Page 77

da ise; ulusal olan gerici, faflist vb devlet ya da iktidar›n devrimci s›n›flarca devrimci yoldan tasfiye edilmifl olmas› anlam›na gelir bu flartlar. Bunlardan ç›kan sonuç fludur; gerçek ve kal›c› bar›fl ancak bu flartlarla olanakl› olabilir. Dolay›s›yla da öz anlam›nda bir bar›fl› isteyenler ve böyle bir bar›fl için çal›flanlar›n; ister istemez gerici s›n›flara karfl›, devrimci savafllar›n yan›nda-içinde yer almas› tek gerçek tutumdur. Devrimci s›n›flar›n onurlu davas›n› sürdüremeyenler onurlu bir bar›fl kazanamazlar. Tarihin en büyük bar›flç›lar›, savafllar tarihinin hakl› savafllar cephesini temsil edenlerdir. ‹ki düflman kampa bölünmüfl dünya flartlar›nda s›n›flar savafl›m› savunulmadan sa¤lam bar›fl görüflü savunulamaz.

Revizyonizmin Genel Hat ve Unsurlar›

076 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

“Baz› kimseler bizim ‘savafl her fleye kadirdir’ tarafl›s› oldu¤umuzu ileri sürerek bizimle alay ediyorlar. Evet, do¤rudur, biz devrimci savafl›n her fleye kadir olmas› tarafl›s›y›z. Bu kötü de¤il, iyidir. Marksisttir, Rus Komünist Partisi’nin tüfekleri sosyalizmi yaratt›. Biz de ortaya bir demokratik cumhuriyet ç›karaca¤›z. Emperyalizme karfl› s›n›f mücadelesinin tecrübesi bize iflçi s›n›f› ile emekçi y›¤›nlar›n›n, silahl› burjuvazi ve toprak a¤alar›n› ancak tüfek gücüyle yenebileceklerini göstermifltir. Bu anlamda bütün dünyan›n ancak tüfekle de¤ifltirilebilece¤ini söyleyebiliriz.” Mao Zedung

Revizyonizm, bütünlüklü Marksist devrim teorisini yeniden ele alarak ifle bafllarken, onun zor ilkesini tozlu raflara kald›rma gayesiyle; “zora baflvurmadan kapitalist sistemden sosyalist sisteme geçilebilece¤i” fleklindeki pasl› ö¤ütle sald›r›s›n› bafllatt›. Kapitalizmden sosyalizme kendili¤inden-bar›flç›l yolla geçilebilece¤ini öne sürdü. Bu, Marksist ilkeleri bozup suland›rma ya da özünü boflaltarak yozlaflt›rma amac›yla revizyonizm ak›m›n›n ilkede kopuflunu ya da ayr›m ilkelerini yans›t›yordu. “Bar›fl içinde bir arada yaflama”, “Bar›fl içinde yar›fl”, “Bar›flç›l geçifl”, “Kedinin beyaz m› yoksa siyah m› oldu¤u fark etmez, önemli olan fare yakalamas›d›r” gibi teorilerle s›n›f iflbirlikçi karfl›-devrimci revizyonist teori, ayn› a¤ac›n üzerinde dal budak saçarak geldi. Marksizm’in devrimci zor ilkesini retle geliflen bu seyir; komünist parti niteli¤i-rolü, devrimin zora dayal› olma zorunlulu¤u ve proletarya diktatörlü¤ünün gereklili¤i-zorunlulu¤unu reddetme gibi (parti-devrim-devlet) ilkelerinde kopuflu haz›rlayarak tamamlad›. Revizyonizmin ortak ideolojik özü, çürük burjuva ilkeleri ve tüm niteli¤i bu zemin üzerinde bir araya gelir. Dünüyle bugünüyle revizyonizmin her biçimi, özünde ayn› pazarda peydahlanmakta, ayn› kusmukla palazlanmakta ve ayn› pasl› k›l›c› sallamaktad›r. Günümüz f›rsatlar›nda kabararak çabalayan ayn› revizyonizm ise, emperyalist stratejiler flemsiyesi alt›nda ayn› nakarat› okumaktad›r. Revizyonizmin, salt temel ilkelerdeki sald›r›larla s›n›rl› kalmad›¤›n›, bu esasa ba¤l› olarak taktik politikalar ve hemen birçok ayr›nt›da da bütünlüklü olarak ortaya ç›kt›¤› bilinmek durumundad›r. Bu, temel ilkelerin, taktikleri ve genel do¤rultu unsurlar›n› etkileme ve belirleme gerçekli¤ine ba¤l› bir sonuçtur. ‹lkede farkl› düflünenin taktikte de farkl› düflünmesi ola¤an ve kimi durumlarda iç tutarl›l›¤›n kaç›n›lmaz neticesidir. Devrimde farkl› düflünenin mücadele biçimlerinde de farkl› düflünmesi gibi… Burada dikkat edilmesi gereken fley ise, her farkl› çizginin revizyonizm olarak tan›mlanamayaca¤› gerçe¤idir. Yoksa, ideolojik safl›¤›m›z› bozup baltalamak için binlerce dereden revizyonist sular›n topra¤›m›za s›zaca¤› ve devrime her söz ve ayr›nt›da sald›raca¤› bilinmek, buna karfl› uyan›k olmak durumunday›z elbette. ‹lkeler d›fl›nda, siyasette, taktikte ve devrimi ilgilendiren her k›lcal damarda, ideolojik ve örgütsel meselelerde, ilke özünün yans›mas› olarak zuhur edece¤i muhakkakt›r. Yeri gelmiflken bir parantez aç›p, revizyonizm saptamas›n›; bu üç temel Marksist -MLM- ilkede -isterse birinde- yaflanacak ayr›fl›mla söz konusu yapabilece¤imizi belirtelim. Bunlar d›fl›ndaki sapma ve ayr›l›k-farkl›l›k biçimlerini revizyonizm olarak de¤erlendirmek hatal› olup, ancak sa¤-sol oportünist çizgiler vb. olarak tan›mlamak mümkündür. Bu konuda do¤ru belirleme ve tespitlerde bulunmak; devrimin müttefikleri ve itici güçlerini do¤ru tayin etmemize yol açmakla birlikte, ideolojik mü-

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement