Page 1

n savunma Pes dedir’dte a 15 yaDÝYARBAKIR cuðuna þýndaki erkek ço an yargýtecavüz suçund vunmalanan zanlýlar, sa r bize larýnda “Maðdu rmeyi cinsel iliþkiye gi rek kenditeklif etti” diye 14’te lerini savundu.

Foto: Arþiv

Faciadan dönüldü DÝYARBAKIR-Silvan yolu üzeri Üniversite Köprülü Kavþaðý'nda yola tuzaklanan bomba, polis otobüsünün geçiþi sýrasýnda patlatýlmak istendi. Ancak bombanýn birkaç dakika geç patlamasý olasý bir faciayý önledi. Güncel 03

18 EYLÜL 2015 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

Kaya 5 ay sonra

BABA EViNDE

D

ÝYARBAKIR'ýn Ergani ilçesinde, 18 Mayýs'ta sevgilisinin silahlý saldýrýsý sonucu aðýr yaralanan ve yaklaþýk 5 ay tedavi gören Mutlu Kaya, taburcu olarak baba evine geldi. Mutlu Kaya'nýn ilk sözleri ise, “Þarký söylemeyi çok özledim” oldu. Haber 15

www.diyarbakiryenigun.com

Sur’da ‘Pazar korkusu’ Hüda-Par seçimlere girmiyor HÜR Dava Partisi Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu, 1 Kasým seçimlerine hiçbir þekilde girmeme kararý aldýklarýný açýkladý. Yapýcýoðlu, seçimleri boykot etmediklerini de belirterek, tabanlarýný serbest býraktýklarýný kaydetti. Gündem 06

“Hep birlikte öz yönetime” DBP'li yerel yönetimler, "özyönetimi" tartýþmak amacýyla "Hep birlikte öz yönetime" sloganýyla Diyarbakýr'da buluþuyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþbaþkaný Fýrat Anlý, tartýþmalar ile hem yerel yönetimlerin bu süreçteki misyonunu ortaya koyacaklarýný hem de bugüne kadar eksik veya yanlýþ yansýtýlan modeli Türkiye toplumuna aktaracaklarýný söyledi. 10 5’te

Rabbin için namaz kýl kurban kes Nezir OBUT

4’te

Sosyalizm hayalinden kurtulmak Abdurrahim AKIÞ

C

M

Y

K

‘Tahkim edilmiþ ateþkese hazýrü’ için

nun çözüm “KÜRT sorunu elidir ” diyen bir karar verilm Konseyi EþbaþKCK Yürütme ýk, tahkim edilkaný Cemil Bay zýr olduklarýný miþ ateþkese ha “Türk devleti ta belirtti. Bayýk, lerin varlýðýnda rafsýz gözlemci n çözümü için Kürt sorununu þ zýrým derse, ba müzakereye ha müzakereci olan Önder Apo'nun rbu rolünü özgü ce gerçekleþtir mesini saðlarsa yarýn hemen ateþkes saðlanabilir ” dedi. 7’de

“Çözüm ve diyalog kanallarý açýlsýn”

Ramazan Karataþ YENÝGÜN ÖZEL

DÝYARBAKIR’ýn Sur Ýlçesi'nde son iki hafta uygulanan sokaða çýkma yasaðý ve ardýndan yaþanan þiddetli çatýþmalar Ýlçe sakinlerinin hayatýný olumsuz yönde etkiledi. Bu haftada “sokaða çýkma yasaðý olabilir mi?” korkusuyla yaþayan yurttaþlar, artýk savaþ deðil barýþ istediklerini vurguladý. Ölmenin ve öldürmenin kimseye faydasýnýn olmayacaðýnýn altýný çizen Ýlçe sakinleri, yeniden çözüm ve diyalog kanallarýnýn açýlmasýný istedi.

“Öcalan’ý her zaman selamlayacaðýz”

04

Ezan okunmuyor, çanlar çalmýyor...

ÖTE yandan bölgedeki çatýþmalý ortam nedeniyle pek çok camide sabah, akþam ve yatsý ezanlarý okunamýyor, bazý camiler açýlamýyor. Ýmamlar tayin için müftülüklerin kapýsýný aþýndýrýyor. Kiliselerde de durum ayný. Ýl Müftüsü Burhan Ýþleyen bazý ilçelerde camileri tamamen kapatmak zorunda kaldýklarýný söyledi. Protestan Kilisesi ruhani önderi Ahmet Güvener, olaylar nedeniyle ne kendilerinin ne de cemaatlerinin kiliseye gidebildiðini söylüyor. Haber 8-9’da

Ýçme suyu projesinde geri sayým

12


2

SAÐLIK/YAÞAM

18 Eylül 2015 Cuma

Kurban eti nasýl piþirilmeli?

E

ti doðru piþirme yöntemleri ile ilgili bilgi veren - Uzman Diyetisyen Þefika Aydýn Selçuk, etin yumuþaklýðýnýn hayvanýn türüne, yaþýna, kas ve yað dokusu miktarýna, beslenmesine, kesildikten sonraki dinlenme durumuna göre deðiþtiðini vurguladý

Yazý Dizisi - 1

Aðýz ve diþ saðlýðýyla ilgili doðru bilinen yanlýþlar! Kulaktan dolma yanlýþ bilgilerin, aðýz ve diþ saðlýðýný tehdit ettiðini belirten uzmanlar, aðýz ve diþ saðlýðý için diþ fýrçalamanýn önemli olduðunu vurguladý ve Aðýz ve diþ saðlýðýyla ilgili doðru bilinen yanlýþlarla ilgili sorularý yanýtladý Diþ etleri kanadýðýnda fýrçalamayý kesmeli miyim? Aksine, diþeti kanamasý görüldüðü takdirde derhal diþ hekimine baþvurmalýyýz. Gereken tedavi sonrasýnda da fýrçalama süresi uzatýlmalý ve diþ ipi ile de hijyen muhakkak takviye edilmelidir.

Foto: Arþiv

DÝYARBAKIR- Uzman Diyetisyen Þefika Aydýn Selçuk, eti doðru piþirme yöntemleri hakkýnda bilgi verdi. Etin yumuþaklýðýnýn hayvanýn türüne, yaþýna, kas ve yað dokusu miktarýna, beslenmesine, kesildikten sonraki dinlenme durumuna göre deðiþtiðini anlatan Þefika Aydýn Selçuk, "Ýyi beslenmemiþ hayvan eti ile çok hareket eden hayvanýn eti sert olur. Bu nedenle hayvanýn çeþitli yerlerinden elde edilen etlerde farklý piþirme yöntemi uygulanýr. Ýyi beslenmiþ hayvan eti yaðlýdýr. Yaðlý etler daha yumuþaktýr. Hayvan yaþlandýkça yaðlýlýk derecesi azalýr. Etin piþirilmesinde çeþidi ve bað dokusu içerine göre uygulanan yöntem

etin lezzetini arttýrýr." dedi.

“Yüksek ýsýdan uzak durun” Uzman Diyetisyen Þefika Aydýn Selçuk, eti doðru piþirme yöntemleri hakkýnda þöyle konuþtu: "Kuru ýsýda piþirmesi uygun etler: Bað dokusu az etlere uygulanýr. Izgara ve fýrýn rosto bu yöntemle piþirilmelidir. Bað dokusu fazla etler kýyma haline getirilerek köfte þeklinde kuru ýsýda piþirebilir. Izgara yaparken yüksek ýsý verilmemelidir. Bu etin hýzlýca katýlaþmasýna iç kýsmýnýn çið kalmasýna sebep olur. Ayrýca yüksek ateþte piþirme protein kaybýna sebep olur. Tavuk etinin ýzgara veya yaðsýz tavada kendi yaðý içinde piþmesi tavuða uygulanan en uygun yön-

Siðil deyip geçmeyin Dermatec Polikliniði Dermatoloji Uzmaný Dr. Ata Nejat Ertek, siðilin genellikle yeterince önemsenmeyen ama virüs kaynaklý olduklarý için bulaþýcý bir hastalýk olduðunu belirtti DÝYARBAKIR - Siðilin kýsaca iyi huylu deri kabartýlarý olduðunu belirten Dermatec Polikliniði Dermatoloji Uzmaný Dr. Ata Nejat Ertek, "Siðil, genellikle yeterince önemsenmeyen ama virüs kaynaklý olduklarý için bulaþýcý bir hastalýktýr. Bir þekilde cildinizde kesik ya da yaralanma olduðunda bu virüslerden birini kapma olasýlýðýnýz yükselir. Ayrýca siðiller kiþiye doðrudan ya da mikroplu giysi ve yüzeyle temas yoluyla bulabilir. Havuz, hamam gibi yerlerde cilt yumuþayýp gevþediði için mikrobun vücuda, özellikle de ayak tabanýna yerleþmesi daha kolay olur. Týrnak yiyenlerde, tahriþ edici ya da kanatýcý þe-

kilde manikür ve pedikür uygulamalarýnda siðil mikrobu týrnak kenarýna yerleþir. Cinsel bölgede oluþan siðillerin bulaþma yolunu ise cinsel iliþki oluþturur. Siðile doðrudan temas etmek ya da siðile deðen baþka bir þeye temas etmek de virüsün yayýlmasýna neden olabilir. Sýklýkla ellerde, parmaklarda ve ayaklarda görülür" dedi. Siðillerin þekli bulunduðu bölgeye veya tipine göre deðiþtiðini kaydeden Dermatec Polikliniði Dermatoloji Uzmaný Dr. Ata Nejat Ertek, þöyle konuþtu: "Genellikle deriyle ayný renkte, kabarýk, nasýrýmsý sert görünümdedirler. Siðillerin çeþitli türleri vardýr. Bunlar; basit siðiller, ayak ta-

temdir. Nemli ýsýda piþirme: Bað dokusu fazla olan etlere uygulanýr. Kuþbaþý etler, parça etler bu piþirme yöntemi ile az su kullanýlarak kebap, pirzola, biftek gibi yemekler yapýlabilinir. Yaðda kýzartma yöntemi: Saðlýk açýsýnda önerilmeyen bu yöntem ise kýymanýn köfte haline getirilmesi veya balýk çeþitlerinde kullanýlýr. Yað çok kýzgýn olursa etin dýþ yüzeyi katýlaþýr ve içe ýsý gitmesini önler. Et piþmez ve çið kalýr. Yine etin yanýk kýsýmlarý kanserojen maddeler oluþturur. Az yað kullanýlmasý ise etin daha çok yað çekmesine sebep olur. Kanatlý hayvan etlerinde ve balýkta kýzarma yöntemi öncesi etler unlanabilir." (ÝHA)

Sert fýrça mý yumuþak fýrça mý? Sert diþ fýrçasý ile diþleri sert fýrçalarsam daha iyi temizlemiþ olurum. Yanlýþ. Ýyi fýrçalamak; fýrçanýn sertliðiyle deðil, fýrçalama tekniðiyle ilgilidir. Genellikle orta sertlikte diþ fýrçalarý kullanýlýr. Çok sert fýrçalar, diþleri aþýndýrabilir. Çok yumuþak fýrçalar ise diþleri temizlemeyebilir. Ayrýca sert fýrçalama sonucu diþlerin diþetine yakýn yüzeylerinde aþýnma ve sonucunda çürükler oluþarak hassasiyete sebep olabilir.

Diþ macununu bol kullanmak doðru mu? Diþ macununu bol kullanmak daha iyi midir? Hayýr. Diþ macunun miktarý sadece bireyin aðýzda hissedeceði ferahlýk hissini arttýrýr. Diþlerin mine tabakasýnýn çizilmesi; macunun fazla kullanýlmasýyla ilgili deðil, kullanýlan macunun granüllerinin büyük olmasýyla ilgilidir. O yüzden granülleri büyük olan macunlarýn uzun süreli kullanýmýndan kaçýnýlmalý. Fýrçanýn üzerine konulan macunun miktarý ise 'mercimek tanesi' büyüklüðünde olmalý.

Diþ fýrçasýný ýslatmayýn banýndaki siðiller, yaygýn siðiller, ipliksi siðiller, düz siðiller ve cinsel bölge siðilleridir. Çocuklar, ergenlik dönemindekiler, týrnaklarýný yiyenler, týrnak etlerini koparanlar ve baðýþýklýk sistemi zayýf olan kiþilerde siðil oluþmasý riski daha yüksektir. Basit siðiller, vücut direnci yüksek kiþilerde kendiliðinden iyileþebilir. Ancak çoðalýp yayýlmalarý, tedaviye dirençli hale gelmeleri de mümkündür. Ayrýca siðili bulunan kiþi, yakýn temasta olduðu kiþiler için bir enfeksiyon kaynaðýdýr. Cinsel bölge siðilleri ise rahim aðzý kanseri geliþimi için potansiyel risk taþýr. Bu nedenle siðil görüldüðünde hem bir uzmana baþvurulmalýdýr. Tedavi siðilin cinsine ve bulunduðu bölgeye göre deðiþir. Asitli krem ve solüsyonlar, koterizasyon (yakýlarak tedavi), kriyoterapi (dondurarak tedavi) veya lazer tedavisi gibi yöntemler kullanarak hastalýk tedavi edilebilir." (ÝHA)

Ayrýca, diþ fýrçasý, fýrçalamaya baþlamadan önce ýslatýlmamalýdýr. Çünkü fýrça kýllarý ýslatýlýnca, sertliðini kaybeder. Macunun köpürmesi için de yeterli sývý aðýzda mevcuttur.

Karbonat veya tuzla beyazlatmak Karbonat, tuz veya sodayla fýrçalamak diþleri beyazlatýr mý? Bu maddeler iri granüllü olduðu için diþin mine tabakalarýný çizer ve aþýndýrýr. Bunun sonucunda; diþin parlaklýðý gider ve yediðimiz ve içtiðimiz besinlerle, diþler daha kýsa zamanda renkleþmeye baþlar.

