Page 1

Diyar darmadaðýn

Lidere Orhangazi freni

SPOR Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor, lig ikincisi Altýnordu'ya deplasmanda 5-1'lik farklý sonuçla maðlup oldu. Teknik Direktör Rafet Ýyem'in son kez çýktýðý maçta hiçbir varlýk gösteremeyen yeþil kýrmýzýlý ekip, Ýzmir Atatürk Stadý'nda hezimete uðradý. SPOR 21

ELDE ettiði baþarýlý sonuçlar ve rakiplerine attýðý puan farkýyla adýndan sýk sýk söz ettiren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, ligin ilk yarýsýnda deplasmanda 1-0 maðlup ettiði Orhangazispor'a bu kez puan kaptýrdý. DÝSKÝ Spor hasýnda oynanan karþýlaþmada Büyükþehir Belediyespor rakibi Bursa Orhangazispor'la 1-1 berabere kalarak, 5 hafta sonra puan kaybý yaþadý. SPOR 22

“Baþbakan’a elimizi uzatýyoruz...”

11 ÞUBAT 2013 PAZARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

Bakanlýk sahte bala savaþ açtý

www.diyarbakiryenigun.com

“Meslektaþlarýmýzýn yanýndayýz”

04

GÜNDEME iliþkin açýklamalarda bulunan BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, "Eðer yeni bir Türkiye kurmak istiyorsanýz, BDP buna hazýrdýr. AKP'ye, Sayýn Baþbakan'a elimizi uzatýyoruz biz buna hazýrýz” dedi. 8’de

12

ULASIMA “TAS” Diyarbakýr’da özel halk otobüsleri ve minibüsler ayakta. Son bir ay içerisinde çocuklarýn attýðý taþlar yüzünden 55 halk otobüsü ile onlarca minibüsün camlarý kýrýldýðý belirtildi “Bunu yapan çocuklar” DÝYARBAKIR'da çocuklar, þehir içi ulaþým yapan özel halk otobüsleri ve minibüsleri hedef almaya baþladý. Hareket halindeki araçlara taþ atan çocuklarýn, son bir ay içerisinde kentin özellikle Fiskaya Mahallesi ile birçok bölgesinde 55 özel halk otobüsü ile onlarca minibüsün camlarýný kýrdýðý öðrenildi. Atýlan taþlar yüzünden iki otobüsün aðýr hasarlý kaza yaptýðý belirtildi. KONUYA iliþkin Yenigün'e konuþan SS. 126 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Baþkaný Mehmet Pervane, þehir içi ulaþým yapan otobüslerin ve minibüslerin hedef alýndýðýný belirterek, "Bir ayda 55'in üzerinde sadece özel halk otobüsünün camý atýlan taþlarla kýrýldý. Geçtiðimiz günlerde Fiskaya Mahallesi'nde iki aracýmýz bu yüzünden aðýr hasarlý kaza yaptý. Þans eseri kazalarda ölen ya da yaralanan olmadý" dedi. Mehmet PÝÞKÝN’in haberi 13’te

ayrýntý

3’te

Solin Ölmesin! Mesut FÝÐANÇÝÇEK C

M

Y

K

FOTO: ARÞÝV

“Aðýr hasarlý kazalar oldu”

“Silahlar çözümün önünde engel” HAK ve Özgürlükler Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Bayram Bozyel, silahlarýn, Kürt sorununun çözümünde ciddi bir engel teþkil ettiðini belirterek, "Böyle bir engelin aradan çýkmasý bizim de arzuladýðýmýz bir þey" dedi. 6’da

‘Diyarbakýr inançlý Kürtlerin beldesidir ’

SAADET Partis i Diyarbakýr Ýl Baþ kanlýðý tarafýndan kentte düzenlenen ko nferansta konuþa n SP Genel Baþka n Baþdanýþmaný Fa tih Erbakan, Diyar bakýr'ýn inançlý K ürtlerin beldes i olduðunu söyledi. POLÝTÝKA 09


2

SAÐLIK

11 Þubat 2013 Pazartesi

Günümüzün hastalýðý: Obezite

Saðlýklý ve dengeli beslenmeleri için yurttaþlarýn yaðlý yiyeceklerden uzak durmalarý gerektiðini belirten Uzmanalar, “Günümüzün en büyük hastalýklarýndan biri olan obezite, saðlýklý ve dengeli beslenmemenin en büyük örneðidir. Obezite hastalýðýna karþý yaptýðýmýz en büyük çalýþmalardan biri diyet ve spordur” dedi

VAN Özel Ýstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Pýnar Þahin, saðlýklý ve dengeli beslenmek için sebze ve meyvelerin mutlaka mevsiminde tüketilmesi gerektiðini söyledi. Yeterli ve dengeli beslenme konusunda açýklama yapan Özel Ýstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Pýnar Þahin, insanlarýn bulunduklarý yaþa, boya ve kiloya uygun ihtiyaçlarýn giderilmesi ve hayatlarýný daha iyi idame etmeleri için yeterli ve dengeli beslenmelerinin çok önemli olduðunu belirtti. Ýnsanlarýn yeterli ve dengeli beslenirken bazý þeylere çok dikkat etmeleri gerektiðini vurgulayan Þahin, "Bunlarýn baþýnda mevsiminde meyve ve sebzenin tüketilmesidir. Mevsim dýþý yemeklerin çok büyük sýkýntýlara yol açtýðý uzmanlar tarafýndan ispatlanmýþtýr. Mevsimsel açýdan deðerlendirdiðimiz zaman özellikle kükürt içeriði fazla olan karný baharý öneriyoruz. Yapýlan araþtýrmada karný baharýn kanser olma riskini azalttýðýný görüyoruz. Bunun yanýnda yine kýþ mevsiminde ýspanak, pýrasa brokolin mevsimine uygun güvenle tüketeceðimiz sebzelerdir. Yine domates A vitamini yönünden zengin bir sebze olmasýna raðmen yaz ayýna has bir sebzedir. Kýþ mevsiminde domates tüketmenin faydasý olmadýðý gibi yine kýþ mevsimine has olan karný baharýnda yaz mevsiminde tüketilmesi herhangi bir fayda saðlamaz. Bu nedenle sebze ve meyvelerin mevsimine göre tüketilmesini öneriyoruz. Yine hastalarýmýza kýþ mevsiminde mutlaka günde bir adet kivi yemelerini bunun yanýnda portakal, elma ve ayvanýn da tüketilmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

‘Obezite, günümüzün en büyük hastalýklarýndan biridir”

Saðlýklý ve dengeli beslenme için vatandaþlarýn yaðlý yiyeceklerden uzak kalmalarý gerektiðini belirten Þahin, "Vatandaþlarýmýzýn kaymak, krema, tahin, mayonez,

çikolata ve yaþ pastadan uzak durmalarýný istiyoruz. Bunun yanýnda kýzartmalar da yine üzerinde durduðumuz asýl temalarýmýzdan biridir. Çünkü günümüzün en büyük hastalýklarýndan biri olan obezite, saðlýklý ve dengeli beslenmemenin en büyük örneðidir. Obezite hastalýðýna karþý yaptýðýmýz en büyük çalýþmalardan biri diyet ve spordur. Bunun içinde vatandaþlarýmýza yeterli ve dengeli beslenmeyi öneriyoruz" ifadelerini kullandý. Ýnsanlarýn yeterli ve dengeli beslenmeleri için günde 6 öðün yemek yemelerini tavsiye eden Þahin, "Vatandaþlarýmýza üç ana öðün ve üç ara öðün olmak üzere 6 öðün yemek yemelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü ara öðünde yenilen yemek hem insanlarý bir sonraki öðünde fazla acýkmamasýný saðlar hem de o öðünde fazla yememesine neden olur. Özellikle kýþ mevsiminde akþam yemeklerinin erken yenilmesi ve uyuma zamaný arasýndaki sürenin uzun olmasý nedeniyle mutlaka bir ara öðün yemelerini tavsiye ediyoruz. Bu ara öðünde vatandaþlara mevsimine göre meyve ya da süt ve yoðurt yemelerini öneriyoruz. Bunun yanýnda yine günde en az 2 -2,5 litre su tüketmesini tavsiye ediyoruz" diye konuþtu. Yeterli ve dengeli beslenmede piþirme yöntemlerinin de çok önemli olduðuna dikkat çeken Þahin, özellikle hastalarýndan kýzartmalardan uzak kalmalarýný ve sebzenin cinsine göre haþlama, buðulama ya da fýrýnlama yöntemiyle piþirmelerini önerdiklerini söyledi. Þahin, "Genel anlamda vatandaþlarýmýza haftada 1-2 kez kýrmýzý et yemelerini, bunun dýþýnda beyaz et tüketmelerini ve haftada 1 kere de balýk yemelerini öneriyoruz. Tahýl gruplarýndan da özellikle hastalarýmýza ya tam buðday unu, çavdar ya da kepekli ekmeði tüketmelerini öneriyoruz" þeklinde konuþtu. Þeker ve þekerli besinlerin yerine hastalarýna, meyvelerden gelen þekeri tüketmelerini önerdiklerini dile getiren Þahin, bu nedenle günde 4 porsiyon meyve tüketilmesinin faydalý olacaðýný söyledi. Çocuklarýn büyüme ve geliþme esnasýnda süt ve yoðurt yemeleri gerektiðine de deðinen Þahin, süt ve yoðurdun büyümesini devam eden özellikle çocuklarda çok önemli olduðunu ve çocuklarýn günde mutlaka iki bardak süt, yoðurt ya da ayran yemelerini önerdiklerini sözlerine ekledi. Öte yandan, vatandaþlar ise dengeli ve düzenli beslenmek için mevsimine göre yiyecekler seçtiklerini söylediler. (ÝHA)

Fast food astým riskine yol açýyor TRABZON - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baki, çocuklarýn beslenmesinde son yýllarda giderek yaygýnlaþan, hiçbir besleyici deðeri olmayan bazý gýdalarýn zaman geçtikçe astým riskinin geliþmesine neden olduðunu belirtti. Çocuklarda görülen astýmýn beslenmeye baðlý artýþ gösterdiðini ifade eden Baki, ''Dünyada fast food tüketim oraný giderek yaygýnlaþtý. Bunun yanýnda aþýrý çikolata tüketimi, kakaolu yiyecekler, kolalý içecekler, patates kýzartmasý, cips, ketçap, mayonez, yoðun baharat içeren fast food gýdalarýn tüketilmesi de astým riskini artýrmaktadýr'' dedi. Almanya'nýn Ulm Üniversitesi'nden Gabriele Nagel'in yapmýþ olduðu araþtýrma konularýnýn dikkat çekici olduðunu kaydeden Baki, ''20 ülkeden 8-12 yaþlarý arasýndaki 50 bin çocuk üzerinde yapýlan çalýþma, haftada bir veya daha fazla hamburger yiyen çocuklarda hiç yemeyenlere göre astým riskinin arttýðýný göstermiþtir.

Nargiledeki tütün daha zararlý DENÝZLÝ - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Kýter, nargile kullanýmýnýn halk arasýnda sigaraya göre daha az zararý bulunduðu, tiryakiliðe neden olmadýðý gibi yanlýþ düþünceler bulunduðunu söyledi. Yapýlan bilimsel çalýþmalarda nargile tüketiminin sigara tüketimiyle ayný zararý verdiðinin net bir þekilde ortaya konduðunu ifade eden Kýter, þöyle konuþtu: '' Nargile kullanýmýnýn saðlýða olan etkilerini araþtýrmak üzere tiryakilerle yaptýðýmýz görüþmelerdenargile içenlerin, kendilerini sigaraya göre daha güvende hissettiklerini gördük. Nargile dumanýnýn sudan geçtikten sonra ciðerlere çekilmesi nedeniyle zararýný azaldýðý yönünde çok yanlýþ bilgiler var. Nargilede kullanýlan suyun analizini yaptýk. Bu su iddia edildiði gibi filtre görevi yapmýyor. Daha kötüsü nargilede kullanýlan tütün özel bir tütün ve içinde sigaraya göre 10 kat daha fazla nikotin içeriyor. Sigara içme yaþý gibi nargile içme yaþýnýn da son yýllarda düþtüðünü söyleyen Kýter, bunda nargile kahvelerinin özendirici etki yaptýðýný savundu.


MESUT FÝÐANÇÝÇEK

Solin Ölmesin!

AYRINTI

3

GÜNCEL

11 Þubat 2013 Pazartesi

"Anne-babasýz çocuk ipsiz uçurtmaya benzer" derler. Bir çocuk için en büyük sorun anne-babasýndan ayrý yaþamak; o sevgiden uzak büyümek. Henüz beþ yaþýnda ve lösemi hastasý olan Solin'in dramý mevcuttan farklý bir olaydý… Hastalýðýyla tek baþýna mücadele etmek zorunda olan Solin'in annesi Haným Onur Cizre Belediye Baþkan Yardýmcýsý iken 2011'de KCK operasyonlarý kapsamýnda gözaltýna alýnýp tutuklanmýþ ve halen Mardin Cezaevinde yatýyor. Babasý ise ayný operasyonun firari sanýðý. Kendisi gibi Epilepsi hastasý olan kardeþi Mirhat da bakýma, ilgiye ve anne sevgisine muhtaç… Anne babasýndan ayrý olduðu için aðýr bir travma yaþayan Solin, her geçen gün ilerlemekte olan hastalýðýna da bir cevap veremiyor. Solin, yaþadýðý bu travma yüzünden olsa gerek görüþüne gittiði annesi de dahil hiç kimse ile konuþmuyor. Anne Haným Onur'un çocuklarýnýn saðlýk problemleri nedeniyle tutuksuz yargýlanmak için avukatlarý aracýlýðýyla mahkemeye sunduðu raporlar kabul edilmemiþ. Bir anne için yaþanacak acýlarýn

en büyüðü. Hasta çocuðuna dokunamamak, onunla ilgilenememek. Kürtçe savunmadan bile vazgeçiyor anne ama faydasýz… … Faydasýz bu çabalar sonrasý sosyal paylaþým sitelerinde anne Haným Onur'un serbest býrakýlmasý için bir imza kampanyasý baþlatýldý. Þimdiden binlerce imza toplanmýþ durumda… Devletin duyarlýlýk ve samimiyet sýnavý için bir fýrsat… Çocuk sahibi herkes bilir. Hastalanan bir çocuðun gözleri hep annesini arar. Elini tutmasýný, baþýný okþamasýný ister. Ýlaçtan bile etkilidir… Bir çocuðu bu durumda annesinden ayrý tutmak hiçbir vicdana sýðmaz… Hiçbir inançta kabul görmez anayý çocuktan ayýrmak… Kürt sorununda müzakere sürecinde ufak da olsa bir samimiyet sýnavýna eþ deðer olur herhalde… Solin'in durumu, her türlü siyasi hesaplaþmanýn ötesinde bir vicdan muhakemesidir. Kýrýlmalarýn çokça yaþandýðý bir

süreçte, vicdana, samimiyete dönüþün adýný "Solin" koymak, yeni bir baþlangýcýn habercisi olsun… Her þey bir yana hasta ve bakýma muhtaç iki çocuða tedaviden çok gerekli olan anne-baba sevgisinden uzak býrakmak vicdanlara sýðmýyor. Vicdan sahibi olan herkes Haným Onur'un, çocuklarýnýn özel durumu nedeniyle tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmasý için duyarlý olmaya çaðýrýyoruz. … Son olarak sizinle bir þey paylaþmak istiyorum… Geçtiðimiz ay dayým vefat etmiþti. Kanserdi. Ölmeden birkaç saat önce görüþtüm. Acý çekiyordu. Kanser illeti ciðerini bitirmiþti. Nefes almakta dahi zorlanýyordu. Hayatýnýn son saatlerini geçirdiði yoðun bakým odasýnda ölüm onu yoklarken baþýný iki yana yavaþça sallayýp "Oy dayê" diyordu… "Oy dayê" Ölümü yaklaþtýðýný hissederken bile anasýný çaðýrýyordu. Belki küçük yaþta kaybettiði annesinden son kez olsa yardým istiyordu.

Semdinli Davasý 28 Mart’ta

Yargýtay 9. Ceza Dairesi'nin Þemdinli Davasý'nda sanýklar lehine kararý bozup dosyayý tekrar Van'a göndermesinin ardýndan, Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi deðerlendirmesini tamamlayarak 28 Mart'a duruþma günü verdi

VAN - Yargýtay 9. Ceza Dairesi'nin, Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde, 9 Kasým 2005'te Umut Kitabevi'nde meydana gelen patlamayla ilgili Þemdinli Davasý'nda sanýklara suç iþlemek için kurulan örgüt üyesi olma suçundan verilen cezayý yeterli kesin ve inandýrýcý delil bulunmadýðý gerekçesiyle 10 Ekim 2012'de bozmasý ardýndan, mahkemenin yeniden görülmesi için Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi 28 Mart'a duruþma günü verdi. Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi, sanýk astsubaylar Ali Kaya ve Özcan Ýldeniz ile itirafçý Veysel Ateþ'e, ''Suç iþlemek için kurulmuþ örgütün üyesi olmak'', ''Suç iþlemek için kurul-

muþ silahlý örgütün amaçlarý doðrultusunda bombayla ve tasarlayarak insan öldürmeye teþebbüs etmek'', ''Suç iþlemek için kurulmuþ silahlý örgütün amaçlarý doðrultusunda bombayla ve tasarlayarak insan öldürmek'', ''Suç iþlemek için kurulmuþ silahlý örgütün amaçlarý doðrultusunda bombayla kasten yaralama'' suçlarýndan 39 yýl 10 ay 27'þer gün hapis cezasý verilmesini kararlaþtýrmýþtý. Kararýn temyiz edilmesi üzerine dosya Yargýtay 9. Ceza Dairesi'ne gelmiþ Daire, astsubaylar Özcan Ýldeniz ve Ali Kaya ile itirafçý Veysel Ateþ'e kasten adam öldürme suçundan verilen hapis cezalarýný onadý, suç iþlemek için kurulan örgüte üye olma suçundan verilen cezalarý ise bozmuþtu. Türkiye kamuoyunu 8 yýldýr meþgul eden Þemdinli Davasý, sanýklarýn lehine bozulduktan sonra mahkeme heyeti dosyayý deðerlendirerek duruþma için gün verdi. Dosyanýn gönderildiði Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi 28 Mart'a duruþma günü verdi. Mahkeme, duruþma için sanýk, tanýk ile avukatlarýnýn yaný sýra maðdur olan Seferi Yýlmaz, Metin Korkmaz ile olayda öldürülen Mehmet Zahir Korkmaz'ýn ailesine de duruþma günü tari-

hini teblið etti. Duruþmaya Van Barosu'nda bir çok avukatýn katýlacaðý öðrenilirken, olayýn maðdurlarý ise, dosyanýn çete kapsamýnda deðerlendirilerek, Þemdinli Savcýsý Ferhat Sarýkaya'nýn iddianamede yer verdiði baþta dönemin Genelkurmay Baþkaný Yaþar Büyükanýt olmak üzere, olayýn arkasýndaki gücün ortaya çýkmasý için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Davanýn geçmiþi

Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi'nde, 9 Kasým 2005'te Seferi Yýlmaz'a ait Umut Kitapevi'nin bombalanmasý sonucu 1 kiþi yaþamýný yitirmiþ, 1 kiþi de yaralanmýþtý. Olayýn hemen ardýndan halk, sivil kýyafetli Astsubaylar Ali Kaya ve Özcan Ýldeniz'i suçüstü yakalamýþtý. Mahkeme, 19 Haziran 2006'da sanýk Astsubaylar Ali Kaya ve Özcan Ýldeniz ile itirafçý Veysel Ateþ'i "Adam öldürmek", "Çete kurmak" ve "Adam öldürmeye teþebbüs" suçlarýndan 39 yýl 5 ay 10'ar gün hapis cezasýna çarptýrdý. Sanýk avukatlarýnýn, itirazý üzerine temyiz incelemesini 16 Mayýs 2007'de tamamlayan Yargýtay 9. Ceza Dairesi, 3 sanýk hakkýnda verilen kararý, usul ve görev yönünden bozdu. 13 Haziran 2007'de yeni-

den Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davanýn 14 Eylül 2007'deki duruþmasýnda, mahkeme heyeti görevsizlik kararý vererek, dosyayý Van Askeri Mahkemesi'ne yolladý. Van Askeri Mahkemesi 14 Aralýk 2007'deki ilk duruþmada sanýklarýn tahliyesine karar verdi. Askeri mahkeme, 22 Ocak 2010'da dava dosyasýnýn Hakkari Aðýr Ceza Mahkemesi'ne gönderme kararý aldý. Müdahil avukatlarýnýn itirazý üzerine dosya, Uyuþmazlýk Mahkemesi'ne gönderildi. Uyuþmazlýk Mahkemesi anayasada yapýlan son deðiþikliði göz önünde bulundurarak 2 Mayýs 2011'de Þemdinli Davasý dosyasýný "sivil yargý görevli" diye yeniden Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde ilk duruþma 21 Temmuz 2011'de yapýldý. Deprem nedeniyle Van Adliye Sarayý'nýn hasar görmesi nedeniyle ertelenen davada geçen duruþmada savcý, sanýk Astsubaylar Ali Kaya ve Özcan Ýldeniz ile itirafçý Veysel Ateþ'e "Adam öldürmek", "Çete kurmak" ve "Adam öldürmeye teþebbüs" suçlarýndan ceza istemiþti. Mahkeme sanýklarý yeniden 39'ar yýl hapis cezasýna mahkum etmiþti. (DÝHA)


4

GÜNDEM

11 Þubat 2013 Pazartesi

SAHTE BALA KARSI SAVAS Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý’nca hazýrlanan yeni “Türk Gýda Kodeksi Bal Tebliði” ile balýn prolin deðeri artýrýlýrken, piyasaya sürülen ballarýn ambalajýnda iþletme numarasý bulundurma þartý aranacak. Ambalajýnda iþletme numarasý bulunmayan ballar kaçak muamelesi görerek imha edilecek DÝYARBAKIR - Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nca hazýrlanan "Türk Gýda Kodeksi Bal Tebliði" ile balýn prolin deðeri artýrýlýrken, piyasaya sürülen ballarýn ambalajýnda iþletme numarasý bulundurma þartý aranacak. Resmi Gazete'de yayýmlanarak bu yýl yürürlüðe giren, sahte balýn piyasadan silinmesinin hedeflendiði tebliðe göre, bala mýsýr þurubu gibi hiçbir katký maddesi katýlamayacak.

Hileli bala izin yok

Sahte bal ile mücadele amacýyla, balýn tekniðine uygun ve hijyenik þekilde üretilmesi, hazýrlanmasý, iþlenmesi, depolanmasý, nakledilmesi ve piyasaya arz edilmesi aþamalarýnda taþýmasý gereken özelliklerin belirlendiði tebliðe göre, balýn doðal bileþiminde bulunmayan organik veya inorganik maddelerden ari olmasý, Türk Gýda Kodeksi Þeker Tebliði'nde yer alan þekerleri içermemesi gerekecek. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Diyarbakýr Arý Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Fahrettin Saylak, yeni tebliðin sahte bal üretenlerle mücadelede etkin olacaðýný ifade ederek, artýk piyasada kanserojen glikoz gibi katký maddesi içeren hileli ve sahte ballarýn satýlmasýnýn mümkün olmayacaðýný söyledi.

‘Prolin deðeri belirlendi’

Saylak, arý yemlerini kontrol altýna alabilmek, mýsýr þurubu gibi kanserojen

madde içeren hileli ballarýn piyasaya sürülmesine engel olmak için Hacettepe Üniversitesi baþta olmak üzere bazý üniversiteler, merkez birliði ve Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile yaklaþýk 2 yýldýr hazýrlýklarýný sürdürdükleri teblið için Türkiye'de üretilen balýn ortalama prolin deðerinin belirlendiðini söyledi. Buna göre, balýn arýlar tarafýndan yapýldýðýnýn ölçütü olan prolin miktarý artýrýlarak daha önce balda kilogramda en az 180 miligram belirlenen prolin miktarýnýn en az 300 miligrama çýkarýldýðýný ifade eden Saylak, bu deðerin ancak gerçek balda söz konusu olduðunu, balýn prolin deðeri 180 iken bazý katký maddeleri katýldýðýnda bunu tolere ederek gýda kodeksini geçebildiðine dikkati çekti.

Radikal kararlar

Saylak, artýk üretilen bal analiz edildiðinde sahte olup olmadýðýnýn tespit edileceðini belirterek, ''Prolini 300 olmayan, bal kabul edilmeyecek dolayýsýyla tüketici gerçek bala ulaþmýþ olacak. Kimse hileli bal üretip haksýz kazanç elde etme amacý güdemeyecek. Yeni tebliðde radikal kararlar alýndý. Balýn ambalajýnda, Arýcýlýk Kayýt Sistemi'ne kayýtlý iþletmeye ait ham maddenin kaynaðýný iþaret edecek TÜRKVET Kayýt Sistemi'nden alýnan iþletme numarasý bulunacak. Üretilen ballar yalnýzca iþletme numarasý ile satýþa sunulabileceðinden iþletme numarasý bulunmayan ürünler kaçak muamelesi görerek imha edilecek. Teblið uygulandýðýnda vatandaþlarýn da duyarlýlýðý ile piyasada sahte bal satýþý sona erecek. Birilerinin caný çok yanacak çünkü hileli ballara el konulacak'' dedi. Saylak, teblið ile ilgili arýcý birliklerine eðitim verildiðini, birlik baþkanlarýnýn da uygulamaya iliþkin birliðe üye arýcýlara eðitim vermeye baþladýðýný belirtti.

Merdiven altý

üretime son

Saylak, bazý arýcýlarýn tebliðde yer alan hususlara tepki göstererek, ''siz arýcýlýðý yok etmek istiyorsunuz'', ''ithalatýn yolunu açmak için bu tebliði hazýrladýnýz'' yönünde ithamlarda bulunduðunu ancak sahteciliðe yönelenlere geçit vermemeye kararlý olduklarýný vurgulayarak, þöyle dedi: ''Her yýl vatandaþlarýn da duyarlýlýðý ile 5-10 ton sahte bal tespit edip imha ediyoruz. Geçen yýl 60 ton yakaladýk. Artýk herkes üretilen sahte balýn zararlarýndan kendisinin ve yakýnlarýnýn da etkilenebileceði düþüncesi ile hareket etmeli. Hileli bal satanlarý defalarca þikayet ediyoruz. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ekipleri de baskýn yapýp imha ediyor, merdiven altý iþletmeleri mühürlüyor fakat baþka yerlerde bir iþ yeri daha kiralayýp ayný sahteciliðe devam ediyorlar. Tenekesi 200 lira olan bal yerine 40 lira olan glikozu bal diye satýp yüzde 200-300 kar elde ediyorlar. Rant büyük olduðu için de sahteciliðe meyil artýyor. 2011 yýlýnda Türkiye'de 94 bin ton bal üretilmiþ. Kiþi baþýna bir kilo 200 gram bal düþtüðü göz önüne alýnýrsa gerçek bal ülke nüfusunun ihtiyacýný karþýlýyor, ihracata ve ithalata gerek yok. ''

“Gerçek arýcýlarýn sayýsý azalýyor”

Saylak, merdiven altý üretimin pazarý da bozduðunu, bal diye kanserojen glikoz satanlarýn hakiki bal üreticisinin emeðini sömürdüðünü söyledi. Zamanla arýcýlarýn sayýsýnda azalma meydana geldiðine dikkati çeken Saylak, ''Gerçek arýcýlar ayakta duramaz hale geldi. Gerçek arýcýlarýn sayýsý azalýyor. Çam balýnýn yüzde 82'sinin üretildiði, yýlda 25 bin ton bal hasat edilen bir ülkede yaþýyoruz. 4 mevsimin yaþandýðý zengin floraya sahip ülkede arýcýlýðýn azalmasý bizi üzüyor. Þikayet de çare deðil. Elektriksiz, karanlýk ortamlarda ekmeðinin peþinde il il gezerek 'þifa'

olan balý üreten gerçek arýcýlarýn hakkýnýn verilmesini istiyoruz'' dedi.

“Hakiki balýn 1,5 katý glikoz üretiliyor”

Saylak, tüketicinin de bilinçlenerek ucuz balýn hakiki bal deðil, glikoz olduðunu bilmesi gerektiðini ifade ederek, kilosu 1520 liranýn altýnda satýlanlarýn bal olmadýðýný söyledi. Yaptýklarý piyasa araþtýrmasýna göre gerçek balýn 1,5 katý glikoz üretildiðini tespit ettiklerine dikkati çeken Saylak, þunlarý kaydetti: ''Satýlan sahte bal GDO'su deðiþtirilmiþ kanserojen mýsýr þurubu. Gözünü para bürüyen ve para uðruna kanserojen içeren bu ürünleri bal diye satanlarýn takipçisiyiz. Her ilin arý kapasitesi kayýtlý. Diyarbakýr'da 86 bin arýlý kovanýmýz var. Ortalama kovan baþýna 20 kilo bal alýnmasý beklenirken daha fazla bal çýkýþý söz konusu ise hile var de-

mektir. Vatandaþlar ambalajýnda iþletme numarasý görmediði ürünleri bal diye tüketmemelidir. Bu iþletme numarasý o ürünün geriye dönük izlenebilmesi için de son derece önemli. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ekipleri sadece iþletmelere yönelik denetim yaptýðýndan seyyar satýcýlarýn sattýðý ürünün kontrolü belediyenin sorumluluðunda. Bu nedenle belediyeler de üzerine düþeni yapmalý, kaçak bal satýþýna izin vermemelidir. '' Fahrettin Saylak, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn usulüne uygun üretim yapmayan firmalarý teþhir etmesinin caydýrýcý olduðunu, birçok firmanýn geri adým attýðýný da ifade ederek, sahte gýda maddesi ürettiði tespit edilenlerin Avrupa'da olduðu gibi müeyyidelerin artýrýlarak gýda maddesi satýþýndan men edilmesi gerektiðini sözlerine ekledi.


5

GÜNDEM

11 Þubat 2013 Pazartesi

Pýrlanta altýna rakip oldu Pýrlantaya olan raðbetin artmasý nedeni ile Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkanlýðý tarafýndan kuyumculara yönelik baþlatýlan pýrlanta kursunun ikincisi açýldý

DÝYARBAKIR Kuyumcular ve Sarraflar Odasý, kuyumcularýn pýrlantayý daha iyi tanýmalarý ve müþterilerine daha doðru satýþlar yapabilmeleri için kurs açtý. Ýstanbul'dan getirilen özel bir eðitimci tarafýndan verilen kurslarda baþarýlý olan kuyumculara diploma verildiði belirtildi. Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkanlýðý binasýnda verilen kurslara kuyumcular yoðun ilgi gösterdi.

‘Pýrlanta raðbet görüyor’

Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkaný Mustafa Akkul, sektörde ve özellikle Diyarbakýr piyasasýnda pýrlantanýn yurttaþlar tarafýndan raðbet görmesi üzerine, bu kurslarý açma gereði duyduklarýný ve bu kurslar neticesinde doðru ve yeterli bilgiye ulaþma adýna eðitimlerin güzel olduðunu söyledi. Akkul, "Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý olarak, 2. etap pýrlanta kursunu baþlattýk. Daha önce de yine yaklaþýk 30 esnafýmýza pýrlanta kursu vermiþtik. Bu kursun ardýndan üç ay kadar sonra gelen talep doðrultusunda 3. etap kursumuzu da açmayý planlýyoruz. Sektörde ve özellikle Diyarbakýr piyasasýnda pýrlantanýn vatandaþlar tarafýndan raðbet görmesi üzerine,

biz kuyumcular olarak pýrlanta hakkýnda yeterli ve doðru bilgiye ulaþmak adýna bu eðitimleri alma kararý aldýk" dedi.

‘Eðitim 2 hafta sürecek’

Burada pýrlantanýn satýþý ve özellikleri üzerine eðitimler aldýklarýný belirten Akkul, "Çünkü pýrlantanýn ufak bir hatasý yaklaþýk bin dolara mal oluyor. Bu zararlarýn önüne geçmek adýna bu eðitimler bizim için çok önemli. Eðitimlerimiz iki hafta sürecek. Eðitimlerin ardýndan kursiyerlerimiz diplomalarýný alacaklar ve artýk bilinçli bir þekilde pýrlanta satýþlarýný gerçekleþtirebilecekler. Daha önce pýrlanta satýþý ilimizde yok denecek kadar azdý. Ancak özellikle son birkaç yýlda büyük bir raðbet olmaya baþladý. Bu raðbetin her geçen gün artacaðý kanaatindeyiz. Pýrlantanýn satýþýný bundan sonra biz kuyumcu dükkanlarýmýzda gerçekleþtireceðiz. Kurslarýmýz çok verimli geçiyor. Birinci etap kurslarýmýza katýlan kuyumcu esnaflarýmýzdan çok olumlu geri bildirimler alýyoruz. Çok memnun kalmýþlar" diye konuþtu.

‘Pýrlanta altýnla yarýþýr’

Eðitimlerden memnun kaldýklarýný dile getiren kuyumcular, pýrlanta satýþlarýnýn talebe baðlý olarak günden güne arttýðýný

ve 3-5 yýl sonra pýrlantanýn altýnla yarýþýr duruma geleceðini kaydetti . Esnaf Hasan Tokur, birkaç yýl sonra normal zirkon taþa olan raðbetin azalýp pýrlantaya olan raðbetin artacaðýný aktararak, gözlemlerinin ve müþterinin raðbetinin bu

yönde göründüðünü ifade etti. Tokur, "Þimdi olmasa bile bundan bir 3-5 yýl sonra pýrlanta artýk tamamen altýna ile yarýþýr duruma gelecektir. Bu nedenle de biz bu eðitimlerle þimdiden hazýrlýyoruz kendimizi" dedi.

Bismil’de yatýlý Kuran Kursu binasýnýn inþaatý sürüyor DÝYARBAKIR - Bismil ilçesinde yapýmýna geçen yýl baþlanan yatýlý Kuran Kursu binasýnýn inþaatý sürüyor. Bismil Müftüsü Hanifi Ballý, yaptýðý açýklamada, yatýlý Kuran Kursu için geçen yýldan bu yana ciddi bir çalýþma gerçekleþtirdiklerini belirtti. Binanýn tamamen hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarýyla yapýldýðýný, bölgenin en modern Kuran Kursu olacaðýný kaydeden Ballý, binanýn tamamlanmasý için hayýrseverlerin desteðini beklediklerini bildirdi. Binanýn 80 yataklý olduðunu kaydeden Ballý, ''Burada hafýzlýk yapan çocuklarýmýz eðitim görecek. Yardýmýn en güzeli bu tür yardýmdýr. Çünkü insanýn amel defterini kapatmaz. Burada eðitim gören, çocuklarýmýzýn sevabýna ortak olacaklar. 80'i yatýlý 160 öðrenci kapasiteli kursta öðrenciler, Kur'an-ý Kerim okuma ve Arapça'nýn yaný sýra saðlýklý beslenme, bilgisayar, saðlýk ve ilk yardým, hýzlý okuma gibi konularda eðitim alacak'' diye konuþtu.

Ýntihara teþebbüs eden kiþiyi itfaiye kurtardý Diyarbakýr’da girdiði borç nedeniyle bunalýma giren ve 55 yaþlarýndaki Ýrfan Çevik, Devegeçidi Barajý’na atladý. Akýntýya kapýlan Çevik’i Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý’na baðlý Arama Kurtarma Ekibi kurtardý DÝYARBAKIR - Borcunu ödeyemediði için bunalýma giren Ýrfan Çevik, önceki gün rutin olarak kullandýðý ilaçlarýný alarak evden çýktý. Çevik, Devegeçidi Köprüsü'nün 30 metre mesafede suya atladý. Baraj kapaklarýnýn açýk olmasý nedeniyle yüksek olan su debisi nedeniyle hýzla sürüklenen Çevik, bir çalýlýða tutundu. Durumun öðrenilmesiyle birlikte Devegeçidi Jandarma Karakolu ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi. Jandarmanýn haber vermesi üzerine Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý'na baðlý Sualtý Arama Kurtarma ekipleri de olay yerine gitti. Sualtý Arama Kurtarma ekipleri intihar giriþiminde bulunan ve çalýlýklara tutunan Ýrfan Çevik'le önce diyalog kurdu ve cesaretlendirdi, ardýndan da kurtardý. Ýtfaiye ekipleri, soðuktan etkilenen ve þok yaþayan Çevik'e kendi yeleklerini giydirdi. Ekip daha sonra motora aldýklarý Çevik'i sahile taþýyarak 112 Acil Servis ekibine teslim etti. Saðlýk ekibi de Çevik'i tedavi için Araþtýrma Hastanesi'ne götürdü.


6

GÜNDEM

11 Þubat 2013 Pazartesi

‘Silahlar cözümün önünde engel’ Partisinin 11. kuruluþ yýl dönümü dolayýsýyla il binasýnda düzenlenen programda konuþan HAK-PAR Genel Baþkan Yardýmcýsý Bozyel, silahlarýn, Kürt sorununun çözümünde ciddi bir engel teþkil ettiðini söyledi DÝYARBAKIR - Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Genel Baþkan Yardýmcýsý Bayram Bozyel, Kürt sorununun geçmiþte olmadýðý kadar Türkiye'nin gündeminde olduðunu belirtti. Boyzel, partisinin 11. kuruluþ yýl dönümü dolayýsýyla il binasýnda düzenlenen programda yaptýðý konuþmada, HAKPAR'ýn birçok yönüyle geçmiþ Kürt partilerinden farklý bir özgünlüðe sahip olduðunu söyledi.

‘Önemli mesafe alýndý’

Kürt hareketinin 10 yýl içinde önemli mesafe aldýðýný, ancak Kürtlerin hak ve özgürlüklerinin halen yasal güvence altýna alýnmadýðýný savunan Bozyel, ''Ama madalyonun bir boyutu var ki bu son derece önemli ve küçümsememiz gereken bir durum. Kürt sorunu geçmiþte olmadýðý kadar Türkiye'nin gündeminde. Hükümetin, muhalefetin, devletin bütün organlarý-

nýn ve ayný zamanda dünyanýn gündeminde'' dedi.

‘Kürt halkýna güveniyoruz’

Kürtlerin taleplerinin hem Türkiye'de, hem de dünyada daha çok kabul görür noktaya geldiðini ve bunda bütün Kürt partilerinin emeði olduðunu ileri süren Bozyel, devletin, kimi organlarý vasýta-

sýyla Ýmralý'da bazý görüþmeler yürüttüðünü, bu görüþmelerin odaðýnda da silahlarýn susturulmasý olduðunu bildiklerini dile getirdi. Bozyel, silahlarýn, Kürt sorununun çözümünde ciddi bir engel teþkil ettiðini bildirerek, ''Böyle bir engelin aradan çýkmasý bizim de arzuladýðýmýz bir þey. Biz parti

‘Eylem halinde olmalýyýz’

da düzenlediDTK’nýn Vedat Aydýn Konferans Salonu’n tvekili Emine ði panelde konuþan BDP Diyarbakýr Mille it uygulayaAyna, “Sistem, Sayýn Öcalan’a yönelik tecr ak açlýk grevrak, baþý gövdeden koparmak istedi. Anc de olsa gerleri sonucunda görüþmeler kýsmi düzeyde yoðunekün topy k, orsa çekleþti. Biz sonuç almak istiy i ded laþarak eylem halinde olmalýyýz”

olarak, kendimize ve Kürt halkýna güveniyoruz. Zor koþullardan mücadeleyi buraya kadar getiren bir halk, 'bir parti ile birisi ile oturup anlaþýldý' diye bu mücadeleyi býrakmaz. O nedenle bizim yapmamýz gereken meseleyi olduðu gibi kavramaktýr. Silahlar sussun, ama mücadele devam edecek'' ifadelerini kullandý.

DÝYARBAKIR -Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafýndan, Abdullah Öcalan'ýn Türkiye getiriliþinin yýldönümü nedeniyle BDP Diyarbakýr Ýl binasý Vedat Aydýn Konferans Salonu'nda BDP Diyarbakýr Milletvekilli Emin Ayna'nýn katýlýmýyla panel düzenledi. Panelde konuþan Ayna, Öcalan'a yönelik uluslararasý komplonun gerçekleþtirildiðini belirterek, "Bu komplo Sayýn Öcalan þahsýnda Kürt halkýna yöneliktir. Bir liderin sýðýnabileceði bir toprak parçasýna izin vermemek Kürt halkýna da 'sizin bu yeryüzünde sýðýnabileceðiniz bir toprak parçasý yoktur' mesajý vermek anlamýna gelmektedir" dedi.

‘ABD'nin yenidünya projesi’

"Niye Sayýn Öcalan'a komplo yapýlýyor?" sorusunu soran Ayna, "Kürt Özgürlük Hareketi'nin önemli özelliði önderliksel bir hareket olmasýdýr. Sayýn Abdullah Öcalan tüm hücreleriyle özgürlüðe kenetlenmiþ durumdadýr. Tüm yaþamýný özgürlüðe adamýþtýr. Diðer liderlerden farklý olarak özgürlük dýþýnda baþka hiçbir þeye kenetlenmemiþtir. Komplo 1999 yýlýnda deðil, PKK'nin kuruluþ aþamasýndan günümüze kadar devam etmiþtir. PKK, ABD'nin 'yeni dünya projesine' engel olduðu için komplo planlanmýþtýr. Her daim bu

Tepe beldesinde sel DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesine baðlý Tepe beldesinde önceki gün gece aniden bastýran yaðmur Ýncirlik deresini taþýrdý. Yaþanan selde maddi hasar oluþtu. Köy sakinlerinden Hamza Güneþ, ayný durumun geçen yýl yine yaþandýðýný ifade ederek "Geçen yýl durumu Devlet Su Ýþlerine bildirdik, ancak her hangi bir tedbir alýnmadý. Selde evimiz, tarlamýz sular altýnda kaldý. Yetkililer, biran önce bir tedbir almasýný istiyoruz" dedi. Sel nedeniyle evinin bir bölümü yýkýldýðýný belirten Hüseyin Özkaya, ayrýca birkaç hayvanýn da telef olduðunu söyledi.

güçler hareketi bölmeyi, ele geçirmeyi ve daðýtmayý amaç edinmiþtir. Sayýn Öcalan'ý hücreye koyarak, bunu yapmak istediler, ancak bunu yapamadýlar. Aksine bu hareket büyüdü, büyümeye devam ediyor" diye konuþtu.

‘Güçlü sahiplenme olmalý’

Öcalan'a yönelik komplonun halen devam ettiðini belirten Ayna, þunlarý söyledi: "Biz o süreçte üzerimize düþen sorumluluðu yerine getiremedik. Bugün halen bu komplo sürüyorsa bunda bizim sorumluluk almamamýz önemli rol oynuyor. Eðer sorumluluðumuzu yerine getirmiþ olsaydýk, her þey daha farklý olacaktý. Bugün de iyi ya da kötü niyetle olsa biz buna zemin olabiliyoruz. Sistem bizim her Çarþamba 'Sayýn Öcalan bu hafta ne diyecek' beklentisi içinde olduðumuzu gördü. Ve Sayýn Öcalan ile görüþmeleri yaklaþýk iki yýldýr kesti. Tümden bir tecrit uygulayarak, baþý gövdeden koparmak istediler. Ancak açlýk grevleri sonucunda görüþmeler kýsmi düzeyde de olsa gerçekleþti. Biz sonuç almak istiyorsak, topyekün yoðunlaþarak eylem halinde olmalýyýz. Bu minvalde, Amed yaklaþan 15 Þubat'a yönelik partimizin yapacaðý eylemleri güçlü olarak sahiplenmelidir." (DÝHA)


Tüp bebekte cevap aranan ilk 10 soru

yazý dizisi

7

KADIN VE YAÞAM

11 Þubat 2013 Pazartesi

Çocuk sahibi olmak isteyen ama baþvurduklarý tedavilere raðmen olamayan çiftlerin tüp bebek tedavisinde cevap aradýðý ilk 10 soruyu Bahçeci Saðlýk Grubu Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadýn Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Ümit Göktolga cevaplandýrdý

YAPILAN araþtýrmalara göre ülkemizde 1.5 milyon çift çocuk sahibi olma sýkýntýsý yaþýyor. Tedavilere raðmen çocuk sahibi olamayan çiftlerin tüp bebek tedavisinde cevap aradýðý ilk 10 soruyu Bahçeci Saðlýk Grubu Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadýn Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Ümit Göktolga cevaplandýrdý.

Tüp bebek tedavisine zaman baþlamak gerekir?

Tüp Bebek Tedavisi; kadýndan alýnan üreme hücreleri (oositler) ile erkekten alýnan üreme hücrelerinin (spermler), laboratuar ortamýnda çeþitli yöntemlerle biraraya getirilerek döllenmenin gerçekleþtirilmesi,

geliþen embriyolardan uygun sayýda olanlarýnýn rahim içerisine transfer edilmesidir. Doðal koþullarda bu süreç kadýnýn rahim tüplerinde gerçekleþmektedir. Tüp bebek tedavisi, infertilite (kýsýrlýk) nedeniyle yapýlan temel ve ileri tetkikler sonucunda ya diðer tedaviler uygulanmadan doðrudan baþlanan ya da diðer belirli tedaviler uygulandýktan sonra planlanan bir tedavi yöntemidir. Tüp bebek kararý verilmiþ ya da tüp bebek tedavisi aþamasýna gelinmiþ ise ilk baþvuru kadýnýn adet gününden baðýmsýz olarak herhangi bir zamanda yapýlabilir. Bu baþvuruyu çiftlerin birlikte yapmasý tercih edilir. Ýlk görüþmede çiftin geçmiþi, kýsýrlýkla ilgili tetkikleri ve önceki tedavileri detaylý olarak deðerlendirildikten sonra bir planlama yapýlýr. Bu planlama da

karmaþýk ve hassas bir yöntem olan tüp bebek tedavisi öncesi eksikliklerin (týbbi testler, resmi, belgeler vs.) giderilmesi veya tedaviye ait detaylarýn dökümantasyonu hedeflenir.

Kimler tüp bebek yaptýrabilir?

Çiftlerin bir yýllýk süre içerisinde çocuk istemeleri ve korunma yöntemi kullanmamalarýna raðmen gebeliðin olmamasýna infertilite denir. Türkiye ve dünyada-

ki çiftlerde yaklaþýk %15 oranýnda infertilite sorunu vardýr. Ýnfertilite problemi yaþayan, aþýlama ve diðer yöntemlerle gebe kalamayan tüm çiftler tüp bebek tedavisinden yararlanabilir. Daha geniþ açýklamak gerekirse; yumurta rezervi tükenmemiþ, 45 yaþýna geçmemiþ, sperm üretimi olan, rahimde embriyonun yerleþmesine engel patolojik bir durumu bulunmayan tüm çiftler tüp bebek tedavisine baþvurabilir. DEVAMI YARIN

‘ANNEMiZi iSTiYORUZ’ “KCK” adý altýnda düzenlenen operasyonlar kapsamýnda tutuklanan Haným Onur’un lösemi hastasý 5 yaþandaki kýzý Solin ve 7 yaþýndaki epilepsi hastasý oðlu Mirhat, baþbakan Erdoðan’a seslendi: Biz annemizi istiyoruz… ÞIRNAK' - Cizre Belediye Baþkan Yardýmcýsý iken Eylül 2011 tarihinde "KCK" adý altýnda düzenlenen operasyonlar kapsamýnda tutuklanan Haným Onur'in lösemi hastasý 5 yaþandaki kýzý Solin Onur, annesinin yanýnda olmasý için Baþbakan Erdoðan'a seslendi. Solin ve Mirhat, "Biz annemizi istiyoruz. Baþbakan'dan yardým bekliyoruz" dedi. Haným Onur'un lösemi hastasý olan 5 yaþýndaki kýzý Solin ve Epilepsi hastasý 7 yaþýndaki oðlu Mirhat Onur için sosyal medyada baþlatýlan kampanya üzerine olaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin el koyarak çocuklarýn tedavisi için devreye girdi. Bakan Þahin'in talimatý üzerine Cizre Kaymakamý Þenol Koca, önceki gün aileyi evinde ziyaret ederek çocuklarýn tedavisi için ellerinden gelen bütün imkanlarýn seferber edileceðini söyledi.

nýmýzda olmadýðý için çok üzülüyoruz. Biz annemizi istiyoruz. Baþbakan'dan yardým bekliyoruz" diye konuþtu.

‘Tutuksuz yargýlansýn’

Solin’den annesine þarký

Kaymakam Koca'nýn ziyaretinden sonra kameralar aracýlýðý ile annesine yazdýðý þarkýyý Kürtçe okuyan 5 yaþýndaki Solin þarkýsýnda, "Bahar gelip geçti, gözlerim hep seni bekler. Ýsteklerim yerine gelmiyor, bu ayrýlýk bitsin artýk valla-

hi çok zordur" dedi. Solin'in aðabeyi Mirhat da annesine yazdýðý þarkýyý Türkçe söyleyerek anne özlemini dile getirdi.

‘Baþbakan annesini özlemiyor mu?’

Mirhat Onur, Baþbakan Erdoðan'a seslenerek, "Benim gibi binlerce çocuk var. Hepimiz annelerimizi özlü-

yoruz. Baþbakanýmýzýn annesi öldü, ne kadar üzüldüðünü gördük. Bizim annemiz cezaevinde. Baþbakan hiç annesini özlemiyor mu Her çocuk annesinin yanýnda, her anne de çocuðunun yanýnda olmak ister. Annem býrakýlsýn. Anneler gününde annemiz bizim yanýmýzda deðildi. Annemiz ya-

Haným Onur'un annesi Ayþe Yural ise, barýþ istediklerini ve barýþýn gerçekleþmesi için baþlatýlan bir süreç olduðunu hatýrlatarak, "Ýnþallah iyi bir barýþ gelir, herkes rahatça ailesine ve çocuklarýna kavuþur. Annelerinin bu çocuklarýn yanýnda olmasý lazým, morala ihtiyaçlarý var. Tutuksuz yargýlansýn en azýndan, çocuklarýyla uðraþýr çocuklarýný doktora götürür. Onun sorumluluðu ben ne kadar yapsam da anneleri gibi olamam. Kýzýmýn serbest býrakýlmasý lazýmdýr. Çocuklarý anneleri yanýnda olmadýðý için tedaviye istenilen düzeyde yanýt veremiyor. Bu konuda yetkililerden yardým ve destek bekliyoruz" diye konuþtu.


8

POLÝTÝKA

11 Þubat 2013 Pazartesi

‘Baþbakan’a elimizi uzatýyoruz Gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulunan BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, “Eðer yeni bir Türkiye kurmak istiyorsanýz, BDP buna hazýrdýr. AKP’ye, Sayýn Baþbakan'a elimizi uzatýyoruz biz buna hazýrýz. Ama eski Türkiye devam etsin, diyorsanýz gideceðiniz yer, bugünkü ulusalcý CHP ve MHP’dir” dedi

DÝYARBAKIR - Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, Kürt sorununun çözümü için Ýmralý görüþmeleriyle baþlayan yeni sürece iliþkin açýklamalarda bulundu. Çözüm için BDP'nin her zaman hazýr olduðunu anlatan Tan, AKP hükümetinin Kürt sorununu çözdüðü taktirde PKK sorununun da biteceðini ifade etti. Kürt sorununun çözülmesiyle birlikte önümüzde süreçte PKK'lilerin demokratik bir Türkiye'de siyaset yapmalarýna imkan olabileceðine de vurgu yapan Tan, "Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, þuna karar vermeli, Kürt sorununu mu çözmek istiyor, PKK sorununu mu çözmek istiyor? Eðer Kürt sorununu çözmek istiyorsa, Kürt sorunun çözdüðü zaman, PKK meselesi de kendiliðinden çözülecek. Bunun çözümü, Kürtlerin demokratik, insani, Ýslami, vicdani haklarý verecek. Dolayýsýyla PKK'nýn da artýk daðda elinde silahla gezmesine gerek kalmayacak, ovada siyasetin yolu açýlacak" dedi.

‘Gelin bu sorunu çözelim’

Tan, "Belki önümüzdeki dönem, tüm PKK'liler demokratik bir Türkiye'de siyaset yapacak. Ama sayýn Baþbakan, ben PKK sorununu çözeceðim ama Kürt sorununu bekleteyim fikrine kapýlýrsa büyük bir yan-

lýþa düþer. Ayný þekilde PKK meselesini çözeyim, daha sonra Kürt sorununu sürdürülebilinir bir kriz þeklinde devam ederim düþüncesi de yanlýþ. Kürt sorununu çözmeden PKK sorunu da çözülemez. Kürt sorununu çözüp, PKK'yi de bekleteyim Kürtlerin eline bir elma þekeri vereyim beklesinler, denilirse bu yoldan bir þey çýkmaz. Kürt sorunu demokratik kriterlere göre insani, Ýslami, vicdani, hukuka göre gelin, bu sorunu çözelim elimizi taþýn altýna býrakalým" diye konuþtu.

‘BDP olarak hazýrýz’

Altan Tan, yeni Türkiye'nin kurulmasý için AKP'nin BDP'nin kapýsýný çalmasý gerektiðini söyledi. Tan, "Eðer yeni bir Türkiye kurmak istiyorsanýz, BDP buna hazýrdýr. AKP'ye, Sayýn Baþbakan'a elimizi uzatýyoruz hazýrýz. Yeni anayasa bu sorununun çözümünün kapýsýný açacaktýr ve bize bir yol haritasý çýkaracaktýr. Bizi çözüm yoluna sokacaktýr. Biz baþýndan beri Baþbakan'a söylediðimiz gibi eðer yeni demokratik, sorunlarýný çözmüþ, Ortadoðu'ya model olmuþ, baþörtüsünden, Heybeli Ada Ruhban Okulu'nun açýlmasýna, Cemevleri'nin açýlmasýna, Türkiye'deki bütün inanç, din, kültürlerin serbestçe kendilerini ifade edebilmelerine izin verilmesine kadar,

“2071’i hedef olarak koyduk” Baþbakan Erdoðan, “Hükümet olarak 2071 yýlýný da bir hedef olarak koyduk. Biz bu yolda da hazýrlýklarýmýzý yapýyoruz'” dedi

demokratik bir Türkiye'nin inþasý için gideceðiniz tek kapý var, o da BDP'dir. Eðer yeni bir Türkiye kurmak istiyorsanýz, BDP buna hazýrdýr. AKP'ye Sayýn Baþbakan'a elimizi uzatýyoruz hazýrýz. Ama eski Türkiye devam etsin, diyorsanýz gideceðiniz yer, bugünkü ulusalcý CHP ve MHP'dir" dedi.

‘Yeni Türkiye’nin adresi BDP’

"Oradan da hiçbir þey çýkmaz ve hiçbir sorun çözülmez" diyen Tan, "Yeni Türkiye'nin adresi BDP, eski Türkiye'nin sorun ve dertlerin adresi CHP ve MHP'dir. Baþbakan bir karar verecek. Eðer, yeni sorunlarýný çözmüþ, en geliþmiþ demokratik kriterlere uygun ayaða kalkmýþ bir

KAYSERÝ - Aralarýnda Erciyes Kayak Merkezi'nin de yer aldýðý tesislerin toplu açýlýþ törenine katýlan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, konuþmasýnda ''Hükümet olarak, 2023 yýlýna, Cumhuriyetimizin kuruluþunun 100'üncü yýl dönümüne iliþkin çok yüksek hedefler belirledik ve bu hedeflere emin adýmlarla ilerliyoruz. Biz göremesek de bizden sonraki nesiller için þimdi yine önemli bir tarihi, 2071 yýlýný da bir hedef olarak koyduk. Biz bu yolda da hazýrlýklarýmýzý yapýyoruz. Yani torunlarýmýzýn torunu, inþallah 2071'i farklý yaþayacak''

Türkiye istiyorsa, BDP Ýslami konulardan etnik meselelere kadar, ekonomik meselelerden, diðer farklý dinlerin hak ve özgürlüklerine kadar çalacaðý tek kapýdýr. Biz buna hazýrýz gelin yeni bir Türkiye kuralým. Eskiyle uðraþmayalým. Çözümün bütün þartlarý hazýrdýr. Türkiye de hem halk hazýr, hem Ortadoðu'daki halk buna hazýrdýr. Dünya konjektörü Avrupa ve ABD bu çözümün arkasýnda. Konjektörel olarak bundan daha iyi bir süreç bulamayýz. Onun için bu süreci heba etmeyim. Gelin eski defterleri kapatalým ve Türkiye için el ele verelim. Demokrasi sadece Kürtlere deðil, herkese dindarlara, laiklere, Alevilere, Sunilere yani herkese demokrasi gerekiyor" diye konuþtu.

dedi. Baþbakan Erdoðan, ''Bir Selçuklu, bir Osmanlý, ayný zamanda modern bir Cumhuriyet þehri olan Kayseri'nin 2023 hedeflerinde olduðu gibi 2071 hedeflerinde de öncü olacaðýna yürekten inanýyor, Kayseri'ye bu ruhla, bu anlayýþla yatýrýmlar yapýyoruz'' þeklinde konuþtu.

“Þubat atamasý diye bir þey yok”

Tören sýrasýnda ''Þubat atamasý bekliyoruz'' diye kendisine seslenen bir vatandaþla ilgilenmesi için AK Parti Grup Baþkanvekili Mustafa Elitaþ'ý görevlendiren

Baþbakan Erdoðan, ayný kiþinin öðretmen atamalarýyla ilgili soru sormasý üzerine, ''Ben sizi aldatan olmayacaðým. Þimdi sizler þu anda öðretmen olmuþsanýz, mesleðin içindeyseniz, bunlardan dolayý, eþ durumuna iliþkin Þubat tayinleriyle ilgili açýklamayý yaptýk. Öðretmenliðe adým atmamýþ olanlarla ilgili atýlmýþ adýmýmýz yok, böyle bir þey þu anda speküle ediliyor. Tekrar imtihanlara girin, hakkýnýzý kazanýn. Þubat atamasý diye bir þey yok, sizi aldatmayalým. Aðustos'ta atama yapacaðýz ama kazanan için yapacaðýz'' diye konuþtu.


9

POLÝTÝKA

11 Þubat 2013 Pazartesi

“Diyarbakýr inançlý Kürtlerin beldesidir”

Türkiye yeni anayasasýný hazýrlýyor

SP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý tarafýndan kentte düzenlenen ‘Dünyada ve Türkiye’deki Sýcak Geliþmeler’ konulu konferansta konuþan SP Genel Baþkan Baþdanýþmaný Fatih Erbakan, Diyarbakýr’ýn inançlý Kürtlerin beldesi olduðunu vurguladý

DÝYARBAKIR - Saadet Partisi (SP) Genel Baþkan Baþdanýþmaný ve Genel Ýdare Kurulu Üye-

si Fatih Erbakan, Diyarbakýr'ýn inançlý Kürtlerin beldesi olduðunu, 100 yýl önce Osmanlý'yý yýkmak için planlar yapan Ýngiltere'nin Diyarbakýr'a gönderdiði ajanlarýnýn inançlý Kürtler tarafýndan kovulduðunu söyledi. SP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Demirok Düðün Salonu'nda düzenlenen 'Dünyada ve Türkiye'deki Sýcak Geliþmeler' konulu konferansa Fatih Erbakan konuþmacý olarak katýldý. Erbakan, dünyada ve Türkiye'de yaþanan sýcak geliþmelere deðinirken, her þeyin iyiye gittiði, 'düne göre daha iyiyiz' gibi düþüncenin doðru olmadýðýný söyledi. Erbakan, hem Arap baharýnda hem ülkemizdeki

‘Güzel günler yakýn’ Mardin’in Dargeçit ilçesinde halka hitap eden Ýçiþleri Bakaný Güler, Türkiye’yi çok güzel günlerin beklediðini belirterek, çözüm sürecinde herkesin üzerine düþen katkýyý saðlamasý gerektiðini söyledi MARDÝN - Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Dargeçit Kaymakamý Adem Ünal'ý makamýnda ziyaret ederek ilçenin sorunlarý hakkýnda bilgi aldý. Kaymakamlýk ziyare-

tine BDP'li Dargeçit Belediye Baþkaný Süleyman Asan da katýldý. Asan, Bakan Güler'e ziyaretinden dolayý teþekkür etti. Ýlçede halka hitap eden Güler, çözüm süre-

geliþmelerde siyonistlerin rolünün ne olduðunun iyi bilinmesi gerektiðini belirtti.

“Vahim yönler de görülmeli”

Türkiye'de yaþananlarýn müsbet yönleri kadar vahim yönlerinin de görülmesi gerektiðini belirten Erbakan, onun için bu olaylarýn senaristlerini görmemiz gerektiðini kaydetti. Dünyada medya ve finansmaný ele geçiren siyonizmin, 7 milyar insaný etkileme gücüne sahip olduðunu savunan Erbakan, bu sayede Ýsrail'in kurulduðundan beri Filistin'e zulüm yapmasýna raðmen özel muamele gördüðünü dile getirdi. Ýktidarda olanlarýn rahmetli genel baþkanlarýnýn talebeleri olduðunu anlatan Erba-

cinde herkesin üzerine düþen katkýyý saðlamasý gerektiðini söyledi. Güler, þöyle konuþtu: ''Her iki kiþiden birinin oyunu almaya baþaran AK Parti son 10 yýldan beri aklýmýza gelmeyen bir çok hizmeti hayata geçirdi. Vesayet zincirlerini tek tek çözdük. Bizim gücümüzü kuvvetimizi gerileten bir konu var, inþallah onu da çözeceðiz. Çözüm sürecinde herkes üzerine düþen katkýyý saðlayacak. Þiddetle, kavgayla, terörle hiçbir

kan, hükümetin 4+4+4, baþörtüsü gibi güzel adýmlar attýklarýný ifade etti. Erbakan, "Türkiye ekonomisinin iyiye gittiðini söylemek doðru deðil. Türkiye'nin þu anda 550 milyar dolar borcu var. Bugüne kadar iktidarlarýn yaptýðý borçlarýn toplamý ise 230 milyar dolar. Borcun artýþýndan hiç söz edilmiyor. Ýhracat da arttý, diyorlar. Biz de diyoruz ki, ihracat arttý ama ithalat çok daha fazla arttý. Sizin döneminizde katlanarak arttý. IMF'ye borcumuzu azalttýk, diyorlar. IMF'ye olan borcu azalttýnýz ama bizim sadece IMF'ye borcumuz yok. Her yere borcumuz var. IMF borcu diðer borçlar yanýnda birþey deðil" diye konuþtu. (ÝHA)

yere varýlmaz. Birlik ve beraberlikte her þey bizim hayrýmýzadýr. Onun için çözüm sürecinde herkesin üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmesini bekliyoruz.''

‘Kavga baþkalarýna yarar’

Daha sonra, Savur ilçesine geçen Güler, Kaymakam Cengiz Ayhan ile esnafý ziyaret etti. Güler'e, AK Parti Kadýn Kollarý Üyesi Hamide Erol tarafýndan bir tepsi fýndýklý baklava ikram edildi. Muammer Güler, burada yaptýðý konuþmada, þunlarý kaydetti: ''Bizim aramýzdaki kavga dövüþ baþkalarýnýn iþine yarar, bizim iþimize yaramaz. Þiddetle kanla göz yaþý ve silahla, terörle asla bir yere varýlmaz. Bir memlekette huzur yoksa o memleket kalkýnmaz. Ýnþallah biz bu süreçte bu belayý def edeceðiz. Türkiye'yi çok güzel günler bekliyor.''

Türkiye’ye yeni bir anayasa kazandýrmak için 2011’de baþlatýlan süreçte 15 ay geride kaldý. Anayasa Uzlaþma Komisyonu’nda 31 maddede uzlaþma saðlandý ANKARA - TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, yeni anayasa çalýþmalarýna 19 Eylül 2011 yýlýnda hukuk profesörleriyle yaptýðý toplantýyla start verdi. Katýlým aþamasýnda Anayasa Uzlaþma Komisyonu 20, alt komisyonlar ise 57 toplantý yaptý. Görüþ ve önerilerden oluþan binlerce sayfa tutanak uzmanlar tarafýndan incelendikten sonra yazým aþamasýna geçildi.

31 maddede mutabakat

Anayasa Uzlaþma Komisyonu'nda, 16'sýnda partilerin farklý notlarý olmak üzere toplam 31 maddede mutabakat saðlandý. Temel hak ve özgürlükleri düzenleyen maddeler arasýnda bilim ve sanat hürriyeti, iþkence, insanlýk dýþý ve aþaðýlayýcý muamele gibi maddeler bulunuyor. Düþünce ve ifade hürriyeti, basýn hürriyeti, baþvuru ve bilgi edinme hakký gibi düzenlemeler de mutabakat saðlanan maddeler arasýnda yer aldý. Komisyonda, ''Din, vicdan ve inanç hürriyeti'' ile ''siyasi parti hürriyeti'' baþlýklý maddelerin görüþmeleri yarým kaldý. Yazým komisyonlarýnca görüþülen ancak henüz Anayasa Uzlaþma Komisyonu'na gelmeyen 37, mutabakat saðlanan 8, þerhli olan 25 madde bulunuyor. Bu madde önerileri arasýnda vatandaþlýk, vatan hizmeti, baþkanlýk sistemi, milletvekili dokunulmazlýðý gibi maddeler yer alýyor.


10

11 Þubat 2013 Pazartesi

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý DOKUZUNCU BAÞVURU ÇAÐRI ÝLANI Bu Program Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan ortaklaþa finanse edilmektedir Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn ilgili kuruluþu olan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adýna Avrupa Birliði'nin Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý olan IPA'nýn Kýrsal Kalkýnma Bileþeni kapsamýnda uygulanacak yatýrýmlara iliþkin 23 Ocak 2013 tarihinde Dokuzuncu Baþvuru Ýlanýna çýkmýþ bulunmaktadýr. Baþvuru kabulüne iliþkin bu çaðrý, Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý kapsamýnda yatýrým yapmak isteyen iþletmeler tarafýndan destek almak üzere yapýlacak baþvurular ile ilgilidir. KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELÝKLÝ EKSENLERÝ Avrupa Komisyonu tarafýndan 25 Þubat 2008 tarihinde onaylanan Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Programý; Türkiye'nin katýlým öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarýný dikkate alarak, sürdürülebilir kalkýnmayý saðlamak için kapasite oluþturmayý hedeflemekte, iþletmeleri Avrupa Birliði standartlarýna yükseltmeyi amaçlamaktadýr. Avrupa Birliði Kýrsal Kalkýnma (IPARD) Fonlarý, aþaðýda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandýrýlacaktýr.

.

Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarým Politikasý ve gýda güvenliði, veterinerlik ve bitki saðlýðý ile ilgili alanlara iliþkin Topluluk standartlarýnýn

uygulanmasý ve tarým sektörünün sürdürülebilir adaptasyonuna katký saðlanmasý.

. Öncelik Ekseni 2: Tarým-çevre tedbirlerinin ve yerel kýrsal kalkýnma stratejilerinin uygulanmasý için hazýrlýk niteliðinde faaliyetlere katký

saðlanmasý (IPARD Programýnýn ikinci döneminde uygulanacaktýr).

. Öncelik Ekseni 3: Kýrsal ekonominin geliþimini destekleyerek, kýrsal alanlarýn sürdürülebilir kalkýnmasýna katký saðlanmasý.

PROGRAMIN KAYNAÐI Faydalanýcýlara uygun harcamalar karþýlýðýnda saðlanacak olan mali desteðin kaynaðý, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti Eþ-finansmanýndan oluþturulan IPARD Programý Fonudur. Bu destek "Kamu Katkýsý" olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu kamu katkýsý, program çerçevesinde gerçekleþmiþ yatýrýmlar için geri ödemesiz olarak kullandýrýlacaktýr. DESTEKLENECEK TEDBÝRLER VE DESTEK BÜTÇESÝ Bu baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve tedbir bazýnda daðýtýlacak toplam destek bütçesi aþaðýdadýr.


11

11 Þubat 2013 Pazartesi

BAÞVURU YAPILACAK ÝLLER Bu baþvuru çaðrý ilaný kapsamýnda destek almak amacýyla baþvurularýn yapýlacaðý ve yatýrýmýn uygulanacaðý iller aþaðýdadýr. Her ilden her alt tedbir kapsamýnda baþvuru alýnabilecektir.

* 22 Ýlden kabul edilen projelerin sözleþme imzalama tarihi, AB Komisyonu'ndan "Yetki Devri Kararý"nýn alýnma tarihine göre deðiþiklik gösterebilir. BAÞVURU TARÝHLERÝ Baþvurular 15.02.2013 tarihi saat 09.00'dan itibaren, yatýrýmýn uygulanacaðý ilde bulunan ve iletiþim bilgileri aþaðýda yer alan TKDK Ýl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye baþlayacak olup, baþvurularýn son teslim tarihi 15.03.2013, saat 21.00'dir. Bu çaðrý için son teslim tarihinden sonra yapýlacak baþvurular kabul edilmeyecektir. YATIRIM SÜRELERÝ Dokuzuncu Baþvuru Çaðrý Ýlaný kapsamýnda hazýrlanacak baþvurularda yatýrým süreleri 2 taksiti geçmeyecek þekilde aþaðýdaki gibi planlanmalýdýr. -Baþvuru tek taksit olarak planlanmýþ ise; yatýrým süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazýrlanýp Kuruma sunulmasý toplamda 5 (beþ) ayý geçmemelidir. -Baþvuru iki taksit olarak planlanmýþ ise; birinci taksitin yatýrým süresi ve Ödeme Talebi Paketinin hazýrlanýp Kuruma sunulmasý 5 (beþ) ay içerisinde olmalýdýr. -Ýki taksitli baþvurularda toplam yatýrým süresi 10 (on) ayý geçmemelidir. BAÞVURULAR ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Avrupa Komisyonu arasýnda yapýlan görüþmeler sonucunda IPARD Programýnda deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Programýn son hali Bakanlýðýmýz (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Baþvurular hakkýnda detaylý bilgiler ve baþvuru kurallarýnýn yer aldýðý Baþvuru Çaðrý Rehberleri (versiyon 3.0) kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Ayrýca, bu baþvuru çaðrý döneminde Kurumumuz tarafýndan yapýlacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çaðrý ilaný kapsamýnda dikkate alýnmalý ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir. Tarým Ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Diyarbakýr Ýl Koordinatörlüðü Adres Ve Telefon Numarasý Þanlýurfa Yolu 1.Km. Gündoðan Plaza Kat:2 No:7 Kayapýnar Tel: 0412 252 12 89 Faks: 0412 252 12 90 Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu, bu ilanda yer alan tüm hususlarý deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Ýlanen Duyurulur.


12

HABER

11 Þubat 2013 Pazartesi

‘Meslektaþlarýmýzýn yanýndayýz’ Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, Ýstanbul Özel Yetkili Aðýr Ceza Mahkemesi'nin Ýstanbul Barosu ve Baro yöneticileri hakkýnda açtýðý davanýn avukatlýk meslek faaliyeti, savunma dokunulmazlýðý, avukatýn ve baronun baðýmsýzlýðý bakýmýndan endiþe verici olduðunu ifade ederek, meslektaþlarýnýn yanýnda olduklarýný belirtti DÝYARBAKIR Baro Baþkaný Tahir Elçi, Ýstanbul Özel Yetkili Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan haklarýnda dava açýlan Ýstanbul Barosu ve Baro yöneticilerine destek vermek amacýyla baro yönetim kurulu adýna yazýlý açýklama yaptý. "Ýstanbul Barosu ve Baro yöneticilerine iliþkin birkaç gündür kamuoyuna yansýyan bazý bilgi ve açýklamalar, avukatlýk meslek faaliyeti, savunma dokunulmazlýðý, avukatýn ve baronun baðýmsýzlýðý bakýmýndan endiþe vericidir" diyen Elçi, açýlan davanýn hukuki dayanaklarýnýn zayýf ve kabul edilemez olduðunu söyledi.

‘Dayanýþma içinde olacaðýz’

Elçi, Ýstanbul Barosu baþkaný ve yöneticileri hakkýnda kamu davasý açýlmýþ olmasýnýn, hatalý bir hukuki deðerlendirme olduðunu söyleyerek, "Avukatlýk Yasasýnýn hükümlerine, bu yasanýn avukatlar ve baro yöneticileri için öngördüðü güvencelere aykýrý þekilde, emir ve talimat verme yetkisine sahip kamu görevlileri dýþýnda, biz avukat ve meslek örgütü yöneticilerinin yasal unsurlar bakýmýndan 'faili' olamayacaðýmýz Türk Ceza Kanunun (TCK) 277. maddesinde yazýlý 'yargý görevini yapaný etkilemeye teþebbüs' su-

çundan Ýstanbul Barosu Baþkaný ve yöneticileri hakkýnda kamu davasý açýlmýþ olmasý, hatalý bir hukuki deðerlendirmeden öte, Diyarbakýr Barosunca da dikkat çekici bulunmuþtur. Zira avukatlarýn ve meslek örgütü olan baro yöneticilerinin yapacaklarý açýklama ve 'yargýyý etkileme' iddialarýna konu olabilecek eylemleri olsa olsa adli para cezasýný öngören TCK'NIN 288. maddesindeki düzenlemeye konu olmasý gerektiðinden kuþku bulunmamaktadýr" dedi. Elçi, son olarak meslektaþlarý ile dayanýþma içinde olacaklarýný açýkladý. (DÝHA)

Öðretmenler okulu boyadý Diyarbakýr'ýn Hani ilçesinde 480 öðrencisi olan Sergen Ýlköðretim Okulu'nda görev yapan idareci öðretmenler, okullarýn iki haftalýk yarýyýl tatilini fýrsat bilip hummalý bir çalýþma sergileyerek okul binasýný boyadý

DÝYARBAKIR - Hani Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün destekleri doðrultusunda 15 günlük yarýyýl tatilini fýrsat bilen idareci öðretmenler ellerine aldýklarý boya ve fýrçalar ile duvarlarý boyayýp, okulun küçük onarým iþlerini de kendileri yaparak okula yeni bir görünüm kazandýrdý.

‘Ýmaj deðiþikliðine gittik’

Hani ilçesine 12 kilometre uzaklýkta bulunan Sergen Köyü Ýlköðretim Okulu Müdürü Hayri Yalçýn, okul duvarlarýnýn çok kirlendiðini, çocuklarý böyle bir ortamda yeni döneme baþlatmak istemediklerini söyledi. Yalçýn, "Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün temin ettiði malzemelere bizler de kendi imkanlarýmýzla destek verdik. Ýþçilik masrafýndan tasarruf etmek için de okulumuzun müdür yardýmcýsý Etem Ayaz ile birlikte özverili bir çalýþmayla 4 katlý 12 derslikli binanýn tüm koridorlarý, sýnýflarý kapý ve þiþliklerin bulunduðu

tüm iç cepheyi boyayarak imaj deðiþikliðine gittik" dedi.

‘Þartlar iyi olmalý’

Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün gönderdiði boyalarla okulu boyadýklarýný belirten Sergen Köyü Ýlköðretim Okulu Müdür Yardýmcýsý Etem Ayaz ise, eðitimin kalite noktasýnda istenilen düzeye gelmesi için okulun iç fiziki görünümünün ve þartlarýnýn daha iyi olmasý gerektiðini söyledi. Ayaz, "O nedenle ilçe milli eðitim müdürlüðümüzle yaptýðýmýz görüþmede bizlere boya konusunda destek oldular. Okulumuzun iç cephesinin koridor, duvarlarý tüm sýnýflarý ve kapýlarýný en güzel þekilde boyamaya gayret ettik" diye konuþtu. Okulun eskisine nazaran yapýlan çalýþmayla pýrýl pýrýl bir görünüme kavuþtuðunu belirten Müdür Yardýmcýsý Ayaz, ara tatil dönüþünde öðrencilerinin yeni bir okul ile karþýlaþacaðýný dile getirdi. (ÝHA)

Özürlü yurttaþ yardým bekliyor DÝYARBAKIR'ýn Çüngüþ ilçesinde ikamet eden özürlü yurttaþ Þevket Akýncý Aile ve Sosyal Palitikalar Bakanlýðý'na yazdýðý dilekçe ile yardým talep etti.10 yaþýnda geçirdiði trafik kazasý sonucu sol ayaðýný kaybeden ve yüzde 80 özürlü raporu bulunan Þevket Akýncý, yapýlacak olan özürlü memur atamalarýnda kendisine iþ verilmesini istedi. Akýncý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Özürlü ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü'ne yolladýðý dilekçesinde 2007 yýlýnda arazi kavgasý nedeni ile babasý ve abisinin öldürüldüðünü, bu olaydan sonra akrabalarý tarafýndan intikam için sýkýþtýrýldýðýný ve bu nedenle de Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinden ayrýlýp Diyarbakýr'a göç ettiðini belirtti. Özürlü olduðundan dolayý çevresi ve ailesi tarafýndan dýþlandýðýný belirten Akýncý, iþsiz olduðu için evlenemediðini de belirterek devlet yetkililerinden yardým talebinde bulundu.


13

HABER

11 Þubat 2013 Pazartesi

Otobüs ve minibüse taþ MEHMET PÝÞKÝN

DÝYARBAKIR'da çocuklar, þehir içi ulaþým yapan özel halk otobüsleri ve minibüsleri hedef almaya baþladý. Hareket halindeki araçlara taþ atan çocuklarýn, son bir ay içerisinde kentin özellikle Fiskaya Mahallesi ile birçok bölgesinde 55 özel halk otobüsü ile onlarca minibüsün camlarýný kýrdýðý öðrenildi. Atýlan taþlar yüzünden iki otobüsün aðýr hasarlý kaza yaptýðý belirtildi.

'Hangi amaçla atýlýyor'

Konuya iliþkin Yenigün'e açýklamalarda bulunan SS. 126 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Baþkaný Mehmet Pervane, kentte herhangi bir toplumsal gös-

terinin ya da olayýn olmadýðý günlerde bile þehir içi ulaþým yapan otobüslerin ve minibüslerin hedef alýndýðýný belirtti. Taþlarýn hangi amaçla atýldýðýný öðrenemediklerini vurgulayan Pervane, þunlarý kaydetti: "Bir ayda 55'in üzerinde sadece özel halk otobüsünün camý atýlan taþlarla kýrýldý. Bu araçlarýn seyir halindeyken taþlara maruz kalmasý hem yolcular hem de þoförler için ciddi riskler oluþturuyor. Geçtiðimiz günlerde Fiskaya Mahallesi'nde iki aracýmýz bu yüzünden aðýr hasarlý kaza yaptý. Þans eseri kazalarda ölen ya da yaralanan olmadý. Bunun yaný sýra atýlan taþlarla yaralanan þoför ve yolcularýmýz var.

FOTO: ARÞÝV

Diyarbakýr'da son bir ay içerisinde çocuklarýn attýðý taþlar yüzünden 55 halk otobüsü ile onlarca minibüsün camlarýnýn kýrýldýðýný belirten Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Baþkaný Mehmet Pervane, bu durumun ciddi tehlike oluþturduðunu belirterek, önüne geçilmesi gerektiðini söyledi

Konuyu Valilik, Emniyet ve Büyükþehir Belediyesi'ne bildirdik. Ancak çok fazla ilgilenen olmadý."

'Tehlike oluþturuyor'

Zaman zaman Baðlar Ýlçesi'ne baðlý Cezaevi bölgesinde araçlarýnýn çocuklar

tarafýndan taþlandýðýný belirten minibüs þoförü Þeyhmus Kaya ise, "Hareket halindeyken beklemediðimiz bir anda araçlarýmýz taþlanýyor. Bu ne amaçla yapýlýyor anlamýþ deðiliz. Kontak kapatma eylemlerinin ol-

‘Yargý önüne çýkarýlsýn’ GGC ve DGC, Sanica Boru ElazýðsporBeþiktaþ maçýnda Anadolu Ajansý foto muhabiri Ýbrahim Yakut'un yaralanmasýna neden olan saldýrganýn bir an önce yakalanarak yargý önüne çýkarýlmasýný istedi

duðu günlerde yapýlmasýný yine anlýyoruz ama sýradan günlerde neden yapýlýyor anlam verebilmiþ deðiliz. Bu durum hem yolcularýmýz, hem bizler, hem de yolda yürüyenler için tehlike oluþturuyor" dedi.

DÝYARBAKIR - Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ve Diyarbakýr Gazeteciler Cemiyeti (DGC), 9 Þubat 2012'de Elazýð'da oynanan Elazýðspor-Beþiktaþ maçýnda tribünde atýlan meþalenin baþýna isabet etmesiyle aðýr yaralanan Anadolu Ajansý Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü Muhabiri Ýbrahim Yakut için yazýlý açýklama yaptý. Yapýlan açýklamada, Yakut'un yaralanmasýna neden olan saldýrganýn bir an önce yakalanarak yargý önüne çýkarýlmasýný istedi. GGC ve DGC tarafýndan yapýlan ortak açýklamada, Anadolu Ajansý Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nde foto muhabiri olan Yakut'un 9 Þubat'ta Elazýð'da oynanan Sanica Boru Elazýðspor-Beþiktaþ maçýnda tribünden atýlan meþalenin baþýna isabet etmesiyle yaralandýðý anýmsatýldý. Yakut'un Fýrat Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardýndan taburcu olduðu belirtilen açýklamada, ''Meþaleyi atan Beþiktaþ tribünündeki sporun anlamýndan yoksun, insanlýktan nasibini almamýþ bu kiþi, takýmýnýn baþarýsýna gölge düþürmüþtür. Dostluk, kardeþlik ve birlik beraberlik, kaynaþma kültürünün en önemli olgularýndan biri olan spor saðlýklý düþünmeyi de geliþtirir. Beþiktaþ camiasýnýn, bu ve bunun gibi holiganlarý arasýnda barýndýrmamasý gerektiðini düþünüyoruz. Dostluk ile birlik ve beraberliði hedef alan saldýrganýn bir an önce yakalanarak yargý önüne çýkarýlmasýný istiyoruz. Saldýrýyý yapan, spor müsabakalarýna þiddet düþüncesiyle gelen zihniyeti þiddetle kýnýyoruz'' denildi.


14

BÖLGE

11 Þubat 2013 Pazartesi

Dilencilerin yeni gözdesi:

SURiYE PASAPORTU Batman'da, Suriye'de süren iç savaþ nedeniyle Türkiye'ye sýðýnan mültecilerin pasaport ve evraklarýný kullanarak dilencilik yapanlar zabýta tarafýndan yakalandý

E Tipi Kapalý Cezaevi’nde intihar ÞANLIURFA E Tipi Kapalý Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir kiþi intihar etti. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir Þanlýurfa E tipi Kapalý Cezaevi'nde bulunan 27 yaþýnda Ý.U, tek kaldýðý hücrede iddiaya göre kendisini elbiseleri ile astý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Öte yandan, intihar eden Ý.U'nun cesedi otopsi için Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. (ÝHA)

Silopi'de týrýn çarptýðý yaþlý adam öldü

BATMAN Belediyesi Zabýta Müdürlüðü son günlerde esnafý býktýran dilencilerle etkin mücadele baþlattý. Zabýta Müdürü Hakký Ertuðrul, Belediye Baþkanvekili Serhat Temel'in talimatý ile kentin dört bir yanýnda dilenciliðe karþý harekete geçtiklerini söyledi. Son 1 haftada 100 kadar dilenci yakaladýklarý-

ný ve bunlarýn üzerinde yüklü paralarýn ele geçirildiði ve Kabahatler Yasasý'na göre ceza uyguladýklarýný ifade eden Zabýta Müdürü Ertuðrul, "Maalesef dilencilerin çoðunluðu Suriyeli gibi dilencilik yapan vatandaþýmýz olan dilencilerin olduðunu tespit ettik" dedi. Suriye'deki çatýþmalar ve iç savaþ nedeniyle Bat-

“Artýk somut adýmlar atacaðýz”

man'a sýðýnan 1000'i aþkýn mültecinin pasaport ve evrakýný kullanan kiþilerin dilencilik yaptýðýný tespit ettiklerini söyleyen Zabýta Müdürü Hakký Ertuðrul, þöyle dedi: "Yerli dilencilerin üzerinde bulduðumuz pasaport ve evraklar, Suriyeliler'e ait. Bir yolla bulduklarý bu evraklarla 'Suriyeliyiz, bize yardým edin' diyen

GAZÝANTEP - Güneydoðu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yaðlý Tohumlar ve Mamulleri Ýhracatçý Birliði Baþkaný Þahin Batallý, ''Bulgur-Mercimek Sektörü Ýhracatý Ýçin Güç Birliði' ve ''Un Sektörü Ýhracatý Ýçin Güç Birliði'' projeleri için artýk somut adýmlar atacaklarýný bildirdi. Güneydoðu Anadolu Ýhracatçý Birlikleri'nden (GAÝB) yapýlan açýklamaya göre, Batallý, ''Bulgur-Mercimek ile Un Sektörü Ýhracatý Ýçin Güç Birliði URGE Projeleri'' konulu toplantýda, Ekonomi Bakanlýðý'nýn, yerel dinamiklerin hare-

maalesef yerli dilencilere rastladýk. Duygu sömürüsü yapanlara karþý vatandaþlarýn daha dikkatli olmasý gerekiyor. Ýhtiyaç sahibi olanlara yardýmýn ulaþtýrýlmasýna karþý deðiliz ama, Suriyeli Kürt mültecilerin pasaport ve evraklarýyla dilencilik yapan 100'e yakýn kadýn ve çocuðu yakalayýp ailelerine teslim ediyoruz."

kete geçirilmesine olanak saðlayan ihracat seferberliði baþlatma vizyonu çerçevesinde Uluslararasý Rekabetçiliðin Geliþtirilmesi Desteði'ni (URGE) ilan ettiðini anýmsattý. Bu kapsamda hazýrladýklarý iki projenin Ýhtiyaç Analiz Raporlarý'nýn Ekonomi Bakanlýðý tarafýndan onaylandýðýný belirten Batallý, ''BulgurMercimek Sektörü Ýhracatý Ýçin Güç Birliði'' ve ''Un Sektörü Ýhracatý Ýçin Güç Birliði'' projeleri için artýk somut adýmlar atacaklarýný ifade etti. Yeni süreçte ortak hareket edilerek ürünlerin

ÞIRNAK - Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþi hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre, M.K'nin kullandýðý 33 E 9015 plakalý týr, E-90 karayolunda, yolun karþýsýna geçmeye çalýþan Ali Temiz'e (81) çarptý. Aðýr yaralanan Temiz, olay yerinde hayatýný kaybetti. Sürücü M.K. gözaltýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

tanýtýlmasý ve markalaþma sürecinin de hýzlanacaðýný ifade eden Batallý, "Bulgur ve mercimek sektörleri ile un sektörü için hazýrlanan bu projelere dahil olan firmalarýmýz, birliðimiz önderliðinde yapýlacak ihracata yönelik ortak eylem ve faaliyetleriyle desteklenecek. Zaten bulgur, mercimek ve un sektörlerinde dünya çapýnda potansiyelimiz ve rekabet gücümüz bulunuyor. Ancak oluþturulan projelerle gerek ürün ve firmalarýmýzýn, gerekse Gaziantep'in uluslararasý pazarlarda bilinirliði daha da artacak, ihraca-

týmýz yeni bir ivme kazanacaktýr" dedi. Gaziantep Kümelenme Bilgi Merkezi Koordinatörü Serap Gültekin de, toplantýda, izlenecek yol haritasý hakkýnda bilgi vererek, sorularý yanýtladý. Toplantýya Güneydoðu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yaðlý Tohumlar ve Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði Baþkan Yardýmcýsý Surur Aydýn, Çalýþma Grubu Baþkaný Prof. Dr Mustafa Bayram, GAÝB Genel Sekreteri Salim Kocaer, Genel Sekreter Yardýmcýlarý Aydýn Kutluð ve Mikail Ýrtegün ile sanayici ve iþ adamlarý katýldý.


15

BÖLGE

11 Þubat 2013 Pazartesi

Ambulansta yedek oksijen tüpü olmadýðý iddiasý “Saðlýkta þiddet gündemden düþmüyor”

Þýrnak'ýn Uludere ilçesinde astým hastasý Asiye Altürk'ün, ambulansta yedek oksijen tüpü olmadýðý için öldüðü iddia edildi. Altürk'ün ailesi savcýlýða giderek þikayetçi oldu

Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde önceki gün akþam saatlerinde pratisyen doktor O.D., akciðer rahatsýzlýðý þikayetiyle servise gelen bir bayanýn yakýný tarafýndan darp edildiði ileri sürüldü. Duruma tepki gösteren Türk Saðlýk-Sen Þanlýurfa Þube Baþkaný Selami Balcý, saðlýkta þiddetin Türkiye gündeminden hiç düþmediðini söyledi

ÞANLIURFA Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun hasta yakýnlarý tarafýndan darp edildiði iddia edildi. Olay, önceki gün akþam saatlerinde Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde meydana geldi. Ýddiaya göre, hastanede görev yapan pratisyen doktor O.D., akciðer rahatsýzlýðý þikayetiyle servise gelen bir bayanýn yakýný tarafýndan darp edildi. Doktoru darp ettiði iddia edilen Ý.Ç. gözaltýna alýndý. Olayýn duyulmasý üzerine hasta yakýnlarý hastaneye gelirken þiddete maruz kalan doktor herhangi bir açýklama yapmadan hastaneden ayrýldý.Konuyla ilgili açýklamada bulunan Türk Saðlýk-Sen Þanlýurfa Þube Baþkaný Selami Balcý, saðlýkta þiddetin Türkiye gündeminden hiç düþmediðini söyledi. Balcý, "Önceki gün akþam saatlerinde hastaneye gelen bir hasta yakýný maalesef Dr. O.D'yi darp etmiþtir. Doktor bey, hastaya bakýp, ilaç yazarken hasta yakýný doktor sen benimle niye konuþmuyorsun, benimle niye fazla ilgilenmiyorsun diyerek kendisini darp ediyor. Saðlýkta þiddet Türkiye'nin gündeminde hiç düþmedi böyle giderse düþmeyeceði gözüküyor. Doktor beyin saðlýk durumu iyi ancak psikolojisi bozuldu" diye konuþtu. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Siirt’e ‘Barýþ Mahallesi’

ÞIRNAK - Uludere ilçesinden Þýrnak'a astým hastasý taþýyan ambulansta yedek oksijen tüpü olmadýðý için hastanýn öldüðü ileri sürüldü. Edinilen bilgiye göre, Uludere'de yaþayan astým hastasý Asiye Altürk (66), fenalaþýnca ailesi tarafýndan Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý ardýndan ambulansla Þýrnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Altürk yolda hayatýný kaybetti. Otopsi iþlemleri için sevk edildiði Diyarbakýr'dan götürülen Altürk'ün cenazesi, ilçedeki Doðu Mahallesi Mezarlýðý'nda önceki gün gece saatlerinde topraða verildi.

'Doktor sevkte ýsrar etti'

Altürk'ün eþi Abdülkerim Altürk, gazetecilere yaptýðý açýklamada, astým hastasý olan eþini, önceki gün akþam saatle-

SÝÝRT Belediye Meclisi, bir mahallenin adýný Barýþ Mahallesi olarak deðiþtirdi. Siirt Belediyesi'nden yapýlan açýklamada, meclis toplantýsýnda kamuoyunda Çakmak Mahallesi olarak bilinen ve 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yapan Kenan

rinde fenalaþmasý üzerine Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldýrdýklarýný söyledi. Altürk, burada doktorun kendilerine hastalarýný Þýrnak'a sevk edeceklerini söylediðini, kendisinin ise buna gerek olmadýðýný söyleyip hastaya oksijen verilmesini istediðini aktardý. Doktorun sevk ýsrarýnýn ardýndan hastalarýnýn ambulansla, kendisinin de bir araçla peþinden yola çýktýðýný anlatan Altürk, þunlarý söyledi:

'Ýhmalkarlýk var'

''Eþimi bir hafta önce nefes darlýðý þikayeti ile Þýrnak Devlet Hastanesi'ne yatýrmýþtýk. Eþimin doktoru muayene ve tahlillerin ardýndan hastayý taburcu etti. Cuma akþamý durumunun acil olduðunu söylediler. Hastaneye götürdük. Doktor, 'Þýrnak'a göndermeye

Evren'in soyadýný taþýyan Evren Mahallesi'nin isminin deðiþtirilmesi yönünde mahalle sakinleri tarafýndan Ýsimsiz Cadde ve Sokaklara Ýsim Verilmesi ve Ýsim Deðiþtirilmesi Komisyonu'na yapýlan baþvurunun deðerlendirdiði belirtildi.

Açýklamada, meclisin gelen öneriyi deðerlendirerek son günlerde toplumsal barýþýn saðlanmasý için yürütülen çabalar destek vermek için Evren Mahallesi'nin ismini Barýþ Mahallesi olarak deðiþtirme önerisini oy birliðiyle kabul ettiði bildirildi.

mecburum' dedi. Ambulans 2000 model bir ambulans. Sanki traktör gidiyor o þekilde. Biz de taksi ile arkasýndan gittik. Þenoba beldesinin karþýsýndaki son virajda Besta Taburu önünde eþim hayatýný kaybetti. Daha doðrusu virajda tüp bitti nefes alamadý. Taburda asker müdahale etti. Revirde 4-5 kiþi hastanýn etrafýný sardý, tüp veriyorlardý. Üsteðmen ve bizimle gelen ambulanstaki teknisyen hastaya pompa ile müdahale ettiler, kurtaramadýlar. Þýrnak'ta savcý beye durumu anlattým. Ben þahýs üzerinden davacý deðilim. Ben Saðlýk Bakanlýðý'ndan davacýyým. Oðlum ambulansta hastayla beraberdi, savcý onun da ifadesini aldý. Burada bir ihmalkarlýk var.''

Ýnceleme baþlatýldý

Þýrnak Ýl Saðlýk Müdürlüðü'nün konuyla ilgili inceleme baþlattýðý öðrenildi. Öte yandan bir süre önce tayini Aydýn'ýn Buharkent ilçesine çýkan kaymakam Cemil Öztürk'ün eþi Özlem Öztürk, Uludere Devlet Hastanesi'nde verilen antibiyotik ilaca reaksiyonla baþladýðý belirtilen kalp krizi sonucu hayatýný kaybetmiþ, baþlatýlan soruþturma sonuçlanýncaya kadar baþhekim geçici olarak görevinden alýnmýþtý.


16

Heyecan ve tehlike bir arada! Þemdinli ilçesine baðlý Beyyurdu köyü sakinleri yaz aylarýnda daðlarda topladýklarý otlarý kýþýn kýzaklara yükleyerek, el birliði ile köye taþýyor

BÖLGE

HAKKARÝ'nin Þemdinli ilçesine yaklaþýk 35 kilometre uzaklýkta bulunan Beyyurdu köyünde yaþayan yurttaþlar, hayvanlara vermek için bahar aylarýnda topladýklarý otlarý, yaðan kardan yararlanarak kýzaklarla köye taþýyor. Bölgenin daðlýk olmasýndan kaynaklý yazýn topladýklarý otu köye ulaþtýrmakta zorluk çeken yurttaþlar, yer yer bir metreyi bulan ve soðuktan sertleþen kardan faydalanarak, kýzaklarla otlarý köye ulaþtýrýyor. Yazýn birlikte biçtikleri otu yine el birliðiyle daðdan indiren yurttaþlar, kilometrelerce yol yürüyor.

“Tehlikeli ama zevkli”

11 Þubat 2013 Pazartesi

Topladýklarý otlarý kendi yaptýklarý kýzaklarla köye getiren yurttaþlardan Adnan Oruç, yaptýklarý yolculuðun yorucu olmasýnýn yanýnda bir de zevkli yanlarýnýn olduðunu belirtiyor. Yardýmlaþmanýn önemine vurgu yapan Oruç, "Yazýn beraber daðda böyle topladýðýmýz otlarý kýþýn da arkadaþlarla beraber kýzaklarla hayvanlarýmýzýn barýndýðý ahýrlarýn önüne getiriyoruz. Bu yolculuk çok zevkli oluyor; ama bazen sakatlýklar da yaþanýyor" diyor. 4 kilometrelik maceralý yolculuklarýnýn zaman zaman tehlikeli

Yüksekova’da dondurucu soðuklar

alleadýr kar yaðý- leri oluþurken bazý mah HAKKARÝ'nin Yüksekova tý. Son bir haft kele þebe suyu içme de e lerd dýðý Yüksekoilçesinde, son günlerde ya- þýnýn olma eoMet va seko Yük u. dond ri sýcaklýðý geceleri ðan kar yaðýþýnýn ardýndan va'da, hava ürlüðü da eksi 15 dere- roloji Ýstasyon Müd altýn ýn sýfýr etkili olan soðuk hava ve sis, larýn hava k soðu i, ililer yetk r düþüyor. Aþýrý sohayatý olumsuz yönde etki- ceye kada r kada na sonu ýn ayýn t þuba sis günlük hayatý lerken, bazý mahallelerde de ðuklar ve ek, rter beli ý aðýn olac li etki etkilerken, sürücüiçme suyu þebekeleri dondu. olumsuz dalgaf zor anlar yaþý- hava sýcaklýklarýnda esna ve ler Bölgede son günlerde etðini ilece olab ýn alar lanm durucu soðuklar nekili olan kar yaðýþý yerini yor. Don ) (ÝHA edi. söyl çatýlarda buz kütledondurucu soðuklara býrak- deniyle

geçtiðini dile getiren yurttaþlardan Mahir Oruç ise, "Kýþýn yoðun kar yaðýþý nedeniyle havyalarýmýzý kýrda ve bayýrda otlatma imkanýmýz olmadýðý için daha önce topladýðýmýz otlarý tehlikeli ama mecburi bir þekilde getiriyoruz. Ýlkbahar ve yaz aylarýnda bu þekilde toplamazsak, hayvanlarýmýz kýþ ayýnda telef olur" ifadesinde bulunuyor. Oruç, "Yolumuz olsaydý yazýn topladýðýmýz vakitlerde evlerimize getirebilirdik. Yol olmadýðý için mecbur kýþýn kar üstünde getirebiliyoruz. Tehlikeli ama ayný zamanda zevkli oluyor" diye konuþtu.

Hizan’a otomatik meteoroloji gözlem istasyonu BÝTLÝS - Meteoroloji Genel Müdürlüðü tarafýndan Bitlis'in Hizan ilçesine 'Otomatik Meteoroloji Gözlem Ýstasyonu' kurulacaðý bildirdi. Gazetecilere açýklamalarda bulunan Hizan Kaymakamý Hayrettin Baskýn, Hizan'a Otomatik Meteoroloji Gözlem Ýstasyonu kurulacaðýný söyledi. Baskýn, "Ýhalesi yapýlan Otomatik Meteoroloji Gözlem Ýstasyonu'nu kurmak üzere yer tespiti yapýldý. Tespiti yapmak üzere Hizan'a Van Meteoroloji Müdür Yardýmcýsý Ali Genç, Bitlis Meteoroloji Ýl Müdürü Mehmet Elkatmýþ ve Bölge Teknikeri Adem Þahin ilçede en uygun yeri tespit ederek Otomatik Meteoroloji Gözlem Ýstasyonu kuracaklar. Kurulacak Otomatik Meteoroloji Gözlem Ýstasyonu mikro klima özelliði göstererek Hizan ilçemizde meteoroloji deðerler bundan sonra açýk olarak kayýt altýna alýnacaktýr. Ýhalesi yapýlan Otomatik Meteoroloji Gözlem Ýstasyonu, 2013 yýlý içerisinde kurulumu gerçekleþecektir. Alýnan deðerler istatistik yönünden her kurumun istifadesine sunulacaktýr. Van Meteoroloji Müdür Yardýmcýsý Ali Genç, Bitlis Meteoroloji Ýl Müdürü Mehmet Elkatmýþ, Bölge Teknikeri Adem Þahin ve emeði geçen herkese sonsuz teþekkür ediyorum" diye konuþtu. (ÝHA)


$ €

ekonomi

DOLAR: 1,765 EURO: 2,360 ALTIN: 92,610 ÝMKB: 78.684,00

17 11 Þubat 2013 Pazartesi

Gençler biriktiriyor, orta yaþ harcýyor ‘Yatýrým Tercihleri Araþtýrmasý 2012’ sonuçlarý ezber bozdu. Araþtýrmada, tasarruf ve yatýrýmýn gençler için ön planda olduðu, 40-50 yaþ arasýndaki bireylerin ise daha çok hobileri olmak üzere harcama yapmayý tercih ettikleri ortaya çýktý

Yýlda 1,5 milyar lira çöpe gidiyor

"YATIRIM Tercihleri Araþtýrmasý 2012' sonuçlarý açýklandý. Araþtýrma, tasarruf ve yatýrýmýn gençler için ön planda olduðunu, 40-50 yaþ arasýndaki bireylerin ise daha çok hobileri olmak üzere harcama yapmayý tercih ettiklerini ortaya koyuyor. Estima Araþtýrma ve Danýþmanlýk'ýn araþtýrmasýna katýlanlarýn yüzde 25'ini oluþturan 40-50 yaþ aralýðýndaki kesimin tercihi; yatýrým yapmak yerine harcamak oldu. Toplumda orta yaþý temsil eden bu kesimin harcama yapmayý tercih ettiði alanlar ise seramikten, resme, balýkçýlýktan seyahate kadar, daha önce gerçekleþtirmeye fýrsat bulamadýðý kiþisel hobileri oldu. Araþtýrmaya katýlan 40-50 yaþ grubunun yüzde 80'den fazlasý ailesi ile birlikte restoran harcamalarýna ve gezmeye para ayýrýyor. Sinemaya gitmek ve sportif aktiviteyi tercih

edenlerin oraný ise yüzde 60 civarýnda.

Varlýklý genç sayýsý artýyor

Yapý Kredi Kiþisel Bankacýlýk Yatýrým Tercihleri Araþtýrmasý sonuçlarý, bankalardan hizmet alan, varlýklý müþterilerin yaþ ortalamasý ise gittikçe gençleþtiðini ortaya koyuyor. Buna göre araþtýrmada bulunan varlýklý müþteriler içinde 30-40 yaþ grubunun oraný yüzde 40'tan yüzde 47'e çýktý. Bir üst yaþ grubunun aksine parasýný harcamak yerine yatýrýma ayýran 30-40 yaþ grubundaki müþterilerin en büyük yatýrým aracý altýn. Varlýklý müþterilerin yaþýnýn gençleþtiðini ortaya koyan araþtýrmaya göre, varlýklý kesimin Marmara ve Ýç Anadolu bölgelerinde yoðunlaþtýðý dikkat çekiyor. Araþtýrmaya göre, her üç Kiþisel Bankacýlýk müþterisinin 1'i Ýstanbul'da bulunuyor.

TÜRKÝYE'de bir yýlda 1,5 milyar TL deðerinde 2,1 milyar adet ekmek çöpe atýlýyor. Bu parayla 80 hastane, 500 okul inþa edilebiliyor. '' Ekmek Ýsrafýný Önleme Kampanyasý'' çerçevesinde Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin tarafýndan yaptýrýlan ''Ekmek Ýsrafý ve Tüketici Alýþkanlýklarý'' araþtýrmasýna göre, fýrýnlarda satýlan ekmeklerin adet cinsinden yüzde 75'ini somun tipi normalekmek oluþturuyor. Daha önceki araþtýrmaya göre kiþi ba-

þýna günlük 17,4 gram olarak belirlenen ekmek israfý, 2012 yýlý araþtýrmasýnda 19,9 gram olarak tespit edildi. Kiþi baþýna ekmek tüketimi azalýrken, israf arttý. 250 gramlýk ekmek baz alýnarak, günlük yaklaþýk 6 milyon, yýllýk ise 2 milyar adetten fazla ekmek israf ediliyor. Ýsrafýn ülkeye ekonomik yükü ise ekmeðin kilogram fiyatýndan (2,80 TL) hesapla, yýllýk 1,546 milyar TL'ye denk geliyor. Bu parayla 80 hastane, 500 okul inþa edilebiliyor.

Tarladan sofraya yüzde 400 zam

Þimþek, beklenen tarihi açýkladý

TÜRKÝYE'de tarým ürünleri tarlalardan sofralara ulaþana kadar 4 kat pahalanýyor. Nakliye, hal, pazar ve market aþamalarýnýn ardýndan tüketicilerin sofralarýna ulaþan tarým ürünlerinin fiyatý, bu süreçte yüzde 400'e yakýn oranda artýyor. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði'nden (TZOB) alýnan bilgi-

MALÝYE Bakaný Þimþek, 2B arazilerinin hak sahiplerine satýþý veya iadesi iþlemlerine ne zaman baþlanacaðýný açýkladý. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, ''2B arazilerinin hak sahiplerine satýþý veya iadesi iþlemlerine 13 Þubat 2013 tarihinde baþlanacak'' dedi. Söz konusu kanun kapsamýnda yaklaþýk 500 bin kiþinin baþvuru yaptýðýný kaydeden Þimþek, hak sahibi vatandaþlarýn, taþýnmazlarýn rayiç bedellerini www.milliemlak.gov.tr adresinden öðrenebileceðini söyledi. Mehmet Þimþek, ''Gelirlerin yüzde 3'ü tarihi eserlerimizin onarýmý, yüzde 15,2'si afet riski

ye göre, tarladan 1,25 liraya satýn alýnan domates, marketlere geldiðinde 3,50 liraya, 25 kuruþtan satýlan patates 1 liraya, 87 kuruþtan satýlan mandalina 3,41 liraya, 1,85 liraya satýlan pirinç 2,90 liraya, 50 kuruþtan satýlan kuru soðan 1,30 liraya, demeti 15 kuruþtan satýlan maydonoz ise 84 kuruþa satýlýyor.

altýndaki alanlarýn dönüþtürülmesi, kalaný bütçe imkanlarý dahilinde yeni orman alanlarýnýn oluþturulmasý amacýyla kullanýlacaktýr'' diye konuþtu.


18

DÜNYA

11 Þubat 2013 Pazartesi

‘Barýþ çabasýný alkýþlýyorum’ ABD Baþkaný Barack Obama, Kürt sorunun çözümü konusunda baþlatýlan Ýmralý sürecine destek vererek, “Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn barýþçýl çözüm arama çabasýný alkýþlýyorum” dedi

AMERÝKA Birleþik Devletleri Baþkaný Barack Obama, Kürt sorununun çözüm sürecini "Baþbakan Erdoðan'ýn Türkiye'nin insanlarý için 30 yýlý aþkýn süredir bu kadar çok acý ve kedere neden olan kavgaya barýþçýl çözüm arama çabasýný alkýþlýyorum" sözleriyle deðerlendirdi. Barack Obama, Milliyet Gazetesi Washington Temsilcisi Pýnar Ersoy'un sorularýný yanýtladý. Barýþçýl çözümün sadece Doðu'da deðil tüm Türkiye'de refah ve güvenlik anlamýna geleceðini ifade eden Barack Obama, ABD'nin somut yollarla bu sürece destek olmaya devam edeceði-

ni söyledi. Barack Obama Türk yargý sistemiyle ilgili de deðerlendirmelerde bulundu. "AK Parti çok uzun süredir reformu destekliyor. Türk hükümetinin evrensel özgürlükleri ilerletme çabasýný destekliyoruz, buna ifade özgürlüðü de dahil" diyen Obama, "Türkiye için demokrasiyi ve insan haklarýna saygýyý güçlendirmek, reform yapmanýn dünya sahnesinde ilerlemeyi nasýl saðladýðýný göstermek için bir fýrsat" ifadelerini kullandý.

‘Ýliþkilerimizi koparmak istiyorlar’

Obama, Ankara'daki ABD Büyükelçili-

SUK’tan yeni giriþim planý Suriye Ulusal Konseyi (SUK), 20 Þubat’ta düzenlenecek toplantýda Suriye krizinin çözümü için yeni bir giriþim planý sunacaklarýný bildirdi. KAHÝRE - SUK Üyesi Hiþam Merve, yaptýðý açýklamada, Suriye krizinin çözümü için yeni giriþim planýnýn 20 Þubat'ta Ýstanbul veya Kahire'de yapýlmasý planlanan toplantýda ele alýnacaðýný belirtti. SUK'un yeni hazýrladýðý plana göre, top-

lantýda geçici hükümetin oluþturulma aþamalarýnýn görüþüleceðini belirten Merve, hükümetin, muhaliflerden ve Suriye yönetiminde olup ta elleri kana bulaþmamýþ siyasilerden oluþacaðýný ifade etti. Geçici hükümetin, ulusal kongreyi hazýr-

ði'ne yönelik saldýrý içinse, "Bu korkunç saldýrýnýn sorumluluðunu üstlenen örgüt, Türkiye ve ABD arasýndaki iyi iliþkileri koparmaya çalýþýyor" dedi. ABD Baþkaný, saldýrýda hayatýný kaybeden güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu için ise duygularýný "Kalbimiz Türkleri ve Amerikalýlarý korumak için hayatýný kaybeden Mustafa Akarsu'nun ailesiyle" sözleriyle ifade etti.

Obama Suriye'deki duruma iliþkin açýklamalar da yaptý. Baþkan Obama, "Önümüzdeki günlerin Suriye halký ve bölge için zor

olmaya devam edeceðinin farkýndayýz. Suriye halkýnýn yaþadýðý acýlarý kesinlikle görmezden gelmiyoruz" diye konuþtu. Esad rejiminin er ya da geç sonunun geleceðini belirten Barack Obama, "Baþbakan Erdoðan ve Türk hükümetine, Suriye'de þiddeti bitirme yönündeki çabalara liderlik ettikleri için takdirlerimi sunmak istiyorum" dedi. Barack Obama Ýran konusundaysa, "Tahran yönetimine yönelik ambargolarýn Türkiye'ye maliyeti olduðunun farkýndayým ancak nükleer silahý olan bir Ýran'ýn bedeli çok daha aðýr olur" diye konuþtu.

lamasý gerektiðine deðinen Merve, yeni anayasanýn ulusal kongre tarafýndan hazýrlanarak halkýn onayýna sunulacaðýný kaydetti. Daha sonraki aþamanýn ise anayasaya uygun olarak dev-

letin yasama ve yürütme organlarýnýn düzenlenmesi olduðunu dile getiren Merve, hazýrlanan planda Beþþar Esed'in akýbeti hakkýnda kesin bir karara varýlmadýðýný dile getirdi.

‘Acýlarý görmezden gelmiyoruz’

Peru’da sel: 6 ölü PERU'da þiddetli yaðýþýn neden olduðu selde en az 6 kiþinin hayatýný kaybettiði bildirildi. Yetkililer, ülkenin güneyindeki Peruvian kentine baðlý Arequipa bölgesinde etkili olan þiddetli yaðýþýn en az 6 kiþinin ölmesine sebebiyet verdiðini açýkladý. Bölge Valisi Miguel Guzman, iki köprünün çöktüðünü ve bazý bölgelerle iletiþimin kesildiðini belirtti. Bölgede çok sayýda evin sular altýnda kaldýðý bildirildi.

Tel Aviv’de patlama: 2 yaralý ÝSRAÝL'in baþkenti Tel Aviv'de gerçekleþen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 2 kiþi yaralandý. Ýsrail kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, Tel Aviv'deki patlamada 2 Ýsrailli aðýr þekilde yaralandý. Patlamadan hemen sonra saðlýk ekiplerinin ve itfaiye araçlarýnýn olay yerine ulaþtýðý, yaralananlarýn çevre hastanelere nakledildiði ifade edildi. Ýsrail'in önde gelen gazetelerinden Yediot Aharonot patlamayý doðruladý. Gazetenin internet sitesinde yayýnlanan haberde, Ebu Kebir Adli Týp Kurumu'nun önünde park halindeki bir araçta meydana gelen patlamada 2 kiþinin aðýr yaralandýðý belirtildi.

Savaþ uçaðý düþürüldü iddiasý HaSURÝYE'nin iç kesimlerindeki hlý sila e ind des bel ma'nýn Kefr Nabuda üðü ürd düþ ý ðýn uça aþ muhaliflerin bir sav iddia edildi. lu SuMuhalif yapýlanmalardan sorum Öz), GC i(SR sey Kon riye Genel Devrim Cun lý bað O) (ÖS 'na gür Suriye Ordusu arýayl Tug yan Süf Bin dullah ile Muaviye 23 sanýn, Kefr Nabuda beldesinde Mig k verþýlý kar a larl vaþ uçaðýna uçaksavar a nýn ala m tarý ðýn mesi sonucunda uça düþtüðünü ileri sürdü. gün Bu arada, ülke genelinde önceki leri güç ik enl güv gerçekleþen olaylarda ras ope ði edi enl nin çeþitli kentlere düz seldiðini yonlarda ölü sayýsýnýn 158'e yük Örgütü rý kla Ha kaydeden Suriye Ýnsan ri araikle birl u (SNHR), beldede iki ord ný ve týðý çýk rýn sýnda þiddetli çatýþmala karaya n ada kar e düzenli ordunun beldey ý. ard akt ý ðýn atýlan füzelerle saldýrdý


19

SPOR

11 Þubat 2013 Pazartesi

Minik sporcularýn zorlu antrenmaný

HAKKARÝ Belediye Spor Kulübü altyapýsýnda futbol oynayan minikler, sahadaki karlarý ayaklarý ezerek antrenman yapýyor. Antrenman için geldikleri Þehir Stadyumu'nda, sahanýn kardan temizlenmediðini gören Hakkari Belediye Spor Kulübü altyapýsýndaki minik futbolcular, sahadaki karý kendi imkanlarý ile temizleyerek antrenmana çýktý. Sahadaki karlarý, kol kola

girerek ayaklarý ile ezen minik sporcular, antrenman için yeterli alaný oluþturduktan sonra Teknik Direktörü Tahir Temel gözetiminde çalýþmalarýný sürdürdü. Kar kalýnlýðýnýn 2 metreyi bulduðu sahada çalýþmalarýna ara vermeden devam eden minikler, ''Antrenman yapabilmek için sahadaki karý ayaklarýmýzla ezdikten sonra antrenman yapýyoruz'' dedi.

Tatvan stadý maç yapýlmaya hazýr

BÝTLÝS'in Tatvan ilçesindeki kardan dolayý kapalý olan þehir stadyumu, 3 gün önce 300 kiþilik ekiple baþlatýlan kar temizleme çalýþmalarý sonucu hazýr hale getirildi. Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden ve sahasý kar nedeniyle kapalý bulunan Tatvan Gençlerbirliði Spor'un, Cizre Basra Spor ile

yapacaðý karþýlaþma için seferber olan kaymakamlýk, belediye, askeriye, emniyet ile Gençlik Hizmetleri Ve Spor Ýlçe Müdürlüðü çalýþanlarý, stadý maç yapmaya hazýr hale getirdi. 100 metre uzunluðunda ve 64 metre geniþliðindeki sahanýn zeminin sentetik olmasý nedeniyle alanda toplanan kar, el arabalarý ve brandalarýn

üzerine koyularak sahanýn dýþýna taþýndý. Çalýþmalarý yerinde takip eden Tatvan Kaymakamý Murat Erkan, tüm kurumlarla birlikte 3 gün önce baþlatýlan kar temizleme çalýþmalarýnýn tüm hýzýyla devam ettiðini ve sahanýn saat 12.00'de Tatvan Gençlerbirliði Spor ile Cizre Basra Spor arasýnda yapýlacak olan karþýlaþmaya hazýr hale getirildiðini söyledi. Tatvan Gençlerbirliði Spor Teknik Direktörü Murat Ebe de, sahanýn temizlenmesinde herkesin büyük emek sarf ettiðini belirterek, desteklerini esirgemeyen herkese teþekkür etti. Cizre Basra Spor Kulüp Baþkaný Maruf Sevinç ise, "Kardan dolayý kapalý olan sahada müthiþ bir kar temizleme çalýþmasý var. Çalýþmalara askerlerin de büyük destek verdiðini görüyoruz. Burada yapýlan kar temizleme çalýþmalarýnda büyük bir dayanýþma ve birliktelik gördük. Bu çok güzel. Maçta da bu birlikteliðin, güzelliðin ve dostluðun devam edeceðinden eminim. Her iki takýma baþarýlar dilerim" þeklinde konuþtu.

Maçlar oynanmýyor

Miniklerin antrenmanlarýný izleyen CHP Ýl Baþkaný Mehmet Baþ ise sahadaki kar nedeniyle Bölgesel Amatör Ligi ekiplerinden Zapspor ile Kadýnlar 2. Futbol Ligi Doðu Grubu'nda mücadele eden kadýn futbol takýmlarýnýn maçlarýný deplasmanda oynadýðýný belirterek, sahadaki karýn temizlenmesi için ilgilileri göreve davet etti.

Malatya’da voleybol heyecaný sürüyor MALATYA Voleybol Liginde müsabakalara devam edildi. Atatürk ve Türkiyem Spor Salonlarý'nda 4 kategoride oynanan müsabakalarda alýnan sonuçlar þöyle; Yýldýz Erkekler, "Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü-Kano Rafting Spor Kulübü: 0-3. Girmana Spor KulübüKano Rafting Spor Kulübü: 3-0." Yýldýz Kýzlar, "Girmana Spor KulübüKonak Akademi Spor Kulübü: 0-3. Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü-Türkiyem Spor Kulübü: 3-0. Uçarlar Spor Kulübü-Girmana Spor Kulübü: 0-3. Konak Akademi Spor Kulübü-Türkiyem Spor Kulübü: 3-0." Yaþ Grubu Erkekler, "Girmana Spor Kulübü-Anadolu Bilgi Spor Kulübü: 3-0. Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü-Esenlik Malatya Belediyespor: 3-0." Yaþ Grubu Kýzlar, "Girmana Spor Kulübü-Konak Akademi Spor Kulübü: 0-3."


20

SPOR

11 Þubat 2013 Pazartesi

Yeni Diyar sonradan açýldý Yeni Diyarbakýrspor, 1-0 yenik duruma düþtüðü karþýlaþmada Gercüþ Baðlarspor'u 2-1 yenerek, galibiyet serisini sürdürdü. Yeþil kýrmýzýlý takýmý 3 puana Onur ve Abdullah Çelen taþýdý DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Yeni Diyarbakýrspor, Gercüþ Baðlarspor'u evinde 2-1'lik sonuçla maðlup etti. Sakat olan Ahmet Kurt ve Ahmet Gülsever'in forma giyemediði maçý her iki yarýda bulduðu gollerle kazanan yeþil kýrmýzýlý ekip, hem zirve yarýþýný hem de galibiyet serisini sürdürdü.

Ýlk gol rakipten geldi

Seyrantepe Spor Tesisleri'nde oynanan karþýlaþmaya iyi baþlayan taraf konuk ekip oldu. Çok sayýda futbolseverin takip ettiði maçýn 31. dakikasýnda Yeni Diyarbakýrspor, Erhan Deðirmenci'nin attýðý golle 1-0 yenik duruma düþtü. Yediði gollün etkisinden çabuk kurtulan ev sahibi ekip, 39. dakikada Onur Yýldýrým'ýn kaydettiði golle durumu eþitledi ve ilk yarý 1-1 berabere sonuçlandý.

Abdullah Çelen sonucu belirledi

Stres dolu geçen karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda Yeni Diyarbakýrspor'un gol arayýþlarý maçýn sonlarýna doðru sonuçlandý. 83. dakikada sahneye çýkan Abdullah Çelen attýðý golle durumu 2-1 yaparak maçýn skorunu tayin etti. Yeni Diyarbakýrspor bu sonuçla Teknik Direktör Faruk Türk yönetiminde çýktýðý iki maçý kazanarak, zirve yarýþýndaki iddiasýný sürdürmüþ oldu.

Baþarýlý tekvandoculara diploma MALATYA'da baþarýlý tekvando sporcularý, diploma ile ödüllendirildi. Doðuþ Spor Kulübü tarafýndan gerçekleþtirilen program kapsamýnda tekvando sporunda baþarýlý olan sporculara diploma verildi. Kulüp bünyesindeki diploma töreni öncesinde bir eðlence programý düzenlendi. Eðlence programý sonrasý baþarýlý sporculara diplomalarý verildi.Doðuþ Spor Kulübü imtiyaz sahibi ve Tekvando Milli Takým Antrenörü Nedim Türk, baþarýlý sporcularý diploma ile ödüllendirdiklerini ifade ederek, diploma töreninde sporcular ile aileleri bir araya getirdiklerini söyledi. Kulüp olarak sporu ve sporcu aileleriyle bir bütün olduklarýna dikkat çeken Türk, "Kuþak sýnavýmýz sonrasý "Diploma, birlik ve dayanýþma gecemizi" düzenledik. Bu gecede, velilerimiz ve sporcularýmýz hep bir araya geldi. Baþarýlý öðrencilerimiz bu gecede ödüllen-

direrek, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerini istediðimiz için bu geceyi düzenledik. Yoðun bir katýlým oldu. Çok mutluyuz" diye konuþtu. Malatya'nýn tekvando sporunda iyi bir potansiyele sahip olduðunu kaydeden Türk, þunlarý ifade etti: "Malatya'nýn tekvando geleceði her zaman için iyi olmuþtur. Çünkü altyapýsý güçlü bir branþ. Þuanda branþlar içerisinde futboldan sonra çok sporcuya sahip olmasý nedeniyle iyi bir potansiyel var. Buda ileri ki seviyede baþarýlý sporcularýn çýkacaðýna iþret anlamýna geliyor. Ayný zamanda daha önceki nesilden gelen baþarýlarýn örnek alýnacaðýný düþünüyorum. Çünkü Malatya'mýz Olimpiyat, Avrupa ve Dünya þampiyonalarýnda derece çýkarmýþ bir il olma unvanýný taþýyor. Ben inanýyorum ki gençler bunlarý örnek alacaklar ve daha iyi baþarýlarý Malatya'ya getireceklerdir.” dedi

Bismil evinde farklý kazandý Bismil Belediyespor, ilk kez taraftarýyla buluþtuðu maçta Van DSÝ Spor'u 30'lýk farklý sonuçla maðlup etti. Yeþil, kýrmýzý, sarýlý takým, güçlü rakibini yenerek ligdeki puanýný 29'a çýkardý

DÝYARBAKIR - Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Bismil Belediyespor, sahasýndaki ilk maçýnda Van DSÝ Spor'u farklý maðlup etti. Çimlendirilen Bismil Ýlçe Stadý'ndaki ilk maçýnda 3 puaný 3 golle alan Diyarbakýr temsilcisi, taraftarlarýna büyük bir sevinç yarattý.

Goller ve dakikalar

Teknik Direktör Miktat Ekinci'nin görevinden ayrýlmasýndan sonra Amir Kýlýç nezaretinde sahaya çýkan Bismil Belediyespor, maça etkili baþladý. 17. dakikada Erhan Akdemir'in attýðý golle ev sahibi ekip, 1-0 öne geçti. 21. dakikada Oktay Kahraman, penaltýdan attýðý golle durumu 2-1 yaparak, ilk yarýnýn skorunu tayin etti. Ýkinci yarýdaki etkili futbolunu sürdüren Bismil Belediyepor, 87. dakikada Abdulilah'ýn golüyle durumu 3-0 yaparak sonuca gitti.


Diyar darmadaðýn Diyarbakýrspor, þampiyonluk hesaplarý yapan Altunordu’ya deplasmanda 5-1'lik farklý sonuçla maðlup oldu. Yeþil kýrmýzýlý ekip, bu yenilgiyle kümede kalma umutlarýný iyice azalttý

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor, lig ikincisi Altýnordu'ya deplasmanda 5-1'lik farklý sonuçla maðlup oldu. Teknik Direktör Rafet Ýyem'in son kez çýktýðý maçta hiçbir varlýk gösteremeyen yeþil kýrmýzýlý ekip, Ýzmir Atatürk Stadý'nda hezimete uðradý.

3 dakikada 2 gol

Az sayýda taraftarýn izlediði karþýlaþmaya ev sahibi ekip hýzlý baþladý.

21

SPOR

11 Þubat 2013 Pazartesi

Þanlýurfaspor evine 1 puanla döndü PTT 1. Lig'de Kartalspor ile Þanlýurfaspor 1-1 berabere kaldý. Ýstanbul'da oynanan maçýn ilk yarýsý golsüz berabere tamamlandý. 56. dakikada ev sahibi ekip, Okan'la durumu 10 yaptý. 82. dakikada Þanlýurfaspor, Serkan Özkan'ýn penaltýdan attýðý golle durumu 1-1 yaparak maçýn skorunu tayin etti. Karþýlaþmayý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik de izledi.

Maçýn karnesi

Ortaya koyduðu iyi futbol ve organize ataklarla dikkat çeken ev sahibi ekip, maçýn ilk üç dakikasýnda iki gol buldu. Karþýlaþmanýn ikinci dakikasýnda Ýzmir temsilcisi, Ozan Sol'un kaydettiði golle durumu 1-0 yaptý. Bu golden tam bir dakika sonra ev sahibi ekibin ikinci gollü geldi. Özkan Toprak, 3. dakikada attýðý golle Altýnordu'yu 2-0'a taþýdý. 24. dakikada Çoþkun Yýlmaz, takýmýný 3-0'a ta-

þýyan gollü kaydetti. 28. dakikada sahneye çýkan Ozan Sol, kendisinin ikinci takýmýný dördüncü gollünü kaydederek, ilk yarýnýn skorunu tayin etti: 4-0

Þeref gollü Ahmet Aras’tan

Maçýn ikinci yarýsýna oyuncu deðiþiklikleriyle baþlayan ev sahibi ekip, beþinci golle 47. dakikada ulaþtý. Bu dakikada Murat'ýn ara pasýnda topu önünde bulan Halil Ýbra-

Ultraslan’dan Diyar’a destek

him, düzgün bir vuruþla topu aðlarla buluþturdu: 5-0 66. dakikada Ahmet Aras, Diyarbakýrspor'un sayýsýný kaydetti: 5-1 Karþýlaþmanýn kalan bölümünde baþka gol olmayýnca Altýnordu, 3 puaný 5-1'lik galibiyetle alarak, þampiyonluk yarýþýný sürdürdü. Diyarbakýrspor ise, bu sonuçla hem küme düþmeye biraz daha yaklaþtý hem de yenilgilerine bir yenisini daha eklemiþ oldu.

DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig'inde mücadele eden ve kümede kalma savaþý veren Diyarbakýrspor'a Galatasaray taraftarlarýndan destek geldi. Galatasaray, Antalyaspor maçý öncesi hazýrlýklarýný tamamlayan Galatasaray taraftar grubu Ultraslan, tribünlerde 'Dayan Diyarbakýr Spor Kardeþliktir' pankartý açtý. Diyarbakýrspor'un kendileri için farklý anlamlar ifade ettiðini belirten Ultraslan grubu lideri Sebahattin Þirin, Diyarbakýrspor'un içinde bulunduðu durumdan kurtulmasýný istedik-

Stat: Radyo Seymen Kartal Hakemler: Çaðatay Þahan, Muhammet Yumak, Ýlyas Emektar Kartalspor: Erþen, Sabutay Alper, Ahmet Gökhan, Yaser, Olgay (Dk. 79 Fahri Tatan), Ýlhan, Ferdi (Dk. 86 Eze), Mehmet, Ethem Ercan, Uður, Okan Þanlýurfaspor: Atacan, Tisdell, Yiðitcan, Mehmet (Dk. 69 Sami), Onur, Serdar Özkan, Abdulhamit, Sankoh, Bangura (Dk. 69 Kývanç), Özgür (Dk. 78 Gökhan), Murat Goller: Dk. 56 Okan (Kartalspor), Dk. 82 Serdar Özkan (Penaltýdan) (Þanlýurfaspor) Kýrmýzý kart: Dk. 45+2 Tisdell (Þanlýurfaspor) Sarý kartlar: Dk. 43 Mehmet, Dk. 68 Ethem Ercan, Dk. 75 Olgay, Dk. 80 Sabutay Alper, Dk. 83 Ýlhan, Dk. 84 Okan, Dk. 90+3 Ahmet Gökhan (Kartalspor), Dk. 87 Sankoh, Dk. 88 Abdulhamit (Þanlýurfaspor)

lerini söyledi. Þirin, "Futbol þehir takýmlarýyla daha güzeldir. Diyarbakýr'da futbolu seven bir kentimiz. Daha önce karþýlaþtýðýmýz maçlarda bizi en güzel þekilde aðýrlamýþ ve çok güzel dostluklar kurmuþtuk. Diyarbakýr'daki dostlarýmýzla sýk sýk görüþüyoruz. Grubumuz içerisinde de birçok Diyarbakýrlý arkadaþýmýz, kardeþimiz var. Zamanýnda þahýslarýn yaptýðý hatayý Diyarbakýrspor kulübü ödememeli. Diyarbakýrspor dayanmalý ve hak ettiði yere dönmelidir" þeklinde konuþtu. (ÝHA)


22

SPOR

11 Þubat 2013 Pazartesia

Lidere Orhangazi freni DÝYARBAKIR - Spor Toto 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, evinde ligin güçlü takýmlarýndan Bursa Orhangazispor'la 1-1 berabere kalarak, 5 hafta sonra puan kaybý yaþadý.

Gol perdesini Nezir açtý

Büyükþehir Belediyespor, uzun bir aradan sonra puan kaybetti. Sarý kýrmýzýlý ekip evinde play off hesaplarý yapan Orhangazispor'la 1-1 berabere kalarak, taraftarlarýný üzdü

Elde ettiði baþarýlý sonuçlar ve rakiplerine attýðý puan farkýyla adýndan sýk sýk söz ettiren sarý kýrmýzýlý ekip, ligin ilk yarýsýnda deplasmanda 1-0 maðlup ettiði Orhangazispor'a bu kez puan kaptýrdý. DÝSKÝ Spor hasýnda oynanan karþýlaþma büyük çekiþmeye sahne oldu. Ýki takýmýn da büyük direnç gösterdiði karþýlaþmanýn 44. dakikasýnda ev sahibi ekibin gollü geldi. Bu dakikada Hüsnü'nün kullandýðý köþe atýþýna iyi yükselen Nezir, kafayla meþin yuvarlaðý aðlarla buluþturdu: 1-0 Maçýn ilk yarýsý Büyükþehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüðüyle tamamlandý.

Tufan, eþitliði saðladý

Etili futboluyla dikkat çeken OrhanMAÇIN KAR NESÝ gazispor, 56. dakikada maça dengeyi getirdi. Barýþ'ýn yerden ceza alanýna gönSTAT: DÝSKÝ Spor derdiði topla buluþan Tufan, plase bir HAKEMLER: Oðuz Kaan vuruþla takýmýnýn beraberlik gollünü Turan (xx), M eh met Burak kaydetti: 1-1 Demir (xx), N ev ze t Teker (xx) 79. dakikada Emrah, geliþtirdiði DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR atakta topu ceza alanýna gönderi. Topa BELEDÝYESP OR: Burak (x iyi yükselen Caner'in kafa vuruþu az x), Kamil (xx), Yu su f (xxx), Hüsnü farkla dýþarý çýktý ve Büyükþehir Bele(xxx), Emrah Çalýþlar (xx), diyespor, galibiyet þansýný kaçýrdý ve Serdar (xx), N edim (xx), Em karþýlaþma 1-1 berabere sonuçlandý. rah Metoðlu (xxx), Ercüment (xx) , Ýbrahim (xx), Puan farký 14'e indi Nezir (xxx) ORHANGAZÝS Orhangazispor maçý öncesinde en POR: Gökhan (xx), Serkan (x yakýn rakibine 15 puan fark atan Büxx), Yakup (xxx ), Emre (xx), Mus yükþehir Belediyespor, yaþadýðý katafa (xx), Barýþ (xx), Cemil (x yýpla, farký 14'e indirdi. Fatih Karax), Kerim (xxx ), Sezer (xx), N gümrük'ün 3 puanla tamladýðý haftaiyazi (xx), Tu fa n (xxx) yý Ýstanbulspor ve Büyükþehir BeleGOLLER: Dk. diyespor beraberlikle tamamladý. Nezir (Diyarb akýr Büyükþehir B Fatih Karagümrük, elde ettiði 3 puelediyespor, (D k. 56 Tufan (Orh anla hem lig ikinciliðine yükseldi angazispor) hem de Büyükþehir Belediyespor ile puan farkýný 14'e indirdi.

3. Lig toplu sonuçlarý 1. Grup D.Bakýr B.Þehir-Orhangazispor : 1-1 Fatih Karagümrük-Gölcükspor : 4-0 Belediye Vanspor-Ankara Demirspor: 0-1 Beþikdüzüspor-Tekirova Belediyespor : 2-1 Ýstanbulspor-Siirtspor : 0-0 Kýrýkhanspor-Kayseri Þekerspor : 0-0 Pazarspor-Bergama Belediyespor : 3-0 Sandýklýspor-Kastamonuspor : 2-2 Çorumspor-Anadolu Üsküdar 1908 : 2-1

3. Grup Altýnordu-Diyarbakýrspor : 5-1 Erzurum B.Þehir Bld.-Kocaelispor : 1-0 Sancaktepe Belediyespor-Beylerbeyi: 1-2 Emrespor-Elazýð Belediyespor : 1-0 Darýca Gençlerbirliði-Arsinspor : 2-0 Maltepespor-Çorum Belediyespor : 3-0 Yimpaþ Yozgatspor-Gümüþhanespor : 0-4 OYAK Renaultspor-Mardinspor : 4-0 Keçiörengücü-K.Maraþ Belediyespor: 1-0

Spor Toto 3.Lig 1. Grup Puan Durumu TAKIMLAR

O

G B M A

Y

Spor Toto 3.Lig 3. Grup Puan Durumu AV P

TAKIMLAR

O

G B M A

Y

AV P

1.Diyarbakýr B. Bld. 21 17 3 1

39

10 29 54

1.Darýca G.Birliði 21 16 2 3

48

18 30 50

2.F. Karagümrük

21 12 4 5

33

17 16 40

2.Altýnordu A.Þ.

21 15 4 2

49

16 33 49

3.Ýstanbulspor

21 11 6 4

33

16 17 39

3.Keçiörengücü

21 14 4 3

33

14 19 46

4.Pazarspor

21 9 8 4

32

20 12 35

4.K.Maraþ Bld.

21 15 0 6

37

19 18 45

5.Orhangazispor 21 9 8 4

22

13 9

35

5.Gümüþhanespor 21 12 7 2

34

14 20 43

6.Tekirova Bld.

21 10 5 6

38

31 7

35

6.Erzurum B.Þhr. 21 10 8 3

29

14 15 38

7.A. Demirspor

21 9 6 6

29

20 9

33

7.Sancaktepe Bld. 21 9 7 5

38

18 20 34

8.K. Þekerspor

21 9 5 7

29

20 9

32

8.Maltepespor

21 8 6 7

21

21 0

30

9.Kýrýkhanspor

21 7 7 7

27

24 3

28

9.O. Renaultspor 21 8 4 9

25

17 8

28

10.Gölcükspor

21 7 7 7

25

30 -5

28

10.Beylerbeyispor 21 7 5 9

32

37 -5

26

11.A.Üsküdar

21 7 6 8

25

22 3

27

11.Isparta Emre

21 6 6 9

18

21 -3

24

12.Bld. Vanspor

21 7 5 9

18

22 -4

26

12.Çorum Bld.

21 6 4 11 26

29 -3

22

13.Kastamonuspor 21 7 4 10 37

36 1

25

13.Arsinspor

21 5 7 9

24

27 -3

22

14.Sandýklýspor

32 -11 22

14.Y.Yozgat

21 5 6 10 31

35 -4

21

15.Beþikdüzüspor 21 4 7 10 20

26 -6

15.Kocaelispor

21 5 6 10 20

35 -15 18

16.Bergama Bld. 21 4 7 10 19

33 -14 19

16.Elazýð Bld.

21 3 7 11 16

26 -10 16

17.Siirtspor

21 4 4 13 20

42 -22 16

17.Diyarbakýrspor 21 2 3 16 20

45 -25 6

18.Çorumspor

21 1 1 19 13

66 -53 4

18.Mardinspor

96 -95 -3

21 5 7 9

21

19

21 0 0 21 1


23

KÜLTÜR-S SANAT

11 Þubat 2013 Pazartesi

Bugün ne okusam?

Güneþin Kýzlarý

Hem hikâyesiyle hem de verdiði mesaj itibariyle Addison inanýlmaz güzellikte bir roman yazmýþ. Güneþin Kýzlarý geniþ bir okur kitlesiyle buluþmayý hak eden bir yapýt. John Grisham Tsunami, Hindistanda yaþadýklarý kasabalarýný dünya üzerinden silip ailelerini de ellerinden aldýðýnda Ahalya on yedi, Sita da henüz on beþ yaþýndaydý. Kimsesiz kalan iki kýz kardeþin tek kurtuluþlarý okuduklarý yatýlý okula ulaþabilmekti.

Ýki kýz kardeþ Hindistanda bunlarý yaþarken, çok uzakta, dünyanýn diðer ucu Washingtonda avukatlýk yapan Thomas Clarke ise özel ve iþ hayatýyla ilgili radikal kararlar alarak yeni bir hayat kurmanýn eþiðindeydi. Yolculuklarýnda acýnýn baþka bir yüzüyle karþýlaþan Ahalya ve Sitanýn kaderi akýl almaz bir þekilde Thomasla kesiþir. Güneþin Kýzlarý yazgýya inat, umudun nefes kesici destansý bir öyküsü... Sayfa Sayýsý: 464 Baský Yýlý: 2011 Dili: Türkçe Yayýnevi: Feniks Kitap

‘Kürtçe kokulu fotoðraflar’a yoðun ilgi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin sponsorluðunu üstelendiði Mehmet Masum Süer'in "Wêneyên BêhnKurdî (Kürtçe Kokulu Fotoðraflar)" adlý fotoðraf sergisi açýldý. Sergiye sanatseverler yoðun ilgi gösterdi DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi'nin sponsorluðunu üstelendiði Mehmet Masum Süer'in "Wêneyên BêhnKurdî (Kürtçe Kokulu Fotoðraflar)" adlý fotoðraf sergisi Diyarbakýr Sanat Galerisi'nde açýldý. Sanatseverlerin yoðun ilgi gösterdiði sergiye BDP Muþ Milletvekili ve DTK Daimi Meclis üyesi Demir Çelik, sanatçý Farqin, sanatçý Roni Erez, TUHADFED Genel Baþkaný Zübeyde Teker'in yaný sýra çok sayýda yurttaþ katýldý. Sergisinin açýlýþýnda konuþan Süer, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ne ve organizede emeði geçen herkese teþekkür etti. Ardýndan konuþan Çelik, sanatçýlarýn tarihi boyunca bilim ve sanatýn egemenlikçi ve iktidarcý yapýlara karþý toplumun demokratik taleplerini savunduðunu söyledi. Bu görev ve rolün büyük bir sorumluluk olduðunu belirten Çelik, "Kürt coðrafyasýnýn bu anlamýyla binlerce yýldýr iþgal ve inkarýyla sonuçlanan temel maðduriyetini açýða çýkarmak herkesten önce sanatçýnýn ve sanatsal faaliyetin iþidir. Bu anlamýyla arkadaþýmýz Süer, üstüne düþen görevi yerine getirmeye çalýþmýþtýr kendisine teþekkür ederiz" diye konuþtu. Ardýndan Ronî Erez'in canlý müzik dinletisi eþliðinde Süer'in, doða, kent ve insan konulu 60 fotoðrafý sergilendi. Sergide, Süer'in Roboski'de çektiði ve uluslararasý National Geographic dergisinin sitesinde "Günün Fotoðrafý" olarak seçilerek ödüllendirilen yine diðer ödülü fotoðraflarý da yer aldý. (DÝHA)

Malatya Barosu, klasik Türk Müziði konseri düzenledi ,Belediye Baþkaný Mehmet Kavuk, Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Derviþ Özbay, PTT Malatya Baþ Müdürü Zekai Özkan, Belediye Baþkaný Yardýmcýsý Hasan Atay, Kýzýlay Derneði Malatya Þube Baþkaný Ali Yalçýn, Baro Yöneticileri, AK Parti eski Milletvekili ve Avukat Ýhsan Koca, avukatlar, adliye çalýþanlarý, sivil toplum tem-

silcileri ve vatandaþlar katýldý. Baro Kültür Sanat ve Spor Komisyonu Baþkaný Avukat Alp Kadir Yiðitcan, bir konuþma yaparak, "Bugün Malatya Kongre Kültürü Merkezinde Kültürü ve Turizm Bakanlýðý Elazýð Devlet Klasik Türk Müziði Koro Konseri düzeliyoruz. Hepiniz Hoþ geldiniz" diyerek, bundan böyle kültürel ve sanatsal faaliyetlere daha da aðýrlýk vereceklerini bildirdi.Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlýðý Elazýð Devlet Klasik Türk Müziði Korosu Konserini sundu. Konser sonunda koro yetkililerine plaket verildi. (ÝHA)

r e l i k a d n vizyo Lýncoln Yönetmenliðini Steven Spielberg'ýn yaptýðý ''Lincoln'' filminin senaryosunu John Logan ile Tony Kushner yazdý. Tommy Lee Jones, Sally Field ve Daniel Day-Lewis'ýn rol aldýðý biyografi filminde, 1861-1865 arasýnda yaþanan iç savaþa öncülük eden ABD'nin 16. Baþkaný Abraham Lincoln'un yaþadýklarý ve bu savaþý sonlandýrma isteði konu ediliyor. Daniel Day Lewis'in Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný Lincoln'ü canlandýrdýðý filmde savaþ tüm ulusu ikiye ayýrmýþtýr ve sert deðiþim rüzgârlarý esmektedir. Lincoln savaþý sona erdirmek, ülkeyi birleþtirmek ve köleliðe son vermek için bir hareket plâný tasarlar. Medeni cesareti ve baþarmaya dair þiddetli azmi sayesinde, bu kritik zamanlardaki seçimleriyle gelecek nesillerin kaderini deðiþtirecektir.


www.diyarbakiryenigun.com

C

M

Y

K

1 1 Þ U B AT 2 0 1 3 PA Z A R T E S Ý Yýl: 5 - Sayý : 1852 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Çakan Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR

Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com sorumluluðu yazarlarýna aittir

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 11 Subat 2012  
Diyarbakir Yenigun Gazetesi 11 Subat 2012  

Diyarbakir Yenigun Gazetesi 11 Subat 2012

Advertisement