GT10

Page 1

Специјализирано списание за градежништво и транспорт • Излегува четири пати годишно

Година III •

Број 10

Komatsu PC 3000 и PC 2000 • Liu Gong CLG B 160 BOMAG BF600 C • Metso • JCB 4CX • Pavijet MG7 ИНТЕР АЛ-ПИН • BMC • OKT TRAILER • Würth • MAN


СОДРЖИНА Претставуваме:

Издавач: КУКОМ Скопје Главен и одговорен уредник: Благоја Дрнков Графички уредник: Филип Даскаловски Постојани соработници: Агрон Сулејман, Зоран Коцев, Љупчо Михајловски Маркетинг: Благоја Дрнков, Елефтерија Илиевска Адреса на редакцијата: „Коста Шахов“ 6 1/1 1000 Скопје

Од уреднички агол..................................................................3 Komatsu PC 3000 и PC 2000 РУДАРСКИ „ЕКСПЕРТИ“...............................................................4 Liu Gong CLG B 160 ВРЕДЕН И МОЌЕН.........................................................................8 Caterpillar 627G Стружење и товарење..........................................................12 BOMAG BF600 C (HSE) Асфалт со квалитетен финиш.........................................16 Репортажа: Површински коп “Lira” - Прдејци КВАЛИТЕТЕН камен УШТЕ од површината.......................18 Liebherr R 9100 Кога и најмалото е големо................................................22 JCB 4CX Комбинација за штедење...................................................24 Мини асфалтен финишер (павер) Pavijet MG7 КРЕАТОР ЗА ФИНИ РАБОТИ......................................................28 Gourdon - приколки Што има за товарење?.........................................................30 Занимливости, вести...

Сите права задржани ниту еден дел, текст или фотографија не смее да се репродуцира, или дистрибуира на било кој начин или на било кој јазик без претходна согласнос од редакцијата на Г и Т. Г и Т е тромесечна ревија.

Würth (Вурт) Добар алат, занат вреди......................................................32 ИНТЕР АЛ-ПИН Совршен гланц.........................................................................36 Металпрес ПН Квалитетот не е случајност...............................................40 Trанспорт BMC транспортери Сервис и во Скопје...............................................................42 MAN TGX Ем најмоќен, ем најштедлив.............................................44

www.g-t.com.mk

02 3223 531 2

Година 3 • Квартал 2

Mercedes Antos. Mercedes го збогатува семејството камиони..........47 OKT TRAILER.. Простор за вашиот товар..................................................48


Од уреднички агол Политика - напред, бизнис - стој! 1. Сите веќе добро зна­е­­ме: од политиката ни за­­виси целокупни­ от жи­­вот. И работата, се­ како! Ја нема таа све­т­­ска финансиска или ев­­­ро­пска долж­ ни­чка кр­и­­за која може да вли­ јае на дома­ шни­те еко­ном­кси те­ ко­­ви, ка­ко што тоа го чини по­ли­­­ти­­­ката! Од неа за­ви­си стап­ката на еко­ном­ски­от раст, по­то­чно, од по­доб­ носта на поли­тич­ки­от миг зависи проекцијата на растот (најчесто пре­оп­ тимистичка) на економијата. Прстите на семоќ­ната политика знаат да се најдат и на местата каде што наместо да мешаат би требало само да регулираат. Примерите секојдневно грубо ги напаѓаат нашите емо­ции; работодавачите се финансиски исцрпени до безизлез а на работници­ те просоторот за реализаци­ја на својот труд им е сведен до очај. Во дадената си­т у­ација, најголем работодавач а воедно и непри­ко­сно­вен одредувач на судбините на сите нас, е др­ жавата, или нај­ директно - повторно политиката. Но чекајте малку, а дерегулацијата на пазарот, инвестиции, прет­при­емачки иницијативи, развојни циклуси,... па нели се тоа чисто економски категории. Да, да, да секако, ама... ова е балканска земја и уште во недоврше­на транзиција, и згора на тоа со вградена фабричка мана за одбојност спрема капиталистичко уре­ дување на системот. Околу откривање на причи­ нителот за болна­ та економска состојба не треба многу да се мудрува, тој се наметнува сам по себе - политиката. Повеќе од очигледно е нејзиното де­стру­ктивно дејство. И тоа во најгруба смисла на зборот: политиканско однесување и фингирање на економијата. 2. Секаде низ Европа слушаме за економска криза. Невработеноста во некои земји од Унијата дости­ гнува драматични размери; бројките достигнуваат и до 20%. Банките се потешко се одлучуваат за плас­ мани во стопанството, со тоа потенцијалните инве­ ститори тре­ба да вложуваат од сопствени фон­дови кои пак се се потенки и потенки. Инвести­ции има се помалку а со тоа и надеж за вработување на арми­ јата невработени. Состојбата не е секаде иста, но

генерално можеме да збориме за циклична (де­ кадна) криза на развиените западни економии. Прика­знава околу состојбиве, некако ни звучи по­ знато. Па ние кризава ја живееме веќе со децении. Кај нас таа има хроничен карактер. Ние се на­ви­ кнавме да опстојуваме во погоре опишаниве услови. Кај нас би претставувало преседан ако некој еко­ номкси субјект се однесува “нормално“. Е сега, ако се префрлиме во областите кои ние ги обра­ бо­ туваме, односно на Гра­дежништвото и Транс­портот, дали можеме да ги упо­требиме истите ре­ченици за опис на состојбите?! За жал – да. Можеби еко­ номската состојба во една држава најсилно се одразува токму во овие области од економското живеење. Кога нема кранови да заи­граат на гради­ лиште, цели гранки од стопанството се во акутен грч. И во исчекување некои чинители од точката 1. да преземат конкретни чекори за промена на состојбите кон подобро, за доброто на сите нас. Наместо директен интервенционизам и лично про­ фи­­терство, носителите на власта треба да створат услови и потоа да регулираат. Ништо повеќе, ништо помалку. Дали тоа ќе се случи, дали сме способни тоа да го направиме? Ќе мораме, ако сакаме еко­ номски да оп­ста­неме. Само економскиот развој га­ ран­тира иднина за државата, останатото е гола по­ литика. 3. А што подготвивме за овој број? Пред се неко­ лку репортажи, но место во овој број најдоа и на­ шите ре­довни рубрики. Репортажите ги напра­вивме од прои­ зводните погони на Интер Ал-Пин, потоа ка­меноломите на Гостивар и Прдејци, новиот сер­ висен центар за BMC возила,... Исто така се освр­ нуваме и на приколките на OKT Trailer и Gourdon како и на низа работни машини и транспортни во­ зила.

Пријатно читање Главен уредник Благоја Дрнков

Година 3 • Квартал 2

3


Komatsu PC 3000 и PC 2000

РУДАРСКИ „ЕКСПЕРТИ“ Специјално за рударството компанијата има развиени неколку хидраулични ескаватори меѓу кои се РС3000-6 и PC2000-8, со кои се решава проблемот за оптимизација на ископување на руди и минерали во целост, како и заштита на животната средина.

4

Година 3 • Квартал 2


Јапонската компанија Komatsu е водечки светски производител на хидраулични багери. Високите перформанси и инженерски техно­ логии кои се користат од страна на компанијата, пред се врз база на утврдените добри критики од клиентите, придонесуваат за создавање на нови генерации со висок квалитет и ниски тро­ шоци на експлатација. Специјално за рудар­ ството компанијата има развиени неколку хи­ дра­у­лични ескаватори меѓу кои се РС3000-6 и PC2000-8, со кои се решава проблемот за опти­ мизација на ископување на руди и мине­рали во целост, како и заштита на животната средина. Рударските багери на Komatsu, моделот PC3000-6 е наменет за ископување или товара­ ње во отворени окнокопи, за отстранување на минерали и карпи, наоѓаат голема примена во металургијата и индустријата. Овој модел може да се користи и за големи количини на иско­пу­ вање во областа на градежништвото. Она што ги карактеризира верижните багери, PC3000-6 се високи перформанси, широк опсег на рабо­ та, комфорни услови за работа на операторот, идеална распределба на тежината, ниска потрошувачка на гориво и емисии на штетни га­сови и практична контрола на возилото со врвна ергономија. За да се обезбеди уште по­ фле­ кси­ билен избор на Komatsu специфика­ цијата нуди широк спектар на опции. Она што посебно треба да се истакне кај ваквата кон­ струкција секако е мулти-хидрауличниот сис­ тем.

Багерoт PC3000-6 може да биде опремен со „лопата“ напред и назад се со цел за оптимал­ ни делувања. Моќната кохезија на конструкција­ та со „раката“, освен за дизајнот на корпата, секако е важна за високи оперативни зафати. Ѕидовите на корпите се изработени од квали­ тетни материјали, чии механичките делови, по потреба, може брзо да се заменат, што придо­ несува за високиот степен на оператиноста и лесното одржување. Конструкцијата на багерот PC3000-6 е дизајнирана на таков начин да се намали бројот на компоненти, да се зголеми делувањето и работниот век на багерот. Каби­ ната е високо крената, а големите прозорци обезбедуваат добар преглед. Управувањето со повеќе од 150 тони тешката машина е мошне лесно со палка и контрола со лостови, визуелни уреди на екранот, и користење на новите тех­ нологии, што секако придонесува за зголему­ вање на оперативната ефикасност. Еластична­ та суспензија која ги намалува вибрациите и спе­цијалната изолација на кабината придоне­ су­ваат за значително намалување на нивото на бучавата на работното место на операторот, кој постојано добива детални податоци за условите на машината преку систем за следење на ETM / ECS, кои воедно се користат за да се одреди степенот на услугата и техничка ана­ лиза. Активната анализа на работното искуство во различни услови, техничките експерти на Komatsu ја користат подоцна за воведување на Година 3 • Квартал 2

