Page 1

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting 2013 incl wijzigingen

Realisatie 2012 Kosten

Beschrijving

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

0 Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO

16000001 Bureau Minister-President 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen

4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten

4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4390 Contributies

4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

5.629.785

7.512.000

8.646.500

19.300

24.000

643.100 40.900 8.215.300

734.500

9.416.100

574.900 889.900 675.800 2.140.600

758.800 675.700 754.800 2.189.300

204.000 445.000 239.000 73.600 7.200 53.700 13.600 162.500 76.000 114.500

276.300

533

21.490 407.607 53.173 6.112.588 394.693 671.644 469.364 1.535.701

11.100

3.750

166.985 419.931 197.597 36.785 3.195 42.319 28.252 134.164 42.573

82.500 3.199 8.664

380.000 296.600 22.400 2.200

35.000 4.800 97.700 24.700

2.300

82.500 2.100

6.000

5.700

4.300 1.163.000

4.000

442.500

1.500

1.200

1.100

108.195 17.538

98.300 28.000

72.900 12.300

810 572 68.360 492.109 35.965 1.857 298.610 42.939 143.375 3.405.584

600

600

5.924 1.017.833 83

Ontwerpbegroting 2014

500

400

82.200 579.000

81.000 400.000 110.000

196.300 1.900

1.900

82.300

92.500

3.635.000

2.449.200

Deel 4, pagina

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 280

1


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16000001 Bureau Minister-President

Begroting

Antwerp

2013 incl

begroting

wijzigingen

2014

Kosten

Kosten

14.924

15.000

15.380 30.304

5.000

5.000

5.000

20.000

11.084.177

13.995.900

14.074.600

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 2

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16000002 Gevolmachtigd Minister NL 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4202 Premies contractanten

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting

Kosten

Kosten

Kosten

3.222.997 25.946 3.180 156.016 408.144 3.816.283 86.937 259.641 156.687

3.594.800 4.800 120.500

408.100 4.128.200

2014

2.560.000 37.200 4.200 206.000 554.000 3.361.400

62.000 259.600

643.393

3.300 709.300

95.000 171.000 176.000 303.000 3.400 748.400

4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen

11.055

11.400

10.700

2.972

20.000

16.600

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten

10.824

6.700

3.400

59.195 11.714 58.153 12.100 2.857 40.363 11.208 161.718 14.692 118.911 53.672

44.500 8.600 20.500 162.000 8.600 34.600 8.700 180.000 15.400 97.500 35.800 83.000 86.200 7.500 5.700 6.500 8.000 32.100 102.600 28.600 30.600 20.600 8.900 62.700 2.900 2.900 3.000 1.074.200 2.220.300

62.500 9.500

4203 Premies buitenland 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4308 Huur- /detacheringtoelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit

4322 Waterlevering 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten

4386 Koersverschillen 4390 Contributies 4393 Overige kosten

4300 Goederen en diensten

136.337 3.791

66.175 6.758 18.646 238.425 112.126

68.465 15.775 14.499 101.774 37.509 29.642 -14.783 11.118

1.275.563

Ontwerpbegroting 2014

156.700 227.700

38.000 67.200 8.800 38.000 3.500 149.300 11.800 86.900 47.500

61.700 7.100 3.600 19.000 8.300 47.500 25.500 23.700

19.000 45.000 19.800

38.000 4.700

2.600 2.300

881.500

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 280

4,

pagina 3


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

4615 Subsidie instellingen

4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16000002 Gevolmachtigd Minister NL

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

133.150 133.150

51.600 51.600

25.000 25.000

70.920 70.920

97.400

97.400

71.100 71.100

5.939.309

7.206.800

5.087.400

Deel 4, pagina 4

Ontwerpbegroting 2014 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16000003 Gevolmachtigd Minister USA 4101 Salarissen en toelagen 4100 Personeel

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

215.272 215.272

4301 Geneeskundige kosten 4303 Opleidingen & cursusgeld 4306 Reis- en verblijfkosten 4308 Huur-/detacheringtoelage

437.500 437.500

4313 Portikosten

2014 Kosten

243.900 243.900

4.500

38.600 28.700

69.500

97.200

2.400

9.100 200

700

4314 Telefoon, fax & internet 4321 Electriciteit 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

4.032 10.633 26.429

7.600

200 7.600

297.668

97.400

182.700

512.940

534.900

426.600

173.934 173.934

339.900

187.900 187.900

5.700

1.100

16000003 Gevolmachtigd Minister USA EU

339.900

4303 Opleidingen & cursusgeld 4306 Reis- en verblijfkosten

32.353

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/burea u be hoeften

3.000 8.300

1.231

800

4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet

100 22.500

500 2.300

4319 Overige bureaukosten 4361 Deskundig advies

200

123.200

4370 Verzekeringen

1.000

4390 Contributies 4393 Overige kosten

10.000

10.000

220.100

4300 Goederen en diensten

16000004 Bureau Vertegenwoordiging

Ontwerp begroting

7.000

97.752 31.405 99.703 27.714

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften

16000004 Bureau Vertegenwoordiging 4101 Salarissen en toelagen 4100 Personeel

2013 incl

EU

33.584

368.900

33.100

207.518

708.800

221.000

Deel 4, pagina 5

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16000005 Bureau Rampenbestrijding 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV- premie 4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

408.873

406.800

32.088 440.961

32.700

439.500

457.500 700 36.700 494.900

29.661 105.181 32.909 167.751

29.900 118.100 33.400 181.400

43.300 132.100 38.500 213.900

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

1.700

800

4.500 1.000 1.400 2.100

4.500 1.000 1.300 1.300 4.600 1.700

9.014

1.300 4.900 5.600 13.500

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten

391 18.310 739

22.500 900

19.500

4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

58.500 622 124

58.500 8.300 32.200 10.100

58.500

3.200 2.000 4.500 800 21.600 3.200 700 700 6.000 5.300 500 8.700

1.100

4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur /lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

19.460

4.506

318 720 2.601

3.099 19.723 632 10

-1.474 1.812

3.348 3.877 146.332

4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland

Ontwerpbegroting 2014

225.700

1.900

12.200

800 100

500 100

1.900

2.500 700 21.600 600 600 600

2.500 400

141.300

1.000

1.000

1.000

1.000

Deel 4, pagina 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4705 Verrekening landsbedrijf 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16000005 Bureau Rampenbestrijding

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1.412 6.500

6.500

10.000

10.000

1.412

16.500

16.500

756.456

864.100

867.600

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 7

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

2013 incl

16000006 Bureau EU en koninkrijkrelatie 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering

6.000

1.000

4100 Personeel

6.000

4201 Toes lag AOV /AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4304 4306 4309 4310 4311 4312 4313

4314 4319

4320 4323 4324 4329 4330

2.300

1.727

1.600

Voorlichting en promotie 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

2.100

1.500

6.000

3.100

2.000

2.000

8.900

3.400

500

500 3.300 2.200

5.252

7.500

17.941 102

7.000 1.300 1.000

1.700

3.882

11.300

9.800

164

2.700

400

99.450 93

99.400 3.200

95.800 1.100

765 2.632

600 1.700

1.600

6.800

2.600

500

400

400

300

400

400

700

600

400

300

139.086

156.300

128.000

139.086

168.300

146.900

Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting

EU en

15.800

1.600

Vergoedingen vervoer Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen

16000006 Bureau

14.800

1.600

720 533 4.121

1.704

koninkrijkrelatie

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 8

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16001001 Gouverneurshuis en -kantoor 4324 Onderhoud gebouwen

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1.300

4370 Verzekeringen

4300 Goederen en diensten

2.275

2.300

2.275

3.600

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

2.300 2.300

22.000 22.000

16001001 Gouverneurshuis en -kantoor

2.275

Ontwerpbegroting 2014

3.600

24.300

Deel 4, pagina 9

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16002001 Ministerraad 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

wijzigingen Kosten

1.392.055 8.982 11.070 107.583 1.519.690

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1.140.900

1.227.400

5.800

5.900

99.300

98.400

1.246.000

1.331.700

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

114.530

92.000

116.400

263.363 167.715

211.400

214.600

98.300

4200 Werkgeversbijdragen

545.608

401.700

103.600 434.600

21.900

33.000

1.000 34.700

900 13.900

25.600 19.000 2.800 18.000

33.000 13.300

400

288.800 13.000

300 172.700 12.300

59.530 12.098 3.045 3.986 133.646

22.500

1.900

3.500

3.300

1.200 88.500

1.100 55.500

199

600

500

50.524 15.215

42.800 13.300

38.200

632

800

700

1.637

300

200

104.800 1.100

60.000 1.100

5.500 300

5.200

818.116

710.400

477.100

1.482.522 290.511 1.773.033

1.500.000 323.000 1.823.000

1.591.100 575.700 2.166.800

4301 Geneeskundige kosten 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4622 Duurtetoeslag pensioenen 4623 Overige pensioenen 4619 Overdrachten binnenland

31

125

26.667 1.248

50.184 27.867 22.263 1.515

18.816

905 306.246 20.873

900 16.300

12.600

1.397

35.690 3.605 5.145 12.826 2.201

Ontwerpbegroting 2014

200

Deel 4, pagina 10

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16002001 Ministerraad

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

415

500

5.000

5.000

415

5.500

5.500

4.656.862

4.186.600

4.415.700

Ontwerpbegroting 2014

500

Deel 4, pagina 11

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012 Kosten

Beschrijving

16002003 Bureau Pers, Protocol & Evenementen 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage

Begroting 2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen

2014 Kosten

Kosten

2.000

2.000 4.600

4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften

4.400

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

4.760

4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen

4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting

6.000

2.000

6.800 2.500

1.800

4.500 1.600 4.200 700 6.000

4.100

700 800

10.884

9.395 960

4339 Overige kosten vervoer

4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

700 200

500 600 4.200 4.600 600 700

21.600 4.000 1.000

10.900

300

200

5.200 500

1.000

16002003 Bureau Pers, Protocol & Evenementen

300

200

25.999

68.400

43.600

25.999

68.400

43.600

Deel 4, pagina 12

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16004002 Sociaal Economische Raad 4101 Salarissen en toelagen

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

wijzigingen Kosten

403.145

Ontwerp begroting 2014 Kosten

660

441.900 2.200

4104 Vakantie-uitkering

21.613

32.400

4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

15.000

9.100

440.418

485.600

28.834 84.916 28.884 142.634

33.400 124.400

144.000

35.600 193.400

45.700 241.000

900

900

6.800 2.800

1.700

4103 Kindertoelage

4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld

4304 Vergoedingen vervoer

250

4306 Reis- en verblijfkosten

17.096

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

3.312

4311 Kantoorinventaris

2.786

4312 Huur kantoorinventaris

5.203

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen

4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen

537.400 2.000 39.800 9.100 588.300 51.300

2.100

5.500 5.700

4.100

13.067

12.900

9.800

440

700 118.000 600

400 103.200

21

100

900

520

1.700

10

9.828 391

900 100

40

500

600 300

199

10.496

15.800

6.600

4335 Brandstof

2.310

3.900

1.700

4336 Motorrijtuigenbelasting

237

400

300

4339 Overige kosten vervoer

1.536

400

300

4370 Verzekeringen

1.331

1.500

1.400

4393 Overige kosten

4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

400 24.237 93.309

177.700

136.200

5.000 5.000

5.000 5.000

23.400 23.400

33.400 33.400

33.400 33.400

699.761

895.100

1.003.900

4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16004002 Sociaal Economische Raad

Deel 4, pagina 13

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16006001 Bureau Voorlichting 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

550.569 2.760

675.400 1.900

579.700 1.900

41.372 594.701

53.900 731.200

46.000 627.600

48.106

244.029

48.000 165.100 49.600 262.700

59.600 169.500 53.000 282.100

595

1.700

100

4304 Vergoedingen vervoer 4307 Werving personeel

10.500

6.900

4.500

4309 Overige vergoedingen

2.400

1.500

2.400

5.643 4.141 6.336 14.877 144.743

1.200

1.100

100

1.300

9.000 12.000

6.300 10.400

145.000

65.100

800 700

700 600

166.200

106.800

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

146.855 49.068

4303 Opleidingen & cursusgeld

4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen

1.142

454

1.004 317.251

3.400

700

3.600

3.400

10.740

10.500

10.900

2.390

1.900

4335 Brandstof

4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer

312 86

3.600 500 700

4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

465

900

800

700

600

525.190

369.000

218.600

23.400 23.400

28.400

28.400

28.400

28.400

1.387.320

1.391.300

1.156.700

4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16006001 Bureau Voorlichting

400 600

2.111

Deel 4, pagina 14

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

2013 incl

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16007001 DRHA 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

4.571.241 34.620 389.776 45.480 5.041.117

5.009.000 29.800 387.000 47.700 5.473.500

369.314 11.700 1.142.803 393.605 1.917.422

405.600 1.375.900 442.100 2.223.600

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

9.646 1.250

8.300

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften

26.831

4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4202 Premies contractanten 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten

5.450

6.800 28.400

4.564 42.101

17.600

39.200

122

400

4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen

131.261

115.000

1.197 5.926

900

4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

22.561

30.200

9.375

13.700

23.058

5.400

4331 Bedrijfsmiddelen

900

600

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

4.466 13.375 17.841

10.000

7.346.829

8.047.700

16007001 DRHA

46.656

49.100

3.025 1.526

3.500 1.600 1.500

6.252 19.401

15.700

1.488

1.500

303

300

8.456 370.449

340.600

Ontwerpbegroting 2014

10.000

Deel 4, pagina 15

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16007003 Studie-opdrachten 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

494.989 8.257 396.855 900.101

49.188

4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld

4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten

4308 Huur- /detacheringtoelage 4309 Overige vergoedingen 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten

16007003 Studie-opdrachten

2014 Kosten

373.900 5.200

379.100

129.423

43.600 51.500 114.600

24.186

21.600

202.797

231.300

184.335 16.016

2.500 17.500

4203 Premies buitenland

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

2013 incl

Ontwerp begroting

6.500

37.751 34.259

27.000 1.800

25.772 298.133

30.000 85.300

1.401.031

695.700

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 16

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16009001 Bureau Interne Diensten 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

2.894.500 32.700 230.000 3.157.200

2.997.900 30.900 241.600 3.270.400

252.659 732.002

312.200

246.806

260.200 837.800 267.600

1.231.467

1.365.600

1.440.500

4.519 2.713

1.800

800

3.500

1.900

796 111.081

112.600

83.400

5.045 183.768

700 147.600

300 160.500

50.000 31.090 492

92.300 45.000 700

49.600

554.124

555.000

1.192

2.900

555.000 1.300 1.200

4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

841.900 286.400

2.000

582

26.100 600

1.800

9.239

11.900

163

8.000 500

4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden

4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen

2014 Kosten

2.724.048 37.765 217.620 2.979.433

4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

Ontwerp begroting

800 300

69.356 27.400 2.782 3.922 81.772

2.790 463 1.143.289

76.200 26.100 3.600 300

80.900 5.500

59.100 23.900 3.400 1.700

76.000 600 2.800 100

1.166.600

1.061.700

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

277.153

260.300 260.300

260.300 260.300

16009001 Bureau Interne Diensten

5.631.342

5.949.700

6.032.900

390 276.763

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 17

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

2013 incl

16009002 Centraal Magazijn 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten 16009002 Centraal Magazijn

144.510 1.865 11.275 157.650

150.600 1.700

158.200 1.300

11.500 163.800

12.300 171.800

14.600

17.200 47.800

14.046 40.271

45.900

13.159 67.476

13.900 74.400

80.300

1.048.308 2.575 303.216 310 1.354.409

1.102.500

731.500

348.300 500

183.300

1.451.300

915.300

1.579.535

1.689.500

1.167.400

Ontwerpbegroting 2014

15.300

500

Deel 4, pagina 18

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Realisatie 2012 Kosten

16010001 Archivo National Arubano 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

1.150.527 12.920

1.426.100 13.400

105.604

108.600 7.000

1.269.051

2014 Kosten

1.381.900 9.800 113.200 7.000

1.511.900

98.424 286.329 103.369

121.100

145.500

373.800 128.300

352.800 129.500

488.122

623.200

627.800

2.000

3.000

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

500

4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften

1.555.100

Ontwerp begroting

1.245

200

100

900

800

600

600

17.377

8.700

6.600

2.783

2.400

700

10.817

19.800

9.100

2

200

100

10.099

7.700

56

8.900 200

900.000

900.000

900.000

503 1.602

1.800

1.200

3.300

2.100

3.425 1.800

5.600

2.100

20

800

700

73

287

2.100 1.000

500 800

25.866 1.850

24.700 2.100

20.200

894

900

1.200

50

100 100

400

645

1.400

900

930 2.324

1.100

1.000

4.900

2.800

1.751

3.500

100

4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

3.485 987.885

997.300

965.200

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

83.550 78.000 161.550

98.000 98.000

84.200 98.000 182.200

2.906.608

3.273.600

3.287.100

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten

4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten

16010001 Archivo National Arubano Ontwerpbegroting 2014

100

1.900

Deel 4, paging 19

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 19 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16011001 Bureau Burgerlijke Stand 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

Ontwerp begroting 2014 Kosten

2.052.804 12.063 13.485 143.086 4.663 2.226.101

2.579.500

2.703.400

166.405

196.500

232.200

490.733 176.620 833.758

589.300 219.600

1.005.400

650.200 217.100 1.099.500

3.900

400

2.400

2.400 4.700

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten

2013 incl

450 2.400 15.651 703

33.288 4.052

2.311.100 79.500 11.800 177.100

9.000 4.500 600 45.000

2.480.000 8.600 13.700 201.100

4.200 600 14.800

117.473 2.492 35.196

147.100 1.100

49

600

646.104 1.301

721.200 8.900

721.200

1.252

600

500

4.328

5.700

1.600

300

200

600

500

4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

465 691 14.243 1.366.703

4633 Overdracht international 4629 Overdrachten buitenland

423.610 423.610

26.000

96.900 200 20.900

700

700

600

472.171 10.740 3.240

446.900 17.800

340.000

8.000

3.800

312

500

300

24.000

102

24.000 6.000 7.300 700

500

393.800

9.000

1.883.300

1.274.300

885.000 885.000

827.000 827.000

25.700

100

Ontwerpbegroting 2014

600

Deel 4, pagina 20

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 20 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16011001 Bureau Burgerlijke Stand

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

134.530 271.485 406.015

285.000 285.000

419.600

5.256.187

6.638.200

6.323.800

Ontwerpbegroting 2014

134.600 285.000

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 280

4,

pagina 21


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

Beschrijving

2012

Kosten 16012001 DIVA 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen

4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten

4307 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319

4320 4323

4324 4329 4330 4331 4332

4333

4334 4335 4336

Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer

4339 4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen 4392 Geheime uitgaven

4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16012001 DIVA

2014 Kosten

17.600

2.439.100 16.300

160.000 2.465.200

2.626.800

144.598

177.000

439.976 165.442 750.016

563.800 198.000

32.561 600 1.800

64.478 7.095 11.118

5.898 416.979 154

2.287.600

Ontwerp begroting

2.035.557 14.105 141.417 2.191.079

4302 Uit- en terugzendingen

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

938.800

171.400

238.400 621.700

215.400 1.075.500

1.400 11.000

1.300

1.600

1.000

3.200 52.300 1.000

33.200 900

900

2.200

500

500

31.500 15.800

13.300

455.800

2.300 464.000

152.279

2.100 161.400

108.600

1.180

5.900

1.400

760.609 2.619

768.400 6.300

768.400 3.800

5.757

16.000

5.700

3.200 475 501

5.300

3.300

2.700

2.500

19.900

7.600

500

600

28.500

1.100

2.300

97.504 30.990 2.360

109.600 31.000 4.200

6.214 3.720 120.000 4.428 685 1.733.205

20.300 5.700 34.700 120.000 4.300

85.100 28.500 2.400 13.300

30.400 120.000 3.800

1.893.600

1.735.700

591.403

108.600

9.850 601.253

7.400 116.000

119.700 7.400 127.100

5.275.553

5.413.600

5.565.100

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 22

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 22 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen Kosten

Kosten 16012002 Defensie 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

5.991.246 569.079 37.855 391.065 6.989.245

37.400 465.200 7.623.200

579.604 876.012

606.600 1.138.300

5.460.400 666.000 29.100 437.400 6.592.900

579.019

619.300

2.364.200

2.032.600

5.000 1.440

6.900 1.000

6.500

1.500

1.400

36.516

70.300 1.200

40.300 16.800

4.696

5.000

4.700

300

200

47.652

86.200

71.400

9.071.532

10.073.600

8.696.900

4306 Reis- en verblijfkosten

16012002 Defensie

Kosten

2.034.635

4304 Vergoedingen vervoer

4309 Overige vergoedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

2014

584.600 935.500 512.500

4302 Uit- en terugzendingen

4308 Huur- /detacheringtoelage

6.404.000 716.600

Ontwerp begroting

Ontwerpbegroting 2014

1.500

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 23 van 280

4,

pagina 23


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16013001 Dir. Buitenlandse Betrekkingen 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

1.055.400 4.700 81.200 1.141.300

78.000 1.027.700

72.007 243.778

71.500 310.700

84.100 291.900

79.052

81.300

394.837

463.500

74.900 450.900

200

300

600

600

900

800

11.300 8.500 400

10.700 1.800

18.900

10.600

1.100

47.887

Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4310 4311 4312 4313

8.095 1.218 16.239

4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen

947.000 2.700

1.200

259

200

100

36.475 15.941

35.000 8.100 153.000 2.000

30.400 4.300

12.750 1.532 2.813

15.689 5.601 1.021

4332 Huur bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen

2014 Kosten

935.404 4.595 76.009 1.016.008

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten

Ontwerp begroting

2.300

3.800 10.300

140.800 1.900 1.200 2.100 2.100 1.000 1.700

19.556 6.100

4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting

22.800

22.100

6.400 400

4.600

1.100

1.000

600

600

1.500

1.400

700

600

4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

312 2.140 327 1.462 -460 219 196.276

289.000

242.300

4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland

81.000 81.000

40.600 40.600

40.600 40.600

4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen

4393 Overige kosten

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

254

16013001 Dir. Buitenlandse Betrekkingen

400

300

300

5.000

5.000

254

5.300

5.300

1.688.375

1.939.700

1.766.800

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 24

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 24 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16014001 H.B.K. Noord 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

207.195 1.260 16.055 224.510

281.700 1.300 19.300 302.300

269.700

4201 Toes lag AOV/AWW

19.949

28.300

27.000

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

57.437 18.689

73.700 26.800

58.800 24.000

128.800

109.800

1.200

1.200

4100 Personeel

96.075

250.000 700

19.000

4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften

1.775

1.100

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

4.100 1.500

1.944

2.100

1.700

14.936

8.600

7.400

400

500

200

600

246

600

500

1.263

700

500

4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16014001 H.B.K. Noord

500

12.100 1.485 170

3.200 200 100.400

300

21.819

135.300

16.200

1.700 200

141

200

200

26.890 27.031

31.300 31.500

31.300 31.500

369.435

597.900

427.200

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 25

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 25 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16014002 H.B.K. San Nicolas 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie

4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

wijzigingen Kosten

2014 Kosten

410.826 4.025 30.030 444.881

344.500 4.000 31.700 380.200

321.600 3.900 33.100 358.600

39.170

33.300 93.700

110.800

31.600 158.600

32.000 178.700

96.974 36.696 172.840

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4309 Overige vergoedingen

4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting

Ontwerp begroting

35.900

400

100

2.000

2.000

6.800

6.500

4.200 9.300 1.600 11.300 1.500

3.900

600

500

2.000

1.900

500

400 2.400

50

5.709 11.667 1.749 13.964 1.509 249 3.622

2.100 1.400

9.800 1.400

3.736

2.600 8.000

3.795

2.700

2.700

1.200

1.100

4300 Goederen en diensten

594 -256 46.388

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

20.175 30.515 50.690 714.799

4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten

16014002 H.B.K. San Nicolas

Ontwerpbegroting 2014

200

100

54.900

36.300

20.200

20.400

35.200 55.400

35.200 55.600

649.100

629.200

Deel 4, pagina 26

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 26 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

2013 incl

Ontwerp begroting

2012

wijzigingen Kosten

2014 Kosten

Begroting Beschrijving

Kosten 16014003 H.B.K. Santa Cruz 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen

384.030 4.850 29.345 418.225

393.200 4.500 30.900 428.600

338.200

35.597

36.900

33.100

103.430 35.189 174.216

119.000 36.200

93.900 29.500

192.100

156.500

900

900

3.153

2.400 1.000

2.268

2.700 5.500

2.200 300 2.400 4.800

400

300

1.800 1.300 2.400

1.700 1.200

4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen

4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

4300 Goederen en diensten 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16014003 H.B.K. Santa Cruz

9.000

680

308.700 4.000 25.500

2.200

2.170 28.993 1.740

1.700

1.600

23.000 2.100

2.100

181

800

700

100

2.009 50.194

46.100

20.400

26.965

31.300

26.965

31.300

31.300 31.300

669.600

698.100

546.400

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 27

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 27 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen Kosten

2014 Kosten

Begroting Beschrijving

16014004 H.B.K. Savaneta 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

Realisatie 2012 Kosten

390.170

377.700

348.900

800

800

2.525

2.400

3.200

29.870 422.565

31.600 412.500

379.700

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

37.005 107.134

36.200 114.600

37.500 103.700

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

34.668 178.807

34.100 184.900

33.400 174.600

7.644

3.400

3.400

1.400

1.300

4.200 1.200

1.000

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet

2.591 1.644 1.440

4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen

4324 4329 4350 4362

26.800

2.300

200 2.100

9.490 571

6.000

5.200

200

100

351

1.000

900

2.125

900

800

1.823

2.200

600

1.400

18.100 2.100

2.100

169

800

700

Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Bewakingsdiensten Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

7.177 36.425

43.900

18.400

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

27.140 27.140

31.300 31.300

31.300 31.300

664.937

672.600

604.000

16014004 H.B.K. Savaneta

100

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 28

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 28 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

16014005 H.B.K. Paradera 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4304 4310 4311 4312 4314 4319

Realisatie 2012 Kosten

274.236 660 22.561

4320 4323 4329 Overig huisvesting 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16014005 H.B.K. Paradera

380.400 100

315.300 700

19.100

27.200

2.800

2.800

297.457

402.400

346.000

26.144 53.090 24.898 104.132

37.900 62.400 36.400 136.700

34.400

32.000 30.600 97.000

1.300

1.300

1.604

700

600

1.272

700 3.600

200 1.900

9.294

6.400

5.500

500

400 56.200

Vergoedingen vervoer

Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen

2013 incl

54.360

56.200 1.200

1.522 1.095

700 8.000 2.700

100 700 1.200

100

400

300

69.147

82.500

68.400

26.415

26.415

31.300 31.300

31.300 31.300

497.151

652.900

542.700

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 29

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 29 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

Realisatie

Beschrijving

16015001 DIA 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1.310.421 5.225 102.538 1.418.184

1.460.300 8.600 111.000 1.579.900

1.396.700 4.500 113.600 1.514.800

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

100.518 257.522 108.687

116.400 372.600

135.200

4200 Werkgeversbijdragen

4100 Personeel

466.727

124.700 613.700

315.000 120.400 570.600

615

3.600 1.300

800

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage

4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

400

6.500

800

53

900

500

3.374

2.100 1.400

1.500

3.400 7.541

4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16015001 DIA

400 234.900

100

564.933 325 261.000 747

340.000

291.200

300

200 228.400

6.443 1.866

7.500 5.600

7.100 2.900 300

10

3.000 4.900 403.300

4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen

10.800

252.510 2.151 35.820 6.315 1.156 11.713 1.200

261.000 2.600

500

300

9.500 38.000 4.900

278.300 4.700 30.200 4.600

1.300

1.200

2.500

500

40.800

20.800

18.000

17.100

102

17.831

700

100

254

800

200

97.186 1.276.545

1.171.800

1.127.500

78.044

25.000

24.800

600

600

78.044

25.600

25.400

3.239.500

3.391.000

3.238.300

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 30

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 30 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16016001 Overig AZWIDO 4105 Vergoedingen e.d.

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

141.122 141.122

4100 Personeel 4302 Uit- en terugzendingen

156.800 156.800

Ontwerp begroting 2014 Kosten

156.800

156.800

63.377 127.349

4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet

15.882

176.900

8.800 9.394

1.400

9.000

9.900

3.000

4319 Overige bureaukosten

191

3.000 1.500

1.380

200

4323 Huisvestingsartikelen

1.500

4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

29

400

397.281

1.400

4333 Bedrijfsbenodigdheden 4361 Deskundig advies

37.680 324.000

420.000 216.200

300.000

4362 Overige uitbestedingen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

595.669 94.727

400.000 653.200

627.000

1.885.800

1.003.500

200

4300 Goederen en diensten

1.675.759

4633 Overdracht international 4629 Overdrachten buitenland

500 19.000 45.000

100.000 100.000

4701 Afschrijvingen 4707 Uitkering a/landsbedrijf

4798 Kosten voorgaande jaren 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16016001 Overig AZWIDO 0 Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO

2.100.216 15.817.662 -60.794 17.857.084

1.070.400 18.502.700

807.400 17.526.700

19.573.100

18.334.100

19.673.965

21.715.700

19.494.400

91.398.082

102.122.400

85.790.500

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 31

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 31 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

Rea lisatie

Beschrijving

Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie 16120001 Bureau minister R011 4101 Salarissen en toelagen

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1

3.516.379 12.300 265.901 3.794.580

4.957.400 8.200 412.600 5.378.200

4201 Toes lag AOV/AWW

236.427

332.200

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

372.197 278.903

523.200 405.800 1.261.200

410.900 329.400 427.800 1.168.100

112.600

149.000

115.600

45.000 146.500 4.200

4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel

887.527

4302 Uit- en terugzendingen

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies

4362 Overige uitbestedingen 4365 Onderhoud infrastructuur

4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16120001 Bureau minister R011

5.126.800 7.300

420.700

5.554.800

4.452

86.405 1.056 136.726 102.150 9.890 5.649 37.062 39.855 147.704 19.392 116.088 788 31.128 3.186 107.392

127.700 8.800

5.200 29.800 39.300 150.000 18.600 269.000 4.000

1.700 18.700

700 137.300 3.600 675.900 2.000

8.300 3.300 215.200

11.800

2.600

2.600 900 42.800

1.272

84.000 45.800 12.800 1.300

1.596

5.400

1.300

10.000 3.883.744 180.069

500 5.457.400 265.400 15.000 2.100 20.000

3.495 41.868 9.420

2.317

3.800 800

8.800 1.300

2.045.000 12.100 2.100

676.935 5.659.639

7.019.700

1.898

5.000

5.000

1.898

5.000

5.000

10.343.644

13.664.100

10.045.800

Ontwerpbegroting 2014

3.317.900

Deel 4, pagina 32

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 32 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16128001 Dienst Technische Inspecties 4101 Salarissen en toelagen

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

2.574.500 45.500

4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

12.600

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

205.600

2.838.200

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

269.200 702.700 239.600 1.211.500

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen

1.800 2.400 8.700 600

600

4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris

13.700 3.200

4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten

7.600 900

4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten

26.100 900

4320 Huur gebouwen

640.100 3.910.000 10.500 1.500 1.400 5.100 900 12.400 17.200 3.500 107.400

4321 Electriciteit 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen

4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting

19.600

7.000 7.100 1.700

4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen

32.500 1.100

75.000 400 1.200 4.922.100

4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten 4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland

3.000

3.000

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 33

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 33 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

4701 Afschrijvingen

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten 200

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

178.500 178.700

16128001 Dienst Technische Inspecties

9.153.500

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 34

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 34 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16133001 Dienst Openbare Werken 4701 Afschrijvingen 4707 Uitkering a/landsbedrijf 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16133001 Dienst Openbare Werken

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

2014 Kosten

5.110.488 51.904.900 57.015.388

52.087.700 54.337.700

48.622.800

57.015.388

54.337.700

48.622.800

Ontwerpbegroting 2014

2.250.000

Ontwerp begroting

5.035.100 43.587.700

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 35 van 280

4,

pagina 35


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16135001 DIP 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

3.356.717 19.220

3.407.700 16.600

3.471.000

283.342 3.659.279

272.100

3.696.400

284.800 3.769.600

4201 Toes lag AOV/AWW 4202 Prennies contractanten

271.501 23.400

274.100

336.000

657.216 295.472

750.100 308.600 1.332.800

667.300 317.200 1.320.500

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld

1.247.589 41.541 1.700

2.000

271

400

4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen

4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris

4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet

4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit

13.800

7.700

900

1.200

1.200

1.200

1.200

6.451 21.789

4.900 22.100

4.605 44.686

8.300 45.000

600 15.400 500

40.700

200

200

67.571 537

63.800 1.200

61.100

658.850 17.375.993 2.033.266

658.900 13.040.000 1.778.800

1.200

4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur

178.307

658.900 15.540.000 1.778.800 1.500 153.300

4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

4.809

5.500

2.600

500

500

4322 Waterlevering 4323 Huisvestingsartikelen

1.825

1.500 150.300 3.300

4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden

969

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting

68.804 13.130 2.840 352

2.400

2.400

8.152

2.000

7.800 9.000

93.494

83.000

4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4365 Onderhoud infrastructuur 4366 Onderhoud recreatie 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk

300

300

900

900

800

800

78.800 13.500 2.900

60.600 10.400 2.900

6.500

37.607 64.000

4390 Contributies

45.000 94.600

45.000 20.000 50.300 45.000 76.000

100

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 36

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 36 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

3.606

16135001 DIP

2014 Kosten

8.300

16.300

18.627.900

16.114.300

17.000

17.000

17.000

17.000

5.077.348 807.947 5.885.295

4.443.000 240.700 4.683.700

4.589.200 240.700 4.829.900

31.545.503

28.357.800

26.051.300

18.185

20.753.340

4628 Overig gezinnen 4619 Overdrachten binnenland 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrifringen

Ontwerp begroting

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 37

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 37 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16135002 FCCA 4399 Kosten voorgaande jaren

4300 Goederen en diensten

Realisatie 2012 Kosten

4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16135002 FCCA

Kosten

2014 Kosten

2.959.100 2.959.100

2.959.100 2.959.100

6.719.000

6.719.000

6.719.000

6.719.000

285.925

872.600

285.925

872.600

184.200 184.200

9.673.609

10.550.700

9.862.300

4600 Subsidies

4699 Kosten voorgaande jaren 4629 Overdrachten buitenland

wijzigingen

-148.924 -148.924

4615 Subsidie instellingen

4620 Huur, bouw en koopsubsidie 4627 Gunstgaven 4619 Overdrachten binnenland

2013 incl

Ontwerp begroting

245.038 245.038

9.291.570 9.291.570

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 38

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 38 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16136001 DLV 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage

4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

2.810.950 30.305 22.980 225.351 3.089.586

3.054.100 13.700 18.300 237.500 3.323.600

2.909.400 60.000 17.400 240.300 3.227.100

241.886 744.591 253.051 1.239.528

252.200 891.300 270.700 1.414.200

289.600

1.348.200

7.244

400

1.300

19.599

19.200

22.000

785.600 273.000

1.200 100

100

22.158

17.200

15.800

14.677

8.300

1.100

164.636

147.800

165.600 700

34.300 700 523.500

102

38.290

77

37.500 10.100 523.500 2.300

512

2.300

400

2.710

3.400 400

2.900

51

100

1.000

4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden

6.891 26.517

5.000 28.400

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting

177.720 39.909 7.264 5.045

176.600 41.700

8.400 25.500 165.400 45.000

4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen

32

523.446

4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen

4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies

4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen

9.771 5.580

4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

3.735

4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16136001 DLV

7.300 8.800 19.100 22.100 5.600 4.800

400

400

7.300 5.500

28.000 15.300

6.000 5.100

162

1.076.128

1.092.000

1.082.900

390.436 120 390.556

27.600 10.000 37.600

106.000 10.000 116.000

5.795.798

5.867.400

5.774.200

Ontwerpbegroting 2014

Dee! 4, pagina 39

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 39 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

Realisatie

Beschrijving

16137001 Overig

2014 Kosten

R011

4301 Geneeskundige kosten 4306 Reis- en verblijfkosten 4362 Overige uitbestedingen 4300 Goederen en diensten

4701 Afschrijvingen

249.812 17.184 16.487.200 16.754.196

21.830.800 21.830.800

12.830.800 12.830.800

1.794.337

357.300 357.300

1.463.500 357.300 1.820.800

18.548.533

22.188.100

14.651.600

1.794.337

4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16137001 Overig

Ontwerp begroting

R011

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 40

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 40 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16137002 Directie Natuur en Milieu 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

818.300 2.900

4104 Vakantie-uitkering

52.200

4100 Personeel

873.400

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

71.400 219.800

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

68.600

359.800

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

2.400

4305 Dienstkleding & -toelage

5.100

1.000

4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel

800 300

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijfiburea u be hoeften

600

1.800

4311 Kantoorinventaris

8.000 18.200

4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet

800

22.000 400

4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting

3.800 3.100 1.400

2.100

4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen

800 500

12.500

4333 Bed rijfsbenod igd heden

6.800

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting

35.800 8.100 1.300

4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen

1.900 15.600 13.800

4370 Verzekeringen

1.300

4393 Overige kosten

400

4300 Goederen en diensten

170.600

4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland

35.500 35.500

4702 Verrekening & bijdragen

95.800 95.800

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16137002 Directie Natuur en Milieu

1.535.100

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 41

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 41 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

2013 incl

Ontwerp begroting

2012

wijzigingen

2014

Kosten

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

16137003 Inspectie Milieu 4101 Salarissen en toelagen

696.740

4102 Overwerkvergoedingen

152

4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

3.135 59.934 759.961 56.512 178.291 58.782

293.585

4303 Opleidingen & cursusgeld

4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten

4309 4310 4312 4313 4314 4329

4331 4332 4333

4334 4335 4336 4370

Overige vergoedingen

Schrijf-/bureaubehoeften Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overig huisvesting Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Verzekeringen

4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16137003 Inspectie Milieu

3.066

2.400 10.324 528 2.342 8.616 127

22.214 695 611 9.360 3.396 33.201 3.350 632 465 86

101.413 97.508 97.508

95.800

1.252.467

95.800

Ontwerpbegroting 2014

95.800

Deel 4, pagina 42

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 42 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie

2013 incl

2012 Kosten

wijzigingen

16137004 Bureau City Inspector 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

Kosten

7.220

269.800 19.000

7.220

289.500 28.500

4204 Bijdrage APFA

64.800 29.500 122.800

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4301 Geneeskundige kosten

1.000

4303 Opleidingen & cursusgeld

9.900

4305 Dienstkleding & -toelage

4.105

4306 Reis- en verblijfkosten

13.600 1.700 4.100

4307 Werving personeel

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris

975

1.225

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten

2.400 7.000 16.500 28.300 2.700 11.000 1.000

4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen

2.700

4329 Overig huisvesting

3.900

300

4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen

17.500

10.145 2.475

4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen

489

16137004 Bureau City Inspector

5.700 41.600 14.800 2.400 1.000

19.414

7.500 400 197.000

26.634

609.300

4393 Overige kosten

4300 Goederen en diensten

2014 Kosten

700

4201 Toes lag AOV/AWW

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

Ontwerp begroting

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 43

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 43 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16138001 DINA 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

16138001 DINA

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 Inc! wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

513.450 3.720 41.073 558.243

511.900 6.000 43.100 561.000

43.242 129.165

36.200

42.287

42.000 140.700 42.300

214.694

225.000

152.300

772.937

786.000

521.700

Ontwerpbegroting 2014

341.200 2.000 26.200

369.400

83.900 32.200

Dee! 4, pagina 44

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 44 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16138002 DIMAS 4101 Satarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen

2014

Kosten

Kosten

4.038.659 35.798 301.202 4.375.659

4.365.000 36.200 324.500 4.725.700

359.517 986.708 362.260 1.708.485

395.800 1.135.100 412.400 1.943.300

1.034.200 429.700 1.937.400

1.400

1.400

450

1.600

800

2.400

7.800

4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

4.596.200 37.100

370.800 5.004.100 473.500

4305 Dienstkleding & -toelage

1.300

11.300

4306 Reis- en verbtijfkosten

5.000 1.400 1.800

15.000 1.400

53.000

28.000

4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen

4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer

4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

4300 Goederen en diensten

3.000 41.294

900

1.300

47.594 109.039 124.206 1.824

60.000 90.200 112.500

40.700 90.200 102.900

2.600

2.600

546.588 239 1.216 7.743 1.996

550.000 2.200 2.500

400.000 2.200 2.500

6.500 800 1.000

6.500 2.800 1.000

1.000

6.000

47.100 14.700 2.000 1.700 28.000 22.700 21.000 5.000 1.100

41.000 14.700

28.000

1.046.800

835.000

8

46.877 9.460 1.741 347

23.638

1.425 2.956 12.713 986.754

Ontwerpbegroting 2014

2.000 1.700 15.000 11.000

5.000

Deel 4, pagina 45

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 45 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

2013 incl

Ontwerp begroting

2012

wijzigingen Kosten

2014 Kosten

Begroting Beschrijving

Kosten

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16138002 DIMAS 1

Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie

84.403 337.025 421.428

373.200 373.200

373.200

7.492.326

8.089.000

8.149.700

142.466.869

146.081.000

132.832.900

Ontwerpbegroting 2014

373.200

Deel 4, pagina 46

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 46 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

2

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Realisatie 2012 Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur

16240001 Bureau minister TTPC 4101 Salarissen en toelagen

2.169.365 4.723 13.795 149.948 24.000 2.361.831

201.100 59.700 2.471.100

4201 Toeslag AOV/AWW

156.702

177.500

4204 Bijdrage APFA

309.823

354.800 178.100

4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.

4100 Personeel

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

147.669 614.194

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen

4310 4311 4312 4313 4314

4319 4323 4324 4325

4329 4330 4331 4334

4335

Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris

Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur/lease voertuigen Brandstof

15.700

9.600 134.600

59.700 1.941.400 160.000 222.000

137.500 519.500

4.200 79.000

55.400

202.375

99.500

130.000

65.493 34.815 19.603

69.000 47.300 4.700 20.000 2.400

58.400 20.000 800 20.200

40.000 12.200

45.800 10.000

1.200

1.200

49

4.351 1.770 60.235 203

23.832 3.779 47.741 41.950

3.039 7.538 2.395 3.964 363.343 3.690 58.402 22.325

2.900 600 2.900 429.000

2.371 2.473

300

33.706 1.980.195

1.578.000

910 3.318 273.397

4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten

693.128

Ontwerpbegroting 2014

5.000 225.000

1.100

63.800 21.400 1.000 2.000 133.000 515.900 22.200 2.400

4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten

4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

1.737.500

710.400

4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld

2.194.600

54.200

20.000 1.000

300.000

947.000

Deel 4, pagina 47

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 47 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16240001 Bureau minister TTPC

1.448

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1.500

1.200

5.000

5.000

1.448

6.500

6.200

4.957.668

4.766.000

3.414.100

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 48

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 48 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

16240004 Inspectie Scheep- & Luchtvaart 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

247.768 2.803

404.500

393.100

385

5.200

2.700

14.941

30.300

31.500

265.897

440.000

427.300

11.520

29.800

37.900

32.756 18.358

111.900

83.800

62.634

30.900 172.600

33.700 155.400

15.684

7.700

7.400

3.000

3.000

500

500

4305 Dienstkleding & -toelage

4306 4309 4310 4311

Reis- en verblijfkosten

-523

Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften

Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

300

1.200

1.200

2.829

2.200

3.100

7.391

7.400 7.200

14.000

2.400

7.099 423

5.500

1.000 72.000

72.000

2.103

300

1.800

200 1.213

200

1.500

3.000

71 25

20.300 1.825

34.800 4.000

34.800 7.200

167

1.300

1.900

55

1.000 18.300

8.300 37.000

2.151

16240004 Inspectie Scheep- & Luchtvaart

4.900

892

2.300

2.200

61.905

166.200

210.200

390.436

778.800

792.900

Ontwerpbegroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 49 van 280

4,

pagina 49


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16245001 Aruba Toerism Authority 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen

Realisatie 2012 Kosten

4201 Toeslag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

2014 Kosten

285

1.543

132.492

8.700 28.779 8.853 46.332

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16245001 Aruba Toerism Authority

Ontwerp begroting

130.664

4104 Va ka ntie-uitkering

4100 Personeel

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

3.147 3.147 181.971

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 50

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 50 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16248001 Overig TTPC 4399 Kosten voorgaande jaren

17.041

4300 Goederen en diensten

17.041

4701 Afschrijvingen 4704 Reserves en fondsen

364.691

141.400

364.691

3.200.000 3.341.400

3.597.400

381.732

3.341.400

3.597.400

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16248001 Overig TTPC

Ontwerpbegroting 2014

397.400 3.200.000

Deel 4, pagina 51

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 51 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16248101 Directie Luchtvaart 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4301 Geneeskundige kosten 4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4308 Huur- /detacheringtoelage 4309 4310 4311 4312 4313 4314

Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften

Realisatie 2012 Kosten

5.425.055 8.900 41.575 418.952 5.894.482

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

5.997.700 6.600 40.800 434.200 6.479.300

596.400 6.184.700

5.542.900 6.600

38.800

459.598

488.600

578.600

1.315.073

1.506.200

1.417.500

488.015

524.500

522.700

2.262.686

2.519.300

2.518.800

337

300

2.125

97.500 1.400

12.700

1.010

37.771

24.900

10.000

700

1.200

5.500

5.000

1.086

1.200

1.100

27.316

18.300

10.500

Ka ntoorinventa ris

-1.864

Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet

24.907 1.553

4.200 25.900

22.300

600

500

143.534 1.983

140.000

111.600

1.500

1.500

98.719 1.742

113.000

150.000

40.573 15.349

3.400 17.000

2.000

4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen

14.498

7.200

3.500

4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen

22.538

5.000 1.600

100

1.419

82.100

4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen

4321 Electriciteit 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen

5.000

35

500

111.672

110.500

4335 Bra ndstof

6.155

4.500

5.000

4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer

3.792

4.000

4.000

35.115

5.400

200

181.873 2.233 154.460

238.000

301.700

167.400

185.000

3.350

3.300

3.000

4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4366 Onderhoud recreatie 4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

1.311

5.000 30

2.300

-24.725 909.897

1.010.100

Ontwerpbegroting 2014

918.000

Deel 4, pagina 52

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 52 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16248101 Directie Luchtvaart

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

2013 incl

Ontwerp begroting 2014 Kosten

608.098 7.725 615.823

447.400

460.200

447.400

460.200

9.682.888

10.456.100

10.081.700

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 53

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 53 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Realisatie 2012 Kosten

16248201 Meteorologische Dienst 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen

4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen

795.500 47.200 3.200 57.900 903.800

709.800 47.200 3.800 59.700 820.500

49.559 121.797 56.970 228.326

62.600 153.000 72.700

64.900 111.600

4312 4313 4314 4319 4323 4324

288.300 500 1.000

4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten

Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer

2014 Kosten

602.773 56.785 4.330 44.160 708.048

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

4307 4309 4310 4311

Ontwerp begroting

106

400 8.600 200 600 1.900 1.600 5.300 2.700 42.000 700 800

1.787

3.800

8

200

6.135

1.551 8.470 5.730 1.573 29.087 93

64.600 241.100 4.300 3.000 400 9.300 200 600 1.900 500 5.900 2.600 41.500 700 800 3.100 200 500

4329 4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 4339 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

8.431 2.115

4.200 2.500

-677 353.462 455.575

400

133.100

142.300

4633 Overdracht international 4629 Overdrachten buitenland

114.159 114.159

275.000 275.000

275.000 275.000

500 1.200

17.100

31.500

18.900 1.060 632

27.500 1.500

12

18.900 1.900

18.900 1.900

700

700

1.000

1.000 5.700

Ontwerpbegroting 2014

7.200 2.400

Deel 4, pagina 54

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 54 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting

Beschrijving

4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16248201 Meteorologische Dienst

Realisatie 2012 Kosten 22.021

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

22.021

31.100 31.100

22.100 22.100

1.528.129

1.631.300

1.501.000

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 55

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 55 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16248301 Directie Scheepvaart 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012 Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1.524.453

1.419.300

1.281.800

11.845

12.600

7.900

111.123 1.647.421

114.300

106.000

1.546.200

1.395.700

114.979

120.700

131.700

335.077 121.572

355.900 125.100

303.100 117.200 552.000

571.628

601.700

1.770

1.100

500

7.250

6.000 7.700 23.200

9.000 2.700 1.600

3.000

6.000

6.300

5.000

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4308 Huur-/detacheringtoelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

167

15.424

-3.029 4.250 12.999 11.421

2.900

1.100

4312 Huur kantoorinventaris

17.818

17.100

14.600

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten

196

500 46.300

500 24.100

500

500 128.300

4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen

4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen

42.112 3.851 182.925 2.660 1.883

128.300 1.800 1.000

9.100 1.000

3.111

3.700

1.700

31.053

13.000 2.200

5.000 2.200

900 95

1.600

47.668 894

39.500 12.000 1.500

900 1.600 26.100

15.875

7.000 1.500

305

500

3.500

47.696

500

25.000

32.054 1.071

8.800 1.900

45.500

171

35.000 1.300

4370 Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

489.538

368.100

505.900

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

151.266 151.266

5.000

92.400

5.000

92.400

2.859.853

2.521.000

16248301 Directie Scheepvaart

1.900 180.000

7.848

Ontwerpbegroting 2014

2.546.000 Deel 4, pagina 56

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 56 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16248401 Dep. Transporte Publico 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen

Begroting 2013 incl wijzigingen

Realisatie 2012 Kosten

Kosten

1.806.600 57.600 17.900 140.400 2.022.500

157.680

159.900

406.647 143.789 708.116

485.300 166.600 811.800

188.800 883.900

6.000

3.000

3.000

6.100

8.100

3.500

1.900

4305 Dienstkleding & -toelage 4310 Schrijf-/bureaubehoeften

4.213

4311 Kantoorinventaris

24

33.261

4313 Portikosten

4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen

2014 Kosten

1.637.191 31.299 18.900 130.726 1.818.116

4304 Vergoedingen vervoer

4312 Huur kantoorinventaris

Ontwerp begroting

2.102.800 57.600 16.000 166.200

2.342.600 206.600 488.500

600

31.000

31.100

700

20.897

24.500

18.300

280 157.320

300

157.400

300 157.400

4

600

300

1.944 2.893

2.000

900

1.600

1.600

54.100 18.800

4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

300

4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden

4334 Huur/lease voertuigen

62.040

4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer

31.330 1.560

59.000 29.300 1.700

135

900

700

106.961 21.508

259.000

64.000 2.200

4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen

4370 Verzekeringen

2.325

4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16248401 Dep. Transporte Publico

2.400 1.000

2.000

-201 10.888

463.382

584.000

3.074 3.074

3.100

3.200

3.100

3.200

2.992.688

3.421.400

3.595.300

Ontwerpbegroting 2014

365.600

Deel 4, pagina 57

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 57 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16248402 Arubus N.V. 4601 Subsidie bedrijf

4600 Subsidies 16248402 Arubus N.V.

5.000.000 5.000.000

9.352.400 9.352.400

6.576.000 6.576.000

5.000.000

9.352.400

6.576.000

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 58

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 58 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16248501 Directie Arbeid & Onderzoek 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen

4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 4314 4319 4320 4322 4323 4324

4329 4330 4331 4334 4335

4336 4339 4362 4370

Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Waterlevering Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur /lease voertuigen Brandstof

Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Overige uitbestedingen

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

3.076.675 32.955 241.253 3.350.883

3.490.900 37.400 270.900 3.799.200

250.562

303.800

769.619 263.531 1.283.712

955.500 316.900 1.576.200

2.300 2.340 79.812 27.128 32.052 14.197 23.051

900 2.400

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16248501 Directie Arbeid & Onderzoek

10.500

23.100 500

103.310 1.767

92.800 2.400

302.400

302.400 200 2.300

3.800 9.000 20.000

5

108.951 19.640

110.900

2.808

26.000 2.200

2.952

3.500

244.029

249.200 10.000

Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

2014 Kosten

22.000 17.500

5

2.894 25.279 8.856 14.825

Ontwerp begroting

7.782 90 -471

100

4.403 1.030.405

911.700

105.553

144.200

330.013 435.566

225.000 369.200

6.100.566

6.656.300

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 59

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 59 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16248502 Bureau Landsbemiddelaar 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV- premie 4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012 Kosten

189.972 12.718 29.865 232.555

162.600 13.100 20.400 196.100

11.041

6.200 12.900

11.124 12.810

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

30.600

3.000 3.000 1.398

2.800

56

700

16248502 Bureau Landsbemiddelaar

Kosten

2.800 1.100 100

9.427

8.300

299

1.200

42.000 2.678

43.000 2.000

55

1.000

691 12.840

1.000 12.300

550 312

900

150

700

1.620

100

465

500

4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

Ontwerp begroting 2014

11.500

34.975

4304 Vergoedingen vervoer 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

400

83

78.624

78.900

346.154

305.600

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 60

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 60 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16248503 Ensenansa pa Empleo 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

Realisatie 2012 Kosten

712.138 4.165 57.014 773.317

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

6.900 58.800

903.400

55.358

74.600

129.733

146.000

62.288

75.200

4200 Werkgeversbijdragen

247.379

295.800

30.636

6.600

4309 Overige vergoedingen

Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4310 4311 4312 4313 4314

4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen

400 900

1.028.970 9.341 18.346

4.050 26.684

644.000 7.000 900 17.800 300 18.500 200

306.400 911

216.600 1.600

4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

512 2.650 21.009

600

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting

23.441 6.690 944 2.371

4339 Overige kosten vervoer 4343 Innovatie proj. onderwijs 4362 Overige uitbestedingen

400 1.900 24.200 5.100 1.000 600

3.375 200

4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

930 6.250 321.006 1.814.516

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16.164 16.164

16248503 Ensenansa pa Empleo

Kosten

837.700

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage 4308 Huur-/detacheringtoelage

Ontwerp begroting 2014

2.851.376

Ontwerpbegroting 2014

1.000

4.100

953.900

2.153.100

Deel 4, pagina 61

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 61 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16248504 Departamento di Progreso Labor 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen 4303 4304 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319 4320 4323 4324 4329 4330 4331 4334 4335 4336 4339 4362 4370

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Realisatie 2012 Kosten

Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting

1.624.740 11.190 128.130 1.764.060

1.710.700 15.400 135.300 1.861.400

138.337 413.673

141.693 693.703

149.100 482.800 155.000 786.900

396 1.500 1.500

3.000 3.000

24.857 14.216

16.500

30.199

33.400

76.639 876 320.880

82.200

320.900

593

1.300

12.450 6.288 -2.400

1.800 9.700 2.400

Ontwerp begroting 2014 Kosten

12.200 500

Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Overige uitbestedingen Verzekeringen

1.300

57

39.102 4.170

45.300

170

1.000

4.251 235.552 930

3.100

9.500

224.000 1.400

4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

772.402

772.500

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

221.819

221.819

157.600 157.600

3.451.984

3.578.400

176

16248504 Departamento di Progreso Labor

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 62

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 62 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16248601 Directie LVV 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen

4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

2.181.292 205.674 17.265 168.963 2.573.194

2.521.800 217.500 19.200 199.600 2.958.100

14.400 202.200 2.911.300

208.796 538.370 212.349 959.515

226.200

254.700

663.000 239.300 1.128.500

629.200 230.800 1.114.700

11.000

8.100

14.400

13.700

4303 Opleidingen & cursusgeld

700

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften

7.100 655

1.100

5.840

12.400

6.700

13.033

7.000

6.700

16.488

25.300

500 14.100

12

200

40.004 225 324 10.466

39.800 700

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

2.660

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen

4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen

4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

2.477.200 217.500

200 19.900 400

700

2.900

4.600

2.400 1.900

4.134 174.286 2.691 173.112 351.671 81.220 111.437 13.839 20.723 179.101 589.690 6.791 246 865 56.065 1.862.678

4606 Project ondernemingen

4600 Subsidies

Ontwerpbegroting 2014

2.400

2.300

90.000

41.900 3.800 185.600

280.000 603.000 83.300

400.000

141.000 13.400 277.700

99.800 13.400 8.600 271.700

791.000 7.400

890.800 8.000

7.500

73.500

600

1.200

2.414.600

2.078.700

3.400 3.400

3.400 3.400

Deel 4, pagina 63

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 63 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16248601 Directie LVV

Realisatie 2012 Kosten 193.743

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten 195.800

1.750 195.493

198.700 75.200 273.900

271.000

5.590.880

6.778.500

6.379.100

Ontwerpbegroting 2014

75.200

Deel 4, pagina 64

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 64 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16248701 Directie Cultuur 4101 Salarissen en toelagen

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen

2014

Kosten

Kosten

2.117.300 7.300 179.100 2.303.700

4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW

197.800

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

490.700 183.700

872.200

4303 Opleidingen & cursusgeld

1.200 1.500

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage

600

4309 Overige vergoedingen

1.800

4310 Schrijf- /bureaubehoeften

10.000

4311 Kantoorinventaris

200

4312 Huur kantoorinventaris

17.000

4314 Telefoon, fax & Internet

34.300 2.600 145.500

4319 4320 4323 4324 4325

Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur

2.500 1.500 1.600

4329 Overig huisvesting

2.500

4331 Bedrijfsmiddelen

500

4332 Huur bedrijfsmiddelen

700

4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen

400 22.600

4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting

7.000 1.300

4339 Overige kosten vervoer

500

4350 Bewakingsdiensten

25.000

4362 Overige uitbestedingen

200

4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

500 250.000

531.500

4615 Subsidie instellingen

537.000 1.350.200

4618 Sal. instellingen

4600 Subsidies

1.887.200

4701 Afschrijvingen

600

4702 Verrekening & bijdragen

122.000

4700 Bijdragen & afschrijvingen

122.600

16248701 Directie Cultuur

5.717.200

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 65

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 65 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16248702 Erediensten 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen

2014

Kosten

Kosten

787.800 56.400 844.200

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

47.100 106.900 75.200 229.200

16248702 Erediensten

1.073.400

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 66

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 66 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Rea lisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

16248703 Musea 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

Ontwerp begroting 2014 Kosten

847.300 4.600

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

70.500

922.400

4201 Toes lag AOV/AWW

69.400 146.400

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

75.400

4200 Werkgeversbijdragen

291.200

4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten

1.200

900

4309 Overige vergoedingen

600

4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4312 Huur kantoorinventaris

1.700

17.200

4313 Portikosten

700

4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

9.600 700 1.200

20.200 1.300

4330 Voorlichting en promotie

3.000 600

4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen

1.000

4333 Bed rijfsbenodigd heden

800

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

16.100

2.500

4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer

800 300

4350 Bewakingsdiensten

151.200 46.000 30.000 8.400 316.000

4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen

4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten 4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland

2.000 2.000

4701 Afschrijvingen

18.600 18.600

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16248703 Musea

1.550.200

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 67

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 67 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16248704 Monumentenbureau 4101 Salarissen en toelagen

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

474.900 5.200 38.900 519.000

4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

4201 Toes lag AOV /AWW 4204 Bijdrage APFA

45.600 129.600

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

39.900

215.100

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

100

3.000

4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten

1.800

4310 Schrijfibureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris

2.000

4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten

8.300 200

4314 Telefoon, fax & internet

6.500

400 200

4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

900 88.600 1.700 400 700 1.300 900 21.900 2.100

4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

4336 Motorrijtuigenbelasting

1.300

4339 Overige kosten vervoer

500 27.500

4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen

2.000 300 172.600

4393 Overige kosten

4300 Goederen en diensten 4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland

2.500

2.500

4701 Afschrijvingen

30.300 30.300

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16248704 Monumentenbureau

939.500

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, paging 68

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 68 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

Beschrijving

Kosten

16248705 Bureau Cult Ontw & Nat Erfgoed 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

403.600 3.200

32.400 439.200

4201 Toes lag AOV/AWW

33.000

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

84.800 33.600 151.400

4200 Werkgeversbijdragen 4304 Vergoedingen vervoer

3.000

4309 Overige vergoedingen 4300 Goederen en diensten

4.800 7.800

4617 Projecten instellingen

653.100 153.200

4618 Sal. instellingen 4600 Subsidies

806.300

16248705 Bureau Cult Ontw & Nat Erfgoed

1.404.700

Deel 4, pagina 69

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 69 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Begroting Realisatie 2012 Kosten

Beschrijving

2013 incl

16248706 Unescoraad 4101 Salarissen en toelagen

194.500

4103 Kindertoelage

2.000

4104 Vakantie-uitkering

15.700

4100 Personeel

212.200

4201 Toes lag AOV/AWW

18.200

4204 Bijdrage APFA

52.700

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

16.200

87.100

4303 Opleidingen & cursusgeld 4306 Reis- en verblijfkosten

2.600

4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris

1.000 600

4312 Huur kantoorinventaris

6.200

500

4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen

6.200 400 15.200

4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

300

300 4.500 5.100 2.100

4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen

4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting

300

4339 Overige kosten vervoer

300

4370 Verzekeringen

500

4300 Goederen en diensten

46.100

4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland

4.000 4.000

16248706 Unescoraad 2 Toerisme,

349.400

Transport, Primaire Sector & Cultuur

46.316.325

Ontwerpbegroting 2014

55.740.300

49.517.900

Deel 4, pagina 70

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 70 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Begroting Realisatie 2012 Kosten

Beschrijving

Communicatie, Energie & Milieu 16330001 Bureau Minister EZCEM 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

2013 incl

3 Econ. Zkn,

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften

1.664.559

1.734.800

2.791.400

4.460 116.620

3.500 152.000

229.000

1.785.639

1.890.300

3.028.200

97.155

101.100 214.800

238.800

124.800 440.700

229.400 576.100

45.800

103.400

68.000 43.100 7.300

94.500 102.300

165.592 121.228

383.975 45.955 119.642 43.063

4313 Portikosten

9.936 520 13.543 1.690

4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten

38.210 19.637

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

4320 4323 4324 4329

Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting

4330 Voorlichting en promotie

13.500

700

26.300 9.300

7.800

107.900

8.400 400 12.200 700 31.400 11.400 206.800

576 5.657

2.038

99.496 201

800

800

2.300

2.300 1.300

1.700 114.600 200

26.000 200

162

700

700

4333 Bedrijfsbenodigdheden

152

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies

55.267 13.925

100 59.400

4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen

4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

1.467

1.000

1.500

2.530

7.100

5.800

5.250 100 2.638

4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4393 Overige kosten

12.400

100 63.200 12.600

1.600

1.500

1.400

18.126

1.400

6.400

47.062 546.939

417.200

2.445.400

20.000 20.000

60.000 60.000

96

4631 Contributies buitenland

4629 Overdrachten buitenland 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16330001 Bureau Minister EZCEM

1.750.000

2.716.553

5.000

5.000

5.000

5.000

2.773.200

6.114.700 Deel 4, paging 71

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 71 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16330002 Unescoraad 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV- premie 4200 Werkgeversbijdragen 4306 Reis- en verblijfkosten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen

4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

Realisatie 2012 Kosten

188.939 14.489

186.500 1.600 14.700

205.348

202.800

13.857 44.765

14.100

1.920

14.757

50.900 15.200

73.379

80.200

6.945 853 5.085 5.584

6.200 1.000

165

30.240

Ontwerp begroting 2014 Kosten

7.500 6.800 400 30.300 300

318

300

4.376 12.255 4.135

12.400

262

300

4.900 300

465

500 900

2.369

73.052

4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland 16330002 Unescoraad

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

72.100 4.000 4.000

351.779

Ontwerpbegroting 2014

359.100

Deel 4, pagina 72

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 72 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16331001 Directie Sociale Zaken 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Kosten

3.702.255

3.970.300

11.362

32.970 285.961 4.032.548

31.700 321.600 4.323.600

324.064 1.000.124

336.000 1.162.100

331.081 1.655.269

353.800 1.851.900

4301 Geneeskundige kosten

39

1.045

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

135

1.300

4306 Reis- en verblijfkosten

2.306

1.100

4310 Schrijf- /bureaubehoeften

17.328

21.800

4311 Kantoorinventaris

6.222 25.129

5.500 22.700

176.301 2.264 3.539

133.200 2.500 2.700

26.375

23.000

4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur

4329 Overig huisvesting 4334 Huur/lease voertuigen

5.172 112.432

5.000 12.200

16.225

124.000 14.000

4336 Motorrijtuigenbelasting

2.312

1.900

4339 Overige kosten vervoer

5.970 93.635 1.258 4.457 3.067 11.977 517.188

3.800 100.000 1.100 5.000 4.500

485.300

804.813 804.813

177.600 177.600

7.009.818

6.838.400

4335 Brandstof

4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16331001 Directie Sociale Zaken

Deel 4, pagina 73

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 73 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16331002 Materiele hulpverlening 4101 Salarissen en toelagen

4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris

Realisatie 2012 Kosten

61.211

640.000 3.400 50.400

814.414

693.800

62.960 200.405

56.800 194.400

65.427

328.792

57.700 308.900

11.455

18.900

749.483 3.720

4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4621 La ndsongeva Ilenverzek. 4624 Onderstand 4628 Overig gezinnen 4619 Overdrachten binnenland

16331002 Materiele hulpverlening

Ontwerp begroting 2014 Kosten

700 1.000

4312 Huur kantoorinventaris

4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4336 Motorrijtuigenbelasting 4347 Ov. kosten on- & minverm.

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

1.905

2.600

516

900

101

470

641.431 465

760.000 700 3.300 500

182.656

838.999

788.600 3.400

25.327.213 160.199 25.487.412

28.300.000 250.000 28.553.400

27.469.617

30.344.700

Deel 4, pagina 74

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 74 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

16331005 Maatschappelijk zorg 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

2013 incl

Realisatie 2012 Kosten

1.310.460 10.005 98.855 1.419.320 112.504 351.297 118.877 582.678

1.285.000 7.600 102.600 1.395.200 106.700

376.200 116.500 599.400

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

2.715

4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten

1.045

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften

528 2.038

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

1.629

6.300

7.024

13.300

1.600

4314 Telefoon, fax & Internet

4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur

149.244 1.428 262

4331 Bedrijfsmiddelen 4335 Brandstof

4336 Motorrijtuigenbelasting 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

4300 Goederen en diensten 4615 Subsidie instellingen 4617 Projecten instellingen 4618 Sal. instellingen 4600 Subsidies

5.000

9.000 143.600 5.900 1.400

3.987

1.900

7

1.000 122.300 28.800 3.500 6.100 6.300

122.100 19.610 3.406 6.045 2.980 84.330 409.978

371.500

4.883.041 841.751 28.385.650 34.110.442

5.270.300 1.642.300 30.183.300 37.095.900

919

1.000

919

1.000

36.523.337

39.463.000

4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16331005 Maatschappelijk zorg

3.600 600

1.900

4329 Overig huisvesting 4334 Huur/lease voertuigen

6.800 4.200

Deel 4, pagina 75

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 75 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16331007 Advies en Meldpunt Kindermish. 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Kosten

225.210 2.855 16.230 244.295

189.700

4201 Toes lag AOV/AWW

16.767

16.100

4204 Bijdrage APFA

57.413

38.500

4206 AZV-premie

18.886

16.800

93.066

71.400

4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld

176.200 1.900 11.600

600

4304 Vergoedingen vervoer

103

1.000

4306 Reis- en verblijfkosten

500

4307 Werving personeel

100

4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris

797

3.700 500

4312 Huur kantoorinventaris

3.600 400

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen

3.961 571 36.120 561

4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen

5.300 600 37.000 500

9

4329 Overig huisvesting

281

500

3.383 13.620

5.600 13.100

4335 Brandstof

880

2.300

4336 Motorrijtuigenbelasting

312

300

4339 Overige kosten vervoer

13

100

4362 Overige uitbestedingen

1.186

1.300

465 -111

2.000

62.151

79.200

4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen

4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten

4300 Goederen en diensten 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16331007 Advies en Meldpunt Kindermish.

200

15.875

20.600

15.875

20.600

415.387

360.900

Deel 4, pagina 76

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 76 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

16331009 Bureau Vrouwenzaken 4101 Salarissen en toelagen

4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4304 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319 4320 4323 4324 4329

4330 4331

Vergoedingen vervoer Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur/lease voertuigen Brandstof

237.960 23.313 1.440 262.713 20.817 27.445

256.600 13.400

270.000 20.400

20.686

47.000 20.900

68.948

88.300

1.200

1.600

3.528 2.107

2.200 2.100

-995

3.500 9.000 200

5.575

694

6.000 6.600

150.200

147.600

213

800

18

841 27.473

800 700

9.000

357

4334 4335 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

4.627 2.227 199.371

16331009 Bureau Vrouwenzaken

531.032

600 700 500

400 200 1.306

4.400 1.000

2.500 200.400

558.700

Deel 4, pagina 77

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 77 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Kosten

Begroting

Beschrijving

16333001 Dienst Huur- en Consumentenzkn 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen

4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

2013 incl

791.810 4.478 7.800 61.955 9.600 875.643

792.900

867.100

6.900 63.000

5.900 71.300

36.200 899.000

36.200 980.500 89.500

237.400

68.692

69.100 236.100 70.400

346.340

375.600

406.600

65.147 212.501

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld

250

79.700

100

4305 Dienstkleding & -toelage

200

4306 Reis- en verblijfkosten

500

16.200 3.783

23.000

23.000

2.900

1.900

4311 Kantoorinventaris

1.913

2.300

800

4312 Huur kantoorinventaris

4.861

4.700

18.484

15.000

4.300 700 13.700

4309 Overige vergoedingen

4310 Schrijf- /bureaubehoeften

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet

4319 Overige bureaukosten

152

200

92.880 832

92.900 200

4324 Onderhoud gebouwen

106

300

4329 Overig huisvesting

887

1.300

1.125

700

4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen

4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

11.100 5.165 262

4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen

4.100

11.700 2.500

500

500

67

200

700

465

100

100

91

200

200

158.623

163.300

144.000

4393 Overige kosten

4300 Goederen en diensten

400 14.300

200 80.900 800 300 900

4615 Subsidie instellingen

117.500

4618 Sal. instellingen 4618.06 Consumentenbond

130.700

104.600

74.906 74.906

248.200

104.600

43.750 43.750

47.900 47.900

47.900 47.900

1.499.262

1.734.000

1.683.600

4600 Subsidies 4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16333001 Dienst Huur- en Consumentenzkn

Deel 4, pagina 78

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 78 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting

Kosten

Kosten

2014

16340001 DEZHI 4101 Salarissen en toelagen

4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA

1.894.078 20.845 165.441 2.080.364 157.068 447.905

2.379.600 17.700

2.212.500 18.100

183.900

183.200

2.581.200

2.413.800

189.700 618.400 205.600

213.600 531.100

1.013.700

196.200 940.900

4303 Opleidingen & cursusgeld

9.600

1.800

4304 Vergoedingen vervoer

1.300

1.300

12.900

2.900

1.300

1.300

13.506

11.600

12.600

26.741

14.300

64.539

58.600 700

400 53.000 700 37.200 800 361.800 1.300 800 1.100 25.200

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

165.052 770.025

685

4305 Dienstkleding & -toelage 4306

4309 4310 4311

4312 4313

4314 4319 4320

Reis- en verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen

5.099

419 52.489 3.544 361.800

43.200 7.400

35.526

331.700 800 800 7.100 24.700

4332 Huur bedrijfsnniddelen

3.289

3.300

4334 Huur/lease voertuigen

71.160 13.860

71.200 14.600

1.822

1.900

60.000 12.600 2.000

1.634

2.500

2.500

609 250 5.625

4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies

22.500 2.800 20.000

18.500 3.200 20.000

-267 16.707

200

200

723.021

665.000

649.200

15.992

4370 Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten

19.791

4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16340001 DEZHI

28.000

5.411

4362 Overige uitbestedingen

2.790

20.856

21.000

20.856

21.000

3.594.266

4.259.900

4.024.900

Deel 4, pagina 79

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 79 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16340002 Bureau High Commissioner 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie

4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Kosten

306.157 2.423 30.805 339.385 26.035

328.900 1.600

272.500

21.700 352.200

20.300 294.100

21.000 82.700

23.800

1.300

82.477 26.654 135.166

23.200 126.900 400

200

3.000

3.000

3.000

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

4306 Reis- en verblijfkosten

70.500 21.200 115.500

1.100

4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris

3.294

5.500

5.500 1.100

4312 Huur kantoorinventaris

9.631

9.300 200 13.500

5.700

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

12.751 299 78.120 1.523 1.139

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

900 80.000 1.900 300 700 11.200 1.000 4.000

200 12.400

900 71.900 300 300 600 1.000

36.123

23.000

4.000 300 50.000

2.940 -177

1.700

1.700

148.643

156.900

160.200

4631 Contributies buitenland

1.000

1.000

4629 Overdrachten buitenland

1.000

1.000

637.000

570.800

4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4393 Overige kosten

4300 Goederen en diensten

16340002 Bureau High Commissioner

300

623.194

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 80

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 80 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16340003 Aruba Investment Agency 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 16340003 Aruba Investment Agency

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

140.598 4.212 144.810

181.300 14.600

157.000 17.000

195.900

174.000

12.360

12.400

40.817 12.950

55.900 15.100

14.700 12.900

66.127

83.400

13.000 40.600

6.000

6.000

18.925

3.280 7.863

2.100 3.100 1.400

700

7.700

7.100

4.500

200 4.100

600

84.630 900

120.000

600 84.700

800

1.200

1.300 40.800

800 700

6.800 7.600

700 500 400 20.000 1.000

26.389

62.438 204.425

186.200

145.200

415.362

465.500

359.800

Deel 4, pagina 81

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 81 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

16350001 Centraal Bureau Statistiek 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

2013 incl

Realisatie 2012 Kosten

2.380.167 26.350 185.400 2.591.917

2.610.700 25.000 200.600 2.836.300

2.480.300 22.500 200.500 2.703.300

203.937 437.876 216.506 858.319

217.800 562.900

249.500

238.300 1.019.000

4303 Opleidingen & cursusgeld

700

4304 Vergoedingen vervoer

4306 Reis- en verblijfkosten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen

11

100

1.100

30.905

19.200

19.200

3.382 111.578

5.700 106.300

1.900 127.000

65

400

22.840 1.481 233.136

49.000 300 224.100

400 30.900 300 234.000

198

800

800

4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 4336 4339 4370

Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Verzekeringen

4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16350001 Centraal Bureau Statistiek

472.200 222.000 943.700

269

800

800

1.593

300

300

104.881 45.696 4.515

73.700

45.000 32.400

1.048

43.500 6.700 1.400

24

300

5.018 1.534 8.776 576.950

2.400

300 2.400

535.000

503.100 229.600

379.838

95.000 5.000 100.000

234.600

4.407.024

4.490.300

4.384.700

379.838

4.200 1.400

5.000

Deel 4, pagina 82

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 82 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

Beschrijving

Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

16350002 Comm. Bevolking & Ontwikkeling 4303 Opleidingen & cursusgeld

Ontwerp begroting 2014 Kosten

700

4304 Vergoedingen vervoer

600

600

4306 Reis- en verblijfkosten

1.000

1.000

2.700

6.900

4310 Schrijf- /bureaubehoeften

1.952

4311 Ka ntoorinventa ris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen

500

7.578

4335 Brandstof 4300 Goederen en diensten

16350002 Comm. Bevolking & Ontwikkeling

Ontwerpbegroting 2014

200

200

300

300

200

200

200 2.200

200

300

9.530

5.100 12.500

10.900

9.530

12.500

10.900

Deel 4, pagina 83

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 83 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16360001 Directie Cultuur 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

Realisatie 2012 Kosten

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

2013 incl

1.971.053

1.886.000

52

7.970 151.220

7.700 142.300

853

2.131.148

2.036.000

4201 Toes lag AOV/AWW

151.003

144.600

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

376.263 164.590

423.700 159.100 727.400

4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bed rijfsbenodigd heden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

691.856

2.000 2.105

1.300

2.100 393

2.500 500

400

2.500 7.078

3.000 13.200

7.963 12.467 46.991

14.900 59.100

2.677

3.200

1.669

50.700 18.300 4.900

4.288 3.254 508 146

2.500

1.600 22.900

500 300 500 600

32.496 8.691 952

35.600 13.000 1.300

147

7.900

74.052

61.400

990 11.282

13.600

465 496.352 4.218 723.784

Ontwerpbegroting 2014

1.000

700.000 1.036.700

Deel 4, pagina 84

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 84 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting

Beschrijving

4615 Subsidie instellingen

4618 Sal. instellingen

4600 Subsidies

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

585.000 1.387.623 1.972.623

596.700 1.379.800 1.976.500

459

600

117.500 117.959

122.000 122.600

5.637.370

5.899.200

4701 Afschrijvingen

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16360001 Directie Cultuur

2013 incl

Ontwerpbegroting 2014

Ontwerp begroting 2014 Kosten

Deel 4, pagina 85

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 85 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Realisatie 2012 Kosten

16360002 Erediensten 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

1.042.993

773.200

64.030 1.107.023

51.000 824.200

61.621 143.366

45.400 110.400 73.200 229.000

90.523

295.510

4323 Huisvestingsartikelen

Kosten

76

4300 Goederen en diensten 16360002 Erediensten

Ontwerp begroting 2014

76

1.402.609

Ontwerpbegroting 2014

1.053.200

Deel 4, pagina 86

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 86 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16360003 Musea 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

765.242 5.050 65.951 836.243

829.800 5.200 66.900 901.900

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

59.802 130.431

56.300 136.800

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

65.385

72.700

255.618

265.800

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage

700

4306 Reis- en verblijfkosten

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris

5.831

1.500 4.300 600

4.588 10.947

3.700 4.200 21.700

4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten

11.966 428

700

4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten

13.583

11.200

2.459

1.700

4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen

3.971 19.478 1.952

2.800 15.500

4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsnniddelen

4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting

8.914 1.674

2.100 18.100

200

888

200

205

800

17.940 2.260

18.100 2.500

632

800

4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten

190

300

153.527

152.500

4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen

74.177 2.795

16.000 41.200 32.100

4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

32.014 72.080

9.200

442.499

362.700

4631 Contributies buitenland

2.000

4629 Overdrachten buitenland

2.000

4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen

16360003 Musea

11.067

11.100

11.067

11.100

1.545.427

1.543.500

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 87

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 87 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

16360004 Monumentenbureau 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen 4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311

Ka ntoorinventa ris

4312 Huur kantoorinventaris

439.770 4.410 37.726 481.906

464.500 4.800 36.700 506.000

32.526 108.408

35.600 134.700

36.159

38.300

177.093

208.600

1.250

3.000 2.000 1.900

3.378 1.735 12.336

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet

4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen

4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

4300 Goederen en diensten

14.700

3

8.627

4319 Overige bureaukosten

4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen

2013 incl

7.300

141

100

88.560 1.702 312

88.600 2.100

542

500

33.895 4.275 1.264 911

32.000 4.900

930 -146

13.797 173.512

1.000 100

37.500 1.000 100

196.800

4631 Contributies buitenland

2.500

4629 Overdrachten buitenland

2.500

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16360004 Monumentenbureau

30.229 30.229

30.300 30.300

862.740

944.200

Deel 4, pagina 88

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 88 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012 Kosten

Beschrijving

16360005 Bureau Cult Ontw & Nat Erfgoed 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel

334.690 3.060 24.310 362.060

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

33.400 451.700

23.276

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

82.426 28.997

26.300 102.500 32.200

134.699

161.000

1.500

4.100

900

2.400

3.200 7.300

591.678 2.924.873

2.630.100

2.291.569 5.808.120

2.318.500 4.948.600

6.307.279

5.568.600

4304 Vergoedingen vervoer 4309 Overige vergoedingen

4300 Goederen en diensten 4615 Subsidie instellingen 4617 Projecten instellingen 4618 Sal. instellingen 4600 Subsidies 16360005 Bureau Cult Ontw & Nat Erfgoed

2014 Kosten

415.400 2.900

4201 Toes lag AOV/AWW

4200 Werkgeversbijdragen

Ontwerp begroting

Deel 4, pagina 89

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 89 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

16370001 BIE 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4306 Reis- en verblijfkosten 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

Realisatie 2012 Kosten

534.364 2.580 42.241 579.185

Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Huur/lease voertuigen Brandstof

561.000 2.100 44.800 607.900

40.219

40.100 144.800

53.500 147.600

45.600

47.600

212.689

230.500

248.700

2.981

-908 10.271

3.400 1.400

2.300 1.700 500

9.500

9.300

10

400

9.308 1.458 132.936

8.300 400 133.000

1.310 360 469

900 200 400 900

27

600

11.100 1.250

10.600 1.800

262

300

400 7.600 400 129.900 900 200 400 900 600 800 4.700 1.800 300

40

200

3.200 465 -421

3.100 500

Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

559.400 2.200 43.400 605.000

128.072 44.398

4313 Portikosten

4314 4319 4320 4323 4324 4329 4330 4331 4332 4334 4335 4336 4339

2013 incl

4.514 178.632

200 1.700 500

100

176.000

165.100

8.500 19.200

8.500 19.200

27.700

27.700

588

600

600

4702 Verrekening & bijdragen

49.670

4700 Bijdragen & afschrijvingen

50.258

59.700 60.300

59.700 60.300

1.020.764

1.099.500

1.109.700

4300 Goederen en diensten 4631 Contributies buitenland 4633 Overdracht international 4629 Overdrachten buitenland

4701 Afschrijvingen

16370001 BIE

Deel 4, pagina 90

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 90 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

16371001 Directie Telecommunicatie

1.290.300 7.100 105.000 1.402.400

4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

132.500

4204 Bijdrage APFA

349.700 117.900

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

600.100

4303 Opleidingen & cursusgeld

3.900

4304 Vergoedingen vervoer

2.400

4305 4306 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319 4320 4323 4324

Dienstkleding & -toelage

2.500 2.300

Reis- en verblijfkosten

Overige vergoedingen

3.000 6.400 2.700

Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen

8.100 3.000 17.200 300

298.100 1.200 1.000 2.200 1.000 3.200 3.000 2.000 38.100 7.000 1.200 1.400 60.000 10.200 30.000 511.400

4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen

4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten

120.000 120.000

4631 Contributies buitenland

4629 Overdrachten buitenland 4702 Verrekening & bijdragen

5.000 5.000

4700 Bijdragen & afschrijvingen

2.638.900

16371001 Directie Telecommunicatie

Deel 4, pagina 91

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 91 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16372001 Directie Natuur en Milieu 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

985.900 6.000 77.900

1.069.800 95.000

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

223.300 87.100

4206 AZV-premie

405.400

4200 Werkgeversbijdragen

13.000

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

2.400

4305 Dienstkleding & -toelage

2.100 800

4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel

3.600 600 1.900

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet

1.000

42.000 1.600 6.900 400

4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen

1.300

4324 Onderhoud gebouwen

2.700

4325 Luchtkoelingsapparatuur

3.600 900

4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen

500

900

4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen

5.000 7.200 25.400

4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting

8.100 1.300

4339 Overige kosten vervoer

1.900

4332 Huur bedrijfsmiddelen

4361 Deskundig advies

22.000

4362 Overige uitbestedingen

13.800 900

4370 Verzekeringen

400 172.200

4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

2.163.900 2.163.900

4618 Sal. instellingen

4600 Subsidies

35.500 35.500

4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland

Deel 4, pagina 92

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 92 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

4702 Verrekening & bijdragen

191.600

4700 Bijdragen & afschrijvingen

191.600

16372001 Directie Natuur en Milieu

4.038.400

Deel 4, pagina 93

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 93 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16372002 Bureau City Inspector 4101 Salarissen en toelagen

501.200 4.000 40.900 546.100

4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

52.000 126.900

4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

46.300

225.200

4200 Werkgeversbijdragen

4.700

4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage

9.600 3.700 2.400

4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311

2013 incl

6.000 4.800

Ka ntoorinventa ris

20.900 2.700

4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet

5.500 1.000

4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen

2.700 300

4324 Onderhoud gebouwen

3.900

4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

10.000

4331 Bedrijfsmiddelen

5.700 38.100

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

8.800 2.400

4336 Motorrijtuigenbelasting

5.000 13.600 151.800

4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten

923.100

16372002 Bureau City Inspector

Deel 4, pagina 94

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 94 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16390001 Overig EZCEM 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Kosten

824.000

12.350

4.700

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

12.350

68.500 897.200

630

238.400 79.200

630

406.600

4201 Toes lag AOV/AWW

89.000

4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen 4306 Reis- en verblijfkosten

31.139 4.290

4307 Werving personeel 4310 Schrijfibureaubehoeften 4312 Huur kantoorinventaris 4319 Overige bureaukosten

13.500

13.500

141

735 5.473

287.500 399.000 27.500 100.000

34.800 162.500 481.000 5.427.500 60.000

4300 Goederen en diensten

315.172 366.837 284 23.757 7.952 755.780

827.500

6.179.300

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

307.082 307.082

98.600 98.600

149.700 149.700

1.075.842

926.100

7.632.800

103.418.792

109.331.500

33.492.300

4320 Huur gebouwen 4330 Voorlichting en promotie 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

16390001 Overig EZCEM 3 Econ. Zkn,

Communicatie, Energie & Milieu

Deel 4, pagina 95

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 95 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport 16560001 Bureau minister VO&S 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Kosten

5

4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen

2.060.799 2.880 152.819 2.216.498

2.163.700 3.900 165.200 2.332.800

125.839 213.618

133.400 236.700 167.500

Vergoedingen vervoer Reis- en verblijfkosten

Overige vergoedingen

Schrijf-/bureaubehoeften

4311 Kantoorinventaris

4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet

4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen

4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen

4370 Verzekeringen

4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

537.600

11.752

39.100

4.400

1.595

3.400 47.700

34.600

48.905 115.477

56.800

53.183 11.217

58.000

54.000 34.400

8.900

8.500

3.472 15.519

1.900 13.800

600 12.500

479 64.224 29.104

600 81.400

400 44.300 18.900 2.600

562

19.900 2.700

1.485 573

1.400

200

3.127 309.314 250

2.300 153.500

300 198.900

39.346 4.790 640

34.200 8.400 700 16.600

22.700

196.500 12.600 7.200 2.200

175.000

6.988

8.000 700 2.300

62

272.157 1.112 7.103 462 10.983 1.013.883

4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16560001 Bureau minister VO&S

1.636.600

158.991 498.448

4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting

3.300 134.000

107.000 217.600 103.000 427.600

4303 Opleidingen & cursusgeld

4304 4306 4309 4310

1.499.300

3.728.829

Ontwerpbegroting 2014

2.000

770.000

625.100

5.000 5.000

5.000 5.000

3.645.400

2.694.300

Deel 4, pagina 96

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 96 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16561001 Directie Volksgezondheid 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Realisatie 2012 Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

3.878.888 19.580 300.670 35.400 4.234.538

4.069.300 23.000 305.400 20.900 4.418.600

5.068.700

304.037 846.923 330.104 1.481.064

330.800 1.020.600 358.400 1.709.800

449.700 962.300 422.100 1.834.100

11.452

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4309 Overige vergoedingen

20.211

2.400 1.400 16.100

2.300

4303 Opleidingen & cursusgeld

800 6.000

4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris

21.873

2.800 5.500 22.300 30.200 102.900 400 82.500 1.500 11.100 174.600 15.400 11.900

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen

4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen

4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen

5.613 125

8.937 38.361 70

81.947 936 10.359

87.133 1.849 7.211 181.082

3.300

4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen

4370 Verzekeringen

899

362.416 28.857 7.425 624 285 -3.350 72.875 1.143

2.200 458.700 27.800

600

8.400

10.900 1.100 24.400 400 148.100 900 3.200 44.200 4.500 3.200

86.400 6.600 4.300 389.800

1.000

27.800 3.700 1.000

400

4.700

54.000 4.000

400 4.000

30

200

200

700

236 2.435

700 500 46.800

500 40.000

172.875 1.123.910

1.247.400

829.100

4372 Publiekrechterlijk 4385 Bankkosten 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

143.900

4.654.600 24.500 389.600

Ontwerpbegroting 2014

22.900

Deel 4, pagina 97

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 97 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

4615 Subsidie instellingen

663.120

4617 Projecten instellingen

4618 Sal. instellingen

4600 Subsidies 4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland

4.515.864 5.178.984

3.460.800 226.200 21.625.500 25.312.500

28.000

63.047 63.047

28.000

85.000 85.000

889

900

600

889

900

600

12.082.432

11.370.800

33.130.000

4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16561001 Directie Volksgezondheid

731.600 25.000 3.209.500 3.966.100

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 98

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 98 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16561002 Inspectie Geneesmiddelen 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1.076.100 9.100 85.600

905.609 10.070 71.284 3.050 990.013

892.000 10.800 71.100 3.200 977.100

76.414 234.570 75.903

386.887

76.200 252.900 77.700 406.800

97.200 486.700

3.150 4.200 2.751

800 4.200 2.900

400 4.200 2.000

3.000

3.000 2.000

4303 Opleidingen & cursusgeld

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen

1.170.800 109.200 280.300

800

4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

5.050 3.607 21.168

3.000 5.500 2.400 22.700

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen

13.741 660

14.300 800

105.930

106.000

500 101.200

695

600

600

397 3.839 2.727 995

2.000

1.900

1.600

900

2.900

4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen

16561002 Inspectie Geneesmiddelen

900 800

15.900

6.000

312

3.200 700

119

1.200

3.000 700 1.100

10.800 500

10.300 1.400

15.840 2.050

4362 Overige uitbestedingen

4300 Goederen en diensten

2.000

45

4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

18.600 2.800 12.400

1.500

4333 Bedrijfsbenodigdheden

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

800

465 41

100

2.154 192.936

204.100

177.800

1.569.836

1.588.000

1.835.300

Deel 4, pagina 99

Ontwerpbegroting 2014 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 99 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

16561003 Laboratorium 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

Realisatie 2012 Kosten

4.441.996 572.861 36.175 336.946 1.300 5.389.278

2013 incl

4.342.100 715.200 36.700 333.400

4.254.800 36.100

353.600

1.000

5.428.400

4.644.500

396.535 1.033.845 422.400 1.852.780

429.600 1.976.100

988.000 391.600 1.805.600

4303 Opleidingen & cursusgeld

1.200

2.100

3.700

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen

2.250

4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

358

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

2.250 47.923

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

6.145 61.047

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten

174.567

4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer

4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16561003 Laboratorium

56.580 541 741.240 5.921 12.659

22.734 7.227 271.237 6.047.095 35.100 8.717

393.500 1.153.000

426.000

5.300

500

19.800

8.400

6.000 2.500

5.700 2.400

50.000 7.500

22.600

53.500 165.000 47.500

1.100 44.800

156.800 37.200

600

741.800 7.300 4.700 3.900 20.000 6.500 461.000 6.575.300 33.400 12.000 2.500 4.600 84.000 180.000 785.300 15.000 2.200

817.000 8.500 4.500 3.700 12.300 6.200 308.800 5.676.500 33.400 8.000 2.500

4.400 84.000 170.000 522.500 15.000

672 79.140 432.595 1.017.836 4.007 770 45.367 9.085.179

9.299.300

7.960.500

237.267 237.267

101.400 101.400

42.200 42.200

16.564.504

16.805.200

14.452.800 Deel 4, pagina 100

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 100 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16561005 Inspectie Gezondheidzorg 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

127

4311 Kantoorinventaris

3.484 1.990

4312 Huur kantoorinventaris

9.540

800 4.000 1.400

1.500 7.100

19.800 10.100

4313 Portikosten

4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen

1.400 3.300 1.100

7.900

5.200

11.900

3.293 5.722 3.210 3.678

900 18.100 2.700

1.400

1.700

700

3.900 11.400

9.400 11.400

2.100

2.000

1.192

4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten

33.208

5.400 2.600

500

500

1.800

2.000

4.000 2.300 1.800 400 101.500

15.000 1.600 1.000

4.184 4.184

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

86.000 24.100

24.100 105.300

105.300

105.300

105.300

37.392

206.800

215.400

3.150

1.800 200 2.000

16562001 Jeugdgezondheidszorg 4312 Huur kantoorinventaris 4324 Onderhoud gebouwen

4300 Goederen en diensten

1.300

223

4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer

16561005 Inspectie Gezondheidzorg

3.800

600

4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen

4629 Overdrachten buitenland

800

900

4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur

4631 Contributies buitenland

2014 Kosten

750

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften

4300 Goederen en diensten

Ontwerp begroting

3.150

4701 Afschrijvingen

600

600

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

80.975 80.975

600

600

16562001 Jeugdgezondheidszorg

84.125

2.600

600

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 101

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 101 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4309 Overige vergoedingen

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

2013 incl

Ontwerp begroting 2014 Kosten

839.793 7.145 65.322 912.260

864.400 7.700 68.000 940.100

918.900 7.100 73.500 999.500

75.023 195.228 73.759 344.010

74.400 216.000 76.400 366.800

98.100 239.400

970 28.911 1.668

19.800

87.300 424.800

6.000

19.100 3.400

2.500

3.000

22.100

4.800

2.800

4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen

9.188 3.124 10.015 1.455 47 7.735 8.585

3.000

700 5.200 20.000

1.800

2.400

2.400

4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting

1.998

5.100

2.400 2.900 1.200

4310 Schrijf-/bureaubehoeften

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden

4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

4300 Goederen en diensten

100

600

90.475

500

700

55.700 2.900 1.000

60.000 1.000

500

10.156 174.327

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten

11.600

137.700

127.500

1.500 2.775

1.500

4.275

1.500

1.434.872

1.444.600

1.553.300

Deel 4, pagina 102

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 102 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16562003 Sociaal-psychiatrisch Dienst 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012 Kosten

513.513 1.825 40.400 555.738

Kosten

616.400

759.300

4.200 49.100

5.300 64.100

669.700

828.700

44.495

50.900

180.100

81.000 220.500

56.100

72.100

224.863

287.100

373.600

5.400

3.100

3.300

2.100

1.900

1.800

4.200 5.700

500

750 3.703 1.584 1.320 1.429 4.140 1.321 639 1.548 6.510

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen

8.100

5.200 16.100

1.000

500

800

2.400

16.300

7.100

5.000

4325 Luchtkoelingsapparatuur

2.386

4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen

4333 Bedrijfsbenodigdheden

145.949

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer

35.340 6.450 1.256 816

4362 Overige uitbestedingen

16562003 Sociaal-psychiatrisch Dienst

Ontwerp begroting 2014

134.431 45.937

4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage

4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

1.395

2.200

1.100

2.200

1.700

2.800 107.200 34.400

74.200 34.200

7.800

3.300

1.300

1.300

4.500 1.200

1.000 200

1.500

1.500

2.700

400 249

216.784

217.200

160.000

997.385

1.174.000

1.362.300

Deel 4, pagina 103

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 103 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16562004 Epidemiologie en Onderzoek 4303 Opleidingen & cursusgeld 4306 Reis- en verblijfkosten 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

17.007

22.300

18.500

16562004 Epidemiologie en Onderzoek

17.007

22.300

18.500

2.400

2.000

1.400

1.300

3.702 11.460

1.600

2.300

12.100

700

1.142

1.500

1.600

100

703

1.900

9.200

200

1.400

800 300

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 104

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 104 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen Kosten

2014 Kosten

Begroting

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16562007 Dienst Gele Koorts 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4304 4305 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319 4323 4324 4325 4329 4331

Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Bedrijfsmiddelen

1.380.621 27.901 12.185 109.437 1.530.144 135.818

145.600

159.200

357.821 128.394

429.300 139.500 714.400

354.000 141.700

654.900

4.800 10.800

8.300

1.900

1.300

1.035

1.300

200

3.715

3.800

3.200

622.033 2.900 12.058 1.497 1.100

1.531.000

1.464.500

13.200

11.700

121.600 1.665.800

120.100 1.596.300

100

100

7.400

22.100

1.452

200

600

1.857

2.000

1.900

2.945 1.761

1.000

2.900

2.900

900

9.591 13

4332 Huur bedrijfsmiddelen

200

300

200

3.700

38.000 61.500 16.600

4333 Bedrijfsbenodigdheden

28.251

4334 Huur/lease voertuigen

81.288 27.574

38.800 81.300 21.100

3.792 1.799 1.705

3.900 900 1.400

5.000 2.300

4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

5.718 1.754 17.082 208.887

5.800

5.700

192.200

174.600

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

35.798 19.500 55.298

35.800 20.600 56.400

35.600 20.600 56.200

2.416.362

2.628.800

2.482.000

4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen

16562007 Dienst Gele Koorts

Ontwerpbegroting 2014

2.400

Deel 4, pagina 105

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 105 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16562008 Hygienische Dienst 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16562008 Hygienische Dienst

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Realisatie 2012 Kosten

601.034 6.190 54.328 661.552

Ontwerp begroting 2014 Kosten

565.000 4.900 42.400

693.700 3.200 54.800

612.300

751.700

57.338 170.524

50.900 159.800

75.300 210.700

55.171 283.033

50.900 261.600

67.000

26.759

14.200

11.706 1.496 3.555 1.817 6.164

9.200

1.600

1.000

1.100

3.800 400

2.300

5.500

3.700

353.000

500

100

1.524 4.261 1.566

1.900

20.200

1.800

1.100

800 1.200 1.100

1.674

2.200

1.100 400 600

424 31.560 11.175 836 365 1.608

800

31.300 10.200 900

24.100

1.600

6.000 2.000 1.100 1.500

950 107.453

85.700

70.100

3.867 3.867

3.900 3.900

3.900

1.055.905

963.500

1.178.700

500

13

Ontwerpbegroting 2014

3.900

Dee! 4, pagina 106

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 106 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16563001 Veterinaire Dienst 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

wijzigingen Kosten

695.226 6.745 56.193 1.500 759.664

62.467 177.798 62.294 302.559

Ontwerp begroting 2014 Kosten

696.700 5.300 49.200 1.500

651.900 3.900

752.700

711.100

61.600 172.600 62.700 296.900

55.300

70.800 174.600 63.000

308.400

20.520 1.900

20.700 1.500

20.500 1.400

3.168 1.465

3.200

3.200

4.000

1.400

Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

150.388

134.200

150.700

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

68.724 33.800 102.524

29.100 37.500 66.600

28.800

66.300

1.315.135

1.250.400

1.236.500

4304 4305 4309 4310 4311 4312 4314

16563001 Veterinaire Dienst

200

2.058 8.934

2.200

2.300

6.800

20.600 300

10

1.419

1.600

1.100

2.232

3.300

1.200

5.500

2.900

1.200

1.100

1.663

1.900

31.216

18.300

31.500

30.480 17.916

29.000

3.724

3.800

29.000 10.000 4.000

80

300

1.000

18.907 4.794

12.900 4.000

13.000

15.900

4.000 100

-98

37.500

Deel 4, pagina 107

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 107 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

Rea lisatie

Beschrijving

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16566001 IDEFRE 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

2.099.269 129.736 22.845 124.454 2.376.304

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

197.738 427.958 201.716

4200 Werkgeversbijdragen

827.412

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 4309 4310 4312 4313

verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Reis- en

4314 4319 4320 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4333 Bed rijfsbenod igd heden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4615 Subsidie instellingen 4617 Projecten instellingen 4618 Sal. instellingen

4600 Subsidies

20.762 18.575

6.224 500 8.500 10.319 32

62.493 1.092 278.400 2.224

1.417

3.105 284 7.483 50.976 19.734 2.158 993 77.144 310 20.461 143

231.519

1.768

826.616 580.443 554.562 1.376.770

2.511.775

Deel 4, pagina 108

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 108 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16566001 IDEFRE

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

134.245 116.450 250.695

6.792.802

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 109

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 109 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

16566002 IBiSA 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

140.700

163.200

395.800 2.501.500

2.173.800

187.300 840.700

20.000

199.700 451.900 188.200

839.800

1.300 25.400 1.900

600 22.800

Reis- en verblijfkosten

1.100

1.000

Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris

5.300

6.000

7.300

5.500

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage

4306 4309 4310 4311

1.990.600

475.500

4200 Werkgeversbijdragen

2014 Kosten

1.888.500 52.500 24.000

177.900

4201 Toes lag AOV /AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

Ontwerp begroting

4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten

4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

1.800

10.100

1.400

10.800

9.800

400

400 32.600 900 278.400

46.500 1.400 209.500 5.500

1.400

6.700

1.400

1.800

1.700

7.700

2.100

10.600 600

600

4.700

2.200

44.900

2.200

48.500 11.500

40.900 9.900

3.200 2.200

3.200

142.600

61.600

7.000

600

20.400

19.200

1.600

200

200

1.000

1.000

108.300 4.300

402.500

752.700

913.500

Deel 4, pagina 110

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 110 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

4615 Subsidie instellingen 4618 Sal. instellingen

4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16566002 IBiSA

Ontwerpbegroting 2014

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

758.500 1.387.900

682.700 1.429.500

2.146.400

2.112.200

134.300 106.400

106.400

240.700

241.400

6.482.000

6.280.700

135.000

Deel 4, pagina 111

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 111 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16568001 Overig VO&S 4301 Geneeskundige kosten 4320 Huur gebouwen 4330 Voorlichting en promotie 4346 Kn on- & minvermogenden 4347 Ov. kosten on- & minverm. 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4615 Subsidie instellingen 4617 Projecten instellingen 4618 Sal. instellingen

4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4707 Uitkering a/landsbedrijf 4711 Landsbijdrage AZV 4700 Bijdragen &afschrifringen

16568001 Overig VO&S

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

2013 incl

3.761.046

2.400.000

182.237

43.200

Ontwerp begroting 2014 Kosten

2.400.000 5.924.700

38.373

3.595.195 313.249 569.957 3.007.728 6.346.780 17.814.565

2.725.500

2.725.500

81.900

891.600 6.188.000

900.000

12.330.200

11.950.200

4.300.000

2.950.000

128.520 3.757.143 298.651 4.184.314

4.300.000

2.950.000

1.181.274 117.668.219

489.900 117.029.500

1.027.400

118.849.493

117.519.400

105.000.000 106.027.400

140.848.372

134.149.600

120.927.600

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 112

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 112 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012 Kosten

Beschrijving

16568101 Bur. Onderst. Verslavingszorg 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

1.581.815

3.539 11.887 114.273 6.144 1.717.658 118.003

1.981.300

766.900

8.254 5.788 6.452

4600 Subsidies

124.600

634.184

4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4615 Subsidie instellingen 4618 Sal. instellingen

3.700 15.800

155.900 445.000 166.000

835 2.625

88

55.082 919 183.750 5.070 567 3.506

2014 Kosten

1.837.200

389.250 126.931

4302 Uit- en terugzendingen 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage

Ontwerp begroting

2.400 1.500 7.800

25.800 4.500 200 28.300 3.100 174.000

7.700 1.500 1.600 10.700 100

3.412

1.800 147.300

15.527 1.975

15.700

952

2.200

95

2.000

264.527 1.257 1.462 652 1.710 564.505

140.500 700 3.100 500

180.000 579.067 759.067

Ontwerpbegroting 2014

7.400

590.400 627.100 848.700 1.475.800

Deel 4, pagina 113

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 113 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16568101 Bur. Onderst. Verslavingszorg

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

73.378 73.378

45.600 45.600

3.748.792

4.860.000

Ontwerpbegroting 2014

Ontwerp begroting 2014 Kosten

Deel 4, pagina 114

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 114 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

Beschrijving

Kosten

16568102 Opvangcentrum Drugsbestrijding 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

57.379 21.385 249.423

4201 Toes lag AOV/AWW

281.452

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

646.443 279.538

256.400 582.800 274.000

1.207.433

1.113.200

9.623 6.124 1.548 10.773 29.396 56.550 15.563 4.558 6.354 4.173 15.251 1.044 655.881 73.496 31.460 2.582 24.419 710.159 1.965 4.119 3.437 15.647 1.684.122

4323 Huisvestingsartikelen

4324 4325 4329 4333 4334 4335 4336 4339 4350 4362 4370

Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Bed rijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof

Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer

Bewakingsdiensten Overige uitbestedingen Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

2014 Kosten

24.000 207.500

3.094.000

4305 Dienstkleding & -toelage 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit 4322 Waterlevering

Ontwerp begroting

2.831.400 31.100

3.453.603

4200 Werkgeversbijdragen

12.600 10.500

279.100

2.000

906.300 48.100 3.300 5.500

545.700 100

9.800

1.823.000

48.891 48.891

16568102 Opvangcentrum Drugsbestrijding 5

3.125.416

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport

6.394.049

6.030.200

199.087.799

192.624.200

Ontwerpbegroting 2014

187.368.000

Deel 4, pagina 115

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 115 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

& Arbeid 16660001 Bureau Minister van SJA 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

6 Sociale Zaken, Jeugd

917.600 3.800

74.900

996.300

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

77.200 120.000 68.700

265.900

4303 Opleidingen & cursusgeld

4.700

4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen

37.400

4310 Sch rijf-/bureau behoeften

13.000

4311

75.000 37.400

Ka ntoorinventa ris

1.300

4312 Huur kantoorinventaris

23.900

4314 Telefoon, fax & internet

26.100

4319 Overige bureaukosten

2.500

4323 Huisvestingsartikelen

600 500

4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

1.200

4330 Voorlichting en promotie

25.000

4334 Huur/lease voertuigen

40.000

4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4361 Deskundig advies

75.000

4370 Verzekeringen

10.000

5.500 400

4393 Overige kosten

15.000 394.500

4300 Goederen en diensten 16660001 Bureau Minister van SJA

1.656.700

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 116

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 116 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

3.751.300 30.600 303.000 4.084.900

4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

383.200

4204 Bijdrage APFA

962.900

4206 AZV-premie

346.100 1.692.200

4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld

2.500

4304 Vergoedingen vervoer

5.300

4306 Reis- en verblijfkosten

21.400

4309 Overige vergoedingen

3.500 17.500

4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten

3.600 14.900

43.700 700

4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen

88.200

4329 Overig huisvesting

50.000

4330 Voorlichting en promotie

29.400

200 800

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

110.900

7.000

4336 Motorrijtuigenbelasting

2.000

4339 Overige kosten vervoer

3.500

4361 Deskundig advies

30.000

4362 Overige uitbestedingen

120.000

4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten

10.000

565.100

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

90.400

225.000

315.400

16661001 Directie Arbeid & Onderzoek

6.657.600

Deel 4, pagina 117

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 117 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting

Kosten

Kosten

Kosten

16661002 Landsbemiddelaar 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

2014

169.500 13.600

183.100

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie 4200 Werkgeversbijdragen

4.900 13.800 12.100

30.800

4304 Vergoedingen vervoer 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet

3.000 3.000 1.100

2.400 100

6.200

4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen

1.200 43.000

4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

2.000

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

12.300

4336 4339 4362 4370

3.000 500 2.800

Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Overige uitbestedingen

400 700 2.600

Verzekeringen 4300 Goederen en diensten

3.500 87.800

16661002 Landsbemiddelaar

301.700

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 118

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 118 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen Kosten

2014 Kosten

Begroting Realisatie 2012 Kosten

Beschrijving

16661004 Departamento di Progreso Labor 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 4304 4306 4309

4310 4311 4312 4313 4314

1.638.600 9.700 129.100 11.000

1.788.400 172.200

435.200 153.300 760.700

Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer

2.500

verblijfkosten Overige vergoedingen Schrijf-/bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet

3.400

3.000

Reis- en

3.000 17.500

4.300 26.700 500 58.400

4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

1.300

320.900 11.300

800 5.200 43.100 7.000

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting

1.400

4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten

2.100

120.000 6.500 9.500

4300 Goederen en diensten

648.400

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

157.600

157.600

16661004 Departamento di Progreso Labor

Ontwerpbegroting 2014

3.355.100

Deel 4, pagina 119

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 119 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16666001 Directie Sociale Zaken 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting

Kosten

Kosten

2014

4.290.600 27.800 348.300 4.666.700

4201 Toes lag AOV/AWW

449.500

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

1.127.800 402.000 1.979.300

4303 Opleidingen & cursusgeld 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen

1.100

4310 Schrijf- /bureaubehoeften

21.000

4311 4312 4314 4319 4323 4324

Ka ntoorinventa

400

500 1.800

ris

Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & Internet

20.500 107.300

Overige bureaukosten

1.500

Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Huur/lease voertuigen Brandstof

600

4.400 600 4.300 94.000

4325 4329 4334 4335 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewa kingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

319.100

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

802.600 802.600

16666001 Directie Sociale Zaken

7.767.700

14.000

1.900

3.800

33.000 1.100 5.000 2.300

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 120

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 120 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16666002 Materiele hulpverlening 4101 Salarissen en toelagen

583.400

4103 Kindertoelage

4.300

4104 Va kantie-uitkering 4100 Personeel

53.800

641.500

4201 Toeslag AOV /AWW

62.800

4204 Bijdrage APFA

176.300

4206 AZV-premie

55.900

4200 Werkgeversbijdragen

295.000

4303 Opleidingen & cursusgeld

100 12.900

4310 Schrijfiburea u be hoeften Ka ntoorinventa ris

300

4312 Huur kantoorinventaris

800

4311

4319 Overige bureaukosten 4347 Ov. kosten on- & minverm.

900 360.000 700

4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

3.300 500

379.500

4621 Landsongevallenverzek.

3.400 24.300.000

4624 Onderstand

4628 Overig gezinnen 4619 Overdrachten binnenland

100.000

24.403.400

16666002 Materiele hulpverlening

25.719.400

Dee! 4, pagina 121

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 121 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen Kosten

Kosten 16666003 Maatschappelijk zorg 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1.185.300 7.800

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

98.200

1.291.300

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

126.700

342.000

4206 AZV-premie

112.800

4200 Werkgeversbijdragen

581.500

4303 Opleidingen & cursusgeld

1.300

4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen

2.400 3.600 600 5.000

2.100 9.500 8.200 116.100 5.900 1.800

4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur

8.900

4329 Overig huisvesting

1.900

4331 Bedrijfsmiddelen

1.000

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4370 Verzekeringen

96.100 28.800 3.200 5.900 26.000

4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

328.300

4615 Subsidie instellingen 4617 Projecten instellingen

1.600.000 2.027.700 12.465.800

4618 Sal. instellingen

4600 Subsidies

16.093.500

4701 Afschrijvingen

1.000

4700 Bijdragen & afschrijvingen

1.000

16666003 Maatschappelijk zorg

18.295.600

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 122

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 122 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012 Kosten

Beschrijving

16666004 Advies en Meldpunt Kindermish. 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

162.100

2.000

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

16.700

180.800

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

17.800

4206 AZV-premie 4200 WerkgeversbUdragen

15.900

31.400

65.100

4303 Opleidingen & cursusgeld 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel

300

Schrijf-/burea ubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige uitbestedingen Verzekeringen

5.500

4310 4311 4312 4313 4314 4319 4320 4325 4329

4330 4334

4335 4336 4362 4370

500 100 200 500

400 3.900 400 37.000 500 400

5.600 10.500 1.300

300

900 2.000

4393 Overige kosten

4300 Goederen en diensten

200 70.500

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

20.600

20.600

16666004 Advies en Meldpunt Kindermish.

Ontwerpbegroting 2014

337.000

Deel 4, pagina 123

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 123 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16669001 Overig SJA 4330 Voorlichting en promotie 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

50.000 75.000 125.000

16669001 Overig SJA

125.000

6 Sociale Zaken, Jeugd &

Arbeid

64.215.800

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 124

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 124 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Onderwijs & Gezin 16770001 Bureau Minister van O&G 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

7

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten

4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

4.047.883 54.795 18.620 320.589 55.800 4.497.687 300.645

550.896 337.088 1.188.629 75.970 1.000 94.415 170.915 721 84.813 8.253 3.042 31.683 1.851

92.446 16.898

414.978 4.994 535.407 16.085 78.475 13.702

91.180 21.390 2.455 2.617

3.776.500 70.600

1.836.800

12.000

4.000

301.800 54.000 4.214.900

153.700

282.100 572.100 319.400 1.173.600

7.400

61.800 300 21.500

1.994.500 143.600 246.100 135.600

525.300

3.500 43.400 300

22.500

54.000

43.400

10.200 9.200 29.700

7.800 2.700 26.900

700

700

52.500 43.900 399.000 1.500

48.000

405.800 6.300 29.300 4.500 3.000 109.300 19.500 2.300

7.400 164.500 1.500

800 1.300 19.300 4.500

3.000

49.000 17.500 1.000

1.800

1.400

673.707 45.116 4.709

255.000 37.400

100.000

36.005 789.017 3.311.844

200.000

900

1.767.400

774.900

200.600 3.000

1.500

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 125

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 125 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16770001 Bureau Minister van O&G

8.998.160

Ontwerpbegroting 2014

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

5.000

5.000

5.000

5.000

7.160.900

3.299.700

Deel 4, pagina 126

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 126 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16771001 Directie Onderwijs 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

6.422.898 51.120 500.782 684.554 7.659.354 546.053 1.645.055 571.546

2.762.654

6.334.300 45.600 493.700

7.182.600

526.000 1.792.400

1.802.800

610.700 2.929.100

275.380

6.900

6.900

11.500

1.500

3.600 43.400

3.600 23.400

38.921 66.912

57.500

9.200

62.600

85.300

18.558

700 375.000

700 91.500

2.100

599.156 5.955 1.474.492 14.227

1.496.000

2.100 1.459.400

7.500

7.500

1.693

3.100

3.100

1.500

1.500

15.383

14.600

3.100

3.125

3.100 200

3.100

96.444 14.860 1.156

90.300 16.600 1.300

39

200

200

138.286

11.700

11.700

2.094.836

1.664.400 20.000 26.000

529.400

600

600

600

600

20.600

600

3.954.300

2.395.400

4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen

6.298 3.720

4390 Contributies

4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

3.097.300

4.200

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten

4393 Overige kosten

614.800

23.400

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

4343 Innovatie proj. onderwijs

679.700

23.400

27.426

4342 Overige kosten onderwijs

46.100

528.900

800

4310 Schrijfibureaubehoeften

4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer

6.607.600

37.012 3.663 24.703

4309 Overige vergoedingen

4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting

2014 Kosten

6.873.600

4307 Werving personeel

4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen

Ontwerp begroting

23.902

200 67.200 6.600 1.300

25.000 11.000

27.117

5.013.264

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 127

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 127 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

2013 incl

Ontwerp begroting

2012

wijzigingen

2014

Kosten

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16771001 Directie Onderwijs

1.465.552 177.950 1.643.502

939.700 182.000 1.121.700

1.438.700

17.078.774

14.878.700

14.114.000

Ontwerpbegroting 2014

1.256.700 182.000

Deel 4, pagina 128

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 128 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16771002 Task Force Schoolgebouwen 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012 Kosten

872.939 5.155 69.260 947.354

4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur

935.700

2014 Kosten

788.900 4.600 65.300 858.800

84.852

82.200

84.400

225.000

206.100

77.600

75.100

371.627

384.800

365.600

300

100

8.848 244

8.700

3.700

400

400

5.033 6.900 7.464 254 178.483

3.400

100

5.300

4.800

3.300

3.000

1.500 374.500

131.300

200

320

4329 Overig huisvesting 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4335 Brandstof

857.500 9.700 68.500

Ontwerp begroting

206.842 79.933

4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

941

1.500

700

3.200 10.500

3.200 4.000

21.500

9.500

3.800

3.800

3.100

1.100

4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

7.079 6.721 3.160 6.041 439 2.320 4.806 239.053

1.200

200

442.200

166.100

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

2.137.094 2.137.094

2.071.700 2.071.700

2.097.800 2.097.800

3.695.128

3.834.400

3.488.300

4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen

16771002 Task Force Schoolgebouwen

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 129

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 129 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16771004 Traimerdia 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting

Kosten

Kosten

Kosten

2.286.258 10.786 39.375 159.695 2.496.114

2.730.600 300 29.500 212.300 2.972.700

2.451.500 300 26.500 186.700 2.665.000

197.997

246.400

261.300

463.411

1.094.700

578.400

193.032

193.700

238.800

854.440

1.534.800

1.078.500

4303 Opleidingen & cursusgeld 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen

4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit 4322 Water levering 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 16771004 Traimerdia

2014

500 500

500

8.700

13.200

1.900

1.900

147

5.500

800

5.340

5.800 400 7.700

5.200 400 7.000

2.400

2.400

53.100 24.100

88.500

13.200

22.810

41.250

8.000 1.395

300

300

1.300

1.300

2.538

1.500

1.500

800

800

14.494

27.000

32.000 16.500

16.500

3.604 1.319

5.000

106.097

170.500

172.800

3.456.651

4.678.000

3.916.300

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 130

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 130 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16771005 Naturalisatietoets 4310 Schrijf-/burea ubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4319 Overige bureaukosten 4330 Voorlichting en promotie 4342 Overige kosten onderwijs 4300 Goederen en diensten

4.661

16771005 Naturalisatietoets

4.661

4.661

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

8.900 3.600

Ontwerp begroting 2014 Kosten

8.900 3.300

Ontwerpbegroting 2014

2.400

2.400

700

700

700

700

4.500

20.800

4.500 20.500

20.800

20.500

Deel 4, pagina 131

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 131 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16771007 Dienst Publieke Scholen 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 WerkgeversbUdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

Realisatie 2012 Kosten

749.125

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting

Kosten

Kosten

797.300

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen

8.568

13.900

9.100

51.697 809.052

75.900 887.100

71.800

970.700

64.556 196.024 63.858 324.438

69.900

89.200

235.500

257.600

71.900

79.400

377.300

426.200

1.639

900

400

10.677

2.000

6.000 1.000

528 6.318 15.627 11.970

2.854 1.000 166.750 658

4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting

300

300

600

3.600

9.700

5.200

12.000

2.300

9.800

8.900

400

400

7.500

6.900 300

700 167.000 300

167.000 300

6.200

2.139

4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

27.792 270.109

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

106.738 106.738

16771007 Dienst Publieke Scholen

889.800

-338

4306 Reis- en verblijfkosten

4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

2014

10.140 5.060

2.900

900

1.800 11.500

10.400

1.800

5.700

1.900

262

300

300

5.305

200

200

925

191.800

71.100

3.900

700

435.500

289.900

1.699.900

1.686.800

465

1.510.337

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 132

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 132 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16771008 Bureau Meldpunt Leerplicht 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld

36.735 278

37.013 2.407 6.980 2.255 11.642

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4329 Overig huisvesting 4361 Deskundig advies 4300 Goederen en diensten 16771008 Bureau Meldpunt Leerplicht

2014 Kosten

390.700 4.500 25.700 420.900

487.800 4.700 40.000 532.500

35.500 117.400

141.000

37.000 189.900

47.600 242.100

53.500

17.986

4304 Vergoedingen vervoer 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet

Ontwerp begroting

3.000 3.000

12.282

26.286 5.863 6.131 185

28.800 710 1.026 2.892 102.161

150.816

6.000

610.800

780.600

Deel 4, pagina 133

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 133 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Realisatie 2012 Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16771009 Dienst Inspectie Onderwijs 4101 Salarissen en toelagen

4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten

903.507 5.065 73.565 982.137

1.006.500 5.800 79.500 1.091.800

77.000 1.034.700

52.574 233.049 64.353 349.976

58.800 265.100

84.600 283.700

76.500 400.400

75.300 443.600

2.950 7.402 4.160

4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen

4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

5.418 8.224 12.180 5.881

4313 Portikosten

2.700

1.300

100

24.000 12.300

19.200

500

500

6.800 13.800

5.700

9.900

27.300

2.300

4.700 1.300 27.300

700

700

17.300

15.800

822 133.400

2.200 178.000

317

2.600

1.000 211.400 1.100

241

1.700

800

900

1.900

4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen

955.000

4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting

1.013

3.800

1.300

4330 Voorlichting en promotie

2.249

1.500

500

300

700

4331 Bedrijfsmiddelen

4334 Huur/lease voertuigen

352

4.000

10.400

4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting

100

3.400

1.400

400

4339 Overige kosten vervoer

500

4342 Overige kosten onderwijs

100

4362 Overige uitbestedingen

1.000

4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

4300 Goederen en diensten 16771009 Dienst Inspectie Onderwijs

400

700

500 67

24.665 210.441

314.500

308.500

1.542.554

1.806.700

1.786.800

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 134

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 134 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16772001 Arco Iris 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

1.102.865 3.840 72.292 1.178.997 97.367 249.241

101.272 447.880

4310 Schrijfibureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4323 Huisvestingsartikelen

4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

16772001 Arco Iris

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

1.150.200

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1.042.000

1.900

1.900

3.800

4.000

76.300 1.232.200

82.600 1.130.500

99.100 266.500 109.500 475.100

96.900 244.000

99.600 440.500 300

5.343 4.790

5.356 849

1.900

600

6.100

3.700

2.600

2.400 2.400

400 2.000 1.453

1.100

800

24.630

31.200

21.100 900

614 3.500

10.830 53.865

42.900

38.100

1.680.742

1.750.200

1.609.100

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 135

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 135 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

2013 incl

Ontwerp begroting

2012

wijzigingen Kosten

2014 Kosten

Begroting Beschrijving

Kosten 16772002 Commandeur Pieter Boerschool 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

410.610 1.810 35.009 447.429

394.200 1.300 30.100 425.600

4201 Toes lag AOV/AWW

31.263

4204 Bijdrage APFA

54.271 37.738

30.300 54.000

4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

123.272

4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

370.500 1.300 28.500

400.300 31.500

40.900

38.000 122.300

107.300

100

100

34.900

2.100

700

1.980

2.700

2.400

1.086

4.400

4.000

1.900

1.900

300

300

658

700

700

100

100

10.923

8.100

8.100

300

300

16.230

20.700

18.600

586.931

568.600

526.200

1.583

16772002 Commandeur Pieter Boerschool

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 136

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 136 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16772003 Fonteinschool 4101 Salarissen en toelagen

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

546.100

3.720 43.291

3.700 44.700

569.294

594.500

562.400

31.075 92.445 48.987 172.507

36.200 111.100 54.000 201.300

48.400

49.900 233.700

500

500

1.800

600

3.100 2.400

2.800 2.200 2.100

4104 Vakantie-uitkering

4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4310 4311 4312 4314 4323 4324 4325 4329 4330 4340

2014 Kosten

522.283

4103 Kindertoelage

4100 Personeel

Ontwerp begroting

Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & internet Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen

1.980 2.461

2.900 210

2.100

516.800 3.800 41.800

135.400

400

Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

21.981

23.700

22.000

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

33.235 33.235

33.300 33.300

33.300 33.300

797.017

852.800

851.400

16772003 Fonteinschool

1.500

1.800

1.215

1.100

800 100

11.247

100 11.100

10.400

300

1.968

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 137

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 137 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16772004 Kleuterschool Washington 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

870.100 5.900 66.100 942.100

78.386 226.552 76.376 381.314

82.900 264.500

107.800

82.100 429.500

106.700

4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet

5.700 88.200

1.207.400

284.200

498.700

12.200

800

4.510

3.400

3.100

1.898

1.600

1.500

1.700

2.200

1.300

400

700

700 24.400

4323 Huisvestingsartikelen

4324 Onderhoud gebouwen

4370 Verzekeringen

1.113.500

1.400

4311 Kantoorinventaris

4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs

2014 Kosten

842.465 6.980 62.235 911.680

4310 Schrijf- /bureaubehoeften

4329 Overig huisvesting

Ontwerp begroting

1.011 16.449

16.600

900

4300 Goederen en diensten

4.630 28.498

37.500

35.400

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

36.754 36.754

36.800 36.800

37.000

37.000

1.358.246

1.445.900

1.778.500

16772004 Kleuterschool Washington

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 138

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 138 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16772005 Kleuterschool Pos Chiquito 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen 4310 4311 4312 4314

Schrijfibureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & Internet

4323 Huisvestingsartikelen

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

2014 Kosten

104.604

107.300

660 8.210 113.474

700

700

8.700

9.000

116.700

122.200

8.500

11.900

28.400

29.700

10.000

10.600

46.900

52.200

100

100

1.100

8.638 24.942

9.660 43.240

112.500

2.160

2.300

400 2.100

2.788 2.200

1.600

1.500

2.400

2.400

300

300

700

700

4.500

4.500

400

400

4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4340 Leer- en hulpmiddelen

Ontwerp begroting

650 587

10.027

4342 Overige kosten onderwijs 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

19.051

13.400

12.400

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

60.574 60.574

60.600 60.600

47.700 47.700

236.339

237.600

234.500

16772005 Kleuterschool Pos Chiquito

639

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 139

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 139 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16772006 Openbaar kleuteronderwijs 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012 Kosten

341.945 4.220 25.466

Kosten

32.310 94.061 30.943 157.314

35.900 117.100 35.100 188.100

205.800

400

400

406.200

3.800 32.700

442.700 44.300 122.100 39.400

500

200

3.000

2.900

2.600

1.600 2.100

1.500

1.950

500

300

800

600

600

14.107

10.600

10.800

500

500

21.070

19.700

19.000

550.015

626.300

667.500

4314 Telefoon, fax & internet 4323 Huisvestingsartikelen

4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

4399 Kosten voorgaande jaren

16772006 Openbaar kleuteronderwijs

2014

371.631

4312 Huur kantoorinventaris

4300 Goederen en diensten

Ontwerp begroting

383.900 4.900 29.700 418.500

4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris

4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

2.100

1.213

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 140

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 140 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Rea lisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16772051 I meldaschool 4614 Subs. expl.onderwijs

71.360

57.100

57.100

4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

936.074 1.007.434

873.300 930.400

882.300 939.400

567

600

600

567

600

600

1.008.001

931.000

940.000

63.592

61.200

621.882 685.474

61.200 647.100 708.300

736.100 797.300

685.474

708.300

797.300

68.570 886.995 955.565

73.600 944.600 1.018.200

73.600 995.000 1.068.600

38.629 38.629

15.500

15.500

15.500

15.500

994.194

1.033.700

1.084.100

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16772051 Imeldaschool

16772052 Agnesschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 16772052 Agnesschool 16772053 Angloschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16772053 Angloschool

16772054 Jacintaschool 4614 Subs. expl.onderwijs

49.000

54.700

54.700

4616 Subs.sal.kosten ond.

550.129

547.600

586.500

599.129

602.300

641.200

599.129

602.300

641.200

66.560 895.875 962.435

58.700 728.600 787.300

58.700

759.500 818.200

962.435

787.300

818.200

4600 Subsidies

16772054 Jacintaschool 16772055 Cayenaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 16772055 Cayenaschool

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 141

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 141 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16772056 Nos Paraiso School 4614 Subs. expl.onderwijs

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

58.760 725.405 784.165

54.500 768.500 823.000

864.000

2.040 2.040

2.100 2.100

2.100 2.100

786.205

825.100

866.100

16772057 Auroraschool 4614 Subs. expl.onderwijs

34.000

4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

348.375 382.375

43.000 409.100 452.100

43.000 443.900 486.900

382.375

452.100

486.900

16772058 Trupialschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

62.780 818.208 880.988

49.100 857.600 906.700

49.100 850.200 899.300

16772058 Trupialschool

880.988

906.700

899.300

49.380 370.506 419.886

48.500 477.300

525.800

48.500 493.100 541.600

3.644 3.644

3.700

1.800 1.800

423.530

529.500

543.400

16772060 Kukwisaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

38.500 398.980 437.480

48.100 420.900 469.000

48.100 362.500 410.600

16772060 Kukwisaschool

437.480

469.000

410.600

16772061 Prome Pasoschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

50.800 674.295 725.095

49.500 725.500 775.000

747.600

797.100

16772061 Prome Pasoschool

725.095

775.000

797.100

4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16772056 Nos Paraiso School

16772057 Auroraschool

16772059 Sint Janschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16772059 Sint Janschool

Ontwerpbegroting 2014

3.700

54.500 809.500

49.500

Deel 4, pagina 142

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 142 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16772062 Tarcisiusschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting

Kosten

Kosten

2014

61.500 415.696 477.196

54.200 398.900 453.100

505.900 560.100

41.922 41.922

42.000 42.000

42.000 42.000

519.118

495.100

602.100

60.400 736.156 796.556

54.900 869.500 924.400

54.900 819.100

3.445 3.445

3.500

3.500

3.600 3.600

16772063 Rayo di Soloschool

800.001

927.900

877.600

16772064 Arubanitaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

38.900 116.533 155.433

39.700

39.700

16772064 Arubanitaschool

155.433

39.700

39.700

55.412 576.953 632.365

49.000 600.800 649.800

567.200

2.220

2.220

2.300 2.300

2.400

634.585

652.100

618.600

32.524

40.500 74.200 114.700

126.500 167.000

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16772062 Tarcisiusschool 16772063 Rayo di Soloschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16772066 Aterima School 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16772066 Aterima School

16772067 Ayoschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16772067 Ayoschool

81.842

114.366 12.088

39.700

54.200

874.000

39.700

49.000 616.200 2.400

40.500

12.088

12.100 12.100

12.200

126.454

126.800

179.200

Ontwerpbegroting 2014

12.200

Deel 4, pagina 143

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 143 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Ontwerp begroting

2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

Kosten

Realisatie

Beschrijving

2014

16772068 Mon Plaisirschool 4614 Subs. expl.onderwijs

28.900

25.100

25.100

4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

545.464 574.364

687.900 713.000

708.500 733.600

3.240 3.240

3.300 3.300

3.300

577.604

716.300

736.900

19.700 217.355

12.800 181.200 194.000

12.800

199.400

194.000

199.400

15.800 240.900

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16772068 Mon Plaisirschool 16772069 Graf von Zinzendorfschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.

4600 Subsidies 16772069 Graf von Zinzendorfschool 16772070 J.N. Andrewsschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.

4600 Subsidies

16772070 J.N. Andrewsschool

237.055 237.055

3.300

186.600

31.300

15.800

208.158 239.458

233.900 249.700

256.700

239.458

249.700

256.700

16772072 Faith Revival School 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

21.200

14.100

14.100

280.512 301.712

325.600 339.700

335.400 349.500

16772072 Faith Revival School

301.712

339.700

349.500

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 144

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 144 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16773001 Reina Beatrixschool 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

2.225.220 16.973 171.197

2.413.390 164.479 412.130

206.244 782.853

4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen

4300 Goederen en diensten 16773001 Reina Beatrixschool

2.593

2.179.100

Ontwerp begroting 2014 Kosten

2.197.300

600

600

16.200

14.200

178.500 2.374.400

174.000

177.000

467.800 218.000 862.800

2.386.100 198.100 485.900 211.200

895.200

400 600 400

400

7.200

6.500

3.600

3.300

3.100

3.100

2.300

2.300

2.800

2.800

50.400 1.100

50.400 1.100

853 78.528

71.900

70.600

3.274.771

3.309.100

3.351.900

6.960 6.210 2.880 2.546 56.486

Ontwerpbegroting 2014

600 100

Deel 4, pagina 145

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 145 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012 Kosten

Beschrijving

16773002 Commandeur Pieter Boerschool 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1.689.392 21.890

1.610.800 15.800

1.690.600

136.363

130.200

129.200

1.847.645

1.756.800

1.835.300

4201 Toes lag AOV/AWW

143.130

146.800

170.100

4204 Bijdrage APFA

336.587

382.800

4206 AZV- premie

157.006

160.800

636.723

690.400

396.900 160.900 727.900

400

400

800

800

4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel

4200 Werkgeversbijdragen 4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten

15.500

4.331 7.545

400 7.000

4.098 1.172 1.290 2.200 1.190 49.568

3.000

6.300 2.700

1.900

1.900

1.000

1.000

2.000

2.000

1.100

1.100

46.000

45.000 1.000

100

975

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16773002 Commandeur Pieter Boerschool

72.369

63.600

62.300

3.363 3.363

3.400 3.400

3.400 3.400

2.560.100

2.514.200

2.628.900

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 146

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 146 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16773003 Colegio Hilario Angela 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

1.249.000

1.245.800

13.890 89.736 1.339.262

12.900

10.400

97.300 1.359.200

97.200

108.530 211.165

114.028 433.723

6.720 3.304

4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 34.927

4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen

4300 Goederen en diensten

108.900

119.700

264.000 120.600

254.000 118.200

493.500

491.900

400 700 2.500

400 700 800

6.500 1.500

5.900

1.200

1.200

500

500

1.400

2.800

1.000

40.900 700

42.700 700

57.700

55.300

100

100

100

100

518

2.296 51.524

4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16773003 Colegio Hilario Angela

1.353.400

3.759

4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4323 Huisvestingsartikelen

4399 Kosten voorgaande jaren

2014 Kosten

1.234.848 788

4303 Opleidingen & cursusgeld

4340 Leer- en hulpmiddelen

Ontwerp begroting

1.824.509

Ontwerpbegroting 2014

1.910.500

1.900.700

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 147 van 280

4,

pagina 147


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16773004 Colegio Conrado Coronel 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

2.356.661 23.615 189.870

2.570.146 221.125 575.990 214.487 1.011.602

4303 Opleidingen & cursusgeld

4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen

16773004 Colegio Conrado Coronel

Ontwerp begroting 2014 Kosten

2.323.200 23.700 186.700 2.533.600

2.315.400 25.100 183.200 2.523.700

206.800

246.900

603.900 214.600 1.025.300

607.800 222.600 1.077.300

400 800

400 1.400

4.283

100

8.340 10.098 3.599

7.600

6.900

7.900 3.800

7.200

1.455

700

3.800 1.200

1.368

2.500

1.200

47.598

67.000

65.400 1.400

3.509 81.847

90.700

89.000

164.985 164.985

143.200 143.200

138.000 138.000

3.828.580

3.792.800

3.828.000

185

1.412

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 148

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 148 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16773005 Basisschool Washington 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

204.700 2.780.600

227.301

239.700

272.000

554.764 225.262

645.300 247.400 1.132.400

663.700 249.100 1.184.800

600

26.600

800

800

1.007.327

11.224

7.230 5.100 4.093

4329 Overig huisvesting

Voorlichting en promotie Leer- en hulpmiddelen Overige kosten onderwijs

89.695

Verzekeringen

10.405

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16773005 Basisschool Washington

2.552.900 23.000

13.170

4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen

4701 Afschrijvingen

2014 Kosten

2.587.100 20.000 204.500 2.811.600

4314 Telefoon, fax & Internet

4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

Ontwerp begroting

2.485.574 30.415 197.733 2.713.722

4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

4330 4340 4342 4370

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

7.300

2.400

12.200

11.000

4.400 4.400 800 2.700

4.000 4.400 800 2.000

100

100

128.800

109.100 20.400

1.023 141.940

162.100

181.600

18.845

18.900 18.900

19.200 19.200

3.881.834

4.094.000

4.197.200

18.845

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 149

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 149 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

Beschrijving

2012 Kosten

16773006 Basisschool Kudawecha 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

1.370.632 13.710 106.429 1.490.771 128.078 363.899 124.442 616.419

4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1.410.700

1.524.600

13.500

111.000

9.700 121.000

1.535.200

1.655.300

136.800 416.500

165.100 449.900

135.800

147.000

689.100

762.000

400

400

800

800

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

-751 7.635

3.600 8.400

1.200

7.600

4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen

9.834

3.800

3.500

5.177 350 4.180 2.490

3.000

3.000

4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur

4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

900

900

5.000

5.000

5.600

1.100

100

100

63.600

67.400 700

80.609

95.200

91.700

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

142.610 142.610

139.800 139.800

140.900 140.900

16773006 Basisschool Kudawecha

2.330.409

2.459.300

2.649.900

21.000 21.000

21.000 21.000

4340 Leer- en hulprniddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

50.243 1.451

16773007 Openbaar basisonderwijs 4302 Uit- en terugzendingen 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

3.200

3.200

16773007 Openbaar basisonderwijs

21.000

Ontwerpbegroting 2014

24.200

Deel 4, pagina 150

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 150 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16773009 Prinses Amalia School 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4300 Goederen en diensten

16773009 Prinses Amalia School

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

2013 incl

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1.314.200 14.355 97.108 1.425.663

1.310.500 19.700 103.100 1.433.300

109.800 1.502.500

110.628 309.960 115.923 536.511

122.500

142.000

358.100 129.100 609.700

366.700 132.000 640.700

360 1.786

400 800 4.800

400 800 1.600

65.689

7.100 3.600 6.600 300 1.300 38.100 900 63.900

6.400 3.300 6.600 300 1.300 38.100 900 59.700

2.027.863

2.106.900

2.202.900

6.960

1.693 1.448 53.441

Ontwerpbegroting 2014

1.384.100 8.600

Deel 4, pagina 151

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 151 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16773051 Pius X-school

4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

108.200 1.478.965 1.587.165

1.660.800

1.605.000 1.711.300

8.904 8.904

9.000 9.000

9.100 9.100

1.596.069

1.669.800

1.720.400

88.880 1.126.135 1.215.015

74.800 1.296.100 1.370.900

74.800 1.482.200 1.557.000

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

4.728 4.728

4.800 4.800

4.900 4.900

16773052 Sint Franciscus College

1.219.743

1.375.700

1.561.900

98.700 1.469.120

95.200 1.517.600

95.200 1.442.000

1.567.820

1.612.800

1.537.200

5.960 5.960

2.500

6.100

2.500

6.100

1.573.780

1.615.300

1.543.300

111.200 1.505.552 1.616.752

114.700 1.517.600 1.632.300

114.700 1.723.000

1.837.700

8.478 8.478

8.500 8.500

8.700 8.700

1.625.230

1.640.800

1.846.400

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen &afschrijvingen

16773051 Pius X-school 16773052 Sint Franciscus College 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.

4600 Subsidies

16773053 Sint Aloysiusschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen

16773053 Sint Aloysiusschool 16773054 San Hoseschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16773054 San Hoseschool

Ontwerpbegroting 2014

106.300 1.554.500

106.300

Deel 4, pagina 152

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 152 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16773055 Cacique Macuarimaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1.678.833

1.794.700 1.908.900

114.200 1.855.600 1.969.800

10.202 10.202

10.300 10.300

10.300 10.300

1.689.035

1.919.200

1.980.100

115.200

1.437.899

93.000 1.486.800 1.579.800

93.000 1.777.900 1.870.900

10.084

10.500

10.084

10.500

10.300 10.300

16773056 Kukwisaschool

1.447.983

1.590.300

1.881.200

16773057 Ora Ubaoschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

119.200 1.407.022

120.300 1.406.900

120.300 1.468.500

1.526.222

1.527.200

1.588.800

687

700

700

687

700

700

1.526.909

1.527.900

1.589.500

77.779

79.500 709.200

79.500

609.075

686.854

788.700

4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16773055 Cacique Macuarimaschool

16773056 Kukwisaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.

4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

119.600 1.559.233

1.322.699

4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16773057 Ora Ubaoschool

16773058 Sint Michaelschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16773058 Sint Michaelschool

114.200

832.400 911.900

4.720 4.720

4.800 4.800

4.800 4.800

691.574

793.500

916.700

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 153

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 153 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16773059 Paulusschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

Realisatie 2012 Kosten

85.686 1.404.730 1.490.416

16773060 Rosarioschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16773060 Rosarioschool 16773061 Rosaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

16773061 Rosaschool

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

86.100 1.533.200

86.100

1.619.300

1.581.800 1.667.900

325

400 400

400 400

1.490.741

1.619.700

1.668.300

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16773059 Paulusschool

Begroting 2013 incl wijzigingen

325

96.880

95.200

1.227.804

1.389.200

1.324.684

1.484.400

95.200 1.380.200 1.475.400

3.358 3.358

3.300

3.400

3.300

3.400

1.328.042

1.487.700

1.478.800

102.400 1.308.419 1.410.819

102.800 1.382.200

1.485.000

102.800 1.445.800 1.548.600

1.410.819

1.485.000

1.548.600

82.800 701.164 783.964

79.000 762.600 841.600

79.000 978.200 1.057.200

4.184 4.184

4.200 4.200

4.200 4.200

788.148

845.800

1.061.400

129.180 1.543.219

125.300 1.598.500

1.672.399

1.723.800

125.300 1.584.500 1.709.800

10.932

10.932

19.300 19.300

11.200 11.200

1.683.331

1.743.100

1.721.000

16773062 Bon Binischool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16773062 Bon Binischool

16773063 Maria Gorettischool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen

16773063 Maria Gorettischool

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 154

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 154 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16773064 Fatimaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen &afschrijvingen

16773064 Fatimaschool

97.400 1.093.979 1.191.379

98.400 1.148.500 1.246.900

98.400 1.202.100 1.300.500

4.355 4.355

4.400 4.400

4.500 4.500

1.195.734

1.251.300

1.305.000

141.476

135.800 1.607.900

135.800 1.846.400

16773065 Santa Annaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

1.518.586 1.660.062

1.743.700

1.982.200

16773065 Santa Annaschool

1.660.062

1.743.700

1.982.200

123.100 1.651.178

109.800 1.687.900

1.605.800

1.774.278

1.797.700

1.715.600

20.330 20.330

20.400

20.400

20.400

20.400

1.794.608

1.818.100

1.736.000

187.180

178.900

2.251.221 2.438.401

178.900 2.252.900

2.510.400

2.431.800

2.689.300

51.186

39.400

39.400

51.186

39.400

39.400

2.489.587

2.471.200

2.728.700

16773068 Cristo Reyschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

71.800 904.428 976.228

71.900 942.600 1.014.500

71.900 941.700 1.013.600

16773068 Cristo Reyschool

976.228

1.014.500

1.013.600

16773066 Mariaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen

16773066 Mariaschool 16773067 Hei lig Hart College 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.

4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16773067 Heilig Hart College

Ontwerpbegroting 2014

109.800

Deel 4, pagina 155

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 155 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16773069 Santa Theresitaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen &afschrijvingen

16773069 Santa Theresitaschool

16773070 Maria Reginaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

16773071 Filomenaschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen&afschrijvingen

16773071 Filomenaschool 16773072 Mon Plaisirschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

99.900

99.900

934.523

916.300

991.000

1.040.495

1.016.200

1.090.900

21.044 21.044

21.100 21.100

21.100 21.100

1.061.539

1.037.300

1.112.000

64.207 681.581 745.788

67.900 746.300 814.200

67.900 907.400 975.300

649

700

700

649

700

700

746.437

814.900

976.000

110.200 1.159.861

104.700 1.269.700

1.270.061

1.374.400

104.700 1.359.200 1.463.900

30.205 30.205

30.300

30.300

30.300 30.300

1.300.266

1.404.700

1.494.200

122.600

116.900

116.900

1.899.659 2.022.259

1.861.500 1.978.400

1.917.300 2.034.200

381

400

400

381

400

400

1.978.800

2.034.600

4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16773072 Mon Plaisirschool

2014 Kosten

105.972

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16773070 Maria Reginaschool

2013 incl

Ontwerp begroting

2.022.640

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 156

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 156 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16773073 Graf von Zinzendorfschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

74.979 842.023 917.002

81.700 855.400 937.100

81.700 881.100 962.800

5.085

5.085

5.100 5.100

5.100 5.100

922.087

942.200

967.900

16773074 Sint Dominicus College 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

91.780 1.348.848 1.440.628

98.600 1.465.600

1.564.200

98.600 1.483.400 1.582.000

16773074 Sint Dominicus College

1.440.628

1.564.200

1.582.000

108.200

105.000 1.483.000

105.000

4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen &afschnjvingen

16773073 Graf von Zinzendorfschool

16773075 Colegio Laura Wernet-Paskel 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16773075 Colegio Laura Wernet-Paskel

16773076 Colegio Frere Bonifacius 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen

16773076 Colegio Frere Bonifacius

1.307.258 1.415.458

1.588.000

1.605.100 1.710.100

22.752 22.752

22.800

1.438.210

1.610.800

1.725.300

82.200 1.414.605 1.496.805

85.500 1.312.800 1.398.300

85.500 1.330.600 1.416.100

3.657 3.657

3.700

3.700

3.700

3.700

1.500.462

1.402.000

1.419.800

22.800

15.200 15.200

16773077 Colegio Felipe B Tromp 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

118.979

115.900

115.900

1.701.863 1.820.842

1.724.600 1.840.500

1.879.100 1.995.000

16773077 Colegio Felipe

1.820.842

1.840.500

1.995.000

B

Tromp

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 157

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 157 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16773078 Colegio Pastoor Kraanwinkel 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Kosten

115.679 1.369.489 1.485.168

4701 Afschrijvingen

16773080 Bijzonder Basisonderwijs 4614 Subs. expl.onderwijs 4600 Subsidies

4.300

4.400

4.300

4.400

1.489.459

1.696.100

1.628.100

188.372

188.372

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16773080 Bijzonder Basisonderwijs

1.691.800

94.800 1.528.900 1.623.700

4.291 4.291

4700 Bijdragen &afschrijvingen

16773078 Colegio Pastoor Kraanwinkel

94.800 1.597.000

5.361 5.361

200

5.500

200

5.500

193.733

200

5.500

63.380

16773081 Faith Revival School 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

393.580 456.960

58.600 528.100 586.700

58.600 543.900 602.500

16773081 Faith Revival School

456.960

586.700

602.500

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 158

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 158 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

Realisatie

Beschrijving

16774001 Emmaschool 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

3.282.471 -2.915 23.525 217.260

2014 Kosten

3.323.700

3.114.500

1.500

1.500

17.200 233.900

18.400 245.800

3.520.341

3.576.300

3.380.200

267.551

277.800

755.611 297.363

868.100 310.100 1.456.000

291.400 793.600

1.320.525

4301 Geneeskundige kosten 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris

290.000 1.375.000 1.400

4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet

4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4335 Brandstof

4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten

Ontwerp begroting

277

500

761 6.720 5.299 2.678 528

800 7.300 2.800 4.200 2.100 1.100 2.700

3.600

1.433

59.800 700

46.700 700

500

900 6.600 2.600

4.200 2.100 1.700

10

40.487 1.454 41

4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

2.192 61.880

82.000

71.000

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

144.965 144.965

145.000 145.000

145.400 145.400

5.047.711

5.259.300

4.971.600

16774001 Emmaschool

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 159

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 159 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16774002 Scol un paso pa futuro 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1.807.098 24.840 170.425 2.002.363

2.055.500

20.700 185.400 2.535.400

4201 Toes lag AOV/AWW

160.289

167.300

220.400

4204 Bijdrage APFA

348.111 166.081

420.100 184.400

483.100 228.300

674.481

771.800

931.800

1.400

1.400

1.000

1.000

800

800

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4301 Geneeskundige kosten 4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting

4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs

1.854.300 24.500 176.700

2.329.300

2.261

2.400

800

5.522

6.000 1.600

5.400 1.500

5.100 280 2.070 2.399 29.464

3.000 1.000

3.000

1.800

1.800

1.700

1.700

35.100 700

42.300 700

1.000

4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

50.699

56.500

61.400

16774002 Scol un paso pa futuro

2.727.543

2.883.800

3.528.600

3.603

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 160

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 160 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

16774051 Caiquetioschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

2.037.200 2.124.400

2.249 2.249

2.300

2.300

2.300

2.300

2.002.817

2.126.700

2.279.100

93.675

90.100

2.091.856 2.185.531

1.785.400 1.875.500

90.100 1.839.000 1.929.100

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen &afschrijvingen

16774051 Caiquetioschool 16774052 Dun'un Manschool 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16774052 Dun'un Manschool

87.200

84.960 1.915.608 2.000.568

2.276.800

137

200

200

137

200

200

2.185.668

1.875.700

1.929.300

510.800 700 40.900 552.400

16774053 School Scucha Nos 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

283.546 935

275.000

46.218 330.699

38.700 314.400

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

22.970 71.854 22.922 117.746

23.100 82.200

4304 Vergoedingen vervoer 4300 Goederen en diensten

1.162

4614 Subs. expl.onderwijs 4600 Subsidies

3.600 3.600

16774053 School Scucha Nos

87.200 2.189.600

700

23.400 128.700

54.800 155.700 48.800 259.300

443.100

811.700

1.162

453.207

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 161

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 161 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Realisatie 2012 Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16775001 Julianaschool 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

2.149.161 779 19.925 171.548 3.619 2.345.032 180.802 505.291 209.010 895.103

4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet

4320 4323 4324 4329 4330 4340

90

8.137 15.360

Huur gebouwen

Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4700 BUdragen & afschrijvingen

16775001 Julianaschool

4.125

2.469.800 9.000 18.800 181.300

2.925.600 9.000 19.300 225.700

2.678.900

3.179.600

224.300

672.800 253.600 1.150.700

287.200 767.500 268.400 1.323.100

2.600

2.600

600

600

4.100

700

9.100

8.200 5.200

5.700 6.600 5.400 1.300

2.783

6.600 5.400 1.300

5.900 200 88.400

94.100

200

900

560 102.724

130.100

127.300

13.164 13.164

13.200

13.300

13.200

13.300

3.356.023

3.972.900

4.643.300

30.683 39.980 1.006

Ontwerpbegroting 2014

1.500 200

Deel 4, pagina 162

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 162 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Begroting Realisatie 2012 Kosten

Beschrijving

16775002 Commandeur A. de Veerschool 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

2013 incl

2.074.732

2.080.400

2.215.600

1.265

9.600

9.600 15.000 167.300

12.535

14.900

4104 Vakantie-uitkering

150.769

148.600

4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

560 2.239.861

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

159.188 391.257 195.000 745.445

4304 Vergoedingen vervoer 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4320 Huur gebouwen

2.253.500 161.000 486.900 199.200 847.100

2.407.500 221.700

548.400 207.100 977.200 2.400

1.200

1.200

604

400

1.100

5.100 9.516

7.200

6.500

4.100 6.000

3.800

4.200

3.000

4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen

2.400

4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting

1.735

6.000 1.500

3.500

4330 Voorlichting en promotie 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4370 Verzekeringen 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16775002 Commandeur A. de Veerschool

3.200

1.200

200

200

64.308 435 1.108 1.519

60.500

160.200

86.725

87.000

191.400

21.627

21.800

21.627

21.700 21.700

21.800

3.093.658

3.209.300

3.597.900

Ontwerpbegroting 2014

800

Deel 4, pagina 163

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 163 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16775004 Colegio Pariba 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

2013 incl

wijzigingen Kosten

863.500 25.800 1.500

4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

Ontwerp begroting 2014 Kosten

2.613.500 25.800 4.600 189.900 8.600

890.800

4201 Toes lag AOV/AWW

74.900 215.700 70.200

4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

360.800

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

2.842.400 216.600

1.514.200 218.400 1.949.200

2.000 3.000

4312 Huur kantoorinventaris

12.700

21.200

4323 Huisvestingsartikelen

1.800

4325 Luchtkoelingsapparatuur 4330 Voorlichting en promotie 4340 Leer- en hulpmiddelen 4300 Goederen en diensten

4.100 6.000

16775004 Colegio Pariba

Ontwerpbegroting 2014

482.200 520.300

415.000 427.700

1.771.900

5.219.300

Deel 4, pagina 164

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 164 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

Beschrijving

16775051

La

2012 Kosten

Begroting 2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen

2014 Kosten

Kosten

Sallecollege

4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.

4600 Subsidies

267.600 4.062.297

4.329.897

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16775051 La Sallecollege

16775052 Mariacollege 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.

4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen

16775052 Mariacollege 16775053 Sint Augustinuscollege 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.

4600 Subsidies

269.100

269.100

4.274.100 4.543.200

4.237.700

4.506.800

123

200

200

123

200

200

4.330.020

4.543.400

4.507.000

251.000 3.933.352 4.184.352

217.200 4.445.700 4.662.900

217.200 4.212.700 4.429.900

28.490 28.490

28.500

28.700

28.500

28.700

4.212.842

4.691.400

4.458.600

137.300 2.403.598 2.540.898

149.800 2.520.100 2.669.900

2.395.800 2.545.600

2.244

2.300

4701 Afschrijvingen

149.800

4700 Bijdragen & afschrijvingen

2.244

2.300 2.300

16775053 Sint Augustinuscollege

2.543.142

2.672.200

2.547.900

155.080

153.600

153.600

2.899.300 3.054.380

3.026.000 3.179.600

2.774.200 2.927.800

4.736 4.736

4.800

4.800

4.900 4.900

3.059.116

3.184.400

2.932.700

16775054 Filomenacollege 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond.

4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen

16775054 Filomenacollege

Ontwerpbegroting 2014

2.300

Deel 4, pagina 165

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 165 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16775055 Sint Antoniuscollege 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

198.200

214.100

214.100

3.026.605 3.224.805

3.217.600

3.431.700

3.315.600 3.529.700

249

300

300

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen &afschrijvingen

249

300

300

3.225.054

3.432.000

3.530.000

138.200 2.326.455

142.200 2.340.300

142.200 2.410.500

2.464.655

2.482.500

2.552.700

4.359 4.359

4.400

4.500

4.400

4.500

16775056 Mon Plaisircollege

2.469.014

2.486.900

2.557.200

16775057 John Wesleycollege 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

101.300 1.670.998

99.400

1.772.298

99.400 1.814.000 1.913.400

8.632

7.800

8.632

7.800

8.900 8.900

1.780.930

1.921.200

1.976.700

16775055 Sint Antoniuscollege

16775056 Mon Plaisircollege 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen

4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16775057 John Wesleycollege

Ontwerpbegroting 2014

1.868.400 1.967.800

Deel 4, pagina 166

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 166 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Realisatie 2012 Kosten

Beschrijving

16776001 Colegio Arubano 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

200

200

4614 Subs. expl.onderwijs

2.041.368

1.981.900

1.981.900

4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

17.608.815

18.394.700 20.376.600

18.946.500 20.928.400

74.700

19.650.183

4701 Afschrijvingen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16776001 Colegio Arubano

69.774 69.774

74.700

70.200 70.200

19.720.157

20.451.300

20.998.600

3.199.100 21.797.600

16777001 Educacion Professional Basico 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

3.401.259

3.199.100

19.927.273 23.328.532

21.162.700 24.361.800

24.996.700

16777001 Educacion Professional Basico

23.328.532

24.361.800

24.996.700

Deel 4, pagina 167

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 167 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16778001 Prinses Christina school 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering

2.890 1.629 4.519

4100 Personeel

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

3.000

35.100

1.700

2.500

4.700

37.600

4201 Toes lag AOV/AWW 4206 AZV- premie 4200 Werkgeversbijdragen

3.600 3.200 6.800

4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten

1.704 1.704

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

8.666

8.666

8.700 8.700

8.800 8.800

16778001 Prinses Christina school

14.889

13.400

53.200

16779002 lmmaculataschool 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

6.961

7.000

7.000

6.961

7.000

7.000

16779002 lmmaculataschool

6.961

7.000

7.000

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 168

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 168 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012 Kosten

Beschrijving

16781001 MAVO Openbare Avondleergang 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.

4100 Personeel

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1.983.677 7.614

2.026.700

1.822.200

8.900

8.900

6.695 66.258 8.770

6.600

4.000

72.700

69.100

2.073.014

2.114.900

1.904.200

4201 Toes lag AOV/AWW

127.903

115.500

124.200

4204 Bijdrage APFA

117.170 152.695

156.700 184.900

136.900

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

397.768

457.100

139.300 400.400

2.564

400

200

800

800

936

1.300

1.300 1.100

18.678

3.300 21.700

19.600

300

300

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen

4329 4330 4340 4342

600

600

1.000

400

300

300

12.900

13.500

1.700

1.700

29.227

44.300

39.800

2.500.009

2.616.300

2.344.400

Overig huisvesting

Voorlichting en promotie Leer- en hulpmiddelen Overige kosten onderwijs

4.690

4370 Verzekeringen

2.249

4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

110

16781001 MAVO Openbare Avondleergang

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 169

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 169 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16781002 Technisch onderwijs 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Realisatie 2012 Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

1.017.642 48.408

778.500 5.000

1.160

700 29.300

5.000 700 32.900

1.090.161

813.500

734.100

4201 Toeslag A0V/AWW

58.179

27.900

39.500

4204 Bijdrage APFA

37.570

42.500

71.400

76.592 172.341

61.200 131.600

51.600 162.500

4303 Opleidingen & cursusgeld 4310 Schrijf-/bureaubehoeften

2.800 1.500

1.300 1.500

4311 Kantoorinventaris

1.400

500

17.000

15.400

600

600

4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering

21.751

4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

1.200

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4312 Huur kantoorinventaris

12.600

4314 Telefoon, fax & internet

14.698

4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

76

4330 Voorlichting en promotie 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer

4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4399 Kosten voorgaande jaren

74.179

695.500

800

800

400

400

300

300

1.600

1.600

400

400

300

300

84.800 800

84.800 800

20.499

4300 Goederen en diensten

122.053

112.700

108.700

16781002 Technisch onderwijs

1.384.555

1.057.800

1.005.300

16781051 HAVO/VWO Avondleergang 4614 Subs. expl.onderwijs 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

345.640 1.540.533

125.300 1.587.200

325.300 1.634.800

1.886.173

1.712.500

1.960.100

16781051 HAVO/VWO Avondleergang

1.886.173

Ontwerpbegroting 2014

1.712.500

1.960.100

Deel 4, pagina 170

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 170 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

16782001 EPI sector Economie 4101 Salarissen en toelagen

2.926.712

2.902.100

3.072.800

1.397

600

600

18.035

29.000 229.900 4.900 3.166.500

18.800

233.600 4.900 3.330.700

222.300

298.500

686.700 253.900

713.200 269.900

1.162.900

1.281.600

4102 Overwerkvergoedingen

4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

233.364 33.420 3.212.928

221.830 602.579 249.755 1.074.164

4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4310 Schrijf-/bureaubehoeften

15.800

4311 Kantoorinventaris

4.093 40.051 1.050

4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen

21.540 89.973 2.940

4340 Leer- en hulpmiddelen 4343 Innovatie proj. onderwijs

77.356 1.080

8.600 2.300 22.700 112.300 800 47.700 10.000

4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16782001 EPI sector Economie

800 14.600 3.100 20.500 11.300 7.500

67.700 1.100

10.274

248.357

204.400

142.400

9.989

10.000

10.000

9.989

10.000

10.000

4.545.438

4.543.800

4.764.700

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 171

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 171 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16782002 EPI-Stafbureau 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

4305 Dienstkleding & -toelage 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 4323 4324 4325 4329 4330

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

2.384.562 5.896 28.220 167.878 2.586.556

2.517.700 12.900 21.500 185.000 2.737.100

2.939.900

217.119 583.400 216.935 1.017.454

250.600 691.200 254.500 1.196.300

285.500 771.400 254.100 1.311.000

2.500

600 2.500

29.691

83.054 41.249 2.385

28.000 31.000 14.000 9.000

Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting

5.097 12.973

26.500 25.900 32.600

2.316

4390 Contributies 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

16782002 EPI-Stafbureau

24.400 210.500

55.000 9.100 2.800 8.200 700 5.300 35.900 9.400

800 11.400 990 1.280

1.700

1.700

400

400

140.036

244.800

18.300 200.000

6.242

15.400

10.100

4336 Motorrijtuigenbelasting 4340 Leer- en hulpmiddelen 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen

12.900

3.900 1.900

Voorlichting en promotie

4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

2.692.100

900 23.901

349.214

443.200

367.500

3.953.224

4.376.600

4.618.400

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 172

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 172 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16783001 EPI sector Horeca 4101 Sala rissen en toelagen

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.

4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie

4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

4308 4310 4311 4312

Huur- /detacheringtoelage Schrijf- /bureaubehoeften

2014 Kosten

2.381.037

2.206.600

2.300.000

763

5.400

5.400

4102 Overwerkvergoedingen

4103 Kindertoelage

Ontwerp begroting

20.830

19.000

17.300

194.852 2.843

196.000

197.500

2.600.325

2.427.000

2.520.200

195.591

189.300

247.500

414.630 224.127 834.348

475.500 225.300 890.100

481.100 232.400 961.000

126

1.600

2.940 11.070

1.000

2.400

32.300

22.900 3.800 14.000 16.200

11.000

Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet 4323 Huisvestingsartikelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur /lease voertuigen 4335 Brandstof 4339 Overige kosten vervoer 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

203.878

175.500

112.000 1.800

5.060 311.206

273.600

226.400

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

48.058 48.058

48.100 48.100

48.200 48.200

3.793.937

3.638.800

3.755.800

16783001

EPI

sector Horeca

10.501 540

11.511

33.280

40.000 200

2.400 12.700 14.800 5.700 12.000 46.200 1.300

2.500

Deel 4, pagina 173

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 173 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16784001 EPI sector Techniek 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

2.731.524

2.590.400

2.981.600

180

800

800

22.405 221.361 36.373

18.100

19.400

216.800

231.500

21.700

21.700

3.011.843

2.847.800

3.255.000

4201 Toes lag AOV/AWW

191.780

196.300

294.600

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

539.504 241.978 973.262

621.800 238.300 1.056.400

763.300 258.500 1.316.400

4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.

4100 Personeel

4302 Uit- en terugzendingen

4303 Opleidingen & cursusgeld 4308 Huur-/detacheringtoelage

4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311

10.500 5.647

1.483 33.011

400

11.000 26.500

7.400 800 24.000

9.600

8.800

Ka ntoorinventa ris

4312 Huur kantoorinventaris

4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4340 Leer- en hulpmiddelen

37.343 420

2.272

5.600

-44.418

8.100 4.000 112.600

108.900

4342 Overige kosten onderwijs

1.500

4343 Innovatie proj. onderwijs

22.341

4362 Overige uitbestedingen

4370 Verzekeringen 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

24.586 7.012

14.000

54.353 144.050

170.000

183.700

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

29.739 29.739

5.400

29.900

5.400

29.900

4.158.894

4.079.600

4.785.000

16784001

EPI

sector Techniek

Deel 4, pagina 174

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 174 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16785001 EPI sector D.G.O. 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

3.005.263 25.390 207.640 63.943 3.302.236

3.083.300 21.400 203.500

227.700

263.100

719.200

692.400 261.200 1.216.700

4303 Opleidingen & cursusgeld

3.019

15.000

4310 Schrijf -/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

53.207 1.919

25.900 17.400

5.100

7.900 6.000

4302 Uit- en terugzendingen

16785001

EPI

sector D.G.O.

14.000

4312 Huur kantoorinventaris 4323 Huisvestingsartikelen

400 6.200 3.900

7.100 5.500 2.700 12.000 1.800

94.548

63.800

66.200 1.500

9.486 167.279

136.000

121.300

4.624.191

4.667.600

4.493.900

132.456

21.000

5.262

79.000 7.500

53.584

19.200

8.300

16785002 EPI Open leercentrum 4303 Opleidingen & cursusgeld 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris

2.916.700 17.400 221.800

3.155.900

276.500 1.223.400

4314 Telefoon, fax & Internet 4323 Huisvestingsartikelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4335 Brandstof 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

2014 Kosten

3.308.200

230.826 652.579 271.271 1.154.676

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

Ontwerp begroting

10.400 700 800

4325 Luchtkoelingsapparatuur 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4350 Bewakingsdiensten 4300 Goederen en diensten

191.302

105.700

9.900 44.800 98.200

Open leercentrum

191.302

105.700

98.200

16785002

EPI

2.300

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 175

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 175 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

Beschrijving

Kosten 16786001 Institute Pedagogico Arubano 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld

4304 Vergoedingen vervoer

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

6.095.242

6.254.200

12.472

1.600

1.600

30.268

28.600

29.900

447.943 1.185

465.200

465.200

6.587.110

6.749.600

7.045.400

426.079 1.264.693 517.777 2.208.549

438.200 1.375.100 560.700 2.374.000

535.100 1.364.200

5.232 1.941

29.500 2.800

6.548.700

526.100

2.425.400 87.500 1.300

verblijfkosten Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur

32.525

5.200 71.300

11.300

16.927

20.400

12.400

3.790 20.416

38.800

5.500

472

32.100 700

29.000 700

58.467 30.108

36.600 9.100

33.500 5.100

20.488

10.000

10.000

50.303

93.800 2.700

33.800 2.700

4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

21.959 1.148 749

9.500 700 6.800 2.600

7.500

4306 4310 4311 4312 4313 4314 4319 4320

Reis- en

4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16786001 Institute Pedagogico Arubano

5.200

240

333 4.372

100.248 72.474

2.500 113.200 10.900

700

800

2.600

113.200 135.000

63.862 34.637 8.575 508 5.266 225 555.265

48.000 18.200 3.000 1.000 2.300

48.000

571.700

552.700

4.898 4.898

4.900 4.900

3.400

3.400

9.355.822

9.700.200

10.026.900

Ontwerpbegroting 2014

5.200

1.000 700

Deel 4, pagina 176

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 176 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16786002 Universiteit van Aruba 4302 Uit- en terugzendingen 4300 Goederen en diensten

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting

Kosten

Kosten

Kosten

2014

28.475

28.475

4614 Subs. expl.onderwijs

1.686.700

2.650.000

2.250.000

4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

8.096.600 9.783.300

8.368.500

8.619.600

11.018.500

10.869.600

9.811.775

11.018.500

10.869.600

16786002 Universiteit van Aruba

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 177

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 177 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

Beschrijving

Kosten

16786003 Overig bevordering studie AUA 4101 Salarissen en toelagen 4105 Vergoedingen e.d.

4100 Personeel

98.810 127.678

226.488

4201 Toes lag AOV/AWW 4202 Premies contractanten

21.247 91.333 29.172 10.147 151.899

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen 4342 Overige kosten onderwijs

49.332 6.303.588 1.169 1.069.326

4343 Innovatie proj. onderwijs 4350 Bewakingsd iensten 4362 Overige uitbestedingen 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

113.500

116.900

67.000 180.500

67.000 183.900

12.100

13.700

7.600 36.700

7.600 37.800

56.400

59.100

350.000 5.775.300

350.000

6.216.900

560.000

218.900

27.500

27.500

156.000

156.000

9.859

16.300

10.000

4.199 7.437.473

6.885.100

6.979.300

4615 Subsidie instellingen 4600 Subsidies

42.600 42.600

4628 Overig gezinnen 4619 Overdrachten binnenland

16786003 Overig bevordering studie AUA

33.622 33.622

91.000 91.000

91.000

7.849.482

7.255.600

7.313.300

449.000 449.000

274.000 274.000

16786004 Bevordering studie buitenland 4105 Vergoedingen e.d.

4100 Personeel 4362 Overige uitbestedingen 4393 Overige kosten

4300 Goederen en diensten 16786004 Bevordering studie buitenland

91.000

13.800

13.800

35.210

35.800

10.800

35.210

49.600

24.600

35.210

498.600

298.600

Ontwerpbegroting 2014

Dee! 4, pagina 178

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 178 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Begroting Realisatie 2012 Kosten

Beschrijving

16787001 Bureau Der Advent Zending 4616 Subs.sal.kosten ond.

2013 incl

10.400

4600 Subsidies

10.400

16787001 Bureau Der Advent Zending

10.400

16787002 Bureau Geestelijk gehandicapte 4616 Subs.sal.kosten ond.

4600 Subsidies 16787002 Bureau Geestelijk gehandicapte

16787003 Bureau Protestant Christelijk 4616 Subs.sal.kosten ond.

17.600 17.600

17.600

419.595 419.595

353.500 353.500

364.100 364.100

16787003 Bureau Protestant Christelijk

419.595

353.500

364.100

16787004 SPCOA schoonmaakpersoneel 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

154.600

154.600

16787004 SPCOA schoonmaakpersoneel

154.600

484.512 484.512

388.100 388.100

399.700 399.700

484.512

388.100

399.700

4600 Subsidies

16787005 Bureau SMOA 4616 Subs.sal.kosten ond.

4600 Subsidies 16787005 Bureau SMOA 16787006 Bureau SKOA 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

1.203.982

1.436.000

1.203.982

1.436.000

1.749.400 1.749.400

16787006 Bureau SKOA

1.203.982

1.436.000

1.749.400

16787007 SKOA schoonmaakpersoneel 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

1.373.700 1.373.700

16787007 SKOA schoonmaakpersoneel

1.373.700

Ontwerpbegroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 179 van 280

4,

pagina 179


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting

Beschrijving

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

2013 incl

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16787008 Stichting EPB 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

2.466.115 2.466.115

2.673.500 2.673.500

2.753.700 2.753.700

16787008 Stichting EPB

2.466.115

2.673.500

2.753.700

16787009 EPB schoonmaakpersoneel 4616 Subs.sal.kosten ond. 4600 Subsidies

84.874 84.874

99.900 99.900

102.900 102.900

16787009 EPB schoonmaakpersoneel

84.874

99.900

102.900

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 180

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 180 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16787101 Korps Politie Aruba 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 4312 4313 4314 4319 4320 4323 4324 4325

Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur

4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4340 Leer- en hulpmiddelen 4342 Overige kosten onderwijs 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk

2013 incl

wijzigingen Kosten

31.576.869 10.659.649 246.795 2.427.614 16.836 44.927.763

33.083.900 11.592.300 235.900 2.559.900 26.000 47.498.000

2.971.841 7.545.760 3.338.054 13.855.655

3.134.200 8.680.300 3.531.800 15.346.300

12.435 7.416

500 32.400

8.109 417.895

6.500 627.100

83.078 38.470

32.500 29.300

170.434 130.064

160.400

94.184 598.269 1.599 1.176.751 7.329 1.372.286

4.400 1.816.100

28.898

15.300

109.157 950

82.500 2.900

49.507

41.000

681.020 1.089.047 1.844.543 1.077.073 79.626

537.328

2014 Kosten

123.300 44.200 600.000 4.500 1.047.500

7.200 7.655

Ontwerp begroting

10.500

626.000 1.089.100 2.708.700 1.354.000 75.000 509.500 5.000

290 1.111.642 87.685

1.214.000 73.000

58

4392 Geheime uitgaven

20.000

4393 Overige kosten

20.928

Ontwerpbegroting 2014

16.000 27.200

Deel 4, pagina 181

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 181 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

530.901 11.401.827

12.378.400

81.070 81.070

66.500 66.500

4702 Verrekening & bijdragen

674.633 78.975

141.700 40.100

4700 Bijdragen & afschrijvingen

753.608

181.800

71.019.923

75.471.000

Beschrijving

4399 Kosten voorgaande jaren

4300 Goederen en diensten 4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland

4701 Afschrijvingen

16787101 Korps Politie Aruba

Ontwerpbegroting 2014

2013 incl

Ontwerp begroting 2014 Kosten

Deel 4, pagina 182

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 182 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16787102 Cuerpo Especial Arubano 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 WerkgeversbUdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet

4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen

4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer

4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 16787102 Cuerpo Especial Arubano

Begroting 2013 incl wijzigingen

Realisatie 2012 Kosten

Kosten

6.980.652 2.333.638 89.965 537.310 9.941.565

7.239.500 2.743.500 86.000 559.800 10.628.800

813.970 1.654.437

859.800 1.931.100

833.255 3.301.662

887.400 3.678.300

3.900 47.469 53.850 8.340 7.319 8.453 23.479

6.300

Ontwerp begroting 2014 Kosten

43.400 36.000 9.200 10.100 11.700 23.500

24

166.320 461

168.000 400 600

1.169

3.300

40

800

32.726 4.091

39.100

51.171 24.795

53.200 27.000

8.746 33.722 357

9.200 17.700

3.720

1.900

141

500

500

600

9.346

489.639

463.000

13.732.866

14.770.100

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 183

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 183 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16787103 IASA 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012 Kosten

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften

4311 4312 4314 4319 4320 4323

Kosten

6.294.424 813.482 79.465 486.785 7.674.156

6.097.700 1.161.500 67.600 478.900 7.805.700

653.712 1.436.934

625.300 1.553.500 626.000

637.108 2.727.754

4301 Geneeskundige kosten 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten

Begroting 2013 incl wijzigingen

2014 Kosten

2.804.800 2.500 5.700 4.000

10.689

36.399 26.816 9.127 256.632 90.837 1.133 249.242

56.000 2.000 34.000 13.000 4.600 238.000 86.300 2.000 310.000 2.300 2.500 3.700 1.300 4.500 25.000 89.000 20.500 7.500 14.500 6.000 2.800 7.000 400

Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

1.051.853

945.100

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

27.800 27.800

76.300 76.300

11.481.563

11.631.900

16787103 IASA

Ontwerp begroting

345

3.192 381

56.738 94.803 31.325 3.832 4.528 490 153.308 -112 22.148

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 184

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 184 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen Kosten

2014 Kosten

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16787201 DWJZ 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

3.028.216 17.935 244.012 3.290.163

2.894.000 16.200 232.500 3.142.700

214.316 677.902 248.670 1.140.888

202.900 704.500 235.500 1.142.900

4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen

11.000 2.925

3.600

15.185 9.552

7.800 7.500

34.701 3.806 82.152

15.300 3.500 42.200

893 110.137

3.900 89.100

200

1.800

50.896 5.298 329.736

52.500 4.300

4323 Huisvestingsartikelen

253

4324 Onderhoud gebouwen

791 2.730

4329 Overig huisvesting

4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk

11.928

2.160 640 676

336.800 300 1.300 3.300 11.300 11.900 3.500 700 2.100 24.000

4300 Goederen en diensten

465 525 96.124 40.083 801.856

67.600 7.500 7.800 1.500 722.100

4628 Overig gezinnen 4619 Overdrachten binnenland

148.386 148.386

400.000

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

434.510

4700 Bijdragen & afschrijvingen

434.510

58.500 4.900 63.400

5.815.803

5.471.100

4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

16787201 DWJZ

Ontwerpbegroting 2014

400.000

Deel 4, pagina 185

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 185 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Realisatie 2012 Kosten

Beschrijving

16787202 Bezwaaradviescommissie LAR 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4310 Schrijf-/bureaubehoeften

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

Kosten

542.200 5.305 42.035 105.000 694.540

542.700 2.200 42.500 105.000 692.400

41.439 152.388

39.300 163.200

54.987 248.814

53.300 255.800

900 7.793

800 5.200 1.600

6.088 5.496 10.115

11.300

301 195.024

195.100

947

3.000

4.843

2.500

142

2.200 200

12.540

12.000

2.720 613

5.200 700 2.100

181

100

465

600

4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen

632

4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

2013 incl

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014 Kosten

4.000 1.200

700

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16787202 Bezwaaradviescommissie LAR

248.801

248.500

27.450

32.300

27.450

32.300

1.219.605

1.229.000

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 186

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 186 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen

2014

Kosten

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

16787203 Casinowezen 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

3.552.440 12.374 22.770 282.130

3.869.714 339.075 820.477 325.217 1.484.769

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten

3.393.300 12.800 20.900 276.500 3.703.500 319.500

858.800 316.900 1.495.200 1.900

3.300 2.700

4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen

3.000 528

600

2.224 1.947 4.613

4.400

4310 Schrijf-/b urea ubehoeften 4311 Ka ntoorinventaris 4312 Huur kantoorinventa ris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsa rtikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Ove rig hu isvesting 4331 Bed rijfsm idde len 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

53.388

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

23.400 23.400

28.400

5.431.271

5.341.900

16787203 Casinowezen

11.513 502 31

1.345 2.445

10.516

3.800 1.264 11.730 930

500

8.300 2.700 18.900 8.300 5.500 1.500 11.500 2.600 3.000 4.300 12.300 6.700 1.500 2.600 5.500 2.700 500

Ontwerpbegroting 2014

114.800 28.400

Deel 4, pagina 187

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 187 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16787301 Dienst Brandweer 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4301 Geneeskundige kosten 4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen

4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris

4312 4313 4314 4319 4323 4324

4325 4329 4331 4332 4333

4334 4335

Huur kantoorinventaris

Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof

4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen

4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

wijzigingen Kosten

7.620.475 1.848.580 98.635 581.962 10.149.652

7.955.400 1.347.800 95.200 630.700 10.029.100

830.268 2.028.961

813.500 2.314.300

847.557

826.300

3.706.786

3.954.100

16787301 Dienst Brandweer

2014 Kosten

60.000 13.922 225.953 2.622 1.685 47.470 11.997

68.470 11.952

168.700 3.300

47.300 22.300

15.500 14.900

92

224.894

215.600

5.585

700

13.586

6.400

50.507

118.000

8.843 7.210 6.892

5.000

378.849 21.176

508.000 255.900

155.677 166.745

164.100

6.900 4.000

7.782

210.400 13.300

11.742

7.800

4.468

7.300 43.300 1.400

38.520 62.373

343.529 1.952.540 811.024

1.840.100

811.024

496.000 5.000 501.000

16.620.002

16.324.300

4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen & afschrijvingen

Ontwerp begroting

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 188

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 188 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16787401 Korrectie Instituut Aruba 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel

Realisatie 2012 Kosten

8.702.065 2.164.312 96.870 621.899

11.585.146 956.031 2.071.368 963.222 3.990.621

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

1.060.900

2.525.800 1.098.900

4.685.600

1.600

6.083 222.386 1.030

9.800 73.300 5.100

31.975 67.720 34.016 21.943

4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet

14.295

16.100 13.200 2.300

124.157

90.000

5.470 54.001 189.252 -11.779 53.578

3.800

4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur

4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten

4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16787401 Korrectie Instituut Aruba

2014 Kosten

9.899.900 2.915.500 121.100 752.500 200.000 13.889.000

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris

4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen

Ontwerp begroting

40.000 53.500

33.200 129.300

106.900 58.000

176

1.684 69.576 2.019.862 123.519 46.861 7.608 11.151 276.256 7.404 4.823 532.180 3.916.827

709.291 240.000

19.600

73.600 2.016.700 125.900 68.000 14.000 15.200 138.200

87.000 17.800

3.210.500

949.291

677.200 270.000 947.200

20.441.885

22.732.300

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 189

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 189 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16787501 Dienst Technische Inspecties 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

4305 Dienstkleding & -toelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften

4311

Ka ntoorinventa ris

4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur /lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

wijzigingen Kosten

2.325.132 19.276 16.460 193.302 2.554.170

194.600 2.672.100

205.893 601.373 215.231 1.022.497

209.500 676.000 224.600 1.110.100

Ontwerp begroting 2014 Kosten

2.416.500 45.500 15.500

9.400

2.400 3.515 528 20.263 -24.121 8.446

3.900 13.700 600

56.800 6.100 8.400

198

900

32.021 558 696.000 4.021.616

37.000

3.095 1.442 3.815

900 700.000

3.910.000 22.000 27.500 9.400 6.600 400 6.000

528 1.582

1.500

151.176 20.812

143.700 28.100

6.632 1.246

7.000 23.100

558

5.000 1.100

5.130 -649 25.173 4.981.964

4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland

5.500 400 1.200

5.036.200 3.000

3.000

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 190

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 190 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

wijzigingen

Kosten

Kosten

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16787501 Dienst Technische Inspecties

2013 incl

Realisatie 2012

103

200

244.566 244.669

178.500 178.700

8.803.300

9.000.100

Ontwerpbegroting 2014

Ontwerp begroting 2014 Kosten

Deel 4, pagina 191

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 191 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16787601 Griffie Gerecht Eerste Aanleg 4101 Salarissen en toelagen

4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen

4304 Vergoedingen vervoer 4314 Telefoon, fax & Internet

4320 Huur gebouwen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

297.539 13.034 24.944 335.517 27.201 53.427 25.631 106.259 2.250 64.408 8.035 562.836 8.385.000 9.022.529

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16787601 Griffie Gerecht Eerste Aanleg

303.200 11.900 24.800

339.900 23.000

33.800 18.300 75.100

1.700

563.000 12.251.800 12.816.500 400

400

9.464.305

13.231.900

Deel 4, pagina 192

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 192 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen Kosten

2014 Kosten

Begroting Beschrijving

16787701 Openbaar ministerie 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten

4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 4323 4324 4325 4329

4330 4331

4332 4333

4334

4335

Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen

Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof

4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer

4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen

Realisatie 2012 Kosten

4.540.743

4.971.000

1.999

1.000

22.590 382.855 4.948.187

23.500 358.800 5.354.300

328.232 1.032.710

353.500 1.309.600 381.300

362.194 1.723.136

44.602 9.115 16.522 51.874 10.418 46 27.464 12.744

73.115 2.186 63.604 2.587 2.049 13.649

4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

29.800 2.100 12.500

27.200

43.200 2.500 68.100 900 45.000 1.000

1.400 15.900

1.585

2.300

5.799 1.029

8.900

20

1.800

3.422

80.965 18.712 3.200 3.477

80.800 20.400 2.600 3.800 1.900

96.186

406.900

48

600

2.570

5.500 3.300

8.250 14.440 22.616

15.000

592.294

809.500

4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4392 Geheime uitgaven 4393 Overige kosten

2.044.400

6.100

Deel 4, pagina 193

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 193 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

2013 incl

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

877 7.800

900

4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen & afschrijvingen

8.677

900

7.272.294

8.209.100

4701 Afschrijvingen

16787701 Openbaar ministerie

Ontwerp begroting 2014 Kosten

Deel 4, pagina 194

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 194 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16787702 Landsrecherche 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012 Kosten

868.003 165.685 7.010 66.501 1.107.199

4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet

4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

68.600 1.067.500 65.400 188.000 78.400

310.822

331.800 1.100

1.400

5.383

9.000

5.928 2.627

600

8.133

5.100 6.700 15.500

13.735

19.600

4.059 545

400 12.500 500

167.400 1.210

167.400 2.700

297

700

1.565 442

1.400

600

4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bed rijfsbenod igd heden

35.702

1.200

4334 Huur/lease voertuigen

49.392

4335 Brandstof 4336 Motorrijtu igen belasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies

19.382

55.100 23.300 2.500 4.600

4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren

4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen & afschrijvingen

16787702 Landsrecherche

2014 Kosten

6.500

65.027

4307 Werving personeel

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften

Ontwerp begroting

863.900 128.500

167.292 78.503

4303 Opleidingen & cursusgeld 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

3.900

1.600 597

400

2.583 840 4.890

4.300 400

326.310

340.900

32.709 450 33.159 1.777.490

1.740.200

Deel 4, pagina 195

Ontwerpbegroting 2014 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 195 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

16788701 Biblioteca Nacional Aruba 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

2013 incl

3.636.322 31.160 282.264

4105 Vergoedingen e.d.

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

3.949.746 323.831 940.037 328.332 1.592.200

4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten

4309 4310 4311 4312 4313

Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris

Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4366 Onderhoud recreatie 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

3.882.200 29.700 296.500 7.000 4.215.400 345.100

3.863.900 25.600 317.900 7.000

4.214.400 393.000 1.077.900

1.073.400 357.800 1.776.300

364.000 1.834.900

3.300

3.300

2.000

900 1.900

30

1.900 24.100 2.200

60.490 47.049

43.600 49.400

61.839

85.900

4

1.300

28.600 12.900 77.700 1.300

43.998 720 176.885 11.178 23.728

72.800

66.600

1.000 180.000 23.400

158.200 23.400

48.900 17.800

59.024 1.524 14.133

48.900 17.800 15.000 1.100

1.100

12.900

11.400

6.200 436.800 35.200

6.200 436.800 24.500

8.800

8.800

4.668 10.768 831 4.240

8.000

8.000

26.996

2.000

2.000

8.855

385.055 33.221 12.649

3.100 2.200

1.000

10.000

1.400

1.400

7.500

68.000

600

1.800

600 1.800

31.500

31.500

1.776 8.023

1.000

1.000

16.400

8.400

36.171 1.033.855

1.143.800

1.069.300

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 196

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 196 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

4631 Contributies buitenland

2.500

2.500

4619 Overdrachten binnenland

2.500

2.500

4701 Afschrijvingen

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16788701 Biblioteca Nacional Aruba

83.049 102.563 185.612

6.761.413

Ontwerpbegroting 2014

42.900

26.000

170.000

212.900

170.000 196.000

7.350.900

7.317.100

Deel 4, pagina 197

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 197 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16788901 Ensenansa pa Empleo 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

713.600 4.000 58.100 775.700

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

77.400 111.900 71.500

4200 Werkgeversbijdragen

260.800

4303 Opleidingen & cursusgeld

32.900

4304 Vergoedingen vervoer 4308 Huuridetacheringtoelage

3.000 900 644.000 7.000

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften

4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

100

14.600 12.100 200 144.400 1.600 600 1.200 1.400 18.000 2.500 1.000 1.200 1.000 2.100 889.800

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4370 Verzekeringen

4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen

16.200 16.200

4700 Bijdragen & afschrijvingen

16788901 Ensenansa pa Empleo

1.942.500

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 198

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 198 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

16789001 Overig Onderwijs & Gezin 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

Realisatie 2012 Kosten

275.960 -545 12.472 287.887

4201 Toes lag AOV/AWW

38.592

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

35.739 74.331

4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen 4309 Overige vergoedingen 4342 Overige kosten onderwijs

4300 Goederen en diensten

269.700 37.400

307.100 28.700 27.200

55.900 125.000

4.335 1.050 -450

4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten

2013 incl

3.044 4.450.572

4.458.551

98.400

85.000

4.900.000 5.123.400

85.000

4615 Subsidie instellingen

56.100 332.800 388.900

4618 Sal. instellingen 4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16789001 Overig Onderwijs & Gezin

1.899.905 1.899.905

1.665.300 1.665.300

1.742.700 1.742.700

6.720.674

7.151.700

2.216.600

Deel 4, pagina 199

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 199 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

16789002 Bureau Vrouwenzaken 4101 Salarissen en toelagen 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

2013 incl

Ontwerp begroting 2014 Kosten

271.200 21.100 292.300

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

25.400 28.600 22.100 76.100

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4304 Vergoedingen vervoer 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

5.400 3.600 2.100

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

200 5.500 600 135.300

700 500 400 4.400 1.000 4.500 192.300

16789002 Bureau Vrouwenzaken

560.700

1.100 8.100

800 800 700 9.000 7.600

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 200

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 200 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16789201 Voogdijraad 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4105 Vergoedingen e.d.

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Realisatie 2012 Kosten

2.456.549 28.655 193.308 2.707 2.681.219

2.654.600 23.200 198.200 2.200 2.878.200

209.675 615.764 217.123 1.042.562

218.100 772.800 236.200 1.227.100

4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld

10.094 26.288

4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften

16.168

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 4320 4323 4324 4329

Overige bureaukosten Huur gebouwen

Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof

4330 4331 4332 4333 4334 4335 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4345 Geneeskundige kosten PPK 4347 Ov. kosten on- & minverm. 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

13

28.199

9.309 10.963 86 83.025 444 417.600

3.917 1.018 7.848 487

Ontwerp begroting 2014 Kosten

7.300 1.100 700 18.000 5.100 11.400 200

83.400 1.200 417.600 3.500

2.500 6.900 5.400 200

4.150 -184 65.238 21.690 2.192 3.676 5.510 28.470 36.965 603

3.330

334 2.674 790.107

Ontwerpbegroting 2014

2.500

63.200 22.000 1.900 2.700 24.100 35.000 35.400 7.000 1.300 3.400 6.500 400

769.900

Deel 4, pagina 201

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 201 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

4615 Subsidie instellingen

4618 Sal. instellingen

4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen

4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16789201 Voogdijraad

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

436.181 332.602 768.783

691.500 695.900 1.387.400

11.148 208.144 219.292

11.200

134.200 145.400

5.501.963

6.408.000

Ontwerpbegroting 2014

Ontwerp begroting 2014 Kosten

Deel 4, pagina 202

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 202 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16789202 Bur. Orthopedagogisch Centrum 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen

4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

2.083.869 2.344 10.735 134.844 2.231.792

1.992.500 47.200 12.000 149.600 2.201.300

194.074 412.575

185.600

797.567

500.300 187.100 873.000

3.144

2.900

190.918

4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris

Ontwerp begroting 2014 Kosten

12.600

4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet

13.590 42.802

4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer

12.011 25.430

12.600 33.800 6.400 10.500 3.900

14.595 54.113 28.160 1.896

4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen

248.278 28.673

4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

16789202 Bur. Orthopedagogisch Centrum

14.600

56.100 30.200 1.900 2.000 225.000 27.400 2.400

2.453 47.220 125.795 520 648.680

4.900 646.800

3.678.039

3.721.100

Ontwerpbegroting 2014

54.000 145.600

Deel 4, pagina 203

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 203 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Kosten

16789203 Bureau Slachtofferhulp 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet

1.000 394

2.300

5.472

6.866

10.000 12.300

6.866

12.300

453.043.585

473.958.900

4320 Huur gebouwen

4300 Goederen en diensten 16789203 Bureau Slachtofferhulp 7

Onderwijs & Gezin

281.801.100

Deel 4, pagina 204

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 204 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

Justitie 16880001 Bureau minister van Justitie 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

8

2.780.400 70.600

4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

9.200 230.200

4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

3.101.500

11.100

4201 Toes lag AOV/AWW

249.200

4204 Bijdrage APFA

377.200 240.200

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

866.600

4303 Opleidingen & cursusgeld

700 49.100

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen

300

50.000 64.700

4310 Schrijf- /bureaubehoeften

7.800

4311 Kantoorinventaris

2.700

4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten

20.800 700

4314 Telefoon, fax & Internet

48.000

4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

7.400

405.000 1.500 1.500 1.500

4330 Voorlichting en promotie

115.000

4331 Bedrijfsmiddelen

4.500

4332 Huur bedrijfsmiddelen

3.000

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

39.300 17.500

4336 Motorrijtuigenbelasting

1.000

4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies

700.000

1.400

4390 Contributies 4393 Overige kosten

3.000 900 1.547.300

4300 Goederen en diensten 16880001 Bureau minister van Justitie

5.515.400

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 205

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 205 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16881001 Korps Politie Aruba 4101 Salarissen en toelagen

2013 incl

32.964.600 9.400.000 208.300 2.657.200 36.100

4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

45.266.200

4201 Toes lag AOV/AWW

3.455.500 8.836.100 3.096.600 15.388.200

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen

5.500 15.300 6.500 1.400.000 32.500 33.800 160.400 77.300 17.800 588.200 4.500 1.143.800 37.400 2.041.300 19.300 54.500 17.900 35.000 4.500 10.500 486.000 692.100 2.635.000 1.300.000 75.000 345.000 45.000 52.000 1.200.000 100.000 25.000 50.000 12.711.100

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage

4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4340 Leer- en hulpmiddelen 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4392 Geheime uitgaven 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

Deel 4, pagina 206

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 206 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland

2013 incl

66.500 66.500

4701 Afschrijvingen

411.900 40.100 452.000

4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16881001 Korps Politie Aruba

73.884.000

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 207

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 207 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

16881002 Cuerpo Especial Arubano 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

Ontwerp begroting 2014 Kosten

7.096.100 2.000.000 78.700 562.700 9.737.500

4104 Va ka ntie-uitke ring 4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

766.700 1.851.600 682.100

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

3.300.400

4303 Opleidingen & cursusgeld

2.300

4305 Dienstkleding & -toelage

65.900

4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Sch rijf-/burea ubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris

1.500

36.000 9.200 2.300 10.600 20.600 155.500

4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

400 600 3.300

4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen

800

44.100

4333 Bed rijfsbenod igd hed en

4.000 53.900 16.800

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting

3.200

4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen

50.000 600 1.900 500 484.000

4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

16881002 Cuerpo Especial Arubano

13.521.900

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 208

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 208 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16881003 IASA 4101 Salarissen en toelagen

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

5.931.700 857.000 57.000 472.900 7.318.600

4102 Overwerkvergoedingen

4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

626.800 1.543.000

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

560.500 2.730.300

4200 Werkgeversbijdragen 4301 Geneeskundige kosten

2.500

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage

4.600 4.000 75.000

4306 Reis- en verblijfkosten

2.000

4309 Overige vergoedingen 4310 Sch rijf-/burea u be hoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris

34.000 21.000 1.500 260.600

4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

79.000 2.000 228.700 2.300 2.500 3.700 1.300 4.500 60.000 55.300 52.500 7.500 17.500 2.800 7.000 400 932.200

4702 Verrekening & bijdragen

76.300 76.300

4700 Bijdragen & afschrijvingen

16881003 IASA

11.057.400

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 209

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 209 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16882001 Dienst Brandweer 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen

7.365.100 635.400 86.800 595.600

4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

8.682.900

4201 Toes lag AOV/AWW

804.000 2.222.300

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

708.400 3.734.700

4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen

31.800

4303 Opleidingen & cursusgeld

12.900

4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 H uisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigen be lasting 4339 Overige kosten vervoer 4340 Leer- en hulpmiddelen 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten

108.700 2.600 6.900 47.300 7.300

2.400

3.100 13.500 144.200 700

5.400 22.000 5.000 5.400 18.900

600.000 100.000 142.800

85.400 6.000 7.800 4.500 6.000

2.800 40.400 1.433.800

4701 Afschrijvingen

485.400

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

5.000 490.400

16882001 Dienst Brandweer

14.341.800

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 210

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 210 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen Kosten

2014 Kosten

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16883001 Korrectie Instituut Aruba 4101 Salarissen en toelagen

9.761.800 1.392.600

4102 Overwerkvergoedingen

94.700

4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.

771.700 200.000

12.220.800

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie

1.025.500 2.538.100

4200 Werkgeversbijdragen

4.479.300

915.700

12.700

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage

9.800

75.800

4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen

3.000 40.000

4310 Schrijf- /bureaubehoeften

45.500

5.100

4311 Kantoorinventaris

3.000

4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten

11.900

4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten

82.400

3.000 2.200

42.700

4323 Huisvestingsartikelen

4324 4325 4329

4331 4332 4333

Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof

250.000 8.900 40.500 47.100 73.600

2.206.000 99.600 38.500 8.000

4334 4335 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten

14.700

73.200 87.000

3.284.200 684.100

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

270.000 954.100

16883001 Korrectie Instituut Aruba

20.938.400

Deel 4, pagina 211

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 211 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16884001 DWJZ

2.792.600

4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

14.900

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

224.800

3.032.300

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

263.300 711.300 234.400

1.209.000

4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld

16.000

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen

7.800

1.700

7.500 15.300

3.500

4310 Schrijfibureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris

34.200 2.300

80.600

4313 Portikosten

1.800

4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten

48.000 4.300

4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen

370.200 300 300

4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

1.300

11.300

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer

11.000

4361 Deskundig advies

24.000

4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk

67.600 7.500

3.500 700 2.100

4393 Overige kosten

9.800

4399 Kosten voorgaande jaren

1.500

734.100

4300 Goederen en diensten

400.000

4628 Overig gezinnen 4631 Contributies buitenland

54.000 454.000

4619 Overdrachten binnenland

326.000 4.900 330.900

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

4700 Bijdragen & afschrijvingen

5.760.300

16884001 DWJZ

Deel 4, pagina 212

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 212 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen Kosten

Kosten

Begroting Realisatie 2012 Kosten

Beschrijving

16884002 Bezwaaradviescommissie LAR 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

2014

461.100 1.300

36.300 108.200

4105 Vergoedingen e.d.

606.900

4100 Personeel

42.500

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

138.000

47.500 228.000

4303 Opleidingen & cursusgeld

400

4310 Sch rijf-/bu rea ube hoeften

8.200

Ka ntoorinventa ris

1.600

4312 Huur kantoorinventaris 4314 Telefoon, fax & internet

4.500

4311

10.300

700

4319 Overige bureaukosten

195.100

4320 Huur gebouwen

600 200

4329 Overig huisvesting

4330 Voorlichting en promotie 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

10.900

7.000

700 200

4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer

1.000

4370 Verzekeringen

200

4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

241.600 32.300 32.300

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16884002 Bezwaaradviescommissie LAR

1.108.800

Deel 4, pagina 213

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 213 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting

Beschrijving

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

2013 incl

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16884003 Casinowezen 4101 Salarissen en toelagen

3.243.900

4102 Overwerkvergoedingen

12.800

4103 Kindertoelage

15.900

4104 Vakantie-uitkering

279.600 11.200 3.563.400

4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

328.300 842.000

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

307.100

1.477.400

4303 Opleidingen & cursusgeld

900

4304 Vergoedingen vervoer

4305 4306 4307 4309 4310 4311 4312

4313 4314 4319

4323 4324 4325

4329 4331 4332

4334 4335

3.300

Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur Overig huisvesting Bedrijfsmiddelen Huur bedrijfsmiddelen Huur/lease voertuigen Brandstof

26.000 2.700 3.000 600 4.400 1.500 7.500 2.700 17.300

8.300 5.500 22.500 11.500 2.600

3.000 4.300 12.700

4336 Motorrijtuigenbelasting

6.700 1.500

4339 Overige kosten vervoer

2.600

4362 Overige uitbestedingen

5.500 2.700

4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten

500

4300 Goederen en diensten

159.800

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

28.400

28.400

16884003 Casinowezen

5.229.000

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 214

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 214 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen

Kosten

Kosten

2014 Kosten

16885001 Griffie Gerecht Eerste Aanleg 4101 Salarissen en toelagen

312.300 12.300

4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.

24.800

349.400

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV /AWW

26.100

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

34.800 18.800 79.700

4200 Werkgeversbijdragen

4304 Vergoedingen vervoer 4320 Huur gebouwen 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

1.700

47.000 12.251.800

12.300.500 400

4701 Afschrijvingen

400

4700 Bijdragen & afschrijvingen

16885001 Griffie Gerecht Eerste Aanleg

12.730.000

Deel 4, pagina 215

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 215 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

16886001 Openbaar ministerie 4101 Salarissen en toelagen

2013 incl

Ontwerp begroting 2014 Kosten

5.453.800 1.000 26.700 448.900 5.930.400

4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

447.800 1.396.300 406.300

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

2.250.400

4302 Uit- en terugzendingen

26.900

4303 Opleidingen & cursusgeld

1.000

4304 Vergoedingen vervoer

12.500

4305 Dienstkleding & -toelage

1.300

4306 Reis- en verblijfkosten

24.800 500 32.500

4307 Werving personeel 4310 Sch rijf-/bu rea ubehoeften

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris

2.000

61.600 900 41.200 1.000

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet

4319 4323 4324 4325

Overige bureaukosten Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

3.000 6.700 6.300 5.200 15.800 1.400

4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen

3.000

4333 Bed rijfsbenodigd heden 4334 Huur/lease voertuigen

500 73.600

4335 Brandstof

9.500 3.200

4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer

3.800 1.900

4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies

375.000 1.800

4362 Overige uitbestedingen

4366 Onderhoud recreatie

1.700

4370 Verzekeringen

5.500 3.300 15.000 742.400

4385 Bankkosten 4392 Geheime uitgaven

4300 Goederen en diensten

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 216

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 216 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen

2014

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

4701 Afschrijvingen

900

4700 Bijdragen & afschrijvingen

900

16886001 Openbaar ministerie

8.924.100

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 217

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 217 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

Beschrijving

2012 Kosten

16886002 Landsrecherche 4101 Salarissen en toelagen

Ontwerp begroting 2014 Kosten

918.300 128.500

4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4.700

4104 Vakantie-uitkering

73.700

4100 Personeel

1.125.200

4201 Toes lag AOV/AWW

90.500

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

199.000

80.600 370.100

4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

7.100

5.400 1.400

4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten

3.000

4307 Werving personeel

200

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

5.100 3.700

Ka ntoorinventa ris

1.800

4312 Huur kantoorinventaris

20.500

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten

400 15.100 500

4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen

149.900 2.100

4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

1.400

4331 Bedrijfsmiddelen

1.200

4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden

3.900

700

1.200

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

41.400 13.300

4336 Motorrijtuigenbelasting

2.500

4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies

4.600

4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten

8.300 400

4.800

4300 Goederen en diensten

299.900

4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

10.600 10.600

16886002 Landsrecherche

1.805.800

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 218

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 218 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting

Kosten

Kosten

Kosten

2014

16887001 Voogdijraad 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

2.796.100 23.400 225.400 2.200

3.047.100

4201 Toes lag AOV/AWW

292.000

4204 Bijdrage APFA

699.900

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

259.900

1.251.800

4301 Geneeskundige kosten 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel

6.300 1.100 1.500

4309 Overige vergoedingen

700

4310 Schrijf- /bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen

7.500 1.700

15.500 700

55.600 1.200 388.800

4323 Huisvestingsartikelen

3.500

4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting

2.500 3.900

4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4345 Geneeskundige kosten PPK 4347 Ov. kosten on- & minverm. 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

5.400 1.900 6.300

4.800 51.900 14.000

3.500

4.200 32.300 51.200 32.000 3.000

5.500 5.500 6.500 1.900

720.400 572.400 716.800 1.289.200

4615 Subsidie instellingen 4618 Sal. instellingen 4600 Subsidies

Deel 4, pagina 219

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 219 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen

2014

Kosten

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

4701 Afschrijvingen

10.800

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

134.200

145.000

16887001 Voogdijraad

6.453.500

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 220

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 220 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting

Kosten

Kosten

Kosten

16887002 Bur. Orthopedagogisch Centrum 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

2014

1.878.300 47.200 8.600

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

143.000

2.077.100

4201 Toes lag AOV/AWW

190.900

4204 Bijdrage APFA

463.800

4206 AZV-premie

178.100

4200 Werkgeversbijdragen

832.800

4303 Opleidingen & cursusgeld

2.000

4305 Dienstkleding & -toelage

3.300

4306 Reis- en verblijfkosten

1.100

4307 Werving personeel 4310 Schrijfibureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris

3.500

4312 Huur kantoorinventaris

3.300

4313 Portikosten

1.200

600

3.400

4314 Telefoon, fax & internet

30.900

4319 Overige bureaukosten

1.300

4323 Huisvestingsartikelen

7.500

4324 Onderhoud gebouwen

15.600

4325 Luchtkoelingsapparatuur

7.200

4329 Overig huisvesting

8.500

4330 Voorlichting en promotie

1.400

4331 Bedrijfsmiddelen

4.500

4333 Bed rijfsbenodigd heden

16.800

4334 Huur/lease voertuigen

57.300

4335 Brandstof

25.200

4336 Motorrijtuigenbelasting

2.400

4339 Overige kosten vervoer

2.800

4345 Geneeskundige kosten PPK

30.000

4347 Ov. kosten on- & minverm.

18.000

4350 Bewakingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen

225.000 12.100

4370 Verzekeringen

15.000

4390 Contributies 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

16.000

113.800 629.700

16887002 Bur. Orthopedagogisch Centrum

3.539.600

Dee! 4, pagina 221

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 221 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

16887003 Bureau Slachtofferhulp 4301 Geneeskundige kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

2.300

4320 Huur gebouwen 4300 Goederen en diensten

37.300 39.600

16887003 Bureau Slachtofferhulp

39.600

Deel 4, pagina 222

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 222 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

16888001 Bur. Onderst. Verslavingszorg 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen

2013 incl

Ontwerp begroting 2014 Kosten

2.179.300 3.700

4103 Kindertoelage

12.900

4104 Va ka ntie-uitkering

193.700

2.389.600

4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW

211.500

4204 Bijdrage APFA

333.000

4206 AZV-premie

195.900

4200 Werkgeversbijdragen

740.400

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage

2.700

4310 Schrijf-/burea u be hoeften 4311 Ka ntoorinventa ris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten

7.800

1.500 1.600

3.700 200

4314 Telefoon, fax & internet

25.900

4319 Overige bureaukosten

600

4320 Huur gebouwen

169.600

4323 Huisvestingsartikelen

7.700

4324 Onderhoud gebouwen

1.500

4325 Luchtkoelingsapparatuur

1.600

4329 Overig huisvesting

2.200

4331 Bedrijfsmiddelen

1.800

4333 Bedrijfsbenodigdheden

192.000

4334 Huur/lease voertuigen

18.100

4335 Brandstof

7.400

4336 Motorrijtuigenbelasting

2.200

4339 Overige kosten vervoer

1.400

145.000

4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen

42.000 3.100 500 640.100

4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten 4615 Subsidie instellingen

577.900 874.200 1.452.100

4618 Sal. instellingen

4600 Subsidies 4701 Afschrijvingen

64.100

4700 Bijdragen & afschrijvingen

64.100

16888001 Bur. Onderst. Verslavingszorg

5.286.300

Deel 4, pagina 223

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 223 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

Realisatie

Beschrijving

16888002 Opvangcentrum Drugsbestrijding 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

Ontwerp begroting 2014 Kosten

2.303.800 31.100 15.100

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

203.100

2.553.100

4201 Toes lag AOV/AWW

211.700

4204 Bijdrage APFA

428.900

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

221.300 861.900

4312 Huur kantoorinventaris

11.400

4320 Huur gebouwen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4350 Bewakingsdiensten 4300 Goederen en diensten

220.500 419.600 48.100 485.000 1.184.600

4701 Afschrijvingen

44.200 44.200

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16888002 Opvangcentrum Drugsbestrijding

Ontwerpbegroting 2014

4.643.800

Deel 4, pagina 224

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 224 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16890001 Ove rig Justitie 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

Ontwerp begroting

wijzigingen

2014

Kosten

Kosten

38.600 38.600

4201 Toes lag AOV/AWW

3.900

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

3.500

7.400

4301 Geneeskundige kosten 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

200.000 5.000.000 5.200.000

16890001 Overig Justitie 8

2013 incl

5.246.000

Justitie

200.025.700

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, paging 225

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 225 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

9

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

Financien & Overheidsorganisatie

16990001 Bureau minister van F&O 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

2.402.140 9.025 174.127 2.585.292

270.000

35.700

3.169.000

465.300

4201 Toes lag AOV/AWW

164.299

198.800

30.800

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

105.320 189.259

197.900 236.400

27.400

458.878

633.100

58.200

1.100 113.000

16.400

54

900

300

184.590 89.257 19.710 12.912 42.451 855 98.947 26.005 214.710 2.305 18.861 3.918 340.331 3.172 65.604 16.838 2.280 4.392 3.338.666 158.644 2.317 163.736 629.310 5.550.221

200.000 110.900 25.000 11.900 39.700 900 150.000

100.000

18.900 214.800 2.500

10.600

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld

4304 4305 4306 4309 4310

Vergoedingen vervoer Dienstkleding & -toelage Reis- en verblijfkosten

Overige vergoedingen

Schrijf-/bureaubehoeften

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet

4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten

4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

2.887.600

429.600

11.400

15.000 3.835 91.521

4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland

500

16.400 10.000 9.800

700 45.800

2.500

1.700 1.100

660.800

10.000

60.400 19.600

23.900 10.000

700

400

31.400 4.302.000 104.000 2.400 165.000

6.238.700

1.775.000 240.000 1.000

50.000

2.323.300

40.000 40.000

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 226

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 226 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16990001 Bureau minister van F&O

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

2.671

900

2.700

530

5.000

5.000

3.201

5.900

7.700

8.597.592

10.086.700

2.854.500

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 227

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 227 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16990002 MOT 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4308 Huur-/detacheringtoelage

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

wijzigingen Kosten

733.422 4.980

787.000 6.000 63.200

Ontwerp begroting 2014 Kosten

929.700 5.200

55.856 794.258

856.200

46.440 54.252

66.800 102.300

120.200

55.257

155.949

73.100 242.200

80.200 290.500

29.311

3.500 20.400

8.200 2.100 20.400

50.300

11.300

4.953 15.300 39.766 1.250

74.900 1.009.800 90.100

51.332

22.000

599

3.000

25.000

5.241

5.700 400

11.900

11.315

95.000

114.700

99

800

800

20.175

21.000 2.700

16.500

150.696 1.367

179.400

150.700

500

3.500

192

200

1.800

4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

986

1.200

1.200

4331 Bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen

298

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet

4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen

4370 Verzekeringen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

1.947

500

1.200

600 1.200

7.600

12.521

1.300

42.000 3.900

1.600

2.400

-1.847 625

300

300

346.126

409.900

427.200

4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland

12.245 12.245

61.900

61.900

7.900 7.900

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

66.172 51.625

24.400

33.000

117.797

60.700 85.100

60.700 93.700

1.426.375

1.655.300

1.829.100

16990002 MOT

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 228

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 228 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Kosten

Realisatie

Beschrijving

16992001 Directie Financien 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen

4301 Geneeskundige kosten 4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4307 Werving personeel 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

4.629.155 105.509 29.350 367.074 13.426 5.144.514

4.630.000 87.000 32.500 359.200

4.940.100 50.000 31.600

409.300

1.100

1.100

5.109.800

5.432.100

355.404 1.096.746 382.623 1.834.773

363.000 1.234.800

485.100 1.272.500

399.000 1.996.800

431.700 2.189.300

21.204

4.800 2.400

1.448

100

41

1.080

7.100 3.000

2.800

900

2.400

2.500

826

1.200

3.000

49.907

92.200

97.000

217.293

2.100 362.600

600 461.500

592 142.003

800

1.000

165.900 4.500

160.100 4.000

59

995.000 2.500

995.000 1.500

3.825 994.980 337

2.700

1.300

8.493 130

7.400

5.900

41

100

45

100

100

1.100

800 312

500

500

400

400

1.567

400

400

537

800

1.100

1.095 204.397

9.700

10.000

205.200 4.000

139.000

3.987

4.000 6.000

100

100

533

4.100

500

83.037 1.738.569

1.875.900

1.906.500

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 229

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 229 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

16992001 Directie Financien

Ontwerp begroting

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

2014

Kosten

Kosten

Kosten

931.796 64.000 995.796

602.700 5.000 607.700

5.000 847.700

9.713.652

9.590.200

10.375.600

Ontwerpbegroting 2014

842.700

Deel 4, pagina 230

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 230 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16993002 DRHA 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

4.884.600 31.800

4104 Vakantie-uitkering

400.000

4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

50.000 5.366.400

4201 Toes lag AOV/AWW

498.200

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

1.275.400 451.100

4200 Werkgeversbijdragen

2.224.700

4303 Opleidingen & cursusgeld

900

4304 Vergoedingen vervoer 4306 Reis- en verblijfkosten

5.400 2.000

4309 Overige vergoedingen

3.000

4310 Schrijf-/bureaubehoeften 4311 Ka ntoorinventa ris

25.000

4312 Huur kantoorinventaris

33.000

3.300

4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & internet

400 96.100

4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen

600 800

4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie

15.400 10.000 1.000

4331 Bedrijfsmiddelen

3.000

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

32.600 5.000

4336 Motorrijtuigenbelasting

1.600

4339 Overige kosten vervoer 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten

3.500 15.000 1.400

259.000

4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

10.000

10.000

16993002 DRHA

7.860.100

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 231

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 231 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting

Kosten

Kosten

Kosten

16993003 Studieopdrachters 4101 Salarissen en toelagen 4100 Personeel

2014

775.000 775.000

4203 Premies buitenland 4200 Werkgeversbijdragen

45.000 45.000

4302 Uit- en terugzendingen

25.000 23.600

4303 Opleidingen & cursusgeld 4308 Huur- /detacheringtoelage

7.500

4370 Verzekeringen 4300 Goederen en diensten

30.000 86.100

16993003 Studieopdrachters

906.100

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 232

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 232 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16994001 Directie Belastingen 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen

4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.

4100 Personeel

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

563.130 216.332 980.471

4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319

Reis- en verblijfkosten

Werving personeel Overige vergoedingen Schrijf- /bureaubehoeften Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen

4320 4323 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

21.703 103.574 3.000 20.259 2.132 3.450 63.616 63.998 43.990 99

412.157 2.500 3.179.177 785 6.766 592 152

419.960 20.664 3.110 624 76

1.648.508 117

15.000

83.776 496 17.735 6.138.016

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

312.470 21.200

4700 Bijdragen & afschrijvingen

333.670

16994001 Directie Belastingen

Kosten

300

201.009

Opleidingen & cursusgeld Vergoedingen vervoer

2014

Kosten

2.809.495

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie 4200 Werkgeversbijdragen

4303 4304 4306 4307

wijzigingen

2.590.316 10.024 18.360 190.495

4201 Toes lag AOV/AWW

4302 Uit- en terugzendingen

Ontwerp begroting

10.261.652

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 233

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 233 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen Kosten

2014 Kosten

Begroting Beschrijving

16994002 Belastingkantoor 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage

4306 4309 4310 4311 4312 4313 4314 4319 4320 4323 4324

Reis- en verblijfkosten

Overige vergoedingen

Schrijf-/bureaubehoeften Ka ntoorinventa ris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Innovatie proj. onderwijs

4329 4330 4331 4333 4334 4335 4336 4339 4343 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

Realisatie 2012 Kosten

14.184.568 87.292 133.592 1.119.107 944 15.525.503 1.188.403

3.489.718 1.264.412 5.942.533 2.366 169.472

9.377 568 37.730 430.615 370.676 135.613 203.327 60.035 87.659 4.660 17.567 21.215 123.816 162.106 6.425 164 126.808 35.745 3.148 17.608 17.748 121.590 5.000 2.270.697 4.650 1.724.706 899 31.445 6.203.435

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 234

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 234 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen

2014

Kosten

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen&afschrijvingen

16994002 Belastingkantoor

242.797 11.092

253.889 27.925.360

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 235

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 235 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16994006 Inspectie I &A 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen

4103 Kindertoelage

4104 Va kantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.

4100 Personeel 4201 Toeslag AOV/AWW

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie

4200 Werkgeversbijdragen 4303 Opleidingen & cursusgeld

4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten

Realisatie 2012 Kosten

Ka ntoorinventa ris

4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten

4314 Telefoon, fax & internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen

4324 Onderhoud gebouwen 4329 Overig huisvesting 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsnniddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden

4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof

4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4343 Innovatie proj. onderwijs 4350 Bewa kingsdiensten 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk

4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten 4701 Afschrijvingen

Kosten

2014 Kosten

1.008.803 2.558.360

997.476 4.564.639

4.420 10.620 9.638 144

4308 Huur- /detacheringtoelage

4311

wijzigingen

Ontwerp begroting

9.974.618 1.028.512 95.215 759.736 27.852 11.885.933

4307 Werving personeel

4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijf-/burea u be hoeften

2013 incl

151

21.672 86.195 28.323 69.243 163

157.171 7.404

599.830 2.046 54.510 19.234 861

107.954 -24.869 400.587 113.908 16.780 11.219

-4.990 81.634 97.825 39.443 132.456 13.590 22.450 113.685 2.193.297

1.603.266

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 236

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 236 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen

2014

Kosten

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

4700 Bijdragen & afschrijvingen 16994006 Inspectie I &A

1.603.266 20.247.135

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 237

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 237 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

16994008 Departamento di Impuesto 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen

18.219.000 227.100

Ontwerp begroting 2014 Kosten

17.100.300

4104 Vakantie-uitkering

151.000 1.352.800

250.000 128.000 1.412.700

4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

300 19.950.200

53.000 18.944.000

4201 Toes lag AOV/AWW

1.510.800

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

4.509.600 1.643.400 7.663.800

1.711.500 4.303.300

4103 Kindertoelage

4302 Uit- en terugzendingen 4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

3.000 5.000

4305 Dienstkleding & -toelage 4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen

7.565.000 22.800 114.600

154.100 16.600

170.200

56.000 550.200 200.500 201.800 261.500 350.000 113.600 3.181.700 25.400 50.600 130.900 115.000 800 547.000 137.700 37.800 4.300 3.800 135.900 2.300.000 1.163.600 18.000 1.777.000 2.500 37.000

56.000

30.000 30.000

4310 Schrijfibureaubehoeften

4311 4312 4313 4314

1.550.200

Kantoorinventaris Huur kantoorinventaris Portikosten Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Onderhoud gebouwen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Bewakingsdiensten Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzekeringen Publiekrechterlijk Bankkosten Contributies

4319 4320 4323 4324 4329 4330 4331 4333 4334 4335 4336 4339 4350 4361 4362 4370 4372 4385 4390 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

400.000 33.800 267.100 700.000 343.100 50.000

3.179.200 30.000 100.000 75.000 150.000 716.200 154.800 35.000 3.900

5.000 135.900 125.000

150.000 20.000 1.350.000 2.500 75.000

8.200

11.589.500

Ontwerpbegroting 2014

8.525.100

Deel 4, pagina 238

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 238 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen

360.100

222.500

10.000

10.000

4700 Bijdragen & afschrijvingen

370.100

232.500

39.573.600

35.266.600

16994008 Departamento di Impuesto

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 239

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 239 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16994009 Departamento di Aduana 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

10.618.300 723.800

Ontwerp begroting 2014 Kosten

11.037.000

723.800 89.300

93.200 821.200 27.900 12.284.400

901.100 28.500 12.779.700

4201 Toes lag AOV/AWW

1.014.500

1.160.900

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

2.935.500 1.022.600

2.977.300 1.040.700

4.972.600

5.178.900

4303 Opleidingen & cursusgeld

34.000

4305 Dienstkleding & -toelage

300.000 4.400 13.800 45.900 65.000 74.000

27.900 225.000 4.000 13.800 50.000 16.400 67.000

4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d. 4100 Personeel

4306 Reis- en verblijfkosten 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijfibureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten 4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur 4329 Overig huisvesting 4330 Voorlichting en promotie 4331 Bedrijfsmiddelen 4332 Huur bedrijfsmiddelen 4333 Bedrijfsbenodigdheden 4334 Huur/lease voertuigen 4335 Brandstof 4336 Motorrijtuigenbelasting 4339 Overige kosten vervoer 4350 Bewakingsdiensten 4361 Deskundig advies 4362 Overige uitbestedingen 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

200

172.500 54.500

576.900 5.300 59.400 3.200 16.400 100

9.800 97.700

75.000 427.000 114.600 18.200 14.100 72.000 3.300 50.000 190.000 13.600 30.300

2.541.200

Ontwerpbegroting 2014

200 137.300 4.500

550.000 4.500 29.400 3.200 13.400 7.500 9.800 67.700 75.000 327.800 105.000 18.200 14.100 72.000 160.000 3.300 50.000 140.000 13.600 57.800 2.268.400

Deel 4, pagina 240

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 240 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

2013 incl

Ontwerp begroting

2012

wijzigingen

2014

Kosten

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

4701 Afschrijvingen

1.142.900

4702 Verrekening & bijdragen 4700 thjdragen & afschrijvingen

16994009 Departamento di Aduana

Ontwerpbegroting 2014

1.400 1.144.300

471.500 1.400 472.900

20.942.500

20.699.900

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 241 van 280

4,

pagina 241


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

16995001 Centrale Accountants Dienst 4101 Salarissen en toelagen 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting

Kosten

Kosten

Kosten

2014

855.407 2.386 8.275 74.541 940.609

742.800

670.200

6.600 55.500 804.900

5.100 54.300 729.600

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA

63.583 203.457

52.900 191.300

61.700 182.400

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen

71.345 338.385

59.100 303.300

54.900 299.000

16.550

12.500

19.600

32.770

30.200 2.800

29.400

3.550 5.152 5.410 5.100

2.300

4104 Vakantie-uitkering

4100 Personeel

4303 Opleidingen & cursusgeld 4304 Vergoedingen vervoer

4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4310 Schrijf-/bureaubehoeften

4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten

8.200

5.500

8.000 2.600

5.200

10.000

284

100

4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4323 Huisvestingsartikelen 4324 Onderhoud gebouwen 4325 Luchtkoelingsapparatuur

8.913

7.200

7.800 100

4329 Overig huisvesting

1.433

72

300

255

800

100

526

3.500

3.500

2.400

3.000

1.300

1.500

162.400

10.000

300

300

8.500

2.300

80.566

253.500

98.200

11.415

11.500

11.700

92.775 104.190

89.000 100.500

89.000 100.700

1.463.750

1.462.200

1.227.500

4330 Voorlichting en promotie 4361 Deskundig advies 4370 Verzekeringen 4390 Contributies 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16995001 Centrale Accountants Dienst

41

226 -1

285

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 242

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 242 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting 2013 incl wijzigingen Kosten

Realisatie 2012 Kosten

Beschrijving

Ontwerp begroting 2014 Kosten

16996002 Schatkistpapier 4532 Rente schatkistpromessen 4530 Rente LV & W

929.300 929.300

1.430.000 1.430.000

570.000 570.000

16996002 Schatkistpapier

929.300

1.430.000

570.000

3.022.765 1.347.639 19.470

5.960.000

4.000.000

5.960.000

4.000.000

16996003 Financiering 4385 Bankkosten

4386 Koersverschillen 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

543.510 4.933.384

4511 Koersverschillen 4509 Rente en koersverschillen

233.528 233.528

4531 Rente geidleningen LV 4533 Rente obligatielening LV 4535 Rente geidleningen VV 4530 Rente LV & W

40.014.792 70.608.863 40.687.188 151.310.843

41.325.500 69.221.400 53.244.000 163.790.900

40.902.500 73.536.000 65.113.000 179.551.500

156.477.755

169.750.900

183.551.500

275.375

295.800

300.000 -1.000.000 -700.000

16996003 Financiering 16996008 Algemene kosten/middelen 4101 Salarissen en toelagen 4101.11 Stelpost Wachtgreg overt.poel 4100 Personeel

4201 Toeslag AOV/AWW 4204.10 Stelpost pens.bijdr. APFA 4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4370 Verzekeringen 4385 Bankkosten 4393 Overige kosten 4300 Goederen en diensten

275.375

295.800

696

-30.000.000 770 1.466

67.503

-30.000.000 67.600

67.600

67.600

67.600

72

33.659 101.234

4615.10 Stelpost Subs en Overdr. 4600 Subsidies 4627 Gunstgaven 4619 Overdrachten binnenland

16996008 Algemene kosten/middelen

-8.000.000 -8.000.000 100.875 100.875

100.000 100.000

478.950

463.400

Ontwerpbegroting 2014

-38.632.400

Deel 4, pagina 243

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 243 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16996010 Studieleningen 4720 Restituties

Realisatie 2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

2013 incl

Ontwerp begroting 2014 Kosten

180.227 180.227

16996010 Studieleningen 16997001 Overig F&O 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage 4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

904.185 11.475 71.395 987.055

900.800 6.500 67.500 974.800

4201 Toes lag AOV/AWW 4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie

85.433 241.522 83.103

8.100 264.300

4200 Werkgeversbijdragen

410.058

79.300 351.700

4303 Opleidingen & cursusgeld 4361 Deskundig advies

15.249

14.000

6.600 4.025.000

4385 Bankkosten 4386 Koersverschillen 4387 Betalingsverschil (deb) 4393 Overige kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4300 Goederen en diensten

92.507 108.441

90.000

90.000

104.000

4.121.600

10.801.130 10.801.130

29.000.000 29.000.000

35.200.000 35.200.000

895.628 895.628

351.500 351.500

935.400

935.400

16997001 Overig F&O

12.710.336

30.782.000

40.257.000

16997003 Algemeen Pensioenfonds Aruba 4622 Duurtetoeslag pensioenen 4619 Overdrachten binnenland

51.562.147

51.562.147

48.800.000 48.800.000

38.200.000 38.200.000

16997003 Algemeen Pensioenfonds Aruba

51.562.147

48.800.000

38.200.000

18

2.814 -1.499.925 -1.280.896

4511 Koersverschillen 4512 Rente wgs late betaling 4509 Rente en koersverschillen 4534 Rente overig leningen 4530 Rente LV & VV

895.843 1.498 897.341 20

LV

20

4625 Reparatie toeslag 4619 Overdrachten binnenland 4701 Afschrijvingen 4700 Bijdragen & afschrijvingen

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 244

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 244 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen

2014

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012 Kosten

16997004 Niet verzekerden 4101 Salarissen en toelagen 4100 Personeel 4201 Toes lag AOV/AWW

4206 AZV-premie 4200 Werkgeversbijdragen 4622 Duurtetoeslag pensioenen 4623 Overige pensioenen 4619 Overdrachten binnenland

270.206 270.206 8.528 316.274

324.802 2.086.518 4.143.119 6.229.637

4635 Pensioenen buitenland 4636 Duurtetoeslag buitenland

1.500.000 6.000.000 7.500.000

50.000 40.000 90.000

4629 Overdrachten buitenland

16997004 Niet verzekerden

1.500.000 6.000.000 7.500.000

6.824.645

Ontwerpbegroting 2014

7.590.000

7.500.000

Deel 4, pagina 245

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 245 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

wijzigingen

Ontwerp begroting 2014

Kosten

Kosten

Begroting Beschrijving

16998201 Directie Telecommunicatie 4101 Salarissen en toelagen 4103 Kindertoelage

4104 Vakantie-uitkering 4100 Personeel

Realisatie 2012 Kosten

2013 incl

1.133.597 8.300 88.792 1.230.689

1.165.500 7.100

90.300 1.262.900

4201 Toes lag AOV/AWW

102.348

99.900

4204 Bijdrage APFA 4206 AZV- premie

293.442

353.900 102.900

4200 Werkgeversbijdragen

99.072 494.862

4303 Opleidingen & cursusgeld

17.000

4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage 4309 Overige vergoedingen 4310 Schrijfibureaubehoeften 4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten

2.400 1.532 528 14.005 6.232 10.098 2.375 22.056

4314 4319 4320 4323 4329 4330 4331 4333

4334 4335 4336 4339 4361

4362 4370 4390

Telefoon, fax & Internet Overige bureaukosten Huur gebouwen Huisvestingsartikelen Overig huisvesting Voorlichting en promotie Bedrijfsmiddelen Bedrijfsbenodigdheden Huur/lease voertuigen Brandstof Motorrijtuigenbelasting Overige kosten vervoer Deskundig advies Overige uitbestedingen Verzekeringen Contributies

556.700 5.700 2.400 900

3.000 7.700 300 10.400 3.000

18.800

94

300

331.200 2.349 3.915

331.200 2.500

2.400 46.848 6.060 886 1.761 228.008 17.128 -205

3.700 1.000 700 2.000

44.600 7.000 1.200 1.400 41.900 15.200 30.000 1.100

4393 Overige kosten

1.042

300

4300 Goederen en diensten

3.375 721.087

536.300

4631 Contributies buitenland 4629 Overdrachten buitenland

248.754 248.754

120.000 120.000

4399 Kosten voorgaande jaren

4701 Afschrijvingen 4702 Verrekening & bijdragen 4700 Bijdragen & afschrijvingen 16998201 Directie Telecommunicatie

367

-9.340 -8.973

5.000 5.000

2.686.419

2.480.900

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 246

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 246 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

9

Financien & Overheidsorganisatie

00001 Algemene Dienst

Rea lisatie

2013 incl

2012

wijzigingen

Kosten

Kosten

Ontwerp begroting 2014 Kosten

311.485.194

344.607.700

312.465.500

1.347.201.646

1.424.466.000

1.347.509.700

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 247

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 247 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Realisatie 2012

Beschrijving

Middelen

2013 incl

wijzigingen Middelen

Ontwerp begroting 2014 Middelen

0 Algemene Zaken,

Wetenschap, Innovatie & DO 16000001 Bureau Minister-President 8921 Pensioenbijdragen 8900 Overige ontvangsten

13.405 13.405

5.100

13.400

5.100

13.400

16000001 Bureau Minister-President

13.405

5.100

13.400

16006001 Bureau Voorlichting 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig

8.064 8.064

10.000 10.000

16006001 Bureau Voorlichting

8.064

10.000

16009002 Centraal Magazijn 8431 Overige middelen

8400 Rechten, boeten & overig 8815 Overige bijdrage 8810 Landsbedrijven en fondsen

11.767

11.767 1.072.975

1.072.975

1.450.800 1.450.800

914.800 914.800

1.084.742

1.450.800

914.800

8300 Retributies,leges & rechten

3.418.288 3.418.288

3.400.000 3.400.000

3.400.000 3.400.000

16011001 Bureau Burgerlijke Stand

3.418.288

3.400.000

3.400.000

7.919.683

9.987.400 9.987.400

8.684.100 8.684.100

8.603.346

9.987.400

8.684.100

16009002 Centraal Magazijn 16010001 Archivo National Arubano 8815 Overige bijdrage

8810 Landsbedrijven en fondsen 16010001 Archivo National Arubano 16011001 Bureau Burgerlijke Stand 8312 Retributies en leges

17.377

17.377 17.377

16012002 Defensie 8449 Ink. voorgaande jaren 8400 Rechten, boeten & overig

8791 Overdrachten v.h. Rijk 8700 Niet-belastingopbrengsten 16012002 Defensie

683.663 683.663 7.919.683

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 248

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 248 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012

Middelen

2013 incl

Ontwerp begroting

wijzigingen Middelen

Middelen

2014

16014001 H.B.K. Noord 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig

53.727 53.727

163.000

90.000

163.000

90.000

16014001 H.B.K. Noord

53.727

163.000

90.000

16014002 H.B.K. San Nicolas 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig

11.373

55.000 55.000

30.000

11.373

30.000

16014002 H.B.K. San Nicolas

11.373

55.000

30.000

16014003 H.B.K. Santa Cruz 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig

47.938 47.938

69.000 69.000

60.000 60.000

16014003 H.B.K. Santa Cruz

47.938

69.000

60.000

16014004 H.B.K. Savaneta 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig

18.681

102.000

132.000

18.681

102.000

132.000

16014004 H.B.K. Savaneta

18.681

102.000

132.000

20.269 20.269

10.000 10.000

90.000 90.000

20.269

10.000

90.000

111.940 111.940

145.000

145.000

145.000 145.000

4.017.784 4.017.784

70.500 4.105.700 4.176.200

3.849.700 3.849.700

4.129.724

4.321.200

3.994.700

16014005 H.B.K. Paradera 8413 Dienstverlening derden

8400 Rechten, boeten & overig 16014005 H.B.K. Paradera 16015001 DIA 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig 8812 Bijdrage landsbedrijven 8815 Overige bijdrage

8810 Landsbedrijven en fondsen 16015001 DIA

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 249

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 249 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Realisatie 2012

Beschrijving

Middelen 16016001 Overig AZWIDO 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

wijzigingen Middelen

Ontwerp begroting 2014 Middelen

100.000 100.000

8412 Bijdragen in kosten

288

8400 Rechten, boeten & overig

288

8791 Overdrachten v.h. Rijk 8700 Niet-belastingopbrengsten

1.732.800

709.500

1.732.800

709.500

288

1.832.800

709.500

17.427.222

21.396.300

18.128.500

16016001 Overig AZWIDO 0

2013 incl

Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 250

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 250 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Ontwerp begroting

Middelen

Middelen

Middelen

2014

Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie 16120001 Bureau minister R011

1

8921 Pensioenbijdragen 8900 Overige ontvangsten

16120001 Bureau minister

R011

13.405 13.405

5.100 5.100

13.400

13.405

5.100

13.400

13.400

16128001 Dienst Technische Inspecties 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

1.496.900 1.496.900

16128001 Dienst Technische Inspecties

1.496.900

16135001 DIP 8218 Zegelbelastingen 8200 Indirecte belastingen

10.548

10.548

67.300 67.300

42.000 42.000

121.082 121.082

191.400 191.400

207.900 207.900

8413 Dienstverlening derden

54.450

156.700

72.200

8432 Doorb.metingskst. DLV 8449 Ink. voorgaande jaren

209.633 100.538

671.100

60.000 297.700 75.000

8400 Rechten, boeten & overig

643.498

885.800

504.900

18.795.000

20.900.000 559.800 455.000 215.000

20.950.000

8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

8741 Erftpachtrechten 8742 Verhuuropbrengsten 8743 Optierecht

8745 Verhuur gronden 8700 Niet-belastingopbrengsten 16135001 DIP

16135002 FCCA 8449 Ink. voorgaande jaren 8400 Rechten, boeten & overig

529.769 36.512 193.110 19.554.391

22.129.800

445.000 150.000 190.000 21.735.000

20.329.519

23.274.300

22.489.800

4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000

4.000.000

4.000.000

6.994.095 6.994.095

8742 Verhuuropbrengsten 8700 Niet-belastingopbrengsten

16135002 FCCA

6.994.095

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 251

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 251 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting 2013 incl wijzigingen Middelen

Realisatie 2012

Beschrijving

Middelen 16136001 DLV 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

-160 -160

8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig

8812 Bijdrage landsbedrijven 8815 Overige bijdrage

8810 Landsbedrifren en fondsen 16136001 DLV

1.023.253 1.023.253

990.000 990.000

975.000 975.000

16

35.500 550.300

31.000

599.594 599.610

585.800

554.300 585.300

1.622.703

1.575.800

1.560.300

7.555.480 7.555.480

8.000.000 8.000.000

7.708.200

2.361

100.000

2.361

100.000

7.557.841

8.100.000

7.708.200

36.513.563

36.955.200

37.268.600

16138001 DINA 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

-4.000 -4.000

16138001 DINA

-4.000

16138002 DIMAS 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten 8412 Bijdragen in kosten

8400 Rechten, boeten & overig 16138002 DIMAS 1

Ontwerp begroting 2014 Middelen

Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 252

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 252 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Realisatie 2012 Middelen

