EL 25

Page 1

EL 25 Tortosa, 21 i 22 de novembre de 2018

Diari commemoratiu de 25 anys de Congressos de Fires de Catalunya "Les fi1res europees

Vuit presidents de la FEFIC

Tots vuit han estat presidents de la Federació de Fires de Catalunya [FEFIC] i, entre tots, han viscut quasi tots els congressos. Sapiguem a que es dediquen ara els executius que han presi­ dit la Federació i com veuen els congressos del futur.

generen un impacte de més de 300.000 milions d'euros"

UW0,€1ri

�::;,�::':'

<{ """""

Lu

,,.,,;¡

Entrevista amb Claude Membrez, presi­ dent d'EMECA, dels recintes firals més potents d'Europa i director general de Palexpo Ginebra de su·i'ssa. __

"També va ser una manera de demostrar el dinamisme que tenim aquí al sud" Paraules de l'alcaldessa de Tortosa, Meri­ txell Roigé, pel que fa al primer Congrés de Fires. Entrevista amb l'alcaldessa de la ciutat seu d'aquest 25e Congrés.

UMfü,fif.¡11

Entre aquests dos cartells han transcorregut 25 anys Sembla que tos ahir. Pero no. En aquest diari especial hi trobareu els 23 cartells que hi falten ...

El primer i l'actual El primer president de la FEFIC, Jaume Dalmau, i ['actual, Ramon Ferrando, van dinar plegats a Reus per parlar d'aquestes dues decades i mitja, a instancies d' EL 25.

"El patrocini podria ser una modalitat de col·laboració entre empresa privada i institucions públiques" peclaracions de la consellera d'Empresa i Coneixement, Angels Chacón, que formen part d'una amplia entrevista.

UWhe€ii4

Marius Serra crea uns mots "enfirats"

t

El popular escriptor i creador d'enigmes i mots encreuats no solament és el protagonista de la conferencia inaugural de la trabada a les Terres de l'Ebre, sinó que ha creat uns mots "enfirats" per a EL 25.

t

lnformacions i articles EL 25 us ofereix informacions de la gran trabada firal relatives a tots aquests anys. 1 articles de Jaume Angerri, Adolf Cabruja, Alejandro Mañes i Emili Leh­ mann. A més a més d'altres continguts com els noms propis d'aquest 25e Con­ grés de Tortosa.


02

EL 25 Tortosa, 21 i 22 de novembre de 2018

Noms propis de Tortosa 2018 i el dinar institucional El Congrés de Tortosa que se celebrara al Teatre-Audi­ tori Felip Pedrell també és noticia a EL 25, mitja que no solament recupera la nos­ talgia dels congressos anteriors. Aquí teniu alguns dels noms propis d'aquesta trabada: .... .. ..

i Manus ,,' ,'

'

·

'

.

Serra

, __

Quina estrategia hem d'utilitzar? Dolors Guillén és publicitaria. Llicen­ ciada per la Universitat de Barcelona i especialitzada en Social Media Mana­ gement. Docent a diverses universi­ tats, fa consultoría a empreses públi­ ques i privades.

.. \ \,

i

-- - - - .. ....

Ugo Valenti, director de la Unitat de Negoci Cities & Society i Director de Smart City Expo World Congress [SCEWC) de Fira de Barcelona. Ugo Valentí ha possibilitat un salid i cons­ tant creixement de SCEWC que conso­ lida la seva posició com el referent internacional en el camp de les ciutats intel-ligents i les solucions urbanes smart. Ecomed es va convertir en aquest saló de les "ciutats intel-li­ gents" donant un tomb impressionant. Ugo Valenti ens explicara com s'ho ha fet.

Marius Serra és escriptor, periodista i autor de mots encreuats i enigmes. La seva intervenció al Congrés porta el títol de "Firar-se, un verb reflexiu". Ens ha dit que: «Recordo haver situat

algunes narracions en tires diverses, pero la meva última novel-la, la novel-la de Sant Jordí, succeeix íntegrament en una tira». Marius Serra protagonitzara la

conferencia inaugural que significara una aproximació al món de les tires a través de les expressions lingüístiques que es generen en la practica del comers;.

