Page 122

kurumuna ba¤l› olan mahkemeler ve hapishanelerdir. Devleti elinde bulunduran hâkim s›n›flar, tüm komünist devrimci ve muhalif olan kesimleri etkisizlefltirip bask› alt›nda tutmak ve dolay›s›yla da iktidarlar›n› sürdürmek için mahkeme ve hapishaneleri etkin olarak kullan›rlar. S›n›fsal iktidar ve sömürü düzenlerini sürdürmek-garanti alt›na almak amac›yla yaratmak istedikleri “dikensiz gül bahçesinin” dikenlerini a¤›r hapis cezalar›na çarpt›r›r, burada çürütüp yok etmek isterler. Hakim s›n›flar iktidarlar›n› korumak için emekçi halk kitlelerine ac›mas›zca sald›r›r, her türlü zulmü reva görür, uygularlar. Faflist hâkim s›n›flar, devrimci savafl ve silahl› mücadeleye en ac›mas›z bir flekilde sald›r›rken; demokratik mücadelelere ve hatta elefltirel düflüncelere karfl› da son derece tahammülsüz olup, tüm muhalif ve alternatif güçleri hapsetmektedirler. Katliam, iflkence gibi eylemleriyle yetinmeyip, sald›r›lar›n› a¤›r para ve hapis cezalar› uygulayarak sürdürmektedirler. Katletmediklerini-edemediklerini, yani fiziki olarak ortadan kald›rmay› tercih etmedi¤i veya bunu yapmaya cüret edemedi¤i durumlarda, has›mlar›n› hapsederek etkisizlefltirme yoluna gitmektedir. Özetle, etkili-diri mücadele odaklar›n› tasfiye etmek için katliam d›fl›nda tuttuklar›n› ya da katliamlardan kurtulanlar› hapsetmektedir. Dolay›s›yla, içerde bulunanlar›n bafll›ca diri devrimci kesim oldu¤u do¤ruyken; ço¤u kez komünist ve devrimci hareketin en militan, pratik kadro ve hatta önderlerinin oldu¤u da do¤rudur. Ne var ki, tutsak edilip esaret alt›na al›nan komünist ve devrimciler bedensel olarak zincire vurulmufl, pratik hareket ve etkinlikleri s›n›rlanm›fl olsa da, asla beyinsel olarak zincire vurulmufl ve düflünce eylemlerinden kopar›lm›fl olmaz. Bundand›r ki, onlar gerçekte özgür tutsaklard›r. Bu zeminde, s›n›f mücadelesi kesintisiz olarak hapishanelerde de sürdürülür. Bu çat›flmada genellikle katliam ve iflkenceler sistemli olarak uygulan›r. Düzenli bask› uygulanarak tutsaklar›n teslim al›nmalar› ve siyasal kimliklerinden ar›nd›r›larak düzene uygun kiflilikler haline getirilmeleri hedeflenir. Hâkim s›n›flar bu amaçlar›na ulaflmadan, tutsaklara bask› ve iflkence uygulamaktan, katliamlar gerçeklefltirmekten geri durmazlar. Tutsaklar üzerinde uygulanan politikalar›n baflar›ya ulaflmas› için, hapishanelerin fiziksel koflullar›ndan tutal›m da, bin bir türlü proje gelifltirip uygularlar. ‹hanetin dayat›lmas›ndan tutal›m da

insan onuruna ayk›r› her türlü politikaya baflvururlar. ‹zolasyonla tutsaklar›n yaln›zlaflt›r›l›p iradelerinin k›r›larak teslim al›nmas› en kal›c› uygulamalar›ndand›r. Hatta bir çok tutsa¤›n uzun y›llar süren tecrit ve izolasyon uygulamalar› sonras›nda psikolojik olarak y›prat›ld›klar› görülmüfltür. Fakat her fleye karfl›n komünist ve devrimci iradenin üstünlü¤ünü k›rmay› baflaramam›fllard›r. Tutsaklar›n çeflitli kirli amaçlar u¤runa denek olarak kullan›ld›¤› da bilinmektedir. Bu bak›mdan hapishanelerin s›n›f mücadelesinin en keskin alanlar›ndan birisi oldu¤unu söylemek yanl›fl de¤ildir. K›sacas›, s›n›f mücadelesinin zorunlu duraklar›ndan birisi olan hapishaneler; devrim ile karfl›devrimin çat›flmas›n›n en eflitsiz koflullarda ve en keskin flartlarda sürdü¤ü alanlardan birisi olup, devrimci s›n›f bilinci ve tavr› ile iradenin s›nand›¤› bir mücadele siperidir. O halde buralardaki örgütlülük ve buralardaki mücadelelerin desteklenip gelifltirilmesi devrimci görevlerimizin bafll›calar›ndand›r. Fakat bir noktaya dikkat çekmekte fayda var ki; komünist ve devrimci hareketlerin hapishaneler mücadelesini merkezi görev olarak ele almalar›, bütün çal›flmalar›n› hapishanelere odaklamalar›, buradaki direniflleri üzerinden merkezi örgüt ve faaliyetlerini biçimlendirip, tüm motivasyonu hapishaneler üzerinden sa¤lamaya çal›flmalar› do¤ru bir zemin ve politika olamaz. Böyle yapmak, ilgili örgütlerin temel bir zaaf›, yetersizli¤i olup, zay›fl›¤›n› gösterir. Hapishane direniflleri üzerinden kendini var etme durumu özgün bir hal olsa da, devrimci çal›flma ve görevler hapishaneler mücadelesine hapsedilemez. Örgütsel gerçe¤i bu olan hareketler tabiat›yla hapishanelerdeki direnifl ve mücadeleleri varl›kyokluk meselesi olarak görüp, buradaki direnifllerinde örgütsel-taktik yenilgileri kabul etmekte zorlan›r, kabul etmezler. Yaz›k ki, kimi dostlar›m›z›n durumu ve hareket tarz› esasta budur. Öteden beri hapishaneler, bu dostlar›m›z›n örgütsel varl›¤›nda önemli bir rol oynam›fl ve hapishaneler mücadelesi bu dostlar›m›z›n parti-örgüt çal›flmas›n›n merkezi çizgisipolitikas› olagelmifltir. Yani, d›flar›daki mücadele içerideki mücadeleyle biçimlendirilip yönlendirilmesi gerekirken, içerisi belirleyici olmufltur. D›flar›daki mücadele esas olup içerideki mücadeleye yön verece¤ine içerisi d›flar›ya yön vermifltir. Genel inisiyatif içerideki mücadelede olmufl, d›flar›daki mücadele buradan feyiz al›p,

121 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement