Page 1

Rok szkolny 2011/2012 przebiega pod hasłem „Szkoła z Pasją”. Uczniowie mają możliwości realizowania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych pod kierunkiem nauczycieli. Swoje umiejętności pokazują w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Zwrot podatku za paliwo W lutym zakończyło się składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego, pierwsze wypłaty już w kwietniu, drugi termin składania wniosków w sierpniu.

Na str. 8 prezentujemy uczniów szkół z Kruszyna i Smólnika, którzy odnieśli sukces w konkursach.

Czytaj str. 2

W Naszej WŁOCŁAWEK ISSN 1896-3692

Gminie

KRUSZYN * NOWA WIEŚ * MODZEROWO * SMÓLNIK * SMÓLSK

Jednostki OSP z powiatu włocławskiego wystawiły sześć drużyn piłkarskich, które rywalizowały w hali sportowej w Baruchowie, w której zorganizowano eliminacje powiatowe Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP Kruszyn wywalczyła pierwsze miejsce, przed druhami z Baruchowa i gminy Kowal. Zwycięstwo indywidualne w eliminacjach powiatowych odniósł Maciej Małecki z OSP Kruszyn (na zdjęciu obok), który został królem strzelców odnotowując na swoim koncie dziesięć bramek.

Czytaj str. 16 Do gminy Włocławek w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego powróci ponad 2 mln złotych, tytułem odszkodowania za wycięte drzewa. Pozyskane pieniądze pozwolą na wykonanie wielu oczekiwanych zadań inwestycyjnych proekologicznych. j str. 9

Czyta

nr 29, marzec 2012 0 zł

ZUK referatem

Bez zgody Urzędu Gminy nie można wyciąć drzewa mającego więcej niż dziesięć lat. Chyba że jest to drzewo owocowe - Każdy, kto chce wyciąć drzewa i krzewy, nawet z własnej działki, najpierw musi złożyć wniosek do urzędu. O wydanie takiego zezwolenia starać się może właściciel nieruchomości lub posiadacz nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości. Procedury wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości reguluje ustawa z o ochronie przyrody – mówi Aneta Kręcicka, pracownik Urzędu Gminy Włocławek.

Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Dębicach od 1 stycznia stał się nowym referatem Urzędu Gminy Włocławek. Nosi on nazwę Referat Gospodarki Komunalnej i Zaopatrzenia w Wodę (RGKiZW), a kieruje nim Radosław Placek, dotychczasowy kierownik ZUK.

Zakończenie karnawału

j

Czyta str. 3

25 lutego br. oddano do użytku nową świetlicę w Nowej Wsi. Wstęgę przecinali od lewej: Jerzy Ostapiuk – wiceprzewodniczący rady, Tomasz Karkosik - przewodniczący Rady Gminy Włocławek, wójt Ewa Braszkiewicz, sołtys Andrzej Klimek, radny Stanisław Ataniel

Czytaj str. 9

Po sześciu latach Rada Gminy Włocławek po raz pierwszy od 2004 roku, na lutowej sesji 2012 roku, podniosła stawki opłat za zajęcie jednego metra kwadratowego pasa drogowego dróg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną.

Czytaj str. 3

Idzie wiosna

Świetlice w Łagiewnikach i Warząchewce Polskiej do remontu

Pieniądze unijne dla gminy Wójt Ewa Braszkiewicz podpisała 1 marca w Urzędzie Marszałkowskim umowę o przyznanie pomocy finansowej na modernizację i remont świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach. Wniosek na tzw. mały projekt pn. „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łagiewniki” został złożony w ubiegłym roku za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną Urzędu Marszałkowskiego kwalifikując się tym samym do dofinansowania.

Jest to już trzeci wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na który gmina Włocławek uzyskała dofinansowanie. W latach 2009 - 2011 ze środków unijnych wyremontowano m.in. świetlicę w Dębie Polskim, Modzerowie, Koszanowie i Telążnie Leśnej. Powstało boisko do piłki nożnej w Kruszynie, boisko poliuretanowe w Świętosławiu oraz do gry w koszykówkę i siatkówkę w Dębie Polskim i Modzerowie. Skuteczność wykorzystania tych środków przez gminę jest stuprocentowa. Zakres prac w Łagiewnikach - W świetlicy w Łagiewnikach wymienione zostanie

pokrycie dachu z eternitu na blachodachówkę – informuje Magdalena Korpolak-Komorowska, kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa. - Budynek zostanie ocieplony, założone będą nowe okna. We wnętrzu świetlicy zamontowany zostanie podwieszany sufit. Termin zakończenia prac przewidziano na wrzesień. Koszt dofinansowania inwestycji to - 25 tys. złotych. OSP Warząchewka Polska także dla mieszkańców Wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach tego samego programu złożyła również Ochotnicza Straż Pożarna w Warząchewce Polskiej na zadanie pod nazwą „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej

w Warząchewce Polskiej”. Wysokość uzyskanego dofinansowania to ponad 22.500 złotych. Modernizacja swoim zakresem obejmie wymianę stolarki drzwiowej, docieplenie stropu, montaż obróbek blacharskich dachu, roboty remontowe wewnętrzne, m.in. malowanie, montaż glazury oraz wymianę sprzętu instalacji sanitarnej. Prace powinny zakończyć się w czwartym kwartale 2012 roku. Świetlica w Warząchewce Polskiej służy także mieszkańcom miejscowości: Pińczata, Warząchewka Królewska, Warząchewka Nowa, Wójtowskie. Zmodernizowane świetlice wiejskie będą stanowiły centrum społeczno-kulturalne wiosek. (PJ)

Karnawał, czyli zapusty dawne (mięsopusty) trwał do Wielkiego Postu. W Polsce kiedyś obchodzono go szumnie i z wielką fantazją. Był to czas biesiad, pijatyk, tańców i nieustającej zabawy. Dzisiaj zabawy są skromniejsze, ale się odbywają i cieszą uczestników. Przypomnijmy, że pierwotnie zapusty związane były z magicznymi obrzędami, a ich celem było odpędzenie zimy i pobudzenie sił witalnych przyrody. Dzisiaj są raczej zabawą, chociaż jej uczestnicy także mają nadzieję na rychłe przyjście wiosny.

Czytaj str. 14


Samorząd

www.kujawy.media.pl

Kwalifikacja wojskowa do 23 kwietnia Do 23 kwietnia br. w gminie Włocławek przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa 2012.

Przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 we Włocławku w tym roku muszą się stawić następujące osoby: * rocznik podstawowy 1993 r. (mężczyźni - 66 osób , kobiety - 2 osoby); * mężczyźni urodzeni w latach 1988-1992, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.; * osoby urodzone w latach 1991-1992, które: - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej; - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej; - kobiety urodzone w latach 1988-1993 (posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków) - osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

nr 29, marzec 2012

Ważne dla rolników

Rada Gminy podjęła uchwałę

Zwrot podatku akcyzowego

Psy i koty pod ochroną Znowelizowana ustawa o ochronie zwierząt zobowiązuje rady gmin do określania w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Rada Gminy Włocławek na lutowej sesji przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek w 2012 roku”. Wcześniej, zanim radni przystąpili do głosowania, projekt programu został przedstawiony do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii we Włocławku, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział we Włocławku, zarządcom obwodów łowieckich działających na terenie gminy. Ponadto projekt programu został także umieszczony na stronie internetowej gminy Włocławek wraz z zaproszeniem do konsultacji jego treści przez organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na terenie gminy. Program odnosi się do zwierząt domowych, w

W lutym zakończyło się składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego, pierwsze wypłaty już w kwietniu, drugi termin składania wniosków w sierpniu.

szczególności psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych gminy. Obejmuje swoim zakresem realizację takich zadań jak: zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; usypianie ślepych miotów; wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Kwalifikację wojskową dla w/w osób przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 we Włocławku, z siedzibą w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28,tel. (54) 230-46-35. Dodatkowych informacji w sprawie kwalifikacji wojskowej udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek tel. (54) 230-53-34.

(j)

Gmina Włocławek zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów w wysokości 50 proc. kosztów sterylizacji samic. Pokrywa 100 proc. kosztów uśpienia chorych bezdomnych zwierząt oraz 100 proc. kosztów uśpienia kotów i psów. Uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli lub są chore, bezdomne, które uzna lekarz weterynarii, że nie rokują nadziei na wyzdrowienie, a dalsze ich życie przysporzyłoby cierpienie i ból. Celem programu jest także szeroka edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Pozytywne efekty edukacyjne może dać podjęta w tym celu współpraca z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W szkołach i przedszkolach z terenu gminy do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska włączane będą zagadnienia związane z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami.

(j)

W 2012 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.: - od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r., - od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku. Przewidziano dwa termin wypłat: od 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie oraz od 1 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie. Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2012 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi 95 groszy od 1 litra oleju. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.

Wpadł na wycinaniu brzóz Włocławscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który wycinał drzewa niedaleko miejscowości Dąb Polski. 27-latek trafił do policyjnego aresztu. Za wycinkę i usiłowanie kradzieży drzewa z lasu, grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych 22 lutego uzyskali informację o osobach, które wycinają za pomocą piły drzewo pomiędzy drogą krajową K-62, a brzegiem rzeki Wisły. Funkcjonariusze po przybyciu zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę mieszkańca powiatu włocławskiego. Na miejscu zdarzenia leżały wycięte trzy brzozy o średnicy pnia od 30 do 40 cm i wysokości około 15 metrów. Brzozy były pocięte na obałki i przygotowane do wywiezienia. Właściciel terenu wycenił straty na około 350 złotych. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Za nielegalną wycinkę drzewa i usiłowanie kradzieży grozi 27-latkowi do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast prowadzone dochodzenie wyjaśni, czy w popełnieniu przestępstwa zatrzymanemu nie pomagały inne osoby. inf. MKP

Nowe stawki za zajęcie pasa drogowego Opłaty za linie energetyczne, telekomunikacyjne, rurociągi, sieć wodociągową i kanalizacyjną, obiekty budowlane oraz za reklamy umieszczane w pasie drogowym. Rada Gminy Włocławek po raz pierwszy od 2004 roku, na lutowej sesji 2012 roku, podniosła stawki opłat za zajęcie jednego metra kwadratowego pasa drogowego dróg na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną. Uprawnienia rady do ustala-

nia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Do chwili podjęcia nowej uchwały obowiązywały stawki uchwalone w 2004 roku. W nowej uchwale od opłat zwolniono umieszczanie na potrzeby gminy Włocławek w pasie drogowym tablic informacyjnych i tzw. witaczy. Opłata za zajęcie 1 mkw powierzchni pasa drogowego, w tym poboczy, chodników, placów, zatok postojowych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i jezdni przy zajęciu powierzchni

do 20 proc. szerokości wynosi 3 złote. Natomiast za zajęcie tej powierzchni od 20 proc. do 50 proc. szerokości, to koszt 5 złotych. Powyżej 50 proc., aż do całkowitego zajęcia – 10 złotych. W przypadku, gdy zajęcie pasa drogowego związane jest z inwestycjami i remontami wykonywanymi dla gminy Włocławek opłaty nie będą pobierane. Za zajęcie pasa drogowego, w szczególności przez linie energetyczne, telekomunikacyjne, rurociągi ustalono następujące stawki roczne opłat za

1 mkw powierzchni pasa drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: w jezdni - 200 zł, poza jezdnią 50 zł, na obiekcie mostowym 150 złotych. Za zajęcie pasa drogowego, w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych przyłączy opłaty wynoszą: w jezdni - 80 zł; poza jezdnią - 50 zł; na obiekcie mostowym 80 złotych. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiek-

tów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustalono stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 mkw powierzchni w wysokości 1 zł. Umieszczenie w pasie drogowym reklamy wynosi za każdy dzień zajęcia 1 mkw powierzchni 2 złote. Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty podwyższa się o 100 procent. (jp)

Fot. Nadesłana

W Naszej Gminie

Fot. Jolanta Pijaczyńska

2


Zbudowana w Nowej Wsi świetlica wiejska gotowa na otwarcie

Na dworze wiatr i deszcz, a w nowo otwartej świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi ciepło i miło. Cieszą się dzieci i dorośli, którzy zabiegali o świetlicę przez kilka lat. Na uroczystość otwarcia nowego obiektu, 25 lutego licznie przybyli mieszkańcy Nowej Wsi oraz radni i przedstawiciele Urzędu Gminy Włocławek. Jak tradycja każe, najpierw przecięto symboliczną biało-czerwoną wstęgę. A przecinali ją wspólnie: wójt Ewa Braszkiewicz, Tomasz Karkosik - przewodniczący Rady Gminy Włocławek, Janusz Ostapiuk - wiceprzewodniczący rady, radny Stanisław Ataniel i sołtys Andrzej Klimek. - Świetlica jest naszym wspólnym dziełem, zarówno radnych,

3

www.kujawy.media.pl

Wstęgę przecinają: radny Stanisław Ataniel i sołtys Andrzej Klimek

W Nowej Wsi otwarto świetlicę pracowników urzędu uczestniczących w przygotowaniu projektu unijnego, jak i mieszkańców Nowej Wsi - mówiła wójt Ewa Braszkiewicz. - Udało się ją wybudować dzięki środkom unijnym, które pozyskała gmina w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Był to wniosek na duży projekt pn. „Remont świetlic wiejskich w miejscowości Koszanowo, Telążna Leśna i Świętosław, budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boisk sportowych w miejscowości

Przybyli mieszkańcy Nowej Wsi

Radny Stanisław Ataniel pokazuje czyste, wyłożone kafelkami sanitariaty

W Naszej Gminie

Inwestycje

nr 29, marzec 2012

Smólsk, Łagiewniki, Dębice, Koszanowo i Pińczata wraz z urządzeniem placów zabaw”. Łącznie zadanie kosztowało 883 tys. złotych, w tym 491 tys. złotych stanowily środki unijne. Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi zakończyła się już w grudniu ubiegłego roku, jednak do jej otwarcia brakowało jeszcze decyzji na użytkowanie obiektu i wyposażenia. Gmina zakupiła krzesła, szafkę, stolik i elektroniczną grę – cymbergaja. Radni Stanisław Ataniel i Janusz Ostapiuk, którzy są mieszkańcami Nowej Wsi, podarowali grę

– popularne „piłkarzyki”, Dariusz Jarmużek, mieszkaniec Nowej Wsi kupił i przekazał do świetlicy stół do tenisa stołowego, a Stanisław Nitecki – członek rady sołeckiej podarował biurko. Świetlica będzie służyła miejscowej ludności do organizowania różnego rodzaju spotkań. Na co dzień z pomieszczeń świetlicy będą korzystały dzieci i młodzież. Mieszkanki Nowej Wsi obecne na otwarciu świetlicy zadeklarowały się przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na sprzęt sportowy typu bieżnia, rowery itp. Chcą też, aby

Sołtys Andrzej Klimek wraz z Andrzejem Góreckim, byłym sołtysem Nowej Wsi

Dorośli wznosili toast szampanem, dzieci sokiem owocowym

w świetlicy mogły odbywać się zajęcia aerobiku dla kobiet. Radny Stanisław Ataniel obiecał, że na najbliższym zebraniu wiejskim wspólnie z mieszkańcami zostanie opracowana koncepcja działalności świetlicy w Nowej Wsi. Od pomysłowości i propozycji mieszkańców będzie zależała działalność kulturalna i sportowo-rekreacyjna prowadzona w budynku świetlicy, a także na znajdującym się obok mini boisku do koszykówki i placu zabaw dla dzieci. Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Radni i pracownicy Urzędu Gminy Włocławek. Na pierwszym planie skarbnik Tatiana Kowalewska

Janusz Ostapiuk, wiceprzewodniczący Rady Gminy Włocławek postanowił udokumentować wydarzenie otwarcia świetlicy

Będzie wspaniała zabawa


4

W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

Średnie wynagrodzenia nauczycieli w gminie Włocławek prawidłowe Nauczyciele w roku 2011 w poszczególnych stopniach awansu zawodowego zgodnie artykułem 30a Karty Nauczyciela powinni osiągnąć wynagrodzenie: dyplomowani – 4.607,19 zł, mianowani – 3.605,63 zł, kontraktowi – 2.779,34 zł, stażyści – 2.503,91 zł. - We wszystkich grupach awansu zawodowego nauczycieli, w szkołach prowadzonych przez gminę nauczyciele osiągnęli w 2011 roku średnie wynagrodzenia przewidziane w ustawie - mówi Jolanta Kwiatkowska, główna księgowa Gminnego Zespołu Oświaty. - Oznacza to, że gmina nie będzie musiała wypłacać kwoty różnic w zarobkach do kwot przewidzianych w art.30a Karty Nauczyciela. Osiągnięty efekt jest wynikiem dobrze opracowanych organizacji roku szkolnego. W szkołach w Kruszynie i Smólniku pracują, w przeliczeniu na etaty nauczyciele: dyplomowani - 35,27 etatu, mianowani – 22,76, kontraktowi - 11,96, stażyści – 0,67 etatu.

Samorząd

nr 29, marzec 2012

Podczas sesji Rady Gminy Włocławek

Komisje problemowe zdawały sprawozdanie

Adres internetowy bez zmian

Nowy Biuletyn Informacji Publicznej W ubiegłym roku gmina borykała się z awariami na serwerach firmy, z którą miała zawartą umowę na administrowanie stroną BIP Urzędu Gminy Włocławek. Od stycznia administratorem strony BIP jest inna firma. Zlecenie usługi administrowania stroną BIP jest koniecznością albowiem z uwagi na skomplikowane uwarunkowania techniczne, wysoki koszt zakupu i użytkowania serwera oraz względy bezpieczeństwa Urząd Gminy Włocławek nie jest w stanie we własnym zakresie realizować tego obowiązku. - Po licznych i bardzo stanowczych interwencjach ze strony wójt Ewy Braszkiewicz, kierowanych do Adama Szulca, prezesa firmy najpierw uzyskaliśmy zapewnienie, że w najbliższym czasie dane, które były zamieszczone, zostaną przywrócone – mówi Piotr Stanny, sekretarz gminy. - Po okresie około dwóch miesięcy otrzymaliśmy informację, że prawdopodobnie firma nie jest w stanie odzyskać utraconych plików. Aby uniknąć podobnej sytuacji w przyszłości, wójt podjęła decyzję o zerwaniu umowy z Firmą Szulc-Efekt i zaprzestaniu z dniem 31 grudnia 2011r. dalszej współpracy w zakresie administrowania stroną BIP Urzędu Gminy Włocławek.

Elżbieta Sadowska

Paweł Bogdanowicz

Na lutowej sesji Rady Gminy Włocławek przewodniczący komisji rady zdali sprawozdania z pracy w 2011 roku. Komisje pracowały w oparciu o zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy plan pracy. - Komisja Rewizyjna, realizując swoje zadania statutowe, odbyła szesna-

ście posiedzeń i tyle samo kontroli - mówiła Elżbieta Sadowska, przewodnicząca tej komisji. - W kontrolowanych jednostkach komisja nie stwierdziła znaczących uchybień. Wnioski i zalecenia pokontrolne zostały odnotowane w protokołach z poszczególnych kontroli. Sprawozdanie z pracy Ko-

Modzerowo

Wiejska świetlica prowadzona społecznie Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Modzerowie prowadzą zajęcia w miejscowej świetlicy wiejskiej. Świetlica otwarta jest w piątki i soboty. - W styczniu zorganizowałyśmy dla dzieci i młodzieży zabawę karnawałową – mówi Rozalia Lewandowska, sołtys i przewodnicząca koła. - Podczas ferii zimowych pracowałyśmy w poniedziałki, środy i piątki. Dzieci, które nie wyjechały na ferie chętnie przychodziły do świetlicy. (m)

Stanisław Ataniel misji Gospodarki Komunalnej, Dróg, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego przedstawił jej przewodniczący, Paweł Bogdanowicz. Komisja odbyła osiem posiedzeń, na których m.in. opiniowała projekty uchwał rady, zajęła stanowisko w sprawie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Komi-

sja dokonała także przeglądu dróg na terenie gminy. Stanisław Ataniel, przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Promocji Wsi i Integracji Europejskiej poinformował, że komisja odbyła siedem posiedzeń i zajmowała się głównie zaopiniowaniem projektów uchwał rady w różnych sprawach. Stanisław Ataniel przedstawił także plan pracy komisji na 2012 rok. W pierwszym kwartale roku m.in. rozpatrzy i zaopiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok oraz informację wójta gminy w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy. Natomiast drugi kwartał zdominują prace nad wdrożeniem ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach. (pm)

Komisja statutowa z nową przewodniczącą Radni gminy Włocławek podczas obrad sesji, która odbyła się 29 lutego przyjęli rezygnację radnego Marka Zajdla z funkcji przewodniczącego Komisji Statutowej Rady Gminy Włocławek. Radny nie wyjawił przyczyn swojej decyzji. Następnie, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, funkcję przewodniczącej komisji statutowej powierzono radnej Elżbiecie Ulanowicz. Otrzymała 14 głosów „za”. Elżbieta Ulanowicz

Są pieniądze na drogi Od 27 lutego 2012r. działa nowy Biuletyn Informacji Publicznej. Nowa platforma oparta jest o system firmy Logonet Sp. z o.o., z którą Urząd Gminy Włocławek rozpoczął współpracę w styczniu br. Proces migracji danych trwał około półtora miesiąca. W tej wersji systemu priorytetem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa udostępnianych informacji oraz polepszenie komfortu pracy użytkowników. Na dzień dzisiejszy trwają również prace nad aktualizacją poradnika interesanta oraz nowym InfoKioskiem Urzędu Gminy Włocławek. Biuletyn dostępny jest pod dawnym adresem www.bip.gmina.wloclawek.pl. (jp)

Rada Gminy Włocławek zaciągnęła zobowiązania długoterminowe na 2013 rok na przebudowę dróg gminnych. Droga Mostki-Mursk Na przebudowę drogi gminnej Mostki-Mursk rada zaciągnęła zobowiązanie długoterminowe na 2013 rok na kwotę 500 tys. zł.

Przebudowa drogi Mostki-Mursk będzie trwała dwa lata. Droga będzie miała wykonaną kamienną podbudowę, a następnie zostanie położony dywanik asfaltowy. Całkowity koszt zadania wyniesie 680 tys. złotych. Główne prace zostaną wykonane w 2013 roku – koszt 500 tys. złotych, a pozostałe w 2014 roku – koszt 180 tys. złotych.

Zaciągnięte zobowiązanie długoterminowe zostanie sfinansowane z dochodów własnych gminy pochodzących z podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Ulice w Nowej Wsi i Kruszynie Kolejne zadanie inwestycyjne, na które zaciągnięto zobowiąza-

nie długoterminowe w kwocie 320 tys. złotych na 2013 rok nosi nazwę „Przebudowa dróg-ulic: Diamentowej, Ametystowej, Topazowej, Różanej w Nowej Wsi oraz Skrzydlatej, Balonowej i Szmaragdowej w Kruszynie”. To zobowiązanie także zostanie pokryte pieniędzmi pochodzącymi z podatku rolnego i podatku od nieruchomości.


nr 29, marzec 2012

Ochrona środowiska

W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

5

Rada Gminy Włocławek podzieliła środki finansowe z „drzewkowego”

Dwa miliony za autostradę

Fot. Zbigniew Wieczorek

Podział pieniędzy w kwocie dwa miliony złotych musieli zaakceptować radni gminy. Zgodnie z podjętą na sesji uchwałą pieniądze uzyskane za wycięte przez budowniczych autostrady drzewa zostaną przeznaczone m.in. na modernizację stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w Dębicach i Ludwinowie, budowę sieci wodociągowej Ludwinowo-Kruszyn, Warząchewka Królewska, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w

Nowej Wsi, Kruszynie, Modzerowie, Józefowie, budowę stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody dla miejscowości Dobiegniewo, modernizację oczyszczalni ścieków w Smólniku oraz na wymianę starych rur, zasuw , hydrantów na istniejących sieciach. Sfinansowana zostanie także dokumentacja pod budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. Dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach „funduszu drzewkowego” nie może przekro-

czyć 75 proc. wartości całego zadania. Pozostałe 25 proc. stanowić będzie wkład własny gminy. Inwestycje rozpisane zostały na lata 2012-2014. Za te pieniądze zostanie także zakupiony samochód ratowniczogaśniczy z funkcją chemiczno-ekologiczną dla OSP Kruszyn, jednostki która usytuowana jest blisko przebiegającej autostrady. (M.J.)

Inwestycje proekologiczne gminy Włocławek

Autostrada w Ludwinowie widziana z lotu ptaka Po rozpoczęciu budowy autostrady A1, gminy przez która przebiega trakt otrzymały rekompensatę od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) za wycięte na terenie gmin drzewa. Radość nie trwała długo, ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, większość tych pieniędzy gminy zobowiązane były zwrócić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Samorządy dziewięciu gmin, przez które biegnie nitka autostrady podjęły intensywne starania przynajmniej o częściowy zwrot przekazanych pieniędzy do WFOŚ. Aby pieniądze wróciły do budżetów gmin, muszą być wydane na inwestycje proekologiczne. - Pierwsze porozumienie pomiędzy marszałkiem województwa a samorządami podpisane zostało

już w sierpniu 2010 roku, ale tak naprawdę dopiero pod koniec 2011 roku nastąpił przełom w rozmowach z władzami WFOŚ i Urzędu Marszałkowskiego – mówi wójt Ewa Braszkiewicz. - I udało się! Do gminy Włocławek w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego powróci ponad 2 mln złotych. Pozyskane pieniądze pozwolą na wykonanie wielu społecznie oczekiwanych zadań inwestycyjnych szczególnie w zakresie poprawy dostawy wody i zaopatrzenia w wodę terenów, które tej wody nie miały.

Od 1 stycznia br.

Nowy referat w Urzędzie Gminy Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Dębicach od 1 stycznia stał się nowym referatem Urzędu Gminy Włocławek. Nosi on nazwę Referat Gospodarki Komunalnej i Zaopatrzenia w Wodę (RGKiZW), a kieruje nim Radosław Placek, dotychczasowy kierownik ZUK - Referat Gospodarki Komunalnej i Zaopatrzenia w Wodę przejął zadania dotychczasowego Zakładu Usług Komunalnych, którym kierowałem, więc wszystkie prowadzone sprawy i zadania są mi bardzo dobrze znane - mówi Radosław Placek. - Wydobywanie wody, uzdatnianie i dostarczanie jej do mieszkańców i innych odbiorców nadal odbywa się z ujęć w Dębicach i Smólniku. Natomiast wszelkie decyzje administracyjne wydawane są w Urzędzie Gminy we Włocławku przy ul. Królewieckiej 7. Zakres działania nowego referatu RGKiZW jest o wiele szerszy. Zajmuje się on ponadto sprawami z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz działaniami przeciwpowodziowymi. (mp)

Nowa Wieś (dokumentacja)


6

W Naszej Gminie

Gospodarka

www.kujawy.media.pl

nr 29, marzec 2012

Będzie więcej przydomowych oczyszczalni

Kolejność w losowaniu w rozbudowę sieci kanalizacyjnej mówi Radosław Placek, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zaopatrzenia w Wodę. Urzędu Gminy. - Obecnie zabiegamy o kolejne pieniądze na dalszą rozbudowę sieci. Zdziwiłem się bardzo, kiedy okazało się, że część mieszkańców gminy nie chcę przyłączać swych domów do sieci. Mają nieodparte wrażenie, że szamba są tańsze, co oczywiście nie jest prawdą. Za jeden metr sześcienny ścieków trzeba zapłacić 6 zł, natomiast wywiezienie nieczystości z szamba kosztuje około 24 złote. Wiadomo, że szambo stwarza zagrożenie dla środowiska. Nawet mała szczelina powoduje, że nieczystości z szamba przedostają się

do gruntu, a to grozi zanieczyszczeniem zasobów wody. Tą drogą mogą rozprzestrzeniać choroby. Ponadto podczas prac związanych z opróżnianiem szamba zachodzi m.in. niebezpieczeństwo zatrucia siarkowodorem. W dzisiejszych czasach trzeba dążyć, aby wszystkie domostwa były podłączone do sieci kanalizacyjnej, a tam gdzie jej budowa, ze względu na teren jest niemożliwa, posiadały własne, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Referat GKiZwW w najbliższych miesiącach rozpocznie kontrolę podłączeń do sieci kanalizacyjnej. (jp)

Fot. Jolanta Pijaczyńska

W połowie stycznia br. w Urzędzie Gminy Włocławek odbyło się losowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, oznacza to, że mieszkańcy, którzy wyciągnęli szczęśliwy los w pierwszej kolejności będą mieli własne oczyszczalnie. - Wylosowano 20 przyszłych użytkowników oczyszczalni – mówi Aneta Kręcicka zajmująca się w Urzędzie Gminy sprawami rolnictwa i ochrony środowiska. - Ponadto na listę rezerwową wylosowanych zostało 25 kolejnych nazwisk. - Wsłuchując się w postulaty i wnioski radnych i samych mieszkańców, gmina Włocławek od kilku lat inwestuje nie małe pieniądze

Hala prawie pod dachem Przyglądamy się hali sportowej przy Zespole Szkół w Smólniku, gdzie trwają prace budowlane. Budynek ma powierzchnię użytkową około 762 mkw i połączony z istniejącą szkołą. Widownia będzie miała 80 miejsc, oddzielne wejście i sanitariaty dla widzów. W łączniku znajdować się będą pomieszczenia szatni, natrysków, siłowni, magazynu oraz sala klubowa także z oddzielnym wejściem. Konstrukcja dachu jest już gotowa. Prace idą zgodnie z planem i wszystko wskazuje na to, że hala zostanie oddana do 30 czerwca 2012 roku. Przypomnijmy, że na tę inwestycję gmina pozyskała wsparcie finansowe w wysokości 30 proc. zadania, przy ogólnej kwocie ponad 2 miliony złotych. (j)

Autobusy miejskie od 1 czerwa do gminy Włocławek może nie pojadą, bo są za drogie

Świetlica w Świętosławiu

Transport publiczny będzie utrzymany

Ustawa z 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym mówi jasno, że organizator transportu, w tym przypadku miasto Włocławek nie może ponosić kosztów związanych z kursowaniem autobusów, które przekraczają granice miasta i poruszają się po innych gminach. Umowa określa, że gminy muszą ponieść koszty wozokilometrów faktycznie zrealizowanych przez operatora. Kwota ta jest pomniejszana o przychody z biletów na linie kursujące w danej gminie. Jeżeli przychód z biletów jest mniejszy niż koszty, to gmina musi pokryć różnicę. Problem w tym, że kwoty dopłat do transportu są wysokie, a gmin na dopłacanie tak wysokich stawek, jakie im wy-

Świetlica w Świętosławiu po zakończonym remoncie znowu tętni życiem. Już odbyły się w jej pomieszczeniach jasełka i zabawa karnawałowa, w której uczestniczyli mali i dorośli mieszkańcy wioski.

Fot Łukasz Kwiatkowski

Prezydent Włocławka wypowiedział umowę organizacji publicznego transportu zbiorowego gminom, m. in. gminie Włocławek. Ludzie są zaniepokojeni tym, że od 1 czerwca w trasę nie wyjadą autobusy obsługujące pasażerów na liniach nr 5 i 13 - kursujące poza granice miasta do miejscowości w gminie Włocławek.

Po remoncie tętni życiem

Trzynastka na przystanku w Nowej Wsi liczono nie stać. Gmina Fabianki i gmina Włocławek, a wcześniej Brześć Kujawski nie zaakceptowały zasad rozliczeń i nie podpisały nowych umów, podwyższających dziesięciokrotnie koszt funkcjonowania linii MPK. Jeśli gmina Włocławek umowy nie podpisze, to autobusy miejskie od 1 maja przestaną kursować. Dotyczy to autobusów na liniach nr 5 - Świętosław, Kruszynek, Kruszyn., Murzynowo, Nowa Wieś; nr 8 – Modzerowo; nr 13 - Nowa Wieś, Murzynowo, Kruszyn. - Transport publiczny w gminie Włocławek z pewnością nie przestanie istnieć – uspokaja wójt Ewa Braszkiewicz. - Prowadzę rozmowy zarówno z PKS-em, jak i przewoźnikami prywat-

nymi. Już otrzymałam kilka korzystniejszych ofert cenowych. Do podjęcia rozmów z innymi przewoźnikami skłoniła mnie zmieniona aneksem niekorzystna dla gminy oferta cenowa. Otóż przez okres ostatnich dwóch lat, zarówno w roku 2010 jak i w 2011 roku koszty transportu zbiorowego, za który gmina Włocławek płaciła, w skali jednego roku nie przekraczały 40 do 50 tys. złotych. Pierwsze aneksy umów, które przysłało nam miasto Włocławek w 2012 roku opiewały na kwotę 90 tys. złotych za jeden kwartał. Oczywiście w takiej sytuacji nie mogłam podpisać aneksu, bo gmina nie ma takich pieniędzy w budżecie. Stąd szukanie tańszego przewoźnika, aby zapewnić transport publiczny mieszkańcom naszej gminy.

Po rozpatrzeniu ofert sprawa stanie na najbliższej sesji Rady Gminy Włocławek i wspólnie z radnymi postaramy się zaistniały problem rozwiązać, zarówno z korzyścią dla mieszkańców i gminy. Decyzja o tym, kto będzie przewoził od czerwca pasażerów „piątki” i „trzynastki” zapadnie na pewno w przyszłym miesiącu. Jeśli będzie to PKS, kursy odbywać się będą od i do dworca PKS. Jeśli gmina Włocławek zdecyduje się na wybór prywatnego przewoźnika, to pasażerowie będą korzystać z tych przystanków, które zostały wcześniej udostępnione firmie przewozowej.

Jolanta Pijaczyńska

Pomalowane ściany, wyremontowane sanitariaty i korytarz, odnowione podłogi i zamontowany kominek z płaszczem wodnym w sali głównej cieszą mieszkańców. - W obiekcie zrobiło się cieplej i bardziej przytulnie - mówi Bogusław Wrocławski, radny gminy Włocławek. - Ze świetlicy korzystają wszyscy mieszkańcy, bez względu na wiek. Dzieci grają w gry, starsi korzystają z urządzeń gimnastycznych.

Remont był możliwy dzięki projektowi unijnemu „Odnowa i rozwój wsi”. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 490 tys. zł, co pozwoliło zmodernizować świetlice wiejskie także w Koszanowie, Nowej Wsi, Pińczacie, Łagiewnikach i Telążnej Leśnej. Opiekunką świetlicy w Świętosławiu i organizatorką wielu ciekawych zajęć dla dzieci i wydarzeń kulturalnych jest Danuta Kulgawiuk. (j)

GOK w Kruszynie

Dwa wnioski po pieniądze unijne Gminny Ośrodek Kultury złożył w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Dorzecza Zgłowiączki” dwa wnioski z zakresu „Małych Projektów”. Pierwszy wniosek dotyczy zakupu klimatyzacji oraz krzeseł dla świetlicy wiejskiej mieszczącej się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie. Wartość kwalifikowana projektu to – 36.090 zł, a kwota wnioskowana to – 21.795 złotych. Drugi projekt związany jest z organizacją warsztatów tanecznych, teatralnych oraz plastyczno-manualnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie. Wartość kwalifikowana projektu to – 21.795 zł, a kwota wnioskowana – 20.539 zł. Jeśli uda się pozyskać dotację, dzieci i młodzież będą miały zapewnioną większą różnorodność form spędzenia czasu wolnego. Wnioski już przeszły wstępną kwalifikację, teraz pozostaje czekanie na pozytywną odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego. (m)


W Naszej Gminie

Ludzie

nr 21, marzec 2012

www.kujawy.media.pl

7

Gmina mieszkańcom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku, podobnie jak w roku ubiegłym, prowadzi szereg działań wspierających swoich podopiecznych w czasie trudnych warunków zimowych. - Zima to trudny okres, szczególnie dla bezdomnych, dlatego prowadzimy ciągły monitoring, czy na terenie gminy Włocławek znajdują się takie osoby, którym pomoc jest bezwzględnie potrzebna – mówi Elżbieta Grzegórska, kierownik GOPS-u we Włocławku. - Na początku lutego jedna osoba została skierowana do schroniska dla osób bezdomnych. Interwencja była konieczna, ponieważ warunki mieszkaniowe tej osoby zagrażały jej życiu. W mieszkaniu brak było ogrzewania oraz niektórych okien, temperatura w pomieszczeniach spadła znacznie poniżej zera. Przyznajemy też zasiłki celowe z przezna-

czeniem na zakup opału dla ludzi potrzebujących pomocy. Pozostałe świadczenia są takie, jakie prowadzimy przez cały rok dbając o naszych podopiecznych.

z pytaniem, dlaczego jedni otrzymują wsparcie finansowe z GOPSu, a inni takiej pomocy nie otrzymują – o wyjaśnienie poprosiliśmy kierownik GOPS.

GOPS finansuje także ciepłe posiłki dla dzieci z rodzin ubogich. Przez cały rok wydawana jest także żywność dla podopiecznych. W okresie jesienno- zimowym funkcjonują świetlice wiejskie w Smólniku, Świętosławiu oraz w Kruszynie. W świetlicach tych jest ciepło i bezpiecznie, a dzieci, szczególnie te z rodzin ubogich, pod opieką wychowawcy mogą odrabiać lekcje i bawić się. Świetlice wyposażone są w różnego rodzaju gry, a także stoły do tenisa stołowego. W okresie karnawału GOPS był organizatorem lub współorganizatorem zabaw dla dzieci, zapewniając oprawę muzyczną i prezenty – słodycze i zabawki. Takie zabawy odbyły się w Łagiewnikach, Świętosławiu, Smólsku i Smólniku.

- Przyznając pomoc materialną, która stanowi istotną formę wsparcia rodziny i ma na celu uzupełnienie dochodów wszędzie tam, gdzie ludzie własnymi siłami i możliwościami nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb - wyjaśnia Elżbieta Grzegórska. - Jednak, aby taką pomoc przyznać musimy kierować się prawem zapisanym w ustawie o pomocy społecznej, które stawia kilka warunków do spełnienia. Tak, więc nie wszystkim biednym pomoc materialna przysługuje. Po pierwsze ustawodawca zastrzega, że do przyznania środków materialnych występować musi, co najmniej jeden z powodów uzasadniających udzielenie tej pomocy, czyli: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, przemoc w rodzi-

Ponieważ mieszkańcy gminy często zwracają się do gazety „W Naszej Gminie”

nie, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęska żywiołowa lub też zdarzenie losowe. Kolejnym warunkiem jest wysokość dochodów osób starających się o pomoc materialną. Biorąc pod uwagę kryterium dochodowe, prawo do świadczeń pieniężnych w ramach pomocy społecznej przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł lub osobie w rodzinie, w której dochód nie przekracza kwoty 351 złotych. Starając się o pomoc materialną, należy złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku komplet dokumentów potwierdzających powód lub powody uzasadniające udzielenie pomocy, jak i wysokość dochodów. Następnie pracownik socjalny GOPS przeprowadzi wywiad środowiskowy. Pomoc materialna zostanie przyznana, jeśli spełnione zostaną wszystkie ustawowe kryteria.

(jot)

I że Cię nie opuszczę, aż do śmierci

Fot. Kamil Wieczorek

Komu pomoc materialna?

Stefania i Jan Kędzierscy, major Jacek Tobera, a w drugim rzędzie Tomasz Karkosik – przewodniczący Rady Gminy Włocławek i wiceprzewodniczący rady Janusz Ostapiuk

Wychowali synów na medal Stefania i Jan Kędzierscy odebrali złoty medal ”Za zasługi dla obronności kraju” nadany przez ministra obrony narodowej. Lutową sesję Rady Gminy Włocławek rozpoczęła uroczystość wręczenia odznaczeń Stefanii i Janowi Kędzierskim z Kruszyna, rodzicom pięciu synów, którzy odbyli służbę wojskową. Złoty medal ”Za zasługi dla obronności kraju” wręczył major Jacek Tobera, przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień we Włocławku. Stefania i Jan Kędzierscy są małżeństwem od czterdziestu lat, mieszkają w Kruszynie. Oboje byli pracownikami obsługi w miejscowej szkole. Wychowali ośmioro dzieci, trzy córki: Monikę, Anetę i Magdalenę oraz pięciu synów. Wszyscy synowie służyli w wojsku, w różnych jednostkach. Syn Mariusz odbywał służbę wojskową we Włocławku, Sylwester - w Starogardzie Szczecińskim, Andrzej - w Koszalinie, Łukasz - w Zgierzu, a Krzysztof - w Chełmie. - Dzieci wychowaliśmy sami, bez pomocy dziadków – mówi Stefania Kędzierska. – Dzisiaj możemy się cieszyć, bo są dorośli i założyli już swoje rodziny.

Fot. Nadesłane

Złoty medal ”Za zasługi dla obronności kraju”, polskie odznaczenie wojskowe został nadany Stefanii i Janowi Kędzierskim w dowód uznania za wychowanie pięciu synów na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. (pj)

Pamiętali o babci i dziadku Rodzina Mirosławy i Henryka Kepke Przysięga, którą składają sobie nowożeńcy przetrwała już pięćdziesiąt lat. Dwie pary małżeńskie, Mirosława i Henryk Kepke oraz Zbysława i Bronimir Michalscy z gminy Włocławek obchodziły jubileusz 50-lecia małżeństwa i otrzymały medale, przyznane przez Prezydenta RP, które są uhonorowaniem długoletniego pożycia małżeńskiego. „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” Mirosławie i Henrykowi Kepke wręczyła, 17 stycznia w Smólniku wójt Ewa Braszkiewicz. W tej niecodziennej uroczystości uczestniczył Wiktor Muratow, sołtys sołectwa Smólnik i jednocześnie radny powiatu oraz najbliższa rodzina. Mirosława i Henryk Kepke zawarli związek małżeński 3 czerwca 1961

Uroczystość w domu Zbysławy i Bronimira Michalskich

roku w Modzerowie. Wychowali troje dzieci: Jolantę, Ewę i Dariusza. Mieszkają w Smólniku, prowadzili gospodarstwo rolne, które przekazali dzieciom. Doczekali się pięcioro wnucząt: Przemysława, Ewelinę, Krzysztofa, Darię i Dawida. Mają też dwoje prawnucząt: Oliwię i Kacpra. Kolejna uroczystość wręczenia podobnych medali odbyła się 23 lutego w miejscowości Łączki. „Medal za

PRZYPOMNIJMY. „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, jest polskim cywilnym odznaczeniem państwowym nadawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal ten ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Długoletnie Pożycie Małżeńskie” wójt wręczyła Zbysławie i Bronimirowi Michalskim. Obecni byli również Elżbieta Sadowska, radna gminy oraz córka Agnieszka i wnuki jubileuszowej pary. Zbysława i Bronimir Michalscy zawarli związek małżeński 9 września 1961 roku w Modzerowie. Wychowali troje dzieci: Agnieszkę, Wiesława i Pawła (nie żyje). Byli rolnikami, prowadzili 12 ha gospodarstwo, które przekazali synowi. Mają pięcioro wnucząt: Roberta, Monikę, Martynkę, Huberta i Kingę. Jubilatom dziękowano za dotrzymanie przysięgi małżeńskiej, za wzajemną miłość, szacunek i przyjaźń, a także za dobre wychowanie dzieci. Życzono, aby w zdrowiu doczekali następnych jubileuszy. (m)

Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Smólniku przygotowały program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka. Z piosenek i wierszyków popłynęły życzenia od wnucząt. Bab-

cie i dziadkowie przy słodkim poczęstunku oglądali i podziwiali umiejętności akrobatyczne, wokalne, aktorskie, a także osiągnięcia sportowe młodych.


8

W Naszej Gminie

Oświata

www.kujawy.media.pl

nr 29, marzec 2012

Fot. Nadesłana

Ekologiczna wyprawa do Stambułu

Od lewej: Patrycja Stasińska, Mateusz Szadkowski, dyrektor Marzenna Kwiatkowska, Aleksandra Skorupa, Adrian Wiśniewski

Uczniowie Zespołu Szkół w Smólniku: Patrycja Stasińska, Mateusz Szadkowski i Adrian Wiśniewski wraz z dyrektor Marzenną Kwiatkowską oraz nauczycielką Aleksandrą Skorupą na początku stycznia byli w Stambule. Odbyło się tam spotkanie z innymi przedstawicielami szkół partnerskich w ramach realizacji Programu Comenius „Nasza planeta w naszych rękach”. - Celem spotkania w Turcji było przybliżenie uczniom i nauczycielom tematyki ochrony naszej planety - mówi Aleksandra Skorupa, koordynatorka projektu. - Dysku-

Lot nad Włocławkiem

towaliśmy o zbiórce opakowań i materiałów nadających się do ponownego przetworzenia (tonery komputerowe, makulatura, plastikowe butelki i zużyte baterie), wykonywaniu różnych przedmiotów z materiałów odnawialnych, a także o alternatywnych źródłach energii, prawach zwierząt, gatunkach zagrożonych wyginięciem. Uczniowie m.in. odwiedzili Fabrykę Papieru w Halkali, wystawę poświęconą zmianom klimatycznym na ziemi oraz największe tematyczne akwarium w EuropieTurkua Zoo Akvaryum.

Zdobywcy nagród Rok szkolny 2011/2012 przebiega pod hasłem „Szkoła z Pasją”. Uczniowie mają możliwości realizowania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych pod kierunkiem nauczycieli. Swoje umiejętności pokazują w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Ich praca niejednokrotnie zostaje uhonorowana nagrodami. Prezentujemy uczniów szkół z Kruszyna i Smólnika, którzy odnieśli sukces w konkursach.

„Gwiazdy EKO” ze Smólnika

Zbierają elektrośmieci Adrian Olszewski

Konkurs rozpoczął się 15 listopada 2011 r. i potrwa do 30 kwietnia 2012 r. Wygra zespół, który przeprowadzi najlepszą promocję zbiórki i zbierze najwięcej zużytego sprzętu elektrycznego. Szkolny, 11-osobowy zespół ze szkoły w Smólniku, który przyjął nazwę „Gwiazdy Eko” pracuje pod opieką nauczycielki Elżbiety Jarębskiej.

Nagrody za plakat PCK Uczniowie z Zespołu Szkół w Kruszynie Marceli Olszewski klasa Va i Adrian Olszewski klasa VIa, zajęli dwa równorzędne drugie miejsca w konkursie na plakat pt. „90 lat PCK wśród młodzieży”. Wyniki ogłosił w styczniu Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku, organizator konkursu. Na konkurs nadesłano 63 prace. Uczniowie z Kruszyna pracowali pod kierunkiem nauczycielki Violetty Łojewskiej. Szkolny zespół konkursowy „Gwiazdy EKO”. Natalia Kotwicka, Martyna Jabłońska, Dominika Krzeszewska, Aleksandra Wojciechowska, Urszula Walczak, Bartek Alabrudziński, Sebastian Falkowski, Wiktoria Kowalewska, Filip Świderski, Adam Lewandowski i Elżbieta Jarębska

Marceli Olszewski

Uczniowie Zespołu Szkół w Smólniku biorą udział w ogólnopolskim konkursie pn. „Drugie życie Elektrośmieci”. Nie tylko sami uczą się, jak postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami, ale także dają przykład innym.

Lubi informatykę Patrycja Stasińska - uczennica klasy III gimnazjum w Zespole Szkół w Smólniku zdobyła II miejsce w konkursie Informatycznym pt. „Lubię informatykę”, organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych we Włocławku. W nagrodę otrzymała aparat cyfrowy. Uczennica rozwija swoje pasje informatyczne pod kierunkiem nauczyciela Krzysztofa Jarębskiego.

Organizatorem konkursu są: Europejska Platforma Recyklingu S.A. (ERP Polska) przy udziale finansowym ERP Batteries Poland Sp. z o.o. oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konkurs plastyczny

Bezpiecznie w naszej wsi Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa: klasy 0 – III szkoły podstawowej i II grupa: klasy IV – VI szkoły podstawowej. Konkurs obejmuje etapy: wojewódzki i centralny. Pierwszy etap zakończy się do 16 marca 2012 roku. O wynikach etapu centralnego i laureatach uhonorowanych nagrodami Prezesa Kasy Rolniczego

Fot. Nadesłana

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek?” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Do konkursu należy zgłosić prace w formacie A-3, w dowolnej technice plastycznej, o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym.

W Konkursie Młodych Artystów FAI pt. „Cichy lot” na szczeblu rejonowym I miejsce w kategorii gimnazjum zdobyła Lidia Ruczewska z Zespołu Szkół w Smólniku. Nagrodą był przelot samolotem nad Włocławkiem. Druga uczennica z tej samej szkoły, Zuzia Stasiak otrzymała wyróżnienie w kategorii klas I – III. Obie pracowały pod kierunkiem nauczyciela Krzysztofa Jarębskiego.

Ubezpieczenia Społecznego, który jest głównym organizatorem konkursu komisja konkursu poinformuje do końca czerwca br. Współorganizatorami konkursu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego są: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.krus.gov.pl.

Patrycja Stasińska


nr 29, marzec 2012

Foldery promujące gminę

Piękne i polskie Uczniowie ze szkół w Kruszynie i Smólniku wykonali foldery promujące gminę Włocławek. Prace młodzieży zostały wysłane na konkurs pt. „Piękne i polskie to Kujawsko-Pomorskie”, zorganizowany przez kuratorium oświaty pod honorowym patronatem wojewody i marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Laureatka konkursu Lidia Ruczewska (Smólnik)

W Naszej Gminie

Samorząd

www.kujawy.media.pl

Konwent wójtów i burmistrzów poświęcony wdrażaniu reformy gospodarki odpadami komunalnymi

Śmieci po zmianach Konwent wójtów i burmistrzów poświęcony wdrażaniu reformy gospodarki odpadami komunalnymi. Gminy od 1 stycznia 2012 roku nie wydają już zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości. Od tego dnia zaczął działać rejestr działalności regulowanej. Rejestr ten w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązana prowadzić jest gmina. Konwent wójtów i burmistrzów powiatu włocławskiego, który odbywał się 1 marca w gminie Kowal poświęcony został nowemu, opartemu o unijne reguły systemowi gospodarki odpadami komunalnymi. - Jest to już drugie spotkanie wójtów i burmistrzów poświęcone nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – mówi wójt Ewa Braszkiewicz, która jest przewodniczącą konwentu. – Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2012 r.

nie zmuszają gmin do natychmiastowego przejęcia kontroli nad odpadami komunalnymi, mają one na to czas 18 miesięcy. Zapisy ustawy są niezwykle skomplikowane i nie do końca przejrzyste. Dlatego zapraszamy specjalistów, aby poszerzać wiedzę w tej dziedzinie. Naszym gościem był Edward Ziemski, prezes włocławskiej firmy SANIKO. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi zaczynie w pełni funkcjonować

dopiero od 1 stycznia 2013. Wtedy wejdą w życie uchwały rad gmin i nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach. Gminy zaczną pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości. Jednak wcześniej, już 1 lipca 2012 r. sejmiki województw muszą wprowadzić aktualizacje wojewódzkich planów gospodarki odpadami i podjąć uchwały w sprawie wojewódzkich planów gospodarki odpadami. W planach tych

(p)

Zanim wytniesz drzewo Fot. Nadesłana

Drzew i krzewów nie można wycinać samowolnie, najpierw trzeba uzyskać decyzję zezwalającą na ich usunięcie. Uzyskania zezwolenia wymaga również wycinanie tzw. samosiejek, krzewów i drzew ozdobnych w ogrodach przydomowych, jeżeli ich wiek przekroczył dziesięć lat.

Wśród laureatów konkursu znalazły się uczennice: Lidia Ruczewska z gimnazjum w Smólniku, która zajęła II miejsce i Oktawia Kilanowska z gimnazjum w Kruszynie, która została wyróżniona. Lidia Ruczewska pracowała pod kierunkiem nauczyciela Krzysztofa Jarębskiego. Natomiast opiekunem pracy Oktawii Kilanowskiej była nauczycielka historii Dorota Ryniec-Kilanowska. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem, nadesłano ponad tysiąc prac. Nagrodzone foldery eksponowane są w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora, a także są cennym materiałem promującym województwo podczas różnych konferencji i spotkań. Dzięki uczennicom z Kruszyna i Smólnika gmina Włocławek ma darmową promocję.

- Procedury wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości reguluje ustawa o ochronie przyrody – mówi Aneta Kręcicka, pracownik Urzędu Gminy Włocławek. – Każdy, kto chce wyciąć drzewa i krzewy, nawet z własnej działki, najpierw musi złożyć wniosek do urzędu. O wydanie takiego zezwolenia starać się może właściciel nieruchomości lub posiadacz nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości. Zezwolenie, w drodze administracyjnej wyda wójta gminy. Natomiast zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

określone zostaną regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów. Na dzień dzisiejszy w naszym regionie działają trzy takie instalacje: w Machnaczu, Lipnie i Służewie. Wójtowie i burmistrzowie uczestniczący w konwencie dyskutowali o nowych obowiązkach gmin. Jednym z nich jest dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza ta ma m.in. zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania.

Wójt Ewa Braszkiewicz przewodniczy konwentowi wójtów

Warto wiedzieć

Laureatka konkursu Oktawia Kilanowska (Kruszyn)

9

Mieszkańcy gminy Włocławek mogą pobrać wniosek ze strony internetowej gminy. Zawiera on rubryki do wypełnienia. Oprócz danych osobowych należy podać nazwę gatunku drzewa lub krzewu oraz liczbę drzew przeznaczonych do wycinki, a w przypadku krzewów powierzchnię wyrażoną w metrach kwadratowych. Ponadto trzeba określić obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzewy, a także przyczynę i termin zamierzonego usunięcia.

Do wniosku należy załączyć tytuł prawny władania nieruchomością, czyli jeden z dokumentów: kserokopię aktu notarialnego, aktualny wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis z księgi wieczystej. Ponadto dołączyć rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. Wymagań tych nie stosuje się do drzew lub krzewów owocowych. (p)

Opłaty Za usunięcie drzew lub krzewów pobierane są opłaty. Ustala się ją na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Opłaty te wyliczane są w oparciu o przepisy ustawy o ochronie przyrody i rozporządzenia ministra środowiska. Jednak nie za wszystkie usunięte drzewa się płaci, m.in. nie pobiera się opłat za usunięcie drzew, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kary Jeśli drzewo wytnie się bez zezwolenia należy się spodziewać kary pieniężnej. Administracyjną karę ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew. Czyli zapłacimy trzy razy więcej niż gdybyśmy uzyskali zezwolenie.

Można zgłaszać udział w jarmarku Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Przysieku zaprasza handlowców, twórców ludowych, rzemieślników i rękodzielników, rolników, przedsiębiorców, gospodynie i Koła Gospodyń Wiejskich do zgłaszania swojego uczestnictwa w wielkanocnym kiermaszu. Tegoroczny Jarmark Wielkanocny odbędzie się w sobotę 31 marca 2012 roku w Przysieku koło Torunia. Co roku jeżdżą tam panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kruszynie. Młodzież szkolna i dorośli mogą wysyłać prace na IV Wojewódzki Konkurs Pisanek Wielkanocnych. Jak, co roku na jarmarku będą wystawy, degustacje, pokazy, konkursy, kiermasze, stoiska informacyjne. Przypomniana zostanie lokalna i regionalna tradycja, zwyczaje i dziedzictwo kulturowe związane ze Świętami Wielkanocnymi.


10

W Naszej Gminie

Historia

www.kujawy.media.pl

nr 29, marzec 2012

Warząchewki wyzwolono 19 stycznia

Świadkowie wojny W styczniu obchodziliśmy 67. rocznicę wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej. Włocławek został wyzwolony 20 stycznia 1945 roku. Równolegle wyzwalane były okoliczne wioski. Jak wyglądało wyzwolenie Warząchewek w relacji ich mieszkańców spisał Sławomir Kwiatkowski. Przytaczamy fragment tej wojennej opowieści. W połowie drugiej dekady stycznia 1945 r. o godz. 4 rano z polecenia Niemca Hempla z leśniczówki Dębice przyjechał Jan Biegalski z Pińczaty i ogłosił, że Niemcy nakazali ludności przygotować się do ucieczki przed Rosjanami. Ludzie zignorowali to polecenie, w razie konieczności alternatywą była dla nich ucieczka w pobliskie lasy. Przez wieś w pełnym rynsztunku bojowym szli Ukraińcy, kierując się w stronę Torunia. Komendant Hempel nakazał gospodarzom ze wsi przygotować podwody (zaprzęgi konne) i udać się do Michelina, celem przewiezienia dobytku ewakuującej się ludności niemieckiej. Akcja ta szła bardzo opornie ze strony mieszkańców wsi i właściwie podwody nie zostały podstawione, a sołtys Franciszek

Zygmunt Modrzejewski, lata 50.

Leon Ryniec (z lewej), który wjechał na ziemie odzyskane, obok Bronisław Kwiatkowski, bohaterowie eskapady do Włocławka Zasada za opieszałość działań w tej sprawie został przez Hempla pobity. W nocy 19 stycznia 1945 r. następuje wyzwolenie wsi przez oddział 65 Brygady pancernej płk. Iwana Potapowa z 9 Korpusu pancernego Armii Czerwonej 1 Frontu Białoruskiego. Z chwilą wyzwolenia wsi w nocy, w relacjach mieszkańców przewija się historia zabitego przez pomyłkę okopiarza przez żołnierza Armii Czerwonej. Z opowiadań świadków i relacji Zygmunta Ryńca i Michaliny Jankowskiej wynika, że: „Jeden z żołnierzy z załogi czołgu, stojącego koło zagrody Czerwińskich (obecnie Jana Frąckiewicza), słysząc odgłos kroków i dźwięk stuku metalu puścił serię z karabinu w tym kierunku. Okazało się, że przy posesji Konstantego Kulpy został zabity kopiarz z pobliskiego baraku. Nazywał się Stanisław Nowakowski i pochodził z Łodzi. Leżał na mrozie cały dzień. Dopiero później został przeniesiony do baraku. Polecenie zrobienia dla niego trumny otrzymał cieśla Piotr Szubski. Ciało okopiarza zmarznięte było w takiej pozie, że Szubski zmuszony zo-

We wsi Warząchewka Polska poszkodowanymi podczas okupacji w 1945 r. zostali: * Czerwiński Bronisław ur. 1905 rok za utratę inwentarza * Czerwiński Józef ur. 1900 r. w 1941 r. został wywłaszczony * Figielska Stanisława ur. 1903 r. za spalenie w 1942 r. gospodarstwa * Górski Stanisław ur. 1904 r. za zabranie w 1939 r. wozu konnego * Grzybowski Jan ur. 1903 roku za zabranie w 1942 r gospodarstwa * Grzybowski Józef ur. 1895

roku na Płaszczyźnie w 1942 r został wywłaszczony * Grzybowski Józef ur. 1904 roku za zabranie w 1942 r gospodarstwa * Grzybowski Stanisław ur. 1906 r. za zabranie w 1942 r gospodarstwa * Kacprzak Lucjan ur. 1902 r. za zabranie w 1942 r gospodarstwa * Kruszka Franciszek ur. 1907 roku za zabranie w 1942 r gospodarstwa * Kulpa Andrzej ur. 1889 r. za

stał do obcięcia ręki zmarłemu, żeby zmieścić zwłoki w trumnie. Powiadomienie władz miasta Włocławek o zabitym okopiarzu i dokonanej amputacji ręki spowodowało, że Szubski zmuszony był się tłumaczyć przed przedstawicielami władz ze swego czynu. Po wytłumaczeniu przez mieszkańców, dlaczego tak się stało, ostatecznie na polecenie władz zwłoki okopiarza do Włocławka odwiózł zaprzęgiem konnym mieszkaniec wsi Zygmunt Modrzejewski”. Historia ta miały dalszy swój ciąg „…Dwa lata po wojnie, przyjechała do wsi rodzina tego okopiarza. Podziękowała ojcu Piotrowi Szubskiemu za pochowanie w trumnie ich krewnego. Po nim została tylko fotografia jego dziewczyny i brzytwa, którą rodzina ofiarowała na pamiątkę ojcu” . Po niemieckich żołnierzach, pospiesznie uciekających z transzei i bunkrów, nasi mieszkańcy zaopatrzyli się w żywność, odzież i inne przedmioty niezbędne do życia. W pierwszym okresie po wyzwoleniu niemiła przygoda spotkała dwóch mieszkańców Warzachewki - Le-

zabranie w 1942 r. gospodarstwa * Kulpa Konstanty ur. 1898 r. za zabranie w 1943 r. ziemi * Kwiatkowska Anna ur. 1904 r.oku za zabranie w 1942 r. ziemi, stodoły * Kwiatkowski Bronisław ur. 1906 r. za zniszczenie w 1942 roku obory * Kwiatkowski Władysław ur. 1915 r. za zabranie w 1942 roku ziemi, * Makowska Helena (Szatkowska) ur. 1913, za wysiedlenie * Modrzejewski Jan ur. 1897 roku za zabranie w 1942 r. ziemi * Nowak Zofia ur. 1895 r. wy-

ona Ryńca i Bronisława Kwiatkowskiego, którzy wybrali się wozem konnym do Włocławka, licząc na pewne „łupy” po Niemcach. Ich wyjazd zakończył się konfiskatą dobrego konia przez wojsko, w zamian otrzymali jedynie małego konika. Zaraz po wyzwoleniu za proniemiecką postawę chciano rozstrzelać Janinę Abend, mieszkankę wsi Warząchewka Polska. Według relacji Michaliny Jankowskiej, Janina Abend, podpisała volksdeutsch listę i zamieszkała w domu dla Niemców w Milęcinie, pomimo, że jej mąż przebywający w Niemczech pisał listy, prosząc ją o rozsądek. Do rozstrzelania nie doszło w wyniku interwencji mojego ojca Bronisława Kwiatkowskiego, rodziny i sąsiadów. Skutki okupacji dla mieszkańców w sferze materialnej okazały się bardzo ciężkie. Wielu zostało pozbawionych przez okupanta inwentarza, narzędzi rolniczych, zabudowań gospodarczych i płodów rolnych. W 1945 r. Starostwo Powiatowe we Włocławku wydało dokument „Spis kwitariusza akt rejestracji szkód wojennych powstałych w okresie 1939-1944 roku”. Spisane w okresie letnim (9 - 16 lipca) 1945 r. przedstawiają wachlarz szkód i zniszczeń dokonanych przez okupanta. Oszacowane wartości szkód i strat nigdy nie zostały poszkodowanym zrekompensowane.

Piotr Szubski, cieśla z Warząchewki Polskiej, lata 60.

Sławomir Kwiatkowski Na podstawie relacji: Zygmunta Ryńca, Janiny Dębczyńskiej, Michaliny Jankowskiej, Kunegundy Świerczyńskiej, Kamili Pińkowskiej z Michalina z 24.07.2009 r. (zapisy cyfrowe w posiadaniu autora ) i Jana Kwiatkowskiego. APW, Kwitariusz akt rejestracji szkód wojennych powstałych w okresie 1939 -1944 r., sygn. 586 Warząchewka i 589 Warząchewka Polska.

siedlona do Niemiec * Nowakowska Małgorzata ur. 1878 r. wysiedlona z gospodarstwa w 1942 r. * Nowakowski Roman ur. 1901 r. stracił konia i krowę * Ochociński Franciszek ur.1892 r., w 1942 r. wysiedlony * Reniec Franciszek ur. 1879 roku, w 1941 r.oku wywłaszczony z gospodarstwa * Ruciński Jan ur. 1904 r., w 1942 r. stracił gospodarstwo: * Ryniec Andrzej ur. 1896 r w 1942 r. stracił 2 wozy i bryczkę, * Ryniec Marcin ur. 1901 roku za zabranie w 1942 r.

Józef Otton Abend, robotnik przymusowy w Niemczech, długoletni pracownik Nadleśnictwa Włocławek

mieszkania, obory * Sobczak Antoni ur. 1915 r., był w niewoli * Sobczak Franciszek ur. 1905 roku, w 1942 r. zabrano mu konia * Stolarczyk Franciszka ur. w 1878 r., za zabranie w 1942 roku ziemi * Stolarczyk Jan ur. 1905 r. za zabranie w 1942 r. ziemi, * Szubska Wiktoria ur. 1873 roku, w 1942 r. straciła krowę * Szubski Piotr ur. 1909 roku w 1941 roku wywłaszczony z gospodarstwa. * Ulanowski Stanisław ur.

1902 r. w 1941 r. stracił ziemię * Wawrzonkowski Józef ur. 1888 r., w 1942 r. wysiedlony z gospodarstwa, dom mu spalono * Zasada Franciszek ur. 1899 roku, za zabranie w 1942 r. ziemi * Zasada Marianna ur. 1886 roku, w 1943 r. zabrano gospodarstwo * Zasada Stanisława ur 1897 roku (jej mąż Stanisław, lat. 51, został zabity przez Niemców), 20 V 1942 r. gospodarstwo zabrano


W Naszej Gminie 11 www.kujawy.media.pl

Kultura

nr 29, marzec 2012

Uczniowski teatr z jeżykiem i żabkami

Przedstawili w Kruszynie

Nagrodę wręcza ks. Piotr Polak

Wyróżnienie dla Aleksandry Betlińskiej

Wyróżnienie dla „Kruszynki”

Już po raz drugi Gminny Ośrodek Kultury w Kruszynie zorganizował przegląd przedstawień jasełkowych pn. „Do Betlejem nie jest daleko”, w którym udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna. Jasełka przedstawiło dziewięć grup teatralnych z powiatu włocławskiego, z Chocenia, Kowala (3), Kruszyna (2), Modzerowa, Wieńca, Zgłowiączki. Teksty jasełkowe zawierały wątki odwołujące się do aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie oraz tych z czasów narodzin Jezusa. Występy oceniało jury w składzie: Jan Polak – dyrektor Teatru Impresaryjnego we Włocławku, Jacek Buczyński – muzyk, i Krzysztof Makaruk – aktor Teatru Ludzi Upartych. Nagrody otrzymali: W kategorii „szkoła podstawowa”: I miejsce - SP im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu – Kółko Teatralne „Bajka; II miejsce - SP im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu – Grupa „Pogodni”; III miejsce - SP im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu. Wyróżnienie za scenografię otrzymał Teatrzyk „Kruszynka”. W kategorii „gimnazjum”: I miejsce Grupa Teatralna „Maska z Chocenia – , II - z Kowala, III - z Kruszyna. - Z naszej gminy występowały dwie grupy teatralne - mówi Anita Ochmańska-Robaczewska. - Niestety, nie udało się zdobyć pierwszego miejsca. Ale na podium stanęła grupa teatralna z Gimnazjum w Kruszynie, zajmując w kategorii gimnazja miejsce trzecie. Młodzież,

pod czujnym okiem Agaty Pacholskiej, zaprezentowała przedstawienie pt. „Światło z Betlejem”. Natomiast druga nasza grupa, Teatrzyk „Kruszynka” prowadzony przez Julię Skowrońską zdobył wyróżnienie za wspaniałą scenografię. Poziom prezentowanych spektakli był zdecydowanie wyższy niż w roku poprzednim. Jestem przekonana, co do dalszego kontynuowania przeglądu przedstawień jasełkowych i mam nadzieję, że będzie w nim uczestniczyć coraz więcej grup teatralnych z powiatu włocławskiego. Jury doceniło też pracę indywidualną młodych artystów i przyznało nagrody dla najlepszego aktora i aktorki. Wyróżnieni zostali: Mariusz Leśniewski, Aleksandra Betlińska oraz Dominika Krysińska. Przyznano także nagrody dla młodzieży, która pomagała w organizacji i realizacji II Przeglądu Twórczości Jasełkowej, a taką nagrodę przyznano dla Anity Przybysz, Aleksandry Betlińskiej, Weroniki Betlińskiej, Krzysztofa Pacholskiego i Michała Michalaka. Współorganizatorami przeglądu jasełek byli: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie i Parafia NMP Królowej Polski w Kruszynie. O słodki poczęstunek zadbała Elżbieta Grzegórska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie.

Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Nagrodę za III miejsce grupie teatralnej z Gimnazjum w Kruszynie wręczyli: Tomasz Karkosik - przewodniczący Rady Gminy Włocławek, ks. Piotr Polak oraz Andrzej Nowacki – dyrektor Zespołu Szkół w Kruszynie.

Jeżyk - Rafał Malesa, żaby od prawej - Oliwia Stasińska, Klaudia Kownacka i Nicola Szadkowska

Smólnik na obrazach Fot Jolanta Pijaczyńska

Grupa z gimnazjum w Kruszynie

Jędrka - chłopca z kolcami. Bohater wyruszył w świat, by swoimi kolcami nie sprawiać bólu najbliższym. Podczas wędrówki spotykał wiele ciekawych postaci, które w różny sposób starały się mu pomóc. Po długiej wędrówce Jędrek dotarł do wróżki, która odmieniła jego życie. Uczniowie zebrali wiele oklasków, nie tylko za grę aktorską, ale także za własnoręcznie wykonane dekoracje i pomysłowe stroje.

Fot. Andrzej Kłódkowski

Uczniowie ze szkolnego koła teatralnego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka, pod koniec stycznia zaprosili mieszkańców Smólnika i okolicznych wiosek na przedstawienie teatralne pt. „Jędrek Jeżyk”. Młodzi aktorzy, uczniowie z kl. IV, V i VI, pod kierunkiem nauczycielek: Jolanty SawińskiejNowackiej, Wioletty Skrajnej i Anny Ulanowicz przedstawili barwną opowieść o przygodach

Marzenna Kwiatkowska – dyrektor Zespołu Szkół w Smólniku i Małgorzata Jabłońska - instruktor oświatowy w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku na tle obrazów Andrzeja Fronczaka W galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, w “Salonie młodych”, 3 lutego otwarto wystawę prac pn. „Smólnik 2011”. Obrazy są pokłosiem pleneru, który odbył się w Smólniku w lipcu 2011 r. Swoje prace zaprezentowali artyści z włocławskiego koła Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP): Andrzej Fronczak, Anna Grzelak, Jerzy Jabczyński, Zbigniew Jankowski, Mieczysław Janowski, Magdalena Kaczmarek, Iwona Kruszczyńska, Maria Sidor, Krzysztof Walczewski i Adam Zapora. Artyści, nie pierwszy raz podczas pleneru korzystali z bazy Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Smólniku. Andrzej Fronczak, komisarz pleneru dziękował dyrektor Marzennie Kwiatkowskiej za miłą atmosferę i gościnę. Podziękowania skierował także do wójt Ewy Braszkiewicz i radnej Elżbiety Sadowskiej. Wystawie towarzyszy katalog wydany przez koło, w którym Andrzej Fronczak, komisarz pleneru napisał : “Widzenie kolorów to umiejętność ofiarowania nam jako talent niezależnie od naszych chęci. Przy odrobinie dobrej woli, można je rozwijać dzięki intensywnym kontaktom z naturą, czyniąc z widzianych przestrzeni barwne malarsko obrazy. Warto to robić, gdyż te obrazy właśnie czynią nasze życie piękniejszym, pozwalają w pełni docenić uroki boskiej natury i ludzkiej twórczości. Taki cel przyświeca zawsze uczestnikom plenerów. Mniemam, że tak było i tym razem, gdy włocławskie Koło Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Toruńskiego po raz trzeci zorganizowało plener malarski w przepięknych zakątkach Kujaw Wschodnich”. (pj)


12

W Naszej Gminie www.kujawy.media.pl

Straż pożarna

nr 29, marzec 2012

Kruszyn. Za sołem prezydialnym od lewej: Stanisław Wawrzonkoski, Ewa Braszkiewicz, Tomasz Karkosik, Roman Gołębiewski, Marian Mikołajczak, Grzegorz Świątkowski, Zbigniew Lewandowski, Karol Nowacki, Dariusz Politowski

OSP Kruszyn

Zebrania w OSP

Druhowie podsumowali W gminie Włocławek działa siedem jednostek ochotniczych straży pożarnych usytuowanych w: Kruszynie, Smólniku, Świętosławiu, Smólsku, Łagiewnikach, Warząchewce Polskiej i Dębie Polskim. Do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego włączone są jednostki w Kruszynie i Smólniku. Od przedstawienia zrealizowanych zadań w roku 2011 rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze druhów z jednostek OSP w gminie Włocławek organizowane w styczniu i lutym br. Oprócz podsumowania minionego

roku, zebrania były również dobrą okazją do prezentacji planów OSP na rok 2012 oraz spotkań druhów z przedstawicielami samorządu gminnego, przyjaciółmi i sojusznikami. W zebraniach, niejednokrotnie uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Włocławek, w skład, którego wchodzą: Stanisław Wawrzokoski – prezes, Jan Twardowski – wiceprezes, Mirosław Nowacki - komendant gminy, Janusz Tyrała – sekretarz, Zbigniew Rogalski - skarbnik oraz członkowie: Marek Zajdel, Kazimierz Kujawa, Karol Nowacki, Mieczysław Czaj-

kowski, Krzysztof Jarębski. Gośćmi strażaków ochotników byli także przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: komendanci Robert Majewski i Grzegorz Świątkowski - były komendant PSP, a również reprezentanci samorządu gminnego – wójt Ewa Braszkiewicz i Tomasz Karkosik, przewodniczący Rady Gminy Włocławek oraz radni. Druhowie wszystkich jednostek OSP na terenie gminy Włocławek ustalili składkę członkowską w wysokości 20 złotych. (mj)

OSP Łagiewniki Ochotnicza Straż Pożarna w Łagiewnikach liczy 50 członków, wśród nich jest ośmiu wspierających. Sprawozdania za ubiegły rok przedstawili: Grzegorz Czerwiński – prezes OSP w Łagiewnikach, Tomasz Maćkowiak – komendant oraz Izydor Zasada - przedstawiciel komisji rewizyjnej. W zebraniu druhów strażaków brali udział przedstawiciele władz straży pożarnej różnych szczebli, był wśród nich Robert Majewski – komendant Państwowej Straży

Pożarnej we Włocławku. W planach na 2012 rok druhowie z Łagiewnik mają zakupienie sprzętu: piły spalinowej i węży oraz umundurowania. Marzeniem jest pozyskanie lekkiego samochodu pożarniczego i remont remizo-świetlicy. - Nasza świetlica wiejska w Łagiewnikach od dawna wymaga modernizacji – mówi druh i radny gminy Marek Zajdel. - Planujemy wyremontować dach i wnętrze świetlicy, a także zbudować parking dla pojazdów.

W Kruszynie i w innych OSP za współpracę dziękowano Grzegorzowi Świątkowskiemu - byłemu komendantowi PSP

Na sali obrad w Łagiewnikach

Fot. Nadesłana

OSP Dąb Polski Działalność statutowa strażaków z OSP w Dębie Polskim w 2011 roku była ograniczona ze względu na wycofanie samochodu gaśniczego z dalszej eksploatacji, informuje Krzysztof Jarębski. Główny wysiłek jest obecnie skierowany na pozyskanie samochodu, który pozwoli w pełni realizować zadania w 2012 roku, a za najważniejsze uznano szkolenie. Na zdjęciu obok: Druhowie i ich goście

Stulatka OSP Kruszyn, od 1997 roku działająca w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, jako pierwsza, 7 stycznia uroczyście podsumowała swoją pracę w 2011 roku. OSP Kruszyn liczy 140 członków w tym 24 kobiety. Przy OSP Kruszyn działają: orkiestra licząca 37 osób, zespół artystyczny (10 osób) i zespół sportowo-pożarniczy składający się z 12 członków. W 2011 roku strażacy z Kruszyna uczestniczyli w 33 akcjach ratowniczych, w tym 15 razy gasili pożary i 18 razy likwidowali miejscowe zagrożenia. Na 2012 rok zaplanowano m. in. pozyskanie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, zestawu ratownictwa drogowego, systemu hydraulicznego oraz

mundurów dla orkiestry. Strażacy zaplanowali udział w zawodach pożarniczo-ratowniczych i turnieju piłki halowej oraz organizacje festynu strażackiego i koncerty orkiestry dętej. Druhowie podziękowali za dotychczasową współpracę Grzegorzowi Świątkowskiemu, już byłemu komendantowi miejskiemu PSP we Włocławku i honorowemu członkowi kruszyńskiej jednostki. W imieniu nowego szefa PSP Roberta Majewskiego gratulacje druhom z Kruszyna przekazał Dariusz Politowski, zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2. Tradycyjnie zebranie zakończyło się życzeniami świąteczno-noworocznymi.

OSP Smólsk Walne zebranie sprawozdawcze OSP w Smólsku odbyło się 21 stycznia, a otworzył je prezes Marcin Chojnacki. Na przewodniczącego zebrania wybrano Witolda Makaro, protokólantem został Grzegorz Chojnacki. Wśród osób zaproszonych na zebraniu obecni byli: wójt Ewa Braszkiewicz, Mirosław Nowacki - komendant gminny i wiceprezesi ZGOSP RP: Roman Gołębiewski i Marek Zajdel. OSP w Smólsku liczy 25 członków, w tym dwóch honorowych. W roku sprawozdawczym przybyło dwóch członków, ale ubyło również dwóch. Podczas zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Jana Chojnackiego, druha zasłużonego nie tylko dla OSP, ale także dla całej społeczności Smólska. Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium. Wybrano nowego członka zarządu – Wiesława Chojnackiego, który pełni funkcję gospodarza. Na obecny rok zaplanowano m.in. prace w wewnątrz remizo-świetlicy Jarosław Ryniec – naczelnik OSP polegające na w Smólsku i prezes Marcin Chojnacki montażu paneli i malowaniu ścian. W punktach planu wymienia się także budowę masztu, montaż syreny alarmowej, utwardzenie placu apelowego, budowę wjazdu z przepustami i ogólne prace porządkowe. Ochotnicza Straż Pożarna w Smólsku posiada jeden lekki samochód pożarniczy marki Ford.


Wojciech Żbikowski. - Jednostka oprócz swoich statutowych obowiązków ma w planach dalszą modernizację świetlicy wiejskiej – mówi Bogusław Wrocławski, radny gminy i członek OSP w Świętosławiu. - Pieniądze na ten cel zostały przeznaczone z funduszu sołeckiego. Mamy też zgodę

na dokonanie wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu, a rosnących wzdłuż drogi gminnej w Świętosławiu. Prace ruszą jak tylko pogoda na to pozwoli. Będziemy przygotowywać się także do zawodów sportowo-pożarniczych. Ostatnio współuczestniczyliśmy w przygotowaniu zabawy karnawałowo-choinkowej dla około 70. dzieci z Dobrej Woli i Świętosławia.

www.kujawy.media.pl

Fot. Zbignew Wieczorek

OSP Świętosław Jednostka OSP w Świętosławiu w tym roku zyskała dwie nowe członkinie: Małgorzatę Glińską i Milenę Grzelak. W sumie OSP Świętosław liczy 24 członków, w tym cztery kobiety. Prezesem jest Antoni Walewicz, naczelnikiem - Janusz Jeszke, sekretarzem - Krzysztof Krawiecki, a skarbnikiem -

W Naszej Gminie 13

Straż pożarna

nr 29, marzec 2012

Strażacy z Kruszyna w akcji zimowego odśnieżania

Samochody strażackie nie tylko do gaszenia pożarów Jednostki OSP, działające w krajowym systemie ratowniczo -gaśniczym, muszą mieć na swoim wyposażeniu minimum dwa samochody ratowniczo-gaśnicze. Mogą to być dwa pojazdy, w tym jeden ciężki lub dwa średnie. W gminie Włocławek w systemie działają jednostki OSP Kruszyn i OSP Smólnik.

OSP Warząchewka W zebraniu OSP Warząchewka Polska uczestniczyło 28 członków czynnych, 18 druhen i druhów z drużyn młodzieżowych oraz zaproszeni goście, a wśród nich wójt Ewa Braszkiewicz, Tomasz Karkosik - przewodniczący Rady Gminy Włocławek, Stanisław Wawrzonkoski – prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP i Janusz Tyrała

- sekretarz zarządu oddziału gminnego. Zebranie otworzył Zbigniew Rogalski, prezes OSP Warząchewka Polska. Za najważniejsze zadanie na 2012 rok druhowie uznali modernizację świetlicy strażackiej, która pełni rolę także świetlicy wiejskiej. Środki na ten cel będą pochodziły z budżetu gminy oraz z Urzędu Marszałkowskiego.

OSP w Kruszynie posiada średni i lekki samochód ratowniczo-gaśniczy. Ten średni został zakupiony w 2006 roku, ale niedługo jednostka się z nim pożegna. Zostanie bowiem przekazany dla OSP Smólnik, która nie posiada samochodu z napędem terenowym. Natomiast OSP Kruszyn otrzyma nowy samochód. Jednostka w Kruszynie zlokalizowana jest blisko przebiegającej autostrady, która niebawem zostanie oddana do użytku. Trzeba się liczyć z tym, że w przypadku wypadków i innych zdarzeń na autostradzie będzie musiała brać udział w akcjach ratowniczych, które wymagają specjalistycznego sprzętu. Zakup samochodu - to koszt 880

tys. złotych, zostanie on sfinansowany w 75 proc. z tzw. funduszu drzewkowego. (Czytaj str. 5) Jednak nie tylko wymagania stawiane jednostkom działającym w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym zadecydowały o zakupie nowego samochodu. Poważnym argumentem przemawiającym za kupnem ciężkiego samochodu była ekonomia. Od pięciu lat, w okresie zimy, OSP Kruszyn odśnieża swoim samochodem drogi gminne z terenu Kruszyna i całej południowej części gminy Włocławek. Natomiast odśnieżaniem dróg terenów Smólnika i okolicznych wiosek zlecane było prywatnemu wykonawcy. Urząd Gminy Włocławek po dokonaniu szczegółowej analizy kosztów odśnieżania za okres ostatnich trzech lat wykazał duże różnice w kosztach odśnieżania zachodzące pomiędzy wykonawcami. - Na odśnieżanie i usuwanie gołoledzi strefy I i II, które stanowią okolice Kruszyna i tereny Warząchewek, o łącznej długości

Saksofon, puzon, alt…

Od lewej: Marek Fronczak, Karol Nowacki, Mirosław Nowacki, Ryszard Jaroszewski, Bolesław Nowacki z OSP Smólnik

OSP Smólnik W Smólniku druhowie OSP oraz zaproszeni goście zebrali się 5 lutego na zebraniu sprawozdawczym w miejscowej remizie Od progu gości witał zarząd OSP Smólnik z prezesem Mirosławem Nowackim na czele. W skład zarządu wchodzą także: wiceprezes Marek Fronczak, Karol Nowacki - naczelnik, Ryszard Jaroszewski - sekretarz, Bolesław Nowacki - skarbnik. Jednostka OSP w Smól-

niku liczy 60 członków zwyczajnych, w tym osiem kobiet, które tworzą drużynę kobiecą. Działa także ośmioosobowa młodzieżowa drużyna chłopców. Druhowie ze Smólnika w minionym roku uczestniczyli w 26 akcjach ratowniczych, w tym 16 razy wyjeżdżali do gaszenia pożarów. OSP w Smólniku posiada trzy samochody pożarnicze (lekki, średni i ciężki). Na nowy rok druhowie zapla-

nowali zakupienie nowego samochodu, remont remizo-świetlicy oraz rozbudowę garażu. Będą też przygotowywać się do udziału w zawodach sportowo-pożarniczych i sumiennie wypełniać, jak zawsze nałożone na nich obowiązki. W czasie uroczystego spotkania druhowie ze Smólnika podziękowali za dotychczasową współpracę Grzegorzowi Świątkowskiemu byłemu komendantowi miejskiemu PSP we Włocławku i powitali nowego komendanta PSP Roberta Majewskiego.

Instrumenty z projektu Jednostka OSP w Kruszynie złożyła wniosek do LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach Małych Projektów i uzyskała dofinansowanie unijne w kwocie 25 tys. złotych. - Cały projekt ma wartość 36 tys. złotych – mówi Roman Gołębiewski prezes OSP Kruszyn. - Oprócz dofinansowania unijnego w kwocie 25 tys. złotych pozostałe pieniądze pochodzą z funduszu sołeckiego - 5 tys. zł oraz gminy - 6 tys. zł. Środki przeznaczone są na doposażenie naszej orkiestry i zespołu tanecznego. Już zakupiliśmy siedem instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej. Kupiliśmy saksofon barytowy i altowy, tenor, alt, puzon wentylowy, flet i lirę marszową. Dodam, że jest to kolejny projekt z udziałem środków unijnych, realizowany przez nasze stowarzyszenie. Pozostałe pieniądze OSP Kruszyn przeznaczy na zakupienie 40 koszul i 40 kamizelek oraz 10 strojów i 5 par butów dla mażoretek. (p)

99 km dróg gmina wydała w okresie ostatnich trzech lat 173.603 złotych – wyjaśnia wójt Ewa Braszkiewicz. – Oznacza to, że koszt odśnieżania jednego kilometra drogi kosztował 1.753 zł. Natomiast koszt odśnieżania dróg w okolicach Smólnika był trzykrotnie większy. Na odśnieżanie i usuwanie gołoledzi III strefy mającej łącznie 54 km dróg i obejmującej teren Smólnika, Dębów i okolicy wydaliśmy 275.600 zł. Oznacza to, że odśnieżanie 1 km drogi kosztowało 5.056 złotych. Wprawdzie gmina była zadowolona z jakości wykonywanej usługi, ale była ona zbyt kosztowna. Dlatego postanowiliśmy, że już od następnej zimy o nasze drogi gminne będą dbały jednostki ochotniczej straży z Kruszyna i Smólnika. Na efekty zimowego utrzymania dróg gminnych w stanie przejezdności trzeba będzie poczekać do następnej zimy. Wszystko jednak wskazuje na to, że praca druhów strażaków będzie korzystna dla budżetu gminy. (jot)

Na szkoleniu Druhowie strażacy ochotnicy, aby móc uczestniczyć w akcjach ratowniczo gaśniczych muszą przejść system szkoleń podstawowych. Takie szkolenia rozpoczęły się dla 46 druhów z jednostek OSP Kruszyn, Łagiewniki, Świętosław, Smólsk i Dąb Polski. Dwutygodniowe szkolenie odbywa się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie. Na szkolenie kieruje zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej, a potwierdza gmina. Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (część I) jest spełnienie kilku wymagań. Druhowie muszą mieć ukończone 18 lat i nie mogą przekroczyć 65 roku życia, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego możliwość udziału w działaniach ratowniczych. Druh musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wymagane jest minimum wykształcenie gimnazjalne lub podstawowe (w dotychczasowym systemie ośmioklasowym). Warunkiem przyjęcia na szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (część II) jest spełnienie takich samych wymagań plus ukończenie szkolenia podstawowego – część I.


14

W Naszej Gminie

Tradycja

www.kujawy.media.pl

nr 29, mrzec 2012

Zabawa w Świętosławiu

Nauczycieli ze Smólnika trudno rozpoznać

Pożegnali karnawał Karnawał, czyli zapusty dawne (mięsopusty) trwał do Wielkiego Postu. W Polsce kiedyś obchodzono go szumnie i z wielką fantazją. Był to czas biesiad, pijatyk, tańców i nieustającej zabawy. Dzisiaj zabawy są skromniejsze, ale się odbywają i cieszą uczestników.

Fot. Andrzej Kłódkowski

Zabawa dla dzieci ze Smólska i Kolonii Dębice

Dzieci w strojach karnawałowych na zabawie w szkole w Smólniku

W szkołach i świetlicach wiejskich, jak co roku w tym okresie odbywały się zabawy karnawałowe dla dzieci i młodzieży, które mieszkańcy wiosek często nazywają „zabawą choinkową”, ponieważ młodzi otrzymują paczki z prezentami. Jak na bal karnawałowy przystało, coraz więcej dzieci, a także nauczyciele przebierają się w niecodzienne stroje. Większość zabaw odbywała się w ostatnim tygodniu tuż przed ostatkami i na zakończenie zapustów. Coroczną zabawę karnawałowo-choinkową dla dzieci zorganizowano w świetlicy wiejskiej w Smólsku. Około siedemdziesięcioro dzieci ze Smólska i Kolonii Dębice otrzymało paczki z

W wesołym pochodzie popularnej „kozy” ze Świętosławia nie brakowało konia, kozy, bociana, diabła, śmierci, baby i dziada oraz maszkar

drobnymi upominkami i słodkościami. Były tańce i wiele radości. Głównym organizatorem tej cyklicznej zabawy był, jak zawsze radny gminy Witold Makaro, a pomagali sołtysi i druhowie z OSP w Smólsku. Fundatorem paczek byli Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy, Honorowi Obywatele gminy Włocławek. Na wiejskie drogi, a także ulice Włocławka wyszły bajeczne kolorowe, dziwaczne korowody maszkar i przebierańców. W tłusty czwartek w Świętosławiu bawiła się cała wieś. Jak na zapusty, czyli karnawał przystało po wsi od domostwa do domostwa grasowała „koza”. Na koniec grupa zapustna, czyli popularna „koza” ze Świętosławia zawitała do świetlicy, w której trwała zabawa dla dzieci, ale bawili się także starsi. Paczki ze słodkościami dla 70 dzieci ufundował radny Bogusław Wrocławski wraz z żoną. Dodajmy, że przebierańcy ze Świętosławia uczestniczyli także 19 lutego w XXIII Korowodzie grup zapustnych we Włocławku organizowanym przez Muzeum

Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Grupa ze Świętosławia prezentowała się wspaniale i tak jak inne głośnym trzaskaniem z batów, dźwiękami dzwonków, odgłosami kłapiących szczęk maszkar zwierzęcych i śpiewem zwracała na siebie uwagę mieszkańców miasta. Co roku zabawę choinkową dla uczniów organizuje także Zespól Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku. Ciekawostką jest, że oprócz dzieci w bajkowe stroje przebierają się również nauczyciele. W czasie, gdy dzieci się bawiły rodzice mieli możliwość spędzenia czasu w kawiarence „Dar serca” prowadzonej przez SSU i Szkolne Koło Wolontariatu. Przypomnijmy, że pierwotnie zapusty związane były z magicznymi obrzędami, a ich celem było odpędzenie zimy i pobudzenie sił witalnych przyrody. Dzisiaj są raczej zabawą, a jej uczestnicy także mają nadzieję na rychłe przyjście wiosny. Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Koza ze Świętosławia zawędrowała na ulice Włoclawka


nr 29, marzec 2012

W Naszej Gminie 15

Po feriach

www.kujawy.media.pl

Tydzień pełen wrażeń

Budapeszt. Rejs statkiem po Dunaju. Na zdjęciu ks. Krzysztof Graczyk z ministrantami

Tanecznie w Fitness Klubie. Zajęcia pn. „ZUMBA” dla młodzieży z Zespołu Szkół w Kruszynie podczas ferii aktywnie, poprowadziła instruktorka Marta Ziółkowska w Fitness Klubie OD-NOVA we Włocławku. Chłopcy i dziewczęta mieli również możliwość skorzystania z siłowni pod okiem instruktora. Organizatorkami wyjazdu do włocławskiego klubu były: Violetta Łojewska i Agnieszka Golińska.

Tydzień ferii zimowych grupa uczniów z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku spędziła bardzo aktywnie w Tyliczu koło Krynicy Zdroju. Podczas zimowego wypoczynku, którego organizatorem był ks. Krzysztof Graczyk, proboszcz parafii Smólnik młodzież miała okazję doświadczyć wielu atrakcji. Pod okiem doświadczonych instruktorów młodzi uczyli się jeździć na nartach, a wieczorami rozpalali ognisko, śpiewali i piekli kiełbaski. Wspaniałą zabawą była jazda kuligiem, a sportowym wyczynem zdobywanie szczytów górskich: Trzech Koron oraz Jaworzyny Krynickiej. Relaks przyniosła kąpiel w basenie w Łańcucie. Wyjątkowe chwile smólniczanie przeżywali w Budapeszcie, gdzie płynąc statkiem podziwiali przepiękne widoki stolicy Węgier. Dunaj przepływając przez Budapeszt tworzy jedną z najpiękniejszych panoram na kontynencie. Panorama Budapesztu została dodana do światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Uwieńczeniem feryjnego wyjazdu i jednocześnie dziękczynieniem za owocnie spędzony czas, była prywatna msza w Częstochowie przed obrazem Matki Bożej w intencji wszystkich uczestników wyjazdu oraz całej parafii Smólnik. Relaks na basenie w Łańcucie

Pieniny. Widok na Trzy Korony

W górach uczyli się jazdy

Grupa przygotowana do jazdy Tradycją się stało, że dzieci ze Smólska oraz uczniowie Zespołu Szkół w Kruszynie ferie zimowe spędzają w górach. Głównym sponsorem tych corocznych wyjazdów jest Fundacja PBG Państwa Małgorzaty i Jerzego Wiśniewskich. Finansowe wsparcie udziela także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku W tym roku młodzież wraz z opiekunami: Agnieszką Golińską, Violettą Łojewską i Danielem Jamka wyjechała na obóz narciarski do Poronina. W organizację wyjazdu zaangażowany był również Witold Makaro, radny gminy. - Głównym celem zimowego odpoczynku w górach była oczywiście jazda na nartach – mówi Agnieszka Golińska. - Jedni dopiero uczyli się jeździć pod okiem instruktora, inni już dobrze opanowali zjazdy. Jeździliśmy na stoku „TOKO-LAND” w Białym Dunajcu oraz na stoku narciarskim „Małe Ciche” w Zakopanem. Dzieci zwiedziły Zakopane, a w Białce Tatrzańskiej kąpały się w basenach termalnych.

W górach jest fajnie Redakcja „W NASZEJ GMINIE” Wydawca: Wydawnictwo Kujawy, www.kujawy.media.pl

Adres: 87-811 Szpetal Górny, Lipowa 48, Redaktor naczelny Stanisław Białowąs, tel. 600-15-68-05

e-mail: stanislaw.bialowas@wp.pl redaktor wydania Jolanta Pijaczyńska, tel. (54) 237-05-05, tel. 608-45-56-58, e-mail: jo-pi@tlen.pl


16

W Naszej Gminie

Sport

www.kujawy.media.pl

nr 29, marzec 2012

Pierwsi w powiecie, na piątym miejscu w województwie

OSP Kruszyn w piłkarskich turniejach kontuzji, złamał palec, co miało wpływ na wynik. Ostatecznie drużyna z Kruszyna uplasowała się na piątym miejscu, co jak na 17 zespołów jest wynikiem nie najgorszym. W turnieju Paweł Orzelski strzelił pięć bramek (o dwie mniej od króla strzelców), a Łukasz Kwiatkowski – trzy bramki. Zwycięzcą turnieju i najlepszą ekipą województwa kujawsko-pomorskiego została reprezentująca powiat brodnicki drużyna OSP Gorczenica. Tekst i fot. Jolanta Pijaczyńska

Druhowie z Kruszyna reprezentowali powiat włocławski podczas wojewódzkiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednak zanim trafili do Gąsawy na eliminacje wojewódzkie halowej piłki nożnej ochotniczych straży, musieli przejść eliminacje powiatowe. Jednostki OSP z powiatu włocławskiego wystawiły sześć drużyn piłkarskich, które rywalizowały w hali sportowej w Baruchowie, w której zorganizowano eliminacje powiatowe Turnieju Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP Kruszyn wywalczyła pierwsze miejsce, przed druhami z Baruchowa i gminy Kowal. Dyplom i puchar odebrano z rąk Roberta Majewskiego, komendanta PSP we Włocławku i Mariana Mikołajczyka - prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Włocławku oraz Stanisława Sadowskiego – wójta gminy Baruchowo. Zwycięstwo indywidual-

Zwycięska drużyna z OSP Kruszyn w turnieju powiatowym ne w eliminacjach powiatowych odniósł Maciej Małecki z OSP Kruszyn, który został królem strzelców odnotowując na swoim koncie dziesięć bramek. W VIII Wojewódzkim Turnieju OSP Województwa Kujawsko -Pomorskiego, który rozgrywał się w halach

Za śmieci wywożone na wysypiska płacą nie tylko mieszkańcy, którzy podpisali umowę z firmami wywozowymi, najczęściej z włocławskim „Saniko”.

Kosztowne śmieci Pozbywanie się nieczystości stanowi także znaczną pozycję w budżecie gminy Włocławek. W minionym roku na ten cel wydano blisko 52 tys. złotych. Najwięcej kosztował wywóz odpadów komunalnych znajdujących się na dzikich wysypiskach, bo aż 32.306 złotych. Wywóz nieczystości stałych kosztował ponad 11 tys. zł. Co jakiś czas gnina organizuje akcje wywozu odpadów wielogabarytowych. Można wtedy pozbyć się niepotrzebnej lodówki, telewizora i innych przedmiotów, które po prostu do pojemnika nie zmieszczą się. Ta akcja w minionym roku kosztowała budżet gminy ponad 8,3 tys. zł. O planowanych zmianach wywozu nieczystości czytaj na str. 9

sportowych w Gąsawie i w Żninie drużyna OSP Kruszyn reprezentowała powiat włocławski, grając w składzie: Grzegorz Szewiel (bramkarz), Paweł Orzelski, Dawid Orzelski, Konrad Marczewski, Artur Kołtuński, Piotr Orzelski, Maciej Małecki, Michał Kraszewski, Łukasz Kwiatkowski, Roman

Gołębiewski. W zawodach udział wzięło 17 zespołów z naszego województwa. OSP Kruszyn awansowała do ćwierćfinałów, gdzie przegrała z późniejszym mistrzem OSP Gorczenica (powiat brodnicki). Kruszyniacy, w meczu z Gorczenicą mieli pecha, bo bramkarz Grzegorz Szewiel doznał

Nagrody za I miejsce w powiecie odebrał Maciej Małecki z rąk Roberta Majewskiego, Mariana Mikołajczyka i Stanisława Sadowskiego

Zapobiegną podtopieniom

Ważne dla mieszkańców

Wywóz rzeczy wielkogabarytowych Rzeczy wielkogabarytowe będą odbierane od mieszkańców w poszczególnych miejscowościach gminy. Poniżej podajemy harmonogram wywozu. 19 marca 1) Kruszyn godz. 8:00-9:00 2) Kruszynek godz. 10:30-11:30 3) Poddębice godz. 12:00-13:00

20 marca 1) Ludwinowo godz. 8:00 -10:00 2) Dębice godz. 8:00 -10:00 3) Łagiewniki godz. 11:30-11:30

21 marca 1) Gróbce godz. 8:00-9:00 2) Markowo godz. 10:30-11:30 3) Sykułagodz. 10:30-11:30 4) Kolonia Dębice godz.12:00-13:00

22 marca 1) Koszanowo godz. 8:00-9:30 2) Humlin godz. 8:00-9:30

3) Dobra Wola godz. 11:00-12:00 4) Świętosław godz.12:00-13:30

28 marca

1) Nowa Wieś godz. 8:00-9:30 2) Potok godz. 8:00-9:30 3) Smólsk godz. 11:00-12:30

1) Wistka Królewska godz.9:00-10:00 2) Mostki godz.9:00-10:00 3) Kosinowo godz.10:30-13:00 4) Adaminowgodz.10:30-13:00 5) Dobiegniewo godz.10:30-13:00

26 marca

29 marca

23 marca

1) Pińczata godz. 7:30-8:30 2) Warząchewka Polska godz. 9:00-10:00 3) Wójtowskie godz. 10:00-10:30 4) Warząchewka Królewska godz. 10:30-11:30 5) Warząchewka Nowa godz. 12:00-13:00

27 marca 1) Modzerowo godz.8:00- 9:00 2) Józefowo godz. 9:30-10:30 3) Mursk godz.11:00 -12:00 4) Ładne godz. 12:15-13:15

1) Smólnik godz. 9:00-10:00 2) Przerytka godz. 10:00-10:30 3) Telążna Leśna godz.11:00-13:00 4) Telążna Stara godz.11:00-13:00 5) Bartnica godz.11:00-13:00

30 marca 1) Dąb Polski godz.9:00-10:30 2) Dąb Mały godz.9:00-10:30 3) Dąb Wielki godz.9:00-10:30 4) Skoki Małe godz. 11:00-13:00 5) Skoki Duże odz. 11:00-13:00 Miejsca wywozu rzeczy wielkogabarytowych w poszczególnych miejscowościach zostaną uzgodnione z sołtysami.

Po śniegu, który padał w ostatnich dniach lutego nie ma śladu. Tafle lodu można jeszcze spotkać przy brzegach rzek i jezior. Włocławski Inspektorat Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, iż na Wiśle, na odcinku od zbiornika we Włocławku do Smoszewa utrzymuje się stała pokrywa lodowa. Od 2 marca lodołamacze przystąpiły do łamania lodu na odcinku od stopnia we Włocławku do Dobrzynia. Akcję kruszenia lodu na Wiśle w okolicach Włocławka prowadzą dwie firmy: Zakład Usług Wodnych z Legionowa i Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego z Warszawy. Sytuacja na Zalewie Włocławskim jest pod kontrolą - zapewniają specjaliści. Podtopień nie ma co się obawiać.

W Naszej Gminie nr 29 (2012)  

Czytaj str. 2 Czytaj str. 3 25 lutego br. oddano do użytku nową świetlicę w Nowej Wsi. Wstęgę przecinali od lewej: Jerzy Ostapiuk – wiceprze...

Advertisement