Page 1

Diyarbakýr’a gelme zamaný ÇÖZÜM süreciyle, ekonomik ve sosyal yaþamda hareketlenen Diyarbakýr, tarihi surlarý, peygamber ve sahabe mezarlarý, Ýslam dünyasýnýn 5'nci Harem-i Þerifi olarak tanýmlanan Ulu Camisi ile bahar coþkusu içinde ziyaretçilerini aðýrlamak istiyor. Kültür Turizm ve Musiki Derneði Baþkaný Aksu, kentin her mevsimde baþka bir güzel olduðunu söylüyor. HABER 12-13

6 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ FÝYATI: 25 KRÞ.

AKP’li Aydýn: “Bölge þahlanacak”

04

www.diyarbakiryenigun.com

Yüksek gerilim hattý tehlike saçýyor

Kredi çektiði bankayý soydu... DÝYARBAKIR'da yaklaþýk bir ay önce banka soyarak kayýplara karýþan ve Antalya'dan gelirken yakalanan B.Ç.'nin ayný bankadan kredi kullandýðý ve soygun parasýyla borcunu ödediði ortaya çýktý. Soygun parasýyla kirasýný ve çevreye olan borcunu da ödediði belirtilen B.Ç., suçunu itiraf ederken, tutuklanýp cezaevine konuldu. 10’da

06

“Özgür kadýn özgür toplum”

07

9 bin bina risk altýnda Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn verilerine göre, Diyarbakýr'da 187 hektar alandaki 9 bin 246 binanýn risk taþýdýðý bildirildi. Öte yandan kentsel dönüþümün ikinci büyük adýmýnýn bugün atýlacaðý belirtildi. Bugün aralarýnda Diyarbakýr'ýn da bulunduðu çok sayýda ilde 35 bin baðýmsýz binanýn yýkýlacaðý açýklandý Kentsel dönüþüm geniþliyor TÜRKÝYE'de 20 yýllýk süreçte afet riski taþýyan yaklaþýk 6,5 milyon binanýn yýkýlacaðý kentsel dönüþüm çerçevesinde, Bakanlýk ve belediyelerin teklifiyle Bakanlar Kurulunca riskli ve kentsel dönüþüm alaný ilan edilen bölgeler geniþliyor. Verilere göre, þimdiye kadar Bakanlýkça 2 bin 874 hektar alan riskli ilan edilirken, belediyeler tarafýndan da bin 42 hektarlýk bölge Kentsel Dönüþüm Geliþim Proje Alaný olarak belirlenerek onaylandý.

35 bin bina yýkýlacak RÝSKLÝ ve kentsel dönüþüm alaný ilan edilen yaklaþýk 4 bin hektarlýk bölgede ise toplam 90 bin 419 bina bulunurken, Diyarbakýr'da 187 hektar alandaki 9 bin 246 binanýn risk taþýdýðý bildirildi. Öte yandan, Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, bugün Gaziosmanpaþa'da Baþbakan Erdoðan'ýn da katýlýmýyla kentsel dönüþümün ikinci büyük adýmýný atacaklarýný ve 35 bin baðýmsýz konutun dönüþtürülmesini baþlatacaklarýný söyledi. Bu iller arasýnda Diyarbakýr'da bulunuyor. 20’de

Diyarbakýr’daki STK’ler: “Çözüm adýna olumlu” 11’de

Büyükþehir’den “bayrak” açýlýmý “1 Nisan þakasý” gerçek oldu DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in 1 Nisan'da sosyal paylaþým sitesinde paylaþtýðý 'Yurt dýþý yasaðým kalktý' þakasý gerçeðe dönüþtü. Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi, Osman Baydemir'in yurt dýþý yasaðýný kaldýrdý. 5’te

Polis dayaðýna soruþturma Güncel 03’te

MUSTAFA Kemal Atatürk'ün Diyarbakýr'ýn fahri hemþehriliðini kabul ediþinin 87'nci yýl dönümü, törenlerle kutlandý. Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesindeki Anýt Park'ta düzenlenen törene Vali Mustafa Toprak, Diyarbakýr 7. Kolordu ve Garnizon Komutaný Korgeneral Abdullah Recep, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Ýlhan Diken, polis ve askeri erkan katýldý. Öte yandan, yýl dönümü nedeniyle Büyükþehir Belediyesi hizmet binasýna da "bayrak" asýldý. 4’te


2

SAÐLIK

6 Nisan 2013 Cumartesi

Uzmanlardan bahar uyarýsý uyku bozukluklarý ve iþtah deðiþiklikleri gibi belirtilerle birçok kiþide ortaya çýkan bu belirtilerin yaþam standartlarýný son derece olumsuz yönde etkilediðini ifade eden Psikiyatri Uzmaný Dr. Hira Selma Kalkan, bahar yorgunluðu ile baþlayýp daha sonra depresif þikayetlerle seyreden bu durumun önlem alýnmazsa insanlarda ciddi sonuçlara yol açabileceðini kaydetti.

‘Uzmana danýþýlmalý’

Mevsim deðiþikliðinin bireylerde duygu durumu deðiþikliklerine neden olabileceðini belirten Psikiyatri Uzmaný Dr. Hira Selma Kalkan, mevsimsel depresyona karþý yurttaþlarý uyardý DÝYARBAKIR'ýn Ergani Ýlçe Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmaný Dr. Hira Selma Kalkan, yurttaþlara mevsimsel depresyona karþý uyarýlarda bulundu. Kýþ mevsiminin ardýn-

dan gelen baharla birlikte tüm doðada olduðu gibi insanlarda da canlanma, neþe ve coþku hali uyandýðýný belirten Kalkan, bununla birlikte bazý insanlarda bunun tam tersi olan depresif belirti-

Tansiyon ölçerken buna dikkat edin!

leri görüldüðünü söyledi.

‘Ciddi sonuçlara yol açabilir’

Özellikle baharýn ilk dönemlerinde baþlayan enerji azlýðý, yorgunluk, konsantrasyon bozukluðu, mutsuzluk, sýkýntý,

Kalkan, mevsimsel faktörlere baðlý olarak söz konusu belirtiler þeklinde insanlarda görülen bezginlik ve depresif ruh hali gibi durumlarda kiþilerin olabildiðince kendilerini olumsuz yönde etkileyen faktörlere olumlu yaklaþmalarýný, þayet, kiþinin bahar aylarýnda tekrarlanan depresyon öyküsü varsa, bu dönemde mutlaka bir uzmana danýþarak gerekli tedaviyi görmeleri gerektiðini vurguladý.

Ofis çalýþanlarý tehlikede Uzmanlar, masa baþý çalýþanlarýn büyük risk grubunda olduðunu vurguluyor.

yazý dizisi

Hipertansiyon eriþkinlerin en sýk karþýlaþtýðý kronik hastalýklarýn baþýnda geliyor. Dünyada yaklaþýk olarak 1,5 milyar kiþi bu rahatsýzlýkla baþ ederken, ülkemizde ise hipertansiyonu olan hasta sayýsý neredeyse 15 milyonu buluyor. Aslýnda hipertansiyon tedavi edilebilir, hatta önlenebilir bir hastalýk. Dünya Saðlýk Örgütü bu konuya dikkat çekmek amacý ile bu yýl Dünya Saðlýk Günü olan 7 Nisan'ý "hipertansiyon" konusuna ayýrdý. 7 Nisan'ýn ana temasý "KAN BASINCINIZI KONTROL EDÝN!"olarak

seçildi. Liv Hospital Nefroloji Uzmaný Prof. Dr. Tekin Akpolat yüksek tansiyonla mücadelenin yollarýný ve tansiyon ölçerken dikkat edilmesi gerekenleri anlattý. Kan basýncýný kontrol etmek için 2 konu çok önemlidir: Kan basýncýný ölçtürmek ve doðru ölçmek: Hipertansiyon erken dönemde belirti vermediði için kan basýncýný ölçtürmeden taný koymak mümkün deðildir. Devamý yarýn

Günümüzde iþ hayatýnda bilgisayar kullanýmýnýn artmasýyla kötü ofis ergonomisine baðlý olarak masa baþý çalýþanlar saðlýk prob likle Özel or. biliy kala ýya karþ lemleriyle karþý saatler boyunca masa baþýnda çalýþanlarda arý hareketsizliðe baðlý boyun, sýrt ve bel aðrýl aný uzm ortaya çýktýðýný belirten maniplasyon Dr. Ali Þahabettinoðlu, zamanla oluþan bu maðrýlarýn gittikçe müzminleþip kiþinin taha ðini bildi vara tlara mül edemeyeceði boyu ýsýnkaydetti. Sabit bir þekilde bilgisayar karþ n boyu ve bel rda anla da oturup çalýþ kaslarýnýn zamanla tembelleþtiðini vurgut layan Þahabettinoðlu, "Bu da fýtýða sebebiye m deva veriyor. Bu durumun uzun süre etmesi omurgada ciddi rahatsýzlara yol açasabit biliyor. Masa baþý iþi olanlarýn gün boyu te saat yarým her , alarý mam bir þekilde otur kiygere eleri gezm e ofist arak bir ayaða kalk or" dedi.

GDO farelerde tümör yaptý Genetiði deðiþtirilmiþ ürünlerin denetlenmesi gerektiðini belirten Onkoloji Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar, deneylerde GDO'lu yem yiyen farelerde farklý tümörler görüldüðünü söyledi. Dizdar, beslenmenin ölçütünün doðallýk olduðunu anlattý. Bazý insanlarýn bilimden ziyade, sadece para kazanmayý amaçladýðýna dikkati çeken Dizdar, "Genetiði deðiþtirilmiþ ürün kavramý ülkemize bir þekilde yerleþtirildi, denetimlerin artýrýlmasý gerekir. Bu yerleþtirmenin bugün için varan noktasý, hayvan yemi olarak kullanýlmasýdýr" dedi. Dizdar, genetiði deðiþtirilen yemlerin hayvanlara etkisi konusunda çeþitli deneyler yapýldýðýný kaydederek, deneylerin söz konusu yemlerin zararlarýnýn anlaþýlmasý açýsýndan önem taþýdýðýný vurguladý. "Genetiði deðiþtirilen yemi yiyen farelerde deðiþik tümörler görüldü" diyen Dizdar, "Bunlarý kontrol etmemiz kolay deðil. Hem ürünleri Türkiye'ye getiren ithalatçýlar uyanýk hem de elinizdeki imkanlar bu kadar çok denetleme yapmak için müsait deðil" þeklinde konuþtu. Yrd. Doç. Dr. Dizdar, doðal ürünlerin tercih edilmesi gerektiðini belirterek, uzun raf ömürlü ürünlere dikkat edilmesi gerektiðini bildirdi.


3

GÜNCEL

6 Nisan 2013 Cumartesi

Diyarbakýr’da kadýn cinayeti DÝYARBAKIR'da bir kadýn, evinde 10 yerinden býçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi Koyunlu Sokak'ta ikamet eden evli ve 6 aylýk bebek sahibi Deniz Binen'i dün sabah ziyarete gelen kardeþi, ablasýný kanlar içinde bulunca komþularýn yardýmýyla hastaneye götürdü. Boðazýndan ve vücudunun çeþitli yerlerin-

den 10 kez býçaklandýðý belirlenen genç kadýn, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Olayýn hemen ardýndan eve giden polis, yaptýðý incelemede eve dýþarýdan kimsenin girmediðini, Deniz Binen'in býçaklanýrken yanýnda 6 aylýk kýzýnýn da bulunduðunu belirledi. Polis kayýplara karýþan Binen'in eþi S.B'yi cinayet þüphelisi olarak arýyor. (DÝHA)

Polis dayaðýna sorusturma Bismil ilçesinde öðrenci velisi Mesut Eþen'e iþkence yapan polisler hakkýnda soruþturma baþlatýldýðý bildirilirken, vücudunun çeþitli yerlerinde kýrýklar ve morluklar oluþan Eþen'in isteði dýþýnda taburcu edildiði ileri sürüldü gördüðü iþkence sonucu Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldýrýlmýþtý. Mesut Eþen'e iþkence yapan polisler hakkýnda Diyarbakýr Valiliði'nin idari ve adli soruþturma baþlattýðý öðrenildi.

Zorla taburcu edildi iddiasý

DÝYARBAKIR'ýn Bismil ilçesinde Anadolu Teknik Meslek Lisesi'nde 2 gün önce veli toplantýsýna katýlan velilerin, okul bahçe-

sinde toplantýya giriþ saatini bekledikleri bir esnada, 2 öðrenci arasýnda çýkan kavgaya polisin müdahale ettiði aný görüntülemek is-

teyen öðrenci velilerinden Mesut Eþen, polisin sert müdahalesine maruz kaldýktan sonra Bismil Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nde

Öte yandan vücudunun çeþitli yerlerinde kýrýklar ve morluklar oluþan Eþen'in isteði dýþýnda taburcu edildiði iddia edildi. Konuya iliþkin bilgi veren Eþen'in amcasý Necim Eþen, "Yeðenim bu sabah (dün sabah) apar topar nöbetçi doktorlar tarafýndan zorla taburcu edildi. Anlamadýðýmýz bir þekilde alelacele taburcu etmiþler. Yeðenimin kolu halen

alçýdadýr. Müþahede altýnda tutulmasý gerekiyor. Bir kiþi eðer polis tarafýndan darp edildiyse ve iki günden fazla hastanede kaldýysa bu artýk ölüm riski aþamasýna girer ve bu yetkilerin baþýný aðrýtýr. Bizim tahminlerimize göre bu bilinçli yapýlmýþ bir taburcu etmedir" diye konuþtu. Amca Eþen, yeðenini tedavi için baþka bir hastaneye götüreceklerini kaydetti.

‘Tedavisi bitti’

Eþen'in tedavisi tamamlanmadýðý halde "apar topar taburcu" edildiði iddialarý ile ilgili görüþtüðümüz ve ismini vermek istemeyen bir hastane yetkili ise, Eþin'in tedavisinin bittiði için taburcu edildiðini ileri sürdü. (DÝHA)

Kürtçe þarký davasýnda polisin cezasý onandý Yargýtay, Kürtçe þarký söylediði için Emrah Gezer'i katleden özel harekatçý polis memuru Serkan Akbulut'a verilen 19 yýl 5 ay hapis cezasýný onadý ANKARA'da 2009 yýlýnda bir barda arkadaþlarý ile birlikte Kürtçe þarký söyleyen Emrah Gezer'in, ayný ortamda polis arkadaþlarý ile bulunan özel harekatçý polis memuru Serkan Akbulut tarafýndan tabanca ile öldürülmesine iliþkin açýlan davada Akbulut hakkýnda verilen 19 yýl 5 ay hapis cezasý Yargýtay 1. Ceza Dairesi tarafýndan onandý. Davaya bakan Ankara 9. Aðýr Ceza Mahkemesi, polis memuru Serkan Akbulut, 19 yýl 5 ay hapis cezasýyla cezalandýrýlmasýna karar vermiþti. Yargýtay Ceza Dairesi, polislerin arkadaþý Sinem Uludað hakkýnda mahkeme tarafýndan veri-

len "azmettirme suçundan" beraatý kararýnýn da yerinde olduðuna hükmetti. Mahkeme, gerekçeli kararýnda, Sinem Uludað'ýn "sýkýn bunlara" þeklindeki sözlerinin alkollü iken söylendiði ve bu nedenle bilinçli söylemediðini belirterek, "Sanýk polis memuru Serkan'ýn Sinem'in sözlerinin etkisi altýnda kalarak öldürme ve bilinçli taksir ile yaralama eylemine karar verdiði de kabul edilmemiþtir" demiþti. Sinem Uludað olay esnasýnda Gezer ve arkadaþlarýna, "Siz PKK'li mýsýnýz, burada da bizi buldunuz, pis Kürtler" dediði belirtilmiþti. (DÝHA)


4

GÜNDEM

6 Nisan 2013 Cumartesi

“BOLGE SAHLANACAK” AKP Grup Baþkanvekili Ahmet Aydýn’ýn da aralarýnda bulunduðu AKP’li 45 milletvekili Diyarbakýr’a geldi. Gazetecilere açýklamalarda bulunan Aydýn, “Eðer ki bu sorun çözülürse emin olun bölge þahlanacak. Yaklaþýk 40 katrilyona varan ciddi destekler ve yatýrýmlar yapýlýyor” dedi

DÝYARBAKIR - Daha önceden planlanan bir program doðrultusunda Diyarbakýr, Batman ve Siirt'te gruplara ayrýlarak her gün bir ilin ilçelerini ziyaret edecek olan AKP heyeti Diyarbakýr'a geldi. Uçaktan inen 45 kiþilik milletvekili heyetini, AKP Diyarbakýr milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Oya Eronat, Süleyman Hamzaoðullarý, AKP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu ile çok sayýda partili karþýladý. Uçaktan inen milletvekilleri ilçelere gitmek için kendilerine tahsis edilen minibüslere binerken, basýn mensuplarýnýn sorularýný ise AKP Grup Baþkanvekili Ahmet Aydýn yanýtladý.

‘Daha önce planlanan bir program’

Aydýn, geliþlerinin çözüm süreci ile alakalý olmadýðýný, daha önceden belirlenmiþ bir program olduðunu belirterek, "Diyarbakýr'dan baþladýk bu programa, tabi bu öncelikle ifade edeyim bölgemiz tarihi doku, zengin kültür mirasý, kadirþinas, misafirperver insaný ile birlikte hakikaten ülkemizin en büyük zenginliklerinden bir tanesine sahip. Bu bölge bizim özellikle ziyaret etmek istediðimiz alanlardan bir tanesi ama bugüne denk gelmiþ olabilir, kalabalýk olabilir ama bu daha önceden planlanmýþ bir programdý. Çözüm süreci ile iliþkilendirmek çok doðru deðildir. Çün-

Atatürk’ün Diyarbakýr’da fahri hemþeriliðe kabulünün yýldönümü kutlandý

kü bölge halký yüzde 81 oranýnda bu sürece destek veriyor. O konuda en küçük bir tereddüt ve endiþemiz yok. Arkadaþlarýmýz gezelim görelim diyor, bizde aðýrlýklý olarak hafta sonlarýný seçim bölgelerimizde geçiriyoruz ama Türkiye milletvekiliyiz ayný zamanda. Türkiye'yi tanýmak, insanýmýzý yakýndan tanýmak, görmek, zenginliklerimizi görmek, büyük ülke olduðumuzu ancak giderek görerek yaþayabiliyoruz. Bizde bu zenginliði burada yaþamaya geldik. Bölge halkýna teþekkür ediyorum bizleri karþýladýklarý için. Yarýn talep olursa, ihtiyaç olursa her daim Türkiye'yi karýþ karýþ gezeriz. Biz halkla siyaset yapan bir siyasi parti-

DÝYARBAKIR - Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakýr'ýn fahri hemþeriliðine kabul ediliþinin 86. yýl dönümü dolayýsýyla tören düzenlendi. Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesindeki Anýt Park'ta düzenlenen törene Vali Mustafa Toprak, Diyarbakýr 7. Kolordu ve Garnizon Komutaný Korgeneral Abdullah Recep, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Ýlhan Diken, polis ve askeri erkan katýldý. Törende Atatürk büstüne çelenk sunmanýn ardýndan saygý duruþunda bulunuldu. Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan tören sona erdi. Diyarbakýr polisi, törenin yapýldýðý park çevresinde güvenlik önlemi aldý.

yiz, halk adýna sorunlarýn çözümü noktasýnda gayret gösteren bir siyaset izliyoruz. Bu manada her daim halkýn arasýndayýz. Bugünde inþallah halkýmýzla beraber Diyarbakýr, Batman ve Siirt'te 3 günü halkýmýz ile birlikte doya doya yaþayacaðýz. Bütün bölge halkýna da misafirperverliklerinden dolayý teþekkür ediyorum" dedi.

‘Sefer bu iþi bitireceðiz’

Bir gazetecinin "Halk süreci soracak" sözleri üzerine Aydýn, "Ýliþkilendirmek doðru deðil ama halk zaten doðrudan takip edip izliyor, bu çözümün gelmesi için destek veriyor. Ben halkýmýzý kutluyorum. Artýk bu kanýn durmasý, barýþýn gelmesi, enerjimizin baþka alanlara kaymasý ve kardeþliðimizin pekiþmesi adýna zaten halkta hiçbir tereddüt yok. Halkta tereddüt olmadýðýnýn farkýndayýz ama sorumlu makamda bulunan herkesin, özellikle siyasilerin ve siyasetçilerin, baþta muhalefet partileri olmak üzere bütün herkesin bu sürece destek vermesini arzuluyoruz. Millet artýk bu sorunu gündemden düþürmek istiyor ve tarihi bir fýrsat yakaladýk, güçlü bir çözme iradesi var. Ýktidarda bu çözüm iradesi halkta karþýlýðýný buldu. Ýnþallah diðer unsurlar olan STK'larýn, akil insanlarýn, yazarlarýn, çizerlerin, sorumluluk makamýnda bulunan herkesin desteði ile birlikte inþallah bu sefer

bu iþi bitireceðiz diye umut ediyoruz. 12 ilçeyi gezeceðiz, önce ilçelere gidip halkýmýzla buluþacaðýz, ardýndan da il merkezine gelip burada vatandaþlarýmýz ile sohbet etme imkaný bulacaðýz" diye konuþtu.

‘Bölgeyi uçuracaðýz’

Bir gazetecinin "Ýzlenimlerini genel merkeze aktaracak mýsýnýz?" sorusu üzerine Aydýn, izlenimlerin zaten çok olumlu olduðunu belirterek þöyle devam etti: "Ýzlenimler zaten çok olumlu, süreçle ilgili en ufak bir sýkýntýmýz yok. Halkýmýz bu süreci sonuna kadar destekliyor. Bu desteklerinden dolayý da bütün bölge halkýna þükranlarýmýzý sunuyoruz. Eðer ki bu sorun çözülürse emin olun bölge þahlanacak. Yaklaþýk 40 katrilyona varan ciddi destekler ve yatýrýmlar yapýlýyor. Bu hizmetler daha da artacak, insanlarýn kaynaþmasý, kardeþlik hukukunun pekiþmesi ile birlikte enerjimiz çok daha baþka alanlarda bölgeyi uçuracaðýz inþallah hep birlikte, el birliði ile. Bölge insaný ile birlikte yapacaðýz biz bunu, sadece tek baþýmýza deðil. Bölge halkýnýn da gerçekten ciddi destekleri var, ben tekrar kendilerine teþekkür ediyorum." Milletvekilleri daha sonra kendilerine tahsis edilen araçlara binerek, Silvan, Ergani, Çermik, Eðil ve Bismil ilçelerine doðru hareket etti.


5

GÜNDEM

6 Nisan 2013 Cumartesi

“1 Nisan þakasý” gerçek oldu DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, 1 Nisan'da sosyal paylaþým sitesi Twitter üzerinden, "13 Ocak 2010 tarihinden bugüne yaklaþýk 3 yýl 4 ay süren yurt dýþý yasaðým bugün (1 Nisan 2013) itibari ile kaldýrýlmýþtýr. Hayýrlý olsun" açýklamasýný yapmýþtý. Bunun üzerine yoðun kutlama mesajý alan Baydemir, yeni bir açýklama yaparak, "Yurt dýþý seyahat yasaðýmýn kalktýðýna dair 1 Nisan þakasýna inanýp sevinen herkese teþekkür ediyorum" diyerek bunun bir þaka olduðunu duyurmuþtu. Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan Baydemir'in yurt dýþý yasaðý kaldýrýlýrken, 1 Nisan þakasý da gerçeðe dönüþtü.

Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in 1 Nisan'da sosyal paylaþým sitesinde paylaþtýðý 'Yurt dýþý yasaðým kalktý' þakasý gerçeðe dönüþtü. Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi, Baydemir'in yurt dýþý yasaðýný kaldýrdý

Takipsizlik kararý da AÝHM’e taþýnýyor Meydana gelen patlama sonucu yaþamýný yitiren 12 yaþýndaki Ceylan Önkol'un yaþamýný yitirmesine iliþkin açýlan soruþturmaya takipsizlik kararý verilmesini eleþtiren Avukat Rahþan Bataray Saman, olayýn üzerinden 4 yýla yakýn bir sürenin geçtiðini belirterek, "Biz son olarak olay yerine gitmemeyle ilgili verilen takipsizlik kararýna itiraz ettik. Eðer bu itirazýmýz deðerlendirilmezse bu takipsizlik kararýný da AÝHM'e taþýyacaðýz" dedi DÝYARBAKIR'ýn Lice ilçesine baðlý Þenlik köyünün Xambas mezrasýnda 28 Eylül 2009 tarihinde meydana gelen patlama sonucu yaþamýný yitiren Ceylan Önkol'un (12) ölüm nedeniyle ilgili "Görevini kötüye kullanmak" suçlamasýyla açýlan soruþturmada þüpheliler hakkýnda Lice Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan takipsizlik kararý verilmesine dava avukatý Rahþan Bataray Saman, tepki gösterdi.

‘Olay yerine gidilebilirdi’

Saman, kararýn bütününün "devletin" ve "güvenlik güçlerinin" mantýðýný ortaya koyduðunu belirterek, "Olay bölgesinde militanlar olduðu duyulsa veya bir askerin güvenlik sorunu yaþansa anýnda müdahale edilir ve tüm imkansýzlýklar aþýlarak olay yerine gidilebilirdi. Ancak yaþamýn yitiren bir Kürt vatandaþ

olunca olay yerine gidememek için çok sayýda haklý gerekçe bulunabiliyor" diye konuþtu. Olaydan 2 gün sonra olay yerine gidilmesinin tek nedeninin Ceylan Önkol'un yaþamýný yitirmesinin kamuoyunda geniþ yer bulmasýnýn olduðunu vurgulayan Saman, "Savcý ve güvenlik görevlilerinin olay yerine gitmemesi nedeniyle aile bireyleri Ceylan'ýn parçalarýný kendileri toplayýp savcýnýn ayaðýna götürdüler. Bu yaþanan durum aileyi derinden etkiledi. Acý kat be kat artýrdý" diye konuþtu.

'Genel soruþturma AÝHM'e taþýndý'

Olayýn üzerinden 4 yýla yakýn bir sürenin geçtiðini hatýrlatan Saman, "Sorumlular halen bulunamamýþtýr. Ceylan'ýn ölümüne iliþkin genel soruþturma halen sürüyor. 4 yýlda tespit edilemeyen þüpheliler bu süreden

sonra nasýl bulunacaklar. Tahminimce dosya bu mantýkla soruþturulmaya devam edilirse genel soruþturmada zaman aþýmý kararý çýkacak ya da takipsizlik. Etkili soruþturma yürütülmediðinden genel soruþturma dosyasý AHÝM'e taþýndý. Biz son olarak olay yerine gitmemeyle ilgili verilen takipsizlik kararýna itiraz ettik. Eðer bu itirazýmýz deðerlendirilmezse bu takipsizlik kararýný da AHÝM'e taþýyacaðýz" dedi.

Soruþturmanýn geçmiþi

Lice Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, Diyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Þenlik köyü Xambas mezrasýnda 28 Eylül 2009 tarihinde meydana gelen patlama sonucu yaþamýný yitiren Ceylan Önkol'un (12) ölüm nedeniyle ilgili "Görevini kötüye kullanmak" suçlamasýyla açýlan soruþturmada þüpheliler hakkýn da takipsizlik ka-

rarý vermiþti. Özgür Gündem gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Avukat Eren Keskin, sanatçý Yasemin Göksu ve gazeteci-yazar Ronnie Margulies, gibi isimlerin þikayetçi olduðu soruþturma kapsamýnda, olayla ilgili Abalý Karakolu'nda rütbeli askerler Nevzat Kaya, Serdar Çatal ve Abalý Jandarma Komutaný Yüksel Þanlýtürk'ün ifadeleri alýnmýþtý. (DÝHA)

Mardin KCK davasýna devam edildi DÝYARBAKIR - KCK davasý kapsamýnda aralarýnda BDP Mardin Milletvekili Gülser Yýldýrým'ýn da bulunduðu 8'i tutuklu 22 sanýðýn yargýlanmasýna devam edildi. Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen duruþmaya, aralarýnda Yýldýrým'ýn bulunduðu tutuklu 4 sanýk hazýr bulunurken, 18 sanýk ise duruþmaya katýlmadý. Cumhuriyet savcýsý, daha önce hazýrlanan mütalaayý aynen tekrar ettiðini belirterek, suçun niteliði göz önünde bulundurularak tutuklu sanýklarýn tutukluluk halinin devamýna karar verilmesini istedi. Gülser Yýldýrým'ýn avukatý Meral Danýþ Beþtaþ ise mütalaaya katýlmadýklarýný bildirdi. Ýddia makamýnýn müvekkilleri hakkýnda tutukluluk halinin devamýna karar vermesinin gerekçesini açýklanmasýný isteyen Beþtaþ, þöyle dedi: ''38 aydýr bu dosyada tutuklu bulunan müvekkillerimiz hangi hangi delili karartabilir. Müvekkillerimizin kaçma þüphesi de bulunmuyor. Siyasi parti milletvekili ve üyesi olduklarý için BDP il binasýnda çeþitli toplantýlara katýlmýþlardýr. Bu nedenlerden dolayý silahlý terör örgütü üyesi olmakla suçlanýyorlar. Toplantýlarda þiddet içerikli tek bir delil bile bulunmuyor. Ancak hazýrlanan mütalaada KCK adý altýnda yargýlanan müvekkillerimiz sadece siyaset yapmak için toplanýyorlar. Bu toplantýlarýn 'silahlý terör örgütü üyesi' olmakla nasýl bir baðlantýsý kurulabilir. Barýþ sürecinin konuþulduðu günlerde milletvekilleri tutuklu bulunmamalýdýr. Bu nedenlerden dolayý müvekkillerin tahliyesini istiyorum.'' Mahkeme heyeti, tutuklu sanýklarýn tutukluluk halinin devamýna karar vererek duruþmayý erteledi.


6

GÜNDEM

6 Nisan 2013 Cumartesi

Yüksek gerilim hattý tehlike saçýyor Hani Yatýlý Bölge Ortaokulu'nun arka bahçesinde bulunan yüksek gerilim hattý direði tehlike saçýyor. Okul bahçesinde oyun oynamaya korktuklarýný belirten öðrenciler, yüksek gerilim hattý direðinin bir an önce okul bahçesinden çýkarýlmasýný istedi

DÝYARBAKIR'ýn Hani ilçesinde bir okulun bahçesinde bulunan yüksek gerilim hattý tehlike saçýyor. Veliler, Hani Yatýlý Bölge Ortaokulu'nun (YÝBO) arka bahçesinde bulunan yüksek gerilim hattý direðinin okul bahçesinden kaldýrýlmasý için yetkililerden yardým istedi. Okul bahçesinde oyun oynamaya korktuklarýný belirten öðrenciler ise, yüksek gerilim hattý direðinin bir an önce okul bahçesinden çýkarýlmasýný istedi.

‘Çýkan sesten korkuyoruz’

Öðrenciler, özellikle yaðmurlu günlerde yüksek gerilim hattýndan çýkan sesten çok korktuklarýný belirterek, "Yüksek gerilim hattý okulun bahçesinde kötü bir görüntü oluþturuyor. Zaten tehlikeli olmasý da cabasý. Hattýn okul bahçesinden kaldýrýlmasýný istiyoruz. Her an bir arkadaþýmýza bir þey olacak korkusu ile yaþýyoruz. Arkadaþlarýmýz futbol oynarken toplarý buraya kaçtýðýnda almak için acaba elektrik çarpar mý diye korkuyoruz. Hattýn okul bahçesinden derhal kaldýrýlýp bir baþka yere konulmasý gerekiyor. Zaten ailelerimiz ve bizler bu konudan dolayý çok tedirginiz" dedi. (ÝHA),

Çermik’e 89 derslik daha yapýlacak Diyarbakýr'ýn Çermik Kaymakamý Mimar Sinan Batmaz, 2013 yýlý yatýrým programý çerçevesinde eðitim tesisi yatýrýmlarýnýn devam ettiðini belirterek, ilçeye 89 derslik daha yapýlacaðýný söyledi

DÝYARBAKIR - 2013 yýlý eðitim tesisi yatýrýmlarý kapsamýnda ilçe genelinde KÖYDES projesi çerçevesinde 49 derslik yapýlacaðýný belirten Kaymakam Mimar Sinan Batmaz, TOKÝ tarafýndan yapýlacak olan 16 derslikli Ýmam-Hatip Lisesi ile 24 derslikli Kýz Teknik ve Meslek Lisesi ile birlikte ilçe genelinde 89 derslik daha yapýlacaðýný kaydetti. KÖYDES kapsamýnda Kayagediði köyüne 8 derslik, Yeþilova köyüne 8 derslik, Örenkuyu köyüne 8 derslik, Bayrak köyüne 12 derslik, Baykal köyü Ýsmail Çayýrý mezrasýna 8 derslik, Dilekpýnar köyüne 5 derslik yapýmýnýn 2013 yýlý yatýrým programýna alýndýðýný belirten Kaymakam Batmaz, Yeþilova ve Örenkuyu köylerine yapýlacak 8 derslikli okullarýn ihalelerinin yapýldýðýný, Kayagediði, Bayrak, Baykal köyü Ýsmail Çayýrý mezrasý ve Dilekpýnarý köyüne yapýlacak olan dersliklerin ihalelerinin de yapýlacaðýný söyledi. Kaymakam Batmaz, eðitim-öðretimde büyük bir baþarý yakalayan ilçeyi eðitimde daha da üst seviyelere çýkarmayý hedeflediklerini kaydetti. Çermik'in eðitimdeki baþarýsý açýsýndan Diyarbakýr il birincisi ve Türkiye 12.'si olduðunu anýmsatan Kaymakam Batmaz, amaçlarýnýn Türkiye ile yarýþmak olduðunu söyledi. (ÝHA)

Emniyet Müdürü Güneþ’ten anaokullarýna ziyaret DÝYARBAKIR'ýn Ergani Ýlçe Emniyet Müdürü Erkan Güneþ, ilçe merkezindeki anaokullarýný ziyaret etti. Minik öðrencilerle bir araya gelen Emniyet Müdürü Güneþ ve beraberindekiler, öðrenci ve öðretmenlerle sohbet etti. Okul yetkilileri ve öðretmenlerden bilgi alan heyet, ziyaret esnasýnda öðrencilere çeþitli hediyeler verdi. Çocuklara güzel bir gelecek býrakmak için çabaladýklarýný belirten Güneþ, "Ziyaretimizin amacý çocuklarýmýzýn hayatýmýzda çok önemli bir yer teþkil etmesi. Geleceðimizi onlar üzerinden kurguluyoruz. Onlar için güzel bir gelecek býrakmaya uðraþýyoruz. Onlarla olan diyaloðumuzu geliþtirmek, devletin kurumlarýna karþý sevgi ve saygý duygusunu arttýrmak için zaman zaman minik kardeþlerimizi ziyaret ederek onlarla vakit geçiriyoruz. Hepsine de çam sakýzý çoban armaðaný bizi hatýrlatacak hediyeler vererek, onlarýn zihinsel ve kiþisel geliþimlerine katký sunacak hediyeler veriyoruz. Hangi yöreden olurlarsa olsunlar bütün çocuklar bizim çocuklarýmýz, onlarý çok seviyoruz" dedi. (ÝHA)


7

KADIN-Y YAÞAM

6 Nisan 2013 Cumartesi

‘Ozgür kadýn özgür toplum’ MEGAM-DER kadýn komünü, 6 Nisan'da "Özgür kadýn özgür toplum" sloganýyla genç kadýn pikniði düzenliyor. MEGAM-DER kadýn komününde yer yer alan Þinda Ýpek, bu pikniðin ilk çalýþmalarý olduðunu belirterek, "Bu piknikte hedeflediðimiz, kadýnlarla bahara merhabadýr ve özgün kadýn çalýþmalarý oluþturmaktýr" dedi FOTO ARÞÝV

sý genç kadýn pikniðidir. Bu piknikte hedeflediðimiz, kadýnlarla bahara merhabadýr ve özgün kadýn çalýþmalarý oluþturmaktýr. Bundan sonraki çalýþmalarýmýzý kadýnlarla ortaklaþtýrmak ve özgün kadýn çalýþmalarýný gündemleþtirebilmektir" dedi.

Piknik için afiþlemeler yapýldý

DÝYARBAKIR - Mezopotamya Gençlik Araþtýrma Merkezi Derneði (MEGAM-DER) kendi bünyesinde oluþturduðu komünlerle çalýþma yürütmeye devam ediyor. Farklý komünlerde birçok çalýþmaya imza atan MEGAM-DER'de bu kez de kadýn komününde yer alan kadýnlar, "Özgür kadýn özgür toplum" þiarý ile genç kadýn pikniði düzenliyor. Bugün yapýlacak olan piknik için kadýnlar sabah saatlerinde ME-

GAM-DER önünde biraraya gelerek Yeniþehir Piknik Alaný'na gidecek.

200 bilet satýldý

Piknik için çalýþma yürüten MEGAM-DER'li kadýnlar, kentin birçok yerinde afiþlemeler yaparken, kadýnlar tarafýndan 200 bilet satýþý yapýldý. Piknik için son hazýrlýklarý tamamlamaya çalýþan MEGAM-DER'li kadýnlar, gerçekleþtirecekleri piknik etkinliðine lise, üniversite ve mahallede oturan genç kadýnlarý

götürecek. Yapýlacak piknik programýnda; müzik dinletisi, tiyatro, avare oyunu ve yarýþmalar yer alacak.

