bir zahmet MHP Genel Baþkaný CHP Genel Baþkaný’na bu süreci anlatsýn” dedi ANKARA-Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, MÜSÝAD Genel Kurulu'nda konuþtu. Gündeminde "Çözüm Süreci", içki tartýþmalarý vardý. "Bu süreçte hiç sesi çýkmayanlar var, suskunluðu tercih edenler var" diyen Erdoðan, "Burada imam hatiplerin kapatýlmasýnda, kýlýk kýyafet yasaklarýnda, meslek liselerin kapatýlmasý konusunda gösterdikleri çabanýn yüzde birini bu süreçte yapmýyorlar. Onlar için 76 milyonun kazanmasý önemli deðil. Kendilerinin ne kazanacaðýna bakýp sessiz ve tepkisiz kalýyorlar. Sosyal Sorumluluðu 780 bin kilometre karelik vatan topraðýna yaymak zorundayýz. Sosyal sorumluluk sadece birkaç kiþiye burs, Ramazan ayýnda gýda paketi vermekle olmaz. Yeni bir dönemin kapýlarý ardýna kadar açýlmýþtýr. Þu anda bi-

Oktay’dan “sürece” sert eleþtiri BAYBURT - MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural, partisinin Bayburt Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen "Çözülen Türkiye" konulu konferansa katýlmak üzere Bayburt'a geldi. Burada açýklamalarda bulunan Vural, Türkiye'de 14 milyon haciz dosyasýnýn bulunduðunu belirtti. Ýnsanlarýn gýrtladýðýna kadar borç bataðýnda olduðunu ifade eden Vural, Türkiye'nin kendi

gerçeklerine kopuk bir gündemle meþgul edildiðini söyledi. "Bu adýna çözüm ve barýþ süreci dedikleri aslýnda bir çözülme sürecinin milletin þeref, haysiyet ve onuruna aykýrý bir þekilde yürütülen bu sürecin millete tek taraflý olarak hazmettirmek istenilen bir süreci yaþýyoruz" diyen Vural, þunlarý kaydetti: "Bugün geldiðimiz bu noktada bu milletin þerefli oyunu alan AKP, ma-

ten sadece 30 yýllýk terör deðil, bir sorunlar manzumesidir. Bugün gerçekleþen þehitlerimizin hayallerinin gerçekleþmesidir. Geçmiþe kýyasla daha güçlü bir Türkiye var. 10 yýl önce nasýl bir Türkiye vardý, þimdi nasýl bir Türkiye var?" dedi.

kampüsünün içinde alkollü içki satýlýyor. Böyle bir þey olur mu? Aydýnlanmaya gelen genç kafayý bulup gidiyor. Ondan sonra elinde bilgisayar olacaðýna alkolü alan öðrenci arkadaþýna döner býçaðý ile saldýrýyor. Kafasý kýyak çünkü. "

“Bu en büyük tehlike”

“Bu sadece baþlangýç”

Türkiye'de milli içkinin bira olarak tanýtýldýðýný, ilaç yoluyla kýsýrlaþtýrma yapýldýðýný ve bunlara karþý çýkanlara Cumhuriyet karþýtý denildiðini ifade eden Erdoðan, þunlarý kaydetti: "Böyle giderse 2040'ta artýk Türkiye yaþlýlar milleti arasýna girmiþ olacak. Bu en büyük tehlike. Gençlerin saðlýklý olabilmesi için dedem bana milli içki olarak ayraný öðretti. Anayasa'nýn 58. maddede bize bu görev verildi. Alkolle mücadele devletin, parlamentonun görevidir. Üniversitenin

alesef bu millete kalleþçe pusu kuran PKK'nin ortaya koyduðu çözüm planýna teslim olmuþ gözükmektedir. Defalarca açýklayýn dedik. Adýna çözüm dediðiniz bu çözüm nedir? Çözümü nasýl saðlayacaksýnýz? Sorun nedir, çözümün parametreleri nelerdir? Bütün bunlarla ilgili defalarca açýklama istememize raðmen bir taraftan akiller, bir taraftan medya çözüm süreci adý altýnda sihirli bir kelimeyi kullanýyor. Bu ülkenin hiçbir evladý kan dökülmesini is-

Her yerde annelerin ellerini açarak çocuklarý için dua ettiðine dikkat çeken Erdoðan, "Barýþ sürecini 2002'de baþlattýk. Bu noktaya gelmek için neler çektik neler. 10 yýl boyunca gençlerin kanlarýyla beslenen o tüccarlarla mücadele ettik. Düne göre çok daha umutlu ve kararlýyýz. Terör bittiðinde ne olacak diye soruyorlar. Terör bittiðinde güzel olacak. Ölümlerin olmadýðý sabahlardan hayýrlý daha ne olabilir? Bu sadece bir baþlangýçtýr. Bu baþlangýcý kalýcý huzura

temez. Hiçbir evladý terörü istemez ama hiçbir evladý da bu memleketin terör örgütüne teslim edilmesini de istemez."

tahvil etmek durumundayýz" diye konuþtu.

“Bahçeli Kýlýçdaroðlu’na anlatsýn”

Bu sürece muhalefetin de dahil olmasý için kapýlarý sonuna kadar açtýklarýný anlatan Baþbakan Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: "CHP Genel Baþkaný hiçbir þey bilmiyoruz bize anlatýlmýyor diyor. Türkiye'de herkesin anladýðý, hissettiðini maalesef CHP Genel Baþkaný görmüyor, duymuyor, anlamýyor. MHP Genel Baþkaný bu süreci bildiðini söylüyor. Bu süreç sonunda kendisine istismar zemini kalmayacaðýný da biliyor. Bir zahmet MHP Genel Baþkaný CHP Genel Baþkaný'na bu süreci anlatsýn, bilen bilmeyene anlatsýn. Yine de anlamazlarsa þu anda akil insanlar heyetinden biz rica ederiz, onlar tüm yurda çok iyi bir þekilde anlatýyor. Þu anda terörün sona ermesi noktasýnda ayný hattýn tekrara oluþtuðunu görüyoruz. CHP, MHP ve Ýþçi Partisi süreci baltalamak için uðraþýyor. Tek hedefleri var Silivri. Kimse maðduru oynamasýn, bu ülke hukuk devletidir. Hukukun üstünlüðünü kimse tartýþmasýn. MHP ve Ýþçi partisi ortak bir gaye altýnda bir araya geldi. 1980 öncesi tabloya teþvik etmek istiyor. MHP ile iþçi partisinin ayný çatý altýnda olmasý seçmenine ve Alparslan Türkeþ'e yapýlmýþ en büyük hakarettir."


9

POLÝTÝKA

28 Nisan 2013 Pazar

“Baþbakan senin aklýn yetmez” CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, “Masanýn bir ucunda AKP var, diðer ucunda PKK var. Ýkisi þimdi Türkiye üzerine hesap yapýyorlar. Recep Tayyip Erdoðan, senin gücün ve aklýn Türkiye üzerine hesap yapmaya asla yetmez” dedi

BODRUM-CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, Milas'ta Cumhuriyet, Kadýaða ve Menteþe caddelerinin açýlýþýný yaptý. Kýlýçdaroðlu, burada yaptýðý konuþmada, demokrasilerde siyasetçilerin vatandaþa hesap vermesi gerektiðini, hesap vermeyen siyasetçiye demokrasilerde siyasetçi deðil, "Dayatmacý" denildiðini söyledi. CHP'nin "Türkiye Cumhuriyeti", "Türk milleti" ve "Türk" kavramýyla sorunu olmadýðýný vurgulayan Kýlýçdaroðlu, "Türkiye'nin yaþadýðý bir sorun var. 30 yýldýr sorun yaþýyoruz ve adýna 'Terör sorunu' diyoruz. Demokrasilerde bir sorunu çözmenin yolu hukuk içinde kalmaktan geçer. Hukukun dýþýna çýktýðýnýz andan itibaren süreç yasal olmaktan çýkar ve yasa dýþý bir sürece dönüþür. Biz demokrasi içinde kalarak sorunu çözmekten yana olan bir siyasal partiyiz" dedi.

CHP’nin kýrmýzý çizgileri

"Türk milleti" kavramýnýn anayasadan çýkarýlmak istendiðini savunan Kýlýçdaroðlu, CHP olarak buna izin verme-

yeceklerini söyledi. Kýlýçdaroðlu, "Anayasanýn ilk dört maddesi bizim için kýrmýzý çizgidir, asla tartýþýlamaz. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Bunun ötesi yoktur artýk" diye konuþtu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a Milas Meydaný'ndan seslenen CHP Lideri Kýlýçdaroðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Senin Türkiye Cumhuriyeti ile alýp veremediðin nedir? Kendisine bir soru daha soruyorum. Sen hangi ülkenin baþbakanýsýn, çýk adam gibi söyle. 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Baþbakaný-

yým' de... Sandýða gideceksiniz, elinizi vicdanýnýza koyacaksýnýz. Ülkenin birliði ve dirliðine ihtiyacýmýz var. Bölünmeyeceðiz, ayrýlmayacaðýz. Bizim gücümüz halktan kaynaklanacak. Bu ülkenin baðýmsýzlýðý sizin ellerinizde gerçekleþti. Kendi Baþbakanlýðýný demokrasiye borçlu olan, Türkiye Cumhuriyeti'ne borçlu olan bir baþbakanýn Türkiye Cumhuriyeti ile alýp veremediði nedir- Bunu sormak bizim en doðal hakkýmýzdýr. Biz bu ülkenin baðýmsýzlýðý için ister doðuda, ister batýda, ister güneyde, ister kuzeyde

“Hükümet askere sahip çýkacaktýr” ANKARA - Baþbakan Danýþmaný Yalçýn Akdoðan, hükümetin bu süreçte askere sahip çýkacaðýný ifade ederek, "Onlarý sýkýntýya düþürecek herhangi bir þeye hükümet izin vermez" dedi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan

mücadele eden hiçbir yiðidimizi unutmayýz ve unutturmayýz." Kýlýçdaroðlu, kendilerine çözüm süreciyle ilgili neden konuþmadýklarýnýn sorulduðunu anlatarak, "Recep Tayyip Erdoðan konuþuyor mu? Masanýn bir ucunda kim var? Recep Tayyip Erdoðan. Masanýn diðer ucunda kim var? Abdullah Öcalan. Unutmayýn, masanýn bir ucunda AKP var, diðer ucunda PKK var. Ýkisi þimdi Türkiye üzerine hesap yapýyorlar. Recep Tayyip Erdoðan, senin gücün ve aklýn Türkiye üzerine hesap yapmaya asla yetmez" dedi.

katýldýðý bir televizyon programýnda çözüm sürecine iliþkin partisinin görüþlerini açýkladý. Devlet kurumlarýnda süreçle ilgili herhangi bir uyumsuzluðun söz konusu olmadýðýný ifade eden Akdoðan, "Hükümet daha önceden olduðu gibi çözüm sürecinde de askere sahip çýkacaktýr" dedi. Akdoðan, operasyon yapma yetkisini iktidarýn verdiðini hatýrlatarak, "Yani sýnýr ötesi operasyon yapýlacaksa tezkere üzerin-

den Bakanlar Kurulu karar veriyor. Ben burada bir sorun görmüyorum. Hükümet bugüne kadar, operasyon yapýlýrken yaþanacak muhtemel sýkýntýlara karþý nasýl askerin, polisin ve jandarmanýn arkasýnda durduysa; yani askerine ve polisine sahip çýktýysa, bu süreçte de sahip çýkacaktýr. Onlarý sýkýntýya düþürecek herhangi bir þeye hükümet izin vermez. Bugüne kadar alýnan herhangi bir tedbirden geri adým atma gibi bir

Tan: Batý da doðu da endiþeli BURSA-BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan ve Akil Ýnsanlar Heyeti'nden Prof. Mithat Sancar Bursa'da Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP) tarafýndan düzenlenen "Barýþ ve Anayasa" konulu panele katýldý. Tan, burada yaptýðý konuþmada, "Ýmralý" görüþmelerinde bulunduðunu, ayrýca Kandil'de PKK ile görüþmeleri yapan heyette yer aldýðýný belirterek, bu çerçevede PKK ve Kürt siyasetinin, çözümden yana sözünde duracaðý konusunda güçlü bir izlenim edindiðini kaydetti. Günümüzde silahla çözüme ulaþmanýn artýk çok geride kaldýðýný, müzakere etmenin en geçerli yöntem olduðunu vurgulayan Tan, Kürtlerin önlerinde somut bir vaat bulunmasa da bu süreci desteklediðini bildirdi. Tan, PKK'nin silah býrakarak bu sürece ciddi bir katký saðladýðýný, bundan sonra da yeniden örgütlenip silahlý mücadeleye dönmenin çok zor hale geldiðini anlatarak, þöyle konuþtu: "Biz ana dilde eðitimi, belki özerk yapýyý veya diðer hak ve özgürlükleri istemeye devam edeceðiz. Ama bunlar birden olacak bir þey deðil. Süreç devam edecek. Bu süreçte 'geçici anayasa' formülüne bile sýcak bakýyoruz. Süreç çerçevesinde her iki tarafýn da þüphelerinin olmasý normal. Çatlak sesler de çýkacaktýr. Türkiye'nin batýsýnda 'bölünme' doðusunda ise 'kandýrýlýyor muyuz' endiþesi var."

durum söz konusu olamaz. Sürecin selameti açýsýndan da bu tedbirlerin var olmasý lazým. Devlet istihbarat kaynaklarýný geri çekebilir mi? Elbette sürecin gözlemlenmesi gerekir. Bu süreçte farklý odaklar sürece müdahale edebilir. Diyelim ki PKK farklý bir karar aldý. Buna karþý güvenlik güçleri elbette gereken tedbirleri almak durumundadýr. Burada bir güvenlik zaafiyeti ve boþluðu söz konusu olamaz" diye konuþtu.


10

HABER

28 Nisan 2013 Pazar

220 haftadýr devlet adým atmadý Diyarbakýr ve Batman'da, ÝHD ve kayýp yakýnlarýnýn her hafta “Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn” sloganýyla düzenlediði oturma eylemlerinin 220'ncisi dün yapýldý. Eylemlerde, devletin halen somut adým atmadýðýna dikkat çekildi

D Ý YA R B A K I R / B A T MAN-Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) ve kayýp yakýnlarýnýn her Cumartesi, "Kayýplar bulunsun, failleri yargýlansýn" sloganýyla düzenlediði oturma eylemlerinin 220'ncisi dün yapýldý. Diyarbakýr Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde yapýlan eyleme, ÝHD ve kayýp yakýnlarýnýn yaný sýra, bazý sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de destek verdi. "Onlar bir gece ansýzýn evlerinden alýndýlar. Bir daha geri dönmediler" pankartýnýn açýldýðý eylemde konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Abdülselam Ýnceören, her hafta eylem düzenlediklerini ancak devlet nezdinde gerçek anlamda somut bir adýmýn atýlmadýðýný söyledi. Açýklamalarýn ardýndan 24 Ekim 1996'da Hakkari'nin Otluca köyünde kaçýrýlan ve bir daha kendilerinden haber alýnamayan 5 çobanýn yaþam öyküsü anlatýldý.

“Hükümet sorumludur”

Batman'da ise, Gülistan Caddesi'nde yapýlan eylemde, "Kayýplar bulunsun failleri yargýlansýn" pankartý açýldý. Kayýplarýn ve gözaltýnda yaþamlarýný yitirenle-

Ergani’de kadýnlar istihdam ediliyor DÝYARBAKIR'ýn Ergani Ýlçe Belediyesi'nin kadýnlarý istihdam etmek amacýyla baþlattýðý çalýþma sürüyor. Ýlçe halkýnýn kadýnlarýn çalýþma hayatýna yönelik bakýþ açýlarýný kýrmak için baþlattýðý projeyle birçok kadýna iþ olanaðý saðlanýyor. Proje kapsamýnda kadýnlar bu yýl orta refüjlerde çiçek ekiyor. Belediye çalýþanlarýndan Ayþe Çim, bölgede kadýna yönelik olan ön yargýyý yýkmak istediklerini ifade ederek, þöyle konuþtu: "Ekmek parasý için çalýþmak zorundayýz. Öncelikle belediyeye bu projeye yaptýðýndan dolayý teþekkür ediyoruz. Yaz mevsiminde deðil, sürekli belediyenin istihdam edileceði bir ortamýn saðlanmasýný bekliyoruz. Çalýþan kadýn sayýsýnýn artýrýlmasýný istiyoruz. Boþ zamanlarýmýzda çalýþarak, aile ekonomimize katkýda bulunuyoruz."

rin fotoðraflarýnýn taþýndýðý eylemde açýklama yapan ÝHD Batman yöneticisi Ýlyas Ekinci, 220'nci haftadýr kaybedilenlerin akýbetini öðrenmek ve faillerin yargý önüne çýkarýlmasý için her hafta bu meydanda basýn açýklamasý ve eylem ile etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. Bütün bu çabalarýna raðmen hükümet ve adaleti temsil eden kurumlarýn bu konuda sessizliðini koruyarak adeta

üç maymunu oynamadýklarýný belirten Ekinci, ancak gerek devlet gerekse hükümetin, kayýplarýn akýbetini ve faili meçhul cinayetleri aydýnlatmakla sorumlu olduðunu dile getirdi. Ekinci, çözüm süreci ile ilgili halkýn deðiþik kesimlerinden ve meslek gruplarýndan bilgi alýþ veriþinde bulunmak üzere Batman'a gelen Akil Ýnsanlar Komisyonu "Güneydoðu Bölgesi" heyeti-

2. Amed Tiyatro Festivali baþladý kadýn tiyatrocularýndan Yýldýz Gültekin, Talar Livani'ye bir teþekkür plaketi verdi.

Ödüller verildi

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu'nun ev sahipliði yaptýðý Aram Tigran Kent Konservatuarý, Dicle Fýrat Kültür Merkezi ve Cegerxwin Kültür Merkezi ile Yedirenk Sanat Organizasyon'un desteðiyle düzenlenen 2. Amed Tiyatro Festivali baþladý. Festival, Karin Baystrand'ýn yönettiði ve Dario Fo'nun yazdýðý

Jina Wê Malê (Evin Kadýný) adlý monodram oyunu ile açýldý. Federe Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Ranya kentinden gelen tiyatro oyuncusu Talar Livani tarafýndan tek baþýna oynanan oyun izleyicileri kahkahaya boðdu. 45 dakika tek baþýna sahnede kalan Talar Livani zaman zaman izleyicilerin arasýna girerek onlarý da oyuna kattý. Kürt

Festival açýlýþ oyun ve konuþmalarýnýn ardýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu tarafýndan bu yýl 3'üncüsü düzenlenen Kürtçe Tiyatro Metin Yarýþmasý'nýn ödülleri açýklandý. Daha sonra konuþan Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, halkýn dili ve kültürünü bugüne taþýyanlarýn emeði önünde saygý ile eðildiðini söyledi. Hiçbir emeðin ve gözyaþýnýn boþuna gitmediðinin altýný çizen Baydemir, "Bir halkýn yaþamýnda

nin çalýþmalarýný önemsediklerini söyledi. Ancak süreçle ilgili kayýp analarýnýn görüþlerine baþvurmamasýný da bir eksiklik olarak gördüklerini belirten Ekinci, "Kayýplar bulunmadan, failleri yargýlanmadan, kayýp analarýnýn yaralarý sarýlmadan barýþa yönelik demokratik çözüm sürecinin saðlýklý iþlemesinin mümkün olamayacaðýný düþünüyoruz" dedi. (DÝHA)

sanat en yüksektedir. Sanat bir mayadýr, insan mayayý korursa her þeyi korur. Bu yüzden bütün tiyatrocular bir mayadýr" diyerek bütün sanatçýlara teþekkür etti. Sanatçýlarýn dili ve kimliði koruyan aktörler olduðunu belirten Baydemir, "Son 10 yýllýk zaman diliminde reform gelmeden önce Rönesans oluþtu. Dilin, kültürün Rönesansý gerçekleþti. Bu sizin sayenizde gerçekleþti. Ýnanýyorum ki bu Rönesans, reformlarýn da altyapýsýn oluþturacaktýr" dedi. Kürt halkýnýn birliðinin Ortadoðu halkýnýn da kurtuluþu olduðunu belirten Baydemir, "Kürt halkýnýn özgürlüðü Ortadoðu'da Arap, Fars, Türk halklarýnýn özgürlüðünü getirecektir" dedi.


11

HABER

28 Nisan 2013 Pazar

Diyarbakýrlý mucit, hayalindeki arabayý yaptý Diyarbakýr'da iþ makinesi operatörlüðü yapan 25 yaþýndaki Mustafa Çakmak, 3 bin lira harcayarak tek kiþilik otomatik vitesli bir araç yaptý. TSE belgesi alamadýðý için araçla trafiðe çýkamayan Çakmak, "Araba bir çok kiþinin ilgisini çekiyor, hatta benim yaptýðýma inanmýyorlar" dedi

DÝYARBAKIR'ýn Kayapýnar Ýlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yaþayan ve iþ bulduðu dönemlerde iþ makinesi operatörlüðü yapan Mustafa Çakmak, çocukluðundan beri kurduðu hayalini gerçekleþtirdi. 6 ay önce karton üzerinde maket olarak yaptýðý arabayý gerçeðe dönüþtürmeye karar veren Çakmak, önce tasarladýðý araç için sanayi sitesinden bir motor alarak iþe baþladý. Daha sonra aracýn diðer parçalarýný toplayan Çakmak, evinin bodrumda aracý yapmaya baþladý. Yaklaþýk 6 ay süren çalýþma sonucunda tek kiþilik otomatik vites arabayý tamamlayan Mustafa Çakmak, aracýn ön tarafýna da kendi adýnýn baþ harfini iþledi. Ýlk bakýþta yarýþ arabasýna benzeyen 3 tekerlekli aracýyla trafiðe çýkmak isteyen Çakmak, yaptýðý giriþimler sonucunda trafiðe çýkamayacaðýný öðrendi. Yaklaþýk 3 bin lira harcayarak bitirdiði araç için resmi baþvuruda bulunduðunu belirten Çakmak, "Çocuklu-

ðumdan bu yana arabalara karþý merakým vardý. Bir araba yapmak istiyordum, bir gün bir karton üzerinde hayalimdeki arabayý maket olarak yaptým. O gün hayalimdeki arabayý yapmaya karar verdim. Öncelikle arabanýn motorunu aldým bir-

Öðrenciler köyleri yeþillendiriyor DÜ'den bir grup öðrenci, köy okullarýna fidan dikti. Öðretim üyesi Serdar Güneli, öðrencilerin birlikte fidan dikerek kardeþliði, dostluðu, barýþý pekiþtirdiðini vurguladý

çok yer gezdim ve diðer parçalarý da toparladýktan sonra yapmaya baþladým. Þimdi arabam bitti ancak TSE belgesi olmadýðý için plaka alamýyorum. Hayalim bir araba fabrikasýnda çalýþarak yeni arabalar yapmak. Yaptýðým arabanýn fonksiyonlarý

DÝYARBAKIR Dicle Üniversitesi (DÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO) Pozitif Düþünenler Kulübü, "Neden sizin de bir dikili aðacýnýz olmasýn, bir köy yeþillenir Diyarbakýr yeþillenir" sloganýyla yola çýkarak, köy okullarýný yeþillendirdi. Elektrik elektronik, elektrik teknolojisi, elektrik cihaz, inþaat bölümü öðrencileri Eðil'in Baysu köyü Ordular Mezrasý Ýlköðretim Okulu'nun bahçesine fidan dikti. Öðrencilerle birlikte fidan dikimi için Eðil'e gelen Diyarbakýr MYO Müdürü Davut Karaaslan, Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý ve Orman Fidanlýk Müdürlüðüne kumanya, ulaþým ve verilen fidanlar için teþekkür ettiðini dile getirdi. Karaaslan "Böyle güzel bir süreçte böyle güzel bir etkinlik herkese örnek olmalý. Tüm okullar, üniversiteler, öðrenciler bir köyü yeþillendirmeli. Üniversitemizin öðrencileri ile köy okullarýnda ki öðrencilerin bir arada olmasý bizim için çok önemli. Öðrencilerimizle daha önce de bir köy okulunun tamirat iþlerini yapmýþtýk. Bu tür etkinliklerimize hýz kesmeden devam edeceðiz" dedi. Orman Fidanlýk Müdürlüðü tarafýndan verilen 500 adet fidanla birlikte öðrencilerin katkýlarýyla alýnan 100 fidan

deðiþtirirsek engelliler içinde kullanýlabilir. Þu an sadece mahalle aralarýnda kullanabiliyorum. Plakasý ve resmi izni olmadýðý için trafiðe çýkamýyorum. Araba birçok kiþinin ilgisini çekiyor, hatta benim yaptýðýma inanmýyorlar" dedi.

okul bahçesine ve çevredeki evlerin bahçelerine dikildi. Köy okulunun öðretmenlerinden Yasemin Ateþ zor þartlarda eðitim verdiklerini ve öðrencilerinin daha iyi koþullarda eðitim görmesini istediðini dile getirdi. Ateþ, okullarýna yapýlan ziyaretten çok memnun kaldýklarýný söyleyerek öðrencileriyle birlikte fidan dikti. Neþe içinde geçen fidan dikimi sýrasýnda ilkokul öðrencileri ve üniversiteli öðrenciler birlikte fidan dikti. Öðretim üyesi Serdar Güneli, öðrencilerin birlikte fidan dikerek kardeþliði, dostluðu, barýþý pekiþtirdiðini vurguladý.


12

HABER

28 Nisan 2013 Pazar

“Köye dönüþ” teþvik edilecek

Çekiliþle tarým makinesi sahibi oldular Diyarbakýr’da 5. Ortadoðu Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarý’nýn son gününde özel bir tarým þirketi, düzenlediði çekiliþle tarým makinesi hediye etti DÝYARBAKIR'da 5'ncisi düzenlenen Ortadoðu Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarý kapsamýnda tarýmsal mekanizasyon ve teknolojileri, hayvansal üretim makineleri, sera teknolojileri, su ve sulama teknolojileri, gübreler, zirai ilaçlar, tohum-fide-fidan ve bahçecilik, çiçekçilik ve ilgili teknolojiler, ekolojik tarým, baðcýlýk ve þarapçýlýk ile ilgili teknolojiler, çiftçilik ve seralara yönelik diðer ekipmanlar ve hizmetler, sektörel kamu kurum ve kuruluþlarý, agro biliþim, su ürünleri, hayvan saðlýðý ve veterinerlik hizmetleri-ilaçlarýekipmanlarý ile ilgili çeþitli stantlar kuruldu. Fuara gelen çiftçiler ve vatandaþlar, tarým makinelerini inceleme fýrsatý buldu.Fuarýn son gününde ESA Tarým, tarým makinelerinin verileceði çekiliþ programý düzenledi. Programa Diyarbakýr Vali Yardýmcýsý Mehmet Demir, Diyarbakýr Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (DÝGÝAD) Baþkaný Alaaddin Korkutata ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Çekiliþler Demir ve Korkutata tarafýndan yapýldý. Çekiliþte adý çýkan ziyaretçiler hediyelerini teslim aldý.

Hükümet, PKK’nýn 8 Mayýs’ta baþlayacak çekilmeyi tamamlamasýnýn ardýndan, bir dizi sosyal çalýþmayý hayata geçirmeye hazýrlanýyor ANKARA-Çözüm sürecinin ikinci aþamasý için hükümet þimdiden kollarý sývadý. Ýkinci aþamada yapýlacak bir dizi düzenlemeyle, boþaltýlan köylere geri dönüþün yaný sýra köy korucularýnýn durumu gözden geçirilecek ve suça karýþmamýþ PKK'lilerin normal yaþama uyumlarý saðlanacak. PKK, 8 Mayýs'ta Türkiye topraklarýndan çekildikten sonra süreçte ikinci aþamaya geçilecek. Ýkinci aþama, 3 önemli baþlýktan oluþacak. Köye geri dönüþ saðlanacak, korucular yeni döneme ayak uyduracak ve Türkiye'ye dönen suça bulaþmamýþ PKK'lilerin rehabilitasyonu saðlanacak. AKP'nin "rehabilitasyon" olarak adlandýrdýðý ikinci aþamada daha çok sosyal projeler yer alacak. Ýlk olarak, terörle mücadele döneminde boþaltýlan yaklaþýk 4 bin köye geri dönüþ saðlanacak.

500 binin üzerinde göçmen

Terörle mücadele dönemlerinde boþaltýlan ve baský nedeniyle köylerini terk edenler, büyük þehirlerde göçmen olarak iþsiz ve mutsuz bir hayat sürüyor. Boþaltýlan yaklaþýk 4 bin köye dönüþü teþvik etmek

için sosyal düzenlemeler yapýlacak. Sosyal Yardýmlaþma Fonu'ndan yararlanýlarak, bu kiþilerin evlerini onarmalarý, tarým ve hayvancýlýk kredileriyle, eski hayatlarýna dönmeleri saðlanacak. TBMM'de 1998'de kurulan Boþaltýlan Köyler ve Göç Sorunu Komisyonu'nun raporuna göre, boþaltýlan köy ve mezralarda, 500 binin üzerinde kiþi göçmen durumuna düþtü.

Koruculara yeni düzen PKK'nin geri çekilmesinin ardýndan merak edilen bir baþka konu ise yaklaþýk 46 bin köy korucusunun durumu. Hükümet bu konuda da son aþamaya geldi. Maliye, Ýçiþleri ve Çalýþma bakanlýklarýnýn ortak yürüttüðü çalýþma ile koruculara erken emeklilik hakký, tazminat ve yeni iþ olanaklarý yaratýlmasý saðlanacak. Ayrýca köy korucularý jandarma eliyle silahsýzlandýrýlacak.

Eve dönen PKK'liler Çözüm sürecinin en sýkýntýlý ve önemli sosyal ayaðýný ise suça karýþmayan PKK'lilerle ilgili yapýlacak düzenlemeler oluþturuyor. Çekilmenin tamamlanmasýndan sonra silah

býrakarak Türkiye'ye dönecek olan PKK'lilerin, normal hayata karýþabilmeleri için bir dizi düzenleme gerekecek. Bu militanlarýn özellikle bazýlarý için "eðitim, vatandaþlýk, askerlik, iþ, meslek edinme, seçme ve seçilme haklarý" gibi konularda düzenleme yapýlacak. Çözüm sürecinin sosyal ayaðýnda, silahtan arýndýrýlan ve sosyal destek projeleriyle rehabilite olanaðý verilen eski PKK militanlarý ile korucular için ayný kurallar geçerli olacak. Bu kiþilerin herhangi bir yerde silahlý yakalanmalarý suç sayýlacak. PKK'lilarýn terörist faaliyette bulunmalarý, kýrsal ve þehirlerde yasadýþý faaliyetlerinin tespit edilmesi durumunda hiçbir ayrýcalýklarý olmayacak. Hükümetin Ýnsan Haklarý Eylem Paketi'nden yola çýkarak hazýrlayacaðý bu pakette, süreç dýþýnda da düzenlemeler olacak. Bu düzenlemelerin, hükümetin önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'na sunacaðý Ýnsan Haklarý Eylem Planý ve hazýrlanacak 5. Yargý Paketi'yle yapýlmasý bekleniyor.


HABER

28 Nisan 2013 Pazar

13

Polise ateþ eden saldýrgan yakalandý DÝYARBAKIR'da Sento Caddesi'ne açýlan bir sokakta polis ekibine silahlý saldýrý düzenleyen zanlý, emniyet güçlerinin operasyonuyla Peyas Mahallesi'nde yakalandý. Emniyette ifadesi alýnan saldýrgan, Diyarbakýr Adliyesi'ne sevk edildi. Saldýrganýn adliye önünde bekleyen yakýnlarý çekim yapan gazetecileri tehdit etti. Diyarbakýr'da meydana gelen olay saat 16 Nisan'da saat 17.30 sýralarýnda meydana geldi. Havaalaný ve 2. Hava Kuvvet komutanlýðý yakýnlarýnda, Sento Caddesi'ne açýlan bir sokakta sivil polis ekipleri silahlý saldýrýya uðradý. 2 kiþi olduklarý tahmin edilen saldýrganlar, polislere doðru ateþ açtý. Etrafta sivil vatandaþlarýn bulunmasý sebebiyle polisler de havaya ateþ açarak karþýlýk verdi. Saldýrganlar daha sonra Baðlar semtine doðru ara sokaklara kaçtý. Ölen ya da yaralananýn olmadý-

ðý olayda çevrede bulunan bir sivil aracýn camýna kurþun isabet etti. Gerçekleþtirilen eylemin ardýndan emniyet güçleri saldýrganlarý yakalamak için geniþ çaplý operasyon baþlattý. Olayýn meydana geldiði mahalle çevresinde suçlularla ilgili çalýþmalar yapan polis, fiziki ve istihbari çalýþmalar neticesinde saldýrganýn F.K. olduðunu tespit etti. Operasyon için düðmeye basan emniyet güçleri, saldýrganýn yakalanmasý için Peyas Mahallesi'ne baskýn düzenledi. Operasyon sonrasýnda yakalanan F.K., emniyette alýnan ifadesinin ardýndan Diyarbakýr Adliyesi'ne sevk edildi.

Diyarbakýr’da Sento Caddesi’ne açýlan bir sokakta polis ekibine silahlý saldýrý düzenleyen zanlý, emniyet güçlerinin operasyonuyla Peyas Mahallesi’nde yakalandý

Gazetecileri tehdit ettiler

Öte yandan zanlýnýn adliyeye getirilmesi esnasýnda saldýrgan yakýnlarý gazetecileri "Ne çekiyorsunuz. Suçlu mu da çekiyorsunuz? Sizinle görüþeceðiz" gibi sözlerle tehdit etti.

CHP Çüngüþ’te kitap daðýttý CHP Eðitim Okulu Eðitmenleri ve CHP’li yöneticiler, Çüngüþ’e baðlý Geçit köyünde diþ fýrçasý, macun ve çeþitli kitaplar daðýttý

DÝYARBAKIR-CHP'nin Diyarbakýr Eðitim Okulu eðitmenlerince, Çüngüþ Ýlçesine baðlý Geçit köyünde diþ fýrçacý ve macunu ile çeþitli kitaplar daðýtýldý. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan eðitmen Gencer Dinçer, "Partimizin eðitimcileri tarafýndan hayata geçirilen proje kapsamýnda, 7 ile 15 yaþ arasý 75 çocuðumuza diþ fýrçasý ve diþ macunu daðýttýk. Ayrýca bütün çocuklara çeþitli eðitici kitaplar daðýttýk. Akabinde bayanlara yö-

nelik bir çalýþma gerçekleþtirdik. Görevli hemþire arkadaþýmýz, köyde yaþayan bütün bayanlara yönelik, bilgilendirici açýklamalar yaptý. Özellikle Ana, çocuk saðlýðý konusunda bayanlar bilgilendirildi" dedi. CHP'nin diðer partilere benzemediðini savunan Gencer, "Geçmiþin ve geleceðin tam demokrasiyi uygulayan, ifade ve örgütlenme özgürlüðüne, sendikal haklarýn alabildiðine demokratik bir zeminde kullanabilmesi gerektiðini savunuyoruz. Bu tür ziyaretle-

ri sýk sýk yaparak, vatandaþlarýmýzý evlerinde ve iþyerlerinde ziyaret edeceðiz. Ýlimize baðlý bütün köyleri tek tek dolaþarak, okul, yol, su, elektrik, altyapý gibi zorunlu ihtiyaçlarýn bir an önce giderilmesi için çaba sarf edeceðiz. Özellikle kýz çocuklarýnýn eðitimlerini tamamlamalarý, yarýnlarýmýzýn teminatý olan çocuklarýmýzýn saðlýklý birer bireyler olarak hayata atýlabilmeleri için elimizden gelen bütün gayreti göstereceðiz" diye konuþtu.

Baðlar’da süreç tartýþýldý DÝYARBAKIR'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi ve BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü tarafýndan gerçekleþtirilen toplantýda esnafýn katýlýmýyla belediyenin 2012-2013 çalýþmalarý ve "Çözüm Süreci" tartýþýldý. Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki bir kýraathanede gerçekleþtirilen toplantýya Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt ve çok sayýda esnaf katýldý. Esnaflarýn yoðun ilgi gösterdiði toplantýda çözüm süreci tartýþýlýrken, Baðlar Belediyesi'nin 2012-2013 çalýþmalarý da paylaþýldý. Toplantýda bir deðerlendirme yapan Zübeyde Zümrüt, silahlarýn susmasýnýn ardýndan "tartýþma ve fikir üretme dönemi" baþladýðýný belirterek, Abdullah Öcalan'ýn 21 Mart Nevroz'unda verdiði mesajýn tüm halklara verilmiþ bir mesaj olduðunu kaydetti. Zümrüt'ün ardýndan konuþan Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran da, belediyenin 2012 yýlýnda yaptýðý çalýþmalarý ve 2013 yýlý projeleri hakkýnda görsel ve sözlü sunumda bulunarak, çalýþmalarý esnafla paylaþtý. Baran, belediyenin esnaflardan beklentilerini ise þöyle sýraladý: "Ýþyeri tabelalarýnýn tek formata dönüþtürülmesi, sundurmalarýn düzenlenmesi, iþyeri içeriðine göre cephe düzenlemelerinin yapýlmasýný esnaftan bekliyoruz. Bu çalýþmayý birlikte yapacaðýz. Sizlerin de katkýlarýyla bölgeyi canlandýracaðýz."


14

BÖLGE

28 Nisan 2013 Pazar

Þanlýurfa’dan sürece destek Þanlýurfa’daki bazý sivil toplum kuruluþlarý çözüm sürecine destek verdi. ARAP-DER Genel Baþkaný Kýrboða, “Türkiye Araplarý olarak çözüm sürecinde elimizden gelen katkýyý sunmaya hazýrýz” dedi

ÞANLIURFA'daki bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, çözüm sürecini olumlu bir geliþme olarak deðerlendirdiklerini bildirdi. Merkezi Þanlýurfa'da bulunan Araplar Yardýmlaþma ve Kültür Derneði (ARAP-DER) Genel Baþkaný Þükrü Kýrboða, çözüm süreci noktasýnda atýlan adýmlarý desteklediklerini söyledi. Çözüm süreciyle insanlarýn özgüven kazandýðýný ve huzura erdiðini vurgulayan Kýrboða, þunlarý kaydetti: "PKK'nin ülke sýnýrlarýnýn dýþýna çekilmesi çok önemli bir adým. Bu süreçle insanlarýmýz artýk baský görmeyecek, silahlarý görmeyecek ve tarlalarýna rahat gidip gelebilecekler. Ýnsanlar devleti sahiplenecek, devlet vatandaþýn kendisine baðlý olduðunu hissedecek ve bu durum çözüm süreci için olumlu bir hava estirecek. Çünkü biz artýk terörden býktýk. Bu barýþýn saðlanmasý la-

Husumetli aileler barýþtýrýldý Muþ’ta iki aile arasýnda 2 yýldan beri devam eden kan davasý, kanaat önderleri ve aile büyüklerinin araya girmesiyle son buldu

zým, barýþýn yapýlmasý için de herkesin kendisine düþen katkýyý sunmasý gerekiyor. Biz Türkiye Araplarý olarak elimizden gelen katkýyý sunmaya hazýrýz. Ümit ediyoruz ki süreç istenildiði gibi nihayete erer."

“Etle týrnak gibiyiz”

Þanlýurfa Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Kaya da çözüm sürecinde hükümetin yanýnda olduklarýný dile getirdi. Terörün

bitmesinden yana olduklarýný ifade eden Yavuz, þöyle konuþtu: "Sonuna kadar devletimizin, hükümetimizin yanýndayýz. Zaten PKK'nin çekilmesi demek, barýþýn saðlanmasý demektir. Bütün düzenlemelerde hükümetimizin arkasýndayýz. Zaten bu sorunun çoktan çözülmesi gerekirdi. Çünkü biz Türküyle, Kürdüyle ve Arabýyla etle týrnak gibiyiz, aramýzda herhangi bir sýkýntý yok."

Silopi’deki açlýk grevi eylemi sona erdi BDP Silopi Ýlçe Örgütü'nün Tekirdað Cezaevi'nde sürdürülen açlýk grevi eylemine destek amacýyla baþlattýðý bir günlük açlýk grevi basýn açýklamasý ile sonlandýrýldý. Öte yandan Ýdil Ýlçesi'nde bir günlük açlýk grevi eylemi baþlatýldý ÞIRNAK'ýn Silopi Ýlçesi'nde, Tekirdað 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde bulunan 21 siyasi tutuklunun 25 Mart'tan bu yana sürdürdüðü süresiz-dönüþümsüz açlýk grevine destek amacýyla baþlatýlan bir günlük açlýk grevi eylemi, basýn açýklamasýyla sonlandýrýldý. Açýklamaya BDP Silopi Ýlçe Baþkaný Muhsun Kunur, BDP Ýlçe

yöneticileri, DÖKH aktivistleri, MEYA-DER, KURDÝ-DER, Barýþa Anneleri Ýnisiyatifi, belediye meclis üyelerinin yaný sýra yüzlerce kiþi katýldý. Eylemde, "Tecride derhal son verilsin rehin tutsaklar serbest býrakýlsýn" pankartý açýldý.

“Siyasi tutsaklar özgür kalmalý”

Açýklama yapan BDP Silopi Ýlçe Baþkaný Muhsun Kunur, "Aç-

lýk grevinde olan tutsaklarýn talepleri insani taleplerdir. Bu talepler için bedenlerini, ölüme yatýrmýþlar. Bu taleplerini görmezden gelen cezaevi yönetimi derhal bu tutumdan vazgeçmeli. Cezaevindeki tutsaklarýn baþlatmýþ olduðu direniþ karþýsýnda hiç bir güç duramayacaktýr. Buradan bir kez daha hatýrlatmak istiyoruz. Kürt Halk Önderi Sayýn Ab-

dullah Öcalan özgür olmayana kadar Kürt halký özgürlük mücadelesinden ve demokratik eylemlerinden vazgeçmeyecektir. Tüm cezaevlerindeki siyasi tutsaklar özgür kalmalý. Bizler de bu taleplerin yerine getirilmesi için tüm kamuoyunu duyarý olmaya çaðýrýyoruz" dedi. Öte yandan Ýdil Ýlçesi'nde ise 1 günlük açlýk grevi eylemi baþlatýldý. (DÝHA)

MUÞ'a 10 kilometre uzaklýktaki Güzeltepe köyünde 2011 yýlýnda çocuk kavgasý yüzünden Karakaya ve Akyay aileleri arasýnda çýkan kavgada iki kiþi hayatýný kaybetmiþti. Bu olayýn ardýndan her iki aile arasýnda baþlayan kan davasý, aile büyükleri ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle birlikte sona erdi. Güzeltepe köyü camisinde gerçekleþtirilen barýþ törenine, Muþ Belediye Baþkaný Necmettin Dede ile her iki aileye mensup yaklaþýk 2 bin kiþi katýldý. Tören öncesi her iki aileye mensup köylüler, cami içerisinde ayrý ayrý oturtuldu. Davetli sayýsýnýn fazla olmasý nedeniyle cami avlusuna masa ve sandalyeler konuldu ve misafirler burada aðýrlandý. Kur'aný Kerim tilaveti okunmasýnýn ardýndan, barýþýn saðlanmasýna katkýda bulunan bazý kanaat önderleri konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan her iki aileye mensup yaklaþýk iki bin kiþi, Kur'an-ý Kerim'i öpüp altýndan geçtikten sonra tokalaþýp, sarýlarak barýþtý. Törenin ardýndan davetlilere, cami içerisinde serilen yer sofrasýnda yemek ikram edildi.


15

BÖLGE

28 Nisan 2013 Pazar

“Ulusal kongre koþullarý her zamankinden uygun” Federal Kürdistan Bölgesi Baþkaný Mesut Barzani, Kürdistan'ýn tüm parçalarýnýn katýlacaðý ulusal bir kongre için koþullarýn her zamankinden daha uygun olduðunu açýkladý. Barzani, "21. yüzyýl Kürtlerin yüzyýlýdýr" dedi DUHOK'ta düzenlenen 3. Gençlik Konferansý'na bir mesaj gönderen Barzani, gençlere "Her zaman güçlü ve umutlu olun" dedi. Barzani, mesajýnda "Kürdistan'ýn dört parçasýnýn katýlýmý ile ulusal bir kongrenin yapýlmasýndan söz etmek için koþullar her zamankinden daha uygundur" diye belirtti. 21. yüzyýlýn Kürt halkýnýn yüzyýlý olacaðýný ifade eden Barzani þöyle dedi: "Kürtlerin büyük adýmlar atacaðý ve aydýnlýk bir yarýnýn Kürtleri beklediðine olan umudun her zamankinden daha yüksek olduðunu size bildirmeyi bir gereklilik olarak görüyorum. 21.yüzyýl Kürtlerin

yüzyýlýdýr. Gençlerin görevleri aðýrlaþýyor ve en iyi þekilde ülkemize hizmet etmek için hazýr olmanýz gerekiyor." Barzani'nin bu açýklamasý baþlatýlan yeni süreç ve KCK'nin 25 Nisan'da geri çekilmeye iliþkin yaptýðý tarihi açýklamadan sonra gelmesi dikkat çekti. Murat Karayýlan, 8 Mayýs'ta geri çekilmenin baþlayacaðýný ilan ettiði açýklamasýnda, "Ortadoðu'da ve ülkemizde önemli tarihsel geliþmelerin yaþandýðý bu süreçte tüm parçalar arasýnda milli dayanýþma ve barýþ için ulusal bir platform oluþturmaya, Hewlêr'de 'Birlik, Dayanýþma ve Barýþ Konferansý'ný örgütlemeye ve katýlmaya çaðýrýyoruz" demiþti.

ÞANLIURFA - PKK üst düzey yöneticilerinden Murat Karayýlan'ýn kardeþi Bozan Karayýlan, PKK'nin çekilmesi ile ilgili açýklamalarda bulundu. Sürecin çok önemli olduðunu belirten Karayýlan, "Türkiye halklarý için çok önemsenecek bir süreç. Herkes sahip çýkmalý, destek vermeli. Tarihi bir fýrsattýr Türkiye halký için. Silahlarýn susmasý, genç insanlarýn ölmemesi çok önemli bir konudur. Buradaki temennimiz, bundan sonraki süreç ile ilgili barýþýn derinleþmesi, barýþýn kalýcý hale gelmesi, kardeþliðin, özgürlüðün pekiþmesidir" dedi.

“Akillere destek verilmeli”

2 çadýr kent daha kuruluyor Suriyeli sýðýnmacýlar için Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde 15 bin kiþilik, Mardin'in Midyat Ýlçesi'nde ise 10 bin kiþilik çadýr kentler kurulacak

Þ A N L I U R FA - M A R DÝN- Suriyeli Sýðýnmacýlar için Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ile Mardin'in Midyat ilçelerine yeni çadýr kentler kurulacaðý bildirildi. Þanlýurfa Ýl Afet ve

Acil Durum Koordinasyon Merkezince Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðüne (TÝGEM) ait 600 bin metrekare alan üzerine kurulacak çadýr kentte, alt yapý çalýþmalarý baþladý. Hastane, okul,

Karayýlan: Herkes sürece destek vermeli

cami, spor ve eðitim merkezlerinin yer alacaðý konaklama merkezine 3 bin çadýr yerleþtirilmesi planlanýyor. Ýl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi Ceylanpýnar sorumlusu Mustafa Güneþ, Suriye'deki olaylarýn devam ettiðini hatýrlattý. Suriyeli sýðýnmacýlar için yeni bir çadýr kent çalýþmalarýna baþladýklarýný ifade eden Güneþ, 15 bin kiþi kapasiteli çadýr kentin temmuz ayý baþlarýnda hazýr hale getirilmesini planladýklarýný kaydetti. Þanlýurfa'da daha önce de Suriyeli sýðýnmacýlar için Akçakale ve Ceylanpýnar ilçelerinde çadýr kent, Harran ilçesinde ise konteyner kent kurulmuþtu.

Süryani sýðýnmacýlar için

Öte yandan, Midyat'ta

da çadýr kent kurma çalýþmalarý devam ediyor. Bir buçuk ay içerisinde tamamlanmasý planlanan çadýr kent için Kaymakamlýk tarafýndan Afet ve Acil Durum Komisyonu oluþturuldu. Ýki ayrý kampýn kurulacaðýný belirten Kaymakam Oðuzhan Bingöl, bir kampýn yaklaþýk 4 bin Suriyeli Süryani sýðýnmacýlara ayrýlacaðýný söyledi. Kaymakam Bingöl, "Ýki grup Suriyeli kardeþimiz var. Bir grubu Süryani kardeþlerimiz, diðer grubu Müslüman kardeþlerimiz. Burada biz iki kamp oluþturacaðýz. Bu kamplarda yaklaþýk 10 bin kiþi barýndýrýlacak. Bu 10 bin kiþinin tüm ihtiyaçlarý devlet tarafýndan karþýlanacak. Þu anda da vaziyet planý çýkarýyoruz. Planý çýkarýr çýkarmaz da bir buçuk ay içerisinde kampý hazýr hale getireceðiz inþallah" dedi.

Akil Ýnsanlarla ilgili de konuþan Ýl Genel Meclis Üyesi Bozan Karayýlan, "Akil insanlarýn yapmýþ olduðu çalýþmalar, gerçekten çok deðerli çalýþmalar. Bu insanlara destek verilmesi gerekir. Protestolara gelince ise Batý insanlarýnýn daha önceki siyasetçilerin politikliklerinden kaynaklanan bir sorun. Onlarý da zaten dikkate almamak gerekiyor. Toplumun yüzde 60-70'i barýþ istiyor. Güneydoðu'da Kürtlerin yaþadýðý bölgelerde bu oran yüzde 100'lere ulaþmýþ durumdadýr. Akil insanlarýn çalýþmalarýný önemsiyoruz" diye konuþtu.


16

BÖLGE

28 Nisan 2013 Pazar

Oter: Helalleþmeye hazýrýz 1985 tarihinden bölgede koruculuðu ilk kabul eden bölgenin en büyük aþiretlerinden Jirki aþiretinden barýþ sürecine "tam destek" geldi. Aþiretin liderlerinden Cemil Öter, "Bizim aþiretten PKK'ye katýlan onlarca kiþi var. Kucaklaþmaya helalleþmeye hazýrýz, yeter ki bölgemize barýþ gelsin" dedi

ÞIRNAK - Koruculuk sisteminin baþlatýlmasý ardýndan 28 yýl önce Beytüþþebap (Elkê) ve Hakkari (Colemerg) bölgesinde koruculuðu ilk kabul eden bölgenin en büyük aþireti olan Jirki aþiret liderlerinden Cemil Öter, yaþanan barýþ sürecine destek verdiklerini söyledi. Süreçle birlikte rahatladýklarýný belirten Öter, 1985 yýlýnda 'kýr bekçisi' adý altýnda silah aldýklarýný ve 1988 yýlýnda ise resmen geçici köy korucusu statüsüne kavuþtuklarýný söyledi. "Bölge insanýnýn umudu, herkesin umudu barýþtýr. Barýþý kim saðlayacak? Tabiki AKP ile Abdullah Öcalan saðlayacak. Bunlar arasýnda bir anlaþma olduktan sonra ve Allah'tan öyle umut ediyorum bir sorun da kalmamýþtýr. Geçmiþte yaþananlarý unutup yeni bir hayata baþlamak istediklerini kaydeden Öter, "Yaþanan süreçle ilgili bir bölüm insanlarýmýzda tereddütler var. Geçmiþte bazý hatalar olmuþ olabilir. Bölge insanýný oyalamak için geçmiþ hükümetler tarafýndan politikalar hayata geçirilmiþ olabilir. Ancak bundan sonra öyle olmayacak. Bu iktidar bunu saðlayacak. Bu barýþ ya olacak ya olacak" dedi.

Koruculuða bir çare bulunmalý

Barýþ sürecine girilmesinden sonra korucular arasýnda bir belirsizlik olduðu-

nu kaydeden Öter þunlarý söyledi: "Þu an koruculuðun geleceði havada. Devletin korucularý olduðu gibi yere býrakacak hali yok. Bunu beklemiyoruz. Devlet ve hükümet buna bir çare bulacaktýr elbette. Sadece Beytüþþebap'ta bizim aþiretimize baðlý birçok yayla boþaltýlmýþ. Dilekyolu (Pertavin) köyüne baðlý, Kiremêrgezêr, Gelîk, Bêþkêra, Þexlêr, Kumir, Yenici (Besta) köyüne baðlý Zorava, Qotnis, Kolekê, Besta Sêvê, Pirinçlik (Çemêheskê) köyüne baðlý, Berkevir, Halê, Meydan, Meydan Kolya, Çeman (Baþaran) köyüne baðlý, Kanîbihar, Xwergurîya, Musluca (Kespiyanîþ) köyüne baðlý, Zerîna, Karoxtê gibi 4 muhtarlýða baðlý 19 köy, mezra ve mahalle boþaltýlmýþ.

Okuyanlar resmi görevlere alýnsýn

Köye dönüþlerle ilgili devlet bize yardýmcý olmalý. Okumuþ korucular, lise mezunlarýný özellikle resmi görevlere alsýnlar. Okumamýþ korucularý da emekli edip sigortalarýný yapsýnlar. Sigortasýz koruculuk doðru bir þey deðil. Biz bunu bekliyor ve istiyoruz. Eskiden bölgemizde hayvancýlýkla halk geçimini saðlýyordu. Bunun yeniden canlandýrýlmasýný istiyoruz. Boþaltýlan köylerimiz ve yaylarýmýz serbest olsun. Devletten yardým ve teþvik bekliyoruz bu konuda. Devlet

destek vermeli, yardým etmeli."

Süreci destekliyoruz Müzakere sürecini olumlu bulduklarýný ve desteklediklerini ifade eden Öter, "Sayýn Baþbakanýmýz 'Biz býçak üzerinde yürüyoruz ve buna da kararlýyýz' dedi. O, elini taþýn altýna sokmuþ. Biz onunla birlikte barýþ için vücudumuzu da taþýn altýna sokuyoruz. Dualarýmýz bu hükümetten, bu Baþbakandan ve barýþý saðlayan insanlardan yanadýr. Barýþ için üzerimize düþen ne görev varsa yapmaya hazýrýz" dedi. CHP ve MHP'nin yaþanan sorunu 'terör' ve 'terörizm' ile ifade ettiðini ve güvenlikçi bakýþ açýsý ile soruna baktýklarýný kaydeden Öter, "Gerek CHP ve MHP acaba bu

BDP: Dersim’de AKP’yle ittifak yok

TUNCELÝ - BDP Tunceli Ýl Örgütü, daha önce istifa eden BDP eski Tunceli Milletvekili ve Ýl Baþkaný Þerafettin Halis ile basýn açýklamasý yaparken, 26 Nisan günü partinin merkez yürütme ku-

rulu ve il ve ilçe örgütlerinin ortak karar aldýðý belirtildi. Þerafettin Halis'in 5 Mayýs günü genel merkezi sunduðu istifasýnýn ele alýndýðý ifade edildi, þöyle denildi: "Ýl Genel Meclisi'nin 1 Nisan günkü toplantýsýnda 1 yýl görev yapacak daimi encümen seçimine iliþkin sayýn Þerafettin Halis'in partimizin merkezi ittifak politikasýyla baðdaþmayan tutum içerisine girmesi ve il baþkanlýðý yetkisini il örgütümüz ve genel merkezimiz

bilgisi dýþýnda kullanarak daimi encümen seçiminde AKP ile ittifak geliþtirme çabasý içersine girmek suretiyle il genel meclisi üyelerimiz üzerinde yetkisini yanlýþ kullanarak anti demokratik yöntemle üyelerimizi AKP lehine oy kullanmaya yönlendirme çabalarý tarafýmýzdan tespit edilmiþ. 1 Nisan 2013 tarihinde partimiz MYK'sý tarafýndan görevi dondurulmuþ ve bu karar kendisine bildirilmiþtir. Buna raðmen kendisi 2 Nisan 2013 tarihinde istifasýný

basýn yayýn kuruluþlarýna bilgi vermek suretiyle de genel merkezimize sunmuþtur. Söz konusu tarihte il baþkanlýðý görevini yürüten Þerafettin Halis'in yukarda belirtilen pratikleri ve partimizin merkezi politikalarýna aykýrý tutumu ve disiplinsiz davranýþlarý nedeniyle durumu partimizin MYK toplantýsýnda deðerlendirilerek Halis'in Dersim Ýl Baþkanlýðý görevinden alýnmasýna ve istifasýnýn belirttiðimiz çerçevede kabul edilmesine karar verilmiþtir." Açýklamada eski il baþkaný Þerafettin Halis'in istifasýnýn basýna yansýdýðý gibi çözüm sü-

sorun neden bu seviyeye geldi diye kendilerine soruyorlar mý? 30 yýldýr bu çatýþma sürüyor. Allahýn kulu gelip de burada oturdu mu? Buralarý gördü mü? 'Bu sorun neden bu seviyeye geldi' diye sordular mý? 'Neden silahlara baþvuruldu' diye sordular mý? Þu ana kadar yapýlan inkar politikalarýndan dolayý sorun bu boyuta ulaþtý. Bizim tek dileðimiz nasýl geçmiþte kardeþçe yaþamýþsak ayný kardeþliði pekiþtirip yeniden beraber yaþamaktýr. Ýnkar olmasaydý bu olmazdý" þeklinde konuþtu. Kürtlerin baðýmsýz bir devlet peþinde olmadýklarýný ve kardeþçe yaþamayý savunduklarýný ifade eden Öter, "Kürtler ayrým yapýlmadan eþit bir þekilde birlikte yaþamak istiyor" dedi.

reciyle ilgili bulunmadýðý belirtilerek, þöyle konuþtu: "Bu konu partimizin hiçbir kademesinde tartýþma konusu olmamýþtýr. Ayrýca Dersim Ýl Genel Meclisi daimi encümenlik seçimlerinde AKP ile herhangi bir ittifak geliþtirmemiz, iþbirliðine gitmemiz söz konusu olmamýþtýr. Bu çerçevede AKP yetkilileriyle doðrudan ya da dolaylý hiçbir görüþmemiz gerçekleþmemiþtir. AKP ile hiçbir ittifak ve iþbirliðine girme durumumuz söz konusu olmamýþtýr ve bu çerçevede hareket eden Halis'in tutumu partimizce mahkum edilmiþtir."


17

BÖLGE

28 Nisan 2013 Pazar

Kürtçe “Tüp bebek ve kýsýrlýk” semineri Van'da "Tüp bebek tedavisi ve kýsýrlýk" konusunda Kürtçe seminer veren Operatör Dr. Nuh Gümüþtekin "Yüzyýllar boyunca bölgedeki kadýnlar üzerinde oluþan toplumsal etki, verilen büyük bedellerle ancak kalktý" dedi. VAN Belediyesi ile Van Kadýn Sorunlarýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (VAKASUM) tarafýndan Dr. Nuh Gümüþtekin'in katýlýmý ile "Kýsýrlýk ve Tüp Bebek Tedavisi" ile ilgili Kürtçe-Türkçe seminer verildi. Van Ticaret ve Sanayi Odasý (VATSO) toplantý salonunda yapýlan seminere Operatör Dr. Nuh Gümüþtekin ve kadýnlar katýldý. Seminere Kürtçe baþlayan Dr. Gümüþtekin, amaçlarýnýn sadece tüp bebek teda-

visi deðil, kadýn hastalýklarý ile ilgili bilgiler de vermek olduðunu belirtti. Van Belediyesi'nin bu örnek çalýþmasýndan dolayý teþekkür eden Dr. Gümüþtekin, bölgede yýllarca kýsýrlýðýn bir hurafe olarak görüldüðünü söyledi. Kadýnýn gebe kalmamasýndan sonra sürekli doktora gönderildiðini ancak erkeklerin bu konuda doktora gönderilmediðini bunun da yanlýþ bir yaklaþým olduðunun altýný çizdi. Böylesi bir durumda kadýn ve erkeðin ayný oranda doktora görünmesi gerektiðini söyleyen Dr. Gümüþtekin, doktor kontrollerinin ardýndan tüp bebek tedavisi için çiftlerin evlilikleri üzerinden en az bir yýl geçmesi gerektiðini aktardý. Bölgede yýllardýr bir toplumsal sorunun olduðunu söyleyen Dr. Gümüþtekin, "Yüzyýllar boyunca bölgedeki kadýnlar üzerinde oluþan toplumsal etki, verilen büyük bedellerle ancak kalktý. Bir zamanlar bölgede kadýn gebe kalmadýðý zaman büyük bir ek-

“Bu cendereyi bitirin” Roboski köyünü ziyaret eden Hollandalý iki gazetecinin Þýrnak giriþinde durdurularak, sorgulanýp, kameralarýnýn polisler tarafýndan yere atýldýðýný iddia eden Ferhat Encü, "Þýrnak'tan Roboski'ye uzanan bu cendereyi bir an önce bitirin. Açýk cezaevine dönüþmüþ bu koridoru artýk kaldýrýn" dedi

siklik olarak görülüyordu. Hatta bu kadýnlar neredeyse toplumdan soyutlanýyorlardý ancak bugün durum çok deðiþti ve bölgedeki kadýnlar artýk bu toplumsal tepki-etkinin altýndan kurtuldular. Bölgede yaþanan bu toplumsal sorunlar, stres ve gerginlik kadýnlarýn yaþamlarý üzerinde çok büyük bir etki býraktý. Bu gerginlik ve stresler sonucu kadýnlarýn yumurta kapasitelerini ve sayýlarýný

ÞIRNAK'ýn Uludere Ýlçesi'ne baðlý Roboski köyünü ziyaret eden Algemeen Dagblad ve Nederlandse Dagblad gazetelerinden iki gazetecinin Þýrnak giriþinde durdurulduðu ve gazetecilerin çekim yapmak için yanlarýnda getirdiði kameralarýn polisler tarafýndan yere atýldýðý iddia edildi. Konu hakkýnda bilgi veren Ferhat Encü, Þýrnak giriþinde durdurulan gazetecilere polislerin nereden gelip, nereye gideceklerini sorduðunu belirterek, "Burada yaþayacak kadar paranýz var mý? Burada ne arýyorsunuz?" diye sorgulandýklarýný ileri sürdü. Encü, daha sonra gazetecilerin kameralarýný gören polislerin kameralarý kontrol ettikten sonra kameralarýný kýrýlma maksadýyla yere attýðýný dile getirdi. "Misafirlerimiz önce konsolosluðu aramayý düþünüyorlar. Fakat sonra vazgeçiyorlar. Bir an önce bize ulaþmak için buna katlanýyorlar" diyen Encü, "Aslýnda katliam olmuþ bir yer için bu

düþürdü. Bir kadýnýn gebe kalmasý için yada tüp bebek tedavisi olabilmesi için yumurta sayýsý çok önemlidir. Bunun için bu kadýnlarýn bu tür sorun ve sýkýntýlardan uzak durmalarý gerekiyor." diye konuþtu.

“Tüp bebek utanýlacak bir durum deðil”

Toplumda tüp bebek tedavisinin yanlýþ anlaþýldýðýnýn altýný çizen Dr. Gümüþtekin, tüp bebek tedavisinin toplumda utanýlacak bir durum olarak gö-

uygulama anormal bir durum deðildir. Hollandalý gazeteciler hem destek ziyareti için geldiklerini ifade ettiler, hem de yaþanan katliamý Hollanda ve Avrupa'ya bir kere daha duyurmak istediklerini söylediler" dedi. Daha önce de benzer olaylarý yaþadýklarýný dile getiren Encü, þöyle devam etti: "Daha önce de bizi ziyarete gelen öðrencileri taciz etmiþtiler. Bizi taþýyan araçlara ceza kesiyorlar. Bizim için bir þeyler yapmak için yanýmýza gelen bir çok aktivisti taciz ettiler. Artýk dayanamýyoruz. Bu tacizlerden artýk býktýk usandýk. Katliamdan beri tek deðiþmeyen þey bu tacizler oldu. Þýrnak'tan buraya gelmek hem bizim için, hem de acýmýzý paylaþmaya gelen misafirlerimiz için tamamen eziyete dönüþtü. Þýrnak'tan Roboski'ye uzanan bu cendereyi bir an önce bitirin. Açýk cezaevine dönüþmüþ bu koridoru artýk kaldýrýn. Bu konuda kamuoyunu da duyarlýlýða çaðýrýyoruz." (DÝHA)

rülmesinin, tedavilerin de yapýlmasý önünde engel oluþturduðunu aktardý. Dr. Gümüþtekin "Baþbakan Erdoðan nüfus dengesi için sürekli 3 çocuk yapýlmasý gerektiðini söylüyor ancak bu hastalara yönelik tedavilerinde devlet hiçbir imkan sunmuyor. Hatta bu tedaviyi görecek insanlara ikinci evlat muamelesi yapýlýyor" dedi. Dr. Gümüþtekin'in sunumunun ardýndan seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Yurt çocuklarýnýn go kart sevinci SÝÝRT Erkek Yetiþtirme Yurdu'nda kalan çocuklar, bir alýþveriþ merkezindeki go karta bindi. Valilikten yapýlan açýklamaya göre, geçen hafta Siirt Erkek Yetiþtirme Yurdu'nu ziyaret eden Vali Ahmet Aydýn, çocuklara verdiði sözü yerine getirdi. Vali Aydýn, Yetiþtirme Yurdu'nda kalan erkek çocuklar ile Anderapark AVM'de go karta bindi. Açýklamada, Aydýn'ýn Go kartta doyasýya eðlenen çocuklarla keyifli dakikalar yaþadýklarý belirtilerek Aydýn'ýn þu sözlerine yer verildi: "Yetiþtirme Yurdu'nda kalan çocuklarýmýzla heyecan dolu anlar yaþadýk. Bu tür etkinliklerle çocuklarýmýzýn bedensel, ruhsal ve kiþisel geliþimlerine de katkýda bulunmayý amaçlýyoruz."


18 28 Nisan 2013 Pazar

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,797 EURO: 2,336 ALTIN: 85,252 ÝMKB: 84.898,62

Diyarbakýr’dan dünyaya ihracat Geçtiðimiz hafta en çok kazandýranlar ÝSTANBUL - Borsa Ýstanbul'da iþlem gören hisse senetleri geçen hafta ortalama yüzde 2,19 deðer kazandý. Kapalýçarþý'da iþlem gören 24 ayar külçe altýnýn gram satýþ fiyatý yüzde 1,90 oranýnda yükseldi. Borsa Ýstanbul'da BIST 100 Endeksi geçen hafta yüzde 2,19 artarak 85.112,29 puana çýktý. Haftalýk bazda BIST Mali Endeks yüzde 2,66'lýk primle 123.876,9 puan, Sanayi Endeksi yüzde 1,63 artýþla 70.901,17 puan, Hizmetler Endeksi de yüzde 1,74 deðer kazanarak 53.510,93 puan oldu. Borsa Ýstanbul'da geçen hafta en yüksek oranlý artýþ yüzde 47,47 ile Penguen Gýda hisselerinde görüldü. Penguen Gýda'nýn ardýndan yüzde 29'luk artýþla Kardemir (A), yüzde 28,85'lik artýþla da Avrasya GMYO haftanýn en fazla yükselen hisse senetleri oldu.Geçen hafta en çok deðer kaybeden hisse yüzde 26,87'lik düþüþle Transtürk Holding oldu. Bu hisseyi yüzde 17,86 oranýndaki kayýpla Mango Gýda ve yüzde 16,85 ile Orge Enerji hisseleri izledi.