Fa més de 25 anys, un grup de gent de tires de les comarques de Tarragona, tots ells amb mentalitat emprenedora i apassionats de la seva feina o de les seves responsabilitats polítiques, van decidir tirar endavant l'Associació de Fires de les Comarques de Tarragona (AFICTA). Naixia així la primera asso­ ciació d'organitzadors de tires dins de Catalunya. L'AFICTA es va adonar de la importan­ cia de l'associacionisme també al sector firal, de l'intercanvi d'idees i de relacionar-se amb col-legues, com­ panyes i companys que comparteixen els mateixos objectius i les mateixes preocupacions. Així, ajudats per les institucions públiques, amb la implica­ ció directa de la direcció general de Promoció Comercial del Departament d"lndústria i Energía de l'epoca, van emprendre l'organització del 1r Congrés de Fires de Catalunya, el 16 i 17 de desembre de 1994 a la ciutat de Tortosa. El 1r Congrés va servir, a més, com a llavor per a la constitució operativa de la Federació de Fires de Catalunya al

llarg de l'any següent, i formalment el 1996. Mitjans;ant aquesta publicació, EL 25, des de la Junta directiva de la FEFIC hem volgut posar a disposició dels congressistes, associats, ajunta­ ments, organitzadors firals catalans, prove"idors, anunciants -gracies-, i d'un ampli llistat de persones i entitats que han fet possible que ens trobem ara i aquí, una eina entretinguda pero teta amb rigor, diferent; que, més enlla del recordatori historie que comporta tata celebració, ens serveixi també per reivindicar-nos tots plegats i deixi constancia modestament del que hem estat i del que som, i del que suposa el 25e Congrés de Fires de Catalunya. Volem també que serveixi per donar les gracies a tates i cadascuna de les persones i les institucions que, han fet possible que al llarg d'aquestes 25 edicions, el Congrés de Fires de Cata­ lunya sigui la cita de referencia del sector firal a Catalunya. A tates i a tots moltes gracies, i moltes felicitats. Us desitgem un bon 25e Congrés.

Monica Vilasau, profes\ sora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). actuara com a / ponent sobre la taula tematica de la nova normativa de protecció _., de dades.

( Mónica \ l, Vilasau ) ,

·- -

/-·

:/ C arme

·.

fDolor:\ · Guillén

Ja fa 25 anys

- --./ - -- --.__

\

Xavier Escales i el seu llibre Las perso­ nas primero ha creat escala. Escales ha treballat en carrecs de responsabilitat a Panasonic, Accor, LifeFitness o Asics. 1 va arribar a la conclusió, per experiencia propia, que perque una empresa funcioni bé, el més important són les persones. Xavier Escales va decidir fundar #AlwaysPeopleFirst, que és una consultoría transformacional especialitzada en la millora dels resul­ tats mitjans;ant la gestió i el lideratge de les persones. "Claus per aconseguir una tira d'exit al segle XXI", aquest és el títol de la seva intervenció.

L'EDITORIAL

·

-

\ sa

Carme Saez, de l'empreTinquery, sera la ': ponent de la taula tematica de la creativitat.

Saez /

.... .... - - - - ...

..,

-- . ./ - - ---- • __

Jordi Voltas, de l'Ajunta\ ment de Reus, intervin­ dra en la taula sobre les principals novetats de la \ / nova Llei de Contractes - • __ • ________ / del Servei Públic. 1 també els noms propis de tots els que han fet possible aquests 25 anys de Congressos de Fires de Catalunya. Alguns d'ells, com ara els vuit presi­ dents de la FEFIC i alcaldes de ciutats i poblacions seu de les trobades firals, seran al dinar institucional del dia 22 de novembre. A on no hi faltaran tampoc representants de les diputacions catalanes i de la Generalitat de Cata­ lunya. 1 obviament, les autoritats locals tortosines. Tots ells i els congressistes formen part dels noms propis del 25e Congrés de Fires de Catalunya de Tortosa.

, Jordi \ \ Voltas /

EL25 EDITA: Federació de Fires de Catalunya [FEFIC)

Carrer Piera, 24 - 08700 Igualada

Tel. 93 806 86 70 - info@fefic.com

DIPOSIT LEGAL: B 26717-2018 DIRECCIÓ I COORDINACIÓ: Xarli Diego Comunicació SLU - xdc@xarlidiego.com REDACCIÓ: Judith Diego, Núria Sala, Marc Pou, Xarli Diego DISSENY GRAFIC I MAQUETACIÓ: lolanda Andrés - www.essentiafotodisseny.com FOTOGRAFS: Fabián Acidres- Joan Solé DIBUIXANT: Jordi March MOTS "ENFIRATS": Marius Serra CORRECCIÓ LINGÜÍSTICA: cetrencada.cat GESTIÓ COMERCIAL: Xarli Diego Comunicació SLU IMPRESSIÓ: lngrasa S.L. [Rubí) © FEDERACIÓ DE FIRES DE CATALUNYA (FEFIC]. IGUALADA, 2018.

TOTS ELS DRETS RESERVATS

Dolors Guillén Mena tocara el tema de "La publicitat on i off a les tires. Canals, missatges i estrategia". Es tracta de donar a coneixer que muntem una tira. A través de quins canals o missatges?

Aquesta publicació no pot ser reprodu"ida, ni en tot ni en part, ni registrada o

transmesa, per un sistema de recuperació de la informació, de cap forma ni per

cap mitja ja sigui mecanic, fotoquímic, electronic, magnetic, fotocopia, o qualse­ vol altre, sense el permís previ per escrit de l'editor.


EL 25 Tortosa, 21 i 22 de novembre de 2018

03

El congrés deis �residents de la FEFIC Va ser a Vilafranca del Penedes. Any 2013, fa cinc anys. Celebrat al Vinseum (Museu de Les Cultures del Vi de Catalunya]. Era una antiga casa palau dels reis de la Corona d'Aragó. Tot un palau reial. Va ser el vinte Congrés de Fires de Catalunya i es va valer homenatjar a tots els presidents. Un acte emocionant i ple de simbolisme viscut el 22 de novembre al voltant de les dues de la tarda. Els expresi­ dents van rebre una pintura original i especialment creada per a l'esdeveniment pel pintor Félix Plantalech, de Vilafranca del Penedes. Cada expresident va tenir el seu parlament i després, el president actual de la FEFIC, Ramon Ferrando, va fer una glosa de l'acte. Tots ells van deixar la seva empremta a la Federació, tots ells van

demostrar la seva generositat amb el col-lectiu firal, i tots ells van demostrar que estimen les tires. Parlem d'Oriol Oró (Fira de Lleida) que va ser president en funcions igual com Jordi Martí (Fira de Reus]; Ernest Marco (Fira de Cornella); Pere Carles (Fira d'lgualada]; Paco Flaqué (Flaqué Internacional); Xavier Ticó (Fira de Lleida); Xavier Ollé (Fira de Girona] i Jaume Dalmau (Fira de Reus]. En nom del ja desaparegut Paco Flaqué (Flaqué Internacional) van ser-hi la seva dona Teresa i el seu fill Alex. Paco Flaqué també va ser president de la FEFIC. L.:homenatge als presidents va ser un moment molt especial que la gent de les fires recorda amb molt afecte.

Congressos amb actuacions

El congrés del castel 1

Del Mag Lari a Toni Alba Els congressistes més veterans recor­ den música d'acompanyament mentre se sopava i, tímidament, algun intent d'incloure música en directe per ballar en algun congrés molt llunya en el temps. Es tracta del sopar de gala del primer dia de Congrés. Pero en alguns congressos (ara no és gens habitual] varem tenir un fi de festa molt reeixit. Era una actuació sorpresa i aixo afegia encant a la vetllada. Per exemple, al Congrés d'lgualada (2006] va actuar el Mag Lari. L.:únic problema és que et fes sortir a l'escenari... El Mag Lari devia triomfar molt perque va repetir en un altre Congrés. Es recorda la seva habilitat de mag i el seu sentit de l'humor ironic.

l'actuació de l'actor comic Toni Alba, molt celebrada, amb la seva imitació monarquica nascuda al Polonia de TV3. En unes circumstancies molt diferents a les d'ara. Els assistents al Congrés del Vendrell van gaudir d'una gran actuació de Pep Plaza, el "Guardiola" de TV3. La seva capacitat d'imitació és epica. A Cornella (2002]. fins i tot l'aleshores alcalde de Cornella, José Montilla, mirava atentament en curt les evolu­ cions amb cartes del mag que es va contractar. Va ser una vegada acabada l'actuació oficial, en un fi de festa improvisat i més privat, amb molts congressistes al voltant d'una taula.

Al Congrés de Sant Boi, en el sopar de gala (bé, encara se·n diu pero ningú no va de gala, sinó d'esport] va actuar el mentalista Luis Pardo. Tothom es pregunta encara com feia allo de tor�ar les culleres i les forquilles. També recordem en un altre Congrés

Diseño y montaje de Stands

El castell de Sant Ferran va ser la seu del setze Congrés de Fires de Catalunya celebrat a Figueres, l'any 2009. La fortalesa més gran d'Europa, del segle XVIII, creada per mandat de Ferran VI. Uns quants anys abans, el castell de Sant Ferran havia estat famós perque, havent estat habilitat com a presó militar, hi havia complint pena algú que tothom recordara: el tinent coronel Tejero, d'infausta memoria democratica.

Novembre 12 Desembre 12

En la primera etapa, els congressos es van celebrar tots el mes de desembre, i alguns (com el primer, a Tortosa] ben a prop de Nadal (16 i 17 de desembre] i encara més el de Vielha, a la Val d'Aran (20-21 de desembrel. El d'lgualada (2006] va ser molt curiós: es va celebrar el 30 de novembre i l'1 de desembre. És a dir, va contemporitzar amb els dos mesas. A partir d'aquí (Cambrils 2007]. tots els congressos s'han celebrat al mes de novembre, deixant el mes de desembre per als torrons i les festes nadalenques. En definitiva: 12 edicions al desembre, 12 al novembre i l'edició amb un dia a cada mes.

El concepte de Forum Firal

Va néixer en el tercer Congrés, el de Lleida (1996). Era un paraigua que aglu­ tinava el tercer Congrés de Fires de Lleida i al mateix temps el primer Saló d'Empreses dedicades al Món Firal. És a dir: una part de formació i debat i l'altra, un saló específic per a la gent de les tires amb prove"i"dors que publici­ taven els seus serveis. Un saló amb estands, logicament. El saló per a la gent que feia salons i tires... Aquesta dicotomia va continuar a Manresa, a Olot, a Vic, a Vielha, i el retorn als orígens es produeix al Congrés de Cornella (2002]. que enterra el concepte de Forum Firal. Tanmateix, vet aquí que, en els darrers congressos, hem vist com en la mateixa sala de les ponencies hi tenim alguns estands amb prove·1·dors firals que estan atents al que passa a la sala i aprofiten per ser vistos i ben vistos, si és possible. De moment, aquesta nova circumstancia no ha afectat al nom de la trabada de les tires pero qui sap.

2003 s.a. Ctra. Santa Creu de Calafell, 86. Km 9,2 • Polígono Industrial Salas 08830 SANT BOi DE LLOBREGAT • BARCELONA• SPAIN Tel.: +34 93 630 55 11• Fax: +34 93 630 56 00 www.m30stands.com• info@m30stands.com


04

EL 25 Tortosa, 21 i 22 de novembre de 2018

Entrevista

''També va ser una manera de demostrar el dinamisme que tenim aquí al sud" Meritxell Roigé, alcaldessa de Tortosa

És la primera alcaldessa de rn "t Tortosa des del febrer i.<2 d'aquest 2018. 1 ben jove: 42 anys. Llicenciada per la Uni­ versitat Pompeu Fabra (UPF) en Dret i en Ciencies Políti­ ques i de l'Administració. Ha estat diputada en tres legisla­ tures al Parlament de Cata­ lunya. Forma part del PDeCAT. Casada I mare de la Cinta.

Alcaldessa, la seva ciutat va ser la seu del primer Congrés de Fires de Catalunya i 25 anys després, la gent de les tires hi torna... Ser els primers els honora ... Ens honora poder tornar a acollir aquest Congrés, 25 anys després de la primera edició. Per a Tortosa, l'activitat firal sempre ha estat important i en som un referent al territori de les Terres de l'Ebre. Tenim un certamen, Expoebre, que l'any vinent celebrara els seus 75 anys, i durant els darrers anys hem fet una aposta per la diversificació, programant certamens firals especialitzats i tenint en compte els sectors més estrategics de territori com puguin ser la gastronomía, l'automoció, les antiguitats o el medi ambient, entre d'altres. El fet que el primer Congrés fos a les Terres de l'Ebre va imprimir caracter; després, el Congrés ha estat sempre itinerant i ha viscut molt el territori viatjant contínuament... No només som la capital de les Terres de l'Ebre, sinó que Tortosa és el centre geografic dels territoris de parla catalana. Hem estat, som i volem seguir sent cru'i'lla estrategica de l'activitat economica entre Catalunya, el País Valencia i l'Aragó. El fet que el primer Congrés fas a les Terres de l'Ebre també va ser una manera de demostrar el dinamisme que tenim aquí al sud. Per a veste, que és una tira? És una oportunitat. Un aparador amb el qual els diversos actors economics poden mostrar allo que saben fer i que ens enriqueix com a població i com a societat. La proximitat entre els productors i els

consumidors és clau perque l'activitat a casa nostra sigui dinamica. Molts tenim records d'anar de petits amb els pares a una fira... És el seu cas? Com les ha viscut? Sí que recordo anar de menuda amb els pares a visitar la fira. Precisament, Expoebre sempre ha sigut la trabada de referencia de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. Recordo visitar-la sent xiqueta, quan encara es feia al pare municipal Teodor González, i parar-me davant els estands de les aus i dels animals que es posaven al passeig de les bicicletes. A mesura que vaig anar creixent, Expoebre sempre ha estat punt de trabada. A més, l'activitat familiar ha propiciat que sempre hi tingui una relació forc;:a directa i m'ha servit per coneixer com es viu una tira des del punt de vista empresarial.

"Hem estat, som i volem seguir sent cruiUa estrategica entre Catalunya, el País Valencia i 1' Aragó" Voste, com a alcaldessa, que demana a Fira de Tortosa [que és una manera de demanar-s'ho a voste mateixa)? Saber transmetre tot el potencial que té la ciutat i el territori pel que fa a l'activitat economica. Tindre l'habilitat per engres­ car els diversos sectors de casa nostra perque hi siguin presents i mostrar el múscul productiu que tenim a les nostres poblacions.

Els ajuntaments del país juguen un paper clau quasi sempre en les iniciatives firals i no solament ens referim, com a seu de les tires, als pavellons firals municipals. Creu que ha de ser així? Li agradaria que hi hagués més iniciativa privada en aquest camp? A Tortosa tenim exemples de fires promo­ gudes des de la iniciativa privada. És un bon símptoma, quan els sectors de l'eco­ nomia duen a terme accions de promoció de l'activitat. No obstant aixo, els ajunta­ ments no ens en podem quedar al marge i per aixo és bo que també duguem a terme fires, més o menys especialitzades, que acabin aportant un plus tant als empresa­ ris com als consumidors. Les tires juguen un paper de motor economic fonamental, apropant exposi­ tors i visitants. Tortosa ho té clar, no és així? És basic. Els contactes que es generen durant els dies que duren les fires són una bona mostra de la salut que passa r eco­ nomía local i territorial. Les fires acaben sent un pal de generació d'activitat que posa al primer pla la tasca que es du a terme dia a dia des dels sectors produc­ tius. Segur que voste, en les inauguracions o en altres moments, departeix amb els expositors i visitants de les tires tortosi­ nes... Que li diuen? Es queixen d'alguna cosa? Aprofiten per preguntar temes de la ciutat? Les inauguracions de les fires són un moment en que podem compartir uns minuts amb els responsables de les empreses que hi són exposades. Ens

