Page 1

10AÑOSDES PUÉS “ Si di ezañosdes puést ev uel v oaenc ont r ar ,not eol v i desques oy di s t i nt odeaquel per oc as i i gual ”c omodi c enLosRodr í guez ,al gunas c os asc ambi ar ondeaquel 16/ 05/ 2004aes t e30/ 03/ 2014di s t i nt os j ugador es ,di s t i nt ot éc ni c o,per oot r asnos egui moss i endoel más gr ande,el másc ampeón,el másganador . El equi pof ueal aBoc ac onunami s i ón,s obr et odos eent endi óque t odoRi v erdebí aj ugarel par t i doponi endoc adaunol os uy opar ael t r i unf o,yas íl oshi nc haspus i mosel bander az o,l adi r i genc i apus oun v i deomot i v ac i onal , unC. T .quepl aneounpar t i doc onf or meal ac anc ha yal r i v al ,yunequi poques ec ompr omet i óc onel obj et i v o. Másal l ádel asmi s masdef i c i enc i asyc ual i dadesqueunor ec onoc e c adadomi ngo,s enot abaunequi poc onc ent r adoyac t i v o.BAROVERO i mpec abl e.MERCADOen unmuybuenañoyf uemuybi enhas t ael f ondopar at i r arc ent r os ,MAI DANAc oner r or esyac i er t os ,BALANTA c onbuenosqui t esei nc ur s i onesal at aqueper ot ambi énesel que c omet e3o4f al t ast ont asc er c adel ár ea,FUNESMORIesdi f í c i l anal i z arc uandof ueel aut ordees egol hi s t ór i c o.CARBONERO c umpl i ó,LEDESMAv ol v i óas erel t er mós t at oenel medi o,ROJ AS di s c r et oyunbuenc opr ot agoni s t a,MANUquet i enegr andesl agunas , t ambi énesc apazdec ambi arl ahi s t or i ayunav ezmásl ohi z oc ont r a Boc a.TEOesmási mpor t ant es al i endopar adarel úl t i mopas eque c uandol l egadef r ent eal ar c o,yCAVEquei nt ent as i empr ei mponerel c ar ác t eral equi po,s al i endodel ár ea,y endoabus c arami t addec anc ha av ec espar agener arj uego,s ac r i f i c i oqueav ec esnos el er ec onoc ey s egur ol es er í amásc ómodopl ant ar s ec omo“ 9”yes per arquel el l egue es t es ac r i f i c i ol ohac el l egarami t addel s egundot i empoex haus t oper o hayquev al or ar l emuc hasc os asqueav ec ess epas anporal t o,s i j ugar abi ende9pl ant adoenel ár eal el l egar í al apel ot a?

RI VER

8__  
8__  
Advertisement