Garanti Bankasýnýn piyasa deðeri 40 milyar 740 milyon lira

Geçen hafta Borsa Ýstanbul'un en deðerli þirketleri, 40 milyar 740 milyon lira ile Garanti Bankasý, 37 milyar 440 milyon lira ile Akbank, 30 milyar 599 milyon 796 bin lira ile Ýþ Bankasý (C) þeklinde sýralandý.

Çözüm sürecini oluþmasýyla bölgeye gelen huzur yatýrýmlarý her geçen gün artýrýyor. Diyarbakýrlý iþadamý Þakir Bozçalý, betondan yaptýðý el sanatlarýný Diyarbakýr’dan dünyaya ihraç etmek için büyük bir yatýrým gerçekleþtirdi DÝYARBAKIR- Betondan sanat ürünleri yapan iþadamý Þakir Bozçalý, çözüm sürecinin gelmesiyle birlikte yatýrýmlarýný artýrdýklarýný ifade etti. Kuzey Irak baþta olmak üzere Avrupa'nýn birçok ülkesinden sipariþ aldýklarýný aktaran Bozçalý, "Çözüm süreci oluþtuðu için Diyarbakýr'a büyük yatýrým yaptýk.

Türkiye'de üretilemeyen malzemeleri biz þuan Diyarbakýr'da üretiyoruz. Ürünlerimiz arasýnda piknik malzemeleri, heykeller, figürler, süs havuzlarý, banklar, çeþme, barbekü gibi çok sayýda ürünlerimiz var. Þuan 20 kiþiyi istihdam ettik. Bu sayýyý 50'ye çýkarmayý hedefliyoruz. Tabii eðer çözüm süreci böyle de-

vam ederse. Þuan yoðunlukla Kuzey Irak'a ihracat yapýyoruz. Diðer yandan Ýtalya, Almanya, Belçika gibi ülkelere de ürünlerimizi gönderiyoruz. Birçok ülkeden sipariþler alýyoruz. Biz de bu talepler karþýsýnda altyapýmýzý güçlendiriyoruz" dedi. Mesleði 1995 yýlýnda Ýtalya'da öðrendiðini vur-

Ýþkur kampanya otobüsü Hakkari’de

Avro yüzde 0,80, dolar yüzde 0,06 deðer kaybetti

Serbest piyasada avronun satýþ fiyatý bir önceki haftaya göre yüzde 0,80 azalarak 2,342 lira, Amerikan dolarýnýn satýþ fiyatý da yüzde 0,06 oranýndaki hafif düþüþle 1,800 lira oldu. Geçen hafta Ýngiliz Sterlini yüzde 1,60 artarak 2,800 liraya yükselirken Ýsviçre Frangý haftayý yüzde 0,05'lik hafif kayýpla 1,940 liradan kapattý.

24 ayar külçe altýnýn gram satýþ fiyatý yüzde 1,90 deðer kazandý

Haftalýk bazda, Kapalýçarþý'da alýnýp satýlan 24 ayar külçe altýnýn gram satýþ fiyatý yüzde 1,90 deðer kazanarak 85,80 liraya çýkarken, bir önceki hafta 585 lira olan Cumhuriyet altýný satýþ fiyatýný korudu.

gulayan Bozçalý, "Bu iþe merak saldým ve bunu Diyarbakýr'da yapmaya karar verdim. Bölgede yaþanan olaylardan ötürü yatýrým yapmak konusunda tereddütlüydüm. Çözüm süreci baþlayýnca bizde Diyarbakýr'a güzel bir yatýrým yapmaya karar verdik. Þu an Diyarbakýr'da betona þekil veriyorum" diye konuþtu.

HAKKARÝ - Türkiye Çalýþma ve Ýþ Kurumu'nun (Ýþkur) yeni yapýsý ve hizmetleri hakkýnda vatandaþlarý bilgilendirmeyi amaçlayan Ýþkur kampanya otobüsü, Hakkari'ye geldi. Að Geliþtirme ve Ýletiþim Uzmaný ve kampanya ekip lideri Bülent

Kýlýnç, Güneydoðu ve Doðu Anadolu Bölgelerine gerçekleþtirdikleri kampanyanýn, 6. duraðý olan Hakkari'de olduklarýný söyledi. Kampanyanýn Ýþkur Genel Müdürlüðü ve kamu istihdamý hizmetlerinin geliþtirilmesi operasyonu projesi tarafýn-

dan gerçekleþtirildiðini hatýrlatan Kýlýnç, þöyle konuþtu: "Projemiz 10 milyon Avroluk bir proje. Avrupa Birliði ve ülkemiz tarafýndan finanse edilmekte. Kampanya kapsamýnda Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerindeki 22 ili ziyaret edip ve her ilde

ikiþer gün kalacaðýz. Özel tasarlanmýþ otobüsle, bu hizmeti sunuyoruz. Kampanyamýzýn 6. duraðý Hakkari oldu. Otobüsteki tanýtým görevlileri, 2 gün süreyle kentte yüz yüze görüþmeler yapacak. Görevliler, iþ arayanlar ve iþverenlere sunulan hizmetlerin ötesinde, iþ gücü yetiþtirme kurslarý, giriþimcilik programlarý, iþbaþý eðitim programlarý gibi konularda bilgiler verecek." Otobüste görevli iþ meslek danýþmanlarý, kampanya otobüsünün önünde uzun kuyruklar oluþturan vatandaþlarý tek tek otobüsün içine alarak, iþsizlik kayýtlarýný aldý.


19

DÜNYA

28 Nisan 2013 Pazar

Tam 12 yýl sonra bulunan delil ABD'nin New York kentinde 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldýrýda Dünya Ticaret Merkezi'ne çarpan uçaklardan birine ait olduðu tahmin edilen iniþ takýmý parçasý tam 12 yýl sonra bulundu

ABD'nin New York kentinde 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldýrý dünyayý deðiþtirmiþ, Irak ve Afganistan savaþýný baþlatmýþtý. Dünya Ticaret Merkezi'ne çarpan uçaklardan birine ait

olduðu tahmin edilen iniþ takýmý parçasý tam 12 yýl sonra bulundu. New York polisi, uçak iniþ takýmý parçalarýnýn, yýkýlan Dünya Ticaret Merkezi'ne 3 blok mesafede yer alan "Islamic

Center" ile yanýndaki binanýn duvarlarý arasýnda bulunduðunu açýkladý. New York polisinin paylaþtýðý fotoðraflarda iki duvar arasýndaki dar alanda uçak iniþ takýmý parçalarý görülüyor. Enkazýn saðlýklý bir þekilde incelenmesi amacýyla bölgede önlem alan polis, gazetecilerin bölgeye yaklaþmasýna izin vermiyor. Saðlýk görevlilerinin, ceset parçalarý olabileceði ihtimaline karþý iniþ takýmý parçalarýnda inceleme yapacaðý belirtildi. Amerikan televizyonu CNN'e açýklama yapan inþaat þirketi Soho Properties Baþkaný Þerif El Cemal, Dünya Ticaret Merkezi'ne çarpan uçak-

lardan birine ait olduðu tahmin edilen iniþ takýmýnýn sahibi olduklarý "Park Place 51" de bulunduðunu söyledi. El Cemal, "Delil niteliðindeki bu parçanýn hýzlý ve dikkatli bir þekilde oradan alýnmasý için yetkililerle bir çalýþma yürütüyoruz" dedi. 1.5 metre uzunluðunda iniþ takýmý parçasýnýn üzerinde uçak üretim þirketi Boeing'in numarasý bulunuyor. 11 Eylül 2001'de El Kaide terör örgütü tarafýndan iki yolcu uçaðýyla düzenlenen saldýrýda Dünya Ticaret Merkezi'nin iki kulesi yýkýlmýþ, 3 binden fazla kiþi hayatýný kaybetmiþti.

Çin ve Hindistan arasýnda tehlikeli gerilim Dünyanýn en kalabalýk iki ülkesi Hindistan ile Çin arasýnda sýnýr gerginliði yaþanýyor. Hindistan, Çin'in sýnýr ihlali yaptýðýný iddia ediyor. FOTO: ARÞÝV

ASYA'nýn iki devi Hindistan ve Çin bir haftadýr sýnýr anlaþmazlýðý yaþýyor. Sorun, Himalayalarda 5 bin 100 metre yükseklikteki askeri yerleþkedeki Çinli askerlerin sýnýr ihlali yapmasý. Hint yönetimi, Çin birliklerinin, Hindistan sýnýrýnýn 19 kilometre kadar içine girdiðini iddia ediyor. Durumun geçen hafta farkedilmesinden sonra, Hindistan hükümeti, Çin büyükelçisini çaðýrýp nota verdi. Yeni Delhi'de bunlar yaþanýrken Pekin iddialarý yalanlýyor. Tartýþmalý bölgede, iki ülke birliklerinin, birbirleri-

ne, iki yüz metre mesafeye kadar yaklaþtýðý bildirilirken, iki ülke hükümetleri soruna diplomatik çözüm arýyor. Hindistan Dýþiþleri bakaný Salman Khurshid, 9 Mayýs´ta gerçekleþtireceði Çin ziyareti öncesinde sorunun çözülmesini umduðunu söyledi.

1962'de savaþmýþtýlar

Ýki ülke, 1962 yýlýnda, benzer bir anlaþmazlýk sonrasý savaþmýþ, binlerce Hint ve Çin askeri ölmüþtü. 62 Savaþý'nýn ardýndan, zaman zaman sýnýr anlaþmazlýðý yaþayan Hindistan ve Çin, sorunu diplomatik yollarla çözüyor.

Boston’daki saldýrý aydýnlanýyor Boston'daki saldýrýsý ile ilgili soruþturmada yeni bilgiler gün yüzüne çýkýyor. Son olarak saldýrýnýn failleri Zarnayev kardeþlerin annelerinin isminin, saldýrýdan 18 ay önce terör dosyasýna eklendiði ortaya çýktý AMERÝKA Birleþik Devletleri istihbarat teþkilatlarýnýn, Boston'daki bombalý saldýrýlarla baðlantýsý olduðu iddia edi-

len ve biri ölü ele geçirilen Tsarnaev kardeþlerin annesi Zubeidat Zarnayev'in ismini saldýrýdan 18 ay önce terör dosyasý-

na eklediði ortaya çýktý. Amerikalý yetkililer, Rusya'nýn 2011 sonlarýnda, ölü ele geçirilen Tamerlan Zarnayev ve annesi Zubeidat Zarnayev'in saldýrýlar düzenleyen militanlar olduðunu ileri sürdüðünü ve Rusya'ya gelecekleri kaygýsýyla CIA ile temasa geçtiðini belirtti.

Yetkililer, bunun üzerine CIA'ýn, bu iki ismi terör dosyalarýný içeren gizli istihbarat veritabanýna eklenmesini talep ettiðini kaydetti. Boston'da 14 Nisan'da 23 bin kiþinin katýlýmýyla düzenlenen maratonun bitiþ çizgisi yakýnlarýnda 10 saniye arayla patlayan iki bomba, 3 kiþinin ölümüne, 170'den fazla kiþinin yaralanmasýna neden olmuþtu.

Irak “dönüm noktasýnda”

BM Irak Özel Temsilcisi Kobler, ülkenin "dönüm noktasýnda" olduðunu belirtti Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Irak Özel Temsilcisi Martin Kobler, yaptýðý yazýlý açýklamada, Irak'ta son dönemde artan þiddet olaylarýyla mücadele için kararlý tedbirler alýnmamasý durumunda ülkenin "bilinmez bir yöne doðru" sürükleneceðini belirtti. Bütün dini ve siyasi gruplarýn liderlerine seslenen Kobler, "Kýzgýnlýklarýn barýþý yenmesine izin vermeyin. Ferasetinizi kullanýn çünkü ülke dönüm noktasýnda. Bütün liderlere tarihi sorumluluk düþüyor. Birlikte tek ses olarak þiddetin derhal durmasý, sükunun saðlanmasý ve geniþ tabanlý ulusal diyalogun saðlanmasý için inisiyatif alýn" dedi. Ülkede artýþ gösteren þiddeti de kýnayan Kobler, son olaylarda gözaltýna alýnanlarýn serbest býrakýlmasý çaðrýsý yaptý.


20

YURT HABER

28 Nisan 2013 Pazar

“Sorun çözülse de mevsimlik göç son bulsa” Mevsimlik iþçi olarak doðduklarý topraklardan, Türkiye metropollerine gelerek zor koþularda ve þartlarda, ucuz iþ gücüne raðmen çalýþarak geçimlerini saðlamaya çalýþan iþçiler, her türlü zorluk ve eziyete raðmen, barýþ ve müzakere sürecinin baþlatýlmýþ olmasýna destek verdiklerini belirtti. Ýþçiler, bu barýþ sürecinin yaþadýklarý mevsimlik göçerliðin son bulmasýna ve kendi topraklarýný çalýþmalarýna vesile olmasýný istedi

MANÝSA-Her yýl Urfa, Batman ve Siirt baþta olmak üzere bölge illerinden aileleri ile birlikte çalýþmak üzere mevsimlik iþçi olarak Manisa'nýn Salihli ilçesine gelen yurttaþlar, sabah saat 07.00'den akþam 17.00'e kadar kýzgýn güneþin altýnda çalýþýyor. Tarladaki iþin, kiraladýklarý derme çatma yapýlardaki zor koþullarýn yaný sýra bir de üstüne ayrýmcý yaklaþýmlar eklenince hayat bir bütün olarak çekilmez oluyor. Mevsimlik iþçi-

lerin bir kýsmý kurulan çadýrlarda, kimileri ise kiralanan evlerde kalýyor. Salihli'de domat iþinde çalýþanlar da on binlerce mevsimlik iþçisinden sadece birkaçý. Domat fidelerinin dikimi, tarlanýn çapalanmasý, zararlý otlardan temizlenmesi ve domateslerin toplanmasý derken 5 ay boyunca mevsimlik iþçi olarak çalýþan iþçiler, daha sonra geldikleri evlerine dönüyor. Tüm bu zorlu koþulara raðmen mevsimlik iþçiler, barýþ ve müzakere

sürecinin baþlatýlmýþ olmasýna destek verdiklerini ve bu barýþ sürecinin yaþadýklarý mevsimlik göçerliðin son bulmasýna ve kendi topraklarýný çalýþmalarýna vesile olmasýný diliyor.