‘Kadýnlarla bahara merhaba’

MEGAM-DER kadýn komünde yer alan Þinda Ýpek, yapýlacak bu pikniðin kadýn kominin ilk çalýþmasý olduðunu belirterek, " 'Özgür kadýn, özgür toplum' þiarýyla Amed yerelindeki ve MEGAM kadýn komünün ilk çalýþma-

Piknik için çalýþma yürüttüklerini ifade eden Ýpek, bu pikniðin sýradan bir piknik olmadýðýný, tüm kadýnlarýn öz kültürüyle bilinçlenmesini saðlamak istediklerini belirtti. Ýpek, "Piknik için afiþlemeler yapýldý. Kentte bulunan kadýn kurumlarý, belediye çalýþaný kadýnlarla görüþtük. Kadýn Destek Merkezi (KADEM) ile görüþtük. Bu pikniðe destek vereceklerini söyledi. Son olarak yarýn (bugün) halk meclislerini gezeceðiz. Tüm kadýnlarýn orada olmasýný istiyoruz" diye konuþtu. (DÝHA)

Ýkinci ‘Kadýn Buluþmasý’ 14 Nisan’da FOTO: ARÞÝV

DTK Kadýn Meclisi, ilkini 27 Þubat'ta ger cisiçekleþtirdiði "Kadýn Buluþmasý"nýn ikin ni ise, 14 Nisan'da gerçekleþtirecek DÝYARBAKIR - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Kadýn Meclisi, ilkini 27 Þubat'ta gerçekleþtirdiði "Kadýn Buluþmasý"nýn ikincisini 14 Nisan'da gerçekleþtirecek. Buluþmaya iliþkin DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk imzasý ile yapýlan yazýlý açýklamada, önemli bir süreçten geçildiði belirtilerek, "Kürt sorununun çözümü için baþlayan süreç ayný zamanda Türkiye'de demokratik bir sistemin derinleþmesine de kapý aralýyor. Ve bu sürecin derinleþmesi, toplumsallaþmasý ancak kadýnýn

müdahil olmasý ile gerçekleþebilir. Özellikle Kürt Kadýnýn bu dönem üstleneceði rol sürecin baþarý veya baþarýsýzlýðýný belirleyecek kadar önemlidir" diye belirtti. "Çözüm tartýþmalarýnda kadýnýn yeterince dâhil olmamasý bu tartýþmalarýn ve pratiðin eksik kalacaðý düþüncesindeyiz" diyen Tuðluk, þunlarý kaydetti: "Çünkü biliyoruz ki, çözümsüzlüðün derinleþmesinin temel nedenlerinden biri de bu politikalarýn eril zihniyetle yürütülmesindendir. Yine kadýnýn bu sü-

reçte anahtar bir rolü olan Anayasa'ya yönelik taleplerinin belirginleþmesi de önemlidir. Bu noktada yürütülecek tarkadýnlarýn týþmalarý rýný oluþikala polit kendi rlý olayara çok ada turm caðýna inanýyoruz. Bu temelde ilkini 27 Þubat'ta gerçekleþtirdiðimiz Kadýn Buluþmasý'nýn ikincisinde 'Müzakere süreçlerinde kadýn-

larýn rolü nedir, temsiliyeti nasýl saðlanabilir?' ve 'Anayasa-yasal süreçte kadýnlarýn hak talepleri nasýl örgütlenebilir? Ortak örgütlenme sorunlarýmýzý nasýl aþabiliriz?' baþlýklý iki maddeli gündemle bir tartýþma yürütmek istiyoruz." Kadýn Buluþmasý, 14 Nisan'da saat 10.00'da DTK binasýnda gerçekleþtirilecek. (DÝHA)

Kadýnlar, sorunlarýný sahneleyecek ÝMECE Kadýn Sendikasý bünyesine çalýþmalarýný yürüten bir grup kadýn, sadece kadýnlarýn oynayacaðý tiyatro oyunlarýný hazýrlamak için Ýmece Tiyatro Atölyesi'ni kurdu. Tiyatro bünyesinde çalýþmalara baþlayan kadýnlar, 1 Mayýs Dünya Emekçiler Günü için 5 tiyatro oyunu hazýrlýyor. Aralarýnda tekstil ve gýda gibi sektörlerde çalýþan iþçilerin yaný sýra öðrencilerin de bulunduðu 10'a yakýn kadýn, ilk oyunlarýný 20 Nisan'da sokakta sahneleyecek. 6 yýldýr Ýmece Kadýn Sendikasý bünyesinde çalýþmalarýný yürüten ve kadýn atölyesinin kurulmasýnda rol alan Birgün Kýzýldað, atölyeyi ev iþçisi kadýnlarýn sorunlarýna deðinmek için kurduklarýný belirtti. Daha önce karma olarak sokak tiyatrolarýný yaptýklarýný aktaran Kýzýldað, "Kurduðumuz atölyede sadece kadýnlar yer alýyor. Atölyemizde çalýþan kadýnlar ev iþçisi ve gönüllü kadýnlardan oluþuyor. Tiyatro atölyesini kurarak, genç kadýnlarýn biraraya gelmesini saðladýk" dedi.

‘Erkekler yeteri kadar yer alýyor’

Kendilerine tiyatro konusunda teknik bilgi vermesi için kadýn tiyatro eðitmeni bulamadýklarý için þu anda erkek hocalarla çalýþtýklarýný belirten Kýzýldað, kadýn hocalarý yetiþtirdikten sonra erkek hocalarla çalýþmayý býrakarak, atölyenin sadece kadýnlarýn yer alacaðý bir çalýþma haline getirileceðini ifade etti. Herhangi bir gelir kaynaklarý olmadýðý için komün bir þekilde çalýþmalarýný yürüttüklerini söyleyen Kýzýldað, "Atölyede yer alan kadýnlar farklý sektörlerde çalýþan genç kadýnlar. Hepsi gönüllü olarak tiyatro çalýþmasýna katýlýyor. Hayatýmýzýn her yerinde erkekler yeteri kadar yer alýyor. Böyle bir çalýþmayla kadýnlarýn karar aldýklarý ve kendi elleriyle hazýrladýklarý oyunlarý sergilemeyi planlýyoruz" dedi. Oyunlarýnda yazýlý skeçleri oynamadýklarýný aktaran Korkutan, "Kadýnlarýn kendi elleriyle hazýrladýklarý oyunlarý sahneleyeceðiz. Tamamen doðaçlama üzerine olacak oyunlarýmýz" diye konuþtu. (DÝHA)


8

POLÝTÝKA

6 Nisan 2013 Cumartesi

BDP, Anayasa taslaðýný açýkladý BDP, TBMM Baþkanlýðý'na baþlangýç, mali ve ekonomik hükümler, özel hükümler ve son hükümlerden oluþan anayasa taslak önerisini verdi. BDP'nin sunduðu anayasa taslaðýnýn üçüncü maddesindeki devletin resmi diliyle ilgili “Türkiye halkýnýn kullandýðý diðer ana diller bölge meclislerinin kararýyla ikinci resmi dil olarak kullanýlabilir” þeklindeki önerisi dikkat çekti ANKARA-BDP, hazýrladýðý Anayasa metninin taslaðýný Meclis Baþkanlýðý'na gönderdi. "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý Önerisi" baþlýðýyla hazýrlanan Anayasa metninde özetle þunlara yer verildi:

Baþlangýç

"Biz Türkiye Halký, Bütün bireylerin ve halklarýn, evrensel insan hak ve özgürlüklerine sahip olduðu inancýný taþýyoruz. Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken ve benzeri hiçbir ayrým yapmaksýzýn herkesin eþit olduðunu kabul ediyoruz. Türkiye'de yaþayan tüm farklý kimlikler, kültürler, diller ve inançlar bu anayasanýn güvencesi altýndadýr. Farklýlýklarýmýzý, toplumsal bütünlüðümüzün harcý olarak görüyoruz. Bütün eylemlerinde adaleti gözetmesini ve her durumda insanlarýn hak ve özgürlüklerini güvence altýna almasýný devletin temel görevi sayýyoruz. Ebedi barýþ idealini taþýyan bireyler ve toplu-

luklar olarak meþru müdafaa halleri dýþýnda savaþý ve baþka halklarýn özgürlüðüne karþý güç kullanmayý reddediyoruz. Ýnsan onurunu, hukukun üstünlüðünü, özgürlüðü ve eþitliði esas alan, doðanýn dengesini koruyarak doðayla uyumlu bir birlikteliði gözeten ve herkesin mutlu bir þekilde yaþamasýný hedefleyen demokratik bir düzen kurmayý hedefliyoruz. Bu anayasayý da bu deðerlere baðlýlýðýmýzýn ve birlikte yaþama irademizin bir beratý olarak kabul ve teyit ediyoruz."

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Nitelikleri

"Madde 1 - (1) Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarýna dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. (2) Devlet; ideolojilere, dinlere, inançlara ve yaþam tarzlarýna iliþkin çoðulculuðu tanýr ve toplumun çoðulcu yapýsý karþýsýnda tarafsýz kalýr. Hiçbir ideoloji, din, inanç ve yaþam tarzý devlet tarafýndan

CHP, 3 maddenin korunmasýný istedi CHP, Anayasa taslak önerisini açýkladý. Önerisinde, mevcut Anayasa’nýn ilk 3 maddesinin korunmasýný isteyen CHP, “Türkiye Cumhuriyeti’nin dili Türkçe’dir ifadesinin resmi dili Türkçe’dir” þeklinde deðiþtirilmesi amacýnda olduklarýný ve anadili eðitiminin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn haklarý içerisinde yer aldýðýný bildirdi

himaye edilemez veya vesayet altýna alýnamaz. (3) Devletin idari yapýsý ademi merkezi sistem esasýna göre düzenlenir. Devletin toprak bütünlüðüne dokunulamaz."

Devletin Sembolleri

"Madde 2 - Devletin bayraðý, þekli yasada belirtilen, beyaz ay yýldýzlý al bayraktýr. Milli marþý "Ýstiklal Marþý"dýr. Baþkenti, Ankara'dýr."

Devletin Resmi Dili

"Madde 3 - (1) Devletin resmi dili, Türkçedir. Tüm vatandaþlarýn resmi dili öðrenme görevi ve hakký vardýr. Türkiye halkýnýn kullandýðý diðer ana diller bölge meclislerinin kararýyla ikinci resmi dil olarak kullanýlabilir. (2) Herkes, özel yaþamýnda ve kamusal ma-

ANKARA-TBMM Anayasa Uzlaþma Komisyonu Üyeleri Atilla Kart ve Rýza Türmen, Meclis'te yaptýðý basýn toplantýsýnda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Anayasa için Anayasa Uzlaþma Komisyonu'na verdiði önerilere iliþkin basýn toplantýsý düzenledi. Kart, "Egemen irademizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'çaðdaþ uygarlýk hedefi' ile ebedi barýþ idealine' baðlýlýðýmýzýn ifadesi olarak, seçilmiþ temsilcilerimizle birlikte bu Anayasa'yý kabul ediyoruz. Ýlerleyen bilim ýþýðýnda, sürekli deðiþin dünyanýn gereklerine uygun olarak, yurttaþlar arasýnda dayanýþma ve gönüllü birlikteliðe dayalý bir anlayýþla, gelecek kuþaklarýn özgürlüðü, huzur, refah ve mutluluðu için bu Anayasa'ya sahip çýkacaklarý ve meþruiyetini yitirmiþ herkese karþý kullanacaklarý inancý ile gelecek kuþaklara ema-

kamlarla olan iliþkilerinde resmi dilin yaný sýra kendi anadilini kullanma hakkýna sahiptir. (3) Devlet, ülkenin ortak kültürel mirasýný oluþturan bütün dillere saygý duymak, dilleri korumak, dillerin kullanýlmasýný ve geliþmesini saðlamakla yükümlüdür."

Devletin Temel amaç ve görevleri

"Madde 4 - (1) Devletin temel amaç ve görevi; insan onurunu korumak, kiþilerin hak ve özgürlüklerini kullanmalarýnýn önündeki bütün engelleri kaldýrmak, insanýn maddî ve manevî varlýðýnýn geliþtirmesi için gerekli þartlarý hazýrlamaktýr. (2) Devlet; halkýn huzur, güvenlik ve refahýný saðlamak, siyasi ve kültürel farklýlýklarýna dayalý çoðul-

net ve tevdi ediyoruz" dedi. CHP'nin sunduðu Anayasa'nýn taslaðýna iliþkin bilgiler veren Kart, "Bölge ayrýmý yapmadan tüm Türkiye'yi kucaklayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yurttaþlarýna hitap eden, eþit yurttaþ algý ve olgusunu yaratan, bunun yanýnda Cumhuriyet'in kazanýmlarýna sahip çýkan, çoðulcu, katýlýmcý ve demokratik bir Anayasa'yý inþa etme gayreti içindeyiz" dedi. Eþit yurttaþlýk olgusunu yaratmanýn mümkün olduðuna iþaret eden Kart, bir taraftan da eþit kazanýmlara sahip çýkmanýn mümkün olduðunu göstermenin mümkün olduðuna inandýklarýný ve bu anlayýþla çalýþmalarýný yaptýklarýný ifade etti. Gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Kart, þunlarý kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti ahalisi' ifadesi 1920'li yýllardan bu yana Mustafa Kemal ve arkadaþlarýnýn sýkça kullandýðý bir

cu yapýsýný tanýmak ve desteklemekle yükümlüdür."

Özel Hükümler

"Savaþ Zararlarýnýn Tespiti ve Tazmini Ýle Ýlgili Önlemler Savaþýn zararlarýnýn saptanmasý, savaþ yüzünden yerinden edilenlerin geri dönüþü ve ekonomik açýdan desteklenmesi, tahrip edilen yaþam alanlarýnýn ve mayýnlanan tarým arazilerinin iyileþtirilmesi, zararlarýn telafisi ve tazmini için bir meclis komisyonu kurulur. Komisyonun çalýþma biçimi, oluþturuluþu, sivil toplumun katýlýmý tazmin telafi ve tespit yöntemleri ile bütçeden ayrýlacak fon yasa ile düzenlenir." Not: Metnin tamamýna w w w. d i y a r b a k i r y e n i gun.com adresinden ulaþabilirsiniz.

kavram. 1924 Anayasasý'nda vatandaþlýk o kavramla baþlar. Türkiye ahalisine diye baþlar. Türkiye Cumhuriyeti yönetimleri maalesef Türkiye Cumhuriyeti ahalisinin kavramýnýn içini demokrasiyle bugüne kadar dolduramadý. Biz, bu anlamda da bu kavramýn içini Cumhuriyetin kazanýmlarý korunurken o çerçevede aslýnda bir kronolojiyi toplumla paylaþýyoruz. Bir kronoloji içinde Anadolu'daki kadim uygarlýklara atýf yapýyoruz." Mevcut Anayasa'nýn ilk 3 maddesinin korunmasýný isteyen CHP, "Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçe'dir ifadesinin resmi dili Türkçe'dir" þeklinde deðiþtirilmesi amacýnda olduklarýný ve anadili eðitiminin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn haklarý içerisinde yer aldýðýný bildirdi. Not: Metnin tamamýna www.diyarbakiryenigun.com adresinden ulaþabilirsiniz.


9

POLÝTÝKA

6 Nisan 2013 Cumartesi

Öcalan’ýn mektubu Kandil yolunda Abdullah Öcalan'la yapýlan son iki görüþmeye katýlan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, milletvekilleri Sýrrý Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Öcalan'ýn mektuplarýný Erbil ve Brüksel'e götürdü

DÝYARBAKIR - Ýmralý'da Abdullah Öcalan ile yapýlan son iki görüþmeye katýlan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ve BDP milletvekilleri Sýrrý Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Öcalan'ýn mektuplarýný Erbil ve Brüksel'e gö-

türüyor. Alýnan bilgiye göre, Demirtaþ ve Önder, Erbil'e Buldan ise Brüksel'e Öcalan'ýn mesajlarýný içeren mektuplarý götürmek için yola çýktý. Demirtaþ ve Önder'in Habur Sýnýr Kapýsý'ndan Erbil'e geçtiði belirtildi.

“CHP sessizliðine son vermeli” "Çözüm Süreci"ne iliþkin deðerlendirmelerde bulunan BDP Mersin Milletvekili Ertuðrul Kürkçü, "Savaþ baltalarýnýn topraða gömülmesine doðru gidiyoruz. "CHP gençlerin hayatlarýný kaybetmeye devam etmelerine rýza göstermek anlamýna gelen bu tarafsýzlýk, tutumsuzluk, sessizlik, dýþarýdanlýk rolüne son vermeli" dedi

MALATYA'da düzenlenen Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) toplantýsýna katýlan BDP Mersin Milletvekili Ertuðrul Kürkçü "Çözüm Süreci"ne iliþkin deðerlendirmelerde bulundu.

Kürkçü, sürecin kendileri için önemli çok önemli bir geliþmeyi içerdiðini çünkü savaþ baltalarýný topraða gömülmesine doðru gidildiðini belirterek, halkýnda böyle bir arzu belirttiðini ve bunun çok önemli

olduðunu söyledi. "Bu çözüm meselesi, onun samimiyeti, bunun ciddiyeti ile ilgili deðil, bu nesnel þartlarla ilgili. Baþka türlü olmayacaðý için böyle oluyor, olmasý samimi olup olmamaktan daha önemlidir bizim için" diyen Kürkçü, þunlarý kaydetti: "Çünkü geri kaçýnýlamayacaðý, son derece somut bir ihtiyaca iþaret ettiði için hükümet bu yola girdi. Girilen yol birçok tuzak ve tehlikelerle dolu. Bu yoldan mutlaka ve zorunlu olarak barýþa çýkýlýr diye bir þey yok ama isterseniz, istersek, onu çok kuvvetli ister ve gereklerini yaparsak bunun için gönüllü olmayan bir muhatap ile bile barýþ

yolu kat edilebilir. Gençlerimizin hayatlarýný kaybetmeden, kendi gelecekleri için birbirlerini öldürmeden çabalayabilecekleri bir yeni koridor ve bir yeni kapý açýlýyor. Bu kapýdan geçmek bizim aklýmýzýn, boynumuzun borcu. Bu yoldan geçmek için elimizden gelen her þeyi yapacaðýz."

“Meclis ele almalý”

Daha baþýnda olunan ve kamuoyunun da ne olduðunu tam olarak anlayamadýðý bir sürecin yaþandýðýna dikkat çeken Kürkçü, bu süreçte Meclis'in asýl çözüm mevkisi olmasýný istediklerini vurguladý. Meclis'in barýn idaresini eline ele almasýný istediklerine iþaret eden Kürkçü,

sözlerini þöyle sürdürdü: "Elbette hükümet de Meclis'in bir parçasý. Meclis seçiyor hükümeti, þöyle ya da böyle biz ona karþý da olsak, sonuçta Meclis'in içinden çýkýyor. O nedenle, 'Hükümetin bu süreçte herhangi bir rolü olmasýn' saçmalýðýna da girecek deðiliz. CHP'nin tabiatý itibarýyla, doðasý gereði bu süreçte yer almasý gerektiðini düþünüyoruz. CHP'nin; bu gençlerin hayatlarýný kaybetmeye devam etmelerine rýza göstermek anlamýna gelen bu tarafsýzlýk, tutumsuzluk, sessizlik, dýþarýdanlýk rolüne son vererek kendi çözümü ile masaya gelmesinden daha iyi bir þey olamaz."

BDP Mersin Milletvekili Ertuðrul: “Silahlarýn susmasý önemlidir” "Ben öteden beri silahlarýn susmasýný, PKK'nin silah býrakmasýnýn önemli olduðunu söyledim" diyen HAK-PAR Genel Baþkaný Kemal Burkay, elinden geldiðince "Çözüm Süreci"ne, demokrasiye ve barýþa katkýda bulunacaðýný söyledi

MERSÝN-Hak ve Özgürlükler Partisi (HAKPAR) Genel Baþkaný Kemal Burkay, Mersin Suphi Öner Öðretmenevi'nde basýn mensuplarýyla bir araya geldi.

Burada açýklamalarda bulunan Burkay, Türkiye'ye gelirken siyasete girmeyi düþünmediðini, hayatýnýn geri kalan bölümünü yazar olarak geçirmeyi planladýðýný ancak insanlarýn kendisinden beklentilerini karþýlayabilmek, demokratikleþme ve barýþ adýna bir þeyler yapabilmek adýna siyasete girdiðini kaydetti. Elinden geldiði sürece demokrasiye, barýþa ve çözüm sürecine katkýda bulunmak istediðini söyleyen Burkay, "Ülkemiz

böylesine bir süreçten geçerken hepimize düþen roller var. Sorunlarýný çözmüþ bir kuzey ülkesindeymiþ gibi kenara çekilip oturamayýz" dedi.

"Uzlaþmaya ihtiyaç var"

Türkiye'ye en son geliþinin üzerinden 20 ay geçtiðinin altýný çizen Burkay, þunlarý kaydetti: "Bu süreçte iniþli çýkýþlý hareketlenmeler gözlemledim. Zaman zaman bu ülkede barýþ ve çözüm umutlarý büyüyor, zaman zaman da kesintilere uðruyor. Son

olarak yeni bir süreç baþladý. PKK'nin silahlarý býrakmasýna yönelik bir süreç yaþanýyor. Bu süreci olumlu buluyorum. Ben öteden beri silahlarýn susmasýnýn, PKK'nin silah býrakmasýnýn önemli olduðunu söyledim. Bu tek baþýna Kürt sorununun çözümü demek deðil. Ýkisi ayný þey deðil. Ama bir bakýma silahlarýn býrakýlmasý, barýþ ve demokrasi anlamýnda bir eþiðin aþýlmasýdýr. Hatta önemli bir aþamanýn aþýlmasýdýr. Bu saðlanma-

dýðý sürece siyasetin normalleþmesini bekleyemeyiz. Çünkü 30 yýla yakýndýr süren çatýþma dönemi büyük bir öfke biriktirdi. Her iki tarafta kamplaþma ve güvensizlik oluþturdu. Türkiye'de uzlaþmaya ihtiyaç duyuluyor. Bu süreci destekliyorum. Tabi ki silahlarý býrakmak çok önemli. Ülkenin tek sorunu da deðil ama bu sorun diðer sorunlarý da etkiliyor. Ekonomik, demokratikleþme etkilenen bazý diðer sorunlar."


10

HABER

6 Nisan 2013 Cumartesi

Kredi çektiði bankayý soydu Diyarbakýr'da yaklaþýk bir ay önce banka soyarak kayýplara karýþan ve Antalya'dan gelirken yakalanan B.Ç.'nin ayný bankadan kredi kullandýðý ve soygun parasýyla borcunu ödediði ortaya çýktý. Soygun parasýyla kirasýný ve çevreye olan borcunu da ödediði belirtilen B.Ç., suçunu itiraf ederken, tutuklanýp cezaevine konuldu

FOTO: ARÞÝV

lüðü ile Jandarma Komutanlýklarý'na gönderildi. Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi soyguncunun bulunmasý amacýyla özel bir ekip oluþturdu. Polis ilk olarak banka personelinin ifadelerini aldý. Ardýndan 145 güvenlik kamerasýndan 3 bin 400 saat görün kaydýný saniye saniye inceledi ve eþgali belirledi. Daha sonra bankadan kredi kullananlarýn listesini alarak inceleme yaptý. DÝYARBAKIR Merkez Sur ilçesinde 13 Mart günü mesai bitiminden yarým saat önce B.Ç. silahla girdiði bankadan 19 bin lira alarak kayýplara karýþtý. Soygunun ardýndan polis B.Ç.'yi yakalamak amacýyla geniþ kap-

samlý bir çalýþma baþlattý. Önce bankanýn güvenlik kameralarý incelendi. Yüzü kapalý olduðu için kimliði belirlenemeyen B.Ç.'nin bulunmasý amacýyla görüntü kamerasýndan alýnan resim 81 Ýl Emniyet Müdür-

Kirasýný ve borcunu ödedi

Diyarbakýr'da bisiklet tamircisi olduðu belirlenen evli iki çocuk babasý B.Ç.'nin soygun parasýyla önce bankadan kullandýðý krediyi ödediði tespit edil-

di. Ardýndan kirasýný ve çevreye olan borcunu ödedikten sonra Antalya'ya kaçtýðý ortaya çýktý.

Otobüste yakalandý

Yaklaþýk 15 gün süren bir incelemeden sonra soygunu yapanýn 34 yaþýndaki B.Ç. olduðu belirlendi. Poliste 'hýrsýzlýk ve adama yaralamadan kaydý bulunan B.Ç.'nin yakalanmasý için geniþ çapta bir çalýþma baþlatýldý. Yapýlan çalýþmalar sonucunda B.Ç.'nin Antalya'da olduðu belirlendi. Antalya Emniyet Müdürlüðü ile yapýlan koordineli çalýþmalar sonucunda, zanlýnýn yakalanmasý için Diyarbakýr'dan da 3 kiþilik bir ekip gönderildi. B.Ç. Antalya'dan Diyarbakýr'a gelmek

üzere otobüse bindi. Ayný otobüse bir poliste yolcu olarak bindi. B.Ç.'nin içinde bulunduðu otobüs kentin giriþinde durduruldu. Üzerinde silah olan B.Ç. polis tarafýndan yakalandý.

Tutuklandý

Asayiþ Þubesi Gasp Büro'da sorgulanan B.Ç.'nin suçunu itiraf etti. Bankaya olan kredi ve borçlarý nedeniyle soygunu gerçekleþtirdiðini söyleyen B.Ç., bir süre ortalarda görünmemek için Antalya'ya gittiðini itiraf etti. Çok zor durumda olduðu için soygunu yaptýðýný belirten B.Ç., polisteki sorgusundan sonra tutuklanarak cezaevine konuldu. (HABER MERKEZÝ)

Diyarbakýr Baro Baþkaný Elçi: ‘Tarihi bir dönem’ "5 Nisan Avukatlar Günü" nedeniyle adliye binasý önünde basýn açýklamasý yapan Diyarbakýr Baro Baþkaný Elçi, 30 yýlý aþkýn bir süredir devam eden ve yaklaþýk 50 bin insanýn yaþamýna mal olan bu sorunun demokrasi, eþitlik ve kardeþlik esasý üzerinden çözülmek istenmesi önemli ve tarihi bir dönem olduðunu vurguladý DÝYARBAKIR - ''5 Nisan Avukatlar Günü'' nedeniyle Diyarbakýr Adliyesi önünde toplanan avukatlar adýna basýn açýklamasýný okuyan Diyarbakýr Barosu Baþkaný Elçi, avukatlar, hak arama özgürlüðünün, savunma hakkýnýn ve hukuk devletinin en temel güvencesini oluþturduðunu söyledi.

‘Büyük bir ilgiyle izliyoruz’

30 yýlý aþkýn bir süredir devam eden ve yaklaþýk 50 bin insanýn yaþamýna mal olan bu sorunun demokrasi, eþitlik ve kardeþlik esasý üzerinden çözülmek istenmesi önemli ve tarihi bir dönem olduðunu belirten Elçi, "Bu sürecin, her gün yeni ve pozitif adýmlarla geliþtiðini büyük bir ilgiyle izliyoruz. Silahlarýn susmasýna, silahlý güçlerin çatýþma alanlarýndan çekilmesine

ve Kürt meselesinin bundan böyle silah ve çatýþma ekseninden barýþçýl ve demokratik yöntemlerle çözüm bulunmaya çalýþýlacaðýna iliþkin açýklama ve geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Diyalog ve müzakere sürecinin sorunun nihai çözümüne kadar devamýný umuyor, herkesi bu konuda katký sunmaya davet ediyoruz" dedi.

‘Adalet olmadan barýþ saðlanamaz’

"Silahlarýn sustuðu, silahlý güçlerin çatýþma alanlarýndan çekilmeye baþlanacaðý bu sýrada, kamuoyunda canlý bir tartýþma ve pozitif bir hava oluþmuþtur" diyen Elçi, "Normalleþmenin saðlandýðý bu ortamda hýzla demokratikleþme adýmlarý atýlmalýdýr. Bu çerçevede yeni anayasa yapýmý süreci hýzlandýrýlmalý, Kürt

vatandaþlarýn kültürel kimlik, ana dilinde eðitim gibi temel toplumsal haklarý anayasal güvenceye kavuþturulmalýdýr. Adalet olmadan gerçek

toplumsal bir barýþ saðlanamaz. Çatýþma sürecinin yýkýma uðrattýðý toplumsal yaþamýn her alanýnda hýzla bir onarým programý oluþturulma ve uygulan-

malýdýr. Adaletin gerçekleþmesi, insan haklarýnýn hakim kýlýnmasý için çalýþmalar etkili þekilde sürdürülmelidir" diye konuþtu.


11

HABER

6 Nisan 2013 Cumartesi

Diyarbakýr'da bulunan STK temsilcileri, oluþturulan Akil Ýnsanlar Komisyonu'na destek verdiklerini açýkladý. Bir takým eksikliklerin bulunduðunu belirten bazý STK temsilcileri, yine de diyalog yolu ile çözümün olmasý adýna bu tür komisyonlarýn bulunmasýna olumlu baktýklarýný ve destek verdiklerini söyledi

DÝYARBAKIR'daki bazý Sivil Topluk Kuruluþu temsilcileri, Akil Ýnsanlar Komisyonu ile ilgili görüþlerini anlattý. Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliði (DESOB) Baþkaný Alican Ebedinoðlu, çok önemli bir süreçten geçtiklerini belirterek, oluþturulan bu komisyon ile ilk adýmlarýn atýldýðýný ifade etti. Sürecin ve bu tür komisyonlarýn mutlaka desteklenmesi gerektiðini söyleyen Ebedinoðlu, bu iþin sadece komisyonla deðil, siyasi partilerin de desteði ile çözülebileceðini kaydetti.

“Olumlu havayý hissettik”

Diðer siyasi partilerin de oy kaybýndan korkmayarak sürece destek vermeleri gerektiðini belirten Ebedinoðlu, "Evet gerçekten çok önemli bir süreçteyiz. Bu sürecin adýmlarý atýlmaya baþlandý. Akil insanlarýn isimleri açýklandý ve Sayýn Baþbakan ile görüþmeleri oldu. Sürecin ve bu tür komisyonlarýn mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Yani baktýðýnýz zaman isimler üzerinde tartýþmalar olabilir, kadýn erkek kotasý üzerinde tartýþmalar olabilir. Tabi ki gönül isterdi ki biraz daha kadýn aðýrlýklý olsun isterdik ancak, ne olursa olsun bu süreci etkileyecek, bu süreci sabote edecek hiçbir davranýþ ve açýklamada hiç kimsenin bulunmamasý gerektiðini düþünüyoruz. Onun için bu çalýþmalarýn ve bu adýmlarýn bölgede oluþturduðu olumlu havayý biz hissetmeye baþladýk açýkçasý. Bu siyaseten çözülecek bir so-

IHD DIyarbakir Sube Baskani Raci Bilici

run. Sadece bu akil insanlarýn ve bu komisyonlarýn çözümü ile bitecek bir iþ olmadýðýný biz bölgede yaþayan insanlar olarak çok iyi bilmekteyiz" dedi.

“Sorunun çözümü Meclis'te”

"Onun için sorunun çözümünün Meclis'te olduðunu biliyoruz" diyen Ebedinoðlu, "Meclis'te de bütün siyasi partilerin tabanlarýna þu mesajý vermesi gerekiyor; evet bu süreçte bütün siyasi partilerin emeði var, çünkü hiç kimsenin kan ve gözyaþý isteyeceðine inanmýyoruz. Herkes bu kan ve gözyaþýnýn durmasýný istiyor. Onun için de tabanlarýndan ve politik olarak kayýplarýndan siyasi partilerin korkmamasý gerekiyor diye düþünüyorum. Mutlaka bu Akil Ýnsanlar Komisyonu'na da güvenmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun desteklememiz gerekiyor. Siyasi partilerimizin de mutlaka sürecin içerisinde olmasý gerektiðini düþünüyorum" þeklinde konuþtu.

‘Kadýn sayýsý az’

Akil Ýnsanlar Komisyonu'nun kurulmasýnýn son derece önemli olduðunu ifade eden Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici ise, böyle bir komisyonun gerekli olduðunu kaydetti. Buna benzer çeþitli komisyonlarýn daha kurulup bu iþe destek vermeleri gerektiðini ifade eden Bilici, kurulan komisyonla ilgili bazý eleþtirilerinin de olduðunu aktardý. Komisyonda olmasý gereken bazý isimlerin olmadýðýný dile getiren Bilici, ayný zamanda komisyondaki kadýn sayýsýnýn da az olduðunu söyledi.

‘Olmasý gereken isimler yok’

Bilici, "Böyle bir þey gerekiyordu, ihtiyaç da vardý. Umarým saðlýklý bir þekilde iþler ve üzerine düþen sorumluluk ve misyonunu yerine getirir. Çünkü bu süreçte bu tür çalýþmalara ciddi anlamda ihtiyaç vardýr, bu tür komisyonlara. Daha da geniþ farklý komisyonlar kurulup, farklý çalýþmalarýn da yapýlmasý gerektiðine inanýyorum. Fakat bizim bu tür konularda biraz eleþtirilerimiz var. Bu komisyonda 51 erkek, 12 kadýn var. Gönül isterdi ki en

azýndan yarý yarýya olsun. Bu þekilde olsa daha saðlýklý ve daha verimli olacaðýna inanýyorum. Bir diðer yönü; bu komisyonda olmasý gereken bazý isimler bulunmuyor, bu da bir eksikliktir. Toplumun tümü tarafýndan kabul edilen, tartýþýlmayan ve hassasiyetle bu sorunlara bakan ve öteden beri duyarlýlýk gösteren, bu sorunun çözümü noktasýnda ciddi anlamda mücadele etmiþ, fikirleri ile, düþünceleri ile, görüþleri ile mücadele etmiþ þahsiyetlerin bulunmasý gerektiðine inanýyorduk. Þunu hep söyledik, barýþçýl yöntemlerle, diyalog ve müzakere ile bu sorunun çözülmesi gerekir. Þu anda o noktadayýz. Ben kendilerine baþarýlar diliyorum" diye konuþtu.

‘Atýlan adým olumlu’

Diyarbakýr Barosu Baþkaný Tahir Elçi de, oluþturulan komisyonun baþlatýlan çözüm süreci ve çabasýnýn devam ettiðini gösterdiðini kaydederek, bu anlamda atýlan adýmýn olumlu olduðunu aktardý. Komisyona verilen 1 aylýk sürenin az olduðunu belirten Elçi, ayrýca komisyonun kurulma aþamasýnda yanlýþ anlaþýlmalara neden olduðunu ifade etti. Elçi, "Yeni oluþturulan yapý, isterseniz buna çalýþma grubu deyin, isterseniz buna akil insanlar deyin çözüm çabasý ve iradesinin devam ettiðini gösteriyor. Bu açýdan tabi ki pozitif ve olumlu bir adým. Çözüme iliþkin hükümetin çabasýnýn ve gayretinin devam ettiðini göstermesi bakýmýndan bu olumlu bir adým. Fakat bir kez daha toplumda

yanlýþ algý ve beklentiler oluþturulmuþtur bu yapýnýn oluþturulmasý sürecinde. Daha önce yargý paketlerinde oluþturulduðu gibi. Bu yapýnýn oluþturulmasý sürecinde toplum þöyle bir beklenti içerisine girmiþtir" dedi.

‘Çalýþma süresi kýsa’

Elçi, "Toplum, oluþacak olan akil insanlar veya toplumu çözüm sürecine hazýrlama grubu diye ifade edebileceðimiz bu grubun aslýnda hem silahsýzlanma, hem geri çekilme sürecini izleyeceði, takip edeceði, bu þekilde hem fiili hem de manevi olarak süreci takip ve kontrol edeceði bir yapý olarak algýladý. Ancak bugün bu yapýdan bunun beklenmediði, baþka bir amacýn beklendiði anlaþýlmaktadýr. Daha çok toplumu sürece hazýrlama beklentisi olduðu anlaþýlýyor. Þüphesiz bu da olumlu bir beklentidir. Bu grubun çalýþma süresinin bir ay olacaðý söyleniyor. Bu da anlaþýlýr bir durum deðil. Zira bir aylýk bir süre çok kýsa bir süredir" þeklinde konuþtu.

Diyarbakir Baro Baskani Tahir Elçi

DESOB Baskani Alican Ebedinoglu

‘Çözüm adýna olumlu’


12

HABER

6 Nisan 2013 Cumartesi

DiYARBAKIR’A Çözüm süreciyle, ekonomik ve sosyal yaþamda hareketlenen Diyarbakýr, tarihi surlarý, peygamber ve sahabe mezarlarý, Ýslam dünyasýnýn 5’nci Harem-i Þerifi olarak tanýmlanan Ulu Camisi ile bahar coþkusu içinde ziyaretçilerini aðýrlamak istiyor

DÝYARBAKLIR - Çözüm süreciyle, hem ekonomik hem de sosyal yaþamda olaðanüstü bir canlanma yaþayan Diyarbakýr, sahip olduðu zengin tarihsel geçmiþini paylaþmak için meraklýlarýný bekliyor. Çözüm süreci, Diyarbakýr baþta olmak üzere bölgede adeta sihirli bir deðnek dokunmuþcasýna yurttaþlarýn yüzünün gülmesini saðlarken, kadim kent, sahip olduðu zengin kültürel dokusunu, baharýn coþkusu ile ziyaretçilerini aðýrlamak istiyor. Surlarý, peygamber ve sahabe kabirleri, Ulu Camisi, Ziya Gökalp, Cahit Sýtký Tarancý, Sezai Karakoç ve Ahmet Arif gibi deðerlerle merak edilmesine raðmen, olumsuz algý nedeniyle turistin gelmekten biraz çekindiði Diyarbakýr, sürecin her alanda yansýtýðý olumlu atmosferle gezmek için yýlýn en güzel zaman dilimi olan baharda, konukseverliðini göstermek için kapýlarýný ardýna kadar açtý.

