Page 1

‘Hükümet adým at’týrmadý DÝYARBAKIR’da BDP tarafýndan düzenlenmek istenen “Hükümet Adým At” yürüyüþüne polisin müdahalesi sert oldu. Yapýlan müdahaleye kitle taþ ve havai fiþeklerle karþýlýk verirken, kitle ve polis arasýnda çatýþma çýktý. Çýkan olaylarda aralarýnda KNN kameramanýnýn da bulunduðu 4 kiþi yaralanýrken, olaylar BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþýnak'ýn araya girmesi ile son buldu. 10’da

1 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

DEAH’ta dört dilli hizmet DÝYARBAKIR Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde görevli Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Askeri Türken'in, 4 dil bildiði ve gelen hastalara rahat saðlýk hizmeti verdiði belirtildi. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Kurtoðlu, çok dil bilen doktorlarýn DEAH'ýn bünyesinde bulunmasýnýn hastanenin önemini artýrdýðýný söyledi. GÜNDEM 05

www.diyarbakiryenigun.com

‘BARISA SARILMALIYIZ’ Çeþitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakýr’a gelen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker Lice'de yaþanan olaylarý deðerlendirdi. “Çözüm Süreci”nin mutlaka baþarýya ulaþmasý gerektiðini belirten Bakan Eker, “Barýþa inatla, inançla sarýlmamýz lazým” dedi

‘Gerekli soruþturma yapýlýyor’ GIDA, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr'daki temaslarý kapsamýnda GAP Uluslararasý Tarýmsal Araþtýrma ve Eðitim Merkezi arazisinde incelemelerde bulundu. Daha sonra partisince düzenlenen Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý'na katýlan Bakan Eker Lice'de yaþanan olaylara iliþkin olarak, jandarma ve mülkiye müfettiþlerinin gerekli soruþturmayý yaptýðýný söyledi. Eker, soruþturma sonunda herhangi bir hatanýn olup olmadýðýnýn ortaya çýkacaðýný vurguladý.

“Diyarbakýr huzuru yaþýyor” DÝYARBAKIR'ýn yaklaþýk 5-6 aydýr gerçek manada güvenin ve huzurun tadýný çýkardýðýný belirten Bakan Eker, “Çözüm Süreci”nin mutlaka baþarýya ulaþmasý gerektiðini kaydetti. Herkesin saðduyu ile meseleye reaksiyon vermesi gerektiðinin altýný çizen Eker, "Barýþa inatla, inançla sarýlmamýz lazým. Çözüm sürecini kesinlikle sahiplenmemiz lazým ve sürece zarar verecek herhangi bir tutum davranýþ ve sözden özenle hepimizin kaçýnmasý lazým diye düþünüyorum" dedi. HABER 11

kadýn/ca

7’de

Lice, Gezi kadar yakýn! Hüda KAYA

forum

21’de

Olmadý be Rasim Abi! Mehmet BEKAROÐLU C

M

Y

K

‘Karakola ateþ açýldý’ DÝYARBAKIR Valiliði, Lice'de bir kiþinin yaþamýný yitirdiði olaylara iliþkin yazýlý açýklama yaptý. Açýklamada, grubun içerisinden karakola doðru ateþ edilmesi üzerine grubun daðýlmasý için güvenlik güçlerince havaya uyarý ateþi açýldýðýný belirtildi. Açýklamada, söz konusu olaylarýn son günlerde yapýlan baþarýlý uyuþturucu operasyonlarýný engellemeye yönelik olduðu vurgulandý. HABER 13’te

Tanrýkulu: Failler yargý önüne çýkarýlmalý 12

‘Beni sýrtýmdan vurdular’ LÝCE’ye baðlý Kayacýk köyünde yeni karakol yapýmý protestosu sýrasýnda jandarma ateþiyle sol omzundan vurulan Ronida Pervane, “Sýrtým karakola dönük haldeyken sýrtýmdan vuruldum. Karakoldan açýlan ateþle vurulduðuma eminim” dedi. GÜNCEL 03

Abla Yýldýrým: Deðiþen bir þey yok

03


2

SAÐLIK

1 Temmuz 2013 Pazartesi

Aile hekimliðinde randevu dönemi baþlýyor YAZI DÝZÝSÝ Beyaz mucizemiz: YOÐURT

Aile hekimliðinde randevu uygulamasý yarýn baþlýyor. Muayene için sýra beklemek istemeyen hastalar telefonla ya da internet üzerinden randevu alabilecek Haziranda baþlayan uygulamayla aile hekimleri artýk hastalarýna ileri tetkik için kardiyoloji, endokrinoloji, hematoloji gibi yan dal uzmanlýklarý için randevu alabiliyor. Ayrýca aile hekimlerinin yönlendirdikleri hastalar için geri dönüþ almasý, tetkik sonucunu ve reçeteyi görmesi de mümkün hale getirildi. Böylece hastalarýmýzýn aldýðý saðlýk hizmetinin kalitesi daha da arttý"

Hazýrlanmasý kolay, servisi kolay, sindirimi kolaydýr. Ýçeriði su ve süt vücudumuzun en önemli ihtiyaçlarýndandýr.

Yoðurdun sarý suyu B grubu vitaminlerinden olan folik asit ve riboflovin ( B2 vitamini) içermektedir. Riboflovin gözün ve derinin saðlýðý için çok önemlidir. Ayrýca riboflovin vücut da oksidasyon tepkimelerinde görevlidir. Bu da antikanserojen özelliði beraberinde getirir. . Folik asit hücre sendezinde önemli bir göreve sahiptir. Bu durumda cildimizin yenilenmesinde önemli ölçüde görev alýr. Dolayýsý ile yoðurt sarý suyu ile birlikte tüketilmelidir. Sarý suyu dökülmemelidir. Emzirme döneminde annelerin sütünün miktarýný ve kalitesini artýrmak için düzenli ve yeterli miktarda süt-yoðurt-ayran tüketmelerini mutlaka gereklidir. Süt yoðurt ve ayranýn bir birinin alternatifi olmalarý da çok büyük bir kolaylýk saðlamaktadýr. Birçok kiþi sütü içmekte zorluk çekmekte iþte o noktada yoðurt veya ayran imdada yetiþmektedir. Bebekler altý aylýk olduðunda katý beslenmeye baþlamak çok hassas ve özen isteyen ve birçok annenin de çok zorlandýðý bir dönemdir. Bu dönemde yoðurt yapýsý, sindirim kolaylýðý, bir çok yiyecekle karýþtýrýlma imkaný nedeniyle çok uygun bir besindir. Ýþtahsýz kiþilerde, hastalýk dönemlerinde tüketime çok uygun bir alternatiftir. DEVAMI YARIN

Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Hakký Öztürk, yaptýðý açýklamada, bakanlýðýn "Merkezi Hastane Randevu Sistemi"nin adýnýn, "Merkezi Randevu Sistemi" olarak deðiþtirildiðini söyledi. 1 Haziranda baþlayan uygulamayla aile hekimlerinin, ileri tetkik için bir üst basamaða yönlendirmeyi uygun gördüðü

hastalarýna sistem üzerinden randevu almaya baþladýðýný anlatan Öztürk, þöyle konuþtu: "Aile hekimlerinin daha önce bir üst basamakta tetkik yapýlmasýný önerdiði hastalar, bunu kendi uðraþlarýyla yaptýrýyordu. Bu hastalar randevularýný kendileri alýyordu ama yan dal uzmanlýklarý için randevu sistemi açýk deðildi. 1

Güneþ gözlüðü aksesuar deðil

Ultraviyole ýþýnlarý güneþ ýþýnlarýnýn gözle görülmeyen dalga boyunda yer alýrlar ve ultraviyole A (UVA), ultraviyole B (UVB) ve ultraviyole C (UVC) olarak 3 gruba ayrýlýrlar. Opr.Dr. Bülent Köse, bu ýþýnlardan ultraviyole C ýþýnlarýnýn atmosfer tabakalarý tarafýndan emildiði ve yeryüzüne önemli derecede ulaþamadýklarýndan dolayý göz için herhangi bir problem oluþturmadýklarýný belirterek "Buna karþýn ultraviyole A ve özellikle de ultraviyole B ýþýnlarý göze

verebilecekleri zararlar açýsýndan önemlidir" dedi. Op.Dr. Bülent Köse, güneþ ýþýnlarýna uzun süre maruz kalmanýn kýsa vadede gözdeki olumsuz etkilerinin deride oluþan güneþ yanýklarýna benzediðini belirtti. Korneada kuruluk, kaþýntý, batma, yanma, aðrý, kanlanma gibi þikayetler geliþeceðini ve birkaç günde ilaç tedavisiyle düzelebileceðini kaydeden Köse, þöyle konuþtu: "Orta vadede ise, konjonktivada kalýnlaþma ve göz eti oluþmasýna neden olabilir. Ayrýca, gözleri devamlý kýsarak bakmak göz çevresinde kýrýþýklarýn artmasýna ve buradaki cildin erken yaþlanmasýna neden olacaktýr. Güneþ gözlüðü alýnýrken dikkat edilmesi gereken en önemli özellik

Aile hekimine randevuyla gidilebilecek

Öztürk'ün verdiði bilgiye göre yarýndan itibaren hastalar sadece hastane baþvurularý için deðil ayný zamanda aile hekimleri için de randevu alabilecek. Hastalarýn aile hekimlerinden randevularýný telefonla "Alo 182 Çaðrý Merkezi", internet ortamýnda "www. hastane randevu.gov.tr" adresi, mobil cihazlarla ise "Has-

camlarýn ultraviyole ýþýnlarýný blokaj derecesidir. Normalde her gözlük camý, ultraviyoleyi deðiþik oranlarda bloke edebilmekle birlikte etkili ultraviyole blokajý için özel kaplamalar kullanýlmasý gerekmektedir. Güneþ gözlüðünün UVA ve UVB blokaj derecelerine bakýlmalý, yüzde 99'un üzerinde UV blokajý yapabilen camlar seçilmeli, hatta yüzde 100 blokaj oraný tercih edilmelidir. Güneþ gözlüklerinde kullanýlan aynalý kaplamalar göze gelen ýþýk miktarýný düþürmekle birlikte ultraviyole blokaj oranýný etkilememektedir."

Gözlük camýnýn rengi önemli

Güneþ gözlüðü seçiminde bir diðer önemli faktörün cam rengi ve koyuluk olduðuna iþaret eden Köse, þunlarý söyledi: "Camýn renginin ve ko-

taneRandevu Merkezi Mobil Uygulamasý" ile alabileceðini bildiren Öztürk, "Herhangi bir zorunluluk yok ama randevuyla gidilirse vatandaþlarýmýz beklemeden aile hekimine muayene olabilir" dedi. Öztürk, akýllý telefonlara uygun program yüklendiði takdirde randevunun çok kýsa sürede alýnabileceðini, bunun için gereken sistemin kurulduðunu bildirdi. Halen randevu sistemine 29 bin hekimin kayýtlý olduðunu, aile hekimlerinin de dahil olmasýyla bu sayýya 21 bin hekimin daha ekleneceðini belirten Öztürk, "Randevu sistemimiz Türkiye'de en fazla ziyaret edilen ilk 20 internet sitesi arasýnda. Günde 200 bin kiþi sisteme giriþ yapýyor. Aile hekimlerinin de dahil olmasýyla bu sayýnýn katlanmasýný bekliyoruz" diye konuþtu.(AA)

yuluðunun ultraviyole blokaj derecesiyle herhangi bir iliþkisi olmamasýna ve seçimin kiþisel zevke baðlý olmasýna karþýn her cam renginin farklý özellikleri vardýr. Yeþil ve gri renkli camlar görüntü kontrastýný etkilemez ve renk bozulmasýna neden olmazken, kahverengi cam kontrastý ve derinlik hissini artýrýrken bir miktar renk bozulmasýna neden olur. Mavi renk camlar karda en iyi görmeyi saðlarken diðer renklerde bozulmaya yol açar, kýrmýzý ve pembe renkli camlar bilgisayarda en iyi görmeyi saðlarken yine renk bozulmalarýna yol açarlar. Yukarýdan aþaðýya rengi açýlan gradyent þeklindeki camlar özellikle otomobil kullanýrken rahatsýz edici yansýmalarý engellemeleri nedeniyle tercih edilebilir."(ÝHA)


3

GÜNCEL

1 Temmuz 2013 Pazartesi

‘Deðiþen bir þey yok’ 'Kalekol inþaatýna tepki doðal'

Lice’deki protestoda öldürülen Medeni Yýldýrým'ýn ablasý Nazmiye Yýldýrým, amcasýnýn oðlunun da 19 yýl önce 'faili meçhul'e kurban gittiðini belirterek, “19 yýl önceki politika devam ediyor. Deðiþen hiçbir þey yok” dedi DÝYARBAKIR - Lice'de kalekol inþaatlarýnýn protestosu sýrasýnda jandarmanýn açtýðý ateþle hayatýný kaybettiði iddia edilen Medeni Yýldýrým'ýn ablasý Nazmiye Yýldýrým, 19 yýl önce, üstelik tam da Medeni'nin doðduðu gün, amcalarýnýn oðlu olan Adnan Yýldýrým'ýn faili meçhul bir cinayete kurban gittiðini söyledi. Radikal'e açýklamalarda bulunan

Nazmiye Yýldýrým, "19 yýl önceki politika devam ediyor. Deðiþen hiçbir þey yok" dedi. 1994-96 yýllarý arasýnda dönemin Baþbakaný Tansu Çiller 'in hazýrladýðý ve ilan ettiði ' PKK 'ye yardým eden iþadamlarý' listesinde olduðu belirtilen pek çok isim, genellikle polis kýyafetli ya da kimlikli kiþilerce kaçýrýlmýþ ve kýsa süre sonra ce-

nazeleri bulunmuþtu. Bu iþadamlarýndan birinin Lice'deki protestoda hayatýný kaybeden Medeni Yýldýrým'ýn kuzeni olduðu ortaya çýktý Abla Nazmiye Yýldýrým, kuzenlerinin Ýstanbul 'da polis yelekli kiþilerce kaçýrýldýktan sonra Savaþ Buldan ve Hacý Karay'la birlikte öldürüldüklerini ve cenazelerinin Bolu'da bulunduðunu söyledi.

‘Beni sýrtýmdan vurdular’ DÝYARBAKIR - Lice 'ye baðlý Kayacýk köyünde yeni karakol yapýmý protestosu sýrasýnda jandarma ateþiyle sol omzundan vurulan Ronida Pervane, sýrtýndan vurulduðunu söyledi. Radikal.com.tr’de yer alan habere göre, omzuna isabet eden iki kurþunla yaralanan 20 yaþýndaki Ronida Pervane Basýn açýklamasýndan sonra eylemcilerden bir grup yeni yapýlan karakola girmeye çalýþtýklarýný belirterek, “Asker önce havaya ateþ etti, sonra da eylemcilere ateþ etti. Ben grubun en sonundayým. Sýrtým karakola dönük haldeyken karakoldan açýlan ateþle omzumdan vuruldum. Yetkililer eylemcilere sadece gaz bombasýyla müdahale edildiðini ve eylemcilerin birbirini vurduðunu iddia ediyorlar. Bu iddia asýlsýzdýr. Çünkü olay anýnda sýrtým karakola dönüktü ve arkamda hiç eylemci yoktu. Karakoldan açýlan ateþle yaralandýðýma eminim." dedi.

n edildi. Ancak Ergenekon savcýlarý Erca tüm müdahalelerine rað- ra tahliye ýndaki tek Þafak ile Fikret Seçen'e men kurtarýlamayarak ya- eski korucu hakk ldi. Di- verdiði ifadede þunlarý þamýný yitiren Erkan'ýn soruþturma bu deði avcý söylemiþti: Baþs kimliði, sokak ortasýndaki yarbakýr Bölge Era rýnd Levent Ersöz, Yüzbaþý cinayetin esrarýný artýrdý. Vekilliði de, arala þüpu Ýsmail Cömert ile Uzman Faili meçhul bir suikasta kan'ýn da bulunduð 4 /358 2009 kurban giden Erkan'ýn, Si- heliler hakkýnda Çavuþ Ali Kemal'in içinde lopi ve Cizre ilçelerinde hazýrlýk numarasýyla ayrý bulunduðu infaz ekibiyle faili meçhul cinayetlerin bir soruþturma baþlatmýþ- birçok olayda yer alan, bizyoðun olarak iþlendiði dö- tý. 55 kiþinin Silopi ve bað- zat cesetlerin ortadan kalnemde koruculuk yaptýðý lý köylerinde kaçýrýlýp öldýrýlmasýnda rol oynayan ve dönemin Þýrnak Alay dürülmesine iliþkin soruþve halen Cizre-BOTAÞ araKomutaný olan Ergenekon turmanýn diðer þüphelileri köyde ikamet eden davasýnýn tutuklu sanýkla- ise Ergenekon davasý sa- sýndaki Ersöz'e bað- nýklarý Levent Ersöz, Meh- Ramazan Erkan'ýn, infazHaziran günü öðleden son- rýndan Levent sürüldü. JÝ- met Zekeriya Öztürk, Lok- larla ilgili bilgi verebilecera yaþanan olay þöyle ge- lý çalýþtýðý öne ekibinde man Gündüz, Ýsmet Tatar, ðini düþünüyorum. Çünkü liþmiþti: Eski korucu Er- TEM'in suikast len ko- Abubekir Oruç, Koçero Sa- Ramazan Erkan, Yüzbaþý sürü öne ý aldýð yer kan, cadde üzerinde yürü n, Er- luci, Sadýk Düzgün, Rama- Ýsmail Cömert'in tetikçisiErka azan Ram rucu an düðü sýrada arkasýnd masý zan Altay, Hasan Saluci ve þtur soru kon gene lene dir. Ýsmail Cömert'in magelen ve kimliði belir 12. bul Ýstan da amýn belir ðu kaps noldu n taba Ýzzet Erka meyen saldýrganýn kam aracýnýn þoförlüðünü kemesi 'nin lendi. Bu nedenlerle Dicalý saldýrýsýna uðradý. Si- Aðýr Ceza Mah u. Þýrnak'ýn Ýdil ve Mart 2009 gü- yarbakýr Bölge Baþsavcý- yapýyord lahlý saldýrgan sessizce kararýyla 19 yaþainde yakala- vekilliði de Erkan'ýn öldü- Uludere ilçelerinde yaklaþtýðý Erkan'ýn baþýna nü Silopi ilçes lar olay sorgu ekibi ta- rülmesini mercek altýna al- nan faili meçhul bir el ateþ ettikten sonra nýp özel bir hakkýnda bilgi sahibidir. la götürüldükaçarak izini kaybettirdi. rafýndan uçak dý. Beþiktaþ AdliÝnfaz edilen kiþilerin ceVatandaþlar tarafýndan Si- ðü Ýstanbul i gömüyordu’ etler ‘Ces ýsavc n neko Erge 'nde setleri kendisi ortadan kallopi Devlet Hastanesine yesi Ergenekon davasýnýn dý. ulan sorg an fýnd tara larý dýrýp gizliyordu, gömülü kaldýrýlan Erkan buradaki gizli tanýklarýndan Ýlk ndan ardý unun sorg az Çapr sayýda kiþinin ilk müdahalenin ardýndan , öldürülen Ramazan olan çok Adým süre bir n, Erka an klan tutu Þýrnak Devlet Hastanesi'ne min yerlerini gösterebilir. kaldýktan son- Erkan ile ilgili döne sevk edildi. Doktorlarýn cezaevinde

Sýrlarýyla ortadan kaldýrýldý ÞIRNAK'ýn Silopi ilçesinde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu öldürülen eski korucu Ramazan Erkan'ýn (57), 2009'da Ergenekon soruþturmasý kapsamýnda tutuklandýðý ortaya çýktý. Sabah gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre Ergenekon'dan tutuklu Levent Ersöz'ün infaz timinde yer aldýðý öne sürülen Erkan hakkýnda Diyarbakýr Özel Yetkili Baþsavcýlýðý da, yargýsýz infazlar nedeniyle soruþturma yürütüyordu. Silopi ilçesinde 1'inci Cadde üzerinde 21

Medeni'nin üniversiteye hazýrlandýðýný ve bir haftalýðýna köye tatile gittiðini, ancak öldürüldüðünü söyleyen Nazmiye Yýldýrým sözlerine þöyle devam etti: "Barýþ süreci denilmesine raðmen köyün içine 3 katlý kalekol yapýlýyor. Ýnsanlarýn buna tepki vermesi son derece doðal. Ancak jandarma demokratik yöntemlerle yapýlan bir protestoya ateþ açmayý kendisinde hak bulmuþ. 19 yýl sonra, üstelik 'barýþ süreci' dediðimiz bir süreçte Medeni'nin de amcasýnýn oðlu gibi öldürülmesi devletin Kürtlere olan bakýþ açýsýnýn deðiþmediðini gösteriyor. Jandarmanýn halka ateþ açmasý sonucu Medeni hayatýný kaybetti. Otopsi sýrasýnda Medeni'yi görmek istedik. Ancak yetkililer bizi engellemeye çalýþtý. Þu ana kadar herhangi bir devlet yetkilisi arayýp bize en ufak bir bilgi dahi vermedi. Bu olayýn peþini býrakmayacaðýz. Bütün aile olarak psikolojik çökmüþ durumdayýz.''


4

GÜNDEM

1 Temmuz 2013 Pazartesi

Okul yolu asfaltlandý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, okullarýn tatil olmasýyla birlikte ihtiyaç duyulan okul yollarýnda dolgu, tesviye ve asfaltlama çalýþmalarýna devam ediyor mandan geçilmeyen Ticaret meslek ve Anadolu Lisesi asfalt yola kavuþtu.

'Eðitimin destekçisi olacaðýz'

SERVET TURSUN

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, Diyarbakýr Ticaret Meslek ve Anadolu Lisesi okul yolunun dolgu ve tesviye çalýþmasýnýn ardýndan asfaltlamasýný yaptý. Okul Müdürü Burhaneddin Adsýz'ýn giriþimleri sonucu kýþýn çamurdan yazýn ise toz du-

Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Büyükþehir Belediye Baþkan vekili Hafize Ýpek, "Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biriside eðitime olan destekleridir. Bizler eðitim yuvasý olan okullarýmýzý önemsiyoruz. Belediye olarak imkanlarýmýz çerçevesinde elimizden gelen desteði sürdürüyoruz. Okullarýn tatil olmasýyla birlikte birçok okulumuzun önceden belirlenmiþ ihtiyaç ve eksikliklerini karþýlamak için ekiplerimiz seferber oldu. Belediye ekiplerimiz Okul Müdürü Burhaneddin Adsýz'ýn talebi doðrultusunda Ticaret Meslek ve Anadolu Lisesi okul yolunun

dolgu ve tesviye çalýþmasýný daha önceden tamamlamýþ ve hafta sonu da çalýþarak yollarýn asfaltlama çalýþmasýný yapmýþtýr. Bizler her zaman eðitimin destekçisi olacaðýz" dedi.

'Oldukça zorlanýyorduk'

Kýþýn çamurlu okul yolundan dolayý öðrencilerin

Viranþehir Çadýrkentte sona yaklaþýldý SURÝYE'de yaþanan iç savaþtan dolayý Türkiye'ye gelen Suriyeliler için Ceylanpýnar ilçesinde yapýmýna 4 ay önce baþlanan AFAD Viranþehir Çadýrkent Konaklama Tesisinin bir ay sonra mülteci almaya baþlayacaðý belirtildi. AFAD yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 650 bin metrekare üzerine kurulan çadýrkent 4 bin çadýrdan oluþup yaklaþýk 20 bin kiþi kapasiteli olacak. Bir ay içinde tüm hazýrlýklarýn tamamlanarak mültecilerin yerleþmeye baþlayacaðýný belirten AFAD yetkilileri, yeni çadýrkenti diðer çadýrkentlerden ayýran en büyük özelliðin 25 bin metrekarelik tampon bölge olmasýnýn yaný sýra giriþ çýkýþlarda kurulacak bilgisayar sistemiyle barkod iþlemlerinin yapýlacaðýný dolayýsýyla çadýrkentte kalanlarýn giriþ çýkýþ iþlemlerinin kontrolünün kolaylaþacaðýný belirttiler. Toplam 7 mahalleden oluþacak çadýrkentte bir mahalleyi Suriye'den gelen bekar erkeklere ayýracaklarýný ifade eden AFAD

yetkilileri, çadýrkentte idari alan, spor alanlarý, eðitim, mesire ve hastane alanlarýnýn yaný sýra yine ilk defa bu çadýrkentte 4 çadýrdan oluþan karantina bölgesinin de olacaðý ifade edildi. Çadýrkente gelecek mültecilerin yerleþim iþlemlerinin bitmesine kadar olan süreçte 3 öðün sýcak yemek uygulamasýnýn devam edeceðini ancak ilerleyen zamanlarda 80 lirasý Dünya Gýda Örgütü, 20 lirasý AFAD'tan olmak üzere çadýrkentte kalan kiþilere aylýk 100 liralýk yardýmla kurulacak marketlerde gýda ihtiyaçlarýnýn karþýlayabileceklerini ifade eden AFAD yetkilileri, kurulan çadýr kentin sosyal yaþam ve ihtiyaç yerlerinin diðer çadýrkentlere oranla yaklaþýk 2 kat fazla olacaðýný bildirdi. AFAD Viranþehir Çadýrkent Konaklama Tesisinde 24 derslikli prefabrik okulun olacaðýný dile getiren yetkililer, çalýþmalarý hýzlandýrdýklarýný ve yaklaþýk 1 ay sonra çadýrkentin tamamen bitirileceðini belirtti.

sýkýntýlar yaþadýðýný dile getiren Okul Müdürü Burhaneddin Adsýz ise, asfaltlamadan dolayý belediye ekiplerine teþekkür ettiklerini belirterek, "Gerek kýþýn gerek yazýn öðrencilerimiz öðretmenlerimiz çok zor þartlarda gelip gidiyorlardý. Oldukça zorlanýyorduk. Ay-

ný zamanda meslektaþým öðretmen olan sayýn Hafize Ýpek'i makamýnda ziyaret ederek konuyla ilgili talebimizi ilettik. Sað olsun ayný gün okula ekip göndererek asfalt yapmaya baþladýlar. Bizleri kýrmadýðý için kendilerine çok teþekkür ediyorum" diye konuþtu.

Bozuk yollar kazalara neden oluyor Çermik’e baðlý Demirtaþ, Alakoç ve Kayagediði köy yollarý bozuk olmasýndan dolayý sürekli kaza yaþanmasýna neden oluyor. Köylüler, yýllardýr yollarýnýn yapýlmasý için baþvuruda bulunmalarýna raðmen yetkililerin ilgilenmediklerini belirtti DÝYARBAKIR'ýn Çermik ilçesine baðlý Demirtaþ, Alakoç ve Kayagediði köyü sakinleri, yollarýnýn bozuk olmasýndan dolayý ulaþýmda büyük sorunlar yaþýyor. Yaklaþýk 15 kilometrelik yolun bozuk olmasýndan dolayý yolda geçiþ yapan araçlarýn sürekli kazaya karýþtýðý belirtildi. Köy sakinleri, yýllardýr Çermik Kaymakamlýðýna yollarýnýn yapýlmasý için baþvuruda bulunduklarýný dile getirirken, yaz aylarýnda oluþan tozdan kýþ aylarýnda ise yolun çamurlu olmasýndan dolayý yollarýn kullanýlamadýðýndan þikayetçi oldu. Yollarýn bozuk olmasýndan ötürü hastalarýný zor imkanlarla ilçeye götürdüklerini anlatan köylüler, ilgililerden yolun yapýlmasýný talep ediyor. Bölgede uzun yýllar muhtarlýk yapan Arif

Varol, yollarýn bozuk olmasýnda köy halkýnýn büyük sýkýntýlar yaþadýðýna tanýk olduðunu ve bunu çok defa ilgililere ilettiðini fakat hiçbir yanýt almadýðýný söyledi. Bintaþ köyünde ikamet eden Varol, köylerinde kanalizasyon sorununun her geçen gün büyüdüðünü ifade ederek, önlem alýnmasý gerektiðini anlattý. Varol, yýllarca bu bölgede muhtarlýk yaptýðýný belirterek "Demirtaþ, Kayagediði, Alakoç köylerinin grup yollarý her zaman sorun oluþturdu. Yetkililerden bu yollarýn yapýlmasýný talep ediyoruz. Ýnsanlarýmýz bozuk yollardan dolayý maðdur oluyorlar" dedi. (ÝHA)


GÜNDEM

1 Temmuz 2013 Pazartesi

Seher AKÇINAR ÖZGÜR KÖÞE

Gezi ve Mazlumder’deki Ýktidar Seviciler (2)

seherakcinar@gmail.com

Bir baþka iktidar sevici tutum kendisini Gezi olaylarýnda baþörtülü kadýn üzerinden gösterdi. Hatýrlarsýnýz eylemlerin ilk günlerinde baþörtülü bir kadýnýn çocuðu ile birlikte tartaklandýðý iddialarý vardý. Bu olay elbette ki fazlasýyla üzerinde düþünmeyi ve sert bir eleþtiriyi hak ediyor. Ancak bu olay üzerinde yürütülen nefret söylemleri ve toplumu kutuplaþtýrma hamlesi bizzat iktidarýn kendisi tarafýndan yürütülüyor. Nitekim Baþbakan'ýn Gezi'deki kalabalýða karþý evlerindeki yüzde elliye iþaret etmesi, "milli iradeye saygý" mitingleri yapmasý, halkýn deðil polisin yanýnda durmasý toplumu kutuplaþtýran bir siyasi basiretsizliðin tezahürüdür. Ve yine her eril iktidarýn yaptýðý gibi kendi otoritesini kadýn bedeni üzerinde var etme çabasý. Baþörtülü kadýna yapýlan muameleyi tüm Gezi eylemcilerine mal ederek, Gezi'deki kitlenin savunduðu deðerleri itibarsýzlaþtýrma çabasý. 10 yýllýk iktidarý süresince baþörtüsünü anayasal güvence altýna almayan ve yönetim kadrolarýnda baþörtülü kadýna çok az yer veren, "baþörtülü aday yoksa oyda yok" kampanyasýný baþlatan baþörtülü kadýnlarý azarlayan bir hükümetin Baþbakanýnýn Gezi eylemcilerine 28 Þubat'ta neredeydiniz demeye hakký

var mýdýr? Baþörtüsü yasaðý nedeniyle eðitim hayatýna 12 yýl ara vermek zorunda kalan biri olarak neredeydiniz sorusunun cevabýný ben biliyorum. Gezi eylemlerinde yer alan duran adam Erdem Gündüz, Alper Özgen ve bazý baþý açýk kadýnlar derslere baþlarý örtülü olarak girerek baþörtülü kýzlarýn yanýnda durmuþlardýr. (*) Ayný þekilde Ýnan Keser dindar biri olmamasýna raðmen 28 Þubat sürecinde protesto amacý ile sakalýný kesmemiþ hakkýnda soruþturma açýlmýþtýr. Evet, o dönemde birçok feminist gruplar ve sol örgütlenmeler baþörtüsüne özgürlük bildirgelerine imza atmadýlar belki ama içlerinde vicdaný ve ahlaký esas alan insanlarda vardý. Ben ve benim gibi daha birçok baþörtülü buna þahittir. Ve bu þahitliði bugün borç olarak gördüðüm için bu yazýyý kaleme alýyorum. Ve kendini iktidara teslim eden baþörtülü kadýnlar, siz uðrunda mücadele vermediðiniz, þahitliðinizi gerçekleþtirmediðiniz sürece baþörtüsü ve iktidar hastalýðýna yakalanmýþ zihinleriniz hiçbir zaman özgür olmayacaktýr. Eðer iktidar size partilerinin bu gerekçeyle kapatýlmayla karþý karþýya kaldýðýný söylerlerse, onlara bu halkýn özgürlük uðruna kapatýlan bir partiyi daha yüksek oranlarla yeniden iktida-

5 ra taþýmayý bildiðini anlatmalýsýnýz… AKP kabul etsin ya da etmesin bugünkü siyasal baþarýsýnýn büyük bir bölümünü kadýn kollarýnda aktif olarak çalýþan baþörtülü kadýnlara borçludur. Hiçbir þey olmasa bile alanlarda çalýþan bu kitlenin emeðine karþý duymasý gereken vefa borcundan hareketle baþörtüsü serbestisini yasalarla güvence altýna almak zorundadýr. Baþörtüsü deyince bize sürekli sabýrlý olmamýz gerektiðini söyleyen siyasal iktidara ve Ýslamcý iktidar sevicilerine sesleniyorum: Sayýn sayýnlar! "Biz kamusal alana baþýmýzdaki örtümüzle çýkýyoruz sabýrla deðil. Ve sabýr üniversite kapýlarýndaki zihni kelepçeli nöbetçilerinizi geçemez." Bu yüzden sevgili devlet aklý ve sevgili iktidar seviciler! Artýk baþörtülü kadýnlar adýna demeçler vermekten, onlarý iktidarýnýzý meþrulaþtýrmak için araçsallaþtýrmaktan ve bizleri kamplaþtýrmaktan vazgeçin. Ýlla bir þey yapmak istiyorsanýz, 10 yýllýk iktidarýnýzdaki ezici çoðunluðunuzla baþörtüsünü anayasal güvence altýna alýn, baþörtülü organik aydýnlarýnýz ve medya patronlarýnýzý bizim adýmýza konuþturmayýn, baþörtüsünü politik bir malzeme olarak kullanmaktan vazgeçin… hurbakis.net

DEAH’ta dört dilli hizmet mutlu ediyor. Çok aðýr yatalak hasta varsa gerekirse eve gidip gereken desteði vermeye hazýrým. Yeter ki gelip bana ulaþsýnlar hasta yakýnlarý. Böyle güzel bir hastanede çalýþmak hizmet etmek benim için bir onurdur."

'Hastanenin önemini artýrýyor'

Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde görevli Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Askeri Türken'in, Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Ýngilizce bildiði, gelen hastalara rahat saðlýk hizmeti verdiði belirtildi HAKAN POLAT

DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi'nden mezun olan, Ankara Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde ihtisas yapan ve Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Ýngilizceyi iyi derecede bilen Dr. Askeri Türken, DEAH'ta göreve baþladý. Toplumda yüksek oranda týbbý rehabilitasyon ihtiyacý olan hastala-

rýn olduðuna dikkat çeken Türken, þöyle konuþtu: "Genelde her yaþta yaþlý ve çocuk hastalarýmýz oluyor, felçli hastalar ve ortopedik hastalarda oluyor. Bunlara yönelik tedavileri elimizden geldiðince yapmaya çalýþýyoruz. Kürtçe ve Zazaca bilmem sebebiyle Türkçe bilmeyen hastalarla iyi anlaþýyoruz. Dertlerini anlýyorum ve elimden gelenin fazlasýyla yardýmcý olmaya çalýþýyorum. Bu da onlarý

Kamu Hastaneleri Birliði Diyarbakýr Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Güzel Kurtoðlu ise, çok dil bilen doktorlarýn DEAH'ýn bünyesinde bulunmasýnýn hastanenin önemini artýrdýðýný ifade ederek, bu durumun Türkçe bilmeyen insanlar açýndan da önemli olduðunu söyledi. Kurtoðlu, dil bilen doktorlarýn hastalarý memnun ettiðini belirterek þunlarý söyledi: "Öyle insanýmýz var ki hiç Türkçe bilmiyor. Sadece Kürtçe konuþuyor. Ýster istemez sýkýntýlar yaþanabiliyor. Gelen doktor arkadaþlarýmýzýn Kürtçe bilmeleri fayda getirmektedir. Hastalarýmýzla güzel bir diyalog ve iletiþim kurarak tedavilerinde faydalý oluyorlar. Bu durum bizleri sevindirmektedir. Hastalarýmýz bizler için önemlidir. Biz elimizden gelen tüm imkanlarý seferber etmekteyiz. Saðlýkta ayýrým olmaz, hastalarýmýzýn ve hasta yakýnlarýnýn ne sorunlarý olursa bizlere gelip sorunlarýnýn çözülmesi için elimizden geleni yapmaya hazýrýz."

‘Pedal Pedal Vangölü’ VAN Gölü çevresindeki güzelliklere dikkati çekmek amacýyla Türkiye'nin farklý kentlerinden gelerek Bitlis-Tatvan karayolundaki El-Aman Haný'ndan itibaren 430 kilometre pedal çevirecek olan 100 bisikletçi, Van Edremit-Gebze Su Sporlarý Merkezi'nde Van Valisi Münir Karaloðlu, eþi Sevim Karaloðlu, Vali Yardýmcýsý Mehmet Yüzer, Edremit Kaymakamý M. Akif Celep tarafýndan karþýlandý. Bisiklet turunun uluslar arasý düzeye taþýnmasýnýn gerekliliðini vurgulayan Vali Karaloðlu, “Pedal Pedal Vangölü Bisiklet Turu'nun 4.'sünü yapýyoruz. Hedefimiz bisiklet sporunu gençliðimize sevdirmek. Türkiye'nin en büyük deðeri olan Van Gölü'nü ve çevre güzelliklerini tekrar insanýn nazarýna sunmak için çok önemli bir etkinlik” dedi.


6

YAÞAM

1 Temmuz 2013 Pazartesi

Doðanýn dengesini koruyorlar DÝYARBAKIR'ýn Dicle Vadisi'nde yaþayan 182 kuþ türünden biri olan kum kýrlangýcý, yarlarda açtýklarý yaklaþýk 600 yuvada bir taraftan yavrularýna yem taþýrken, bir taraftan ise doðanýn dengesini korumak için büyük bir görev üstlenmiþ oluyor. Dicle Nehri kýyýsýndaki yarlarda koloniler halinde yaþayan yüzlerce kum kýrlangýcýnýn tatlý su yarlarýnda açtýklarý 1.5 metrelik tünellerde yaþadýklarý belirtildi.

Havada avlanýyorlar

Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kýlýç, Kýrklar Daðý eteðinden geçen Dicle Nehri kýyýsýnda 600 dolayýnda yuva yapan kum Kýrlangýçlarýnýn ayný zamanda Türkiye'nin en büyük kolonilerinden biri olduðunu söyledi.

Dicle Nehri kýyýsýnda bulunan yarda kurduklarý yaklaþýk 600 dolayýnda yuva ile Türkiye'nin en önemli kolonilerinden birini oluþturan kum kýrlangýçlarý, doðal denge açýsýndan da önemli bir görev üstleniyor Türkiye'de bu kuþlarýn popülasyonu ile ilgili henüz bir kaydýn olmadýðýný ifade eden Prof. Dr. Kýlýç, "Uçan böcekler genellikle tatlý su kenarlarýnda ürüyorlar. Bu kuþlar da genellikle hep havada ve durmadan uçuy-

orlar. Yani bunlar havada avlanýyor. Saatte 50 kilometre hýzla uçarken bile avlanabiliyorlar. Bu þekilde hem sinekleri hem de böcekleri kontrol altýnda tutarak doðanýn dengesini saðlamada büyük bir iþlev

görüyorlar" dedi.

Yýlda 2 kez ürüyorlar

Prof. Dr. Ahmet Kýlýç, kum Kýrlangýçlarýn diðer kýrlangýçlara göre farkýný anlatýrken, "Diðer Kýrlangýçlarýn aksine bunlar çamur toplamýyor, bun-

‘Yatýrýmcý güvenli liman arar’

Kýzýltepe Hububat Ticaret Merkezi'nde açýklamalarda bulunan Kýzýltepe STK Platformu Baþkaný Mehmet Þerif Öter, bölgede ekonomik istikrarýn saðlanmasýnýn çözüm sürecini hýzlandýracaðýný belirterek, yatýrýmcýnýn daima güvenli bir liman aradýðýný söyledi

MARDÝN - Kýzýltepe STK Platformu Baþkaný Mehmet Þerif Öter, bölgede ekonomik istikrarýn saðlanmasýnýn çözüm sürecini hýzlandýracaðýný söyledi. Öter, Kýzýltepe Hububat Ticaret Merkezi'nde yaptýðý açýklamada, güvenliðin olmadýðý yerde ekonominin geliþmesinin müm-

kün olmadýðýný belirterek, yatýrýmcýnýn daima güvenli bir liman aradýðýný söyledi. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde mutlaka her türlü fikre saygýlý olunmasý ve her türlü fikrin dikkate alýnmasý gerektiðini ifade ederek, þöyle dedi: "Taksim'deki ve bu tür olaylarda umut ediyoruz hükümet saðduyulu davranýr çünkü bu iþin içerisinde ülkenin geliþmesini arzu etmeyen aktörler var. Yýllardýr bölgemiz geri kaldý. Þiddet ortamýnýn olduðu yerde hiç kimse yatýrým yapmaz, parasýný riske atmaz. Ancak artýk bu sorunlar aþýldý. Þimdi biz bölgenin her bakýmdan geliþmesini istiyoruz. Artuklu Üniversitesi bünyesinde 9 yeni fakülte kurulacak. Ýlçemize bir ziraat fakültesi kurulacak. GAP Projesi'nin de bir an önce tamamlanmasýný bekliyoruz. Çözüm sürecinde gereken adýmlarýn atýlmasý gerekiyor. Þu anda karþýlýklý iyi geliþmeler var. Barýþ süreci için bir tereddütümüz kalmadý. Bunlar bölgedeki huzurun saðlanmasý adýna önemli giriþimler olacaktýr."

lar genellikle yarlarda toprak ve kumu kazarak yuva yapýyorlar. 5 ile 6 yumurta býrakabiliyorlar. 14 ile 16 gün boyunca kuluçkalarý sürüyor. Yavrular ise 23. güne kadar kalabiliyor. 5 haftada üredikleri için yeniden bir kuluçkaya yatabilir ve dolayýsýyla da yýlda 2 kez üreyebiliyorlar. Özellikle Dicle Vadisinde çok önemli yarlar var ve buralarda koloni halinde yaþýyorlar. Bu bölgede yaygýn bir tür olmakla beraber her sene ayný yeri kullanmayabilirler. Erkeklerle diþiler hem kuluçkaya yatýyor hem de beraber yavrulara bakýyor. Diðer türlere farklý olarak toplu halde ürüyorlar. En küçük kýrlangýçlardan biridir. Türkiye de hemen her yere yayýlmýþtýr. Kýþý da Afrika da geçiriyorlar" diye konuþtu.

Altýncý kattan düþen demir çubuk ayaðýna saplandý BATMAN'da, bir inþaat iþçisinin ayaðýna, inþaatýn 6.katýndan düþen demir parçasý saplandý. Hastaneye demir çubukla kaldýrýlan talihsiz iþçinin ayaðýna saplanan demir çubuk ameliyatla çýkarýldý. Olay, Gök Taksi Mahallesinde bir inþaatta meydana geldi. Ýnþaatta çalýþan kalýp ustasý 26 yaþýndaki Haþim Kaygusuz'un ayaðýna 6. kattan düþen 30 santimlik demir çubuk saplandý. Acýlar içinde yere yýðýlan Kaygusuz'un imdadýna arkadaþlarý yetiþti. Kaza mahalline gelen 112 acil servis ambulansý ile Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan iþçi, ameliyata alýndý. Ýþçinin ayaðýna saplanan demir çubuk yapýlan ameliyatla çýkarýldý. (ÝHA)


Hüda KAYA

KADINCA huda.kaya777@gmail.com

Lice, Gezi kadar yakýn!

7

GÜNDEM

1 Temmuz 2013 Pazartesi

Son Lice olaylarý ile endiþelerimiz daha da arttý. Yurdumuzun doðusu, tam duruldu derken Gezi hareketinin patlamasý ile yaþanan orantýsýz devlet gücü ve þiddeti ne oluyor? Doðudaki þiddeti besleyen görevliler þimdi de batýyý mý Þýrnak'a ve Hakkari 'ye benzetecekler demiþtik. "Savaþ deðil,barýþ istiyoruz" Evet, aynen böyle yazýyordu Lice'de ki kadýnlarýn tuttuðu afiþte. Televizyonlar Lice olaylarýný haber verirken, kanallarýn pek çoðunda her zaman yaptýklarý gibi görüntüler ile sözlü haberin tezatý yansýyordu ekranlara. Yerel kýya-

fetli kadýnlarýn çoðunlukta olduðu kalabalýk grup, ellerinde "Savaþ deðil, barýþ istiyoruz" yazýlý bir afiþ taþýyorlar ve Kürtçe sloganlar atýyorlardý. ... Barýþ'a öylesine inanýyorlardý ki, artýk karakol görmek istemiyorlardý. Barýþ'a giden yolda arýza çýkarmaya niyeti olmayanlar için neden hala karakol inþa edilirdi ki? Diyarbakýr'da geçirdiðimiz günler içerisinde esna fýndan taksicisine, sokaktaki satýcý çocuktan farklý ailelere kadar hep 'barýþý' sormuþtum. Barýþ süreci hakkýnda ne düþünüyorlardý?

Barýþý gerçekten istiyorlar mýydý? Ýstisnasýz olarak hepsi, en küçüðünden en yaþlýsýna kadar gerçek anlamda 'barýþa iman etmiþler ve bütün güçlerini barýþa adamýþlardý.' Bunun aksine olabilecek en ufak bir örnek gösterebilmek mümkün deðildir. Böyle iken bu istek ve teslimiyeti, hükümet ve resmi güçlerde çok iyi biliyorlarken, Lice'de barýþ isteklerini ve taleplerini ifade eden topluluk tam da geri dönerlerken, askeri güçlerin ateþ açmasý ne anlama geliyor? Gezi'de de aynýsý olmamýþ mýydý?

Son gün dayanýþma platformu tam bir çadýrla sembolik temsiliyetin haricinde, parký boþaltmaya baþlayýp, bireysel katýlýmcýlara da anlatmaya çalýþmalarý haberlerde bile yayýnlanmýþ iken, aniden ve þiddetli bir müdahale baþlamamýþ mýydý? Doðusu ve Batýsý ile bütün bir Türkiye halký olarak yaþadýðýmýz onca acýlardan sonra, barýþtan bir adým daha geri dönme lüksüne sahip deðiliz. Her kim veya hangi taraf olursa olsun barýþý hafife almanýn bedelini aðýr ödeyecektir. Hepimiz Barýþa Mecburuz... hurbakis.net/

Tüyler ürperten detay..! Aðrý’da geçtiðimiz günlerde 20 günlük eþi tarafýndan býçaklanarak öldürülen 18 yaþýndaki Dilan Doðan’ýn annesi, kýzlarýnýn cinayetten 1 hafta önce cesedinin bulunduðu yere pikniðe götürdüðünü söyleyerek “Oraya pikniðe deðil, Dilan’ý öldürüp gömecekleri yerin keþfini yapmaya gittiler” dedi AÐRI - Doðubayazýt'ýn Aðrý giriþindeki Barýþ Mahallesi'nde oturan 23 yaþýndaki Selçuk Doðan, teyzesinin kýzý Dilan ile 1 yýl niþanlý kaldýktan sonra Haziran ayýnýn baþýnda evlendi. Niþanlýlýk döneminden itibaren aralarýnda geçimsizlik bulunduðu öne sürülen Dilan ile Selçuk, 19 Haziran günü yine tartýþtý. Selçuk Doðan, yeni evlendiði eþini bakkallara gýda maddesi taþýdýðý minibüsüne bindirerek Aðrý karayolunun Suluçem Mevkii'ne götürerek býçaklayarak öldürdü.

Kadýn Meclisi kuruluþunu ilan etti

'1 hafta önce orada piknik yaptýk'

Dere yataðýna eþi ve cinayette kullandýðý býçaðý gömen Selçuk Doðan, 21 Haziran Cuma günü saat 16.00 sýralarýnda Doðubayazýt Emniyet Müdürlüðü'ne giderek eþi Dilan Doðan'ý öldürdüðünü itiraf etti. Polis, Selçuk Doðan'ýn ifadesi üzerine babasý, 60 yaþýndaki Mehmet Salih Doðan, annesi 54 yaþýndaki Zahide Doðan ve aðabeyi 25 yaþýndaki Sebih Doðan'ý gözaltýna aldý. Nöbetçi mahkeme anne Zahide Doðan'ý serbest býrakýlýrken cinayeti iþlediðini söyleyen Selçuk Doðan ile cinayete yardým eden babasý ve aðabeyi tutukladý. Nazile Doðan, kýzýný öldüren damadý Selçuk Doðan'ýn anne, baba ve kardeþiyle birlikte cinayet gününden 1 hafta önce kýzlarý Dilan'ýn cesedinin bulunduðu Üçmuratlar Köyü'ne pikniðe gittiklerini söyledi. Anne Nazile Doðan, þöyle dedi:

'Ne istediler yavrumdan?'

"Vicdansýzlar bizi oraya pikniðe

deðil, Dilan'ý öldürüp gömecekleri yerin keþfini yapmaya götürmüþler. Zavallý Dilan'ýn cesedi piknik yaptýðýmýz yerin oralarda. Ne istediler yavrumdan? Kýzýma iftira atýyorlar. Ne sevgilisi var, ne de sevdiði. Sadece tek sorun çocuðun iktidarsýz olmasýdýr. Cinayeti iþleme sebebi de budur. 'Etraftan bana laf gelmesin, iktidarsýzdýr' demesinler diye kýzýma kýydý. Kýzým onunla evlenmeden önce Kuran kursuna gittiðini ve evlendikten sonra da gitmek istediðini söyledi ve o da Dilan'ýn þartýný kabul etti. Fakat, evlendikten sonra kýzýmýn Kuran kursuna gitmesine izin vermemiþ, kýzým gitmek isteyince de sürekli þiddet uygulamýþ. Önce cinayetin ortaya çýkmayacaðýný zannettiler. Ama cinayet ortaya çýkýnca bizi suçladýlar. Adalet bu gerçeði

gördü. Bunlarýn köyünde kýzýmla birlikte dördüncü ceset çýkýyor. Kýzýmýn bir suçu mu vardý; getirip bana verseydiler. Kýzýmýn sevgilisi mi vardý; bize anlatsaydýlar. Kýzým daha bakire Allah'tan korksunlar. Haberlerde sevgilisi olduðu söyleniliyor kýzým evden çýkmazdý bir telefonu bile yoktu."

'Bu töre cinayeti deðildir'

Dilan Doðan'ýn soruþturmasý devam ederken basýnda çýkan 'Töre cinayeti' ve 'Sevgilisi vardý' Baþlýðýyla yapýlan haberleri yalanlayan Doðan ailesi bu duruma sert tepki gösterdi. Dilan'ýn babasý Þirin Doðan, "Bu töre cinayeti deðildir. Vahþice kýzýmý katlettiler. Hangi baba kýzýnýn öldürülmesini ister? Devletten yardým bekliyoruz. Hem kýzýmý öldürenleri hem de hakkýmýzda yalan haber yapanlarý cezalandýrsýn." dedi.

MARDÝN - BDP Derik Ýlçe Kadýn Meclisi, gerçekleþtirdiði basýn açýklamasýyla kuruluþunu ilan etti. Derik Belediyesi Reþîdê Kurdî Konferans Salonu'nda yapýlan açýklamaya MEYADER üyeleri, Kýzýltepe Belediye Baþkan Yardýmcýsý Leyla Salman, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivistleri, DTK ve belediyenin kadýn meclis üyeleri ile birlikte çok sayýda kadýn katýldý. BDP Derik Ýlçe Kadýn Meclisi adýna açýklama yapan meclis üyesi Müslüme Bahçeci, devletin kadýn üzerinde yürütmüþ olduðu saldýrýnýn devam ettiðini belirterek, Baþbakan Tayyip Erdoðan ve AKP'li yöneticilerin her seferinde mücadele eden Kürt kadýnýna yöneldiðini söyledi. Bahçeci, "AKP siyaset yapan kadýn istemiyorum mesajý veriyor. Yine AKP iktidarý, kadýn hareketinin kadýn özgürlük mücadelesinde büyük adýmlar attýðýný biliyor" dedi. Bölgede kadýnlara karþý geliþtirilen taciz ve tecavüzün son olarak Bingöl'de E.A þahsýnda geliþtirildiðini hatýrlatan Bahçeci, "Devlet tarafýndan geliþtirilen bu kirli politikalarý, örgütlülüðümüzle boþa çýkartmak zorundayýz.


8

POLÝTÝKA

1 Temmuz 2013 Pazartesi

‘Yasananlarýn sorumlusu devlet’ CHP’li vekilin kullandýðý araç takla attý MUÐLA - Dalaman ilçesinde katýldýðý bir düðünden dönerken kullandýðý otomobilin kontrolünü yitiren CHP Muðla Milletvekili Nurettin Demir, takla atýp ters dönen araçtan hafif yaralý kurtuldu. Hastaneye kaldýrýlan Demir, tedavisinin ardýndan taburcu edildi. Kaza, önceki gün saat 02.40 sýralarýnda, Muðla-Fethiye Karayolu'ndaki bir akaryakýt istasyonu önünde meydana geldi. Muðla CHP eski Ýl Baþkaný Mehmet Kocagöz'ün oðlunun Milas'taki düðününe katýlan Milletvekili Nurettin Demir, otomobil ile yola çýktý. Demir'in yönetimindeki otomobil kontrolden çýkarak takla attý. Ters dönen otomobilin içinden çýkan Demir, durumu jandarma ve saðlýk ekiplerine bildirdi. Ýhbar üzerine sevk edilen acil yardým ekipleri Nurettin Demir'i, ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldýrdý. Nurettin Demir'in boyun omurlarýnda ani travmaya baðlý kas aðrýsý bulunduðu, gerekli kontrollerin ardýndan da herhangi bir saðlýk sorununun olmamasý üzerinde dinlenmesi için taburcu edildi.

Partisinin Adýyaman Ýl Baþkanlýðýný ziyaretinde konuþan CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin Lice'deki olaya iliþkin, burada ve Taksim'de yaþananlarýn sorumlusunun devlet olduðunu ileri sürdü ADIYAMAN - CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gürsel Tekin, "Gezi Parký'nda neyi soruþturacaksanýz, doðrusu bilmiyorum. 25 tane CHP milletvekili oradaydý, soruþturmayý baþlatacaksanýz buradan baþlatýn" dedi. Tekin, partisinin Adýyaman Ýl Baþkanlýðýný ziyaretinde yaptýðý konuþmada, demokrasinin önündeki bütün engellerin kaldýrýlmasý için 20'ye yakýn kanun teklifi verdiklerini, buna ekleme yapýlabileceðini ve iktidarýn bu teklifleri 30'a kadar çýkartabileceðini belirtti.

'Tarih gazla, copla yazýlmaz'

Bir gazetede, Gezi Parký olaylarýyla ilgili soruþturma açýlacaðýný okuduðunu anlatan Tekin, "Gezi Parký'nda neyi soruþturacaksanýz, doðrusu bilmiyorum. Eðer sizin ismini zikrettiðiniz iþ adamlarý, otel sahipleri ya da kamuda çalýþan vicdanlý doktorlarý kastediyorsanýz önce bu soruþturmanýn baþýnda, 25 tane CHP milletvekili oradaydý, soruþturmayý baþlatacaksanýz buradan baþlatýn" diye konuþtu. Alevi vatandaþlarýn sorunlarýna iliþkin 2004'de

Meclis son hafta yoðun çalýþacak

ANKARA - Bu hafta sonu tatile girmeyi planlayan Meclis'i, yoðun bir hafta bekliyor. TBMM, hem Meclis Baþkaný'ný ve Baþkanlýk Divaný üyelerini seçecek hem de gündemindeki tasarýlarý yasalaþtýracak. TBMM Genel Kurulu, yarýn 10. Kalkýnma Pla-

ný'ný görüþmek üzere toplanacak. 2014-2018 yýllarýný kapsayan 10. Kalkýnma Planý, yarýn Genel Kurul'a sunulacak. Genel Kurul'da 2 Temmuz Salý ve 3 Temmuz Çarþamba günleri seçimler yapýlacak. Milletvekilleri, Meclis Baþkaný'ný seçmek üzere 2 Temmuz

3 maddelik kanun teklifinde bulunduklarýný, bunun halen geçerli olduðunu dile getiren Tekin, þöyle devam etti: "Sýkýþtýðýnýzda, yakýtýnýz bittiðinde çýkarsýnýz, 'efendim, Alevi vatandaþlarýmýzýn sorunlarýný çözeceðiz...' Önce hakaret edersiniz, sýkýþtýðýnýzda 'sorunu çözeceðiz' diyorsunuz. Kürt sorununun çözümünde illaki Medeni kardeþimizin ölmesi mi gerekiyor? Alevi sorununun çözülmesi için o kadar pratik çözüm var ki CHP olarak 2004'de hazýrlamýþ olduðumuz kanun teklifi var. Sadece 3 madde. Bu ülke bir daha acýlar yaþamasýn. Maraþ'ý unutmadýk, Çorum'u unutmadýk.

Salý günü sandýða gidecek ve adaylardan AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek, CHP Ýstanbul Milletvekili Osman Korutürk ve MHP Konya Milletvekili Faruk Bal arasýnda tercihte bulunacak. TBMM Baþkanlýk Divaný üyelikleri için seçimler ise 3 Temmuz'da olacak. Bu seçimlerde de 4 Meclis Baþkanvekilliði, 8 Katip üyelik,5 Ýdare Amirliði için isimler belirlenecek.

Devlet Memurlarý Kanunu Tasarýsý

Genel Kurul, çarþamba günü yapacaðý seçimlerin hemen ardýndan Devlet Memurlarý Kanunu ile Bazý Kanun ve KHK'larda Deðiþiklik Ya-

Daha Sivas'ý unutmadýk, 2 gün sonra yýl dönümü olacak. Bütün bu sorunlarýn önündeki engelleri hemen önümüzdeki hafta kaldýralým. CHP olarak bizim cheak-up dediðimiz gerçekten özgürlükler konusunda hazýrlamýþ olduðumuz kanun tekliflerini önümüzdeki hafta parlamentoda indirelim. Türkiye bir nefes alsýn. Eðer tarih yazacaksanýz tarih tam da bu parlamentoda yazýlýr. Tarih gazla, copla yazýlmaz."

Akil Ýnsanlar Heyeti raporu

Bir gazetecinin, Akil Ýnsanlar Heyetinin hükümete sunduðu raporu nasýl deðerlendirdini sormasý üzerine Tekin, rapo-

pan Kanun Tasarýsý'ný görüþecek. Tasarýyla, 4/B'liler ile mahalli idareler ve Saðlýk Bakanlýðý bünyesinde çalýþan sözleþmeli saðlýk personeli kadroya alýnýyor.

TSK'nýn görevi yeniden belirleniyor

TBMM Milli Savunma Komisonu da yarýn toplanarak, Sözleþmeli Erbaþ ve Er Kanunu ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý'ný ele alacak. Tasarýyla, TSK Ýç Hizmet Kanunu, Ýl Ýdaresi Kanunu ve Yüksek Askeri Þura Kanunu'nda önemli deðiþiklikler yapýlýyor. Tasarýyla askeri darbelerin yasal dayanaðý ola-

run kendilerine ulaþmadýðýný, çözüm sürecinden bir þey anlamadýklarýný belirtti. Sürecin kendilerinin dýþýnda geliþtiðini savunan Tekin, þunlarý kaydetti: "Küresel Baþbakan ayný zamanda Türkiye'deki bütün sorunlarý kendisi çözmek istiyor. Bir akil adamlar komisyonu oluþturdu. Akil adamlar komisyonun raporlarý, 4 tanesi biliyorsunuz toplantýya gitmedi. Çünkü bu iþi ne kadar gayri ciddi gördüðünü fark ettikleri için toplantýya gitmediler. Raporlara baktýðýnýzda daha bir gün önce akil adamlardan raporlarý alýyorsun, bir gün sonra Lice'de bir kardeþimiz ölüyor, 10 kiþi yaralý. Bütün bunlarý anlamakta zorluk çekiyoruz. Birinci süreç, ikinci süreç diye komuoyuna yansýdý. Birincisinden bir þey anlamadýk. Ýnþallah ikincisinden bir þey anlarýz. Bütün bunlar lafla olacak þeyler deðil. Bu sorunun çözümünün merkezi parlamentodur." Lice'deki olaya da deðinen Tekin, burada ve Taksim'de yaþananlarýn sorumlusunun devlet olduðunu iddia etti.

rak gösterilen 35'inci maddedeki Türk Silahlý Kuvvetlerini'nin görevi yeniden belirleniyor. Mevcut kanunda, "Silahlý Kuvvetler'in vazifesi, Türk yurdunu ve anayasa ile tayin edilmiþ olan Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamaktýr" olarak tanýmlanýyor. TBMM Dýþiþleri Komisyonu ise 3 Temmuz'da yapacaðý toplantýda, uygun bulma kanun tasarýlarýný görüþecek. TBMM Ýçtüzük Uzlaþma Komisyonu, yarýn yapacaðý toplantýda da çalýþmasýna son þeklini verecek. TBMM Anayasa Uzlaþma Komisyonu ise 3 Temmuz Çarþamba günü toplanarak çalýþmalarýný sürdürecek.


9

POLÝTÝKA

1 Temmuz 2013 Pazartesi

Katliam belgeleri Meclis’te Genelkurmay Dersim Katliamý'yla ilgili 5 bin sayfalýk belgeyi daha Meclis'e teslim etti. Meclis Dilekçe Komisyonuna katliamla ilgili ulaþan belgeler 140 bin sayfayý buldu ANKARA - Meclis Dilekçe Komisyonu Baþkaný Mehmet Daniþ, Dersim katliamýna iliþkin Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan bütün belgelerin geldiðini bildirdi. Daniþ, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, Genelkurmay'dan son olarak komisyona yaklaþýk 5 bin sayfa belge geldiðini, böylece buradan gelen belge sayýsýnýn da yaklaþýk 46 bin sayfaya ulaþtýðýný söyledi.

Dersim'de yaþanan katliama iliþkin belgelerin tasnifi için deðiþik üniversitelerden akademisyenleri bir çatý altýnda toplayan bir bilim kurulu oluþturma çalýþmalarýnýn devam ettiðini ifade eden Daniþ, bunun için Ankara ve Yýldýrým Beyazýd üniversiteleri ile görüþtüklerini kaydetti. Daniþ, bu çerçevede akademisyenlerin belgeleri tasnif edip inceledikten sonra, derli toplu hale

getireceklerini vurguladý. Dersim katliamý hakkýnda, Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan gelen belgeler dahil komisyona 140 bin sayfaya yakýn belge ulaþtý. Genelkurmay bugüne kadar yaklaþýk 46 bin sayfa belgeyi Meclis'e gönderdi. Dersim hakkýnda Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan gelen belgelerin içinde haritalar, özel mektuplar, yazýþmalar, istihbarat raporlarý, deðerlendirmeler, günlük

z MÝT: Sosyal medyayý izlemiyoru MÝT'in Gezi olaylarýna iliþkin sosyal medya üzerinde kiþisel veri topladýðý ve fiþleme yaptýðý iddialarýna birinci aðýzdan yalanlama geldi. MÝT Daire Baþkanlýðý, "Her vatandaþýn kiþisel verilerinin toplanmasýnýn mümkün olmadýðýný, ayrýca Facebook ve Twitter üzerinden yapýlacak teknik çalýþmalarýn mahkeme kararý gerektirdiðini" açýkladý

ylarýndan STANBUL - Özellikle Gezi ola fiþleme sonra, sosyal medya üzerinden hbarat Ýsti li Mil iddialarýyla gündeme gelen Teþkilatý, iddialarý yalanladý. tehdit oluþ"MÝT sadece ülke güvenliðine ýyor. yap a turan hedeflere yönelik çalýþm iþim ilet t Facebook ve Twitter gibi interne alt nik sistemlerinin server'larý ve tek þahýslara def He a. ýnd dýþ e kiy yapýlarý Tür nik çalýþyönelik MÝT'in yapacaðý tüm tek alýnarak malar ancak mahkeme kararý gerçekleþir." ý yanýtHabertürk gazetesinin sorularýn in kiþisel kes layan MÝT Daire Baþkanlýðý, her bulunleri verilerinin toplandýðý bir sistem madýðýnýn altýný çizdi. ini topla"Her vatandaþýn kiþisel veriler deðildir. Risk mak ve analiz etmek, mümkün

i

depolamak ve taþýmayan milyarlarca veriyi ak derecede analiz etmek, hesaplanamayac gerektirir ki fazla personel ve maddi imkan tur." bunun gerçekleþme olasýlýðý yok emde bazý dön son , lýðý kan Baþ MÝT Daire getirdiðini çevrelerin MÝT'i hedef haline devlet baþka belirtti. "Dünyada ilk defa bir ine tepki gösbir devletin istihbarat yönetim için Hakan terdi ve açýkça kendi çýkarlarý i istemedi ve Fidan'ýn MÝT'in baþýna gelmesin etti. MÝT'e resmi açýklamayla bunu beyan kurum imajý kamuoyu önünde tartýþmalý bir üzerine kurulu vermek ve yýpratmak mantýðý , bir çok gizli bir psikolojik harekat yürütüldü belge ortalýða saçýldý." e sýzma ve MÝT, istihbarat aðýný örgüt için iyle oluþtur"insana dayalý istihbarat" yöntem duðunu da anlattý.

raporlar, asker sevkýyatýna iliþkin belgeler, kaçaklarýn listesi, Dersim'de toplanan silahlar, Dersim direniþinin öncüsü Seyid Rýza'nýn yakalanmasýna iliþkin bilgiler, harp cerideleri, personel durumu, propaganda faaliyetleri, bölgedeki asayiþ olaylarý, emniyet tedbirleri, Fevzi Çakmak ve Ýsmet Ýnönü'nün bölgeye ziyareti ve casusluk faaliyetlerine iliþkin belgeler yer alýyor.

'Darýsý Türkiye'nin baþýna' ÝSTANBUL - Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Hýrvatistan'ýn AB'ye katýlmasý dolayýsýyla düzenlenen kutlamaya katýlmak üzere Türk Hava Yollarý'nýn tarifeli uçaðýyla bu ülkeye gitti. Zagreb'e hareketinden önce Atatürk Havalimaný'nda gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Baðýþ, Hýrvatistan'ý tebrik ettiðini belirterek, "Darýsý tezelden Türkiye'nin baþýna" ifadelerini kullandý. Türkiye'nin AB üyelik sürecinde, bugüne kadar hiçbir ülkenin önüne çýkarýlmadýðý kadar engeller çýkarýlýp, barikatlar kurulduðunu bildiren Baðýþ, üyeliðin siyasi sebeplerle geçiktirilmeye çalýþýldýðýný kaydetti. Baðýþ, Türkiye'nin, üye olduðunda Avrupa'nýn en büyük ve önemli ülkelerinden biri olacaðýna, bunun da Avrupa'da bazý çevreleri endiþelendirdiðine dikkati çekerek, "Þu da bir gerçektir ki Türkiye, AB reformlarý konusunda kararlýdýr. AB, ilerleme raporlarý dahil Türkiye eleþtirilirken bile Türkiye'nin reformlarýný yerine getirdiðini itiraf etmektedir. Türkiye için AB süreci, sonucundan çok daha önemlidir. Bu süreç bizim daha demokratik, þeffaf ve müreffeh bir ülke olmamýz açýsýndan son derece önemlidir" dedi.


10

HABER

1 Temmuz 2013 Pazartesi

Hükümetin adýmý sert oldu BDP'nin Diyarbakýr'da dün yapmak istediði “Hükümet Adým At” yürüyüþüne polis izin vermeyerek müdahale etti. Çýkan olaylarda aralarýnda KNN kameramanýnýn da bulunduðu 4 kiþi yaralandý DÝYARBAKIR - BDP Genel Merkezi'nin "Hükümet adým at" kampanyasý kapsamýnda düzenlenen yürüyüþ için binlerce yurttaþ BDP Diyarbakýr Ýl binasý önünde bir araya geldi. BDP yöneticilerinin yaný sýra DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve BDP Eþ Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ

Beþtaþ'ýn da aralarýnda bulunduðu kitle, Koþuyolu Parký'na doðru yürüyüþe geçti. Polis helikopterinin havadan takip ettiði yürüyüþte kitlenin önü Turgut Özal Bulvarý'nda polisler tarafýndan kesildi. Burada zýrhlý araç ve TOMA'lar ile barikat kuran polis, kitlenin yürümesine izin vermedi. Polis araçlarýndan müdahale edileceði uyarýsý yapýldý.

KNN kameramaný yaralandý Toplanan kitle, yürüyüþe izin verilmemesi nedeniyle açýklamayý yolda okuyup daðýlma kararý aldý. Bu esnada bir grup, çevik kuvvet ekiplerine taþ atmaya baþladý. Taþ atan gruplar parti otobüsünden uyarýldý. Bir yandan basýn açýklamasý okunurken, diðer yandan da çevik kuvvet ekipleri biber gazý, tazyikli su ve ses bombalarý

ile müdahaleye baþladý. Yapýlan müdahaleye kitle taþ ve havai fiþeklerle karþýlýk verirken, kitle ve polis arasýnda çatýþma çýktý. Yapýlan polis müdahalesinde biri aðýr olmak üzere en az 4 kiþinin yaralandýðý belirtildi. Yaralýlar hastaneye kaldýrýlýrken, yaralýlardan birinin KNN kameramaný olduðu belirtildi. Ýl Binasýnda döndüler

Olaylar üzerine BDP Eþ Genel Baþkaný BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþýnak polis müdahalesinin gerçekleþtiði bölgeye gelerek, güvenlik güçleri yetkilileri ile görüþtü. Görüþmenin ardýndan kitle yolu boþaltarak partinin il binasýna döndü. Polis ile kitle arasýnda çatýþma akþam saatlerine kadar ara sokaklarda devam etti.

‘Yürütülen siyaset yanlýþ’ eni Yýldýrým Lice’de çýkan olaylarda yaþamýný yitiren Med larý Ahiçin açýlan taziyeyi aralarýnda DTK eþ baþkan 'liler tamet Türk, Aysel Tuðluk'un da bulunduðu BDP k, devlerafýndan ziyaret edildi. Ziyarette konuþan Tür rterek, tin yürüttüðü siyasetin yanlýþ olduðunu beli için orda “Çünkü demokratik hakký gerçekleþtirmek ” dedi bulunan 18 yaþýndaki bir genci öldürmüþtür DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesine baðlý Kayacýk köyünde yeni karakol yapýmýna karþý gerçekleþtirilen yürüyüþ sýrasýnda çýkan olaylarda yaþamýný yitiren 18 yaþýndaki Medeni Yýldýrým, önceki gün binlerce kiþinin katýlýmýyla Yeniköy Mezarlýðý'nda topraða verilmiþti. Ardýndan Male Temira Yas Evi'nde Yýldýrým için taziye kuruldu. Yýldýrým için kurulan taziye evine yurttaþlarýn ziyareti devam ederken, DTK eþ baþkanlarý Ahmet Türk, Aysel Tuðluk, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir,

Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran ve BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt'ün de aralarýnda bulunduðu grup, taziye evini ziyaret etti.

'Bu çok onurlu bir ölümdür'

Taziye ziyaretinde konuþan DTK Eþ Baþkaný Ahmet Türk, "Yapýmý devam eden karakolu protesto etmek, demokratik ve insani bir hakký gerçekleþtirmek için ordaydý. Ancak askerler ateþ açarak Medeni'yi öldürdü. Bu çok onurlu bir ölümdür. Medeni bütün Kürt halkýn kardeþidir. Herkes bunu böyle bilmelidir. Devletin yürüttüðü

siyaset yanlýþ bir siyasettir. Doðru bir siyaset deðildir. Çünkü demokratik hakký gerçekleþtirmek için orda bulunan 18 yaþýndaki bir genci öldürmüþtür" dedi.

'Oðlumu göremedim'

Dualar okunduktan sonra kadýnlarýn bulunduðu bölüme geçerek yaþamýný yitiren Medeni Yýldýrým'ýn annesine baþ saðlýðýnda bulunan heyet, duygusal anlar yaþadý. Kýsa bir konuþma yapan Medeni

Yýldýrým'ýn annesi Fahriye Yýldýrým, devletin çocuklarýnýn kaný ile beslendiðini kaydederek, "Biz köyümüzde karakolun orda olmasýný istemiyoruz. Bu devlet bizim çocuklarýmýzýn kaný ile besleniyor. Sonuna kadar bu davanýn peþinde olacaðýz. Öyle bir devlettir ki oðlumu þehit ettiler, býrakmadýlar ben gideyim oðlumu göreyim. Artýk ne diyebilirim ki bu devlete" dedi. Taziyenin yarýn akþama kadar süreceði belirtildi. (DÝHA)


11

HABER

1 Temmuz 2013 Pazartesi

‘Barýþa inançla sarýlmalýyýz’ Lice’de arama çalýþmalarý baþlatýldý Lice'de yurttaþlar ile askerler arasýndan yaþanan olaylarýn sonrasýnda silahlý bir grup tarafýndan alýkonulduðu ileri sürülen Jandarma Uzman Çavuþ Yetkin Beðen için arama çalýþmalarý baþlatýldýðý bildirildi

Lice’de yaþanan olaylarý deðerlendiren Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, “Çözüm Süreci”nin mutlaka baþarýya ulaþmasý gerektiðini belirterek, “Barýþa inatla, inançla sarýlmamýz lazým” dedi DÝYARBAKIR - Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr'ýn Lice ilçesindeki karakol yapýmý gerginliðine iliþkin, "Barýþa inatla, inançla sarýlmamýz lazým" dedi. Bakan Eker, Diyarbakýr'daki temaslarý kapsamýnda GAP Uluslararasý Tarýmsal Araþtýrma ve Eðitim Merkezi arazisinde incelemelerde bulundu. Daha sonra partisince Green Park Otelde düzenlenen Ýl Danýþma Meclis Toplantýsý'na katýlan Bakan Eker, toplantý öncesinde basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Bakan Eker, Lice'deki olayla ilgili Ýçiþleri Bakanlýðýnca müfettiþ görevlendirdiðini belirterek, jandarma ve mülkiye müfettiþlerinin gerekli soruþturmayý yaptýðýný söyledi.

‘Çok dikkat etmeliyiz’

Soruþturma sonunda herhangi bir hatanýn olup olmadýðýnýn ortaya çýkacaðýný ifade eden Bakan Eker, þöyle konuþtu: "Burada hepimizin dikkat etmesi gereken þu; Gezi Parký olaylarý dahil olmak üzere bizim baþýndan beri söylediðimiz, Türkiye'de aslýnda çözüm sürecine dönük, onu baltalamaya, engellemeye dönük maalesef bunlar bu yönde kullanýlýyor. Onun için herkesin çok dikkatli, çok sorumlu davranmasý lazým. Doðrudan provokasyon. Biz

öyle deðerlendiriyoruz. Diyarbakýr, yaklaþýk 5-6 aydýr gerçek manada güvenin ve huzurun tadýný çýkarýyordu. Son olayla maalesef bu bozulmaya çalýþýldý. Çok dikkat etmek gerekiyor. Bizim çaðrýmýz, özellikle bütün vatandaþlarýmýzýn bölgedeki tüm hemþehrilerimizin, vatandaþlarýmýzýn bu oyunu görmelerini istiyoruz. Bu oyuna karþý herkesin uyanýk olmasýný, oyuna gelmemesini, tuzaða düþmemesini istiyoruz. Provokasyon teþebbüsleri olur, provokatörler olur ama biz bütün bu provokasyonlara ve provokatörlere karþý hepimiz, toplumun bütün kesimleri, siyasetle ilgilenen herkes, partisi, düþüncesi ne olursa olsun, çünkü bu bölgemizin ve Türkiye'mizin meselesi. Türkiye'nin en büyük barýþ projesi budur. Çözüm süreci mutlaka baþarýya ulaþmasý gerekiyor."

Uyuþturucu operasyonlarý

Bakan Eker, olayýn ikinci bir boyutunun da olduðunu, bölgede yakýn zamanlarda milyonlarca kök Hint kenevirinin ele geçirilerek imha edildiðini belirterek, belkide tarihinin hiç bir döneminde bu kadar büyük ölçekli uyuþturucu ile ilgili operasyon yapýlmadýðýna dikkat çekti. Bunun da dikkatten uzak tutulmamasý gerektiðini, provokatif eylem-

lerin bulunduðunu anlatan Bakan Eker, þöyle devam etti: "Çözüm süreci hesabýna, kendi hesabýna bunu aykýrý gören güçler var. Bu kim olursa olsun, nereden gelirse, ebetteki bir þekilde ortaya çýkacak ama bu teþebüsslerin sürece zarar vermesine izin vermememiz lazým. Bizim çaðrýmýz bu. Ýçiþleri Bakanlýðýmýz, jandarmamýz, polisimiz, emniyetimiz herkes, hepimiz hükümetin bütün ilgili birimleri, kuruluþlarý bu süreci gerektirdiði kadar hassasiyetle ele alýp, yani bir yerde bir ateþ bir þekilde tutuþtuðunda, kundaklama olduðunda onu söndürüp, onu büyütmememiz gerekiyor. Dolayýsýyla ilgili tüm herkesin saðduyu ile meseleye reaksiyon vermesi gerekiyor. Hassasiyetle meseleyi ele almamýz lazým. Barýþa inatla, inançla sarýlmamýz lazým. Çözüm sürecini kesinlikle sahiplenmemiz lazým ve sürece zarar verecek herhangi bir tutum davranýþ ve sözden özenle hepimizin kaçýnmasý lazým diye düþünüyorum." Bir uzman çavuþun kaçýrýldýðý iddiasý ile ilgili soruya, yeni bir geliþme olmadýðýný belirten Bakan Eker, söz konusu yerde yeni bir karakol inþasýnýn da olmadýðýný kaydetti.

‘Hassas olmak lazým’

Bakan Eker, bunun üzerinden toplumu germenin baþka bir mesaj vermenin doðru olmadýðýný ifade ederek, "Haksýzlýk. Bölgede çok sayýda kapatýlan karakolda var. Bunlarýn bir kýsmý da yenileniyor. Sonuçta hükümetin kontrolündeki bir birim. Devletin güvenlik birimi. Bununla ilgili inþaat veya ne yapýlmasý gerektiðinde yapýlacak. Buna karþý çýkýþ diyelim ki masum. Eyvallah, demokratik tepkisini göstersin ama kalkýp o alanýn içine molotoflarla, el yapýmý bombalarla saldýrýldýðý zaman bu tabi baþka bir þey. Hassas olmak lazým. Olay yanlýþsa bir þekilde ortaya çýkar. Onlarla ilgili gereði yerine getirilir ama meseleyi ele alýrken, konuþurken, tartýþýrken dile getirirken, onun üzerinden konuþtuðumuz zamanda o sözleri itinayla seçmemiz lazým. Çözüm sürecine zarar vermesine asla izin vermememiz lazým" dedi.

Domates fiyatlarý

Domates fiyatlarýnýn yüksek seyrettiðine iliþkin bir soruyu ise Bakan Eker, seradan tarlaya geçiþ süreci olduðunu ifade ederek, "Kýþýn baharda seradan elde edilir. Yaz geldiðinde artýk sera dönemi sona erer, tarladan çýkar. Bazen onlarýn arasýnda 3-5 günlük, bir haftalýk zaman olur. Ona ait bir durum. Yoksa Türkiye'nin domates artýþý önceki yýllara göre artmýþ durumda. 11 milyon ton civarýnda Türkiye'nin domates üretimi. Dolayýsýyla herhangi bir problem yok" þeklinde yanýtladý. (AA)

DÝYARBAKIR Valiliði tarafýndan silah bir grup tarafýndan alýkonulduðu iddiasýna iliþkin açýklama yapýldý. Valilik tarafýndan yapýlan açýklamada, yola barikat kurarak eylem yapan bir grubun özel aracý ile seyir halinde olan Jandarma Uzman Çavuþ Yetkin Beðen'in kaçýrýldýðý belirtildi. Açýklamada, Diyarbakýr ili Lice ilçesi Kayacýk Jandarma Karakolu inþaatýna yönelik 28 Haziran 2013 günü saat 15.00 sýralarýnda, yaþanan olaylar sonrasý, ayný grup tarafýndan Diyarbakýr-Bingöl karayolu Ziyaret köyü-Kayacýk yol ayrýmýnda barikat kurmak suretiyle yolu trafiðe kapatma eyleminde bulunulduðu belirtildi. Açýklamada, "Bu esnada karayolunda özel otomobili ile seyir halinde olan Jandarma Uzman Çavuþ Yetkin Beðen'in, yolunu kesen yüzleri maskeli þahýslar tarafýndan önce aracý durdurulmuþ, ardýndan aracýna binen 4 þahýs tarafýndan, þahýslardan birisi aracý kullanmak suretiyle, Bingöl istikametinden ayrýlýp Arýklý köyü istikametine zorla götürüldüðü olay yerindeki görgü tanýklarý tarafýndan bildirilmiþtir. Olayla ilgili olarak Lice Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca adli tahkikata baþlanýlmýþ olup kaçýrýlan personelin aranmasý çalýþmalarýna devam edilmektedir" denildi.


12

HABER

1 Temmuz 2013 Pazartesi

‘Olayýn nedeni Diyarbakýr Valiliði Lice olaylarýna iliþkin, son dönemde gerçekleþtirilen baþarýlý uyuþturucu operasyonlarýný engellemek ve bundan sonra yapýlacak benzeri çalýþmalarýn önüne geçebilmek için söz konusu saldýrý eyleminin planladýðýnýn deðerlendirildiðini bildirdi. Açýklamada, grubun içerisinden karakola doðru ateþ edilmesi üzerine grubun daðýlmasý için güvenlik güçlerince havaya uyarý ateþi açýldýðýný belirtildi

Medeni Yýldýrým’ýn vurulma aný ortaya çýktý

DÝYARBAKIR Lice'deki karakol protestosu sýrasýnda çýkan olaylarda yaþamýný yitiren Medeni Yýldýrým'ýn, vurulma aný görüntüleri yayýnlandý. Ýnternette yer alan videoda, 'Savaþ deðil barýþ istiyoruz' pankartý eþliðinde, kadýnlarýn ön saflarda yer aldýðý ve bir Kürt kadýnýnýn "Biz karakol yapýlmasýný istemiyoruz, biz barýþ istiyoruz" dediði görülüyor. Videonun ilerleyen dakikalarýnda ise askerin ateþ açtýðý ve Medeni Yýldýrým'ýn da bu esnada yere yýðýldýðý gözleniyor. Yýldýrým, daha sonra da protestocular tarafýndan kaldýrýlarak taþýnýyor.

DÝYARBAKIR Valiliði, Lice'deki karakol yapýmý gerginliðiyle ilgili olaylarýn son dönemde gerçekleþtirilen baþarýlý uyuþturucu operasyonlarýný engellemek ve bundan sonra benzeri çalýþmalarýn önüne geçebilmek için planladýðýnýn deðerlendirildiðini bildirdi. Valilikten yapýlan açýklamada, önceki gün Kayacýk Jandarma Karakolu'nun inþaat çalýþmalarýný durdurmak ve protesto etmek amacýyla basýn açýklamasý ve akabinde karakola yönelik fiili taarruzda bulunulduðunu belirtilerek, karakolda görevli askerlerin bahse konu grubu karakola davet ederek diyalog kurmaya çalýþtýðý kaydedildi.

'Uyarý ateþe açýldý'

Buna raðmen grup içerisinden karakoldaki görevli askerlere ve inþaat alanýna yönelik taþ, ardýndan el yapýmý patlayýcý madde ve molotofkokteyli atýldýðýna yer verilen açýklamada, þöyle denildi:

"Ýnþaat iþçilerinin kullandýðý çadýrlar yanmýþ ve nöbet kulübesinde görev yapmakta olan askerlerimize yönelik molotofkokteyli saldýrýda bulunulmuþtur. Yapýlan tüm uyanlara raðmen bahse konu grubun daðýlmamasý üzerine gazlý müdahalede bulunmuþ, grup içerisinde karakola doðru ateþ edilmesi üzerine güvenlik güçlerince havaya uyarý ateþi açýlarak grubun daðýlmalarý istemiþ ancak bahse konu grup daðýlmamakta ýsrar ederek, karakolun içine girmeye çalýþmýþtýr. Devam eden olaylar sýrasýnda gösterici grup içerisinden kimliði tespit edilmeye çalýþýlan þahýslar tarafýndan Kayacýk Jandarma Karakolu'na ateþ edilmiþtir."

'Önceden organize edilmiþ'

Yaþanan kaygý verici olaylar sonucu 1 vatandaþýn hayatýný kaybettiði, 9 vatandaþýn da çeþitli yerlerinden yaralandýðýna yer verilen açýkla-

mada, "Bahse konu olayda halký provoke ederek, Kayacýk Jandarma Karakolu'na saldýrýlmasýna neden olan, bu önceden organize edilmiþ olayýn faillerinin tespitine yönelik kolluk kuvvetlerimiz ile adli ve idari mercilerimiz tarafýndan çok yönlü takibat yapýlmaktadýr" ifadesi kullanýldý.

“Kimse tahriklere kapýlmasýn”

Bu elim olayla ilgili çalýþmalarýn çok yönlü ve kararlýlýkla devam ettiði, çözüm sürecini bozmak isteyen uyuþturucu baronlarýnýn ve ona yardýmcý olan örgüt mensuplarýnýn faaliyetlerinin her yönüyle incelendiði vurgulanan açýklamada, þunlara yer verildi: "Güvenlik güçlerince bölgede son dönemde gerçekleþtirilen baþarýlý uyuþturucu operasyonlarýný engellemek, huzur ve asayiþin temini için bundan sonra bölgede yapýlacak benzeri çalýþmalarýn önüne geçebilmek için söz konusu sal-

dýrý eylemini planladýðý, bahse konu uyuþturucu faaliyetlerinden büyük menfaatler saðlayan gruplarýn, çözüm sürecinin baþlamasýyla elde ettikleri gelirlerin kaybedileceði korkusuyla süreci sabote etmek maksadýyla böyle bir giriþimde bulunduklarý deðerlendirilmektedir. Tüm halkýmýza bu suç þebekelerine, zehir tacirlerine fýrsat vermemelerini, bu oyuna gelmemelerini ülkemizde oluþan huzur ortamýný bozmak isteyenlerin tahriklerine kapýlmamalarýný, saðduyulu hareket etmelerini temenni ediyoruz. Kimse tahriklere kapýlmasýn." Öte yandan, Diyarbakýr Valiliði tarafýndan olay aný görüntüleri basýn kuruluþlarýna daðýtýldý.

‘Uyuþturucu büyük darbe vuruldu’

Diyarbakýr'da son 6 ay içinde düzenlenen operasyonlarda 6 ton 807 kilo 850 gram esrar ile 5 milyon 897 bin kök Hint kenevi ri ele geçi-


13

HABER

1 Temmuz 2013 Pazartesi

uyuþturucu’ ‘Failler yargý önüne çýkarýlmalý’ DÝYARBAKIR - CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, Lice'de 18 yaþýndaki Medeni Yýldýrým'ýn yaþamýný yitirdiði olaylara iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. En temel insan hakký olan yaþam hakkýna yönelik ihlallerin her geçen gün daha da artýþ gösterdiðini belirten Tanrýkulu, Gezi Parký protestolarýnda biri polis komiseri olmak üzere altý kiþinin yaþamýný yitirdiðini belirterek, son olarak Lice'de gerçekleþen karakol inþaatý protestosuna yönelik müdahalede 18 yaþýndaki Medeni Yýldýrým hayatýný kaybettiðini anýmsattý.

'Toplumda infial yarattý'

rildi. Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri, yýlýn 6 ayýnda kent merkezi ile ilçelerinde düzenlediði operasyonlarla uyuþturucu ticareti ve ekimi yapan kiþilere aðýr darbeler vurdu. Bölgede hava destekli yapýlan kapsamlý operasyonlarda1 tonu toz, 4 tonu kubar olmak üzere toplam 5 ton esrar ele geçirildi. Özellikle Lice, Kocaköy, Hani ve Silvan kýrsalý ile Çüngüþ'ün Yukarýþeyhler beldesi kýrsalýnda hava destekli yapýlan ve yaklaþýk yüzlerce askerin katýldýðý operasyonlarda Milli Ýstihbarat Teþkilatý ekiplerinin de verdiði desteklerle 5,5 milyon kök Hint keneviri bulunarak, yerinde imha edildi. Ele geçirilen Hint kenevirinden yaklaþýk 110 ton esrar elde edilebildiði bildirildi. Ayrýca son 6 ay içinde Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü ekiplerince yapýlan operasyonlarda da 1 ton 807 kilo 850 gram esrar ve 78 ayrý alanda yapýlan çalýþmada ise 397 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri yakýlarak imha edildi.

Gezi protestolarý sýrasýnda Ankara'da öldürülen Ethem Sarýsülük'ün katil zanlýsý polis memurunun serbest býrakýlmasýnýn da toplumda infial yarattýðýný ifade eden Tanrýkulu, "Kamuoyunun gözleri önünde yaþanan pek çok ölüm, cezasýz kalmaktadýr. Kamu görevlisinin faili olduðu bir ölüm varsa "ceza yoktur' algýsý kamuoyunda artýk yerleþmiþ bir kanaattir. Oysa ölümü cezasýz kýlmak en otoriter rejimlerde bile kabul edilemez" dedi. Sezgin Tanrýkulu, 3 Haziran'da öldürülen Abdullah Cömert'in faillerinin de ortaya çýkarýlmadýðýný anýmsattý.

'Ölümler cezasýz kalmýþtýr'

2013 yýlýnda gerek Gezi Parký protestolarýnda gerekse Lice'deki karakol inþaatý protestosunda öldürülen sivil yurttaþlarýn faillerinin herhangi bir cezai veya idari yaptýrýma tabi tutulmamasýnýn kesinlikle

kabul edilemez bir durum olduðunu belirten Tanrýkulu þunlarý söyledi; "Lice'deki olayla ilgili Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn müfettiþ görevlendirmekle yetinmesi, olayýn zamana yayýlarak unutturulma çabasýný akla getiriyor. Zira 2004 yýlýnda evinin önünde öldürülen 12 yaþýndaki Uður Kaymaz, koyun otlatýrken öldürülen 12 yaþýndaki Ceylan Önkol, Muðla'da öldürülen üniversite öðrencisi Þerzan Kurt, Diyarbakýr'da öldürülen üniversite öðrencisi Aydýn Erdem, 34 kiþinin hayatýný kaybettiði Roboski katliamý ve daha pek çok olayda da araþtýrmasoruþturma zamana yayýlmýþ ve sonuçta bu ölümler cezasýz kalmýþtýr. Tüm Türkiye'ye yayýlan Gezi protestolarýný besleyen tepkinin altýnda yargýsýz infazcýlarýn ve iþkencecilerin cezalandýrýlmamasý da yatýyor. Halkýmýz açýkça eþitlik ve adalet istiyor. Halk, kolluk güçlerinin kendilerine düþman muamelesi yapmamasýný, bunu yapanlarýn da kollanmamasýný istiyor."

'Ýdari önlemler alýnmalý'

Türkiye'de çözüm ve barýþtan söz edilen bir dönemde, karakol inþaatýný protesto ettiði için öldürülen Medeni Yýldýrým'ýn faillerinin derhal görevden uzaklaþtýrýlmasý ve zaman kaybettirilmeden yargý önüne çýkarýlmasý gerektiðini belirten Tanrýkulu, "Adli ve idari soruþturma etkin bir biçimde yapýlmalý ve benzer olaylarýn yaþanmasýnýn önü alýnmalýdýr. Kamu görevlilerinin dahil olduðu yaþam hakký ihlallerinde adeta sis-

tematik olarak cezasýzlýk uygulanmasýna derhal son verecek yasal ve idari önlemler alýnmalýdýr" dedi.

'Yurttaþlarýn can güvenliði risk altýnda'

Ýnsan haklarý ihlallerine yönelik cezasýzlýðýn ihlalleri adeta teþvik eder hale geldiði için ne yazýk ki yurttaþlarýn can güvenliðinin ciddi risk altýna girdiðini savunan Tanrýkulu, bazý rakamlar da verdi. Ýnsan haklarý örgütlerinin verilerine göre 20032011 yýllarý arasýnda 121 faili meçhul cinayet yaþandýðýný, yargýsýz infaz, "dur' ihtarýna uymama veya rastgele ateþ açma sonucu bu yýllar arasýnda 388 kiþinin yaþamýný yitirdiðini, belirten Tanrýkulu, gözaltýnda veya cezaevlerinde bu dönem içinde yaþanan ölüm sayýsýnýn 274 olduðunu, kolluk güçlerinin toplumsal olaylara müdahalesi sýrasýnda ise 2003-2012 yýllarý arasýnda en az 45 kiþinin yaþamýný yitirdiðini kaydetti.

Silvan’da esnaf kepenk kapattý... DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde, Lice'de karakol onarýmýný protesto gösterilerinde bir kiþinin öldüðü olay nedeniyle esnaf kepenk kapattý. Diyarbakýr'ýn Lice ilçesi Kayacýk köyündeki jandarma karakoluna yapýmý süren ek inþaatý engellemek isteyen grupla güvenlik güçleri arasýnda yaþanan arbede, 1 kiþinin ölümü, 9 kiþinin de yaralanmasýna neden oldu. Olaya iliþkin Silvan esnafý protestolara destek amacýyla kepenk kapattý. Eczane ve fýrýnlarýn dýþýnda iþyerlerinin kapalý bulunduðu Silvan'da sessizlik hakim oldu. (ÝHA)


14

BÖLGE

1 Temmuz 2013 Pazartesi

‘Huzurun olmadýðý yerde turizm olmaz’ Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, huzurun olmadýðý yerde turizmin olamayacaðýný belirterek, “Bu huzur ortamýný, çözüm ortamýný elbirliðiyle destelememiz lazým. Bunu bozmak isteyenlere izin vermemiz lazým” dedi BÝNGÖL'ün Solhan ilçesindeki yüzen adalarýn tanýtýmý ve turizme kazandýrýlmasý amacýyla Solhan Kaymakamlýðý ve Solhan Belediyesi'nce düzenlenen "1. Yüzen Ada Doða Coþkusu" etkinliði renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte bir konuþma yapan Cevdet Yýlmaz, yüzen adalarýn çok önemli bir deðer olduðunu belirterek, köylülerden ve çevredeki vatandaþlardan bu deðerleri korumalarýný istedi.

'Huzur ortamý yoktu'

Geçmiþte Bingöl'ün turizm potansiyelini iyi deðerlendiremediklerini belirten Bakan Yýlmaz, "Bir taraftan altyapýlarýmýz, tanýtýmlarýmýz yeterli deðildi. Diðer taraftan huzur ortamý yoktu. Bunu kabul edelim, huzurun olmadýðý yerde turizm olmaz. Huzurun olmadýðý yerde arzu ettiðimiz ölçüde geliþme olmaz. Þimdi çok þükür bir huzur ortam var. Aylardýr bir huzur ortamý var, hepimiz bunun için çok büyük sevinç duyuyoruz" þeklinde konuþtu. Huzur ve çözüm ortamýnýn elbirliðiyle destelenmesi gerektiðine vurgu yapan Bakan Yýlmaz, "Bunu bozmak

isteyenlere izin vermemiz lazým. Provakasyonlara gelmememiz lazým. Kardeþliðimizi, huzurumuzu, birliðimizi her þeyin üstünde tutmamýz lazým. Huzur olduðu sürece Bingöl'de her þey olur. Ýþte bu huzur ortamý pekiþtiði zaman, geriye dönülemez þekilde oturduðu zaman turizm Bingöl'ün en önemli geçim kaynaklarýndan biri olacak" þeklinde konuþtu.

Berçelan’da festival coþkusu

Nikah þahitliði yaptý

Bakan Yýlmaz, yaptýðý konuþmanýn ardýndan yüzen adalarda Derya Sinen ve Servet Dayar çiftinin nikah þahitliðini yaptý. Solhan Belediye Baþkaný Niyazi Çavuþoðlu'nun kýydýðý nikah töreninde evlilik cüzdanýný geline veren Bakan Yýlmaz, "Baþbakanýmýz, 'üç çocuk' diyordu, beþe çýkardý. Ben de en az üç çocuk diyorum. Üç çocuk olsun inþallah" diyerek, çifte mutluluklar diledi. Etkinliðe, Bingöl Valisi Ýbrahim Taþyapan, AK Parti Bingöl Milletvekili Eþref Taþ, Belediye Baþkaný Serdar Atalay, Ýl Jandarma Komutaný Kurmay Yarbay Selahattin Mersin, Solhan Kaymakamý Þeref Aydýn da katýldý. (ÝHA)

HAKKARÝ Belediyesi tarafýndan 3 bin 600 rakýmlý Berçelan Yaylasý'nda düzenlenen 1'inci Berçelan Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde çeþitli etkinlik ve konserlerle devam etti. Yýllardýr yaylalarýn yasaklanmasý nedeni ile yaylalara hasret kalan bölge halký, festivalle bu hasreti gideriyor. Festival programý kapsamýnda KURDÎDER ve Eðitim Sen Þubesi'nin ortak bilgi yarýþmasý düzenlendi. Kürt tarihi üzerine düzenlenen bilgi yarýþmasýnda "Þitla Azadiyê" ekibi beþ ekip içinde birinciliði aldý. Kazanan ekibe iki kurumun ortak belirlediði hediye verildi. Ardýndan festival konuk müzik grup-

larýnýn konserleri ile devam etti. Gecede devam eden festival programýnda konuþan BDP Hakkari Ýl Eþ Baþkaný Rahmi Kurt, "Öncelikle Zilan, Bêrîtan, Sakine, Leyla, Fidan ve Lice'de dün katledilen Medeni Yýldýrým'ý anýyor ve selamlýyorum. Yýllarca Kürdistan daðlarý halkýmýza yasaklandý. Ama þimdi bu halkýn evlatlarý sayesinde bu güzel yaylada þenlik düzenliyoruz. Bunun için emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi.

'Gezi'dekiler sizleri örnek aldýlar'

KESK Genel Baþkaný Lami Özgen ise Gezi Parký'ndaki direniþin yýllardýr

bölgede sürdürülen mücadeleden örneklenerek yapýldýðýný vurgulayarak, "Gezi Parký'nda mücadele verenler yýllardýr buralarda panzerlere ve gaza karþý direnen halkýmýzýn mücadelesini örnek aldýlar. Yýllarca batý sessiz kaldý, þimdi yeni yeni empati kuruyorlar. Kürt halký ve Sayýn Öcalan'ýn baþlattýðý mücadele sadece Kürtleri deðil bütün Ortadoðu halklarýný özgürleþtirecek bir mücadeledir. AKP'nin bu mücadele karþýsýnda mecali kalmamýþtýr. Eþit, özgür, demokratik bir Türkiye için hep beraber ya özgürlük ya özgürlük" dedi. (DÝHA)


ÞIRNAK - 29 Haziran 2007 tarihinde yaþamýný yitiren DEP eski Milletvekili Orhan Doðan, Cizre ilçesinde mezarý baþýnda anýldý. Mem u Zin Kültür ve Sanat Merkezi'nde (MKM) biraraya gelen yüzlerce kiþi, Orhan Doðan'ýn Cizre Mezarlýðý'nda bulunan mezarýna kadar yürüyüþ gerçekleþtirdi. Yürüyüþe BDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, BDP Þýrnak Ýl Eþ Baþkaný Baki Katar, BDP PM üyesi Niyazi Çevrim, BDP ilçe baþkan ve yöneticileri, KURDÝ-DER, MEYADER üyeleri, Þýrnak Barosu Baþkaný Nurþirevan Elçi ve baroya kayýtlý avukatlar ile yüzlerce yurttaþýn yaný sýra Orhan Doðan'ýn çocuklarý ve yakýnlarý da katýldý. Mezarlýða gelen kitle Orhan Doðan'ýn mezarýna karanfil ve çiçekler býraktý. Yapýlan bir dakikalýk saygý duruþunun ardýndan dualar edildi. Okunan dualar sýrasýnda gözyaþlarýný tutamayan Orhan Doðan'ýn

15

BÖLGE

1 Temmuz 2013 Pazartesi

Orhan Doðan mezarý baþýnda anýldý kýzý Ayþegül Doðan gözyaþlarýna boðuldu.

‘Herkesten daha fazla çalýþýrdý’

Dualarýn ardýndan Orhan Doðan'ýn mezarý baþýnda konuþan BDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Bugün barýþýn, özgürlüðün ve demokrasinin þehidi Orhan Doðan için biraraya geldik. Ýnanýyorum ki; Orhan Doðan aramýzda olsaydý herkes-

ten daha fazla barýþ için çalýþýrdý. Bugün bu süreçte Cizre'de þunu diyoruz ki; þehitlerimizin emekleri çoktur. Bizler þehitlerimizin emeði olan bu mücadeleyi yürüteceðiz. Tüm halkýmýz bu süreçte barýþtan ve demokrasiden yanadýr. Cizre halký ve Botan halký Orhan Doðan'ýn yolunda barýþ için daha çok çalýþarak, daha çok emek

vererek onun onurlu mücadelesine sahip çýkacaktýr" diye belirtti.

‘Barýþ demokratik adýmlarla gelir’

Kaplan'ýn ardýnda konuþan Doðan'ýn kýzý Ayþegül Doðan, "Babam sadece bizim için bir baba deðildi. Ayný zamanda bir arkadaþ bir yoldaþtý. Biz onun vermiþ olduðu eðitim ile büyüdük. Almýþ olduðumuz eði-

tim insan sevgisi ve barýþ üzerindeydi" dedi. Babasýnýn bütün ömrünü barýþ ve demokrasi mücadelesi yolunda verdiðini dile getiren Ayþegül Doðan, þunlarý söyledi: "Onun tek hayali biran önce bu ülkeye demokrasi ve barýþýn gelmesiydi. Onu anlatmak kolay deðildir. Bunu kelimeler ile dile getirmek imkânsýz ve þu anda ona sahip çýkanlar, onu çok iyi ifade ediyorlar. Þimdi bu yürüyüþte atýlan slogan 'barýþa uzanan eller kýrýlsýn.' Barýþa sahip çýkmak Orhan Doðan'a sahip çýkmaktýr. Türkiye'ye barýþ demokratik adýmlarla gelir." Anmada ayrýca Diyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Kayacýk köyünde karakol yapýmýný protesto etmek isteyen yurttaþlara askerler arasýnda çýkan olaylar sonucu Medeni Yýldýrým'ýn yaþamýný yitirmesi ve 8 kiþinin yaralanmasý da protesto edildi. (DÝHA)

130 okulun temeli atýldý

Þanlýurfa'ya, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ve Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn katýlýmý ile 130 okulun temel atma töreni gerçekleþti. Burada konuþan Bakan Çelik, kentte eðitim seferberliði günü yaþandýðýný, eðitime yapýlan yatýrýmýn doðrudan insan odaklý olmasý nedeniyle büyük önem arz ettiðini vurguladý ÞANLIURFA - Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ile Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, Þanlýurfa'da 130 okul için düzenlenen temel atma törenine katýldý. Bakan Çelik, Esentepe Mahallesi'ndeki Profilo Ýlko-

kulu bahçesinde düzenlenen törende yaptýðý konuþmada, kentte eðitim seferberliði günü yaþandýðýný, eðitime yapýlan yatýrýmýn doðrudan insan odaklý olmasý nedeniyle büyük önem arz ettiðini söyledi. Ýlim ve eðitimle diðer so-

runlarýn kökten çözülebileceðini vurgulayan Çelik, "Evrensel deðerleri özümseyen, milli ve manevi deðerlere baðlý, geleceðe emin adýmlarla yürüyen bir gençlik geleceðimizi donatsýn, ufkumuzu donatsýn diye burada bir araya geldik" dedi. Çocuklarýn okullarla, sýralarla, kitaplarla buluþmasýný istediklerinin altýný çizen Çelik, þunlarý kaydetti: "Aklýný molotofkokteyli yapmaya kullanan gençlik deðil, aklýllý telefon üretmeye çalýþan gençlik olsun diye bu mücadeleleri veriyoruz. Ýcatçý gençlik olsun, týpta, tarýmda, sanayide yeni icatlar ortaya koyacak nesiller yetiþsin diye bu yatýrýmlarý yapýyoruz. Bu okullardan mezun olacak gençlik, hem Þanlýurfa'nýn hem de ülkenin geleceðine damga vuracaðý konusunda benim hiç bir endiþem yok. Ýnþallah bu temeller kýsa sürede yükselecek ve sevgili yavrularýmýz daha güzel þartlarda, daha güzel ortamlarda okuyacaklar ve ülkenin geleceðine tuðla koymaya baþlayacaklardýr."

“Az laf çok iþ yapýlacak”

Bakan Nabi Avcý da kent-

teki eðitim hizmetlerinin daha iyi seviyelere ulaþmasý için bakanlýk olarak ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Þanlýurfa'ya gelecek eðitim sezonlarýnda daha fazla yatýrým yapmayý planladýklarýný bildiren Avcý, þöyle konuþtu: "Az laf çok iþ yapýlacak. Þanlýurfa'nýn makus tarihini yenmek üzere hükümetimizce baþlatýlan bu eðitim hamlesinin hayýrlý olmasýný diliyorum. Eðitime yapýlan yatýrým, diðer alanlara yapýlacak yatýrýmlarýn önünü açar, onlarý anlamlandýrýr ve bereketlendirir. Bugün temelini attýðýmýz okullarýmýzýn hayýrlý olmasýný diliyorum. Emeði geçen bütün arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum." Ýl genelindeki 130 okul için yapýlan temsili temel atma törenine Vali Celalettin Güvenç, AKP Þanlýurfa Milletvekilleri Kasým Gülpýnar, Zeynep Karahan Uslu, Mehmet Akyürek, Mahmut Kaçar, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýbrahim Halil Mutlu, ilgililer ve vatandaþlar katýldý.


16

BÖLGE

1 Temmuz 2013 Pazartesi

Serinlemek isterken can verdiler Acil servis doktoru intihara kalkýþtý HAKKARÝ Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan bir doktorun bilinmeyen bir nedenle intihar giriþiminde bulunduðu belirtildi. Yaklaþýk bir yýldýr Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan pratisyen doktor C.M., dün saat 04.00 sýralarýnda kaldýðý 6 Nolu Saðlýk Ocaðý'nýn üst katýndaki evinde bilinmeyen bir nedenle bileklerini keserek intihara kalkýþtý. Durumun farkýna varan arkadaþlarý, binanýn penceresinden içeri girerek doktoru yaralý vaziyette Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldýrarak tedavi altýna aldý. Doktorun neden intihara kalkýþtýðý hakkýnda net bir bilgi alýnmazken, ilk tedavisinin ardýndan Van'a sevk edildiði belirtildi. Hakkari Devlet Hastanesi yetkilileri, doktorun intihara kalkýþtýðýný doðrulayarak, hayati tehlikesinin bulunmadýðýný ve her türlü ihtimale karþý Van'a gönderildiðini belirtti. (ÝHA)

Ýki ayrý kazada 5 kiþi yaralandý MUÞ'un Hasköy ilçesi ile Kýzýlaðaç beldesinde meydana gelen iki ayrý trafik kazasýnda 5 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Muþ-Bitlis karayolu üzerinde seyir halinde olan 2 aracýn çarpýþmasý sonucu 2 kiþi yaralandý. Muþ-Bitlis karayolunda meydana gelen kazada yaralanan Ýzzet Kaya ile Mehmet Kaya hastaneye kaldýrýldý. Bir deðer kaza ise Muþ-Kulp karayolu üzerinde meydana geldi. Kazada araçta bulunan Nesim Boða, Süphiye Polat ve Necat Polat yaralandý. Yaralýlar olay yerlerine çaðrýlan ambulanslarla Muþ Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altýna alýnýrken, kazalarla ilgili soruþturmanýn devam ettiði bildirildi. (ÝHA)

Üzerine cam düþen çocuk aðýr yaralandý BATMAN'da, üzerine cam düþen 13 yaþýndaki çocuk aðýr yaralandý. 13 yaþýndaki Haþim Ý, yaslandýðý masanýn kýrýlmasý ile yere düþerken, masanýn kýrýlan camýyla yaralandý. Ekmek fýrýnýnda daðýtýmcý olarak çalýþan 13 yaþýndaki Haþim Ý, kazanýn yaþandýðý iþyerinin çalýþanlarý tarafýndan Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Sol kolunda 15 santim yarýk olan Haþim Ý, ameliyata alýndý. (ÝHA)

Batman’da, biri Afganistan uyruklu üç kiþi serinlemek için girdikleri suda boðuldu. Sivil savunma ekipleri boðulan 3 kiþinin cesetlerinin çýkarýlmasý için yoðun çaba sarf etti

BATMAN merkezde ikamet eden Seyit Muhammet Musrevi isimli Afganistanlý bir kiþi, eþi ve 2 çocuðu ile beraber piknik için Hasankeyf ilçesine gitti. Serinlemek için Dicle nehrine giren Seyit Muhammet Musrevi, akýntýya kapýlarak boðuldu. Eþi ve çocuklarýnýn Hasankeyf'lilerden yardým istemesiyle beraber Sivil Sa-

vunma Arama Kurtarma ekiplerine haber verildi. Kýsa sürede gelen arama kurtarma ekipleri ve ilçe jandarma ekipleri nehirde kaybolan Seyit Muhammet Musrevi'nin cesedinin bulunmasý için çaba sarf etti. Boðulan Musrevi'nin eþi Dicle nehri kenarýnda sinir krizleri geçirerek jandarmaya eþinin bulunmasý için yalvardý.

Ýkinci boðulma vakasý Kozluk ilçesi Yanýkkaya köyü mevkiinde Batman Barajýnda meydana geldi. Aileleri ile baraj gölü kýyýsýna pikniðe giden iki çocuk serinlemek için girdikleri baraj gölünde boðuldu. Batman Arama Kurtarma ekipleri gölde kaybolan iki çocuðun cesetlerinin bulunmasý için çalýþmalarý baþlattý. (ÝHA)

Yüksekova’da kepenkler açýlmadý HAKKARÝ- Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde, karakol yapýmý protesto edildiði sýrada çýkan olaylarda bir kiþinin yaþamýný yitirmesine dikkat çekmek amacýyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kepenkler açýlmadý. Diyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Kayacýk köyünde karakol yapýmýný protesto etmek isteyen vatandaþlarla askerler arasýnda çýkan gerginlikte Medeni Yýldýrým isimli gencin yaþamýný yitirmesi ve 9 kiþinin yaralanmasýný protesto için Yüksekova'da kepenkler açýlmadý. Ýlçede eczane ve fýrýnlar dýþýnda esnaf kepenk açmazken, güvenlik güçleri tarafýndan çeþitli noktalarda önlem alýndýðý görüldü. (ÝHA)

Jandarma aracý ile motosiklet çarpýþtý: 2 yaralý

GAZÝANTEP - Nizip ilçesinde anýz yangýnýna müdahale için giden jandarma ekiplerini taþýyan minibüs ile motosikletin çarpýþmasý sonucu iki kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, ilçeye baðlý Söðütlü köyünde anýz yangýný olduðu ihbarý üzerine yola çýkan jandarma ekiplerini taþýyan er M.E.B idaresindeki minibüs, Mustafa Kökmen Bulvarýnda Ýbrahim Erdem'in kullandýðý 27 NE 203 plakalý motosikletle çarpýþtý. Ýbrahim Erdem ile motosikletteki Ali Kaya yaralandý. Ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldýrýlan yaralýlarýn durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Çarpýþmanýn etkisiyle minibüsün altýnda kalan motosiklet itfaiye ekiplerince çýkartýldý, kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.


17

BÖLGE

1 Temmuz 2013 Pazartesi

‘Sonuna kadar gitmeye kararlýyýz’ Kendi imkanlarý ile kuluçka makinesi yaptýlar

Þýrnak Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantýda konuþan BDP Þýrnak Milletvekili Kaplan, çözüm sürecin iliþkin, yüzde 70'in desteklediði bu süreci sonuna kadar götürmeye kararlý olduklarýný söyledi ÞIRNAK - BDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, çözüm sürecin iliþkin "Yüzde 70'in desteklediði bu süreci sonuna kadar götürmeye kararlýyýz, azimliyiz" dedi. BDP Þýrnak Milletvekili Kaplan, partisince Þýrnak Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantýda yaptýðý konuþmada, barýþýn ve çözümün sandýða saygý duymaktan geçtiðini dile getirdi. Þýrnak halkýnýn yüzde 90'ýnýn çözüm sürecini desteklediðini ifade eden Kaplan, þunlarý kaydetti:

"Biz Þýrnak haklý olarak, yüzde 90'ý olarak çözümü destekledik. Bütün daðlarýmýzda ve ovalarýmýzda, Dicle kýyýsýnda, Habur'da, Uludere'de her yerde bütün olarak süreci destekledik, sonuna kadar destekleyeceðiz. Türkiye'nin de yüzde 70'in desteklediði bu süreci sonuna kadar götürmeye kararlýyýz, azimliyiz. Bu ülkede barýþ ve özgürlük gelecektir diyoruz. Çünkü bizim ekmek ve su kadar barýþa, özgürlüðe ihtiyacýmýz var." Parti olarak hedeflerinin yerel seçimlerde bütün

belediyeleri almak olduðunu dile getiren Kaplan, "Biz önümüzdeki dönemde bölgede rakip olarak bir tek AK Parti'yi görüyoruz. Baþka partiyi göremiyoruz, yok. O zaman iyi çalýþacaðýz. Yeni bir yapýlanma, demokratik bir süreç ve yeni bir örgütlenme ile AK Parti'nin devletçi zihniyetine karþý halkýn iradesinin temsilcisi olarak meydanlara dolacaðýz. Hedefimiz bütün Þýrnak'ýn belde, ilçe ve il belediyelerini almaktýr'' þeklinde konuþtu.

ÞIRNAK'ta iki arkadaþ, buzdolabý ve toplama elektronik aksamlardan kuluçka makinesi yaparak civciv üretimi gerçekleþtirdi. Çetin Balta ile Metin Balýk, çalýþmayan bir buzdolabýna, elektronik malzemeler ile nem ýsý ayarýný sabitleyecek parçalar taktýktan sonra civciv üretimi gerçekleþtirecek kuluçka makinesine dönüþtürdü. Ýlk denemelerinde 50 civciv ürettiklerini belirten Balta ve Balýk, ikinci denemelerinde de baþarý saðlamalarý halinde buzdolabýndan yapýlan kuluçka makinesine 2 raf daha ekleyerek bir seferde 150 civciv üreteceklerini söylediler. Yaptýklarý kuluçka makinesinin tam anlamýyla otomatik bir sistemle çalýþtýðýný ifade eden Balta, þunlarý söyledi: "Kuluçka makinesinin parçalarýný piyasada baþka amaçlar için kullanýlan malzemelerden toplayarak yaptýk. Motor sistemimizi eski çanak sistemlerinin motor sistemlerinden alýp kullandýk. Fan olarak bilgisayar fanlarýný kullandýk. Yumurta reyonunu da internet yolu ile satýn aldýk. Böylece çalýþmayan buzdolabýmýzýn þeklini deðiþtirerek kuluçka makinesi haline getirdik. Civcivlerin oluþup oluþmadýðýný anlamak içinde ultrason sistemi dediðimiz armut conta ile yumurtalarýmýzý test edebiliyoruz bunu yaparken de karanlýk bir ortamda yumurtanýn altýna ýþýk vererek civcivin geliþip geliþmediðini görüyoruz.”

Danýþtaya raðmen alýyorlar Danýþtay, elektrik faturalarýndan, '’Sayaç okuma bedeli’ adý altýnda para alýnmasýný usulsüz bulmasýna raðmen, elektrik þirketlerinin sayaç okuma baþýna 0.416 lira almaya devam ettikleri bildirildi DÝYARBAKIR - CHP Ýzmir milletvekili Hülya Güven ve arkadaþlarý, elektrik daðýtým hizmetinin özelleþtirilmesi ve tüketici haklarý konusunda Meclis Araþtýrmasý açýlmasýný istediler. TBMM Baþkanlýðý'na sunulan önergede ''Yeni tarifelerle þirketlerin kâr etmesi garantiye alýnýrken, tüketicilerin haklarý yok sayýlmýþ, vatandaþlarýmýz özel þirketlerin insafýna býrakýlmýþtýr'' denildi ve þu örnekler verildi:

Ýndirim yerine bindirim Yeni elektrik tarifesi

ile, kilovatsaat baþýna alýnan kayýp-kaçak enerji bedelinde yüzde 16,36, net enerji bedelinde ise yüzde 1,43 düþüþ yaþanmasýna raðmen, daðýtým hizmet bedeli yüzde 20,7, perakende hizmet bedeli ise yüzde 7,11 arttýrýlmýþtýr. Tüketici lehine yapýlmasý gereken indirim, hizmet bedelleri pahalýlaþtýrýlarak daðýtým þirketlerine aktarýlmýþtýr.

Sayaç okuma

Danýþtayýn verdiði kararla kilovatsaat baþýna tüketicilerden yapýlan tahsilatýn haksýz olduðu tespit edilmiþken, yeni ta-

rifeyle de tüketicilere yapýlan haksýzlýk devam etmiþtir. Buna göre alçak gerilimden daðýtým hattýna baðlý olanlardan sayaç okuma baþýna 0.416 TL tahsil edilmektedir.

100 milyon lira

2009 yýlý verilerine göre yapýlan hesaplamalar, Türkiye tüketiminin yüzde 25'ini oluþturan 26,6 milyon mesken abonesinden bir yýl içinde 40,7 milyon TL'nin, sayaç okuma adý altýnda daðýtým þirketlerine aktarýldýðýný ortaya çýkarmýþtýr. Yeni tarifeyle bu miktar yýlda 100 milyon TL'yi aþacaktýr.

Artýþ miktarý

Aralýk 2007'den bu yana tarifeler incelendiðinde; daðýtým hizmet bedelinin yüzde 141,7, perakende hizmet bedelinin de yüzde 155,26 oranunda arttýðý gözlemleniyor. Kamunun elindeki iletim hiz-

met bedelinde 2011'de uygulanan tarifeye göre Ocak 2012'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15.42 artýþ yapýlýrken, bu kalemdeki 4 yýllýk artýþ oraný da yüzde 123,5'i bulmuþtur. (HABER MERKEZÝ)


18 1 Temmuz 2013 Pazartesi

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,924 EURO: 2,511 ALTIN: 75,164 ÝMKB: 76.910,13

Yüksek fatura sürprizine son Cep telefonu, sabit telefon ve internet abonelerinin sürpriz faturalarla karþýlaþmalarýný önlemek için getirilen “faturalarda üst sýnýr” uygulamasý bugün baþlayacak ANKARA - Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, yaptýðý açýklamada, cep telefonu, sabit telefon, internet ve uydu-kablo TV abonelerinin beklemedikleri yüksek ücretlerle karþýlaþýp fatura þoku yaþamalarýnýn önüne geçmek için getirilen "fatura üst sýnýrý" uygulamasýna bugünden itibaren baþlanacaðýný bildirdi. Uygulama kapsamýnda faturalara, tüketicinin tercihi doðrultusunda aylýk 100 lira tutarýnda bir üst sýnýr getirilebileceðini belirten Yýl-

Þirketlere zorunlu internet sitesi

dýrým, "Fatura 100 lira olunca aboneye ücretsiz uyarý mesajý gönderilecek" dedi. Ýþletmeci ile abone arasýndaki sözleþme çerçevesinde, aylýk üst sýnýrý daha düþük ya da daha yüksek miktarda belirleme imkanýnýn da bulunduðunu ifade eden Yýldýrým, þunlarý kaydetti: "Telefon, internet veya TV abonelik hizmetlerinin kullanýmýna baðlý olarak fatura miktarý aylýk olarak belirlenmiþ olan üst sýnýra ulaþtýðýnda aboneler ücretsiz kýsa

mesajla uyarýlacak. Ayrýca fatura üst sýnýr tercihinde bulunan tüm aboneler fatura tutarlarýný ücretsiz olarak sorgulayabilecekler. Fatura üst sýnýrý uygulamasý tüketicinin korunmasý açýsýndan büyük önem taþýyor. Bu uygulamayla vatandaþlarýn elektronik haberleþme hizmetlerini kullanýrken karþýlaþabilecekleri fatura þoklarý önlenecek ve aylýk fatura tutarlarýnýn aboneler tarafýndan kontrol edilmesine imkan saðlanacak. "

ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakaný Yazýcý, baðýmsýz denetime tabi þirketlere internet sitesi açma zorunluluðu getirdiklerini belirterek, "Gayretimiz Türkiye'yi ticaretin en güvenilir ve en kolay gerçekleþtirildiði ülke yapmak" dedi. Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, yaptýðý açýklamada, 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata iliþkin yeniliklere imza attýklarýný ifade etti. Bu kapsamda bazý yükümlülükler de getirildiðini anlatan Yazýcý, bunlardan birinin de baðýmsýz denetime tabi sermaye þirketlerinde internet sitesi açma zorunluluðu olduðunu söyledi. Bakan Yazýcý, "Gayretimiz Türkiye'yi ticaretin en güvenilir ve en kolay gerçekleþtirildiði ülke yapmak. Çalýþmalarýmýz bu eksende" dedi.

Baþkasý adýna kayýtlý cep telefonu hattýný kullanan 600 binden fazla kiþi, hattý kendi adýna kaydettirdi

600 bin hat gerçek sahibine kavuþtu ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu (BTK) Baþkaný Tayfun Acarer, baþkasý adýna kayýtlý cep telefonu hatlarýný kullananlarýn, bu hatlarý ücretsiz kendi üzerlerine kaydettirmeleri için son tarihin 1 Ekim 2013 olduðunu belirterek, "Uygulamanýn baþladýðý 1 Ekim 2012 tarihinden bu yana 600 binden fazla abone bu haktan yararlandý" dedi. Acarer, yaptýðý açýklamada, Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu tarafýndan, "Aboneliðin Güncelleþtirilmesine Ýliþkin Usul ve Esaslar" baþlýklý düzenlemeyle kendi adlarýna abonelik sözleþmesi imzalamadan, baþkalarýnýn adýna açýlmýþ cep telefo-

nu hatlarýný kullananlara, kullandýklarý hatlarý üzerlerine almalarý için bir kereye mahsus olmak üzere hak tanýndýðýný söyledi.

Ücretsiz kayýt imkaný

Söz konusu uygulama sayesinde baþkalarýna ait cep telefonu hatlarýný kullananlarýn, 1 Ekim 2013 tarihine kadar ilgili GSM iþletmecisine baþvurup, taahhütname imzalayarak, kullandýklarý hattý kendi adlarýna ücretsiz kaydettirebilme imkanýna sahip olacaklarýný ifade eden Acarer, bu haktan yararlanan vatandaþlarýn ayný SIM kart ve numarayla telefon hatlarýný kullanmaya devam edebileceklerini bildirdi.

Kullanýcýlarýn hatlarý kendi üzerlerine kaydettirebilmeleri için gerekli vergi ve harç gibi masraflarýn da GSM iþletmecileri tarafýndan karþýlanacaðýný anlatan Acarer, bu uygulamanýn baþladýðý 1 Ekim 2012 tarihinden bu yana, 600 binden fazla abonenin bu haktan yararlandýðýný açýkladý. Acarer, "Baþkasý adýna kayýtlý cep telefonu hattýný kullananlarýn, bu hatlarý kendi üzerlerine ücretsiz kaydettirmeleri için son tarihin 1 Ekim 2013 olduðunu, vatandaþlarýn maðdur olmamalarý için kayýtlarda acele etmelerini, bu tarihi geçirmemelerini istedi.


DÜNYA

1 Temmuz 2013 Pazartesi

19

Baþkanlýk için gözler Barzani'de sel Irak Kürt Bölge Eylül'de 1 2 e d i'n m ti e n ö Y lýk seçimleri n a k þ a b k a c a ýl p ya arzani'nin öncesi Mesud B orumasý suskunluðunu k arýþtýrýrken, k rý la fa a k e d e bölg adaylýðýný im is i ik ýz s ým ð ba açýkladý ERBÝL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), 21 Eylül'de yapýlmasý beklenen baþkanlýk seçimleriyle ilgili tartýþmalar devam ediyor. Þu ana kadar sadece iki baðýmsýz isim baþkanlýða aday olduðunu açýkladý. Mesud Barzani, bölge baþkanlýðýna aday olup olmayacaðýyla ilgili suskunluðunu korurken, muhalefet cephesinde ise Goran Hareketi Lideri Noþirvan Mustafa'nýn adaylýðýný koyacaðý konuþuluyor. Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Büro Üyesi ve eski Kürt Parlamentosu Baþkaný Dr. Kemal Kerkuki, Barzani'nin bölge için çok önemli bir þahsiyet olduðuna inandýklarýný belirterek, "Þimdiye kadar Barzani aday olacaðýna yönelik bir açýklama yapmadý. Fakat biz parti yöneticileri olarak aday olmasý yönündeki tekliflerimizi iletiyoruz" dedi. Barzani'nin yeniden aday olmasý konusunda ýsrarcý olduklarýný anlatan Kerkuki, "Kendisine Kürdistan halký için vazgeçilmez olduðunu ve

Irak'ýn geneli için saygýdeðer bir konumunun bulunduðunu hatýrlattýk. Mutlaka aday olmasý gerektiðini dile getirdik" þeklinde konuþtu. Kerkuki, KDP'nin baþkanlýkla ilgili düþüncesinin, ayný zamanda KYB'nin de düþüncesi olduðunu savunarak, þöyle konuþtu: "Çünkü KYB, bölge baþkanlýðý seçimleri için Sayýn Barzani'ye karþý aday çýkarmaz. Bu yüzden, KDP'nin adayý KYB'nin de adayýdýr diyebiliriz." KDP'nin Özel Kalem Müdürü Mesud Abdulhak ise Kürdistan Yurtseverler Birliði'nin (KYB) bölge baþkanlýðý için adayýnýn olmadýðýný ifade ederek, þunlarý söyledi: "Öyle anlaþýlýyor ki KYB, kendi kitlesinden çekiniyor. Bölge baþkanlýðý sorunu, çok önemli bir mesele haline gelmiþtir. Zira vatandaþlarýmýz, daha önceki baþkanlýk seçiminde Mesud Barzani'yi yüzde 70 gibi bir oranla destekledi. Kendilerinin oy oraný ise yüzde 26 civarýndaydý. Ama þimdi muhalefet partileri ve bazý vatandaþlarýmýz, Barzani'nin baþkanlýk makamýný partisinin çýkarlarý için kullandýðýný iddia ediyor. Biz çok iyi biliyoruz ki onlar aday çýkarsa da oy alamayacaklar." Abdulhak, KDP ve KYB arasýnda bölge baþkanlýðý ve Irak'ýn Cumhurbaþkanlýðý için yapýlan anlaþmayý hatýrlatarak, "Her iki taraf, cumhurbaþkanlýðý ve bölge baþkanlýðý makamlarý konusunda anlaþmaya vardý. 8 yýla yakýn bir süredir Barzani bölge baþkanlýðý, Talabani de Irak cumhurbaþkanlýðý koltuðunda oturuyor" ifadelerini kullandý. Noþirvan Mustafa'nýn, Mesut Barzani'nin

Nijerya'da korkunç bilançosu: 1600 ölü Nijerya Ulusal Ýnsan Haklarý Komisyonu, ülkenin kuzeydoðusunda ordu ve çeþitli isyancý gruplar arasýndaki çatýþmalarda 2010 yýlýndan bu yana bin 600 sivilin öldüðünü bildirdi LAGOS - Nijerya Ulusal Ýnsan Haklarý Komisyonu, ülkenin kuzeydoðusunda ordu ve çeþitli isyancý gruplar arasýndaki çatýþmalarda 2010 yýlýndan bu yana bin 600 sivilin öldüðünü bildirdi. Komisyonun hazýrladýðý raporda, ordunun çatýþmalar sýrasýnda evlere zarar verdiði, yasal olmayan þekilde gö-

zaltý iþlemi yaptýðý, delillerin gizlenmesinin yaný sýra bazý sivil ölümlerine de neden olduðu iddialarý yer aldý.

Afrika’nýn en kalabalýk ülkelerinden biri

Raporda, kuzeydoðudaki çatýþmalarda isyancýlarýn bin 600'den fazla insanýn ölmesine neden olduðunu kaydedildi. 160 milyon nüfusuy-

la Afrika'nýn en kalabalýk ülkelerinden Nijerya'nýn kuzeydoðusunda ordu ile Boko Haram ve çeþitli isyancý örgütler arasýnda çatýþmalar yaþanýyor. Boko Haram örgütü ülkede dini inançlara dayalý yönetim kurulmasýný istiyor. Nijerya, kýtanýn en büyük petrol üreticisi konumunda yer alýyor.

adaylýðýný açýklamasý halinde bölge baþkanlýðýna aday olacaðýný ileri süren Mesud Abdulhak, "Þayet Neçirvan Barzani aday olursa, Noþirvan aday olmayacak. Muhalefet cephesinde Neçirvan Barzani'ye karþý çok fazla hassasiyet ve rekabet arayýþý yok" dedi.

Filipinler’de kasýrga bin 600 kiþiyi evinden etti FÝLÝPÝNLERÝN doðusunda etkili olan Rumbia kasýrgasý nedeniyle bin 600 kiþi evlerini boþaltmak zorunda kaldý. Filipinlerin doðusunda etkili olan Rumbia kasýrgasý nedeniyle bin 600 kiþi evlerini boþaltmak zorunda kaldý. Meteoroloji uzmanlarý, baþkent Manila'nýn güneydoðusundaki Albay bölgesinde saatte 65 kilometre hýzla ilerleyen kasýrganýn evlere zarar vererek, bazý aðaçlarýn devrilmesine yol açtýðýný belirtti. Kasýrganýn neden olduðu þiddetli yaðýþ yüzünden bazý bölgelerde toprak kaymasý yaþandýðý ve evleri su bastýðý kaydedilirken, tekne seferlerinin iptal olduðu ifade edildi. Afet Müdahale Kurumu, kasýrga nedeniyle bin 600 kiþinin evlerini boþalttýðýný, çok sayýda kiþinin de evlerinde mahsur olduðunu belirtti.


20

YURT HABER

1 Temmuz 2013 Pazartesi

Gýda güvenliði sorunu yok Bakan Eker, Türkiye'nin 76 milyon nüfus ile 30 milyon turisti beslediðini ve 15 milyar dolarlýk gýda maddesi ihraç ettiði belirtilerek, gýda güvenliði açýsýndan bir sorun olmadýðýný ifade etti

ANKARA - Yer Altý Suyu Yönetimi Eylem Planý ile Türkiye'nin yer altý suyu potansiyeli yeniden saptanacak ve yeraltý sularýnýn miktarýnýn yaný sýra kirlenme durumuna iliþkin tespitler de yapýlacak. Eylem Planý, yer altý sularýyla ilgili çalýþma yürütecek kurum ve kuruluþlarýn yol haritasýný belirleyecek. Su Yönetimi Genel Müdürü Cumali Kýnacý, yaptýðý açýklamada, Türkiye'de yýllýk kullanýlabilir yer altý suyu potansiyelinin 14 milyar metreküp, toplam kullanýlabilir su potansiyelinin ise 112 milyar metreküp olduðunu aktardý. Yer altý suyu potansiyelinin net olmadýðýný ifade eden Kýnacý, bunun, yeni araþtýrmalarla daha saðlýklý bir þekilde belirlenmesi gerektiðine dikkati çekti. Bu kapsamda, Su Yönetimi Genel Müdürlüðü olarak Yer Altý Suyu Yönetimi Eylem Planý hazýrladýklarýný ifade eden Kýnacý, bu eylem planý çerçevesinde, DSÝ Genel Müdürlüðü ile 2017 yýlýna kadar Türkiye'deki yer altý suyu kütlelerini belirleyeceklerini ve bunun ne kadarýnýn kullanýlacaðýnýn ortaya konulacaðýný anlattý. Kýnacý, özellikle Konya Kapalý Havzasý ve Ergene Havzasý gibi bölgelerde, mevcut yer altý suyu potansiye-

TÜRKÝYE'deki gýda güvenliði uygulamalarý hakkýnda gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarýmsal Araþtýrmalar ve Politikalar Genel Müdürü Masum Burak, gýda güvenliðinin bir ülkenin, kendi toplumuna ihtiyaç duyduðu bütün gýdalarý, en azýndan olmasý gereken protein ve karbonhidrat kaynaklarýný temin etmesi anlamýna geldiðini belirtti. Bu yönden Türkiye'nin hiç bir sýkýntýsýnýn olmadýðýný vurgulayan Burak, "Türkiye gayet güvenli bir ülke. 76 milyon nüfusu, 30 milyon turisti besliyoruz. Üzerine 15 milyar dolarlýk da gýda maddesi

ihraç ediyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin gýda güvenliði açýsýndan bir sorunu yok" diye konuþtu. Burak, dünyadaki kuraklýk, seller, iklim deðiþikliði gibi konularýn gýda güvenliðini tehdit eden sorunlar olduðuna dikkati çekerek, bu tehditlere karþý tedbirli olmak gerektiðini ifade etti. Türkiye'nin bu konuda gen bankalarýný ve Kuraklýk Test Merkezi'ni kurarak, gelecekteki olasý her türlü riske karþý tedbiri aldýðýný belirten Burak, "Türkiye bu konuda dünyanýn en güvenli ülkelerinden bir tanesi" dedi. Gelecek için zor þartlara dayanýklý ürün, teknoloji, sistem geliþtir-

menin, arazi toplulaþtýrma projesinin, miras yoluyla arazilerin bölünmesini engellemeye iliþkin yasa tasarýsýnýn çok önemli projeler olduðunu ifade eden Burak, "Bunlar da hayata geçtiðinde tarýmla ilgili Türkiye'de hiç bir sýkýntý olmayacak" ifadesini kullandý. Burak, genetiði deðiþtirilmiþ organizmalar (GDO) ile ilgili haberlerin son dönemlerde gündemi meþgul ettiðinin de sorulmasý üzerine, Türkiye'de GDO ile ilgili de bir sýkýntýnýn olmadýðýný sadece yanlýþ bilgilendirme ve yanlýþ anlaþýlmalar sonucu tartýþmalarýn ortaya çýktýðýný belirtti.

larla kirlilik ölçümü yapacaðýnýn belirlendiðini kaydetti.

'Yeraltý suyu seviyesi düþüyor'

Yeraltý suyu envanteri yeniden belirlenecek Su Yönetimi Genel Müdürlüðünce hazýrlanan Yer Altý Suyu Yönetimi Eylem Planý ile Türkiye'nin yer altý suyu potansiyeli yeniden saptanacak linin çok üzerinde bir tüketim olmasý nedeniyle yeraltý suyu derinliðinin 30-40 metreden 200 metreye kadar düþtüðünü, hatta yer altý suyunun aþýrý çekilmesi sonucu Konya'da birkaç yýl önce çökmeler meydana geldiðini anýmsattý. Bazý bölgelerde ise mevcut potansiyelinin kullanýlmadýðýný hatýrlatan Kýnacý, 14 milyar metreküplük su potan-

siyelinin yaklaþýk yüzde 50'sinden istifade edildiðini belirtti.

'Yeraltý sularýna iliþkin veriler yetersiz' Günlük ve acil ihtiyaçlarý karþýlamak yerine su potansiyelinin ne olduðu ve bununla ihtiyaçlarýn nasýl karþýlanacaðý üzerine çalýþmalar ile planlamalarýn yapýlmasý gerektiðini ifade eden Kýnacý, sulama suyu

ihtiyacýnýn azaltýlmasý için ne gibi önlemler alýnmasý üzerinde de düþünülmesinin önemli olduðunu dile getirdi. Yer altý sularýna iliþkin verilerin yetersiz olduðunu, miktarýn yaný sýra kirlenme durumuna iliþkin de bir izleme yapýlmasý gerektiðine dikkati çeken Kýnacý, hangi kurumun, nerelerde, hangi parametrelerle ve aralýk-

Yer altý suyu kütlelerini de belirleyeceklerini aktaran Kýnacý, "Yani büyüklüðü nedir bu yer altý suyunun? Bundan ne kadar su üretilebilir, yýlda ne kadar su üretebiliriz? Onu bilirsek, kullanabileceðimiz su miktarý da ortaya çýkar. Halbuki günümüzde maalesef buna dikkat edilmiyor. Edilmediði için de yer altý suyu seviyesi düþüyor" ifadesini kullandý. DSÝ Genel Müdürlüðünün yaptýðý bir çalýþmaya göre, Konya Ovasý'nda, bugünkü gibi su çekilmesine devam edilirse, 20 yýl sonra burada hiç su kalmayacaðýnýn saptandýðýný belirten Kýnacý, yer altý su rezervinin oluþmasýnýn yýllarca sürebildiðini artardý. Bu nedenle yer altý suyunu kullanýrken çok dikkatli olunmasý gerektiðini kaydeden Kýnacý, DSÝ Genel Müdürlüðüyle birlikte Ergene Havzasý'na iliþkin yer altý suyu çalýþmasý baþlattýklarýný ve bu çalýþma baþarýlý olursa 20172018'den itibaren yer altý suyu seviyesinin yükseleceðini, ayný çalýþmanýn diðer havzalarda da gerçekleþtirileceðini dile getirdi.


Mehmet BEKAROÐLU

Olmadý be Rasim Abi! (1) m.be­ka­rog­lu@ttmail.com

"Ýlginç­bir­yanlýþ­bilinç örneði",­öyle­mi?­Olmadý­be Rasim­Abi!­Siz­ki­bizim Rasim­Abýmýzsýnýz;­bizim 'Yedi­Güzel­Adam'ýmýzdan biri. Herkes­'Yedi­Güzel Adam'ýn­kim­olduðunu­sormuþ­ama­hiç­kimse­birinin siz,­siz­Rasim­Abi­olduðundan­þüphe­etmemiþti. Ne­güzel­adamlardýnýz Rasim­Abi.­Siz­ve­diðerleri; Sezai­Karakoç,­Nuri Pakidil,­Akif­Ýnan,­Erdem Beyazýd,­Cahit­Zarifoðlu, Alaattin­Özdenören. Þuurlanmamýzda­payý­olan adamlar!­Önce­Cahit­Abi kavuþtu­Hakk'ýn­rahmetine, sonra­Akif­Abi,­Erdem­Abi, Alaattin­Abi.­Ne­güzel adamlardý­onlar! Sezai­Abi­Ýstanbul'da ulu­bir­çýnar­gibi­duruyor; Nuri­Abi­elbette Ankara'dadýr,­sizin­gibi. Olmadý­be­Rasim­Abi! Siz­ki­'Yedi­Güzel Adam'dan­biriydiniz,­'Gül Yetiþtiren­Adam'dýnýz. Olmadý­be­Rasim­Abi… Þimdi­nasýl­yatar kabrinde­Cahit­Abi;­incittin Cahit­Abi'yi. Olmadý­be­Rasim­Abi! Soðuk­bir­kýþ­günüydü; Üstad'ý­bekliyorduk Ankara'da.­Ben­ilk­defa görecektim,­hepimiz­çok heyecanlýydýk.­Zor­ikna etmiþtik­Mehmet­Soyak Abi'yi­Üstad'ý­kýsa­bir­süre yakýndan­görmemize­izin vermesi­için.­Hatýrlar mýsýn­Rasim­Abi, Kýzýlay'da­bir­büro­vardý, Raþit­Aksoy­muydu­büro sahibinin­adý,­geçmiþ zaman­unuttum.­Üstad masaya­oturmuþtu,­biz­de karþýsýna­ama­biraz­uzaða dizilmiþ­sandalyelere iliþmiþtik.­Öndeki­masanýn yanýndaki­koltuklar­size,

21

FORUM

1 Temmuz 2013 Pazartesi

siz­aðabeylerimize ayrýlmýþtý.­Tek­tek­gelmiþtiniz­büroya;­her­biriniz girdiðinde­Üstad­biz gençlerle­yaptýðý­sohbeti kesip­size­hoþ­geldiniz demiþti.­Ama­Cahit Zarifoðlu­içeri­girene kadar­hiç­ayaða­kalkmamýþtý.­Size­isimlerinizle hitap­etmiþti­ama­Cahit­Abi gelince­kalkmýþ­ona sarýlmýþ­ve­"Þair,­hoþ geldin,­seni­iyi­gördüm" demiþti.­Sonra­da­Yedi Güzel­Adam'ý­istemiþti Cahit­Abi'den.­Cahit­Abi­ne güzel­okumuþtu,­hatýrlýyor musun­Rasim­Abi? Bu­insanlar­dev­midir Yatak­görmemiþ­gövde midir bir­yara­açar­boyunlarýnda Kolkola­durup­baðýrdýklarýnda Yar­kurbanýn­olam Daðlar­önüme­durmuþ Ki­daðlanam Çekip­pýrýl­pýrýl­mavzerler­çýkardýlar­oyluk etlerinden Durdular­ite­çakala karþý­yarin­kapýsýnda Çocuktum,­daha­17 yaþýndaydým,­o­gün­bugün oyluk­etlerimden­mavzer çýkarmaya­çalýþýrým,­ite çakala­karþý­dururum. Altmýþ­yaþýma­giriyorum; hala­oradayým,­ne­güzel günlerdi­Rasim­Abi­ve­siz ne­güzel­adamlardýnýz! Olmadý­be­Rasim­Abi! Ýki­hafta­arka­arkaya yazdýðýn­yazýda­bizi­"ilginç bir­yanlýþ­bilinç­örneði" olarak­tanýmlamýþsýn.­Oldu mu­be­Abi!­Siz­ki­bizim 'Yedi­Güzel­Adam'ýmýz, Devlerimizdiniz­Rasim Abi.­Nasýl­yaparsýnýz­bunu; biz­ki­o­gün­bu­gün­ite çakala­karþý­dururuz,­oyluk etlerimizi­parçalarýz­pýrýl pýrýl­mavzerler­çýkarmak için.­Olmadý­be­Rasim­Abi! Hadi­beni,­Ali'yi, Osman'ý,­Ümit'i,­Cüneyt'i çýkar­koy­bir­tarafa;­ya­o güzel­çocuklar,­Emek­ve Adalet­Platformu'nda­çýrpýnan­gençlere­yapýlýr­mý­bu Rasim­Abi.­Peki,­MazlumDer'e­ne­diyeceksin,­yýllarca­kimliðine­bakmadan mazlumun­hakkýný­savunanlar­ve­yine­kimliðine bakmadan­zalimin,­itin çakalýn­karþýsýnda­duranlar

için­böyle­söylenir­mi Rasim­Abi?­Bir­avuç­insan ortada­çýrpýnýp­duruyor, nasýl­kýyarsýn­onlara­Rasim Abi?­Tabi­zor­günlerdi­sizin günleriniz;­o­zaman­itin çakalýn­karþýsýnda­durmak zordu.­Peki,­þimdi­Rasim Abi,­þimdi­kolay­mý?­Her taraftan­"aman­susun,­bunlar­bizimkiler,­susun" denildiði­bugün­daha­zor be­Rasim­Abi.­Biz­Rasim Abi,­biz­bir­avuç­insan­bu zor­günlerde,­itin­çakalýn koyun­postu­ile­gezdiði­bu günlerde­sizden­aldýðýmýz, öðrendiðimiz­"itin­çakalýn karþýsýnda­durma" geleneðini­sürdürmeye, kimliðine­bakmadan mazlumun­yanýnda­durmaya­ve­yine­kimliðine bakmadan­zalimin­karþýsýna­dikilmeye­çalýþýyoruz, geleceðe­bu­örneði,­örnekliði­taþýmaya­çalýþýyoruz. Çok­saldýrýya­uðradýk Rasim­Abi,­çok­taþ­yedik, hakaret­iþittik.­Hedef­gösterildik,­ilk­görüldükleri yerde­infaz­edilecek­listesine­koydular­bizi, gazetelerinde­yayýnladýlar. Elbette­bunlardan­etkilendik,­etkileniyoruz,­ama senin­attýðýn­'Gül'­bizi­çok acýttý,­kanattý­be­Rasim Abi.­Çünkü­sen­bizim­'Yedi Güzel­Adam'ýmýzdan­biriydin,­sen­'Gül­Yetiþtiren Adam'dýn­Rasim­Abi. Bize­mi­atacaktýn,­böyle taþtan,­hakaretten,­yorgunluktan,­hayal­kýrýklýðýndan kan­ter­içinde­olduðumuz, dökülüp­kýrýldýðýmýz­bir günde­bize­atmak­için­mi yetiþtirdin­gülü,­gülleri Rasim­Abi? Olmadý­be­Rasim­Abi! Ben­þimdi­sana­ne­diyebilirim­Abi!­Görüyorsun­ki hiçbir­þey­diyemiyorum, hala­konuya­giremedim. Olmadý­be­Rasim­Abi, bize,­bana­bunu­yapmayacaktýn.­Attýðýn­Gül­bizi, beni­çok­acýttý,­kanattý­be Rasim­Abi. Ýnan­ki­Rasim­Abi,­bu yaraya­dayanýrým­ama sana­cevap­vermek­zorunda­olmak,­sana­bu­mektubu yazmak­beni­daha­çok acýtýyor.­'Gül­Yetiþtiren Güzel­Adam'a­sitem­etmek çok­koyuyor­be­Rasim­Abi. Ama­yazmak­zorundayým,­size­cevap­vermek zorundayým.­Çünkü­benim Güzel­Rasim­Abi'm,­bize itin­çakalýn­kapýsýnda­dikelirken­'Gül'­attýn.­Olmadý­be Rasim­Abi,­olmadý,­beni­bu mektuba­mecbur­etmeyecektin. Mecburum­Rasim­Abi, sana­cevap­vermek­zorun-

dayým.­Yapýlan­yanlýþlýklardan­uzak­olduðumuzu,­gözlerin­görmez­olduðu,­kulaklarýn­duymaz­olduðu,­kalplerin­hissetmez­olduðu böyle­bir­günde­yanlýþlýklardan­uzak­durduðumuzu söylemeye­mecburum­be Rasim­Abi.­Mazlumun­bizden­deðil­diye­itildiði,­zalimin­bizden­diye­kollandýðý böyle­bir­günde­konuþmak zorundayým­be­Rasim­Abi. Konuþmalýyým­ki­Rasim Abi,­yarýn­da­insanlar­ite çakala­karþý­durabilsinler, yarýn­da­kimliðine­bakmadan­mazlumun­yanýnda yer­alan­ve­yine­kimliðine bakmadan­zalime­karþý çýkan­insanlar­olsun. Gezi­Günleri'nde­yayýnladýðýmýz­bildiriye­"Bildiri metninde­yansýyan­yanlýþ bilinç­örnekleri­bu­ülkede yaþayan­Müslümanlarýn bazýlarýnýn­karþý­karþýya bulunduðu­handikaplarý veciz­biçimde­dile­getirmesi­bakýmýndan­önem taþýdýðý"­için­cevap verdiðinizi­yazmýþsýnýz. Suçlamanýz­sadece­"yanlýþ bilinç"­deðil,­bildirinin olaylarýn­16.­gününde yayýnlanmasýndan­hareketle­bizleri­"masum protestocularýn­sýrtýndan anarþi­ve­terör­çýkarmak isteyen­güruhunun" ekmeðine­yað­sürmekle suçlamýþsýn. Oldu­mu­bu­þimdi Rasim­Abi?­Nasýl­böyle yazarsýn,­bu­nasýl­"doðru bilinç­örneði"­Abi?­Bildiri metni­ortada;­özellikle­Gezi Parký­protestocularýyla durumdan­vazife­çýkaranlar,­eski­rejim­kalýntýlarý, "ambülansýn­arkasýna takýlan­uyanýk/kötü­niyetli taksi,­þoförleri"­­birbirinden­çok­net­bir­þekilde ayrýlmakta.­Bu­çok­açýk­bir þekilde­yapýlmýþken yazýnýza­nasýl­böyle baþlayabildiniz­Rasim­Abi, siz­ki­okuduðunu­anlayan, anlatmak­istediðini­en güzel­þekilde­yazabilen birisiniz. Rasim­Abi­olur­mu­bu, bu­kadar­ucuz­mu,­sen nasýl­böyle­bir­þey yaparsýn?­Býrak­baþkalarý yapsýn­Rasim­Abi,­yaptýlar da­yapýyorlar­da.­Her "ama"­dendiðinde,­"Ne demek,­þimdi­siz­anarþistleri,­teröristleri­mi desteliyorsunuz?"­diye­lafý aðzýmýza­týkýyorlar.­Yakýþtý mý­Abi,­sözümüzü­"anarþist ve­terörist"­parantezine alarak­etkisizleþtirmeye çalýþmak­sana­uyar­mý? Bunu­yapanlar­var;­ama bunlarla­senin­bir­ilgin­ola-

maz.­Abi,­kaç­kiþi­kaldý, kaç­insan­konuþabiliyor; "memur"­olmayan,­ihale almayan,­mevki­ve­makama­boðulmayan­kaç­kiþi var­Abi?­Hani­Türkiye'nin birikimi­denmiþti,­bir dünya­adam;­hepsi­gittiler, hepsi­iktidara­yazýldýlar, hepsi­o­bir­zamanlar­öfke ile­baktýklarý­makamlarý, mevkileri,­köþeleri­iþgal ettiler.­Bir­zamanlar­o makamlarý­iþgal­edenlere çok­çabuk­benzediler.­Sen bunu­bilirsin­Abi,­sen­bunlarý­görürsün­Rasim­Abi. Þimdi­oralarda­mazlumun ve­zalimin­kimliðini­ayýrmaya­baþladýlar,­daha öncekiler­gibi. Televizyonlara­ve gazetelere­kuruldular; araþtýrma­merkezlerinde yuvalandýlar,­üniversitelerde­kürsüler­kaptýlar… Elbette­olsun,­itirazýmýz yok.­Bizim­itirazýmýz mazlumu­ve­zalimi­kimliðine­göre­ayýrýyor olmalarýna.­Nitekim­bildiride­þunu­yazdýk:­"Bir zamanlar­mazlum­olmak zalimleþmemizi­ya­da­zalimin­yanýnda­olmamýzý gerektirmez".­Bu­cümlenin nesi­seni­rahatsýz­etti Rasim­Abi? Usta(!),­memurlarýný çaðýrdý,­mahallenin kulaðýný­çekin­diye­uyardý. Dolaþtýlar,­arkadaþlarýmýzý tek­tek­aradýlar, tehditlerde,­tembihlerde bulundular.­Bir­kýsmý­da gazetelerinde,­sitelerinde kampanyalara­baþladý. Aynen­öyle­yazdýlar;­bizi "komplocularý­görmemek, hatta­iþbirliði­yapmak"la suçladýlar,­itibarsýzlaþtýrmaya­çalýþtýlar.­Peki,­ya sana­ne­oldu­Rasim­Abi? Sen­'Yedi,­Güzel­Adam'dan birisin,­sen­'Gül­Yetiþtiren Adam'sýn;­biliriz,­seni kimse­memur­yapamaz, seni­mevki­ile,­makam­ile, köþe­ile­baðlayamazlar. Olmadý­be­Rasim­Abi, bun­u­yapmamalýydýn! Abi,­utanýyorum,­sana bunlarý­yazdýðým­için­yerin dibine­geçiyorum. Bu nasýl “doðru bilinç” hali? "Bildiri­sahipleri­besbelli­ki,­masum­protestocularla­'çapulcu'­yaftasýný­hemen benimseyenler­arasýnda­bir ayýrým­yapmak­istemiyor. Hükümetin­karýþtýrýcýlara müdahale­etmesi­durumunu,­karýþtýrýcýlýk­yapan 28­Þubatçýlarla­ayný­kefede deðerlendiriyor.­Vahim hata…"­diye­yazmýþsýn.


22

SPOR

1 Temmuz 2013 Pazartesi

“Barýþ Halfeti’nin derinlik

Þanlýurfa’nýn Halfeti ilçesinde Yavuz Apak adlý yurttaþ "Barýþý Halfeti'nin derinliklerinden düzlüðe çýkarýyor" þiarý ile 24 kilometre koþtu larýn asýldýðý güzergahta, yurttaþlar Apak'a yoðun ilgi ve destek gösterdi.

Yol boyunca destek

ÞANLIURFA'nýn Halfeti ilçesinde Yavuz Apak adlý yurttaþ, "Barýþý Halfeti'nin derinliklerinden düzlüðe çýkarýyor" þiarý ile eski Halfeti'den Yukarý Göklü beldesine kadar 24 kilometre koþtu. Koþunun þiarýnýn yazýlý olduðu ve "Yaþasýn barýþ" ile "Barýþ ve açýlýma destek maraton koþusu" yazýlý pankart-

Koþu Fýrat Nehri'nin diðer yakasýnda Asma Köprü'nün önünden baþladý. Koþu baþlamadan önce açýklama yapan Apak, bireysel maratoncu olduðunu belirterek, Ýsviçre'de yaþadýðýný ve kýsa süreliðine memleketi Halfeti'ye geldiðini söyledi. Polisin güvenlik önlemi ile koþuya baþlayan Apak'a yurttaþlar yol boyunca destek verdi. Yaklaþýk 150 dakika koþan Apak, Yukarý Göklü giriþinde araç konvoyu ile karþýlandý. Araçlarýn kornalarý eþliðinde beldenin meydanýna ulaþan Apak, burada da yurttaþlar tarafýndan davul zurna ile karþýlanýrken, Barýþ Anneleri Apak'a çiçek verdi. (DÝHA)

Kenan Sofuoðlu Ýtalya’da kazandý ÝTALYA'da yapýlan Dünya Supersport Þampiyonasý'nýn 8. ayak yarýþýný milli motosikletçi Kenan Sofuoðlu kazandý. Ýtalya'nýn Imola kentinde yapýlan 8. ayakta, takýmý MAHI Racing Team India adýna yarýþan Sofuoðlu, 26:11.297'lik derecesiyle birinci oldu. Yakhnich Motorsport'tan Büyük Britanyalý Sam Lowes 26:15.254 ile ikinci, takým

arkadaþý Rus Vladimir Leonov ise 26:15.706 ile üçüncü sýrada yer aldý. Kenan Sofuoðlu, 8. ayak sonunda puanýný 106'ya çýkardý ve sürücüler klasmanýnda ikinci sýradaki yerini korudu. Dünya Supersport Þampiyonasý'nýn 9. ayak yarýþý, 21 Temmuz'da Rusya'nýn baþkenti Moskova'da yapýlacak.


23

SPOR

1 Temmuz 2013 Pazartesi

lerinden düzlüðe çýktý!” Mayýn maðduru sporcunun askerlik bilmecesi ÞIRNAK - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafýndan Adana'da düzenlenen 'Türkiye Engelli Atletizm Yarýþmasý'nda baþarýlý bir yarýþma çýkararak Türkiye ikincisi olan mayýn patlamasýnda iki kolu ile sað gözünü kaybeden Uludereli Bayram Yýlmaz, çürük raporu almak için gittiði Þýrnak Asker Hastanesi'nden Ankara'ya sevk edildi. Sporcu Bayram Yýlmaz, 2004'te yerde bulduðu mayýnla oynarken meydana gelen patlama sonucunda iki kolu ile sað gözünü kaybetmiþti. Engeline raðmen askerlik yapmak isteyen Bayram Yýlmaz, muayene için gittiði Þýrnak Askerlik Þubesi tarafýndan çürük raporu almak üzere Ankara GATA'ya sevk edildi. Ankara'da çürük raporu verilen Yýlmaz, askere gitmek isterken çürük raporu verildiðini ve bu raporu alýrken büyük zorluklar yaþadýðýný söyledi. Memleketi olan Þýrnak'a dönen engelli atletizmci Bayram Yýlmaz, rapor almak için gittiði Ankara'da yaþadýklarýna sitem etti. Yýlmaz, "Þubat 2004 tarihinde çobancýlýk yaparken askerlik bölgesinde bilmeden bir cismi elime aldým ve elimde patlamasý sonucu 2 kolum ile sað gözümü kaybettim. O olaydan sonra sporla ilgilenmeye baþladým. Türkiye Þampiyonasý'na gittim ve Türkiye ikinciliði aldým. Ben askerlik yapmak istiyorum. Askerlik için muayene olmaya geldiðimde, çürük raporu almak için beni Ankara'ya sevk ettiler. Ankara'ya çürük raporu almaya gittiðimde maddi olarak büyük sýkýntýlar yaþadým ve çürük raporu aldým. Bana verilen para ile Ankara'da çürük raporu alýrken büyük sýkýntýlar yaþadým" dedi. (ÝHA)

‘Karakterli oyuncularla baþarýyý yakaladýk’

MALATYA - Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 10. Grubu lider tamamlayarak Spor Toto 3. Lige yükselen Ýstanbul ekibi Çýksalýn Spor'un Malatyalý Antrenörü Vedat Ateþ, takým olarak iyi bir uyum yakala-

dýklarýný kaydederek, "Çok büyük bütçelerle deðil, uyumlu ve kiþilikli futbolcularý yan yana getirip, bu baþarýyý elde ettik" dedi. Ateþ, Çýksalýn Spor olarak üst üste baþarýlý sezonlar geçirdiklerini ifade ede-

Siirt’te yaz spor okullarýna yoðun talep SÝÝRT'te yaz spor okullarý törenle açýldý. Atatürk Stadyumu'nde düzenlenen törende konuþan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Hüsam Olgaç, bu yýl yaz spor okullarýna baþvuran öðrenci sayýsýnda büyük bir artýþ olduðunu belirtti. Kayýtlarýn sürdüðünü ifade eden Olgaç, þöyle dedi: "Bu yýl yaz okullarýna kayýt yaptýran öðrenci sayýsý geçen yýla oranla yüzde 100 arttý. Öðrenci sayýsýndaki bu artýþ memnuniyet verici. Geçen yýl 16 branþta bin 801 öðrenciye hizmet veren yaz spor okullarýmýzda bu yýl 18 ayrý 3 bin 640 öðrenci kayýt yaptýrdý. Amacýmýz öðrencilerimizi kötü alýþkanlýklardan korumak ve spor gibi yararlý aktivitelere yönlendirmektir." Yaz spor okuluna kayýt yaptýran öðrenciler daha sonra Atatürk Anýtý'na kadar yürüyerek anýta çelenk sundu.

Kuran kursu öðrencileri arasýnda futbol turnuvasý düzenlendi GAZÝANTEP - Mazlum-Der Gaziantep Þube Baþkanlýðý tarafýndan camilerde düzenlenen Kuran kursu öðrencileri arasýnda futbol turnuvasý düzenlendi. Mazlum-Der Gaziantep Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Çelik, yaptýðý açýklamada, Kuran kurslarýna giden öðrencilerin eðitim gördüðü camiler arasýnda futbol turnuvasý baþlattýklarýný belirtti. Turnuvanýn açýlýþ karþýlaþmasýnýn Fazlý Okkýran Camisi ile Nazire Eruslu Camisi öðrencileri arasýnda oynandýðýný ifade eden Çelik, 15 gün sürecek turnuvaya 20 caminin katýldýðýný bildirdi.

rek, "Takýmý süper amatörden BAL Ligi'ne, BAL Ligi'nden de Spor Toto 3. Lig'e taþýdýk. Çýksalýn Spor ile göreve baþladýðýmýz ilk dönem zarfýnda baþkana sunduðumuz okul, aile, kulüp iþ birliði adý altýnda bir projemiz oldu. Altyapýda da yapýlandýrmaya gittik. A takýmda kýsa sürede baþarýyý yakaladýk. Çevremizdeki spor camiasýnýn da bu anlamda bize katkýlarý oldu. Elde edilen baþarýyý þahsýmýza deðil bize destek olan herkese mal ediyoruz" þeklinde konuþtu. Kadrolarýný büyük bütçeyle kurmadýklarýný kaydeden Ateþ, þunlarý söyledi: "Oyuncularýmýz spor akademisi öðrencileriydi. Bu anlamda hepsi eðitimliydi. Mümkün mertebe spor akademisi öðrencilerinin yanýnda spor akademisine hazýrlanan öðrencileri de yan yana getirip, geçmiþ senelerde kulübün altyapý-

sýnda oynamýþ oyunlarý da takýma kanalize ettik. Çok büyük bütçelerle deðil uyumlu ve kiþilikli futbolcularý yan yana getirip, bu baþarýyý elde ettik. Büyük bütçelerle elde edilen baþarýlardan ziyade uyumlu, kiþilikli ve karakterli oyuncularla çalýþmak baþarýyý pekiþtirdi. Ýkinci yýlda da kadromuzu muhafaza ettik. Takýmýn genel ahengini bozmadan birkaç takviye yaptýk. BAL Ligi'nde grupta ligin ilk yarýsýnda biraz geri düþtük ama ligin ikinci yarýsýnda oyuncularýmýz daha çok aðýrlýðýný koydu. Ýl takýmlarýnýn arsýnda mahalle kulübü olarak baþarýyý elde ettik. Sporcular, yönetim ve teknik ekibin uyumluluðu baþarýyý da beraberinde getirmiþ oldu." Ateþ, Spor Toto 3. Lig'de de ellerinden geleni yapýp, ligi iyi yerde bitirmek istediklerini belirterek, "Genç, dinamik, koþan ve mücade-

le eden bir ekiple yola devam edeceðiz. Mümkün mertebede kadromuzu muhafaza ettik. Marka olmuþ ve kendini ispatlamýþ oyunculardan ziyade amatörde kalmýþ, kimse tarafýndan görülmemiþ ve keþfedilmemiþ oyuncularý bulup kadromuza dahil ettik. Bu kadroyla ligi en iyi yerde bitirmenin peþindeyiz. Hedefimizi ligde kalmak olarak görmüyoruz. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye konuþtu. Malatyalý antrenörlerin iyi bir sezon geçirdiklerine deðinen Ateþ, "Malatyalý hocalarýn Malatya'da bu anlamda pek deðeri olmasa da dýþarýda daha itibar sahibi ve deðerliler. Ben elde edilen baþarýlarýn tesadüf olduðunu düþünmüyorum. Bu baþarýlar çalýþmayla elde ediliyor. Ama Malatya spor camiasýnýn Malatyalý hocalara bakýþ açýsýnda sakýnca var" dedi. (ÝHA)


www.diyarbakiryenigun.com

1 TEMMUZ 2013 PA Z A R T E S Ý Yýl: 7 - Sayý : 1992 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

Taþý dantel gibi iþliyor Mardin Taþý'nýn ciddi bir potansiyeli olduðunu, buradaki mimarinin ve taþýn Mardin sanayisine lokomotif görev üstleneceðine inandýðýný belirten Taþ ustasý Mehmet Selim Gökçen, Mardin'i birçok þehirde taþ iþlemeleriyle tanýttýðýný vurguladý

MARDÝN - Taþ ustasý Mehmet Selim Gökçen, Mardin Taþý'nýn eþsiz bir yapýya sahip olduðunu ve Mardin'i birçok þehirde taþ iþlemeleriyle tanýttýðýný söyledi. Gökçen, yaptýðý açýklamada, Mardin Ta-

C

M

Y

K

þý'nýn ciddi bir potansiyeli olduðunu, buradaki mimarinin ve taþýn Mardin sanayisine lokomotif görev üstleneceðine inandýðýný belirterek, güçlü firmalarýn hala bu iþe soyunmadýklarýný kaydetti. Mardin Taþý ile yapýlan evlerin yazlarý serin, kýþlarý da sýcak olduðunu, klimaya yada vantilatöre ihtiyaç duyulmadýðýný ifade eden Gökçen, þöyle dedi: "Bunu bilimsel raporlardan elde ettim. 500 kiloluk taþý ÝTÜ'ye gönderdim. Bu taþýn özelliklerini öðrenmek istedim. Yapýlan araþtýrmalar sonucunda Mardin

kireç taþlarýnýn yüzde 86'sý kalsiyum karbon, yüzde 14'ü de asitte bile çözülemeyen maddelerden oluþtuðunu belirtiler. Görünürde su emme oraný fazla. Oysa o suyu kýþýn alýr yazýn geri verir. O serinlikte ondan kaynaklý biraz da. Mardin'in taþ sokaklarýn girdiðinizde bir serinlik hissedersiniz. Taþ ayrýca çok harika bir þekilde basýnca dayanýklýdýr. Bu taþta çatlama olmaz. Dona karþý en iyi taþ en iyi malzeme Mardin Taþý'dýr çünkü gözenekleri vardýr. " Gökçen, daha önce yaklaþýk 12 yýl dekorasyon,

asma tavan ve kartonpiyer iþiyle uðraþtýðýný ve bu çalýþmalarýn kendisini taþ ustalýðýna yönlendirdiðini kaydetti. Mardin'in farklý mimarisinin kendisini çok etkilediðini anlatan Gökçen, þunlarý söyledi: "Mardin'in doðal dokusu beni daha çok cezp etti. 10 yýldýr da Mardin'de taþ iþiyle ilgileniyorum. Taþý istediðim þekle sokabiliyorum. Buradaki mimariye aþýðým, taþý seviyorum. Ölünceye kadar da taþla uðraþacaðým. Þimdiye kadar hep taþlarla ilgilenmediðim için piþmaným. Mardin'de son yýllarda bir

tarihi dönüþüm baþladý, bundan dolayý da çok mutluyum. Bu iþin asýl ustalarý gayrimüslimler. Mardin mimarisi geçmiþte gerçekten muhteþem bir þekilde yapýlmýþ. Nakýþlarda önemli iþlemeler var. Eski Mardin evlerinde üzüm salkýmlarý var. Bunu anlamak için üzümden yapýlan þarabýnda Hristiyanlarca kutsal olduðunu bilmemiz gerekir. Örneðin güvercinler var mimarilerde, geçmiþ yýllardan beri barýþý simgeleyen güvercinleri taþa iþlemiþler."

Diyarbakır Yenigün 1 Temmuz 2013 Pazartesi  
Diyarbakır Yenigün 1 Temmuz 2013 Pazartesi  
Advertisement