5


нови подобрувања, како и дефинирање на но­ ви стандарди за квалитет во изградбата на багери. Мошне интересна е и понудата на мото­ри­­те за оваа машина. Дизелскиот Komatsu SSA12V159 мотор е со моќ од 940 kW /1260 KS при 1800 вртежи во минута. Со ниската потро­ шу­вачка на гориво и емисија на гасови ги ис­ пол­нува строгите EPA прописи. Освен моќните дизелски агрегати може да работи и на еле­ ктромотор со моќ од 660/720 киловати и е мно­ гу важен детал кога станува за длабочински ископи, бидејќи емисијата на штетни гасови е нула. Специјално за рударството компанијата раз­ ви нова хидраулична машина Komatsu PC2000 -8. Новиот мотор Komatsu SAA12V140E3 монтиран на PC2000-8 е сосем оптимален за тешки режими на работа. Опремен е со турбо полнач со висока ефикасност со голем кулер за воздухот, моторот развива моќност од 713 kW (956 КЅ), и штетни емисии во склад со Tier 2 (стандард Агенција за заштита на животната сре­ дина на САД). Во споредба со моделот

6

Година 3 • Квартал 2

PC1800-6, каде се користеше истиот мотор, пот­ро­шувачката на гориво е намалена за 10%. Маши­ната располага со напредни опции и уре­ ди, кои придонесуваат за заштеда на енергија при работа, вклучувајќи економски ефикасен режим (E-режим) и индекс на економската сос­ тојба (Eco-мерач). Е режимот се користи во два модули на работа: висока моќност и односот трошоци. Од друга стра­на, таа има две други модели, што му ово­зможува на операторот да избере оптимална варијанта од перформанси и економичност на гориво за специфични услови на работа. Дизајнот на багерот во споредба со прет­ ходните модели, исто така, во согласност со те­шки услови за експлоатација на јаглен при­ донесува за подобрување на сигурноста на одделните компоненти на машината во целина. Во исто време, значително внимание се пос­ ветува за намалување на оперативните тро­ шоци. Конкретно, во агрегатот има посебни модули, радијатор, кулер за моторното масло, хидраулични пумпи и моќен систем за транс­ порт. Ваквата поставеност е важна за нама­лу­ вање на време, труд и мате­ријали, трошоци за поправка, одржување и транспорт. Покрај тоа, конс­ трукцијата на багерот и вери­ ж­ на­та рам­ка се направени со та­ ков дизајн за да ба­герот издржи потешки товари. За поддршка се користат триредни лежишта, за голем капацитет на оптова­ру­ва­ ње. Овде вреди да се напомене и посебната заштита за моторот и одделни компоненти поради стр­у­ктурата на материјалот што се копа. Со оглед на големата раз­ но­видност и твр­дост на мине­ра­ лите и на карпите, со различни физички и механички својства, машината може да се опреми со корпа за работа со камења. Koma­tsu употребува материјали


на­ ме­ нети за подобрување на квалитетот на корпата, според Брин цврстината е најмалку 500. Материјалите се исклучително отпорни на абење и не ги менуваат своите својства под влијание на топ­ лината што се создава при копање и тран­с­порт на материјалите од земјата, а се зачувува формата подолго време. Благо­ дарение на уни­кат­ната форма обезбедува ви­ сока ефикасна кор­па, а забите остануваат ос­ три за долго време. Многу елементи се додадени за обезбе­ду­ вање на максимални услови за непречена ра­ бо­ та на операторот. Кабината е голема и е спе­­ цијално дизајнирана, обезбедува голем

про­­­с­тор за нозете, за да може операторот да се одмори, додека работи. Одлично е затворена и има постојан притисок во истата за да се спречи навлегување на прашина. Климата ефика­ сно ја лади и грее кабината, а модуларната конструкција овозможува исклучително ниско ниво на бучавост и вибрации во внатрешноста, на рамниште со оние во патнички автомобили. Градежниот багер Komatsu PC2000-8 ви овозможува да го користите во различни рудар­ ски и геолошки услови, по карпите со различна моќ.

TEIKOM TIM - Bitola Tel: ++389 47 231 105

Година 3 • Квартал 2

7


Liu Gong CLG B 160 – булодожер со гасеници

ВРЕДЕН И МОЌЕН Булдожерот на гасеници CLG B160, LiuGong го разви и произведе користејќи исклучиво домашни знаења и ресурси. Токму поради тоа, карактерот на овој вреден работник, ја прати далекуисточната животна фиозофија: едноставност, практичност, економичност и доверливост.

8

Година 3 • Квартал 2


ботни параметри. Со прекинувачите на кро­вот може да се регулира климатизацијата на ка­би­ ната или пак да се активира останатата опрема. Седиштето е воздушно ослонето, факт кој при­ донесува за пригушување на механи­чките ви­ бра­ ции, што директно придонесува за удоб­ ност при ракувањето. Кај кине­зите ефикасно­ ста на работата се става на прво место, оста­­на­­тите задоволствата на операторот се ос­та­­­вени за по завршување на работното вре­ ме. Така размислуваат кинезите, и никој не мо­ же да им приговори, разултатите одат во нивен прилог.

LiuGong, кинескиот производител на гра­ деж­на опрема, гледано во светски рамки, вле­ гува помеѓу 20-те најголеми светски произ­ водители. Компанијата формирана во 1958 година има акумулирано големо искуство на полето на работните машини за градежништво, кое сега се користи за производство на машини проиктирани во сопствените погони. Големите производители, помеѓу кои секако припаѓа и LiuGong, се добива впечаток дека никаде не брзаат туку оставаат своите производи дока­ жувајќи се во пракса сами да го пробиваат патот до корисниците. Моделот CLG B160 при­ паѓа токму кон таа група машини, кои со поми­ нување на времето трпеливо ќе служат ис­пол­ нувајќи ги и нај напорните работи, за воз­врат барајќи минимално внимание.

Возачко опкружување

Кабината на операторот е изведена во Hexahedron форма. Тоа значи дека видливоста е одлична и нема ниту еден елемент да го попречи видното поле на работникот задолжен да управува со булдожерот. Од друга страна, командните палки за управување и менување на степените на пренос се сместени на левата страна додека за десната рака се предвидени командите за манипулирање со секалото и гребачот. Пред операторот, на контролниот па­нел се сместени 5 класични инструмени на кои можат да се отчитаат сите релавантни ра­

Механика Компактноста на моделот “160“ се огледа во вкупната должина од 530 цм. Булдожерот, во перативна готовност тежи 17 тона а за погон се користи дизел мотор Weichai Deutz од 160 КС. Вградениот менувач располага со 5 сте­ пени на пренос за движење напред и 4 степе­ни за движење наназад. Механичка специфика прет­ставува померувањето на секалото по вер­ тикална рамнина кое е изведено само со еден, централно поставен цилиндар (по желба на купувачот померувањето на секалото може да биде изведено и со два цилиндра). Кинеските конструктори се посебно горди на ова решение Година 3 • Квартал 2

9


бидејќи тоа придонесува кон поедноставување на целата конструкција без нарушување на функ­ционалноста и ефикасноста на машината. Широчината на секалото изнесува 339 цм а не­ говата висина 115 цм. На задниот дел од бул­ дожерот е вграден гребач со три шила. Гасе­ ниците се со широчина од 51 цм а погонот го добиваат преку два главни цилиндри, додека уште 7 помошни цилиндри се грижат за цврсто држење на правецот. Хидрауличниот систем пре­ ку своите пумпи обезбедува максимален ра­ботен притисок од 13.7 Mpa. Целата меха­ ничка конструкција делува прилична еднос­та­ вно но воедно и убедливо робусно. Прои­зво­ дителот во секоја прилика ја истакнува цвр­­с­­­ти­ната на материјалите употребени при из­градба на булдожерот. Во секој случај, при­ марните далекуисточни вредности се мак­ си­ мално запазени: доверливоста, трајноста и ефи­касноста биле основни параметри спо­ред кои се раководеле конструкторите.

10

Година 3 • Квартал 2

Одржување Одржувањето на булдожерот исто така прет­ с­тавува еден од атрибутите со кои Liu Gong нас­ тапува на пазарот. За илустрација ќе ви прет­ ставиме само неколку сервисни пока­за­тели: - резервоар за гориво – 350 литри - масло за мотор – 24 литри - систем за ладење – 40.5 литри - резервоар за хидраулична течност – 108 литри - пренос и конвертор – 122 литри - осовини – по 66 литри.

Контакт: ТЕХНОКОМЕРЦ АД Скопје Тел. 02/3097-193 e-mail: tehnok@tehnokomerc.com.mkCaterpillar 627G – стругалка со влекач

Стружење и товарење Овој модел на Caterpillar е наменет за извршување на земјени работи, ефикасно ги собира земјените остатоци движејќи се со висока патна брзина, остварувајќи притоа брз циклус на работа односно висока продуктивност по најниска цена на чинење. Изведувањето на земјените работи често знае да се претвори во многу досадна и мако­ трпна работа. Копањето, разместувањето по­ тоа рамнењето на земјените маси знае да одзе­ ме многу од драгоценото време предви­дено за градење. За таа цел големите производители конструираат специјални машини, способни за извршување на повеќе операции одеднаш. Токму таков е моделот Caterpillar 627G кој е способен да гребе, израмнува, товари и расто­

вара земјени маси. Спецификата на оваа маши­ на е фактот што таа практично е составена од два независни дела кои меѓусебно се поврани со челични и хидраулични врски. Исто така и двата дела се опремени со два независни мо­ тори, од кои тој кај влекачот е задолжен за вле­ чење на целата конструкација додека втори­от монтиран кај стругалката служи за товарење и истоварување на собраниот материјал.