serveix per agrair-los la confianc;:a feta per poder ser-hi presents, i també recollir les seues inquietuds i propostes de millo­ ra. De tot plegat, en prenem bona nota per poder continuar enriquint les diferents cites firals que desenvolupem al llarg de l'any. Amb el temps que disposem durant la inauguració es fa difícil entrar a tocar temes de la ciutat, pero per a aixo ja tenim moltes altres ocasions. En aquest cas, les seues aportacions també ens són ben útils a l'hora de prendre mesures encami­ nades a millorar l'activitat comercial. La situació política és la que és, amb presos i exiliats. Com resol el món local la incertesa? Que hi hagi presos polítics i exiliats, és una situació d'excepcionalitat que no té cap justificació. És tata una injusticia i s'ha de resoldre immediatament. Pel que fa a la qüestió política, hem passat mesas durs, sobretot per l'aplicació de l'article 155 que ha provocat un fre a l'activitat del nostre país. Ara la situació s'ha normalit­ zat i el més important és reforc;:ar la confianc;:a de productors i consumidors per recuperar la dinamica economica. Ara és un moment clau, una vegada superats els anys de crisi que van comenc;:ar fa deu anys, per tornar a situar l'economia al nivell que pertoca. Núria Sala


05

EL 25 Tortosa, 21 i 22 de novembre de 2018

20 moments Si, són 20 moments dels molts viscuts en tots aquests anys. 1 un petit joc: a veure si endevineu qui surt a les fotos...

La constitució del Consell Rector de la Federació de Fires de Catalunya e

11 Congrés de Fires de Catalunya. Tremp. Any 2004. Un dels moments importants a la historia del Congrés. Sens dubte, la vocació de lobby, molt present en l'ideari del president Xavier Ollé i de la seva junta directiva, es va concretar en la constitució del Consell Rector de la Federació de Fires de Catalunya. Es tractava d'unir sota un mateix paraigua tots els actors firals del país. El Consell Rector de la Federació de Fires de Catalunya volia suposar l'inici d'una implicació encara més gran de les institucions impulsores del món firal del nostre país. La cristal-lització del Consell Rector va portar temps i es va concretar en un trobada de maxims representants polítics i economics a Tremp. Els nous estatuts de la Federació van perfilar el Consell Rector: «Article 29.- Consell Rector.- Dintre de l'organigrama de la Federació existira un organ que assumira les tasques d'assessorament i col-labora­ ció, així com d'impulsor i dinamitza­ dor, que tindra caracter d'organ consultiu i integrat per membres associats i no associats, tant entitats i persones de dret privat com ens públics, que es denominara Consell Rector, la composició del qual sera la que s·esmenta a continuació:

• Conseller de Comen;:, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya, o conseller responsable del sector firal, i que sempre gaudira del carrec de President del Consell Rector. • Director general de Comen;: o respon­ sable equivalent del sector firal. • El president de cadascuna de les diputacions provin­ cials catalanes o organs equivalents o diputat en qui delegui. • 4 representants de les Cambres de Comen;: de Catalun­ ya, nomenats pel Consell de Cambres de Comen;: de Cata­ lunya. • 11 representants de les entitats firals, que seran escollits per l'Assemblea a proposta de la Junta Directiva entre els presidents d'aques­ o entitats tes max1ms responsa­ bles de les mateixes,

seguint preferentment per a la seva elecció criteris de proporcionalitat, territorialitat, dimensió i entre ens públics o privats. • 6 membres de la Junta Directiva elegits entre els membres de la mateixa i entre els quals sempre hi

sera el President de la Junta, el qual escollira la resta de membres». La constitució del Consell Rector va ser un punt d'inflexió innegable en la trajectoria de la Federació de Fires de Catalunya com a lobby.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.