Page 1

Þükrü Karatepe Diyarbakýr’da

Silvan’da sokaða çýkma yasaðý 23 yýl hapsi istenen Zana’ya beraat...

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesine baðlý 15 mahalle ve mezralarýnda düzenlenecek operasyonlar nedeniyle ‘sokaða çýkma Sevda yasaðý’ KAPLAN’ýn ilan edilHaberi di. 3’te

H

DP Aðrý Milletvekili Leyla Zana, katýldýðý 9 ayrý yürüyüþ, basýn açýklamasý ve cenaze töreni nedeniyle hakkýnda açýlan davada beraat etti. 6’da

13 EKÝM 2017 CUMA FÝYATI: 25 KRÞ.

BYEGM’den Ýdlib için Mobil Basýn Merkezi BYEGM, Ýdlib harekâtýna iliþkin geliþmeleri takip etmek isteyen basýn mensuplarý için Hatay’ýn Reyhanlý ilçesinde bir Akreditasyon Merkezi ve Mobil Basýn Merkezini hizmete açtý. Haber 12

Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný Prof. Dr. Þükrü Karatepe, Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararasý Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumuna katýlmak amacýyla Diyarbakýr'a geldi. Burada konuþan Karatepe, Mezopotamya bölgesinin, Anadolu'nun geçiþ kapýsýnda olduklarýný vurguladý. 10-11’de

www.diyarbakiryenigun.com

HEDEF HER AY BiR FUAR

Hevsel Bahçeleri’nde 180 kuþ türü yaþýyor

Diyarbakýr'ýn Dicle Nehri kýyýsýnda bulunan 8 bin yýllýk Hevsel Bahçeleri, Türkiye'nin sayýlý, bölgenin ise en büyük 'Kuþ Cenneti' olma özelliðini taþýyor. Hevsel, 180 kuþ türüne hem barýnma hem de beslenme imkâný tanýyor. 5’te

Kulp davasý gelecek yýla ertelendi... Kulp'ta 1993 yýlýnda kaybettirilen 11 köylüye iliþkin dönemin Bolu Dað Komando Tugayý Komutaný Yavuz Ertürk'ün de yargýlandýðý dava gelecek yýla ertelendi. Maðdurlarýn avukatý Muhterem Süren, davanýn beraatla sonuçlandýrmak istendiðini söyledi. 7’de C

M

Y

K

KIL

Mehmet Uður ÇA YENÝGÜN

“Diyarbakýr fuarlar için cazip bir þehir konumunda”

“Diyarbakýr ticaret anlamýnda hak ettiði yerde deðil...”

Evlilik hazýrlýðý yapan çiftlere yönelik olarak düzenlenen 'Ev'leniyoruz Fuarý' Diyarbakýr'da ilk kez ziyaretçilerine kapýlarýný açtý. Fuarýn açýlýþýnda ilk olarak söz alan TUYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz, Diyarbakýr'da fuarlarýn artmasýnýn kendisini mutlu ettiðini belirterek, 'Ev'leniyoruz fuarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan 2018 yýlýnda Diyarbakýr'da yedi farklý fuar gerçekleþtirmeyi planladýklarýný söyledi. DESOB Baþkaný Alican Ebedinoðlu, ise bölgede kalýcý huzurun saðlanmasý halinde Diyarbakýr'ýn fuar organizasyonu için daha cazip bir kent konumuna geleceðini vurguladý.

DTSO Baþkaný Ahmet Sayar da DTSO olarak sanayi, üretim, ihracat ve ticaretin geliþtirilmesindeki çalýþma ve projelerinin arasýnda fuar organizasyonlarýnýn da yer aldýðýna vurgu yalagöz Cihat A Sayar Ahmet parak, "Bizim orta vadede kent olarak amacýmýz her ayda bir fuarýn düzenlenmesidir" dedi. DTB Baþkaný Engin lvacý Naci He Yeþil de, kentte düzenlenen fuarlarýn Ahmet kenti canlandýrdýðýna dikkat çekti. Diyarbakýr Vali yardýmcýsý Dr. Ahmet Naci Helvacý ise “Diyarbakýr ticarette maalesef hak ettiði yerde deðil. Bu tür fuarlar mevcut potansiyelin geliþtirilmesinde ve tanýtýmýnda büyük rol oðlu Ebedin eþil oynuyor” dedi. 8-9’da Alican Engin Y


2

SAÐLIK/YAÞAM

Çocuðu ebeveyn tembelleþtiriyor!

Gülidar ÇAKAR DÝYARBAKIR - Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, okullarýn açýlmasýyla beraber gündeme gelen sorunlar arasýnda ödev ve ders çalýþma krizleri olduðunu söyledi. Krizin temel nedeninin birçok ebeveynin aþýrý kollayýcý ve koruyucu tutumu olduðunu ifade eden Uygun, ders çalýþmanýn bir sorumluluk bilinci olduðunu, çocuklarýn yapabileceði þeyleri ebeveynlerin üstlenmeleri sonucunda çocuklarýn tembelleþtiklerini kaydetti. "Birçok ebeveyn aþýrý kollayýcý ve koruyucu

Kayýsýyla gelen güzellik

davranarak, çocuðun yapabileceði þeyleri de kendisi yapmakta ve çocuðu tembelleþtirmekte" diyen Esma Uygun, þöyle konuþtu: "Okul çocuðun sosyal hayatý deneyimlediði ilk ortam ve kurallarýn ebeveynlerden baðýmsýz olarak iþlemeye baþladýðý yeni bir alandýr. Okulda artýk sorumluluklar devreye girmeye baþlamýþtýr. Bu nedenle ders çalýþmak sorumluluk bilincinin bir parçasýdýr. Bu nedenle ders çalýþma eylemi, çocuklarýn aileden edindiði sorumluluk bilinci açýsýndan ele alýnmalýdýr. Ebeveyn tutumlarý çocuðun sorumluluk bilincini

Kimya Mühendisi Nigar Yýldýrým, kayýsýnýn bahsedilen faydalarýnýn yaný sýra tam bir cilt dostu olduðunu vurgulayarak, "Özellikle göz çevresinde kýrýþýklýk giderici ve yaþlanma karþýtý etkiye sahiptir" dedi DÝYARBAKIR - Kimya Mühendisi Nigar Yýldýrým, kayýsý aðacý tarihsel sürecinde Orta Asya'dan Batý Çin'e kadar uzanan yolculuðu olsa da Türkiye'de özellikle Malatya ve çevresinde yetiþtirildiðini söyledi. Malatya'da kayýsýnýn Hacýhaliloðlu, Kabaaþý,

geliþtirmesi açýsýndan büyük önem taþýr. Çocuðun kendi disiplinini oluþturmasý için ebeveynlerin desteðine ihtiyacý vardýr." "Baþarmýþlýk hissi motive ediyor" Baský yapmanýn veya azarlamanýn çocuðun dersten ve okuldan soðumasýna neden olacaðýna da dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Esma Uygun, "Baþarmýþlýk hissi çocuða yaptýðý davranýþ için motivasyon saðlar. Önce çaba sarf etmesi gerektiðini öðretir. Ama bunu yaparken üslubunuz "sen kendin yap, artýk koca çocuksun" gibi itici bir üsSoðancý, Çataloðlu, Çöloðlu olmak üzere bir çok çeþidi olduðunu bildiren Yýldýrým, "Kayýsý çekirdeði ve meyvesi ile insan saðlýðý açýsýndan çok önemlidir. Kayýsýnýn bir türü olan zerdalinin acý çekirdeðinde bulunan laetril( amigdalin) kanser tedavisinde kullanýlan bir madde içermektedir. Lifli yapýsýyla kabýzlýða iyi geldiði gibi içeriðindeki demir ile de kansýzlýða iyi gelmektedir" dedi.

Yaþlanma karþýtý etkili Kayýsý bahsedilen faydalarýnýn yaný sýra tam bir cilt dostu olduðunu vurgulayan Nigar Yýldýrým, "A vitamini, B1, B2, B3, B6, C ve E vitamini ile cilt için etkileri kanýtlanmýþ vitamin

13 Ekim 2017 Cuma

Ders çalýþma ve ödev yapmanýn sorumluluk bilincinin bir parçasý olduðunu vurgulayan uzmanlar, birçok ebeveynin aþýrý kollayýcý ve koruyucu davranarak çocuðu tembelleþtirdiðine dikkat çekiyor. Çocuðun gündelik hayatýnda kendi yapabileceði þeyleri yaparak öðrenme sürecinin iþlediðini vurgulayan uzmanlar, "Neyi nasýl yapacaðýný önce anlatýn, sonra gösterin, yapamazsa yardým edin" uyarýsýnda bulunuyor lup olmamalýdýr" tavsiyesinde bulundu. * Anlatýn, yapamazsa yardým edin" Uygun, çocuðun sorumluluk kazanmasý için ebeveynlere þu önerilerde bulundu: * Çocuðun gündelik hayatýnda kendi yapabileceði þeyleri yaparak öðrenme sürecini engellemeyin. * Neyi nasýl yapacaðýný önce anlatýn, sonra gösterin, yapamazsa yardým edin. * Ödevi yapmanýn veya yapmamanýn sorumluluðunu çocuðun almasýný saðlayýn. * Zaman planlamasýný öðrenmesi için günlük plan oluþturup uyum saðlamasýna yardýmcý olun. Bunu yaparken sadece hatýrlatmada bulunun. * Asla baský yapmayýn, sabýrlý ve anlayýþlý bir üslup sergileyin. kompleksine sahiptir. Özellikle göz çevresinde kýrýþýklýk giderici ve yaþlanma karþýtý etkiye sahiptir. Kayýsý çekirdeðinin her cilt tipinin kullanabileceði derinlemesine nemlendirici etkisi vardýr. Cilde ýþýltý vermesinin yaný sýra yaðlý bir his býrakmayan yapýsý ile cildinize masaj yoluyla da uygulayabilirsiniz. Kayýsý çekirdeði yaðýný günlük bakýmýnýzda güvenle kullanabilirsiniz" þeklinde konuþtu. Yýldýrým, kayýsý çekirdeði vücutta parçalandýktan sonra hidrojen siyanür ve amigdalin maddesinin toksik etki oluþturma durumu olduðundan ötürü günde sekiz-dokuz taneden fazla yenilmemesi gerektiðinin altýný çizdi. (ÝHA)


3

GÜNCEL

13 Ekim 2017 Cuma

Silvan’da 15 köyde sokaða çýkma yasaðý Baðlar’da maddi hasarlý kaza Diyarbakýr Valiliði, Silvan ilçesine baðlý 15 köyde sokaða çýkma yasaðý ilan edildiðini duyurdu Foto: Arþiv

Sevda KAPLAN DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesine baðlý 15 mahalle ve mezralarýnda düzenlenecek operasyon nedeniyle sokaða çýkma yasaðý ilan edildi. Valilikten yapýlan açýklamada, "Ýlimiz Silvan ilçesi mülki sýnýrlarý içerisinde daðlýk ve ormanlýk alanda faaliyet yürüten, aralarýnda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduðu deðerlendirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarýný ve

iþbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensuplarý tarafýndan kullanýldýðý deðerlendirilen sýðýnak, barýnak, depo alanlarýný ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadýyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkýn can ve mal güvenliðinin saðlanmasý ve sivil vatandaþlarýn zarar görmemesi amacýyla, 5442 sayýlý Ýl Ýdaresi Kanununun ilgili maddeleri gere-

ðince, Silvan ilçesine baðlý olan; Kazandaðý, Demirkuyu, Özlüce, Esenyol, Darýseven, Usluca, Boðazönü, Toklar, Kalemli, Taraklý, Çatak, Gürpýnar, Dönenkaya, Çalönü ve Tarýmova mahalle ve mezralarýnda 12 Ekim 2017 Perþembe günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokaða çýkma yasaklanmýþtýr" denildi.

Feci kaza: 10’u öðrenci 15 yaralý Batman'da bir öðrenci servisi ile üniversite öðrencilerini taþýyan belediye otobüsünün çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada 10'u öðrenci 15 kiþi yaralandý BATMAN'da öðrenci servisi ile belediye yolcu otobüsünün çarpýþmasý sonucu 10'u öðrenci 15 kiþi yaralandý. Kaza, merkez Kuyubaþý Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batý Raman istikametine giden Mazhar A. idaresindeki 72 S 0152 plakalý öðrenci servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptý. Çarpmanýn etkisiyle karþý þeride geçen öðrenci servisi, karþý yönden gelen Mehmet E. idaresindeki 72 BB 997 plakalý belediye otobüsü ile çarpýþtý. Kazada, 10'u

öðrenci 15 kiþi yaralandý. Yaralýlar, olay yerine çaðrýlan ambulanslarla kentteki çeþitli hastanelere kaldýrýlarak, tedavi altýna

alýndý. Yaralýlar arasýnda durumu aðýr olanlarýn da olduðu öðrenildi. Kazayla ilgili inceleme baþlatýldý. (ÝHA)

DÝYARBAKIR'ýn merkez Baðlar ilçesinde kavþakta dönmeye çalýþan bir TIR'ýn otomobile çarpmasýyla maddi hasarlý kaza meydana geldi. Kaza, önceki gün saat 23.00 sýralarýnda Alipýnar Mahallesi Yeni Mardin Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavþakta dönüþ almaya çalýþan 73 SZ 636 plakalý TIR'ýn kasasý, ayný anda dönüþ almaya çalýþan 63 B 0552 plakalý otomobile çarptý. TIR'ýn çarpmasý nedeniyle otomobil refüje çýktý. Ölen ya da yaralananýn olmadýðý kaza sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Ayrýca, kimliði belirsiz bir kiþinin, kazanýn ardýndan otomobilde bulunan bir kadýnýn telefonunu çaldýðý belirtildi. (ÝLKHA)

Öðrenciler ölümden döndü ÞANLIURFA'nýn Suruç ilçesinde bir servis minibüsü, içindeki öðrencilerle birlikte yol kenarýndaki su dolu çukura düþtü. Bir vatandaþ tarafýndan cep telefonu kamerasýyla kaydedilen görüntülerde, ölümle burun buruna gelen bazý öðrenciler yoldan geçenler tarafýndan çýkartýlýrken bazýlarý ise minibüsten inmedi. Edinilen bilgiye göre olay, iki gün önce Suruç ilçesinde yaþandý. Kýrsal mahalleler arasýnda okula öðrenci götüren minibüs, Bozyokuþ kýrsal Mahallesi yakýnlarýnda tarýmsal sulama nedeniyle asfaltta oluþan su çukuruna düþtü. Devrilme tehlikesi geçiren minibüsten inen sürücü, bazý öðrencileri kucaklayýp çýkartýrken bazý öðrenciler ise içeride kaldý. Yoldan geçen bir traktör, minibüse halat atýp gömüldüðü yerden kurtarýrken minibüsten inmeyen öðrenciler ise araç kurtarýlýrken tehlikeye raðmen içeride oturmaya devam etti. Çocuklarýn ölümle burun buruna geldiði o anlar bir vatandaþ tarafýndan cep telefonu kamerasýyla kaydedilirken minibüsü çekip çýkaran traktör sürücüsü ise yolun yapýlmasýný istedi. (ÝHA)


4

HABER

Otobüs firmalarýnda

13 Ekim 2017 Cuma

IKYB yoðunluðu...

DÝYARBAKIR - Irak, Türkiye ve Ýran baþta olmak üzere bir çok ülkenin karþý çýkmasýna raðmen Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin 25 Eylül'de yaptýðý baðýmsýzlýk re-

Derneklerden Cumali Atilla'ya ziyaret DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Cumali Atilla'ya derneklerin ziyareti devam ediyor. Anadolu Kamuda Çalýþan Þehit ve Gazi Aileleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Genel Baþkaný Ahmet Büyükburç, Türkiye Muharip Gaziler Derneði Diyarbakýr Þube Baþkaný Siraç Ezer ve yönetim kurulu üyeleri, Baþkan Atilla'yý makamýnda ziyaret etti. Büyükburç, Ezer ve yönetim kurulu üyeleri, Baþkan Atilla ile bir süre makamýnda görüþtü. Baþkan Atilla, ziyaret nedeniyle Büyükburç, Ezer ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür ederken, Büyükburç, Ezer ve yönetim kurulu üyeleri ise Baþkan Atilla'ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. (Haber Merkezi)

ferandumundan sonra Kürt Yönetimi kontrolü bölgesine uygulanan yaptýrýmlar kapsamýnda Süleymaniye ve Erbil havalimanlarýnýn dýþ uçuþlara kapatýlmýþtý. Merkezi Irak Yönetiminin aldýðý karar doðrultusunda yýllardýr Türkiye'den bu iki kentte yapýlan uçuþlarda 29 Eylül tarihinde durdurulmuþtu. Havadan uçuþlarýn durdurulmasý ile Diyarbakýr'dan Irak'ýn kuzeyine yapýlan otobüs seferlerinde artýþ yaþandýðý belirtildi.

Erbil'e uçak ile 45 dakika, otobüs ile 11 saatte gidiliyor Diyabakýr ile Erbil arasýnda yaþanan yoðun ticari iliþkilerin ol-

masýndan ötürü uçuþlarýn iptaliyle ulaþýmda da sorunlarýn yaþanmasýna neden oldu. Daha önce Duhok, Erbil, Süleymaniye ve Kerkük seferlerini düzenleyen Diyarbakýr'da otobüs firmalarý, uçuþlarýn iptalinin ardýndan gelen yoðun talepler üzerine sefer sayýlarýný artýrdý. Diyarbakýr'dan uçakla yaklaþýk 45 dakikaya Erbil'e ulaþýlýrken, otübüslerle bu süre 11 saate çýkýyor. Yaklaþýk 6 yýldýr Erbil'e ulaþým saðlayan otobüs firmasý yetkilisi Ferman Aldan, IKYB'de yapýlan referandumun ardýndan seyahatte artýþ yaþandýðýný belirterek, bölgeye her-

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin 25 Eylül'de yaptýðý baðýmsýzlýk referandumunun ardýndan Irak merkezi hükümetinin Erbil ve Sülaymaniye havalimanlarýný dýþ uçuþlara kapatmasý kararýndan sonra Türkiye'nin de bu iki kentte yapýlan uçuþlarý durdurmasý üzerine Kuzey Irak'a ulaþým saðlayan otobüslere raðbet artýðý belirtildi. Daha önce Duhok, Erbil, Süleymaniye ve Kerkük seferlerini düzenleyen Diyarbakýr'da otobüs firmalarý, uçuþlarýn iptalinin ardýndan sefer sayýlarýný artýrdý. Yaklaþýk 6 yýldýr Erbil'e ulaþým saðlayan otobüs firmasý yetkilisi Ferman Aldan, IKYB'de yapýlan referandumun ardýndan seyahatte artýþ yaþandýðýný belirterek, bölgeye her gün 4 servis yapýklarýný söyledi

gün 4 servis yapýklarýný söyledi. Diyarbakýr Þehirlerarasý Terminal Ýþletmeciliðinde otobüs firma yetkilisi olan Abdurrahman Çapa, uçuþlarýn iptalinde en çok Ýstanbul'un etkilendiðini belirterek, Diyarbakýr-Erbil mesafesinin kýsa olmasýndan dolayý daha önce olduðu gibi otobüslerin tercih edildiðini söyledi. Çapa, referandumun ardýndan otobüslerde yüzde 25 dolayýnda bir artýþýn yaþandýðýný dile getirdi. Çapa, Erbil'e ulaþýmýn kiþi baþýna 70 lira, Kerkük'e ise 100 liradan saðlandýðýný aktardý. (Haber Merkezi)

Diyarbakýrlý öðrenciler Çanakkale’yi gezecek Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgelerinde 21 ilden 15 yaþ ve altý 50 bin çocuðun, Türkiye'nin farklý þehirlerini ziyaret etmelerini saðlayacak olan ve iller arasýnda kardeþlik köprüsünün kurulmasý, çocuklar arasýndaki kardeþlik ruhunun geliþtirilmesi amaçlanan "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamýnda, Diyarbakýr'dan Çanakkale'ye gidecek olan kýz öðrencilere havalimanýnda uðurlama töreni yapýldý. Uðurlamaya Vali Vekili Ahmet Naci Helvacý, Büyükþehir Belediyesi Baþkan vekili Cumali Atilla, Ýl Milli Eðitim Müdürü Hasan Aslan ve þube müdürleri katýldý. Projeye iliþkin bilgi veren Vali Vekili Ahmet Naci Helvacý, Diyarbakýr'ýn projede en çok öðrenci gönderecek il olduðuna dikkat

çekti. Helvacý, "Türkiye'nin deðiþik illerinden öðrencileri Ýstanbul ve Çanakkale'ye geziye götürme programý var. Bu kapsamda Diyarbakýrýmýz toplamda 6 bin 500 öðrenci ile Türkiye'nin en çok öðrenci gönderen illerinden bir tanesi. Bu kapsamda ilk öðrenci grubumuzu, 182 tane pýrýl pýrýl kýz öðrencimizi bugün Çanakkale'ye gönderiyoruz. Ekim ayý itibariyle 910 tane öðrencimizi göndereceðiz. Bu 6 bin 500'ü buluncaya kadar devam edeceðiz. Burada önemli olan husus hem çocuklarýmýzýn Anadolu'nun diðer kentlerindeki gençlerle buluþmalarý hem de bizim kültürümüzün temel taþlarýnýn yer aldýðý Çanakkale, Ýstanbul gibi önemli kentlerimizi gezip oradaki milli paylaþýmý arttýrýcý bir duyguyu

geliþtirmek amacýyla yapýlmaktadýr" dedi. Proje kapsamýnda Çanakkale'ye gidecek öðrenciler arasýnda yer alan 8. sýnýf öðrencisi Seda Çobanoðlu, hayalinin gerçekleþtiðini ifade etti. Mutlu olduðunu belirten Çobanoðlu, "Hep hayalimde vardý Çanakkale'ye gitmek o da þimdi gerçekleþiyor. Vali sayesinde gerçekleþiyor. Þehitlikleri, tarihi yerleri gezeceðiz" dedi. Kübra KURT


5

YAÞAM

13 Ekim 2017 Cuma

Kus Cenneti: Hevsel UNESCO tarafýndan Dünya Mirasý Listesine alýnan Diyarbakýr'ýn Dicle Nehri kýyýsýnda bulunan 8 bin yýllýk Hevsel Bahçeleri, Türkiye'nin sayýlý, bölgenin ise en büyük 'Kuþ Cenneti' olma özelliðini taþýyor. Hevsel, 180 kuþ türüne hem barýnma hem de beslenme imkâný tanýyor DÝYARBAKIR'ýn merkez Sur ilçesi sýnýrlarý içinde bulunan ve Dicle Nehri kýyýsýnda yer alan 8 bin yýllýk Hevsel Bahçeleri (Baxçeyên Hewselê), 180 kuþ türüne hem barýnma hem de beslenme imkâný tanýyor. UNESCO tarafýndan Dünya Mirasý Listesine alýnan Hevsel Bahçeleri, Türkiye'nin sayýlý, bölgenin ise en büyük 'Kuþ Cenneti' olma özelliðini taþýyor. Dicle Nehri kýyýsýnda, Diyarbakýr Surlarý ile nehir vadisi arasýnda yer alan yaklaþýk 700 hektarlýk verimli araziye sahip olan Hevsel Bahçeleri, 180 kuþ türüne ev sahipliði yapýyor. Geçmiþ dönemlerde sultanlarýn kuþ sesi dinlemek için geldiði Hevsel Bahçeleri, kalabalýk sürüler halinde gezinen boz alamecekler ile pembe göðüslü ötleðenlere ve Türkiye'de nadir bulunan yaz atmacalarýný barýndýrýyor. Hevsel

Bahçelerinde, kertenkele ve sürüngenlerle beslenen þahin, kýzýl þahin, arý þahini, yýlan kartalý, gökçe delice, kukumav, kerkenez ve küçük kerkenez gibi yýrtýcý kuþlara da yýlýn hemen hemen her mevsiminde rastlamak mümkün. Bahçenin ayný zamanda bir vadi olmasý ve yiyeceðin bol olmasý kuþlarý çeken faktörler olarak bilinirken, göçmen kuþlarý Dicle Vadisini ve Hevsel Bahçelerini bir istasyon, dinlenme, barýnma ve de bir korunma yeri olarak kullanýyor. Yaklaþýk 25 yýldýr kuþlar üzerinde araþtýrmalar yapan Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Biyolog Prof. Dr. Ahmet Kýlýç, bahçelerde 180 kuþ türünü görmenin bahçelere, 'Kuþ Cenneti' özelliðini verdiðini belirtti. Bu kadar kuþ türünün bahçelerde bulunmasýnýn Diyarbakýr için büyük bir öneme sahip olduðunu ifade eden Prof. Dr. Kýlýç, bu zenginliðin tanýtýlýp korunmasý gerektiðini söyledi. Hevsel Bahçeleri'nin tarihten gelen bir zenginliðe sahip olduðu dile getiren Kýlýç, "Ýnsanlarýn meyve sebze ve diðer ihtiyaçlarýna yönelik büyük bir öneme sahip olan bahçeler, ayný zamanda kuþlar açýsýndan da çok büyük bir önem arz eder. Bahçeler kuþlar için konaklama, dinlenme; kýþýn barýnma yeridir. Kuþlar bahçelerde yiyeceklerini rahatlýkla bulurlar. Bu imkânlardan dolayý zaman zaman burada kuþ sayýsý, 180'e kadar uzanýr. 180 farklý kuþ türünü Hevsel Bahçeleri civarýnda görebiliriz." dedi.

"Diyarbakýr þehir merkezi bir kuþ cenneti"

1993 yýlýndan beri Diyarbakýr ve çevresinde kuþlar üzerine araþtýrma yaptýðýný hatýrlatan Kýlýç, "Bu yönüyle Türkiye'de kuþlarýn en iyi araþtýrýlan yerlerden biri de Diyarbakýr'dýr, Hevsel bahçeleridir. Diyarbakýr merkezde kuþ türü sayýsý 180 olurken, il genelinde bu sayý 280'e çýkar ve her seferinde yeni türleri görme þansýmýz var. Yani Diyarbakýr deyim yerindeyse bir 'Kuþ Cenneti.' Diyarbakýr þehir merkezi bir 'Kuþ Cenneti.' Çünkü 180 tane kuþu ayný anda görme imkâný bize 'Kuþ Cenneti' özelliðini gösterir. Bu yüzden Diyarbakýr

büyük bir öneme sahip." ifadelerini kullandý. Hevsel Bahçeleri'nin farklý yaþam alanlarýna sahiplik ettiðini söyleyen Kýlýç, sözlerine þöyle devam etti: "Çünkü burada çok farklý yaþam alanlarý var. Biz buna 'habitat' diyoruz; yýrtýcýlar için, su kuþlarý için, ördekler için, step (Bozkýr) türleri için herkese hitap eden bir yaþam alaný var burada. Kuþlar burada yiyecek bulabiliyorlar, barýnabiliyorlar. Dolayýsýyla biz 'Diyarbakýr doðallýðýný kaybetmedi' diyebiliriz. Tabi bunu korumamýz lazým. Bu konuda tüm hemþerilerimize bir görev düþüyor. Tarýmsal faaliyetler, sanayi faaliyetleri mutlaka olacak ama bizim buraya ait olan özellikleri doðal yapýyý da bozmamamýz gerekiyor, yardýmcý olmamýz lazým. Avcýlarýmýzýn avlanmayla ilgili kurallara uymasý lazým. Çiftçi ve köylü vatandaþýmýzýn özellikle kýrsalda yaþayan türleri üreme döneminde rahatsýz etmemeleri lazým. Bunlarý yapabilirsek bu 'kuþ cenneti' özelliði daha uzun yýllar devam eder." Kuþlarýn Hevsel Bahçelerini besin yeri olarak düþündüðünü ifade eden Kýlýç, "180 sayýsý þunu ifade eder: Bazý kuþlar kýþýn geliyorlar, kuzey bölgelerde iklim þartlarý soðuk ya da yiyecek azlýðý dolayýsýyla Diyarbakýr'ý tercih ediyorlar. Biz buna 'kýþ göçmeni' diyoruz. Bazýlarý da yaz göçmeni, bunlar üreme için Diyarbakýr'ý kullanýr. Bir de sürekli olarak Diyarbakýr'da bulunan türler var, onlarca tür sürekli Diyarbakýr'da sürekli bulunur. Mesela biz balýkçýllarý, step türleri, baykuþlarý görürüz. Bunlar üç büyük grupta toplanabilirler; kýþ göçmeni, yaz göçmeni ve yerli olanlar. Özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde bu sayýda ciddi artýþ var. Yazýn özellikle üreyenler yönünden zenginlik var, kýþýn da burayý korunak ola-

rak, besin yeri olarak düþünen türler için bir zenginliktir var." ifadelerini kullandý.

"Diyarbakýr'da 2 yalýçapkýnýnýn ürediðini biliyoruz"

Su kuþlarý yönünden Diyarbakýr'ýn çok zengin olduðunu söyleyen Kýlýç, "Dicle Vadisi bu kuþlara hem barýnma hem de beslenme imkâný tanýyor. Siz Dicle Vadisinde -tabi Hevsel Bahçesi de Dicle Vadisi'nin bir parçasý- onlarca ördek türü görebilirsiniz. Yýrtýcýlar, farklý yýrtýcý türü kuþlarýmýz var; delice, þahin, atmaca, kerkenezlerimiz var. Bunlar sürekli her yerde bulunabilen türler deðildir. Mesela Diyarbakýr'ýn özelliðini gösteren 2 önemli türümüz var. Biz onlara yalýçapkýnlarý diyoruz. Diyarbakýr'da 2 yalýçapkýnýnýn ürediðini biliyoruz. Yalýçapkýnlarý suyun temiz olduðu yerleri tercih ediyorlar, eðer su kirliyse o bölgede ne bulunuyorlar ne de ürüyorlar. Biz iki tane yalýçapkýnýnýn burada ürediðini biliyoruz bu bir sevindirici haber. Ayrýca 3'üncü yalýçapkýný Ýzmir yalýçapkýnýnda kuþ severler tarafýndan tespit edildiðini duyduk." diye konuþtu.

Bu zenginliði tanýmamýz lazým

"Bu zenginlik ülkemizin, Güneydoðumuzun, Diyarbakýr'ýmýzýn zenginliði" diyen Kýlýç, "Þimdi bize düþen nedir? Buranýn bir vatandaþý olarak, hemþerilerimizden beklentim þudur: sanayici olsun, tarýmda bulunan insanlarýmýz olsun, köylerde yaþayan vatandaþlarýmýz olsun önce bu zenginliði tanýmamýz lazým. Bu zenginliði tanýrsak korumamýz daha kolay olur. Herkes bu konuda kendini sorumlu hissederse bu olabilecek. Bu þekilde zenginliðimiz torunlarýmýza, torunlarýmýzýn torunlarýna bile ulaþabilir." dedi. (ÝLKHA)


6

HABER

23 yýl hapsi istenen Zana’ya beraat... T.C. DÝYARBAKIR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2017/1 SATIÞ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Diyarbakýr Ýl, Sur Ýlçe, 145 Ada, 4 Parsel, ESENBAÐ Mahalle/Köy, Yaptýrýlan bilirkiþi incelemesine göre: taþýnmaz Sur Belediyesi sýnýrlarý içerisinde olup Diyarbakýr Bitlis karayolu doðrultusunda Köprübaþý mahallesinde Esenbað köyü arka tarfýnda ve Diyarbakýr Merkeze yaklaþýk 26 km mesafede bulunmaktadýr. Parselin üzerinden herhangi bir yapý bulunmamaktadýr. Parselin fiilen tarým arazisi olarak kullanýldýðý, taþýnmaz genel olarak toprak çeþidi yönünden kumlu, killi-týnlý, eðimi %2 geçirgenlik ve verimliliði iyi birinci sýnýf tarým arazisidir. Adresi

: Esenbað Mezrasý 145 Ada 4 Parselde Tarla Vasýflý Taþýnmaz Sur / DÝYARBAKIR Yüzölçümü : 53.213,01 m2 Ýmar Durumu : Sur Belediyesi sýnýrlarýnda plansýz alanda kalmaktadýr Kýymeti : 330.984,92 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : 3083 sayýlý yasanýn 6. Ve 13. Maddeleri gereðince kýsýtlýdýr 1. Satýþ Günü : 25/12/2017 günü 15:00 - 15:05 arasý 2. Satýþ Günü : 19/01/2018 günü 15:00 - 15:05 arasý Satýþ Yeri : Diyarbakýr Adliyesi Ek Hizmet Binasý Mezat Salonu - Huzurevleri Mah. Diclekent Bulvarý Gençlik ve kültür Merkezi Karþýsý Diyarbakýr - null null / null ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýnyirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþincigünden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýnýve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcý ileteslim masraflarýalýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.12/10/2017 (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.

BASIN- 679009 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

13 Ekim 2017 Cuma

HDP Aðrý Milletvekili Leyla Zana, katýldýðý 9 ayrý yürüyüþ, basýn açýklamasý ve cenaze töreni nedeniyle hakkýnda açýlan davada, beraat etti. Bu arada Meclis Karma Komisyonu, “devamsýzlýk” gerekçesiyle Zana'nýn vekilliðinin düþürülmesini görüþmek için Salý günü toplanacak DÝYARBAKIR - Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) Aðrý Milletvekili Leyla Zana hakkýnda 2011 yýlýnda katýldýðý 9 ayrý cenaze töreni, basýn açýklamasý ve yaptýðý konuþmalar nedeniyle "Örgüt üyesi olmak", "Örgüt propagandasý yapmak" ve "Toplantý ve gösteri yürüyüþleri kanuna muhalefet etmek" iddialarý ile 23 yýla kadar hapis istemiyle açýlan davanýn karar duruþmasý, Diyarbakýr 3. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Zana, katýlmadýðý davada beraat etti.