Механика

Возачко опкружување

Нормален трокрак управувач, конфорно седиште и комплетирана инструментна табла поставена под одреден агол, весело ќе го дочекаат операторот на своето работно место. Седиштето кое е хидраулично амртизирано, додатно може да се подеси во зависност од физикусот на истиот тој оператор. Со сите операции се командува со едноставна палка, налик на “џој стик“ од конзолите за играње. Примената на безбедносните стандарди, во Caterpillar одамна е поставена како стандард, а во поново време истото важи и за вгра­ дувањето на клима уред. Сите веќе сватија дека во зависност од пружениот конфор и пријатната атмосфера, директно зависи и е фектот кој го пружа операторот. На тој факт, во моделот 627G е посветено посебно внимание.

Машината е придвижувана од тандем мо­ тори. C15 единицата е монтирана во влека­чот а турбо дизелот со Acert технологија располага со максимални 365 КС кои ги пос­тигнува при зголемени потреби за сила. Вториот мотор е вграден во стругалката, а слу­жи за само­то­ва­ рење односно за придвижу­вање на спира­лата која ја има токму таа функција. Работата на двата мотора се надгледува од ситемот Electronic Monitoring Sistem кој бдее над сите параметри, посебно на квалитетот и количината на воздухот како и на количината на вбризганото гориво, овозмо­ жувајќи притоа максимална ефикасност на моторите. Одржување На десната страна на влекачот вградени се скали за качување на плтформата од која по отварањето на капакот може да се пристапи кон контрола на сите важни течности. Сместени во провидни садови, нивото на течностите од резервоарите можат многу едноставно да се проверат. И без тоа електронските системи за контрола навремено ќе сигнализираат потре­ ба од контрола или пак на вистинското време за сервисирање и промена на потрошливите компоненти. Во делот на контрола и одржување Caterpillar е еден од најподготвените и најорга­ низирани производители.

Година 3 • Квартал 2

13


Рударски машини

Подземен комбајн Не може ниту да се замисли цивилизацијата без рударството - практично човекот стана човек кога наместо од камен, своите алатки започна да ги прави од метал. А да дојде до металот, нему му требаа алатки…

14

Година 3 • Квартал 2


Иновативноста како движечка сила на циви­ лизацијата доведе до надмоќта на човекот над природата, од која сепак го црпи сето она што му е потребно. Индустриската револуција за чиј почеток се зе­ма пронаоѓањето на парната ма­шина, про­ме­ни многу нешта - од една страна таа овозмо­ жуваше човечката сила да биде заменета на многу места кај што се бараше теш­ка работа, а од друга страна потребата за јаглен кој се ко­ри­стеше како гориво за парните машини го за­брза целиот процес на индустрија­ лизацијата, поч­нувајќи од рударството. Кон крајот на 19-от век се јавуваат и првите рударски машини - колку и да звучи неверојатно, сé дотогаш копачот и лопатата биле единс­тве­ ни­те алатки кои чове­кот можел да ги кори­сти во битката со по­д­зе­мните длабочи­ни во пот­ рага по руда­та. Едни од првите би­ле машините за чел­­но ко­пање (continuous mi­ners), кои рабо­ тат на сли­чен принцип ка­ко што и комбајнот го жнее житото на пред­ни­­­от дел имаат бара­бан со ножеви како еж, кој се врти и ја ме­ле жилата со руда пр­ед себе, која потоа се ис­т ура на под­ вижна лен­­та на задни­от дел од машината. Првите вакви машини се појавиле во Англија и биле пневматски зад­­ви­жу­вани. Интере­сен е и фактот што се упо­тре­бувале под Ла Манш. Има­­ле можност да „па­ту­­ваат” под земја до 1,5 милји (2,4 кило­ ме­ три), копајќи по 70 метри на ден. Наред­ни­те генерации веќе би­ле задви­жу­вани од електро­мотор, имале хид­ра­улични ко­ман­ди и спреови со вода за отстранување на пра­ши­на­ та, додека под­виж­ната лента оста­на­ла пнев­мат­ ска. Денешните ру­дар­ски машини за непреки­

ната ра­бота имаат капацитет да ископаат и до 38 тони руда во минута, колку што пред поче­ токот на нивната примена ваделе десетина рудари дневно. Целосно се компјутеризирани и во многу нешта потсетуваат на роботи далечи­ нс ­ки се контролираат, имаат сензори кои ја про­ ве­ руваат длабочи­ ната на жилата пред себе и системи за самодијагноза. Бара­ банот им е че­ли­чен, а забите се направени од волфрам кар­ бид. Иако тешки и над стотина тони, лесно ма­не­врираат - се движат со гумени тркала или гасеници, а сензорите кои го детектираат при­су ­ ството на човекот во нивна близина го активираат систе­мот за заштита кој веднаш ја запира нејзината работа, со што се спречуваат несаканите нез­годи. Денес 45% од светското производство на јаглен се врши токму со овие машини. Водечки производители на рударските машини за не­ прекината работа се Joy Mining Machinery, Bucyrus International, Siemens, Sandvik, Eickhoff и Caterpillar.

Година 3 • Квартал 2

15


BOMAG BF600 C (HSE)

Асфалт со квалитетен финиш Финишерот на гасеници го придвижува дизелски мотор од 163 КС, може да обработува површина со широчина од 250 до 755 cm, нуди одлично возачко опкружување а изгледа елегантно како дама подготвена за бал


Фирмата “ПРОГРЕС 98” од Гостивар во својот спрег на машини за асфалт, покрај веќе пос­ тоечките, вклучи уште една BOMAG машина. Искуството при асфалтирање на фирмата “ПРОГРЕС 98”, досегашната позитивна сора­ ботка и квалитет на производите кој го нуди германската фирма BOMAG, (преку својот застапник “ФИМАКО”), беа клучни за фирмата да се одлучи да инвестира во нова машина. По претходната еднонеделна обука во фабриката на BOMAG во Германија, во средината на месец Април 2012, во Гостиварското село Чегране, беше пуштен во работа новиот финишер за асфалт од програмата на BOMAG, типот: BF 600 C (HSE). Финишерот на гасеници спаѓа во класата од 600 т/час, со хидраулична продолжна даска до 5 м. + механички продолжетоци до 6,5 м. (со тампер и вибратор) Даската на овој финишер се одликува со т.н. “брзи спојки” за брзо и лесно монтирање и демон­ти­рање на продол­ же­тоците; брзо автоматско електрично загре­

ва­ње, хидраулично прекршување (за косини), како и одлична набиеност на асфалтот до 93%, препознатлива за BOMAG. Покрај одличните перфор­ манси на даската, фини­ ше­ рот се карактеризира и со многу други предности, како што се: ECOMODE системот за заштеда на горивото; SideView систем за латерално поместување на кабината лево и десно (60 см.); Хидраулично индивидуално по­ де­ сување на: кри­ лата на бункерот /транс­ портните траки/ полжавите; централна лубри­ка­­ција; како и авто­­матска ни­ ве­ лација со ултра­­ сонични сен­ зори од двете страни. На крај, не помалку значајна, е престижната награда за дизајн “reddot design award” за финишерот, BOMAG BF 600 C.

Година 3 • Квартал 2

17


Репортажа: Површински коп “Lira” - Прдејци

КВАЛИТЕТЕН камен УШТЕ од површината Фирмата “Ин Викта“ има концесија над 100ha за површински ископ на камен кој со сепарација може да се издвои и да биде употребен за разни индустриски намени.

18

Година 3 • Квартал 2


Во непосредна близина на ав­ то­ патот кој води од Демир Капија кон Гевгелија и понатаму кон Грција, се наоѓа површински коп, кој е наречен “Лира“. Она што на прв поглед го издвојува од останатите копови е впеча­ токот на ислучителната пристап­ ност до копот. Покрај автопатот Е75 со кој граничи, во непос­ред­ на близина на копот е и же­лез­ ничката пруга од коридо­рот 10. Лубезните домаќини посочи­ја дека уште позначајни од мес­ то­ положбата на копот се извон­ре­ дните карактеристики на ер­у­­п­ти­ в­­ ниот камен дијабаз кој тука се експлоатира. Вработе­ ните, а ги има 15 на број, се целосно пос­ве­ тени кон исполнување на презе­ ме­ните обврски. Всушност, иако “Лира“ е релативно нов коп, под полна пареа се произведуваат веке серти­ фицирани производи за асфалт, потоа за раз­ ни индустриски намени, во градежништвото, за железничките пруги,... . Во блиска иднина раководството на копот пла­нира купување на 30 – тина транспортни ка­ мио­ни со што вкупниот процес на вадење, се­ па­рација и транспорт до корисникот, ќе биде

заокружен. Планираната изградба на делни­ца­ та на автопатот од Демир Капија до Смоквица, ги поттикна одговорните да размислуваат во на­сока за сопствено производство на асфалт. За таа цел веќе се набавени цистерни во кои ќе бидат сместени полимерите, како и на “мик­ сери“ за мешање на состојките. Моментно во копот е ангажирана бројна ме­ха­низација: бушилки, дампери, примарни и секундарни дробилки, сепаратори, багери,... За примарното дробење во копот Лира е задолжена мобилната дробилка на гусеници Metso LT105, поточно челустната дробилка C105 која се вградува во овој Lokotrack. При­ мар­ното дробење на самата етажа каде што е изминиран материјалот значително вли­јае на на­ма­лувањето на трошоците и поеднос­таву­ва­ њето на транспортот на материјалот. Производството на финалните фракции за асфалт, бетони, железница и т.н. се прави со NW200GP – конусна дробилка GP200 и четири етажно сито CVB1845 поставени на заедничка шасија со тркала. Година 3 • Квартал 2

19


индус­трија га­ра­н­тираат најниски оперативни трошоци дури и при дробење на најабразивните руди. Со цел да се одговори на барањата на гра­ деж­ната индустрија за брза инсталација, голе­ ма подвижност и флексибилност при произ­ вод­ството на агрегати од најразлични фракции, дро­бил­­ките GP се достапни и во мо­бил­ни вари­ јанти на гусеници (гама LT-Lokotrack) или на шасија со тркала (NW -NordWheeler) во ком­би­ нација со различни модели на сита од произ­ водната гама на Metso. NW200GP е многу повеќе од дробилка и си­ то на заедничка ша­ сија, тоа е комплетирана пос­­тројка за производство на 4 кали­брирани фракции. Електро каби­ не­ тот кој е составен дел од NW ги содржи сите потребни компо­не­ нети за напојување, управување и контрола на сите компоненти од преоцесот вклучително на транспортерите, дозаторите...

Metso GP конусните дробилки се дизај­ни­ ра­­ ни да излезат во пресрет на барањата за ефи­­­ касен, доверлив и економски исплатлив про­цес на дробење. Инкорпорирајки ги најно­ вите достигнувања и технологија, GP дроби­ лките ги комбинираат ефикасноста во дробе­ њето и квалитетниот производот со најниски про­­изводни трошоци по тон предробен мате­ ријал. Традицијата од повеке од 100 години на посветеност во дизајнирање и континуиран развој на конусни дробилки во Metso, резултира со дробилки адекватни на апликации кои пос­ тавуваат барања за се поголеми капацитети во рударството и се построгите стандарди за об­ ликот на производите во градежништовото. Робустниот дизајн на GP дробиликите овозмо­жува ангажирање на големи моќности при дро­бењето кои се рефлектираат во голема продук­тивност. Бројот на потрошни делови е сведен на минимум и соодветно избраните материјали од компанијата лидер во оваа

20

Година 3 • Квартал 2

Интелигентна Контрола Од гледна точка на операторот системот IC50 е од огромна корист. Визуелниот интер­ фејс кој го нуди, напредната дијагностика и едноставноста на управувањето со процесот (single button process), извлекуваат максимум перформанси од опремата во сите услови на работа. Едногласноста на сите вработени на копот “Лира“ дека досега единствено со опремата од Metso немале ниеден проблем, е доволен доказ за нивото на подршка што ја дава Metso Mining And Construction (Central East Europe) за својата опрема преку претставништвото за продажба и сервис во Македонија.

Metso Mining And Construction Technology ul. Njudelhiska 2-1/6, 1000 Skopje tel: +389 2 3063 667 / fax +3892 3061 989 mob: +389 78 321 103 e-mail: vasko.salamovski@metso.comLiebherr R 9100

Кога и најмалото е големо Швајцарската компанија Liebherr, која со текот на годините од семеен бизнис прерасна во глобална група од повеќе од 120 компании со 33 илјади вработени и годишен обрт од 7,6 милијарди евра, стана толку голема заради големата понуда.


Компанијата за која повеќе од нас мислат дека е германска, бидејќи таму има 13 фабрики, за разлика од матичната земја каде располага само со една, иако својата историја долга само 63 години ја базира на производството на мо­ билни дигалки, денес ги произведува практично сите тешки машини за градежништвото, но и делови за авионската индустрија, рударството, па дури и фрижидери, а поседува и шест топ хотели во Австрија, Германија и Ирска. Бидејќи до ваквиот успех не се стигнува случајно, не е случајно ни тоа што Liebherr е про­изводител на некои од најголемите рудар­ ски машини во светот, како што се 600-тонскиот дампер T 282 C или 800-тонскиот багер R 9800. Но, Liebherr, како технолошки трендсетер, знае да направи и мали нешта, иако кога рударството е во прашање, и најмалото всушност е големо. Таков е и багерот R 9100, најмалиот во ру­ дар­ската понуда на Liebherr, која ја сочину­ваат вкупно 8 модели со работна тежина од 110 до 810 тони, мотори со силина меѓу 757 и 4.000 коњски сили и корпи со зафатнина меѓу 2,9 и 42 кубни метри. Јасно, најмалите наведени вред­ности се всушност карактеристиките на R 9100, кој може да биде опремен со корпа за ко­пање или корпа за товарање, во првиот слу­ чај со зафатнина меѓу 2,9 и 7,7, а во вториот меѓу 5,6 и 8,7 кубни метри. Кабината може да му биде поставена во ниво или издигната над конструкцијата висока 4 и широка 5 метри без

плат­ формата за качување, додека вкупната дол­­жина на машината изнесува од 13,7 до 16, а височината од 5,3 до 7,5 метри, во зависност од типот и должината на раката и приклучокот. Хидрауликата за раката има 3 електронски контролирани аксијални пумпи од 350 бари со проток од 435 литри во минута секоја, а за вртење на машината се користи засебна пумпа од 380 бари со проток на масло од 420 l/min. Целиот хидрауличен систем содржи 1.250 ли­ три масло. Издржливиот 24-литарски V12 common rail турбо дизел се напојува од резер­воар со 1.585 литри и преку двостепен планетарен редуктор и гасеници може да го задвижува до брзина од 3,5 km/h. Кабината е звучно изоли­ рана, климатизирана и со затем­нети и армирани стакла, а целата машина се контро­лира преку колорен LCD екран и камери на десниот и задниот дел. Можностите за опремување со додатоци ќе ги задоволат специфичните барања на клиен­ тите, а треба да се напомене и дека сите до­да­ тоци се конструирани и се произведуваат ис­ клу­ чиво во сопствените погони. Како и сите машини на Liebherr, и R 9100 се карактеризира со висока ефикасност, лесно сервисирање и ергономично и комфорно опкружување на опе­­ра­торот, што придонесува за ниски трошо­ ци на работа.

Година 3 • Квартал 2

23


Комбинирана машина ровокопач -натоварувач – JCB 4CX

Комбинација за штедење Новата генерација на најпродаваната машина на светот, комбинирана градежна машина ровокопач – натоварувач, сега на коросниците им нуди просечна заштеда на гориво од 16% при дневни услови на експлоатација, што е постигнато со примена на иновативни EcoDig, EcoLoad и EcoRoad состави со три хидраулични пумпи.

24

Година 3 • Квартал 2


Со комбинираната ро­вокопач-натова­р у­ вач машина, фирма­ та JCB повторно се одда­ ле­чува од конкурен­­ци­ ја­­та, со претставува­ње­ то на нова гене­ра­­­ци­ја на машини кои на корисни­ците им нуди докажана сестраност, зго­ле­мена продуктивност, еконо­ми­ч­ност при експлоа­тацијата и удобност при работа. Искуство­ то на компанијата JCB во произ­ водство на ком­ бинирани машини, датира од 1953 годи­ на, кога е произведена првата машина од овој тип. Во текот на пос­ ле­­д­ниве шест децении, компанијата секогаш ги померувала гра­ни­ците во развојот на рово­­ко­ пач-натоварувачите, и денеска произведува два од секои пет продадени машини од овој вид во светот. На корисниците веднаш ќе им се допадне новиот дизајн на машината, кој ја нагласува ро­бусноста и снагата, а сето тоа благодарејќи на редизајнот на против тегот како и на новата решетка на маската на моторот која остава уште поголем впечаток на агресивност. Остри­ те линии на профилот на машината, доприне­

суваат кон робусност на изгледот, додека ко­ сиот капак на моторот обезбедува поголема видливост пред машината. Возачко опкружување Дизајнот на моделот 4CX ги обединува по острите линии во пределот на против тегот, решетката на маската и капакот на моторот. Изгледот на кабината е сличен како кај JCB Fastrac, со подобрени канали за одвод на водатата од кровот на кабината. Машината, исто така, има независно подесливи работни светла на предната и на задната страна на кровот, со што се постигнува подобра вид­ ливост на целото работно подрачје дури и во услови на многу лоша видливост. Кабината е освежена и во ентериерот, со преминување на црна пластика во долниот дел, вклучувајќи го и седиштето изработено од нови материјали, се со цел, зголемување на удобно­ ста и намалување на абењето. Горниот дел на кабината и стубовите, се обложени со светло сива боја, што кабината ја прават по светла и по пространа. Година 3 • Квартал 2

25


Механика

Инженерите на компанијата JCB барале ино­вации во секој детаљ од кабината, и про­на­ шле нови материјали за обложување на реди­ зај­нираниот управувач, кои сега нудат подобро лежење во рака. На машината се обновени и прекинувачите а командната табла е опремена со воочливо заднинско осветлување. Високо­ ква­литетните прекинувачи имаат ласерски гра­ вирани симболи кои овозможуваат јасна вид­ ливост дури и ноќе. Иновативноста во производство на градеж­ ните машини, JCB ја постигнува со вградување на автоматско греење на ветробранското ста­ кло кај сите 3CX и 4CX машини. Греењето на стаклото ќе овозможи брзо топење на мразот како и одмаглување при употреба во зимски услови, што на операторот наутро му овозмо­ жу­ва веднаш започнување со работа. Со новата серија, JCB исто така, се поврзува и со своето минато. Кај сите модели, ќе може да се порача и уред за подготвување на топли напитоци кои потоа ќе можат да се сместат на предвидените места за тоа. Уредот работи на 12V а се напојува директно од електричната мрежа на машината.

26

Година 3 • Квартал 2

Машината доаѓа со цела низа нови функции во кои се вклучени: - подобрена кабина за зголемен конфорт на операторот - нови, посилни сопирачки со про­­порционално дејство и по­до­­брување во поглед на потро­шу­ вачката на гориво - двосмерно хидраулично коло на копачката страна, која овоз­ мо­ жува примена на широк спек­тар на работни алатки - девет метри фабрички вграде­но хидраулично црево, за приме­на на хидрауличните алатки на кои им е потребна хидраулична инсталација со мал проток, како на пр. хидрауличен чекан од 25 кг, потопна пумпа,... - греење на предното стакло, по прв пат упо­ требено кај градежните машини - уред за подготвување топли напитоци во каби­ната Најголемите промени на новата машина се извршени во конструкцијата на хидрауликата. Новите EcoDig, EcoLoad и EcoRoad хидрау­ лични системи сега користат три хидраулични пумпи со што овозможуваат иста хидраулична снага при помал број на вртежи на моторот, факт со кој се овозможува просечна заштеда на гориво од 16%. Операторот може да одбере помеѓу два начина на работа (Eco и Low) со што се оптимизира продуктивноста и зголемува контролата над машината. Новиот хидрауличен систем и намалениот број на вртежи на мото­ рот, исто така придонесуваат кон намалување на издувните гасови и намалување на бучавата. Новиот JCB 4CX доаѓа со постојните EcoRoad опции: Smooth Ride System и TorqueLock. TorqueLock ја намалува потрошувачката на го­ риво до 25% додека ја зголемува брзината и до 15%, а Smooth Ride System го максимализира задржувањето на товарот во корпата за време на манипулирањето а се со цел зголемување на удобноста на операторот.