‘Umutlarýmýzýn yeþerdiði bir dönemdeyiz’

Bu baharda turizmde büyük bir canlanma beklediðini belirten esnaf Süleyman Eriþ, süreçle umut rüzgarýnýn estiðini, bunun devam etmesini isteðini söyledi. Esnaf olarak Diyarbakýr'ýn, Türkiye'nin refaha, huzura kavuþmasý için ellerinden gelen çabayý göstermeye hazýr olduklarýný belirten Eriþ, ''Çözüm süreci bize umut oldu. Ýnþallah bu devam eder. Ülkemizin her köþesi çok güzel. Diyarbakýr'da çok güzel. Biz daha çok turistin gelmesini bekliyoruz. Turizm geliþirse, hepimiz kalkýnacaðýz. Kalkýnma olursa huzurda gelir. Þimdi barýþ ve huzur var. Herkesi Diyarbakýr'a davet ediyoruz'' dedi.

‘Halkýmýz rahat edecek’

Hasan Paþa Haný esnafýndan Nilüfer Tuncay ise son yýllardaki bazý olaylar yüzünden turizm sektörünün adeta bitme noktasýna geldiðini söyledi. ''Þimdi barýþ hepimizin umudu oldu. Bu süreçte umuyoruz ki sadece esnaf deðil bütün halkýmýz rahat edecek. Artýk analar aðlama-

yacak'' þeklinde duygularýný dile getiren Tuncay, huzur ortamýnýn mutlaka turizme yansýyacaðýný kaydetti. Tuncay, turizmin canlanmasýyla ekonomi çarkýnýn da döneceðini ifade ederek, ''Umutlarýmýzýn yeþerdiði bir dönemdeyiz. Zengin kültürel dokumuzun batýdaki gibi deðer görmesi için biz hazýrýz. Turistin gelip bu güzellikleri dünyaya duyurmasýný istiyoruz. Bu duyuruldukça hem biz hem de ülkemiz kazanacak'' dedi.

Kültür Turizm ve Musiki Derneði Baþkan belirterek, “Þimdi Diyarbakýr’ý keþfetmen

‘Diyarbakýr’a gelin’

Tarihi Ulu Cami Bahçesi'nde, bembeyaz giysisiyle bahar güneþinden yararlanmak ve kýldýðý namazýn ardýndan bir parça soluklanmak üzere oturduðu bankta dikkat çeken Farhan Aba da (84) süreçten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Ýstanbul'da yaþadýðýný belirten Adnan Arýkan da herhangi bir endiþeye kapýlmadan Diyarbakýr'a gezmeye gelinmesi önerisinde bulundu. ''Mükemmel bir yer'' þeklinde Diyarbakýr'ý tanýmlaAnyan Arýkan, ''Kent güvenle Ýstanbul, Yaz tarifesiy ünde g lik anlamýnda çok sakin ntalya'dan a, Ýzmir ve A ar masýyla k ýl ap bir kent. Mutlaka herrinin y fe se k ça u rca çok yaklaþýk 20 kes gelip görsün'' diakýr, yüzyýlla b ar iy D n la tý. Ýnanç kolayca ulaþý ye konuþtu. sahipliði yap ev e et iy en ýðý, farklý sayýda med harmanland Aydýn'dan eþiyle le y ü ör g oþ h þtýðý, çan Görülmesi zenginliðinin sokaðý payla gezmeye gelen Zeki ý n ay in ner ze rl l ü lt re ü ü k lt ü e k v deðer yerler ý, ç ýþtýð inan Candan da Diyarýr, birbirine kar ak b in n ar si iy se D t an Sur ilçesinve ez im ken bakýr'ýn genellikle döndüren kad letler Eðitim il de MS. 639 yýM iþ ginliði ile baþ þm uzak ve soðuk bir le ilk olarak Bir ) Dünya MiO C lýnda Roma taS E N konuklarýný (U yer olarak algýlanltür Kurumu emli surlak ör pýnaðýna kurulg an Bilim ve Kü n lu dýðýný ancak göristesi'nde bu arak bilinol duðu düþünülen in es ras Geçici L k þu dükten sonra bu yanor. Kurulu bir kilisenin üzeoluþan ve borýyla karþýlýy lýþ algýnýn kýrýldýðýný 0 metreden 70 in b 5 ilen , eb en el ey g rine inþa edilen m ar ad k söyledi. üze adan günüm eçi lm K i zu h Diyarbakýr Ulu Cari ta ý ý'n Son derece sýcak bir rlar iyarbakýr Su ý D d ta mi, Selçuklu gelenein en m tavýrla karþýlaþtýklarýný izle Burcu'ndan ðini yansýtan Anadobelirten Candan ''Burada buise bir baþka. lu'daki en erken ve en lunmaktan dolayý memnunuz. anýtsal cami olarak nitelendiAma adý dýþarýdan soðuk geeþriliyor. Avlusu, avlu etrafýnliyor. Korkmadan gelsinler. siz olduðudaki müþtemilatý, maksureleÝnþallah daha iyi olacak. Dinu ifade eden Aksu, ''Diyarri, medreseleri ve kýble yöyarbakýr çok güzel bir yer'' bakýr, her mevsim baþka günündeki haremi, kare kesitli dedi. zel, baharda ise ayrý bir güminaresiyle ve anýtsal yapý ‘Her mevsimde baþka güzel’ zel. Þimdi Diyarbakýr'ý keþtopluluðuyla Ýslam'ýn 5. HaDiyarbakýr Kültür Turizm fetmenin tam zamaný. Surlarem-i Þerif'i olarak da tanýmrýmýz, camilerimiz, hanlarýve Musiki Derneði Baþkaný lanan cami, görülmesi gereKenan Aksu da Diyarbakýr'ýn mýz, hamamlarýmýz ve kiliseken en önemli deðerler aralerimizle zengin tarihimizi kültür, edebiyat, sanat ve bir sýnda bulunuyor paylaþmak istiyoruz. Bu þeçok medeniyete baþkentlik Tarihi Hasanpaþa, Diyarhir, 3 milyon turisti aðýrlayayaptýðýný, Diyarbakýr'ýn peybakýr Evi veya Sülüklü cak kapasitede ve Türkigamberler ve sahabelere ev Han'ýn mistik atmosferinde, ye'nin ekonomisine çok büsahipliði yapmasýyla mukadyöresel lezzetlerle sunulan yük katký saðlar'' diye konuþdes kentler arasýnda yer Dikeyifli kahvaltýnýn ardýndan, tu. yarbakýr'ýn tüm deðerleriyle

ý surlar

UNECO aday


6 Nisan 2013 Cumartesi

13

HABER

GELME ZAMANI

ný Aksu, kentin her mevsimde baþka bir güzel olduðunu nin tam zamaný. Zengin tarihimizi paylaþmak istiyoruz” dedi

ran ve her dönem yönetim merkezi olmuþ Ýçkale ise restorasyonu devam etse de MS 2. yüzyýla ait St. George Kilisesi, Artuklu Haný ile Cumhuriyet ve Osmanlý döneminin mimari özelliklerini yansýtan yapýlarýyla, ziyaret edilmesi gereken mekanlar arasýnda...

800 yýllýk köþkte manzara keyfi

kentin yetiþtirdiði ünlü kiþiliklerden Cahit Sýtký Tarancý'nýn doðup büyüdüðü müze ev, Diyarbakýrlý fikir adamý Ziya Gökalp'in doðduðu ev, Anadolu'nun ilk üniversitelerinden olan Mesudiye Medresesi ile Zinciriye Medresesi, Cemil Bey Konaðý, Ýskender Paþa Konaðý, Süleyman Nazif Konaðý ve Ahmet Arif Edebiyat Müzesi de tarih ve edebiyat tutkunlarýnca tercih edilebilir.

27 sahabeye ev sahipliði yapan cami

Onlarca sahabeye ev sahipliði yapmasýyla eþsiz bir konuma sahip Hazreti Süleyman Camisi, dünyanýn her yerinden ziyaretçi kabul etmesiyle Diyarbakýr'ýn mücevheri niteliðinde. Tarihi surlarýnýn bir bölümü olan, Ýçkale'nin altýndaki kapýdan geçildiðinde, bazalt taþtan yapýlmýþ avlusu ve büyük ihtiþamýyla ziyaretçileri karþýlayan Hazreti Süleyman

Camisi, çeþitli kaynaklara göre þehit düþen 27 sahabenin kabirlerinin bulunduðu yerde yapýlmýþ. Halid Bin Velid'in oðlu Hazreti Süleyman ile Diyarbakýr'ýn Ýslam ordularý tarafýndan fethi sý-

rasýnda þehit düþen diðer sahabelerin yattýðý yer olan Hazreti Süleyman Camisi, Allah'tan rahmet dileyen gönüllerin soluklandýðý mekanlarýn baþýnda geliyor. Surlarýn ana kýsmýný oluþtuUlu Cami

Diyarbakýr'dan 3 kilometre uzaklýktaki hakim bir tepeye kurulu 800 yýllýk tarihi Erdebil Köþkünü gezen ziyaretçiler, Ongözlü Köprü ve altýndan akan Dicle Nehri, karþýsýnda Kýrklar Daðý ve bütün ihtiþamýyla tarihi Diyarbakýr Surlarý'ný izleyerek günün yorgunluðu atabilir ve bir yandan da yöreye özgü yemeklerin tadýna bakabilir. Kentin güneyindeki Dicle Vadisi'nin hakim bir noktasýnda bulunan Atatürk Köþkü de ''Diyarbakýr'' denilince ilk akla gelen mekanlar arasýnda... Gazi veya Seman Köþkü de denilen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 2. Ordu Komutaný olarak Diyarbakýr'a geldiðinde kaldýðý köþkte Atatürk'ün, kullandýðý eþyalar görülebilir. Öte yandan, geleneksel el sanatlarýndan bakýr, ipek puþi, altýn ve gümüþten özel tasarýmlý takýlar, baharat, özel yöntemlerle yapýlan örgülü peyniri ve vazgeçilmez lezzet ''Diyarbakýr Kadayýfý'' da yöresel alýþveriþ tutkunlarýný mutlu edecek seçe-

nekler arasýnda yer alýyor. Diyarbakýr-Bingöl karayolu ayrýmýndaki Asur Kralýðý'na ait çivi yazýlý kitabelerle kabartmalarýn bulunduðu, sarkýt ve dikitleriyle doða harikasý Býrkleyn Maðaralarý görülmeye deðer.

Peygamberler diyarý Eðil

Anadolu'nun en eski maðara yerleþimlerinden biri olan Hilar Maðaralarý, Diyarbakýr'a 60 kilometre uzaklýktaki Ergani ilçesi yakýnlarýnda Çayönü de göçebelikten yerleþik yaþantýya, avcýlýk ve toplayýcýlýktan üreticiliðe geçilen neolitik devrin izlerini taþýr. Çayönü Tepesi, günümüzden 10 bin yýl önceye tarihlenmesiyle sadece bölge tarihine deðil, dünya uygarlýk tarihine de ýþýk tutmasýyla ilgi çekici deðerler arasýnda. ''Denizi özledim'' diyenler için ise peygamberler ve evliyalar diyarý olarak anýlan Eðil ilçesi ise mükemmel bir seçenek. Dicle Barajý Gölü'ne bakan yamaca kurulan, bungalov tipi evler, göl kýyýsýndaki çardaklar, restoranlar, kýr kahveleri, gezinti tekneleri, sürat motorlarý, jet skileriyle Ege ve Akdeniz'deki turizm mekanlarýný aratmayan doða harikasý ilçe, göle hakim bir tepede bulunan Hazreti Zülkif, Hazreti Elyesa, Nebi Harun ve Nebi Ömer türbelerinin bulunduðu Ziyaret Tepesi, inanç turizmin gözde mekanlarý arasýnda hak ettiði deðeri bulmak istiyor. Eðil


14

BÖLGE

6 Nisan 2013 Cumartesi

‘Dolandýrýcýlýk’ davasý görüldü Et Balýk Kurumu Diyarbakýr Et Kombinasý Müdürlüðü'nde bazý kiþilerin kar payý vaadi ile milyonlarca lira para toplayarak ortadan kaybolduðu iddiasýyla 8 kiþi hakkýnda 2 ile 7 yýl hapis cezasýnýn istendiði davanýn ilk duruþmasý görüldü. Mehmet Kaymaz'ýn tutukluluk halinin devamýna, Mehmet Durmaz hakkýnda ise yakalanma kararý veren mahkeme, duruþmayý ileri bir tarihe ertelendi

DÝYARBAKIR-Et Balýk Kurumu Diyarbakýr Et Kombinasý Müdürlüðü'nde bazý kiþilerin kar payý vaadi ile milyonlarca lira para toplayarak ortadan kaybolduðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma kapsamýnda açýlan davanýn ilk duruþmasý Diyarbakýr 2'nci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruþmaya dosya kapsamýnda 41 þikayetçi ile sanýklardan tutuklu Mehmet Kaymaz ile tutuksuz Mehmet Faruk Kahraman, Necmeddin Ýlhan, Veysi Ýþleyen ve Zeynel Gümüþ katýldý. Kimlik tespitinin ardýndan duruþmada savunmasýný yapan tutuklu sanýk Mehmet Kaymaz, sanýklardan Faysal Karakoç'u tanýdýðýný kaydederek, "Faysal, Mehmet Durmaz'ýn yanýn-

da çalýþýyordu. Mehmet Durmaz Bursa'da akaryakýt iþi aldýðýný nakit paraya ihtiyacý olduðunu eðer kendisine nakit para getirirse yüzde 8 kar vereceðini söyledi. Akrabalarýmýn maddi durumu düþük olduðu için onlara yardým etmek istedim. Akrabalarýmdan rica ettim. Mehmet Durmaz ve Faysal bana, 'para toplarken bizim ismimizi kullanma, Et Balýk Kurumu'nun adýný kullan o zaman daha çok para alabilirsin' diye söylediler. Ben de Et Balýk Kurumu'nun ismini kullanarak akrabalarýmdan para topladým" dedi.

“Bütün paralarý Durmaz’a verdim”

Kendisinin akrabalarýnýn dýþýnda kimseden para almadýðýný söyleyen Kay-

maz, "2012 yýlýndan itibaren kar paylarý verilmemeye baþlandý. Ben aldýðým bütün paralarý Mehmet Durmaz'a verdim. 2012 yýlýnýn temmuz ayýnda Mehmet Durmaz toplanan paralarýn tamamýný ödeyen kiþilere vereceðini söyledi. Ancak zamaný gelince herhangi bir ödeme yapýlmadý. Mehmet Durmaz'ýn amcalarý bizden zorla para kopartmak istiyorsun araya da Ýzoller Derneði'ni koydun diyerek þikayetçi olmaya baþladýlar. Suçlamalarý kabul ediyorum" diye konuþtu. Duruþmada sanýklardan Veysi Ýþleyen ise, Mehmet Kaymaz'ýn sendika baþkaný ve aþiret reisi olduðunu söyleyerek, "Kendisinin herhangi bir yanlýþýný görmedim. Suçlamalarý kabul

etmiyorum" dedi. Sanýk Zeynel Gümüþ kendisinin Honda Plaza'da iþçi olduðunu belirterek, "Mehmet Durmaz Ankara'dan geldi. Honda'da patronum olarak bulunmaya baþladý. Ben Mehmet Durmaz'ýn talimatý üzerine Mehmet Kaymaz'ýn yanýna giderek, bana verdikleri paralarý alýyordum. Bu paralarý Honda'nýn banka hesabýna yatýrýyordum. Paralarý alýrken bana herhangi bir belge vermiyorlardý. Kendileri telefon ile görüþüyorlardý. Mehmet Durmaz hangi bankaya para yatýrmamý istese o bankaya yatýrýyordum. Ben bu paralarýn niçin ödendiðini nereden geldiðini bilmiyorum. Bu konuda bana çok fazla bilgi vermediler. Benim yaptýðým paralarý getir götür iþiydi. Suçlamalarý kabul etmiyorum" diye konuþtu.

“Müfettiþ talep ettim”

Sanýklardan Et Balýk Kurumu'nda Kombine Müdürlüðü yapan Mehmet Faruk Kahraman ise, þunlarý söyledi: "Müdür Yardýmcým Hayati Altýntaþ, bana bir belge verdi. Belgede, Mehmet Kaymaz'ýn para topladýðýný, müdür olarak da benim ismimi kullandýðýný söyledi. Ben bu duruma çok þaþýrdým. Bunun üzerine de he-

men kurumdan müfettiþ talep ettim. Akabinde müfettiþ gelerek soruþturmayý baþlattý. Mehmet Kaymaz'ýn amcasý olan Hasan Akba ile görüþtüm. Hasan'ýn da para yatýrdýðýný öðrendim. Hasan resmi kurum olduðu için para topladýðýný kurumun kar payý daðýtacaðýný, bu nedenle Mehmet Kaymaz'a para verdiklerini bana söyledi." Daha sonra konuþan dosya kapsamýnda þikayetçi olanlar kendilerine Et Balýk Kurumu'nun kar payý daðýtýlacaðýný belirterek, karþýlýðýnda kaþeli ve küçük bir kaðýt parçasý verdiklerini ve þikayetçi olduklarýný söyledi. Avukat savunmalarý ardýndan görüþü sorulan savcý, tutuklu sanýðýn tutukluluk halinin devamýný ve sanýklardan Mehmet Faruk Kahraman ve Mehmet Durmaz hakkýnda yakalama karanýnýn çýkarýlýp, tutuklanmalarýný istedi. Verilen aranýn ardýndan mahkeme, Mehmet Kaymaz'ýn tutukluluk halinin devamýna, Kahraman'ýn tutuklanma talebinin reddine, Mehmet Durmaz hakkýnda yakalama kararý çýkarýlmasýna ve müþtekilerin davaya katýlma taleplerinin kabulüne karar vererek, duruþmayý ileri bir tarihe erteledi. (DÝHA)

r o iy n þe ö d ý ar þl ta n yö in iç er il ll ge Görme en DÝYARBAKIR'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, ilçede yaya kaldýrýmlarýný görme engelli yurttaþlarýn kullanýmýna uygun hale getirmek amacýyla Nükhet Coþkun Caddesi'ne özel yön taþý döþüyor. Baðlar'ýn muhtelif alanlarýnda Baðlar Belediyesi Fen iþleri Müdürlüðü ekipleri cadde ve sokaklarda yapýmýna devam eden kaldýrým ve parke taþý döþeme çalýþmalarýnda engelli yurttaþlara göre dizyan ediyor. Bu proje kapsamýnda Baðlar'ýn birçok cadde ve sokaklarýný yenileyen belediye,

þimdi de Nükhet Coþkun caddesindeki kaldýrým çalýþmalarýna baþladý. Nükhet Coþkun caddesindeki yaya kaldýrýmlarý görme engelli yurttaþlarýn kullanýmýna uygun dizayn edilirken, bazalt taþý döþeme çalýþmalarý hýzla devam ediyor. Sosyal sorumluluk anlamýnda birçok projeye imza atan Baðlar Belediyesi, engelliler için yaptýðý kaldýrým rampalarýndan sonra þimdi de yaya kaldýrýmlarýný görme engelli yurttaþlara uygun hale getiriyor. Belediye, Baðlar'daki kaldýrýmlarda görme

engelli yurttaþlarýn yardýma ihtiyaç duymadan yürüyebilmeleri için, hissedilebilir özellikteki yön taþlarý döþenerek engelli yurttaþlarýn yürüyüþ rotalarý çiziyor.

Birçok cadde ve sokakta kaldýrým ve parke taþýný bitiren belediyenin, engelli yurttaþlara göre dizayn ettiði kaldýrýmlar ise takdir topladý.


6 Nisan 2013 Cumartesi

BÖLGE

Emniyetten Türkçe ve Kürtçe mevlit okutuldu

15 Diyarbakýr'ýn Çýnar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, polis teþkilatýnýn 168. yýlý münasebetiyle Türkçe ve Kürtçe mevlit okuttu DÝYARBAKIR'ýn Çýnar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, polis teþkilatýnýn '168. kuruluþ yýl dönümü' dolayýsýyla Türkçe ve Kürtçe mevlit okuttu. Diyarbakýr'ýn Çýnar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, polis teþkilatýnýn 168. yýlý münasebetiyle mevlit okuttu. Ýlçe Emniyet Amiri Þerafettin Gündoðdu tarafýndan tertiplenen Mevlit'e Çýnarlý yurttaþlar ve kurum amirleri katýlýrken, yurttaþlara tatlý ikramý da yapýldý. Mevlitte Çýnar Müftülüðü'ne baðlý hocalar tarafýndan Kürtçe ve Türkçe mevlit okutuldu.

Polis cami hoparlöründen uyardý GAZÝANTEP'in Nizip ilçesinde, trafik kazalarýnýn önüne geçmek isteyen polis, cami hoparlöründen yurttaþlarý uyardý. Nizip Bölge Trafik Denetleme Ýstasyon Amirliði ekipleri, ilçe genelinde ve þehirler arasý kara yolunda yaþanan trafik kazalarýna dikkat çekerek uyarmak için farklý yönteme baþvurdu. Ekipler, merkezi sistemin bulunduðu Metin Özmen Camisinden ilçe merkezi ve köylerde yaþayan vatandaþlara trafik kazalarý sonucunda ölüm ve yaralanmalara sebep veren kural ihlallerini hatýrlatarak, dikkatli olmalarýný istedi. Polisin okuduðu uyarýda þunlar kaydedildi: ''Nizip ilçesi sýnýrlarýnda trafik kazalarýný azaltmak, halkýmýzýn can ve mal güvenliðini korumak amacýyla, 24 saat esasýna göre hýz ihlali, alkollü araç kullanma, emniyet kemeri, kask kullanýmý, sürücü belgesiz araç kullanýmý ve kýrmýzý ýþýk ihlali kontrolleri sürekli olarak yapýlacaðýndan tüm vatandaþlarýmýzý cezai iþlemlere maruz kalmamalarý açýsýndan daha dikkatli ve duyarlý olmaya davet ediyoruz.''

ZAYÝ ÝLANI Çýnar Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfuz cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. MUHAMMET ÝKBAL ÖNAL

Korucubaþý Faruk’u serbest býrakýldý

PKK tarafýndan alýkonulan korucubaþý Esat Faruk, insan haklarý savunucularýndan oluþan heyete teslim edildi

HAKKARÝ'nin Iþýklý köyünde PKK'liler tarafýndan 21 Temmuz 2012 tarihinde alýkonulan korucubaþý Esat Faruk, Türkiye'den Federe Kürdistan Bölgesi'ne giden ÝHD Hakkari Þube Baþkaný Ýsmail Akbulut, MAZLUMDER Hakkari Þube Baþkaný Cengiz Þen ve Hakkari Barosu'ndan Avukat Erol Çallý'dan oluþan heyete teslim edildi. PKK'nin denetimindeki bölgede yapýlan protokole imzalarýn atýlmasýnýn ardýndan korucubaþý Esat Faruk, heyete teslim edildi.

'Olumlu katkýsý olacak'

Protokolü PKK'nin yetkililerinden Þahin Andok ve Umut Erdal imzaladý. Ýmzalarýn atýlmasýnýn ardýndan basýna açýklama yapan korucubaþý Esat Faruk, PKK'lilerden herhangi bir kötü muamele görmediðini, kendisine iyi yaklaþýldýðýný söyledi. ÝHD Hakkari Þube Baþkaný Ýsmail Akbulut ve MAZLUMDER Hakkari Þube Baþkaný Cengiz Þen de yaptýklarý konuþmada, Faruk'un serbest býrakýlmasýnýn sürece olumlu katkýsý olacaðýný dile getirdi. (DÝHA)


16

BÖLGE

6 Nisan 2013 Cumartesi

“Yoksulluk sýnýrý 3 bin 692 TL” KESK-AR, 4 kiþilik bir aile için 2013 yýlý Mart ayýna ait açlýk ve yoksulluk sýnýrý raporunu açýkladý. Raporda, gýda fiyatlarýndaki yýllýk artýþlarýn yüzde 70’lere yükseldiði belirtilirken, açlýk sýnýrýnýn Mart ayýnda bin 168 TL, yoksulluk sýnýrýnýn ise 3 bin 692 TL olduðu kaydedildi

KESK Araþtýrma Departmaný (KESK-AR), 4 kiþilik bir aile için 2013 yýlý Mart ayýna ait açlýk ve yoksulluk raporunu açýkladý. Raporda, son 6 ay içinde açlýk sýnýrýndaki artýþýn yüzde 12, yoksulluk sýnýrýnýn ise yüzde 13 arttýðý belirtildi. Saðlýk hizmetlerinde fiyat artýþýnýn 1 yýlda 2 katý üzerinde arttýðý ifade edilen raporda, gýda fiyatlarýndaki yýllýk artýþlarýn ise yüzde 70'lere yükseldiði vurgulanarak, 4 kiþilik ailenin saðlýklý beslenmek için yapmasý gereken minimum aylýk gýda harcamasý olan açlýk sýnýrýnýn Mart ayýnda bin 168 TL, açlýk sýnýrýnýn tüketim harcamasýna daðýtýlmasý ile elde edilen yoksulluk sýnýrýnýn ise 3 bin 692 TL olarak hesaplandýðý kaydedildi.

Yoksulluk sýnýrý yüzde 13’lere çýktý

Raporda, 4-6 yaþ kýz çocuðu için açlýk sýnýrýnýn 303 bin 49 TL, 15-19 yaþ erkek çocuðu için 313 bin 6 TL, yetiþkin kadýn için 326 bin 22 TL ve yetiþkin erkek için ise 224 bin 91 TL olarak gerçekleþtiði ifade edilirken, genel ortalamada son 6 ay içinde açlýk sýnýrýndaki artýþýn yüzde 12'yi bulduðu, yoksulluk sýnýrýnýn ise yüzde 13'lere çýktýðý belirtildi. Raporda, laboratuar tahlil ücretleri, ultrason ücreti, diþ dolgu ücreti, röntgen ücreti, emar ücreti, hastane yatak ücreti, doðum ücreti (normal do-

ðum), diþ çekme ücreti gibi hizmetlerde hýzlý piyasalaþma eðilimleriyle birlikte yaþanýlan enflasyon artýþý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 100 ile yüzde 220 aralýðýnda gerçekleþtiði kaydedildi.

Yýllýk enflasyon Mart ayýnda yüzde 7.29 hesaplandý

Raporda, yýllýk enflasyon Mart ayýnda yüzde 7.29 oranýnda hesaplandýðý ve alkolsüz içki ve gýda enflasyonu-

Mardin’de eðitim deðerlendirme toplantýsý yapýldý

nun ise, yüzde 8.10'a yükseldiðine dikkat çekilerek, farklý gelir gruplarý incelendiðinde alt gelir gruplarýnýn harcamalarýnýn tamamýna yakýnýnýn gýda harcamalarý oluþturduðu belirtildi. Yoksulluk sýnýrýnýn altýnda bir sýnýflamada yer alan kamu emekçilerinin ise gelirinin yarýdan fazlasýnýn gýda harcamalarýna gittiðine iþaret edilen raporda, gýda ve alkolsüz içecekler grubunda

MARDÝN'de Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nce eðitim deðerlendirme toplantýsý yapýldý Ýl Milli Eðitim Müdürü Mevlüt Kuntoðlu baþkanlýðýnda, il milli eðitim müdür yardýmcýlarý, þube müdürleri ve ilçe milli eðitim müdürlerinin katýlýmý ile, Mardin'de eðitim ve öðretim çalýþmalarýyla ilgili genel deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýda konuþan Kuntoðlu, Mardin'de eðitim sorunlarý ve çözüm önerilerinin masaya yatýrýldýðýný, eðitimde baþarýnýn artýrýlmasýna yöne-

lik alýnabilecek tedbirlerin irdelendiðini söyledi. Öðrencilerin sebebi ne olursa olsun hiçbir þekilde eðitim öðretim hakkýndan mahrum býrakýlamayacaðýný belirten Kuntoðlu, okula devamlarýnýn saðlanmasý, kýlýk kýyafet ile ilgili herhangi bir sorun ile karþýlaþmamalarý için gerekli her türlü tedbirin alýnmasý gerektiðini kaydetti. Kýz çocuklarýnýn okullaþma oranlarýnýn artýrýlmasý için gerekli çalýþmalarýn da devam ettiðini bildiren Kuntoðlu ''Mardin'de eðitimin tüm kademelerinde okullaþ-

yýllýk enflasyon yüzde 8.10'a yükselmesinde iþlenmemiþ gýda fiyatlarý temel belirleyici olduðu belirtildi. Ýþlenmemiþ gýda fiyatlarý veya taze meyve-sebze fiyatlarý 5 puan yükselerek yüzde 6.79 olduðu aktarýlan raporda, meyve-sebze dýþýndaki iþlenmemiþ gýda grubunda da baþta beyaz et ve pirinç olmak üzere yüksek oranlý fiyat artýþlarýnýn gözlendiði kaydedildi. (DÝHA)

ma oranlarýnýn Türkiye geneli okullaþma oranlarý seviyesine ulaþtýrýlmasý için gerekli her türlü çalýþma yapýlacak. Öðrencilerimizin bir üst öðrenimlerini hangi tür okullarda yapmak istediklerine dair anket çalýþmalarý yapýldý. Okul türleri veya dönüþtürmeleri yapýlýrken öðrenci ve velilerin istek ve ihtiyaçlarý göz önünde bulundurularak iþlem yapýlacak'' dedi. Kuntoðlu, okuma kültürü oluþturma ve okuma bilincinin kazandýrýlmasý için okuma kampanyasý yapýlacaðýný da sözlerine ekledi.


17

BÖLGE

6 Nisan 2013 Cumartesi

Haber uðruna can verdiler bir çocuk babasýydý.

Otobüs üzerinde gelen ölüm

Haber peþinde koþarken, kimi zaman bir kurþunun, kimi zaman trafik kazasýnýn, kimi zaman da zorlu mevsim koþullarýnýn kurbaný olur ÇilD Ý gazeteciler ler'in Gi-

YARBAKIR Habere giderken, haber oldu. Çoðu zaman, renkli bir hayatlarý olduðuna inanýlan gazetecilerin, kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla yaptýklarý iþlerinde bu cümleyi sýk sýk duyarýz. Ama bu görevlerini yerine getirirken, kimi zaman bir kurþunun, kimi zaman trafik kazasýnýn, kimi zaman da zorlu mevsim koþullarýnýn kurbaný olur gazeteciler. ''An'ýn tanýðý'' olan, 7 gün 24 saat esasýna göre çalýþan gazetecilerin her türlü koþula raðmen tek düþüncesi vardýr, o da haberi en kýsa sürede baðlý bulunduðu merkeze ulaþtýrmak. Bu haber bazen bir sel, bazen bir yangýn, bazen bir patlama, bazen de deprem olur. ''Herkesin uzaklaþmaya çalýþtýðý yere'' en kýsa sürede ulaþmayý amaçlayan gazetecilerin, okuyuculara

a k tarmak istedikleri haberler, kimi zaman da ''ecelleri'' olur. Haber uðruna ''görev þehidi'' olan gazeteciler, bazen 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü'nde, bazen 6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü'nde, bazen mezarlarý baþýnda, bazen adlarýna düzenlenen bir yarýþmada, bazen de bir köþe yazýsýnda anýlýr. Ýþte, haber uðruna hayatýný kaybeden o gazetecilerden sadece birkaçý.

Baþbakanýn gezisini izleyeceklerdi

Hürriyet gazetesi Baþbakanlýk muhabiri Barýþ Selçuk, Show TV muhabiri Hande Mumcu, Show TV kameramaný Salih Peker, Hacý Ali Er'in kullandýðý otomobille, 1994 yýlýnda dönemin Baþbakaný Tansu

“Kesintilerin nedeni güçlendirme çalýþmalarý” FOTO: ARÞÝV

resun gezisini izlemek amacýyla Ankara'dan yola çýktýlar. Muhabirleri taþýyan araç, Çorum yakýnlarýnda trafik kazasý geçirdi. Kazada, araçtaki 4 kiþi yaþamýný yitirdi. 1992'de, Nevroz etkinliklerini izlemek üzere Þýrnak'a giden Sabah Gazetesi muhabiri Ýzzet Kezer, 23 Mart'ta, elinde beyaz bayrak olmasýna raðmen açýlan ateþ sonucu hayatýný kaybetti. 20 Eylül 1993'te ise Milliyet Gazetesi Bingöl muhabiri Muzaffer Akkuþ, Yamaç Karakolu yakýnlarýnda öldürüldü. Türkiye Gazetesi muhabiri Ahsen Çetiner, 1997'de 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'i takip etmek üzere Balýkesir'e giderken bindiði otobüs, Bozüyük yakýnlarýnda Murat Deresi mevkisinde bir kamyonla çarpýþtý ve Çetiner hayatýný kaybetti. Çetiner, evli ve

MARDÝN - Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ), Midyat Ýþletme Þefi Kinyas Demir, ilçede sýk sýk elektrik kesintilerinin sebebinin þebeke yenileme ve trafo güçlendirme çalýþmalarý olduðunu söyledi. Demir, yaptýðý açýklamada, elektrik þebekesini yenileyerek bazý çalýþmalar baþlattýklarýný söyledi. Tarihi kentte, elektrik konusunda problem yaþanmamasý için ellerinden gelen gay-

19 Temmuz 1997'de Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mustafa Taþar'ýn Gaziantep gezisini izleyen otobüsün üstündeki gazeteciler, fotoðraf çekmek isterken baþlarýný, havaalaný takýna çarptý. Kazada, 6 gazeteci yaralandý. Yaralananlardan Milliyet Gaziantep Bürosu'ndan Kemal Baðcý 22 Temmuz'da yerel Güncel Gazetesi muhabiri Nuri Karabulut da 1 Mayýs 1998'de öldü. 30 Ekim 2000'de saat 03.00 sýralarýnda meydana gelen trafik kazasýnda ise Necip Karaahmetoðlu'nun kullandýðý araç, gece muhabirlerinin içinde bulunduðu araca çarptý. Çarpýþmanýn þiddetiyle yol üzerindeki elektrik direðine çarpan habercilerin aracý aðýr hasar gördü, kazada Star gazetesi muhabiri Ogün Özdemir hayatýný kaybetti, NTV muhabiri Serhat Yaðmur, ATV muhabiri Zafer Arslan ve þoför Muhammet Gözüm ise yaralandý. 19 Mart 2004'te SHP seçim otobüsü üzerinde parti konvoyunu görüntüleyen gazeteciler Volkan Eryiðit ile Hasan Ýþler, otoyol üzerindeki fark etmedikleri köprüye çarptý. Çarpma sonucu Eryiðit ile Ýþler olay yerinde hayatýný kaybetti.

Son nefesine kadar görevini yerine getirdi

BBP'nin kurucu Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu'nun içinde bulunduðu helikopter, 25 Mart 2009 tarihinde, Kahramanmaraþ mitinginden Yozgat-Yerköy

reti gösterdiklerini ifade eden Demir, ilçenin çeþitli yerlerine yeni trafolar kurulduðunu ve eskiyen þebekenin yüzde 80'inin yenileneceðini belirtti. Demir, þunlarý kaydetti: ''Midyat'ta sýk sýk elektrik kesintisinin yaþanmasýnýn nedeni, þebeke yenileme, trafo güçlendirme çalýþmalarýdýr. Midyat, Batman, Nusaybin ve Þýrnak yolunun orta refüjün tamamlanmasýyla aydýnlatma yapýlacak. Bize baðlý Bardakçý,

mitingine hareket etti. Bilinmeyen bir nedenle düþen helikopterin enkazý, kazadan 48 saat sonra Sisne ve Kýzýlöz köyleri arasýndaki Keþ Daðý Kuru Dere Kanlýçukur mevkisinde bulundu. Kazada Muhsin Yazýcýoðlu dahil 6 kiþi yaþamýný yitirmiþti. Hayatýný kaybedenler arasýnda Yazýcýoðlu'nun gezisini takip eden ÝHA Muhabiri Ýsmail Güneþ de vardý. Son ana kadar görevini yerine getiren Güneþ, helikopter düþtükten sonra 112 Acil Servisi aramýþtý. Bu konuþmada, bacaðýnýn kýrýk olduðunu söyleyen Güneþ, enkaza ulaþýldýðýný ölü olarak bulunmuþtu.

50 saat sonra otel enkazýndan çýkan cansýz bedenler

Van'da 9 Kasým 2011'de meydana gelen depremde, Bayram ve Aslan Otelleri yýkýlmýþ, Bayram Oteli'nde kalan DHA muhabirleri Sebahattin Yýlmaz ile Cem Emir, yaþamýný yitirmiþti. Tüm risklere raðmen, baðlý bulunduklarý ajansa haber geçmek için çalýþan Yýlmaz ve Emir'in cansýz bedenleri yaklaþýk 50 saat sonra enkaz altýndan çýkarýlmýþtý. Otelin, kentte 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2'lik depremde hasar gördüðü, bu durumun gizlenerek faaliyetini sürdürdüðü iddia edilmiþti. Öte yandan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin istatistiklerine göre Türkiye'de 60'dan fazla gazeteci öldürüldü. Merkezi Avusturya'nýn baþkenti Viyana'da bulunan Uluslararasý Basýn Enstitüsü de (IPI) geçen yýl 119 gazetecinin görev baþýnda hayatýný kaybettiðini açýklamýþtý.

Barýþtepe, Budaklý, Çaldere, Gülveren, Ortaca, Ovabaþý, Oyuklu ve Pelitli köylerinde trafo yenileme, direk ve þebeke yenileme çalýþmasý tamamlandý. Ýnþallah bu yýlda ayný hýz ve kararlýlýkla köylerimize yenilme çalýþmalarýmýza devam edeceðiz. Kent sürekli büyüyor. Midyat'a baðlý 6 belde ve 54 köye hizmet veriyoruz. Bunun yanýnda Nusaybin-in 7 köyüne ve Dargeçit ilçelerine bakýyoruz.''


18 6 Nisan 2013 Cumartesi

ekonomi

$ €

DOLAR: 1,796 EURO: 2,33 ALTIN: 89,81 ÝMKB: 82.602,25

Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'ten 5 milyon kiþi için “emeklilik yaþý” açýklamasý:

“Kimseye ümit vermedik” Bakan Çelik, emeklilikte yaþý bekleyenlerle ilgili, “Biz kimseye konuþmalarýmýzda ümit vermedik, “Böyle bir þey olur” diye bir þey söylemedik. Ancak madem böyle bir talep var. Bu çalýþmayý yapalým” dedi

TÝGEM “az harcayýp çok kazanacak” DÝYARBAKIR - Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürlüðü (TÝGEM), sulu tarým, sertifikalý tohum ve koyunculuk projelerine 3 yýlda toplam 850 milyon lira yatýrým yaparak, hasýlasýný 2015'te 1 milyar liranýn üzerine çýkarmayý hedefliyor. Tarým Ýþletmeleri Genel Müdürü Mehmet Halis Bilden, yaptýðý açýklamada, kuruluþ mekanizasyonunun yüzde 95'ini yenilediklerini söyledi. Sertifikalý hububat tohumu ihtiyacýnýn 850 bin ton olduðunu ifade eden Bilden, ''Hedefimiz, 2015'te bunun yarýsýný üretmek'' dedi. Bilden, ''Büyükbaþta 10 bin olan ana materyalimizi 30 bin, koyunculukta ise 50 bin baþa çýkartmayý hedefliyoruz'' diye konuþtu.

ÇALIÞMA ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi Hazýrgiyim ve Konfeksiyon Sektör Kurulu'nca Þanlýurfa'da yaptýrýlacak Hazýrgiyim Organize Sanayi Bölgesi'nin tanýtým toplantýsýnýn ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Emeklilikte yaþý bekleyenlerle ilgili soru üzerine Çelik, bu kiþilerle bir araya geldiðini hatýrlatarak, ''Israrla görüþme talebinde bulundular. Dün de 4 C'lilerle bir araya geldim. Bu talepleri cevapsýz býrakmayý doðru bulmuyorum. Onlarla bir araya geliyoruz, görüþüyoruz'' diye konuþtu. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Çelik, Türkiye'de 10 milyon emekli olduðunu hatýrlatarak, þunlarý söyledi: ''Bahsettiðimiz 5 milyon daha ilave... Bu konu ayaküstü konuþulacak, çözülecek bir konu deðil. Þu anda bununla ilgili projeksiyonlar yapýlýyor, çalýþýyoruz. Avrupa'da benzer uygulamalar var. 'Olabilir mi, bunun bir altyapý çalýþmasýný yapalým' dedik. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK)görüþürüz, henüz projeksiyon ortaya çýk-

mýþ deðil. Maliyet hesabý emekliye nasýl yansýyacak, bunlar ortada yok. Bunlar çýktýktan sonra bu görüþülür ve ona göre de karar verilir. Ancak çok zor bir olaydýr. Mali açýdan çok aðýr müeyyideler getiren bir olaydýr. Bu tablo ortaya çýktýktan sonra EKK'da net deðerlendirme yapýlýr ve onlara cevap verilir. Biz kimseye konuþmalarýmýzda ümit vermedik, 'Böyle bir þey olur' diye bir þey söylemedik. Ancak madem böyle bir talep var. Bu çalýþmayý yapalým, bir maliyet hesabýný yapalým, ona göre de bilgilendirme yapacaðýz.''

Doðum izni süresinin uzatýlmasý

''Doðum izninin 6 aya çýkmasýyla ilgili son geliþmeler nedir?'' sorusu üzerine Çelik, bakanlýklar arasýnda çalýþmanýn devam ettiðini kaydetti. Faruk Çelik, hangi alanlarda düzenleme yapýlacaðý konusunda bakanlarýn görüþmelerinin sürdüðünü anlatarak, ''Ana baþlýklarý tespit ettik. Diðer baþlýklar bakan arkadaþlar arasýnda görüþme neticesinde netleþtirilecek ve sayýn Baþbakan'a arz edilecek'' ifadelerini kullandý.

28 yýllýk “efsane” tarih oluyor ÝSTANBUL Menkul Kýymetler Borsasý (ÝMKB) 1985 yýlýnýn aralýk ayýnda resmen açýldýktan sonra 3 Ocak 1986 tarihinde 20 hisse senedi ile Caðaloðlu'ndaki binada iþleme baþladý. ÝMKB, bugün ise iþlem gören 400'ü aþkýn hisse senedi ile bayraðý Borsa Ýstanbul'a devrediyor. Konuya iliþkin bilgi veren ÝMKB'nin kuruluþunu gerçekleþtiren ilk Baþkan'ý Muharrem Karslý, 1974 yýlýnda Ýþ Bankasý'nda kurduklarý Menkul Kýymetler Merkezi'nde adeta bir borsa gibi çalýþtýklarýný ve borsanýn altyapýsýnýn bu þekilde hazýrlanmýþ olduðunu belirtti. Karslý, 1980'li yýllarda banker krizi olarak tabir edilen krizin çýkmasýyla dönemin Baþbakaný Turgut Özal'ýn borsanýn kurulmasý iþaretini ver-

diðini ifade ederek, ''O zamanlardaki tek temsilci olduðum için bu görevin bana verilmesi ile 1985 yýlýnda ÝMKB'yi kurduk ve 1986 yýlýnda o zamana kadar halka açýk olan ve Menkul Kýymetler Merkezi'nde iþlem gören þirketler arasýndan seçtiðimiz 20 þirketin hissesi ile alým satýma baþladýk'' dedi. Tüm sermaye piyasasý araçlarýnýn tek bir çatý altýnda toplanmaya çalýþýlmasý ve ÝMKB'nin þirketleþerek Borsa Ýstanbul AÞ'ye dönüþümünün çok önemli bir geliþme olduðunu belirten Karslý, ''Bence altýn ve hisse senedi piyasasýnýn ayný çatý altýna alýnmasý gibi döviz borsasý da açýlarak Borsa Ýstanbul AÞ bünyesinde iþlem görmeli. Ben bunun bir kaç yýl içinde olabileceðini düþünüyorum'' diye konuþtu.


19

HABER

6 Nisan 2013 Cumartesi

‘Erken evlilik suç olmalý’ DÝKASUM tarafýndan düzenlenen “Erken Yaþta Evlilikler” çalýþtayýnýn sonuç bildirgesi açýklandý. Bildirgede, sorunun nedeni ve çözümüne deðinilerek, sorunun çözümü için; yasalarda çocuk tanýmý yeniden yapýlarak, 18 yaþýn istisnasýz ve koþulsuz olarak belirlenmesi, erken evliliklerin suç tipi olarak belirlenmesi ve caydýrýcý cezalarla yasalaþtýrýlmasý önerileri yapýldý HAKAN POLAT

DÝYARBAKIR Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Kadýn ve Aile Þube Müdürlüðü'ne baðlý Diyarbakýr Kadýn Sorunlarýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin (DÝKASUM) 30-31 Mart günlerinde arasýnda gerçekleþtirdiði "Erken Yaþta Evlilikler" çalýþtayýnýn sonuç bildirgesi, Sümerpark 1 Nolu Toplantý Salonu'nda açýklandý. Çalýþtayýn sonuç bildirgesi DÝKASUM adýna Sosyolog Pervin Yetiz Demir tarafýndan açýklandý. Demir, 30-31 Mart günlerinde gerçekleþtirdikleri çalýþtayda erken yaþta evliliklerin neden ve sonuçlarý ile çözümüne iliþkin nasýl bir yöntem izlenmesi konusunda tartýþmalar yürüttüklerini belirterek, sorunu kültürel, hukuksal, ve uluslararasý boyutta tartýþtýklarýný kaydetti.

“Çocuk gelin oraný yüzde 35”

Erken yaþta evliliklerin erkek egemen zihniyetin

bir sonucu olduðunu kaydeden Demir, "Kadýn kýrýmýnýn bir boyutu olan erken yaþta evlilikleri iktidarýn mekanizmasý olan devlet ve devlet kurumlarýndan olan aile ile siyasete alet edilmesinden baðýmsýz ele alamayacaðýmýz bir kez daha açýða çýkmýþtýr" dedi. Türkiye'deki erken yaþta evlilik oranýnýn nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü'nden alýnan bilgilerle tespit edildiðini ve bu oranýn yüzde 15 olarak kaydedildiðini söyleyen Demir, "Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü'nde sadece medeni kanunun öngördüðü þekilde hakim kararýyla yapýlmýþ olan evliliklerin kaydý bulunmaktadýr. Toplumsal anlamda yapýlan erken evliliklerin yani dini nikaha dayanan erken evliliklerin kaydý bulunmaktadýr. Bu baðlamda resmi oranýn, sosyolojik araþtýrmalarda elde edilen verilerle okunmasý gerekir. Böyle bir okuma ise bugün Türkiye'de çocuk gelin oranýnýn yüzde 32 ile yüzde 35 arasýnda

seyrettiðini koymaktadýr" diye konuþtu.

‘Kampanya baþlatýlmalý’

Demir, çalýþtayda yapýlan tartýþmalar sonucunda sorunun çözümüne yönelik ortaya çýkan bazý önerileri þöyle sýraladý: "Kadýn konukevlerine benzer çocuk merkezlerinin yerel yönetimlerce kurulmalý ve bu merkezlerin oluþturulmasý için yasal zemin hazýrlanmalý. Özelde kadýn milletvekillerinin sorunun çözümüne, iliþkin kanun teklifleri ve soru önergelerini yasamaya sunmalarý teþvik edilmeli. Yasalarda çocuk tanýmý yeniden yapýlmalý,

18 yaþ istisnasýz ve koþulsuz olarak belirlenmeli, erken evlilikler suç tipi olarak belirlenmeli ve caydýrýcý cezalandýrmalar yasallaþtýrýlmalý. 11 Ekim Kýz Çocuklarý Günü, ortak eylem günü olarak belirlenmeli ve bütün kadýn örgütleri, Türkiye genelinde eþ zamanlý eylem düzenlemeli. Çocuklarýn cinsel eðitimlerinin cins bilinci gözetilerek, okul öncesi dönemlerini de kapsayacak þekilde Milli Eðitim ve Saðlýk Bakanlýðý ortaklaþa bir müfredat oluþturmalý. Üniversite hastanelerinde çocuk ihmal ve istismarýnýn tespiti ve önlenmesi için Çocuk Koro-

ma Birimleri oluþturulmalý. Toplumsal cinsiyet eðitimleri medya kuruluþlarýnda yaygýnlaþtýrýlmalý. Soruna dikkat çekmek amacýyla ülke genelinde, 'Erken yaþta yapýlan evliliklere hayý' kampanyasý baþlatýlmalý. Çocuklarýn evlendirilmesi, çocuk istismarý olarak kabul edilmeli ve bu tür evliliði yapan erkekler basýnda teþhir edilmeli, Kadýnlara yönelik iþlenen suçlarla ilgili yapýlan haberlerde kadýný deþifre etmek yerine erkek teþhir edilmeli. Yazýlý ve görsel basýný denetleyecek, adýna Toplumsal Cinsiyet Eþitliði Kurulu denecek bir yapý oluþturulmalý."

Diyarbakýr’da ‘iþkencenin önlenmesi ve raporlanmasý’ eðitimi Ýnsan Haklarý Akademisi, Diyarbakýr'daki avukat ve doktorlara yönelik olarak, “Ýþkencenin önlenmesi ve raporlanmasý” konusunda eðitim verecek

DÝYARBAKIR - Ýnsan Haklarý Akademisi Diyarbakýr Birimi, yýlda iki kez düzenlediði eðitim devrelerinin yaný sýra, gerçekleþtirdiði ara eðitimlerle de çalýþmalarýna devam ediyor. Akademi, 6-7 Nisan günlerinde Diyarbakýr'da bulunan avukat ve do-

ktorlarla, "Hukukçularýn ve Hekimlerin Ýstanbul Protokolü Çerçevesinde Eðitimi ile Ýþkencenin Önlenmesi ve Raporlanmasý" konulu bir eðitim çalýþmasý gerçekleþtirecek. Prof. Dr. Þebnem Korur Fincancý, Av. Hülya Üçpýnar ve Av. Aysun Koç'un eðitim vereceði çalýþmada, iþkence suçu, görüþme ve adli muayene mevzuatý, soruþturma ve deliller, görüþme ve týbbi raporlama alt baþlýklarý ile teorik dersler verilecek. Ardýndan katýlýmcýlarla yapýlacak olan atölye çalýþmalarýyla eðitim programý sona erecek. ÝHD Diyarbakýr Þubesi Vedat Aydýn Toplantý Salonu'nda verilecek eðitime, 25 avukat ve 15 doktor katýlacak. (DÝHA)

Baðlar Belediyesi 2012 faaliyet raporu onaylandý DÝYARBAKIR - Nisan ayý toplantýsýný gerçekleþtirilen Baðlar Belediyesi, hazýrladýðý 2012 yýlý faaliyet raporu onaylandý. Baðlar Belediyesi, Nisan ayý meclis toplantýsý Meclis Baþkan Vekili Rýfat Öztürk baþkanlýðýnda Belediye Meclis Salonu'nda yapýldý. Gerçekleþtirilen toplantýda meclis üyelerine sunulan 2012 yýlý faaliyet raporu, meclis üyele-

rinin onayýndan geçti. Gündemin ilk maddesi olan 2012 yýlý belediye faaliyet raporu okundu. Belediyenin Mali Hizmetler, Ruhsat Denetimi, Ýmar, Fen, Park-Bahçeler, Yapý Kontrol, Kültür, Zabýta vb. çalýþmalarý ayrý ayrý deðerlendirildi. Meclis üyelerinin görüþlerini belirttiði toplantý sonucunda, faaliyet raporu oy birliði ile meclisten geçti.


20

YURT HABER

6 Nisan 2013 Cumartesi

Diyarbakýr’da 9 bin bina riskli Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn verilerine göre, kentsel dönüþüm kapsamýnda þimdiye kadar yaklaþýk 4 bin hektar alandaki 90 bin 419 binanýn risk taþýdýðý tespit edildi. Diyarbakýr'da ise, 187 hektar alandaki 9 bin 246 binanýn risk taþýdýðý bildirildi

DÝYARBAKIR - Türkiye'de 20 yýllýk süreçte afet riski taþýyan yaklaþýk 6,5 milyon binanýn yýkýlacaðý kentsel dönüþüm çerçevesinde, Bakanlýk ve belediyelerin teklifiyle Bakanlar Kurulunca riskli ve kentsel dönüþüm alaný ilan edilen bölgeler geniþliyor. Verilere göre, þimdiye kadar Bakanlýkça 2 bin 874 hektar alan riskli ilan edilirken, belediyeler tarafýndan da bin 42 hektarlýk bölge Kentsel Dö-

nüþüm Geliþim Proje Alaný olarak belirlenerek onaylandý. Aðrý Patnos, Ankara Altýndað, Çankaya, Elmadað, Mamak, Bursa Yýldýrým, Diyarbakýr Sur, Erzurum Yakutiye, Ýstanbul Beyoðlu, Esenler, Gaziosmanpaþa, Küçükçekmece, Sarýyer, Sultangazi ve Zeytinburnu, Ýzmir Karabaðlar, Kahramanmaraþ merkez, Sakarya Hendek, Trabzon Gürbulak, Van Erciþ'te bazý alanlar riskli ilan edildi.

Kentsel dönüþüm alanlarý da Ankara Beypazarý, Bingöl merkez, Bursa Osmangazi, Çankýrý merkez, Gaziantep Þahinbey, Ýzmir Bayýndýr, Gaziemir, Karabaðlar, Karþýyaka, Konak ve Torbalý, Karaman merkez, Kocaeli Derince, Gebze ve Ýzmit, Muþ merkez ile Osmaniye Kadirli'de yer alýyor. Riskli vekentsel dönüþüm alaný ilan edilen yaklaþýk 4 bin hektarlýk bölgede ise toplam 90 bin 419 bina bulunuyor. Ýz-

Bugün 35 bin konut yýkýlacak Bakan Bayraktar, yarýn (bugün) Gaziosmanpaþa’da Baþbakan Erdoðan’ýn da katýlýmýyla kentsel dönüþümün ikinci büyük adýmýný atacaklarýný ve 35 bin baðýmsýz konutun dönüþtürülmesini baþlatacaklarýný söyledi. Yýkým yapýlacak iller arasýnda Diyarbakýr’da bulunuyor

mir'de yaklaþýk 785 hektar alandaki 26 bin 505 bina risk taþýrken, bu ili 540 hektar alandaki 15 bin 705 binayla Bursa, 621 hektar alandaki 12 bin 494 binayla Ýstanbul, 187 hektar alandaki 9 bin 246 binayla Diyarbakýr ve 595 hektar alandaki 8 bin 571 binayla Ankara takip ediyor. Riskli binalardan þimdiye kadar 13 bin 386 birim konutun yer aldýðý 7 bin 484 binanýn yýkýmý ise tamamlandý.

ÝSTANBUL - Baðlarbaþý Kültür ve Kongre Merkezi'nde oynanan ''Sevgi Çiçekleri'' tiyatro gösterisini izleyen Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, çýkýþta basýn mensuplarýný sorularýný yanýtladý. ''Kentsel dönüþümün Ýstanbul'daki ikinci yýkým dalgasý, yarýn (bugün) Gaziosmanpaþa'da baþlayacak. Neler söyleyeceksiniz?'' sorusu üzerine Bayraktar, yarýn (bugün) Gaziosmanpaþa ile beraber Kartal, Baðcýlar ve Bayrampaþa'nýn yaný sýra Ýzmir, Sakarya, Rize ve Diyarbakýr'da da kentsel dönüþümü, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn da katýlýmýyla baþlatacaklarýný belirterek, þöyle konuþtu: ''Kentsel dönüþümün ikinci büyük adýmýný yarýn atacaðýz. Yakla-

Mektubunuzu bilgisayardan postaya verin ANKARA - PTT Genel Müdürü Osman Tural yaptýðý açýklamada, PTT'nin web ortamýnda gönderi hazýrlama ve postalama imkaný sunan '' Mektup Sepeti'' hizmetini almak için üye olanlarýn, bilgisayarlarýnda hazýrlayacaklarý toplu veya tekil mektup, kutlama kartlarý gibi gönderileri, ev veya iþyerlerinden postalayabileceklerini belirtti. Gönderilerin, alýcýlara en yakýn baský merkezinde basýlarak iletileceðini bildiren Tural, sadece 1 gönderi hazýrlamak isteyenlerin de kullanabileceði bir yapýnýn oluþturulduðunu anlattý. ''www.mektupsepeti.ptt.gov.tr'' adresinden ulaþýlabilen hizmetten yararlanmak için bugüne kadar 60 müþterinin üye olduðu belirten Tural, þöyle konuþtu: ''Üye olan müþterilerimiz, sistemde bulunan formatlarý ya da kendilerinin oluþturduðu görselleri kullanarak kiþisel mektuplarýný siyah veya renkli olarak hazýrlayabilecek. Posta çeki veya kredi kartý ile yapacaklarý ödeme sonrasýnda mektuplarýný postaya vermiþ olacak. Ýþlemler, yurdumuzun herhangi bir yerinden 7 gün 24 saat yapýlabilecek. Zarf almak için kýrtasiyelerin,mektup atmak için postanenin kapalý olmasý mektup göndermeye engel olmayacak.''

þýk 35 bin birim baðýmsýz konutun dönüþtürülmesini baþlatacaðýz. Bu, bundan sonra dalga dalga devam edecek. 2013'ün sonuna kadar 200 bin, 2014 yýlý sonuna kadar da 400 bin birim baðýmsýz konut ve iþ yerinin dönüþümünün baþlatýlmasýný hedefliyoruz.''

Kýyýlarda 50 metreye kadar yapý yasaðý

Bakan Bayraktar, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca yapýlan düzenlemeyle kýyýlarda ilk 50 metreye kadar yapýlaþmaya izin verilmeyeceðine dair düzenlemenin hatýrlatýlmasý üzerine, ''Kýyýlar Anayasa'ya göre halkýn malý. Mevcut duruma dikkat etmek suretiyle kýrmadan dökmeden kýyýlarýmýzý halkýmýza açmak için bir gayret gösteriyoruz'' dedi.


21

KÜLTÜR-S SANAT

6 Nisan 2013 Cumartesi

‘Amaç güldürürken düþündürmek’ DÜ öðrencilerinden oluþan Dükat Komedi Var grubunca DÜ kongre salonunda, tiyatro gösterisi yapýldý. DÜKOV tiyatro oyuncularýndan Feyzullah Tan, “Bizim amacýmýz seyirci sadece güldürmek deðil, güldürürken düþündürmek” dedi DÝYARBAKIR - Dicle Üniversitesi (DÜ) öðrencilerinden oluþan Dükat Komedi Var (DÜKOV) grubunca, skeçlerin yer aldýðý tiyatro gösterisi sunuldu. DÜ kongre salonunda gerçekleþtirilen gösteriyi, Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün ve çok sayýda öðrenci izledi. Oynanan skeçlerden birinin Kürtçe olmasý seyircilerden yoðun ilgi gördü. DÜKOV tiyatro oyuncularýndan Feyzullah Tan, ''Bizim amacýmýz seyirci sadece güldürmek deðil, güldürürken düþündürmek. Grubumuzda çok yetenekli oyuncu arkadaþlarýmýz var ve bu arkadaþlarýmýzdan hiçbiri oyuncu eðitimi görmeden bu iþe baþladýlar. Bizlere destek veren Rektör Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç ve Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Sabri Eyigün'e çok teþekkür ediyoruz'' dedi.

Hani’de Kur’an-ý kerim okuma yarýþmasý FOTO: ARÞÝV

Bugün ne okusam? Kanlý Kumpas Benzeri görülmemiþ bir þekilde, Steve Hamiltonýn Kanlý Kumpasý, bu alanda en saygýn iki ödül olan Edgar ve Shamus En Ýyi Ýlk Roman Ödüllerini kazanarak inanýlmaz bir baþarý kazanmýþtýr. Þimdi kitabýn kapaðýný açýn ve yazarýn, kendinden önceki romanlarýn yapamadýðýný nasýl gerçekleþtirdiðini görün… Kalbinin hemen yanýnda bulunan kurþunun dýþýnda, eski polis memuru Alex McKnight, arkadaþýnýn ölümü ve kendi ölümcül yarasýyla ilgili kâbuslarý geride býrakmak ister. Ýþlediði suçlardan mahkûm edilen Maximilian Rose yýllardýr eyalet hapishanesindedir. Ama McKnightýn emekliye ayrýldýktan sonra bir kulübede yaþamaya baþladýðý yer olan Michigan eyaletindeki Paradise þehrinde, Roseun özelliklerine sahip bir katil ortaya çýkar. Rose hapishanede olduðundan, McKnight baþka kimin geçmiþteki sýrlarý bildiðini anlayamaz. Yazar: Steve Hamilton Çevirmen: Ýsmail Kalkan Sayfa Sayýsý: 303 Baský Yýlý: 2011 Dili: Türkçe Yayýnevi: Ephesus Yayýnlarý

DÝYARBAKIR'ýn Hani ilçesinde Kur'an-ý Kerim okuma yarýþmasý düzenlendi. Hani Halk Eðitim Merkezi'nde düzenlenen yarýþmaya, Hani Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Muhammet Kaplan, Hani Halk Eðitim Müdürü Abdulbaki Üçdað, Hani Halk Eðitim Müdür Yardýmcýsý Sait Celadet Hacýmuazoðlu ve çok sayýda öðrenci katýldý. Hani Halk Eðitim Merkezi Müdürü Üçdað, salonda heyecanlý, coþkulu bir katýlým olduðunu belirterek, böyle bir yarýþmanýn sevindirici olduðunu ve yarýþmanýn geleneksel hale geleceðini ifade etti. Yarýþmada 1. Mehmet Sait Alkan, 2. Fatma Alkan alýrken ve 3. de Enes Mercan oldu. Yarýþmalarda dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Þanlý tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý programýnda verilecek. (ÝHA)

Silvan’da liseler arasý münazara yarýþmasý DÝYARBAKIR'ýn Silvan ilçesinde öðrencilerin baþarýsýný artýrmak için liseler arasý münazara yarýþmasý düzenlendi. 'Okullarda kýlýk kýyafet serbest olsun mu olmasýn mý?' adlý münazara final yarýþmasýný Silvan Milli Eðitim Müdürü Seyithan Erboða, Milli Eðitim Þube Müdürü Nimet Polattað, kurum amirleri, öðretmen ve öðrenciler izledi. Final münazarasýnda Silvan Anadolu Öðretmen Lisesi 358 puan alarak birinci olurken, Silvan ÝMKB Anadolu Lisesi ise 343 puan aldý. Münazara yarýþmasýnýn üçüncüsü de Ýmam Hatip Lisesi oldu. Silvan Milli Eðitim Müdürü Se-

yithan Erboða, "2012-2013 eðitimöðretim yýlýnda Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü olarak böyle bir karar aldýk. Sosyal etkinlik eðitim kalitesini artýrmaz sözüne katýlmýyorum. Münazarada yarýþan arkadaþlarýmýzdan çok þey öðrendik. Onlara sahip çýkalým. Bu tür baþarý seviyelerini artýracak yarýþmalar devam edecek. Bu yarýþmalara sahip çýkmadýðýmýz sürece baþarýlý da olamayýz. Bu yarýþmalarda dereceye giren yarýþmacýlara daha sonra çeþitli ödüller verilecek. Bu yarýþmalarýn düzenlenmesinde emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi. (ÝHA)


22 Hakkari’de voleybol turnuvasý sona erdi HAKKARÝ'de ''Kulüplerarasý Genç Kýzlar ve Erkekler Voleybol Turnuvasý'' sona erdi. Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü ile Voleybol Ýl Temsilciliði iþbirliðince düzenlenen turnuvaya, 4 kýz ve 4 erkek olmak üzere 8 takým katýldý. Merkez Spor Salonu'nda gerçekleþen turnuvada, genç kýzlar kategorisinde Kýz Meslek Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü, genç erkekler kategorisindeyse Hakkari Gücü Gençlik ve Spor Kulübü birinciliði elde etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Reþit Güldal, 2 haftadýr devam eden turnuvanýn güzel geçtiðini belirtti. Güldal, ''Dereceye giren takýmlar belirlenecek bir ilde voleybol bölge þampiyonasýna katýlarak, Hakkari'yi temsil edecek. Þimdiden kulüplerimize baþarýlar diliyorum'' dedi. Ardýndan dereceye giren takýmlara ödül verildi.

Yeni Malatyaspor’da hazýrlýklar sürüyor MALATYA - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor, Pazar günü sahasýnda Körfez Futbol Kulübü ile oynayacaðý karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Ligin 28. haftasýnda deplasmanda Ýskenderun Demir Çelikspor'u yenerek, Play-off yolunda önemli bir galibiyet alan sarý-kýrmýzýlý takým, sahasýnda son haftalarýn flaþ ekibi Körfez Futbol Kulübü'nü aðýrlayacak. Ýskenderun Demir Çelikspor maçý sonrasý ara vermeden Körfez Futbol Kulübü ile oynayacaðý karþýlaþmanýn hazýrlýklarýna baþlayan Yeni Malatyaspor, Orduzu Pýnarbaþý Tesisleri'nde, teknik direktör Özcan Kýzýltan yönetiminde hazýrlýklarýný sürdürdü. Antrenmanda hafif sakatlýðý bulunan sol bek oyuncusu Ramazan Kahya takýmdan ayrý düz koþu yaptý. Sakatlýðý geçen ancak antrenman eksiði bulunan orta saha oyuncusu Yasin Palaz ise kendisi için hazýrlanan özel antrenman programý çerçevesinde çalýþtý. Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulüp Ýdari Menajeri Selçuk Günaydýn, antrenman sahasýnda basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Günaydýn, son 6 haftada kazandýklarý puanlarla Play-off yolunda önemli bir adým attýklarýný söyledi. Geride kalan 6 haftada 14 puan topladýklarýný anýmsatan Günaydýn, "Takýmda þuanda her þey çok güzel gidiyor. Geride kalan 6 haftada ortaya koyduðumuz performansla puanýmýzý 44'e çýkardýk. Ligde kalan maçlarýmýzda da istediðimiz sonuçlarý alýp, artýk Play-off'u düþünmek istiyoruz" dedi. (ÝHA)

SPOR

6 Nisan 2013 Cumartesi

ÝHALE ÝLANI ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI JANDARMA GENEL KOMUTANLIÐI DÝYARBAKIR ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI(DÝYARBAKIR) GIDA MADDESÝ SATIN ALINACAKTIR KUMANYALIK GIDA MADDESÝ alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/39979 1-Ýdarenin a) Adresi : ELAZIG YOLU ÜZERI IL ÖZEL IDARE ARKASI SEYRANTEPE 21150 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122625137 - 4122621309 c) Elektronik Posta Adresi : IHLKOM21@JANDARMA.GOV.TR ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : SÝLVAN 4’ÜNCÜ TAK.J.KOMD.A.K.LIÐI YÝYECEK DEPOSUNA TESLÝM EDÝLECEKTÝR. c) Teslim tarihleri : MALZEMELER SÖZLEÞMENÝN ÝMZALANMASINI TAKÝP EDEN GÜNDEN ÝTÝBAREN 1-15 TAKVÝM GÜNÜ ÝÇERÝSÝNDE TESLÝM EDÝLECEKTÝR. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ELAZIÐ YOLU ÜZERÝ ÝL ÖZEL ÝDARE ARKASI SEYRANTEPE 21150 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 02.05.2013 - 14:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6. Tüzel kiþi tarafýn iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir yada serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu göstersen belge, standart forma uygun belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %40 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRDE HER TÜRLÜ GIDA ALIM SATIM ÝÞLERÝ BENZER ÝÞ OLARAK KABUL EDÝLECEKTÝR 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DÝYARBAKIR ÝL J.K.LIÐI ÝHALE KOMÝSYON BAÞKANLIÐI adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden DEVAMI SAYFA 23’TE


23

SPOR

6 Nisan 2013 Cumartesi

Büyükþehir destek bekliyor “Mutlaka kazanmalýyýz” SÝÝRT - Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Siirtspor'un basýn sözcüsü Ayhan Özgen, bu hafta deplasmanda yapacaklarý Kastamonuspor maçýnýn her iki takým için de önemli olduðunu söyledi. Geride kalan her maçtan puanlar almak zorunda olduklarýný belirten Özgen, þöyle konuþtu: ''Ligde 26 puanýmýz var, 31 puaný olan Kastamonuspor, düþme tehlikesini yaþýyor. Ýddiamýzý sürdürebilmemiz için mutlak surette kazanmamýz gerekiyor. Rakip takým da ayný durumda bulunuyor. Onlar da bu maçý kaybederlerse daha tehlikeli bir konuma gelecekler. Bu nedenle bu maç çok önemli. Futbolcularýmýz bu bilinçle hazýrlandý. Sakat oyuncularýmýzdan ikisi iyileþti, takýmdaki yerlerini alacaklar. Atak bir futbol oynayacaðýz. Üç puaný almak için çaba harcayacaðýz. Aksi takdirde ligde kalma umutlarýmýz oldukça azalacak.''

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, þampiyonluk hedeflerine çok yaklaþtýklarýný, Pazarspor maçýna tüm taraftarý beklediklerini söyledi DÝYARBAKIR - Spor Toto 3.lig 1.grup 30.hafta maçýnda bu hafta sonu evinde Pazarspor'u konuk edecek olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da hazýrlýklar aralýksýz devam ediyor. Diyarbakýr Þilbe Büyükþehir Belediyespor tesislerinde teknik direktörümüz Turhan Özyazanlar yönetiminde yapýlan antrenman düz koþuyla baþladý. Ardýndan açma germe hareketleriyle idmanýn ilk bölümünü tamamlayan Sarý-Kýrmýzýlý ekip, çalýþmanýn ana bölümünde Pazarspor karþýlaþmasýnýn teknik ve taktik provasýný yaparak idmaný tamamladýlar.Antrenman esnasýnda futbolcularýn istekli ve moralli olmalarý gözlemlendi.

‘Þampiyonluða bir adým kaldý’

Pazarspor karþýlaþmasý ile ilgili basýn mensuplarýna açýk-

lamalarda bulunan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüp Baþkaný Av. Metin Kýlavuz, "Öncelikle bu sezon futbol takýmýnýn gösterdiði üstün baþarýdan dolayý baþta teknik heyet olmak üzere futbol emekçilerini kutluyorum. Bu gün itibariyle þampiyonluða bir adýmýn kaldý. 2.lige çýkma mücadelesinde Pazarspor maçýnýn oldukça önemli. Bu karþýlaþmadan da üç puanla ayrýlmak istiyoruz" dedi.

“Sporun olduðu yerde hayat vardýr”

Bu önemli karþýlaþmada þampiyonluk coþkusunda takýmlarýný hiçbir zaman yalnýz býrakmayan taraftarlara ve spor camiasýnýn rolünün büyük olduðunu belirten Kýlavýz, "Daha önce bir çok yerde dile getirdikleri gibi "sporun olduðu yerde hayat vardýr" inan-

cýyla tüm spor sever ve izleyicileri bu maça bekliyoruz" diye konuþtu. Kýlavuz, kendileri için þampiyonluk ne kadar önemliyse centilmenliðinde o derecede önem arz ettiðini bundan dolayý da tribünlerde yerini alan taraftarlarýn takýmlarýný fairplay ruhu çerçevesinde desteklemelerini istediklerini vurguladý.

Þampiyonluk maçý olacak

Ligde 68 puanla en yakýn rakibi Fatih Karagümrük'ün 11 puan farkla önünde bulunan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor bu hafta sonu kendi evinde Pazarspor'u maðlup etmesi ve rakibi Karagümrük'ün de Sandýklýspor deplasmanýnda puan kaybetmesi durumunda ligin bitimine 4 hafta kala þampiyonluðunu ilan etmesi bekleniyor. (SPOR SERVÝSÝ)

DUYURU Þeyh Þamil Mahallesi Yurttaþ Dayanýþma Derneðimizin Olaðan Genel Kurulu 28.04.2013 Pazar günü Saat: 13:00'da Cengizler Cad. 563. Sokak 4/E Baðlar/DÝYARBAKIR adresinde aþaðýdaki gündemi görüþmek üzere yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanmadýðý taktirde toplantý 5 Mayýs 2011 Pazar günü ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Tüm üyelerimize duyurulur. YÖNETÝM KURULU GÜNDEM 12345678-

Açýlýþ konuþmasý Divan oluþumu Saygý duruþu Faaliyet raporunun sunumu Mali raporunun sunumu Dilek ve Temenniler Seçim Kapanýþ

T.C. DÝYARBAKIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ

e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÝYARBAKIR ÝL JANDARMA KOMUTANLIÐI ÝHALE KOMÝSYON BAÞKANLIÐI adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN - 679 / www.bik.gov.tr)

ESAS NO: 2013/123 Esas KARAR NO: 2013/506 Diyarbakýr Silvan Bayrambaþý Köyü cilt no 17 hane no 92 bsn 70 de kayýtlý 20899789664 T.C. Kimlik nolu 10/06/1978 Silvan doðumlu Hüseyin ve Periþan dan olma Veysi Baykuþak'ýn Baykuþak olan soy isminin Aksoy olarak deðiþtirilmesine, Davacýnýn Aksoy olarak deðiþtirilen soy isminin eþi Ayþe Baykuþak ile çocuklarý Leyla Baykuþak, Bahar Baykuþak, Bahoz Baykuþak ve Hevi Baykuþak'a teþmiline, Nüfusa bu þekilde tesciline karar verilmiþtir. Ýlan olunur. (BASIN - 676 / www.bik.gov.tr)

Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr

Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr


www.diyarbakiryenigun.com

6 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ Yýl: 5 - Sayý : 1906 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Yayýn Sahibi: Cemile Fiðançiçek

Yazýiþleri Müdürü: Mesut Fiðançiçek Yazýiþleri Müdürü: Mehmet Piþkin Haber Müdürü: Þehmus Orhan Sayfa Editörü: Nurullah Ergün

Diyarbakýr Yenigün Gazetesi basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir Daðýtým: Tanaman Basýn Yayýn Daðýtým LTD. ÞTÝ.

Gazetemizde yayýmlanan köþe yazýlarýnýn sorumluluðu yazarlarýna aittir

Dizgi ve Baský Diyarbakýr Yenigün Matbaasý Gýda Toptancýlar Sitesi L Blok No: 11/B (Baðlar Belediyesi Karþýsý) BAÐLAR/DÝYARBAKIR Tel-Faks : 0(412) 252 55 59 www.diyarbakiryenigun.com bilgi@diyarbakiryenigun.com yenigun_gazete@hotmail.com

diyarbakir yenigun gazetesi 6 nisan 2013  

diyarbakir yenigun gazetesi 6 nisan 2013

Advertisement