Karma Komisyonu Leyla Zana için toplanýyor Öte yandan Meclis Adalet Karma Komisyonu, HDP Aðrý Milletvekili Leyla Zana'nýn "devamsýzlýk" gerekçesiyle milletvekilliðinin düþürülmesi için Salý günü toplanacak. Karma Komisyon görüþmesinde, yemin etmediði gerekçesiyle yasama faaliyetlerine katýlamayan Zana'nýn 212 günlük devamsýzlýk dosyasýyla ilgili Hazýrlýk Komisyonu kurmasý bekleniyor. Hazýrlýk Komisyonu çalýþmasýný tamamladýktan sonra raporunu Karma Komisyonuna sunacak. Karma Komisyonunda da Zana'nýn vekilliðinin düþürülmesi yönünde bir karar çýkarsa, dosya Meclis Genel Kurulu gündemine gelecek. Zana'nýn vekilliðinin düþürülmesi için Meclis üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðu olan 276 oy gerekli olacak. "Devamsýzlýk" gerekçesiyle Meclis tarihinde ilk kez geçtiðimiz aylarda HDP Þýrnak Milletvekili Faysal Sarýyýldýz ve Van Milletvekili Tuðba Hezer'in vekillikleri düþürülmüþtü. (MA)

Kulp’ta baraj balýðý tezgahtaki yerini aldý DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesine baðlý Ünal köyü yakýnlarýndaki barajda avlanarak tezgahlarda satýþa sunulan balýklar, kýrmýzý ettin pahalý olmasý sebebiyle vatandaþlardan büyük ilgi görüyor. Baraj balýðýnýn ucuz ve lezzetli olduðunu belirten vatandaþlardan Hikmet Yüce, Kulp ilçesi daðlýk bir yapýya sahip ve çok sayýda Kulplu vatandaþ hayvancýlýkla uðraþýp aile geçimlerini saðlýyorlar ancak hayvancýlýðýn bol olduðu ilçede kýrmýzý etin kilogramý 35 TL'den satýlmasý ve kýrmýzý etin pahalý olmasý nedeni ile balýða daha çok yöneldiklerini söyledi. Geçimlerini balýkçýlýkla saðlayan balýk satýcýlarý ise, "Kýrmýzý etin pahalý olmasý sebebiyle baraj balýðýnýn müþterisi daha çok. Kilosu 7 ile 10 lira arasýnda deðiþiyor. Hemen her gün avladýðýmýz balýklarý burada satýyoruz. Vatandaþlarýn ilgisi oldukça fazla" dedi. (ÝHA)


13 Ekim 2017 Cuma

Kulp'ta 1993 yýlýnda kaybettirilen 11 köylüye iliþkin dönemin Bolu Dað Komando Tugayý Komutaný Yavuz Ertürk'ün de yargýlandýðý dava gelecek yýla ertelendi. Maðdurlarýn avukatý Muhterem Süren, davanýn beraatla sonuçlandýrmak istendiðini söyledi DÝYARBAKIR'ýn Kulp ilçesinde 8-25 Ekim 1993 tarihleri arasýnda Bolu Dað Komando Tugayý tarafýndan yürütülen askeri operasyonlar sýrasýnda kaybettirilen 11 köylüye iliþkin Ankara 7. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davanýn 17'nci duruþmasý gelecek yýla ertelendi.

3 kiþinin tanýk ifadelerinin verilmesi bekleniyor

Davada dönemin Bolu Dað Komando Tugayý Komutaný Yavuz Ertürk, "Birden fazla kiþiyi ayný sebeple öldürme, halký isyana ve birbirini öldürmeye teþvik ve cürüm iþlemek üzere teþekkül oluþturmak" suçundan yargýlanýyor. Duruþma kimlik tespitleri ardýndan baþladý. Askerlerce öl-

7

HABER

Kulp davasý, 2018’e ertelendi dürülen 11 kiþiyle birlikte kaybedilen ancak daha sonra serbest kalan 5 kiþiden ikisinin Kulp'ta talimatla ifade verdiði öðrenildi. Kalan 3 kiþinin tanýk ifadeleri bekleniyor.

Avukat Süren: Beraatla sonuçlandýrmak istiyorlar"

Avukat Muhterem Süren, Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þube arþivinden maktullere ait saðladýklarý delilleri CD halinde mahkemeye sundu. Katýlan vekillerinin geçmiþ celselerde belirttiði Kulp'taki operasyon sýrasýnda kullanýlan helikopterlerinin uçuþ kayýtlarý da tekrar istendi. Öte yandan müþteki avukatlarý sanýk Ertürk'ün tutuklanmasý talebini bu duruþmada da yineledi. Mahkeme, sanýk Ertürk'ün tutuklanmasý talebini reddederek, bir sonraki duruþmayý 8 Þubat 2018'e erteledi. Duruþma sonrasý deðerlendirmede bulunan avukat Muhterem Süren, "Delil taleplerimizi sürdürüyoruz. Mahkeme bir kýsmýný

kabul etti, bir kýsmýný ise reddetti. Ancak yüzleþme davalarýný erkenden beraat ile sonuçlandýrmak istiyorlar" dedi. (MA)

Muðla'da yaþamýný yitiren Seçkin topraða verildi

Baðlar’da kargo aracý yayaya çarptý DÝYARBAKIR'ýn merkez Baðlar ilçesinde bir kargo þirketine ait aracýn çarptýðý adam, kaldýrýldýðý hastanede tedavi altýna alýndý. Kaza, dün saat 12.00 sýralarýnda Mahabat Bulvarý'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ters yönde ilerlediði iddia edilen bir kargo þirketine ait 21 BH 712 plakalý kamyon, 25 yaþlarýndaki bir adama çarptý. Çeþitli yerlerinden yaralanan adam, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (ÝLKHA)

DÝYARBAKIR - Muðla'nýn Köyceðiz ilçesi Toparlar Þelalesi kýrsalýnda 5 Ekim 'de yaþanan çatýþmada yaþamýný yitiren 6 kiþiden Rojhat Seçkin'in cenazesi, Diyarbakýr Yeniköy Mezarlýðý'nda defnedildi. Ajans Mezopotamya' da yer alan habere göre, Cenaze törenine, Seçkin ailesi, Halklarýn Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP)

Diyarbakýr Ýl eþbaþkanlarý ile üye, yöneticileri ve kapatýlan Mezopotamya Yakýnlarýný Kaybeden Ailelerle Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (MEYADER) çalýþanlarý katýldý. Yeniköy Mezarlýðýnda, emniyet güçleri tarafýndan yoðun güvenlik önlemleri alýnýrken, cenaze dini vecibeleri yerine getirildikten sonra topraða verildi.

Koruyucu Bartev son yolculuðuna Silvan’da uðurlandý

DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde 7 Ekim günü PKK 'ye yönelik operasyonda aðýr yaralandýktan sonra, sevk edildiði Ankara Gülhane Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde 4 gün sonra hayatýný kaybeden Murat Bartev topraða verildi. Ýlkha’da yeralan habere göre, Diyarbakýr'a getirilen Bartev'in cenazesi, Silvan Onbaþýlar Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Helallik alýnmasýndan sonra aile mezarlýðýnda kýlýnan namazýn ardýndan cenazesi topraða verildi. Kürtçe aðýtlar yakan Bartev'in yakýnlarýndan bazýlarýnýn ayakta güçlükle durduðu görüldü. 7 Ekim’ de meydana gelen olayda Ýhsan Gür ve Cevat Bilgiç hayatýný kaybetmiþ, Murat Bartev ise yaralanmýþtý.


8

HABER

13 Ekim 2017 Cuma

‘Ev’leniyoruz Fua YAP fuarcýlýk grubu olarak 7 fuarla karþýnýza çýkacaðýz. Otomotiv sanayi fuarý, ev'leniyoruz fuarý, tarým, inþaat gibi çeþitli konseptlerle fuarcýlýk alanýnda çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. Fuarýmýzýn Diyarbakýr'ýmýza, bölge ekonomimize ve ülkemize önemli katkýlar saðlamasýný temenni ediyorum. Fuarýmýza büyük destekleri olan baþta valimize, Büyükþehir Belediyesi Baþkanýmýza, oda ve borsa baþkanýmýza, esnaf odalarý birliði baþkanýmýza, DOGÜNSFÝED baþkanýmýza, KOSGEB'e, kalkýnma ajansýmýza ve bu fuarýn gerçekleþmesinde emeði olan tüm katýlýmcý arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.

"Fuarlar yerel ekonomiyi canlandýrýyor"

Evliliðe dair ve evini yenilemek isteyenler için her þeyin bir çatý altýnda toplandýðý "Ev'leniyoruz Fuarý Diyarbakýr'da baþladý. Diyarbakýr adýna ilk olma özelliðini taþýyan 'Evleniyoruz' fuarý kamu kurum ve kuruluþlarý ve STK'lardan yoðun ilgi gördü. Fuarda genç bir çift için nikâh töreni düzenlendi. DTSO Baþkaný Ahmet Sayar, DTB Baþkaný Engin Yeþil ve DESOB Baþkaný Alican Ebedinoðlu genç çiftin nikah þahitliðini yaptý Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- Evlilik hazýrlýðý yapan çiftlere yönelik olarak düzenlenen 'Ev'leniyoruz Fuarý' Diyarbakýr'da ilk kez ziyaretçilere kapýlarýný açtý. Elazýð yolu üzerinde bulunan TÜYAP Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezi'nde evlilik hazýrlýðý yapan çiftlere yönelik olarak Diyarbakýr'da ilk kez düzenlenen 'Ev'leniyoruz Fuarý'nýn açýlýþý yapýldý. Fuarýn açýlýþ törenine, Vali Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacý, TÜYAP Anadolu Fuarlarý Genel Müdürü Cihat Alagöz, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Baþkaný Ahmet Sayar, Diyarbakýr Ticaret Borsasý (DTB) Baþkaný Engin Yeþil, Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði (DESOB) Baþkaný Alican Ebedinoðlu, Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi Yöne-

tim Kurulu Baþkaný Abdulkadir Karavil ve vatandaþlar katýldý.

2018 yýlýna yedi fuar Diyarbakýr'da fuarlarýn düzenleniyor oluþunun kendisini mutlu ettiðini belirten TÜYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz, 2018 yýlýnda Diyarbakýr'da yedi fuar düzenleyeceklerini söyledi. Alagöz, "Diyarbakýr'da fuarlarýn artmasý beni mutlu ediyor. Tarým fuarýmýz Diyarbakýr'da düzenlenen bütün fuarlar arasýnda hem katýlýmcý hem de ziyaretçi rekoru kýrarak çok büyük bir baþarýya imza attý. Ben bu fuarýn bu noktaya gelmesinde ve baþarýya ulaþmasýnda büyük katkýsý olan ve burada da aramýzda bulunan bütün sivil toplum kuruluþu baþkanlarýmýza þükranlarýmý sunuyorum. Bugün açacaðýmýz fuar da hem ticaretin geliþmesine hem de ayný zamanda fuarý-

mýzla eþ zamanlý düzenlenecek etkinliklerle beraber kültürel aktivitelerle Diyarbakýr'ýn ve bölgemizin sosyal hayatýna da katký sunacaðýnýn beklentisi içindeyiz. Fuar kapsamýnda yarýn Sayýn Ender Saraç konuðumuz olacak. Ender bey saðlýklý beslenme ve saðlýklý yaþam üzerine bilgilerini ve önerilerini bizlerle paylaþacak. Fuarýmýzda yarýþmalar, çekiliþler ve konserler olacak. Evlenen, evini yenilemek isteyenlere hizmet için 80 fuar görevlisi arkadaþlarýmýz sizlerin ziyaretini bekleyecek. Bu yýl ki fuarýmýzý tamamlamamýzýn ardýndan da önümüzdeki sene kýsmet olursa Diyarbakýr'da TU-

Bölgede kalýcý huzurun saðlanmasý halinde Diyarbakýr'ýn fuar organizasyonlarý için cazip hale geleceðini ifade eden Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði (DESOB) Baþkaný Alican Ebedinoðlu, "Bildiðiniz gibi Diyarbakýr Valiliði, büyükþehir belediyesi, ticaret ve sanayi odasý, kalkýnma ajansý ve esnaf odalarý birliðimizin de katkýsý ile Diyarbakýr Ev'leniyoruz Fuarý'nýn Adana ve Samsun'dan sonra ilimizde de ilk defa yapýlýyor olmasý bizim için son derece önemlidir. Ticaretin geliþmesinde büyük rol oynayan fuar organizasyonlarý yapýldýklarý illere ekonomik ve sosyal anlamda büyük faydalar saðlamaktadýr. Özellikle bugün ki fuar gibi geniþ kitlelere sahip fuarlarýn il ve bölge ekonomisine katkýsý son derece önem arz etmektedir. Günümüzde düzenlenen ticari fuarlarýn özellikle bugün düzenlenen fuar gibi üreticilerin ve aracýlarýn katýlýmýyla oldukça yarar saðladýðý yadsýnamaz.


9

HABER

13 Ekim 2017 Cuma

arý kapýlarýný açtý Fuar rekabet ortamýnda baþarýlý firmalarýn yeteneklerini gösterecek önemli bir pazarlama aracý olmasýnýn yanýnda katýlýmcý ve ziyaretçilerin birbirlerini tanýmalarý anlamýnda da önemli bir organizasyondur. Fuar süresince katýlýmcýlarýn ve ziyaretçilerin gezip göreceði yerlerde yaptýklarý harcamalar, konaklamalar, yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçlarýný karþýlayacaklarý iþletmelerde yaptýklarý harcamalarla yerel iþletmelere katký saðlamak anlamýnda önem arz etmektedir. Ayrýca fuar süresince katýlýmcýlarýn ve ziyaretçilerin beklentilerini karþýlayarak ve memnuniyeti arttýracak þekilde yapýlandýrýlmasý ildeki ve bölgedeki altyapý ve üstyapý açýsýndan da büyük önem taþýmaktadýr. Bu anlamda fuar organizasyonlarýnýn yerel ekonomiyi canlandýrma rolünün önemli olduðunu söylemek mümkündür. Evlilik hazýrlýðý yapan çiftler için; Gelinlik, davetiye, organizasyon, taký, düðün salonu, ayakkabýdan pasta iþine kadar tüm ihtiyaçlarýný tek çatý altýnda ve daha ekonomik temin etme þansýna sahip olabileceklerdir. Mobilya, beyaz eþya, ev tekstili, fotoðraf, zücaciye, gelinlik, moda evleri, otel ve restaurantlar fuarýmýzýn kapsamýnda yer almaktadýr. Ülkemizdeki fuar organizasyonlarýnýn büyük bir kýsmý Ýstanbul, Bursa, Ýzmir, Ankara Antalya'da düzenlenmektedir. Bölgemizde de kalýcý huzurun saðlanmasý halinde kentimizin gerek Ortadoðu'ya açýlan kapý olmasý ve tarihi yapýsýyla inanç ve kültür turizmi açýsýndan da faaliyetlerin yapýlýyor olmasý kentimizi de fuar organizasyonlarý için daha cazip bir hale getirecektir. Bu fuarýmýzýn düzenlenmesinde emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.

"Düzenlenen fuarlar kenti canlandýrýyor" Diyarbakýr Ticaret Borsasý (DTB) Baþkaný Engin Yeþil, "Ýlimizde ve bölgemizde yaþanan olaylar nedeniyle Diyarbakýr'da iki yýllýk süreçte fuar yapýlamamasýnýn ardýndan ilimizde fuarlarýn yeniden düzenlenmesi için harekete geçen kent dinamiklerine ve TUYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz'e teþekkür ediyorum. Fuarlar gerek sosyal gerekse ekonomik iliþkiler açýsýndan çok önemlidir. Ýlimizde tarým ve hayvancýlýk fuarýnýn ardýndan baþka bir

fuarýn düzenleniyor olmasý bizleri çok mutlu etmiþtir. Fuarlar ile birlikte kente kültürel, sanatsal ve çeþitli eðitim programlarýnýn da düzenlenmesi bölgenin sosyal hayatýna ciddi anlamda canlýlýk getirecektir. Bundan sonraki süreçte ilimizde 2018 yýlýnda 7 fuarýn düzenlenecek olmasý kentimizin ekonomisi açýsýndan oldukça deðerlidir" dedi.

"Amacýmýz yýlda 12 fuar düzenlemek" Fuarlarýn kent ekonomisine hem direkt hem de dolaylý olarak katký saðladýðýnýn altýný çizen Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Baþkaný Ahmet Sayar þunlarý söyledi ; "Karacadað Kalkýnma Ajansý ve Kalkýnma Bakanlýðý'mýza sunmuþ olduðumuz proje kapsamýnda modernizasyonunu gerçekleþtirmiþ olduðumuz fuar ve kongre merkezimizde bu yýl ikinci fuarýmýzý düzenliyoruz. Evlilik fuarý kentimizde ilk kez düzenleniyor. Fuar ile birlikte ticari iþbirliðini ve ticaretimizi geliþtirmeyi amaçlamaktayýz. Diyarbakýr, Türkiye'nin en genç illerinden biri ve ortanca yaþýmýz 22,8. Evlilik hazýrlýðý yapan gençlerimizin ve ayný zamanda evini yenilemek isteyenlerin ev ihtiyaçlarýný bir bütün olarak karþýlama

imkânýna sahip olduðu bir fuar organizasyonunda bulunuyoruz. DTSO olarak sanayi, üretim, ihracat ve ticaretin geliþtirilmesindeki çalýþma ve projelerimizin arasýnda fuar organizasyonlarý da yer alýyor. Çünkü fuarlar kent ekonomisine hem direkt hem de dolaylý olarak kenti imajý açýsýndan önem arz ediyor. Bu anlamda organizasyon firmamýz TUYAP önümüzdeki yýlla ilgili yapmýþ olduðumuz çalýþmalarda 2018 yýlý için 7 fuar yapýlmasý için bir planlama yapmýþ durumda. Bizim orta vadede kent olarak amacýmýz her ayda bir fuarýn düzenlenmesidir. Çalýþmalarýmýz ve altyapýmýz bu yönde devam edecek. TUYAP genel müdürümüz ayný zamanda TOBB Genç Giriþimciler Odasý Baþkan yardýmcýmýza Diyarbakýr'dan gelen taleplere gösterilen yaklaþýmdan dolayý kentimiz adýna teþekkür ediyorum. Firmalarýmýzdan ve esnaflarýmýzdan bu fuara dönük yoðun bir ilgi var. 75 firmamýz fuara katýlýyor. Firmalarýmýza ve esnaflarýmýza da teþekkür ediyorum. Fuarýn ilimize ve ülkemize hayýrlý olmasýný diliyorum."

"Diyarbakýr hak ettiði yerde deðil" Son olarak konuþan Diyarba-

kýr Vali yardýmcýsý Dr. Ahmet Naci Helvacý, Diyarbakýr'ýn ticari anlamda hak ettiði yerde olmadýðýný belirterek, " Sayýn valimiz bu etkinliðe katýlmayý çok arzuladý. Ankara'da valiler toplantýsý gerçekleþtirildiði için valimiz aramýzda olamadý ve beni talimatlandýrdý. Ben öncelikle valimizin selam ve baþarý dileklerini sizlere sunuyorum. Bu tarz toplantýlarla rutin cümleler ile konuþulur. Ben rutinin dýþýna çýkarak derdimi anlatmak istiyorum. Diyarbakýr'a ilk defa gelen bir bürokrat olarak bana Diyarbakýr'a gelirken ve giderken insanlarýn aðladýðýný söylemiþlerdi. Fakat ben Diyarbakýr'a gelirken aðlamadým. Çocuklarým Diyarbakýr'a geleceðimizi anladýklarý an çok sevindiler. Diyarbakýr herkes tarafýndan tanýnan ve bilinen bir kent ve Türkiye'de önem sýrasýna göre þehirlerin sýralanmasýný isterseniz, Diyarbakýr en önemli 10 þehir arasýna girer. Diyarbakýr ticarette maalesef hak ettiði yerde deðil. Bu tür fuarlar mevcut potansiyelin geliþtirilmesinde ve tanýtýmýnda büyük rol oynuyor. Fuarýn oluþumunda katkýda bulunan bütün kuruluþlara teþekkür ediyorum" diye konuþtu.

Genç çifte unutulmaz nikâh töreni Yapýlan konuþmalarýn ardýndan fuarda genç bir çift için nikâh töreni düzenlendi. Nikâh töreninde DTSO Baþkaný Ahmet Sayar, DTB Baþkaný Engin Yeþil ve DESOB Baþkaný Alican Ebedinoðlu genç çiftin nikah þahitliðini yaptý. Evlilik mutluluðunu yaþayan genç çifte nikah töreninin ardýndan çeþitli hediyeler verildi. Genç çift böyle bir organizasyon ile dünya evine girdikleri için mutlu olduklarýný söyledi.


10

HABER

ÝHALE ÝLANI DÝYARBAKIR EMNÝYET KURTOÐLU LOJMANLARI C/3 BLOK (32 DAÝRELÝ) DOÐAL GAZ DÖNÜÞÜM YATIRIM ÝZLEME MÜDÜRLÜÐÜ YATIRIM ÝZLEME VE KOORDÝNASYON BAÞKANLIKLARI DÝYARBAKIR YATIRIM ÝZLEME VE KOORDÝNASYON BAÞKANLIÐI Diyarbakýr Emniyet Kurtoðlu Lojmanlarý C/3 Blok (32 daireli) Doðal Gaz Dönüþüm yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2017/511335 1-Ýdarenin a) Adresi : Aziziye Mah. Elazýð Yolu 3.Km 21100 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122624700 - 4122625136 c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Doðal Gaz Dönüþüm Ýþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýli Yeniþehir Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý Elazýð Yolu 3. km 2. Sanayi Sitesi Karþýsý Yeniþehir / Diyarbakýr b) Tarihi ve saati : 26.10.2017 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðde yer alan (C) Sýhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat Ýþleri 2.grup iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Mekine Mühendisliði 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Vakif Bank Diyarbakýr Þubesi TR 45 0001 5001 5800 7302 0948 21 Nolu Yatým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý Hesabýna Ýþe Ait Döküman Bedeli Yatýrýldýktan sonra ( dekontun açýklama kýsmýna iþin adý veya kik numarasý, þirketin ismi veya vergi numarasý, gerçek kiþiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik Numarasý ve döküman bedeli olduðu belirtilmelidir) Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon BaþkanlýðýYatýrým Ýzleme Müdürlüðü 506 nolu oda dan temin edilecektir adresinden satýn alýnabilir. Devamý 11’de

13 Ekim 2017 Cuma

Karatepe Di

D

Ü’de düzenlenen Uluslararasý Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumuna katýlan Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný Prof. Dr. Þükrü Karatepe, “Dünyanýn bütün milletleri çalýþsýn, üretsin, býrakalým Türkler de dünyayý yönetsin, yönetmeyi çok seviyorlar. Bana gelip, 'Hocam rektör olmak istiyorum, yardým et' diyorlar. Abdullah Gül, benim çocukluk arkadaþým. Yeni Cumhurbaþkaný da arkadaþým, ikisi de önce Baþbakan sonra Cumhurbaþkaný oldu. Üniversiteli olduðum için, üniversitede rektör olmak isteyenler, kuyruða girerler” dedi DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde düzenlenen Uluslararasý Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumuna Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný Prof. Dr. Þükrü Karatepe, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, yöneticiler, üniversite hocalarý, öðrenciler ve davetliler katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan baþlayan programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Prof. Dr. Talip Gül, Diyarbakýr'ýn dünyanýn en kadim kentlerinden biri olduðunu söyledi. Prof. Dr. Gül, "33 medeniyet burada konmuþ ve göçmüþ. Diyarbakýr 33 medeniyete ev sahipliði yapmýþ bir kent. Surlara baktýðýnýz zaman bile medeniyetlerin izlerini görebilirsiniz. Camilere, külliyelere, medreselere baktýðýnýz zaman birkaç medeniyetin izlerini görebilirsiniz. Bu nedenle bu kadim kente bu denli büyük sempozyumu gerçekleþtirdiðimiz için mutluyuz" diye konuþtu. Daha sonra programda konuþmacý olarak söz alan Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný Prof. Dr. Þükrü Karatepe, Mezopotamya bölgesinin, Anadolu'nun geçiþ kapýsýnda olduklarýný söyledi. Üniversitenin görevinin, iþi doðru yapmak, doðru bilgiler öðretmek olduðunu kaydeden Prof. Dr. Karatepe, þöyle devam etti: "Doðru bilgileri aktarýp ama onu güzel aktaracak. Onun entelektüel durumu, güzellik ve sanatla ilgili, insani yönünü de ihmal etmeyecek. Üniversitelerimizde bu alanda son zamanlarda

bir zayýflama var. Ben, 40 yýllýk hocayým. Þöyle bakýyorum, niye böyle oluyorun hep çok hesabý var. Birincisi hocalarýn iktisadi durumu zayýftýr. Yani üniversite hocalarýnýn maddi durumu zayýftýr. Ýkincisi, bizim insanýmýzýn ben buna Türkiye adamý diyorum yönetme hevesidir. Sayýn rektör karþýmda oturuyor, onlarý kastetmiyorum. Kendimi de içine katýp genel konuþuyorum. Dünyanýn bütün milletleri çalýþsýn, üretsin. Býrakalým bu Türkler de dünyayý yönetsin. Ýlla yönetecekler, býrakalým yönetsinler. Yönetmeyi çok seviyorlar. Bana gelip, 'Hocam rektör olmak istiyorum, yardým et' diyor. Ben öyle yerlerde bulundum ki, Abdullah Gül benim çocukluk arkadaþým. Yeni Cumhurbaþkaný da arkadaþým. Ýkisi de önce Baþbakan sonra Cumhurbaþkaný oldu. Üniversiteli olduðum için, üniversitede rektör olmak isteyenler, kuyruða girerler. Adam, dünyanýn en iyi üniversitesinde okuyup onkolog olmuþ. En iyi onkolog rektör olmak istiyor, içim cýz ediyor. Türkler ya iþte, illa yönetsinler. Yönetmek iþini çok seviyorlar. Bizim bilim dünyamýzýn problemlerini anlatýyorum. Entelektüel zayýflýðýn sebepleri, iktisadi durumun pek iyi olmayýþý, zorunlu olarak ek iþler yapýyorlar ve piyasaya yöneliyorlar. Öðrendikçe kendinize güveniniz gelir." Uluslararasý Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu 14 ekime kadar devam edecek. (ÝHA)


13 Ekim 2017 Cuma

iyarbakýr’da Üniversiteye giriþte yeni sistem: YKS DÝYARBAKIR - YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköðretime giriþ sýnavýnýn yeni adýnýn Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý olduðunu açýkladý. Saraç'ýn açýklamalarýna göre, Yükseköðretim Kurumlarý Sýnavý'nda adaylar iki ayrý oturuma katýlacak. Ýlk oturumda adaylar temel yeterlilik testini alacak. Bu testte adaylarýn muhakeme, akýl yürütme, mantýklý düþünme odaklý sözel ve sayýsal becerileri yani Türkçeyi doðru kullanma, okuma, anlama, kavrama ve dil hakimiyetiyle temel matematiksel iliþkilerden yararlanmasýnýn ölçülmesi amaçlanacak. Türkçe ve Temel matematik sorularýndan oluþan Temel Yeterlilik Testi (TYT), geçtiðimiz senelerde olduðu gibi, bu sýnavda da Milli Eðitim Bakanlýðýmýzýn ortak müfredatýna dayalý olacak. Bütün adaylarýn bu birinci oturuma girmesi zorunlu olacak. Birinci oturumdan sonra öðle arasý verilecek. 40 adet Türkçe ve 40 adet Matematik sorusundan oluþan Temel Yeterlilik Testi cumartesi günü sabah oturumunda gerçekleþtirilecek. Bu testin sonucu adaylarýn Temel Yeterlilik Testi puanýný belirleyecek. Öðleden sonraki ikinci oturumda adaylar önceki yýllarda takip edilen usule uygun olarak lise müfredatýna dahil yine bilgisi esas alýnacak. Yükseköðretim KuYÖK rumlarý Sýnavý, dil sýnavý hariç Baþkaný Prof. haziran ayýnýn bir hafta sonu Dr. Yekta Saraç, ünicumartesi günü yapýlacak, iki versiteye giriþte yeni oturumlu bir sýnavla gerçeksistemin ayrýntýlarýný açýkleþtirilecek. Yabancý dil sýnavý ladý. Saraç, yeni sýnavýn ise ayný hafta sonu pazar günü isminin "Yükseköðretim tek oturumda gerçekleþtirileKurumlarý Sýnavý" olacek. Sýnav puan türleri 18'den rak belirlendiðini 5'e indirilecek. Sýnav beþ hafta sobelirtti nundan bir hafta sonuna çekilecek, 6 oturumdan 3 oturuma indirilecek. Türkçe ve temel matematiðin merkezde olduðu temel yeterlilik esaslý bir deðerlendirme artýk söz konusu olacak. Temel Yeterlilik Testi'ne giren ve Temel Yeterlilik Testi puaný en az 150 olan adaylar, özel yetenekle öðrenci alan lisans programlarýný tercih edebilecek. Temel Yeterlilik Testi, önlisans ve lisans programlarýnýn tercih edilebilmesi için yükseköðretime giriþ baraj puanýný belirleyecek. Bu sene geçen seneki önlisans ve lisans programlarýnýn tercih edilebilmesi için gerekli baraj puanlarýnda bir deðiþikliðe gidilmeyecek. Adaylarýn bir önlisans programýný tercih edebilmeleri için Temel Yeterlilik Testi puanýnýn en az 150 olmasý gerekecek. Bunun altýnda puan alan adaylarýn herhangi bir yükseköðretim programýný tercih etme hakký bulunmayacak. Temel yeterlilik puanlarý 180 ve üzeri olan adaylar ise lisans programlarýný tercih etmeye hak kazanacak. Temel Yeterlilik Testi puaný 200 ve üzeri olan adaylarý bu puanlarý bir sonraki yýl için de geçerli olacak. (ÝLKHA)

11

HABER

7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý 5. kat 506 nolu oda adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.

BASIN- 678829 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ Esas no : 2017/107 Diyarbakýr ili Kocaköy Ýlçesi, Merkez Mahallesi Cilt No:1, Hane No:127, BSN:97'da nüfusa kayýtlý, Ahmet ve Saide kýzý 08/12/1992 Kocaköy doðumlu 28195532274 T.C. Kimlik numaralý FATMA YÝÐÝT'in , nüfustaki "FATMA" adýnýn "ROZA" olarak düzeltilmesine karar verilmiþ olduðu ÝLAN olunur.

BASIN- 678988 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 7. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2017/685 KARAR NO : 2017/196 Batman ili, Kozluk Ýlçesi, Taþlýdere Köyü, Cilt No:49,Hane No:58, BSN:3'te nüfusa kayýtlý Behcet ve Sebiha oðlu, Kozluk, 25/03/1972 D.lu, 65449311070 T.C kimlik numaralý M.Raci Bilici'nin ''M.RACÝ'' olan isminin "MEHMET RACÝ'' olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE ve bu þekilde nüfusa TESCÝLÝNE, karar verilmiþtir. Ýlan olunur.

BASIN- 678992 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 8. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2017/130 Esas KARAR NO : 2017/52 Diyarbakýr ili, Eðil ilçesi, Dere Mahallesi, Cilt No:2, Hane No:36, BSN:55'da nüfusa kayýtlý Veysi ve Fatma kýzý,1986 D.lu,T.C kimlik numaralý 26410583582 Remziye Satýlmýþ'ýn nüfus kayýtlarýnda Satýlmýþ olan soy isminin "Önder'' olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE ve bu þekilde nüfusa TESCÝLÝNE, karar verilmiþtir. Ýlan olunur.

BASIN- 678996 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Reklam ve Ýlanlarýnýz için bizi arayýn; 0412 252 55 59 - 0532 622 55 33


12

HABER

13 Ekim 2017 Cuma

BYEGM’den idlib için Mobil Basýn Merkezi... Sýnýr'da elektrik ve internet olanaðý saðlanýyor

Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü, Ýdlib harekâtýna iliþkin geliþmeleri takip etmek isteyen basýn mensuplarýnýn güvenli çalýþmalarýný saðlamak ve akreditasyon faaliyetlerini yürütmek üzere Hatay ili Reyhanlý ilçesinde bir Akreditasyon Merkezi ve Mobil Basýn Merkezini hizmete açtý DÝYARBAKIR - Suriye'de ateþ kes sürecini takip etmek amacýyla Türkiye, Rusya ve Ýran'ýn silahlý kuvvetlerine mensup birliklerce oluþturulan Gerilimi Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Türk Silahlý Kuvvetleri unsurlarýnýn Suriye'nin Ýdlib bölgesinde, bir çatýþmasýz bölge oluþturmak ve

gözlem noktalarý tesis etmek üzere baþlattýðý keþif harekatýna dair geliþmeleri takip etmek isteyen basýn mensuplarýnýn güvenli bir þekilde faaliyet yürütmeleri için Basýn Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü (BYEGM)askeri ve idari makamlarla koordinasyon halinde bir çalýþma baþlattý.

BYEGM yetkilileri Reyhanlý Kaymakamlýðý içerisinde bir Akreditasyon Merkezi ve akredite olan basýn mensuplarýnýn kullanmasý için Cilvegözü Sýnýr Kapýsýnda elektrik ve internet olanaklarýnýn saðlandýðý Mobil Basýn Merkezini hizmete açtý. Akreditasyon Merkezi 09:00-18:00 saatleri arasýnda faaliyet gösteriyor. Akreditasyon için ulusal basýn mensuplarýnýn BYEGM resmi web sayfasýnda bulunan akreditasyon formunu doldurarak basýn kartlarýnýn fotokopisi (basýn kartý olmayanlar ise baðlý bulunduklarý kurumlarýndan alacaklarý görevlendirme yazýlarý ve nüfus cüzdaný fotokopileri) ve jpeg formatýnda bir fotoðraf ile; ülkemizde yerleþik uluslararasý basýn mensuplarýnýn, akreditasyon baþvuru formu, basýn kartlarýnýn fotokopisi ve jpeg formatýnda bir fotoðraf; yurtdýþýndan gelecek uluslararasý basýn mensuplarýnýn, akreditasyon baþvuru formu, basýn kartý fotokopileri, kurumlarýndan alacaklarý görevlendirme yazýlarý ve pasaport fotokopileri ve jpeg formatýnda bir fotoðraf ile birlikte þahsen merkeze baþvurmalarý gerekiyor. (Haber Merkezi)

Gülenç: 7’den 70’e herkesi dinliyoruz Bismil Ýlçe Belediyesinin her hafta Salý günü gerçekleþtirdiði, halkýn istek ve belediyeden beklentilerini doðrudan Belediye Baþkanýna ilettiði "Halk Günü Toplantýlarý" devam ediyor

DÝYARBAKIR - Bismil Kaymakamý ve Belediye Baþkaný Turgay Gülenç tarafýndan gerçekleþtirilen halk günleri toplantýsýnda, her Bismilli, baþkanla birebir görüþme imkaný buluyor. Belediye Baþkaný Gülenç, amaçlarýnýn tüm Bismilliler ile doðrudan iletiþim kurmak ve sorunlara hýzlý çözüm üretmek olduðunu belirtti. Bugüne kadar çok önemli iþler baþardýklarýný söyleyen Gülenç, sosyal belediyecilik anlayýþýnýn en önemli unsurunu sosyal iletiþimin oluþturduðunu söyledi. Gülenç, "Kimseyi ayrýþtýrmadan, ötekileþtirmeden birleþtirici olacaðýmýzý söyledik ve bu sözümüzün arkasýndayýz" dedi. Bismil'i hep birlikte yönetip

deðiþimi ve dönüþümü birlikte baþaracaklarýný belirten Gülenç, "Bismil, sosyal belediyecilik anlayýþýyla birlikte sosyal belediyeciliðin yaþanacaðý bir yapýnýn temsilcisi olacak" diye konuþtu. Önceliklerinin Bismil halkýnýn yaþam kalitesini yükseltmek olduðunu belirten Gülenç, sosyal belediyecilik anlayýþýnýn en önemli unsurunu sosyal iletiþimin oluþturduðunu söyledi. Gülenç, "Kaliteli, hýzlý ve doðru iletiþimin çok önem kazandýðý bir çaðda yaþýyoruz. Bu nedenle Bismil Belediyesi olarak amacýmýz tüm Bismillileri ile doðrudan iletiþim kurmak ve sorunlara hýzlý çözüm üretmek" dedi. (ÝHA)

Hani’de iþyerlerinde gýda denetimi

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi ile Hani Belediyesinin ortaklaþa yürüttüðü denetim faaliyetiyle, halk saðlýðýný korumak amacýyla gýda üreten, satan ve depolayan iþyerlerine yönelik gýda ve hijyen denetimi yapýldý. Ýlçede gýda ürünleri üreten, satan, iþleyen ve depolayan iþyerlerine yönelik yapýlan denetimlerde market, kasap, lokanta, yemek fabrikasý ve tatlýcýlarý dolaþan ekipler, iþyerlerini hijyenik, fiziki ve teknik koþullarý bakýmýndan inceledi. Denetimlerde hijyen kurallarýna uymayan iþ yerleri hakkýnda gerekli iþlemler yapýlarak görevlilerce ilgili uyarýlarda bulunuldu. Denetimler hakkýnda bilgi veren Hani Belediye Baþkan Vekili Þaban Arda Yazýcý, halk saðlýðýna verilen önemin bir sonucu olarak iþyerlerin denetlendiðini belirtti. Yazýcý, "Gýda üretimi, tüketimi, toplu tüketim ve satýþýnýn yapýldýðý iþyerlerini Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi desteðiyle denetliyoruz. Bu tür denetimleri yaparken aslýnda sadece sunum alanlarý deðil özellikle imalathaneler, üretimin yapýldýðý yerler, kasaplar, lokanta yemek fabrikasý ve tatlý imalatý yapan ve satanlarý denetliyoruz. Bu denetimleri yaparken sadece esnafa bir caydýrýcý veya denetleyici gözle bakmýyoruz. Ayný zamanda bilgilendirme ve eðitim hizmetlerini de yürütüyoruz" dedi.


$ €

DOLAR 3,6546 3,6557 EURO

4,3350 4,3390

ALTIN 152,2130 152,3136 BÝST

103.816

ekonomi

13 13 Ekim 2017 Cuma

Araç sayýsý 22 milyona koþuyor

Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, 2017 yýlý aðustos ayý motorlu kara taþýtlarý istatistiklerini açýkladý. Verilere göre, Aðustos ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý toplam 21 milyon 863 bin 854 adet taþýtýn yüzde 54'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,8'ini kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Aðustos ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 107 bin 837 taþýt içinde otomobil yüzde 58,7 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasýyla yüzde 16,4 ile motosiklet, yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 4,3 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn yüzde 4,3'ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Aðustos ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý bir önceki aya göre yüzde 15,8 azaldý. Bu azalýþ otomobilde yüz-

otomobil yüzde 70,1 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla yüzde 15,9 ile kamyonet, yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 2,8 ile traktör takip etti. Aðustos ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn yüzde 5,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Aðustos ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 11 milyon 802 bin 713 adet otomobilin yüzde 38,6'sý LPG, yüzde 34,8'i dizel, Türyüzde 26,1'i benzin yakýtkiye Ýstatistik lýdýr. Yakýt türü bilinKurumu, bu yýlýn meyen(2) otomobillerin oraný ise yüzde aðustos ayýnýn motorlu 0,4'tür. Aðustos ayýnkara taþýtlarý istatistiklerini paylaþtý. Buna göre, tra- da trafiðe kaydý yapýde 15,8, lan 63 bin 263 adet fiðe kayýtlý araç sayýsý kamyonetotomobilin yüzde te yüzde aðustos ayý sonu itiba16'sýnýn Renault, yüz14, kamyonde 12,5'inin Volkswarýyla 21 milyon 863 da yüzde 2,4, gen, yüzde 8,6'sýnýn Fiat, bin 854 oldu motosiklette yüzde 6,4'ünün Dacia, yüzyüzde 22, özel de 6,3'ünün Opel, yüzde 6,2'siamaçlý taþýtlarda yüznin Hyundai, yüzde 6'sýnýn Ford, de 13,9, traktörde yüzde 13,4 olayüzde 5,4'ünün Toyota, yüzde rak gerçekleþti. Minibüste yüzde 4,6'sýnýn Mercedes-Benz, yüzde 17, otobüste ise yüzde 10,9 artýþ 4,1'inin Nissan olduðu, yüzde oldu. Aðustos ayýnda geçen yýlýn 23,9'unun ise diðer markalardan ayný ayýna göre trafiðe kaydý yaoluþtuðu görüldü. pýlan taþýt sayýsýnda yüzde 12,8 Beyaz renkli artýþ gerçekleþti. Bu artýþ otomobilde yüzde 15,9, minibüste yüzde otomobiller ilk sýrada Ocak-Aðustos döneminde trafiðe 48,9, otobüste yüzde 48,4, kamyokaydý yapýlan 494 bin 795 adet otonette yüzde 11,6, kamyonda yüzmobilin yüzde 40,4'ü 1501-1600, de 20,2, motosiklette yüzde 9,2 yüzde 26,9'u 1401-1500, yüzde olarak gerçekleþti. Özel amaçlý 14,3'ü 1300 ve altý, yüzde 13,3'ü taþýtlarda yüzde 16,7, traktörde 1301-1400, yüzde 3,9'u 1601-2000, ise yüzde 14,8 azalýþ oldu. Ocakyüzde 1,1'i 2001 ve üstü motor silinAðustos döneminde 837 bin 848 dir hacmine sahiptir. Ocak-Aðustos adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý, döneminde trafiðe kaydý yapýlan 64 bin 418 adet taþýtýn ise trafik494 bin 795 adet otomobilin yüzde ten kaydý silindi. Böylece trafik59,8'i beyaz, yüzde 17,5'i gri, yüzde teki toplam taþýt sayýsý 773 bin 7,5'i siyah ve yüzde 5,6'sý kýrmýzý 430 adet arttý. Devri(1) yapýlan iken yüzde 9,6'sý diðer renklerdedir. toplam 637 bin 2 adet taþýt içinde

Toplanan inek sütü miktarý azaldý TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nün açýkladýðý verilere göre, toplanan inek sütü miktarý, bu yýlýn aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 0,2 azaldý

DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü tarafýndan yapýlan açýklamada, ticari süt iþletmelerince bu yýlýn aðustos ayýnda 754 bin 635 ton inek sütü toplandýðý bildirildi. Bu kapsamda, toplanan inek sütü miktarý aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 0,2 azaldý. Aðustos ayýnda ticari süt iþletmeleri tarafýndan içme sütü üretimi 112 bin 742 ton olarak gerçekleþti ve bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 9,1 artýþ gösterdi. Ýnek peyniri üretimi 56 bin 954 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,5 arttý. Koyun, keçi, manda ve karýþýk sütlerden elde edilen peynir çeþitleri ise 2 bin

Tavuk yumurtasý üretimi arttý Tarýk OTHAN DÝYARBAKIR - Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, bu yýlýn aðustos ayýna ait Kümes Hayvancýlýðý Üretimi verilerini açýkladý. Buna göre, tavuk yumurtasý üretimi aðustosta bir önceki aya göre yüzde 2,9, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 3,3 artarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleþti. Kesilen tavuk sayýsý aðustosta bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 5,5 arttý. Aðustos'ta kesilen hindi sayýsý ise bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 9,7 arttý. Tavuk eti üretimi aðustosta bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 9,9 arttý. Aðustosta hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2,7 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10 arttý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 11,4 arttý.

508 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 52,8 arttý. Yoðurt üretimi 116 bin 453 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 0,9 arttý. Ayran üretimi ise 70 bin 647 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 7,8 artýþ gösterdi. Aðustos ayýnda ticari süt iþletmeleri tarafýndan toplanan inek sütü yað oraný ortalama yüzde 3,4, protein oraný ise ortalama yüzde 3,3 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü miktarý aðustos ayýnda bir önceki aya göre yüzde 4 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü miktarý aðustos ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 0,02 azaldý.


14

SPOR

13 Ekim 2017 Cuma

ÝHALE ÝLANI 2 KISIMLI 1988-Y YEM-B BET-1 111 ALBÜM NUMARALI ERBAÞ/ER KIÞLA MUTFAÐI BÝNASI ÝLE 1955-S SDP-B BET-0 041/1955-S SDPBET-0 032 ALBÜM NUMARALI KIÞLA SU DEPOSU BAKIM ONARIM VE YAPIM ÝÞÝ 52'NCÝ BKM. FB. MD.LÜÐÜ MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI GENEL KURMAY BAÞKANLIÐI BAÐLILARI VE MÜSTEÞARLIK 2 KISIMLI 1988-YEM-BET-111 ALBÜM NUMARALI ERBAÞ/ER KIÞLA MUTFAÐI BÝNASI ÝLE 1955-SDP-BET-041 / 1955-SDP-BET-032 ALBÜM NUMARALI KIÞLA SU DEPOSU BAKIM ONARIM VE YAPIM ÝÞÝ yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2017/499361 1-Ýdarenin a) Adresi : Yolboyu mahallesi KAYAPINAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4123233425 - 4123233405 c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 1988-YEM-BET-111 ALBÜM NUMARALI ERBAÞ/ER KIÞLA MUTFAÐI BÝNASI ÝLE 955-SDP-BET-041 / 1955-SDP-BET-032 ALBÜM NUMARALI KIÞLA SU DEPOSU BAKIM ONARIM VE YAPIM ÝÞÝ SU DEPOSU 1'NCÝ KISIM MUTFAK 2'NCÝ KISIM OLARAK DEÐERLENDÝRÝLECEKTÝR. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : 52'nci bakým Fabrika Müdürlüðü Asb.Kd. Çvþ. Ünal Biçakçý Kýþlasý Erbaþ /Er Mutfaðý ve Su Deposu c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 40 (kýrk) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ASB.KD.ÇVÞ. ÜNAL BÝÇAKCI KIÞLASI b) Tarihi ve saati : 20.10.2017 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Üst yapý iþ guruplarý (BIII) 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Makine ve inþaat Mühendisleri diplomalarý 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý 52'nci BaDevamý 15’te

Diyar Kayseri’de teselli arayacak Ligde istediði sonuçlarý alamayan Diyarbekirspor, Pazar günü lig sonuncusu Kayseri Erciyesspor ile deplasmanda karþýlaþacak. Diyarbekirspor Kayseri'den 3 puanla dönerek teselli bulmak istiyor

Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Diyarbekirspor'da kötü gidiþat sürüyor. Kendi sahasýnda Ankara Demirspor'a maðlup olarak taraftarlarýný üzen Diyarbekirspor hafta sonu ligde son sýrada yer alan Kayseri Erciyesspor'a konuk olacak. Diyarbekirspor oynadýðý son 4 lig maçýnda sahadan galibiyetle ayrýlamazken, yeþil-kýrmýzýlýlar puan cetvelinde 8. Basamaða kadar geriledi. Kayseri Erciyesspor ise ligde oynadýðý 7 maçta da galibiyet alamadý. Kayseri temsilcisi ligde ilk galibiyetini almayý amaçlarken, Diyarbekirspor ise 3 puan alarak üst sýralara týrmanmayý hedefliyor.

Amedspor Kocaeli Birlikspor’u aðýrlayacak Ligde istediði konumda yer alamayan Amedspor, hafta sonu kendi sahasýnda Kocaeli Birlikspor'u aðýrlayacak Mehmet Uður ÇAKIL DÝYARBAKIR- TFF 2. Lig Kýrmýzý Grupta mücadele eden Amedspor hafta sonu oynayacaðý Kocaeli Birlikspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Son olarak deplasmanda Eyüpspor'u maðlup etmesine raðmen oynadýðý futbol eleþtirilerin odaðý haline gelen Amedspor'da hedef üst sýralara týrmanmak. Kendi sahasýnda oynadýðý mücadelelerde galibiyetle tanýþamayan Amedspor, taraftarlarýnýn önünde Kocaeli Birlikspor'u maðlup ederek ilk iç saha galibiyetini almayý hedefliyor. Amedspor'da Timur Kosovalý'nýn forma giyip giymeyeceði belirsizliðini korurken, Kocaeli Birlikspor karþýsýnda Murat Yýlmaz'ýn ilk 11'de þans bulmasý bekleniyor.


15

SPOR

13 Ekim 2017 Cuma

Akgün’den Türkiye’de bir ilk Diyarbakýrlý milli atýcý Ömer Akgün, Atýcýlýk Dünya Kupasý Finaline katýlacak. Hindistan'da yapýlacak ve dünyanýn en iyi 8 sporcusunun yer alacaðý þampiyonaya, Havalý Tüfek branþýnda Türkiye'den ilk defa katýlým olacak Fatma GÜLNÝHAL DÝYARBAKIR'ýn en baþarýlý sporcularý arasýnda yer alan ve çok sayýda Türkiye rekoru kýran Ömer Akgün, 23-29 Ekim tarihleri arasýnda Hindistan'ýn Yeni Delhi kentinde düzenlenecek, Atýcýlýk Dünya Kupasý Finaline katýlacak. Havalý Tüfek branþýnda Türkiye'den ilk defa katýlým gerçekleþeceði müsabakalara, Dünyanýn en iyi 8 sporcusu da yer alacak. En iyi 8 sporcunun arasýnda yer alan Diyarbakýrlý milli sporcu Ömer Akgün, bu þampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Yolculuk 22 Ekim'de Diyarbakýrlý þampiyon Ömer Akgün, Hindistan'ýn Yeni Delhi kentinde düzenlenecek Atýcýlýk Dünya Kupasý Finaline çok iyi hazýrlandýðýný söyledi. 19 Eylül'den beri Di-

yarbakýr'da kampta olduðunu ve çok sýký bir þekilde hazýrlandýðýný belirten Akgün, hedefinin Hindistan'da madalya elde etmek olduðunu belirtti. Akgün, "Dünyanýn en iyilerinin yer aldýðý þampiyonada ülkemi temsil edeceðim. Büyük çekiþmeye sahne olacak bu müsabakada baþarýlý olmak için mücadele edeceðim. Hedefim önce finallere kalmak ardýndan ilk üçe girmektir" dedi.

"Çalýþmalar iyi gidiyor" Akgün, Hindistan'ýn Yeni Delhi kentine 22 Ekim'de hareket edeceðini ve hazýrlýklarýný sonuna geldiðini vurguladý. Akgün, "Hazýrlýklarýmýn sonuna geldim. Önemli

Diyarbekirspor’a taraftarlardan tam destek Diyarbekirsporlu taraftarlar takýmlarýna destek vermek amacýyla Seyrantepe Spor Tesislerindeki idmaný ziyaret ederek, yaktýklarý meþaleler ve tezahüratlarla futbolculara moral verdi

DÝYARBAKIR - TFF 3. Lig 2. Grup Takýmlarýndan Diyarbekirspor'da taraftarlar, futbolculara ve teknik heyete moral ziyaretinde bulundu. Seyrantepe Spor Tesislerinde gerçekleþen idmaný ziyaret eden taraftarlar, yaktýklarý meþaleler ve tezahüratlarla futbolculara moral verdi. Taraftarlar Derneði yöneticisi Orhan Tuma, sahada bulunan futbolculara yönelik bir konuþma yaptý. Tuma, "Ligde kötü sonuçlar alýnabilir. Bu normal. Ama biz sizden yüreðinizi ortaya koymanýzý istiyoruz. Artýk bütün bedeninizle Diyarbekirspor'un baþarýsý için mücadele edin. Dün olduðu gibi bugün de yarýn da sizlerle olacaðýz. Her zaman yanýnýzda ve destekçiniz olacaðýz" dedi. Tuman'ýn konuþmasýnýn ardýndan futbolcular da Diyarbekirspor'un baþarýsý için ellerinden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacaklarýna söz verdiler. Ýdman, taraftarlarýn tezahüratlarý altýnda sona erdi. Diyarbekirspor teknik direktörü Bayram Toysal da taraftarlarýn duyarlýlýklarýndan dolayý teþekkür etti. Gülidar ÇAKAR

bir hazýrlýk dönemi geçirdim. Bu çalýþmalarým çok yoðun bir þekilde gerçekleþti. Adeta kendimi Diyarbakýr atýþ poligonuna kapattým. Bir kaç gün içinde çalýþmalarýmýn düzeyini normal düzeye getireceðim. Ýnþallah verdiðim emeklerin karþýlýðýný Hindistan'ýn Yeni Delhii kentinde düzenlenecek Atýcýlýk Dünya Kupasý Finalinde alacaðým" diye konuþtu.

Þanlýurfa’da Sakarya hazýrlýklarý ÞANLIURFA - TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 8. haftasýnda sahasýnda Sakaryaspor'u konuk edecek olan lider Þanlýurfaspor, antrenmanda çabukluk ve sürat çalýþmasý yaptý. Ligde 17 puanla zirvede bulunan Þanlýurfaspor, 15 Ekim Pazar günü saat 18.00'de 11 Nisan Stadyumu'nda Sakaryaspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný yoðun bir tempoda sürdürüyor. Sakarya maçýna 3 puan parolasýyla hazýrlanan sarý-yeþilliler, önceki gün sabah düzenlediði antrenmana düz koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþladý. Teknik Direktör Ali Tandoðan yönetiminde yapýlan antrenmanda, 7 ayrý istasyonda dönüþümlü olarak çabukluk ve sürat çalýþmasý yapýldý. Antrenman yaklaþýk 1 saat 30 dakika sürdü. Bu arada Sarý-Yeþilliler, bugün akþam saatlerinde de ikinci antrenmanýný gerçekleþtirecek. Antrenmanýn ardýndan teknik heyet ve futbolcular, doðum günü olan Halil Köçer için sürpriz yaparak, doðum günü pastasý getirdi. Pastayý kesen ve 22'nci yaþýna giren Köçer, bu mutlu gününü unutmayarak, jest yapan teknik heyet ile oyuncu arkadaþlarýna teþekkür etti. (ÝHA)

kým Fabrika Müdürlüðü Ýhale Komisyon Baþkanlýðý ve EKAP adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 52'NCÝ BAKIM FABRÝKA MÜDÜRLÜÐÜ ÝHALE KOMÝSYON BAÞKANLIÐI adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir.

BASIN- 678878 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de

T.C. DÝYARBAKIR 7. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO : 2017/139 Esas KARAR NO : 2017/51 Diyarbakýr ili, Silvan ilçesi, Gündüz Mahallesi, Cilt No:38, Hane No:7, BSN:272'da nüfusa kayýtlý Mehmet ve Fatam kýzý, 1996 D.lu,T.C kimlik numaralý 34270344366 Zekiye Oruçlu'nun nüfus kayýtlarýnda Zekiye olan ön adýnýn "Avþin '' olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE ve bu þekilde nüfusa TESCÝLÝNE, karar verilmiþtir. Ýlan olunur.

BASIN- 679003 - www.bik.gov.tr Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de


Kuruluþ Yýlý: 3 Mayýs 2007

13 EKÝM 2017 CUMA Yýl: 11 - Sayý : 3497 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Ýmtiyaz Sahibi: Osman ERGÜN

C

M

Y

K

Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Nurullah ERGÜN SayfaSekreteri: Tarýk OTHAN Diyarbakýr Yenigün Gazetesi, basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi-Baský: Selahattin Eyyubi Mh. T. Özal Bulvarý Batýkent Yapý Koop. 4/A Blok altý No 12/B Baðlar/DÝYARBAKIR

Ýdare Yeri: Selahattin Eyyubi Mah. Turgut Özal Bulvarý Batýkent Yapý Kooperatifi 4/A Blok altý No: 12/A BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com Daðýtým: Aydýn Daðýtým Ýbrahim Aydýn Reklam ve ilanlarýnýz için 0532 622 55 33

13 ekim 2017 cuma  
Advertisement