Page 1

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA FAKULTA ARCHITEKTÚRY

Evidenčné číslo FA – 5468 - 68310

POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM Cyprichova – Černockého, Rača Bakalárska práca

2013 Michal Romanec


SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA FAKULTA ARCHITEKTÚRY

Evidenčné číslo FA – 5468 - 68310

POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM Cyprichova – Černockého, Rača Bakalárska práca

Študijný program:

Architektúra a urbanizmus

Študijný odbor:

3507 Architektúra a urbanizmus

Školiace pracovisko:

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

Vedúci práce:

Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

Bratislava, 2013 Michal Romanec


Poďakovanie Rád by som sa poďakoval vedúcej bakalárskej práce Ing. arch. Eve Vojtekovej, PhD., za odborné vedenie, poskytnutú podporu, cenné rady a skúsenosti, s ktorými ma pri práci usmerňovala. Taktiež moje podakovanie patrí konzultantom profesií, menovite: doc. Ing. Oľge Ivankovej, Phd., Ing. Dagmar Lavrinčíkovej, Phd., Ing. Vladimíovir Maňásekovi a Dr. Ing Juraovij Szalayovi, CSc..


Prehlásenie o autorstve a samostatnosti spracovania práce Prehlasujem, že záverečnú bakalársku prácu na tému Polyfunkčný bytový dom som vypracoval samostatne, na základe vedomostí získaných počas štúdia na Fakulte architektúry STU s použitím uvedenej literatúry.

V Bratislave, dňa 09.06.2013

....................................


Súhrn Romanec Michal, Polyfunkčný bytový dom (bakalárska práca), Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb, vedúci bakalárskej práce: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD., stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár, Bratislava: Fakulta architektúry STU, 2013. Cieľom bakalárskej práce bol návrh bytového domu s polyfunkciou, ktorý sa nachádza v Bratislave, v mestskej časti Rača – Krasňany. Koncepcia návrhu je stavaná tak, aby svojím výrazom jemne akcentovala okolitú zástavbu a svojimi proporciami vhodne zapadala. Škimé sedlové strechy nadväzujú na terajšiu architektúru. Objekt má pozdĺžny tvar, ktorý je rovnobežný s hlavnou kominukáciu. Svojím umiestnením vytvára hlukovú a vizuálnu bariéru od rušnej komunikácie. Dispozícia polyfunkčného bytového domu je jasne prehľadná. V 1.PP sa nachádzajú garáže s technickým vybavením a kobkami. Prvé podlažie slúži prenajímateľným priestorov a nebytovým priestorom bytového domu, ako sú kočikáreň a miestnosť na bicykle. Koncept návrhu stavia na kombinácií štandardných a nadštandardných bytov. Čím vyššie podlažie, tým väčší je luxus. Materiálovo objekt zapadá do okolitej zástavby. Bielou vonkajšou úpravou priečelí s čiernymi rámami okien vytvára nenápadný šachovnicový raster. Cez strechu, až po zem je použitý fasádny systém Rheizink. Akcentujúcimi prvkami sú loggie a jasne čitateľný vstup do budovy, ktoré sú obložené dreveným obkladom. Priečny skelet stužený vertikálnym jadrom a stropnými doskami bol použitý pri konštrukčnom riešení objektu. Zaťaženie sa prenáša do základov cez pásy a pätky. Toto zadanie bakalárskej práce mi dalo veľmi veľa. Mohol som tu uplatniť všetky svoje vedomosti, ktoré som si pri každej konzultácií rozširoval. Bytový dom s polyfunkciou nebol pre mňa ničím novým, ale napriek tomu som sa do toho vložil a snažil sa ho spracovať čo najzaujímavejšie. Kľúčové slová: bytový dom s polyfunkciou, bytový dom, byt, mezonet, jedinečnosť, odlišnosť,


Abstract Romanec Michal, Mixed Use Buildingl (bachelor thesis), Slovak Technical University in Bratislava, Faculty of Architecture, Department of structures in architecture and civil engineering, Thesis Supervisor: Ing. arch. Eva VojtekovĂĄ, Phd., Level of professional qualification: Bachelor, Bratislava: Faculty of Architecture STU, 2013 The goal of this work was design mixed use building, which is located in Bratislava, in the citypart of Raca - KrasĹˆany. The concept of design is so that its slightly accented by surrounding buildings and with the respective proportions suitably incorporate. Pitched roofs follow local architecture. The building has a longitudinal shape, which is parallel to the main street. Location of building creates a noise and visual barrier from the road with heavy traffic. Disposition multipurpose residential building is clearly transparent. In the basement is a garage with technical equipment and dungeon. The first floor are leasable speces for caffee and bookshoop. The draft proposal builds on a combination standart and high-end apartments. The higher the floor the better the luxury. Material-object fits into the surroundings. White exterior finish facade with black window frames creates a subtle checkerboard grid. Through the roof to the ground is used Rheizink facade system. Akcenting elements are clearly legible nology and enter the building, which are lined with wood paneling. Transverse vertical skeleton hardened heart and ceiling blocks was the using the design of the building. The load is transferred to the ground through the belts and foot. This thesis assignment gave me a great deal. I could here apply all the knowledge which I have expanded at each consultation. Residential house with polyfunkciou was nothing new for me, but nevertheless I interjected, trying to process what it most interesting. Keywords: apartment , mixed use building, residential house, apartment, duplex, uniqueness, diversity,


Obsah 1. Textová časť 1.1 Úvod 1.2 Sprievodná správa 1.2.1 Identifikačné údaje stavby 1.2.2 Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku 1.2.3 Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy 1.2.4 Prehľad uživateľov a prevádzkovateľov 1.2.5 Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby 1.2.6 Skúšobná prevádzka a doba jej trvania s postupným uvádzaním stavby do prevádzky 1.2.7 Predpokladané celkové náklady stavby 1.3 Technická správa 1.3.1 Charakteristika územia stavby 1.3.2 Zhodnotenie staveniska 1.3.3 Príprava územia pre výstavbu 1.3.4 Urbanistické riešenie 1.3.5 Architektonické riešenie 1.3.6 Dispozičné riešenie 1.3.7 Materiálové riešenie 1.3.8 Technické riešenie 1.3.8.1 Zemné a výkopové práce 1.3.8.2 Základy 1.3.8.3 Zvislé konštrukcie 1.3.8.4 Vodorovné konštrukcie 1.3.8.5 Schodisko 1.3.8.6 Zastrešenie 1.3.8.7 Špeciálne konštrukcie 1.3.8.8 Obvodový plášť 1.3.8.9 Výplne otvorov 1.3.8.10 Povrchové úpravy 1.3.8.11 Klampiárske výrobky 1.3.8.12 Zámočnické výrobky 1.3.8.13 Tepelná izolácia a hydroizolácia 1.3.8.14 Podlahové konštrukcie 1.3.8.15 Technické vybavenie 2. Výkresová časť 2.1 Zmenšeniny výkresov z časti pre územné konanie 2.1.1 Situácia širších vzťahov stavby, M 1:1000 2.1.2 Situácia s konceptom koordinácie inžinierskych sietí, M 1:500 2.1.3 Pôdorys 1. podzemného podlažia, M 1:200 2.1.4 Pôdorys 1. nadzemného podlažia, M 1:200 2.1.5 Pôdorys 2. a 3. nadzemného podlažia, M 1:200 2.1.6 Pôdorys 4. a 5. nadzemného podlažia, M 1:200


2.1.7 Rez A-A´, M 1:200 2.1.8 Rez B-B´, M 1:200 2.1.9 Pohľad juhozápadný, M 1:200 2.1.10 Pohľad severovýchodný, M1:200 2.1.11 Pohľady juhovýchodný a severozápadný, M 1:200 2.1.12 Vizualizácie 2.2 Zmenšeniny výkresov z časti pre stavebné konanie 2.2.1 Koordinačná situácia objektov a inžinierskych sietí, M 1:200 2.2.2 Pôdorys 1. podzemného podlažia, M1:100 2.2.3 Pôdorys 1. nadzemného podlažia, M 1:100 2.2.4 Pôdorys 2. nadzemného podlažia, M 1:100 2.2.5 Pôdorys základov, M 1:100 2.2.6 Pôdorys strechy, M 1:100 2.2.7 Rez A-A´, B-B´, M 1:100 2.2.8 Pohľad severovýchodný a juhovýchodný, M1:100 2.2.9 Pohľad severozápadný a juhozápadný, M1:100 2.2.10 Prehlbujúci pôdorys 2. nadzemného podlažia, M1:50 2.2.11 Prehlbujúci výkres rezu schodiskom, M1:50 2.2.12 Detail strechy – strešný plášť, žľab, M 1:5 2.2.13 Detail obvodového plášťa – okno, M 1:10 2.2.14 Detail exteriérového priestoru – markíza, M 1:10 2.2.15 Tabuľka dverí 2.2.16 Tabuľka okien 2.2.17 Tabuľka podláh 3. Záver 4. Zoznam použitej literatúry 5. Prílohy Zoznam príloh Príloha č. 1 – Zmenšenina posteru na A4 Príloha č. 2 – Výkresová dokumentácia Príloha č. 3 – Prezentáčný poster 700x1000 mm Príloha č. 4 – Model, M 1:100


1. Textová časť 1.1 Úvod Navrhnúť bytový dom s polyfunkciou nie je nič špeciálne, je to priam bežné zadanie z architektonickej praxe. Čo je samozrejme výzvou venovať sa niečomu reálnemu. Napriek vopred daným obmedzeniam lokality som sa snažil navrhnúť niečo odlišné a súčasne podobné okolitej zástavbe. Môj koncept má odrážať súčasnú modernú architektúru čistotou tvaru, kompatibilitou a akcentujúcim prvkom, čo je v mojom prípade strecha. Stavba je v súlade s okolitými budovami, má 5. nadzemných podlaží s terasovými strechami, čo je luxus v tomto prostredí, pretože máte nepretržitý kontakt s prírodou. Pozemok sa nachádza v mestskej časti Rača, ktorá je 7,5 km vzdialená od centra (15 minút autom). Má dobré napojenie na verejnú dopravu. V okolí je množstvo zelene a v pešej vzdialenosti Malé Karpaty. Pozemok je ohraničený tromi cestnými komunikáciami. Černockého ulicou zo severovýchodnej strany a dvoma súbežnými ulicami Hubenného a Cyprichova zo západnej a južnej strany. Na pozemku je náletová zeleň a trávnaté plochy. Urbánna koncepcia rešpektuje existujúce prostredie s obytnou funkciu okolitých budov. Navrhovaná hmota je umiestnená na pozemku tak aby využívala orientáciu k svetovým stranám a zároveň vytvárala sekundárnu funkciu zvukovej a vizuálnej bariéry od hlavnej cesty. Tým sa vytvorí kľudný vnútroblok. Ten je rozdelený diagonálou, ktorá spája športovisko a zástavku verejnej dopravy. Malé námestie sa na nachádza v severnej časti pozemku. V partery bytového domu sú naprojektované prenajímateľné priestory pre kaviareň a kníhkupectvo, ktoré v lokalite chýbajú. Byty sú najmä dvojizbového charakteru vyššieho štandardu a netypicky riešené sú podkrovné mezonety s loggiami a terasami orientovanými na slnečnú stranu. Týmto návrhom si myslím, že sa nudná lokalita zatraktívni a pritiahne sem aj mladých obyvateľov. Cieľom môjho návrhu bolo vytvoriť minimalistickú architektúru, ktorá je súčasne v symbióze a kontraste s okolitou zástavbou, aby pritiahla nových ľudí do lokality a zároveň neodlákala starých.


1.2 Sprievodná správa z časti projektu stavby pre územné konanie 1.2.1 Identifikačné údaje stavby Názov stavby:

Bytový dom s polyfunkciou

Miesto stavby:

Černockého ulica, Bratislava

Mestská časť:

Bratislava III. – Rača

Kraj:

Bratislavský

Lokalita:

Katastrálne územie Bratislava III. – Rača

Číslo parcely:

1513/9

Investor (vlastník parcely):

Michal Romanec

Stupeň dokumentácie:

Realizačný projekt

Spracovateľ dokumentácie:

Michal Romanec

Dátum spracovania:

Jún 2013

Autor projektu:

Michal Romanec

1.2.2 Základné údaje prevádzku

charakterizujúce

stavbu,

výstavbu

a jej

budúcu

Navrhovaná stavba má charakter bytového domu s polyfunkciou so štandardným technickým zariadením a pripojením na vonkajšie inžinierske siete s prípravou na obchodné využitie. 1. PP - Objekt je jedným podlažím zapustený pod zem, kde najväčšiu časť plochy zaberajú parkovacie státia. Ku každému státiu je pridelená jedna pivničná kobka na odkladanie príslušenstva automobilu. Zvyšné priestory slúžia technickému zariadeniu budovy. 1. NP – Navrhnutý hlavný vstup do bytovej časti. Vo vstupnej hale sa nachádzajú poštové schránky a miesto na reklamné letáky. Tento hlavný priestor je napojený na miestnosť na odkladanie bicyklov, kočikáreň, miestnosť pre upratovačku a elektromer. Vo väčšej časti prenajímateľných plôch je naprojektovaná kaviareň so zázemím a v druhej časti kníhkupectvo.Ostatné priestory podľa záujmu nájomcov. 2. NP – Bude tu 5 bytových jednotiek. Sú tu dva druhy dvojizbových bytov. Štandardný a s vyšším štandardom. Na komunikačné jadro je pripojená miestnosť s kobkami. Ku každému bytu je priradená jedna kobka. 3. NP – Na tomto podlaží je naprojektovaných 5 bytových jednotiek, z toho sú


2 nadštandardné mezonetové byty prechádzajúce do vyššieho podlažia. 4. NP – Na toto podlažie sú navrhnuté 3 luxusné mezonety. Dva z nich majú terasu a zvyšný má k dispozícií loggiu. Najvyššie položený hrebeň objektu ( bez komínov resp. hromozvodov) je 18,970 m, od kóty ± 0,000 = 180,000 m n.m. •

Celková plocha pozemku:

4 220,00 m2

Zastavaná plocha podzemnej časti:

1 260,90 m2

Zastavaná plocha nadzemnej časti:

552,90 m2

1. NP = 552,9 m2 2. NP – 5. NP = 552,9 m2 •

Celková zastavaná plocha ( vrátane loggii):

Počet bytových jednotiek:

13

Počet parkových miest:

16 na vonkajšom parkovisku

552,90 m2

7 na vonkajšom parkovisku 1.2.3 Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy •

SO 01 - Bytový dom

SO 02 – Vjazd do podzemných garáži

SO 03 – Vonkajšie parkovacie plochy

SO 04 – Stojisko na smetné nádoby

SO 05 – Park, sadové úpravy

SO 06 – Vonkajšia vodovodná prípojka

SO 07 – Vonkajšia kanalizačná prípojka

SO 08 – Vonkajšia NZT plynovodná prípojka

SO 09 – Vonkajšia zemná prípojka nízkeho napätia

1.2.4 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov Užívateľmi objektu budú majitelia jednotlivých bytov, ktorí zároveň rozhodnú o prevádzkovateľovi objektu.


1.2.5 Celková doba výstavby, zahájenie ukončenie stavby Predpokladaná doba výstavby je 15 mesiacov od obdržania stavebného povolenia. Stavba bude odovzdaná do prevádzky ako celok.

1.2.6 Skúšobná prevádzka a doba jej trvania s postupným uvádzaním stavby do prevádzky Termín skúšobnej prevádzky bude 3 mesiace pred kolaudáciou a kolaudácia bude 1 mesiac po zrealizovaní stavby. 1.2.7 Predpokladané celkové náklady stavby Predpokladané celkové náklady na stavbu nie sú súčasťou dokumentácie

1.3 Technická správa 1.3.1 Charakteristika územia stavby Stavebný pozemok sa nachádza v mestskej časti Rača – Krasňany, ktorá je známa množstvom zelene a pokojnou, tichou lokalitou vzdialenej 15 minút autom od centra. V zástavbe prevažne bytového charakteru sú umiestnené školské, športové a rekreačné zariadenia doplnené o služby. Okolité budovy sú jednotného charakteru so

sedlovou

strechou

a piatimi

nadzemnými

podlažiami.

Majú

kompaktný

a jednoduchý tvar. 1.3.2 Zhodnotenie staveniska Pozemok je na rovinatom teréne. Na pozemku sa nachádza len náletová zeleň a zatrávnené plochy. Zástavba okolo domu je v maximálnej výške 5. nadzemných podlaží. Pozemok je na severo-východnej strane ohraničený samotnou Černockého ulicou ktorá je významnou komunikáciu pre toto územie. Priamo na nej je pozdĺžne parkovanie pri obrubníkoch. Pozemok ďalej ohraničujú dve jednosmerné ulice Cyprichová a Hubenného ulica.

Existujúca zástavba je pozdĺžna s Černockého

ulicou a pozdĺž jednosmerných ulíc. Daná lokalita má kompletne vybudovaný systém inžinierskych sietí.


1.3.3 Príprava územia pre výstavbu Ako prvé sa pozemok oplotí. Následne sa odpília stromy, ktoré sa nachádzajú na pozemku. Tie budú nahradené novými stromami s rovnakým počtom. Povolenie na výrub stromov vydá príslušný miestny úrad – oddelenie životného prostredia. Stavba sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme. Všetky skládky a zariadenie staveniska sú umiestnené na pozemku.

1.3.4 Urbanistické riešenie Pozemok sa nachádza v mestskej časti Bratislava III – Rača, konkrétna časť Krasňany. Krasňany sú vzdialené od centra 7,7km, čo je 15 minút autom. V blízkosti pozemku sa nachádza hlavná komunikačná tepna smerom do centra, do ktorej spadá aj električková a autobusová doprava.

Stavebná parcela je vymedzená

hlavnou komunikáciu na Černockého ulici a dvomi rovnobežnými líniami, tvorenými ulicami Hubenného a Cyprichova. Pozemok je v celom priebehu rovinatý s nízkou zeleňou a náletovými drevinami. Tie budú vyrezané ale v rovnakom množstve opäť vysadené. V súčasnej dobe je prístup na pozemok z každej strany, obmedzený je len minimálne a to budovou na Hubeného ulici. Na strane pozemku, ktorá je v tesnej blízkosti Černockého ulice je situovaný 5 podlažný objekt bytového domu s polyfunkciou. Základná koncepcia osadenia budovy vyplýva z orientácie na svetové strany s tým súvisiacich fyzikálnych požiadaviek, napojenia na hlavnú cestu a odizolovanie polootvoreného vnútrobloku samotným objektom. Ostali už existujúce pešie ťahy z bytových domov smerom na električkovú zástavku a športový areál. Hlavný vstup do objektu je logicky z Černockého ulice. Vedľajší vstup do bytovej časti je zo strany parku, aby budova nebola prekážkou, ale dalo sa do nej vstúpiť z oboch strán. Druhý vchod je zo severovýchodnej časti a slúži najmä pre bicyklistov. Vstupy do prevádzok sú umiestnené na dvoch protiľahlých vedľajších stranách bytového domu, aby sa nekrížili prevádzky. Vjazd do podzemných garáži je z jednosmernej Cyprichovej ulice ústiacej na Černockého ulicu. Na pozemku sú naprojektované aj exteriérové automobilové státia, v počte 7 miest pre návštevy a zákazníkov prevádzok. Pre imobilných samozrejme najbližšie ku vstupom. Taktiež aj park prešiel zmenami. Peší


ťah, ktorý viedol zo severného rohu do južného a slúžil ako ťah zo športového areálu na električkovú zástavku zostal. Je nezmenený a aj posilnený. V severnej časti pozemku bolo vytvorené malé námestie, ktoré slúži ako predmestie športoviska a rozptylová plocha. Vnútroblok prešiel sadovými úpravami. Z väčšej časti je zatrávnený, doplnený o nové dreviny. Spevnené plochy sú do 3 metrov od budovy a na diagonále pozemku. V strede je priestor na detské ihrisko. Hmotovo-priestorová koncepcia návrhu rešpektuje mierku zástavby okolitých objektov.

1.3.5 Architektonické riešenie Návrh bytového domu vychádza z charakteru okolitej zástavby. Sedlové strechy sú na maximálne podlažných budovách. V koncepcií návrhu je vyjadrená odlišnosť a zároveň podmienka nevyčnievať z radu natoľko, aby to pôsobilo rušivo v danom prostredí. Objekt je kompaktný, jednoduchý v pôdorysnej forme, ale rozohraný a rozdielny v strešnej rovine. Čiže svojím architektonickým výrazom a proporciami zapadá do okolitej zástavby aj napriek jemne akcentujúcemu tvaru. Pôdorysný tvar vychádza

z už

existujúcej

zástavby

jednoduchých

bytových

domov

pozdĺž

Černockého ulice a vedľajších súbežných ulíc. Nielen pôdorysný tvar ale aj hmotový vychádza

z lokality.

Výškovo

objekt

nepresiahol

existujúce

bytové

domy.

Architektonické riešenie bytového domu, ale aj materiálové prevedenie a umiestnenie v priestore, podporuje a poukazuje na funkciu danej budovy. Dôležitý činiteľ v tomto type budov je samotný človek, nájomník. Od ktorého som sú odvodené požiadavky na ideálne bývanie v okrajovej kľudnej časti mesta a kontaktom s prírodou. Na strane Černockého ulice je orientované na krytú pavlač, s odizolovaním obytných časti do kľudného parku. Aby sa dosiahlo prepojenie človeka s prírodou, sú použité vysoké okná od podlahy až po strop, a tým je eliminovaný dojem uzavretosti. Čím vyššie podlažie, tým vyšší štandard a luxus. Najvyššie byty sú mezonetové a majú jedinečné terasy s množstvom zelene a súkromia. Toto riešenie nie je nikde v okolí. Jeden z bytov má kúpeľňu s vaňou, ktorá je takmer na terase, z ktorej je možné pozorovať okolie. Parter je rovnako riešený ako bytové priestory, aby hmota pôsobila jednotne. Prepojenie s exteriérom je sprostredkované cez veľké okná, ktoré sa dajú


úplne otvoriť a vytvárajú nerušený prechod do parku. Hlavný vstup do budovy je akcentovaný zapustením dovnútra hmoty a zošikmením jednej zo stien. Taktiež aj materiálovým stvárnením drevenými lamelami. Plechový obvodový plášť prechádza okolo celej budovy a tým prepája a zjednocuje vzdialenejšie strany objektu. Hlavné priečelia sú z bielej silikátovej omietky. Do toho s oknami s čiernym rámom vytvárajú nerušivý raster minimalistického charakteru. Celkovo je ťažko rozpoznať, kde sa nachádza pavlač, bytové a nebytové priestory, lebo boli použité 3 druhy okien, ktoré sa opakujú bez rozdielu na priestory. 1.3.6 Dispozičné riešenie Budova má 5 nadzemných podlaží a 1 podzemné podlažie s vertikálnou komunikáciu v komunikačnom jadre s výťahom a železobetónovým schodiskom. Budova je rozdelená na dva prevádzkové celky a to bytovú časť a časť služieb. Kaviareň a kníhkupectvo sa nachádza v partery na vzájomne protiľahlých stranách. Veľkostne prevláda kaviareň s kapacitou cca. 60 ľudí. Hlavný vstup je z nárožia budovy a Cyprichovej ulice. Dispozične je to jeden veľký priestor so sedením pre rôzny počet ľudí. Od 2 až po 7 miestne sedenia gaučového, stoličkového alebo barového typu. Kaviareň má aj zázemie, ktoré tvorí tretinu plochy. Tu sa samostatne nachádzajú toalety pre zákazníkov. Do časti pre zamestnancov sa dostanú cez vedľajší vchod z Černockého ulice. Vstupuje sa do špinavej chodby, ktorá je napojená na sklad a miestnosť šatní. Zo šatní je prístup do dennej miestnosti a hygieny zamestnancov. Ďalej sa cez čistú chodbu dostanú do kuchynky a do baru. Orientácia kaviarne je na 3 strany. Ale najmä do zeleného kľudného parku. Na protiľahlej strane parteru je kníhkupectvo s voľným výberom kníh bez skladových priestorov. Hlavný vstup je z malého námestia. Vnútri sa nachádza voľný výber a zázemie pre zamestnancov, ktoré zahŕňa šatňu s hygienickými priestormi a dennú miestnosť s priamym osvetlením.

Parkovanie

návštevníkov

k týmto

prevádzam

sa

nachádza

na

Cyprichovej ulici v počte 7 miest. Hlavný vstup do bytovej časti je v mierne decentralizovanej polohe a na strane Černockého ulice. Vstup je akcentovaný od celej budovy aby bola jasne čitateľná funkcia a označenie vstupu. Vstupuje sa do vstupnej haly, v ktorej sú umiestnené poštové schránky a priestor na reklamné letáky. Naľavo od vstupu sa nachádza vertikálne komunikačné jadro s výťahom. Na vstupnú halu sú napojené priestory elektromerne, miestnosti pre upratovačku,


kočikáreň a miestnosť na bicykle. Tá je vybavená náradím na údržbu bicyklov a stojanmi. Z nej je priamy vstup do exteriéru pre rýchlejší odchod z budovy. Na zvyšných nadzemných podlažiach sú naprojektované byty štandardné ale aj nadštandardné byty. Druhé nadzemné podlažie obsahuje 5 bytových priestorov s troma štandardnými dvojizbovými bytmi a dvomi luxusnejšími dvojizbovými bytmi. Štandardný byt zahŕňa priestory zádveria, z ktorých sa dostanete do každej miestnosti bytu.. Kuchyňa, jedáleň a obývacia izba vytvárajú jeden veľký spoločný priestor, do ktorého sa dostaneme z predsiene dvoja vstupmi. Pre rýchlejší prístup do kuchyne bol vybudovaný menši vstup bližšie ku vchodu. Na zapustenú loggiu sa dostaneme cez obývaciu miestnosť a aj cez spálňu. Byt ma samostatne oddelený záchod od kúpelne. Dispozičné riešenie bytu vychádza z orientácie k svetovým stranám a komfortného návrhu bývania pre menej početné rodiny s moderným štýlom života. Nadštandardné dvojizbové byty sa nachádzajú na koncoch pavlače s orientáciou na 3 strany. Na východnej strane je naprojektovaná spálňa. Na južnej strane s výhľadom do parku sú priestory obývacej miestnosti s kuchyňou a jedáleň je na severnej strane. Cez zádverie sa dá dostať do obývacej časti, z ktorej je prístup na loggiu. Záchod je oddelený od kúpeľne, ktorá je väčšia od iných dvojizbových bytov. Ku každému bytu sú priradené 2 pivničné kobky. Jedna sa nachádza priamo na podlaží, pri komunikačnom jadre a druhá v garážových priestoroch, slúžiaca najmä na príslušenstvo vozidla. Na vyšších podlažiach sa objavujú mezonetové byty luxusného charakteru. Na prvom podlaží mezonetu je navrhnutý vstupná hala, sklad, šatník, toaleta, kuchyňa s komorou a veľká obývacia izba s panoramatickým výhľadom. Na druhé poschodie sa dostaneme cez dizajnové schodisko do halového priestoru. Odtiaľ do 3 spálni a kúpeľne. Dve z izieb majú spoločnú loggiu. Ani jeden mezonetový byt nie je rovnaký. Nelíšia sa ani tak v dispozičnom riešení ako v exteriérových priestorov, prislúchajúcich k nim. Najvyššie dva majú veľkú spoločnú terasu s množstvom zelene a výhľadom do lesov. Na každý byt pripadajú 2 parkovacie miesta v podzemných garážach. Pivničné kobky pre automobilové príslušenstvo sú naprojektované v nádväznosti na parkovacie státia. Zvyšné priestory podzemného podlažia tvorí technické zariadenie budovy s plynovou kotolňou, vzduchotechnikou a klimatizačnou jednotkou. Priestory v budove sú navrhnuté podľa požiadaviek na svetlotechniku, akustiku, tepelnú pohodu, orientáciu k svetovým stranám a požiadaviek na priestory na bývanie podľa normy.


1.3.7 Materiálové riešenie Na celom objekte sa striedajú tri materiálové riešenia. Obvodový plášť sa skladá z dvoch materiálov a to hlinikového obvodového plášťa, ktorý obopína budovu v pozdĺžnom smere a bielej silikátovej omietky na hlavných priečeliach budovy. Tie vytvárajú s drevohlinikovými oknami čierneho prevedenia, šachovnicový nerušivý raster, moderného charakteru. Akcentovanými priestormi sú loggie a hlavný vstup do budovy, ktoré sú obložené z prírodného dreva. A vytvárajú pocit spojitosti s prírodou aj napriek tomu, že sa nachádzate v meste. 1.3.8 Technické riešenie riešenie 1.3.8.1

Zemné a výkopové práce

Na pozemku, ktorý je rovinatého charakteru, nie je nutné robiť veľké terénne úpravy. Práce budú pozostávať z odhrnutia ornice, ktorá bude presunutá na vopred určené miesto a neskôr použitá na sadové úpravy. Na vyhĺbenie výkopu pre základy sa použijú ťažké mechanické stroje, ktoré spravia hrubý výkop do hĺbky 3,9 metra a následne je potrebné ručné začistenie základovej škáry. Výkopy budú realizované podľa výkresovej dokumentácie. Hĺbka výkopu pre základové pásy a jednostupňové pätky bude vo výške - 4,945 m, pre základové pätky dvojstupňové - 5,745 metra. Vykopaná zemina bude odvezená na centrálnu depóniu.

1.3.8.2

Základy

Na prenesenie vodorovných a zvislých účinkov zo stavby boli navrhnuté dva typy základov. Dvojstupňové pätky s rozmerom 1500x1500 mm vysoké 1400 mm prenášajú zaťaženie stien a strechy. Dvojstupňové železobetónové sú navrhnuté tak, aby prenášali zaťaženie dvoch strešných rovín do základovej škáry, ktorá je v hĺbke – 5,745 m. Pod stenami sú navrhnuté základové pásy so základovou škárou v hĺbke - 4,945 m. V oddilatovanej časti podzemných garáži sú navrhnuté jednostupňové železobetónové pätky v hĺbke založenia – 4,945 m. Pre komínové teleso je navrhnutý základ rozmerov 900x1430 mm do hĺbky – 4,945 . Pod výťah je nadimenzovaná železobetónová základová doska. Okolo obvodu podzemného podlažia je základový pás, na ktorom je uložená železobetónová oporná stena. Pod základy je nevyhnutné


vytvoriť štrkové lôžko hr. 200 mm. Navrhovaný podkladový betón má hrúbku 200 mm.

1.3.8.3

Zvislé konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie sú vytvorené z vystuženého monolitického betónu C 25/30, oceľ BSt 500s. Steny železobetónovej vane v 1. PP sú hrubé 300 mm a odizolované 120 mm styroduru. Nosný systém budovy tvorí priečny skelet, ktorý je tvorený železobetónovými stĺpmi o rozmere 300/450 mm. Železobetónové vertikálne komunikačné jadro je hrúbky 300 mm a prechádza cez všetky podlažia. Stĺpy nesúce strechu garáži sú železobetónové, hrúbky 300 / 300 mm. Železobetónové steny rampy sú taktiež hrúbky 300 mm a zaizolované 50 mm styroduru. Obvodový výplňový plášť tvoria keramické tvarovky Heluz Family 50, s rôznou povrchovou úpravou. Akustické priečky o hrúbke 300 mm oddeľujú chodbové priestory do bytov a v partery rôzne prevádzky. Deliace priečky Heluz 140 a 115 sú použite v bytových aj nebytových priestorov objektu. Naprojektovaný je komínový systém Shiedel s tromi prieduchmi.

1.3.8.4

Vodorovné konštrukcie

Vodorovné konštrukcie sú tvorené vystuženým monolitickým betónom triedy C 25/30, oceľ BSt 500S.Základová doska na 1. PP je hrúbky 200mm, chránená je hydroizolačnou fóliou proti zemnej vlhkosti. Stropné dosky sú naprojektované ako bezprievlakové hrúbky 230 mm. Na prvom podlaží je sádrokarótonový podhľad, na zakrytie rozvodov. a izolácií. Loggie sú hrúbky 230 mm a kotvené sú do stropnej dosky pomocou Iso-korbov hr. 100 mm.

1.3.8.5

Schodisko

V objekte sa nachádza jedno hlavné schodisko a 4 bytové schodiská. Hlavné schodisko je monolitické železobetónové, votknuté do stužujúceho vertikálneho jadra. Je rozdelené na 3 rôzne úseky:

1.PP – 1.NP 21x177x280mm – trojramenné 1.NP – 2.NP 23x174x280 mm – trojramenné


2.NP – 4.NP 17x177x280 mm – dvojramenné Hrúbka schodiskového ramena je 180 mm a šírka ramena je 1200 mm. Šírka podesty je 1300 mm a hrubá 150 mm + podlaha. Mezonetové schodiská sú z oceľovej schodice a ľahkých drevených nástupníc. 1.3.8.6

Zastrešenie

Zastrešenie je tvorené systémom atypických sedlových strešných konštrukcií vytvárajúcich rámovú konštrukciu. Hlavným nosným prvok sú krokvy z oceľových L profilov výšky 220 mm, ktoré sú uložené na pomúrnici. Na tie sa prichytia nadkrokvy, ktoré slúžia ako izolant voči chladu a vytvárajú priestor pre tepelnú izoláciu. Od prevetrávaného priestoru sú odizolované dreveným záklopom. na to sa kladu laty, ktoré vytvárajú prevetrávaný priestor. Zakryjú sa plným dreveným záklopom a kladie sa finálna úprava strešnej konštrukcie. Zvolená strešná krytina je z hliníkového plechu Rheizink. Pod ním sa nachádza hydroizolácia a poistná hydroizolácia. Z interiérovej časti sa zakryje priestor zastrešenia sadrokartonovými doskami pripevnenými na nosný rám. V tejto vrstve sa nachádza parozábrana. Paropriepustná fólia je umiestnená pod prevetrávanou vrstvou. Celková hrúbka konštrukcie je 580 mm

.Zvolená

konštrukcia

vyhovuje

tepelno-technickým

požiadavkám

pre

nízkoenergetické domy.

1.3.8.7

Špeciálne konštrukcie

Konštrukciu výťahovej šachty tvorí železobetón triedy C25/30, oceľ BTs 500s. Steny sú hrubé 200 mm. Výťahová šachta tvorí samostatný nosný prvok a je oddelená od statných konštrukcií.

1.3.8.8

Obvodový plášť

Obvodový plášť má dve prevedenia. Prve tvorí keramická tvarovka Heluz family 50, na ktorú ide omietka a silikátová stierka bielej farby. Druhý typ obvodového plášta je tvorený prevetrávanou fasádou Rheizink. Hliníkový plech je pripevnený na plný drevený záklop a ten cez nosný rošť na výplňové murivo Heluz Family 50. Pre tento


typ tvarovky nie je nutnotné použiť žiadnu tepelnú izoláciu, iba na miestach kde je styk so stropnou doskou.

1.3.8.9

Výplne otvorov

Výplne otvorov na fasáde sú od firmy Jasko Fehnster Diamant 81. V bytoch sú použité drevohlikikové okna čierneho prevedenia so stavebnou hrúbkou 80 mm. Zasklenie je z trojskla. Do priestorov parteru sú navrhnuté okna Jasko Proform, ktoré sú z hliníku čiernej farby s trojsklom. Strešné okno Velux je použité v mezonetových bytoch v podkroví. Interiérové dverné konštrukcie sú tvorené drevenými krídlami s výplňou alebo plné v hliníkových zárubniach. Vstupné dvere do bytov sú zabezpečené proti krádeži a protipožiaru od firmy ADLO s povrchovou úpravou z laminátovej dosky uložené do ocelovej zárubne. Vstupné dvere do budovy sú od firmy Josko Lightum Alu Flat hlinikoého prevedenia čiernej farby. 1.3.8.10 Povrchové úpravy Vnútorné povrchové úpravy v 1.PP v pivničných priestoroch sú riešené formou náteru Primalex Projekt bielej farby. Byty a prevádzky v partery majú vápenocementové prevedenie omietky Baumit MVS 25 bielej farby. Na stĺpy je nanášaná hladká omietka na predsieťkovanú konštrukciu. Obklady v priestoroch WC, kúpelne sú keramické do výšky 2200 mm od podlahy. Sokle v bytoch sú z laminátovej lišty a na chodbách a nebytových priestoroch sú keramické. V podkroví na sádrokartonové konštrukcie sa použije náter Baumit MVS 25 bielej farby. Vonkajšia povrchová úprava na hlavných priečeliach je biela silikátová omietka od firmy Baumit. Použitý hliníkový obklad na drevenom podklade, prichytený cez rošt k stenám je od firmy Rheizink v prírodnej farbe.

1.3.8.11 Klampiárske výrobky

Parapety, oplechovania komínu, výduchov, klimatizácie, ríny, strešné zvody budú v prevedení z pozinkovaného plechu.


1.3.8.12 Zámočnícke výrobky Zábradlia, markízy, poklopy, mriežky sú z pozinkovaného plechu.

1.3.8.13 Tepelná izolácia a hydroizolácia

Keramická tvarovka Heluz Familu 50, vyhovuje požiadavkám na nízkoenergetický objekt aj bez dodatočnej tepelnej izolácie. Izolácia o hrúbke 200 mm je použitá len na miestach, kde sú zasunuté nosné stĺpy a stropná doska. Izolácia sa dorovná do roviny tvarovky. V strešnej rovine je použitá izolácia Isover Domo, Isover T, Isover Unirol Plus v celkovej hrúbke 400 mm. Tá sa vkladá medzi krokvy. Pod strešnou krytinou je uložená poistná hydroizolácia Delta Alpina hr. 2 mm. Pod prevetrávanou vrstvou paropriepustná zábrana a na sádrokartovým podhľadom paronepriepustná fólia od firmy Fatrafol. Obvodová vaňa v 1. PP je od terénu odizolovaná tepelnou izoláciu Styrodur XPS hr. 120 mm a od vody hydorizoláciou Fatrafol. Tá je použitá aj pri základovej doske. Medzi 1.PP a 1.NP je tepelná izolácia hrúbky 120 mm.

1.3.8.14 Podlahové konštrukcie viď. príloha číslo 2 1.3.8.15 Technické vybavenie Objekt bytového domu je napojený na inžinierske siete z priľahlej cestnej komunikácie s pomocou novovybudovaných prípojok. – viď. koordinačná situácia. Budova bude vykurovaná 3 plynovými kotlami Buderus. Vykurovací systém s nízkotlakovým teplovodný s núteným obehom bude zabezpečovať vykurovanie bytov a nebytových priestorov prevádzok. Výmena vzduchu v garážach je bez prirodzeného vetrania a je nutné zabezpečiť ho cez vzduchotechniku. Priestory prevádzok majú klimatizáciu a výmenu vzduchu zabezpečenú cez vzduchotechnické zariadenia v 1.PP.


2. Výkresová časť 2.Zmenšeniny výkresov z časti pre územné konanie


2.2 Zmenšeniny výkresov z časti pre s stavebné konanie


3. Záver V tejto bakalárskej práci bolo cielom vypracovanie architektonického návrhu zadaného

typologického

druhu

objektu

a následne

spracovanie

projektovej

dokumentácie pre územné a stavebné konenie. V záverečnej práci som riešil tému polyfunkčného bytového domu, ktorý som sa snažil navrhnúť tak, aby zapadal do okolitej zástavby a pritom svojim akcentujúcim tvarom priťahoval nových ľudi do lokality. Zámerom bola fúzia kontrastu a harmónie súčastne, čím som dosiahol zatraktívnenie územia. Architektonické riešenie budovy odráža jeho funkciu. Materiálovo zapadá do prostredia. Výsledkom záverečnej práce je komplexny projekt riešeného polyfunkčného bytového domu.


4. Zoznam použitej literatúry [1]

Mikuláš, M..- Oláh, J.- Mikulášová D.: Kreslenie stavebných konštrukcií. Bratislava, Jaga 2011,

[2]

Neumann, D. a kol.: Stavebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005,

[3]

Neumann, D. a kol.: Stavebné konštrukcie II. Bratislava: Jaga, 2006,

[4]

Puškár, A.- Szomolányiová, K.-Fučila, J.- Vavrovič, B.: Okná, zasklené steny, dvere,brány. Bratislava: Jaga 2008,

[5]

Neufert, E.: Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 2000,

[6]

Hykš, P.- Gieciová, M.: Schody-rampy-rebríky. Bratislava: Eurostav, 2004,

[7]

Harvan, I.: Železobetónové nosné sústavy. Bratislava: Vydavateľstvo STU,2010,

[8]

Turček, P. - Hulla, J. :Zakladanie stavieb. Bratislava : Jaga group, s.r.o., 2004,

[9]

Tužinský, I. - Szomolányiová, K. :Pozemné staviteľstvo 1.a 2. časť. Bratislava Slovenská vysoká škola technická, 1990,

[10]

BUDIAKOVÁ, M. Vykurovanie a elektroinštalácia budov, Bratislava: Vydavateľstvo STU,2005. 170s. ISBN 80-227-2344-4,

[11]

SAMOVÁ, M. a kol. 2008. Tvorba bezbariérového prostredia: Základné princípy a súvislosti. Bratislava : Eurostav,2008. 121s. ISBN 978-80-89228-10-2,

[12]

BEINHAUER, P. 2004. Atlas štandardných detailov. 1. vyd. Bratislava : Eurostav,2004,

[13]

STN 73 0540-2.Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. 2002,

[14]

STN 73 0540-3. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov. 2002,

[15]

STN 73 0540-4. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 4: Výpočtové metódy. 2002,

[16]

STN 74 3305. Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia. 1988,

[17]

STN 73 0540. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. 2002,

[18]

STN 73 0580. Denné osvetlenie budov. 2000,

[19]

STN 73 4301. Budovy na bývanie. 2005,

[20]

STN 92 0201. Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. 2000,


[21]

STN 73 0532. Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky. 2000.

Internetové zdroje:

www.isover.sk www.heluz.sk www.premac.sk www.velux.sk www.jansen.sk www. building.dow.com www.leier-baustoffe. www.archiweb.cz www.knaufinsulation.sk/sk/produkty www.eurostav-ds.sk www.archdaily.com

5. Prílohy


Príloha číslo 1. – Zmenšenina posteru na A4


Záverečná bakalárska práca  
Záverečná bakalárska práca  

bc. Michal Romanec

Advertisement