Beschrijving

2013 incl

wijzigingen Middelen

Ontwerp begroting 2014

Middelen

Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur 16240001 Bureau minister TTPC 8921 Pensioenbijdragen 8900 Overige ontvangsten

14.625 14.625

5.100

13.400

5.100

13.400

16240001 Bureau minister TTPC

14.625

5.100

13.400

2

16248001 Overig TTPC 8431 Overige middelen

2.250.000 2.250.000

8400 Rechten, boeten & overig 8731 Uitkering deelneming

3.600.000 3.600.000

8700 Niet-belastingopbrengsten 16248001 Overig TTPC 16248101 Directie Luchtvaart 8413 Dienstverlening derden 8414 lncidentele middelen

8400 Rechten, boeten & overig 16248101 Directie

5.850.000

1.169.655

1.620.000

1.620.000

600

600

1.169.655

1.620.600

1.620.600

1.169.655

1.620.600

1.620.600

16248301 Directie Scheepvaart 8431 Overige middelen

2.000.000 2.000.000

8400 Rechten, boeten & overig 16248301 Directie Scheepvaart 16248401 Dep. Transporte Publico 8312 Retributies en leges

2.000.000

727.000

727.000

8399 Ov. midd. voorg. jrn. 8300 Retributies,leges & rechten

672.380 45.025 717.405

727.000

727.000

16248401 Dep. Transporte Publico

717.405

727.000

727.000

16248501 Directie Arbeid & Onderzoek 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten 16248501 Directie Arbeid & Onderzoek

16.605

26.800

16.605

26.800

16.605

26.800

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 253

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 253 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Realisatie 2012

Beschrijving

Middelen 16248503 Ensenansa pa Empleo 8412 Bijdragen in kosten

2013 incl

wijzigingen Middelen

Ontwerp begroting 2014 Middelen

414.028 414.028

332.000 332.000

9.931 9.931

275.000

275.000

16248503 Ensenansa pa Empleo

423.959

607.000

16248601 Directie LVV 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

502.937 502.937

1.000.000 1.000.000

600.000

78.000 78.000

78.000

1.078.000

678.000

8400 Rechten, boeten & overig 8815 Overige bijdrage

8810 Landsbedrijven en fondsen

8414 Incidentele middelen 8400 Rechten, boeten & overig

16248601 Directie LVV

502.937

600.000

78.000

16248704 Monumentenbureau 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

800

16248704 Monumentenbureau

800

2

800

Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur

2.845.186

4.064.500

10.889.800

Deel 4, paging 254

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 254 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

Beschrijving

2012

Middelen Communicatie, Energie & Milieu 16330001 Bureau Minister EZCEM 8921 Pensioenbijdragen 8900 Overige ontvangsten

Begroting 2013 incl wijzigingen Middelen

Ontwerp begroting 2014

Middelen

3 Econ. Zkn,

13.405 13.405

5.100 5.100

13.400 13.400

16330001 Bureau Minister EZCEM

13.405

5.100

13.400

16331001 Directie Sociale Zaken 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig

1.173 1.173

16331001 Directie Sociale Zaken

1.173

16331002 Materiele hulpverlening 8412 Bijdragen in kosten

500.224

700.000

50.235 550.459

700.000

550.459

700.000

2.550.000

8400 Rechten, boeten & overig

2.559.931 2.559.931

16331005 Maatschappelijk zorg

2.559.931

16332001 Voogdijraad 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig

1.050

1.050

16332001 Voogdijraad

1.050

8449 Ink. voorgaande jaren 8400 Rechten, boeten & overig

16331002 Materiele hulpverlening 16331005 Maatschappelijk zorg 8412 Bijdragen in kosten

16340001 DEZHI 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

527.374 527.374

8815 Overige bijdrage 8810 Landsbedrijven en fondsen

16340001 DEZHI

527.374

2.550.000 2.550.000

500.000 500.000

360.500

360.500

95.900 95.900

95.900

595.900

456.400

95.900

Deel 4, pagina 255

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 255 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

16340002 Bureau High Commissioner 8312 Retributies en leges 8321 A.V.V. rechten 8300 Retributies,leges & rechten 8449 Ink. voorgaande jaren

8400 Rechten, boeten & overig 16340002 Bureau High Commissioner

Realisatie 2012 Middelen

16350001 Centraal Bureau Statistiek

wijzigingen Middelen

Ontwerp begroting 2014 Middelen

10.000

151.600

350.000

766.500

360.000

918.100

360.000

918.100

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

1.115.222 1.115.222

1.100.000 1.100.000

1.100.000 1.100.000

1.115.222

1.100.000

1.100.000

347.500 347.500 151.000 151.000

498.500

16350001 Centraal Bureau Statistiek 8412 Bijdragen in kosten 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig 8815 Overige bijdrage 8810 Landsbedrijven en fondsen

2013 incl

2.040

2.040 -394.975 -394.975 -392.935

16360001 Directie Cultuur 8431 8400 Rechten, boeten & overig

37.929 37.929

16360001 Directie Cultuur

37.929

16360003 Musea 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig

500

16360003 Musea

500

16360004 Monumentenbureau 8399 Ov. midd. voorg. jrn. 8300 Retributies,leges & rechten

200

500

200

16360004 Monumentenbureau

200

16370001 BIE 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

16370001 BIE

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 256

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 256 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen Middelen

Middelen 16371001 Directie Telecommunicatie 8431 Overige middelen

Ontwerp begroting 2014

Middelen

20.200.000 20.200.000

8400 Rechten, boeten & overig 8812 Bijdr. overheidsbedr. etc 8810 Landsbedrijven en fondsen

73.200

73.200

16371001 Directie Telecommunicatie

20.273.200

16373004 SETAR nv 8731 Uitkering deelneming 8700 Niet-belastingopbrengsten

7.500.000 7.500.000

16373004 SETAR nv

7.500.000

3 Econ. Zkn,

Communicatie, Energie & Milieu

4.912.808

Ontwerpbegroting 2014

5.323.000

30.273.100

Deel 4, pagina 257

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 257 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

Beschrijving

Middelen Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport 16560001 Bureau minister VO&S 8921 Pensioenbijdragen

Begroting 2013 incl wijzigingen Middelen

Ontwerp begroting 2014

Middelen

5

8900 Overige ontvangsten 16560001 Bureau minister VO&S

13.405

13.405

5.100 5.100

13.400

13.405

5.100

13.400

16561001 Directie Volksgezondheid 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

13.400

175

175

8412 Bijdragen in kosten

2.664.000 2.664.000

8400 Rechten, boeten & overig 16561001 Directie Volksgezondheid

175

16561002 Inspectie Geneesmiddelen 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

138.250

160.000

138.250

160.000

145.000 145.000

16561002 Inspectie Geneesmiddelen

138.250

160.000

145.000

16561003 Laboratorium 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

17.883.264 17.883.264

17.400.000

17.400.000

18.040.000 18.040.000

8815 Overige bijdrage 8810 Landsbedrijven en fondsen

204.472 204.472

18.087.736

17.400.000

18.040.000

248.043 248.043

492.000 492.000

482.000 482.000

248.043

492.000

482.000

217.505

210.000

217.505

210.000

217.000 217.000

217.505

210.000

217.000

16561003 Laboratorium 16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten 8312 Retributies en leges

8300 Retributies,leges & rechten 16562002 Dienst Besmettelijke Ziekten

2.664.000

16562008 Hygienische Dienst 8312 Retributies en leges

8300 Retributies,leges & rechten 16562008 Hygienische Dienst

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 258

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 258 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Realisatie 2012

Beschrijving

Middelen 16563001 Veterinaire Dienst 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

16563001 Veterinaire Dienst

2013 incl

wijzigingen Middelen

Ontwerp begroting 2014

Middelen

3.221.419 3.221.419

3.310.000 3.310.000

3.000.000 3.000.000

3.221.419

3.310.000

3.000.000

16566001 IDEFRE 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig

6.361 6.361

16566001 IDEFRE

6.361

16566002 IBISA 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig

10.000

10.000

10.000

10.000

16566002 IBISA

10.000

10.000

16568001 Overig VO&S 8412 Bijdragen in kosten

3.500.000 3.500.000

8400 Rechten, boeten & overig 16568001 Overig VO&S 5

3.500.000

Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport

21.932.894

Ontwerpbegroting 2014

25.087.100

24.571.400

Deel 4, pagina 259

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 259 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting

Beschrijving

Realisatie 2012

Middelen & Arbeid 16660001 Bureau Minister van SJA 8921 Pensioenbijdragen

2013 incl

wijzigingen Middelen

Ontwerp begroting 2014 Middelen

6 Sociale Zaken, Jeugd

13.400 13.400

8900 Overige ontvangsten 16660001 Bureau Minister van SJA

13.400

16661001 Directie Arbeid & Onderzoek 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

66.500 66.500

16661001 Directie Arbeid & Onderzoek

66.500

16666001 Directie Sociale Zaken 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig

1.400 1.400

16666001 Directie Sociale Zaken

1.400

16666002 Materiele hulpverlening 8312 Retributies en leges

700.000 700.000

16666002 Materiele hulpverlening 6

700.000

Sociale Zaken, Jeugd & Arbeid

781.300

Deel 4, pagina 260

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 260 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Realisatie 2012

Beschrijving

Middelen

2013 incl

wijzigingen Middelen

Ontwerp begroting 2014 Middelen

Onderwijs & Gezin 16770001 Bureau Minister van O&G 8921 Pensioenbijdragen 8900 Overige ontvangsten

13.405 13.405

5.100 5.100

13.400

16770001 Bureau Minister van O&G

13.405

5.100

13.400

7

13.400

16771001 Directie Onderwijs 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig

150.000

150.000

116.471

150.000

150.000

16771001 Directie Onderwijs

116.471

150.000

150.000

16771004 Traimerdia 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig

318.210 318.210

300.000

300.000

300.000

300.000

16771004 Traimerdia

318.210

300.000

300.000

32.335 32.335

101.500 101.500

58.000 58.000

32.335

101.500

58.000

16786003 Overig bevordering studie AUA 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig

104.600 104.600

60.000 60.000

16786003 Overig bevordering studie AUA

104.600

60.000

116.471

16771005 Naturalisatietoets 8312 Retributies en leges

8300 Retributies,leges & rechten 16771005 Naturalisatietoets 16782002 EPI-Stafbureau 8815 Overige bijdrage

47.670 47.670

8810 Landsbedrijven en fondsen

16782002 EPI-Stafbureau

16787101 Korps Politie Aruba 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

47.670

1.172.197 1.172.197

8815 Overige bijdrage 8810 Landsbedrifven en fondsen

16787101 Korps Politie Aruba

902.000 902.000

450

450 1.172.647

Ontwerpbegroting 2014

902.000

Deel 4, pagina 261

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 261 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie 2012

Beschrijving

Middelen 16787201 DWJZ 8311 Vergunningen 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

1.059.541 252.390 1.311.931

8431 Overige middelen

Begroting 2013 incl wijzigingen Middelen

1.100.000 150.000 1.250.000

210

8449 Ink. voorgaande jaren

-445

8815 Overige bijdrage 8400 Rechten, boeten & overig

590

825

16787201 DWJZ

1.312.521

16787202 Bezwaaradviescommissie LAR 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig

1.525 1.525

16787202 Bezwaaradviescommissie LAR

1.525

1.250.000

16787203 Casinowezen 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig

3.097.354 3.097.354

2.900.000 2.900.000

16787203 Casinowezen

3.097.354

2.900.000

16787301 Dienst Brandweer 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

42.432 42.432

33.600 33.600

16787301 Dienst Brandweer

42.432

33.600

1.686.739 1.686.739

1.396.900 1.396.900

16787501 Dienst Technische Inspecties 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten 8815 Overige bijdrage

195

8810 Landsbedrijven en fondsen

195

16787501 Dienst Technische Inspecties

1.686.934

16787601 Griffie Gerecht Eerste Aanleg 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

322.709

8414 Incidentele middelen 8400 Rechten, boeten & overig

16787601 Griffie Gerecht Eerste Aanleg

Ontwerp begroting 2014 Middelen

1.396.900

322.709 3.549.738 3.549.738 3.872.447

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 262

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 262 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen Middelen

Middelen 16787701 Openbaar ministerie 8421 Boeten

Ontwerp begroting 2014 Middelen

1.642.788 1.642.788

1.500.000 1.500.000

1.642.788

1.500.000

16788701 Biblioteca Nacional Aruba 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

27.391 27.391

175.000 175.000

175.000 175.000

16788701 Biblioteca Nacional Aruba

27.391

175.000

175.000

8400 Rechten, boeten & overig

16787701 Openbaar ministerie

16788901 Ensenansa pa Empleo 8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig

332.000 332.000

8815 Overige bijdrage

275.000 275.000

8810 Landsbedrijven en fondsen 16788901 Ensenansa pa Empleo 7

607.000

Onderwijs & Gezin

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, paging 263

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 263 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

2013 incl

Ontwerp begroting

2012

wijzigingen Middelen

Middelen

Begroting

Beschrijving

Middelen

2014

Justitie 16880001 Bureau minister van Justitie 8921 Pensioenbijdragen 8900 Overige ontvangsten

13.400

16880001 Bureau minister van Justitie

13.400

8

13.400

16881001 Korps Politie Aruba 8312 Retributies en leges

1.091.000 1.091.000

8300 Retributies,leges & rechten 16881001 Korps Politie Aruba

1.091.000

16882001 Dienst Brandweer 8412 Bijdragen in kosten

33.600

8400 Rechten, boeten & overig

33.600

16882001 Dienst Brandweer

33.600

16884001 DWJZ 8311 Vergunningen 8312 Retributies en leges 8300 Retributies,leges & rechten

1.150.000

1.350.000

16884001 DWJZ

1.350.000

16884003 Casinowezen 8413 Dienstverlening derden 8400 Rechten, boeten & overig

3.100.000 3.100.000

16884003 Casinowezen

3.100.000

16885001 Griffie Gerecht Eerste Aanleg 8312 Retributies en leges

1.000.000 1.000.000

8300 Retributies,leges & rechten

16885001 Griffie Gerecht Eerste Aanleg

1.000.000

16886001 Openbaar ministerie 8421 Boeten

2.300.000

8431 Overige middelen

25.000 2.325.000

8400 Rechten, boeten & overig 16886001 Openbaar ministerie 8

2.325.000

Justitie

8.913.000

Deel 4, pagina 264

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 264 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Beschrijving

9

Realisatie 2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Middelen

Middelen

Ontwerp begroting 2014 Middelen

Financien & Overheidsorganisatie

16990001 Bureau minister van F&O 8921 Pensioenbijdragen 8900 Overige ontvangsten

13.405 13.405

5.100 5.100

13.400 13.400

16990001 Bureau minister van F&O

13.405

5.100

13.400

16992001 Directie Financien 8412 Bijdragen in kosten

50

8431 Overige middelen 8400 Rechten, boeten & overig

7.993

8.043

16992001 Directie Financien 16994002 Belastingkantoor 8111 Loonbelasting 8112 Inkomstenbelasting 8114 Rente belastingvordering 8116 Winstbelasting 8120 Dividenbelasting 8131 Grondbelasting 8132 Successie-/overgangsbel. 8133 Overdrachtsbelasting 8135 Motorrijtuigenbelasting 8141 Logeergastenbelasting 8142 Zegelbelasting

8100 Directe belastingen 8216 B.B.O.

8.043

241.070.000 2.041.000 5.372.000 154.774.000 11.480.000 32.672.000 5.031.000 10.707.000 21.369.000 58.000 877.000 485.451.000

8200 Indirecte belastingen

88.612.000 20.090.000 108.702.000

16994002 Belastingkantoor

594.153.000

8220 Vergunningen

16994006 Inspectie I &A 8211 Invoerrechten 8212 Accijns gedestilleerd 8213 Accijns sigaretten 8214 Accijns bier 8215 Accijns minerale olien 8218 Zegelbelastingen 8219 Dienstverlening IUD 8200 Indirecte belastingen

16994006 Inspectie I &A

160.393.000 20.032.000 14.742.000 26.979.000 57.398.000 7.000 2.707.000 282.258.000

282.258.000

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, paging 265

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 265 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

2013 incl

Ontwerp begroting

2012

wijzigingen Middelen

Middelen

Begroting

Beschrijving

Middelen 16994008 Departamento di Impuesto 8111 Loonbelasting 8112 Inkonnstenbelasting

8114 Rente belastingvordering 8115 Vervolging nat. persoon 8116 Winstbelasting

8120 Dividenbelasting 8131 Grondbelasting 8132 Successie-/overgangsbel. 8133 Overdrachtsbelasting 8135 Motorrijtuigenbelasting

259.400.000 5.900.000 6.000.000 100.000 149.500.000 7.000.000 39.900.000

255.200.000

300.000 14.000.000

300.000 14.500.000 21.130.000

20.000.000 2.000.000 504.100.000

8142 Zegelbelasting

8100 Directe belastingen 8216 B.B.O.

101.200.000

8220 Vergunningen 8221 Milieubelasting op hotels e.a. 8222 Milieubel. op verhuur voertuig 8200 Indirecte belastingen

2014

4.000.000 100.000 160.900.000 6.000.000 43.000.000

2.000.000 507.130.000 94.800.000 23.700.000

25.400.000 5.000.000 725.000 132.325.000

130.600.000

12.100.000

8412 Bijdragen in kosten 8400 Rechten, boeten & overig

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

8751 Toeristenheffing 8700 Niet-belastingopbrengsten

5.200.000 5.200.000

5.200.000 5.200.000

642.625.000

643.930.000

175.300.000 22.500.000

179.700.000

16994008 Departamento di Impuesto 16994009 Departamento di Aduana 8211 Invoerrechten 8212 Accijns gedestilleerd 8213 Accijns sigaretten 8214 Accijns bier 8215 Accijns minerale olien 8219 Dienstverlening IUD 8200 Indirecte belastingen 8742 Verhuuropbrengsten

8700 Niet-belastingopbrengsten 16994009 Departamento di Aduana

Ontwerpbegroting 2014

20.150.000 13.400.000 26.600.000 58.750.000

20.900.000 30.700.000 62.500.000 3.000.000 314.900.000

2.750.000 301.350.000

10.000 10.000

450.000 450.000

314.910.000

301.800.000

Deel 4, pagina 266

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 266 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

2012

Begroting 2013 incl wijzigingen

Middelen

Middelen

Realisatie

Beschrijving

Ontwerp begroting 2014 Middelen

16996003 Financiering 8502 Rente verstrekte lening

828.097 828.097

555.000 555.000

480.000 480.000

287.116.100 287.116.100

217.154.700 217.154.700

828.097

287.671.100

217.634.700

16996005 Reserveringen 8501 Rente algemeen 8500 Rente

966 966

50.000 50.000

50.000 50.000

16996005 Reserveringen

966

50.000

50.000

8500 Rente 8999 Exploitatie tekort 8990 Saldo expLbegroting

16996003 Financiering

16996008 Algemene kosten/middelen 8449 Ink. voorgaande jaren 8400 Rechten, boeten & overig

3.470 3.470

16996008 Algemene kosten/middelen

3.470

16996010 Studieleningen 8501 Rente algemeen 8502 Rente verstrekte lening 8500 Rente

247.525

250.000 250.000

250.000 250.000

16996010 Studieleningen

247.525

250.000

250.000

45.404.750 45.404.750

50.000.000 50.000.000

50.000.000 50.000.000

45.348.671

50.000.000

50.000.000

16997001 Overig F&O 8414 Incidentele middelen 8431 Overige middelen 8449 Ink. voorgaande jaren 8400 Rechten, boeten & overig

9.604 237.921

298.509 -448.970 93.399 -57.062

8501 Rente algemeen

983

8500 Rente 8971 Deviezenprovisie

8900 Overige ontvangsten 16997001 Overig F&O

983

16997002 Centrale Bank van Aruba 8731 Uitkering deelneming 8700 Niet-belastingopbrengsten

4.462.234 4.462.234

1.642.500

16997002 Centrale Bank van Aruba

4.462.234

1.642.500

Ontwerpbegroting 2014

1.642.500

Deel 4, pagina 267

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 267 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

Beschrijving

2012

Middelen 16997101 SETAR n.v. 8731 Uitkering deelneming

Begroting 2013 incl wijzigingen Middelen

Ontwerp begroting 2014

Middelen

9.700.000 9.700.000

14.400.000 14.400.000

9.700.000

14.400.000

8431 Overige middelen 8400 Rechten, boeten & overig

7.767.823 7.767.823

12.835.000

8812 Bijdr. overheidsbedr. etc 8815 Overige bijdrage

105.717

8810 Landsbedrijven en fondsen

105.717

75.000

7.873.540

12.910.000

944.896.951

1.322.821.200

1.215.320.600

1.041.912.754

1.424.466.000

1.347.509.700

8700 Niet-belastingopbrengsten 16997101 SETAR n.v. 16998201 Directie Telecommunicatie

16998201 Directie Telecommunicatie 9

Financien & Overheidsorganisatie

00001 Algemene Dienst

12.835.000 75.000

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 268

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 268 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen Investeringen

Investeringen

Ontwerp begroting 2014 I

nvesteringen

0 Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO

17001001 Gouverneurshuis en -kantoor 6403 Projecten (inbreng AUA)

1.100.000

6400 Overheidsprojecten

1.100.000

17001001 Gouverneurshuis en -kantoor

1.100.000

17016001 Overig AZWIDO 6302 Kantoorinventaris

274.201

6398 Roer.goed.voorg.jaren 6300 Roerende goederen

27.446

301.647

6403 Projecten (inbreng AUA)

6498 Ovh proj. voorg. jrn 6400 Overheidsprojecten

137.050

500.000

110.000

7.058 144.108

500.000

110.000

98.400 98.400

86.000 86.000

598.400

196.000

6551 Investeringsbijdragen 6510 Lokale vermogensoverdracht

17016001 Overig AZWIDO

445.755

0 Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie & DO

445.755

Ontwerpbegroting 2014

196.000

Deel 4, pagina 269

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 269 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen Investeringen

Investeringen 1

2014

Investeringen

Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie

17135001 DIP 6104 Aankoop van grond 6100 Onroerende goederen

1.124.284

1.124.284

6203 Verkaveling en bouwrijp maken 6200 Infrastructurele werken

722.120 722.120

6302 Kantoorinventaris 6300 Roerende goederen

27.417

27.417

17135001 DIP

1.873.821

17137001 Overig R011 6403 Projecten (inbreng AUA) 6498 Ovh prof. voorg. jrn 6400 Overheidsprojecten 6551 Investeringsbijdragen 6510 Loka le vermogensoverdracht

6999 Sluitrek. kapitaaldienst 6560 Overdrachten buitenland

17137001 Overig 1

Ontwerp begroting

9.748.565 6.070.503 15.819.068

3.000.000

110.000

3.000.000

110.000

17.900.000 17.900.000

5.000.000 5.000.000

3.500.000 3.500.000

15.819.068

8.000.000

3.610.000

17.692.889

8.000.000

3.610.000

-17.900.000 -17.900.000

R011

Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie

Deel 4, pagina 270

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 270 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Ontwerp begroting

Begroting Beschrijving

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen Investeringen

Investeringen Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur 17248001 Overig TTPC 6403 Projecten (inbreng AUA) 6498 Ovh prof. voorg. jrn

I

2014 nvesteringen

2

6400 Overheidsprojecten

17248001 Overig TTPC 17248101 Directie Luchtvaart 6303 Installaties & machines 6398 Roer.goed.voorg.jaren 6300 Roerende goederen

752.669 2.969

500.000

110.000

755.637

500.000

110.000

755.637

500.000

110.000

500.000

110.000

-1.273.142 1.273.702

560

17248101 Directie Luchtvaart

560

17248201 Meteorologische Dienst 6303 Installaties & machines

67.932

6398 Roer.goed.voorg.jaren

42.174 110.106

6300 Roerende goederen 17248201 Meteorologische Dienst

110.106

17248501 Directie Arbeid & Onderzoek 6302 Kantoorinventaris

131.211 131.211

6300 Roerende goederen 17248501 Directie Arbeid & Onderzoek

131.211

17248601 Directie LVV -95.529

6302 Kantoorinventaris

6398 Roer.goed.voorg.jaren

293.454 197.925

6300 Roerende goederen

197.925

17248601 Directie LVV 2

Toerisme, Transport, Primaire Sector & Cultuur

1.195.439

Deel 4, pagina 271

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 271 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Ontwerp begroting

Begroting Realisatie 2012

Beschrijving

Investeringen

2013 incl

wijzigingen Investeringen

Communicatie, Energie & Milieu 17360003 Musea 6403 Projecten (inbreng AUA) 6400 Overheidsprojecten

375.000 375.000

17360003 Musea

375.000

2014 I

nvesteringen

3 Econ. Zkn,

17390001 Overig EZCEM 6198 OG voorgaande jaren

36.070 33.475 149.484 35.888 185.372

6398 Roer.goed.voorg.jaren 6403 Projecten (inbreng AUA) 6498 Ovh proj. voorg. jrn

6400 Overheidsprojecten

225.000

110.000

225.000

110.000

6541 Vermogen ander bedrijf

2.000.000 2.000.000

6510 Lokale vermogensoverdracht 17390001 Overig EZCEM 3 Econ. Zkn,

Communicatie, Energie & Milieu

254.917

225.000

2.110.000

254.917

600.000

2.110.000

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 272

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 272 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Realisatie

2013 incl

Ontwerp begroting

2012

wijzigingen Investeringen

2014 nvesteringen

Begroting Beschrijving

Investeringen 5

I

Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport

17561003 Laboratorium 6403 Projecten (inbreng AUA)

30.838 30.838

6300 Roerende goederen 17561003 Laboratorium

30.838

17568001 Overig VO&S 6398 Roer.goed.voorg.jaren 6300 Roerende goederen

60.119 60.119

6403 Projecten (inbreng AUA)

6498 Ovh prof. voorg. jrn

6400 Overheidsprojecten

17568001 Overig VO&S 5

Volksgezondheid, Ouderenzorg & Sport

381.970 71.596 453.566

3.700.000

110.000

3.700.000

110.000

513.685

3.700.000

110.000

544.523

3.700.000

110.000

Deel 4, pagina 273

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 273 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie

2013 Inc!

2012

wijzigingen Investeringen

Investeringen

Ontwerp begroting 2014

Investeringen

Zaken, Jeugd & Arbeid 17669001 Overig SJA 6403 Projecten (inbreng AUA) 6400 Overheidsprojecten

110.000

17669001 Overig

110.000

6 Sociale

110.000

SJA

6 Sociale Zaken, Jeugd

& Arbeid

110.000

Deel 4, pagina 274

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 274 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving

Realisatie 2012

Investeringen Onderwijs & Gezin 17789001 Overig Onderwijs & Gezin 6198 OG voorgaande jaren 6100 Onroerende goederen

2013 incl

wijzigingen Investeringen

Ontwerp begroting 2014

Investeringen

7

6403 Projecten (inbreng AUA)

6498 Ovh proj. voorg. jrn

6400 Overheidsprojecten

17789001 Overig Onderwijs & Gezin 7

Onderwijs & Gezin

1.990 1.990 962.443 3.835.229 4.797.672

500.000

110.000

500.000

110.000

4.799.662

500.000

110.000

4.799.662

500.000

110.000

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 275

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 275 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Ontwerp begroting

Begroting Beschrijving

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen Investeringen

Investeringen

2014 I

nvesteringen

Justitie 17890001 Overig Justitie 6403 Projecten (inbreng AUA) 6400 Overheidsprojecten

110.000

17890001 Overig Justitie

110.000

8

8

110.000

Justitie

110.000

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 276

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 276 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Ontwerp begroting

Begroting

Beschrijving

Realisatie 2012 Investeringen

2013 incl

wijzigingen Investeringen

2014 I

nvesteringen

Financien & Overheidsorganisatie 17992001 Directie Financien

9

6300 Roerende goederen

6398 Roer.goed.voorg.jaren

157.869 157.869

17992001 Directie Financien

157.869

17994006 Inspectie &A I

6103 Bouw en verbouw

6198 OG voorgaande jaren

6100 Onroerende goederen

-59.641 73.069 13.428

6302 Kantoorinventaris

1.746.063

6300 Roerende goederen

1.746.063

17994006 Inspectie I &A

1.759.491

17994008 Departamento di Impuesto 6403 Projecten (inbreng AUA) 6400 Overheidsprojecten

850.000 850.000

17994008 Departamento di Impuesto

850.000

17996002 Schatkistpapier 6932 Afl. schatkistpromessen

6930 Aflossing LV & VV

203.000.000 203.000.000

73.000.000 73.000.000

73.000.000 73.000.000

17996002 Schatkistpapier

203.000.000

73.000.000

73.000.000

-844.501 844.501

4.580.300 5.000.000 236.840.000 246.420.300

123.562.000 35.629.000 159.191.000

287.116.100 287.116.100

217.154.700 217.154.700

533.536.400

376.345.700

17996010 Studieleningen 6621 Andere kredietverlening 6601 Lokale kredietverlening

31.400.000 31.400.000

31.400.000 31.400.000

17996010 Studieleningen

31.400.000

31.400.000

17996003 Financiering 6931 Aflossing lokale valuta 6933 Afl. obligatielening LV 6935 Aflossing VV

6930 Aflossing LV & VV 6989 Exploitatie tekort 6981 Exploitatie tekort

17996003 Financiering

Ontwerpbegroting 2014

Deel

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 277 van 280

4,

pagina 277


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Beschrijving I

Realisatie

2013 incl

2012

wijzigingen Investeringen

nvesteringen

Ontwerp begroting 2014

Investeringen

17997001 Overig F&O 6403 Projecten (inbreng AUA)

6498 Ovh proj. voorg. jrn

6400 Overheidsprojecten 6531 Vermogen fin. instelling

6541 Vermogen ander bedrijf 6510 Lokale vermogensoverdracht 6999 sluitrekening kapitaaldienst

6991 Sluitrek. kapitaaldienst

17997001 Overig F&O 9 Financien

& Overheidsorganisatie

00001 Algemene Dienst

1.770.527 2.689.456 4.459.983

24.081.144

24.081.144

1.250.000

110.000

1.250.000

110.000

40.200.000 5.300.000 45.500.000

23.000.000

23.000.000

-59.012.670 -59.012.670

-30.471.543

46.750.000

23.110.000

174.445.817

685.536.400

503.855.700

199.379.002

700.534.800

510.321.700

Deel 4, pagina 278

Ontwerpbegroting 2014

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 278 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting Realisatie 2012 Financierings-

Beschrijving

middelen 1

wijzigingen Financieringsmiddelen

Ontwerp begroting 2014

Financieringsmiddelen

Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie

17135001 DIP 7201 Verkoop onroerend goed 7200 Verkoop kapitaalgoederen 7402 Verkoop grond

7400 Verkoop grond & overig

17135001 DIP 1

2013 incl

Ruimtelijk Ontwikkeling, Infra & Integratie

Ontwerpbegroting 2014

55.000 55.000

160.000 160.000

45.000 45.000

45.000 45.000

100.000

205.000

100.000

205.000

Deel 4, pagina 279

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 279 van 280


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

Begroting

Beschrijving

9

Realisatie 2012 Financieringsmiddelen

wijzigingen Financieringsmiddelen

2014 Financieringsmiddelen

Financien & Overheidsorganisatie

17996001 Schenkingen 7912 Schenking buitenl. inv. 7910 Schenkingen buitenland

18.200.000 18.200.000

17996001 Schenkingen

18.200.000

17996002 Schatkistpapier 7732 Schatkistpromessen 7730 Financiering LV & VV

203.000.000 203.000.000

73.000.000 73.000.000

73.000.000 73.000.000

17996002 Schatkistpapier

203.000.000

73.000.000

73.000.000

2.708.000 2.708.000

2.510.000 2.510.000

75.644.200 478.916.600 554.560.800

392.297.300 392.297.300

34.027.123 34.027.123

20.866.000 20.866.000

27.309.400 27.309.400

34.027.123

578.134.800

422.116.700

7.500.000 7.500.000

15.000.000 15.000.000

7.500.000

15.000.000

17996003 Financiering 7641 Aflossing leningen 7601 Lokale kredietaflossing 7731 Financiering lokaal 7735 Financiering VV

7730 Financiering LV & VV 7821 Vrijgekomen afschrijving

7820 Bijdrage kostenbegroting 17996003 Financiering 17996010 Studieleningen 7641 Aflossing leningen 7601 Lokale kredietaflossing

17996010 Studieleningen 17997001 Overig F&O 7201 Verkoop onroerend goed 7200 Verkoop kapitaalgoederen

23.500.000 23.500.000

7721 Onttrekking fondsen

100.000 100.000

7720 Onttrekking fondsen 7999 SLUITREK. KAPITAALDIENST

7820 Bijdrage kostenbegroting

17997001 Overig F&O 9

2013 incl

Ontwerp begroting

Financien & Overheidsorganisatie

00001 Algemene Dienst

-34.027.123 -34.027.123

-34.027.123

23.600.000

203.000.000

700.434.800

510.116.700

203.000.000

700.534.800

510.321.700

Ontwerpbegroting 2014

Deel 4, pagina 280

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 280 van 280

5 mvtd4 olv789  
5 mvtd4 olv789  
Advertisement