Page 31

030 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

En genel anlamda ise, emperyalizmin Türk hâkim s›n›flar›na dayatt›klar› “yeniden yap›lanma” süreci; TC devletinin, ‹srail emsali gibi ABD’nin ileri karakolu olarak haz›rlan›p bölgede önemli bir askeri-sald›rgan aktör haline getirilerek, genifl bölgede özellikle Rusya ve ‹ran’a karfl› kullan›lmak üzere tesis edilip konumland›r›lmas› amac›yla yürütülmektedir. Bunun yan›nda, genifl bölgede yayg›n olarak bulunan Türk uyruklu ülkeler ile ‹slam dünyas› üzerinde bir etki unsuru vasf›yla da ele al›nmaktad›r. TC devleti bu misyona her koflulda tav olurken, göbekten ba¤›ml› oldu¤u efendisinin ç›karlar› için bunu kabul etmeye zorunluydu. Dahas›, bafl›ndaki Kürt ulusal hareketi “belas›” da bertaraf edilmifl olacak ve hatta Irak devlet s›n›rlar› içindeki Kürt hükümeti topraklar›nda da belli imtiyazlar edinmesi olas› olacakt›r. ABD emperyalizmine dayanarak bölge ülkeleri üzerinde bir üstünlük kuracak, kendi s›n›rlar›n› da özellikle Güney Kürdistan Özerk Yönetimi’yle iliflkiler ve stratejik anlaflmalarla belli bir garantiye alm›fl olacakt›r. “Kürt bölünmesi” kâbusunu atlatm›fl olacakt›r. ‹flte bu minval üzerinde, ABD’nin dayatt›¤› emperyalist ç›kar ya da stratejilere gönüllü olarak hizmet etmek üzere aya¤a kalkm›fl, “yeniden yap›lanma” sürecini bafllatarak “demokratikleflme”-”aç›l›m-lar” pozuna girilmektedir. Özetlemeye çal›flt›¤›m›z bu koflullar, TC’nin k›sa vade için de olsa belli bir istikrar yakalay›p, nefes alaca¤›n› iflaret eder. Bu da ifade etti¤imiz devrimci hareketin karfl› karfl›ya kalaca¤› zorlu koflullar›n gelece¤ini anlatmaktad›r. ‹flte görev ve sorumluluklar›m›z›n ciddiyeti bu labirentte ortaya ç›k›yor. Emperyalist tasfiyecilikle kol kola yürüyen co¤rafyam›zdaki tasfiyecilik, özellikle Kürt ulusal devrimci hareketine do¤rudan tesir etmekte ve di¤er s›n›f hareketi içinde de etki göstermektedir. Öyle ya da böyle sürecin yürütülece¤i aç›kken, devrimci hareketin örgütsel yeterlilik anlam›nda bu süreci püskürtme gücünde olmad›¤› aç›kt›r. Dolay›s›yla, tasfiyecili¤in belli biçimde baflar›lmas› ve buna ba¤l› olarak göreli k›sa bir “baflar›l›” dönemin hüküm sürece¤i muhtemeldir. Fakat devlet ile iktidar sahibi s›n›flar›n karakteri ve yönetim biçimleri, toplumsal yap› ile toplumsal sistemin özü gibi temel unsurlar devrimci durum ve hareketin fazla gecikmeden geliflmesine yeterli nedenler olarak bulunmaktad›rlar. Hem geçici olarak devrimci hareket ve tüm toplumun girece¤i karanl›k dönemi devrimci temelde gö¤üslemek ve hem de k›sa zaman sonras›nda ortaya ç›kacak olan devrimci koflullara haz›rl›kl› olmak için flimdiden gerekli yo¤unlaflmay› sa¤lamak gerekmektedir. Dünya ve bundan ba¤›ms›z olmayan, hatta özgün-

lükleriyle avantajlar sunarak daha elveriflli olan co¤rafyam›z›n genel koflullar›, s›n›f hareketlerini besleyerek devrimlerin geliflmesine esasta uygundur, k›sa vadede olmasa da buna tan›kl›k yapacakt›r. Dünya proletaryas›n›n co¤rafyam›zdaki bölü¤ü olarak Maoist komünistler; kuruntulara kap›lmadan, yersiz kayg›lara saplanmadan ama dönemin esas tehdidi olan sa¤c› ak›ma kap›lmadan (buna uzlaflmac› reformizm de denilebilir), MLM ideoloji ve ilkeler ›fl›¤›nda döneme denk gelen siyasetler gelifltirip devrimci yörüngede ilerleyerek dünya proleter devriminin bayra¤›n› co¤rafyam›zda dalgaland›rmak üzere, tepeden t›rna¤a devrimci ruh ve yetene¤iyle görevlerine s›k› s›k›ya sar›lmal›d›r. Ne devrime tövbe diyen döneklere, ne de devrimci geçmifline tüküren düflkün riyakârlara de¤il; tutucu, statik, subjektif dogmatiklere ve reçeteci slogan devrimcilerine de¤il; burjuva çöplü¤e tüneyen yasalc› sa¤ tasfiyeci oportünistlere ve tüm liberal sülaleye de de¤il; ama bütün gerçekçi, somut koflullar›n somut tahlili ilkesine ba¤l› kal›p, diyalektik ve tarihi materyalizmi titizlikle geliflmelere uygulayarak benimseyen bilimsel devrimcilere ve komünistlere, yani tasfiyeci sürecin karfl›s›nda direnç olabilecek gerçek devrimcilere ve komünistlere seslenip Mao yoldafl›n sözleriyle noktalayal›m:

“Halka canla baflla hizmet etmek, kitlelerden bir an bile kopmamak, her durumda bireyin ya da küçük bir grubun ç›karlar›ndan de¤il, halk›n ç›karlar›ndan hareket etmek, halka karfl› sorumlulu¤umuzun partinin yönetici organlar›na karfl› sorumlulu¤umuzla ayn› fley oldu¤unu anlamak: ‹flte hareket noktam›z budur. Komünistler gerçe¤i savunmaya her zaman haz›r olmal›d›rlar. Çünkü gerçek, halk›n ç›karlar›na uygundur. Komünistler hatalar›n› düzeltmeye her zaman haz›r olmal›d›rlar. Çünkü hatalar halk›n ç›karlar›na ayk›r›d›r. ” (Mao Zedung. Cilt:3. sf:329)

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement