Page 48

da tasfiye sald›r›s›n› “çözebilirler” esnek ifadesiyle mükafatland›ramay›z. “… bizim Türk egemen s›n›flar› da ‘belli bir demokratik çözüme’ boyun e¤mek zorunda kalabilirler… Bugün böyle bir durum ancak k›smi ve geçici bir durum, deyim uygunsa ‘bir ara çözüm’ olabilir.” kanaatini beyan eden yazar, aç›k ki, Türk hakim s›n›flar›n›n “demokratikleflme”, “çözüm” demagojileriyle bezedikleri tasfiyeci sald›r› sürecine tav olmufl durumdad›r. Süreç karfl›s›nda rengini kendisi belli etmifltir yazar. Bu, Kürt ulusal hareketinin tasfiye edilmesine çanak tutmak demek de¤il midir? Bu, Türk hakim s›n›flar›n›n tasfiyeci sald›r› sular›na gömülmek, onlara az da olsa bel ba¤lamak, onlara ilerici pay ç›karmak, onlar›n yalan ve hilelerini aklamak, onlar›n Kürt ulusunun bafl›na geçirmek istedikleri çorab› tutmak, boyunduruk alt›na almak gayretlerine destek vermek… de¤il midir? Bu, somut durumu tahlil edememe subjektivizm’i, o meflum öznelcili¤in dik alas› de¤il mi? Burjuva demokrasisine sadakat de¤il mi bu? Kürt ulusal hareketinin tasfiyesinde kararl› olduklar›, aç›ktan muhatap almaya yanaflmad›klar›, herkesin “Kürtsüz Kürt çözümü” dedi¤i, herkesin “tasfiyeci süreç” dedi¤i, Kürt ulusuna karfl› imha-inkarda ›srar edildi¤i, s›n›r ötesi ölçekte bile tasfiyeci sald›r› konseptleri gelifltirildi¤i, partilerinin kapat›ld›¤›, genifl tutuklama operasyonlar›yla içeri t›k›ld›klar›, çocuklar›n bile hapsedildi¤i-katledildi¤i, kelimenin tam anlam›yla linç edildikleri, iradelerinin tan›nmad›¤›… en önemlisi de bütün bunlar›n son derece aç›k oldu¤u halde; her fley ortadayken mevcut süreci;

“ … bizim Türk egemen s›n›flar› da ‘belli bir demokratik çözüme” boyun e¤mek zorunda kalabilirler… Bugün böyle bir durum ancak k›smi ve geçici bir durum, deyim uygunsa ‘bir ara çözüm’ olabilir.”diye karfl›lay›p aç›klamak, en hafif deyimle siyasi miyopluktan baflka ne anlam tafl›r?

Sürecin Kavranmas› ve Tan›mlanmas› Hakk›nda Temelden Ayr›fl›yoruz Yazar Devrimci Demokrasi’den al›nt›lar yapt›ktan sonra, neden öz gerçek ulusal kurtulufl hareketinin kazan›mlar› de¤il de, ulusal hareketin tasfiye edilme yan› oldu¤unu sorarak, ikinci gerçek olarak belirtilen analizin neden birinci gerçek olmad›¤›n› elefltiriyor. Kürt ulusal hareketinin sa¤lad›¤› kazan›mlar hakk›nda yapm›fl oldu¤umuz de¤erlendirmeleri oldu¤u gibi devam ettiriyoruz. Bunda bir kuflkumuz yok. Ne var ki, gelifltirilen süreci; ulusal hareketin dayatmas› ve kazan›mlar›ndan ziyade, emperyalizmin genel dünya projesi ve buna ba¤l› olarak TC devletine dikte etti¤i yeniden yap›lanma politikas›yla aç›kl›yoruz. Bu bak›mdan analizin birinci unsuru olarak bunu koyuyor, ulusal hareketin kazan›mlar›n› ikinci gerçek olarak aç›kl›yoruz. E¤er, emperyalist tasfiye ve yap›lanma sürecinden ba¤›ms›z olarak bugünkü geliflmeler gündeme gelmifl olsayd›, yani böyle bir gerçek olmay›p ulusal mücadelenin Türk hakim s›n›flar›n› zorlamas› sonucu bu süreç gündeme gelmifl olsayd›, elbette ki yazar hakl› olurdu. Ancak maalesef, süreç direktmen emperyalist plan temelinde gelifltirilen bir süreçtir. Kürt ulusal hareketinin gerçe¤i ise, bu süreç içinde kendisini kabul ettirmifl bir güç olmas›yla öne ç›kmaktad›r. Ama süreci bafllatan etken de¤il, ama gerçekli¤ine uygun olarak bafllam›fl olan süreç içinde yer tutan aktördür. Yürütülen emperyalist yap›lanma sürecinde kesin bir rol oynayan, görmeden geçilemeyecek, emperyalist plan gere¤i ve

Bizler, yaflanan süreci salt ulusal sorun ve hareketle s›n›rl› bir çerçevede görmüyoruz. Aksine, sürecin esas yönünün uluslar aras› alanda yaflanan geliflmeler kapsam›na sahip oldu¤u ve bunun ba¤›nt›s›nda ulusal ölçekte devletin yap›land›r›lmas› ihtivas›na sahip oldu¤unu söylüyoruz. Ulusal sorun ve hareketle ilgili meselenin de bu genel kapsam›n içinde önemli bir sorun olarak yer tuttu¤unu düflünüyoruz. Ki bu, her bak›mdan aç›kt›r.

047 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement