Page 1

‘Engelliler önceliðimiz olmalý’

Tecavüz davasý ertelendi

KAYAPINAR Belediyesi, engelli derneklerinin üyeleri ve Çölyak hastalarý için piknik düzenledi. Burada konuþan Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, özel okullar dýþýnda engellilere yönelik eðitim veren resmi bir kurumun bulunmadýðýný belirterek, “Toplum olarak her alanda önceliðimiz engeli vatandaþlara hizmet ve imkan saðlamak olmalýdýr” dedi. YAÞAM 6-7’de

DÝYARBAKIR'ýn Eðil Ýlçesi'nde 17 yaþýndaki Z.M.'ye tecavüz ettikleri gerekçesiyle haklarýnda dava açýlan ve aralarýnda köy kurucularý ile bir karakol komutanýn da bulunduðu 8 sanýðýn yargýlanmasýna devam edildi. Sanýklarýn tutuksuz yargýlanmasýna karar veren mahkeme, duruþmayý ileri bir tarihe erteledi. GÜNCEL 03

KCK’de tahliye yok www.diyarbakiryenigun.com

21 MAYIS 2013 SALI FÝYATI: 25 KRÞ.

Çözüm sürecine “tövbe” formülü!

09

“Ýþin yüzde 75’i tamam”

13

13

Türkiye’de araç sayýsý 17 milyonu geçti

04

‘Asker kýþlaya dönmeli’ Diyarbakýr’daki sivil toplum örgütlerinin oluþturduðu “Ýzleme Komisyonu”, sürecin daha saðlýklý iþlemesi için askerin kýþlaya dönmesini, korucularýn silah býrakmasýný ve TOMA ile akrep gibi zýrhlý araçlarýn þehir merkezlerinden çekilmesini istedi ‘Gözlemlerimizi yapacaðýz’ PKK'nin 8 Mayýs'ta geri çekilmeye baþlamasýyla birlikte, çekilmeyi izlemek amacýyla Diyarbakýr Barosu, Tabip Odasý, KESK, ÝHD, TÝHV, TUHADFED, MEYA-DER ve Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi'nin oluþturduðu "Ýzleme Komsiyonu", BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü'nü ziyaret etti. Burada konuþan komisyon üyesi ve ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, "KCK'nin almýþ olduðu geri çekilme kararý sonrasý süreci izleyecek, gözlemlerimizi yapacaðýz" dedi.

‘Süreç provokasyona açýk’ ELÝNDE silah bulunduran asker ve korucularýn çekilmesi gerektiðine dikkat çeken Bilici, "Asker kýþlaya dönmeli, korucular silah býrakmalýdýr. Çünkü bu süreç provokasyona açýk bir süreçtir. Bu durum göz önünde bulundurulmalýdýr. Ayrýca polis de tavrýný ve tutumu deðiþtirmeli, demokratik bir anlayýþ içine girmeli, akrep ve TOMA isimli zýrhlý araçlar þehir içinden çekmelidir. Ayný þekilde yine Diyarbakýr'da her gün uçaklar havalanýyor. Bu da rahatsýz edicidir" diye konuþtu. 12’de

‘Herkes kazanacak’ 11’de C

M

Y

K

Büyükþehir’in renkleri deðiþti DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyespor'un genel kurulu Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Kulüp renklerinin yeþil-kýrmýzý olmasý kararlaþtýrýlýrken, isim deðiþikliði kabul edilmedi. Baþkanlýða Metin Kýlavuz yeniden seçildi. SPOR 22-23’te

sözün özü

4’te

Sorunlar çözümsüzlüðe endeksli Osman ERGÜN

quncê azad

21’de

Ji Çîroka Bakur Çend Têbinî (2) Bahoz BARAN

Kadýnlar Diyarbakýr’da buluþtu AKP Merkez Kadýn Kollarý Genel Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen iþ kadýnlarý buluþmasý Diyarbakýr'da gerçekleþti. Türkiye'nin en büyük 50 firma temsilcisinin katýldýðý toplantýda çözüm süreci ve bölgeye yatýrým konularý deðerlendirildi. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, iþ kadýnlarýnýn Diyarbakýr'a gelmesinin bir örnek sergilediklerini söyledi. HABER 10


2

SAÐLIK

21 Mayýs 2013 Salý

‘Günde 8 kilometre yürüyün’ “ ABD Georgetown Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Harry Preuss, kilo ile mücadele eden insanlara günde 10 bin adým atmalarýný önerdi ANTALYA'da düzenlenen Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Kongresine katýlan ABD Georgetown Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Harry Preuss, obezitenin dünyada her geçen gün önemi artan bir sorun haline geldiðini, önlem alýnmadýðý takdirde gelecekte büyük sorunlara neden olabileceðini belirtti. Ýnsanlarýn yaðdan uzak durarak kendileri için doðru bir þey yaptýklarýna inandýklarýný ama sadece bunu yapmanýn doðru bir karar olmadýðýný vurgulayan Preuss, "Ýnsanlar yaðdan uzak durduklarý zaman karbonhidrata ve þekere yönelebiliyor. Yaðdan uzak durmak ancak karbon-

hidrat ile þekere yönelmek yanlýþ bir tutum" dedi. Preuss, "Önemli olan ne kadar kilo deðil, ne kadar yað kaybettiðinizdir. Kilo kaybederken kas kütlenizi kaybediyorsanýz, bu anlamlý deðildir" diye konuþtu. Prof. Dr. Preuss, kilo ile mücadele eden insanlarýn az yemek yemeleri, lifli gýdalar tüketmeleri ve egzersiz yapmalarý gerektiðini söyledi. Sporun her yaþ grubunda yapýlmasý gerektiðini vurgulayan Preuss, kendisinin günde 17 bin adým yürüdüðünü kaydetti. Üzerinde pedometre taþýdýðýný anlatan Preuss, "Gün içinde hiç egzersiz yapamazsam yürüyorum. Günde 17 bin adým atmaya çalýþýyorum. Bazen

Hangi bitki çayý neye iyi geliyor?

Bitkilerin vücudumuz üzerindeki etkileri tartýþýlamaz. Peki, hangi çay neye iyi geliyor biliyor musunuz?

Melisa

üniversitede oturarak çalýþmam gerektiðinde 17 bin adýmý tamamlamak için bahçeye çýkýp yürüyorum. Kilo ile mücadele eden insanlara günde en az 10 bin adým, yani 8 kilometre civarýnda adým atmalarýný öneriyorum. Bunu yaþam tarzý haline getirmeleri gerekiyor" diye konuþtu. Preuss, Amerika'da obezite sorunu bulunan

Mantar zehirlenmelerine dikkat!

þlarýn çok dikkatli Kýrsal alanlarda mantar toplayan vatanda ürü Dr. Bilal olmasý gerektiðini belirten Van Saðlýk Ýl Müd olmadýðýný olup rli Acar bölgede yetiþen mantarlarýn zehi edi anlamada net bir sýnýrýn bulunmadýðýný söyl

istiyoruz" diye koVAN Saðlýk Ýl Müdürü Dr. tüketmesini Bilal Acar, bölgede yetiþen nuþtu. mantarlarýn zehirli olup olmaZehirlenme belirtileri dýðýný anlamada net bir sýnýrýn zehirlenmesinin Mantar çeke at dikk bulunmadýðýna kendisini 3 þekilde gösterdiðia sonr en ldikt rek, "Mantar yeni ni de dile getiren Dr. Acar, "Bibulantý, kusma, karýn aðrýsý, rincisi basit bir mide aðrýsý; ishal, göz bebeklerinde küçül- ikincisi ateþ, bulantý, kusma, me hissedilirse en yakýn saðlýk karýn aðrýsý; üçüncüsü ise kakuruluþuna müracaat edilmesi raciðer yetmezliðine dahi yol gerekir. Çünkü zehirli mantar açan, ölümle sonuçlanan mankaraciðer yetmezliðinden ölü- tar zehirlenmeleridir. Mantar me yol açabilir" dedi. yedikten sonra bulantý, kusma, karýn aðrýsý, ishal, göz beKültür mantarý tüketin beklerinde küçülme hissediKýrsal alanlarda mantar lirse en yakýn saðlýk kuruluþutoplayan vatandaþlarýn çok na müracaat edilmesi gerekir" dikkatli olmasý gerektiðini beþeklinde konuþtu. (ÝHA) lirten Dr. Bilal Acar, "Yaðan yaðmurlarla birlikte havanýn ýsýnmasýyla bölgede bol miktarda mantar çýkýyor. Vatandaþlarýmýzýn zehirli olup olbelirleyemediði madýðýný amamalarýný topl rý mantarla rda bölgeayla Bu . istiyoruz tarlarýn man anan mizde topl n doinde lmes yeni bilinçsizce artýlarý vaka me layý zehirlen isek yem rý yor. Biz mantarla tarý man ür teyen kiþilerin kült

oldukça fazla insan olduðunu, Türkiye'de ise yoðun obezite sorunu görmediðini belirterek, "Türkiye'de insanlar yemeklerin yanýnda mezelerden, salatalardan, yani lifli yiyeceklerden de tüketiyor. Bu açýdan baktýðýmýzda dengeli beslenme konusunda Türk mutfaðýnýn yararlý olduðunu söyleyebilirim" dedi.

Prostatýný aldýrdý, týp tarihine geçti EVLÝ ve çocuklu olan iþ adamý, dünyada, önlem amaçlý olarak "saðlýklý" prostatýný aldýran ilk kiþi olarak týp tarihine geçti. Habertürk'ün haberine göre, baþkent Londra'daki Kanser Araþtýrmalarý Enstitüsü'ndeki testler sonucunda genin varlýðýný öðrenen iþ adamýnýn "Ailemde prostat kanseri var. Onlarýn kaderini yaþamak istemiyorum" dediði ve doktorlardan prostatýný almasýný istediði açýklandý. Ameliyatý yapan cerrah Roger Kirby, "Ameliyat sýrasýnda prostatýnda saðlýksýz bir durum gözlemlemedik. Ancak, BRCA 2'nin yapýsýný ve hastanýn aile fertlerindeki kanser vakalarýný göze aldýðýmýzda en doðru olan þeyi yaptýk" dedi. Kestane büyüklüðünde salgý bezi olan ve mesanenin altýnda yer alan prostatýn alýnmasý erkeklerde kýsýr kalmaya, kimi zaman da ereksiyon bozukluklarýna neden olabiliyor. Annesini kanserden kaybeden ünlü yýldýz Angelina Jolie, BRCA 1 genini taþýdýðýný öðrenmiþ ve geçtiðimiz günlerde her iki memesini de aldýrmýþtý.

Özellikle kýþ aylarýndaki depresyona karþý etkilidir. Ruhu canlandýrýr. Konsantrasyonu arttýrýr. Yatmadan önce kullanýldýðýnda rahat uyumayý saðlar.

Boða dikeni ve Karahindiba Karaciðeri temizleyen bitkilerdir. Karaciðerin yeniden oluþumunu destekler ve yüksek kapasitede çalýþmasýný saðlarlar.

Kuþburnu C vitamini açýsýndan en zengin meyveler arasýndadýr. Baðýþýklýk sistemini destekler. Cilt ve doku hastalýklarýna iyi gelir. Adrenal fonksiyonunu düzenler.

Adaçayý Hafýzayý güçlendirici etkisi vardýr. Karaciðeri temizler. Boðaz aðrýsýna iyi gelir. Kan þekerini düþürür. Detoks etkisi vardýr. Menopoz sonrasýndaki semptomlarý hafifletir. Aþýrý terlemeye karþý etkilidir

Yasemin Everji verir. Yað yakýmýný hýzlandýrýr. Strese karþý etkilidir. Aðýz kokusuna iyi gelir. Sýrt aðrýlarýna karþý içilebilir. Kas spazmlarýna iyi gelir. Kolesterolü düþürür. Rahatlatýr.


3

GÜNCEL

21 Mayýs 2013 Salý

Tecavüz davasý ertelendi Diyarbakýr'ýn Eðil Ýlçesi'nde 17 yaþýndaki Z.M.'ye tecavüz ettikleri gerekçesiyle haklarýnda dava açýlan ve aralarýnda köy kurucularý ile bir karakol komutanýn da bulunduðu 8 sanýðýn yargýlanmasýna devam edildi. Sanýklarýn tutuksuz yargýlanmasýna karar veren mahkeme, duruþmayý ileri bir tarihe erteledi FOTO: ARÞÝV

DÝYARBAKIR'ýn Eðil Ýlçesi'nde, 4 yýl önce 17 yaþýndaki kýza tecavüz ettikleri iddiasýyla haklarýnda dava açýlan köy korucularý ve karakol komutanýnýn da aralarýnda olduðu 8 kiþinin yargýlan-

masýna devam edildi. Diyarbakýr 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen duruþmada, tutuksuz sanýk A.M ile maðdur Z.M ve avukatlar hazýr bulundu. Sanýklardan A.M, üzerine atýlý suçla-

malarý kabul etmediðini söyledi. Maðdur avukatý Gülten Aday, geçen duruþmadan sonra maðdurun Eðil ya da Dicle Ýlçe Jandarma Komutanlýðý tarafýndan kaçýrýlýp böbreklerinden birinin zorla alýndýðýný öne sürerek, "Maðdurun büroya geldiðinde bu konu hakkýnda suç duyurusunda bulunmasýný istedim. Kendisi sürekli tehdit edildiði için suç duyurusunda bulunma talebini kabul etmedi. Bu aþamada mahkemenin empati kurarak sanýklarýn tutuklanmasýný talep ediyorum" dedi. Cumhuriyet savcýsý hazýrladýðý mütalaasýnda, tutukluluk talebine iliþkin olarak sanýklarýn

"kaçma þüphesi" ve "delilleri karartma þüphelerinin" bulunmadýðý gerekçesiyle sanýklarýn tutuklanmalarýna yönelik talebin reddedilmesi yönünde görüþ bildirdi. Sanýk avukatlarýndan Mehmet Yýlmaz ise savcýlýðýn mütalaasýna iþtirak ettiklerini belirterek, "Müvekkiller geçen celsede duruþmaya katýldýlar. Delilleri karartma þüphesi yoktur. Bahse konu yeni iddia ile ilgili olarak mahkemenin ihbarda bulunmasýný talep ediyorum" diye konuþtu. Mahkeme heyeti verdiði kýsa aranýn ardýndan sanýklarýn tutuksuz olarak yargýlanmasýna karar vererek, duruþmayý erteledi.

Cinayet zanlýsý yakalandý

Sahte rapor þebekesi çökertildi

Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde 14 Mayýs günü çýkan býçaklý kavgada hayatýný kaybeden kiþinin cinayet zanlýsý, polis ekiplerinin yaptýðý çalýþma sonucu yakalandý

MARDÝN'in Kýzýltepe ilçesinde, güvenlik kuvvetleri tarafýndan yapýlan eþ zamanlý operasyonda sahte rapor düzenleyen þebeke çökertildi. Operasyonda 33 kiþi gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, Kýzýltepe Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliði ekipleri tarafýndan sahte rapor düzenleyen suç örgütüne eþ zamanlý operasyon yapýldý. Operasyonda 'organize suç örgütü kurma, örgütü yönetmek, örgüte üye olmak, örgütlü olarak kamu aleyhine nitelikli, dolandýrýcýlýk yapmak, sahte resmi belge düzenlemek, sahte resmi belge kullanmak ve suçtan kaynaklanan suç gelirini elde etmek' suçlarýndan 33 kiþi gözaltýna alýndý. Suç örgütü üyelerini, engelli olmadýðý halde sözde engelliymiþ gibi rapor hazýrlayýp engelli ve bakýcý maaþlarýndan yararlandýrmak amacýyla sahte rapor düzenledikleri de ortaya çýktý. Gözaltýna alýnanlardan örgüt lideri O.K. ile beraber 8 kiþi, suç örgütü mensubu 25 kiþi ise engelli olmadýðý halde engelli raporu alanlardan olduðu bildirildi. Gözaltýna alýnan 33 kiþi emniyetteki sorgularýnýn ardýndan Kýzýltepe Cumhuriyet Savcýlýðý'na sevk edildi. (ÝHA)

DÝYARBAKIR Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada yaþanan kavgada hayatýný kaybeden kiþinin ölümüne sebebiyet veren bir kiþinin yakalandýðý belirtildi. Açýklamada, "14 Mayýs 2013 günü saat 09.30 sýralarýnda Yeniþehir ilçesi Hastaneler Caddesi üzerindeki çocuk hastanesinde çýkan kavga sýrasýnda kesici aletle bir þahsýn yaralanmasý sonucu kaldýrýldýðý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hayatýný kaybettiði tespit edilmiþtir. Olayý gerçekleþtiren 1 þüpheli þahýs çýkan kavga sonrasý yakalanmýþ, yapýlan aramalarda þüpheli þahsýn olayda kullandýðý tespit edilen 1 adet kesici alet ele geçirilmiþtir. Söz konusu kavganýn, taraflarýn daha önceden karýþmýþ olduðu bir trafik kazasý nedeniyle çýktýðý tespit edilmiþtir. Yürütülen tahkikat neticesinde yakalanan þüpheli þahýs hakkýnda; 'kesici aletle adam öldürme' suçundan iþlem yapýlmýþ olup, 15 Mayýs 2013 günü çýkarýldýðý adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine teslim edilmiþtir" ifadelerine yer verildi. FOTO: ARÞÝV

Bisikletten düþen çocuk öldü BATMAN'IN Gercüþ ilçesine baðlý Güzelöz köyü Kaynarca mezrasýnda, bisikletten düþen 11 yaþýndaki çocuk hayatýný kaybetti. Kaynarca mezrasýnda bisikletiyle dolaþan 11 yaþýndaki Yusuf Þahin mezra giriþindeki köprüden geçmeye çalýþýrken dengesini kaybederek yuvarlandý. Olay yerinde hayatýný kaybeden Yusuf Þahin'inin cesedi otopsi yapýlmak üzere Gercüþ Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yapýlan otopsinin ardýndan Yusuf Þahin'in cenazesi, ailesinin yaþadýðý Kaynarca mezrasý mezarlýðýnda topraða verildi. Güvenlik kuvvetleri olayla ilgili soruþturma baþlattý. (ÝHA)

Öðrencilerin pikniði acý bitti BÝNGÖL'de arkadaþlarýyla pikniðe giden lise öðrencisi, girdiði Gayt Çayý'nda boðuldu. Alýnan bilgiye göre, Bingöl Anadolu Atatürk Lisesi öðrencileri, öðretmenleri gözetiminde merkeze baðlý Çevrimpýnar köyüne pikniðe gitti. Daha sonra bazý arkadaþlarýyla gruptan ayrýlan 15 yaþýndaki Muhammed A., yüzme bilmediði halde Gayt Çayý'na girdi. Suda dengesini kaybeden A., derede kayboldu. Arkadaþlarýnýn çýðlýklarý üzerine çevredeki köylüler ve pikniðe gelenlerin yardýmýyla Muhammed A.'nýn cansýz bedeni yaklaþýk 1,5 saat sonra bulundu. Muhammed A.'nýn cansýz bedenin bulunduðu esnada ailesi, öðretmenleri ve arkadaþlarý sinir krizleri geçirdi. Cenaze, 112 Acil Servis ambulansý ile Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Jandarma olayla ilgili soruþturma baþlattý. (ÝHA)

Balýk tutmaya giden çocuk boðuldu MUÞ'un Varto ilçesinde balýk tutmaya giden çocuk boðularak hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye baðlý Ýlbey köyünden geçen Bazýkan Çayý'nda meydana geldi. Arkadaþlarýyla balýk tutmaya giden K.O. (10) isimli çocuk, dengesini kaybederek suya düþtü. Suda kaybolan K.O., haber verilmesi üzerine gelen köylüler tarafýndan cansýz bir þekilde bulundu. Varto Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan K.O.'nun cenazesi, detaylý otopsi yapýlmak üzere Malatya Adli Týp Kurumu'na gönderildi. (ÝHA)


4

Osman ERGÜN

Sorunlar çözümsüzlüðe endeksli

SÖZÜN ÖZÜ

GÜNDEM Geçen yýl Kasým ayýnda Diyarbakýr'da havai fiþek kullanýmý Ýl Mahalli Çevre Kurulu kararý ile sýnýrlandýrýlmýþ ve 23.00-07.00 saatleri arasýnda kullanýlmasýna izin verilmiþti. Ýl zamanlarda bu karar uygulanmaya baþlanmýþ ve baþarýlý olmuþtu. Havalarýn ýsýnmasý ve düðün sezonunun baþlamasý ile bu karar adeta unutuldu. Birçok okuyucumuz bu yönde þikayetlerini bizlere iletti. Gece yarýsýnda gelin ile damadýn evinde son bulan düðün konvoylarý adeta bu sýnýrlamayý hiçe sayýyormuþ. Sorunu ilk Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydenir gündeme getirmiþ ve bir süre sonra da Ýl Mahalli Çevre Kurulu kararý ile havai fiþeklerin kullanýmý sýnýrlandýrýlmýþtý. Maalesef alýnan bu kararlarýn yeterince takip edilmediði ya da þikayet mekanizmalarýnýn nasýl iþlediðinden vatandaþlarýn haberi yok. Bizden söylemesi…

Trafik sorunu malumunuz… Kentte nüfus oranýna göre çok fazla araç var. Kentte Þubat ayý istatistiklerine göre yaklaþýk 112 bin araç var. Artan araç sayýsýna paralel oto park ihtiyacý sadece özelde "rant" adýna geliþme gösterse bile ihtiyacý karþýlamýyor. Zaten yeterli olmayan yollardaki çift sýra araçlar trafiði adeta felç ediyor. Býrakýn araçlarýn geçiþini, yolun karþýsýna geçmek isteyen yurttaþlarýn durumuna ne demeli. Katlý otoparklar çözüm adýna iyi olabilir mi? Bunu tartýþmak ve uygun alanlar yaratmak lazým… Bunun belediyeler tarafýndan sadece sorunu gidermek adýna yapýlmasýnda fayda var. Kentin hemen hemen her yerinde bu sorunla karþýlaþmanýz mümkün. Büyükþehir bunun ilk adýmýný attý. Özellikle Sur ilçesindeki Banka-

21 Mayýs 2013 Salý

lar Caddesinden Gazi Caddesi'ne oradan Daðkapý'ya kadar olan bölümde ve Ofis Ekinciler Caddesi'nde trafik adeta çile. Özellikle halk otobüsleri ve dolmuþlarýn güzergahýnda araç seyri Roma arenalarýný aratmýyor. Adrenalin had safhada ve her an kötü bir sürprizle karþýlaþma þansýnýz var. Çift sýra parklar, þeritlere araç parklarý zaten sýkýntýlý olan trafik akýþýný daha sýkýntýlý hale getiriyor. Ýþin ilginci ise ortalýkta bu sýkýntýlarý gidermekle görevli pek trafik polisi ya da trafik ile ilgilenen zabýtalar yok. Bunun üstüne bir de yaklaþýk iki yýldýr süren ve tamamlanamayan köprülü kavþaklarý koyun. Ortaya tam bir "çile bülbülüm çile" þarkýsý çýkýyor. Ne Belediye, ne de emniyet bu konuda býrakýn gerekliliði yeterli denetleme dahi yapmýyor. Sanki kent bu konuda kaderine terk edilmiþ gibi…

Araç sayýsý 17 milyonu geçti TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün Mart ayý Motorlu Kara Taþýtlarý Ýstatistikleri'ne göre, trafiðe kaydý yapýlan motorlu taþýt sayýsý Mart ayý sonu itibariyle 17 milyon 265 bin 567 oldu. Mart ayýnda 88 bin 397 taþýtýn kaydý yapýldý trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda yüzde 7,6 artýþ gerçekleþti.

418 bin 896 adet devir yapýldý

RAMAZAN KARATAÞ

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Mart ayý Motorlu Kara Taþýtlarý Ýstatistikleri'ni açýkladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðünden alýnan verilere göre, Mart ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 17 milyon 265 bin 567 adet taþýtýn yüzde 51'ini otomobil, yüzde 16,5'ini kamyonet, yüzde 15,5'ini motosiklet, yüzde 8,8'ini traktör, yüzde 4,4'ünü kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 1,4'ünü otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu.

Kayýt yapan taþýt sayýsý arttý

Mart ayýnda trafiðe kaydý yapý-

lan toplam 88 bin 397 taþýt içinde otomobil yüzde 58,1 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasý ile yüzde 15,1 ile motosiklet, yüzde 15 ile kamyonet, yüzde 4,7 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn yüzde 7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Mart ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Þubat ayýna göre yüzde 45,7 arttý. Bu artýþ otomobilde yüzde 49, minibüste yüzde 24,7, otobüste yüzde 10,1, kamyonette yüzde 32, kamyonda yüzde 17,1, motosiklette yüzde 63,6, özel amaçlý taþýtlarda yüzde 4,8, traktörde yüzde 60,9 olarak gerçekleþti. Mart ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre

Bu artýþ otomobilde yüzde 14,7, minibüste yüzde 9,5, otobüste yüzde 16,1, motosiklette yüzde 16,2, özel amaçlý taþýtlarda yüzde 363,8 oldu. Kamyonette yüzde 11,6, kamyonda yüzde 19,9, traktörde yüzde 9,8 azalýþ oldu. Ocak-Mart döneminde 272 bin 96 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý, 39 bin 942 adet taþýtýn ise trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 232 bin 154 adet arttý. Devri(1) yapýlan toplam 418 bin 896 taþýt içinde otomobil yüzde 66,8 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla yüzde 17,2 ile kamyonet, yüzde 4,8 ile motosiklet, yüzde 3,8 ile traktör takip etti. Mart ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn yüzde 7,3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Mart ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 8 milyon 802 bin 629 adet otomobilin yüzde 41,3'ü LPG'li, yüzde 33,2'si benzinli, yüzde 25'i dizel yakýtlýdýr. Yakýt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oraný ise yüzde 0,6'dýr. Mart ayýnda trafiðe kaydý yapý-

lan otomobillerin markalara göre daðýlýmýna bakýldýðýnda; 51 bin 402 adet otomobilin yüzde 15,8'inin Renault, yüzde 15,7'sinin Volkswagen, yüzde 8,5'inin Opel, yüzde 7,6'sýnýn Hyundai, yüzde 6,9'unun Ford, yüzde 6,3'ünün Fiat, yüzde 4,4'ünün Toyota, yüzde 4,4'ünün Dacia, yüzde 3,6'sýnýn Peugeot, yüzde 3'ünün Citroen, yüzde 23,9'unun ise diðer markalardan oluþtuðu görüldü.

Kuvvetli yaðýþ uyarýsý

D

ÝYARBAKIR - Türkiye'nin doðu kesimlerinde kuvvetli yaðýþ bekleniyor. Meteorolo ji Genel Müdürlüðünün int ernet sitesinde yer alan aç ýklamaya göre, yurdun doðu kesimlerinde görülecek ya ðýþlarýn, Erzincan, Tunceli, Bi ngöl, Muþ, Iðdýr, Bayburt, Erzurum'un güneyiyle Va n'ýn kuzey kesimlerinde ku vvetli olacaðý tahmin ediliyo r. Yurttaþlardan ani sel, su baskýný, yýldýrým, yerel dolu ya ðýþý, yaðýþ anýnda kuvvetl i rüzgar gibi yaþanabilecek olu msuzluklara karþý dikkatli ve tedbirli olmalarý istendi.


5

GÜNDEM

21 Mayýs 2013 Salý

ESNAFA YARDIM SUC! DÝYARBAKIR'da 15 Kasým 2006 tarihinde kurulan ve polislerce birçok kez basýlan 5 Nisan Özgür Yurttaþ Derneði'nin eski baþkaný Mürsel Doðru ve eþ baþkaný Haþem Yücel'in 2012 yýlýnýn Mayýs ayýnda mahalledeki esnaflarýn sorunlarýný tespit etmek ve bu sorunlarý yetkili mercilere ulaþtýrarak çözülmesini saðlamak amacýyla form daðýtmasý yasa dýþý faaliyet olarak görüldü.

Duruþma bugün görülecek

Esnaflara daðýtýlan formlara polis tarafýndan el konulurken, dernek üyesi Þükrü Ekinci gözaltýna alýnmýþtý. Yaþanýlan gözaltý sonrasýnda Doðru ve Yücel'e yurttaþlardan para aldýklarý iddiasýyla soruþturma açýldý. Diyarbakýr Valiliði Ýl Dernekleri Müdürlüðü'nün ihbarý üzerine savcýlýk tarafýndan baþlatýlan soruþturmada; "Çalýþma konularý dýþýnda faaliyet gösterdiði, ayrýca derneðin Anayasa ve kanunlarla açýkça yasaklanan amaçlarý ve suç konusu teþkil eden fiilleri gerçekleþtirdiði" iddia edildi. Soruþturma sonucunda hazýrladýðý iddianame ile Diyarbakýr Asliye Ceza Mahkemesi'ne baþvurarak Doðru ve Yücel hakkýnda 1 yýldan 3 yýla kadar hapis cezasý istemiyle dava açýlmasýný isteyen savcýlýk,

Doðru ve Yücel'in ayrýca siyasi haklardan da mahrum býrakýlmasýný talep etti. Ýddianameyi kabul ederek davaya dönüþtüren mahkeme, 21 Mayýs tarihine (bugün) duruþma tarihi verdi.

‘Amacýmýz sorunlarý çözmek’

Açýlan davaya tepki gösteren Yücel, dernek olarak yürüttükleri çalýþmalarýn tümünün tüzüklerinde yer alan çalýþmalar olduðunu belirterek, amaçlarýnýn mahallede yaþayan yurttaþlarýn sorunlarý çözme ve dayanýþma olduðunu söyledi.

Yücel, "Esnaflar yaþadýklarý sorunlarý derneðimize getirince, biz de dernek olarak bu sorunlarý yetkili mercilere ulaþtýrmak üzere bir karar aldýk. Ancak bu sorunlarý yazýlý olarak ulaþtýrmanýn daha doðru olacaðýna karar verdik. Esnafa yazýlý formlar daðýttýk. Bu daðýttýðýmýz formlarý toplarken, emniyetten kaynaklý sýkýntý yaþadýk. Bize psikolojik baský yapmaya baþladýlar. Sonra 'tüzüðünüze aykýrý, faaliyet gösteremezsiniz' dediler. Bir arkadaþýmýz bunlarý toplarken gö-

Silvan’da Kürt Dil Bayramý kutlandý

ettikleri iddiasý ile çalýþmalarýnýn durdurulduðunun kendilerine bildirildiðini kaydeden Yücel, "Mahallede yaþayan yurttaþlarýn sorunlarýný dinlemek, yetkili mercilere bildirmek dernek tüzüðümüzde belirlenen görevler arasýndadýr. Tüzüðümüzü onaylayan dernekler masasýdýr. Ayný dernekler masasý bu faaliyetimizden ötürü savcýlýða bizim hakkýmýzda suç duyurusunda bulundu" dedi.

Faaliyet yürüttükleri mahallede bulunan esnaflarýn sorunlarýnýn tespit edilmesi ve bu sorunlarý yetkili mercilere ulaþtýrarak çözülmesi için çalýþma yürüten 5 Nisan Eþit Özgür Yurttaþ Derneði yöneticileri hakkýnda dernek faaliyetleri ve tüzüðünün dýþýnda hareket ettikleri iddiasýyla 1 yýldan 3 yýla kadar hapis istemiyle dava açýldý

DÎ-DER öncülüðünde 15 Mayýs Kürt Dil Bayramý, Silvan'da KUR ý etkinlik ile kutlandý düzenlenen ve yüzlerce yurttaþýn katýldýð

‘Derneðimiz birçok kez basýldý’

zaltýna alýnarak serbest býrakýldý" dedi. Ayný yýlýn Aðustos ayýnda mahalle esnafýnýn sorunularýný çözmek için yürüttükleri çalýþma ile ilgili karakoldan kendilerine gönderilen tebligatta, dernek tüzüðünün dýþýnda hareket

bo Kurd û Kurdîstan parastina ziman", "Zimanê me rûmeta me ye" ve "Ziman erdnîgarî ye, ziman beden e, ziman rûmet e, li rûmeta xwe xwedî derkevin" pankartlarý asýldý. Etkinliðe, BDP ilçe eþ baþkanlarý, PKK'lilerin aileleri, MEYA-DER yöneticileri, Zembilfroþ Kültür ve Sanat Merkezi ile Meya Farqîn Eðitim Destek Evi çalýþanlarý, Eðitim Sen üyelerinin yaný sýra yüzlerce yurttaþ katýldý.

Sertifikalar verildi

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde KURDÎDER Silvan Temsilciliði tarafýndan ve Meya Far-

qîn Eðitim Destek Evi'nin katkýlarýyla 15 Mayýs Kürt Dil Bayramý nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte söz alan KURDÎ-DER yöneticisi Faysal Korkmaz, "Kürt halký Kürt dilinin üzerinSilvan Belediyesi Konfe- de baský ve yasaklara karp rans Salonu'nda düzenle- þý çetin mücadele veri Bu baðnen etkinlikte, salona "Ji- çok acý çekmiþtir. hakýnýn halk t Kür a lamd yan bi Kurdî xweþ e", "Ji

Hala gönüllü olarak dernek çalýþmalarýnda yer alan Yücel, derneklerinin birçok kez basýldýðýný ve polisler tarafýndan illegalize gösterilmeye çalýþýldýðýný dile getirdi. Baskýlar nedeniyle saðlýklý ve iyi bir dernek faaliyeti yürütemediklerini dile getiren Yücel, "Geçen gün eþ baþkanýmýz gözaltýna alýndý, þu an cezaevinde. Hakkýnda soruþturma açýlan, davalar açýlan arkadaþlarýmýz var. Üzerimizde bir baský var. Örneðin arama izni olmadan derneðimiz basýlýyor. Emniyet bizi siyasi algýlýyor. Oysa biz bir siyasi parti deðiliz. Sadece mahallenin sorunlarý ile ilgilenen bir derneðiz. Bize gösterilen baský nedeniyle saðlýklý bir çalýþma yürütemiyoruz" diye konuþtu. (DÝHA)

larý, özgürlüðü, kültürü, dili ve kimliðinin yapýlmakta olan yeni anayasada yasallaþtýrýlmasýný istiyoruz" dedi. Konuþmanýn KURDÎ-DER ardýndan atölye çalýþanlarýna sertifikalarý verildi. Daha sonra Meya Farqîn Eðitim Destek Evi öðrencilerinin, Ehmedê Xanî, Cegerxwîn, Tahsînê Reþid gibi Kürt yazarlarýnýn sözlerinin yazýlý olduðu dövizlerle sýrayla sahneye çýkmasý yurttaþlar tarafýndan dakikalarca alkýþlandý. Etkinlik öðrencilerin Kürt dili ile ilgili þiirler okumasýyla devam etti. Etkinliðin sonunda Zembilfroþ Kültür ve Sanat Merkezi Müzik Grubu ile Meya Farqîn Eðitim Destek Evi Çocuk Korusu müzik dinletisi verdi. (DÝHA)


6

KADIN-Y YAÞAM

21 Mayýs 2013 Salý

‘ENGELLiLER ONC Baþkale’de kilim dokuma kursu açýlacak Baþkale Belediyesi Kadýn Eðitimi ve Ýstihdamý Projesi kapsamýnda 50 kadýna kilim dokuma kursu verecek. Baþkale Belediye Baþkaný Eylem Açýkalýn, bu projenin temel amacýnýn kadýn istihdamýný artýrmak ve üretime teþvik etmek olduðunu söyledi VAN - Baþkale Belediyesi tarafýndan yürütülen Kadýn Eðitimi ve Ýstihdamý Projesi kapsamýnda 50 kadýna kilim dokuma eðitimi verilecek. Kadýn istihdamýný artýrmak projeleri çerçevesinde verilecek olan kilim dokuma eðitimi, belediye tarafýndan inþa edilen yeni atölyede gerçekleþtirileceði belirtildi. Ýnþaatý bitme aþamasýna gelen atölyede 50 kadýna eðitim verileceði öðrenilirken, kurs için baþvurularýn belediyeye yapýlmasý gerektiði duyuruldu. Kursa girecek kadýnlara bir ay teorik eðitim ve 3 ay da pratik eðitim aþamasýnda sonra sertifika verileceði kaydedildi. Kurs hakkýnda bilgi veren Baþkale Belediye Baþkaný Eylem Açýkalýn, belediyenin temel amacýnýn, kadýn istihdamýný arttýrmak, üretime teþvik edip, hem ekonomik destek saðlamak hem de sosyal faaliyetlere kadýný katmak olduðunu söyledi. Kadýnlarýn sosyal ve ekonomik özgürlüðünün farkýna varmasý için yapýlan projenin onlara özgüven getireceðini belirten Açýkalýn, "Kadýnlarýmýz erkek egemenliði karþýsýnda ekonomik ve sosyal yaþamda baþarýlý olacaklardýr" dedi. Açýkalýn, kadýnlarýn eðitim süresince yaptýklarý kilimleri kendi adlarýna satýp gelir elde etme imkanýna da sahip olduðunu ekledi.

Kayapýnar Belediyesi, engelli derneklerinin üyeleri ve Çölyak hastalarý için piknik düzenledi. Burada konuþan Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, özel okullar dýþýnda engellilere yönelik eðitim veren resmi bir kurumun bulunmadýðýný belirterek, "Toplum olarak her alanda önceliðimiz engeli vatandaþlara hizmet ve imkan saðlamak olmalýdýr" dedi HAKAN POLAT DÝYARBAKIR - Kayapýnar Belediyesi Diyarbakýr'daki tüm engelli dernek üyeleri, aileleri ile tahýl ürünlerini yememe hastalýðý olarak bilinen Çölyak hastalarý için piknik düzenledi. Yeniþehir Belediyesi piknik alanýnda gerçekleþtirilen pikniðe yaklaþýk 500 kiþi katýldý. Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, Baþkan Yardýmcýsý Aynur Yýlmaz ve belediye meclis üyeleri piknik alanýna gelerek konuklarýn sorunlarýný dinledi.

‘Dýþlayýcý düþünceleri kýnýyorum’

Burada konuklara hitaben konuþma gerçekleþtiren Dað'ýn konuþmasý iþitme engelliler için iþaret dili de aktarýldý. Dað, konuþmasýnda, "Engelli insanlarýmýza karþý dýþlayýcý ve toplumdan saymayan düþünceleri kýnýyorum. Ancak bugüne kadar devletin bu konuda kayda deðer bir politika ve uygulamasý olmamýþtýr. Özel okullarýn dýþýnda engellilere yönelik eðitim veren resmi kurum bulunmamakta. Toplum olarak her alanda önceliði-

miz engeli vatandaþlara hizmet ve imkan saðlamak olmalýdýr. Engelli arkadaþlarýmýzýn güçlü örgütlenmeyle, hak arayýþlarýný kitlesel hale getirmeleriyle, daha çok söz sahibi olacaklarýný kanýsýndayým. Belediye olarak iktidara geldiðimiz günden bu yana engelli dernekleri ve üyeleriyle diyalog içinde olduk. Hizmetlerimizde kendileri için yaþamý kolaylaþtýracak uygulamalara önem gösterdik. Yeni aþtýðýmýz engelli danýþma merkezi bu konuda önemli çalýþmalar yürütüyor" dedi. Piknikte konuþan engelli dernekleri yöneticileri de belediyeye düzenlediði piknikten dolayý teþekkür etti. Dernek yöneticileri bazý üyelerinin ilk kez piknik yapma imkaný bulduðunu ve belediyenin ulaþýmda gösterdiði kolaylýk nedeniyle ayrýca teþekkür etti.


7

KADIN-Y YAÞAM

21 Mayýs 2013 Salý

ELiGiMiZ OLMALI’ Diyarbakýr’ýn oksijen kaynaðý: Fidanlýk Yaz mevsiminin gelmesi ve okullarýn kapanmasýna az bir süre kala, Diyarbakýr Yeniþehir Belediyesi Fidanlýðý ve Sosyal Tesislerindeki piknik alanýna yurttaþlar yoðun ilgi gösteriyor. Yeniþehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Bora, " Fidanlýk Diyarbakýr'ýnda büyük ölçüde oksijen kaynaðýdýr" dedi ÝDRÝS BOZKUÞ DÝYARBAKIR'da en büyük piknik alanýna sahip olan Yeniþehir Belediyesi Fidanlýðý ve Sosyal Tesisleri, yazýn gelmesi ile çocuk-gençyaþlý tüm kesimlerin cazibesi konumuna geldi. Özellikle okullarýn tatile yaklaþtýðý bu günlerde toplu bir þekilde okul yönetimleri ile beraber stres atmaya gelen öðrenciler verilen hizmetlerden oldukça memnun kalýyor. Toplam 210 dönüm alana sahip olan yerin, 130 dönümü piknik ve mesire alaný olarak halkýn hizmetine sunuluyor.

‘Yeniþehir'in nefes borularý’

Yeniþehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Bora, Dezavantajlý gruplarýn rahatlýkla piknik ve sosyal aktivitelerini yapabilecekleri güzel bir alan olduðunu belirterek. "Bu fidanlýðýmýz kentimizin özelikle Yeniþehir ilçemizin nefes borularý konumunda olup, Diyarbakýr'ýnda büyük ölçüde oksijen kaynaðýdýr. Halkýmýz burayý daha çok piknik amaçlý kullanmaktadýr. Spor tesisi yapýmýnýn bitmesiyle spor camiasý da artýk burada spor etkinliklerini rahat bir þekilde yapabilecektir. "Her Týþt Jý Bo We" þiarýyla hareket ediyoruz. Eksik olan yolarýmýzýn tümünü sene baþýnda bitirerek halkýmýzýn rahat bir ortamda piknik yapabilmelerini saðladýk. Bildiðiniz gibi kentimizin yaz aylarý çok sýcak geçmektedir. Yurttaþlarýmýzda bu sýcaklardan bir nebzede olsa kurtulmak için piknik alanýmýza akýn ediyorlar" dedi.

‘Alana yoðun ilgi var’

Yeniþehir Belediyesi Fidanlýðý ve Sosyal Tesislerinde; ekoloji evi, çim saha, tenis kortu, çocuk oyun grubu, havuz ve gül bahçesi bulunuyor. Gün boyu halkýn kullanýmýna açýk olan tesis hakkýnda konuþan Yeniþehir Belediyesi Fidanlýðý ve Sosyal Tesis sorumlusu Feyzi Iþýk ise, halkýn piknik alanýna yoðun ilgi gösterdiðini dile getirerek, amaçlarýnýn yazýn dinlenmek ve eð-

Enerji ihtiyacýný güneþten karþýlayacak otogarýn, elektrik ihtiyacýný Ergani Belediyesi tarafýndan yapýlacak olan ýlayacaðý kaydedildi kurulacak güneþ enerjisi sistemi ile karþ DÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde, Ergani Belediyesi tarafýndan 73 bin metrekare alan üzerinde yapýlacak olan yeni otogar proje çalýþmalarý baþlatýldý. Elazýð Karayolu üzerinde inþa edilecek olan proje, birçok yeniliði de beraberinde getiriyor. Proje için Ankara'dan gelen teknik heyetle bir araya gelen Ergani Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn ön çalýþmalar için gerekli

iþlemleri baþlattý. Projede, araç bakým atölyesi, aile parký, yemekhane ve birçok sosyal tesis yer alacak. Güneþ enerjisi ile kendi elektriðini üretecek olan proje ile ilgili konuþan Ergani Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn, "Bu projeyi hayata geçirmek için çok bekledik. Büyük bir emek verdik. Bugün bu emeðin karþýlýðýný aldýk. Bu proje bizim için çok önemlidir. Sa-

dece þehirler arasý terminal olmasýnýn yaný sýra birçok hizmeti de barýndýrýyor. Halkýmýza bunu yapabilirsek çok mutlu oluruz. Ankara'dan gelen heyetle de gerekli iþlemleri bitiriyoruz. Kýsa bir zaman içerisinde ihale iþlemlerini de baþlatacaðýz. Bunun gururu ve heyecanýný yaþýyoruz. Þimdiden halkýmýza hayýrlý uðurlu olsun" diye konuþtu.

lenmek isteyen halka hizmet vermek olduðunun altýný çizdi. Iþýk, "Yazýn gelmesi ve okullarýn tatile girecek olmasýndan dolayý piknik alanýmýz dolup taþýyor. Hafta sonlarýnda 20 bine yakýn yurttaþýmýz piknik yapma keyfini yaþýyor. Buraya gelen yurttaþlar hem pikniklerini yapýyor hem de davul zurnalar eþliðinde halaylar çekerek eðleniyorlar" diye konuþtu.

Yurttaþ memnun

Yeniþehir Belediyesi Fidanlýðý ve Sosyal Tesislerindeki piknik alanýyla ilgili konuþan yurttaþlar, memnuniyetlerini dile getirirken, "Diyarbakýr'a yakýn olmasý çok güzel. Belediyenin yaptýðý çok güzel bir hizmettir. Aileler güvenli ve rahat bir þekilde piknik yapabiliyorlar. Yeniþehir Belediyesi'ne teþekkür ediyoruz. Diyarbakýr'da böyle bir güzel piknik alanýn olmasý halkýmýz için çok olumludur" dediler. Belediye yetkilileri parklarýnýn ücretsiz bir þekilde hizmet verdiðini ifade ederek, yurttaþlarýn piknik yaptýklarý alaný temiz býrakmalarý konusunda uyarýda bulundular.


8 “Referandum kaçýnýlmaz” ANKARA - Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn ABD'den gönderdiði "2014'te 3 sandýk" mesajýný deðerlendirdi. Gezilerde vatandaþlarýn ekonomiden çok yeni anayasayý sorduðunu vurgulayan Çelik, TBMM'deki uzlaþma komisyonunun þimdiye kadar önemli bir ilerleme kaydedemediðini belirtti. Çelik, AKP'nin uzlaþma komisyonunun tüm çalýþmalara zamanýnda destek verdiðini ancak muhalefetin konuyu zamana yayarak yeni bir Anayasa yaptýrmamaya çalýþtýðýný öne sürerek, "Oysa biz yeni Türkiye'nin ilk Anayasasýný yapmak istiyoruz" dedi. Böyle bir durumda referandumun kaçýnýlmaz hale geleceðini belirten Bakan Çelik, "Mesele büyük resme bakmak. Türkiye'nin kredi notu artýyor, dýþ politikadaki cazibesi ortada. Bu yeni dönemde yeni bir Anayasa ile Türkiye performansýný 100 kat katlayacak" dedi. Referandum için toplanmasý gereken oy sayýsý için de muhalif partilerinin oy vereceðine inandýðýný dile getiren Çelik, "Bu Türkiye için alýnmasý gereken bir risk. Buna muhalefet içinde destek verecek isimler çýkacaðýný düþünüyorum" diye konuþtu. "Baþkanlýk sistemini yeni anayasanýn önüne koyan bir irademiz yok" diyen Çelik, Türkiye'deki Cumhurbaþkanlýðý sistemindeki ikiyüzlülüðü ortadan kaldýracaðýný savundu. Fransa örneðini veren Çelik, "Halk oyuyla seçilmiþ bir cumhurbaþkaný zaten fiilen baþkan demektir" dedi. Çelik, yetkilerin nasýl düzenleneceðine dair soruya ise "Zaman gelince yanýt bulur" yanýtýný verdi.

POLÝTÝKA

21 Mayýs 2013 Salý

“Süreci bilen var mý?”

Giresun'da temaslarda bulunan CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, Kürt sorunun çözümü için baþlatýlan "Çözüm Süreci"nde deðindi. Türkiye'de bir "Çözüm Süreci" yaþandýðýný belirten Kýlýçdaroðlu, "Sürecin ne olduðunu bilen var mý?" diye sordu

Kýlýçdaroðlu, "Sözüm bir, CHP parlamentoda olduðu sürece hiç kimse Türk lafýný Anayasa'dan çýkarmaya cesaret edemez. Sözüm iki, CHP parlamentoda olduðu sürece bizim bedenlerimiz çiðnenmeden hiç kimse Türk milleti lafýný Anayasa'dan çýkaramaz. Sözüm üç, hiç kimse Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu ve önder rolünü Anayasa'nýn baþlangýç bölümünden asla çýkaramaz. Bunlar bizim Türkiye'ye sözümüzdür" ifadelerini kullandý.

“Þehitlerimizi görmezden gelemeyiz”

GÝRESUN-CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Giresun Belediyesi tarafýndan düzenlenen 36'ncý Uluslararasý Giresun Aksu Festivali'ne katýldý. Kemal Kýlýçdaroðlu, Cumhuriyet'in kurduðu ilk patinin CHP olduðunu hatýrlatarak, "Yedi düvele karþý kendi geleneklerimize sahip çýkarak savaþtýk ve baþardýk. Bunu sürdürmek benim görevim olduðu kadar hepimizin görevidir. Hepimiz beraber kendi köklerimi-

ze, kendi geleneklerimize sahip çýkacaðýz" dedi.

“Barýþý istemeyen var mý?”

Kýlýçdaroðlu, Türkiye'de bir çözüm süreci yaþandýðýný belirterek, "Sürecin ne olduðunu bilen var mý?" diye sordu. Bilmedikleri bir konuya destek veremeyeceklerini vurgulayan Kýlýçdaroðlu, þöyle devam etti: "Sözde akil adamlar geliyorlar. Soruyorlar, 'barýþ istiyor musunuz' diye. Allah aþkýna barýþ istemeyen kimse var mý?

Bu ülkede bir tek çocuðumuzun saçýnýn teline zarar gelmesini istemeyiz. Herkesin barýþ içinde, huzur içinde yaþamasýný istiyoruz. Barýþ ayrý bir þeydir. Ama 76 milyon yurttaþýn terör örgütü liderinin aðýzýna bakmasý, o noktaya getirilmesi farklý bir þeydir. Biz onu kabul etmeyiz hiçbir zaman."

Üç söz

Vatandaþlara bazý sözler verdiklerini ve kendilerinden bunlarý asla unutmamalarýný isteyen

Kýlýçdaroðlu kimsenin kendilerine demokrasi dersi veremeyeceðini dile getirerek, þunlarý kaydetti: "Biz kendi baðýmsýzlýðýmýzý acý ve gözyaþý ile kurduk. Bu topraklarda þehitlerimiz var, gazilerimiz var, onlarý görmezlikten asla gelemeyiz. Onlar bize güzel bir Türkiye býraktýlar. Biz de çocuklarýmýza daha demokratik, daha özgürlükçü bir Türkiye býrakacaðýz. Siz 4 bin yýllýk geleneklerimize sahip çýkýyorsunuz biz de Türkiye'ye sahip çýkacaðýz."

“666 kadýn hayatýný kaybetti” Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, 2009-2012 yýllarý arasýnda aile içi þiddet sonucu 666 kadýnýn hayatýný kaybettiðini açýkladý ANKARA - MHP Hatay Milletvekili Þefik Çirkin'in yazýlý soru önergesini yanýtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, þiddet ve þiddet sonucu ölüm vakalarý konusundaki güncel verilerin Adalet Bakanlýðý UYAP, Ýçiþleri Bakanlýðý POL-NET ve Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn veri sistemi üzerinde toplandýðýný belirtti. Þahin, Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan edinilen bilgiye göre, aile içi þiddet olaylarýnda 2009 yýlýnda 171, 2010 yýlýnda 177, 2011 yý-

lýnda 163, 2012 yýlýnda 155 kadýnýn hayatýný kaybettiðini bildirdi. Fatma Þahin, söz konusu rakamlarýn, yalnýzca erkek þiddeti ile hayatýný kaybeden kadýnlarý deðil, aile bireylerinden herhangi biri tarafýndan gördükleri þiddet sonucu hayatýný kaybeden tüm kadýnlarý kapsadýðýný belirtti. Boþanmalara iliþkin soruyu da yanýtlayan Þahin, þunlarý kaydetti: ''2008 yýlýnda gerçekleþtirilen 'boþanma nedenleri araþtýrmasý' ile

evliliðin kuruluþunda, evlilik sürecinde ve evlilik iliþkilerinde eþleri anlaþmazlýða götüren geçimsizlik nedenlerinin detaylý olarak ortaya konulmasý ve buna karþý kalýcý ve etkili politikalarýn üretilmesi amaçlanmýþtýr. Ailenin ekonomik yapýsý, tüketim kültürü, kredi kartý kullaným alýþkanlýklarý ve ailenin ekonomik refahý gibi deðiþkenlerin diðer birçok deðiþkenle birlikte boþanmalar üzerinde etkisinin bulunduðu gözlemlenmiþtir.

Diðer bütün sosyal olay ve olgularda da karþýlaþýldýðý gibi boþanma olgusunun ve istatistiklerinin tek bir deðiþkenle açýklanmasýnýn mümkün olmadýðý, araþtýrma sonuçlarý ile teyit edilmiþtir. Boþanma olaylarýndaki artýþ ya da azalýþýn sadece ailelerin ekonomik durumu ile açýklanmasý mümkün deðildir.''


9

POLÝTÝKA

21 Mayýs 2013 Salý

Sürece “tövbe” formülü! TBMM Çözüm Sürecini Deðerlendir me Komisyonu'n un AKP'li üyesi Afyon Milletvekili Halil Ürün, "Suç iþleyen PKK'li ile suç iþlemeyeni ayýramayýz. Adam tövbe ettiyse normal hayatýna devam eder gider" dedi

ANKARA - Çözüm sürecinde PKK'lilerin normal hayata dönüþü tartýþmalarýna AKP'li Halil Ürün'den ilginç bir deðerlendirme geldi. T BMM Çözüm Sürecini Deðerlendirme Komisyonu üyesi Afyon Milletvekili Halil Ürün, "Suç iþleyen PKK'li ile suç iþlemeyeni ayýramayýz. Ýþlediði suçu kimse bilmiyorsa, kimse görmediyse, onu devletin adaleti yerine Allah'ýn adaletine havale

edeceðiz, gidecek. Bundan baþka yolumuz var mý? Adam tövbe ettiyse normal hayatýna devam eder gider" dedi.

‘Helalleþmenin yolunu da aramalýyýz’

Komisyon toplantýsýnda PKK'lilere "terörist" dediði gerekçesiyle BDP'li vekillerin sert eleþtirilerine maruz kalan Ürün'ün Akþam Gazetesine yaptýðý açýklamalarýn

“Kürtler” yasaklý mý deðil mi? ANKARA - BDP'li tutuklu milletvekili Selma Irmak'ýn Hasan Cemal'in "Kürtler" adlý kitabýnýn "sakýncalý" bulunarak kendisine verilmediði iddiasýnýn ardýndan Adalet Bakanlýðý'ndan tam tersi bir yanýt geldi. BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan'ýn soru önergesine yanýt veren Adalet Bakaný Sadullah Ergin, "Kitap hakkýnda verilmiþ yasaklama kararý yok" dedi. CHP Cezaevi Komisyonu Üyeleri Malatya Milletvekili Veli Aðbaba, Muðla Milletvekili Nurettin Demir, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir 4 Ocak'ta Mardin E Tipi, Diyarbakýr E ve D Tipi Cezaevleri ziyaret ederek tutuklu milletvekilleriyle, gazetecilerle, hak savunucularýyla ve öðrencilerle görüþtü. Görüþmelerin ardýndan üyeler tarafýndan hazýrlanan raporda, Diyarbakýr D Tipi Cezaevi'nde kalan BDP Þýrnak Milletvekili Selma Irmak'ýn Hasan Cemal'in "Kürtler" adlý kitabýnýn "sakýncalý" olduðu gerekçesiyle kendilerine verilmediðini iddiasý yer aldý. Kamuoyuna yansýyan bu iddialar sonucunda BDP

Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan 10 Ocak tarihinde Adalet Bakaný Sadullah Ergin'in yanýtlamasý istemiyle TBMM Baþkanlýðý'na soru önergesi verdi. Önergede þu ifadeler yer aldý:

Meclis kütüphanesinde var

"Ýlgili kanunda mahkeme kararý ile yasaklanmamýþ süreli ve süresiz yayýnlara tutsaklarýn eriþim hakkýnýn engellenmesi ile ilgili olarak Bakanlýðýnýzca bir inceleme baþlatýlmýþ mýdýr? Yasaklanmayan ve TBMM kütüphanesinde de milletvekilleri ile Meclis çalýþanlarýnýn okumasý için bulundurulan Hasan Cemal'in 'Kürtler' adlý kitabýnýn, tutsaklara ve partimizin Þýrnak Milletvekili Selma Irmak'a iletilmesini engellemekte olan cezaevi yönetimi bu yetkiyi nereden almaktadýr? Sözü edilen yasaklamaya dair görevi kötüye kullananalara ilþkin cezai bir yaptýrým uygulanacak mýdýr? Bu türden yasaklamalarýn engellenme yönünde Bakanlýðýnýzca bir çalýþma yürütülecek midir?"

Yayýnlar denetleniyor

Konu hakkýnda verilen önergeye Adalet Bakaný Ergin tarafýn-

satýr baþlarý þöyle: "Suç iþleyenle, iþlemeyenin kayýtlarý yoksa ayýramayýz. Ankara'daki 5 milyona yakýn insanýn içinde suç iþleyen pek çok kiþi de var. Kimse görmediði zaman ne yapýyoruz? Toplumdan ayýrýyor muyuz? Ayýrmýyoruz. Ayný durum çekilen PKK'liler için de düþünülebilir. Ýþlediði suçu kimse bilmiyorsa, kimse görmediyse, onu devletin adaleti yerine Allah'ýn adaletine havale edeceðiz, gidecek. Bundan baþka yolumuz var mý? Adam tövbe ettiyse normal hayatýna devam eder gider. Hukuk, suçu ispat edileni cezalandýrýr, ispat edemezse ne yapacak. Baþbakan 'af yok' diyor. Bizim cenah bunu konuþmuyor ama helalleþme nereye gelir, bunu bilmiyoruz. Madem komisyonu kurduk, barýþýn, helalleþmenin yolunu da aramalýyýz."

‘Suç iþleyen kaçabilirse kaçsýn’

AKP'li Halil Ürün'ün, hakkýnda suç kaydý bulunan

dan 4 ay sonra cevap geldi. Ergin yanýtýnda hükümlü ve tutuklulara posta yoluyla, ziyaretçiler aracýlýðýyla gelen ya da sevk edilen hükümlü ve tutuklunun refakatinde getirdiði süreli ve süresiz yayýnlarýn denetime tabii tutulduðunu belirterek, hakkýnda toplatma veya yasaklama kararý olmayan yayýnlarýn kaþelenerek kayýtlarýn yapýldýðý ve ilgilisine teslim edildiðini söyledi. Ergin, ceza infaz kurumu eðitim kurulu kararýyla "yasadýþý örgütleri ve bu örgütlerin yasa dýþý davranýþ veya eylemleri ile bu tür eylemlere katýlanlarý övücü veya hükümlüyü suça teþvik edici ve kurum görevlilerini hedef alan tarzda ibareler içeren, örgütsel haberleþme niteliði taþýyan, topluma yeniden kazandýrma çabalarýný olumsuz etkileyen, örgütsel dayanýþmayý arttýrýcý ve ceza infaz kurumu ile görevlileri hakkýnda yalan yanlýþ bilgi içeren, tehdit ve hakaret ihtiva eden" yayýnlar hakkýnda kýsýtlama kararý getirilebildiðini belirtti.

Yasaklama kararý yok

Yayýnlar hakkýnda getirilen kýsýtlama kararýna hakkýnda þikayet ve itiraz hakký bulunduðunu ifade eden Ergin, cevabýnda Irmak'ýn iddialarýyla ilgili þunlarý

PKK'lilere iliþkin önerisi ise þöyle: "Devlet suçluyu yakalayamayýnca ona ceza verebiliyor mu? Yakalayamadýðýmýzý ne yapacaðýz? Suç iþleyenler kaçabiliyorlarsa kaçsýn. Formül þu: Silahý hepten býrakacaklar ve gittikleri yere yerleþecekler, kaçabildikleri kadar kaçacaklar. Yurtdýþýnda devletin güçleri yerleþik hayata geçenleri takip etmesin. Suç iþleyen PKK'liler, Kuzey Irak'a yerleþip, vatandaþlýk alabilir. Açýklanmadý ama Kuzey Irak yönetimi de bunu destekliyor. Bu adamlara o ülkenin vatandaþlýðý ve kimlikleri verilecek. Türkiye'de sicil kayýtlarý olmadýðý sürece, Kuzey Irak vatandaþý olarak Türkiye'ye girip çýkabilirler de. Ya da, iþledikleri suçun zaman aþýmý dolana kadar Türkiye'ye dönmezler, vatan hasretiyle yaþamak zorunda kalýrlar. Zaman aþýmý dolar veya kim bilir gün gelir mevsim bahar olunca yurda dönerler."

kaydetti: "Soru önergesinde adý geçen tutuklunun, yasal haklarýný kullanamadýðý, mahkumlara tanýnan kanunlarla yasaklanmamýþ süreli ve süresiz yayýnlara eriþim hakkýnýn ceza ve infaz kurumu yönetimi tarafýndan engellendiði yönünde herhangi bir þikayet bulunmadýðý anlaþýlmýþtýr. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile yapýlan yazýþmaya verilen cevapta; hükümlü ve tutuklularýn, mahkemelerce yasaklanmamýþ olmasý koþuluyla süreli ve süresiz yayýnlardan bedelini ödeyerek yararlanma hakkýna sahip olduðu, soru önergesinde bahsi geçen kitabýn adý geçen tutuklu da dahil olmak üzere, herhangi bir tutuklu veya hükümlüye gönderildiðine dair Kurum kayýtlarýnda bilgiye rastlanmadýðý, ayrýca adý geçen kitap hakkýnda verilmiþ yasaklama kararýnýn bulunmadýðý bildirilmiþtir."


10

HABER

21 Mayýs 2013 Salý

ý r a l n ý d iþ ka a d ’ r ý k Diyarba u t þ u l u b DÝYARBAKIR - Türkiye'nin en büyük firma temsilcileri Diyarbakýr'da bir araya geldi. AKP Merkez Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Gürdal Akþit'in öncülüðünde yapýlan toplantýya, Türkiye Kadýn Giriþimcileri Derneði Baþkaný Gülden Türktan, Müstakil Sanayici Ýþadamlarý Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Rena Berber, Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Aras Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evrim Aras, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, Diyarbakýr Türk Kadýnlar Federasyonu Baþkaný Gülþen Duran ve çok sayýda STK, medya ve holding temsilcileri katýldý.

‘Bir örnek sergilediniz’

50 iþ kadýnýn katýldýðý toplantýda, bölgeye yatýrýmlarý artýrmak ve çözüm sürecine destek konularý tartýþýldý. 2 gün boyunca Diyarbakýr'da çeþitli temaslarda bulunacak iþ kadýnlarý heyeti, ilk çalýþmalarýný Green Park Otel'de düzenlenen toplantýyla yaptý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, iþ kadýnlarýnýn Diyarbakýr'a gelmesinin bir örnek sergilediklerini ifade etti.

AKP Merkez Kadýn Kollarý Genel Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen iþ kadýnlarý buluþmasý Diyarbakýr'da gerçekleþti. Türkiye'nin en büyük 50 firma temsilcisinin katýldýðý toplantýda çözüm süreci ve bölgeye yatýrým konularý deðerlendirildi Vali Toprak, "Çok ciddi manada burayý gezip görmeye gelen çok insan var. Bizatihi sizin buraya gelmeniz, bu programý yapmanýz dahi buraya çok ciddi katký saðlayacak. Çünkü buradaki o endiþe ve korku verici nesnelerin ortadan kalktýðý, tam da yatýrým yapmanýn, gezmenin, buranýn deðerine deðer katmanýn güzelliklerini yaþamanýn örnek ve cesaretini sizler gösterdiniz" dedi.

‘Diyarbakýr’a yatýrým için getirdik’

Ýþ kadýnlarýnýn buluþmasýný saðlayan AKP Merkez Kadýn Kollarý Baþkaný Gürdal Akþit, iþ kadýnlarýný Diyarbakýr'a yatýrým amaçlý getirdikleri söyledi. Akþit, çözüm sürecini de deðinerek, siyasi görüþü ne olursa olsun gençlerin daðlar ölmesini istemediklerini dile getirdi. Akþit, "Kimliklerimiz, etnik kökenlerimiz, doðum yerlerimiz farklý da

olsa, hepimiz bu ülkenin vatandaþlarýyýz. Hepimizin elini taþýn altýna koyarak, ülkemiz için ne yaptýk, bundan sonra ne yapabiliriz konusunu birlikte gözden geçirebiliriz. Sizlerle birlikte, doðunun deðeri, kültür bakýmýnda çok deðerli, zengin tarihte çok önemli bir yeri olan, tarihi deðerlere sahiptir. Ancak son dönemlerde maalesef, çok iyi þeylerle deðil, hep olmama-

sý gereken yönde anýlan Diyarbakýr'a iþ kadýnlarýný getirmeyi planladýk. Bugün burada oluþumuzun baþka bir anlamý daha var. Ülkemiz, çözüm süreci diye adlandýrdýðýmýz bir süreci yaþýyor. Artýk anneler aðmasýn diyoruz. Anneler, babalar gizli gizli gözyaþý dökmesini istemiyoruz. Siyasi görüþü ne olursa olsun gencecik fidanlarýn daðlarda ölmesin. Bu ülkeye hayýrlý evlatlar yetiþtirmek istiyoruz. Ýþte bu süreçte, herkes elini taþýn altýna koysun dedik. Bölgeyi kalkýndýrmak, barýþý imzalamak, aslýnda orta bir küslük de yok. Ama maalesef gelinen süreç, bizi o noktaya taþýmýþtýr. Biz bundan sonra ülkemizde terörü, kanýn dökülmesini istemiyoruz. Nasýl ki, dünyanýn pek çok ülkesine komþularýmýza barýþý taþýyorsak, çözüm üretebiliyorsak, kendimiz için de bunu yapmayý iste-

Diyarbakýr’da Dünya Engelliler Günü kutlamasý DÝYARBAKIR'da Dünya Engelliler Günü, çok sayýda engelli ve siyasetçilerin katýlýmýyla yapýlan etkinliklerle kutlandý. Türkiye Sakatlar Derneði Diyarbakýr Þubesi'nin organize

ettiði Dünya Engelliler Günü etkinliðine, AKP Diyarbakýr milletvekilleri Oya Eronat, Cuma Ýçten, Büyük BBP Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Yasin Öztemel, çeþitli Sivil Toplum Kuruluþlarý'nýn (STK) temsilcileri, Türkiye Sakatlar Derneði (TSD) Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Osman Yaðýz ve çok sayýda kiþi katýldý. Etkinlikte, Ýstanbul'dan gelen ses sanatçýlarýnýn seslendirdiði þarkýlarla coþan engelliler günlerini coþkulu bir þekilde kutladý. Halaylarýn çekildiði ve engellilerin hoþça vakit geçirdiði etkinlik, akþamýn ilerleyen saat-

lerine kadar devam etti. TSD Baþkaný Osman Yaðýz, BBP Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Yasin Öztemel'e, engellilerin sorunlarý ve bu sorunlarýn çözümü noktasýnda gösterdiði duyarlýlýk ve katkýlarýndan dolayý bir teþekkür plaketi verdi. BBP Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Yasin Öztemel ise, "Engellileri sadece 1 günde deðil, gündelik hayatýn tamamýnda dikkate alalým ve onlarýn sorunlarýna duyarlýlýk gösterelim. Unutmayalým ki hepimiz birer engelli adayýyýz" diye konuþtu.

dik" diye konuþtu.

‘Yatýrýmlarý hýzlandýrmayýz’

Toplantýda söz alan Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSÝAD eski baþkýn Ümit Boyner ise, bölgeye yatýrýmlarýn hýzlandýrýlmasý için devletin desteðinin olmasý gerektiðini söyledi. Boyner, "Ben bugün buraya Boyner grubunda 4 arkadaþýmla birlikte geldim. Daha önce burada faklý faaliyetlerimiz oldu. Bölge maðazalarýmýz var. Niçin daha fazla istihdam saðlayacak oluþturmuyoruz bunu tartýþacaðýz. Özellikle kadýn ve gençlerin iþsizliði için yapýlabilinecek çok þey var. Bunun için altyapýmýzý da biraz önem vermemiz gerekiyor. Ýþ gücünü geliþtirmek, meslek kazandýrmak konularý önümüzdeki dönemlerde çok önemli bir konu olacak. Devlet ile birlikte bunu koordine etmemiz lazým. Devletle ortak çalýþabilecek alanlar olmalý. Bu çalýþmalar var fakat bunu hýz kazanacaðýna inanýyorum" þeklinde konuþtu. Ýþ kadýnlarý heyeti Diyarbakýr'da temaslarý kapsamýnda Organize Sanayi Bölgesini ziyaret edip, bugün ise Diyarbakýr'ýn tarihi mekanlarýna gezi düzenleyecek. (ÝHA)

‘Yeterli-Dengeli Beslenme’ toplantýsý yapýlacak DÝYARBAKIR Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nce "Yeterli-Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaþam Kurallarý" toplantýsý düzenlenecek. Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, kurul toplantýsýna Vali Yardýmcýsý Mehmet Yiðit, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Saðlýk Ýþleri Daire Baþkaný Nedim Yaþlý ve Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Seyfettin Sarýbaþ'ýn aralarýnda bulunduðu toplam 28 üyenin katýlacaðý bildirildi. Obezite ile mücadelenin ele alýnacaðý toplantýnýn 23 Mayýs'ta düzenleneceði belirtildi.


11

HABER

21 Mayýs 2013 Salý

‘HERKES KAZANACAK’ AB delegasyonunu Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Hafize Ýpek'i ziyaret etti. Burada konuþan Avrupa Birliði Delegasyonu Baþkan Yardýmcýsý Bela Szombati, Türkiye'deki barýþ sürecini desteklediklerini söyledi. Ýrlanda Büyükelçisi Kenneth Thompson ise barýþ sürecinin çok uzun zaman aldýðýný belirterek sürecin tamamlanmasý ile birlikte herkesin kazanacaðýný vurguladý

TARIK OTHAN

DÝYARBAKIR - Avrupa Birliði Delegasyonu Baþkan Yardýmcýsý Bela Szombati, Ýrlanda Büyükelçisi Kenneth Thompson, Hýrvatistan Büyükelçisi Drazen Hrastic ve Avrupa Birliði Delegasyonu Sektör Yöneticisi Yeþim Boyalar Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Hafize Ýpek'i ziyaret etti. Ziyarette Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ, Genel Sekreter Yardýmcýsý Þahin Elkaan ve DÝSKÝ Genel Müdürü Yaþar Sarý da hazýr bulundu.

'Herkes görevini yerine getirmeli'

Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýpek, 35 yýldýr devam eden süreçte çok acýlar yaþandýðýný belirterek, acýlarýn sona ermesi için her kesimin üzerine düþen görevi yerine getirmesi gerektiðini söyledi. Ýpek, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi olarak tüm olumsuz koþullara raðmen Türkiye'nin son 70 yýlýna denk düþebilecek nitelikte çalýþmalar yaptýklarýný ifade etti. Diyarbakýr'ýn binyýllarca geçmiþi olan kadim bir kent olduðunu kaydeden Ýpek, "Biz Büyükþehir Belediyesi olarak bütün kültürlere gerekli zeminleri yaratmayý amaç edindik. Ortadoðu'nun en büyük kilisesi olan Surp Giragos Kilisesi'ni restore edip ibadete açtýk. Aleviler için cemevi yaptýrdýk, camilerin yapýmý için de desteðimizi sunuyoruz" diye konuþtu.

'Surlardan çok etkilendim'

Avrupa Birliði Delegasyonu Baþkan Yardýmcýsý Bela Szombati de, beþ yýl önce turist olarak geldiði Diyarbakýr'dan ve Surlardan çok etkilendiðini söyledi. Türkiye'deki barýþ sürecini desteklediklerini kaydeden Szombati, "Türkiye bu süreç sonrasýnda önemli

bir katma deðer yaþayacaktýr. AB delegasyonu olarak burada projelerden nasýl yararlanýlabileceðini araþtýrmaya çalýþýyoruz. Ayný zamanda da bölgenin ülkeye geliþiminin nasýl katkýda nasýl saðlayabileceðini araþtýrýyoruz" dedi.

'Süreç uzun zaman aldý'

Ýrlanda Büyükelçisi Kenneth Thompson ise barýþ sürecinin çok uzun zaman aldýðýný ifade ederek, barýþ sürecinin tamamlanmasý ile birlikte herkesin kazanacaðýný söyledi. Hýrvatistan Büyükelçisi Drazen Hrasyic de, "Bu tarihi þehirde bulunmak benim için bir onur" diyerek "Avrupa fonunun desteklediði bölgesel projeler var. Hýrvatistan olarak biz de bu projelerden yararlanýyoruz. Bazý projelerin Hýrvatistan ve Diyarbakýr'ý insanýný bir araya getirebileceðine inanýyorum" diye konuþtu.

'Çalýþmalarý önemsiyoruz'

Avrupa Birliði deðerlerinin sadece ekonomi ve askeri deðerlerden oluþmadýðýnýn altýný çizen Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ da, "Bu deðerlerin baþýnda insan haklarý, demokratik yaþam ve özgürlükler gelmektedir" dedi. AB'nin çevreye yönelik yaklaþýmlarýný ve çalýþmalarýný önemsediklerini kaydeden Çaðdaþ þöyle konuþtu: "Bölgelerarasý geliþmiþlik farkýný ortadan kaldýrmak baþlýðý altýnda yürüttüðümüz önemli çalýþmalardan bir tanesi AB fonlarýyla gerçekleþti. Bunlarýn baþýnda Gazi Caddesi Rehabilitasyon projesi, Sümerpark Ekonomik Sosyal Entegrasyon projesidir. Halen çalýþmalarý sürdürdüðümüz Ýleri Biyolojik Arýtma Tesisi projemiz var. Entegre Katý Atýk Tesisi'nin ihale sürecini bekliyoruz. Bundan sonra da sadece çevre ile ilgili konularda deðil gerek ekonomik, gerekse sosyal projelerde de beraber çalýþacaðýmýza inanýyorum."

AB Heyetinden Atýk Su Arýtma Tesisi’ne ziyaret TARIK OTHAN DÝYARBAKIR - "Avrupa Birliði Yolda Projesi" kapsamýnda Diyarbakýr'a gelen Avrupa Birliði Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baþkan Yardýmcýsý Bela Szombati, Ýrlanda Ankara Büyükelçisi Kenneth Thompson ve Hýrvatistan Büyükelçisi Drazen Hrastic, AB Türkiye Delegasyonu Danýþmaný Elif Torcu ve AB Türkiye Delegasyonu Basýn Danýþmaný Sümbül Eren DÝSKÝ Genel Müdürlüðü Atýk Su Arýtma Tesisi'ni ziyaret etti.

'Sorumluluk alanlarýmýz arttý'

DÝSKÝ Genel Müdürü Yaþar Sarý tarafýndan karþýlanan heyet, Atýksu Arýtma Tesisi'ni gezerek çalýþmalarý devam eden Ýleri Biyolojik Atýk Su Arýtma Tesisi ile ilgili bilgi aldý. Heyet gezinin ardýndan toplantý salonuna geçti. Burada kýsa bir konuþma yapan DÝSKÝ Genel Müdürü Yaþar Sarý, su kanalizasyon altyapý çalýþmalarýnýn son hýzla devam ettiðini söyledi. Geçtiðimiz aylarda kabul edilen 6360 Sayýlý yasaya deðinen Sarý, yasa ile birlikte su ve kanal idarelerinin sorumluluk alanlarýnýn arttýðýný söyledi. Sarý, söz konusu yasa ile birlikte 17 ilçe, 935 köy ve yaklaþýk 1000 mezranýn 2014 yýlýndan itibaren DÝSKÝ genel Müdürlüðü'nün sorumluluk alanýna geçeceðine dikkat çekti. Faaliyet alanlarýnýn artmasý ile birlikte daha çok proje geliþtirmek zorunda olacaklarýný ifade eden Sarý, bugüne kadar sürdürdükleri iþbirliðinin bundan sonra da sürmesini temenni ettiðini söyledi.

'Çabalarýnýz deðerli'

Heyet üyeleri ise, Atýk Su Arýtma Tesisi'nin aralýksýz ve belirlenen standartlarda çalýþmasýnýn çok önemli olduðunu belirterek, DÝSKÝ Genel Müdürlüðü'nün bütün ekonomik zorluklara raðmen Dicle Nehri'nin kirlenmesinin önlenmesi çabalarýný çok deðerli bulduklarýný ifade ettiler. Diyarbakýr Su ve Atýk Su Projesi ile ilgili yapýlan sunumu dinleyen heyet üyeleri daha sonra tesisten ayrýldý.


12

HABER

21 Mayýs 2013 Salý

‘Asker kýþlaya dönmeli’ KCK'nin almýþ olduðu geri çekilme kararý sonrasý süreci izleyecek, gözlemlerimizi yapacaðýz" dedi.

‘Korucular silah býrakmalýdýr’

Sivil toplum kuruluþlarýnýn 8 Mayýs'ta PKK'nin aldýðý geri çekilme kararý sonrasý baþlayan sürece iliþkin kurduðu Ýzleme Komisyonu, BDP Diyarbakýr il Örgütü'nü ziyaret etti. Ziyaret sonrasý komisyon adýna açýklama yapan ÝHD Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Raci Bilici, "Asker kýþlaya dönmeli, korucular silah býrakmalý, TOMA ve akrep tipi zýrhlý araçlar þehir içinden çekilmelidir" dedi

DÝYARBAKIR'da aralarýnda Diyarbakýr Barosu, ÝHD Diyarbakýr Þubesi, MAZLUMDER Diyarbakýr Þubesi, KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu, Diyarbakýr Tabip Odasý, GÜNSÝAD, TÝHV Diyarbakýr Temsilciliði, TUHAD-FED, MEYA-DER ve Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi'nin de bulunduðu sivil toplum kuruluþ-

lar, KCK'nin açýklamasýyla birlikte PKK güçlerinin 8 Mayýs'ta baþlattýðý geri çekilmeye iliþkin kurulan izleme komisyonu kurmuþtu.

‘Gözlemlerimizi yapacaðýz’ Kurulan komisyonun üyeleri, BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü'nü ziyaret etti. BDP PM üyesi Ýnan Kýzýlkaya tarafýndan kabul edilen heyet,

görüþmenin ardýndan basýna bilgi verdi. Heyet adýna açýklama yapan ÝHD Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Raci Bilici, komisyon olarak Diyarbakýr Valisi, AKP ve BDP'nin Diyarbakýr il örgütlerini ziyaret etme kararý aldýklarýný hatýrlatarak, "Biz öteden beridir Kürt sorununun çözümünün diyalog olduðuna inanýyoruz.

‘Diyarbakýr, çok kadim bir þehir’ DTPD Baþkaný ve Yönetim Kurulu üyelerini makamýnda aðýrlayan Ýl Emniyet Müdürü Recep Güven, Diyarbakýr'ýn emsaline zor rastlanýlacak bir doða güzelliðine sahip olduðunu ve bunun tanýtýmýnýn iyi yapýlmasý gerektiðini belirterek, "Diyarbakýr, çok kadim bir þehirdir. Polisler olarak Diyarbakýr'a turist kazandýrmak için her türlü desteðe hazýrýz" dedi DÝYARBAKIR'da turizmin canlandýrýlmasý ve kentin tanýtýmý için kurulan Diyarbakýr Turizm Platformu Derneði (DTPD) Baþkaný ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ýl Emniyet Müdürü Recep Güven'i makamýnda ziyaret etti.

'Güvenlik önemli bir yer tutuyor'

Sýcak bir sohbet ortamýnda gerçekleþen ziyarette, huzur ve güvenin saðlanmasý noktasýnda hiçbir özveriden kaçýnmayarak mesai saati gözetmeden, canla baþla çalýþan tüm güvenlik güçlerine teþekkür eden Baþkan Mustafa Tanrýkulu, ''Bu çalýþma ortamý ilimizin tanýtýmý noktasýnda da önemli bir etken olmaktadýr'' dedi. Turizm noktasýnda güvenliðin önemli bir yer tuttuðunu dile getiren Diyar-

Bilici, elinde silah bulunduran asker ve korucularýn da çekilmesi gerektiðini söyleyerek, "Asker kýþlaya dönmeli, korucular silah býrakmalýdýr. Çünkü bu süreç provokasyona açýk bir süreçtir. Bu durum göz önünde bulundurulmalýdýr. Ayrýca polis de tavrýný ve tutumu deðiþtirmeli, demokratik bir anlayýþ içine girmeli, akrep ve TOMA isimli zýrhlý araçlar þehir içinden çekmelidir. Ayný þekilde yine Diyarbakýr'da her gün uçaklar havalanýyor. Uçaklarýn havalanmasý sürecin hassasiyetine uygun deðil, rahatsýz edicidir. Uçaklarýn havalanmasýna son verilmelidir" diye konuþtu. Bilici, komisyon olarak önümüzdeki günlerde kýrsal alanlarda gözlemlerde bulunacaklarýný duyurdu. (DÝHA)

bakýr Turizm Platformu Derneði Baþkaný Mustafa Tanrýkulu, dernek olarak polisle birlikte gerçekleþtirilecek her türlü organize ve faaliyette yer almaya hazýr olduklarýný ifade etti.

'Destek vermeye hazýrýz'

Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven ise, Diyarbakýr'ýn emsaline zor rastlanýlacak bir doða güzelliðine sahip olduðunu ve bunun tanýtýmýnýn iyi yapýlmasý gerektiðini belirterek, "Bizler bu baðlamda sorumluluðumuz gereði bu güzellik noktasýnda huzurun da devam etmesidir. Tüm ekip arkadaþlarým da çalýþmalarýný bu doðrultuda yürütmektedir. Diyarbakýr, çok kadim bir þehirdir. Polisler olarak Diyarbakýr'a turist kazandýrmak için her türlü desteðe hazýrýz" dedi. Ziyaret sonrasýnda Diyarbakýr Turizm Platformu Derneði Baþkaný Mustafa Tanrýkulu, Emniyet Müdürü Recep Güven'e bakýr iþlemeli tepsi hediye etti. Ziyaret anýsýna DTPD üyeleri, Emniyet Müdürü Recep Güven ile hatýra fotoðrafý çekildi.


13

HABER

21 Mayýs 2013 Salý

‘iþin yüzde 75’i tamam’ Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi'nin kuruluþunun 80. yýl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuþan DHMi Diyarbakýr Þubesi Müdür vekili Hüseyin Erdur, Diyarbakýr Hava Limaný'nýn yeni terminal binasýna kavuþacaðýný belirterek, "Bu güne kadar yapýlan iþ toplamý iþin yüzde 75'i seviyesindedir" dedi

DÝYARBAKIR - Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi'nin (DHMÝ) kuruluþunun 80. yýl dönümü çeþitli etkinliklerle kutlandý. Vali Yardýmcýsý Ahmet Günaydýn, Diyarbakýr Hava Limaný yemekhanesinde düzenlenen kutlama etkinliðinde yaptýðý konuþmada, DHMÝ olarak kocaman bir aile olduklarýný ifade ederek, çalýþanlarýn yýl dönümlerini kutladý.

FOTO: ARÞÝV

“Böyle günlere ihtiyacýmýz var”

Ýþ yoðunluðu içerisinde belirli günlerde bir araya gelmenin motivasyonu artýrdýðýný belirten Günaydýn, "Böyle günlerde yoðun iþ stresinden biraz uzaklaþmak, sýkýntýlarýmýzý konuþmak ve basit de olsa günümüzü kutlamak, belki psikolojimizi rahatlatacak. Özellikle yeni terminal binamýz yapýlýnca iþ yükümüz daha da artacak. Bu yoðunluk içerisinde böyle günlere deþarj olma anlamýnda daha çok ihtiyacýmýz olacaktýr" dedi.

“Gelecek 50 yýla hitap ediyor”

DHMi Diyarbakýr Þubesi Müdür vekili Hüseyin Erdur ise Ýstanbul'a yapýlacak 3. hava limaný ihalesinin bu yýlýn deðil, belki de Cumhuri-

yet tarihinin en büyük ihalesi olduðunu söyledi. Ýstanbul'a yapýlacak hava limanýnýn, dünyanýn en büyük hava limanlarý arasýnda yerini alacaðýný ve Türkiye'nin 2023 havacýlýk vizyonunun en önemli eserlerinden birisi olacaðýný belirterek, "Yeni kurulacak Ýstanbul hava limaný 6 pist ile 1 buçuk milyon metrekare terminaliyle ve her türlü tesisiyle 80 milyon metrekarelik büyük bir hava limaný kuruluyor. Hava limaný belki de Türkiye'nin gelecek 50 yýlýna hitap edi-

yor" diye konuþtu.

“Ýþin yüzde 75 yapýldý”

Diyarbakýr Hava Limaný'nýn yeni terminal binasýna kavuþacaðýný anýmsatan Erdur, þöyle konuþtu: "Genel müdürlüðümüz 2012 yýlý yatýrýmý programý kapsamýnda ihalesi yapýlan 5 milyon kapasiteli hava limanýmýz yeni terminal binasý ve mütemmimleriyle yer teslimi 21 Mart'ta yapýldý. Yüklenici firma þantiye kurma ve yerleþtirme iþlemlerini tamamlamak üzere olup kazý iþlemi baþlamýþtýr. Ayrý-

KCK davasýnda tahliye yok 98'i tutuklu 175 kiþinin yargýlandýðý KCK Ana Davasý dün görüldü. Sanýk avukatlarýnýn tahliyeye iliþkin taleplerinin ardýndan mahkeme heyeti, sanýklarýn tutukluluk halinin devamýna karar vererek duruþmayý erteledi

FOTO: ARÞÝV

DÝYARBAKIR'da KCK'ye iliþkin 98'i tutuklu 175 sanýðýn yargýlanmasýna devam edildi. Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmada, tutuklu 98 sanýktan 27'si hazýr bulundu. Tutuklu 71 sanýk ise mazeret bildirerek duruþmaya katýlmadý. Tutuklu sanýklardan Lütfü Dað ile ilgili delil ikamesini okuyan mahkeme

baþkaný, hazýrlanan iddianamede, Dað hakkýnda "KCK/TM Türkiye koordinasyonunda yer aldýðý" yönünde deðerlendirmeler olduðunu söyledi. Sanýk Dað, tercümaný aracýlýðýyla yaptýðý savunmasýnda, davanýn siyasi bir konseptle hazýrlandýðýný öne sürerek, suçlamalarý kabul etmediðini belirtti. Sanýk

avukatlarýndan Mehmet Emin Aktar, müvekkili hakkýnda bazý delillerin hukuka aykýrý bir þekilde elde edildiðini ileri sürerek, müvekkilinin 2008'de yaptýðý telefon görüþmelerinin dosyada yer almamasý gerektiðini savundu. Sanýk avukatlarýnýn tahliyeye iliþkin taleplerinin ardýndan mahkeme heyeti, sanýklarýn tutukluluk halinin devamýna karar vererek duruþmayý erteledi.

ca devam eden apron ve taksi yolu kapsamýndaki gerekli olan beton iþi tamamlanmýþ, kaliteli beton dökme iþine baþlanmýþtýr. Alt geçit ile ilgili kazý ve dolgu iþleriyle betonlama yoðun bir þekilde devam ediyor. Bu güne kadar yapýlan iþ toplamý iþin yüzde 75'i seviyesindedir." Etkinliðe, Türk Hava Yollarý Diyarbakýr Þubesi Müdürü Mehmet Kaya, Diyarbakýr Hava Limaný Emniyet Þube Müdürü Seçkin Yýlmaz'ýn yaný sýra havayolu çalýþanlarý katýldý.

155 çocuða diþ saðlýðý eðitimi DÝYARBAKIR - Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý'na baðlý Çocuk ve Kreþ Hizmetleri Þube Müdürlüðü'nün organizasyonu ile kentin dezavantajlý kesimlerindeki okul öncesi çocuklara diþ bakýmý ve saðlýðý eðitimi verildi. Saðlýk Merkezi'nden Dr. Tahir Tekeþ ve hemþire Evin Senin tarafýndan verilen eðitime Hasýrlý, Benusen, Aziziye ve Yeniköy çamaþýr evlerindeki okul öncesi 155 çocuk katýldý. Çocuklara eðitim kapsamýnda "Diþ Krallýðý" çizgi filmi izlettirildikten sonra görsel sunum yapýldý. Verilen eðitim sonunda çocuklara, çocuk diþ macunu ve diþ fýrçacý hediye edildi. Dr. Tahir Tekeþ, çocuklara diþlerin nasýl fýrçalanacaðýný uygulamalý olarak gösterirken diþlerin günde iki defa fýrçalanmasý gerektiðini belirtti. Çocuklara yönelik bilgi veren Tekeþ, sabah uyandýklarýnda ve akþam yatmadan önce diþlerinin fýrçalanmasý gerektiðini, bunu yaparken çocuk diþ macunu kullanmalarýný ve 3 ayda bir de diþ fýrçalarýný deðiþtirmelerini söyledi.


14

BÖLGE

21 Mayýs 2013 Salý

Bölgede toplumsal destek tam Akil Ýnsanlar Heyeti Güneydoðu Anadolu Bölgesi Grubu Baþkaný Yýlmaz Ensaroðlu, "Sorunun çözülmesine yönelik Güneydoðu'nun desteði tam. Toplumsal destek anlamýnda bir problem yok" dedi "Þu ana kadar hiçbir yerde çözüm sürecine karþý olduðunu, bu sürecin böyle çözülemeyeceðini söyleyen, düþünen, ima eden bir tek kiþiyle karþýlaþmadým. Her gittiðimiz yerde olabildiðince farklý kesimlerden farklý insanlarla görüþmeye, onlarla dertleþmeye, konuþmaya çalýþýyoruz. Dolayýsýyla sorunun çözülmesine yönelik Güneydoðu'nun desteði tam. Toplumsal destek anlamýnda bir problem yok." ÞANLIURFA - Akil Ýnsanlar Heyeti Güneydoðu Anadolu Bölgesi Grubu Baþkaný Yýlmaz Ensaroðlu, çözüm sürecine iliþkin, "Sorunun çözülmesine yönelik Güneydoðu'nun desteði tam. Toplumsal destek anlamýnda bir problem yok" dedi.

Ensaroðlu, yaptýðý açýklamada, Þanlýurfa'daki temaslarýnýn ardýndan heyetin Güneydoðu turunun tamamladýðýný belirtti. Süreçle ilgili bölge illerin fikirlerinin birbiriyle örtüþtüðünü ve desteðin de tam olduðunu ifade eden Ensaroðlu, þöyle konuþtu:

'Onlarýn gündeminde ayrýlma bölünme yok'

Güneydoðu'da yaþayan insanlarýn ülkenin farklý yerlerinden yansýyan "bölünme fobisi"ni anlamakta zorluk çektiðini vurgulayan Ensaroðlu, þunlarý kaydetti: "Kürt'üyle, Arap'ýyla, Türkmen'iyle, Süryani'siyle, Yezid'iyle o anlamda ha-

kikatten anlayamýyorlar. Çünkü onlarýn gündeminde, onlarýn ajandasýnda ayrýlma, bölünme gibi bir þey kesinlikle yok. Önceden de bunu biliyor olsak da bu yoðun görüþmeler içerisinde bunu çeþitli vesilelerle sürekli duymak, görmek birazcýk daha insanlarýn büyük yara açmadan, büyük travmalar yaþamadan bu sorunu çözebileceðimize iliþkin umutlarýmýzý arttýrýyor." Ensaroðlu, bölgedeki bazý insanlarýn, sürecin devamýnýn gerçekleþip gerçekleþmeyeceðine dair soru iþaretleri taþýdýðýný ve vatandaþlýk tanýmýnýn yeniden yapýlmasý, ana dilin eðitimde ve kamu hizmetlerinde kullanýlmasý ile yerel demokrasi talebi bulunduðunu söyledi.

'Duygu ve düþüncelerine ulaþmaya çalýþtýk'

Ensaroðlu, Gaziantep ve Kilis'te sorunun siyasi ya da kimlik sorunu olarak deðil, daha çok ekonomik ola-

6 ev kullanýlamaz hale geldi Çaldýran Ýlçesi'ne 15 kilometre uzaklýktaki Yukarý Kuyucak köyünde önceki gün gece saatlerinde etkili olan hortumda, 6 ev oturulamaz hale geldi

VAN - Çaldýran ilçesine baðlý Yukarý Kuyucak köyünde etkili olan hortumda, 6 ev oturulamaz hale geldi. Çaldýran'a 15 kilometre uzaklýktaki Yukarý Kuyucak köyünde önceki gün gece saatlerinde baþlayan fýrtýna, hortuma dönüþtü. Köyde 6 evin oturulamaz hale geldiði hortumda, evlerine giremeyen yurttaþlar bahçelerine kurduk-

larý çadýrda geceyi geçirdi. Köylülerden Cengiz Atay, yaptýðý açýklamada, "Evimizin üzerinde hiçbir þey kalmadý. Çatýmýz köyün içine daðýldý. Yaðan yaðmur olduðu gibi evine içine geliyor. Evlerimize de giremiyoruz. Çünkü evde ne oturacak yerimiz ne de hasar görmeyen eþyamýz kaldý" dedi. Çatýsý uçtuktan sonra açýk kalan

evin tavanýný gösteren Turan Atay da, "Evi tamamen topladýk. Açýlan tavandan sular geliyor. Evin içindeki sularý kovalarla dýþarý çýkarmaya çalýþýyoruz. Evin önünde çadýr kurduk. Ancak çadýrda da kalmak çok zor. Çocuklar üþüyor, bu nedenle komþularýn evinde kalýyorlar" diye konuþtu.

rak deðerlendirildiðini ifade ederek, sözlerini þöyle tamamladý: "Ekonomik politikalarla, yatýrýmlarýnýn gitmesiyle, iþsizliðin çözülmesiyle bu sorunun büyük ölçüde çözüleceðine dair büyük bir eðilim var. Bunu özellikle iþ çevrelerinden epeyce duyduk. Bu da anlaþýlabilir bir þey. Ýþ adamlarýnýn ekonomi dünyasýnýn aktörlerinin soruna daha çok ekonomi üzerinden bakmalarý anlaþýlabilir bir þey. Güneydoðunun sorunun çözümüne iliþkin hem desteði tam hem de beklentisi oldukça yüksek ancak ufak tefek farklý çevrelerden duyduðunuz kaygýlar var. Biz Türklerle, Kürtlerle, Araplarla, Yezidilerle, Sünnilerle, Alevilerle yani dini açýdan, etnik açýdan, dil açýsýndan olabildiðinde burada ne kadar çeþitli kimlik varsa bunlarýn temsilcilerine ulaþmaya, onlarýn duygu ve düþüncelerine ulaþmaya çalýþtýk."

Kýzýltepe’de Suriyeli dilencilere tepki MARDÝN - Ülkelerindeki savaþtan kaçarak Mardin'in Kýzýltepe ilçesine gelen Suriyelilerin cami önlerinde ve þehir merkezinde dilenip geçimlerini saðlamaya çalýþmalarýna esnaf ve vatandaþlardan tepki geldi. Suriyeli dilencilerin çoðunlukla ellerinde bebekler ve küçük yaþta çocuklarla dilendiðini belirten esnaf ve vatandaþlar, devlettin sunduðu tüm imkanlara raðmen dilenen Suriyelilere tepki gösterdi. Kýzýltepeli esnaf Ýdris Yusufoðlu "Suriye'den gelen mültecilerin sayýsý her geçen gün daha da artýyor. Dakika baþý para istiyorlar ne yapacaðýmýzý þaþýrdýk, bir yandan acýyoruz, bir yandan da hepsine yetiþemiyoruz. Suriye'deki iç savaþtan maðdur olmuþ bu sýðýnmacýlarýn sýcaklara raðmen çocuklarý ile birlikte sokakta dilenmeleri hem yürükleri burkuyor, hem de son zamanlarda bu sýðýnmacýlarýn sayýsýnda yaþanan artýþ düþündürüyor, yetkililerin bu konuya hassasiyetle eðilmesini bekliyoruz" dedi. (ÝHA)


15

BÖLGE

21 Mayýs 2013 Salý

Konaklar otele dönüþüyor Mardin’e giden turistlerin tarihi mekanlarý tercih etmesi, kentte bulunan eski konaklarýn otele dönüþtürülmesine neden oluyor. Mardin Valisi Ayvaz, tarihi konaklarýn hepsinin yavaþ yavaþ butik otel haline geldiðini belirterek, “Turistler bu tür otelleri çok cazip buluyor ve burada kalmak istiyorlar” dedi. Mardin Turizm ve Otelciler Derneði Baþkaný Güngör ise, Mardin'de son 3 yýl içerisinde yaklaþýk 8 konaðýn butik otele dönüþtürüldüðünü söyledi

MARDÝN'e giden turistlerin tarihi mekanlarda kalmayý tercih etmesi nedeniyle kentteki eski konaklar otele dönüþtürülüyor. Kentte bulunan 8 eski konak, butik otele çevrildi. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Tarihi Dönüþüm Projesi kapsamýnda yapýlan çalýþmalarýn tamamlanmak üzere olduðunu söyledi. Kentin 2014 yýlýnda Dünya Miras Listesi'ne girmesi için UNESCO'ya baþvuracaklarýný belirten Ayvaz, Mardin'i kadim bir þehir haline getirmeyi arzu ettiklerini ifade etti. Mardin'de görüntü kirliliðiyle mücadele edildiðini de vurgulayan Ayvaz þöyle dedi:

“Ýmkanlar daha da fazla olacak”

"Görüntü kirliði oluþturan bütün kablolar, elektrik

direkleri, çanak antenler, topraðýn altýna gömülüyor. Yeryüzünde sadece tarihi binalar kalacak. Bu çalýþmalarý yaparken Avrupa'daki tarihi çalýþmalarý da gezip hata yapmamaya çalýþýyoruz. Hitler'in bombalamaya kýyamadýðý Prag'ý dolaþtýk. Oradaki tarihi binalarý, yollarý nasýl yaptýklarýný gördük. Þu anda 5 bin civarýnda olan yatak kapasitemizi 50 bine çýkarmak gibi bir hedeflerimiz var." Ayvaz, son yýllarda artan turist sayýsýyla beraber kentteki konaklarýn turizme kazandýrýldýðýný, turistlerin de en çok tarihi mekanlarda kalmayý arzu ettiklerini söyledi. Þehir merkezindeki tarihi konaklarýn alýnan teþviklerle butik otele dönüþtürüldüðünü ifade eden Ay-

vaz, þunlarý söyledi: "Tarihi konaklarýn hepsi yavaþ yavaþ butik otel haline geliyor. Þu anda yatak kapasitelerin 4'te 3'ü butik otellere ait. Teþvik alarak birer birer butik otele konak otele dönüþtürülüyorlar. Böylece yatak kapasitesi daha da artacak. Turistler bu tür otelleri çok cazip buluyor ve burada kalmak istiyorlar. Ýleride imkanlar daha da fazlalaþacak."

“800 yýllýk konak otele dönüþtü”

Mardin Turizm ve Otelciler Derneði Baþkaný Özgür Güngör ise Mardin'in çözüm süreci ile ziyaretçi akýnýna uðradýðýný söyledi. Kentte 8 tarihi konaðýn otele dönüþtüðünü belirten Güngör, çözüm sürecinin devam etmesi ve bölgenin huzura kavuþ-

Husumetli aileler barýþtýrýldý ÞANLIURFA'nýn Bozova ilçesi Sýçancýk köyünde ikamet eden Taþ ve ilçe merkezinde ikamet eden Aslan aileleri arasýnda geçtiðimiz aylarda yaþanan kavgada, Hacer Aslan adlý kadýn yaþamýný yitirmiþti. Akraba olan iki aile arasýndaki husumet, BDP'nin araya girmesiyle barýþ ile sonuçlandý. Bozova'nda Ay Düðün Salonu'nda verilen barýþ yemeðine; BDP Urfa Milletvekili Ýbrahim Binici, BDP PM üyeleri Sait Üçlü ve Bekir Benek, Tatvan Belediye

Baþkaný Abdullah Ok, Abdullah Öcalan'ýn kardeþi Mehmet Öcalan, Bozova Sulama Birliði Baþkaný Osman Aydoðdu, bölgenin ileri gelenlerinden seyda Mehmet Zahit, KESK bileþeni sendikalarýn temsilcilerinin yaný sýra çevre köylerin muhtarlarý ile çok sayýda yurttaþ katýldý.

'Tek damla kan dökülmesin'

Salonun dýþýnda her iki aile fertlerinin tokalaþtýðý yemekte konuþan seyda Zahit, husumetin yaþanmasý durumunda herkesin

masý durumunda, kentte bulunan çok sayýda konaðýn da ayný þekilde butik otele ve pansiyonlara dönüþeceðini ifade etti. Kendilerinin de 800 yýllýk Tatlýdede Konaðý'ný turizme kazandýrarak gelen konuklarýn hizmetine sunduklarýný belirten Güngör þöyle konuþtu: "Nisan ayýnýn baþýndan beri bir yoðunluk var. Mayýs ayýnda da ayný durumda. Rezervasyonlarla bütün otellerimiz dolu. Turist sayýsý açýsýndan geçen yýla nazaran yüzde 70 yüzde 80 artmakta. Bu da tabi ki huzurun bu bölgemizde olmasýndan dolayýdýr. Yurt içinden ve dýþýndan yoðun bir talep var. Mardin'de son 3 yýl içerisinde yaklaþýk 8 konak butik otele çevrilip gelen misafirlerine hizmet vermektedir. Mardin'e gelen misafirlerimiz tabi ki Mardin'in tarih konaklarýnda kalmayý istiyor. Daha çok bu tarihi dokuyu, eski konaklarý, çapraz tonozlu olan odalarda yatmak istiyor."

“Mardin'in renklerini yansýtan konaklar”

Kent merkezinde, Dicle Kalkýnma Ajansý'ndan alýnan teþvik ile Ermeni bir ai-

husumeti kaldýrmak için çalýþmasý gerektiðini belirtti. Arkasýndan konuþan BDP Urfa Milletvekilli Binici ise, parti olarak barýþý çok önemsediklerini ve iki ailenin barýþ için biraraya gelmesini mutlulukla karþýladýklarýný belirtti. Abdullah Öcalan ile yapýlan görüþmelerin ardýndan baþlatýlan demokratik çözüm ve barýþ sürecine deðinen Binici, "Kürt Halk Önderinin önünde saygýyla eðiliyoruz. Onun saðladýðý barýþ ortamý cenazelerin gelmesini engelledi. Barýþ, eþitlik kardeþlik demek. Biz topraklarýmýzda artýk tek damla kanýn dökülmemesini isti-

lenin yaþadýðý konak, 4 dinin ortak yaþam alanýnýn bulunduðu Maridin Oteli'ne dönüþtürüldü. Maridin Otel Genel Müdürü Zeynep Temiz, Ermeni bir ailenin yaþadýðý tarihi konaðý, Mardin'in renklerini yansýtan bir konaða dönüþtürüldüðünü söyledi. Mardin'deki barýþ, huzur ve birlikteliðin yüzyýllardýr bütün dünyaya örnek olduðunu hatýrlatan Temiz, misafirlerini dünya ve Mardin mutfaðýna özgü mükemmel lezzetlerle aðýrladýklarýný belirtti. Gelen konuklarýn daha çok tarihi mekanlarý tercih ettiðini ifade eden Temiz þöyle konuþtu: "Ermeni bir ailenin konaðý burasý. 3 kattan oluþuyor, en alt kat bin 400 yýllýk, orta kat 400 yýllýk en üst kat ise Cumhuriyet döneminden kalma. Otelde 7 kuyu var. 7 rakamý din adamlarý tarafýndan kutsal sayýlan bir rakammýþ. Þu anda bulunduðumuz konak, 4 dinin ortak yaþam bulduðu bir mekan olarak kabul ediliyor. Burasý daha önce sanat okulu ve yetiþtirme yurdu olarak hizmet verdi. 1 yýla yakýn bir süredir otel olarak kullanýyoruz. Mardin'e gelen turist sayýsý buranýn otele dönüþtürülmesine vesile oldu. Buraya otele dönüþtürülmesinin en büyük nedeni gelen konuklarýn tarihi mekanlarda kalma isteðinden kaynaklanýyor."

yoruz" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan dualar edildikten sonra iki ailenin büyükleri olan Mustafa Taþ ve Müslüm Aslan tokalaþýp, barýþtý. Daha sonra bin kiþiye barýþ yemeði verildi. (DÝHA)


16

BÖLGE

21 Mayýs 2013 Salý

Keldani köyü yeniden kuruluyor Yaþanan olaylar nedeniyle 1991 yýlýnda Silopi’nin Aksu köyünden Avrupa'ya göç eden Hristiyan vatandaþlar geri dönüyor. Keldani Petros Karatay, yurt dýþýnda yaþayan yaklaþýk 27 Hristiyan ailenin topraklarýna dönmek için baþvuruda bulunduðunu belirterek, “Devlet yetkililerinin yurt dýþýndaki gayrimüslim nüfusun dönüþüyle ilgili söylem ve çaðrýlarýný son derece olumlu ve deðerli buluyoruz” dedi ÞIRNAK - Yurt dýþýnda yaþayan Þýrnaklý Hristiyan Keldani aileler, çözüm süreciyle birlikte Silopi ilçesindeki köylerine geri dönmek için baþvuruda bulundu. Silopi ilçesinden Fransa'ya göç eden Keldani vatandaþlardan Petros Karatay, göçten önce Silopi'nin ikinci büyük köyü olan Aksu'yu yeniden yaþatmak için çalýþma yaptýklarýný söyledi. Köylerinin 1980-1990 yýllarý arasýnda Türkiye Kömür Ýþlet-

meleri (TKÝ) tarafýndan istimlak edildiðini belirten Karatay, valilik ve kaymakamlýk tarafýndan yeni bir yerleþim alaný tahsis etme kararý alýndýðýný fakat orada yerleþmeye baþlamadan bölgede olaylarýn yoðunlaþtýðýný ve koruculuðu kabul etmeyerek 1991 yýlýnda yurt dýþýna gittiklerini ifade etti.

'Geri dönmek istiyorlar'

Þubat 2009'da geri dönmek için ilk müracaatlarýný yaptýklarýný anlatan Kara-

tay, halen Aksu köyünden yaklaþýk 4 bin kiþinin Fransa, Belçika, Almanya, Irak ve çeþitli Avrupa ülkelerinde yaþamýný sürdürdüðünü belirtti. Bunlarýn yüzde 5'inin dönmesi halinde bile sayýnýn 200'e yakýn olacaðýný dile getiren Karatay, "Biz yaþam standardý, sanatý, kültürü, dili ile Avrupa ve bölge arasýnda köprü olabilecek bir köy meydana getirmek istiyoruz. Yurt dýþýnda yaþayan yaklaþýk 27 Sü-

ryani aile eski topraklarýna dönmek için baþvuruda bulundu" dedi.

'Bu ülke hepimizin'

Karatay, Türkiye'de yaþanan çözüm sürecini gerek yurt içindeki gerekse yurt dýþýndaki Keldanilerin desteklediðini ve kaçýnýlmaz bulduðunu ifade etti. Devletin kendilerine karþý bakýþýnýn deðiþtiðini ancak önemli olanýn bunlarýn bir daha tekrarlamamasý olduðunu dile getiren Karatay, þöyle konuþtu: "Devlet yetkililerinin yurt dýþýndaki gayrimüslim nüfusun dönüþüyle ilgili söylem ve çaðrýlarýný son derece olumlu ve deðerli buluyoruz. Devletin artýk Süryani, Keldani ve Ermenilere yönelik olumlu bir

Üç yýldýr taþan dereye çözüm üretilmiyor! Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Kul Deresi'nin taþmasý ve istinat duvarýnýn da çökmüþ olmasý sonucu 2 ev sular altýnda kaldý. Ýstinat duvarýnýn 3 yýl önce çökmesine raðmen hala yapýlmamýþ olmasýna tepki gösteren mahalleli, belediyeyi göreve çaðýrdý

BÝNGÖL'ün Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Kul Deresi'nin yaðýþ nedeni ile taþmasý sonucu mahallede bulunan 2 ev sularý altýnda kaldý. 3 yýl önce derenin yanýnda bulunan istinat duvarýnýn yýkýlmasýnýn ardýndan hemen hemen her yaðýþlý havadan sonra derenin taþtýðýný belirten mahalle sakinleri, belediyenin çözüm bulmamasýna tepkili. Mahallede ikamet eden Cihat Mamuk, yýkýlan istinat duvarýnýn tekrar yapýlmasý için belediyeyi uyarmalarýna raðmen kimsenin konu ile ilgilenmediðini belirterek, "Seçim döneminde gelip oy istiyorlar, vaatlerde bulunuyorlar ama se-

çim bitti mi de halkýn sorunlarýna kulak asmýyorlar. Uyarýlarýmýza raðmen gelip baksalar bile hiçbir çözüm üretmiyorlar" diye konuþtu.

Mahalleli belediyeye tepkili

Evi sel suyu altýnda kalan ve ismini vermek istemeyen bir mahalleli de, çözüm üretilmemesine tepki göstererek, bahçeleri ve kilerlerinin çamur içinde kaldýðýný, bu sýkýntýyý her yaðýþlý havadan sonra yaþadýklarýna dikkat çekti. Mahalle sakini, istinat duvarýnýn bir an önce yapýlmasý ve maðduriyetlerinin giderilmesi için belediyeyi göreve çaðýrdý. (DÝHA)

politikasý var. Eskiden bize karþý çok haksýzlýk ve yanlýþlýklar yapýldý. Devlet yetkilileri de bunun farkýnda. Mühim olan onarýlabilen hatalarýn onarýlmasý daha da önemlisi bir daha tekrarlanmamasý. Devlet yetkililerinin tutumunun yerel planda karþýlýk bulduðunu maalesef söylemek durumunda deðiliz. Bu ülke hepimizin, dýþlama, kayýrma yapmaksýzýn, karþýlýklý güven ve hoþgörü ile hareket ederek barýþý, huzuru ve adaleti en iyi þekilde saðlamaya çalýþmalýyýz." Köyde þimdilik 3 ev yapýldýðýný ve ev sayýsýnýn çoðalmasý ile beraber sosyal tesislerin de kurulacaðýna deðinen Karatay, yetkililerden altyapý konusunda yardým istediklerini sözlerine ekledi.


Tilzerin’de kayýplar için kazý yapýlacak Kýzýltepe'te 1994 ve 1995 yýllarýnda gözaltýnda kaybedilen A. Vahap Ateþ, Mehmet Emin Abak ve Yusuf Tunç için bugün Tilzerin (Aysun) köyü civarýnda kazý çalýþmasý yapýlacak

MARDÝN'in Kýzýltepe ilçesinde 14 Haziran 1994 tarihinde Kýrkkuyu köyünden Kýzýltepe Jandarma Komutanlýðý'na baðlý asker ve sivil kiþilerce

17

BÖLGE

21 Mayýs 2013 Salý

gözaltýna alýnan A.Vahap Ateþ, 14 Ocak 1995 tarihinde Eroðlu köyüne baskýn yapan askerler tarafýndan köy giriþinde gözaltýna alýnan Mehmet Emin Abak ile 1994 yýlý Þubat ayýnda Kýzýltepe Kengerli köyündeki evleri tarandýktan sonra yüzleri maskeli kiþilerin gözaltýna aldýðý Yusuf Tunç'tan bir daha haber alýnamadý. Kayýplarla ilgili olarak yapýlan tüm hukuki giriþimler sonuçsuz kalýrken, ÝHD Mardin Þubesi, yaptýðý yazýlý açýklama ile Kýzýltepe ilçesi Tilzerin (Aysun) köyü civarýnda bulunan doðal su kuyularýnda, Kýzýltepe Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatý ile bugün sabah saat 09.00'da kazý çalýþmasý yapýlacaðýný duyurdu. BDP Kýzýltepe Ýlçe Örgütü ise Ateþ, Tunç ve Abak'ýn da

aralarýnda bulunduðu kayýplarýn akýbetine dikkat çekmek amacýyla Özgürlük Meydaný'nda basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Burada konuþan BDP Mardin Ýl Baþkaný Reþat Kaymaz, "Devlet, artýk bu ülkede yaþanan kayýplar gerçeðiyle yüzleþmelidir. Her bir kaybýn hesabýný ayrý ayrý vermeyen, her bir kaybýn failinden hesap sormayan bir devlet, demokratik bir hukuk devleti olma iddiasýndan çok uzaktýr" dedi. Türkiye'de yaþanan "faili meçhul" cinayetlerin devletin sistematik politikasý sonucu olduðuna dikkat çeken Kaymaz, "Kürt coðrafyasýnda ve ülkenin tamamýnda yapýlan zorla kaybettirilmeler, sistematik bir devlet politikasý olarak uygulanmýþtýr" diye konuþtu. DÝHA)

DÜZELTME ÝLANI DÝYARBAKIR ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝMAR VE KENTSEL ÝYÝLEÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI/PLAN PROJE YATIRIM ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ DÝYARBAKIR ÝLÝ YENÝÞEHÝR ÝLÇESÝ YENÝ DÝYARBAKIR LÝSESÝ KALORÝFER TESÝSATI ONARIM ÝÞÝ DÝYARBAKIR ÝLÝ YENÝÞEHÝR ÝLÇESÝ YENÝ DÝYARBAKIR LÝSESÝ KALORÝFER TESÝSATI ONARIM ÝÞÝ ihale edileceði ilan edilmiþtir. Ancak 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 26 ncý maddesine göre aþaðýdaki hususlarda , düzeltme ilaný yayýmlanmasýna karar verilmiþtir. Tekliflerin hazýrlanmasý ve sunulmasýnda düzeltilen maddelerin esas alýnmasý gerekmektedir. Ýhale Kayýt Numarasý :2013/60954 1- Ýdarenin a) Adresi :Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 SEYRANTEPE YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý :4122624700 - 4122621002 c) Elektronik posta adresi :ihale@diyarbakirozelidare.gov.tr ç) Ön yeterlik/Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu Ýlanýn Yayýmlandýðý a) Kamu Ýhale Bülteninin tarih ve sayýsý :17.05.2013 - 2355 b) Gazetenin adý ve tarihi (yayýmlanmýþ ise) :Diyarbakýr Olay Gazetesi-Diyarbakýr Yenigün Gazetesi - 17.05.2013 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] þunlardýr Ýdari þartnamenin 7.6. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde benzer iþ gruplar tebliðinde belirtilen (B) Üst yapý (Bina) iþlerinden BIII grubu iþler ve bu iþe ait onarýmlar benzer iþ kabul edilecektir.Þeklinde düzenlenmiþ olup,Bu madde (C) Sýhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat Ýþleri;II.Grup:Isýtma Soðutma,Havalandýrma ve Ýklimleme Tesisatý Ýþleri ve bu iþe ait onarýmlar Benzer iþ olarak kabul edilecektir.Þeklinde yeniden düzenlenmiþtir. (BASIN - 1041 / www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

LYS’ye hazýrlanan öðrencilere müjde DÝYARBAKIR - Milli Eðitim Bakan Nabi Avcý'nýn onayladýðý genelgeye göre, lise son sýnýf öðrencileri, velisinin okul müdürlüðüne yazýlý olarak baþvurmasý halinde 45 günü aþmamak kaydýyla izinli sayýlabilecek. Böylece Lisans Yerleþtirme Sýnavýna (LYS) hazýrlanan lise son sýnýf öðrencilerine zaman baskýsý yaþamadan hazýrlýk sürecinde derslerine daha iyi motive olmalarý, sýnav streslerinin olabildiðince azaltýlarak sýnavlara psikolojik olarak daha rahat girmeleri ile gerçeðe uygun olmayan beyan ve diðer suretle rapor alýnmasýný önlemek amaçlanýyor. Milli Eðitim Bakaný Avcý, ortaöðretim kurumlarýnda öðrenim gören lise son sýnýf öðrencilerinin özürlü devamsýzlýklarýna iliþkin genelgeyi onayladý. Genelgede konuyla ilgili Milli Eðitim Bakanlýðý Ortaöðretim Kurumlarý Sýnýf Geçme ve Sýnav Yönetmeliðinde, "Ders yýlý içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öðrenciler, notlarý ne olursa olsun baþarýsýz sayýlýr" ile "Özürlü ve özürsüz devamsýzlýklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamý 45 günü aþamaz. Kaza, ölüm, doðal afet, yangýn, gözaltýna alýnma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalýk nedeniyle yapýlan devamsýzlýklarýn özürlü devamsýzlýktan sayýlabilmesi için özrün, resmi kurumdan alýnacak belge veya resmi/özel saðlýk kurum veya kuruluþlarýnca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden '5 iþ günü' içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hallerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatýlabilir" bilgisi yer aldý.

'Bu öðretim yýlýna mahsus'

Genelgeye göre LYS'ye hazýrlanan lise son sýnýf öðrencilerine yönelik bu öðretim yýlýna mahsus olarak þu deðiþik yapýlacak: "LYS'ye hazýrlanan lise son sýnýf öðrencilerine zaman baskýsý yaþamadan hazýrlýk sürecinde derslerine daha iyi motive olmalarý, sýnav streslerinin olabildiðince azaltýlarak sýnavlara psikolojik olarak daha rahat girmeleri ve esasen gerçeðe uygun olmayan beyan ve diðer suretle rapor alýnmasýný önlemek amacýyla bu öðretim yýlýna mahsus olmak üzere; Ýlgi yönetmelikte belirtilen toplam süre olan 45 günü aþmamak kaydýyla öðrenci velisinin okul müdürlüðüne yazýlý olarak baþvurmasý halinde beyan edeceði sürenin de özürlü devamsýzlýk olarak deðerlendirilmesi ve veli dilekçesinin özür belgesi gibi iþlem görmesi öðrenci ve velileri açýsýndan daha eþitlikçi bir yaklaþým olacaktýr."


18 20 Mayýs 2013 Salý

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,840 EURO: 2,365 ALTIN: 81,086 ÝMKB: 91.924,84

Yaðýþlar, çiftçiye yaramadý Çilek tadýnda ihracat SULTANHÝSAR Ziraat Odasý Baþkaný Bilal Tarhan, 6 bin nüfuslu ilçede yaklaþýk 8 bin dekar arazide çilek üretimi gerçekleþtirildiðini, buna karþýlýk 25 bin ton rekolte elde edildiðini söyledi. Ýlçenin coðrafi koþullarýnýn ve mikroklima özelliðinin çilek üretimi açýsýndan uygun olduðuna deðinen Tarhan, ilçede Silifke'den sonra en fazla üretimin yapýldýðýný ve her yýl biraz daha artýðýný belirtti. Sultanhisar'da üretilen çileðin raf ömrünün daha uzun olduðuna iþaret eden Tarhan, þunlarý söyledi: "Çilek üretimi, þu anda Aydýn'da tarým ihracatýnýn lokomotifini oluþturuyor. Sultanhisar çileði Aydýn tarýmýnýn yüz akýdýr, ihracat ve tanýtým ürünüdür. Üretiðimiz çileklerin yüzde 70'i ihraç ediliyor. En büyük pazarýmýz Rusya ama bununla birlikte Sýrbistan, Makedonya, Romanya, Ukrayna gibi ülkelere de ciddi oranda ihracat yapmaktayýz. Çileklerimiz ihracata gitmeden önce ince elenip sýk dokunarak soðuk hava depolarýnda muhafaza ediliyor. Çilek üreticilerimizin yüzde 70'i iyi tarýma uygulamasýna tabidir. Dolayýsýyla ihracata çýkmadan önce ilaç kalýntýlarý olup olmadýðýna dair bir laboratuvar analizi kaydý da alýnýyor. Bu analizi yaptýrmayanlarýn ürünlerini ihraç etmesi mümkün deðil." Tarhan, çileðin üretim periyotunun yaklaþýk 8 ay olduðunu söyledi. Bu nedenle ürünün hasat zamaný sigorta kapsamý dýþýnda kaldýðýna deðinen Tarhan, "Çilek bir an önce meyve grubuna dahil edilmeli ya da hassas ürün statüsüne alýnmalý. Çileðin ihracat teþvik kapsamýna alýnmasýný istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin önemli tahýl üretim merkezlerinden Þanlýurfa'da son günlerde etkili olan yaðýþlar, tahýl ürünlerine büyük ölçüde zarar verdi. Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Öztürkmen, “Þanlýurfa'daki ekili alanlarýn yaklaþýk yüzde 75'i hasar gördü diyebiliriz” dedi

ÞANLIURFA'da, son günlerde etkili olan yaðýþlar, ekili alanlara zarar verdi. Harran Ovasý ve civarýndaki çiftçiler, hasat dönemi öncesi görülen yaðýþlar nedeniyle, rekoltedeki artýþ beklentisini baþka döneme erteledi. Türkiye'nin önemli tahýl üretim merkezlerinden olan kentteki yaðýþlar, tahýlýn yaný sýra pamuk üreticilerini de üzdü. Pamuk üreticileri, ikinci kez tohum ekmek zorunda kaldý.

“Üretici büyük zarar gördü”

Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Ziraat Mühendisleri Odasý Þanlýurfa Þube Baþkaný Ali Rýza Öztürkmen, yaðýþlarla çiftçinin planlarýnýn altüst olduðunu söyledi. Üreticinin bu durumdan büyük zarar göreceðini ifade eden Öztürkmen, þöyle konuþtu: "Bu yýl tarýmdan beklenilen yüksek bir rekolte vardý. Çünkü hava þartlarý tam anlamýyla

ürünün istediði þekildeydi ve çiftçinin beklentisi yüksekti ancak bu ay etkili olan dolu ve yaðmurla ekinler zarar gördü, taneler daðýldý, geriye kalanlar da çürümeyle karþý karþýya. Bu nedenle tarladaki ürün küflenecek. Þanlýurfa, Türkiye'nin tarým potansiyeli en önemli illerinden birisi. Son yaðýþlarla tarýmda rekolte ve kalite düþecektir. Bu durumdan da bütün ülke etkilenecektir. Ýlimizdeki ekili alanlarýn yaklaþýk yüzde 75'i

SGK’dan SMS bilgilendirmesi SGK, “SMS Bilgilendirme Sistemi” kapsamýnda bugüne kadar 1 milyon 784 bin 828 SMS'i cevaplandýrdý SOSYAL Güvenlik Kurumu'nun (SGK), saðlýk ödemelerinde otokontrolün saðlanmasý, sigortalý ve iþ verenlerin prim borç ve tahsilatlarý hakkýnda bilgilendirilmesi, vatandaþ memnuniyetinin arttýrýlmasý, hizmetlerin çabuklaþtýrýlmasý, zaman ve iþ gücü kayýplarýnýn önlenmesi için 2011 yýlýnda "SMS Bilgilendirme Sistemi"ni baþlatmýþtý.

SMS uygulamasý manuel, online ve interaktif olmak üzere 3 bölümden vatandaþa hizmet veriyor. Manuel SMS bilgilendirme sistemiyle kiþiler, iþ ve iþlemleri hakkýnda bilgilendiri-

liyor. Sistemle, çölyak ödemelerinden, gözlük cam ve çerçeveye, 4/b aylýk baðlamadan, 4/a cenaze ödemeleri ile diþ tedavilerine kadar birçok konuda bilgi verildi.

hasar gördü diyebiliriz."

"Pamuk, çimlenmeye baþladý"

Ampartepe köyünde çiftçilik yapan Abdülhadi Çelen de hasat döneminin yaklaþmasýyla iyi bir ürün alacaklarýnýn hesabýný yaparken, son günlerde etkili olan yaðýþlarýn tahminlerini deðiþtirdiðini ifade etti. Pamuðun yeniden ekilmesi gerektiðini belirten Çelen, "300 dönüm buðday, bir o kadar da pamuk ekmiþtim. Ürüne gerekli olan her þeyi saðladýk ve çok iyi bir verim bekliyorduk ancak son dolu ve yaðmurla buðdayýmýz olumsuz etkilendi ve çürümeye baþladý. Görüldüðü gibi zararýmýz büyük, yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuþtu. Çiftçi Mustafa Yað ise yaklaþýk bir ay önce ektikleri pamuðun çimlenmeye baþladýðýný vurguladý. Yaðýþlarla tarlalarýnýn su altýnda kaldýðýný ve pamuðun ciddi oranda zarar gördüðünü söyleyen Yað, tarlanýn kurumasýnýn ardýndan yeniden ekim yapmayý planladýðýný kaydetti.

Krediler 867.2 milyar TL’ye yükseldi ÝSTANBUL - Bankacýlýk sektörü kredileri 10 Mayýs itibarýyla 867.2 milyar lira ile yýllýk bazda yüzde 20, haftalýk bazda yüzde 0.74 arttý. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, kredilerde geçen yýl sonuna göre artýþ ise yüzde 7.63 oldu. Bankacýlýk sektöründe kredi toplamý, bir önceki hafta 860.8 milyar lira, geçen yýl sonunda da 805.7 milyar lira seviyesindeydi.


DÜNYA

21 Mayýs 2013 Salý

19

Suriye’de kanlý gün: 116 ölü

Suriye’de Esed güçlerinin muhaliflerin yoðun olduðu bölgelere düzenlediði operasyonlarda, 116 kiþinin öldüðü bildirildi

FOTO: ARÞÝV

ÞAM - Suriye Ýnsan Haklarý Örgütü (SNHR), Esed yönetimine baðlý birliklerin, Þebbiha ve Hizbullah güçleriyle birlikte çeþitli kentlerde yönetim karþýtlarýna yönelik düzenlediði operasyonlarda 116 kiþinin öldüðünü duyurdu. SNHR, Suriye ordusunun hava ve karadan muhaliflere karþý yürütüðü operasyonlar sonucunda Humus'ta 54, baþkent Þam'ýn banliyölerinde 29, Halep'te 13, Deyr ez-Zor'da 4, Hama

ve Ýdlib'te 5'er, Rakka ve Dera kentinde de 3'er olmak üzere toplam 116 kiþinin hayatýný kaybettiðini açýkladý.

‘Hizbullah büyük kayýplar verdi’

Suriye Genel Devrim Konseyi(SRGC) ise Suriye ordusunun ülkenin iç kesimlerinde yer alan Humus kentinde muhaliflerin yoðun olduðu bölgelere tank, havan topu ve roketlerle saldýrdýðýný belirtti. Özgür Suriye ordusu-

Maliki’den ortak namaz çaðrýsý

BAÐDAT- Irak Baþbakaný Nuri el-Maliki yaptýðý yazýlý açýklamada "Irak'ta camilere ve namaz kýlanlara yönelik saldýrýlarý gerçekleþtirenlerin hem Þiilerin hem de Sünnilerin düþmaný" olduðunu belirten þu ifadelere yer verdi: "Bu tekrar canlandýrýlmak istenen eski bir fitnedir. Bu fitnenin önüne geçilmesi için ortak namaz kýlýnmalýdýr. Ortak namazdan kastýmýz, Þiisiyle Sünnisiyle tüm Müslümanlarýn, Baðdat'ýn büyük camilerinden birinde topluca, bir arada cuma namazý kýlmalarý ve bunu her cuma tekrar etmeleridir." Maliki açýklamasýnda ayrýca camilerin etrafýndaki güvenliðin arttýrýlmasý için talimat verildiðini bildirdi.

na (ÖSO) baðlý birliklerin kentin Harmel bölgesinde Hizbullah militanlarýnýn kaldýðý binalara füzelerle saldýrdýðýný aktaran SRGC, ÖSO'nun saldýrýlarda Hizbullah'a büyük kayýplar verdiðini ileri sürdü. Esed güçlerinin Þam'ýn Duma, Hareste, Meliha, Muaddamiye ve Kalamun bölgelerine aðýr silahlarla saldýrýlar gerçekleþtirdiðine deðinen SRGC, kentin Yermuk, Doðu Guta ve Deraya bölgelerinde de yoðun çatýþmalarýn yaþandýðýný ifade etti. üSuriye Resmi Haber Ajansý SANA, Esed güçlerinin ülke genelinde düzenlediði operasyonlarda, aralarýnda yabancý uyruklularýnda bulunduðu çok sayýda muhalifi etkisiz hale getirdiðini duyurdu.

20 Hizbullah üyesi öldürüldü

Öte yandan, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Birleþik Komutanlýðý sözcülerinden Kasým Sadeddin ise Kusayr'da meydana gelen çatýþmalarda, aralarýnda Hizbullah yöneticilerinden Hatim Hüseyin'in de bulunduðu 20 Hizbullah üyesinin öldürüldüðünü kaydetti.

Mýsýr’dan Esed’siz çözüme destek KAHÝRE - Mýsýr Dýþiþleri Bakaný Muhammed Kamil Amr, Suriye'de, Esed'in yönetim dairesinin dýþýnda kaldýðý, halkýn meþru taleplerinin gerçekleþtirildiði siyasi çözümü desteklediklerini belirtti. Dýþiþleri Bakaný Amr, BM ve Arap Birliði Suriye Özel Temsilcisi El-Ahdar el-Ýbrahimi ile Suriye krizi hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulunmak üzere baþkent Kahire'deki bakanlýk binasýnda bir araya geldi. Görüþmenin ardýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Amr'ýn, "Suriye meselesi karþýsýndaki tutumumuz deðiþmedi. Esed'in yönetim dairesinin dýþýnda kaldýðý ve halkýn meþru taleplerinin yerine getirildiði siyasi çözümü destekliyoruz" ifadesine yer verildi. Ýbrahimi'nin, Mýsýr'dan, bölgedeki stratejik önemi nedeniyle Suriye'de yaþanan þiddet olaylarýnýn önüne geçilmesi için destek istediði kaydedildi.

Tunus’ta “Selefi” gerilimi

Endonezya’da ölü sayýsý artýyor

UNUS'ta güvenlik güçleriyle Selefi eðilimli Ensaru eþ-Þeria hareketi üyeleri arasýnda çýkan çatýþmada 1 kiþi öldü,13 kiþi yaralandý. Tunus Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, baþkent Tunus'ta toplanan ve sayýlarý 700'ü bulan Selefi eðilimli Ensaru eþ-Þeria hareketi mensubu ile güvenlik güçleri arasýndaki çatýþmada 11'i polis 14 kiþinin yaralandýðý belirtildi. Yaralýlardan birinin kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybettiði bildirildi Öte yandan, yýllýk kongrelerini düzenlemek amacýyla ülkenin farklý yerlerinden Kayravan kentine gelen hareket mensuplarýnýn, þehri terk etmeye baþladýðý öðrenildi. Tunus Ýçiþleri Bakanlýðý, Kayravan'da düzenlenmesi planlanan kongreye, yasalara aykýrý olduðu ve güvenliði tehdit ettiði gerekçesiyle izin verilmediðini bildirmiþti. Þeri hükümlere dayalý bir yönetim isteyen Ensaru eþ-Þeria hareketi ile iktidarýn büyük ortaðý Nahda hareketi arasýndaki gerilim yükselmiþ durumda. Hareketin lideri Ebu Feyyad, "Allah'a davet ederken izin almayýz" diyerek, konferansýn düzenlenmesinde ýsrar etmiþ ve Nahda lideri Raþid el-Gannuþi'yi þeytanýn yolundan gitmekle suçlamýþtý.

ENDONEZYA'nýn Papua eyaletindeki madende meydana gelen güçükte ölenlerin sayýsýnýn 14'e yükseldiði kaydedildi. Endonezya'nýn Papua eyaletindeki altýn ve bakýr madeninde tünelin çökmesi sonucu enkaz altýndan çýkarýlan ceset sayýsýnýn 14'e yükseldiði bildirildi. Papua Polis Sözcüsü Gede Sumerta Jaya, arama kurtarma çalýþmalarýnýn devam ettiði göçükteki iþçileri bulma çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirtti. Ölü sayýsýnýn erken saatlerde bulunan 5 cesetle 14'e yükseldiðini ifade eden Jaya, 10 iþçinin yaralý kurtarýldýðýn kaydetti. Amerikan "Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc." þirketinin sahip olduðu madende 14 Mayýs'ta tünellerden biri, bir grup iþçinin güvenlikle ilgili kursa katýldýðý sýrada çökmüþtü. Göçüðün meydana geldiði Grasberg madeninde 20 bini aþkýn iþçi çalýþýyor.

T


20

YURT HABER

21 Mayýs 2013 Salý

Polise hava gücü takviyesi En çok yerli dizi izliyoruz RTÜK'ün araþtýrmasýna göre televizyon programlarýnýn izlenme sýklýðýnda yüzde 76,7 ile yerli diziler ilk sýrada yer aldý DÝYARBAKIR - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafýndan hazýrlanan "Televizyon Ýzleme Eðilimleri Araþtýrmasý"na göre televizyon programlarýnýn izlenme sýklýðýnda yüzde 76,7 ile yerli diziler ilk sýrada yer alýyor. Yerli dizilerin ardýndan yüzde 74,5 ile haberler, yüzde 49,7 ile Türk filmleri, yüzde 42,4 ile yarýþma programlarý geliyor. Araþtýrmaya katýlanlarýn 76,7'si yerli diziler için "izliyorum", yüzde 13,1'i "ara sýra izliyorum", yüzde 10,2'si ise "izlemiyorum" yanýtýný verdi. Yerli dizileri, yüzde 74,5 ile haberler, yüzde 49,7 ile Türk filmleri, yüzde 42,4 ile yarýþma programlarý izledi. Yerli dizileri izleyenlerin televizyon kanallarýna göre daðýlýmý; yüzde 30,4 ile ATV, yüzde 25,7 ile Kanal D, yüzde 13,2 ile Star Tv, yüzde 11,3 ile Show Tv ve yüzde 6,4 ile de TRT olarak sýralandý. Televizyonda öncelikli olarak yayýnlanmasý istenen program türlerinde de yerli diziler ilk sýrada yer alýyor. Birden fazla cevabýn verildiði soruya, kalýmcýlar yüzde 86,3 oranýnda "yerli dizi" yanýtýný verdi. Ýsteklerde, "Haber ve habere dayalý programlar" yüzde 85,1, "Türk filmleri" yüzde 74,8, "Yarýþma programlarý" yüzde 71, "Yabancý filmler" yüzde 68,7 ve "Dini programlar" ise 66,9 düzeyinde oldu.

Emniyet Genel Müdürlüðü hava filosuna, bu yýl 15 hafif tip helikopter, 2 sikorsky ile keþif, gözetleme, personel ve malzeme naklinde kullanýlacak çift motorlu uçak katýlacak DYARBAKIR - Emniyet Genel Müdürlüðü Havacýlýk Dairesi Baþkanlýðý'nýn hava araçlarýndan oluþan filosu, sözleþmesi imzalanan ve bu yýl teslim alýnmasý planlanan 15 hafif tip helikopter, 2 sikorsky ile keþif, gözetleme, personel ve malzeme naklinde kullanýlacak çift

motorlu uçakla büyüyecek. Kurulduðu 1981 yýlýnda 18 Alouette marka helikopterle faaliyete baþlayan Emniyet Genel Müdürlüðü Havacýlýk Dairesi Baþkanlýðý, sonraki yýllarda 5 sikorsky s70, 10 keþif ve gözlem helikopterinin yaný sýra, VÝP için kullanýlan 1 sikorsky

s-92 ve 2 eðitim helikopteriyle filosunu büyüttü. Helikopterler, polisiye görevlerin dýþýnda, protokollerde ve Türk Silahlý Kuvvetleri'nin sefer-görev emrinde belirtilen iþlerde de kullanýlýyor. Bu kapsamda, helikopterler terörle mücadele, asayiþ, güvenlik, istihbarat, ke-

þif-gözetleme, gösteri, eskort-koruma, foto-film çekimi, trafik denetimi, devlet büyüklerinin intikali ile operasyon uçuþlarý, doðal afetle mücadele, yangýnla mücadele, yolcu, yaralý, cenaze, malzeme nakli, arama kurtarma faaliyetlerini kapsayan destek uçuþlarý yapýyor.

Elektronik ortam þüpheleri artýrdý MASAK’ýn elektronik þüpheli iþlem bildirimi uygulamasý ile kurula yapýlan þüpheli iþlem bildirimi, geçen yýl bir önceki yýla göre yaklaþýk 2 kat artýþ gösterdi DÝYARBAKIR - Mali Suçlarý Araþtýrma Kurulu Baþkanlýðý'nýn (MASAK) 2012 yýlýnda kullanýma sunduðu "Elektronik Þüpheli Ýþlem Bildirimi Uygulamasý" ile kurula yapýlan þüpheli iþlem bildirimi bir önceki yýla göre yaklaþýk 2 kat artýþ göstererek 15 bin 318'e ulaþtý. Elektronik ortamda bildirim göndermenin güvenli, seri ve kolay olmasý da bildirim sayýsýnýn artýþýna önemli katkýda bulundu. MASAK'ýn 2012 Faaliyet Raporu'ndan yapýlan derlemeye göre, söz konusu yýl içerisinde alýnan þüpheli iþlem bildirimleri, þimdiye kadar MASAK'a gönderilen en yük-

sek þüpheli iþlem bildirimi oldu. MASAK'a 2012 yýlýnda gönderilen söz konusu þüpheli iþlem bildiriminin 13 bin 759 adedi elektronik ortamda gönderilirken, 2012 yýlýnda bankacýlýk sektöründen gelen toplam 13 bin 801 adet þüpheli iþlem bildiriminin yüzde 99,7'si ise elektronik ortamda gerçekleþti. MASAK'a 2012 yýlý içerisinde gelen toplam 15 bin 318 þüpheli iþlem bildiriminin 13 bin 504'ü bankalar hakkýnda oldu. Kurula PTT hakkýnda 2011'de 11 þüpheli iþlem bildirimi yapýlýrken, bildirim sayýsý 2012 yýlýnda büyük bir artýþla 297'ye yükseldi.


Bahoz BARAN

Ji Çîroka Bakur Çend Têbinî (2)

QUNCÊ AZAD

21

KÜLTÜR-S SANAT

21 Mayýs 2013 Salý

"Peyv û Hevok" Tûrika çîroknûsa/ê nûjen bi peyvan dagirtî nîn e, bi peyvan re najî ew. Kal û pîr peyvan ji ferhengan hîn nabin, bi wan re dijîn, hevaltiyê dikin bi wan re, destên xwe didin wan, wan bêhn dikin, nas dikin. Di çîroka nûjen de gellek caran peyv dibin qada lîstikê û çîroknûs zor didin xwe ku hevokên xweþik, hevokên qurre, hevokên artîstî ava bikin. Li mijar û honandinê ne miqate ne û bêtir bala xwe didin vê yekê û gulleyên xwe di vî warî de xerc dikin. Dema ku çend hevokên wiha bi dest dixin kêfxweþ dibin. Di nava xemleke zêde de hevokên xwe û pê re jî çîroka xwe difetisînin. Ji mijara xwe dûr dikevin û tevahiya çîrokê dikin qurbana wî tiþtî, kêvir li gûzeka çîrokê dixin. Ji ber ku rehên zimanê wan ne di kûr de ne, mirov ji hevokan fam nake, hevok lalome, sar û jihevdeketî ne. Piçekî xwe ji vê yekê dûr bixin, bi hevokên rewan û sade li mijara xwe herin, dê bigihîjin armanca xwe û bêhna her kesî derkeve. Hevîrê çîroka nûjen gellek av vexwariye û baþ nehatiye strandin. "Êþ, Derd û Ked" Li ciyekî "êþ" hebe, li ciyekî "derd" hebe û pê re jî "ked" hebe, hest û raman hevsengiya xwe baþ çêbikin, dê çîrok alaya xwe bilind bike. Dema ku ev tiþt tên bal hev xwendevan çîrokê hîs dike, pê digirî, dikene, dirame. Mirov di çîroka nûjen de gellek caran rastî vê yekê nayê. Çîrok û mijara çîrokê, bûyer û rewþa ku tê vegotin gellek caran ji çîroknûsê/î re nabin derd û ew xwe bi wan naêþîne. Çîroknûs ji êþê, ji derdan û ji kedê direve. Êþ û derd tên îthalkirin, hevok hest û ramanan hiþyar nakin. Mirov bi çîroka xwe re nejî û neêþe çîrok nabe çîrok, dibe tiþtekî xapînok. Li jinekê bifikirin zaroka/ê xwe bi mehan di zikê xwe de hildigire, wê/î xwedî dike di malzoraka xwe de. Lê miqate ye, pê re dijî. Û dema ku wê/î tîne diêþe. Divê çîroknûs bi heml be. Çîroka xwe di malzaroka xwe de mezin bike. Pê biêþe. "Ji bo çi dinivîsim?" Divê çîroknûs bersiveke rast bide vê pirsê û xwe nexapîne. Ji bo çi dinivîsim? Ji bo ku dilê hinekan xweþ bikim dinivîsim? Ji bo rutbeyan li xwe zêde bikim dinivîsim? Ji bo xatirê zimanê xwe yê tecrîtkirî dinivîsim? Ji bo ku mecbûr mame dinivîsim? Ji bo ku serdestiyê li hinekan

bikim dinivîsim? Ji bo ku ji dilê min tê û ez bê wê nikarim bijîm dinivîsim? Wek Saît Faîk'î, gelo çend kes dikarin bi rastî jî bibêjin, "Ku ez nenivîsim ez ê dîn bibim." Çend kes? "Çavdêrî" Çîroknûs divê çavdêreke/î xurt be. Çîroknûsî çavdêrî ye, zeftkirina rewþ, bûyer û hûrgiliyan e. Ji bo çîrokeke baþ divê çavdêriyeke baþ bê kirin. Berê mirovî divê li jiyanê be, li mirovan be berê mirovî. Wek mêþa hingivî be divê çîroknûs; lê dawiya dawî divê encam nebe "jehr". Divê tiþtin ji mirovî re bibin derd. Gogol berê xwe dide belengazan, berê xwe dide têkçûna pergalê, çavdêrî û tespîtên gellek biderb dike. "Ji qapûtê wî derdikevin gellek nivîskar." Çehov jî çavdêrekî baþ e, bi hezaran çavên wî hene. Kewara çîrokan e. Bala wî tim li ser civakê ye. Çavdêriya xwe gellek caran dike rexne û berê wê dike çîrokê. Wek xiltekî ye ew, binê erdê ji bîr nake. Li gund û navçeyan digere. Borges li "bîr"a xwe miqate ye, çavdêrekî bîrê ye, çavdêrekî xeyalsaziyê ye. Sabahattin Alî çavdêrekî gerrok e, berê wî tim li Anatoliya Navîn e, mirovên xwe meraq dike, çavdêriya wan dike, bi wan re dijî. Saît Faîk jî gerrokekî baþ e, di nava masî û çûkan de ye, çavdêriya mirovên kedkar dike, kedê derdixe pêþ. Li derve radikeve gellek caran, bi þevê re. Di vê pirs ji nû ve bên kirin, çavdêrî çi ye û çîroknûsên me ji çavdêriyê çi fam dikin? "Atolye û Teorî" Li hinek ciyan atolye tên vekirin, rê û rêbazên nivîsîna çîrokê tên hînkirin. Li ser teoriyê disekinin hinek kes. Dibe ku mirov li ser awayê nivîsîna çîrokê teoriyan bixwîne û xwedî "agahiyan" be. Lê gellek caran nivîskar çawa hest bike û birame, çawa li jiyanê binêre wisa dinivîse. Pêþî pratîk tê, ew pratîk mirov bixwe ye, dibe ku hinek vêya wek teoriyê bi nav bikin. Lê tucarî bi atolyeyan û bi hînbûna teoriyan çîrok nayê nivîsîn. Jixwe dema ku mirov bi têra xwe dixwîne û dinivîse, teorî jixweber çêdibe. Xwendineke têr û tije nivîsê dermale dike û rê nîþanî mirovî dide. Di çîroknûsiya me de ev yek jî kêm e. Carinan mirov dibêje qey gellek çîrok ji aliyê kesekî ve tên nivîsîn, nivîskarê gellek pirtûkan kesek e, qalibekî teng heye û her tiþt di nava wê de pêk tê. Þikandina vî qalibî dê rê li ber avakirina çîrokê û

xweseriya çîroknûsê/î veke. Heta sibê jî mirov teoriyan hîn bibe dê bi ser nekeve. Çîrok ji "serdestî"yê bêtir ji "serbestî"yê hez dike. Di þaneyên çîroka baþ de serbestî heye. "Rexne" Ji bo ku rexne hebe, divê li holê angaþtek hebe, divê li holê "tiþtekî" ku li gorî rê û rêzikên rexneyê bê nirxandin hebe. Lê mixabin mirov gellek caran nikare rexneyê li tiþtên heyî bike. Li bal me jixwe rexne yan reþkirin e, yan jî gellek caran jihevre-xweþkirin e. Xêra vê yekê ji tu tiþt û kesî re tune ye. Li holê hîmên rexneyê tune ne, li ser rê û rêzikên rexneyê xebatên baþ nehatine kirin, bi hevokên wek "Baþ e, xerab e, têrê nake, qels e, pirr baþ e."yê rexne tên kirin û çarçoveya hestan derbas nakin û rê li ber çîrok û çîroknûsê/î venakin. Rexne û pesindayîn tên tevlihevkirin. "Rêziman" Li çîroknûsekê/î bifikirin ku hay ji rêzimana zimanê xwe tune ye, li çîroknûsekê/î bifikirin ku li ser hîmên zimanê xwe nefikiriye û hema lê dike(xera dike). Mixabin çîroknûsên me di warê rêzimanê de ne baldar in û hema çawa tê ber devê wan wisa dinivîsin. Kesê ku ne hakimê zimên be helbet dê gellek þaþiyan bike. Barê giran dikeve ser milên redaktoran. (Redaktorên ku carinan ji wan xerabtir in, redaktorên ku tune ne, redaktorên ku ji qehran porê xwe dirûçikînin.) Di warê rêzimanê de rewþa heyî malxerabî ye û ne tiþtekî din e. Pirtûkin hene bi hezaran þaþiyên wan hene, pirtûkin hene mirov ji hevokên wan tiþtekî fam nake, pirtûkin hene ku li ser mêrga zimanê serdestan diçêrin. Pêwîst e ku çîroknûs xwe berra behra zimanê xwe bide, devê xwe bike guhanên zargotinê. Pêwîst e ku ciddiyet û pergala vî karî hebe û çîroknûs li "odeya" xwe vegere, wexta xwe ji çîrokê re veqetîne û bi peyvan nelîze, çavên hiþê xwe û dilê xwe, çavên bîra xwe veke û bikeve nava jiyanê. Pêwîst e ku çîroknûs piff li ewran neke, li asîmanan nokan neçîne û berê xwe bide mirovan, ji pesnan û jihevre-xweþkirinan xwe dûr bixe. Pêwîst e ku pireya di navbera xwe û rehên zimanê xwe de ava bike, li êþa xwe xwedî derkeve, kedkar be û gur bike agirê giyanê xwe. Nîþe: Ev nivîs hejmara dawî ya di kovara W'yê de hatiye weþandin.

Reklam ve ilanlarýnýz için bize ulaþýn 0412 252 55 59- 0532 622 55 33


22

SPOR

21 Mayýs 2013 Salý

BUYUKSEHiR’iN R Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un genel kurulu Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Baþkanlýða Metin Kýlavuz'un yeniden seçildiði kongrede, kulüp renklerinin yeþil-kýrmýzý olmasý da kararlaþtýrýldý

DÝYARBAKIR - Yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un kongresinde Metin Kýlavuz yeniden baþkanlýða seçilirken, sarý-kýrmýzý olan kulüp renklerinin yeþil-kýrmýzý olarak deðiþtirilmesini öngören tüzük de kabul edildi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen olaðanüstü kongrede, divan baþkanlýðýna Kayapýnar Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Avcý seçildi.

Renkler Yeþil-Kýrmýzý oldu

Avcý, her kesimin spora yönlendirilmesi için önemli çalýþmalar yürüten Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un spor branþlarýndaki baþarýsýnýn kalýcý olmasý gerektiðini ifade ederek, "Barýþ ve kardeþlik için büyük önemi olan spor, gençlerin doðru yola yönlendirmesinde büyük önem taþýyor" dedi. Faaliyet ve denetim raporlarýnýn okunmasýnýn ardýndan sarý-kýrmýzý olan kulüp renginin yeþil-kýrmýzý olarak deðiþtirilmesi ile yönetim kurulu üye sayýsýnýn 11'den 15'e yükseltilmesini içeren önerge oy birliðiyle kabul edildi. Tek liste halinde gidilen seçim sonucunda, Metin Kýlavuz yeniden baþkanlýða getirildi. Kongrede söz alan Diyarbakýr Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Baþkaný Remzi Dayan, kulüp renginin yeþil kýrmýzýlý olarak deðiþtirilmesinin kendilerini çok sevindirdiðini belirterek, "Centilmenliðe büyük önem veren kulübün þampiyonluðu nedeniyle herkesi kutluyoruz. Tesisleþmeye daha fazla önem verilmesini istiyoruz" diye konuþtu.

Ýsim deðiþikliði kabul etmedi

ZAYÝ Diyarbakýr Sur Ýlçe Nufüs Müdürlüðü’nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Serhat ÇAÐIRICI

Van’ýn eskrimci kýzlarý Baþkale ilçesinde, adýný daha önce duymadýklarý eskrim sporuna öðretmenlerinin desteðiyle merak salan ve okulun bodrum katýnda aldýklarý eðitimden sonra 2010'da Türkiye þampiyonasýna katýlan 5 kýz öðrenci, baþarýlarýyla hem ailelerinin hem de ilçenin gururu oldu. Arkadaþlarýnýn, "Cüneyt Arkýn mýsýnýz" diyerek alay ettiði kýzlar, verilecek destekle daha büyük baþarýlara imza atmak istiyor

VAN - Baþkale ÝMKB Çok Programlý Lisesinde okuyan 5 kýz öðrenci, eskrim sporundaki baþarýlarýyla adlarýndan söz ettiriyor. Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde yaþayan kýz çocuklarýnýn eðitime kazandýrýlmasý amacýyla baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda okullu olan öðrenciler, derslerinin yaný sýra sportif faaliyetlerde de baþarýdan baþarýya koþuyor. Baþkale ÝMKB Çok Programlý Lisesinde okuyan ve daha önce adýný dahi duymadýklarý eskrim sporuna öðretmenlerinin desteðiyle merak salan 5 kýz öðrenci, okulda 2010 yýlýnda kurulan eskrim takýmýna, ailelerini ikna ederek kayýt yaptýrdý.

Öncülük ettiler

FOTO: ARÞÝV

Baþkan Kýlavuz yaptýðý konuþmada, sporun tüm dallarýna önem veren bir kulüp olduklarýný dile getirerek, "Spor denince akla hemen futbol geliyor. Biz futbol kulübü deðiliz, spor kulübüyüz" ifadesini kullandý. Tüm çalýþmalarýný toplumun talebi doðrultusunda yönetim kurulu olarak birlikte gerçekleþtirdiklerini kaydeden kýlavuz, þöyle konuþtu: "Kulübün isim deðiþikliði ile ilgili talepleri yönetimde ele aldýk. Bu kapsamda sarý-kýrmýzý olan renklerin yeþil-kýrmýzý olarak deðiþtirilmesini kararlaþtýrdýk. Bizde yönetim demokratiktir. Mesela ben kulüp isminin Diyar Amedspor olarak deðiþtirilmesini istedim ama yönetimde kabul edilmedi. Biz centilmenliðe önem veren bir kulübüz. Maçlarýmýzda küfür edilmesini istemiyoruz. Küfür eden bizim maçýmýza gelmesin, maçýmýzý izlemesin. Bizim kültürümüzde küfür yok. Ligin son maçýna kadar ceza yememiþtik. Kupayý aldýðýmýz son maçta bir genç 86. dakikada sahaya indi ve bundan dolayý biz 2 bin lira ceza aldýk." Kongreyi, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Serkan Acar'ýn da aralarýnda bulunduðu çok sayýda davetli izledi.

Ayný yýl Okul Sporlarý Federasyonu Türkiye Liselerarasý Eskrim Þampiyonasýna katýlan öðrenciler, elde ettikleri dereceyle ilçedeki diðer kýzlara da öncülük etti. Kentte iki yýl önce yaþanan depremlerden dolayý yeterli ilgiyi göremeyen, eskrim kýya-


SPOR

21 Mayýs 2013 Salý

23

ENKLERi DEGiSTi DÜÖ-DER'in 9. Geleneksel Futbol Turnuvasý sona erdi Dicle Üniversitesi Öðrenci Derneði (DÜÖ-DER) tarafýndan düzenlenen 9. Geleneksel Futbol Turnuvasý'nýn kadýn ve erkeklerde birincileri belli oldu DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Öðrenci Derneði (DÜÖ-DER) tarafýndan 10 Þubat'ta Abdullah Öcalan'ýn Türkiye'ye getiriliþini protesto ederken Diyarbakýr Yeniþehir'de polisin zýrhlý aracýnýn ezmesi sonucu yaþamýný yitiren Þahin Öner ile geçtiðimiz Öcalan'ýn Suriye'den çýkarýlmasýný protesto etmek amacýyla bedenini ateþe veren Harran Üniversitesi öðrencisi Serdar Yektaþ anýsýna gerçekleþtirilen 9. Geleneksel Futbol Turnuvasý sona erdi.

fetleri ve malzemeleri yetersiz olduðu için de antrenmanlarda sýra bekleyen öðrenciler, tüm imkansýzlýklara raðmen okulun bodrum katýnda sürdürdükleri çalýþmalarla yeni baþarýlara imza atmak istiyor.

'Maddi desteðe ihtiyaç var'

Okulun Beden Eðitimi Öðretmeni Figen Yalçýn, yaptýðý açýklamada, kýzlarýn zor þartlar altýnda çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirterek, öðrencilerin, istenilen baþarýyý yakalamasý için maddi desteðe ihtiyaçlarý olduðunu söyledi. Öðrencilerin, Mayýs 2010'da yapýlan þampiyonaya birkaç aylýk çalýþmayla katýldýðýný ve buna raðmen 10. olarak büyük bir baþarý elde ettiðini anlatan Yalçýn, "Belki müsabakayý kazanamadýk ama doðudaki kýz çocuklarýnýn imkan tanýnýrsa zorluklarýn üstesinden nasýl geldiðini herkese göstermiþ olduk" dedi.

Öðrencilerden Hividar Tataroðullarý da eskrim takýmýnda olmaktan mutluluk duyduðunu vurgulayarak, þöyle konuþtu:

'Sonradan destek verdiler'

"Eskrim hakkýnda hiçbir bilgimiz yoktu. Önceki öðretmenimiz sayesinde eskrime baþladýk. Kimse ilk baþta bize destek olmadý. Aileme bu sporu yapacaðýmý söylediðimde þaþýrdýlar. Çünkü onlar da benim gibi ilk kez bu sporun adýný duyuyorlardý. Hele ki Baþkale'de böyle bir þey yok. Önce tepki gösterdiler ve istemediler. 'Kýzsýnýz bu sporu yapamazsýnýz' dediler. Sonra derece yapýnca destek vermeye baþladýlar. Ýl birincisi oldum. Daha sonra Mersin'deki müsabakalara gittik ve orada 10. olduk. Bu sporu çok seviyor ve çok eðleniyoruz. Okuldan bu yýl mezun olacaðým ama bu sporu devam ettirmeyi düþünüyorum."

MEGAMDER halý sahasýnda oynanan ve 46 erkek ile 4 kadýn takýmýnýn yarýþtýðý turnuvanýn final maçlarýnda erkeklerde Ciwanên Azadi ve Botan Amed, kadýnlarda ise Þehit Zilan ve Jinên Azad karþýlaþtý. Oynanan maçlarda erkeklerde Ciwanên Azadi, kadýnlarda ise Jinên Azad takýmlarý birinci oldu. Çok sayýda kiþinin takip ettiði final maçlarýný Þahin Öner'in ailesi de izledi. (DÝHA)

Engelliler arasý futbol maçý ÞANLIURFA'nýn Siverek ilçesinde, engelliler haftasý münasebetiyle, rehabilitasyon merkezinde eðitim gören engelli öðrenciler halý saha maçýnda karþýlaþtý. Engellilerin oynadýðý maçta heyecanlý dakikalar yaþandý. Gollerden sonra gelen sevinç hareketleri görülmeye deðerdi. Ailelerinde izlediði maçlarda bazýlarý aný fotoðrafý geçti bazýlarý video kaydetti. Konu hakkýnda açýklama yapan Özel Eðitim Merkezi müdürlerinden Hüseyin Þeker amaçlarýnýn engellileri topluma kazandýrmak olduðunu belirterek, "Herkes bir engelli adayýdýr. Bu sebeple engellilerin toplumda hak ettikleri deðere sahip olmalarý için bu tür faaliyetleri düzenliyoruz. Bundan sonrada benzer faaliyetlerimize devam edeceðiz" dedi. (ÝHA)


www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

2 1 M AY I S 2 0 1 3 SALI Yýl: 7 - Sayý : 1951 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

diyarbakir yenigun gazetesi 22 mayis 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 22 mayis 2013

Advertisement