Page 1


jawatan yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka itu merupakan satu ujian yang berat kepada

Kehancuran negara akibat rasuah

sendiri. Tidak hairan jika mereka sanggup memberi dan menerima rasuah dengan beranggapan bahawa

Terdapat kes di mana isteri-isteri ketua-ketua jabatan mempengaruhi suami mereka memilih pegawai

Melaksanakan amanah Allah

keupayaan mereka mengendalikan urusan pentadbiran dan kenegaraan.

Jika dikaji dan diteliti konsep kepimpinan Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para

perbuatan mereka itu tidak mendatangkan implikasi negatif kepada diri mereka dan masyarakat.

atau kakitangan yang berada di bawah bidang kuasa suami mereka untuk kenaikan pangkat dan gaji,

Mereka yang memegang tanggungjawab sebagai pemimpin dan pegawai tadbir perlu didedahkan kepada

khalifah selepasnya, didapati bahawa tidak terdapat individu ketika itu yang bercita-cita untuk menon-

Pemimpin dan pentadbir begini boleh memusnahkan negara, bangsa dan agama.

atau sebagainya.

latihan kerohanian serta kesedaran tentang tanggungjawab. Mereka harus sedar tentang tanggungjawab Peranan isteri di belakang suami

Dalam hal pelantikan pemimpin, Rasulullah SAW melarang umat Islam melantik individu yang terlalu

kekayaan secara haram semasa memegang jawatan. Rasulullah SAW sentiasa mengingatkan umatnya

Peringatan daripada Rasulullah SAW perlu dijadikan panduan oleh wanita untuk mereka renung dan

merupakan satu contoh negara di mana korupsi berlaku dengan berleluasa kerana pemimpin dan pentad-

gemarkan pangkat dan seumpamanya. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa

agar jangan rakus dan tamak kepada kuasa dan pangkat. Ini dijelaskan dalam hadis baginda yang disam-

fikirkan secara mendalam sebelum mengambil keputusan menjawat jawatan pemimpin atau pentadbir.

bir negara tersebut mengamalkan sistem nepotisme dan pilih kasih yang keterlaluan. Dalam sistem

r.a yang bermaksud:

paikan oleh Abdul Rahman bin Samurah r.a. Menurutnya:

Mereka perlu bermuhasabah dan meneliti kekuatan diri serta kerohanian sendiri sebelum menjawat

jolkan diri sebagai pemimpin atau pegawai tadbir yang berjawatan tinggi. Corak kepimpinan dalam

kewibawaan mereka dalam mengendalikan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan. Rasuah merupakan

pentadbiran negara yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dianggap sebagai ideal.

Keadaan ini biasa dilihat pada pemimpin dan pentadbir di negara-negara mundur dan miskin. Mesir

virus yang amat berbahaya dalam setiap aspek kehidupan manusia terutamanya dalam urusan pentadbi-

Corak pemerintahan tersebut merupakan satu realiti yang wujud dalam sistem pemerintahan Islam pada

ran negara yang melibatkan kuasa dan wang. Oleh itu, setiap wanita sama ada pemimpin, pentadbir atau

waktu itu.

jawatan tersebut.

pentadbirannya, ahli keluarga dan sahabat begitu mudah mencampuri hal ehwal kepimpinan dan pentad-

sama ada dalam bentuk pemberian wang atau harta benda, kenaikkan pangkat tanpa mengikut prosedur

Di dalam Islam, amanah memegang jawatan dalam pentadbiran adalah suatu perkara yang amat berat.

dan sebagainya. Wanita perlu memahami unsur-unsur yang berbentuk rasuah supaya mereka dapat

Kesalahan dan kelalaian melaksanakan tanggungjawab akan menyebabkan mereka dimurkai Allah. Ini

mengelak diri daripada terjerumus ke dalam kancah gejala tersebut.

berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ma’qil r.a:

(Shahih Muslim: jld. 3; hlm. 99)

mereka memelihara dan melaksanakan amanah Allah SWT dan bukan menyimpan hasrat mengumpul

Wanita perlu memahami dan berwaspada tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan imej dan

suri rumah tangga perlu berwaspada terhadap gejala rasuah. Rasuah diamalkan dalam pelbagai cara,

keluarganya dan adil dalam melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.”

“Saya bersama-sama dengan dua orang anak bapa saudara saya datang kepada Rasulullah SAW. Berkata

“Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Hai, Abdul Rahman! Janganlah kamu meminta pangkat

seorang di antaranya, “Ya, Rasulullah SAW! Angkatlah kami menjadi ketua dalam suatu jawatan yang

pemerintah kerana jika kamu dilantik kerana permohonan maka beratlah tanggungjawab, dan jika

Tugas sebagai pemimpin merupakan satu tanggunjawab yang berat walaupun bagi seorang lelaki.

Menurut John Whelan dalam bukunya ‘Egypt’, nepotisme dan pilih kasih amat berleluasa di negara

telah dikuasakan Allah kepada tuan!” Dan seorang lagi berkata demikian juga, maka Rasulullah SAW

pangkat itu diberikan kepadamu tanpa permohonan, maka tanggungjawab itu lebih ringan.”

Dalam skala yang lebih kecil, isteri-isteri pemimpin dan pentadbir Islam perlu mengawal diri supaya

Mesir sama ada pada zaman Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat mahupun Hosni Mubarak. Kebanyakan

bersabda,“Demi Allah, kami tidaklah akan menyerahkan pangkat ini kepada

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3; hlm. 98)

tidak menyalahgunakan kuasa suami untuk kemewahan dan kepentingan sendiri. Mereka juga harus

orang yang mengharapkannya.”

biran negara.

menahan diri daripada berperanan sebagai pendorong kepada suami untuk melakukan kegiatan yang

Golongan yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas masyarakat dan negara paling terdedah kepada

Katanya, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Semua orang yang diserahi

jabatan kerajaan dan pucuk pimpinan waktu itu terdiri daripada kaum kerabat dan sahabat-handai. Setiap

perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya rasuah. Mereka yang diberi mandat untuk

tanggungjawab oleh Allah atas rakyat lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya itu, nescaya syurga

peluang dan keuntungan negara yang diperolehi menerusi sistem ekonomi terbuka dieksploitasi oleh

memimpin dan melaksanakan tugas pentadbiran negara dianggap sebagai pemegang amanah Allah di

itu haram baginya.”

pemimpin, pegawai tadbir dan ahli keluarga serta rakan-rakan mereka. Akhirnya Mesir menghadapi

adalah berdasarkan kepada permohonan mereka. Oleh itu, menjadi kewajipan yang berat kepada mereka

masalah ekonomi, politik dan sosial yang paling serius.

yang memegang amanah dan tanggungjawab tersebut untuk menjalankan tugas dengan jujur dan

Kejayaan atau kegagalan suami melaksanakan tugas dan tanggungjawab mempunyai kaitan dengan

Dalam sesuatu jabatan kerajaan, ketuanya perlu memainkan peranan aktif mengawasi tindak-tanduk

amanah. Semakin tinggi pangkat yang dipohon dan disandang oleh seseorang, semakin beratlah tang-

peranan isteri masing-masing. Para isteri perlu tegas mencegah suami mereka daripada menerima rasuah

Pada tahun 1977, rakyat bangun memberontak menentang kerajaan kerana jurang kekayaan dan kemiski-

pegawai-pegawainya. Kenaikan pangkat mestilah berdasarkan kepada kebolehan dan kemampuan

gungjawabnya di sisi Allah. Oleh itu, mereka harus menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas

dan menyalahgunakan kuasa.

pegawai atau kakitangan tersebut.

mereka dengan jujur dan ikhlas. Setiap individu yang dilantik sebagai pemimpin atau yang terlibat dalam

muka bumi ini. Sejauh mana golongan ini dapat memikul amanah Allah bergantung kepada sikap,

(H.A. Razak: Sahih Muslim; jld. 3; hlm. 100)

pemikiran dan bentuk orientasi yang mereka terima.

(H.A. Razak: Shahib Muslim; jld. 3; hlm. 98)

Dalam konteks hari ini, setiap jawatan yang dipegang oleh pemimpin, pegawai dan kakitangan kerajaan

bertentangan dengan etika kerja mereka.

Terdapat perbezaan di antara ahli pentadbir dengan ahli perniagaan. Kekayaan dan kemewahan lebih

Pentadbir yang menerima rasuah sebenarnya menipu masyarakat. Rakyat perlu sedar bahawa kesilapan

nan yang begitu ketara. Pada 18 dan 19 Januari tahun itu, beberapa demonstrasi makanan (food riots)

mudah didapati melalui perniagaan; urusan pentadbiran dan kemasyarakatan tidak memperuntukkan

mereka memilih pemimpin boleh menyebabkan negara menjadi kucar-kacir dan hancur. Oleh itu, rakyat

berlaku di Kaherah. Rakyat menuduh Presiden Anwar Sadat dan isterinya terlibat dalam rasuah sehingga

masa yang banyak untuk kegiatan yang dapat menjana pendapatan. Wanita perlu memahami bahawa

seharusnya berhati-hati dan menyelidiki terlebih dahulu tentang latar belakang pegawai atau pemimpin

mengakibatkan Mesir menjadi muflis. Mereka menggelar Sadat dan isterinya sebagai ‘pencuri dari

Rasuah yang dilakukan oleh pembesar atau pemimpin negara adalah lebih besar bahayanya jika diband-

agak sukar bagi seseorang yang terlibat dengan urusan pentadbiran negara dapat menjadi hartawan

yang ingin dilantik untuk menjadi pemimpin negara. Pelantikan pemimpin atau pegawai tadbir tidak

sistem ekonomi terbuka’ yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Penglibatan Sadat dalam rasuah diakui

ingkan dengan mereka yang berjawatan rendah dan bergaji kecil. Bagi mereka yang berpangkat

dengan mudah dalam jangka waktu yang singkat.

sepatutnya dibuat berdasarkan hubungan rakan atau saudara- mara, sebaliknya harus berlandaskan

sendiri oleh Presiden Hosni Mubarak. Selepas Presiden Sadat meninggal dunia, adiknya Esmat as-Sadat

pemimpin atau pembesar negara, perbuatan rasuah yang mereka lakukan boleh menyebabkan negara,

Mereka harus takut kepada hukuman Allah kerana sesungguhnya sesiapa yang tidak adil kepada

tingkatkan keimanan dan kerohanian sebagai senjata kukuh bagi mempertahankan kewibawaan diri.

kepada kebolehan dan kecekapan seseorang itu menjalankan tugas, serta keperibadian individu tersebut.

telah dibicarakan kerana kes rasuah pada 28 Oktober 1982.

bangsa dan agama tergadai. Sistem pentadbiran negara pasti menjadi kucar-kacir.

masyarakat dalam urusan pentadbiran akan menerima seksaan daripada-Nya. Aisyah r.hu berkata:

Maka jadilah mereka pentadbir dan pemimpin yang berhemah dan dikasihi Allah serta masyarakat.

Golongan atasan yang terlibat dengan rasuah membawa padah yang lebih besar kepada negara berband-

“Saya dengar Rasulullah SAW berkata di dalam rumah saya: ‘Ya Allah! Persulitkanlah bagi sesiapa yang

Jurang perbezaan yang terlalu besar di antara golongan kaya dengan golongan miskin telah menggalak-

ing rasuah yang dilakukan golongan bawahan. Ini kerana golongan bawahan mudah menjadi buruan

memegang suatu tanggungjawab atas umatku lalu telah mempersulit mereka itu, dan berlunaklah serta

kan pertumbuhan pergerakan Islam berbentuk radikal dan fanatik di Mesir.

pegawai Biro Pencegah Rasuah; golongan atasan bijak dan mampu menyembunyikan kegiatan mereka

berlembutlah ya Allah, bagi sesiapa yang memegang tanggungjawab atas umatku lalu bersikap bijaksana

lantaran kuasa berada di tangan mereka. Pegawai Biro Pencegah Rasuah akan mengambil masa dan

dalam membimbing mereka.”

Tidak dinafikan ramai umat Islam berminat dan berlumba-lumba untuk menjadi pemimpin serta menja-

Rasululalh SAW dan para sahabat baginda amat prihatin dan teliti tentang hal pelantikan ketua atau

wat jawatan tinggi tanpa memikirkan kemampuan dan keupayaan diri sendiri dalam mengendalikan

pemimpin. Perkara ini dijelaskan oleh Abu Dhar melalui satu hadis. Menurutnya:

amanah Allah ini. Ini merupakan satu penyakit yang berbahaya kerana bagi mereka yang kurang memahami erti kepimpinan dalam Islam, akan mudah tewas kepada sikap tamak dan gelojoh kepada keka-

“Pernah saya berkata kepada Rasulullah SAW: “Apakah tuan tidak dapat melantik saya menjadi

yaan yang berada di hadapan mata. Kemewahan yang berbentuk pangkat dan kebendaan mudah men-

pegawai tuan?” Baginda menepuk bahu saya dengan tangan sambil berkata, “Hai, Abu Dhar! Kamu ini

jadikan manusia lalai dan leka terhadap amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka.

orang yang lemah, sedangkan pekerjaan itu amanah Allah yang mana di akhirat nanti mungkin mem-

urusan pentadbiran mesti menjalankan tugas dengan adil, ikhlas dan jujur. Mereka tidak boleh menga-

Wanita yang memilih bidang pentadbiran dan kepimpinan sebagai kerjaya perlu membersihkan diri

malkan sikap diskriminasi ketika memberi bantuan kepada masyarakat.

daripada sifat tamak dan gilakan kuasa semasa menjalankan tugas. Mereka perlu sedar bahawa tugas mereka sebenarnya merupakan amanah daripada rakyat. Mereka harus sentiasa berusaha untuk memper-

(John Whelan: Egypt; hlm. 338)

(Arthur Goldschmidt Jr.: Modern Egypt: The Formation of A Nation State; hlm. 591)

proses yang lama untuk mendedahkan kegiatan golongan ini.

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, ms. 99-100)

bawa kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memenuhi syarat dan menjalankannya mengi-

Kehancuran negara Mesir harus dijadikan teladan oleh negara-negara Islam yang lain. Sebagai wanita,

Isu rasuah mungkin tidak akan wujud di kalangan pentadbir negara Islam jika mereka memahami,

kut kelayakannya.”

isteri-isteri pemimpin Islam harus mengelak diri daripada bersikap seperti isteri presiden negara Mesir

Masyarakat harus sedar bahawa rasuah merupakan satu kegiatan yang boleh memusnahkan masyarakat

Pemimpin dan pentadbir yang adil dan jujur dalam tugas, dijanjikan ganjaran istimewa daripada Allah

menghayati dan mengamalkan konsep kepimpinan dalam Islam yang sebenar. Mereka yang diamanah-

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, hlm. 98-99)

yang mengunakan kuasa suaminya untuk mengumpul kekayaan ketika suaminya memiliki kuasa.

itu sendiri. Huru-hara dan kucar-kacir pasti berlaku; jurang perbezaan antara golongan miskin dengan

sama ada di dunia mahupun di akhirat. Abdullah bin Amr r.a meriwayatkan sebuah hadis daripada

kaya sukar diperbaiki. Seterusnya, rasuah akan menjadi satu fenomena hidup dalam masyarakat yang

Rasulullah SAW yang bermaksud:

kan memegang jawatan dalam pentadbiran sama ada wanita atau lelaki, perlu diberi kesedaran tentang tanggungjawab dan amanah mengikut perspektif Islam.

sukar untuk dipulihkan.

Pelantikan pemimpin di kebanyakan negara dunia ketiga (third world countries) lebih bercorak nepo-

Sikap rakus terhadap kuasa dan kenaikan pangkat boleh mendorong kakitangan bawahan memberi

tisme dan pilih kasih (favouritism). Corak pelantikan begini boleh menyebabkan pemimpin dan

rasuah kepada pegawai tertinggi dengan pelbagai cara, sama ada memberi terus kepada pegawai tersebut

“Sesungguhnya orang-orang yang adil itu di sisi Allah akan mendapat tempat di atas mimbar-mimbar

pegawai tadbir terjerumus ke dalam kegiatan rasuah kerana masing-masing mempunyai kepentingan

atau kepada isterinya. Ini adalah lumrah para pentadbir dan pemimpin di negara ketiga.

cahaya terletak di sebelah kanan Allah. Iaitu orang-orang yang adil menjalankan hukum, adil kepada


WANITA & CABARAN ZAMAN DR SAODAH ABDUL RAHMAN

YAYASAN DAKWAH ISLAMIAH MALAYSIA


Kandungan Kata Pengantar

iv

Bab 1 :

PEMIMPIN DAN KEPIMPINAN

Bab 2 :

KEBIMBANGAN TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH

Bab 3 :

BATASAN TANPA KONGKONGAN

Bab 4 :

MENDIDIK ANAK-ANAK

Bab 5 :

WANITA DAN POLIGAMI

Bab 6 :

KETAKWAAN DAN PERKAHWINAN

Bab 7 :

WANITA DI RUMAH DAN DI LUAR RUMAH

Bab 8 :

MENDIDIK JIWA

Bab 9 :

MENGAWAL RASA CEMBURU

Bab 10 :

PENGISIAN JIWA DENGAN ILMU MAHMUDAH

Bab 11 :

WANITA DAN NUSYUZ

Bab 12 :

MASALAH WANITA DAN PERUNDANGAN SYARIAH

Bab 13 :

MUZIK YANG MELALAIKAN

Bab 14 :

BATAS AURAT WANITA

Bab 15:

BUANG DAN BUNUH BAYI: KECUAIAN MASYARAKAT

Bab 16 :

KEMULIAAN WANITA MENURUT AL-QURAN

Bab 17 : Bab 18 :

KESABARAN DAN KASIH SAYANG KEISTIMEWAAN AKAL

Bab 19 :

PENGARUH IBU DALAM DOA

Bab 20 :

TAKLID YANG MENGONGKONG

Bab 21 :

BERLINDUNG DARIPADA ILMU SIHIR

Bab 22 :

PILIH KASIH DAN ANAK PEREMPUAN

Bab 23 :

CINTA YANG MELEKAKAN

Bab 24 :

MENGAWAL LIDAH

Bibliografi

WANITA


(kata pengantar)

WANITA & CABARAN ZAMAN Dr Saodah Abdul Rahman

SEGALA puji milik Allah SWT, Penyeru sekelian alam. Kepada-Nya kita bermohon dan berserah; kepada-Nya juga kita memohon keampunan. Selawat serta salam ke atas junjungan mulia, Muhammad Rasulullah SAW, keluarga baginda serta para sahabat. Dunia semakin maju; begitu juga dengan manusia yang mencipta kemajuan itu. Kaum wanita pada hari ini turut merasai kemajuan dalam setiap aspek kehidupan. Cabaran yang mereka hadapi juga semakin hebat kerana mereka bukan lagi terkongkong kepada kehidupan rumah tangga sahaja. Mereka sama-sama berhadapan dengan cabaran dunia kini. Malah, tanggungjawab mereka mungkin berganda kerana menguruskan rumah tangga dan kerjaya sekali gus. Mereka memerlukan sokongan dan panduan untuk menghadapi cabaran-cabaran ini. Buku ini dilihat dapat membantu wanita mengharungi kehidupan dengan lebih bersemangat dan yakin. Dalam keghairahan wanita mengejar kemajuan, ada perkara-perkara yang mereka terlepas pandang mahupun terkeliru. Penulis cuba memberi kesedaran bahawa Islam memandang tinggi kepada kaum wanita dan telah menempatkan mereka pada kedudukan yang mulia. Walau berhadapan dengan masalah paling getir, sentiasalah berpegang kepada al-Quran dan sunnah supaya tidak terpesong, dan untuk memelihara kehormatan diri. Penyampaian penulis memberi kekuatan kepada wanita untuk menghadapi hakikat dalam kehidupan: ada masalah yang boleh diatasi, banyak juga perkara yang di luar kawalan kita sebagai manusia, maka kita harus reda menerima ketentuan Allah SWT dan bersabar.

Datuk Haji Mohd. Nakhaie bin Haji Ahmad Yang Dipertua YAYASAN DAKWAH ISLAMIAH MALAYSIA.


WANITA DALAM MENGHADAPI CABARAN ZAMAN 1.

CABARAN KEPIMPINAN

APABILA MEMBICARAKAN soal hak dan tanggungjawab, kaum wanita memang lantang menyuarakan pendapat mereka dalam menuntut hak yang saksama dengan lelaki tidak kira dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan kedudukan. Wanita di Malaysia dikira beruntung kerana hak dan peranan mereka tidak diketepikan oleh negara. Malah boleh dikatakan, hampir setiap tuntutan mereka ditunaikan oleh kerajaan. Penglibatan wanita di Malaysia dalam pentadbiran dan pemerintahan negara mendapat pengiktirafan bukan sahaja di dalam negara, malahan mereka begitu berjaya menampilkan kewibawaan dan membawa imej negara yang membanggakan di mata dunia. Mereka memainkan peranan yang amat besar dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan. Bertuahnya wanita Islam di Malaysia kerana tidak perlu berarak di tengah jalan sambil membawa sepanduk dan menjerit-jerit meminta keadilan hak mereka. Islam telah menetapkan hak yang adil bagi umatnya. Keadilan di dalam Islam ialah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Persamaan hak dan taraf wanita perlu dinilai berdasarkan kepada hukum Allah SWT, bukan dilihat daripada perspektif budaya dan tradisi yang kebanyakannya memandang rendah kepada kaum wanita. Keupayaan wanita memikul tugas dan tanggungjawab kemasyarakatan, kepimpinan dan pentadbiran merupakan fardu kifayah yang disumbangkan kepada masyarakat. Namun perlu diakui, tugas mentadbir dan memimpin negara dan masyarakat adalah satu tugas yang berat. Kecuaian dalam mengendalikan urusan kenegaraan dan kemasyarakatan bukan sahaja boleh menghancurkan negara malah, boleh mengheret wanita menjadi orang yang korup dalam menguruskan amanah Allah. Wanita dalam golongan ini (korup) boleh menjatuhkan maruah dan kewibawaan kaum wanita dalam urusan kepimpinan dan pentadbiran. Sebagai seorang wanita yang melibatkan diri dalam hal-hal kepimpinan dan pentadbiran negara, dia perlu mempunyai semangat kental untuk memikul tanggungjawab yang berat ini. Dia perlu bijak memahami setiap aspek yang berhubung kait dengan tanggungjawab tersebut, dengan menjadikan al-Quran dan hadis sebagai panduan. Wanita yang mempunyai daya pemikiran dan kerohanian yang lemah akan mudah terjerumus ke dalam kegiatan yang bertentangan dengan etika kepimpinan dan pentadbiran. Mereka tidak menyedari bahawa


jawatan yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka itu merupakan satu ujian yang berat kepada keupayaan mereka mengendalikan urusan pentadbiran dan kenegaraan. Kehancuran negara akibat rasuah Wanita perlu memahami dan berwaspada tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan imej dan

Jika dikaji dan diteliti konsep kepimpinan Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para khalifah selepasnya,

kewibawaan mereka dalam mengendalikan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan. Rasuah merupakan

didapati bahawa tidak terdapat individu ketika itu yang bercita-cita untuk menonjolkan diri sebagai pemimpin atau pegawai

virus yang amat berbahaya dalam setiap aspek kehidupan manusia terutamanya dalam urusan pentadbi-

tadbir yang berjawatan tinggi. Corak kepimpinan dalam pentadbiran negara yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan

ran negara yang melibatkan kuasa dan wang. Oleh itu, setiap wanita sama ada pemimpin, pentadbir atau

para sahabat dianggap sebagai ideal. Corak pemerintahan tersebut merupakan satu realiti yang wujud dalam sistem pemerin-

suri rumah tangga perlu berwaspada terhadap gejala rasuah. Rasuah diamalkan dalam pelbagai cara,

tahan Islam pada waktu itu.

sama ada dalam bentuk pemberian wang atau harta benda, kenaikkan pangkat tanpa mengikut prosedur dan sebagainya. Wanita perlu memahami unsur-unsur yang berbentuk rasuah supaya mereka dapat

Di dalam Islam, amanah memegang jawatan dalam pentadbiran adalah suatu perkara yang amat berat. Kesalahan dan kelala-

mengelak diri daripada terjerumus ke dalam kancah gejala tersebut.

ian melaksanakan tanggungjawab akan menyebabkan mereka dimurkai Allah. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ma’qil r.a:

Golongan yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas masyarakat dan negara paling terdedah kepada perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya rasuah. Mereka yang diberi mandat untuk

Katanya, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Semua orang yang diserahi tanggungjawab oleh

memimpin dan melaksanakan tugas pentadbiran negara dianggap sebagai pemegang amanah Allah di

Allah atas rakyat lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya itu, nescaya syurga itu haram baginya.”

muka bumi ini. Sejauh mana golongan ini dapat memikul amanah Allah bergantung kepada sikap,

(H.A. Razak: Sahih Muslim; jld. 3; hlm. 100)

pemikiran dan bentuk orientasi yang mereka terima. Terdapat perbezaan di antara ahli pentadbir dengan ahli perniagaan. Kekayaan dan kemewahan lebih

Pentadbir yang menerima rasuah sebenarnya menipu masyarakat. Rakyat perlu sedar bahawa kesilapan mereka memilih

mudah didapati melalui perniagaan; urusan pentadbiran dan kemasyarakatan tidak memperuntukkan

pemimpin boleh menyebabkan negara menjadi kucar-kacir dan hancur. Oleh itu, rakyat seharusnya berhati-hati dan menye-

masa yang banyak untuk kegiatan yang dapat menjana pendapatan. Wanita perlu memahami bahawa

lidiki terlebih dahulu tentang latar belakang pegawai atau pemimpin yang ingin dilantik untuk menjadi pemimpin negara.

agak sukar bagi seseorang yang terlibat dengan urusan pentadbiran negara dapat menjadi hartawan

Pelantikan pemimpin atau pegawai tadbir tidak sepatutnya dibuat berdasarkan hubungan rakan atau saudara- mara, seba-

dengan mudah dalam jangka waktu yang singkat.

liknya harus berlandaskan kepada kebolehan dan kecekapan seseorang itu menjalankan tugas, serta keperibadian individu tersebut. Rasululalh SAW dan para sahabat baginda amat prihatin dan teliti tentang hal pelantikan ketua atau pemimpin.

Tidak dinafikan ramai umat Islam berminat dan berlumba-lumba untuk menjadi pemimpin serta menja-

Perkara ini dijelaskan oleh Abu Dhar melalui satu hadis. Menurutnya:

wat jawatan tinggi tanpa memikirkan kemampuan dan keupayaan diri sendiri dalam mengendalikan amanah Allah ini. Ini merupakan satu penyakit yang berbahaya kerana bagi mereka yang kurang mema-

“Pernah saya berkata kepada Rasulullah SAW: “Apakah tuan tidak dapat melantik saya menjadi pegawai tuan?” Baginda

hami erti kepimpinan dalam Islam, akan mudah tewas kepada sikap tamak dan gelojoh kepada keka-

menepuk bahu saya dengan tangan sambil berkata, “Hai, Abu Dhar! Kamu ini orang yang lemah, sedangkan pekerjaan itu

yaan yang berada di hadapan mata. Kemewahan yang berbentuk pangkat dan kebendaan mudah men-

amanah Allah yang mana di akhirat nanti mungkin membawa kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memenuhi

jadikan manusia lalai dan leka terhadap amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka.

syarat dan menjalankannya mengikut kelayakannya.” (H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, hlm. 98-99)

Isu rasuah mungkin tidak akan wujud di kalangan pentadbir negara Islam jika mereka memahami, menghayati dan mengamalkan konsep kepimpinan dalam Islam yang sebenar. Mereka yang diamanah-

Pelantikan pemimpin di kebanyakan negara dunia ketiga (third world countries) lebih bercorak nepotisme dan pilih kasih

kan memegang jawatan dalam pentadbiran sama ada wanita atau lelaki, perlu diberi kesedaran tentang

(favouritism). Corak pelantikan begini boleh menyebabkan pemimpin dan pegawai tadbir terjerumus ke dalam kegiatan

tanggungjawab dan amanah mengikut perspektif Islam.

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3; hlm. 98)

rasuah kerana masing-masing mempunyai kepentingan sendiri. Tidak hairan jika mereka sanggup memberi dan menerima rasuah dengan beranggapan bahawa perbuatan mereka itu tidak mendatangkan implikasi negatif kepada diri mereka dan masyarakat. Pemimpin dan pentadbir begini boleh

Dalam hal pelantikan pemimpin, Rasulullah SAW melarang umat Islam melantik individu yang terlalu gemarkan pangkat dan seumpamanya. Ini berdasarkan

memusnahkan negara, bangsa dan agama.

Dalam konteks hari ini, setiap jawatan yang dipegang oleh pemimpin, pegawai dan kakitangan kerajaan adalah berdasarkan kepada permohonan mereka. Oleh itu, menjadi kewajipan yang berat

kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa r.a yang bermaksud:

kepada mereka yang memegang amanah dan tanggungjawab tersebut untuk menjalankan tugas dengan jujur dan amanah. Semakin tinggi pangkat yang dipohon dan disandang oleh seseorang, semakin beratlah tanggungjawabnya di sisi Allah. Oleh itu, mereka harus menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas mereka dengan jujur dan ikhlas. Setiap individu yang dilantik sebagai pemimpin atau

Keadaan ini biasa dilihat pada pemimpin dan pentadbir di negara-negara mundur dan miskin. Mesir merupakan satu contoh negara di mana korupsi

“Saya bersama-sama dengan dua orang anak bapa saudara saya datang kepada Rasulullah SAW. Berkata seorang di antaranya, “Ya, Rasulullah SAW! Angkatlah

berlaku dengan berleluasa kerana pemimpin dan pentadbir negara tersebut mengamalkan sistem nepotisme dan pilih kasih yang keterlaluan. Dalam

kami menjadi ketua dalam suatu jawatan yang telah dikuasakan Allah kepada tuan!” Dan seorang lagi berkata demikian juga, maka Rasulullah SAW

sistem pentadbirannya, ahli keluarga dan sahabat begitu mudah mencampuri hal ehwal kepimpinan dan pentadbiran negara.

bersabda,“Demi Allah, kami tidaklah akan menyerahkan pangkat ini kepada

yang terlibat dalam urusan pentadbiran mesti menjalankan tugas dengan adil, ikhlas dan jujur. Mereka tidak boleh mengamalkan sikap diskriminasi ketika memberi bantuan kepada masyarakat. Mereka harus takut kepada hukuman Allah kerana sesungguhnya sesiapa yang tidak adil kepada masyarakat dalam urusan pentadbiran akan menerima seksaan daripada-Nya. Aisyah r.hu berkata:

orang yang mengharapkannya.” Menurut John Whelan dalam bukunya ‘Egypt’, nepotisme dan pilih kasih amat berleluasa di negara Mesir sama ada pada zaman Jamal Abdul Nasir,

(H.A. Razak: Shahib Muslim; jld. 3; hlm. 98)

Anwar Sadat mahupun Hosni Mubarak. Kebanyakan jabatan kerajaan dan pucuk pimpinan waktu itu terdiri daripada kaum kerabat dan sahabat-

lah serta berlembutlah ya Allah, bagi sesiapa yang memegang tanggungjawab atas umatku lalu bersikap bijaksana dalam membimbing mereka.”

handai. Setiap peluang dan keuntungan negara yang diperolehi menerusi sistem ekonomi terbuka dieksploitasi oleh pemimpin, pegawai tadbir dan ahli keluarga serta rakan-rakan mereka. Akhirnya Mesir menghadapi masalah ekonomi, politik dan sosial yang paling serius.

“Saya dengar Rasulullah SAW berkata di dalam rumah saya: ‘Ya Allah! Persulitkanlah bagi sesiapa yang memegang suatu tanggungjawab atas umatku lalu telah mempersulit mereka itu, dan berlunak(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, ms. 99-100)

Dalam sesuatu jabatan kerajaan, ketuanya perlu memainkan peranan aktif mengawasi tindak-tanduk pegawai-pegawainya. Kenaikan pangkat mestilah berdasarkan kepada kebolehan dan kemampuan pegawai atau kakitangan tersebut.

Pada tahun 1977, rakyat bangun memberontak menentang kerajaan kerana jurang kekayaan dan kemiskinan yang begitu ketara. Pada 18 dan 19

Pemimpin dan pentadbir yang adil dan jujur dalam tugas, dijanjikan ganjaran istimewa daripada Allah sama ada di dunia mahupun di akhirat. Abdullah bin Amr r.a meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah SAW yang bermaksud:

Januari tahun itu, beberapa demonstrasi makanan (food riots) berlaku di Kaherah. Rakyat menuduh Presiden Anwar Sadat dan isterinya terlibat

Rasuah yang dilakukan oleh pembesar atau pemimpin negara adalah lebih besar bahayanya jika dibandingkan dengan mereka yang berjawatan rendah dan bergaji

dalam rasuah sehingga mengakibatkan Mesir menjadi muflis. Mereka menggelar Sadat dan isterinya sebagai ‘pencuri dari sistem ekonomi terbuka’

kecil. Bagi mereka yang berpangkat pemimpin atau pembesar negara, perbuatan rasuah yang mereka lakukan boleh menyebabkan negara, bangsa dan agama

yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Penglibatan Sadat dalam rasuah diakui sendiri oleh Presiden Hosni Mubarak. Selepas Presiden Sadat menin-

“Sesungguhnya orang-orang yang adil itu di sisi Allah akan mendapat tempat di atas mimbar-mimbar cahaya terletak di sebelah kanan Allah. Iaitu orang-orang yang adil menjalankan hukum, adil

tergadai. Sistem pentadbiran negara pasti menjadi kucar-kacir.

kepada keluarganya dan adil dalam melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.”

ggal dunia, adiknya Esmat as-Sadat telah dibicarakan kerana kes rasuah pada 28 Oktober 1982. (John Whelan: Egypt; hlm. 338) Jurang perbezaan yang terlalu besar di antara golongan kaya dengan golongan miskin telah menggalakkan pertumbuhan pergerakan Islam berbentuk

(Shahih Muslim: jld. 3; hlm. 99) Golongan atasan yang terlibat dengan rasuah membawa padah yang lebih besar kepada negara berbanding rasuah yang dilakukan golongan bawahan. Ini kerana golongan bawahan mudah menjadi buruan pegawai Biro Pencegah Rasuah; golongan atasan bijak dan mampu menyembunyikan kegiatan mereka lantaran kuasa

Peranan isteri di belakang suami

berada di tangan mereka. Pegawai Biro Pencegah Rasuah akan mengambil masa dan proses yang lama untuk mendedahkan kegiatan golongan ini.

Peringatan daripada Rasulullah SAW perlu dijadikan panduan oleh wanita untuk mereka renung dan fikirkan secara mendalam sebelum mengambil keputusan menjawat jawatan pemimpin atau

radikal dan fanatik di Mesir. (Arthur Goldschmidt Jr.: Modern Egypt: The Formation of A Nation State; hlm. 591) Kehancuran negara Mesir harus dijadikan teladan oleh negara-negara Islam yang lain. Sebagai wanita, isteri-isteri pemimpin Islam harus mengelak

pentadbir. Mereka perlu bermuhasabah dan meneliti kekuatan diri serta kerohanian sendiri sebelum menjawat jawatan tersebut. Masyarakat harus sedar bahawa rasuah merupakan satu kegiatan yang boleh memusnahkan masyarakat itu sendiri. Huru-hara dan kucar-kacir pasti berlaku; jurang perbezaan antara golongan miskin dengan kaya sukar diperbaiki. Seterusnya, rasuah akan menjadi satu fenomena hidup dalam masyarakat yang sukar

Tugas sebagai pemimpin merupakan satu tanggunjawab yang berat walaupun bagi seorang lelaki. Dalam skala yang lebih kecil, isteri-isteri pemimpin dan pentadbir Islam perlu mengawal diri supaya

untuk dipulihkan.

tidak menyalahgunakan kuasa suami untuk kemewahan dan kepentingan sendiri. Mereka juga harus menahan diri daripada berperanan sebagai pendorong kepada suami untuk melakukan kegiatan

diri daripada bersikap seperti isteri presiden negara Mesir yang mengunakan kuasa suaminya untuk mengumpul kekayaan ketika suaminya memiliki kuasa.

yang bertentangan dengan etika kerja mereka. Melaksanakan amanah Allah Mereka yang memegang tanggungjawab sebagai pemimpin dan pegawai tadbir perlu didedahkan kepada latihan kerohanian serta kesedaran tentang tanggung-

Sikap rakus terhadap kuasa dan kenaikan pangkat boleh mendorong kakitangan bawahan memberi rasuah kepada pegawai tertinggi dengan pelbagai

Kejayaan atau kegagalan suami melaksanakan tugas dan tanggungjawab mempunyai kaitan dengan peranan isteri masing-masing. Para isteri perlu tegas mencegah suami mereka daripada menerima

jawab. Mereka harus sedar tentang tanggungjawab mereka memelihara dan melaksanakan amanah Allah SWT dan bukan menyimpan hasrat mengumpul keka-

cara, sama ada memberi terus kepada pegawai tersebut atau kepada isterinya. Ini adalah lumrah para pentadbir dan pemimpin di negara ketiga.

rasuah dan menyalahgunakan kuasa.

yaan secara haram semasa memegang jawatan. Rasulullah SAW sentiasa mengingatkan umatnya agar jangan rakus dan tamak kepada kuasa dan pangkat. Ini dijelaskan dalam hadis baginda yang disampaikan oleh Abdul Rahman bin Samurah r.a. Menurutnya:

Terdapat kes di mana isteri-isteri ketua-ketua jabatan mempengaruhi suami mereka memilih pegawai atau kakitangan yang berada di bawah bidang kuasa suami mereka untuk kenaikan pangkat dan gaji, atau sebagainya.

Wanita yang memilih bidang pentadbiran dan kepimpinan sebagai kerjaya perlu membersihkan diri daripada sifat tamak dan gilakan kuasa semasa menjalankan tugas. Mereka perlu sedar bahawa tugas mereka sebenarnya merupakan amanah daripada rakyat. Mereka harus sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan keimanan dan kerohanian sebagai senjata kukuh bagi mempertahankan

“Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Hai, Abdul Rahman! Janganlah kamu meminta pangkat pemerintah kerana jika kamu dilantik kerana permohonan maka beratlah tanggungjawab, dan jika pangkat itu diberikan kepadamu tanpa permohonan, maka tanggungjawab itu lebih ringan.”

kewibawaan diri. Maka jadilah mereka pentadbir dan pemimpin yang berhemah dan dikasihi Allah serta masyarakat.


jawatan yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka itu merupakan satu ujian yang berat kepada keupayaan mereka mengendalikan urusan pentadbiran dan kenegaraan. Wanita perlu memahami dan berwaspada tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan imej dan kewibawaan mereka dalam mengendalikan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan. Rasuah merupakan

Kehancuran negara akibat rasuah

virus yang amat berbahaya dalam setiap aspek kehidupan manusia terutamanya dalam urusan pentadbi-

Jika dikaji dan diteliti konsep kepimpinan Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para

ran negara yang melibatkan kuasa dan wang. Oleh itu, setiap wanita sama ada pemimpin, pentadbir atau

khalifah selepasnya, didapati bahawa tidak terdapat individu ketika itu yang bercita-cita untuk menon-

suri rumah tangga perlu berwaspada terhadap gejala rasuah. Rasuah diamalkan dalam pelbagai cara,

jolkan diri sebagai pemimpin atau pegawai tadbir yang berjawatan tinggi. Corak kepimpinan dalam

sama ada dalam bentuk pemberian wang atau harta benda, kenaikkan pangkat tanpa mengikut prosedur

pentadbiran negara yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dianggap sebagai ideal.

dan sebagainya. Wanita perlu memahami unsur-unsur yang berbentuk rasuah supaya mereka dapat

Corak pemerintahan tersebut merupakan satu realiti yang wujud dalam sistem pemerintahan Islam pada

mengelak diri daripada terjerumus ke dalam kancah gejala tersebut.

waktu itu.

Golongan yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas masyarakat dan negara paling terdedah kepada

Di dalam Islam, amanah memegang jawatan dalam pentadbiran adalah suatu perkara yang amat berat.

perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya rasuah. Mereka yang diberi mandat untuk

Kesalahan dan kelalaian melaksanakan tanggungjawab akan menyebabkan mereka dimurkai Allah. Ini

memimpin dan melaksanakan tugas pentadbiran negara dianggap sebagai pemegang amanah Allah di

berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ma’qil r.a:

muka bumi ini. Sejauh mana golongan ini dapat memikul amanah Allah bergantung kepada sikap, pemikiran dan bentuk orientasi yang mereka terima.

Katanya, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Semua orang yang diserahi tanggungjawab oleh Allah atas rakyat lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya itu, nescaya syurga

Terdapat perbezaan di antara ahli pentadbir dengan ahli perniagaan. Kekayaan dan kemewahan lebih mudah didapati melalui perniagaan; urusan pentadbiran dan kemasyarakatan tidak memperuntukkan

itu haram baginya.” (H.A. Razak: Sahih Muslim; jld. 3; hlm. 100)

masa yang banyak untuk kegiatan yang dapat menjana pendapatan. Wanita perlu memahami bahawa

Dalam hal pelantikan pemimpin, Rasulullah SAW melarang umat Islam melantik individu yang terlalu gemarkan pangkat dan seumpamanya. Ini berdasarkan

implikasi negatif kepada diri mereka dan masyarakat. Pemimpin dan pentadbir begini boleh memusnahkan negara, bangsa dan agama.

Dalam konteks hari ini, setiap jawatan yang dipegang oleh pemimpin, pegawai dan kakitangan kerajaan adalah berdasarkan kepada permohonan mereka. Oleh itu, menjadi kewajipan yang berat

kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa r.a yang bermaksud:

kepada mereka yang memegang amanah dan tanggungjawab tersebut untuk menjalankan tugas dengan jujur dan amanah. Semakin tinggi pangkat yang dipohon dan disandang oleh seseorang, semakin beratlah tanggungjawabnya di sisi Allah. Oleh itu, mereka harus menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas mereka dengan jujur dan ikhlas. Setiap individu yang dilantik sebagai pemimpin atau

Keadaan ini biasa dilihat pada pemimpin dan pentadbir di negara-negara mundur dan miskin. Mesir merupakan satu contoh negara di mana korupsi

“Saya bersama-sama dengan dua orang anak bapa saudara saya datang kepada Rasulullah SAW. Berkata seorang di antaranya, “Ya, Rasulullah SAW! Angkatlah

berlaku dengan berleluasa kerana pemimpin dan pentadbir negara tersebut mengamalkan sistem nepotisme dan pilih kasih yang keterlaluan. Dalam

kami menjadi ketua dalam suatu jawatan yang telah dikuasakan Allah kepada tuan!” Dan seorang lagi berkata demikian juga, maka Rasulullah SAW

sistem pentadbirannya, ahli keluarga dan sahabat begitu mudah mencampuri hal ehwal kepimpinan dan pentadbiran negara.

bersabda,“Demi Allah, kami tidaklah akan menyerahkan pangkat ini kepada

Menurut John Whelan dalam bukunya ‘Egypt’, nepotisme dan pilih kasih amat berleluasa di negara Mesir sama ada pada zaman Jamal Abdul Nasir,

(H.A. Razak: Shahib Muslim; jld. 3; hlm. 98)

Anwar Sadat mahupun Hosni Mubarak. Kebanyakan jabatan kerajaan dan pucuk pimpinan waktu itu terdiri daripada kaum kerabat dan sahabat-

Tidak dinafikan ramai umat Islam berminat dan berlumba-lumba untuk menjadi pemimpin serta menja-

seharusnya berhati-hati dan menyelidiki terlebih dahulu tentang latar belakang pegawai atau pemimpin

wat jawatan tinggi tanpa memikirkan kemampuan dan keupayaan diri sendiri dalam mengendalikan

yang ingin dilantik untuk menjadi pemimpin negara. Pelantikan pemimpin atau pegawai tadbir tidak

amanah Allah ini. Ini merupakan satu penyakit yang berbahaya kerana bagi mereka yang kurang mema-

sepatutnya dibuat berdasarkan hubungan rakan atau saudara- mara, sebaliknya harus berlandaskan

hami erti kepimpinan dalam Islam, akan mudah tewas kepada sikap tamak dan gelojoh kepada keka-

kepada kebolehan dan kecekapan seseorang itu menjalankan tugas, serta keperibadian individu tersebut.

yaan yang berada di hadapan mata. Kemewahan yang berbentuk pangkat dan kebendaan mudah men-

Rasululalh SAW dan para sahabat baginda amat prihatin dan teliti tentang hal pelantikan ketua atau

jadikan manusia lalai dan leka terhadap amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka.

pemimpin. Perkara ini dijelaskan oleh Abu Dhar melalui satu hadis. Menurutnya:

Isu rasuah mungkin tidak akan wujud di kalangan pentadbir negara Islam jika mereka memahami,

“Pernah saya berkata kepada Rasulullah SAW: “Apakah tuan tidak dapat melantik saya menjadi

menghayati dan mengamalkan konsep kepimpinan dalam Islam yang sebenar. Mereka yang diamanah-

pegawai tuan?” Baginda menepuk bahu saya dengan tangan sambil berkata, “Hai, Abu Dhar! Kamu ini

kan memegang jawatan dalam pentadbiran sama ada wanita atau lelaki, perlu diberi kesedaran tentang

orang yang lemah, sedangkan pekerjaan itu amanah Allah yang mana di akhirat nanti mungkin mem-

tanggungjawab dan amanah mengikut perspektif Islam.

bawa kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memenuhi syarat dan menjalankannya mengikut kelayakannya.” (H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, hlm. 98-99) Pelantikan pemimpin di kebanyakan negara dunia ketiga (third world countries) lebih bercorak nepotisme dan pilih kasih (favouritism). Corak pelantikan begini boleh menyebabkan pemimpin dan pegawai tadbir terjerumus ke dalam kegiatan rasuah kerana masing-masing mempunyai kepentingan

Mereka harus takut kepada hukuman Allah kerana sesungguhnya sesiapa yang tidak adil kepada masyarakat dalam urusan pentadbiran akan menerima seksaan daripada-Nya. Aisyah r.hu berkata:

ahli keluarga serta rakan-rakan mereka. Akhirnya Mesir menghadapi masalah ekonomi, politik dan sosial yang paling serius.

“Saya dengar Rasulullah SAW berkata di dalam rumah saya: ‘Ya Allah! Persulitkanlah bagi sesiapa yang memegang suatu tanggungjawab atas umatku lalu telah mempersulit mereka itu, dan berlunaklah serta berlembutlah ya Allah, bagi sesiapa yang memegang tanggungjawab atas umatku lalu bersikap bijaksana dalam membimbing mereka.”

handai. Setiap peluang dan keuntungan negara yang diperolehi menerusi sistem ekonomi terbuka dieksploitasi oleh pemimpin, pegawai tadbir dan

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, ms. 99-100) Dalam sesuatu jabatan kerajaan, ketuanya perlu memainkan peranan aktif mengawasi tindak-tanduk pegawai-pegawainya. Kenaikan pangkat mestilah berdasarkan kepada kebolehan dan kemampuan pegawai atau kakitangan tersebut.

Pada tahun 1977, rakyat bangun memberontak menentang kerajaan kerana jurang kekayaan dan kemiskinan yang begitu ketara. Pada 18 dan 19

Pemimpin dan pentadbir yang adil dan jujur dalam tugas, dijanjikan ganjaran istimewa daripada Allah sama ada di dunia mahupun di akhirat. Abdullah bin Amr r.a meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah SAW yang bermaksud:

Januari tahun itu, beberapa demonstrasi makanan (food riots) berlaku di Kaherah. Rakyat menuduh Presiden Anwar Sadat dan isterinya terlibat

Rasuah yang dilakukan oleh pembesar atau pemimpin negara adalah lebih besar bahayanya jika dibandingkan dengan mereka yang berjawatan rendah dan bergaji

dalam rasuah sehingga mengakibatkan Mesir menjadi muflis. Mereka menggelar Sadat dan isterinya sebagai ‘pencuri dari sistem ekonomi terbuka’

kecil. Bagi mereka yang berpangkat pemimpin atau pembesar negara, perbuatan rasuah yang mereka lakukan boleh menyebabkan negara, bangsa dan agama

yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Penglibatan Sadat dalam rasuah diakui sendiri oleh Presiden Hosni Mubarak. Selepas Presiden Sadat menin-

“Sesungguhnya orang-orang yang adil itu di sisi Allah akan mendapat tempat di atas mimbar-mimbar cahaya terletak di sebelah kanan Allah. Iaitu orang-orang yang adil menjalankan hukum, adil

tergadai. Sistem pentadbiran negara pasti menjadi kucar-kacir.

kepada keluarganya dan adil dalam melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.”

(John Whelan: Egypt; hlm. 338)

Pentadbir yang menerima rasuah sebenarnya menipu masyarakat. Rakyat perlu sedar bahawa kesilapan mereka memilih pemimpin boleh menyebabkan negara menjadi kucar-kacir dan hancur. Oleh itu, rakyat

yang terlibat dalam urusan pentadbiran mesti menjalankan tugas dengan adil, ikhlas dan jujur. Mereka tidak boleh mengamalkan sikap diskriminasi ketika memberi bantuan kepada masyarakat.

orang yang mengharapkannya.”

ggal dunia, adiknya Esmat as-Sadat telah dibicarakan kerana kes rasuah pada 28 Oktober 1982.

agak sukar bagi seseorang yang terlibat dengan urusan pentadbiran negara dapat menjadi hartawan dengan mudah dalam jangka waktu yang singkat.

sendiri. Tidak hairan jika mereka sanggup memberi dan menerima rasuah dengan beranggapan bahawa perbuatan mereka itu tidak mendatangkan

Jurang perbezaan yang terlalu besar di antara golongan kaya dengan golongan miskin telah menggalakkan pertumbuhan pergerakan Islam berbentuk

(Shahih Muslim: jld. 3; hlm. 99) Golongan atasan yang terlibat dengan rasuah membawa padah yang lebih besar kepada negara berbanding rasuah yang dilakukan golongan bawahan. Ini kerana golongan bawahan mudah menjadi buruan pegawai Biro Pencegah Rasuah; golongan atasan bijak dan mampu menyembunyikan kegiatan mereka lantaran kuasa

Peranan isteri di belakang suami

berada di tangan mereka. Pegawai Biro Pencegah Rasuah akan mengambil masa dan proses yang lama untuk mendedahkan kegiatan golongan ini.

Peringatan daripada Rasulullah SAW perlu dijadikan panduan oleh wanita untuk mereka renung dan fikirkan secara mendalam sebelum mengambil keputusan menjawat jawatan pemimpin atau

radikal dan fanatik di Mesir. (Arthur Goldschmidt Jr.: Modern Egypt: The Formation of A Nation State; hlm. 591) Kehancuran negara Mesir harus dijadikan teladan oleh negara-negara Islam yang lain. Sebagai wanita, isteri-isteri pemimpin Islam harus mengelak

pentadbir. Mereka perlu bermuhasabah dan meneliti kekuatan diri serta kerohanian sendiri sebelum menjawat jawatan tersebut. Masyarakat harus sedar bahawa rasuah merupakan satu kegiatan yang boleh memusnahkan masyarakat itu sendiri. Huru-hara dan kucar-kacir pasti berlaku; jurang perbezaan antara golongan miskin dengan kaya sukar diperbaiki. Seterusnya, rasuah akan menjadi satu fenomena hidup dalam masyarakat yang sukar

Tugas sebagai pemimpin merupakan satu tanggunjawab yang berat walaupun bagi seorang lelaki. Dalam skala yang lebih kecil, isteri-isteri pemimpin dan pentadbir Islam perlu mengawal diri supaya

untuk dipulihkan.

tidak menyalahgunakan kuasa suami untuk kemewahan dan kepentingan sendiri. Mereka juga harus menahan diri daripada berperanan sebagai pendorong kepada suami untuk melakukan kegiatan

diri daripada bersikap seperti isteri presiden negara Mesir yang mengunakan kuasa suaminya untuk mengumpul kekayaan ketika suaminya memiliki kuasa.

yang bertentangan dengan etika kerja mereka. Melaksanakan amanah Allah Mereka yang memegang tanggungjawab sebagai pemimpin dan pegawai tadbir perlu didedahkan kepada latihan kerohanian serta kesedaran tentang tanggung-

Sikap rakus terhadap kuasa dan kenaikan pangkat boleh mendorong kakitangan bawahan memberi rasuah kepada pegawai tertinggi dengan pelbagai

Kejayaan atau kegagalan suami melaksanakan tugas dan tanggungjawab mempunyai kaitan dengan peranan isteri masing-masing. Para isteri perlu tegas mencegah suami mereka daripada menerima

jawab. Mereka harus sedar tentang tanggungjawab mereka memelihara dan melaksanakan amanah Allah SWT dan bukan menyimpan hasrat mengumpul keka-

cara, sama ada memberi terus kepada pegawai tersebut atau kepada isterinya. Ini adalah lumrah para pentadbir dan pemimpin di negara ketiga.

rasuah dan menyalahgunakan kuasa.

yaan secara haram semasa memegang jawatan. Rasulullah SAW sentiasa mengingatkan umatnya agar jangan rakus dan tamak kepada kuasa dan pangkat. Ini dijelaskan dalam hadis baginda yang disampaikan oleh Abdul Rahman bin Samurah r.a. Menurutnya:

Terdapat kes di mana isteri-isteri ketua-ketua jabatan mempengaruhi suami mereka memilih pegawai atau kakitangan yang berada di bawah bidang kuasa suami mereka untuk kenaikan pangkat dan gaji, atau sebagainya.

Wanita yang memilih bidang pentadbiran dan kepimpinan sebagai kerjaya perlu membersihkan diri daripada sifat tamak dan gilakan kuasa semasa menjalankan tugas. Mereka perlu sedar bahawa tugas mereka sebenarnya merupakan amanah daripada rakyat. Mereka harus sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan keimanan dan kerohanian sebagai senjata kukuh bagi mempertahankan

“Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Hai, Abdul Rahman! Janganlah kamu meminta pangkat pemerintah kerana jika kamu dilantik kerana permohonan maka beratlah tanggungjawab, dan jika pangkat itu diberikan kepadamu tanpa permohonan, maka tanggungjawab itu lebih ringan.” (H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3; hlm. 98)

kewibawaan diri. Maka jadilah mereka pentadbir dan pemimpin yang berhemah dan dikasihi Allah serta masyarakat.


jawatan yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka itu merupakan satu ujian yang berat kepada

Kehancuran negara akibat rasuah

sendiri. Tidak hairan jika mereka sanggup memberi dan menerima rasuah dengan beranggapan bahawa

keupayaan mereka mengendalikan urusan pentadbiran dan kenegaraan.

Jika dikaji dan diteliti konsep kepimpinan Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para

perbuatan mereka itu tidak mendatangkan implikasi negatif kepada diri mereka dan masyarakat.

khalifah selepasnya, didapati bahawa tidak terdapat individu ketika itu yang bercita-cita untuk menon-

Pemimpin dan pentadbir begini boleh memusnahkan negara, bangsa dan agama.

Wanita perlu memahami dan berwaspada tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan imej dan

jolkan diri sebagai pemimpin atau pegawai tadbir yang berjawatan tinggi. Corak kepimpinan dalam

kewibawaan mereka dalam mengendalikan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan. Rasuah merupakan

pentadbiran negara yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dianggap sebagai ideal.

