GT14

Page 1

Специјализирано списание за градежништво и транспорт • Излегува четири пати годишно

Година IV • Број 14

ДРАЧ • CAT D9T • Volvo BL61B и BL71B Sennebogen 655 HD • ESCO • Komatsu GD 655 Liebherr L 576 • Metso • Perlini • Wabcowurth JCB на BAUMA 2013 • Bomag


СОДРЖИНА Претставуваме: Од уреднички агол........................................................................................3 Sennebogen 655 HD.........................................................................................4 Komatsu GD 655.................................................................................................7 CAT D9T ..............................................................................................................10

Издавач: КУКОМ дооел - Скопје

Liebherr L 576 натоварувач на тркала ................................................14 Perlini дампери ............................................................................................18 Metso Mining And Construction,

Главен и одговорен уредник: Благоја Дрнков Графички уредник: Филип Даскаловски Постојани соработници: Агрон Сулејман, Зоран Коцев, Сашо Наумовски, Адријан Трипунов Маркетинг: Благоја Дрнков, Мелина Тагаринска, Сандра Ристовска Адреса на редакцијата: „Коста Шахов“ 6-1/1 1000 Скопје

конусни дробилки Nordberg HP и GP Series....................................22 Јубилеј: 100 години од постоењето на ESCO...................................26 BAUMA 2013.......................................................................................................30 Volvo BL61B и BL71B.......................................................................................34 BOMAG ECONOMIZER........................................................................................38 BOMAG Вибро-Плочи.....................................................................................40 Montabert кршачиод Blue Line серијата: XL1000, XL1300, XL1700 , XL1900, XL 2600.................................................42

Занимливости, вести... Trilety TXK и Rasco Muvo ..........................................................................44 Doosan G30 ......................................................................................................47 Wabcowurth – дијаг­ности­чка технологија......................................49

Сите права задржани. Ниту еден дел, текст или фотографија не смее да се репродуцира или дистрибуира на било кој начин или на било кој јазик, без претходна согласност од редакцијата на Г и Т. Г и Т е тромесечна ревија.

Makita BDF 459 и BHP 459 ..............................................................................52 ВЕМКО...................................................................................................................54 Модрича - Хидраулични масла.................................................................56 ДРАЧ - ПерспективНа Порта........................................................................59 Градежна комора на Македонија...........................................................60

Trанспорт Тахографи и нивната улога.......................................................................63 FAP.........................................................................................................................64

www.g-t.com.mk

02 3223 531 2

Година 4 • Квартал 2

MAN Trucknology денови во Скопје......................................................66


Од уреднички агол Дали ни тргна? 1. Цените на ново­ из­ гра­ дените станови во Скопје веќе трета год­ина по ред бележат пад. Иако тој пад не е дра­матичен сепак се говори за намалува­ње на стан­бениот ква­дра­тен ме­ ­тар. Анали­ти­чарите об­ јасну­­­ваат дека тоа се дол­ жи на зголемената понуда на нови станови како и на намалениот обем на пла­ си­рање на намен­ски­­те кре­­дитни аранж­мани. Да­ ли тој тренд не­га­тивно ќе се одрази на нашите гра­ дежни фирми. Наше дла­ боко уверу­вање е дека не само што нема да има негативни последици по нашите градежници, туку напротив, трендот на намалу­вање на цените на станбениот и деловниот простор, како последица ќе има по­зитивно влијание врз градежниот сектор. Нашето мислење го поткрепуваме со еднос­тавниот аргу­ мент дека конечно и на ова поле проработуваат пазарните механизми на понуда и побарувачка. А пазар­ните механизми никогаш не грешат, нели? Природната дерегулација на па­ зарот секој пат како финален резултат дава општ прос­пе­ ритет. Ако ги оставиме тие механизми да дејст­ вуваат без мешање од надворешните фактори, па­зарот ќе знае како да ја балансира состојбата. Вишокот на понуда најпрвин ќе делува на на­ма­лување на цените што пак од друга страна ќе ја зголеми побарувачката, а тоа неминовно води кон подо­ брување на конкурентноста и зголемување на кавлитетот на понудата. Како страничен ефект од дејствувањето на тие механизми ќе имаме и фирми кои на странските пазари ќе бидат поконкурентни. Дека станува збор за природен процес може да послужи и податокот кој говори токму за зголемен обем на работите што нашите градежни фирми ги изведуваат на странските пазари. Не еднаш од ова место сме напоменале дека државата треба само да овозможи фер и нормален натпревар дома, без протекционизам помеѓу субјектите, а на надво­решните пазари да создаде услови нашите фирми да добијат еднаков третман како и нивните меѓународни конкуренти. Останатиот дел од работата ќе си го направат токму пазарните меха­ низми. 2. Пред извесно време беа доделени концесиите за рудни­ ците и коповите. Владата ги подели концесиите за експлоа­ тација на домашното рудно богатство, и дотука се е според

“законот“ и важечките прописи. Но, секогаш постои едно – но, кое не ни дава така лесно да ги проголтаме владините објаснувања и да ги свариме како единствено можни или пак како најдобри. Овде мислиме на објаснувањето дека ние како држава немаме ка­пацитети да ја обработиме домаш­на­ та руда, и дека тој процес би бил многу скап и економски неисплатлив. Со други зборови тоа значи дека нема да мо­ жеме да извезуваме суровини туку единствено “материјал“ иско­пан од земјата. И тоа од странски концесионери. Нешто во приказнава ми недостасува. Знамеме дека условите на меѓународниот пазар се сменети, но нели истите тие руд­ ници во минатото државно уредување сами ги сто­ па­ нисувавме. А и пред тоа, постарите помнат дека уште во минатиот век увезувавме странски експерти (Саси), а из­ везувавме метали помеѓу кои имаше и од тие со жолта боја. Сега одеднаш ни ја снемува економска исплатливо­ ст и рудните богатства им ги доверуваме на тие што го поседуваат капацитетот за изд­ војување на драгоцените метали од рудата. Со целиот ризик да звучиме лаички, сепак би сакале да слушнеме аргу­ мен­ тирано објаснување за овие потези. Ама не сме подготвени за слушање на паушални оценки: да таква е нашата реалност и тука ништо не може повеќе да се направи. За доброто на сите (рудата е наше заедничко богатство, нели?) а и за сми­ рување на колективното сомневање, најдобар лек би бил едно логично и аргументирано објаснување од инстан­ ците кои ги носат овие одлуки. 3. Во транспортниот сектор се чини дека ништо драма­тично не се случува а ниту пак нешто такво се очекува во блиска иднина. Нашите транспортери на почетокот на годината добија пролонгирање на старите норми и стандарди за увоз на користени возила, и толку. Знаеме дека економските гранки се тесно поврзани една со друга, па како што стојат работите транспортните прет­ пријатија ќе го почекаат из­ возот на домашните земјо­делски производи за какво-такво оживување на актив­ностите. Некоја голема помош од из­воз­ ниците на ин­ду­с­триски производи тешко дека ќе пристигне, а со оглед на актуелниот тренд во туризмот, уште помалку ќе можат да се надеваат на некој бум во транспортот на луѓе. Од друга страна присуството на евтините авио летови и зголемениот обем на патување со авион, оди на нега­тивното салдо на друмскиот меѓународен превоз. Ни се допаѓа тоа или не, ова е актуелниот миг кој го живееме.

Пријатно читање Главен уредник Благоја Дрнков Година 4 • Квартал 2

3


Sennebogen 655 HD

Сезоната на дождови помина - што понатаму? Природните непогоди ги имало отсекогаш и ќе ги има, ама сега, со глобалното затоплување, тие добиваат сé поепохални размери.

4

Година 4 • Квартал 2


Дали човекот ќе ја изгуби битката со при­ родата? Колку и да се трудиме да му ги препи­ шеме природните непогоди на глобалното за­ то­плување, всушност негрижата на човекот е главната причина за нејзините последици. Секако дека дождовите, на пример, не можат да се спречат да врнат, но затоа со планско и навремено работење, последиците од нив ќе бидат минимални. Палавиот дух на природата го имаат почу­ вствувано уште старите Египјани. Со изле­ ва­ њето на Нил тие не можеле да се борат, но затоа сфатиле дека најголемите последици од поплавите не се кога водата ќе надојде, туку кога таа ќе се повлече и знаеле како тоа да го свртат во своја полза. Римјаните, пак, научиле како да ја скротат природата и со нивните раз­ виени хидросистеми спречувале природ­ ните непогоди зад себе да остават непоправлива штета.

Денешниот развој на технологијата овоз­мо­ жува многу поефикасно превентивно делува­ ње во спречувањето на природата да остави пос­ ледици кои ќе се паметат со генерации. Конкретно во битката со врнежите и зголе­ме­ ното ниво на реките и езерата, кое и годинава во Македонија е на критично ниво, најоснов­ ното потребно нешто - човечката грижа, ја имаме во доволни количини иако навидум не изгледа така, но она што понекогаш претста­ вува проб­лем е немањето соодветни машини. За ова, германската фирма Sennebogen има решенија за сите потреби и намени. Лоцирана во градот Штраубинг на брегот на Дунав во источниот дел од Баварија, Sennebogen Maschinenfabrik GmbH, како што е полниот назив на оваа компанија, има идеално место за развој и испитување на своите маши­ ни. Основана е пред повеќе од шест децении од тогаш 21-годишниот Ерих Зенебоген, денес Година 4 • Квартал 2

5


оваа компанија има годишни приходи од 350 милиони евра и вработува илјада луѓе во сво­ ите три фабрики во Германија и Унгарија. Со свои филијали присутна е на неколку гло­бално клучни локации (САД, Русија, Сингапур и Дубаи), а има и силно развиена партнерска мре­жа за поддршка на своите клиенти ширум светот. Нејзината работа се карактеризира со нови идеи и технички иновации во секоја област, а развојот на производите е базиран на конзистентноста и долготрајноста. Токму тоа се и главните особини на маши­ ната што сакаме да ви ја претставиме во овој број - Sennebogen 655 HD. Во основа тоа е мобилна дигалка со челични јажиња и погон на гасеници, наменета за најтешките работи во манипулацијата на материјалите, а универ­зал­ ната намена што ја има целосно одговара и за проблемите врзани со темата за која збо­рува­ ме за чистење речни корита и црпење песок од реките и езерата, односно создавање мали фрак­ции заради контролирано испуш­тање на водата од акумулациите, со што се зго­лемува и производството на струја во хидро­цен­тралите. За оваа намена, може да биде опремена со влечна корпа со зафатни­на до 2,3 m³, закачена за единечната решеткаста стре­­ла со че­лични јажиња кои се на­мотуваат на две исклучи­тел­но широки и гломазни макари од 160 kN, зад­ви­ жувани од вари­ јабилни хидраулични мо­ то­ ри.

6

Година 4 • Квартал 2

Цвр­с­тата конст­рук­ција и изд­ржливите ме­­ха­­ нич­­ки ком­по­ненти, осо­­бено до­б­ро при­лаго­ дени за дина­ мич­ ни задачи, обезбеду­ ваат исклучи­тел­но сигурно ра­бо­тење дури и на мак­ си­ малните висо­ чини на стре­ лата од 56 метри, а те­­ле­­скопскиот сис­тем за само­мо­н­ тажа, кој може да ја склопи на широчи­­на од само 3,3 метри, овозможува врвна ада­ птибилност и транспорт со обичен камион. Со користење на технологии како што се автоматскиот старт-стоп системи врвен трет­ ман на издувните гасови, економичноста на моќниот Caterpillar дизел мотор од 261 kW е доведена во хармонија со екологијата. Извон­­ редно ергономската кабина со лиз­ гачка врата за лесен влез која е прегледна на сите страни и контролниот систем кој му овоз­ можува на операторот да ги следи сите пара­метри на машината и да управува со неа од една цен­ трална локација овозможуваат висока ефи­касност во работењето. Предностите на оваа 55-тонска машина на­ ме­нета за широк спектар на тешки задачи се јасновидливи, но понекогаш недоволни. Затоа, да споменеме дека Sennebogen во својата програма има и многу поголеми модели, со работна тежина која се искачува дури до 200 тони.

Глобал Моторс - Скопје бул. Македонско-косовска бригада 60 населба Бутел, 1000 Скопје тел.: (02) 2600-550, факс: (02) 2600-555 продажба тел.: (02) 2600-554, сервис и резервни делови тел./факс: (02) 2600-552 email: info@global-motors.mk веб: www.global-motors.mk


Komatsu GD 655

Нова генерација Градежната сезона е во полн ек, обновувањето на механизацијата заврши и време е да се размислува за понатаму.

Година 4 • Квартал 2

7


Од изборот на квалитетна механизација зависи конкурентноста на секоја фирма која се занимава со градежништво од секаков вид, било да е таа мала или голема. Затоа е пот­ ребно и да се посвети поголемо внимание на тоа и да се одвои доволно време за нејзин избор со цел да се согледаат сите каракте­ ристики и предности на толку потребната, но скапа алатка. За да ви помогнеме околу из­бо­ рот, во овој број на G&T се одлучивме да ви го претставиме грејдерот Komatsu GD 655, кој со своите специфики одговара на обемот на работа на голем број наши претпријатија. Моторниот грејдер GD 655 е претставник на новата генерација механизациони машини на Komatsu и како таков располага со сите подо­ брувања на јапонската компанија. Констру­ и­ рани наменски за подготвување на подлога за патишта и други рамни површини, ефикаснос­ та на овој тип машини не зависи толку од веш­ тината на операторот, колку од нивните конс­ трук­ тивни карактеристики, видливоста над ра­­­бо­тниот плуг и употребните компоненти. Трансмисијата, на пример, треба да го штити

8

Година 4 • Квартал 2

мо­торот од преоптоварување при мали брзини, заради што и овој 15,5 тонски модел, кој располага со плуг со должина од 3,71 метри и мотор со 221 KS (165 kW), има хидродинамичка спојка со два режими на работа - автоматски и мануелен. Овој тип на трансмисија, специјално конструиран за грејдерите на Komatsu, распо­ лага со осум степени на пренос за возење нанапред и четири за наназад. Автоматиката има оптимални подесувања за секој вид работа, а мануелниот мод овозможува повисоко ниво на контрола на операторот над машината. Но, и тогаш електронскиот систем за заштита од преоптоварување не дозволува да дојде до оштетување на трансмисијата и моторот, кој ги задоволува EU Stage 3A нормите за издувни гасови, и е за 20% поштедлив отколку прет­ход­ ните генерации, благодарение на двата режима на работа - со целосна силина или економичен, кога на располагање е само соодветно ниво на силина потребно за извршување на задачата. Ладилникот на моторот има систем за само­ чис­тење со обратен од оној на вентилаторот, а кочниците, составени од повеќе дискови пото­


пени во масло, хидрауличен систем за само­ прилагодување и целосно се ослободени од одржување. Одличната прегледност од хексагоналната климатизирана кабина со Y столбови и ниското ниво на бучава овозможуваат помал замор на операторот и негова поголема ефикасност во ракувањето со машината, а системот за кон­ трола на плугот со мултифункционални вентили и електронскиот мониторинг над параметрите на машината ги доведуваат на минимум мож­ ностите за грешки во работењето. Долгото меѓуоскино растојание овозможува работа со агресивно големи агли на плугот со прила­год­ лива геометрија и систем за заштита од удари,

а резервоарот од 416 литри и максималната брзина од 44 km/h нанапред и 40 km/h наназад овозможува високоефикасно користење на работното време со проретчени технолошки застои. Како и сите машини на Komatsu, така и овој грејдер ги има основните карактеристики кои оваа марка ја вивнаа на врвот меѓу произ­ водителите на градежна механизација: висока издржливост, долготрајност, лесно серви­си­ра­ ње, ефикасност во работата и ниски трошоци на експлоатација.

TEIKOM TIM - Bitola Tel: ++389 47 231 105

Година 4 • Квартал 2

9


CAT D9T

Caterpillar D9R на служба во Бучим Рудникот Бучим продолжува со обновување на својот возен парк со работни машини од најновата технологија. Соработката помеѓу рудникот Бучим и американците од Caterpillar датира уште од 1979 година, од првите денови на постоење на рудникот. Партнерската доверба градена низ децении е стекната преку долгиот период на експлоата­ ција, доверливоста и техничката поддршка на сервисната служба која доаѓа од овластениот дилер.

10

Година 4 • Квартал 2


Минатата 2012 ќе биде запишана како најуспешна година од постоењето на Бучим. Руд­ни­кот кој со работа започна во 1979 година, а сега работи под сопственост на руската ком­ па­нија СОЛВЕЈ, е единствениот рудник во на­ шата земја за ископ и преработка на бакар­ ната руда како готов производ. Дали за извон­ редните резултати кои се постигнуваат во Бучим има заслуга високиот процент на ба­ карен концентрат од 21%, злато од 10-15 gr/t или пак тоа се должи на користењето на американската опрема од Caterpillar, останува да одговарат надлежните во рудникот. Но ако судиме според нивниот интерес за набавка на трет булдожер, од типот Caterpillar D9R (први­ те два се од типот D9D), станува повеќе од јас­ но зошто во Бучим повеќе од 30% од машинс­ киот парк го сочинуваат токму производите на Caterpillar. Моментно во Бучим се ангажи­ра­ни: 3 дампери од 150t, 2 дозера, 1 виљушкар, 3 булдожери и 1 натоварна лопата CAT 950. Кон ова вредно друштво набргу ќе се приклучи уште еден багер CAT 6018, кој веднаш ќе биде ставен во функција. И повторно се поставува прашањето: дали можеби ланскиот работен рекорд се должи на ефикасноста и продуктивноста на Caterpillar или пак тоа се должи на беспрекорното одржу­ вање која ја пружа сервисната служба на овла­ стениот дилер “Текноксгруп“? За одговор на ова прашање ќе биде потребна само блага употреба на чистата логика. Кога говориме за ефикасноста на рудникот вредно е да се напомене дека во 2012 година е ископана рудна маса од 14 милиони тони, или рекордни, 5 милиони тони руда. Кон овие оптимистички трендови треба да се додаде и отварањето на новата фабрика за лужење, која е единствен капацитет од тој вид кај нас, а која ќе послужи за добивање на 2.400t катоден бакар годишно. Бидејќи резервите на Бучим се проценети да траат до 2020 година, континуитетот во работата ќе биде обезбеден со отварање на нов рудник, Боров Дол, кој според утврдената динамика би требало да работи до 2030 година. Водени од позитивните искуства, се раз­бира, во сите проекции повторно како стра­ тешки партнер е вклучен Caterpillar.

Година 4 • Квартал 2

11


целата машина. На погонската оска е вграден претворувач на вртежниот момент кој е повр­ зан со диференцијал за менувачката кутија. Преносот има по три степени за движење нап­ ред и назад, што на булдожерот му овоможува примерно вртење. Управувањето исто така е изведено преку диференцијал кој ги изедна­ чува аглите на вртење на двете гасеници. Работен амбиент Работното место на операторот е уште едно успешно поглавје за современо и примерно изведено работно место. Кабината освен што е заштитена од механички удари, вградените системи за вентилација овозможуваат преци­ зно прилагодување на температурата. Поради природата на работните услови, воздухот во кабината се прочистува преку посебни фил­ За Caterillar D9R три. Системот за климатизација има пет функ­ D9T булдожерот навистина изгледа импре­сив­ ции: греење, ладење, проветрување, одмрзну­ но. Никој не мора да погледне во технички­те вање и одмаглување под притисок. спецификации за да заклучи дека се работи Кога се смета и на најситниот детаљ, извон­ навистина за претставник на тешката класа на ред­ната ергономија и лесното командување се булдожери. А кога станува збор за булдожер елементи кои се подразбираат. Интересно е знаеме што тоа значи. Во случајот на CAT D9R да се напомене можноста на аудио системот погонот на гасеници си го прави своето. Јасно, за користење на блутут и USB конекција. запирање нема ниту при најтешки теренски Можности услови. Повторно се навраќаме на капацитетите. Ајде сепак да фрлиме еден поглед на спе­ Должината на гасениците изнесува 350 см а цификациите. Грамадата од преку 50 тони опе­ нивната широчина е 61 см. Најмалата одале­ ративна тежина, ја придвижува најсовремен ченост од тлото изнесува 59.6 см а корпата на тур­бо дизелски мотор со интерна ознака C18, булодожерот има капацитет од 16.4 м3. Ма­ од 18 литри работен волумен кој осло­бо­дува сивниот нож сместен на задниот дел на бул­ импресивни 410 КС. Максималната силина дожерот освен примарната функција придо­ може да достигне и до 441 КС но за тоа потреба несува и кон успешно тежинско балансирање се јавува само при екстремни случаи. на машината. Механика Ако кон овие основни податоци ги додадеме Вградениот мотор припаѓа на последната исклучително долгиот сервисен интервал и до­ ге­нерација на турбо дизели, што може да го кажаниот квалитет на вградените компо­ненти, илу­ стрираме со напредниот софтвер кој се сам по себе се наметнува заклучокот за врвна гри­жи за сите параметри. Дека е внимавано до машина кај која ефикасното работење и брзата последниот детаљ говори податокот за прила­ исплатливост на инвестицијата се ставени во годување на полнењето на цилиндрите во за­ прв план. висност од надморската висина при која се употреба булдожерот. Во таа смисла, D9R може да се прилагоди за ефикасна употреба до мак­симална надморска височина од 4.420 Текноксгруп Македонија Дооел метри. Качанички пат ул.20 бр.23 1000 Скопје, Република Македонија Описот на механиката можеме да го про­ Тел. +389 2 2527 205 должиме со вградувањето на екстремно цврс­ contact-mk@teknoxgroup.com тата челична конструкција врз која се потпира www.teknoxgroup.com

12

Година 4 • Квартал 2Liebherr L 576 натоварувач на тркала

Тунелски работник Hans Liebherr во 1949 ја основал семејната компанија Liebherr (Либхер). Од то­ гаш компанијата постепено прераснува во успешна интернационална група­ци­­ја со преку 100 компании, и со преку 32.000 вработени. Седиштето на груапцијата се наоѓа во Буле, Швајцарија, а семејството сеуште е единствен сопственик.

14

Година 4 • Квартал 2


Краткиот осврт на компанијата треба да ни даде до знаење за каков светски гигант се ра­ боти, поготово кога станува збор за секторот за производство на врвни градежни машини. Натоварувачите од серијата L 500 припаѓаат на една иста конструкторска линија а разлики­ те помеѓу моделите се однесуваат на физичките димензии како и на нијанси во силината на вгра­дените моторите и специфичната опрема. Моделот L 576 е речиси на врвот од оваа сери­ ја, над него е поставен само моделот L 580 кој се карактеризира со минимално зголемени ка­ па­цитети. Серијата L 500 на натоварувачи на трка­ла, покрај својата универзалност е специ­ јализирана за изведување на градежни работи во тунели. Оваа специфика налага машината да биде извонредно подвижна, да има мини­ мална емисија на штетни гасови како и одлично изолирана и климатизирана кабина. Механика Кај Liebherr L 576 шестцилиндерскиот дизел мотор е поставен на задниот дел надолжно што овоможува ниско тежиште на машината, од­ли­чна распределба на тежината како и по­ лесна носечка структура, што од друга страна овозможува пренесување на поголем товар во

одредено време. Силината, од наново оптимизираниот мотор од 280 КС,се пренесува на сите тркала додека управувањето е изведено класично, само на пред­ната страна на натоварувачот. Опера­тив­ ната тежина од 24.900 кг. во однос на конкуре­ нтските модели во класата значи и до 20 про­ центна заштеда, а тоа во крајна линија се од­ра­зува на ефикасноста и намалена потро­ шу­вачка и до 5 литри нафта по одработен ра­ ботен час. Брзината со која се движи натоварувачот по­­меѓу точката од која се подига материјалот до точката на која треба да се натовари, нај­че­ сто ја лимитира ефикасноста при оперирањето. Кај L 576 брзината на движење може, во брз мод, да изнесува до 40 км/ч. Работен амбиент Кабината на натоварувачот е токму таква како што и се очекува од еден светски рено­ми­ ран производител како што е Liebherr. Макси­ мален конфор и извонредно лесно управување се основни карактеристики со кои швајцарците ги поставуваат новите стандарди во класата. Операторот до своето работно место се иска­ чува од десната страна а влегувањето е обе­ Година 4 • Квартал 2

15


збе­ дено преку врата која се отвара за 1800. Седи­штето може да се подесува по 8 параметри а посебниот џојстик командувањето го прави и повеќе од едноставно. Видливоста од кабината е извонредна а безбедносните стандарди уна­ предени. На почетокот ја споменавме важно­ ста на добрата климатизација на кабината која е потребна поради амбиентот во кој работи машината. И на ова поле се испочитувани сите потреби на операторот за непречено и ефи­ка­ сно работење. Всушност L 576 во конструк­ торска смисла представува сублимат од веќе про­ верени решенија но изведени со големо вни­­мание и со материјали кои припаѓаат на са­ миот врв на понудата. Капацитети и одржување L 576 во должина брои 883 цм. а широчината на корпата, во стандардна изведба, изнесува рамно 3 метри. Максималниот товар што може да го понесе е 4.5 м3 но повторно ќе ја истак­ неме подвижноста и релативно големата брз­

ина со која моќе да се движи машината а која се должи на извонредно големиот вртежен мо­ мент од цели 1.400 Nm која ја ослободува мо­ торот од сопствено производство. Покрај ос­ но­ вната намена за работа во тунели, на­­­то­варувачот на Либхер може да биде опре­ мен и со посебни алатки со помош на кои може да извршува широк спектар на работни операции. Мајсторите задолжени за сервисирање ќе се радуваат на податокот што безмалку сите контроли, започнувајќи од хидрауличната пум­ па, резервоарот за хидрауличната течност, па преку контролните вентили, филтерот за воздух и батериите, можат да се контролираат со едноставно подигнување на капакот односно од нивото на тлото. Адекватност за нашиот пазар Liebherr L 576 P е доста баран модел во на­ шиот регион токму поради неговите един­стве­ ни карактеристики кои го издигнуваат да­леку пред конкурентните машини. Само во рудникот ФЕ-НИ е застапен со 4 единици. Најголем адут за успех во Македонија е хидростатскиот погон кој оваа машина го има. Кај овој затворен хи­ дра­ уличен систем каде владее одреден при­ тисок, со помош на проток на флуид, моќта од моторот преку хидро пумпи се пренесува до хидромоторите, со што се избегнати класичните менувачи, спојки и деференцијали. Ваквиот кон­цепт на пренос нуди енормна ефикасност во поглед на потрошувачката на гориво како и исклучителна контрола на движење, но и осет­ ли­ вост и поголема искористеност на моќта. Фак­ тот за намалената потрошувачка, прифа­ тливата цена, иновативните решенија приме­ нети кај цела серија L 550-L 580 машини ги прават истите погодни, идеални и доста атра­ ктивни на терените низ цела Македонија. СИНПЕКС ДОО Краварски пат бб, 1000 Битола Т: + 389 (47) 208-500, Ф: 389 (47) 208-515 sinpeks@t-home.mk Подружница СИНПЕКС, Скопје Трета Македонска Бригада бр. 10а Т: +389 (02) 3 290-007 www.sinpeks.com.mk

16

Година 4 • Квартал 2


Metso Mining and Construction Technology ul. Njudelhiska 2-1/6, 1000 Skopje tel: +389 2 3063 667 / fax: +389 2 3061 989 mob: +389 78 321 103 e-mail: vasko.salamovski@metso.com


Perlini дампери

Силата на технологијата Иако Италија е релативно сиромашна со рудни ресурси, има вистинско богат­ ство во оваа индустриска гранка.

18

Година 4 • Квартал 2


Компанијата Perlini Equipment, основана во 1957 година, е еден од најважните произ­ во­ дители на дампери во светот. Нејзините про­ изводи, конструирани и направени да бидат ефикасни во работата и лесни за одржување, ги има насекаде низ светот - Perlini досега има продадено преку 12.000 возила на сите кон­ тиненти. Првиот прототип, конструиран во 1961 година, за малата фирма претставуваше голем чекор за влез во секторот кој бараше висока специјализираност и силна техничка под­лога, бидејќи тогаш ексклузивно беше ре­ зер­виран само за големите американски ком­ пании. Уште првите реакции покажаа дека на новиот производ на непознатата италијан­ска компанија треба да се гледа перспективно и веќе кон крајот на шеесеттите години дам­ перите станаа доминантни во производстве­ ната програма на Perlini. Денес оваа компанија располага со две модерно опремени фабрики во Италија, со површина од 130.000 m², во кои комплексното производството се одвива со софистицирани и ефикасни технологии. Од нив излегуваат по три возила дневно, кои можат да бидат прис­ пособени на барањата на секој клиент посе­

бно во поглед на материјалите што ќе ги превезу­ваат или теренот по кој ќе се движат. Се карактеризираат со максимум ефикасност и лесно одржување, бидејќи сите компоненти (освен моторот и трансмисијата, кои се бираат од најдобрите добавувачи), Perlini ги произ­ ведува сам. Генерално, како конструкторски особини може да се наведат ниското тежиште, мекото ослонување и долгото растојание меѓу оските, што придонесува за помало оптова­ру­ вање на стресните компоненти и гумите, со што се продолжува нивниот век на траење. Пристапот за одржување до клучните компо­ ненти (моторот, трансмисијата, диферен­ ција­ лите, хидрауличните пумпи, ослонувањето и кочниците) е лесен, а нивната поправка или замена едноставна, бидејќи се независни една од друга. Во моментов, гамата на Perlini се состои од шест модели со носивост од 30 до 95 тони, наменети за секаков вид работа во рударст­ вото, металургијата и изградбата на капитални објекти. Најмалиот од нив, моделот DP255, е долг 7,3 широк 3,2 и висок 3,5 метри. Располага со мотор со 400 KS и има капацитет од 46 m³, а најголемиот, колосот DP905 WD, има 1.050 Година 4 • Квартал 2

19


коњски сили, должина од 11, широчина од 5,3, височина на кабината од 4,5 метри и капаци­тет

од 61 m³. Посебно интересен е најновиот нивни модел DPT 70, кој е во завршна фаза на тестирање, a претставува прв дампер во светот од овој тип, односно прв дампер со приколка (направен врз база на потребите на купувачите). Дамперот кој ќе ја има својата премиера во септември, во Бразил, има кон­ струкција на влекач, носивост од 70 тони, мотор од 550 KS, должина од 15, широчина од 3,5, височина од 3,8 метри и капацитет од 46 m³. Искуството со дамперите и учеството на тешките натпревари, како што е релито Дакар, на Perlini му донесоа златни искуства кои се користат во производство на противпожарни возила специјализирани за аеродромите. Нив­ ните камиони, кои натоварени тежат 32 тона, можат да се движат со брзина од 105 km/h и што е поважно, забрзуваат фантастично. Трг­ нувајќи од место, за да стигнат од аеро­дром­ ската зграда до крајот на писта долга 3 кило­ метри, им треба помалку од минута.

ГЛОБАЛ ИМПЕКС

Бул. Партизански Одреди 66Б/2-1м, Скопје • Тел: +389 2 30 91 370Metso Mining And Construction, конусни дробилки Nordberg HP и GP Series

ОД ОТПАДОК - ЧИСТ ПРОФИТ Природниот камен со големина над 4/8/16 или 32 мм и крупните фракции кои досега бea третирани како несакана залиха и кои зафаќаa скапоцен простор,Metso Mining And Constructionсо помош на своите конусни дробилки Nordberg HP и GP Series,може ефикасно да ги преработи во многу барани фракции од 0-2мм, 0-4мм и 4-8мм.

22

Година 4 • Квартал 2


Водечката позиција на пазарот на опрема за производство на агрегати и процесирање на минерали на Metso Mining And Construction се должи на модерните фабрики за произ­ водство на опрема, иновативноста во процес­ ните технологии, постојаната сервисна по­дрш­ ка, но пред се на можноста на крајниот ко­ри­с­ник да му се понуди вистинскиот произ­ вод што му е потребен. Во денешното бизнис окружување на пpо­ изводство на агрегати, промените се секој­ дневие а високата продуктивност, ниски опе­ ративни трошоци, долгиот работен век и флексибилноста на производствениот процес, карактеристика само на најдобрите. Традиционално применетиот процес на про­изводство на фракции за бетон и асфалт без можност за предробување на фракциите кои се помалку потребни, и ограничувањето на влезниот материјал во процесот заради голе­ мината, се неисплатливи и неприменливи. При­ родниот камен со големина над 32мм и крупните фракции кои се помалку барани може да бидат исплатливо преработени во “злато вредните “ фракции 0-2мм, 0-4мм, 4-8мм дури и кај најабразивните агрегати. За проце­ сирање на овој материјал кој бил третиран како несаканa залиха и зафаќач на простор, Metso Mining And Construction во својата производна палета вклучува два типа на конусни дробилки Nordberg HP и GP Series со капацитети од 50-600t/h. И двата типа на дробилки се карактеризи­ раат со извонредна заштита од абење на сите компоненти. Принципот на повеќеслојно дро­ бе­ње го минимизира контактот помегу мате­ри­ јалот кој се дроби и работните облоги. Геоме­ тријата на работните облоги ја дефинираат комората за дробење и ја прилагодуваат кон спецификите на материјалот кој се дроби и саканиот производ. За да се излезе во пресрет на секој купувач дробилките Nordberg HP и GP Series покрај тоа што се достапни како стационарни, дос­ тапни се во мобилна варијанта на гасеници и

не­зависен погон во комбинација со едноета­ж­ но или двоетажно сито, во зависност од потребата да се произведува само една (0-4мм) или две фракции (0-4, 4-8мм), како и во пренослива варијанта на шасија со тркала комбинирани со сито и погон на ел. енергија. Дополнителните опции за перење на мате­ ријалот, просевните површини од синте­тички материјал, заптивање за заштита на околината од прашина, се само дел од можностите кои се достапни за целос­но прилагодување на опре­ мата кон специ­фич­ностите на секоја засебна примена. При носењето на одлука за инвестиција и избор на нова опрема за производство на агре­гати или процесирање на минерали, мо­же да се смета на услугите и подршката од тимот на директното представништвото за продажба и сервис на Metso Mining And Construction во Скопје. 1

gravel Sandstone

SD 2.6 t/m3 Cr 63 % Abr 1227 g/t

Стационара / мобилна инсталација за перење и предробување на природен речен песок

t/h

96

FEED 8 mm TO 70mm 2

96

30 m3

96

6

104

13

96

10 m3

15 m3 104

5

104

96

HP200 std fine

1.8

77 % ~CVB1540 III

Setting 13 mm

104

3

200

#63 mm/C100 % #32 mm/C100 % #16 mm/C100 %

2 11 18

7 18

170

18

74 25

18

68 99

~CVB2050 II #8 mm/C100 % #4 mm/C100 %

4

238

99 44

44

19 44

17

10 m3

99

8

68 68

99

HP200 sh medium

2.1

96

16

90 %

Setting 6 mm

68 96

14 10

10

86

86

15

10 %

0/0.1mm

10

9

90 %

0.1/4mm

0%

4/8mm

11

0%

8/16mm

12

0%

16/32mm

Година 4 • Квартал 2

23


BEHELULI SH.P.K. - PEQUIN Gravel wet plant for 200 tph (0-4, 4-8, 8-16, 16-32 mm)

LUKA LEGET Stationary Crushing & Screening plant for gravel recryshing up to 100 tph

GJOKA KONSTRUKTION SH.P.K. Gravel wet plant 200tph (0/4,4/8,8/16,16/32 mm)

LUKA BEOGRAD Stationary Crushing & Screening plant for gravel recrushing up to 100 tph SUMADIJA PUT – BELGRADE Stationary Crushing & Screening plant for recrushing up to 100 tph

ITALSTRADA - TIRANA Mobile crushing and screening plant 160 tph RAFAELO 2002 - TIRANA Gravel wet plant for 200 tph (0-4, 4-8, 8-16, 16-32 mm) BOURGASPATSTROY Portable Crushing & Screening plant Andensite (170 tph, 0-2, 2-4, 4 -8, 8-11, 11-16, 16-22 mm)

1

MyFeed Gravel

350

t/h

350

2

SD 2.7 t/m3 Cr 30 % Abr 1398 g/t

Alt. 2_Concrete + Asphalt fractions production

3

TK11-42-2V

350

Opening 52 mm

95

Load 44 %

KRUSEVAC PUT Semi - Mobile Crushing & Screening plant for gravel production up to 11mm - 80 tph KARIN KOMERC Sand & Gravel Crushing Plant – 100 tph TEHNOPUT - PODGORICA Semi-Mobile Crushing & Screening plant – production up to 22mm - 200tph

9 m3

350

INTERKOP-SABAC Stationary Crushing & Screening plant for recrushing up to 11mm - 100 tph

255

4

95

C106 std

2.3

67 % 255

TRANSPETROL – PODGORICA Semi-Mobile gravel Crushing & Screening plant – production up to 22mm - 200tph,

Setting 60 mm

95

5 255

350

6 26

Полумобилна инсталација за перење и дробење на еруптивни и речни материјали

0% 7

211

8

211

98

15 m3

211

~CVB1845-4 SEP 32 mm/C100 % SEP 16 mm/C100 % SEP 8 mm/C100 % SEP 4 mm/C100 %

16

15 m3

98

9

211

17

130 88 20 14 12

11

12

20

14

10

14

100 %

10

98

76

HP200 sh medium

2.1

10

GP200 medium

2.4

Stroke 25 mm Setting 22 mm

63 %

Setting 12 mm

130

~CVB1845-4 SEP 11 mm/C100 % SEP 8 mm/C100 % SEP 4 mm/C100 % SEP 2 mm/C100 %

130

18 2

31 17 26 23

98

19 17 15

98

15

34

98

76

12

24

36 %

0/4mm

Година 4 • Квартал 2

14

13

14

6%

4/8mm

10

25

7%

8/16mm

34

24

5%

16/32mm

23

22

16 %

0/2mm

26

21

11 %

2/4mm

15

20

12 %

4/8mm

23

7%

8/11mm


STRABAG CRNA GORA PUT – PODGORICA Stationary plant gravel Crushing & Screening plant production up to 22mm – 220tph

MyFeed Limestone

1

t/h

66

GENEX – PODGORICA Semi-Mobile Crushing & Screening plant – production up to 32mm – 150tph

Стационарна, Мобилна или ПолуМобилна инсталација за предробување на Iberlauf или други фракции во 0-4мм или 0-4мм и 4-8мм

SD 2.6 t/m3 Cr 40 % Abr 434 g/t

2

159

HP200 std medium

5.7

100 %

Setting 18 mm

159

RAPEX – BAR Mobile Crushing & Screening plant – production up to 63mm – 300tph, up to 32mm – 220tph

~TK15-30-2S

3

SEP 8 mm/C100 % SEP 4 mm/C100 %

159

93 27 39

39

27

4

5 MyFeed Gravel

1

350

2 350

60 %

40 %

0/4mm

SD 2.7 t/m3 Cr 30 % Abr 1398 g/t

4/8mm

t/h

Полумобилна или Стационарна инсталација за комплетна преработка на речен или еруптивен агрегат во финални производи за асфалт и бетон, флексибилна до степен да може да го преработи комплетното количество во само една фракција 0-4мм

B10-32 350

Load 117 %

~TK10-15-2V

350

#65 mm/E100 %

107

3 243

4

107

C100 quarry

2.3

79 %

8

175

15 m3

Setting 65 mm

107

2.9

98 % 350

6

~CVB2050-3

350

200

Stroke 28 mm Setting 17 mm

7

184

9

35

120

HP200 sh medium

1.6

92 %

Setting 9 mm

Setting 12 mm

120

80 8 56 77

16

120

HP200 sh medium

79 %

~TS3.3

18

SEP 22 mm/C100 % SEP 16 mm/C100 % SEP 11 mm/C100 %

200

35

80

80

12

200

15

17

2.2 SEP 63 mm/C100 % SEP 32 mm/C100 % SEP 16 mm/C100 % SEP 4 mm/C100 %

32 107 35

GP200 extra coarse

184

~CVB1845 IV

SEP 63 mm/C100 % SEP 32 mm/C100 % SEP 16 mm/C100 %

20 m3

11

184

5

13

200

175 350

2 11 29

43

175

19

20

2911

29

11

159

~CVB2060-3 SEP 16 mm/C100 % SEP 8 mm/C100 % SEP 4 mm/C100 %

175

10

~TS4.3

14

SEP 8 mm/C100 % SEP 4 mm/C100 % SEP 2 mm/C100 %

201

25 22

30 53 47 25 47

128

128

22

33

37 %

0/4mm

25

32

6%

4/8mm

72

30

31

7%

8/16mm

0%

16/32mm

47

26

21 %

0/2mm

26

29

13 %

2/4mm

2630 26

47

72

23

24 53

30

30

28

8%

4/8mm

27

9%

8/11mm

22

0%

11/16mm

21

0%

16/22mm

Метсо ги задржува правата на шемите, како и правото да модифицире или да ја адаптира технологијата на крајната апликација. Година 4 • Квартал 2

25


Јубилеј: 100 години од постоењето на ESCO

ESCO историја на инова­ции и достигнувања Оваа година се полнат точно 100 години од постоењето на компанијата чија работа е исполнета со успеси и која остава длабока трага во производството на челични делови во машинската индустрија.

26

Година 4 • Квартал 2


Почетоци Во 1883 година првата трансконтинентална же­лезница пристигнува во Портланд, поврзу­ вајќи го регионот со источниот брег. Бизнисот продолжува. во челичната индус­ трија. Почнува со производство на тркала, зап­ чаници и други делови за трамваи кој ги произ­ ведувал во новоформираната мала леарница наречена Portland Bronze and Crucible Steel Company. Од 1926 година компанијата напредува со продавање на челични производи наменети за комерцијални потреби. Свигерт сакаше со заштитен знак да бидат иден­ тификувани напредните производи на ком­ па­ нијата. Неговиот среден син, Ерни го убедува сопственикот на компанијата Everett Steel Casting Company, за 500 долари да му го продаде името ESCO.Од тој момент фирмата ги пласира своите производи под тоа име се до 1960 година кога комапнијата и формално го прифаќа името ESCO. Развој Од своето основање, ESCO има постигнато многи импресивни достигнувања: - За време на втората светска војна го прена­ менува своето производство за потребите на воената индустрија. Вентили, сидра, како и го­

леми синџири за сидра биле произведени за поморските бродови. Исто така биле произ­ве­ дувани и челични резервни делови за тенкови и авиони. - Патентираните дводелни конусни заби кај кор­пите на машините за земјени работи имаат освоено многубројни конструкторски награди. Деловите за машини за земјени работи ги пос­ та­вуваат стандардите во индустријата. Непре­ кинатиот развој на производите го поставуваат ESCO на врвот на производството на алати наменети за земјени работи - 1979-тите, со отварањето на нови, високо авто­­ матизирани леарници низ целиот свет, ста­ ну­ ваат период на силен раст и профи­ та­ бил­ност на ESCO. Во 1973 година компанијата повторно го демонстрира своето технолошко лидерство со тоа што стана прв производител на челик во светот кој користи Аргон-Кислород за декарбонизација , или AOD, во производ­ ството на легури со невидена чистина и цврстина. ESCOденес Денес, 100 години од своето основање, ESCO корпорацијата вработува околу 5.000 лу­ ѓе во 28 земји од сите 6 континенти, вклучу­вајќи и проширена мрежа од 27 производни капа­ци­ тети и повеќе од 50 продажни и дистрибу­тивни места.

Година 4 • Квартал 2

27


- Гладок преод од заб кон адаптер - Единствена триаголна форма - Аеродинамичен облик на заб

Денес ширум светот машините кои ја движат земјата го препознаваат ESCO. ESCO е глобален иновативен лидер и ненад­ мин­лив перформатор на заби, адаптери и заш­ ти­ тни делови за корпи во тешката градежна индустрија. За да ја зачува оваа традиција и своето име, ESCO е во постојана потрага по нови технички решенија. Најново од програмата на ESCO е новиот конструктивен Ultralok заб-систем. Ultralok сис­­те­мот е иновативен и ефикасен систем на заб и адаптер кој одговара на зголемените ба­ рања на клиентите, а е применлив за секоја ру­ дарска и градежна машина. Револуционерно интегрираниот клуч-сис­ тем, го носи новиот Ultralok систем на повисо­ ко рамниште од досегашните системи на заби за корпи. Ultralok е систем составен од два дела, адаптер кој се заварува на усната на корпата и заб кој едноставно се прицврстува на адап­ терот. Ultralok системот обезбедува зголемена без­­бедност, намален број на делови во сис­ темот и можност за брза и едноставна замена на лице место. Подобрување на перформансите при копа­ ње поради подобра пенетрација овозможена со: - Мала висина на носот на адаптерот

28

Година 4 • Квартал 2

Поедноставена замена за забот поради инова­ тивниот клуч-систем интегриран во забот. - Намалување на потребни алатки за замена на забите - Не постои можност да го изгубите клучот на терен - Една единствена и едноставна алатка клинклуч за монтажа и демонтажа на забот и помош при извлекување на забот од адаптерот. Целосно безбеден систем на замена на заби - Монтажа, демонтажа и забравување без упо­треба на сила или чекан како можност за предизвикување повреда на работникот. Долготрајност: - Најмалку 15% поголема издржливост од било кој конкурентски систем на заби - Поцврст и посилен легирачки челик од било кој конкурентски систем на заби - Подобрена пенетрација со зголемена из­ држ­ливост на абење - Само изоштрување на забот во текот на експлоатацијата Сигурност: - Најмалку 10% подобра стабилност на работа на машината во однос на било кој конкурентски систем на заби Намалени трошоци: - Редуцирани грешки при монтажа, нема оштетување на адаптерот - Поретка замена на забите - Пократко време за заменана забите

Народен Фронт 3-3/22, Скопје тел: (02) 3136 373 sales@ssa.com.mk info@ssa.com.mk www.ssa.com.mk


Година 4 • Квартал 2

29


BAUMA 2013

Гигантска , прекрасна, ненадминлива,... градителска претстава Со сесрдна помош на Глобал Моторс, нашиот претставник на целокупниот програм на “JCB“, редакцијата на GT заедно со уште неколку претставници од партнерските фирми, присуствуваа на најголемата смотра на градежни и работни машини на материјали за градежништво, BAUMA 2013.


Импресивен број од 530 илјади посетители од преку 200 земји, помеѓу 15 и 21 април, се упатија кон изложбениот простор на минхен­ скиот саем, Messe Munchen. Овогодинешни­от саем не само што ги надмина сите досегашни по бројот на посетеност туку тој ги сруши и сите досегашни рекорди по бројот на изложу­ вачи како и во големината на изложбениот про­стор. “ Во овие турбулентни времеиња ова е одлична работа за нашата индустрија“ возбу­дено ќе изјави Јохан Зелер, претседател на асо­ цијацијата на производители на градежни машини и опрема и материјали за градежни­штво. Бројот на домашни посетители поголем од било кога Клаус Дитрих, претседател и извр­ шен директор на минхенскиот саем е повеќе од задоволен: “нашите излагачи се одушевени од квалитетот на посетителите од кои преку 200 илјади беа дојдени од странство. Тоа е одлична гаранција за успешен настап, што се потврди и според бројот на склучените зделки. Одекот едноставно е извонреден!“ Во топ-тен земјите од кои доаѓаат посети­ телите се: Германија, Австрија, Швајцарија, Италија, Русија, Франција, Холандија, Велика Британија, Шведска и Полска. Индонезија е партнер на Bauma оваа година и исто така е видно застапена, со посета на висока поли­

тичка делегација и со околу 800 посетители. Врвен квалитет во сите застапени области Вкупно 3.420 изложувачи од 57 земји ги прет­ ставија своите најнови производи на вкупно 570 илјади метри квадратни. Сите се задоволни од постигнатиот ефект, како пример нека пос­ лужи податокот кој говори за релативно непо­ знатата (во Европа) кинеската компанија XCMG која за време на саемот прими порачки во вредност од 10 милиони евра. Сега само може да претпоставиме колкав е вкупниот обем на остварените зделки, задкулисно се говори за повеќе стотици милиони евра. Дека големиот интерес за саемот се должи на извонренредната понуда која припаѓа на самиот светски врв и понуда која е подготвена да одговори на специфичните потреби на гло­ балниот пазар, воопшто веќе никој и не се сомнева. Всушност без следење на специфи­ чните потреби и без примена на најсовремените технолошки достигнувања, веќе не може да функционира ниту еден производител. JCB на Bauma 2013 JCB (Joseph Cyril Bamford) на Bauma 2013 се претстави токму како и што доликува на тре­ тиот најголем светски производител на гра­ дежна опрема и машини: импресивно, моќно, инвентивно. Веројатно поинаку и не може да се претстави компанија која во својот Година 4 • Квартал 2

31


производен програм има преку 300 типови на машини кои ги произведува во 18 фабрики а ги пласира преку продажна мрежа распоредена во преку 150 држави. Кога се имаат горните податоци на ум, замислете како е да сте во кожа на партнеримпортер како што е тоа Глобал Моторс за Македонија. Велат од многу глава не боли, но покрај таков асортиман на производи лесно може да се изгуби здравиот разум. А поготово ако истите тие производи се претстават на начин како што тоа го направија британците од JCB. Големиот интерес и постојаната врвулица од заинтересирани посетители, веројатно се дол­ же­ше и на невообичаениот но и неверојатно атрактивен начин на претставување на новите производи. На специјално назначен простор наизменично се редеа машините и акробатите, за да во одреден момент се спојат во една импресивна целина. Дали новата технологија им овозможува на градежните машини да се однесуваат исто како и на вештите танчери и акробати? Склони сме да веруваме дека таа симболика воопшто не беше случајна. Најголе­ мите светски производители, во технолошкиот

32

Година 4 • Квартал 2

развој вложуваат голем труд и средства, а таа комбинација најчесто резултира со извонре­ дни достигнувања. Во приликава мора да признаеме една мала тајна врзана за нашата посета на Bauma 2013. Додека првите луѓе на Глобал Моторс ги ост­ варуваа своите бизнис контакти со одговорни­ те од принципалот, ние воопшто не го напу­ штавме штандот на JCB. Верувајте во ниту еден момент не зажаливме за тоа, напротив, не


можевме очи да одвоиме од нивниот подиум. Од приложените фотографии можете да за­ клучите зошто се случи тоа и на какви иску­ шенија бевме изложени. И покрај нашата одушевеност од настапот сепак да ги погледнеме главните новитети кои ги претстави JCB. Во прв план производителот ги стави новите дизелски Ecomax мотори. Овие мотори ги исполнуваат строгите Stage IIB и Tier 4 Interim норми за емисија на штетни гасови и тоа без употреба на партикуларен филтер (DPF) и оксидациски филтер (DOC). Исполнувањето на нормите за емисија на штетни гасови автоматски значи и намалување на потрошувачката. Во овој случај се говори за, до 20% заштеда на гориво. Ecomax моторите во иднина ќе се вграду­ ваат во багери, натоварувачи, разни видови на дигалки, виљушкари... Покрај серијата на нови штедливи мотори, JCB на Bauma 2013 претстави и неколку нови машини, вклучувајќи ги и копачите на ро­вови 3CX, 4CX, багерот JS220, специјалките за наби­

вање VM 117D и VM137D како и три нови компактни багери. Нашите имресии од посетата на Bauma 2013 не завршуваат тука, особено не со набро­ ените новитети на JCB. Следната мега приредба во Минхен е закажана за 2016 год­ ина, а педантните германци веќе почнуваат со подготовките.

Година 4 • Квартал 2

33


Volvo BL61B и BL71B

Универзалноста на дело Поимот „универзална машина“ практично е непознат во градежништвото, за­ ради што секоја машина која има универзални карактеристики и можности за примена, посебно е барана.

34

Година 4 • Квартал 2


Природата на работата и сé поголемите ба­ рања за нејзино високоефикасно завршување практично ги принудија производителите на градежна механизација да конструираат спе­ цијализирани машини за секој вид работни задачи посебно. И додека нивната ефикасност е неспорна, единствената мана што ја имаат ограничената примена, доведува до неоп­ход­ ност од поседување голем машински парк, за што требаат огромни средства, како за нивна набавка, така и за одржување. Малите фирми, кои имаат ограничен и по­ времен обем на работа, не се во можност да си го дозволат тоа, заради што нивниот поглед е свртен кон комбинираните решенија. Нивната колку-толку универ­ зална примена прави овие машини редовно да се среќаваат во опремата и кај големите градежни компании, заради што дури и најголемите производители на градежна механизација ги имаат во

својата понуда. Еден таков производител е и Volvo, кој во понудата за нашиот пазар ги има комбинираните машини BL61B и BL71B. Направени според непосредните барања на купувачите, овие машини имаат задоволителен капацитет за утовар на разни материјали, копање на длабоки ровови, подигнување и преместување на тешки товари и слично, заради што наоѓаат примена не само во градежништвото, туку и во инду­ стријата за рециклирање, земјоделството и сли­чни гранки. Стандардно опремени со пре­ дна корпа за утовар и задна за ископ, нив­ната универзалност се зголемува со широкиот асор­ ти­ ман приклучоци за извршување голем број разни помошни работи. Примарната карактеристика на ваквите машини - кабината со одлична видливост на сите стра­ ни, реномираниот шведски произ­ водител ја дополнува со посебните хидраулични вен­тили за утовар и копање, кои автоматски го де­лат протокот на масло и ги прилагодуваат пер­­формансите према оптоварувањето. За из­ др­­ж­­­ливоста и приспособливоста придо­не­ суваат и цврстата опрема за утовар и копање со голема сила, комбинираните водови и спојки и дво­на­сочната хидраулика, кои овозможуваат разно­ видна примена со соодветните приклу­ чоци, а целосната блокада на диференцијалот на зад­ ната оска овозможува и исклучителна влечна сила. Благодарение на отворениот тип

Година 4 • Квартал 2

35


на кон­ струкција, сите точки за одржување и серви­сирање се лесно достапни, што штеди и време, и пари. Двата наведени модела на Volvo, BL61B и BL71B, главно се разликуваат според вграде­ ниот мотор и работната тежина - помалиот има нето моќност од 83 KS (62 kW) или 91 KS (68 kW) и работна тежина од 7.080 до 9.120 kg, а поголемиот мотор од 91 KS (68 kW) или 98 KS (73 kW) и работна тежина меѓу 7.740 и 9.800 kg, во зависност од дода­ тоците. Се подразбира дека четирици­линдри­ч­ ниот турбодизел мотор со директно вбризгување од 4,8 литри ги за­ доволува EPA Tier 3 и Stage III A регулативите за ниска емисија на издувните гасови, а како компанија

36

Година 4 • Квартал 2

која обрнува сериозно внимание на потрошувачката на гориво, како заради цената, така и заради екологијата и трошењето на ре­сур­ сите на нафта во светот, со секоја нова се­рија Volvo успева да ја намали потрошува­чката на гориво за 15%. Маневарските способности овоз­ можени од одличниот агол на вртење на пред­ ните тркала од 55° се заедничка осо­ бина и за двата модела, исто како и тенката и висока стрела, аголот на пре­ кршување на корпата за копање на багерот од 205° и големите правоа­ голни стабилизатори. Volvo BL61B има хидраулична пумпа со фиксен проток од 112 l/min, додека BL71B е опремен со варијабилна пумпа со проток на масло од мак­симални 160 l/min, прилагодлив на оптовару­ вањето. Механичката тран­с­­мисија со четири степени за напред и исто толку за назад овозмо­жува максимална брзина на движење од 37 km/h, додека за безбедно сопи­ рање се задолжени серво кочниците со повеќе диска потопени во масло, кои имаат можност за самопри­лаго­дување.


Volvo BL61B и BL71B стандардно доаѓаат со корпа за утовар широка 2.350 mm со зафатнина од 1 m³ и корпа за копање широка 610 mm со зафатнина од 0,2 m³, а како опција може да се избере некоја од вкупно десетте различни корпи со широчина меѓу 300 и 1.500 mm и волумен од 0,08 до 0,33 m³. Максималната височина на подигнување на предната корпа е 4,4 метри, на задната 5,67 со стандардна, односно 6,29 со продолжена стрела, а максималната длабочина на копање достигнува дури до 5,35 метри. Должината на машината изнесува 5,8 метри, ширината 2,45, а висината 3,77 метри, додека растојанието меѓу двете

погонски оски е само 2,2 m. Треба да се спомене и дека Volvo овие машини ги нуди со четири, различно опремени типа на кабината.

Партизански Одреди 66 б/2-2м 1000 Скопје, Р. Македонија Тел: +389 2 30 91 370

Година 4 • Квартал 2

37


Лесни тандем ваљаци со BOMAG ECONOMIZER

Economizer за зголемена економичност Сите лесни тандем и комбинирани ваљаци во категоријата од 1,8 т па се до 5 т. отсега и со вградена технологија за контрола на набивањето. Комплетно новата редизајнирана 5-та класа на лесните тандем ваљаци доби уште една исклучително корисна опција во своето портфолио - систем за мерење и контро­ ла на набивањето.

38

Година 4 • Квартал 2


работникот немал поддршка во донесувањето на одлуки. Поедноставување на набивањето Екранот на ECONOMIZER-от се наоѓа на шалттаблата на машината, и го прикажува напре­до­ кот во набивањето во реално време со помош на LED индикатори. Без оглед на тоа дали се користи за земјени работи или на нај различни асфалтни слоеви, системот пре­ци­зно го ана­ лизира оптоварувањето на носи­воста на тлото и го рефлектира ова со зго­ле­мување на бројот на жолтите LED диоди кои светат на екранот. Кога бројот на LED диоди ќе престане да расте, набивањето е завршено. Со помош на докажана мерна опрема за набивање, како што се Troxler На BAUMA 2013 во Минхен, BOMAG го рево­ или PQI сонди, ECONOMIZER-от може да се луционизира следењето на набивањето со калибрира со вредностите на набиеност. лан­ си­ рањето на лесните тандем ваљаци со Понатаму, системот исто така ги детектира ситемот BOMAG ECONОMIZER. Со оваа карак­ сла­­бите точки во подлабоките слоеви на патот. теристика BOMAG станува првиот производи­ Работникот ги лоцира овие слаби точки со тел кој може да му понуди на работникот секое ненадејно намалување на LED диодите. доверлив инструмент кој ќе му го покаже нап­ “Скокањето” и ризикот од дробење на агре­ редокот во набивањето. Конечно индустријата гатот, се исто така прикажани на работникот има инструмент кој му покажува на операторот преку последната црвена LED диода на екра­ што се случува под ваљакот - овој процес не е нот. Со брза реакција на овој сигнал, работ­ни­ веќе само “осет” која го одредува квалитетот кот ги зачувува и состојбата на материјалот, во текот на набивањето; благодарение на овој како и самата машина. Друга предност на систем, статусот на набивањето е посто­ ја­ но BOMAG ECONOMIZER-от е неговото лесно ракување и јасен екран, што дури и неискусните прикажан и се идентификуваат меки точки. Проценката за статусот на набивање прет­ работници ќе го разберат. ходно, помалку или повеќе, се сведуваше на Дополнителни инструкции или курсеви за искуство или инстинкт, кога станува збор за обука се непотребни. ECONOMIZER-от секогаш лесните тандем ваљаци. Бидејќи овој пристап функционира автоматски штом вибрациите на може да биде неверодостоен, повеќето опе­ бандажите се активирани. Овие постојани про­ ратори за да бидат на безбедно, претпочитаа верки значат дека работникот ќе го намали да извршат барем неколку поминувања повеќе, бро­ј­от на непотребни поминувања, со што се отколку помалку. Времето, напорот и тро­шо­ заштедува на време и пари. ците кои се појавуваат, можат да бидат значително намалени од ECONОMIZER-от скапите преправки се дел од минатото. ECONOMIZER-от произведува сигурни работни резултати и одличен квалитет на набивање, особено во градските области, како вело­ си­ педски и пешачки патеки, паркиралишта и сервисни улици и др., каде што претходно Година 4 • Квартал 2

39


Нови Специјални Вибро-Плочи за поплочување павер елементи

Олеснето поплочување За првпат на BAUMA 2013, BOMAG ги презентира новите реверзибилни виброплочи дизајнирани специјално за набивање на бетонски блок плочки (бекатон/ павер елементи).

40

Година 4 • Квартал 2


Новите BOMAG плочи за поплочување вклу­ чуваат неколку модели од широката палета на перформансни класи и нудат индивидуални решенија за различни барања при попло­чу­ва­ њето/набивањето. Со овие уникатни и ком­ плетно нови плочи, корисниците може да оче­ куваат резултати кои никогаш до сега не беа постигнати во поглед на перформанси, раку­ вање и квалитет. Со овие нови плочи, BOMAG е првиот про­ изводителот на градежна опрема кој темелно се обрати кон специфичните потреби и реше­ нија кои ги бараа изведувачите. Резултатите кои беа само делумно остварени, претходно со реверзибилните вибро-плочи со користење на стандардни Vulkolan гумени плочи, сега во 2013-та ќе станат реалност со BOMAG плочите за поплочување павер елементи. Постојаниот развој и бескомпромисниот дизајн на пластичен елемент под основната плоча, му овозможи на BOMAG да успее во користење на новите плочи со значително на­ малување на кршењето на плочките, особено оние со остри агли и голема површина. Ова му овозможува на изведувачот да постави фина површина со павер елементи, екстремно рен­ табилно. Специјалната, отпорна пластична облога ја покрива целата работна површина и е при­ка­ чена за основната плоча со издаденост околу рабовите. За прв пат, инаку недостапните об­ ласти можат да бидат набиени со леснотија, како и површини во близина на рабници или елементи кои се интегрирани во поплочување­ то. Работниците, исто така, можат да работат во близина на инсталации без предизвикување штета. Во комбинација со прецизното ракување, квалитетот на добиениот резултат е видливо подобрен. Секое движење на бекатон плочи­те и преработка на споевите, се сведува на ми­ нимум. Во споредба со конвенционалните плас­­тични подлоги, оптимизираното движење и зголемената работна брзина нудат мерливи заштеди на време и зголемена ефикасност. Година 4 • Квартал 2

41


Montabert кршачи од Blue Line серијата: XL1000, XL1300, XL1700 , XL1900, XL 2600

Рушењето како професија Француската компанијата Montabert со седиште во Лион е неприкосновен светски лидер за дизајн, производство и дистрибуција на хидраулична и пнев­ матска опрема за дупчење и уривање која се употребува при изведување на градежни работи, како и во рударството и каменоломите.


Blue Line линијата на кршачи е конструира­ на без компромис со квалитетот. Со најква­ли­ тетен челик како материјал, со висока преци­ зност при изработката и со главни компоненти од европско потекло. Сите производи се про­ верени и тестирани во сопствените фабрички погони. Во Montabert велат дека кавлитетот зна­ чи доверливост и издржливост: Blue Line кр­шачите обезбедуваат долг работен век, без­ бедно извршување на работите и што можеби е најважно, контрола на трошоците на екс­пло­ а­тација. Најважно за корисникот, кршачот треба да биде алатка што крши карпи без притоа да го оптеретат буџетот со непотребни трошоци. Blue Line линијата на кршачи ја масимизира ефиканоста на кршењето. Долгогодишното ис­ ку­ ство и стекнатото знаење на фирмата, се ста­­ваат во функција на зголемување на еко­но­ ми­чната експлоатација и намалување на тро­ шо­­ ците. Патентираниот главен вентил на хи­ дра­уличниот систем го користи движењето на клипот за впечатливо зголемување на силината. Системот за обновување на енергија ги корис­ ти силите произведени од повратниот од на клипот. Овој систем овозможува автоматско зго­ лемување на фрекфенцијата на кршење, која може да се искористи за кршење на поцвр­ сти карпи. Системот функционира автоматски, без потреба од рачно подесување на опера­ торот. Ако малку ѕирнеме во производните погони на Montabert ќе видиме дека моментно таму работат 350 лица, а цели 85% од производството се извезува во повеќе од 110 земји во светот. Очигледно квалитетот на производите на ком­ па­нијата која постои од 1921 година, одамна е препознаен.

Година 4 • Квартал 2

43


Trilety TXK и Rasco Muvo

За чисти улици Чистите улици не значат само оставање добар впечаток на туристите - тие се неопходност и за безбеден сообраќај.

44

Година 4 • Квартал 2


Уште од одамна, пред многу векови, чис­ тотата на улиците се поврзувала со нивото на цивилизациски развој на едно општество, но ако тогаш тоа било прашање на престиж, денес е неопходност, не само заради визуелното оп­ кру­жување во кое живееме, туку и заради ос­ нов­ ната безбедност во сообраќајот. Заради тоа, и многубројните фирми кои делуваат на ова поле се натпреваруваат во примената на технологијата со цел да понудат поефективни алатки за чистење на улиците. Една од поуспешните компании е и австри­ ската Trilety, основана пред точно шеесет год­ ини од истоименото семејство од Салцбург. Таму и денес се наоѓаат седиштето и двата производствени погона, каде со помош на нај­ современа технологија се проектираат, про­из­ ведуваат, тестираат и сервисираат нивните про­из­води. Името Trilety е познато на пазарот на комунална опрема по своите иновативни, високо квалитетни и издржливи алатки. Почиту­ вајќи ги најновите стандарди во својата област, компанијата непрестано работи на проши­ру­ вање и унапредување на асортиманот, кој глав­ но вклучува опрема за одржување, односно чистење и миење на сообраќајниците, која мо­ же да се вградува на различни видови шасии и има широк распон на примена - кај улиците, патиштата, тунелите, железничките пруги… Еден од нивните производи се и четките за

чистење на улиците TXK, кои идеално се спа­ руваат со малото универзално возило Muvo. Заедно, тие не се само моќна чистилка за ефи­ касна работа во урбани услови, туку претста­ вуваат целовито решение за летно одржување на градовите. Во мултифункционалното возило Muvo, кое е целосно сопствена конструкција на хрват­ ската фирма Rasco, се вложени повеќе години развој и истражувања. Ова мало и лесно подви­ жно, но силно возило има компактни димензии и широка примена - опремено со различни приклучоци и работни алати кои се менуваат за само неколку минути. Може да се користи во текот на целата година за комунално одржува­ ње на инфраструктурата не само во урбаните подрачја, туку и на простори како што се аеро­ дромите, паркиралиштата и слично. Опре­мен со уредот за чистење TXK, се претвора со вредна алатка со компактни димензии за одржу­­ вање на сообраќајниците, парковите и плош­тадите во сите услови. Изразито ефикас­ ната работа е овозможена од големата всисна силина, системот за рециклирање на водата, високиот капацитет од 1,6 m³ и можноста за празнење во високи контејнери. Всисниот систем има две стабилни гумени тркала, а цревото од нерѓосувачки челик, положено под рамката, е опремено со електронски контро­ лиран затворач за собирање на гломазен Година 4 • Квартал 2

45


отпад. Оваа алатка може да биде надградена и со трета четка, со која се зголемува широчи­ ната на чистење, а големите заоблени стакла на Muvo овозможуваат лесно маневрирање со возилото. Rasco, кој е основан 1990 година, е водечки производител на професионална комунална оп­рема во Европа. Како горда семејна ком­па­ нија, произведува и снежни плугови, поси­пу­ вачи за сол, крански косилки, широк спектар на надградби, приклучни единици и системи за напредно управување со опе­рациите за одр­ жу­вање на сообраќајната инфраструктура (ARMS - Advanced Road Management System). Посветена на решавање на сите предизвици во областа на одржувањето на улиците во сите временски услови, оваа успешна компанија за единствена цел го има потполното задоволство на купувачите, на кои на располагање им стои ефикасната сервисна служба, како во гарант­ ниот рок, така и после него. Од минатата год­ ина, Rasco е во партнерски односи со Trilety и преку својата продажна мрежа ги дистрибуира производите на австриската компанија на по­ веќе пазари, вклучувајќи ја и Македонија.

За сите информации можете да се обратите во: РАСЦО Македонија

ул. Иво Рибар Лола 74/2/1 Тел/Факс: 02/308 3334 • Моб: 078 38 33 33 e: toni.mitkovski@rasco.mk • www.rasco.hr

Хидраулични и пневматски заптивки од различен тип, материјал, димензии, за секаков тип на лесна и тешка индустрија

ул. Народен фронт бр.3-3/22, 1000 Скопје Тел: +389 (0)2 3136 373 / Факс: +389 (0)2 3119 705 / Моб: +389 (0)70 272 776 sales@ssa.com.mk / info@ssa.com.mk

46

Година 4 • Квартал 2


Doosan G30

За ноќта да стане ден Теренската работа подразбира недостаток на секаква инфраструктура неоп­ ходна за завршување на задачата и сé што е потребно да се донесе со себе. Нашата цивилизација уште од многу поо­да­м­на се базира на енергијата. Прв избор бук­вално за сé, и тоа уште од не така модерни вре­миња, е електричната енергија. Но бидејќи таа не може да се складира и да се користи таму каде нема електрична инсталација, можностите за нејзина теренска употреба се доста огра­ни­чени. Во такви услови, јасно, изборот се све­дува на машини и алатки кои за погон користат нафтени деривати.


Но, како придобивки на развојот на модер­ ното општество, во огромна мерка овозможен токму од електричната енергија, на секој рабо­ тник денес му стојат на располагање голем број софистицирани машини и алатки, од кои некои едноставно не можат да работат на теч­ ни горива, па така набавката на соодветен ге­ не­ратор станува неопходност. Да не ги споме­ нуваме разните институции кои од било кои при­чини не смеат да останат без струја. Денес постојат голем број фирми кои про­ из­­ведуваат секакви генератори - мали или го­ ле­ми, бензински, на гас или дизел, стационарни или мобилни… Некои од овие фирми се многу познати, а некои и не баш. Една таква фирма е и Doosan, за која на овие простори имаат слу­ шнато многу мал број луѓе, барем од оние кои не се занимаваат професионално со не­каква дејност за која генераторите се неопходност. Но, затоа сите имаат слушнато за Bobcat, ма­ лото багерче кое прави чуда. А Bobcat е само една ставка од производствената програма на јужнокорејскиот конгломерат Doosan, кој е водечки производител на машини во својата земја и годишно остварува продажба од преку 20 милијарди долари. Во својата историја долга скоро 120 години оваа корпорација има поминато сé и сешто, но основата на бизнис филозофијата остана иста и е базирана на производство на машини и ала­ тки кои ја зголемуваат продуктивноста и оле­сну­­ваат работата, посебно при изведба на ин­ фра­ структурни работи, значи таму каде нема ништо. Малите машини кои се од голема помош во големата производствена програма на јужно­ корејската компанија се пласираат под заедничкиот назив Doosan Portable Power, име кое кажува сé само за себе. Нормално, дел од оваа програма наменета за оние на кои рабо­тата им е на отворено, без разлика каква е, се и генераторите, кои ги има десетина, со изле­ зна моќност меѓу 20 и 500 kVA. Главни кара­ кте­ ристики на сите им се компактноста, високата издржливост и широката намена во сите можни услови за работа. Се одлучивме да ви го претставиме статич­ ниот генератор G30, кој има моќност од 31 kVA и излезна струја (едно и трофазна) декларирана на 230/400 V и 50 Hz. Како и сите генератори на Doosan, така и овој се одликува со брза реа­

48

Година 4 • Квартал 2

кција, едноставно ракување, лесно одржување и нагласена еколошка прифатливост, за што е задолжен четирицилиндричниот EU Stage IIIA дизел моторот од Mitsubishi, кој има моќност од 29 kW и потрошувачка при 75% оптоварување од 5,9 литри на час. Во резервоарот за гориво собира 199 литри, што значи овој генератор без дополнување на гориво може да работи непрестано 33,4 часа. Должината на генера­то­ рот изнесува скоро 2,2 метри, широк е 1, висок 1,45 метри и има сува тежина од 1.134 kg. Може да се поместува со вилушкар, а сите контроли (кои кај овој модел стандардно се аналогни, но може да бидат и дигитални) и конектори се гру­ пирани на задниот дел заради поголема без­ бедност. Како и сите производи на Doosan, така и гене­раторите се одликуваат со издржливост и долготрајност, што во овој случај влева доверба дека во критичните ситуации работата нема да трпи заради прекин на електричната енергија. Дека е така говорат и гарантните услови, кои за овој модел изнесуваат една година или 2.000 работни часа за целиот генератор, односно 2 години или 4.000 часа за алтернаторот и мо­ торот.


Wabcowurth – Едноставна и ефикасна дијаг­ности­чка технологија

ОДРЖЕТЕ ГО БИЗНИСОТ ВО ДВИЖЕЊЕ WÜRTH на глоболниот пазар му го нуди сопствениот W.EASY - фасцинантен дијагностички систем наменет за сервиси и заокружени концепти за работилници за комерцијални возила.

Година 4 • Квартал 2

49


WÜRTH разви нова линија на мулти бренд и модуларни дијагностички решенија со помош на кои, на корисниците им се нуди одржување на возниот парк во одлична техничка ис­пра­ вност и тоа без разлика од кои марки и модели е составен тој. Поради специфичноста на по­ нудените дијагностички технички решенија се задржуваме на секој од нив посебно. W.EASY® - Мулти-бренд дијагностички ре­ шенија Со своите иновативни и модуларни ре­ ше­ нија, WABCOWÜRTH ја прави дијаг­ ностиката на комерцијалните возила лесна, транспарен­ тна и ефикасна – тоа претставува ефикасен дијагностички систем чија главна цел е одржу­ вање на постојниот бизнис во непре­ кинато движење. Притоа, секое решение на WABCOWÜRTH ги зема во предвид сложеноста и брзата стапка на развој на технологијата на комерцијални­те возила. Со редовно надградување и ажурира­ ње на дијагностичките решенија, се обезбе­ду­ ва одржување на корисничките возила во ис­ правна состојба и извонредна кондиција. Основните предности со кои се каракте­ ризира овој производ: • Само W.EASY ја интегрира оригиналната WABCO дијагностика (опционално) во еден систем. Ова обезбедува штедење на време при замена на дијагностичката кутија. • Јасна структура на менито, интуитивна опе­ рација (максимален полн-текст сличен со пре­ барувачите на интернет), исто и интегрирани

50

Година 4 • Квартал 2

помошни функции кои ја прават дијагностика­ та едноставна со неколку кликања. • W.EASY е единствен дијагностички систем кој овозможува мултитаскинг за сигурна и ефикасна дијагностика: симултан дисплеј на различни функции и информации на четири прозорци ја прави дијагностиката транспа­ рент­­на, штедејќи значајно време. • Обемни технички податоци и информации за работната единица (опционално) кои им помагаат на персоналот за дијагностика. • Интегрираната мултиплексна технологија го намалува бројот на кабли и адаптери: хард­ верот е опремен во една компактна и ро­бусна кутија за сите апликации. • Интегриран Bluetooth или WLAN кој ово­ зможува мобилна работа без пречки од кабли. • Регуларните надградби го одржуваат сис­ темот секогаш ажуриран. Многу важен момент кај дијагностичките ре­шенија на WÜRTH претставува фактот што тие обезбедуваат широка покриеност на про­ из­водители. На списокот помеѓу останатите се наоѓаат: Askam, Astra, Avia, Beifang Benchi, BMC, DAF, Dongfeng, ERF, Foden, Ford, Generic, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Scania, Seddon Atkinson, Shaanxi, Volvo, итн. Приколките и лесните комерцијални возила исто така се покриени со дијагностичките ре­ шенија за комерцијални возила. W.EASY® - Модуларни дијагностички ре­ шенија W.EASY дијагностичките решенија се ба­зи­ рани на модули, почнувајќи од основен пакет па се до комплетно решение, може да биде адаптирано на специфичните барања на сер­ висот на клиентот. На овој начин секој корисник го добива своето индивидуално W.EASY дија­ гностичко решение. Основниот пакет, што ја формира основата за секое W.EASY дијагностичко решение, се­ко­ гаш е вклучен. Како надградба на ова, потре­ бниот софтвер и соодветниот хардвер се до­ даваат според индивидуалните потреби.


Еве еден конкретен пример на модуларно W.EASY дијагностичко решение: Основниот пакет вклучува: 1. цврст куфер 2. W.EASY + кутија со снимач 3. USB кабел (VCI - лаптоп) 4. J1962 OBD 16pin кабел 5. Користење на производот – телефонска линија 6. На лице место вовед во дијагностички уред Софтвер според барањата: + Мулти-бренд дијагностицирање Софтвер камион + Мулти-бренд дијагностицирање Софтвер приколка + Оригинален WABCO систем за дијагностицирање + Технички податоци Кабли според барањата: + Кабли, MAN и Mercedes-Benz + Кабел сет приколки + Кабел сет WABCO приколки Освен ова мулти-бренд дијагностичко ре­ шение, исто така може да се обезбеди и широк спектар на услуги, лична помош, телефонска линија за технички информации и кориснички обуки. Бидејќи барањата на клиентите знаат да варираат во голема мера, WABCOWÜRTH продукт–рангот е направен да биде флекси­ билен и модуларен. Со WABCOWÜRTH, секој клиент може да го добие токму она што го сака, односно цел индивидуален пакет на хардвер, софтвер и модули за обука. WABCOWÜRTH е создаден да биде сигу­рен партнер за работилници за комерцијални возила - некомплициран, сеопфатен и секогаш на располагање.

ВУРТ МАКЕДОНИЈА дооел ул. Првомајска 93, 1000 Скопје тел: 02/ 272 80 80 www.wurth.com.mk www.orsymobil.com

Година 4 • Квартал 2

51


Безжични рачни дупчалки: Makita BDF 459 и BHP 459

Не работи сама, ама ... Во новата серија на безжични рачни дупчалки, Makita употребува нова техно­ логија на електромотори без четкици и капацитетни литиум-јонски батерии .

52

Година 4 • Квартал 2


Makita има нова генерација на рачни дуп­ чалки со чие претставување претходната се­ рија, која патем речено доживеа светски успех, вид­но се подобрува. Секако, за ракување со маши­ната сеуште е потребна вешта рака, но со пос­леднава генерација операциите крајно се оле­­с­нуваат, па така се чини дека добрата воља за работа веќе ќе биде доволен предуслов за успешно завршување на ангажманот и соби­ рање поени од блиските. На која позиција интервенирале констру­ кторите на новата серија? Пред се, употребена е нова изведба на електромоторите кои сега работат бесконтактно односно без четкици за напојување на роторите. Примарна добивка од овој пристап е намалувањето на топлинските загуби во моторот и зголемување на ефика­ сноста. Со истиот сет батерии сега машината има до 40% подолг период на користење, што претставува една вистинска мала револуција. Не помалку важна предност во однос на вградувањето на класичен електромотор е и физичкото намалување на димензиите, сега во просек дупчалките се пократки од своите претходници за 14мм. Кога сме веќе кај карак­ теристиките да споменеме дека со намалување на должината, намалена е и вкупната тежина што пак е драгоцен придонес кон поедно­ста­ веното ракување. Во таа смисла, конструктори­ те користеле и посебен алгоритам за пресме­ тување на тежиштето на машините со што е постигната и извонредна балансираност. Кога на овие својства ќе се додаде и современиот дизај, искомбиниран со почитување и на ерго­ номијата, станува јасно дека за извршување на некоја активност е потребна само добра воља за притоа лесно да се заслужи домашната титула – вистински мајстор. Безжична дупчалка Makita BDF459 Во овој модел вграден е електромотор на еднонасочна струја која се напојува од литиумјонски батерии со напон од 18V а капацитетот им изнесува 3 Ah. Дупчалката има можност за врт­е­ње во двете насоки, и тоа со избор на еден од двата степени на пренос. Со првиот степен

моторот може да врти до 400 додека со вториот степен до 1.500 вртежи во минута. Регулацијата на брзината се врши со прекинувач кој ово­з­ можува континуирана промена. Вака опремена, машината има капацитет да дупчи дрвени површини со дебелина до 38 мм. и челични површини до 13мм. Безжична ударна дупчалка Makita BHP 459 Разликата во однос на претходниот модел е можноста за ударна сила на дупчалката, мож­ ност која првенствено се користи за дупчење на бетон. Останатите каракеристики се иден­ тични: електромоторот располага со макси­ма­ лен вртежен момент од 45 Nm што е доволно за отварање на дупки во бетон до длабочина од 13 мм. Главната разлика помеѓу двата мо­ дела е во тоа што овде треба се одреди и фрек­ фенцијата на удари. Кај BHP 459 во првиот степен моторот обезбедува од нула до макси­ мални 6.000, додека во вториот степен до цели 22.500 удари во минута. И во двата модела се употребува иста батерија, а имаат и иста тежи­ на од 1.7 кг.

Година 4 • Квартал 2

53


ВЕМКО - Домашно производство на цевки со голем пречник

Цевки за хидроцентрали Здружените сили со странскиот партнер, домашната компанија ги користи за производство на полиестерски цевки неопходни при изградба на мали хидроцентрали. Фирмата “ВЕМКО“ ДОО е основана во 2002 година од страна на италијанскиот партнер Vetroresina Engina Spa и македонскиот пертнер ГЛОБАЛ-ИМПЕКС од Скопје. Производниот погон на фирмата се наоѓа во Штип, додека главната канцеларија е во Скопје. Кон крајот на 2006 година како содружник се приклучува и италијанската финансиска институција Finest Spa.

54

Година 4 • Квартал 2


Фабриката во Штип, во која се ангажирани 110 вработени, располага со три линии за производство на полиестерски цевки и тоа со пречник од ø25 до ø1000mm. Досега со GRP технологијата се произведе­ ни и монтирани 80 км. Цевки со пречник од ø200 до ø500 mm. Најголем дел од нив за про­ ек­тот ХЦ “Злетовица“. Се произведуваат и анти­ абразивни цевки (за специјални намени) за клиентите од Р. Бугарија. Овие цевки, со раз­ лични дијаметри од ø150 до ø500mm. кај кои внатрешниот дел (антиабразивен) од цевката се движи од 2 до 5mm, се изработени по техно­ логијата која користи посебни адитиви кои да­ ваат многу голема отпорност на вна­трешниот дел на цевката. Моментно се работи на 5 проекти за мини хидроелектрани во Македонија и Албанија. Фитинзите и специјалните предмети се изра­­ботуваат со рачно нанесување. Материјалите кои се користат за производство се: - Изофатна смола - Ортофална смола - Винслестерска смола - Антиабразивна смола, и др. Структурата на цевката во себе вклучува: - внатрешен слој (линер) - структурен ѕид - површинска обвивка Дебелината на структурниот ѕид зависи од условите на проектниот дизајн. Користењето на песок како полнител се врши заради пости­ гнување на потребната крутост на цевката. Контролата на квалитетот, фабричката про­ верка и испитувањето се изведуваат во согла­ сност со планот за контрола и квалитет и пла­ нот за проверка кој во себе вклучува целосна контрола на материјалите во согласност со EN 10204. Врзано со состојбите на пазарите во Македонија и регионот, околу актуелните про­ екти за изградба на мини хидроелектрични централи (МНЕ) и врзано со тоа употребата на GRP цевки за довод на вода, ВЕМКО ДОО има перспективи во делот на гореспоменатиот сег­ мент, при што веќе се остварени преддогово­ри за околу 30 км. цевки за оваа намена. Се работи за цевки со дијаметар од ND 300 доND 1000mm со притисок (PN) од PN 6 до PN 32 бари и

должина L=12m. Сите производи кои се со притисок од 6 и 10 бари се изработуваат со употреба на техно­ логија со кварцен песок (SiO2) како полнител Цевки и спојки кои се изработуваат во ВЕМКО:

“ВЕМКО“ Д.О.О. Скопје Бул. Партизански Одреди бр. 66 б / 2-3 м 1000 Скопје, Р.Македонија e-mail: vemko@t-home.mk Година 4 • Квартал 2

55


Хидраулични масла од Рафинеријата Модрича

Масло за секоја хидраулика Работните машини механичката силина од моторот до своите механички делови, воглавно ја пренесуваат преку хидрауличните системи. Современата хидраулика не може да функционира без софистицираните масла пред кои се поставуваат редица тешки и спротивставени барања кои можат да ги исполнат само најразвиените производители. Рафинеријата за масла Модрича е рено­ миран и најголем произведувач на сите типови масла, хидрокрекувано базно масло и пара­ фи­ни во југоисточниот дел на Европа. Произ­ водниот процес се базира на две технолошки линии. Првата технолошка линија е наменета за производство на средства за подмачкување, а втората за производството на хидрокрекувани базни масла. Од првиот производ “Подмачкувач за оска­ та кај запрежните возила“, со континуиран развој на производите, рафинеријата за масла Модрича, го прошири својот асортиман на преку 200 производи со различни намени и квалитет. Во рамки на производсво на подма­ч­ кувачи постојат четири големи групи на произ­ води: - Моторни масла и течности за моторни возила и механизација - Индустриски масла - Масла за обработка на метал - Масла за подмачкување Посебна група на производи на рафинеријата за масло Модрича, во рамки на индустриски подмачкувачи претставуваат хидрауличните мас­ла за подмачкување на хидрауличните сис­ те­ ми. Хидрауличните системи претставуваат уреди кај кои силината на движење се пре­ несува пеку течност. Како хидраулични среди­

56

Година 4 • Квартал 2


ни се користат разни течности, помеѓу кои, според составот, се разликуваат минералните масла, синтетичките масла и течности, како и растителни масла. Освен пренос на силината, хидрауличните течности имаат и други задачи кои мора да ги исполнат, а кои се наведуваат во карактеристиките на поединечните произ­ води. Хидраулични масла HD Хидрауличните масла HD се применуваат кај современите ситеми при услови на умерени оптеретувања и релативно константни темпе­ ратури. Хидрауличното масло HD со пониска вис­ козитена градација се користи како хидра­ у­ лична средина за пренос на силина кај уредите со голема прецизност и мала силина (вретена, брусни вретена, прецизни алатни машини). Средните вискозитетни градации на масло се користат кај хидрауличните системи за сре­ дни силини, притисок и оптеретување (преси, дигалки, алатни машини). Освен тоа тие се по­ годни и за подмачкување на запчести и ро­ тациски клипни пумпи со средни притисоци. Маслата со повисоки вискозитетни гра­да­ ции се употребуваат во услови на повисоки температурни оптеретувања. Хидрауличните ма­­сла HD поседуваат добри оксидациска и хе­ миска стабилност, имаат подолг експлоа­та­ци­ ски век и со нивна употреба се намалуваат тро­ шоците за одржување. Обезбедуваат одли­ч­на

заштита од корозија при намалено создавање на талог што исто така се одразува на чистина­ та на системот. Обезбедуваат одлична зашти­та против абење, продолжувајќи го векот на конс­ трукциската опрема притоа намалувајќи ги трошоците за одржување. Поседуваат добра можност за филтрирање и при присуство на вода. Хидраулични масла HLPD Хидрауличните HLPD масла се повеќе­наме­ нски хидраулични масла кои имаат исклучи­ телни детергентни својства. Овие масла првенствено својата примена ја наоѓаат кај современите алатни машини кај кои се применети високо развиени системи за управување и регулација. Со употреба на HLPD масло се спречува создавање на талог и сводови на чувствителните места на хидрауличните ситеми кај алатните и другите машини. Поседуваат одлична оксида­ циска, термичка и хемиска стабилност – подолг век на експлоатиција и намалени трошоци за одржување. Хидраулични масла супер HVL Хидрауличното масло супер HVL припаѓа во групата на висококвалитетни масла со висок индекс на вискозност. Се применува кај хидрауличните системи кои работат во променливи работни услови. Со употреба на ова масло се обезбедува непречена работа на хидрауличните ситеми за покренување на брани, покретни дигалки, ба­ гери, натоварувачи, кипери, виљушкари, како и кај прецизните машини и уреди. Со користење на пакет адитиви кои не содржат цинк, се обезбедуваат одлични хидраулични својства како и својства против абење и одлична тер­ мичка и оксидациска стабилност. Биохидраулик – HEES Биохидраулик HEES 46 е еколошки при­фат­ ливо худраулично масло произведено од био­ раз­градливи синтетички естри, со додаток на одбрани безпепелни адитиви. Се користи во хидраулични системи кои работат на от­ворени простори, на оние места каде што постои опасност од истурање и загадување на око­ лината. Биохидраулик HEES 46 се користи кај ру­ дарската, градежната и земјоделската меха­ни­ зација. Високиот индекс на вискозност обез­ Година 4 • Квартал 2

57


бедува непречена работа во температурно подрачје од -30 до 1200C. Хидраулично масло MH 46 (мобилна хидраулика*) Хидрауличното масло MH 46 е специјално хидраулично масло наменето за хидрауличните системи кај рударската и градежната меха­ низација. Специјално одбраниот пакет на адитиви од поновата генерација и хидрокрекованото баз­ но масло од групата III, пружа низа предности во однос на класичните хидраулични масла кои не се во можност да задоволат при екстремни услови на работа. Во однос на класичните хидраулични масла, MH 46 покажува низа предности. Тоа се одликува со извонредна термичка и оксидациска стабилност. Во текот на работата не доаѓа до создавање на сводови и талог и при најтешки услови на работа. Исклучителниот квалитет на маслото овоз­ можува и до три пати подолг интервал на за­ мена во однос на класичните хидраулични масла, при најтешки услови периодот на за­ мена изнесува и до 5.000 часа. Хидрауличното масло MH 46 покажува од­ лич­на флексибилност и при присуство на вода, што е од исклучителна важност за непречена работа на хидрауликата. Поради исклучително високиот индекс на вискозност, хидраулично­ то масло MH 46 се користи во многу широк температурен опсег.

58

Хидраулично масло

HD

HLPD

ISO VG

5, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 1001 150, 220, 320, 460

15, 22, 32, 46, 68

Спецификации

ISO 6743/4 (HM) DIN 51524/2 (HLP) AFNOR NF E 48-603 (HM) Cincinnati Machine P-68/P-69/P-70 Denison HF-0/HF-2 Sperry Vickers M-2950-S, I 286-S

ISO 6743/4 (HM) DIN 51524/2 (HLPD) AFNOR NF E 48-603 (HM) Cincinnati Machine P-68/P-69/P-70 Denison HF-0/HF-2

Година 4 • Квартал 2

Посебно избраниот пакет на адитиви од поновата генерација обезбедува извонредна заштита од абење при сите услови на работа. Употребата на хидрокрекованото базно масло со висок индекс на вискозност го прават маслото исклучително стабилно. Во тек на работата не доаѓа до проемена на вискозноста и при најтешки физички напрегања. Хидрауличното масло MH 46 ја одржува вис­ козноста во широк распон на температури, што не е случај кај класичните хидраулични масла. Со примена на ова масло пумпата работи непречено при пониски температури, што е од големо значење за работата на це­ локупниот систем. При покачени работни тем­ ператури маслото има повисока вискозност во однос на класичните масла со иста градација на вискозност, со што се обезбедува подобро подмачкување на сите витални делови на пумпата. Со примена на хидрокрекувани базни масла кои имаат многу ниска содржина на ароматски соединенија како и соединенија со сулфур, азот и кислород, се придонесува за заштита на околината.

бул.Крсте Мисирков 7, п.фах 135, 1000 Скопје телефон: (02) 2774 140 Продавница: бул. Партизански Одреди бр 109 телефон: (02) 3063 651

HVL 15, 22, 32, 46, 68, 100

ISO 6743/4 (HV) DIN 51524/3 (HVLP) AFNOR NF E 48-603 (HV) Cincinnati Machine P-68/P-69/P-70 Denison HF-0/HF-2

HEES

MH*

46, 68

32, 46, 68

ISO 6743/4 (HEES), ISO 15380/2002 (E), VDMA 24586 (HEES).

Denison HF-0 Cincinnati Machine P-70 DIN 51524/3 Eaton Vickers 35VQ-25 Bosch Rexroth 90220


ПерспективНа Порта Драч е најважното пристаниште во Албанија, кое опфаќа 90% од целата меѓу­ народна поморска трговија, и 85% од увозот и извозот на земјата. Како резултат на многубројните инвестиции во инфраструктурата на пристаништето и конти­ нуирано подобрување на ефикасноста на вработените, значително пора­сна бројот на процесуиран товар. Годишно во просек се обработуваат повеќе од 3.5 милиони тони. Пристаништето во Драч може да опслужи секаков товар. Во увозот тоа најчесто се брашно, пченица, цемент, горива, градежни материјали, јаглен, храна, а во извозот руда, хром, феро хром, јаловина. Пристаништето Драч работи 24 часа.

Главни карактеристики на пристаништето Драч. Пристаништето е сместено во заливот Драч. Од едната страна е заштитен со копно, а од другата страна и од Исток и Запад е зашти­тен од насипи. Пристаништето се протега на површина од 1.467.000м2 и водена површина од 647.000м2 . Морската плима и осека (најви­ со­ко и најниско ниво) изнесува 0.33м до 0.40м. Влезниот канал е со длабочина од 8.5м, долг 3.65 милји и широчина од 60м до 195м, овозмо­ жувајќи лесен пристап на бродовите во приста­ ништето. Пристаништето има 11 сидра за зако­ твување на бродови, со должина од 2,2 км. Дла­­ бочината на водата варира од 6,6м до 11,15м. Инфраструктура Оперативната инфрастуктура на приста­ ниш­ тето ја сочинуваат 11 места за укотвување на бродови со длабочина од 7.5 до 5.11 метри. Најчесто во пристаништето се процесуира општа стока, житни култури, контејнери, мине­ рали, патници со фериброд и слично. Приста­ ништето Драч моментално реализира 90% од поморската трговија на национално ниво, со капацитет од 5 милиони тони годишно.

Контејнерски терминал Карактеристики: Површина од 50.000 м2. Работен кеј за бродови во должина од 150 м. со контејнери. Длабочина на кејот изнесува 8.5 м. Капацитетот на терминалот за контејнери е 80.000 ТЕУ годишно. Терминалот работи 24 часа и располага со најсофистицирана опрема како: Два мобилни крана: МНС 120 тони, МНС63 тони Две подвижни дигалки за контејнери Електричен кран А45 тони Шест приколки со капацитет од 40 тони Две подвижни дигалки: 32 тони, 12 тони Подвижни дигалки за растовар со капацитет од 7 тони Електрични приклучоци (за контејнери, фри­жидери, исто така и за модерни машини).

Бул. Партизански Одреди 143, Скопје Тел: ++389(0)2 3051 515 info@apdurres.com.mk Година 4 • Квартал 2

59


Градежна комора на Македонија

Здружени градежници Сеад Кочан е иницијатор, основач и моментно претседател на Градежната комора на Македонија која функционира како членка на Сојузот на стопански комори.

60

Година 4 • Квартал 2


Еснафските здружувања во светот одамна се реалност а до нивното формирање е дој­ дено од реалната потреба за артикулирање на потребите и интересите на одредена гранка од стопанството. Така здружени, иако многу често и меѓусебни жестоки конкуренти на па­ зарот, тие настапуваат пред надлежните зако­ нодавни и извршни органи штитејќи ги инте­ ресите кои ги засегаат сите членки на гранката. Раководејќи се според истите тие принци­ пи, како и од наметнатите реални потреби, и кај нас, Здружението за градежништво при Сојузот на стопански комори на Мекедонија, поради зголемениот интерес на компаниите од оваа дејност, покрена иницијатива и набрзо ја формира првата Комора за градежништво во Р. Македонија. Иако за формирање на оваа еснафска Комора, која функционира во рамки на водечката деловна мрежа а тоа секако е Сојузот на стопански комори на Македонија, постоеше изразен интерес, како главен ини­ цијатор се појави г-дин Сеад Кочан. Вака здружени нашите градежници наста­ пу­ваат со конкретни проекти, со цел пое­фи­ касно работење како и создавање на услови кои ќе овозможат подобра деловна клима во државата. Ако универзалната максима која го­ вори за здружувањето и силата, се примени и во оваа област тогаш на позитивните резулта­ ти ќе може да се радува и пошироката наша

заедница. Ако ги погледнеме основните цели на Градеж­ната комора на Македонија, веднаш ќе ни станат јасни принципите врз кои таа делува: • Заедничко работење на компаниите здру­ жени по еснафски принцип • Соодветно претставување и лобирање кај соодветните институции • Давање на предлози и забелешки за подо­ брување на економската стабилност во овој сектор • Учество во донесувањето на нови законски регулативи (Закон за градежништво, добива­ ње на лиценци за работа итн.) • Подобрување на деловната клима во гра­ дежниот сегмент на работа • Донесување на заеднички програми и пред­ лози кои ќе бидат доставувани до Министер­ ството за транспорт и врски • Зголемување на економската стабилност Градежната комора на Македонија од свое­ то формирање па се до актуелниот миг кој го живееме, може да се пофали со многу актив­ ности. Во организациската структура на комо­ рата учествува Управниот одбор составен од 28 членови, потоа Надзорниот одбор составен од 5 члена како и координатор на комората, и се разбира, како најодговорна личност прет­ седателот на комората. Година 4 • Квартал 2

61


Амбициознит план за делување предвидува конкретни задачи според кои се работи: • Застапување, усогласување и заштита на заедничките интереси на нејзините членки пред државните органи • Подобрување на резултатите на работењето на членките на комората • Обезбедување на стручна помош и други деловни услуги на своите членови • Учество во обликување на стопанскиот сис­ тем и мерките на економската политика • Учество во процесот на преструктурирање на стопанството • Развивање на претприемачки иницијативи • Промоција на македонското стопанство во странство и воспоставување на врски помеѓу деловниот свет и Македонија • Потикнување на истражувања и иновации • Информирање на своите членови за иници­ јативи во индустриската област • Стручна помош и анализа на одредени дел­ овни проекти и потфати

62

Година 4 • Квартал 2

Како што може лесно да се забележи Градежната комора на Македонија се органи­ зира според теркот на веќе докажаните комори во светот. Од таквата организираност сите имаат добивка, компаниите артикулирајќи ги своите цели и задачи придонесуваат за развој на целата гранка а со тоа профитираме сите ние како општество. А во градежништвото Македонија има што да каже, и дома и во странство.

ул. Костурски Херои бр.38, кат 2, лок. 1, 1000 Скопје Тел/Факс: 02/ 27 20 411 / email: info@transmet.com.mk


Тахографи и нивната улога Согласно законските прописи потребно е инсталирање и користење на тахограф во возилата со максимално дозволена тежина од најмалку 3,5 тони и во возилата конструирани за превоз на повеќе од 8 лица исклучувајќи го возачот.

Тахографот ги снима времето и брзината, како и растојанието поминато со возилото. Со него се контролираат работните активности на возачот заради придржување кон законските барања. Возачите кои возат според правилата за во­ зачки часови и тахографи мора да знаат кои се законските барања и како да се усогласат со нив. Во случај на контрола возачот мора да го покаже тахографскиот лист за тековниот ден и листовите за претходните 15 дена. Од 1 јануари 2008 година возачот мора да ги чува во возилото искористените тахо­ гра­ фски листови за претходните 28 дена. При рутинска контрола од страна на соо­ бра­­ќајната полиција возачот мора да му доз­ воли на овластеното лице да ги провери тахо­ графските листови, како и самиот тахо­граф. Тахографите при нивната инсталација во во­зилата мора да бидат калибрирани, а кон­ трола треба да им се изврши на секои две год­ ини, додека пак повторна ре-калибрација тре­ ба да се изврши на секои 6 години во овла­стена институција за тоа. Ако тахографот заради било која причина не е употреблив мора да се поправи во овла­

стен сервис час поскоро. Доколку тахографот се расипе на пат возачот рачно мора да ги за­ пише сите податоци кои се однесуваат на него­ вото време на возење, одмор или пауза. Доколку возилото се наоѓа во својата база не треба да тргнува на пат се додека неговиот тахограф не се поправи и ре-калибрира. Постојат случаи кога возачот треба да го сме­ни возилото за време на работниот ден и вакви случаи возачот треба да го земе со себе тахографскиот лист и на него да ги запише по­ датоците за часот, новата регистрација и сос­ тојбата со километражата на новото возило. На крајот на работниот ден треба да ги спои тахографските листови за целосен запис на неговите активности во текот на тој работен ден. Со ова се контролира работата, односно ра­бо­тните часови на еден возач во период од 24 часовен период. За прекршување на правилата за возачки ча­ сови следат соодветни санкции. Андријан Трипунов Година 4 • Квартал 2

63


FAP

Име кое одамна не сте го слушнале Што се случува со некогашниот југословенски гигант? Додека неговите возила и ден-денес ги среќаваме како работат во најтешки услови, за судбината на FAP ништо не сме слушнале со децении, така што самото споменување на името кое некогаш беше неизоставна основа за возниот парк на многу наши претпријатија, со носталгија го наметнува прашањето: што се случува со некогашниот југословенски гигант?


FAP е основан во 1953 година, кога и за­ почнува со производство на товарни возила по ли­ценца на австрискиот Saurer. Во 1959 годи­­на започнува со заокружувањето на произ­ вод­ стве­ ните капацитети, кои тогаш изне­ суваа 3.600 возила годишно, а три години потоа и со реконструкција на производствената програ­ ма, што на свет ги донесе и камионите од нам добро познатото семејство FAP 13. Во 1965 година е конструиран првиот домашен камион, а на почетокот на седумдесеттите се потпишу­ ва договор со Daimler-Benz за лиценцно произ­ водство. Како најголем производител на тешки возила и автобуси на Балканот, во 1975 година со помош на капитал од странскиот партнер ги зголемува капацитетите на 10.000 возила и го про­­ширува лиценцниот договор на товарни во­ зила со поголеми бруто маси и посилни мотори. Континуираното унапредување на техно­ ло­ шкиот процес и проширувањето на програмата продолжува до почетокот на деведесеттите години, кога распаѓањето на Југославија не­ миновно значеше раскинување на врските меѓу одделните единици на овој и другите слични индустриски конгломерати, наметнувајќи им услови за работа кои не беа нормални, но беа реалност. Дотогаш, за четириесет години, FAP имаше произведено скоро 150.000 возила, од кои нешто повеќе од половина беа пласирани на југословенскиот пазар, а останатите отидоа за извоз во Русија, Бугарија, Романија, Чешка, Словачка, Полска, Грција, Данска, Египет, Сирија, Ирак, Иран, Саудиска Арабија, Кина… Војната, а потоа и санкциите, го фрлија FAP на колена да моли за помош од владата на Србија, но повеќе од скромните милион германски марки ни оддалеку не беа доволни овој пара­ лизиран гигант да се преструктуира. Првите знаци дека FAP е на дофат на исполнување на основната цел - да се сочува фабриката, одржи производствениот процес и со ограничен обем на работа да се создадат услови да се пре­ живее, се појавуваат во 1997 година, кога со­ работката со Mercedes се обновува, овој пат на комерцијално ниво. Но, беспарицата во српската економија не донесе ништо друго освен бесперспективност, иако дури и во најтешките моменти FAP успеа да ги задржи стручните кадри во фабриката. , така што дури и денес технолошко-техничкото ниво на

капацитетите овозможува годишно произ­ водство на 15.000 возила. Но, реалноста е далеку од тоа - додека FAP некогаш произведуваше 30 до 40 возила дне­ вно, сега не може толку ни за цел месец. Производствената програма и понатаму е обемна - камиони со две и три оски и бруто тежина од 13,3 до 22 тони, со Euro 3, 4 и 5 мотори од Mercedes, Cummins и MAN од 177 до 360 KS, влекачи со две и три оски, тежина од 18 и 26 тони и мотори од 360 и 401 KS, 4x2, 4x4, 6x4 и 8x4/4 кипери од 13,4 до 41 тон и мотори од 180 до 401 KS, 4x4, 6x6 и 8x8 наменски возила за воената индустрија од 11 до 24,3 тони со мотори од 174 до 401 KS, како и автобуси, приколки, надградби, агрегати, раз­ ни компоненти и други машински склопови и делови. Сепак, целокупната технологија е базирана на старите модели на Mercedes од седумдесеттите години, факт кој требаше да се смени со во 2009 година најавената сора­ ботка со најголемиот кинески произ­во­дител на комерцијални возила Dongfeng, но условите што Кинезите ги наметнуваа не беа прифатливи за раководството на фабриката, така што суд­ бината на овој некогашен гигант и понатаму е сосема неизвесна.

Година 4 • Квартал 2

65


MAN

MAN Trucknology денови во Скопје Зрелиот настап на претставниците на големите мултинационални компании, најдобро може да се согледа според релациите на доверба што се градат помеѓу нив и нивните партнери. За стекнување на неопходната доверба, во бизнисот исто како и во секојдневниот живот, потребно е време исто колку и практично искуство кое се стекнува со соработка и разбирање.

66

Година 4 • Квартал 2


Токму овој начин на комуникација со своите сегашни и потенцијални партнери, веќе втора година по ред, ја користи домашниот претстав­ ник на камионскиот програм на MAN – MAN Импортер Македонија. На внимателно подготвениот изложбен про­­ с­тор од околу 4.000 m2, во кругот на импортерот, се одржаа MAN Trucknology Денови во Скопје. Ова претставуваше одлична прилика за запознавање на заинтересираните соработ­ни­ ци со новата MAN-технологија на возила кои ги исполнуваат надоаѓачките Euro 6 норми. Освен тоа беа изложени и други модели кои ги пос­ тавуваат стандардите за ефикасност а се про­ даваат речиси во сите региони на светот. Мани­фестацијата беше прилика и за запоз­на­ вање со останатите активности со кои се зао­ кру­жува цел еден систем на понуда на возила, резервни делови и одржување. Добрата посетеност на MAN деновите во Скопје јасно го покажува правецот кој треба да го следат сите наши претставници и увоз­ ници, воедно и начинот на кој се станува регио­ нален предводник.

Година 4 • Квартал 2

67