Одржување

JCB исто така ја редизајнира и положбата на педалите во кабината, користејќи ги најно­ вите достигнувања во ергономијата, па сега нив­­ната положба потсетува на таа кај автомо­ билите. Користејќи го новиот хидрауличен сис­ тем, веќе не се потребни одвоени резервоари за сопирачките а со тоа се поедноставува сер­ висирањето и се намалува потребата за дневни

проверки кои операторот мора да ги изврши. Новата генерација на комбинирани рово­ копач-натоварувач машини доаѓа како резултат на значајни инвестиции на JCB во развојот и иновациите, при што најважна улога имаат продуктивноста како и економичната експлоа­ тација. Било да се користи за натоварување, изградба на патишта или копање, најновата ге­ не­рација постигнува многу поголема ефикас­ ност при намалена потрошувачка на гориво.

TERRA Makedonija D.O.O.E.L. Bulevar Makedonsko Kosovska Brigada b.b. MK-1000 Skopje-Butel Tel: +389 22 600 550 Fax: +389 22 600 555 E-mail: office@terra-mekadonija.com Година 3 • Квартал 2

27


Мини асфалтен финишер (павер) Pavijet MG7

КРЕАТОР ЗА ФИНИ РАБОТИ Овој мошне технолошки подготвен модел кој може да се приклучи на било кој натоварувач со моќ над 20 КЅ е извонреден за поплочување на велосипедски патеки, тротоари, паркинзи, улици, ровови за поставување кабли и цевки...

Uvoznik: MACO d.o.o. - Skopje ul: Londonska 19 lok 23 tel: +389 2 3078 875

28

Година 3 • Квартал 2


Новиот компактен мини павер Pavijet MG7 е најновата еволуција во областа на асфалтните финишери. Мини павер Pavijet, кој доби пот­ врда за врвен патент, е во состојба да попол­ ни одредени области, подготвени терени, со чакал, песок, камења, асфалт (топло / ладно), па дури и бетон. Во конкретна смисла се мисли на поплочување на велосипедски патеки, тротоари, паркинзи, мали дупки на улици, ровови за поставување кабли и цевки. Она што е особено интересно е што со MG7 може да се заобиколи било каква пречка, како што се сообраќајни знаци, дрва, посебни патни обе­ лежја и слично, благодарение на телескопски поставената клупата. Она што секако го вбро­ јува во мошне функционалните оперативни ма­ шини секако е можноста MG7 на пример прво да ја пополни дупката со чакал или песок, а потоа да заврши со асфалт. Овој мал асфалтен финишер може да се ко­ ри­сти со било кој натоварувач или друг но­сач, со моќ од најмалку 20 КЅ (15 KW). Во прин­цип има многу можности поради својата универ­ залност за монтирање, но ние го пре­порачува­ ме на некои од моделите на Bobcat. Во пот­ре­ бните параметри секако треба да се на­­­­по­менат и протокот на масло (40/60 l / min) при­ти­сок (180 bara) и стандардна ширина на натоварувачот. Протокот на масло може и да го регулираме, но доколку притисокот и шири­ ната на натоварувачот се поголеми би тре­бало да се направат потребните измени. Кога сме кај параметрите вреди да се напоме­ не дека работната ширина на MG7 е од 0,2 m до 1,9 m, дебелината до 25 cm, работната насока-само напред, работната страна-на­де­сно, да­ле­чин­ ско управување, хидрау­ли­чки­от регу­латор на дебелината на слојот е во стан­ дард, како и тркалата. Посебно е интересно дека контролата на ма­­ шина е механички или со далечинскиот упра­­вувач од мали димензии. Снабдување со електрична енергија на материјалот е од внатре во посебен „бункер“, а напојувањето може да биде и директно од натоварувачот.

Поради ова Pavijet MG7 има многу пред­ ности во однос на класичните асфалтни фини­ шери. Пред се тоа се ефективни вредности, подобри од било кој друг мини павер, поради тоа што има мотор. Евидентно е дека MG 7 има најдобрите широчина и дебелината на поплочувачот, а работите ги завршува во нај­ краток рок, поради извонредната брзина. Не треба да се заборави и ефектот што ги над­ минува без проблем пречките на патот , а и поставувањето на секаков вид на материјал. Оперативноста се зголемува благодарејќи на лесната монтажа, пристапот до местата за пополнување, нема потреба од одржување и е со компактни димензии.

Година 3 • Квартал 2

29


Gourdon - приколки

Што има за товарење? Опремени со ултра модерни средства за производство, но и со сопствен развоен центар, французите се посветени на континуиран развој и усовршување на перформансите на своите производи

Кога една фирма сите сопствени капаците­ ти ги посветува на производство на приколки, и тоа со успех го прави повеќе од 40 години, тогаш е сосема јасно дека се работи за спе­ цијализирани продукти наменети за задо­ во­ лување на потребите на разновидни профе­си­ о­ нални работни задачи. Токму земајќи ги пред­­вид посебните потреби на корисниците, Gourdon своите производи ги класификува по неколку поголеми групи: - приколки наменети за земјоделски работи - приколки за употреба во обработка на зеле­ ни­те површини - приколи за фарми - приколки за уредување на природната околина - приколки за потребите на јавните прет­при­ја­ тија И сосема очекувано, без разлика за која спе­­ цијализирна приколка се работи, некои прин­­ципи при производството мора да бидат запазени. Пред се тука се мисли на употре­бе­

30

Година 3 • Квартал 2

ните материјали како и на запазување на вкуп­ ниот квалитет на изработката. Без разлика дали на задниот дел се вграде­ ни една или пак две оски, носечката рамка е изработена од решеткаста структура од високо отпорен челик. Во зависност од намените, при­ колките можат да бидат само за превоз на ма­ те­ријалите или пак да им биде вграден хидра­у­ личен систем само за подигнување на то­­вар­ниот дел, задно или пак странично исто­ варување. Квалитетот на вградените хидрау­ лични компоненти е добро познат, доволно е да се каже дека потекнуваат од француската школа на конструирање, и се да биде со тоа кажано. Кај сите приколки предвидено е вградување како на работни така и на паркирни сопирачки. Исто така, во зависност од намената, прикол­ ките можат да имаат повисоки страници на товарниот дел како и посебни прекривки за прекривање на товарот.


Кај приколките наменети за превоз на зеле­ нило, во принцип, поради малата тежина на то­ варот, се вградува единечна задна оска. Пре­ во­ зот на балираното зеленило се оставрува преку нископодни платформи со вградена ре­ шеткаста ограда. За потребите на полевање предвидена е приколка со надграден резер­ воар за вода и пумпа за прскање. Од широката палета на приколки за заштита на околината можеме да ги издвоиме цистер­ ните за вода со капацитет помеѓу 18 и 22 кубици како и посебните цистерни со всисни пумпи, наменети за превоз на отпадните води.

Комуналните градски петпријатија, исто та­ ка за своте посебни потреби ќе можат да се обратат на адресата на Gourdon. Без разлика дали се работи за превоз на работни машини, цистерни или пак за превоз на специјален товар, французите подготвено ќе ги пречекаат нивните побарувања.

Uvoznik: MACO d.o.o. - Skopje ul: Londonska 19 lok 23 • tel: +389 2 3078 875

INDUSTRIAL POWER TOOLS


Würth (Вурт)

Добар алат, занат вреди Големиот меѓународен концерн Würth, присутен во 86 земји, со повеке од 360 компании, ги снабдува професионалците во областа на монтажата со повеќе од 100.000 артикли. Соработката со Würth е гаранција за квалитет и ефикасност за секој професионалец.


Работилничка опрема

Вурт нуди голем избор на работилничка опре­ ма за комплетно опремување на еден авто­мобилски сервис.

Опрема за АВТО и КАРГО сервиси

Произвидите од програмата на Вурт се изработени според DIN, ISO, UNI, NF, ASTM, ASME, IFI стандардите пропишани за различни подрачја на примена како што е и работил­ни­ чката опрема, потребно за авто и ками­онските сервиси. Благодарејќи на своите стручни лица Вурт има водечка позиција на пазарот на монтажна опрема и техника, во светот. Вурт во Македонија е присутен од 1995 год­ ина. Тимот на млади луѓе кои се школувани во централата во Германија, секогаш знаел да донесе новини и решенија за секојдневните про­блеми во секое место на нашата земја. Постојаното усовршување и дневниот кон­ такт со бројни корисници на нивната програма, на луѓето од струката им обезбедува да имаат компетентни соговорници кои ги познаваат про­цесите и техниката. На тој начин на купува­ чите им се обезбедува постојано пратење на најновите достигнувања од областа на мон­ тажната техника каде и да се наоѓаат. Во сегментот на работилничка (гаражна оп­ ре­ма) Вурт има одлични решенија за автомо­ билски работилници и дилери на автомобили – ова е успех на WOW! Würth Оnline World GmbH (WOW!) која беше основана во 2000 година. Нејзините дијагностички системи, се само не­кои од примерите кои ја илустрираат компе­ тентноста и “know-how“ кој Вурт може да гo обезбеди за автомобилските работилници, ди­ лери на автомобили и сервисни центри, со висок квалитет. Покрај широкиот спектар на дијагностички и тест системи, WOW! исто така нуди рабо­тил­ ничка опрема за автомобилски сер­виси, сер­ виси за мотоцикли, велосипеди и комерци­јални возила како што се дигалки со различна но­си­ вост, уреди за одржување на климатизација во

возилата, уреди за вулканизерски работилни­ ци, тестирање на емисија на издувни гасови и др. Покрај тоа, компанијата обезбедува услуги и концепти за прашањата како што е планирање на работилница, до целосно опремување со опрема како и сите неопходни пневматски алати од програмата мастер, и рачни алати од програмата ЗЕБРА. И, конечно, на автомо­ билскиот сектор достапни му се придобивките од неговата иновативна платформа за учење WOW! Аrgo. Денес овие системски решенија на WOW! се достапни во повеќе од 30 земји. И, што е уште поважно, Würth во Македонија ги интегрира сите сопствени знаења и можно­ сти. Тие вклучуваат хемиско-технички произ­ во­ди, алати, штрафовска роба, системи за ск­ ла­ дирање, како и системски решенија за па­р­ци­јал­ни услуги, козметички поправки итн.

Година 3 • Квартал 2

33


Концептот на лојалноста на клиентите За успех во услугата (сервисот) треба јасен план. Adolf Würth GmbH & Co KG, како поддршка на своите клиенти со софистициран пристап кон услугата тоа и го овозможува. Концептот помага во само 7 чекори во по­ големите работилници капацитетот макси­мал­ но да се искористи за повисоки приходи по сервисирано возило. Оваа постапка детално го опишува проце­ сот на сервисирањето, од закажувањето на терми­нот за сервисирање, неговиот прием со ком­ плетно обавени процеси на детектирање на де­ фектите, “движењето” на возилата во сервисот, нивно локализирање и поправка, па се до заминувањето од истиот, а се со цел

работата на сервисот да биде целосно опти­ мизирана, а воедно и сопственикот на возилото да биде задоволен од добиената услуга и да биде сигурен во исправноста на возилото по превземањето од сервисот. Овој концепт е сер­ тифициран од познатата германска ком­па­нија DEKRA, со што тој станува модел на добро организирани сервисни работилници насека­ де во светот. Покрај досега напоменатото, интересно е да се потенцира и WOW! Coolius сегментот кој како и останатите делови може самостојно да функционира и притоа да обезбеди комплетна услуга во делот на сервисирање на клима уре­ дите без разлика дали станува збор за авто­ мобил, камион или автобус.

ВУРТ МАКЕДОНИЈА дооел ул. Првомајска бб, 1000 Скопје тел: 02/ 272 80 80 www.wurth.com.mk

34

Година 3 • Квартал 2


Hug Filtersystems

шампион за намалување на емисиите Hug Filtersystems и припаѓа на Швајцарската Групација која е една од светските лидери во производство на филтри за честички кај дизел агрегатите. Filtersystems AG е филијала на Hug Ingenering AG, која има над 25 години искуство во know-how издувните системи. Поради нивната употреба, мобилните апликации како камиони, тешки машини и опрема, како и мали бродови бараат добро развиени филтер-системи кои можат да гарантираат непречено функционирање. Ова е причината зошто швајцарската компанија се одлучи за специјализирана дистрибуција на своите филтер системи, кои се погодни за мотори до 650 kW. Сите производи се развиени и произведени во Швајцарија. Ова ја олеснува работата и нуди брзо и ефективено прилагодување за индивидуалните потреби на клиентите. Филтер системите се нудат со активна или пасивна регенерација.

Година 3 • Квартал 2

35


ИНТЕР АЛ-ПИН

Совршен гланц Домашните архитекти од сега ке можат да бидат многу по храбри при дизај­ нирањето на новите градежни зданија. Стаклените површини за деко­рирањето на фасадите сега можат да се изработуваат и кај нас. Интер Ал Пин на почетокот на 2012 година започна да работи со ултра модерна технологија за обработка на стакло која нуди можнот да обработи табли стакло со димензии дури до 6 м на 3м и да произведе термопан и триплекс стакло со димензии до 5,8 м на 2,5 м.


Нов погон за производство на алуминиумски фасади и конструкции ,нов погон за обработка на стакло, нов магацински простор, но... стар пријател. Интер Ал- Пин на домашниот пазар е присутеан веќе 16та година. За време на своето 16 годишно постоење Интер Ал Пин прерасна во фирма која успешно функционира на гра­ дежниот пазар во Македонија и на балканот. Докжаниот квалитет и задоволните клиенти значително го зголемија обемот и динамиката на работа и ја наметнаа потребата од сериозно проширување на производствениот процес. Низ годините ја докажувавме нашата профе­ сионалност и квалитет во областа на работата со алуминиумски конструкции. Ги задово­лува­ вме и најстрогите критериуми на инвеститорите и проектантите и активно учествувавме во визи­ јата за урбано и комфорно живеење. Многу алуминиумски конструкции, бројни структурални и полуструктурални фасади, из­ вед­ба на вентилирани фасади како и вгра­ду­ вање на композитни панели...сето тоа се само дел од активностите кои им се добро поз­на­ти на професионалците ширум републикава па и

надвор од неа. Со самиoт развој на алуминиумските конс­ трукции се јави потреба од комплетирање на производствениот процес со стакло, бидејќи развојот на стаклото, посебно на енергетското, има значителен процент во подобрување на техничките карактеристики и барањата што тре­ба да се задоволат, како естетските и акус­ тичните. Затоа донесовме одлука дека мора сами да го изработуваме пакетот за да бидеме

Година 3 • Квартал 2

37


сигурни во производот што го нудиме на па­ зарот. Го отворивме погонот за преработка на сите видови стакло, посебно на високое­нер­ гет­ски стакла. Но нели споменавме ставање во функција на нова линија за производсство. Од сега во Интер Ал Пин стаклото добива посебен трет­ ман. А воедно отвара и нови можности. Носител на системот на обработка е целосно автома­ тизирана машина за сечење која може да ги обработи сите најнови генерации на стакло и која слободно можеме да ја наречеме „плотер“ на производството. Истата е способна за обра­ ботка на монолитно стакло со дебелина до 19мм и ламинирано стакло со дебелина до 18мм. Ваков тип на машина најблизу до нас посе­

38

Година 3 • Квартал 2


дуваат фирми во Атина и Белград, па од таа причина до сега бевме приморани квалитетно обработено стакло само да увезуваме од стран­ство. Со гордост Ве известуваме дека од сега па натаму за секаков вид на квалитетно обрабо­ тено стакло може да се обратите објектот на Интер Ал-Пин на „Качанички пат бб“. Освен линијата за сечење на сите видови монолитно и ламинирано стакло поседуваме и линија за обработка на сите видови термопан и триплекс стаклo. Процесот е максимално автоматизиран и софистициран така што капацитетот на линијата дозволува на секои 20 секунди да се излегува по еден готов термопан За целиот процес на обработка на стакло да

биде заокружен во нашите нови производстве­ ни хали постои соодветна технологија и за скла­дирање на готовите термопани и за подго­ товка за транспорт. Во посебна производствена хала е сместе­ на компетна линија на машини за обработка на металните делови на конструкциите. Посеб­но вниманите се посветува на споевите меѓу металните и стаклените површини. Ништо не е препуштено на случајот, секој упоребен еле­ мент мора да ги задоволува строгите крите­ риуми за квалитет. А кога нарачката ке биде изработена на ред доаѓаат специјализираните екипи за мотажа. Резултатот е веќе многу доб­ ро познат. Извонредни фасади со беспрекорен финиш и современ изглед. Качанички пат бб. 1000 Скопје тел: +389 (0) 2 3033 001; 2033 009, факс: +389 (0) 2 2033 002 website: www.interalpin.com.mk

Година 3 • Квартал 2

39


Металпрес ПН

Квалитетот не е случајност Како етаблирана успешна компанија за чии вработени конкуренцијата е предизвик, основата на бизнисот на Металпрес ПН е креирање совршенство за своите клиенти.

40

Година 3 • Квартал 2


Металпрес ПН е компанија која се занимава со производство, трговија и услужни дејности од областа на металната индустрија. Под сло­ га­нот „Квалитетот не е случајност, квалитетот секогаш е резултат на интелигентни напори”, Металпрес ПН веќе 20 години професионално и ефикасно работи по светски стандарди и од формирањето до денес бележи голем број успеси во своето работење и се вбројува во

конкурентите за лидер на полето на металната индустрија кај нас. Нуди практично сé што е потребно од металната индустрија, а со своите услуги и проекти гарантира квалитетен, траен и естетски ненадминлив производ. Одлуката на клиентите секогаш е на прво место, но до­ колку постојат недоумици, нема место за грижа - вработените, професионалци во својот дело­ круг на работа, ќе изготват предлог идеја специјално за сечии потреби и во сите фази на изработката, од консултациите па сé до реали­ зација на задачата, ќе бидат верен партнер на своите клиенти. Подготвени секогаш да ја оправдаат довербата што клиентите ја имаат, нивната креативност и перфекционизам ги доведе до врвот, а амбициозноста, пак, е она што ги прави сé подобри и поуспешни.

Металпрес ул. Источна индустриска зона бб. - Маџари 1000 Скопје Тел./Факс: +389 2 2551 604 Моб: +389 70 380 969 www.metalpres-pn.com Година 3 • Квартал 2

41


BMC транспортери

Сервис и во Скопје

Увозник: Erka BMC 2007-доо. Охрид

42

Година 3 • Квартал 2


Современиот настап на пазарот на моторни возила, бара комплетна услуга. Тоа едноставно го бараат но и со право го очекуваат клиентите. Тргнувајќи од овие премиси Ерка домашниот увоз­ник на возилата од турскиот производи­­тел BMC покрај сервисот во Охрид, за своите кли­ ен­ти обезбеди квалитетен сервис и во Скопје. Сместен на стратешки крстопат, во непосред­ на близина на рафинеријата Окта, серви­сот е це­лосно подготвен за пружање на ком­ плетно одр­­ жу­ вање на возилата од својот прода­­жен про­­грам. Сервисот е опремен и со неоп­ ходните резерви делови а што е уште поважно и со ква­лификувани ра­ботници подгот­ве­ ни да одго­во­рат и најсложе­ните за­ да­чи. Би рекле нор­ма­лен тек на раз­ војот на една фир­ма, која доаѓа како одговор на зго­ лемениот интерес на купувачите за целокупниот транспор­ тен програм на BMC возилата. Но во исто време, отварањето на сер­ висот во близина на своите клиенти, прет­ ста­вува и добар пример на стекнување на до­ вер­ ба кај сегашните како и кај потенцијалните клиенти. На тој начин,

покрај веќе докажаниот квалитет на произ­во­ дите, сериозниот настап на домашниот увозник добива нова потврда пре­ку водење постојана грижа за возилата кои во секое време треба да бидат во одлична ра­ботна кондиција.

Година 3 • Квартал 2

43


MAN TGX

Ем најмоќен, ем најштедлив Со својата најтешка серија TGX, германскиот конгломерат MAN постави нови стандарди во долголинискиот транспорт

44

Година 3 • Квартал 2


Наменет главно за национален и меѓунаро­ ден транспорт на големи товари на големи растојанија, MAN TGX е конструиран со внима­ ние посветено на повеќе важни каракте­ рис­ тики за поголема ефикасност во ваквиот вид транспорт. Оптималното планирање на рутата е овозможено со MAN TeleMatics системот, трите кабини XL, XLX и XXL нудат многу простор за престој на возачите, а сигурносните системи за помош безгрижни патувања. Дел од нив се системите за предупредување при напуштање на лентата на возење (LGS, Lane Guard System) и автоматскиот темпомат за одржување на оддалеченост (ACC, Adaptive Cruise Control), кои заедно со електронската програма за

стабилност (ESP), анти-блок сопирачките (ABS), системот за контрола на притисокот на воздух во пневматиците (TPM, Tyre Pressure Monitoring), уредот за помош при кочење и активната стабилизација при нишање (CDC), дополнително се грижат за безбедноста во сообраќајот на големи растојанија. За овој камион, чиј заштитен знак е блес­ка­ вата црна ма­с­ка, MAN ги опти­ми­зи­ раше common-rail погонските гру­пи со компоненти со ни­ зок отпор на трие­­ње, а инте­ли­гент­ната TipMatic тра­н­­с­­­ми­си­ ја, која се коман­дува преку врт­ливо копче, овоз­можува опти­ми­ зи­­рано ав­то­мат­ско (или, доколку има потреба, и ману­ ел­ но) мену­вање на 12те степени на пре­ Година 3 • Квартал 2

45


3.000 Nm, кој ексклузивно се вградува во TGX. EEV серти­фика­ тот на база на SCR технологијата, со кој сега се испорачува и најмоќниот камион во Европа, TGX V8, му овозможува слободно во­ зење низ зоните каде важи заш­ титата на околи­ на со овие стан­ дарди. За теренски задачи, пак, кога се бара зголемена сила на влечење на предната оска, вер­ зиите за гра­ дежниците мо­ же да биде опремени и со HydroDrive по­ гон, а за тежок транспорт на располагање стојат и спе­ ци­ јалните верзии со четири оски. MAN ја произведува TGX сери­ јата заедно со помалиот TGS во своите фабрики во Минхен и Залц­ гитер, а V8 моторот во Нирнберг. нос. За линиски транспорт на располагање во тежин­ ски­ те класи од 18, 24, 26, 28 тони, во конфи­ гурации 4х2, 6х2-2, 6х2/2 и 6х2/4, со воздушно или комбинирано воздушно-челично ослонува­ње и Euro 5 мотори со 360, 400, 440, 480 и 540 KS, додека бисер во понудата на MAN е моќниот 16 литарски V8 мотор со 680 KS и

46

Година 3 • Квартал 2

Повеќе информации можете да добиете кај ексклузив­ниот увозник за нашиот пазар, МАН Импортер Македонија, која е лоцирана во населбата Илинден.


Mercedes Antos

Mercedes го збогатува семејството камиони Со објавувањето на името и неколку скици, Mercedes го најави новиот камион Antos наменет за регионална дистрибуција Со овој модел, Mercedes поттикнува созда­вање на нова класа камиони специјализирани за превоз на тешки товари на кратки релации, заради што и се одликува со подобрена управ­ ливост, поголема ефикасност и видливост на сите страни. Стилски инспириран од новиот Actros, новиот модел на камионското одде­ле­ние на Mercedes има кабина широка 2,3 метри, која може да биде во две верзии - кратка и среднодолга. Ќе се испорачува во вкупно 67 варијанти, како влекач и шасија, со меѓуоскини растојанија од 2.650 до 6.700 mm, a за погон ќе бидат задолжени дури 13 Euro VI погонски групи, со максимална силина меѓу 238 и 510 KS. Автоматската трансмисија се подразбира, а за безбедноста ќе се грижат многу системи, вклучувајќи го и Active Brake Assist. Премиерата на Mercedes Antos е закажана за есенскиот салон на комерцијални возила во Хановер.

Година 3 • Квартал 2

47


OKT TRAILER

Простор за вашиот товар Турската комапнија, формирана 1981 година, првично започнала со производство на шасии за приколки со и без самоистоварување, за да денес прерасне во универзален производител на транспортни надоградби чии производи го освојуваат европскиот пазар.

48

Година 3 • Квартал 2


Превозот на нафтените деривати и течниот гас, превозот на опасните хемикалии, потоа пре­ возот на течните прехрамбени продукти, зна­еме дека подлежи на посебен режим и по­ ба­ рува исполнување на посебни стандарди. Во случај кога еден производител ги поседува сите потребни домашни и европски серти­ фикати тогаш бездруго се работи за темелен пристап во осмислувањето и конципирањето на производниот програм. Турската комапнија OKT Trailer е една токму таква компанија која стекантото 31 годишно искуство го користи во функција на одржување на постигнатото висо­ ко ниво. Всушност уште од првиот производ, исфрлен на пазарот 1981 година семејната фир­ма од Ајдин, во средиштето на своите про­ из­ води го поставува корисникот и неговите спе­­цифични потреби. Не помало внимание се посветува и на постојаноста на производите, ефи­­касното одржување и снабденоста со ре­ зер­ вни делови. Всушност со набројување на при­оритетите на производителот стигнуваме и до објасбувањето за постојаниот раст на фир­ мата и износот од 75% производи наменети за извоз. Од широката палета на приколки и над­град­ би, во случајов ќе се задржиме само на поголе­ мите групи. 1. Цистрени. Конусните цистерни за превоз на горива из­ градени се со тело од алуминиум и на зад­ната

страна имаат тројни осовини. Ма­к­си­мал­ ни­­­от во­лу­мен за пре­ нос изнесува 38 ил­ јади литри. Скали­те за пристап се мон­тирани од задната стра­­на, газната повр­ши­­на е со облик кој спре­чува ли­ з­гање а отварањето е пнеуматско. Сите три задни оски од по­ лу­ приколката се со вгра­ ­дени диск сопира­чки и секоја од нив има носи­вост од 9 тони. Потпирањето на предниот дел е изведено со фиксни потпирачи кои по потре­ба можат да се подигнуваат. Полнењето на цис­терната може да се изврши под притисок или пак од горната страна, со слободен пад. Додатно може да се вгради и дизел-електричен хидро мотор за потреби на пумпање. Чистењето на цистерните е планирано со посебни сред­ ства кои исто така ги испорачува произво­ди­ телот.

2. Силос - полуприколки Полуприколките за транспорт на цемент се специфични сами посебе. Посебниот облик како и операциите за утоварување/истова­ ру­ вање ги прават овие полуприколки посебни во Година 3 • Квартал 2

49


4. Надградби

секој поглед. Изработката на OKT Trailer и во овој случај е изведена од лесниот и цврст алу­ миниум. Исто така овој тип полуприколки се ис­­порачуваат со три задни оски кои можат да бидат сопирани од дискови или пак од барабан сопирачки. Товарниот волумен може да изне­ сува 31, 34, 37 и 42 м3 а истоварувањето на цементот се контролира со сигурносни вен­ тили. Најголемата “Jumbo” изведба спосо­бна е за превоз на цели 56 кубни метри. 3. Кипери Врз една носечка структура, турскиот про­ из­во­дител вградува неколку видови отворени и затворени полуприколки. Повторно носечката решетка се потпира врз три двојни оски но тоа што ги прави полуприколките универзални е материјалот на носечките “корпи“. Во еден случај тоа е челик со голема цврстина, при што дебелината на ѕидовите изнесува 5 мм, а во вто­риот случај тоа е алуминиум при што дебе­ лината изнесува 6мм. За обичен транспорт ка­ па­цитетот на носење изнесува помеѓу 24 и 27 метри кубни, додека изведбата за превоз на градежни материјали може да понесе товар со волумен до 35 м3. На располагање се става и посебна затворена, карго изведба.

50

Година 3 • Квартал 2

Бројот на надградби кои можат да се по­ рачаат од произво­ди­ телот, практично зави­ си само од желбите на нарачателот. Во слу­чај­от со надград­ бите, се користи носе­ чката меха­ничка стру­ к­ т ура од основното во­зи­ло додека типот и обли­ кот на надград­ бата се поставува врз таа но­сечка платфор­ ма. Ин­те­­ре­с­но е да се на­по­ме­не дека тие на­ ­д­­­­градби можат да би­­ дат опремени со хи­­ драу­ лични кипери, а истова­рувањето мо­же да биде изведено кон задната страна или пак странично. Големиот агол под кој се подигнува надградбата гаран­тира голема ефикасност на работата.

5. Ниски платформи

Ниските платформи имаат стриктно одре­ дена намена. Или ќе бидат користени за превоз на железни конструкции или пак железо под­ готвено за градежништво. Овие полупри­колки можат да бидат изведени со две или пак со три оски а максималната должина на това­ рниот дел може да изнесува 13.6 метри. Во склоп на овој тип полуприколки се нудат и верзии за превоз на моторни или товарни возила. За таа цел во задниот дел е вградена рампа за влегување и излегување од товарниот дел. Ова е само еден дел од широката палета на производи на производителот OKT Trailer кои можат да се најдат кај ERKA, домашниот прет­ ставник на турската фирма.

Фирма увозник: Erka BMC 2007 - доо. Охрид


камионски кранови....Palfinger

УНИВЕРЗАЛНИ И ЕКСПЕДИТИВНИ КРАНОВИ Palfinger AG е австриски производител на уреди за хидраулично подигање и товарење и особено познат по монтирани кранови со ракавец на камиони. Компанијата во својата понуда има над 150 модели и пазарен удел од 35%, што го чини светски лидер на ова поле

Година 3 • Квартал 2

51


Palfinger е еден од водечките производители на системи и уреди за подигање и товарање. Во основата на производот сеуште се кранови кои се монтираат на камиони. Во овој сегмент, компанијата тврди дека со речиси 150 модели и пазарен удел од околу 35 проценти лидер на светскиот пазар. Исто така, Palfinger се смета за лидер во областа на системи за обработка на контејнери, уреди за шумарството и рециклирање. Други области каде компанијата ги потврдува своите вредности се производ­ ството на воздушни работни платформи, лиф­ тови, морски и крајбрежни кревалки, желез­ни­ чки апликации... Palfinger е основан во 1932 година, специја­ ли­зирана фирма за производство на монтирани на камиони кранови, и на самиот старт како приоритет, се стремат да бидат најдобрите во индустријата. Пионерскиот дух, конкурен­ тно­ ста, динамиката и акцентот на клиентите, ја тран­с­формира фирмата од една мала работил­ ница за машини, во водечки светски произ­во­ дител на хидраулично подигање и товарање.

52

Година 3 • Квартал 2

Компанијата од ден во ден се екипира, тех­ нолошки се надградува, а нуди производи со врвни атрибути и денес има огромна дистри­ бутивна мрежа, која вклучува повеќе од 4.000 продажни места и сервиси, во над 130 земји во светот. Од 2005 година компанијата има свое претставништво во Њујорк, а од 2006 година Palfinger својот бизнис во Азискиот регион го реализира преку канцелариите во Сингапур, што секако влијае на трговијата и огромните можности на брзорастечките пазари. Palfinger во својата гама нуди мали кранови (0.8 - 3.9 mt), лесни (4 - 10 mt), средни (11 - 34 mt), тешки (35 - 150 mt) и специјални модели. Користењето на овој вид кранови има примарна дејност- флексибилност . Поточно товарање и транспорт на набавката до објекти во одре­де­ ни, специфични средини. Вториот момент е мож­­носта за намалување на цената на чинење на товарање и транспортната услуга, преку на­ ма­лување на бројот на транспортните средства и обединување на товарите за различни кли­ енти во една рута. За монтирање на крановите


мо­ра да се внимава из­ борот на кабина, мо­­ ­ тор, соодветна дол­жи­ на на каросеријата и меѓуос­киното расто­ јание на камионот. По­ ­­тоа секако е многу ва­ жен и изборот на ни­­во на опрема на во­зи­лото и додатоците за удоб­ ност на воза­ чот, се раз­­бира, со при­­­­фа­тли­ ва цена. По­ба­ру­ва­ч­ка­ та на во­зи­ла­­та оп­ре­ме­ ни со системи за това­ра­рање - рас­то­варање во последно време се зго­лемува. Овие системи, тоа го потврдуваат и ана­лизите и продуктивни­ те резултати, ја зголе­ муваат ефи­ касноста на транс­пор­тните сред­ства, но ако по­­е­­динечни­те

елеме­н­ти се пра­ви­лно избра­ ни. Изборот на кр­ан за­ви­­си од многу елементи, од различ­ ни­те должи­ни на рака­ вецот, мес­то­то за мон­ та­жа на ка­мио­нот, до­­­по­л­нител­на оп­ре­­­ма на ракавецот (зг­ло­­­­­бо­ ви, макари, да­­­­­­­ле­­­­­­чи­­н­­ ски уп­ ра­ вувач и др.). Кранот е скап об­је­к т и треба да биде избран многу точ­но, за да од­­ го­вараат фун­к­циите на можнос­ти­те на кон­крет­ ната ша­сија-кабина. Освен тоа, кранот е објект со повеќе функции, затоа начинот на користење и специф­ ичните карактеристики се утврдени со стандарди.

Година 3 • Квартал 2

53


Kia K2900

Партнер на кој му се верува Некогаш е предност да се биде мал, затоа што, на пример, за малиот бизнис треба мало возило, кое чини малку. А кој е подобар од креирањето мали нешта од Азијците?! Пренатрупаноста на нивните градови ги натерала да размислуваат во „мали порции“ и често она што нам Европјаните на прв поглед ни изгледа неупотребливо мало, се одликува со голема практичност. Затоа, колку и да е тешко, предрасудите треба да се прескокнат и да се размислува со отворен ум.

54

Година 3 • Квартал 2


Ние во Македонија, за среќа, веќе поминавме дел од тој пат. По распаѓањето на СФРЈ, нашите мали стопанственици беа на големи маки околу решенијата за урбан транспорт - од една стра­ на ги немаше добро етаблираните возила на TAM и Zastava (а и кога ги имаше беа ем толку застарени, ем толку скапи, што сами се отпи­ шуваа од комбинација), а од друга никој не зна­ еше какви после долги години мачна екс­плоа­ тација ќе се покажат возилата кои се нудеа на пазарот. Се разбира, секогаш важи прави­лото „ако не знаеш што е добро, купи го она што е скапо”, ама… Малите азиски камиончиња какво што е Kia К2900, тогаш со мака се пробиваше до умот на купувачите. Во споредба со она што го сакаа

ше­фовите на возните паркови и сопствениците на бизнисите во подем, кои, поучени од долго­ годишните искуства, или пак, претпазливи за­ ра­ди неискуството, размислуваа конзерва­тив­ но, без желба да експериментираат, малите ко­рејски камиончиња изгледаа некако кревко, дури и смешно со своите двојни задни тркала со гуми колку на Фиќо. Но, со малку пари на рас­полагање, маката ги натера да бидат храбри и да се решат својот голем ентузијазам околу развојот на бизнисите да го доверат на малиот корејски транспортер за кој не знаеја ама баш ништо. Да знаеја дека К серијата на Kia, која на до­ машниот пазар е позната како Bongo, се произ­ ведува од 1980 година и дека е присутна низ целиот свет, посебно во земјите во кои условите

за експлоатација се многу потешки, како Азија и Јужна Америка, можеби поинаку ќе размис­ луваа и полесно ќе се одлучеа да зачекорат во неизвесноста на иднината потпирајќи се на издр­жливоста на пет метри долгата конструк­ цијата со шасија, крута задна оска со лиснати пружини, погон на задните тркала и носивост од скоро еден ипол тон. Сега, иако поминаа многу години откако Kia K2900, тогаш уште со ознака K2500, се појави на нашиот пазар, сé уште гледаме некои од првите примероци на на­шите улици со којзнае колку оставени кило­ метри зад себе. Во меѓувреме, Kia редовно ја освежуваше нивната понуда, која во моментов се состои од две каросериски верзии, со обична и двојна кабина и, како што и ознаката покажува, 2,9 литарски дизел мотор, кој располага со 125 коњски сили и 245 њутн-метри максимален вртежен момент. Со него, ова камионче тешко малку под два тона (што значи дека се вози со Б категорија) постигнува максимална брзина

Година 3 • Квартал 2

55


од дури 140 km/h и троши нешто под 9 литри на отворени и нешто над 10 во град. Серво управувачот и диск кочниците напред го прават лесно подвижен дури и кога е просторот за товар широк 1,63 метри, длабок 36 сантиметри и долг 3,1 кај верзијата со 3, односна 2,2 метри кај верзијата со 6 седишта е исполнет до пос­ ледниот килограм, а практичноста во користе­

њето и лесното одржување ги гарантираат многуте детали кои инженерите на Kia ги вгра­ диле благодарение на своето знаење и искус­ твото стекнато низ нивната експлоатација. Kia K2900 е комерцијално возило кое го про­мени начинот на кој сите ние гледаме на малите камиони. Како и зошто, најдобро знаат тие што со години го користат.

abc - brother auto moto centar

Кредит без камата

Tel. 02 2650 156

345.000,00 ден + ДДВ повратен

Рата 5.100 ден. • носивост 910 кг. • гаранција 2 год. • 5,8л/100 км

56

Година 3 • Квартал 2


Година 3 • Квартал 2

57


BYD К9

BYD започна со офанзива на Европа Додека сите се прашуваа кога конечно агре­ сивниот на зборови кинески производител BYD ќе започне со продажба на своите автомобили во Европа, како дел од договорот со данскиот најголем јавен транспортен оператор Trafikselskabet Movia, Кинезите веќе подготвија два свои автобуси од моделот K9, кои ќе бидат испратени во Копенхаген. Бидејќи BYD (чија основна дејност е производство на батерии) са­ ка да настапи како производител специја­ лизиран за електрични возила, и автобусите, кои ако се покажат добри ќе се придружат на флотата на данското транспортно претпријатие веќе идната година, се електрични. Долги се 12

58

Година 3 • Квартал 2

метри, имаат максимална брзина од 96 km/h и се опремени со литиум-јонски батерии кои им овозможуваат автономија од 250 km со едно полнење, кое нормално трае 6 часа, додека со употреба на специјални брзи полначи, за 30 минути нивниот капацитет се освежува за по­ ловина. BYD веќе има продадено илјада вакви автобуси на јавното сообраќајно претпријатие од кинескиот град Чангша, каде и се наоѓа фабриката во која се произведуваат. За прв пат беа покажани на јавноста лани во септември на посебна церемонија, на која присуствуваше и Бил Гејтс.
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.