Diþ taþý temizliði Diþ taþý temizliðinden sonra daha fazla diþ taþý oluþtuðu da halk arasýnda kulaktan kulaða yayýlan yanlýþ bilgilerdendir. Düzenli ve doðru fýrçalama diþ taþý oluþumunu engeller. Altý ayda bir diþ hekimi kontrolü sayesinde; iyi fýrçalayamadýðýmýz alanlarda oluþan diþ taþlarý, hekim tarafýndan temizlenmiþ olur. Bunun da herhangi bir zararý yoktur. Ayrýca diþ taþý temizliði doðru uygulandýðýnda mine zedelenmeleri de görülmez. Beyazlatma (Bleaching) iþlemi sonrasýnda diþler daha fazla sararýr. Yanlýþ. Beyazlatma; normal diþ rengini daha da açmak için yapýlýr. Beyazlatmanýn ilk yapýldýðý dönemlerde; kahve, çay ve sigara gibi diþleri renklendirecek etkenlerden uzak durmak gerekir. Beyazlatmayý yapacak hekimin tavsiyelerine uyulursa, beyazlatmanýn hiçbir yan etkisi yoktur." (ÝHA) SON


3

GÜNCEL

18 Eylül 2015 Cuma

Faciadan dönüldü

DBP’liler kaza yaptý: 1 ölü 2 yaralý DÝYARBAKIR'ýn Dicle ilçesinden Elazýð'a giden ve içinde DBP Ýlçe Eþbaþkaný Þadin Aktuz, Belediye Meclis Üyesi Zülfiye Kiþmiþ ile DBP ilçe yöneticisi Mustafa Öztutuþ'un içinde bulunduðu araç kaza yaptý. Öztutuþ'un kullandýðý aracýn Elazýð'ýn Arýcak ilçesi Erbað köyü civarýnda virajý alamayarak takla atmasý sonucu meydana gelen kazada aðýr yaralanan Öztutuþ yaþamýný yitirirdi, Aktuz ve Kiþmil ise yaralandý. Yaþamýný yitiren Öztutuþ'un cenazesi otopsi iþlemlerinin ardýndan Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesine getirilerek topraða verildi. (DÝHA)

Diyarbakýr-Silvan yolu üzeri Üniversite Köprülü Kavþaðý’nda yola tuzaklanan bomba, polis otobüsünün geçiþi sýrasýnda patlatýlmak istendi. Ancak bombanýn birkaç dakika geç patlamasý olasý bir faciayý önledi DÝYARBAKIR'da yola tuzaklanan bomba, polis otobüsünün geçiþi sýrasýnda patlatýlmak istendi ancak bombanýn birkaç dakika geç patlamasý olasý bir faciayý önledi. Edinilen bilgilere göre, olay, Diyarbakýr-Silvan yolu üzeri Üniversite Köprülü Kavþaðý'nda meydana geldi. Burada, teröristler tarafýndan yola tuzaklanan bomba, Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eðitim Merkezi'nden çýkan polis otobüsünün geçiþi sýrasýnda patlatýlmak istendi. Ancak bombanýn birkaç dakika geç patlamasý olasý bir faciayý önledi. Patlamanýn

ardýndan olay yerine zýrhlý araçlarla çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Yolu çift taraflý trafiðe kapatan polis, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Patlamanýn etkisiyle yolda iki metre derinliðinde çukur oluþtuðu da görüldü. Bölgede, geniþ çaplý operasyon baþlatýldý.

Valilikten açýklama

Öte yandan Diyarbakýr Valiliði patlamaya iliþkin yazýlý bir açýklama yaptý. Açýklamada, Silvan yolu üzeri Dicle Üniversitesi kavþaðýna yakýn bir civarda bulunan orta refüjde büyük bir patlamanýn meydana geldiði

belirtilerek, "Meydana gelen patlamada can kaybý ve yaralanma yaþanmazken, herhangi bir maddi hasar da meydana gelmemiþtir. Güvenlik güçlerince yol güzergahý ve çevresi kontrol altýna alýnmýþtýr. Olay yerinde yapýlan ilk incelemelerde bölücü terör örgütü mensuplarýnca hazýrlan plastik bidon içerisindeki el yapýmý bombanýn menfez altýna yerleþtirildiði ve uzaktan kumanda ile patlatýldýðý tespit edilmiþtir. Konuyla ilgili uzman ekipler olay yerine sevk edilmiþ olup, çalýþmalar devam etmektedir" denildi. (ÝHA)

Alacak-verecek kavgasý: 1 ölü, 2 yaralý Silvan’da alacak verecek meselesi yüzünden 2 kiþi arasýnda çýkan silahlý kavgada 1 kiþi yaþamýný yitirirken, 2 kiþi ise, yaralandý

FOTO:ARÞÝV

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde iki kiþi arasýnda yaþanan alacak-verecek tartýþmasý silahlý kavgaya dönüþtü. Þahýslarýn yakýnlarýnýn da karýþtýðý kavgada, 1 kiþi hayatýný kaybetti, 1'i aðýr olmak üzere 2 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Mescit mahallesindeki özel bir dershanenin sahibi H.C. ile dershaneye kum taþýyan S.Þ. arasýnda alacak-verecek meselesi yüzünden tartýþma çýktý. Tartýþma, þahýslarýn yakýnlarýn da dahil olmasýyla kýsa sürede büyüyerek, silahlý kavgaya dönüþtü. Her iki tarafýn da silahlarýný kullandýðý olayda, kurþunlarýn hedefi olan H.C., hayatýný kaybetti, S.Þ. ile kardeþi K.Þ. ise yaralandý. Yaralýlardan durumu aðýr olan S.Þ., olay yerin çaðrýlan ambulansla Diyarbakýr'a, K.Þ. ise Batman'a sevk edildi. H.C.'nin cenazesi ise Silvan Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlýrken, polis olayýn büyümemesi için hastane çevresinde geniþ güvenlik önlemleri aldý. Olay yerinde de incelemelerde bulunan polis, çok yönlü soruþturma baþlattý. (ÝHA)

Kaçakçýlara bir darbe daha DÝYARBAKIR Emniyet Müdürlüðü'nce saman yüklü kamyonda yapýlan aramada, piyasa deðeri yaklaþýk 400 bin TL olan 79 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi. Konuya iliþkin Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, sigara kaçakçýlarýna yönelik operasyon gerçekleþtirildiði belirtildi. Bu çerçevede, Van/Silvan istikametinden Þanlýurfa istikametine giden saman yüklü bir kamyonun kasasýnda samanlarýn altýna gizlenmiþ vaziyette piyasa deðeri yaklaþýk 400 bin TL olan deðiþik markalarda toplam 79 bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildiðine dikkat çekilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan gerçekleþtirilen operasyonla ilgili olarak kamyon þoförü yakalanmýþ ve kaçak sigaralarýn taþýmacýlýðýnda kullanýlan kamyona el konulmuþtur. Konu ile ilgili olarak tahkikat devam etmektedir." (ÝHA)


4

HABER

Abdurrahim AKIÞ

Sosyalizm Hayalinden Kurtulmak

basintakipmerkezi@gmail.com

Ülkede barýþ umutlarý gittikçe tükeniyor, daha önceki yazýlarýmda dile getirdiðim barýþa büyük destek vermeleri gereken sivil toplum kuruluþlarý, muhtemelen sizler bu yazýyý okuyunca "teröre hayýr kardeþliðe evet" yürüyüþü TOBB öncülüðünde Ankara Sýhhýye Meydanýnda yapýlýyor olacak. Sivil toplum kuruluþlarý üstüne düþeni tek taraflý olarak yaparsa barýþtan ziyade, sözde kardeþliði pekiþtirmezler daha da ayrýþtýrýrlar. Bu ayrýþtýrmanýn derinliðini bilerek mi yapýyorlar yoksa gerçekten bilmeden mi yapýyorlar bunu TOBB baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu'dan bizzat öðrenmek isterim. El ele Kol kola yürüyelim Çünkü barýþta aracý olanlar ve barýþý talep edenler her iki tarafý barýþa davet etmelidirler. Madem kardeþiz diyorlar Cizre'de, Varto'da, Sur'da, Silvan'da ve baþka ilçe ve þehirler günlerce sokaða çýkma yasaðýný protesto etseydiler, ya da HDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ýn söylediði gibi gelin birlikte el ele kol kola yürüyelim. Pazar günü de Ýstanbul Yenikapý meydanýnda Erdoðan ve Davutoðlunun da katýlacaðý "milyonlarca nefes teröre karþý tek ses" mitingi düzenlenecek. Þimdi devletin en üst kademesindeki kiþilerin katýþacaðý mitingte birleþtirici bir mesaj bekliyoruz. Mesajýn daha önceki baþbakanlarýn söylediði gibi bahara kalmaz PKK bitecek, bu yýl sonlarýný getireceðiz, mesajlarýna çok alýþýðýz. Ama bu mesajlarýn mümkün olmadýðýný hep birlikte gördük. Ortdaðu kan gölüne çevrilmiþken hala savaþta ýsrar etmek Türkiye için büyük kaosun olmasýnýn ýsrarýdýr. Liderlerin ortak

mesajý Kürt ve Türk halklarýnýn birlikte yaþamasý için topluma birlikte yaþam birlikte barýþ mesajýný vermeleri gerekiyor. Adalet nerede Günlerdir Osmanlý ocaklarý tarafýndan organize edilen protestolar; hak arayýþýndan ziyade nefreti, kini tavan yaptýrmýþ, varolan sözde kardeþliði de bertaraf etmiþtir. Bu þartlar altýnda kardeþliðe evet teröre hayýr diyenlerin, yaktýðý, yýktýðý ve zarar verdiði parti binalarý, otobüs firmalarýna zararlarýný karþýlayacaklar mý, ya da adalet bunlarýn haklarýný arayacak mý, bugüne kadar kaç kiþiye dava açtýklarýný, kaç kiþiyi suçlu görerek ceza verdiklerini halka açýklayacaklar mý? Eðer bunlarýn yaptýklarý yanlarýnda kar kalsa yarýn daha büyük olaylarý yapmayacaklarý ne malum, Yeniden Osmanlý Hayali Edindiðimiz bazý duyumlara göre Osmanlý ocaklarý Osmanlý askerlerini yeniden oluþturarak Ortadoðu da Osmanlýnýn ruhunu yeniden canlandýrmak istiyorlar, Osmanlý ruhu ile kendisinden ayrýlan devletlerin, Mýsýr, Lübnan, Cezayýr ve balkanlardaki ülkeleri tekrar birleþtirmek ve baþlarýna da Erdoðan'ý getirme projeleri var. Bu projenin bugünkü koþullarda mümkün olmayacaðýný herkesin bildiði aþikarken, bunda ýsrar etmenin arka planý ise AB ve ABD'ye karþý üçüncü bir güç olarak ortaya çýkmaktýr. Dünyayý yönetmeye kalkýþmak öncelikle, kendi ülkesini iyi idare etmekten geçer, onun da kýstasý birlikte yaþadýðýn halklara ne kadar insanca ve özgürce yaþam hakkýný verdiðinle ölçülür.

18 Eylül 2015 Cuma Polisiye uygulamalarý, bir milleti imha etmeye kalkýþmak iþe yanlýþ baþladýðýnýn iþaretidir. Barzani Müslim Görüþmesi Bu hafta içerisinde Erbil'de Barzani ve Salih Müslim'in buluþmasý gelecek için iyi bir iþaret olarak yorumlandý. Buluþmada ABD yetkililerinden birinin de hazýr olmasý çok daha anlamlý kýlýnmýþtýr buþuþmayý, Dünyayý yönetenlerle birlikte Kürtlerinde olmasý büyük bir baþarý örneðidir. Kürtlerin gerçekten özgür olmasý ve dünyada ölen sosyalizm ideolojisinden Kürtlerinde ayrýlýp dünya gerçeðini görmeleri gerekiyor. Kürt liderlerin aþiretçilik, küçük hesaplaþmalardan kurtulmalarý gerekiyor. ABD gibi dünyayý yöneten bir ülkenin Kürtlerin yanýnda yer almasý Kürtlerin gelecekleri için önemlidir. ABD Kürtlerin yanýnda yer almayacaðý her çalýþma baþarýya ulaþma þansý sýfýrdýr. Bunu nereden biliyorsunuz diyebilirsiniz. Kürtler artýk, ezilmiþliðin psikolojisi ile hareket etmemelidirler. Sosyalizm, iþçi sýnýfý,ekoloji ve buna benzer uzun vadede çözülmesi gereken sorunlarý bir tarafa býrakarak gerçek sorunlara eðilmelidir. Anadil projesi, eðitim, ekonominin geliþmesi, dünyada dost sayýsýnýn artýrýlmasý noktasýnda yapýlacak geliþmeler Kürtlerin gelecekleri konusunda daha anlamlý çalýþmalar olacaktýr. Kürtlerin Sosyalizm hayalinden ve iþçi sýnýfý mücadelesinden kurtulmasý gerekiyor. Bugüne kadar verilen mücadelede bunlarýn hiçbirisinin etkisi yoktur.

‘Ocalan’ý her zaman

selamlayacaðýz” DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Eþbaþkaný Gültan Kýþanak, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturma kapsamýnda 8 Mart Mitingi'nde yaptýðý konuþmasýnda "Örgüt propagandasý" yaptýðý iddia edildi. Ýddianamenin mahkeme tarafýndan kabul edilmesi halinde hakkýnda 1 yýldan 5 yýla kadar hapis cezasý istenen Kýþanak, soruþturma kapsa-

mýnda savcýlýða verdiði ifadesinde "Sayýn Öcalan'a selam olsun demiþsiniz" denildiðini belirtti. Kýþanak, savcýlýktaki ifadesi ile ilgili þunlarý aktardý: "Ýfademi, 'doðrudur böyle bir cümle kullandým. Çünkü Sayýn Öcalan kadýn-erkek eþitliði konusunda ön açýcý politikalarý ve görüþleri olan bir liderdir. Kürt toplumuna bu konuda telkinlerde bulunmuþtur. Kadýnlara yönelik þiddeti çok sert eleþtirmiþtir. Kadýn-erkek eþitliði konusunda politika önermelerde bulunmuþtur ve erkek egemenli zihniyeti öldürmek gerekir diyen teorileri, kitaplarý vardýr. Bu nedenle biz kadýnlar Sayýn Öcalan'ýn kadýnlarýn özgürlük mücadelesinde ön açýcý destek veren ve toplumu buna hazýrlayan bir yaklaþýmý olduðunu görüyoruz. Bu nedenle de bu tür günlerde 8 Mart 'larda kadýnlara yönelik etkinlikler-

de Sayýn Öcalan'a yönelik pozitif duygularýmýzý ifade eden cümleler kuruyoruz' þeklinde verdim" dedi.

‘Kadýnlara dönük bir saldýrýdýr’ Kadýnlarýn çok fazla þiddete maruz kaldýðýný, her gün katledildiðini hatýrlatan Kýþanak, "Kadýn cinayetlerinin iþlendiði, kadýnlarýn toplumsal ve ekonomik hayattan dýþlandýðý, ikincileþtirildiði bir ortamda bir lider olarak kadýnlarýn eþit haklara sahip olunmasý gerektiðini söyleyen ve bu konudaki toplumsal birliklere karþý çok sert bir þekilde tutum alan bir lider olmasý nedeniyle Sayýn Öcalan'ý tabi ki her zaman selamlýyoruz" dedi. Kýþanak, ayrýca 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'de yaptýðý konuþmadan ötürü soruþturma açýlmasýný da kendi þahsýnda kadýnlara dönük bir saldýrý olduðunu söyledi. (ÝHA)

Hakkýnda 8 Mart'ta yaptýðý konuþmasý nedeniyle soruþturma açýlarak iddianame hazýrlanan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþbaþkaný Gültan Kýþanak, soruþturmanýn tüm kadýnlara yönelik saldýrý olduðunu belirtti. Konuþmasýnda Abdullah Öcalan’ý selamlamasýnýn suç sayýldýðýný belirten Kýþanak, kadýn, erkek eþitliði noktasýnda tutum alan Öcalan’ý her zaman selamlayacaklarýný vurguladý


Ýslam dini fert ve toplum hayatýna büyük bir önem vermiþ, fertlerin ve toplumun huzur,güven ve refah içerisinde bir yaþam sürdürebilmeleri için gereken her türlü emri vermiþ her çeþit müesseseyi kurmuþtur.

CUMA’DAN CUMA’YA NEZÝR OBUT Obut_n@hotmail.com

Ýslamýn kurduðu bu müesseselerin baþýnda kurban ibadeti gelmektedir. Kurban ibadeti hicretin ikinci yýlýnda RABBÝN ÝÇÝN NAMAZ KIL VE KURBAN KES (Kevser:2) ilahi emir ile meþru kýlýnmýþtýr. Kurban; Allaha'a yaklaþma Onun rýzasýný kazanma vesilesidir. Kurban ibadeti, kiþiye sahip olduðu mal ve mülkün(servetin)Allahýn bir lutfu ve ihsaný olduðunu hatýrlatýr ve bunlara þükür ifadesi olarak yerine getirilen bir ibadettir. Kurban, imanlý gönülleri Allaha yaklaþtýran kulluk þuurunun bir ifadesidir. Kurban, Allaha yaklaþmayý, Allah yolunda mallarýn feda edilebileceðini, Allaha teslimiyeti ve þükrü ifade eder. Kurban ibadeti, iman ve kulluðun alemetidir, dini hayatýn tezahurudur. Kurban, fakir için ziyafet sofrasýdýr.

Kurban'ýn tanýmý :

Rabbin için namaz kýl kurban kes

5

YAZI

18 Eylül 2015 Cuma

Kurban bayramý günlerinde Allaha yaklaþmak (Allahýn rýzasýný kazanmak) niyetiyle dinen zengin sayýlan Müslümanlarýn koyun, keçi, sýðýr, manda ve deveyi kesmektir.(kanýný akýtmaktýr) Kurban bayramýnýn belirli günlerinde kesilen kurbana UDHÝYYE adý verilir. Dini yönden kurban kesebilecek durumda olan Müslümanlardan Hanefi mezhebine mensup olanlar için VACÝP, Þafii mezhebine mensup olanlar için SÜNNETÝ MÜEKKEDE dir. Hazreti Peygamber hayatlarý boyunca bu ibadeti en güzel bir þekilde yerine getirmiþ ashabý kiramda bu ibadet üzerinde önemle durmuþ en güzel bir þekilde yerine getirmiþlerdir. Sünneti Müekkede demek Hazreti peygamberin hayatlarý boyunca yaptýðý ibadetler demektir. Bundan dolayýdýr ki Þafii mezhebine mensup Müslüman kardeþlerimizin imkanlarý olduðu halde sünnettir diyerek bu ibadeti terk etmeleri ya da ihmal etmeleri doðru deðildir. Zira imamý Þafii dahil bu mezhebe mensup olgun müminler, alimler ve Allah dostlarý kurban bayramýnda Allahýn en çok hoþlandýðý ibadet olan kurban ibadetini en güzel bir þekilde yerine getirmiþlerdir. Þunu unutmayalým ki hazreti Peygamberin sünnetini yerine getiren Onun þefaatýný kazanmayý hak eder. Ayrýca Yüce Allah Kuran'ý Kerimin birçok ayetlerinde bizlere hitaben Hazreti peygambere tabi olmamýzý emretmiþtir. Bunlardan bazýlarýný sizlerle paylaþmak isterim. Yemin olsun sizin için Allahý ve ahiret gününü arzu edenler ve Allahý çok ananlar(zikredenler)için, Allahýn Peygamberinde pek güzel bir örnek vardýr.(ahzap:21) Birde Peygamber size ne verdi ise

onu alýn, neyi yasak etti ise ondan vazgeçin(Haþr:7) Kim Peygambere itaat ederse , Allaha itaat etmiþ olur.(Nisa:80) Her kim Allaha ve Peygambere itaat ederse, iþte bunlar Allahýn nimet verdiði peygamberlerle, sýdýklarla(doðru olanlarla) þehitlerle ve iyilerle beraberdirler Bunlar ne güzel arkadaþtýrlar.(Nisa:69) Ýþte Yüce Allahýn bu müjdelerine nail olmak hazreti peygamberin hadisi þeriflerindeki sevaplarý kazanabilmek için kurban ibadetini sünnettir diyerek ihmal etmemeliyiz. Mümin olarak hazreti peygamberi örnek almazsak, yaptýklarýný yapmazsak kimi örnek ve rehber alacaðýz. Nefsimizi ve þeytaný yenip bu ibadeti en güzel bir þekilde yerine getirmeye çalýþalým. Evlatlarýmýza bu konuda iyi örnek olalým. Fakirin, yoksulun hayýrlý ve makbul duasýný alalým. Unutmayalým ki mümin kardeþimizi sevindirmenin hazreti peygamberi sevindirdiðimizin bilincinde olalým.

Kurban edilebilecek hayvanlar

olan (hanefý de bir veya iki gözü kör olan),topal olan, kuyruðu kesilen, kulaðý kesilmiþ olan(iþaret için kesik mani deðil)dili ve memesi kesik olan, açýkça þaþý olan, yaratýlmýþtan (doðuþtan) kulaksýz olanlar, NOT.Ancak kulaðý delinmiþ yada yarýlmýþ,boynuzu kýrýk veya doðuþtan boynuzsuz olanlarýn kurban edilmesinde sakýnca yoktur.

Kurban eti ve derisi Hanefi mezhebinde kurban kesen kiþi kurban etinin tamamýný kendisine alsa bile yine ibadet yerine getirilmiþ olur. Þafii de ise bir parçasýný sadaka olarak vermek üzere istediði kadar kurban etinden yemesi caizdir. Ancak her iki mezhepte de kurban etinden ne kadar fakir ve yoksula daðýtýlsa o kadar sevabý çoktur. Ancak kurban etini üçe bölüp bir kýsmýný kendisi ve ailesi, bir kýsmýný komþu ve akrabalara vermesi, bir kýsmýný da fakir ve yoksullara daðýtmasý kurban ibadetinin sosyal yardýmlaþma ve kardeþliði güçlendirme acýsýndan faydalý olacaktýr.

Koyun: Bir yaþýný bitirmiþ olmak (yada 8 aylýk koyun irileþmiþ büyümüþ ise kurban edilebilir) Keçi: Bir yaþýný bitirmiþ olmak(Þafide iki yaþýný bitirmiþ olmak) SIÐIR VE MANDA.iki yaþýný bitirmiþ olmak DEVE. Beþ yaþýný bitirmiþ olmak

Kurban derisi hiçbir þekilde kurbaný kesen kiþiye ücret karþýlýðý olarak verilemez. Zira kurban derisi fakirin, yoksulun ve hayýr kurumlarýnýn hakkýdýr. Kurbanýný kesen Müslüman kardeþimiz kesimi yapan kiþiye ücretini ayrýca verecektir.

NOT. Bu hayvanlar dýþýnda hiçbir þekilde baþka hayvanlar kurban olarak kesilemez ve kurban ibadeti yerine geçmez. Ayrýca bu hayvanlarýn kurban edilmesi yerine kurban bedeli olarak fakirlere sadaka olarak para verilmesi de kesinlikle kurban ibadeti yerine geçmez. Bu gibiA açýklamalarýn basýnda görülmesi yada duyulmasý halinde onlara itibar edilmemesine dikkat etmeliyiz. Koyun veya keçiden kesilen kurban. yalnýz bir kiþi adýna kesilebilir. Sýðýr,manda ve deve yedi kiþi adýna kesilebilir.

Bütün ibadetlerde olduðu gibi kurban ibadetinde de gayemiz Allahýn Rýzasýný kazanmak olmalýdýr.. Zira Cenabý Allah Kuraný Kerimde bu konuda ;Þüphesiz kurbanlarýn ne etleri ne de kanlarý Allaha ulaþmaz.Lakin sizin takvanýz (niyetiniz)Allaha ulaþýr.(Hac:37)Bütün ibadetlerimizde Allahýn Rýzasýný gaye edinmeliyiz.Aksi takdirde Allah katýnda hiç bir deðer ifade etmez.

Kurban kesme zamaný. Hanefý mezhebine göre kurban kesme zamaný ; Bayramýn birinci günü þafaðýn sökümü ile baþlar,üçüncü günü güneþin batýmýna kadar devam eder. Þafii mezhebine göre ise, güneþin doðduktan sonra iki rekat namaz kýlýnacak ve iki hutbe okunacak kadar bir zamanýn geçmesiyle kesim vakti baþlar .Bayramýn dördüncü günü güneþin batýþýna kadar devam eder.(geceleyin kurban kesmek caizdir. Ancak mekruhtur.) En faziletli kesme vakti bayram namazýndan hemen sonradýr. Zira Hazreti Peygamber öyle yapmýþtýr.

Kurban ibadetinde amaç

Þunu da son olarak belirtmek isterim ki, kurban ibadeti Müslümanlar arasýnda kardeþlik, yardýmlaþma ve dayanýþma bilincini canlý tutar.sevgi ve dostluðu pekiþtirir. Ýnsanoðlundaki cimrilik ve bencillik hastalýðýný giderir. Kiþiye sahip olduðu nimetleri Müslüman kardeþleriyle paylaþmayý öðretir. Çok sevap kazanmasýný saðladýðý için Allah katýndaki manevi derecesinin artmasýný saðlar. Hazreti Ýbrahim ve oðlu Hazreti Ýsmail'in imtihanlarýný Yüce Allaha karþý nasýl baþarýlý bir þekilde verdilerse müminlerde bu ibadeti

KURBANLIK HAYVANDA ARANAN ÞARTLAR(OLMAMASI GEREKEN NOKSANLIKLAR)

Ýhmal etmeden bu konudaki imtihaný en güzel bir þekilde vermelidirler ve buna çalýþmalýdýrlar. Yüce Allaha ne kadar ibadet ve tatlarda bulunsak, emir ve yasaklarý doðrultusunda bir hayat yaþasak ahirette Cenabý Allah'ýn rýzasýna o kadar yakýn olacaðýmýzý hiçbir zaman unutmamalýyýz.

Kurban edilecek hayvanýn çok zayýf ve hastalýklý olmamasý, apaçýk kör

Haftaya görüþmek dileðiyle Selam ve Dua ile Allah'a emanet olunuz..


6 ‘Silahlarýn býrakýlmasý en büyük arzumuz’ AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muhammed Dara Akar, sorunlarýn demokrasiyle çözülebileceðini belirterek, silahlarýn býrakýlmasýnýn en büyük arzularý olduðunu vurguladý Þehmus ORHAN DÝYARBAKIR - AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muhammed Dara Akar, yaklaþýk 600 sivil toplum kuruluþunun terör örgütü PKK'ye yaptýðý "silah býrak" çaðrýsýna iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Silahlarýn býrakýlmasýnýn en büyük arzularý olduðunu belirten Akar, sorunlarýn demokrasi ve özgürlükle çözülebileceðini ifade etti. Bu nedenle sivil toplum kuruluþlarýnýn çaðrýsýný çok deðerli bulduklarýný anlatan Akar, "Bin yýldýr Anadolu'da Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ý, Çerkez'i ile kardeþçe yaþýyoruz. Et ile týrnak gibi olmuþuz. Sorunlarýmýzý silahsýz ve kardeþçe çözmemiz lazým. Silahlarýn býrakýlmasýna yönelik çalýþmalarýn hýz kazanmasý, tam anlamýyla bir eylemsizliðin hayata geçmesi ve demokratik siyasetin bir yöntem olarak öne çýkartýlmasý konusundaki açýklamayý önemli görüyoruz. Silahlarýn devre dýþý kalmasý çözüm sürecinin geliþime hýz katacaktýr. Çözüm sürecinde, samimiyet, cesaret ve kararlýlýkla sonuca ulaþacaðýmýzý biliyoruz. Biz de AK Parti olarak barýþtan yana olan kesimleri, gelinen bu müzakere ve çözüm aþamasýna güç katmaya davet ediyoruz. Barýþa her zamankinden çok daha yakýn olduðumuzu bilerek, emek veren ve verecek olan tüm demokrasi güçlerini destekliyoruz" dedi.

“Kardeþliðimizi yýllarca bozmaya çalýþtýlar” Kürt ve Türk kardeþliðini yýllarca bozmaya çalýþanlarýn bunu baþaramadýklarýna dikkat çeken Akar, þunlarý kaydetti: "Yýllardýr devam eden silahlý mücadelede gördük ki hiç bir sonuç alýnamamýþtýr. Ve artýk bu silahlarýn susma zamaný gelmiþtir. Gün kardeþlik günüdür. Birlikte olmak günüdür. AK Parti'nin bugün uygulamaya koyduðu çözüm süreci programýnda zaten bu var. Biz bu çözüm sürecini alkýþlýyoruz, destekliyoruz. Son 30 yýl içinde gelmiþ, geçmiþ hükümetler içinde AK Parti'nin yapmýþ olduðu bu çözüm süreci programý bir ilk oluyor. Silahlar býrakýlacak ülkemizde ve bölgemizde sevgi barýþ hakim olacak. Ýþte AK Parti'nin diðer Siyasi Partilerden farký budur."

GÜNDEM

18 Eylül 2015 Cuma

Hüda-Par seçimlere girmiyor Hür Dava Partisi Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu, 1 Kasým seçimlerine hiçbir þekilde girmeme kararý aldýklarýný açýkladý. Yapýcýoðlu, seçimleri boykot etmediklerini de belirterek, tabanlarýný serbest býraktýklarýný kaydetti Ahmet KAYA DÝYARBAKIR - Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu, partisinin Diyarbakýr il binasýnda, seçimlere iliþkin basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýda konuþan Yapýcýoðlu, hem 7 Haziran hem de 30 Mart seçimlerini özellikle bölgede normal koþullar altýnda yapýlmadýðýný belirterek, mevcut þartlar nedeniyle seçmenlerin iradesinin saðlýklý bir þekilde sandýða yansýyamadýðýný savundu. 20 Temmuz 2015'te baþlayan yeni sürecin koþullarýnýn 30 Mart 2014 ve 7 Haziran 2015 koþullarýndan daha kötü olduðunu kaydeden Yapýcýoðlu, "Çatýþmalarýn ve akan kanýn bir an önce durmasýný, memleketin normale dönmesini umuyor ve diliyoruz. Fakat bu konuda maalesef çok iyimser deðiliz. Bu þartlarda halkýn iradesinin sandýða saðlýklý bir þekilde yansýmayacaðýný düþünüyoruz" dedi.

“Konuþmak bazen beyhudedir” Özellikle Kürt seçmenlerin kayýtlý olduðu yerde kalmaya devam edip, etmeyeceklerine iliþkin kaygýlarýnýn olduðunu dile getiren Yapýcýoðlu, "Silopi, Lice, Hazro, Kulp, Varto ve benzeri yerlerde özellikle de Cizre'de 8 günlük sokaða çýkma yasaðýndan sonra fýrsatýný bulanlar, imkaný olanlar akýn akýn göç ediyor. Batýda oturanlar ise doðuya doðru göç ettirilmek isteniyor. Þemdinli gibi

yerlerden de güneye Irak Kürdistan'ýndaki akrabalarýnýn yanýna göç ediyor. Halk iki ateþ arasýndadýr. Bu çatýþmanýn makul ve mantýklý bir gerekçesi de yoktur. Siyasi hesaplarla gerilim týrmandýrýlmakta gencecik canlara kýyýlmaktadýr. Silah seslerinin ve aðýtlarýn arasýnda saðduyuya, doðruya çaðýranlarýn sesleri de boðulmaktadýr. Öfkenin kabardýðý, acýlarýn derinleþtiði ortamda konuþmak bazen beyhudedir" diye konuþtu.

“Memlekete hayýr gelmez” Tarafgirlik ve fanatizmin yükseltilmek, hendeklerin ise derinleþtirilmek istendiðine dikkat çeken Yapýcýoðlu, þunlarý kaydetti: "Bunlar olunca da herkes kendisine yakýn gördüðünün yanlýþýný bile sahiplenmekte yalanlarýna da gönüllü olarak kanmaktadýr. Bu olumsuz tablo saflarý sýklaþtýrdýðý, taraftarlarýný fanatikleþtirdiði için siyasetçilerin çoðunluðunun da hoþuna gitmektedir. Böyle bir siyaset anlayýþýndan memlekete hayýr gelmez. Bu anlayýþ bir parça ateþ alabilmek ve onunla yemeðini piþirebilmek için komþusunun evinin yanmasýný istemek gibi bir þeydir. Aç kalmaya razýyýz ama memleketin yangýn yerine dönmesine razý deðiliz. Bu tür siyasetten Allah'a sýðýnýrýz." Halkýn nisbi huzurunun ve kýsmi kazanýmlarýnýn uluslararasý güç odaklarýnýn menfaatlerine kurban edildiðini de anlatan

Yapýcýoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Seçmen iradesinin saðlýklý bir þekilde sandýða yansýmayacaðý bir ortamda, niteliðin düþtüðü, partilerin nicelik olarak yükselmek için katýldýðý bir yarýþa girmenin çok anlamlý olmadýðýný düþünüyoruz. Bu nedenle YSK kararý nedeniyle parti olarak katýlamayacaðýmýz 1 Kasým seçimlerine baðýmsýz adaylarla veya seçim ittifaký yoluyla baþka partilerin listelerinde yer almak suretiyle de katýlmama kararý aldýk. Siyaset seçimlerden ibaret deðildir. Seçim atmosferinde sesinizi duyurmakta da zorlanýrsýnýz. Seçime girmeyen bir parti olarak doðrularý anlatmaya devam edeceðiz. Bunu oy toplamak için deðil, halkýmýzýn maslahatý ve halkýmýza karþý sorumluluðumuzun gereði olarak yapacaðýz. Ta ki halkýmýz sözümüzü oy kaygýsýyla söylenmiþ þeyler olarak algýlamasýn ve daha iyi dinlesin."

“Seçmenimiz istediði partiye oy verebilir” Yapýcýoðlu, açýklamalarýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný da yanýtladý. Bir gazetecinin, "Seçmeninizi herhangi bir partiye yönlendirecek misiniz? Ya da boykot uygulayacak mýsýnýz?" þeklindeki sorusuna, "Hayýr herhangi bir boykotumuz yok. Seçmenimiz kendisini yakýn gördüðü parti ya da kiþiye istediði gibi oy verebilir. Ona biz karýþmýyoruz. Serbestler" deðerlendirmesinde bulundu.

Reklam ve Ýlanlarýnýz Ýçin Bizi Arayýn 0412 252 55 59


7

HABER

18 Eylül 2015 Cuma

‘Tahkim edilmis ateskese hazýr’ runlarýn çözümünü istemiþlerdir. Bu çaðrýlar gerçekten de haklý ve makul çaðrýlardýr. Ancak Türk devletinin Kürt sorununu çözme iradesi ve kararý olmadýðý için çift taraflý ateþkes koþullarýnda müzakereyi kabul etmemektedir. Tayyip Erdoðan'ýn 'Kürt sorunu da yok, taraf da yok, masa da yok, gözlemci heyeti de yok' demesi bunun açýk ifadesidir. Zaten Kürt sorununun çözümünde en makul ve çözümleyici yaklaþýmý gösteren Önder Apo'ya rehine muamelesi yapmalarý ve aðýr tecrit uygulamalarý bu nedenledir."

“Tahkim edilmiþ ateþkese hazýrýz”

“Kürt sorununun çözümü için bir karar verilmelidir” diyen KCK Yürütme Konseyi Eþbaþkaný Cemil Bayýk, tahkim edilmiþ ateþkese hazýr olduklarýný belirtti. Bayýk, “Türk devleti tarafsýz gözlemcilerin varlýðýnda Kürt sorununun çözümü için müzakereye hazýrým derse, baþ müzakereci olan Önder Apo’nun bu rolünü özgürce gerçekleþtirmesini saðlarsa yarýn hemen ateþkes saðlanabilir” dedi DÝYARBAKIR - KCK Yürütme Konseyi Eþbaþkaný Cemil Bayýk, Azadiya Welat Gazetesi'ndeki dünkü köþesinde yapýlan ateþkes çaðrýlarýný deðerlendirdi. DÝHA'da yer alan habere göre, Türkiye'nin tam bir siyasi kriz içinde olduðunu savunan Bayýk, AKP'nin baþlattýðý savaþýn Türkiye'nin temel gündemi haline geldiðini iddia etti. AKP'nin varlýðýný ve geleceðini Kürt Özgürlük Hareketi'ni ezmeye baðladýðýný ileri süren Bayýk, "Türk devleti aslýnda gerillanýn bu düzeyde bir misilleme performansý gösteremeyeceðini düþünüyordu. Uygulayacaðý þiddetle Kürt halkýný ve demokrasi güçlerini sindireceðini saný-

yordu. Ancak durum AKP'nin düþündüðü biçimde geliþmedi. AKP bu durum karþýsýnda daha mantýklý ve rasyonel düþüneceðine, son ferdine kadar ezeceðiz, politikasý ve söyleminde ýsrar etmektedir" dedi.

“Çaðrýlar haklý ve makul çaðrýlardýr”

Savaþýn þiddetlenmesi karþýsýnda kaygý duyan birçok gücün "çift taraflý ateþkes" çaðrýsý yaptýðýnýn altýný çizen Bayýk, bu çaðrýlara iliþkin þu vurgularý yaptý: "En son Avrupa Birliði yöneticileri ve Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar da çift taraflý ateþkes çaðrýsý yapmýþlardýr. Çift taraflý ateþkes temelinde müzakerelerle so-

"Kürt Özgürlük Hareketi oyalaayý hedeflemeyen müzakere temelinde çözüm endeksli tahkim edilmiþ bir ateþkese her zaman hazýrdýr" diyen Bayýr, deðerlendirmesini þöyle sürdürdü: "Zaten þimdiye kadar 9 defa tek taraflý ateþkes ilan etmesi bu yaklaþýmýn dýþa vurumudur. Hiçbir zaman sonuna kadar savaþ yaparak Türk devletine diz çöktüreceðiz demedik; Türkiye sýnýrlarý içinde demokratik siyasal çözüme inandýk ve bunu en doðru çözüm yolu olarak gördük. AKP'nin politikalarý toplumda bu inancý kýrmýþ olsa da biz hala sorunun demokratik siyasal yollardan çözülebileceðine inanýyoruz. Ancak Türkiye buna karþýlýk vermiyor. Çünkü Kürt sorununu evrensel ölçülerde, ya da dünyanýn herhangi bir yerinde nasýl çözülüyorsa bu çerçevede çözmeye yanaþmýyor; Türk usulü, milli çözüm adý altýnda çözümsüzlüðü ve Kürtlerin kültürel soykýrým sistemi altýnda tutulmasýný dayatýyor. Eðer arabulucularý, gözlemcileri kabul eden müzakere eksenli bir çözüme zemin olacak bir ateþkes kabul edilirse Kürt Özgürlük Hareketi bu-

Silvan’a 250 öðretmen atandý Öðretmen açýðýnýn 500 civarýnda olduðu Diyarbakýr’ýn Silvan ilçesine 250 öðretmen atandý

na derhal hazýrdýr. Böyle bir ateþkesin olmamasý Türk devletinin tutumlarýndan kaynaklanmaktadýr. Tarafsýz arabulucular bunu rahatlýkla tespit edebilirler."

“Çift taraflý ateþkes anlamlý olur”

Müzakere edilecek temel konu baþlýklarýnýn Dolmabahçe Mutabakatý'nda ortaya konulduðunu kaydeden Bayýk, þunlarý vurguladý: "Avrupa'dan ya da baþka taraflardan yapýlan çaðrýlar da bu yönlü müzakereye dönülmesi yönündedir. Müzakere de kalýcý bir çözüm içindir. Bu açýdan Türk devleti tarafsýz gözlemcilerin varlýðýnda Kürt sorununun çözümü için müzakereye hazýrým derse, baþ müzakereci olan Önder Apo'nun bu rolünü özgürce gerçekleþtirmesini saðlarsa yarýn da hemen ateþkes saðlanabilir. Ancak eskisi gibi oyalama, zaman kazanma, ama çözüm için adým atmama bugün olduðu gibi daha þiddetli bir savaþ ortamýný ortaya çýkaracaktýr. Çünkü bu yaklaþým, fýrsatýný bulduðunda ezme amaçlý olduðundan çatýþma etkenlerini daha da derinleþtirmektedir. Bu açýdan eskinin tekrarýný aþan, kesinlikle çözümü hedefleyen müzakere endeksli çift taraflý ateþkes anlamlý olur ve sonuç alýr. Çift taraflý ateþkes isteyenler de bir Kürt sorununun var olduðunu ve bu sorunun çözülmesi gerektiðini söylemektedirler. Türkiye bu sorunu çözmeyerek zaman kaybediyor, kan kaybediyor. Özcesi Kürt sorununun çözümü için bir karar verilmelidir. Böyle yaklaþýldýðýnda Türkiye zayýflamayacak, bölünmeyecek, aksine kesinlikle güçlenecektir. Kürt sorununun çözümünü istemeyenler kesinlikle Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlerdir."

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesine 250 öðretmen atandý. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Þükrü Güzel, ilçede öðretmen açýðýnýn 500 civarýnda olduðunu belirterek, yapýlan atamalarla bunun yarýya indiðini ifade etti. Atamalarla ilçedeki öðretmenevi, otel ve pansiyonlarýn dolduðuna da dikkat çeken Güzel, Ýlçede bir hareketlik yaþandý. Önümüzdeki günlerde bu hareketlik ekonomiye de yansýyacaktýr. Bu da ilçemiz adýna sevindirici bir geliþmedir. Ýlçeye atanan öðretmenlerin kayýt iþlemlerini gerçekleþtiriyoruz. Bu atamalarla öðretmen açýðý, büyük ölçüde karþýlandý. Öðretmen açýðýmýzý alacaðýmýz ücretli öðretmenlerle gidermeye çalýþacaðýz" dedi. (ÝHA)


8

HABER

18 Eylül 2015 Cuma

Sur’da ‘Pazar korkusu’ Son iki hafta Sur Ýlçesi’nde uygulanan sokaða çýkma yasaðý ve ardýndan yaþanan çatýþmalar Ýlçe sakinlerini canýndan bezdirdi. Bu haftada “sokaða çýkma yasaðý olabilir mi?” korkusuyla yaþayan yurttaþlar, artýk savaþ deðil barýþ istediklerini vurguladý. Ölmenin ve öldürmenin kimseye faydasýnýn olmayacaðýnýn altýný çizen Ýlçe sakinleri, yeniden çözüm ve diyalog kanallarýnýn açýlmasýný istedi DÝYARBAKIR'ýn Sur Ýlçesi'nde son iki haftadýr uygulanan sokaða çýkma yasaðý ve ardýndan yaþanan þiddetli çatýþmalar Ýlçe sakinlerini endiþelendiriyor. Bu hafta sonu yeniden sokaða çýkma yasaðý olabilir mi? Korkusuyla yaþayan Ýlçe sakinlerinin günlük hayatý da bu korkuyla olumsuz yönde etkileniyor. Yaþanan çatýþmalar nedeniyle geçen hafta geçici göçün yaþandýðý ilçede yaþayan birçok yurttaþ ise, evini satýlýða çýkardý. Hemen hemen her sokakta birçok evin camýnda "satýlýktýr" yazýsý görüldüðü Ýlçede, geri de kalan yurttaþlar da, yaþanan olumsuzluklarýn bir an

Ramazan KARATAÞ’ýn

ÖZEL HABER

Foto: Arþiv önce son bulmasý için dua ediyor.

‘Ölümlerin kimseye faydasý yok’ Konya iliþkin görüþtüðümüz Ýlçe sakinleri, yaþanan çatýþmalardan artýk býktýklarýný vurguladý. Yaþanan çatýþmalar nedeniyle çocuklarýnýn psikolojisinin bozulduðunu dile getiren Ýlçe sakinler, artýk evlerine huzurlu bir þekilde yaþamak istediklerini vurguladý. Yaþanan çatýþmalarýn ve ölümlerin kimseye faydasýnýn olmadýðýnýn altýný çizen yurttaþlar, çözüm süreciyle beraber yakalanan barýþ ortamýna geri dönülmesi gerektiðini

belirterek, devrilen çözüm ve diyalog masasýna tekrardan dönülmesi gerektiðini söyledi.

çýkar diye. Varýn insanlarýn psikolojisini ve içinde olduðu korkuyu siz düþünün" dedi.

‘Ýnsanlarýn psikolojisi bozuldu’

‘Halkýn sesine kulak verin’

Havanýn kararmasýyla beraber artýk dýþarýya çýkmaktan korktuklarýný dile getiren yurttaþlar, "Son iki haftadýr Sur yaþananlar ortada. Tam bir savaþ durumu var burada. Burada yaþayan insanýlar acaba bu haftada sokaða çýkma yasaðý olacak mý? Çatýþmalar yaþanacak mý? Endiþesiyle yaþýyorlar. Ýlçedeki yurttaþlar gündüz saatlerinde bile toplanan bir grup gördüðünde yolunu deðiþtiriyor belki olaylar

Gece acil bir hastalarý olduðunda dahi kokudan hastaneye götürmez duruma geldiklerini anlatan Ýlçe sakinleri, artýk bunaldýklarýný ve huzurlarýnýn kalmadýklarýný kaydetti. Yaþanan olaylarýn ve kaos ortamýn biran önce son bulmasý için PKK'nin de hükümetinde üzerine düþeni yerine getirmesini isteyen yurttaþlar, "Bitsin artýk bu kan ve gözyaþý. Artýk bu halkýn sesine kulak verin" diye konuþtu.

Öðrenci servis ücretleri belirlendi

Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Koordinasyon Merkezi, 2015-2016 eðitim ve öðretim yýlýnda uygulanacak Öðrenci Servis Ücret Tarifesi’ni belirledi Süleyman ÖZDEMÝR DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire Baþkanlýðý'na baðlý Ulaþým Koordinasyon Merkezi (UKOME), 2015-2016 eðitim ve öðretim yýlýna ait Öðrenci Servis Ücret Tarifesi ile Personel Servis Ücret Tarifesi'ni belirledi. Konuya iliþkin açýklama yapan UKOME, personel servis

taþýmacýlýðý için 0-10 kilometreye kadar 80 TL, 020 kilometreye kadar ise 100 TL olarak ücretlendirildiðini açýkladý. Öðrenci servis taþýmacýlýðý konusunda ise ücretlendirme þu þekilde yapýldý: "0-3 Km'ye kadar 65 TL, 0-3 Km'ye kadar 55 TL (Kardeþ indirimi), 06 Km'ye kadar 90 TL, 0-6 Km'ye kadar 80 TL (Kardeþ indirimi), 0-12

Km'ye kadar 100 TL, 012 Km'ye kadar 90 TL (Kardeþ indirimi), 0-20 Km'ye kadar 105 TL, 020 Km'ye kadar 95 TL (Kardeþ indirimi)." Rehber personel bulundurulmasý zorunlu olan servis araçlarýndan (okul öncesi ve ilkokul öðrencileri) 20 TL ek ücret alýnacaðý, ek taþýmalar (etkinlik ve etüt çalýþmalarý) için ise günlük 5 TL ek ücretlendirme yapýlacaðýnýn belirtildiði açýklamada, "20 km'yi aþanlar için her kilometreye 2 TL ücret alýnacaktýr. Yarýyýl tatili ücrete tabi deðildir. Kilometre hesabý tek yön üzerinden belirtilen ücretler geçerlidir. Kardeþ indirimi ayný araç ile gitmeleri halinde uygulanacaktýr. Özel okullar da bu ücretlere tabidir" denildi.

Silvan’da bin 500 kiþiye bayram yardýmý DÝYARBAKIR'ýn Silvan Ýlçe Kaymakamlýðý, Kurban bayramý nedeniyle ihtiyaç sahibi bin 500 kiþiye bayram yardýmýnda bulundu. Ýlçe Kaymakamý Murat Kütük, ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn Kurban bayramý öncesinde ihtiyaçlarýný bir nebze olsun karþýlayabilmeleri için bu desteði saðladýklarýný belirterek, "Daha önceki yardým miktarý 150 TL olarak belirlenmiþti. Mütevelli heyetimiz ile yaptýðýmýz istiþarelerde bu rakamý 200 TL'ye çýkardýk. Ýmkanlarýmýz dahilinde en fazla ihtiyaç sahibinin faydalanmasý için çalýþmalar yaptýk. Gönül isterdi ki daha fazla miktarda yardým yapabilelim. Toplamda bu yýl bayram desteði olarak 300 bin TL yardým yapacaðýz. Ýhtiyaç sahiplerine yapmýþ olduðumuz bu yardýmlar vatandaþlarýmýzýn hesabýna aktarýlmýþtýr. Kaydý bulunan ve ilçede hazýr bulunmayan vatandaþlarýmýza ise yardýmlarý bayram sonrasýnda ulaþtýrýlacaktýr. Ayrýca þehit ve gazi ailelerine ise yine bayram paketi yardýmýnda bulunarak, ilk kez üniversiteyi kazanan öðrencilerimize ise, baþvuru yapmalarý halinde 250 ile 300 TL nakdi olarak ulaþým bedeli yardýmýnda bulunacaðýz" dedi. (ÝHA)


HABER

18 Eylül 2015 Cuma

9

Ezan okunmuyor, çanlar çalmýyor Diyarbakýr sokaklarýnda YDG-H’lilerin barikatlarý

Bölgede yaþanan olaylar nedeniyle ezan ve çan sesleri sustu. [Fotoðraf: Abdülkadir Konuksever/Al Jazeera]

Diyanet-Sen Baþkaný Ömer Evsen'e göre bütün bölge ayný durumda.

Doðu’daki çatýþmalý ortam nedeniyle pek çok camide sabah, akþam ve yatsý ezanlarý okunamýyor, bazý camiler açýlamýyor. Ýmamlar tayin için müftülüklerin kapýsýný aþýndýrýyor. Kiliselerde de durum ayný

Protestan Kilisesi ruhani lideri üç haftadan beri ibadetlerini yapamadýklarýný söylüyor.

DÝYARBAKIR - Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde yeniden baþlayan çatýþmalar ve sokaklarýn güvensizliði yaþamýn her alanýný etkiliyor. PKK ve kent merkezlerinde YDG-H'lýlarýn eylemleri akþam saatlerinde insanlarý sokaklardan uzak tutuyor. Merkez camiler dýþýnda pek çok camide ezan okunmuyor, cemaat camiye gidemiyor.

‘Ezan okunmuyor, camiler açýlmýyor’

Mimar Sinan'ýn eseri Kurþunlu Cami çatýþmalardan büyük oranda zarar görünce kapatýldý.

Özellikle sabah, akþam ve yatsý namazlarýnda camilerde ezan dahi okunamýyor. Diyarbakýr Müftüsü Burhan Ýþleyen bazý ilçelerde camileri tamamen kapatmak zorunda kaldýklarýný söylüyor: "Cemaatimiz camilere gelemediði gibi görevli hocalarýmýz da can endiþesi nedeniyle camileri açamýyor. Merkezî camiler dýþýnda kalan camilerde havanýn karardýðý sabah, akþam ve yatsý ezanlarý okunmuyor. Huzurlu bir ibadet için emniyete, huzura ve güvene ihtiyacýmýz var. Cuma hutbelerinde Türkçe ve Kürtçe olarak sürekli barýþ, kardeþlik vurgusu yapýyoruz."

‘Ýmamlar tayin istiyor’

5. Harem-i Þerif olan Diyarbakýr Ulu Cami de iki gün önce kapatýlmýþtý.

Olaylar nedeniyle akþamlarý sokaða çýkamayan ve görevli olduklarý camilere gidemeyen pek çok imam tayin için müftülüðe baþvuruyor. Diyarbakýr Müftüsü Burhan Ýþleyen, örgütün tehdit ettiði bazý imamlarýn ise görev yerlerinin deðiþtirildiðini söyledi.

‘Bütün bölge ayný durumda’ Diyarbakýr dýþýnda Doðu ve Güneydoðu illerinin neredeyse tamamýnda ayný durumun hüküm sürdüðünü belirten Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ömer Evsen; çok sayýda din görevlisinin bölgeyi terk etmek üzere harekete geçtiðini anlatýyor. "Çok sayýda din görevlisi arkadaþýmýz bölgeyi terk etmek için baþvuruda bulundu. Özellikle batý illerinden gelen arkadaþlarýmýz çok sýkýntýlý. Gitmek istiyorlar. Yarýn öbür gün durum normalleþtiðinde pek çok camide sýkýntý yaþanacak. Dileðimiz ve isteðimiz odur ki bir an önce bu çatýþmalar sona ersin."

‘Üç haftadýr ibadetimizi yapamýyoruz’ Diyarbakýr Protestan Kilisesi ruhani önderi Ahmet Güvener olaylar nedeniyle üç haftadan beri ayin ve ibadetlerini yapamadýklarýný, ne kendilerinin ne de cemaatlerinin kiliseye gidebildiðini söylüyor. "Diyarbakýr'da 60 kiþilik cemaatimiz var. Tamamý Diyarbakýr çevresinde oturuyorlar. Biz Sur bölgesinde olduðumuz için sýkýntý oluyor. Olaylar, akþamlarý sokaklarýn tekinsizliði ve sokaða çýkma yasaklarý nedeniyle kimse kiliseye gelemiyor. Akþam oldu mu herkes evine kapanýyor. Ayin yapamýyoruz ve dini vecibelerimizi yerine getiremiyoruz."

‘Yalvarýyorum artýk yeter!’

Ahmet Güvener çatýþmalarýn sona ermesi için bir de çaðrýda bulunuyor. "Bu olaylar ne batýdaki ne de doðudaki insanlarý mutlu ediyor. Herkes büyük sýkýntý ve moral bozukluðu içinde. Herkese yalvarýyorum, lütfen bu çatýþmalara bir son verin. Bu durum devam ettikçe acýlar derinleþecek ve daha güçleþecek her þey. Yalvarýyorum, lütfen söylemleri yumuþatýn, uzlaþma yoluna girin."

‘Kurþunlar kiliseye isabet etti’ Diyarbakýr Süryani Kadim Meryemana Kilisesi yerli ve yabancý turistlerin uðrak yerlerinden birisi. Ancak kilise bu günlerde bomboþ. Kilisede görevli üç kiþi dýþýnda kimse yok. Fotoðraflarýnýn çekilmesini ve isimlerinin yazýlmasýný istemeyen sakinleri çoðu zaman kapalý kaldýklarýný, açýldýklarý zaman da üç kiþiyle ayin yaptýklarýný anlatýyorlar. "Çok sýkýntýlý günler geçiriyoruz. Bizim iþimiz sadece dua etmek ve barýþ istemek. Zaten onu da yapýyoruz. 40-50 kiþilik cemaatimiz var. Hiçbiri gelemiyor bu çatýþmalardan dolayý. Kimi zaman üç kiþiyle ayin yapýyoruz. Çan kulemizdeki çanýmýz bile çalýnmýyor çoðu zaman. Bizler barýþ istiyoruz, huzur ve kardeþlik istiyoruz. Son sokaða çýkma yasaðýndan sonra kiliseye geldiðimizde kurþun deliklerini gördük. Çatýdaki güneþ enerji sistemimiz delik deþik olmuþ. " Diyarbakýr'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Diyarbakýr Katolik Kilisesi de çatýþmalardan hasar görmüþ. Ýki kilisenin de duvarlarýnda kurþun izleri var ve camlarý kýrýk. Kaynak: Abdülkadir Konuksever / Al Jazeera


10

HABER

18 Eylül 2015 Cuma

“Hep birlikte DÝYARBAKIR - Demokratik Böl- talde 40 yýllýk süreçte hem Kürtler hem de Türkiye'deki farklý halklageler Partisi (DBP) Yerel Yönetimrýn üzerine giydirilen ulus devlet leri, yaklaþýk iki aydýr Türkiye'nin gömleðinin aksine herkesin kendi ana gündeminde olan "özyönetimlekimliði ve özgünlüðünde olabileceði ri" tüm Belediye Eþ Baþkanlarý ve bir yaþamý örme çabasýný sürdürdübelediye meclis üyelerinin katýlýmý ðünü ifade eden Anlý, mücadelenin ile tartýþacak. Bölgede yaþananlar nedeniyle daha çok "öz savunma" ol- öncülüðünü yürüten Kürtlerin büyük bedeller ödediklerini ancak bugusuyla ön plana çýkan "özyönetim" nun sonucunda hem oluþturduklarý olgusu, 18-19 Eylül'de Diyarbakýr siyasal paradigma ile hem de mücaSümerpark'ta gerçekleþtirilecek budele yöntemi ile Türkiye'de umut luþma ile tüm boyutlarýyla tartýþýlakaynaðý olduðunu aktardý. rak, yerel demokrasinin inþasýnda temel bir role sahip olan yerel yöne“Merkeze benzemetimlerin, özyöyi kabul etmedik” netimin tüm boer el "Özyönetim" tartýþTemel ilk yutlarýyla inþmasýnýn bugünden asýnda neler ya- ortaya konulacak baþlamadýðýný 1999'da pacaðý tartýþýlaKürt siyasi hareketirak, temel ilkeDemokratik Yerel Yöne t- nin ilk belediyeler deler belirlenecek. timler Birliði Kadýn Yürü neyimi ile birlikte ýnl “Kürt sorunun Ka ay lc O merkezi otorite ile me Sözcüsü önemli bir nu- büyük sýkýntýlar yabaþ ise kadýnlarýn soru boyutu” þandýðýný hatýrlatan tim ne yö öz r bi k ce ze Anlý, "Merkezi otoriProgramýn nu çö be i tenin, merkezi devlet düzenlenme fikpratiði hedeflediklerin rine iliþkin konuýn- aygýtýnýn sürekli bir lirterek, tartýþmalar ýþýð biçimde belediyelere þan Demokratik Yerel Yönetimler da açýklanacak deklaras- özellikle Kürdisbelediyelere Birliði ve Diyar"özyönetime" iliþkin tan'daki dönük yaklaþýmýnda bakýr Büyükþehir yonla - sürekli negatif, ayBelediye Eþbaþtemel ilkelerin ortaya ko rýmcý, ötekileþtiren, kaný Fýrat Anlý, nulacaðýný ifade etti ýsrarla sizi kendisiyerel yönetimler ne benzetmek isteyen bir dayatma ve "özyönetim" olvardý. Bunu ne biz kabul ettik ne gusunun hem Kürt sorunu ve çöhalkýmýz kabul etti. Ne mücadele züm perspektifi ile baðlarýný hem yöneten hiçbir kurum kabul etmedi. de tarihsel, toplumsal arka planýný Ve bugün gelinen aþamada geçmiþdeðerlendirdi. ten mirasýný devraldýðýmýz siyasal "Özyönetim" olgusunun Kürt sopartiler açýsýndan, Demokratik Toprununun önemli bir boyutunu oluþlum Kongresi açýsýndan Halklarýn turduðunu ve bugün ortaya çýkan bir mesele olmadýðýný belirten Anlý, Demokratik Partisi açýsýndan ortaklaþýlan bir projedir" diye ifade etti. 150 yýl öncesine dayanan Kürt halYerinden yönetim ve özerkliðin ana kýnýn kendi coðrafyasýnda, merkezi gücünün yerel yönetimler olduðunu otoriteye karþý kendi özgür yaþam haklarýný yitirmesiyle bu mücadele- vurgulayan Anlý, belediyelerin bir taraftan halkla iç içe olan ve hizmet nin baþladýðýný ifade etti. Türkiüreten bir taraftan da kamusal otoye'nin kuruluþundan bu yana ve to-

Foto: DÝHA-Arþiv

riteyi olgunlaþtýrarak halkýn katýlýmcý yönetimsel mekanizmalarda kendisini ifade edeceði uygun araçlar olduðunu, bu sebeple bu tartýþmaya da öncülük edecek yapýnýn belediyeler olduðunu dile getirdi.

Yerel yönetim ve “özyönetim” iliþkisi tartýþýlacak "Özyönetim" tartýþmalarýnýn sadece Kürtler ve Türkiye'nin deðil tüm dünyanýn temel tartýþma baþlýðý olduðuna dikkat çeken Anlý þunlarý aktardý: "Artýk merkezi devletlerin, ulus devletlerin aþýndýðý yerine bölgesel yerel güçlerin evirildiði bir süreci yaþýyoruz. Bizim daha önce yerel yönetim konferanslarýnda aldýðýmýz kararlardýr bunlar. Toplumsal sözleþmemizin gereðidir bu. Yani 16 yýllýk belediyecilik pratiðimizin de aslýnda getirip önümüze koyduðu temel tartýþmalardan biridir. Bu açýdan temel tartýþmamýz yerel yönetim ve özyönetim iliþkisi öz yönetimin toplumsal açýdan hangi araçlar ve mekanizmalarla üretilebileceði, hangi yol yöntemlerle buna ulaþýlabileceðidir. Ve Yerel Yönetimlerin buradaki rol misyonlarý neler olmalýdýr? Yerel yönetimler özyönetimin olgunlaþtýrýlmasýnda ve inþasýnda toplumsal yürütümünde nasýl bir misyon almalýdýrlar? Bu konuda kurumlarýmýz, son derece deðerli birikime sahip. Bu birikimi olgunlaþtýrmak bir sistemsel noktaya götürmek ve 106 belediyemiz açýsýndan uygulanabilir bir modeli ortaya çýkartmak açýsýndan önemli

bir buluþma olacak." Daha önce gerçekleþtirdikleri yerel yönetim konferanslarýnda bu baþlýklarýn tartýþýldýðýný, kararlar alýndýðýný söyleyen Anlý, 7 Haziran seçimleri sonrasýnda "özyönetim" konusunu Türkiye gündemine taþýrýlýrak daha politik bir zeminde tartýþýlmasýnýn hedeflendiðini fakat seçim sonrasý devreye konulan savaþ konseptinin bu süreci etkilediðine iþaret etti.

“Özyönetim ilanlarý halkýn kararý” Bu süreçte birçok yerde "özyönetim"lerin ilan edildiðini ve bu ilanlarýn halkýn kararý olduðuna iþaret eden Anlý, bu anlamda belediyeler olarak bu anlamda neler yapabileceklerini tartýþtýklarýný aktardý. "Özyönetimin" bir sistem olduðunu ve bunun, saðlýktan, hukuka, sosyal yaþamdan, diplomasiye kadar farklý ayaklarý olduðunu dile getiren Anlý, daha önceden halkla birlikte bu tartýþmanýn yürütülmesi gerektiðini vurgulayarak, "Biz de açýkçasý çok geç olmadan kurumsal yapýlarýmýzla kendi yurttaþlarýmýzla bunu tartýþmak ve bunun Türkiye kamuoyuna doðru bir þekilde ulaþtýrmak için çalýþma baþlattýk" diye ifade etti.

“Özyönetime ilgi Kobanê’de zirveleþti” Bir çalýþmanýn tek baþýna sorunlarý çözmeyeceðini, inþayý gerçekleþtirmeyeceðini vurgulayan Anlý, bu meseleye büyük bir ilginin olduðunu, Kürtlerin eþbaþkanlýk, öz yönetimler sisteminin Rojava ile baþ-


11

HABER

18 Eylül 2015 Cuma

öz yönetime” D

BP’li yerel yönetimler, “özyönetimi” tartýþmak amacýyla “Hep birlikte öz yönetime” sloganýyla Diyarbakýr’da buluþuyor. DBP’nin tüzüðünde yer alan ve son günlerde Türkiye’nin ana gündemi olan “özyönetimin” ana gücünün yerel yönetimler olduðuna dikkat çeken Fýrat Anlý, tartýþmalar ile hem yerel yönetimlerin bu süreçteki misyonunu ortaya koyacaklarýný hem de bugüne kadar eksik veya yanlýþ yansýtýlan modeli Türkiye toplumuna aktaracaklarýný ifade etti

tülmesi yerelin güçlendirilmesi meselesinde önemli bir yasal düzenleme yapýldý. O dönemki Cumhurbaþkaný tarafýndan geri gönderildiði için uygulanamadý. Ama halen bence ortada duran ve hepimizin üzerinde tartýþmasý gereken önemli bir düzenlemedir" þeklinde konuþtu.

“Özyönetim kriminalize ediliyor”

layan Kobanê ile zirveye ulaþan bir düzeyde görünür olduðuna dikkat çekti. Demokrasi ve "özyönetim" iliþkisini de deðerlendiren Anlý, "Özyönetimler demokratik bir ülkenin demokratik bir yapýný en temel taþlarýdýr, dayanaklarýdýr. Bunu karþýlaþtýrmalý örneklerle kendimize uyarlamamýz gerekiyor. Türkiye bu konuya pek fazla yabancý deðil, Özyönetim diyebileceðimiz Cumhuriyet öncesi eyalet sistemlerinden tutun, vergi vermeyen, asker göndermeyen topluluklara kadar uygulanmýþ. Cumhuriyet bunu tümden reddetmemiþ ama içini boþaltmýþ. Bu hükümet döneminde de kamu yönetimi özel yasasý çýkartýldý. Yani bugün söylediðimiz merkezin küçül-

Özyönetimi sadece Kürdistan için deðil Akdeniz, Ege, Karadeniz için de istediklerini belirten Anlý, Ýzmir'in, Mersin'in bunu desteklememesi için ise özyönetim yapýlarýnýn "illegalize" ve "kriminalize" edildiðini, meþru olmadýðý yönünde bir algý yaratýldýðýný söyledi. Buluþmanýn bütün bileþenleriyle tartýþmalar yapýlacaðýný ve tüm kurumlarla ortak bir planlamanýn oluþturulacaðýný ifade eden Anlý, "Bu iki gün sonunda açýklanacak deklarasyon bizim tutum belgemiz olacak. Bundan sonrasýna dair nelerin nasýl yapýlmasý gerektiðine dair temel bir çerçeve bir ilke sözleþmesi gibi görev görecek. Hem biz baðlayan hem de bundan sonrasýna dönük de toplumsal yapýlarýmýz açýsýndan da bir yol haritasý diyebiliriz buna" dedi.

“Kürt kendi yaþamýný örgütlemeye çalýþýyor” "Özyönetim" inþasý Kürt halkýnýn gündemine yeni giren bir konu olarak yansýtýlmak istense de böyle olmadýðýna dikkat çeken Demokratik Yerel Yönetimler Birliði Kadýn Yü-

Buluþmanýn programý açýklandý

DBP Yerel Yönetimler tarafýndan “Hep birlikte özyönetime” sloganýyla yapýlacak buluþmanýn programý açýklandý

rütme Sözcüsü Olcay Kanlýbaþ ise, Kürtlerin tarihsel olarak kendi yaþamýný örgütleme geleneðini hatýrlattý. Kürtlerin, toplumsal ihtiyaçlarýný örgütleyerek, kendi yaþamý üzerinde söz sahibi olmaya çalýþtýðýna vurgu yapan Kanlýbaþ, "Dolayýsýyla biz açýnýzdan yeni bir süreç deðil, yerel yönetimler açýsýndan da yeni bir süreç deðil" dedi. "Özyönetim" ilan ve inþa sürecinin, tek boyuta indirgenerek manipüle edildiðine dikkat çeken Kanlýbaþ, "Özellikle bu iki günlük etkinliði, özyönetim tartýþmalarýný tek boyuttan çýkarmak; yani demokratik özerkliði, demokratik özyönetimi nasýl görüyoruz, nasýl örmeye çalýþýyoruz, nasýl toplumsallaþtýrmak istiyoruz, bunlarý tartýþmak istiyoruz" þeklinde konuþtu. Kanlýbaþ, toplantýya belediye eþbaþkanlarý, belediye meclis üyelerinin yaný sýra sivil toplum örgütleri, aydýnlar, kentlerin tüm bileþenlerinin katýlmasý yönünde çaðrýlarý olduðunu ve birlikte tartýþmak istediklerini aktardý.

“Özyönetimin öncülüðünü kadýnlar yapmalý” Sürece kadýn boyutuyla da bakýlmasý ve tartýþýlmasý gerektiðine dikkat çeken Kanlýbaþ, "Mevcut sistemin maðdurlarýnýn kadýnlar olduðunu söylüyorsak, kadýnýyla yaþlýsýyla ve her kesimiyle toplumun kendi öz yönetimini saðlamasý gerekmektedir" dedi. Kanlýbaþ, son

DÝYARBAKIR - Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Yerel Yönetimler tarafýndan düzenlenen ve "özyönetimin" tartýþýlacaðý buluþmanýn programý açýklandý. "Hep birlikte özyönetime" sloganýyla Diyarbakýr Sümerpark'ta düzenlenecek etkinliðe iliþkin yapýlan yazýlý açýklamada, Kürt halkýnýn "özyönetim" beyanlarýnýn, ölüm, tutuklama uygulamalarýyla yanýtlandýðý, taleplerin manipüle edilerek baský ve saldýrý gerekçesine dönüþtürüldüðü vurgulanarak, "Bu kapsamda her gün belediye eþ baþkanlarýmýz, meclis üyelerimiz ve parti ça-

lýþanlarýmýz gözaltýna alýnmakta, tutuklanmakta, görevinden alýnmaktadýr. Bu insanlýk dýþý ve hukuku hiçe sayan politika ve uygulamalara karþý demokratik, barýþçý tepkimizi ortaya koymak ve spekülasyon-manipülasyonlarla þiddet sarmalýnýn içine sýkýþtýrýlmasýný reddetmek için DBP olarak, 18 19 Eylül 2015 tarihlerinde "Hep birlikte özyönetime" þiarýyla bir oturma eylemi ve tartýþma platformunun oluþturulacaðý bir dizi etkinlik gerçekleþtireceðiz" denildi. Açýklamada, buluþmaya DTK, HDP, HDK, bölge mil-

30-40 yýllýk süreçte geliþen Kürt kadýn özgürlük mücadelesini de kadýnýn kendi özyönetimini geliþtirdiði bir süreç olarak ele almanýn doðru olacaðýný vurguladý. Demokratik "özyönetimin" sadece Kürtler için öngörülen bir sistem olmadýðýný, Türkiye'deki tüm halklarýn kendi özyönetimlerini güçlendirmesi gerektiðini vurgulayan Kanlýbaþ, özyönetim ve kadýn iliþkisine dair de þunlarý söyledi: "Kadýn seçilmiþlerimiz ile birlikte özgün özerk bir yapýlanma içerisindeyiz. Toplumdaki kadýnýn hukuk, saðlýk, ekonomi ihtiyacýný ve sosyal yaþamda sorunlarýný çözen bir özyönetim istiyoruz. Bundan dolayý özyönetimin öncülüðünü de kadýnlar yapmasý gerektiðini söyleyebiliriz" diye ifade etti. Program akýþýyla ilgili de bilgiler veren Kanlýbaþ, tutuklu belediye eþbaþkanlarý ve yaþanan katliamlara iliþkin oturma eylemlerinin olacaðýný, yapýlacak açýk oturum ile katýlýmcýlarýn tamamýnýn bir tartýþma yürüteceðini, serbest kürsüde ise büyükþehir belediye eþbaþkanlarý ile kurum eþbaþkanlarýnýn sunumlar yapacaðýný belirtti. Buluþma kapsamýnda kültürel etkinlikler de olacaðýný belirten Kanlýbaþ, yürütülen tartýþmalar ýþýðýnda bir deklerasyon açýklanacaðýný söyleyerek bu metinle, yerel yönetimler olarak özyönetime iliþkin temel ilkelerin ortaya konulacaðýný ifade etti. letvekilleri, belediye eþbaþkanlarýnýn, belediye meclis üyelerinin yaný sýra kadýn ve gençlik kurumlarý ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinin de katýlacaðý belirtildi. Buluþmanýn programý þöyle: "18 Eylül: 11.00 açýlýþ konuþmasý, 11.45 oturma eylemi tüm gün (19 Eylül Cuma günü saat 10.00 'a kadar devam edecek), 14.00 -16.30 Serbest Kürsü, 16.00-19.30 kültürel etkinlik, 20.00 -23.00 amfide açýk oturum, 19.30-22.30 kültürel etkinlik. 19 Eylül: 09:30 -10.00 kapanýþ konuþmasý ve basýn açýklamasý." (DÝHA)


12

HABER

18 Eylül 2015 Cuma

ÝHALE ÝLANI 2015 YILI TONER ALIMI DÝYARBAKIR HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU 2015 YILI TONER ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/122331 1-Ýdarenin a) Adresi : Elazýð Yolu üzeri Diyarbakýr Valiliði Yatýrým Koordinasyon Baþkanlýðý Yaný Halk Saðlýðý Müdürlüðü Seyrantepe Yeniþehir/DÝYARBAKIR YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122621714 - 4122621036 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir.hsm@saglik.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 23 KALEM TONER ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürlüðü Ambarý c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý gün itibari ile iþe baþlanacak ve tüm ürünler yüklenici firma / firmalar tarafýndan 30 (otuz ) gün içinde teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Valiliði Yatýrým Ve Koordinasyon Baþkanlýðý Yaný Elazýð Yolu üzeri Halk Saðlýðý Müdürlüðü Yeniþehir/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 29.09.2015 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: ÝHALEYE TEKLÝF VEREN TÜM ÝSTEKLÝLER TEKLÝFLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE ÝHALE KOMÝSYONUNA EN AZ BÝRER ADET NUMUNE SUNMAK ZORUNDADIRLAR. KOMÝSYONA SUNULAN NUMUNELERÝN ÜZERÝNDE SIRA NUMARASI VE FÝRMA ADI YAZILI OLMAK ZORUNDADIR. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürlüðü Satýnalma Birimi ve Ekap Sitesiadresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürlüðü Satýnalma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.

Devamý 13’te

içme suyu projesinde geri sayým

Dicle Barajý’ndan Ergani’ye içme suyu projesinde geri sayým baþladý. Projenin yaklaþýk bir ay sonra tamamlanmasýyla musluklardan arýtmalý su akacaðý belirtildi DÝYARBAKIR - Ergani Belediyesi Baþkaný Ramazan Kartalmýþ, arýtmalý içme suyunun Ekim ayý sonu itibariyle musluklardan akacaðýný belirterek, 35 bin abonenin su ihtiyacýný karþýlayacak olan Dicle Barajý'ndan temin edilecek arýtmalý su projesinin Ergani için milat olduðunu kaydetti. 2 yýllýk bir çalýþmanýn ürünü olan su projesi sayesinde, suyun ilçeye, arýtmalý ve soðutularak verileceðini anlatan Kartalmýþ, hedeflerinin önümüzdeki yýl sonuna kadar halkýn içme suyu sorununu bir daha yaþanmayacak þekilde sonlandýrmak olduðunu vurguladý. (ÝHA)

Ninova Park 4’üncü yýl dönümünü kutladý Diyarbakýr’ýn en büyük yaþam merkezlerinden biri olan Ninova Park AVM, 4’üncü yýldönümünü kutladý DÝYARBAKIR - Güneydoðu ve Diyarbakýr'ýn en büyük yaþam merkezlerinden biri olan Ninova Park AVM, kuruþunun 4'üncü yýlýný geride býraktý. Ninova Park Genel Müdürü Salih Erdoðan, dört yýl önce halkýn büyük teveccühü ile alýþveriþ merkezinin açýldýðýný belirterek, açýlýþý yaptýklarýnda Diyarbakýr'da yer yerinden oynadýðýný ifade etti. Halkýn büyük ilgisi ile bugünlere geldiklerini anlatan Erdoðan, "Bugün de, 2015 yýlýnda yüzde 100 doluluk oranýyla ve 850 çalýþanýyla Diyarbakýr'da hizmet vermeye devam ediyor. Yaklaþan kurban bayramýnýn arifesinde böyle bir kutlama yapmaktan mutluyuz. Bölgenin hassasiyetlerinden dolayý bugünlerde tüm alýþveriþ merkezlerinin yaþadýðý ticari olumsuzluklarý bize de yansýmýþ durumdadýr. Ümit ederiz ki kýsa sürede her þey düzelir ve halk daha mutlu bayram geçirir. Ninova Park, yine Diyarbakýr'da hep bilinen alýþýlmýþ trendine devam ettirmektedir. Bütün çalýþmalarýný ve planlarýný ona göre yapýyor. Daha yeni markalarla halkýmýza hizmet etmeye devam edeceðiz" dedi. (ÝHA)


13

HABER

18 Eylül 2015 Cuma

Küçük sanayi sitesi’ne büyük yatýrým

D

icle Elektrik Daðýtým A.Þ., 2015 yýlý yatýrým programýna aldýðý Diyarbakýr Mermerciler, Metalciler ve Gýda Ýmalatçýlarý Küçük Sanayi Sitesi’nin elektrik altyapýsý için 1 milyon 750 bin lira harcayacak DÝYARBAKIR - Yapýmý tamamlanma aþamasýnda olan Diyarbakýr Mermerciler, Metalciler ve Gýda Ýmalatçýlarý Küçük Sanayi Sitesi'nin elektrik altyapýsýný 2015 yýlý yatýrým programýna aldýklarýný belirten Dicle EDAÞ Diyarbakýr Ýl Müdürü Uður Yaka, buradaki çalýþmalarý Ekim ayýnýn ilk haftasýna kadar tamamlamayý planladýklarýný söyledi. Küçük sanayi sitesinde yaklaþýk 500 esnafýn hizmet

vereceðini ne 3 bin kiþinin çalýþacaðýný ifade eden Ýl Müdürü Yaka, buradaki elektrik havai hatlarýn kullanýlmadýðýný, yeraltý kablolarý döþenerek modern bir enerji altyapýsý oluþturulduðunu da kaydetti.

18 kilometre kablo döþenecek Dicle EDAÞ'ýn kentin þirketi olarak yatýrýmcý esnafýn yanýnda yer aldýðýný da sözlerine ekleyen Yaka, "Toplam kurulu gücü 10 mWa olacak tesis ge-

Forum Diyarbakýr’da

hediye yaðacak

Eðlenceli etkinliklerin adresi Forum Diyarbakýr’da alýþveriþ yapanlar Hediye Kabinine girerek, sürpriz hediyeler kazanacak

DÝYARBAKIR - Forum Diyarbakýr, eðlendirirken kazandýran etkinliklerine hýz kesmeden devam ediyor. Ziyaretçilerine mutlu bir bayram yaþatmak için hazýrlýklarýný tamamlayan Forum Diyarbakýr, bu kez gökten hediye yaðdýracak. 2130 Eylül tarihleri arasýnda geçerli olacak Hediye Kabini Kampanyasý'nda, Forum Diyarbakýr'daki maðazalardan tek seferde 100 TL tutarýnda alýþveriþ yapan ziyaretçiler Hediye Kabini'ne

T.C. DÝYARBAKIR 5.ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ nelinde 9 adet beton köþk kullanýlacak. Tesiste 190 adet aydýnlatma direði kullanýlýrken,18 kilometre çeþitli kesitlerde yer altý kablosu montajý yapýlacak. Yine sitede bulunacak 500 müþterimize enerji saðlamak üzere buraya 35 adet asop pano montajý yapýlacak" dedi. (ÝHA)

girmeye hak kazanacaklar. Havada uçuþan hediye çeklerini yakalamaya çalýþanlar hem eðlenceli dakikalar geçirecek, hem de evlerine bir hediyeyle birlikte dönmenin mutluluðunu yaþayacak. Birbirinden özel kampanya ve etkinlikleriyle ziyaretçilerinin alýþveriþ keyfini ikiye katlayan Forum Diyarbakýr, bayram arifesinde ve Kurban Bayramý boyunca da vatandaþlara kendilerini özel hissetmelerini saðlamaya devam edecek. (ÝHA)

Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

BASIN - 145493 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

ESAS NO : 2015/361 Esas KARAR NO : 2015/363 Diyarbakýr Ýli Silvan Ýlçesi Gündüz Mah. Cilt no: 38 hane no:18 bsn: 22'de nüfusa kayýtlý Ýhsan ve Hayriye oðlu 05/04/1965 doðumlu 32614399546 T.C nolu Yýlmaz Dünen'in nüf. Kaydýnda Yýlmaz olan adýnýn Farkin, Dünen olan soyadýnýn Azad olarak DÜZELTÝLMESÝNE, fazlaya iliþkin talebinin reddine, karar verilmiþtir. Ýlan olunur.08/09/2015

BASIN:145754 www.bik.gov.tr

T.C. DÝYARBAKIR 1.ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2015/233 KARAR : 2015/547 Diyarbakýr Ýli, Yeniþehir/Diyarbakýr ilçesi, Kooperatifler Mahallesi, Cilt No:15, Hane No:943, Birey Sýra No:7'de nüfusa kayýtlý, Rýza kýzý, Rirdiye'den olma, 20.03.1983 Bingöl doðumlu, 33385099000 kimlik nolu FATMA ALTUN'un kayden FATMA olan adýnýn ÝPTALÝ ile FATIMA FATOÞ olarak TASHÝHEN TESCÝLÝNE, karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 08/09/2015

BASIN:145720 www.bik.gov.tr


14

HABER

18 Nisan 2015 Cuma

Pes dedirten savunma DÝYARBAKIR'da 4 yýl önce 15 yaþýndaki erkek çocuk M.K.'ya silah zoruyla tecavüz ettikleri iddiasýyla yargýlanan 16 yaþýndaki H.A.'ya 23 yýl, 15 yaþýndaki B.A.'ya ise 13 yýl hapis cezasý verildi. Cezalarda 4 kez artýrým yaptýðýný belirten mahkeme, tutuksuz yargýlanan sanýklar hakkýnda yakalama kararý çýkardý. DHA'nýn haberine göre, olay Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçesi'nde 2011 yýlýnýn Mayýs ayýnda meydana geldi. O tarihte 15 yaþýnda olan M.K. polise baþvurarak, arkadaþlarý H.A. ve B.A. tarafýndan silah zoruyla boþ bir villaya götürülüp, tecavüz edildiðini söyledi.

‘Pantolonumu çýkartýp sýrayla tecavüz ettiler’ Psikolog gözetiminde ifade veren M.K. þunlarý anlattý: "Yolda H.A. ve B.A. ile karþýlaþtýk. H.A. yanýndaki silahý göstererek polislerin yanýna gidersem ve baðýrýrsam bana sýkacaðýný söyledi. H.A. daha önce kendisi için sattýðým ve uyuþturucu olduðunu tahmin ettiðim maddenin parasýný istedi. Ben param olmadýðýný söyleyince, bir kaç kez yumrukla bana vurdu. Bu sýrada diðer þüpheli de beni yumrukladý. Daha sonra beni boþ villalarýn içine götürdüler. Üzerimdeki montu çýkarýp ellerimi ve ayaklarýmý hortumla baðladýlar. Beyaz bir hortumla da boðazýmý sýktýlar. Bu sýrada hortumla beni dövdüler. Sonra pantolonumu çýkarýp sýrayla tecavüz ettiler. Tecavüzden sonra tekme ve tokatlarla vurarak cami avlusuna götürüp serbest býraktýlar." Maðdurun ifadesinin ardýndan Diyarbakýr

Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca soruþturma baþlatýlýrken, suça sürüklenen çocuklar H.A. ve B.A. gözaltýna alýnarak tutuklandý. Soruþturmayý yürüten Cumhuriyet Savcýsý hazýrladýðý iddianamede H.A. ve B. A.'nýn 'Çocuðun nitelikli cinsel istismarý' ve 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kiþiyi hürriyetinden yoksun kýlma' suçlarýndan 12 yýldan 27 yýla kadar hapisle cezalandýrýlmalarýný istedi. Ýddianamede maðdur hakkýnda alýnan Adli Týp Kurumu raporuna vurgu yapan savcý, M.K.'nýn vücudunda yaralanmalar olduðunu, yapýlan muayenede tecavüz belirtilerine rastlandýðýný kaydetti. Suça sürüklenen çocuklardan H.A. iddianameye yansýyan ifadesinde maðdur ile aralarýnda para sorunu olduðunu belirterek, "Maðdur bize cinsel iliþkiye girmeyi teklif etti. Önce B.A. sonra da ben rýzasýyla M.K. ile iliþkiye girdik" diye savunma yaptý. Suça sürüklenen çocuklardan B.A. ise maðduru ve H.A.'yý bir camide gördüðünü belirterek, "Maðdurun burnu kanýyordu. H.A. bu sýrada maðdura 2 yumruk daha vurdu. Daha sonra belindeki tabanca ile maðduru vurmakla tehdit etti. Daha sonra H.A. tabanca ile beni tehdit ederek maðdurla iliþkiye girmemi istedi. Ben de girdim. Daha sonra beni dýþarý çýkardý ve maðdurla kendisi iliþkiye girdi." Savcý hazýrladýðý iddianamede H.A. ve B.A.'nýn maðduru silah zoruyla boþ villaya götürdüðünü, ellerini baðladýðýný, yumrukla ve hortumla dövdüðünü ve cinsel istismarda bulunduðunu belirterek, mað-

Jandarmayý görünce kaçtýlar Diyarbakýr’da BOTAÞ petrol boru hattýndan akaryakýt çalmaya çalýþan þahýslar, jandarmayý görünce kaçtý DÝYARBAKIR'da akaryakýt hýrsýzlarý jandarmayý görünce kaçtý. Konuya iliþkin Diyarbakýr Valiliðinden yapýlan açýklamada, Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý Baðlar Ýlçe Jandarma Komutanlýðýnca hýrsýzlýk ile mücadele kapsamýnda önleyici kolluk devriyesi icra edildiði belirtildi. Bu sýrada, Baðlar ilçesi Batýkarakoç Mahallesi mülki sýnýrlarýndan geçmekte olan BOTAÞ boru hattýnýn geçtiði bölgede þüpheli bir araç tespit edildiðine dikkat çekilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "Jandarma ekiplerini fark eden þüpheli veya þüpheliler,

dorsesinde 40 ton kapasiteli 1 adet akaryakýt tanký bulunan TIR'ý olay yerinde býrakarak kaçmýþ olup, yapýlan kontrolde aracýn yanýnda bulunan BOTAÞ boru hattýna, harici kelepçe takýlarak yaklaþýk olarak 5 ton akaryakýt çektikleri ancak müdahale sonucu boru hattýndan hýrsýzlýk yapamadan kaçtýklarý tespit edilmiþtir. Cumhuriyet savcýlýðýnýn talimatý ile ele

’da 15 Diyarbakýr erkek yaþýndaki tecaçocuðuna dan vüz suçun zanlýyargýlanan alalar, savunm dur rýnda “Mað l iliþkibize cinse teklif ye girmeyi k kenetti” diyere undu dilerini sav durun ruh saðlýðýnýn bozulduðunu kaydetti. Ýddianamenin kabul edilmesinin ardýndan H.A. ve B.A.'nýn tutuklu olarak yargýlanmasýna 2013 yýlýnda Diyarbakýr 1'inci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde baþlandý. Tutuklu sanýklar yargýlama sürecinde tahliye edilirken, esas hakkýndaki görüþünü açýklayan savcý, her iki çocuðun da cezalandýrýlmasýný istedi. Davanýn son duruþmasýnda kararýný açýklayan mahkeme sanýk H.A.'nýn 23 yýl 2 ay 20 gün, B.A.'nýn ise 10 yýl 10 ay hapisle cezalandýrýlmasýna karar verdi. Mahkeme, tutuksuz yargýlanan sanýklar hakkýnda yakalama kararý çýkardý. geçirilen ve suçta kullanýlan bir adet TIR ve içerisinde bulunan 40 ton kapasiteli akaryakýt tankýna el konulmuþ olup, olay yerinden kaçan þüpheli ve þüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasý çalýþmalarýna devam edilmektedir. Halkýmýzýn huzur ve güvenliðinin saðlanmasý ve hýrsýzlýðýn önlenmesi amacýyla yürütülen çalýþmalara kararlýlýkla devam edilecektir." (ÝHA)

T.C. DÝYARBAKIR 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2015/345 KARAR NO : 2015/545 Diyarbakýr Ýli, Eðil Ýlçesi, Dere Mahallesi, Cilt No: 2, Hane No: 199, Birey Sýra No: 78'de nüfusa kayýtlý Ahmet Kýzý Gülsüm'den olma 05.04.1989 doðumlu 26650576030 kimlik nolu HASRET GÖRDÜ'nün kayden HASRET olan adýný ÝPTALÝ ile ÇAÐLA olarak TASHÝHEN TESCÝLÝNE, karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 08/09/2015

BASIN:146251 www.bik.gov.tr

ÖZÜR Dünkü sayýmýzda "Kürdistan halký savaþ istemiyor" baþlýðý ile yayýmlanan haberde PAK Genel Baþkaný Mustafa Özçelik'in soyadý sehven "Özekinci" olarak yazýlmýþtýr. Düzeltir ve özür dileriz.

ZAYÝÝ Gökalp Vergi Daires'nin izni ile kullandýðýmýz Beko marka Af ah 41200698 seri nolu yazar kasa ÖKC Levhasý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. G.V.D. Vergi No: 5300236807 Ali KAYA


HABER

18 Eylül 2015 Cuma

15

Kaya 5 ay sonra baba evinde Diyarbakýr’ýn Ergani ilçesinde, 18 Mayýs'ta sevgilisinin silahlý saldýrýsý sonucu aðýr yaralanan ve yaklaþýk 5 ay tedavi gören Mutlu Kaya, taburcu olarak baba evine geldi. Mutlu Kaya’nýn ilk sözleri ise, “Þarký söylemeyi çok özledim” oldu DÝYARBAKIR - Ergani ilçesinde 18 Mayýs'ta sevgilisi tarafýndan uðradýðý saldýrý sonucu baþýndan yaralanan Mutlu Kaya, Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde üç buçuk ay tedavi gördükten sonra Gülhane Askeri Týp Akademisi'ne (GATA) kaldýrýlmýþtý. Kaya, buradaki tedavinin ardýndan dün Ergani'deki baba evine geldi.

“Þarký söylemeyi özledim” Oldukça kilo veren ve konuþmakta zorlanan Mutlu Kaya'nýn aðzýndan çýkan ilk kelimeler "Þarký söylemeyi özledim'' oldu. Mutlu Kaya, "Ben hala olayýn þokundayým. Her þey hala rüya gibi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Daha da iyi olacaðým. Yine müziðe devam edeceðim. Müziði asla býrakmam. Halen þoktayým. Daha bir þey düþünemiyorum. Ama en çok þarký söylemeyi özledim'' dedi.

“Kýzýmýn eski haline dönmesini bekliyorum'”

Özel güvenlik bölgesi kararlarý mahkemeye taþýndý Diyarbakýr Barosu avukatlarýndan Tevfik Karahan ve Taylan Tanay, Valilere 6 ay süreyle özel güvenlik bölgeleri ilan edilmesi yetkisi tanýyan Bakanlar Kurulu kararlarýnýn yürütmesinin durdurulmasý için Danýþtay'a baþvurdu

Baba Mehmet Kaya ise, Ankara'da 70 gün kaldýklarýný ve orada kendilerine çok yardýmcý olduklarýný söyledi. Baba kaya, ''Mutlu gereken tedaviyi oldu orada. Cumhurbaþkanýmýz, Baþbakanýmýzýn desteði ile orada iyi bir tedavi gördük. Kýzýmý hava deðiþimine gönderdiler, biraz dinlensin diye. Burada 15 20 gün kalacaðýz. Bayramdan sonra tekrar tedaviye baþlayacaðýz. GATA bizi bekliyor 3 ay sonra oraya gideceðiz. Sýraya koymuþlar. Bu esnada kýzýmý yalnýz býrakmayacaðýz. Biraz kaldýktan sonra tekrar tedaviye baþlayacaðýz. Yüzde elli civarýnda bir geliþme var. Biz yetkililerden tedavisi için yardým bekliyoruz. Kimseden baþka bir þey beklemiyoruz. Kýzý-

DÝYARBAKIR - Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde son zamanlarda artan olaylar nedeniyle çok sayýda yerde ilan edilen özel güvenlik bölgeleri yargýya taþýndý. DHA'nýn haberine göre, Diyarbakýr Barosu avukatlarýndan Tevfik Karahan ve Taylan Tanay valilere 6 ay süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edilmesi yetkisi tanýyan 4 Bakanlar Kurulu kararýnýn yürütmesinin durdurulmasý ve iptali talebiyle Danýþtay'a baþvurdu. Danýþtay'a gönderilmek üzere Nöbetçi Ýdare Mahkemesi'ne verilen dilekçede 2015 yýlýnýn Temmuz ve Aðustos aylarýnda alýnan 4 Bakanlar Kurulu kararýnýn telafisi imkansýz zararlar doðurduðu ve hukuka aykýrý olduðu için yürütmelerinin durdurulmasý, daha sonra iptali istendi. Karahan ve Tanay, acil hallerde valilere 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilaný yetkisi tanýyan 2565 sayýlý Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesinin de iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesini istedi.

“Gayri resmi OHAL rejimine geçildi” FOTO:ARÞÝV

Valiliklere tanýnan yetki kapsamýnda çok sayýda yerde 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildiðini belirten

mýn eski haline dönmesini bekliyorum'' diye konuþtu.

miþe göre çok büyük bir fark var'' þeklinde konuþtu.

“Önümüzde daha uzun bir süreç var”

Kaymakamdan ziyaret

Anne Haným Kaya ise Mutlu da geçmiþe göre çok fark olduðunu ifade ederek, "Cumhurbaþkanýmýz, Baþbakanýmýza teþekkür ediyorum. Sare Davutoðlu da çok ilgilendildi Çok iyi karþýlandýk, tedavimizi çok iyi yaptýk. Tekrar geri döneceðiz. Sadece tedavi için yardým bekliyoruz. Daha iki yýl tedavi sürecimiz var. En büyük arzum kýzýmýn tekrar eski haline dönmesi. Daha uzun bir süreç var önümüzde. Þimdi iletiþimimiz çok daha iyi. Önce anlamýyordu, dinlemiyordu, þu an her þeyimiz iyi, konuþmamýz iyi, geç-

avukat Tevfik Karahan ve Taylan Tanay, þöyle konuþtu: "Gerçekte bir olaðanüstü hal ilaný söz konusuysa da Anayasa'da belirlenen usulün fonksiyon gaspý yolu ile ihlali söz konusudur. Bakanlar Kurulu kararýyla özel güvenlik bölgesi adý altýnda gayrýresmi Olaðanüstü Hal rejimine geçildiði görülmektedir. Bazý bölgelerde sokaða çýkma yasaðý kararlarý alýndýðý, toplantý ve gösterilerin ertelendiði akýlda tutulmalýdýr. Valilerin hukuka aykýrý olarak verilmiþ bu yetkileri geliþi güzel, gayrýciddi ve ilk baþvurulan yöntem olarak benimsemiþ olduklarý, o bölgede yaþayan bütün canlýlarý topyekün cezalandýrma aracý olarak kullandýklarý acý þekilde tecrübe edilmektedir. Yargý mutlak suretle bu durumun önüne geçmek zorundadýr. Daha önce Olaðanüstü Hal Ýlaný kararlarý ile olaðanüstü rejimin uygulandýðý sahada bugün özel güvenlik bölgesi ilaný ve bazý valilik tasarruflarýyla olaðanüstü rejime geçtiði anlaþýlmaktadýr."

“Askeri yasak bölgelere girenlere ceza verilemez” Geniþ bir bölgede temel hak ve özgürlüklerin idari iþlemlerle kýsýtlanmasý veya ortadan kaldýrýlmasýnýn kabul edilemeyeceði vurgulanan di-

Kaymakam Eþref Yonsuz ise, Ergani'de bulunan Mutlu Kaya'yý evinde ziyaret etti. Yonsuz, Mutlu'nun annesi Haným Kaya ve kardeþlerine geçmiþ olsun dileklerini iletti. Kaymakam Yonsuz, "Mutlu, çok aðýr bir olay yaþadý. Bu dönemde ailesi sürekli yanýnda oldu. Yüzlerce, binlerce insan da Mutlu'nun saðlýðý için dua etti. Belki de bu dualar sayesinde Mutlu þuanda hayattadýr. Mutlu'nun yaþadýðý olaya karþýn þuanda çok iyi durumda olduðunu gördüm. Tedavi sürecini tamamlayarak eski saðlýðýna kavuþup tekrar þarkýlar söylemesini temenni ediyorum" dedi.

lekçede þu ifadelere yer verildi: "Temel hak ve hürriyetler kararname, tüzük, yönetmelik gibi idari iþlemlerle sýnýrlandýrýlamaz. Özel Güvenlik Bölgesi ilaný ile vatandaþlarýn belirtilen bölgelere giriþini yasaklayarak seyahat hürriyetine sýnýrlandýrma getirmiþ olmasý yetki unsurunda sakatlýk halidir. Ýdare özel güvenlik bölgesi ilaný ile olaðanüstü hal yetkilerini bir yasama kararý olmaksýzýn harekete geçirerek fonksiyon gaspýnda bulunmuþtur. Askeri yasak bölge olarak ilan edilen yere giriþ yapan insanlara ceza verilemeyeceði Yargýtay içtihadý ile ortadadýr. Bu karar askeri yasak bölgelere girme eylemlerinin artýk suç oluþturmadýðý yönündedir. Cezasý olmayan bir eylem için milyonlarca insanýn faaliyetlerinin engellenmesi, bu eylemi gerçekleþtirenlerin gözaltýna alýnmalarý tamamiyle hukuka aykýrýdýr. Bu nedenle davaya konu idari iþlemlerin öncelikle telafisi güç ve imkansýz zararlar doðurduðundan yürütmesinin durdurulmasýna ve iptaline karar verilmesini, ihlale neden olan 2565 Sayýlý Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A Maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine götürülmesini talep ediyoruz."


Yazý Ýþleri Müdürü: Ýdris BOZKUÞ Sayfa Editörü: Lokman AYDOÐAN

18 EYLÜL 2015 CUMA Yýl: 8 - Sayý : 2764 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Mesut Fiðançiçek

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR

Daðýtým: AYDIN DAÐITIM Ýbrahim AYDIN

Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33 yenigun_gazete@hotmail.com Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

5. Amed Tenis Cup sona erdi Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Spor Þube Müdürlüðü tarafýndan bu yýl düzenlenen 5. Amed Tenis Cup Turnuvasý, Ayþe Zarakolu Parký (Parkorman) Tenis Kortu'nda oynanan final maçlarý ile sona erdi.136 sporcunun mücadele ettiði turnuvada dereceye girenlere ödüller verildi Ramazan KARATAÞ DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Spor Þube Müdürlüðü tarafýndan bu yýl düzenlenen 5. Amed Tenis Cup Turnuvasý, Ayþe Zarakolu Parký (Parkorman) Tenis Kortu'nda oynanan final maçlarý ile sona erdi. 39'u kadýn 136 sporcunun dört kategoride mücadele ettiði turnuvada, yetiþkin kadýnlar kategorisinde Gökçe Kutlu ve Gökçe Çinkiz, yetiþkin erkekler kategorisinde Ali Bedük ve Hasan Dað final maçý için karþý karþýya geldi. Çekiþmeli geçen iki maç sonucunda kadýnlarda Gökçe Çinkiz, erkeklerde ise Hasan Dað C

M

Y

K

kazanarak, 5. Amed Tenis Cup Turnuvasý'nda birinci oldular. Ardýndan turnuvada dereceye giren oyuncular için düzenlenen ödül töreninde konuþan Sosyal Hizmetler Daire Baþkaný Semra Kýratlý, 15 gün boyunca spor þöleni yaþatan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Spor Müdürlüðü çalýþanlarý, gönüllüler ve tenis severlere teþekkür etti. Sporun giderek toplumsallaþmasý ve toplumun her kademesine doðru kaymasýnýn kendilerini sevindirdiðini belirten Kýratlý, sporda iktidarcý, cinsiyetçi, milliyetçi ve rantçý anlayýþý reddettiklerini ifade etti. Kýratlý, "Biz daha çok saðlýklý nesiller yetiþtirme, sporun elit

bir grubun tekilinde deðil de halklaþtýðý, toplumsallaþtýðý bir spor anlayýþýyla halkýmýzla birlikte olmak istiyoruz. Düzenlediðimiz turnuvalarda arkadaþlarýn verdiði emekle de bu yavaþ yavaþ açýða çýkmýþ durumdadýr. Yaptýklarý spor çalýþmalarýnda toplumun her kesiminden vatandaþlar bir araya gelerek güzel anlar yaþýyor." diye konuþtu.

‘Dört kategorinin birincilerine ödüller verildi’ Daha sonra Kýratlý ve Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Spor Þube Müdürlüðü eðitmenleri, turnuvada birinci olan yetiþkin kadýnlar kategorisinde Gökçe Çinkiz, yetiþkin erkekler kategorisinde Hasan Dað, kýz çocuklar

kategorisinde Gamze Çakmak ve erkek çocuklar kategorisinde Karan Eyyubi ile dereceye giren sporculara ödüller verdi. Turnuvada yetiþkin kadýnlar kategorisinin birincisi Gökçe Çinkiz, aldýðý galibiyet ve birincilikten dolayý mutlu olduðunu, baþarýlarýný devam ettirmek istediðini kaydederek, turnuvayý düzenleyen Büyükþehir Belediyesi'ne ve katýlan herkese teþekkür etti. Turnuvanýn güzel bir atmosferde geçtiðini söyleyen Çinkiz, turnuvalarýn devam etmesi halinde katýlmaya devam edeceðini söyledi. Daha önce iki final oynayan ve bu yýl yetiþkin erkekler kategorisinde birinci olan Hasan Dað ise, çok mutlu olduðunu vurgulayarak, turnuvayý düzenleyen Büyükþehir Belediyesi'ne teþekkür etti. Dað, tenisin bölgede geliþebilmesi için kort tesisi sayýsýnýn artýrýlmasý gerektiðini sözlerine ekledi .

18 09 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you