Page 10

10

dünya

3-16 fiubat 2009

Gazze açl›k ve y›k›mla bo¤ufluyor Bin 500’e yak›n kiflinin yaflam›n› yitirdi¤i, binlercesinin de yaraland›¤› Gazze'deki y›k›m›n maddi tutar›n›n 2 milyar dolar civar›nda oldu¤u tahmin ediliyor. Yüzlerce ev, okul, askeri tesis, bakanl›k binas›, spor tesisi, iflyeri ve tar›m alan›n› yok eden sald›r›lar›n durmas›yla, Filistin halk› yeniden infla faaliyetlerine h›z verdi. ‹srail Savunma Bakan› Ehud Barak, Filistin’e yap›lacak yard›mlar›n Hamas'›n eline ulaflmas› durumunda, Filistin’i ablukaya alacaklar›n› duyurdu. Barak'›n bu ad›m›, yard›mlar›n Abbas yönetimine kanalize edilmesi iste¤inden kaynaklan›yor.Temel ihtiyaçlar›n› karfl›layamayan Gazze halk› ise su, ilaç, g›da maddesi bulamaman›n yan› s›ra elektrik s›k›nt›s› çekiyor. Okullar›n büyük oranda tahrip edilmifl olmalar›ndan ötürü kapal› oldu¤u Gazze’de, hastaneler tamamen dolu. Doktor, ilaç, hijyenik gereksinimler son derece yetersiz.

Hamas'la El Fetih uzlafl› aray›fl›nda Filistin Devlet Baflkan› Mahmud Abbas'a ba¤l› El Fetih ile Hamas yetkililerinin, ‹srail'in Gazze'ye düzenledi¤i sald›r›lar›n ard›ndan uzlafl› olas›l›klar›n› görüflmek üzere Kahire'de bir araya geldikleri aç›kland›. ABD ve ‹srail baflta ol-

Fransa’da genel grev hayat› durdurdu Fransa'da, kamu ve özel sektör çal›flanlar›n›n genel greve gitmesiyle, baflta toplu ulafl›m ve e¤itim olmak üzere birçok sektörde hizmetler durdu. Fransa'daki bafll›ca sendikalar›n yapt›¤› genel grev ça¤r›s›na uyan yüzbinlerce çal›flan, mali kriz karfl›s›nda çözüm üretme konusunda yetersiz kald›¤›n› düflündükleri Fransa iktidar›n› protesto etti. Çal›flanlar, iflleriyle ücret düzeylerinin korunmas›n› istiyor. Eylem nedeniyle Paris'te tren ve metro hizmetleri kesintiye u¤rad›. Toplu tafl›ma araçlar› da çal›flmad›. Uçufllar›n iptal edildi¤i ülkede, ö¤retmenlerin de greve ç›kmas›yla okullar aç›lmad›. Bankalar ve postaneler de hizmet veremedi. Frans›z bas›n›, grevi, ‘2007 y›l›ndan bu yana gerçeklefltirilen en büyük eylem’ fleklinde de¤erlendirdi.

Maoistler yeni bir birlik sürecine girdi Nepal Komünist Partisi (Maoist)’in, Maflal olarak bilinen Nepal Komünist Partisi (Birleflik Merkez) ile birlik yapmas›n›n ard›ndan oluflan Nepal Birleflik Komünist Partisi (Maoist), flimdi Nepal Komünist Partisi (Marksist-Leninist) ile birli¤e haz›rlan›yor. Bu do¤rultuda geçti¤imiz günlerde NBKP(M) liderleri ile NKP(ML) liderleri bir araya gelerek birlik için gerekli tart›flmalar› bafllatt›klar›n› ilan ettiler. Birli¤in ne zaman gerçekleflece¤ine iliflkin ise iki partinin liderleri de bir aç›klama yapmad›lar.

Çin, ABD silahlar›n› tehdit olarak görüyor Çin hükümeti, Tayvan'a verilen ABD silahlar›n›n Asya'da güvenli¤i tehdit etti¤ini aç›klad›. Çin Devlet Konseyi'nin savunma konular› üzerine haz›rlad›¤› belgede, ABD'nin bölgeye müdahelesinden duyulan endifle dile getiriliyor. ABD’nin Tayvan’a 6.5 milyar dolarl›k silah sataca¤›ndan bahsedilen belgede, bunun Çin-ABD iliflkilerine zarar verece¤i ve Tayvan Bo¤az›'nda bar›fl ve istikrar› tehlikeye ataca¤› öne sürülüyor.

mak üzere emperyalist güçler ile onlar›n denetimi alt›ndaki çok say›da devlet, Hamas’›n güçten düflürülerek ifl birlikçi bir hatta girmifl olan El Fetih’in ülkenin denetimini ele almas›n› istiyor ve bu do¤rultuda ‹srail’e gereken her türlü deste¤i veriyor. Bu bak›mdan El Fetih ile Hamas aras›ndaki söz konusu görüflmeler, Hamas’›n bask› alt›na al›nmas› ve ABD-‹srail eksenindeki güçlerin istedikleri s›n›rlar içerisine çekilmesini hedeflemektedir.

‹srail savafl suçlular›n› koruyacak ‹srail, Gazze fieridi'ne yönelik 3 hafta süren askeri sald›r›lara kat›lan ve haklar›nda uluslararas› mahkemelerde göstermelik "savafl suçu" davas› aç›lmas› muhtemel askerlerine tam yasal destek verecek. Destek önerisinin, hükümet ve askeri yetkililerin yapt›¤› istiflarelerin ard›ndan geldi¤i belirtildi. Jerusalem Post gazetesinin yay›nlad›¤› öneride, Gazze sald›r›s›n›n, Negev bölgesinin güneyine yönelik binlerce roket sald›r›s›n›n ard›ndan, "uluslararas› kurallara uygun bir meflru savunma" oldu¤u iddia ediliyor.

Hamas'tan geri ad›m! El Fetih'e ba¤l› militanlar›n Refah kap›s›n›n aç›lmas› karfl›l›¤›nda Gazze'ye yerleflmesini kabul eden Hamas'›n, daha önce “iflgal gücü olarak görür ve ona göre muamele ederiz” dedi¤i uluslararas› güçlerin kontrol görevi yapmas›na da onay verdi¤i aç›kland›. Hamas sözcüsü Ayman Taha, Londra'da yay›nlanan fiark El Avsat'a yapt›¤› aç›klamada, Gazze s›n›r›ndaki geçitlerin kontrolü için bu noktalara uluslararas› gücün yerlefltirilebilece¤ini söyledi. Hamas'›n uluslararas› gücü kabul etmesinin iki flart› bulunuyor. Birincisi, bu kuvvetlerin Avrupa Birli¤i ve TC taraf›ndan oluflturulmas›, ikincisi, Gazze'nin d›fl›na yerlefltirilmesi. Buradan bak›ld›¤›nda, Baflbakan Tayyip Erdo¤an’›n, Bürüksel’de ‹srail’e iliflkin zehir zemberek aç›klamalar yapmas›n›n arkas›nda yatan gerçek nedeni görmek mümkün: Tayyip’in bu ç›k›fllar›, ‹srail’e büyük tepki duyan Müslüman Ortado¤u halklar›na kendisini benimsetmek ve bu suretle ABD’nin, Ortado¤u’da kendisini daha etkin kullanmas›n›n zeminini haz›rlamaktad›r.

‹ran’da Azerilere dönük bask›lar sürüyor ‹ran’›n Bat› Azerbaycan eyaletinin baflkenti Urmiye’de Azeri köylüler ile ‹ran kolluk kuvvetleri aras›nda çat›flma yafland›. Urmiye’nin kuzeyindeki K›z›l Heneye köylüleri, tar›mda kulland›klar› su kaynaklar›n›n, yak›nlar›na infla edilen fabrikaya yönlendirilmesini tepkiyle karfl›lad›. Bunun üzerine köylüler, Salmas ve Hoy flehirleri aras›ndaki yolu kapatarak uygulamay› protesto etti. Yerel kaynaklara göre ‹ran kolluk kuvvetlerinin köylülere sald›rmas›yla ç›kan çat›flman›n dört saat sürdü. Ç›kan çat›flmada 15 köylünün yaraland›¤›, 90’›n›n ise gözalt›na al›nd›¤› kaydedildi. 2000’den fazla nüfusa sahip K›z›l Heneye köyünün sakinlerinin büyük bir k›sm›n› oluflturan Azeriler geçimlerini tar›mla sa¤l›yor, ‹ran devleti taraf›ndan inançsal boyutta zorluklar yaflad›¤› ifade ediliyor.

Azeri Hasan Azadi gözalt›nda kaybedilmek isteniyor Yerel kaynaklardan al›nan bilgilere göre Azerbaycanl› Hasan Azadi 20

‹srail-ABD anlaflmas›n›n ayr›nt›lar› belli oldu

Ocak günü Tebriz flehrinde tutukland›. Asadi'nin yak›nlar›n›n belirttiklerine göre, aile bireylerinin onun nerede tutuldu¤unu ö¤renme çabalar› sonuçsuz kald› ve polisler taraf›ndan tehdit edilerek haberi yaymamalar› söylendi. Hasan Azadi, 2008 y›l›n›n may›s ay›nda, ‹ran'da Azerbaycanl›lar›n devlet gazetesindeki hakaret içerikli karikatüre karfl› ayaklanmas›n›n 2. y›ldönümünde tutuklanm›fl ve avukat tutmas›na ve ailesiyle görüflmesine izin verilmemiflti. ‹nsan haklar› savunucular›n›n raporlar›na göre Hasan Azadi bu tutukluluk süresi boyunca iflkence ve kötü muameleye maruz kalm›flt›. Foto¤raflar›n ve raporlar›n gösterdi¤ine göre hapishanede ki iflkence s›ras›nda Azadi'nin t›rnaklar› çekilmifl ve parmaklar› k›r›lm›flt›r. Sa¤l›k durumunun kötüleflmesi sonucunda Azadi hapishane d›fl›ndaki bir hastaneye götürülmüfltü. Uluslararas› Af Örgütü 5 Haziran 2008 tarihinde bir bildiri yay›nlayarak ‹ran'da Hasan Azadi'nin ve di¤er Azerbaycanl› kültürel aktivistlerin hapishanelerde iflkence görmesini k›nam›flt›.

Dünya devlerinin iflçi ç›karma yar›fl› Patronlar, ekonomik krizi f›rsat bilerek ayn› ifli daha az iflçiye yapt›rmak suretiyle krizden daha az etkilenmek, kar›n› artt›rmak için iflçi ç›kartmaya devam ediyor.

befl bin kifliyi iflten ç›karacak. 1975'te kurulan Micro-

Harley Davidson bin 100 kifliyi ç›kar›yor-

önde gelen bilgisayar üreticilerinden Intel, kiflisel bil-

Harley-Davidson, 2 y›l içinde bin 100 kifliyi iflten ç›karacak. fiirket ayr›ca, motosiklet sat›fllar›nda düflüfl oldu¤unu gerekçe göstererek, baz› tesisleri kapatacak, baz›lar›n› ise birlefltirecek. fiirket, iflten ç›karmalar›n yüzde 70'inin bu y›l, geri kalan›n›n ise 2010 y›l›nda gerçekleflece¤ini bildirdi.

gisayar talebinde düflüfl yafland›¤› gerekçesi ile 6 bin

Bentley üretim durduruyor- Alman Volkswa-

rika üretiminde çal›flan 6 bin kifliyi iflten ç›karmay›

gen otomotiv flirketinin bünyesinde bulunan lüks otomobil üreticisi Bentley, küresel otomotiv sat›fllar›n›n düflmesi gerekçesi ile ‹ngiltere'deki fabrikas›nda üretimini 7 haftal›¤›na durduraca¤›n› aç›klad›.

planlad›¤›n› bildirdi. Intel'den yap›lan aç›klamada,

Toyota'dan krize bin kurban- Japonya otomotiv devi Toyota, küresel ekonomik kriz yüzünden taleplerde düflüfl oldu¤unu belirterek Kuzey Amerika ve ‹ngiltere'de 1000'den fazla iflçiyi iflten ç›kartaca¤›n› aç›klad›.

soft, gelecek 18 ayda 5 bin kifliyi iflten ç›karacak. Bu flirket tarihindeki ilk toplu iflten ç›karma olacak.

Intel, 6 bin kifliyi iflten ç›karacak- Dünyan›n

iflçiyi ç›kartma karar› ald›¤›n› aç›klad›. Düflen kiflisel bilgisayar talebi nedeniyle fabrikalar›n› tam kapasitenin alt›nda çal›flt›rd›klar›n› ve bunun kar marj›nda düflüflü beraberinde getirdi¤ini öne süren Intel, fab-

Gazze’de tek tarafl› ateflkes ilan etmeden önce ABD ile Gazze konusunda bir anlaflma yapan ‹srail’in ABD ile yapt›¤› anlaflman›n ayr›nt›lar› belli oldu. ‹srail D›fliflleri Bakan› Tzipni Livni ile ABD D›fliflleri Bakan› Condoleezza Rice aras›nda yap›lan ve Gazze’ye kaçak silah sokulmas›n›n önlenmesini öngördü¤ü belirtilen anlaflman›n ayr›nt›lar› aç›kland›. Anlaflman›n ayr›nt›lar›, ‹srail’in Filistin’e dönük katliam›n›n perde arkas›nda yatan nedene; ABD’nin Avrasya’ya aç›lma ve bu noktada tetikçilerini güçlendirerek karfl›tlar›n› zay›flatma, bu sald›r›lar vesilesi ile söz konusu plan›na BM, NATO gibi güçleri yedekleme gayretine de ›fl›k tutuyor. ‹flte bini aflk›n Filistinlinin hayat›na, binlercesinin ise yaralanmas›na neden olan kanl› plan› gözler önüne seren anlaflman›n aç›klanan maddeleri: 1- ‹ki stratejik müttefik, beraberce komflu ülkeler ve uluslararas› toplumla birlikte bu ülkelere tehdit oluflturan baflta Hamas olmak üzere terörist örgütlere silah ve patlay›c› madde sevkiyat›n›n önlenmesi için ifl birli¤i yapacak. 2-ABD, bölgedeki di¤er müttefikleri ve NATO, Hamas’a ve Gazze’deki di¤er terörist örgütlere Akdeniz, Aden Körfezi ve do¤u Afrika yoluyla kaçak silah sevkinin önlenmesi için mevcut imkanlar›n artt›r›lmas›na veya Gazze’ye mevcut yollarla silah sevkinin önlenmesinin garanti edilmesi için yard›mlar›n fazlalaflt›r›lmas›na çal›flacak. Bu do¤rultuda Gazze bölgesinde silah yap›m›nda kullan›lan patlay›c›lar›n veya bu bölgeye kaçak silah naklinin önlenmesi için bölge ülkeleriyle güvenlik ve istihbarat iflbirli¤i artt›r›lacak ve Amerikan Merkezi Güvenlik Komutanl›¤› (Sentcom), Amerika’n›n Avrupa’daki ve Afrika’daki Güvenlik Komutanl›klar›na ve ABD Özel Güvenlik Komutanl›¤›’na ba¤l› unsurlar›n müdahalesi sa¤lanacak. Uluslar aras› ve müttefik deniz kuvvetleriyle ve baz› önemli kurulufllarla Gazze’ye silah sevkinin önlenmesi için ifl birli¤inin düzeyi yükseltilecek. Baflta ‹ran olmak üzere Hamas’› ve di¤er terörist gruplar› silahland›rmakta ›srar eden ülkelere cezaland›r›c› yapt›r›mlar uygulanacak. 3-ABD ve ‹srail, bu çabalar çerçevesinde istihbarat paylafl›m› içinde olacak ve silahlar›n Gazze’deki terörist örgütlerin eline ulafl›ncaya kadar olan geçifl yollar›n›n tespiti için istihbarat alan›nda yard›mc› olacak. 4-ABD bölgedeki müttefikleriyle silah kaçakç›l›¤› alan›nda faaliyet gösterenlere karfl› mücadele için gerekli teknik imkanlar ve destek konular›nda istiflarelerde bulunacak.

“Demokrat” Obama 14 Pakistanl›y› katletti Bütün dünya halklar›na demokrasi yanl›s› olarak gösterilmeye çal›fl›lan ve ABD’nin politikalar›nda demokratikleflme yönünde köklü de¤iflimlere imza ataca¤› iddia edilen Barack Obama’nin ilk icrat› hayli kanl› oldu. 20 Ocak’ta ABD Baflkan› olarak Beyaz Saray’daki koltu¤una kurulan “demokrat” Barack Obama, Bush döneminde Pakistan’›n Afganistan s›n›r›ndaki bölgelere dönük sald›r›lar›n› sürdürdü. Obama taraf›ndan verilen emir sonras›nda Pakistan’›n Afganistan s›n›r›n› vuran ABD uçaklar›, 14 Pakistanl›y› katletti. Kampanyas›nda Pakistan’a askeri operasyon düzenlemekten söz etmifl, önceli¤ine Kaide ile Taliban’› bitirmeyi koymufl Obama, Bush yönetiminin Pakistan’›n Afgan s›n›r›na füze sald›r›lar›n› devam ettirdi. 25 Ocak Cuma günü sald›r›larda ABD’nin pilotsuz uçaklar›ndan at›lan füzeler Pakistan’›n Kuzey Veziristan’daki Mir Ali kasabas› ile Güney Veziristan’daki Vana kasabas›n› vurdu. Mir Ali’de Taliban yanl›s› afliretin evinde befli Kaide militan›, gerisi afliret üyesi 14 kiflinin öldü¤ünü söyleyen yerel yetkililere göre, Vana’da iki füzeyle vurulan evde ölen yedi kiflinin militanl›kla ilgisi yok. ‹kisi okul ça¤›nda, biri iki yafl›nda üç çocuk da ölenler aras›nda. ‹slamabad, a¤ustostan beri 38’den fazla ABD sald›r›s›nda 220’den fazla kiflinin ölmesi karfl›s›nda Washington’u egemenli¤i ihlal edildi¤i için pek çok kez protesto etmiflti. Pakistan yönetimi, Obama yemin ederken ‹slamabad’› ziyaret eden Merkez Karargah› Komutan› David Petraeus’a Devlet Baflkan› As›f Ali Zerdari ile Genelkurmay Baflkan› Eflfak Kayani yeni ABD Baflkan›’n›n sald›r›lar› durduraca¤›n› umduklar›n› söylemiflti. Washington Post gazetesi, ABD D›fliflleri Bakan› Hillary Clinton’›n, Pakistan’a askeri yard›m›n devam› için terör kamplar›n›n kapat›lmas›, yabanc› savaflç›lar›n kovulmas›, s›n›r bölgelerinin Taliban-Kaide taraf›ndan kullan›lmas›n›n engellenmesi gibi flartlar koyup Pakistan’da bu çabaya kat›lmayanlar›n bedel ödeyece¤ini söyledi¤ini yazd›.

flirketin, Malezya ve Filipinlerdeki “montaj ve test” fabrikalar›n› kapatmay›, Hillsboro (Oregon), Santa Clara (Kaliforniya) fabrikalar›nda ise üretimi durdurmay› planlad›¤› belirtildi.

YÖNEL‹M

Intel'in daha küçük rakibi Advanced Micro Devices Inc. (AMD) büyük bir yeniden yap›lanman›n ortas›nda bulunuyor. Bu y›l 3. büyük iflten ç›karma dalgas›nda

Microsoft befl bin kifliyi iflten ç›kar›yor-34

1100 kifliyle yollar›n› ay›rmay› planlayan flirket, daha

y›ll›k Microsoft tarihinde bir ilk gerçeklefliyor. fiirket

önce de 2 bin 200 kifliyi iflten ç›karm›flt›.

Kaz›m C‹HAN Yazar›m›z›n yaz›s› elimize ulaflmad›¤›ndan yay›nlayam›yoruz.

3 - 16 Şubat 2009 - Sayı 148  

2001-2010 yılları arasında yayınlanan, Devrimci Demokrasi gazetesi.

3 - 16 Şubat 2009 - Sayı 148  

2001-2010 yılları arasında yayınlanan, Devrimci Demokrasi gazetesi.

Advertisement