Keadaan ini biasa dilihat pada pemimpin dan pentadbir di negara-negara mundur dan miskin. Mesir

virus yang amat berbahaya dalam setiap aspek kehidupan manusia terutamanya dalam urusan pentadbi-

Corak pemerintahan tersebut merupakan satu realiti yang wujud dalam sistem pemerintahan Islam pada

merupakan satu contoh negara di mana korupsi berlaku dengan berleluasa kerana pemimpin dan pentad-

ran negara yang melibatkan kuasa dan wang. Oleh itu, setiap wanita sama ada pemimpin, pentadbir atau

waktu itu.

bir negara tersebut mengamalkan sistem nepotisme dan pilih kasih yang keterlaluan. Dalam sistem pentadbirannya, ahli keluarga dan sahabat begitu mudah mencampuri hal ehwal kepimpinan dan pentad-

suri rumah tangga perlu berwaspada terhadap gejala rasuah. Rasuah diamalkan dalam pelbagai cara, sama ada dalam bentuk pemberian wang atau harta benda, kenaikkan pangkat tanpa mengikut prosedur

Di dalam Islam, amanah memegang jawatan dalam pentadbiran adalah suatu perkara yang amat berat.

dan sebagainya. Wanita perlu memahami unsur-unsur yang berbentuk rasuah supaya mereka dapat

Kesalahan dan kelalaian melaksanakan tanggungjawab akan menyebabkan mereka dimurkai Allah. Ini

mengelak diri daripada terjerumus ke dalam kancah gejala tersebut.

berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ma’qil r.a:

biran negara. Menurut John Whelan dalam bukunya ‘Egypt’, nepotisme dan pilih kasih amat berleluasa di negara

Golongan yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas masyarakat dan negara paling terdedah kepada

Katanya, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Semua orang yang diserahi

jabatan kerajaan dan pucuk pimpinan waktu itu terdiri daripada kaum kerabat dan sahabat-handai. Setiap

perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya rasuah. Mereka yang diberi mandat untuk

tanggungjawab oleh Allah atas rakyat lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya itu, nescaya syurga

peluang dan keuntungan negara yang diperolehi menerusi sistem ekonomi terbuka dieksploitasi oleh

memimpin dan melaksanakan tugas pentadbiran negara dianggap sebagai pemegang amanah Allah di

itu haram baginya.”

pemimpin, pegawai tadbir dan ahli keluarga serta rakan-rakan mereka. Akhirnya Mesir menghadapi

(H.A. Razak: Sahih Muslim; jld. 3; hlm. 100)

masalah ekonomi, politik dan sosial yang paling serius.

pemikiran dan bentuk orientasi yang mereka terima. Pada tahun 1977, rakyat bangun memberontak menentang kerajaan kerana jurang kekayaan dan kemiskiPentadbir yang menerima rasuah sebenarnya menipu masyarakat. Rakyat perlu sedar bahawa kesilapan

nan yang begitu ketara. Pada 18 dan 19 Januari tahun itu, beberapa demonstrasi makanan (food riots)

mudah didapati melalui perniagaan; urusan pentadbiran dan kemasyarakatan tidak memperuntukkan

mereka memilih pemimpin boleh menyebabkan negara menjadi kucar-kacir dan hancur. Oleh itu, rakyat

berlaku di Kaherah. Rakyat menuduh Presiden Anwar Sadat dan isterinya terlibat dalam rasuah sehingga

masa yang banyak untuk kegiatan yang dapat menjana pendapatan. Wanita perlu memahami bahawa

seharusnya berhati-hati dan menyelidiki terlebih dahulu tentang latar belakang pegawai atau pemimpin

mengakibatkan Mesir menjadi muflis. Mereka menggelar Sadat dan isterinya sebagai ‘pencuri dari

agak sukar bagi seseorang yang terlibat dengan urusan pentadbiran negara dapat menjadi hartawan

yang ingin dilantik untuk menjadi pemimpin negara. Pelantikan pemimpin atau pegawai tadbir tidak

sistem ekonomi terbuka’ yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Penglibatan Sadat dalam rasuah diakui

dengan mudah dalam jangka waktu yang singkat.

sepatutnya dibuat berdasarkan hubungan rakan atau saudara- mara, sebaliknya harus berlandaskan

sendiri oleh Presiden Hosni Mubarak. Selepas Presiden Sadat meninggal dunia, adiknya Esmat as-Sadat

kepada kebolehan dan kecekapan seseorang itu menjalankan tugas, serta keperibadian individu tersebut.

telah dibicarakan kerana kes rasuah pada 28 Oktober 1982.

Terdapat perbezaan di antara ahli pentadbir dengan ahli perniagaan. Kekayaan dan kemewahan lebih

Tidak dinafikan ramai umat Islam berminat dan berlumba-lumba untuk menjadi pemimpin serta menja-

Rasululalh SAW dan para sahabat baginda amat prihatin dan teliti tentang hal pelantikan ketua atau

wat jawatan tinggi tanpa memikirkan kemampuan dan keupayaan diri sendiri dalam mengendalikan

pemimpin. Perkara ini dijelaskan oleh Abu Dhar melalui satu hadis. Menurutnya:

Terdapat kes di mana isteri-isteri ketua-ketua jabatan mempengaruhi suami mereka memilih pegawai atau kakitangan yang berada di bawah bidang kuasa suami

jika pangkat itu diberikan kepadamu tanpa permohonan, maka tanggungjawab itu lebih ringan.”

mereka untuk kenaikan pangkat dan gaji, atau sebagainya.

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3; hlm. 98)

Dalam hal pelantikan pemimpin, Rasulullah SAW melarang umat Islam melantik individu yang terlalu gemarkan pangkat dan seumpamanya. Ini berdasarkan

Dalam konteks hari ini, setiap jawatan yang dipegang oleh pemimpin, pegawai dan kakitangan kerajaan adalah berdasarkan kepada permohonan mereka. Oleh itu, menjadi kewajipan yang berat

kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa r.a yang bermaksud:

kepada mereka yang memegang amanah dan tanggungjawab tersebut untuk menjalankan tugas dengan jujur dan amanah. Semakin tinggi pangkat yang dipohon dan disandang oleh seseorang, semakin beratlah tanggungjawabnya di sisi Allah. Oleh itu, mereka harus menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas mereka dengan jujur dan ikhlas. Setiap individu yang dilantik sebagai pemimpin atau

“Saya bersama-sama dengan dua orang anak bapa saudara saya datang kepada Rasulullah SAW. Berkata seorang di antaranya, “Ya, Rasulullah SAW! Angkatlah

yang terlibat dalam urusan pentadbiran mesti menjalankan tugas dengan adil, ikhlas dan jujur. Mereka tidak boleh mengamalkan sikap diskriminasi ketika memberi bantuan kepada masyarakat.

kami menjadi ketua dalam suatu jawatan yang telah dikuasakan Allah kepada tuan!” Dan seorang lagi berkata demikian juga, maka Rasulullah SAW

Mesir sama ada pada zaman Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat mahupun Hosni Mubarak. Kebanyakan

muka bumi ini. Sejauh mana golongan ini dapat memikul amanah Allah bergantung kepada sikap,

“Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Hai, Abdul Rahman! Janganlah kamu meminta pangkat pemerintah kerana jika kamu dilantik kerana permohonan maka beratlah tanggungjawab, dan

(John Whelan: Egypt; hlm. 338)

bersabda,“Demi Allah, kami tidaklah akan menyerahkan pangkat ini kepada

Mereka harus takut kepada hukuman Allah kerana sesungguhnya sesiapa yang tidak adil kepada masyarakat dalam urusan pentadbiran akan menerima seksaan daripada-Nya. Aisyah r.hu berkata:

orang yang mengharapkannya.” (H.A. Razak: Shahib Muslim; jld. 3; hlm. 98)

“Saya dengar Rasulullah SAW berkata di dalam rumah saya: ‘Ya Allah! Persulitkanlah bagi sesiapa yang memegang suatu tanggungjawab atas umatku lalu telah mempersulit mereka itu, dan berlunaklah serta berlembutlah ya Allah, bagi sesiapa yang memegang tanggungjawab atas umatku lalu bersikap bijaksana dalam membimbing mereka.” (H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, ms. 99-100)

Dalam sesuatu jabatan kerajaan, ketuanya perlu memainkan peranan aktif mengawasi tindak-tanduk pegawai-pegawainya. Kenaikan pangkat mestilah berdasarkan kepada kebolehan dan kemampuan pegawai atau kakitangan tersebut.

Pemimpin dan pentadbir yang adil dan jujur dalam tugas, dijanjikan ganjaran istimewa daripada Allah sama ada di dunia mahupun di akhirat. Abdullah bin Amr r.a meriwayatkan sebuah hadis daripada Rasulullah SAW yang bermaksud:

Rasuah yang dilakukan oleh pembesar atau pemimpin negara adalah lebih besar bahayanya jika dibandingkan dengan mereka yang berjawatan rendah dan bergaji kecil. Bagi mereka yang berpangkat pemimpin atau pembesar negara, perbuatan rasuah yang mereka lakukan boleh menyebabkan negara, bangsa dan agama

“Sesungguhnya orang-orang yang adil itu di sisi Allah akan mendapat tempat di atas mimbar-mimbar cahaya terletak di sebelah kanan Allah. Iaitu orang-orang yang adil menjalankan hukum, adil

tergadai. Sistem pentadbiran negara pasti menjadi kucar-kacir.

kepada keluarganya dan adil dalam melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.” (Shahih Muslim: jld. 3; hlm. 99)

Golongan atasan yang terlibat dengan rasuah membawa padah yang lebih besar kepada negara berbanding rasuah yang dilakukan golongan bawahan. Ini kerana golongan bawahan mudah menjadi buruan pegawai Biro Pencegah Rasuah; golongan atasan bijak dan mampu menyembunyikan kegiatan mereka lantaran kuasa

Peranan isteri di belakang suami

berada di tangan mereka. Pegawai Biro Pencegah Rasuah akan mengambil masa dan proses yang lama untuk mendedahkan kegiatan golongan ini.

Peringatan daripada Rasulullah SAW perlu dijadikan panduan oleh wanita untuk mereka renung dan fikirkan secara mendalam sebelum mengambil keputusan menjawat jawatan pemimpin atau pentadbir. Mereka perlu bermuhasabah dan meneliti kekuatan diri serta kerohanian sendiri sebelum menjawat jawatan tersebut.

amanah Allah ini. Ini merupakan satu penyakit yang berbahaya kerana bagi mereka yang kurang mema-

Jurang perbezaan yang terlalu besar di antara golongan kaya dengan golongan miskin telah menggalak-

hami erti kepimpinan dalam Islam, akan mudah tewas kepada sikap tamak dan gelojoh kepada keka-

“Pernah saya berkata kepada Rasulullah SAW: “Apakah tuan tidak dapat melantik saya menjadi

kan pertumbuhan pergerakan Islam berbentuk radikal dan fanatik di Mesir.

yaan yang berada di hadapan mata. Kemewahan yang berbentuk pangkat dan kebendaan mudah men-

pegawai tuan?” Baginda menepuk bahu saya dengan tangan sambil berkata, “Hai, Abu Dhar! Kamu ini

jadikan manusia lalai dan leka terhadap amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka.

orang yang lemah, sedangkan pekerjaan itu amanah Allah yang mana di akhirat nanti mungkin mem-

(Arthur Goldschmidt Jr.: Modern Egypt: The Formation of A Nation State; hlm. 591)

Masyarakat harus sedar bahawa rasuah merupakan satu kegiatan yang boleh memusnahkan masyarakat itu sendiri. Huru-hara dan kucar-kacir pasti berlaku; jurang perbezaan antara golongan miskin dengan kaya sukar diperbaiki. Seterusnya, rasuah akan menjadi satu fenomena hidup dalam masyarakat yang sukar

Tugas sebagai pemimpin merupakan satu tanggunjawab yang berat walaupun bagi seorang lelaki. Dalam skala yang lebih kecil, isteri-isteri pemimpin dan pentadbir Islam perlu mengawal diri supaya

untuk dipulihkan.

tidak menyalahgunakan kuasa suami untuk kemewahan dan kepentingan sendiri. Mereka juga harus menahan diri daripada berperanan sebagai pendorong kepada suami untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan etika kerja mereka.

Melaksanakan amanah Allah

bawa kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memenuhi syarat dan menjalankannya mengi-

Kehancuran negara Mesir harus dijadikan teladan oleh negara-negara Islam yang lain. Sebagai wanita,

Isu rasuah mungkin tidak akan wujud di kalangan pentadbir negara Islam jika mereka memahami,

kut kelayakannya.”

isteri-isteri pemimpin Islam harus mengelak diri daripada bersikap seperti isteri presiden negara Mesir

menghayati dan mengamalkan konsep kepimpinan dalam Islam yang sebenar. Mereka yang diamanah-

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, hlm. 98-99)

yang mengunakan kuasa suaminya untuk mengumpul kekayaan ketika suaminya memiliki kuasa.

Pelantikan pemimpin di kebanyakan negara dunia ketiga (third world countries) lebih bercorak nepo-

Sikap rakus terhadap kuasa dan kenaikan pangkat boleh mendorong kakitangan bawahan memberi

tisme dan pilih kasih (favouritism). Corak pelantikan begini boleh menyebabkan pemimpin dan

rasuah kepada pegawai tertinggi dengan pelbagai cara, sama ada memberi terus kepada pegawai tersebut

tugas mereka sebenarnya merupakan amanah daripada rakyat. Mereka harus sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan keimanan dan kerohanian sebagai senjata kukuh bagi mempertahankan

pegawai tadbir terjerumus ke dalam kegiatan rasuah kerana masing-masing mempunyai kepentingan

atau kepada isterinya. Ini adalah lumrah para pentadbir dan pemimpin di negara ketiga.

kewibawaan diri. Maka jadilah mereka pentadbir dan pemimpin yang berhemah dan dikasihi Allah serta masyarakat.

kan memegang jawatan dalam pentadbiran sama ada wanita atau lelaki, perlu diberi kesedaran tentang tanggungjawab dan amanah mengikut perspektif Islam.

Mereka yang memegang tanggungjawab sebagai pemimpin dan pegawai tadbir perlu didedahkan kepada latihan kerohanian serta kesedaran tentang tanggung-

Kejayaan atau kegagalan suami melaksanakan tugas dan tanggungjawab mempunyai kaitan dengan peranan isteri masing-masing. Para isteri perlu tegas mencegah suami mereka daripada menerima

jawab. Mereka harus sedar tentang tanggungjawab mereka memelihara dan melaksanakan amanah Allah SWT dan bukan menyimpan hasrat mengumpul keka-

rasuah dan menyalahgunakan kuasa.

yaan secara haram semasa memegang jawatan. Rasulullah SAW sentiasa mengingatkan umatnya agar jangan rakus dan tamak kepada kuasa dan pangkat. Ini dijelaskan dalam hadis baginda yang disampaikan oleh Abdul Rahman bin Samurah r.a. Menurutnya:

Wanita yang memilih bidang pentadbiran dan kepimpinan sebagai kerjaya perlu membersihkan diri daripada sifat tamak dan gilakan kuasa semasa menjalankan tugas. Mereka perlu sedar bahawa


jawatan yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka itu merupakan satu ujian yang berat kepada

Kehancuran negara akibat rasuah

sendiri. Tidak hairan jika mereka sanggup memberi dan menerima rasuah dengan beranggapan bahawa

Terdapat kes di mana isteri-isteri ketua-ketua jabatan mempengaruhi suami mereka memilih pegawai

Melaksanakan amanah Allah

keupayaan mereka mengendalikan urusan pentadbiran dan kenegaraan.

Jika dikaji dan diteliti konsep kepimpinan Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para

perbuatan mereka itu tidak mendatangkan implikasi negatif kepada diri mereka dan masyarakat.

atau kakitangan yang berada di bawah bidang kuasa suami mereka untuk kenaikan pangkat dan gaji,

Mereka yang memegang tanggungjawab sebagai pemimpin dan pegawai tadbir perlu didedahkan kepada latihan kerohanian serta kesedaran tentang tanggungjawab. Mereka harus sedar tentang tang-

khalifah selepasnya, didapati bahawa tidak terdapat individu ketika itu yang bercita-cita untuk menon-

Pemimpin dan pentadbir begini boleh memusnahkan negara, bangsa dan agama.

atau sebagainya.

gungjawab mereka memelihara dan melaksanakan amanah Allah SWT dan bukan menyimpan hasrat mengumpul kekayaan secara haram semasa memegang jawatan. Rasulullah SAW sentiasa mengingatkan umatnya agar jangan rakus dan tamak kepada kuasa dan pangkat. Ini dijelaskan dalam hadis baginda yang disampaikan oleh Abdul Rahman bin Samurah r.a. Menurutnya:

Wanita perlu memahami dan berwaspada tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan imej dan

jolkan diri sebagai pemimpin atau pegawai tadbir yang berjawatan tinggi. Corak kepimpinan dalam

kewibawaan mereka dalam mengendalikan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan. Rasuah merupakan

pentadbiran negara yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dianggap sebagai ideal.

Keadaan ini biasa dilihat pada pemimpin dan pentadbir di negara-negara mundur dan miskin. Mesir

Dalam hal pelantikan pemimpin, Rasulullah SAW melarang umat Islam melantik individu yang terlalu

virus yang amat berbahaya dalam setiap aspek kehidupan manusia terutamanya dalam urusan pentadbi-

Corak pemerintahan tersebut merupakan satu realiti yang wujud dalam sistem pemerintahan Islam pada

merupakan satu contoh negara di mana korupsi berlaku dengan berleluasa kerana pemimpin dan pentad-

gemarkan pangkat dan seumpamanya. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa

“Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Hai, Abdul Rahman! Janganlah kamu meminta pangkat pemerintah kerana jika kamu dilantik kerana permohonan maka beratlah tanggungjawab, dan

ran negara yang melibatkan kuasa dan wang. Oleh itu, setiap wanita sama ada pemimpin, pentadbir atau

waktu itu.

bir negara tersebut mengamalkan sistem nepotisme dan pilih kasih yang keterlaluan. Dalam sistem

r.a yang bermaksud:

jika pangkat itu diberikan kepadamu tanpa permohonan, maka tanggungjawab itu lebih ringan.”

sama ada dalam bentuk pemberian wang atau harta benda, kenaikkan pangkat tanpa mengikut prosedur

Di dalam Islam, amanah memegang jawatan dalam pentadbiran adalah suatu perkara yang amat berat.

dan sebagainya. Wanita perlu memahami unsur-unsur yang berbentuk rasuah supaya mereka dapat

Kesalahan dan kelalaian melaksanakan tanggungjawab akan menyebabkan mereka dimurkai Allah. Ini

mengelak diri daripada terjerumus ke dalam kancah gejala tersebut.

berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ma’qil r.a:

“Saya bersama-sama dengan dua orang anak bapa saudara saya datang kepada Rasulullah SAW. Berkata

biran negara.

seorang di antaranya, “Ya, Rasulullah SAW! Angkatlah kami menjadi ketua dalam suatu jawatan yang

Dalam konteks hari ini, setiap jawatan yang dipegang oleh pemimpin, pegawai dan kakitangan kerajaan adalah berdasarkan kepada permohonan mereka. Oleh itu, menjadi kewajipan yang berat

Menurut John Whelan dalam bukunya ‘Egypt’, nepotisme dan pilih kasih amat berleluasa di negara

telah dikuasakan Allah kepada tuan!” Dan seorang lagi berkata demikian juga, maka Rasulullah SAW

kepada mereka yang memegang amanah dan tanggungjawab tersebut untuk menjalankan tugas dengan jujur dan amanah. Semakin tinggi pangkat yang dipohon dan disandang oleh seseorang, semakin

Mesir sama ada pada zaman Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat mahupun Hosni Mubarak. Kebanyakan

bersabda,“Demi Allah, kami tidaklah akan menyerahkan pangkat ini kepada

beratlah tanggungjawabnya di sisi Allah. Oleh itu, mereka harus menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas mereka dengan jujur dan ikhlas. Setiap individu yang dilantik sebagai pemimpin atau

orang yang mengharapkannya.”

yang terlibat dalam urusan pentadbiran mesti menjalankan tugas dengan adil, ikhlas dan jujur. Mereka tidak boleh mengamalkan sikap diskriminasi ketika memberi bantuan kepada masyarakat.

Golongan yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas masyarakat dan negara paling terdedah kepada

Katanya, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Semua orang yang diserahi

jabatan kerajaan dan pucuk pimpinan waktu itu terdiri daripada kaum kerabat dan sahabat-handai. Setiap

perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya rasuah. Mereka yang diberi mandat untuk

tanggungjawab oleh Allah atas rakyat lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya itu, nescaya syurga

peluang dan keuntungan negara yang diperolehi menerusi sistem ekonomi terbuka dieksploitasi oleh

memimpin dan melaksanakan tugas pentadbiran negara dianggap sebagai pemegang amanah Allah di

itu haram baginya.”

pemimpin, pegawai tadbir dan ahli keluarga serta rakan-rakan mereka. Akhirnya Mesir menghadapi

muka bumi ini. Sejauh mana golongan ini dapat memikul amanah Allah bergantung kepada sikap,

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3; hlm. 98)

pentadbirannya, ahli keluarga dan sahabat begitu mudah mencampuri hal ehwal kepimpinan dan pentad-

suri rumah tangga perlu berwaspada terhadap gejala rasuah. Rasuah diamalkan dalam pelbagai cara,

(H.A. Razak: Sahih Muslim; jld. 3; hlm. 100)

(H.A. Razak: Shahib Muslim; jld. 3; hlm. 98) Mereka harus takut kepada hukuman Allah kerana sesungguhnya sesiapa yang tidak adil kepada masyarakat dalam urusan pentadbiran akan menerima seksaan daripada-Nya. Aisyah r.hu berkata:

masalah ekonomi, politik dan sosial yang paling serius. Dalam sesuatu jabatan kerajaan, ketuanya perlu memainkan peranan aktif mengawasi tindak-tanduk

“Saya dengar Rasulullah SAW berkata di dalam rumah saya: ‘Ya Allah! Persulitkanlah bagi sesiapa yang memegang suatu tanggungjawab atas umatku lalu telah mempersulit mereka itu, dan berlunak-

Pada tahun 1977, rakyat bangun memberontak menentang kerajaan kerana jurang kekayaan dan kemiski-

pegawai-pegawainya. Kenaikan pangkat mestilah berdasarkan kepada kebolehan dan kemampuan

lah serta berlembutlah ya Allah, bagi sesiapa yang memegang tanggungjawab atas umatku lalu bersikap bijaksana dalam membimbing mereka.”

pegawai atau kakitangan tersebut.

pemikiran dan bentuk orientasi yang mereka terima.

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, ms. 99-100)

Terdapat perbezaan di antara ahli pentadbir dengan ahli perniagaan. Kekayaan dan kemewahan lebih

Pentadbir yang menerima rasuah sebenarnya menipu masyarakat. Rakyat perlu sedar bahawa kesilapan

nan yang begitu ketara. Pada 18 dan 19 Januari tahun itu, beberapa demonstrasi makanan (food riots)

mudah didapati melalui perniagaan; urusan pentadbiran dan kemasyarakatan tidak memperuntukkan

mereka memilih pemimpin boleh menyebabkan negara menjadi kucar-kacir dan hancur. Oleh itu, rakyat

berlaku di Kaherah. Rakyat menuduh Presiden Anwar Sadat dan isterinya terlibat dalam rasuah sehingga

masa yang banyak untuk kegiatan yang dapat menjana pendapatan. Wanita perlu memahami bahawa

seharusnya berhati-hati dan menyelidiki terlebih dahulu tentang latar belakang pegawai atau pemimpin

mengakibatkan Mesir menjadi muflis. Mereka menggelar Sadat dan isterinya sebagai ‘pencuri dari

Rasuah yang dilakukan oleh pembesar atau pemimpin negara adalah lebih besar bahayanya jika diband-

Pemimpin dan pentadbir yang adil dan jujur dalam tugas, dijanjikan ganjaran istimewa daripada Allah sama ada di dunia mahupun di akhirat. Abdullah bin Amr r.a meriwayatkan sebuah hadis

agak sukar bagi seseorang yang terlibat dengan urusan pentadbiran negara dapat menjadi hartawan

yang ingin dilantik untuk menjadi pemimpin negara. Pelantikan pemimpin atau pegawai tadbir tidak

sistem ekonomi terbuka’ yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Penglibatan Sadat dalam rasuah diakui

ingkan dengan mereka yang berjawatan rendah dan bergaji kecil. Bagi mereka yang berpangkat

daripada Rasulullah SAW yang bermaksud:

dengan mudah dalam jangka waktu yang singkat.

sepatutnya dibuat berdasarkan hubungan rakan atau saudara- mara, sebaliknya harus berlandaskan

sendiri oleh Presiden Hosni Mubarak. Selepas Presiden Sadat meninggal dunia, adiknya Esmat as-Sadat

pemimpin atau pembesar negara, perbuatan rasuah yang mereka lakukan boleh menyebabkan negara,

kepada kebolehan dan kecekapan seseorang itu menjalankan tugas, serta keperibadian individu tersebut.

telah dibicarakan kerana kes rasuah pada 28 Oktober 1982.

bangsa dan agama tergadai. Sistem pentadbiran negara pasti menjadi kucar-kacir.

Tidak dinafikan ramai umat Islam berminat dan berlumba-lumba untuk menjadi pemimpin serta menja-

Rasululalh SAW dan para sahabat baginda amat prihatin dan teliti tentang hal pelantikan ketua atau

wat jawatan tinggi tanpa memikirkan kemampuan dan keupayaan diri sendiri dalam mengendalikan

pemimpin. Perkara ini dijelaskan oleh Abu Dhar melalui satu hadis. Menurutnya:

amanah Allah ini. Ini merupakan satu penyakit yang berbahaya kerana bagi mereka yang kurang memahami erti kepimpinan dalam Islam, akan mudah tewas kepada sikap tamak dan gelojoh kepada keka-

“Pernah saya berkata kepada Rasulullah SAW: “Apakah tuan tidak dapat melantik saya menjadi

yaan yang berada di hadapan mata. Kemewahan yang berbentuk pangkat dan kebendaan mudah men-

pegawai tuan?” Baginda menepuk bahu saya dengan tangan sambil berkata, “Hai, Abu Dhar! Kamu ini

jadikan manusia lalai dan leka terhadap amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka.

orang yang lemah, sedangkan pekerjaan itu amanah Allah yang mana di akhirat nanti mungkin mem-

“Sesungguhnya orang-orang yang adil itu di sisi Allah akan mendapat tempat di atas mimbar-mimbar cahaya terletak di sebelah kanan Allah. Iaitu orang-orang yang adil menjalankan hukum, adil kepada keluarganya dan adil dalam melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.”

(John Whelan: Egypt; hlm. 338) Golongan atasan yang terlibat dengan rasuah membawa padah yang lebih besar kepada negara berband-

(Shahih Muslim: jld. 3; hlm. 99)

Jurang perbezaan yang terlalu besar di antara golongan kaya dengan golongan miskin telah menggalak-

ing rasuah yang dilakukan golongan bawahan. Ini kerana golongan bawahan mudah menjadi buruan

kan pertumbuhan pergerakan Islam berbentuk radikal dan fanatik di Mesir.

pegawai Biro Pencegah Rasuah; golongan atasan bijak dan mampu menyembunyikan kegiatan mereka

Peranan isteri di belakang suami

lantaran kuasa berada di tangan mereka. Pegawai Biro Pencegah Rasuah akan mengambil masa dan

Peringatan daripada Rasulullah SAW perlu dijadikan panduan oleh wanita untuk mereka renung dan fikirkan secara mendalam sebelum mengambil keputusan menjawat jawatan pemimpin atau

proses yang lama untuk mendedahkan kegiatan golongan ini.

pentadbir. Mereka perlu bermuhasabah dan meneliti kekuatan diri serta kerohanian sendiri sebelum menjawat jawatan tersebut.

(Arthur Goldschmidt Jr.: Modern Egypt: The Formation of A Nation State; hlm. 591)

bawa kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memenuhi syarat dan menjalankannya mengi-

Kehancuran negara Mesir harus dijadikan teladan oleh negara-negara Islam yang lain. Sebagai wanita,

Isu rasuah mungkin tidak akan wujud di kalangan pentadbir negara Islam jika mereka memahami,

kut kelayakannya.”

isteri-isteri pemimpin Islam harus mengelak diri daripada bersikap seperti isteri presiden negara Mesir

Masyarakat harus sedar bahawa rasuah merupakan satu kegiatan yang boleh memusnahkan masyarakat

Tugas sebagai pemimpin merupakan satu tanggunjawab yang berat walaupun bagi seorang lelaki. Dalam skala yang lebih kecil, isteri-isteri pemimpin dan pentadbir Islam perlu mengawal diri supaya

menghayati dan mengamalkan konsep kepimpinan dalam Islam yang sebenar. Mereka yang diamanah-

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, hlm. 98-99)

yang mengunakan kuasa suaminya untuk mengumpul kekayaan ketika suaminya memiliki kuasa.

itu sendiri. Huru-hara dan kucar-kacir pasti berlaku; jurang perbezaan antara golongan miskin dengan

tidak menyalahgunakan kuasa suami untuk kemewahan dan kepentingan sendiri. Mereka juga harus menahan diri daripada berperanan sebagai pendorong kepada suami untuk melakukan kegiatan

kaya sukar diperbaiki. Seterusnya, rasuah akan menjadi satu fenomena hidup dalam masyarakat yang

yang bertentangan dengan etika kerja mereka.

kan memegang jawatan dalam pentadbiran sama ada wanita atau lelaki, perlu diberi kesedaran tentang tanggungjawab dan amanah mengikut perspektif Islam.

sukar untuk dipulihkan.

Pelantikan pemimpin di kebanyakan negara dunia ketiga (third world countries) lebih bercorak nepo-

Sikap rakus terhadap kuasa dan kenaikan pangkat boleh mendorong kakitangan bawahan memberi

tisme dan pilih kasih (favouritism). Corak pelantikan begini boleh menyebabkan pemimpin dan

rasuah kepada pegawai tertinggi dengan pelbagai cara, sama ada memberi terus kepada pegawai tersebut

Kejayaan atau kegagalan suami melaksanakan tugas dan tanggungjawab mempunyai kaitan dengan peranan isteri masing-masing. Para isteri perlu tegas mencegah suami mereka daripada menerima

pegawai tadbir terjerumus ke dalam kegiatan rasuah kerana masing-masing mempunyai kepentingan

atau kepada isterinya. Ini adalah lumrah para pentadbir dan pemimpin di negara ketiga.

rasuah dan menyalahgunakan kuasa.


jawatan yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka itu merupakan satu ujian yang berat kepada

Kehancuran negara akibat rasuah

sendiri. Tidak hairan jika mereka sanggup memberi dan menerima rasuah dengan beranggapan bahawa

Terdapat kes di mana isteri-isteri ketua-ketua jabatan mempengaruhi suami mereka memilih pegawai

Melaksanakan amanah Allah

keupayaan mereka mengendalikan urusan pentadbiran dan kenegaraan.

Jika dikaji dan diteliti konsep kepimpinan Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para

perbuatan mereka itu tidak mendatangkan implikasi negatif kepada diri mereka dan masyarakat.

atau kakitangan yang berada di bawah bidang kuasa suami mereka untuk kenaikan pangkat dan gaji,

Mereka yang memegang tanggungjawab sebagai pemimpin dan pegawai tadbir perlu didedahkan kepada

khalifah selepasnya, didapati bahawa tidak terdapat individu ketika itu yang bercita-cita untuk menon-

Pemimpin dan pentadbir begini boleh memusnahkan negara, bangsa dan agama.

atau sebagainya.

latihan kerohanian serta kesedaran tentang tanggungjawab. Mereka harus sedar tentang tanggungjawab

keluarganya dan adil dalam melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.” (Shahih Muslim: jld. 3; hlm. 99)

mereka memelihara dan melaksanakan amanah Allah SWT dan bukan menyimpan hasrat mengumpul

Peranan isteri di belakang suami

Dalam hal pelantikan pemimpin, Rasulullah SAW melarang umat Islam melantik individu yang terlalu

kekayaan secara haram semasa memegang jawatan. Rasulullah SAW sentiasa mengingatkan umatnya

Peringatan daripada Rasulullah SAW perlu dijadikan panduan oleh wanita untuk mereka renung dan fikirkan secara mendalam sebelum mengambil

merupakan satu contoh negara di mana korupsi berlaku dengan berleluasa kerana pemimpin dan pentad-

gemarkan pangkat dan seumpamanya. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa

agar jangan rakus dan tamak kepada kuasa dan pangkat. Ini dijelaskan dalam hadis baginda yang disam-

keputusan menjawat jawatan pemimpin atau pentadbir. Mereka perlu bermuhasabah dan meneliti kekuatan diri serta kerohanian sendiri sebelum menja-

bir negara tersebut mengamalkan sistem nepotisme dan pilih kasih yang keterlaluan. Dalam sistem

r.a yang bermaksud:

paikan oleh Abdul Rahman bin Samurah r.a. Menurutnya:

wat jawatan tersebut.

“Saya bersama-sama dengan dua orang anak bapa saudara saya datang kepada Rasulullah SAW. Berkata

“Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Hai, Abdul Rahman! Janganlah kamu meminta pangkat

Tugas sebagai pemimpin merupakan satu tanggunjawab yang berat walaupun bagi seorang lelaki. Dalam skala yang lebih kecil, isteri-isteri pemimpin

seorang di antaranya, “Ya, Rasulullah SAW! Angkatlah kami menjadi ketua dalam suatu jawatan yang

pemerintah kerana jika kamu dilantik kerana permohonan maka beratlah tanggungjawab, dan jika

dan pentadbir Islam perlu mengawal diri supaya tidak menyalahgunakan kuasa suami untuk kemewahan dan kepentingan sendiri. Mereka juga harus

Menurut John Whelan dalam bukunya ‘Egypt’, nepotisme dan pilih kasih amat berleluasa di negara

telah dikuasakan Allah kepada tuan!” Dan seorang lagi berkata demikian juga, maka Rasulullah SAW

pangkat itu diberikan kepadamu tanpa permohonan, maka tanggungjawab itu lebih ringan.”

menahan diri daripada berperanan sebagai pendorong kepada suami untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan etika kerja mereka.

Mesir sama ada pada zaman Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat mahupun Hosni Mubarak. Kebanyakan

bersabda,“Demi Allah, kami tidaklah akan menyerahkan pangkat ini kepada

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3; hlm. 98)

orang yang mengharapkannya.”

Wanita perlu memahami dan berwaspada tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan imej dan

jolkan diri sebagai pemimpin atau pegawai tadbir yang berjawatan tinggi. Corak kepimpinan dalam

kewibawaan mereka dalam mengendalikan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan. Rasuah merupakan

pentadbiran negara yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dianggap sebagai ideal.

Keadaan ini biasa dilihat pada pemimpin dan pentadbir di negara-negara mundur dan miskin. Mesir

virus yang amat berbahaya dalam setiap aspek kehidupan manusia terutamanya dalam urusan pentadbi-

Corak pemerintahan tersebut merupakan satu realiti yang wujud dalam sistem pemerintahan Islam pada

ran negara yang melibatkan kuasa dan wang. Oleh itu, setiap wanita sama ada pemimpin, pentadbir atau

waktu itu.

pentadbirannya, ahli keluarga dan sahabat begitu mudah mencampuri hal ehwal kepimpinan dan pentad-

suri rumah tangga perlu berwaspada terhadap gejala rasuah. Rasuah diamalkan dalam pelbagai cara, sama ada dalam bentuk pemberian wang atau harta benda, kenaikkan pangkat tanpa mengikut prosedur

Di dalam Islam, amanah memegang jawatan dalam pentadbiran adalah suatu perkara yang amat berat.

dan sebagainya. Wanita perlu memahami unsur-unsur yang berbentuk rasuah supaya mereka dapat

Kesalahan dan kelalaian melaksanakan tanggungjawab akan menyebabkan mereka dimurkai Allah. Ini

mengelak diri daripada terjerumus ke dalam kancah gejala tersebut.

berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ma’qil r.a:

biran negara.

Kejayaan atau kegagalan suami melaksanakan tugas dan tanggungjawab mempunyai kaitan dengan peranan isteri masing-masing. Para isteri perlu tegas

Golongan yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas masyarakat dan negara paling terdedah kepada

Katanya, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Semua orang yang diserahi

jabatan kerajaan dan pucuk pimpinan waktu itu terdiri daripada kaum kerabat dan sahabat-handai. Setiap

perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya rasuah. Mereka yang diberi mandat untuk

tanggungjawab oleh Allah atas rakyat lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya itu, nescaya syurga

peluang dan keuntungan negara yang diperolehi menerusi sistem ekonomi terbuka dieksploitasi oleh

memimpin dan melaksanakan tugas pentadbiran negara dianggap sebagai pemegang amanah Allah di

itu haram baginya.”

pemimpin, pegawai tadbir dan ahli keluarga serta rakan-rakan mereka. Akhirnya Mesir menghadapi

adalah berdasarkan kepada permohonan mereka. Oleh itu, menjadi kewajipan yang berat kepada mereka

masalah ekonomi, politik dan sosial yang paling serius.

yang memegang amanah dan tanggungjawab tersebut untuk menjalankan tugas dengan jujur dan

Wanita yang memilih bidang pentadbiran dan kepimpinan sebagai kerjaya perlu membersihkan diri daripada sifat tamak dan gilakan kuasa semasa

Dalam sesuatu jabatan kerajaan, ketuanya perlu memainkan peranan aktif mengawasi tindak-tanduk

amanah. Semakin tinggi pangkat yang dipohon dan disandang oleh seseorang, semakin beratlah tang-

menjalankan tugas. Mereka perlu sedar bahawa tugas mereka sebenarnya merupakan amanah daripada rakyat. Mereka harus sentiasa berusaha untuk

Pada tahun 1977, rakyat bangun memberontak menentang kerajaan kerana jurang kekayaan dan kemiski-

pegawai-pegawainya. Kenaikan pangkat mestilah berdasarkan kepada kebolehan dan kemampuan

gungjawabnya di sisi Allah. Oleh itu, mereka harus menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas

mempertingkatkan keimanan dan kerohanian sebagai senjata kukuh bagi mempertahankan kewibawaan diri. Maka jadilah mereka pentadbir dan

pegawai atau kakitangan tersebut.

mereka dengan jujur dan ikhlas. Setiap individu yang dilantik sebagai pemimpin atau yang terlibat dalam

pemimpin yang berhemah dan dikasihi Allah serta masyarakat.

muka bumi ini. Sejauh mana golongan ini dapat memikul amanah Allah bergantung kepada sikap,

(H.A. Razak: Sahih Muslim; jld. 3; hlm. 100)

pemikiran dan bentuk orientasi yang mereka terima.

(H.A. Razak: Shahib Muslim; jld. 3; hlm. 98)

Dalam konteks hari ini, setiap jawatan yang dipegang oleh pemimpin, pegawai dan kakitangan kerajaan

Terdapat perbezaan di antara ahli pentadbir dengan ahli perniagaan. Kekayaan dan kemewahan lebih

Pentadbir yang menerima rasuah sebenarnya menipu masyarakat. Rakyat perlu sedar bahawa kesilapan

nan yang begitu ketara. Pada 18 dan 19 Januari tahun itu, beberapa demonstrasi makanan (food riots)

mudah didapati melalui perniagaan; urusan pentadbiran dan kemasyarakatan tidak memperuntukkan

mereka memilih pemimpin boleh menyebabkan negara menjadi kucar-kacir dan hancur. Oleh itu, rakyat

berlaku di Kaherah. Rakyat menuduh Presiden Anwar Sadat dan isterinya terlibat dalam rasuah sehingga

masa yang banyak untuk kegiatan yang dapat menjana pendapatan. Wanita perlu memahami bahawa

seharusnya berhati-hati dan menyelidiki terlebih dahulu tentang latar belakang pegawai atau pemimpin

mengakibatkan Mesir menjadi muflis. Mereka menggelar Sadat dan isterinya sebagai ‘pencuri dari

Rasuah yang dilakukan oleh pembesar atau pemimpin negara adalah lebih besar bahayanya jika diband-

agak sukar bagi seseorang yang terlibat dengan urusan pentadbiran negara dapat menjadi hartawan

yang ingin dilantik untuk menjadi pemimpin negara. Pelantikan pemimpin atau pegawai tadbir tidak

sistem ekonomi terbuka’ yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Penglibatan Sadat dalam rasuah diakui

ingkan dengan mereka yang berjawatan rendah dan bergaji kecil. Bagi mereka yang berpangkat

dengan mudah dalam jangka waktu yang singkat.

sepatutnya dibuat berdasarkan hubungan rakan atau saudara- mara, sebaliknya harus berlandaskan

sendiri oleh Presiden Hosni Mubarak. Selepas Presiden Sadat meninggal dunia, adiknya Esmat as-Sadat

pemimpin atau pembesar negara, perbuatan rasuah yang mereka lakukan boleh menyebabkan negara,

Mereka harus takut kepada hukuman Allah kerana sesungguhnya sesiapa yang tidak adil kepada

kepada kebolehan dan kecekapan seseorang itu menjalankan tugas, serta keperibadian individu tersebut.

telah dibicarakan kerana kes rasuah pada 28 Oktober 1982.

bangsa dan agama tergadai. Sistem pentadbiran negara pasti menjadi kucar-kacir.

masyarakat dalam urusan pentadbiran akan menerima seksaan daripada-Nya. Aisyah r.hu berkata:

Golongan atasan yang terlibat dengan rasuah membawa padah yang lebih besar kepada negara berband-

“Saya dengar Rasulullah SAW berkata di dalam rumah saya: ‘Ya Allah! Persulitkanlah bagi sesiapa yang

Jurang perbezaan yang terlalu besar di antara golongan kaya dengan golongan miskin telah menggalak-

ing rasuah yang dilakukan golongan bawahan. Ini kerana golongan bawahan mudah menjadi buruan

memegang suatu tanggungjawab atas umatku lalu telah mempersulit mereka itu, dan berlunaklah serta

kan pertumbuhan pergerakan Islam berbentuk radikal dan fanatik di Mesir.

pegawai Biro Pencegah Rasuah; golongan atasan bijak dan mampu menyembunyikan kegiatan mereka

berlembutlah ya Allah, bagi sesiapa yang memegang tanggungjawab atas umatku lalu bersikap bijaksana

lantaran kuasa berada di tangan mereka. Pegawai Biro Pencegah Rasuah akan mengambil masa dan

dalam membimbing mereka.”

Tidak dinafikan ramai umat Islam berminat dan berlumba-lumba untuk menjadi pemimpin serta menja-

Rasululalh SAW dan para sahabat baginda amat prihatin dan teliti tentang hal pelantikan ketua atau

wat jawatan tinggi tanpa memikirkan kemampuan dan keupayaan diri sendiri dalam mengendalikan

pemimpin. Perkara ini dijelaskan oleh Abu Dhar melalui satu hadis. Menurutnya:

amanah Allah ini. Ini merupakan satu penyakit yang berbahaya kerana bagi mereka yang kurang memahami erti kepimpinan dalam Islam, akan mudah tewas kepada sikap tamak dan gelojoh kepada keka-

“Pernah saya berkata kepada Rasulullah SAW: “Apakah tuan tidak dapat melantik saya menjadi

yaan yang berada di hadapan mata. Kemewahan yang berbentuk pangkat dan kebendaan mudah men-

pegawai tuan?” Baginda menepuk bahu saya dengan tangan sambil berkata, “Hai, Abu Dhar! Kamu ini

jadikan manusia lalai dan leka terhadap amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka.

orang yang lemah, sedangkan pekerjaan itu amanah Allah yang mana di akhirat nanti mungkin mem-

urusan pentadbiran mesti menjalankan tugas dengan adil, ikhlas dan jujur. Mereka tidak boleh mengamalkan sikap diskriminasi ketika memberi bantuan kepada masyarakat.

(John Whelan: Egypt; hlm. 338)

(Arthur Goldschmidt Jr.: Modern Egypt: The Formation of A Nation State; hlm. 591)

proses yang lama untuk mendedahkan kegiatan golongan ini.

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, ms. 99-100)

bawa kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memenuhi syarat dan menjalankannya mengi-

Kehancuran negara Mesir harus dijadikan teladan oleh negara-negara Islam yang lain. Sebagai wanita,

Isu rasuah mungkin tidak akan wujud di kalangan pentadbir negara Islam jika mereka memahami,

kut kelayakannya.”

isteri-isteri pemimpin Islam harus mengelak diri daripada bersikap seperti isteri presiden negara Mesir

Masyarakat harus sedar bahawa rasuah merupakan satu kegiatan yang boleh memusnahkan masyarakat

Pemimpin dan pentadbir yang adil dan jujur dalam tugas, dijanjikan ganjaran istimewa daripada Allah

menghayati dan mengamalkan konsep kepimpinan dalam Islam yang sebenar. Mereka yang diamanah-

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, hlm. 98-99)

yang mengunakan kuasa suaminya untuk mengumpul kekayaan ketika suaminya memiliki kuasa.

itu sendiri. Huru-hara dan kucar-kacir pasti berlaku; jurang perbezaan antara golongan miskin dengan

sama ada di dunia mahupun di akhirat. Abdullah bin Amr r.a meriwayatkan sebuah hadis daripada

kaya sukar diperbaiki. Seterusnya, rasuah akan menjadi satu fenomena hidup dalam masyarakat yang

Rasulullah SAW yang bermaksud:

kan memegang jawatan dalam pentadbiran sama ada wanita atau lelaki, perlu diberi kesedaran tentang tanggungjawab dan amanah mengikut perspektif Islam.

sukar untuk dipulihkan.

Pelantikan pemimpin di kebanyakan negara dunia ketiga (third world countries) lebih bercorak nepo-

Sikap rakus terhadap kuasa dan kenaikan pangkat boleh mendorong kakitangan bawahan memberi

tisme dan pilih kasih (favouritism). Corak pelantikan begini boleh menyebabkan pemimpin dan

rasuah kepada pegawai tertinggi dengan pelbagai cara, sama ada memberi terus kepada pegawai tersebut

“Sesungguhnya orang-orang yang adil itu di sisi Allah akan mendapat tempat di atas mimbar-mimbar

pegawai tadbir terjerumus ke dalam kegiatan rasuah kerana masing-masing mempunyai kepentingan

atau kepada isterinya. Ini adalah lumrah para pentadbir dan pemimpin di negara ketiga.

cahaya terletak di sebelah kanan Allah. Iaitu orang-orang yang adil menjalankan hukum, adil kepada

mencegah suami mereka daripada menerima rasuah dan menyalahgunakan kuasa.


jawatan yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka itu merupakan satu ujian yang berat kepada

Kehancuran negara akibat rasuah

sendiri. Tidak hairan jika mereka sanggup memberi dan menerima rasuah dengan beranggapan bahawa

Terdapat kes di mana isteri-isteri ketua-ketua jabatan mempengaruhi suami mereka memilih pegawai

Melaksanakan amanah Allah

keupayaan mereka mengendalikan urusan pentadbiran dan kenegaraan.

Jika dikaji dan diteliti konsep kepimpinan Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para

perbuatan mereka itu tidak mendatangkan implikasi negatif kepada diri mereka dan masyarakat.

atau kakitangan yang berada di bawah bidang kuasa suami mereka untuk kenaikan pangkat dan gaji,

Mereka yang memegang tanggungjawab sebagai pemimpin dan pegawai tadbir perlu didedahkan kepada

khalifah selepasnya, didapati bahawa tidak terdapat individu ketika itu yang bercita-cita untuk menon-

Pemimpin dan pentadbir begini boleh memusnahkan negara, bangsa dan agama.

atau sebagainya.

latihan kerohanian serta kesedaran tentang tanggungjawab. Mereka harus sedar tentang tanggungjawab Peranan isteri di belakang suami

Dalam hal pelantikan pemimpin, Rasulullah SAW melarang umat Islam melantik individu yang terlalu

kekayaan secara haram semasa memegang jawatan. Rasulullah SAW sentiasa mengingatkan umatnya

Peringatan daripada Rasulullah SAW perlu dijadikan panduan oleh wanita untuk mereka renung dan

merupakan satu contoh negara di mana korupsi berlaku dengan berleluasa kerana pemimpin dan pentad-

gemarkan pangkat dan seumpamanya. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa

agar jangan rakus dan tamak kepada kuasa dan pangkat. Ini dijelaskan dalam hadis baginda yang disam-

fikirkan secara mendalam sebelum mengambil keputusan menjawat jawatan pemimpin atau pentadbir.

bir negara tersebut mengamalkan sistem nepotisme dan pilih kasih yang keterlaluan. Dalam sistem

r.a yang bermaksud:

paikan oleh Abdul Rahman bin Samurah r.a. Menurutnya:

Mereka perlu bermuhasabah dan meneliti kekuatan diri serta kerohanian sendiri sebelum menjawat

jolkan diri sebagai pemimpin atau pegawai tadbir yang berjawatan tinggi. Corak kepimpinan dalam

kewibawaan mereka dalam mengendalikan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan. Rasuah merupakan

pentadbiran negara yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dianggap sebagai ideal.

Keadaan ini biasa dilihat pada pemimpin dan pentadbir di negara-negara mundur dan miskin. Mesir

virus yang amat berbahaya dalam setiap aspek kehidupan manusia terutamanya dalam urusan pentadbi-

Corak pemerintahan tersebut merupakan satu realiti yang wujud dalam sistem pemerintahan Islam pada

ran negara yang melibatkan kuasa dan wang. Oleh itu, setiap wanita sama ada pemimpin, pentadbir atau

waktu itu.

jawatan tersebut.

pentadbirannya, ahli keluarga dan sahabat begitu mudah mencampuri hal ehwal kepimpinan dan pentad-

sama ada dalam bentuk pemberian wang atau harta benda, kenaikkan pangkat tanpa mengikut prosedur

Di dalam Islam, amanah memegang jawatan dalam pentadbiran adalah suatu perkara yang amat berat.

dan sebagainya. Wanita perlu memahami unsur-unsur yang berbentuk rasuah supaya mereka dapat

Kesalahan dan kelalaian melaksanakan tanggungjawab akan menyebabkan mereka dimurkai Allah. Ini

mengelak diri daripada terjerumus ke dalam kancah gejala tersebut.

berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ma’qil r.a:

(Shahih Muslim: jld. 3; hlm. 99)

mereka memelihara dan melaksanakan amanah Allah SWT dan bukan menyimpan hasrat mengumpul

Wanita perlu memahami dan berwaspada tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan imej dan

suri rumah tangga perlu berwaspada terhadap gejala rasuah. Rasuah diamalkan dalam pelbagai cara,

keluarganya dan adil dalam melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.”

“Saya bersama-sama dengan dua orang anak bapa saudara saya datang kepada Rasulullah SAW. Berkata

“Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Hai, Abdul Rahman! Janganlah kamu meminta pangkat

seorang di antaranya, “Ya, Rasulullah SAW! Angkatlah kami menjadi ketua dalam suatu jawatan yang

pemerintah kerana jika kamu dilantik kerana permohonan maka beratlah tanggungjawab, dan jika

Tugas sebagai pemimpin merupakan satu tanggunjawab yang berat walaupun bagi seorang lelaki.

Menurut John Whelan dalam bukunya ‘Egypt’, nepotisme dan pilih kasih amat berleluasa di negara

telah dikuasakan Allah kepada tuan!” Dan seorang lagi berkata demikian juga, maka Rasulullah SAW

pangkat itu diberikan kepadamu tanpa permohonan, maka tanggungjawab itu lebih ringan.”

Dalam skala yang lebih kecil, isteri-isteri pemimpin dan pentadbir Islam perlu mengawal diri supaya

Mesir sama ada pada zaman Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat mahupun Hosni Mubarak. Kebanyakan

bersabda,“Demi Allah, kami tidaklah akan menyerahkan pangkat ini kepada

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3; hlm. 98)

tidak menyalahgunakan kuasa suami untuk kemewahan dan kepentingan sendiri. Mereka juga harus

orang yang mengharapkannya.”

biran negara.

menahan diri daripada berperanan sebagai pendorong kepada suami untuk melakukan kegiatan yang

Golongan yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas masyarakat dan negara paling terdedah kepada

Katanya, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Semua orang yang diserahi

jabatan kerajaan dan pucuk pimpinan waktu itu terdiri daripada kaum kerabat dan sahabat-handai. Setiap

perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya rasuah. Mereka yang diberi mandat untuk

tanggungjawab oleh Allah atas rakyat lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya itu, nescaya syurga

peluang dan keuntungan negara yang diperolehi menerusi sistem ekonomi terbuka dieksploitasi oleh

memimpin dan melaksanakan tugas pentadbiran negara dianggap sebagai pemegang amanah Allah di

itu haram baginya.”

pemimpin, pegawai tadbir dan ahli keluarga serta rakan-rakan mereka. Akhirnya Mesir menghadapi

adalah berdasarkan kepada permohonan mereka. Oleh itu, menjadi kewajipan yang berat kepada mereka

masalah ekonomi, politik dan sosial yang paling serius.

yang memegang amanah dan tanggungjawab tersebut untuk menjalankan tugas dengan jujur dan

Kejayaan atau kegagalan suami melaksanakan tugas dan tanggungjawab mempunyai kaitan dengan

Dalam sesuatu jabatan kerajaan, ketuanya perlu memainkan peranan aktif mengawasi tindak-tanduk

amanah. Semakin tinggi pangkat yang dipohon dan disandang oleh seseorang, semakin beratlah tang-

peranan isteri masing-masing. Para isteri perlu tegas mencegah suami mereka daripada menerima rasuah

Pada tahun 1977, rakyat bangun memberontak menentang kerajaan kerana jurang kekayaan dan kemiski-

pegawai-pegawainya. Kenaikan pangkat mestilah berdasarkan kepada kebolehan dan kemampuan

gungjawabnya di sisi Allah. Oleh itu, mereka harus menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas

dan menyalahgunakan kuasa.

pegawai atau kakitangan tersebut.

mereka dengan jujur dan ikhlas. Setiap individu yang dilantik sebagai pemimpin atau yang terlibat dalam

muka bumi ini. Sejauh mana golongan ini dapat memikul amanah Allah bergantung kepada sikap,

(H.A. Razak: Sahih Muslim; jld. 3; hlm. 100)

pemikiran dan bentuk orientasi yang mereka terima.

(H.A. Razak: Shahib Muslim; jld. 3; hlm. 98)

Dalam konteks hari ini, setiap jawatan yang dipegang oleh pemimpin, pegawai dan kakitangan kerajaan

bertentangan dengan etika kerja mereka.

Terdapat perbezaan di antara ahli pentadbir dengan ahli perniagaan. Kekayaan dan kemewahan lebih

Pentadbir yang menerima rasuah sebenarnya menipu masyarakat. Rakyat perlu sedar bahawa kesilapan

nan yang begitu ketara. Pada 18 dan 19 Januari tahun itu, beberapa demonstrasi makanan (food riots)

mudah didapati melalui perniagaan; urusan pentadbiran dan kemasyarakatan tidak memperuntukkan

mereka memilih pemimpin boleh menyebabkan negara menjadi kucar-kacir dan hancur. Oleh itu, rakyat

berlaku di Kaherah. Rakyat menuduh Presiden Anwar Sadat dan isterinya terlibat dalam rasuah sehingga

masa yang banyak untuk kegiatan yang dapat menjana pendapatan. Wanita perlu memahami bahawa

seharusnya berhati-hati dan menyelidiki terlebih dahulu tentang latar belakang pegawai atau pemimpin

mengakibatkan Mesir menjadi muflis. Mereka menggelar Sadat dan isterinya sebagai ‘pencuri dari

Rasuah yang dilakukan oleh pembesar atau pemimpin negara adalah lebih besar bahayanya jika diband-

agak sukar bagi seseorang yang terlibat dengan urusan pentadbiran negara dapat menjadi hartawan

yang ingin dilantik untuk menjadi pemimpin negara. Pelantikan pemimpin atau pegawai tadbir tidak

sistem ekonomi terbuka’ yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Penglibatan Sadat dalam rasuah diakui

ingkan dengan mereka yang berjawatan rendah dan bergaji kecil. Bagi mereka yang berpangkat

dengan mudah dalam jangka waktu yang singkat.

sepatutnya dibuat berdasarkan hubungan rakan atau saudara- mara, sebaliknya harus berlandaskan

sendiri oleh Presiden Hosni Mubarak. Selepas Presiden Sadat meninggal dunia, adiknya Esmat as-Sadat

pemimpin atau pembesar negara, perbuatan rasuah yang mereka lakukan boleh menyebabkan negara,

Mereka harus takut kepada hukuman Allah kerana sesungguhnya sesiapa yang tidak adil kepada

tingkatkan keimanan dan kerohanian sebagai senjata kukuh bagi mempertahankan kewibawaan diri.

kepada kebolehan dan kecekapan seseorang itu menjalankan tugas, serta keperibadian individu tersebut.

telah dibicarakan kerana kes rasuah pada 28 Oktober 1982.

bangsa dan agama tergadai. Sistem pentadbiran negara pasti menjadi kucar-kacir.

masyarakat dalam urusan pentadbiran akan menerima seksaan daripada-Nya. Aisyah r.hu berkata:

Maka jadilah mereka pentadbir dan pemimpin yang berhemah dan dikasihi Allah serta masyarakat.

Golongan atasan yang terlibat dengan rasuah membawa padah yang lebih besar kepada negara berband-

“Saya dengar Rasulullah SAW berkata di dalam rumah saya: ‘Ya Allah! Persulitkanlah bagi sesiapa yang

Jurang perbezaan yang terlalu besar di antara golongan kaya dengan golongan miskin telah menggalak-

ing rasuah yang dilakukan golongan bawahan. Ini kerana golongan bawahan mudah menjadi buruan

memegang suatu tanggungjawab atas umatku lalu telah mempersulit mereka itu, dan berlunaklah serta

kan pertumbuhan pergerakan Islam berbentuk radikal dan fanatik di Mesir.

pegawai Biro Pencegah Rasuah; golongan atasan bijak dan mampu menyembunyikan kegiatan mereka

berlembutlah ya Allah, bagi sesiapa yang memegang tanggungjawab atas umatku lalu bersikap bijaksana

lantaran kuasa berada di tangan mereka. Pegawai Biro Pencegah Rasuah akan mengambil masa dan

dalam membimbing mereka.”

Tidak dinafikan ramai umat Islam berminat dan berlumba-lumba untuk menjadi pemimpin serta menja-

Rasululalh SAW dan para sahabat baginda amat prihatin dan teliti tentang hal pelantikan ketua atau

wat jawatan tinggi tanpa memikirkan kemampuan dan keupayaan diri sendiri dalam mengendalikan

pemimpin. Perkara ini dijelaskan oleh Abu Dhar melalui satu hadis. Menurutnya:

amanah Allah ini. Ini merupakan satu penyakit yang berbahaya kerana bagi mereka yang kurang memahami erti kepimpinan dalam Islam, akan mudah tewas kepada sikap tamak dan gelojoh kepada keka-

“Pernah saya berkata kepada Rasulullah SAW: “Apakah tuan tidak dapat melantik saya menjadi

yaan yang berada di hadapan mata. Kemewahan yang berbentuk pangkat dan kebendaan mudah men-

pegawai tuan?” Baginda menepuk bahu saya dengan tangan sambil berkata, “Hai, Abu Dhar! Kamu ini

jadikan manusia lalai dan leka terhadap amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka.

orang yang lemah, sedangkan pekerjaan itu amanah Allah yang mana di akhirat nanti mungkin mem-

urusan pentadbiran mesti menjalankan tugas dengan adil, ikhlas dan jujur. Mereka tidak boleh menga-

Wanita yang memilih bidang pentadbiran dan kepimpinan sebagai kerjaya perlu membersihkan diri

malkan sikap diskriminasi ketika memberi bantuan kepada masyarakat.

daripada sifat tamak dan gilakan kuasa semasa menjalankan tugas. Mereka perlu sedar bahawa tugas mereka sebenarnya merupakan amanah daripada rakyat. Mereka harus sentiasa berusaha untuk memper-

(John Whelan: Egypt; hlm. 338)

(Arthur Goldschmidt Jr.: Modern Egypt: The Formation of A Nation State; hlm. 591)

proses yang lama untuk mendedahkan kegiatan golongan ini.

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, ms. 99-100)

bawa kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memenuhi syarat dan menjalankannya mengi-

Kehancuran negara Mesir harus dijadikan teladan oleh negara-negara Islam yang lain. Sebagai wanita,

Isu rasuah mungkin tidak akan wujud di kalangan pentadbir negara Islam jika mereka memahami,

kut kelayakannya.”

isteri-isteri pemimpin Islam harus mengelak diri daripada bersikap seperti isteri presiden negara Mesir

Masyarakat harus sedar bahawa rasuah merupakan satu kegiatan yang boleh memusnahkan masyarakat

Pemimpin dan pentadbir yang adil dan jujur dalam tugas, dijanjikan ganjaran istimewa daripada Allah

menghayati dan mengamalkan konsep kepimpinan dalam Islam yang sebenar. Mereka yang diamanah-

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, hlm. 98-99)

yang mengunakan kuasa suaminya untuk mengumpul kekayaan ketika suaminya memiliki kuasa.

itu sendiri. Huru-hara dan kucar-kacir pasti berlaku; jurang perbezaan antara golongan miskin dengan

sama ada di dunia mahupun di akhirat. Abdullah bin Amr r.a meriwayatkan sebuah hadis daripada

kaya sukar diperbaiki. Seterusnya, rasuah akan menjadi satu fenomena hidup dalam masyarakat yang

Rasulullah SAW yang bermaksud:

kan memegang jawatan dalam pentadbiran sama ada wanita atau lelaki, perlu diberi kesedaran tentang tanggungjawab dan amanah mengikut perspektif Islam.

sukar untuk dipulihkan.

Pelantikan pemimpin di kebanyakan negara dunia ketiga (third world countries) lebih bercorak nepo-

Sikap rakus terhadap kuasa dan kenaikan pangkat boleh mendorong kakitangan bawahan memberi

tisme dan pilih kasih (favouritism). Corak pelantikan begini boleh menyebabkan pemimpin dan

rasuah kepada pegawai tertinggi dengan pelbagai cara, sama ada memberi terus kepada pegawai tersebut

“Sesungguhnya orang-orang yang adil itu di sisi Allah akan mendapat tempat di atas mimbar-mimbar

pegawai tadbir terjerumus ke dalam kegiatan rasuah kerana masing-masing mempunyai kepentingan

atau kepada isterinya. Ini adalah lumrah para pentadbir dan pemimpin di negara ketiga.

cahaya terletak di sebelah kanan Allah. Iaitu orang-orang yang adil menjalankan hukum, adil kepada


jawatan yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka itu merupakan satu ujian yang berat kepada

Kehancuran negara akibat rasuah

sendiri. Tidak hairan jika mereka sanggup memberi dan menerima rasuah dengan beranggapan bahawa

Terdapat kes di mana isteri-isteri ketua-ketua jabatan mempengaruhi suami mereka memilih pegawai

Melaksanakan amanah Allah

keupayaan mereka mengendalikan urusan pentadbiran dan kenegaraan.

Jika dikaji dan diteliti konsep kepimpinan Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para

perbuatan mereka itu tidak mendatangkan implikasi negatif kepada diri mereka dan masyarakat.

atau kakitangan yang berada di bawah bidang kuasa suami mereka untuk kenaikan pangkat dan gaji,

Mereka yang memegang tanggungjawab sebagai pemimpin dan pegawai tadbir perlu didedahkan kepada

khalifah selepasnya, didapati bahawa tidak terdapat individu ketika itu yang bercita-cita untuk menon-

Pemimpin dan pentadbir begini boleh memusnahkan negara, bangsa dan agama.

atau sebagainya.

latihan kerohanian serta kesedaran tentang tanggungjawab. Mereka harus sedar tentang tanggungjawab Peranan isteri di belakang suami

Dalam hal pelantikan pemimpin, Rasulullah SAW melarang umat Islam melantik individu yang terlalu

kekayaan secara haram semasa memegang jawatan. Rasulullah SAW sentiasa mengingatkan umatnya

Peringatan daripada Rasulullah SAW perlu dijadikan panduan oleh wanita untuk mereka renung dan

merupakan satu contoh negara di mana korupsi berlaku dengan berleluasa kerana pemimpin dan pentad-

gemarkan pangkat dan seumpamanya. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa

agar jangan rakus dan tamak kepada kuasa dan pangkat. Ini dijelaskan dalam hadis baginda yang disam-

fikirkan secara mendalam sebelum mengambil keputusan menjawat jawatan pemimpin atau pentadbir.

bir negara tersebut mengamalkan sistem nepotisme dan pilih kasih yang keterlaluan. Dalam sistem

r.a yang bermaksud:

paikan oleh Abdul Rahman bin Samurah r.a. Menurutnya:

Mereka perlu bermuhasabah dan meneliti kekuatan diri serta kerohanian sendiri sebelum menjawat

jolkan diri sebagai pemimpin atau pegawai tadbir yang berjawatan tinggi. Corak kepimpinan dalam

kewibawaan mereka dalam mengendalikan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan. Rasuah merupakan

pentadbiran negara yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dianggap sebagai ideal.

Keadaan ini biasa dilihat pada pemimpin dan pentadbir di negara-negara mundur dan miskin. Mesir

virus yang amat berbahaya dalam setiap aspek kehidupan manusia terutamanya dalam urusan pentadbi-

Corak pemerintahan tersebut merupakan satu realiti yang wujud dalam sistem pemerintahan Islam pada

ran negara yang melibatkan kuasa dan wang. Oleh itu, setiap wanita sama ada pemimpin, pentadbir atau

waktu itu.

jawatan tersebut.

pentadbirannya, ahli keluarga dan sahabat begitu mudah mencampuri hal ehwal kepimpinan dan pentad-

sama ada dalam bentuk pemberian wang atau harta benda, kenaikkan pangkat tanpa mengikut prosedur

Di dalam Islam, amanah memegang jawatan dalam pentadbiran adalah suatu perkara yang amat berat.

dan sebagainya. Wanita perlu memahami unsur-unsur yang berbentuk rasuah supaya mereka dapat

Kesalahan dan kelalaian melaksanakan tanggungjawab akan menyebabkan mereka dimurkai Allah. Ini

mengelak diri daripada terjerumus ke dalam kancah gejala tersebut.

berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ma’qil r.a:

(Shahih Muslim: jld. 3; hlm. 99)

mereka memelihara dan melaksanakan amanah Allah SWT dan bukan menyimpan hasrat mengumpul

Wanita perlu memahami dan berwaspada tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan imej dan

suri rumah tangga perlu berwaspada terhadap gejala rasuah. Rasuah diamalkan dalam pelbagai cara,

keluarganya dan adil dalam melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.”

“Saya bersama-sama dengan dua orang anak bapa saudara saya datang kepada Rasulullah SAW. Berkata

“Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Hai, Abdul Rahman! Janganlah kamu meminta pangkat

seorang di antaranya, “Ya, Rasulullah SAW! Angkatlah kami menjadi ketua dalam suatu jawatan yang

pemerintah kerana jika kamu dilantik kerana permohonan maka beratlah tanggungjawab, dan jika

Tugas sebagai pemimpin merupakan satu tanggunjawab yang berat walaupun bagi seorang lelaki.

Menurut John Whelan dalam bukunya ‘Egypt’, nepotisme dan pilih kasih amat berleluasa di negara

telah dikuasakan Allah kepada tuan!” Dan seorang lagi berkata demikian juga, maka Rasulullah SAW

pangkat itu diberikan kepadamu tanpa permohonan, maka tanggungjawab itu lebih ringan.”

Dalam skala yang lebih kecil, isteri-isteri pemimpin dan pentadbir Islam perlu mengawal diri supaya

Mesir sama ada pada zaman Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat mahupun Hosni Mubarak. Kebanyakan

bersabda,“Demi Allah, kami tidaklah akan menyerahkan pangkat ini kepada

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3; hlm. 98)

tidak menyalahgunakan kuasa suami untuk kemewahan dan kepentingan sendiri. Mereka juga harus

orang yang mengharapkannya.”

biran negara.

menahan diri daripada berperanan sebagai pendorong kepada suami untuk melakukan kegiatan yang

Golongan yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas masyarakat dan negara paling terdedah kepada

Katanya, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Semua orang yang diserahi

jabatan kerajaan dan pucuk pimpinan waktu itu terdiri daripada kaum kerabat dan sahabat-handai. Setiap

perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya rasuah. Mereka yang diberi mandat untuk

tanggungjawab oleh Allah atas rakyat lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya itu, nescaya syurga

peluang dan keuntungan negara yang diperolehi menerusi sistem ekonomi terbuka dieksploitasi oleh

memimpin dan melaksanakan tugas pentadbiran negara dianggap sebagai pemegang amanah Allah di

itu haram baginya.”

pemimpin, pegawai tadbir dan ahli keluarga serta rakan-rakan mereka. Akhirnya Mesir menghadapi

adalah berdasarkan kepada permohonan mereka. Oleh itu, menjadi kewajipan yang berat kepada mereka

masalah ekonomi, politik dan sosial yang paling serius.

yang memegang amanah dan tanggungjawab tersebut untuk menjalankan tugas dengan jujur dan

Kejayaan atau kegagalan suami melaksanakan tugas dan tanggungjawab mempunyai kaitan dengan

Dalam sesuatu jabatan kerajaan, ketuanya perlu memainkan peranan aktif mengawasi tindak-tanduk

amanah. Semakin tinggi pangkat yang dipohon dan disandang oleh seseorang, semakin beratlah tang-

peranan isteri masing-masing. Para isteri perlu tegas mencegah suami mereka daripada menerima rasuah

Pada tahun 1977, rakyat bangun memberontak menentang kerajaan kerana jurang kekayaan dan kemiski-

pegawai-pegawainya. Kenaikan pangkat mestilah berdasarkan kepada kebolehan dan kemampuan

gungjawabnya di sisi Allah. Oleh itu, mereka harus menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas

dan menyalahgunakan kuasa.

pegawai atau kakitangan tersebut.

mereka dengan jujur dan ikhlas. Setiap individu yang dilantik sebagai pemimpin atau yang terlibat dalam

muka bumi ini. Sejauh mana golongan ini dapat memikul amanah Allah bergantung kepada sikap,

(H.A. Razak: Sahih Muslim; jld. 3; hlm. 100)

pemikiran dan bentuk orientasi yang mereka terima.

(H.A. Razak: Shahib Muslim; jld. 3; hlm. 98)

Dalam konteks hari ini, setiap jawatan yang dipegang oleh pemimpin, pegawai dan kakitangan kerajaan

bertentangan dengan etika kerja mereka.

Terdapat perbezaan di antara ahli pentadbir dengan ahli perniagaan. Kekayaan dan kemewahan lebih

Pentadbir yang menerima rasuah sebenarnya menipu masyarakat. Rakyat perlu sedar bahawa kesilapan

nan yang begitu ketara. Pada 18 dan 19 Januari tahun itu, beberapa demonstrasi makanan (food riots)

mudah didapati melalui perniagaan; urusan pentadbiran dan kemasyarakatan tidak memperuntukkan

mereka memilih pemimpin boleh menyebabkan negara menjadi kucar-kacir dan hancur. Oleh itu, rakyat

berlaku di Kaherah. Rakyat menuduh Presiden Anwar Sadat dan isterinya terlibat dalam rasuah sehingga

masa yang banyak untuk kegiatan yang dapat menjana pendapatan. Wanita perlu memahami bahawa

seharusnya berhati-hati dan menyelidiki terlebih dahulu tentang latar belakang pegawai atau pemimpin

mengakibatkan Mesir menjadi muflis. Mereka menggelar Sadat dan isterinya sebagai ‘pencuri dari

Rasuah yang dilakukan oleh pembesar atau pemimpin negara adalah lebih besar bahayanya jika diband-

agak sukar bagi seseorang yang terlibat dengan urusan pentadbiran negara dapat menjadi hartawan

yang ingin dilantik untuk menjadi pemimpin negara. Pelantikan pemimpin atau pegawai tadbir tidak

sistem ekonomi terbuka’ yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Penglibatan Sadat dalam rasuah diakui

ingkan dengan mereka yang berjawatan rendah dan bergaji kecil. Bagi mereka yang berpangkat

dengan mudah dalam jangka waktu yang singkat.

sepatutnya dibuat berdasarkan hubungan rakan atau saudara- mara, sebaliknya harus berlandaskan

sendiri oleh Presiden Hosni Mubarak. Selepas Presiden Sadat meninggal dunia, adiknya Esmat as-Sadat

pemimpin atau pembesar negara, perbuatan rasuah yang mereka lakukan boleh menyebabkan negara,

Mereka harus takut kepada hukuman Allah kerana sesungguhnya sesiapa yang tidak adil kepada

tingkatkan keimanan dan kerohanian sebagai senjata kukuh bagi mempertahankan kewibawaan diri.

kepada kebolehan dan kecekapan seseorang itu menjalankan tugas, serta keperibadian individu tersebut.

telah dibicarakan kerana kes rasuah pada 28 Oktober 1982.

bangsa dan agama tergadai. Sistem pentadbiran negara pasti menjadi kucar-kacir.

masyarakat dalam urusan pentadbiran akan menerima seksaan daripada-Nya. Aisyah r.hu berkata:

Maka jadilah mereka pentadbir dan pemimpin yang berhemah dan dikasihi Allah serta masyarakat.

Golongan atasan yang terlibat dengan rasuah membawa padah yang lebih besar kepada negara berband-

“Saya dengar Rasulullah SAW berkata di dalam rumah saya: ‘Ya Allah! Persulitkanlah bagi sesiapa yang

Jurang perbezaan yang terlalu besar di antara golongan kaya dengan golongan miskin telah menggalak-

ing rasuah yang dilakukan golongan bawahan. Ini kerana golongan bawahan mudah menjadi buruan

memegang suatu tanggungjawab atas umatku lalu telah mempersulit mereka itu, dan berlunaklah serta

kan pertumbuhan pergerakan Islam berbentuk radikal dan fanatik di Mesir.

pegawai Biro Pencegah Rasuah; golongan atasan bijak dan mampu menyembunyikan kegiatan mereka

berlembutlah ya Allah, bagi sesiapa yang memegang tanggungjawab atas umatku lalu bersikap bijaksana

lantaran kuasa berada di tangan mereka. Pegawai Biro Pencegah Rasuah akan mengambil masa dan

dalam membimbing mereka.”

Tidak dinafikan ramai umat Islam berminat dan berlumba-lumba untuk menjadi pemimpin serta menja-

Rasululalh SAW dan para sahabat baginda amat prihatin dan teliti tentang hal pelantikan ketua atau

wat jawatan tinggi tanpa memikirkan kemampuan dan keupayaan diri sendiri dalam mengendalikan

pemimpin. Perkara ini dijelaskan oleh Abu Dhar melalui satu hadis. Menurutnya:

amanah Allah ini. Ini merupakan satu penyakit yang berbahaya kerana bagi mereka yang kurang memahami erti kepimpinan dalam Islam, akan mudah tewas kepada sikap tamak dan gelojoh kepada keka-

“Pernah saya berkata kepada Rasulullah SAW: “Apakah tuan tidak dapat melantik saya menjadi

yaan yang berada di hadapan mata. Kemewahan yang berbentuk pangkat dan kebendaan mudah men-

pegawai tuan?” Baginda menepuk bahu saya dengan tangan sambil berkata, “Hai, Abu Dhar! Kamu ini

jadikan manusia lalai dan leka terhadap amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka.

orang yang lemah, sedangkan pekerjaan itu amanah Allah yang mana di akhirat nanti mungkin mem-

urusan pentadbiran mesti menjalankan tugas dengan adil, ikhlas dan jujur. Mereka tidak boleh menga-

Wanita yang memilih bidang pentadbiran dan kepimpinan sebagai kerjaya perlu membersihkan diri

malkan sikap diskriminasi ketika memberi bantuan kepada masyarakat.

daripada sifat tamak dan gilakan kuasa semasa menjalankan tugas. Mereka perlu sedar bahawa tugas

proses yang lama untuk mendedahkan kegiatan golongan ini.

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, ms. 99-100)

bawa kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memenuhi syarat dan menjalankannya mengi-

Kehancuran negara Mesir harus dijadikan teladan oleh negara-negara Islam yang lain. Sebagai wanita,

Isu rasuah mungkin tidak akan wujud di kalangan pentadbir negara Islam jika mereka memahami,

kut kelayakannya.”

isteri-isteri pemimpin Islam harus mengelak diri daripada bersikap seperti isteri presiden negara Mesir

Masyarakat harus sedar bahawa rasuah merupakan satu kegiatan yang boleh memusnahkan masyarakat

Pemimpin dan pentadbir yang adil dan jujur dalam tugas, dijanjikan ganjaran istimewa daripada Allah

menghayati dan mengamalkan konsep kepimpinan dalam Islam yang sebenar. Mereka yang diamanah-

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, hlm. 98-99)

yang mengunakan kuasa suaminya untuk mengumpul kekayaan ketika suaminya memiliki kuasa.

itu sendiri. Huru-hara dan kucar-kacir pasti berlaku; jurang perbezaan antara golongan miskin dengan

sama ada di dunia mahupun di akhirat. Abdullah bin Amr r.a meriwayatkan sebuah hadis daripada

kaya sukar diperbaiki. Seterusnya, rasuah akan menjadi satu fenomena hidup dalam masyarakat yang

Rasulullah SAW yang bermaksud:

kan memegang jawatan dalam pentadbiran sama ada wanita atau lelaki, perlu diberi kesedaran tentang tanggungjawab dan amanah mengikut perspektif Islam.

membuat tempahan dan pembayaran di laman web YADIM ini. (www.yadimebook.my) - Wanita dan Cabaran Zaman (RM15.00) -

mereka sebenarnya merupakan amanah daripada rakyat. Mereka harus sentiasa berusaha untuk memper-

(John Whelan: Egypt; hlm. 338)

(Arthur Goldschmidt Jr.: Modern Egypt: The Formation of A Nation State; hlm. 591)

Untuk membaca keseluruhan isi kandungan buku ini, anda perlu

sukar untuk dipulihkan.

Pelantikan pemimpin di kebanyakan negara dunia ketiga (third world countries) lebih bercorak nepo-

Sikap rakus terhadap kuasa dan kenaikan pangkat boleh mendorong kakitangan bawahan memberi

tisme dan pilih kasih (favouritism). Corak pelantikan begini boleh menyebabkan pemimpin dan

rasuah kepada pegawai tertinggi dengan pelbagai cara, sama ada memberi terus kepada pegawai tersebut

“Sesungguhnya orang-orang yang adil itu di sisi Allah akan mendapat tempat di atas mimbar-mimbar

pegawai tadbir terjerumus ke dalam kegiatan rasuah kerana masing-masing mempunyai kepentingan

atau kepada isterinya. Ini adalah lumrah para pentadbir dan pemimpin di negara ketiga.

cahaya terletak di sebelah kanan Allah. Iaitu orang-orang yang adil menjalankan hukum, adil kepada

“Terima kasih kerana menyokong penerbitan YADIM”.


jawatan yang diamanahkan oleh rakyat kepada mereka itu merupakan satu ujian yang berat kepada

Kehancuran negara akibat rasuah

sendiri. Tidak hairan jika mereka sanggup memberi dan menerima rasuah dengan beranggapan bahawa

Terdapat kes di mana isteri-isteri ketua-ketua jabatan mempengaruhi suami mereka memilih pegawai

Melaksanakan amanah Allah

keupayaan mereka mengendalikan urusan pentadbiran dan kenegaraan.

Jika dikaji dan diteliti konsep kepimpinan Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para

perbuatan mereka itu tidak mendatangkan implikasi negatif kepada diri mereka dan masyarakat.

atau kakitangan yang berada di bawah bidang kuasa suami mereka untuk kenaikan pangkat dan gaji,

Mereka yang memegang tanggungjawab sebagai pemimpin dan pegawai tadbir perlu didedahkan kepada

khalifah selepasnya, didapati bahawa tidak terdapat individu ketika itu yang bercita-cita untuk menon-

Pemimpin dan pentadbir begini boleh memusnahkan negara, bangsa dan agama.

atau sebagainya.

latihan kerohanian serta kesedaran tentang tanggungjawab. Mereka harus sedar tentang tanggungjawab Peranan isteri di belakang suami

Dalam hal pelantikan pemimpin, Rasulullah SAW melarang umat Islam melantik individu yang terlalu

kekayaan secara haram semasa memegang jawatan. Rasulullah SAW sentiasa mengingatkan umatnya

Peringatan daripada Rasulullah SAW perlu dijadikan panduan oleh wanita untuk mereka renung dan

merupakan satu contoh negara di mana korupsi berlaku dengan berleluasa kerana pemimpin dan pentad-

gemarkan pangkat dan seumpamanya. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa

agar jangan rakus dan tamak kepada kuasa dan pangkat. Ini dijelaskan dalam hadis baginda yang disam-

fikirkan secara mendalam sebelum mengambil keputusan menjawat jawatan pemimpin atau pentadbir.

bir negara tersebut mengamalkan sistem nepotisme dan pilih kasih yang keterlaluan. Dalam sistem

r.a yang bermaksud:

paikan oleh Abdul Rahman bin Samurah r.a. Menurutnya:

Mereka perlu bermuhasabah dan meneliti kekuatan diri serta kerohanian sendiri sebelum menjawat

jolkan diri sebagai pemimpin atau pegawai tadbir yang berjawatan tinggi. Corak kepimpinan dalam

kewibawaan mereka dalam mengendalikan urusan kemasyarakatan dan kenegaraan. Rasuah merupakan

pentadbiran negara yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat dianggap sebagai ideal.

Keadaan ini biasa dilihat pada pemimpin dan pentadbir di negara-negara mundur dan miskin. Mesir

virus yang amat berbahaya dalam setiap aspek kehidupan manusia terutamanya dalam urusan pentadbi-

Corak pemerintahan tersebut merupakan satu realiti yang wujud dalam sistem pemerintahan Islam pada

ran negara yang melibatkan kuasa dan wang. Oleh itu, setiap wanita sama ada pemimpin, pentadbir atau

waktu itu.

jawatan tersebut.

pentadbirannya, ahli keluarga dan sahabat begitu mudah mencampuri hal ehwal kepimpinan dan pentad-

sama ada dalam bentuk pemberian wang atau harta benda, kenaikkan pangkat tanpa mengikut prosedur

Di dalam Islam, amanah memegang jawatan dalam pentadbiran adalah suatu perkara yang amat berat.

dan sebagainya. Wanita perlu memahami unsur-unsur yang berbentuk rasuah supaya mereka dapat

Kesalahan dan kelalaian melaksanakan tanggungjawab akan menyebabkan mereka dimurkai Allah. Ini

mengelak diri daripada terjerumus ke dalam kancah gejala tersebut.

berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan daripada Ma’qil r.a:

(Shahih Muslim: jld. 3; hlm. 99)

mereka memelihara dan melaksanakan amanah Allah SWT dan bukan menyimpan hasrat mengumpul

Wanita perlu memahami dan berwaspada tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan imej dan

suri rumah tangga perlu berwaspada terhadap gejala rasuah. Rasuah diamalkan dalam pelbagai cara,

keluarganya dan adil dalam melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.”

“Saya bersama-sama dengan dua orang anak bapa saudara saya datang kepada Rasulullah SAW. Berkata

“Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya: “Hai, Abdul Rahman! Janganlah kamu meminta pangkat

seorang di antaranya, “Ya, Rasulullah SAW! Angkatlah kami menjadi ketua dalam suatu jawatan yang

pemerintah kerana jika kamu dilantik kerana permohonan maka beratlah tanggungjawab, dan jika

Tugas sebagai pemimpin merupakan satu tanggunjawab yang berat walaupun bagi seorang lelaki.

Menurut John Whelan dalam bukunya ‘Egypt’, nepotisme dan pilih kasih amat berleluasa di negara

telah dikuasakan Allah kepada tuan!” Dan seorang lagi berkata demikian juga, maka Rasulullah SAW

pangkat itu diberikan kepadamu tanpa permohonan, maka tanggungjawab itu lebih ringan.”

Dalam skala yang lebih kecil, isteri-isteri pemimpin dan pentadbir Islam perlu mengawal diri supaya

Mesir sama ada pada zaman Jamal Abdul Nasir, Anwar Sadat mahupun Hosni Mubarak. Kebanyakan

bersabda,“Demi Allah, kami tidaklah akan menyerahkan pangkat ini kepada

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3; hlm. 98)

tidak menyalahgunakan kuasa suami untuk kemewahan dan kepentingan sendiri. Mereka juga harus

orang yang mengharapkannya.”

biran negara.

menahan diri daripada berperanan sebagai pendorong kepada suami untuk melakukan kegiatan yang

Golongan yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas masyarakat dan negara paling terdedah kepada

Katanya, “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Semua orang yang diserahi

jabatan kerajaan dan pucuk pimpinan waktu itu terdiri daripada kaum kerabat dan sahabat-handai. Setiap

perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya rasuah. Mereka yang diberi mandat untuk

tanggungjawab oleh Allah atas rakyat lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya itu, nescaya syurga

peluang dan keuntungan negara yang diperolehi menerusi sistem ekonomi terbuka dieksploitasi oleh

memimpin dan melaksanakan tugas pentadbiran negara dianggap sebagai pemegang amanah Allah di

itu haram baginya.”

pemimpin, pegawai tadbir dan ahli keluarga serta rakan-rakan mereka. Akhirnya Mesir menghadapi

adalah berdasarkan kepada permohonan mereka. Oleh itu, menjadi kewajipan yang berat kepada mereka

masalah ekonomi, politik dan sosial yang paling serius.

yang memegang amanah dan tanggungjawab tersebut untuk menjalankan tugas dengan jujur dan

Kejayaan atau kegagalan suami melaksanakan tugas dan tanggungjawab mempunyai kaitan dengan

Dalam sesuatu jabatan kerajaan, ketuanya perlu memainkan peranan aktif mengawasi tindak-tanduk

amanah. Semakin tinggi pangkat yang dipohon dan disandang oleh seseorang, semakin beratlah tang-

peranan isteri masing-masing. Para isteri perlu tegas mencegah suami mereka daripada menerima rasuah

Pada tahun 1977, rakyat bangun memberontak menentang kerajaan kerana jurang kekayaan dan kemiski-

pegawai-pegawainya. Kenaikan pangkat mestilah berdasarkan kepada kebolehan dan kemampuan

gungjawabnya di sisi Allah. Oleh itu, mereka harus menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas

dan menyalahgunakan kuasa.

pegawai atau kakitangan tersebut.

mereka dengan jujur dan ikhlas. Setiap individu yang dilantik sebagai pemimpin atau yang terlibat dalam

muka bumi ini. Sejauh mana golongan ini dapat memikul amanah Allah bergantung kepada sikap,

(H.A. Razak: Sahih Muslim; jld. 3; hlm. 100)

pemikiran dan bentuk orientasi yang mereka terima.

(H.A. Razak: Shahib Muslim; jld. 3; hlm. 98)

Dalam konteks hari ini, setiap jawatan yang dipegang oleh pemimpin, pegawai dan kakitangan kerajaan

bertentangan dengan etika kerja mereka.

Terdapat perbezaan di antara ahli pentadbir dengan ahli perniagaan. Kekayaan dan kemewahan lebih

Pentadbir yang menerima rasuah sebenarnya menipu masyarakat. Rakyat perlu sedar bahawa kesilapan

nan yang begitu ketara. Pada 18 dan 19 Januari tahun itu, beberapa demonstrasi makanan (food riots)

mudah didapati melalui perniagaan; urusan pentadbiran dan kemasyarakatan tidak memperuntukkan

mereka memilih pemimpin boleh menyebabkan negara menjadi kucar-kacir dan hancur. Oleh itu, rakyat

berlaku di Kaherah. Rakyat menuduh Presiden Anwar Sadat dan isterinya terlibat dalam rasuah sehingga

masa yang banyak untuk kegiatan yang dapat menjana pendapatan. Wanita perlu memahami bahawa

seharusnya berhati-hati dan menyelidiki terlebih dahulu tentang latar belakang pegawai atau pemimpin

mengakibatkan Mesir menjadi muflis. Mereka menggelar Sadat dan isterinya sebagai ‘pencuri dari

Rasuah yang dilakukan oleh pembesar atau pemimpin negara adalah lebih besar bahayanya jika diband-

agak sukar bagi seseorang yang terlibat dengan urusan pentadbiran negara dapat menjadi hartawan

yang ingin dilantik untuk menjadi pemimpin negara. Pelantikan pemimpin atau pegawai tadbir tidak

sistem ekonomi terbuka’ yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Penglibatan Sadat dalam rasuah diakui

ingkan dengan mereka yang berjawatan rendah dan bergaji kecil. Bagi mereka yang berpangkat

dengan mudah dalam jangka waktu yang singkat.

sepatutnya dibuat berdasarkan hubungan rakan atau saudara- mara, sebaliknya harus berlandaskan

sendiri oleh Presiden Hosni Mubarak. Selepas Presiden Sadat meninggal dunia, adiknya Esmat as-Sadat

pemimpin atau pembesar negara, perbuatan rasuah yang mereka lakukan boleh menyebabkan negara,

Mereka harus takut kepada hukuman Allah kerana sesungguhnya sesiapa yang tidak adil kepada

tingkatkan keimanan dan kerohanian sebagai senjata kukuh bagi mempertahankan kewibawaan diri.

kepada kebolehan dan kecekapan seseorang itu menjalankan tugas, serta keperibadian individu tersebut.

telah dibicarakan kerana kes rasuah pada 28 Oktober 1982.

bangsa dan agama tergadai. Sistem pentadbiran negara pasti menjadi kucar-kacir.

masyarakat dalam urusan pentadbiran akan menerima seksaan daripada-Nya. Aisyah r.hu berkata:

Maka jadilah mereka pentadbir dan pemimpin yang berhemah dan dikasihi Allah serta masyarakat.

Golongan atasan yang terlibat dengan rasuah membawa padah yang lebih besar kepada negara berband-

“Saya dengar Rasulullah SAW berkata di dalam rumah saya: ‘Ya Allah! Persulitkanlah bagi sesiapa yang

Jurang perbezaan yang terlalu besar di antara golongan kaya dengan golongan miskin telah menggalak-

ing rasuah yang dilakukan golongan bawahan. Ini kerana golongan bawahan mudah menjadi buruan

memegang suatu tanggungjawab atas umatku lalu telah mempersulit mereka itu, dan berlunaklah serta

kan pertumbuhan pergerakan Islam berbentuk radikal dan fanatik di Mesir.

pegawai Biro Pencegah Rasuah; golongan atasan bijak dan mampu menyembunyikan kegiatan mereka

berlembutlah ya Allah, bagi sesiapa yang memegang tanggungjawab atas umatku lalu bersikap bijaksana

lantaran kuasa berada di tangan mereka. Pegawai Biro Pencegah Rasuah akan mengambil masa dan

dalam membimbing mereka.”

Tidak dinafikan ramai umat Islam berminat dan berlumba-lumba untuk menjadi pemimpin serta menja-

Rasululalh SAW dan para sahabat baginda amat prihatin dan teliti tentang hal pelantikan ketua atau

wat jawatan tinggi tanpa memikirkan kemampuan dan keupayaan diri sendiri dalam mengendalikan

pemimpin. Perkara ini dijelaskan oleh Abu Dhar melalui satu hadis. Menurutnya:

amanah Allah ini. Ini merupakan satu penyakit yang berbahaya kerana bagi mereka yang kurang memahami erti kepimpinan dalam Islam, akan mudah tewas kepada sikap tamak dan gelojoh kepada keka-

“Pernah saya berkata kepada Rasulullah SAW: “Apakah tuan tidak dapat melantik saya menjadi

yaan yang berada di hadapan mata. Kemewahan yang berbentuk pangkat dan kebendaan mudah men-

pegawai tuan?” Baginda menepuk bahu saya dengan tangan sambil berkata, “Hai, Abu Dhar! Kamu ini

jadikan manusia lalai dan leka terhadap amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka.

orang yang lemah, sedangkan pekerjaan itu amanah Allah yang mana di akhirat nanti mungkin mem-

urusan pentadbiran mesti menjalankan tugas dengan adil, ikhlas dan jujur. Mereka tidak boleh menga-

Wanita yang memilih bidang pentadbiran dan kepimpinan sebagai kerjaya perlu membersihkan diri

malkan sikap diskriminasi ketika memberi bantuan kepada masyarakat.

daripada sifat tamak dan gilakan kuasa semasa menjalankan tugas. Mereka perlu sedar bahawa tugas mereka sebenarnya merupakan amanah daripada rakyat. Mereka harus sentiasa berusaha untuk memper-

(John Whelan: Egypt; hlm. 338)

(Arthur Goldschmidt Jr.: Modern Egypt: The Formation of A Nation State; hlm. 591)

proses yang lama untuk mendedahkan kegiatan golongan ini.

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, ms. 99-100)

bawa kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang memenuhi syarat dan menjalankannya mengi-

Kehancuran negara Mesir harus dijadikan teladan oleh negara-negara Islam yang lain. Sebagai wanita,

Isu rasuah mungkin tidak akan wujud di kalangan pentadbir negara Islam jika mereka memahami,

kut kelayakannya.”

isteri-isteri pemimpin Islam harus mengelak diri daripada bersikap seperti isteri presiden negara Mesir

Masyarakat harus sedar bahawa rasuah merupakan satu kegiatan yang boleh memusnahkan masyarakat

Pemimpin dan pentadbir yang adil dan jujur dalam tugas, dijanjikan ganjaran istimewa daripada Allah

menghayati dan mengamalkan konsep kepimpinan dalam Islam yang sebenar. Mereka yang diamanah-

(H.A. Razak: Shahih Muslim; jld. 3, hlm. 98-99)

yang mengunakan kuasa suaminya untuk mengumpul kekayaan ketika suaminya memiliki kuasa.

itu sendiri. Huru-hara dan kucar-kacir pasti berlaku; jurang perbezaan antara golongan miskin dengan

sama ada di dunia mahupun di akhirat. Abdullah bin Amr r.a meriwayatkan sebuah hadis daripada

kaya sukar diperbaiki. Seterusnya, rasuah akan menjadi satu fenomena hidup dalam masyarakat yang

Rasulullah SAW yang bermaksud:

kan memegang jawatan dalam pentadbiran sama ada wanita atau lelaki, perlu diberi kesedaran tentang tanggungjawab dan amanah mengikut perspektif Islam.

Untuk membaca keseluruhan isi kandungan buku ini, anda perlu membuat tempahan dan pembayaran di laman web YADIM ini. (www.yadimebook.my) - Wanita dan Cabaran Zaman (RM15.00) -

sukar untuk dipulihkan.

Pelantikan pemimpin di kebanyakan negara dunia ketiga (third world countries) lebih bercorak nepo-

Sikap rakus terhadap kuasa dan kenaikan pangkat boleh mendorong kakitangan bawahan memberi

tisme dan pilih kasih (favouritism). Corak pelantikan begini boleh menyebabkan pemimpin dan

rasuah kepada pegawai tertinggi dengan pelbagai cara, sama ada memberi terus kepada pegawai tersebut

“Sesungguhnya orang-orang yang adil itu di sisi Allah akan mendapat tempat di atas mimbar-mimbar

pegawai tadbir terjerumus ke dalam kegiatan rasuah kerana masing-masing mempunyai kepentingan

atau kepada isterinya. Ini adalah lumrah para pentadbir dan pemimpin di negara ketiga.

cahaya terletak di sebelah kanan Allah. Iaitu orang-orang yang adil menjalankan hukum, adil kepada

“Terima kasih kerana menyokong penerbitan YADIM”.

Wanita Dan Cabaran Zaman  

Buku Keluaran YADIM - RM15. (Kemaskini Jun 10, 2010)

Wanita Dan Cabaran Zaman  

Buku Keluaran YADIM - RM15. (Kemaskini Jun 10, 2010)

Advertisement