10 saat çalýþýyorlar

Siirt'ten dayýsý ile birlikte çalýþmaya gelen 16 yaþýndaki Hüseyin Özer, ailesine ekonomik olarak katký saðlamak için tarlada çalýþtýðýný söyledi. 17 yaþýnda olan Hurri Çiftçi ise, 2 kýz kardeþ olarak Siirt'ten çalýþmaya geldiklerini ne ka-

r “Acýnýn iki yüzü de” süreci destekliyo Yakla-

dar ücret alacaklarýný henüz bilmediklerini gündüz kavurucu sýcaklýða raðmen akþam eve yorgun olarak gittiklerini ve evde de yýkanma, yemek, temizlik derken çok yorulduklarýný ifade etti. Hurri Çiftçi, dayýbaþlarýnýn kiraladýklarý evde 15 kiþi kaldýklarýný söyledi. Sabah 06.00'da kalktýklarýný, 07.00'de iþ baþý yaptýklarýný akþam 17.00'de iþ býraktýklarýný söyledi. Þanlýurfa'nýn Viranþehir Ýlçesi'nden gelen Yusuf Güvercin (60) de, "Biz kanýn durmasýný, insanlarýn ölmemesini istiyoruz. Türkler de, Kürtler de Allah'ýn kullarýdýr. Hadislerde de dile getirildiði gibi mümin müminin kardeþidir denilmektedir. Madem hadiste bu þekildedir bunun için kimsenin kimseyi öldürmemesi lazým. Barýþ olsun diyorum, bu ülke Türklerin haklarý olduðu kadar Kürtlerin de haklarýdýr. Viranþehir'den 30 TL için buralara gelip çalýþýyoruz. Çocuklarýmýz aç kalmasýn diye bu sýcaklýða raðmen çalýþýyoruz. Tüm zorluklara raðmen fakir oluþumuzdan kaynaklý her þeye katlanýyoruz" dedi. Kendi memleketlerinde, kendilerine ait arazi ve larý gözlendi. Buluþma ve son siyasal sürece iliþkin deðerlendirme yapan ailelerden Þýrnak'ta 1995 yýlýnda yaþamýný yitiren Burhan Yýldýrým isimli askerin ablasý Emine Yýldýrým, kendilerinin büyük bir acý yaþadýðýný belirterek, "Biz bu acýyý yaþadýk. Baþka ailelerin bu acýyý yaþamasýný istemiyorum. Bu acýyý Allah kimseye yaþatmasýn" dedi.

tirdiðini hatýrlattý. þýk iki buçuk ay sürmesini planladýðý fotoðraf çalýþmasýný Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleþtirmeyi planladýðýný dile getiren Erkaçmaz, "Bu þekilde barýþa katký sunmak istiyorum. Tanýþtýðým aileler o kadar acý yaþamýþ ki. Bazýlarýnýn gözleri görmez için m bölü duðu Oku hale gelmiþ" dedi. “Oðlumun MERSÝN-Farklý tarih13 ve ý ýðýn rlad hazý tez e lerde çýkan çatýþmalarda kims cenazesini alamadým” yaþadýk, teze konu “Biz yaþamýný yitiren PKK ve Aralýk'ta da 1995 yýlýnda Siirt'in isimli ça- yaþamasýn” mýasker aileleri, Marmara "Acýnýn iki yüzü" Proje kapsamýnda Tar- Baykan ilçesinde yaþa iðini ullah Abd 'li Üniversitesi Fotoðrafçýlýk lýþmaya karar verd PKK ý ný yitiren z, ça- sus'ta bulunan yaþamýn Bölümü Yüksek Lisans dile getiren Erkaçma Demir'in annesi Leyli Deinin ailes r aske bir a yitiren öðrencisi Kamuran Er- lýþma kapsamýnda þuan þ istediðini evinde buluþan 5'i PKK'li, mir de barý kaçmaz'ýn "Acýnýn iki yü- kadar Adana, Mersin, , "Artýk bu 2'si ise asker yakýný olmak vurgulayarak zü" isimli fotoðraf çalýþ- Ceyhan, Hatay ve son olaNe gerilla ne üzere 7 ailenin sevinç ve kan dursun. masý ile Mersin'in Tarsus rak Tarsus'ta PKK'li ve asmaarada yaþadýk- de asker anneleri aðla ker ailelerini bir araya ge- hüznü bir ilçesinde bir araya geldi.

hayvanlarý olmadýðý için mevsimlik iþçi olarak çalýþtýklarýný söyleyen Güvercin, hazine arazilerine reformun yapýlmasýný, yeri olmayan insanlara taksim edilmesini, fakir ve fukaralarýn bundan sebeplenmesi gerektiðini söyledi.

“Bize toprak versinler”

Viranþehir'den gelen Sýddýka Avcý (47) da, 2 kýzý ve 2 torunu ile birlikte çalýþtýklarýný belirterek, dul olduðunu ve çocuðunun düðününü yaptýðý için 20 bin TL borcun altýna girdiðini bunu ödemek için çalýþmaya geldiðini söyledi. Avcý, þunlarý kaydetti: "Biz Kürtler her þeye raðmen barýþ olsun istiyoruz, kan akmasýn istiyoruz. Yerimizi yurdumuzu býrakýp binlerce kilometre gelerek buralarda çalýþýyoruz. Memleketimizde o kadar hazine arazisi var, Atatürk Barajý da var, su sorunu yok, neden bizlere topraklarý daðýtýp iþletmemize izin vermiyorlar. Burada kazandýðýmýz paralar ancak bizim günlük ihtiyaçlarýmýzý karþýlýyor. Bu sýcaklýkta çektiðimiz eziyetten sonra akþam eve gidiyoruz evde sorunlarýmýz baþlýyor." (DÝHA)

sýn. Oðlum 21 yýl önce gerillaya katýldý. Gerillaya katýldýktan iki buçuk yýl sonra þehit oldu. Oðlum þehit olduðunda biz Baykan'a gittik. Cenazesini de bize vermediler. Biz artýk barýþ istiyoruz" diye konuþtu.

“Barýþ bizim için bayramýn bayramý”

Uzman çavuþ olan torunu Abdulmecit Yýldýrým'ý 2011 yýlýnda Maraþ'ta kaybeden ve ayný ismi taþýyan Abdulmecit Yýldýrým da, "Barýþ bizim için bayramýn bayramý. Kimi öldürüyoruz. Karþýmýzda bir düþman yok ki biz silah sýkalým. Kendi vatandaþýmýza kendimiz silah sýkýyoruz" dedi. (DÝHA)


21

KÜLTÜR-S SANAT

28 Nisan 2013 Pazar

“Okumuyoruz” algýsý çürüdü Geçen yýl üretilen kitap sayýsý 480 milyon 257 bin 824 olurken, e-kitap satýþlarý yüzde 100 arttý. Türkiye Yayýncýlar Birliði Genel Sekreteri Kenan Kocatürk, kiþi baþýna üretilen kitap sayýsýnýn 6,4 olduðunu belirterek, bu verinin, "Türkiye kitap okumuyor" þeklindeki algýyý yýktýðýný söyledi 901'ini genel konularda yazýlan eserler oluþturdu. Daha önce basýlan eserlerin yeni baskýlarý dahil üretilen tüm kitap adedi ise 480 milyon 257 bin 824 olarak belirlendi. Bu kitaplarýn 187 milyonu ücretsiz ders kitabý olarak daðýtýldý. E-kitap satýþlarýnda da geçen yýla göre yüzde 100'ü aþan bir büyüme görüldü. 2011 yýlýnda yayýmlanan ekitap sayýsý bin 314'ken, geçen yýl bu rakam 2 bin 928'e yükseldi.

“Yeterli deðil ama...”

ANKARA-Kültür ve Turizm Bakanlýðý verilerine göre, geçen yýl Türkiye'de 42 bin 626 yeni kitap basýldý. Yeni yazýlýp basýlan 42 bin 626 kitabýn, 14 bin 726'sýný edebiyat ve retorik, 14 bin 542'sini toplum bilimleri, 2 bin 826'sýný din, 2 bin 867'sini tarih ve coðrafya, bin 933'ünü psikoloji, 651'ini dil ve dil bilimi, 656'sýný doða bilimleri ve matematik, 2 bin 104'ünü teknoloji, bin 420'sini güzel sanatlar ve

Türkiye Yayýncýlar Birliði Genel Sekreteri Kenan Kocatürk, yeni basýlan kitap (baþlýk) sayýsý konusunda Türkiye'nin dünyada 13, sektör büyüklüðü sýralamasýnda da dünyada 15. sýrada bulunduðunu belirtti. Türkiye'de üretilen kitap sayýsý nüfusa bölündüðünde, kiþi baþýna 6,4 kitap düþtüðünü kaydeden Kocatürk, "Bir þehir efsanesi var, 'Türkiye'de 10 kiþiye 1 kitap düþüyor' diye. Ýþte bu rakamlar bu efsaneyi alt üst ediyor. 'Türkiye kitap okumuyor' efsanesi yanlýþ. Türkiye kitap okuyor. Sektör her yýl yüzde

13-15 büyüyor. Türkiye ekonomisi dünyada 17. sýrada, yayýncýlýk sektörü olarak biz ise 15. sýradayýz. Demek ki Türkiye ekonomisine göre dünyada daha iyi bir yerdeyiz. Yayýncýlýk, esnaflýk iþi olmaktan çýkýp endüstri haline geliyor. Uluslararasý fuarlara katýlýyoruz, Türk Edebiyatý'nýn Dýþa Açýlým Programý (TEDA) ile Türk edebiyatý eserleri yabancý dillere çevriliyor. Üretim artýyor, sektör büyüyor" dedi. Kocatürk, üretilen kitap sayýsýnýn yüzde 30'luk kýsmýný "sýnavlara hazýrlýk kitaplarý"nýn oluþturduðunu belirterek, bu durumun sektörü beslediðine iþaret etti. Türkiye'nin potansiyeli açýsýndan bakýldýðýnda rakamlarýn yeterli olmadýðýný anlatan Kocatürk, þöyle devam etti: "Sektör büyüklüðü açýsýndan Almanya 8 milyar 255 milyon dolar civarýndayken biz 1,5 milyar dolar civarýndayýz. Bizimle aþaðý yukarý ayný nüfustaki Almanya ile mukayese ettiðimizde oldukça gerideyiz."

“Kitabevi sayýsý azalýyor”

Kocatürk, resmi istatis-

Bugün ne okusam? Direksiyon Adam Lennon, yanlýþ soyguncu ekibiyle, yanlýþ günde yanlýþ bankaya giden saðýr-dilsiz Ýrlandalý soygun sürücüsüdür. Ýhanete uðramýþ, parasý çalýnmýþ, hýrpalanmýþ bedeniyle ölüme terk edilmiþtir. Lennon bunun sorumlusunu bulmak ve çalýnan parasýný geri almak için tek bir yolda ilerleyecektir. Fakat soygun Philadelphia sokaklarýný dalga dalga þiddete sürüklemiþtir. Ve þimdi karanlýk bir polis, Ýtalyan ve Rus çeteleri, belediye baþkanýnýn kiralýk katili ve kolej rock grubunun klavyecisi bu adrenalin yüklü romanýn þaþýrtmacalarý ve süprizlerinde yerlerini almak için harekete geçecekler. Yazar: Duane Swierczynski Sayfa Sayýsý: 264 Baský Yýlý: 2009 Dili: Türkçe Yayýnevi: Pegasus

tiklere göre Türkiye'de kitap satýþý yapan yer sayýsýnýn 6 bin civarýnda olduðunu ancak gerçek kitabevi sayýsýnýn bin 300'ü geçmediðini ifade etti. Ders kitaplarýnýn ücretsiz daðýtýlmasýnýn kitabevi sayýsýnýn azalmasýnda etkili olduðunu dile getiren Kocatürk, þunlarý söyledi:"Ders kitaplarýnýn ücretsiz daðýtýlmasý doðru bir iþti ancak bunun kitapçýlarý baypas ederek yapmak yanlýþtý. Uyarýlarýmýza raðmen bu yapýlmadý ve bu uygulama 10 bin civarýnda kitapçýnýn kapanmasýna neden oldu. Çocuklarýn kitapçýlarla baðý koptu. Gerçek kitabevi sayýsý Türkiye'de bin 300 civarýnda. Geçmiþ yýllarda nahiyelerde bile kitapçýlarýn olduðu düþünülürse bugün bazý illerimizde bile kitabevi yok ki ilçelerde olsun. Bu arada alýþveriþ merkezlerinde modern kitabevlerinin açýlmasý gibi olumlu geliþmeleri de unutmamak gerekir." Kitabevi sayýsýnýn azalmasýnýn, internetten kitap satýþlarýný artýrdýðýna dikkati çeken Kenan Kocatürk, internetten kitap satýþýnýn pa-

Ahmet Kaya anýldý KARS Kafkas Üniversitesi'nde öðrenciler, Sanatçý Ahmet Kaya'yý anlatan "Uçurtmam Tellere Takýldý" adlý belgesel ile andý. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Kulübü, Ahmet Kaya anýsýna çekilen "Uçurtmam Tellere Takýldý" adlý belgeselin gösterimini gerçekleþtirdi. Eðitim Fakültesi önünde bir araya gelen yüzlerce öðrenci, alkýþlar ve zýlgýtlar eþliðinde Týp Fakültesi Konferans Salonu'na doðru yürüdü. Saygý duruþunun ardýndan konuþan

zarýn yüzde 10'nu oluþturduðunu dile getirdi. Türkiye'nin batýyý bu konuda geçtiðini söyleyen Kocatürk, "Bizim çok satanlarýmýz örneðin Orhan Pamuk, Yaþar Kemal, Ýhsan Oktay Anar, Ahmet Altan, Ayþe Kulin, Ahmet Ümit, Canan Tan, Hakan Günday, Ýskender Pala, Elif Þafak, Soner Yalçýn gibi birçok yazarýn kitabý 100 bin baskýyla baþlýyor. 20 bin baskýyla baþlayan en az 100 yazarýmýz var. Bu, Türk okurunun gücünü de gösteriyor" dedi.

“Korsan geriledi, sektör büyüdü”

Kitap sektöründe korsan ürünlerin gerilediðini belirten Kenan Kocatürk, "Yayýncýlýk sektörünün önemli uyarýlarýný dikkate alan devlet, özellikle emniyetin Ýstanbul, Ýzmir, Ankara, Antalya þehirlerinde ve baþka þehirlerde yayýncýlar, meslek birlikleriyle de bilgi paylaþýmýnda bulunarak, koordineli, ýsrarlý takipleri ve baskýnlarý sonucunda, son 3 yýlda korsan yayýncýlara karþý çok baþarýlý olundu. Bu da sektörde beklenen büyümeyi getirdi" diye konuþtu.

Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Kulübü Baþkaný Muzaffer Tilki, "Bugün burada ülkesinin hasreti ve özlemi ile yaþamýný yitiren bir sanatçýyý anýyoruz. Hepinize katýlýmýnýzdan dolayý teþekkür ederim. Ýlerleyen zamanlarda hep birlikte demokrasi mücadelesinde yaþamýný yitiren þehitlerimizin anýsý için de bu çalýþmalarýmýzý devam ettireceðiz" dedi. Konuþmanýn ardýndan "Uçurtmam Tellere Takýldý" belgeselinin gösterimi yapýldý. Belgesel gösterimi sýrasýnda öðrenciler, "Þehîd namirin" sloganlarý attý.


22

SPOR

28 Nisan 2013 Pazar

Diyarbakýr-Duhok d Þemdinli’de Okullararasý Futbol Turnuvasý HAKKARÝ'nin Þemdinli Ýlçe Halk Eðitim Müdürlüðü'nce düzenlenen okullararasý futbol turnuvasýnda dereceye giren takýmlara ödülleri verildi. Ýlçe ve köylerdeki okul takýmlarýnýn katýlýmýyla 8 Nisan'da baþlayan turnuva, Pesan mevkisindeki sentetik çim sahada oynanan final maçýyla sona erdi. Cumhuriyet Ortaokulu'nu 3-2 yenen Güzelkonak Ortaokulu, turnuvanýn birincisi oldu. Turnuvada, Cumhuriyet Ortaokulu ikinci, Merkez Yatýlý Ortaokulu ise üçüncü oldu. Turnuvada hakemlik yapan Futbol Antrenörü Erhan Sevli, turnuvanýn öðrenciler için faydalý olduðunu, bu tür aktivitelerin devam etmesi gerektiðini ifade etti. Selvi, "Öðrencilerimiz kýyasýya mücadele verdi. Hak eden takýmlarýmýzý kutluyorum. Bu tür sosyal aktiviteler sayesinde öðrencilerimiz okullarýný daha çok seviyor. Umarým bu yarýþmalar devam eder" dedi. Törene, Kaymakam Cengiz Erdem, Milli Eðitim Müdürü vekili Muzaffer Akdeniz, Halk Eðitim Müdürü Arif Yýlmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürü Faysal Bilmece, öðretmen ve öðrencilerin katýldý. Dereceye giren takýmlara ödüllerinin verilmesinin ardýndan öðrenci ve öðretmenler, Kürtçe müzik eþliðinde halay çekti.

Uçaklar doldu ama maç bileti yok

BENFÝCA karþýsýnda alýnan galibiyet, Lizbon'daki rövanþ öncesinde F.Bahçeli taraftarlarýn iþtahýný kabarttý. Portekiz temsilcisi karþýsýnda oynanan iyi futbol ve alýnan galibiyet sonrasý final için iyice ümitlenen sarý-lacivertli taraftarlar, bu yoldaki son deplasmanda takýmlarýný yalnýz býrakmamak için toplu halde harekete geçti. Lizbon uçaklarýnda yer ayýrtan dernekler þimdiden uçaklarý doldurdu. Ek seferlerin biletleri de önümüzdeki günlerde satýþa sunulacak. Ancak rövanþ için uçuþunu garantiye alan taraftarlar, bilet bulmakta ise büyük sýkýntý çekiyor. F.Bahçeli taraftarlara sýnýrlý sayýda bilet satýþý yapýlmasý nedeniyle çok sayýda sarý-lacivertli taraftarlarýn Benfica tribünlerinde yer almasý bekleniyor.

DÝYARBAKIR Sur Belediyesi ve Duhok Belediyesi'nin ortaklaþa düzenlediði Duhok Tanýtým Günleri etkinlikleri kapsamýnda Þilbe Spor Tesisleri'nde Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile Duhokspor futbol takýmlarý dostluk maçý yaptý. Bine yakýn izleyicinin izlediði maçta Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor sahadan 5-0'lýk galibiyetle ayrýldý. Karþýlama sonunda Diyarbakýr Sur Belediyespor Kulüp Baþkaný Ramazan Þakar, Duhok ekibine plaket verirken, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüp Baþkaný Av. Metin Kýlavuz da konuk takýmýn yöneticilerine ve futbolcularýna forma hediye etti. Kýlavuz, karþýlaþmanýn kendileri açýsýndan önemli olduðunu Federal Kürdistan Bölgesi takýmlarýndan Duhokspor ile antrenman þeklinde bir maç yaptýklarýný söyledi. Organizasyonda emeði geçenlere teþekkür eden Kýlavuz, "Önümüzdeki süreç sadece Türkiye ile bir barýþ süreci deðildir, bütün olarak Ortadoðu'nun barýþýdýr. Bu anlamda da Kürtlerin birliði biraradalýðý Ortadoðu'daki bu barýþ sürecini daha güçlü bir þekilde dile getirecektir" dedi.

Duhok Tanýtým Günleri etkinlikleri kapsamýnda Büyükþehir Belediyespor ile Duhokspor futbol takýmlarý dostluk maçýnda karþýlaþtý. Büyükþehir Belediyespor sahadan 5-0 galip ayrýldý

Büyükþehir Kýrýkhan virajýnda

deplasman maçýndan 3 puanla ayrýlmak Büyükþehir Belediyespor, bu sezonun son an 3 puan alýp evine þen dönmek istiyor istiyor. Sarý kýrmýzýlý ekip, Kýrýkhanspor'd rul, tij maçýna çý- lusu Mehmet Cemal Doð DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 1. Grup þampiyonu Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, bugün Kýrýkhanspor ile

deplasmanda pres kýyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Futbol Þube Sorum-

ligde þampiyonluklarýný ilan ettikleri haftadan bu yana puan alamadýklarýna dikkat çekerek, "Ama bu kez Kýrýkhan'da kazanan taraf olup, üstümüzdeki þansýzlýklara nokta koyacaðýz. Bu maçta alacaðýmýz bir galibiyet, 5 Mayýs'ta sahamýzda yapacaðýmýz þampiyonluk kutlamalarýna da moralli çýkmamýza vesile olacak. Bu bakýmdan Kýrýkhan maçýný önemsiyoruz" dedi.

Maçý Altýntaþ yönetecek

Kýrýkhanspor- Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor maçýný Uþak bölgesi ulusal hakemlerinden Hüseyin Altýntaþ yönetecek. Altýntaþ'ýn yardýmcýlýðýný Manisa bölgesi ulusal yardýmcý hakemlerinden Muzaffer Kaçýkçý ile Cemalettin Gündoðdular ikilisi yapacak. Karþýlaþmanýn dördüncü hakemliðini ise Uþak bölgesel hakemlerinden Serkan Tekin yapacak. Maç bugün saat 15.30'da Kýrýkhan ilçe stadýnda oynanacak.


23

SPOR

28 Nisan 2013 Pazar

ostluk maçý yapýldý Kýzýltepe’de öðrencilerden spor salonu talebi Kýzýltepe'de beden eðitimi öðretmenliði için hazýrlanan öðrenciler, Kaymakam Yýrýk'tan çalýþma yapmak için spor salonu talebinde bulundu

Doðu ve Güneydoðu badminton bölge þampiyonasý sona erdi BÝTLÝS'in Ahlat ilçesinde 2426 Nisan tarihleri arasýnda yapýlan, Doðu ve Güneydoðu Badminton Bölge Grup Birinciliði Þampiyonasý sona erdi. Ahlat'ta yapýlan Badminton Bölge Þampiyonasýna, Doðu ve Güneydoðu bölge illerinden 14 erkek ve 13 kýz takýmý olmak üzere toplam 27 takýmýn katýldý.

Doðu ve Güneydoðu Badminton Bölge Grup Birinciliði Þampiyonasý sonucunda kýzlar kategorisinde Elazýð Balakgazi Lisesi 1'inci, Erzincan Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 2'inci olurken, Van Özel Adalý Anadolu Lisesi ise 3'üncü oldu. Erkekler kategorisin de Erzincan Lisesi 1'inci, Erzincan Güzel Sanatlar ve Spor

Lisesi 2'inci, Van Özel Adalý Anadolu Lisesi ise 3'üncü oldu. Konu ile ilgili açýklama yapan Badminton Bitlis Ýl Temsilcisi Levent Akürek, düzenlenen bölge þampiyonasýna yaklaþýk olarak 200 sporcunun katýldýðýný ifade ederek, müsabakalarýn oldukça çekiþmeli geçtiðini söyledi. Dereceye giren öðrencilere Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdür Vekili Ýdris Kürüm ve Badminton Bitlis Ýl Temsilcisi Levent Akürek tarafýndan kupalarý verilerek þampiyona sona erdi. (ÝHA)

MARDÝN'in Kýzýltepe Ýlçesi'nde beden eðitimi öðretmenliði için hazýrlanan öðrenciler, Kaymakam Erkaya Yýrýk'tan çalýþma yapmak için spor salonu talebinde bulundu. Beden eðitimi öðretmenliði için hazýrlanan bir grup öðrenci ve kurs öðretmenleri Kaymakamlýk önünde toplanarak, çalýþma yapmak için spor salonu talep etti. Kurs öðretmenleri ile görüþen Kaymakam Yýrýk, spor salonunu kullanmak için Valilikten izin alýnmasý gerektiðini belirtti. Bunun üzerine kurs öðretmenleri, izin almak için toplu olarak Valiliðe baþvuracaklarýný kaydetti. Kaymakamlýk çýkýþýnda öðrenciler adýna açýklama yapan kurs öðretmeni Selman Cevheroðlu, öðrencilerin beden eðitimi öðretmeni olmak için hazýrlandýðýný, her yýl ilçede yaklaþýk 150 öðrencinin beden eðitimi öðretmenliðini kazandýðýný söyledi. Stat için her sene bin 500 lira verdiklerini aktaran Cevheroðlu, "Ancak sadece stada girebileceðimizi söylüyorlar. Spor salonuna giremiyoruz. Salona giremesek bu kadar öðrenci ile ne yapalým- 500'e yakýn öðrenci sýnava hazýrlanýyor. Salon için Valiliðe baþvuracaðýz" diye konuþtu. Öte yandan, ilçedeki spor salonunun bakým ve onarýmý için ihale edildiði ve tadilata olduðu için þu anda kullanýlamadýðý öðrenildi.

Cimbom Emirates Cup’a katýlacak! SARI-kýrmýzýlý takým sezon öncesinde dev takýmlarla karþýlaþacaðý Emirates Cup'da yer alacak. Galatasaray, Avrupa'da popülaritesini arttýrmaya devam ediyor. Ýngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal, Emirates Cup Turnuvasý'na Real Madrid, Juventus ve Galatasaray'ý davet etti. Sarý-kýrmýzýlýlar, TFF'nin gelecek sezon ligin baþlama tarihini açýklamasýyla beraber daveti kabul etti. 4 Aðustos'ta baþlayacak turnuva 2 gün sürecek.


www.diyarbakiryenigun.com

28 NÝSAN 2013 PA Z A R Yýl: 5 - Sayý : 1928 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Balýklýgöl’e renkli balýk attýlar ÞANLIURFA'da Balýklýgöl'e, kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler tarafýndan akvaryum balýðý býrakýldý. Her gün binlerce kiþinin ziyaret ettiði tarihi mekan Balýklýgöl'de bulunan Halil-ür Rahman Gölü'nde süs balýðý görünümündeki turuncu balýk, vatandaþlarý þaþýrttý. Þanlýurfalýlarýn inanýþýna göre, gölde diðer balýklardan farklý olarak turuncu, beyaz ve sarý renkte balýk görünce, hemen dilek tutup dua ediliyor. Gölde turuncu renkte olan balýðý gören vatandaþlardan biri, "Ben ilk gördüðümde baþka bir þey sandým ama, sonradan balýk olduðunu anlayýnca hayretler içerisinde kaldým" dedi. Öte yandan, akvaryum balýðý olan turuncu balýðýn, kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerce göle atýldýðý öne sürüldü. (ÝHA)

diyarbakir yenigun gazetesi 28 nisan 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 28 nisan 2013

Advertisement